Docstoc

mof4_2008_3717

Document Sample
mof4_2008_3717 Powered By Docstoc
					                          PARTEA    A  IV-A
Anul 176 (XVIII) — Nr. 3717      PUBLICAȚII ALE AGENȚILOR ECONOMICI                  Luni, 7 iulie 2008          PUBLICAȚII ALE AGENȚILOR ECONOMICI
       Societatea Comercială               înmatriculată în registrul comerțului sub nr.
     CPR CONSULTING 2001 - S.R.L.              J40/9504/2001, cod unic de inregistrare nr 14289104,
                                 atribut fiscal RO, am hotărât următoarele:
            NOTIFICARE                  1. Se recodifică obiectul de activitate conform COD
                                 CAEN revizuit 2, modificându-se în consecința.
  Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul       Domeniul principal al societății este: 461 Activități de
București notifică, în conformitate cu prevederile art. 204   intermediere în comerțul cu ridicata;
alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu           Activitatea principală: 4619 intermedieri în comerțul cu
modificările și completările ulterioare, depunerea textului   produse diverse.
actualizat al actului constitutiv al societății comerciale      (2/421956)
CPR CONSULTING 2001 SRL, cu sediul în București,
Str. SPERANȚEI, nr.21, etaj 2, ap.ÎNCAPER.42, sector 2,
înregistrată sub nr. J40/9504/2001, cod unic de                 Societatea Comercială
înregistrare 14289104, care a fost înregistrat sub                WTS SISTEM - S.R.L.
nr.46287 din 07.02.2008.
   (1/421955)                                     NOTIFICARE
                                  Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
                                 București notifică, în conformitate cu prevederile art. 204
       Societatea Comercială               alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu
     CPR CONSULTING 2001 - S.R.L.              modificările și completările ulterioare, depunerea textului
                                 actualizat al actului constitutiv al societății comerciale
          HOTĂRÂREA NR. 1                WTS SISTEM SRL, cu sediul în București, Str. Obcina
                                 Mare, nr.4, bloc OS2, scara 4, etaj 8, ap. 154, sector 6,
         DIN 21.01.2008                 înregistrată sub nr. J40/10439/2004, cod unic de
   A ADUNĂRII GENERALE A ASOCIAȚILOR              înregistrare 16552761, care a fost înregistrat sub
    S.C. CPR CONSULTING 2001 S.R.L              nr.46289 din 07.02.2008.
                                   (3/421957)
  Subsemnații dl.PAVEL N. DANIEL cetățean român,
domiciliat în București, Str. Ghimpați nr, 17. bl. 3, sc. 3,
et.2, ap. 75, sector 4, identificat cu CI seria DP nr. 050870          Societatea Comercială
eliberată de IGP-DEP din data de 09.11.2000. CNP                 WTS SISTEM - S.R.L.
1720403463011 și dl.MIHAILESCU I. ILIE, cetățean
român, domiciliat în București, Str. Dezrobirii nr. 4, Bl.             HOTĂRÂREA NR. 1
M25, sc. 1, et. 7,ap. 31, sector 6, identificat cu CI seria DP
nr. 065195 eliberată de IGP-DEP la data de 08.08.2001,              DIN 06.02.2008
                                   A ADUNĂRII GENERALE A ASOCIAȚILOR
CNP 1660826443017, în calitate de asociați ai S.C. CPR
CONSULTING 2001 S.R.L., cu sediul în București, Str.         Subsemnații RADAN ADRIAN domiciliat în București,
Speranței nr. 21, et.2, încăperea 42, sector 2,         Str. Spiniș nr. 8, bl. 43, sc. B, et. 3, ap. 25, Sector 5,
  2           MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 3717/7.VII.2008

posesor CI Seria RX nr. 105891 eliberată de Secția 16      identificată cu CI. seria RD nr. 099053, eliberată de Secția
Poliție la 08.03.1999, CRISTEA ROBERT IONEL,           14 la data de 02.12.1999, CNP 2561106400522, și
domiciliat în București, B-dul Ion Mihalache nr. 93, bl. 14,     - MIHART CRISTINA-IULIA, cetățean român, născuta
sc. 1, ap. 41, Sector 1, posesor CI Seria RT nr. 027782     la 24.05.1984 în București, fiica lui Marian și Anișoara,
eliberată de Secția 4 Poliție la 16.07.1999, și BUZICĂ
ADRIAN, domiciliat în București, Str. Obcina Mare nr. 4,     domiciliată în București, B-dul Unirii, nr. 6, bloc 8 C, se. 2,
bl. OS2, sc. 4, et. 8, ap. 154, Sector 6, posesor C.I. Seria   et. 6, ap. 37, sector 4, identificată cu CI. seria RT nr.
RD nr. 313702 eliberată de Secția 22 Poliție la         284587 eliberată de S.E.P. la 23.09.2003, CNP
08.05.2003, în calitate de asociați reprezentând 100%      2840524460077, în calitate de asociați ai S.C. INDIGO
capitalul social al S.C. WTS SISTEM S.R.L., am hotărât      CENTER S.R.L., am hotărât:
următoarele:                             1. Se anulează - radiază întregul obiect de activitate al
  1. Asociații RĂDAN ADRIAN și CRISTEA ROBERT          societății.
IONEL, cedează toate părțile sociale ce le dețin din         2. Se declară următorul obiect de activitate:
capitalul social al societății domnului BUZICĂ ADRIAN,        Obiect principal de activitate: cod CAEN. 8130
care devine astfel asociat unic, deținând întregul capital,   Activități de întreținere peisagistică
în valoare de 300 lei, împărțit în 30 de părți sociale.       Obiecte secundare de activitate:
  2. Se recodifică obiectul principal de activitate al       0119. Cultivarea altor plante nepermanente;
societății în conformitate cu prevederile O.I.N.S. nr.        0124. Cultivarea fructelor semințoase și sâmburoase;
337/2007, după cum urmează:* Domeniu principal de          0125. Cultivarea arbuștilor fructiferi, căpșunilor,
activitate: grupa CAEN 900 - Activități de creație și      nuciferilor și a altor pomi fructiferi;
interpretare artistică; activitate principală: clasa CAEN      0130. Cultivarea plantelor pentru înmulțire;
9001 - Activități de interpretare artistică (spectacole).      0161. Activități auxiliare pentru producția vegetală;
  3. De asemenea, se recodifică și obiectul secundar de       0164. Pregătirea semințelor în vederea însămânțării;
activitate al societății în conformitate cu prevederile       1610. Tăierea și rindeluirea lemnului;
aceluiasi Ordin.                           1621. Fabricarea de furnire și a panourilor din lemn;
  Redactată și semnată la sediul societății azi,          1623. Fabricarea altor elemente de dulgherie și
06.02.2008, în trei exemplare.                  tâmplărie, pentru construcții;
  (4/421958)                            1629. Fabricarea altor produse din lemn; fabricarea
                                 articolelor din plută, paie și din alte materiale vegetale
                                 împletite;
        Societatea Comercială                4622. Comerț cu ridicata al florilor și al plantelor;
        INDIGO CENTER - S.R.L.                4649 Comerț cu ridicata al altor bunuri de uz
                                 gospodăresc;
            NOTIFICARE                  4673. Comerț cu ridicata al materialului lemnos și al
  Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul     materialelor de construcții și echipamentelor sanitare și
București notifică, în conformitate cu prevederile art. 204   de încălzire;
alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu           4676. Comerț cu ridicata al altor produse intermediare;
modificările și completările ulterioare, depunerea textului     4752. Comerț cu amănuntul al articolelor de fierărie, al
actualizat al actului constitutiv al societății comerciale    articolelor din sticlă și a celor pentru vopsit, în magazine
INDIGO CENTER SRL, cu sediul în București, B-dul         specializate;
UNIRII, nr.16, bloc 5A, etaj P, sector 4, înregistrată sub nr.    4776. Comerț cu amănuntul al florilor, plantelor și
J40/2579/2003, cod unic de înregistrare 15227177, care      semințelor, comerț cu amănuntul al animalelor de
a fost înregistrat sub nr.46292 din 07.02.2008.         companie și al hranei pentru acestea, în magazine
  (5/421959)                          specializate;
                                   4799. Comerț cu amănuntul altfel efectuat în afara
                                 magazinelor, standurilor, chioșcurilor și piețelor
        Societatea Comercială                4941. Transporturi rutiere de mărfuri;
        INDIGO CENTER - S.R.L.                5210. Depozitări;
                                   5221. Activități de servicii anexe pentru transporturi
     HOTĂRÂREA NR. 1 DIN 28.01.2008             terestre;
                                   5224. Manipulări;
    A ADUNARII GENERALE A ASOCIATILOR               5229. Alte activități anexe transporturilor;
  Subsemnații                           6810. Cumpărarea și vânzarea de bunuri imobiliare
  - MIHART ANIȘOARA, cetățean român, căsătorită,        proprii;
născută la data de 06.11.1956 în comuna Domnești, jud.        6820. închirierea și subinchirierea bunurilor imobiliare
Ilfov, fiica lui Lixandru și Radita, domiciliată în București,  proprii sau închiriate;
B-dul. Unirii nr.6, bl. 8C, sc.2, et.6, ap.37, sector 4,       6831. Agenții imobiliare;
             MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 3717/7.VII.2008                3

  6832. Administrarea imobilelor pe bază de comision             Societatea Comercială
sau contract;                                 FOND EXCHANGE - S.R.L.
  7311. Activități ale agențiilor de publicitate;
  7711. Activități de închiriere și leasing cu autoturisme             DECIZIA NR. 1
și autovehicule; rutiere ușoare;
  7731. Activități de închiriere și leasing cu mașini și             DIN 28.01.2008
echipamente agricole;                              A ASOCIATULUI UNIC
  7739. Activități de închiriere și leasing cu alte mașini,   Subsemnata
echipamente și bunuri tangibile;                  MIHART ANISOARA, cetățean român, născută la data
  8292. Activități de ambalare;                de 06.11.1956, în comuna Domnești, jud. Ilfov, fiica lui
  8299. Alte activități de servicii suport pentru       Lixandru și Radita, domiciliată în București, Bdul. Unirii nr.
intreprinderi n.c.                       6, bl. 8C, sc. 2, et. 6, ap. 37, sector 4, identificată cu CI.
  Celelalte prevederi ale actului constitutiv rămân      seria RD nr. 099053, eliberată de Secția 14 la data de
neschimbate.
                                02.12.1999, CNP 2561106400522, în calitate de asociat
   (6/421960)
                                al S.C. FOND EXCHANGE S.R.L., am hotărât:
                                  1. Se anulează - radiază întregul obiect de activitate al
        Societatea Comercială              societății.
         REAL KIDS - S.R.L.                2. Se declară următorul obiect de activitate:
                                  Grupa 661 - activități auxiliare intermedierilor
           NOTIFICARE                financiare, cu excepția activităților de asigurări și fonduri
  Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul    de pensii.
București notifică, în conformitate cu prevederile art. 204    Activitatea principală a societății este următoarea:
alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu          -cod CAEN 6619 Activități auxiliare intermedierilor
modificările și completările ulterioare, depunerea textului   financiare, exclusiv activități de asigurări și fonduri de
actualizat al actului constitutiv al societății comerciale   pensii (efectuarea operațiunilor de schimb valutar cu
REAL KIDS SRL, cu sediul în București, Str.           numerar și substituite în numerar pentru persoane fizice).
LĂCRĂMIOAREI, nr.52, bloc 16, etaj 3, ap.69, sector 3,       Celelalte prevederi ale actului constitutiv rămân
înregistrată sub nr. J40/13183/2004, cod unic de        neschimbate.
înregistrare 16679049, care a fost înregistrat sub         (9/421963)
nr.46293 din 07.02.2008.
  (7/421961)
                                        Societatea Comercială
                                       FOND EXCHANGE - S.R.L.
        Societatea Comercială
         REAL KIDS - S.R.L.                          NOTIFICARE
           DECIZIA NR. 1                 Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
                                București notifică, în conformitate cu prevederile art. 204
           DIN 4.02.2008               alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu
         A ASOCIATULUI UNIC               modificările și completările ulterioare, depunerea textului
  Subsemnata SIMION CLAUDIA ELENA, domiciliată în       actualizat al actului constitutiv al societății comerciale
București, Str. Lăcrămioarei nr. 52, bl. 16, ap. 69, Sector   FOND EXCHANGE SRL, cu sediul în București, B-dul
3, posesoare CI Seria RR nr. 452459 eliberată de SPCEP     UNIRII, nr.16, bloc 5A, etaj P, sector 4, înregistrată sub nr.
S3 biroul nr. 2 la data de 15.05.2007, CNP           J40/7733/2001, cod unic de înregistrare 14171574, care
2790507292083, în calitate de asociat unic al S.C. REAL     a fost înregistrat sub nr.46299 din 07.02.2008.
KIDS S.R.L., am decis următoarele:                 (10/421964)
  1. Se recodifică obiectul principal de activitate al
societății în conformitate cu prevederile O.I.N.S. nr.
337/2007, după cum urmează: • Domeniu principal de               Societatea Comercială
activitate: grupa CAEN 783. Servicii de furnizare și
                                        UNION PROIECT - S.R.L.
management a forței de muncă; activitate principală:
clasa CAEN 7830. Servicii de furnizare și management a
forței de muncă.                                 HOTĂRÂREA A.G.A
  2. Se recodifică și obiectul secundar de activitate al           NR. 1/04.02.2008
societății în conformitate cu prevederile aceluiași Ordin,      DIN CADRUL S.C. “UNION PROIECT”SRL.
iar societatea va emite un act constitutiv actualizat
conform art. 204 alin. (4) din Legea nr. 31/1990.         Subsemnații
  Redactată azi, 04.02.2008, în 3 exemplare.           COBZARENCO IOAN cu domiciliul în București Str.
   (8/421962)                         Valea Ialomiței nr. 9, Bl. D19, Sc. F, Et.1, Ap.54, Sector 6,
  4           MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 3717/7.VII.2008

posesorul CI seria DP nr.052971, emisă de Secția 22         - 4759 - Comerț cu amănuntul al mobilei, al articolelor
Poliție, CNP 1570122400480,                    de iluminat și al altor articole de uz casnic n.c.a, în
  IANA CĂTĂLIN cu domiciliul în București, Bd. Banul      magazine specializate;
Manta nr. 22, Bl. 29, Sc.3, Et. 3, Ap. 102, sector 1,        - 4754 - Comerț cu amănuntul al articolelor și
posesorul CI seria RT nr. 501161, emisă de SPCEP S1        aparatelor electrocasnice, în magazine specializate;
biroul nr. 4, la data de 31.07.2007, CNP 1650820400085,       - 4778 - Comerțul cu amănuntul al altor bunuri noi, în
  CĂCIULEANU CĂTĂLIN, domiciliat în București, Bd.       magazine specializate;
Iuliu Maniu nr. 61, Bl. 8P, S.6, Et.l, Ap.212, Sector 6, care    - 4729- Comerț cu amănuntul, al produselor
se legitimează cu CI seria DP nr. 057336, emisă de IGP-      alimentare, în magazine specializate;
DEP la 15.03.2001, CNP 1670215270581,                - 7912 - Activități ale tur-operatorilor;
  în calitate de asociați ai S.C. UNION PROIECT SRL,        - 6810 -Cumpărarea și vânzarea de bunuri imobiliare
cu sediul în București B-dul. Iuliu Maniu nr. 19C, sector     proprii;
6,înmatriculata sub nr. J40/676/2002 având CUI            - 7022- Activități de consultanță pentru afaceri și
R14429224, întruniți în adunarea generală a asociaților în    management;
conformitate cu Actul Constitutiv al societății, în baza        (11/421965)
Contractului de cesiune din 04.02.2008, precum și cu
legislația în vigoare, am hotărât în unanimitate,
                                         Societatea Comercială
următoarele;
                                        UNION PROIECT - S.R.L.
  1. Ieșirea din societate a asociatului IANA CĂTĂLIN și
cesionarea tuturor părților sociale pe care le deține în
                                            NOTIFICARE
societate, către asociatul COBZARENCO IOAN.
  2. Modificarea Art. 5 din Actul constitutiv, astfel;       Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
  Capitalul social total, subscris integral de asociați este  București notifică, în conformitate cu prevederile art. 204
de 1000 lei, subscris prin aport în numerar, format din 100    alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu
părți sociale egale și indivizibile, cu o valoare nominală de   modificările și completările ulterioare, depunerea textului
10 lei, subscrise și integral vărsate de toți asociații la data  actualizat al actului constitutiv al societății comerciale
constituirii societății astfel;                  UNION PROIECT SRL, cu sediul în București, B-dul Iuliu
  - COBZARENCO IOAN, subscrie un număr de 60 părți       Maniu, nr. 19C, sector 6, înregistrată sub nr.
sociale, în valoare nominala de 10 lei fiecare,          J40/676/2002, cod unic de înregistrare 14429224, care a
reprezentând 600 lei, cu participare la beneficii sau       fost înregistrat sub nr.46300 din 07.02.2008.
pierderi în proporție de 60%.                     (12/421966)
  - CACIULEANU CĂTĂLIN, subscrie un număr de 40
părți sociale, în valoare nominală de 10 lei fiecare,
                                        Societatea Comercială
reprezentând 400 lei, cu participare la beneficii sau
                                       PAOLO CEZAR IMPEX - S.R.L.
pierderi în proporție de 40%.
  3. Recodificarea activităților conform Ordinului                  NOTIFICARE
337/2007, astfel;
  Domeniu principal de activitate; -711 “Activități de       Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
arhitectura, inginerie și servicii de consultanță tehnică     București notifică, în conformitate cu prevederile art. 204
                                 alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu
legate de acestea”;
                                 modificările și completările ulterioare, depunerea textului
  Activitate principala; - 7112 - “Activități de inginerie și
                                 actualizat al actului constitutiv al societății comerciale
consultanță tehnică legate de acestea “.
                                 PAOLO CEZAR IMPEX SRL, cu sediul în București, Str.
  Activități secundare;
                                 VREJULUI, nr. 21, etaj P+1, sector 3, înregistrată sub nr.
  - 2511 - Fabricarea de construcții metalice și parti
                                 J40/24563/1993, cod unic de înregistrare 4887470, care
componente ale structurilor metalice;
                                 a fost înregistrat sub nr.46301 din 07.02.2008.
  - 2713 -Fabricarea aparatelor de distribuție și control a
                                   (13/421967)
electricității;
  - 4399 - Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.;
  - 4618 - intermedieri în comerțul specializat în              Societatea Comercială
vânzarea produselor cu caracter specific, n.c.a.;              PAOLO CEZAR IMPEX - S.R.L.
  - 4619 - intermedieri în comerțul cu produse diverse;
  - 4643 - Comerț cu ridicata al aparatelor electrice și de             DECIZIA NR. 1
uz gospodăresc, al aparatelor de radio și televizoarelor;
  - 4649 -Comerț cu ridicata al altor bunuri de uz           DIN 05.02.2008 A ASOCIATULUI UNIC
gospodăresc;                            Subsemnatul FLOREA PAUL CEZAR, domiciliat în
  - 4690 - Comerț cu ridicata nespecializat;          București, Șos. Olteniței nr. 242, bl. 83, sc. B, ap. 27,
             MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 3717/7.VII.2008                 5

Sector 4, posesor CI Seria RR nr. 152780 eliberată de         Art. 3. Se revocă din funcție administratorul Stan
Secția 15 la 02.02.2001, C N.P. 1750709441525, în         Margareta la data cesiunii părților sociale.
calitate de asociat unic al S.C. PAOLO CEZAR IMPEX          Art. 4. Administrator cu puteri depline pe termen
S.R.L., am decis următoarele:                   nelimitat este numit în condițiile legii și ale actului
  1. Se recodifică obiectul principal de activitate al      constitutiv al societății dl GREULUS MARIAN, cetățean
societății în conformitate cu prevederile O I.N S nr.       român, născut la data de 22.02.1981 în București,
337/2007, după cum urmează: • Domeniu principal de         domiciliat în București, str. Pucheni nr. 5, bl. Z3, sc. 3, et.
activitate: grupa CAEN 561. Restaurante; activitate        2, ap. 50, sector 5, legitimat cu C.I. seria RR nr. 299201
principală: clasa CAEN 5610. Restaurante.             eliberată de Secția 19 Poliție/21.04.2004, CNP
  2. Se radiază obiectul secundar de activitate al        1810222420155.
societății. Obiectul secundar de activitate va fi compus din     Art. 5. Se recodifică activitatea principală cf. Cod
activitățile prevăzute de clasele CAEN 4939. Alte         CAEN în 8010 -Activități de gardă și protecție (fost 7460),
transporturi terestre de călători n c a.; 4941. Transporturi    precum și activitățile secundare după cum urmează: 4321
rutiere de mărfuri; 4942. Servicii de mutare; 5510.        - Lucrări de instalații electrice (fost 4531); 7311 -
Hoteluri și alte facilități de cazare similare; 5520. Facilități  Publicitate (fost 7440); 7820 - Activități de contractare, pe
de cazare pentru vacanțe și perioade de scurtă durată;       baza temporare, a personalului (fost 7450);
5530. Parcuri pentru rulote, campinguri și tabere; 5590.       Dispozițiile corelative din actul constitutiv se modifică
Alte servicii de cazare; 5630. Baruri și alte activități de    în consecință, restul dispozițiilor actului constitutiv al
servire a băuturilor; 6820. Închirierea și subînchirierea-     societății rămân neschimbate.
bunurilor imobiliare proprii sau închiriate; 6831. Agenții      Semnat de asociatul unic în 3 (trei) exemplare azi,
imobiliare; 7911. Activități ale agențiilor turistice; 7912.    31.01.2008.
Activități ale tur-operatorilor; 7990. Alte servicii de        (15/421969)
rezervare și asistență turistică.
  Redactată azi, 05 02 2008, în 3 exemplare.
                                          Societatea Comercială
   (14/421968)
                                         SCORPION FORCE - S.R.L.

                                             NOTIFICARE
        Societatea Comercială
       SCORPION FORCE - S.R.L.                 Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
                                  București notifică, în conformitate cu prevederile art. 204
     HOTĂRÂREA ASOCIATULUI UNIC                alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu
                                  modificările și completările ulterioare, depunerea textului
     AL S.C. SCORPION FORCE SRL                actualizat al actului constitutiv al societății comerciale
  J40/5880/2006; CIF: RO 18563743 SEDIUL             SCORPION FORCE SRL, cu sediul în București, Aleea
  SOCIAL: BUCURESTI, ALEEA ILIOARA NR. 3,
                                  ILIOARA, nr.3, bloc PM27, scara C, etaj 8, ap. 106, sector
  BL. PM27. SC. C, ET.8. AP. 106, SECTOR 3
                                  3, înregistrată sub nr. J40/5880/2006, cod unic de
  Subsemnatul GREULUS MARIAN, în calitate de           înregistrare 18563473, care a fost înregistrat sub
asociat unic al societății, în baza Legii 31/1990,         nr.46306 din 07.02.2008.
modificată, și a actului constitutiv al societății, am hotărât     (16/421970)
azi 31.01.2008, următoarele modificări la actul constitutiv
al societății:
  Art. 1. Urmare a contractului de cesiune din data de             Societatea Comercială
31.01.2008, fostul asociat unic Stan Margareta a cesionat           OMEGA PROPERTIES - S.R.L.
toate părțile sociale către GREULUS MARIAN, ieșind
astfel din prezenta societate comercială, după cum                    NOTIFICARE
urmează: 20 părți sociale, cu valoare nominală            Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
individuală de 10 RON, în valoare totală de 200 RON în       București notifică, în conformitate cu prevederile art. 204
numerar, părți ce reprezintă 100 % capitalul social al       alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu
societății;                            modificările și completările ulterioare, depunerea textului
  Art. 2. In urma cesiunii precizată anterior, capitalul     actualizat al actului constitutiv al societății comerciale
social subscris și vărsat este de 200 RON integral în       OMEGA PROPERTIES SRL, cu sediul în București, Str.
numerar, divizat în 20 părți sociale, fiecare în valoare      Pașcani, nr.15, bloc TD32, etaj 6, ap.42, sector 6,
nominală de 10 RON, fiind distribuit pe asociatul unic       înregistrată sub nr. J40/15056/2004, cod unic de
GREULUS MARIAN, astfel: - 200 RON numerar,             înregistrare 16776866, care a fost înregistrat sub
reprezentând 100% capitalul social și din aportul la        nr.46311 din 07.02.2008.
beneficii și pierderi.                         (17/421971)
  6           MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 3717/7.VII.2008

       Societatea Comercială               legislația în vigoare, am hotărât în unanimitate,
      OMEGA PROPERTIES - S.R.L.              următoarele;
                                   1. Ieșirea din societate a asociatului IANA CĂTĂLIN și
          HOTĂRÂREA NR. 1                cesiunea tuturor părților sociale, precum și preluarea
                                 întregului capital social de către;
    DIN 11.01.2008 A ADUNĂRII GENERALE
         A ASOCIAȚILOR                   COBZARENCO IOAN.
                                   2. În urma cesiunii, capitalul social va fi deținut astfel;
  Subsemnații NICHITA CORNELIA, domiciliată în           - COBZARENCO IOAN - 1.000 părți sociale în valoare
București, Str. Miorului nr. 11, bl. D5, sc. 3, et. 3, ap. 40,  nominală de 10 lei fiecare, în valoare totală de 10.000 lei,
Sector 6, posesoare CI Seria RX nr. 215999 eliberată de     reprezentând 100% din capitalul social, numerotate de la
Secția 15 Poliție la data de 09.09.2003, CNP           1 la 1.000 inclusiv;
2680615441542, și NICHITA MIHAI, domiciliat în            Părțile sociale de capital social sunt în număr de 1.000
București, Str. Miorului nr. 11, bl. D5, sc. 3, et. 3, ap. 40,  cu o valoare de 10.000 lei a câte 10 lei fiecare,
Sector 6, posesor CI Seria RX nr. 214986 eliberată de      numerotate de la 1 la 1.000 inclusiv.
Secția 15 Poliție la data de 05.09.2003, CNP             3. Deschiderea a două puncte de lucru, după cum
1690617463016, în calitate de asociați reprezentând       urmează:
100% capitalul social al S.C. OMEGA PROPERTIES            - Jud. Brașov, Loc. Brașov, Șos. Cristianului nr. 11,
S.R.L., am hotărât următoarele:                 Modulul 2/4.
  1. Se radiază obiectul de activitate al societății. Se      - Jud. Brașov, Loc. Brașov, Șos. Cristianului nr. 11,
declară obiectul de activitate după cum urmează:         Modulul 21.
Domeniul principal - grupa CAEN 683. Activități imobiliare      4.Recodificarea activităților conform Ordinului nr.
pe bază de comision sau contract, activitatea principală -    337/2007, astfel;
clasa C.A.E.N. 6831.
                                   - Domeniu principal; cod CAEN 469 - Comerț cu
  Agenții imobiliare, activități secundare - clasele CAEN
                                 ridicata nespecializat.
4110. Dezvoltare (promovare) imobiliară; 6810.
                                   - Activitate principală; cod CAEN 4690 - Comerț cu
Cumpărarea și vânzarea de bunuri imobiliare proprii;
                                 ridicata nespecializat.
6820. Închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare
                                   -4631-Comerț cu ridicata al fructelor și legumelor.
proprii sau închiriate.
                                   -4632-Comerț cu ridicata al cărnii și produselor din
  2. Se prelungește durata mandatului administratorului
                                 carne.
Nichita Mihai până la data de 11.01.2012.
                                   -4633-Comeț cu ridicata al produselor lactate, ouălor,
  Redactată astăzi, 11.01.2008, în trei exemplare.
                                 uleiurilor și grăsimilor comestibile.
  (18/421972)
                                   -4636-Comerț cu ridicata al zahărului, ciocolatei și
                                 produselor zaharoase.
        Societatea Comercială                -4637-Comerț cu ridicata cu cafea,ceai, cacao și
                                 condimente.
        COELCO TRADE - S.R.L.
                                   -4639- Comerț cu ridicata, nespecializat, de produse
          HOTĂRÂREA NR. 2                alimentare, băuturi și tutun.
                                   -4641-Comerț cu ridicata al produselor textile.
        DIN 05.02.2008                    -4642- Comerț cu ridicata al îmbrăcămintei și
 A A.G.A DIN CADRUL S.C. COELCO TRADE SRL            încălțămintei.
  Subsemnații;                           -4643- Comerț cu ridicata al aparatelor electrice și de
  COBZARENCO IOAN cu domiciliul în București Str.       uz gospodăresc, al aparatelor de radio și televizoarelor.
Valea Ialomiței nr. 9, Bl. D19, Sc, F,Et.l, Ap.54,sector 6,     -4644- Comerț cu ridicata al produselor din ceramică,
CNP 1570122400480, care se legitimează cu CI seria DP      sticlărie și produse de întreținere.
nr. 052971. emisă de Secția 22, la 12.12.2000 și           -4645- Comerț cu ridicata al produselor cosmetice și
  IANA CĂTĂLIN cu domiciliul în București, Bd. Banul      de parfumerie.
Manta nr. 22, Bl. 29, Sc.3, Et. 3, Ap.102, sector 1, CNP       - 4622 - Comerț cu ridicata al florilor și al plantelor.
1650820400085, care se legitimează cu CI seria RT nr.        -4647 -Comerț cu ridicata al mobilei, covoarelor și a
501161, emisă de SPCEP S1 biroul nr. 4, la data de        articolelor de iluminat.
31.07.2007,                             -4649- Comerț cu ridicata al altor bunuri de uz
  în calitate de asociați ai S.C. COELCO TRADE SRL,      gospodăresc.
cu sediul în București B-dul. Iuliu Maniu nr. 19C, sector      -4675- Comerț cu ridicata al produselor chimice.
6,inmatriculată sub nr. J40/9392/1997 având CUI R          -4676- Comerț cu ridicata al altor produse
9975440, având în vedere Contractul de cesiune din        intermediare.
05.02.2008, întruniți în Adunarea generală a asociaților în     -4666- Comerț cu ridicata al altor mașini și
conformitate cu Actul Constitutiv al societății și cu      echipamente de birou.
             MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 3717/7.VII.2008                 7

  -4661- Comerț cu ridicata al mașinilor agricole,         -4291 - Construcții hidrotehnice.
echipamentelor și furniturilor.                   -4399 - Alte lucrări speciale de construcții n.c.a..
  -4669- Comerț cu ridicata al altor mașini și           -4321 - Lucrări de instalații electrice;
echipamente.                             -4322 - Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de
  -4690 - Comerț cu ridicata nespecializat.          aer condiționat.
  -4711 -Comerț cu amănuntul în magazine              -4331 - Lucrări de ipsoserie.
nespecializate, cu vânzare predominantă de produse          -4332- Lucrări de tâmplărie și dulgherie.
alimentare, băuturi și tutun;                    -4333 - Lucrări de pardosire și placare a pereților.
  -4721-Comerț cu amănuntul al fructelor și legumelor
                                   -4334- Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de
proaspete, în magazine specializate.
                                 geamuri;
  -4722 -Comerț cu amănuntul al cărnii și al produselor
                                   -4932 - Transporturi cu taxiuri.
din carne, în magazine specializate.
  -4724 -Comerț cu amănuntul al pâinii, produselor de       -4941 - Transporturi rutiere de mărfuri
patiserie și produselor zaharoase, în magazine            -5210- Depozitări.
specializate.                            -6820-Închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare
  -4729 -Comerț cu amănuntul al altor produse         proprii sau închiriate;
alimentare, în magazine specializate.                -6209 - Alte activități de servicii privind tehnologia
  -4775 -Comerț cu amănuntul al produselor cosmetice      informației.
si de parfumerie, în magazine specializate.             -7219 - Cercetare - dezvoltare în alte științe naturale și
  -4751 -Comerț cu amănuntul al textilelor, în magazine    inginerie.
specializate;                            -7022 - Activități de consultanță pentru afaceri și
  -4771 -Comerț cu amănuntul al îmbrăcămintei, în       management.
magazine specializate;                        -7112 - Activități de inginerie și consultanță tehnică
  -4772 -Comerț cu amănuntul al încălțămintei și        legate de acestea.
articolelor din piele, în magazine specializate.           -7430 - Activități de traducere scrisă și orală(interpreți).
  -4759 -Comerț cu amănuntul al mobilei, al articolelor      -9329 - Alte activități recreative și distractive n.c.a.
de iluminat și al altor articole de uz casnic n.c.a. în       -9602 - Coafura și alte activități de înfrumusețare.
magazine specializate.
                                   -9604 - Activități de întreținere corporală.
  -4754 -Comerț cu amănuntul al articolelor și aparatelor
                                   -9601 - Spălarea și curățarea (uscată) a articolelor
electrocasnice, în magazine specializate.
                                 textile și a produselor din blană.
  -4762 - Comerț cu amănuntul al ziarelor și articolelor
de papetărie, în magazine specializate.               -5510 - Hoteluri și alte facilități de cazare similare;
  -4753 -Comerțul cu amănuntul, al covoarelor,           -5530 - Parcuri pentru rulote, campinguri și tabere.
carpetelor, tapetelor și altor acoperitoare de podea, în       -5630 - Baruri și alte activități de servire a băuturilor.
magazine specializate.                        -9521 - Repararea aparatelor electronice de uz casnic.
  -4742-Comerț cu amănuntul al echipamentului pentru        -2751 - Fabricarea de aparate electrocasnice;
telecomunicații în magazine specializate.              -2712 -Fabricarea aparatelor de distribuție și control a
  -4532 -Comerț cu amănuntul de piese și accesorii       electricității.
pentru autovehicule.                         -3230 - Fabricarea articolelor pentru sport.
  -4611 -Intermedieri în comerțul cu materii prime         -3240 - Fabricarea jocurilor si jucăriilor.
agricole, animale vii, materii prime textile și cu          -1013 -Fabricarea produselor din carne; (inclusiv din
semifabricate.                          carne de pasăre).
  -4612 -Intermedieri în comerțul cu combustibil,         -1051 - Fabricarea produselor lactate și a
minereuri, metale și produse chimice pentru industrie;      brânzeturilor;
  -4614 - Intermedieri în comerțul cu mașini,           -1052 - Fabricarea înghețatei;
echipamente industriale, nave și avioane.
                                   -1071 - Fabricarea pâinii; fabricarea prăjiturilor și a
  -4616 - Intermedieri în comerțul cu textile, confecții din
                                 produselor proaspete de patiserie.
blană, încălțăminte și articole din piele;
                                   -1107 -Producția de băuturi răcoritoare nealcoolice;
  -4617 -Intermedieri în comerțul cu produse alimentare,
băuturi și tutun.                        producția de ape minerale și de alte ape îmbuteliate.
  -4619 -Intermedieri în comerțul cu produse diverse;       -1512 - Fabricarea articolelor de voiaj și marochinărie
  -4120-Lucrari de construcții a clădirilor rezidențiale și  și a articolelor de harnașament.
nerezidențiale.                           -1723 - Fabricarea articolelor de papetărie.
  -4391 -Lucrări de învelitori, șarpante și terase la       -1724 - Fabricarea tapetului.
construcții.                             -2222 - Fabricarea articolelor de ambalaj din material
  -4299 -Lucrări de construcții a altor proiecte inginerești  plastic;
n.c.a.                                (19/421973)
  8          MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 3717/7.VII.2008

        Societatea Comercială               Potrivit CAEN Rev.2 domeniul principal de activitate
       COELCO TRADE - S.R.L.              este: 702 Activități de consultanță în management.
                               Activitatea principală este: 7022 Activități de consultanță
           NOTIFICARE                pentru afaceri și management. Activitățile secundare sunt
  Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul   prevăzute în actul constitutiv actualizat la art.5.
București notifică, în conformitate cu prevederile art. 204   Actul constitutiv existent devine caduc. Se redactează
alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu       un nou act constitutiv.
modificările și completările ulterioare, depunerea textului    (22/421976)
actualizat al actului constitutiv al societății comerciale
COELCO TRADE SRL, cu sediul în București, Bdul IULIU
                                      Societatea Comercială
MANIU, nr.19 C, sector 6, înregistrată sub nr.
                                      ANDRA ’94 IMPEX - S.R.L.
J40/9392/1997, cod unic de înregistrare 9975440, care a
fost înregistrat sub nr.46312 din 07.02.2008.                   NOTIFICARE
   (20/421974)
                                 Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
                               București notifică, în conformitate cu prevederile art. 204
       Societatea Comercială              alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu
      JEAMLAND ROMANIA - S.R.L.             modificările și completările ulterioare, depunerea textului
                               actualizat al actului constitutiv al societății comerciale
           NOTIFICARE                ANDRA ’94 IMPEX SRL, cu sediul în București, Șos.
                               COLENTINA, nr.3B, bloc 33B, scara A, etaj 8, ap.32,
  Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
                               sector 2, înregistrată sub nr. J40/5351/1994, cod unic de
București notifică, în conformitate cu prevederile art. 204
                               înregistrare 5403713, care a fost înregistrat sub nr.46333
alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu
                               din 07.02.2008.
modificările și completările ulterioare, depunerea textului
                                 (23/421977)
actualizat al actului constitutiv al societății comerciale
JEAMLAND ROMÂNIA SRL, cu sediul în București, B-dul
UNIRII, nr.21, bloc 12, scara 1, etaj MEZAN, sector 4,           Societatea Comercială
înregistrată sub nr. J40/9112/2000, cod unic de              ANDRA ’94 IMPEX - S.R.L.
înregistrare 13424881, care a fost înregistrat sub
nr.46323 din 07.02.2008.                         HOTĂRÂREA NR.1/07.02.2008
  (21/421975)
                                  A A.G.A. A SC “ANDRA ’94 IMPEX” SRL,
                                  R.C. J/40/5351/1994, CUI RO5403713,
       Societatea Comercială              C.S. 67-78730 LEI, BUCURESTI, SOS. COLENTINA
                                  NR.3B, U.33B, ET.8, AP.32, SECTOR 2
      JEAMLAND ROMANIA - S.R.L.
                                 Noi:
          DECIZIA NR. 1                - COJOCARU CORNEL, domiciliat în București, str.
                               Burdujeni nr.16, bl.N14, ap.18, posesor al B.I. seria DG
          DIN 5.02.2008
                               nr.941991, eliberat de Circa 13 Poliție, la data de
        A ASOCIATULUI UNIC
                               24.05.1988 și
  Asociat unic JEAMLAND LIMITED, persoană juridică       - COJOCARU EMANUELA, domiciliată în București,
britanică, cu sediul în 26-28 Conway Street Londra W1P    șos. Colentina nr.3B, bl.33B, sc.A, et.8, ap.32, sector 2,
5HW / MAREA BRITANIE, Autorizație: 1010004 emisă de      posesoare a CI seria RX nr.263627, eliberată de
autoritățile Britanice, reprezentată prin domnul John     SEP/07.02.2005, am hotărât următoarele:
Macaulay Arnold, am hotărât revocarea din funcția de       1. Se înființează punct de lucru al societății la adresa
administrator a domnului John Macaulay Arnold și       din: București, str.Baba Novac nr.3, Centrul Comercial și
numirea în această funcție pe doamna Tomescu Daniela     de Afaceri GLORIA, sector 3.
Ancuța, cetățean român cu domiciliul în București,        2. Se recodifică obiectele de activitate, astfel:
str.Drumul Taberei nr.128, bl. TD 18, ap.43, sector 6,      Activitatea principală este: 6820 închirierea si
născută în București la data de 29.12.1967, identificată   subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate.
cu CI seria DP nr.094722 eliberată de DGEIP-DEP la        Obiectele secundare se recodifică conform art.5, din
13.02.2003, CNP 2671229463051, cu puteri depline și un    Actul Constitutiv actualizat.
mandat pe o durată de un an. Noul administrator nu        Redactat și editat, de parte, în 3 exemplare.
răspunde de actele și faptele administratorilor precedenți.    (24/421978)
              MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 3717/7.VII.2008                  9

        Societatea Comercială                de servire a băuturilor”, cod CAEN 5630, extinderea
        ARCADIA INVEST - S.R.L.               obiectului de activitate cu: 4772, Cod CAEN, Comerț cu
                                  amănuntul al încălțămintei și articolelor din piele, în
          HOTARAREA NR.36                 magazine specializate; 4725, Cod CAEN. Comerț cu
                                  amănuntul al băuturilor, în magazine specializate;
        DIN 27.12.2007
                                    (26/421980)
   A ADUNARII GENERALE A ASOCIATILOR
     S.C. ARCADIA INVEST S.R.L.
  Adunarea Generală a Asociaților din data de                Societatea Comercială
27.12.2007 a fost convocată conform prevederilor legale       TERASA FOIȘOR ALIMENTAȚIE PUBLICĂ - S.R.L.
prin adresa nr. 35/03.12.2007. Deciziile AGA se iau prin
votul reprezentând majoritatea absolută a asociaților și a                 NOTIFICARE
părților sociale.                           Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
  Astăzi, 27.12.2007 a avut loc Adunarea Generală a        București notifică, în conformitate cu prevederile art. 204
Asociaților S.C. ARCADIA INVEST SRL., la care au          alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu
participat toți asociații, respectiv: Pascale Antonela,       modificările și completările ulterioare, depunerea textului
cetățean român de sex feminin, domiciliată în București,      actualizat al actului constitutiv al societății comerciale
Bld. Unirii nr.14, bl.6, sc. 1, et.4, ap. 16, sec.4, identificată  TERASA FOIȘOR ALIMENTAȚIE PUBLICĂ SRL, cu
cu C.I., seria RD, nr.343055, eliberată de Secția 14        sediul în București, P-ța FOIȘORUL DE FOC, nr. 1, sector
Poliție, la data de 17.10.2003, având CNP              2, înregistrată sub nr. J40/1560/1992, cod unic de
2701122434517, și Pascale Elena, cetățean român de         înregistrare 34402, care a fost înregistrat sub nr.46384
sex feminin, domiciliată în București, sec.6, str. Ing. B.     din 07.02.2008.
Giulini, nr.4, et.2, ap. 1, sect.6, identificată cu C.I., seria     (27/421981)
RT, nr. 195795, eliberată de Secția 20 Poliție, la data de
08.10.2001, având CNP 2440403400628.
  Având în vedere rezultatele financiare înregistrate de              Societatea Comercială
la data constituirii societății până în prezent, în urma              LOR COSMETICS - S.R.L.
dezbaterilor Adunarea Generală a Asociaților a hotărât,
cu unanimitate de voturi, suspendarea temporară a                     NOTIFICARE
activității societății Arcadia Invest S.R.L. pe o perioadă de     Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
36 luni, începând cu data de 01.01.2008 până la data de       București notifică, în conformitate cu prevederile art. 204
01.01.2011.                             alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu
  (25/421979)                           modificările și completările ulterioare, depunerea textului
                                  actualizat al actului constitutiv al societății comerciale
                                  LOR COSMETICS SRL, cu sediul în București, Str.
     Societatea Comercială                   PETRU ȘI PAVEL, nr.78B, sector 1, înregistrată sub nr.
TERASA FOIȘOR ALIMENTAȚIE PUBLICĂ - S.R.L.             J40/8549/2001, cod unic de înregistrare 14225453, care
                                  a fost înregistrat sub nr.46392 din 07.02.2008.
            DECIZIA NR. 2                  (28/421982)
            DIN 01.02.2008
  Subsemnatul MRASILIEVICI MĂDĂLIN, cetățean                   Societatea Comercială
român, domiciliat în București, Str. Aurel Vlaicu, nr.36,             LOR COSMETICS - S.R.L.
ap.4, sector 2, născut la data de 26.06.1976 în București,
fiul lui Niculae și Liliana, posesor al Cărții provizorii de        HOTĂRÂREA NR. 11 DIN 31.01.2008
identitate, seria PC, Nr. 250394, emisă de Pol. SPCEP
S2, biroul nr. 1, la data de 05.11.2007 valabila pana la         A ADUNĂRII GENERALE A ASOCIAȚILOR
data de 05.11.2008, in calitate de asociat unic al SC         Subsemnații ONEA MIHAELA LOREDANA,
TERASA FOIȘOR ALIMENTAȚIE PUBLICĂ SRL, cu              domiciliată în București, Str. Fizicienilor, nr.14, bl.2A, sc.1,
sediul în București, P-ța Foișorul de Foc, Nr. 1, sector 2,     et.6, ap.40, sector 3, posesoare a CI seria RX, nr.094786,
având J 40/1560/1992 și CUI 34402, am decis             eliberată de Secția 11 la data de 25.01.1999, CNP
recodificarea activităților potrivit art.7 si 8 din actul      2781020431518, și DESLIU VICTOR, domiciliat în
constitutiv al societății, conform codului CAEN REV.2,       București, Bld. Ion Mihalache, nr.339, bl.15, sc.E, ap.
intrat în vigoare al 01.01.2008, astfel domeniul principal     141, posesor al CI seria RT, nr.368554, eliberată de
va fi “ Baruri și alte activități de servire a băuturilor”, Cod   Secția 4, la data de 16.11.2004,CNP 1780825414519, în
CAEN 563 iar activitatea principală “Baruri și alte activități   calitate de asociați ai S.C. LOR COSMETICS S.R.L., cu
  10           MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 3717/7.VII.2008

sediul în București, Str. Petru și Pavel,Nr. 78 B, sector 1,     și
CUI 14225453. J40/8549/2001 am hotărât recodificarea         NISTOR MIHAI, domiciliat în București, Șos. Panduri,
codurilor CAEN, potrivit art.8 si 9 din Actul constitutiv, iar  nr.60, bl.C, sc.B, ap.32, sector 5, cu cetățenie română,
domeniul principal va fi 477, Cod CAEN, Comerț cu        posesor pașaport nr. 000390198, emis de Dgpspf, la
amănuntul al altor bunuri, în magazine specializate, iar     07.08.1995, deținător al unui număr de 5 părți sociale, în
activitatea principală va fi 4775, Cod CAEN, Comerț cu      valoare de 100.00 RON, reprezentând 50% din capitalul
amănuntul al produselor cosmetice și de parfumerie, în      social;
magazine specializate, conform Codului CAEN REV.2,          Cu o majoritate de 10 voturi, reprezentând 100% din
intrat în vigoare la 01.01.2008, extinderea obiectului de    capitalul social al societății,
activitate cu următoarele: 4782, Cod CAEN, Comerț cu         HOTĂRĂȘTE:
amănuntul al textilelor, îmbrăcămintei și încălțămintei       În conformitate cu prevederile Ordinului 337/2007 se
efectuat prin standuri, chioșcuri si piețe; 4789, Cod      recodifică activitățile cuprinse în obiectul de activitate al
CAEN, Comerț cu amănuntul prin standuri, chioșcuri si
                                 S.C. DANCHA COMIMPEX S.R.L după cum urmează:
piețe al altor produse, înființarea unui punct de lucru în
                                   Societatea comercială “ DANCHA COMIMPEX “
București, sector 3, Stația de Metrou PIAȚA UNIRII 2,
                                 S.R.L. își va desfășura activitatea în principal în domeniul
spațiul A1 și schimbarea sediului social la următoarea
                                 “   Comerțul    cu  amănuntul     în  magazine
adresă: București, Sector 1, Str. Petru și Pavel, Nr.78 B.
                                 nespecializate”(COD CAEN 471) având ca activitate
   (29/421983)
                                 principală: “ Comerț cu amănuntul în magazine
                                 nespecializate, cu vânzare predominantă de produse
       Societatea Comercială               nealimentare (COD CAEN 4719).
      DANCHA COMIMPEX - S.R.L.                 Societatea va mai desfășura și următoarele activități:
                                   0111 Cultivarea cerealelor (exclusiv orez), plantelor
            NOTIFICARE                leguminoase și a plantelor producătoare de semințe
  Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul     oleaginoase
București notifică, în conformitate cu prevederile art. 204     0112 Cultivarea orezului
alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu           0113 Cultivarea legumelor și a pepenilor, a
modificările și completările ulterioare, depunerea textului   rădăcinoaselor și tuberculilor
actualizat al actului constitutiv al societății comerciale      0114 Cultivarea trestiei de zahăr
DANCHA COMIMPEX SRL, cu sediul în București, Str.          0115 Cultivarea tutunului
CEAHLAU, nr.19, bloc 73, scara 2, etaj 4, ap.28, sector 6,      0116 Cultivarea plantelor pentru fibre textile
înregistrată sub nr. J40/1658/1997, cod unic de           0119 Cultivarea altor plante din culturi nepermanente
înregistrare 9262471, care a fost înregistrat sub nr.46394      0121 Cultivarea strugurilor
din 07.02.2008.                           0122 Cultivarea fructelor tropicale și subtropicale
  (30/421984)                           0123 Cultivarea fructelor citrice
                                   0124 Cultivarea fructelor semințoase și sâmburoase
                                   0125 Cultivarea fructelor arbuștilor fructiferi,
       Societatea Comercială               căpșunilor, nuciferilor și a altor pomi fructiferi
      DANCHA COMIMPEX - S.R.L.                 0126 Cultivarea fructelor oleaginoase
                                   0127 Cultivarea plantelor pentru prepararea băuturilor
          HOTĂRÂREA NR.1
                                   0128 Cultivarea condimentelor, plantelor aromatice,
        DIN 23.01.2008                  medicinale și a plantelor de uz farmaceutic
  A ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE                0129 Cultivarea altor plante permanente
        A ASOCIAȚILOR                     0130 Cultivarea plantelor pentru înmulțire
  Adunarea generală extraordinară a asociaților S.C.        0163 Activități după recoltare
DANCHA COMIMPEX S.R.L., întrunită la data de             0164 Pregătirea semințelor
23.01.2008 la sediul societății din București, str. Ceahlău,     0210 Silvicultura și alte activități forestiere
nr.19, bl.73, sc.2, et.4, ap.28, sector 6, în prezența        0230 Colectarea produselor forestiere nelemnoase din
asociaților:                           flora spontană
  NISTOR CRISTIANA NORA, domiciliată în București,         1011 Prelucrarea și conservarea cărnii
Șos. Panduri, nr.60, bl. C, sc.B, ap.32, sector 5, cu        1012 Prelucrarea și conservarea cărnii de pasăre
cetățenie română, posesoare a Bl seria G.R. nr. 610781,       1039 Prelucrarea și conservarea fructelor și legumelor
emis de SP 20, la 05.07.1995, deținătoare a unui număr      n.c.a.
de 5 părți sociale, în valoare de 100.00 RON,            1041 Fabricarea uleiurilor și grăsimilor
reprezentând 50% din capitalul social;                1051 Fabricarea produselor lactate și a brânzeturilor
             MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 3717/7.VII.2008              11

  1071 Fabricarea pâinii; fabricarea prăjiturilor și a       4711 Comerț cu amănuntul în magazine
produselor proaspete de patiserie                nespecializate, cu vânzare predominantă de produse
  1072 Fabricarea biscuiților și pișcoturilor; fabricarea   alimentare, băuturi și tutun
prăjiturilor și a produselor conservate de patiserie        4721 Comerț cu amănuntul al fructelor și legumelor
  1085 Fabricarea de mâncăruri preparate            proaspete, în magazine specializate
  1089 Fabricarea altor produse alimentare n.c.a.         4722 Comerț cu amănuntul al cărnii și al produselor din
  1101 Distilarea, rafinarea și mixarea băuturilor       carne, în magazine specializate
alcoolice                              4723 Comerț cu amănuntul al peștelui, crustaceelor și
  1102 Fabricarea vinurilor din struguri            moluștelor, în magazine specializate
  4110 Dezvoltare (promovare) imobiliară              4724 Comerț cu amănuntul al pâinii, produselor de
  4621 Comerț cu ridicata al cerealelor, semințelor,      patiserie și produselor zaharoase, în magazine
furajelor și tutunului neprelucrat               specializate
  4622 Comerț cu ridicata al florilor și al plantelor       4725 Comerț cu amănuntul al băuturilor, în magazine
  4623 Comerț cu ridicata al animalelor vii          specializate
  4624 Comerț cu ridicata al blănurilor, pieilor brute și al    4726 Comerț cu amănuntul al produselor din tutun, în
pieilor prelucrate                       magazine specializate
  4631 Comerț cu ridicata al fructelor si legumelor        4729 Comerț cu amănuntul al altor produse
  4632 Comerț cu ridicata al cărnii și produselor din     alimentare, în magazine specializate
carne                                4741 Comerț cu amănuntul al calculatoarelor, unităților
  4633 Comerț cu ridicata a produselor lactate, ouălor,    periferice și software-lui în magazine specializate
uleiurilor și grăsimilor comestibile                4742 Comerț cu amănuntul al echipamentului pentru
  4634 Comerț cu ridicata al băuturilor            telecomunicații în magazine specializate
                                  4743 Comerț cu amănuntul al echipamentelor
  4635 Comerț cu ridicata al produselor din tutun
                                audio/video în magazine specializate
  4636 Comerț cu ridicata al zahărului, ciocolatei și
                                  4751 Comerț cu amănuntul al textilelor, în magazine
produselor zaharoase
                                specializate
  4637 Comerț cu ridicata cu cafea, ceai, cacao și
                                  4753 Comerț cu amănuntul al covoarelor, carpetelor,
condimente
                                tapetelor și a altor acoperitoare de podea, în magazine
  4638 Comerț cu ridicata specializat, al altor alimente,
                                specializate
inclusiv pește, crustacee și moluște
                                  4754 Comerț cu amănuntul al articolelor și aparatelor
  4639 Comerț cu ridicata, nespecializat, de produse
                                electrocasnice, în magazine specializate
alimentare, băuturi și tutun
                                  4759 Comerț cu amănuntul al mobilei, al articolelor de
  4641 Comerț cu ridicata al produselor textile
                                iluminat și al articole de uz casnic n.c.a., în magazine
  4642 Comerț cu ridicata al îmbrăcămintei și         specializate
încălțămintei                            4761 Comerț cu amănuntul al cărților, în magazine
  4643 Comerț cu ridicata al aparatelor electrice și de uz   specializate
gospodăresc, al aparatelor de radio și televizoarelor        4762 Comerț cu amănuntul al cărților, în magazine
  4647 Comerț cu ridicata al mobilei, covoarelor și a     specializate
articolelor de iluminat 4648 Comerț cu ridicata al         4763 Comerț cu amănuntul al discurilor și benzilor
ceasurilor și bijuteriilor                   magnetice cu sau fără înregistrări audio/video, în
  4649 Comerț cu ridicata al altor bunuri de uz        magazine specializate
gospodăresc                             4764 Comerț cu amănuntul al echipamentelor
  4651 Comerț cu ridicata al calculatoarelor,         sportive, în magazine specializate
echipamentelor periferice și software-lui              4765 Comerț cu amănuntul al jocurilor și jucăriilor, în
  4652 Comerț cu ridicata de componente și           magazine specializate
echipamente electronice și de telecomunicații            4771 Comerț cu amănuntul al îmbrăcămintei, în
  4665 Comerț cu ridicata al mobilei de birou         magazine specializate
  4666 Comerț cu ridicata al altor mașini și echipamente      4772 Comerț cu amănuntul al încălțămintei și
de birou                            articolelor din piele, în magazine specializate
  4669 Comerț cu ridicata al altor mașini și echipamente      4776 Comerț cu amănuntul al florilor, plantelor și
  4673 Comerț cu ridicata al materialului lemnos și a     semințelor; comerț cu amănuntul al animalelor de
materialelor de construcție și echipamentelor sanitare     companie și a hranei pentru acestea, în magazine
  4675 Comerț cu ridicata al produselor chimice        specializate
  4676 Comerț cu ridicata al altor produse intermediare      4777 Comerț cu amănuntul al ceasurilor și bijuteriilor,
  4690 Comerț cu ridicata nespecializat            în magazine specializate
  12          MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 3717/7.VII.2008

  4778 Comerț cu amănuntul al altor bunuri noi, în              Societatea Comercială
magazine specializate                             MIKENA FARM - S.R.L.
  4779 Comerț cu amănuntul al bunurilor de ocazie
vândute prin magazine                           HOTĂRÂREA NR. 1/23.01.2008
  4931 Transporturi urbane, suburbane și metropolitane      A ADUNĂRII GENERALE A ASOCIAȚILOR
de călători                               S.C. MIKENA FARM S.R.L.
  4932 Transporturi cu taxiuri                CU SEDIUL IN BUCURESTI, B-DUL GEN. VASILE
  4939 Alte transporturi terestre de călători n.c.a.      MILEA, NR. 8, BL. B2, SC. B, PARTER, AP. 22,
  5030 Transportul de pasageri pe căi navigabile         SECTOR 6, J40/24/2008, CUI 23010909
interioare                             MIRCEA ELENA, domiciliată în București, Bdul G-ral
  5040 Transportul de marfă pe căi navigabile interioare   Vasile Milea nr. 8, bloc B2, scara B, ap 22, sector 6,
  5222 Activități de servicii anexe transporturilor pe apă  posesoare a CI seria DP nr. 071512 eliberată de Secția
  5223 Alte activități anexe transporturilor         22 la 06.12.2001, CNP 2780806293106 și
  6612 Activități de intermediere a tranzacțiilor         MIRCEA MIHAEL CRISTIAN, domiciliat în Mun.
financiare                           Ploiești, str. Alexandru Odobescu nr. 28, jud. Prahova,
  6613 Activități auxiliare intermedierilor financiare,    posesor al CI seria PH nr. 527336, eliberată de Poliția
exclusiv activități de asigurări și fonduri de pensii     Mun. Ploiești la 10.02.2005, CNP 1771221293102,
  6610 Cumpărarea și vânzarea de bunuri imobiliare        în calitate de asociați ai S.C. MIKENA FARM S.R.L.,
proprii                            întruniți în Adunarea Generală a Asociaților de azi
  6820 Închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare   23.01.2008, în temeiul actelor constitutive și ale Legii
proprii sau închiriate                     31/1990, cu unanimitate de voturi, am hotărât:
  6832 Administrarea imobilelor pe baza de comision        1. Recodificarea obiectului principal de activitate și a
sau contract                          celor secundare după cum urmează:
  7490 Alte activități profesionale, științifice și tehnice    Domeniul principal de activitate cod CAEN 477 Comerț
n.c.a.                             cu amănuntul al altor bunuri, în magazine specializate,
  7911 Activități ale agențiilor turistice          Activitate principală cod CAEN 4773 Comerț cu
  7912 Activități ale tur-operatorilor            amănuntul al produselor farmaceutice, în magazine
  7990 Alte servicii de rezervare și asistență turistică   specializate
  8110 Activități de servicii suport combinate          Activități secundare: 4643 Comerț cu ridicata al
  9512 Repararea echipamentelor de comunicații        aparatelor electrice de uz gospodăresc, al aparatelor de
  9521 Repararea aparatelor electronice de uz casnic     radio și televizoarelor, 4645 Comerț cu ridicata al
  9522 Repararea dispozitivelor de uz gospodăresc și a    produselor cosmetice și de parfumerie, 4646 Comerț cu
echipamentelor pentru casă și gradină             ridicata al produselor farmaceutice, 4647 Comerț cu
  9523 Repararea încălțămintei și a articolelor din piele   ridicata al mobilei, covoarelor și a articolelor de iluminat,
  9529 Repararea articolelor de uz personal și        4648 Comerț cu ridicata al ceasurilor și bijuteriilor, 4649
gospodăresc n.c.a.                       Comerț cu ridicata al altor bunuri de uz gospodăresc,
                                4673 Comerț cu ridicata al materialului lemnos și a
  9609 Alte activități de servicii n.c.a.
                                materialelor de construcție și echipamentelor sanitare,
   (31/421985)
                                4690 Comerț cu ridicata nespecializat, 4719 Comerț cu
                                amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare
                                predominantă de produse nealimentare, 4741 Comerț cu
        Societatea Comercială
                                amănuntul al calculatoarelor, unităților periferice și
        MIKENA FARM - S.R.L.
                                software-lui în magazine specializate, 4742 Comerț cu
           NOTIFICARE                amănuntul al echipamentului pentru telecomunicații în
                                magazine specializate, 4753 Comerț cu amănuntul al
  Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul   covoarelor, carpetelor, tapetelor și a altor acoperitoare de
București notifică, în conformitate cu prevederile art. 204  podea, în magazine specializate, 4759 Comerț cu
alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu        amănuntul al mobilei, al articolelor de iluminat și al
modificările și completările ulterioare, depunerea textului  articole de uz casnic n.c.a., în magazine specializate,
actualizat al actului constitutiv al societății comerciale   4764 Comerț cu amănuntul al echipamentelor sportive, în
MIKENA FARM S.R.L., cu sediul în București, B-dul       magazine specializate, 4765 Comerț cu amănuntul al
General Vasile Milea, nr. 8, bloc B2, scara B, etaj parter,  jocurilor și jucăriilor, în magazine specializate, 4773
ap. 22, sector 6, înregistrată sub nr. J40/24/2008, cod    Comerț cu amănuntul al produselor farmaceutice, în
unic de înregistrare 23010909, care a fost înregistrat sub   magazine specializate, 4776 Comerț cu amănuntul al
nr. 46418 din 07.02.2008.                   florilor, plantelor și semințelor; comerț, cu amănuntul al
   (32/421986)                        animalelor de companie și a hranei pentru, 4777 Comerț
             MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 3717/7.VII.2008               13

cu amănuntul al ceasurilor și bijuteriilor, în magazine       BARAN MARIA cedează 2 părți sociale a câte 10 lei
specializate, 4778 Comerț cu amănuntul al altor bunuri      fiecare însumând 20 lei si reprezentând 10% din capitalul
noi, în magazine, specializate, 5520 Facilități de cazare    social, respectiv. 10% din beneficii și pierderi către
pentru vacanțe și perioade de scurtă durată, 5530 Parcuri    BARNEA BRANDUSA-SILVIA, cetățean român,
pentru rulote, campinguri și tabere, 5590 Alte servicii de    domiciliată în București, Str. Petre Nenciu, nr. 40, sector
cazare, 5610 Restaurante, 5621 Activități de alimentație     5, născută la data de 31.10.1966 în Mun. Pitești, Jud.
(catering) pentru evenimente, 5629 Alte servicii de       Argeș, fiica lui Dinu și Silvica, posesoare a CI, seria RD,
alimentație n.c.a., 5630 Baruri și alte activități de servire  nr. 390615, eliberată de Secția 24, la data de 25.06.2004,
a băuturilor, 7120 Activități de testări și analize tehnice,   CNP 2661031451518, conform contractului de cesiune,
7500 Activități veterinare 8690 Alte activități referitoare la  nr. 10 din 31.01.2008.
sănătatea umană, 8710 Activități ale centrelor de îngrijire     Se revocă din funcția de administrator BARAN MARIA
medicală, 8720 Activități ale centrelor de recuperare      și se numește în funcția de administrator, pe perioada
pshică și de dezintoxicare, exclusiv spitale, 8730 Activități  nelimitata și având puteri depline BARAN STEFAN.
ale căminelor de bătrâni și ale căminelor pentru persoane      Se recodifică activitățile din actul constitutiv al
aflate în incapacitate de a se îngriji singure          societății conform codului CAEN REV.2, intrat în vigoare
  2. Înființarea punctului de lucru al subscrisei ia adresa   la 01.01.2008, potrivit art. 7 și 8, modificându-se domeniul
din Com. Mihai Bravu, jud Giurgiu.                principal din 461, Cod CAEN Activități de intermediere în
   (33/421987)                         comerțul cu ridicata în Cod CAEN 477, Comerț cu
                                 amănuntul al altor bunuri, în magazine specializate, iar
                                 activitatea principală din 4619, cod CAEN, Intermedieri în
        Societatea Comercială               comerțul cu produse diverse în 4777, Cod CAEN, în
       ANA IOANA ANDRA - S.R.L.              Comerț cu amănuntul al ceasurilor și bijuteriilor, în
                                 magazine specializate”.
            NOTIFICARE                  În urma cesiunii rezultă că S.C. ANA IOANA ANDRA
  Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul     S.R.L. are un capital social în valoare de 200 lei, împărțit
                                 în 20 părți sociale a câte 10 lei fiecare, reprezentând 100
București notifică, în conformitate cu prevederile art. 204
                                 % din beneficii și pierderi împărțit după cum urmează:
alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu
                                   BARAN STEFAN, deține 18 părți sociale a câte 10 lei
modificările și completările ulterioare, depunerea textului
                                 fiecare însumând 180 de lei și reprezentând 90% din
actualizat al actului constitutiv al societății comerciale
                                 capitalul social, respectiv 90% din beneficii și pierderi
ANA IOANA ANDRA S.R.L., cu sediul în București, P-ța
                                   BARNEA BRANDUSA-SILVIA, va deține 2 părți
GĂRII DE NORD, nr. 2, sector 1, înregistrată sub nr.
                                 sociale având valoarea de 20 lei reprezentând 10% din
J40/5674/2001, cod unic de înregistrare 13951466, care
                                 capitalul social, respectiv 10% din beneficii și pierderi.
a fost înregistrat sub nr. 46428 din 07.02.2008.
                                   (35/421989)
  (34/421988)

                                         Societatea Comercială
        Societatea Comercială
                                         MADY’S TEAM - S.R.L.
       ANA IOANA ANDRA - S.R.L.
                                            DECIZIA NR 1
          HOTĂRÂREA NR. 9
                                         DIN 06.02.2008
        DIN 31.01.2008                   A ASOCIATULUI UNIC AL S.C. MADY’S TEAM
   A ADUNĂRII GENERALE A ASOCIAȚILOR              S.R.L. BUCURESTI, PREL. GHENCEA NR. 8, BL.
  BARAN STEFAN, cetatean român, casatorit, domiciliat        A2, SC. C, AP. 32, PARTER, SECTOR 6,
în București, Str. Roșia Montana, nr. 21, bl. 32, sc. 2, et.       J40/8753/2006, C.U.I. 18715849
1, ap. 27, sector 6, nascut la data de 27.04.1933, în com.     Subsemanta PARASCHIV MADALINA SILVIA,
Pristol, Jud. Mehedinți, fiul lui Vasile și Ioana, posesor al  domiciliată în București, Prel. Ghencea nr. 8, bl. A2, sc. C,
Bl, seria BT, nr. 031343, eliberat de Secția 20, la data de   ap. 32, sector 6, identificată cu CI seria DP nr. 091087,
17.01.1983, CNP 133042740025, și BARAN MARIA,          emisă de Secția 22 Poliție la 25.10.2002, CNP
domiciliată în București, Str. Roșia Montană, nr. 21, bl. 32,  2801115450046, în calitate de asociat unic al S.C.
sc. 2, et. 1, ap. 27, sector 6, posesoare a BI seria DE, nr.   MADY’S TEAM S.R.L., în temeiul actelor constitutive și
402411, eliberat de Secția 20 la data de 17.09.1987, CNP     ale Legii 31/1990, am hotărât următoarele:
2310807400016, în calitate de asociați ai S.C. ANA         1. Cesionarea către Negulescu Emilian a unui număr
IOANA ANDRA S.R.L., cu sediul în București, Piața Gării     de 6 părți sociale, cu o valoare nominală de 10 lei fiecare,
de Nord, nr. 2, sector 1. având CUI 13951466, și         în valoare totală de 60 lei, reprezentând 30 % din capitalul
J40/5674/2001, am hotărât, în unanimitate:            social total și participarea la beneficii și pierderi.
  14           MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 3717/7.VII.2008

  2. Ca urmare a acestei cesiuni, capitalul social va fi de            Societatea Comercială
200 lei divizat în 20 de părți sociale a câte 10 lei fiecare,            PROXIMOVE - S.R.L.
fiind deținut astfel:
  PARASCHIV MADALINA SILVIA deține 14 părți                        DECIZIE
sociale a 10 lei fiecare, în valoare totală de 140 lei,               NR.1 DIN 05.02.2008
reprezentând 70% din capitalul social total și participarea
la beneficii și pierderi,                       Subsemnatul MARINEL LUCIAN, cetățean român,
  NEGULESCU EMILIAN deține 6 părți sociale a 10 lei       necăsătorit, domiciliat în București, str. Ion Movila, nr. 4,
                                  ap. 1, sectorul 2, născut în București, sectorul 2, la data
fiecare, în valoare totală de 60 lei, reprezentând 30% din
                                  de 22.01.1976, posesor al CI seria RT, nr. 391872,
capitalul social total și participarea la beneficii și pierderi.
                                  eliberat de SPCEP S2 biroul nr. 1 la data de 23.01.2006,
  3. Recodificarea obiectul principal de activitate după
                                  CNP 1760122420017, în calitate de asociat unic al S.C.
cum urmează: Domeniu principal de activitate COD
                                  PROXIMOVE S.R.L., cu sediul în București, Sector 2, Str.
CAEN 474 Comerț cu amănuntul al echipamentului
                                  Ion Movila, Nr. 4, ap. 1, având J40/9376/2005 și CUI
informatic și de telecomunicații în magazine specializate;
                                  17620384 am decis recodificarea activităților potrivit art. 7
activitate principală Cod CAEN 4742 Comerț cu
                                  și 8 din actul constitutiv al societății, conform Codului
amănuntul al echipamentului pentru telecomunicații în
                                  CAEN REV.2, intrat în vigoare la 01.01.2008, iar domeniul
magazine specializate. Activitățile secundare recodificate     principal de activitate va fi Transporturi rutiere de mărfuri
conform CAEN Rev 2 sunt cele înscrise în art. 6 al actului     și servicii de mutare, cod CAEN 494, și activitatea
constitutiv actualizat.                      principală “Transporturi rutiere de mărfuri, Cod CAEN
   (36/421990)                          4941”.
                                    (39/421993)
         Societatea Comercială
         MADY’S TEAM - S.R.L.                       Societatea Comercială
                                        PREMIER AIRLINES - S.R.L.
            NOTIFICARE
  Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul                 HOTĂRÂREA
București notifică, în conformitate cu prevederile art. 204
                                     ADUNĂRII GENERALE A ASOCIAȚILOR
alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu             NR. 01 DIN DATA DE 31 IANUARIE 2008
modificările și completările ulterioare, depunerea textului
actualizat al actului constitutiv al societății comerciale      Asociații:
                                   1 SC CAPITAL PARTNERS S.R.L. cu sediul în
MADY’S TEAM S.R.L., cu sediul în București, Prel.
                                  București, Bd. Dacia nr. 56, corp A, parter, camera 12,
Ghencea, nr. 8, bloc A2, scara C, etaj P, ap. 32, sector 6,
                                  sector 2, înregistrata la Oficiul Registrul Comerțului de pe
înregistrată sub nr. J40/8753/2006, cod unic de
                                  lângă Tribunalul București sub nr. J40/16139/2003, CIF
înregistrare 18715849, care a fost înregistrat sub nr.
                                  15949110, reprezentată prin administrator Diaconescu
46429 din 07.02.2008.
                                  Andrei-Liviu, cetățean român, fiul lui Grigore si Ileana-
                                  Adriana, născut în București la data de 13.07.1975, sex
  (37/421991)
                                  bărbătesc, domiciliat în București, str. Constantin
                                  Dobrogeanu Gherea nr. 93, et. 3, ap. 11, sector 1,
                                  identificat cu CI seria RD nr. 492458 eliberată la data de
         Societatea Comercială
                                  12.09.2006 de SPCEP S1 biroul nr. 2, CNP
         PROXIMOVE - S.R.L.
                                  1750713434514,
                                   2 CAPITANU VICTOR, cetățean român, fiul lui Grigore
            NOTIFICARE
                                  și Olga, născut în Municipiul București, Sectorul 8 la data
  Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul      de 06/06/1979, sex bărbătesc, domiciliat în București, Str.
București notifică, în conformitate cu prevederile art. 204    Dimitrie Marinescu nr. 1A, bl. C2, sc. C, et. 4, ap. 108,
alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu          sector 2, identificat cu CI seria RX nr. 126470 eliberată de
modificările și completările ulterioare, depunerea textului    Secția 9 Poliție la data de 28.05.1999, CNP
actualizat al actului constitutiv al societății comerciale     1790606040024,
PROXIMOVE S.R.L., cu sediul în București, Str. Ion          În calitate de asociați, întruniți astăzi, 31 ianuarie 2007,
Movilă, nr. 4, ap. 1, sector 2, înregistrată sub nr.        cu respectarea prevederilor actelor constitutive ale
J40/9376/2005, cod unic de înregistrare 17620384, care       societății, și având în vedere că:
a fost înregistrat sub nr. 46433 din 07.02.2008.           a) sunt prezenți toți asociații reprezentând întregul
  (38/421992)                          capital social, care declară că renunță la orice formalități
             MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 3717/7.VII.2008               15

prealabile necesare pentru cesiunea de părți sociale și     numerar, Societatea a emis un număr de 100 de părți
majorarea capitalului social,                  sociale noi, fiecare având o valoare nominală de 10 RON,
  b) deoarece asociații prezenți reprezintă 100%       toate aceste părți sociale fiind subscrise de către dl.
capitalul social, iar aceștia au fost de acord sa hotărască   LIONACHESCU COSTEL;
asupra punctelor înscrise pe ordinea de zi fără          d) Prin aportul în numerar al dlui BUSILA VLAD-
respectarea formalităților prevăzute pentru convocarea     NICOLAE în suma de lei 10 lei. În schimbul aportului în
Adunării Generale a Asociaților,                numerar, Societatea a emis un număr de 1 (una) parte
  precum și                          socială nouă, aceasta fiind subscrise de către dl. BUSILA
  3 DIACONESCU ANDREI-LIVIU, cetățean român, fiul       VLAD-NICOLAE;
lui Grigore și Ileana- Adriana, născut în București la data    III STRUCTURA FINALĂ A CAPITALULUI SOCIAL
de 13.07.1975, sex bărbătesc, domiciliat în București, str.    Ca urmare a cesiunii de părți sociale și a majorării
Constantin Dobrogeanu Gherea nr. 93, et. 3, ap. 11,       capitalului social menționate mai sus și a modificării
sector 1, identificat cu CI seria RD nr. 492458 eliberată la
                                structurii și deținerii părților sociale, capitalul social al
data de 12.09.2006 de SPCEP S1 biroul nr. 2, CNP
                                Societății este 3.000 lei, împărțit în 300 părți sociale cu o
1750713434514,
                                valoare nominală de 10 lei fiecare, fiind repartizat intre
  4. LIONACHESCU COSTEL, cetățean român, fiul lui
                                asociați astfel:
Ion și Elena, născut în Municipiul Curtea de Argeș, județul
Argeș la data de 12.08.1963, sex bărbătesc, domiciliat în     1) LIONACHESCU COSTEL, în calitate de asociat
București, str. Mitropolit Grigore nr. 20-22, sector 4,     deține un număr de 100 părți sociale, reprezentând un
identificat cu CI seria RX nr. 352836 eliberată la data de   capital social de 1.000 lei, respectiv un procent de
22.08.2005 de SPCEP S4 biroul nr. 1, CNP            33,33333% din capitalul social, cota de beneficii și
1630812400409,                         pierderi;
  5. BUSILA VLAD-NICOLAE, cetățean român, fiul lui        2) CAPITANU VICTOR, în calitate de asociat deține un
Diomid-Niculae și Viorica, născut în Municipiul București    număr de 95 părți sociale, reprezentând un capital social
Sectorul 1 la data de 12.04.1980, sex bărbătesc,        de 950 lei, respectiv un procent de 31,66667% din
domiciliat în București, Str. Lt. Aurel Botea nr. 6, bl. B6A,  capitalul social, cota de beneficii și pierderi;
sc. 1, ap. 14, sector 3, identificat cu CI seria RR nr.      3) DIACONESCU ANDREI-LIVIU, în calitate de
325612 eliberată de Secția 12 Poliție la data de        asociat deține un număr de 85 părți sociale, reprezentând
31.08.2004, CNP 1800412410055,                 un capital social de 850 lei, respectiv un procent de
  în calitate de invitați la prezenta adunare,        28,33333% din capitalul social, cota de beneficii și
  Cu unanimitate de voturi au hotărât următoarele:      pierderi;
  I APROBAREA CESIUNII DE PĂRȚI SOCIALE             4) BUSILA VLAD-NICOLAE, în calitate de asociat
  Se aprobă cesionarea de către S.C. CAPITAL         deține un număr de 20 părți sociale, reprezentând un
PARTNERS S.R.L. a tututor părților sociale deținute în     capital social de 200 lei, respectiv un procent de
cadrul societății, adică 19 de părți sociale, cu o valoarea   6,66667% din capitalul social, cota de beneficii și pierderi;
nominală de 10 lei, însumând 190 lei, reprezentând 95%       IV ADOPTAREA NOULUI ACT CONSTITUTIV
din capitalul social către BUSILA VLAD-NICOLAE.          Asociații decid că, de la data prezentei hotărâri să intre
  II MAJORAREA CAPITALULUI SOCIAL               în vigoare un nou Act Constitutiv al Societății, așa cum
  Asociații și Invitații aprobă MAJORAREA capitalului     acesta este semnat astăzi data acestei decizii. Cu
social al Societății cu suma de 2.800 lei, adică de la 200   începere de la aceiași dată, actele constitutive ale
lei la 3.000 lei, realizata prin emisiunea unui număr de    Societății, astfel cum acestea sunt modificate până la
280 părți sociale noi, având fiecare o valoare nominală de
                                data adoptării prezentei hotărâri, vor înceta să mai
10 lei, după cum umează:
                                producă efecte juridice, urmând a fi înlocuite în totalitate
  a) Prin aportul în numerar al dlui CAPITANU VICTOR
                                de noul Act Constitutiv anexat la prezenta hotărâre.
în suma de lei 940 lei. În schimbul aportului în numerar,
                                   (40/421994)
Societatea a emis un număr de 94 de părți sociale noi,
fiecare având o valoare nominală de 10 RON, toate
aceste părți sociale fiind subscrise de către dl. CAPITANU
                                        Societatea Comercială
VICTOR;
  b) Prin aportul în numerar al dlui DIACONESCU              PREMIER AIRLINES - S.R.L.
ANDREI-LIVIU în suma de lei 850 lei. În schimbul
                                           NOTIFICARE
aportului în numerar, Societatea a emis un număr de 85
de părți sociale noi, fiecare având o valoare nominală de     Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
10 RON, toate aceste părți sociale fiind subscrise de către   București notifică, în conformitate cu prevederile art. 204
dl. DIACONESCU ANDREI-LIVIU;                  alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu
  c) Prin aportul în numerar al dlui LIONACHESCU       modificările și completările ulterioare, depunerea textului
COSTEL în suma de lei 1.000 lei. În schimbul aportului în    actualizat al actului constitutiv al societății comerciale
  16           MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 3717/7.VII.2008

PREMIER AIRLINES S.R.L., cu sediul în București, B-dul      prealabile necesare pentru cesiunea de părți sociale și
Dacia, nr. 56, Corp A, camera nr. 8, etaj Demis, sector 2,    majorarea capitalului social,
înregistrată sub nr. J40/22679/2007, cod unic de           b) deoarece asociații prezenți reprezintă 100%
înregistrare 22857647, care a fost înregistrat sub nr.      capitalul social, iar aceștia au fost de acord sa hotărască
46435 din 07.02.2008.                       asupra punctelor înscrise pe ordinea de zi fără
  (41/421995)                          respectarea formalităților prevăzute pentru convocarea
                                 Adunării Generale a Asociaților,
                                   precum și
      Societatea Comercială                   3. DIACONESCU ANDREI-LIVIU, cetățean român, fiul
   CAPITAL PROPERTY ADVISORS - S.R.L.              lui Grigore și Ileana- Adriana, născut în București la data
                                 de 13.07.1975, sex bărbătesc domiciliat în București, str.
            NOTIFICARE                 Constantin Dobrogeanu Gherea nr. 93, et. 3, ap. 11,
                                 sector 1, identificat cu CI seria RD nr. 492458 eliberată la
  Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul     data de 12.09.2006 de SPCEP S1 biroul nr. 2, CNP
București notifică, în conformitate cu prevederile art. 204    1750713434514,
alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu           4. LIONACHESCU COSTEL, cetățean român, fiul lui
modificările și completările ulterioare, depunerea textului    Ion și Elena, născut în Municipiul Curtea de Argeș, județul
actualizat al actului constitutiv al societății comerciale    Argeș la data de 12.08.1963, sex bărbătesc, domiciliat în
CAPITAL PROPERTY ADVISORS S.R.L., cu sediul în          București, str. Mitropolit Grigore nr. 20-22, sector 4,
București, B-dul Dacia, nr. 56, corp A, etaj P, ap. cam. 2,    identificat cu CI seria RX nr. 352836 eliberată la data de
sector 2, înregistrată sub nr. J40/15358/2007, cod unic de    22.08.2005 de SPCEP S4 biroul nr. 1, CNP
înregistrare 22254441, care a fost înregistrat sub nr.      1630812400409,
46447 din 07.02.2008.                         5. BUSILA VLAD-NICOLAE, cetățean român, fiul lui
  (42/421996)                          Diomid-Niculae și Viorica, născut în Municipiul București
                                 Sectorul 1 la data de 12.04.1980, sex bărbătesc,
                                 domiciliat în București, Str. Lt. Aurel Botea nr. 6, bl. B6A,
        Societatea Comercială               sc. 1, ap. 14, sector 3, identificat cu CI seria RR nr.
    CAPITAL PROPERTY ADVISORS- S.R.L.             325612 eliberată de Secția 12 Poliție la data de
                                 31.08.2004, CNP 1800412410055,
            HOTĂRÂREA                   în calitate de invitați la prezenta adunare,
                                   Cu unanimitate de voturi au hotărât următoarele:
    ADUNĂRII GENERALE A ASOCIAȚILOR                I APROBAREA CESIUNII DE PĂRȚI SOCIALE
    NR. 01 DIN DATA DE 31 IANUARIE 2008              Se aprobă cesionarea de către S.C. CAPITAL
  Asociații                           PARTNERS S.R.L. a tututor părților sociale deținute în
  1. S.C. CAPITAL PARTNERS S.R.L., cu sediul în         cadrul societății, adică 19 de părți sociale, cu o valoarea
București, Bd. Dacia nr. 56, corp A, parter, camera 12,      nominală de 10 lei, însumând 190 lei, reprezentând 95%
sector 2, înregistrata la Oficiul Registrul Comerțului de pe   din capitalul social către BUSILA VLAD-NICOLAE.
lângă Tribunalul București sub nr. J40/16139/2003, CIF        II MAJORAREA CAPITALULUI SOCIAL
15949110, reprezentată prin administrator Diaconescu         Asociații și Invitații aproba MAJORAREA capitalului
Andrei-Liviu, cetățean român, fiul lui Grigore și Ileana-     social al Societății cu suma de 2.800 lei, adică de la 200
Adriana, născut în București la data de 13.07.1975, sex      lei la 3.000 lei, realizata prin emisiunea unui număr de
bărbătesc domiciliat în București, str. Constantin        280 părți sociale noi, având fiecare o valoare nominală de
Dobrogeanu Gherea nr. 93, et. 3, ap. 11, sector 1,        10 lei, după cum urmează:
identificat cu CI seria RD nr. 492458 eliberată la data de      a) Prin aportul în numerar al dlui. CAPITANU VICTOR
                                 în suma de lei 940 lei. În schimbul aportului în numerar.
12.09.2006 de SPCEP S1 biroul nr. 2, CNP
                                 Societatea a emis un număr de 94 de părți sociale noi,
1750713434514,
                                 fiecare având o valoare nominală de 10 RON, toate
  2. CAPITANU VICTOR, cetățean român, fiul lui
                                 aceste părți sociale fiind subscrise de către dl. CAPITANU
Grigore și Olga, născut în Municipiul București, Sectorul 8
                                 VICTOR;
la data de 06/06/1979, sex bărbătesc, domiciliat în          b) Prin aportul în numerar al dlui. DIACONESCU
București, Str. Dimitrie Marinescu nr. 1A, bl. C2, sc. C, et.   ANDREI-LIVIU în suma de lei 850 lei. În schimbul
4, ap. 108, sector 2, identificat cu CI seria RX nr. 126470    aportului în numerar, Societatea a emis un număr de 85
eliberată de Secția 9 Poliție la data de 28.05.1999, CNP     de părți sociale noi, fiecare având o valoare nominală de
1790606040024,                          10 RON, toate aceste părți sociale fiind subscrise de către
  în calitate de asociați întruniți astăzi, 31 ianuarie 2007,  dl. DIACONESCU ANDREI-LIVIU;
cu respectarea prevederilor actelor constitutive ale         c) Prin aportul în numerar al dlui LIONACHESCU
societății, și având în vedere că:                COSTEL în sumă de lei 1.000 lei. În schimbul aportului în
  a) sunt prezenți toți asociații reprezentând întregul     numerar, Societatea a emis un număr de 100 de părți
capital social, care declară că renunță la orice formalități   sociale noi, fiecare având o valoare nominală de 10 RON,
             MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 3717/7.VII.2008                17

toate aceste părți sociale fiind subscrise de către dl.             Societatea Comercială
LIONACHESCU COSTEL;                               VECTOR NET - S.R.L.
  d) Prin aportul în numerar al dlui. BUSILA VLAD-
NICOLAE în suma de lei 10 lei. În schimbul aportului în                 HOTĂRÂRE
numerar, Societatea a emis un număr de 1 (una) parte
socială noua, aceasta fiind subscrise de către dl. BUSILA      A ADUNĂRII GENERALE A ASOCIAȚILOR
VLAD-NICOLAE.                               S.C. VECTOR NET S.R.L.
                                        NR.1/05.01.2008
  III STRUCTURA FINALA A CAPITALULUI SOCIAL
  Ca urmare a cesiunii de părți sociale și a majorării       Subsemnații, TRANDAFIR CRISTIAN - COSTEL,
capitalului social menționate mai sus și a modificării     cetățean român, născut la 03.07.1967 în Mun. București,
structurii și deținerii părților sociale, capitalul social al  sector 3, CNP 1670703423026, domiciliat în Mun.
Societății este 3.000 lei, împărțit în 300 părți sociale cu o  București, Șos. Pantelimon nr. 255, bl. 43, sc. K, et. 7, ap.
valoare nominală de 10 lei fiecare, fiind repartizat între   429, sector 2, posesor al CI seria RT nr. 250715, emis de
asociați astfel:                        Secția 9 Pol. București la data de 07.01.2003 și
  1) LIONACHESCU COSTEL, în calitate de asociat,        TRANDAFIR IRINA - GEANINA, cetățean român,
deține un număr de 100 părți sociale, reprezentând un      născută la 16.11.1976 în Mun. București, sector 3, CNP
capital social de 1.000 lei, respectiv un procent de      2761116424591, domiciliată în Mun. București, Șos.
33,33333% din capitalul social, cota de beneficii și      Pantelimon nr. 255, bl. 43, sc. K, et. 7, ap. 429, sector 2,
pierderi;                            posesoare a CI seria RT nr. 250716, emis de Secția 9 Pol.
  2) CAPITANU VICTOR, în calitate de asociat, deține      București la data de 07.01.2003, în calitate de asociați ai
un număr de 95 părți sociale, reprezentând un capital      S.C. VECTOR NET S.R.L., cu sediul în București, Șos.
social de 950 lei, respectiv un procent de 31,66667% din    Pantelimon nr. 255, bloc 43, scara K, etaj 7, ap. 429,
capitalul social, cota de beneficii și pierderi;        sector 2, J40/17133/2005, cui 18031751, CIF.
  3) DIACONESCU ANDREI-LIVIU, în calitate de          RO18031751, întruniți în adunarea generala a asociaților,
asociat deține un număr de 85 părți sociale, reprezentând    hotărâm astfel:
un capital social de 850 lei, respectiv un procent de        1. Modificarea obiectului de activitate, prin schimbarea
28,33333% din capitalul social, cota de beneficii și      activității principale, și radierea unor obiecte de activitate
pierderi;                            secundare, recodificarea obiectelor de activitate și
  4) BUSILA VLAD-NICOLAE, în calitate de asociat,       adăugarea unei activități noi secundare, 4677 - Comerț
deține un număr de 20 părți sociale, reprezentând un      cu ridicata al deșeurilor și resturilor. Ca urmare, obiectul
capital social de 200 lei, respectiv un procent de       de activitate al societății este cel din Art. 5 din Actul
6,66667% din capitalul social, cota de beneficii și pierderi;
                                Constitutiv actualizat, având domeniul principal de
  IV ADOPTAREA NOULUI ACT CONSTITUTIV
                                activitate: Cod CAEN 467 - Comerț cu ridicata specializat
  Asociații decid ca, de la data prezentei hotărâri să intre
                                al altor produse și activitatea principala. Cod CAEN 4674
în vigoare un nou Act Constitutiv al Societății, așa cum
                                - Comerț cu ridicata al echipamentelor și furniturilor de
acesta este semnat astăzi data acestei decizii. Cu
                                fierărie pentru instalații sanitare și de încălzire.
începere de la aceeași dată, actele constitutive ale
Societății, astfel cum acestea sunt modificate până la       2. Se împuternicește asociatul Trandafir Cristian -
data adoptării prezentei hotărâri, vor înceta să mai      Costel să încheie Actul constitutiv actualizat al societății și
producă efecte juridice, urmând a fi înlocuite în totalitate  să îndeplinească formalitățile legale de înregistrare.
de noul Act Constitutiv anexat la prezenta hotărâre.        Încheiat în 3 exemplare, astăzi data de mai sus.
   (43/421997)                           (45/421999)


        Societatea Comercială                    Societatea Comercială
        VECTOR NET - S.R.L.                 DR. BLAJ ST. CABINET MEDICAL - S.R.L.

           NOTIFICARE                            NOTIFICARE
  Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul      Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
București notifică, în conformitate cu prevederile art. 204   București notifică, în conformitate cu prevederile art. 204
alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu        alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu
modificările și completările ulterioare, depunerea textului   modificările și completările ulterioare, depunerea textului
actualizat al actului constitutiv al societății comerciale   actualizat al actului constitutiv al societății comerciale DR.
VECTOR NET S.R.L., cu sediul în București, Șos.         BLAJ ST. CABINET MEDICAL S.R.L., cu sediul în
Pantelimon, nr. 255, bloc 43, scara K, etaj 7, ap. 429,     București, B-dul Unirii, nr. 7, bloc 1C, scara 2, etaj 2, ap.
sector 2, înregistrată sub nr. J40/17133/2005, cod unic de   25, sector 5, înregistrată sub nr. J40/430/2007, cod unic
înregistrare 18031751, care a fost înregistrat sub nr.     de înregistrare 20493264, care a fost înregistrat sub nr.
46453 din 07.02.2008.                      46459 din 07.02.2008.
  (44/421998)                           (46/422000)
  18           MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 3717/7.VII.2008

      Societatea Comercială                        Societatea Comercială
  DR. BLAJ ST. CABINET MEDICAL - S.R.L.                     BUENO CAFFE
                                      - EXPRESOARE DE CAFEA - S.R.L.
            HOTĂRÂRE
                                             NOTIFICARE
  A ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE
                                   Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
         A ASOCIAȚILOR
                                 București notifică, în conformitate cu prevederile art. 204
  S.C. DR. BLAJ ST. CABINET MEDICAL S.R.L.
                                 alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu
 BUCURESTI, SECTOR 5, B-DUL UNIRII, NR. 7,
                                 modificările și completările ulterioare, depunerea textului
  BL. 1C, SC. 2, ETJ.2, AP. 25, J40/430/2007,
                                 actualizat al actului constitutiv al societății comerciale
          CUI 20493264
                                 BUENO CAFFE - EXPRESOARE DE CAFEA S.R.L., cu
         NR. 1/05.02.2008
                                 sediul în București, Str. LACUL ORZA, nr. 17, ap.
  Adunarea Generală Extraordinară a Asociaților S.C.      CAMERA 2, sector 5, înregistrată sub nr. J40/4737/2004,
DR. BLAJ ST. CABINET MEDICAL S.R.L. are loc la sediul       cod unic de înregistrare 16266883, care a fost înregistrat
societății unde participa cei trei asociați:           sub nr. 46460 din 07.02.2008.
  - BLAJ ȘTEFAN, născut în Com. Treznea, jud. Sălaj, la       (48/422002)
data de 27.10.1950, domiciliat în București, Bd. Unirii nr.
7, bl. 1C, sc. 2, etj.2, ap. 25, sector 5, posesor al CI seria
                                        Societatea Comercială
DP nr. 004552, eliberată de IGP-DEP la data de
                                          BUENO CAFFE
19.02.1998, CNP 1501027400601, căsătorit, sex
                                      - EXPRESOARE DE CAFEA - S.R.L.
masculin,
  - BLAJ MARIUS-CATALIN, născut în Com. Peris, jud.                   HOTĂRÂRE
Ilfov, la data de 08.09.1977, domiciliat în București, Bd.
Unirii, nr. 7, bl. 1C, sc. 2, etj. 2, ap. 25, sector 5, posesor   A ADUNĂRII GENERALE A ASOCIAȚILOR
                                        S.C. “BUENO CAFFE
al CI seria DP nr. 090403, eliberată de DGEIP-DEP, la          - EXPRESOARE DE CAFEA” S.R.L.,
data de 15.10.2002, CNP 1770908450021, sex masculin,         SOCIETATE INMATRICULATA LA OFICIUL
și                                 REGISTRULUI COMERTULUI BUCURESTI, SUB
  - BLAJ MIHNEA-EMANUEL, născut în Oraș Șimleu         NR. J 40/4737/2004, CU SEDIUL IN BUCURESTI,
Silvaniei, jud. Sălaj, la data de 11.07.1980, domiciliat în    B-DUL. IULIU MANIU NR. 188, BL. C, SC. 2, ET. 9,
București, Bd. Unirii, nr. 7, bl. 1C, sc. 2, etj.2, ap. 25,        AP. 73, SECTOR 6, CUI 16266883
sector 5, posesor al CI seria DP nr. 104683, eliberată de       Între:
DGEIP-DEP la data de 30.03.2004, CNP                 STOIAN EMIL, cetățean român, domiciliat în
1800711313521, sex masculin,                   București, B-dul. Iuliu Maniu nr. 188, bl. C, sc. B, et. 9, ap.
  care cu unanimitate de voturi;                73, sector 6, identificat cu CI seria RT nr. 359330 eliberată
                                 de Secția 21 Poliție la data de 06.10.2004, CNP
  HOTĂRĂȘTE:
                                 1730705434550, născut la data de 05.07.1973 în
  1. Se face actualizarea obiectului de activitate conform
                                 București,
codului CAEN - NACE Rev. 2, obiect ce se regăsește la         STOIAN MONICA, cetățean român, domiciliată în
Art. 4 din Actul Constitutiv al societății DR. BLAJ ST.      București, B-dul. Iuliu Maniu nr. 188, bl. C, sc. B, et. 9, ap.
CABINET MEDICAL S.R.L.                      73, sector 6, identificată cu CI seria RT nr. 359329
  2. DOMENIUL PRINCIPAL de activitate actualizat        eliberată de Secția 21 Poliție la data de 06.10.2004, CNP
conform Ordinului președintelui Institutului Național de     2760711463017, născută la data de 11.07.1976 în
Statistica Nr.337/20.04.2007 privind actualizarea         București, în calitate de asociați și cedenți ai S.C.
Clasificării Activităților din Economia Națională este:      “BUENO CAFFE - EXPRESOARE DE CAFEA “ S.R.L., si
„Activități de asistență medicală ambulatorie și           PAUN SPIRIDON, domiciliat în Constanța, str.
stomatologică” - cod CAEN 862.                  Calafatului nr. 80A, județul Constanța, identificat cu CI
  ACTIVITATEA PRINCIPALĂ actualizată în baza          seria KT nr. 624907 eliberat de SPCLEP Constanța la
aceluiași ordin este:                       data de 16.03.2007, CNP 1781114131298, născut la data
                                 de 14.11.1978 în Constanța
  „Activități de asistență medicală generală” - cod CAEN
                                   BARLIANU MARINEL, cetățean român, domiciliat în
8621.                               București, str. Cetățuia nr. 2, bl. M17, sc. 2, et. 1, ap. 73,
  ACTIVITATEA SECUNDARĂ este cea prevăzuta la          sector 6, identificat cu CI seria RR nr. 455859 eliberată de
Art. 4 din Actul Constitutiv al societății.            SPCEP S6 biroul nr. 1 la data de 18.05.2007, CNP
  Se redactează și se adoptă un nou Act Constitutiv al     1590819400031, născut la data de 19.08.1959 în
societății cu modificările menționate mai sus.          București, în calitate de cesionari, se hotărăsc
   (47/422001)                         următoarele:
             MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 3717/7.VII.2008               19

  Art. 1. Eu, STOIAN EMIL, cedez D-lui BARLIANU         EMIL. Se numește în funcția de administrator al societății
MARINEL suma de 500 RON divizată în 50 părți sociale       d-nul BARLIANU MARINEL pe o perioadă de 4 (patru) ani
a 10 lei RON fiecare reprezentând 50% din capitalul        având puteri depline.
social al societății, retrăgându-mă astfel din societate. Eu,    Art. 8. Se schimbaă sediul social al societarii la adresa:
BARLIANU MARINEL, în calitate de cesionar, declar că       București, str. Lacul Orza nr. 17, camera 2, sector 5.
primesc cesiunea ce mi-a fost făcută de STOIAN EMIL,         Art. 9. Se radiază toate obiectele de activitate. Se
adică suma de 500 RON divizata în 50 părți sociale a 10      denumește activitate principală:
lei RON fiecare reprezentând 50% din capitalul social al       4651 Comerț cu ridicata al calculatoarelor,
societății, urmând să primesc toate drepturile și obligațiile   echipamentelor periferice si software-ului.
ce decurg din deținerea părților sociale cesionate.         Se denumesc următoarele activități secundare:
  Art. 2. Eu, STOIAN MONICA, cedez D-lui PĂUN           4652 Comerț cu ridicata de componente și
SPIRIDON suma de 500 RON divizată în 50 părți sociale       echipamente electronice și de telecomunicații;
a 10 lei RON fiecare reprezentând 50% din capitalul         6202 Activități de consultanță în tehnologia informației;
social al societății, retrăgându-mă astfel din societate. Eu,
                                   6203 Activități de management (gestiune și
PĂUN SPIRIDON, în calitate de cesionar, declar că
                                 exploatare) a mijloacelor de calcul.
primesc cesiunea ce mi-a fost făcută de STOIAN
                                   Ca urmare a celor prevăzute mai sus se modifică și se
MONICA, adică suma de 500 RON divizată în 50 părți
                                 completează în mod corespunzător actele societății;
sociale a 10 lei RON fiecare reprezentând 50% din
                                 restul clauzelor rămân nemodificate. Prezenta hotărâre
capitalul social al societății, urmând să primesc toate
drepturile și obligațiile ce decurg din deținerea părților    face parte integrantă din actele de constituire a societății,
sociale cesionate.                        urmând a fi menționată la Oficiul Registrului Comerțului
  Noi, cedenții STOIAN EMIL și STOIAN MONICA          București.
declarăm că am primit contravaloarea capitalului social       Redactată și procesată astăzi, data semnării
pe care l-am cedat și că nu mai avem nici o pretenție       prezentului înscris, în trei exemplare.
patrimonială față de cesionari. Menționăm că cesiunea s-       (49/422003)
a făcut la valoarea nominală a părților sociale,
neobținându-se nici un profit sau alte foloase materiale ca
urmare a cesionării.                              Societatea Comercială
  Art. 3. Ca urmare, STOIAN EMIL și STOIAN MONICA,             ARITUZA PROD COM - S.R.L.
pierd calitatea de asociați ai S.C. “BUENO CAFFE -
EXPRESOARE DE CAFEA “ S.R.L. Asociații societății                    NOTIFICARE
vor fi: PAUN SPIRIDON și BARLIANU MARINEL.              Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
  Art. 4. Participarea la beneficii și pierderi este cea data  București notifică, în conformitate cu prevederile art. 204
de aportul asociaților la capitalul social.            alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu
  Art. 5. Noi, cesionarii PĂUN SPIRIDON și BARLIANU       modificările și completările ulterioare, depunerea textului
MARINEL, declarăm că, cunoaștem situația societății și o     actualizat al actului constitutiv al societății comerciale
acceptăm ca atare și că am preluat arhiva societății,       ARITUZA PROD COM S.R.L., cu sediul în București, Șos.
inclusiv stampila, registre și evidență contabilă precum și    IANCULUI, nr. 47, bloc 102-C, scara A, etaj 6, ap. 28,
toate actele societății, activul și pasivul societății existent  sector 2, înregistrată sub nr. J40/4386/1996, cod unic de
la data semnării prezentului înscris privind toate datoriile   înregistrare 8495312, care a fost înregistrat sub nr. 46468
și obligațiile societății ieșite din activitatea acesteia către  din 07.02.2008.
organe ale statului precum și către orice persoane fizice       (50/422004)
sau juridice române sau străine.
  Art. 6. Ca urmare a cesiunii intervenite structura
capitalului social în sumă de 1.000 RON, divizată în 100            Societatea Comercială
părți sociale a 10 RON fiecare, se prezintă astfel:              ARITUZA PROD COM - S.R.L.
  - BARLIANU MARINEL, suma de 500 RON, divizată în
50 părți sociale a 10 lei RON fiecare reprezentând 50%                   DECIZIE
din capitalul social al societății;
  - PAUN SPIRIDON suma de 500 RON, divizată în 50         A ASOCIATULUI UNIC AL S.C. ARITUZA PROD
părți sociale a 10 lei RON fiecare reprezentând 50% din       COM S.R.L. SEDIUL: BUCURESTI, SECTOR 2,
capitalul social al societății.                  SOS. IANCULUI, NR. 47, BL. 102-C, SC. A, ETJ.6,
  Art. 7. Se descarcă de gestiune fostul administrator d-       AP. 28, J40/4386/1996, CUI 8495312
nul STOIAN EMIL gestiune ce va fi preluată în cunoștiință             NR. 1/05.02.2008
de cauză de către d-nul BARLIANU MARINEL. Se retrage        Subsemnata DALI RALUCA, cetățean român,
din funcția de administrator al societății d-nul STOIAN      domiciliată în București, str. Fructelor, nr. 26, sector 2,
  20          MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 3717/7.VII.2008

născută la data 28.11.1976 în Comuna Bălcești, Județul          Societatea Comercială
Vâlcea, posesoare a CI seria RD nr. 120108 eliberată de      KRONO UNIVERSAL CONSTRUCT - S.R.L.
secția 7 Poliție la data 10.08.2000, CNP 2761128424515,
căsătorită, sex feminin, asociat unic al societății                  HOTĂRÂRE
comerciale „ ARITUZA PROD COM” S.R.L. am hotărât          A ASOCIATULUI UNIC AL S.C. KRONO
următoarele:                              UNIVERSAL CONSTRUCT S.R.L.,
  Art. 1. Se actualizează DOMENIUL PRINCIPAL DE         INMATRICULATA LA OFICIUL REGISTRULUI
ACTIVITATE al societății S.E.P. COM PROD S.R.L.             COMERTULUI BUCURESTI, SUB
                                    NR. J 40/2540/2007, CU SEDIUL IN
conform Ordinului președintelui Institutului Național de
                                 BUCURESTI, B-DUL. CAMIL RESSU NR. 24,
Statistica Nr.337/20.04.2007 privind actualizarea         BL. A7BIS, SC. 1, ET. 1, AP. 7, SECTOR 3,
Clasificării activităților din economia Națională care este:           CUI 21022001
„Comerț cu piese și accesorii pentru autovehicule” - cod
                                  Între:
CAEN 453.
                                  ONCESCU FLORIN, cetățean român, domiciliat în
  Art. 2. ACTIVITATEA PRINCIPALĂ actualizată în baza     București, B-dul. Camil Ressu nr. 24, bl. A7bis, sc. 1, et.
aceluiași ordin este:                     1, ap. 7, sector 3, identificat cu CI seria RX nr. 168984
  „Comerț cu ridicata de piese și accesorii pentru      eliberată de Secția 11 Poliție la data de 06.05.2003, CNP
autovehicule” - cod CAEN 4531.                 1741208434525, născut la data de 08.12.1974 în
  Art. 3. Se modifică în totalitate activitățile secundare  București, în calitate de asociat și cedent al S.C. “KRONO
prevăzute la Art. 5 din statutul societății astfel:      UNIVERSAL CONSTRUCT “ S.R.L., și
  ACTIVITATEA SECUNDARĂ este:                   PAUN SPIRIDON, domiciliat în Constanța, str.
  - 4511 - Comerț cu autoturisme și autovehicule ușoare    Calafatului nr. 80A, județul Constanța, identificat cu CI
( sub 3, 5 tone);                       seria KT nr. 624907 eliberat de SPCLEP Constanța la
  - 4519 - Comerț cu alte autovehicule;            data de 16.03.2007, CNP 1781114131298, născut la data
  - 4520 - Întreținerea și repararea autovehiculelor;     de 14.11.1978 în Constanța
  - 4532 - Comerț cu amănuntul de piese și accesorii       BARLIANU MARINEL, cetățean român, domiciliat în
pentru autovehicule;                      București, str. Cetatuia nr. 2, bl. M17, sc. 2, et. 1, ap. 73,
  - 4643 - Comerț cu ridicata al aparatelor electrice de uz  sector 6, identificat cu CI seria RR nr. 455859 eliberată de
                                SPCEP S6 biroul nr. 1 la data de 18.05.2007, CNP
gospodăresc, al aparatelor de radio și televizoarelor;
                                1590819400031, născut la data de 19.08.1959 în
  - 4941 - Transporturi rutiere de mărfuri;
                                București, în calitate de cesionari, s-au hotărât
  - 5210 - Depozitări;
                                următoarele:
  - 5221 - Activități de servicii anexe pentru transporturi    Art. 1. Eu, ONCESCU FLORIN, cedez D-lui
terestre;                           BARLIANU MARINEL suma de 100 RON divizata în 10
  - 5229 - Alte activități anexe transporturilor.       părți sociale a 10 lei RON fiecare reprezentând 50% din
  Art. 4. Se redactează și se adoptă un nou ACT        capitalul social al societății, retrăgându-mă astfel din
CONSTITUTIV al societății cu modificările menționate      societate. Eu, BARLIANU MARINEL, în calitate de
mai sus.                            cesionar, declar că primesc cesiunea ce mi-a fost făcută
   (51/422005)                        de ONCESCU FLORIN, adică suma de 100 RON divizată
                                în 10 părți sociale a 10 lei RON fiecare reprezentând 50%
                                din capitalul social al societății, urmând să primesc toate
      Societatea Comercială                drepturile și obligațiile ce decurg din deținerea părților
  KRONO UNIVERSAL CONSTRUCT - S.R.L.             sociale cesionate.
                                  Art. 2. Eu, ONCESCU FLORIN, cedez D-lui PĂUN
           NOTIFICARE                SPIRIDON suma de 100 RON divizata în 10 părți sociale
  Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul    a 10 lei RON fiecare reprezentând 50% din capitalul
                                social al societății, retrăgându-mă astfel din societate. Eu,
București notifică, în conformitate cu prevederile art. 204
                                PĂUN SPIRIDON, în calitate de cesionar, declar că
alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu
                                primesc cesiunea ce mi-a fost făcută de ONCESCU
modificările și completările ulterioare, depunerea textului  FLORIN, adică suma de 100 RON divizată în 10 părți
actualizat al actului constitutiv al societății comerciale   sociale a 10 lei RON fiecare reprezentând 50% din
KRONO UNIVERSAL CONSTRUCT S.R.L., cu sediul în         capitalul social al societății, urmând să primesc toate
București, Str. LACUL ORZA, nr. 17, ap. CAMERA 1,       drepturile și obligațiile ce decurg din deținerea părților
sector 5, înregistrată sub nr. J40/2540/2007, cod unic de   sociale cesionate.
înregistrare 21022001, care a fost înregistrat sub nr.       Eu, cedentul ONCESCU FLORIN, declar că am primit
46473 din 07.02.2008.                     contravaloarea capitalului social pe care l-am cedat și ca
  (52/422006)                        nu mai am nici o pretenție patrimoniala fata de cesionari.
             MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 3717/7.VII.2008                21

Menționez că cesiunea s-a făcut la valoarea nominală a             Societatea Comercială
părților sociale, neobținându-se nici un profit sau alte           NIMBLE CONSULTING - S.R.L.
foloase materiale ca urmare a cesionarii.
  Art. 3. Ca urmare, ONCESCU FLORIN pierde calitatea                  NOTIFICARE
de asociat unic al S.C. “KRONO UNIVERSAL               Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
CONSTRUCT” S.R.L.. Asociații societății vor fi: PAUN       București notifică, în conformitate cu prevederile art. 204
SPIRIDON și BARLIANU MARINEL.                   alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu
  Art. 4. Participarea la beneficii și pierderi este cea data  modificările și completările ulterioare, depunerea textului
de aportul asociaților la capitalul social.            actualizat al actului constitutiv al societății comerciale
  Art. 5. Noi, cesionarii PAUN SPIRIDON și BARLIANU       NIMBLE CONSULTING S.R.L., cu sediul în București,
MARINEL, declarăm că, cunoaștem situația societății și o     Str. MATEI VOIEVOD, nr. 29, BIROU NR. 2, Et. 9 ȘI E11,
acceptăm ca atare și că am preluat arhiva societății,       etaj 1, sector 2, înregistrată sub nr. J40/5449/2006, cod
inclusiv ștampilă, registre și evidență contabilă precum și    unic de înregistrare 18542004, care a fost înregistrat sub
toate actele societății, activul și pasivul societății existent  nr. 46481 din 07.02.2008.
                                    (54/422008)
la data semnării prezentului înscris privind toate datoriile
și obligațiile societarii ieșite din activitatea acesteia către
organe ale statului precum și către orice persoane fizice            Societatea Comercială
sau juridice romane sau străine.                       NIMBLE CONSULTING - S.R.L.
  Art. 6. Ca urmare a cesiunii intervenite structura
capitalului social în sumă de 200 RON, divizata în 20 părți        HOTĂRÂREA NR. 1 DIN 01.02.2008
sociale a 10 RON fiecare, se prezintă astfel:
  - BARLIANU MARINEL, suma de 100 RON, divizata în          A ADUNĂRII GENERALE A ASOCIAȚILOR
                                     S.C. NIMBLE CONSULTING S.R.L.
10 părți sociale a 10 lei RON fiecare reprezentând 50%
din capitalul social al societății.                  Subsemnații: DIACONU PETRUTA, cetățean român,
  - PAUN SPIRIDON suma de 100 RON, divizata în 10        domiciliată în București, Șos. Mihai Bravu nr. 116, bl. D5,
părți sociale a 10 lei RON fiecare reprezentând 50% din      sc. A, et. 2, ap. 9, sector 2, identificată cu CI seria RR nr.
capitalul social al societății.                  423527 eliberată de SPCEP S2 biroul nr. 3 la data de
                                 21.11.2006, CNP 2720829470033 și PURTATOR
  Art. 7. Se descarcă de gestiune fostul administrator d-
                                 BOGDANA LIANA, cetățean român, domiciliată în
nul ONCESCU FLORIN gestiune ce va fi preluata în
                                 București, Șos. Mihai Bravu nr. 147-169, bl. D5, sc. F, ap.
cunostintă de cauză de către d-nul BARLIANU MARINEL.       197, sector 2, identificată cu CI seria RX nr. 358735,
Se retrage din funcția de administrator al societății d-nul    eliberată de SPCEP S 2 biroul nr. 3. la data de 02.09.2005,
ONCESCU FLORIN. Se numește în funcția de             CNP 2790307201038, în calitate de asociați ai S.C.
administrator al societății d-nul BARLIANU MARINEL pe       NIMBLE CONSULTING S.R.L., am hotărât următoarele:
o perioadă de 4 (patru) ani având puteri depline.           Art. 1. Se extinde obiectul de activitate cu următoarele
  Art. 8. Se schimbă sediul social al societății la adresa:   coduri CAEN:
București, str. Lacul Orza nr. 17, camera 1, sector 5.        - 8532 învățământ secundar, tehnic sau profesional
  Art. 9. Se radiază toate obiectele de activitate. Se        - 8559 Alte forme de învățământ n.c.a.
denumește activitate principală:                   Art. 2. Se recodifică obiectul de activitate conform CAEN
  4651 Comerț cu ridicata al calculatoarelor,          Rev. 2, așa cum este prevăzut în Actul constitutiv la art. 5.
echipamentelor periferice și software-ului.              Domeniul principal de activitate este: 781 cod CAEN
  Se denumesc următoarele activități secundare:         Activități ale agențiilor de plasare a forței de muncă
  4652 Comerț cu ridicata de componente și              Activitatea principală 7810 cod CAEN Activități ale
echipamente electronice și de telecomunicații           agențiilor de plasare a forței de muncă.
  6202 Activități de consultanță în tehnologia informației      Celelalte prevederi ale actului constitutiv rămân
  6203 Activități de management (gestiune și           neschimbate.
                                    (55/422009)
exploatare) a mijloacelor de calcul.
  Ca urmare a celor prevăzute mai sus se modifica și se
completează în mod corespunzător actele societății;                Societatea Comercială
restul clauzelor rămân nemodificate. Prezenta hotărâre              L & A MARITIME - S.R.L.
face parte integrantă din actele de constituire a societății,
urmând a fi menționată la Oficiul Registrului Comerțului                 HOTĂRÂRE
București.
  Redactată și procesată astăzi, data semnării                  A AGA NR. 1/06.02.2008
prezentului înscris, în trei exemplare.               Subsemnații ROCHIAN ANDREI PEDRO, cetățean
   (53/422007)                         român domiciliat în Mun. Drobeta-Turnu Severin, Ale.
  22           MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 3717/7.VII.2008

Narciselor, nr. 3, bl. D3, sc. 3, ap. 47, jud. Mehedinți,           Societatea Comercială
născută la data de 23.06.1962, Mun. Râmnicu Vilcea jud.           PDC RESURSE UMANE - S.R.L.
Vâlcea, posesor CI seria MH nr. 098640 eliberată de Mun.
Drobeta-Turnu Severin, la data de 30.04.2002, CNP                     DECIZIE
1620623250531 și
                                  A ASOCIATULUI UNIC AL S.C. PDC RESURSE
  CIUREL-WIESENDANGER ANDREA KATHARINA,
                                    UMANE S.R.L. NR. 1 DIN 01.02.2008
cetățean elvețian născută la 03.03.1970,
Weisslingen/ZH, Elveția, domociliată în Elveția, Ruetli str.
5, 8400 Winterhur, identificată cu pașaport nr. 0755356, ai     Subsemnata: DIACONU PETRUTA, cetățean român,
SC L&A MARITIME S.R.L., am hotărât următoarele:         domiciliată în București, Șos. Mihai Bravu nr. 116, bl. D5,
  1. Se recodifică obiectul principal de activitate astfel:   sc. A, et. 2, ap. 9, sector 2, identificată cu CI seria RR nr.
3012 Construcția de ambarcațiuni sportive și de         423527 eliberată de SPCEP S2 biroul nr. 3 la data de
agrement.                            21.11.2006, CNP 2720829470033, în calitate de asociat
  2. Se recodifică și se completează obiectul secundar     unic al S.C. PDC RESURSE UMANE S.R.L., am decis
de activitate din Actul Constitutiv Cap. II Art. 5 pc. 5.2.   următoarele:
  Celelalte obiecte de activitate nerecodificate se        Art. 1. Se extinde obiectul de activitate cu următoarele
radiază.                             coduri CAEN:
  Celelalte dispoziții ale actului constitutiv rămân        - 8532 învățământ secundar, tehnic sau profesional
neschimbate.                            - 8559 Alte forme de învățământ n.c.a.
  Redactată și semnată în 3 (trei) exemplare.           Art. 2. Se modifică domeniul principal de activitate: 781
  (56/422010)                         cod CAEN Activități ale agențiilor de plasare a forței de
                                 muncă iar activitatea principală 7810 cod CAEN Activități
                                 ale agențiilor de plasare a forței de muncă.
        Societatea Comercială                Art. 3. Se recodifică obiectul de activitate conform
        L & A MARITIME - S.R.L.              CAEN Rev. 2, așa cum este prevăzut în Actul constitutiv
                                 la art. 5.
            NOTIFICARE                  Celelalte prevederi ale actului constitutiv rămân
  Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul     neschimbate.
București notifică, în conformitate cu prevederile art. 204      (59/422013)
alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu
modificările și completările ulterioare, depunerea textului
                                         Societatea Comercială
actualizat al actului constitutiv al societății comerciale L &
                                         AURMIR UTIL - S.R.L.
A MARITIME S.R.L., cu sediul în București, B-dul Nicolae
Bălcescu, nr. 3, bloc Dunărea 3, scara A, ap. 8, sector 1,               NOTIFICARE
înregistrată sub nr. J40/13672/2002, cod unic de
înregistrare 15108583, care a fost înregistrat sub nr.       Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
46487 din 07.02.2008.                      București notifică, în conformitate cu prevederile art. 204
  (57/422011)                         alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu
                                 modificările și completările ulterioare, depunerea textului
                                 actualizat al actului constitutiv al societății comerciale
       Societatea Comercială               AURMIR UTIL S.R.L., cu sediul în București, Str. Radu
      PDC RESURSE UMANE - S.R.L.              Constantin, nr. 2A, sector 5, înregistrată sub nr.
                                 J40/23600/2007, cod unic de înregistrare 22939020, care
            NOTIFICARE                a fost înregistrat sub nr. 46491 din 07.02.2008.
  Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul       (60/422014)
București notifică, în conformitate cu prevederile art. 204
alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu
                                         Societatea Comercială
modificările și completările ulterioare, depunerea textului
                                         AURMIR UTIL - S.R.L.
actualizat al actului constitutiv al societății comerciale
PDC RESURSE UMANE S.R.L., cu sediul în București,                    HOTĂRÂRE
Str. MATEI VOIEVOD, nr. 29, ET. 1, BIROU 2, E1.2, -
E1.8, E10, sector 2, înregistrată sub nr. J40/5243/2003,            A AGA NR. 01/05.02.2008
cod unic de înregistrare 15373172, care a fost înregistrat     Subsemnatul: STAN VICTORIA cetățean român
sub nr. 46488 din 07.02.2008.                  domiciliat în București sect. 5 Ale. Livezi nr. 24, bl. 35
   (58/422012)                         sc. 1, et. 2, ap. 38, născută în Mun. București, identificată
             MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 3717/7.VII.2008                23

cu CI seria RT nr. 503019, eliberată de SPCEP S5 biroul      2430123400128, în calitate de asociat unic al S.C.
nr. 4, la data de 03.08.07 CNP 2870705420100, și         CERNESCU CONSTRUCT S.R.L., cu sediul în
MIRICA AUREL cetățean român domiciliat în București        București, Sector 1, Str. Sipotul Fântânilor, nr. 2, sc. 1, et.
sect. 5, Radu Constantin nr. 2A, născut în Mun. București     2, ap. 10, număr de ordine în Registrul Comerțului
sect. 1, la data de 01.10.1981, identificat cu CI seria RD    J40/13952/2005 și cod unic de înregistrare 17860549, am
449366, eliberată de SPCEP S5 biroul nr. 4, la data de      hotărât următoarele:
18.11. 2005, CNP 1811001410086, în calitate de asociați       Art. 1. Începând cu data de 07.11.2007, se revocă din
ai SC AURMIR UTIL S.R.L., am hotărât următoarele:         funcția de administrator al S.C. Cernescu Construct
  1. Recodificarea obiectului principal de activitate      S.R.L. d-na Pompilia Cernescu domiciliată în Mun.
astfel: 4649 Comerț cu ridicata al altor bunuri de uz       București, str. Sipotul Fântânilor, nr. 2-4, sc. 1, et. 2, ap.
gospodăresc.                           10, identificată cu CI seria RT nr. 316292, eliberată de
  2. Se recodifică și se completează obiectul secundar      Secția 1 Poliție București la data de 05.03.2004, CNP
de activitate, din Actul Constitutiv, Cap. l, PC. 5, conform   2430123400128.
cu CAEN Rev. 2.                           Art. 2. Începând cu data de 07.11.2007 se numește în
  Celelalte obiecte de activitate nerecodificate se       funcția de administrator al S.C. Cernescu Construct
radiază.                             S.R.L. d-nul RADU RADU, cu reședința în București, B-
  Celelalte dispoziții ale actului constitutiv rămân       dul Decebal nr. 17, bl. S16, sc. 2, et. 7, ap. 41, sector 3,
neschimbate.                           legitimat cu Carte de Identitate Provizorie seria PC nr.
  Redactată și semnată în 3 (trei) exemplare.          172431 eliberată de SPCEP Sector 3 la 23.02.2007, CNP
  (61/422015)                          1541210400201.
                                   Celelalte prevederi ale actului constitutiv rămân
                                 neschimbate.
       Societatea Comercială                  (63/422017)
     CERNESCU CONSTRUCT - S.R.L.

            NOTIFICARE                         Societatea Comercială
  Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul            SIVECO ROMANIA - S.A.
București notifică, în conformitate cu prevederile art. 204
alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu                     NOTIFICARE
modificările și completările ulterioare, depunerea textului     Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
actualizat al actului constitutiv al societății comerciale    București notifică, în conformitate cu prevederile art. 204
CERNESCU CONSTRUCT S.R.L., cu sediul în              alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu
București, Str. Șipotul Fântânilor, nr. 2, scara 1, etaj 2, ap.  modificările și completările ulterioare, depunerea textului
10, sector 1, înregistrată sub nr. J40/13952/2005, cod      actualizat al actului constitutiv al societății comerciale
unic de înregistrare 17860549, care a fost înregistrat sub    SIVECO ROMANIA S.A., cu sediul în București, Str.
nr. 46493 din 07.02.2008.                     RĂSĂRITULUI, nr. 1, bloc 118, scara B, etaj 1, ap. 48,
   (62/422016)                         sector 6, înregistrată sub nr. J40/14658/1992, cod unic de
                                 înregistrare 476331, care a fost înregistrat sub nr. 46497
                                 din 07.02.2008.
       Societatea Comercială
                                   (64/422018)
     CERNESCU CONSTRUCT - S.R.L.

            HOTĂRÂRE
                                         Societatea Comercială
   A ASOCIATULUI UNIC AL SOCIETĂȚII                      SIVECO ROMANIA - S.A.
 COMERCIALE CERNESCU CONSTRUCT S.R.L.
 CU SEDIUL IN BUCURESTI, SECTOR 1, STR.                         HOTĂRÂRE
SIPOTUL FANTANILOR, NR. 2, SC. 1, ET. 2, AP. 10,
   NUMAR DE ORDINE IN REGISTRUL                 A ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE A
 COMERTULUI J40/13952/2005, COD UNIC DE              ACȚIONARILOR S.C. SIVECO ROMANIA S.A.
     INREGISTRARE 17860549                     DIN DATA DE 30 IANUARIE 2008
       NR. 07/07.11.2007                    Acționarii S.C. SIVECO ROMANIA S.A. (“Societatea”),
  Subsemnata, Pompilia CERNESCU, cetățean român,        o societate pe acțiuni înființată în conformitate cu legile
fiica lui Florian și Lelia, născută la data de 23.01.1943, în   din România, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului
Mun. Brad, Jud. Hunedoara, domiciliată în Mun.          de pe lângă Tribunalul București, sub numărul
București, str. Sipotul Fântânilor, nr. 2-4, sc. 1, et. 2, ap.  J 40/14658/1992, cod unic de înregistrare 476331, atribut
10, identificată cu CI seria RT nr. 316292, eliberată de     fiscal RO și având sediul în str. Răsăritului, nr. 1, bl. 118,
Secția 1 Poliție București la data de 05.03.2004, CNP       scara B, etaj 1, ap. 48, sector 6, București, au hotărât
  24           MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 3717/7.VII.2008

întrunirea Adunării Generale Extraordinare în data de          Activitate                   Cod CAEN
30.01.2008.
  Condițiile de cvorum fiind îndeplinite 100% și în       9  Comerț cu ridicata nespecializat           4690
conformitate cu prevederile art. 121 din Legea nr.         10  Activități de editare a cărților           5811
31/1990, privind societățile comerciale, republicată și      11  Activități de editare a revistelor și periodicelor  5814
modificată, al Ordinului nr. 337 din 20.04.2007 privind      12  Alte activități de editare              5819
actualizarea Clasificării activităților din economia        13  Activități de editare a jocurilor de calculator   5821
națională - CAEN în vigoare de la 01.01.2008 și al         14  Activități de editare a altor produse software    5829
prevederilor art. 14.6. din Actul Constitutiv al societății,    15  Activități de realizare a înregistrărilor audio și
modificat și reformulat, acționarii, personal sau prin         activități de editare muzicală            5920
reprezentanții lor convin prin prezenta să țină ședința cu     16  Activități de consultanță în tehnologia
următoarea ordine de zi și convin să renunțe la orice          informației                     6202
formalitate sau procedura privitoare la convocarea și       17  Activități de management (gestiune
ținerea Adunării Generale Extraordinare.                și exploatare) a mijloacelor de calcul        6203
  În aceste condiții, se consideră că ședința îndeplinește    18  Alte activități de servicii privind
condițiile prevăzute de lege și poate emite hotărâri valide       tehnologia informației                6209
cu privire la următoarele puncte de pe ordinea de zi        19  Prelucrarea datelor, administrare
  În urma discuțiilor asupra punctelor de pe ordinea de        a paginilor web și activități conexe         6311
zi, acționarii cu drept de vot au votat în unanimitate       20  Activități ale portalurilor web           6312
următoarele                            21  Alte activități de servicii informaționale n.c.a.  6399
  HOTĂRÂRI:                           22  Activități ale holdingurilor             6420
  1. Se aprobă modificarea și recodificarea obiectului      23  Leasing financiar                  6491
principal de activitate al societății menționat la punctul 5.1   24  Închirierea și subînchirierea
din Actul Constitutiv al societății modificat și reformulat,      bunurilor imobiliare proprii sau închiriate     6820
după cum urmează:                         25  Activități de consultanți în domeniul
  “5.1. Obiectul principal de activitate al Societății este      relațiilor publice și al comunicării         7021
“Activități de servicii în tehnologia informației” clasificat în  26  Activități de consultanță pentru afaceri și
Codul CAEN 620.”                            management                      7022
  2. Se aprobă modificarea și recodificarea activității     27  Activități de arhitectură              7111
principale a societății menționate la punctul 5.2 din Actul    28  Activități de inginerie și consultanță
Constitutiv al societății modificat și reformulat, după cum       tehnică legate de acestea              7112
urmează:                              29  Cercetare-dezvoltare în biotehnologie        7211
  “5.2. Activitatea principală constă “Activități de       30  Cercetare-dezvoltare în alte
realizare a soft-ului la comandă (software orientat client)”      științe naturale și inginerie            7219
clasificat în Codul CAEN 6201.”                  31  Cercetare-dezvoltare în științe sociale
  3. Se aprobă modificarea, completarea și recodificarea       și umaniste                     7220
activităților secundare desfășurate de Societate și        32  Activități ale agențiilor de publicitate       7311
menționate la punctul 5.3 din Actul Constitutiv al societății   33  Servicii de reprezentare media            7312
modificat și reformulat, după cum urmează:             34  Activități de studiere a pieței și
  „5.3. Societatea va mai desfășura și următoarele          de sondare a opiniei publice             7320
activități secundare:                       35  Activități de design specializat           7410
                                  36  Activități de traducere scrisă
  Activitate                    Cod CAEN
                                    și orală (interpreți)                7430
1 Reproducerea înregistrărilor            1820     37  Alte activități profesionale,
2 Fabricarea calculatoarelor și a echipamentelor            științifice și tehnice n.c.a.            7490
 periferice                     2620     38  Leasing cu bunuri intangibile
3 Repararea mașinilor                3312        (exclusiv financiare)                7740
4 Comerț cu ridicata al calculatoarelor,              39  Activități combinate de secretariat         8211
 echipamentelor periferice și softwarelui      4651     40  Activități de fotocopiere, de pregătire
5 Comerț cu amănuntul al cărților, în magazine             a documentelor și alte activități specializate
 specializate                    4761        de secretariat                    8219
6 Comerț cu amănuntul al ziarelor și articolelor de        41  Activități ale centrelor de
 papetărie, în magazine specializate        4762        intermediere telefonică (Call Center)        8220
7 Comerț cu amănuntul al echipamentelor sportive, în        42  Activități de organizare a expozițiilor,
 magazine specializate               4764        târgurilor și congreselor              8230
8 Comerț cu amănuntul al jocurilor și jucăriilor, în        43  Alte activități de servicii suport
 magazine specializate               4765        pentru întreprinderi n.c.a.             8299
             MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 3717/7.VII.2008              25

  Activitate                   Cod CAEN   cu sediul în București, Str. Heleșteului, nr. 17, biroul 59,
                                 Sector 1, în următoarea componență:
44 Învățământ secundar, tehnic sau profesional     8532
                                  AFIN HOLDING S.A., persoană juridică
45 învățământ în domeniul sportiv și recreațional    8551
                                 luxemburgheză, cu sediul în Luxembourg, Bd. Prince
46 Învățământ în domeniul cultural (limbi străine,
                                 Henri 3B, L1724, înregistrată sub nr. B70017 la Registrul
  muzică, teatru, dans, arte plastice, etc.)      8552
47 Alte forme de învățământ n.c.a.           8559   Comerțului și al Societăților Luxembourg, reprezentată
48 Activități de servicii suport pentru învățământ   8560   legal prin Umberto Albarosa și Stefano Umberto
49 Repararea calculatoarelor                   Albarosa, și la semnarea prezentului prin împuternicit
  și a echipamentelor periferice            9511   Violeta Marcu - deținând un număr de 15 părți sociale,
                                 reprezentând 75% din capitalul social al Societății,
  4. Se aprobă completarea, subpunctului (iii) al         ERREUNO S.A., persoana juridica luxemburgheza cu
punctului 34.1 de la articolul 34 Atribuțiile consiliului de   sediul în Luxembourg, 1 Allee Scheffer, L-2520,
administrație după cum urmează:
                                 înregistrată sub nr. B 128807 la Registrul Comerțului și al
  34.1 - (iii) Luarea de decizii cu privire la înființarea
                                 Societăților Luxembourg reprezentată legal prin Nathalie
și/sau radierea în România sau peste hotare a unor unități
secundare în forma reprezentantelor, agențiilor, punctelor    Mager și Helena Di Vito, și la semnarea prezentului prin
de lucru și a altei entități fără capacitate legală distincta,  împuternicit Violeta Marcu - deținând un număr de 4 părți
cu excepția sucursalelor.”                    sociale, reprezentând 20% din capitalul social al
  5. Toate celelalte prevederi ale Actului Constitutiv     Societății si
rămân nemodificate, în măsura în care nu contravin         NOTLAR CONSULTING LIMITED, persoană juridică
prevederilor prezentei Hotărâri.                 cipriota, cu sediul în Kimonos 40, CP.3095, Limassol,
  6. Se împuternicește Dna. Irina SOCOL, pentru a       Cipru, înregistrată la Registrul Comerțului Nicosia sub nr.
semna și a completa în numele și pe seama Societății       HE 196063, reprezentată legal prin Maria Aristeidou,
toate documentele având legătura cu cele stabilite prin     Jacques Meys și Umberto Albarosa, și la semnarea
prezenta Hotărâre, precum și Actul Constitutiv al        prezentului prin împuternicit Violeta Marcu - deținând o
Societății în forma modificată și actualizată, care se va
                                 parte socială, reprezentând 5 % din capitalul social al
încheia urmare a executării prezentei Adunări Generale
Extraordinare a Acționarilor, pentru ca operațiunile       Societății.
menționate să fie îndeplinite în mod legal, semnătura sa      În calitate de invitat a participat la Adunare:
fiind obligatorie pentru Societate și Acționari.          CHEURO HOLDING S.a.r.l., persoană juridică din
   (65/422019)                         Luxembourg, cu sediul în Luxembourg, Strada Henri M.
                                 Schnadt nr. 10, L-2530, înregistrată la Registrul
                                 Comerțului din Luxembourg sub nr. B 133774,
         Societatea Comercială             reprezentată de dl. Cesidio di CIACCA, dl. Umberto
         CHAMP BETA P4 - S.R.L.             ALBAROSA, dl. Stephane LIEGEOIS și dl. Maurice
                                 HOUSSA și reprezentată la semnarea acestui document
            NOTIFICARE
                                 de împuternicit Umberto ALBAROSA - în baza deciziei
  Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul     Consiliului Director din data de 8 noiembrie 2007.
București notifică, în conformitate cu prevederile art. 204     Toți asociații au renunțat la beneficiul oricărei
alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu         formalități prealabile prevăzute de Actul Constitutiv al
modificările și completările ulterioare, depunerea textului
                                 Societății sau de Legea nr. 31/1990, republicată,
actualizat al actului constitutiv al societății comerciale
                                 referitoare la convocarea și ținerea adunării generale a
CHAMP BETA P4 S.R.L., cu sediul în București, Str.
Heleșteului, nr. 17, ap. Biroul 59, sector 1, înregistrată sub  asociaților.
nr. J40/11703/2007, cod unic de înregistrare 21945953,       La Adunare fiind prezenți asociații reprezentând 100 %
care a fost înregistrat sub nr. 46507 din 07.02.2008.      capitalul social al Societății, se constata ca Adunarea
   (66/422020)                         este legal constituita în conformitate cu prevederile
                                 Actului Constitutiv al Societății și ale Legii nr. 31/1990
                                 modificată și republicată, putând astfel adopta hotărâri în
         Societatea Comercială             mod valabil.
         CHAMP BETA P4 - S.R.L.               S-au hotărât următoarele:
                                  1. Se aprobă cesionarea de către AFIN HOLDING S.A.
            HOTĂRÂRE
                                 către CHEURO HOLDING S.a.r.l., persoană juridică
   A ADUNĂRII GENERALE A ASOCIAȚILOR              luxemburgheză cu sediul în Luxembourg, 10 A Rue Henri
     S.C. CHAMP BETA P4 S.R.L.               M. Schnadt, L-2530, înregistrată sub nr. B 133774 la
 În data de 05.02.2008 a avut loc Adunarea Generală a      Registrul Comerțului și al Societăților Luxembourg, a unui
Asociaților S.C. CHAMP BETA P4 S.R.L (“Societatea”),       număr de 15 (cincisprezece) părți sociale, fiecare parte
  26          MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 3717/7.VII.2008

socială având o valoare nominală de 10 RON și o valoare    îndeplinirii (personal sau prin mandatar) a tuturor
totală de 150 RON, echivalentul a 46,55 EUR,          formalităților necesare pentru înregistrarea modificării
echivalentul a 62,7 USD, reprezentând 75% din capitalul    Actului Constitutiv la Registrul Comerțului București și la
social al societății.                     celelalte autorități competente.
  2. Ca urmare a acestei operațiuni, capitalul social al     (67/422021)
societății va fi format din 20 părți sociale, cu o valoare
nominală de 10 RON fiecare și o valoare totală de 200
RON, echivalentul a 61 EUR, echivalentul a 83 USD și va            Societatea Comercială
fi deținut după cum urmează:                         CHAMP ALFA P3 - S.R.L.
  - CHEURO HOLDING S.a.r.l va deține un număr de 15
                                           NOTIFICARE
(cincisprezece) părți sociale, numerotate de 1 la 15
inclusiv, cu o valoare nominală de 10 RON fiecare și o      Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
valoare totală de 150 RON, echivalentul a 46,55 EUR,      București notifică, în conformitate cu prevederile art. 204
echivalentul a 62,7 USD, numerotate de la 1 la 15       alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu
inclusiv, reprezentând 75 % din capitalul social al      modificările și completările ulterioare, depunerea textului
societății;                          actualizat al actului constitutiv al societății comerciale
  - NOTLAR CONSULTING LIMITED va deține o parte       CHAMP ALFA P3 S.R.L., cu sediul în București, Str.
socială, cu numărul 16, având o valoare nominală de 10     Heleșteului, nr. 17, ap. Biroul 58, sector 1, înregistrată sub
RON și o valoare totală de 10 RON, echivalentul a 2,45     nr. J40/11702/2007, cod unic de înregistrare 21945970,
                                care a fost înregistrat sub nr. 46516 din 07.02.2008.
EUR, echivalentul a 3,3 USD, reprezentând 5% din
                                  (68/422022)
capitalul social al societății;
  - ERREUNO S.A. va deține un număr de 4 (patru) părți
sociale, numerotate de la 17 la 20 inclusiv, cu o valoare           Societatea Comercială
nominală de 10 RON fiecare și o valoare totală de 40             CHAMP ALFA P3 - S.R.L.
RON echivalentul a 12 EUR, echivalentul a 17 USD,
reprezentând 20 % din capitalul social al societății.                 HOTĂRÂRE
  3. Ca urmare a operațiunii menționată mai sus,
CHEURO HOLDING S.a.r.l. dobândește calitatea de           A ADUNĂRII GENERALE A ASOCIAȚILOR
                                     S.C. CHAMP ALFA P3 S.R.L.
asociat al Societății, având toate drepturile și obligațiile
legale și statutare corespunzătoare acestei poziții, iar     În data de 05.02.2008 a avut loc Adunarea Generală a
AFIN HOLDING S.A. pierde calitatea de asociat.         Asociaților S.C. CHAMP ALFA P3 S.R.L. (“Societatea”),
  4. Participarea asociaților la beneficiile și pierderile  cu sediul în București, Str. Heleșteului, nr. 17, biroul 58,
înregistrate de Societate se va face proporțional cu      Sector 1, în următoarea componență:
participarea asociaților la capitalul social, respectiv      AFIN HOLDING S.A., persoana juridică
CHEURO HOLDING S.a.r.l. va avea o cota de participare     luxemburgheză, cu sediul în Luxembourg, Bd. Prince
la profit și pierderi de 75 %, ERREUNO S.A. va avea o     Henri 3B, L1724, înregistrată sub nr. B70017 la Registrul
                                Comerțului și al Societăților Luxembourg, reprezentata
cota de participare la profit și pierderi de 20%, și NOTLAR
                                legal prin Umberto Albarosa și Stefano Umberto
CONSULTING LIMITED va avea o cota de participare la
                                Albarosa, și la semnarea prezentului prin împuternicit
profit și pierderi de 5 %. Se aprobă modificarea Actului
                                Violeta Marcu deținând un număr de 15 părți sociale,
Constitutiv al Societății pentru a reflecta hotărârile
                                reprezentând 75% din capitalul social al Societății,
adoptate.
                                 EREEUNO S.A., persoană juridică luxemburgheză cu
  5. Se împuternicesc Dna Marcu Violeta, domiciliată în   sediul în Luxembourg, 1 Allee Schefer, L-2520,
București, Aleea Ștefan Octavian Iosif, nr. 2, bl. M51, sc.  înregistrată sub nr. B 128807 la Registrul Comerțului și al
1, et. 6, ap. 74, sector 3, posesoare a CI seria RT nr.    Societăților Luxembourg reprezentată legal prin Nathalie
048781 eliberată de Secția 10 Poliție- București la data de  Mager și Helena Di Vito, și la semnarea prezentului prin
19.10.1999, CNP 2740222461527, precum și Dl          împuternicit Violeta Marcu - deținând un număr de 4 părți
Margescu George, cetățean român, căsătorit, născut la     sociale, reprezentând 20% din capitalul social al
data de 30.04.1974, cu domiciliul în București, Str.      Societății și
Franzelarilor nr. 20, sector 2, București, CNP          NOTLAR CONSULTING LIMITED, persoană juridică
1740430461514, posesor a CI seria DP nr. 125234 emisa     cipriotă, cu sediul în Kimonos 40, C.P. 3095, Limassol,
de I.N.E.P la data de 27.06.2007, în vederea semnării în    Cipru, înregistrată la Registrul Comerțului Nicosia sub nr.
numele asociaților a Actului Constitutiv Actualizat al     HE 196063, reprezentată legal prin Maria Aristeidou,
Societății și a tuturor celorlalte documente necesare,     Jacques Meys și Umberto Albarosa, și la semnarea
pentru a reflecta deciziile adoptate, precum și în vederea   prezentului prin împuternicit Violeta Marcu - deținând o
            MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 3717/7.VII.2008              27

parte socială, reprezentând 5 % din capitalul social al     3. Ca urmare a operațiunii menționată mai sus,
Societății                          CHEURO HOLDING S.a.r.l. dobândește calitatea de
  În calitate de invitat a participat la Adunare:      asociat al Societății, având toate drepturile și obligațiile
  CHEURO HOLDING S.a.r.l., persoană juridică din      legale și statutare corespunzătoare acestei poziții, iar
Luxembourg, cu sediul în Luxembourg, Strada Henri M.     AFIN HOLDING S.A. pierde calitatea de asociat.
Schnadt nr. 10, L-2530, înregistrată la Registrul        4. Participarea asociaților la beneficiile și pierderile
Comerțului din Luxembourg sub nr. B 133774,          înregistrate de Societate se va face proporțional cu
reprezentată de dl. Cesidio di CIACCA, dl. Umberto      participarea asociaților la capitalul social, respectiv
ALBAROSA, dl. Stephane LIEGEOIS și dl. Maurice        CHEURO HOLDING S.a.r.l. va avea o cotă de participare
HOUSSA și reprezentata la semnarea acestui document      la profit și pierderi de 75 %, ERREUNO S.A. va avea o
de împuternicit Umberto ALBAROSA - în baza deciziei      cotă de participare la profit și pierderi de 20%, și NOTLAR
Consiliului Director din data de 8 noiembrie 2007.      CONSULTING LIMITED va avea o cota de participare la
  Toți asociații au renunțat la beneficiul oricărei     profit și pierderi de 5 %. Se aprobă modificarea Actului
formalități prealabile prevăzute de Actul Constitutiv al   Constitutiv al Societății pentru a reflecta hotărârile
Societății sau de Legea nr. 31/1990, republicată,       adoptate.
referitoare la convocarea și ținerea adunării generale a
                                 5. Se împuternicesc D-na Marcu Violeta, domiciliată în
asociaților.
                               București, Aleea Ștefan Octavian Iosif, nr. 2, bl. M51, sc.
  La Adunare fiind prezenți asociații reprezentând 100%
                               1, et. 6, ap. 74, sector 3, posesoare a CI seria RT nr.
capitalul social al Societății, se constata ca Adunarea
                               048781 eliberată de Secția 10 Poliție București la data de
este legal constituita în conformitate cu prevederile
                               19.10.1999, CNP 2740222461527, precum și Dl.
Actului Constitutiv al Societății și ale Legii nr. 31/1990
                               Margescu George, cetățean român, căsătorit, născut la
modificată și republicată, putând astfel adopta hotărâri în
mod valabil.                         data de 30.04.1974, cu domiciliul în București, Str.
  S-au hotărât următoarele:                 Franzelarilor nr. 20, sector 2, București, CNP
  1. Se aprobă cesionarea de către AFIN HOLDING S.A.    1740430461514, posesor a CI seria DP nr. 125234 emisă
către CHEURO HOLDING S.a.r.l., persoană juridica       de I.N.E.P la data de 27.06.2007, în vederea semnării în
luxemburgheză cu sediul în Luxembourg, 10 A Rue Henri     numele asociaților a Actului Constitutiv Actualizat al
M. Schnadt, L-2530, înregistrată sub nr. B 133774 la     Societății și a tuturor celorlalte documente necesare,
Registrul Comerțului și al Societăților Luxembourg, a unui  pentru a reflecta deciziile adoptate, precum și în vederea
număr de 15 (cincisprezece) părți sociale, fiecare parte   îndeplinirii (personal sau prin mandatar) a tuturor
socială având o valoare nominală de 10 RON și o valoare    formalităților necesare pentru înregistrarea modificării
totală de 150 RON, echivalentul a 46,55 EUR,         Actului Constitutiv la Registrul Comerțului București și la
echivalentul a 62,7 USD, reprezentând 75% din capitalul    celelalte autorități competente.
social al societății                       Semnată la București.
  2. Ca urmare a acestei operațiuni, capitalul social al    (69/422023)
societății va fi format din 20 părți sociale, cu o valoare
nominală de 10 RON fiecare și o valoare totală de 200
RON, echivalentul a 61 EUR, echivalentul a 83 USD și va           Societatea Comercială
fi deținut după cum urmează:                        ALCOM IMPEX 94 - S.R.L.
  - CHEURO HOLDING S.a.r.l va deține un număr de 15
(cincisprezece) părți sociale, numerotate de 1 la 15                 DECIZIE
inclusiv, cu o valoare nominală de 10 RON fiecare și o
                                A ASOCIATULUI UNIC AL SOCIETATII ALCOM
valoare totală de 150 RON, echivalentul a 46,55 EUR,            EMPEX 94 S.R.L.
echivalentul a 62,7 USD, numerotate de la 1 la 15           NR. 1 DIN DATA DE 07.02.2008
inclusiv, reprezentând 75 % din capitalul social al
societății;                           OANCEA MARIUS, cetățean român, domiciliat în
  - NOTLAR CONSULTING LIMITED va deține o parte       București, B-dul Tineretului nr. 17, bl. 25, sec. 4, CNP
socială, cu numărul 16, având o valoare nominală de 10    16507004400620, identificat cu CI seria RT nr. 162322
RON și o valoare totală de 10 RON, echivalentul a 2, 45    emisă de Secția 14 Poliție, la 09.05.2001, in calitate de
EUR, echivalentul a 3,3 USD, reprezentând 5% din       asociat unic, a decis:
capitalul social al societății;                 1. Se precizează în conformitate cu CAEN Rev. 2,
  - ERREUNO S.A. va deține un număr de 4 (patru) părți   Domeniul principal, grupa CAEN: 461 Activități de
sociale, numerotate de la 17 la 20 inclusiv, cu o valoare   intermediere în comerțul cu ridicata și activitatea
nominală de 10 RON fiecare și o valoare totală de 40     principala. Clasa CAEN: 4618 Intermedieri în comerțul
RON echivalentul a 12 EUR, echivalentul a 17 USD,       specializat în vânzarea produselor cu caracter specific,
reprezentând 20 % din capitalul social al societății     n.c.a.
  28          MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 3717/7.VII.2008

 2. Se actualizează conform CAEN Rev. 2 obiectul de      1730831293173, fiul lui Stelian și Viorica, născut în
activitate al societății prevăzut la Art. 6 din actul     Pitești, Jud. Argeș, la data de 31.08.1973, domiciliat în
constitutiv.                          București, str. Baicului, nr. 12, bl. 5 A, et. 9, ap. 40, sector
 3. În urma modificărilor intervenite se va redacta un    2, identificat cu CI. seria RR nr. 382051 eliberată de
nou act constitutiv actualizat.                SPCEP S2, biroul 4, la data de 16.03.2006,
  (70/422024)                          DECIDE:
                                 Art. 1. Se actualizează conform CAEN Rev.2 obiectul
                                de activitate prevăzut la art. 5 al Actului Constitutiv.
        Societatea Comercială              Domeniul principal de activitate este “Comerțul cu
       ALCOM IMPEX 94 - S.R.L.             amănuntul care nu se efectuează prin magazine,
                                standuri, chioșcuri și piețe - cod CAEN 479”. Activitatea
           NOTIFICARE                principala este “Comerțul cu amănuntul efctuat în afara
  Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul    magazinelor, standurilor, chioșcurilor și piețelor - cod
București notifică, în conformitate cu prevederile art. 204  CAEN 4799”.
alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu         Art. 2. Se majorează capitalul social de la 200 RON la
modificările și completările ulterioare, depunerea textului  500 RON, respectiv cu 30 de părți sociale la aceeași
actualizat al actului constitutiv al societății comerciale   valoare nominală ca a celor existente, modificându-se
ALCOM IMPEX 94 S.R.L., cu sediul în București, Str.      astfel art. 6 al Actului Constitutiv, Capitalul social,
BABA NOVAC, nr. 21, bloc G11, scara 2, etaj 4, ap. 63,     structura capitalului social. În urma majorării, capitalul
sector 3, înregistrată sub nr. J40/564/1994, cod unic de    social subscris și vărsat este de 500 RON, împărțit în 50
înregistrare 5107408, care a fost înregistrat sub nr. 46520  de părți sociale a câte 10 RON fiecare, reprezentând
din 07.02.2008.                        100% capital social. Toate părțile sociale aparțin în
  (71/422025)                        integralitate asociatului unic.
                                  (73/422027)

       Societatea Comercială
    BIAMONCI CENTRAL GROUP - S.R.L.                     Societatea Comercială
                                          ATO EM - S.R.L.
           NOTIFICARE
  Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul               NOTIFICARE
București notifică, în conformitate cu prevederile art. 204    Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu        București notifică, în conformitate cu prevederile art. 204
modificările și completările ulterioare, depunerea textului  alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu
actualizat al actului constitutiv al societății comerciale   modificările și completările ulterioare, depunerea textului
BIAMONCI CENTRAL GROUP SRL, cu sediul în            actualizat al actului constitutiv al societății comerciale
București, Str. Baicului, nr.12, bloc 5A, scara A, etaj 9,   ATO EM SRL, cu sediul în București, Calea RAHOVEI,
ap.40, sector 2, înregistrată sub nr. J40/11097/2006, cod   nr.266-268, CORP 61, AXELE A-B, SPALPII20 1/2-22,
unic de înregistrare 18832130, care a fost înregistrat sub   etaj P, sector 5, înregistrată sub nr. J40/11077/1993, cod
nr.46534 din 07.02.2008.                    unic de înregistrare 3803080, care a fost înregistrat sub
  (72/422026)                        nr.46547 din 07.02.2008.
                                  (74/422028)

       Societatea Comercială
    BIAMONCI CENTRAL GROUP - S.R.L.                     Societatea Comercială
                                          ATO EM - S.R.L.
           DECIZIA NR. 3
                                         HOTĂRÂREA NR. 1
        DIN DATA DE 05.02.2008
  Având în vedere dispozițiile Ordinului nr. 337 din       A ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE A
20.04.2007, emis de către Institutul Național de Statistică,     ASOCIAȚILOR S.C. ATO EM S.R.L.
publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 293 din              DIN 22.01.2008
03.05.2007, privind actualizarea Clasificării activităților    Adunarea generală extraordinară a asociaților S.C.
din economia națională - CAEN și ținând cont de        ATO EM S.R.L., cu sediul în București, Calea Rahovei nr.
prevederile Legii nr. 31/1990, modificată și republicată,   266 - 268, corp 61, parter, axele A-B, stâlpii 20 1/2 - 22,
  Administratorul - asociat unic - Ciprian Sorin       sector 5, înregistrată la Registrul Comerțului de pe lângă
Anghelovici, cetățean român, căsătorit, CNP          Tribunalul București sub nr. J40/11077/1993, CUI
             MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 3717/7.VII.2008               29

3803080, din 22 ianuarie, legal întrunită, la care au              Societatea Comercială
participat asociații ce dețin capitalul social în proporție de         A.T.O.E.M. PROD - S.R.L.
100%, respectiv dl. Stâlpeanu Dan, CNP
1520115400191, identificat cu CI seria RD nr. 065688,                  HOTĂRÂRE
eliberată de Secția 18 Poliție, la data de 30.03.1999, ce     A ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE A
deține 3.200 părți sociale în valoare de 25 lei fiecare,      ASOCIAȚILOR A S.C. A.T.O.E.M. PROD S.R.L.
adică 80.000 lei, reprezentând 50% din capitalul social și         NR. 01 DIN 22.01.2008
dl. Fărcaș Mircea Dan, CNP 1450225400121, identificat        Adunarea generală extraordinară a asociaților S.C.
cu CI seria RR nr. 478729, eliberată de SPCEP S 6 biroul     A.T.O.E.M. Prod S.R.L., cu sediul în București, Calea
3 la data de 27.08.2007, ce deține 3.200 părți sociale în    Rahovei nr. 266 - 268, corp 61, axele C - D, stâlpii 6-7,
valoare de 25 lei fiecare, adică 80.000 lei, reprezentând    sector 5, înregistrată la Registrul Comerțului de pe lângă
50% din capitalul social, în temeiul Actului constitutiv, al   Tribunalul București sub nr. J40/8265/2002, CUI
Legii nr. 31/1990,                        14846868, din 09 februarie, legal întrunită, la care au
  HOTĂRĂȘTE                          participat asociații ce dețin capitalul social în proporție de
  1. Se aprobă cu unanimitate de voturi modificarea art.    100 %, respectiv dl. Stâlpeanu Dan, CNP
4 din Actul constitutiv (actualizat la 10.01.2007) al S.C.    1520115400191, identificat cu CI seria RD nr. 065688,
ATO EM S.RX. în sensul alinierii codurilor CAEN la noile     eliberată de Secția 18 Poliție, la data de 30.03.1999, ce
prevederi legale, care va avea următorul conținut:        deține 50 părți sociale în valoare de 10 lei fiecare,
  “Art. 4                           reprezentând 50% din capitalul social și dl. Fărcaș Mircea
  - Domeniul principal de activitate este cod CAEN 325 -    Dan, CNP 1450225400121, identificat cu CI seria RR nr.
Fabricarea de dispozitive și instrumente medicale și       478729, eliberată de SPCEP S 6 biroul 3 la data de
stomatologice.                          27.08.2007, ce deține 50 părți sociale în valoare de 10 lei
  - Activitatea principală este cod CAEN 3250 -        flecare, reprezentând 50 % din capitalul social, în temeiul
Fabricarea de dispozitive și instrumente medicale și       Actului constitutiv, al Legii nr. 31/1990,
stomatologice.                            HOTĂRĂȘTE:
  - Activități secundare următoarele coduri CAEN:         1. Se aprobă cu unanimitate de voturi modificarea art.
  - 2599 - Fabricarea altor articole din metal n.c.a.;     5 din Actul constitutiv (actualizat la 09.02.2007) al S.C.
  - 3092 - Fabricarea de biciclete și vehicule pentru     A.T.O.E.M. Prod S.R.L. în sensul alinierii codurilor CAEN
invalizi;                            la noile prevederi legale, care va avea următorul conținut:
  - 4619 - Intermedieri în comerțul cu produse diverse;      Art 5 - Obiectul de activitate:
  - 4690 - Comerțul cu ridicata nespecializat;           - Domeniul principal de activitate este cod CAEN 461 -
  - 4774 - Comerț cu amănuntul al articolelor medicale și   Activități de intermediere în comerțul cu ridicata
ortopedice, în magazine specializate;                - Activitatea principală este cod CAEN 4618 -
                                 Intermedieri în comerțul specializat în vânzarea
  - 7219 - Cercetare-dezvoltare în alte stiințe naturale și
                                 produselor cu caracter specific, n.c.a.
inginerie.”
                                   - Activități secundare următoarele coduri CAEN:
   (75/422029)
                                   - 2599 - Fabricarea altor articole din metal n.c.a.;
                                   - 3092 - Fabricarea de biciclete și vehicule pentru
        Societatea Comercială              invalizi;
                                   - 4619 - Intermedieri în comerțul cu produse diverse;
        A.T.O.E.M. PROD - S.R.L.
                                   - 4690 - Comerțul cu ridicata nespecializat;
            NOTIFICARE                  - 4774 - Comerț cu amănuntul al articolelor medicale și
                                 ortopedice, în magazine specializate;
  Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul       - 7219 - Cercetare-dezvoltare în alte științe naturale și
București notifică, în conformitate cu prevederile art. 204   inginerie.
alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu           Societatea va putea să își realizeze obiectul de
modificările și completările ulterioare, depunerea textului   activitate, atât in România, cât și în străinătate, în lei sau
actualizat al actului constitutiv al societății comerciale    în valută, precum și în zone libere, din țară și din
A.T.O.E.M. PROD SRL, cu sediul în București, Calea        străinătate, în lei sau valută, în orice condiții, cu
RAHOVEI, nr.266-268, corp 61, axele A-B, stâlpii 21-22,     respectarea dispozițiilor legislației in vigoare. Societatea
etaj P, sector 5, înregistrată sub nr. J40/8265/2002, cod    va putea participa, în calitate de acționar sau asociat, la
unic de înregistrare 14846868, care a fost înregistrat sub    alte societăți comerciale din România sau din străinătate,
nr.46552 din 07.02.2008.                     în condițiile legislației comerciale. Societatea va putea
   (76/422030)                         desfășura orice altă activitate legată direct sau indirect de
  30           MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 3717/7.VII.2008

obiectul său, sau își va putea lărgi, modifica, adapta        tur-operatorilor; 7990 alte servicii de rezervare și
obiectul de activitate, în condițiile prevăzute de prezentul     asistență turistică; 4616 Intermedieri în comerțul cu
act constitutiv și cu respectarea prevederilor legilor        textile, confecții din blană, încălțăminte și articole din
române.                               piele; 4618 Intermedieri în comerțul specializat în
  (77/422031)                           vânzarea produselor cu caracter specific, n.c.a.; 4619
                                   Intermedieri în comerțul cu produse diverse; 4621 Comerț
                                   cu ridicata al cerealelor, semințelor și furajelor și tutunului
       Societatea Comercială                  neprelucrat; 4622 Comerț cu ridicata al florilor și al
     MUNDO TRAVEL COMPANY - S.R.L.                plantelor; 4632 Comerț cu ridicata al cărnii și produselor
                                   din carne; 4633 Comerț cu ridicata al produselor lactate,
            NOTIFICARE                  ouălor, uleiurilor și grăsimilor comestibile; 4631 Comerț
                                   cu ridicata al fructelor și legumelor ;4634 Comerț cu
  Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
                                   ridicata al băuturilor; 4635 Comerț cu ridicata al
București notifică, în conformitate cu prevederile art. 204
                                   produselor din tutun; 4636 Comerț cu ridicata al
alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu
                                   zahărului, ciocolatei și produselor zaharoase; 4637
modificările și completările ulterioare, depunerea textului
                                   Comerț cu ridicata cu cafea, ceai, cacao și condimente;
actualizat al actului constitutiv al societății comerciale
                                   4638 Comerț cu ridicata, specializat, al altor alimente,
MUNDO TRAVEL COMPANY SRL, cu sediul în                inclusiv pește, crustacee și moluște; 4639 Comerț cu
București, Str. Serg. maj. Samoilă Dumitru, nr.12, bloc 95,     ridicata, nespecializat, de produse alimentare, băuturi și
scara 1, etaj 3, ap.10, sector 4, înregistrată sub nr.        tutun; 4641 Comerț cu ridicata al produselor textile; 4642
J40/2020/2006, cod unic de înregistrare 18363645, care        Comerț cu ridicata al îmbrăcămintei și încălțămintei; 4643
a fost înregistrat sub nr.46612 din 07.02.2008.           Comerț cu ridicata al aparatelor electrice și de uz
  (78/422032)                           gospodăresc, al aparatelor de radio și televizoarelor;
                                   4644 Comerț cu ridicata al produselor din ceramică,
                                   sticlărie și produse de intretinere; 4645 Comerț cu ridicata
       Societatea Comercială                  al produselor cosmetice și de parfumerie; 4649 Comerț cu
     MUNDO TRAVEL COMPANY - S.R.L.                ridicata al altor bunuri de uz gospodăresc; 4673 Comerț
                                   cu ridicata al materialului lemnos și a materialelor de
             HOTĂRÂRE                  construcție și echipamentelor sanitare; 4651 Comerț cu
   A ADUNĂRII GENERALE A ASOCIAȚILOR                ridicata al calculatoarelor, echipamentelor periferice și
    SC MUNDO TRAVEL COMPANY SRL                  software-ului; 4675 Comerț cu ridicata al produselor
     NR. 01 DIN DATA DE 02.02.2008                chimice; 4676 Comerț cu ridicata al altor produse
                                   intermediare; 4674 Comerț cu ridicata al echipamentelor
  La data de 02.02.2008, la sediul societății a avut loc
                                   și furniturilor de fierărie pentru instalații sanitare și de
Adunarea Generala a Asociaților formată din cei doi
                                   încălzire; 4666 Comerț cu ridicata al altor mașini și
asociați SBANGU MONICA - CORINA, cetățean român,           echipamente de birou; 4652 comerț cu ridicata de
domiciliată în București, sector 4, str. Sg. maj. Samoilă      componente și echipamente electronice și de
Dumitru, nr. 12, bl. 95, sc. 1, et. 3, ap. 10, născută la data    telecomunicatii; 4690 Comerț cu ridicata nespecializat;
de 13.06.1974 în Municipiul București, sector 6,           4711 Comerț cu amănuntul în magazine nespecializate,
necăsătorită, identificata cu CI seria RR, nr. 168402        cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi
eliberată de către Secția 15 Poliție la data de 18.04.2001,     și tutun; 4719 Comerț cu amănuntul in magazine
cod numeric personal 2740613441524 și VOITOVICI           nespecializate, cu vânzare predominantă de produse
IRINA - MIHAELA, cetățean român, domiciliată în           nealimentare; 4721 Comerț cu amănuntul al fructelor și
București, sector 4, str. Pridvorului, nr. 5, bl. 6, sc. 2, et. 4,  legumelor proaspete în magazine specializate; 4722
ap. 31, născută la data de 04.02.1968 în Municipiul         Comerț cu amănuntul al cărnii și al produselor din carne
București, sector 2, necăsătorită, identificată cu CI seria     în magazine specializate; 4723 Comerț cu amănuntul al
RR, nr. 209236 eliberată de către S. E. P. la data de        peștelui, crustaceelor și moluștelor în magazine
29.05.2002, cod numeric personal 2680204440011, care         specializate; 4724 Comerț cu amănuntul al pâinii,
în unanimitate de voturi au hotărât următoarele:           produselor de patiserie și produselor zaharoase în
  Art. 1 Se hotărăște revocarea din funcția de           magazine specializate; 4725 Comerț cu amănuntul al
administrator a d-nei VOITOVICI IRINA - MIHAELA,           băuturilor în magazine specializate; 4726 Comerț cu
  Art. 2 Se hotărăște recodificarea obiectului de         amănuntul al produselor din tutun în magazine
activitate al societății după cum urmează: societatea va       specializate; 4729-Comert cu amănuntul al produselor
avea ca obiect principal de activitate cod CAEN 791         alimentare în magazine specializate; 4775 Comerț cu
Activități ale agențiilor turistice și a tur - operatorilor, iar   amănuntul al produselor cosmetice și de parfumerie în
activitatea principală: cod CAEN 7911 Activități ale         magazine; 4771 Comerț cu amănuntul al îmbrăcămintei
agențiilor turistice Activități secundare: 7912 activități ale    în magazine specializate; 4772 Comerț cu amănuntul al
             MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 3717/7.VII.2008                 31

încălțămintei și articolelor din piele, în magazine        holdingurilor; 7112 activități de inginerie și consultanță
specializate; 4773 comerț cu amănuntul al produselor        tehnică legate de acestea; 7120 activități de testări și
farmaceutice, în magazine specializate; 4774 Comerț cu       analize tehnice; 7311 activități ale agențiilor de
amănuntul al articolelor medicale și ortopedice, în        publicitate; 7810 activități ale agențiilor de plasare a forței
magazine specializate; 4751 Comerț cu amănuntul al         de muncă; 8020 activități de servicii privind sistemele de
textitelor în magazine specializate; 4759 Comerț cu        securizare; 8121 activități generale de curățenie a
amănuntul al mobilei, al articolelor de iluminat și al       cladirilor; 7420 activități fotografice; 8292 activități de
articolelor de uz casnic n.c.a.; 4754 Comerț cu amănuntul     ambalare; 8211 activități combinate de secretariat;8299
al articolelor și aparatelor electrocasnice, în magazine      alte activități de servicii suport pentru întreprinderi n.c.a.;
specializate; 4752 Comerț cu amănuntul al articolelor de      5911 activități de producție cinematografică, video și de
fierărie, al articolelor din sticlă și a celor pentru vopsit, în  programe de televiziune; 5913 activități de distribuție a
magazine specializate; 4761 Comerț cu amănuntul al         filmelor cinematografice, video și a programelor de
cărților, în magazine specializate; 4762 Comerț cu         televiziune; 5914 proiecția de filme cinematografice; 9001
amănuntul al ziarelor și articolelor de papetărie, în       activități de interpretare artistică; 9004 activități de
magazine specializate; 4778 Comerț cu amănuntul al         gestionare a sălilor de spectacole; 9321 bâlciuri și parcuri
altor bunuri noi în magazine specializate; 4779 Comerț cu     de distracții; 9329 alte activități recreative și distractive;
amănuntul al bunurilor de ocazie vândute prin magazine;      6391 activități ale agențiilor de știri; 9101 activități ale
4791 Comerț cu amănuntul prin intermediul caselor de        bibliotecilor și arhivelor; 9311 activități ale bazelor
comenzi sau prin internet; 4789 Comerț cu amănuntul        sportive; 9200 activități de jocuri de noroc și pariuri; 9301
prin standuri, chioșcuri și piețe al altor produse; 4799      Spălarea și curățarea (uscată) articolelor textile și a
Comerț cu amănuntul efectuat în afara magazinelor; 5629      produselor din blană; 9602 Coafură și alte activități de
alte servicii de alimentație n.c.a.; 5630 Baruri și alte      înfrumusețare; 9604 Activități de întreținere corporală;
activități de servire a băuturilor; 5510 hoteluri și alte     9603 Activități de pompe funebre și similare; 9609 alte
facilități de cazare similare; 5610 Restaurante; 5520       activități de servicii n.c.a.
facilități de cazare pentru vacanțe și perioade de scurtă       Celelalte dispoziții din actul constitutiv rămân
durată; 5590 alte servicii de cazare; 4939 Alte transporturi    neschimbate.
terestre de călători, n.c.a.; 4932 Transporturi cu taxiuri;       (79/422033)
4941 Transporturi rutiere de mărfuri; 5210 Depozitări;
5224 Manipulări; 5221 activități de servicii anexe pentru
transporturi terestre; 5222 activități de servicii anexe              Societatea Comercială
transporturilor pe apă; 5223 activități de servicii anexe              FIDEL TAXI - S.R.L.
transporturilor aeriene; 5229 alte activități anexe
transporturilor; 5320 alte activități poștale și de curier;                NOTIFICARE
6190 alte activități de telecomunicații; 6810 Cumpărarea       Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
și vânzarea de bunuri imobiliare proprii; 6820 închirierea     București notifică, în conformitate cu prevederile art. 204
și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau         alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu
închiriate; 6831 agenții imobiliare; 6832 administrarea      modificările și completările ulterioare, depunerea textului
imobilelor pe baza de comision sau contract; 7711         actualizat al actului constitutiv al societății comerciale
activități de închiriere și leasing cu autoturisme și       FIDEL TAXI SRL, cu sediul în București, Str.
autovehicule rutiere ușoare; 7133 activități de închiriere și   PORUMBACU, nr. 9, bloc 31, scara 1, etaj 3, ap.23,
leasing cu mașini și echipamente de birou (inclusiv        sector 6, înregistrată sub nr. J 40/2782/2002, cod unic de
calculatoare); 7734 activități de închiriere și leasing cu     înregistrare 14562670, care a fost înregistrat sub nr.
echipamente de transport pe apă; 7739 activități de        46614 din 07.02.2008.
închiriere și leasing cu alte mașini, echipamente și bunuri      (80/422034)
tangibile n.c.a.; 7729 activități de închiriere și leasing cu
alte bunuri personale și gospodarești; 6202 activități de
consultanță în tehnologia informației; 6201 activități de              Societatea Comercială
realizare a soft-ului la comandă (software orientat client);             FIDEL TAXI - S.R.L.
6209 alte activități de servicii privind tehnologia
informației; 6311 prelucrarea datelor, administrarea                    HOTĂRÂRE
paginilor web și activități conexe; 9511 repararea
calculatoarelor și a echipamentelor periferice; 6209 alte        A ADUNĂRII GENERALE A ASOCIAȚILOR
activități de servicii privind tehnologia informației; 6920          S.C. FIDEL TAXI S.R.L.
                                         NR.01/05.02.2008
activități de contabiliate și audit financiar, consultanță în
domeniul fiscal; 7320 activități de studiere a pieței și de     Subsemnații CĂLIN GHEORGHE, cetățean român,
sondare a opiniei publice; 7022 activități de consultanță     născut la data de 11.03.1974, în Tecuci/Galați, domiciliat în
pentru afaceri și mangement; 6420 activități ale          București, B-dul Unirii nr .66, bl. K 3, sc. 2, ap.29, sect.3,
  32             MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 3717/7.VII.2008

posesor al CI seria RX nr. 346067, eliberată de SPCEP S3            asociat unic și administrator al S.C. CCFRSA MARFA
la data de 05.08.2005, CNP 1740311173202, și PĂSAT               S.R.L., cu sediul în București, str. Rarău nr.3, bl.V69, sc.1,
CEZAR, cetățean român, născut la data de 14.11.1948, în            P, ap.2, sect.3, înmatriculată la ORC Buc. sub nr.
București, domiciliat în București, Str. Porumbacu nr. 9,           J40/11417/2002, CUI 15009130, R, prin prezenta
bl.31, sc. 1, et.3, ap. 23, sect.6, posesor al CI seria RR           hotărăsc:
nr.081311, eliberată de Secția 20 Poliție la data de               1. Se recodifică obiectul principal de activitate: 464 -
06.01.2000, CNP 1481114400256, în calitate de asociați ai           Comerț cu ridicata al bunurilor de consum, 4649 Comerț
S.C. FIDEL TAXI S.R.L., cu sediul în București, Str.              cu ridicata al altor bunuri de uz gospodăresc.
Porumbacu nr. 9, bl.31, sc. 1, et.3, ap.23, sect.6, înregistrată         Obiectele secundare prevăzute la art. 6 din actul
la O.R.C. București sub nr. J40/2782/2002 Cod Unic de             constitutiv se recodifică potrivit CAEN Rev.2.
Înregistrare: R 14562670, prin prezenta am hotărât:                 (82/422036)
  3. Se recodifică obiectul principal de activitate: 493 - Alte
transporturi terestre de călători; 4932 Transporturi cu taxiuri.
  Obiectele secundare prevăzute la art. 6 din actul                       Societatea Comercială
constitutiv se recodifică potrivit CAEN Rev.2.                         CCFRSA MARFA - S.R.L.
  (81/422035)
                                                     NOTIFICARE
                                         Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
          Societatea Comercială
                                        București notifică, în conformitate cu prevederile art. 204
         CCFRSA MARFA - S.R.L.
                                        alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu
         DECIZIA NR.01/05.02.2008                   modificările și completările ulterioare, depunerea textului
                                        actualizat al actului constitutiv al societății comerciale
         A ASOCIATULUI UNIC AL                    CCFRSA MARFA SRL, cu sediul în București, Str.
         S.C. CCFRSA MARFA S.R.L.                   RARĂU, nr.3, bloc V69, scara 1, etaj P, ap.2, sector 3,
  Subsemnatul CĂLIN COSTEL, cetățean român,                  înregistrată sub nr. J40/11417/2002, cod unic de
născut la 18.07.1981 Slănic/Prahova domiciliat în Galați,           înregistrare 15009130, care a fost înregistrat sub
loc. Brăhășești, sat Toflea, posesor al CI seria GL nr.            nr.46626 din 07.02.2008.
041831, eliberat de Tecuci 06.05. 1999, în calitate de               (83/422037)
                      EDITOR: PARLAMENTUL ROMÂNIEI — CAMERA DEPUTAȚILOR

                 „Monitorul Oficial“ R.A., Str. Parcului nr. 65, sectorul 1, București; C.I.F. RO427282,
            IBAN: RO55RNCB0082006711100001 Banca Comercială Română — S.A. — Sucursala „Unirea“ București                                                                 &JUYDGY|262836|
          și IBAN: RO12TREZ7005069XXX000531 Direcția de Trezorerie și Contabilitate Publică a Municipiului București
                            (alocat numai persoanelor juridice bugetare)
              Tel. 318.51.29/150, fax 318.51.15, e-mail: marketing@ramo.ro, internet: www.monitoruloficial.ro
                Adresa pentru publicitate: Centrul de vânzări și informare, București, șos. Panduri nr. 1,
                bloc P33, parter, sectorul 5, tel. 411.58.33 și 410.47.30, fax 410.77.36 și 410.47.23
                               Tiparul: „Monitorul Oficial“ R.A.

Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, nr. 3717/7.VII.2008 conține 32 de pagini.      Prețul: 0,96 lei        ISSN  1220–4889

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:26
posted:9/25/2010
language:Romanian
pages:32