mof4_2008_1994 by tradetrek

VIEWS: 82 PAGES: 32

									                        PARTEA    A  IV-A
Anul 176 (XVIII) — Nr. 1994     PUBLICAȚII ALE AGENȚILOR ECONOMICI                 Joi, 10 aprilie 2008          PUBLICAȚII ALE AGENȚILOR ECONOMICI
     Societatea Comercială                Comerțului de pe lângă Tribunalul Sibiu sub nr.
 HARTING ROMANIA MANUFACTURING - S.C.S.            J 32/712/2003, CUI 15486112.
                                 Acționând în conformitate cu cele de mai sus ținem cu
        HOTARAREA                   renunțare la orice condiții de formă și privind termenele
  ADUNARII GENERALE A ASOCIATILOR              termene precum și cu renunțare la dreptul de a ataca
    SOCIETATII HARTING ROMANIA
                               prezenta hotărâre datorită unei astfel de nerespectări țin o
 MANUFACTURING SOCIETATE IN COMANDITA
                                 Adunare generală a asociaților
PRIVIND MUTAREA SEDIULUI SI DESCHIDEREA
     UNUI PUNCT DE LUCRU                   HARTING Romania Manufacturing Societate în
                               Comandită
  La sediul societății DACIA GmbH, Marienwerderstr. Nr.
                                 și hotărâm următoarele:
3, 32339 Espelkamp, Germania, s-au prezentat:
                                 1. Mutarea sediului societății din str. Râului nr. 33,
  1. dna Margrit Harting, născută la data de 03.02.1945
                               Sibiu, jud. Sibiu în str. Europa Unită nr. 21, Sibiu, jud.
în Schotmar,
                               Sibiu.
  2. dl Dietmar Harting, născut la data de 15.09.1939 în
                                 2. Deschiderea unui punct de lucru în spațiul închiriat
Berlin-Karlshorst.
                               situat în str. Europa Unită nr. 21, Sibiu, jud. Sibiu.
  Persoanele prezente, acționând în calitate de
                                 3. Cu ducerea la îndeplinire a acestei hotărâri se
administratori cu dreptul de a reprezenta împreună
societatea DACIA GmbH, persoană juridică germană cu      împuternicesc fiecare în parte:
sediul în Germania, Marienwerderstr. Nr. 3, 32339         dl Avocat Ciprian - Mihail Macovei, cetățean român cu
Espelkamp, înregistrată în Registrul Comerțului de pe     domiciliul în România, jud. Neamț, 610070 Piatra-Neamț,
lângă Judecătoria Rahden sub nr. HRB 678, precum și în    str. Titu Maiorescu nr. 7, bl. F36, sc. A, ap. 12, legitimat cu
calitate de administratori cu drept de reprezentare ai    C.I. seria NT nr. 101638, CNP 1760122270583 eliberat la
societății DM HARTING Management SRL, persoană        data de 24.01.2002 de către Poliția Piatra-Neamț,
juridică română cu sediul în România, str. Râului nr. 33,     dna Raluca-Isabela Oprișiu, cetățean român cu
Sibiu, județul Sibiu, înregistrată în Registrul Comerțului  domiciliul în România, str. Piața Tălmaciu nr. 13, 550143
de pe lângă Tribunalul sub nr. J 32/942/2002, CUI       Sibiu, legitimată cu C.I. seria SB nr.189325, CNP
15051681, declară următoarele:                2790604323922, eliberată la data de 18.03.2003 de către
  Societățile DACIA GmbH și DM HARTING           Poliția Sibiu,
Management SRL dețin toate părțile sociale ale societății     dna Mihaela Carata, cetățean român cu domiciliul în
HARTING Romania Manufacturing Societate în          România, București, str. Popa Savu, nr.73, sector 1,
Comandită (denumită în continuare “societatea”),       011432 București legitimată cu C.I. seria RR Nr. 118784,
persoană juridică română cu sediul în România, str.      CNP 2861101440041, eliberată la data de 13.09.2000 de
Râului nr. 33, Sibiu, jud. Sibiu, înregistrată în Registrul  către Secția a 2-a de Poliție București.
  2           MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 1994/10.IV.2008

  Împuterniciții au în special dreptul de a redacta și a    lângă Judecătoria Rahden sub nr. HRB 678, precum și în
semna în fața unui notar din România actul constitutiv     calitate de administratori cu drept de reprezentare ai
actualizat al societății. Împuterniciții vor depune       societății DM HARTING Management SRL, persoană
documentele necesare înregistrării prezentei hotărâri la    juridică română cu sediul în România, str. Râului nr. 33,
Registrul Comerțului de pe lângă Tribunalul Sibiu și vor    Sibiu, județul Sibiu, înregistrată în Registrul Comerțului
solicita înregistrarea modificărilor juridice în Registrul   de pe lângă Tribunalul Sibiu sub nr. J 32/942/2002, CUI
Comerțului. Împuterniciții vor formula cererile necesare,    15051681, declară următoarele:
vor da declarațiile solicitate, vor semna oriunde este       Societățile DACIA GmbH și DM HARTING
necesar, semnătura lor fiindu-ne pe deplin opozabilă și     Management SRL dețin toate părțile sociale ale societății
angajându-ne juridic în mod valabil. Împuterniciții au     HARTING Tools SRL (denumită în continuare
dreptul de a acorda, la rândul lor împuterniciri unor terțe   “societatea”), persoană juridică română cu sediul în
persoane.                            România, str. Râului nr. 33, Sibiu, jud. Sibiu, înregistrată
  Nu s-au mai luat alte hotărâri.               în Registrul Comerțului de pe lângă Tribunalul Sibiu sub
  Espelkamp, la data de 21 septembrie 2007.          nr. J 32/373/1999, CUI 12062368.
  (1/323378)                           Acționând în conformitate cu cele de mai sus ținem cu
                                renunțare la orice condiții de formă și privind termenele
                                termene precum și cu renunțare la dreptul de a ataca
     Societatea Comercială                 prezenta hotărâre datorită unei astfel de nerespectări
 HARTING ROMÂNIA MANUFACTURING - S.C.S.             țin o
                                  Adunare generală a asociaților
           NOTIFICARE
                                  HARTING Tools SRL
  Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul      și hotărâm următoarele:
Sibiu notifică, în conformitate cu prevederile art. 204 alin.    1. Mutarea sediului societății din str. Râului nr. 33,
(5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și   Sibiu, jud. Sibiu în str. Europa Unită nr. 21, Sibiu, jud.
completările ulterioare, depunerea textului actualizat al    Sibiu.
actului constitutiv al societății comerciale HARTING        2. Deschiderea unui punct de lucru în spațiul închiriat
ROMÂNIA MANUFACTURING SCS, cu sediul în             situat str. Europa Unită nr. 21, Sibiu, jud. Sibiu.
MUNICIPIUL SIBIU, județ Sibiu, Str. EUROPA UNITĂ,          3. Cu ducerea la îndeplinire a acestei hotărâri se
nr.21, înregistrată sub nr. J32/712/2003, cod unic de      împuternicesc fiecare în parte:
înregistrare 15486112, care a fost înregistrat sub         dl Avocat Ciprian - Mihail Macovei, cetățean român cu
nr. 42876 din 11.10.2007.                    domiciliul în România, jud. Neamț, 610070 Piatra-Neamț,
   (2/323379)                         str. Titu Maiorescu nr. 7, bl. F36, sc. A, ap. 12, legitimat cu
                                C.I. seria NT nr. 101638, CNP 1760122270583 eliberat la
                                data de 24.01.2002 de către Poliția Piatra-Neamț,
        Societatea Comercială
                                  dna Raluca-Isabela Oprișiu, cetățean român cu
       HARTING TOOLS - S.R.L.
                                domiciliul în România, str. Piața Tălmaciu nr. 13, 550143
           HOTARAREA                 Sibiu,legitimată cu C.I. seria SB nr.189325, CNP
                                2790604323922, eliberată la data de 18.03.2003 de către
   ADUNARII GENERALE A ASOCIATILOR              Poliția Sibiu,
  SOCIETATII HARTING TOOLS SRL PRIVIND               dna Mihaela Carata, cetățean român cu domiciliul în
  MUTAREA SEDIULUI SI DESCHIDEREA UNUI             România, București, str. Popa Savu, nr.73, sector 1,
       PUNCT DE LUCRU                  011432 București legitimată cu C.I. seria RR Nr. 118784,
  La sediul societății DACIA GmbH, Marienwerderstr. Nr.    CNP 2861101440041, eliberată la data de 13.09.2000 de
3, 32339 Espelkamp, Germania, s-au prezentat:          către Secția a 2-a de Poliție București.
  1. dna Margrit Harting, născută la data de 03.02.1945      Împuterniciții au în special dreptul de a redacta și a
în Schotmar,                          semna actul constitutiv actualizat al societății.
  2. dl Dietmar Harting, născut la data de 15.09.1939 în    Împuterniciții vor depune documentele necesare
Berlin-Karlshorst.                       înregistrării prezentei hotărâri la Registrul Comerțului de
  Persoanele prezente, acționând în calitate de        pe lângă Tribunalul Sibiu și vor solicita înregistrarea
administratori cu dreptul de a reprezenta împreună       modificărilor juridice în Registrul Comerțului. Împuterniciții
societatea DACIA GmbH, persoană juridică germană cu       vor formula cererile necesare, vor da declarațiile
sediul în Germania, Marienwerderstr. Nr. 3, 32339        solicitate, vor semna oriunde este necesar, semnătura lor
Espelkamp, înregistrată în Registrul Comerțului de pe      fiindu-ne pe deplin opozabilă și angajându-ne juridic în
             MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 1994/10.IV.2008               3

mod valabil. Împuterniciții au dreptul de a acorda, la     completările ulterioare, depunerea textului actualizat al
rândul lor împuterniciri unor terțe persoane.          actului constitutiv al societății comerciale LIV PREST SIB
  Nu s-au mai luat alte hotărâri.               SRL, cu sediul în MUNICIPIUL SIBIU, județ Sibiu, Șos.
  Espelkamp, la data de 21 septembrie 2007.          ALBA IULIA, nr.58, înregistrată sub nr. J32/1484/2004,
  (3/323380)                         cod unic de înregistrare 16820163, care a fost înregistrat
                                sub nr.42881 din 11.10.2007.
                                  (6/323383)
        Societatea Comercială
       HARTING TOOLS - S.R.L.
                                       Societatea Comercială
           NOTIFICARE                      INCORSO CONSULT - S.R.L.
  Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
Sibiu notifică, în conformitate cu prevederile art. 204 alin.             HOTĂRÂREA
(5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și
                                   ADUNĂRII GENERALE A ASOCIAȚILOR
completările ulterioare, depunerea textului actualizat al
                                     SC INCORSO CONSULT SRL
actului constitutiv al societății comerciale HARTING
TOOLS SRL, cu sediul în MUNICIPIUL SIBIU, județ Sibiu,       Adunarea Generala a Asociaților SC INCORSO
Str. EUROPA UNITĂ, nr.21, înregistrată sub nr.         CONSULT SRL, din data de 10.10.2007, a hotărât în
J32/373/1999, cod unic de înregistrare 12062368, care a     unanimitate modificarea statutului, prin adăugarea la art.6
fost înregistrat sub nr.42877 din 11.10.2007.          din Statut, a următoarelor:
   (4/323381)                          - 519 comerț cu ridicata a altor produse,
                                  - 5190 activitatea comerț cu ridicata a altor produse.
                                  Astfel, urmează să se modifice statutul SC INCORSO
        Societatea Comercială              CONSULT SRL, în sensul celor arătate.
        LIV PREST SIB - S.R.L.                (7/323384)
          HOTĂRÂREA NR.1
        DIN DATA DE 10.09.2007                     Societatea Comercială
                                      INCORSO CONSULT - S.R.L.
 ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A
 ACTIONARILOR SC LIV PREST SIB SRL SIBIU                       NOTIFICARE
INTRUNITA IN SEDINTA DIN DATA DE 10.09.2007
                                  Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
  În comformitate cu prevederile actului constitutiv al    Sibiu notifică, în conformitate cu prevederile art. 204 alin.
societății și prevederile Legii 31/1990 hotărăște:       (5) din Legea nr. 3 1/1990, republicată, cu modificările și
  Art. 1. Se cesionează începând cu 01.10.2007 părțile     completările ulterioare, depunerea textului actualizat al
sociale ale asociatului Babă Liviu Nicolae în număr de 5
                                actului constitutiv al societății comerciale INCORSO
în valoare de 50 lei, în favoarea d-nei Babă Sofia, care
                                CONSULT SRL, cu sediul în MUNICIPIUL SIBIU, județ
devine asociat unic.
                                Sibiu, Str. VASILE MILEA, bloc 10A, scara A, etaj 4,
  Cesiunea s-a făcut la valoarea nominală de 10 Ron
                                ap.12, înregistrată sub nr. J32/1781/2006, cod unic de
pentru o parte socială.
                                înregistrare 19242870, care a fost înregistrat sub
  Se revocă din funcția de administrator d-nul Babă Liviu
                                nr.42917 din 11.10.2007.
Nicolae.
  Art.2. De ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri      (8/323385)
răspunde Babă Sofia, care va face cuvenitele mențiuni la
Oficiul Registrului Comerțului.
                                       Societatea Comercială
  (5/323382)
                                    4 BUSINESS CONSULTING - S.R.L.

        Societatea Comercială                         HOTĂRÂREA
        LIV PREST SIB - S.R.L.                ADUNĂRII GENERALE A ASOCIAȚILOR
                                    SC “4 BUSINESS CONSULTING”SRL
           NOTIFICARE
                                        DIN DATA DE 11.10.2007
  Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
Sibiu notifică, în conformitate cu prevederile art. 204 alin.   Subsemnații, PETREANU NICOLAE DORIN, cetățean
(5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și   român, domiciliat în mun. Alba Iulia, str. Samuel Micu,
  4           MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 1994/10.IV.2008

nr.11, bloc F3,sc. A, et.3, ap.28, județul Alba, CNP         Părțile sociale au fost cesionate la valoarea nominală
1840516011179, LASZLO ANDREI DAN, cetățean            înscrisă în Registrul Comerțului.
român, domiciliat în mun. Alba Iulia, B-dul Republicii,       Ca urmare a cesiunii, capitalul social total în valoare de
nr.16, bloc H2, et.4, ap. 15, județul Alba, CNP         400 lei, se divide într-un număr de 40 părți sociale, fiecare
1840704261711, FRĂȚILĂ BOGDAN TRAIAN, cetățean          în valoare de 10 lei, deținute de de asociați astfel:
român, domiciliat în mun. Sibiu, str. Oștirii, nr.8, sc. B,     - LASZLO ANDREI DAN - deține un număr de 10 părți
et.4, ap.62, județul Sibiu, CNP 1840611324791 și         sociale, fiecare în valoare de 10 lei, reprezentând un
OPREANA ALIN, cetățean român, domiciliat în mun.         aport la capitalul social de 100 lei, respectiv 25% din
Sibiu, str. Crinț, nr.6, sc.A, et.4, ap.10, județul Sibiu, CNP  capitalul social.
1850121324808, în calitate de asociați în cadrul societății     - FRĂȚILĂ ANA - deține un număr de 30 părți sociale,
“4 BUSINESS CONSULTING” SRL, societate              fiecare în valoare de 10 lei, reprezentând un aport la
înmatriculată la Registrul Comerțului Sibiu sub nr.       capitalul social de 300 lei, respectiv 75% din capitalul
J32/1405/2007, cu sediul în mun. Sibiu, str. Dorobanților,    social.
nr.106, județul Sibiu, am hotărât cu unanimitate de voturi      - Numirea în funcția de administrator a d-nei FRĂȚILĂ
următoarele:                           ANA
  -Cooptarea în cadrul societății a d-nei FRĂȚILĂ ANA,       - Retragerea din funcția de administrator a d-lui
cetățean român, născută la data de 30.04.1953 în         FRĂȚILĂ BOGDAN TRAIAN.
localitatea Sânmartin, județul Cluj, România, domiciliată      - Schimbarea activității principale existente, cu: 7412
în mun. Sibiu, str. Oștirii, nr.8, sc. B, et.4, ap.62, județul  Activități de contabilitate, revizie contabilă, consultanță în
Sibiu, România, CNP 2530430323910, care primește prin      domeniul fiscal.
cesiune 30 părți sociale în valoare de 10 lei fiecare de la     Prezenta hotărâre, modifică în mod corespunzător
d-nii PETREANU NICOLAE DORIN, FRĂȚILĂ BOGDAN           actele de constituire ale societății, anexându-se la
                                 acestea. Asociații se obligă să încheie un « Act
TRAIAN și OPREANA ALIN.
                                 Constitutiv Actualizat»
  -Retragerea din cadrul societății a d-lor PETREANU
                                   Tehnoredactat de BIROUL DE ASISTENȚĂ DIN
NICOLAE DORIN, FRĂȚILĂ BOGDAN TRAIAN și
                                 CADRUL OFICIULUI REGISTRULUI COMERȚULUI DE
OPREANA ALIN, care cesionează toate cele 30 părți
                                 PE LÂNGĂ TRIBUNALUL SIBIU, azi 11.OCT.2007 în
sociale în valoare de 10 lei fiecare, d-nei FRĂȚILĂ ANA.
                                 5(cinci) exemplare.
  Subsemnatul, PETREANU NICOLAE DORIN, declar
                                   În fața mea, jr. Cindea Doina Paraschiva, reprezentant
că cesionez 10 părți sociale în valoare de 10 lei fiecare
                                 al O.R.C. DE PE LÂNGĂ TRIBUNALUL SIBIU s-au
d-nei FRĂȚILĂ ANA, înțelegând prin aceasta retragerea
                                 prezentat:
mea din funcția de asociat din cadrul societății
                                   PETREANU NICOLAE DORIN, identificat cu BI seria
sus-menționate, neavând nicio pretenție cu privire la
                                 HC nr. 244362/21.07.1998, elib. de Pol. Alba lulia,
patrimoniu și beneficiile viitoare ale societății.
                                   LASZLO ANDREI DAN, identificat cu CI seria AX nr.
  Subsemnatul, OPREANA ALIN, declar că cesionez 10
                                 247902/19.12.2005, elib. de SPCLEP Alba Iulia,
părți sociale în valoare de 10 lei fiecare d-nei FRĂȚILĂ
                                   FRĂȚILĂ BOGDAN TRAIAN, identificat cu CI seria SB
ANA, înțelegând prin aceasta retragerea mea din funcția     nr. 097607/07.06.2001, elib. de Pol. Sibiu,
de asociat din cadrul societății sus-menționate, neavând       OPREANA ALIN, identificat cu CI seria SB nr.
nicio pretenție cu privire la patrimoniu și beneficiile     014397/20.01.1999, elib. de Pol. Sibiu,
viitoare ale societății.                       FRĂȚILĂ ANA, identificată cu CI seria SB nr.
  Subsemnatul, FRĂȚILĂ BOGDAN TRAIAN, declar că        098392/15.06.2001, elib. de Pol. Sibiu, care au solicitat
cesionez 10 părți sociale în valoare de 10 lei fiecare d-nei   tehnoredactarea prezentei hotărâri și au semnat toate
FRĂȚILĂ ANA, înțelegând prin aceasta retragerea mea       exemplarele.
din funcția de asociat din cadrul societății sus-menționate,      (9/323388)
neavând nicio pretenție cu privire la patrimoniu și
beneficiile viitoare ale societății.
  Subsemnata, FRĂȚILĂ ANA, declar că primesc prin              Societatea Comercială
cesiune 30 părți sociale în valoare de 10 lei fiecare de la        4 BUSINESS CONSULTING - S.R.L.
d-ii PETREANU NICOLAE DORIN, FRĂȚILĂ BOGDAN
TRAIAN și OPREANA ALIN, înțelegând prin aceasta să                   NOTIFICARE
îmi asum calitatea de asociat în cadrul societății         Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
sus-menționate.                         Sibiu notifică, în conformitate cu prevederile art. 204 alin.
             MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 1994/10.IV.2008                 5

(5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și            Societatea Comercială
completările ulterioare, depunerea textului actualizat al            MAKO ROMÂNIA - S.R.L.
actului constitutiv al societății comerciale 4 BUSINESS
CONSULTING SRL, cu sediul în MUNICIPIUL SIBIU,                     NOTIFICARE
județ Sibiu, Str. DOROBANȚILOR, nr.106, înregistrată        Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
sub nr. J32/1405/2007, cod unic de înregistrare         Sibiu notifică, în conformitate cu prevederile art. 204 alin.
22291610, care a fost înregistrat sub nr.42928 din        (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și
11.10.2007.                           completările ulterioare, depunerea textului actualizat al
  (10/323389)                         actului constitutiv al societății comerciale MAKO
                                 ROMÂNIA SRL, cu sediul în SAT ȘEICA MICA, COMUNA
                                 ȘEICA MICA, județ Sibiu, Str. PRINCIPALĂ, nr.FN,
        Societatea Comercială              înregistrată sub nr. J32/1003/2007, cod unic de
        MAKO ROMÂNIA - S.R.L.               înregistrare 21904759, care a fost înregistrat sub
                                 nr.42947 din 11.10.2007.
      HOTĂRÂREA NR.1/25.06.2007                (12/323391)
  A ADUNARII GENERALE A ASOCIATILOR
 SOCIETATII COMERCIALE ”MAKO COLOR” SRL,
                                         Societatea Comercială
 CU SEDIUL IN SEICA-MICA, STR. PRINCIPALA,
       F.N., JUD. SIBIU,                         PIAZZA GRANDE - S.R.L.
 INMATRICULATA LA REGISTRUL COMERTULUI
                                            HOTĂRÂREA
    SIBIU SUB NR.J 32/1003/2007
  Subsemnații:                           ADUNĂRII GENERALE A ASOCIAȚILOR
  S.C. SIEBENBURGISCHES NUGAT SRL SEICA-                 DIN DATA DE 10.10.2007
                                      PRIVIND MODIFICAREA
MICA, cu sediul în Seica-Mica, str. Principală, f.n.,
                                  ACTULUI CONSTITUTIV AL S.C. “PIAZZA
jud.Sibiu, înregistrată la Registrul Comerțului Sibiu sub nr.
                                        GRANDE” S.R.L
J 32/899/1991, CUI RO 4150043, reprezentată legal de       INMATRICULATA IN R.C. SUB NR. J32/1686/2006,
administrator DRASER UWE-WERNER,                       C.U.I. RO 19202493
  POPA NICU-ADRIAN, domiciliat în Mediaș, Str.
                                   Subsemnații BERTO MARCO, cetățean italian,
Blajului nr. 13, bl. 88, sc.D, et.4, ap.60, jud. Sibiu, născut
                                 domiciliat în loc. Treviso, Italia, cu reședința în mun. Sibiu,
la data de 26.04.1975 în localitatea Turnu- Magurele, jud.
                                 str. Mihai Viteazu, nr.46, județul Sibiu, D’ANGELI
Teleorman, identificat cu CI seria SB nr. 020521, eliberată
                                 FIORINO, cetățean italian, domiciliat în loc. Riccione,
de Poliția Mediaș la 18.03.1999, CNP1750426322239,
                                 Italia, cu reședința în mun. Sibiu, str. Semaforului, nr.19,
cetățean român
                                 ap.26, județul Sibiu, BRICIU ALEXANDRU RĂZVAN,
  MÜLLER RALPH MAX, domiciliat în 91567 Herrieden,       cetățean român, domiciliat în mun. Sibiu, str. D.N.Cocea,
Vordere Gasse 15, născut în 21.07.1966 în Herrieden,       nr.7, județul Sibiu și BRICIU NICOLAE DUMITRU,
identificat cu carte de identitate nr. 894911420, eliberata   cetățean român, domiciliat în mun. Sibiu, str. D.N.Cocea,
de autoritățile germane, cetățean german             nr.7, județul Sibiu, în calitate de asociați în cadrul
  mako GmbH, cu sediul în Germania, Dinkelsbühler Str.     societății comerciale sus-menționate, cu sediul în mun.
20, 91596 Burk, înregistrată la Registrul Comerțului       Sibiu, str. Faurului, nr. 19, județul Sibiu, am hotărât cu
Ausbach sub nr. 743/1981, reprezentată legal prin asociat    unanimitate de voturi:
Kochler Heinz Kurt, născut la data de 16.07.1953,          1. Retragerea din societate a d-lui BERTO MARCO și
identificat cu act de identitate nr. 8941055680, eliberat de   cesionarea celor 25 părți sociale deținute de acesta în
autoritățile germane.                      societate către BRICIU ALEXANDRU RĂZVAN,
  în calitate de asociați ai societății “MAKO COLOR “      înțelegând prin aceasta să mă retrag din societate,
SRL, cu unanimitate de voturi, am hotărât următoarele:      renunțând la calitatea de asociat și administrator.
  1. Schimbarea denumirii societății din S.C. “MAKO         Retragerea din societate a d-lui D’ANGELI FIORINO și
COLOR” SRL în S.C. “MAKO ROMANIA “ SRL.             cesionarea celor 25 părți sociale deținute de acesta în
  2. Împuternicirea asociatului POPA NICU ADRIAN cu       societate către BRICIU NICOLAE DUMITRU, înțelegând
ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri și îndeplinirea   prin aceasta să mă retrag din societate, renunțând la
tuturor formalităților necesare înregistrării acestei      calitatea de asociat.
mențiuni la Registrul Comerțului Sibiu.               Ca urmare a cesiunii capitalul social total în valoare de
  (11/323390)                         1.000 lei, din care 500 lei și 140 Euro, se divide într-un
  6           MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 1994/10.IV.2008

număr de 100 părți sociale în valoare de 10 lei fiecare     sub nr. J32/1686/2006, cod unic de înregistrare
repartizate între asociați după cum urmează: BRICIU       19202493, care a fost înregistrat sub nr.42954 din
ALEXANDRU RĂZVAN are un aport la capitalul social în      11.10.2007.
valoare de 500 lei din care 250 lei și 70 Euro și deține 50     (14/323393)
părți sociale și BRICIU NICOLAE DUMITRU are un aport
la capitalul social în valoare de 500 lei din care 250 lei și
70 Euro și deține 50 parti sociale.                       Societatea Comercială
  Părțile sociale au fost cesionate la valoarea nominală            MECAROM - S.R.L.
înscrisa în Registrul Comerțului.
  2. Revocarea din funcția de administrator a d-lui.                HOTĂRÂREA
BERTO MARCO.
                                   ADUNĂRII GENERALE A ASOCIAȚILOR
  3. Schimbarea sediului social la adresa: mun. Sibiu,
                                      DIN DATA DE 11.10.2007
str. N.D. Cocea, nr. 7, ap.3, cam.2, jud. Sibiu, imobil
                                      PRIVIND MODIFICAREA
identificat în CF nr. 3912, nr. top 4003/26/1/1/1III,          ACTULUI CONSTITUTIV AL S.C.
4003/26/1/2.                            “MECAROM”S.R.L INMATRICULATA IN R.C.
  Prezenta hotărâre, modifică în mod corespunzător        SUB NR. J32/500/2002, C.U.I. RO 14754330
actele de constituire ale societății, anexându-se la
acestea. Se va redacta un «Act Constitutiv Actualizat» ca      Subsemnata, MOCANU EUSEBIA RODICA, cetățean
urmare a acestor modificări. Asociatul unic declară pe     român, domiciliată in mun. Brașov, str. Ceferiștilor, nr. 85,
propria răspundere că a luat la cunoștință prevederile     bloc 25, sc. A, et. 1, ap. 7, județul Brașov, CNP
«Actului Constitutiv Actualizat», conform ultimelor       2750123080078 în nume propriu și în calitate de
modificări la Legea 31/1990 și își însușește în totalitate   imputernicită prin Procura Specială nr. 1899 din data de
conținutul acestora.                      08.10.2007, a d-nei MOCANU SIMONA, asociați în
  Tehnoredactată de BIROUL DE ASISTENTA DIN          cadrul societății comerciale susmenționate, cu sediul în
CADRUL OFICIULUI REGISTRJUUJI COMERȚULUI DE           mun. Sibiu,str. Școala de Inot, nr. 2B, ap. 20, județul Sibiu,
PE LÂNGĂ TRIBUNALUL SIBIU, azi 10 OCT 2007 în          am hotărât cu unanimitate de voturi:
5(cinci) exemplare.                         1. Retragerea din societate a d-nei MOCANU SIMONA
  În fața mea, jr. NICA OANA, reprezentant al O.R.C. DE    și cesionarea celor 10 părți sociale deținute în societate la
PE LANGA TRIBUNALUL SIBIU s-au prezentat: BRICIU        valoarea nominală precizată în actele de constituire de 10
ALEXANDRU RĂZVAN, identificat cu CI seria SB nr.        lei în valoare totală de 100 lei către MOCANU EUSEBIA
261974/11.03.2005, eliberat de Pol. Mun. Sibiu; BRICIU     RODICA.
NICOLAE DUMITRU, identificat cu CI seria SB nr.           Subsemnata, MOCANU EUSEBIA RODICA, declar că
049595/25.02.2000, eliberat de Pol. Sibiu; BERTO        primesc cele 10 părți sociale în valoare nominală de 10 lei
MARCO identificat cu CI seria AJ nr.              în valoare totală de 100 lei de la MOCANU SIMONA.
1842092/04.09.2003, eliberat de Aut. Italiene și          În urma cesionării aportul la capitalul social este de
D’ANGELI FIORINO identificat cu CI seria AK nr.         1.000 lei, din care 550 lei și 132 Dolari, se divide în 100
3020041/30.08.2004, eliberat de Aut. Italiene, care au     părți sociale, fiecare în valoare de 10 lei, repartizat în
solicitat tehnoredactarea prezentei “HOTĂRÂRI A.G.A.”
                                totalitate asociatului unic: MOCANU EUSEBIA RODICA.
și au semnat toate exemplarele acestora.
                                  Părțile sociale au fost cesionate la valoarea nominală
   (13/323392)
                                înscrisă în Registrul Comerțului.
                                  2.Completarea obiectului de activitate cu următoarele
        Societatea Comercială              activități:
       PIAZZA GRANDE - S.R.L.                7487 Alte activități de servicii prestate în principal
                                întreprinderilor
           NOTIFICARE                  9262 Alte activități sportive
  Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul      9272 Alte activități recreative
Sibiu notifică, în conformitate cu prevederile art. 204 alin.    9302 Coafura și alte activități de înfrumusețare
(5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și     9304 Activități de întreținere corporală
completările ulterioare, depunerea textului actualizat al      9305 Alte activități de servicii personale n.c.a.
actului constitutiv al societății comerciale PIAZZA         3. Schimbarea domeniului principal de activitate: 514
GRANDE SRL, cu sediul în MUNICIPIUL SIBIU, județ        Comerț cu ridicata al bunurilor de consum, altele decât
Sibiu, Str. N.D.COCEA, nr.7, ap.3, CAM.2, înregistrată     cele alimentare și a activității principale: 5142 Comerț cu
             MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 1994/10.IV.2008               7

ridicata al îmbrăcămintei și încălțămintei (inclusiv      INNUENDO S.R.L., reprezentată prin administrator
echipamente de protecția muncii).                NOTARBARTOLO MARCO, am hotărât astăzi 25.09.07
  4. Schimbarea sediului social la adresa: mun. Sibiu,     următoarele:
Aleea Turnu Roșu, bloc 2, et.3, sc.B, ap.23, jud. Sibiu,      l.Cesionarea a 50 de părți sociale în valoare de 10
imobil identificat în CF nr. 54241, nr. top 3797/2/II.     RON fiecare deținute de subsemnata GASPAR IULIANA
  5. Prelungirea duratei de funcționare a societății pe o   MARIA la societate către SC INNUENDO S.R.L., cu
perioadă nelimitată.                      sediul în Sibiu, str.Scoala de Înot nr.28C, J/32/366/2004,
  Prezenta hotărâre, modifică în mod corespunzător       CUI RO 16212336 reprezentată prin dl. Notarbartolo
actele de constituire ale societății, anexându-se la      Marco. Cesiunea se face la valoarea nominală a părților
acestea. Asociatul unic se obligă să încheie un « Act      sociale.
Constitutiv Actualizat».                      2. Subscrisa SC INNUENDO S.R.L.declar prin
  Tehnoredactat de BIROUL DE ASISTENTA din cadrul       prezenta că sunt de acord să primesc prin cesiune 50 de
O.R.C. de pe lângă Tribunalul Sibiu, azi 11 oct. 2007 în    părți sociale în valoare de 10 RON fiecare de la GASPAR
5(cinci) exemplare.                       IULIANA MARIA
  În fața mea, NICA OANA, jurist în cadrul BIROULUI DE      3. Subsemnatul NOTARBARTOLO MARCO declar că
ASISTENTA al O.R.C. de pe lângă Tribunalul Sibiu s-a
                                sunt de acord cu cesiunea părților sociale către SC
prezentat: MOCANU EUSEBIA RODICA, identificată cu
                                INNUENDO S.R.L.
CI seria BV nr. 105364/22.08.2000, eliberată de Poliția
                                  7.Prin cesiunea descrisă mai sus capitalul social în
Brașov, în nume propriu și în calitate de împuternicită prin
                                suma de 500 lei și 140 Euro, echivalentul a 500 lei (la
Procura Specială nr. 1899 din data de 08.10.2007, a d-nei
                                cursul BNR 1 Euro = 3,5714 lei) împărțit în 100 părți
MOCANU SIMONA, care a solicitat tehnoredactarea
                                sociale în valoare de 10 RON fiecare, va fi deținut de
prezentei “HOTĂRÂRI A.G.A” și a semnat toate
                                asociați după cum urmează:
exemplarele acesteia.
                                  - NOTARBARTOLO MARCO deține 50 părți sociale în
  (15/323394)
                                valoare de 10 RON fiecare numerotate de la 1 la 50.
                                  - SC INNUENDO S.R.L. deține 50 de părți sociale în
        Societatea Comercială              valoare de 10 RON fiecare numerotate de la 51 la 100;
         MECAROM - S.R.L.                 8. Revocarea din funcția de administrator a dnei
                                GASPAR IULIANA MARIA, societate urmând a fi
           NOTIFICARE                administrată doar de NORTARBARTOLO MARCO.
  Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul      9. Restul clauzelor actului constitutiv rămân
Sibiu notifică, în conformitate cu prevederile art. 204 alin.  neschimbate.
(5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și     10. Actul constitutiv al societății se modifică în mod
completările ulterioare, depunerea textului actualizat al    corespunzător.
actului constitutiv al societății comerciale MECAROM         (17/323396)
SRL, cu sediul în MUNICIPIUL SIBIU, județ Sibiu, Aleea
TURNU ROȘU, bloc 2, scara B, etaj 3, ap.23, înregistrată
sub nr. J32/500/2002, cod unic de înregistrare 14754330,           Societatea Comercială
care a fost înregistrat sub nr.42959 din 11.10.2007.           NOSTRA PELLETTERIA - S.R.L.
  (16/323395)
                                           NOTIFICARE
                                  Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
       Societatea Comercială               Sibiu notifică, în conformitate cu prevederile art. 204 alin.
     NOSTRA PELLETTERIA - S.R.L.              (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și
                                completările ulterioare, depunerea textului actualizat al
     HOTĂRÂREA NR. 1 DIN 25.09.07
                                actului constitutiv al societății comerciale NOSTRA
   A ADUNĂRII GENERALE A ASOCIAȚILOR             PELLETTERIA SRL, cu sediul în MUNICIPIUL SIBIU,
    SC “NOSTRA PELLETTERIA” SRL               județ Sibiu, Str. SCOALA DE ÎNOT, nr.28C, înregistrată
        J32/1815/2005                  sub nr. J32/1815/2005, cod unic de înregistrare
  Subsemnații NOTARBARTOLO MARCO și GASPAR           18213303, care a fost înregistrat sub nr.42961 din
IULIANA MARIA, reprezentând 100% capitalul social al      11.10.2007.
SC „NOSTRA PELLETERIA” SRL, precum și SC              (18/323397)
  8           MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 1994/10.IV.2008

       Societatea Comercială               Matteotti, nr.6, în calitate asociat unic în cadrul societății
      SIGNUM TRANSPORT - S.R.L.              “INIMA” SRL, societate înmatriculată la Registrul
                                Comerțului Sibiu sub nr. J32/1088/2005, cu sediul în
  EXTRAS DIN HOTARAREA NR.1/10.10.2007            localitatea Sibiel, str. Principală, nr.137, județul Sibiu, am
                                hotărât următoarele:
        A ASOCIATULUI UNIC                 -Schimbarea sediului social la următoarea adresă:
    AL S.C. SIGNUM TRANSPORT S.R.L.             localitatea Sibiel, str. Unghiului, nr.75, județul Sibiu, imobil
  Subsemnatul Neamtu Gheorghe, domiciliat în Brezoi,     identificat în CF nr. 2212 - Sibiel, nr.top. 749.
str. Unirii, bl.12/2, scara D, etaj 3, ap. 15, jud. Vâlcea,    Prezenta decizie, modifică în mod corespunzător
posesor al CI seria VX, nr. 072921, emis de Pol. Brezoi la   actele de constituire ale societății, anexându-se la
data de 28.01.2002, CNP 1671006380891 în calitate de      acestea. Asociatul se obligă să incheie un «Act
asociat unic la S.C. SIGNUM TRANSPORT SRL., cu         Constitutiv Actualizat» ca urmare a acestor modificări și
sediul în Cristian, str. XIII, nr.21C, apartament birou (in   să depună la registrul comerțului actul modificator și textul
incinta atelierului), înregistrată în Registrul Comerțului   complet al actului constitutiv actualizat cu toate
sub nr. J32/636/2004 am hotărât în data de 10.10.2007      modificările. Asociatul unic declară pe propria răspundere
următoarele:                          că a luat la cunoștință prevederile «Actului Constitutiv
  1.Schimbare date personale administrator Neamtu       Actualizat», conform ultimelor modificări la Legea
Elena                              31/1990 și își însușește în totalitate conținutul acestora.
  2.Schimbarea obiectului principal de activitate care      Tehnoredactat de BIROUL DE ASISTENȚĂ DIN
urmează să fie cele cuprinse în codul CAEN la nr. 6024     CADRUL OFICIULUI REGISTRULUI COMERȚULUI DE
Transporturi rutiere de mărfuri și 4511 Demolarea        PE LÂNGĂ TRIBUNALUL SIBIU, azi 12 OCT. 2007 în
construcțiilor, terasamente și organizare de șantiere      5(cinci) exemplare. În fața mea, jr. Cindea Doina
  3.Extinderea obiectului de activitate cu următoarele    Paraschiva, reprezentant al O.R.C. DE PE LÂNGĂ
activități cuprinse în codul CAEN la nr. 4511 Demolarea     TRIBUNALUL SIBIU s-a prezentat:
construcțiilor, terasamente și organizare de șantiere:       RUGGERI GIOVANNI, identificat cu PA nr.
4512; 4522; 4524; 4525; 4531; 4532; 4533; 4534; 4541;      738751/19.07.2001, elib. de Autoritatile din Italia, care, a
4542; 4543; 4544 4545; 7131; 7133; 7140.            solicitat tehnoredactarea prezentei decizii și a semnat
                                toate exemplarele.
   (19/323398)
                                   (21/323400)

       Societatea Comercială
                                         Societatea Comercială
      SIGNUM TRANSPORT - S.R.L.
                                           INIMA - S.R.L.
           NOTIFICARE
                                            NOTIFICARE
  Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
                                  Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
Sibiu notifică, în conformitate cu prevederile art. 204 alin.
                                Sibiu notifică, în conformitate cu prevederile art. 204 alin.
(5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și
                                (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și
completările ulterioare, depunerea textului actualizat al    completările ulterioare, depunerea textului actualizat al
actului constitutiv al societății comerciale SIGNUM       actului constitutiv al societății comerciale INIMA SRL, cu
TRANSPORT SRL, cu sediul în SAT CRISTIAN,            sediul în SIBIEL, ORAȘ SĂLIȘTE, județ Sibiu, Str.
COMUNA CRISTIAN, județ Sibiu, Str. XIII, nr.21C,        UNGHIULUI, nr.75, înregistrată sub nr. J32/1088/2005,
(incinta atelierului), ap.BIROU, înregistrată sub nr.      cod unic de înregistrare 17825967, care a fost înregistrat
J32/636/2004, cod unic de înregistrare 16370280, care a     sub nr.43137 din 15.10.2007.
fost înregistrat sub nr.42984 din 12.10.2007.            (22/323401)
   (20/323399)

                                        Societatea Comercială
        Societatea Comercială                      SINECON - S.R.L. Sibiu
          INIMA - S.R.L.
                                            HOTĂRÂREA
             DECIZIA
                                   ADUNARII GENERALE A ASOCIATILOR
    ASOCIATULUI UNIC AL SC”INIMA”SRL                  S.C SINECON S.R.L SIBIU
        DIN DATA DE 12.10.2007                      DIN DATA DE 20.08.2007
 Subsemnatul, RUGGERI GIOVANNI, cetățean italian,        Adunarea Generală a Asociaților S.C. SINECON
domiciliat în Italia, localitatea Ponteranica, str. Via     S.R.L. Sibiu, întrunită în ședință ordinară, la data de
             MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 1994/10.IV.2008                9

20.08.2007, la sediul societății din loc. Sibiu, str. Morilor,  Haiderstr. Nr. 23, Austria, Inregistrata la Tribunalul de
nr. 51, la care au participat următorii asociați:        Land Linz sub nr. FN 140282 y, reprezentata de Mag.
  TUȘINEAN IOAN - deținător a 512 acțiuni           Klaus Riederer;
reprezentând 51,0469% din capitalul social;             În calitate de asociat unic al SC OSAKA S.R.L, in
  SITAR MARIUS-MIRCEA - deținător a 290 acțiuni
                                 conformitate cu Hotărârea Adunării Generale a
reprezentând 28,9133% din capitalul social;
  SITAR ROZALIA-MARIA - deținător a 201 acțiuni        Asociaților REAL 4 YOU IMMOBILIEN GMBH din
reprezentând 20,0398% din capitalul social,           12.09.2007, astăzi, 12.09.2007, am decis următoarele:
  reprezentând 100% capitalul social, respectiv 1.003       (1) Numirea în calitatea de administrator al societății
părți sociale, legal convocată și constituită, în        OSAKA S.R.L pe o perioada de 4(patru) ani a doamnei
conformitate cu dispozițiile art. 195 din Legea nr. 31/1990   Sylvia Christa Schnellinger cetățean austriac, născuta la
modificată și republicată, a hotărât următoarele:
                                 data de 15.07.1964 în Linz, Austria, domiciliată în,
  Adunarea Generală a Asociaților S.C. SINECON
                                 Engerwitzdorf, Ahornstrasse 5. A-4209, posesoare a
S.R.L. Sibiu hotărăște, cu unanimitate de voturi, numirea
în funcția de administrator al societății a d-nului       pașaportului seria J nr. 02699302 elibarat la data de
TUȘINEAN IOAN, născut la data de 30.08.1955 în          03.04.2003, de către autoritățile din Linz, Austria, valabil
localitatea Petreștii de Jos, județul Cluj, cod numeric     până la data de 02.04.2013.
personal 1550830323936, identificat cu C.I. seria SB nr.       (2) Actul Constitutiv al SC OSAKA S.R.L se va
027970, eliberată de Poliția Municipiului Sibiu, domiciliat   modifica in mod corespunzător celor decise în cadrul
în Sibiu, b-dul Mihai Viteazu nr.2, sc. B, et. VI, ap. 56, de
                                 prezentei adunări generale a asociaților, celelalte
cetățenie română.
  Prezenta hotărâre a fost redactată în 3 (trei)        prevederi ramânând neschimbate.
exemplare originale, în limba română, fiecare exemplar        (3) Se împuternicește prin prezenta domnul SERGHEI
având aceeași forță juridică, fiind semnate de către       PERJU, domiciliat in București, B-dul Iuliu Maniu nr. 55,
asociați, azi 20.08.2007.                    bl. 17, sc. G, et. 9, ap. 291, sector 6, identificat prin C.I.
   (23/323402)                         seria RR, nr. 239851, eliberată de Secția 21 de Politie
                                 București, la data de 17.10.2002, CNP 1781115463118
        Societatea Comercială              pentru ca acesta să semneze Actul Constitutiv rectificat al
         SINECON - S.R.L.                SC OSAKA S.R.L precum și să efectueze toate
                                 formalitățile necesare pentru publicitatea și înregistrarea
            NOTIFICARE                la Oficiul Registrului Comerțului a mențiunii privind
  Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul     numirea noului administrator.
Sibiu notifică, în conformitate cu prevederile art. 204 alin.    (4) Prezenta hotărâre a adunării generale a asociaților
(5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și    a fost incheiată în 2 (două) exemplare originale, cu
completările ulterioare, depunerea textului actualizat al
                                 valoare probatorie egala, la Ansfelden, astăzi,
actului constitutiv al societății comerciale SINECON SRL,
cu sediul în MUNICIPIUL SIBIU, județ Sibiu, Str.         12.08.2007.
MORILOR, nr.51, înregistrată sub nr. J32/1623/1993, cod        (25/323404)
unic de înregistrare 4656238, care a fost înregistrat sub
nr.43167 din 12.10.2007.
  (24/323403)                                 Societatea Comercială
                                          OSAKA - S.R.L.

        Societatea Comercială                          NOTIFICARE
          OSAKA - S.R.L.
                                  Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
             DECIZIA                 Sibiu notifică, în conformitate cu prevederile art. 204 alin.
                                 (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și
  ASOCIATULUI UNIC AL SC OSAKA S.R.L.
  CU SEDIUL IN SIBIU, STR. BUCEGI NR. 16            completările ulterioare, depunerea textului actualizat al
   AVAND NUMAR DE INREGISTRARE LA               actului constitutiv al societății comerciale OSAKA SRL, cu
 REGISTRUL COMERTULUI NR. J32/1178/2006,            sediul în MUNICIPIUL SIBIU, județ Sibiu, Str. BUCEGI,
 CUI R 18935496, CAPITAL SOCIAL RON 3600
                                 nr.16, înregistrată sub nr. J32/1178/2006, cod unic de
           DIN 12.09.2007               înregistrare 18935496, care a fost înregistrat sub
  Subscrisa: REAL 4 YOU IMMOBILIEN GMBH,            nr.43172 din 12.10.2007.
persoană juridică austriacă, cu sediul in 4052 Ansfelden,      (26/323405)
  10          MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 1994/10.IV.2008

       Societatea Comercială                       Societatea Comercială
    FLOW STYL LINE EXPROCOM - S.R.L.                     LICAM-PREST - S.R.L.

             DECIZIA                        HORARAREA AGA NR. 9
       ASOCIATULUI UNIC                      S.C. LICAM - PREST S.R.L. SIBIU
  AL SC ”FLOW STYL LINE EXPROCOM” SRL
                                  Subsemnații CRISTEA ILIE, cetățean român, CNP
        DIN DATA DE 12.10.2007              1560624323916, posesor al cărții de identitate SB
  Subsemnata, NEAG SABINA, cetățean român,           098446, domiciliat în Sibiu, str.Teilor nr.48, județul Sibiu și
domiciliată în mun. Mediaș, str. Michael Weiss, nr.12,     CRISTEA LUCIA CARMEN, cetățean român, CNP
județul Sibiu, CNP 2451211322236, în calitate asociat      2580405323919, posesoare a cărții de identitate SB
unic în cadrul societății “FLOW STYL LINE EXPROCOM”       098446, domiciliat în Sibiu, str.Teilor nr.48, județul Sibiu,
SRL, societate înmatriculată la Registrul Comerțului Sibiu   în calitate de asociați în cadrul S.C. LICAM - PREST
sub nr. J32/1134/2004, cu sediul în mun. Mediaș, str.      S.R.L, societate înmatriculată la Registrul Comerțului
Michael Weiss, nr.12, județul Sibiu, am hotărât         Sibiu sub nr. J32/106/2002, cu sediul în mun. Sibiu, Str.
următoarele:                          Teilor nr. 48, județul Sibiu, am hotărât următoarele:
  -Completarea obiectului de activitate cu:            - Completarea obiectului de activitate cu cod CAEN:
  5523 Alte mijloace de cazare                  — 7430 Activități de testări și analize tehnice.
  6330 Activități ale agențiilor de voiaj și a tur-         (29/323408)
operatorilor, activități de asistență turistică n.c.a
  9302 Coafura și alte activități de înfrumusețare
  9304 Activități de întreținere corporala                   Societatea Comercială
  Prezenta decizie, modifică în mod corespunzător                LICAM-PREST - S.R.L.
actele de constituire ale societății, anexându-se la
acestea. Asociatul se obligă să încheie un «Act                    NOTIFICARE
Constitutiv Actualizat»                      Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
  Tehnoredactat de BIROUL DE ASISTENȚĂ DIN           Sibiu notifică, în conformitate cu prevederile art. 204 alin.
CADRUL OFICIULUI REGISTRULUI COMERȚULUI DE           (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și
PE LÂNGĂ TRIBUNALUL SIBIU, azi 12 OCT. 2007 în         completările ulterioare, depunerea textului actualizat al
5(cinci) exemplare.                       actului constitutiv al societății comerciale LICAM-PREST
  În fața mea, jr. Cindea Doina Paraschiva, reprezentant    SRL, cu sediul în MUNICIPIUL SIBIU, județ Sibiu, Str.
al O.R.C. DE PE LÂNGĂ TRIBUNALUL SIBIU s-a           TEILOR, nr.48, înregistrată sub nr. J32/106/2002, cod
prezentat:                           unic de înregistrare 14437391, care a fost înregistrat sub
  NEAG SABINA, identificată cu CI seria SB nr.
                                nr.43184 din 12.10.2007.
329807/24.01.2007 elib. de SPCLEP Mediaș, care, a
                                  (30/323409)
solicitat tehnoredactarea prezentei decizii și a semnat
toate exemplarele.
   (27/323406)                                Societatea Comercială
                                      PENSIUNEA MICHAEL - S.R.L.
       Societatea Comercială
                                            HOTĂRÂREA
    FLOW STYL LINE EXPROCOM - S.R.L.
                                        ASOCIATULUI UNIC
           NOTIFICARE                    AL S.C. PENSIUNEA MICHAEL S.R.L.
  Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul            DIN DATA DE 02.10.2007
Sibiu notifică, în conformitate cu prevederile art. 204 alin.
(5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și     Subsemnatul GIURGIU IOAN, cu domiciliul în
completările ulterioare, depunerea textului actualizat al    municipiul Mediaș, str. Cluj, nr. 1, sc. B, et. 3, ap. 34,
actului constitutiv al societății comerciale FLOW STYL     județul Sibiu, posesor al buletinului de identitate cu seria
LINE EXPROCOM SRL, cu sediul în MUNICIPIUL           D.B., nr. 489039, eliberat de Poliția Mediaș la data de
MEDIAȘ, județ Sibiu, Str. MICHAEL WEISS, nr.12,         09.12.1966 și prelungit la data de 09.12.1996, având
înregistrată sub nr. J32/1134/2004, cod unic de         codul numeric personal nr. 1470901322231, în calitate de
înregistrare 16641613, care a fost înregistrat sub       asociat unic al S.C. PENSIUNEA MICHAEL S.R.L., cu
nr.43182 din 12.10.2007.                    sediul în comuna Biertan, str. Tudor Vladimirescu, nr. 59,
  (28/323407)                         jud. Sibiu, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de
             MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 1994/10.IV.2008                11

pe lângă Tribunalul Sibiu sub nr. J 32/1928/2004, având       I. Schimbarea sediului social, în municipiul Mediaș, str.
codul unic de înregistrare nr. 17070671 și atribut fiscal    St. L. Roth, nr. 1, jud. Sibiu, conform extrasului de C.F.
RO, în condițiile și cu respectarea Legii nr. 31/1990-      Mediaș nr. 2.401, nr. top. 183/1/1 și a contractului de
republicată, hotărăsc următoarele:                comodat.
  I. Schimbarea sediului social, în municipiul Mediaș, str.     II. Înființarea unui sediu secundar în comuna Biertan,
St. L. Roth, nr. 1, jud. Sibiu, conform extrasului de C.F.    str. 1 Decembrie, nr. 20, jud. Sibiu, conform extrasului de
Mediaș nr. 2.401, nr. top. 183/1/I și a contractului de     C.F. Biertan nr. 4390, nr. top 490, unde se desfășoară
comodat.                             următoarea activitate:
  II. Înființarea unui sediu secundar în comuna Biertan,      > 5523 Alte mijloace de cazare.
str. Tudor Vladimirescu, nr. 59, jud. Sibiu, conform          (33/323412)
extrasului de C.F. Biertan nr. 2499, nr. top. 704/1, unde se
desfășoară următoarea activitate:
  > 5523 Alte mijloace de cazare.                       Societatea Comercială
   (31/323410)                               PENSIUNEA THOMAS - S.R.L.

                                            NOTIFICARE
       Societatea Comercială                 Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
      PENSIUNEA MICHAEL - S.R.L.              Sibiu notifică, în conformitate cu prevederile art. 204 alin.
                                 (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și
            NOTIFICARE
                                 completările ulterioare, depunerea textului actualizat al
  Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul     actului constitutiv al societății comerciale PENSIUNEA
Sibiu notifică, în conformitate cu prevederile art. 204 alin.  THOMAS S.R.L., cu sediul în MUNICIPIUL MEDIAȘ,
(5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și    județ Sibiu, Str. ST. L. ROTH, nr. 1, înregistrată sub nr.
completările ulterioare, depunerea textului actualizat al    J32/1927/2004, cod unic de înregistrare 17070663, care
actului constitutiv al societății comerciale PENSIUNEA      a fost înregistrat sub nr. 43187din 12.10.2007.
MICHAEL SRL, cu sediul în MUNICIPIUL MEDIAȘ, județ          (34/323413)
Sibiu, Str. ST.L.ROTH, nr.1, înregistrată sub nr.
J32/1928/2004, cod unic de înregistrare 17070671, care
a fost înregistrat sub nr.43186 din 12.10.2007.                  Societatea Comercială
  (32/323411)                                    NINA - S.R.L.

                                       DECIZIA NR. 305/08.10.2007
        Societatea Comercială
      PENSIUNEA THOMAS - S.R.L.                A ASOCIATULUI UNIC AL S.C. NINA S.R.L.
                                   Subsemnata DUBEI MARIOARA ELENA, născuta la
           HOTĂRÂREA                 data de 11.10.1961 în mun. Copșa Mică, jud. Sibiu,
        ASOCIATULUI UNIC                 domiciliată în Sibiu, str. Centumvirilor nr. 5, jud. Sibiu,
    AL S.C. PENSIUNEA THOMAS S.R.L.             identificată cu C.I. seria SB, Nr. 254541, eliberat la data
                                 de 05.01.2005 de Pol. Sibiu, având CNP 2611011323927,
        DIN DATA DE 02.10.2007              cetățean român, în calitate de asociat unic în cadrul
  Subsemnata FRĂȚILĂ RUXANDRA CARMEN,             societății comerciale „NINA” S.R.L., cu sediul în
cetățean român, născută la data de 20.01.1971 în         municipiul Sibiu, str. Parcul Tineretului, nr. 4,
municipiul București, cu domiciliul în municipiul Mediaș,    J32/105/1991, C.U.I.:790767, înțeleg sa aduc
str. Gheții, nr. 1, județul Sibiu, posesoare a cărții de     următoarele modificări actului constitutiv al societății
identitate cu seria S.B., nr. 103347, eliberată de Poliția    menționate, cu modificările ulterioare, după cum
Mediaș la data de 09 august 2001 având codul numeric       urmează:
personal nr. 2710120463041, în calitate de asociat unic al      - sediul societății comerciale se mută din mun. Sibiu,
S.C. PENSIUNEA THOMAS S.R.L, cu sediul în comuna         str. Parcul Tineretului, nr. 4, în mun. Sibiu, str. Litovoi
Biertan, str. 1 Decembrie, nr. 20, jud. Sibiu, înregistrată la  Voda, nr. 6A, jud. Sibiu, imobil identificat cu CF nr. 10.887
Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Sibiu   al mun. Sibiu, având nr. topo 7170/;7171/1
sub nr. J 32/1927/2004, având codul unic de înregistrare       - radierea punctului de lucru situat în loc. Avrig, str. M.
nr. 17070663 și atribut fiscal RO, în condițiile și cu      Viteazu, nr. 7, jud. Sibiu
respectarea Legii nr. 31/1990-republicată, hotărăsc         - radierea punctului de lucru situat în loc. Sibiu, str.
următoarele:                           Parcul Tineretului, nr. 4, jud.Sibiu
  12          MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 1994/10.IV.2008

  - radierea punctului de lucru situat în loc.Mediaș,     Sibiu, str. Parcul Tineretului, nr. 4, J32/19/1995, CUI
Sos.Sibiului, nr. 46, bl. 8, jud. Sibiu             RO7451660, înțelegem să aducem următoarele
  Celelalte dispoziții ale actului constitutiv rămân     modificări actului constitutiv al societății menționate, cu
neschimbate.                          modificările ulterioare, după cum urmează:
  Subsemnata adopt și semnez prezenta decizie,          - schimbarea sediului social al societății, din
redactată și dactilografiată de mine în 4 (patru)        mun.Sibiu, str. Parcul Tineretului, nr. 4, în mun. Sibiu, str.
exemplare, și împuternicesc pentru realizarea          Litovoi Vodă, nr. 6A, jud. Sibiu.
formalităților necesare dării de dată certă, înscrierii      Celelalte dispoziții ale actului constitutiv rămân
prezentei în Registrul Comerțului sau pentru realizarea     neschimbate.
oricăror alte activități necesare pe d-na STROE Daniela-      Subsemnații adoptam și semnam prezenta hotărâre,
Iuliana, care se legitimează cu C.I., seria SB, nr. 351794,   redactată și dactilografiată de noi, în 5 (cinci) exemplare
eliberat de Poliția Mun. Sibiu la data de 13.07.2007,      originale și împuternicim pentru realizarea formalităților
angajată în funcția de consilier juridic la S.C. NINA S.R.L.  necesare, înscrierii prezentei în Registrul Comerțului,
   (35/323414)                        pentru ridicarea certificatului constatator sau pentru
                                îndeplinirea altor activități necesare pe dna STROE
                                Daniela-Iuliana, care se legitimează cu C.I., seria SB, nr.
        Societatea Comercială              351794, eliberat de Politia Mun.Sibiu la data de
          NINA - S.R.L.                13.07.2007.
                                   (37/323416)
           NOTIFICARE
  Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
Sibiu notifică, în conformitate cu prevederile art. 204 alin.          Societatea Comercială
(5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și            104 VELO - S.R.L.
completările ulterioare, depunerea textului actualizat al
actului constitutiv al societății comerciale NINA S.R.L., cu              NOTIFICARE
sediul în MUNICIPIUL SIBIU, județ Sibiu, Str. LITOVOI       Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
VODĂ, nr. 6A, înregistrată sub nr. J32/105/1991, cod unic    Sibiu notifică, în conformitate cu prevederile art. 204 alin.
de înregistrare 790767, care a fost înregistrat sub nr.     (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și
43190 din 12.10.2007.                      completările ulterioare, depunerea textului actualizat al
  (36/323415)                         actului constitutiv al societății comerciale 104 VELO
                                S.R.L., cu sediul în MUNICIPIUL SIBIU, județ Sibiu, Str.
                                LITOVOI VODA, nr. 6A, înregistrată sub nr. J32/19/1995,
        Societatea Comercială
                                cod unic de înregistrare 7451660, care a fost înregistrat
         104 VELO - S.R.L.
                                sub nr. 43193 din 12.10.2007.
      HOTĂRÂREA NR 5/8.10.2007                (38/323417)

  A ADUNARII GENERALE A ASOCIATILOR
  SOCIETATII COMERCIALE „104 VELO S.R.L.”                  Societatea Comercială
  Subsemnații MEDAN ROMEO MARCEL, domiciliat în              MANOLO COMIMPEX - S.R.L.
Sibiu, str. Aleea Taberei, nr. 3, ap. 21, având CNP
                                        MINISTERUL JUSTIȚIEI
1581012323910, TATU CONSTANTIN-TULIU, domiciliat
în Sibiu, str. Munteniei, nr. 22, jud. Sibiu, având CNP      OFICIUL REGISTRULUI COMERȚULUI ILFOV
1580624323947, MOISIN MARIA, domiciliată în jud.          DE PE LANGA TRIBUNALUL BUCUREȘTI
Sibiu, loc. Cisnădie, str. Sibiului, nr. 33, având CNP
                                             ANUNȚ
2551006321100, DUBEI MARIOARA-ELENA, domiciliată
în Sibiu, str. Centumvirilor nr. 5, jud. Sibiu, având CNP     În conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 privind
2611011323927, TINT IOVIAN prin mandatar LUPEA         societățile comerciale, Oficiul Registrului Comerțului Ilfov
(cas. CATOIU) ANCA, domiciliată în Sibiu, str. Miraslau,    de pe lângă Tribunalul București, confirmă că firma
nr. 42, ap. 4, sc. A, având CNP 2761022323930,           MANOLO COMIMPEX S.R.L.,
POPENTIU DAN-MARIUS. domiciliat în jud. Sibiu, loc.        având numărul de ordine în registrul comerțului
Sibiu, Aleea Selimbar, nr. 5, ap. 4, având CNP         J23/1081/2001 și codul unic de înregistrare 14384700, cu
1671013323954, în calitate de asociați în cadrul societății   cererea înregistrată sub nr. 2340 din 02.02.2004, a depus
comerciale „104 VELO” S.R.L., cu sediul în municipiul      copie de pe situațiile financiare anuale pentru exercițiul
             MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 1994/10.IV.2008              13

financiar 01.01.2002 - 31.12.2002, însoțite de         adunării generale a asociaților și are o cifră anuală de
raportul administratorilor/directoratului, raportul      afaceri de peste 10 milioane lei.
cenzorilor/auditorilor financiari, procesul-verbal al       (41/324072)
adunării generale a asociaților și are o cifră anuală de
afaceri de peste 10 milioane lei.
  (39/324070)                                Societatea Comercială
                                       PET CILB IMPEX - S.R.L.

        Societatea Comercială                     MINISTERUL JUSTIȚIEI
       PROFINE ROMANIA - S.R.L.               OFICIUL REGISTRULUI COMERȚULUI ILFOV
                                  DE PE LANGA TRIBUNALUL BUCUREȘTI
        MINISTERUL JUSTIȚIEI
                                            ANUNȚ
  OFICIUL REGISTRULUI COMERȚULUI ILFOV
  DE PE LANGA TRIBUNALUL BUCUREȘTI               În conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 privind
                                societățile comerciale, Oficiul Registrului Comerțului Ilfov
             ANUNȚ                 de pe lângă Tribunalul București, confirmă că firma
  În conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 privind    PET CILB IMPEX S.R.L.,
societățile comerciale, Oficiul Registrului Comerțului Ilfov   având numărul de ordine în registrul comerțului
de pe lângă Tribunalul București, confirmă că firma      J23/639/2001 și codul unic de înregistrare 4399835, cu
  PROFINE ROMANIA S.R.L.,                   cererea înregistrată sub nr. 8440 din 26.02.2004, a depus
  având numărul de ordine în registrul comerțului       copie de pe situațiile financiare anuale pentru exercițiul
J23/1075/2002 și codul unic de înregistrare 11668600, cu    financiar 01.01.2002 - 31.12.2002, însoțite de
cererea înregistrată sub nr. 7797 din 23.02.2004, a depus   raportul administratorilor/directoratului, raportul
copie de pe situațiile financiare anuale pentru exercițiul   cenzorilor/auditorilor financiari, procesul-verbal al
financiar 01.01.2002 - 31.12.2002, însoțite de         adunării generale a asociaților și are o cifră anuală de
raportul administratorilor/directoratului, raportul      afaceri de peste 10 milioane lei.
cenzorilor/auditorilor financiari, procesul-verbal al       (42/324073)
adunării generale a asociaților și are o cifră anuală de
afaceri de peste 10 milioane lei.
  (40/324071)                               Societatea Comercială
                                   SIF METAL IMPORT-EXPORT - S.R.L.

      Societatea Comercială                       MINISTERUL JUSTIȚIEI
    MARGA OIL PRODUCTION - S.R.L.             OFICIUL REGISTRULUI COMERȚULUI ILFOV DE
                                  PE LANGA TRIBUNALUL BUCUREȘTI
        MINISTERUL JUSTIȚIEI
                                            ANUNȚ
  OFICIUL REGISTRULUI COMERȚULUI ILFOV
  DE PE LANGA TRIBUNALUL BUCUREȘTI               În conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 privind
                                societățile comerciale, Oficiul Registrului Comerțului Ilfov
             ANUNȚ                 de pe lângă Tribunalul București, confirmă că firma
  În conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 privind    SIF METAL IMPORT-EXPORT S.R.L.,
societățile comerciale, Oficiul Registrului Comerțului Ilfov   având numărul de ordine în registrul comerțului
de pe lângă Tribunalul București, confirmă că firma      J23/564/2001 și codul unic de înregistrare 10375466, cu
  MARGA OIL PRODUCTION S.R.L.,                cererea înregistrată sub nr. 8513 din 27.02.2004, a depus
  având numărul de ordine în registrul comerțului       copie de pe situațiile financiare anuale pentru exercițiul
J23/389/2002 și codul unic de înregistrare 10209722, cu    financiar 01.01.2003 - 31.12.2003, însoțite de raportul
cererea înregistrată sub nr. 8312 din 25.02.2004, a depus   administratorilor/directoratului, raportul cenzorilor/
copie de pe situațiile financiare anuale pentru exercițiul   auditorilor financiari, procesul-verbal al adunării generale
financiar 01.01.2002 - 31.12.2002, însoțite de         a asociaților și are o cifră anuală de afaceri de peste 10
raportul administratorilor/directoratului, raportul      milioane lei.
cenzorilor/auditorilor financiari, procesul-verbal al        (43/324074)
  14          MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 1994/10.IV.2008

       Societatea Comercială                       Societatea Comercială
     ESCA FOOD SOLUTIONS - S.R.L.                     DUMALEX GROUP - S.A.

        MINISTERUL JUSTIȚIEI                      MINISTERUL JUSTIȚIEI

  OFICIUL REGISTRULUI COMERȚULUI ILFOV              OFICIUL REGISTRULUI COMERȚULUI ILFOV
   DE PE LANGA TRIBUNALUL BUCUREȘTI               DE PE LANGA TRIBUNALUL BUCUREȘTI

             ANUNȚ                             ANUNȚ
  În conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 privind    În conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 privind
societățile comerciale, Oficiul Registrului Comerțului Ilfov  societățile comerciale, Oficiul Registrului Comerțului Ilfov
de pe lângă Tribunalul București, confirmă că firma      de pe lângă Tribunalul București, confirmă că firma
  ESCA FOOD SOLUTIONS S.R.L.,                  DUMALEX GROUP S.A.,
  având numărul de ordine în registrul comerțului        având numărul de ordine în registrul comerțului
J23/900/2002 și codul unic de înregistrare 6614905, cu     J23/450/2000 și codul unic de înregistrare 5865976, cu
cererea înregistrată sub nr. 11696 din 30.03.2004, a      cererea înregistrată sub nr. 21507 din 15.07.2004, a
depus copie de pe situațiile financiare anuale pentru     depus copie de pe situațiile financiare anuale pentru
exercițiul financiar 01.01.2003 - 31.12.2003, însoțite de   exercițiul financiar 01.01.2003 - 31.12.2003, însoțite de
raportul administratorilor/directoratului, raportul      raportul administratorilor/directoratului, raportul
cenzorilor/auditorilor financiari, procesul-verbal al     cenzorilor/auditorilor financiari, procesul-verbal al
adunării generale a asociaților și are o cifră anuală de    adunării generale a acționarilor și are o cifră anuală de
afaceri de peste 10 milioane lei.               afaceri de peste 10 milioane lei.
  (44/324075)                          (46/324077)        Societatea Comercială                     Societatea Comercială
        ARTECA JILAVA - S.A.                       KONTIROM - S.A.

        MINISTERUL JUSTIȚIEI                      MINISTERUL JUSTIȚIEI

  OFICIUL REGISTRULUI COMERȚULUI ILFOV              OFICIUL REGISTRULUI COMERȚULUI ILFOV
  DE PE LANGA TRIBUNALUL BUCUREȘTI                DE PE LANGA TRIBUNALUL BUCUREȘTI

             ANUNȚ                             ANUNȚ
  În conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 privind    În conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 privind
societățile comerciale, Oficiul Registrului Comerțului Ilfov  societățile comerciale, Oficiul Registrului Comerțului Ilfov
de pe lângă Tribunalul București, confirmă că firma      de pe lângă Tribunalul București, confirmă că firma
  ARTECA JILAVA S.A.,                      KONTIROM S.A.,
  având numărul de ordine în registrul comerțului        având numărul de ordine în registrul comerțului
J23/974/2000 și codul unic de înregistrare 480871, cu     J23/1347/2003 și codul unic de înregistrare 10492881, cu
cererea înregistrată sub nr. 14514 din 30.04.2004, a      cererea înregistrată sub nr. 30099 din 17.11.2004, a
depus copie de pe situațiile financiare anuale pentru     depus copie de pe situațiile financiare anuale pentru
exercițiul financiar 01.01.2003 - 31.12.2003, însoțite de   exercițiul financiar 01.01.2003 - 31.12.2003, însoțite de
raportul administratorilor/directoratului, raportul      raportul administratorilor/directoratului, raportul
cenzorilor/auditorilor financiari, procesul-verbal al     cenzorilor/auditorilor financiari, procesul-verbal al
adunării generale a acționarilor și are o cifră anuală de   adunării generale a acționarilor și are o cifră anuală de
afaceri de peste 10 milioane lei.               afaceri de peste 10 milioane lei.
  (45/324076)                          (47/324078)
             MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 1994/10.IV.2008              15

       Societatea Comercială                    Societatea Comercială
      MANOLO COMIMPEX - S.R.L.                ROMANIAN CATERING SERVICES - S.R.L.

        MINISTERUL JUSTIȚIEI                      MINISTERUL JUSTIȚIEI

  OFICIUL REGISTRULUI COMERȚULUI ILFOV              OFICIUL REGISTRULUI COMERȚULUI ILFOV
  DE PE LANGA TRIBUNALUL BUCUREȘTI                DE PE LANGA TRIBUNALUL BUCUREȘTI

             ANUNȚ                             ANUNȚ
  În conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 privind    În conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 privind
societățile comerciale, Oficiul Registrului Comerțului Ilfov  societățile comerciale, Oficiul Registrului Comerțului Ilfov
de pe lângă Tribunalul București, confirmă că firma      de pe lângă Tribunalul București, confirmă că firma
  MANOLO COMIMPEX S.R.L.,                    ROMANIAN CATERING SERVICES S.R.L.,
  având numărul de ordine în registrul comerțului        având numărul de ordine în registrul comerțului
J23/1081/2001 și codul unic de înregistrare 14384700, cu    J23/891/2003 și codul unic de înregistrare 6865001, cu
cererea înregistrată sub nr. 31130 din 30.11.2004, a      cererea înregistrată sub nr. 12083 din 04.04.2005, a
depus copie de pe situațiile financiare anuale pentru     depus copie de pe situațiile financiare anuale pentru
exercițiul financiar 01.01.2003 - 31.12.2003, însoțite de   exercițiul financiar 01.01.2004 - 31.12.2004, însoțite de
raportul administratorilor/directoratului, raportul      raportul administratorilor/directoratului, raportul
cenzorilor/auditorilor financiari, procesul-verbal al     cenzorilor/auditorilor financiari, procesul-verbal al
adunării generale a asociaților și are o cifră anuală de    adunării generale a asociaților și are o cifră anuală de
afaceri de peste 10 milioane lei.               afaceri de peste 10 milioane lei.
  (48/324079)                          (50/324081)        Societatea Comercială                     Societatea Comercială
         RIDM IMPEX - S.R.L.                      RICKY IMPEX - S.R.L.

        MINISTERUL JUSTIȚIEI                      MINISTERUL JUSTIȚIEI

  OFICIUL REGISTRULUI COMERȚULUI ILFOV              OFICIUL REGISTRULUI COMERȚULUI ILFOV
  DE PE LANGA TRIBUNALUL BUCUREȘTI                DE PE LANGA TRIBUNALUL BUCUREȘTI

             ANUNȚ                             ANUNȚ
  În conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 privind    În conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 privind
societățile comerciale, Oficiul Registrului Comerțului Ilfov  societățile comerciale, Oficiul Registrului Comerțului Ilfov
de pe lângă Tribunalul București, confirmă că firma      de pe lângă Tribunalul București, confirmă că firma
  RIDM IMPEX S.R.L.,                       RICKY IMPEX S.R.L.,
  având numărul de ordine în registrul comerțului        având numărul de ordine în registrul comerțului
J23/70/2002 și codul unic de înregistrare 3882040, cu     J23/1211/2002 și codul unic de înregistrare 14717162, cu
cererea înregistrată sub nr. 31834 din 08.12.2004, a      cererea înregistrată sub nr. 24426 din 06.06.2005, a
depus copie de pe situațiile financiare anuale pentru     depus copie de pe situațiile financiare anuale pentru
exercițiul financiar 01.01.2003 - 31.12.2003, însoțite de   exercițiul financiar 01.01.2004 - 31.12.2004, însoțite de
raportul administratorilor/directoratului, raportul      raportul administratorilor/directoratului, raportul
cenzorilor/auditorilor financiari, procesul-verbal al     cenzorilor/auditorilor financiari, procesul-verbal al
adunării generale a asociaților și are o cifră anuală de    adunării generale a asociaților și are o cifră anuală de
afaceri de peste 10 milioane lei.               afaceri de peste 10 milioane lei.
  (49/324080)                          (51/324082)
  16          MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 1994/10.IV.2008

        Societatea Comercială                    Societatea Comercială
        FRUTTI GRUP - S.R.L.                    SAMY IMPEX 2003 - S.R.L.

        MINISTERUL JUSTIȚIEI                      MINISTERUL JUSTIȚIEI

  OFICIUL REGISTRULUI COMERȚULUI ILFOV              OFICIUL REGISTRULUI COMERȚULUI ILFOV
  DE PE LANGA TRIBUNALUL BUCUREȘTI                DE PE LANGA TRIBUNALUL BUCUREȘTI

             ANUNȚ                       NR.: 26829 DATA: 25.10.2007

  În conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 privind               ANUNȚ
societățile comerciale, Oficiul Registrului Comerțului Ilfov   În conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 privind
de pe lângă Tribunalul București, confirmă că firma      societățile comerciale, Oficiul Registrului Comerțului Ilfov
  FRUTTI GRUP S.R.L.,                     de pe lângă Tribunalul București, confirmă că firma
  având numărul de ordine în registrul comerțului        SAMY IMPEX 2003 S.R.L.,
J23/389/2001 și codul unic de înregistrare 10392432, cu      având numărul de ordine în registrul comerțului
cererea înregistrată sub nr. 26098 din 16.06.2005, a      J23/1736/2003 și codul unic de înregistrare 15839575, cu
depus copie de pe situațiile financiare anuale pentru     cererea înregistrată sub nr. 26829 din 03.07.2006, a
exercițiul financiar 01.01.2004 - 31.12.2004, însoțite de   depus copie de pe situațiile financiare anuale pentru
raportul administratorilor/directoratului, raportul      exercițiul financiar 01.01.2005 - 31.12.2005, însoțite de
cenzorilor/auditorilor financiari, procesul-verbal al     raportul administratorilor/directoratului, raportul
adunării generale a asociaților și are o cifră anuală de    cenzorilor/auditorilor financiari, procesul-verbal al
afaceri de peste 10 milioane lei.               adunării generale a asociaților și are o cifră anuală de
  (52/324083)                        afaceri de peste 10 milioane lei.
                                  (54/324085)

       Societatea Comercială
    REAL POWER CONSTRUCT - S.R.L.                     Societatea Comercială
                                        SIMA PROD - S.R.L.
        MINISTERUL JUSTIȚIEI
                                       MINISTERUL JUSTIȚIEI
  OFICIUL REGISTRULUI COMERȚULUI ILFOV
  DE PE LANGA TRIBUNALUL BUCUREȘTI               OFICIUL REGISTRULUI COMERȚULUI ILFOV
                                  DE PE LANGA TRIBUNALUL BUCUREȘTI
      NR.: 55377 DATA: 08.11.2007
                                      NR.: 45275 DATA: 05.11.2007
             ANUNȚ
                                            ANUNȚ
  În conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 privind
                                 În conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 privind
societățile comerciale, Oficiul Registrului Comerțului Ilfov
                                societățile comerciale, Oficiul Registrului Comerțului Ilfov
de pe lângă Tribunalul București, confirmă că firma
                                de pe lângă Tribunalul București, confirmă că firma
  REAL POWER CONSTRUCT S.R.L.,
                                 SIMA PROD S.R.L.,
  având numărul de ordine în registrul comerțului        având numărul de ordine în registrul comerțului
J23/1129/2002 și codul unic de înregistrare 14703256, cu    J23/30/2004 și codul unic de înregistrare 9029698, cu
cererea înregistrată sub nr. 55377 din 16.12.2005, a      cererea înregistrată sub nr. 45275 din 06.12.2006, a
depus copie de pe situațiile financiare anuale pentru     depus copie de pe situațiile financiare anuale pentru
exercițiul financiar 01.01.2004 - 31.12.2004, însoțite de   exercițiul financiar 01.01.2005 - 31.12.2005, însoțite de
raportul administratorilor/directoratului, raportul      raportul administratorilor/directoratului, raportul
cenzorilor/auditorilor financiari, procesul-verbal al     cenzorilor/auditorilor financiari, procesul-verbal al
adunării generale a asociaților și are o cifră anuală de    adunării generale a asociaților și are o cifră anuală de
afaceri de peste 10 milioane lei.               afaceri de peste 10 milioane lei.
  (53/324084)                          (55/324086)
             MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 1994/10.IV.2008              17

        Societatea Comercială                     Societatea Comercială
        OZGE FRUCT - S.R.L.                      REGITAS IMPEX - S.R.L.

        MINISTERUL JUSTIȚIEI                      MINISTERUL JUSTIȚIEI

  OFICIUL REGISTRULUI COMERȚULUI ILFOV              OFICIUL REGISTRULUI COMERȚULUI ILFOV
  DE PE LANGA TRIBUNALUL BUCUREȘTI                DE PE LANGA TRIBUNALUL BUCUREȘTI

      NR.: 24139 DATA: 19.10.2007                  NR.: 41936 DATA: 12.11.2007

             ANUNȚ                             ANUNȚ

  În conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 privind    În conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 privind
                                societățile comerciale, Oficiul Registrului Comerțului Ilfov
societățile comerciale, Oficiul Registrului Comerțului Ilfov
                                de pe lângă Tribunalul București, confirmă că firma
de pe lângă Tribunalul București, confirmă că firma
                                 REGITAS IMPEX S.R.L.,
  OZGE FRUCT S.R.L.,
                                 având numărul de ordine în registrul comerțului
  având numărul de ordine în registrul comerțului
                                J23/1159/2003 și codul unic de înregistrare 482090, cu
J23/1635/2005 și codul unic de înregistrare 17914924, cu
                                cererea înregistrată sub nr. 41936 din 12.11.2007, a
cererea înregistrată sub nr. 24139 din 18.06.2007, a
                                depus copie de pe situațiile financiare anuale pentru
depus copie de pe situațiile financiare anuale pentru     exercițiul financiar 01.01.2004 - 31.12.2004, însoțite de
exercițiul financiar 01.01.2006 - 31.12.2006, însoțite de   raportul administratorilor/directoratului, raportul
raportul administratorilor/directoratului, raportul      cenzorilor/auditorilor financiari, procesul-verbal al
cenzorilor/auditorilor financiari, procesul-verbal al     adunării generale a asociaților și are o cifră anuală de
adunării generale a asociaților și are o cifră anuală de    afaceri de peste 10 milioane lei.
afaceri de peste 10 milioane lei.                 (58/324089)
  (56/324087)

                                     Societatea Comercială
        Societatea Comercială              LEKKERLAND CONVENIENCE DISTRIBUȚIE -
          GLINA - S.A.                         S.R.L.

        MINISTERUL JUSTIȚIEI                      MINISTERUL JUSTIȚIEI

  OFICIUL REGISTRULUI COMERȚULUI ILFOV              OFICIUL REGISTRULUI COMERȚULUI ILFOV
  DE PE LANGA TRIBUNALUL BUCUREȘTI                DE PE LANGA TRIBUNALUL BUCUREȘTI

      NR.: 41322 DATA: 12.11.2007                  NR.: 42550 DATA: 15.11.2007

             ANUNȚ                             ANUNȚ
                                 În conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 privind
  În conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 privind
                                societățile comerciale, Oficiul Registrului Comerțului Ilfov
societățile comerciale, Oficiul Registrului Comerțului Ilfov
                                de pe lângă Tribunalul București, confirmă că firma
de pe lângă Tribunalul București, confirmă că firma
                                 LEKKERLAND CONVENIENCE DISTRIBUȚIE
  GLINA S.A.,
                                S.R.L.,
  având numărul de ordine în registrul comerțului
                                 având numărul de ordine în registrul comerțului
J23/254/2002 și codul unic de înregistrare 481974, cu
                                J23/459/2006 și codul unic de înregistrare 17516821, cu
cererea înregistrată sub nr. 41322 din 07.11.2007, a      cererea înregistrată sub nr. 42550 din 15.11.2007, a
depus copie de pe situațiile financiare anuale pentru     depus copie de pe situațiile financiare anuale pentru
exercițiul financiar 01.01.2006 - 31.12.2006, însoțite de   exercițiul financiar 01.01.2006 - 31.12.2006, însoțite de
raportul administratorilor/directoratului, raportul      raportul administratorilor/directoratului, raportul
cenzorilor/auditorilor financiari, procesul-verbal al     cenzorilor/auditorilor financiari, procesul-verbal al
adunării generale a acționarilor și are o cifră anuală de   adunării generale a asociaților și are o cifră anuală de
afaceri de peste 10 milioane lei.               afaceri de peste 10 milioane lei.
  (57/324088)                          (59/324090)
  18          MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 1994/10.IV.2008

      Societatea Comercială                       Societatea Comercială
    DRUCKFARBEN ROMÂNIA - S.R.L.                     AGRO MUNTENIA - S.R.L.

        MINISTERUL JUSTIȚIEI                      HOTĂRÂRE 1/19.11.2007
                                  Subsemnatul ALAGON SARASA ANTONIO JAVIER,
  OFICIUL REGISTRULUI COMERȚULUI ILFOV
                                în nume propriu și reprezentant al celuilalt asociat cf.
  DE PE LANGA TRIBUNALUL BUCUREȘTI
                                împuternicirii din 13.11.2007 am hotărât modificarea
      NR.: 42866 DATA: 19.11.2007            prevederilor din Actul Constitutiv după cum urmează:
                                  1.Se schimbă sediul societății din Com. Nanov jud.
             ANUNȚ                 Teleorman în Com. Drăgănești de Vede, sat Măgura cu
  În conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 privind  Liliac, jud. Teleorman.
societățile comerciale, Oficiul Registrului Comerțului Ilfov    2. Se completează obiectul secundar de activitate cu
de pe lângă Tribunalul București, confirmă că firma      5050 comerț cu amănuntul al carburanților pentru
                                autovehicule 5188 comerț cu ridicata al mașinilor,
  DRUCKFARBEN ROMÂNIA S.R.L.,
                                accesoriilor și uneltelor agricole, inclusiv al tractoarelor
  având numărul de ordine în registrul comerțului
                                5248comerț cu amănuntul în magazine specializate al
J23/2291/2007 și codul unic de înregistrare 10077532, cu    altor produse n.c.a. 5250 comerț cu amănuntul al
cererea înregistrată sub nr. 42866 din 19.11.2007, a      bunurilor de ocazie vândute prin magazine 5262 comerț
depus copie de pe situațiile financiare anuale pentru     cu amănuntul prin standuri și piețe 6312 depozitări 7482
exercițiul financiar 01.01.2006 - 31.12.2006, însoțite de   activități de ambalare
raportul administratorilor/directoratului, raportul        Ca urmare a modificărilor efectuate în baza art. 204
cenzorilor/auditorilor financiari, procesul-verbal al     alin 7 din L 31/1990 R Modificată se introduce Actul
adunării generale a asociaților și are o cifră anuală de    Constitutiv Actualizat cu toate modificările la zi în baza
afaceri de peste 10 milioane lei.               căruia societatea va funcționa în continuare
  (60/324091)                          Prezentul înscris a fost redactat astăzi 19.11.2007
                                într-un număr de 4(patru) exemplare
                                  (62/325989)
       Societatea Comercială
      IMOBILIAR CONSTRUCT - S.A.                     Societatea Comercială
                                       AGRO MUNTENIA - S.R.L.
        MINISTERUL JUSTIȚIEI

  OFICIUL REGISTRULUI COMERȚULUI ILFOV                       NOTIFICARE
  DE PE LANGA TRIBUNALUL BUCUREȘTI                Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
                                Teleorman notifică, în conformitate cu prevederile art. 204
      NR.: 43358 DATA: 22.11.2007            alin (5) din Legea nr.31/1990, republicată,cu modificările
             ANUNȚ                 și completările ulterioare,depunerea textului actualizat al
                                actului constitutiv al societății comerciale AGRO
  În conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 privind  MUNTENIA SRL,cu sediul în SAT MĂGURA CU LILIAC,
societățile comerciale, Oficiul Registrului Comerțului Ilfov  COMUNA DRAGANESTI DE VEDE, judet
de pe lângă Tribunalul București, confirmă că firma      Teleorman,înregistrată sub nr.J34/567/2005,cod unic de
  IMOBILIAR CONSTRUCT S.A.,                  înregistrare 17932912,care a fost înregistrat sub nr.30274
  având numărul de ordine în registrul comerțului       din 23.11.2007
J23/946/2005 și codul unic de înregistrare 17580093, cu       (63/325990)
cererea înregistrată sub nr. 43358 din 21.11.2007, a
depus copie de pe situațiile financiare anuale pentru
                                       Societatea Comercială
exercițiul financiar 01.01.2006 - 31.12.2006, însoțite de         MARM CONSTRUCT - S.R.L.
raportul administratorilor/directoratului, raportul
cenzorilor/auditorilor financiari, procesul-verbal al             HOTĂRÂRE 3/26.11.2007
adunării generale a acționarilor și are o cifră anuală de     Subsemnatul :MIHĂILIȚEANU GEORGE ,în calitate
afaceri de peste 10 milioane lei.               de asociat unic, am hotărât modificarea prevederilor din
  (61/324092)                        Actul Constitutiv, după cum urmează:
             MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 1994/10.IV.2008               19

  1 .Se completează obiectul secundar de activitate cu:   în Alexandria, jud. Teleorman, domiciliat în Alexandria,
7020 Închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare    Str. 1 Decembrie, Nr. 11, jud. Teleorman, legitimată cu BI
proprii sau închiriate                     Seria H.C. Nr. 319227, eliberat de Poliția Alexandria, la
  Pentru semnarea Actului Constitutiv Actualizat și a    data de 11.11.1998, CNP. 2690829340070, care primește
mențiunilor la ORC Teleorman se împuternicește STAN      și achită prețul cedării la valoarea nominală menționată,
LIVEA.                             mai sus;
  Ca urmare a modificărilor efectuate, în baza art. 204     - 9 părți sociale cu valoare nominală de 10 lei în
alin 4 din L 31/1990 R Modificată se introduce Actul      valoare nominală de 90 lei, primește celălalt asociat,
Constitutiv Actualizat cu toate modificările la zi, în baza  MIHAI MARINEL, care primește și achită prețul cedării la
căruia societatea va funcționa în continuare          valoarea nominală menționată, mai sus.
  Prezentul înscris a fost redactat astăzi.26.11.2007,      Astfel capitalul social total rămâne nemodificat,
într-un număr de 4(patru) exemplare.              subscris și vărsat integral, în valoare de 200 lei, divizat în
   (64/325991)                        20 părți sociale cu valoare nominală de 10 lei, fiind deținut
                                de către cei doi asociați, persoane fizice, astfel:
                                  a) MIHAI MARINEL deține 95 % din capitalul social
       Societatea Comercială              total, respectiv 19 părți sociale cu valoare nominală de 10
      MARM CONSTRUCT - S.R.L.              lei în valoare totală de 190 lei;
                                  b) COJOCARU MARIANA deține 5 % din capitalul
           NOTIFICARE                social total, respectiv 1 (una) parte socială cu valoare
  Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul    nominală de 10 lei în valoare totală de 10 lei.
Teleorman notifică, în conformitate cu prevederile art. 204    2. Cedentul, BOGDAN MIHAI, declară că a primit
alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu        prețul cedării, pentru cele 10 părți sociale cu valoare
modificările și completările ulterioare, depunerea textului  nominală de 10 lei, în valoare totală de 100 lei, de la
actualizat al actului constitutiv al societății comerciale   cesionarii, MIHAI MARINEL, pentru cele 9 (nouă) părți
MARM CONSTRUCT SRL, cu sediul în TURNU             sociale, respectiv COJOCARU MARIANA, pentru 1 (una)
MĂGURELE, MUNICIPIUL TURNU MĂGURELE, județ           parte socială, nemaiavând alte pretenții prezente sau
Teleorman, Sos. ALEXANDRIEI, nr.16, înregistrată sub      viitoare, patrimoniale sau nepatrimoniale de la societate.
nr. J34/260/2004, cod unic de înregistrare 16497349,        Odată cu preluarea capitalului social total, cei doi
care a fost înregistrat sub nr.30424 din 26.11.2007.      asociați, MIHAI MARINEL și COJOCARU MARIANA,
  (65/325992)                        preiau activul și pasivul societății comerciale, în funcție de
                                cota de participare la capitalul social, conform balanței
                                contabile, întocmite la data cesiunii.
        Societatea Comercială               3. Societatea va fi administrată în continuare de către
          MIBOG - S.R.L.               asociatul MIHAI MARINEL, pentru un mandat nelimitat,
                                cu puteri depline pe care le exercită separat, de la data de
          HOTĂRÂRE NR. 1               26.03.2007.
        DIN DATA DE 26.11.2007               4. Ca urmare a schimbărilor de asociați și a
                                modificărilor efectuate prin hotărârile adunării generale,
  A ADUNARII GENERALE A ASOCIATILOR,             ulterioare înmatriculării, în baza art. 204 alin 4, din Legea
 A SC MIBOG SRL, CU SEDIUL IN ALEXANDRIA,           31/1990/R, cu modificările ulterioare se introduce Act
       JUD. TELEORMAN                  Constitutiv, actualizat cu toate modificările la zi, în baza
  Subsemnații: MIHAI MARINEL și BOGDAN MIHAI, în       căruia societatea va funcționa în continuare, conform Art.
calitate de asociați și administratori, conform Contractului  4, din Actul Constitutiv, actualizat.
de Cesiune de părți sociale Nr. 1 din data de 26.11.2007,     Prezenta Hotărâre a fost redactată astăzi, 26.11.2007,
aducem la îndeplinire, modificarea prevederilor din Actul   într-un număr de 4 exemplare.
Constitutiv, după cum urmează:                   (66/325993)
  1. Se retrage din societate, din calitatea de asociat și
administrator, BOGDAN MIHAI, care cesionează partea
din capital social deținut în societate, respectiv 10 părți          Societatea Comercială
sociale, cu valoare nominală de 10 lei, în valoare                MIBOG - S.R.L.
nominală totală de 100 lei, la valoare nominală, astfel
  - 1 parte socială, cu valoare nominală de 10 lei, în               NOTIFICARE
valoare totală de 10 lei, primește COJOCARU MARIANA,       Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
fiica lui Dumitru și Elena, născută la data de 29.08.1969   Teleorman notifică, în conformitate cu prevederile art. 204
  20          MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 1994/10.IV.2008

alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu        CONSULT SRL, cu sediul în TURNU MĂGURELE,
modificările și completările ulterioare, depunerea textului  MUNICIPIUL TURNU MĂGURELE, județ Teleorman Str.
actualizat al actului constitutiv al societății comerciale   MIHAI BRAVU - MAGAZIN CENTRAL, înregistrata sub nr
MIBOG SRL, cu sediul în MUNICIPIUL ALEXANDRIA,         J34/86/2000, cod unic de înregistrare 12966671, care a
județ Teleorman, Str. LIBERTĂȚII, nr.365, bloc 1501,      fost înregistrat sub nr.30431 din 26.11.2007.
scara B, etaj 1, ap.25, înregistrată sub nr. J34/243/2007,     (69/325996)
cod unic de înregistrare 21482522, care a fost înregistrat
sub nr.30430 din 26.11.2007.
  (67/325994)                                Societatea Comercială
                                       ONIX JUNIOR - S.R.L.

        Societatea Comercială                   HOTĂRÂRE NR. 1 / 06.11.2007
        M&N CONSULT - S.R.L.
                                A ASOCIATULUI UNIC AL SC ONIX JUNIOR SRL
           HOTĂRÂREA                  CU SEDIUL IN COM. SILISTEA GUMESTI,
                                  INREGISTRATA LA ORC DE PE LANGA
    ASOCIATULUI UNIC NR. 2/22.II/2007                TRIBUNALUL TELEORMAN
  Marinangeli Nazareno ASOCIAT UNIC al S.C. M.& N.            SUB NR. J34/415/2005
CONSULT S.R.L.                          Subsemnatul RIZEA CORNEL TITI în calitate de
  Având în vedere:                      asociat unic și administrator, am hotărât următoarele:
  procesul verbal nr.2 /21.II /2007.               Se completează obiectul secundar de activitate cu
  prevederile Legii 31 / 1990 - privind societățile      următoarele activități: 1561 fabricarea produselor de
comerciale, modificată și completată.             morărit; 1562 fabricarea amidonului și a produselor de
  HOTĂRĂȘTE:                         amidon; 1571 fabricarea produselor pentru hrana
  Art. 1. Se retrage din funcția de administrator al. S.C.  animalelor de ferma.
M. & N. CONSULT S.R.L. dna. Melintescu Valentina;         Ca urmare a modificărilor aduse, se introduce Act
  Art. 2 Se numește în funcția de administrator cu      Constitutiv Actualizat.
drepturi depline, exercitate separat, pe perioadă         Prezenta hotărâre a fost întocmită în 4 (patru)
nelimitată, dl. Marinangeli Nazzareno, cetățean străin,    exemplare.
născut la data de 03.06.1956, în localitatea Serrapetrona,     (70/325997)
Italia, cu reședința în România, localitatea Turnu
Măgurele, str.Victoriei, bl.28, sc. B, ap. 20, județul
Teleorman, posesor al permisului de ședere, seria ROU,            Societatea Comercială
nr. 0044076, C.N.P. 7560603340015, eliberat de                ONIX JUNIOR - S.R.L.
SERVICIUL STRĂIN PROBLEME DE EMIGRĂRI
TELEORMAN, la data de 05. 09. 2005.                         NOTIFICARE
  ART.3.Se introduce Act Constitutiv Actualizat cu toate
                                 Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
modificările la zi.
  ART.4. Împuternicește pe dl. Bujor Gabi, legitimat cu    Teleorman notifică, în conformitate cu prevederile art. 204
C.I. seria: TR, nr. 079360, eliberată de Poliția Turnu     alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu
Măgurele la data de 10. 04. 2002, ca pentru și în numele    modificările și completările ulterioare, depunerea textului
nostru să reprezinte interesele societății la O.R.C.      actualizat al actului constitutiv al societății comerciale
TELEORMAN și să semneze pentru noi Actul Constitutiv      ONIX JUNIOR SRL, cu sediul în SAT SILISTEA-
Actualizat.                          GUMEȘTI, COMUNA SILISTEA-GUMEȘTI, județ
   (68/325995)                        Teleorman, înregistrată sub nr. J34/415/2005, cod unic de
                                înregistrare 17707422, care a fost înregistrat sub
                                nr.30471 din 27.11.2007
        Societatea Comercială               (71/325998)
        M & N CONSULT - S.R.L.

           NOTIFICARE                      Societatea Comercială
  Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul      UTILAJE CONSTRUCTII TURRIS -S.R.L.
Teleorman notifică, în conformitate cu prevederile art. 204
alin. (5) din Legea nr. 31/1990 republicată, cu modificările         HOTĂRÂRE 2/19.11.2007
și completările ulterioare depunerea textului actualizat al   Subsemnații: RODELLA FRANCESCO și
actului constitutiv al societății comerciale M & N       MINCULEASA LIVIU, în calitate de asociați ce dețin
             MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 1994/10.IV.2008               21

întregul capital social, am hotărât modificarea           1. Se schimbă sediul societății din Videle, Str.
prevederilor din Actul Constitutiv, după cum urmează:      Republicii, Bl. 30, Sc. A, Et. 1, Ap 4, jud. Teleorman.
  1. Se retrage din calitatea de asociat RODELLA          Ca urmare a modificărilor efectuate, în baza art. 204
FRANCESCO care cesionează întregul capital social        alin 4 din L 31/1990 R Modificată se introduce Actul
deținut, respectiv 51 părți sociale cu valoare nominală de    Constitutiv Actualizat, cu toate modificările la zi, în baza
10 lei fiecare, în valoare totală de 510 lei, către       căruia societatea va funcționa în continuare.
MINCULEASA LIVIU care primește 51 (cincizecișiunu)          Prezentul înscris a fost redactat astazi,12.10.2007,
părți sociale cu valoare nominală de 10 lei fiecare parte,    intr-un număr de 4(patru) exemplare.
în valoare totală de 510 lei și achită prețul cedării în       (74/326001)
valoare nominală de 10 lei fiecare parte.
  Ca urmare, capitalul social este de 1000 lei, subscris și
vărsat în numerar, divizat în 100 părți sociale cu valoare          Societatea Comercială
nominală de 10 lei fiecare, deținut în totalitate de asociatul       CONSTRUCT RALIMOB - S.R.L.
unic, persoană fizică MINCULEASA LIVIU.
  2. Se retrage din calitatea de asociat și administrator              NOTIFICARE
RODELLA FRANCESCO, iar administrarea societății va fi        Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
efectuată de asociatul unic și administrator           Teleorman notifică, în conformitate cu prevederile art. 204
MINCULEASA LIVIU.                        alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu
  3. Se împuternicește asociatul MINCULEASA LIVIU       modificările și completările ulterioare, depunerea textului
pentru punerea în aplicare a dispozițiilor din această      actualizat al actului constitutiv al societății comerciale
hotărâre a AGA.                         CONSTRUCT RALIMOB SRL, cu sediul în ORAȘ
  Ca urmare a modificărilor efectuate, în baza art. 204
                                 VIDELE, județ Teleorman, Str. STADIONUL MIC, nr.27,
alin 4 din L 31/1990/R Modificată se introduce Actul
                                 înregistrată sub nr. J34/679/2005, cod unic de
Constitutiv Actualizat cu toate modificările la zi, în baza
                                 înregistrare 18092104, care a fost înregistrat sub
căruia societatea va funcționa în continuare.
                                 nr.30477 din 27.11.2007.
  Prezentul înscris a fost redactat astăzi 19.11.2007,
                                   (75/326002)
într-un număr de 4 (patru) exemplare.
   (72/325999)
                                       Societatea Comercială
                                     IEDERA IMPORT EXPORT - S.R.L.
      Societatea Comercială
   UTILAJE CONSTRUCȚII TURRIS - S.R.L.
                                          HOTĂRÂRE NR. 6
            NOTIFICARE                  Subsemnata Ilie Iulia Mirela și Stanciu Anjelica în
  Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul    calitate de asociați și administratori ai firmei S.C. IEDERA
Teleorman notifică, în conformitate cu prevederile art. 204   IMPORT EXPORT S.R.L. am hotărât deschiderea unui
alin. (5) din Legea nr. 31/1990 republicată, cu modificările   punct de lucru în com. Smârdioasa jud. Teleorman,
și completările ulterioare, depunerea textului actualizat al   conform contractului de închiriere nr. 260/15.11.2007.
actului constitutiv al societății comerciale UTILAJE         Prezentul înscris a fost redactat astăzi 27.11.2007 în 3
CONSTRUCȚII TURRIS SRL, cu sediul în TURNU            (trei) exemplare.
MĂGURELE, MUNICIPIUL TURNU MĂGURELE, județ              (76/326003)
Teleorman, Str. ION CREANGĂ nr 59, înregistrată sub nr.
J34/381/2004, cod unic de înregistrare 16687505 care a
fost înregistrat sub nr.30476 din 27.11.2007.                  Societatea Comercială
   (73/326000)                                 ADISEV COM - S.R.L.

                                        HOTĂRÂRE 1/27.11.2007
       Societatea Comercială                 Subsemnatul: MITEA ILIE, în calitate de asociat unic și
      CONSTRUCT RALIMOB - S.R.L.              administrator, am hotărât deschiderea unui Punct de
                                 Lucru - situat în Alexandria, Str. Viilor, Nr. 2, jud.
        HOTĂRÂRE 2/12.10.2007               Teleorman
 Subsemnata ENE MIOARA, în calitate de asociat unic,        Prezentul înscris a fost redactat astăzi 27.11.2007,
am hotărât modificarea prevederilor din Actul Constitutiv,    într-un număr de 4(patru) exemplare.
după cum urmează:                           (77/326004)
  22           MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 1994/10.IV.2008

         Societatea Comercială              J34/228/2003, cod unic de înregistrare 15456421, care a
         VIDEO STAR - S.R.L.               fost înregistrat sub nr.30517 din 28.11.2007.
                                    (79/326006)
        HOTĂRÂRE 1/09.11.2007
  Subsemnații :BURCEA DAN OVIDIU și BURCEA
MIHAIL DRAGOȘ ,în calitate de asociați ce dețin întregul             Societatea Comercială
capital social, am hotărât modificarea prevederilor din              GAFLO TRANS - S.R.L.
Actul Constitutiv, după cum urmează:
  1 .Se schimbă sediul societății din Alexandria, Str. Ion           HOTĂRÂRE 1/27.11.2007
Creangă, nr. 52, Bl. A2, Sc.A, Et.3, Ap. 10, jud. Teleorman      Subsemnații :ALBU FLORIAN și NICOLESCU
în București.Aleea Arinii Dornei, Nr.8, Bl. 29, Ap. 31,      ILEANA GABRIELA, în calitate de asociați ce dețin
Sect.6.                              întregul capital social, am hotărât deschiderea unui Punct
  2. Se retrage din calitatea de asociat și administrator    de Lucru - situat în Roșiori de Vede, Str. Rahovei, Bl. 106,
BURCEA MIHAIL DRAGOȘ, care cesionează întregul          Parter, jud. Teleorman
capital social, respectiv 10 părți sociale cu valoare         Prezentul înscris a fost redactat astăzi 27.11.2007,
nominală de 10 lei fiecare, în valoare totală de 100 lei,
                                 într-un număr de 4(patru) exemplare.
către celălalt asociat BURCEA DAN OVIDIU, care
                                    (80/326007)
primește și achită prețul cedării la valoarea nominală
menționată mai sus. Cedentul BURCEA MIHAIL
DRAGOȘ declară că a primit de la cesionarul BURCEA                Societatea Comercială
DAN OVIDIU, prețul cedării la valoarea nominală
                                         MARIONEX COM - S.R.L.
menționată mai sus, nemaiavând alte pretenții prezente
sau viitoare, patrimoniale sau nepatrimoniale de la               HOTĂRÂRE 1/26.11.2007
societate.
  Ca urmare capitalul social rămâne nemodificat de 200       Subsemnații STANA MARIAN și STANA MARIA,în
lei, subscris și vărsat în numerar, divizat în 20 părți sociale  calitate de asociați ce dețin întregul capital social, am
cu valoare nominală de 10 lei fiecare, deținut în totalitate   hotărât modificarea prevederilor din Actul Constitutiv,
de asociatul unic BURCEA DAN OVIDIU.               după cum urmează:
  3. Societatea va fi administrată de asociatul unic        1. Se schimbă Activitatea Principală în 6024
BURCEA DAN OVIDIU, având puteri depline.             transporturi rutiere de mărfuri, fosta activitate principală
  4. Se completează obiectul secundar de activitate cu     5540 devine activitate secundară.
următoarele coduri:                          2. Se completează obiectul secundar de activitate cu:
  5119,5147,5244,5250,5261,7210,9212.              7011 dezvoltare (promovare) imobiliară 7012 cumpărarea
  Ca urmare a modificărilor efectuate în baza art. 204     și vânzarea de bunuri imobiliare proprii 7020 închirierea și
alin 4 din L 31/1990 R Modificată se introduce Actul       subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
Constitutiv Actualizat cu toate modificările la zi, în baza    7031 agenții imobiliare 7032 administrarea imobilelor pe
căruia societatea va funcționa în continuare           bază de tarife sau contract
  Prezentul înscris a fost redactat astăzi,09.11.2007,       3. Se modifică actul de identitate al asociatului și
într-un număr de 4(patru) exemplare.               administratorului STANA MARIAN, legitimat cu CI seria
   (78/326005)                         TR nr. 105011, emisă de Mun. Roșiori de Vede, la data de
                                 14.02.2003.
         Societatea Comercială                4. Se deschide un Punct de Lucru - situat în Pitești, Str.
         VIDEO STAR - S.R.L.               Balotești,nr.976(Punct Islaz), jud. Argeș.
                                   Pentru semnarea Actului Constitutiv Actualizat și a
            NOTIFICARE                 mențiunilor la ORC Teleorman se împuternicește STANA
  Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul     MARIAN.
Teleorman notifică, în conformitate cu prevederile art. 204      Ca urmare a modificărilor efectuate, în baza art. 204
alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu         alin 4 din L 31/1990 R Modificată se introduce Actul
modificările și completările ulterioare, depunerea textului    Constitutiv Actualizat cu toate modificările la zi, în baza
actualizat al actului constitutiv al societății comerciale    căruia societatea va funcționa în continuare
VIDEO STAR SRL, cu sediul în MUNICIPIUL                Prezentul înscris a fost redactat astăzi 26.11.2007,
ALEXANDRIA, județ Teleorman, Str. Ion Creangă, nr.52,       într-un număr de 4(patru) exemplare.
bloc A2, scara A, etaj 3, ap. 10, înregistrată sub nr.         (81/326008)
            MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 1994/10.IV.2008               23

        Societatea Comercială             J34/235/2000, cod unic de înregistrare 13469409, care a
       MARIONEX COM - S.R.L.              fost înregistrat sub nr.30550 din 28.11.2007.
                                  (84/326011)
           NOTIFICARE
  Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
Teleorman notifica, în conformitate cu prevederile art. 204          Societatea Comercială
alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu                MOCĂNIȚA - S.R.L.
modificările și completările ulterioare, depunerea textului
actualizat al actului constitutiv al societății comerciale          HOTĂRÂRE 1/15.11.2007
MARIONEX COM SRL, cu sediul în SAT BALACI,            Subsemnatul: BUNOAICA FLORIAN, în calitate de
COMUNA BALACI, județ Teleorman, DOM. STAN           asociat unic și administrator, am hotărât modificarea
IULIAN, înregistrată sub nr. J34/515/1995, cod unic de    prevederilor din Actul Constitutiv, după cum urmează:
înregistrare 7985251, care a fost înregistrat sub nr.30538    1. Se atrage în societate un nou asociat, și anume:
din 28.11.2007.                        BUNOAICA FRĂSINA, de naționalitate și cetățenie
  (82/326009)                        română, născută la data de 23.05.1958, în Muntenii de
                               Sus, jud. Vaslui, domiciliată în Turnu Măgurele, Str.
        Societatea Comercială             Taberei, Bl. L1, Sc.1, Ap. 2, jud. Teleorman, legitimată cu
         ANTONIU - S.R.L.               CI seria TR nr. 053444, emisă de Mun. Turnu Măgurele,
                               la data de 05.06.2001, CNP 2580523343226. Atragerea
         HOTĂRÂRE NR. 1               în societate se face prin cesiune de capital social la
                               valoarea nominală. Astfel, BUNOAICA FLORIAN
        DIN DATA DE 28.11.2007
                               cedează 10 părți sociale cu valoare nominală de 10 lei
        A ASOCIATULUI UNIC              fiecare, în valoare totală de 100 lei, către noul asociat
  Subsemnatul: CHIRIȚĂ DORINEL, în calitate de        BUNOAICA FRĂSINA, care primește și achită prețul
asociat unic și administrator, am hotărât modificarea     cedării la valoarea nominală menționată mai sus, cf.
Actului Constitutiv, după cum urmează:            Contractului de Cesiune din 15.11.2007.
  1. Se completează obiectul secundar de activitate cu      Capitalul social total este de 200 lei, subscris și vărsat
următoarele activități codificate conform CAEN        integral în numerar, divizat în 20 părți sociale cu valoare
REV.1:2661, 2662, 2666, 4511, 4512, 4521, 4522,        nominală de 10 lei fiecare, deținut de cei doi asociați,
4523,4524, 4525, 4531, 4532, 4533, 4534, 4541, 4542,     după cum urmează:
4543, 4544, 4545, 4550, 7110,7121, 7132, 7420, 7430,       - BUNOAICA FLORIAN - deține 50 % din capitalul
7487.                             social, respectiv 10 părți sociale cu valoare nominală de
  Ca urmare a modificărilor efectuate prin prezenta     10 lei fiecare, în valoare totală de 100 lei;
hotărâre, în baza art. 204 alin.4 din L 31/1990 R         - BUNOAICA FRĂSINA - deține 50 % din capitalul
Modificată, se introduce Actul Constitutiv Actualizat cu   social, respectiv 10 părți sociale cu valoare nominală de
toate modificările la zi, în baza căruia societatea va    10 lei fiecare, în valoare totală de 100 lei;
funcționa în continuare.                     2. Se modifică adresa și actul de identitate al
  Prezenta Hotărâre a fost redactată într-un număr de 4   asociatului și administratorului BUNOAICA FLORIAN,
(patru) exemplare.                      domiciliat în Com. Slobozia Mândra, Sat Slobozia
  (83/326010)                        Mândră.Jud. Teleorman, legitimat cu CI seria TR nr.
                               209731 emisă de SPCLEP Turnu Măgurele, la data de
        Societatea Comercială             30.01.2006, CNP 1590613343220
         ANTONIU - S.R.L.                 3. Se deschide un Punct de Lucru - Spălătorie Auto -
                               situat în Turnu Măgurele, Str. Stadionului, Nr.28, jud.
           NOTIFICARE                Teleorman.
  Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul     Ca urmare a modificărilor efectuate în baza art. 204
Teleorman notifică, în conformitate cu prevederile art. 204  alin 4 din L 31/1990 R Modificată se introduce Actul
alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu       Constitutiv Actualizat cu toate modificările la zi, în baza
modificările și completările ulterioare, depunerea textului  căruia societatea va funcționa în continuare
actualizat al actului constitutiv al societății comerciale    Prezentul înscris a fost redactat astăzi, 15.11 .2007,
ANTONIU SRL, cu sediul în SAT SILIȘTEA, COMUNA        într-un număr de 4(patru) exemplare.
SILIȘTEA, județ Teleorman, înregistrată sub nr.          (85/326012)
  24          MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 1994/10.IV.2008

        Societatea Comercială             J34/649/2005, cod unic de înregistrare 18041003, care a
         MOCĂNIȚA -S.R.L.               fost înregistrat sub nr.30569 din 28.11.2007.
                                  (88/326015)
           NOTIFICARE
  Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
                                      Societatea Comercială
Teleorman notifică, în conformitate cu prevederile art. 204
                                     COMEXIM ALBATROS - S.R.L.
alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu
modificările și completările ulterioare, depunerea textului           HOTĂRÂRE NR. 1
actualizat al actului constitutiv al societății comerciale
MOCANITA SRL, cu sediul în SAT SLOBOZIA MÂNDRA,               DIN DATA DE 28.11.2007
COMUNA SLOBOZIA MÂNDRA, județ Teleorman,              A ASOCIATULUI UNIC, A SC COMEXIM
înregistrată sub nr. J34/951/1992, cod unic de         ALBATROS SRL, CU SEDIUL IN ALEXANDRIA,
înregistrare 3125602, care a fost înregistrat sub nr.30568         JUD. TELEORMAN
din 28.11.2007.                          Subsemnatul: GHIȚĂ VICTOR, în calitate de asociat
  (86/326013)                        unic și administrator, am hotărât modificarea prevederilor
                               din Actul Constitutiv, astfel:
                                 1. Se deschide un punct de lucru - situat în Alexandria,
       Societatea Comercială              Str. Viilor, Nr. 2, jud. Teleorman, conform Contractului de
     ATOMICA ADVERTISING - S.R.L.            închiriere Nr. 99/20.11.2007. Contractul de închiriere este
                               încheiat pe o perioadă de 1 an de zile, de la data de
         HOTĂRÂRE NR. 1               01.12.2007 la 31.12.2008.
        DIN DATA DE 23.11.2007               Celelalte prevederi din Actul Constitutiv rămân
                               nemodificate.
        A ASOCIATULUI UNIC                Prezenta Hotărâre a fost redactată astăzi 28.11.2007,
  Subsemnata: BOTOROGEANU VIOLETA, în calitate        într-un număr de 3 exemplare.
de asociat unic și administrator, am hotărât modificarea      (89/326016)
Actului Constitutiv, după cum urmează:
  1. Se schimbă sediul societății din Alexandria, str. 1
                                       Societatea Comercială
Decembrie nr. 128, jud. Teleorman în Alexandria, str.            PROCREDIT BANK - S.A.
Cuza Vodă nr. 113, bl. 711 A, sc. A, et. 2, ap. 7, jud.
Teleorman.                                 DECIZIA NR. 6/17.07.2007
  Ca urmare a modificărilor efectuate prin prezenta
hotărâre, în baza art. 204 alin.4 din L 31/1990 R           A CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE
                                     AL PROCREDIT BANK S.A.
modificată cu completările ulterioare, se introduce Actul
Constitutiv Actualizat cu toate modificările la zi, în baza   Administratorii:
căruia societatea va funcționa în continuare.          1. Anja Lepp, Vicepreședinte - prezent
  Prezenta Hotărâre a fost redactată într-un număr de 4     2. Hanns Jorg Krohn - membru- prezent
(patru) exemplare.                        3. Ruediger Rurainsky, membru - prezent
  (87/326014)                         4. Ana Maria Mihaiescu, membru - prezent
                                 întruniți în cea de a 61-a ședință a Consiliului de
                               Administrație în data de 17.07.2007, la sediul social al
       Societatea Comercială              Băncii, privind punctele 4.4 și 4.15 de pe ordinea de zi, au
     ATOMICA ADVERTISING - S.R.L.            decis următoarele:
                                 Se revocă din funcția de Director al Sucursalei
           NOTIFICARE                Alexandria a ProCredit Bank S.A. doamna Popa Adriana
                               și este numită doamna Dumitrescu Carmen-Nicoleta,
  Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul   cetățean român, fiica lui Alexandru și a lui Elena-Rodica,
Teleorman notifică, în conformitate cu prevederile art. 204  cu domiciliul în Mun. București, Aleea Barajul Bicaz nr. 9,
alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu       bl. M31, sc. C, ap, 14, sector 3, născută la data de
modificările și completările ulterioare depunerea textului  14.06.1973 în Mun. București, Sector 1, identificată prin
actualizat al actului constitutiv al societății comerciale  CI seria DP, nr. 117980 emisă de I.N.E.P., cu valabilitate
ATOMICA ADVERTISING SRL, cu sediul în MUNICIPIUL       între 24.03.06-14.06.2016, CNP 2730614431531, în
ALEXANDRIA, județ Teleorman Str CUZA VODĂ, nr.113,      funcția de Director al Sucursalei Alexandria a ProCredit
bloc 711 A, scara A, etaj 2 ap.7, înregistrată sub nr.    Bank S.A.
             MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 1994/10.IV.2008                25

  Doamna Dumitrescu Carmen-Nicoleta va exercita         1. Se deschide un Punct de Lucru - situat în
atribuțiile corespunzătoare funcției în care a fost numită,  Alexandria, Str. Cuza Vodă.Nr. 94, Bl. 252, Sb.B, Parter,
în conformitate cu statutul de funcționare al sucursalei,   Ap. 24, jud. Teleorman.
reglementările interne ale băncii și dispozițiile legale în    2. Se renunță la Punctul de Lucru - situat în Alexandria,
vigoare.                            Str. Libertății, Bl. 1501, Sc.B, Parter, Ap. 21, jud.
  Conducătorii băncii sunt împuterniciți să semneze
                                Teleorman.
Actul Constitutiv al băncii și Statutul de Funcționare al
                                  Prezentul înscris a fost redactat astăzi 28.11.2007,
Sucursalei Alexandria, ambele în forma actualizată,
cuprinzând modificările aduse prin prezenta decizie.      într-un număr de 4(patru) exemplare.
   (90/326017)                          (93/326020)


      Societatea Comercială                        Societatea Comercială
   PROCREDIT BANK - S.A. BUCUREȘTI                      MSM & DEY - S.R.L.
     SUCURSALA ALEXANDRIA
                                           HOTĂRÂREA
           NOTIFICARE
                                   ADUNĂRII GENERALE A ASOCIAȚILOR
  Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
                                  A SC TAXI DEY SRL, CU SEDIUL ÎN MUN.
Teleorman notifică, în conformitate cu prevederile art. 204
                                  ALEXANDRIA, SOS. TURNU MAGURELE,
alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu
                                    NR. 1, BL. 38SERE, SC A, AP.3,
modificările și completările ulterioare, depunerea
                                  JUD. TELEORMAN, NR. INREGISTRARE
statutului actualizat al societății comerciale ProCredit
                                    ORC J34/659/2007,CUI 22435545
Bank S.A. București Sucursala Alexandria, cu sediul în
MUNICIPIUL ALEXANDRIA, județ Teleorman, Str.                    NR. 1/29.11.2007
LIBERTĂȚII, nr.185 parter, înregistrată sub nr.
J34/772/2006, cod unic de înregistrare 20065128, care a      Subsemnații: BURGHEL GEANI-SEBASTIAN, MICU
fost înregistrat sub nr.30571 din 28.11.2007.         MARIUS, PIRVAN MIHAITA, în calitate de asociați și
   (91/326018)                        administratori am hotărât modificarea prevederilor din
                                actul constitutiv, după cum urmează:
                                  1. Se schimbă denumirea societății din SC TAXI DEY
        Societatea Comercială             SRL în SC MSM & DEY SRL, conform Dovezii privind
        ILCUȘ & BADEA - S.C.S              disponibilitatea firmei eliberate de ORC Teleorman nr.
                                30644/29.11.2007.
        HOTĂRÂRE 1/26.11.2007
                                  2. Se schimbă activitatea principală prevăzută de art 4
  Subsemnatele BADEA SIMONA și BADEA EUGENIA,        din Actul constitutiv cu 4543 lucrări de pardosire și
în calitate de asociați ce dețin întregul capital social,
                                placare a pereților, activitatea principală anterioară
conform Legii nr.31/1990 R modificată, am hotărât
suspendarea temporară a activității societății, pe o      devine activitate secundară.
perioadă de 2 ani și 11 luni, începând cu data de         3. Ca urmare a modificărilor intervenite în temeiul art.
15.12.2007.                          204, alin. (4) din Legea 31/1990 R cu modificările și
  Reluarea activității va fi menționată de asemenea la    completările ulterioare, privind societățile comerciale se
Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul     introduce act constitutiv actualizat cu toate modificările la zi.
Teleorman.                             Prezenta hotărâre a fost întocmită în 4 (patru)
  Prezentul înscris a fost redactat de către părți și    exemplare.
autentificat la Biroul Notarului Public Mirela Efrim, astăzi    (94/326021)
27.11.2007 în 5(cinci) exemplare din care 4(patru) s-au
eliberat părților.
   (92/326019)                                Societatea Comercială
                                         MSM & DEY - S.R.L.
        Societatea Comercială
                                            NOTIFICARE
          BIDENT - S.R.L.
                                 Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
        HOTĂRÂRE 1/28.11.2007              Teleorman notifică, în conformitate cu prevederile art. 204
 Subsemnații :MARIN TEDOR NICUȘOR și ENE PAUL         alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu
CĂTĂLIN, în calitate de asociați ce dețin întregul capital   modificările și completările ulterioare, depunerea textului
social, am hotărât:                      actualizat al actului constitutiv al societății comerciale
  26          MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 1994/10.IV.2008

MSM & DEY SRL, cu sediul în MUNICIPIUL                     Societatea Comercială
ALEXANDRIA, județ Teleorman, Șos. TURNU                     ZIMEX FRANCE - S.R.L.
MĂGURELE, nr.1, bloc 38 SERE, scara A, ap.3,
înregistrată sub nr. J34/659/2007, cod unic de             HOTĂRÂREA NR. 12 DIN 27.11.2007
înregistrare 22435545, care a fost înregistrat sub         Subsemnații: VILCU ALEXANDRU, POLOJAN
nr.30691 din 29.11.2007.                    NICUSOR și RADU NICOLETA, în calitate de asociați ce
  (95/326022)                         dețin întregul capital social:
                                  AVÂND ÎN VEDERE:
                                  - procesul verbal încheiat în data de 27.11.2007 a
       Societatea Comercială               ZIMEX FRANCE S.R.L;
      GATEROM FLORICEL - S.R.L.                - hotărârea nr. 5/ 26.11.2007 a asociatului unic al S.C
                                FOOD CONSULTING S.R.L;
          HOTĂRÂRE NR. 1                  - contractele de cesiune nr. 1 si 2 din 27.11.2007;
        DIN DATA DE 28.11.2007                - prevederile actului constitutiv și ale Legii nr. 31/1990
                                republicată, cu modificările ulterioare;
    A ASOCIATULUI UNIC, AL SC GATEROM              HOTĂRÂM:
     FLORICEL SRL, CU SEDIUL IN COM.              Art. 1 Se retrage din societate ca asociat POLOJAN
      FURCULESTI, SAT. VOIEVODA
                                NICUSOR, care cesionează întregul capital social deținut
  Subsemnatul: FLORICEL GEORGE CRISTIAN, în          respectiv 96059 părți sociale cu valoare nominală de 10
calitate de asociat unic și administrator am hotărât      lei, în valoare totală de 960.590 lei după cum urmează: a)
modificarea prevederilor din Actul Constitutiv, astfel:     Societatea Comercială FOOD CONSULTING S.R.L, cu
  1. Se completează activitatea secundară, cu         sediul în Oraș Voluntari, str. Erou lancu Nicolae, nr.103,
următoarele activități: 0113; 2521; 2522; 2523; 5111;      Lot H16, TARLA 15, ap. PARC A286, înregistrată la
5112; 5113; 5119; 5131; 5132; 5133; 5134; 5135; 5136;      Registrul Comerțului sub nr. J23/1820/ 2004; C.U.I
5137; 5138; 5139; 5151; 5153; 5190; 5250; 5262; 5263;        - 16994356, reprezentată prin asociat unic RADU
5530; 5540; 6024; 6311; 6312.                  VALENTIN CONSTANTIN ROLAND, născut în București
  2. Ca urmare a modificărilor efectuate prin hotărârile   la 13.02.1974, C.N.P 1740213434518, primește de la
adunării generale, ulterioare înmatriculării, în baza art.   POLOJAN NICUSOR, 961 părți sociale cu valoare
204 alin 4, din Legea 31/1990/R, cu modificările        nominală de 10 lei, în valoare totală de 9610 lei și achită
ulterioare, se introduce Act Constitutiv, actualizat cu toate  prețul cedării la valoarea nominală totală de 9610 lei,
modificările la zi, în baza căruia societatea va funcționa în  devenind nou asociat persoană juridică.
continuare, conform Art. 4, din Actul Constitutiv,         b) RADU NICOLETA, asociat existent, primește de la
actualizat.                           POLOJAN NICUSOR, 95098 părți sociale cu valoare
  Prezenta Hotărâre a fost redactată astăzi 28.11.2007,    nominală de 10 lei, în valoare totală de 950.980 lei și
într-un număr de 4 exemplare.                  achită prețul cedării la valoarea nominală totală de
   (96/326023)                        950.980 lei.
                                  Art. 2 Se retrage din societate VILCU ALEXANDRU
                                care cedează întregul capital social deținut și anume
       Societatea Comercială               288.177 părți sociale cu valoare nominală de 10 lei în
      GATEROM FLORICEL - S.R.L.              valoare totală de 2.881.770 lei către RADU NICOLETA,
                                asociat existent, care primește și achită prețul cedării la
           NOTIFICARE                valoarea nominală totală de 2.881.770 lei.
  Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul      Art. 3 Ca urmare a cesiunilor, capitalul social total
Teleorman notifică, în conformitate cu prevederile art. 204   rămâne nemodificat în valoare de 9.605.900 lei, divizat în
alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu        960.590 părți sociale cu valoare nominală de 10 lei,
modificările și completările ulterioare, depunerea textului   subscris și vărsat integral în numerar deținut astfel:
actualizat al actului constitutiv al societății comerciale     a) RADU NICOLETA, asociat persoană fizică deține
GATEROM FLORICEL SRL, cu sediul în SAT             99,90% din capitalul social total și anume 959.629 părți
VOIEVODA, COMUNA FURCULEȘTI, județ Teleorman,          sociale cu valoare nominală de 10 lei, în valoare totală de
înregistrată sub nr. J34/717/2007, cod unic de         9.596.290 lei;
înregistrare 22548242, care a fost înregistrat sub         b) FOOD CONSULTING S.R.L- asociat persoană
nr.30703 din 29.11.2007.                    juridică, reprezentată prin asociat unic RADU VALENTIN
  (97/326024)                         CONSTANTIN ROLAND, deține 0,10% din capitalul
             MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 1994/10.IV.2008              27

social total, respectiv 961 părți sociale cu valoare        4. În termen de 15 zile va prezenta programul de
nominală de 10 lei, în valoare totală de 9610 lei.       management cu criteriile de performanță;
  Art. 4 Conform prevederilor art. 204(4) din Legea nr.     5. Se va angaja pe postul de contabil șef, devenit
31/ 1990 republicată, cu modificările ulterioare, se      vacant, o altă persoană;
introduce act constitutiv actualizat cu toate modificările la   6. Se împuternicește d-nul Pârvulescu Ion pentru a
zi în baza căruia societatea va funcționa în continuare.    face mențiunile la Oficiul Registrului Comerțului Gorj.
  Art. 5 Dl. POLOJAN NICUSOR care rămâne în            (100/289583)
continuare administratorul unic al societății, va aduce la
îndeplinire, prevederile prezentei hotărâri, semnând toate
                                     Societatea Comercială
documentele necesare pentru efectuarea mențiunilor la
                                   ENERGOMONTAJ - S.A., București
Registrul Comerțului.
                                  SUCURSALA ENERGOMONTAJ TURCENI
  Prezenta s-a întocmit în 4 (patru) exemplare, astăzi
27.11.2007.                                  HOTĂRÂREA NR. 9/2007,
   (98/326025)
                                      INCHEIATA ASTAZI, 21.08.2007
                                   CU OCAZIA SEDINTEI CONSILIULUI
        Societatea Comercială               DE ADMINISTRATIE AL S.C ENERGOMONTAJ
        ZIMEX FRANCE - S.R.L.                 S.A. BUCUREȘTI, INMATRICULATA
                                  LA REGISTRUL COMERTULUI BUCURESTI
           NOTIFICARE                  DE PE LANGA TRIBUNALUL BUCURESTI
  Oficiul Registrului Comerțului de pe langa Tribunalul       SUB NR. J40/136/1991, C.U.I. 1555468
                                    ATRIBUT FISCAL R, BUCURESTI,
Teleorman notifică, în conformitate cu prevederile art. 204
                                   CALEA DOROBANTILOR, NR. 103-105,
alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu                 SECTOR 1
modificările și completările ulterioare, depunerea textului
                                  Au participat toți membrii, respectiv:
actualizat al actului constitutiv al societății comerciale
                                  Kessler Florin - Președinte; Falup losif, Radulici
ZIMEX FRANCE SRL, cu sediul în ORAȘ ZIMNICEA,
                                Gheorghe Gabriel, Popescu Alexandru Viorel-
județ Teleorman, Șos. ALEXANDRIEI (FOSTĂ SECȚIE
                                Vicepreședinți; Sibianu Tudorel, Răduțoiu Vasile, Nicolau
LACTATE), nr.F.N, înregistrată sub nr. J34/139/1993, cod
                                Gheorghe, Zidaroiu Nestor, Budianu Dumitru, Popescu
unic de înregistrare 4009118, care a fost înregistrat sub nr
                                Adrian si Manea Simion - membri.
30705 din 29.11.2007.                       Ordinea de zi:
  (99/326026)                          Diverse:
                                  În urma prezentării materialelor, a discuțiilor și
                                propunerilor făcute, membrii Consiliului de Administrație
        Societatea Comercială
                                au hotărât următoarele:
         TISPREST - S.A.                 Având în vedere atribuțiile Consiliului de Administrație
                                din ACTUL CONSTITUTIV al societății, privind înființarea
         HOTĂRÂREA NR 22
                                de sucursale și implicit de a se efectua modificări și
        DIN DATA DE 31.08.2007              completări privind datele de înregistrare ale acestora la
                                Oficiul Registrului Comerțului (art. 20, alin. r) precum și
  Adunarea generală a acționarilor a SC TISPREST SA
                                completarea obiectului de activitate (art.20, alin.s), se
întrunindu-se în ședința extraordinară din data de
                                aprobă cu unanimitate de voturi următoarele modificări
31.08.2007 a hotărât următoarele:
                                privind Sucursala Energomontaj Turceni ( J18/122/1991),
  1. Începând cu data de 03.09.2007 se aprobă
                                din CERTIFICATUL CONSTATATOR eliberat de Oficiul
concediul de odihnă d-nei Bratiloveanu Alina Elena având    Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Gorj
în vedere că după efectuarea concediului de odihnă intră    (NR.26278/07.08.2007):
în concediu de maternitate;                    1.La capitolul « Administratori/Manageri »: se radiază
  2. Începând cu 03.09.2007 se numește cu delegație pe     dl.VOCHIN I.ADRIAN- LUCIAN (cu toate datele
o perioadă de 6 luni, în funcția de director al SC       înregistrate), care se înlocuiește cu Dna SOLOMON
TISPREST SA, d-nul Pârvulescu Ion căruia i se stabilește    MINODORA, calitate: împuternicit; funcție: director
un salariu brut de încadrare în suma de 3000 lei RON;      economic; cetățenie: română; data și locul nașterii:
  3. D-nul Pîrvulescu Ion va fi și președintele consiliului  05.05.1952, Alunu - Vâlcea; CNP 2520505163227; sex:
de administrație al SC TISPREST SA în locul d-nului       feminin, Act de identitate: CI seria DX nr.034584, emisă
Văcaru Nicolae Doru plecat din societate;            de Pol.Craiova la data de 24.06.1999; adresa:
  28          MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 1994/10.IV.2008

Mun.Craiova, B.dul Dacia, bl.T8, sc.2, et.4, ap.17,      2520505163227 să îndeplinească formalitățile necesare
Jud.Dolj /România; data numirii 01.03.2005.          înregistrării prezentelor modificări și completări.
  2. La capitolul « Activități Secundare », se          (101/289584)
completează cu:
  CAEN - 2811- Fabricarea de construcții metalice și
părți componente ale structurilor metalice                   Societatea Comercială
  CAEN - 2812- Fabricarea de elemente de dulgherie și              ARTEGO - S.A.
tâmplărie din metal
  CAEN - 2821- Producția de rezervoare, cisterne și               HOTĂRÂREA AGA
containere metalice                              DIN DATA DE 25.10.2007
  CAEN - 2822- Producția de radiatoare și cazane
pentru înclăzire centrală                     În Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor de
  CAEN - 2830- Producția generatoarelor de aburi (cu     la S.C. ARTEGO S.A., întrunită în data de 25.10.2007,
excepția cazanelor pentru încălzire centrală)         orele 10 la sediul societății, pentru toți acționarii
  CAEN - 2851- Tratarea și acoperirea metalelor       înregistrați în registrul acționarilor la sfârșitul zilei de
  CAEN - 2921- Fabricarea cuptoarelor industriale și     16.10.2007, stabilită ca dată de referință pentru ținerea
arzătoarelor                          acestei adunări, s-au hotărât următoarele:
  CAEN - 2922- Fabricarea echipamentelor de ridicat și     1.Aprobarea transferului liniei de credit în suma de
manipulat                           4.000.000 lei de la Banca Transilvania la Piraeus Bank și
  CAEN - 2923- Fabricarea echipamentelor industriale     garantarea creditului cu aceeași garanție aprobată prin
de ventilație și frigorifice (cu excepția celor pentru uz   AGA din data de 06.12.2005 pentru creditul de la Banca
casnic)                            Transilvania.
  CAEN - 2924- Fabricarea altor echipamente de         2. Aprobarea propunerii CA privind data de înregistrare
utilizare generală                       în ziua de 09.11.2007, conform art 238 din Legea
  CAEN - 3710- Recuperarea deșeurilor și resturilor     297/2004 privind piața de capital.
metalice reciclabile                        (102/289585)
  CAEN - 3720- Recuperarea deșeurilor și resturilor
nemetalice reciclabile
                                        Societatea Comercială
  CAEN - 4100 -Captarea, tratarea și distribuția apei
                                         FORCAST - S.R.L.
  CAEN - 4511- Demolarea construcțiilor, terasamente
și organizare de șantier
                                         HOTĂRÂREA A.G.A.
  CAEN - 4521- Construcții de clădiri și lucrări de geniu
  CAEN - 4525- Alte lucrări speciale de construcții            INCHEIATA AZI 01.11.2007
  CAEN - 4522- Lucrări de învelitori șarpante și terase la   SC FORCASTSRL, cu sediul în Brașov, Str. Iuliu
construcții                          Maniu, nr. 43, CUI 6705906, Nr. de înregistrare la
  CAEN - 4534 - Alte lucrări de instalații          Registrul Comerțului J.08/1158/1998, reprezentată de cei
  CAEN - 4532- Lucrări de izolații și protecție       doi asociați Bâgiu Maria și Bâgiu Gabriel, în cadrul
anticorosivă                          ședinței de astăzi au hotărât îndreptarea erorii materiale
  CAEN - 4542- Lucrări de tâmplărie și dulgherie       privind sediul social astfel: din Brașov, Str. Iuliu Maniu, nr.
  CAEN - 4543- Lucrări de pardosire și placare a       43 în Brașov, Str. Iuliu Maniu, nr. 43, camera 614.
pereților                              (103/290019)
  CAEN - 4544- Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și
montări de geamuri
  CAEN - 4545- Alte lucrări de finisare                  Societatea Comercială
  CAEN - 6023- Transporturi terestre de călători,            PAUL INTERNATIONAL - S.R.L.
ocazionale
  CAEN - 6024- Transporturi rutiere de mărfuri                     DECIZIE
  CAEN - 6311- Manipulări
  CAEN -6312- Depozitari                            NR. 1 DIN 01.10.2007
  CAEN - 7020- Închirierea și subînchirierea bunurilor     Subsemnatul, Paul Cătălin UNGUREANU, cetățean
imobiliare proprii sau închiriate               român, născut la 21.08.1974 în localitatea Brașov, județul
  CAEN - 7430- Activități de testări și analize tehnice   Brașov, domiciliat în Brașov, str. Făgetului, nr.30, ap.9,
  Se împuternicește Dna SOLOMON MINODORA,          identificat prin CNP: 1740821080043, legitimate cu CI
identificată cu CI seria DX nr.034584, CNP           seria BV nr.060069, în calitate de Asociat Unic al SC
             MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 1994/10.IV.2008               29

PAUL INTERNATIONAL SRL, cu sediul social în Brașov,         Art.2 Subsemnații cedenți Stan Cristina și Stan Mihai
str. Mărgăritarelor, nr.26A, identificată prin CIF:        declarăm că am primit contravaloarea părților sociale
RO14994244, Nr. Reg. Com. J08/1486/2002, decide          cesionate și nu mai avem nicio pretenție bănească sau de
înființarea unui sediu secundar în localitatea Brașov, str.    altă natură decurgând din această cesiune, atât față de
Calea București, nr.40, bl.S15, sc.A ap.2.            societate cât și față de cesionari. Subsemnații Stan
  BRAȘOV, 01.10.2007.                      Cristina și Stan Mihai declarăm ca rămânem răspunzători
   (104/290020)                         în continuare față de terți pentru obligațiile contractate de
                                 societate până la data semnării prezentului act și
                                 declarăm pe proprie răspundere că nu am mai cesionat
        Societatea Comercială               altor persoane părțile sociale menționate în prezentul
        CRISTA DRINKS - S.R.L.               contract de cesiune părți sociale. Ca urmare a încheierii
                                 prezentului contract de cesiune părți sociale calitatea de
          HOTARAREA NR. 3                asociat a doamnei Stan Cristina și a domnului Stan Mihai,
                                 respectiv calitatea de administrator a doamnei Stan
     DIN DATA DE 31 OCTOMBRIE 2007              Cristina încetează.
  Subsemnații:                           Art.3 După cesionare, întregul capital social al S.C.
  STAN CRISTINA, CNP 2831006295895, domiciliat în        CRISTA DRINKS S.R.L., adică 20 părți sociale a câte 10
Brașov, str. Vișinului, nr.12, bl.C, sc.A, ap.2, jud. Brașov,   (zece) lei fiecare, în valoare totală de 200 (douăsute) lei
posesoare a CI seria BV, nr. 469594, eliberată de         va fi deținut după cum urmează:
SPCLEP Brașov/15.08.2006,                      - doamna Petrescu Daniela - Rodica va deține 10
                                 (zece) părți sociale, a câte 10 lei fiecare, în valoare de
  STAN MIHAI, CNP 1811018080075, domiciliat în
                                 100 (unasută) lei, reprezentând 50 % din capitalul social
Brașov, str. Vișinului, nr.12, bl.C, sc.A, ap.2, jud. Brașov,
                                 al S.C. CRISTA DINKS S.R.L;
posesor al CI seria BV, nr. 420203, eliberată de SPCLEP
                                   - domnul Űrmősi Csaba -András va deține 10 (zece)
Brașov/18.08.2005, asociați ai S.C. CRISTA DRINKS
                                 părți sociale, a câte 10 lei fiecare, în valoare de 100
S.R.L., cu sediul în Brașov, str. Vișinului, nr.12, bl.C, sc.A,  (unasută) lei, reprezentând 50 % din capitalul social al
ap. 2, jud. Brașov, J08/325/02.02.2007, CUI 20949280, în     S.C. CRISTA DRINKS S.R.L.
calitate de cedenți, pe de o parte și                Administrarea societății se va realiza în continuare de
  PETRESCU DANIELA - RODICA, CNP                către cei doi asociați: doamna Petrescu Daniela - Rodica,
2630616080017, domiciliată în Brașov, str. Crinului, nr.     CNP 2630616080017, posesoare a CI seria BV, nr.
27, județul Brașov, posesoare a CI seria BV, nr. 485158,     485158, și domnul Űrmősi Csaba - András, CNP
eliberată de SPCLEP Brașov/21.11.06 și              1681101080011, posesor al CI seria BV, nr. 488852,
  ŰRMŐSI CSABA - ANDRÁS, CNP 1681101080011,           împreună, cu puteri depline.
domiciliat în Brașov, str. Crinului, nr. 27, județul Brașov,     Celelalte prevederi ale Actului constitutiv rămân
posesor al CI seria BV, nr. 488852, eliberată de SPCLEP      neschimbate.
Brașov la data de 15.12.06, în calitate de cesionari, pe de     Prezenta Hotărâre s-a redactat în 5 (cinci) exemplare
altă parte, încheiem prezentul contract de cesiune părți     astăzi, data de 31 octombrie 2007.
sociale sub forma și conținutul care urmează:             (105/290021)
  Art.1 Subsemnata cedentă Stan Cristina cesionez 18
părți sociale a câte 10 lei fiecare, în valoare totală de 180
                                         Societatea Comercială
(unasutăoptzeci) lei, reprezentând 90% din capitalul
                                         CRISTA DRINKS - S.R.L.
social al S.C. CRISTA DRINKS S.R.L.
  Subsemnatul cedent Stan Mihai cesionez 2 părți                   NOTIFICARE
sociale a câte 10 lei fiecare, în valoare totală de 20
                                   Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
(douăzeci) lei, reprezentând 10% din capitalul social al
                                 Brașov notifică, în conformitate cu prevederile art. 204
S.C. CRISTA DRINKS S.R.L.                     alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu
  Subsemnata cesionară Petrescu Daniela - Rodica        modificările și completările ulterioare, depunerea textului
primesc 10 (zece) părți sociale, a 10 lei fiecare, în valoare   actualizat al actului constitutiv al societății comerciale
de 100 (unasută) lei, reprezentând 50% din capitalul       CRISTA DRINKS SRL, cu sediul în MUNICIPIUL
social al S.C. CRISTA DRINKS S.R.L.                BRAȘOV, județ Brașov, Str. VIȘINULUI, nr. 12, bloc C,
  Subsemnatul cesionar Űrmsői Csaba - András          scara A, ap.2, înregistrată sub nr. J8/325/2007, cod unic
primesc 10 (zece) părți sociale, a 10 lei fiecare, în valoare   de înregistrare 20949280, care a fost înregistrat sub
de 100 (unasută) lei, reprezentând 50% din capitalul       nr.62733 din 01.11.2007.
social al S.C. CRISTA DRINKS S.R.L.                  (106/290022)
  30          MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 1994/10.IV.2008

        Societatea Comercială              Brașov, Calea BUCUREȘTI, nr. 231, înregistrată sub nr.
          ADOR - S.R.L.                J8/100/2004, cod unic de înregistrare 16076269, care a
                                fost înregistrat sub nr.62955 din 02.11.2007.
             DECIZIA                   (108/290024)
   ASOCIATULUI UNIC AL SOCIETĂȚII
 “ ADOR “ S.R.L. J08/100/2004, CUI 16076269,
  CAPITAL SOCIAL :200 RON ASOCIATUL UNIC                  Societatea Comercială
     AL SOCIETĂȚII “ ADOR “ S.R.L.:                CASA DE SCHIMB VALUTAR PIBUNNI
                                       EXCHANGE - S.R.L.
  COZARU OVIDIU-GHEORGHE, cetățean român,
născut la data de 18.08.1971 în mun. Brașov, de sex
                                            HOTĂRÂRE
masculin, domiciliat în jud. Brașov, str. Alexandru Sahia,
nr.16, bl. 153, sc. A, ap.9, posesor al CI seria BV, nr.      Subsemnata, BORCEA PETRICA, născută în comuna
429228, eliberat de SPCLEP BRAȘOV la data de          Fulga, județul Prahova, posesoare a C.I. seria GL, nr.
20.10.2005, CNP 1710818080077                  122581, CNP 2600918170330, eliberat de Poliția Galați
  am decis astăzi 18.10.2007:                 la data de 15.11.2000, domiciliată în Municipiul Galați,
  1. Cesiunea unei părți sociale in valoare de 10 ron ce    str.Roșiori, nr 39, Bl. PIN2, ap 36, asociat unic al S.C.
reprezintă 5 % din totalul capitalului social deținut de mine  CASA DE SCHIMB VALUTAR PIBUNNI EXCHANGE
în calitate de asociat unic către MOLDOVAN DORIANA,       S.R.L. cu sediul în Galați str.Domneasca, nr. 11,
cetățean roman, sex feminin, necăsătorită, născută la      înregistrat    la   Oficiul   Comerțului     cu
data de 05.01.1985. în Brașov, fiica lui Dorin și Maria,    nr.J/17/2992/12.12.1994, am hotărât:
domiciliată în Brașov, str. Cerbului, Nr.5, Județul Brașov,     Art. 1 Deschiderea unui punct de Schimb Valutar situat
identificat prin carte de identitate seria BV număr 037716,   în Galați, str.Brailei, nr.202, Cartier Tiglina II (Incinta
eliberat de poliția Brașov, la data de 26.03.1999, cod     Agenție de Turism Provacances)-parter-Județul Galați.
numeric personal 2850105080132,                   Data
  2. În urma cesiunii intervenite structura capitalului      30.10.2007
social și al asociaților este următoarea:              (109/290212)
  Capitalul social este de 200 ron divizat în 20 părți
sociale a câte 10 ron fiecare și este deținut de asociați
după cum urmează:                                Societatea Comercială
  COZARU OVIDIU-GHEORGHE -19 părți sociale, a 10                 JACKPOT - S.R.L.
ron fiecare, totalizând 190 ron, ce reprezintă 95% din
capitalul social.                                   HOTĂRÂRE
  MOLDOVAN DORIANA -1 parte socială, a 10 ron
fiecare, totalizând 10 ron, ce reprezintă 5% din capitalul           DIN DATA DE 20.06.2007
social                              Noi subsemnații Dimachi Marius Sorin, Grădinaru
  Aporturile asociaților la capitalul social constau în    Aurelian și Dănilă Gabriel în calitate de administratori și
vărsăminte în numerar.                     asociați ai SC JACKPOT SRL am hotărât deschiderea de
  3. Se înlocuiește sintagma DECIZIA ASOCIATULUI        puncte de lucru de lucru în Galați, str. Traian Vuia, stație
UNIC cu HOTĂRÂREA ADUNĂRII GENERALE și             Bus aferent bl.J2.
asociatul unic cu asociații.                   01.11.2007
  (107/290023)                          (110/290213)


        Societatea Comercială                     Societatea Comercială
          ADOR - S.R.L.                       ESP CONSTRUCT - S.R.L.
           NOTIFICARE
                                          HOTĂRÂREA NR. 1
  Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
Brașov notifică, în conformitate cu prevederile art. 204            DIN DATA DE 01.11.2007
alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu          Noi, PATRICHE ADRIAN, ENE IONEL și STREȘINĂ
modificările și completările ulterioare, depunerea textului   VIRGIL, asociați ai S.C. „ESP CONSTRUCT” S.R.L., cu
actualizat al actului constitutiv al societății comerciale   sediul în mun. Galați, bld. Galați, nr.6, bl. PR2, sc.2, et.7,
ADOR SRL, cu sediul în MUNICIPIUL BRAȘOV, județ         ap.51, jud. Galați, înregistrată la Registrul Comerțului sub
             MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 1994/10.IV.2008              31

nr. J 17/ 623/ 2006, CUI - 18563740, în temeiul Legii       BUCUR GHEORGHE, cetățean român, domiciliat în
31/1990 republicată,                      București, Bld. Chișinău, nr. 13, bl. A3, se. 2, et. 10, ap.
  HOTĂRÂM:                          104, sector 2, identificat cu CI seria RD nr. 522614
  Art. unic: Deschiderea unui punct de lucru în mun.     eliberată de SPCEP S2 biroul nr.4 la data de 17.04.2007,
Galați, str. Brăilei - aferent bloc E4 unde se vor desfășura  CNP 1741126424521, născut la data de 26.11.1974 în
activitățile prevăzute în actul constitutiv.          București,
  Drept care s-a încheiat prezenta hotărâre.           LATOSU VICA, cetățean român, domiciliată în
  (111/290214)                        București, B-dul Chișinău, nr. 13, bl. A3, sc.A, et. 10, ap.
                                104, sector 2, identificată cu CI seria RR nr. 072125
                                eliberată de Secția 9 Poliție la data de 13.11.1999, CNP
      Societatea Comercială               2550917400280, născută la data de 17.09.1955 în Oraș
    NEW HOME PROFESSIONAL - S.R.L.             Fundulea, Jud.Călărași, în calitate de cesionari, am
                                hotărât următoarele:
           HOTĂRÂRE
                                  Art. 1. Eu, GHIBA EUGEN, cedez D-nului BUCUR
         DIN DATA 01.11.2007              GHEORGHE suma de 110 RON, din care 3 RON aport în
                                natură și 107 RON aport în numerar, divizată în 11 părți
    SC NEW HOME PROFESSIONAL SRL              sociale a 10 lei RON fiecare reprezentând 52,38% din
  Noi: SCARLET VALENTIN,                   capitalul social al societății, retrăgându-mă astfel din
  SCARLET LIVIA-CONSTANȚA,                  societate. Eu, BUCUR GHEORGHE, în calitate de
  asociați ai societății NEW HOME PROFESSIONAL        cesionar, declar că primesc cesiunea ce mi-a fost făcută
SRL cu sediul în Galați, STR. REGIMENTUL 11 ȘIRET,       de GHIBA EUGEN, adică suma de 110 RON, din care 3
NR.44, BL.C36, AP.59 și înregistrată la Registrul       RON aport în natură și 107 RON aport în numerar,
Comerțului sub numărul J17/1478/2007, am hotărât de      divizată în 11 părți sociale a 10 lei RON fiecare
comun acord deschiderea unui punct de lucru în Galați,     reprezentând 52,38% din capitalul social al societății,
str. Brăilei, bl.A1, et.1, ap.28, unde se vor desfășura    urmând să primesc toate drepturile și obligațiile ce decurg
activitățile prevăzute în actul constitutiv al societății.   din deținerea părților sociale cesionate.
  Drept care s-a încheiat prezenta hotărâre.           Art. 2. Eu, GHIBA EUGEN, cedez D-nei LATOSU VICA
  Prezentul înscris a fost redactat astăzi 01.11.2007, în  suma de 100 RON, din care 3 RON aport în natură și 97
2 exemplare, din care un exemplar pentru părți și un      RON aport în numerar, divizată în 10 părți sociale a 10 lei
exemplar pentru compartimentul de asistență din cadrul     RON fiecare reprezentând 47,62% din capitalul social al
Oficiului Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul    societății, retrăgându-mă astfel din societate. Eu,
Galați.                            LATOSU VICA, în calitate de cesionar, declar că primesc
   (112/290215)                       cesiunea ce mi-a fost făcută de GHIBA EUGEN, adică
                                suma de 100 RON, din care 3 RON aport în natură și 97
                                RON aport în numerar divizată în 10 părți sociale a 10 lei
       Societatea Comercială               RON fiecare reprezentând 47,62% din capitalul social al
     FREE IMPEX NAVALIST - S.R.L.             societății, urmând sa primesc toate drepturile și obligațiile
                                ce decurg din deținerea părtilor sociale cesionate.
           HOTĂRÂREA
                                  Eu, cedentul GHIBA EUGEN, declar că am primit
 ASOCIATULUI UNIC AL SC “ FREE IMPEX” SRL           contravaloarea capitalului social pe care l- am cedat și că
  SOCIETATE INMATRICULATA LA OFICIUL             nu mai am nicio pretenție patrimonială față de cesionari.
   REGISTRULUI COMERTULUI GALATI,              Menționez că cesiunea s-a făcut la valoarea nominală a
      SUB NR. J 3177/1994                părților sociale, neobținându-se niciun profit sau alte
 CU SEDIUL IN GALATI, STR. NARUJA, NR.18,           foloase materiale ca urmare a cesionării.
     JUD. GALATI, CUI 6592521                 Art.3. Ca urmare GHIBA EUGEN pierde calitatea de
  între:                           asociat unic al SC “FREE IMPEX “ SRL. Asociații
  GHIBA EUGEN, cetățean român, domiciliat în Galați,     societății vor fi: BUCUR GHEORGHE și LATOSU VICA.
Bld. Henri Coandă, nr. 15, bl. J12, sc. 2, et. 4, ap. 31,     Art.4 Participarea la beneficii și pierderi este cea dată
Jud.Galați, identificat cu CI seria GL nr. 448768 eliberată  de aportul asociaților la capitalul social.
de SPCLEP Galați la data de 26.04.2006, CNP            Art. 5. Noi cesionarii BUCUR GHEORGHE și LATOSU
1611108170377, născut la data de 08.11.1961 în Oraș      VICA, declarăm că, cunoaștem situația societății și o
Tg.Frumos, Jud.Iași, în calitate de asociat și cedent al SC  acceptăm ca atare și că am preluat arhiva societății,
“FREE IMPEX “ SRL si,                     inclusiv ștampila, registre și evidența contabilă precum și
  32             MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 1994/10.IV.2008

toate actele societății, activul și pasivul societății existent         Activitatea principală: 5184 - Comerț cu ridicata al
la data semnării prezentului înscris privind toate datoriile         calculatoarelor, echipamentelor periferice și software-ului
și obligațiile societății ieșite din activitatea acesteia către         Obiectele secundare de activitate ale societății:
organe ale statului precum și către orice persoane fizice            5186 Comerț cu ridicata al altor componente și
sau juridice române și străine.                        echipamente electronice
  Art. 6. Ca urmare a cesiunii intervenite structura              7222 Consultanță și furnizare de alte produse software
capitalului social în sumă de 210 RON, din care 6 RON              7230 Prelucrarea informatică a datelor
aport în natură și 204 RON aport în numerar, divizată în             Ca urmare a celor prevăzute mai sus se modifică și se
21 părți sociale a 10 RON fiecare, se prezintă astfel:            completează în mod corespunzător actele societății;
  - BUCUR GHEORGHE, suma de 110 RON, din care 3               restul clauzelor rămân nemodificate. Prezenta hotărâre
RON aport în natură și 107 RON aport în numerar,               face parte integrantă din actele de constituire a societății,
divizată în 11 părți sociale a 10 lei RON fiecare
                                       urmând a fi menționată la Oficiul Registrului Comerțului
reprezentând 52,38% din capitalul social al societății.
                                       de pe lângă Tribunalul Galați, și publicată la Monitorul
  - LATOSU VICA suma de 100 RON, din care 3 RON
                                       Oficial.
aport în natură și 97 RON aport în numerar, divizată în 10
                                         Redactată și procesată astăzi, data semnării
părți sociale a 10 lei RON fiecare reprezentând 47,62%
                                       prezentului înscris, în trei exemplare.
din capitalul social al societății.
                                         (113/290216)
  Art. 7. Se descarcă de gestiune fostul administrator
d-nul GHIBA EUGEN, gestiune ce va fi preluată în
cunoștință de cauză de către noul administrator d-nul
                                               Societatea Comercială
BUCUR GHEORGHE. Se retrage din funcția de
                                             FREE IMPEX NAVALIST - S.R.L.
administrator al societății d-nul GHIBA EUGEN. Se
numește în funcția de administrator al societății d-nul                         NOTIFICARE
BUCUR GHEORGHE pe o perioadă de 4 (patru) ani
având puteri depline.                              Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
  Art. 8. Se schimbă sediul la următoarea adresa:              Galați notifică, în conformitate cu prevederile art. 204 alin.
București, str. Ofrandei, nr. 13, camera 4, sector 5.             (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și
  Art. 9. Se schimbă denumirea în “FREE IMPEX                completările ulterioare, depunerea textului actualizat al
NAVALIST” SRL.                                actului constitutiv al societății comerciale FREE IMPEX
  Art. 10. Se radiază punctul de lucru situat la               NAVALIST SRL, cu sediul în MUNICIPIUL GALAȚI, județ
următoarea adresa:                              Galați, Str. NARUJA, nr.18, înregistrată sub nr.
  - Galați, str. Năruja, nr. 11, Jud. Galați.                J17/3177/1994, cod unic de înregistrare 6592521, care a
  Art. 11. Se radiază toate obiectele de activitate. Se           fost înregistrat sub nr.40108 din 01.11.2007.
denumesc următoarele activități:                          (114/290217)
                      EDITOR: PARLAMENTUL ROMÂNIEI — CAMERA DEPUTAȚILOR

                 „Monitorul Oficial“ R.A., Str. Parcului nr. 65, sectorul 1, București; C.I.F. RO427282,
            IBAN: RO55RNCB0082006711100001 Banca Comercială Română — S.A. — Sucursala „Unirea“ București                                                                 &JUYDGY|245600|
          și IBAN: RO12TREZ7005069XXX000531 Direcția de Trezorerie și Contabilitate Publică a Municipiului București
                            (alocat numai persoanelor juridice bugetare)
              Tel. 318.51.29/150, fax 318.51.15, e-mail: marketing@ramo.ro, internet: www.monitoruloficial.ro
                Adresa pentru publicitate: Centrul de vânzări și informare, București, șos. Panduri nr. 1,
                bloc P33, parter, sectorul 5, tel. 411.58.33 și 410.47.30, fax 410.77.36 și 410.47.23
                               Tiparul: „Monitorul Oficial“ R.A.

Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, nr. 1994/10.IV.2008 conține 32 de pagini.      Prețul: 0,96 lei        ISSN  1220–4889

								
To top