mof4_2008_0672 by tradetrek

VIEWS: 120 PAGES: 32

									                         PARTEA    A  IV-A
Anul 176 (XVIII) — Nr. 672      PUBLICAȚII ALE AGENȚILOR ECONOMICI                Vineri, 1 februarie 2008          PUBLICAȚII ALE AGENȚILOR ECONOMICI
        Societatea Comercială                2. Dumitriu Grigoriana-Emanuela, asociat, cod
         DUM-DUM - S.R.L.               numeric personal 2620324170349, aport la capital
         Galați, județul Galați             100,00 RON, echivalând cu 10 părți sociale,
                                reprezentând 50 % din capitalul social total, cota de
         MINISTERUL JUSTIȚIEI             participare la beneficii/pierderi de 50 %, domiciliată în
                                localitatea Galați, str. Răzoare nr. 2, bl. 9D, ap. 90, județul
                                Galați;
          TRIBUNALUL GALAȚI
                                  - administratori persoane fizice:
                                  1. Dumitriu Gheorghe, cod numeric personal
     EXTRAS AL ÎNCHEIERII NR. 9803
                                1580812170347, data numirii 20.11.2007, durata
        din 22 noiembrie 2007              mandatului nelimitată, având puteri depline;
  Judecător delegat                        2. Dumitriu Grigoriana-Emanuela, cod numeric
  a Oficiul Registrului                    personal 2620324170349, data numirii 20.11.2007,
  Comerțului de pe lângă                    durata mandatului nelimitată, având puteri depline;
  Tribunalul Galați        - Luminița Munteanu       - denumire: DUM-DUM - S.R.L.;
  Referent la Oficiul                       - sediul social: municipiul Galați, str. Răzoare nr. 2, bl.
  Registrului Comerțului                    9D, ap. 90, județul Galați;
  de pe lângă                           - domeniul principal de activitate: grupa CAEN 741 -
  Tribunalul Galați        - Oana Atanasiu       activități juridice, de contabilitate și revizie contabilă,
  În baza cererii nr. 6414 din data de 20.11.2007 și a     consultanță în domeniul fiscal; activități de studii de piață
actelor doveditoare depuse, judecătorul delegat la Oficiul   și sondaj; consultanță pentru afaceri și management;
Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Galați a       - activitatea principală: cod CAEN 7414 - activități de
dispus autorizarea și înregistrarea societății comerciale    consultanță pentru afaceri și management;
cu următoarele date:                        - capitalul social subscris: 200,00 RON, vărsat integral;
  - fondatori:                         capitalul social este divizat în 20 părți sociale a 10,00
  1. Dumitriu Gheorghe, asociat, cod numeric personal     RON fiecare;
1580812170347, aport la capital 100,00 RON, echivalând       - durata de funcționare: nelimitată;
cu 10 părți sociale, reprezentând 50 % din capitalul social     - cod unic de înregistrare: 22791038;
total, cota de participare la beneficii/pierderi de 50 %,      - număr de ordine în registrul comerțului:
domiciliat în localitatea Galați, str. Răzoare nr. 2, bl. 9D,  J 17/2032/2007.
ap. 90, județul Galați;                        (1/311.959)
  2            MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 672/1.II.2008

       Societatea Comercială                     Societatea Comercială
    NEW LAND - S.R.L., Galați, județul Galați           SIBEL COM - S.R.L., Galați, județul Galați


          MINISTERUL JUSTIȚIEI                      MINISTERUL JUSTIȚIEI


          TRIBUNALUL GALAȚI                        TRIBUNALUL GALAȚI

      EXTRAS AL ÎNCHEIERII NR. 9801                  EXTRAS AL ÎNCHEIERII NR. 9806
        din 22 noiembrie 2007                      din 22 noiembrie 2007
  Judecător delegat                        Judecător delegat
  a Oficiul Registrului                      a Oficiul Registrului
  Comerțului de pe lângă                      Comerțului de pe lângă
  Tribunalul Galați        - Luminița Munteanu       Tribunalul Galați        - Luminița Munteanu
  Referent la Oficiul                       Referent la Oficiul
  Registrului Comerțului                      Registrului Comerțului
  de pe lângă                           de pe lângă
  Tribunalul Galați        - Oana Atanasiu         Tribunalul Galați        - Simona Bold
  În baza cererii nr. 6415 din data de 20.11.2007 și a       În baza cererii nr. 6444 din data de 21.11.2007 și a
actelor doveditoare depuse, judecătorul delegat la Oficiul    actelor doveditoare depuse, judecătorul delegat la Oficiul
Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Galați a      Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Galați a
dispus autorizarea și înregistrarea societății comerciale    dispus autorizarea și înregistrarea societății comerciale
cu următoarele date:
                                 cu următoarele date:
  - fondator:
                                   - fondator:
  Crepaldi Lorenzo, asociat unic, aport la capital 400,00
                                   Cantimur Mirela, asociat unic, cod numeric personal
RON, echivalând cu 40 părți sociale, reprezentând 100 %
                                 2860810170071, aport la capital 200,00 RON, echivalând
capitalul social total, cota de participare la
                                 cu 20 părți sociale, reprezentând 100 % capitalul social
beneficii/pierderi de 100 %, domiciliat în Italia, localitatea
                                 total, cota de participare la beneficii/pierderi de 100 %,
Venezia, Via Villabona (Marghera) nr. 122;
                                 domiciliată în localitatea Galați, bd. Dunărea nr. 3A, bl.
  - administratori persoane fizice:
                                 A7A, sc. 1, ap. 14, județul Galați;
  1. Crepaldi Lorenzo, data numirii 20.11.2007, durata
                                   - administrator persoană fizică:
mandatului nelimitată, având puteri depline;
                                   Cantimur Mirela, cod numeric personal
  2. Vlasie Marius, cod numeric personal
1760216170422, domiciliat în Italia, localitatea Padova,     2860810170071, data numirii 21.11.2007, durata
Via Monta’ nr. 106/B, data numirii 20.11.2007, durata      mandatului nelimitată, având puteri depline;
mandatului nelimitată, având puteri depline;             - denumire: SIBEL COM - S.R.L.;
  - denumire: NEW LAND - S.R.L.;                  - sediul social: municipiul Galați, bd. Dunărea nr. 3A,
  - sediul social: municipiul Galați, str. Alexandru      bl. A7A, sc. 1, et. 3, ap. 14, județul Galați;
Lăpușneanu nr. 18, bl. C1, sc. 3, ap. 43, județul Galați;      - domeniul principal de activitate: grupa CAEN 521 -
  - domeniul principal de activitate: grupa CAEN 701 -     comerț cu amănuntul în magazine nespecializate;
activități imobiliare cu bunuri proprii;               - activitatea principală: cod CAEN 5212 - comerț cu
  - activitatea principală: cod CAEN 7012 - cumpărare și    amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare
vânzare de bunuri imobiliare proprii;              predominantă de produse nealimentare;
  - capitalul social subscris: 400,00 RON, vărsat integral;     - capitalul social subscris: 200,00 RON, vărsat integral;
capitalul social este divizat în 40 părți sociale a 10,00    capitalul social este divizat în 20 părți sociale a 10,00
RON fiecare;                           RON fiecare;
  - durata de funcționare: nelimitată;               - durata de funcționare: nelimitată;
  - cod unic de înregistrare: 22791046;               - cod unic de înregistrare: 22791054;
  - număr de ordine în registrul comerțului:            - număr de ordine în registrul comerțului:
J 17/2030/2007.                         J 17/2035/2007.
   (2/311.960)                            (3/311.961)
              MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 672/1.II.2008                 3

      Societatea Comercială                      Societatea Comercială
   MYR TOUR - S.R.L., Galați, județul Galați            CHIFOR LS - S.R.L., Galați, județul Galați

          MINISTERUL JUSTIȚIEI                       MINISTERUL JUSTIȚIEI


          TRIBUNALUL GALAȚI
                                           TRIBUNALUL GALAȚI

     EXTRAS AL ÎNCHEIERII NR. 9800
                                      EXTRAS AL ÎNCHEIERII NR. 9797
        din 22 noiembrie 2007
                                         din 22 noiembrie 2007
  Judecător delegat
  a Oficiul Registrului                      Judecător delegat
  Comerțului de pe lângă                      a Oficiul Registrului
  Tribunalul Galați        - Luminița Munteanu       Comerțului de pe lângă
  Referent la Oficiul                       Tribunalul Galați        - Luminița Munteanu
  Registrului Comerțului                      Referent la Oficiul
  de pe lângă
                                  Registrului Comerțului
  Tribunalul Galați        - Oana Atanasiu
                                  de pe lângă
  În baza cererii nr. 6446 din data de 21.11.2007 și a      Tribunalul Galați        - Oana Atanasiu
actelor doveditoare depuse, judecătorul delegat la Oficiul
Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Galați a        În baza cererii nr. 6447 din data de 21.11.2007 și a
dispus autorizarea și înregistrarea societății comerciale    actelor doveditoare depuse, judecătorul delegat la Oficiul
cu următoarele date:                       Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Galați a
  - fondatori:                         dispus autorizarea și înregistrarea societății comerciale
  1. Borș Angela, asociat, cod numeric personal        cu următoarele date:
2481114170335, aport la capital 100,00 RON, echivalând
                                   - fondator:
cu 10 părți sociale, reprezentând 50 % din capitalul social
total, cota de participare la beneficii/pierderi de 50 %,      Chifor Lucian-Ionuț, asociat unic, cod numeric
domiciliată în localitatea Galați, Str. Regimentul 11 Siret   personal 1770610170410, aport la capital 200,00 RON,
nr. 20, bl. C33, ap. 16, județul Galați;             echivalând cu 20 părți sociale, reprezentând 100 %
  2. Borș Virgil, asociat, cod numeric personal        capitalul social total, cota de participare la
1481201170376, aport la capital 100,00 RON, echivalând      beneficii/pierderi de 100 %, domiciliat în localitatea Galați,
cu 10 părți sociale, reprezentând 50 % din capitalul social   str. Călugăreni nr. 21, bl. T4A, ap. 20, județul Galați;
total, cota de participare la beneficii/pierderi de 50 %,
                                   - administrator persoană fizică:
domiciliat în localitatea Galați, str. Regimentul 11 Siret nr.
29, bl. C33, ap. 16, județul Galați;                 Chifor Lucian-Ionuț, cod numeric personal
  - administrator persoană fizică:               1770610170410, data numirii 21.11.2007, durata
  Drăgan Biatris-Mirela, cod numeric personal         mandatului nelimitată, având puteri depline;
2720509170353, domiciliată în localitatea Galați, Str.        - denumire: CHIFOR LS - S.R.L.;
Macedonă nr. 3, bl. F2, ap. 57, județul Galați, durata        - sediul social: municipiul Galați, str. Călugăreni nr. 21,
mandatului nelimitată, având puteri depline;           bl. T4A, ap. 20, județul Galați;
  - denumire: MYR TOUR - S.R.L.;                  - domeniul principal de activitate: grupa CAEN 521 -
  - sediul social: municipiul Galați, Str. Macedonă nr. 3,
                                 comerț cu amănuntul în magazine nespecializate;
bl. F2, sc. 3, et. 4, ap. 57, județul Galați;
  - domeniul principal de activitate: grupa CAEN 602 -       - activitatea principală: cod CAEN 5211 - comerț cu
alte transporturi terestre;                   amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare
  - activitatea principală: cod CAEN 6022 - Transporturi    predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun;
cu taxiuri;                             - capitalul social subscris: 200,00 RON, vărsat integral;
  - capitalul social subscris: 200,00 RON, vărsat integral;  capitalul social este divizat în 20 părți sociale a 10,00
capitalul social este divizat în 20 părți sociale a 10,00    RON fiecare;
RON fiecare;
                                   - durata de funcționare: nelimitată;
  - durata de funcționare: nelimitată;
  - cod unic de înregistrare: 22791062;              - cod unic de înregistrare: 22791070;
  - număr de ordine în registrul comerțului:            - număr de ordine în registrul comerțului:
J 17/2029/2007.                         J 17/2026/2007.
   (4/311.962)                           (5/311.963)
  4            MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 672/1.II.2008

     Societatea Comercială                        Societatea Comercială
  DANCOSELL - S.R.L., Tecuci, județul Galați               WEST CARS - S.R.L., satul Lunca
                                      comuna Jorăști, județul Galați

          MINISTERUL JUSTIȚIEI
                                          MINISTERUL JUSTIȚIEI

          TRIBUNALUL GALAȚI
                                           TRIBUNALUL GALAȚI

     EXTRAS AL ÎNCHEIERII NR. 9802                  EXTRAS AL ÎNCHEIERII NR. 9807
        din 22 noiembrie 2007                      din 22 noiembrie 2007
  Judecător delegat                         Judecător delegat
  a Oficiul Registrului                       a Oficiul Registrului
  Comerțului de pe lângă                      Comerțului de pe lângă
                                   Tribunalul Galați       - Luminița Munteanu
  Tribunalul Galați        - Luminița Munteanu
                                   Referent la Oficiul
  Referent la Oficiul                        Registrului Comerțului
  Registrului Comerțului                      de pe lângă
  de pe lângă                            Tribunalul Galați       - Simona Bold
  Tribunalul Galați        - Simona Bold          În baza cererii nr. 6451 din data de 21.11.2007 și a
  În baza cererii nr. 6448 din data de 21.11.2007 și a      actelor doveditoare depuse, judecătorul delegat la Oficiul
actelor doveditoare depuse, judecătorul delegat la Oficiul    Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Galați a
                                 dispus autorizarea și înregistrarea societății comerciale
Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Galați a
                                 cu următoarele date:
dispus autorizarea și înregistrarea societății comerciale      - fondator:
cu următoarele date:                         Iordache Victoria, asociat unic, cod numeric personal
  - fondator:                          2491108174897, aport la capital 200,00 RON, echivalând
  Cojocaru Dan, asociat unic, cod numeric personal        cu 20 părți sociale, reprezentând 100 % capitalul social
1800125171690, aport la capital 400,00 RON, echivalând      total, cota de participare la beneficii/pierderi de 100 %,
                                 domiciliată în localitatea Târgui Bujor, str. Gen. Eremia
cu 40 părți sociale, reprezentând 100 % capitalul social
                                 Grigorescu nr. 80, bl. A2, ap. 83, județul Galați;
total, cota de participare la beneficii/pierderi de 100 %,      - administratori persoane fizice:
domiciliat în localitatea Tecuci, str. Gheorghe Petrașcu nr.     1. Iordache Victoria, cod numeric personal
25, bl. O1C, sc. 2, et. 3, ap. 36, județul Galați;        2491108174897, data numirii 21.11.2007, durata
  - administrator persoană fizică:                mandatului nelimitată, având puteri depline;
  Cojocaru Dan, cod numeric personal 1800125171690,         2. Bosiger Viorel, cod numeric personal
                                 1721104174909, domiciliat în localitatea Târgu Bujor, str.
data numirii 19.11.2007, durata mandatului nelimitată,
                                 Gen. Eremia Grigorescu nr. 80, bl. A2, ap. 83, județul
având puteri depline;                       Galați, durata mandatului nelimitată, având puteri
  - denumire: DANCOSELL - S.R.L.;                depline;
  - sediul social: municipiul Tecuci, str. Gheorghe         - denumire: WEST CARS - S.R.L.;
Petrașcu nr. 25, bl. O1C, sc. 2, et. 3, ap. 36, județul Galați;   - sediul social: satul Lunca nr. 74, comuna Jorăști,
  - domeniul principal de activitate: grupa CAEN 511 -      județul Galați;
activități de intermediere în comerțul cu ridicata;         - domeniul principal de activitate: grupa CAEN 503 -
                                 comerț cu piese și accesorii pentru autovehicule;
  - activitatea principală: cod CAEN 511 - activități de
                                   - activitatea principală: cod CAEN 5030 - comerț cu
intermediere în comerțul cu ridicata;               piese și accesorii pentru autovehicule, inclusiv import-
  - capitalul social subscris: 400,00 RON, vărsat integral;   export;
capitalul social este divizat în 40 părți sociale a 10,00      - capitalul social subscris: 200,00 RON, vărsat integral;
RON fiecare;                           capitalul social este divizat în 20 părți sociale a 10,00
  - durata de funcționare: nelimitată;              RON fiecare;
                                   - durata de funcționare: nelimitată;
  - cod unic de înregistrare: 22791135;
                                   - cod unic de înregistrare: 22791151;
  - număr de ordine în registrul comerțului:            - număr de ordine în registrul comerțului:
J 17/2031/2007.                          J 17/2036/2007.
   (6/311.964)                            (7/311.965)
              MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 672/1.II.2008                5

        Societatea Comercială                    Societatea Comercială
       LARRY COMPANY - S.R.L.               FLAVIANO - S.R.L., satul Liești, comuna Liești
        Galați, județul Galați                      județul Galați


          MINISTERUL JUSTIȚIEI                       MINISTERUL JUSTIȚIEI


          TRIBUNALUL GALAȚI                        TRIBUNALUL GALAȚI

     EXTRAS AL ÎNCHEIERII NR. 9799                  EXTRAS AL ÎNCHEIERII NR. 9810
        din 22 noiembrie 2007                      din 22 noiembrie 2007
  Judecător delegat                        Judecător delegat
  a Oficiul Registrului                      a Oficiul Registrului
  Comerțului de pe lângă                      Comerțului de pe lângă
  Tribunalul Galați        - Luminița Munteanu       Tribunalul Galați        - Luminița Munteanu
  Referent la Oficiul                       Referent la Oficiul
  Registrului Comerțului                      Registrului Comerțului
  de pe lângă                           de pe lângă
  Tribunalul Galați        - Oana Atanasiu         Tribunalul Galați        - Liliana Nica
  În baza cererii nr. 6452 din data de 21.11.2007 și a       În baza cererii nr. 6455 din data de 21.11.2007 și a
actelor doveditoare depuse, judecătorul delegat la Oficiul    actelor doveditoare depuse, judecătorul delegat la Oficiul
Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Galați a      Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Galați a
dispus autorizarea și înregistrarea societății comerciale
                                 dispus autorizarea și înregistrarea societății comerciale
cu următoarele date:
                                 cu următoarele date:
  - fondator:
                                  - fondator:
  Cristea Laurențiu-Ionuț, asociat unic, cod numeric
                                  Lupoaie Gicu-Marcel, asociat unic, cod numeric
personal 1790831170321, aport la capital 200,00 RON,
                                 personal 1790707173188, aport la capital 200,00 RON,
echivalând cu 20 părți sociale, reprezentând 100 %
                                 echivalând cu 20 părți sociale, reprezentând 100 %
capitalul social total, cota de participare la
                                 capitalul social total, cota de participare la
beneficii/pierderi de 100 %, domiciliat în localitatea Galați,
                                 beneficii/pierderi de 100 %, domiciliat în localitatea Liești,
Str. 1 Decembrie 1918 nr. 2, bl. S6A, ap. 31, județul
                                 județul Galați;
Galați;
                                  - administrator persoană fizică:
  - administrator persoană fizică:
  Cristea Laurențiu-Ionuț, cod numeric personal          Lupoaie Gicu-Marcel, cod numeric personal
1790831170321, data numirii 21.11.2007, durata          1790707173188, data numirii 21.11.2007, durata
mandatului nelimitată, având puteri depline;           mandatului nelimitată, având puteri depline;
  - denumire: LARRY COMPANY - S.R.L.;               - denumire: FLAVIANO - S.R.L.;
  - sediul social: municipiul Galați, Str. 1 Decembrie       - sediul social: sat Liești, nr. 1966, comuna Liești,
1918 nr. 2, bl. S6A, ap. 31, județul Galați;           județul Galați;
  - domeniul principal de activitate: grupa CAEN 602 -       - domeniul principal de activitate: grupa CAEN 452 -
alte transporturi terestre;                   construcții de clădiri sau părți ale acestora; geniu civil;
  - activitatea principală: cod CAEN 6021 - Alte          - activitatea principală: cod CAEN 4521 - construcții de
transporturi terestre de călători, pe bază de grafic;      clădiri și lucrări de geniu;
  - capitalul social subscris: 200,00 RON, vărsat integral;    - capitalul social subscris: 200,00 RON, vărsat integral;
capitalul social este divizat în 20 părți sociale a 10,00    capitalul social este divizat în 20 părți sociale a 10,00
RON fiecare;                           RON fiecare;
  - durata de funcționare: nelimitată;               - durata de funcționare: nelimitată;
  - cod unic de înregistrare: 22791089;              - cod unic de înregistrare: 22791097;
  - număr de ordine în registrul comerțului:            - număr de ordine în registrul comerțului:
J 17/2028/2007.                         J 17/2039/2007.
   (8/311.966)                           (9/311.967)
  6            MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 672/1.II.2008

     Societatea Comercială                       Societatea Comercială
SEBRO CONSULT - S.R.L., Galați, județul Galați           BUSSINESS STEEL METALS - S.R.L., Tecuci
                                        județul Galați
          MINISTERUL JUSTIȚIEI
                                          MINISTERUL JUSTIȚIEI

          TRIBUNALUL GALAȚI
                                           TRIBUNALUL GALAȚI
     EXTRAS AL ÎNCHEIERII NR. 9813
                                      EXTRAS AL ÎNCHEIERII NR. 9809
        din 22 noiembrie 2007
  Judecător delegat                               din 22 noiembrie 2007
  a Oficiul Registrului                       Judecător delegat
  Comerțului de pe lângă                      a Oficiul Registrului
  Tribunalul Galați        - Luminița Munteanu       Comerțului de pe lângă
  Referent la Oficiul                        Tribunalul Galați       - Luminița Munteanu
  Registrului Comerțului                      Referent la Oficiul
  de pe lângă                            Registrului Comerțului
  Tribunalul Galați        - Simona Bold          de pe lângă
  În baza cererii nr. 6457 din data de 21.11.2007 și a       Tribunalul Galați       - Liliana Nica
actelor doveditoare depuse, judecătorul delegat la Oficiul      În baza cererii nr. 6458 din data de 21.11.2007 și a
Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Galați a      actelor doveditoare depuse, judecătorul delegat la Oficiul
dispus autorizarea și înregistrarea societății comerciale
                                 Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Galați a
cu următoarele date:
  - fondatori:                          dispus autorizarea și înregistrarea societății comerciale
  1. Rusu Corneliu, asociat, cod numeric personal        cu următoarele date:
1731211170337, aport la capital 100,00 RON, echivalând        - fondator:
cu 10 părți sociale, reprezentând 50 % din capitalul social     Petrițoiu Daniela-Lilieana, asociat unic, cod numeric
total, cota de participare la beneficii/pierderi de 50 %,     personal 2671003373463, aport la capital 200,00 RON,
domiciliat în localitatea Galați, Str. Combinatului nr. 1, bl.  echivalând cu 20 părți sociale, reprezentând 100 %
C2, sc. 1, et. 2, ap. 9, județul Galați;             capitalul social total, cota de participare la
  2. Rusu Irina-Daniela, asociat, cod numeric personal
                                 beneficii/pierderi de 100 %, domiciliată în localitatea
2730716170356, aport la capital 100,00 RON, echivalând
cu 10 părți sociale, reprezentând 50 % din capitalul social    Tecuci, str. Cpt. Gh. Decuseară nr. 13, bl. T6, ap. 35,
total, cota de participare la beneficii/pierderi de 50 %,     județul Galați;
domiciliată în localitatea Galați, Str. Combinatului nr. 1, bl.   - administrator persoană fizică:
C2, sc. 1, et. 2, ap. 9, județul Galați;               Petrițoiu Daniela-Lilieana, cod numeric personal
  - administrator persoană fizică:                2671003373463, data numirii 21.11.2007, durata
  Rusu    Corneliu,   cod   numeric   personal    mandatului nelimitată, având puteri depline;
17301211170337, data numirii 21.11.2007, durata           - denumire: BUSSINESS STEEL METALS - S.R.L.;
mandatului nelimitată, având puteri depline;
                                   - sediul social: municipiul Tecuci, str. Cpt. Gheorghe
  - denumire: SEBRO CONSULT - S.R.L.;
                                 Decuseară nr. 13, bl. T6, ap. 35, județul Galați;
  - sediul social: municipiul Galați, Str. Iasomiei nr. 5, bl.
O6, sc. 4, ap. 67, județul Galați;                  - domeniul principal de activitate: grupa CAEN 511 -
  - domeniul principal de activitate: grupa CAEN 501 -      activități de intermediere în comerțul cu ridicata;
comerț cu autovehicule;                       - activitatea principală: cod CAEN 511 - activități de
  - activitatea principală: cod CAEN 5010 - comerț cu      intermediere în comerțul cu ridicata;
autovehicule;                            - capitalul social subscris: 200,00 RON, vărsat integral;
  - capitalul social subscris: 200,00 RON, vărsat integral;   capitalul social este divizat în 20 părți sociale a 10,00
capitalul social este divizat în 20 părți sociale a 10,00     RON fiecare;
RON fiecare;
                                   - durata de funcționare: nelimitată;
  - durata de funcționare: nelimitată;
  - cod unic de înregistrare: 22791100;               - cod unic de înregistrare: 22791143;
  - număr de ordine în registrul comerțului:            - număr de ordine în registrul comerțului:
J 17/2042/2007.                          J 17/2038/2007.
   (10/311.968)                           (11/311.969)
              MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 672/1.II.2008               7

      Societatea Comercială                       Societatea Comercială
  NAC TRANS - S.R.L., Galați, județul Galați               IMMOBILIEN KOENIG - S.R.L.
                                    comuna Independența, județul Galați
          MINISTERUL JUSTIȚIEI
                                          MINISTERUL JUSTIȚIEI

          TRIBUNALUL GALAȚI
                                          TRIBUNALUL GALAȚI
     EXTRAS AL ÎNCHEIERII NR. 9805
                                     EXTRAS AL ÎNCHEIERII NR. 9804
        din 22 noiembrie 2007
                                        din 22 noiembrie 2007
  Judecător delegat
  a Oficiul Registrului                      Judecător delegat
  Comerțului de pe lângă                      a Oficiul Registrului
                                  Comerțului de pe lângă
  Tribunalul Galați        - Luminița Munteanu
                                  Tribunalul Galați       - Luminița Munteanu
  Referent la Oficiul
                                  Referent la Oficiul
  Registrului Comerțului
                                  Registrului Comerțului
  de pe lângă
                                  de pe lângă
  Tribunalul Galați        - Simona Bold
                                  Tribunalul Galați       - Oana Atanasiu
  În baza cererii nr. 6459 din data de 21.11.2007 și a       În baza cererii nr. 6461 din data de 21.11.2007 și a
actelor doveditoare depuse, judecătorul delegat la Oficiul    actelor doveditoare depuse, judecătorul delegat la Oficiul
Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Galați a      Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Galați a
dispus autorizarea și înregistrarea societății comerciale    dispus autorizarea și înregistrarea societății comerciale
cu următoarele date:                       cu următoarele date:
  - fondator:                           - fondator:
  Nacu Adrian-Alexandru, asociat unic, cod numeric         Koenig Joachim Jurgen, asociat unic, cod numeric
personal 1860708170021, aport la capital 200,00 RON,       personal 7501020170010, aport la capital 200,00 RON,
echivalând cu 20 părți sociale, reprezentând 100 %        echival   nd cu 20 părți sociale, reprezentând 100 %
capitalul social total, cota de participare la          capitalul social total, cota de participare la
beneficii/pierderi de 100 %, domiciliat în localitatea Galați,  beneficii/pierderi de 100 %, domiciliat în Germania,
Str. 1 Decembrie 1918 nr. 17, bl. A, sc. 1, et. 1, ap. 4,    localitatea Cremlingen, Vor Den Grashoefen 27, și cu
județul Galați;                         reședința în localitatea Independența, str. Tudor
  - administrator persoană fizică:               Vladimirescu nr. 132, județul Galați;
  Nacu Adrian-Alexandru, cod numeric personal           - administrator persoană fizică:
1860708170021, data numirii 21.11.2007, durata           Koenig Joachim Jurgen, cod numeric personal
mandatului nelimitată, având puteri depline;           7501020170010, data numirii 21.11.2007, durata
  - denumire: NAC TRANS - S.R.L.;                mandatului nelimitată, având puteri depline;
                                  - denumire: IMMOBILIEN KOENIG - S.R.L.;
  - sediul social: municipiul Galați, Str. 1 Decembrie
                                  - sediul social: comuna Independența, str. Tudor
1918 nr. 17, bl. A, sc. 1, et. 1, ap. 4, județul Galați;
                                 Vladimirescu nr. 132, județul Galați;
  - domeniul principal de activitate: grupa CAEN 602 -
                                  - domeniul principal de activitate: grupa CAEN 701 -
alte transporturi terestre;
                                 activități imobiliare cu bunuri proprii;
  - activitatea principală: cod CAEN 6022 - Transporturi
                                  - activitatea principală: cod CAEN 7012 - cumpărare și
cu taxiuri;                           vânzare de bunuri imobiliare proprii;
  - capitalul social subscris: 200,00 RON, vărsat integral;    - capitalul social subscris: 200,00 RON, vărsat integral;
capitalul social este divizat în 20 părți sociale a 10,00    capitalul social este divizat în 20 părți sociale a 10,00
RON fiecare;                           RON fiecare;
  - durata de funcționare: nelimitată;               - durata de funcționare: nelimitată;
  - cod unic de înregistrare: 22791119;              - cod unic de înregistrare: 22791127;
  - număr de ordine în registrul comerțului:            - număr de ordine în registrul comerțului:
J 17/2034/2007.                         J 17/2033/2007.
   (12/311.970)                           (13/311.971)
  8            MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 672/1.II.2008

       Societatea Comercială                        Societatea Comercială
    SIMCONSULT - S.R.L., Târgu Secuiesc                 T3 KIADO - S.R.L., Sfântu Gheorghe


          MINISTERUL JUSTIȚIEI                        MINISTERUL JUSTIȚIEI
                                           TRIBUNALUL COVASNA

          TRIBUNALUL COVASNA                    EXTRAS AL ÎNCHEIERII NR. 2982

     EXTRAS AL ÎNCHEIERII NR. 2981                      din 16 noiembrie 2007

        din 16 noiembrie 2007                 Judecător delegat         - Olariu Todor
                                   Referent             - Fülöp Henriette
  Judecător delegat                                           Hajnal
  a Oficiul Registrului
                                    În baza cererii nr. 16.660 din data de 15.11.2007 și a
  Comerțului de pe lângă
                                  actelor doveditoare depuse, judecătorul delegat la Oficiul
  Tribunalul Covasna        - Olariu Todor
                                  Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Covasna a
  Referent             - Fülöp Henriette       dispus autorizarea, înmatricularea și înregistrarea datelor
                    Hajnal           din declarația tip pe proprie răspundere pentru societatea
  În baza cererii nr. 16635 din data de 15.11.2007 și a      comercială cu următoarele date:
actelor doveditoare depuse, judecătorul delegat la Oficiul       - numărul de ordine în registrul comerțului:
Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Covasna a      J 14/600/16.11.2007;
dispus autorizarea, înmatricularea și înregistrarea datelor      - cod unic de înregistrare: 22761762;
din declarația tip pe proprie răspundere pentru societatea       - denumirea și forma juridică: T3 KIADO - S.R.L.;
comercială cu următoarele date:                    - sediul social: Sfântu Gheorghe, Str. Sporturilor nr. 8A,
  - numărul de ordine în registrul comerțului:          județul Covasna, conform contractului de comodat nr. 16
J 14/599/16.11.2007;                        din data de 13.11.2007, durată nedeterminată;
                                    - durata de funcționare: nelimitată;
  - cod unic de înregistrare: 22761770;
                                    - capitalul social subscris: 200,00 RON, din care
  - denumirea și forma juridică: SIMCONSULT - S.R.L.;
                                  vărsat: 200,00 RON; capitalul social este divizat în 20
  - sediul social: Târgu Secuiesc, Str. Libertății nr. 42, bl.  părți sociale a 10,00 RON fiecare;
18, sc. A, ap.12, județul Covasna, conform contractului de       - date de identificare fondator: Tulit Attila, în calitate de
comodat nr. 1 din data de 14.11.2007, valabil până la data     asociat unic, născut la data de 24.02.1968 în localitatea
de 14.11.2017;                           Baraolt, județul Covasna, cetățean român, domiciliat în
  - durata de funcționare: nelimitată;              localitatea Sfântu Gheorghe, Str. Stadionului nr. 9, bl. 5,
  - capitalul social total subscris: 200,00 RON, din care     sc. B, ap. 8, județul Covasna, identificat cu C.I. seria KV
vărsat: 200,00 RON; capitalul social este divizat în 20      nr. 085016, eliberată de Poliția Sfântu Gheorghe, la data
părți sociale a 10,00 RON fiecare;                 de 10.02.2003, cod numeric personal 1680224141061;
  - date de identificare fondatori:                  - activitatea principală: cod CAEN 2211 - editarea
  1. Bogozi Simon, în calitate de asociat, născut la data     cărților;
de 23.05.1966 în localitatea Târgu Secuiesc, județul          - administrator persoană fizică: Tulit Attila, durata
Covasna, cetățean român, domiciliat în localitatea Târgu      mandatului nelimitată, având puteri conform actului
Secuiesc, Str. Libertății nr. 42, bl. 18, sc. A, ap. 12, județul  constitutiv.
Covasna, identificat cu C.I. seria KV nr. 014399, eliberată       (15/317.421)
de Poliția Târgu Secuiesc, la data de 24.02.2000, cod
numeric personal 1660523142055;                         Societatea Comercială
  2. Bogozi Eva-Eniko, în calitate de asociat, născută la         HUNICAR - S.R.L., Târgu Secuiesc
data de 31.12.1965, în localitatea Sângeorgiu de Pădure,
județul Mureș, cetățean român, domiciliată în localitatea               MINISTERUL JUSTIȚIEI
Târgu Secuiesc, Str. Libertății nr. 42, bl. 18, sc. A, ap. 12,            TRIBUNALUL COVASNA
județul Covasna, identificată cu C.I. seria KV nr. 012629,
eliberată de Poliția Târgu Secuiesc, la data de               EXTRAS AL ÎNCHEIERII NR. 2991
31.01.2000, cod numeric personal 2651231142059;                  din 19 noiembrie 2007
  - activitatea principală: cod CAEN 8042 - alte forme de
învățământ;                              Judecător delegat         - Olariu Todor
  - administrator persoană fizică: Bogozi Simon, durata       Referent             - Fülöp Henriette
mandatului de 99 de ani, având puteri conform actului                           Hajnal
constitutiv.                             În baza cererii nr. 16.682 din data de 16.11.2007 și a
   (14/317.420)                         actelor doveditoare depuse, judecătorul delegat la Oficiul
             MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 672/1.II.2008               9

Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Covasna a      - sediul social: Sfântu Gheorghe, Str. Dealului nr. 11,
dispus autorizarea, înmatricularea și înregistrarea datelor  bl. 25, ap. 40, județul Covasna, conform contractului de
din declarația tip pe proprie răspundere pentru societatea  comodat nr. 1 din data de 12.11.2007, valabil până la data
comercială cu următoarele date:                de 15.11.2017;
  - numărul de ordine în registrul comerțului:          - durata de funcționare: nelimitată;
J 14/601/19.11.2007;                       - capitalul social total subscris: 200,00 RON, din care
  - cod unic de înregistrare: 22772133;           vărsat: 200,00 RON; capitalul social este divizat în 20
  - denumirea și forma juridică: HUNICAR - S.R.L.;      părți sociale a 10,00 RON fiecare;
  - sediul social: Târgu Secuiesc, Str. Cernatului nr. 10,    - date de identificare fondatori:
bl. 3, sc. B, et. 1, ap. 6, județul Covasna, conform       1. Barabas Ildiko, în calitate de asociat, născută la data
contractului de comodat nr. 1 din data de 14.11.2007,     de 16.04.1959, în localitatea Sfântu Gheorghe, județul
valabil până la data de 14.11.2017;              Covasna, cetățean român, domiciliată în localitatea
  - durata de funcționare: nelimitată;            Sfântu Gheorghe, Str. Dealului nr. 11, bl. 25, ap. 40,
  - capitalul social total subscris: 200,00 RON, din care  județul Covasna, telefon 0267351154, identificată cu C.I.
vărsat: 200,00 RON; capitalul social este divizat în 20    seria KV nr. 128082, eliberată de Poliția Sfântu
părți sociale a 10,00 RON fiecare;              Gheorghe, la data de 3.08.2004, cod numeric personal
  - date de identificare fondator: Bedo Hilda-Agnes, în   2590416141052;
calitate de asociat unic, născută la data de 31.03.1984 în    2. Sechei-Szilagyi Beata, în calitate de asociat,
localitatea Târgu Secuiesc, județul Covasna, cetățean     născută la data de 27.02.1977, în localitatea Sfântu
român, domiciliată în localitatea Târgu Secuiesc, Str.    Gheorghe, județul Covasna, cetățean român, domiciliată
Cernatului nr. 10, bl. 3, sc. B, ap. 6, județul Covasna,   în localitatea Sfântu Gheorghe, Str. Dealului nr. 11, bl. 25,
identificată cu C.I. seria KV nr. 138541, eliberată de    ap. 40, județul Covasna, identificată cu C.I. seria KV nr.
                               131816, eliberată de Poliția Târgu Secuiesc, la data de
Poliția Târgu Secuiesc, la data de 25.01.2005, cod
                               1.10.2004, cod numeric personal 2770227141076;
numeric personal 2840331141820;
                                 - activitatea principală: cod CAEN 6024 - transporturi
  - activitatea principală: cod CAEN 5010 - comerț cu
                               rutiere de mărfuri;
autovehicule;
                                 - administratori persoane fizice: 1. Barabas Ildiko,
  - administrator persoană fizică: Bedo Hilda-Agnes,
                               durata mandatului 99 ani, având puteri conform actului
durata mandatului nelimitată, având puteri conform
                               constitutiv;
actului constitutiv.                       2. Sechei-Szilagyi Beata, durata mandatului 99 ani,
   (16/317.422)                       având puteri conform actului constitutiv.
                                  (17/317.423)
       Societatea Comercială
    BETTY CO - S.R.L., Sfântu Gheorghe                  Societatea Comercială
        județul Covasna                      ARTSTYLE - S.R.L., Covasna

         MINISTERUL JUSTIȚIEI                      MINISTERUL JUSTIȚIEI


         TRIBUNALUL COVASNA                       TRIBUNALUL COVASNA

     EXTRAS AL ÎNCHEIERII NR. 2993                 EXTRAS AL ÎNCHEIERII NR. 2992
        din 19 noiembrie 2007                     din 19 noiembrie 2007
  Judecător delegat                       Judecător delegat
  a Oficiul Registrului                     a Oficiul Registrului
  Comerțului de pe lângă                    Comerțului de pe lângă
  Tribunalul Covasna       - Olariu Todor         Tribunalul Covasna       - Olariu Todor
  Referent            - Fülöp Henriette       Referent            - Fülöp Henriette
                  Hajnal                             Hajnal
  În baza cererii nr. 16694 din data de 16.11.2007 și a     În baza cererii nr. 16.702 din data de 16.01.2007 și a
actelor doveditoare depuse, judecătorul delegat la Oficiul  actelor doveditoare depuse, judecătorul delegat la Oficiul
Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Covasna a    Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Covasna a
dispus autorizarea, înmatricularea și înregistrarea datelor  dispus autorizarea, înmatricularea și înregistrarea datelor
din declarația tip pe proprie răspundere pentru societatea  din declarația tip pe proprie răspundere pentru societatea
comercială cu următoarele date:                comercială cu următoarele date:
  - numărul de ordine în registrul comerțului:         - numărul de ordine în registrul comerțului:
J 14/603/19.11.2007;                     J 14/602/19.11.2007;
  - cod unic de înregistrare: 22772117;             - cod unic de înregistrare: 22772141;
  - denumirea și forma juridică: BETTY CO - S.R.L.;       - denumirea și forma juridică: ARTSTYLE - S.R.L.;
  10           MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 672/1.II.2008

  - sediul social: Covasna, str. Gazdane Olosz Ella nr. 8,  C.I. seria BV nr. 369851, eliberată de Poliția Brașov, la
conform contractului de comodat cu nr. 1 din data de      data de 6.10.2004, cod numeric personal
14.11.2007, valabil până la data de 14.11.2037;        2660408173180;
  - durata de funcționare: nelimitată;              2. Petrea Măndița, în calitate de asociat, născută la
  - capitalul social total subscris: 200,00 RON, din care   data de 26.11.1933, în localitatea Toflea, județul Galați,
vărsat: 200,00 RON; capitalul social este divizat în 20    identificată cu B.I. seria BC nr. 665987, eliberat de Poliția
părți sociale a 10,00 RON fiecare;               Mărășești, la data de 28.01.1981, cod numeric personal
  - date de identificare fondator: Zajzon Geza, în calitate  2331126392926;
de asociat unic, născut la data de 28.06.1979, în         - activitatea principală: cod CAEN 5155 - comerț cu
localitatea Covasna, județul Covasna, cetățean român,     ridicata cu produse chimice;
domiciliat în localitatea Covasna, str. G. Olosz Ella nr. 8,    - administrator persoană fizică: Petrea Măndița, durata
județul Covasna, telefon 0740030092, identificat cu C.I.    mandatului nelimitată, având puteri conform actului
seria KV nr. 044629, eliberată de Poliția Covasna, la data   constitutiv.
de 6.08.2001, cod numeric personal 1790628140316;          (19/317.425)
  - activitatea principală: cod CAEN 4521 - construcții de
clădiri și lucrări de geniu;                       Societatea Comercială
  - administrator persoană fizică: Zajzon Geza, durata      JACKO SPORT - S.R.L., Sfântu Gheorghe
mandatului de 99 de ani, având puteri conform actului            județul Covasna
constitutiv.
   (18/317.424)
                                         MINISTERUL JUSTIȚIEI
      Societatea Comercială
 ROXSI AUTO - S.R.L., Vâlcele, județul Covasna                  TRIBUNALUL COVASNA


         MINISTERUL JUSTIȚIEI                  EXTRAS AL ÎNCHEIERII NR. 3015
                                        din 20 noiembrie 2007
         TRIBUNALUL COVASNA               Judecător delegat
                                 a Oficiul Registrului
     EXTRAS AL ÎNCHEIERII NR. 2994              Comerțului de pe lângă
                                 Tribunalul Covasna       - Olariu Todor
        din 19 noiembrie 2007
                                 Referent            - Fülöp Henriette
  Judecător delegat                                        Hajnal
  a Oficiul Registrului
                                 În baza cererii nr. 16762 din data de 19.11.2007 și a
  Comerțului de pe lângă
                                actelor doveditoare depuse, judecătorul delegat la Oficiul
  Tribunalul Covasna       - Olariu Todor
                                Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Covasna a
  Referent            - Fülöp Henriette
                                dispus autorizarea, înmatricularea și înregistrarea datelor
                  Hajnal
                                din declarația tip pe proprie răspundere pentru societatea
  În baza cererii nr. 16707 din data de 16.11.2007 și a    comercială cu următoarele date:
actelor doveditoare depuse, judecătorul delegat la Oficiul    - numărul de ordine în registrul comerțului:
Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Covasna a    J 14/605/20.11.2007;
dispus autorizarea, înmatricularea și înregistrarea datelor    - cod unic de înregistrare: 22779123;
din declarația tip pe proprie răspundere pentru societatea    - denumirea și forma juridică: JACKO SPORT - S.R.L.;
comercială cu următoarele date:                  - sediul social: Sfântu Gheorghe, str. Bolyai Janos nr.
  - numărul de ordine în registrul comerțului:        12, bl. 3, sc. D, et. 2, ap. 5, județul Covasna, conform
J 14/604/19.11.2007;                      contractului de comodat nr. 1 din data de 8.11.2007,
  - cod unic de înregistrare: 22772125;            durată nedeterminată;
  - denumirea și forma juridică: ROXSI AUTO - S.R.L.;      Puncte de lucru: Punct de lucru, cu sediul în localitatea
  - sediul social: Vâlcele, nr. 30, județul Covasna,     Sfântu Gheorghe, str. Grof Miko Imre nr. 6, et. 3, județul
conform contractului de comodat nr. 1 din data de       Covasna, conform contractului de închiriere cu nr. 353 din
13.11.2007, durată nedeterminată;               data de 8.11.2007, perioadă de valabilitate: 1 an, valabil
  - durata de funcționare: nelimitată;            până la 8.11.2008;
  - capitalul social total subscris: 200,00 RON, din care    - durata de funcționare: nelimitată;
vărsat: 200,00 RON; capitalul social este divizat în 20      - capitalul social subscris: 200,00 RON, din care
părți sociale a 10,00 RON fiecare;               vărsat: 200,00 RON; capitalul social este divizat în 20
  - date de identificare fondatori:              părți sociale a 10,00 RON fiecare;
  1. Călin Lămîița, în calitate de asociat, născută la data   - date de identificare fondatori: Balint Gyula, în calitate
de 8.04.1966 în localitatea Brăhășești, județul Galați,    de asociat unic, născut la data de 5.02.1979, în localitatea
cetățean român, domiciliată în localitatea Hărman, Str.    Sfântu Gheorghe, județul Covasna, cetățean român,
Gării nr. 667, bl. 6, ap. 6, județul Brașov, identificată cu  domiciliat în localitatea Sfântu Gheorghe, str. Bolyai
             MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 672/1.II.2008                11

Janos nr. 12, bl. 3, sc. D, ap. 5, telefon 0722420223,       3. Conaghan Sean, în calitate de asociat, născut la
județul Covasna, identificat cu C.I. seria KV nr. 143739,   data de 24.07.1960 în localitatea Dun Na Ngall, Irlanda,
eliberată de Poliția Sfântu Gheorghe, la data de        cetățean irlandez, cu domiciliul în Irlanda, localitatea
19.04.2005, cod numeric personal 1790205141058;        Highfield, Dublin Road, Arklow, Co.Wicklow, identificat cu
  - activitatea principală: cod CAEN 5248 - comerț cu     pașaport seria PA nr. 2144068, eliberat de autoritățile
amănuntul, în magazine specializate, cu alte produse      irlandeze la data de 3.08.2005;
neclasificate în altă parte;                    - activitatea principală: cod CAEN 7012 - cumpărare și
  - administrator persoană fizică: Balint Gyula, durata    vânzare de bunuri imobiliare proprii;
mandatului de 99 de ani, având puteri conform actului       - administratori persoane fizice:
constitutiv.                            1. Conaghan Sean, durata mandatului nelimitată,
  (20/317.426)                        având puteri conform act constitutiv;
                                  2. Varga Csaba-Istvan, cetățean român, născut la data
      Societatea Comercială                de 3.07.1969 în localitatea Sfântu Gheorghe, cod
  MTC HOLDINGS - S.R.L., Sfântu Gheorghe           numeric personal 1690703141038, identificat cu CI seria
       județul Covasna                 KV nr. 119895, eliberată de Poliția Sf. Gheorghe la data
                                de 7.04.2004, cu domiciliul în localitatea Sfântu
         MINISTERUL JUSTIȚIEI             Gheorghe, str. Laszlo Ferenc nr. 2, bl. 3, sc. A, ap. 9,
                                județul Covasna, durata mandatului nelimitată, având
                                puteri conform act constitutiv.
         TRIBUNALUL COVASNA                 (21/317.427)

    EXTRAS AL ÎNCHEIERII NR. IC 3016                 Societatea Comercială
        din 20 noiembrie 2007              ANISOARA IMPEX - S.R.L., Întorsura Buzăului
                                      județul Covasna
  Judecător delegat
  la Oficiul Registrului
  Comerțului de pe lângă                             MINISTERUL JUSTIȚIEI
  Tribunalul Covasna       - Olariu Todor
  Referent            - Fulop Henriette-
                                         TRIBUNALUL COVASNA
                  Hajnal
  În baza cererii nr. 16763 din data de 19.11.2007 și a        EXTRAS AL ÎNCHEIERII NR. 3017
actelor doveditoare depuse, judecătorul delegat la Oficiul
Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Covasna a            din 20 noiembrie 2007
dispus autorizarea, înmatricularea și înregistrarea datelor    Judecător delegat
din declarația-tip pe propria răspundere pentru societatea    la Oficiul Registrului
comercială cu următoarele date:                  Comerțului de pe lângă
  - număr de ordine în registrul comerțului:          Tribunalul Covasna        - Olariu Todor
J 14/606/20.11.2007;                       Referent             - Fulop Henriette-
  - cod unic de înregistrare: 22779131;                              Hajnal
  - denumire: MTC HOLDINGS - S.R.L.;
  - sediul social: Sfântu Gheorghe, str. Voican nr. 19,     În baza cererii nr. 16771 din data de 19.11.2007 și a
județul Covasna, conform contract de comodat cu nr. 2     actelor doveditoare depuse, judecătorul delegat la Oficiul
din data de 1.11.2007, valabil până la data de 1.11.2017;   Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Covasna a
  - durata de funcționare: nelimitată;            dispus autorizarea, înmatricularea și înregistrarea datelor
  - capitalul social subscris: 1.000,00 RON, din care    din declarația-tip pe propria răspundere pentru societatea
vărsat: 1.000,00; capitalul social este divizat în 100 părți  comercială cu următoarele date:
sociale a 10,00 RON fiecare;                   - număr de ordine în registrul comerțului:
  - date de identificare fondatori:             J 14/607/20.11.2007;
  1. Mooney Seamus Peter, în calitate de asociat,        - cod unic de înregistrare: 22779166;
născut la data de 30.04.1970 în localitatea Dublin,        - denumire: ANISOARA IMPEX - S.R.L.;
Irlanda, cetățean irlandez, cu domiciliul în Irlanda,       - sediul social: Întorsura Buzăului, str. Ciucaș, bl. 4, sc.
localitatea Seoda, Tiknock, Dublin Road, Arklow,        A, ap. 19, județul Covasna, conform contract de comodat
Co.Wicklow, identificat cu pașaport seria R nr. 940903,    cu nr. 1 din data de 19.11.2007, valabil până la data de
eliberat de autoritățile irlandeze la data de 5.12.2003;    18.11.2057;
  2. Thomas James Conal, în calitate de asociat, născut     1. Punct de lucru, cu sediul în localitatea Întorsura
la data de 15.11.1963 în localitatea Dun Na Ngall, Irlanda,  Buzăului, str. Mihai Viteazul, parter, bl. PC1, județul
cetățean irlandez, cu domiciliul în Irlanda, localitatea 53  Covasna, conform contract de închiriere cu nr. 256 din
Newberry Green, Dromahane, Mallow, Country Cork,        data de 19.11.2007 perioada de valabilitate 1 an, valabil
identificat cu pașaport seria PB nr. 4467568, eliberat de   până la data de 14.11.2008;
autoritățile irlandeze la data de 24.10.2007;           - durata de funcționare: nelimitată;
  12           MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 672/1.II.2008

  - capitalul social subscris: 200,00 RON, din care       KV nr. 019515, eliberată de Poliția Sf. Gheorghe la data
vărsat: 200,00; capitalul social este divizat în 20 părți    de 1.06.2000, cod numeric personal 1850205142977;
sociale a 10,00 RON fiecare;                    - activitatea principală: cod CAEN 4521 - construcții de
  - date de identificare fondator: Banciu Anișoara, în     clădiri și lucrări de geniu;
calitate de asociat unic, născută la data de 8.01.1971 în      - administrator persoană fizică: Benko Szabolcs-
localitatea Bacău, județul Bacău, cetățean român, cu       Levente, durata mandatului 99 ani, având puteri conform
domiciliul în localitatea Întorsura Buzăului, str. Ciucaș, bl.  act constitutiv.
4, sc. A, ap. 19, județul Covasna, telefon 0267370040,        (23/317.429)
identificată cu CI seria KV nr. 107261, eliberată de Poliția
Întorsura Buzăului la data de 10.11.2003, cod numeric            Societatea Comercială
personal 2710108040052;                         ERD CONSULT - S.R.L., Bățanii Mici
  - activitatea principală: cod CAEN 5211 - comerț cu             județul Covasna
amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare
predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun;
  - administrator persoană fizică: Banciu Anișoara,                MINISTERUL JUSTIȚIEI
durata mandatului 99 ani, având puteri conform act
constitutiv.
                                         TRIBUNALUL COVASNA
   (22/317.428)

       Societatea Comercială                    EXTRAS AL ÎNCHEIERII NR. 3019
     BSZ COM&CONST - S.R.L., Belin                     din 20 noiembrie 2007
        județul Covasna
                                  Judecător delegat
                                  la Oficiul Registrului
          MINISTERUL JUSTIȚIEI               Comerțului de pe lângă
                                  Tribunalul Covasna       - Olariu Todor
         TRIBUNALUL COVASNA                Referent            - Fulop Henriette-
                                                   Hajnal
     EXTRAS AL ÎNCHEIERII NR. 3018               În baza cererii nr. 16787 din data de 19.11.2007 și a
        din 20 noiembrie 2007              actelor doveditoare depuse, judecătorul delegat la Oficiul
                                 Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Covasna a
  Judecător delegat                       dispus autorizarea, înmatricularea și înregistrarea datelor
  la Oficiul Registrului
                                 din declarația-tip pe propria răspundere pentru societatea
  Comerțului de pe lângă
                                 comercială cu următoarele date:
  Tribunalul Covasna       - Olariu Todor
                                  - număr de ordine în registrul comerțului:
  Referent            - Fulop Henriette-
                   Hajnal           J 14/609/20.11.2007;
                                  - cod unic de înregistrare: 22779158;
  În baza cererii nr. 16775 din data de 19.11.2007 și a      - denumire: ERD CONSULT - S.R.L.;
actelor doveditoare depuse, judecătorul delegat la Oficiul     - sediul social: Bățanii Mici nr. 221, județul Covasna,
Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Covasna a     conform contract de comodat, valabil până la data de
dispus autorizarea, înmatricularea și înregistrarea datelor   19.11.2012;
din declarația-tip pe propria răspundere pentru societatea     - durata de funcționare: nelimitată;
comercială cu următoarele date:                   - capitalul social subscris: 200,00 RON, din care
  - număr de ordine în registrul comerțului:          vărsat: 200,00; capitalul social este divizat în 20 părți
J 14/608/20.11.2007;
                                 sociale a 10,00 RON fiecare;
  - cod unic de înregistrare: 22779140;
                                  - date de identificare fondator: Benedek Marta, în
  - denumire: BSZ COM&CONST - S.R.L.;
  - sediul social: Belin nr. 532, județul Covasna, conform   calitate de asociat unic, născută la data de 31.05.1978 în
contract de comodat cu nr. 1 din data de 9.11.2007,       localitatea Baraolt, județul Covasna, cetățean român, cu
valabil până la data de 9.11.2017;                domiciliul în localitatea Bățanii Mici nr. 221, județul
  - durata de funcționare: nelimitată;             Covasna, telefon 0267355254, identificată cu CI seria KV
  - capitalul social subscris: 200,00 RON, din care       nr. 064383, eliberată de Poliția Baraolt la data de
vărsat: 200,00; capitalul social este divizat în 20 părți    31.05.2002, cod numeric personal 2780531140013;
sociale a 10,00 RON fiecare;                    - activitatea principală: cod CAEN 7414 - activități de
  - date de identificare fondator: Benko Szabolcs-       consultanță pentru afaceri și management;
Levente, în calitate de asociat unic, născut la data de       - administrator persoană fizică: Benedek Marta, durata
5.02.1985 în localitatea Baraolt, județul Covasna,        mandatului nelimitată, având puteri conform act
cetățean român, cu domiciliul în localitatea Belin nr. 532,   constitutiv.
județul Covasna, telefon 0744308890, identificat CI seria       (24/317.430)
              MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 672/1.II.2008                13

       Societatea Comercială                      Societatea Comercială
    DOMAINE VAL D̛ OR - S.R.L., Buziaș               EURO WEB DESIGN - S.R.L., Timișoara
         județul Timiș                          județul Timiș


          MINISTERUL JUSTIȚIEI                       MINISTERUL JUSTIȚIEI


  OFICIUL REGISTRULUI COMERȚULUI DE PE LÂNGĂ            OFICIUL REGISTRULUI COMERȚULUI DE PE LÂNGĂ
         TRIBUNALUL TIMIȘ                         TRIBUNALUL TIMIȘ


     EXTRAS AL ÎNCHEIERII NR. 15432                  EXTRAS AL ÎNCHEIERII NR. 15425
        din 16 noiembrie 2007                       din 16 noiembrie 2007
  Judecător delegat                         Judecător delegat
  la Oficiul Registrului                      la Oficiul Registrului
  Comerțului de pe lângă                      Comerțului de pe lângă
  Tribunalul Timiș         - Seculi Casiana         Tribunalul Timiș        - Seculi Casiana
  Referent la Oficiul                        Referent la Oficiul
  Registrului Comerțului                      Registrului Comerțului
  de pe lângă                            de pe lângă
  Tribunalul Timiș         - Huțanu Livia          Tribunalul Timiș        - Huțanu Livia

  În baza cererii nr. 31382 din data de 25.10.2007 și a       În baza cererii nr. 31676 din data de 29.10.2007 și a
actelor doveditoare depuse, judecătorul delegat la Oficiul    actelor doveditoare depuse, judecătorul delegat la Oficiul
Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Timiș a       Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Timiș a
dispus autorizarea, înmatricularea și înregistrarea datelor    dispus autorizarea, înmatricularea și înregistrarea datelor
din declarația-tip pe propria răspundere pentru societatea    din declarația-tip pe propria răspundere pentru societatea
comercială cu următoarele date:                  comercială cu următoarele date:
                                   - fondator: Brezovan Valentin-Emanuel, asociat unic,
  - fondator: FUNDAȚIA UMANITARĂ HEINER
                                 cod numeric personal 1880608350053, aport la capital
BUTTENBERG STIFTUNG, aport la capital 2.000,00
                                 200,00 RON, data vărsării aportului 15.10.2007,
RON, data vărsării aportului 19.10.2007, echivalând cu
                                 echivalând cu 20 părți sociale, reprezentând 100 % din
20 părți sociale, reprezentând 100 % din capitalul social
                                 capitalul social total, cotă de participare la beneficii și
total, cotă de participare la beneficii și pierderi de 100 %,
                                 pierderi de 100 %, cu domiciliul în localitatea Timișoara,
cu sediul în Buziaș, Piața Bisericii nr. 1, județul Timiș;
                                 aleea Martir Gheorghe Iosub nr. 4, bl. 28, ap. 11, județul
  - administrator persoană fizică: Buttenberg Heiner,
                                 Timiș;
data numirii 4.10.2007, cu domiciliul în Germania,          - administrator persoană fizică: Brezovan Valentin-
localitatea 53340 Meckenheim, Bonner Strasse nr. 25,       Emanuel, cod numeric personal 1880608350053, data
durata mandatului nelimitată, având puteri conform act      numirii 11.10.2007, durata mandatului nelimitată, având
constitutiv;                           puteri depline;
  - denumire: DOMAINE VAL D̛ OR - S.R.L.;              - denumire: EURO WEB DESIGN - S.R.L.;
  - sediul social: oraș Buziaș, Piața Bisericii rn. 1, județul    - sediul social: municipiul Timișoara, Piața Victoriei nr.
Timiș;                              1, et. 2, ap. 14, județul Timiș;
  - domeniul principal de activitate: grupa CAEN 011 -        - domeniul principal de activitate: grupa CAEN 722 -
cultivarea plantelor; grădinăritul destinat pieței;        consultanță și furnizare de programe informatice
horticultură;                           (software);
  - activitatea principală: cod CAEN 0113 - cultivarea        - activitatea principală: cod CAEN 7222 - consultanță
fructelor, a nucilor, a plantelor pentru băuturi și mirodenii;  și furnizare de alte produse software;
  - capitalul social subscris: 2.000,00 RON, vărsat         - capitalul social subscris: 200,00 RON, vărsat integral;
integral; capitalul social este divizat în 20 părți sociale a   capitalul social este divizat în 20 părți sociale a 10,00
100,00 RON fiecare;                        RON fiecare;
  - durata de funcționare: nelimitată;                - durata de funcționare: nelimitată;
  - cod unic de înregistrare: 22759967;               - cod unic de înregistrare: 22759738;
  - număr de ordine în registrul comerțului:             - număr de ordine în registrul comerțului:
J 35/4252/2007.                          J 35/4245/2007.
  Prezenta încheiere a rămas irevocabilă prin            Prezenta încheiere a rămas irevocabilă prin
renunțarea la recurs la data de 16.11.2007.            renunțarea la recurs la data de 16.11.2007.
   (25/312.814)                            (26/312.815)
  14           MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 672/1.II.2008

       Societatea Comercială                     Societatea Comercială
   MEC̛ S - S.R.L., Timișoara, județul Timiș           ADIASIG ANGENT DE ASIGURARE - S.R.L.
                                      Timișoara, județul Timiș
          MINISTERUL JUSTIȚIEI
                                          MINISTERUL JUSTIȚIEI

  OFICIUL REGISTRULUI COMERȚULUI DE PE LÂNGĂ
         TRIBUNALUL TIMIȘ                  OFICIUL REGISTRULUI COMERȚULUI DE PE LÂNGĂ
                                          TRIBUNALUL TIMIȘ
     EXTRAS AL ÎNCHEIERII NR. 15426
                                     EXTRAS AL ÎNCHEIERII NR. 15427
        din 16 noiembrie 2007
                                        din 16 noiembrie 2007
  Judecător delegat
  la Oficiul Registrului                      Judecător delegat
  Comerțului de pe lângă                      la Oficiul Registrului
  Tribunalul Timiș        - Seculi Casiana         Comerțului de pe lângă
                                  Tribunalul Timiș        - Seculi Casiana
  Referent la Oficiul
                                  Referent la Oficiul
  Registrului Comerțului
                                  Registrului Comerțului
  de pe lângă
                                  de pe lângă
  Tribunalul Timiș        - Huțanu Livia
                                  Tribunalul Timiș        - Huțanu Livia
  În baza cererii nr. 32360 din data de 5.11.2007 și a       În baza cererii nr. 32734 din data de 8.11.2007 și a
actelor doveditoare depuse, judecătorul delegat la Oficiul    actelor doveditoare depuse, judecătorul delegat la Oficiul
Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Timiș a      Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Timiș a
dispus autorizarea, înmatricularea și înregistrarea datelor   dispus autorizarea, înmatricularea și înregistrarea datelor
din declarația-tip pe propria răspundere pentru societatea    din declarația-tip pe propria răspundere pentru societatea
comercială cu următoarele date:                 comercială cu următoarele date:
  - fondator: Mitrica Cristian Eugen, asociat unic, cod      - fondator: Dudas Adriana Daniela, asociat unic, cod
numeric personal 1781015354739, aport la capital         numeric personal 2630526354771, aport la capital
1.000,00 RON, data vărsării aportului 1.11.2007,         200,00 RON, data vărsării aportului 8.11.2007,
echivalând cu 100 părți sociale, reprezentând 100 % din     echivalând cu 20 părți sociale, reprezentând 100 % din
capitalul social total, cotă de participare la beneficii și   capitalul social total, cotă de participare la beneficii și
pierderi de 100 %, cu domiciliul în localitatea Timișoara,    pierderi de 100 %, cu domiciliul în localitatea Timișoara,
calea Sever Bocu nr. 5, et. 3, ap. 15, județul Timiș;      str. București nr. 34, bl. A4, sc. B, et. 2, ap. 10, județul
  - administrator persoană fizică: Mitrica Cristian Eugen,   Timiș;
cod numeric personal 1781015354739, data numirii           - administrator persoană fizică: Dudas Adriana
31.10.2007, durata mandatului nelimitată, având puteri      Daniela, cod numeric personal 2630526354771, data
act constitutiv;                         numirii 7.11.2007, durata mandatului nelimitată, având
  - denumire: MEC̛ S - S.R.L.;                 puteri conform act constitutiv;
  - sediul social: municipiul Timișoara, calea Sever Bocu     - denumire: ADIASIG ANGENT DE ASIGURARE -
nr. 5, et. 3, ap. 15, județul Timiș;               S.R.L.;
                                   - sediul social: municipiul Timișoara, str. București nr.
  - domeniul principal de activitate: grupa CAEN 522 -
                                 34, bl. A4, sc. B, et. 2, ap. 10, județul Timiș;
comerț cu amănuntul cu produse alimentare, băuturi și cu
                                   - domeniul principal de activitate: grupa CAEN 672 -
produse din tutun, în magazine specializate;
                                 activități auxiliare ale caselor de asigurări și de pensii;
  - activitatea principală: cod CAEN 5221 - comerț cu
                                   - activitatea principală: cod CAEN 6720 - activități
amănuntul cu fructe și legume proaspete;             auxiliare ale caselor de asigurări și de pensii;
  - capitalul social subscris: 1.000,00 RON, vărsat        - capitalul social subscris: 200,00 RON, vărsat integral;
integral; capitalul social este divizat în 100 părți sociale a  capitalul social este divizat în 20 părți sociale a 10,00
10,00 RON fiecare;                        RON fiecare;
  - durata de funcționare: nelimitată;               - durata de funcționare: nelimitată;
  - cod unic de înregistrare: 22759746;              - cod unic de înregistrare: 22759754;
  - număr de ordine în registrul comerțului:            - număr de ordine în registrul comerțului:
J 35/4247/2007.                         J 35/4249/2007.
  Prezenta încheiere a rămas irevocabilă prin           Prezenta încheiere a rămas irevocabilă prin
renunțarea la recurs la data de 16.11.2007.           renunțarea la recurs la data de 16.11.2007.
   (27/312.816)                           (28/312.817)
              MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 672/1.II.2008                15

       Societatea Comercială                  - număr de ordine în registrul comerțului:
   ROTEC - S.R.L., Timișoara, județul Timiș           J 35/4246/2007.
                                   Prezenta încheiere a rămas irevocabilă prin
                                 renunțarea la recurs la data de 16.11.2007.
          MINISTERUL JUSTIȚIEI
                                   (29/312.818)

  OFICIUL REGISTRULUI COMERȚULUI DE PE LÂNGĂ                 Societatea Comercială
         TRIBUNALUL TIMIȘ                    FASTER GROUP - S.R.L., Timișoara
                                          județul Timiș
     EXTRAS AL ÎNCHEIERII NR. 15428
        din 16 noiembrie 2007                        MINISTERUL JUSTIȚIEI
  Judecător delegat
  la Oficiul Registrului                       OFICIUL REGISTRULUI COMERȚULUI DE PE LÂNGĂ
  Comerțului de pe lângă                              TRIBUNALUL TIMIȘ
  Tribunalul Timiș         - Seculi Casiana
  Referent la Oficiul                           EXTRAS AL ÎNCHEIERII NR. 15429
  Registrului Comerțului
  de pe lângă                                  din 16 noiembrie 2007
  Tribunalul Timiș         - Huțanu Livia          Judecător delegat
  În baza cererii nr. 32841 din data de 9.11.2007 și a       la Oficiul Registrului
actelor doveditoare depuse, judecătorul delegat la Oficiul      Comerțului de pe lângă
Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Timiș a        Tribunalul Timiș        - Seculi Casiana
dispus autorizarea, înmatricularea și înregistrarea datelor     Referent la Oficiul
din declarația-tip pe propria răspundere pentru societatea      Registrului Comerțului
comercială cu următoarele date:                   de pe lângă
  - fondatori:                           Tribunalul Timiș        - Huțanu Livia
  1. Pansera Giuseppe, asociat, aport la capital 180,00       În baza cererii nr. 32884 din data de 9.11.2007 și a
RON, din care 69,60 $, data vărsării aportului 8.11.2007,     actelor doveditoare depuse, judecătorul delegat la Oficiul
echivalând cu 18 părți sociale, reprezentând 90 % din       Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Timiș a
capitalul social total, cotă de participare la beneficii și    dispus autorizarea, înmatricularea și înregistrarea datelor
pierderi de 90 %, cu domiciliul în Italia, localitatea
                                 din declarația-tip pe propria răspundere pentru societatea
Roncadelle (BS), Via Alcide De Gasperi nr. 13;
                                 comercială cu următoarele date:
  2. Fasoli Maria Rosa, asociat, aport la capital 20,00
                                   - fondatori:
RON, din care 7,74 $, data vărsării aportului 8.11.2007,
                                   1. Pop Maria, asociat, cod numeric personal
echivalând cu 2 părți sociale, reprezentând 10 % din
                                 2701109241630, aport la capital 100,00 RON, data
capitalul social total, cotă de participare la beneficii și
                                 vărsării aportului 7.11.2007, echivalând cu 10 părți
pierderi de 10 %, cu domiciliul în Italia, localitatea Brescia
(BS), Via Sabotino nr. 16/A;                   sociale, reprezentând 50 % din capitalul social total, cotă
  - administratori persoane fizice:               de participare la beneficii și pierderi de 50 %, cu domiciliul
  1. Pansera Giuseppe, data numirii 22.10.2007, durata      în localitatea Vișeu de Jos nr. 258, județul Maramureș;
mandatului 4 ani, având puteri conform act constitutiv;        2. Cubello Luigi, asociat, aport la capital 100,00 RON,
  2. Fasoli Maria Rosa, data numirii 22.10.2007, durata     din care 43,12 $, data vărsării aportului 7.11.2007,
mandatului 4 ani, având puteri conform act constitutiv;      echivalând cu 10 părți sociale, reprezentând 50 % din
  - denumire: ROTEC - S.R.L.;                  capitalul social total, cotă de participare la beneficii și
  - sediul social: municipiul Timișoara, str. Johann       pierderi de 50 %, cu domiciliul în Italia, localitatea
Sebastian Bach nr. 2/C, Modulul 2, județul Timiș;         Chiaverano, Via Montalto Dora nr. 9;
  - domeniul principal de activitate: grupa CAEN 742 -        - administrator persoană fizică: Pop Maria, cod
activități de arhitectură, inginerie și servicii de consultanță  numeric personal 2701109241630, data numirii
tehnică legate de acestea;                    7.11.2007, durata mandatului nelimitată, având puteri
  - activitatea principală: cod CAEN 7420 - activități de    conform act constitutiv;
arhitectură, inginerie și servicii de consultanță tehnică       - denumire: FASTER GROUP - S.R.L.;
legate de acestea;                          - sediul social: municipiul Timișoara, bd. Dâmbovița nr.
  - capitalul social subscris este de 200,00 RON, integral    65, Spațiul Comercial nr. 3, județul Timiș;
vărsat, din care: 77,34 $; numărul total de părți sociale:      - domeniul principal de activitate: grupa CAEN 300 -
20; valoarea unei părți sociale: 10,00 RON;            producția de mijloace ale tehnicii de calcul și de birou;
  - durata de funcționare: nelimitată;                - activitatea principală: cod CAEN 3002 - fabricarea
  - cod unic de înregistrare: 22759762;             calculatoarelor și a altor echipamente electronice;
  16           MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 672/1.II.2008

  - capitalul social subscris: 200,00 RON, din care        - cod unic de înregistrare: 22759789;
100,00 RON, 43,12 $, vărsat integral; capitalul social este    - număr de ordine în registrul comerțului:
divizat în 20 părți sociale a 10,00 RON fiecare;        J 35/4250/2007.
  - durata de funcționare: nelimitată;              Prezenta încheiere a rămas irevocabilă prin
  - cod unic de înregistrare: 22759770;            renunțarea la recurs la data de 16.11.2007.
  - număr de ordine în registrul comerțului:            (31/312.820)
J 35/4248/2007.
  Prezenta încheiere a rămas irevocabilă prin              Societatea Comercială
renunțarea la recurs la data de 16.11.2007.            SAMBOTIM - S.R.L., Timișoara, județul Timiș
   (30/312.819)

      Societatea Comercială                          MINISTERUL JUSTIȚIEI
 RENIFRUCT - S.R.L., Timișoara, județul Timiș
                                  OFICIUL REGISTRULUI COMERȚULUI DE PE LÂNGĂ
         MINISTERUL JUSTIȚIEI                      TRIBUNALUL TIMIȘ

                                     EXTRAS AL ÎNCHEIERII NR. 15431
  OFICIUL REGISTRULUI COMERȚULUI DE PE LÂNGĂ
         TRIBUNALUL TIMIȘ                       din 16 noiembrie 2007
                                  Judecător delegat
     EXTRAS AL ÎNCHEIERII NR. 15430              la Oficiul Registrului
        din 16 noiembrie 2007                Comerțului de pe lângă
                                  Tribunalul Timiș         - Seculi Casiana
  Judecător delegat                        Referent la Oficiul
  la Oficiul Registrului                     Registrului Comerțului
  Comerțului de pe lângă                     de pe lângă
  Tribunalul Timiș        - Seculi Casiana        Tribunalul Timiș         - Huțanu Livia
  Referent la Oficiul
  Registrului Comerțului                      În baza cererii nr. 33173 din data de 13.11.2007 și a
  de pe lângă                         actelor doveditoare depuse, judecătorul delegat la Oficiul
  Tribunalul Timiș        - Huțanu Livia        Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Timiș a
                                dispus autorizarea, înmatricularea și înregistrarea datelor
  În baza cererii nr. 32918 din data de 9.11.2007 și a
                                din declarația-tip pe propria răspundere pentru societatea
actelor doveditoare depuse, judecătorul delegat la Oficiul
                                comercială cu următoarele date:
Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Timiș a
                                  - fondatori:
dispus autorizarea, înmatricularea și înregistrarea datelor
                                  1. Sâmbotin Adrian Nicolae, asociat, cod numeric
din declarația-tip pe propria răspundere pentru societatea
comercială cu următoarele date:                 personal 1820629350090, aport la capital 190,00 RON,
  - fondator: Fialka Istvanne, asociat unic, aport la     data vărsării aportului 6.11.2007, echivalând cu 19 părți
capital 200,00 RON, din care 88,50 $, data vărsării       sociale, reprezentând 95 % din capitalul social total, cotă
aportului 29.10.2007, echivalând cu 20 părți sociale,      de participare la beneficii și pierderi de 95 %, cu domiciliul
reprezentând 100 % din capitalul social total, cotă de     în localitatea Timișoara, Calea Circumvalațiunii nr. 67, sc.
participare la beneficii și pierderi de 100 %, cu domiciliul  C, et. 1, ap. 8, județul Timiș;
în Ungaria, localitatea Csepa, str. Petofi nr. 4/B, 5475;      2. Sâmbotin Dana, asociat, cod numeric personal
  - administrator persoană fizică: Fialka Istvan, data    2820519350077, aport la capital 10,00 RON, data vărsării
numirii 7.11.2007, durata mandatului nelimitată, cu       aportului 6.11.2007, echivalând cu 1 părți sociale,
domiciliul în Ungaria, localitatea Nyiregyhaza, str. Ferenz   reprezentând 5 % din capitalul social total, cotă de
Kourt nr. 28, et. 4, ap. 33, având puteri conform act      participare la beneficii și pierderi de 5 %, cu domiciliul în
constitutiv;                          localitatea Timișoara, Calea Circumvalațiunii nr. 67, sc. C,
  - denumire: RENIFRUCT - S.R.L.;               et. 1, ap. 8, județul Timiș;
  - sediul social: municipiul Timișoara, str. I.C. Brătianu    - administrator persoană fizică: Sâmbotin Adrian
nr. 2, ap. 6, județul Timiș;                  Nicolae, cod numeric personal 1820629350090, data
  - domeniul principal de activitate: grupa CAEN 513 -    numirii 30.10.2007, durata mandatului nelimitată, având
comerț cu ridicata cu produse alimentare, băuturi și tutun;   puteri conform act constitutiv;
  - activitatea principală: cod CAEN 5131 - comerț cu       - denumire: SAMBOTIM - S.R.L.;
ridicata cu fructe și legume;                    - sediul social: municipiul Timișoara, Calea
  - capitalul social subscris: 200,00 RON, integral vărsat,  Circumvalațiunii IV nr. 48, sc. C, et. 1, ap. 8, județul Timiș;
din care 88,50 $; numărul total de părți sociale: 20;        - domeniul principal de activitate: grupa CAEN 742 -
valoarea unei părți sociale: 10,00 RON;             activități de arhitectură, inginerie și servicii de consultanță
  - durata de funcționare: nelimitată;            tehnică legate de acestea;
             MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 672/1.II.2008              17

  - activitatea principală: cod CAEN 7420 - activități de   participare la beneficii/pierderi de 20 %, domiciliat în
arhitectură, inginerie și servicii de consultanță tehnică   Timișoara, str. Mureș nr. 5, sc. A, ap. 1, județul Timiș;
legate de acestea;                        - administrator persoană fizică:
  - capitalul social subscris: 200,00 RON, vărsat integral;   Blaj Viorel Cristian, cod numeric personal
capitalul social este divizat în 20 părți sociale a 10,00   1770615353959, data numirii 13.11.2007, durata
RON fiecare;                          mandatului nelimitată, având puteri conform actului
  - durata de funcționare: nelimitată;            constitutiv;
  - cod unic de înregistrare: 22759797;             - denumire: 3D CONSTRUCT - S.R.L.;
  - număr de ordine în registrul comerțului:           - sediul social: Timișoara, calea Circumvalațiunii, bl.
J 35/4251/2007.                        25, parter, ap. 9, județul Timiș;
  Prezenta încheiere a rămas irevocabilă prin          - domeniul principal de activitate: grupa CAEN 452 -
renunțarea la recurs la data de 16.11.2007.          construcții de clădiri sau părți ale acestora; geniu civil;
   (32/312.821)                         - activitatea principală: cod CAEN 4521 - construcții de
                                clădiri și lucrări de geniu;
       Societatea Comercială                - capital social subscris: 200,00 RON, vărsat integral;
    3D CONSTRUCT - S.R.L., Timișoara            capitalul social este divizat în 20 părți sociale a 10,00
         județul Timiș                 RON fiecare;
                                 - durata de funcționare: nelimitată;
                                 - cod unic de înregistrare: 22759800;
         MINISTERUL JUSTIȚIEI
                                 - număr de ordine în registrul comerțului:
                                J 35/4231/2007.
          TRIBUNALUL TIMIȘ               Prezenta încheiere a rămas irevocabilă prin
                                renunțarea la recurs la data de 16.11.2007.
     EXTRAS AL ÎNCHEIERII NR. 15411               (33/312.822)
        din 16 noiembrie 2007                    Societatea Comercială
  Judecător delegat                         NATURA DESIGN - S.R.L., Timișoara
  la Oficiul Registrului                           județul Timiș
  Comerțului de pe lângă
  Tribunalul Timiș        - Seculi Casiana
                                         MINISTERUL JUSTIȚIEI
  Referent la Oficiul
  Registrului Comerțului
  de pe lângă                                   TRIBUNALUL TIMIȘ
  Tribunalul Timiș        - Huțanu Livia
  În baza cererii nr. 33202 din data de 14.11.2007 și a        EXTRAS AL ÎNCHEIERII NR. 15412
actelor doveditoare depuse, judecătorul delegat la Oficiul          din 16 noiembrie 2007
Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Timiș a
                                 Judecător delegat
dispus autorizarea, înmatricularea și înregistrarea datelor
                                 la Oficiul Registrului
din declarația-tip pe propria răspundere pentru societatea
                                 Comerțului de pe lângă
comercială cu următoarele date:
                                 Tribunalul Timiș        - Seculi Casiana
  - fondatori:
                                 Referent la Oficiul
  1. Pop Aurel, asociat, cod numeric personal
                                 Registrului Comerțului
17451110060011, aport la capital 80,00 RON, data
                                 de pe lângă
vărsării aportului 13.11.2007, echivalentul a 8 părți
                                 Tribunalul Timiș        - Huțanu Livia
sociale, reprezentând 40 % din capitalul social total, cota
de participare la beneficii/pierderi de 40 %, domiciliat în    În baza cererii nr. 33206 din data de 14.11.2007 și a
Timișoara, Calea Circumvalațiunii nr. 25, bl. I 2, ap. 9,   actelor doveditoare depuse, judecătorul delegat la Oficiul
județul Timiș;                         Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Timiș a
  2. Kucserik Adalbert Vasile, asociat, cod numeric      dispus autorizarea, înmatricularea și înregistrarea datelor
personal 1780903353949, aport la capital 80,00 RON,      din declarația-tip pe propria răspundere pentru societatea
data vărsării aportului 13.11.2007, echivalentul a 8 părți   comercială cu următoarele date:
sociale, reprezentând 40 % din capitalul social total, cota    - fondatori:
de participare la beneficii/pierderi de 40 %, domiciliat în    1. Doczi Ladislau, asociat, cod numeric personal
localitatea Teremia Mare nr. 267, județul Timiș;        1750903354858, aport la capital 100,00 RON, data
  3. Blaj Viorel Cristian, asociat, cod numeric personal   vărsării aportului 13.11.2007, echivalentul a 10 părți
1770615353959, aport la capital 40,00 RON, data vărsării    sociale, reprezentând 50 % din capitalul social total, cota
aportului 13.11.2007, echivalentul a 4 părți sociale,     de participare la beneficii/pierderi de 50 %, domiciliat în
reprezentând 20 % din capitalul social total, cota de     Timișoara, str. Zanoaga nr. 17, județul Timiș;
  18           MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 672/1.II.2008

  2. Doczi Lavinia Beatrice, asociat, cod numeric        - fondatori:
personal 2780204113675, aport la capital 100,00 RON,       1. Anei Ecaterina, asociat, cod numeric personal
data vărsării aportului 13.11.2007, echivalentul a 10 părți  2610315354729, aport la capital 100,00 RON, data
sociale, reprezentând 50 % din capitalul social total, cota  vărsării aportului 14.11.2007, echivalentul a 10 părți
de participare la beneficii/pierderi de 50 %, domiciliat în  sociale, reprezentând 50 % din capitalul social total, cota
Timișoara, Spl. Nicolae Titulescu nr. 21, sc. H, ap. 2,    de participare la beneficii/pierderi de 50 %, domiciliată în
județul Timiș;                        Timișoara, str. Constantin Titel Petrescu nr. 4, ap. 14,
  - administratori persoane fizice:             județul Timiș;
  1. Doczi Ladislau, cod numeric personal            2. Anei Vasile, asociat, cod numeric personal
1750903354858, data numirii 13.11.2007, durata        1621224220019, aport la capital 100,00 RON, data
mandatului nelimitată, având puteri conform actului      vărsării aportului 14.11.2007, echivalentul a 10 părți
constitutiv;                         sociale, reprezentând 50 % din capitalul social total, cota
  2. Doczi Lavinia Beatrice, cod numeric personal      de participare la beneficii/pierderi de 50 %, domiciliat în
2780204113675, data numirii 13.11.2007, durata        Timișoara, str. Constantin Titel Petrescu nr. 4, ap. 14,
mandatului nelimitată, având puteri conform actului      județul Timiș;
constitutiv;                           - administrator persoană fizică:
  - denumire: NATURA DESIGN - S.R.L.;              Anei   Ecaterina,    cod  numeric   personal
  - sediul social: Timișoara, str. Zanoaga nr. 17, județul  2610315354729, data numirii 13.11.2007, durata
Timiș;                            mandatului 4 ani, având puteri conform actului constitutiv;
  - domeniul principal de activitate: grupa CAEN 526 -     - denumire: AVEM - S.R.L.;
comerț cu amănuntul neefectuat prin magazine;          - sediul social: orașul Deta, Str. Meseriașilor, bl. A-10,
  - activitatea principală: cod CAEN 5261 - comerț cu    sc. B, et. 1, ap. 6, județul Timiș;
amănuntul prin corespondență;                  - domeniul principal de activitate: grupa CAEN 526 -
  - capital social subscris: 200,00 RON, vărsat integral;  comerț cu amănuntul neefectuat prin magazine;
capitalul social este divizat în 20 părți sociale a 10,00    - activitatea principală: cod CAEN 5262 - comerț cu
RON fiecare;                         amănuntul prin standuri și piețe;
  - durata de funcționare: nelimitată;             - capital social subscris: 200,00 RON, vărsat integral;
  - cod unic de înregistrare: 22759819;           capitalul social este divizat în 20 părți sociale a 10,00
  - număr de ordine în registrul comerțului:         RON fiecare;
J 35/4232/2007.                         - durata de funcționare: nelimitată;
  Prezenta încheiere a rămas irevocabilă prin          - cod unic de înregistrare: 22760023;
renunțarea la recurs la data de 16.11.2007.           - număr de ordine în registrul comerțului:
   (34/312.823)                       J 35/4233/2007.
                                 Prezenta încheiere a rămas irevocabilă prin
       Societatea Comercială              renunțarea la recurs la data de 16.11.2007.
     AVEM - S.R.L., Deta, județul Timiș            (35/312.824)

                                     Societatea Comercială
         MINISTERUL JUSTIȚIEI
                                 TIMI SUN - S.R.L., Timișoara, județul Timiș

          TRIBUNALUL TIMIȘ
                                        MINISTERUL JUSTIȚIEI

     EXTRAS AL ÎNCHEIERII NR. 15413
                                         TRIBUNALUL TIMIȘ
        din 16 noiembrie 2007
  Judecător delegat                          EXTRAS AL ÎNCHEIERII NR. 15414
  la Oficiul Registrului
                                       din 16 noiembrie 2007
  Comerțului de pe lângă
  Tribunalul Timiș        - Seculi Casiana        Judecător delegat
  Referent la Oficiul                      la Oficiul Registrului
  Registrului Comerțului                    Comerțului de pe lângă
  de pe lângă                          Tribunalul Timiș        - Seculi Casiana
  Tribunalul Timiș        - Huțanu Livia         Referent la Oficiul
                                 Registrului Comerțului
  În baza cererii nr. 33222 din data de 14.11.2007 și a
                                 de pe lângă
actelor doveditoare depuse, judecătorul delegat la Oficiul
                                 Tribunalul Timiș        - Huțanu Livia
Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Timiș a
dispus autorizarea, înmatricularea și înregistrarea datelor   În baza cererii nr. 33235 din data de 14.11.2007 și a
din declarația-tip pe propria răspundere pentru societatea  actelor doveditoare depuse, judecătorul delegat la Oficiul
comercială cu următoarele date:                Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Timiș a
              MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 672/1.II.2008                 19

dispus autorizarea, înmatricularea și înregistrarea datelor   total, cota de participare la beneficii/pierderi de
din declarația-tip pe propria răspundere pentru societatea    97,500000 %, domiciliată în Timișoara, str. Steaua, bl. 33,
comercială cu următoarele date:                 sc. E, et. 3, ap. 14, județul Timiș;
  - fondator: Ribotta Andrea, asociat unic, aport la        2. Societatea Comercială UNI TOOLS - S.R.L., aport la
capital 17000,00 RON, din care 7391,30 $, data vărsării     capital 100,00 RON, data vărsării aportului 12.11.2007,
aportului 13.11.2007, echivalentul a 170 părți sociale,     echivalentul unei părți sociale, reprezentând 2,500000 %
reprezentând 100 % din capitalul social total, cota de      din capitalul social total, având cota de participare la
participare la beneficii/pierderi de 100 %, domciliată în    beneficii/pierderi de 2,500000 %, cu sediul în Timișoara,
Italia, localitatea Envie, Via Carra nr. 57;           Str. Mangaliei nr. 61, et. 2, Biroul 2, județul Timiș;
  - administrator persoană fizică:                 - administrator persoană fizică:
  Ribotta Andrea, data numirii 13.11.2007, durata         Matei Rodica Ileana, cod numeric personal
mandatului 4 ani, având puteri conform actului constitutiv;   2801017250049, data numirii 6.11.2007, durata
  - denumire: TIMI SUN - S.R.L.;                mandatului 4 ani până la data de 6.11.2011, având puteri
  - sediul social: Timișoara, str. Pavlov Ivan Petrovici nr.  conform actului constitutiv;
12, camera nr. 1, județul Timiș;                   - denumire: UNI EQUIP - S.R.L.;
  - domeniul principal de activitate: grupa CAEN 744 -       - sediul social: Timișoara, Str. Bujorilor, bl. 33, sc. E, et.
publicitate;                           3, ap. 14, județul Timiș;
  - activitatea principală: cod CAEN 7440 - publicitate;      - domeniul principal de activitate: grupa CAEN 519 -
  - capital social subscris: 17000,00 RON, integral      comerț cu ridicata cu alte produse;
vărsat, din care: 7391,30 $; numărul total de părți sociale:     - activitatea principală: cod CAEN 5190 - comerț cu
170; valoarea unei părți sociale: 100.000 RON;          ridicata cu alte produse;
  - durata de funcționare: nelimitată;               - capital social subscris: 4000,00 RON, vărsat integral;
  - cod unic de înregistrare: 22759827;            capitalul social este divizat în 40 părți sociale a 100,00
  - număr de ordine în registrul comerțului:          RON fiecare;
J 35/4235/2007.                           - durata de funcționare: nelimitată;
  Prezenta încheiere a rămas irevocabilă prin           - cod unic de înregistrare: 22759835;
renunțarea la recurs la data de 16.11.2007.             - număr de ordine în registrul comerțului:
   (36/312.825)                        J 35/4239/2007.Prezenta încheiere a rămas irevocabilă
                                 prin renunțarea la recurs la data de 16.11.2007.
      Societatea Comercială                    (37/312.826)
 UNI EQUIP - S.R.L., Timișoara, județul Timiș
                                      Societatea Comercială
                                 3D ADVISING - S.R.L., Timișoara, județul Timiș
          MINISTERUL JUSTIȚIEI

                                           MINISTERUL JUSTIȚIEI
           TRIBUNALUL TIMIȘ

     EXTRAS AL ÎNCHEIERII NR. 15415                        TRIBUNALUL TIMIȘ

        din 16 noiembrie 2007
                                      EXTRAS AL ÎNCHEIERII NR. 15416
  Judecător delegat
                                         din 16 noiembrie 2007
  la Oficiul Registrului
  Comerțului de pe lângă                      Judecător delegat
  Tribunalul Timiș        - Seculi Casiana         la Oficiul Registrului
  Referent la Oficiul                       Comerțului de pe lângă
  Registrului Comerțului                      Tribunalul Timiș          - Seculi Casiana
  de pe lângă                           Referent la Oficiul
  Tribunalul Timiș        - Huțanu Livia          Registrului Comerțului
                                  de pe lângă
  În baza cererii nr. 33243 din data de 14.11.2007 și a
                                  Tribunalul Timiș          - Huțanu Livia
actelor doveditoare depuse, judecătorul delegat la Oficiul
Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Timiș a        În baza cererii nr. 33247 din data de 14.11.2007 și a
dispus autorizarea, înmatricularea și înregistrarea datelor   actelor doveditoare depuse, judecătorul delegat la Oficiul
din declarația-tip pe propria răspundere pentru societatea    Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Timiș a
comercială cu următoarele date:                 dispus autorizarea, înmatricularea și înregistrarea datelor
  - fondatori:                         din declarația-tip pe propria răspundere pentru societatea
  1. Matei Rodica Ileana, asociat, cod numeric personal     comercială cu următoarele date:
2801017250049, aport la capital 3900,00 RON, data          - fondator: Bonotto Paolo, asociat unic, aport la capital
vărsării aportului 12.11.2007, echivalentul a 39 părți      200,00 RON, din care 86,09 $, data vărsării aportului
sociale, reprezentând 97,500000 % din capitalul social      8.11.2007, echivalentul a 20 părți sociale, reprezentând
  20           MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 672/1.II.2008

100 % din capitalul social total, cota de participare la       2. Lecu Cristian, asociat, cod numeric personal
beneficii/pierderi de 100 %, domiciliat în Italia, localitatea  1620415400092, aport la capital 100,00 RON, data
Spresiano (TV), Via Isonzo nr. 33/A;               vărsării aportului 13.11.2007, echivalentul a 10 părți
  - administrator persoană fizică:               sociale, reprezentând 50 % din capitalul social total, cota
  Bonotto Paolo, data numirii 6.11.2007, durata         de participare la beneficii/pierderi de 50 %, domiciliat în
mandatului nelimitată, având puteri conform actului        București, Str. Transilvaniei nr. 11, et. 3, ap. 7, sectorul 1;
constitutiv;                             - administrator persoană fizică:
  - denumire: 3D ADVISING - S.R.L.;                 Keller Desideriu, cod numeric personal
  - sediul social: Timișoara, str. Ciprian Porumbescu nr.    1690812353941, data numirii 13.11.2007, durata
9, județul Timiș;                         mandatului nelimitată, având puteri conform actului
  - domeniul principal de activitate: grupa CAEN 742 -     constitutiv;
activități de arhitectură, inginerie și servicii de consultanță    - denumire: B.K. UTILSERV - S.R.L.
tehnică legate de acestea;                      - sediul social: oraș Sânnicolau Mare, Str. Comloșului
  - activitatea principală: cod CAEN 7420 - activități de    nr. 2, județul Timiș;
arhitectură, inginerie și servicii de consultanță tehnică       - domeniul principal de activitate: grupa CAEN 455 -
legate de acestea;                        închirierea utilajelor de construcții și demolare, cu
  - capital social subscris: 200,00 RON, din care: 86,09    personalul de deservire aferent;
$; vărsat integral; capitalul social este divizat în 20 părți     - activitatea principală: cod CAEN 4550 - închirierea
sociale a 10,00 RON fiecare;                   utilajelor de construcții și demolare, cu personalul de
  - durata de funcționare: nelimitată;             deservire aferent;
  - cod unic de înregistrare: 22759843;               - capital social subscris: 200,00 RON, vărsat integral;
  - număr de ordine în registrul comerțului:          capitalul social este divizat în 20 părți sociale a 10,00
J 35/4241/2007.                          RON fiecare;
  Prezenta încheiere a rămas irevocabilă prin            - durata de funcționare: nelimitată;
renunțarea la recurs la data de 16.11.2007.              - cod unic de înregistrare: 22759975;
   (38/312.827)                          - număr de ordine în registrul comerțului:
                                 J 35/4243/2007.
       Societatea Comercială                  Prezenta încheiere a rămas irevocabilă prin
   B.K. UTILSERV - S.R.L., Sânnicolau Mare           renunțarea la recurs la data de 16.11.2007.
         județul Timiș                     (39/312.828)

                                      Societatea Comercială
          MINISTERUL JUSTIȚIEI               CONSTRUCT EKLES - S.R.L., satul Sânandrei
                                    comuna Sinandrei, județul Timiș
           TRIBUNALUL TIMIȘ
                                           MINISTERUL JUSTIȚIEI
     EXTRAS AL ÎNCHEIERII NR. 15417
        din 16 noiembrie 2007                         TRIBUNALUL TIMIȘ
  Judecător delegat
  la Oficiul Registrului                         EXTRAS AL ÎNCHEIERII NR. 15418
  Comerțului de pe lângă
                                         din 16 noiembrie 2007
  Tribunalul Timiș         - Seculi Casiana
  Referent la Oficiul                        Judecător delegat
  Registrului Comerțului                      la Oficiul Registrului
  de pe lângă                            Comerțului de pe lângă
  Tribunalul Timiș         - Huțanu Livia          Tribunalul Timiș         - Seculi Casiana
                                   Referent la Oficiul
  În baza cererii nr. 33261 din data de 14.11.2007 și a
                                   Registrului Comerțului
actelor doveditoare depuse, judecătorul delegat la Oficiul
                                   de pe lângă
Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Timiș a
                                   Tribunalul Timiș         - Huțanu Livia
dispus autorizarea, înmatricularea și înregistrarea datelor
din declarația-tip pe propria răspundere pentru societatea      În baza cererii nr. 33277 din data de 14.11.2007 și a
comercială cu următoarele date:                  actelor doveditoare depuse, judecătorul delegat la Oficiul
  - fondatori:                          Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Timiș a
  1. Keller Desideriu, asociat, cod numeric personal       dispus autorizarea, înmatricularea și înregistrarea datelor
1690812353941, aport la capital 100,00 RON, data         din declarația-tip pe propria răspundere pentru societatea
vărsării aportului 13.11.2007, echivalentul a 10 părți      comercială cu următoarele date:
sociale, reprezentând 50 % din capitalul social total, cota     - fondatori:
de participare la beneficii/pierderi de 50 %, domiciliat în     1. Nastase Cezar, asociat, cod numeric personal
Sânnicolau Mare, Str. Comloșului nr. 2, județul Timiș;      1730512272637, aport la capital 180,00 RON, data
              MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 672/1.II.2008              21

vărsării aportului 7.11.2007, echivalentul a 18 părți      dispus autorizarea, înmatricularea și înregistrarea datelor
sociale, reprezentând 90 % din capitalul social total, cota   din declarația-tip pe propria răspundere pentru societatea
de participare la beneficii/pierderi de 90 %, domiciliat în   comercială cu următoarele date:
localitatea Sânandrei nr. 686, județul Timiș;            - fondator: Dumitru Rodica, asociat unic, cod numeric
  2. Nastase Rodica, asociat, cod numeric personal       personal 2510530354786, aport la capital 200,00 RON,
27702173354806, aport la capital 20,00 RON, data        data vărsării aportului 14.11.2007, echivalentul a 20 părți
vărsării aportului 7.11.2007, echivalentul a 2 părți sociale,  sociale, reprezentând 100 % din capitalul social total,
reprezentând 10 % din capitalul social total, cota de      cota de participare la beneficii/pierderi de 100 %,
participare la beneficii/pierderi de 10 %, domiciliată în    domiciliată în Timișoara, str. Gheorghe Lazăr nr. 30-32,
localitatea Sânandrei nr. 686, județul Timiș;          sc. A1, et. 9, ap. 35, județul Timiș;
  - administratori persoane fizice:                - administrator persoană fizică:
  1. Nastase Cezar, cod numeric personal              Dumitru Rodica, cod numeric personal
1730512272637, data numirii 5.11.2007, durata          2510530354786, data numirii 14.11.2007, durata
mandatului nelimitată, având puteri conform actului
                                mandatului nelimitată, având puteri conform actului
constitutiv;
                                constitutiv;
  2. Nastase Rodica, cod numeric personal
                                  - denumire: REDCARPET FILM - S.R.L.;
27702173354806, data numirii 5.11.2007, durata
mandatului nelimitată, având puteri conform actului         - sediul social: Timișoara, str. Gheorghe Lazăr nr. 30-
constitutiv;                          32, sc. A1, et. 9, ap. 35, camera 2, județul Timiș;
  -denumire: CONSTRUCT EKLES - S.R.L.;               - domeniul principal de activitate: grupa CAEN 921 -
  - sediul social: satul Sânandrei, comuna Sinandrei nr.    activități cinematografice și video;
748/A, județul Timiș;                        - activitatea principală: cod CAEN 9211 - producția de
  - domeniul principal de activitate: grupa CAEN 454 -     filme cinematografice și video;
lucrări de finisare;                        - capital social subscris: 200,00 RON, vărsat integral;
  - activitatea principală: cod CAEN 4542 - lucrări de     capitalul social este divizat în 20 părți sociale a 10,00
tâmplărie și dulgherie;                     RON fiecare;
  - capital social subscris: 200,00 RON, vărsat integral;     - durata de funcționare: nelimitată;
capitalul social este divizat în 20 părți sociale a 10,00      - cod unic de înregistrare: 22759860;
RON fiecare;                            - număr de ordine în registrul comerțului:
  - durata de funcționare: nelimitată;             J 35/4236/2007.
  - cod unic de înregistrare: 22759851;              Prezenta încheiere a rămas irevocabilă prin
  - număr de ordine în registrul comerțului:          renunțarea la recurs la data de 16.11.2007.
J 35/4234/2007.                            (41/312.830)
  Prezenta încheiere a rămas irevocabilă prin
renunțarea la recurs la data de 16.11.2007.                Societatea Comercială
   (40/312.829)                         BIOVERA - S.R.L., Timișoara, județul Timiș

      Societatea Comercială
    REDCARPET FILM - S.R.L., Timișoara                     MINISTERUL JUSTIȚIEI
        județul Timiș
                                          TRIBUNALUL TIMIȘ
         MINISTERUL JUSTIȚIEI
                                     EXTRAS AL ÎNCHEIERII NR. 15420
          TRIBUNALUL TIMIȘ                      din 16 noiembrie 2007
                                  Judecător delegat
     EXTRAS AL ÎNCHEIERII NR. 15419              la Oficiul Registrului
        din 16 noiembrie 2007                Comerțului de pe lângă
                                  Tribunalul Timiș        - Seculi Casiana
  Judecător delegat
                                  Referent la Oficiul
  la Oficiul Registrului
  Comerțului de pe lângă                     Registrului Comerțului
  Tribunalul Timiș        - Seculi Casiana        de pe lângă
  Referent la Oficiul                       Tribunalul Timiș        - Huțanu Livia
  Registrului Comerțului                     În baza cererii nr. 33307 din data de 14.11.2007 și a
  de pe lângă                         actelor doveditoare depuse, judecătorul delegat la Oficiul
  Tribunalul Timiș        - Huțanu Livia        Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Timiș a
  În baza cererii nr. 33299 din data de 14.11.2007 și a    dispus autorizarea, înmatricularea și înregistrarea datelor
actelor doveditoare depuse, judecătorul delegat la Oficiul   din declarația-tip pe propria răspundere pentru societatea
Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Timiș a      comercială cu următoarele date:
  22           MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 672/1.II.2008

  - fondatori:                         Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Timiș a
  1. Albu Alina, asociat, cod numeric personal         dispus autorizarea, înmatricularea și înregistrarea datelor
2800706350041, aport la capital 125,00 RON, data        din declarația-tip pe propria răspundere pentru societatea
vărsării aportului 9.11.2007, echivalentul a 5 părți sociale,  comercială cu următoarele date:
reprezentând 50 % din capitalul social total, cota de        - fondator: Dumuță Valentin Sorin, asociat unic, cod
participare la beneficii/pierderi de 50 %, domiciliată în    numeric personal 1710603353959, aport la capital
Timișoara, str. Bucegi nr. 4, ap. 19, județul Timiș;      200,00 RON, data vărsării aportului 12.11.2007,
  2. Albu Bogdan, asociat, cod numeric personal        echivalentul a 20 părți sociale, reprezentând 100 % din
1790801323911, aport la capital 125,00 RON, data        capitalul social total, cota de participare la
vărsării aportului 9.11.2007, echivalentul a 5 părți sociale,  beneficii/pierderi de 100 %, domiciliat în localitatea
reprezentând 50 % din capitalul social total, cota de      Sânnicolau Mare, str. Oituz nr. 6, județul Timiș;
participare la beneficii/pierderi de 50 %, domiciliat în      - administrator persoană fizică:
Sibiu, Aleea Petuniei nr. 3, bl. 4, sc. C, ap. 46, județul     Dumuță Valentin Sorin, cod numeric personal
Sibiu;                             1710603353959, data numirii 12.11.2007, durata
  - administratori persoane fizice:              mandatului nelimitată, având puteri conform actului
  1. Albu Alina, cod numeric personal 2800706350041,      constitutiv;
data numirii 30.10.2007, durata mandatului nelimitată,       - denumire: DIANA & DANIEL - S.R.L.;
având puteri conform actului constitutiv;              - sediul social: orașul Sânnicolau Mare, str. Oituz nr. 6,
  2. Albu Bogdan, cod numeric personal             județul Timiș;
1790801323911, data numirii 30.10.2007, durata
                                  - domeniul principal de activitate: grupa CAEN 602 -
mandatului nelimitată, având puteri conform actului
                                alte transporturi terestre;
constitutiv;
                                  - activitatea principală: cod CAEN 6024 - transporturi
  - denumire: BIOVERA - S.R.L.;
                                rutiere de mărfuri;
  - sediul social: Timișoara, str. Bucegi nr. 4, ap. 19,
județul Timiș;                           - capital social subscris: 200,00 RON, vărsat integral;
  - domeniul principal de activitate: grupa CAEN 526 -     capitalul social este divizat în 20 părți sociale a 10,00
comerț cu amănuntul neefectuat prin magazine;          RON fiecare;
  - activitatea principală: cod CAEN 5261 - comerț cu       - durata de funcționare: nelimitată;
amănuntul prin corespondență;                    - cod unic de înregistrare: 22759983;
  - capital social subscris: 250,00 RON, vărsat integral;     - număr de ordine în registrul comerțului:
capitalul social este divizat în 10 părți sociale a 25,00    J 35/4238/2007.
RON fiecare;                            Prezenta încheiere a rămas irevocabilă prin
  - durata de funcționare: nelimitată;             renunțarea la recurs la data de 16.11.2007.
  - cod unic de înregistrare: 22759878;               (43/312.832)
  - număr de ordine în registrul comerțului:
J 35/4237/2007.                              Societatea Comercială
  Prezenta încheiere a rămas irevocabilă prin          ROSALINDA - S.R.L., Timișoara, județul Timiș
renunțarea la recurs la data de 16.11.2007.
   (42/312.831)
                                          MINISTERUL JUSTIȚIEI
      Societatea Comercială
  DIANA & DANIEL - S.R.L., Sânnicolau Mare                     TRIBUNALUL TIMIȘ
        județul Timiș
                                     EXTRAS AL ÎNCHEIERII NR. 15422
         MINISTERUL JUSTIȚIEI                     din 16 noiembrie 2007
          TRIBUNALUL TIMIȘ
                                  Judecător delegat
     EXTRAS AL ÎNCHEIERII NR. 15421              la Oficiul Registrului
                                  Comerțului de pe lângă
        din 16 noiembrie 2007                Tribunalul Timiș        - Seculi Casiana
  Judecător delegat                        Referent la Oficiul
  la Oficiul Registrului                     Registrului Comerțului
  Comerțului de pe lângă                     de pe lângă
  Tribunalul Timiș        - Seculi Casiana        Tribunalul Timiș        - Huțanu Livia
  Referent la Oficiul                       În baza cererii nr. 33319 din data de 14.11.2007 și a
  Registrului Comerțului                    actelor doveditoare depuse, judecătorul delegat la Oficiul
  de pe lângă                         Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Timiș a
  Tribunalul Timiș        - Huțanu Livia        dispus autorizarea, înmatricularea și înregistrarea datelor
  În baza cererii nr. 33313 din data de 14.11.2007 și a    din declarația-tip pe propria răspundere pentru societatea
actelor doveditoare depuse, judecătorul delegat la Oficiul   comercială cu următoarele date:
              MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 672/1.II.2008                23

  - fondatori:                          Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Timiș a
  1. Danu Emanoil, asociat, cod numeric personal         dispus autorizarea, înmatricularea și înregistrarea datelor
1551201354732, aport la capital 100,00 RON, data          din declarația-tip pe propria răspundere pentru societatea
vărsării aportului 13.11.2007, echivalentul a 10 părți       comercială cu următoarele date:
sociale, reprezentând 50 % din capitalul social total, cota      - fondatori:
de participare la beneficii/pierderi de 50 %, domiciliat în      1. Lettau Helmut Ernst Friedrich, asociat, aport la
localitatea Sacosu Turcesc nr. 234, județul Timiș;         capital 140.00 RON, din care 59.11 $, data vărsării
  2. Danu Adriana Luci, asociat, cod numeric personal       aportului 26.10.2007, echivalând cu 14 părți sociale,
2630321354850, aport la capital 100,00 RON, data          reprezentând 70 % din capitalul social total, cota de
vărsării aportului 13.11.2007, echivalentul a 10 părți       participare la beneficii/pierderi de 70 %, domiciliat în
sociale, reprezentând 50 % din capitalul social total, cota    Germania, localitatea Gebesee, str. Muhlstrasse, nr. 22;
de participare la beneficii/pierderi de 50 %, domiciliată în      2. Dobre Bianca Maria, asociat, cod numeric personal
localitatea Sacosu Turcesc nr. 234, județul Timiș;         2800422114541, aport la capital 60.00 RON, data vărsării
  - administrator persoană fizică:                aportului 26.10.2007, echivalând cu 6 părți sociale,
  Danu Adriana Luci, cod numeric personal             reprezentând 30 % din capitalul social total, cota de
                                  participare la beneficii/pierderi de 30 %, domiciliată în
2630321354850, data numirii 12.11.2007, durata
                                  localitatea Anina, str. Birou Virgil, bl. 14, ap. 2, județul
mandatului nelimitată, având puteri conform actului
                                  Caraș-Severin;
constitutiv;                              - administrator persoană fizică: Lettau Helmut Ernst
  - denumire: ROSALINDA - S.R.L.;                 Friedrich, data numirii 25.10.2007, durata mandatului
  - sediul social: Timișoara, bd. Cetății nr. 62, sc. A, et. 3,  nelimitată, având puteri conform act constitutiv;
ap. 16, județul Timiș;                         - denumirea: BANATER ALTENHILFE - S.R.L.;
  - domeniul principal de activitate: grupa CAEN 521 -        - sediul social: satul Gelu, comuna Varias, nr. 246,
comerț cu amănuntul în magazine nespecializate;          camera 5, județul Timiș;
  - activitatea principală: cod CAEN 5211 - comerț cu         - domeniul principal de activitate: grupa CAEN 747 -
amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare          activități de întreținere și curățare a clădirilor;
predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun;         - activitatea principală: cod CAEN 7470 - activități de
  - capital social subscris: 200,00 RON, vărsat integral;     întreținere și curățare a clădirilor;
capitalul social este divizat în 20 părți sociale a 10,00       - capitalul social subscris: 200.00 RON, integral vărsat,
RON fiecare;                            din care: 60.00 RON, 59.11 $; capitalul social este divizat
  - durata de funcționare: nelimitată;              în 20 părți sociale a 10.00 RON fiecare;
  - cod unic de înregistrare: 22759886;                - durata de funcționare: nelimitată;
  - număr de ordine în registrul comerțului:             - cod unic de înregistrare: 22759991;
J 35/4240/2007.                            - număr de ordine în registrul comerțului:
  Prezenta încheiere a rămas irevocabilă prin           J 35/4242/2007.
renunțarea la recurs la data de 16.11.2007.              Prezenta încheiere a rămas irevocabilă prin renunțare
   (44/312.833)                         la recurs la data de 16.11.2007.
                                     (45/312.834)
     Societatea Comercială
  BANATER ALTENHILFE - S.R.L., satul Gelu                   Societatea Comercială
    comuna Varias, județul Timiș                 M’EDY - S.R.L., satul Chisoda, comuna Giroc
                                           județul Timiș

          MINISTERUL JUSTIȚIEI
                                           MINISTERUL JUSTIȚIEI

  OFICIUL REGISTRULUI COMERȚULUI DE PE LÂNGĂ
                                    OFICIUL REGISTRULUI COMERȚULUI DE PE LÂNGĂ
         TRIBUNALUL TIMIȘ
                                           TRIBUNALUL TIMIȘ

     EXTRAS AL ÎNCHEIERII NR. 15423                   EXTRAS AL ÎNCHEIERII NR. 15508
        din 16 noiembrie 2007                       din 19 noiembrie 2007
  Judecător delegat                         Judecător delegat
  la Oficiul Registrului                       la Oficiul Registrului
  Comerțului de pe lângă                       Comerțului de pe lângă
  Tribunalul Timiș         - Seculi Casiana         Tribunalul Timiș        - Miculit Mariana
  Referent                              Referent
  la Oficiul Registrului                       la Oficiul Registrului
  Comerțului de pe lângă                       Comerțului de pe lângă
  Tribunalul Timiș         - Huțanu Livia          Tribunalul Timiș        - Dobi Carmen
  În baza cererii nr. 33320 din data de 14.11.2007 și a       În baza cererii nr. 33357 din data de 15.11.2007 și a
actelor doveditoare depuse, judecătorul delegat la Oficiul     actelor doveditoare depuse, judecătorul delegat la Oficiul
  24           MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 672/1.II.2008

Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Timiș a      Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Timiș a
dispus autorizarea, înmatricularea și înregistrarea datelor   dispus autorizarea, înmatricularea și înregistrarea datelor
din declarația-tip pe propria răspundere pentru societatea   din declarația-tip pe propria răspundere pentru societatea
comercială cu următoarele date:                 comercială cu următoarele date:
  - fondatori:                          - fondatori:
  1. Chifuleac Mihai Vasile, asociat, cod numeric         1. Dupuis Patrick Y.M.M., asociat, aport la capital
personal 1780909354779, aport la capital 100.00 RON,      190.00 RON, din care 80.50 $, data vărsării aportului
data vărsării aportului 14.11.2007, echivalând cu 10 părți   15.11.2007, echivalând cu 19 părți sociale, reprezentând
sociale, reprezentând 50 % din capitalul social total, cota   95 % din capitalul social total, cota de participare la
de participare la beneficii/pierderi de 50 %, domiciliat în   beneficii/pierderi de 95 %, domiciliat în Belgia, localitatea
localitatea Chisoda, str. Oituz, nr. 42, județul Timiș;     6023 Charleroi, str. Rue de Marcinelle, nr. 90;
  2. Chifuleac Mona Ligia Elena, asociat, cod numeric       2. Motocan Ovidiu Călin, asociat, cod numeric
personal 2820710350061, aport la capital 100.00 RON,      personal 1820203350031, aport la capital 10.00 RON,
data vărsării aportului 14.11.2007, echivalând cu 10 părți   data vărsării aportului 15.11.2007, echivalând cu 1 părți
sociale, reprezentând 50 % din capitalul social total, cota   sociale, reprezentând 5 % din capitalul social total, cota
de participare la beneficii/pierderi de 50 %, domiciliată în  de participare la beneficii/pierderi de 5 %, domiciliat în
localitatea Chisoda, str. Oituz, nr. 42, județul Timiș;     Timișoara, str. Cerna, nr. 12, ap. 19, județul Timiș;
  - administrator persoană fizică: Chifuleac Mihai Vasile,    - administrator persoană fizică: Dupuis Patrick Y.M.M.,
cod numeric personal 1780909354779, data numirii        data numirii 13.11.2007, durata mandatului nelimitată,
14.11.2007, durata mandatului nelimitată, având puteri     având puteri conform act constitutiv;
conform act constitutiv;                      - denumirea: MODITA - S.R.L.;
  - denumirea: M’EDY - S.R.L.;                  - sediul social: Timișoara, str. Cerna, nr. 12, camera 1,
  - sediul social: satul Chisoda, comuna Giroc, str. Oituz,  et. 1, ap. 19, județul Timiș;
nr. 42, județul Timiș;                       - domeniul principal de activitate: grupa CAEN 554 -
  - domeniul principal de activitate: grupa CAEN 502 -
                                baruri;
întreținerea și repararea autovehiculelor;
                                  - activitatea principală: cod CAEN 5540 - baruri.
  - activitatea principală: cod CAEN 5020 - întreținerea și
                                  Capitalul social: Capitalul social subscris este de
repararea autovehiculelor;
                                200.00 RON, integral vărsat, din care: 10.00 RON,
  - capitalul social subscris: 200.00 RON, vărsat integral;
                                80.50 $; numărul total de părți sociale: 20; valoarea unei
capitalul social este divizat în 20 părți sociale a 10.00
RON fiecare;                          părți sociale: 10.00 RON.
  - durata de funcționare: nelimitată;              - durata de funcționare: nelimitată;
  - cod unic de înregistrare: 22769499;              - cod unic de înregistrare: 22777971;
  - număr de ordine în registrul comerțului:           - număr de ordine în registrul comerțului:
J 35/4254/2007.                         J 35/4286/2007.
  Prezenta încheiere a rămas irevocabilă prin renunțare      Prezenta încheiere a rămas irevocabilă prin renunțare
la recurs la data de 19.11.2007.                la recurs la data de 20.11.2007.
   (46/312.835)                          (47/312.836)

      Societatea Comercială                      Societatea Comercială
  MODITA - S.R.L., Timișoara, județul Timiș             MECRIDA - S.R.L., Deta, județul Timiș


         MINISTERUL JUSTIȚIEI                      MINISTERUL JUSTIȚIEI


  OFICIUL REGISTRULUI COMERȚULUI DE PE LÂNGĂ           OFICIUL REGISTRULUI COMERȚULUI DE PE LÂNGĂ
         TRIBUNALUL TIMIȘ                        TRIBUNALUL TIMIȘ


     EXTRAS AL ÎNCHEIERII NR. 15608                 EXTRAS AL ÎNCHEIERII NR. 15509
        din 20 noiembrie 2007                      din 19 noiembrie 2007
  Judecător delegat                        Judecător delegat
  la Oficiul Registrului                     la Oficiul Registrului
  Comerțului de pe lângă                     Comerțului de pe lângă
  Tribunalul Timiș        - Pokker Adina         Tribunalul Timiș        - Miculit Mariana
  Referent                            Referent
  la Oficiul Registrului                     la Oficiul Registrului
  Comerțului de pe lângă                     Comerțului de pe lângă
  Tribunalul Timiș        - Dobi Carmen          Tribunalul Timiș        - Dobi Carmen
  În baza cererii nr. 33365 din data de 15.11.2007 și a      În baza cererii nr. 33379 din data de 15.11.2007 și a
actelor doveditoare depuse, judecătorul delegat la Oficiul   actelor doveditoare depuse, judecătorul delegat la Oficiul
              MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 672/1.II.2008               25

Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Timiș a      din declarația-tip pe propria răspundere pentru societatea
dispus autorizarea, înmatricularea și înregistrarea datelor   comercială cu următoarele date:
din declarația-tip pe propria răspundere pentru societatea     - fondator: Dresch Bernhard Franz, asociat unic, aport
comercială cu următoarele date:                 la capital 200.00 RON, din care 86.09 $, data vărsării
  - fondator: Budur Toma, asociat unic, cod numeric      aportului 9.11.2007, echivalând cu 20 părți sociale,
personal 1580924350311, aport la capital 200.00 RON,      reprezentând 100 % capitalul social total, cota de
data vărsării aportului 9.11.2007, echivalând cu 20 părți    participare la beneficii/pierderi de 100 %, domiciliat în
sociale, reprezentând 100 % capitalul social total, cota de   Germania, localitatea Obergriesbach, str. Erlenweg, nr. 3;
participare la beneficii/pierderi de 100 %, domiciliat în      - administrator persoană fizică: Dresch Bernhard
Timișoara, str. Lisabona, nr. 5/3, ap. 2, județul Timiș;    Franz, data numirii 9.11.2007, durata mandatului
  - administrator persoană fizică: Merlusca Daniela      nelimitată, având puteri conform act constitutiv;
Maria, cod numeric personal 2810823351994, domiciliată       - denumirea: WECOTERM INTERNAȚIONAL - S.R.L.;
în localitatea Moravița, nr. 7, județul Timiș, data numirii     - sediul social: municipiul Lugoj, str. Vlad Țepeș, nr. 9,
8.11.2007, durata mandatului nelimitată, având puteri      județul Timiș;
conform act constitutiv;                      - domeniul principal de activitate: grupa CAEN 282 -
  - denumirea: MECRIDA - S.R.L.;               producție de rezervoare, cisterne și containere metalice;
  - sediul social: oraș Deta, zona Târgu Mare, bl. A2, et.  producție de radiatoare și cazane pentru încălzire
2, ap. 10, județul Timiș;                    centrală;
  - domeniul principal de activitate: grupa CAEN 521 -      - activitatea principală: cod CAEN 2822 - producție de
comerț cu amănuntul în magazine nespecializate;         radiatoare și cazane pentru încălzire centrală;
  - activitatea principală: cod CAEN 5211 - comerț cu       - capitalul social subscris: 200.00 RON, integral vărsat,
amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare        din care: 86.09 $; numărul total de părți sociale: 20;
predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun;
                                valoarea unei părți sociale: 10.00 RON;
  - capitalul social subscris: 200.00 RON, vărsat integral;
                                  - durata de funcționare: nelimitată;
capitalul social este divizat în 20 părți sociale a 10.00
                                  - cod unic de înregistrare: 22769553;
RON fiecare;
                                  - număr de ordine în registrul comerțului:
  - durata de funcționare: nelimitată;
                                J 35/4256/2007.
  - cod unic de înregistrare: 22769600;
                                  Prezenta încheiere a rămas irevocabilă prin renunțare
  - număr de ordine în registrul comerțului:
J 35/4255/2007.                         la recurs la data de 19.11.2007.
  Prezenta încheiere a rămas irevocabilă prin renunțare       (49/312.838)
la recurs la data de 19.11.2007.
                                      Societatea Comercială
   (48/312.837)
                                   PERFECT BEAUTY - S.R.L., Timișoara
     Societatea Comercială                         județul Timiș
 WECOTERM INTERNAȚIONAL - S.R.L., Lugoj
       județul Timiș                            MINISTERUL JUSTIȚIEI


         MINISTERUL JUSTIȚIEI               OFICIUL REGISTRULUI COMERȚULUI DE PE LÂNGĂ
                                         TRIBUNALUL TIMIȘ
  OFICIUL REGISTRULUI COMERȚULUI DE PE LÂNGĂ
         TRIBUNALUL TIMIȘ                    EXTRAS AL ÎNCHEIERII NR. 15511
                                        din 19 noiembrie 2007
     EXTRAS AL ÎNCHEIERII NR. 15510
                                  Judecător delegat
        din 19 noiembrie 2007                la Oficiul Registrului
  Judecător delegat                        Comerțului de pe lângă
  la Oficiul Registrului                     Tribunalul Timiș        - Miculit Mariana
  Comerțului de pe lângă                     Referent
  Tribunalul Timiș        - Miculit Mariana        la Oficiul Registrului
  Referent                            Comerțului de pe lângă
  la Oficiul Registrului                     Tribunalul Timiș        - Dobi Carmen
  Comerțului de pe lângă                     În baza cererii nr. 33429 din data de 15.11.2007 și a
  Tribunalul Timiș        - Dobi Carmen        actelor doveditoare depuse, judecătorul delegat la Oficiul
  În baza cererii nr. 33404 din data de 15.11.2007 și a    Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Timiș a
actelor doveditoare depuse, judecătorul delegat la Oficiul   dispus autorizarea, înmatricularea și înregistrarea datelor
Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Timiș a      din declarația-tip pe propria răspundere pentru societatea
dispus autorizarea, înmatricularea și înregistrarea datelor   comercială cu următoarele date:
  26           MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 672/1.II.2008

  - fondator: Mocan Alina Iuliana, asociat unic, cod     sociale, reprezentând 50 % din capitalul social total, cota
numeric personal 2810414270856, aport la capital        de participare la beneficii/pierderi de 50 %, domiciliat în
200.00 RON, data vărsării aportului 15.11.2007,         Timișoara, str. Vasile Lucaciu, nr. 18, et. 3, ap. 13, județul
echivalând cu 20 părți sociale, reprezentând 100 %       Timiș;
capitalul social total, cota de participare la           2. Trîmbițaș Georgeta, asociat, cod numeric personal
beneficii/pierderi de 100 %, domiciliată în Timișoara, str.   256112434834, aport la capital 100.00 RON, data vărsării
Ion Ionescu de la Brad, bl. A66, sc. A, ap. 7, județul Timiș;  aportului 15.11.2007, echivalând cu 10 părți sociale,
  - administrator persoană fizică: Mocan Alina Iuliana,    reprezentând 50 % din capitalul social total, cota de
cod numeric personal 2810414270856, data numirii        participare la beneficii/pierderi de 50 %, domiciliată în
15.11.2007, durata mandatului nelimitată, având puteri     Timișoara, str. București, nr. 19, sc. A, ap. 7, județul Timiș;
conform act constitutiv;                      - administrator persoană fizică: Rădulescu Gheorghe,
  - denumirea: PERFECT BEAUTY - S.R.L.;            cod numeric personal 1560203354831, data numirii
                                14.11.2007, durata mandatului nelimitată, având puteri
  - sediul social: Timișoara, Calea Șagului, bl. B9, sc. B,
                                conform act constitutiv;
parter, ap. 2, județul Timiș;
                                  - denumirea: SIMETRIC - S.R.L.;
  - domeniul principal de activitate: grupa CAEN 930 -      - sediul social: Timișoara, str. Martir Miroslav Todorov,
alte activități de servicii;                  nr. 2, județul Timiș;
  - activitatea principală: cod CAEN 9302 - coafură și      - domeniul principal de activitate: grupa CAEN 742 -
alte activități de înfrumusețare;                activități de arhitectură, inginerie și servicii de consultanță
  - capitalul social subscris: 200.00 RON, vărsat integral;  tehnică legate de acestea;
capitalul social este divizat în 20 părți sociale a 10.00      - activitatea principală: cod CAEN 7420 - activități de
RON fiecare;                          arhitectură, inginerie și servicii de consultanță tehnică
  - durata de funcționare: nelimitată;            legate de acestea;
  - cod unic de înregistrare: 22769502;              - capitalul social subscris: 200.00 RON, vărsat integral;
  - număr de ordine în registrul comerțului:         capitalul social este divizat în 20 părți sociale a 10.00
J 35/4257/2007.                         RON fiecare;
  Prezenta încheiere a rămas irevocabilă prin renunțare      - durata de funcționare: nelimitată;
la recurs la data de 19.11.2007.                  - cod unic de înregistrare: 22769510;
   (50/312.839)                         - număr de ordine în registrul comerțului:
                                J 35/4259/2007.
      Societatea Comercială                  Prezenta încheiere a rămas irevocabilă prin renunțare
  SIMETRIC - S.R.L., Timișoara, județul Timiș         la recurs la data de 19.11.2007.
                                   (51/312.840)
         MINISTERUL JUSTIȚIEI                   Societatea Comercială
                                  COMPANY NAEL NAEL - S.R.L., Timișoara
                                        județul Timiș
  OFICIUL REGISTRULUI COMERȚULUI DE PE LÂNGĂ
         TRIBUNALUL TIMIȘ
                                          MINISTERUL JUSTIȚIEI
     EXTRAS AL ÎNCHEIERII NR. 15513
        din 19 noiembrie 2007                OFICIUL REGISTRULUI COMERȚULUI DE PE LÂNGĂ
                                         TRIBUNALUL TIMIȘ
  Judecător delegat
  la Oficiul Registrului
                                     EXTRAS AL ÎNCHEIERII NR. 15514
  Comerțului de pe lângă
  Tribunalul Timiș        - Miculit Mariana              din 19 noiembrie 2007
  Referent                            Judecător delegat
  la Oficiul Registrului                     la Oficiul Registrului
  Comerțului de pe lângă                     Comerțului de pe lângă
  Tribunalul Timiș        - Dobi Carmen          Tribunalul Timiș         - Miculit Mariana
  În baza cererii nr. 33460 din data de 15.11.2007 și a      Referent
actelor doveditoare depuse, judecătorul delegat la Oficiul     la Oficiul Registrului
Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Timiș a       Comerțului de pe lângă
dispus autorizarea, înmatricularea și înregistrarea datelor    Tribunalul Timiș         - Dobi Carmen
din declarația-tip pe propria răspundere pentru societatea     În baza cererii nr. 33473 din data de 15.11.2007 și a
comercială cu următoarele date:                 actelor doveditoare depuse, judecătorul delegat la Oficiul
  - fondatori:                         Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Timiș a
  1. Rădulescu Gheorghe, asociat, cod numeric         dispus autorizarea, înmatricularea și înregistrarea datelor
personal 1560203354831, aport la capital 100.00 RON,      din declarația-tip pe propria răspundere pentru societatea
data vărsării aportului 15.11.2007, echivalând cu 10 părți   comercială cu următoarele date:
              MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 672/1.II.2008               27

  - fondatori:                         Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Neamț a
  1. Radu Gheorghe Sebastian, asociat, cod numeric       dispus autorizarea, înmatricularea și înregistrarea datelor
personal 1800414350012, aport la capital 100.00 RON,       din declarația-tip pe propria răspundere pentru societatea
data vărsării aportului 15.11.2007, echivalând cu 10 părți    comercială cu următoarele date:
sociale, reprezentând 50 % din capitalul social total, cota     - fondator: Mărtinaș Mariana, asociat unic, cod
de participare la beneficii/pierderi de 50 %, domiciliat în    numeric personal 2700406272687, aport la capital
Timișoara, str. Vlădeasa, nr. 10, bl. 106, et. 2, ap. 6,     200.00 RON, echivalând cu 20 părți sociale,
județul Timiș;                          reprezentând 100 % capitalul social total, cota de
  2. Seiman Mirabela Marinela, asociat, cod numeric       participare la beneficii/pierderi de 100 %, domiciliată în
personal 2871215350026, aport la capital 100.00 RON,       localitatea Roman, Str. Trandafirilor, bl. 2, sc. A, ap. 2,
data vărsării aportului 15.11.2007, echivalând cu 10 părți    județul Neamț;
sociale, reprezentând 50 % din capitalul social total, cota     - administrator persoană fizică: Mărtinaș Mariana, cod
de participare la beneficii/pierderi de 50 %, domiciliată în   numeric personal 2700406272687, data numirii
localitatea Giroc, str. Birzava, nr. 14, județul Timiș;      22.11.2007, durata mandatului nelimitată, având puteri
  - administratori persoane fizice:               depline;
  1. Radu Gheorghe Sebastian, cod numeric personal
                                   - denumirea: EURO MOLDOVA - S.R.L.;
1800414350012, data numirii 14.11.2007, durata
                                   - sediul social: municipiul Roman, Str. Rahovei, bl. 6,
mandatului nelimitată, având puteri conform act
constitutiv;                           sc. D, et. 3, ap. 66, județul Neamț;
  2. Seiman Mirabela Marinela, ascod numeric personal       - domeniul principal de activitate: grupa CAEN 521 -
2871215350026, data numirii 14.11.2007, durata          comerț cu amănuntul în magazine nespecializate;
mandatului nelimitată, având puteri conform act           - activitatea principală: cod CAEN 5212 - comerț cu
constitutiv;                           amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare
  - denumirea: COMPANY NAEL NAEL - S.R.L.;           predominantă de produse nealimentare;
  - sediul social: Timișoara, str. Vlădeasa, nr. 10, bl. 106,   - capitalul social subscris: 200.00 RON, vărsat integral;
et. 2, ap. 6, județul Timiș;                   capitalul social este divizat în 20 părți sociale a 10.00
  - domeniul principal de activitate: grupa CAEN 524 -     RON fiecare;
comerț cu amănuntul, în magazine specializate, cu alte        - durata de funcționare: nelimitată;
produse neclasificate în altă parte;                 - cod unic de înregistrare: 22796345;
  - activitatea principală: cod CAEN 5242 - comerț cu       - număr de ordine în registrul comerțului:
amănuntul cu îmbrăcăminte;                    J 27/1555/2007.
  - capitalul social subscris: 200.00 RON, vărsat integral;     (53/313.399)
capitalul social este divizat în 20 părți sociale a 10.00
RON fiecare;                                 Societatea Comercială
  - durata de funcționare: nelimitată;                 AGRO NOVA - S.R.L., Piatra-Neamț
  - cod unic de înregistrare: 22769529;                     județul Neamț
  - număr de ordine în registrul comerțului:
J 35/4260/2007.
  Prezenta încheiere a rămas irevocabilă prin renunțare              TRIBUNALUL NEAMȚ
la recurs la data de 19.11.2007.
   (52/312.841)                            EXTRAS AL ÎNCHEIERII NR. IJ 6222
                                         din 22 noiembrie 2007
       Societatea Comercială
     EURO MOLDOVA - S.R.L., Roman                Judecător delegat
         județul Neamț                   la Oficiul Registrului
                                   Comerțului de pe lângă
                                   Tribunalul Neamț        - Neculai Topliceanu
          TRIBUNALUL NEAMȚ
                                   Referent la Oficiul
                                   Registrului Comerțului
    EXTRAS AL ÎNCHEIERII NR. IJ 6225
                                   de pe lângă
        din 22 noiembrie 2007                Tribunalul Neamț        - Elena Cernat
  Judecător delegat                         În baza cererii nr. 44026 din data de 21.11.2007 și a
  la Oficiul Registrului                     actelor doveditoare depuse, judecătorul delegat la Oficiul
  Comerțului de pe lângă                     Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Neamț a
  Tribunalul Neamț         - Neculai Topliceanu     dispus autorizarea, înmatricularea și înregistrarea datelor
  Referent la Oficiul                      din declarația-tip pe propria răspundere pentru societatea
  Registrului Comerțului                     comercială cu următoarele date:
  de pe lângă                            - fondatori:
  Tribunalul Neamț         - Elena Cernat          1. Latschenberger Alfred, asociat, aport la capital
  În baza cererii nr. 43989 din data de 20.11.2007 și a     190.00 RON, echivalând cu 19 părți sociale,
actelor doveditoare depuse, judecătorul delegat la Oficiul    reprezentând 95 % din capitalul social total, cota de
  28           MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 672/1.II.2008

participare la beneficii/pierderi de 95 %, domiciliat în      - fondatori:
Austria, localitatea Biberbach, str. Leiten, nr. 54;        1. Caramatescu Andreea Brîndușa, asociat, cod
  2. Steinbichler Christian, asociat, aport la capital 10.00  numeric personal 2810228270011, aport la capital 100.00
RON, echivalând cu 1 părți sociale, reprezentând 5 % din     RON, echivalând cu 10 părți sociale, reprezentând 50 %
capitalul social total, cota de participare la          din capitalul social total, cota de participare la
beneficii/pierderi de 5 %, domiciliat în Austria, localitatea  beneficii/pierderi de 50 %, domiciliată în localitatea
Biberbach, str. Am Hang, nr. 381;                Piatra-Neamț, Aleea Paltinilor, nr. 3, bl. B2, sc. F, et. 1, ap.
  - administratori persoane fizice:              91, județul Neamț;
  1. Latschenberger Alfred, data numirii 22.11.2007,       2. Niță Vasile Adrian, asociat, cod numeric personal
durata mandatului nelimitată, având puteri egale,        1801205270064, aport la capital 100.00 RON, echivalând
împreună;                            cu 10 părți sociale, reprezentând 50 % din capitalul social
  2. Burdea Ioan, cod numeric personal             total, cota de participare la beneficii/pierderi de 50 %,
1570113270586, domiciliat în localitatea Piatra-Neamț,      domiciliat în localitatea Piatra-Neamț, str. Petru Rareș, nr.
bd. Decebal, nr. 33, bl. I3, sc. C, ap. 35, județul Neamț,    54, bl. B10, sc. A, et. 1, ap. 7, județul Neamț;
durata mandatului nelimitată, având puteri egale,          - administratori persoane fizice:
împreună;                              1. Caramatescu Andreea Brîndușa, cod numeric
  - denumirea: AGRO NOVA - S.R.L.;               personal 2810228270011, data numirii 22.11.2007,
  - sediul social: municipiul Piatra-Neamț, bd. Decebal,    durata mandatului nelimitată, având puteri egale,
nr. 55, bl. 55, sc. B, ap. 37, județul Neamț;          împreună;
  - domeniul principal de activitate: grupa CAEN 011 -      2. Niță Vasile Adrian, cod numeric personal
cultivarea plantelor; grădinăritul destinat pieței;       1801205270064, data numirii 22.11.2007, durata
horticultură;                          mandatului nelimitată, având puteri egale, împreună;
  - activitatea principală: cod CAEN 0111 - cultivarea      - denumirea: DEEA IMOBILIARE - S.R.L.;
cerealelor, porumbului și a altor plante neclasificate în      - sediul social: municipiul Piatra-Neamț, str. Cuiejdi, nr.
altă parte;                           4, et. 2, județul Neamț;
  - capitalul social subscris: 200.00 RON, vărsat integral;    - domeniul principal de activitate: grupa CAEN 703 -
capitalul social este divizat în 20 părți sociale a 10.00    activități imobiliare pe bază de tarife sau contract;
RON fiecare;                            - activitatea principală: cod CAEN 7031 - agenții
  - durata de funcționare: nelimitată;             imobiliare;
  - cod unic de înregistrare: 22796329;              - capitalul social subscris: 200.00 RON, vărsat integral;
  - număr de ordine în registrul comerțului:          capitalul social este divizat în 20 părți sociale a 10.00
J 27/1552/2007.                         RON fiecare;
   (54/313.400)                         - durata de funcționare: nelimitată;
                                  - cod unic de înregistrare: 22796337;
      Societatea Comercială                  - număr de ordine în registrul comerțului:
   DEEA IMOBILIARE - S.R.L., Piatra-Neamț           J 27/1551/2007.
        județul Neamț                     (55/313.401)

                                       Societatea Comercială
          TRIBUNALUL NEAMȚ
                                     FORT N & A - S.R.L., Târgu Neamț
                                         județul Neamț
    EXTRAS AL ÎNCHEIERII NR. IJ 6221
        din 21 noiembrie 2007
                                           TRIBUNALUL NEAMȚ
  Judecător delegat
  la Oficiul Registrului                         EXTRAS AL ÎNCHEIERII NR. IJ 6223
  Comerțului de pe lângă
                                         din 22 noiembrie 2007
  Tribunalul Neamț        - Neculai Topliceanu
  Referent la Oficiul                       Judecător delegat
  Registrului Comerțului                      la Oficiul Registrului
  de pe lângă                           Comerțului de pe lângă
  Tribunalul Neamț        - Elena Cernat          Tribunalul Neamț         - Neculai Topliceanu
                                  Referent la Oficiul
  În baza cererii nr. 44064 din data de 21.11.2007 și a
                                  Registrului Comerțului
actelor doveditoare depuse, judecătorul delegat la Oficiul
                                  de pe lângă
Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Neamț a
                                  Tribunalul Neamț         - Elena Cernat
dispus autorizarea, înmatricularea și înregistrarea datelor
din declarația-tip pe propria răspundere pentru societatea     În baza cererii nr. 44064 din data de 21.11.2007 și a
comercială cu următoarele date:                 actelor doveditoare depuse, judecătorul delegat la Oficiul
             MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 672/1.II.2008               29

Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Neamț a       - fondator: Dochița Mihai, asociat unic, cod numeric
dispus autorizarea, înmatricularea și înregistrarea datelor  personal 1741103274800, aport la capital 200,00 RON,
din declarația-tip pe propria răspundere pentru societatea   echivalând cu 20 părți sociale, reprezentând 100 %
comercială cu următoarele date:                capitalul social total, cotă de participare la beneficii și
  - fondator: Tănase Nicoleta, asociat unic, cod numeric   pierderi de 100 %, domiciliat în localitatea satul Bălțătești,
personal 2681202274797, aport la capital 200.00 RON,      comuna Bălțătești, județul Neamț;
echivalând cu 20 păr    i sociale, reprezentând 100 %     - administrator persoană fizică: Dochița Mihai, cod
capitalul social total, cota de participare la         numeric personal 1741103274800, data numirii
beneficii/pierderi de 100 %, domiciliată în localitatea    22.11.2007, durata mandatului nelimitată, având puteri
Târgu Neamț, str. Comuna din Paris, nr. 16, județul      depline;
Neamț;                              - denumire: GABIFLOR COM - S.R.L.;
  - administrator persoană fizică: Tănase Nicoleta, cod     - sediul social: satul Bălțătești, comuna Bălțătești,
numeric personal 2681202274797, data numirii          județul Neamț;
22.11.2007, durata mandatului nelimitată, având puteri      - sedii secundare: 1. Punct de lucru, cu sediul în
depline;                            Bălțătești, județul Neamț;
  - denumirea: FORT N & A - S.R.L.;               - domeniul principal de activitate: grupa CAEN 526 -
  - sediul social: oraș Târgu Neamț, Str. 1 Decembrie     comerț cu amănuntul neefectuat prin magazine;
1918, nr. 16, județul Neamț;
                                 - activitatea principală: cod CAEN 5262 - comerț cu
  - domeniul principal de activitate: grupa CAEN 553 -
                                amănuntul prin standuri și piețe;
restaurante;
                                 - capitalul social subscris: 200,00 RON, vărsat integral;
  - activitatea principală: cod CAEN 5530 - restaurante;
                                capitalul social este divizat în 20 părți sociale a 10,00
  - capitalul social subscris: 200.00 RON, vărsat integral;
                                RON fiecare;
capitalul social este divizat în 20 părți sociale a 10.00
                                 - durata de funcționare: nelimitată;
RON fiecare;
                                 - cod unic de înregistrare: 22796361;
  - durata de funcționare: nelimitată;
                                 - număr de ordine în registrul comerțului:
  - cod unic de înregistrare: 22796353;
                                J 27/1554/2007.
  - număr de ordine în registrul comerțului:
J 27/1553/2007.                           (57/313.403)
   (56/313.402)
                                      Societatea Comercială
      Societatea Comercială                   RAMONA FLORINA - S.R.L., Mediaș
   GABIFLOR COM - S.R.L., satul Bălțătești                  județul Sibiu
    comuna Bălțătești, județul Neamț
                                         MINISTERUL JUSTIȚIEI
         MINISTERUL JUSTIȚIEI
                                  JUDECĂTORUL DELEGAT DE TRIBUNALUL SIBIU LA
          TRIBUNALUL NEAMȚ                    OFICIUL REGISTRULUI COMERȚULUI


    EXTRAS AL ÎNCHEIERII NR. IJ 6224            EXTRAS ÎNCHEIERE DE ÎNMATRICULARE NR. IJ
                                        6752
        din 22 noiembrie 2007
                                       din 13 septembrie 2007
  Judecător delegat
  la Oficiul Registrului                     Judecător delegat        - Șandru Mircea
  Comerțului de pe lângă                                      Nicolae
  Tribunalul Neamț        - Neculai Topliceanu      Referent            - Baciu Anca-
  Referent la Oficiul                                       Andreea
  Registrului Comerțului                     În baza cererii nr. 39006 din data de 4.09.2007 și a
  de pe lângă                         actelor doveditoare depuse, judecătorul delegat la Oficiul
  Tribunalul Neamț        - Elena Cernat        Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Sibiu a
  În baza cererii nr. 44104 din data de 21.11.2007 și a    dispus autorizarea, înmatricularea și înregistrarea datelor
actelor doveditoare depuse, judecătorul delegat la Oficiul   din declarația-tip pe propria răspundere pentru societatea
Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Neamț a     comercială cu următoarele date:
dispus autorizarea, înmatricularea și înregistrarea datelor    - număr de ordine în registrul comerțului:
din declarația-tip pe propria răspundere pentru societatea   J 32/1539/2007;
comercială cu următoarele date:                  - cod unic de înregistrare: 22410389;
  30            MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 672/1.II.2008

   - denumirea și formă juridică: RAMONA FLORINA -          - denumirea și formă juridică: DECOR DESIGN -
S.R.L.;                              S.R.L.;
   - sediul social: Mediaș, aleea Eforie nr. 10, bl. 3B, sc.     - sediul social: Valea Viilor, Str. Teilor nr. 104, județul
A, ap. 9, județul Sibiu;                      Sibiu;
   - durata de funcționare: nelimitată;                - durata de funcționare: nelimitată;
   - capitalul social subscris: 200 lei, din care vărsat: 200     - capitalul social subscris: 200 lei, din care vărsat: 200
lei;                                lei;
   - date de identificare fondatori:                 - date de identificare fondator: Covaci Ironim-Paul, în
   1. Hoza Elena, în calitate de asociat, născută la data    calitate de asociat unic, născut la data de 11.08.1983 în
de 1.07.1961 în localitatea Fânațe, județul Mureș,         localitatea Mediaș, județul Sibiu, cetățean român,
cetățean român, domiciliată în localitatea Mediaș, aleea      domiciliat în localitatea Valea Viilor nr. 104, județul Sibiu,
Eforie nr. 10, bl. 3, sc. A, ap. 9, județul Sibiu, telefon 0269,  identificat cu C.I. seria SB nr. 335515, eliberată de
fax 0269, identificată cu C.I. seria SB nr. 309809,        S.P.C.L.E.P. Copșa Mică, la data de 1.03.2007, cod
eliberată de S.P.C.L.E.P. Mediaș, la data de 12.07.2006,      numeric personal 1830811323949;
cod numeric personal 2610701011139;                   - activitatea principală: cod CAEN 4521 - construcții de
   2. Hodârnău Gabriela-Florina, în calitate de asociat,     clădiri și lucrări de geniu.
născută la data de 21.06.1986 în localitatea Alba Iulia,        Încheierea este irevocabilă de la data de 13
județul Alba, cetățean român, domiciliată în localitatea      septembrie 2007.
Mediaș, aleea Eforie nr. 10, bl. 3, sc. A, ap. 9, județul         (59/313.677)
Sibiu, identificată cu C.I. seria SB nr. 272525, eliberată de
Poliția Mediaș, la data de 29.06.2005, cod numeric               Societatea Comercială
personal 2860621015567;                          BIJOU - S.R.L., Mediaș, județul Sibiu
   - activitatea principală: cod CAEN 5242 - comerț cu
amănuntul cu îmbrăcăminte.
                                           MINISTERUL JUSTIȚIEI
   Încheierea este irevocabilă de la data de 13
septembrie 2007.
    (58/313.676)                          JUDECĂTORUL DELEGAT DE TRIBUNALUL SIBIU LA
                                        OFICIUL REGISTRULUI COMERȚULUI
       Societatea Comercială
    DECOR DESIGN - S.R.L., Valea Viilor            EXTRAS ÎNCHEIERE DE ÎNMATRICULARE NR. IJ
         județul Sibiu                           6969
                                         din 21 septembrie 2007
          MINISTERUL JUSTIȚIEI
                                   Judecător delegat         - Șandru Mircea
                                                     Nicolae
  JUDECĂTORUL DELEGAT DE TRIBUNALUL SIBIU LA            Referent             - Baciu Anca-
      OFICIUL REGISTRULUI COMERȚULUI                                Andreea
                                    În baza cererii nr. 39681 din data de 11.09.2007 și a
EXTRAS ÎNCHEIERE DE ÎNMATRICULARE NR. IJ              actelor doveditoare depuse, judecătorul delegat la Oficiul
         6751                       Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Sibiu a
        din 13 septembrie 2007               dispus autorizarea, înmatricularea și înregistrarea datelor
                                  din declarația-tip pe propria răspundere pentru societatea
  Judecător delegat         - Șandru Mircea
                                  comercială cu următoarele date:
                    Nicolae
                                    - număr de ordine în registrul comerțului:
  Referent             - Baciu Anca-
                                  J 32/1589/2007;
                    Andreea
                                    - cod unic de înregistrare: 22459498;
  În baza cererii nr. 39351 din data de 6.09.2007 și a         - denumirea și formă juridică: BIJOU - S.R.L.;
actelor doveditoare depuse, judecătorul delegat la Oficiul       - sediul social: Mediaș, str. Petofi Sandor nr. 1B, județul
Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Sibiu a       Sibiu;
dispus autorizarea, înmatricularea și înregistrarea datelor       - durata de funcționare: nelimitată;
din declarația-tip pe propria răspundere pentru societatea       - capitalul social subscris: 200 lei, din care vărsat: 200
comercială cu următoarele date:                  lei;
  - număr de ordine în registrul comerțului:              - date de identificare fondatori:
J 32/1538/2007;                             1. Popa Nicolae-Adrian, în calitate de asociat, născut
  - cod unic de înregistrare: 22410443;              la data de 4.12.1980 în localitatea Mediaș, județul Sibiu,
              MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 672/1.II.2008                  31

cetățean român, domiciliat în localitatea Mediaș, str. Vlad    eliberată de S.P.C.L.E.P. Mediaș, la data de 4.04.2007,
Țepeș nr. 26, județul Sibiu, identificat cu C.I. seria SB nr.   cod numeric personal 1700623082448;
257897, eliberată de Poliția Mediaș, la data de 2.02.2005,       - activitatea principală: cod CAEN 7487 - alte activități
cod numeric personal 1801204323954;                de servicii prestate în principal întreprinderilor.
  2. Popa Mihaela-Georgeta, în calitate de asociat,
                                    Încheierea este irevocabilă de la data de 21
născută la data de 2.01.1982 în localitatea Mediaș,
                                  septembrie 2007.
județul Sibiu, cetățean român, domiciliată în localitatea
Mediaș, Șos. Sibiului nr. 36, bl. A, sc. A, ap. 10, județul       (61/313.679)
Sibiu, identificată cu C.I. seria SB nr. 336277, eliberată de
S.P.C.L.E.P. Mediaș, la data de 7.03.2007, cod numeric             Societatea Comercială
personal 2820102323952;                         ARAGON - S.R.L., Mediaș, județul Sibiu
  - activitatea principală: cod CAEN 6522 - alte activități
de creditare                                      MINISTERUL JUSTIȚIEI
  Încheierea este irevocabilă de la data de 21
septembrie 2007.
   (60/313.678)                           JUDECĂTORUL DELEGAT DE TRIBUNALUL SIBIU LA
                                        OFICIUL REGISTRULUI COMERȚULUI
     Societatea Comercială
 LUCK PROTECT - S.R.L., Mediaș, județul Sibiu           EXTRAS ÎNCHEIERE DE ÎNMATRICULARE NR. IJ
                                          6898
          MINISTERUL JUSTIȚIEI
                                          din 20 septembrie 2007
                                   Judecător delegat         - Șandru Mircea
  JUDECĂTORUL DELEGAT DE TRIBUNALUL SIBIU LA
      OFICIUL REGISTRULUI COMERȚULUI
                                                      Nicolae
                                   Referent              - Baciu Anca-
EXTRAS ÎNCHEIERE DE ÎNMATRICULARE NR. IJ                                  Andreea
         6970
                                    În baza cererii nr. 40150 din data de 14.09.2007 și a
        din 21 septembrie 2007               actelor doveditoare depuse, judecătorul delegat la Oficiul
  Judecător delegat         - Șandru Mircea        Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Sibiu a
                    Nicolae           dispus autorizarea, înmatricularea și înregistrarea datelor
  Referent             - Baciu Anca-         din declarația-tip pe propria răspundere pentru societatea
                    Andreea           comercială cu următoarele date:
   În baza cererii nr. 39960 din data de 13.09.2007 și a       - număr de ordine în registrul comerțului:
actelor doveditoare depuse, judecătorul delegat la Oficiul     J 32/1580/2007;
Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Sibiu a         - cod unic de înregistrare: 22459528;
dispus autorizarea, înmatricularea și înregistrarea datelor      - denumirea și formă juridică: ARAGON - S.R.L.;
din declarația-tip pe propria răspundere pentru societatea       - sediul social: Mediaș, Str. Baznei nr. 61, județul Sibiu;
comercială cu următoarele date:
                                    - durata de funcționare: nelimitată;
   - număr de ordine în registrul comerțului:
J 32/1590/2007;                            - capitalul social subscris: 200 lei, din care vărsat: 200 lei;
   - cod unic de înregistrare: 22459501;               - date de identificare fondator: Rusu Adrian-Nicolae, în
   - denumirea și formă juridică: LUCK PROTECT -         calitate de asociat unic, născut la data de 8.10.1984 în
S.R.L.;                              localitatea Mediaș, județul Sibiu, cetățean român,
   - sediul social: Mediaș, Str. Șlefuitorilor nr. 44, ap. 1,  domiciliat în localitatea Mediaș, Str. Baznei nr. 61, județul
județul Sibiu;                           Sibiu, identificat cu C.I. seria SB nr. 007501, eliberată de
   - durata de funcționare: nelimitată;             Poliția Mediaș, la data de 2.10.1998, cod numeric
   - capitalul social subscris: 200 lei, din care vărsat: 200
                                  personal 1841008323969;
lei;
                                    - activitatea principală: cod CAEN 6024 - transporturi
   - date de identificare fondator: Șușu Lucian-Petru, în
calitate de asociat unic, născut la data de 23.06.1970 în     rutiere de mărfuri.
localitatea Făgăraș, județul Brașov, cetățean român,          Încheierea este irevocabilă de la data de 20
domiciliat în localitatea Mediaș, Str. Șlefuitorilor nr. 44, ap.  septembrie 2007.
1, județul Sibiu, identificat cu C.I. seria SB nr. 340202,        (62/313.680)
  32              MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 672/1.II.2008

       Societatea Comercială                               Societatea Comercială
   M & G PRO CONSTRUCT - S.R.L., Mediaș                        TRANSLOC - S.R.L., Mediaș, județul Sibiu
         județul Sibiu
                                                    MINISTERUL JUSTIȚIEI
            MINISTERUL JUSTIȚIEI

                                          JUDECĂTORUL DELEGAT DE TRIBUNALUL SIBIU LA
  JUDECĂTORUL DELEGAT DE TRIBUNALUL SIBIU LA                      OFICIUL REGISTRULUI COMERȚULUI
     OFICIUL REGISTRULUI COMERȚULUI
                                        EXTRAS ÎNCHEIERE DE ÎNMATRICULARE NR. IJ
EXTRAS ÎNCHEIERE DE ÎNMATRICULARE NR. IJ
                                                 6895
         6897
                                                 din 20 septembrie 2007
         din 20 septembrie 2007
  Judecător delegat            - Șandru Mircea             Judecător delegat            - Șandru Mircea
                       Nicolae                                     Nicolae
  Referent                - Baciu Anca-              Referent                 - Baciu Anca-
                       Andreea                                     Andreea
   În baza cererii nr. 40152 din data de 14.09.2007 și a             În baza cererii nr. 40157 din data de 14.09.2007 și a
actelor doveditoare depuse, judecătorul delegat la Oficiul           actelor doveditoare depuse, judecătorul delegat la Oficiul
Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Sibiu a             Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Sibiu a
dispus autorizarea, înmatricularea și înregistrarea datelor          dispus autorizarea, înmatricularea și înregistrarea datelor
din declarația-tip pe propria răspundere pentru societatea           din declarația-tip pe propria răspundere pentru societatea
comercială cu următoarele date:                        comercială cu următoarele date:
   - număr de ordine în registrul comerțului:                   - număr de ordine în registrul comerțului:
J 32/1579/2007;
                                        J 32/1577/2007;
   - cod unic de înregistrare: 22459536;
                                          - cod unic de înregistrare: 22459544;
   - denumirea și formă juridică: M & G PRO
CONSTRUCT - S.R.L.;                                 - denumirea și formă juridică: TRANSLOC - S.R.L.;
   - sediul social: Mediaș, str. Iacob Piso nr. 4, bl. 33, sc.          - sediul social: Mediaș, Str. 1 Decembrie nr. 37, bl. 42,
B, ap. 28, județul Sibiu;                           sc. A, ap. 4, județul Sibiu;
   - durata de funcționare: nelimitată;                      - durata de funcționare: nelimitată;
   - capitalul social subscris: 200 lei, din care vărsat: 200           - capitalul social subscris: 200 lei, din care vărsat: 200
lei;                                      lei;
   - date de identificare fondator: Olar Cristina-Maria, în            - date de identificare fondator: Societatea Comercială
calitate de asociat unic, născută la data de 28.06.1977 în           B.M.T. TRANS - S.R.L., în calitate de asociat unic, cu
localitatea Mediaș, județul Sibiu, cetățean român,               sediul în localitatea Mediaș, Str. 1 Decembrie nr. 37, bl.
domiciliată în localitatea Mediaș, str. Piso Iacob nr. 4, bl.         42, ap. 4, județul Sibiu, înmatriculată la Oficiul Registrului
33, sc. B, ap. 28, județul Sibiu, identificată cu C.I. seria SB
                                        Comerțului Sibiu cu nr. J 32/1640/1994, la data de
nr. 088250, eliberată de Poliția Sibiu, la data de
14.03.2001, cod numeric personal 2770628322231;                29.11.1994;
   - activitatea principală: cod CAEN 4521 - construcții de            - activitatea principală: cod CAEN 6021 - alte
clădiri și lucrări de geniu.                          transporturi terestre de călători, pe bază de grafic.
   Încheierea este irevocabilă de la data de 20                  Încheierea este irevocabilă de la data de 20
septembrie 2007.                                septembrie 2007.
    (63/313.681)                                  (64/313.682)                      EDITOR: PARLAMENTUL ROMÂNIEI — CAMERA DEPUTAȚILOR

                 „Monitorul Oficial“ R.A., Str. Parcului nr. 65, sectorul 1, București; C.I.F. RO427282,
            IBAN: RO55RNCB0082006711100001 Banca Comercială Română — S.A. — Sucursala „Unirea“ București                                                                   &JUYDGY|232389|
          și IBAN: RO12TREZ7005069XXX000531 Direcția de Trezorerie și Contabilitate Publică a Municipiului București
                            (alocat numai persoanelor juridice bugetare)
              Tel. 318.51.29/150, fax 318.51.15, e-mail: marketing@ramo.ro, internet: www.monitoruloficial.ro
             Adresa pentru publicitate: Centrul pentru vânzări și relații cu publicul, București, șos. Panduri nr. 1,
                bloc P33, parter, sectorul 5, tel. 411.58.33 și 410.47.30, fax 410.77.36 și 410.47.23
                               Tiparul: „Monitorul Oficial“ R.A.

Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, nr. 672/1.II.2008 conține 32 de pagini.        Prețul: 0,96 lei        ISSN  1220–4889

								
To top