mof4_2008_0512 by tradetrek

VIEWS: 38 PAGES: 32

									                          PARTEA    A  IV-A
Anul 176 (XVIII) — Nr. 512      PUBLICAȚII ALE AGENȚILOR ECONOMICI                 Luni, 28 ianuarie 2008          PUBLICAȚII ALE AGENȚILOR ECONOMICI
        Societatea Comercială               aducem următoarele modificări la actul constitutiv al
       KAPAY COMPANY - S.R.L.               societății:
                                   1. Majorarea capitalului social al societății de la 200 lei,
            NOTIFICARE                la 25.500 lei, cu suma de 25.300 lei, prin aport în numerar.
  Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul       Se schimbă numărul de părți sociale de la 20 la 2550.
București notifică, în conformitate cu prevederile art. 204     În urma majorării, capitalul social total al societății este
alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu         de 25.500 lei, părțile sociale fiind în număr de 2550 a câte
modificările și completările ulterioare, depunerea textului   10 lei, fiecare parte socială, structurat pe asociați, astfel:
actualizat al actului constitutiv al societății comerciale      • MARIN NICULINA, 2540 părți sociale, în valoare
KAPAY COMPANY SRL, cu sediul în București, Str.         nominală de 10 lei, și în valoare totală de 25.400 lei,
Malcoci, nr.21, bloc 40, scara 8, etaj P, ap.98, sector 5,    reprezentând 99.60 % din capitalul social total și
înregistrată sub nr. J40/6413/2006, cod unic de         participarea la beneficii și pierderi;
înregistrare 18593148, care a fost înregistrat sub          • MARIN GEANI - ROBERTO, 10 părți sociale, în
nr.376321 din 27.08.2007.                    valoare nominală de 10 lei, și în valoare totală de 100 lei,
  (1/208380)                          reprezentând 0,40 % din capitalul social total și
                                 participarea la beneficii și pierderi.
                                   Ca urmare a modificărilor intervenite se va redacta un
        Societatea Comercială
                                 nou act constitutiv.
       KAPAY COMPANY - S.R.L.
                                   (2/208381)
    HOTARAREA ADUNARII GENERALE
        A ASOCIATILOR
                                       Societatea Comercială
       Nr. 1 din data de 27.08.2007                 MAGNETIC PREST SERV - S.R.L.
  I. MARIN NICULINA, de cetățenie română, domiciliată
                                            NOTIFICARE
în Mun. București, Str. Malcoci nr. 21, bl. 40, sc. 8, ap. 98,
sector 5, CNP: 2600427400179, identificată cu CI seria       Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
DP nr. 116995 emisă de INEP, la data de 23.01.2006;       București notifică, în conformitate cu prevederile art. 204
  II. MARIN GEANI - ROBERTO, de cetățenie română,        alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu
domiciliat în Mun. București, Aleea Imașului nr. 6, bl. 49,   modificările și completările ulterioare, depunerea textului
sc. 2, et. 2, ap. 29, sector 5, CNP: 1810417450048,       actualizat al actului constitutiv al societății comerciale
identificat cu CI seria RT nr. 046376 emisă de Secția 18     MAGNETIC PREST SERV SRL, cu sediul în București,
Poliție, la data de 18.10.1999, în calitate de asociați,     Str. MĂRGELELOR, nr.2, bloc A2, scara 1, etaj 1, ap.8,
  2           MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 512/28.I.2008

sector 6, înregistrată sub nr. J40/7470/1997, cod unic de     - 5154 Comerț cu ridicata al echipamentelor și
înregistrare 9864876, care a fost înregistrat sub        furniturilor de fierărie pentru instalații sanitare și de
nr.376354 din 27.08.2007.                    încălzire
  (3/208382)                           - 5187 Comerț cu ridicata al altor aparaturi utilizate în
                                industrie, comerț și transporturi
                                  - 5190 Comerț cu ridicata al altor produse
       Societatea Comercială
                                  - 6312 Depozitări
     MAGNETIC PREST SERV - S.R.L.
                                  4. Întocmirea unui nou act constitutiv actualizat al
            HOTĂRÂRE                 societății în vederea armonizării actelor constitutive cu
                                noile reglementări în vigoare.
        NR. 12 DIN 20 08.2007
                                   (4/208383)
A ASOCIATULUI UNIC AL S.C. MAGNETIC PREST
  SERV S.R.L. CU SEDIUL IN BUCURESTI,
 STR. MARGELELOR NR.2, BL.A2, SC.1, ET. 1,                 Societatea Comercială
        AP. 8, SECT. 6                      TREND SHOE ROMANIA - S.R.L.
  Subsemnatul FLOREA IONEL, domiciliat în București,
str. Mărgelelor nr. 2, bl. A2, sc. 1, et.1, ap. 8, sect. 6,         HOTĂRÂREA NR. 401 / 2007
legitimat cu C.I. seria RT nr. 091539 eliberată de Secția     ADUNAREA GENERALA A ASOCIATILOR
21 Poliție la data de 15.05.2000, CNP 1630413400415, în        S.C. TREND SHOE ROMANIA S.R.L
calitate de asociat unic la S.C. MAGNETIC PREST SERV       J40/9351/1995; C.U.I. 7975746 BUCURESTI,
S.R.L., cu sediul social în București, str. Mărgelelor nr.2,   STR. SERG.GAFTON LAZAR, NR.17, PARTER,
bl. A2, sc. 1 et. 1, ap. 8, sect. 6, înmatriculată la ORC    SECT.5 PRIVIND SUSPENDAREA TEMPORARĂ
București sub nr. J40/7470/1997, CUI 9864876, am luat              A ACTIVITĂȚII
următoarele hotărâri:
                                  Adunarea generalaă a ascociaților S.C. TREND SHOE
  1.Se înființează un punct de lucru al societății în
                                ROMANIA S.R.L., J40/9351/1995, C.U.I.7975746, legal
București, Standul nr.6. Complexul comercial “ ALUSA
CONSTRUCT “. str. Valea Cascadelor nr.18 G, sect.6.       constituită, s-a desfășurat în ziua de 02.08.2007, la sediul
  2.Se modifică obiectul principal de activitate și      social al societății din București, Sect.5, Str. Serg.Gafton
activitatea principală astfel: Obiectul principal de      Lazăr, Nr. 17, parter.
activitate:                            Subsemnații asociați:
  Cod CAEN 515 Comerț cu ridicata al produselor         1. BEJAN I. GHEORGHE, domiciliat în București, Str.
intermediare neagricole și al deșeurilor            Alba, Nr.12, Corp A, Ap. 1+2, Sector 4, identificat cu C.I.,
  Activitatea principală: Cod CAEN 5154 Comerț cu       seria/nr. RT/257258, eliberată de secția 14 Pol., la data
ridicata al echipamentelor și furniturilor de fierărie pentru  de 10.02.2003, având CNP 1490820400026;
instalații sanitare și de încălzire                2. BEJAN MARIA - MAGDALENA, domiciliat în
  3. Se adaugă la obiectul secundar de activitate       București, Str. Alba, Nr.12, Corp A, Ap. 1+2, Sector 4,
următoarele activități:                     identificată cu C.I., seria/nr. RT/257259, eliberată de
  - 6022 Transporturi cu taxiuri               Secția 14 Pol., la data de 10.02.2003, având CNP
  - 4525 Alte lucrări speciale de construcții         2491210400531; deținem întregul capital social și
  - 4533 Lucrări de instalații tehnico-sanitare
                                totalitatea părților sociale, prin libera noastră voință și în
  - 5113 Intermedieri în comerțul cu material lemnos și
                                calitatea pe care o avem
de construcții
                                  H O T Ă R Â M, în unanimitate:
  - 5115 Intermedieri în comerțul cu mobilă, articole de
                                  Articol unic: În perioada 01.09.2007 - 01.09.2010, se
menaj și de fierărie
  - 5119 Intermedieri în comerțul cu produse diverse     suspendă temporar activitatea S.C. TREND SHOE
  - 5143 Comerț cu ridicata al aparatelor electrice și de   ROMANIA S.R.L., J40/9351/1995, C.U.I. 7975746.
uz gospodăresc, al aparatelor de radio și televizoarelor      Prezenta a fost emisă și înregistrată, cu numărul
  - 5147 Comerț cu ridicata al altor bunuri de consum,    401/02.08.2007, în 4 exemplare, la sediul social al
nealimentare, n.c.a.                      societății din București, Sect.5, Str. Serg.Gafton Lazăr,
  - 5153 Comerț cu ridicata al materialului lemnos și de   Nr. 17, parter.
construcții                             (5/208384)
              MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 512/28.I.2008                3

     Societatea Comercială                   Emisă astăzi, 22.03.2007, la sediul societății în 3 (trei)
 ERNA SERVICII PRODUCȚIE IMPORT EXPORT              exemplare, urmând sa fie depusă la Registrul Comerțului
       COMERȚ - S.R.L.                   de pe lângă Tribunalul București.
                                   (6/208385)
      HOTĂRÂREA NR 25 / 07.08.2007
                                         Societatea Comercială
 ADUNAREA GENERALA A ASOCIATILOR S.C.                       BLU DESIGN - S.R.L.
 ERNA SERVICII PRODUCȚIE IMPORT EXPORT
 COMERȚ SRL, INREGISTRATA LA REGISTRUL                  DECIZIA NR. 1 A ASOCIATULUI UNIC
 COMERTULUI, SUB NUMARUL J/40/2692/1993,
                                            Din 24.08.2007
C.U.I. 3510004. BUCURESTI, BD. REGINA MARIA,
 NR. 80, AP.1, SECT.4 PRIVIND SUSPENDAREA              Subsemnata Niculescu Ștefania Ana, domiciliată în
      TEMPORARA A ACTIVITATII                București, Sector 5, Calea Rahovei 291, bl. 81B, sc. 1, et.
                                 5, ap. 15, posesoare a C.I. seria RD nr. 223684, C.N.P.
                                 2770330451819, emisă de Secția 18 la 05.03.2002, în
  Adunarea generală a ascociaților S.C. ERNA
                                 calitate de asociat unic la S.C. BLU DESIGN S.R.L.,
SERVICII PRODUCȚIE IMPORT EXPORT COMERȚ
                                 J40/12085/2003, C.U.I. 15722698 cu sediul social în
S.R.L., J40/2692/1993, C.U.I.3510004, legal constituită,     București, Sector 4, str. Alunișului nr. 90 decid.
s-a desfășurat în ziua de 07.08.2007, la sediul social al      1. Înființarea unui punct de lucru în București, Sector 5,
societății din București, Sect.4, Str. Regina Maria, Nr. 80,   Calea Rahovei 266-268, corp 3, subsol, axele C-D, stâlpii
Ap. 1                               11-111/2 .
  1. TĂNASE ADRIAN, cetățean român, domiciliat în         2. Restul prevederilor din actul constitutiv rămân
Mun. Ploiești, jud. Prohova, Str. Gageni, Nr. 92, Bl. G 18,    neschimbate.
Sc. A, Et. II, Ap. 7, identificat cu C.I. seria PH, nr. 394333,    (7/208386)
eliberată de Pol. Mun. Ploiești, la data de 26.06.2003,
având CNP 1750212293171;
                                         Societatea Comercială
  2. BEJAN GEORGE - GRIGORE, cetățean român,
                                          ACORINVEST - S.R.L
domiciliat în Mun. București, sect. 5, Str. Sg. Lazar
Gafton, Nr. 17, identificat cu C.I. seria RX, nr. 070697,         HOTĂRÂREA ADUNĂRII GENERALE
eliberată de Secția 18 Politie, la data de 09.09.1998,           A ACȚIONARILOR DIN 10.08.2007
având CNP 1710422443017;                       Subsemnații
  3. BEJAN CRISTINA - ALINA, cetățean român,            - PETRICA DOREL - CNP 1480301400558, domiciliat
domiciliat în Mun. București, sect. 5, Str. Sg. Lazăr       în str. Piața Amzei nr. 7-9, sc. B, et. 1, ap. 2, Sector 1,
Gafton, Nr. 17, identificată cu C.I. seria RX, nr. 070698,    București;
eliberată de Secția 18 Politie, la data de 09.09.1998,        - PETRICA CORNELIA MANUELA - CNP
având CNP 2701209421516;                     2480927400559, domiciliată în str. Piața Amzei nr. 7-9,
  4. BEJAN MARIA - MAGDALENA, cetățean român,          sc. B, et. 1, ap. 2, Sector 1, București;
domiciliat în Mun. București, sect. 4, Str. Alba, Nr. 12,      - LINARU GRIGORE - CNP 1371015400242,
                                 domiciliat în str. Bistra nr. 1, bl. F, ap. 29, Sector 6,
Corp A, Ap. 1+2, identificată, cu C.I. seria RT, nr 257259,
                                 București;
eliberata de Secția 14 Poliție, la data 10.02.2003, având
                                   - STANCU TEODOR GABRIEL - CNP
CNP 2491210400531,(nou asociat, în baza
                                 1310409400157, domiciliat în str. Iancului nr. 29, bl. 105,
CONTRACTULUI DE CESIUNE DE PĂRȚI SOCIALE,
                                 sc. B, ap, 70, Sector 2, București
Nr. 37 / 16.01.2006) prin libera noastră voință și în        acționari ai S.C. ACORINVEST SRL, întruniți astăzi
calitatea pe care o avem, HOTĂRÂM, în unanimitate,        10.08.2007 în ședința extraordinară am hotărât radierea
  Articol unic: În perioada 01.09.2007 - 01.09.2010 se     punctului de lucru din str. Brezoianu nr. 47-49, Sector 1,
suspendă temporar activitatea S.C. ERNA SERVICII         București și înființarea unui alt punct de lucru în str. Gh.
PRODUCȚIE IMPORT EXPORT COMERȚ SRL,                Țițeica nr. 121 C, et. 3, Sector 2, București.
J/40/2692/1993, C.U.I. 3510004.                    (8/208387)
  4            MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 512/28.I.2008

       Societatea Comercială               sediul în București, Str. Ciobănașului nr. 22, sector 2, în
    REAL ASSETS INTERNATIONAL - S.R.L.            temeiul art. 113, 117 și 118 din Legea 31/1990R și în baza
                                 art. 19 și 20 din Actul Constitutiv al societății, astăzi, 17
     DECIZIA ASOCIATULUI UNIC AL
 SC REAL ASSETS INTERNATIONAL SRL CU              august 2007, ora 15.00, la sediul societății, s-a întrunit, la
 SEDIUL SOCIAL IN BUCURESTI, STR. PUISOR             cea de-a doua convocare - prima fiind declarată
NR. 42, ET. 1, SECTOR 5, AVAND CUI: 16066559,          nestatutară din motive de cvorum - Adunarea Generală
CU NUMAR DE ORDINE LA ORCTB: J40/700/2004            Extraodinară a Acționarilor S.C. EURO MARKET
    (IN CONTINUARE „SOCIETATEA”)
                                 SERVICES S.A.
          NR.1/24.08.2007                 Convocarea prezentei adunări a fost publicată în ziarul
  O’DONNELL CONOR FRANCIS, cetățean irlandez,         Ultima Oră din data de 13/14 iulie 2007 și Monitorul Oficial
domiciliat in Elveția, 30 Route D’Ambily Thonex 1226,      al României - Partea a IV a nr. 2024 din 12.07.2007. La
identificat cu pașaport seria L nr. 027405 eliberat de către   solicitarea acționarului majoritar Sevciuc Daniel Dumitru
Autoritățile Irlandeze la data de 21.03.2000,
                                 întemeiată pe dispozițiile art. 117 din Legea 31/1990,
  În calitate de asociat unic al Societății, am decis azi,
                                 solicitare înregistrată la societate sub nr.
24.08.2007, următoarele:
  • Schimbarea sediului social al Societății din București,  1076/25.07.2007 și având ca obiect completarea ordinii
str. Puișor nr. 42, et. 1, sector 5, în București, str. Dobrun  de zi a prezentei adunări, consiliul de administrație,
nr. 2, bl. M58, sc. 1, et. 2, ap. 16, camera nr. 1, sector 5.  constatând că este făcută în termen și îndeplinește
  Restul dispozițiilor Actului Constitutiv al Societății    întocmai prevederile legale, a dispus republicarea
rămân nemodificate.                       convocatorului cu ordinea de zi completată, republicare
  Administratorul Societății va lua măsuri pentru
                                 care s-a făcut în ziarul Ultima Oră din data de 31 iulie
aducerea la îndeplinire a prezentei Decizii.
                                 2007 și Monitorul Oficial al României - Partea a IV a nr.
   (9/208388)
                                 2124 din 27.07.2007.
                                  Conform ultimei mențiuni efectuate la Oficiul
       Societatea Comercială               Registrului Comerțului, S.C. EURO MARKET SERVICES
    REAL ASSETS INTERNATIONAL - S.R.L.
                                 SA, are un capital social de 244.536,7 lei, împărțit în
            NOTIFICARE                2.445.367 acțiuni, din care 283.604 acțiuni nominative în
                                 formă dematerializată și 2.161.763 acțiuni la purtător în
  Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
București notifică, în conformitate cu prevederile art. 204   formă materializată, cu o valoare de 0,1 lei fiecare.
alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu         Fiecare acțiune dă dreptul la un singur vot în Adunarea
modificările și completările ulterioare, depunerea textului   Generală.
actualizat al actului constitutiv al societății comerciale     Pe baza deliberărilor și a votului exprimat de acționari,
REAL ASSETS INTERNATIONAL SRL, cu sediul în           adunarea generală extraordinară a acționarilor S.C.
București, Str. DOBRUN, nr.2, bloc M58, scara 1, etaj 2,
                                 EURO MARKET SERVICES SA, întrunită cu respectarea
ap. 16 CAM.1, sector 5, înregistrată sub nr.
                                 tuturor formalităților cerute și stabilite de lege pentru
J40/700/2004, cod unic de înregistrare 16066559, care a
fost înregistrat sub nr.376432 din 27.08.2007.          convocarea și desfășurarea adunării, în prezența
   (10/208389)                         acționarilor care totalizează 2.082.165 acțiuni, ceea ce
                                 reprezintă 85,14734% din capitalul social, a adoptat
                                 prezenta:
       Societatea Comercială
                                  HOTĂRÂRE
     EURO MARKET SERVICES - S.A.
                                  Adunarea Generală Extraordinară, cu unanimitatea
    HOTĂRÂREA ADUNĂRII GENERALE               voturilor acționarilor prezenți, validează delegarea de
    EXTRAORDINARE A ACȚIONARILOR               atribuții de la Consiliul de adminstrație către Directorul
    S.C. EURO MARKET SERVICES S.A.
                                 General conform Procesului-verbal al Consiliului de
          NR. 72/17.08.2007               Administrație din data de 21.05.2007.
 Urmare a convocării făcute de către Consiliului de        Prezenta s-a încheiat în 4 exemplare originale.
Administrație al S.C. EURO MARKET SERVICES SA, cu           (11/208390)
             MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 512/28.I.2008                 5

      Societatea Comercială               nr. 4, bl. H6, sc. E, et. 3, ap. 93, sector 3, identificat cu CI.
    ANCA ADRIAN COMIMPEX - S.R.L.             seria RT nr. 213479, emisă de secția 13 Poliție la data de
                               30.01.2002, CNP 1500322400018 și d-ra Alexandru
    HOTĂRÂREA ADUNĂRII GENERALE              Elvira Ioana, domiciliată în București, str. Aleea Rotundă,
       NR. 1/23.08.2007                nr. 4, bl. H6, sc.E et. 3, ap. 93, sector 3, identificată cu C.I.
  Subsemnații, POPA DANIELA, domiciliată în         seria RX nr. 028117, emisă de secția 13 Poliție la data de
Municipiul București, str. Boldului nr. 3, Sector 4,     03.03.1998, CNP 2840307440021.
identificata cu C.I. seria RR nr. 385612, eliberată la data    Se hotărăște:
de 05.04 06 de către SPCEP S4 biroul nr.2, CNP          1. Se înființează un punct de lucru în București, sector
2610401400073 și POPA MIRCEA, domiciliat în          4, str. Moldovița nr. 8, bl. EM5, sc. D, ap.6
Municipiul București, str. Boldului nr. 3, Sector 4,        (14/208393)
identificată cu C.I. seria RR nr. 385615, eliberată la data
de 05.04.06 de către SPCEP S4 biroul nr.2, CNP
1620320400402, asociații societății mai sus menționate,            Societatea Comercială
am hotărât următoarele modificări la Actul Constitutiv al          MAGPIE SOLUȚII - S.R.L.
societății:
                                 DECIZIA ASOCIATULUI UNIC AL SOCIETĂȚII
  Se schimbă sediul social din Mun. București, Str. Emil
                                  COMERCIALE MAGPIE SOLUȚII SRL
Racoviță nr. 31, Bl. EM2, Sc.D, Et.4, Ap. 80, Sector 4 în
Mun. București str. Boldului nr. 3, parter, Sector 4.      Subsemnata SERGIANI ATHINA, cetățean grec,
  Celelalte prevederi din Actul Constitutiv rămân      născuta la data de 01.05.1965, în Altpaaia, Australia,
neschimbate.                         domiciliată în Atena, Kipiron Agoniston, nr.20, Grecia,
  (12/208391)                        legitimată cu Pașaport, seria O, nr.924580, eliberat la
                               data de 31.07.2001, de Prefectura Atena, în calitate de
                               Asociat Unic al societății comerciale MAGPIE SOLUȚII
      Societatea Comercială               SRL, persoana juridica română, cu sediul în București,
    ANCA ADRIAN COMIMPEX - S.R.L.             Sos. Dudești-Pantelimon, nr.42, lot cadastral 2741/17,
                               camera 3, sector 3, înregistrată la Registrul Comerțului
           NOTIFICARE                București sub nr.J40/8074/2003, CUI 15514247 prin
  Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul   prezenta am decis reluarea activității societății, începând
București notifică, în conformitate cu prevederile art. 204  cu data de 23 August 2007.
alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu         De asemenea, se împuternicește dl. Năstase Iulian
modificările și completările ulterioare, depunerea textului  Bogdan, cetățean român, avocat, legitimat cu C.I., seria
actualizat al actului constitutiv al societății comerciale  S.B., nr.166918, eliberat de Polția Sibiu la 28.02.2003,
ANCA ADRIAN COMIMPEX SRL, cu sediul în București,       CNP 1750730323935, pentru a intreprinde absolut toate
Str. BOLDULUI, nr.3, etaj P, sector 4, înregistrată sub nr.  formalitățile necesare în vederea înregistrării prezentei
J40/12621/1993, cod unic de înregistrare 4024045, care    hotărâri la Registrul Comerțului București, domnul
a fost înregistrat sub nr.376437 din 27.08.2007.       Nastase fiind împuternicit cu puteri depline.
   (13/208392)                         Încheiata în 3 (trei) exemplare originale și semnată
                               astăzi, 23 August 2007, în București.
                                  (15/208394)
        Societatea Comercială
       STANDARD PRO - S.R.L.
                                       Societatea Comercială
   HOTĂRÂREA ADUNĂRII GENERALE                      ROCHE ROMANIA - S.R.L.
 A ASOCIAȚILOR S.C. STANDARD PRO SRL
NR. 1 DIN 27.08.2007 CU SEDIUL IN BUCURESTI               DECIZIA ASOCIATULUI UNIC AL
 STR. ALEEA ROTUNDA, NR. 4, BL. H6, SC. E,                S.C. ROCHE ROMANIA S.R.L.
  ET. 3, AP. 93, SECTOR 3, COD UNIC DE             ROCHE FINANZ AG, o societate comerciala pe acțiuni
  ÎNREGISTRARE 16180536 ÎNREGISTRATA             înregistrată la Registrul Comerțului din Canton Basel-
   LA REGISTRUL COMERTULUI SUB NR.             Stadt cu numărul CH-270.3.004.896-3, înființată si
  J40/2951/2004 CAPITAL SOCIAL 200 RON            constituită legal conform legilor din Elveția, cu sediul
  În Adunarea Generală a Asociaților sunt prezenți dl.    social în Grenzacherstrasse 122, 4070 Basel, Elveția,
Alexandru Ion, domiciliat în București, str. Aleea Rotundă,  reprezentata legal prin Dl. Bruno Maier și Dl. Urs Jaisli în
  6            MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 512/28.I.2008

calitate de administratori (denumita in continuare        necesare precum și toate formalitățile necesare în fața
„Asociatul Unic”)                         Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
  În calitate de Asociat Unic al S.C. ROCHE ROMANIA       București.
S.R.L., o societate comerciala cu răspundere limitata,        Semnata astăzi, 22 august 2007 în Basel, in 3 (trei)
înființată si funcționând conform legilor din România,      exemplare originale.
înregistrată la Registrul Comerțului de pe lângă Oficiul       (16/208395)
Registrului Comerțului al Tribunalului București cu
numărul J40/8210/2005 si identificata cu CUI 17551047
(R), cu sediul social in Dimitrie Pompei nr. 9-9A, sector 1,           Societatea Comercială
Bl.19, intrarea B, etaj 3, sector 2, București, România             ROCHE ROMANIA - S.R.L.
(denumita în continuare „Societatea”),
  A DECIS:                                      NOTIFICARE
  1. Să prelungească mandatele celor trei administratori      Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
ai Societății, si anume, Dan Zamonea, Tuygan Goker si       București notifică, în conformitate cu prevederile art. 204
Martin Gehring pana la data de 22 august 2009.          alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu
  2. Sa modifice art. 12 din actul constitutiv al Societății,  modificările și completările ulterioare, depunerea textului
„Administratorii”, care va avea următorul conținut:        actualizat al actului constitutiv al societății comerciale
  “Administratorii Societății sunt următorii:          ROCHE ROMANIA SRL, cu sediul în București, Str.
  1) Dl. Dan Zamonea, cetățean roman, născut la data      DIMITRIE POMPEI, nr.9-9A, clădirea 19, intrarea B, etaj
de 12 martie 1960 în Constanta, posesor al pașaportului      3, sector 2, înregistrată sub nr. J40/8210/2005, cod unic
nr. 09568994 eliberat de Politia București la data de 7      de înregistrare 17551047, care a fost înregistrat sub
noiembrie 2004, cu domiciliul in Aleea Zvoristea nr. 3,
                                 nr.376547 din 27.08.2007.
774171, București, România, pe durata unui mandat de 2
                                   (17/208396)
ani care va expira la data de 22 august 2009;
  2) Dl. Tuygan Goker, cetățean turc, născut la data de 9
aprilie 1952 la Kayseri, posesor al pașaportului nr.513326            Societatea Comercială
eliberat de Consulatul General al Turciei din Zurich la             ROCHE ROMANIA - S.R.L.
data de 8 ianuarie 2002, cu domiciliul în Im Rehwechsel
27, 4102 Binnningen, Elveția, pe durata unui mandat de 2          DECIZIA ASOCIATULUI UNIC AL
ani care va expira la data de 22 august 2009;                S.C. ROCHE ROMÂNIA S.R.L.
  3) Dl. Martin Gehring, cetățean elvețian, născut la data
                                   ROCHE FINANZ AG, o societate comercială pe acțiuni
de 16 ianuarie 1950 la Uster, posesor al pașaportului nr.
                                 înregistrată la Registrul Comerțului din Canton Basel-
0272069 eliberat de autoritatea elvețiană la data de
                                 Stadt cu numărul CH-270.3.004.896-3, înființată și
26.11.1999 cu domiciliul în Im Baumgarten nr.5, 4144
                                 constituită legal conform legilor din Elveția, cu sediul
Arlesheim, Elveția, pe durata unui mandat de 2 ani care
                                 social în Grenzacherstrasse 122, 4070 Basel, Elveția,
va expira la data de 22 august 2009.
                                 reprezentată legal prin Dl. Bruno Maier și Dl. Urs Jaisli în
  3. Sa împuternicească prin prezenta pe Dna. Cristina
Mihaela Cucu, cetățean roman, cu domiciliul in București,     calitate de administratori (denumită în continuare
str. Lăptari Tei nr. 2, B1.6, ap. 47, sector 2, identificată cu  „Asociatul Unic”).
C.I. seria RD nr. 147872, eliberata de Secția de Politie nr.     în calitate de Asociat Unic al S.C. ROCHE ROMANIA
7 la data de 28.11.2000, precum și pe oricare alt avocat al    S.R.L., o societate comercială cu răspundere limitată,
societății de avocatură „Mușat & Asociații”, cu sediul în     înființată și funcționând conform legilor din România,
București, Blvd. Aviatorilor nr. 43, sector 1, sa acționeze    înregistrată la Registrul Comerțului de pe lângă Oficiul
individual si/sau împreună in numele si pe seama         Registrului Comerțului al Tribunalului București cu
Asociatului Unic al Societății si/sau al Societății pentru a   numărul J40/8210/2005 și identificată cu CUI 17551047
îndeplini toate si oricare din formalitățile cerute de legea   (R), cu sediul social în Dimitrie Pompei nr. 9-9A, sector 1,
romana la Oficiul Registrului Comerțului și/sau orice alta    Bl. 19, intrarea B, etaj 3, sector 2, București, România
instituție sau autoritate competentă, pentru a duce la      (denumită în continuare „Societatea”),
îndeplinire decizia de mai sus și pentru a înregistra        A DECIS:
modificările la actul constitutiv al Societății în conformitate   1. Să aprobe prin prezenta semnarea unui act adițional
cu prezenta decizie, inclusiv sa semneze actul adițional la    ( „Actul Adițional”) la contractul de credit de tip revolving
actul constitutiv al Societății, versiunea actualizată a     încheiat între Societate și Unicredit Țiriac Bank S.A. la
actului constitutiv al societății si orice alte documente     data de 2 februarie 2006 („Contractul de Credit”). Actul
             MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 512/28.I.2008                  7

Adițional va prevedea prelungirea duratei Contractului de     2. Cumpărarea fondului de comerț al societății
Credit până la data de 31 august 2008.             DAPHNE S.R.L., conform contractului de vânzare-
  2. Să împuternicească prin prezenta pe Dl. Lucuta      cumpărare nr. 455/21.08.2007.
Teodor, cetățean român, născut la data de 06.07.1967 în      (19/208398)
București, cu domiciliul în str. Prevederii nr. 14-18/35,
sector 3, București, identificat cu C.I. seria RD nr. 355766,
                                      Societatea Comercială
eliberată de Secția de Poliție nr. 13 la data de 08.01.2004,
                                   MASTERSHIP INTERNATIONAL - S.R.L.
pentru a acționa în numele și pe seama Asociatului Unic
al Societății și/sau al Societății, pentru a îndeplini toate                DECIZIA
formalitățile cerute de legea română la toate și oricare din
instituțiile sau autoritățile competente pentru a duce la        ASOCIATULUI UNIC NR. 2/27.08.2007
îndeplinire decizia de mai sus, inclusiv dar fără a se limita   Subsemnatul LAZARESCU VASILE BOGDAN
la semnarea Actului Adițional la Contractul de Credit      domiciliat în București, str. Feleacu nr. 8, bl. 10I, sc. 1, et.
precum și la orice alte acte în legătură cu acesta. Dl.     3, ap. 15, sector 1, legitimat cu CI seria RD nr. 036172
Lucuta Teodor va avea capacitatea de a delega puterile     eliberată de SEP la data de 13.07.1998, în calitate de
acordate prin prezenta decizie.                 asociat unic la SC MASTERSHIP INTERNATIONAL SRL,
                                am decis următoarele:
  Semnată astăzi, 22 august 2007 în Basel, în 4 (patru)
                                  1. Se schimbă activitatea principală a societății în:
exemplare originale.
                                domeniul principal: 511- Activități de intermediere în
   (18/208397)
                                comerțul cu ridicata; Activitatea principală- 5111-
                                Intermedieri în comerțul cu materii prime agricole,
                                animale vii, materii prime textile și cu semiproduse.
        Societatea Comercială
                                  2. Se majorează valoarea nominală a unei părți sociale
        HELP NET FARMA - S.A.
                                de la 10 RON la 25 RON, astfel încât totalul părților
          DECIZIA NR. 12               sociale va fi de 42.
                                  3.Cesionarea către LAZARESCU MIHAIL-CĂTĂLIN,
     A ADMINISTRATORULUI UNIC AL              cetățean român, necăsătorit, născut în Pitești, jud.Arges,
       S.C. HELP NET FARMA S.A.              la data de 03.09,1972, domiciliat în București, str.
                                Feleacu nr. 8, bl. 10I, sc. 1, et. 3, ap. 15, sector 1, legitimat
        Din data de 21.08.2007
                                cu CI seria RD nr. 308095 eliberată de Secția 2 la data de
  Sediul social: București, str. George Constantinescu,    02.04.2003, CNP 1720903035056 a 21 de părți sociale
nr.2, sector 2, J40/7727/2001, CUI 14169353.          din cele pe care le dețin la această societate.
  Administratorul Unic al S.C. HELP NET FARMA S.A. -       4. Urmare a celor de mai sus, structura capitalului
DL. Ovidiu Buluc, identificat cu C.I. seria RT, nr. 014990,   social va fi următoarea: total -1050 lei ( 42 ps x 25 lei)
eliberat de Secția 2, la data 19.04.1999, CNP          împărțit astfel: LAZARESCU VASILE BOGDAN: 525 lei,
1460119400025, conform împuternicirii date în          adică 21 părți sociale în valoare de 25 lei fiecare,
19.11.2001 de către AGA, a hotărât următoarele:         numerotate de la 1 la 21, reprezentând 50% din capital și
  1. Înființarea unui punct de lucru al societății cu     LAZARESCU MIHAIL- CĂTĂLIN: 525 lei, adică 21 părți
destinația FARMACIE, situat în localit. Cluj-Napoca, str.    sociale în valoare de 25 lei fiecare, numerotate de la 22 la
Plopilor nr. 50 apt. 1, parter, sc. 1, jud. Cluj, cu      42, reprezentând 50% din capital.
                                  5. Se numește alături de LAZARESCU VASILE
următoarele activități:
                                BOGDAN, în funcția de administrator cu puteri depline și
  - comerț cu amănuntul al produselor farmaceutice, cod
                                LAZARESCU MIHAIL-CĂTĂLIN.
CAEN 5231;
                                  (20/208399)
  - comerț cu amănuntul al articolelor medicale și
ortopedice cod CAEN 5232;
  - comerț cu amănuntul al produselor cosmetice și de           Societatea Comercială
parfumerie, cod CAEN 5233;                      MASTERSHIP INTERNATIONAL - S.R.L.
  - comerț cu amănuntul în magazine specializate al
altor produse n.c.a., cod CAEN 5248;                          NOTIFICARE
  - fabricarea preparatelor farmaceutice - cod CAEN       Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
2442.                              București notifică, în conformitate cu prevederile art. 204
  8            MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 512/28.I.2008

alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu               Societatea Comercială
modificările și completările ulterioare, depunerea textului      H ESTATES TIMBER & FARMING IMPORT
actualizat al actului constitutiv al societății comerciale           EXPORT - S.R.L.
MASTERSHIP INTERNATIONAL SRL, cu sediul în
București, Str. Feleacu, nr.8, bloc 10 I, scara 1, etaj 3, ap.             NOTIFICARE
15, sector 1, înregistrată sub nr. J40/3215/2002, cod unic     Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
de înregistrare 14589098, care a fost înregistrat sub      București notifică, în conformitate cu prevederile art. 204
nr.376607 din 27.08.2007.                    alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu
  (21/208400)                         modificările și completările ulterioare, depunerea textului
                                 actualizat al actului constitutiv al societății comerciale H
                                 Estates Timber & Farming Import Export SRL, cu sediul în
       Societatea Comercială               București, Str. SPIRU HARET, nr.4, ap.1, sector 1,
     H ESTATES TIMBER & FARMING               înregistrată sub nr. J40/17034/2003, cod unic de
       IMPORT EXPORT - S.R.L.               înregistrare 15991157, care a fost înregistrat sub nr.
                                 376624 din 27.08.2007.
    HOTĂRÂREA ADUNĂRII GENERALE                 (23/208402)

          NR. 1 / 20.08.2007
                                         Societatea Comercială
  A SOCIETATII COMERCIALE H ESTATES
                                           IMCOM - S.A.
 TIMBER & FARMING IMPORT EXPORT S.R.L.
 BUCURESTI, SECTOR 1, STR. SPIRU HARET,                      HOTĂRÂREA NR. 1
 NR. 4, AP. 1 J40 / 17034 / 12.12.2003 COD UNIC
 INREGISTRARE 15991157 ATRIBUT FISCAL R               A ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE
                                     A ACTIONARILOR SC IMCOM SA
  Subsemnata Petra Marie HOYOS, cetățean austriac,
domiciliată în Austria, Schlossplatz, nr. 1, 3580 Horn,                Din 27.04.2007
născută la data de 18.06.1970 în Austria - Lilienfeld,       Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor SC
identificată cu pașaport, nr. J 0227216 2 eliberat la data    IMCoM SA, convocată în conformitate cu prevederile
de 21.10.2002, de Ambasada Austriei la București;        Legii 31/1990, fiind statutară, hotărăște:
  Markus HOYOS, cetățean austriac, domiciliat în          1. Se modifică următoarele articole din statutul
Austria, Schlossplatz, nr. 1, 3580 Horn născut la data de    societății, textul lor fiind următorul:
30.09.1960 în Austria - Viena, identificat cu pașaport, nr.     a. Art. 9 alin.3 - Societatea va ține evidența acțiunilor și
B 0098148 eliberat la data de 06.08.1997, de autoritățile    acționarilor în registrul acționarilor, care se va păstra la
din Horn,                            sediul societății, conform normelor legale în vigoare.
  Exercitând atribuțiile legale și statutare ale Adunării    Societatea poate contracta cu o societate de registru
Generale a Asociaților;                     independent privat ținerea registrului acționarilor în
  În mod legal și statutar hotărăsc:              sistem computerizat și efectuarea înregistrărilor și a altor
  2. COMPLETAREA OBIECTULUI DE ACTIVITATE.           operațiuni legate de acest registru.
                                  b. Art. 9 alin. 4 — Societatea este considerată o
  Obiectul de activitate al societății se completează cu
                                 societate închisă, începând cu data de 15.10.2004,
următoarele obiecte de activitate:
                                 conform deciziei nr. 4096/12.10.2004 și a atestatului nr.
  Dezvoltare (promovare) CAEN imobiliară 7011
                                 368 /12.10.2004, acte emise de către Comisia Națională
  închirierea și 7020 subînchirierea bunurilor imobiliare
                                 a Valorilor Mobiliare.
proprii sau închiriate.
                                  c. Art. 15 - Cesiunea acțiunilor se face în condițiile și cu
  Activități de consultanță 7414 pentru afaceri și       procedura prevăzută de lege pentru societățile închise,
management.                           cu respectarea dreptului de preferință al acționarilor
  2. Restul dispozițiilor Actului constitutiv rămân       existenți, proporțional cu numărul acțiunilor deja deținute.
neschimbate.                           În cazul cesiunii unor acțiuni către persoane care nu dețin
  Drept pentru care s-a redactat și semnat prezenta       calitatea de acționar al firmei, prin neexercitarea dreptului
Hotărâre, astăzi 20.08.2007, în București, în patru       de preferința al acționarilor, aceasta se va face după
exemplare originale.                       primirea avizului favorabil scris al Consiliului de
  (22/208401)                         Administrație / Administratorului Unic, prin declarația
              MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 512/28.I.2008                           9

făcută în Registrul Acționarilor, semnată de cedent și de     data de 23 aprilie 2004, prin care Președintele Consiliului
cesionar sau de mandatarii acestora.               de Administrație a fost mandatat să aprobe deschiderea
  (24/208403)                          punctelor de lucru ale Societății;
                                   Dispozițiile art. 3 din Actul Constitutiv al Societății;
                                   Dispozițiile Legii nr. 31/1990 privind societățile
        Societatea Comercială
                                 comerciale, republicată,
       ALISAN CONINSTAL - S.R.L.
                                   DECID URMĂTOARELE:
    HOTARAREA ADUNARII GENERALE                 Rezoluția I
        A ASOCIATILOR                     Se aprobă deschiderea, înregistrarea și autorizarea
                                 funcționarii următorului punct de lucru al Societății:
       Nr. 1 din data de 27.08.2007
  GHIȚĂ GRIGORAȘ - FLORIN, de cetățenie română,            LOCALIZARE          Activități ce vor fi autorizate:
                                   MAGAZIN și      - Comerțul cu amănuntul, în magazine specializate,
domiciliat în Mun. București, Str. Dr. Iacob Felix nr. 41, bl.    BIROURI -      al altor produse n.c.a. - 5248 cod CAEN;
C2, sc. 4, ap. 124, sector 1, CNP: 1541028400308,           mun. București,
                                              - Telecomunicații - 6420 cod CAEN;
identificat cu CI seria RD nr. 051441 emisă de Secția 4 de      sector 4, str.
                                   Șoseaua Giurgiului  - Alte activități legate de informatică
Poliție, la data de 23.10.1998 și GHIȚĂ ALEXANDRA -          nr. 118, bloc 12,  - cod CAEN 7260;
CĂTĂLINA, de cetățenie română, domiciliată în Mun.          parter        - Activități proprii de birouri pentru Societate.
București, Str. Dr. Iacob Felix nr. 41, bl. C2, sc. 4, ap. 124,
                                  Prezenta decizie a fost adoptată astăzi, 23.08.2007, la
sector 1, CNP: 2890117460051, identificată cu CI seria
RR nr. 261454 emisă de Secția 4 de Poliție, la data de      sediul Societății.
07.02.2003, asociați în cadrul S.C. ALISAN CONINSTAL         (26/208405)
S.R.L., am hotărât:
  1. Declararea punctului de lucru din București, B-dul
Ion Ionescu de la Brad nr. 55, sector 1.                       Societatea Comercială
  Restul prevederilor din actul constitutiv rămân                  JIMMY FIESTA - S.R.L.
neschimbate.
                                  HOTĂRÂREA NR 1/24 08 2007 A ADUNĂRII
  Prezentul înscris, a fost redactat astăzi 27.08.2007,
                                 GENERALE A ASOCIAȚILOR S.C. JIMMY FIESTA
într-un număr de 5 (cinci) exemplare, din care 4 (patru)
                                   S.R.L., CU SEDIUL IN BUCURESTI, STR.
exemplare pentru părți și un exemplar pentru
                                 GENERAL PETRE POPOVAT NR.48A, SECTOR 6,
compartimentul de asistență din cadrul Oficiului
                                     J40/17616/2005, COD UNIC DE
Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București.
                                      INREGISTRARE:18057506.
   (25/208404)
                                   Subsemnații
                                   VELISA GIHAN, cetățean român, fiul lui Mursel și al
        Societatea Comercială               Sevinci, născut în Mun Medgidia, Jud Constanța la data
        ORANGE ROMANIA - S.A.               de 22 02 1982, de sex masculin, domiciliat în Mun
                                 Medgidia, Jud Constanța, str Crișana nr 11, posesor al CI
             DECIZIA
                                 seria KT nr 452956 eliberată de Poliția Mun Medgidia la
     PREȘEDINTELUI CONSILIULUI DE               data de 07 09 2004, CNP 1820222132812 și
     ADMINISTRAȚIE AL “S.C ORANGE                 MORARI CRISTIAN, cetățean român, fiul lui Vasile și
         ROMÂNIA S.A.”                  Eugenia, născut în Oraș Lupeni, Jud Hunedoara la data
       Din data de 23 august 2007             de 09 05 1978, de sex masculin, domiciliat în Oraș
                                 Lupeni, Jud Hunedoara, Str Tudor Vladimirescu nr. 12, Bl
  Subsemnatul, Andrei Chirică, în calitate de Președinte
al Consiliului de Administrație al S.C. Orange România      E1, Sc 2, Ap 51, posesor al CI seria HD nr. 132316
S.A., cu sediul social în București, Europe House, Bd.      eliberată de Poliția Orașului Lupeni la data de 06 08 2002,
Lascăr Catargiu nr. 51-53, sector 1, înregistrată la Oficiul   CNP 1780509204095, în calitate de asociați, hotărâm
Registrului Comerțului București sub nr. J40/10178/1996,     după cum urmează:
având Cod Unic de înregistrare 9010105 (“Societatea”),        Art.1: Se decide suspendarea activității societății pe o
  Având în vedere:                        perioadă de 3(trei) ani, încăpând cu data 27 08 2007 până
  A doua Rezoluție din Hotărârea Adunării Generale        la data de 26.08.2010.
Extraordinare a Acționarilor Societății, care a avut loc în      (27/208406)
  10           MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 512/28.I.2008

         Societatea Comercială                     Societatea Comercială
         CAMRO IMEX - S.R.L.                     FORTUNA VET COM - S.R.L.

            NOTIFICARE                 DECIZIA ASOCIATULUI UNIC AL S.C. FORTUNA
  Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul       VET COM SRL CU SEDIUL IN MUNICIPIUL
București notifică, în conformitate cu prevederile art. 204    BUCURESTI, ALEEA VALEA VIILOR NR 4, BLOC
alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu           D49, SCARA B, ETAJ 3, AP 26, SECTOR 6,
modificările și completările ulterioare, depunerea         INMATRICULATA LA REGISTRUL COMERTULUI
statutului actualizat al societății comerciale CAMRO         SUB NR J40/14882/2007, CUI 22218171,
IMEX SRL, cu sediul în București, Calea GRIVITEI,
                                   INCHEIATA AZI 24 AUGUST 2007 SUB NR 1
nr.216, bloc J, scara B, etaj 1, ap.1, sector 1, înregistrată
sub nr. J40/8311/1991, cod unic de înregistrare 458637,       Subsemnata NAE PAULA MĂDĂLINA domiciliată în
care a fost înregistrat sub nr.376756 din 27.08.2007.       Municipiul București, Aleea Valea Viilor nr 4, bloc D49,
  (28/208407)                          scara B, etaj 3, ap 26, sector 6, posesoare a CI seria RR
                                 nr 421341 eliberat SPCEP sector 6 la data de 13 11 2006
                                 CNP 2790629464551, în calitate de asociat unic al S.C.
         Societatea Comercială
                                 FORTUNA VET COM SRL cu sediul în Municipiul
         CAMRO IMEX - S.R.L.
                                 București, Aleea Valea Viilor nr 4, bloc D49, scara B, etaj
 HOTĂRÂREA A.G.A. A S.C. CAMRO IMEX SRL             3, ap 26, sector 6, înmatriculată la Registrul Comerțului
                                 sub nr J40/14882/2007, CUI 22218171, am decis
          Nr. 3 din 24.08.2007
                                 următoarele:
  Subsemnații CRISTEA ROMEO, cetățean român,
                                   1. Deschiderea unui punct de lucru situat în Municipiul
născut la data de 16.05.1953 în Medgidia, jud. Constanța,
                                 București, Șos Colentina nr 367, sector 2, având ca obiect
domiciliat în București, str. Maramureș nr. 15, corp A, et.
                                 de activitate 5248 Comerțul cu amănuntul, în magazine
1, sector 1, posesor al C.I. seria RX nr. 265992 eliberată
                                 specializate, al altor produse nca (pet shop și comerț cu
de Secția 3 la 11.02.2005, CNP 1530516400381 și
CRISTEA GABRIELA, cetățean român, născută la data         produse de uz veterinar) și 8520 Activități veterinare.
de 29.08.1980 în București, domiciliată în București,        2. Se dă text de obiect codului CAEN 5248 Comerțul
Calea Griviței nr, 216, bl. J, sc. B, et. 1, ap. 1, sector 1,   cu amănuntul, în magazine specializate, al altor produse
posesoare a CI. seria RD nr. 081937 eliberată de Secția      n.c.a. (pet shop și comerț cu produse de uz veterinar).
4 Poliție București la 25.08.1999, CNP 2800829410013,         (30/208409)
asociați ai CAMRO IMEX S.R.L., cu sediul în Calea
Griviței nr. 216, bl. J, sc. B, et. 1, ap. 1, sector 1,
înregistrată la Registrul Comerțului sub nr.                  Societatea Comercială
J40/8311/1991, CUI RO458637, în conformitate cu                FORTUNA VET COM - S.R.L.
prevederile Actului Constitutiv și ale Legii nr. 31/1990, am
hotărât în unanimitate următoarele:                           NOTIFICARE
  Art. 1. Radierea din obiectul de activitate a clasei       Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
CAEN 6720 Activități auxiliare ale caselor de asigurări și    București notifică, în conformitate cu prevederile art. 204
de pensii.
                                 alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu
  Art. 2. Înființarea unui punct de lucru situat în Medgidia,
                                 modificările și completările ulterioare, depunerea textului
str. Radu Negru nr. 17, Lot 1, C2, jud. Constanța.
                                 actualizat al actului constitutiv al societății comerciale
  Pentru aducerea la îndeplinire a acestei hotărâri vor fi
                                 FORTUNA VET COM SRL, cu sediul în București, Aleea
înscrise mențiunile cu privire la cele mai sus-menționate
în Registrul Comerțului. Persoana împuternicită în acest     Valea Viilor, nr.4, bloc D49, scara B, etaj 3, ap.26, sector
sens este CRISTEA ROMEO.                     6, înregistrată sub nr. J40/14882/2007, cod unic de
  Redactată și editată la sediul Societății, azi        înregistrare 22218171, care a fost înregistrat sub nr.
24.08.2007, în 3 exemplare.                    376779 din 27.08.2007.
   (29/208408)                           (31/208410)
              MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 512/28.I.2008               11

       Societatea Comercială               J40/1696/2003, reprezentată legal de către Dl. Emilian
     PIRTJE PUK CAFFE-BAR - S.R.L.             Mateescu, posesor al C.I. seria RX nr. 204634, CNP
                                 1500104400162, emis la data de 08.08.2003, de către
    HOTĂRÂREA ADUNĂRII GENERALE               Secția de Poliție 22, domiciliat în București, Str. Drumul
        A ASOCIAȚILOR                   Taberei, nr. 92, Bl. C7, sc. A, Etaj 5, Apt. 19, Sector 6,
  Astăzi, data de 24.08.2007, CRETU ANEMARIE,         București, Unit International SA, cu sediul social în
născută la data de 09.07.1971, în București, Sector 8,      Bruxel, Avenue Louise, nr. 94, cod 1050, Belgia,
cetățenie română, domiciliată în București, str. Veronica    înregistrată la Banque Carrefour des Entreprises sub nr.
Micle, nr. 20, bl. M6, sc. A, et. 2, ap. 11, Sector 1,      0413 601 268 reprezentată legal de către Dl. Ahmet Umit
identificată cu CI. seria RT nr.383026, eliberată ce către    Danisman, cetățean belgian posesor al pașaportului seria
SPCEP S1 Biroul nr. 4, la data de 03.10.2005,          ED, nr. 861839, emis la data de 15.11.2002 de către
CNP2710709414528 și MITRITOAIA MONICA-ADINA,           autoritățile belgiene, domiciliat în Rhode Saint Genese,
născută la data de 05.07.1987, în București, Sector 5,      Avenue du Manoir, 17, 1640, Belgia.
cetățenie română, domiciliată în București, str. Veronica      European Power Systems S.A., cu sediul social în
Micle, nr. 22, bl. M6, sc. A, et. 2, ap. 11, Sector 1,      Luxemburg, Avenue de la Porte Neuve, nr. 23, cod L
identificată cu CI. seria RT nr. 188509, eliberată de către   2227, Luxemburg, înregistrată la Registrul Comerțului
Secția 4 Poliție, la data de 30.08.2001,             Luxemburg cu numărul 59522/1997, reprezentată legal
CNP2870705450049 în calitate de asociate a S.C.         de către Dl. Ahmet Umit Danisman, cetățean belgian
PIRTJE PUK CAFFE-BAR S.R.L., cu sediul în București,       posesor al pașaportului seria ED, nr. 861839, emis la data
str. Veronica Micle, nr. 20, bl. M6, sc. A, et. 2, ap. 11,    de 15.11.2002 de către autoritățile belgiene, domiciliat în
Sector 1, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului sub   Rhode Saint Genese, Avenue du Manoir, 17,1640,
nr. J40/14134/2006, Cod Unic de înregistrare 18990709      Belgia.
hotărăște modificarea actului constitutiv după cum          Unit Investment N.V., cu sediul social în Amsterdam,
urmează:                             Herehngracht 477-1017 BS, Olanda, înregistrată la
  Se înființează un punct de lucru situat în București, str.  Registrul Comerțului Amsterdam cu numărul
Covaci, nr. 6, Sector 3.                     802287712/1992, reprezentată legal de către Dl. Anil
  Celelalte dispoziții din actul constitutiv rămân       Sevinc, cetățean turc, posesor al pașaportului seria TR-P,
neschimbate.                           nr. 561767, emis la data 19.10.2005, valid până la data de
   (32/208411)                         29.04.2008, de către autoritățile turce, domiciliat în
                                 Istanbul, Sariyer, Yenimahalle, 48, Karakutuk CD, Apt. 3;
                                   Somogin S.A.M., cu sediul social în Monte Carlo, Av.
       Societatea Comercială
                                 Princesse Charlotte, nr. 21, cod 98000, Monaco,
    UNIEL ENERGY INVESTMENTS - S.A.
                                 înregistrată la Registrul Comerțului din Monte Carlo cu
                                 numărul 99SO3677, reprezentată legal de către Dl. Hans
  HOTĂRÂREA ADUNĂRII EXTRAORDINARE
       A ACȚIONARILOR                   Eckart Wilhelm Busch, cetățean elvețian, posesor al
                                 pașaportului F0158976, emis la data de 06.05.2003, de
      Nr. 2 din data de 20 august 2007           către autoritățile elvețiene din CH- Fribourg, domiciliat în
  Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor a SC      Fribourg, Str. Petit Schoenberg, nr. 61, CH - 1707, Elveția.
UNIEL ENERGY INVETMENTS SA, o societate               Toate condițiile de cvorum fiind întrunite s-au decis
înregistrată și funcționând în conformitate cu legile din    următoarele:
România, cu sediul social în București, Str. Releului, nr.      “Prin prezenta aprobam majorarea de capital social al
2B, Sectorul 3, București, cod postal 032109, România,      S.C. Uniel Energy Investments S.A. Având în vedere
înregistrată la Registrul Comerțului București cu numărul    faptul că în cadrul acestei majorări ELCEN va contribui cu
J40/4014/2006, cu un capital social subscris de 200.000     aport în natură, Adunarea Generală Extraordinară a
RON, întrunită în sesiune extraordinară în data de 20      Acționarilor va solicita Judecătorului delegat de la Oficiul
august 2007, la ora 10:00, la sediul SC             Registrului Comerțului să numească unul sau mai mulți
ELECTROCENTRALE BUCUREȘTI SA situat în              experți pentru evaluarea bunurilor ce urmează să
București, Splaiul Independentei, nr. 202E, Sector 6, la     constituie aportul în natură al Elcen, adică: Teren, Valoare
care au participat următorii:                  Investitională Suplimentară și Centrală Existentă CET
  Electrocentrale București SA, cu sediul social în       București Sud, în conformitate cu art 215 din Legea
București, Splaiul Independentei, nr. 202 E, Sector 6,      31/1990 privind Societățile Comerciale, cu modificările și
înregistrată la Registrul Comerțului București cu numărul    completările ulterioare. După depunerea raportului de
  12           MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 512/28.I.2008

expertiză, Adunarea Generală Extraordinară a          exemplare pentru părți și un exemplar pentru
Acționarilor convocată din nou, având în vedere         compartimentul de asistență din cadrul Oficiului
concluziile experților, poate hotărî majorarea efectivă de   Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București.
capital. “
                                  (35/208414)
  “Prin prezență desemnam pe Dna. Iboica Moldovan și
Dl. Anil Sevinc pentru a depune/reprezenta documentele
necesare la Oficiul Registrului Comerțului și pentru a
                                     Societatea Comercială
pune în practică prezenta hotărâre.”
  (33/208412)                          CPB ROMANIA INTERNATIONAL PROPERTY
                                     CONSULTANTS - S.R.L.

       Societatea Comercială                 HOTĂRÂREA ADUNĂRII GENERALE
      DARC MANAGEMENT - S.R.L.              A ASOCIAȚILOR CPB ROMANIA INTERNATIONAL
                                    PROPERTY CONSULTANTS SRL
           NOTIFICARE
                                  Subscrisele:
  Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
București notifică, în conformitate cu prevederile art. 204     CPB Immobilientreuhand GmbH cu sediul în
alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu        Wienerbergstrasse 11, Vienna Twin Tower, 1100 Wien,
modificările și completările ulterioare, depunerea textului   înregistrată în Registrul Firmelor sub nr. 48640f, repre-
actualizat al actului constitutiv al societății comerciale   zentată prin dl. Mag. Michael Ehlmaier MRICS,
DARC MANAGEMENT SRL, cu sediul în București, Str.          și
Valea Lungă, nr.3, bloc 142, scara B, etaj 1, ap.51, sector
                                  CPB Holding GmbH, cu sediul în Bank-gasse 2,
6, înregistrată sub nr. J40/11691/2003, cod unic de
                                înregistrată în Registrul Firmelor sub nr. 125709t,
înregistrare 15697284, care a fost înregistrat sub
nr.376802 din 27.08.2007.                    reprezentată în solidar prin dl. MMag. Dr. Karl Petrikovics
  (34/208413)                         și dl. Mag. Gerntner,
                                  În calitatea lor de asociați, deținând împreună 100%
                                capitalul social al S.C. CPB Romania International
       Societatea Comercială
                                Property Consultants SRL, societate comercială de
      DARC MANAGEMENT - S.R.L.
                                naționalitate română, înregistrată la Registrul Comerțului
    HOTARAREA ADUNARII GENERALE               sub nr. J40/1295/2007, CUI RO 20764886, cu sediul în
        A ASOCIATILOR                  București, Splaiul Independenței, nr 42-44, sector 5,
       Nr. 1 din data de 27.08.2007              au hotărât următoarele:
  MITREA CRISTIAN - DARIUS, de cetățenie română,          1. Schimbarea sediului social al Societății din
domiciliat în Mun. București, Str. Valea Lungă nr. 3, bl.    București, Splaiul Independentei, nr. 42-44, sector 5, în
142, sc.B, et. 1, ap. 51, sector 6, CNP: 1580808400148,     București, Complexul IRIDE, clădirea 20, Bld. Dimitrie
identificat cu CI seria RT nr. 295064 emisă de Secția 21    Pompei 9-9A, etaj 2, sector 2.
de Poliție, la data de 12.11.2003 și MITREA ILEANA -        2. Împuternicirea domnului av Minai Ponoran, a
DELIA, de cetățenie română, domiciliată în Mun.
                                doamnei av. Simona Giugica, și a doamnei Alina Valeanu,
București, Str. Valea Lungă nr. 3, bl. 142, sc. B, et. 1, ap.
51, sector 6, CNP: 2630126400129, identificată cu CI      în vederea semnării tuturor documentelor necesare
seria RT nr. 295065 emisă de Secția 21 de Poliție, la data   (inclusiv a actului adițional la actul constitutiv, a
de 12.11.2003, asociați în cadrul S.C. DARC           contractului de închiriere/comodat pentru sediul social,
MANAGEMENT S.R.L., am hotărât:                 actualizarea/întocmirea actului constitutiv, respectiv
  1. Prelungirea mandatului administratorilor MITREA      semnarea actului constitutiv consolidat etc.) în sensul
CRISTIAN - DARIUS și MITREA ILEANA - DELIA, având
                                aducerii la îndeplinire a prezentei hotărâri, precum și în
puteri depline pe perioadă nelimitată.
                                vederea înregistrării prezentei hotărâri la Registrul
  Ca urmare a modificărilor intervenite se va redacta un
nou act constitutiv.                      Comerțului și toate autoritățile competente.
  Prezentul înscris, a fost redactat astăzi 27.08.2007,      Semnată astăzi, 06.07.2007, în 3 exemplare originale.
într-un număr de 5(cinci) exemplare, din care 4(patru)        (36/208415)
             MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 512/28.I.2008               13

     Societatea Comercială                 comerțul specializat în vânzarea produselor cu caracter
 CPB ROMANIA INTERNATIONAL PROPERTY              specific n.c.a., cod CAEN 5118; intermedieri în comerțul
     CONSULTANTS - S.R.L.                  cu produse diverse, cod CAEN 5119; transporturi rutiere
                                de mărfuri, cod CAEN 6024; închirierea altor mijloace de
           NOTIFICARE                transport terestru, cod CAEN 7121; alte activități de
  Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul    servicii prestate în principal întreprinderilor, cod CAEN
                                7487.
București notifică, în conformitate cu prevederile art. 204
                                  3. Se numește în funcția de administrator, asociatul
alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu
                                DRAGOI CONSTANTIN-DANIEL, cetățean român
modificările și completările ulterioare, depunerea textului
                                domiciliat în București, str. Matei Voievod nr. 54, sect.2,
actualizat al actului constitutiv al societății comerciale   căsătorit, născut în București, la data de 24.10.1978, fiul
CPB ROMANIA INTERNATIONAL PROPERTY               lui Ion și Aurica, identificat cu CI. seria RR nr. 248504
CONSULTANTS SRL, cu sediul în București, B-dul         eliberată de Secția 8 poliție la data de 27.11.2002, CNP
DIMITRIE POMPEI, nr.9-9A, Complexul IRIDE, clădirea       1781024463037, pe o perioadă nelimitată.
20, etaj 2, sector 2, înregistrată sub nr. J40/1295/2007,      Celelalte prevederi din Actul constitutiv rămân
cod unic de înregistrare 20764886, care a fost înregistrat   neschimbate.
sub nr.376805 din 27.08.2007.                    (38/208417)
  (37/208416)

                                        Societatea Comercială
        Societatea Comercială                     DITA FARM COM - S.R.L.
        DITA FARM COM - S.R.L.
                                           NOTIFICARE
    HOTĂRÂREA ADUNĂRII GENERALE                Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
     A ASOCIAȚILOR NR.2/23.08.2007             București notifică, în conformitate cu prevederile art. 204
  Subsemnații: DRAGOI CRISTINA, domiciliată în        alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu
Municipiul București str Matei Voievod nr.54, sect 2,      modificările și completările ulterioare, depunerea textului
identificată cu CI. seria RR, nr. 248500, eliberată de     actualizat al actului constitutiv al societății comerciale
Secția 8 Politie la data de 27.11.2002, CNP           DITA FARM COM SRL, cu sediul în București, Str.
                                Mătăsari, nr. 11, sector 2, înregistrată sub nr.
2791225420075 și DRAGOI CONSTANTIN -DANIEL,
                                J40/3192/2004, cod unic de înregistrare 16193234, care
domiciliat în București, str. Matei Voievod nr.54, sect.2,
                                a fost înregistrat sub nr.376807 din 27.08.2007.
identificat cu CI. seria RR nr. 248504 eliberată de Secția
                                  (39/208418)
8 Politie, la data de 27.11.2002, CNP 1781024463037,
asociați ai S.C DITA FARM COM S.R.L. cu sediul în
București, str. Mătăsari nr.11, sect.2, înregistrată la             Societatea Comercială
Registrul comerțului cu nr. J40/3192/2004, CUI 16193234             FMK SERVICII - S.R.L.
-RO, în adunarea generală a asociaților, am hotărât
următoarele:
  1 Ca urmare a cesiunii capitalul social total, în valoare      J 40/5129/2004, CUI 16290237,
de 1000 RON împărțit în 10 părți sociale a 100 RON          CAPITAL SOCIAL 500 RON, BUCURESTI,
fiecare este deținut astfel:                     SECTOR 2, ȘOS. PANTELIMON NR. 249,
  • Asociata DITA CRISTINA deține 5 ( cinci) p,s. a 100         BL. 48, SC. A, ET. 8, AP. 32
RON fiecare, în valoare de 500 RON, reprezentând 50%        Astăzi, 22.04 2007, sunt prezenți FLOREA FLORIAN
din capitalul social total de 1000 RON și participare la    CRISTIAN, domiciliat în București-Sector 2, Sos.
beneficii și pierderi.                     Pantelimon nr. 249, BI.48,Sc. A, Et. 8, Ap. 32, CI - RX nr.
  • Asociatul DRAGOI CONSTANTIN -DANIEL deține 5       188206/Secția 9 Poliție la 25.06.2003 și CIOBANU
(cinci) p.s. a 100 RON fiecare în valoare de 500 RON      ALEXANDRA- MAGDALENA, domiciliată în București-
reprezentând 50% din capitalul social total de 1000 RON     Sector 1, Str. Turda nr. 121, Bl. 5, Sc. B, Et. 2, Ap. 64, CI
și participare la beneficii și pierderi.            - RR nr. 271323/Secția 4 Poliție, la 20.01.2004, asociații
  2. Se extinde obiectul de activitate al societății cu    reprezentând întregul capital social, care au adoptat
următoarele: comerț cu autovehicule, cod CAEN 5010;       următoarele:
comerț cu piese și accesorii pentru autovehicule, cod       HOTĂRÂRI
CAEN 5030; comerț cu motociclete, piese și accesorii        I. Se înființează un punct de lucru la următoarea
aferente și reparații, cod CAEN 5040;intermedieri în      adresa: București-Sector 5, Str. Viilor nr. 33 - Pavilion
  14           MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 512/28.I.2008

Administrativ Parter - Cod CAEN 7412 Activități de          Articolul 2
contabilitate, revizie contabilă, consultanță în domeniul      2.1 Prețul cesiunii este valoarea nominală a părților
fiscal (excluzând expertiza contabilă).              sociale, adică 10 lei pentru fiecare parte socială, prețul
   (40/208419)                         total al cesiunii fiind de 100 lei.
                                   Articolul 3
                                   3.1 Asociații decid revocarea doamnei KISS ILDIKO -
       Societatea Comercială                AGNES, cetățean român, născută în Municipiul Satu
      EURO SHIPBUILDING - S.R.L.              Mare, Județ Satu Mare, la data de 29.08.1974,
                                 domiciliată în București, Bulevardul Unirii nr. 62, bloc K5,
    HOTĂRÂREA ADUNĂRII ASOCIAȚILOR              scara 2, etaj 1, apartament nr. 28, sector 3, posesoare a
    AI S.C. “EURO SHIPBUILDING” S.R.L.            C.I. seria DP nr. 029829, eliberată la 4.10.1999, CNP
                                 2740829301976, din funcția de administrator.
           Nr. 2/22.08.2007
                                   3.2 Odată cu revocarea din funcția de administrator
  La data de 22.08.2007, la sediul din București, Strada    asociații decid descărcarea de gestiune a
Ițcani nr. 16, sector 2, s-a desfășurat ședința          administratorului KISS ILDIKO - AGNES pentru toate
extraordinară a Adunării Asociaților S.C. “EURO          operațiunile efectuate în timpul mandatului acesteia.
SHIPBUILDING” S.R.L, societate înregistrată la Registrul       Articolul 4
Comerțului cu numărul J40/3137/15.02.2007, cod unic de        4.1 Asociații decid schimbarea sediului social din
înregistrare 21102348.                      București, Strada Ițcani nr. 16, sector 2, în București,
  La ședința AGA au participat în calitate de asociați:     Șoseaua Minai Bravu nr. 3, Bloc 3, scara F, etaj 4,
  (1) Domnul FLORESCU ȘTEFAN - NABI, cetățean          apartament nr. 214, sector 2.
român, fără antecedente penale, născut la data de          Articolul 5
03.02.1962, în Comuna Oprișor, Județul Mehedinți,          5.1 Ca urmare a cesiunii intervenite, asociatul
                                 FLORESCU ȘTEFAN - NABI va deveni asociat și
domiciliat în București, Șos. Minai Bravu nr. 3, bloc 3,
                                 administrator unic al S.C. EURO SHIPBUILDING S.R.L,
scara F, etaj 4, apartament nr. 214, sectorul 2, identificat
                                 deținând 100% capitalul social, reprezentând 20 de părți
cu CI. seria RX nr. 308185, eliberată de Secția 8 Poliție la
                                 sociale, în valoare de 10 lei fiecare parte socială, în
data de 19.05.2005, CNP 1620203250526, deținănd 50%
                                 valoare totală de 200 lei.
din capitalul social, reprezentând 10 părți sociale (10       5.2 Odată cu preluarea prin cesionare a tuturor părților
voturi) a câte 10 RON partea, în valoare totală de 100      sociale ale S.C. EURO SHIPBUILDING S.R.L atât vechii
RON;                               asociați cât și administratorul revocat vor fi exonerați de
  și                              orice obligație civilă față de terți în legătură cu societatea.
  (2) Domnul UNGUREANU CEZAR GABRIEL,               Articolul 6
cetățean român, fără antecedente penale, născut la data       6.1 Adunarea Generală a Asociaților împuternicește
de 12.10.1968, în București, cu domiciliul în Olanda,       pe FLORESCU ȘTEFAN - NABI, ca în baza prezentei
Zuiderparklaan nr. 358, 2574 GR, Haga, posesor al         Hotărâri să semneze noul Act Constitutiv al societății și să
PASS. seria/numărul NUP434RH7, CNP 206655472,           facă demersurile necesare în vederea înregistrării
emis de Autoritățile din Haga Olanda, la data de         acestuia la Registrul Comerțului.
11.04.2007, deținând 50% din capitalul social,            Am luat la cunoștință și suntem de acord cu toate
reprezentând 10 părți sociale (10 voturi) a câte 10 RON      hotărârile luate.
partea, în valoare totală de 100 RON.                Redactată la sediul social al societății, în trei
  În conformitate cu dispozițiile art 7 din Actul Constitutiv  exemplare, la data de 22.08.2007 la București.
                                    (41/208420)
și ale art. 192(1) și (2) din Legea nr. 31 din 1990
  (r2), Asociații au hotărât următoarele:
  Articolul 1                                 Societatea Comercială
  1.1 Asociatul UNGUREANU CEZAR GABRIEL                   EURO SHIPBUILDING - S.R.L.
cesionează 10 părți sociale (toate părțile sociale deținute
în S.C. “EURO SHIPBUILDING” S.R.L) a câte 10 lei                     NOTIFICARE
partea, reprezentând 50% din capitalul social, adică 100       Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
lei, la valoare nominală de 10 lei partea socială, către     București notifică, în conformitate cu prevederile art. 204
asociatul FLORESCU ȘTEFAN-NABI cu datele de            alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu
identificare de mai sus.                     modificările și completările ulterioare, depunerea textului
              MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 512/28.I.2008                15

actualizat al actului constitutiv al societății comerciale            Societatea Comercială
EURO SHIPBUILDING SRL, cu sediul în București, Sos.               THUYA IMPEX - S.R.L.
MIHAI BRAVU, nr.3, bloc 3, scara F, etaj 4, ap.214, sector
                                     HOTĂRÂREA ADUNĂRII GENERALE
2, înregistrată sub nr. J40/3137/2007, cod unic de               A ASOCIAȚILOR
înregistrare 21102348, care a fost înregistrat sub
                                          Nr. 12/17 .08. 2006
nr.376825 din 27.08.2007.
  (42/208421)                           Subsemnații: TĂBĂCEL-MANEA BOGDAN, cetățean
                                 român, căsătorit, sex masculin, născut la data de
                                 01.09.1963, în București, Sector 7, părinții: Emanuel-Dan
        Societatea Comercială              și Ana-Maria, domiciliat în București, Str. Ivanovici D.
                                 Mendeleev, Nr. 7-15, Ap.20, Sector 1, identificat cu CI.
         CETELEM IFN - S.A.
                                 seria RX nr. 159875, eliberată de Secția 1 Poliție la
                                 31.03.2003, CNP 1630901400211 și TĂBĂCEL-MANEA
     HOTĂRÂREA CONDUCĂTORILOR
                                 EMILIA, cetățean român, căsătorită, sex feminin, născută
       S.C. CETELEM IFN S.A.
                                 la data de 11.02.1970, în București, Sector 8, părinții: Ioan
          Nr. 23/24.08.2007              și Elena, domiciliată în București, Str. Ivanovici D.
                                 Mendeleev, Nr. 7-15, Ap.20, Sector 1, identificată cu CI.
  Subsemnații, BOAJE DANIEL, cetățean român,          seria RD nr. 398584, eliberată de Secția 1 Poliție la
născut la data de 02.08.1970, identificat cu CI seria RR     22.07.2004, CNP 2700211416019, asociați, conform
nr. 402280, eliberată de SPCEP S1 biroul nr. 2, la data de    Legii 31/1990, republicată, privind societățile comerciale
20.07.2006, CNP 1700802461541 și domiciliat în          și conform legislației în vigoare, am hotărât completarea
București, Str. Nicolae Racota, nr. 1, corp A, et. 3, ap. 15,  și modificarea prevederilor Actului constitutiv al societății,
sector 1 și RANDJAK EMANUELA, cetățean român,          referitor la puncte de lucru, după cum urmează:
                                   1. Se radiază punctul de lucru în București, Sector 3,
născută la data de 29.03.1969, identificată cu CI seria DP
                                 Aleea Negru Vodă, Nr. 2, Bl. C4, Sc. 3, Et. 7, Ap. 89.
nr. 098694, eliberataă de DGEIP-DEP la data de            2. Se declară punct de lucru în București, Sector 3, Str.
23.07.2003, CNP 2690329463018 și domiciliată în         Mămulari, Nr. 4, Bl. C2, Sc. 2, Et. 4, Ap. 43.
București, Str. Breaza, nr. 7, bl. V22A, sc. 2, et. 4, ap. 55,    În acest sens se va modifica corespunzător Actul
sector 3, în calitate de Conducători ai S.C. CETELEM IFN     Constitutiv al S.C. THUYA IMPEX S.R.L.
S.A. cu sediul social în București, Calea Victoriei, nr. 155,    Restul prevederilor din Actul Constitutiv al societății
bl. D1, tronson 5, et. 8, sector 1, înregistrată la Registrul  rămân nemodificate.
                                   Redactat, în 3 exemplare, sub semnătură privată, de
Comerțului sub nr. J40/13611/2002, având CUI
                                 părți, astăzi 17.08.2006.
RO15104905, capital social subscris și vărsat:            (44/208423)
23.091.300 lei, în conformitate cu art. 5 din Actul
Constitutiv (varianta actualizată conform Hotărârii A.G.A.
din 19.04.2007) al SC CETELEM IFN SA,                      Societatea Comercială
                                         FLORAR DUO - S.R.L.
  am decis următoarele:
  Art. 1. Se înființează punctul de lucru al SC CETELEM                HOTARAREA
IFN SA la următoarea adresă:
                                    ADUNARII GENERALE A ASOCIATILOR
  • Târgoviște, Str. Lt. Stancu Ion, nr. 2D, jud.
Dâmbovița.                                  Nr. 3 din data de 20.08.2007
  Art. 2. În vederea aducerii la îndeplinire a prezentei     Subsemnații:
hotărâri se deleagă să reprezinte firma CETELEM IFN         - ALBUSOIU FLORIAN cu domiciliul în București, Str
SA, în fața autorităților competente de orice grad din      Arh Cristea Mateescu Nr. 4, bl. 34, sc. B, et. 7, ap. 98, sect
                                 2 născut la data de 01.03.1960/Bucuresti, stare civilă
România, d-na Ungureanu Mihaela, care se legitimează
                                 căsătorit, CNP 1600301400053, posesor CI seria RD nr
cu CI seria RX nr. 346476, eliberată la data de 08.08.2005
                                 072434, eliberată de Secția 7 Poliție la data de
de SPCEP S4 biroul nr. 2, CNP 2830602046218, având        04.06.2000, în calitate de asociat la FLORAR DUO SRL
puteri depline.                         cu părți sociale în procent de 40%;
   (43/208422)                          și
  16           MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 512/28.I.2008

  - ANGHEL NICOLAE cu domiciliul in București Str        numeric personal 1670928450040, in calitate de asociat
Panselelor nr 4, bl. 145, sc. 4 2, et. 2, ap. 66, sect 4,    unic la S.C. G.S.F. IMPEX S.R.L., cu sediul in București,
născut la data de 14.03.1928 în Com Casimcea, posesor      str. Lerești, nr. 7, bl. A1, sc. 3, et. 3, apt. 40, sect. 5, nr. de
CI seria RT nr 276540 emisă de Secția 15 Poliție la data     înregistrare în registrul comerțului J40/7828/1995, C.U.I.
de 14.08.2003 în calitate de asociat la FLORAR DUO        7726796, am decis următoarele:
SRL cu părți sociale în procent de 60%;               1. Cooptarea în calitate de asociat a d-nei GOACE
  ne-am întrunit în data de 20.08.2007 și am hotărât      MARIANA-DANIELA, cetățean român, de sex feminin,
restrângerea și recodificarea obiectului de activitate      fiica lui Dumitru și Maria, născută la data de 31.07.1967 in
conform prevederilor Ordinului 601 /2002, privind        Mun. București, Sect. 2, domiciliată în Mun. București, str.
actualizarea Clasificării activităților din economia       Lerești, nr. 7, bl. A1, sc. 3, et. 3, apt. 40, sect. 5,
națională, după cum urmează: comerț cu amănuntul al       posesoare a CI seria RR nr. 439824, eliberată de SPCEP
fructelor și legumelor proaspete - cod CAEN 5221; comerț     S5 biroul nr. 3, la data de 20.03.2007, cod numeric
cu amănuntul al cărnii și al produselor din carne - cod     personal 2670731450025, conform contractului de
CAEN 5222; comerț cu amănuntul al peștelui,           cesiune nr. 01/27.08.2007;
crustaceelor și molustelor - cod CAEN 5223; comerț cu        2. Se numește administrator al societății asociatul
amănuntul al pâinii, produselor de patiserie și produselor    GOACE SORIN. Durata mandatului este nelimitată și are
zaharoase - cod CAEN 5224; comerț cu amănuntul al        puteri depline;
băuturilor - cod CAEN 5225; comerț cu amănuntul al          3. În urma cesiunii, capitalul social al societății în
produselor din tutun - 5226; comerț cu amănuntul,în       valoare totală de 200 lei, împărțit în 20 părți sociale cu
magazine specializate, al produselor alimentare - cod      valoare nominală de 10 lei fiecare, va fi deținut de asociați
CAEN 5227; comerț cu amănuntul al produselor           astfel:
cosmetice și de toaletă - cod CAEN 5233, precum și          -GOACE SORIN deține 18 părți sociale, cu valoare
actualizarea Actului Constitutiv al societății.         nominală de 10 lei fiecare, în valoare totală de 180 lei,
  Restul obiectelor secundare se radiază.            reprezentând 90 % din întregul capital social al societății;
  (45/208424)                           - GOACE MARIANA-DANIELA deține 2 părți sociale,
                                 cu valoare nominala de 10 lei fiecare, în valoare totală de
                                 20 lei, reprezentând 10 % din întregul capital social al
        Societatea Comercială
        FLORAR DUO - S.R.L.               societății;
                                   4. Se completează obiectul de activitate al societății cu
            NOTIFICARE                următoarele: 5030 Comerț cu piese și accesorii pentru
                                 autovehicule; 5113 Intermedieri în comerțul cu material
  Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
                                 lemnos și de construcții; 5114 Intermedieri în comerțul cu
București notifică, în conformitate cu prevederile art. 204
                                 mașini, echipamente industriale, nave și avioane; 5115
alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu
                                 Intermedieri în comerțul cu mobilă, articole de menaj și de
modificările și completările ulterioare, depunerea textului
                                 fierărie; 5116 Intermedieri în comerțul cu textile, confecții,
actualizat al actului constitutiv al societății comerciale
                                 încălțăminte și articole; 5119 Intermedieri în comerțul cu
FLORAR DUO SRL, cu sediul în București, Str. Arh.
Cristea Mateescu, nr.4, bloc 34, scara B, etaj 7, ap.98,     produse diverse; 5143 Comerț cu ridicata al aparatelor
sector 2, înregistrată sub nr. J40/12568/1998, cod unic de    electrice și de uz gospodăresc, al aparatelor de radio si
înregistrare 11300445, care a fost înregistrat sub        televizoarelor; 5144 Comerț cu ridicata al produselor din
nr.376845 din 27.08.2007.                    ceramică, sticlărie, tapete și produse de întreținere; 5147
  (46/208425)                         Comerț cu ridicata al altor bunuri de consum,
                                 nealimentare, n.c.a.; 5151 Comerț cu ridicata al
                                 combustibililor solizi, lichizi și gazoși și al produselor
        Societatea Comercială              derivate; 5153 Comerț cu ridicata al materialului lemnos
         G.S.F. IMPEX - S.R.L.              si de construcții; 5154 Comerț cu ridicata al
                                 echipamentelor și furniturilor de fierărie pentru instalații
       DECIZIA ASOCIATULUI UNIC              sanitare și de încălzire; 5181 Comerț cu ridicata al
       AL S.C. G.S.F. IMPEX S.R.L.             mașinilor-unelte; 5182 Comerț cu ridicata al mașinilor
  Subsemnatul GOACE SORIN, domiciliat în Mun.          pentru industria minieră și construcții; 5183 Comerț cu
București, str. Leresti, nr. 7, bl. A1, sc. 3, et. 3, apt. 40,  ridicata al mașinilor pentru industria textilă și al mașinilor
sect. 5, posesor al cărții de identitate seria RD nr. 261833,  de cusut și de tricotat; 5184 Comerț cu ridicata al
eliberata de Secția 19, la data de 21.08.2002, cod        calculatoarelor, echipamentelor periferice și software-ului;
              MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 512/28.I.2008                 17

5185 Comerț cu ridicata al altor mașini și echipamente de      Având în vedere prezența tuturor acționarilor, ținerea
birou; 5186 Comerț cu ridicata al altor componente și      Adunării generale extraordinare s-a făcut fără
echipamente electronice; 5187 Comerț cu ridicata al altor    respectarea formalităților cerute pentru convocarea ei,
aparaturi utilizate în industrie, comerț și transporturi; 5188
                                 conform art. 121 din Legea 31/1990 republicată
Comerț cu ridicata al mașinilor, accesoriilor și uneltelor
                                  Adunarea este prezidată de către d-na Daniel Robert
agricole, inclusiv al tractoarelor; 519 Comerț cu ridicata al
altor produse; 5190 Comerț cu ridicata al altor produse;     IACOVITA, in calitate de Președinte. Funcția de secretar
5244 Comerț cu amănuntul al mobilei, al articolelor de      al Adunării este îndeplinită de către D-nul Dan Alexandru
iluminat și al altor articole de uz casnic; 5245 Comerț cu    RUS.
amănuntul al articolelor și aparatelor electromenajere, al     Acționarii cu drept de vot prezenți la adunare, au
aparatelor de radio și televizoarelor; 5246 Comerț cu      adoptat cu votul pozitiv următoarele hotărâri
amănuntul cu articole de fierărie, cu articole din sticlă și
                                  Hotărârea nr. 1:
cu cele pentru vopsit ;5248 Comerț cu amănuntul, în
magazine specializate, al altor produse n.c.a.           Se decide vânzarea imobilului Corp 8 și a cotelor
  5. Se înlocuiește DECIZIA ASOCIATULUI UNIC cu         indivize al acestuia din Proiectul de Construcții Flamingo
HOTĂRÂREA ADUNĂRII GENERALE A ASOCIAȚILOR.            Garden Residence” având nr. cadastral 3815/8 înscris in
   (47/208426)                         Cartea Funciara nr. 6823 în suprafața de 400 mp din care
                                 117 mp construiți, proprietatea societății Future Real
        Societatea Comercială              Estate S.A., în cota determinată 1/1, situat în Com.
         G.S.F. IMPEX - S.R.L.              Corbeanca, sat. Ostratu-Oracu, Jud. Ilfov la prețul de
                                 139.000 (unasutatreizecisinouamii) - EUR, inclusiv T.V.A.
            NOTIFICARE                  Cota parte indiviză al Corpului 8 este următoarea:
  Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul      - 1/10 din terenurile și construcțiile aferente acestuia
București notifică, în conformitate cu prevederile art. 204   situate la Corpul 11. având nr. cadastral 3815/11 în
alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu
                                 suprafață de 2407 mp, înscris în Cartea Funciară 6826 -
modificările și completările ulterioare, depunerea textului
                                 Com. Corbeanca.
actualizat al actului constitutiv al societății comerciale
G.S.F. IMPEX SRL, cu sediul în București, Str. LERESTI,       - 1/10 din terenul situat la Corpul 12, având nr.
nr.7, bloc A1, scara 3, etaj 3, ap.40, sector 5, înregistrată  cadastral 3815/12 în suprafață de 128 mp, înscris în
sub nr. J40/7828/1995, cod unic de înregistrare 7726796,     Cartea Funciară 6827 - Com. Corbeanca.
care a fost înregistrat sub nr.376871 din 27.08.2007.        - 1/10 din terenul situat la Corpul 14, având nr.
  (48/208427)                         cadastral 3815/14 in suprafața de 657 mp, înscris în
                                 Cartea Funciară 6829 - Com Corbeanca.
       Societatea Comercială                 Hotărârea nr. 2:
      FUTURE REAL ESTATE - S.A.                Se împuternicește D-nul Iacovita Robert Daniel
                                 cetățean român, născut în București la data de 27 mai
            HOTĂRÂRE
                                 1975, domiciliat în București, Str. Borsa, nr. 18, bl.2I, sc.4,
  A ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE              etj. 3, apt. 53, sector 1, posesor al Cărții de identitate seria
 A ACȚIONARILOR S.C. FUTURE REAL ESTATE             RX nr. 362240, eliberată de SPCEP S1 biroul nr. 2 la data
       S.A. (SOCIETATEA)
                                 de 20.09.2005. cod numeric personal: 1750527333226,
     Nr. 86 din data de 13 August 2007           să îndeplinească toate formalitățile necesare aducerii la
  Astăzi, 13 August 2007, în localitatea Otopeni, jud.     îndeplinire a prezentei hotărâri, respectiv de semnare a
Ilfov, Calea Bucureștilor nr. 44-48, acționarii S.C. Future   contractului de vânzare - cumpărare ce urmează a se
Real Estate S.A. s-au întrunit în Adunare generală
                                 încheia pentru vânzarea imobilului mai sus menționat.
extraordinară, în conformitate cu dispozițiile Legii
                                  Având în vedere cele expuse mai sus, s-a întocmit
31/1990 republicată și ale Actului constitutiv.
  Acționarii sunt prezenți la adunare, personal sau prin    prezenta hotărâre care a fost semnată după citire de către
împuternicit, așa cum rezultă din lista de prezență       toți acționarii prezenți.
semnată de către fiecare participant.                (49/208428)
  18           MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 512/28.I.2008

        Societatea Comercială               de 22.10.1999, CNP 1800828440037 și FOTACHE LIVIU
       AUTENTIC DESIGN - S.R.L.              CĂTĂLIN domiciliat în București, Str. Liviu Rebreanu nr.
                                 23, bl. M10, sc. 1, etj. 4, apt. 19, sector 3, posesor al CI
  HOTĂRÂREA NR.01/23.08.2007 A ADUNĂRII
                                 seria RR nr. 452481, eliberată de SPCEP S3 biroul nr.
  GENERALE A ASOCIAȚILOR S.C. AUTENTIC
        DESIGN SRL                    5/15.05.2007 asociați ai „ARGON INC. “ S.R.L., cu sediul
                                 în București, Str. Liviu Rebreanu nr. 23,bl. M10, sc. 1, apt.
  Adunarea Generală a Asociaților S.C. AUTENTIC
DESIGN SRL (“Societatea”), cu sediul in București, str.     19, sector 3, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr.
Sachelarie Visarion, nr.4, bl 112A, sc.B, et,7, ap.82,      J40/8450/2002, având cod unic de înregistrare am
sector 2 înregistrată la Registrul Comerțului București sub   hotărât următoarele în baza Hotărârii Adunării Generale a
nr. J40/1673/03.02.2006, cod unic de înregistrare        asociaților nr. 2/13.08.2007 și a contractului de cesiune
1845860, legal întrunită azi, 23.08.2006 la sediul        nr. 23/13.08.2007, structura capitalului este următoarea:
Societății prin prezența asociaților săi: 1) Otobic Florentin    1. În urma cesiunii capitalul social total al societății, în
Cristian, cetățean român, fiul lui Ion si Paraschiva, născut   întregime în numerar, este de 500 RON, compus din 40
la data de 06.04.1969, în București, domiciliat în
                                 părți sociale cu o valoare nominală de 12,5 RON fiecare
București, str. Sachelarie Visarion, nr.4, bl.I12A, sc.B,
                                 și este repartizat astfel: FOTACHE LIVIU CĂTĂLIN deține
et,7, ap.82, sector 2, identificată cu Bl, seria GV, NR.
140424, eliberat de SECȚIA 9 Poliție la data de         20 părți sociale cu o valoare nominală de 12,5 RON, în
04.04.1996, CNP. 169046424523. 2)Cistica Florin,         total 250 RON, cu o cotă de participare la beneficii și
cetățean român, fiul lui Vasile și Zonia, născut la data de   pierderi 50% din capitalul social al societății; BORCAN
15.08.1970, în Com. Glodeanu Sărat, Jud. Buzău,         VLAD- LUCIAN deține 20 părți sociale cu o valoare
domiciliat în Voluntari, Str. Târnava, nr.40, Jud. Ilfov,    nominală de 12,5 RON. În total 250 RON, cu o participare
posesor CI, seria IF nr.067745, eliberat de poliția       la beneficii și pierderi de 50% din capitalul social al
Voluntari, la data de 22.10.2004, CNP 1700815100069 și      societății.
Stănescu Eduard Gabriel, cetățean român, fiul lui Gabriel
                                   2. Prelungirea mandatului de administrator a Dl.
și Vasilica, născut la data de 27.08.1976 în Craiova, jud
                                 FOTACHE LIVIU CĂTĂLIN, pe o perioadă de 4 ani, cu
Dolj, domiciliat în Com. Dragomirești Vale, Sat Zurbava.
Jud Ilfov, posesor Bl, seria HC nr. 950154, eliberat de     începere de la data prezentei hotărâri.
poliția Buftea la data de 22.01.2001 CNP               3. În conformitate cu prevederile legale am hotărât
1760827463029 reprezentând 100% capitalul social al       actualizarea obiectelor de activitate existente ale
Societății, a luat următoarea:                  societății după cum urmează: Domeniu principal de
  HOTĂRÂRE:                           activitate: 503- Comerț cu piese și accesorii pentru
  Art. 1. începând cu data de 23.08.2007 Societatea își     autovehicule; Obiectul principal de activitate al societății
radiază sediul secundar(punct de lucru) situat în
                                 este: Comerț cu piese și accesorii pentru autovehicule-
Voluntari, Str. Târnava, nr.40, Jud. Ilfov.
                                 Cod CAEN 5030; Activități secundare: 5040 - Comerț cu
  (50/208429)
                                 motociclete, piese și accesorii aferente, și reparații; 5119
                                 - Intermedieri în comerțul cu produse diverse 2512:
        Societatea Comercială              Reșaparea anvelopelor.
         ARGON INC. - S.R.L.                 4. Completarea obiectului secundar de activitate cu:
                                 7414 - Activități de consultanță pentru afaceri și
   HOTĂRÂREA ADUNĂRII GENERALE
  A ASOCIAȚILOR A „ARGON INC. “ S.R.L.             management; 7487 - Alte activități de servicii prestate în
 INMATRICULATA LA REGISTRUL COMERTULUI              principal intreprinderilor; 5112 - Intermedieri în comerțul
   SUB NR. J40/8450/2002, CUI 14851767             cu combustibili, minerale, și produse chimice pentru
                                 industrie; 5151 - Comerț cu ridicata al combustibililor
           Nr. 3/13.08.2007
                                 solizi, lichizi și gazosi și al produselor derivate; 5190 -
  Subsemnații:
                                 Comerț cu ridicata al altor produse; 5050 - Comerț cu
  BORCAN VLAD-LUCIAN, cetățean român, sex
masculin, născut la data de 28.08.1980, în București, fiul    amănuntul al carburanților pentru autovehicule.
lui Ion și Carmen, domiciliat în București, Str. Năsăud nr.     Redactat în 4 (patru) exemplare originale, din care 3
64,bl. 32, sc. 3, etj. 3, apt. 77, sector 5, identificat cu CI  (trei) s-au înmânat părților.
seria RT nr. 049684, eliberată de Secția 17 Politie, la data     (51/208430)
              MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 512/28.I.2008               19

         Societatea Comercială              modificările și completările ulterioare, depunerea textului
         ARGON INC. - S.R.L.               actualizat al actului constitutiv al societății comerciale
                                 ROTTCO CONSULT SRL, cu sediul în București, Str.
            NOTIFICARE                 CARAIMAN, nr.37, sector 1, înregistrată sub nr.
  Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul     J40/1063/2007, cod unic de înregistrare 20713882, care
București notifică, în conformitate cu prevederile art. 204    a fost înregistrat sub nr.376902 din 27.08.2007.
alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu           (54/208433)
modificările și completările ulterioare, depunerea textului
actualizat al actului constitutiv al societății comerciale
ARGON INC. SRL, cu sediul în București, Str. Liviu               Societatea Comercială
Rebreanu, nr.23, bloc M 10, scara 1, ap. 19, sector 3,           TELE-TIME PRODUCTION - S.R.L.
înregistrată sub nr. J40/8450/2002, cod unic de
                                  HOTĂRÂREA GENERALA A ASOCIAȚILOR NR. 6
înregistrare 14851767, care a fost înregistrat sub
nr.376900 din 27.08.2007.                       Noi, ARACHELIAN VARTAN, domiciliat în București,
  (52/208431)                          str. Viișoara nr. 2, ap. 4, sector 1 având CI. R.R. nr.
                                 253461, CNP 1361021400011 și ARACHELIAN
                                 ROBERT cu domiciliul la aceeași adresă având CI. R.X.
        Societatea Comercială               245765, CNP 1671102463072, întruniți în adunarea
       ROTTCO CONSULT - S.R.L.               generală de azi 20.08.2007, de comun acord am hotărât
                                 suspendarea activității firmei noastre începând cu data de
  DECIZIA ASOCIATULUI UNIC AL SOCIETATII             1 septembrie 2007 pe o perioadă de 3 ani
  COMERCIALE “ROTTCO CONSULT “ S.R.L,                Împuternicim   pe   Administrator   VARTAN
    J40/1063/2007, CUI R 20713882               ARACHELIAN cu achitarea dărilor ce revin firmei și
       Nr. 3 din data de 01.08.2007            îndeplinirea demersurilor de punere în aplicare a acestei
                                 hotărâri.
  Subsemnatul, POP PAUL NICOLAE, domiciliat în
                                    (55/208434)
București, Bld. Ion Mihalache nr. 152, bl. 6, sc. F, apt 178,
sector 1, identificat cu CI seria RD nr. 170362, eliberat de
Secția 1 la data de 11.06.2001, CNP 1671115120692                 Societatea Comercială
asociat unic al Societății Comerciale “ROTTCO                  ANNA COM’TOT - S.R.L.
CONSULT “ S.R.L., cu sediul în București, Calea Călărași
nr. 165, bl. 38, sc. 3, etj. 1, apt. 8, sector 3, înmatriculată     HOTĂRÂREA ADUNĂRII GENERALE
la Registrul Comerțului sub nr. J40/1063/2007, CUI R        A ASOCIATILOR NR.1/24.08.2007 S.C. ANNA
20713882, am hotărât:                         COM’TOT S.R.L CU SEDIUL MUNICIPIUL
  1. Schimbarea sediului social din București, Str. Calea    BUCURESTI, SECTOR 4, ALEEA RÂUL SADULUI
Călărași nr. 165, bl. 38, sc. 3, etj. 1, apt. 8, sector 3 în    NR.6,BL. P7 SC. 1, ET 8, AP. 36, CUI 16929838,
București, Str. Caraiman nr. 37, sector 1.                Nr. Reg. Com. J40/18252/11.11.2004
  2. Completarea obiectului secundar cu următoarele
activități codificate CAEN: 7121 -închirierea altor mijloace     Subsemnații: LUCHIAN ANA, fiica lui MARIN și
de transport terestru; 7134 -închirierea altor mașini și     FLOAREA, născută în MUN. OLTENIA Județul
echipamente n.c.a.                        CĂLĂRAȘI, domiciliată în Municipiul București, sector 4,
  Celelalte prevederi ale Actului Constitutiv rămân       Aleea Râul Sadului, nr. 6, bl. R7, sc. 1, et. 8, ap. 36,
neschimbate și obligatorii.                    identificata cu CI seria RT,nr. 463936, eliberată de
   (53/208432)                         SPCEP S4 biroul nr. 2, la data de 01.02.2007, CNP
                                 2640607400469, în calitate de fost asociat si CIUCA
                                 MIHAI, fiul lui ION si FLORICA, născut în MUN.
        Societatea Comercială               BUCUREȘTI, SECTOR 5, domiciliat în Municipiul
       ROTTCO CONSULT - S.R.L.               București, sector 4, Aleea Râul Sadului, nr. 6, bl. R7, sc.
                                 1, et. 8, ap. 36, identificat cu CI seria RT, nr. 297158,
            NOTIFICARE                 eliberată de Secția 15, la data de 21.11.2003, in calitate
  Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul     de fost asociat, si ZAINEA ADRIANA LAURA, cetățean
București notifică, în conformitate cu prevederile art. 204    român, fiica lui Ion și Eugenia, născută în Mun București,
alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu         Sector 6, la data de 12.06.1979, domiciliata in București,
  20            MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 512/28.I.2008

sector 3, str. Plut. Petre Ionescu, nr. 8, bl.S, sc.B, ap.59,    fasonarea și finisarea pietrei;4521 Construcții de clădiri și
identificată cu CI seria RD, nr. 496733, eliberată de        lucrări de geniu;4522 Lucrări de învelitori, șarpante și
SPCEP S3 biroul nr. 4, la data de 11.10.2006, CNP          terase la construcții; 5113 Intermedieri în comerțul cu
2790612434555, în calitate de nou asociat - asociat         material lemnos și de construcții;5153 Comerț cu ridicata
unic -, invitat la ședință, ne-am întrunit azi 24.08.2007      al materialului lemnos și de construcții; 5156 Comerț cu
conform prevederilor legale și statutare și am hotărât:       ridicata al altor produse intermediare; 6024 Transporturi
  Art. 1. Prin contractul de cesiune nr. 1/24.08.2007 au     rutiere de mărfuri.
intervenit următoarele modificări: LUCHIAN ANA a            Art. 8. Se închid punctul de lucru al societății din:
cesionat lui ZAINEA ADRIANA LAURA, un număr de 10          BUCUREȘTI, SECTOR 3, INTERSECȚIA STR.
părți sociale, în valoare nominală de 10 RON fiecare,        TRAPEZULUI SI BD. THEODOR PALLADY, PIAȚA
valoare totala de 100 RON reprezentând 50% din           AGROALIMENTARA TRAPEZULUI, SPAȚIUL
capitalul social al societății comerciale, iar ca urmare a     COMERCIAL E8.
acestei cesiuni calitatea sa de asociat al S.C. ANNA          Art. 9. Se deschid două puncte de lucru: Primul, în
COM’TOT S.R.L. a încetat, și CIUCA MIHAI a cesionat lui       imobilul situat în Com. Colibași, Jud. Giurgiu constând din
ZAINEA ADRIANA LAURA, un număr de 10 părți sociale,         teren în suprafață de 1018 mp., cu mențiunea că din
în valoare nominală de 10 RON fiecare, valoare totală de      măsurători rezultă o suprafață de 1062.27 mp., și locuința
100 RON reprezentând 50% din capitalul social al          în suprafață construită de 98.48 mp înscris in CF nr.
                                  141/N al localității Colibași, Jud. Giurgiu, având număr
societății comerciale, iar ca urmare a acestei cesiuni
                                  cadastral 193, iar al doilea in imobilul situat in Jud. ILFOV,
calitatea sa de asociat al S.C. ANNA COM’TOT S.R.L. a
                                  Oraș POPEȘTI- LEORDENI, Str. BĂRĂGANULUI, nr. 53,
încetat
                                  1 (una) cameră în suprafață de 24 mp.
  Art. 2. Structura capitalului social în valoare totală de
                                    Art.10. Se prelungește durata sediului social prin
200 RON subscris și vărsat integral la data prezentului act
                                  contractul de comodat nr. 1/ 24.08.2007
este: ZAINEA ADRIANA LAURA- 200 RON, aport în
                                    Nemaifiind alte probleme de discutat se declară
numerar, reprezentând 20 părți sociale, a câte 10 ron
                                  ședința închisă.
fiecare, în procent de 100 % valoarea capitalului social;        (56/208435)
  Art. 3. Participarea la beneficiile și pierderile societății:
ZAINEA ADRIANA LAURA -100%.
  Art. 4. Se revocă din funcția de administrator domnul             Societatea Comercială
CIUCA MIHAI și este numit în funcția de administrator              MEGABUILDING BCU - S.R.L.
ZAINEA ADRIANA LAURA, cetățean român, fiica lui Ion și
Eugenia, născută în Mun București, Sector 6, la data de                  NOTIFICARE
12.06.1979, domiciliată în București, sector 3, str. Plut.       Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
Petre Ionescu, nr. 8, bl.9, sc.B, ap.59 identificată cu CI     București notifică, în conformitate cu prevederile art. 204
seria RD, nr. 496733, eliberata de SPCEP S3 biroul nr. 4,      alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu
la data de 11.10.2006, CNP 2790612434555, mandatul         modificările și completările ulterioare, depunerea textului
fiind de 4 ani, cu puteri depline.                 actualizat al actului constitutiv al societății comerciale
  Art. 5. Se modifică denumirea societății din: ANNA       MEGABUILDING BCU SRL, cu sediul în București, Aleea
COM’TOT SRL, în MEGABUILDING BCU SRL, denumire           Râul Sadului, nr.6, bloc R7, scara 1, etaj 8, ap.36, sector
obținută conform rezervării de denumire nr. 353210 din       4, înregistrată sub nr. J40/18252/2004, cod unic de
03.08.2007, eliberată de Oficiul Registrului Comerțului       înregistrare 16929838, care a fost înregistrat sub
București.                             nr.376906 din 27.08.2007.
  Art. 6. Se modifică obiectul principal de activitate, din:     (57/208436)
CAEN 5224 Comerț cu amănuntul al pâinii, produselor de
patiserie și produselor zaharoase în CAEN 2661
                                          Societatea Comercială
Fabricarea elementelor din beton pentru construcții.
                                           ERIKMAG - S.R.L.
  Art.7. Se completează obiectul de activitate cu
următoarele coduri CAEN: 2662 Fabricarea elementelor                     DECIZIA
din ipsos pentru construcții; 2663 Fabricarea
betonului;2664 Fabricarea mortarului;2665 Fabricarea            ASOCIATULUI UNIC NR 1/21.08.2007
produselor din azbociment;2666 Fabricarea altor             Subsemnata, Gotu Magdalena, cetățean român, fiica
elemente din beton, ciment și ipsos;2670 Tăierea,          lui Mitu și Maria, domiciliată în Mun București, Sector 6,
              MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 512/28.I.2008              21

Cal. Crângași, nr. 18, bl. 42, sc. 1, et. 9, ap. 34, născută    -Mârzan Loredana cu un aport de 120 lei respectiv 12
în Mun București, Sector 6, la data de 15.01.1978,        părți sociale și cu o participare de 60% la beneficiile și
identificată cu CI seria RR, nr. 218395, eliberată de secția   pierderile societății comerciale;
20, la data de 15.07.2002, CNP 2780115461510, în          -Buhuș Monica Livia cu un aport de 80 lei respectiv 8
calitate de asociat unic al S.C. ERIKMAG SRL, azi        părți sociale și cu o participare de 40% la beneficiile și
21.08.2007 conform prevederilor legale și statutare       pierderile societății comerciale;
privind decizia asociatului unic am hotărât:            Urmează a fi duse la îndeplinire procedurile și
  Art. 1. Se înființează un punct de lucru la următoarea    dispozițiile de formă, fond și publicitate cerute de
adresa: București, SECTOR 6, STR FINTA, NR 19.          legislația în vigoare privind societățile comerciale.
Proprietatea care o închiriază are o suprafața utilă de 30      (59/208438)
mp și este compusă din 1 cameră din cărămidă construită
conform autorizației de construcție nr 139/23.05.2001 și
recepționată conform procesului verbal de terminare a             Societatea Comercială
lucrărilor nr 01/27.06.2005.                         L&G BEST SYSTEM - S.R.L.
  Celelalte prevederi ale actului constitutiv rămân
neschimbate.                                     NOTIFICARE
   (58/208437)                          Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
                                 București notifică, în conformitate cu prevederile art. 204
                                 alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu
        Societatea Comercială
                                 modificările și completările ulterioare, depunerea textului
       L&G BEST SYSTEM - S.R.L.
                                 actualizat al actului constitutiv al societății comerciale
     DECIZIA NR. 01/14 AUGUST 2007             L&G BEST SYSTEM SRL, cu sediul în București Str.
                                 Sergent Pamfil Năstase, nr.28, bloc Corpul B, sector 2,
    ADOPTATA DE ASOCIATUL UNIC AL               înregistrată sub nr. J40/4366/2005, cod unic de
 S.C.”L&G BEST SYSTEM” SRL SEDIUL SOCIAL:
                                 înregistrare 17324702, care a fost înregistrat sub
BUCURESTI, SECTOR 2, STR. SERGENT PAMFIL
                                 nr.376913 din 27.08.2007.
  NASTASE NR. 28, CORPUL B REGISTRUL
 COMERTULUI: J/40/4366/2005 CUI: 17324702              (60/208439)

  Mârzan Loredana cetățean român cu domiciliul în
București, sector 4, str. Chindiei nr. 4, et. 1, ap. 2 și            Societatea Comercială
posesoare a CI seria RD nr. 237920 eliberată de secția 14           GARANT FLORY - S.R.L.
poliție la 21.03.2002, CNP 2690222441543, în calitate de
asociat unic al S.C.“L&G BEST SYSTEM” SRL, în               DECIZIA NR. 02/14 AUGUST 2007
prezența Doamnei Buhuș Monica Livia cetățean român
                                   ADOPTATA DE ASOCIATUL UNIC AL
cu domiciliul în București, sector 6, Bld Iuliu Maniu nr. 18,
                                   S.C.”GARANT FLORY” SRL SEDIUL:
bloc 15A+B, sc.2, et. 13, ap. 167 și posesoare a CI seria
                                  BUCURESTI,SECTOR 3, STR. ISTRIEI NR. 28,
DP nr. 116112 emisă de I.N.E.P. la 23.11.2005, CNP
                                  BLOC 42, SCARA 2, ET. 5, AP. 81 REGISTRUL
2690320461538, născută in București la 20.03.1969,
                                  COMERTULUI: J/40/9475/2002 CUI: 14902925
căsătorită, manager, în baza legislației în vigoare privind
societățile comerciale și a contractului de cesiune nr.       Subsemnata Boboc Floarea cu domiciliul în București,
01/14 august 2007, adoptăm următoarea decizie:          sector 1, str. Vasile Gherghel nr. 3A și posesoare a CI
  Mârzan Loredana cedează lui Buhuș Monica Livia un      seria RT nr. 471322 emisă de SPCEP S1 biroul nr. 4 la
număr de 8 părți sociale a câte 10 lei fiecare din cele 20    01.03.2007, CNP 2470424400060, asociat unic al
părți sociale pe care le deține în S.C.”L&G BEST         S.C.”GARANT FLORY” SRL, în prezența lui Ghiță Marius
SYSTEM” SRL.                           Dumitru care intră în societate ca asociat, în baza
  Buhuș Monica Livia primește cele 8 părți sociale și     legislației în vigoare privind societățile comerciale și a
intră în societate ca asociat.                  contractului de cesiune nr. 01/14.08.2007, adoptăm
  Ca urmare a cesionării părților sociale, S.C.”L&G      următoarea decizie:
BEST SYSTEM”SRL își va desfășura activitatea cu doi         -Boboc Floarea cesionează lui Ghiță Marius Dumitru
asociați iar aportul acestora la capitalul social total al    un număr de 8 părți sociale a câte 10 lei fiecare din cele
societății de 200 lei (20 părți sociale a câte 10 lei fiecare)  20 părți sociale pe care le deține în S.C “GARANT
este următorul:                         FLORY” SRL;
  22           MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 512/28.I.2008

  -Ghiță Marius Dumitru cetățean român cu domiciliul în    de 16.05.2005, CNP 1590127400149 și Ștefănescu
București, sector 1, str. Vasile Gherghel nr. 3A și posesor   Florentina, cetățean român, sex femeiesc, născută la
a CI seria RD nr. 323832 emisă de secția 4 poliție la      data 10 septembrie 1961, în București, sector 5
04.07.2003, CNP 1711026433025, născut la data de 26       domiciliată în str. Drumul Taberei nr. 90, bl.C8, sc.F ap.
octombrie 1971 în București, căsătorit, manager,        209, sector 6, București, identificată prin C.I. seria RD, nr.
primește cele 8 părți sociale așa cum au fost prezentate    226939, eliberat de Secția de Poliție 17, la data de
mai sus și intră în societate ca asociat;            05.02.2002, CNP 2610910400103, în calitate de asociați
  -ca urmare a cesionării, S.C.”GARANT FLORY” SRL       la S.C. “CNV TOPSTYLE” S.R.L., cu sediul în str.
cu un capital social de 200 lei numerar (20 părți sociale a   Romancierilor nr. 2, bl.C4, sc. 5, et. 4, ap. 97, sector 6,
câte 10 lei fiecare) își va desfășura activitatea cu doi    București, J40/15884/2005, CUI 17965430, având în
asociați, care au următorul aport la capitalul social al    vedere Decizia Asociatului Unic nr. 1 din 20.08.2007 și
societății:                           contractul de cesiune sub semnătură privată nr. 1 din
  a) Boboc Floarea cu un aport de 120 lei reprezentând     20.08.2007, am decis:
12 părți sociale a câte 10 lei fiecare și participă cu 60% la    1. Eu, Ștefănescu Constantin, cetățean român, sex
beneficiile și pierderile societății comerciale;        bărbătesc, născut la data 27 ianuarie 1959, în București,
  b) Ghiță Marius Dumitru cu un aport de 80 lei        sector 4, domiciliat în str. Drumul Taberei nr. 90, bl.C8,
reprezentând 8 părți sociale a câte 10 lei fiecare și      sc.F ap. 209, sector 6, București, identificat prin CI. seria
participă cu 40% la beneficiile și pierderile societății    RX, nr. 306041, eliberat de Secția de Poliție nr. 22, la data
comerciale.                           de 16.05.2005, CNP 1590127400149, cedez către
  Urmează a fi duse la îndeplinire procedurile și       Ștefănescu Florentina, cetățean român, sex femeiesc,
dispozițiile de formă, fond și publicitate cerute de      născută la data de 10 septembrie 1961, în București,
legislația în vigoare privind societățile comerciale.      sector 5 domiciliată în str. Drumul Taberei nr. 90, bl.C8,
  (61/208440)                         sc.F ap. 209, sector 6, București, identificată prin C.I.
                                seria RD, nr. 226939, eliberat de Secția de Poliție 17, la
                                data de 05.02.2002, CNP 2610910400103, 12 părți
        Societatea Comercială              sociale, a 10 lei o parte socială, în valoare totală de 120
        GARANT FLORY - S.R.L.              lei, din capitalul social al S.C. „CNV TOPSTYLE” S.R.L.
                                Noua structură a aporturilor aduse de asociați la formarea
           NOTIFICARE                capitalului social va fi următoarea: Ștefănescu Constantin
  Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul    va deține 8 părți sociale a 10 lei o parte socială, în valoare
București notifică, în conformitate cu prevederile art. 204   totală de 80 lei, reprezentând 40% din capitalul social,
alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu        participarea la beneficii și pierderi 40%;
modificările și completările ulterioare, depunerea textului     Ștefănescu Florentina va deține 12 părți sociale a 10
actualizat al actului constitutiv al societății comerciale   lei o parte socială, în valoare totală de 120 lei,
GARANT FLORY SRL, cu sediul în București, Str.         reprezentând 60% din capitalul social, participarea la
ISTRIEI, nr.28, bloc 42, scara 2, etaj 5, ap.81, sector 3,   beneficii și pierderi 60 %.
înregistrată sub nr. J40/9475/2002, cod unic de           2. Se desființează punctul de lucru situat în București,
înregistrare 14902925, care a fost înregistrat sub       Str. Dr. Sion V nr. 1-9, bl. 15, sc.5, et. 1, ap. 141, sector 1.
nr.376918 din 27.08.2007.                      3. Suspendarea activității pe o perioadă de 3 ani
  (62/208441)                         începând cu data de 01.09.2007 până la data de
                                01.09.2010.
                                   (63/208442)
        Societatea Comercială
        CNV TOPSTYLE - S.R.L.
                                        Societatea Comercială
     HOTARAREA ADUNARII GENERALE                      CNV TOPSTYLE - S.R.L.
    A ASOCIATILOR NR. 2 DIN 20.08.2007
  Ștefănescu Constantin, cetățean român, sex                     NOTIFICARE
bărbătesc, născut la data 27 ianuarie 1959, în București,     Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
sector 4, domiciliat în str. Drumul Taberei nr. 90, bl.C8,   București notifică, în conformitate cu prevederile art. 204
sc.F ap. 209, sector 6, București, identificat prin CI. seria  alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu
RX, nr. 306041, eliberat de Secția de Poliție nr. 22, la data  modificările și completările ulterioare, depunerea textului
              MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 512/28.I.2008                23

actualizat al actului constitutiv al societății comerciale            Societatea Comercială
CNV TOPSTYLE SRL, cu sediul în București, Str.                 PATULEA IMPEX - S.R.L.
Romancierilor, nr.2, bloc C4, scara 5, etaj 4, ap.97, sector
6, înregistrată sub nr. J40/15884/2005, cod unic de           HOTARAREA ADUNARII GENERALE
înregistrare 17965430, care a fost înregistrat sub           A ASOCIATILOR NR. 1 DIN 20.08.2007
nr.376926 din 27.08.2007.                      Pătulea Daniel Valeriu, cetățean român, sex
  (64/208443)                         bărbătesc, născut la data 13 iulie 1980, în București,
                                 sector 6, domiciliat în str. Valea Oltului nr. 20, bl.A43, sc.E
                                 ap. 70, sector 6, București, identificat prin CI. seria DP, nr.
       Societatea Comercială
                                 0458501, eliberat de Secția de Poliție nr. 22, la data de
      PERFECT 2001 IMPEX - S.R.L.
                                 03.10.2000, CNP 1800713460020 și Patulea Gheorghe
    HOTARAREA ADUNARII GENERALE               Augustin, cetățean român, sex bărbătesc, născut la data
    A ASOCIATILOR NR. 2 DIN 20.08.2007            01 august 1947, în localitatea Urziceanca, județul Ilfov,
  Ștefănescu Constantin, cetățean român, sex          domiciliat în str. Valea Oltului nr. 20, bl.A43, sc.E ap. 70,
bărbătesc, născut la data 27 ianuarie 1959, în București,    sector 6, București, identificat prin C.I. seria RD, nr.
sector 4, domiciliat în str. Drumul Taberei nr. 90, bl.C8,    320449, eliberat de Secția de Poliție 22, la data de
sc.F ap. 209, sector 6, București, identificat prin CI. seria  16.06.2003, CNP 1470801400689, în calitate de asociați
RX, nr. 306041, eliberat de Secția de Poliție nr. 22, la data  la S.C. “PATULEA IMPEX S.R.L.”, cu sediul în str. Valea
de 16.05.2005, CNP 1590127400149 și Ștefănescu          Oltului nr. 20, bl.A43, sc.E ap. 70, sector 6, București
Florentina, cetățean român, sex femeiesc, născută la       J40/1753/19.01.1993, CUI: RO 4361466 am hotărât:
data 10 septembrie 1961, în București, sector 5           1. Se revocă din funcția de administrator Patulea
domiciliată în str. Drumul Taberei nr. 90, bl.C8, sc.F ap.    Daniel Valeriu, identificat prin CI. seria DP, nr. 0458501,
209, sector 6, București, identificată prin C.I. seria RD, nr.  eliberat de Secția de Poliție nr. 22, la data de 03.10.2000,
226939, eliberat de Secția de Poliție 17, la data de       CNP 1800713460020.
05.02.2002, CNP 2610910400103, în calitate de asociați        2. Se numește administrator Patulea Gheorghe
la S.C “PERFECT 2001 IMPEX S.R.L.”, cu sediul în str.      Augustin, identificat prin C.I. seria RD, nr 320449, eliberat
Drumul Taberei nr. 90, bl.C8, sc.F ap. 209, sector 6,      de Secția de Poliție 22, la data de 16.06.2003, CNP
București, J40/557/2001, CUI RO 13651027 am decis:        1470801400689, cu puteri depline
  1. Suspendarea activității pe o perioadă de 3 ani         3. Se desființează punctul de lucru de la adresa:
începând cu data de 01.09.2007 până la data de          București, B-dul Iuliu Maniu, nr. 59, sector 6.
01.09.2010.
                                   (67/208446)
  (65/208444)


                                         Societatea Comercială
       Societatea Comercială
                                        PATULEA IMPEX - S.R.L.
      PERFECT 2001 IMPEX - S.R.L.
                                            NOTIFICARE
            NOTIFICARE
                                  Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
  Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
București notifică, în conformitate cu prevederile art. 204   București notifică, în conformitate cu prevederile art. 204
alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu         alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu
modificările și completările ulterioare, depunerea textului   modificările și completările ulterioare, depunerea textului
actualizat al actului constitutiv al societății comerciale    actualizat al actului constitutiv al societății comerciale
PERFECT 2001 IMPEX SRL, cu sediul în București,         PATULEA IMPEX SRL, cu sediul în București, Str. VALEA
Drumul Taberei, nr. 90, bloc C8, scara F, etaj 3, ap.209,    OLTULUI, nr.20, bloc A43, scara E, etaj 3, ap.70, sector
sector 6, înregistrată sub nr. J40/557/2001, cod unic de     6, înregistrată sub nr. J40/1753/1993, cod unic de
înregistrare 13651027, care a fost înregistrat sub        înregistrare 4361466, care a fost înregistrat sub
nr.376928 din 27.08.2007.                    nr.376930 din 27.08.2007.
  (66/208445)                           (68/208447)
  24           MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 512/28.I.2008

        Societatea Comercială                În calitate de asociați ai S.C.F&C MAC IMPEX S.R.L.
    pentru Servicii de Mentenanță a Rețelei          cu sediul în București,Str.Marian Cristescu nr.18,sector 2,
     Electrice de Transport SMART - S.A.           J40/13323/18. 08.2006,C.U.I. 18946479 am hotărât
                                 deschiderea unui punct de lucru în Str.Libertății, nr.152,
          HOTĂRÂREA NR.11                Com. Glina,sat Cățelu, ILFOV.
      ȘEDINTA ADUNARII GENERALE                 (70/208449)
         A ACTIONARILOR
          Din 21 august 2007                       Societatea Comercială
  Adunarea generală a acționarilor Societății Comerciale             XENIA STIL 83 - S.R.L.
pentru Servicii de Mentenanță a Rețelei Electrice de
Transport “Smart”-SA, întrunită în ședință ordinară în data                 DECIZIA
de 21 august 2007;
                                    ASOCIATILOR S.C. XENIA STIL 83 S.R.L.
  În temeiul Statutului SC “Smart”-SA, aprobat prin HG
nr. 710/19.07.2001, modificat și completat și al Hotărârilor          Nr. 02 din data de 27.08.07
Adunării generale a acționarilor Companiei Naționale de
                                   Asociații
Transport al Energiei Electrice “Transelectrica”-SA nr.
                                   - IONITA MARIA de cetățenie română, născută la data
23/07.09.2001 și nr. 31/09.05.2005, privind numirea
                                 de 14.10.1956 în Com. Negreni, Jud. Teleorman, CNP:
reprezentanților statului în Adunarea generală a
                                 2591014400494, domiciliată în București, str. Intrarea
acționarilor societății;
  HOTĂRĂȘTE:                          Barsei, nr. 7, bl.G4, sc. 1, ap. 18, sector 3, identificată cu
  1. Aprobă și semnează prin reprezentantul desemnat      CI seria RT nr. 307395, emisă de secția 23 Poliție, la data
de Adunarea generală a acționarilor, domnul Dumitru        de 29.01.2004 și
Bărăscu, în temeiul prevederilor Legii nr. 31/1990,          - IONITA ALINA POLIXENIA de cetățenie română,
republicată, cu modificările și completările ulterioare,     născută la data de 04.02.1983 în București, CNP:
coroborat cu prevederile art. 12 alin. (3) lit. f) din Statutul  2830204420027, domiciliată în București, str. Intrarea
SC “Smart”-SA, Contractul de management pentru          Barsei, nr.7, bl.G4, sc.1, ap. 18, sector 3, identificată cu CI
conducerea, organizarea, reprezentarea și gestionarea       seria RD nr. 247134, emisă de secția 12 de Poliție, la data
activității societății, în formă anexată la Nota SRUOP nr.    de 14.05.02, am decis:
3059/10.08.2007.                           Înființarea unui punct de lucru în București, str. Pietrele
  1.1. Contractul de performantă nr. 3987/22.09.2006,      Doamnei, nr. 21 bis, sector 6 unde se va desfășura
cu modificările și completările ulterioare, încheiat cu      activitate conform Cod CAEN 1822 -Fabricarea altor
Directorul general al SC “Smart”-SA, încetează la data      articole de îmbrăcăminte (exclusiv lenjerie de corp).
semnării cu acesta a Contractului de management pentru        Celelalte prevederi ale statutului societății, precum și a
conducerea, organizarea, reprezentarea și gestionarea       actelor modificatoare ce nu contravin prezentei decizii,
activității societății.                      rămân neschimbate.
   (69/208448)                            (71/208450)


        Societatea Comercială
                                        Societatea Comercială
        F&C MAC IMPEX - S.R.L.
                                     ALIMAR COM PROD IMPEX - S.R.L.
     HOTARAREA ADUNARII GENERALE
         A ASOCIATILOR                    DECIZIA ASOCIATULUI UNIC AL SOCIETATII
                                    S.C. ALIMAR COM PROD IMPEX S.R.L.
           Nr. 2/27.08.2007
                                        Nr. 01 din data de 07.08.07
  Subsemnații:
  Macoveanu Constantin,domiciliat în București, str.        Subsemnata IONITA ALINA POLIXENIA de cetățenie
Bărbat Voievod nr. 26,sector 2, posesor C.I. seria RX       română, născută la data de 04.02.1983 în București,
181150,emis la data 06.06.03                   CNP: 2830204420027, domiciliată în București, str.
  Macoveanu Floricica,domiciliată în București,         Intrarea Barsei, nr.7, bl.G4, sc.1, ap. 18, sector 3,
str.Odobești nr.15, bl.S15, sc.1, et. 7, ap. 44, sector 3,    identificată cu CI seria RD nr. 247134, emisă de secția 12
posesoare a C.I. seria RD nr. 333509, emis la data        de Poliție, la data de 14.05.02, în calitate de asociat unic,
14.08.03.                             am decis:
              MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 512/28.I.2008               25

  Desființarea unui punct de lucru amplasat în București,     1.1. Facilitatea credit (limit = risk) în valoare de
sector 3, calea Victoriei, nr. 17, în cadrul Magazinului     863.920, cu maturitate la 31.08.2008.
Victoria, etaj 3, poziția 8.                    2. Aprobă constituirea unor garanții cu active din
  Celelalte prevederi ale statutului societății, precum și a  patrimoniul societății astfel:
actelor modificatoare ce nu contravin prezentei decizii,      Ipotecă de rang I asupra imobilului situat în intravilanul
rămân neschimbate.                        localității Voluntari, Județul Ilfov, str. Erou Iancu Nicolae
  (72/208451)                         nr. 67B, lot 1, compus din teren intravilan liber de
                                 construcții, în suprafață de 1.038,77 mp, având număr
                                 cadastral 1680/1/1/1/1, înscris în cartea funciară nr. 5799
        Societatea Comercială              a localității Voluntari, județul Ilfov.
         XENIA ‘96 - S.R.L.                3. Aprobă emiterea unui Bilet la Ordin cu stipulația fără
                                 protest, avalizat de asociatul unic al societății, d-na. Rada
  DECIZIA ASOCIATULUI UNIC AL SOCIETATII            Oprică.
       S.C. XENIA ‘96 S.R.L.
                                  4. Aprobă emiterea unui Bilet la Ordin cu stipulația fără
       Nr. 01 din data de 24.08.07            protest, emis de societate și avalizat de SC
                                 TRANSENERGO COM SA, cu sediul în București, calea
  Subsemnatul IONITA MARIA de cetățenie română,
                                 13 Septembrie nr. 90, bl The Grand Offices, et 2, camera
născută la data de 14.10.1956 în Com. Negreni, Jud.
                                 2.02, sector 5.
Teleorman, CNP: 2591014400494, domiciliată în
                                  5. Aprobă împuternicirea administratorului societății
București, str. Intrarea Barsei, nr.7, bl.G4, sc.1, ap. 18,
                                 Liviu Ionuț IVAȘCU, legitimat cu CI seria AS nr. 243203,
sector 3, identificată cu CI seria RT nr. 307395, emisă de
                                 CNP 1790112035014, pentru semnarea contractului de
secția 23 Poliție, la data de 29.01.2004, în calitate de
                                 limită de creditare, precum și toate actele adiționale
asociat unic, am decis:
                                 aferente acestuia, să semneze contractele de garanție
  Înființarea unui punct de lucru în Complexul Comercial
                                 reală mobiliară și eventualele acte adiționale la acestea,
Dragonul Roșu, corp 1, spațiul comercial nr. 93, situat în
                                 contractul de cesiune, biletul la ordin, contractul de
București, str. Vasile Predescu, nr 79-87, sector 2, unde
                                 novație și contractul de ipotecă asupra imobilului descris
se va desfășura activități conform COD CAEN - 5142 —
                                 mai sus, precum și toate cererile și documentele
Comerț cu ridicata al îmbrăcămintei.
                                 necesare aducerii la îndeplinire a prezentei decizii.
  Celelalte prevederi ale statutului societății, precum și a
                                  Drept pentru care am adoptat prezenta decizie,
actelor modificatoare ce nu contravin prezentei decizii,
                                 redactată în 4 exemplare originale, din care unul se va
rămân neschimbate.
                                 depune la Registrul Comerțului, azi 21.08.2007, la sediul
  (73/208452)
                                 societății.
                                   (74/208453)
        Societatea Comercială
        G.T.A. INVEST - S.R.L.
                                        Societatea Comercială
       DECIZIA ASOCIATULUI UNIC                     TORA MOTOR LTD - S.R.L.

         Nr. 8 din 21.08.2007                 HOTĂRÂREA ADUNĂRII GENERALE
                                 A ASOCIAȚILOR S.C. “TORA MOTOR LTD” S.R.L.
  Subsemnata Oprică Rada, domiciliată în București,
                                  SEDIUL SOCIAL IN BUCURESTI, BVD. ION
b-dul. Decebal nr. 18, bl. S4, sc. 2, et. 2, ap. 26, sector 3,
                                   MIHALACHE, NR. 106, BL. 86, SECTOR 1
posesoare a CI seria DP nr. 051118 eliberată de IGP -      INREGISTRATA LA ORC SUB NR. J40/20073/1993
DEP la data de 14.11.2000, CNP 2710529214629,                  CUI 4666703
asociat unic al SC GTA INVEST SRL, cu sediul în
București, Calea 13 septembrie nr. 90, bl. The Grand                 Nr.4/06.08.2007
Offices, et 2, camera 2.11, sector 5, înscrisă în Registrul     În ședința de azi 06.08.2007, întrunită la prima
Comerțului sub nr. J40/14684/2004, CIF RO16758096,        convocare, la sediul social, efectuată conform
azi 21.08.2007, la sediul societății,              prevederilor actului constitutiv, la care au participat
  DECID                             asociații:
  1. Contractarea unor facilități de credit de la CREDIT      1. SC VIENNA INTERNATIONAL HOLDING SRL,
EUROPE BANK (ROMÂNIA) SA - Sucursala Otopeni, în         persoană juridică de drept românesc cu sediul social în
sumă de maximum EUR 863.920, după cum urmează:          București, Calea Griviței, nr.355-357, Clubul GRIRO, ET.
  26           MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 512/28.I.2008

2, camera 4, sector 1, înregistrată la ORCTB sub               Societatea Comercială
nr.J40/6039/2001, Cod unic de înregistrare 12823159,             TORA MOTOR LTD - S.R.L.
reprezentată legal prin TOMA CAMELIA, născută în
                                           NOTIFICARE
București la data de 05.08.1961, cetățean român,
căsătorită, domiciliată în București, Int. Simionescu       Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
Gheorghe, nr.4, sector 1, identificată prin CI seria RX nr.   București notifică, în conformitate cu prevederile art. 204
                                alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu
322298 eliberat la data de 16.06.2005 de Secția 2, CNP
                                modificările și completările ulterioare, depunerea textului
2610805400191, desemnată și reprezentantă permanent
                                actualizat al actului constitutiv al societății comerciale
în raporturile cu Societatea,                  TORA MOTOR LTD SRL, cu sediul în București, B-dul
  2.STANESCU RADU EUGEN, născut în București, la       ION MIHALACHE, nr.106, bloc 84, sector 1, înregistrată
data de 07.11.1951, cetățean român, necăsătorit,        sub nr. J40/20073/1993, cod unic de înregistrare
domiciliat în București, Str. Armoniei, nr. 13, sector 2,    4666703, care a fost înregistrat sub nr.377019 din
identificat prin CI seria RD nr. 149547 eliberat la data de   27.08.2007.
07.12.2005 de Secția 6, CNP 1511107400241;             (76/208455)
  deținători a 10.000 părți sociale egale, reprezentând
100% capitalul social, ședința desfășurată la sediul
                                      Societatea Comercială
societății, în baza prevederilor Legii nr.31/1990 R și a        UNIVERSAL TRANSLATIONS - S.R.L.
Actului constitutiv, după dezbateri, în unanimitate de
voturi a celor prezenți, au fost luate următoarele hotărâri:        DECIZIA ASOCIATULUI UNIC
  1. Majorarea capitalului social subscris de la 100.000
                                          Nr. 1/23.08.2007
lei la 200.000 lei, prin aportul în numerar al asociaților în
                                 Subsemnata, NICULESCU MARGARETA -
suma de 100.000 lei, în următoarea configurație:
                                ȘTEFANIA, cetățean român, născută la data de
  • SC VIENNA INTERNATIONAL HOLDING SRL un
                                27.12.1964 în București, domiciliată în București, Str.
aport în numerar de 4.500 lei;                 Gura Ialomiței nr. 3, bloc PC9, scara 4, etaj 4, ap.40,
  • STANESCU RADU EUGEN un aport în numerar de        sector 3, identificată cu C.I. seria RR nr. 058500, eliberată
95.500 lei;                           de Secția 13 Poliție la data de 23.12.1998, C.N.P.
  2. În urma majorării capitalului social structura      2641227400087, asociat unic la S.C. UNIVERSAL
participării asociaților se prezintă astfel:          TRANSLATIONS S.R.L., persoana juridica română, cu
  Societatea are un capital social subscris și vărsat de   sediul în București, Str. Gura Ialomiței nr. 3, bloc PC9,
200.000 lei,împărțit în 20000 părți sociale cu o valoare    scara 4, etaj 4, ap. 40, sector 3, înreg.la ORC Trib.
nominală de 10 lei fiecare, fiind repartizat între asociați   București sub nr. J40/13055/2003, CUI 15777464, am
                                decis următoarele:
astfel:
                                 1) Se deschide un punct de lucru în București, Str.
  a) SC VIENNA INTERNATIONAL HOLDING SRL va
                                Constantin Nacu nr. 4, etaj 1, ap.4, Sector 2. Activitatea
deține un număr de 10200 părți sociale, cu o valoare de     desfășurată la punctul de lucru este: COD CAEN 7485 -
10 lei per parte socială, adică 102.000 lei pentru întregul   Activități de secretariat și traducere.
pachet, reprezentând 51% din capitalul social - cota de      Alte decizii nu am mai luat. Celelalte prevederi ale
beneficii și pierderi;                     Actului Constitutiv rămân neschimbate.
  b) STANESCU RADU EUGEN va deține un număr de          (77/208456)
9800 părți sociale, cu o valoare de 10 lei per parte socială,
adică 98.000 lei (din care 1251 USD-echivalentul valorii
                                        Societatea Comercială
de 1140 lei- și 96.860 lei) pentru întregul pachet,
                                         IDEEA BLUE - S.R.L.
reprezentând 49% din capitalul social - cota de beneficii
și pierderi;                                       DECIZIA
  3. Se aprobă semnarea actului constitutiv actualizat în
                                 ASOCIATULUI UNIC AL S.C. IDEEA BLUE S.R.L.
forma prezentată.
  Redactată în 5 (cinci) exemplare, astăzi 06.08.2007, la             Nr. 2/20.08.2007
sediul societății.                         Subsemnata, IONESCU ANDREEA - GABRIELA,
   (75/208454)                        cetățean român, născută la data de 30.09.1974 în Mun.
              MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 512/28.I.2008                27

București, Sector 7, domiciliată în București, Bld. Ion             Societatea Comercială
Mihalache nr. 115, bl. 10A2, Sc. A, Et. 8, Ap. 22, sector 1,           IDEEA BLUE - S.R.L.
identificată cu C.I. seria RX nr. 313701, eliberată de
                                            NOTIFICARE
Secția 4 Poliție la data de 30.05.2005, C.N.P.
2740930414513, în calitate de asociat unic la S.C. IDEEA       Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
BLUE S.R.L.,persoană juridică română, cu sediul în        București notifică, în conformitate cu prevederile art. 204
                                 alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu
București, Str. Hațegana nr. 20, Sector 5, înreg. la O.R.C.
                                 modificările și completările ulterioare, depunerea textului
Trib. București sub nr. J40/11953/2005, CUI 17761006,
                                 actualizat al actului constitutiv al societății comerciale
am decis următoarele:                      IDEEA BLUE SRL, cu sediul în București, Str. Hațegana,
  1. Eu, IONESCU ANDREEA - GABRIELA cedez 20          nr. 20, sector 5, înregistrată sub nr. J40/11953/2005, cod
părți sociale, a câte 10 lei fiecare, în valoare totala de 200  unic de înregistrare 17761006, care a fost înregistrat sub
lei, cu participare la beneficii și pierderi de 100%,      nr. 377048 din 27.08.2007.
domnului NĂSTASE ILIE, cetățean român, născut la data         (79/208458)
de 24.08.1946 în Orș. Găești, Jud. Dâmbovița, căsătorit,
domiciliat în București, Str. Dr. Iacob Felix nr. 101, bl. 19,
                                         Societatea Comercială
Sc. A, Ap. 11, sector 1, identificat cu C.I. seria RD nr.
                                         MODUL LINEA - S.R.L.
064645, eliberată de Secția 4 Poliție la data de
25.03.1999, C.N.P. 1460824400372, părți sociale pe care                 HOTĂRÂREA
le dețin la S.C. IDEEA BLUE S.R.L., aport în numerar.
                                   ADUNARII GENERALE A ASOCIATILOR A
  Ca urmare a cesiunii:
                                 S.C. MODUL LINEA S.R.L. NUMARUL 4 DIN DATA
  NĂSTASE ILIE va primi de la IONESCU ANDREEA -                DE 25 IULIE 2007
GABRIELA 20 părți sociale, a cate 10 lei fiecare, în
                                  Subsemnații:
valoare totala de 200 lei, cu participare la beneficii și      (1) Enache Florin, cetățean român, domiciliat în
pierderi de 100%, plătindu-i acesteia contravaloarea       București, sector 1, Șoseaua Nordului, numărul 54 B, etaj
părților sociale cedate, împreună cu activul și pasivul     4, apartament 12, legitimat cu CI seria DP nr. 123661
societății.                           emisă de INEP la data de 07.03.2007, având CNP
  Distribuirea capitalului social al societății se va      1670729390729 și
prezenta astfel: NĂSTASE ILIE va deține 20 părți sociale,      (2) Enache Doina - Nina, cetățean român, domiciliată
a cate 10 lei fiecare, în valoare totala de 200 lei, cu     în București, sector 1, Șoseaua Nordului, numărul 54 B,
participare la beneficii și pierderi de 100%.          etaj 4, apartament 12, legitimată cu CI seria DP nr.
                                 123660 emisă de INEP la data de 07.03.2007, având
  2. Se revocă din funcția de administrator IONESCU
                                 CNP 2691026390740,
ANDREEA - GABRIELA și se numește în această funcție
                                  în calitate de asociați ai S.C. Modul Linea S.R.L.,
NĂSTASE ILIE cu un mandat pe o perioadă nelimitată și
                                 persoană juridică română înregistrată la Registrul
cu puteri depline.                        Comerțului sub nr. J40/13665/2007, CUI 22118571, cu
  Se completează obiectele secundare de activitate cu:     sediul situat în București, sectorul 4, strada Sf. Ilie, Nr. 5,
6713 Activități auxiliare intermedierilor financiare (cu     Lot 1, Etaj 1, Camera 6 („Societatea“), s-au întrunit astăzi,
excepția caselor de asigurări și de pensii) (consultanță);    25 iulie 2007,
7031 Agenții imobiliare; 7412 Activități de contabilitate,     cu participarea S.C. Union Properties B.V., o societate
revizie contabilă, consultanță în domeniul fiscal        organizată și care funcționează în conformitate cu
(contabilitate primară); 7414 Activități de consultanță     legislația olandeză, având sediul social în Laan Van
pentru afaceri și management; 7487 Alte activități de      Kronenburg 8, 1183AS Amstelveen, Olanda, înregistrată
                                 în Registrul Comerțului din Amsterdam cu nr. 34253241,
servicii prestate în principal întreprinderilor.
                                 prin reprezentant dl. Teleman George Lucian în temeiul
  Activitatea pentru Cod Caen 6713 va fi de consultanță
                                 deciziei Consiliului de Administrație din data de
financiară.                           25.07.2007 a S.C. Union Properties B.V.
  Alte decizii nu am mai luat.                   și au decis cu unanimitate de voturi după cum
  Celelalte prevederi ale Actului Constitutiv rămân       urmează:
neschimbate.                            1 Se aproba incheierea unui contract de cesiune de
   (78/208457)                         părți sociale între Enache Doina - Nina (cedent) și S.C.
  28            MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 512/28.I.2008

Union Properties B.V., o societate organizată și care                Societatea Comercială
funcționează în conformitate cu legislația olandeză,                MODUL LINEA - S.R.L.
având sediul social în Laan Van Kronenburg 8, 1183AS
                                             NOTIFICARE
Amstelveen, Olanda, înregistrată în Registrul Comerțului
                                   Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
din Amsterdam cu nr. 34253241 (cesionar) având ca
                                  București notifică, în conformitate cu prevederile art. 204
obiect 14 părți sociale ale Societății și care reprezintă
                                  alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu
70% din capitalul social total. Transferul se va face la      modificările și completările ulterioare, depunerea textului
valoarea nominala, respectiv 140 RON. Asociații Enache       actualizat al actului constitutiv al societății comerciale
Doina - Nina și Enache Florin au renunțat la formalitățile     MODUL LINEA SRL, cu sediul în București, Str. Sf. Ilie,
prevăzute în art. 10 din Actul Constitutiv al Societății cu    nr.5, lot 1, camera 6, etaj 1, sector 4, înregistrată sub nr.
privire la cesiunea părților sociale către terți.         J40/13665/2007, cod unic de înregistrare 22118571, care
                                  a fost înregistrat sub nr. 377101 din 27.08.2007.
  2. Ca urmare a cesiunii, S.C. Union Properties BV
                                    (81/208460)
devine asociat al Societății, iar capitalul social al Societății
în valoare de 200 RON, divizat în 20 de părți sociale cu o
valoare nominala de 10 RON fiecare parte sociala este             Societatea Comercială
deținut de cei doi asociați astfel:                  BEST BROKER - BROKER DE ASIGURARE -
                                           S.R.L.
  (i) Dl. Enache Florin deține un numar de 6 (șase) părți
sociale, în valoare de 60 RON, reprezentând 30% din                    NOTIFICARE
capitalul social al Societății;
                                   Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
  (ii) S.C. Union Properties B.V. deține un număr de 14     București notifică, în conformitate cu prevederile art. 204
(patrusprezece) părți sociale, în valoare de 140 RON,       alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu
reprezentând 70% din capitalul social al Societății.        modificările și completările ulterioare, depunerea textului
  3. Se înlocuiește unul din actualii administratori ai     actualizat al actului constitutiv al societății comerciale
Societății și anume Dna Enache Doina - Nina și se         BEST BROKER - BROKER DE ASIGURARE SRL, cu
                                  sediul în București, B-dul UNIRII, nr. 78, bloc J2, scara 1,
numește ca administrator al Societății, impreuna cu dl
                                  etaj 8, ap. 31, sector 3, înregistrată sub nr.
Enache Florin, Dl Teleman George - Lucian, domiciliat în      J40/15139/2003, cod unic de înregistrare 15893337, care
Mun. București, Splaiul Independenței, nr. 7, bloc 101       a fost înregistrat sub nr. 377106 din 27.08.2007.
Izvor, sc. 4, et. 3, ap. 62, sector 5, identificat cu CI seria     (82/208461)
RD, numărul 317377, emisă de S.E.P. la data de
29.05.2003, CNP 1640821400338. Durata mandatului
                                       Societatea Comercială
noului administrator va fi nelimitata de la data numirii sale
                                  BEST BROKER - BROKER DE ASIGURARE - S.R.L.
în funcție.
  Dna. Enache Doina - Nina este descărcata de             HOTĂRÂREA ADUNĂRII GENERALE
gestiune pentru activitățile desfășurate în cadrul         A ASOCIAȚILOR S.C. BEST BROKER - BROKER
                                       DE ASIGURARE S.R.L.
mandatului de administrator al Societății îndeplinit până
în prezent prin această hotărâre. Noul administrator al        Subsemnatele:
                                    - Alexe Daniela, domiciliata în București, str. Panait
Societății va avea atribuțiile prevăzute de lege și de Actul
                                  Cerna nr. 4, ap. 31, sector 3, posesoare a C.I. seria RR,
Constitutiv al Societății.                     nr. 117300, eliberată de SEP la data de 24.08.2000, CNP:
  4. Domnul Teleman George - Lucian declara expres ca      2721221381270;
accepta mandatul de administrator al Societății, în          - Zaharia Daniela, domiciliată în București, B-dul Iuliu
condițiile și termenii aici menționați.              Maniu nr. 91-100, ap. 116, sector 6, posesoare a C.I. seria
  5. Se aproba un nou Act Constitutiv actualizat care      DP, nr. 090437, eliberată de DGEII - DEP la data de
înlocuiește în totalitate fostul act constitutiv al Societății,  16.10.2002, CNP: 2680428461535, în calitate de asociați
                                  ai S.C BEST BROKER - BROKER DE ASIGURARE
precum și toate actele adiționale la acesta. Noul Act
                                  S.R.L., persoana juridica română, cu sediul social în
Constitutiv actualizat va fi publicat în Monitorul Oficial al   București, B-dul Unirii, nr. 78, bloc J2, sc. 1, etaj 8, ap. 31,
României.                             sector 3, înregistrata la Oficiul Registrului Comerțului de
   (80/208459)                         pe lângă Tribunalul București sub nr. J40/15139/2003,
              MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 512/28.I.2008                 29

Cod unic de înregistrare 15893337, deținând 100% din        21.03.2005, de Secția 19, CNP 2700704451538, asociat
capitalul social, întruniți în Adunarea Generala a         invitat la adunarea generală,
Asociaților din data de 18.07.2007, în conformitate cu        Hotărăște:
dispozițiile Legii nr. 31/1990, modificata și republicata,      Cesionarea de către Nistor Dumitru a 10 părți sociale
precum și ale actului constitutiv, în unanimitate de voturi,    ce reprezintă 50% din capitalul social, în valoare
am hotărât următoarele:                      nominală de 10 ron, total 100 ron, numerotat de la 1-10
  1. Începând cu data de 01.08.2007, S.C BEST           către Lupu Liliana. Structura capitalului social, în urma
BROKER - BROKER DE ASIGURARE S.R.L. nu mai             cesiunii, este: Lupu Liliana deține 10 părți sociale în
desfășoară nicio activitate la sediul secundar din         valoare nominală de 10 ron, total 100 ron, numerotate de
București, Str. Clabucet nr. 68, clădirea p+6, et. 2, sector    la 1-10, adică 50% din capitalul social, iar Lupu Cornel
1, acesta urmând a fi radiat de la Oficiul Registrului       deține 10 părți sociale în valoare nominală de 10 ron, total
Comerțului de pe lângă Tribunalul București, după         100 ron, numerotate de la 11-20, adică 50% din capitalul
obținerea avizului de la CSA, conform Legii nr. 32/2000      social.
privind activitatea de asigurare și supravegherea           Revocarea din funcția de administrator a lui Nistor
asigurătorilor, cu modificările și completările ulterioare.    Dumitru și menținerea în funcția de administrator a lui
  2. S.C BEST BROKER - BROKER DE ASIGURARE            Lupu Cornel, pentru o durată de patru ani.
S.R.L. începând cu 1 august 2007, va desfășura            Schimbarea sediului societății în București, Șos.
activitatea de broker de asigurare numai la adresa         Alexandriei nr. 98, bl. L27, sc. 1, et. 7, ap. 29, sect. 5.
sediului social din Bucuresti,B-dul Unirii, nr. 78, bloc J2,     Recodificarea obiectului de activitate: activitatea
sc. 1, etaj 8, ap. 31, sector 3.                  principală, 4543 - lucrări de pardosire și placare a
  3. Se înlocuiește contractul de comodat în baza căruia     pereților; activități secundare: 4511 - demolarea
S.C BEST BROKER - BROKER DE ASIGURARE S.R.L.            construcțiilor, terasamente și organizare de șantiere;
și-a stabilit sediul social cu Contractul de închiriere din    4522 - lucrări de învelitori, șarpante și terase la
18.07.2007.                            construcții; 4526 - alte lucrări specifice pentru construcții;
  4. Pentru îndeplinirea formalităților legale de         4531 - lucrări de instalații electrice; 4532 - lucrări de
înregistrare și publicare se împuternicește d-na Alexe       izolații și protecție anticorozivă; 4533 - lucrări de instalații
Daniela, în calitate de Administrator al societății        sanitare și de încălzire centrală și de montare de
  Redactata astăzi, 18 iulie 2007, în trei exemplare,       echipamente și utilaje tehnologice la clădiri și construcții
toate cu valoare de original.                   inginerești; 4534 - alte lucrări de instalații și de construcții
  (83/208462)                          auxiliare;4541 - lucrări de ipsosărie; 4542 - lucrări de
                                  tâmplărie și dulgherie; 5221 - comerț cu ridicata al
                                  fructelor și legumelor proaspete; 5222 - comerț cu
        Societatea Comercială                amănuntul al cărnii și al produselor din carne; 5223 -
       DECO STYLE 2000 - S.R.L.               comerț cu amănuntul al peștelui, crustaceelor și
                                  moluștelor; 5224 - comerț cu amănuntul al pâinii,
            HOTĂRÂRE                  produselor de patiserie și zaharoaselor; 5225 - comerț cu
  Adunarea Generală a Asociaților, din 24.08.2007,        amănuntul al băuturilor; 5226 - comerț cu amănuntul al
formată din NISTOR DUMITRU născut la 29.10.1967 în         produselor din tutun; 5227 - comerț cu amănuntul al
com. Nana, jud.Călărași, fiul lui Ștefan și Anica, domiciliat   produselor în magazine specializate al produselor nca;
în București, str. Petre Ispirescu nr. 4, bl. 49, sc. C, ap. 47,  5233 - comerț cu amănuntul al produselor cosmetice și de
sector 5, identificat cu CI seria RT nr. 202839, emisă la     toaletă; 5241 - comerț cu amănuntul al textilelor; 5242 -
23.11.2001, de Secția 19, CNP 1671029511698, asociat        comerț cu amănuntul al îmbrăcămintei; 5243 - comerț cu
și administrator,                         amănuntul al încălțămintei și al articolelor din piele; 5248
  LUPU CORNEL născut la 21.06.1968 în com. Ulmi,         - comerț cu amănuntul, în magazine specializate, al
jud. Giurgiu, fiul lui Ion și Atena, domiciliat în București,   produselor neclasificate în altă parte; 5250 - comerț cu
Șos. Alexandriei nr. 98, sc. 1, et.7, ap. 29, sector 5,      amănuntul al bunurilor de ocazie vândute prin magazine;
identificat cu CI seria RR nr. 285209, emisă la          5263 - comerț cu amănuntul care nu se efectuează prin
24.02.2004,de Secția 19 ,CNP 1680621521609, asociat        magazine; 6023 - transporturi terestre de călători,
și administrator și                        ocazionale; 6024 - transporturi rutiere și de mărfuri.
  LUPU LILIANA născută la 04.07.1970 în București,         Completarea obiectului de activitate, cu: 4544 - lucrări
fiica lui Gheorghe și Eugenia, domiciliată în București,      de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri; 4545 - alte
Șos. Alexandriei nr. 98, sc. 1, et. 7, ap. 29, sector 5,      lucrări de finisare; 4550 - închirierea utilajelor de
identificată cu CI seria RX nr. 282295, emisă la          construcții și demolare cu personal de deservire aferent;
  30           MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 512/28.I.2008

5144 - comerț cu ridicata al produselor din ceramică,      contractelor de cesiune din 16.07.2007, am hotărât
sticlărie, tapete și produse de întreținere; 5166 - comerț   modificarea actului constitutiv astfel:
cu ridicata al mașinilor, accesoriilor și uneltelor agricole;    1. În urma cesionarii tuturor părților sociale deținute de
5232 - comerț cu amănuntul al articolelor medicale și      către d-nul Marton Cristian Adrian, în valoare totala de
ortopedice; 5246 - comerț cu amănuntul al articolelor de    100 lei împărțit în 10 părți sociale a cate 10 lei partea
fierărie, vopsitorie, sticlă și articole din sticlă; 7011 -   sociala către domnii Mistretu Constantin - Narcis și Danila
dezvoltare (promovare) imobiliară; 7012 - cumpărarea și     Cristian, capitalul social total în valoare totala de 200 lei
vânzarea de bunuri imobiliare; 7031 - agenții imobiliare;    împărțit în 20 părți sociale a cate 10 lei partea sociala va
7032 - administrarea imobilelor pe bază de tarife sau      fi structurat pe asociați astfel:
contracte; 7470 - activități de întreținere și curățare a      -DANILA CRISTIAN deține 19 părți sociale a cate 10
clădirilor.                           lei partea sociala în valoare totala de 190 lei reprezentând
  Actul constitutiv se completează cu dispozițiile acestei  95% din capitalul social, participare la beneficii și pierderi;
hotărâri. Redactată în cinci exemplare.               -MISTRETU CONSTANTIN-NARCIS deține 1 parte
   (84/208463)                        socială a cate 10 lei partea sociala în valoare totala de 10
                                lei reprezentând 5% din capitalul social, participare la
                                beneficii și pierderi.
       Societatea Comercială                 2. Se revoca din funcția de administrator domnul
       DECO STYLE 2000 - S.R.L.              Marton Cristian Adrian.
                                  Restul prevederilor din actul constitutiv rămân
           NOTIFICARE                neschimbate.
                                   (86/208465)
  Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
București notifică, în conformitate cu prevederile art. 204
alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu               Societatea Comercială
modificările și completările ulterioare, depunerea textului        ALPIN UTIL CONSTRUCT - S.R.L.
actualizat al actului constitutiv al societății comerciale
DECO STYLE 2000 SRL, cu sediul în București, Sos.                   NOTIFICARE
ALEXANDRIEI, nr. 98, scara 1, etaj 7, ap. 29, sector 5,      Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
înregistrată sub nr. J40/8299/2000, cod unic de         București notifică, în conformitate cu prevederile art. 204
înregistrare 13351879, care a fost înregistrat sub nr.     alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu
377136 din 27.08.2007.                     modificările și completările ulterioare, depunerea textului
  (85/208464)                         actualizat al actului constitutiv al societății comerciale
                                ALPIN UTIL CONSTRUCT SRL, cu sediul în București,
                                Str. Cetatea de Baltă, nr.24, bloc P11, scara A, ap. 13,
       Societatea Comercială               sector 6, înregistrată sub nr. J40/13996/2004, cod unic de
     ALPIN UTIL CONSTRUCT - S.R.L.             înregistrare 16724743, care a fost înregistrat sub nr.
                                377173 din 27.08.2007.
   HOTARAREA ADUNARII GENERALE
                                   (87/208466)
 A ASOCIATILOR SC ALPIN UTIL CONSTRUCT
   S.R.L., NR. 2 DIN DATA 16.07.2007
  Subsemnații:                                Societatea Comercială
  DANILA CRISTIAN, cetățean roman, domiciliat în              MORGAN & WEBER - S.R.L.
București, Sector 6, Str. Cetatea de Balta nr. 24, bl. P11,
sc. 1, ap. 13, născut la 08.05.1976 în București, Sector 7,                DECIZIA
posesor al CI, seria DP, nr. 048076, eliberata de I.G.P.-    ASOCIATULUI UNIC AL S.C. MORGAN & WEBER
D.E.P., la data de 25.09.2000, cod numeric personal          S.R.L, DIN DATA DE 21.08.2007
1780508463026, și MISTRETU CONSTANTIN -              În baza Legii nr. 31/1990, republicată și a prevederilor
NARCIS, cetățean român, domiciliata în București,        Actului Constitutiv al societății, astăzi, 21.08.2007, la
Sector 6, Str. Apusului nr. 48, bl. 47 ,sc. 1, et. 3, ap. 13,  sediul S.C MORGAN & WEBER S.R.L. din București, Str.
născut la 13.06.1969 în București, Sector 7, posesor al CI   Poet Neculuță Teodor nr. 28, sector 2, asociatul unic,
seria RD nr. 385917, eliberata de Secția 21 la data       ȚEPELEA CRISTIAN - ANDREI, cetățean român,
05.06.2004, având CNP 1690613461521, în calitate de       necăsătorit, născut la data de 13.09.1976, în București,
asociați, în baza hotărârii AGA nr. 1 din 16.07.2007 și a    domiciliat în București, str. Gheorghe Pop de Băsești nr.
              MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 512/28.I.2008                31

54, sector 2, identificat prin CI seria RD nr. 155868, emisă     - 3002 Fabricarea calculatoarelor și a altor
de Secția 8 la data de 09.01.2001, valabilă până la        echipamente electronice;
13.09.2011, CNP 1760913423027, deținător a 100            - 4531 Lucrări de instalații electrice;
(unasută) părți sociale, în valoare nominală de 10 RON        - 4533 Lucrări de instalații tehnico - sanitare;
fiecare, în valoare totală de 1000 RON reprezentând         - 4534 Alte lucrări de instalații;
100% din capitalul social al societății, decide următoarele:     - 5030 Comerț cu piese și accesorii pentru
  1. Cesionarea de către asociatul unic ȚEPELEA         autovehicule;
CRISTIAN - ANDREI către CONSTANTINESCU JENEL,            - 5131 Comerț cu ridicata al fructelor și legumelor;
cetățean român, necăsătorit, născut la data de            - 5132 Comerț cu ridicata al cărnii și produselor din
07.03.1980 în Fetești, jud. Ialomița, fiul lui Gheorghe și al   carne;
numitei Lilica, domiciliat în Fetești, jud. Ialomița, Str.      - 5133 Comerț cu ridicata al produselor lactate, ouălor,
Gladiolei nr. 4, identificat prin CI seria SZ nr. 121743,
                                 uleiurilor și grăsimilor comestibile;
emisă de Mun. Fetești la data de 18.03.2004, valabilă
                                   - 5134 Comerț cu ridicata al băuturilor;
până la data de 07.03.2014, CNP 1800307213400, a 25
                                   - 5135 Comerț cu ridicata al produselor din tutun;
(douăzecisicinci) părți sociale, în valoare nominală de 10
                                   - 5136 Comerț cu ridicata al zahărului, ciocolatei și
RON fiecare, în valoare totală de 250 RQN, reprezentând
                                 produselor zaharoase;
25% din capitalul social al societății, pe care aceasta le
deține în S.C. MORGAN & WEBER S.R.L.                 - 5137 Comerț cu ridicata cu cafea, ceai, cacao și
  2. Cesionarea de către asociatul unic ȚEPELEA         condimente;
CRISTIAN - ANDREI către FLOAREA MIHĂIȚĂ -              - 5138 Comerț cu ridicata, specializat, al altor alimente,
LAURENȚIU, cetățean român, căsătorit, născut la data       inclusiv pește, crustacee și moluște;
de 02.07.1977 în Mun. București, sector 8, fiul lui Ștefan      - 5139 Comerț cu ridicata, nespecializat, de produse
și al Mariei, domiciliat în București, Str. Ion Urdăreanu nr.   alimentare, băuturi și tutun;
5, bl. P41, sc. A, et. 3, ap. 10, sector 5, identificat prin CI   - 5143 Comerț cu ridicata al aparatelor electrice și de
seria RD nr. 176970, emisă de Secția 17 la data de        uz gospodăresc, al aparatelor de radio și televizoarelor;
04.07.2001, valabilă până la data de 02.07.2011, CNP         - 5147 Comerț cu ridicata al altor bunuri de consum
1770702450018 a 24 (douăzecișipatru) părți sociale, în      nealimentare n.c.a.;
valoare nominală de 10 RON fiecare, în valoare totală de       - 5185 Comerț cu ridicata al altor mașini și
240 RON, reprezentând 24% din capitalul social al         echipamente de birou;
societății, pe care aceasta le deține în S.C. MORGAN &        - 5190 Comerț cu ridicata al altor produse;
WEBER S.R.L. 3. În urma contractului de cesiune de părți       - 5245 Comerț cu amănuntul al articolelor și aparatelor
sociale ce se va încheia între părțile sus - menționate,     electrocasnice, al aparatelor de radio și televizoarelor;
structura capitalului social va fi următoarea: ȚEPELEA        - 5248 Comerț cu amănuntul, în magazine
CRISTIAN - ANDREI va deține 51 părți sociale,           specializate, al altor produse n.c.a.;
numerotate de la 1 la 51, în valoare nominală de 10 RON       - 5263 Comerț cu amănuntul care nu se efectuează
fiecare, în valoare totală de 510 RON, reprezentând 51%      prin magazine;
din capitalul social al societății, CONSTANTINESCU          - 7012 Cumpărarea și vânzarea de bunuri imobiliare
JENEL va deține 25 părți sociale, numerotate de la 52 la     proprii;
76, în valoare nominală de 10 RON fiecare, în valoare
                                   - 7031 Agenții imobiliare;
totală de 250 RON, reprezentând 25% din capitalul social
                                   - 7032 Administrarea imobilelor pe bază de tarife sau
al societății, iar FLOAREA MIHĂIȚĂ - LAURENȚIU va
                                 contract.
deține 24 părți sociale, numerotate de la 77 la 100, în
                                   - 7132 Închirierea mașinilor și echipamentelor pentru
valoare nominală de 10 RON fiecare, în valoare totală de
                                 construcții, fără personal de deservire aferent;
240 RON, reprezentând 24% din capitalul social al
societății, cota de participare la profit și pierderi fiind în    - 7221 Editare de programe;
același procente. S.C. MORGAN & WEBER S.R.L.             - 7222 Consultanță și furnizare de alte produse
devine societate cu răspundere limitată cu mai mulți       software;
asociați, formulările „asociat unic“, „decizia asociatului      - 7230 Prelucrarea informatică a datelor;
unic“ se înlocuiesc cu „asociații“, respectiv „hotărârea       - 7240 Activități legate de bazele de date;
adunării asociaților“, iar hotărârile vor fi adoptate în       - 7250 Întreținerea și repararea mașinilor de birou, de
adunarea generală cu votul asociaților reprezentând 51%      contabilizat și a calculatoarelor;
din capitalul social.                        - 7260 - Alte activități legate de informatică;
  4. Obiectul de activitate al societății se completează cu    - 7420 Activități de arhitectură, inginerie și servicii de
următoarele activități secundare:                 consultanță tehnică legate de acestea;
  - 3001 Fabricarea mașinilor de birou;              - 7430 Activități de testări și analize tehnice
  32              MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 512/28.I.2008

 5. Urmare adoptării hotărârilor de la pct. 1-4, Actul              2.Se radiază activitățile cuprinse în obiectul de
constitutiv al societății va fi actualizat cu ultimele             activitate al societății.
modificări.                                    3.Noul obiect de activitate al societății va fi următorul:
  (88/208467)                                 domeniul principal de activitate Cod CAEN 551 Hoteluri și
                                        activitatea principală 5510 Hoteluri. Activități secundare:
                                        5530 Restaurante; 5138 Comerț cu ridicata, specializat,
         Societatea Comercială                    al altor alimente, inclusiv pește, crustacee și moluște
        MORGAN & WEBER - S.R.L.                    (inclusiv import - export); 9302 Coafură și alte activități de
                                        înfrumusețare.
              NOTIFICARE                       4. Declararea punctului de lucru situat în București,
  Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul            Șos. Colentina nr. 405, sector 2.
                                          5. Radierea punctului de lucru situat în București, Șos.
București notifică, în conformitate cu prevederile art. 204
                                        Colentina nr. 403, sector 2.
alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu
                                          6. Radierea punctului de lucru situat în Com. Afumați,
modificările și completările ulterioare, depunerea textului
                                        Șos. București Urziceni nr. 24, Jud. Ilfov.
actualizat al actului constitutiv al societății comerciale
                                          7. Radierea punctului de lucru situat în București, Str.
MORGAN & WEBER SRL, cu sediul în București, Str.
                                        Brățării nr. 2-4, Stand E12, sector 3.
Poet Neculuta Teodor, nr. 28, sector 2, înregistrată sub nr.            Ca urmare a modificărilor intervenite se va redacta un
J40/19821/2006, cod unic de înregistrare 19307155, care            nou act constitutiv.
a fost înregistrat sub nr. 377204 din 27.08.2007.                 Prezentul înscris a fost redactat astăzi 27.08.2007,
  (89/208468)                                într-un număr de 5(cinci) exemplare, din care 4(patru)
                                        exemplare pentru părți și un exemplar pentru
                                        compartimentul de asistență din cadrul Oficiului
        Societatea Comercială                      Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București.
    GEO & COST IMPORT EXPORT - S.R.L.                      (90/208469)

     HOTARAREA ADUNARII GENERALE
         A ASOCIATILOR                                 Societatea Comercială
        Nr. 1 din data de 27.08.2007                      GEO & COST IMPORT EXPORT - S.R.L.

  GICU GHEORGHE, de cetățenie română, domiciliat în                            NOTIFICARE
Mun. București, Str. Delfinului nr. 9, bl. D18, ap. 3, sector           Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
2, identificat cu C.I. seria RX nr. 217619, emisă de Secția          București notifică, în conformitate cu prevederile art. 204
9 Poliție, la data de 12.09.2003, CNP: 1700421421536, și            alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu
GICU COSTICĂ, de cetățenie română, domiciliat în Mun.             modificările și completările ulterioare, depunerea textului
București, Str. Bușteni nr. 5, sector 2, identificat cu C.I.          actualizat al actului constitutiv al societății comerciale
seria RX nr. 144580, emisă de Secția 7 Poliție, la data de           GEO & COST IMPORT EXPORT SRL, cu sediul în
13.06.2002, CNP: 1660818421529, asociați în cadrul               București, Sos. COLENTINA, nr. 403, sector 2,
S.C. GEO & COST IMPORT EXPORT S.R.L., am hotărât:               înregistrată sub nr. J40/17281/1992, cod unic de
  1.Numirea în funcția de administrator a domnului              înregistrare 23357, care a fost înregistrat sub nr. 377250
GICU GHEORGHE având puteri depline pe perioadă                 din 27.08.2007.
nelimitată.                                    (91/208470)
                      EDITOR: PARLAMENTUL ROMÂNIEI — CAMERA DEPUTAȚILOR

                 „Monitorul Oficial“ R.A., Str. Parcului nr. 65, sectorul 1, București; C.I.F. RO427282,
            IBAN: RO55RNCB0082006711100001 Banca Comercială Română — S.A. — Sucursala „Unirea“ București                                                                   &JUYDGY|230781|
          și IBAN: RO12TREZ7005069XXX000531 Direcția de Trezorerie și Contabilitate Publică a Municipiului București
                            (alocat numai persoanelor juridice bugetare)
              Tel. 318.51.29/150, fax 318.51.15, e-mail: marketing@ramo.ro, internet: www.monitoruloficial.ro
             Adresa pentru publicitate: Centrul pentru vânzări și relații cu publicul, București, șos. Panduri nr. 1,
                bloc P33, parter, sectorul 5, tel. 411.58.33 și 410.47.30, fax 410.77.36 și 410.47.23
                               Tiparul: „Monitorul Oficial“ R.A.

Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, nr. 512/28.I.2008 conține 32 de pagini.        Prețul: 0,96 lei        ISSN  1220–4889

								
To top