mof4_2008_0719 by tradetrek

VIEWS: 507 PAGES: 32

									                          PARTEA    A  IV-A
Anul 176 (XVIII) — Nr. 719      PUBLICAȚII ALE AGENȚILOR ECONOMICI                Marți, 5 februarie 2008          PUBLICAȚII ALE AGENȚILOR ECONOMICI
      Societatea Comercială                 SPCEP S2 biroul nr.2 la data de 19.06.2006, CNP
   WCM MANAGEMENT ADVICING - S.R.L.              1760814250525, care preia odată cu părțile sociale
                                 activul și pasivul corespunzător acestora.
           ACT ADIȚIONAL                 Art. 2 - Cesionarea de către POSTOACA ION a unui
                                 număr de 20 părți sociale în valoare nominală de 10 lei, în
      LA ACTUL CONSTITUTIV AL
                                 valoare totală de 200 lei, reprezentând 20% din
  S.C. WCM MANAGEMENT ADVICING S.R.L.
                                 beneficiile și pierderile societății, în favoarea lui KIVU
  LOC. PITESTI, STR. DEPOZITELOR NR. 27,
                                 MIRCEA - VASILE cetățean român,domiciliat în București
    PARTER, CAMERA 15, JUD. ARGES
                                 Str. Cpt. Ion Gârbea nr.4, bl. P2C, sc.1, ap.26, sector 5,
     J03/1738/2003; CUI R16022641
                                 identificat cu CI seria RT nr. 082360 eliberată de Secția 17
  Subsemnații                         Poliție la data de 05.04.2000, CNP 1531229400246, care
  POSTOACA ION, cetățean suedez, domiciliat în         preia odată cu părțile sociale activul și pasivul
Suedia, loc. Bjarred 237 35, str Odinvagen nr 7, identificat   corespunzător acestora.
cu pașaport nr 45819964, eliberat de poliția din Skane la      Art. 3 - Cesionarea de către POSTOACA ION a unui
data de 29.12.2004, număr personal de identificare        număr de 14 părți sociale în valoare nominală de 10 lei, în
490322-1572, cu reședința în loc Pitești, str Mărășești nr    valoare totală de 140 lei, reprezentând 14% din
26, jud Argeș, conform permis de ședere ROU 0036582,       beneficiile și pierderile societății, în favoarea lui LUNGU
eliberat la 09.07.2005, CNP 7490322030011,            EUGENIA - ALEXANDRINA, cetățean român,domiciliată
  PIETREANU CRISTIAN VALENTIN IOAN, cetățean          în București Șos. Olteniței nr. 113, bl.27, sc.1, et.2, ap.11,
român,domiciliat în București, str. Malcoci nr. 21, bl. 40,   sector 4, identificată cu CI seria RR nr. 407889 eliberată
sc. 6, et. 4, ap. 80, sector 5, identificat cu CI seria RD nr.  de SPCEP S4 biroul nr. 2 la 25.08.2006, CNP
343598, eliberată de Secția 19 Poliție, la data de        2770713170318, care preia odată cu părțile sociale
22.10.2003, CNP 1480214400208, având și acordul de        activul și pasivul corespunzător acestora.
voință al noilor asociați: BARBULESCU MARINICA; KIVU        Art. 4 - Cesionarea de către POSTOACA ION a unui
MIRCEA - VASILE și LUNGU EUGENIA -                număr de 41 părți sociale în valoare nominală de 10 lei, în
ALEXANDRINA, am hotărât următoarele:               valoare totală de 410 lei, reprezentând 41% din
  Art.1 - Cesionarea de către POSTOACA ION a unui       beneficiile și pierderile societății, în favoarea lui
număr de 17 părți sociale în valoare nominala de 10 lei, în   PIETREANU CRISTIAN VALENTIN IOAN care preia
valoare totală de 170 lei, reprezentând 17% din         odată cu părțile sociale activul și pasivul corespunzător
beneficiile și pierderile societății, în favoarea lui      acestora.
BARBULESCU MARINICA, cetățean român,domiciliat în          Art. 5 - Retragerea din societate și din toate funcțiile
București Sos. Colentina nr.10, bl.6, sc.B, et.10, ap.88,    deținute în cadrul societății a asociatului POSTOACA
sector 2, identificat cu CI seria RR nr. 397156 eliberată de   ION.
  2            MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 719/5.II.2008

  Art. 6 - Revocarea din funcția de administrator a lui          Societatea Comercială
Postoaca Ion și numirea în funcția de administrator a dlui.      M.N. JURI STAR CONSULTING - S.R.L.
Pietreanu Cristian Valentin Ioan, cu puteri depline, pe o
perioadă nedeterminată.                                NOTIFICARE
  Art. 7 - Se schimbă denumirea societății în SC VISION     Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
ANALYSIS SRL, conform dovezii privind disponibilitatea     Argeș notifică, în conformitate cu prevederile art. 204 alin.
firmei nr. 17836/22.03.2007                   (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și
  Art. 8 - În cazul decesului unuia dintre asociați      completările ulterioare, depunerea textului actualizat al
societatea nu își va putea continua activitatea cu       actului constitutiv al societății comerciale M.N. JURI
moștenitorii acestuia, ci aceștia vor fi despăgubiți conform  STAR CONSULTING SRL, cu sediul în MUNICIPIUL
ultimului bilanț contabil aprobat.               PITEȘTI, județ Argeș, Calea BUCUREȘTI, bloc U4, scara
  Celelalte dispoziții din actele societății rămân      A, etaj 5, ap. 19, înregistrată sub nr. J3/477/2004, cod
neschimbate.                          unic de înregistrare 16238514, care a fost înregistrat sub
                                nr.59147 din 09.10.2007.
   (1/250467)
                                  (4/250470)

        Societatea Comercială
                                       Societatea Comercială
       ENERGETIC PELET - S.R.L.
                                     ELLA MICHELLE CORINT - S.R.L.
           NOTIFICARE
                                           NOTIFICARE
  Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul      Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
Argeș notifică, în conformitate cu prevederile art. 204 alin.  Argeș notifică, în conformitate cu prevederile art. 204 alin.
(5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și   (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și
completările ulterioare, depunerea textului actualizat al    completările ulterioare, depunerea textului actualizat al
actului constitutiv al societății comerciale ENERGETIC     actului constitutiv al societății comerciale ELLA
PELET SRL, cu sediul în MUNICIPIUL PITEȘTI, județ        MICHELLE CORINT SRL, cu sediul în SAT DRĂGANU-
Argeș, Str. NICOLAE BĂLCESCU, bloc S1, scara D, ap.1,      OLTENI, COMUNA DRĂGANU, județ Argeș, nr.171,
înregistrată sub nr. J3/72/2004, cod unic de înregistrare    înregistrată sub nr. J3/1124/2004, cod unic de înregistrare
16059950, care a fost înregistrat sub nr.58902 din       16545187, care a fost înregistrat sub nr.59152 din
05.10.2007.                           09.10.2007.
  (2/250468)                           (5/250471)


       Societatea Comercială                     Societatea Comercială
      OIL EUROPIPE 2004 - S.R.L.                KRIS-FLOR INTERMED PREST - S.R.L.

          ACT ADIȚIONAL                          ACT ADIȚIONAL

  Subsemnatul TUFAN RĂZVAN GABRIEL, în calitate          Subsemnatul FLOREA CRISTINEL, în calitate de
                                asociat unic, am hotărât declararea unui punct de lucru în
de asociat unic, am hotărât prelungirea valabilității și
                                Târgoviște, str. Laminorului, nr. 5 în Baza de Producție
completarea elementelor punctului de lucru din
                                Colanu, Hala Fierari betoniști, jud. Dâmbovița.
Târgoviște, str. Mihai Bravu, nr. 1, jud. Dâmbovița.
                                  Modificarea pe cale de consecință a actului constitutiv
  Modificarea pe cale de consecință a actului constitutiv
                                al societății, astfel: art.4 se completează cu: ”Societatea
al societății, astfel: art.3 se completează cu:” Societatea   are punct de lucru în Târgoviște, str. Laminorului, nr. 5 în
are punct de lucru în Târgoviște, str. Mihai Bravu, nr. 1,   Baza de Producție Colanu, Hala Fierari betoniști, jud.
jud. Dâmbovița- valabil conform contractului”.         Dâmbovița-valabil conform contractului”.
  Prezentul act adițional face parte integrantă din actul     Prezentul act adițional face parte integrantă din actul
constitutiv și va urma procedura legală privind         constitutiv și va urma procedura legală privind
publicitatea, înregistrarea și autorizarea.           publicitatea, înregistrarea și autorizarea.
  Redactat în 6 ex. de către Biroul de asistență din       Redactat în 6 ex. de către Biroul de asistență din
cadrul O.R.C. de pe lângă Tribunalul Argeș.           cadrul O.R.C. de pe lângă Tribunalul Argeș.
   (3/250469)                           (6/250472)
              MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 719/5.II.2008                 3

       Societatea Comercială                       Societatea Comercială
      MARIO & FUN AUTO - S.R.L.                      DEEA FAVORIT - S.R.L.

          ACT ADIȚIONAL                          ACT ADIȚIONAL
  Subsemnatul RĂDUȚĂ ION, în calitate de asociat          Subsemnatul BARICA MARIN,în calitate de asociat
unic, având și acordul de voință al d-nei RĂDUȚĂ        unic, având și acordul de voință al d-nei BARICA LAURA-
ELENA, în calitate de viitor asociat, am hotărât        MIHAELA, în calitate de viitor asociat, astazi, 02.10.2007,
următoarele:                          am hotărât:
  - Cooptarea în societate ca asociat și administrator a      -Continuarea activității societății cu unic asociat și
d-nei Răduță Elena;                       administrator în persoana d-nei Barica Laura-Mihaela,ca
  -Retragerea din societate și descărcarea din funcția de   urmare a cedării către aceasta de către d-nul Barica
administrator a d-lui Răduță Ion, urmare a cesionării de    Marin a celor 20 de părți sociale, numerotate de la 1 la 20
către acesta către Răduță Elena a 20 părți sociale în val.   cu o valoare totală de 200 Ron și cu o valoare nominală
de 200 lei, numerar, cf. contractului de cesiune;        de 10 Ron/ps, conform contract cesiune;
  Modificarea, pe cale de consecință, a actului          -Retragerea de la aceași dată din societate a
constitutiv al societății, astfel: art. 1: “Asociatul unic al  cedentului și descărcarea acestuia din calitatea de
societății este Răduță Elena, cetățean român, născută la    administrator;
05.11.1958 în com. Leleasca, jud. Olt, domiciliată în        -Radierea punctului de lucru situat în jud. Argeș,
Pitești, b-dul Petrochimiștilor, bl. B8, sc. E, et. 3, ap. 9,  Comuna Bradu, sat Geamăna;
jud. Argeș, posesoare a CI seria AS nr. 059047 eliberată      -Declararea unui punct de lucru situat în jud. Argeș,
de Pol. Pitești la 11.01.2000, CNP 2581105034981”;       Mun. Pitești, str. Nicolae Bălcescu, nr. 106, Complex
art. 9: “Capitalul social total subscris și vărsat în numerar  Comercial John, stand nr. 164;
în val. de 200 lei se divide în 20 părți sociale cu val.      -Asociatul cesionar preia întreg activul și pasivul
nominală de 10 lei, numerotate de la 1 la 20”; art. 13:     societății, iar statutul societății se modifică astfel:-Art. 1-
”Societatea este administrată și reprezentată cu puteri     asociatul unic al societății este d-na Barica Laura-
depline, pe o perioadă nelimitată, de către Răduță Elena”;   Mihaela, cetățean român, născută la data de 10.06.1974
  Prezentul act adițional face parte integrantă din actul   în jud. Teleorman, Mun. Alexandria, domiciliată în jud.
constitutiv și va urma procedura legală privind         Argeș, Mun. Pitești, str. Tineretului, nr. 13, bl.10, sc. A, ap.
publicitatea, înregistrarea și autorizarea.           7, posesoare a CI seria AS nr. 483414, emisă de SPCLEP
  Redactat în 6 ex. de către Biroul de asistență din      Pitești la data de 12.10.2006, având CNP
cadrul O.R.C. de pe lângă Tribunalul Argeș.           2740610035026, care nu mai poate avea această calitate
   (7/250473)                         într-o altă societate comercială cu răspundere limitată;-
                                Art. 4 pct. (3)-societatea radiază punctul de lucru situat în
                                jud. Argeș, Comuna Bradu, sat Geamăna, și declară
        Societatea Comercială              punct de lucru situat în jud. Argeș, Mun. Pitești, str.
      SILVO TEHNO-DENT - S.R.L.              Nicolae Bălcescu, nr. 106, Complex Comercial John,
                                stand nr. 164;-Art. 6-capitalul social total subscris și
           NOTIFICARE                vărsat în numerar în valoare totală de 200 Ron se divide
  Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul    în 20 de părți sociale,numerotate de la 1 la 20, fiecare cu
Argeș notifică, în conformitate cu prevederile art. 204 alin.  o valoare nominală de 10 Ron/ps, și deținute în totalitate
(5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și   de către asociatul unic Barica Laura-Mihaela;-Art. 13
completările ulterioare, depunerea textului actualizat al    pct.(3),(4)-societatea este administrată și reprezentată cu
actului constitutiv al societății comerciale SILVO TEHNO-    puteri depline pentru un mandat nelimitat de către
DENT SRL, cu sediul în MUNICIPIUL PITEȘTI, județ        asociatul unic;-Art. 19 pct.(2)-asociatul unic participă la
Argeș, B-dul NICOLAE BĂLCESCU, bloc L3, scara A,        profit și pierdere 100 %.
etaj 1, ap.6, înregistrată sub nr. J3/1018/2005, cod unic      Prezentul act reprezintă voința părților și îndeplinește
de înregistrare 17616189, care a fost înregistrat sub      procedura legală privind înregistrarea,autorizarea și
nr.59148 din 09.10.2007.                    publicarea.Red. în 6 ex. astazi,02.10.2007.
   (8/250474)                           (9/250475)
  4            MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 719/5.II.2008

        Societatea Comercială              (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și
       BIROM COMPANY - S.R.L.              completările ulterioare, depunerea textului actualizat al
                                actului constitutiv al societății comerciale CONARG REAL
           NOTIFICARE                ESTATE SRL, cu sediul în MUNICIPIUL PITEȘTI, județ
  Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul    Argeș, Str. NEGRU VODĂ, nr.30,CAM.21, înregistrată
Argeș notifică, în conformitate cu prevederile art. 204 alin.  sub nr. J3/480/2006, cod unic de înregistrare 18500530,
(5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și   care a fost înregistrat sub nr.59154 din 09.10.2007.
completările ulterioare, depunerea textului actualizat al      (13/250479)
actului constitutiv al societății comerciale BIROM
COMPANY SRL, cu sediul în ALBOTA, județ Argeș, Str.
ALBOTA, nr.391, înregistrată sub nr. J3/1444/2005, cod           Societatea Comercială
unic de înregistrare 17839059, care a fost înregistrat sub       ROMSTEEL TRADE B 2006 - S.R.L.
nr.59155 din 09.10.2007.
  (10/250476)                                    NOTIFICARE
                                  Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
       Societatea Comercială               Argeș notifică, în conformitate cu prevederile art. 204 alin.
      ACOMINSTAL DENYS - S.R.L.              (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și
                                completările ulterioare, depunerea textului actualizat al
          ACT ADIȚIONAL                actului constitutiv al societății comerciale ROMSTEEL
  Subsemnatul DUȚU GHEORGHE, în calitate de          TRADE B 2006 SRL, cu sediul în ALBOTA,județ Argeș,
asociat unic, am hotărât înființarea unui punct de lucru în   Str. ALBOTA, nr.391, înregistrată sub nr. J3/1286/2006,
Brașov, str. 13 Decembrie 88, bl.2, sc.A, ap.4, jud. Brașov   cod unic de înregistrare 18902391, care a fost înregistrat
- valabil conform contract.                   sub nr.59153 din 09.10.2007.
  Modificarea pe cale de consecință a actului constitutiv      (14/250480)
al societății, astfel: art.13 se completează cu: “Societatea
are punct de lucru în Brașov, str. 13 Decembrie 88, bl.2,
sc.A, ap.4, jud. Brașov - valabil conform contract.”              Societatea Comercială
  Pe tot cuprinsul statutului societății noțiunile de            EURO SIMVAL 2006 - S.R.L.
“asociați” se înlocuiesc cu aceea de “asociat unic”.
  Redactat în 6 ex. de către Biroul de asistență din                 NOTIFICARE
cadrul O.R.C. de pe lângă Tribunalul Argeș.
   (11/250477)                          Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
                                Argeș notifică, în conformitate cu prevederile art. 204 alin.
                                (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și
       Societatea Comercială               completările ulterioare, depunerea textului actualizat al
      ACOMINSTAL DENYS - S.R.L.              actului constitutiv al societății comerciale EURO SIMVAL
                                2006 SRL, cu sediul în MUNICIPIUL PITEȘTI, județ
           NOTIFICARE                Argeș, Str. PALTINULUI, nr.20, bloc D14, scara C, etaj 3,
  Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul    ap.15, înregistrată sub nr. J3/1886/2006, cod unic de
Argeș notifică, în conformitate cu prevederile art. 204 alin.  înregistrare 19166650, care a fost înregistrat sub
(5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și   nr.59151 din 09.10.2007.
completările ulterioare, depunerea textului actualizat al      (15/250481)
actului constitutiv al societății comerciale ACOMINSTAL
DENYS SRL, cu sediul în SAT LĂUNELE DE SUS,
COMUNA CUCA, județ Argeș, nr.62, înregistrată sub nr.            Societatea Comercială
J3/1470/2005, cod unic de înregistrare 17854091, care a         SAN COM PROSPER 2006 - S.R.L.
fost înregistrat sub nr.59908 din 08.10.2007.
   (12/250478)                                  ACT ADIȚIONAL
       Societatea Comercială                 Subsemnații SANDU NICOLAE și SANDU SABINICA
     CONARG REAL ESTATE - S.R.L.              ELENA, în calitate de asociați, am hotărât continuarea
                                activității societății cu asociat unic, urmare a cesionării a
           NOTIFICARE                10 părți sociale în valoare de 100 lei, numerar, de către
  Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul    Sandu Sabinica Elena d-lui Sandu Nicolae, conform
Argeș notifică, în conformitate cu prevederile art. 204 alin.  contractului de cesiune; retragerea din societate a
              MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 719/5.II.2008                5

cedentului ca asociat și administrator și anularea              Societatea Comercială
contractului de societate;                       PETROCHEMICALS ARGEȘ - S.R.L.
  Modificarea, pe cale de consecință, a actului
constitutiv al societății, astfel: art. 1: “Societatea are ca            ACT ADIȚIONAL
asociat unic pe Sandu Nicolae”; art.5 “Capitalul social      Subsemnatul SORESCU MIHAI, în calitate de
total subscris și vărsat în valoare de 200lei, în numerar, se  împuternicit, am procedat la ducerea la îndeplinire a
divide în 20 părți sociale egale a câte 10 lei fiecare,     formalităților legale privind extinderea obiectului de
numerotate de la 1 la 20, deținute în totalitate de către    activitate.
asociatul unic Sandu Nicolae, participarea la profit și      Modificarea, pe cale de consecință, a anexei la actul
pierderi este de 100% pentru asociatul unic”; art.16:      constitutiv care se completează cu cod 7487- alte
“Societatea este administrată și reprezentată cu puteri     activități de servicii prestate în principal întreprinderilor.
depline de către Sandu Nicolae pe o perioadă nelimitată.”     Prezentul act adițional face parte integrantă din actul
  Prezentul act adițional face parte integrantă din actul   constitutiv și va urma procedura legală privind
constitutiv al societății și va urma procedura legală privind  publicitatea, înregistrarea și autorizarea.
publicitatea, înregistrarea și autorizarea.            Redactat în 6 exemplare în limba română, astăzi,
  Pe tot cuprinsul statutului societății noțiunile de     17.09.2007.
“asociați” se înlocuiesc cu aceea de “asociat unic”.        (19/250485)
  Redactat în 6 ex. de către Biroul de asistență din
cadrul O.R.C. de pe lângă Tribunalul Argeș.
   (16/250482)                               Societatea Comercială
                                    PETROCHEMICALS ARGEȘ - S.R.L.

       Societatea Comercială                           NOTIFICARE
     SAN COM PROSPER 2006 - S.R.L.               Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
                                Argeș notifică, în conformitate cu prevederile art. 204 alin.
           NOTIFICARE                (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și
  Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul    completările ulterioare, depunerea textului actualizat al
Argeș notifică, în conformitate cu prevederile art. 204 alin.  actului constitutiv al societății comerciale
(5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și   PETROCHEMICALS ARGEȘ SRL, cu sediul în
completările ulterioare, depunerea textului actualizat al    MUNICIPIUL PITEȘTI, județ Argeș, B-dul
actului constitutiv al societății comerciale SAN COM      PETROCHIMIȘTILOR, nr.127, CAMERA NR.8,
                                PAVILION ADMINISTRATIV NOU, etaj 1, înregistrată sub
PROSPER 2006 SRL, cu sediul în SAT BRADU,
                                nr. J3/1156/2007, cod unic de înregistrare 21905339, care
COMUNA BRADU, județ Argeș, nr.387, înregistrată sub
                                a fost înregistrat sub nr.59279 din 09.10.2007.
nr. J3/2036/2006, cod unic de înregistrare 19232931,
                                   (20/250486)
care a fost înregistrat sub nr.59159 din 09.10.2007.
  (17/250483)
                                       Societatea Comercială
                                      ROMWACLEAN GRUP - S.R.L.
       Societatea Comercială
    ORIENT MEDITERAN CLUB - S.R.L.                        ACT ADIȚIONAL

           NOTIFICARE                  Subsemnații MURGESCU ION și BÂLDEA NECULAE,
                                în calitate de asociați, avînd și acordul de voință al d-nei
  Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul    ANGHEL CĂTĂLINA, în calitate de viitor asociat, am
Argeș notifică, în conformitate cu prevederile art. 204 alin.  hotărât următoarele:
(5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și     1. Cooptarea în societate ca asociat și administrator a
completările ulterioare, depunerea textului actualizat al    d-nei ANGHEL CĂTĂLINA, urmare a cesionării către
actului constitutiv al societății comerciale ORIENT       aceasta a 10 părți sociale în val. de 100lei de către
MEDITERAN CLUB SRL, cu sediul în MUNICIPIUL           Murgescu Ion; retragerea din societate a cedentului ca
PITEȘTI, județ Argeș, Str. NEGOIUL, CĂMIN 1B, scara       asociat și administrator;
A, etaj 1, ap.45, înregistrată sub nr. J3/769/2007, cod unic    2. Modificarea, pe cale de consecință, a actului
de înregistrare 21549541, care a fost înregistrat sub      constitutiv astfel: art.1: “Societatea are ca asociați pe
nr.59149 din 09.10.2007.                    1. Bâldea Neculae; 2. Anghel Cătălina, cetățean român,
  (18/250484)                         născută la data de 07.10.1984, în loc. Pitești, județ Argeș,
  6            MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 719/5.II.2008

domiciliată în București, sector 3, Cal. Vitan, nr. 231, bl. 6,   Redactat în 6 ex. de către Biroul de asistență din
sc. 1, et. 6, ap. 79, identificată cu CI seria RR nr.444571,   cadrul O.R.C. de pe lângă Tribunalul Argeș.
eliberată de SPCEP S3 biroul nr. 2, la data de            (23/250489)
13.04.2007, CNP 2841007035260.” - art. 5 : ”Capitalul
social total subscris și vărsat în numerar în valoare de
200lei se divide în 20 părți sociale având valoarea                Societatea Comercială
nominală de 10lei, numerotate de la 1 la 20, deținute               APARTAMENTUL - S.A.
astfel:Bâldea Neculae- 10 părți sociale în val. de 100lei,
numerotate de la 1 la 10, reprezentând 50% din capitalul                ACT ADIȚIONAL
social total; Anghel Cătălina-10 părți sociale în val. de
                                        LA ACTUL CONSTITUTIV AL
100lei, numerotate de la 11 la 20, reprezentând 50% din
                                        S.C. APARTAMENTUL S.A.
capitalul social total.”; art.27:”Participarea la profit și
pierderi este de 50% pentru fiecare asociat.”; art.         Adunarea Generală Extraordinară a SC Apartamentul
21:”Societatea este administrată și reprezentată cu puteri    SA, întrunită în mod statutar în ziua de 21.08.2007, orele
depline de către Bâldea Neculae și Anghel Cătălina, pe o     13,00, la sediul social al societății, în prezența acționarilor
perioada de 4 ani”.                        reprezentând 75,36% din capitalul social, hotărăște
  Prezentul act adițional face parte integrantă din actul    modificarea actului constitutiv, astfel:
constitutiv și va urma procedura legală privind           1. Articolul 5 alin. (3), privind obiectul de activitate, se
publicitatea, înregistrarea și autentificarea.          completează cu următoarele activități:
  Redactat în 6 ex. de către Biroul de asistență din        5510 — Hoteluri și alte facilități de cazare similare
cadrul O.R.C. de pe lângă Tribunalul Argeș.             4550 - Închirierea utilajelor de construcții și demolare
  (21/250487)                          cu personal de deservire aferent.
                                   Prezentul act adițional face parte integrantă din actul
                                 constitutiv și va urma procedura legală privind
      Societatea Comercială                 publicitatea, înregistrarea și autorizarea.
    PROTECTOR CONSULTING - S.R.L.                Redactat în 6 (șase) exemplare în limba română
                                 astăzi, 05.10.2007.
            NOTIFICARE                   (24/254792)
  Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
Argeș notifică, în conformitate cu prevederile art. 204 alin.
                                         Societatea Comercială
(5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și
                                         APARTAMENTUL - S.A.
completările ulterioare, depunerea textului actualizat al
actului constitutiv al societății comerciale PROTECTOR
                                             NOTIFICARE
CONSULTING SRL, cu sediul în MĂRĂCINENI, județ
Argeș, Str. DN 73 PITEȘTI-BRAȘOV, nr.299, camera 2,         Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
înregistrată sub nr. J3/1757/2007, cod unic de          Argeș notifică, în conformitate cu prevederile art. 204 alin.
înregistrare 22374898, care a fost înregistrat sub        (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și
nr.59145 din 09.10.2007.                     completările ulterioare, depunerea textului actualizat al
  (22/250488)                          actului constitutiv al societății comerciale
                                 APARTAMENTUL SA, cu sediul în MUNICIPIUL PITEȘTI,
                                 județ Argeș, Str. DEPOZITELOR, nr.39 BIS, înregistrată
       Societatea Comercială                sub nr. J3/5/1991, cod unic de înregistrare 129170, care
     GS TRANS CARGO LINE - S.R.L.              a fost înregistrat sub nr.59301 din 09.10.2007.
                                   (25/254793)
           ACT ADIȚIONAL
  Subsemnații ȘOTAN GIULIANO și ȘOTAN ELENA
                                          Societatea Comercială
LILIANA, în calitate de asociați, am hotărât schimbarea
                                          INTENS PREST S.R.L.
denumirii societății în GS TRANS PROVIDENT S.R.L.
conform dovezii privind disponibilitatea firmei nr.
                                            ACT ADITIONAL
58536/03.10.2007.
  Modificarea, pe cale de consecință, a actului           Subsemnatul Ilie Alexandru, în calitate de asociat unic
constitutiv al societății, astfel: art.2: “Denumirea societății  la S.C. INTENS PREST S.R.L., în conformitate cu
este S.C. GS TRANS PROVIDENT S.R.L.”;               prevederile actului constitutiv al societății, am hotărât:
  Prezentul act adițional face parte integrantă din actul      1. completarea obiectului de activitate al societății cu
constitutiv și va urma procedura legală privind          următoarele activități:
publicitatea, înregistrarea și autorizarea.             - 9251 Activități ale bibliotecilor și arhivelor.
              MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 719/5.II.2008               7

  În această situație, anexa cu obiectul de activitate al   mandatului administratorului, completarea elementelor
societății se completează cu următoarea activitate - “9251   sediului societății, acesta devenind com. Pietroșani, sat
Activități ale bibliotecilor și arhivelor”.           Gănești, nr. 217, jud. Argeș, declararea unui punct de
  Prezentul act adițional stă la baza actualizării actului   lucru în Craiova, Târg Românești, jud. Dolj, extinderea
constitutiv al societății și urmează să îndeplinească      obiectului de activitate.
procedura legală de înregistrare și publicitate.          Modificarea pe cale de consecință a statutului
  Încheiat în 6 exemplare azi, 03.10.2007.           societății, astfel: art.3:” Societatea are sediul în com.
  (26/254794)                         Pietroșani, sat Gănești, nr. 217, jud. Argeș, și punct de
                                lucru în Craiova, Târg Românești, jud. Dolj- valabil
                                conform contractului”; art. 2 alin. 2 și art. 20 se
        Societatea Comercială
                                completează cu: ”Cazan Maria-Angela, domiciliată în
         ALIMEX RF - S.R.L.
                                com. Pietroșani, sat Gănești, jud. Argeș, posesoare a CI
          ACT ADIȚIONAL                seria AS nr. 253201 eliberată de Pol. Curtea de Argeș la
                                05.04.2003”; art. 20 se completează cu:”Durata
  Subsemnatul RADU FLORIN, în calitate de asociat
                                mandatului administratorului este nelimitată”; art. 6 se
unic, am hotărât majorarea capitalului social cu suma de
                                completează cu cod 6312 Depozitări, cod 5262 Comerț
385.000lei numerar, așa cum rezultă din balanțele de
                                cu amănuntul prin standuri și piețe.
verificare și bilanțurile contabile.
  Pe cale de consecință, statutul societății se modifică     Prezentul act adițional face parte integrantă din statut
astfel: art. 6:”Capitalul social total subscris și vărsat în  și va urma procedura legală privind publicitatea,
valoare de 385.210 lei se divide în 38.521 părți sociale,    înregistrarea și autorizarea.
fiecare în valoare nominală de 10lei, deținute în totalitate    Redactat în 6 ex. de către Biroul de asistență din
de către asociatul unic”                    cadrul O.R.C. de pe lângă Tribunalul Argeș.
  Prezentul act adițional face parte integrantă din        (29/254797)
statutul societății și va urma procedura legală privind
publicitatea, înregistrarea și autorizarea.
  Redactat în 6 exemplare în limba română, astăzi,               Societatea Comercială
10.10.2007.                                   GYP-STAR - S.R.L.
   (27/254795)
                                          ACT ADIȚIONAL
                                  Subsemnații POSTOLACHE ION și GAVRILESCU
        Societatea Comercială              LUCIA, în calitate de asociați, am hotărât majorarea
         ALIMEX RF - S.R.L.               capitalului social total cu suma de 1.000.000 lei, numerar,
                                (500.000 lei, numerar, din contul 4551-asociați- conturi
           NOTIFICARE
                                curente, de către asociatul Postolache Ion și 500.000lei
  Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul    de către asociata Gavrilescu Lucia, numerar conform
Argeș notifică, în conformitate cu prevederile art. 204 alin.  ordinului de plată).
(5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și     Modificarea, pe cale de consecință, a statutului, astfel:
completările ulterioare, depunerea textului actualizat al    art. 6: “Capitalul social total subscris și vărsat în numerar
actului constitutiv al societății comerciale ALIMEX RF
                                în valoare de 1.038.160lei se divide în 103.816 părți
SRL, cu sediul în MUNICIPIUL PITEȘTI, județ Argeș,
                                sociale având valoarea nominală de 10 lei, numerotate de
B-dul PETROCHIMIȘTILOR, bloc B23, scara B, ap.3,
                                la 1 la 103.816, deținute astfel: Postolache Ion- 51.908
înregistrată sub nr. J3/1713/1991, cod unic de
                                părți sociale în val. de 519.080 lei, numerotate de la 1 la
înregistrare 143760, care a fost înregistrat sub nr.59793
din 12.10.2007.                         51.908, reprezentând 50% din capitalul social total;
  (28/254796)                         Gavrilescu Lucia -51.908 părți sociale în val. de
                                519.080lei, numerotate de la 51.909 la 103.816,
                                reprezentând 50% din capitalul social total. Participarea
        Societatea Comercială              la profit și pierderi este de 50% pentru fiecare asociat”.
          TURCU - S.R.L.                 Prezentul act adițional face parte integrantă din statut
                                și va urma procedura legală privind publicitatea,
          ACT ADIȚIONAL                autorizarea și înregistrarea.
  Subsemnata CAZAN MARIA ANGELA, în calitate de          Redactat în 6 exemplare în limba română, astăzi
asociat unic, am hotărât completarea datelor personale     14.09.2007.
ale asociatului și administratorului, stabilirea duratei       (30/254798)
  8            MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 719/5.II.2008

        Societatea Comercială               Prezentul act adițional face parte integrantă din statut
          BADEA - S.R.L.                și va urma procedura legală privind publicitatea,
                                înregistrarea și autorizarea.
          ACT ADIȚIONAL                 Redactat în 6 ex. de către Biroul de asistență din
  Subsemnatul BADEA ION, în calitate de asociat unic,     cadrul O.R.C. de pe lângă Tribunalul Argeș.
am hotărât completarea datelor personale ale asociatului      (33/254801)
și administratorului, stabilirea duratei mandatului
administratorului, prelungirea valabilității și completarea
                                        Societatea Comercială
elementelor punctului de lucru din Câmpulung, str.
                                       CATREXIM CENTER - S.R.L.
I.C.Brătianu, nr. 55, bl. A2, parter, jud. Argeș.
  Modificarea pe cale de consecință a statutului                   NOTIFICARE
societății, astfel: art.3 se completează cu:” Societatea are
punct de lucru în Câmpulung, str. I.C.Brătianu, nr. 55, bl.    Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
A2, parter, jud. Argeș- valabil conform contractului”; art. 3  Argeș notifică, în conformitate cu prevederile art. 204 alin.
                                (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și
și art. 15 se completează cu:”Badea Ion, domiciliat în
                                completările ulterioare, depunerea textului actualizat al
Câmpulung, str. Valea Româneștilor, nr. 139, jud. Argeș,
                                actului constitutiv al societății comerciale CATREXIM
posesor al CI seria AS nr. 441575 eliberată de SPCLEP
                                CENTER S.R.L., cu sediul în SAT BASCOV, COMUNA
Câmpulung la 16.12.2005”; art. 15 se completează
                                BASCOV, județ Argeș, bloc F1, scara B, ap.7, înregistrată
cu:”Durata mandatului administratorului este nelimitată”.
                                sub nr. J3/1370/1994, cod unic de înregistrare 6215238,
  Prezentul act adițional face parte integrantă din statut
                                care a fost înregistrat sub nr.59627 din 11.10.2007.
și va urma procedura legală privind publicitatea,
                                  (34/254802)
înregistrarea și autorizarea.
  Redactat în 6 ex. de către Biroul de asistență din
cadrul O.R.C. de pe lângă Tribunalul Argeș.                  Societatea Comercială
  (31/254799)                               MARCO ‘95 EXPRES - S.R.L.

                                           NOTIFICARE
        Societatea Comercială
          BADEA - S.R.L.                 Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
                                Argeș notifică, în conformitate cu prevederile art. 204 alin.
           NOTIFICARE                (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și
                                completările ulterioare, depunerea textului actualizat al
  Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul    actului constitutiv al societății comerciale MARCO ‘95
Argeș notifică, în conformitate cu prevederile art. 204 alin.  EXPRES SRL, cu sediul în MUNICIPIUL PITEȘTI, județ
(5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și   Argeș, Str. ION CÂMPINEANU, nr.29, CAM 3,
completările ulterioare, depunerea textului actualizat al    înregistrată sub nr. J3/32/1995, cod unic de înregistrare
actului constitutiv al societății comerciale BADEA SRL, cu   6952515, care a fost înregistrat sub nr.59639 din
sediul în MUNICIPIUL CÂMPULUNG, județ Argeș, Str.        11.10.2007.
VALEA ROMANEȘTILOR, nr.139, înregistrată sub nr.          (35/254803)
J3/1872/1993, cod unic de înregistrare 4463750, care/a
fost înregistrat sub nr.59630 din 11.10.2007.
   (32/254800)                               Societatea Comercială
                                      CRISTALINA SHOP ‘95 - S.R.L.

        Societatea Comercială                        ACT ADIȚIONAL
        BUTIMEX-STAR - S.R.L.                Subsemnații UȚĂ CONSTANTIN în calitate de asociat
                                și moștenitor legal și Uță Cristina Maria și Popescu Alina-
          ACT ADIȚIONAL
                                Ionela, în calitate de moștenitoare legale ale defunctei
  Subsemnații BUTAN MARIANA SOFI și BUTAN           asociate, UȚĂ ELENA, decedată, având în vedere art. 15
MARIUS NICOLAE, în calitate de asociați, am hotărât       din contractul de societate și Certificatul de moștenitor nr.
radierea punctelor de lucru din Pitești, str. Nicolae      311/11.12.2007, am hotărât următoarele:
Bălcescu, nr. 106, Complex Comercial John III, stand nr.      1. Continuarea activității societății cu moștenitorii,
23, jud. Argeș, și Pitești, str. Nicolae Bălcescu, nr. 106,   urmare a cooptării în societate ca asociați a d-lor Uță
Complex Comercial John II, stand nr. 36, jud. Argeș.      Cristina Maria și Popescu Alina Ionela, aceștia urmând să
              MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 719/5.II.2008                  9

dețină, cf. Certificatului de moștenitor mai sus menționat,           Societatea Comercială
93,750 lei (pentru fiecare asociat 46,8750 lei), iar d-lui Uță        CONSTRUCT COM. EX. - S.R.L.
Constantin îi revin 31,25 lei; deținute de către asociatul
defunct;                                          NOTIFICARE
  2. Cesionarea de către Uță Constantin a 6,25 lei către       Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
Uță Cristina Maria și Popescu Alina Ionela ( fiecare        Argeș notifică, în conformitate cu prevederile art. 204 alin.
primește câte 3,1251 lei)                     (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și
  Modificarea, pe cale de consecință, a statutului și       completările ulterioare, depunerea textului actualizat al
contractului societății, astfel: preambul contract:”        actului constitutiv al societății comerciale CONSTRUCT
Societatea are ca asociați pe: 1.Uță Constantin,          COM. EX. S.R.L., cu sediul în MUNICIPIUL PITEȘTI,
2.Popescu Alina-Ionela, cetățean român, născută la         județ Argeș, Str. BANATULUI, bloc B3, scara C, etaj 3,
17.05.1980 în Pitești, jud. Argeș, domiciliată în Pitești,     ap.11, înregistrată sub nr. J3/84/1998, cod unic de
b-dul Nicolae Bălcescu, nr. 68A, jud. Argeș, posesoare a      înregistrare 10290327, care a fost înregistrat sub
CI seria AS nr. 489080 eliberată de Pol. Pitești, CNP       nr.59537 din 10.10.2007.
2800517035287 și 3. Uță Cristina-Maria, cetățean român,        (38/254806)
născută în Pitești, jud. Argeș la data de 13.06.1984,
domiciliată în Pitești, str. Nicolae Bălcescu, nr. 66, jud.            Societatea Comercială
Argeș, posesoare a CI seria AS nr.310503 eliberată de              JANINE-ROM-LINE - S.R.L.
Pol.Pitești la data de 19.11.2003, CNP 2840613035290”;
art.6 din contract și statut:”Capitalul social total subscris și             ACT ADIȚIONAL
vărsat în numerar în val. de 2.500 lei se divide în 100 părți
                                    Subsemnatul ZARIOIU COSMIN-FLORIN în calitate
sociale egale a câte 25 lei fiecare numerotate de la 1 la     de asociat unic la SC JANINE-ROM-LINE S.R.L. în
100, deținute astfel: Uță Constantin- 96 părți sociale în     virtutea drepturilor oferite de lege și de statut am hotărât
val. de 2400 lei, numerotate de la 1 la 96, reprezentând      următoarele:
96% din capitalul social total; Popescu Alina-Ionela- 2        Prelungire valabilitate sediu situat în mun.C de
părți sociale în val. de 50 lei, numerotate de la 97 la 98,    Ag.str.Râmnicu Vâlcea, nr. 106A, jud.Argeș.
reprezentând 2% din capitalul social total, Uță Cristina-       Toate celelalte articole din statut care nu contravin
Maria-2 părți sociale în val. de 50 lei, numerotate de la 99    prezentului act adițional rămân neschimbate.
la 100, reprezentând 2% din capitalul social total.          Prezentul act parte integrantă din actul constitutiv și va
Participarea la profit și pierderi este proporțională cu      fi înregistrat la ORC Argeș și publicat în Monitorul Oficial.
participarea la capitalul social”;                 Redactat în 6 exemplare.
  Prezentul act adițional face parte integrantă din           (39/254807)
statutul și contractul societății și a fost redactat în 6 ex. de
către Biroul de asistență din cadrul O.R.C. de pe lângă
Tribunalul Argeș.                                 Societatea Comercială
                                         ALIMCOM GRIVIȚEI - S.R.L.
   (36/254804)
                                             ACT ADIȚIONAL
        Societatea Comercială                 Subsemnații MIHAI MIOARA și CATINA LILIANA, în
       LAURIOTOP SHOW - S.R.L.               calitate de asociați, am hotărât completarea datelor
                                  personale ale asociaților și administratorului și stabilirea
            NOTIFICARE                 duratei mandatului administratorului.
                                   Modificarea, pe cale de consecință, a actului
  Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
                                  constitutiv al societății, astfel: art. 1 din contract și art. 21
Argeș notifică, în conformitate cu prevederile art. 204 alin.
                                  din statut se completează cu:”Catina Liliana, domiciliată
(5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și
                                  în Pitești, str. Eugen Lovinescu, bl. 74, sc. B, et. 4, ap. 25,
completările ulterioare, depunerea textului actualizat al     jud. Argeș, posesoare a CI seria AS nr.135587 eliberată
actului constitutiv al societății comerciale LAURIOTOP       de Pol. Pitești la 06.06.2001, și Mihai Mioara, domiciliată
SHOW S.R.L., cu sediul în MUNICIPIUL CURTEA DE           în Pitești, str. Carol Davila, bl. C2, sc. A, et. 1, ap. 7, jud.
ARGEȘ, județ Argeș, Str. MARINA, nr.32, înregistrată sub      Argeș, posesoare a CI seria AS nr. 171952 eliberată de
nr. J3/595/1996, cod unic de înregistrare 8623640, care a     Pol. Pitești la 23.01.2002”; art. 21 din statut se
fost înregistrat sub nr.59539 din 10.10.2007.           completează cu:”Durata mandatului administratorului
   (37/254805)                          este pe o perioadă de 4 ani”.
  10            MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 719/5.II.2008

 Prezentul act adițional face parte integrantă din actul      din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și
constitutiv și va urma procedura legală privind           completările ulterioare, depunerea textului actualizat al
publicitatea, înregistrarea și autorizarea.             actului constitutiv al societății comerciale ENERGOPET
 Redactat în 6 ex. de către Biroul de asistență din        TRADING S.R.L., cu sediul în MUNICIPIUL PITEȘTI,
cadrul O.R.C. de pe lângă Tribunalul Argeș.             județ Argeș, Str. H.C.C., nr.1, bloc B24, scara B, etaj 2,
  (40/254808)                           ap.11, înregistrată sub nr. J3/524/2001, cod unic de
                                  înregistrare 14191814, care a fost înregistrat sub
                                  nr.59636 din 11.10.2007.
        Societatea Comercială                  (43/254811)
       FINACO INDUSTRIES - S.R.L.

           ACT ADIȚIONAL                        Societatea Comercială
  Subsemnații FOLEA NECULAE și FOLEA ELENA în                COLYSSEUM A & A 2001 - S.R.L.
calitate de asociați ai S.C.” FINACO INDUSTRIES”S.R.L.
                                            ACT ADIȚIONAL
întruniți în adunarea generală extraordinară din data de
17.09. 2007 am hotărât: deschiderea unui punct de lucru         Subsemnata TĂNASIE ALEXANDRA VICTORIA,
situat în Craiova,Calea Severinului nr.44A, județul Dolj,      asociat unic și administrator la S.C.”COLYSSEUM A & A
prelungirea valabilității punctului de lucru situat în       2001” SRL, am hotărât în data de 01.10.2007
București, șos. Berceni nr.108, sector 4, completându-se      următoarele:
astfel dispozițiile art.5 din actul constitutiv.            - Completarea datelor personale ale asociatului unic și
  Prezentul act urmează procedura legală de            administratorului TĂNASIE ALEXANDRA VICTORIA;
înregistrare la O.R.C. de pe lângă Tribunalul Argeș fiind        - Deschiderea unui punct de lucru în mun. Câmpulung,
redactat în 4 exemplare.                      str. Mihai Eminescu, nr.2, jud. Argeș;
   (41/254809)                            - Extinderea obiectului de activitate cu codurile CAEN:
                                  5211, 5212, 5224, 5227, 5233, 5241,5242,
                                  5243,5244,5247, 5248, 5530, 5540, 9302,9304.
       Societatea Comercială                   Urmare a acestei hotărâri, Statutul societății se
     FUCHS CONDIMENTE RO - S.R.L.               modifică și se completează, astfel: Cap. I, Art. 1
                                  ”Asociatul unic al societății este TĂNASIE ALEXANDRA
           ACT ADIȚIONAL                 VICTORIA, cetățean român, născută în mun.
                                  Câmpulung, jud. Argeș la data de 25.07.1983, domiciliată
    LA HOTĂRÂREA NR. 2314/24.09.2007
                                  în mun. Câmpulung, str. Frații Golești, nr. 77, jud. Argeș,
  Subscrisa S.C. FUCHS CONDIMENTE RO S.R.L., cu          posesoare a CI, seria AS, nr. 419943, elib. de SPCLEP
sediul social în Domnești Argeș, Str. A.I. Cuza, nr. 15/17,     Câmpulung, la data de 18.07.2005, având CNP:
înregistrată la Registrul Comerțul Argeș sub nr.          2830725030028; Cap. II, art.4 alin. 2: „Societatea are
JO3/189/2001, având CUI: RO 13807887, reprezentată         deschis un punct de lucru în mun. Câmpulung, str. Mihai
legal prin Dl. Jens Bachmeier în calitate de Director        Eminescu, nr.2, jud. Argeș; Anexa Statutului societății se
General, formulăm prezentul Act Adițional:             va completa cu următoarele activități cuprinse în CAEN:
  Prin care vă aducem la cunoștiință ca s-a prelungit       5211- Comerț cu amănuntul în magazine nespecializate,
valabilitatea punctului de lucru din Domnești            cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi
Ilfov,Depozitul 2, Compartimentul 3, Tarlaua 14, Jud. Ilfov.    și tutun; 5212- Comerț cu amănuntul în magazine
Conform Art.II din Contractul de închiriere nr.01/2004       nespecializate, cu vânzare predominantă de produse
prelungirea se va efectua prin Act Adițional.            nealimentare; 5224- Comerț cu amănuntul al pâinii,
  De comun acord părțile contractante mențin Punctul       produselor de patiserie și produselor zaharoase; 5227-
de Lucru pentru o perioada de 2 ani, valabilitatea         Comerț cu amănuntul, în magazine specializate, al
expirând la 15.02.2009.                       produselor alimentare; 5233- Comerț cu amănuntul al
   (42/254810)                          produselor cosmetice și de parfumerie; 5241- Comerț cu
                                  amănuntul al textilelor; 5242- Comerț cu amănuntul al
                                  îmbrăcămintei; 5243-Comerț cu amănuntul al
       Societatea Comercială                 încălțămintei și articolelor din piele; 5244- Comerț cu
      ENERGOPET TRADING - S.R.L.                amănuntul al mobilei, produselor de iluminat și altor
                                  articole de uz casnic; 5247- Comerț cu amănuntul al
            NOTIFICARE                 cărților, ziarelor și articolelor de papetărie; 5248- Comerț
  Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul      cu amănuntul, în magazine specializate, al altor produse;
Argeș notifică, în conformitate cu prevederile art. 204 alin. (5)  5530- Restaurante; 5540- Baruri; 9302- Coafură și alte
              MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 719/5.II.2008                11

activități de înfrumusețare; 9304- Activități de întreținere    (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și
corporală.                             completările ulterioare, depunerea textului actualizat al
  Prezentul act adițional face parte integrantă din Statut,    actului constitutiv al societății comerciale BEAUTIFUL
urmând a îndeplini condițiile de înregistrare la ORC Argeș     BODY SRL, cu sediul în MUNICIPIUL PITEȘTI, județ
și publicarea în Monitorul Oficial. Redactat în 6         Argeș, B-dul EROILOR, lângă Judecătoria Pitești,
exemplare.                             demisolul și parterul, înregistrată sub nr. J3/690/2002,
  (44/254812)                          cod unic de înregistrare 14901105, care a fost înregistrat
                                  sub nr. 59641 din 11.10.2007.
                                    (47/254815)
        Societatea Comercială
      INTERASIG BROKER-BROKER
        DE ASIGURARE - S.R.L.                     Societatea Comercială
                                    ELAROM DISTRIBUTION GROUP - S.R.L.
           ACT ADIȚIONAL
                                            ACT ADIȚIONAL
  Subsemnații FOLEA NECULAE și FENEȘAN
ADRIAN, în calitate de asociați, am hotărât declararea        Subsemnatul MIHAESCU MARIN în calitate de
unui punct de lucru în Pitești, str. Trivale, nr. 11, sc. A, ap.  asociat unic la SC “ELAROM DISTRIBUTION GROUP”
1, jud. Argeș.                           SRL în virtutea drepturilor oferite de lege și de statut am
  Modificarea, pe cale de consecință, a actului         hotărât următoarele:
constitutiv al societății, astfel: art. 3 se completează cu:     - Radierea unui punct de lucru situat în mun. București,
“Societatea are punct de lucru în Pitești, str. Trivale, nr.    șos. Pantelimon, nr. 245, bl. 51, sector 2.
11, sc. A, ap. 1, jud. Argeș- valabil conform contractului”;     Toate celelalte articole din statut care nu contravin
  Prezentul act adițional face parte integrantă din actul    prezentului act adițional rămân neschimbate.
                                   Prezentul act face parte integrantă din actul constitutiv
constitutiv și va urma procedura legală privind
                                  și va fi înregistrat la ORC Argeș și publicat în Monitorul
publicitatea, înregistrarea și autorizarea.
                                  Oficial. Redactat în 6 exemplare.
  Redactat în 6 ex. de către Biroul de asistență din
                                    (48/254816)
cadrul O.R.C. de pe lângă Tribunalul Argeș.
   (45/254813)
                                         Societatea Comercială
                                      M.D.MECANIC BENZ 2003 - S.R.L.
        Societatea Comercială
      INTERASIG BROKER - BROKER                          ACT ADIȚIONAL
       DE ASIGURARE - S.R.L.
                                   Subsemnații BURGHELIA VALERICA și NIȚĂ MIHAI,
            NOTIFICARE                 în calitate de asociați, am hotărât majorarea capitalului
                                  social total cu suma de 672.000 lei din contul 4551-
  Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul      “asociați conturi curente” așa cum rezultă din balanța de
Argeș notifică, în conformitate cu prevederile art. 204 alin.   verificare sintetică, la data de 31.07.2007, și bilanțurile
(5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și     contabile, astfel: Burghelia Valerica- majorează cu
completările ulterioare, depunerea textului actualizat al     336.000 lei și Niță Mihai- majorează cu 336.000 lei.
actului constitutiv al societății comerciale INTERASIG        Modificarea, pe cale de consecință, a actului
BROKER - BROKER DE ASIGURARE SRL, cu sediul în           constitutiv, astfel: art.5 din statut: “Capitalul social total
MUNICIPIUL PITEȘTI, județ Argeș, Str. TRIVALE,           subscris și vărsat în numerar în valoare de 677.000 lei se
nr.74B, înregistrată sub nr. J3/508/2002, cod unic de       divide în părți sociale având valoarea nominală de 10 lei,
înregistrare 14781041, care a fost înregistrat sub         numerotate de la 1 la 67.700, deținute astfel: Burghelia
nr.59631 din 11.10.2007.                      Valerica - 33.850 părți sociale în val. de 338.500 lei,
  (46/254814)                          numerotate de la 1 la 33.850, reprezentând 50% din
                                  capitalul social total; Niță Mihai - 33.850 părți sociale în
                                  val. de 338.500 lei, numerotate de la 33851 la 67.700,
        Societatea Comercială                reprezentând 50% din capitalul social total”.
       BEAUTIFUL BODY - S.R.L.                 Prezentul act adițional face parte integrantă din actul
                                  constitutiv și va urma procedura legală privind
            NOTIFICARE                 publicitatea, autorizarea și înregistrarea.
  Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul       Redactat în 6 ex. în limba română, astăzi, 03.09.2007.
Argeș notifică, în conformitate cu prevederile art. 204 alin.      (49/254817)
  12           MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 719/5.II.2008

       Societatea Comercială                      Societatea Comercială
     M.D. MECANIC BENZ 2003 - S.R.L.                  CHEILE ARGESULUI 2003 - S.R.L.

            NOTIFICARE                           ACT ADIȚIONAL
  Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul       Subsemnatul BÎRLĂ PAVEL, în calitate de asociat
Argeș notifică, în conformitate cu prevederile art. 204 alin.   unic, am hotărât declararea unui punct de lucru în com.
(5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și    Arefu, Baraj Vidraru, Hotel Plutitor lac Vidraru jud. Argeș,
completările ulterioare, depunerea textului actualizat al     completarea elementelor sediului societății acesta
                                 devenind com. Arefu, sat Arefu, nr. 138, jud. Argeș,
actului constitutiv al societății comerciale M.D. MECANIC
                                 completarea datelor personale ale asociatului și
BENZ 2003 SRL, cu sediul în MUNICIPIUL PITEȘTI,
                                 administratorului, stabilirea duratei mandatului
județ Argeș, Str. NICOLAE BĂLCESCU, bloc S1, scara C,       administratorului, radierea punctului de lucru din com.
ap.2, înregistrată sub nr. J3/106/2003, cod unic de        Arefu, Zona Uzinei Căpățâneni, jud. Argeș, extinderea
înregistrare 15175272, care a fost înregistrat sub        obiectului de activitate.
nr.59674 din 11.10.2007.                       Modificarea pe cale de consecință a actului constitutiv
  (50/254818)                          al societății, astfel: art.4 se completează cu: “Societatea
                                 are sediul în com. Arefu, sat Arefu, nr. 138, jud. Argeș și
                                 punct de lucru în com. Arefu, Baraj Vidraru, Hotel Plutitor
        Societatea Comercială               lac Vidraru jud. Argeș-valabil conform contractului”; art. 1
      CATALI ESTETIC GMC - S.R.L.              și art. 13 se completează cu: “Bîrlă Pavel, domiciliat în
                                 com. Aref, sat Aref, jud. Argeș, posesor al CI seria AS nr.
           ACT ADIȚIONAL                340581 eliberată de Pol. Curtea de Argeș la 22.03.2004”;
  Subsemnată: Grosu Carmen Mihaela, în calitate de        art. 13 se completează cu: “Durata mandatului
                                 administratorului este nelimitată”; anexa la actul
asociat unic al S.C. CATALI ESTETIC GMC S.R.L. am
                                 constitutiv se completează cu cod 7122- închirierea
hotărât astăzi 05.10.2007: 1. Completarea datelor
                                 mijloacelor de transport pe apă, cod 9262- alte activități
personale ale asociatului unic; 2. Mutarea sediului        sportive.
societății în Pitești, str. Mitropolit Antim Ivireanu, nr.14,    Prezentul act adițional face parte integrantă din actul
jud. Argeș; 3. Radierea începând cu data de astăzi a       constitutiv și va urma procedura legală privind
punctului de lucru situat în Com. Bascov, sat Valea        publicitatea, înregistrarea și autorizarea.
Ursului, str. Salcâmilor, nr. 3, jud. Argeș, și prelungirea     Redactat în 6 ex. de către Biroul de asistență din
duratei de valabilitate a punctului de lucru situat în Pitești,  cadrul O.R.C. de pe lângă Tribunalul Argeș.
Piața V.Milea, Complex Casa de Modă; 4. Înfințarea unui        (52/254820)
punct de lucru în Pitești, str. Gavenii, nr.37, jud. Argeș;
5.Extinderea obiectului de activitate cu: 1930 Fabricarea
încălțămintei                                 Societatea Comercială
  Pe cale de consecință, preambulul actului constitutiv          CHEILE ARGESULUI 2003 - S.R.L.
se reformulează astfel: “Având în vedere prevederile legii,
subsemnata, GROSU MIHAELA CARMEN, cetățean                       NOTIFICARE
român, domiciliată în Pitești, str. Mitropolit Antim Ivireanu,    Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
nr.14, jud. Argeș, CNP 2740803034964, și-a manifestat       Argeș notifică, în conformitate cu prevederile art. 204 alin.
voința de a participa ca asociat unic la o societate       (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și
comercială, persoană juridică română, reglementată de       completările ulterioare, depunerea textului actualizat al
prevederile prezentului act constitutiv.”             actului constitutiv al societății comerciale CHEILE
                                 ARGESULUI 2003 SRL, cu sediul în SAT AREFU,
  - art.3 alin. 1: Sediul societății este în România, județul
                                 COMUNA AREFU, județ Argeș, nr.138, înregistrată sub
Argeș, mun. Pitești, str. Mitropolit Antim Ivireanu, nr.14,
                                 nr. J3/602/2003, cod unic de înregistrare 15420908, care
jud. Argeș;                            a fost înregistrat sub nr.59633 din 11.10.2007.
  - art.3 alin.2: Societatea are puncte de lucru situate în:     (53/254821)
“1. Pitești, str. Gavenii, nr.37, jud. Argeș; 2. Pitești, str.
N.Bălcescu, nr.106 - Complex John; 3. Pitești, Piața
V.Milea, nr.2-4, Complex Fortuna; 4.Pitești, Piața V.Milea,           Societatea Comercială
Complex Casa de Modă.”                            TUDOR & MIHAI 2003 - S.R.L.
  - la art.6 se adaugă activitatea de 1930 Fabricarea
încălțămintei;                                    ACT ADIȚIONAL
  Redactat în 6 exemplare urmând a îndeplini condițiile       Subsemnatul ILIE MIHAI, în calitate de asociat unic,
de publicitate și înregistrare cerute de lege.          am hotărât extinderea obiectului de activitate și stabilirea
   (51/254819)                         duratei mandatului administratorului.
              MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 719/5.II.2008                 13

  Modificarea pe cale de consecință a anexei la actul              Societatea Comercială
constitutiv al societății care se completează cu cod 7132           SF MARTHINO DAV - S.R.L.
Închirierea mașinilor și echipamentelor pentru construcții,
fără personal de deservire aferent, 4550 Închirierea                 ACT ADIȚIONAL
utilajelor de construcții și demolare, cu personal de        Subsemnatul SPITZER DAVIDE, în calitate de asociat
deservire aferent, 7020 închirierea și subînchirierea      unic, am hotărât radierea punctului de lucru din Pitești, str.
bunurilor imobiliare proprii sau închiriate, 7121 Închirierea  Craiovei, bl. 38, sc. B, ap. 4, parter, jud. Argeș, și mutarea
altor mijloace de transport terestru, 4511 Demolarea       sediului societății.
construcțiilor, terasamente și organizare de șantiere, art.     Modificarea, pe cale de consecință, a actului
13 se completează cu:«Durata mandatului             constitutiv al societății, astfel: art.4: “Societatea are sediul
administratorului este nelimitată».               în Topoloveni, Calea București, bl. P33, sc. A, parter, ap.
  Prezentul act adițional face parte integrantă din actul    5, jud. Argeș-valabil conform contractului”;
constitutiv și va urma procedura legală privind           Prezentul act adițional face parte integrantă din actul
publicitatea, înregistrarea și autorizarea.           constitutiv și va urma procedura legală privind
  Redactat în 6 ex. de către Biroul de asistență din      publicitatea, înregistrarea și autorizarea.
cadrul O.R.C. de pe lângă Tribunalul Argeș.
                                   Redactat în 6 exemplare astăzi, 10.10.2007.
   (54/254822)
                                   (57/254825)


      Societatea Comercială
                                         Societatea Coemrcială
   AQUATERMIS ON CONSTRACT - S.R.L.
                                        SF MARTHINO DAV - S.R.L.
           ACT ADIȚIONAL
                                            NOTIFICARE
  Subsemnatul TIȚA NICOLAE-IONUȚ în calitate de
                                  Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
asociat unic la SC “AQUATERMIS ON CONSTRACT”
                                 Argeș notifică, în conformitate cu prevederile art. 204 alin.
SRL în virtutea drepturilor oferite de lege și de statut am
                                 (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și
hotărât următoarele:
                                 completările ulterioare, depunerea textului actualizat al
  -Declarare punct de lucru situat în: mun. Curtea de
                                 actului constitutiv al societății comerciale SF MARTHINO
Argeș, cartier Valea Sasului, incinta Cămin Cultural, jud.
                                 DAV SRL, cu sediul în ORAȘ TOPOLOVENI, județ Argeș,
Argeș.
                                 Calea BUCUREȘTI, bloc P33, scara A, etaj P, ap.5,
  Toate celelalte articole din statut care nu contravin
                                 înregistrată sub nr. J3/1646/2003, cod unic de
prezentului act adițional rămân neschimbate.
                                 înregistrare 15978034, care a fost înregistrat sub
  Prezentul act parte integrantă din actul constitutiv și va
                                 nr.59796 din 12.10.2007.
fi înregistrat la ORC Argeș și publicat în Monitorul Oficial.
Redactat în 6 exemplare.                       (58/254826)
   (55/254823)
                                        Societatea Comercială
        Societatea Comercială                     MAGICA ROMA 2004 - S.R.L.
        ROYAL MOTORS - S.R.L.
                                           ACT ADIȚIONAL
            NOTIFICARE                  Subsemnații LECA VICTOR și LECA MARIA, în
  Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul     calitate de asociați, am hotărât declararea a două puncte
Argeș notifică, în conformitate cu prevederile art. 204 alin.  de lucru în Pitești, str. Smârdan, Piața Smârdan, etaj I,
(5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și    jud. Argeș, și com. Leordeni, Pct.”Virgiloaia”, parter, jud.
completările ulterioare, depunerea textului actualizat al    Argeș.
actului constitutiv al societății comerciale ROYAL         Modificarea, pe cale de consecință, a actului
MOTORS SRL, cu sediul în BRADU, județ Argeș, DN 65 B,      constitutiv al societății, astfel: art.3 alin. 3 se completează
KM. 5+315, înregistrată sub nr. J3/1508/2003, cod unic      cu: “Societatea are puncte de lucru în Pitești, str.
de înregistrare 13341468, care a fost înregistrat sub      Smârdan, Piața Smârdan, etaj I, jud. Argeș, și com.
nr.58640 din 04.10.2007.                     Leordeni, Pct.”Virgiloaia”, parter, jud. Argeș- valabile
  (56/254824)                         conform contractelor”;
  14           MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 719/5.II.2008

 Prezentul act adițional face parte integrantă din actul    PITEȘTI, județ Argeș, Str. GÎRLEI, bloc P10a, scara D,
constitutiv și va urma procedura legală privind         ap.3, înregistrată sub nr. J3/265/2005, cod unic de
publicitatea, înregistrarea și autorizarea.           înregistrare 17217650, care a fost înregistrat sub
 Redactat în 6 ex. de către Biroul de asistență din      nr.59635 din 11.10.2007.
cadrul O.R.C. de pe lângă Tribunalul Argeș.             (62/254830)
  (59/254827)

                                        Societatea Comercială
       Societatea Comercială                      GOPO PARADIS - S.R.L.
    SANDMEL PRODUCTION IMPEX - S.R.L.
                                          ACT ADIȚIONAL
           NOTIFICARE                  Subsemnatul Perșu Liviu Ionuț, în calitate de
  Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul    împuternicit am hotărât continuarea activității societății cu
Argeș notifică, în conformitate cu prevederile art. 204 alin.  asociat unic, urmare a cesionării a 10 părți sociale în
(5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și   valoare de 100 RON, numerar, de către Tudose
completările ulterioare, depunerea textului actualizat al    Alexandru Cristian d-lui Perșu Liviu Ionuț, conform
actului constitutiv al societății comerciale SANDMEL      contractului de cesiune; retragerea din societate a
PRODUCTION IMPEX SRL, cu sediul în SAT             cedentului ca asociat și administrator și anularea
MUSTĂȚEȘTI, COMUNA VALEA IAȘULUI, județ Argeș,         contractului de societate.
nr.20, înregistrată sub nr. J3/567/2004, cod unic de        Modificarea, pe cale de consecință, a actului
înregistrare 16277254, care a fost înregistrat sub       constitutiv societății, astfel: art.1: “Societatea are ca
nr.59637 din 11.10.2007.                    asociat unic pe Perșu Liviu Ionuț”; art.5 “Capitalul social
  (60/254828)                         total subscris și vărsat în valoare de 200 RON, în
                                numerar, se divide în 20 părți sociale egale a câte 10
                                RON fiecare, numerotate de la 1 la 20, deținute în
       Societatea Comercială               totalitate de către asociatul unic Perșu Liviu Ionuț,
    NATALUHA ARTE CONSTRUCT - S.R.L.            participarea la profit și pierderi este de 100% pentru
                                asociatul unic “; art.16: “Societatea este administrată și
           NOTIFICARE                reprezentată cu puteri depline de către Perșu Liviu Ionuț,
  Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul    pe o perioadă nelimitată.”
Argeș notifică, în conformitate cu prevederile art. 204 alin.   Împuternicirea d-lui Perșu Liviu Ionuț pentru
(5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și   îndeplinirea formalităților legale.
completările ulterioare, depunerea textului actualizat al     Prezentul act adițional face parte integrantă din actul
actului constitutiv al societății comerciale NATALUHA      constitutiv al societății și va urma procedura legală privind
ARTE CONSTRUCT SRL, cu sediul în MUNICIPIUL           publicitatea, înregistrarea și autorizarea.
PITEȘTI, județ Argeș, Str. RAHOVEI, bloc 15, scara A,       Pe tot cuprinsul statutului societății noțiunile de
etaj 1, ap.8, înregistrată sub nr. J3/21/2005, cod unic de   “asociați” se înlocuiesc cu aceea de “asociat unic”.
înregistrare 17102366, care a fost înregistrat sub         Redactat în 6 ex., în limba română, astăzi, 12.10.2007
nr.59629 din 11.10.2007.                      (63/254831)
   (61/254829)

                                     Societatea Comercială
        Societatea Comercială               TOREADOR EXPRES SERVICE AUTO - S.R.L.
    KRIS-FLOR INTERMED PREST - S.R.L.
                                          ACT ADIȚIONAL
           NOTIFICARE                  Subsemnatul ANDREI MIHAIL SORIN în calitate de
  Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul    asociat unic al S. C. TOREADOR EXPRES SERVICE
Argeș notifică, în conformitate cu prevederile art. 204 alin.  AUTO S.R.L., și d-na ANDREI MADĂLINA GABRIELA,
(5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și   ca urmare a Adunării Generale Extraordinare nr. 3 din
completările ulterioare, depunerea textului actualizat al    25.09.2007, în conformitate cu Actul Constitutiv și
actului constitutiv al societății comerciale KRIS-FLOR     prevederile Legii nr.31/1990, republicată, așa cum a fost
INTERMED PREST SRL, cu sediul în MUNICIPIUL           modificată până în prezent, am hotărât următoarele:
              MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 719/5.II.2008                15

  1. Cooptarea în societate a d-nei ANDREI MADĂLINA      română, posesor al C.I. seria AS, nr. 153727, emisă de
GABRIELA, domiciliată în Sat Gănești, Comuna           Poliția Pitești, la data de 26.09.2001, având codul
Pietroșani, Jud. Argeș, posesoare a CI seria AS nr.       numeric personal 1760803035039, și continuarea
344134 emisă de Poliția Mun. Curtea de Argeș la         societății cu asociat unic. Participarea la profit și pierdere
31.03.2004, născută în Mun. Pitești, Jud. Argeș la data de    este: ZAMFIR PAUL NICOLAE 100%.
23.01.1979, având CNP 2790123038626, care intră cu          2. Retragerea din funcția de administrator și
aport la capitalul social în valoare de 200 RON și        descărcarea de gestiune a d-lui TUDOR MARIUS ALIN.
continuarea societății cu doi asociați. Participarea la profit    3.Numirea în funcția de administrator a dlui ZAMFIR
și pierdere este ANDREI MIHAIL SORIN 50% și ANDREI        PAUL NICOLAE, asociat unic, învestit cu puteri depline
MADĂLINA GABRIELA 50%.                      de reprezentare pe toată durata de existență a societății.
  2. Funcționarea societății conform noului act          4.Schimbarea denumirii societății din TUDAL & CO
constitutiv.                           STAR 2005 în TRES FACTORY. Dovada privind
  Prezentul act adițional face parte integrantă din actul   anterioritatea firmei și/sau emblemei a fost eliberată de
constitutiv al societății și a fost întocmit în 6 (șase)     Oficiul Registrului Comerțului Argeș cu nr. 58475 din
exemplare.                            03.10.2007.
   (64/254832)                           5.Schimbarea domeniului principal de activitate în 252
                                 „Fabricarea articolelor din material plastic” și a obiectului
                                 principal de activitate în 2521 „Fabricarea plăcilor, foliilor,
     Societatea Comercială                 tuburilor și profilelor din material plastic”.
 TOREADOR EXPRES SERVICE AUTO - S.R.L.               6.Schimbarea sediului social de la adresa din Mun.
                                 Pitești, Str. Băilor, bl. D27, Sc. B, et. 3, ap. 11, Jud. Argeș
            NOTIFICARE                la adresa din Mun. Pitești, str. Trivale nr. 38, corp A, ap. 1,
  Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul     Jud. Argeș.
Argeș notifică, în conformitate cu prevederile art. 204 alin.    7. Extinderea obiectului de activitate cu: 1598
(5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și    „Producția de ape minerale și băuturi răcoritoare
completările ulterioare, depunerea textului actualizat al    nealcoolice”; 2233 „Reproducerea înregistrărilor
actului constitutiv al societății comerciale TOREADOR      informatice”; 2521 „Fabricarea plăcilor, foliilor, tuburilor și
EXPRES SERVICE AUTO SRL, cu sediul în SAT            profilelor din material plastic”; 2522 „Fabricarea articolelor
GĂNEȘTI, COMUNA PIETROȘANI, județ Argeș, nr.54,         de ambalaj din material plastic”; 2523 „Fabricarea
înregistrată sub nr. J3/572/2005, cod unic de înregistrare    articolelor din material plastic pentru construcții”; 2524
17387999, care a fost înregistrat sub nr.59479 din        „Fabricarea altor produse din material plastic”; 5184
10.10.2007.                           „Comerț cu ridicata al calculatoarelor, echipamentelor
  (65/254833)                         periferice și software-ului”; 5185 „Comerț cu ridicata al
                                 altor mașini și echipamente de birou”; 5186” Comerț cu
                                 ridicata al altor componente și echipamente electronice”;
       Societatea Comercială                5187” Comerț cu ridicata al altor aparaturi utilizate în
     TUDAL & CO STAR 2005 - S.R.L.             industrie, comerț și transporturi”; 5190” Comerț cu ridicata
                                 al altor produse”; 5212 „Comerț cu amănuntul în
           ACT ADIȚIONAL                magazine nespecializate”;5241 „Comerțul cu amănuntul
  Subsemnatul TUDOR MARIUS ALIN, în calitate de         al textilelor”; 5242 „Comerț cu amănuntul al
asociat unic al S.C. TUDAL & CO STAR 2005 S.R.L, și dl.     îmbrăcămintei”; 5244 „Comerț cu amănuntul al mobilei, al
ZAMFIR PAUL NICOLAE, ca urmare a Adunării Generale        articolelor de iluminat și al altor articole de uz casnic”;
Extraordinare nr. 2 din 28.09.2007, în conformitate cu      5245 „Comerț cu amănuntul al articolelor și aparatelor
Actul Constitutiv și prevederile Legii nr.31/1990,        electro-menajere, al aparatelor de radio și televizoarelor”;
republicată, așa cum a fost modificată până în prezent,     5248 „Comerțul cu amănuntul, în magazine specializate,
am hotărât următoarele:                     al altor produse n.c.a.”; 5261 „Comerț cu amănuntul prin
  1. Cesiunea unui număr de 500 părți sociale          corespondență” 5263 „Comerț cu amănuntul care nu se
numerotate de la 1 la 500 inclusiv, în valoare totală de     efectuează prin magazine”; 7210 „Consultanță în
5000 ron, deținute de către dl. TUDOR MARIUS ALIN, ca      domeniul echipamentelor de calcul (hardware)”; 7221
urmare a retragerii acestuia din societate, către dl.      „Editare de programe”; 7222 „Consultanță și furnizare de
ZAMFIR PAUL NICOLAE, născut în Mun. Pitești, jud.        alte produse software”; 7230 „Prelucrarea informatică a
Argeș, la data de 03.08.1976, domiciliat în Comuna        datelor”;7240 „Activități legate de bazele de date”;7250
Bascov, Sat Păișești nr. 28, Jud. Argeș, cu cetățenia      „Întreținerea și repararea mașinilor de birou, de
  16           MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 719/5.II.2008

contabilizat și a calculatoarelor”;7260 „Alte activități      Modificarea pe cale de consecință a actului constitutiv
legate de informatică”.                     al societății, astfel: art.4 se completează cu:
  8. Funcționarea societății conform noului act          “Societatea are punct de lucru în Pitești, Calea
                                București, bl. U2, parter, Jud. Argeș- valabil conform
constitutiv.
                                contractului”.
  Prezentul act adițional face parte integrantă din actul
                                  Prezentul act adițional face parte integrantă din
constitutiv al societății și a fost întocmit în 6 (șase)    statutul societății și a fost redactat în 6 ex. de către Biroul
exemplare.                           de asistență din cadrul O.R.C. de pe lângă Tribunalul
  (66/254834)                         Argeș.
                                  (69/254837)

        Societatea Comercială
        TRES FACTORY - S.R.L.                       Societatea Comercială
                                        GIK & GEO COM - S.R.L.
           NOTIFICARE
                                           ACT ADIȚIONAL
  Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul      Subsemnata VOEVOZEANU RALUCA- MARIA, în
Argeș notifică, în conformitate cu prevederile art. 204 alin.  calitate de asociat unic și adminstrator, astăzi,
(5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și   27.09.2007, am hotărât deschiderea unui punct de lucru
completările ulterioare, depunerea textului actualizat al    în Com. Mărăcineni, sat Argeșelu nr. 229, jud. Argeș.
actului constitutiv al societății comerciale TRES         Astfel Actul Constitutiv al Societății se completează
FACTORY SRL, cu sediul în MUNICIPIUL PITEȘTI, județ       după cum urmează:
                                  «Cap.II, Art. 4 -punct de lucru: Com. Mărăcineni, sat
Argeș, Str. TRIVALE, nr.38, CORP A, ap.1, înregistrată
                                Argeșelu nr. 229, jud. Argeș.»
sub nr. J3/617/2005, cod unic de înregistrare 17408439,      Prezentul act îndeplinește procedura legală privind
care a fost înregistrat sub nr.59296 din 09.10.2007.      înregistrarea, autorizarea și publicarea.
  (67/254835)                          Red. în 6 ex. astăzi, 27.09.2007.
                                  (70/254838)

        Societatea Comercială
        DEEA FAVORIT - S.R.L.                    Societatea Comercială
                                    PRIMERA GROUP 2006 I.F.N. - S.R.L.
           NOTIFICARE
                                           ACT ADIȚIONAL
  Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
                                  Subsemnatul Bînă Robert-Marian în calitate de asociat
Argeș notifică, în conformitate cu prevederile art. 204 alin.  unic al SC PRIMERA GROUP 2006 I.F.N. SRL, având
(5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și   acordul de voință al doamnei Stăncioi Ioana-Nicoleta în
completările ulterioare, depunerea textului actualizat al    calitate de viitor asociat am hotărât astăzi 05.10.2007
actului constitutiv al societății comerciale DEEA FAVORIT    următoarele:
SRL, cu sediul în MUNICIPIUL PITEȘTI, județ Argeș, Str.       -retragerea mea din societate prin contract de cesiune
CRAIOVEI, bloc 10, scara A, ap.7, înregistrată sub nr.     nr. 3/05.10.2007 cu cesionarea părților sociale deținute în
                                societate în favoarea doamnei Stăncioi Ioana-Nicoleta,
J3/1163/2005, cod unic de înregistrare 17691350, care a
                                domiciliată în Oraș Mioveni, str. Hanul Roșu, bl. N2, sc. B,
fost înregistrat sub nr.59628 din 11.10.2007.          ap. 13, jud. Argeș, posesoare a C. I. seria AS, nr. 007214,
   (68/254836)                        eliberată de pol. Mioveni, la data de 29.10.1998, având
                                CNP 2841016036611.
                                  -descărcarea din funcția de administrator a doamnei
       Societatea Comercială               Vulpescu Elisabeta, cât și a numitului Bînă Robert-
      EURO MAR CLAD 2005 - S.R.L.             Marian, și numirea în acestă funcție cu puteri depline de
                                administrare pentru o perioadă nedeterminată a doamnei
          ACT ADIȚIONAL                Stăncioi Ioana-Nicoleta.
                                  -schimbarea sediului social în Oraș Mioveni, str. Hanul
  Subsemnata SANDU CAMELIA, reprezentată de          Roșu, bl. N2, sc. B, et. 3, ap. 13, jud. Argeș.
Sandu Claudia Ionela, prin procura nr.641 din            Modificarea, pe cale de consecință a Statutului
13.06.2006, am hotărât declararea unui punct de lucru în    societății astfel: Cap. 1, Art. 1 „ Asociatul unic al societății
Pitești, Calea București, bl. U2, parter, Jud. Argeș.      este Stăncioi Ioana-Nicoleta, domiciliată în Oraș Mioveni,
              MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 719/5.II.2008                17

str. Hanul Roșu, bl. N2, sc. B, ap. 13, jud. Argeș,               Societatea Comercială
posesoare a C. I. seria, AS, nr. 007214, eliberat de pol.           CAROLAND HOUSE - S.R.L.
Mioveni, la data de 29.10.1998, având CNP-ul
2841016036611”.; Cap. II, Art. 4 “ Sediul societății este în               NOTIFICARE
Oraș Mioveni, str. Hanul Roșu, bl. N2, sc. B, et. 3, ap. 13,     Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
jud. Argeș “; Cap. VI, Art. 13, alin. 2 și 3 “Societatea este   Argeș notifică, în conformitate cu prevederile art. 204 alin.
administrată cu puteri depline pentru o perioadă         (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și
nedeterminată de către Stăncioi Ioana Nicoleta având       completările ulterioare, depunerea textului actualizat al
CNP-ul 2841016036611”.                      actului constitutiv al societății comerciale CAROLAND
  Actul adițional face parte integrantă din Statutul SC     HOUSE SRL, cu sediul în MUNICIPIUL PITEȘTI, județ
PRIMERA GROUP 2006 I.F.N. SRL și a fost redactat         Argeș, Str. BIBESCU VODĂ, CARTIER CRAIOVEI, nr.1,
astăzi data autentificării în 6(șase) exemplare originale.    bloc P3, scara C, etaj P, ap.1, înregistrată sub nr.
   (71/254839)                         J3/313/2006, cod unic de înregistrare 18408950, care a
                                 fost înregistrat sub nr.59536 din 10.10.2007.
                                    (74/254842)
      Societatea Comercială
    PRIMERA GROUP 2006 I.F.N. - S.R.L.
                                         Societatea Comercială
            NOTIFICARE                         A-91 PROIECT - S.R.L.
  Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
                                             NOTIFICARE
Argeș notifică, în conformitate cu prevederile art. 204 alin.
(5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și      Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
completările ulterioare, depunerea textului actualizat al     Argeș notifică, în conformitate cu prevederile art. 204 alin.
actului constitutiv al societății comerciale PRIMERA       (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și
GROUP 2006 I.F.N. SRL, cu sediul în ORAȘ MIOVENI,         completările ulterioare, depunerea textului actualizat al
județ Argeș, Str. HANUL ROȘU, bloc N2, scara B, etaj 3,      actului constitutiv al societății comerciale A-91 PROIECT
ap. 13, înregistrată sub nr. J3/186/2006, cod unic de       SRL, cu sediul în SAT BUDEASA MICA, COMUNA
înregistrare 18345797, care a fost înregistrat sub        BUDEASA, județ Argeș, nr.56, înregistrată sub nr.
nr.59230 din 09.10.2007.                     J3/606/2006, cod unic de înregistrare 18564274, care a
                                 fost înregistrat sub nr.59538 din 10.10.2007.
  (72/254840)
                                    (75/254843)

        Societatea Comercială
                                         Societatea Comercială
       CAROLAND HOUSE - S.R.L.
                                         OPTIMAL GRUP - S.R.L.
           ACT ADIȚIONAL
                                            ACT ADIȚIONAL
  Subsemnatul PENESCU CAROL MARIAN, în caliate
                                   Subsemnații, SAVIN PETRE-SORIN și STROE LIVIU,
de asociat unic, reprezentat de Frâncu Diana Florina prin
                                 în calitate de asociați ai S.C. OPTIMAL GRUP S.R.L, și
procura nr. 2116/02.10.2007, am hotărât mutarea sediului     d-na SAVIN MIRELA, ca urmare a Hotărârii Adunării
societății în Pitești, Cartier Craiovei, str. Bibescu Vodă, nr.  Generale Extraordinare nr. 2 din 03.10.2007, în
1, bl. P3, sc. C, ap. 1, parter, jud. Argeș.           conformitate cu Actul Constitutiv și prevederile Legii
  Modificarea pe cale de consecință a actului constitutiv    nr.31/1990, republicată, așa cum a fost modificată până
al societății, astfel: art.3:”Societatea are sediul în Pitești,  în prezent, am hotărât următoarele:
Cartier Craiovei, str. Bibescu Vodă, nr. 1, bl. P3, sc. C, ap.    1. Retragerea din societate a d-lui SAVIN PETRE-
1, parter, jud. Argeș- valabil conform contractului”.       SORIN ca urmare a cesiunii unui număr de 10 părți
  Prezentul act adițional face parte integrantă din actul    sociale în valoare totală de 100 RON către d-na SAVIN
constitutiv și va urma procedura legală privind          MIRELA, de cetățenie română, domiciliată în Mun. Pitești,
publicitatea, înregistrarea și autorizarea.            str. Frații Golești, bl. S8, sc. A, et. 7, ap. 30, Jud. Argeș,
  Redactat în 6 ex. de către Biroul de asistență din       posesor al CI seria AS nr. 203374, emisă de Poliția Mun.
cadrul O.R.C. de pe lângă Tribunalul Argeș.            Pitești la 16.07.02, născută în Mun. Pitești, Jud. Argeș la
   (73/254841)                         data de 24.01.1971, având CNP 2710124293205.
  18           MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 719/5.II.2008

Participarea la profit și pierdere este STROE LIVIU 50%     având o cotă de participare la profituri și pierderi de
și SAVIN MIRELA 50%.                      100%, și continuarea activității societății cu asociat unic.
  2. Schimbarea sediului social de la adresa din Mun.     2. Revocarea din funcția de administrator a domnului
Pitești, Str. Depozitelor, Nr.17, Corpul C8, parter, camera   CHELU VATU FLORIN și descărcarea acestuia de
1, Jud. Argeș la adresa din Mun. Pitești, cart. Trivale, bl.  gestiune. 3. Continuarea administrării societății de către
13, sc. B, ap. 8, Jud. Argeș.                  un administrator unic, în persoana doamnei CHELU
  3. Retragerea din funcția de administrator și        VATU ADINA SONIA, născută la data de 04.07.1977 în
descărcarea de gestiune a d-lui SAVIN PETRE-SORIN.       Mun. Pitești, jud. Argeș, cetățean român, domiciliată în
  4.Numirea în funcția de administrator a dnei SAVIN      orașul Ștefănești, sat Valea Mare, jud. Argeș, identificată
MIRELA, asociată, învestită cu puteri depline de        cu C.I. seria AS nr. 458527 eliberată de Poliția
reprezentare pe toată durata de existență a societății.     Pitești/25.04.2006, CNP 2770704283381, având puteri
  5. Declararea unui punct de lucru la adresa din oraș     nelimitate de administrare a societății, fiind numită pe
Mioveni, str. Pieței, bl. F4, sc. C+D, parter, secțiunea 3,   durată nelimitată de timp. 4. Anularea Contractului de
Jud. Argeș.                           societate și a Statutului societății și elaborarea unui nou
  6. Funcționarea societății conform noului act        act constitutiv în conformitate cu cele hotărâte astăzi,
constitutiv.                          societatea urmând a funcționa conform prevederilor
  Prezentul act adițional a fost întocmit în 6(șase)      noului act constitutiv.
exemplare.                             Statutul și actul constitutiv al societății se anulează,
  (76/254844)                         urmând ca societatea sa funcționeze conform noului act
                                constitutiv elaborat în conformitate cu cele menționate
                                mai sus.
        Societatea Comercială
        OPTIMAL GRUP - S.R.L.                (78/254846)

           NOTIFICARE
                                        Societatea Comercială
  Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul            EDI CAF FLORADI - S.R.L.
Argeș notifică, în conformitate cu prevederile art. 204 alin.
(5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și               NOTIFICARE
completările ulterioare, depunerea textului actualizat al
                                  Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
actului constitutiv al societății comerciale OPTIMAL
                                Argeș notifică, în conformitate cu prevederile art. 204 alin.
GRUP SRL, cu sediul în MUNICIPIUL PITEȘTI, județ
                                (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și
Argeș, Cart. TRIVALE, bloc 13, scara B, ap.8, înregistrată
sub nr. J3/940/2006, cod unic de înregistrare 18739295,     completările ulterioare, depunerea textului actualizat al
care a fost înregistrat sub nr.59291 din 09.10.2007.      actului constitutiv al societății comerciale EDI CAF
  (77/254845)                         FLORADI SRL, cu sediul în SAT VALEA MARE-
                                PODGORIA, ORAȘ ȘTEFĂNEȘTI, județ Argeș, Str.
                                LIVEZILOR, nr.58, înregistrată sub nr. J3/1143/2006, cod
        Societatea Comercială              unic de înregistrare 18831916, care a fost înregistrat sub
       EDI CAF FLORADI - S.R.L.             nr.59461 din 10.10.2007.
                                  (79/254847)
ACT ADIȚIONAL LA ACTUL CONSTITUTIV AL S.C.
      EDI CAF FLORADI SRL
                                       Societatea Comercială
  Urmare a Hotărârii nr.1 din data de 05.10.2007 în care
                                      MYCAT & EDIZA 2006 - S.R.L.
s-au hotărât următoarele:
  1.Iesirea din societate a asociatului CHELU VATU
                                           ACT ADIȚIONAL
FLORIN, prin cesionarea celor 10 parți sociale deținute în
societate, numerotate de la 1 la 10 inclusiv, în valoare      Subsemnatul COCHINESCU FLORIN CĂTĂLIN, în
nominală de 10 lei fiecare, având valoare totală de 100     calitate de asociat unic, am hotărât declararea unui punct
lei, reprezentând un procent de 50% din capitalul social,    de lucru în Pitești, b-dul Republicii, nr. 206, bl. 3, sc. A, ap.
către asociata CHELU VATU ADINA SONIA, care, după        2, jud. Argeș.
cesiune, va deține un număr de 20 parți sociale,          Modificarea pe cale de consecință a actului constitutiv
numerotate de la 1 la 20 inclusiv, în valoare nominală de    al societății, astfel: art.3 se completează cu:” Societatea
10 lei fiecare, având valoare totală de 200 lei,        are punct de lucru în Pitești, b-dul Republicii, nr. 206, bl.
reprezentând un procent de 100% din capitalul social,      3, sc. A, ap. 2, jud. Argeș- valabil conform contractului”.
              MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 719/5.II.2008                 19

 Prezentul act adițional face parte integrantă din actul    1000 părți sociale în val. de 10.000 lei, numerar, cf.
constitutiv și va urma procedura legală privind         contractului de cesiune;
publicitatea, înregistrarea și autorizarea.             Modificarea, pe cale de consecință, a actului
 Redactat în 6 ex. de către Biroul de asistență din      constitutiv al societății, astfel: art. 1: “Asociatul unic al
cadrul O.R.C. de pe lângă Tribunalul Argeș.           societății este Drăguță Tedy-Nicușor, cetățean român,
  (80/254848)                         născut la data de 03.10.1975 în Pitești, jud. Argeș,
                                domiciliat în Pitești, str. Exercițiu, bl. P23, sc. C, et. 2, ap.
                                8, jud.Argeș, posesor al CI seria AS nr.122108, eliberată
       Societatea Comercială               de Pol.Pitești la data de 08.03.2001, CNP
      MYCAT & EDIZA 2006 - S.R.L.             1751003035016”;art. 9: “Capitalul social total subscris și
                                vărsat în numerar în val. de 10.000 lei se divide în 1000
           NOTIFICARE                părți sociale cu val. nominală de 10 lei, numerotate de la
  Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul    1 la 1000, deținute de Drăguță Tedy-Nicușor”; art. 16:
Argeș notifică, în conformitate cu prevederile art. 204 alin.  ”Societatea este administrată și reprezentată cu puteri
(5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și   depline, pe o perioadă nelimitată, de către Drăguță Tedy-
completările ulterioare, depunerea textului actualizat al    Nicușor“;
actului constitutiv al societății comerciale MYCAT &        Prezentul act adițional face parte integrantă din actul
EDIZA 2006 SRL, cu sediul în ORAȘ MIOVENI, județ        constitutiv al societății și va urma procedura legală privind
Argeș, Str. 1 DECEMBRIE, bloc T13, scara A, ap.8,        publicitatea, înregistrarea și autorizarea.
                                  Redactat în 6 ex. de către Biroul de asistență din
înregistrată sub nr. J3/1744/2006, cod unic de
                                cadrul O.R.C. de pe lângă Tribunalul Argeș.
înregistrare 19099127, care a fost înregistrat sub
                                   (83/254851)
nr.59634 din 11.10.2007.
  (81/254849)
                                         Societatea Comercială
                                        LUCRIS IMBOLD - S.R.L.
       Societatea Comercială
      DONNA TRIDAM 2006 - S.R.L.                        ACT ADIȚIONAL
           NOTIFICARE                  Subsemnații LELESCU LUCIAN ȘTEFAN și
                                LELESCU CRISTINA MARIA, în calitate de asociați la SC
  Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
                                “LUCRIS IMBOLD” SRL înregistrată la ORC Argeș sub nr.
Argeș notifică, în conformitate cu prevederile art. 204 alin.
                                J03/391/2007, azi 08.10.2007 am hotărât declararea unui
(5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și   punct de lucru.
completările ulterioare, depunerea textului actualizat al     Urmare celor hotărâte statutul se modifică și
actului constitutiv al societății comerciale DONNA       completează astfel:
TRIDAM 2006 SRL, cu sediul în SAT RETEVOIEȘTI,           - cap. II, art. 4: „Societatea declara punct de lucru în
COMUNA PIETROȘANI, județ Argeș, nr.373, înregistrată      Pitești, str. Unirii, Bloc, ap. 8, parter, jud. Argeș”
sub nr. J3/1795/2006, cod unic de înregistrare 19124638,      Prezentul act adițional modifică, completează și face
care a fost înregistrat sub nr.59638 din 11.10.2007.      parte integrantă din statutul societății, sub rezerva
  (82/254850)                         îndeplinirii, în termenul și-n condițiile legii, a procedurilor
                                de autentificare, autorizare, menționare și publicare.
                                   (84/254852)
        Societatea Comercială
        PC INVESTMENT - S.R.L.
                                         Societatea Comercială
          ACT ADIȚIONAL                        LUCRIS IMBOLD - S.R.L.
 Subsemnatul PRODĂNEL CRISTIAN, în calitate de
asociat unic, având și acordul de voință al d-lui                    NOTIFICARE
DRĂGUȚĂ TEDY-NICUȘOR, în calitate de viitor asociat,        Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
am hotărât următoarele: Cooptarea în societate ca        Argeș notifică, în conformitate cu prevederile art. 204 alin.
asociat și administrator a d-lui Drăguță Tedy-Nicușor;     (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și
Retragerea din societate și descărcarea din funcția de     completările ulterioare, depunerea textului actualizat al
administrator a d-lui Prodănel Cristian, urmare a        actului constitutiv al societății comerciale LUCRIS
cesionării de către acesta către Drăguță Tedy-Nicușor, a    IMBOLD SRL, cu sediul în MUNICIPIUL PITEȘTI, județ
  20           MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 719/5.II.2008

Argeș, Str. TRIVALE, camera 1, bloc 36A, scara A, etaj 1,    completările ulterioare, depunerea textului actualizat al
ap. 8, înregistrată sub nr. J3/391/2007, cod unic de      actului constitutiv al societății comerciale IULDRAGEO
înregistrare 21200516, care a fost înregistrat sub nr.     COM SRL, cu sediul în SAT VALEA MARE-PODGORIA,
59186 din 09.10.2007.                      ORAȘ ȘTEFĂNEȘTI, județ Argeș, Str. VALEA POPII, nr.
  (85/254853)                         3, înregistrată sub nr. J3/1233/2007, cod unic de
                                înregistrare 21965829, care a fost înregistrat sub nr.
                                59632 din 11.10.2007.
       Societatea Comercială                 (88/254856)
     D&D ELLEGANCE SPAIN - S.R.L.

          ACT ADIȚIONAL                       Societatea Comercială
  Subsemnații Cucu Diana Giorgiana și Cucu Virgilius            ROMWACLEAN GRUP - S.R.L.
Dennis, în calitate de asociați ai societății, întruniți în
adunarea generală a asociaților societății, am hotărât                 NOTIFICARE
astăzi 09.10.2007 următoarele:                   Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
  Art. 1.Înființarea unui punct de lucru, sediu secundar al  Argeș notifică, în conformitate cu prevederile art. 204 alin.
societății, situat în mun. Câmpulung, str. Constantin      (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și
Brâncoveanu, nr. 63, jud. Argeș, cu destinația de bar. Ca    completările ulterioare, depunerea textului actualizat al
urmare art. 2 din statutul societății va avea un nou      actului constitutiv al societății comerciale ROMWACLEAN
conținut astfel: Societatea are un nou punct de lucru,     GRUP SRL, cu sediul în SAT MĂRĂCINENI, COMUNA
sediu secundar situat în mun. Câmpulung, str. Constantin    MĂRĂCINENI, județ Argeș, nr. 281, înregistrată sub nr.
Brâncoveanu, nr. 63, jud. Argeș, cu destinația de bar.     J3/1244/2007, cod unic de înregistrare 21965799, care a
  Celelalte prevederi ale statutului societății rămân     fost înregistrat sub nr. 59535 din 10.10.2007.
valabile. Pentru care s-a întocmit prezentul azi           (89/254857)
09.10.2007 în 6 (șase) exemplare, urmând a îndeplini
condițiile de valabilitate prevăzute de lege. Redactat de
avocat Stoica Vasile.                              Societatea Comercială
  (86/254854)                                 MODA ELENIS - S.R.L.

                                           ACT ADIȚIONAL
       Societatea Comercială                Subsemnații DUMITRESCU ELENA și DUMITRESCU
      REMI TRANS DIVERS - S.R.L.             NICOLETA, în calitate de asociați, astăzi 27.09.2007, am
                                hotărât deschiderea unui punct de lucru în orașul
           NOTIFICARE                Mioveni, bl. D1, parter, jud. Argeș.
  Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul      Astfel, Statutul Societății se completează după cum
Argeș notifică, în conformitate cu prevederile art. 204 alin.  urmează:
(5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și     « Cap. I, Art. 3 - punct de lucru: orașul Mioveni, bl. D1,
completările ulterioare, depunerea textului actualizat al    parter, jud. Argeș.»
actului constitutiv al societății comerciale REMI TRANS      Prezentul act îndeplinește procedura legală privind
DIVERS SRL, cu sediul în MUNICIPIUL PITEȘTI, județ       înregistrarea, autorizarea și publicarea. Red. în 6 ex.
Argeș, Str. POPA ȘAPCĂ, camera 2, bloc D9, scara B,       astăzi, 27.09.2007.
etaj 4, ap. 18, înregistrată sub nr. J3/975/2007, cod unic     (90/254858)
de înregistrare 21744828, care a fost înregistrat sub nr.
59305 din 09.10.2007.
   (87/254855)                               Societatea Comercială
                                      CONSTRUCT FAMILY - S.R.L.

        Societatea Comercială                        ACT ADIȚIONAL
       IULDRAGEO COM - S.R.L.                Subsemnatul OPREA ALEXANDRU SILVAN, în
                                calitate de asociat unic, am hotărât declararea unui punct
           NOTIFICARE                de lucru în Pitești, str. Libertății, Complex I, Trivale, jud.
  Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul    Argeș
Argeș notifică, în conformitate cu prevederile art. 204 alin.   Modificarea pe cale de consecință a actului constitutiv
(5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și   al societății, astfel: art. 3 se completează cu: “ Societatea
             MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 719/5.II.2008                21

are punct de lucru în Pitești, str. Libertății, Complex I,   782470, eliberat de Autoritățile Ungare la data de 23
Trivale, jud. Argeș - valabil conform contractului”.      aprilie 2003, cetățean maghiar,
  Prezentul act adițional face parte integrantă din actul     3. - VALID GROUP Mérnöki és Tanácsadó KFT., cu
constitutiv și va urma procedura legală privind        sediul în 1121 Budapesta, str. Csillagvolgyi nr. 4/F,
publicitatea, înregistrarea și autorizarea.          Republica Ungară, având Codul Fiscal 12596229-2-43,
  Redactat în 6 ex. de către Biroul de asistență din     fiind înregistrat la Registrul Comerțului sub nr. 01-09-
cadrul O.R.C. de pe lângă Tribunalul Argeș.          694189, de naționalitate maghiară, reprezentată prin
  (91/254859)                        asociatul unic Csendes Csaba, având C.N.P.
                                16904091618, născut la Budapesta în data de 9 aprilie
                                1969, domiciliat în 1121 Budapesta, str. Csillagvolgyi nr.
       Societatea Comercială              4/F, Republica Ungară, cetățean maghiar
      EDIL TRANS DANIELA - S.R.L.               În următoarele condiții:
                                  ART. 2. - Asociatul KESE LÁSZLÓ CSABA cesionează
          ACT ADIȚIONAL               din cele 10 părți sociale pe care le deține la societate în
  Subsemnații SÎRBU EUGEN și SÎRBU DANIELA în        calitate de asociat 5 părți sociale în valoare de 50 Ron
                                către VALID GROUP Mérnöki és Tanácsadó KFT. la
calitate de asociați la SC EDIL TRANS DANIELA SRL în
                                valoarea lor nominală, primind contravaloarea părților
virtutea drepturilor oferite de lege și de statut am hotărât
                                sociale și neavând nici o pretenție bănească față de
următoarele:
                                cesionar.
  - Declarare punct de lucru situat în: mun. Curtea de
                                  ART. 3. Asociatul Dr. CSENDES CSABA cesionează
Argeș, b-dul Basarabilor, Complex Bulevard, jud. Argeș.
                                toate cele 10 părți sociale pe care le deține la societate în
  Toate celelalte articole din statut care nu contravin
                                calitate de asociat în valoare de 100 RON către VALID
prezentului act adițional rămân neschimbate.
                                GROUP Mérnöki és Tanácsadó KFT. la valoarea lor
  Prezentul act adițional face parte integrantă din
                                nominală, primind contravaloarea părților sociale și
statutul acestei societăți și va fi înregistrat la ORC Argeș  neavând nici o pretenție bănească față de cesionar.
și publicat la Monitorul Oficial. Redactat în 6 exemplare.     ART. 4. - Cesionarul VALID GROUP Mérnöki és
   (92/254860)                        Tanácsadó KFT. cumpără de la cedentul KESE LÁSZLÓ
                                CSABA cele 5 părți sociale în valoare de 50 RON și de la
                                cedentul Dr.CSENDES CSABA cele 10 părți sociale în
        Societatea Comercială
                                valoare de 100 RON, la valoarea nominală și în condițiile
         VALKES - S.R.L.
                                prezentului act, devenind astfel asociat la S.C. VALKES
                                S.R.L, luând cunoștință de dispozițiile Actului Constitutiv,
          ACT ADIȚIONAL
                                precum și de situația juridică, economică și financiară a
LA ACTUL CONSTITUTIV AL S.C. VALKES S.R.L.,          societății.
   CU SEDIUL IN MUN. SF. GHEORGHE,                În consecință se modifică Capitolul III. Art.7 din Actul
 STR. VIITORULUI NR. 11, BL. 4, SC. C, AP. 19,         constitutiv al societății, care va avea următorul conținut:
  JUDETUL COVASNA, CAPITAL SOCIAL                „Capitalul social este de 200 Ron, vărsat în numerar,
   DE 200 RON, C.U.I. 21597913 FIIND            repartizat în 20 părți sociale în valoare de 10 Ron fiecare
INREGISTRAT LA REGISTRUL COMERTULUI DE             în parte.”
  PE LANGA TRIBUNALUL COVASNA SUB                (2) Structura capitalului social se prezintă astfel:
       NR. J14/227/2007                   1. VALID GROUP Mérnöki és Tanácsadó KFT - 15
                                părți sociale în valoare de 150 Ron - 75 %
  ART. 1. - Intervenit între:                   2. KESE LÁSZLÓ CSABA - 5 părți sociale în valoare
  1.- KESE LÁSZLÓ CSABA, având C.N.P:             de 50 Ron - 25 %
17106167724, născut la 16 iunie 1971 în mun. Sfântu        ART. 5. Se completează obiectul de activitate al
Gheorghe, județul Covasna, domiciliat în 2800         societății cu următoarea activitate:
Tatabánya, str. Gal István nr. 530, 3/12 Republica         3430- producția de piese și accesorii pentru
Ungară, posesor al pașaportului nr. ZH 437273 eliberată    autovehicule și motoare de autovehicule
la data de 27 octombrie 2003 de Autoritățile Ungare,        În consecință se modifică art. 5 din Actul Constitutiv,
cetățean maghiar                        care va avea următorul conținut:
  2. - Dr. CSENDES CSABA având C.N.P:               “ Domeniul principal de activitate al societății constă în:
16904091618, născut la Budapesta în data de 9 aprilie       316 - producția de alte aparate, echipamente și
1969, domiciliat în 1121 Budapesta, str. Csillagvolgyi nr.   materiale electrice
4/F, Republica Ungară, posesor al pașaportului nr. ZF       (2) Activitatea principală constă în:
  22           MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 719/5.II.2008

  3161 - producția de componente electrice pentru         7415 - activitățile de management al holdingurilor
motoare și vehicule n.c.a.                     7430 - activități de testări și analize tehnice
  (3) Societatea va mai desfășura următoarele activități     7440 - publicitate
  3001 - fabricarea mașinilor de birou              7450 - selecția și plasarea forței de muncă
  3002- fabricarea calculatoarelor și a altor echipamente     7470 - activități de întreținere și curățare a clădirilor
electronice                            7482 - activități de ambalare
  3130 - productia de fire,cabluri electrice si optice      7485 - activități de secretariat și traducere
izolate                              7486 - activități ale centrelor de intermediere telefonică
  3210 - productia tuburilor electronice si a altor        8042 - alte forme de învățământ
componente                             9002 - colectarea și tratarea altor reziduuri
  3220 - producția de emițătoare radio-televiziune,        ART.6. Se revocă din funcția de administrator Doamna
echipamente și aparate telefonice și telegrafice
                                KESE LENKE ZSUZSANNA și se numește în această
  3320 - producția de aparatură și instrumente de
                                funcție Domnul Dr. CSENDES CSABA având C.N.P:
măsură, verificare și control (cu excepția echipamentelor
                                16904091618, născut la Budapesta în data de 9 aprilie
de măsură, reglare și control pentru procesele industriale)
                                1969, domiciliat în 1121 Budapesta, str. Csillagvolgyi nr.
  3330 - producția de echipamente de măsură, reglare și
                                4/F, Republica Ungară, posesor al pașaportului nr. ZF
control pentru procese industriale
  3430 - producția de piese și accesorii pentru        782470, eliberat de Autoritățile Ungare la data de 23
autovehicule și motoare de autovehicule            aprilie 2003, cetățean maghiar, și asociatul KESE
  4531 - lucrări de instalații electrice           LÁSZLÓ CSABA, în care sens se modifică art. 22 din
  5118 - intermedieri în comerțul specializat în vânzarea   Actul constitutiv al societății, care va avea următorul
produselor cu caracter specific                conținut:
  5119 - intermedieri în comerțul cu produse diverse       „Societatea este reprezentată și administrată cu puteri
(inclusiv import-export)                    depline de către Dr. CSENDES CSABA având C.N.P:
  5147 - comerț cu ridicata al altor bunuri de consum,    16904091618, născut la Budapesta în data de 9 aprilie
nealimentare, n.c.a.                      1969, domiciliat în 1121 Budapesta, str. Csillagvolgyi nr.
  5187 - comerț cu ridicata al altor aparaturi utilizate în  4/F, Republica Ungară, posesor al pașaportului nr. ZF
industrie, comerț și transporturi               782470, eliberat de Autoritățile Ungare la data de 23
  5248 - comerțul cu amănuntul, în magazine          aprilie 2003, cetățean maghiar, și de către asociatul
specializate, al altor produse n.c.a.             KESE LÁSZLÓ CSABA, administratorii având dreptul de
  6021 - alte transporturi terestre de călători, pe bază de  a exercita atribuțiile în mod separat”
grafic                               ART. 7. În conformitate cu legislația societăților
  6023 - transporturi terestre de călători, ocazionale    comerciale în vigoare, se modifică Capitolul I din Actul
  6024 - transporturi rutiere de mărfuri           constitutiv privind părțile contractante, forma juridică,
  6311 - manipulări                      denumirea, sediul și durata societății, introducându-se la
  6312 - depozitări                      acest capitol punctul de lucru din mun. Sfântu Gheorghe,
  6321 - alte activități anexe transporturilor terestre    str. Lt. Păiuș David, nr. 9, Capitolul II. privind obiectul de
  6340 - activități ale altor agenții de transport      activitate, Capitolul III. privind capitalul social și părțile
  7020 - închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare
                                sociale, Capitolul IV. și Capitolul V. privind adunarea
proprii sau închiriate
                                generală și administrarea societății, Capitolul VI. privind
  7210 - consultanță în domeniul echipamentelor de
                                activitatea societății, Capitolul VII. privind modificarea
calcul (hardware)
                                formei juridice, dizolvarea, lichidarea, litigii și se introduc
  7221 - editare de programe
                                noi Capitole privind controlul gestiunii societății și
  7222 - consultanță și furnizare de alte produse
software                            excluderea și retragerea din societate. Actul Constitutiv al
  7230 - prelucrarea informatică a datelor          societății se actualizează, se reformulează și se
  7240 - activități legate de bazele de date         renumerotează cu toate modificările la zi, făcând parte
  7250 - întreținerea și repararea mașinilor de birou, de   integrantă din prezentul act.
contabilizat și a calculatoarelor                 ART. 8.- Întocmit și redactat în municipiul Sfântu
  7260 - alte activități legate de informatică        Gheorghe, azi, data atestării datei, identității părților și
  7320 cercetare-dezvoltare în științe sociale și       conținutului actului, la Cabinetele Asociate de Avocați
umaniste                            “MIKÓ SINKLER NÉMETH”, conform împuternicirii
  7413 - activități de studiere a pieței și de sondaj     avocațiale cu nr. 157/2007, într-un număr de 6
  7414 - activități de consultanță pentru afaceri și     exemplare.
management                             (93/258125)
             MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 719/5.II.2008               23

        Societatea Comercială                     Societatea Comercială
         VALKES - S.R.L.                        BALINTCO - S.R.L.

           NOTIFICARE                          ACT ADIȚIONAL
  Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul      LA ACTUL CONSTITUTIV AL SOCIETĂȚII
Covasna notifică, în conformitate cu prevederile art. 204       COMERCIALE BALINTCO S.R.L.
alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu         Subsemnatul KOVÁCS BÁLINT născut la data de
modificările și completările ulterioare, depunerea textului  27.01.1960 în com. Ozun, județul Covasna, cu domiciliul
actualizat al actului constitutiv al societății comerciale  în Sat Sântionlunca, com. Ozun, nr.174, județul Covasna,
VALKES SRL, cu sediul în MUNICIPIUL SFÂNTU          posesor al Cărții de identitate seria KV numărul 086227
GHEORGHE, județ Covasna, Str. VIITORULUI, nr. 11,       eliberată de Mun. Sfântu Gheorghe, CNP
bloc 4, scara C, ap.19, înregistrată sub nr. J14/227/2007,  1600127141042, în calitate de asociat unic al societății
cod unic de înregistrare 21597913, care a fost înregistrat  comerciale BALINTCO S.R.L., cu sediul în Sântionlunca,
sub nr. 14551 din 20.09.2007.                 nr.174, județul Covasna, cu număr de ordine în Registrul
                               Comerțului J14/471/2007, aduc următoarele modificări:
  (94/258126)
                                 1. Se completează art. 3 din Actul constitutiv, în sensul
                               că se înființează un punct de lucru la adresa:
                               Sântionlunca, spațiul comercial la parter Mag. Mixt din
        Societatea Comercială
                               cadrul Complexului comercial, județul Covasna.
        BALINTCO - S.R.L.
                                 Prezentul act adițional modifică și completează actul
                               constitutiv al societății și face parte integrantă din acesta.
          ACT ADIȚIONAL
                                 Prezentul act adițional va fi depus de administratorul
   LA ACTUL CONSTITUTIV AL SOCIETĂȚII            societății la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă
     COMERCIALE BALINTCO S.R.L.              Tribunalul Covasna în termen de 15 zile de la data
                               încheierii lui pentru îndeplinirea cuvenitelor condiții de
  Subsemnatul KOVÁCS BÁLINT născut la data de        formă și publicitate.
27.01.1960 în com. Ozun, județul Covasna, cu domiciliul     Prezentul înscris a fost tehnoredactat la Oficiul
în Sat Sântionlunca, com. Ozun, nr. 174, județul       Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Covasna în
Covasna, posesor al Cărții de identitate seria KV numărul   3 (trei) exemplare din care s-au eliberat 2(două)
086227 eliberată de Mun. Sfântu Gheorghe, CNP         exemplare.
1600127141042, în calitate de asociat unic al societății     S-a achitat cu chitanța nr.B1000092/2007.
comerciale BALINTCO S.R.L., cu sediul în Sântionlunca,      (96/258128)
nr. 174, județul Covasna, cu număr de ordine în Registrul
Comerțului J14/471/2007 aduc următoarele modificări:
                                       Societatea Comercială
  1. Se precizează adresa punctului de lucru la adresa:
                                         TEKISZ - S.R.L.
Sântionlunca, spațiul comercial la parter Mag. Mixt din
cadrul Complexului comercial, nr. 250, județul Covasna.     ACT ADIȚIONAL ȘI CONTRACT DE CESIUNE
  Prezentul act adițional modifică și completează actul
constitutiv al societății și face parte integrantă din     LA ACTUL CONSTITUTIV AL S.C “TEKISZ”S.R.L.
                                AUTENTIFICAT SUB NR.1718/2001 LA B.N.P.
aceasta.
                                GRAMADA GHEORGHE - SF. GHEORGHE, ASA
  Prezentul act adițional va fi depus de administratorul
                                  CUM A FOST MODIFICAT PRIN ACTUL
societății la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă
                                 ADITIONAL CU DATA CERTA NR.1187/2003
Tribunalul Covasna în termen de 15 zile de la data           DATA LA O.R.C. COVASNA
încheierii lui pentru îndeplinirea cuvenitelor condiții de
                                Subsemnații TIKOSI ERNEST, cetățean român,
formă și publicitate.
                               născut la data de 08.09.1946 în Bățanii Mici, jud.
  Prezentul înscris a fost tehnoredactat la Oficiul
                               Covasna, cod numeric personal 1460908141031,
Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Covasna în   domiciliat in MUN. SF. GHEORGHE, STR. MIJLOC NR.
3 (trei) exemplare din care s-au eliberat 2(două)       22A, JUD.COVASNA, și TIKOSI SAROLTA, de cetățenie
exemplare.                          română, născută la data de 28.06.1955 în Sovata, jud.
  S-a achitat cu chitanța nr. B1000279/2007.        Mureș, cod numeric personal 2550628141041,
   (95/258127)                       domiciliată în MUN. SFÂNTU GHEORGHE. STR.
  24           MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 719/5.II.2008

MIJLOC NR. 22, JUD. COVASNA, în calitate de asociați         Subsemnații cesionari am hotărât modificarea art. 1.3
ai S.C. “TEKISZ” S.R.L., cu sediul în Baraolt, Stația       din actul constitutiv în sensul că se schimbă sediul social
Tehnică, jud. Covasna, înmatriculată la Registrului        al societății din: BARAOLT, STAȚIA TEHNICĂ, JUD.
Comerțului, sub nr. J14/135/04.09.2001. Cod Unic de        COVASNA, în MUN. SF. GHEORGHE, STR. MIJLOC
înregistrare 14157995. cu un capital social de 200 lei.      NR. 22/A, JUD. COVASNA.
împărțit în 20 părți sociale a 10 lei fiecare, în calitate de     Totodată se desființează punctul de lucru din
CEDENȚI, și                            BARAOLT, STAȚIA TEHNICĂ, JUD. COVASNA.
  Subsemnatul ARDELEAN MARIUS-MARIAN,                Se înființează un punct de lucru la adresa din MUN.
cetățean român, născut la data de 12.12.1987 în mun.       BLAJ. STR. IULIU MANIU NR. 1, JUD. ALBA.
Sfântu Gheorghe, jud. Covasna, cod numeric personal          Se modifică art. 3 din actul constitutiv al societății în
1871212142605, domiciliat în MUN. ALBA IULIA, STR.
                                 sensul că se extinde obiectul de activitate cu următoarele
VASILE GOLDIȘ NR. 14, BL. 7A, AP. 27, JUD. ALBA, în
                                 activități: 5117 - Intermedieri în comerțul cu produse
calitate de CESIONAR, am hotărât următoarele:
                                 alimentare, băuturi și tutun, 5118 - Intermedieri în
  Se modifică actul constitutiv autentificat sub nr.
                                 comerțul specializat în vânzarea produselor cu caracter
1718/2001 la B.N.P. Grămadă Gheorghe- Sf. Gheorghe,
                                 specific n.c.a., 5121 - Comerț cu ridicata al cerealelor,
așa cum a fost modificat prin actul adițional cu data certă
nr. 1187/2003 dată de O.R.C. Covasna astfel:           semințelor și furajelor. 5122-Comerț cu ridicata al florilor
  Subsemnatul CEDENT Tikosi Ernest cedez            și plantelor, 5125-Comerț cu ridicata al tutunului
CESIONARULUI un număr de 8 (opt) părți sociale a 10 lei      neprelucrat. 5131 -Comerț cu ridicata al fructelor și
fiecare, în valoare totală de 80 lei, din cele 18         legumelor. 5132-Comerț cu ridicata al cărnii și produselor
(optsprezece) părți sociale pe care le dețin la          din carne, 5133-Comerț cu ridicata al produselor lactate,
S.C.”TEKISZ” S.R.L.                        ouălor, uleiurilor și grăsimilor comestibile, 5134 - Comerț
  Subsemnatul CEDENT declar că am primit            cu ridicata al băuturilor, 5135 - Comerț cu ridicata al
contravaloarea părților sociale ce se cesionează prin       produselor din tutun, 5136 - Comerț cu ridicata al
actul de față și nu mai am nici o pretenție în acest sens     zahărului, ciocolatei și produselor zaharoase, 5137 -
față de cesionar.                         Comerț cu ridicata cu cafea, ceai, cacao și condimente,
  Subsemnata CEDENTĂ Tikosi Sarolta cedez            5138 - Comerț cu ridicata, specializat, al altor alimente,
CESIONARULUI cele 2 (două) părți sociale a 10 lei         inclusiv pește, crustacee și moluște, 5139 - Comerț cu
fiecare, în valoare totală de 20 lei, pe care le dețin la     ridicata, nespecializat, de produse alimentare, băuturi și
S.C.”TEKISZ” S.R.L.                        tutun, 5141- Comerț cu ridicata al produselor textile.
  Subsemnata CEDENTĂ declar că am primit            5142-Comert cu ridicata al îmbrăcămintei și încălțămintei,
contravaloarea părților sociale ce se cesionează prin       5143 - Comerț cu ridicata al aparatelor electrice și de uz
actul de față și nu mai am nici o pretenție, în acest sens,    gospodăresc, al aparatelor de radio și televizoarelor,
față de cesionar și față de societate, și calitatea mea de    5144 - Comerț cu ridicata al produselor din ceramică,
asociat în sus-numita societate încetează de azi, data      sticlărie, tapete și produse de întreținere, 5145 - Comerț
semnării prezentului înscris.
                                 cu ridicata al produselor cosmetice și de parfumerie,
  Subsemnatul CESIONAR Ardelean Marius-Marian
                                 5147- Comerț cu ridicata al altor bunuri de consum,
preiau de la CEDENTUL Tikosi Ernest un număr de 8
                                 nealimentare, n.c.a., 5233 - Comerț cu amănuntul al
(opt) părți sociale a 10 lei fiecare, in valoare totala de 80
                                 produselor cosmetice și de parfumerie, 5241 - Comerț cu
lei, și de la CEDENTĂ Tikosi Sarolta cele 2 (două) părți
                                 amănuntul al textilelor, 5242-Comerț cu amănuntul al
sociale a 10 lei fiecare, in valoare totală de 20 lei, și ca
urmare dobândesc calitatea de asociat în S.C. “TEKISZ”      îmbrăcămintei, 5243 - Comerț cu amănuntul al
S.R.L. Am luat cunoștința de prevederile actului         încălțămintei și articolelor din piele, 5244 - Comert cu
constitutiv al societății, cu care sunt de acord.         amănuntul al mobilei, al articolelor de iluminat și al altor
  Am achitat CEDENȚILOR contavaloarea părților         articole de uz casnic, 5245 - Comerț cu amănuntul al
sociale cesionate.                        articolelor și aparatelor electro-menajere, al aparatelor de
  Ca urmare a celor de mai sus se modifică art. 2 din      radio și televizoarelor, 5246 - Comerț cu amănuntul cu
actul constitutiv, în sensul următor: capitalul social total de  articole de fierărie, cu articole din sticlă și cu cele pentru
200 lei se împarte în 20 părți sociale a 10 lei fiecare și este  vopsit, 5261 - Comerț cu amănuntul prin corespondență,
deținut de ascoiați astfel:                    5262-Comerț cu amănuntul prin standuri și piețe, 5263 -
  - TIKOSI ERNEST - 10 părți sociale a câte 10 lei       Comerț cu amănuntul care nu se efectuează prin
fiecare, în valoare totală de 100 lei și             magazine.
  - ARDELEAN MARIUS-MARIAN - 10 părți sociale a           Domeniul principal de activitate al societății este 513 -
câte 10 lei fiecare, în valoare totală de 100 lei.        Comerț cu ridicata al produselor alimentare, al băuturilor
             MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 719/5.II.2008                25

și tutunului. Activitatea principală este: 5134 - Comerț cu    1. Se completează art.3 din Actul Constitutiv, în sensul
ridicata al băuturilor.                    că se înființează un punct de lucru la adresa: Florești, Str.
  Se revocă din funcția de administrator asociatul      Avram Iancu, nr. 492-500, județul Cluj.(POLUS CENTER)
TIKOSI ERNEST și se numește în funcția de             Prezentul act adițional modifică și completează actul
administrator d-na LAZAR IREN, de cetățenie română,      constitutiv al societății și face parte integrantă din acesta.
născută la data de 19.09.1955 în loc. Călimănești, jud.      Prezentul act adițional va fi depus de administratorul
Mureș, cod numeric personal 2550919141048,           societății la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă
domiciliată în MUN. SFÂNTU GHEORGHE, LOC.           Tribunalul Covasna în termen de 15 zile de la data
COȘENI NR. 9, JUD. COVASNA.                  încheierii lui pentru îndeplinirea cuvenitelor condiții de
                                formă și publicitate.
  Celelalte prevederi ale actului constitutiv, așa cum a
                                 Prezentul înscris a fost tehnoredactat la Oficiul
fost el modificat prin acte adiționale pana la aceasta data,
                                Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Covasna în
se mențin și se referă de azi la cei doi asociați.
                                3 (trei) exemplare din care s-au eliberat 2(două)
  Actul s-a redactat în 5(cinci) exemplare.
                                exemplare, azi, la data dării de dată certă.
   (97/258129)
                                 S-a achitat cu chitanța nr. B1000263/2007
                                  (99/258131)
        Societatea Comercială
          TEKISZ - S.R.L.                       Societatea Comercială
                                        HYPER-THERM - S.R.L.
           NOTIFICARE
  Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul     ACT ADIȚIONAL ȘI CONTRACT DE CESIUNE
Covasna notifică, în conformitate cu prevederile art. 204
                                    LA ACTUL CONSTITUTIV AL
alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu
                                SOCIETĂȚII COMERCIALE HYPER-THERM S.R.L.
modificările și completările ulterioare, depunerea textului
actualizat al actului constitutiv al societății comerciale    Subsemnații TOKOS IMRE, cetățean român, născut la
                                data de 06.10.1977 în orașul Baraolt, județul Covasna,
“TEKISZ” SRL, cu sediul în MUNICIPIUL SFÂNTU
                                domiciliat în orașul Baraolt, str. Mărgăritare, nr. 13, județul
GHEORGHE, județ Covasna, Str. MIJLOC, nr. 22/A,
                                Covasna, legitimat cu Carte de identitate seria KV
înregistrată sub nr. J14/135/2001, cod unic de
                                numărul 017440 eliberată de orașul Baraolt, la data de
înregistrare 14157995, care a fost înregistrat sub nr.
                                26.04.2000, CNP 1771006140013, și MOLNAR JOZSEF,
15095 din 08.10.2007.
                                cetățean român, născut la data de 11.04.1981 în
  (98/258130)                        Municipiul Sfântu Gheorghe, județul Covasna, domiciliat
                                în Municipiul Sfântu Gheorghe, str.1 Decembrie 1918, bl.
                                12, sc. F, ap. 10, județul Covasna, legitimat cu Carte de
        Societatea Comercială
                                identitate seria KV numărul 134844 eliberată de către
         SOLANUM - S.R.L.
                                Sfântu Gheorghe, la data de 22.11.2004, CNP
                                1810411142601, în calitate de asociați la societatea
          ACT ADIȚIONAL
                                comercială HYPER-THERM S.R.L., cu sediul în orașul
   LA ACTUL CONSTITUTIV AL SOCIETĂȚII            Baraolt, str.Mărgăritare, nr. 13, camera 2, județul
     COMERCIALE SOLANUM S.R.L.               Covasna, cu număr de ordine în Registrul Comerțului
                                J14/159/2006, aducem următoarele modificări actului
  Subsemnata GYŐRI MÁRTA cetățean român, născută
                                constitutiv:
la data de 23.01.1984 în Mun. Târgu Secuiesc, județul
                                 Subsemnatul asociat MOLNAR JOZSEF cesionez, la
Covasna, domiciliată în Mun. Târgu Secuiesc, str. Szabó    valoarea lor nominală, toate cele 10 părți sociale a 10 lei
Jenő, nr. 6, județul Covasna, legitimată cu Cartea de     fiecare, în valoare totală de 100 lei, pe care le deținem în
identitate seria KV numărul 119332 eliberată de Mun.      societate cesionarului asociat TOKOS IMRE,
Târgu Secuiesc la data de 31.03.2004 CNP            modificându-se art. 5 din Act constitutiv.
2840123141815, în calitate de asociat unic al societății     Subsemnatul CEDENT declar că am primit de la
comerciale SOLANUM S.R.L., cu sediul în Mun. Târgu       cesionar contravaloarea părților sociale cesionate și nu
Secuiesc, str. Szabó Jenő, nr.6, et.1, județul Covasna, cu   mai am nici un fel de pretenții bănești sau de altă natură
număr de ordine în Registrul Comerțului J14/208/2006      atât față de cesionar, cât și față de societatea comercială
aduc următoarele modificări:                  sus-menționată, în legătură cu această cesiune. Declar
  26           MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 719/5.II.2008

că nu am mai vândut sau donat nici unei persoane fizice             Societatea Comercială
sau juridice părțile sociale ce fac obiectul prezentului act            RAMOTI - S.R.L.
adițional. Consecutiv acestei cesionări, calitatea mea de
asociat la societatea comercială HYPER-THERM SRL                   ACT ADIȚIONAL
încetează.                                LA ACTUL CONSTITUTIV AL
  Subsemnatul CESIONAR preiau de la sus-numitul           SOCIETĂȚII COMERCIALE RAMOTI S.R.L.
cedent cele 10 (zece) părți sociale, la valoarea lor
                                   Subsemnații TODORAN RAMONA-CRISTINA,
nominală, a 10 lei fiecare, în valoare totală de 100 lei.
                                 cetățean român, născută la data de 15.09.1975 în
  În condițiile mai sus arătate, subsemnata cesionară      Municipiul Brașov, județul Brașov, domiciliată în orașul
am achitat contravaloarea lor, devenind asociat unic al     Întorsura Buzăului, str. Mihai Viteazul nr. 279A, județul
societății comerciale HYPER-THERM SRL.              Covasna, legitimată cu Cartea de identitate, seria KV
  Se înlocuiește în cuprinsul Actului constitutiv noțiunea   numărul 171630 eliberată de SP- CLEP Întorsura
de “ADUNAREA GENERALĂ A ASOCIAȚILOR” cu cea           Buzăului, la data de 17.01.2007, CNP. 2750915084453 și
de “ASOCIATUL UNIC”.                       TODORAN IOAN-OLIMPIU, cetățean român, născut la
  Art. 10 din Actul constitutiv privind conducerea       data de 08.10.1972 în orașul Întorsura Buzăului, județul
societății, administrarea se regăsește în actul constitutiv   Covasna, domiciliat în orașul Întorsura Buzăului, str.Mihai
actualizat pe care asociatul unic a consimțit să-l        Viteazul nr.279A, județul Covasna, legitimat cu Cartea de
întocmească, dându-se articolelor o nouă numerotare și o     identitate, seria KV numărul 171629, eliberată de
nouă formulare conform actelor modificatoare ale         SPCLEP Întorsura Buzăului, la data de 17.01.2007, CNP
acestuia și legislației societăților comerciale în vigoare.   1721008140704, în calitate de asociați ai societății
  Prezentul act adițional modifică și completează actul     comerciale RAMOTI S.R.L., cu sediul în orașul Întorsura
constitutiv al societății și face parte integrantă din acesta.  Buzăului, str. Mihai Viteazul nr. 279A, județul Covasna, cu
                                 număr de ordine în Registrul Comerțului J14/183/2005,
Prezentul act adițional va fi depus de administratorul
                                 am hotărât următoarele:
societății la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă
                                   1. Se schimbă domeniul și activitatea principală:
Tribunalul Covasna în termen de 15 zile de la data
                                 domeniul principal: 672 Activități auxiliare ale caselor de
încheierii lui pentru îndeplinirea cuvenitelor condiții de    asigurări și de pensii și activitatea principală: 6720
formă și publicitate.                      Activități auxiliare ale caselor de asigurări și de pensii
  Prezentul înscris a fost redactat astăzi, data dării de    (intermediere în asigurări).
dată certă, într-un nr. de 5 exemplare, din care 4          Activitatea principală anterioară se exclude din
exemplare pentru părți și 1 pentru compartimentul de       obiectul de activitate.
asistență din cadrul Oficiului Registrului Comerțului de pe     2. În urma modificărilor societatea rămâne fără obiect
lângă Tribunalul Covasna.                    secundar de activitate.
  S-a achitat cu chitanța nr. B1000268/2007.            3. Se modifică art. 5 din Act constitutiv în sensul că se
   (100/258132)                        schimbă denumirea societății în RAMOTI AGENT DE
                                 ASIGURARE SRL în baza dovezii privind disponibilitatea
                                 firmei nr. 14876/01.10.2007.
        Societatea Comercială                Cap.III și IV din Act constitutiv privind conducerea
        HYPER-THERM - S.R.L.               societății, administrarea și adunarea generală a
                                 asociaților se regăsesc în actul constitutiv actualizat pe
            NOTIFICARE                care asociații au consimțit să-l întocmească, dându-se
                                 articolelor o nouă numerotare și o nouă formulare
  Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
                                 conform actelor modificatoare ale acestuia și legislației
Covasna notifică, în conformitate cu prevederile art. 204
                                 societăților comerciale în vigoare.
alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu
                                   Prezentul act adițional modifică și completează Actul
modificările și completările ulterioare, depunerea textului
                                 constitutiv al societății și face parte integrantă din
actualizat al actului constitutiv al societății comerciale    acesta.Prezentul act adițional va fi depus de
HYPER-THERM SRL, cu sediul în ORAȘ BARAOLT,           administratorul societății la Oficiul Registrului Comerțului
județ Covasna, Str. MĂRGĂRITARE, nr. 13, cam. 2,         de pe lângă Tribunalul Covasna în termen de 15 zile de la
înregistrată sub nr. J14/159/2006, cod unic de          data încheierii lui pentru îndeplinirea cuvenitelor condiții
înregistrare 18541424, care a fost înregistrat sub nr.      de formă și publicitate.
15126 din 08.10.2007.                        Prezentul înscris a fost redactat astăzi, data dării de
  (101/258133)                         dată certă, într-un nr. de 3 exemplare, din care 2
             MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 719/5.II.2008               27

exemplare pentru părți și 1 pentru compartimentul de     la data de 05.07.2000, CNP 1750304141031, în calitate
asistență din cadrul Oficiului Registrului Comerțului de pe  de asociați ai societății comerciale MAGO CONSTRUCT
lângă Tribunalul Covasna.                   S.R.L., cu sediul în sat Vâlcele, nr. 102, județul Covasna,
  S-a achitat cu chitanța nr. B1000232/2007.         cu număr de ordine în Registrul Comerțului
  (102/258134)                       J14/386/2007, am hotărât:
                                 1. Se înființează un punct de lucru conform art. 3 din
                               Act constitutiv la următoarea adresă: comuna Vâlcele, sat
      Societatea Comercială               Araci, str. Principală, nr. 151, județul Covasna.
   RAMOTI AGENT DE ASIGURARE - S.R.L.             Prezentul act adițional modifică și completează Actul
                               constitutiv al societății și face parte integrantă din acesta.
           NOTIFICARE                 Prezentul act adițional va fi depus de administratorul
  Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul   societății la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă
Covasna notifică, în conformitate cu prevederile art. 204   Tribunalul Covasna în termen de 15 zile de la data
alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu       încheierii lui pentru îndeplinirea cuvenitelor condiții de
modificările și completările ulterioare, depunerea textului  formă și publicitate.
actualizat al actului constitutiv al societății comerciale    Prezentul înscris a fost redactat într-un nr. de 3
RAMOTI AGENT DE ASIGURARE SRL, cu sediul în          exemplare, din care 2 exemplare pentru părți și 1 pentru
ORAȘ ÎNTORSURA BUZĂULUI, județ Covasna, Str.         compartimentul de asistență din cadrul Oficiului
MIHAI VITEAZUL, nr. 279A, înregistrată sub nr.        Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Covasna,
J14/183/2005, cod unic de înregistrare 17468368, care a    9/9.10.2007
fost înregistrat sub nr. 15161 din 09.10.2007.          S-a achitat cu chitanța nr. B1000222/2007.
   (103/258135)                         (104/258136)


       Societatea Comercială                      Societatea Comercială
      MAGO CONSTRUCT - S.R.L.                      VALDEK IMPEX - S.R.L.

          ACT ADIȚIONAL                         ACT ADIȚIONAL

  LA ACTUL CONSTITUTIV AL SOCIETĂȚII               LA ACTUL CONSTITUTIV AL SOCIETĂȚII
  COMERCIALE MAGO CONSTRUCT S.R.L.                COMERCIALE “VALDEK IMPEX” S.R.L.

  Subsemnații GOGA GABRIELA, cetățean român,          Subsemnații HALMÁGYI EUGEN cetățean român,
născută la data de 30.03.1967 în Brașov, județul Brașov,   născut la data de 15.07.1949 în Cluj Napoca, județul Cluj,
domiciliată în com. Vîlcele, nr. 225A, județul Covasna,    domiciliat în Sfântu Gheorghe, Str. Vânătorilor, nr. 25,
legitimată cu Cartea de identitate seria KV nr. 051352    județul Covasna, legitimat cu Cartea de identitate seria
eliberată de Poliția Sfîntu Gheorghe la data de        KV numărul 091370 eliberată de Poliția Sfântu Gheorghe
26.11.2001, CNP 2670330141037, GOGA MIHAELA,         la data de 16.04.2003, CNP 1490715141036 și
cetățean român, născută la data de 19.03.1974 în Mun.     HALMÁGYI ILDIKO ȘTEFANIA cetățean român, născută
Sfântu Gheorghe, județul Covasna, domiciliată la Vîlcele,   la data de 12.11.1951 în Zizin, județul Brașov, domiciliată
nr. 226, județul Covasna, legitimată cu Cartea de       în Sfântu Gheorghe, Str. Vânătorilor, nr. 25, județul
identitate seria KV numărul 119343 eliberată la data de    Covasna, legitimată cu Cartea de identitate seria KV
01.04.2004 de Mun. Sfîntu Gheorghe, CNP            numărul 042036 eliberată de Poliția Sfântu Gheorghe la
2740319141032, MARINESCU GABRIELA, cetățean          data de 21.06.2001, CNP 2511112141064 în calitate de
român, născută la data de 15.12.1965 în Mun. Brașov,     asociați la societatea comercială “VALDEK IMPEX”
județul Brașov, domiciliată în Mun. Sfîntu Gheorghe, str.   S.R.L., cu sediul în Sfântu Gheorghe, B-dul. 1 Decembrie
Lăcrămioarei, nr. 13, bl. 40, sc. 4, ap. 18, județul     1918 bl. 15, sc. E, et. 3, ap. 9, județul Covasna,
Covasna, legitimată cu Cartea de identitate seria KV     înmatriculată la Registrul Comerțului sub nr. J14/
numărul 012448 eliberată la data de 27.01.2000 de Mun.    1331/1994 modificăm articolul 5 din Actul constitutiv, în
Sfântu Gheorghe, CNP 2651215141057 și BOTOS          sensul completării obiectului de activitate cu codul CAEN:
GHEORGHE, cetățean român, născut la data de          7420 Activități de arhitectură, inginerie și servicii de
04.03.1975 în Mun. Brașov, județul Brașov, domiciliat în   consultanță tehnică legate de acestea.
Mun. Sfântu Gheorghe, str. Presei, nr. 3, bl. 13, ap. 1,     Cap. III, IV din Actul constitutiv privind conducerea
județul Covasna, legitimat cu Cartea de identitate seria   societății, administrarea și adunarea generală a
KV numărul 021099 eliberată de Mun. Sfântu Gheorghe,     asociaților se regăsesc în actul constitutiv actualizat pe
  28           MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 719/5.II.2008

care asociații au consimțit să-l întocmească, dându-se     asociat unic la AUTOLAND TRADING S.R.L. cu sediul în
articolelor o nouă numerotare și o nouă formulare        mun. Tg. Secuiesc, str. Trandafirului, nr. 10, bl. 13, sc. C,
conform actelor modificatoare ale acestuia și legislației    ap. 2, jud. Covasna, nr. de ordine în RC J 14/9/2007, CIF
societăților comerciale în vigoare.               RO 17565093, prin prezenta înțeleg să aduc următoarea
  Prezentul act adițional modifică și completează actul    modificare actului constitutiv - la CAP. I. Art. 3. Sediul
constitutiv actualizat al societății și face parte integrantă  societății - înființez un punct de lucru în mun. Tg.
din acesta.                           Secuiesc, str. Nicolae Bălcescu, nr. 1, bl. 45, sc. G, ap. 1-
  Prezentul act adițional va fi depus de administratorul    2, jud. Covasna.
societății la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă      Restul clauzelor și prevederilor actului constitutiv
Tribunalul Covasna în termen de 15 zile de la data       rămân nemodificate.
încheierii lui pentru îndeplinirea cuvenitelor condiții de     Prezentul act s-a încheiat la sediul societății
formă și publicitate.                      comerciale în număr de 4 exemplare, fiind redactat și
  Prezentul înscris a fost redactat astăzi, într-un nr. de 3  dactilografiat de către asociatul unic, astăzi la data de
exemplare, din care 2 exemplare pentru părți și 1 pentru    08.10.2007, dobândind dată certă prin depunerea la
compartimentul de asistență din cadrul Oficiului        Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul jud.
Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Covasna.     Covasna.
  S-a achitat cu chitanța nr. B1000 /2007.             (107/258139)
  Referent de specialitate cu studii juridice
  Gal Izabella
  (105/258137)                                Societatea Comercială
                                        AQUA-AGRICON - S.R.L.

        Societatea Comercială                        ACT ADIȚIONAL
        VALDEK IMPEX - S.R.L.
                                LA ACTUL CONSTITUTIV AL SC AQUA-AGRICON
           NOTIFICARE                  SRL, DIN PĂPĂUȚI, ÎNMATRICULATĂ LA
  Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul     ORC JUD. COVASNA SUB NR. J 14/517/2006,
Covasna notifică, în conformitate cu prevederile art. 204           CUI 19199738.
alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu          Subsemnații: BALOGH IULIU, cetățean român,
modificările și completările ulterioare, depunerea textului   legitimat cu Cartea de identitate seria KV nr. 041228/
actualizat al actului constitutiv al societății comerciale   2001, eliberată de Poliția orașului Covasna, având codul
“VALDEK IMPEX” SRL, cu sediul în MUNICIPIUL           numeric personal 1470412140311, născut la data de
SFÂNTU GHEORGHE, județ Covasna, B-dul 1             12.04.1947, în localitatea Brețcu, jud. Covasna, domiciliat
DECEMBRIE 1918, bloc 15, scara E, etaj 3, ap. 9,        în comuna Zagon, sat Păpăuți nr. 455, jud Covasna și
înregistrată sub nr. J14/1331/1994, cod unic de         BALOGH GIZELA cetățean român, legitimată cu Buletinul
înregistrare 6832268, care a fost înregistrat sub nr. 15182   de identitate seria DB nr. 924090/ 1987, eliberat de Poliția
din 09.10.2007.                         Covasna,    având    codul  numeric    personal
  (106/258138)                        2510410140315, născută la data de 10.04.1951, în
                                localitatea Păpăuți, jud. Covasna, domiciliată în
                                localitatea Păpăuți nr. 455, jud Covasna, în calitate de
       Societatea Comercială
      AUTOLAND TRADING - S.R.L.              asociați la SC AQUA-AGRICON SRL, cu sediul în com.
                                Zagon, sat Păpăuți, nr. 540/A, jud Covasna, aducem
        ACT ADIȚIONAL NR. 1               următoarele modificări la Actul constitutiv al societății,
                                astfel:
   LA ACTUL CONSTITUTIV AL SOCIETĂȚII              1. La Art. 7 - subsemnata BALOGH GIZELA cesionez
   COMERCIALE AUTOLAND TRADING SRL              1 (una) parte socială, pe care o dețin în societate, în
  Subsemnata BARABAS AGNES de cetățenie română,        valoare de 10 (zece) lei, asociatului BALOGH IULIU,
născută la data de 28.04.1983 în mun. Tg. Secuiesc, jud.    pentru prețul de 10 (zece) lei. Prețul părții sociale mai sus
Covasna, domiciliată în mun. Tg. Secuiesc, str. Dozsa      descrise mi s-a achitat în întregime la data semnării
Gyorgy nr. 41, bl. 41, sc. A, ap. 2, jud. Covasna,       prezentului act, de asemenea declar că nu am vândut sau
posesoare a CI seria KV nr. 105193/10.10.2003 eliberată     donat nici unei persoane fizice sau juridice partea socială
de Pol. Tg. Secuiesc, CNP 2830428141838, în calitate de     care face obiectul prezentului act. La data semnării
              MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 719/5.II.2008               29

prezentului act, eu, BALOGH GIZELA, pierd calitatea de     203,județul Covasna, înregistrată la O.R.C. de pe lângă
asociat al societății.                     Tribunalul Sf. Gheorghe sub numărul J14/1129/1994,
  Subsemnatul BALOGH IULIU preiau partea socială        având cod de identificare fiscală RO 6829904, având în
cesionată în favoarea mea, devenind astfel asociat unic și   vedere art. 3 alin 2 al actului constitutiv în formă
voi deține cele 20 (douăzeci) părți sociale în valoare de    actualizată, de comun acord am hotărât următoarele:
200 (douăsute) lei al SC AQUA-AGRICON SRL.             1. Deschiderea unui punct de lucru în Brăila, str. Gh.
  In urma cesiunii părților sociale între asociați,
                                Avramescu, nr. 21 județul Brăila, Centrul Comercial
societatea se transformă din societate cu mai mulți
                                “Hypermarket Pic”, magazin Plusoptic, parter.
asociați în societate cu asociat unic, atribuțiile Adunării
                                  Celelalte prevederi ale contractului și statutului S.C.
generale fiind preluate de către asociatul unic.
  2. Societatea va fi administrată în continuare de către   “AMC” S.R.L. rămân neschimbate.
asociatul unic BALOGH IULIU, cu puteri depline.          Prezentul act adițional a fost redactat în 4 exemplare
  Restul prevederilor din Actul constitutiv al societății nu  azi 8 octombrie 2007 la sediul societății urmând să obțină
se modifică.                          dată certă prin depunerea lui la Oficiul Registrului
  Prezentele modificări se cuprind într-un Act constitutiv   Comerțului de pe lângă Tribunalul Sf. Gheorghe.
actualizat.                             (110/258142)
  (108/258140)

                                        Societatea Comercială
        Societatea Comercială                        AMC - S.R.L.
        AQUA-AGRICON - S.R.L.
                                        ACT ADIȚIONAL NR. 22
           NOTIFICARE
                                      LA STATUTUL ȘI CONTRACTUL
  Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
Covasna notifică, în conformitate cu prevederile art. 204            S.C. “AMC” S.R.L.
alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu          Subsemnații Chiriac Marius Cristian, cetățean român,
modificările și completările ulterioare, depunerea textului   născut la data de 07.01.1973 în mun. Turda, jud. Cluj,
actualizat al actului constitutiv al societății comerciale   domiciliat în mun. Brașov, str. Toamnei, nr. 1, bl. 3, sc. C,
AQUA-AGRICON SRL, cu sediul în SAT PĂPĂUȚI,           ap. 22, jud. Brașov, CNP 1730107060817, identificat cu
COMUNA ZAGON, județ Covasna, nr. 540/A, înregistrată      C.I. seria BV nr. 368299/2004, Poliția Brașov și Bereș
sub nr. J14/517/2006, cod unic de înregistrare 19199738,    Cristian, cetățean român, născut la data de 01.07.1973 în
care a fost înregistrat sub nr. 15210 din 10.10.2007.
                                mun. Sf. Gheorghe, jud. Covasna, domiciliat în mun.
  (109/258141)
                                Brașov str. Tâmpei, nr. 6, bl. Al, sc. D, ap. 7, jud. Brașov,
                                CNP 1730701141031 identificat cu C.I. seria BV nr.
        Societatea Comercială              368362/2004 Poliția Brașov, în calitate de asociați în S.C.
          AMC - S.R.L.                AMC S.R.L., cu sediul în Hăghig, str. Română, nr.
                                203,județul Covasna, înregistrată la O.R.C. de pe lângă
        ACT ADIȚIONAL NR. 21              Tribunalul Sf. Gheorghe sub numărul J14/1129/1994,
      LA STATUTUL ȘI CONTRACTUL              având cod de identificare fiscală RO 6829904, având în
         S.C. “AMC” S.R.L.               vedere art. 3 alin 2 al actului constitutiv în formă
                                actualizată, de comun acord am hotărât următoarele:
  Subsemnații Chiriac Marius Cristian, cetățean român,
                                  1. Deschiderea unui punct de lucru în Galați,
născut la data de 07.01.1973 în mun. Turda, jud. Cluj,
                                Bulevardul Galați, nr. 3-A județul Galați, Galeria
domiciliat în mun. Brașov, str. Toamnei, nr. 1, bl. 3, sc. C,
ap. 22, jud. Brașov, CNP 1730107060817, identificat cu     Comercială “Real”, magazin Plusoptic, stand nr. 16
C.I. seria BV nr. 368299/2004, Poliția Brașov și Bereș       Celelalte prevederi ale contractului și statutului S.C.
Cristian, cetățean român, născut la data de 01.07.1973 în    “AMC” S.R.L. rămân neschimbate.
mun. Sf. Gheorghe, jud. Covasna, domiciliat în mun.        Prezentul act adițional a fost redactat în 4 exemplare
Brașov str. Tâmpei, nr. 6, bl. Al, sc. D, ap. 7, jud. Brașov,  azi 8 octombrie 2007 la sediul societății urmând să obțină
CNP 1730701141031 identificat cu C.I. seria BV nr.       dată certă prin depunerea lui la Oficiul Registrului
368362/2004 Poliția Brașov, în calitate de asociați în S.C.   Comerțului de pe lângă Tribunalul Sf. Gheorghe.
AMC S.R.L., cu sediul în Hăghig, str. Română, nr.          (111/258143)
  30           MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 719/5.II.2008

        Societatea Comercială             RON, reprezentând 0,004% din capitalul social al
        HUNGASTRO - S.R.L.               societății, către ACCOR SA.
                                 Aprobarea cesiunii integrale a părților sociale deținute
     HOTĂRÂREA NR. 05/13.06.2007             de către MANILIFE Ltd., respectiv 4.193 părți sociale,
                                având numerele de ordine de la 12.099 la 13.146, de la
   A ADUNĂRII GENERALE A ASOCIAȚILOR
      S.C. HUNGASTRO SRL                 21.246 la 21.827, de la 25.873 la 28.435, cu o valoare
                                nominală de 100 RON/parte socială, în total 419.300
  Adunarea Generală a Asociaților S.C. HUNGASTRO       RON, reprezentând 7,29% din capitalul social al
SRL (denumită în continuare „Societatea”) întrunită cu
                                societății, către asociatul ACCOR SA. Prețul cesiunii este
respectarea dispozițiilor Legii nr. 31/1990 și actului
                                de 9.341.564 RON.
constitutiv, astăzi 13.06.2007, în compunerea:
                                 Aprobarea cesiunii integrale a părților sociale deținute
  - VERESTOY ATTILA sr., cetățean român, născut la
                                de către domnul VERESTÓY ATTILA jr., respectiv 1.556
data de 01.03.1954 la Odorheiu-Secuiesc, județul
                                părți sociale, având numerele de ordine de la 14.056 la
Harghita, domiciliat în România, Odorheiu-Secuiesc, Str.
Bethlen Gabor nr. 74/A, ap. 12, județul Harghita,       14.131, de la 21.828 la 22.356, de la 28.436 la 29.386, cu
identificat cu CI seria HR nr. 200000, emis la 12.11.2004,   o valoare nominală de 100 RON/parte socială, în total
CNP 1540301400818, personal,                  155.600 RON, reprezentând 2,705% din capitalul social
  - VERESTOY ATTILA jr. cetățean român, născut la      al societății, către ACCOR SA. Prețul cesiunii este de
data de 12.01.1977 la Cristuru Secuiesc, județul        3.466.605 RON, sumă din care Accor SA va reține și va
Harghita, domiciliat în România, Orașul Voluntari, Șos.    vira conform legii impozitul aferent.
Erou Iancu Nicolae nr. 117/C, vila nr. 3, județul Ilfov,     Aprobarea cesiunii integrale a părților sociale deținute
identificat cu CI seria IF nr. 084420, emis la 18.05.2005,   de către domnul VERESTÓY ATTILA sr., respectiv 5.752
CNP 1770112400015, personal,                  părți sociale, având numerele de ordine de la 16.161 la
  - MIKLOS KAROLY, cetățean român, născut la data de     18.396, de la 22.357 la 25.872, cu valoare nominală de
03.07.1942 la Odorheiu-Secuiesc, județul Harghita,       100 RON/parte socială, în total 200 RON, în total 575.200
domiciliat în România, Sfântu Gheorghe, Aleea         RON, reprezentând 10,001% din capitalul social al
Căminului nr. 3, bl. 25, sc. C, ap. 4, județul Covasna,    societății, către ACCOR SA. Prețul cesiunii este de
identificat cu CI seria KV nr. 107592, emisă la 13.11.2003,  12.814.853 RON, sumă din care Accor SA va reţine și va
CNP 1420703141046, personal,                  vira conform legii impozitul aferent.
  - MANILIFE Ltd., societate înființată în conformitate cu   Urmare a cesiunii, structura deținerii capitalului social
legile din Cipru, cu sediul în Margarita House, 15 Them.    va fi următoarea:
Dervis Street, 1066 Nicosia, Cipru, înregistrată în        Capitalul social al Societății este în valoare de
Registrul Societăților din Cipru, conform certificatului de  5.751.100 RON1, integral vărsat, fiind împărțit în 57.511
înregistrare nr. HE 111820, emis la 30 mai 2000,        de părți sociale, dematerializate, evidențiate prin înscriere
reprezentată de către ANNA BALOGH               în cont, fiecare având valoarea nominală de 100
  - ACCOR S.A., cu sediul în Franța, loc. Evry - 2 Rue    RON/parte socială, cu următoarea repartizare între
Mare - Neuve, 91 021, act de înființare nr. B 602 036 444
                                asociați (1 Din rațiuni legate de satisfacerea exigențelor
- reprezentată de către EMMANUEL LOUIS MALAN,
                                legislației tichetelor de masă, tichetelor cadou și de creșă
  - SOCIETE FRANCAISE DE PARTICIPATIONS ET
                                se face precizarea că suma de 5.751.100 RON este
D’INVESTISSEMENTS EUROPEENS (SFPIE), cu sediul
                                echivalentul a 2.005.807 euro, calculat în funcție de
în Franța, Avenue du Maine nr. 33, 75015 Paris,
                                diferitele rate de schimb ale cursurilor oficiale din datele
înmatriculată la Registrul Comerțului și Societăților sub
nr. 353 628 589, persoană juridică de drept francez,      de referință ale fiecărei majorări a capitalului social):
reprezentată de către EMMANUEL LOUIS MALAN            a) SFPIE deține 20.128 părți sociale, numerotate de la
  - ACCOR SERVICES PARTICIPATIONS SAS, (ASP)         5467 la 10441, de la 18397 la 21245, de la 44610 la
cu sediul în Franța, Avenue du Maine nr. 33, 75 755 Paris,   56913, cu o valoare nominală de 100 RON/parte socială,
cedex 15, înmatriculată la Registrul Comerțului și       în total 2.012.800 RON, reprezentând 35,00% din
Societăților sub nr. 442320743, reprezentată de către     capitalul social;
EMMANUEL LOUIS MALAN, reprezentând împreună            b) ACCOR SA deține 36.405 părți sociale, numerotate
100% capitalul Societății, a hotărât:             de la 191 la 3000, de la 3191 la 5466, de la 10442 la
  APROBAREA CESIUNII DE PĂRȚI SOCIALE            18396, de la 21246 la 44609, cu o valoare nominală de
  Aprobarea cesiunii integrale a părților sociale deținute  100 RON/parte socială, în total 3.640.500 RON,
de către domnul MIKLÓS KÁROLY, respectiv 2 părți        reprezentând 63,3% din capitalul social;
sociale, având numărul de ordine 14.216 și 29.387, cu       c) ASP deține 978 părți sociale, numerotate de la 1 la
valoare nominală de 100 RON/parte socială, în total 200    190, de la 3001 la 3190, de la 56914 la 57511, cu o
              MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 719/5.II.2008              31

valoare nominală de 100 RON/parte socială, în total               Societatea Comercială
97.800 RON, reprezentând 1,70% din capitalul social.                AVICOM - S.A.
  MODIFICAREA CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE
  Se ia act și se aprobă demisia administratorilor                  HOTĂRÂRE
VERESTOY ATTILA jr. și OLIVIER JAQUES HENRI             Adunarea generală a acționarilor SC AVICOM SA
RAGUIS. De asemenea se aprobă descărcarea de           SFÂNTU GHEORGHE în data de 05 septembrie 2007,
gestiune a administratorilor demisionari. În acest sens se    întrunită în cvorum de 32,4%, la a doua convocare, în
desființează consiliul de administrație, urmând ca        unanimitate de voturi hotărăște:
Societatea să fie administrată de un administrator unic în     I. Se aleg cenzorii:
persoana domnului EMMANUEL LOUIS MALAN,               1. PANDREA ELENA
prevederile actului constitutiv urmând a se modifica în       2. COTFAS ELENA-SORINA și
mod corespunzător.                         3. PRECUP AURELIA
  Toate celelalte prevederi ale actului constitutiv rămân     II. Cu aceeași dată se revocă cenzorii:
neschimbate.                            1. SZAKÁCS IRINA-MARIA
  Noi, asociații, care împreună reprezentăm 100% din        2. STAMATE DORA.
capitalul social, îl împuternicim pe Domnul EMMANUEL         (114/258146)
LOUIS MALAN, cetățean francez de sex masculin, stare
civilă - necăsătorit, născut la data de 05.11.1960, la
                                        Societatea Comercială
Moissac - Franța, cu domiciliul în România, București,            ALESSMA - S.R.L. Botoșani
Sector 1, Șoseaua Nordului nr. 114-118, posesor al
pașaportului cu nr. 05AE87577 eliberat la data de                  ACT ADIȚIONAL
06.06.2005 de Ministerul Afacerilor Externe al Franței,
valabil până la 05.06.2015, în calitate de administrator -    DE MODIFICARE A ACTULUI CONSTITUTIV AL
Președinte al Consiliului de Administrație și Director      S.C. “ ALESSMA “ SRL BOTOȘANI AUTENTIFICAT
General - să semneze pentru și în numele nostru, precum     SUB NUMĂRUL 4696/2002 ÎNCHEIAT LA BIROUL
și pentru și în numele Societății toate documentele             NOTARULUI PUBLIC ELENA
necesare, inclusiv (însă fără a se limita la acesta) actul       ROMAN,CIRCUMSCRIPȚIA BOTO ANI,
                                 A ACTULUI MODIFICATOR AUTENTIFICAT SUB
constitutiv actualizat, în registrul asociaților, precum și să
                                  NUMĂRUL 1892/2004 ÎNCHEIAT LA BIROUL
efectueze toate demersurile în vederea îndeplinirii
                                    NOTARULUI PUBLIC ELENA ROMAN,
oricăror formalități în fața tuturor autorităților, pentru
                                      CIRCUMSCRIPȚIA BOTOȘANI
ducerea la îndeplinire a celor hotărâte prin prezenta.
Mandatul acordat domnului EMMANUEL MALAN LOUIS           AILENEI MARICICA, cetățean român, domiciliată în
va putea fi transferat prin simpla decizie scrisă către un alt  Botoșani, strada Ion Pillat numărul 1, scara B, etaj 1,
administrator sau angajat al HUNGASTRO SRL.           apartament 7, județul Botoșani, asociat unic la S.C.
   (112/258144)                        ”ALESSMA” S.R.L. Botoșani, în conformitate cu
                                 prevederile Legii nr. 31/1990 privind societățile
                                 comerciale, republicată, și cu prevederile din statutul
        Societatea Comercială              societății, am hotărât conform procesului-verbal,
        HUNGASTRO - S.R.L.                următoarele:
                                  Eu, Ailenei Maricica, mă retrag din societate, cesionez
            NOTIFICARE                întreg capitalul social în valoare de 200 (douăsute) lei
                                 divizat în 20 părți sociale a câte 10 lei partea mea
  Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul     domnilor: CORNILĂ OCTAV cetățean român, domiciliat în
Covasna notifică, în conformitate cu prevederile art. 204    Botoșani, strada Primăverii numărul 25, scara B, etaj 2,
alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu         apartament 10, județul Botoșani, CNP 1570713070036,
modificările și completările ulterioare, depunerea textului   posesor al C.I. seria X.T. numărul 214243/2004 eliberată
actualizat al actului constitutiv al societății comerciale    de Poliția Botoșani, născut la data de 13.07.1957 în
HUNGASTRO SRL, cu sediul în MUNICIPIUL SFÂNTU          comuna Hudești, județul Botoșani și LUCHIAN
GHEORGHE, județ Covasna, B-dul 1 DECEMBRIE 1918,         DUMITRU, cetățean român, domiciliat în Botoșani, strada
bloc 18, scara C, etaj P, înregistrată sub nr. J14/27/1998,   Curcubeului numărul 9, scara B, etaj 4, apartament 14,
cod unic de înregistrare 10182929, care a fost înregistrat    județul Botoșani, CNP 1630227076522, posesor al C.I.
sub nr. 14197 din 11.09.2007.                  seria X.T. numărul 240498/2004 eliberată de Poliția
  (113/258145)                         Botoșani, născut la data de 27.02.1963 în județul
  32              MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 719/5.II.2008

Botoșani și primesc ca preț al cesiunii suma de 200              Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Botoșani în
(douăsute) lei fără nici o altă pretenție de natură              termen de 30 zile.
patrimonială sau financiară, noii asociați dobândesc               Tehnoredactat azi 01.06.2007 în șase exemplare din
drepturile ce decurg din deținerea părților sociale.
                                        care cinci s-au înmânat părților.
  Eu, Ailenei Maricica, declar, cunoscând prevederile
art.292 Cod Penal, că toate datoriile societății către               (115/80343)
bugetul statului și către terți sunt achitate la zi.
  Capitalul social este de 200 lei, împărțit în 20 părți
sociale a 10 lei fiecare, fiind deținut de cei doi asociați,                    Societatea Comercială
astfel: Cornilă Octav va deține 10 părți sociale a câte 100                      ALESSMA - S.R.L.
lei fiecare, iar Luchian Dumitru va deține 10 părți sociale
a câte 100 lei fiecare.                                           NOTIFICARE
  Se schimbă sediul societății din Botoșani, strada Ion
                                          Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
Pillat numărul 1, scara B, etaj 1, apartament 7, județul
Botoșani în Botoșani, strada Primăverii numărul 25, scara           Botoșani notifică, în conformitate cu prevederile art. 204
B, etaj 2, apartament 10, județul Botoșani.                  alin (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările
  Noi, Cornilă Octav și Luchian Dumitru, în calitate de           și completările ulterioare, depunerea textului actualizat al
asociați și administratori ai S.C. “ ALESSMA “ SRL               actului constitutiv al societății comerciale ALESSMA
Botoșani, am primit toate documentele privind activitatea           S.R.L., cu sediul în MUNICIPIUL BOTOȘANI, județ
societății și înțelegem să preluăm activul și pasivul             Botoșani, Str. PRIMĂVERII, nr.25, scara B, etaj 2, ap.10,
acesteia.
                                        cod poștal 6800, înregistrată sub nr. J7/356/2002, cod
  Celelalte dispoziții ale statutului și contractului
societății rămân neschimbate.                         unic de înregistrare 15011393, care a fost înregistrat sub
  Ni s-au făcut cunoscute dispozițiile Legii 31/1990 și           nr. 12463 din 06.06.2007.
obligativitatea înregistrării prezentului act la Oficiul              (116/80344)
                      EDITOR: PARLAMENTUL ROMÂNIEI — CAMERA DEPUTAȚILOR

                 „Monitorul Oficial“ R.A., Str. Parcului nr. 65, sectorul 1, București; C.I.F. RO427282,
            IBAN: RO55RNCB0082006711100001 Banca Comercială Română — S.A. — Sucursala „Unirea“ București                                                                   &JUYDGY|232853|
          și IBAN: RO12TREZ7005069XXX000531 Direcția de Trezorerie și Contabilitate Publică a Municipiului București
                            (alocat numai persoanelor juridice bugetare)
              Tel. 318.51.29/150, fax 318.51.15, e-mail: marketing@ramo.ro, internet: www.monitoruloficial.ro
             Adresa pentru publicitate: Centrul pentru vânzări și relații cu publicul, București, șos. Panduri nr. 1,
                bloc P33, parter, sectorul 5, tel. 411.58.33 și 410.47.30, fax 410.77.36 și 410.47.23
                               Tiparul: „Monitorul Oficial“ R.A.

Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, nr. 719/5.II.2008 conține 32 de pagini.        Prețul: 0,96 lei        ISSN  1220–4889

								
To top