mof4_2008_2894 by tradetrek

VIEWS: 35 PAGES: 32

									                           PARTEA    A  IV-A
Anul 176 (XVIII) — Nr. 2894       PUBLICAȚII ALE AGENȚILOR ECONOMICI                  Luni, 26 mai 2008          PUBLICAȚII ALE AGENȚILOR ECONOMICI
         Societatea Comercială                      Societatea Comercială
         PRO TECHNIK - S.R.L.                     CLARION TRADING IFN - S.R.L.

                                        HOTĂRÂRE DE REDEFINIRE
          HOTĂRÂRE NR. 1
                                       A OBIECTULUI DE ACTIVITATE
  INCHEIATA AZI, DATA DE 21 IANUARIE 2008,                    CF ORD. 337/2007
  Asociații au hotărât următoarele:                 Subsemnații VANDICI LAURA OLIMPIA, CNP
  Se actualizează conform CAEN Revizuit 2 obiectul de       2680210050041, în calitate de asociat unic al SC.
activitate, prevăzut la art. 5 din actul constitutiv actualizat.  CLARION TRADING IFN SRL, am hotărât:
                                   Art.1. Actualizarea obiectelor de activitate conform
Activitatea principală este: 4690 Comerț cu ridicata
                                  CAEN rev.2, obiectele de activitate fiind cele prevăzute în
nespecializat.                           actul constitutiv actualizat.
  Adoptarea unui act constitutiv actualizat.             Art.2. Redefinirea obiectului principal de activitate
  (1/403791)                           conform Ord. 337/ 2007 în: -6492 Alte activități de
                                  creditare(acordare de credite cu primire de bunuri spre
                                  păstrare, respectiv amanetare prin case de amanet).
         Societatea Comercială                 (3/403793)
         PRO TECHNIK - S.R.L.
                                         Societatea Comercială
            NOTIFICARE                       CLARION TRADING IFN - S.R.L.
  Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
                                             NOTIFICARE
Bihor notifică, în conformitate cu prevederile art. 204 alin.
                                   Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
(5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și
                                  Bihor notifică, în conformitate cu prevederile art. 204 alin.
completările ulterioare, depunerea textului actualizat al     (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și
actului constitutiv al societății comerciale PRO TECHNIK      completările ulterioare, depunerea textului actualizat al
SRL, cu sediul în MUNICIPIUL ORADEA, județ Bihor,         actului constitutiv al societății comerciale CLARION
STR. AUREL LAZAR, nr.21, înregistrată sub nr.           TRADING IFN SRL, cu sediul în ORAȘ ALEȘD, județ
                                  Bihor, Cart. ȘOIMUL, bloc C 4, ap.1, înregistrată sub nr.
J5/253/1991, cod unic de înregistrare 57821, care a fost
                                  J5/3309/1994, cod unic de înregistrare 6190133, care a
înregistrat sub nr.3878 din 29.01.2008.              fost înregistrat sub nr. 3925 din 29.01.2008.
  (2/403792)                             (4/403794)
  2           MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 2894/26.V.2008

        Societatea Comercială                      Societatea Comercială
       CLARION PREST - S.R.L.                       EUROMACA - S.R.L.

      HOTĂRÂRE DE REDEFINIRE                          NOTIFICARE
      A OBIECTULUI DE ACTIVITATE               Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
        CF ORD. 337/2007                Bihor notifică, în conformitate cu prevederile art. 204 alin.
                                (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și
  Subsemnații VANDICI LAURA OLIMPIA, CNP
                                completările ulterioare, depunerea textului actualizat al
2680210050041 și VANDICI ADRIAN TUDOR, CNP
                                actului constitutiv al societății comerciale EUROMACA
1650620054710, în calitate de asociați ai SC. CLARION
                                SRL, cu sediul în SAT BĂILE FELIX, COMUNA
PREST SRL, am hotărât:
  Art.1. Actualizarea obiectelor de activitate conform     SÂNMARTIN, județ Bihor, nr.241, înregistrată sub nr.
CAEN rev.2, obiectele de activitate fiind cele prevăzute în   J5/135/2006, cod unic de înregistrare 18306658, care a
actul constitutiv actualizat.                  fost înregistrat sub nr. 3929 din 29.01.2008.
  Art.2. Redefinirea obiectului principal de activitate       (8/403798)
conform Ord. 337/ 2007 în -9602 Coafură și alte activități
de înfrumusețare
                                      Societatea Comercială
  (5/403795)
                                 NORDIC INVESTMENTS FUND RETAIL - S.R.L.

                                      HOTĂRÂRE NR. 1/22.01.2008
        Societatea Comercială
       CLARION PREST - S.R.L.                Subscrisa NIF EHF, societate organizată și
                                funcționând în conformitate cu legile islandeze,
           NOTIFICARE                înregistrată la 20.06.2005, cu nr. 610105-1140, cu sediul
  Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul    social în Sundaborg 7, 104 Reykjavik, Islanda, legal
Bihor notifică, în conformitate cu prevederile art. 204 alin.  reprezentată de Dl. Jákup á Dul Jacobsen, cetățean
(5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și   danez, născut la 25 septembrie 1961 în Torshavn,
completările ulterioare, depunerea textului actualizat al    Danemarca, domiciliat în 3, 109 Akraseli Street,
actului constitutiv al societății comerciale CLARION      Reykjavik, Islanda, identificat cu pașaportul cod DNK, nr.
PREST SRL, cu sediul în ORAȘ ALEȘD, județ Bihor,        101908894, eliberat de autoritățile daneze la 4 iulie 2002,
Cart. SOIMUL, bloc A 2, ap.4, înregistrată sub nr.       în calitate de președinte al Consiliului de Administrație al
J5/1172/2006, cod unic de înregistrare 18729526, care a     NIF ehf, prin mandatar - administrator Hansen Steen
fost înregistrat sub nr. 3926 din 29.01.2008.          Josias (denumită în continuare „Asociatul Unic”),al S.C.
   (6/403796)                         NORDIC INVESTMENTS FUND RETAIL S.R.L. cu sediul
                                în Oradea, Calea Ogorului, nr. 171, Galeria Comercială a
                                Centrului Comercial, Spațiul 35, a hotărât:
        Societatea Comercială               1.Redefinirea obiectelor de activitate conform
         EUROMACA - S.R.L.               Ordinului I.N.S. 337/2007- obiecte care se regăsesc în
                                Actul Constitutiv Actualizat.
          HOTĂRÂRE NR.1                 2. Deschiderea a două puncte de lucru:
           22.01.2008                  Cluj, B-dul Muncii, 1-15, jud. Cluj -Napoca
  Hotea Ionel Marinel, domiciliat în Băile Felix, com.      Deva, Calea Zarandului, nr. 87, jud. Hunedoara.
Sânmartin, bl.A4, scara B, et. II ap.23., jud. Bihor,        (9/403799)
identificat cu CI seria XH nr. 253188, eliberată de poliția
Oradea, la data de 20.03.2003, CNP1720816054681 și
Farcas Calin - cetățean român domiciliat în Sânmartin           Societatea Comercială
nr.68A, jud. Bihor, identificat cu CI seria XH, nr. 199630,   NORDIC INVESTMENTS FUND RETAIL - S.R.L.
eliberată de Poliția Oradea, CNP 1790609054713, în
calitate de asociați la S.C. EUROMACA S.R.L am hotărât                NOTIFICARE
următoarele:                            Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
  Art.1 - Se actualizează conform CAEN Revizuit 2       Bihor notifică, în conformitate cu prevederile art. 204 alin.
obiectul de activitate așa cum este detaliat în actul      (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și
constitutiv reactualizat din data de 22.01.2008. Activitatea  completările ulterioare, depunerea textului actualizat al
principală este 5610 - Restaurante.               actului constitutiv al societății comerciale NORDIC
   (7/403797)                         INVESTMENTS FUND RETAIL SRL, cu sediul în
             MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 2894/26.V.2008                3

MUNICIPIUL ORADEA, județ Bihor, Calea OGORULUI,                  Societatea Comercială
nr.171, Galeria Comercială a Centrului Comercial, spațiul              ALVIMA - S.R.L.
nr.35, înregistrată sub nr. J5/629/2007, cod unic de
înregistrare 18107744, care a fost înregistrat sub nr. 3932         HOTĂRÂREA NR. 01/16.01.2008
din 29.01.2008.                           A ASOCIATULUI UNIC AL S.C. ALVIMA S.R.L.
  (10/403800)
                                   Asociatul unic al S.C. ALVIMA SRL - d-na SZÜCS
                                 JULIÁNNA, cetățean român, cnp 2690215054671,
                                 născută la data de 15.02.1969 în Valea lui Mihai, județ
      Societatea Comercială
                                 Bihor, domiciliată în Oradea, str. Moldovei, nr. 48, Bl. Q52,
    EUROFARM IMPORT EXPORT - S.R.L.
                                 sc. D, ap.1, județ Bihor, posesoare a CI seria XH nr.
                                 364335 eliberată de Poliția Mun. Oradea la data de
     HOTĂRÂRE AGA NR. 01/24.01.2008
                                 11.12.2004 - la data de 16.01.2008 a hotărât următoarele:
  Adunarea Generală a Asociaților societății comerciale       1. Deschiderea unui punct de lucru la adresa - Oradea,
“EUROFARM IMPORT EXPORT” S.R.L. dl. SZILAGYI           Calea Aradului, nr. 35, parter.
DORIN cnp 1690507052853, domiciliat în sat. Săcueni         2. Se reactualizează conform CAEN REV. 2 - obiectul
(com. Săcueni), str. Libertății, nr.2, et.2, ap.7, județ Bihor,  de activitate al societății prevăzut în Actul Constitutiv al
posesor al CI seria XH nr. 255530 eliberată de Poliția orș    Societății, domeniul principal de activitate va fi: 383
Marghita la data de 01.04.2003 și d-na SZILAGYI          Recuperarea materialelor reciclabile, obiectul principal de
ANDREA-MONIKA cnp 2730505052865, domiciliată în          activitate va fi 3832 Recuperarea materialelor reciclabile
sat. Săcueni (com. Săcueni), str. Libertății, nr.2, et.2, ap.7,  sortate
județ Bihor, posesoare a CI seria XH nr. 255529 eliberată      Redactat în 4 exemplare, din care 3 exemplare s-au
                                 înmânat părților.
de Poliția orș. Marghita la data de 01.04.2003, au hotărât
                                   (13/403803)
următoarele:
  1. Se reactualizează conform CAEN REV 2 - obiectul
de activitate al societății prevăzut în Actul Constitutiv al           Societatea Comercială
Societății, domeniul principal de activitate va fi:                 ALVIMA - S.R.L.
  477 Comerț cu amănuntul al altor bunuri, în magazine
specializate                                      NOTIFICARE
  Obiectul principal de activitate va fi:              Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
  4773 Comerț cu amănuntul al produselor             Bihor notifică, în conformitate cu prevederile art. 204 alin.
farmaceutice, în magazine(cu cele de uz veterinar)        (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și
specializate.Celelalte prevederi ale Actului constitutiv al    completările ulterioare, depunerea textului actualizat al
societății rămân neschimbate. Prezentul act adițional se     actului constitutiv al societății comerciale ALVIMA SRL, cu
va înregistra la Registrul Comerțului Bihor. Redactat în 4    sediul în MUNICIPIUL ORADEA, județ Bihor, Str.
exemplare                             MOLDOVEI, nr.48, bloc Q 52, scara D, ap.1, înregistrată
   (11/403801)                         sub nr. J5/2956/2007, cod unic de înregistrare 22784626,
                                 care a fost înregistrat sub nr. 4001 din 30.01.2008.
                                   (14/403804)
      Societatea Comercială
    EUROFARM IMPORT EXPORT - S.R.L.
                                         Societatea Comercială
            NOTIFICARE                          ECOZOO - S.R.L.

  Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul             HOTĂRÂRE 1/29.01.2008
Bihor notifică, în conformitate cu prevederile art. 204 alin.
                                   Subsemnații OPREAN IOAN și GHERMAN MIRCEA
(5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și
                                 IOAN în calitate de asociați la ECOZOO S.R.L. am decis:
completările ulterioare, depunerea textului actualizat al      -se redefinește obiectul de activitate conform Ordinului
actului constitutiv al societății comerciale EUROFARM       337/2007, obiect care se regăsește în actul constitutiv
IMPORT EXPORT SRL, cu sediul în ORAȘ SĂCUENI,           actualizat.
județ Bihor, Str. LIBERTATII, nr.21, înregistrată sub nr.      -activitatea principală va fi 0145
J5/1776/1995, cod unic de înregistrare 7938616, care a        se adoptă un nou act constitutiv
fost înregistrat sub nr. 3980 din 30.01.2008.            Celelalte prevederi ale actului constitutiv al societății
   (12/403802)                         rămân neschimbate.
  4           MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 2894/26.V.2008

  Redactat și întocmit în 6 exemplare originale azi data       4. La articolul 39, alineatul (2) se modifică și va avea
de 29.01.2008.                          următorul cuprins: (2) Votul secret este obligatoriu pentru
  (15/403805)                          numirea sau revocarea membrilor consiliului de
                                 administrație, pentru numirea, revocarea ori demiterea
                                 auditorului financiar și pentru luarea hotărârilor referitoare
         Societatea Comercială              la răspunderea membrilor organelor de administrare, de
          ECOZOO - S.R.L.                conducere și de control ale băncii cooperatiste.
                                   5. La articolul 43, alineatul (3) se modifică și va avea
            NOTIFICARE                 următorul cuprins: (3) În cazul în care hotărârea adunării
  Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul     generale este atacată de toți membrii consiliului de
Bihor notifică, în conformitate cu prevederile art. 204 alin.   administrație, banca cooperatistă va fi reprezentată în
(5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și    justiție de către persoana desemnată de președintele
completările ulterioare, depunerea textului actualizat al     instanței din rândul membrilor cooperatori, care va
actului constitutiv al societății comerciale ECOZOO SRL,     îndeplini mandatul cu care a fost însărcinată, până ce
cu sediul în SAT IANOSDA, COMUNA MĂDĂRAȘ, județ          adunarea generală, convocată în acest scop, va numi un
Bihor, nr.370, înregistrată sub nr. J5/2005/2007, cod unic    reprezentant.
de înregistrare 22222164, care a fost înregistrat sub         6. La articolul 45, alineatul (4) se modifică și va avea
nr.4013 din 30.01.2008.                      următorul cuprins: (4) Persoanele numite în calitate de
  (16/403806)                          membrii ai consiliului de administrație ai băncii
                                 cooperatiste trebuie să fie aprobate de banca centrală
                                 cooperatistă înainte de începerea exercitării funcției;
    BANCA COOPERATISTA CRISUL TINCA                7. La articolul 46, literele b) și c) ale alineatului (1) și
                                 alineatul (2) se modifică și vor avea următorul cuprins: b)
         HOTĂRÂREA NR. 01                în ultimii 5 ani, persoanei i s-a retras de către autoritatea
         DIN 29 IANUARIE 2008               de supraveghere aprobarea de a exercita responsabilități
  Adunarea generală a membrilor cooperatori ai Băncii      de administrare și / sau conducere într-o instituție de
Cooperatiste Crisul Tinca,                    credit, o instituție financiară sau o societate de
  în baza Ordonanței de Urgență nr. 99/6 decembrie        asigurare/reasigurare sau o altă entitate care desfășoară
2006 privind instituțiile de credit și adecvarea capitalului,   activitate în sectorul financiar ori a fost înlocuită din
aprobată și modificată de Legea nr. 227/2007, a Legii nr.     funcția exercitată în astfel de entități din motive care îi pot
31/1990 privind societățile comerciale, republicată, cu      fi imputate: c) îi este interzis, printr-o dispoziție legală, o
modificările și completările ulterioare, a Actului constitutiv  hotătâre judecătorească sau o decizie a unei alte
al Băncii Cooperatiste Crisul Tinca, constatând că au fost    autorități, să exercite responsabilități de administrare și
îndeplinite prevederile legale cu privire la convocarea      /sau conducere într-o entitate de natura celor prevăzute
adunării, validitatea constituirii și a deliberărilor,      la lit.b) ori să desfășoare activitate în unul dintre domeniile
  HOTĂRĂȘTE:                           specifice acestor entități. (2) Dispozițiile prevăzute la
  Art. 1. Aprobă modificarea și completarea actului       alin.(1) se aplică, în mod corespunzător, și directorilor
constitutiv al Băncii Cooperatiste Crisul Tinca/aprilie      care nu sunt membri ai consiliului de administrație.
2007, după cum urmează:                        8. La articolul 48, alineatul (1) se modifică și va avea
  1. La articolul 10 alineatul (1) se modifică și va avea    următorul cuprins:(1) Pe durata îndeplinirii mandatului,
următorul cuprins: în conformitate cu prevederile         administratorii trebuie să fie asigurați pentru răspundere
Ordinului nr. 337/2007 privind aprobarea Clasificării       profesională.
activităților din economia națională - CAEN, activitatea       9. Articolul 53 se modifică și va avea următorul cuprins:
principală a Băncii Cooperatiste Crisul Tinca se         Art. 53- (1) Membrii consiliului de administrație își vor
încadrează în codul CAEN 6419 - Alte activități de        exercita mandatul cu prudența și diligența unui bun
intermedieri monetare.                      administrator. (2) Administratorul nu încalcă obligația
  2. La articolul 28, lit.c) se modifică și va avea următorul  prevăzută la alineatul (1), dacă, în momentul luării unei
cuprins: c) să numească sau să demită auditorul financiar     decizii de afaceri, el este în mod rezonabil îndreptățit să
și să fixeze durata minimă a contractului de audit        considere că acționează în interesul băncii cooperatiste și
financiar;                            pe baza unor informații adecvate. (3) Decizie de afaceri,
  3. La articolul 31, alineatul (3) se modifică și va avea    în sensul Legii nr. 31/1990, este orice decizie de a lua sau
următorul cuprins: (3) Convocarea se publică în Monitorul     de a nu lua anumite măsuri cu privire la administrarea
Oficial al României, Partea a IV - a, și în unul dintre ziarele  băncii cooperatiste. (4) Membrii consiliului de
de largă răspândire din localitatea în care se află sediul    administrație își vor exercita mandatul de loialitate, în
băncii cooperatiste sau din cea mai apropiată localitate.     interesul băncii cooperatiste. (5) Membrii consiliului de
             MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 2894/26.V.2008                5

administrație nu vor divulga informațiile confidențiale și   Mare, posesor al pașaportului seria ZH numărul 070339,
secretele comerciale ale băncii cooperatiste, la care au    emis de autoritățile din Ungaria la data de 23.06.2003;
acces în calitatea lor de administratori. Această obligație     • HALASZ LASZLO, cetățean român, născut la data de
le revine și după încetarea mandatului de administrator.    03.07.1956, în localitatea Oradea, domiciliat în Oradea,
(6) Conținutul și durata obligațiilor prevăzute la alin.(5)   str.Călugăreni nr.6., Bl.Q, et.3., ap.8, jud.Bihor., posesor
sunt stipulate în contractul de administrație.         al cărții de identitate seria XH nr. 286069, eliberată de
  10. La articolul 56, alineatul (1) se modifică și va avea  Poliția Oradea la data de 11.09.2003, având CNP
următorul cuprins:                       1560703054668;
  Art. 56-(1) Membrii consiliului de administrație pot fi     • MARIAN NICOLAE, cetățean român, născut la data
recompensați,în baza hotărârii adunării generale, pentru    de 19.02.1973, în localitatea Oradea, domiciliat în
activitatea desfășurată, cu o remunerație al cărei       Oradea, str.Sovata nr.60., Bl.C2, ap.6, jud.Bihor., posesor
cuantum lunar nu poate depăși 20% din remunerația        al cărții de identitate seria XH nr. 010557, eliberată de
brută a directorului general al băncii cooperatiste.      Poliția Oradea la data de 24.03.1998, având
  11. La articolul 61, alineatul (3) se modifică și va avea  CNP1730219054651;
                                  am hotărât după cum urmează:
următorul cuprins: (3) Directorii trebuie să exercite
                                  1. Asociatul Dr. Gozar Tamas Istvan se retrage din
exclusiv funcția pentru care au fost numiți, cu excepția
                                societate, cedând părțile sociale asociaților în egală
directorilor care pot fi și administratori. Aceștia pot fi și
                                parte, câte 50 părți sociale pentru fiecare. Asociații
salariați ai băncii cooperatiste.
                                Halasz Laszlo și Marian Nicolae nu au nici o pretenție
  12. La articolul 75, aliniatele (1) și (2) se abrogă.
                                materială față de asociatul Dr. Gozar Tamas Istvan.
  13. În tot cuprinsul actului constitutiv al Băncii
                                  2. Revocarea administratorului cu descărcare de
Cooperatiste Crisul Tinca /aprilie 2007, sintagma O.U.G.    gestiune, noii administratori vor fi Halasz Laszlo și Marian
nr. 99/2006 privind instituțiile de credit și adecvarea     Nicolae cu drepturi egale.
capitalului se înlocuiește cu sintagma O.U.G. nr. 99/2006      3. Modificarea obiectului de activitate a societății,
privind instituțiile de credit și adecvarea capitalului,    urmând ca pe viitor societatea să aibă activitatea
aprobată și modificată prin Legea nr. 227/2007.         principală:
   (17/403807)                          4531 Comerț cu ridicata de piese și accesorii pentru
                                autovehicule
                                  Activități secundare: 4532 Comerț cu amănuntul de
   BANCA COOPERATISTA CRISUL TINCA              piese și accesorii pentru autovehicule.
                                  4. Cheltuielile aferente schimbărilor hotărâte, taxele ce
           NOTIFICARE
                                urmează să fie plătite la Oficiul Registrului Comerțului
  Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul    Bihor, și cheltuielile avocațiale urmează să fie suportate în
Bihor notifică, în conformitate cu prevederile art. 204 alin.  întregime de societate.
(5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și     Redactat de către avocat Szekely Ferenc și semnat de
completările ulterioare, depunerea textului actualizat al    asociați la Oradea, azi 28 ianuarie 2008 în cinci
actului constitutiv al societății comerciale BANCA       exemplare originale.
COOPERATISTA CRISUL TINCA, cu sediul în SAT              (19/403809)
TINCA, COMUNA TINCA, județ Bihor, Str. REPUBLICII,
nr.93, înregistrată sub nr. J5/95/1991, cod unic de
înregistrare 118791, care a fost înregistrat sub nr. 4048            Societatea Comercială
din 30.01.2008.                                 IVANYI COM - S.R.L.
  (18/403808)
                                           NOTIFICARE
                                  Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
        Societatea Comercială              Bihor notifică, în conformitate cu prevederile art. 204 alin.
         IVANYI COM - S.R.L.              (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și
                                completările ulterioare, depunerea textului actualizat al
           HOTĂRÂREA                 actului constitutiv al societății comerciale IVANYI COM
                                SRL, cu sediul în MUNICIPIUL ORADEA, județ Bihor, Str.
   ADUNĂRII GENERALE A ASOCIAȚILOR              SIMION BĂRNUȚIU, nr.27, (Librăria 15), bloc C 20,
  Subsemnații:                         ap.parter, înregistrată sub nr. J5/1358/1996, cod unic de
  • Dr. GOZÁR TAMÁS ISTVÁN, cetățean român,          înregistrare 8972411, care a fost înregistrat sub nr. 4064
domiciliat în Ungaria, localitatea Budapesta, str.Nemet     din 30.01.2008.
nr.10, născut la data de 14.06.1971 în localitatea Satu       (20/403810)
  6           MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 2894/26.V.2008

       Societatea Comercială                 În baza Ordonanței de Urgență nr. 99/ decembrie 2006
     TRIVALEX CONSULTING - S.R.L.             privind instituțiile de credit și adecvarea capitalului,
                                aprobată și modificată de Legea nr. 227/2007, a Legii
      HOTĂRÂREA NR. 1/07.01.2008              nr.31/1990 privind societățile comerciale, republicată, cu
  Subsemnata Tripa - Dragos Valentina - Alina calitate     modificările și completările ulterioare, a Actului constitutiv
de asociat unic la S.C. TRIVALEX CONSULTING S.R.L.       al Băncii Cooperatiste 1 Decembrie Ceica, constatând că
cu sediul în Oradea, strada Verii, nr. 23, am hotărât:     au fost îndeplinite prevederile legale cu privire la
                                convocarea adunării, validitatea constituirii și a
  1. Cesionarea a 50% din părțile mele sociale d-nului
                                deliberărilor,
Tripa -Dragos Marcel - Daniel, care devine astfel asociat
                                  HOTĂRĂȘTE:
în societate.În urma cesiunii aportul la capitalul social în
                                  Art. 1. Aprobă modificarea și completarea actului
valoare de 200 lei, aparține asociaților astfel:
                                constitutiv al Băncii Cooperatiste 1 Decembrie
  Tripa - Dragos Valentina - Alina va deține 10 părți
                                Ceica/aprilie 2007, după cum urmează:
sociale, cu o valoare nominală de 10 lei fiecare, totalizând    1. La articolul 10 alineatul (1) se modifică și va avea
100 lei, reprezentând 50 % din capitalul social al       următorul cuprins:
societății;                             În conformitate cu prevederile Ordinului nr. 337/2007
  Tripa -Dragos Marcel -Daniel va deține 10 părți       privind aprobarea Clasificării activităților din economia
sociale, cu o valoare nominală de 10 lei fiecare, totalizând  națională - CAEN, activitatea principală a Băncii
100 lei, reprezentând 50 % din capitalul social al       Cooperatiste 1 decembrie Ceica se încadrează în codul
societății.                           CAEN 6419 - Alte activități de intermedieri monetare.
  2.Se revocă din funcția de administrator Tripa - Dragos     2. La articolul 28, lit.c) se modifică și va avea următorul
Valentina - Alina și se numește administrator Tripa -      cuprins:
Dragos Marcel - Daniel                       c) să numească sau să demită auditorul financiar și să
  3. Redefinirea obiectelor de activitate conform       fixeze durata minimă a contractului de audit financiar;
Ordinului INS nr. 37/2007 și completarea cu 6831 Agenții      3. La articolul 31, alineatul (3) se modifică și va avea
imobiliare, 4120 Lucrări de construcții a clădirilor      următorul cuprins:
rezidențiale și nerezidențiale.                   (3) Convocarea se publică în Monitorul Oficial al
  Celelalte prevederi ale actului constitutiv rămân      României, Partea a IV - a, și în unul dintre ziarele de largă
neschimbate.                          răspândire din localitatea în care se află sediul băncii
  (21/403811)                         cooperatiste sau din cea mai apropiată localitate.
                                  4. La articolul 39, alineatul (2) se modifică și va avea
                                următorul cuprins:
       Societatea Comercială                 (2) Votul secret este obligatoriu pentru numirea sau
     TRIVALEX CONSULTING - S.R.L.             revocarea membrilor consiliului de administrație, pentru
                                numirea, revocarea ori demiterea auditorului financiar și
           NOTIFICARE                pentru luarea hotărârilor referitoare la răspunderea
                                membrilor organelor de administrare, de conducere și de
  Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
                                control ale băncii cooperatiste.
Bihor notifică, în conformitate cu prevederile art. 204 alin.
                                  5. La articolul 43, alineatul (3) se modifică și va avea
(5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și
                                următorul cuprins:
completările ulterioare, depunerea textului actualizat al
                                  (3) În cazul în care hotărârea adunării generale este
actului constitutiv al societății comerciale TRIVALEX      atacată de toți membrii consiliului de administrație, banca
CONSULTING SRL, cu sediul în MUNICIPIUL ORADEA,         cooperatistă va fi reprezentată în justiție de către
județ Bihor, Str. VERII, nr.23, înregistrată sub nr.      persoana desemnată de președintele instanței din rândul
J5/1116/2005, cod unic de înregistrare 17596987, care a     membrilor cooperatori, care va îndeplini mandatul cu care
fost înregistrat sub nr. 4078 din 31.01.2008.          a fost însărcinată, până ce adunarea generală, convocată
   (22/403812)                        în acest scop, va numi un reprezentant.
                                  6. La articolul 45, alineatul (4) se modifică și va avea
                                următorul cuprins:
 BANCA COOPERATISTA 1 DECEMBRIE CEICA                (4) Persoanele numite în calitate de membrii ai
                                consiliului de administrație ai băncii cooperatiste trebuie
         HOTĂRÂREA NR.1                să fie aprobate de banca centrală cooperatistă înainte de
        DIN 29 IANUARIE 2008              începerea exercitării funcției;
 Adunarea generală a membrilor cooperatori ai Băncii        7. La articolul 46, literele b) și c) ale alineatului (1) și
Cooperatiste 1 Decembrie Ceica                 alineatul (2) se modifică și vor avea următorul cuprins:
             MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 2894/26.V.2008                 7

   b) în ultimii 5 ani, persoanei i s-a retras de către       12. La articolul 75, alineatele (1) și (2) se abrogă. 12.
autoritatea de supraveghere aprobarea de a exercita        În tot cuprinsul actului constitutiv al Băncii Cooperatiste 1
responsabilități de administrare și / sau conducere într-o     Decembrie Ceica /aprilie 2007, sintagma O.U.G. nr.
instiuție de credit, o instituție financiară sau o societate de  99/2006 privind instituțiile de credit și adecvarea
asigurare/reasigurare sau o altă entitate care desfășoară     capitalului se înlocuiește cu sintagma O.U.G. nr. 99/2006
activitate în sectorul financiar ori a fost înlocuită din     privind instituțiile de credit și adecvarea capitalului,
funcția exercitată în astfel de entități din motive care îi pot  aprobată și modificată prin Legea nr. 227/2007.
fi imputate:                              Restul prevederilor Actului constitutiv al Băncii
   c) îi este interzis, printr-o dispoziție legală, o hotătâre  Cooperatiste 1 Decembrie Ceica/aprilie 2007 rămân
judecătorească sau o decizie a unei alte autorități, să      neschimbate, urmând să se procedeze la modificarea
exercite responsabilități de administrare și /sau         actului constitutiv conform prezentului act adițional.
conducere într-o entitate de natura celor prevăzute la         (23/403813)
lit.b) ori să desfășoare activitate în unul dintre domeniile
specifice acestor entități.
   (2) Dispozițiile prevăzute la alin.(1) se aplică, în mod    BANCA COOPERATISTA 1 DECEMBRIE CEICA
corespunzător, și directorilor care nu sunt membri ai
consiliului de administrație.                              NOTIFICARE
   8. La articolul 48, alineatul (1) se modifică și va avea
                                   Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
următorul cuprins:
                                  Bihor notifică, în conformitate cu prevederile art. 204 alin.
   (1) Pe durata îndeplinirii mandatului, administratorii
                                  (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și
trebuie să fie asigurați pentru răspundere profesională.
   9. Articolul 53 se modifică și va avea următorul cuprins:   completările ulterioare, depunerea textului actualizat al
   Art. 53- (1) Membrii consiliului de administrație își vor   actului constitutiv al societății comerciale BANCA
exercita mandatul cu prudența și diligența unui bun        COOPERATISTA 1 DECEMBRIE CEICA, cu sediul în
administrator.                           SAT CEICA, COMUNA CEICA, județ Bihor, STR.
   (2) Administratorul nu încalcă obligația prevăzută la     PRINCIPALA, înregistrată sub nr. J5/88/1991, cod unic de
alineatul (1), dacă, în momentul luării unei decizii de      înregistrare 104516, care a fost înregistrat sub nr. 4108
afaceri, el este în mod rezonabil îndreptățit să considere     din 30.01.2008.
că acționează în interesul băncii cooperatiste și pe baza       (24/403814)
unor informații adecvate.
   (3) Decizie de afaceri, în sensul Legii nr. 31/1990, este
orice decizie de a lua sau de a nu lua anumite măsuri cu              Societatea Comercială
privire la administrarea băncii cooperatiste.                    PYRO-STOP - S.R.L.
   (4) Membrii consiliului de administrație își vor exercita
mandatul de loialitate, în interesul băncii cooperatiste.                HOTĂRÂRE
   (5) Membrii consiliului de administrație nu vor divulga            DIN 25 IANUARIE 2008
informațiile confidențiale și secretele comerciale ale          PRIVIND MODIFICAREA STATUTULUI
băncii cooperatiste, la care au acces în calitatea lor de            S.C. PYRO-STOP S.R.L.
administratori. Această obligație le revine și după
                                   ASOCIAȚII:
încetarea mandatului de administrator.
                                   1. D-l Unterlender-Merai Ioan, CNP 15403300544710,
   (6) Conținutul și durata obligațiilor prevăzute la alin.(5)
sunt stipulate în contractul de administrație.           cetățean român, domiciliat în Oradea, Str. Republicii nr.
   10. La articolul 56, alineatul (1) se modifică și va avea   42, ap. 21, județul Bihor, născut în Carastelec, jud. Sălaj
următorul cuprins:                         la data de 30.03.1954, identificat cu Cartea de identitate
   Art. 56-(1) Membrii consiliului de administrație pot fi    seria XH nr. 026786, eliberată de Poliția Oradea la data
recompensați,în baza hotărârii adunării generale, pentru      de 29.07. 1998;
activitatea desfășurată, cu o remunerație al cărei          2. D-l Unterlender-Merai Nandor, 1780916054713,
cuantum lunar nu poate depăși 20% din remunerația         cetățean român, domiciliat în Sat Urvind, nr. 54, Comuna
brută a directorului general al băncii cooperatiste.        Lugasu de Jos, jud. Bihor, născut în Oradea la data de
   11. La articolul 61, alineatul (3) se modifică și va avea   16.09.1978, identificat cu cartea de identitate seria XH,
următorul cuprins:                         nr. 226213, eliberată de Poliția Oraș Alesd la data de
   (3) Directorii trebuie să exercite exclusiv funcția pentru  27.09.2002.
care au fost numiți, cu excepția directorilor care pot fi și     AM HOTĂRÂT URMĂTOARELE:
administratori. Aceștia pot fi și salariați ai băncii         Art. 1. Se redefinește obiectul de activitate conform
cooperatiste.                           Ordinului Institutului Național de Statistică nr. 337/2007,
  8           MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 2894/26.V.2008

obiect care se regăsește în Capitolului II din Actul             Societatea Comercială
Constitutiv reeditat în data de 25.01.2008.               PUNCTUAL CONSTRUCT - S.R.L.
 Art. 2. Se adoptă reeditarea Actului Constitutiv.
  (25/403815)                                    NOTIFICARE
                                  Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
                                Bihor notifică, în conformitate cu prevederile art. 204 alin.
        Societatea Comercială              (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și
         PYRO-STOP - S.R.L.               completările ulterioare, depunerea textului actualizat al
                                actului constitutiv al societății comerciale PUNCTUAL
           NOTIFICARE                CONSTRUCT SRL, cu sediul în SAT IANOSDA,
                                COMUNA MĂDĂRAȘ, județ Bihor, nr.370, înregistrată
  Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
                                sub nr. J5/1976/2006, cod unic de înregistrare 19063301,
Bihor notifică, în conformitate cu prevederile art. 204 alin.  care a fost înregistrat sub nr. 4149 din 30.01.2008.
(5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și     (29/403819)
completările ulterioare, depunerea textului actualizat al
actului constitutiv al societății comerciale PYRO-STOP
SRL, cu sediul în MUNICIPIUL ORADEA, județ Bihor, Str.             Societatea Comercială
SOVATA, nr.50, bloc C7, înregistrată sub nr.                 GP SAGEATA PROD - S.R.L.
J5/2374/1992, cod unic de înregistrare 51322, care a fost
înregistrat sub nr. 4114 din 30.01.2008.                    HOTĂRÂREA NR. 1 /2008
  (26/403816)                          Adunarea Generală a Asociaților societății comerciale
                                S.C. GP SAGEATA PROD S.R.L, întrunită în data de
                                18.01.2008 am hotărât următoarele:
       Societatea Comercială                Se actualizează conform CAEN REV.2 obiectul de
      TERRA FRIG SISTEM - S.R.L.             activitate prevăzut la art.5 din actul constitutiv.
                                Redefinirea obiectelor de activitate conform Ordinului INS
           NOTIFICARE                337/2007
                                  Obiectul principal de activitate este CAEN 4211 -
  Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul    Lucrări de construcții a drumurilor și autostrăzilor.
Bihor notifică, în conformitate cu prevederile art. 204 alin.    (30/403820)
(5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și
completările ulterioare, depunerea textului actualizat al
actului constitutiv al societății comerciale TERRA FRIG            Societatea Comercială
SISTEM SRL, cu sediul în SAT BIHARIA, COMUNA                 GP SAGEATA PROD - S.R.L.
BIHARIA, județ Bihor, Șos. ORADEA-SATU MARE
KM.14,5, înregistrată sub nr. J5/1119/2003, cod unic de                NOTIFICARE
înregistrare 14361994, care a fost înregistrat sub nr. 4128    Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
din 30.01.2008.                         Bihor notifică, în conformitate cu prevederile art. 204 alin.
  (27/403817)                         (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și
                                completările ulterioare, depunerea textului actualizat al
                                actului constitutiv al societății comerciale GP SAGEATA
       Societatea Comercială               PROD SRL, cu sediul în SAT SUPLACU DE BARCĂU,
                                COMUNA SUPLACU DE BARCĂU, județ Bihor, Str.
     PUNCTUAL CONSTRUCT - S.R.L.
                                MINERILOR, nr. 40, înregistrată sub nr. J5/442/1992, cod
                                unic de înregistrare 106541, care a fost înregistrat sub nr.
        HOTĂRÂRE 1/29.01.2008
                                4150 din 30.01.2008.
  Subsemnații NEAG DUMITRU și GHERMAN               (31/403821)
MIRCEA-IOAN, în calitate de asociați la PUNCTUAL
CONSTRUCT S.R.L. am decis:
  -redefinirea obiectului de activitate conform Ordinului           Societatea Comercială
337/2007, obiect care se regăsește în actul constitutiv             SARILMA COM - S.R.L.
actualizat
                                         HOTĂRÂREA NR. 1
  -obiectul principal va fi 0111                         DIN 28.01.2008
  Se adoptă un nou act constitutiv
  Redactat și întocmit în 6 exemplare originale, azi data           A SC SARILMA COM SRL
de 02.04.2007.                           • Se actualizează conf. COD CAEN REVIZUIT 2
   (28/403818)                        obiectul de activitate prevăzut în actul constitutiv
             MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 2894/26.V.2008                 9

  • Domeniul principal de activitate este COD CAEN-471       - asociatul HORVÁTH BALÁZS deține 19 părți sociale
- comerț cu amănuntul în magazine nespecializate.        în valoare de 190 lei, reprezentând 95 % din capitalul
  • Activitatea principală este COD CAEN-4711 - comerț     social;
cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare         - asociatul KOVACS GINA deține 1 parte socială în
predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun.
                                valoare de 10 lei, reprezentând 5 % din capitalul social;
  Pe baza prezentei hotărâri se va întocmi act adițional
                                  2. Se revocă din funcție administratorul BARÁTH
care va fi depus la Registrul Comerțului Oradea.
   (32/403822)                        SZABOLCS cu descărcare din gestiune.
                                  Părțile declară că asociatul cedent a decontat toate
                                obligațiile avute față de ceilalți asociați și față de
        Societatea Comercială              societate. De asemenea, declară că nu au pretenții de
        SARILMA COM - S.R.L.              niciun fel unul față de celălalt cu privire la părțile sociale
                                cesionate sau cu privire la activitatea societății, cu
           NOTIFICARE
                                excepția cazurilor expres prevăzute de lege privind
  Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
                                răspunderea administratorului în urma comiterii unor
Bihor notifică, în conformitate cu prevederile art. 204 alin.
                                infracțiuni.
(5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și
completările ulterioare, depunerea textului actualizat al      Redactat de avocat Szekely Ferenc și semnat de
actului constitutiv al societății comerciale SARILMA COM    asociați la Oradea, azi 20 decembrie 2007 în patru
SRL, cu sediul în MUNICIPIUL ORADEA, județ Bihor, Str.     exemplare originale.
SELEUSULUI, nr. 40, înregistrată sub nr. J5/3139/1994,        (34/403824)
cod unic de înregistrare 6177770, care a fost înregistrat
sub nr. 4155 din 30.01.2008.
  (33/403823)                                Societatea Comercială
                                       AGREMENT CLUB - S.R.L.

        Societatea Comercială                          HOTĂRÂREA
       AGREMENT CLUB - S.R.L.
                                   ADUNĂRII GENERALE A ASOCIAȚILOR
           HOTĂRÂREA
                                  Subsemnații HORVÁTH BALÁZS, domiciliat în
   ADUNĂRII GENERALE A ASOCIAȚILOR              Ungaria, 8380 Héviz, str. Vörösmarty nr. 78, posesor al
  Subsemnații HORVÁTH BALÁZS, domiciliat în          pașaportului ZJ nr. 240999, eliberat de BM Központi
Ungaria, 8380 Héviz, str. Vörösmarty nr. 78, posesor al     Hivatala la data de 22 septembrie 2004, și KOVACS
pașaportului ZJ nr. 240999, eliberat de BM Központi       GINA, cetățean maghiar, domiciliată în Ungaria,
Hivatala la data de 22 septembrie 2004, și BARÁTH        localitatea Vassurany, str. Dozsa Gy. nr. 29, născută la
SZABOLCS, domiciliat în Ungaria, 8380 Héviz, str.        23.04.1982 în localitatea Henningsdorf, Germania,
Kodály Zoltán nr. 50, posesor al pașaportului ZH nr.
                                posesoare al CI nr. 794532 BA, emisă de Okmanyiroda
009001, eliberat de BM Központi Hivatala la data de 17
                                Szombathely, la dat de 01.08.2002, în calitate de asociați
iunie 2003, în calitate de asociați ai societății și KOVACS
GINA, cetățean maghiar, domiciliată în Ungaria,         ai societății prin prezenta hotărâm:
localitatea Vassurany, str. Dozsa Gy. nr. 29, născută la      1. Se reactualizează obiectul de activitate conform
23.04.1982 în localitatea Henningsdorf, Germania,        CAEN rev 2.
posesoare al CI nr. 794532 BA, emisă de Okmanyiroda        Domeniul principal de activitate: 661 Activități auxiliare
Szombathely, la data de 01.08.2002, în calitate de       intermedierilor financiare, cu excepția activităților de
cesionară, am hotărât următoarele:               asigurări și fonduri de pensii.
  1. Asociatul BARÁTH SZABOLCS cesionează cele 10         Obiectul principal de activitate: 6619 Activități auxiliare
părți sociale deținute după cum urmează: 9 părți sociale
                                intermedierilor financiare, exclusiv activități de asigurări și
în valoare totală de 90 lei pentru HORVÁTH BALÁZS, și
                                fonduri de pensii.
o parte socială în valoare de 10 lei pentru KOVACS GINA.
  Cesionarea se efectuează la prețul total de 300 lei,      Redactat de avocat Székely Ferenc și semnat de
respectiv 30 lei pentru fiecare parte socială.         asociați la Oradea, azi 22 ianuarie 2008 în patru
  În urma cesionării, repartizarea capitalului social între  exemplare originale.
asociați este următoarea:                      (35/403825)
  10          MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 2894/26.V.2008

        Societatea Comercială                    Societatea Comercială
       AGREMENT CLUB - S.R.L.               KARASZI BROKER DE PENSII PRIVATE - S.R.L.

           NOTIFICARE                            HOTĂRÂREA
  Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul     ASOCIATULUI UNIC AL S.C. KARASZI BROKER
Bihor notifică, în conformitate cu prevederile art. 204 alin.      DE PENSII PRIVATE S.R.L.
(5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și            NR. 02 DIN 03.01.2008
completările ulterioare, depunerea textului actualizat al
                                  Subsemnatul KARASZI PÉTER, cetățean maghiar,
actului constitutiv al societății comerciale AGREMENT
                                născut la data de 30.03.1963 la Budapesta, domiciliat în
CLUB SRL, cu sediul în MUNICIPIUL ORADEA, județ         1173 Budapesta str. Gyurgyalag nr. 35, Ungaria,
Bihor, Str. TUDOR VLADIMIRESCU, nr. 1, ap. 22,         identificat cu P.A. nr. ZH651643 eliberat de Aut. maghiare
înregistrată sub nr. J5/782/2007, cod unic de înregistrare   la data de 18.03.2004, CIF: 9000000338391 în calitate de
21437670, care a fost înregistrat sub nr. 4170 din       asociat unic al S.C. KARASZI BROKER DE PENSII
30.01.2008.                           PRIVATE S.R.L., hotărăsc:
  (36/403826)                           1. Redefinirea obiectului de activitate al societății
                                conform Ordinului 337/2007 privind actualizarea
                                Clasificării activităților din economia națională - CAEN:
       Societatea Comercială                 6629     Activități auxiliare de asigurări și fonduri de
      SAPICO PROD-CHIM - S.R.L.                      pensii (activitatea de broker de pensii
                                         private).
        HOTĂRÂRE 3/25.01.2008                Celelalte dispoziții ale Actului constitutiv rămân
                                neschimbate.
  Subsemnații SABIN MARIA și SABIN RADU, în            Administratorul societății va duce la îndeplinire, în
calitate de asociați la S.C. SAPICO PROD-CHIM S.R.L.      conformitate cu legislația în vigoare, hotărârea asociatului
am decis următoarele:                      unic.
  - redefinirea obiectului de activitate conform Ordinului    Redactat și semnat la Oradea, în 3 (trei) exemplare
337/2007, care se regăsește în actul constitutiv        originale, azi, 03.01.2008.
actualizat.                             (39/403829)
  - După redefinire, activitatea principală a societății va
fi: 8292
                                      Societatea Comercială
  Asociații adoptă un nou act constitutiv;
                                  UFS BROKER DE PENSII PRIVATE - S.R.L.
  Celelalte prevederi ale Statutului și Contractului
societății rămân neschimbate.                             NOTIFICARE
  Redactat și întocmit în 6 exemplare originale, azi data
                                  Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
de 25.01.2008.                         Bihor notifică, în conformitate cu prevederile art. 204 alin.
   (37/403827)                        (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și
                                completările ulterioare, depunerea textului actualizat al
                                actului constitutiv al societății comerciale UFS BROKER
       Societatea Comercială               DE PENSII PRIVATE SRL, cu sediul în MUNICIPIUL
      SAPICO PROD-CHIM - S.R.L.              ORADEA, județ Bihor, B-dul ȘTEFAN CEL MARE, nr. 68
                                A, Cam. 4, ap. 2, înregistrată sub nr. J5/1675/2007, cod
           NOTIFICARE                unic de înregistrare 22004216, care a fost înregistrat sub
  Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul    nr. 4201 din 31.01.2008.
Bihor notifică, în conformitate cu prevederile art. 204 alin.    (40/403830)
(5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și
completările ulterioare, depunerea textului actualizat al           Societatea Comercială
actului constitutiv al societății comerciale SAPICO PROD-           AGROIND CAUACEU - S.A.
CHIM SRL, cu sediul în MUNICIPIUL ORADEA, județ
Bihor, Str. CLUJULUI, nr. 199, înregistrată sub nr.                   HOTĂRÂRE
J5/74/1993, cod unic de înregistrare 2718385, care a fost     Azi, 15.01.2008, subsemnații:
înregistrat sub nr. 4171 din 30.01.2008.             1. S.C ROMINA AGROIMPEX SRL, cu sediul în
  (38/403828)                         România, Comuna Diosig, str. Horea nr. 174, jud. Bihor;
             MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 2894/26.V.2008               11

  2. CORBUȚ DAN MIHAI, cetățean român, cu domiciliul        - 0162 Activități auxiliare pentru creșterea animalelor;
în Oradea, str. Primăriei nr. 24, ap. 1 jud. Bihor, România,     - 0163 Activități după recoltare;
posesor al CI seria XH nr. 487474 eliberată de Pol.         - 0164 Pregătirea semințelor;
Oradea la data de 22.03.2007, CNP 1670601054700,           - 4621 Comerț cu ridicata al cerealelor, semințelor,
născut în Diosig, jud. Bihor la 01.06.1967;           furajelor și tutunului neprelucrat;
  3. CORBUȚ ROMEO IOAN cetățean român domiciliat          - 4623 Comerț cu ridicata al animalelor vii;
în Diosig, str. Viilor nr. 79, jud. Bihor, România, posesor al    - 4631 Comerț cu ridicata al fructelor și legumelor;
CI seria XH 155374, eliberată de Pol. Oradea la data de
                                   - 4661 Comerț cu ridicata al mașinilor agricole,
17.05.2001, CNP 1680607054668, născut în Diosig, jud.
                                 echipamente și furnituri;
Bihor la data de 07.06.1968;
                                   - 4676 Comerț cu ridicata al altor produse
  4. VENTER STEFAN MARIN, cetățean român,
domiciliat în Oradea, str. Prof. Dr. I. Cantacuzino nr. 13,   intermediare;
bloc AN 49, ap. 15, jud. Bihor, România, posesor al CI        - 4690 Comerț cu ridicata nespecializat;
seria XH nr. 259468, eliberată de Pol. Oradea la data de       - 4776 Comerț cu amănuntul al florilor, plantelor și
17.04.2003, CNP 1661124054675, născut în Oradea, jud       semințelor; comerț cu amănuntul al animalelor de
Bihor la 24.11.1966;                       companie și a hranei pentru acestea, în magazine
  5. CORBUȚ ILEANA, cetățean român, domiciliată în       specializate;
Diosig, str. Horea nr. 174, jud. Bihor, România, posesoare      - 4778 Comerț cu amănuntul a altor bunuri noi, în
a CI seria XH nr. 528202, eliberată de Pol. Săcuieni la     magazine specializate;
data de 23.11.2007, CNP 2460521054671, născută în          - 4931 Transporturi urbane, suburbane și
Diosig, jud. Bihor la data de 21.05.1946;            metropolitane de călători;
  În calitate de acționari la SC AGROIND CAUACEU          - 4939 Alte transporturi terestre de călători n.c.a.;
SA, am hotărât următoarele:                     - 4941 Transporturi rutiere de mărfuri;
  1. Declarăm deschiderea punctului de lucru: „Comerț        - 5210 Depozitări
en-gross și en-detail cu produse chimice și semințe”,        - 5221 Activități de servicii anexe pentru transporturi
localitate Diosig, C.F. 11 NR. TOP. 4, jud. Bihor, România
                                 terestre
  2. Redefinirea obiectului de activitate conform Ord.
                                   - 5224 Manipulări
INS 337/2007, după cum urmează:
                                   - 9604 Alte activități de servicii n.c.a
  Obiect principal de activitate:
  - 4675 Comerț cu ridicata al produselor chimice;         - Import, export la obiectul de activitate.
  Obiect secundar de activitate:                  Acționarii urmează să adopte un act constitutiv
  - 0111 Cultivarea cerealelor (exclusiv orez) plantelor    actualizat, conform prevederilor Legii nr. 31/1990 privind
leguminoase și a plantelor producătoare de semințe        societățile comerciale, republicată, cu modificările și
oleaginoase;                           completările ulterioare.
  - 0113 Cultivarea legumelor și a pepenilor, a           Prezentul înscris a fost redactat astăzi 15.01.2008,
rădăcinoaselor și tuberculilor;                 într-un număr de 4 exemplare,
  - 0119 Cultura altor plante nepermanente;              (41/403831)
  - 0121 Cultivarea strugurilor;
  - 0124 Cultivarea fructelor sămânțoase și
sâmburoase;                                  Societatea Comercială
  - 0125 Cultivarea fructelor arbuștilor fructiferi,             AGROIND CAUACEU - S.A.
căpșunilor, nuciferilor și a altor pomi fructiferi;
  - 0128 Cultivarea condimentelor, plantelor aromatice,                NOTIFICARE
medicinale și a plantelor de uz farmaceutic;            Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
  - 0129 Cultivarea altor plante permanente;
                                 Bihor notifică, în conformitate cu prevederile art. 204 alin.
  - 0130 Cultivarea plantelor pentru înmulțire;
                                 (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și
  - 0141 Creșterea bovinelor pentru lapte;
                                 completările ulterioare, depunerea textului actualizat al
  - 0142 Creșterea altor bovine;
  - 0145 Creșterea ovinelor și caprinelor;           actului constitutiv al societății comerciale AGROIND
  - 0146 Creșterea porcinelor;                 CAUACEU SA, cu sediul în SAT CAUACEU, COMUNA
  - 0147 Creșterea păsărilor;                  BIHARIA, județ Bihor, Com. BIHARIA ȘOS. ORADEA-
  - 0149 Creșterea altor animale;                MARGHITA KM 16, înregistrată sub nr. J5/701/1991, cod
  - 0150 Activități în ferme mixte (cultura vegetală      unic de înregistrare 113301, care a fost înregistrat sub nr.
combinată cu creșterea animalelor).               4212 din 31.01.2008.
  - 0161 Activități auxiliare pentru producția vegetală;      (42/403832)
  12           MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 2894/26.V.2008

         Societatea Comercială                  3320 - instalarea mașinilor și echipamentelor
          PLASTOR - S.A.                  industriale;
                                     3831 - demontarea (dezasamblarea) mașinilor și a
    HOTĂRÂREA NR.2 NR. 150/28.01.2008              echipamentelor scoase din uz pentru recuperarea
  Adunarea generală extraordinară a acționarilor S.C.        materialelor;
PLASTOR S.A. cu sediul în mun. Oradea, str. Calea            3832 - recuperarea materialelor reciclabile sortate;
Clujului, nr. 175, județul Bihor, J05/170/1991, CUI 54744,        4221 - lucrări de construcții a proiectelor utilitare
întrunită statutar la data de 25.01.2008, a hotărât         pentru fluide;
următoarele:                               4649 - comerț cu ridicata al bunurilor de uz
  - 1. Completarea obiectului de activitate al societății cu
                                   gospodăresc;
activitățile:
                                     4677 - comerțul cu ridicata al deșeurilor și resturilor;
  - 2932 - producția de piese și accesorii pentru
                                     5210 - depozitări;
autovehicule și motoare de autovehicule;
  - 6202 - activități de consultanță în tehnologia           6202 - activitați de consultanță în tehnologia
informației;                             informației
  - 7022 - activități de consultanță pentru afaceri și         6399 - alte activități de servicii informaționale n.c.a;
management;                               6810 - cumpărarea și vânzarea de bunuri imobiliare
  - 7112 - activități de inginerie și consultanță tehnică      proprii;
legate de acestea;                            6820 - închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare
  - 2. Radierea unor activități necodificate ce sunt        proprii sau închiriate;
cuprinse la alte activități secundare:                  7022 - activități de consultanță pentru afaceri și
  - 1930 - fabricarea încălțămintei;                management
  - 2521 - fabricarea plăcilor, foliilor, tuburilor și profilelor    7112 - activități de inginerie și consultanță tehnică
din material plastic;                        legate de acestea
  - 7210 - consultații în domeniul echipamentelor de          7120 - activități de testări și analize tehnice;
calcul;                                 7219 - cercetare-dezvoltare în alte științe naturale și
  - 7221 - editare de programe;
                                   inginerie
  - 7222 - consultanță și furnizare software;
                                     7739 - activități de închirierea și leasing cu alte mașini,
  - 7230 - prelucrarea datelor;
                                   echipamente și bunuri tangibile n.c.a.
  - 7240 - activități legate de băncile de date.
  - 3. Schimbarea obiectului principal de activitate din        9609 - alte activități de servicii n.c.a.;
2222 - Fabricarea articolelor de ambalaj din material          5. Înființarea de noi societăți comerciale;
plastic în 2229 - Fabricarea altor produse din material         6. Aprobarea achiziționării de imobile;
plastic.                                 7. Închiderea tuturor punctelor de lucru deschise în
  - 4. Recodificarea obiectului de activitate al societății     localitățile Timișoara, Cluj Napoca, Brașov, Suceava,
conform Ordinului nr. 337/2007 după cum urmează:           Jilava, Constanța, Râmnicu Vâlcea, București.
  (1) Domeniul principal de activitate al societății este:        (43/403833)
fabricarea articolelor din material plastic 222 din Codul
CAEN,
  (2) Societatea are ca obiect de activitate principal                Societatea Comercială
  - 2229 - fabricarea altor produse din material plastic;                PLASTOR - S.A.
  - activități secundare:
  2222 - fabricarea articolelor de ambalaj din material                  NOTIFICARE
plastic;
                                    Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
  2223 - fabricarea articolelor din material plastic pentru
                                   Bihor notifică, în conformitate cu prevederile art. 204 alin.
construcții;
                                   (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și
  2562 - operațiuni de mecanică generală;
  2573 - fabricarea uneltelor;                   completările ulterioare, depunerea textului actualizat al
  2830 - fabricarea mașinilor și utilajelor pentru         actului constitutiv al societății comerciale PLASTOR SA,
agricultură și exploatări forestiere;                cu sediul în MUNICIPIUL ORADEA, județ Bihor, CALEA
  2932 - fabricarea altor piese și accesorii pentru         CLUJULUI, nr. 175, înregistrată sub nr. J5/170/1991, cod
autovehicule și pentru motoare de autovehicule;           unic de înregistrare 54744, care a fost înregistrat sub nr.
  3109 - fabricarea de mobilă n.c.a.;                4226 din 31.01.2008.
  3230 - fabricarea articolelor pentru sport;              (44/403834)
             MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 2894/26.V.2008                13

       Societatea Comercială                17, județul Bihor, având CI seria XH nr. 459021, eliberată
      DAHOF CONSTRUCT - S.R.L.               de SPCLEP Oradea la 24.11.2006, hotărăsc în
                                 unanimitate reactualizarea, conform CAEN revizuit 2,
            HOTĂRÂREA                 obiectul de activitate al societății prevăzut la art. 5 din
  ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE                Actul constitutiv. Activitatea principală este CAEN 4941
A ASOCIAȚILOR S.C. DAHOF CONSTRUCT S.R.L.             “Transporturi rutiere de mărfuri”.
                                    (47/403837)
         NR. 03 DIN 25.01.2008
  În data de 25.01.2008, asociații Societății comerciale
DAHOF CONSTRUCT S.R.L., cu sediul în Oradea, Str.                 Societatea Comercială
Agricultorilor nr. 12, bl. 12, sc. B, ap. 5, jud. Bihor, având            ALIABI - S.R.L.
C.U.I.: 20900066, Nr. de ord. în reg. com.: J05/232/2007,
                                            NOTIFICARE
HEREDEA FLORIN și HEREDEA DANIEL SORIN, au
hotărât cu unanimitate de voturi următoarele:            Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
  1. Se actualizează conform CAEN rev. 2, obiectul de      Bihor notifică, în conformitate cu prevederile art. 204 alin.
activitate prevăzut la art. 5 din actul constitutiv actualizat.  (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și
Activitatea principală este: 4120 Lucrări de construcții a    completările ulterioare, depunerea textului actualizat al
clădirilor rezidențiale și nerezidențiale.            actului constitutiv al societății comerciale ALIABI SRL, cu
  Redactată și semnată astăzi, 25 ianuarie 2008, în 5      sediul în MUNICIPIUL ORADEA, județ Bihor, Str.
(cinci) exemplare originale.                   APATEULUI, nr. 4, bloc PB11, ap. 12, înregistrată sub nr.
  (45/403835)                          J5/168/2007, cod unic de înregistrare 20762362, care a
                                 fost înregistrat sub nr. 4298 din 31.01.2008.
                                    (48/403838)
       Societatea Comercială
      DAHOF CONSTRUCT - S.R.L.
                                         Societatea Comercială
            NOTIFICARE                       POLTERM PROIECT - S.R.L.
  Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
Bihor notifică, în conformitate cu prevederile art. 204 alin.        HOTĂRÂREA NR. 1/29.01.2008
(5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și       A ASOCIATULUI UNIC AL SOCIETATII
completările ulterioare, depunerea textului actualizat al      COMERCIALE „ POLTERM PROIECT „ S.R.L.
actului constitutiv al societății comerciale DAHOF         ORADEA STR. DOBRESTIOR NR. 4, BL. PC10,
CONSTRUCT SRL, cu sediul în SAT BICACEL,                AP. 6, BIROU NR. 1, JUDETUL BIHOR,
COMUNA LĂZĂRENI, județ Bihor, nr. 30, înregistrată sub        NR. ORC J05/2138/2006, CUÎ 18124697.
nr. J5/232/2007, cod unic de înregistrare 20900066, care       Asociatul unic POLYANKI ANDRAS-TIBOR, cetățean
a fost înregistrat sub nr. 4230 din 31.01.2008.          român, născut la data de 05.05.1987 în mun Oradea, jud.
   (46/403836)                         Bihor, domiciliat în Oradea str. Dobreștilor nr. 4, bl. PC10,
                                 AP. 6 județul Bihor posesor al CI seria XH nr. 374684
                                 eliberată de SPCLEP Oradea la data de 25.02.2005, cnp
        Societatea Comercială
                                 1870505055059 hotărăște: se actualizează, conform
        ALIABI - S.R.L. ORADEA
                                 CAEN revizuit 2, obiectul de activitate al societății
                                 prevăzut la art. 6 din Actul constitutiv. Activitatea
      HOTĂRÂREA NR. 1/28.01.2008
                                 principală este CAEN 7111 Activități de arhitectură.
  A ADUNĂRII GENERALE A ASOCIAȚILOR                 (49/403839)
 S.C. ALIABI S.R.L. ORADEA STR. APATEULUI
   NR. 4, BL. PB11, AP. 12, J05/168/2007,
      CUI 20762362 DIN 2007                        Societatea Comercială
  Asociații:                                 POLTERM PROIECT - S.R.L.
  1. HULE CORNEL VASILE AVRAM, cnp.
1560520054719 (domiciliat în str. Apateului nr. 4, bl.                 NOTIFICARE
PB11, ap. 12, județul Bihor, având CI seria XH nr. 143057      Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
eliberată de POL. Oradea la data de 19.02.2001,          Bihor notifică, în conformitate cu prevederile art. 204 alin.
  2. HULE MARIA-GABRIELA, cnp 2810901055063,          (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și
domiciliată în Oradea str. Bumbacului nr. 21, bl. PB23, ap.    completările ulterioare, depunerea textului actualizat al
  14           MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 2894/26.V.2008

actului constitutiv al societății comerciale POLTERM          - 4673 - comerț cu ridicata al materialului lemnos și a
PROIECT SRL, cu sediul în MUNICIPIUL ORADEA, județ         materialelor de construcție și echipamentelor sanitare;
Bihor, Str. DOBREȘTILOR, nr. 4, BIROU NR. 1, bloc           - 4664 - comerț cu ridicata al mașinilor pentru industria
PC10, ap. 6, înregistrată sub nr. J5/2138/2006, cod unic      textilă și al mașinilor de cusut și de tricotat;
de înregistrare 19124697, care a fost înregistrat sub nr.       - 4690 - comerț cu ridicata nespecializat;
4315 din 31.01.2008.                          - 4711 - comerț cu amănuntul în magazine
  (50/403840)                          nespecializate, cu vânzare predominantă de produse
                                  alimentare, băuturi și tutun;
                                    - 4719 - comerț cu amănuntul în magazine
         Societatea Comercială               nespecializate, cu vânzare predominantă de produse
           AURA - S.A.                 nealimentare;
                                    - 4751 - comerț cu amănuntul al textilelor, în magazine
          HOTĂRÂREA NR.1                 specializate:
           139/26.01.2008                  - 4771 - comerț cu amănuntul al îmbrăcămintei, în
  Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor din       magazine specializate;
cadrul SC AURA SA, cu sediul în municipiul Oradea, str.        - 4772-comerț cu amănuntul al încălțămintei și
Dimitrie Cantemir, nr.9-11, județul Bihor, înregistrată la     articolelor din piele, în magazine specializate;
Oficiul Registrului Comerțului sub nr. J05/192/1991, CUI        - 4764 - comerț cu amănuntul al echipamentelor
2722548, CIF RO 2722548, întrunită statutar la data de       sportive, în magazine specializate;
26 ianuarie 2008, hotărăște.                      - 4765 - comerț cu amănuntul al jocurilor și jucăriilor, în
  1.Recodificarea obiectului principal de activitate și     magazine specializate;
activitățile secundare ale societății, după cum urmează:        - 4778 - comerț cu amănuntul al altor bunuri noi, în
  1) Obiectul principal de activitate al societății constă în:  magazine specializate;
fabricarea altor articole textile n.c.a. 1399 din Codul        - 4779 - comerț cu amănuntul al bunurilor de ocazie
CAEN.                               vândute prin magazine;
  2) Societatea are ca obiect de activitate secundar:        - 4789 - comerț cu amănuntul prin standuri, chioșcuri și
  - 4399 - alte lucrări speciale de construcții n.c.a.      piețe al altor produse;
  - 4616 - intermedieri în comerțul cu textile, confecții din    - 4791 - comerț cu amănuntul prin intermediul caselor
blană încălțăminte și articole din piele;             de comenzi sau prin internet;
  - 4619 - intermedieri în comerțul cu produse diverse;       - 4799 - comerț cu amănuntul efectuat în afara
  - 4641 - comerț cu ridicata al produselor textile;       magazinelor, standurilor, chioșcurilor și piețelor;
  - 4631 - comerț cu ridicata al fructelor și legumelor;       - 1330 - finisarea materialelor textile;
  - 4632 - comerț cu ridicata al cărnii și produselor din      - 5590 - alte servicii de cazare;
carne;                                 - 4941 - transporturi rutiere de mărfuri;
  - 4633 - comerț cu ridicata al produselor lactate, ouălor,     - 5210-depozitări;
uleiurilor și grăsimilor comestibile;                 - 5229 - alte activități anexe transporturilor;
  - 4634 - comerț cu ridicata al băuturilor;             - 7711 - activități de închiriere și leasing cu autoturisme
  - 4635 - comerț cu ridicata al produselor din tutun;      și autovehicule rutiere ușoare;
  - 4636 - comerț cu ridicata al zahărului, ciocolatei și      - 7739 - activități de închiriere și leasing cu alte mașini,
produselor zaharoase;                       echipamente și bunuri tangibile n.c.a.;
  - 4639 - comerț cu ridicata, nespecializat, de produse       - 6202 - activități de consultanță în tehnologia
alimentare, băuturi și tutun;                   informației;
  - 4642 - comerț cu ridicata al îmbrăcămintei și          - 6201 - activități de realizare a soft-ului la comandă
încălțămintei;                           (software orientat client);
  - 4643 - comerț cu ridicata al aparatelor electrice și de     - 6209 - alte activități de servicii privind tehnologia
uz gospodăresc, al aparatelor de radio și televizoarelor;     informației;
  - 4644 - comerț cu ridicata al produselor din ceramică,      - 6810 - cumpărarea și vânzarea de bunuri imobiliare
sticlărie, și produse de întreținere;               proprii;
  - 4645 - comerț cu ridicata al produselor cosmetice și       - 6820 - închirierea și subînchirierea bunurilor
de parfumerie;                           imobiliare proprii sau închiriate;
  - 4648 - comerț cu ridicata al ceasurilor și bijuteriilor;     - 7420 - activități fotografice;
  - 4647 - comerț cu ridicata la mobilei, covoarelor și a      - 7430 - activități de traducere scrisă și orală
articolelor de iluminat;                      (interpreți).
  - 4649 - comerț cu ridicata al altor bunuri de uz         1. Încheierea între administratori și societate de
gospodăresc;                            contracte de administrare și management. Persoana
             MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 2894/26.V.2008                 15

mandatată de societate cu negocierea și semnarea                Societatea Comercială
acestor contracte este d-l. Teleucă Corneliu.                NET DIGITAL SERVICE - S.R.L.
  Prezenta hotărâre se va publica în Monitorul Oficial al
                                          HOTARARE NR. 2
României, Partea a IV-a și se vor face cuvenitele mențiuni            DIN 15 IANUARIE 2008
la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
                                  Adunarea generală extraordinară a S.C. NET DIGITAL
Bihor.                             SERVICE S.R.L. formată din asociatul unic VAIARELLI
  (51/403841)                         ALESSANDRO, cetățean italian, domiciliat în Italia,
                                localitatea Torino, str. Corso G. Matteotti nr.35, născut la
                                10 iulie 1965, în Torino, Italia, legitimat, cu Pașaport seria
        Societatea Comercială              X nr. 275819. eliberat de autoritățile italiene la data de
           AURA - S.A.                23.04.2002, CNP 9ITA6507109M0704227, asociat ce
                                deține 100% din capitalul social, conform Legii 31/1990
          HOTĂRÂREA NR.1                republicată, în ședința din 15 ianuarie 2008, a hotărât
          138/26.01.2008               următoarele:
                                  - Se recodifică obiectul de activitate al societății, astfel:
  Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor din cadrul
                                  1. Activitatea principală 7420 Activități de arhitectura,
SC AURA SA, cu sediul în municipiul Oradea, str. Dimitrie    inginerie și servicii de consultanta tehnica legate de
Cantemir, nr. 9-11, județul Bihor, înregistrată la Oficiul   acestea devine:
Registrului Comerțului sub nr. J05/192/199, CUI           7112 Activități de inginerie și consultanță tehnică
2722548, CIF RO 2722548, întrunită statutar la data de     legate de acestea.
26 ianuarie 2008, hotărăște:                    2. Activitatea secundară 7240 Activități legate de
                                bazele de date devine:
  1) Prelungirea mandatului administratorilor cu încă 4
                                  6311 Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web
ani.
                                și activități conexe.
  - Teleucă Corneliu                         (54/403844)
  - Anghel Constantin
  - Toma Carmen
  - Luncan Viorica                              Societatea Comercială
                                      NET DIGITAL SERVICE - S.R.L.
  - Miclău Florica.
  Prezenta hotărâre se va publica în Monitorul Oficial al               NOTIFICARE
României, Partea a IV-a și se vor face cuvenitele mențiuni
                                  Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul    Bihor notifică, în conformitate cu prevederile art. 204 alin.
Bihor.                             (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și
   (52/403842)                        completările ulterioare, depunerea textului actualizat al
                                actului constitutiv al societății comerciale NET DIGITAL
                                SERVICE SRL, cu sediul în MUNICIPIUL ORADEA, județ
        Societatea Comercială              Bihor, Str. REPUBLICII, nr.51, ap.4, înregistrată sub nr.
           AURA - S.A                 J5/2371/2007, cod unic de înregistrare 22433129, care a
                                fost înregistrat sub nr. 4360 din 31.01.2008.
           NOTIFICARE                   (55/403845)

  Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
Bihor notifică, în conformitate cu prevederile art. 204 alin.          Societatea Comercială
(5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și           MADONA IMPEX - S.R.L.
completările ulterioare, depunerea textului actualizat al
                                        HOTĂRÂRE 1/30.01.2008
actului constitutiv al societății comerciale AURA SA, cu
                                 Subsemnatul OPREAN DAN-HORAȚIU, având
sediul în MUNICIPIUL ORADEA, județ Bihor, Str.
                                CNP1871207060011 în calitate de asociat unic la
DIMITRIE CANTEMIR, nr.9-11, înregistrată sub nr.
                                S.C.MADONA IMPEX S.R.L., am hotărât următoarele:
J5/192/1991, cod unic de înregistrare 2722548, care a       -Cesionarea de către OPREAN DAN HORAȚIU a 10
fost înregistrat sub nr. 4348 din 31.01.2008.          părți sociale în valoare de 10 lei partea adică 100 lei
   (53/403843)                        numitului OPREAN CATALIN-GHEORGHE, cetățean
  16           MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 2894/26.V.2008

român, născut la data de 18.06.1989, în oraș Beclean,      2850726054758, Emis de Pol. Marghita la data de
județul Bistrița Năsăud, domiciliat în Oradea, str. Dragoș    28.06.1999 în calitate de asociat unic al SC ANNA
Vodă nr. 7, bl. P2, et.6, apt.26, posesor al C.I. seria XH nr.  CONSULTING SRL, am decis astăzi, 29.01.2008,
276015, eliberată de Pol. Oradea, la data de 24.07.2003,     următoarele:
C.N.P. 1890618060431                        1) Se radiază obiectul principal de activitate conform
  În urma cesiunii capitalul social va fi împărțit astfel:   ART.6 după cum urmează:
  -OPREAN DAN HORAȚIU va deține 11 părți sociale a         Din activitatea principală - Codul CAEN 745 Selecția și
10 lei partea, adică 110 lei reprezentând 52.38% din       plasarea forței de muncă
capitalul social.                          Obiectul principal de activitate
  -OPREAN CĂTĂLIN GHEORGHE va deține 10 părți           -7450 Selecția și plasarea forței de muncă.
sociale a 10 lei partea adică 100 lei reprezentând 47,62%      2)Se introduce noua activitate principala Codul CAEN
din capitalul social.                      743: Activități de traducere scrisă și orală
  Participarea la profit și pierderi va fi direct         Obiectul principal de activitate este:
proporțională cu participarea la capital.
                                  -7430- Activități de traducere scrisa și orala.
  -Redefinirea obiectului de activitate conform Ordin
                                  Celelalte prevederi ale actului constitutiv rămân
337/2007, obiect care se regăsește în actul constitutiv
                                 nemodificate.
actualizat.
                                  Redactat în 4 (patru) exemplare, în Oradea, astăzi,
  -Activitatea principală va fi 4120.
                                 29.01.2008.
  Asociații adopta un act constitutiv actualizat.
                                   (58/403848)
  Celelalte prevederi ale actului constitutiv al societății
rămân neschimbate.
  Redactat și întocmit în 6 exemplare originale, azi data
                                        Societatea Comercială
de 30.01.2008
                                       ANNA CONSULTING - S.R.L.
  (56/403846)
                                            NOTIFICARE
        Societatea Comercială                Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
        MADONA IMPEX - S.R.L.               Bihor notifică, în conformitate cu prevederile art. 204 alin.
                                 (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și
            NOTIFICARE                completările ulterioare, depunerea textului actualizat al
  Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul     actului constitutiv al societății comerciale ANNA
Bihor notifică, în conformitate cu prevederile art. 204 alin.  CONSULTING SRL, cu sediul în MUNICIPIUL ORADEA,
(5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și    județ Bihor, Str. EPISCOP ROMAN CIOROGARIU, nr.9,
completările ulterioare, depunerea textului actualizat al    înregistrată sub nr. J5/30/2007, cod unic de înregistrare
actului constitutiv al societății comerciale MADONA       20491832, care a fost înregistrat sub nr.4378 din
IMPEX SRL, cu sediul în MUNICIPIUL ORADEA, județ         31.01.2008.
Bihor, Str. DRAGOȘ VODĂ, nr.7, bloc P 2, etaj 6, ap.26,       (59/403849)
înregistrată sub nr. J5/2303/1992, cod unic de
înregistrare 68685, care a fost înregistrat sub nr.4373 din
31.01.2008.                                   Societatea Comercială
  (57/403847)                                  SANIFARM - S.A.

                                            HOTĂRÂREA
        Societatea Comercială
       ANNA CONSULTING - S.R.L.                  CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE
                                     AL SC SANIFARM SA, CU SEDIUL
           HOTĂRÂREA                   ÎN SANMARTIN, STR. PRINCIPALĂ, NR.106,
                                    JUD.BIHOR, CUI 108160, J05/249/1991
        ASOCIATULUI UNIC
     AL S.C. ANNA CONSULTING S.R.L.                       NR.1/03.01.2008
         NR. 1/29.01.2008                 În temeiul Legii nr.31/1990 cu modificările și
  Subsemnata KAPUSNEAK ANNA-MARIA, cetățean           completările ulterioare, precum și în temeiul Statutului SC
român, născuta la data de 26.07.1985 în Marghita, județul    SANIFARM SA, având în vedere Ordinul Președintelui
Bihor, domiciliată în Budoi nr 111, com Popești, județul,    INS nr. 337/2007, Consiliul de Administrație al SC
identificata cu CI seria XH.nr.068670, CNP            SANIFARM SA
             MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 2894/26.V.2008                17

  HOTĂRĂȘTE                            4647 - Comerț cu ridicata al mobilei, covoarelor și a
  Articol unic. Se actualizează obiectul de activitate al   articolelor de iluminat
societății conform CAEN Rev.2 aprobat prin Ordin al         4648 - Comerț cu ridicata al ceasurilor și bijuteriilor
Președintelui INS nr. 337/2007, după cum urmează:          4649 - Comerț cu ridicata al altor bunuri de uz
  - domeniul principal de activitate al societății conform   gospodăresc
codului CAEN este 477 - Comerț cu amănuntul al altor         4673 - Comerț cu ridicata al materialului lemnos și a
bunuri, în magazine specializate                 materialelor de construcții și echipamentelor sanitare
  - obiectul principal de activitate al societății este 4773    9512 - Repararea echipamentelor de comunicații
- Comerț cu amănuntul al produselor farmaceutice, în         9529 - Repararea articolelor de uz personal și
magazine specializate                      gospodăresc n.c.a.
  4774 - Comerț cu amănuntul al articolelor medicale și      5520 - Facilități de cazare pentru vacanțe și perioade
ortopedice, în magazine specializate               de scurtă durată
  4775 - Comerț cu amănuntul al produselor cosmetice        5590 - Alte servicii de cazare
și de parfumerie, în magazine specializate              4941 - Transporturi rutiere de mărfuri
  464 - Comerț cu ridicata al bunurilor de consum         4942 - Servicii de mutare
  4645 - Comerț cu ridicata al produselor cosmetice și de     6190 - Alte activități de telecomunicații
parfumerie                              6820 - Închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare
  4646 - Comerț cu ridicata al produselor farmaceutice     proprii sau închiriate
4644 - Comerț cu ridicata al produselor din ceramica,        6832 - Administrarea imobilelor pe bază de comision
sticlărie, și produse de întreținere               sau contract
  467- Comerț cu ridicata specializat al altor produse       8110 - Activități de servicii suport combinate
  4675 - Comerț cu ridicata al produselor chimice         7711 - Activități de închiriere și leasing cu autoturisme
  4676 - Comerț cu ridicata al altor produse intermediare   și autovehicule rutiere ușoare
  Societatea mai poate desfășura următoarele activități:      7712 - Activități de închiriere și leasing cu autovehicule
  2110 - Fabricarea produselor farmaceutice de bază      rutiere grele
  2120 - Fabricarea preparatelor farmaceutice           7739 - Activități de închiriere și leasing cu alte mașini,
  2041 - Fabricarea săpunurilor, detergenților și a      echipamente și bunuri tangibile
produselor de întreținere                      7430 - Activități de traducere scrisă și orală (interpreți)
  2042 - Fabricarea parfumurilor și a produselor          8211 - Activități combinate de secretariat
cosmetice (de toaletă)                        8219 - Activități de fotocopiere, de pregătire a
  2059 - Fabricarea altor produse chimice n.c.a.        documentelor și alte activități specializate de secretariat
  2670 - Fabricarea de instrumente optice și            - Import - export cu toată gama de produse prevăzute
echipamente fotografice                     în obiectul de activitate.
  2731 - Fabricarea de cabluri cu fibră optică           Se împuternicește Claudia Budisca Hasan în vederea
  2899 - Fabricarea mașini și utilaje specifice n.c.a.     înregistrării modificărilor hotărâte prin prezenta la Oficiul
  3250 - Producția de dispozitive, aparate și instrumente   Registrul Comerțului. Se legitimează cu CI seria XH
medicale și stomatologice                    nr.155437 eliberată de Poliția Oradea la 17.05.2001.
  3313 - Repararea echipamentelor electronice și optice       (60/403850)
  3320 - Instalarea mașinilor și echipamentelor
industriale
  4520 - Întreținerea și repararea autovehiculelor               Societatea Comercială
  5221 - Activități de servicii anexe pentru transporturi             SANIFARM - S.A.
terestre
  4619 - Intermedieri în comerțul cu produse diverse                 NOTIFICARE
  4622 - Comerț cu ridicata al florilor și al plantelor      Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
  4761 - Comerț cu amănuntul al cărților, în magazine     Bihor notifică, în conformitate cu prevederile art. 204 alin.
specializate                           (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și
  4762 - Comerț cu amănuntul al ziarelor și articolelor de   completările ulterioare, depunerea statutului actualizat al
papetărie, în magazine specializate               societății comerciale SANIFARM SA, cu sediul în SAT
  4719 - Comerț cu amănuntul în magazine            SÂNMARTIN, COMUNA SÂNMARTIN, județ Bihor, Com.
nespecializate, cu vânzare predominantă de produse        SINMARTIN, nr.106, înregistrată sub nr. J5/249/1991,
nealimentare                           cod unic de înregistrare 108160, care a fost înregistrat
  4643 - Comerț cu ridicata al aparatelor electrice de uz   sub nr. 4384 din 31.01.2008.
gospodăresc, al aparatelor de radio și televizoarelor        (61/403851)
  18          MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 2894/26.V.2008

       Societatea Comercială                Activitatea principala fiind: 2841 Fabricarea utilajelor și
       NOVA SOLUTIONS - S.R.L.              a mașinilor-unelte pentru prelucrarea metalului
                                  4. S-a împuternicit dl administrator Minzat Silviu-Dan
        HOTĂRÂRE 2/29.01.2008              să înregistreze actul juridic la Oficiul Registrului
  Subsemnatul INDRIE MARIUS CALIN, asociat unic la       Comerțului Bihor.
SC NOVA SOLUTIONS SRL am decis                   În baza acestei hotărâri se va întocmi actul constitutiv
  Se modifica activitatea principală în: 6201         reactualizat.
  Se redefinește obiectul de activitate conform Ordinului     Încheiat în 3(trei) exemplare originale.
337/2007, obiect care se regăsește în actul constitutiv       (64/403854)
actualizat.
  Asociatul unic adopta un nou act constitutiv.
  Redactat și întocmit în 4 exemplare originale, azi data           Societatea Comercială
de 29.01.2008.                                EMSIL TECHTRANS - S.R.L.
  (62/403852)
                                            NOTIFICARE
                                  Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
       Societatea Comercială               Bihor notifică, în conformitate cu prevederile art. 204 alin.
       NOVA SOLUTIONS - S.R.L.              (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și
                                completările ulterioare, depunerea textului actualizat al
           NOTIFICARE                actului constitutiv al societății comerciale EMSIL
  Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul    TECHTRANS SRL, cu sediul în MUNICIPIUL ORADEA,
Bihor notifică, în conformitate cu prevederile art. 204 alin.  județ Bihor, Str. FABRICILOR, nr.8/B, înregistrată sub nr.
(5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și   J5/1870/1995, cod unic de înregistrare 7972880, care a
completările ulterioare, depunerea textului actualizat al    fost înregistrat sub nr.4454 din 31.01.2008.
actului constitutiv al societății comerciale NOVA          (65/403855)
SOLUTIONS SRL, cu sediul în MUNICIPIUL ORADEA,
județ Bihor, Str. SOVATA, nr.54, bloc C 5, etaj 8, ap.53,
înregistrată sub nr. J5/130/2002, cod unic de înregistrare           Societatea Comercială
14444925, care a fost înregistrat sub nr.4410 din               FILATELIA COM - S.R.L.
31.01.2008.
                                            HOTĂRÂRE
  (63/403853)
                                  A ADUNĂRII GENERALE A ASOCIAȚILOR
                                  A S.C. FILATELIA COM S.R.L., CU SEDIUL
        Societatea Comercială              IN MARGHITA, STR.I.L. CARAGIALE, NR.12, BL.X,
       EMSIL TECHTRANS - S.R.L.                AP.5, JUDETUL BIHOR, INMATRICULATA
                                    LA O.R.C. SUB NR. J05/2427/1994,
      HOTĂRÂRE NR. 1/28.01.2008                       CUI-5858952
  În conformitate cu prevederile Legii modif.nr.31/1990     Subsemnații STANCA MARIANA și STANCA IOAN,
și a prevederilor actelor constitutive ale SC EMSIL       asociați ai S.C. FILATELIA COM S.R.L. azi 22.01.08 în
TECHTRANS SRL, asociatul-unic, Minzat Silviu-Dan, cu      cadrul Adunării Generale a Asociaților, am hotărât
domiciliul în Oradea, str.Coziei, nr.15, ap.1, jud.Bihor,    modificarea actului constitutiv al societății noastre,
identificat cu CI seria XH nr.132809, eliberat de Poliția    conform Ord. 337/2007, după cum urmează:
Oradea la data de 26.11.2000, îndeplinind atribuțiunile      Art.1. Se radiază toate activitățile din obiectul de
unei Adunări Generale Extraordinare a Asociaților, la      activitate al societății.
sediul societății, a hotărât următoarele:             Art.2. Obiectul de activitate al societății cuprinde
  1. Se completează obiectul de activitate cu:        următoarele noi activități:
  7219 Cercetare-dezvoltare în alte științe naturale și     a) Obiectul principal de activitate al societății este:
inginerie                            CAEN 4941 Transporturi rutiere de mărfuri;
  2. Se radiază punctul de lucru situat la adresa: Oradea,    b) Obiectul secundar de activitate al societății
str.Razboieni, nr.85, jud.Bihor.                cuprinde: -Comerț cu amănuntul în magazine
  3. Se actualizează codificarea obiectului de activitate   nespecializate, cu vânzare predominantă de produse
conform prevederilor CAEN Rev.2, obiect care se         alimentare, bauturi,tutun; 4719 Comerț cu amănuntul în
regăsește la art. 5 din actul constitutiv.           magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de
             MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 2894/26.V.2008               19

produse nealimentare; 4721- Comerț cu amănuntul al               Societatea Comercială
fructelor și legumelor proaspete, în magazine                 ALIEN CONCEPT - S.R.L.
specializate; 4724- Comerț cu amănuntul pâinii,
                                        HOTĂRÂRE 2/28.01.2008
produselor de patiserie și produselor zaharoase, în
magazine specializate; 4726- Comerț cu amănuntul al        Subsemnații VUSCAN HOREA-TUDOR și VUSCAN
                                DOINA-MARIA, în calitate de asociați la S.C. ALIEN
produselor de tutun, în magazine specializate; 4729-
                                CONCEPT S.R.L., am hotărât următoarele:
Comerț cu amănuntul a altor produse alimentare, în         Se completează obiectul de activitate cu: 4743-Comerț
magazine specializate; 4762- Comerț cu amănuntul al       cu amănuntul al echipamentului audio/video, în magazine
ziarelor și articolelor de papetărie, în magazine        specializate; 4753-Comerț cu amănuntul al covoarelor,
specializate; 4771- Comerț cu amănuntul al           carpetelor, tapetelor și a altor acoperitoare de podea, în
îmbrăcăminte, în magazine specializate; 4772- Comerț      magazine specializate; 6203 -Activități de
cu amănuntul încălțămintei și articolelor din piele, în     management(gestiune și exploatare al mijloacelor de
                                calcul);6399 -Alte activități de servicii informaționale
magazine specializate; 4775- Comerț cu amănuntul al
                                n.c.a.;7711-Activități de închiriere și leasing cu
produselor cosmetice și de parfumerie, în magazine       autoturisme și autovehicule rutiere ușoare;7712 -Activități
specializate; 4776- Comerț cu amănuntul al florilor,      de închiriere și leasing cu autovehicule rutiere
plantelor și semințelor; comerț cu amănuntul al animalelor   grele;7820- Activități de contractare, pe baze temporare a
de companie și a hranei pt acestea, în magazine         personalului;9512 -Repararea echipamentelor de
specializate; 4781- Comerț cu amănuntul al produselor      comunicații.
alimentare, băuturilor și produselor din tutun efectuat prin    - Se radiază punctual de lucru din sat Sintandrei, com.
                                Sintandrei, str. Brutăriei, nr. 521/H.
standuri, chioșcuri și piețe; 4782- Comerț cu amănuntul al
                                  - Redefinirea obiectului de activitate conform Ordinului
textilelor, îmbrăcămintei și încălțămintei efectuat prin    337/2007, obiect care se regăsește în actul constitutiv
standuri, chioșcuri și piețe; 4789- Comerț cu amănuntul     actualizat.
prin standuri, chioșcuri și piețe al altor produse; 4942-     Asociații adoptă un nou act constitutive.
Servicii de mutare.                        Redactat și întocmit în 6 exemplare azi, 28.01.2008.
  Art. 3. Restul prevederilor din statutul societății rămân     (68/403858)
neschimbate.
  Art. 4. Subsemnații asociați ne obligam să îndeplinim
                                        Societatea Comercială
formele de publicitate ale acestui act conform Legii             ALIEN CONCEPT - S.R.L.
nr.26/1990.
  Redactat de subsemnații asociați în 2 exemplare.                  NOTIFICARE
  (66/403856)                           Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
                                Bihor notifică, în conformitate cu prevederile art. 204 alin.
                                (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și
        Societatea Comercială              completările ulterioare, depunerea textului actualizat al
        FILATELIA COM - S.R.L.              actului constitutiv al societății comerciale ALIEN
                                CONCEPT SRL, cu sediul în MUNICIPIUL ORADEA,
           NOTIFICARE                județ Bihor, Str. IULIU MANIU, nr.7, ap.1, înregistrată sub
                                nr. J5/750/2002, cod unic de înregistrare 14804790, care
  Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul    a fost înregistrat sub nr. 4499 din 31.01.2008.
Bihor notifică, în conformitate cu prevederile art. 204 alin.    (69/403859)
(5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și
completările ulterioare, depunerea textului actualizat al
actului constitutiv al societății comerciale FILATELIA             Societatea Comercială
                                        CRIȘANA CONS. - S.A.
COM SRL, cu sediul în MUNICIPIUL MARGHITA, județ
Bihor, STR. I.L. CARAGIALE, nr.12, bloc X, ap.5,             HOTĂRÂREA NR.1 DIN 20.01.2008
înregistrată sub nr. J5/2427/1994, cod unic de           În conformitate cu prevederile Legii nr.31/1990 și ale
înregistrare 5858952, care a fost înregistrat sub nr.4484    statutului societății, Adunarea Generala a Acționarilor,
din 31.01.2008.                         convocată în ședință extraordinară din data de
  (67/403857)                         20.01.2008, cu o prezență de 82,75% din capitalul social,
  20           MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 2894/26.V.2008

adică 2.647.842 acțiuni din totalul de 3.200.000.            Modificarea, pe cale de consecință a actului
Adunarea, statutară, conf. art 16 din Statutul S.C.         constitutiv, astfel: art.4 alin.4 se completează cu:
CRIȘANA CONS S.A.                          “Societatea are puncte de lucru în :1. Pitești, str. Exercițiu,
  HOTĂRĂȘTE:                            bl. A7, parter, jud. Argeș, 2.Pitești, Cart. Prundu, bl. B32,
  1.Se aprobă noua structură a acționarilor, care este:      jud. Argeș, 3.Pitești, str.Mihai Eminescu, Magazin
  1.S.C. MANAGER FIN CONT S.R.L. deține 763.424          Secona, nr. 9, jud. Argeș și 4.Pitești, str. Mihai Eminescu,
acțiuni, reprezentând 23,86%.                    nr. 9, cămin 1, camerele 3, 18bis și 18, jud. Argeș-valabile
  2.CHIRILĂ EMIL deține 551.367 acțiuni, reprezentând       conform contractelor.”; art. 13: »Societatea este
17,23%.                               administrată și reprezentată cu puteri depline pe o
  3.CRISTEA ALEXANDRU deține 363.278 acțiuni,           perioadă nelimitată de către SERBAN DORINA CRINA,
reprezentând 11,35%.                        cetățean român, născută la 19.03.1974 în Pitești, jud.
  4.S.C. HYDRO S.A, deține 234.953 acțiuni,            Argeș, domiciliată în Pitești, str. George Coșbuc, nr. 40,
reprezentând 7,34%.                         jud. Argeș, posesoare a CI seria AS nr. 329335 eliberată
  5. Lista acționari persoane fizice, care dețin acțiuni sub    de Pol. Pitești la 10.02.2004, CNP 2740319034992.
5% fiecare totalizând 1.286.978 acțiuni, reprezentând          Prezentul act adițional face parte integrantă din actul
40,22% din capitalul social.                    constitutiv al societății și va urma procedura legală privind
  2. Se aproba redefinirea întregului obiect de activitate     înregistrarea, autorizarea și publicitatea.
al societății, conform Ordinului 337/2007. Ca urmare a         Redactat în 6 ex. de către Biroul de asistență din
redefinirii care se regăsește în actul constitutiv actualizat,   cadrul O.R.C. de pe lângă Tribunalul Argeș.
obiectul principal este:                         (72/407931)
  4291 - Construcții hidrotehnice
  3. Se aprobă actul constitutiv actualizat al societății.
  (70/403860)                                   Societatea Comercială
                                           CRY BO IMPEX - S.R.L.

         Societatea Comercială                           NOTIFICARE
         CRISANA CONS - S.A.                  Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
                                  Argeș notifică, în conformitate cu prevederile art. 204 alin.
            NOTIFICARE                 (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și
  Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul      completările ulterioare, depunerea textului actualizat al
Bihor notifică, în conformitate cu prevederile art. 204 alin.    actului constitutiv al societății comerciale CRY BO IMPEX
(5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și     SRL, cu sediul în MUNICIPIUL PITEȘTI, județ Argeș, Str.
completările ulterioare, depunerea textului actualizat al      GEORGE COȘBUC, nr.40A, înregistrată sub nr.
actului constitutiv al societății comerciale CRISANA        J3/746/1992, cod unic de înregistrare 139107, care a fost
CONS SA, cu sediul în MUNICIPIUL ORADEA, județ           înregistrat sub nr. 6980 din 06.02.2008.
Bihor, ȘOS. BORSULUI, nr. 7, înregistrată sub nr.            (73/407932)
J5/362/1991, cod unic de înregistrare 71885, care a fost
înregistrat sub nr. 4500 din 01.02.2008.
  (71/403861)                                   Societatea Comercială
                                          PRESTIGE IMPEX - S.R.L.

         Societatea Comercială                          ACT ADIȚIONAL
         CRY BO IMPEX - S.R.L.                 Subsemnatul OPREA STELIAN, în calitate de asociat
                                  unic, am hotărât:
           ACT ADIȚIONAL                   - înființarea a două puncte de lucru situate în: 1. Mun.
  Subsemnata POPA ANGHELINA, în calitate de            Pitești, str. Crinului, nr. 19, jud Argeș; 2. Pitești, str.
asociat unic, am hotărât prelungirea valabilității punctelor    Exercițiu, bl. A7, parter, jud. Argeș;
de lucru din Pitești, str. Exercițiu, bl. A7, parter, jud. Argeș,    - radiere punctului de lucru situat în Pitești, str
Pitești, Cart. Prundu, bl. B32, jud. Argeș, Pitești, str.Mihai   Schitului, cartier Găvana, bl. M4, parter, jud. Argeș.
Eminescu, Magazin Secona, nr. 9, jud. Argeș și Pitești,         Modificarea, pe cale de consecință a actului constitutiv
str. Mihai Eminescu, nr. 9, cămin 1, camerele 3, 18bis și      al societății, astfel: art. 4 alin.3 se completează cu:
18, jud. Argeș, eliberarea din funcția de administrator a d-    „Societatea are puncte de lucru situate în: 1. Mun. Pitești,
lui Popa Marin și numirea în această funcție a d-nei        str. Crinului, nr. 19, jud Argeș; 2. Pitești, str. Exercițiu, bl.
SERBAN DORINA CRINA.                        A7, parter, jud. Argeș;” - valabile conform contractelor.
              MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 2894/26.V.2008                 21

 Prezentul act adițional face parte integrantă din actul             Societatea Comercială
constitutiv și va urma procedura legală privind                  BANAT VEROPOL - S.R.L.
publicitatea, înregistrarea și autorizarea.
                                             ACT ADIȚIONAL
 Redactat în 6 ex. de către Biroul de asistență din
cadrul O.R.C. de pe lângă Tribunalul Argeș.               Subsemnatul MUSAT POMPILIAN PAUL, în calitate
  (74/407933)                           de asociat unic, am hotărât radierea punctului de lucru
                                  situat în mun. Pitești, str. Depozitelor, nr. 43, jud. Argeș.
                                    Prezentul act adițional face parte integrantă din actul
        Societatea Comercială                constitutiv al societății și va urma procedura legală privind
                                  publicitatea, înregistrarea și autorizarea.
        PRESTIGE IMPEX - S.R.L.
                                    Redactat în 6 ex. de către Biroul de asistență din
            NOTIFICARE                 cadrul O.R.C. de pe lângă Tribunalul Argeș.
                                     (77/407936)
  Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
Argeș notifică, în conformitate cu prevederile art. 204 alin.
(5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și              Societatea Comercială
completările ulterioare, depunerea textului actualizat al               BOCA COMP - S.R.L.
actului constitutiv al societății comerciale PRESTIGE
                                             ACT ADIȚIONAL
IMPEX SRL, cu sediul în MUNICIPIUL PITEȘTI, județ
Argeș, Str. 1 DECEMBRIE 1918, bloc M4, scara B, etaj 1,         Subsemnata Boca Maria, în calitate de moștenitoare a
ap.4, înregistrată sub nr. J3/939/1992, cod unic de         unicului asociat decedat Boca Ovidiu Mircea;
                                    Văzând dispozițiile art. 202 alin. 3 din Legea nr.
înregistrare 143973, care a fost înregistrat sub nr. 7348
                                  31/1990 și art. 12 din statutul societății;
din 08.02.2008.
                                    Având în vedere următoarele documente:
  (75/407934)                             -Certificatul de deces Nr. 836427 emis de Primăria
                                  Mun. Câmpulung la data de 14.01.2008; -Certificatul de
                                  moștenitor nr. 5 din 18.01.2008 eliberat de Biroul
       Societatea Comercială                 Notarului Public Țuluca Filofteia - Câmpulung; Actul de
      DRAGONUL COMIMPEX - S.R.L.                partaj voluntar autentificat sub nr. 70/18.01.2008 la Biroul
                                  Notarului Public Țuluca Filofteia-Câmpulung,
           ACT ADIȚIONAL                   am hotărât astăzi, 23.01.2008 următoarele:
  Subsemnata ILIE JENICA, în calitate de asociat unic,         Art. 1. Încetarea calității de unic asociat al societății a
am hotărât radierea punctului de lucru din com.           d.lui Boca Ovidiu-Mircea, ca urmare a decesului acestuia.
Mușătești, jud. Argeș, completarea datelor personale ale        Art. 2. Continuarea de către Boca Maria a activității ca
                                  unic asociat, administrator și reprezentant al societății,
asociatului și administratorului, stabilirea duratei
                                  calitate dobândită de drept conform certificatului de
mandatului administratorului și extinderea obiectului de
                                  moștenitor nr. 5 din 18.01.2008.
activitate.                               Ca urmare, Art. 1 din statutul societății se
  Modificarea, pe cale de consecință, a statutului         reformulează astfel:
societății, astfel: art.2 alin. nou și art. 17 se completează      „Unicul asociat al societății este d.na Boca Maria,
cu:”llie Jenica, domiciliată în Pitești, str. Banat, bl. B11, sc.  născută la data de 20.09.1947 în Mun. Iași, jud. Iași, dom.
C, et. 2, ap. 5, jud.Argeș, posesoare a CI seria As nr.       în Mun. Câmpulung, str. Vlad Țepeș nr. 11, jud. Argeș,
198987 eliberată de Pol. Pitești la 18.06.2002”; art. 17 se     cetățean român, posesoare a C.I. Seria AS Nr. 484552
completează cu:”Durata mandatului administratorului         eliberată la data de 23.10.2006 de Poliția mun.
este nelimitată”; art. 5 se completează cu cod 6831-        Câmpulung, CNP 2470920030010, care nu va putea
agenții imobiliare; cod 4771-comerț cu amănuntul al         avea calitatea de unic asociat într-o altă societate
                                  comercială cu răspundere limitată”.
îmbrăcămintei în magazine specializate;
                                    Art. 3. Prelungirea duratei punctului de lucru al
  Prezentul act adițional face parte integrantă din statut
                                  societății din mun. Câmpulung, str. C.tin Brâncoveanu nr.
și va urma procedura legală privind publicitatea,          6, jud. Argeș, până la data de 31.12.2010.
înregistrarea și autorizarea.                      Art. 4. Capitalul social, subscris și vărsat al societății,
  Redactat în 6 ex. de către Biroul de asistență din        se menține la suma de 1.000 lei în numerar. Valoarea
cadrul O.R.C. de pe lângă Tribunalul Argeș.             nominală a unei părți sociale se menține la 10 lei.
   (76/407935)                          Numărul de părți sociale se menține la 100, numerotate
  22           MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 2894/26.V.2008

de la 001-100, deținute integral de Boca Maria.            Prezentul act adițional face parte integrantă din statut
Subsemnata Boca Maria am luat cunoștință de             și va urma procedura legală privind publicitatea,
prevederile statutului S.C. „BOCA COMP” S.R.L. și sunt       înregistrarea și autorizarea.
de acord cu acestea.                          Redactat în 6 ex. de către Biroul de asistență din
  Art. 5. DOMENIUL PRINCIPAL DE ACTIVITATE AL           cadrul O.R.C. de pe lângă Tribunalul Argeș.
SOCIETĂȚII se modifică în „COMERȚ CU RIDICATA              (80/407939)
SPECIALIZAT AL ALTOR PRODUSE, GRUPA CAEN
467”.
                                         Societatea Comercială
  ACTIVITATEA PRINCIPALĂ A SOCIETĂȚII se
                                      LINISTEA SERII PRODCOM - S.R.L.
modifică în „COMERȚ CU RIDICATA AL
ECHIPAMENTELOR ȘI FURNITURILOR DE FIERĂRIE                        NOTIFICARE
PENTRU INSTALAȚII SANITARE ȘI DE ÎNCĂLZIRE,
                                    Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
CLASA CAEN 4674”. Actualizarea obiectului de activitate
                                  Argeș notifică, în conformitate cu prevederile art. 204 alin.
conform REV II.
                                  (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și
  Celelalte prevederi ale statutului societății rămân
                                  completările ulterioare, depunerea textului actualizat al
valabile. Pentru care s-a întocmit prezentul azi,          actului constitutiv al societății comerciale LINISTEA SERII
23.01.2008, în 6 (șase) exemplare, urmând a îndeplini        PRODCOM SRL, cu sediul în COMUNA BASCOV, județ
condițiile de valabilitate prevăzute de lege.            Argeș, Str. ROTĂREȘTI-FORAJ, nr.68, înregistrată sub
  (78/407937)                           nr. J3/620/1997, cod unic de înregistrare 9937110, care a
                                  fost înregistrat sub nr. 6977 din 06.02.2008.
                                     (81/407940)
         Societatea Comercială
         BOCA COMP - S.R.L.
                                         Societatea Comercială
            NOTIFICARE                     ONIX DESING CONSULTING - S.R.L.
  Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
Argeș notifică, în conformitate cu prevederile art. 204 alin.              ACT ADIȚIONAL
(5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și       Subsemnatul SIMA GABRIEL ION, în calitate de
completările ulterioare, depunerea textului actualizat al      asociat unic, am hotărât declararea unui punct de lucru în
actului constitutiv al societății comerciale BOCA COMP       loc. Carcea, str. Aeroportului, nr. 118 - în clădirea Cămin,
SRL, cu sediul în MUNICIPIUL CÂMPULUNG, județ            jud. Dolj și recodificarea obiectului de activitate.
Argeș, Str. VLAD TEPEȘ, nr.11, înregistrată sub nr.          Modificarea, pe cale de consecință, a actului
J3/2676/1993, cod unic de înregistrare 4971502, care a       constitutiv al societății, astfel: art.3 se completează cu:
fost înregistrat sub nr. 6913 din 06.02.2008.            “Societatea are punct de lucru în loc. Carcea, str.
   (79/407938)                          Aeroportului, nr. 118 - în clădirea Cămin - valabil conform
                                  contractului”; anexa I. DOMENIUL PRINCIPAL: 439 - Alte
                                  lucrări speciale de construcții; II. ACTIVITATEA
        Societatea Comercială                PRINCIPALĂ: cod 4399 - Alte lucrări speciale de
     LINISTEA SERII PRODCOM - S.R.L.              construcții n.c.a.
                                    Prezentul act adițional face parte integrantă din actul
           ACT ADIȚIONAL                 constitutiv și va urma procedura legală privind
                                  publicitatea, înregistrarea și autorizarea.
  Subsemnatul SPATARU RADU, în calitate de asociat
                                    Redactat în 6 ex. de către Biroul de asistență din
unic, am hotărât prelungirea valabilității punctelor de lucru    cadrul O.R.C. de pe lângă Tribunalul Argeș.
din Pitești, str. N.Balcescu, nr. 106, Complex John, stand        (82/407941)
143, jud. Argeș și Pitești, str. Nicolae Bălcescu, Complex
John, nr. 106, stand 128A, jud. Argeș. Modificarea, pe
cale de consecință, a statutului societății, astfel: art. 3 alin.         Societatea Comercială
2 se completează cu: „Societatea are puncte de lucru în           ONIX DESING CONSULTING - S.R.L.
Pitești, str. Nicolae Bălcescu, Complex John, nr. 106,
stand 128A, jud. Argeș și Pitești, str. N.Bălcescu, nr. 106,               NOTIFICARE
Complex John, stand 143, jud. Argeș- valabile conform         Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
contractelor.”                           Argeș notifică, în conformitate cu prevederile art. 204 alin.
             MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 2894/26.V.2008               23

(5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și   de activitate cu codurile CAEN 4941 și 5229, schimbarea
completările ulterioare, depunerea textului actualizat al    domeniului principal și a activității principale și
actului constitutiv al societății comerciale ONIX DESING    recodificarea obiectului principal de activitate (domeniul
CONSULTING SRL, cu sediul în SAT CĂTANELE,           principal 494- Transporturi rutiere de mărfuri și servicii de
COMUNA CĂTEASCA, județ Argeș, nr.100, înregistrată       mutare și act. Princ: 4941-Transporturi rutiere de mărfuri.
sub nr. J3/142/2001, cod unic de înregistrare 13753124,      Urmare a acestei hotărâri, ANEXA actului constitutiv
care a fost înregistrat sub nr. 6730 din 05.02.2008.      se va completa și modifica astfel: domeniul principal de
  (83/407942)                         activitate cod CAEN 494-Transporturi rutiere de mărfuri și
                                servicii de mutare; act. principală: cod CAEN 4941-
                                Transporturi rutiere de mărfuri; Alte activități: cod 5229
        Societatea Comercială              Alte activități anexe transporturilor.
       SOFICON CONSULT - S.R.L.               Prezentul act adițional face parte integrantă din Actul
                                constitutiv, urmând a îndeplini condițiile de înregistrare la
          ACT ADIȚIONAL                ORC Argeș și publicarea în Monitorul Oficial. Redactat în
  Subsemnatul, SGĂRDEA FLORINEL MARIAN,            6 exemplare.
asociat unic și administrator la S.C.”SOFICON            (86/407945)
CONSULT” S.R.L. am hotărât în data de 30.01.2008
radierea punctului de lucru situat în ors Mioveni, str.1
decembrie, bl H34, sc A, et P, sc.A, ap.1, jud. Argeș și            Societatea Comercială
recodificarea obiectului de activitate, astfel: dom             NIKONF PRODEXIM - S.R.L.
principal- 471. Com. cu amănuntul în magazine
nespecializate și act Princ.- 4711: Comerț cu amănuntul                NOTIFICARE
în magazine nespecializate, cu vânz predominantă de         Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
produse alimentare, băuturi și tutun.              Argeș notifică, în conformitate cu prevederile art. 204 alin.
  Prezentul act adițional face parte integrantă din Actul   (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și
constitutiv, urmând a îndeplini condițiile de înregistrare la  completările ulterioare, depunerea textului actualizat al
ORC Argeș și publicarea în Monitorul Oficial. Redactat în    actului constitutiv al societății comerciale NIKONF
6 exemplare.                          PRODEXIM SRL, cu sediul în MUNICIPIUL PITEȘTI,
  (84/407943)                         județ Argeș, Aleea SPITALULUI, nr.10, înregistrată sub
                                nr. J3/404/2003, cod unic de înregistrare 15308824, care
                                a fost înregistrat sub nr. 6902 din 06.02.2008.
        Societatea Comercială                 (87/407946)
       SOFICON CONSULT - S.R.L.

           NOTIFICARE                        Societatea Comercială
  Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul            NIC-IANY PRIMA - S.R.L.
Argeș notifică, în conformitate cu prevederile art. 204 alin.
(5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și             ACT ADIȚIONAL
completările ulterioare, depunerea textului actualizat al     Subsemnatul IANOTESCU NICOLAE, în calitate de
actului constitutiv al societății comerciale SOFICON      asociat unic, am hotărât:
CONSULT SRL, cu sediul în SAT ULIȚA, COMUNA            - completarea datelor personale ale asociatului și
BĂLILEȘTI, județ Argeș, nr.45, înregistrată sub nr.       administratorului;
J3/223/2003, cod unic de înregistrare 15233314, care a       - stabilirea mandatului administratorului;
fost înregistrat sub nr. 6921 din 06.02.2008.           - schimbarea domeniului și activității principale;
   (85/407944)                          - recodificare obiectului de activitate conform CAEN
                                Rev. 2.
                                  Modificarea, pe cale de consecință a actului constitutiv
        Societatea Comercială              al societății, astfel: art. 1 și art. 13: „Asociatul unic al
       NIKONF PRODEXIM - S.R.L.              societății este Ianotescu Nicolae domiciliat în sat Vulpești,
                                com. Buzoești, nr. 88, jud. Argeș, posesor a CI seria AS
          ACT ADIȚIONAL                nr. 552188 eliberată de SPCLEP Costești la data de
  Subsemnatul TAMBESCU IONUȚ, în calitate de          10.01.2008”; art. 13 se completează cu: „Societatea este
asociat unic la S.C.”NIKONF PRODEXIM” S.R.L, Pitești,      administrată și reprezentată pe perioadă nelimitată de
în data de 31.01.2008, am hotărât extinderea obiectului     către Ianotescu Nicolae”; art. 8 și anexa I se completează
  24          MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 2894/26.V.2008

cu: I. DOMENIUL PRINCIPAL: 011 - Cultivarea plantelor      Pitești la data de 03.04.2007, cetățenie română, CNP-
nepermanente; II. ACTIVITATEA PRINCIPALĂ cod CAEN        1680528034997, născut la data de 28.05.1968 în mun
0111- Cultivarea cerealelor (exclusiv orez), plantelor     Pitești, județul Argeș și PATRU VERONICA, domiciliată în
leguminoase și a plantelor producătoare de semințe       sat Bascov. (com Bascov), str Paisesti DN. nr 104A,
oleaginoase”.                          județul Argeș, identificată cu CI seria AS nr. 511625,
  Prezentul act adițional face parte integrantă din actul   eliberată de SPCLEP Pitești la data de 03.04.2007
constitutiv și va urma procedura legală privind         cetățenie română, CNP- 2700703170366, născută la
publicitatea, înregistrarea și autorizarea.           data de 03.07.1970 în mun Galați, județul Galați, ambii,
  Redactat în 6 ex. de către Biroul de asistență din      având puteri depline de reprezentare ce vor fi exercitate
cadrul O.R.C. de pe lângă Tribunalul Argeș.           separat pentru o perioadă de 4 ani”.
   (88/407947)                          Prezentul act adițional, redactat de avocat Nina
                                Mihaltu. autentificat la biroul notarului public, face parte
                                integrantă din actul constitutiv al societății, urmând a
        Societatea Comercială              îndeplini condițiile de forma și publicitate prevăzute de
        NIC-IANY PRIMA - S.R.L.             lege.
                                  (90/407949)
           NOTIFICARE
  Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
Argeș notifică, în conformitate cu prevederile art. 204 alin.         Societatea Comercială
(5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și         RIV INVEST MUNTENIA - S.R.L.
completările ulterioare, depunerea textului actualizat al
                                           NOTIFICARE
actului constitutiv al societății comerciale NIC-IANY
PRIMA SRL, cu sediul în SAT VULPEȘTI, COMUNA            Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
BUZOEȘTI, județ Argeș, înregistrată sub nr. J3/484/2003,    Argeș notifică, în conformitate cu prevederile art. 204 alin.
cod unic de înregistrare 15351654, care a fost înregistrat   (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și
sub nr.6537 din 05.02.2008.                   completările ulterioare, depunerea textului actualizat al
  (89/407948)                         actului constitutiv al societății comerciale RIV INVEST
                                MUNTENIA SRL, cu sediul în COMUNA BASCOV,județ
                                Argeș, SAT PĂIȘEȘTI, nr.104A, înregistrată sub nr.
        Societatea Comercială              J3/1760/2004, cod unic de înregistrare 16866543, care a
      RIV INVEST MUNTENIA - S.R.L.             fost înregistrat sub nr. 6966 din 06.02.2008.
                                   (91/407950)
          ACT ADIȚIONAL
  Subsemnații PATRU IULIAN și PATRU VERONICA, în
                                       Societatea Comercială
calitate de asociați, întruniți în Sedința adunării Generale
                                    GIC NOSAG METAL - S.R.L. - PITEȘTI
Extraordinare din data de 22.01.2008, de comun acord
am hotărât modificarea actelor constitutive ale societății             ACT ADIȚIONAL
după cum urmează:
  1) Se declară punct de lucru situat la adresa România.    LA CONTRACTUL DE SOCIETATE SI STATUTUL
județul Argeș, mun Pitești, strada Calea București, bl 30,     S.C. GIC NOSAG METAL S.R.L.-PITEȘTI
sc C, ap 2.                            Urmare a Hotărârii Adunării Generale a Asociaților
  2) Se numește în funcția de administrator d-na PATRU     S.C. GIC NOSAG METAL S.R.L.-PITEȘTI, întrunită la
VERONICA.                            data de 12.12.2007 în prezența asociaților reprezentând
  În consecință, Actul Constitutiv se modifică după cum    100% din capitalul social total, legal constituită, la prima
urmează                             convocare, în temeiul prerogativelor conferite de
  Art. 4 se completează cu un alineat nou cu următorul     prevederile din Statutul Societății, prin împuternicitul
conținut “ Societatea are punct de lucru situat la adresa    Cocan Ovidiu-Alin, am convenit după cum urmează:
România, județul Argeș, mun Pitești, strada Calea         Art.1 Deschiderea unui Punct de lucru - fără
București, bl 30. sc C, ap 2“.                 personalitate juridică - al S.C. GIC NOSAG METAL
  Art. 18 va avea următorul conținut: în vederea unei     S.R.L.-Pitești, în localitatea Pitești, județul Argeș. Sediul
bune desfășurări a activității societății, aceasta este     Punctului de lucru este în localitatea Pitești, str. George
administrată de PATRU IULIAN, domiciliat în sat Bascov     Cosbuc, nr.33, jud. Argeș, conform Contractului de
(com Bascov), str Paisesti DN. nr 104A, județul Argeș,     Închiriere din 03.01.2008 încheiat cu S.C.
identificat cu C I seria AS nr 511611, eliberată de SPCLEP   ROMAUTOPART PITESTI S.A. - Pitești.
             MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 2894/26.V.2008               25

  Art.2 Deschiderea unui Punct de lucru - fără               Societatea Comercială
personalitate juridică - al S.C. GIC NOSAG METAL             COPY DIGITAL SERVICE - S.R.L.
S.R.L.-Pitești, în localitatea Pitești, județul Argeș. Sediul
                                           NOTIFICARE
Punctului de lucru este în localitatea Pitești, str. George
Cosbuc, nr.59, jud. Argeș, conform Contractului de         Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
                                Argeș notifică, în conformitate cu prevederile art. 204 alin.
Închiriere nr. 1000/64/29.01.2008 încheiat cu S.C.
                                (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și
SUBANSAMBLE AUTO S.A. - Pitești.                completările ulterioare, depunerea textului actualizat al
  Art.3 Ca urmare a modificării datelor personale ale     actului constitutiv al societății comerciale COPY DIGITAL
Președintelui Consiliului de Administrație al societății și   SERVICE SRL, cu sediul în MUNICIPIUL PITEȘTI, județ
respectiv reprezentantului asociatului SC Subansamble      Argeș, Str. TUDOR VLADIMIRESCU, bloc P15, scara C,
Auto SA, dl. BADEA Gheorghe, prevederile art.1 din       etaj 4, ap.19, înregistrată sub nr. J3/101/2005, cod unic
Contractul de societate și respectiv ale art. 40 din Statutul  de înregistrare 17143595, care a fost înregistrat sub nr.
                                6743 din 05.02.2008.
societății se modifică astfel:
                                   (94/407953)
  - BADEA Gheorghe - cetățean român, legitimat cu CI
seria AS, nr. 521258, eliberaă de SPCLEP Pitești la data
de 12.06.2007, născut în localitatea Hulubești, Jud.             Societatea Comercială
Dâmbovița, la data de 12 03.1946, domiciliat în Pitești,          GREEN FARM PLANT - S.R.L.
Str. Egalității, nr.48, Jud. Argeș, CNP 1460312034964.
                                          ACT ADIȚIONAL
  Art.4 Având în vedere modificările intervenite cu privire
                                  Subsemnații IANĂ CRISTIAN-PAVEL și VOICU MIHAI
la actul constitutiv al societății acesta va fi actualizat,
                                în calitate de asociați ai S.C. GREEN FARM PLANT
dându-se articolelor o nouă renumerotare, și se va
                                S.R.L, și domnul IANĂ CĂTĂLIN-PETRE, ca urmare a
depune la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă      Hotărârii Adunării Generale Extraordinare nr. 2 din
Tribunalul Argeș. Prin voința asociaților, pentru        22.01.2008, în conformitate cu Actul Constitutiv și
simplificarea formalităților prevăzute de lege, este      prevederile Legii nr.31/1990, republicată, așa cum a fost
împuternicit să efectueze actualizarea actului constitutiv   modificată până în prezent, am hotărât următoarele:
și să-l semneze în forma actualizată,în numele           1. Retragerea din societate a d-lui IANĂ CRISTIAN-
asociaților, Președintele Consiliului de Administrație al    PAVEL, ca urmare a cesiunii unui număr de 9 părți sociale
                                numerotate de la 1 la 9 inclusiv, în valoare totală de 90 ron
societății, respectiv dl. BADEA Gheorghe.
                                către dl. IANĂ CĂTALIN-PETRE, cooptat în societate,
  Celelalte prevederi ale Contractului de Societate și ale   născut în Mun. București, Sector 4, la data de
Statutului Societății rămân neschimbate.            18.05.1974, domiciliat în Mun. București, Sector 2, Șos.
   (92/407951)                        Pantelimon, nr.248-250, bl. 59-60, sc. B, et. 10, ap. 119,
                                posesor al CI seria DP nr. 011219, emisă de I.G.P. - D.E.P.
                                la 06.07.1998, având CNP 1740518424558. Participarea
        Societatea Comercială              la profit și pierdere este IANĂ CĂTĂLIN-PETRE 95% și
       GIC NOSAG METAL - S.R.L.              VOICU MIHAI 5%.
                                  2. Recodificarea obiectului și activității principale de
           NOTIFICARE                activitate, noul cod CAEN fiind 7311-activități ale
                                agențiilor de publicitate.
  Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul      Prezentul act adițional face parte integrantă din actul
Argeș notifică, în conformitate cu prevederile art. 204 alin.  constitutiv al societății și a fost întocmit în 6(șase)
(5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și   exemplare.
completările ulterioare, depunerea textului actualizat al      (95/407954)
actului constitutiv al societății comerciale GIC NOSAG
METAL SRL, cu sediul în MUNICIPIUL PITEȘTI, județ
                                       Societatea Comercială
Argeș, Str. GEORGE COȘBUC, nr. 33, Camera 7,                GREEN FARM PLANT - S.R.L.
înregistrată sub nr. J3/1905/2004, cod unic de
înregistrare 16939009, care a fost înregistrat sub nr. 6733              NOTIFICARE
din 05.02.2008.                          Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
  (93/407952)                         Argeș notifică, în conformitate cu prevederile art. 204 alin.
  26          MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 2894/26.V.2008

(5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și    Participarea la beneficii și pierderi este de:
completările ulterioare, depunerea textului actualizat al     - 55% pentru, NICOLESCU HORIA - MIHAI
actului constitutiv al societății comerciale GREEN FARM      - 45% pentru S.C. SIGURA - TOTAL FIRE &
PLANT SRL, cu sediul în SAT GLÂMBOCU, COMUNA         BUILDING ENGINEERING S.R.L.
BASCOV, județ Argeș, Str. ROTĂREȘTI-GLÂMBOC,
                                 7) Se stabilește și se recodifică obiectul de activitate al
nr.FN, înregistrată sub nr. J3/604/2005, cod unic de
înregistrare 17408455, care a fost înregistrat sub nr.6908  societății conform Ordinului nr.337/20.04.2007, privind
din 06.02.2008.                        actualizarea clasificării activităților din economia
  (96/407955)                        națională - CAEN astfel:
                                 Societatea comercială își va desfășura activitatea
                               principală în domeniul 855 - Alte forme de învățământ,
      Societatea Comercială               având ca obiect principal de activitate cod CAEN 8559
  SIGURA PROMETEU & CONSULT - S.R.L.
                               Alte forme de învățământ n.c.a.
          ACT ADIȚIONAL                 De asemenea societatea va mai putea desfășura
                               activități în următoarele domenii:
      LA ACTUL CONSTITUTIV
                                 4321 Lucrări de instalații electrice
  AL SOCIETATII COMERCIALE S.C. SIGURA
     PROMETEU & CONSULT SRL,                 4322 Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer
                               condiționat
       DIN DATA DE 23.01.2008
                                 4329 Alte lucrări de instalații pentru construcții
  În baza hotărârii adunării generale a asociaților nr.     8020 Activități de servicii privind sistemele de
1/15.01.2008, a hotărârii adunării generale a asociaților   securizare
nr. 2/23.01.2008 și a contractului de cesiune din
                                 4761 Comerț cu amănuntul al cărților, în magazine
15.01.2008, actul constitutiv al S.C. SIGURA
PROMETEU & CONSULT SRL, se modifică și se           specializate
completează astfel:                        6201 Activități de realizare a soft-ului la comandă
  1) Se schimbă sediului social în orașul Pitești, str. 1  (software orientat client)
Decembrie 1918 nr. 46, județul Argeș.               6202 Activități de consultanță în tehnologia informației
  2) Se deschide un punct de lucru în București, str.      6203 Activități de management (gestiune și
Italiana nr. 13, apt. 10, sector 2.              exploatare) a mijloacelor de calcul
  3) Se revocă din funcția de Administrator domnul       6311 Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web
Ovidiu Mihalache.
                               și activități conexe
  4) Se numește în funcția de Administrator dl
NICOLESCU HORIA - MIHAI, domiciliat în România,          7111 Activități de arhitectură
București, str. Italiana nr. 13, ap10, sector 2, născut la    7490 Alte activități profesionale, științifice și tehnice
data de 10.07.1949, în Mun. Sibiu, posesor de act de     n.c.a.
identitate tip C.I. seria DP nr.122513, emisă de INEP, la     7112 Activități de inginerie și consultanță tehnică
data de 28.12.2006, cod numeric personal           legate de acestea
149.07.10.40.02.38, având puteri depline de            5920 Activități de realizare a înregistrărilor audio și
reprezentare.                         activități de editare muzicală
  5) S.C. NISAR SRL, cedează către asociatul existent
                                 6399 Alte activități de servicii informaționale n.c.a.
NICOLESCU HORIA - MIHAI 25 părți sociale cu o valoare
nominală de 20 lei, cu o valoare totală de 500 lei,        7410 Activități de design specializat
reprezentând 25 % din capitalul social al societății.       8230 Activități de organizare a expozițiilor, târgurilor și
  6) În urma celor hotărâte mai sus, capitalul social al  congreselor
societății format din 100 părți sociale cu o valoare       8291 Activități ale agențiilor de colectare și a birourilor
nominală de 20 lei fiecare, totalizând 2.000 lei, are     (oficiilor) de raportare a creditului
următoarea configurație:                     8532 Învățământ secundar, tehnic sau profesional
  - NICOLESCU HORIA - MIHAI - 55 părți sociale cu o       8551 Învățământ în domeniul sportiv și recreațional
valoare nominală de 20 lei, cu o valoare totală de 1.100
                                 8299 Alte activități de servicii suport pentru
lei, reprezentând 55% din capitalul social al societății.
  - S.C. SIGURA - TOTAL FIRE & BUILDING           întreprinderi n.c.a.
ENGINEERING S.R.L. - 45 părți sociale cu o valoare        8552 Învățământ în domeniul cultural (limbi străine,
nominală de 20 lei, cu o valoare totală de 900 lei,      muzică, teatru, dans, arte plastice și alte domenii).
reprezentând 45 % din capitalul social al societății.        (97/407956)
             MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 2894/26.V.2008                27

      Societatea Comercială                în Parbold, Anglia, domiciliat în Rose Acre, Croft Road,
   SIGURA PROMETEU & CONSULT - S.R.L.             Oban, PA34 5JD, identificat cu pașaport, tip P, nr.
                                 080129060, emis de Autoritățile Britanice (UKPA) la data
            NOTIFICARE                de 02.08.05. Art. 5 din Actul Constitutiv al societății va
  Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul    avea următorul cuprins: ”Capitalul social, total subscris și
Argeș notifică, în conformitate cu prevederile art. 204 alin.  vărsat este de 500 RON împărțit în 50 de părți sociale
(5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și    egale cu valoare, nominală de 10 RON deținute de
completările ulterioare, depunerea textului actualizat al    asociați astfel: Diaconu Emanuela-Cristina aport la
actului constitutiv al societății comerciale SIGURA       capital 170 Ron echivalând cu 17 părți sociale
PROMETEU & CONSULT SRL, cu sediul în MUNICIPIUL         reprezentând 34% din capitalul social total, având cota de
PITEȘTI, județ Argeș, Str. 1 DECEMBRIE 1918, nr.46,
                                 participare la beneficii/pierderi de 34%; Onu Octav, aport
camera 3, etaj 1, înregistrată sub nr. J3/738/2005, cod
                                 la capital 170 Ron, echivalând cu 17 părți sociale
unic de înregistrare 17474777, care a fost înregistrat sub
                                 reprezentând 34% din capitalul social total, având cota de
nr. 6899 din 06.02.2008.
   (98/407957)                         participare la beneficii/pierderi de 34% și Willis Alistair lan
                                 aport la capital 160 Ron, echivalând cu 16 părți sociale
                                 reprezentând 32% din capitalul social total, având cota de
       Societatea Comercială                participare la beneficii/pierderi de 32%. Art. 16 din Actul
     SMD ELECTRIC SISTEM - S.R.L.              Constitutiv al societății va avea următorul cuprins:
                                 ”Societatea este administrată și reprezentată cu puteri
           ACT ADIȚIONAL                depline de către Onu Octav. Toate celelalte articole din
  Subsemnații Diaconu Emanuela-Cristina și Tita         statut care nu contravin prezentului act adițional rămân
Constantin, în calitate de asociați la S.C. BUTTERFLY      neschimbate. Prezentul act adițional modifică,
DIGITAL SERVICES S.R.L, în virtutea drepturilor         completează făcând parte integrantă din statutul acestei
conferite de actul constitutiv și de lege am hotărât       societăți, iar din punct de vedere al formei, publicării și
urmatoarele: 1. Cooptarea în societate a 2 asociați ,Onu     înregistrării, urmează prevederile Legii nr. 31/1990
Octav și Willis Alistair lan. 2. Retragerea din societate a   modificată. Tehnoredactat, astăzi, în 6 exemplare.
asociatului Tita Constantin și cesionarea de către acesta      (99/407958)
a celor 49 părți sociale, conf. Contract de cesiune.
3. Retragerea din funcția de administrator a asociatului
Tita Constantin care se consideră descărcat de gestiunea           Societatea Comercială
acestei societăți și numirea în funcția de administrator a         SMD ELECTRIC SISTEM - S.R.L.
asociatului Onu Octav pe o perioadă nelimitată de timp de
la data prezentului act. 4. Schimbarea domeniului                    NOTIFICARE
principal de activitate și a activității principale astfel:     Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
Domeniul principal 432-Lucrări de instalații electrice și
                                 Argeș notifică, în conformitate cu prevederile art. 204 alin.
tehnico-sanitare și alte lucrări de instalații pentru
                                 (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și
construcții și Activitaea principală 4321-Lucrări de
                                 completările ulterioare, depunerea textului actualizat al
instalații electrice. 5. Completare date personale asociat
                                 actului constitutiv al societății comerciale SMD
Diaconu Emanuela-Cristina, ident. cu C.I. seria AS nr.
                                 ELECTRIC SISTEM SRL, cu sediul în MUNICIPIUL
536337, emisă de Pol. C. de Ag. la data de 17.09.07,
domiciliată în C. de Ag, str. Ep. Nichita, bl. A18, sc. A, et.  CURTEA DE ARGEȘ, județ Argeș, Str. EP. NICHITA, bloc
3, ap. 7) jud. Ag. 6. Schimbarea denumirii firmei în SC     A18, scara A, etaj 3, ap.7, înregistrată sub nr.
SMD ELECTRIC SISTEM SRL conf. dovezii privind          J3/1543/2005, cod unic de înregistrare 17880961, care a
disponib. firmei nr. 66986/28.11.07 elib. de ORC Ag. Ca     fost înregistrat sub nr. 6918 din 06.02.2008.
urmare a acestor hotărâri actul constitutiv al societății se     (100/407959)
modifică astfel: Art.1 din Actul Constitutiv se va completa
cu datele noilor asociați: Onu Octav cet. român, născut la
data de 12.02.1978 în mun. Iași, jud. Iași, domiciliat în           Societatea Comercială
mun. C. de Ag., str Banu Maracine, bl. 7, sc. A, et. 2,           ȘTEFIMAR EUROCONS - S.R.L.
ap.15, jud. Ag, identificat cu CI seria AS nr. 516747,
emisă de Pol. C. de Ag. la data de 15 05.07, CNP                   ACT ADIȚIONAL
1780212033075 și Willis Alistair lan, cet. britanic,        Subsemnatul ȘTEFĂNESCU MARIN, în calitate de
cunoscător al limbii române, născut la data de 06.06.1964    asociat unic, am hotărât completarea elementelor
  28          MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 2894/26.V.2008

sediului societății acesta devenind com. Cuca, sat Măcăi,     4) Se retrage din funcția de administrator și se
nr. 21, jud. Argeș și extinderea obiectului de activitate.   descarcă din gestiune d-nul NEGUT MARIAN- OVIDIU.
  Modificarea pe cale de consecință a actului constitutiv,    5) Se numesc în funcția de administrator d-na
astfel: art.4:” Societatea are sediul în com. Cuca, sat     COJOCARU MIRELA-ANCA și COJOCARU OVIDIU.
Măcăi, nr. 21, jud. Argeș“; anexa la actul constitutiv se     6) Se precizează mandatul administratorului pentru o
completează cu cod 4321, 4322, 4329,8020, 4331, 4332,      perioadă de 4 ani.
4333,4334, 4339, 4399.                       În consecință, Actul constitutiv se modifică după cum
  Prezentul act adițional face parte integrantă din actul   urmează:
constitutiv și va urma procedura legală privind          Art. 1 se modifică și va avea următorul conținut:
publicitatea, înregistrarea și autorizarea.           „Societatea are ca asociați pe: 1) COJOCARU MIRELA-
  Redactat în 6 ex. de către Biroul de asistență din     ANCA, domiciliată în mun Câmpulung, sat Voinesti (com.
cadrul O.R.C. de pe lângă Tribunalul Argeș.
                                Leresti), județul Argeș, identificată cu C I seria AS nr
   (101/407960)
                                461758, eliberată de SPCLEP Câmpulung la data de
                                19.05.2006, cetățenie română, CNP 2670806030041,
       Societatea Comercială               născută la data de 06.08.1967 în mun Câmpulung,
      ȘTEFIMAR EUROCONS - S.R.L.              județul Argeș; 2) COJOCARU OVIDIU, domiciliat în mun
                                Câmpulung str. Graiului, nr 65, bl P4, sc B, et 3, ap 12,
           NOTIFICARE                județul Argeș, identificat cu C.I. seria AS nr. 245544
  Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul    eliberată de Poliția mun. Câmpulung la data de
Argeș notifică, în conformitate cu prevederile art. 204 alin.  07.03.2003, cetățenie română, CNP 1550428030020,
(5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și   născut la data de 28.04.1955 în com Stoenesti, județul
completările ulterioare, depunerea textului actualizat al    Argeș.
actului constitutiv al societății comerciale ȘTEFIMAR       Art. 8 se modifică și va avea următorul conținut:
EUROCONS SRL, cu sediul în SAT MĂCĂI, COMUNA          „Capitalul social subscris și vărsat este de 5.000 lei, în
CUCA, județ Argeș, nr.21, înregistrată sub nr.         numerar, și se divide în 500 părți sociale, cu o valoare
J3/2101/2005, cod unic de înregistrare 18172726, care a     nominală de 10 lei, numerotate de la 1 la 500 inclusiv, iar
fost înregistrat sub nr. 7113 din 07.02.2008.          participarea la capitalul social total este următoarea:
   (102/407961)                        COJOCARU MIRELA-ANCA deține 450 părți sociale în
                                valoare de 4 500 lei, numerotate de la 1 la 450 inclusiv,
                                reprezentând 90,00 % din capitalul social total,
      Societatea Comercială                COJOCARU OVIDIU deține 50 părți sociale în valoare de
    SUPER GOLD IMOBILIARE - S.R.L.             500 lei, numerotate de la 451 la 500 inclusiv,
                                reprezentând 10,00 % din valoarea capitalului social total.
          ACT ADIȚIONAL
                                  Art 22 “În vederea unei bune desfășurări a activității
  NEGUT MARIAN-OVIDIU, reprezentantul societății “       societății, aceasta este administrată de d-na COJOCARU
SUPER GOLD INVEST “ S.A. - în calitate de asociat unic     MIRELA-ANCA și COJOCARU OVIDIU, ambii cetățeni
al Societății Comerciale “SUPER GOLD IMOBILIARE“        români, având puteri depline și egale de reprezentare, ce
SRL și COJOCARU MIRELA-ANCA și COJOCARU
                                pot fi exercitate separat pentru o perioadă de 4 ani. “
OVIDIU, în calitate de invitați, de comun acord am hotărât
                                  Art 41 “Participarea la împărțirea beneficiilor și la
în data de 28.12.2007 modificarea Actului Constitutiv al
                                suportarea pierderilor se face de către asociați conform
societății după cum urmează:
                                participării la capitalul social, respectiv - COJOCARU
  1) Se cooptează în societate în calitate de asociați d-
                                MIRELA-ANCA = 90,00 %; - COJOCARU OVIDIU =
na COJOCARU MIRELA-ANCA și COJOCARU OVIDIU
  2) Se retrage din societate persoana juridică “ SUPER    10,00 %. “
GOLD INVEST “ S.A., care cesionează 450 părți sociale       De la data prezentului act adițional, d-na COJOCARU
în valoare de 4 500 lei, d-nei COJOCARU MIRELA-         MIRELA-ANCA și COJOCARU OVIDIU își însușesc în
ANCA, care consimte la preluarea părților sociale în      totalitate Actul Constitutiv al societății și preiau toate
valoare de 4 500 lei, conform contractului de cesiune.     drepturile și obligațiile aferente.
  3) Se retrage din societate persoana juridică “SUPER      Prezentul act adițional, redactat de avocat Nina
GOLD INVEST“ S.A. care cesionează 50 părți sociale în      Mihaltu, face parte integrantă din actele constitutive ale
valoare de 500 lei, d-lui COJOCARU OVIDIU, care         societății, urmând a îndeplini condițiile de formă și
consimte la preluarea părților sociale în valoare de 500 lei  publicitate prevăzute de lege.
conform contractului de cesiune.                  (103/407962)
             MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 2894/26.V.2008               29

       Societatea Comercială                Prezentul act face parte din statut, urmând a îndeplini
     OPTIMUM CONSULTING - S.R.L.              condițiile de înregistrare la O.R.C. Argeș și publicare în
                                Monitorul Oficial. Redactat astăzi, 04.02.2008, în 6
          ACT ADIȚIONAL                exemplare.
 Subsemnații POJOREANU ANDREI LAURENȚIU și            (106/407965)
DĂNCUȘ IOANA IRINA CĂTĂLINA, în calitate de
asociați, am hotărât declararea unui punct de lucru în
                                        Societatea Comercială
mun. București, Calea 13 Septembrie, nr. 90, sector 5.
                                        PAN VEL TRANS - S.R.L.
 Modificarea, pe cale de consecință, a actului
constitutiv al societății, astfel: art.3 din statut se                NOTIFICARE
completează cu: “Societatea are punct de lucru în mun.
București, Calea 13 Septembrie, nr. 90, sector 5 - valabil     Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
conform contractului”;                     Argeș notifică, în conformitate cu prevederile art. 204 alin.
 Prezentul act adițional face parte integrantă din actul    (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și
constitutiv și va urma procedura legală privind         completările ulterioare, depunerea textului actualizat al
                                actului constitutiv al societății comerciale PAN VEL
publicitatea, înregistrarea și autorizarea.
                                TRANS SRL, cu sediul în MUNICIPIUL CÂMPULUNG,
 Redactat în 6 ex. de către Biroul de asistență din
                                județ Argeș, Str. CPT.I.BECLEANU, nr. 16, bloc C7, scara
cadrul O.R.C. de pe lângă Tribunalul Argeș.
                                B, etaj 3, ap. 7, înregistrată sub nr. J3/2190/2007, cod
  (104/407963)
                                unic de înregistrare 22666116, care a fost înregistrat sub
                                nr. 6740 din 05.02.2008.
       Societatea Comercială                 (107/407966)
     OPTIMUM CONSULTING - S.R.L.

           NOTIFICARE                        Societatea Comercială
                                       TRIOPOP GDR 2007 - S.R.L.
  Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
Argeș notifică, în conformitate cu prevederile art. 204 alin.            ACT ADIȚIONAL
(5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și
                                  Subsemnații POPA DUMITRU și POPA RADU, în
completările ulterioare, depunerea textului actualizat al    calitate de asociați, am hotărât declararea unui punct de
actului constitutiv al societății comerciale OPTIMUM      lucru în Pitești, str. Prundu Mic, nr. 10, jud. Argeș.
CONSULTING SRL, cu sediul în SAT VALEA MARE-            Modificarea, pe cale de consecință, a actului
PODGORIA, ORAȘ ȘTEFĂNEȘTI, județ Argeș, Șos.          constitutiv al societății, astfel: art. 3 se completează cu:
NAȚIONALĂ, nr. 72, CAMERA 2, înregistrată sub nr.        “Societatea are punct de lucru în Pitești, str. Prundu Mic,
J3/1888/2007, cod unic de înregistrare 22452252, care a     nr. 10, jud. Argeș - valabil conform contractului”.
fost înregistrat sub nr. 6930 din 06.02.2008.            Prezentul act adițional face parte integrantă din actul
   (105/407964)                        constitutiv și va urma procedura legală privind
                                publicitatea, înregistrarea și autorizarea.
                                  Redactat în 6 ex. de către Biroul de asistență din
        Societatea Comercială              cadrul O.R.C. de pe lângă Tribunalul Argeș.
       PAN- VEL TRANS - S.R.L.                (108/407967)
          ACT ADIȚIONAL
  Subsemnatul PANCU ADRIAN, asociat unic la S.C.”               Societatea Comercială
PAN-VEL TRANS “ S.R.L., am hotărât:                     TRIOPOP GDR 2007 - S.R.L.
  1. Deschiderea unui punct de lucru, începând cu data
de 04.02.2008, situat în Mun. Câmpulung, str. Traian nr.               NOTIFICARE
13, jud. Argeș, în baza contractului de închiriere cu nr.     Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
90652/20.11.2007, valabil până la 01.12.2009. Urmare      Argeș notifică, în conformitate cu prevederile art. 204 alin.
celor hotărâte, statutul se modifică și se completează     (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și
astfel:                             completările ulterioare, depunerea textului actualizat al
  - la art. 4 se adaugă un alineat nou: „ Societatea are    actului constitutiv al societății comerciale TRIOPOP GDR
punct de lucru situat în: Mun. Câmpulung, str          2007 SRL, cu sediul în MUNICIPIUL PITEȘTI, județ
Traian,nr.13, jud. Argeș;”                   Argeș, Aleea IOAN ANDRIEȘESCU, bloc J14, scara D,
  30          MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 2894/26.V.2008

etaj 3, ap.14, înregistrată sub nr. J3/2238/2007, cod unic   înregistrată sub nr. J3/242/1991, cod unic de înregistrare
de înregistrare 22688092, care a fost înregistrat sub nr.    133244, care a fost înregistrat sub nr. 7238 din
6562 din 05.02.2008.                      07.02.2008.
   (109/407968)                          (112/407971)


       Societatea Comercială                       Societatea Comercială
      ANDREMIR ELLA 2008 - S.R.L.
                                         LADY MARIA - S.R.L.
          ACT ADIȚIONAL
                                     HOTĂRÂREA NR. 1 DIN 28.01.2008
  Subsemnații    CHIȚULESCU     EUGENIA și
                                  Subsemnata ENE MARGARETA în calitate de asociat
CHIȚULESCU NICOLAE - CĂTĂLIN, în calitate de
asociați, astăzi 05.02.2008, am hotărât deschiderea unui    unic, am hotărât actualizarea obiectului de activitate
punct de lucru în Mun. Pitești, Complexul Comercial       conform CAEN Rev. 2.
“JOHN”, str. Nicolae Bălcescu nr. 106, standul nr.106,       Domeniul principal de activitate/activitatea principală
jud.Argeș.                           este 1071 - Fabricarea pâinii; fabricarea prăjiturilor și a
  Astfel Actul Constitutiv al Societății se completează    produselor proaspete de patiserie.
după cum urmează:                         Prezenta hotărâre va urma procedura legală privind
  «Cap. II, Art. 4 -Societatea are deschis un punct de     publicitatea, înregistrarea și autorizarea.
lucru în Mun. Pitești, Complexul Comercial “JOHN”, str.       (113/407972)
Nicolae Bălcescu nr. 106, standul nr. 106, jud. Argeș.»
  Prezentul act îndeplinește procedura legală privind
înregistrarea,autorizarea și publicarea. Red. în 6 ex.             Societatea Comercială
astăzi, 05.02.2008.                               LADY MARIA - S.R.L.
  (110/407969)
                                           NOTIFICARE

        Societatea Comercială                Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
       MINI BAR CACTUS - S.R.L.              Argeș notifică, în conformitate cu prevederile art. 204 alin.
                                (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și
     HOTĂRÂREA NR. 1 DIN 01.02.2008             completările ulterioare, depunerea textului actualizat al
  Subsemnatul ZĂBAVA D CONSTANTIN, în calitate de       actului constitutiv al societății comerciale LADY MARIA
asociat unic, am hotărât actualizarea obiectului de       SRL, cu sediul în MUNICIPIUL PITEȘTI, județ Argeș, Str.
activitate conform CAEN Rev. 2.                 STADIONULUI, nr.33, înregistrată sub nr. J3/286/1993,
  Domeniul principal de activitate/activitatea principală   cod unic de înregistrare 3545223, care a fost înregistrat
este 4711 - Comerț cu amănuntul în magazine           sub nr. 6994 din 06.02.2008.
nespecializate, cu vânzare predominantă de produse         (114/407973)
alimentare, băuturi și tutun.
  Prezenta hotărâre va urma procedura legală privind
publicitatea, înregistrarea și autorizarea.                  Societatea Comercială
  (111/407970)                               POLI-PREST G.D. - S.R.L.

                                           NOTIFICARE
        Societatea Comercială
                                  Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
       MINI-BAR CACTUS - S.R.L.
                                Argeș notifică, în conformitate cu prevederile art. 204 alin
           NOTIFICARE                (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și
                                completările ulterioare, depunerea textului actualizat al
  Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
Argeș notifică, în conformitate cu prevederile art. 204 alin.  actului constitutiv al societății comerciale POLI-PREST
(5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și   G.D. SRL, cu sediul în MUNICIPIUL PITEȘTI, județ
completările ulterioare, depunerea textului actualizat al    Argeș, Str. DEPOZITELOR, nr. 31BIS, înregistrată sub nr.
actului constitutiv al societății comerciale MINI-BAR      J3/336/1993, cod unic de înregistrare 3548092, care a
CACTUS SRL, cu sediul în ORAȘ MIOVENI, județ Argeș,       fost înregistrat sub nr. 9825 din 20.02.2007.
Cart. COLIBASI BULEVARDUL DACIA, nr.82,               (115/407974)
             MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 2894/26.V.2008                31

        Societatea Comercială              încheiat la data de 17.12.2007 și a Hotărârii Generale a
        RENTAL JULIEN - S.R.L.              Asociaților din 17.12.2007, prin care S C MEDEXIM
                                TRADING CO S.R.L. deține 16 părți sociale, cu valoarea
     HOTĂRÂREA NR. 1 DIN 25.01.2008             nominală de 10 lei fiecare, reprezentând 80% din
  Subsemnații BUTOI EMIL ION și PANDELE MARIAN,        capitalul social, iar S C RELAD INTERNATIONAL
în calitate de asociați, am hotărât actualizarea obiectului   PHARMA S.R.L. deține un număr de 4 părți sociale, cu
de activitate conform CAEN Rev. 2.               valoarea nominală de 10 lei fiecare, reprezentând 10%
  Domeniul principal de activitate/activitatea principală   din capitalul social, am hotărât în ședința extraordinară
este cod CAEN 4120 -Lucrări de construcție a clădirilor     din data de 10.01.2008, următoarele:
rezidențiale și nerezidențiale.                   Art. 1. Obiectul de activitate al societății se recodifică,
  Prezenta hotărâre va urma procedura legală privind      conform Ordinului nr. 337/2007 al Institutului Național de
publicitatea, înregistrarea și autorizarea.           Statistică privind actualizarea Clasificării activităților din
  (116/407975)                        economia națională - CAEN și se completează,
                                modificându-se astfel, după cum urmează
                                  Domeniul principal de activitate:
        Societatea Comercială                Comerț cu amănuntul, cu excepția autovehiculelor și
        RENTAL JULIEN - S.R.L.              motocicletelor - diviziune CAEN 47
                                  Obiectul principal de activitate:
           NOTIFICARE                  Comerț cu amănuntul, al altor bunuri, în magazine
                                specializate - grupa CAEN 477
  Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
                                  Activitatea principală
Argeș notifică, în conformitate cu prevederile art. 204 alin.
                                  Comerț cu amănuntul al produselor farmaceutice, în
(5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și
                                magazine specializate - cod CAEN 4773
completările ulterioare, depunerea textului actualizat al
                                  Activități secundare:
actului constitutiv al societății comerciale RENTAL
                                  Cod CAEN 2120 - Fabricarea preparatelor
JULIEN SRL, cu sediul în COMUNA BRADU, județ Argeș,
                                farmaceutice,
înregistrată sub nr. J3/1505/1993, cod unic de
                                  Cod CAEN 4619 - Intermedieri în comerțul cu produse
înregistrare 4228835, care a fost înregistrat sub nr. 7245
                                diverse,
din 07.02.2008.
                                  Cod CAEN 4646 - Comerț cu ridicata al produselor
  (117/407976)                        farmaceutice,
                                  Cod CAEN 4690 - Comerț cu ridicata nespecializat,
                                  Cod CAEN 4729 - Comerț cu amănuntul al altor
        Societatea Comercială
                                produse alimentare, în magazine specializate,
         IMUNOFARM - S.R.L.
                                  Cod CAEN 4774 - Comerț cu amănuntul al articolelor
           HOTĂRÂREA                 medicale și ortopedice, în magazine specializate,
                                  Cod CAEN 4775 - Comerț cu amănuntul al produselor
   ADUNĂRII GENERALE A ASOCIAȚILOR              cosmetice și de parfumerie, în magazine specializate,
                                  Cod CAEN 4761 - Comerț cu amănuntul al cărților, în
          NR. 01/10.01.2008
                                magazine specializate,
  Subscrisele:                           Cod CAEN 4762 - Comerț cu amănuntul al ziarelor și
  S.C. MEDEXIM TRADING CO S.R.L. cu sediul în         articolelor de papetărie, în magazine specializate,
București, str Valea Argeșului nr 10, bloc M24, et 5 ap 34,     Cod CAEN 4778 - Comerț cu amănuntul al altor bunuri
sector 6, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului sub  noi, în magazine specializate,
nr J40/18491/1992, având CUI 3579188, reprezentată         Redactată și semnată în patru exemplare astăzi,
prin ALBU BOGDAN CRISTIAN, în baza Hotărârii          10.01.2008
Adunării Generale a Asociaților din data de 26.11.2007,       (118/407977)
  și
  S.C. RELAD INTERNATIONAL PHARMA S.R.L. cu
sediul în Galați, str Drumul de Centură nr 3, județ Galați,          Societatea Comercială
înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului sub nr             RADICAL ROMPIT - S.R.L.
J17/479/1997, având CUI 9531057, reprezentată prin
POPA DRAGOS, în baza Hotărârii Adunării Generale a            HOTĂRÂREA NR.1 DIN 28.01.2008
Asociaților din data de 26.11.2007,                Subsemnatul POPESCU GHEORGHE în calitate de
  în calitate de noi asociați ai societății comerciale     asociat unic, am hotărât actualizarea obiectului de
IMUNOFARM S.R.L., în baza Contractului de cesiune        activitate conform CAEN Rev. 2.
  32             MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 2894/26.V.2008

  Domeniul principal de activitate/activitatea principală          (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și
este 4771- Comerț cu amănuntul al îmbrăcămintei, în              completările ulterioare, depunerea textului actualizat al
magazine specializate.                            actului constitutiv al societății comerciale EUROL
  Prezenta hotărâre va urma procedura legală privind             INDUSTRIES 97 SRL, cu sediul în COMUNA
publicitatea, înregistrarea și autorizarea.
                                       CĂTEASCA, județ Argeș, nr. 422, înregistrată sub nr.
  (119/407978)
                                       J3/1325/1994, cod unic de înregistrare 6198960, care a
                                       fost înregistrat sub nr. 7074 din 07.02.2008.
         Societatea Comercială                      (122/407981)
         RADICAL-ROMPIT - S.R.L.

              NOTIFICARE                              Societatea Comercială
  Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul                   BERMI GENERAL - S.R.L.
Argeș notifică, în conformitate cu prevederile art. 204 alin.
(5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și                HOTĂRÂREA NR. 1 DIN 07.02.2008
completările ulterioare, depunerea textului actualizat al
actului constitutiv al societății comerciale RADICAL-              Subsemnata CORCAU MIOARA INGRID, în calitate
ROMPIT SRL, cu sediul în MUNICIPIUL PITEȘTI, județ              de asociat unic, am hotărât actualizarea obiectului de
Argeș, Str. NICOLAE BĂLCESCU, nr.64, înregistrată sub             activitate conform CAEN Rev. 2.
nr. J3/1014/1994, cod unic de înregistrare 5928756, care             Domeniul principal de activitate/activitatea principală
a fost înregistrat sub nr. 6970 din 06.02.2008.                este 4212- lucrări de construcții a căilor ferate de
   (120/407979)                               suprafață și subterane.
                                         Prezenta hotărâre va urma procedura legală privind
        Societatea Comercială                     publicitatea, înregistrarea și autorizarea.
       EUROL INDUSTRIES 97 - S.R.L.                     (123/407982)

     HOTĂRÂREA NR. 1 DIN 28.01.2008
  Subsemnatul BULF ION, în calitate de asociat unic,                      Societatea Comercială
am hotărât actualizarea obiectului de activitate conform                    BERMI GENERAL - S.R.L.
CAEN Rev. 2.
  Domeniul principal de activitate/activitatea principală                        NOTIFICARE
este cod 1101 - Distilarea, rafinarea și mixarea băuturilor
                                         Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
alcoolice.
  Prezenta hotărâre va urma procedura legală privind             Argeș notifică, în conformitate cu prevederile art. 204 alin.
publicitatea, înregistrarea și autorizarea.                  (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și
  (121/407980)                               completările ulterioare, depunerea textului actualizat al
                                       actului constitutiv al societății comerciale BERMI
                                       GENERAL SRL, cu sediul în MUNICIPIUL PITEȘTI, județ
        Societatea Comercială
       EUROL INDUSTRIES 97 - S.R.L.                   Argeș, Str. TUDOR VLADIMIRESCU, bloc D1A, scara A,
                                       ap.8, înregistrată sub nr. J3/62/1997, cod unic de
              NOTIFICARE                     înregistrare 9143896, care a fost înregistrat sub nr. 7064
  Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul           din 07.02.2008.
Argeș notifică, în conformitate cu prevederile art. 204 alin.           (124/407983)


                      EDITOR: PARLAMENTUL ROMÂNIEI — CAMERA DEPUTAȚILOR

                 „Monitorul Oficial“ R.A., Str. Parcului nr. 65, sectorul 1, București; C.I.F. RO427282,
            IBAN: RO55RNCB0082006711100001 Banca Comercială Română — S.A. — Sucursala „Unirea“ București                                                                 &JUYDGY|254603|
          și IBAN: RO12TREZ7005069XXX000531 Direcția de Trezorerie și Contabilitate Publică a Municipiului București
                            (alocat numai persoanelor juridice bugetare)
              Tel. 318.51.29/150, fax 318.51.15, e-mail: marketing@ramo.ro, internet: www.monitoruloficial.ro
                Adresa pentru publicitate: Centrul de vânzări și informare, București, șos. Panduri nr. 1,
                bloc P33, parter, sectorul 5, tel. 411.58.33 și 410.47.30, fax 410.77.36 și 410.47.23
                               Tiparul: „Monitorul Oficial“ R.A.

Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, nr. 2894/26.V.2008 conține 32 de pagini.      Prețul: 0,96 lei        ISSN  1220–4889

								
To top