mof4_2008_0317 by tradetrek

VIEWS: 46 PAGES: 32

									                         PARTEA    A  IV-A
Anul 176 (XVIII) — Nr. 317      PUBLICAȚII ALE AGENȚILOR ECONOMICI                 Joi, 17 ianuarie 2008          PUBLICAȚII ALE AGENȚILOR ECONOMICI
        Societatea Comercială              domiciliat în Ploiești, str. Mihai Bravu nr. 155, bl. 40, sc. B,
        COSTA GRUP - S.R.L.               et. 1, ap. 27, județul Prahova;
       Ploiești, județul Prahova              – administrator persoană fizică: Tănase Costin
                                Mugurel, cod numeric personal 1841223297254, data
         MINISTERUL JUSTIȚIEI             numirii 24 septembrie 2007, durata mandatului nelimitată,
                                având puteri depline;
         TRIBUNALUL PRAHOVA                – denumirea și forma juridică: COSTA GRUP - S.R.L.;
                                  – sediul social: Ploiești, str. Mihai Bravu nr. 155, bl. 40,
     EXTRAS AL ÎNCHEIERII NR. 2467
                                sc. B, et. 1, ap. 27, județul Prahova, valabil până la data
        din 3 octombrie 2007
                                de 17 septembrie 2008, conform contractului de comodat
  Judecător delegat                      nr. 6136 din data de 1 octombrie 2007;
  la Oficiul Registrului                     – domeniul principal de activitate: grupa CAEN 671 -
  Comerțului de pe lângă
                                activități auxiliare intermedierilor financiare (cu excepția
  Tribunalul Prahova       – Mădălina Mihail
                                caselor de asigurări și de pensii);
  Referent
  la Oficiul Registrului                     – activitatea principală: cod CAEN 6713 — activități
  Comerțului de pe lângă                   auxiliare intermedierilor financiare (cu excepția caselor de
  Tribunalul Prahova       – Rădulescu Elena      asigurări și de pensii, a caselor de schimb valutar și a
  În baza cererii nr. 66981 din data de 24 septembrie     instituțiilor de credit);
2007 și a actelor doveditoare depuse, judecătorul delegat     – capitalul social subscris: 200,00 RON, vărsat
la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul    integral; capitalul social este divizat în 20 părți sociale a
Prahova a dispus autorizarea și înregistrarea societății    10,00 RON fiecare;
comerciale cu următoarele date:                  – durata de funcționare: nelimitată;
  – fondator:
                                  – cod unic de înregistrare: 22507579/4 octombrie
  Tănase Costin Mugurel, asociat unic, cod numeric
                                2008;
personal 1841223297254, aport la capital 200,00 RON,
data vărsării aportului 24 septembrie 2007, echivalând cu     – număr de ordine în registrul comerțului:
20 părți sociale, reprezentând 100 % capitalul social total,  J 29/2517/3 octombrie 2007.
cotă de participare la beneficii și pierderi de 100 %,       (1/247.212)
  2            MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 317/17.I.2008

       Societatea Comercială                     Societatea Comercială
    MDG PARTNER - S.R.L., Ploiești, județul           START UP - S.R.L., Ploiești, județul Prahova
           Prahova

                                           MINISTERUL JUSTIȚIEI
          MINISTERUL JUSTIȚIEI

                                          TRIBUNALUL PRAHOVA
          TRIBUNALUL PRAHOVA

     EXTRAS AL ÎNCHEIERII NR. 2407                   EXTRAS AL ÎNCHEIERII NR. 2471
        din 26 septembrie 2007                       din 3 octombrie 2007
  Judecător delegat                         Judecător delegat
  la Oficiul Registrului                      la Oficiul Registrului
  Comerțului de pe lângă                      Comerțului de pe lângă
  Tribunalul Prahova        – Liliana Androne
                                   Tribunalul Prahova       – Liliana Adrone
  Referent
  la Oficiul Registrului                      Referent
  Comerțului de pe lângă                      la Oficiul Registrului
  Tribunalul Prahova        – Rădulescu Elena        Comerțului de pe lângă
  În baza cererii nr. 67426 din data de 25 septembrie        Tribunalul Prahova       – Rădulescu Elena
2007 și a actelor doveditoare depuse, judecătorul delegat       În baza cererii nr. 67510 din data de 25 septembrie
la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
                                 2007 și a actelor doveditoare depuse, judecătorul delegat
Prahova a dispus autorizarea și înregistrarea societății
comerciale cu următoarele date:                  la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
  – fondatori:                          Prahova a dispus autorizarea și înregistrarea societății
  1. Anghel Adriana Sebastian, asociat, cod numeric       comerciale cu următoarele date:
personal 1710110293186, aport la capital 180,00 RON,         – fondator:
data vărsării aportului 20 septembrie 2007, echivalând cu       Cristofaro Tommaso, asociat unic, aport la
18 părți sociale, reprezentând 90 % din capitalul social
                                 capital 3.000,00 RON, data vărsării aportului 21
total, cotă de participare la beneficii și pierderi de 90 %,
domiciliat în Ploiești, Str. Sinăii nr. 11, județul Prahova;   septembrie 2007, echivalând cu 300 părți sociale,
  2. Anghel Petre Costin, asociat, cod numeric personal     reprezentând 100 % capitalul social total, cotă de
1770629293132, aport la capital 20,00 RON, data vărsării     participare la beneficii și pierderi de 100 %,
aportului 20 septembrie 2007, echivalând cu două părți      domiciliat în Italia, localitatea Italia;
sociale, reprezentând 10 % din capitalul social total, cotă      – administrator persoană fizică: Cristaforo Tommaso,
de participare la beneficii și pierderi de 10 %, domiciliat în
                                 data numirii 25 septembrie 2007, durata mandatului
Ploiești, Str. Anotimpului nr. 8, bl. 56, sc. B, et. 2, ap. 31,
județul Prahova;                         nelimitată, având puteri depline;
  – administrator persoană fizică: Anghel Adrian           – denumirea și forma juridică: START UP - S.R.L.;
Sebastian, cod numeric personal 1710110293186, data          – sediul social: Ploiești, Str. Rudului nr. 23, demisol,
numirii 25 septembrie 2007, durata mandatului nelimitată,     camera 6, județul Prahova, valabil pe durată nelimitată
având puteri legale;                       conform contractului de comodat nr. 1 din data de 1
  – denumirea și forma juridică: MDG PARTNER -
                                 septembrie 2007;
S.R.L.;
  – sediul social: Ploiești, Str. Poștei nr. 29, camera nr. 2,    – domeniul principal de activitate: grupa CAEN 741 —
județul Prahova, valabil până la data de 21 septembrie      activități juridice, de contabilitate și revizie contabilă,
2008, conform contractului de subînchiriere din data de      consultanță în domeniul fiscal; activități de studii de piață
21 septembrie 2007;                        și de sondaj; consultanță pentru afaceri și management;
  – domeniul principal de activitate: grupa CAEN 511 —        – activitatea principală: cod CAEN 7414 — activități de
activități de intermediere în comerțul cu ridicata;
                                 consultanță pentru afaceri și management;
  – activitatea principală: cod CAEN 5119 —
intermedieri în comerțul cu produse diverse;             – capitalul social subscris: 3.000,00 RON, vărsat
  – capitalul social subscris: 200,00 RON, vărsat        integral; capitalul social este divizat în 300 părți sociale a
integral; capitalul social este divizat în 20 părți sociale a   10,00 RON fiecare;
10,00 RON fiecare;                          – durata de funcționare: nelimitată;
  – durata de funcționare: nelimitată;                – cod unic de înregistrare: 22507587/4 octombrie
  – cod unic de înregistrare: 22469530/26 septembrie
                                 2008;
2007;
  – număr de ordine în registrul comerțului:             – număr de ordine în registrul comerțului:
J 29/2458/26 septembrie 2007.                   J 29/2513/3 octombrie 2007.
   (2/247.213)                            (3/247.214)
              MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 317/17.I.2008                3

     Societatea Comercială                   – activitatea principală: cod CAEN 3614 — producția
 GEVADA SERV 2007 - S.R.L., Vălenii de Munte           altor tipuri de mobilier;
       județul Prahova                    – capitalul social subscris: 200,00 RON, vărsat
                                 integral; capitalul social este divizat în 20 părți sociale a
                                 10,00 RON fiecare;
          MINISTERUL JUSTIȚIEI
                                  – durata de funcționare: nelimitată;
                                  – cod unic de înregistrare: 224812274/28 septembrie
         TRIBUNALUL PRAHOVA               2007;
                                  – număr de ordine în registrul comerțului:
     EXTRAS AL ÎNCHEIERII NR. 2419             J 29/2483/28 septembrie 2007.
        din 28 septembrie 2007                 (4/247.215)

  Judecător delegat                            Societatea Comercială
  la Oficiul Registrului                      PANDORF CONSTRUCT - S.R.L., Câmpina
  Comerțului de pe lângă                           județul Prahova
  Tribunalul Prahova       – Mariana Tănăsescu
  Referent
  la Oficiul Registrului                              MINISTERUL JUSTIȚIEI
  Comerțului de pe lângă
  Tribunalul Prahova       – Rădulescu Elena                TRIBUNALUL PRAHOVA
  În baza cererii nr. 67687 din data de 27 septembrie
2007 și a actelor doveditoare depuse, judecătorul delegat         EXTRAS AL ÎNCHEIERII NR. 2446
la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul             din 1 octombrie 2007
Prahova a dispus autorizarea și înregistrarea societății
comerciale cu următoarele date:                   Judecător delegat
  – fondatori:                          la Oficiul Registrului
  1. Iliescu Dănuț, asociat, cod numeric personal         Comerțului de pe lângă
1590805297294, aport la capital 60,00 RON, data vărsării      Tribunalul Prahova       – Mariana Tănăsescu
aportului 25 septembrie 2007, echivalând cu 6 părți         Referent
sociale, reprezentând 30 % din capitalul social total, cotă     la Oficiul Registrului
de participare la beneficii și pierderi de 30 %, domiciliat în   Comerțului de pe lângă
Vălenii de Munte, str. Berceni nr. 39, județul Prahova;       Tribunalul Prahova       – Rădulescu Elena
  2. Zafiu Valeriu, asociat, cod numeric personal
                                  În baza cererii nr. 68030 din data de 27 septembrie
1560919293153, aport la capital 60,00 RON, data vărsării
                                 2007 și a actelor doveditoare depuse, judecătorul delegat
aportului 25 septembrie 2007, echivalând cu 6 părți
                                 la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
sociale, reprezentând 30 % din capitalul social total, cotă
                                 Prahova a dispus autorizarea și înregistrarea societății
de participare la beneficii și pierderi de 30 %, domiciliat în
                                 comerciale cu următoarele date:
Ploiești, Str. Rapsodiei nr. 8, bl. 141, sc. B, et. 2, ap. 31,
județul Prahova;                          – fondatori:
  3. Condruz Eliza, cod numeric personal             1. Oncel Ileana Roxana, asociat, cod numeric personal
2560226297293, aport la capital 80,00 RON, data vărsării     2790101290919, aport la capital 40,00 RON, data vărsării
aportului 25 septembrie 2007, echivalând cu 8 părți       aportului 26 septembrie 2007, echivalând cu 4 părți
sociale, reprezentând 40 % din capitalul social total, cotă   sociale, reprezentând 20 % din capitalul social total, cotă
de participare la beneficii și pierderi de 40 %, domiciliată   de participare la beneficii și pierderi de 20 %, domiciliat în
în localitatea Vălenii de Munte, str. Tudor Vladimirescu     satul Bănești nr. 306, comuna Bănești, județul Prahova;
nr. 7, bl. C8, sc. B, et. 4, ap. 36, județul Prahova;        2. Muscalu Viorica, asociat, cod numeric personal
  – administrator persoană fizică: Iliescu Dănuț, cod     2370622290935, aport la capital 160,00 RON, data
numeric personal 1590805297294, data numirii 27         vărsării aportului 26 septembrie 2007, echivalând cu 16
septembrie 2007, durata mandatului nelimitată, având       părți sociale, reprezentând 80 % din capitalul social total,
puteri depline;                         cotă de participare la beneficii și pierderi de 80 %,
  – denumirea și forma juridică: GEVADA SERV 2007 -      domiciliată în comuna Cornu, județul Prahova;
S.R.L.;                               – administrator persoană fizică: Muscalu Viorica , cod
  – sediul social: Vălenii de Munte, str. Berceni nr. 39,   numeric personal 2370622290935, data numirii 27
județul Prahova, valabil pe durată nelimitată conform      septembrie 2007, durata mandatului nelimitată, având
sentinței civile nr. 1817 din data de 25 noiembrie 2003;     puteri depline;
  – domeniul principal de activitate: grupa CAEN 361 —      – denumirea și forma juridică: PANDORF
producție de mobilier;                      CONSTRUCT - S.R.L.;
  4           MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 317/17.I.2008

  – sediul social: Câmpina, Str. Atelierelor nr. 5, județul   – administrator persoană fizică: Pleșea Maria
Prahova, conform contractului de comodat din data de 25     Andreea, cod numeric personal 2850312295896, data
februarie 2007, valabil durată nelimitată;           numirii 28 septembrie 2007, durata mandatului nelimitată,
  – domeniul principal de activitate: grupa CAEN 519 —    având puteri depline;
comerț cu ridicata cu alte produse;                – denumirea și forma juridică: ANDRADA COMPANY -
  – activitatea principală: cod CAEN 5190 — comerț cu     S.R.L.;
ridicata cu alte produse;                     – sediul social: Câmpina, str. Mihail Kogălniceanu nr.
  – capitalul social subscris: 200,00 RON, vărsat       52, județul Prahova, valabil pe perioadă nelimitată
integral; capitalul social este divizat în 20 părți sociale a  conform contractului de închiriere nr. 1 din data de 10
10,00 RON fiecare;                       septembrie 2007;
  – durata de funcționare: nelimitată;              – domeniul principal de activitate: grupa CAEN 554 —
  – sediu secundar: Câmpina. bd. Carol I nr. 27, demisol,   baruri;
conform contract de comodat din data de 25.09.2007,        – activitatea principală: cod CAEN 5540 — baruri;
valabil pe durată nelimitată;                   – capitalul social subscris: 200,00 RON, vărsat
  – cod unic de înregistrare: 22492184/2 octombrie      integral; capitalul social este divizat în 20 părți sociale a
2007;                              10,00 RON fiecare;
  – număr de ordine în registrul comerțului:           – durata de funcționare: nelimitată;
J 29/2491/1 octombrie 2007.                    – cod unic de înregistrare: 22507676/4 octombrie
   (5/247.216)                        2007;
                                  – număr de ordine în registrul comerțului:
       Societatea Comercială               J 29/2520/3 octombrie 2007.
    ANDRADA COMPANY - S.R.L., Câmpina              (6/247.217)
        județul Prahova
                                       Societatea Comercială
                                     AGI CONSULTING GROUP - S.R.L.
         MINISTERUL JUSTIȚIEI                    Ploiești, județul Prahova
         TRIBUNALUL PRAHOVA

                                         MINISTERUL JUSTIȚIEI
     EXTRAS AL ÎNCHEIERII NR. 2464
                                         TRIBUNALUL PRAHOVA
        din 3 octombrie 2007
  Judecător delegat                           EXTRAS AL ÎNCHEIERII NR. 2449
  la Oficiul Registrului                            din 1 octombrie 2007
  Comerțului de pe lângă
                                  Judecător delegat
  Tribunalul Prahova       – Liliana Androne
                                  la Oficiul Registrului
  Referent                            Comerțului de pe lângă
  la Oficiul Registrului                     Tribunalul Prahova       – Mariana Tănăsescu
  Comerțului de pe lângă                     Referent
  Tribunalul Prahova       – Rădulescu Elena        la Oficiul Registrului
  În baza cererii nr. 68050 din data de 28 septembrie       Comerțului de pe lângă
2007 și a actelor doveditoare depuse, judecătorul delegat     Tribunalul Prahova       – Rădulescu Elena
la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul      În baza cererii nr. 68172 din data de 28 septembrie
Prahova a dispus autorizarea și înregistrarea societății    2007 și a actelor doveditoare depuse, judecătorul delegat
comerciale cu următoarele date:                 la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
  – fondatori:                         Prahova a dispus autorizarea și înregistrarea societății
  1. Pleșea Maria Andreea, asociat, cod numeric        comerciale cu următoarele date:
personal 2850312295896, aport la capital 100,00 RON,        – fondatori:
data vărsării aportului 28 septembrie 2007, echivalând cu     1. Gheorghe Ileana Georgiana, asociat, cod numeric
10 părți sociale, reprezentând 50 % din capitalul social    personal 2730521293195, aport la capital 250,00 RON,
total, cotă de participare la beneficii și pierderi de 50 %,  data vărsării aportului 28 septembrie 2007, echivalând cu
domiciliată în satul Teșila nr. 467, comuna Valea Doftanei,   25 părți sociale, reprezentând 50 % din capitalul social
județul Prahova;                        total, cotă de participare la beneficii și pierderi de 50 %,
  2. Vînătoru Mihai Dănț, asociat, cod numeric personal    domiciliată în Ploiești, Str. Democrației nr. 102, bl. E, sc.
1780217290762, aport la capital 100,00 RON, data        C, et. 3, ap. 56, județul Prahova;
vărsării aportului 28 septembrie 2007, echivalând cu 10      2. Pătrașcu Aurelia, asociat, cod numeric personal
părți sociale, reprezentând 50 % din capitalul social total,  2671028296721, aport la capital 250,00 RON, data
cotă de participare la beneficii și pierderi de 50 %,      vărsării aportului 28 septembrie 2007, echivalând cu 25
domiciliat în Bușteni, str. Cuza Vodă nr. 4, județul      părți sociale, reprezentând 50 % din capitalul social total,
Prahova;                            cotă de participare la beneficii și pierderi de 50 %,
              MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 317/17.I.2008                 5

domiciliată în Ploiești, str. Ion Maiorescu nr. 10, bl. 33S2,   data vărsării aportului 24 septembrie 2007, echivalând cu
et. 4, ap. 12, județul Prahova;                  19 părți sociale, reprezentând 95 % din capitalul social
  – administratori persoane fizice:               total, cotă de participare la beneficii și pierderi de 95 %,
  1. Gheorghe Ileana Georgiana, cod numeric personal      domiciliat în Ploiești, bd. București, nr. 2C, bl. 15C, et. 7,
2730521293195, data numirii 28 septembrie 2007, durata      ap. 63, județul Prahova;
mandatului nelimitată, având puteri depline;             2. Tudorache Maria, asociat, cod numeric personal
  2. Pătrașcu Aurelia, cod numeric personal           2620817293176, aport la capital 10,00 RON, data vărsării
2671028296721, data numirii 28 septembrie 2007, durata      aportului 24 septembrie 2007, echivalând cu o parte
mandatului nelimitată, având puteri depline;           socială, reprezentând 5 % din capitalul social total, cotă
  – denumirea și forma juridică: AGI CONSULTING         de participare la beneficii și pierderi de 5 %, domiciliată în
GROUP - S.R.L.;                          Ploiești, bd. București, nr. 2C, bl. 15C, et. 7, ap. 63 județul
  – sediul social: Ploiești, str. Ion Maiorescu, bl. 33S2,   Prahova;
et. 4, ap. 12, județul Prahova, valabil pe perioadă         – administrator persoană fizică: Tudorache Cătălin
nelimitată conform contractului de vânzare-cumpărare nr.     George, cod numeric personal 1831028297244, data
292 din data de 24 februarie 1994;                numirii 28 septembrie 2007, durata mandatului nelimitată,
  – domeniul principal de activitate: grupa CAEN 741 —     având puteri depline;
activități juridice, de contabilitate și revizie contabilă,     – denumirea și forma juridică: MAGTECH 24 - S.R.L.;
consultanță în domeniul fiscal; activități de studii de piață    – sediul social: Ploiești, bd. București nr. 19, bl. 9A,
și de sondaj; consultanță pentru afaceri și management;      sc. A, parter, ap. 4, valabil pe perioadă nelimitată conform
  – activitatea principală: cod CAEN 7414 — activități de    contractului de vânzare-cumpărare nr. 2791 din data de
consultanță pentru afaceri și management (cu excepția       23 august 2007;
activităților de reorganizare judiciară, lichidare și faliment,   – domeniul principal de activitate: grupa CAEN 721 —
activităților de notariat și avocatură);             consultanță în domeniul echipamentelor de calcul
  – capitalul social subscris: 500,00 RON, vărsat        (hardware), exclusiv consultanță și furnizare de
integral; capitalul social este divizat în 20 părți sociale a   programe;
10,00 RON fiecare;                          – activitatea principală: cod CAEN 7210 — consultanță
  – durata de funcționare: nelimitată;             în domeniul echipamentelor de calcul (hardware);
  – cod unic de înregistrare: 22492095/2 octombrie         – capitalul social subscris: 200,00 RON, vărsat
2007;                               integral; capitalul social este divizat în 20 părți sociale a
  – număr de ordine în registrul comerțului:          10,00 RON fiecare;
J 29/2488/1 octombrie 2007.                     – durata de funcționare: nelimitată;
   (7/247.218)                           – cod unic de înregistrare: 22492117/2 octombrie
                                 2007;
       Societatea Comercială                 – număr de ordine în registrul comerțului:
      MAGTECH 24 - S.R.L., Ploiești             J 29/2492/1 octombrie 2007.
         județul Prahova                    (8/247.219)

                                        Societatea Comercială
          MINISTERUL JUSTIȚIEI                  CLAROT COM - S.R.L., satul Teișani
          TRIBUNALUL PRAHOVA                   comuna Teișani, județul Prahova

     EXTRAS AL ÎNCHEIERII NR. 2445
                                           MINISTERUL JUSTIȚIEI
         din 1 octombrie 2007
  Judecător delegat                                 TRIBUNALUL PRAHOVA
  la Oficiul Registrului
  Comerțului de pe lângă                          EXTRAS AL ÎNCHEIERII NR. 2443
  Tribunalul Prahova        – Mariana Tănăsescu
  Referent                                    din 1 octombrie 2007
  la Oficiul Registrului                      Judecător delegat
  Comerțului de pe lângă                      la Oficiul Registrului
  Tribunalul Prahova        – Rădulescu Elena        Comerțului de pe lângă
  În baza cererii nr. 68295 din data de 28 septembrie        Tribunalul Prahova        – Mariana Tănăsescu
2007 și a actelor doveditoare depuse, judecătorul delegat      Referent
                                   la Oficiul Registrului
la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
                                   Comerțului de pe lângă
Prahova a dispus autorizarea și înregistrarea societății
                                   Tribunalul Prahova        – Rădulescu Elena
comerciale cu următoarele date:
  – fondatori:                           În baza cererii nr. 683.315 din data de 28 septembrie
  1. Tudorache Cătălin George, asociat, cod numeric       2007 și a actelor doveditoare depuse, judecătorul delegat
personal 1831028297244, aport la capital 190,00 RON,       la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
  6           MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 317/17.I.2008

Prahova a dispus autorizarea și înregistrarea societății      Referent
comerciale cu următoarele date:                  la Oficiul Registrului
  – fondator:                           Comerțului de pe lângă
  Cernățoiu Gabriela Claudia, asociat unic, cod numeric      Tribunalul Prahova         – Rădulescu Elena
personal 2830917294746, aport la capital 200,00 RON,
data vărsării aportului 25 septembrie 2007, echivalând cu      În baza cererii nr. 68319 din data de 28 septembrie
20 părți sociale, reprezentând 100 % capitalul social total,  2007 și a actelor doveditoare depuse, judecătorul delegat
cotă de participare la beneficii și pierderi de 100 %,     la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
domiciliată în satul Teișani nr. 319, comuna Teișani,      Prahova a dispus autorizarea și înregistrarea societății
județul Prahova;                        comerciale cu următoarele date:
  – administrator persoană fizică: Cernățoiu Gabriela       – fondatori:
Claudia, cod numeric personal 2830917294746, data          1. Brănișteanu Isabela Alina, asociat, cod numeric
numirii 28 septembrie 2007, durata mandatului nelimitată,    personal 2871001297310, aport la capital 380,00 RON,
având puteri depline;                      data vărsării aportului 28 septembrie 2007, echivalând cu
  – denumirea și forma juridică: CLAROT COM - S.R.L.;     38 părți sociale, reprezentând 95 % din capitalul social
  – sediul social: satul Teișani nr. 319, comuna Teișani,   total, cotă de participare la beneficii și pierderi de 95 %,
județul Prahova, valabil pe durată nelimitată conform      domiciliată în Ploiești, Str. Cameliei nr. 9, bl. 33, ap. 39,
contractului de comodat din data de 25 septembrie 2007;     județul Prahova;
  – domeniul principal de activitate: grupa CAEN 521 —       2. Brănișteanu Frusina Flori, asociat, cod numeric
comerț cu amănuntul în magazine nespecializate;         personal 2640313293106, aport la capital 20,00 RON,
  – activitatea principală: cod CAEN 5212 — comerț cu     data vărsării aportului 28 septembrie 2007, echivalând cu
amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare        două părți sociale, reprezentând 5 % din capitalul social
predominantă de produse nealimentare;              total, cotă de participare la beneficii și pierderi de 5 %,
  – capitalul social subscris: 200,00 RON, vărsat       domiciliată în Ploiești, Str. Cameliei nr. 9, bl. 33, ap. 39,
integral; capitalul social este divizat în 20 părți sociale a  județul Prahova;
10,00 RON fiecare;                         – administrator persoană fizică: Brănișteanu Isabela
  – durata de funcționare: nelimitată;
                                Alina, cod numeric personal 2871001297310, data
  - sediu secundar: Plopeni, Bd. Independenței nr. 4, bl.
                                numirii 28 septembrie 2007, durata mandatului nelimitată
19B, parter, Centrul Comercial, stand nr. 2, valabil până la
                                până la data de 28 septembrie 2011, având puteri legale;
data de 30 septembrie 2009, conform contractului de
                                  – denumirea și forma juridică: ECOTERRA
asociere în participațiune nr. 294 din data de 20
                                CONSULTING - S.R.L.;
septembrie 2007;
  – cod unic de înregistrare: 22492281/2 octombrie         – sediul social: orașul Boldești-Scăeni, Str.
2007;                              Flașnetarului nr. 53, conform contractului de comodat nr.
  – număr de ordine în registrul comerțului:          98 din data de 21 septembrie 2007, valabil până la data
J 29/2494/1 octombrie 2007.                   de 21 septembrie 2011;
   (9/247.220)                          – domeniul principal de activitate: grupa CAEN 741 —
                                activități juridice, de contabilitate și revizie contabilă,
       Societatea Comercială               consultanță în domeniul fiscal; activități de studii de piață
     ECOTERRA CONSULTING - S.R.L.              și de sondaj; consultanță pentru afaceri și management;
     Boldești-Scăeni, județul Prahova              – activitatea principală: cod CAEN 7414 — activități de
                                consultanță pentru afaceri și management (cu excepția
         MINISTERUL JUSTIȚIEI             reorganizării și lichidării judiciare, a activităților de notariat
                                și avocatură);
                                  – capitalul social subscris: 400,00 RON, vărsat
         TRIBUNALUL PRAHOVA
                                integral; capitalul social este divizat în 40 părți sociale a
                                10,00 RON fiecare;
     EXTRAS AL ÎNCHEIERII NR. 2476
                                  – durata de funcționare: nelimitată;
        din 3 octombrie 2007                – cod unic de înregistrare: 22507706/4 octombrie
  Judecător delegat                      2007;
  la Oficiul Registrului                      – număr de ordine în registrul comerțului:
  Comerțului de pe lângă                    J 29/2528/3 octombrie 2007.
  Tribunalul Prahova       – Liliana Androne         (10/247.221)
              MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 317/17.I.2008                 7

      Societatea Comercială                   - capitalul social subscris: 200,00 RON, vărsat integral;
 ECO GPS CONSTRUCȚII - S.R.L., satul Teșila           capitalul social este divizat în 20 părţi sociale a 10,00
  comuna Valea Doftanei, judeţul Prahova            RON fiecare;
                                   - durata de funcţionare: nelimitată;
                                   - cod unic de înregistrare: 22492192/2.10.2007;
          MINISTERUL JUSTIŢIEI
                                   - număr de ordine în registrul comerţului:
                                 J 29/2489/1.10.2007.
          TRIBUNALUL PRAHOVA                 (11/247.222)

     EXTRAS AL ÎNCHEIERII NR. 2448
                                       Societatea Comercială
         din 1 octombrie 2007                 TOMALEX CONSTRUCT - S.R.L., Câmpina
  Judecător delegat                              judeţul Prahova
  la Oficiul Registrului
  Comerțului de pe lângă                              MINISTERUL JUSTIŢIEI
  Tribunalul Prahova        - Mariana Tănăsescu
  Referent
  la Oficiul Registrului                              TRIBUNALUL PRAHOVA
  Comerțului de pe lângă
  Tribunalul Prahova        - Rădulescu Elena            EXTRAS AL ÎNCHEIERII NR. 2451

  În baza cererii nr. 68321 din data de 28.09.2007 şi a             din 1 octombrie 2007
actelor doveditoare depuse, judecătorul delegat la Oficiul      Judecător delegat
Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Prahova a       la Oficiul Registrului
dispus autorizarea şi înregistrarea societăţii comerciale      Comerțului de pe lângă
cu următoarele date:                         Tribunalul Prahova       - Mariana Tănăsescu
  - fondatori:                           Referent
  1. Popa Silvia, asociat, cod numeric personal          la Oficiul Registrului
2530223291898, aport la capital 10,00 RON, data vărsării       Comerțului de pe lângă
aportului 28.09.2007, echivalând cu o parte socială,         Tribunalul Prahova       - Rădulescu Elena
reprezentând 5 % din capitalul social, cota de participare
                                   În baza cererii nr. 68322 din data de 28.09.2007 şi a
la beneficii/pierderi fiind de 5 %, domiciliată în satul Teșila
                                 actelor doveditoare depuse, judecătorul delegat la Oficiul
nr. 104A, comuna Valea Doftanei, județul Prahova;
                                 Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Prahova a
  2. Popa Gheorghe Marcel, asociat, cod numeric         dispus autorizarea şi înregistrarea societăţii comerciale
personal 1550507291893, aport la capital 190,00 RON,       cu următoarele date:
data vărsării aportului 28.09.2007, echivalând cu 19 părți      - fondatori:
sociale, reprezentând 95 % din capitalul social, cota de       1. Buragă Tomică, asociat, cod numeric personal
participare la beneficii/pierderi fiind de 95 %, domiciliat în  1620530078306, aport la capital 100,00 RON, data
satul Teșila nr. 104A, comuna Valea Doftanei, județul       vărsării aportului 26.09.2007, echivalând cu 10 părți
Prahova;                             sociale, reprezentând 50 % din capitalul social, cota de
  - administratori persoane fizice:               participare la beneficii/pierderi fiind de 50 %, domiciliat în
  1. Popa Silvia, cod numeric personal 2530223291898,      localitatea Câmpina, str. Ecaterina Teodoroiu, nr. 35A,
data numirii 28.09.2007, durata mandatului nelimitată,      județul Prahova;
având puteri depline;                         2. Buragă Alexandra Ioana, asociat, cod numeric
  2. Popa Gheorghe Marcel, cod numeric personal         personal 2890210295910, aport la capital 100,00 RON,
1550507291893, data numirii 28.09.2007, durata          data vărsării aportului 26.09.2007, echivalând cu 10 părți
mandatului nelimitată, având puteri depline;           sociale, reprezentând 50 % din capitalul social, cota de
  - denumire: ECO GPS CONSTRUCȚII - S.R.L.;           participare la beneficii/pierderi fiind de 50 %, domiciliată
  - sediul social: satul Teșila nr. 133, comuna Valea      în localitatea Câmpina, str. Ecaterina Teodoroiu, nr. 35A,
Doftanei, judeţul Prahova, conform adeverință de         județul Prahova;
primărie nr. 5530/24.09.2007, valabil durată nelimitată;       - administratori persoane fizice:
  - domeniul principal de activitate: grupa CAEN 014 -       1. Buragă Tomică, cod numeric personal
activităţi de servicii anexe agriculturii, cu excepția      1620530078306, data numirii 28.09.2007, durata
activităților veterinare; grădinărit peisagistic (arhitectură   mandatului nelimitată, având puteri depline;
peisageră);                              2. Buragă Alexandra Ioana, cod numeric personal
  - activitatea principală: cod CAEN 0141 - activităţi de    2890210295910, data numirii 28.09.2007, durata
servicii anexe agriculturii; grădinărit peisagistic        mandatului nelimitată, având puteri depline;
(arhitectură peisageră);                       - denumire: TOMALEX CONSTRUCT - S.R.L.;
  8            MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 317/17.I.2008

  - sediul social: municipiul Câmpina, str. Ecaterina      28.09.2007, durata mandatului nelimitată, având puteri
Teodoroiu, nr. 35A, căminul de nefamiliști nr. 2, camera     depline;
nr. 5, parter, judeţul Prahova, conform certificat         - denumire: VASER GUT INSTAL - S.R.L.;
moștenitor nr. 83/16.04.2002, valabil durată nelimitată;      - sediul social: satul Talea nr. 200, comuna Talea,
  - domeniul principal de activitate: grupa CAEN 452 -     judeţul Prahova, valabil pe perioadă nelimitată conform
construcții de clădiri sau părți ale acestora; geniu civil;   contractului de comodat nr. 1 din 27.09.2007;
  - activitatea principală: cod CAEN 4521 - construcţii de     - domeniul principal de activitate: grupa CAEN 453 -
clădiri şi lucrări de geniu;                   lucrări de instalații pentru clădiri;
  - capitalul social subscris: 200,00 RON, vărsat integral;    - activitatea principală: cod CAEN 4533 - lucrări de
capitalul social este divizat în 20 părţi sociale a 10,00    instalaţii tehnico-sanitare;
RON fiecare;                            - capitalul social subscris: 1.000,00 RON, vărsat
  - durata de funcţionare: nelimitată;
                                 integral; capitalul social este divizat în 100 părţi sociale a
  - cod unic de înregistrare: 22492206/2.10.2007;
                                 10,00 RON fiecare;
  - număr de ordine în registrul comerţului:
                                  - durata de funcţionare: nelimitată;
J 29/2505/1.10.2007.
   (12/247.223)                          - cod unic de înregistrare: 22507722/4.10.2007;
                                  - număr de ordine în registrul comerţului:
                                 J 29/2527/3.10.2007.
       Societatea Comercială                  (13/247.224)
    VASER GUT INSTAL - S.R.L., satul Talea
     comuna Talea, judeţul Prahova
                                       Societatea Comercială
                                    LA GEANĂ IMPEX - S.R.L., satul Buda
          MINISTERUL JUSTIŢIEI                  comuna Râfov, judeţul Prahova

         TRIBUNALUL PRAHOVA                        MINISTERUL JUSTIŢIEI

     EXTRAS AL ÎNCHEIERII NR. 2475
                                          TRIBUNALUL PRAHOVA
        din 3 octombrie 2007
  Judecător delegat                            EXTRAS AL ÎNCHEIERII NR. 2458
  la Oficiul Registrului
  Comerțului de pe lângă                            din 3 octombrie 2007
  Tribunalul Prahova       - Liliana Androne        Judecător delegat
  Referent                             la Oficiul Registrului
  la Oficiul Registrului                      Comerțului de pe lângă
  Comerțului de pe lângă                      Tribunalul Prahova       - Liliana Androne
  Tribunalul Prahova       - Rădulescu Elena        Referent
  În baza cererii nr. 68326 din data de 28.09.2007 şi a      la Oficiul Registrului
actelor doveditoare depuse, judecătorul delegat la Oficiul     Comerțului de pe lângă
Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Prahova a       Tribunalul Prahova       - Rădulescu Elena
dispus autorizarea şi înregistrarea societăţii comerciale      În baza cererii nr. 68392 din data de 1.10.2007 şi a
cu următoarele date:                       actelor doveditoare depuse, judecătorul delegat la Oficiul
  - fondatori:
                                 Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Prahova a
  1. Rotilă Adrian, asociat, cod numeric personal
                                 dispus autorizarea şi înregistrarea societăţii comerciale
1631112290574, aport la capital 500,00 RON, data
                                 cu următoarele date:
vărsării aportului 30.08.2007, echivalând cu 50 părți
sociale, reprezentând 50 % din capitalul social, cota de      - fondator: Ioniță Valerică, asociat unic, cod numeric
participare la beneficii/pierderi fiind de 50 %, domiciliat în  personal 1650820293095, aport la capital 200,00 RON,
oraș Breaza, Str. Sunătorii nr. 73, județul Prahova;       data vărsării aportului 28.09.2007, echivalând cu 20 părți
  2. Rotilă Melania Georgeta, asociat, cod numeric       sociale, reprezentând 100 % capitalul social, cota de
personal 2670627290591, aport la capital 500,00 RON,       participare la beneficii/pierderi fiind de 100 %, domiciliat
data vărsării aportului 30.08.2007, echivalând cu 50 părți    în satul Buda nr. 16, comuna Râfov, județul Prahova;
sociale, reprezentând 50 % din capitalul social, cota de      - administrator persoană fizică: Ioniță Valerică, cod
participare la beneficii/pierderi fiind de 50 %, domiciliată   numeric personal 1650820293095, data numirii
în oraș Breaza, Str. Sunătorii nr. 73, județul Prahova;     1.10.2007, durata mandatului nelimitată, având puteri
  - administrator persoană fizică: Rotilă Adrian, cod      depline;
numeric personal 1631112290574, data numirii            - denumire: LA GEANĂ IMPEX - S.R.L.;
             MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 317/17.I.2008                9

  - sediul social: satul Buda nr. 16, comuna Râfov,        - activitatea principală: cod CAEN 7031 - agenţii
judeţul Prahova, valabil pe durată nelimitată conform      imobiliare;
adeverință primărie nr. 5956/28.09.2007;              - capitalul social subscris: 200,00 RON, vărsat integral;
  - domeniul principal de activitate: grupa CAEN 521 -     capitalul social este divizat în 20 părţi sociale a 10,00
comerț cu amănuntul în magazine nespecializate;         RON fiecare;
  - activitatea principală: cod CAEN 5211 - comerţ cu       - durata de funcţionare: nelimitată;
amănuntul, în magazine nespecializate, cu vânzare         - cod unic de înregistrare: 22507684/4.10.2007;
predominantă de produse alimentare, băuturi şi tutun;       - număr de ordine în registrul comerţului:
  - capitalul social subscris: 200,00 RON, vărsat integral;  J 29/2508/3.10.2007.
capitalul social este divizat în 20 părţi sociale a 10,00      (15/247.226)
RON fiecare;
  - durata de funcţionare: nelimitată;
  - cod unic de înregistrare: 22507803/4.10.2007;             Societatea Comercială
  - număr de ordine în registrul comerţului:             ALEXCAR TRANS - S.R.L., satul Cătina
J 29/2506/3.10.2007.                          comuna Florești, judeţul Prahova
   (14/247.225)

                                         MINISTERUL JUSTIŢIEI
      Societatea Comercială
   SERMIGRA SERVICES - S.R.L., Câmpina
       judeţul Prahova                           TRIBUNALUL PRAHOVA

                                     EXTRAS AL ÎNCHEIERII NR. 2463
         MINISTERUL JUSTIŢIEI
                                        din 3 octombrie 2007

         TRIBUNALUL PRAHOVA                Judecător delegat
                                  la Oficiul Registrului
     EXTRAS AL ÎNCHEIERII NR. 2456              Comerțului de pe lângă
                                  Tribunalul Prahova       - Liliana Androne
        din 3 octombrie 2007                Referent
  Judecător delegat                        la Oficiul Registrului
  la Oficiul Registrului                     Comerțului de pe lângă
  Comerțului de pe lângă                     Tribunalul Prahova       - Rădulescu Elena
  Tribunalul Prahova       - Liliana Androne
                                  În baza cererii nr. 68535 din data de 1.10.2007 şi a
  Referent
                                actelor doveditoare depuse, judecătorul delegat la Oficiul
  la Oficiul Registrului
  Comerțului de pe lângă                    Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Prahova a
  Tribunalul Prahova       - Rădulescu Elena      dispus autorizarea şi înregistrarea societăţii comerciale
                                cu următoarele date:
  În baza cererii nr. 68495 din data de 1.10.2007 şi a       - fondator: Tapalagă Alexandru Jan, asociat unic, cod
actelor doveditoare depuse, judecătorul delegat la Oficiul   numeric personal 1771214290070, aport la capital
Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Prahova a     200,00 RON, data vărsării aportului 25.09.2007,
dispus autorizarea şi înregistrarea societăţii comerciale    echivalând cu 20 părți sociale, reprezentând 100 %
cu următoarele date:                      capitalul social, cota de participare la beneficii/pierderi
  - fondator: Jose Javier Mudarra Munoz, asociat unic,
                                fiind de 100 %, domiciliat în municipiul București, str.
aport la capital 200,00 RON, data vărsării aportului
                                Nufărul Galben, nr. 69, sectorul 5;
28.09.2007, echivalând cu 20 părți sociale, reprezentând
                                  - administrator persoană fizică: Tapalagă Alexandru
100 % capitalul social, cota de participare la
beneficii/pierderi fiind de 100 %, domiciliat în Spania,    Jan, cod numeric personal 1771214290070, data numirii
localitatea Boadilla Del Monte, str. C. Medinaceli 2 9;     1.10.2007, durata mandatului nelimitată, având puteri
  - administrator persoană fizică: Jose Javier Mudarra     depline;
Munoz, data numirii 1.10.2007, durata mandatului          - denumire: ALEXCAR TRANS - S.R.L.;
nelimitată, având puteri depline;                  - sediul social: satul Cătina nr. 135, comuna Florești,
  - denumire: SERMIGRA SERVICES - S.R.L.;           judeţul Prahova, valabil pe perioadă nelimitată conform
  - sediul social: municipiul Câmpina, Str. Dealului nr. 15,  contract de comodat din 25.09.2007;
judeţul Prahova, valabil pe perioadă nelimitată conform       - domeniul principal de activitate: grupa CAEN 632 -
contract de comodat nr. 1 din 27.09.2007;            alte activități anexe transporturilor;
  - domeniul principal de activitate: grupa CAEN 703 -       - activitatea principală: cod CAEN 6321 - alte activităţi
activități imobiliare pe bază de tarife sau contract;      anexe transporturilor terestre;
  10           MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 317/17.I.2008

  - capitalul social subscris: 200,00 RON, vărsat integral;    - sediul social: municipiul Ploiești, Str. Bahluiului
capitalul social este divizat în 20 părţi sociale a 10,00    nr. 9B, judeţul Prahova, valabil până la 26.09.2012
RON fiecare;                           conform contract de închiriere nr. 6586c/27.09.2007
  - durata de funcţionare: nelimitată;               - domeniul principal de activitate: grupa CAEN 804 -
  - cod unic de înregistrare: 22507773/4.10.2007;        alte forme de învățământ;
  - număr de ordine în registrul comerţului:            - activitatea principală: cod CAEN 8042 - alte forme de
J 29/2521/3.10.2007.                       învăţământ;
   (16/247.227)                          - capitalul social subscris: 200,00 RON, vărsat integral;
                                 capitalul social este divizat în 20 părţi sociale a 10,00
                                 RON fiecare;
      Societatea Comercială                  - durata de funcţionare: nelimitată;
 RINTINTIN - S.R.L., Ploieşti, judeţul Prahova           - cod unic de înregistrare: 22507595/4.10.2007;
                                  - număr de ordine în registrul comerţului:
          MINISTERUL JUSTIŢIEI
                                 J 29/2509/3.10.2007.
                                   (17/247.228)

         TRIBUNALUL PRAHOVA
                                       Societatea Comercială
     EXTRAS AL ÎNCHEIERII NR. 2455                 TIME CONSULTING - S.R.L., Câmpina
                                         judeţul Prahova
        din 3 octombrie 2007
  Judecător delegat
                                          MINISTERUL JUSTIŢIEI
  la Oficiul Registrului
  Comerțului de pe lângă
  Tribunalul Prahova       - Liliana Androne                TRIBUNALUL PRAHOVA
  Referent
  la Oficiul Registrului                         EXTRAS AL ÎNCHEIERII NR. 2466
  Comerțului de pe lângă
                                         din 3 octombrie 2007
  Tribunalul Prahova       - Rădulescu Elena
                                  Judecător delegat
  În baza cererii nr. 68591 din data de 1.10.2007 şi a
                                  la Oficiul Registrului
actelor doveditoare depuse, judecătorul delegat la Oficiul
                                  Comerțului de pe lângă
Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Prahova a
                                  Tribunalul Prahova       - Liliana Androne
dispus autorizarea şi înregistrarea societăţii comerciale
                                  Referent
cu următoarele date:
                                  la Oficiul Registrului
  - fondatori:
                                  Comerțului de pe lângă
  1. Niculescu Ileana, asociat, cod numeric personal
                                  Tribunalul Prahova       - Rădulescu Elena
2660623182762, aport la capital 100,00 RON, data
vărsării aportului 1.10.2007, echivalând cu 10 părți         În baza cererii nr. 68602 din data de 1.10.2007 şi a
sociale, reprezentând 50 % din capitalul social, cota de     actelor doveditoare depuse, judecătorul delegat la Oficiul
participare la beneficii/pierderi fiind de 50 %, domiciliată   Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Prahova a
în localitatea Ploiești, str. Moșneni nr. 2, bl. 61E1, sc. B,  dispus autorizarea şi înregistrarea societăţii comerciale
ap. 12, județul Prahova;                     cu următoarele date:
  2. Oprița Cristina Elena, asociat, cod numeric personal     - fondatori:
2700707293214, aport la capital 100,00 RON, data           1. Constantin Florin, asociat, cod numeric personal
vărsării aportului 1.10.2007, echivalând cu 10 părți       1740922370054, aport la capital 100,00 RON, data
sociale, reprezentând 50 % din capitalul social, cota de     vărsării aportului 28.09.2007, echivalând cu 10 părți
participare la beneficii/pierderi fiind de 50 %, domiciliată   sociale, reprezentând 50 % din capitalul social, cota de
în localitatea Ploiești, Str. Streiului nr. 3, bl. 136, sc. A,  participare la beneficii/pierderi fiind de 50 %, domiciliat în
et. 9, ap. 126, județul Prahova;                 localitatea Câmpina, Str. Sondei nr. 1, bl. 34, sc. B, et. 4,
  - administratori persoane fizice:              ap. 39, județul Prahova;
  1. Niculescu Ileana, cod numeric personal            2. Arsene Ana, asociat, cod numeric personal
2660623182762, data numirii 1.10.2007, durata          2690605335057, aport la capital 100,00 RON, data
mandatului nelimitată, având puteri egale;            vărsării aportului 28.09.2007, echivalând cu 10 părți
  2. Oprița Cristina Elena, cod numeric personal        sociale, reprezentând 50 % din capitalul social, cota de
2700707293214, data numirii 1.10.2007, durata          participare la beneficii/pierderi fiind de 50 %, domiciliată
mandatului nelimitată, având puteri egale;            în municipiul București, Șos. Olteniței nr. 46, bl. 7A, sc. 4,
  - denumire: RINTINTIN - S.R.L.;               et. 8, ap. 139, sectorul 4;
              MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 317/17.I.2008                11

  - administrator persoană fizică: Constantin Florin, cod   sociale, reprezentând 50 % din capitalul social, cota de
numeric personal 1740922370054, data numirii           participare la beneficii/pierderi fiind de 50 %, domiciliat în
1.10.2007, durata mandatului nelimitată, având puteri      municipiul Ploiești, str. Armași nr. 28, județul Prahova;
depline;                              - administratori persoane fizice:
  - denumire: TIME CONSULTING - S.R.L.;              1. Dumitru Andi Mugurel, cod numeric personal
  - sediul social: municipiul Câmpina, Str. Sondei nr. 1,   1700613293151, data numirii 1.10.2007, durata
bl. B34, sc. B, et. 4, ap. 39, judeţul Prahova, valabil pe    mandatului nelimitată, având puteri egale;
durată nelimitată conform contract de vânzare-cumpărare       2. Zoiade Bogdan Ionel, cod numeric personal
nr. 1434/25.10.2006;                       1670405293091, data numirii 1.10.2007, durata
  - domeniul principal de activitate: grupa CAEN 744 -     mandatului nelimitată, având puteri egale;
publicitate;                            - denumire: INTERSTIL IMOBILIARE - S.R.L.;
  - activitatea principală: cod CAEN 7440 - publicitate;     - sediul social: municipiul Ploiești, str. Cerceluș nr. 39,
  - capitalul social subscris: 200,00 RON, vărsat integral;  judeţul Prahova, valabil până la data de 1.10.2012
capitalul social este divizat în 20 părţi sociale a 10,00    conform contract de comodat din 1.10.2007;
RON fiecare;                            - domeniul principal de activitate: grupa CAEN 703 -
  - durata de funcţionare: nelimitată;             activități imobiliare pe bază de tarife sau contract;
  - cod unic de înregistrare: 22507692/4.10.2007;         - activitatea principală: cod CAEN 7031 - agenţii
  - număr de ordine în registrul comerţului:          imobiliare;
J 29/2518/3.10.2007.                        - capitalul social subscris: 200,00 RON, vărsat integral;
   (18/247.229)                        capitalul social este divizat în 20 părţi sociale a 10,00
                                 RON fiecare;
                                  - durata de funcţionare: nelimitată;
      Societatea Comercială
                                  - cod unic de înregistrare: 22507609/4.10.2007;
   INTERSTIL IMOBILIARE - S.R.L., Ploieşti
        judeţul Prahova                   - număr de ordine în registrul comerţului:
                                 J 29/2524/3.10.2007.
                                   (19/247.230)
          MINISTERUL JUSTIŢIEI

                                       Societatea Comercială
         TRIBUNALUL PRAHOVA
                                    BEGHY CONSTRUCT - S.R.L., Ploieşti
                                         judeţul Prahova
     EXTRAS AL ÎNCHEIERII NR. 2460
        din 3 octombrie 2007
                                          MINISTERUL JUSTIŢIEI
  Judecător delegat
  la Oficiul Registrului
  Comerțului de pe lângă                             TRIBUNALUL PRAHOVA
  Tribunalul Prahova       - Liliana Androne
  Referent                                EXTRAS AL ÎNCHEIERII NR. 2461
  la Oficiul Registrului                            din 3 octombrie 2007
  Comerțului de pe lângă
  Tribunalul Prahova       - Rădulescu Elena        Judecător delegat
                                  la Oficiul Registrului
  În baza cererii nr. 68603 din data de 1.10.2007 şi a       Comerțului de pe lângă
actelor doveditoare depuse, judecătorul delegat la Oficiul     Tribunalul Prahova       - Liliana Androne
Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Prahova a       Referent
dispus autorizarea şi înregistrarea societăţii comerciale      la Oficiul Registrului
cu următoarele date:                        Comerțului de pe lângă
  - fondatori:                           Tribunalul Prahova       - Rădulescu Elena
  1. Dumitru Andi Mugurel, asociat, cod numeric
personal 1700613293151, aport la capital 100,00 RON,        În baza cererii nr. 68661 din data de 1.10.2007 şi a
data vărsării aportului 1.10.2007, echivalând cu 10 părți    actelor doveditoare depuse, judecătorul delegat la Oficiul
sociale, reprezentând 50 % din capitalul social, cota de     Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Prahova a
participare la beneficii/pierderi fiind de 50 %, domiciliat în  dispus autorizarea şi înregistrarea societăţii comerciale
municipiul Ploiești, str. Cuza Vodă, nr. 6, bl. A8, sc. B,    cu următoarele date:
ap. 30, județul Prahova;                      - fondator: Mihai Adrian Cristian, asociat unic, cod
  2. Zoiade Bogdan Ionel, asociat, cod numeric personal     numeric personal 1781118293151, aport la capital 200,00
1670405293091, aport la capital 100,00 RON, data         RON, data vărsării aportului 1.10.2007, echivalând cu 20
vărsării aportului 1.10.2007, echivalând cu 10 părți       părți sociale, reprezentând 100 % capitalul social, cota de
  12           MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 317/17.I.2008

participare la beneficii/pierderi fiind de 100 %, domiciliat     2. Ciupitu Mihaela, asociat, cod numeric personal
în municipiul Ploiești, Str. Eroilor nr. 92, județul Prahova;   2680114293219, aport la capital 20,00 RON, data vărsării
  - administrator persoană fizică: Mihai Adrian Cristian,    aportului 2.10.2007, echivalând cu 2 părți sociale,
cod numeric personal 1781118293151, data numirii         reprezentând 10 % din capitalul social, cota de participare
1.10.2007, durata mandatului nelimitată, având puteri       la beneficii/pierderi fiind de 10 %, domiciliată în localitatea
legale;                              Ploiești, str. Padina nr. 2, bl. 3, ap. 25, județul Prahova;
  - denumire: BEGHY CONSTRUCT - S.R.L.;               - administrator persoană fizică: Ciupitu Viorel, cod
  - sediul social: municipiul Ploiești, Str. Eroilor nr. 92,   numeric personal 1701228440021, data numirii
judeţul Prahova, valabil pe perioadă nelimitată conform      2.10.2007, durata mandatului nelimitată, având puteri
contractului de comodat;                     legale;
  - domeniul principal de activitate: grupa CAEN 452 -        - denumire: B - CONNECT TEL - S.R.L.;
construcții de clădiri sau părți ale acestora; geniu civil;      - sediul social: satul Ariceștii Rahtivani nr. 704,
  - activitatea principală: cod CAEN 4521 - construcţii de    comuna Ariceștii Rahtivani, judeţul Prahova, valabil pe
clădiri şi lucrări de geniu;                   perioadă nelimitată conform adeverință de primărie nr.
  - capitalul social subscris: 200,00 RON, vărsat integral;   10248 din 3.10.2007;
capitalul social este divizat în 20 părţi sociale a 10,00       - domeniul principal de activitate: grupa CAEN 524 -
RON fiecare;                           comerț cu amănuntul, în magazine specializate, cu alte
  - durata de funcţionare: nelimitată;              produse neclasificate în altă parte;
  - cod unic de înregistrare: 22507625/4.10.2007;          - activitatea principală: cod CAEN 5248 - comerţ cu
  - număr de ordine în registrul comerţului:           amănuntul, în magazine specializate, cu alte produse
J 29/2523/3.10.2007.                       neclasificate în altă parte;
   (20/247.231)                           - capitalul social subscris: 200,00 RON, vărsat integral;
                                 capitalul social este divizat în 20 părţi sociale a 10,00
                                 RON fiecare;
      Societatea Comercială                   - durata de funcţionare: nelimitată;
     B - CONNECT TEL - S.R.L.                   - cod unic de înregistrare: 22507790/4.10.2007;
     satul Ariceștii Rahtivani                  - număr de ordine în registrul comerţului:
 comuna Ariceștii Rahtivani, judeţul Prahova           J 29/2529/3.10.2007.
                                    (21/247.232)
          MINISTERUL JUSTIŢIEI

                                       Societatea Comercială
          TRIBUNALUL PRAHOVA                DISMOBO - S.R.L., Ploieşti, judeţul Prahova

     EXTRAS AL ÎNCHEIERII NR. 2477
                                           MINISTERUL JUSTIŢIEI
         din 3 octombrie 2007
  Judecător delegat                                 TRIBUNALUL PRAHOVA
  la Oficiul Registrului
  Comerțului de pe lângă                          EXTRAS AL ÎNCHEIERII NR. 2457
  Tribunalul Prahova        - Liliana Androne
                                          din 3 octombrie 2007
  Referent
  la Oficiul Registrului                      Judecător delegat
  Comerțului de pe lângă                      la Oficiul Registrului
  Tribunalul Prahova        - Rădulescu Elena        Comerțului de pe lângă
                                   Tribunalul Prahova        - Liliana Androne
  În baza cererii nr. 68686 din data de 2.10.2007 şi a
                                   Referent
actelor doveditoare depuse, judecătorul delegat la Oficiul
                                   la Oficiul Registrului
Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Prahova a
                                   Comerțului de pe lângă
dispus autorizarea şi înregistrarea societăţii comerciale
                                   Tribunalul Prahova        - Rădulescu Elena
cu următoarele date:
  - fondatori:                           În baza cererii nr. 68762 din data de 2.10.2007 şi a
  1. Ciupitu Viorel, asociat, cod numeric personal        actelor doveditoare depuse, judecătorul delegat la Oficiul
1701228440021, aport la capital 180,00 RON, data         Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Prahova a
vărsării aportului 2.10.2007, echivalând cu 18 părți       dispus autorizarea şi înregistrarea societăţii comerciale
sociale, reprezentând 90 % din capitalul social, cota de     cu următoarele date:
participare la beneficii/pierderi fiind de 90 %, domiciliat în    - fondator: Georgescu Georgiana Monica, asociat
localitatea Ploiești, str. Padina nr. 2, bl. 3, ap. 25, județul  unic, cod numeric personal 2780309293157, aport la
Prahova;                             capital 200,00 RON, data vărsării aportului 28.09.2007,
              MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 317/17.I.2008                13

echivalând cu 20 părți sociale, reprezentând 100 %        în localitatea Ploiești, str. Ghe. Gr. Cantacuzino, nr. 269,
capitalul social, cota de participare la beneficii/pierderi    bl. 16, sc. A, ap. 3, județul Prahova;
fiind de 100 %, domiciliată în localitatea Ploiești, str.       - administrator persoană fizică: Usturoi Mariana, cod
Domnișori nr. 8, bl. 8E, et. 2, ap. 8, județul Prahova;      numeric personal 2690630292071, data numirii
  - administrator persoană fizică: Georgescu Georgiana     2.10.2007, durata mandatului nelimitată, având puteri
Monica, cod numeric personal 2780309293157, data         depline;
numirii 2.10.2007, durata mandatului nelimitată, având        - denumire: BYMARY COMSERV - S.R.L.;
puteri depline;                            - sediul social: municipiul Ploiești, Str. Ștrandului
  - denumire: DISMOBO - S.R.L.;                 nr. 43, stand nr. 51, judeţul Prahova, valabil pe durată
  - sediul social: municipiul Ploiești, str. Domnișori nr. 8,  nelimitată conform contract de închiriere
bl. 8E, et. 2, ap. 8, judeţul Prahova, conform contract de    nr. 51/1.10.2007;
comodat din data de 29.09.2007, valabil durată            - domeniul principal de activitate: grupa CAEN 514 -
nelimitată;                            comerț cu ridicata cu bunuri de consum, altele decât cele
  - domeniul principal de activitate: grupa CAEN 511 -     alimentare;
activități de intermediere în comerțul cu ridicata;          - activitatea principală: cod CAEN 5142 - comerţ cu
  - activitatea principală: cod CAEN 5119 - intermedieri    ridicata cu îmbrăcăminte şi încălţăminte;
în comerţul cu produse diverse;                    - capitalul social subscris: 200,00 RON, vărsat integral;
  - capitalul social subscris: 200,00 RON, vărsat integral;   capitalul social este divizat în 20 părţi sociale a 10,00
capitalul social este divizat în 20 părţi sociale a 10,00     RON fiecare;
RON fiecare;                             - durata de funcţionare: nelimitată;
  - durata de funcţionare: nelimitată;               - cod unic de înregistrare: 22507641/4.10.2007;
  - cod unic de înregistrare: 22507633/4.10.2007;          - număr de ordine în registrul comerţului:
                                 J 29/2515/3.10.2007.
  - număr de ordine în registrul comerţului:
                                    (23/247.234)
J 29/2507/3.10.2007.
   (22/247.233)
                                       Societatea Comercială
                                    ALEVANE CONSULTING - S.R.L., Ploieşti
      Societatea Comercială
                                         judeţul Prahova
    BYMARY COMSERV - S.R.L., Ploieşti
        judeţul Prahova
                                          MINISTERUL JUSTIŢIEI

          MINISTERUL JUSTIŢIEI
                                          TRIBUNALUL PRAHOVA

          TRIBUNALUL PRAHOVA
                                      EXTRAS AL ÎNCHEIERII NR. 2462
     EXTRAS AL ÎNCHEIERII NR. 2469                      din 3 octombrie 2007
         din 3 octombrie 2007                Judecător delegat
                                   la Oficiul Registrului
  Judecător delegat                         Comerțului de pe lângă
  la Oficiul Registrului                      Tribunalul Prahova       - Liliana Androne
  Comerțului de pe lângă                      Referent
  Tribunalul Prahova        - Liliana Androne        la Oficiul Registrului
  Referent                             Comerţului de pe lângă
  la Oficiul Registrului                      Tribunalul Prahova       - Rădulescu Elena
  Comerțului de pe lângă
  Tribunalul Prahova        - Rădulescu Elena        În baza cererii nr. 68963 din data de 2.10.2007 şi a
                                 actelor doveditoare depuse, judecătorul delegat la Oficiul
  În baza cererii nr. 68956 din data de 2.10.2007 şi a      Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Prahova a
actelor doveditoare depuse, judecătorul delegat la Oficiul    dispus autorizarea şi înregistrarea societăţii comerciale
Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Prahova a      cu următoarele date:
dispus autorizarea şi înregistrarea societăţii comerciale      - fondator: Curtean Vasile Adrian, asociat unic, cod
cu următoarele date:                       numeric personal 1781004293119, aport la capital 200,00
  - fondator: Usturoi Mariana, asociat unic, cod numeric     RON, data vărsării aportului 21.09.2007, echivalând cu
personal 2690630292071, aport la capital 200,00 RON,       20 părți sociale, reprezentând 100 % capitalul social, cota
data vărsării aportului 2.10.2007, echivalând cu 20 părți     de participare la beneficii/pierderi fiind de 100 %,
sociale, reprezentând 100 % capitalul social, cota de       domiciliat în municipiul Ploiești, Str. Stindardului nr. 18,
participare la beneficii/pierderi fiind de 100 %, domiciliată   județul Prahova;
  14            MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 317/17.I.2008

  - administrator persoană fizică: Curtean Vasile Adrian,     Republicii nr. 25, bl. A7, sc. A, et. 7, ap. 23, județul
cod numeric personal 1781004293119, data numirii           Prahova;
2.10.2007, durata mandatului nelimitată, având puteri          - administrator persoană fizică: Irimia Constanța
legale;                               Ștefania, cod numeric personal 2731214293200, data
  - denumire: ALEVANE CONSULTING - S.R.L.;             numirii 2.10.2007, durata mandatului nelimitată, având
  - sediul social: municipiul Ploiești, Str. Stindardului     puteri depline;
nr. 18, judeţul Prahova, valabil pe perioadă nelimitată         - denumire: DALINO CONSTRUCT - S.R.L.;
conform contractului de comodat nr. 2 din 1.10.2007;          - sediul social: municipiul Ploiești, Bd. Petrolului nr. 1,
  - domeniul principal de activitate: grupa CAEN 741 -       Corp C15, parter, judeţul Prahova, valabil până la data de
activități juridice, de contabilitate și revizie contabilă,     31.12.2008 conform contract de închiriere nr. 47 din
consultanță în domeniul fiscal; activități de studii de piață    18.09.2007;
și de sondaj; consultanță pentru afaceri și management;         - domeniul principal de activitate: grupa CAEN 452 -
  - activitatea principală: cod CAEN 7414 - activităţi de     construcții de clădiri sau părți ale acestora; geniu civil;
consultanţă pentru afaceri şi management (cu excepția          - activitatea principală: cod CAEN 4521 - construcţii de
reorganizării și lichidării judiciare și activităților de notariat  clădiri şi lucrări de geniu;
și avocatură);                             - capitalul social subscris: 200,00 RON, vărsat integral;
  - capitalul social subscris: 200,00 RON, vărsat integral;    capitalul social este divizat în 20 părţi sociale a 10,00
capitalul social este divizat în 20 părţi sociale a 10,00      RON fiecare;
RON fiecare;                              - durata de funcţionare: nelimitată;
  - durata de funcţionare: nelimitată;                - cod unic de înregistrare: 22507668/4.10.2007;
  - cod unic de înregistrare: 22507650/4.10.2007;           - număr de ordine în registrul comerţului:
  - număr de ordine în registrul comerţului:            J 29/2519/3.10.2007.
                                     (25/247.236)
J 29/2522/3.10.2007.
   (24/247.235)
                                         Societatea Comercială
                                      EIGHTY ZONE - S.R.L., Boldești-Scăeni
       Societatea Comercială
                                           judeţul Prahova
    DALINO CONSTRUCT - S.R.L., Ploieşti
         judeţul Prahova
                                            MINISTERUL JUSTIŢIEI

          MINISTERUL JUSTIŢIEI
                                            TRIBUNALUL PRAHOVA

          TRIBUNALUL PRAHOVA
                                        EXTRAS AL ÎNCHEIERII NR. 2454
     EXTRAS AL ÎNCHEIERII NR. 2465                       din 3 octombrie 2007
         din 3 octombrie 2007                  Judecător delegat
                                    la Oficiul Registrului
  Judecător delegat                          Comerțului de pe lângă
  la Oficiul Registrului                        Tribunalul Prahova       - Liliana Androne
  Comerțului de pe lângă                        Referent
  Tribunalul Prahova         - Mădălina Mihail         la Oficiul Registrului
  Referent                               Comerțului de pe lângă
  la Oficiul Registrului                        Tribunalul Prahova       - Rădulescu Elena
  Comerțului de pe lângă
  Tribunalul Prahova         - Rădulescu Elena         În baza cererii nr. 68995 din data de 2.10.2007 şi a
                                   actelor doveditoare depuse, judecătorul delegat la Oficiul
  În baza cererii nr. 68987 din data de 2.10.2007 şi a       Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Prahova a
actelor doveditoare depuse, judecătorul delegat la Oficiul      dispus autorizarea şi înregistrarea societăţii comerciale
Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Prahova a       cu următoarele date:
dispus autorizarea şi înregistrarea societăţii comerciale        - fondatori:
cu următoarele date:                           1. Vișan Florin, asociat, cod numeric personal
  - fondator: Irimia Constanța Ștefania, asociat unic, cod     1720529290458. aport la capital 100,00 RON, data
numeric personal 2731214293200, aport la capital           vărsării aportului 24.09.2007, echivalând cu 10 părți
200,00 RON, data vărsării aportului 20.09.2007,           sociale, reprezentând 50 % din capitalul social, cota de
echivalând cu 20 părți sociale, reprezentând 100 %          participare la beneficii/pierderi fiind de 50 %, domiciliat în
capitalul social, cota de participare la beneficii/pierderi     localitatea Boldești-Scăeni, Str. Fagului nr. 19, bl. 2B,
fiind de 100 %, domiciliată în localitatea Ploiești, Bd.       et. 1, ap. 8, județul Prahova;
              MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 317/17.I.2008                15

  2. Miron Marius Eduard, asociat, cod numeric personal     dispus autorizarea şi înregistrarea societăţii comerciale
1850330297324, aport la capital 100,00 RON, data         cu următoarele date:
vărsării aportului 24.09.2007, echivalând cu 10 părți        - fondator: Munteanu Marieta, asociat unic, cod
sociale, reprezentând 50 % din capitalul social, cota de     numeric personal 2620914292073, aport la capital
participare la beneficii/pierderi fiind de 50 %, domiciliat în  500,00 RON, data vărsării aportului 2.10.2007,
satul Blejoi nr. 371, comuna Blejoi, județul Prahova;      echivalând cu 50 părți sociale, reprezentând 100 %
  - administratori persoane fizice:               capitalul social, cota de participare la beneficii/pierderi
  1. Vișan Florin, cod numeric personal             fiind de 100 %, domiciliată în oraș Mizil, Bd. Gării nr. 16,
1720529290458, data numirii 2.10.2007, durata          județul Prahova;
mandatului nelimitată, având puteri egale;              - administrator persoană fizică: Munteanu Marieta, cod
  2. Miron Marius Eduard, cod numeric personal         numeric personal 2620914292073, data numirii
1850330297324, data numirii 2.10.2007, durata          2.10.2007, durata mandatului nelimitată, având puteri
mandatului nelimitată, având puteri egale;            legale;
  - denumire: EIGHTY ZONE - S.R.L.;                 - denumire: MARISIA CONSTRUCT - S.R.L.;
  - sediul social: oraș Boldești-Scăeni, Str. Păcii nr. 5,     - sediul social: oraș Mizil, Str. Recoltei nr. 2, Corpul
P+E, judeţul Prahova, valabil până la 23.09.2009 conform     nr. 2, judeţul Prahova, valabil pe perioadă nelimitată
contract de închiriere nr. 3568/25.09.2006;           conform contractului de folosință cu titlu gratuit din
  - domeniul principal de activitate: grupa CAEN 554 -     25.09.2007;
baruri;                               - domeniul principal de activitate: grupa CAEN 452 -
  - activitatea principală: cod CAEN 5540 - baruri;       construcții de clădiri sau părți ale acestora; geniu civil;
  - capitalul social subscris: 200,00 RON, vărsat integral;     - activitatea principală: cod CAEN 4521 - construcţii de
capitalul social este divizat în 20 părţi sociale a 10,00    clădiri şi lucrări de geniu;- capitalul social subscris: 500,00
                                 RON, vărsat integral; capitalul social este divizat în 50
RON fiecare;
                                 părţi sociale a 10,00 RON fiecare;
  - durata de funcţionare: nelimitată;
                                   - durata de funcţionare: nelimitată;
  - sediu secundar: Boldești-Scăeni, str. Ploiești Văleni
                                   - cod unic de înregistrare: 22507749/4.10.2007;
nr. 28, județul Prahova, valabil până la data de
                                   - număr de ordine în registrul comerţului:
28.09.2008 conform contract de închiriere nr.
                                 J 29/2526/3.10.2007.
4260/27.09.2007;
                                    (27/247.238)
  - cod unic de înregistrare: 22507714/4.10.2007;
  - număr de ordine în registrul comerţului:
J 29/2510/3.10.2007.                             Societatea Comercială
   (26/247.237)                           MARTEHNO CONSTRUCT - S.R.L., Mizil
                                        judeţul Prahova
       Societatea Comercială
    MARISIA CONSTRUCT - S.R.L., Mizil                      MINISTERUL JUSTIŢIEI
         judeţul Prahova
                                          TRIBUNALUL PRAHOVA
          MINISTERUL JUSTIŢIEI
                                      EXTRAS AL ÎNCHEIERII NR. 2474

         TRIBUNALUL PRAHOVA                       din 3 octombrie 2007
                                  Judecător delegat
     EXTRAS AL ÎNCHEIERII NR. 2473               la Oficiul Registrului
        din 3 octombrie 2007                Comerțului de pe lângă
                                  Tribunalul Prahova        - Liliana Androne
  Judecător delegat                        Referent
  la Oficiul Registrului                      la Oficiul Registrului
  Comerțului de pe lângă                      Comerțului de pe lângă
  Tribunalul Prahova       - Liliana Androne        Tribunalul Prahova        - Rădulescu Elena
  Referent
                                  În baza cererii nr. 69008 din data de 2.10.2007 şi a
  la Oficiul Registrului
                                 actelor doveditoare depuse, judecătorul delegat la Oficiul
  Comerțului de pe lângă
                                 Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Prahova a
  Tribunalul Prahova       - Rădulescu Elena
                                 dispus autorizarea şi înregistrarea societăţii comerciale
  În baza cererii nr. 69007 din data de 2.10.2007 şi a     cu următoarele date:
actelor doveditoare depuse, judecătorul delegat la Oficiul     - fondator: Cătescu Marius, asociat unic, cod numeric
Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Prahova a     personal 1790308292079, aport la capital 1.000,00 RON,
  16           MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 317/17.I.2008

data vărsării aportului 1.10.2007, echivalând cu 100 părți      - date de identificare fondatori:
sociale, reprezentând 100 % capitalul social, cota de        1. Măicănescu Claudia-Crinela, în calitate de asociat,
participare la beneficii/pierderi fiind de 100 %, domiciliat   născută la data de 1.10.1972 în localitatea Sibiu, județul
în localitatea Mizil, șos. Vadu Săpat nr. 9A, județul      Sibiu, cetățean român, domiciliată în localitatea Sibiu,
Prahova;                             Aleea Șteaza nr. 4, sc. B, ap. 26, județul Sibiu, identificată
  - administrator persoană fizică: Cătescu Marius, cod     cu C.I. seria SB nr. 021500, eliberată de Poliția
numeric personal 1790308292079, data numirii           Municipiului Sibiu la data de 30.03.1999, cod numeric
2.10.2007, durata mandatului nelimitată, având puteri      personal 2721001323918;
legale;                               2. Hurezan Dorel, în calitate de asociat, născut la data
  - denumire: MARTEHNO CONSTRUCT - S.R.L.;           de 24.01.1968 în localitatea Arad, județul Arad, cetățean
  - sediul social: oraș Mizil, șos. Vadu Săpat nr. 9A,     român, domiciliat în localitatea Sibiu, Aleea Șteaza nr. 4,
judeţul Prahova, valabil pe durată nelimitată conform      sc. B, ap. 26, județul Sibiu, identificat cu C.I. seria SB nr.
contract de comodat din data de 25.09.2007;           303933, eliberată de SPCLEP Sibiu la data de
  - domeniul principal de activitate: grupa CAEN 452 -     15.05.2006, cod numeric personal 1680124020030;
construcții de clădiri sau părți ale acestora; geniu civil;     - activitatea principală: cod CAEN 6024 - transporturi
  - activitatea principală: cod CAEN 4521 - construcţii de   rutiere de mărfuri.
clădiri şi lucrări de geniu;                     Încheierea este irevocabilă de la data de 6.08.2007.
  - capitalul social subscris: 1.000,00 RON, vărsat          (29/247.315)
integral; capitalul social este divizat în 100 părţi sociale a
10,00 RON fiecare;
  - durata de funcţionare: nelimitată;                    Societatea Comercială
  - cod unic de înregistrare: 22507757/4.10.2007;              ECD-CONTA - S.R.L., Cristian
  - număr de ordine în registrul comerţului:                    județul Sibiu
J 29/2525/3.10.2007.
   (28/247.239)
                                          MINISTERUL JUSTIŢIEI

        Societatea Comercială
                                   JUDECĂTORUL DELEGAT DE TRIBUNALUL SIBIU LA
      C & D COMPANY - S.R.L., Sibiu
                                     OFICIUL REGISTRULUI COMERŢULUI

          MINISTERUL JUSTIŢIEI             EXTRAS ÎNCHEIERE DE ÎNMATRICULARE IJ 5844
                                          din 6 august 2007
  JUDECĂTORUL DELEGAT DE TRIBUNALUL SIBIU LA
                                  Judecător delegat        - Șandru Mircea
     OFICIUL REGISTRULUI COMERŢULUI
                                                    Nicolae
                                  Referent             - Baciu Anca-
EXTRAS ÎNCHEIERE DE ÎNMATRICULARE IJ 5841
                                                    Andreea
         din 6 august 2007
                                  În baza cererii nr. 35763 din data de 31.07.2007 şi a
  Judecător delegat        - Șandru Mircea        actelor doveditoare depuse, judecătorul delegat la Oficiul
                   Nicolae           Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Sibiu a
  Referent            - Baciu Anca-         dispus autorizarea şi înregistrarea societăţii comerciale
                   Andreea           cu următoarele date:
  În baza cererii nr. 35675 din data de 30.07.2007 şi a      - număr de ordine în registrul comerţului:
actelor doveditoare depuse, judecătorul delegat la Oficiul    J 32/1340/2007;
Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Sibiu a        - cod unic de înregistrare: 22227757;
dispus autorizarea şi înregistrarea societăţii comerciale      - denumirea şi forma juridică: ECD-CONTA - S.R.L.;
cu următoarele date:                        - sediul social: Cristian, Strada II, nr. 41, judeţul Sibiu;
  - număr de ordine în registrul comerţului:            - durata de funcţionare: nelimitată;
J 32/1337/2007;                           - capitalul social subscris: 1.480 lei, din care vărsat:
  - cod unic de înregistrare: 22227749;             1.480 lei;
  - denumirea şi forma juridică: C & D COMPANY -          - date de identificare fondatori:
S.R.L.;                               1. Dr. Jurgen Bohn, în calitate de asociat unic, născut
  - sediul social: Sibiu, Aleea Șteaza nr. 4, sc. B, et. 1,   la data de 30.10.1959 în localitatea Schwabissch Hall,
ap. 26, judeţul Sibiu;                      Germania, cetățean german, domiciliat în Germania,
  - durata de funcţionare: nelimitată;             localitatea 36433 Bad Salzungen/OT Langen, Str. Alter
  - capitalul social subscris: 200 lei, din care vărsat:    Weg, nr. 26, identificat cu C.I. nr. 970929283, eliberat de
200 lei;                             autoritățile germane la data de 5.07.2004;
              MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 317/17.I.2008                 17

  2. Cătoiu Doina, în calitate de asociat, născută la data     - activitatea principală: cod CAEN 7470 - activităţi de
de 22.03.1959 localitatea Cavnic, județul Maramureș,       întreţinere şi curăţare a clădirilor.
cetățean român, domiciliată în localitatea Cristian, Strada      Încheierea este irevocabilă de la data de 6.08.2007.
II, nr. 41, județul Sibiu, identificată cu C.I. seria SB nr.
042445, eliberată de Poliția Municipiului Sibiu la data de       (31/247.317)
2.12.1999, cod numeric personal 2590322323916;
  - activitatea principală: cod CAEN 7412 - activităţi de
contabilitate, revizie contabilă, consultanţă în domeniul           Societatea Comercială
fiscal.                                JULIO TRANS - S.R.L., Miercurea-Sibiului
  Încheierea este irevocabilă de la data de 6.08.2007.             județul Sibiu
   (30/247.316)

                                           MINISTERUL JUSTIŢIEI
        Societatea Comercială
       FINCLEAN - S.R.L., Cisnădie
          județul Sibiu                   JUDECĂTORUL DELEGAT DE TRIBUNALUL SIBIU LA
                                       OFICIUL REGISTRULUI COMERŢULUI
          MINISTERUL JUSTIŢIEI
                                 EXTRAS ÎNCHEIERE DE ÎNMATRICULARE IJ 5843
  JUDECĂTORUL DELEGAT DE TRIBUNALUL SIBIU LA                    din 6 august 2007
     OFICIUL REGISTRULUI COMERŢULUI
                                   Judecător delegat         - Șandru Mircea
EXTRAS ÎNCHEIERE DE ÎNMATRICULARE IJ 5840                                Nicolae
          din 6 august 2007                 Referent             - Baciu Anca-
                                                     Andreea
  Judecător delegat        - Șandru Mircea
                   Nicolae             În baza cererii nr. 35788 din data de 31.07.2007 şi a
  Referent             - Baciu Anca-         actelor doveditoare depuse, judecătorul delegat la Oficiul
                   Andreea
                                 Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Sibiu a
  În baza cererii nr. 35764 din data de 31.07.2007 şi a     dispus autorizarea şi înregistrarea societăţii comerciale
actelor doveditoare depuse, judecătorul delegat la Oficiul
                                 cu următoarele date:
Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Sibiu a
dispus autorizarea şi înregistrarea societăţii comerciale       - număr de ordine în registrul comerţului:
cu următoarele date:                       J 32/1339/2007;
  - număr de ordine în registrul comerţului:             - cod unic de înregistrare: 22228116;
J 32/1336/2007;                            - denumirea şi forma juridică: JULIO TRANS - S.R.L.;
  - cod unic de înregistrare: 22228051;
  - denumirea şi forma juridică: FINCLEAN - S.R.L.;         - sediul social: Miercurea Sibiului, str. Tudor
  - sediul social: Cisnădie, Str. Cetății nr. 10, ap. 11,    Vladimirescu, nr. 671, judeţul Sibiu;
judeţul Sibiu;                            - durata de funcţionare: nelimitată;
  - durata de funcţionare: nelimitată;                - capitalul social subscris: 200 lei, din care vărsat:
  - capitalul social subscris: 200 lei, din care vărsat:     200 lei;
200 ei;
  - date de identificare fondatori:                 - date de identificare fondator: Soaita Ilie, în calitate de
  1. Todea Iulian-Mihai, în calitate de asociat, născut la    asociat unic, născut la data de 21.07.1971 în localitatea
data de 23.01.1986 în localitatea Sibiu, județul Sibiu,      Miercurea Sibiului, județul Sibiu, cetățean român,
cetățean român, domiciliat în localitatea Sibiu, aleea      domiciliat în localitatea Miercurea Sibiului, str. Tudor
Seviș nr. 3, sc. A, ap. 11, județul Sibiu, identificat cu C.I.
                                 Vladimirescu, nr. 671, județul Sibiu, identificat cu C.I.
seria SB nr. 241951, eliberată de Poliția Municipiului Sibiu
la data de 21.09.2004, cod numeric personal            seria SB nr. 314718, eliberată de SPCLEP Miercurea
1860123324780;                          Sibiului la data de 29.08.2006, cod numeric personal
  2. Stăiculescu Daniel, în calitate de asociat, născut la    1710721323251;
data de 12.08.1984 în localitatea Lădești, județul Vâlcea,      - activitatea principală: cod CAEN 6024 - transporturi
cetățean român, domiciliat în localitatea Cisnădie, Str.
Cetății nr. 10, județul Sibiu, identificat cu C.I. seria SB nr.  rutiere de mărfuri.
003897, eliberată de Poliția Orașului Cisnădie la data de       Încheierea este irevocabilă de la data de 6.08.2007.
5.08.1998, cod numeric personal 1840812382773;             (32/247.318)
  18            MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 317/17.I.2008

         Societatea Comercială                      Societatea Comercială
         MECRIMAR - S.R.L.                      TONIA CONSTRUCT - S.R.L.
                                         Cristian, județul Sibiu
             Sibiu

                                           MINISTERUL JUSTIȚIEI
          MINISTERUL JUSTIŢIEI

                                    JUDECĂTORUL DELEGAT DE TRIBUNALUL SIBIU
    JUDECĂTORUL DELEGAT DE TRIBUNALUL SIBIU              LA OFICIUL REGISTRULUI COMERȚULUI
      LA OFICIUL REGISTRULUI COMERŢULUI
                                   EXTRAS AL ÎNCHEIERII DE ÎNMATRICULARE
                                          NR. IJ 5842
EXTRAS ÎNCHEIERE DE ÎNMATRICULARE IJ 5839
                                           din 6 august 2007
          din 6 august 2007
                                   Judecător delegat     - Șandru Mircea Nicolae
  Judecător delegat         - Șandru Mircea         Referent          - Baciu Anca-Andreea
                    Nicolae            În baza cererii nr. 35826 din data de 31.07.2007 și a
  Referent             - Baciu Anca-         actelor doveditoare depuse, judecătorul delegat la Oficiul
                                  Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Sibiu a
                    Andreea
                                  dispus autorizarea și înregistrarea societății comerciale
  În baza cererii nr. 35801 din data de 31.07.2007 şi a     cu următoarele date:
                                   - număr de ordine în registrul comerțului:
actelor doveditoare depuse, judecătorul delegat la Oficiul
                                  J 32/1338/2007;
Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Sibiu a         - cod unic de înregistrare: 22227773;
dispus autorizarea şi înregistrarea societăţii comerciale       - denumirea și forma juridică: TONIA CONSTRUCT -
cu următoarele date:                        S.R.L.;
                                   - sediul social: Cristian, Str. XV nr. 13, județul Sibiu;
  - număr de ordine în registrul comerţului:            - durata de funcționare: nelimitată;
J 32/1335/2007;                            - capital social subscris: 200 lei, din care vărsat: 200;
  - cod unic de înregistrare: 22227765;               - date de identificare fondator: Tileagă Nicușor, în
  - denumirea şi forma juridică: MECRIMAR - S.R.L.;       calitate de asociat unic, născut la data de 13.09.1975 în
                                  localitatea Roșia de Secaș, județul Alba, cetățean român,
  - sediul social: Sibiu, str. Eschile, nr, 25, judeţul Sibiu;  domiciliat în localitatea Cristian, Str. XV nr. 13, județul
  - durata de funcţionare: nelimitată;              Sibiu, identificat cu C.I. seria SB nr. 104881, eliberată de
  - capitalul social subscris: 200 lei, din care vărsat:     Poliția Mun. Sibiu la data de 23.08.2001, cod numeric
                                  personal 1750913014316;
200 lei;
                                   - activitatea principală: cod CAEN 4521 - construcții de
  - date de identificare fondatori:               clădiri și lucrări de geniu.
  1. Meițescu Ion, în calitate de asociat, născut la data       (34/247.320)
de 22.02.1953 în localitatea Budești, județul Vâlcea,
cetățean român, domiciliat în localitatea Sibiu, str.             Societatea Comercială
Eschile, nr. 25, județul Sibiu, identificat cu C.I. seria SB nr.      GOGO - S.R.L., Sibiu, județul Sibiu
058248, eliberată de Poliția Municipiului Sibiu la data de
2.06.2000, cod numeric personal 15302222323921;                   MINISTERUL JUSTIȚIEI

  2. Meițescu Nicolae-Claudiu, în calitate de asociat,
născut la data de 6.12.1975 în localitatea Sibiu, județul        JUDECĂTORUL DELEGAT DE TRIBUNALUL SIBIU
                                      LA OFICIUL REGISTRULUI COMERȚULUI
Sibiu, cetățean român, domiciliat în localitatea Șelimbăr,
str. Mihai Viteazu, nr. 176, județul Sibiu, identificat cu C.I.   EXTRAS AL ÎNCHEIERII DE ÎNMATRICULARE
seria SB nr. 345355, eliberată de SPCLEP Sibiu la data               NR. IJ 5837
de 17.05.2007, cod numeric personal 1751206323921;                  din 6 august 2007
  - activitatea principală: cod CAEN 4525 - alte lucrări      Judecător delegat     - Șandru Mircea Nicolae
speciale de construcţii.                       Referent          - Baciu Anca-Andreea
  Încheierea este irevocabilă de la data de 6.08.2007.       În baza cererii nr. 35905 din data de 1.08.2007 și a
   (33/247.319)                         actelor doveditoare depuse, judecătorul delegat la Oficiul
             MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 317/17.I.2008                19

Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Sibiu a      SPCLEP Tălmaciu la data de 10.11.2006, cod numeric
dispus autorizarea și înregistrarea societății comerciale    personal 2690109321397;
cu următoarele date:                        2. Ruxanda Marian, în calitate de asociat, născut la
  - număr de ordine în registrul comerțului:          data de 10.06.1970 în localitatea Pârșcoveni, județul Olt,
J 32/1333/2007;                         cetățean român, domiciliat în localitatea Tălmaciu, str.
  - cod unic de înregistrare: 22227781;            Mihai Viteazu nr. 18, județul Sibiu, identificat cu C.I. seria
  - denumirea și forma juridică: GOGO - S.R.L.;        SB nr. 031884, eliberată de Poliția orașului Tălmaciu la
  - sediul social: Sibiu, str. Rahova nr. 20, bl. 15, sc. A,
                                data de 29.07.1999, cod numeric personal
ap. 21, județul Sibiu;
                                1700610325538;
  - durata de funcționare: nelimitată;
  - capital social subscris: 200 lei, din care vărsat: 200;    - activitatea principală: cod CAEN 6024 - transporturi
  - date de identificare fondator: Tărtăreanu         rutiere de mărfuri.
Daniel-Traian, în calitate de asociat unic, născut la data      (36/247.322)
de 14.03.1973 în localitatea Sibiu, județul Sibiu, cetățean
român, domiciliat în localitatea Sibiu, str. Rahova nr. 20,        Societatea Comercială
sc. A, ap. 21, județul Sibiu, identificat cu C.I. seria SB    PREVA CONSULT - S.R.L., Sibiu, județul Sibiu
nr. 077920, eliberată de Poliția Mun. Sibiu la data de
4.12.2000, cod numeric personal 1730314323926;
  - activitatea principală: cod CAEN 4521 - construcții de            MINISTERUL JUSTIȚIEI
clădiri și lucrări de geniu.
   (35/247.321)
                                   JUDECĂTORUL DELEGAT DE TRIBUNALUL SIBIU
                                     LA OFICIUL REGISTRULUI COMERȚULUI
      Societatea Comercială
 R.M.F. TRANS SRL - S.R.L., Sibiu, județul Sibiu         EXTRAS AL ÎNCHEIERII DE ÎNMATRICULARE
                                        NR. IJ 5827
         MINISTERUL JUSTIȚIEI                      din 6 august 2007
                                  Judecător delegat      - Șandru Mircea Nicolae
   JUDECĂTORUL DELEGAT DE TRIBUNALUL SIBIU            Referent          - Baciu Anca-Andreea
    LA OFICIUL REGISTRULUI COMERȚULUI
                                  În baza cererii nr. 35930 din data de 1.08.2007 și a
 EXTRAS AL ÎNCHEIERII DE ÎNMATRICULARE             actelor doveditoare depuse, judecătorul delegat la Oficiul
        NR. IJ 5826                   Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Sibiu a
                                dispus autorizarea și înregistrarea societății comerciale
         din 6 august 2007
                                cu următoarele date:
  Judecător delegat      - Șandru Mircea Nicolae       - număr de ordine în registrul comerțului:
  Referent          - Baciu Anca-Andreea       J 32/1323/2007;
  În baza cererii nr. 35906 din data de 1.08.2007 și a       - cod unic de înregistrare: 22227803;
actelor doveditoare depuse, judecătorul delegat la Oficiul     - denumirea și forma juridică: PREVA CONSULT -
Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Sibiu a      S.R.L.;
dispus autorizarea și înregistrarea societății comerciale      - sediul social: Sibiu, Str. Semaforului nr. 22, sc. D,
cu următoarele date:                      et. 5, ap. M3, județul Sibiu;
  - număr de ordine în registrul comerțului:            - durata de funcționare: nelimitată;
J 32/1322/2007;                           - capital social subscris: 200 lei, din care vărsat: 200;
  - cod unic de înregistrare: 22227790;              - date de identificare fondator: Oprea Ion, în calitate de
  - denumirea și forma juridică: R.M.F. TRANS SRL -      asociat unic, născut la data de 3.03.1961 în localitatea
S.R.L.;
                                Nicolae Bălcescu, județul Vâlcea, cetățean român,
  - sediul social: Sibiu, Str. Bârsei nr. 1, bl. 35, ap. 29,
                                domiciliat în localitatea Sibiu, Str. Semaforului nr. 22,
județul Sibiu;
                                sc. D, ap. M3, județul Sibiu, identificat cu C.I. seria SB
  - durata de funcționare: nelimitată;
  - capital social subscris: 200 lei, din care vărsat: 200;  nr. 302985, eliberată de SPCLEP Sibiu la data de
  - date de identificare fondatori:              4.05.2006, cod numeric personal 1610303323951;
  1. Ruxanda Floarea-Maria, în calitate de asociat,        - activitatea principală: cod CAEN 7414 - activități de
născută la data de 9.01.1969 în localitatea Reghin,       consultanță pentru afaceri și management;
județul Mureș, cetățean român, domiciliată în localitatea      - alte obiecte de activitate: 7487 (cu excepția
Tălmaciu, str. Mihai Viteazu nr. 18, județul Sibiu,       activităților de lichidare și reorganizare judiciară).
identificată cu C.I. seria SB nr. 322480, eliberată de        (37/247.323)
  20           MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 317/17.I.2008

      Societatea Comercială                Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Sibiu a
  TRANS RONEL - S.R.L., Sibiu, județul Sibiu          dispus autorizarea și înregistrarea societății comerciale
                                cu următoarele date:
                                  - număr de ordine în registrul comerțului:
         MINISTERUL JUSTIȚIEI
                                J 32/1334/2007;
                                  - cod unic de înregistrare: 22227820;
    JUDECĂTORUL DELEGAT DE TRIBUNALUL SIBIU           - denumirea și forma juridică: RUBO GRUP - S.R.L.;
      LA OFICIUL REGISTRULUI COMERȚULUI            - sediul social: Sibiu, Str. Crișanei nr. 1, județul Sibiu;
                                  - durata de funcționare: nelimitată;
 EXTRAS AL ÎNCHEIERII DE ÎNMATRICULARE               - capital social subscris: 1.000 lei, din care vărsat:
        NR. IJ 5836                   1.000;
         din 6 august 2007                 - date de identificare fondator: Zeisler Jorg, în calitate
                                de asociat unic, născut la data de 24.07.1965 în
  Judecător delegat      - Șandru Mircea Nicolae     localitatea Leipzig, Germania, cetățean german,
  Referent          - Baciu Anca-Andreea       domiciliat în Germania, localitatea 04129 Leipzig, str.
  În baza cererii nr. 35944 din data de 1.08.2007 și a    Hammstrasse nr. 27, identificat cu C.I. seria 7724582742,
actelor doveditoare depuse, judecătorul delegat la Oficiul   eliberată de autoritățile germane la data de 18.06.2002;
Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Sibiu a        - activitatea principală: cod CAEN 5147 - comerț cu
dispus autorizarea și înregistrarea societății comerciale    ridicata cu alte bunuri de consum nealimentare,
cu următoarele date:                      neclasificate în altă parte.
  - număr de ordine în registrul comerțului:            (39/247.325)
J 32/1332/2007;
  - cod unic de înregistrare: 22227811;                  Societatea Comercială
  - denumirea și forma juridică: TRANS RONEL - S.R.L.;       LUKARMA - S.R.L., Sibiu, județul Sibiu
  - sediul social: Sibiu, str. Abrud nr. 18, județul Sibiu;
  - durata de funcționare: nelimitată;
  - capital social subscris: 200 lei, din care vărsat: 200;           MINISTERUL JUSTIȚIEI
  - date de identificare fondator: Mihăilă Adina, în
calitate de asociat unic, născută la data de 4.03.1983 în      JUDECĂTORUL DELEGAT DE TRIBUNALUL SIBIU
localitatea Sibiu, județul Sibiu, cetățean român,            LA OFICIUL REGISTRULUI COMERȚULUI
domiciliată în localitatea Sibiu, str. Abrud nr. 18, județul
Sibiu, identificată cu C.I. seria SB nr. 103285, eliberată de   EXTRAS AL ÎNCHEIERII DE ÎNMATRICULARE
Poliția Mun. Sibiu la data de 8.08.2001, cod numeric               NR. IJ 5825
personal 2830304324840;
  - activitatea principală: cod CAEN 6024 - transporturi             din 6 august 2007
rutiere de mărfuri.                        Judecător delegat      - Șandru Mircea Nicolae
   (38/247.324)                         Referent           - Baciu Anca-Andreea
                                  În baza cererii nr. 35976 din data de 1.08.2007 și a
      Societatea Comercială                actelor doveditoare depuse, judecătorul delegat la Oficiul
  RUBO GRUP - S.R.L., Sibiu, județul Sibiu          Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Sibiu a
                                dispus autorizarea și înregistrarea societății comerciale
         MINISTERUL JUSTIȚIEI             cu următoarele date:
                                  - număr de ordine în registrul comerțului:
                                J 32/1321/2007;
    JUDECĂTORUL DELEGAT DE TRIBUNALUL SIBIU          - cod unic de înregistrare: 22227846;
      LA OFICIUL REGISTRULUI COMERȚULUI            - denumirea și forma juridică: LUKARMA - S.R.L.;
                                  - sediul social: Sibiu, Bd. Victoriei nr. 31A, sc. A, et. 5,
 EXTRAS AL ÎNCHEIERII DE ÎNMATRICULARE             ap. 22, județul Sibiu;
        NR. IJ 5838                    - durata de funcționare: nelimitată;
         din 6 august 2007                - capital social subscris: 500 lei, din care vărsat: 500;
                                  - date de identificare fondator: Crăcea Adrian, în
  Judecător delegat      - Șandru Mircea Nicolae     calitate de asociat unic, născut la data de 9.09.1980 în
  Referent          - Baciu Anca-Andreea
                                localitatea București, sectorul 2, cetățean român,
  În baza cererii nr. 35957 din data de 1.08.2007 și a     domiciliat în localitatea Sibiu, Bd. Victoriei nr. 31A, sc. A,
actelor doveditoare depuse, judecătorul delegat la Oficiul   ap. 22, județul Sibiu, identificat cu C.I. seria SB
              MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 317/17.I.2008                  21

nr. 334700, eliberată de SPCLEP Sibiu la data de            - activitatea principală: cod CAEN 6713 - activități
23.02.2007, cod numeric personal 1800909420062;           auxiliare intermedierilor financiare (cu excepția caselor de
  - activitatea principală: cod CAEN 7440 - publicitate.      asigurări și de pensii).
   (40/247.326)                            (41/247.327)


         Societatea Comercială                     Societatea Comercială
        CAPITAL INVEST - S.R.L.                SAI CARPATICA ASSET MANAGEMENT - S.A.
         Sibiu, județul Sibiu                      Sibiu, județul Sibiu


          MINISTERUL JUSTIȚIEI                        MINISTERUL JUSTIȚIEI


   JUDECĂTORUL DELEGAT DE TRIBUNALUL SIBIU               JUDECĂTORUL DELEGAT DE TRIBUNALUL SIBIU
     LA OFICIUL REGISTRULUI COMERȚULUI                  LA OFICIUL REGISTRULUI COMERȚULUI


  EXTRAS AL ÎNCHEIERII DE ÎNMATRICULARE                EXTRAS AL ÎNCHEIERII DE ÎNMATRICULARE
         NR. IJ 5835                             NR. IJ 5828
          din 6 august 2007                          din 6 august 2007
  Judecător delegat       - Șandru Mircea Nicolae        Judecător delegat      - Șandru Mircea Nicolae
  Referent           - Baciu Anca-Andreea          Referent           - Baciu Anca-Andreea
  În baza cererii nr. 35998 din data de 2.08.2007 și a         În baza cererii nr. 36092 din data de 3.08.2007 și a
actelor doveditoare depuse, judecătorul delegat la Oficiul      actelor doveditoare depuse, judecătorul delegat la Oficiul
Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Sibiu a        Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Sibiu a
dispus autorizarea și înregistrarea societății comerciale      dispus autorizarea și înregistrarea societății comerciale
cu următoarele date:                         cu următoarele date:
  - număr de ordine în registrul comerțului:              - număr de ordine în registrul comerțului:
J 32/1331/2007;                           J 32/1324/2007;
  - cod unic de înregistrare: 22227854;                - cod unic de înregistrare: 22227862;
  - denumirea și forma juridică: CAPITAL INVEST -           - denumirea și forma juridică: SAI CARPATICA ASSET
S.R.L.;                               MANAGEMENT - S.A.;
  - sediul social: Sibiu, str. Valea Aurie nr. 9, bl. 30, sc. B,    - sediul social: Sibiu, Str. Autogării nr. 1, județul Sibiu;
et. 2, ap. 21, județul Sibiu;                      - durata de funcționare: nelimitată;
  - durata de funcționare: nelimitată;                 - capital social subscris: 1.000.000 lei, din care vărsat:
  - capital social subscris: 200 lei, din care vărsat: 200;    1.000.000;
  - date de identificare fondatori:                  - date de identificare fondatori:
  1. Coroian Ioan, în calitate de asociat, născut la data       1. Banca Comercială CARPATICA - S.A., în calitate de
de 22.01.1961 în localitatea Sibiu, județul Sibiu, cetățean     fondator, cu sediul în localitatea Sibiu, Str. Autogării nr. 1,
român, domiciliat în localitatea Sibiu, str. Valea Aurie nr. 9,   județul Sibiu, număr de înmatriculare J 32/80/1999,
sc. B, ap. 21, județul Sibiu, identificat cu C.I. seria SB      eliberată de Oficiul Registrului Comerțului Sibiu la data de
nr. 137493, eliberată de Poliția Mun. Sibiu la data de        12.02.1999;
25.06.2002, cod numeric personal 1610122323918;             2. S.S.I.F. CARPATICA INVEST - S.A., în calitate de
  2. Cioca Alexandru-Vlad, în calitate de asociat, născut     fondator, cu sediul în localitatea Sibiu, Str. Autogării nr. 1,
la data de 26.01.1984 în localitatea Sibiu, județul Sibiu,      județul Sibiu, număr de înmatriculare J 32/1000/1996,
cetățean român, domiciliat în localitatea Sibiu, Str.        eliberată de Oficiul Registrului Comerțului Sibiu la data de
Rusciorului nr. 9, ap. 23, județul Sibiu, identificat cu C.I.    2.02.1996;
seria GX nr. 975670, eliberată de Poliția Mun. Sibiu la         - activitatea principală: cod CAEN 6523 - alte tipuri de
data de 5.02.1998, cod numeric personal               intermedieri financiare.
1840126324803;                               (42/247.328)
  22           MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 317/17.I.2008

        Societatea Comercială                       Societatea Comercială
       KULTOURS REISEN - S.R.L.                      HANEA TRANS - S.R.L.
        Sibiu, județul Sibiu                      Arpașu de Jos, județul Sibiu

                                          MINISTERUL JUSTIȚIEI
          MINISTERUL JUSTIȚIEI

                                    JUDECĂTORUL DELEGAT DE TRIBUNALUL SIBIU
    JUDECĂTORUL DELEGAT DE TRIBUNALUL SIBIU              LA OFICIUL REGISTRULUI COMERȚULUI
      LA OFICIUL REGISTRULUI COMERȚULUI
                                  EXTRAS AL ÎNCHEIERII DE ÎNMATRICULARE
  EXTRAS AL ÎNCHEIERII DE ÎNMATRICULARE                     NR. IJ 5831
         NR. IJ 5832                            din 6 august 2007
          din 6 august 2007                 Judecător delegat      - Șandru Mircea Nicolae
                                   Referent          - Baciu Anca-Andreea
  Judecător delegat      - Șandru Mircea Nicolae
                                   În baza cererii nr. 36116 din data de 3.08.2007 și a
  Referent           - Baciu Anca-Andreea       actelor doveditoare depuse, judecătorul delegat la Oficiul
  În baza cererii nr. 36115 din data de 3.08.2007 și a     Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Sibiu a
                                 dispus autorizarea și înregistrarea societății comerciale
actelor doveditoare depuse, judecătorul delegat la Oficiul
                                 cu următoarele date:
Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Sibiu a         - număr de ordine în registrul comerțului:
dispus autorizarea și înregistrarea societății comerciale     J 32/1327/2007;
cu următoarele date:                         - cod unic de înregistrare: 22228019;
  - număr de ordine în registrul comerțului:            - denumirea și forma juridică: HANEA TRANS - S.R.L.;
                                   - sediul social: Arpașu de Jos nr. 188, județul Sibiu;
J 32/1328/2007;                            - durata de funcționare: nelimitată;
  - cod unic de înregistrare: 22227870;               - capital social subscris: 200 lei, din care vărsat: 200;
  - denumirea și forma juridică: KULTOURS REISEN -         - date de identificare fondator: Hanea Isac-Ioan, în
S.R.L.;                              calitate de asociat unic, născut la data de 22.09.1974 în
  - sediul social: Sibiu, bd. Gen. V. Milea, bl. 11A, sc. A,  localitatea Sibiu, județul Sibiu, cetățean român, domiciliat
                                 în localitatea Arpașu de Jos nr. 188, județul Sibiu,
et. 3, ap. 7, județul Sibiu;                   identificat cu B.I. seria DG nr. 806530, eliberat de Miliția
  - durata de funcționare: nelimitată;             orașului Avrig la data de 11.07.1988, cod numeric
  - capital social subscris: 200 lei, din care vărsat: 200;   personal 1740922320795;
  - date de identificare fondatori:                 - activitatea principală: cod CAEN 6024 - transporturi
                                 rutiere de mărfuri.
  1. Coică Radu-Constantin, în calitate de asociat,
                                    (44/247.330)
născut la data de 27.02.1979 în localitatea Sibiu, județul
Sibiu, cetățean român, domiciliat în localitatea Sibiu,
                                       Societatea Comercială
Intrarea Arieșului nr. 1, sc. A, ap. 9, județul Sibiu,
                                   AMI TOUR 69 - S.R.L., Sibiu, județul Sibiu
identificat cu C.I. seria SB nr. 196348, eliberată de Poliția
Mun. Sibiu la data de 8.10.2003, cod numeric personal
                                          MINISTERUL JUSTIȚIEI
1790227323941;
  2. Martin Mihai-Ioan, în calitate de asociat, născut la
                                    JUDECĂTORUL DELEGAT DE TRIBUNALUL SIBIU
data de 17.11.1988 în localitatea Sibiu, județul Sibiu,
                                     LA OFICIUL REGISTRULUI COMERȚULUI
cetățean român, domiciliat în localitatea Sibiu, bd. Gen.
Vasile Milea, bl. 11A, sc. A, ap. 7, județul Sibiu, identificat   EXTRAS AL ÎNCHEIERII DE ÎNMATRICULARE
cu C.I. seria SB nr. 154740, eliberată de Poliția Mun. Sibiu           NR. IJ 5833
la data de 22.11.2002, cod numeric personal                     din 6 august 2007
1881117324804;                            Judecător delegat      - Șandru Mircea Nicolae
  - activitatea principală: cod CAEN 6330 - activități ale     Referent          - Baciu Anca-Andreea
agențiilor de voiaj și ale tur-operatorilor; activități de      În baza cererii nr. 36125 din data de 3.08.2007 și a
asistență turistică neclasificate în altă parte.         actelor doveditoare depuse, judecătorul delegat la Oficiul
   (43/247.329)                        Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Sibiu a
              MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 317/17.I.2008                23

dispus autorizarea și înregistrarea societății comerciale       - date de identificare fondatori:
cu următoarele date:                         1. Garcia Samaranch Ramon Luis, în calitate de
  - număr de ordine în registrul comerțului:           asociat, născut la data de 29.12.1954 în localitatea
J 32/1329/2007;                          Sabadell, Barcelona, cetățean spaniol, domiciliat în
  - cod unic de înregistrare: 22227889;             Spania, localitatea C Luxemburgo 1 14 A C, str. Provincia
  - denumirea și forma juridică: AMI TOUR 69 - S.R.L.;      Toledo, identificat cu C.I. nr. 50412998-B, eliberată de
  - sediul social: Sibiu, aleea Frații Buzești nr. 10B, et. 1,  autoritățile spaniole la data de 15.01.2002;
ap. 7, județul Sibiu;                         2. Bueno Guzman Juan, în calitate de asociat, născut
  - durata de funcționare: nelimitată;              la data de 8.04.1948 în localitatea Laguardia, Spania,
  - capital social subscris: 200 lei, din care vărsat: 200;   cetățean spaniol, domiciliat în Spania, localitatea Toledo,
  - date de identificare fondatori:               str. C. Guadarrama nr. 57, identificat cu C.I.
  1. Iurian Adriana, în calitate de asociat, născută la data
                                 nr. 51586949-L, eliberată de autoritățile spaniole la data
de 24.09.1969 în localitatea Săliște, județul Sibiu,
                                 de 17.02.1998;
cetățean român, domiciliată în localitatea Sibiu, aleea
                                   - activitatea principală: cod CAEN 4521 - construcții de
Frații Buzești nr. 10B, ap. 7, județul Sibiu, identificată cu
C.I. seria SB nr. 186249, eliberată de Poliția Mun. Sibiu la   clădiri și lucrări de geniu.
data de 29.07.2003, cod numeric personal                (46/247.332)
2690924323688;
  2. Iurian Adrian-Miron, în calitate de asociat, născut la           Societatea Comercială
data de 25.03.1969 în localitatea Ocna Sibiului, județul            NIK & LAU TRANS - S.R.L.
Sibiu, cetățean român, domiciliat în localitatea Sibiu,             Turnu Roșu, județul Sibiu
aleea Frații Buzești nr. 10B, ap. 7, județul Sibiu, identificat
cu C.I. seria SB nr. 307932, eliberată de SPCLEP Sibiu la
data de 22.06.2006, cod numeric personal                      MINISTERUL JUSTIȚIEI
1690325323927;
  - activitatea principală: cod CAEN 5523 - alte mijloace
                                    JUDECĂTORUL DELEGAT DE TRIBUNALUL SIBIU
de cazare.
                                     LA OFICIUL REGISTRULUI COMERȚULUI
   (45/247.331)
                                  EXTRAS AL ÎNCHEIERII DE ÎNMATRICULARE
      Societatea Comercială                         NR. IJ 5830
   BUTOSAM - S.R.L., Sibiu, județul Sibiu
                                          din 6 august 2007
                                   Judecător delegat      - Șandru Mircea Nicolae
          MINISTERUL JUSTIȚIEI
                                   Referent          - Baciu Anca-Andreea
                                   În baza cererii nr. 36180 din data de 3.08.2007 și a
   JUDECĂTORUL DELEGAT DE TRIBUNALUL SIBIU
                                 actelor doveditoare depuse, judecătorul delegat la Oficiul
    LA OFICIUL REGISTRULUI COMERȚULUI
                                 Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Sibiu a
  EXTRAS AL ÎNCHEIERII DE ÎNMATRICULARE             dispus autorizarea și înregistrarea societății comerciale
         NR. IJ 5823                   cu următoarele date:
                                   - număr de ordine în registrul comerțului:
          din 6 august 2007               J 32/1326/2007;
  Judecător delegat      - Șandru Mircea Nicolae        - cod unic de înregistrare: 22228108;
  Referent           - Baciu Anca-Andreea         - denumirea și forma juridică: NIK & LAU TRANS -
                                 S.R.L.;
  În baza cererii nr. 36155 din data de 3.08.2007 și a
                                   - sediul social: Turnu Roșu nr. 504, județul Sibiu;
actelor doveditoare depuse, judecătorul delegat la Oficiul
                                   - durata de funcționare: nelimitată;
Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Sibiu a
dispus autorizarea și înregistrarea societății comerciale       - capital social subscris: 200 lei, din care vărsat: 200;
cu următoarele date:                         - date de identificare fondator: Ghețea Nicolae , în
  - număr de ordine în registrul comerțului:           calitate de asociat unic, născut la data de 14.12.1979 în
J 32/1319/2007;                          localitatea Sibiu, județul Sibiu, cetățean român, domiciliat
  - cod unic de înregistrare: 22227900;             în localitatea Turnu Roșu nr. 504, județul Sibiu, identificat
  - denumirea și forma juridică: BUTOSAM - S.R.L.;        cu C.I. seria SB n r. 130994, eliberată de Poliția orașului
  - sediul social: Sibiu, str. Urlea nr. 50, camera 2, județul  Tălmaciu la data de 19.04.2002, cod numeric personal
Sibiu;                              1791214325539;
  - durata de funcționare: nelimitată;                - activitatea principală: cod CAEN 6024 - transporturi
  - capital social subscris: 1.000 lei, din care vărsat:     rutiere de mărfuri.
1.000;                                 (47/247.333)
  24           MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 317/17.I.2008

      Societatea Comercială                dispus autorizarea și înregistrarea societății comerciale
  V & V CLASIC - S.R.L., Agnita, județul Sibiu         cu următoarele date:
                                  - număr de ordine în registrul comerțului:
                                J 32/1342/2007;
         MINISTERUL JUSTIȚIEI               - cod unic de înregistrare: 22227994;
                                  - denumire și formă juridică: MARBLE GROUP -
    JUDECĂTORUL DELEGAT DE TRIBUNALUL SIBIU         S.R.L.;
      LA OFICIUL REGISTRULUI COMERȚULUI            - sediul social: Mediaș, str. Păltiniș, nr. 3, bl. 7, sc. A,
                                ap. 6, județul Sibiu;
 EXTRAS AL ÎNCHEIERII DE ÎNMATRICULARE              - durata de funcționare: nelimitată;
        NR. IJ 5845                    - capitalul social subscris: 200 lei, din care vărsat: 200;
                                  - date de identificare fondatori:
         din 6 august 2007                1. Mihet Claudiu, în calitate de asociat, născut la data
  Judecător delegat      - Șandru Mircea Nicolae     de 22.07.1979 în localitatea Mediaș, județul Sibiu,
                                cetățean român, domiciliat în localitatea Mediaș, str.
  Referent          - Baciu Anca-Andreea
                                Păltiniș, nr. 3, bl. 7, sc. A, ap. 6, județul Sibiu, identificat
  În baza cererii nr. 36186 din data de 3.08.2007 și a    cu C.I. seria SB nr. 158934 eliberată de Poliția Mediaș la
actelor doveditoare depuse, judecătorul delegat la Oficiul   data de 13.01.2003, cod numeric personal
Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Sibiu a      1790722322231;
dispus autorizarea și înregistrarea societății comerciale     2. Vîlcea Ioana-Camelia, în calitate de asociat,
cu următoarele date:                      născută la data de 20.05.1976 în localitatea Mediaș,
  - număr de ordine în registrul comerțului:         județul Sibiu, cetățean român, domiciliată în localitatea
J 32/1341/2007;                         Mediaș, Șos. Sibiului, nr. 29, sc. B, ap. 18, județul Sibiu,
  - cod unic de înregistrare: 22228000;            identificată cu B.I. seria D.S. nr. 544965 eliberat de Poliția
  - denumirea și forma juridică: V & V CLASIC - S.R.L.;    Mediaș la data de 10.07.2000, cod numeric personal
  - sediul social: Agnita, str. Avram Iancu nr. 37, ap. 1,  2760520322287;
județul Sibiu;                           - activitatea principală: cod CAEN 4543 - lucrări de
  - durata de funcționare: nelimitată;            pardosire și placare a pereților.
  - capital social subscris: 400 lei, din care vărsat: 400;   Încheierea este irevocabilă de la data de 6 august
  - date de identificare fondator: Vezure Ionela-Camelia,   2007.
în calitate de asociat unic, născută la data de 13.01.1969      (49/247.335)
în localitatea Agnita, județul Sibiu, cetățean român,
domiciliată în localitatea Agnita, str. Avram Iancu nr. 37,          Societatea Comercială
județul Sibiu, identificată cu C.I. seria SB nr. 135872,           BABEȘ CONSTRUCT - S.R.L.
eliberată de Poliția orașului Agnita la data de 10.06.2002,          Mălâncrav, județul Sibiu
cod numeric personal 2690113320028;
  - activitatea principală: cod CAEN 7487 - alte activități
de servicii prestate în principal întreprinderilor.                MINISTERUL JUSTIȚIEI
   (48/247.334)
                                   JUDECĂTORUL DELEGAT DE TRIBUNALUL SIBIU
                                    LA OFICIUL REGISTRULUI COMERȚULUI
     Societatea Comercială
MARBLE GROUP - S.R.L., Mediaș, județul Sibiu
                                  EXTRAS AL ÎNCHEIERII DE ÎNMATRICULARE
                                         NR. IJ 5829
         MINISTERUL JUSTIȚIEI
                                          din 6 august 2007
                                  Judecător delegat      - Șandru Mircea Nicolae
    JUDECĂTORUL DELEGAT DE TRIBUNALUL SIBIU          Referent           - Baciu Anca-Andreea
      LA OFICIUL REGISTRULUI COMERȚULUI
                                  În baza cererii nr. 36195 din data de 3.08.2007 și a
 EXTRAS AL ÎNCHEIERII DE ÎNMATRICULARE             actelor doveditoare depuse, judecătorul delegat la Oficiul
        NR. IJ 5846                   Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Sibiu a
                                dispus autorizarea și înregistrarea societății comerciale
         din 6 august 2007               cu următoarele date:
  Judecător delegat      - Șandru Mircea Nicolae       - număr de ordine în registrul comerțului:
                                J 32/1325/2007;
  Referent          - Baciu Anca-Andreea
                                  - cod unic de înregistrare: 22228086;
  În baza cererii nr. 36187 din data de 3.08.2007 și a      - denumire și formă juridică: BABEȘ CONSTRUCT -
actelor doveditoare depuse, judecătorul delegat la Oficiul   S.R.L.;
Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Sibiu a       - sediul social: Mălâncrav, nr. 332, județul Sibiu;
              MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 317/17.I.2008                  25

  - durata de funcționare: nelimitată;                       Societatea Comercială
  - capitalul social subscris: 200 lei, din care vărsat: 200;          ALL INTERNATIONAL - S.R.L.
  - date de identificare fondator: Babeș Cornel, în                 Săliște, județul Sibiu
calitate de asociat unic, născut la data de 13.10.1979 în
localitatea Beidaud, județul Tulcea, cetățean român,                  MINISTERUL JUSTIȚIEI
domiciliat în localitatea Mălâncrav, nr. 332, județul Sibiu,
identificat cu C.I. seria SB nr. 237419 eliberată de Poliția
                                     JUDECĂTORUL DELEGAT DE TRIBUNALUL SIBIU
orașului Dumbrăveni la data de 12.08.2004, cod numeric
                                       LA OFICIUL REGISTRULUI COMERȚULUI
personal 1791013321857;
  - activitatea principală: cod CAEN 4521 - construcții de       EXTRAS AL ÎNCHEIERII DE ÎNMATRICULARE
clădiri și lucrări de geniu.                             NR. IJ 5911
  Încheierea este irevocabilă de la data de 6 august
2007.                                          din 8 august 2007
   (50/247.336)                            Judecător delegat      - Șandru Mircea Nicolae
                                    Referent           - Baciu Anca-Andreea
      Societatea Comercială                     În baza cererii nr. 36302 din data de 6.08.2007 și a
 4U RENT-A-CAR - S.R.L., Sibiu, județul Sibiu            actelor doveditoare depuse, judecătorul delegat la Oficiul
                                   Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Sibiu a
                                   dispus autorizarea și înregistrarea societății comerciale
          MINISTERUL JUSTIȚIEI               cu următoarele date:
                                     - număr de ordine în registrul comerțului:
                                   J 32/1349/2007;
   JUDECĂTORUL DELEGAT DE TRIBUNALUL SIBIU              - cod unic de înregistrare: 22239557;
     LA OFICIUL REGISTRULUI COMERȚULUI                - denumire și formă juridică: ALL INTERNATIONAL -
                                   S.R.L.;
  EXTRAS AL ÎNCHEIERII DE ÎNMATRICULARE                 - sediul social: Săliște, str. Brata, nr. 54, județul Sibiu;
         NR. IJ 5907                       - durata de funcționare: nelimitată;
                                     - capitalul social subscris: 200 lei, din care vărsat: 200;
          din 8 august 2007                  - date de identificare fondator: Fulea Maria, în calitate
  Judecător delegat       - Șandru Mircea Nicolae       de asociat unic, născută la data de 13.08.1963 în
                                   localitatea Sebeș, județul Alba, cetățean român,
  Referent           - Baciu Anca-Andreea
                                   domiciliată în localitatea Săliște, Str. Băii, nr. 12, bl. 1,
  În baza cererii nr. 36222 din data de 6.08.2007 și a       ap. 8, județul Sibiu, identificată cu C.I. seria SB nr. 133387
actelor doveditoare depuse, judecătorul delegat la Oficiul      eliberată de com. Săliște la data de 17.05.2002, cod
Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Sibiu a        numeric personal 2630813323679;
dispus autorizarea și înregistrarea societății comerciale        - activitatea principală: cod CAEN 5122 - comerț cu
cu următoarele date:                         ridicata cu flori și plante.
                                     Încheierea este irevocabilă de la data de 8 august
  - număr de ordine în registrul comerțului:
                                   2007.
J 32/1345/2007;                              (52/247.338)
  - cod unic de înregistrare: 22239425;
  - denumire și formă juridică: 4U RENT-A-CAR - S.R.L.;
  - sediul social: Sibiu, Str. Doljului, nr. 1, sc. F, ap. 83,          Societatea Comercială
județul Sibiu;                                LUDADI - S.R.L., Sibiu, județul Sibiu
  - durata de funcționare: nelimitată;
  - capitalul social subscris: 200 lei, din care vărsat: 200;             MINISTERUL JUSTIȚIEI
  - date de identificare fondator: Budrala
Adrian-Ovidiu-Dumitru, în calitate de asociat unic, născut
                                     JUDECĂTORUL DELEGAT DE TRIBUNALUL SIBIU
la data de 4.10.1981 în localitatea Sibiu, județul Sibiu,          LA OFICIUL REGISTRULUI COMERȚULUI
cetățean român, domiciliat în localitatea Sibiu, Str.
Doljului, nr. 1, sc. F, ap. 83, județul Sibiu, identificat cu C.I.   EXTRAS AL ÎNCHEIERII DE ÎNMATRICULARE
seria SB nr. 291839 eliberată de SPCLEP Sibiu la data de               NR. IJ 5910
12.01.2006, cod numeric personal 1811004324801;
                                            din 8 august 2007
  - activitatea principală: cod CAEN 7110 - închirierea
autoturismelor și utilitarelor de capacitate mică.           Judecător delegat      - Șandru Mircea Nicolae
  Încheierea este irevocabilă de la data de 8 august          Referent           - Baciu Anca-Andreea
2007.                                  În baza cererii nr. 36303 din data de 6.08.2007 și a
   (51/247.337)                          actelor doveditoare depuse, judecătorul delegat la Oficiul
  26           MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 317/17.I.2008

Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Sibiu a        - sediul social: Sibiu, Calea Dumbrăvii, nr. 26, ap. 8,
dispus autorizarea și înregistrarea societății comerciale     județul Sibiu;
cu următoarele date:                         - durata de funcționare: nelimitată;
  - număr de ordine în registrul comerțului:            - capitalul social subscris: 200 lei, din care vărsat: 200;
J 32/1348/2007;                           - date de identificare fondatori:
  - cod unic de înregistrare: 22239433;              1. Burtea Alexandru-Victor, în calitate de asociat,
  - denumire și formă juridică: LUDADI - S.R.L.;        născut la data de 11.03.1982 în București, sectorul 1,
  - sediul social: Sibiu, Calea Dumbrăvii, bl. 18, sc. A,    cetățean român, domiciliat în localitatea Sibiu, Calea
et. 1, ap. 3, județul Sibiu;                   Dumbrăvii, nr. 26, sc. A, ap. 8, județul Sibiu, identificat cu
  - durata de funcționare: nelimitată;             C.I. seria SB nr. 214062 eliberată de Poliția Sibiu la data
  - capitalul social subscris: 200 lei, din care vărsat: 200;  de 2.03.2004, cod numeric personal 1820311410071;
  - date de identificare fondatori:                2. Căpățînă Cristina-Elena, în calitate de asociat,
  1. Stupariu Diana, în calitate de asociat, născută la     născută la data de 3.05.1986 în localitatea Sibiu, județul
data de 18.11.1978 în localitatea Sibiu, județul Sibiu,      Sibiu, cetățean român, domiciliată în localitatea Avrig, str.
cetățean român, domiciliată în localitatea Sibiu, Calea      Horea, bl. 33B, ap. 15, județul Sibiu, identificată cu C.I.
Dumbrăvii, bl. 18, sc. A, ap. 3, județul Sibiu, identificată cu  seria SB nr. 353533 eliberată de SPCLEP Avrig la data de
C.I. seria SB nr. 188956 eliberată de Poliția Sibiu la data    30.07.2007, cod numeric personal 2860503324866;
de 15.08.2003, cod numeric personal 2781118323923;          - activitatea principală: cod CAEN 7440 - publicitate.
  2. Societatea Comercială SABMLASAR - S.R.L., în         Încheierea este irevocabilă de la data de 8 august
calitate de asociat, de naționalitate română, cu sediul în    2007.
localitatea Oradea, str. Epicop Ioan Suciu, nr. 8, bl. ZP11,      (54/247.340)
et. 1, ap. 4, județul Bihor, număr înamtriculare
J 5/2618/2005, emis de Oficiul Registrului Comerțului             Societatea Comercială
Bihor la data de 30.12.2005;                     EURO INSTAL - S.R.L., Sibiu, județul Sibiu
  - activitatea principală: cod CAEN 6713 - activități
auxiliare intermedierilor financiare (cu excepția caselor de
                                           MINISTERUL JUSTIȚIEI
asigurări și de pensii).
  Încheierea este irevocabilă de la data de 8 august
2007.                                 JUDECĂTORUL DELEGAT DE TRIBUNALUL SIBIU
   (53/247.339)                            LA OFICIUL REGISTRULUI COMERȚULUI

                                  EXTRAS AL ÎNCHEIERII DE ÎNMATRICULARE
     Societatea Comercială
                                         NR. IJ 5909
 PUSH ADVERTISE - S.R.L., Sibiu, județul Sibiu
                                          din 8 august 2007
          MINISTERUL JUSTIȚIEI               Judecător delegat      - Șandru Mircea Nicolae
                                   Referent          - Baciu Anca-Andreea

    JUDECĂTORUL DELEGAT DE TRIBUNALUL SIBIU           În baza cererii nr. 36421 din data de 7.08.2007 și a
      LA OFICIUL REGISTRULUI COMERȚULUI           actelor doveditoare depuse, judecătorul delegat la Oficiul
                                 Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Sibiu a
  EXTRAS AL ÎNCHEIERII DE ÎNMATRICULARE             dispus autorizarea și înregistrarea societății comerciale
         NR. IJ 5912                   cu următoarele date:
                                   - număr de ordine în registrul comerțului:
          din 8 august 2007               J 32/1347/2007;
  Judecător delegat      - Șandru Mircea Nicolae       - cod unic de înregistrare: 22239450;
  Referent           - Baciu Anca-Andreea         - denumire și formă juridică: EURO INSTAL - S.R.L.;
                                   - sediul social: Sibiu, Str. Progresului, nr. 46, județul
  În baza cererii nr. 36304 din data de 6.08.2007 și a      Sibiu;
actelor doveditoare depuse, judecătorul delegat la Oficiul      - durata de funcționare: nelimitată;
Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Sibiu a        - capitalul social subscris: 200 lei, din care vărsat: 200;
dispus autorizarea și înregistrarea societății comerciale      - date de identificare fondatori:
cu următoarele date:                         1. Mărginean Emil Rareș, în calitate de asociat, născut
  - număr de ordine în registrul comerțului:           la data de 8.07.1981 în localitatea Sibiu, județul Sibiu,
J 32/1350/2007;                          cetățean român, domiciliat în localitatea Sibiu, Str.
  - cod unic de înregistrare: 22239441;             Progresului, nr. 46, județul Sibiu, identificat cu C.I. seria
  - denumire și formă juridică: PUSH ADVERTISE -         SB nr. 124734 eliberată de Mun. Sibiu la data de
S.R.L.;                              28.02.2002, cod numeric personal 1810708324784;
              MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 317/17.I.2008                27

  2. Mărginean Radu, în calitate de asociat, născut la             Societatea Comercială
data de 12.08.1940 în localitatea Sângătin, Apoldu de            HRC CITY SECURITY - S.R.L.
Jos, județul Sibiu, cetățean român, domiciliat în               Șura Mică, județul Sibiu
localitatea Sibiu, Str. Progresului, nr. 46, județul Sibiu,
identificat cu C.I. seria SB nr. 264927 eliberată de Mun.
Sibiu la data de 8.04.2002, cod numeric personal                  MINISTERUL JUSTIȚIEI
1400812323925;
  - activitatea principală: cod CAEN 4533 - lucrări de
                                   JUDECĂTORUL DELEGAT DE TRIBUNALUL SIBIU
instalații tehnico-sanitare.
                                      LA OFICIUL REGISTRULUI COMERȚULUI
  Încheierea este irevocabilă de la data de 8 august
2007.
  (55/247.341)                          EXTRAS AL ÎNCHEIERII DE ÎNMATRICULARE
                                         NR. IJ 5905

        Societatea Comercială                        din 8 august 2007
       HUTTEN PROJECTS - S.R.L.
                                  Judecător delegat      - Șandru Mircea Nicolae
       Agârbiciu, județul Sibiu
                                  Referent           - Baciu Anca-Andreea

          MINISTERUL JUSTIȚIEI
                                   În baza cererii nr. 36451 din data de 7.08.2007 și a
                                 actelor doveditoare depuse, judecătorul delegat la Oficiul
                                 Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Sibiu a
   JUDECĂTORUL DELEGAT DE TRIBUNALUL SIBIU
                                 dispus autorizarea și înregistrarea societății comerciale
    LA OFICIUL REGISTRULUI COMERȚULUI
                                 cu următoarele date:
 EXTRAS AL ÎNCHEIERII DE ÎNMATRICULARE               - număr de ordine în registrul comerțului:
        NR. IJ 5908                   J 32/1343/2007;
         din 8 august 2007                 - cod unic de înregistrare: 22239530;
                                   - denumire și formă juridică: HRC CITY SECURITY -
  Judecător delegat      - Șandru Mircea Nicolae
                                 S.R.L.;
  Referent          - Baciu Anca-Andreea
                                   - sediul social: Șura Mică, nr. 31, județul Sibiu;
  În baza cererii nr. 36422 din data de 7.08.2007 și a     Emblema este complexă; Descriere: În interiorul unui
actelor doveditoare depuse, judecătorul delegat la Oficiul    pentagon de culoare albastră, cu chenar de culoare
Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Sibiu a
                                 galbenă ce cuprinde denumirea firmei: HRC CITY
dispus autorizarea și înregistrarea societății comerciale
cu următoarele date:                       SECURITY, dispusă radial; se află plasată reprezentarea
  - număr de ordine în registrul comerțului:          unei stele cu 5 colțuri, muchiile luminate sunt de culoare
J 32/1346/2007;                         galbenă, iar fețele umbrite sunt de culoare albastră;
  - cod unic de înregistrare: 22239514;             Codificarea emblemei: 1.1.10 (Stele în mai mult de patru
  - denumire și formă juridică: HUTTEN PROJECTS -        colțuri); 26.5.16 (Poligoane conținând alte elemente
S.R.L.;                             figurative); 29.1.2 (Galben, auriu); 29.1.4 (Albastru);
  - sediul social: Agârbiciu, nr. F6, birou 1, județul Sibiu;    - durata de funcționare: nelimitată;
  - durata de funcționare: nelimitată;
                                   - capitalul social subscris: 200 lei, din care vărsat: 200;
  - capitalul social subscris: 1.000 lei, din care vărsat:
1.000;                                - date de identificare fondator: Rădulescu Adrian, în
  - date de identificare fondator: Hutten Hermannus, în     calitate de asociat unic, născut la data de 4.04.1969 în
calitate de asociat unic, născut la data de 8.10.1946 în     localitatea Sibiu, județul Sibiu, cetățean român, domiciliat
localitatea Hardenberg, Olanda, cetățean olandez,        în localitatea Sibiu, Str. Șoimului, nr. 10, sc. B, ap. 25,
domiciliat în Olanda, localitatea 7685 PK Beerzeveld, str.    județul Sibiu, identificat cu C.I. seria SB nr. 299023
Westerweg, nr. 4, identificată cu pașaport seria ND       eliberată de SPCLEP Sibiu la data de 20.03.2006, cod
nr. 1991112 eliberat de autoritățile olandeze la data de     numeric personal 1690405323919;
2.10.2002, cod numeric personal 11047239;
                                   - activitatea principală: cod CAEN 7460 - activități de
  - activitatea principală: cod CAEN 7012 - cumpărare și
vânzare de bunuri imobiliare proprii.              investigație și protecție a bunurilor și persoanelor.
  Încheierea este irevocabilă de la data de 8 august        Încheierea este irevocabilă de la data de 8 august
2007.                              2007.
   (56/247.342)                           (57/247.343)
  28           MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 317/17.I.2008

        Societatea Comercială               În baza cererii nr. 36495 din data de 7.08.2007 și a
       EUROÎNVELITORI - S.R.L.             actelor doveditoare depuse, judecătorul delegat la Oficiul
        Tălmaciu, județul Sibiu             Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Sibiu a
                                dispus autorizarea și înregistrarea societății comerciale
                                cu următoarele date:
         MINISTERUL JUSTIȚIEI
                                 - număr de ordine în registrul comerțului:
                                J 32/1354/2007;
    JUDECĂTORUL DELEGAT DE TRIBUNALUL SIBIU          - cod unic de înregistrare: 22239492;
      LA OFICIUL REGISTRULUI COMERȚULUI           - denumire și formă juridică: FAGARAS-PROJEKT -
                                S.R.L.;
 EXTRAS AL ÎNCHEIERII DE ÎNMATRICULARE              - sediul social: Mediaș, str. Greweln, nr. 154, județul
        NR. IJ 5917                  Sibiu;
                                 - durata de funcționare: nelimitată;
         din 8 august 2007                - capitalul social subscris: 1.200 lei, din care vărsat:
  Judecător delegat     - Șandru Mircea Nicolae     1.200;
  Referent          - Baciu Anca-Andreea        - date de identificare fondatori:
                                 1. Stiepeldey Josef, în calitate de asociat, născut la
  În baza cererii nr. 36457 din data de 7.08.2007 și a    data de 12.02.1948 în localitatea Winz-Niederbonsfeld,
actelor doveditoare depuse, judecătorul delegat la Oficiul   Germania, cetățean german, domiciliat în Germania,
Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Sibiu a     localitatea 97259 Greussenheheim, Str. Eselsweg, nr. 23,
dispus autorizarea și înregistrarea societății comerciale   identificat cu pașaport seria D nr. 9213022926 eliberat de
cu următoarele date:                      autoritățile germane la data de 12.01.1999;
  - număr de ordine în registrul comerțului:           2. Donea Ovidiu Tiberius, în calitate de asociat, născut
J 32/1355/2007;                        la data de 5.03.1962 în localitatea Mediaș, județul Sibiu,
  - cod unic de înregistrare: 22239549;            cetățean german, domiciliat în Germania, localitatea
  - denumire și formă juridică: EUROÎNVELITORI -       Wuerzburg, str. Steigerfurtweg, nr. 32, identificat cu C.I.
S.R.L.;                            nr. 906429242 eliberată de autoritățile germane la data
  - sediul social: Tălmaciu, Piața Textiliștilor (atelier   de 11.01.2006;
electric), nr. 17, județul Sibiu;                 3. Glasauer Thomas, în calitate de asociat, născut la
  - durata de funcționare: nelimitată;            data de 22.09.1972 în localitatea Heidelberg, Germania,
  - capitalul social subscris: 1.000 lei, din care vărsat:  cetățean german, domiciliat în Germania, localitatea
1.000;                             Wiefelstede, GT Heidkamp, str. Alter Postweg, nr. 4,
  - date de identificare fondator: Gabor Ghița, în calitate  identificat cu C.I. nr. 9213067866 eliberată de autoritățile
de asociat unic, născută la data de 11.04.1976 în       germane la data de 6.11.2002;
localitatea Codlea, județul Brașov, cetățean român,        - activitatea principală: cod CAEN 5523 - alte mijloace
domiciliată în localitatea Codlea, Str. Cetății, nr. 102,   de cazare.
județul Brașov, identificată cu C.I. seria BV nr. 192301     Încheierea este irevocabilă de la data de 8 august
eliberată de Poliția Codlea la data de 6.02.2002, cod     2007.
numeric personal 2760411081975;                   (59/247.345)
  - activitatea principală: cod CAEN 4522 - lucrări de
învelitori, șarpante și terase la construcții.
  Încheierea este irevocabilă de la data de 8 august            Societatea Comercială
2007.                                 FILTEX - S.R.L., Sibiu, județul Sibiu
   (58/247.344)
                                         MINISTERUL JUSTIȚIEI
        Societatea Comercială
       FAGARAS-PROJEKT - S.R.L.
        Mediaș, județul Sibiu                JUDECĂTORUL DELEGAT DE TRIBUNALUL SIBIU
                                    LA OFICIUL REGISTRULUI COMERȚULUI

         MINISTERUL JUSTIȚIEI              EXTRAS AL ÎNCHEIERII DE ÎNMATRICULARE
                                        NR. IJ 5906
    JUDECĂTORUL DELEGAT DE TRIBUNALUL SIBIU                 din 8 august 2007
      LA OFICIUL REGISTRULUI COMERȚULUI
                                 Judecător delegat     - Șandru Mircea Nicolae
                                 Referent          - Baciu Anca-Andreea
 EXTRAS AL ÎNCHEIERII DE ÎNMATRICULARE
        NR. IJ 5916                    În baza cererii nr. 36503 din data de 7.08.2007 și a
                                actelor doveditoare depuse, judecătorul delegat la Oficiul
         din 8 august 2007
                                Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Sibiu a
  Judecător delegat     - Șandru Mircea Nicolae     dispus autorizarea și înregistrarea societății comerciale
  Referent          - Baciu Anca-Andreea       cu următoarele date:
              MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 317/17.I.2008                29

  - număr de ordine în registrul comerțului:            - date de identificare fondator: Arion Raluca-Anca,
J 32/1344/2007;                          asociat unic, cod numeric personal 2810703375221,
  - cod unic de înregistrare: 22239468;             aport la capital 200.00 RON, echivalând cu 20 părți
  - denumire și formă juridică: FILTEX - S.R.L.;         sociale reprezentând 100 % capitalul social total, cota de
  - sediul social: Sibiu, Str. Reconstrucției, nr. 29, județul  participare la beneficii/pierderi de 100 %, domiciliată în
Sibiu;                              localitatea Huși, str. Melete Istrate, bl. 24, sc. A, et. 3,
  - durata de funcționare: nelimitată;              ap. 14, județul Vaslui;
  - capitalul social subscris: 200 lei, din care vărsat: 200;    - activitatea principală: cod CAEN 5212 - comerț cu
  - date de identificare fondator: Pralea Gabriela, în      amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare
calitate de asociat unic, născută la data de 27.02.1968 în    predominantă de produse nealimentare;
localitatea Mediaș, județul Sibiu, cetățean român,          - administrator persoană fizică: Arion Raluca-Anca,
domiciliată în localitatea Sibiu, Str. Reconstrucției, nr. 29,  cod numeric personal 2810703375221, data numirii
județul Sibiu, identificată cu C.I. seria SB nr. 350884      27.09.2007, durata mandatului nelimitată până la data de
eliberată de SPCLEP Sibiu la data de 5.07.2007, cod        27.09.2105, având puteri depline.
numeric personal 2680227322242;                    (61/247.609)
  - activitatea principală: cod CAEN 1822 - fabricarea
altor articole de îmbrăcăminte (exclusiv lenjeria de corp);
  - alte obiecte de activitate: 1730; 1740; 1754; 1821;            Societatea Comercială
1823; 1824; 1830; 5010; 5116; 5141; 5142; 5143; 5144;             SALON-FELICITAS - S.R.L.
5145; 5147; 5212; 5233; 5241; 5242; 5243; 5244; 5245;              Vaslui, județul Vaslui
5246; 5247; 5248; 7487 Import-export cu mărfuri și
servicii precizate în obiectul de activitate.
  Încheierea este irevocabilă de la data de 8 august                MINISTERUL JUSTIȚIEI
2007.
   (60/247.346)                                  TRIBUNALUL VASLUI


      Societatea Comercială                     EXTRAS AL ÎNCHEIERII NR. IJ 2067
   ARALNIC - S.R.L., Huși, județul Vaslui                   din 3 octombrie 2007
                                   Judecător delegat
          MINISTERUL JUSTIȚIEI               la Oficiul Registrului
                                   Comerţului de pe lângă
                                   Tribunalul Vaslui   - Vântu-Moisă Gheorghe
          TRIBUNALUL VASLUI
                                   Referent
                                   la Oficiul Registrului
    EXTRAS AL ÎNCHEIERII NR. IJ 2046
                                   Comerţului de pe lângă
         din 2 octombrie 2007                Tribunalul Vaslui   - Ursan Lidia
  Judecător delegat                         În baza cererii nr. 18218 din data de 28.09.2007 și a
  la Oficiul Registrului                     actelor doveditoare depuse, judecătorul delegat la Oficiul
  Comerţului de pe lângă                     Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Vaslui a
  Tribunalul Vaslui   - Râclea Getta             dispus autorizarea și înregistrarea societății comerciale
  Referent                            cu următoarele date:
  la Oficiul Registrului                       - număr de ordine în registrul comerțului:
  Comerţului de pe lângă                     J 37/650/2007;
  Tribunalul Vaslui   - Stavăr Daniela              - cod unic de înregistrare: 22508345;
  În baza cererii nr. 18150 din data de 27.09.2007 și a       - denumirea și formă juridică: SALON-FELICITAS -
actelor doveditoare depuse, judecătorul delegat la Oficiul    S.R.L., Vaslui;
Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Vaslui a        - sediul social: municipiul Vaslui, str. Ghica Vodă,
dispus autorizarea și înregistrarea societății comerciale     bl. 311, sc. A, ap. 19;
cu următoarele date:                         - durata de funcționare: nelimitată;
  - număr de ordine în registrul comerțului:            - capitalul social subscris: 200.00 RON, din care
J 37/649/2007;                          vărsat: 200.00; capitalul social este divizat în 20 părți
  - cod unic de înregistrare: 22497122;             sociale a 10.00 RON fiecare;
  - denumirea și formă juridică: ARALNIC - S.R.L., Huși;      - date de identificare fondator: Zaharia Felicia Mihaela,
  - sediul social: municipiul Huși, str. Melete Istrate,    asociat unic, cod numeric personal 2830323374511,
bl. 24, sc. A, et. 3, ap. 14;                   aport la capital 200.00 RON, echivalând cu 20 părți
  - durata de funcționare: nelimitată;             sociale reprezentând 100 % capitalul social total, cota de
  - capitalul social subscris: 200.00 RON, din care       participare la beneficii/pierderi de 100 %, domiciliată în
vărsat: 200.00; capitalul social este divizat în 20 părți     localitatea Vaslui, str. Ghica Vodă, bl. 311, sc. A, et. 4,
sociale a 10.00 RON fiecare;                   ap. 19, județul Vaslui;
  30          MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 317/17.I.2008

  - activitatea principală: cod CAEN 9302 - coafură și            Societatea Comercială
alte activități de înfrumusețare;                       DARCOMPANY - S.R.L.
  - administrator persoană fizică: Zaharia Felicia              Huși, județul Vaslui
Mihaela, cod numeric personal 2830323374511, data
numirii 28.09.2007, durata mandatului nelimitată până la             MINISTERUL JUSTIȚIEI
data de 28.09.2105, având puteri depline.                     TRIBUNALUL VASLUI
   (62/247.610)
                                   EXTRAS AL ÎNCHEIERII NR. IJ 2068
       Societatea Comercială                       din 3 octombrie 2007
    ZOOPLANT - S.R.L., satul Berezeni            Judecător delegat
     comuna Berezeni, județul Vaslui             la Oficiul Registrului
                                 Comerţului de pe lângă
                                 Tribunalul Vaslui   - Vântu-Moisă Gheorghe
         MINISTERUL JUSTIȚIEI              Referent
                                 la Oficiul Registrului
                                 Comerţului de pe lângă
          TRIBUNALUL VASLUI               Tribunalul Vaslui   - Ursan Lidia
                                 În baza cererii nr. 18259 din data de 28.09.2007 și a
    EXTRAS AL ÎNCHEIERII NR. IJ 2045           actelor doveditoare depuse, judecătorul delegat la Oficiul
        din 2 octombrie 2007             Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Vaslui a
                               dispus autorizarea și înregistrarea societății comerciale
  Judecător delegat                     cu următoarele date:
  la Oficiul Registrului                     - număr de ordine în registrul comerțului:
  Comerţului de pe lângă                   J 37/652/2007;
  Tribunalul Vaslui   - Râclea Getta             - cod unic de înregistrare: 22508400;
                                 - denumire și formă juridică: DARCOMPANY - S.R.L.;
  Referent
                                 - sediul social: municipiul Huși, str. Istrate Melete,
  la Oficiul Registrului                   bl. 21, sc. A, et. 2, ap. 9, județul Vaslui;
  Comerţului de pe lângă                     - durata de funcționare: nelimitată;
  Tribunalul Vaslui   - Stavăr Daniela            - capitalul social subscris: 200,00 RON, din care
                               vărsat: 200; capitalul social este divizat în 20 părți sociale
  În baza cererii nr. 18229 din data de 28.09.2007 și a   a 10,00 RON fiecare;
actelor doveditoare depuse, judecătorul delegat la Oficiul    - date de identificare fondator: Diaconu Adrian, asociat
Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Vaslui a    unic, cod numeric personal 1671016372260, aport la
dispus autorizarea și înregistrarea societății comerciale   capital 200,00 RON, echivalând cu 20 părți sociale,
cu următoarele date:                     reprezentând 100 % din capitalul social total, cotă de
  - număr de ordine în registrul comerțului:         participare la beneficii și pierderi de 100 %, cu domiciliul
                               în localitatea Huși, str. Istrate Melete, bl. 21, sc. A, et. 2,
J 37/651/2007;
                               ap. 9, județul Vaslui;
  - cod unic de înregistrare: 22497130;             - activitatea principală: cod CAEN 5153 - comerț cu
  - denumirea și formă juridică: ZOOPLANT - S.R.L.,     ridicata cu material lemnos și de construcții;
Berezeni;                             - administrator persoană fizică: Diaconu Adrian, cod
  - sediul social: satul Berezeni, comuna Berezeni;     numeric personal 1671016372260, data numirii
  - durata de funcționare: nelimitată;            28.09.2007, durata mandatului nelimitată până la data de
  - capitalul social subscris: 500.00 RON, din care     28.09.2105, având puteri depline.
                                  (64/247.612)
vărsat: 500.00; capitalul social este divizat în 50 părți
sociale a 10.00 RON fiecare;
  - date de identificare fondator: Dima Toader, asociat          Societatea Comercială
unic, cod numeric personal 1510225376042, aport la           DARIASAB DESIGN MOB - S.R.L.
capital 500.00 RON, echivalând cu 50 părți sociale             Bârlad, județul Vaslui
reprezentând 100 % capitalul social total, cota de
participare la beneficii/pierderi de 100 %, domiciliat în            MINISTERUL JUSTIȚIEI
localitatea Fălciu, județul Vaslui;                        TRIBUNALUL VASLUI
  - activitatea principală: cod CAEN 0121 - creșterea
animalelor, activitatea fermelor pentru obținerea laptelui;      EXTRAS AL ÎNCHEIERII NR. IJ 2069
  - administrator persoană fizică: Dima Toader, cod              din 3 octombrie 2007
numeric personal 1510225376042, data numirii           Judecător delegat
26.09.2007, durata mandatului nelimitată până la data de     la Oficiul Registrului
28.09.2007, având puteri depline.                Comerţului de pe lângă
   (63/247.611)                        Tribunalul Vaslui   - Vântu-Moisă Gheorghe
              MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 317/17.I.2008                31

  Referent                             Referent
  la Oficiul Registrului                      la Oficiul Registrului
  Comerţului de pe lângă                      Comerţului de pe lângă
  Tribunalul Vaslui   - Ursan Lidia               Tribunalul Vaslui   - Ursan Lidia
  În baza cererii nr. 18288 din data de 1.10.2007 și a       În baza cererii nr. 18297 din data de 1.10.2007 și a
actelor doveditoare depuse, judecătorul delegat la Oficiul    actelor doveditoare depuse, judecătorul delegat la Oficiul
Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Vaslui a      Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Vaslui a
dispus autorizarea și înregistrarea societății comerciale    dispus autorizarea și înregistrarea societății comerciale
cu următoarele date:
                                 cu următoarele date:
  - număr de ordine în registrul comerțului:
J 37/653/2007;                            - număr de ordine în registrul comerțului:
  - cod unic de înregistrare: 22508370;            J 37/654/2007;
  - denumire și formă juridică: DARIASAB DESIGN          - cod unic de înregistrare: 22508353;
MOB - S.R.L.;                            - denumire și formă juridică: MINART WOOD - S.R.L.;
  - sediul social: municipiul Bârlad, Str. Republicii       - sediul social: municipiul Vaslui, str. Dr. Victor Babeș,
nr. 279, bl. E3, sc. A, et. 1, ap. 8, județul Vaslui;      bl. 418, sc. B, et. 4, ap. 3, județul Vaslui;
  - durata de funcționare: nelimitată;               - durata de funcționare: nelimitată;
  - capitalul social subscris: 200,00 RON, din care        - capitalul social subscris: 200,00 RON, din care
vărsat: 200; capitalul social este divizat în 20 părți sociale  vărsat: 200; capitalul social este divizat în 20 părți sociale
a 10,00 RON fiecare;                       a 10,00 RON fiecare;
  - date de identificare fondatori:                - date de identificare fondator: Spiridon Leontin,
  1. Nicu Andrei Sergiu, asociat, cod numeric personal
                                 asociat unic, cod numeric personal 1800525374518,
1740607370048, aport la capital 100,00 RON, echivalând
cu 10 părți sociale, reprezentând 50 % din capitalul social   aport la capital 200,00 RON, echivalând cu 20 părți
total, cotă de participare la beneficii și pierderi de 50 %,   sociale, reprezentând 100 % din capitalul social total,
cu domiciliul în localitatea Bârlad, bd. Epureanu nr. 55,    cotă de participare la beneficii și pierderi de 100 %, cu
bl. A5, sc. A, et. 1, ap. 5, județul Vaslui;           domiciliul în localitatea Vaslui, str. Dr. Victor Babeș,
  2. Horobet Cătălin Daniel, asociat, cod numeric       bl. 418, sc. B, et. 4, ap. 3, județul Vaslui;
personal 1740826370043, aport la capital 100,00 RON,         - activitatea principală: cod CAEN 4521 - construcții de
echivalând cu 10 părți sociale, reprezentând 50 % din      clădiri și lucrări de geniu;
capitalul social total, cotă de participare la beneficii și     - administrator persoană fizică: Spiridon Leontin, cod
pierderi de 50 %, cu domiciliul în localitatea Bârlad, str.   numeric personal 1800525374518, data numirii
Carpați nr. 18A, județul Vaslui;                 1.10.2007, durata mandatului nelimitată până la data de
  - activitatea principală: cod CAEN 5244 - comerț cu     1.10.2105, având puteri depline.
amănuntul cu mobilă, articole de iluminat și alte articole
                                    (66/247.614)
de uz casnic;
  - administratori persoane fizice:
  1. Nicu Andrei Sergiu, cod numeric personal                Societatea Comercială
1740607370048, data numirii 1.10.2007, durata              PRIVERION - S.R.L., satul Răduiești
mandatului nelimitată până la data de 1.10.2105, având           comuna Delești, județul Vaslui
puteri depline;
  2. Horobet Cătălin Daniel, cod numeric personal
1740826370043, data numirii 1.10.2007, durata                    MINISTERUL JUSTIȚIEI
mandatului nelimitată până la data de 1.10.2105, având
puteri depline.
   (65/247.613)                                  TRIBUNALUL VASLUI

                                     EXTRAS AL ÎNCHEIERII NR. IJ 2099
       Societatea Comercială
      MINART WOOD - S.R.L., Vaslui                     din 5 octombrie 2007
                                  Judecător delegat
          MINISTERUL JUSTIȚIEI               la Oficiul Registrului
          TRIBUNALUL VASLUI                Comerţului de pe lângă
                                  Tribunalul Vaslui   - Agafiței Vasile
    EXTRAS AL ÎNCHEIERII NR. IJ 2070              Referent
        din 3 octombrie 2007                la Oficiul Registrului
                                  Comerţului de pe lângă
  Judecător delegat                        Tribunalul Vaslui   - Ursan Lidia
  la Oficiul Registrului
  Comerţului de pe lângă                      În baza cererii nr. 18320 din data de 1.10.2007 și a
  Tribunalul Vaslui   - Vântu-Moisă Gheorghe         actelor doveditoare depuse, judecătorul delegat la Oficiul
  32              MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 317/17.I.2008

Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Vaslui a                    Societatea Comercială
dispus autorizarea și înregistrarea societății comerciale                ANDRINA - S.R.L., Huși, județul Vaslui
cu următoarele date:
  - număr de ordine în registrul comerțului:                             MINISTERUL JUSTIȚIEI
J 37/655/2007;                                             TRIBUNALUL VASLUI
  - cod unic de înregistrare: 22519247;
                                             EXTRAS AL ÎNCHEIERII NR. IJ 2071
  - denumire și formă juridică: PRIVERION - S.R.L.;
  - sediul social: satul Răduiești, comuna Delești, județul                    din 3 octombrie 2007
Vaslui;                                      Judecător delegat          - Vântu-Moisă Gheorghe
  - durata de funcționare: nelimitată;                      Referent               - Stavăr Daniela
  - capitalul social subscris: 200,00 RON, din care               În baza cererii nr. 18386 din data de 2.10.2007 și a
vărsat: 200; capitalul social este divizat în 20 părți sociale         actelor doveditoare depuse, judecătorul delegat la Oficiul
a 10,00 RON fiecare;                              Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Vaslui a
  - date de identificare fondatori:                      dispus autorizarea și înregistrarea societății comerciale
  1. Pricop Ioan, asociat, cod numeric personal                cu următoarele date:
1630116374061, aport la capital 100,00 RON, echivalând              - număr de ordine în registrul comerțului:
                                        J 37/656/2007;
cu 10 părți sociale, reprezentând 50 % din capitalul social
                                         - cod unic de înregistrare: 22508418;
total, cotă de participare la beneficii și pierderi de 50 %,           - denumire și formă juridică: ANDRINA - S.R.L.;
cu domiciliul în localitatea Răduiești, județul Vaslui;              - sediul social: municipiul Huși, str. Albița nr. 6, județul
  2. Pricop Ionuț Sebastian, asociat, cod numeric               Vaslui;
personal 1811130374549, aport la capital 100,00 RON,               - durata de funcționare: nelimitată;
echivalând cu 10 părți sociale, reprezentând 50 % din               - capitalul social subscris: 1.000,00 RON, din care
capitalul social total, cotă de participare la beneficii și          vărsat: 1.000; capitalul social este divizat în 10 părți
pierderi de 50 %, cu domiciliul în localitatea Răduiești,           sociale a 100,00 RON fiecare;
                                         - date de identificare fondator: Tofan Mugurel Adrian,
județul Vaslui;
                                        asociat unic, cod numeric personal 1660314370011,
  - activitatea principală: cod CAEN 0113 - cultivarea            aport la capital 1.000,00 RON, echivalând cu 10 părți
fructelor, a nucilor, a plantelor pentru băuturi și mirodenii;         sociale, reprezentând 100 % din capitalul social total,
  - administratori persoane fizice:                      cotă de participare la beneficii și pierderi de 100 %, cu
  1. Pricop Ioan, cod numeric personal 1630116374061,             domiciliul în localitatea Huși, Drumul Dumitru Donea nr. 7,
data numirii 1.10.2007, durata mandatului nelimitată până           județul Vaslui;
la data de 1.10.2105, având puteri depline;                    - activitatea principală: cod CAEN 7414 - activități de
                                        consultanță pentru afaceri și management;
  2. Pricop Ionuț Sebastian, cod numeric personal
                                         - administrator persoană fizică: Tofan Mugurel Adrian,
1811130374549, data numirii 1.10.2007, durata                 cod numeric personal 1660314370011, data numirii
mandatului nelimitată până la data de 1.10.2105, având             2.10.2007, durata mandatului nelimitată până la data de
puteri depline.                                2.10.2105, având puteri depline.
   (67/247.615)                                  (68/247.616)
                      EDITOR: PARLAMENTUL ROMÂNIEI — CAMERA DEPUTAȚILOR

                 „Monitorul Oficial“ R.A., Str. Parcului nr. 65, sectorul 1, București; C.I.F. RO427282,
            IBAN: RO55RNCB0082006711100001 Banca Comercială Română — S.A. — Sucursala „Unirea“ București                                                                   &JUYDGY|200982|
          și IBAN: RO12TREZ7005069XXX000531 Direcția de Trezorerie și Contabilitate Publică a Municipiului București
                            (alocat numai persoanelor juridice bugetare)
              Tel. 318.51.29/150, fax 318.51.15, e-mail: marketing@ramo.ro, internet: www.monitoruloficial.ro
             Adresa pentru publicitate: Centrul pentru vânzări și relații cu publicul, București, șos. Panduri nr. 1,
                bloc P33, parter, sectorul 5, tel. 411.58.33 și 410.47.30, fax 410.77.36 și 410.47.23
                               Tiparul: „Monitorul Oficial“ R.A.

Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, nr. 317/17.I.2008 conține 32 de pagini.        Prețul: 0,96 lei        ISSN  1220–4889

								
To top