mof6_2008_079ap

Document Sample
mof6_2008_079ap Powered By Docstoc
					                                   PARTEA A VI-A
Anul 176 (IX) — Nr. 79                        ACHIZIȚII PUBLICE                        Luni, 28 ianuarie 2008                                        SUMAR

                                                               Pagina
                                ANUNȚURI DE ATRIBUIRE
                         A CONTRACTELOR DE ACHIZIȚIE PUBLICĂ.

                   Achiziții de produse ............................................................   1–18

                   Achiziții de lucrări ...............................................................  18–24

                   Achiziții de servicii ..............................................................  24–32


                      ANUNȚURI                DE      ATRIBUIRE
          A  CONTRACTELOR                      DE      ACHIZIȚIE             PUBLICĂ

                                  ACHIZIȚII DE PRODUSE
  1. Autoritatea contractantă: Direcția Generală de Asistență                11. Data publicării invitației de participare: 10.11.2007.
Socială și Protecția Copilului Mureș, cu sediul în Târgu Mureș, str.             12. Data transmiterii spre publicare a anunțului de atribuire:
Trebely nr. 7, cod poștal 540081, telefon 0265-213512, fax 0265-             23.01.2008.
211561.                                            13. Organismul competent de rezolvare a contestațiilor:
  2. Procedura de atribuire aplicată: cerere de ofertă, conform art.             Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor, adresa
124 din O.U.G. nr. 34/2006.                                poștală: București, str. Stavropoleos nr. 6, sectorul 3, cod poștal
  3. Contractul de furnizare: natura produselor contractate: cartofi
                                             030084, telefon 021-3104641, fax 021-3104642, adresă internet:
de consum, cod CPV 01112100-6.
                                             www.cnsc.ro. Termenul de depunere a contestației este de cel mult
  Cantitatea de produse contractate: 36.950 kg.
  4. Data atribuirii contractului de furnizare: 28.11.2007.               5 zile de la data luării la cunoștință de către contestator despre
  5. Criteriul de atribuire al contractului de furnizare: prețul cel mai         actul pe care acesta îl consideră nelegal. Pentru informații:
scăzut.                                          DGASPC Mureș Birou Achiziții Publice, telefon 0265-213512, int.
  6. Numărul de oferte primite: 20.                           25, fax 0265-211561.
  7. Denumirea și adresa ofertanților câștigători:                       (1/69.121)
  Lot I, II, III - Bucur Liviu, Turda, str. Dr. I. Rațiu nr. 41A, județul
Cluj, 401091.
  Lot IV - S.C. DAVID PROD - S.R.L., cu sediul în Reghin, Bd.                1. Denumirea și adresa autorității contractante: Universitatea de
Unirii nr. 44/19, județul Mureș, 545300.
                                             Medicină și Farmacie Carol Davila, cod fiscal 4192910, cu sediul în
  8. Prețul sau gama prețurilor plătite: Lot I = 5194,00 lei; Lot II =
                                             București, str. Dionisie Lupu nr. 37, sectorul 2, cod poștal 020021,
3626,00; Lot III = 1837,50; Lot IV = 7920,00 lei fără T.V.A.
  9. Valoarea ofertei celei mai ridicate: Lot I = 8480,00; Lot II =           telefon/fax 021/3180736, 3.18.0743-49 interior 240.
6216,00; Lot III = 2327,50; Lot IV = 13200,00, lei fără T.V.A.                2. Procedura de atribuire aplicată: licitație deschisă.
  Valoarea ofertei celei mai scăzute: Lot I = 5194,00; Lot II =               3. Contractul de furnizare: natura și cantitatea produselor
3626,00; Lot III = 1837,50; Lot IV = 7920,00, lei fără T.V.A.               furnizate, cod CPV: achiziție produse - aparatură medicală și de
  10. Valoarea din contract care urmează să fie subcontractantă:             laborator.
nu este cazul.                                        Unit dentar - 1 buc. - cod CPV 33126000-9.
  2               MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA a VI-a, Nr. 79/28.I.2008
  4. Data atribuirii contractului de achiziție publică: 13.12.2007.       5. Numărul de oferte primite: 5 (cinci) oferte.
  5. Criteriul de atribuire a contractului de achiziție publică: prețul     6. Denumirea și adresa ofertantului câștigător: S.C. MARKO
cel mai scăzut.                                IMPEX - S.R.L., cu sediul în Timișești, județul Neamț.
  6. Numărul de oferte primite pentru:                     7. Categoria produselor achiziționate: echipamente și
  Unit dentar - 1 buc. - 2 oferte.                     dispozitive de protecție.
  7. Denumirea și adresa ofertantului: S.C. DENTOTAL              8. Prețul plătit: 11.200 lei, fără T.V.A.
PROTECT - S.R.L., cu sediul în București, bd. Mircea Vodă nr. 24,         9. Data publicării anunțului de participare în SEAP: 8.11.2007.
et. 1, sectorul 3, telefon 021-3115619.                      10. Data publicării anunțului de participare în Monitorul Oficial al
  8. Total: 37815 RON fără T.V.A. 44999,85 RON cu T.V.A.          României: 14.11.2007.
  9. Data publicării anunțului de participare: 19.10.2007.           11. Data transmiterii anunțului de atribuire către MONITORUL
                                       OFICIAL - R.A.: 24.01.2008.
    (2/69.162)
                                          (5/69.172)

  1. Denumirea și adresa autorității contractante: Universitatea de
Medicină și Farmacie Carol Davila, cod fiscal 4192910, cu sediul în        1. Autoritatea contractantă: F.D.E.E. - Electrica Distribuție
București, str. Dionisie Lupu nr. 37, sectorul 2, cod poștal 020021,     Transilvania Sud - S.A., cu sediul în Brașov, str. Pictor Luchian nr.
telefon/fax 021/3180736, 3.18.0743-49 interior 240.              25, C.I.F. RO14493260, nr. de înmatriculare J 08/238/2002, telefon
  2. Procedura de atribuire aplicată: licitație deschisă.          0268/305999, fax 0268/305004.
  3. Contractul de furnizare: natura și cantitatea produselor          Anunță atribuirea contractului de furnizare: echipamente
furnizate, cod CPV: achiziție produse - aparatură medicală și de       individuale de protecție și dispozitive de protecție.
laborator.                                    2. Procedura aplicată pentru atribuirea contractului: licitație
  Aparat pregătire instrumentar - 1 buc. - cod CPV 33191100-6.       deschisă.
  4. Data atribuirii contractului de achiziție publică: 13.12.2007.       3. Data semnării contractului de lucrări: 21.12.2007.
  5. Criteriul de atribuire a contractului de achiziție publică: prețul     4. Criteriul utilizat pentru atribuirea contractului de lucrări: prețul
cel mai scăzut.                                cel mai scăzut.
  6. Numărul de oferte primite pentru:                     5. Numărul de oferte primite: 5 (cinci) oferte.
  Aparat pregătire instrumentar - 1 buc. - 2 oferte.              6. Denumirea și adresa ofertantului câștigător: S.C. NAKITA
  7. Denumirea și adresa ofertantului: S.C. DENTAL PARTNER’S        PROD IMPEX - S.R.L., cu sediul în Târgu Mureș, județul Mureș.
- S.R.L., cu sediul în București, Str. Vișinilor nr. 2, sectorul 2, telefon    7. Categoria produselor achiziționate: echipamente și
021-3262504.                                 dispozitive de protecție.
  8. Total: 1518,99 RON fără T.V.A. 1807,60 RON cu T.V.A.            8. Prețul plătit: 903.815,84 lei, fără T.V.A.
                                         9. Data publicării anunțului de participare în SEAP: 8.11.2007.
  9. Data publicării anunțului de participare: 19.10.2007.
                                         10. Data publicării anunțului de participare în Monitorul Oficial al
    (3/69.163)                               României: 14.11.2007.
                                         11. Data transmiterii anunțului de atribuire către MONITORUL
                                       OFICIAL - R.A.: 24.01.2008.
  1. Autoritatea contractantă: F.D.E.E. - Electrica Distribuție
Transilvania Sud - S.A., cu sediul în Brașov, str. Pictor Luchian nr.       (6/69.173)
25, C.I.F. RO14493260, nr. de înmatriculare J 08/238/2002, telefon
0268/305999, fax 0268/305004.
                                         1. Autoritatea contractantă: F.D.E.E. - Electrica Distribuție
  Anunță atribuirea contractului de furnizare: echipamente         Transilvania Sud - S.A., cu sediul în Brașov, str. Pictor Luchian nr.
individuale de protecție și dispozitive de protecție.             25, C.I.F. RO14493260, nr. de înmatriculare J 08/238/2002, telefon
  2. Procedura aplicată pentru atribuirea contractului: licitație      0268/305999, fax 0268/305004.
deschisă.                                     Anunță atribuirea contractului de furnizare: echipamente
  3. Data semnării contractului de lucrări: 21.12.2007.           individuale de protecție și dispozitive de protecție.
  4. Criteriul utilizat pentru atribuirea contractului de lucrări: prețul    2. Procedura aplicată pentru atribuirea contractului: licitație
cel mai scăzut.                                deschisă.
  5. Numărul de oferte primite: 5 (cinci) oferte.                3. Data semnării contractului de lucrări: 28.12.2007.
  6. Denumirea și adresa ofertantului câștigător: S.C. EXIMPROD         4. Criteriul utilizat pentru atribuirea contractului de lucrări: prețul
GRUP - S.R.L., cu sediul în Buzău, str. Obor.                 cel mai scăzut.
  7. Categoria produselor achiziționate: echipamente și             5. Numărul de oferte primite: 5 (cinci) oferte.
dispozitive de protecție.                             6. Denumirea și adresa ofertantului câștigător: S.C. TERA
  8. Prețul plătit: 39.690 lei, fără T.V.A.                 PROD COM - S.R.L., cu sediul în București, Șos. Olteniței.
  9. Data publicării anunțului de participare în SEAP: 8.11.2007.        7. Categoria produselor achiziționate: echipamente și
  10. Data publicării anunțului de participare în Monitorul Oficial al   dispozitive de protecție.
României: 14.11.2007.                               8. Prețul plătit: 18.834 lei, fără T.V.A.
  11. Data transmiterii anunțului de atribuire către MONITORUL         9. Data publicării anunțului de participare în SEAP: 8.11.2007.
OFICIAL - R.A.: 24.01.2008.                            10. Data publicării anunțului de participare în Monitorul Oficial al
    (4/69.171)                               României: 14.11.2007.
                                         11. Data transmiterii anunțului de atribuire către MONITORUL
                                       OFICIAL - R.A.: 24.01.2008.
  1. Autoritatea contractantă: F.D.E.E. - Electrica Distribuție         (7/69.174)
Transilvania Sud - S.A., cu sediul în Brașov, str. Pictor Luchian nr.
25, C.I.F. RO14493260, nr. de înmatriculare J 08/238/2002, telefon
0268/305999, fax 0268/305004.                           1. Autoritatea contractantă: F.D.E.E. - Electrica Distribuție
  Anunță atribuirea contractului de furnizare: platforme          Transilvania Sud - S.A., cu sediul în Brașov, str. Pictor Luchian nr.
electroizolante mobile.                            25, C.I.F. RO14493260, nr. de înmatriculare J 08/238/2002, telefon
  2. Procedura aplicată pentru atribuirea contractului: licitație      0268/305999, fax 0268/305004.
deschisă.                                     Anunță atribuirea contractului de furnizare: echipamente
  3. Data semnării contractului de lucrări: 21.12.2007.           individuale de protecție și dispozitive de protecție.
  4. Criteriul utilizat pentru atribuirea contractului de lucrări: prețul    2. Procedura aplicată pentru atribuirea contractului: licitație
cel mai scăzut.                                deschisă.
                 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA a VI-a, Nr. 79/28.I.2008                         3

  3. Data semnării contractului de lucrări: 28.12.2007.            6. Anunțul de atribuire a fost publicat în SEAP cu nr.
  4. Criteriul utilizat pentru atribuirea contractului de lucrări: prețul  22391/24.01.2008.
cel mai scăzut.                                 7. Data transmiterii anunțului de atribuire către MONITORUL
  5. Numărul de oferte primite: 5 (cinci) oferte.              OFICIAL - R.A.: 24.01.2008.
  6. Denumirea și adresa ofertantului câștigător: S.C. SIROD -
                                           (10/69.183)
S.R.L., cu sediul în Târgu Mureș, județul Mureș.
  7. Categoria produselor achiziționate: echipamente și
dispozitive de protecție.                             1. Denumirea, codul fiscal, adresa, numărul de telefon, fax, ale
  8. Prețul plătit: 340.394,20 lei, fără T.V.A.               autorității contractante: Universitatea din București, cod fiscal
  9. Data publicării anunțului de participare în SEAP: 8.11.2007.      4505502, din București, bd. Mihail Kogălniceanu nr. 36-46, sectorul
  10. Data publicării anunțului de participare în Monitorul Oficial al   5,   telefon    021.307.73.70,     fax   021.314.89.73,
României: 14.11.2007.                             adrian.albu@unibuc.ro.
  11. Data transmiterii anunțului de atribuire către MONITORUL         2. Procedura aplicată pentru atribuirea contractului de furnizare:
OFICIAL - R.A.: 24.01.2008.                          cerere de oferte, invitație de participare publicată în SEAP cu nr.
   (8/69.175)                                102607/20.11.2007.
                                         3. Tipul contractului de achiziție publică: contract de furnizare de
                                       produse cu valabilitate până la îndeplinirea condițiilor contractuale.
  1. Autoritatea contractantă: F.D.E.E. - Electrica Distribuție         4. Natura și cantitatea produselor furnizate, furnizorul și codul
Transilvania Sud - S.A., cu sediul în Brașov, str. Pictor Luchian nr.     CPV pentru produsele care sunt achiziționate (vezi anexa).
25, C.I.F. RO14493260, nr. de înmatriculare J 08/238/2002, telefon        5. Data atribuirii contractului de furnizare: 10.12.2007.
0268/305999, fax 0268/305004.                           6. Criteriul de atribuire a contractului de furnizare: prețul cel mai
  Anunță atribuirea contractului de furnizare: echipamente         scăzut.
individuale de protecție și dispozitive de protecție.               7. Numărul de oferte primite: 1.
  2. Procedura aplicată pentru atribuirea contractului: licitație        8. Denumirea și adresa ofertantului câștigător:
deschisă.                                     a. Societatea Comercială MECRO SYSTEM - S.R.L., cu sediul
  3. Data semnării contractului de lucrări: 28.12.2007.           în București, bd. Timișoara nr. 100P, sectorul 6, cu suma de
  4. Criteriul utilizat pentru atribuirea contractului de lucrări: prețul  6297,80 RON (fără T.V.A.).
cel mai scăzut.                                  9. Valoarea contractuală fără T.V.A.: 6297,80 RON.
  5. Numărul de oferte primite: 5 (cinci) oferte.
                                         10. Alte informații cu privire la atribuirea contractului le puteți
  6. Denumirea și adresa ofertantului câștigător: S.C. GEPRO -       solicita la Direcția Administrativă din cadrul Universității din
S.R.L., cu sediul în Ploiești, județul Prahova.                București, cu sediul în București, bd. Mihail Kogălniceanu nr. 36-46,
  7. Categoria produselor achiziționate: echipamente și           sectorul 5, telefon 021.307.73.70, fax 021.314.89.73,
dispozitive de protecție.                           albu.adrian@unibuc.ro.
  8. Prețul plătit: 93.772,20 lei, fără T.V.A.
  9. Data publicării anunțului de participare în SEAP: 8.11.2007.                                       Anexa
  10. Data publicării anunțului de participare în Monitorul Oficial al
României: 14.11.2007.                             Nr.                      Cod
  11. Data transmiterii anunțului de atribuire către MONITORUL           Denumire produs     Cantitate          Valoare
                                       crt.                      CPV
OFICIAL - R.A.: 24.01.2008.
                                       1   Electrovalvă selectoare    1    33253200-0     6297,80
   (9/69.176)                                   de coloane pentru HPLC
                                             Total valoare                    6297,80
  Societatea Națională a Lignitului Oltenia - S.A., Târgu Jiu, cod         (11/69.187)
unic de înregistrare 16306689, telefon 0725.531129; 0725531170,
fax 0253/22.20.15, telex 45318, a atribuit contractul de produse
care are ca obiect: achiziționare reductoare și piese de schimb, cod       1. Denumirea, codul fiscal, adresa, numărul de telefon, fax, ale
CPV 29140000-2.                                autorității contractante: Universitatea din București, cod fiscal
  1. Procedura aplicată pentru atribuirea contractului: negociere      4505502, din București, bd. Mihail Kogălniceanu nr. 36-46,
cu publicarea prealabilă a unui anunț de participare.             sectorul 5, telefon 021.307.73.70, fax 021.314.89.73,
  2. Data semnării contractului de furnizare: 11.01.2008;          adrian.albu@unibuc.ro.
15.01.2008: 23.01.2008.                              2. Procedura aplicată pentru atribuirea contractului de furnizare:
  3. Criteriul utilizat pentru atribuirea contractului: prețul cel mai   cerere de oferte, invitație de participare publicată în SEAP cu nr.
scăzut.                                    98453/8.11.2007.
  4. Numărul de oferte primite: 3.                       3. Tipul contractului de achiziție publică: contract de furnizare de
  5. Ofertanți câștigători sunt:                      produse cu valabilitate până la îndeplinirea condițiilor contractuale.
  - S.C. NEPTUN - S.A., cu sediul în Câmpina, str. Bobâlna nr.         4. Natura și cantitatea produselor furnizate, furnizorul și codul
57-63, județul Prahova, telefon/fax 0244/335651, 0244/370338.         CPV pentru produsele care sunt achiziționate (vezi anexa).
  Natura și cantitatea produselor: reductoare, cantitatea de 23         5. Data atribuirii contractului de furnizare: 22.11.2007.
buc, valoarea contractului fiind de 1.991.088 lei, fără T.V.A., franco      6. Criteriul de atribuire a contractului de furnizare: prețul cel mai
depozit achizitor;                              scăzut.
  - S.C. POPECI UTILAJ GREU - S.A., Craiova, cu sediul în            7. Numărul de oferte primite: 1.
Craiova, Str. Tehnicii nr. 1, județul Dolj, telefon/fax 0251/435100,       8. Denumirea și adresa ofertantului câștigător:
0251/435845.
                                         a. Societatea Comercială REDOX LAB SUPPLIES COM -
  Natura și cantitatea produselor: reductoare = 2 buc, și piese de
                                       S.R.L., cu sediul în București, str. Liviu Rebreanu nr. 9A, bl. 50A, et.
schimb = 23 buc., valoarea contractului fiind de 825.800 lei, fără
T.V.A., franco depozit achizitor.                       3, ap. 13, sectorul 3, cu suma de 8004,50 RON (fără T.V.A.).
  - S.C. GINARD COM - S.R.L., cu sediul în Târgu Jiu, Str. 22          9. Valoarea contractuală fără T.V.A.: 8004,50 RON.
Decembrie 1989 nr. 152, județul Gorj, telefon/fax 0253/216600,          10. Alte informații cu privire la atribuirea contractului le puteți
0253/216644.                                 solicita la Direcția Administrativă din cadrul Universității din
  Natura și cantitatea produselor: reductoare, cantitatea de 2       București, cu sediul în București, bd. Mihail Kogălniceanu nr. 36-46,
bucăți, valoarea contractului fiind de 185.000 lei, fără T.V.A., franco    sectorul 5, telefon 021.307.73.70, fax 021.314.89.73,
depozit achizitor.                              albu.adrian@unibuc.ro.
  4               MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA a VI-a, Nr. 79/28.I.2008
                                                                      Anexa

       Nr.
                       Denumire produs            Cantitate    Cod CPV        Valoare
       crt.

       1   Ethanol puriss., p.a., absolute                   2     24142220-9          190,62
          Tampon pH = 2,00±0,02 solid cu indicator,    5 x 1 plic
       2                                     1      24421130-1         191,49
          pentru 500 ml soluție
          Tampon pH = 6,00±0,02 solid cu indicator,    5 x 1 plic
       3                                     1      24421130-1         191,49
          pentru 500 ml soluție
          Tampon pH = 11,00±0,02 solid cu indicator,    5 x 1 plic
       4                                     1      24421130-1         191,49
          pentru 500 ml soluție
          Tampon pH = 7,40±0,02 solid cu indicator,    5 x 1 plic
       5                                     1      24421130-1         191,49
          pentru 500 ml soluție
       6   Soluție tampon pH = 7                        2      24421130-1         356,58
       7   α-ciclodextrina min. 98%                      2     24147000-6          525,98
       8   ß-ciclodextrina, hidrat                       3     24147000-6          263,04
       9   Tris-(hidroximetil)aminometan ultrapure grade, 99,9+%        1     24144100-6          108,50
       10   Hexan spectrophotometric grade, min. 95%              2      24141110-8         642,88
          Dimetilsulfoxid, ACS spectrophotometric grade, min.
       11                                     3     24350000-2          459,60
          99,9%
       12   1-butanol, spectrophotometric, grade, 99,5%             2     24142200-3          488,46
       13   Diclormetan SPECTRANAL, min. 99,8% (GC)               2     24141300-7          373,10
       14   Acetonitril for luminescence, min. 99,5% (GC)            3     24144400-9          328,02
       15   γ-ciclodextrina, hidrat                       1     24147000-6          959,60
       16   Albumina serică umană                        1     24147000-6          705,50
       17   Clorura de litiu 99,99+%                      1      4132120-5          388,92
       18   Fenoxatiina 97%                           1     24145000-2          217,87
       19   Tiantren 97%                            1     24145000-2          59,29
       20   Tioxantona                             1     24146200-1          170,75
       21   9-antracencarbonitril 97%                      1     24144400-9          109,19
       22   9,10-antracendicarbonitril 97%                   1     24144400-9          395,71
       23   1-cianonaftalina 98%                        1     24144400-9          81,54
       24   7-dietilamino-4-metilcumarina 99%                  1     24144100-6          126,11
       25   Benzonitril                             1     24144000-5          60,73
       26   Fenilhidrazina                           1     24144400-9          59,11
       27   Trifenilen, for fluorescence                    1     24141200-6          167,44
                    Total valoare                                      8004,5


    (12/69.319)


  1. Denumirea, codul fiscal, adresa, numărul de telefon, fax, ale     4. Natura și cantitatea produselor furnizate, furnizorul și codul
autorității contractante: Universitatea din București, cod fiscal     CPV pentru produsele care sunt achiziționate (vezi anexa).
4505502, din București, bd. Mihail Kogălniceanu nr. 36-46,          5. Data atribuirii contractului de furnizare: 4.12.2007.
sectorul 5, telefon 021.307.73.70, fax 021.314.89.73,             6. Criteriul de atribuire a contractului de furnizare: prețul cel mai
adrian.albu@unibuc.ro.                           scăzut.
  2. Procedura aplicată pentru atribuirea contractului de furnizare:    7. Numărul de oferte primite: 3.
cerere de oferte, invitație de participare publicată în SEAP cu nr.      8. Denumirea și adresa ofertantului câștigător:
102650/20.11.2007.                              a. Societatea Comercială VitriBioChem - S.R.L., cu sediul în
  3. Tipul contractului de achiziție publică: contract de furnizare de  București, bd. Constantin Brâncoveanu nr. 97, sectorul 4, cu suma
produse cu valabilitate până la îndeplinirea condițiilor contractuale.   de 3155,33 RON (fără T.V.A.), Lot 1+Lot 2.
                 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA a VI-a, Nr. 79/28.I.2008                        5

  b. Societatea Comercială Tunic Prod - S.R.L., cu sediul în         10. Alte informații cu privire la atribuirea contractului le puteți
București, Calea Călărașilor nr. 139, sectorul 3, cu suma de 995,00     solicita la Direcția Administrativă din cadrul Universității din
                                      București, cu sediul în București, bd. Mihail Kogălniceanu nr. 36-46,
RON (fără T.V.A.) Lot 3.
                                      sectorul 5, telefon 021.307.73.70, fax 021.314.89.73,
  9. Valoarea contractuală fără T.V.A.: 4150,33 RON.           albu.adrian@unibuc.ro.
                                                                       Anexa

      Nr.
                     Denumire produs               Cantitate    Cod CPV       Valoare
      crt.

          Lot 1
          Anticorpi secundari de iepure anti șoarece IgG1 (y1 lanț
       1                                     1 mg     24411200-0         1021,44
          greu specific) cuplați cu fluoresceina
          Anticorpi secundari de iepure anti șoarece IgG1 (y1 lanț
       2                                     1 mg     24411200-0         1058,68
          greu specific) cuplați cu Texas Red

          Total valoare Lot 1                                             2080,12

          Lot 2

       1   Tăvițe de cântărire de 41 mm; 1.000 bucăți/amb            1     25240000-5          132,81
       2   Tăvițe de cântărire de 89 mm; 500 bucăți/amb             2     25240000-5          269,04
       3   Tăvițe de cântărire de 140 mm; 250 bucăți/amb             2     25240000-5          230,66
       4   Cilindru gradat de 100 ml; 2 bucăți/amb                1     25240000-5          133,00
       5   Pâlnie 75 mm                             1     25240000-5            6,65

       6   Pâlnie 94 mm                             1     25240000-5            7,03

       7   Vase de cântărire de 50 ml                      6     26100000-9          265,62
       8   Vas de colorat lame histologice                    1     26100000-9            30,4
          Total valoare Lot 2                                             1075,21
          Lot 3
       1   Sirius Red (colorant histologic)                  100 g    24120000-1          270,00
       2   Acid picric                             500 g    24142000-1          640,00
       3   Clorura de potasiu                         500 g    24132120-5          27,00
       4   Clorura de sodiu                           1 kg    14400000-5          22,00
       5   Tiosulfat de sodiu                          1 kg    24133120-2          27,00
       6   Hidroxid de sodiu                          1 kg    24131520-2            9,00
          Total valoare Lot 3                                                995
          Total valoare Lot1+Lot2+Lot3                                        4150,33


   (13/69.189)


   1. Denumirea, codul fiscal, adresa, numărul de telefon, fax ale      4. Natura și cantitatea produselor furnizate, furnizorul și codul
autorității contractante: Universitatea din București, cod fiscal      CPV pentru produsele care sunt achiziționate (vezi anexa).
4505502, din București, bd. Mihail Kogălniceanu nr. 36-46,           5. Data atribuirii contractului de furnizare: 3.12.2007.
sectorul 5, telefon 021.307.73.70, fax 021.314.89.73,             6. Criteriul de atribuire a contractului de furnizare: prețul cel mai
adrian.albu@unibuc.ro.
                                      scăzut.
   2. Procedura aplicată pentru atribuirea contractului de furnizare:
                                        7. Numărul de oferte primite: 6.
licitație deschisă, anunț publicat în SEAP cu nr. 37628/29.10.2007
și în Monitorul Oficial al României, partea a VI-a, nr.            8. Denumirea și adresa ofertantului câștigător:
58356/30.10.2007.                               a. Societatea Comercială DACCHIM - S.R.L., cu sediul în
   3. Tipul contractului de achiziție publică: contract de furnizare de  București, str. Jean Steriadi nr. 12, sectorul 3, cu suma de 42.000
produse cu valabilitate până la îndeplinirea condițiilor contractuale.   RON (fără T.V.A.).
    6               MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA a VI-a, Nr. 79/28.I.2008
  9. Valoarea contractuală fără T.V.A.: 42.000 RON.            din București, cu sediul în București, bd. Mihail Kogălniceanu
  10. Alte informații cu privire la atribuirea contractului le      nr. 36-46, sectorul 5, telefon 021.307.73.70, fax 021.314.89.73,
puteți solicita la Direcția Administrativă din cadrul Universității    albu.adrian@unibuc.ro.
                                                                      - Anexa -

Nr.           Denumire                                                       Valoare
                              Furnizor           Cod CPV         UM     Cantitate
crt.           produs                                                       totală tip

1      Pompă de vid PC 3 - RZ8       S.C. DACCHIM - S.R.L.        29122450-9      bucăți    2          32400
2      Vacuumetru VAP 5-SET         S.C. DACCHIM - S.R.L.        33252300-4      bucăți    3          9600
                                                      Total     5 bucăți   42000 RON
      (14/69.190)


  1. Denumirea, codul fiscal, adresa, numărul de telefon, fax, ale     6. Criteriul de atribuire a contractului de furnizare: prețul cel mai
autorității contractante: Universitatea din București, cod fiscal     mic.
4505502, din București, bd. Mihail Kogălniceanu nr. 36-46,          7. Numărul de oferte primite: 5.
sectorul 5, telefon 021.307.73.70, fax 021.314.89.73,             8. Denumirea și adresa ofertantului câștigător:
adrian.albu@unibuc.ro.                            a. Societatea Comercială WATT DISTRIBUTOR - S.R.L., cu
  2. Procedura aplicată pentru atribuirea contractului de furnizare:   sediul în Craiova, Str. Libertății nr. 14, județul Dolj, cu suma de 1640
cerere de oferte, invitație de participare publicată în SEAP cu nr.    RON (fără T.V.A.).
99480/22.11.2007.                               9. Valoarea contractuală fără T.V.A.: 1640 RON.
  3. Tipul contractului de achiziție publică: contract de furnizare de   10. Alte informații cu privire la atribuirea contractului le puteți
produse cu valabilitate până la îndeplinirea condițiilor contractuale.   solicita la Direcția Administrativă din cadrul Universității din
  4. Natura și cantitatea produselor furnizate, furnizorul și codul   București, cu sediul în București, bd. Mihail Kogălniceanu nr. 36-46,
CPV pentru produsele care sunt achiziționate (vezi anexa).         sectorul 5, telefon 021.307.73.70, fax 021.314.89.73,
  5. Data atribuirii contractului de furnizare: 4.12.2007.        albu.adrian@unibuc.ro.
                                                                         Anexa

Nr. crt.              Denumire produs                    U.M.   Cantitate     Cod CPV         Preț

  1    Set micropipete și suport pipete: 0.5-10 μL, 10-100 μL, 100-1000 μL     set     1       26152300-1       1640
      (15/69.191)


  1. Denumirea, codul fiscal, adresa, numărul de telefon, fax, ale     6. Criteriul de atribuire a contractului de furnizare: prețul cel mai
autorității contractante: Universitatea din București, cod fiscal     scăzut.
4505502, din București, bd. Mihail Kogălniceanu nr. 36-46,          7. Numărul de oferte primite: 4.
sectorul 5, telefon 021.307.73.70, fax 021.314.89.73,             8. Denumirea și adresa ofertantului câștigător:
adrian.albu@unibuc.ro.                            a. Societatea Comercială EMSAR - S.R.L., cu sediul în
  2. Procedura aplicată pentru atribuirea contractului de furnizare:   București, str. Mihai Bravu nr. 42-62, sectorul 2, cu suma de
cerere de oferte, invitație de participare publicată în SEAP cu nr.    2173,69 RON (fără T.V.A.).
104428/25.11.2007.                              9. Valoarea contractuală fără T.V.A.: 2173,69 RON.
  3. Tipul contractului de achiziție publică: contract de furnizare de   10. Alte informații cu privire la atribuirea contractului le puteți
produse cu valabilitate până la îndeplinirea condițiilor contractuale.   solicita la Direcția Administrativă din cadrul Universității din
  4. Natura și cantitatea produselor furnizate, furnizorul și codul   București, cu sediul în București, bd. Mihail Kogălniceanu nr. 36-46,
CPV pentru produsele care sunt achiziționate (vezi anexa).         sectorul 5, telefon 021.307.73.70, fax 021.314.89.73,
  5. Data atribuirii contractului de furnizare: 12.12.2007.       albu.adrian@unibuc.ro.
                                                                         Anexa
Nr. crt.       Denumire produs         Dimensiuni      Cantitate         Cod CPV              Valoare
    1    Pipete gradate din sticlă     Cu volum de 5 ml         2        26152330-0             114,53
                         Cu volum de 10 ml        2        26152330-0             114,53
                         Cu volum de 25 ml        2        26152330-0             125,76
    2    Balon cotat            Cu volum de 25 ml        2        26152330-0             146,33
                         Cu volum de 50 ml        2        26152330-0             151,04
                         Cu volum de 100 ml        2        26152330-0             151,33
                         Cu volum de 250 ml        2        26152330-0             165,82
                         Cu volum de 500 ml        2        26152330-0             189,15
                         Cu volum de 1000 ml       2        26152330-0             237,32
    3    Biurete              Cu volum de 25 ml        2        26152330-0             258,98
                         Cu volum de 50 ml        2        26152330-0             258,98
    4    Cilindrii gradați         Cu volum de 50 ml        2        26152330-0             129,96
                         Cu volum de 100 ml        2        26152330-0             129,96
        Total valoare                                                      2173,69
      (16/69.192)
                MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA a VI-a, Nr. 79/28.I.2008                        7

  1. Denumirea, codul fiscal, adresa, numărul de telefon, fax, ale     6. Criteriul de atribuire a contractului de furnizare: prețul cel mai
autorității contractante: Universitatea din București, cod fiscal     scăzut.
4505502, din București, bd. Mihail Kogălniceanu nr. 36-46,          7. Numărul de oferte primite: 1.
sectorul 5, telefon 021.307.73.70, fax 021.314.89.73,             8. Denumirea și adresa ofertantului câștigător:
adrian.albu@unibuc.ro.                            a. Societatea Comercială TAXON SOLUTIONS - S.R.L., cu
  2. Procedura aplicată pentru atribuirea contractului de furnizare:   sediul în București, str. Maior Coravu nr. 57, sectorul 2, cu suma de
cerere de oferte, invitație de participare publicată în SEAP cu nr.    39908,00 RON (fără T.V.A.).
104429/25.11.2007.                              9. Valoarea contractuală fără T.V.A.: 39908,00 RON.
  3. Tipul contractului de achiziție publică: contract de furnizare de   10. Alte informații cu privire la atribuirea contractului le puteți
produse cu valabilitate până la îndeplinirea condițiilor contractuale.   solicita la Direcția Administrativă din cadrul Universității din
  4. Natura și cantitatea produselor furnizate, furnizorul și codul   București, cu sediul în București, bd. Mihail Kogălniceanu nr. 36-46,
CPV pentru produsele care sunt achiziționate (vezi anexa).         sectorul 5, telefon 021.307.73.70, fax 021.314.89.73,
  5. Data atribuirii contractului de furnizare: 14.12.2007.       albu.adrian@unibuc.ro.

                                                                       Anexa

Nr. crt.     Denumire produs                       Cantitate        Cod CPV           Valoare RON

 1     Kit genotipare umană folosind ADN degradat
      sau cu inhibitori de amplificare                    1         24421130-1          13680,00
 2     Soluție de stabilizare a ARN total                   2         24421130-1           2900,00
 3     Primeri specifici SSR (pentru loci microsatelitici)          8         24421130-1           1008,00
 4     Software dedicat pentru cuantificarea relativă a expresiei
      genice și crearea unei baze de date cu expresia a minimum
      10.000 gene pentru aparat Realtime PCR, pentru efectuarea
      studiilor de expresie genică                      1         30241200-2          22320,00
      Total valoare                                                     39908,00
   (17/69.193)


  1. Denumirea, codul fiscal, adresa, numărul de telefon, fax, ale      6. Criteriul de atribuire a contractului de furnizare: prețul cel mai
autorității contractante: Universitatea din București, cod fiscal     scăzut.
4505502, din București, bd. Mihail Kogălniceanu nr. 36-46,           7. Numărul de oferte primite: 1.
sectorul 5, telefon 021.307.73.70, fax 021.314.89.73,             8. Denumirea și adresa ofertantului câștigător:
adrian.albu@unibuc.ro.                             a. Societatea Comercială LECOM BIROTICA - S.R.L., cu sediul
  2. Procedura aplicată pentru atribuirea contractului de furnizare:   în București, str. Intrarea Gliei nr. 5, sectorul 1, cu suma de 2499,99
cerere de oferte, invitație de participare publicată în SEAP cu nr.    RON (fără T.V.A.).
100543/14.11.2007.                               9. Valoarea contractuală fără T.V.A.: 2499,99 RON.
  3. Tipul contractului de achiziție publică: contract de furnizare de    10. Alte informații cu privire la atribuirea contractului le puteți
produse cu valabilitate până la îndeplinirea condițiilor contractuale.   solicita la Direcția Administrativă din cadrul Universității din
  4. Natura și cantitatea produselor furnizate, furnizorul și codul   București, cu sediul în București, bd. Mihail Kogălniceanu nr. 36-46,
CPV pentru produsele care sunt achiziționate (vezi anexa).         sectorul 5, telefon 021.307.73.70, fax 021.314.89.73,
  5. Data atribuirii contractului de furnizare: 27.11.2007.       albu.adrian@unibuc.ro.

                                                                       Anexa

Nr. crt.     Denumire produs                       Cantitate        Cod CPV            Valoare

 1     Set accesorii pentru aparat de difracție raze X          1 set         33241000-1           2499,99
      Total valoare                                                      2499,99
   (18/69.194)


  1. Denumirea, codul fiscal, adresa, numărul de telefon, fax, ale     6. Criteriul de atribuire a contractului de furnizare: prețul cel mai
autorității contractante: Universitatea din București, cod fiscal     scăzut.
4505502, din București, bd. Mihail Kogălniceanu nr. 36-46,          7. Numărul de oferte primite: 1.
sectorul 5, telefon 021.307.73.70, fax 021.314.89.73,             8. Denumirea și adresa ofertantului câștigător:
adrian.albu@unibuc.ro.                            a. Societatea Comercială REDOX LAB SUPPLIES COM -
  2. Procedura aplicată pentru atribuirea contractului de furnizare:   S.R.L., cu sediul în București, str. Liviu Rebreanu nr. 9A, sectorul 3,
cerere de oferte, invitație de participare publicată în SEAP cu nr.    cu suma de 4784,68 RON (fără T.V.A.). LOT 1
100852/23.11.2007.                              9. Valoarea contractuală fără T.V.A.: 4784,68 RON.
  3. Tipul contractului de achiziție publică: contract de furnizare de   10. Alte informații cu privire la atribuirea contractului le puteți
produse cu valabilitate până la îndeplinirea condițiilor contractuale.   solicita la Direcția Administrativă din cadrul Universității din
  4. Natura și cantitatea produselor furnizate, furnizorul și codul   București, cu sediul în București, bd. Mihail Kogălniceanu nr. 36-46,
CPV pentru produsele care sunt achiziționate (vezi anexa).         sectorul 5, telefon 021.307.73.70, fax 021.314.89.73,
  5. Data atribuirii contractului de furnizare: 30.11.2007.       albu.adrian@unibuc.ro.
    8              MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA a VI-a, Nr. 79/28.I.2008
                                                                           Anexa

Nr. crt.        Denumire produs                       Cantitate       Cod CPV            Valoare
  1      Vaselină vid înalt (Apiezon H) 25 g                   2        23311000-0           1440,88
  2      Pastă siliconică 100 g                         1        24661120-2            167,19
  3      Pastă siliconică vid înalt 35 g                     2        24661120-2            121,64
  4      Echipament protecție camera albă combinezon               2        29860000-5            401,43
         cu glugă și protecție pantofi
  5      Foiță cu grosime 0,25 mm                        1         27724000-6            164,56
  6      Foiță cu grosime 0,5 mm                        1         27724000-6            209,18
  7      Pensetă cu vârful ascuțit 120 mm                    2         33169000-2            244,31
  8      Pensetă cu vârful ascuțit, arcuit 115 mm                2         33169000-2            329,81
  9      Cutii compartimentate suport probă                  100         25223100-1           1243,02
         (cu 4-10 compartimente)
  10      Cutii rotunde suport probă, 35 x 10 mm                500        25223100-1            462,66
         Total valoare                                                      4784,68
      (19/69.195)


  1. Denumirea, codul fiscal, adresa, numărul de telefon, fax, ale         6. Criteriul de atribuire a contractului de furnizare: prețul cel mai
autorității contractante: Universitatea din București, cod fiscal        scăzut.
4505502, din București, bd. Mihail Kogălniceanu nr. 36-46,              7. Numărul de oferte primite: 1.
sectorul 5, telefon 021.307.73.70, fax 021.314.89.73,                8. Denumirea și adresa ofertantului câștigător:
adrian.albu@unibuc.ro.                                a. Societatea Comercială MECRO SYSTEM - S.R.L., cu sediul
  2. Procedura aplicată pentru atribuirea contractului de furnizare:      în București, bd. Timișoara nr. 100P, sectorul 6, cu suma de 17514
cerere de oferte, invitație de participare publicată în SEAP cu nr.       RON (fără T.V.A.).
95894/1.11.2007.                                   9. Valoarea contractuală fără T.V.A.: 17514 RON.
  3. Tipul contractului de achiziție publică: contract de furnizare de       10. Alte informații cu privire la atribuirea contractului le puteți
produse cu valabilitate până la îndeplinirea condițiilor contractuale.      solicita la Direcția Administrativă din cadrul Universității din
  4. Natura și cantitatea produselor furnizate, furnizorul și codul      București, cu sediul în București, bd. Mihail Kogălniceanu nr. 36-46,
CPV pentru produsele care sunt achiziționate (vezi anexa).            sectorul 5, telefon 021.307.73.70, fax 021.314.89.73,
  5. Data atribuirii contractului de furnizare: 21.11.2007.          albu.adrian@unibuc.ro.
                                                                           Anexa

Nr. crt.        Denumire produs                       Cantitate        Cod CPV            Valoare
  1      Detector spectroscopic cu semiconductori,                1        33241600-7           17514
         pentru raxe X, răcit prin efect Peltier, cu electronica anexa
         Total valoare                                                      17514
     (20/69.196)


   1. Denumirea, codul fiscal, adresa, numărul de telefon, fax, ale        6. Criteriul de atribuire a contractului de furnizare: prețul cel mai
autorității contractante: Universitatea din București, cod fiscal        scăzut.
4505502, din București, bd. Mihail Kogălniceanu nr. 36-46,             7. Numărul de oferte primite: 2.
sectorul 5, telefon 021.307.73.70, fax 021.314.89.73,                8. Denumirea și adresa ofertantului câștigător:
adrian.albu@unibuc.ro.                               a. Societatea Comercială OF SYSTEMS - S.R.L., cu sediul în
   2. Procedura aplicată pentru atribuirea contractului de furnizare:     București, str. Aleea Serbanescu nr. 25, sectorul 1, cu suma de
licitație deschisă, anunț publicat în SEAP cu nr. 36291/17.10.2007
                                         218517 RON (fără T.V.A.).
și în Monitorul Oficial al României, Partea a VI-a nr.
56440/18.10.2007.                                  9. Valoarea contractuală fără T.V.A.: 218517 RON.
   3. Tipul contractului de achiziție publică: contract de furnizare de      10. Alte informații cu privire la atribuirea contractului le puteți
produse cu valabilitate până la îndeplinirea condițiilor contractuale.      solicita la Direcția Administrativă din cadrul Universității din
   4. Natura și cantitatea produselor furnizate, furnizorul și codul      București, cu sediul în București, bd. Mihail Kogălniceanu nr. 36-46,
CPV pentru produsele care sunt achiziționate (vezi anexa).            sectorul 5, telefon 021.307.73.70, fax 021.314.89.73,
   5. Data atribuirii contractului de furnizare: 30.11.2007.          albu.adrian@unibuc.ro.
                                                                        - Anexa -

Nr.          Denumire                                                          Valoare
                              Furnizor             Cod CPV       UM     Cantitate
crt.          produs                                                          totală tip

1      Echipament de analiză        S.C. OF SYSTEMS - S.R.L.        45214620-2       buc        1       218517
       termodiferențială
                                                        Total     1 buc    218517 RON

     (21/69.197)
                MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA a VI-a, Nr. 79/28.I.2008                          9

   1. Denumirea, codul fiscal, adresa, numărul de telefon, fax, ale      7. Numărul de oferte primite: 7.
autorității contractante: Universitatea din București, cod fiscal        8. Denumirea și adresa ofertanților câștigători:
4505502, din București, bd. Mihail Kogălniceanu nr. 36-46,            a. Societatea Comercială Chrome Computers - S.R.L., cu sediul
sectorul 5, telefon 021.307.73.70, fax 021.314.89.73,            în București, str. Calea Călărași nr. 323, sectorul 3 pentru loturile 1
adrian.albu@unibuc.ro.                            și 2, cu suma de 36697,75 RON (fără T.V.A.).
   2. Procedura aplicată pentru atribuirea contractului de furnizare:     b. Societatea Comercială Power Net Consulting - S.R.L., cu
licitație deschisă, anunț publicat în SEAP cu nr. 6062/20.03.2007 și     sediul în București, Bd. Constructorilor nr. 22, sectorul 6, pentru
în Monitorul Oficial al României, partea a VI-a nr.             lotul 3 cu suma de 618.35 RON (fără T.V.A.).
21923/20.03.2007.                                c. Societatea Comercială Sama Bit - S.R.L., cu sediul în
   3. Tipul contractului de achiziție publică: contract de furnizare de  București, str. Maica Domnului nr. 44A, sectorul 2, pentru loturile 5,
produse cu valabilitate până la îndeplinirea condițiilor contractuale.    6 și 8 cu suma de 80331.88 RON (fără T.V.A.).
                                         9. Valoarea contractuală fără T.V.A.: 117647.98 RON.
   4. Natura și cantitatea produselor furnizate, furnizorul și codul
                                         10. Alte informații cu privire la atribuirea contractului le puteți
CPV pentru produsele care sunt achiziționate (vezi anexa).
                                       solicita la Direcția Administrativă din cadrul Universității din
   5. Data atribuirii contractului de furnizare: 23.05.2007.        București, cu sediul în București, bd. Mihail Kogălniceanu nr. 36-46,
   6. Criteriul de atribuire a contractului de furnizare: prețul cel mai  sectorul 5, telefon 021.307.73.70, fax 021.314.89.73,
scăzut.                                   albu.adrian@unibuc.ro.

                                                                        - Anexa -

     Nr. lot      Denumire produs          Furnizor       Cod CPV       Cantitate     Valoare totală tip

           Memorie DDRAM 512 Mb,
                                         30211200-3        25         94.10
               400 MHz
           Memorie DDRAM 1024 Mb,
                                         30211200-3        45         188.20
               400 MHz
                HDD IDE                      30211200-3        20         189,76
                               Chrome
     Lot 1
             DVD-RW DL extern          Computers      30211200-3        5         166.67
             DVD-RW DL intern                    30211200-3        10         92.79
             Hdd extern 250 GB                    30211200-3        40         243.35
             Hdd extern 500 GB                    30211200-3        5         496.63
              Flash USB 2Gb                     30233100-2        90         62.73
     Lot 2                     Chrome Computers
              Flash USB 4GB                     30233100-2        20         122.85
             Placa de rețea (UTP)        Power Net      32422000-7        10         10.217
     Lot 3
            Placa de rețea wireless       Consulting      32422000-7        10         51.618
                Tastatura                     30233211-3        70           -

     Lot 4        Mouse optic          Nu s-a ofertat    30232120-1        70           -
           Tastatura wirless + mouse
                                         30233211-3        20           -
                wireless
               UPS 500 VA                     31154000-0        25         287.14
     Lot 5        UPS 1000 VA           Sama Bit      31154000-0        15         751.23
               UPS 3000 VA                     31154000-0        1         3539.13
              Switch 24 porturi                   32422000-7        5         193.65
     Lot 6       Switch 16 porturi         Sama Bit      32422000-7        5         230.38
             Switch 24 porturi rack                  32422000-7        10         854.73
                Boxe 2.1                     30231220-5        10           -
     Lot 7                       Nu s-a ofertat
                Boxe 2.0                     30231220-5        50           -
              Monitor LCD 17”                    33195100-4        45         514.18
     Lot 8                        Sama Bit
              Monitor LCD 19”                    33195100-4        35         701.15
                               Total                          117647.98   (22/69.198)
  10              MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA a VI-a, Nr. 79/28.I.2008
  1. Institutul Național de Fizică și Inginerie Nucleară „Horia        3. Contractul de furnizare: achiziție costum vătuit cu glugă
Hulubei”, cu sediul în comuna Măgurele, Str. Atomiștilor nr. 407,      detașabilă.
județul Ilfov.
  2. Procedura de atribuire aplicată: licitație deschisă.            Cod CPV               Denumire
  3. Contractul de lucrare: Echipament de calcul și comunicații.       18112000-7     Îmbrăcăminte profesională
  4. Data atribuirii contractului: 7.12.2007.
  5. Criteriul de atribuire a contractului de furnizare: oferta cea      Cantitatea de produse care trebuie furnizată: 377 buc.
mai avantajoasă din punct de vedere economic.                  4. Data atribuirii contractului de achiziție publică: 4.12.2007.
  6. Număr de oferte primite: 2.                        5. Criteriul de atribuire a contractelor de achiziție publică: prețul
  7. Denumirea și adresa ofertantului câștigător: S.C. AVAL NET -     cel mai scăzut.
S.R.L., București, Str. Dristorului nr. 96.                   6. Numărul de oferte primite: o ofertă.
  8. Prețul plătit: 352.691 lei.                        7. Denumirea și adresa ofertantului/ofertanților
  9. Data publicării anunțului de participare: 30.10.2007.         câștigător/câștigători: Societatea Comercială NIMAR - S.R.L.,
                                      Reghin, Str. Gării nr. 78A, județul Mureș, cod poștal 545300.
   (23/69.200)                                8. Prețul sau gama prețurilor plătite: 35.815,00 lei.
                                        9. Valoarea ofertei celei mai ridicate și a ofertei celei mai
  1. Institutul Național de Fizică și Inginerie Nucelară Horia       scăzute luate în considerare în vederea atribuirii contractului de
Hulubei, cu sediul în comuna Măgurele, Str. Atomiștilor nr. 407,      achiziții publice: 35.815,00 lei/35.815,00 lei.
județul Ilfov.                                 10. Dacă este cazul, valoarea și partea din contract care
  2. Procedura de atribuire aplicată: licitație deschisă.         urmează să fie subcontractată: nu este cazul.
  3. Contractul de lucrare: sisteme informatice pentru GRID.          11. Data publicării anunțului de participare: nr. SEAP
  4. Data atribuirii contractului: 7.12.2007.               35269/5.10.2007.
  5. Criteriul de atribuire a contractului de furnizare: oferta cea      12. Data transmiterii spre publicare a anunțului de atribuire în
mai avantajoasă din punct de vedere economic.                vederea publicării în Monitorul Oficial al României, Partea a VI-a:
                                      24.01.2008
  6. Număr de oferte primite: 3.
  7. Denumirea și adresa ofertantului câștigător: Societatea          (26/69.206)
Comercială MASTERY ELECTRONICS - S.R.L., București, str. Lt.
Scarlat Mareș nr. 2A; Societatea Comercială PRO SYS - S.R.L.,
București, str. Pache Protopopescu nr. 108..                  1. Denumirea autorității contractante: S.N.G.N. ROMGAZ -
  8. Prețul plătit: 225.412,46 lei.                    S.A., Sucursala Târgu Mureș, cod unic de înregistrare 14116995,
  9. Data publicării anunțului de participare: 30.10.2007.         cod de înregistrare fiscală în scopuri de TVA RO14056826.
                                        2. Procedura aplicată pentru atribuirea contractului de achiziție
   (24/69.201)                              de produse: licitație deschisă.
                                        3. Contract de furnizare: piese de schimb compresor aer - CPV
  1. Denumirea și adresa autorității contractante:             29124330-6.
  Autoritatea contractantă: Societatea Comercială F.D.E.E.           4. Data atribuirii contractului de achiziție publică: 17.01.2008 și
ELECTRICA DISTRIBUTIE MUNTENIA NORD, cu sediul în              22.01.2008.
Ploiești, str. Mărășești nr. 44, nr. telefon/fax 0244/405001,          5. Criteriul care a fost utilizat pentru atribuirea contractului de
0244/405004, e-mail: office@electricamnord.ro.               furnizare: prețul cel mai scăzut.
  2. Procedura de atribuire aplicată: licitație deschisă.           6. Numărul de oferte primite: 2 (două).
  3. Contractul de furnizare: Achiziție de costum din țesătură         7. Denumirea și adresa ofertantului câștigător: Societatea
termorezistentă.                              Comercială PRIMEX MURES - S.R.L., Târgu Mureș, Str.
                                      Călărașilor nr. 89, județul Mureș, S.C. Matrița S.A., Odorheiu
   Cod CPV               Denumire             Secuiesc, str. N. Bălcescu nr. 5, județul Harghita.
                                        8. Prețul contractului:
  18131000-6     Îmbrăcăminte de protecție și de securitate
                                        8.1. - 55.400 lei, fără TVA;
  Cantitatea de produse care trebuie furnizată: 211 buc.           8.2. - 111.492 lei, fără TVA.
  4. Data atribuirii contractului de achiziție publică: 4.12.2007.      9. Valoarea ofertei celei mai ridicate și a ofertei celei mai
  5. Criteriul de atribuire a contractelor de achiziție publică: prețul  scăzute luate în considerare în vederea atribuirii contractului:
cel mai scăzut.                               213.578/55.400 lei.
  6. Numărul de oferte primite: 3 oferte.                   10. Valoarea și partea din contractul de furnizare de produse
  7. Denumirea și adresa ofertantului/ofertanților            care urmează să fie subcontractată: nu este cazul.
câştigător/câștigători: Societatea Comercială NIMAR - S.R.L.,          11. Data publicării în SEAP a anunțului de participaer:
Reghin, Str. Gării nr. 78A, județul Mureș, cod poștal 545300.        24.10.2007.
  8. Prețul sau gama prețurilor plătite: 126.389,00 lei.           12. Denumirea și adresa organului competent de rezolvare a
  9. Valoarea ofertei celei mai ridicate și a ofertei celei mai      contestațiilor: Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor,
scăzute luate în considerare în vederea atribuirii contractului de     București, str. Stravopoleos nr. 6, sectorul 3, cod poștal 030084,
achiziții publice: 147.700,00 lei/126.389,00 lei.              telefon 021/3104641, fax 021/3104642, office@cnsc.ro.
  10. Dacă este cazul, valoarea și partea din contract care          Termenul limită de depunere a contestațiilor este de 5 zile de la
urmează să fie subcontractată: nu este cazul.                data luării la cunoștință de către contestator a actului autorității
  11. Data publicării anunțului de participare: nr. SEAP         contractante pe care îl consideră nelegal.
35585/9.10.2007.                                13. Data transmiterii anunțului de atribuire către MONITORUL
  12. Data transmiterii spre publicare a anunțului de atribuire în    OFICIAL: 24.01.2008.
vederea publicării în Monitorul Oficial al României, Partea a VI-a:       (27/69.207)
24.01.2008.
   (25/69.203)
                                        1. Denumire: Universitatea de Medicină și Farmacie Victor
                                      Babeș Timișoara, adresa: Timișoara, piața Eftimie Murgu nr. 2, cod
  1. Denumirea și adresa autorității contractante:             poștal 300041, cod unic de înregistrare 4269215, persoană de
  Autoritatea contractantă: Societatea Comercială F.D.E.E.         contact: ing. Sever Sbârnă, telefon 0256/221554, fax 0256/221554,
ELECTRICA DISTRIBUTIE MUNTENIA NORD, cu sediul în              e-mail: achizitii@umft.ro, adresa de internet: www.umft.ro.
Ploiești, str. Mărășești nr. 44, nr. telefon/fax 0244/405001,         2. Procedura de atribuire aplicată: cerere de oferte.
0244/405004, e-mail: office@electricamnord.ro.                 3. Contract de furnizare: microscop operator pentru instruire în
  2. Procedura de atribuire aplicată: licitație deschisă.         microchirurgie; nr. contract: 179-017.
                MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA a VI-a, Nr. 79/28.I.2008                         11

  Microscop operator pentru instruire în microchirurgie - 1 bucată;      1. Denumirea și adresa autorității contractante: Universitatea de
cod CPV 33261110-1 - microscoape electronice cu scanare.          Medicină și Farmacie Carol Davila, codul fiscal 4192910, București,
  4. Data atribuirii contractului: 11.12.2007.              str. Dionisie Lupu nr. 37, sectorul 2, cod poștal 020021, telefon/fax
  5. Criteriul de atribuire a contractului: prețul cel mai scăzut.    021/3180736, 3180743-49, interior 240.
  6. Numărul de oferte primite: 1.                      2. Procedura de atribuire aplicată: negociere fără publicarea
  7. Denumirea și adresa ofertantului câștigător: Societatea       prelabilă a unui anunț de participare, conform art. 122, lit. e din
Comercială CARL ZEISS INSTRUMENTS - S.R.L., București, str.        Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 34/2006.
Dr. Lister nr. 24, sectorul 5, cod poștal 050543.
  8. Prețul contractului: 42.016,80 RON.                   3. Contractul de furnizare: natura și cantitatea produselor
  9. Invitația de participare: nr. 99.587 din data de 12.11.2007.    furnizate, cod CPV: achiziție produse.
                                        a) Sofware Echo Stress - o bucată, cod CPV 30243000-4.
   (28/69.208)                                b) Imprimantă video digitală - o bucată, cod CPV 30233213-9.
                                        4. Data atribuirii contractului de achiziție publică: 18.12.2007.
  1. Institutul Național de Fizică și Inginerie Nucleară Horia         5. Criteriul de atribuire a contractului de achiziție publică: prețul
Hulubei, cu sediul în comuna Măgurele, Str. Atomiștilor nr. 407,      cel mai scăzut.
județul Ilfov.                                 6. Numărul de oferte primite: 1.
  2. Procedura de atribuire aplicată: licitație deschisă.           7. Denumirea și adresa ofertantului: Societatea Comercială
  3. Contractul de lucrare: spectrometru de absorbție atomică.      MEDIST - S.A., București, str. Caraiman nr. 65, sectorul 1, telefon
  4. Data atribuirii contractului: 6.12.2007.               021/4115770.
  5. Criteriul de atribuire a contractului de furnizare: oferta cea      8. Prețul: 20.555 RON fără TVA, 24.460,45 RON cu TVA.
mai avantajoasă din punct de vedere economic.                  9. Data publicării anunțului de participare: -.
  6. Număr de oferte primite: 2.
  7. Denumirea și adresa ofertantului câștigător: S.C. Analytik        (32/69.222)
Jena Romania, București, str. Av. Vasile Fuica nr. 26.
  8. Prețul plătit: 60.176,22 lei.
  9. Data publicării anunțului de participare: 19.10.2007.           1. Autoritatea contractantă: Regia Autonomă de Transport
   (29/69.218)                              Timișoara, cod fiscal RO2490570, Timișoara, bd. Take Ionescu nr.
                                      56, 300124; telefon 0256/277700, 277736, telefon/fax
                                      0256/277793.
  1. Autoritatea contractantă: Societatea Comercială ENEL           2. Procedura aplicată pentru atribuirea contractului de furnizare:
Distribuție BANAT - S.A., cod unic de înregistrare 14490379,        licitație deschisă.
Timișoara, str. Pestalozzi nr. 3-5, telefon 0256/405999, fax          3. Natura produselor furnizare, codul CPV:
0256/436441, anunță atribuirea contractului L1672/2007 -            - sistem de telecomandă pentru substațiile de redresare și
modernizare echipamente în PT-uri Timișoara.                monitorizarea consumurilor de energie electrică din substațiile de
  2. Procedura aplicată: licitație publică deschisă.           redresare, cod CVP 332200000-8.
  3. Natura și dimensiunile contractului: Demont echipamente în 4       4. Data atribuirii contractului de furnizare: 7.01.2008.
PT zidite de 10/0,4 kv, procurarea și montarea 17 celule modulare
de 20 kv, 400 A, 5 tablouri de jt, 2 module de iluminat, refacerea       5. Criteriul de atribuire a contractului de furnizare: prețul cel mai
prizelor de pământ și a instalațiilor electrice interioare,, amenajări   scăzut.
constructive la clădirile posturilor (zugrăveli, tencuieli, trotuare,      6. Numărul de oferte primite: 3 (trei).
tâmplării, canale de cabluri, hidroizolații, pardoseli, vopsitorii).      7. Denumirea și adresa ofertantului câștigător:
Procurarea și montarea unui post de tranformare în anvelopă de         - Societatea Comercială ADREM INVEST - S.R.L., București,
beton, echipat cu trafo de 20/10/0,4 kv, 400 kva, 3 celule linie, o    str. Smaranda Brăescu nr. 40A, sectorul 1.
celulă trafo, tablou de 0,4 kv, modul de alimentare iluminat public.      8. Prețul contractului: 294.998,96 lei, respectiv: 87.750,30 euro.
  4. Data semnării contractului: 26.10.2007.                 9. Data publicării anunțului de participare în Monitorul Oficial al
  5. Criteriul utilizat pentru atribuirea contractelor: prețul cel mai  României: 23.10.2007.
scăzut cu respectarea tuturor cerințelor din documentația de
atribuire.                                   10. Data transmiterii anunțului de atribuire către MONITORUL
  6. Numărul firmelor care au cumpărat documentația de          OFICIAL: 24.01.2008
atribuire: 7 (șapte).                              (33/69.224)
  7. Numărul ofertelor primite: 4 (patru).
  8. Denumirea și adresa ofertantului câștigător: Societatea
Comercială CONFORT - S.A., str. E. Baader nr. 11, telefon            1. Denumirea și adresa autorității contractante: Institutul de
0256/434575, fax 0256/434060.
  9. Valoare contract: 563.717,23 lei.                  Igienă și Sănătate Publică Veterinară, având sediul în București,
  10. Valoare din contract subcontractată: -.              str. Câmpul Moșilor nr. 5, cod fiscal 4203644, cont de Trezorerie
  11. Data publicării anunțului de participare: 31356/6.09.2007 în    RO10TREZ7025009XXX000242 deschis la Trezoreria sectorului 2.
SEAP și în Monitorul Oficial al României nr. 706/26.09.2007.          2. Procedura de atribuire aplicată: licitație deschisă.
  12. Data transmiterii anunțului de atribuire: 23.01.2008.          3. Contract de furnizare produse: reactivi de laborator cod CPV
                                      - 24496500-2
   (30/69.219)
                                        Societatea Comercială TUNIC PROD - S.R.L. - (14 produse);
                                        - Asociații: Societatea Comercială EMSAR - S.R.L. pe de altă
  1. Institutul Național de Fizică și Inginerie Nucleară Horia      parte Societatea Comercială BIO AQUA - S.R.L. - 99 produse;
Hulubei, cu sediul în comuna Măgurele, Str. Atomiștilor nr. 407,        - Societatea Comercială NOVACHIM TRADING - S.R.L. - 70
județul Ilfov.                               produse.
  2. Procedura de atribuire aplicată: licitație deschisă.           4. Data atribuirii contractului de achiziție publică: 17.12.2007.
  3. Contractul de lucrare: servere, sursă neîntreruptibilă (UPS).      5. Criteriu utilizat pentru atribuirea contractului de furnizare:
  4. Data atribuirii contractului: 10.12.2007.              prețul cel mai scăzut.
  5. Criteriul de atribuire a contractului de furnizare: oferta cea      6. Numărul de oferte primite: 6 oferte.
mai avantajoasă din punct de vedere economic.
  6. Numărul de oferte primite: 2.                      7. Denumirea și adresa ofertanților câștigători:
  7. Denumire și adresă ofertant câștigător: Societatea            - Societatea Comercială TUNIC PROD - S.R.L. având sediul în
Comercială CHROMA COMPUTERS, București, calea Crângași           București, Str. Călărașilor nr. 139, sectorul 3;
nr. 323.                                    - asociații Societatea Comercială EMSAR - S.R.L., cu sediul în
  8. Prețul plătit: 76.143. lei.                     București, șos. Mihai Bravu nr. 42-62, bl. P8, sc. 2, ap. 47, sectorul
  9. Data publicării anunțului de participare: 31.10.2007.        2, telefon/0216425194, 0212521966, pe de altă parte Societatea
   (31/69.221)                              Comercială BIO AQUA - S.R.L., cu sediul în Târgu Mureș, Str.
                                      Măgurei nr. 38, județul Mureș, telefon/fax 0365421786,
                                      0365814199;
  12             MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA a VI-a, Nr. 79/28.I.2008
  - Societatea Comercială NOVACHIM TRADING - S.R.L., cu           3. Data semnării contractului de produse: 30.11.2007.
sediul în București, str. D. Bolintineanu nr. 2, sectorul 3, telefon      4. Contract de furnizare: computere - 20 bucăți, cod CPV
021/2303422.                               30231100-8.
  8. Prețul sau gama prețurilor plătite:                   5. Criteriul utilizat pentru atribuirea contractului de furnizare:
  - Societatea Comercială TUNIC PROD - S.R.L., valoarea         prețul cel mai scăzut.
contractului este de 7.042,00 lei exclusiv TVA;                6. Număr de oferte primite: 5.
  - asociații Societatea Comercială EMSAR - S.R.L. și Societatea       7. Denumirea (numele) și adresa ofertanților câștigători:
Comercială BIO AQUA - S.R.L., valoarea contractului este de        Societatea Comercială CHROME COMPUTERS - S.R.L.,
46.911,36 lei exclusiv TVA;                        București, Calea Călărașilor nr. 323, sectorul 3.
  - Societatea Comercială NOVACHIM TRADING - S.R.L.             8. Prețul plătit: 49.748,44 (41.805,41 fără T.V.A.).
valoarea contractului este de 12.278,78 lei exclusiv TVA.           9. Data publicării în S.E.A.P.: 18.10. 2007.
  9. Data publicării anunțului de participare în Monitorul Oficial al    10. Data transmiterii anunțului de atribuire spre publicare în
României: Partea a VI-a nr. 59289/6.11.2007.               Monitorul Oficial al României: 24.01.2008.
  10. Data publicării anunțului de participare în SEAP: 5.11.2007.      11. Organism competent pentru căile de atac: Consiliul Național
  11. Data publicării anunțului de atribuire în SEAP: 23.01.2008.    de Soluționare a Contestațiilor, București, str. Stavropoleos nr. 6,
  12. Data transmiterii anunțului de atribuire către MONITORUL     sectorul 3, cod poștal 030084, telefon 3104641, fax 3104642,
OFICIAL R.A.: 24.01.2008.                         office@cnsc.ro.
   (34/69.225)                                (37/69.228)

   1. Denumirea și adresa autorității contractante: Institutul de      Autoritatea Națională pentru Protecția Drepturilor Copilului, cu
Igienă și Sănătate Publică Veterinară, având sediul în București,     sediul în București, bd. Gen. Ghe. Magheru nr. 7, sectorul 1, cod
str. Câmpul Moșilor nr. 5, cod fiscal 4203644, cont de Trezorerie     poștal 010322, face public anunțul de atribuire al contractului de
RO10TREZ7025009XXX000242 deschis la Trezoreria sectorului 2.       achiziție publică de produse imprimantă laser - 5 bucăți.
   2. Procedura de atribuire aplicată: cerere de ofertă.           Datele achiziției publice sunt următoarele:
   3. Contract de furnizare produse: piese de schimb HPCL, cod        1. Autoritatea contractantă: Autoritatea Națională pentru
CPV 31670000-3                              Protecția Drepturilor Copilului, cu sediul în București, bd. Gen. Ghe.
   - Societatea Comercială AGILROM SCIENTIFIC - S.R.L. - piese     Magheru nr. 7, sectorul 1, cod poștal 010322, cod fiscal 13702856,
de schimb pentru HPLC.                          telefon 3100789, fax 3127474.
   4. Data atribuirii contractului de achiziție publică: 13.12.2007.     2. Procedura aplicată pentru atribuirea contractului de achiziție
   5. Criteriu utilizat pentru atribuirea contractului de furnizare:  publică de produse: cererea de ofertă.
prețul cel mai scăzut.                             3. Data semnării contractului de produse: 23.11.2007.
   6. Numărul de oferte primite: o ofertă.                  4. Contract de furnizare: imprimantă laser - 5 bucăți, cod CPV
   7. Denumirea și adresa ofertanților câștigători:           30233231-9.
   - Societatea Comercială AGILROM SCIENTIFIC - S.R.L., având        5. Criteriul utilizat pentru atribuirea contractului de furnizare:
sediul în Voluntari, șos Pipera Tunari nr. 1H, complex Vile Class,    prețul cel mai scăzut.
Vila P03, telefon 2691277, fax 2691299.                    6. Număr de oferte primite: 3.
   8. Prețul sau gama prețurilor plătite: valoarea totală a         7. Denumirea (numele) și adresa ofertanților câștigători:
contractului este de 65.460,37 lei exclusiv TVA.;             Societatea Comercială AGER BUSSINESS TECH - S.A., București,
   9. Data publicării anunțului de participare: 22.11.2007       str. Fabrica de Chibrituri nr. 10, sectorul 5.
   10. Data publicării anunțului de atribuire în SEAP: 23.01.2008.      8. Prețul plătit: 12.050,76 (10.126,69 fără T.V.A.).
   11. Data transmiterii anunțului de atribuire către MONITORUL       9. Data publicării în S.E.A.P.: 18.10. 2007.
OFICIAL: 24.01.2008.                              10. Data transmiterii anunțului de atribuire spre publicare în
   (35/69.227)                             Monitorul Oficial al României: 24.01.2008.
                                        11. Organism competent pentru căile de atac: Consiliul Național
                                     de Soluționare a Contestațiilor, București, str. Stavropoleos nr. 6,
  1. Institutul Național de Fizică și Inginerie Nucleară Horia     sectorul 3, cod poștal 030084, telefon 3104641, fax 3104642,
Hulubei, cu sediul în comuna Măgurele, Str. Atomiștilor nr. 407,     office@cnsc.ro.
județul Ilfov.                                 (38/69.230)
  2. Procedura de atribuire aplicată: licitație deschisă.
  3. Contractul de lucrare: generator de curent diesel pentru
situații de urgență.                              Autoritatea Națională pentru Protecția Drepturilor Copilului, cu
  4. Data atribuirii contractului: 16.12.2007.             sediul în București, bd. Gen. Ghe. Magheru nr. 7, sectorul 1, cod
  5. Criteriul de atribuire a contractului de furnizare: oferta cea   poștal 010322, face public anunțul de atribuire al contractului de
mai avantajoasă din punct de vedere economic.               achiziție publică de produse copiator - 1 buc.
  6. Număr de oferte primite: 3.                       Datele achiziției publice sunt următoarele:
  7. Denumire și adresă ofertant câștigător: Societatea           1. Autoritatea contractantă: Autoritatea Națională pentru
Comercială MARGEX EQUIPEMENT - S.R.L., Baia Mare, Bd. Unirii       Protecția Drepturilor Copilului, cu sediul în București, bd. Gen. Ghe.
nr. 13A.                                 Magheru nr. 7, sectorul 1, cod poștal 010322, cod fiscal 13702856,
  8. Prețul plătit: 257.665,10 lei;                   telefon 3100789, fax 3127474.
  9. Data publicării anunțului de participare: 29.10.2007.          2. Procedura aplicată pentru atribuirea contractului de achiziție
   (36/69.226)                             publică de produse: cererea de ofertă.
                                        3. Data semnării contractului de produse: 14.12.2007.
                                        4. Contract de furnizare: copiator - o bucată, cod CPV
  Autoritatea Națională pentru Protecția Drepturilor Copilului, cu   30121400-7.
sediul în București, bd. Gen. Ghe. Magheru nr. 7, sectorul 1, cod       5. Criteriul utilizat pentru atribuirea contractului de furnizare:
poștal 010322, face public anunțul de atribuire al contractului de    prețul cel mai scăzut.
achiziție publică de produse computere - 20 bucăți.              6. Număr de oferte primite: 2.
  Datele achiziției publice sunt următoarele:                7. Denumirea (numele) și adresa ofertanților câștigători:
  1. Autoritatea contractantă: Autoritatea Națională pentru       Societatea Comercială SCOP COMPUTERS - S.R.L., București,
Protecția Drepturilor Copilului, cu sediul în București, bd. Gen. Ghe.  str. Barbu Văcărescu nr. 162, sectorul 2.
Magheru nr. 7, sectorul 1, cod poștal 010322, cod fiscal 13702856,       8. Prețul plătit: 38.327,08 (32.207,63 fără T.V.A.).
telefon 3100789, fax 3127474.                         9. Data publicării în S.E.A.P.: 22.10. 2007.
  2. Procedura aplicată pentru atribuirea contractului de achiziție     10. Data transmiterii anunțului de atribuire spre publicare în
publică de produse: cererea de ofertă.                  Monitorul Oficial al României: 24.01.2008.
                MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA a VI-a, Nr. 79/28.I.2008                         13

   11. Organism competent pentru căile de atac: Consiliul Național       12. Data transmiterii spre publicare a anunțului de atribuire:
de Soluționare a Contestațiilor, București, str. Stavropoleos nr. 6,     24.01.2008.
sectorul 3, cod poștal 030084, telefon 3104641, fax 3104642,           13. Organismul competent de rezolvare a contestațiilor:
office@cnsc.ro.                               Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor, cu sediul în
   (39/69.231)                               București, str. Stavropoleos nr. 6, sectorul 3, cod poștal 030084, tel.
                                       021/3104641, fax 021/3104642, adresă internet: www.cnsc.ro.
                                       Termenul de depunere a contestației este de cel mult 5 zile de la
   1. Denumirea și adresa autorității contractante: Penitenciarul     data luării la cunoștință de către contestator despre actul pe care
București Jilava, cu sediul în comuna Jilava, Str. Sabarului nr. 1,     acesta îl consideră nelegal.
județul Ilfov, telefon 457.01.81, fax 457.01.64.                 Pentru informații: D.G.A.S.P.C. Mureș, Biroul achiziții publice,
   2. Procedura de atribuire aplicată: licitație deschisă.         telefon 0265/213512, int. 25, fax 0265/211561.
   3. Acord cadru: produs carburanți: motorină și benzină:           (42/69.237)
   CPV 23121200-2 - Motorină euro 4.
   Cantitate: 350.000 litri - 700.000 litri.
   CPV 23111300-0 - Benzină fără plumb.                    1. Autoritatea contractantă: Direcția Generală de Asistență
   Cantitate: 12.000 litri - 24.000 litri.                 Socială și Protecție a Copilului Mureș, adresa: Târgu Mureș, str.
   CPV 23111300-1 - Benzină 95.                      Trebely nr. 7, cod poștal 540081, telefon 0265/213512, fax
   Cantitate: 20.000 litri - 40.000 litri.                 0265/211561.
   4. Data atribuirii acordului cadru: 17.12.2007.               2. Procedura de atribuire aplicată: cerere de oferte, conform art.
   5. Criteriul de atribuire a contractului de furnizare: prețul cel mai  124 din O.U.G. nr. 34/2006.
scăzut.                                     3. Contractul de furnizare:
   6. Numărul de oferte primite: 1.                      Natura produselor contractate: furnizare echipament de
   7. Denumirea și adresa ofertantului câștigător: S.C. PETROM -      bucătărie.
S.A., cu sediul în București, Calea Dorobanților nr. 239, sectorul 1.      Proiect PHARE/2004/016-772.04.02.03.01.709 - cod CPV
   8. Prețul plătit:                            36671000-5.
   - motorină euro 4 - 3,43 lei/litru, fără T.V.A.;              Cantitatea de produse contractate: 1 buc.
   - benzină fără plumb - 3,45 lei/litru, fără T.V.A.;             4. Data atribuirii contractului de furnizare: 31.10.2007.
   - benzină 95 - 3,51 lei/litru, fără T.V.A.                 5. Criteriul de atribuire a contractului de furnizare: prețul cel mai
   9. Data publicării anunțului de participare în SEAP: 10.10.2007,    scăzut.
și în Monitorul Oficial al României: 29.10.2007.                 6. Numărul de oferte primite: 3.
   (40/69.232)                                 7. Denumirea și adresa ofertantului câștigător: S.C. SELADO
                                       COM - S.R.L., cu sediul în Brăila, Str. Mioriței nr. 59, județul Brăila,
                                       cod poștal 810239.
  1. Institutul Național de Fizică și Inginerie Nucleară „Horia         8. Prețul sau gama prețurilor plătite: 1.502,00 lei, fără T.V.A.
Hulubei“, cu sediul în comuna Măgurele, Str. Atomiștilor nr. 407,        9. Valoarea ofertei celei mai ridicate: 2.146,56 lei, fără T.V.A.
județul Ilfov.                                  Valoarea ofertei celei mai scăzute: 1.502,00 lei, fără T.V.A.
  2. Procedura de atribuire aplicată: licitație deschisă.            10. Valoarea din contract care urmează să fie subcontractantă:
  3. Contractul de lucrare: servere (rackabile).              nu este cazul.
  4. Data atribuirii contractului: 10.12.2007.                 11. Data publicării invitației de participare: 2.10.2007.
  5. Criteriul de atribuire a contractului de furnizare: oferta cea       12. Data transmiterii spre publicare a anunțului de atribuire:
mai avantajoasă din punct de vedere economic.                24.01.2008.
  6. Numărul de oferte primite: 5.                       13. Organismul competent de rezolvare a contestațiilor:
  7. Denumirea și adresa ofertantului câștigător: S.C. GLOBAL        Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor, cu sediul în
SYSTEMS COMUNICATION - S.R.L., cu sediul în București, str.         București, str. Stavropoleos nr. 6, sectorul 3, cod poștal 030084, tel.
Podu Giurgiului nr. 2.                            021/3104641, fax 021/3104642, adresă internet: www.cnsc.ro.
  8. Prețul plătit: 20.877,78 lei.                     Termenul de depunere a contestației este de cel mult 5 zile de la
  9. Data publicării anunțului de participare: 5.11.2007.          data luării la cunoștință de către contestator despre actul pe care
                                       acesta îl consideră nelegal.
   (41/69.229)                                 Pentru informații: D.G.A.S.P.C. Mureș, Biroul achiziții publice,
                                       telefon 0265/213512, int. 25, fax 0265/211561.
  1. Autoritatea contractantă: Direcția Generală de Asistență          (43/69.238)
Socială și Protecție a Copilului Mureș, adresa: Târgu Mureș, str.
Trebely nr. 7, cod poștal 540081, telefon 0265/213512, fax
0265/211561.                                   1. Autoritatea contractantă: Direcția Generală de Asistență
  2. Procedura de atribuire aplicată: cerere de oferte, conform art.    Socială și Protecție a Copilului Mureș, adresa: Târgu Mureș, str.
124 din O.U.G. nr. 34/2006.                         Trebely nr. 7, cod poștal 540081, telefon 0265/213512, fax
  3. Contractul de furnizare:                        0265/211561.
  Natura produselor contractate: aparate electrice de uz            2. Procedura de atribuire aplicată: cerere de oferte, conform art.
casnic.                                   124 din O.U.G. nr. 34/2006.
  Proiect PHARE/2004/016-772.04.02.03.01.709 - cod CPV             3. Contractul de furnizare:
29710000-9.                                   Natura produselor contractate: furnizare textile și articole
  Cantitatea de produse contractate: 1 buc.                 textile.
  4. Data atribuirii contractului de furnizare: 30.11.2007.           Proiect PHARE/2004/016-772.04.02.03.01.709 - cod CPV
  5. Criteriul de atribuire a contractului de furnizare: prețul cel mai   29710000-9.
scăzut.                                     Cantitatea de produse contractate: 1 buc.
  6. Numărul de oferte primite: 3.                       4. Data atribuirii contractului de furnizare: 30.11.2007.
  7. Denumirea și adresa ofertantului câștigător: S.C. LISIM          5. Criteriul de atribuire a contractului de furnizare: prețul cel mai
MEDIA - S.R.L., cu sediul în Târgu Mureș, Str. Șoimilor nr. 7, județul    scăzut.
Mureș, cod poștal 540282.                            6. Numărul de oferte primite: 2.
  8. Prețul sau gama prețurilor plătite: 7.449,55 lei, fără T.V.A.       7. Denumirea și adresa ofertantului câștigător: S.C. DIMI MAN
  9. Valoarea ofertei celei mai ridicate: 8.236,94 lei, fără T.V.A.     CONF - S.R.L., cu sediul în satul Bistrița nr. 601, comuna Alexandru
  Valoarea ofertei celei mai scăzute: 7.449,55 lei, fără T.V.A.       cel Bun, județul Neamț, cod poștal 617508.
  10. Valoarea din contract care urmează să fie subcontractantă:        8. Prețul sau gama prețurilor plătite: 6.408,36 lei, fără T.V.A.
nu este cazul.                                  9. Valoarea ofertei celei mai ridicate: 6.498,39 lei, fără T.V.A.
  11. Data publicării invitației de participare: 2.10.2007.           Valoarea ofertei celei mai scăzute: 6.408,36 lei, fără T.V.A.
  14              MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA a VI-a, Nr. 79/28.I.2008
  10. Valoarea din contract care urmează să fie subcontractantă:       9. Valoarea ofertei celei mai ridicate: lot I = 6.985,00, lot II =
nu este cazul.                               724,61 euro, fără T.V.A.
  11. Data publicării invitației de participare: 2.10.2007.          Valoarea ofertei celei mai scăzute: lot I = 6.800,34, lot II =
  12. Data transmiterii spre publicare a anunțului de atribuire:     724,61 euro, fără T.V.A.
24.01.2008.                                   10. Valoarea din contract care urmează să fie subcontractantă:
  13. Organismul competent de rezolvare a contestațiilor:         nu este cazul.
Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor, cu sediul în        11. Data publicării invitației de participare: 9.10.2007.
București, str. Stavropoleos nr. 6, sectorul 3, cod poștal 030084, tel.     12. Data transmiterii spre publicare a anunțului de atribuire:
021/3104641, fax 021/3104642, adresă internet: www.cnsc.ro.         24.01.2008.
Termenul de depunere a contestației este de cel mult 5 zile de la        13. Organismul competent de rezolvare a contestațiilor:
data luării la cunoștință de către contestator despre actul pe care     Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor, cu sediul în
acesta îl consideră nelegal.                        București, str. Stavropoleos nr. 6, sectorul 3, cod poștal 030084, tel.
  Pentru informații: D.G.A.S.P.C. Mureș, Biroul achiziții publice,    021/3104641, fax 021/3104642, adresă internet: www.cnsc.ro.
telefon 0265/213512, int. 25, fax 0265/211561.               Termenul de depunere a contestației este de cel mult 5 zile de la
                                      data luării la cunoștință de către contestator despre actul pe care
   (44/69.239)                              acesta îl consideră nelegal.
                                        Pentru informații: D.G.A.S.P.C. Mureș, Biroul achiziții publice,
  1. Autoritatea contractantă: Direcția Generală de Asistență       telefon 0265/213512, int. 25, fax 0265/211561.
Socială și Protecție a Copilului Mureș, adresa: Târgu Mureș, str.        (46/69.248)
Trebely nr. 7, cod poștal 540081, telefon 0265/213512, fax
0265/211561.
  2. Procedura de atribuire aplicată: cerere de oferte, conform art.     1. Denumirea, codul fiscal și adresa autorității contractante:
124 din O.U.G. nr. 34/2006.                         Regia Autonomă Județeană de Drumuri și Poduri, cod unic de
  3. Contractul de furnizare:                       înregistrare RO 2749993, cu sediul în Constanța, Str. Celulozei nr.
  Natura produselor contractate: seră - cod CPV 28111500-8.        15A, tel. 0372/704682, 0372/704683, fax 0241/630696, e-mail:
  Cantitatea de produse contractate: 1 buc.                achiziții_rajdp@yahoo.com.
  4. Data atribuirii contractului de furnizare: 20.10.2007.          2. Procedura aplicată pentru atribuirea contractului de furnizare
  5. Criteriul de atribuire a contractului de furnizare: prețul cel mai  produse: licitație deschisă.
scăzut.                                     3. Contractul de furnizare produse, natura produselor, codul
  6. Numărul de oferte primite: 1.                    CPV: numărul contractului de vânzare-cumpărare PH10-
  7. Denumirea și adresa ofertantului câștigător: S.C. ATLAS       SP2383/LS41720/41735/41753/41761/41766 din data de
COMPANY - S.R.L., cu sediul în Târgu Mureș, Str. Plopilor nr. 3,      20.12.2007: utilaje pentru terasamente, utilaje pentru reparații
județul Mureș, cod poștal 540282.                      drumuri, autoutilitare și autovehicule pentru transport marfă -
  8. Prețul sau gama prețurilor plătite: 6.480,00 euro, fără T.V.A.    CPV 29522000-4; 34130000-7; 34144400-2; 34223000-6;
  9. Valoarea ofertei celei mai ridicate: 6.480,00 euro, fără T.V.A.   66140000-3.
  Valoarea ofertei celei mai scăzute: 6.480,00 euro, fără T.V.A.       4. Data atribuirii contractului de furnizare produse: 20.12.2007.
  10. Valoarea din contract care urmează să fie subcontractantă:       5. Criteriul de atribuire a contractului de furnizare produse:
nu este cazul.                               oferta cea mai avantajoasă din punct de vedere economic.
  11. Data publicării invitației de participare: 8.10.2007.          6. Numărul de oferte primite: 1 (una).
  12. Data transmiterii spre publicare a anunțului de atribuire:       7. Denumirea și adresa ofertantului câștigător: S.C. TERRA
24.01.2008.                                 ROMÂNIA UTILAJE DE CONSTRUCȚII - S.R.L., cu sediul în
  13. Organismul competent de rezolvare a contestațiilor:         București, str. Ion Ionescu de la Brad nr. 4, sectorul 1.
Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor, cu sediul în        8. Prețul plătit: 2.170.000,00 euro, la care se adaugă T.V.A.
București, str. Stavropoleos nr. 6, sectorul 3, cod poștal 030084, tel.     9. Data transmiterii anunțului de participare în SEAP:
021/3104641, fax 021/3104642, adresă internet: www.cnsc.ro.         28.09.2007.
Termenul de depunere a contestației este de cel mult 5 zile de la        10. Data transmiterii anunțului de atribuire în Monitorul Oficial al
data luării la cunoștință de către contestator despre actul pe care     României, Partea a VI-a, Achiziții publice: 25.01.2008.
acesta îl consideră nelegal.                           (47/69.250)
  Pentru informații: D.G.A.S.P.C. Mureș, Biroul achiziții publice,
telefon 0265/213512, int. 25, fax 0265/211561.
   (45/69.240)                                1. Institutul Național de Fizică și Inginerie Nucleară „Horia
                                      Hulubei“, cu sediul în comuna Măgurele, Str. Atomiștilor nr. 407,
                                      județul Ilfov.
  1. Autoritatea contractantă: Direcția Generală de Asistență         2. Procedura de atribuire aplicată: licitație deschisă.
Socială și Protecție a Copilului Mureș, adresa: Târgu Mureș, str.       3. Contractul de lucrare: electronică nucleară pentru sistem
Trebely nr. 7, cod poștal 540081, telefon 0265/213512, fax         de măsurări de timpi de viață și surse de înaltă tensiune pentru
0265/211561.                                spectrometru de electroni.
  2. Procedura de atribuire aplicată: cerere de oferte, conform art.     4. Data atribuirii contractului: 11.12.2007.
124 din O.U.G. nr. 34/2006.                          5. Criteriul de atribuire a contractului de furnizare: oferta cea
  3. Contractul de furnizare:                       mai avantajoasă din punct de vedere economic.
  Natura produselor contractate: echipamente speciale             6. Numărul de oferte primite: 1.
kinetoterapie.                                 7. Denumirea și adresa ofertantului câștigător: S.C. MECRO
  Proiect PHARE/2003005.551.01.01.01/NAPH-MS-30; proiect          SYSTEM - S.R.L., cu sediul în București, bd. Timișoara nr. 100P.
PHARE/2003005.551.01.01.01/NAPH-MS-34 - cod CPV                8. Prețul plătit: 37.790,51 lei.
33155000-1.                                  9. Data publicării anunțului de participare: 9.11.2007.
  Cantitatea de produse contractate: 1 buc.                   (48/69.251)
  4. Data atribuirii contractului de furnizare: 23.10.2007.
  5. Criteriul de atribuire a contractului de furnizare: prețul cel mai
scăzut.                                     1. Denumirea, codul fiscal și adresa autorității contractante:
  6. Numărul de oferte primite: 4.                     Regia Autonomă Județeană de Drumuri și Poduri, cod unic de
  7. Denumirea și adresa ofertantului câștigător: lot I, II, S.C.     înregistrare RO 2749993, cu sediul în Constanța, Str. Celulozei nr.
LISIM MEDIA - S.R.L., cu sediul în Târgu Mureș, Str. Șoimilor nr. 7,    15A, tel. 0372/704682, 0372/704683, fax 0241/630696, e-mail:
județul Mureș, cod poștal 540282.                      achiziții_rajdp@yahoo.com.
  8. Prețul sau gama prețurilor plătite: lot I = 6.800,34, lot II =      2. Procedura aplicată pentru atribuirea contractului de furnizare
724,61 euro, fără T.V.A.                          produse: licitație deschisă.
                MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA a VI-a, Nr. 79/28.I.2008                       15

  3. Contractul de furnizare produse, natura produselor, codul        IV.3. Numele și adresa ofertantului economic căruia i-a fost
CPV: numărul contractului de vânzare-cumpărare PH06-           atribuit contractul: S.C. UNION CO - S.R.L.., având adresa poștală
SP1152/LS41882/41883/41884 din data de 22.12.2007: instalație       str. Parâng nr. 27/17, județul Cluj, tel/fax 0264/592246.
preparat mixturi astfaltice și instalație de concasare-spălare -        IV.4. Informații privind valoarea contractului
CPV 29524120-5; 29526128-5.                          Estimarea inițială a valorii contractului
  4. Data atribuirii contractului de furnizare produse: 22.12.2007.     - valoare: 19.690 lei, T.V.A,. inclus (19%).
  5. Criteriul de atribuire a contractului de furnizare produse:       Valoarea totală finală a contractului
oferta cea mai avantajoasă din punct de vedere economic.            - valoare: 10.785,33 lei, T.V.A. inclus.
  6. Numărul de oferte primite: 1 (una).                   IV.5. Contractul ar putea fi subcontractat: nu.
  7. Denumirea și adresa ofertantului câștigător: S.C.            Secțiunea V: Informații suplimentare
GRADINARIU IMPORT-EXPORT - S.R.L., cu sediul în București,           V.1. Contractul de față este legat de un proiect/program finanțat
Str. Chiciurei nr. 47, sectorul 3.                    din fonduri comunitare: nu.
  8. Prețul plătit: 6.220.000,00 euro, la care se adaugă T.V.A.       V.2. Alte informații
  9. Data transmiterii anunțului de participare în SEAP:           V.3. Căi de atac
3.10.2007.                                   V.3.1. Organismul competent pentru căile de atac:
  10. Data transmiterii anunțului de atribuire către Monitorul        Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor, având adresa
Oficial al României, Partea a VI-a, Achiziții publice: 25.01.2008.    poștală: bd. Dinicu Golescu nr. 38, sectorul 1, București, cod poștal
                                     010873, tel. 021/3104641, fax 021/3104642, www.cnsc.ro.
   (49/69.252)                                Organismul competent pentru procedurile de mediere
                                        V.3.2. Utilizarea căilor de atac
                                        Precizări privind termenul de exercitare a căilor de atac.
  1. Institutul Național de Fizică și Inginerie Nucleară „Horia        V.3.3. Serviciul de la care se pot obține informații privind
Hulubei”, cu sediul în Str. Atomiștilor nr. 407, comuna Măgurele,     utilizarea căilor de atac: Primăria Municipiului Arad, Serviciul Juridic
județul Ilfov.                              Contencios - Bd. Revoluției nr. 75, Arad, cod poștal 310130, tel./fax
  2. Procedura de atribuire aplicată: licitație deschisă.        0257/270098, www.primariaarad.ro.
  3. Contractul de lucrare: tehnica de calcul și periferice.         V.4. Data expedierii prezentului anunț: 24.01.2008.
  4. Data atribuirii contractului: 10.12.2007.
  5. Criteriul de atribuire a contractului de furnizare: oferta cea      (51/69.254)
mai avantajoasă din punct de vedere economic.
  6. Număr de oferte primite: 6.                      1. Institutul Național de Fizică și Inginerie Nucleară „Horia
  7. Denumirea și adresa ofertantului câștigător: Societatea       Hulubei”, cu sediul în Str. Atomiștilor nr. 407, comuna Măgurele,
Comercială AVAL NET - S.R.L., Str. Dristorului nr. 96, București.     județul Ilfov.
  8. Prețul plătit: 139.310 lei.                      2. Procedura de atribuire aplicată: licitație deschisă.
  9. Data publicării anunțului de participare: 1.11.2007.          3. Contractul de lucrare: electrometru.
   (50/69.253)                               4. Data atribuirii contractului: 10.12.2007.
                                       5. Criteriul de atribuire a contractului de furnizare: oferta cea
                                     mai avantajoasă din punct de vedere economic.
   Secțiunea I: Autoritatea contractantă                  6. Număr de oferte primite: 1.
   I.1. Denumirea, adresa și puncte de contact: Municipiul Arad,      7. Denumirea și adresa ofertantului câștigător: Societatea
Bd. Revoluției nr. 75, Arad, 310130, tel/fax 0257/270098.         Comercială InterNet - S.R.L., Calea Griviței nr. 119, București.
   I.2. Tipul autorității contractante și activitatea principală      8. Prețul plătit: 27.000 lei.
   Autoritate regională sau locală - servicii generale ale         9. Data publicării anunțului de participare: 9.11.2007.
administrațiilor publice.                           (52/69.256)
   Secțiunea II: Obiectul contractului
   II.1. Descriere:
   II.1.1. Denumirea atribuită contractului de autoritatea          Secțiunea I: Autoritatea contractantă
contractantă: contract de achiziție aparate foto.               I.1. Denumirea, adresa și puncte de contact: Municipiul Arad,
   II.1.2. Tipul contractului și locul de executare a lucrărilor, de  Bd. Revoluției nr. 75, Arad, 310130, tel/fax 0257/270098.
livrare a produselor sau de prestare a serviciilor: produse.          I.2. Tipul autorității contractante și activitatea principală
   Locul principal de prestare: Municipiul Arad, Direcția Venituri.     Autoritate regională sau locală - servicii generale ale
   II.1.3. Anunțul implică                       administrațiilor publice.
   II.1.4. Descrierea succintă a contractului sau a achiziției:       Secțiunea II: Obiectul contractului
achiziționarea a 11 aparate foto.                       II.1. Descriere:
   II.1.5. Clasificare CPV: 33451000-6.                   II.1.1. Denumirea atribuită contractului de autoritatea
   II.1.6. Contractul intră sub incidența acordului privind       contractantă: contract de achiziție modul de contabilitate a
contractele de achiziții publice: da.                   veniturilor.
   II.2. Valoarea totală finală a contractului                II.1.2. Tipul contractului și locul de executare a lucrărilor, de
   II.2.1. Valoarea totală finală a contractului            livrare a produselor sau de prestare a serviciilor: produse.
   Valoarea contractului este de 10.785,33 lei, din care 1.722,03      Locul principal de prestare: Municipiul Arad, Direcția Venituri.
lei T.V.A.                                   II.1.3. Anunțul implică
                                        II.1.4. Descrierea succintă a contractului sau a achiziției:
   Secțiunea III: Procedura
                                     achiziționarea unui modul de contabilitate a veniturilor pentru
   III.1. Tipul procedurii: cerere de oferte.              Direcția Venituri a Primăriei Muncipiului Arad.
   III.2. Criterii de atribuire                       II.1.5. Clasificare CPV: 30249410-3.
   III.2.1. Criterii de atribuire: prețul cel mai scăzut.          II.1.6. Contractul intră sub incidența acordului privind
   III.2.2. S-a organizat o licitație electronică: nu.         contractele de achiziții publice: da.
   III.3. Informații administrative                     II.2. Valoarea totală finală a contractului
   III.3.1. Număr de referință atribuit dosarului de autoritatea       II.2.1. Valoarea totală finală a contractului
contractantă                                  Valoarea contractului este de 24.500 lei, din care 3.911 lei T.V.A.
   III.3.2. Anunțuri publicate anterior privind același contract: nu.    Secțiunea III: Procedura
   Secțiunea IV: Atribuirea contractului                   III.1. Tipul procedurii: negociere fără publicare prealabilă a unui
   Contract nr. 81933                          anunț de participare.
   Denumirea: contract de furnizare aparate foto.              III.2. Criterii de atribuire
   IV.1. Data atribuirii contractului: 18.12.2007.              III.2.1. Criterii de atribuire: prețul cel mai scăzut.
   IV.2. Numărul de oferte primite: 1.                    III.2.2. S-a organizat o licitație electronică: nu.
  16             MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA a VI-a, Nr. 79/28.I.2008
   III.3. Informații administrative                      IV.1. Data atribuirii contractului: 18.12.2007.
   III.3.1. Număr de referință atribuit dosarului de autoritatea       IV.2. Numărul de oferte primite: 1.
contractantă                                  IV.3. Numele și adresa ofertantului economic căruia i-a fost
   III.3.2. Anunțuri publicate anterior privind același contract: nu.  atribuit contractul: S.C. BB COMPUTER - S.R.L.., având adresa
   Secțiunea IV: Atribuirea contractului                 poștală: str. N. Bălcescu nr. 12, județul Arad, tel./fax 0257/280555 -
   Contract nr. 80583                          280111.
   Denumirea: contract de furnizare modul de contabilitate a         IV.4. Informații privind valoarea contractului
veniturilor.                                  Estimarea inițială a valorii contractului
   IV.1. Data atribuirii contractului: 12.12.2007.              - valoare: 7.040 lei, T.V.A,. inclus (19%).
   IV.2. Numărul de oferte primite: 1.                    Valoarea totală finală a contractului
   IV.3. Numele și adresa ofertantului economic căruia i-a fost        - valoare: 7.021 lei, T.V.A. inclus.
atribuit contractul: S.C. INDECO SOFT - S.R.L.., având adresa          IV.5. Contractul ar putea fi subcontractat: nu.
poștală Str. Magnoliei nr. 10, Baia Mare, județul Maramureș, tel./fax      Secțiunea V: Informații suplimentare
262/219252, 0741/117460.                            V.1. Contractul de față este legat de un proiect/program finanțat
   IV.4. Informații privind valoarea contractului            din fonduri comunitare: nu.
   Estimarea inițială a valorii contractului                 V.2. Alte informații
   - valoare: 27.000 lei, T.V.A,. inclus (19%).                V.3. Căi de atac
   Valoarea totală finală a contractului                   V.3.1. Organismul competent pentru căile de atac:
   - valoare: 24.500 lei, T.V.A. inclus.                   Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor, având adresa
   IV.5. Contractul ar putea fi subcontractat: nu.            poștală: bd. Dinicu Golescu nr. 38, sectorul 1, București, cod poștal
   Secțiunea V: Informații suplimentare                 010873, tel. 021/3104641, fax 021/3104642, www.cnsc.ro.
   V.1. Contractul de față este legat de un proiect/program finanțat     Organismul competent pentru procedurile de mediere
din fonduri comunitare: nu.                           V.3.2. Utilizarea căilor de atac
   V.2. Alte informații                            Precizări privind termenul de exercitare a căilor de atac.
   V.3. Căi de atac                              V.3.3. Serviciul de la care se pot obține informații privind
   V.3.1. Organismul competent pentru căile de atac:           utilizarea căilor de atac: Primăria Municipiului Arad, Serviciul Juridic
   Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor, având adresa   Contencios - Bd. Revoluției nr. 75, Arad, cod poștal 310130, tel./fax
poștală: bd. Dinicu Golescu nr. 38, sectorul 1, București, cod poștal   0257/270098, www.primariaarad.ro.
010873, tel. 021/3104641, fax 021/3104642, www.cnsc.ro.             V.4. Data expedierii prezentului anunț: 24.01.2008.
   Organismul competent pentru procedurile de mediere
   V.3.2. Utilizarea căilor de atac                      (54/69.258)
   Precizări privind termenul de exercitare a căilor de atac.
   V.3.3. Serviciul de la care se pot obține informații privind
utilizarea căilor de atac: Primăria Municipiului Arad, Serviciul Juridic    Regia Națională a Pădurilor - ROMSILVA
Contencios - Bd. Revoluției nr. 75, Arad, cod poștal 310130, tel./fax     1. Direcția Silvică Vaslui: str. Veteran Turcanu nr. 61, localitatea
0257/270098, www.primariaarad.ro.                     Vaslui, cod poștal 730036, tel. 0235/361437, e-mail
   V.4. Data expedierii prezentului anunț: 24.01.2008.          dsvaslui@rosilva.ro, fax 0235/361437.
                                        2. a) Procedura de atribuire aplicată: licitație deschisă.
   (53/69.257)                                3. Contractul de furnizare de produse nr. 298: uniforme de
                                      serviciu pentru personal silvic de teren, sezon primăvară-toamnă,
                                      cod CPV 18115000-8, conform graficului de livrare și plăți, anexă la
   Secțiunea I: Autoritatea contractantă                 contract.
   I.1. Denumirea, adresa și puncte de contact: Municipiul Arad,       4. Data atribuirii contractului de furnizare: 9.01.2008.
Bd. Revoluției nr. 75, Arad, 310130, tel/fax 0257/270098.
                                        5. Criteriul de atribuire a contractului de furnizare: oferta cea
   I.2. Tipul autorității contractante și activitatea principală     mai avantajoasă din punct de vedere economic.
   Autoritate regională sau locală - servicii generale ale
                                        6. Numărul de oferte primite: 1.
administrațiilor publice.
                                        7. Denumirea și adresa ofertantului câștigător: Societatea
   Secțiunea II: Obiectul contractului
                                      Comercială MALEO - S.R.L., Buzău, Str. Chiristigii nr. 1, Buzău,
   II.1. Descriere:
                                      județul Buzău, CP 120024.
   II.1.1. Denumirea atribuită contractului de autoritatea
                                        8. Prețul contractului: 70.000 lei.
contractantă: contract de achiziție routere.
                                        9. Data publicării anunțului de participare: 2.11.2007.
   II.1.2. Tipul contractului și locul de executare a lucrărilor, de
livrare a produselor sau de prestare a serviciilor: produse.          10. Alte informații: anunțul de atribuire a fost publicat prin
   Locul principal de prestare: Municipiul Arad, Direcția Venituri.   sistemul electronic de achiziții publice, fiind înregistrat în SEAP la
                                      nr. 22350 din 23.01.2008.
   II.1.3. Anunțul implică
   II.1.4. Descrierea succintă a contractului sau a achiziției:        (55/69.259)
achiziționarea a 4 routere.
   II.1.5. Clasificare CPV: 32413100-2.
   II.1.6. Contractul intră sub incidența acordului privind         Regia Națională a Pădurilor - ROMSILVA
contractele de achiziții publice: da.                     1. Direcția Silvică Vaslui: str. Veteran Turcanu nr. 61, localitatea
   II.2. Valoarea totală finală a contractului              Vaslui, cod poștal 730036, tel. 0235/361437, e-mail
   II.2.1. Valoarea totală finală a contractului             dsvaslui@rosilva.ro, fax 0235/361437.
   Valoarea contractului este de 7.021 lei, din care 1.121 lei T.V.A.    2. a) Procedura de atribuire aplicată: licitație deschisă.
   Secțiunea III: Procedura                         3. Contractul de furnizare de produse nr. 13475: pluguri și
   III.1. Tipul procedurii:                       combinatoare, cod CPV 29311000-2, cositoare, cod CPV
   III.1.1. Tipul procedurii: cerere de oferte.             29331000-8 și tractoare, cod CPV 29370000-3, conform graficului
   III.2. Criterii de atribuire                     de livrare și plăți, anexă la contract.
   III.2.1. Criterii de atribuire: prețul cel mai scăzut.          4. Data atribuirii contractului de furnizare: 12.10.2007.
   III.2.2. S-a organizat o licitație electronică: nu.            5. Criteriul de atribuire a contractului de furnizare: prețul cel mai
   III.3. Informații administrative                   scăzut al produselor.
   III.3.1. Număr de referință atribuit dosarului de autoritatea       6. Numărul de oferte primite: 1.
contractantă                                  7. Denumirea și adresa ofertantului câștigător: Societatea
   III.3.2. Anunțuri publicate anterior privind același contract: nu.  Comercială MECANO PREST SERVICE - S.R.L., Bârlad, Str.
   Secțiunea IV: Atribuirea contractului                 Tecuciului nr. 7, Bârlad, județul Vaslui, cod poștal 731199.
   Contract nr. 81934                            8. Prețul contractului: 278.600 lei.
   Denumirea: contract de furnizare routere.                 9. Data publicării anunțului de participare: 15.10.2007.
                MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA a VI-a, Nr. 79/28.I.2008                        17

  10. Alte informații: anunțul de atribuire a fost publicat prin        3. Natura și cantitatea produselor furnizate, codul CPV:
sistemul electronic de achiziții publice, fiind înregistrat în SEAP la      a) Aparate pneumatice ale instalației de frânare și suspensie
nr. 22321 din 23.01.2008.                          utilizate la autovehiculele din cadrul RATT - 451 bucăți;
   (56/69.261)                                 b) Piese de schimb pentru repararea autobuzelor și
                                      troleibuzelor DAC - 192 bucăți, cod CPV 34320000-6.
                                         4. Datele atribuirii contractelor de furnizare:
  Regia Națională a Pădurilor - ROMSILVA                    a) nr. 3/14.01.2008;
  1. Direcția Silvică Vaslui: str. Veteran Turcanu nr. 61, localitatea     b) nr. 2/14.01.2008.
Vaslui, cod poștal 730036, tel. 0235/361437, e-mail               5. Criteriul de atribuire a contractelor de furnizare: prețul cel mai
dsvaslui@rosilva.ro, fax 0235/361437.                    scăzut.
  2. a) Procedura de atribuire aplicată: licitație deschisă.          6. Numărul de oferte primite: 3 (trei).
  3. Contractul de furnizare de produse nr. 489: computere, cod        7. Denumirea și adresele ofertanților câștigători:
CPV 30231100-8 și licențe de operare calculator, cod CPV             a) S.C. AUTOVIDASOL - S.R.L., Timișoara, Str. Bucovinei
30248200-1, conform graficului de livrare și plăți, anexă la contract.   nr. 65, județul Timiș;
  4. Data atribuirii contractului de furnizare: 11.01.2008.          b) S.C. ADETRANS - S.R.L., Sighetu Marmației, str. Dragoș
  5. Criteriul de atribuire a contractului de furnizare: prețul cel mai  Vodă nr. 176.
scăzut al produselor.                              8. Prețurile contractelor:
  6. Numărul de oferte primite: 1.                       a) 96.547,00 lei, respectiv 27.119,94 euro, exclusiv TVA;
  7. Denumirea și adresa ofertantului câștigător: Societatea          b) 2.429,44 lei, respectiv 682,43 euro, exclusiv TVA.
Comercială BEST COMPUTER - S.R.L., Vaslui, str. Ștefan cel Mare         9. Data publicării anunțului de participare în Monitorul Oficial,
nr. 172, Vaslui, județul Vaslui, CP 730045.                 Partea a VI-a, Achiziții publice: nr. 768/15.10.2007.
  8. Prețul contractului: 47.364 lei.                     10. Data transmiterii anunțului de atribuire către MONITORUL
                                      OFICIAL R.A.: 24.01.2008.
  9. Contractul de furnizare de produse nr. 490: licențe program
devize construcții și lucrări silvice, cod CPV 30248200-1,            (59/69.285)
conform graficului de livrare și plăți, anexă la contract.
  10. Data atribuirii contractului de furnizare: 11.01.2008.
  11. Criteriul de atribuire a contractului de furnizare: prețul cel     1. Denumirea autorității contractante: MUNICIPIUL PLOIEȘTI
mai scăzut al produselor.                            Adresa: Bd. Republicii nr. 2, cod poștal: 100008, telefon
  12. Numărul de oferte primite: 1.                    0244516699, fax 0244510736, e-mail: achizitii.publice@ploiesti.ro,
  13. Denumirea și adresa ofertantului câștigător: Societatea       adresa internet: www.ploiesti.ro.
Comercială INTELSOFT - S.R.L., Galați, Str. Portului nr. 23,          2. Procedura de atribuire aplicată: licitație deschisă.
municipiul Galați, județul Galați, CP 800025.                  3. Contract de furnizare:
  14. Prețul contractului: 15.408 lei.                    - natura și cantitatea produselor furnizare: Scannere
  15. Data publicării anunțului de participare: 7.01.2007.        informatice A4 - 6 bucăți, Scannere informatice A0 - 1 bucată
  16. Alte informații: anunțul de atribuire a fost publicat prin       Codul CPV 3021610-0.
sistemul electronic de achiziții publice, fiind înregistrat în SEAP la     4. Data atribuirii contractului de achiziție publică: 11.12.2007.
nr. 22335 din 24.01.2008.                            5. Criteriul de atribuire a contractului de achiziție publică: prețul
                                      cel mai scăzut.
   (57/69.262)                                6. Numărul de oferte primite: 2.
                                        7. Denumirea și adresa ofertantului câștigător: S.C. BIROTECH
                                      - S.R.L., Str. Anul 1907 nr. 20, tel. 0244512544.
  1. Denumirea, codul fiscal și adresa autorității contractante:       8. Prețul plătit: 67.482,64 RON, fără TVA.
S.C. TERMOSERV MUREȘ - S.A., RO 15370885, cu sediul în             9. Data publicării anunțului de participare în Monitorul Oficial al
Iernut, Str. Energeticii nr. 1, județul Mureș.               României: 27.09.2007.
  2. Procedura aplicată pentru atribuirea contractului de furnizare:     10. Data transmiterii spre publicare a anunțuluii de atribuire: în
cerere de ofertă.                              SEAP 22.01.2008.
  3. Produsul furnizat: Autoutilitară cu cabină dublă și           12. Denumirea și adresa organului competent cu soluționarea
platformă, codul CPV 34139100-1.                      contestațiilor: Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor, cu
  4. Data atribuirii contractului de achiziție publică: 18.12.2007.    sediul în București, str. Stavropoleos nr. 6, sector 3, cod poștal
  5. Criteriul de atribuire a contractului de achiziție publică: prețul  030084, tel: 021/3104641, fax: 021/3104642.
cel mai scăzut.
  6. Numărul de oferte primite: 1.                       (60/69.291)
  7. Denumirea și adresa ofertantului câștigător: S.C. LARIX
AUTO TRADING - S.R.L., Corunca nr. 408/6, județul Mureș.
                                        1. Denumirea și adresa autorității contractante: SPITALUL
  8. Prețul ofertat: 79.668,27 RON.
                                      MUNICIPAL „DR. ALEXANDRU SIMIONESCU” HUNEDOARA, cod
  9. Data publicării invitației de participare în SEAP 15.11.2007,    fiscal 5453860, adresa: Hunedoara, Str. Victoriei nr. 14, județul
numărul invitației 100729/15.11.2007.                    Hunedoara, cod 331057, tel./fax: 0254-713820, 0254-712966,
  10. Data transmiterii anunțului de atribuire către MONITORUL      0254-713576, 0254-713583, cont: RO49TREZ3675041XXX000086,
OFICIAL R.A., Partea a VI-a: 24.01.2007.                  Trezoreria Hunedoara, e-mail: achizitiisphd@yahoo.com.
  11. Denumirea și adresa organismului competent cu rezolvarea        2. Procedura de atribuire: cerere de oferte.
contestațiilor: Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor, cu     În cazul procedurii de negociere fără publicarea prealabilă a
sediul în București, str. Stavropoleos nr. 6, sector 3, cod poștal     unui anunț de participare - se prezintă motivele justificative.
030084, tel: 021/3104641, fax: 021/3104642, adresa internet:          3. Tipul contractului și locul de livrare a produselor: contract de
www.cnsc.ro.                                furnizare: Microtom anatomie patologică, codul CPV
   (58/69.282)                              33141625-7.
                                        4. Data atribuirii contractului de furnizare: 27.11.2007.
                                        5. Criteriul de atribuire: prețul cel mai scăzut.
   1. Autoritatea contractantă: REGIA AUTONOMĂ DE               6. Numărul de oferte primite: 1.
TRANSPORT TIMIȘOARA, cod fiscal RO 2490570, bd. Take              7. Denumirea și adresa ofertantului/ofertanților
Ionescu nr. 56, 300124 - Timișoara, telefon 0256-277711, 277736,      câștigător/câștigători: NITECH - S.R.L. București, Bd. Bucureștii
telefon/fax 0256-277793.                          Noi nr. 212A, sectorul 1.
   2. Procedura aplicată pentru atribuirea contractelor de furnizare:     8. Prețul sau gama prețurilor plătite: 33.540,68 lei fără TVA
licitație deschisă.                             19 %.
  18             MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA a VI-a, Nr. 79/28.I.2008
  9. Data transmiterii în vederea publicării anunțului de atribuire:     8. Prețul sau gama prețurilor plătite: 109.950 lei fără TVA 19 %.
24.01.2008.                                  9. Data transmiterii în vederea publicării anunțului de atribuire:
  10. Alte informații: -                         24.01.2008.
   (61/69.310)                               10. Alte informații: -
                                        (62/69.311)
  1. Denumirea și adresa autorității contractante: SPITALUL
MUNICIPAL „DR. ALEXANDRU SIMIONESCU” HUNEDOARA, cod
fiscal 5453860, adresa: Hunedoara, Str. Victoriei nr. 14, județul       1. Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca, cu sediul în Cluj-
Hunedoara, cod 331057, tel./fax: 0254-713820, 0254-712966,         Napoca, str. Constantin Daicoviciu nr. 15, cod fiscal 4288306,
0254-713576, 0254-713583, cont: RO49TREZ3675041XXX000086,         telefon/fax: 0264-594831.
Trezoreria Hunedoara, e-mail: achizitiisphd@yahoo.com.             2. Procedura de atribuire aplicată: licitație deschisă.
  2. Procedura de atribuire: cerere de oferte.                3. Forma contractului: contract de furnizare de produse.
  În cazul procedurii de negociere fără publicarea prealabilă a       4. Obiectul contractului: Echipament de analiză și control,
unui anunț de participare, se prezintă motivele justificative.       codul CPV 33253400-2.
  3. Tipul contractului și locul de livrare a produselor: contract de    5. Data atribuirii contractului de furnizare de produse:
furnizare: Stație de monitorizare terapie intensivă coronariană      18.12.2007.
(TIC) cu 10 posturi, codul CPV 33195200-5.                   6. Criteriul de atribuire a contractului: prețul cel mai scăzut.
  4. Data atribuirii contractului de furnizare: 10.12.2007.         7. Numărul de oferte primite: 6 oferte.
  5. Criteriul de atribuire: prețul cel mai scăzut.
                                        8. Ofertantul câștigător: S.C. Vibrotest - S.R.L., S.C. Ronexprim
  6. Numărul de oferte primite: 2.                    - S.R.L., S.C. NET Brinel - S.R.L.
  7. Denumirea și adresa ofertantului/ofertanților
                                        8. Valoarea totală a contractelor: 90.690,05 lei, fără TVA.
câștigător/câștigători: Medical Tehnologies International - S.R.L.
București, Bd. Tudor Vladimirescu nr. 84, bl. 131, et. 2, A.          (63/69.317)

                              ACHIZIȚII DE LUCRĂRI

   1. Denumirea și adresa autorității contractante: Centrul Bugetar     12. Data transmiterii spre publicare a anunțului de atribuire:
Colegiul Național „Vlaicu Vodă”, Curtea de Argeș, str. Negru Vodă     5537/21.01.2008.
nr. 131, județul Argeș, cod 115300.                      13. Denumirea și adresa organismului competent cu rezolvarea
   2. Procedura de atribuire aplicată: cerere de ofertă.         contestațiilor: Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor, cu
   3. Lucrarea efectuată s-a numit „Instalare de uși și rame de     sediul în București, str. Stavropoleos nr. 6, sector 3, cod poștal
ferestre din plastic cu geam termopan imitație stejar și          030084, tel: 021/3118090, fax: 021/3104642.
reparație glafuri, codul CPV 45421120-1, la Colegiul Național          (65/69.186)
„Vlaicu Vodă”, la Școala Gen. Nr. 4 „Mircea cel Bătrân” și la Școala
Gen. Nr. 5 „Armand Călinescu” din Curtea de Argeș. Sumele
utilizate au fost atribuite prin HG 1258/oct. 2007 pentru reabilitarea     1. Autoritatea contractantă: S.C. ENEL Distribuție BANAT - S.A.,
Col. Vlaicu Vodă, a Școlii Nr. 4 și a Școlii Nr. 5 din Curtea de Argeș,  cod unic de înregistrare RO 14490379, str. Pestalozzi nr. 3-5,
școlile menționate mai sus făcând parte din Centrul Bugetar.        Timișoara, telefon 0256-405999, fax 0256-436441, anunță
   4. Data atribuirii contractului de lucrări: 4540/3.12.2007.      atribuirea contractului: „L1942/07 - Modernizare rețele corelat cu
   5. Criteriul de atribuire a contractului de lucrări: prețul cel mai  modernizări stradale și RATT în Timișoara”.
scăzut.                                    2. Procedura aplicată: licitație publică deschisă.
   6. Au fost primite 3 (trei) oferte.                    3. Natura și dimensiunile contractului: Demontare 830 m rețea jt
   7. Denumirea și adresa ofertantului câștigător: S.C. SEND’92     TYIR și clasic, realiz. 2150 m traseu LES jt ACYAbY 3x150+70
IMP.EXP. - S.R.L., Pitești, str. Geprge Coșbuc nr. 54.           mmp cu 8 firide E4+4 și 19 firide E2+6, realizare 320 m LEA jt cu
   8. Contractul a fost atribuit pentru suma de 376.496 lei.       TYIR OI 50AI 3x70+16; realizarea 105 branșamente: 7 aeriene și
                                      98 subterane.
   9. Anunțul a fost publicat în data de 12.11.2007, cu nr. 99449.
                                        4. Data semnării contractului: 26.10.2007.
   (64/69.178)                                5. Criteriul utilizat pentru atribuirea contractului: prețul cel mai
                                      scăzut cu respectarea tuturor cerințelor din documentația de
                                      atribuire.
  1. Denumirea și adresa autorității contractante: Orașul Șomcuta       6. Numărul firmelor care au cumpărat documentația de atribuire:
Mare, cu sediul în localitatea Șomcuta Mare, Str. Republicii nr. 7,    5 (cinci).
cod poștal 437335, județul Maramureș, telefon 0262/280055, fax         7. Numărul ofertelor primite: 2 (două).
0262/281080.                                  8. Denumirea și adresa ofertantului câștigător: S.C.
  2. Procedura de atribuire aplicată: cerere de ofertă.          Conselectrificarea Instal, Timișoara, Str. Stuparilor nr. 77, tel. 0256-
  3. Contractul de lucrări: natura și dimensiunea prestațiilor,      306301, fax 0256-284921.
caracteristicile generale ale lucrării: „Reabilitarea Unității de       9. Valoare contract: 625.092,53 lei.
Asistență Medico-Socială Șomcuta Mare.                     10. Valoare din contract subcontractată: -
  4. Data atribuirii contractului de achiziție publică: 27.12.2007.      11. Data publicării anunțului de participare: 31328/6.09.2007 în
  5. Criteriul de atribuire a contractului de achiziție publică: oferta  SEAP și în M.Of. nr. 706/26.09.2007.
cea mai avantajoasă din punct de vedere economic.               12. Data transmiterii anunțului de atribuire: 23.01.2008.
  6. Numărul de oferte primite: 1 (una).                    (66/69.211)
  7. Denumirea și adresa ofertantului câștigător: S.C. AGECOM -
S.A. Baia Mare, localitatea Baia Mare, Str. Universității nr. 41,
județul Maramureș.                               Consiliul Local Stolnici, comuna Stolnici, satul Stolnici, județul
  8. Prețul sau gama prețurilor plătite: 642.309,83 lei fără TVA.     Argeș, tel./fax 0248/676201, e-mail: primariastolnici@yahoo.com,
  9. Valoarea ofertei celei mai ridicate și a ofertei celei mai      în urma organizării licitației publice din ziua de 2.10.2007 a atribuit
scăzute luate în considerare în vederea atribuirii contractului de     contractul de lucrări pentru „Alimentare cu apă în satele Stolnici și
achiziții publice: 642.309,83 lei, fără TVA.                Izbășești. Canalizarea și epurarea apelor uzate zona centrală a
  10. Dacă este cazul, valoarea și partea din contract care        satului Stolnici, județul Argeș” în data de 26.10.2007. Criteriul de
urmează să fie subcontractată.                       atriinuire al contractului de lucrări a fost: oferta cea mai avantajoasă
  11. Data publicării invitației de participare: 106729/3.12.2007.    din punct de vedere economic.
                MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA a VI-a, Nr. 79/28.I.2008                         19

  Numărul de oferte primite: 3.                        Contract nr. 4575 Denumirea: Extindere alimentare cu apă în
  Contractul a fost atribuit S.C. CONIZ ROMARG - S.R.L.,         comuna Crângurile, județul Dâmbovița.
adresa: str. Țepeș Vodă nr. 11, tel./fax 0248/221267.              V.1) Data atribuirii contractului: 9/14/2007.
  Prețul convenit pentru îndeplinirea contractului este de           V.2) Numărul de oferte primite: 5.
2.658.061,34 lei fără TVA.                           V.3) Numele și adresa operatorului economic căruia i-a fost
  Anunțul de participare a fost publicat în SEAP cu nr.          atribuit contractul:
30950/4.09.2007 și publicat în Monitorul Oficial al României cu nr.       S.C. GENERAL TRUST - S.R.L.
691/19.09.2007.                                 Adresa poștală: str. Frații Golești nr. 101-103, localitatea Pitești,
   (67/69.213)                              cod poștal 110174, tel. 0248208520, fax: 0248208510.
                                        V.4) Informații privind valoarea contractului.
                                        Valoarea totală finală a contractului
   Anunț de atribuire numărul 17421/28.11.2007                Valoarea: 1.942.460,90, moneda: RON, cu TVA inclus (19,00 %)
   Detaliu anunț                               V.5) Contractul ar putea fi subcontractat: nu.
   Stare: publicat.                              Secțiunea VI: Informații suplimentare
   Data transmiterii în SEAP: 28.11.2007, ora 15:05.             VI.1) Contractul de față este legat de un proiect/program
   Data acceptării ANRMAP: 28.11.2007, ora 15,18.            finanțat din fonduri comunitare: nu.
   Data publicării în SEAP: 28.11.2007, ora 15,18.              VI.2) Alte informații:
   Trimite la OJ: Nu.                             VI.3) Căi de atac
   Valoarea totală a contractului: 1.632.320,08 RON.             VI.3.1) Organism competent pentru căile de atac:
   Informații anunț de participare asociat                  Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor
   Număr anunț: 22987/10.07.2007                       Adresa poștală: București, str. Stavropoleos nr. 6, sectorul 3,
   Denumire contract: Extindere alimentare cu apă în comuna       RO 030084, cod poștal 415312, tel. +40213104641, e-mail:
Crângurile, județul Dâmbovița.                       office@cnsc.ro, fax +4021/3104642.
   Secțiunea I: Autoritatea contractantă                   Organismul competent pentru procedurile de mediere
   I.1) Denumirea, adresa și punct(e) de contact: Comuna           Curtea de Apel
Crângurile                                   Adresa poștală: Str. Independenței nr. 5, sector 4, RO 050091
   Adresa poștală: comuna Crângurile, satul Patroaia Vale, județul    București, localitatea București, cod poștal: 415312, tel.
Dâmbovița, localitatea Crângurile, cod poștal 137171; punct(e) de     +40213199528, e-mail: relatiicab@just.ro, fax: +40213191674.
contact: Dumitru Giurescu, tel. 0245714015, e-mail:               VI.3.2) Utilizarea căilor de atac:
crangurile@cjd.ro, fax 0245714015.                       Precizări privind termenul (termenele) de exercitare a căilor de
   I.2) Tipul autorității contractante și activitatea principală     atac
(activitățile principale)                            VI.3.3) Serviciul de la care se pot obține informații privind
   Autoritate regională sau locală                    utilizarea căilor de atac: Primăria Crângurile
   Activitate (activități)                          Adresa poștală: Comuna Crângurile, localitatea Crângurile, cod
   - Servicii generale ale administrațiilor publice.           poștal: 415312, tel. 0245714164, e-mail: crangurile@cjd.ro, fax:
   Autoritatea contractantă acționează în numele altor autorități    0245714164.
contractante: Nu.                                VI.4) Data expedierii prezentului anunț către SEAP: 28.11.2007,
   Secțiunea II: Obiectul contractului                  ora 15,05.
   II.1) Descriere
   II.1.1) Denumirea dată contractului de autoritatea contractantă:      (68/69.217)
Extindere alimentare cu apă în comuna Crângurile, județul
Dâmbovița.
   II.1.2) Tipul contractului și locul de executare a lucrărilor, de     1. Denumirea, codul fiscal și adresa autorității contractante:
livrare a produselor sau de prestare a serviciilor:            Primăria Comunei Gălbinași, comuna Gălbinași, cod fiscal
   Lucrări                                3724440, județul Buzău.
   Executarea                                 2. Procedura aplicată pentru atribuirea contractului de lucrări:
   Locul principal de executare: Comuna Crângurile, județul       licitație deschisă.
Dâmbovița.                                   3. Categoria și descrierea lucrărilor care au fost executate,
   II.1.3) Anunțul implică:                       codul/codurile CVP: construire sistem de alimentare cu apă a
   II.1.4) Descrierea succintă a contractului sau a           satelor Gălbinași și Tăbărăști, comuna Gălbinași, județul Buzău.
achiziției/achizițiilor: execuție extindere alimentare cu apă în        2. Data atribuirii contractului de lucrări: 4.12.2007.
comuna Crângurile, județul Dâmbovița, pe o lungime totală de          3. 5. Criteriul de atribuție de lucrării: oferta cea mai avantajoasă
18,73 km.                                 din punct de vedere economic.
   II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizițiile)      4. Numărul de oferte primite: 10.
   45232150-8 - Lucrări pentru conducte de alimentare cu apă.         5.7. Denumirea (numele) și adresa ofertantului câștigător: S.C.
   II.1.6) Contractul intră sub incidența acordului privind       CONPRIF - S.A., Buzău, str. Lt. Col. Gheorghe Iacob nr. 2, tel./fax
contractele de achiziții publice: Nu.                   0238/723669, municipiul Buzău, județul Buzău.
   II.2) Valoarea totală finală a contractului (contractelor)         8. Prețul plătit: 1.643.573,91 RON, la care se adaugă T.V.A.
   II.2.1) Valoarea totală finală a contractului sau a contractelor:   312.279,04 RON.
Oferta cea mai scăzută/cea mai ridicată: 1.787.999,84 RON și          9. Data transmiterii anunțului de atribuire către MONITORUL
2.315.175,64 RON.                             OFICIAL R.A.: 24.01.2008.
   Secțiunea IV: Procedura                          (69/69.220)
   IV.1) Tipul procedurii
   IV.1.1) Tipul procedurii: licitație deschisă.
   IV.2) Criterii de atribuire                        1. Autoritatea contractantă: Direcția Generală de Asistență Socială
   IV.2.1) Criterii de atribuire: oferta cea mai avantajoasă din punct  și Protecție a Copilului Mureș, având adresa - str. Trebely nr. 7, Târgu
de vedere economic.                            Mureș, cod poștal 540081, telefon 0265-213512, fax 0265-211561.
   IV.2.2) S-a organizat o licitație electronică: nu.            2. Procedura de atriburie aplicată: cerere de oferte, conform
   IV.3) Informații administrative                    art. 124 din O.U.G. 34/2006.
   IV.3.1) Număr de referință atribuit dosarului de autoritatea       3. Contractul de lucrări
contractantă.                                 Lucrări de montare și punere în funcțiune a unui grup
   IV.3.2) Anunțuri publicate (anunț publicat) anterior privind     electrogen (inclusiv îngrădirea) la CRRN Călugăreni - proiect Phare
același contract: nu.                           /2003/005-551.01.04.01./NAPH-MS-33 - cod CPV 45311000-0.
   Secțiunea V: Atribuirea contractului                   4. Data atribuirii contractului de lucrări: 10.10.2007.
  20             MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA a VI-a, Nr. 79/28.I.2008
  5. Criteriul de atribuire a contractului de lucrări: prețul cel mai    3. Contractul de lucrări: lucrări similare de reabilitare corp L,
scăzut.                                  CPV 45400000-1; 45310000-3; 45331100-7.
  6. Numărul de oferte primite: 1.                     4. Data atribuirii contractului de furnizare: 12.12.2007.
  7. Denumirea și adresa ofertanților câștigători: S.C. ELECTRIC      5. Criteriul de atribuire a contractului de furnizare: -
BOCICOR - S.R.L., str. Remetea nr. 39A, Târgu Mureș, județul         6. Numărul de oferte primite: 1 (una).
Mureș, 540264.                                7. Denumirea și adresa ofertanților câștigători: S.C. TERMOSIN
  8. Prețul sau gama prețurilor plătite: 9.978,00 euro fără T.V.A.    - S.A. Galați, Str. Constructorilor nr. 16, ap. 29, tel./fax
  9. Valoarea ofertei celei mai ridicate: 9.978,00 euro fără T.V.A.   0236/464649.
  Valoarea ofertei celei mai scăzute: 9.978,00 euro fără T.V.A.       8. Prețul sau gama prețurilor plătite: 20.832,41 lei.
  10. Valoarea din contract care urmează să fie subcontractantă:      9. Data publicării anunțului de participare: -
nu este cazul.                                10. Alte informații: -
  11. Data publicării invitației de participare: 21.09.2007.         (73/69.265)
  12. Data transmiterii spre publicare a anunțurilor de atribuire:
24.01.2008.
  13. Organismul competent cu rezolvarea contestațiilor: Consiliul      1. Denumirea și adresa autorității contractante: Universitatea
Național de Soluționare a Contestațiilor, str. Stavropoleos nr. 6,     „Dunărea de Jos” Galați, cod fiscal 3127522, Strada Domnească
sectorul 3, București, cod poștal 030084, telefon - 021-3104641, fax    nr. 47, tel./fax 0236/419177.
021-3104642, adresa internet - www.cnsc.ro. Termenul de depunere a       2. Procedura de atribuire aplicată: negociere fără publicarea
contestației este de cel mult 5 zile de la data luării la cunoștință de  prealabilă a unui anunț de participare.
către contestator despre actul pe care acesta îl consideră nelegal.      3. Contractul de lucrări: lucrări similare de reabilitare corp J,
Pentru informații: DGASPC Mureș, Biroul Achiziții Publice, telefon     CPV 45400000-1.
0265-213512, int. 25, fax 0265-211561.                     4. Data atribuirii contractului de furnizare: 18.12.2007.
   (70/69.236)                                5. Criteriul de atribuire a contractului de furnizare: -
                                        6. Numărul de oferte primite: 1 (una).
                                        7. Denumirea și adresa ofertanților câștigători: S.C.
   1. Autoritatea contractantă: Primăria Nucșoara, cod fiscal      ROMPRINT’99 - S.R.L., Galați, str. Traian nr. 62, bl. F, tel./fax
4469442, cu sediul în comuna Nucșoara, județul Argeș, telefon       0236/317589.
0248/582013, fax 0248/582090.                         8. Prețul sau gama prețurilor plătite: 4.000,27 lei.
   2. Procedura aplicată pentru atribuirea contractui de lucrări:      9. Data publicării anunțului de participare: -
licitație publică deschisă.                          10. Alte informații: -
   3. Natura și dimensiunea prestațiilor - realizarea rețelei de       (74/69.266)
canalizare în lungime de aproximativ 12,5 km și a unei stații de
epurare - Q = 500 m 3 /zi în teritoriul administrativ al comunei
Nucșoara.                                   1. Denumirea și adresa autorității contractante: Universitatea
   4. Data atribuirii contractului de lucrări: 19.12.2007.        „Dunărea de Jos” Galați, cod fiscal 3127522, Strada Domnească
   5. Criteriul de atribuire a contractului de lucrări: oferta cea mai  nr. 47, tel./fax 0236/419177.
avantajoasă din punct de vedere economic.                   2. Procedura de atribuire aplicată: negociere fără publicarea
   6. Numărul de oferte primite: 5.                   prealabilă a unui anunț de participare.
   7. Denumirea ofertantului câștigător: S.C. BIFF              3. Contractul de lucrări: lucrări similare de reabilitare corp P,
INTERNATIONAL - S.R.L., Pitești, aleea Războieni nr. 20 bis,        CPV 45400000-1; 45310000-3.
județul Argeș.                                 4. Data atribuirii contractului de furnizare: 10.12.2007.
   8. Valoarea contractului de achiziție publică: 4.652.090 RON       5. Criteriul de atribuire a contractului de furnizare: -
fără T.V.A.                                  6. Numărul de oferte primite: 1 (una).
   9. Data publicării în Monitorul Oficial al României a anunțului de    7. Denumirea și adresa ofertanților câștigători: S.C.
participare: 30.10.2007.                          ROMPRINT’99 - S.R.L., Galați, str. Traian nr. 62, bl. F, tel./fax
   10. Data transmiterii anunțului de atribuire a contractului:     0236/317589.
24.01.2008.                                  8. Prețul sau gama prețurilor plătite: 24.847,58 lei.
                                        9. Data publicării anunțului de participare: -
   (71/69.247)                                10. Alte informații: -
                                        (75/69.267)
  1. Denumirea și adresa autorității contractante: Universitatea
„Dunărea de Jos” Galați, cod fiscal 3127522, Strada Domnească
                                        1. Denumirea și adresa autorității contractante: Universitatea
nr. 47, tel./fax 0236/419177.
                                      „Dunărea de Jos” Galați, cod fiscal 3127522, Strada Domnească
  2. Procedura de atribuire aplicată: negociere fără publicarea     nr. 47, tel./fax 0236/419177.
prealabilă a unui anunț de participare.                    2. Procedura de atribuire aplicată: negociere fără publicarea
  3. Contractul de lucrări: lucrări suplimentare de reabilitare     prealabilă a unui anunț de participare.
corp L, CPV 45331100-7, 45332000-3.                      3. Contractul de lucrări: lucrări similare de reabilitare corp
  4. Data atribuirii contractului de furnizare: 12.12.2007.       SA-SE, CPV 45400000-1; 45310000-3.
  5. Criteriul de atribuire a contractului de furnizare.           4. Data atribuirii contractului de furnizare: 10.12.2007.
  6. Numărul de oferte primite: 1 (una).                   5. Criteriul de atribuire a contractului de furnizare: -
  7. Denumirea și adresa ofertanților câștigători: S.C. TERMOSIN       6. Numărul de oferte primite: 1 (una).
- S.A. Galați, Str. Constructorilor nr. 16, ap. 29, tel./fax          7. Denumirea și adresa ofertanților câștigători: S.C. ELDEK
0236/464649.                                PROD - S.R.L. Galați, str. Lozoveni nr. 115, tel./fax 0236/462522.
  8. Prețul sau gama prețurilor plătite: 14.002,97.             8. Prețul sau gama prețurilor plătite: 22.197,07 lei.
  9. Data publicării anunțului de participare: -               9. Data publicării anunțului de participare: -
  10. Alte informații: -                           10. Alte informații: -
   (72/69.264)                                (76/69.268)

  1. Denumirea și adresa autorității contractante: Universitatea       1. Denumirea și adresa autorității contractante: Universitatea
„Dunărea de Jos” Galați, cod fiscal 3127522, Strada Domnească       „Dunărea de Jos” Galați, cod fiscal 3127522, Strada Domnească
nr. 47, tel./fax 0236/419177.                       nr. 47, tel./fax 0236/419177.
  2. Procedura de atribuire aplicată: negociere fără publicarea       2. Procedura de atribuire aplicată: negociere fără publicarea
prealabilă a unui anunț de participare.                  prealabilă a unui anunț de participare.
                MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA a VI-a, Nr. 79/28.I.2008                        21

  3. Contractul de lucrări: lucrări suplimentare de reabilitare        1. Denumirea și adresa autorității contractante: Universitatea
centrală termică și instalație de încălzire interioară la Sediul      „Dunărea de Jos” Galați, cod fiscal 3127522, Strada Domnească
Universității, Strada Domnească nr. 47, CPV 45400000-1;          nr. 47, tel./fax 0236/419177.
45315000-8; 45300000-0.                            2. Procedura de atribuire aplicată: negociere fără publicarea
  4. Data atribuirii contractului de furnizare: 11.12.2007.        prealabilă a unui anunț de participare.
  5. Criteriul de atribuire a contractului de furnizare: -          3. Contractul de lucrări: lucrări similare II de reabilitare corp F,
  6. Numărul de oferte primite: 1 (una).                 Strada Domnească nr. 111, CPV 45400000-1; 45310000-3.
  7. Denumirea și adresa ofertanților câștigători: S.C.            4. Data atribuirii contractului de furnizare: 5.12.2007.
TERMAEXIM - S.A., Galați, str. Petru Groza nr. 23, tel./fax          5. Criteriul de atribuire a contractului de furnizare: -
0236/470870.                                  6. Numărul de oferte primite: 1 (una).
  8. Prețul sau gama prețurilor plătite: 293.292,8 lei.            7. Denumirea și adresa ofertanților câștigători: S.C.
  9. Data publicării anunțului de participare: -             MOLDOVULCAN - S.A. Galați, Str. Fagului nr. 6, bl. F, tel./fax
  10. Alte informații: -                         0236/492102.
                                        8. Prețul sau gama prețurilor plătite: 14.368,69 lei.
   (77/69.269)                                9. Data publicării anunțului de participare: -
                                        10. Alte informații: -
  1. Denumirea și adresa autorității contractante: Universitatea       (81/69.273)
„Dunărea de Jos” Galați, cod fiscal 3127522, Strada Domnească
nr. 47, tel./fax 0236/419177.
  2. Procedura de atribuire aplicată: negociere fără publicarea        1. Denumirea și adresa autorității contractante: Universitatea
prealabilă a unui anunț de participare.                  „Dunărea de Jos” Galați, cod fiscal 3127522, Strada Domnească
  3. Contractul de lucrări: lucrări suplimentare de reabilitare     nr. 47, tel./fax 0236/419177.
centrală termică D și spălătorie din complexul studențesc Al. I.        2. Procedura de atribuire aplicată: negociere fără publicarea
Cuza, CPV 45400000-1; 45315000-8; 45300000-0.               prealabilă a unui anunț de participare.
  4. Data atribuirii contractului de furnizare: 13.12.2007.          3. Contractul de lucrări: lucrări suplimentare de reabilitare cămin
  5. Criteriul de atribuire a contractului de furnizare: -        IA, CPV 45332000-3; 45261300-7.
  6. Numărul de oferte primite: 1 (una).                   4. Data atribuirii contractului de furnizare: 5.12.2007.
                                        5. Criteriul de atribuire a contractului de furnizare: -
  7. Denumirea și adresa ofertanților câștigători: S.C.            6. Numărul de oferte primite: 1 (una).
TERMAEXIM - S.A. Galați, str. Petru Groza nr. 23, tel./fax           7. Denumirea și adresa ofertanților câștigători: S.C.
0236/470870.                                PALLEGRINI - S.R.L. Galați, Str. Brăilei nr. 161, bl. A5, ap. 53,
  8. Prețul sau gama prețurilor plătite: 169.019,89 lei.         tel./fax 0236/315511.
  9. Data publicării anunțului de participare: -               8. Prețul sau gama prețurilor plătite: 21.980,59 lei.
  10. Alte informații: -                           9. Data publicării anunțului de participare: -
   (78/69.270)                                10. Alte informații: -
                                        (82/69.274)
  1. Denumirea și adresa autorității contractante: Universitatea
„Dunărea de Jos” Galați, cod fiscal 3127522, Strada Domnească         1. Denumirea și adresa autorității contractante: Universitatea
nr. 47, tel./fax 0236/419177.                       „Dunărea de Jos” Galați, cod fiscal 3127522, Strada Domnească
  2. Procedura de atribuire aplicată: negociere fără publicarea     nr. 47, tel./fax 0236/419177.
prealabilă a unui anunț de participare.                    2. Procedura de atribuire aplicată: negociere fără publicarea
  3. Contractul de lucrări: lucrări suplimentare de reabilitare     prealabilă a unui anunț de participare.
corp E, Strada Domnească nr. 111, CPV 45400000-1; 453100000-3.         3. Contractul de lucrări: lucrări similare Sediul Universității, CPV
  4. Data atribuirii contractului de furnizare: 5.12.2007.        45400000-1.
  5. Criteriul de atribuire a contractului de furnizare: -          4. Data atribuirii contractului de furnizare: 5.12.2007.
  6. Numărul de oferte primite: 1 (una).                   5. Criteriul de atribuire a contractului de furnizare: -
  7. Denumirea și adresa ofertanților câștigători: S.C.           6. Numărul de oferte primite: 1 (una).
IZOCONSTRUCT - S.R.L. Galați, Strada Domnească nr. 139 bis,          7. Denumirea și adresa ofertanților câștigători: S.C.
bl. 24, ap. 14, tel./fax 0236/324140.                   ROMPRINT’99 - S.R.L. Galați, str. Traian nr. 62, bl. F, tel./fax
  8. Prețul sau gama prețurilor plătite: 38.690,16 lei.         0236/317589.
  9. Data publicării anunțului de participare: -               8. Prețul sau gama prețurilor plătite: 9.191,81 lei.
  10. Alte informații: -                           9. Data publicării anunțului de participare: -
                                        10. Alte informații: -
   (79/69.271)
                                        (83/69.275)

  1. Denumirea și adresa autorității contractante: Universitatea
„Dunărea de Jos” Galați, cod fiscal 3127522, Strada Domnească         1. Denumirea și adresa autorității contractante: Universitatea
nr. 47, tel./fax 0236/419177.                       „Dunărea de Jos” Galați, cod fiscal 3127522, Strada Domnească
                                      nr. 47, tel./fax 0236/419177.
  2. Procedura de atribuire aplicată: negociere fără publicarea
                                        2. Procedura de atribuire aplicată: negociere fără publicarea
prealabilă a unui anunț de participare.
                                      prealabilă a unui anunț de participare.
  3. Contractul de lucrări: lucrări similare II de reabilitare corp E,    3. Contractul de lucrări: lucrări similare de reabilitare corp CN,
Strada Domnească nr. 111, CPV 45400000-1; 45310000-3.           CPV 45400000-1.
  4. Data atribuirii contractului de furnizare: 5.12.2007.          4. Data atribuirii contractului de furnizare: 5.12.2007.
  5. Criteriul de atribuire a contractului de furnizare: -          5. Criteriul de atribuire a contractului de furnizare: -
  6. Numărul de oferte primite: 1 (una).                   6. Numărul de oferte primite: 1 (una).
  7. Denumirea și adresa ofertanților câștigători: S.C.           7. Denumirea și adresa ofertanților câștigători: S.C. IZOCON
IZOCONSTRUCT - S.R.L. Galați, Strada Domnească nr. 139 bis,        GRUP - S.R.L. Galați, str. Anghel Saligny, bl. 6A, ap. 20, tel./fax
bl. 24, ap. 14, tel./fax 0236/324140.                   0236/475138.
  8. Prețul sau gama prețurilor plătite: 10.226,26 lei.           8. Prețul sau gama prețurilor plătite: 6.432,64 lei.
  9. Data publicării anunțului de participare: -               9. Data publicării anunțului de participare: -
  10. Alte informații: -                           10. Alte informații: -
   (80/69.272)                                (84/69.276)
  22             MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA a VI-a, Nr. 79/28.I.2008
  1. Denumirea și adresa autorității contractante: Universitatea     1. Denumirea și adresa autorității contractante: Universitatea
„Dunărea de Jos” Galați, cod fiscal 3127522, Strada Domnească      „Dunărea de Jos” Galați, cod fiscal 3127522, Strada Domnească
nr. 47, tel./fax 0236/419177.                      nr. 47, tel./fax 0236/419177.
  2. Procedura de atribuire aplicată: negociere fără publicarea      2. Procedura de atribuire aplicată: negociere fără publicarea
prealabilă a unui anunț de participare.                 prealabilă a unui anunț de participare.
  3. Contractul de lucrări: lucrări similare de reabilitare corp H,    3. Contractul de lucrări: lucrări suplimentare de echipare
CPV 45400000-1.                             centrală termică, branșamente la unități și instalație de ventilație la
  4. Data atribuirii contractului de furnizare: 5.12.2007.      cămin de 150 de locuri, cod CPV 45331210-1; 45400000-1;
  5. Criteriul de atribuire a contractului de furnizare: -      45310000-3; 45332000-3.
  6. Numărul de oferte primite: 1 (una).                 4. Data atribuirii contractului de furnizare: 5.12.2007.
  7. Denumirea și adresa ofertanților câștigători: S.C. IZOCON      5. Criteriul de atribuire a contractului de furnizare: -
GRUP - S.R.L. Galați, str. Anghel Saligny, bl. 6A, ap. 20, tel./fax     6. Numărul de oferte primite: 1 (una).
0236/475138.                                7. Denumirea și adresa ofertanților câștigători: S.C. PRIMO -
  8. Prețul sau gama prețurilor plătite: 8.524,73 lei.        S.R.L. Galați, Str. Dogăriei nr. 100-102, tel./fax 0236/460865.
  9. Data publicării anunțului de participare: -             8. Prețul sau gama prețurilor plătite: 38.858,44 lei.
  10. Alte informații: -                         9. Data publicării anunțului de participare: -
   (85/69.277)                              10. Alte informații: -
                                       (89/69.281)
  1. Denumirea și adresa autorității contractante: Universitatea
„Dunărea de Jos” Galați, cod fiscal 3127522, Strada Domnească        Secțiunea I: Autoritatea contractantă
nr. 47, tel./fax 0236/419177.                        I.1) Denumirea, adresa și punct(e) de contact:
  2. Procedura de atribuire aplicată: negociere fără publicarea      - Inspectoratul Teritorial de Muncă Sălaj
prealabilă a unui anunț de participare.                   Adresa: Zalău, bd. Mihai Viteazul nr. 85, cod poștal 450099,
  3. Contractul de lucrări: lucrări suplimentare de reabilitare    punct de contact: Abrudan Florica, tel. 0260/614504, e-mail:
corp H, CPV 45400000-1.                         itmsalaj@itmsalaj.ro, fax 0260/611929.
  4. Data atribuirii contractului de furnizare: 5.12.2007.        Tipul autorității contracte și activitatea principală (activităţile
  5. Criteriul de atribuire a contractului de furnizare: -      principale)
  6. Numărul de oferte primite: 1 (una).                 Minister sau orice altă autoritate națională sau federală, inclusiv
  7. Denumirea și adresa ofertanților câștigători: S.C. IZOCON    subdiviziuni regionale sau locale ale acestora
GRUP - S.R.L. Galați, str. Anghel Saligny, bl. 6A, ap. 20, tel./fax     Activitate (activități)
0236/475138.                                - Servicii generale ale administrațiilor publice
  8. Prețul sau gama prețurilor plătite: 9.878,69 lei.          Secțiunea II: Obiectul contractului
  9. Data publicării anunțului de participare: -             Descriere
  10. Alte informații: -
                                      Extindere sediu I.T.M. Sălaj
   (86/69.278)                              Tipul contractului și locul de executare a lucrărilor, de furnizare
                                    a produselor sau de prestare a serviciilor
                                      Lucrări
  1. Denumirea și adresa autorității contractante: Universitatea     Executarea
„Dunărea de Jos” Galați, cod fiscal 3127522, Strada Domnească        Locul principal de executare: sediul Inspectoratului Teritorial de
nr. 47, tel./fax 0236/419177.                      Muncă Sălaj, bd. Mihai Viteazul nr. 85.
  2. Procedura de atribuire aplicată: negociere fără publicarea      Descrierea succintă a contractului sau a achiziției
prealabilă a unui anunț de participare.                   Lucrări de construcție extindere sediu al I.T.M. Sălaj,
  3. Contractul de lucrări: lucrări de reparații curente la      S+P+E1+E2
acoperișul corpului A, Str. Gării nr. 63, CPV 45261910-6.          Clasificare CPV
  4. Data atribuirii contractului de furnizare: 5.12.2007.        45000000-7 - lucrări de construcții
  5. Criteriul de atribuire a contractului de furnizare: -        Valoarea totală finală a contractului: 898.082 RON
  6. Numărul de oferte primite: 1 (una).                 Secțiunea IV: Procedura
  7. Denumirea și adresa ofertanților câștigători: S.C. TERMOSIN     Tipul procedurii: licitație deschisă
- S.A., Str. Constructorilor nr. 16, ap. 29, tel./fax 0236/463649.     Criterii de atribuire
  8. Prețul sau gama prețurilor plătite: 9.154,32 lei.          Oferta cea mai avantajoasă d.p.d.v. economic.
  9. Data publicării anunțului de participare: -             Secțiunea V: Atribuirea contractului
  10. Alte informații: -                         Contract nr. 7533
   (87/69.279)                              Denumire: contract de lucrări
                                      Data atribuirii contractului: 28.11.2007.
                                      Numărul de oferte primite: 3.
  1. Denumirea și adresa autorității contractante: Universitatea     Numele și adresa operatorului economic căruia i-a fost atribuit
„Dunărea de Jos” Galați, cod fiscal 3127522, Strada Domnească      contractul:
nr. 47, tel./fax 0236/419177.                        SC CONROM - S.R.L.
  2. Procedura de atribuire aplicată: negociere fără publicarea      Adresa poștală: loc. Criseni nr. 422, județul Sălaj, cod poștal
prealabilă a unui anunț de participare.                 457105
  3. Contractul de lucrări: lucrări similare de reabilitare corp Y,    Valoarea totală finală a contractului: 898.082 RON, fără T.V.A.
CPV 45400000-1; 45310000-3.                         Număr de luni: 8.
  4. Data atribuirii contractului de furnizare: 5.12.2007.        Secțiunea VI: Informații suplimentare
  5. Criteriul de atribuire a contractului de furnizare: -        Căi de atac
  6. Numărul de oferte primite: 1 (una).                 Organismul competent pentru căile de atac
  7. Denumirea și adresa ofertanților câștigători: S.C. IZOCON      Curtea de Apel Cluj, Secția contencios administrativ
GRUP - S.R.L. Galați, str. Anghel Saligny, bl. 6A, ap. 20, tel./fax     Adresa poștală: Cluj, str. Ștefan cel Mare nr. 1, localitatea Cluj-
0236/475138.                              Napoca, cod poștal 400133
  8. Prețul sau gama prețurilor plătite: 20.879,53 lei.          Organism competent pentru procedurile de mediere
  9. Data publicării anunțului de participare: -             Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor
  10. Alte informații: -                         Adresa poștală: București, str. Stravropoleos nr. 6, sectorul 3,
   (88/69.280)                            cod poștal 030084.
                                      Serviciul de la care se pot obține informații privind utilizarea
                                    căilor de atac
                 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA a VI-a, Nr. 79/28.I.2008                          23

  Inspectoratul Teritorial de Muncă Sălaj                     Reabilitare infrastructura stradală (apă, canal, drum) pe
  Adresa poștală: Bd. Mihai Viteazul nr. 85, localitatea Zalău, cod      străzile cuprinse în următoarele zone:
poștal 450099, tel. 0260/611929, e-mail: itmsalaj@itmsalaj.ro, fax         Zona 6: Calea Ferentari - Str. Trompetului
0260/610244.                                    Zona 13 - Str. Munții Carpați - Șos. Sălaj - Str. Amurgului
   (90/69.288)                                  Zona 18: prelungirea Ferentari - Str. Toporași
                                          Zona 22: Șos. Sălaj - Calea Ferentari - Str. Semănătorului - Str.
                                        Armistițiului
   Modernizare strada Fragilor                          Zona 26: Str. Trompetului - Prelungirea Ferentari - Lacul Bucura
   1. Denumirea autorității contractante: Municipiul Ploiești.          Zona 27: Str. Trompetului - Str. Vâltoarei
   2. Adresa autorității contractante:                      8. Prețul satu gama de prețuri plătite, prețul contractului:
   Adresa poștală: Bd. Republicii nr. 2, Ploiești, cod poștal 100008,    128.250.960 lei (preț cu T.V.A.)
e-mail: achiziții.publice@ploiesti.ro, adresa internet (URL):           9. Data transmiterii spre publicare în Monitorul Oficial al
www.ploiești.ro, tel. 0244516699, fax 0244510736.               României, Partea a VI-a, Achiziții publice, a anunțului de
   3. Procedura de atribuire aplicată: licitație deschisă.          participare: 15.08.2007.
   4. a) Natura și dimensiunile lucrărilor: lucrări de fundație pentru      10. Data tranmiterii anunțului de atribuire către MONITORUL
drumuri și trotuare, lucrări de îmbarcare a străzilor, trotuarelor,      OFICIAL R.A.: 22.01.2008.
canalizare de ape pluviale s.a.                           (92/69.296)
   b) Caracteristicile generale ale lucrării: modernizare stradă.
   c) Cod CPV:
   45233252-0 (lucrări de îmbrăcare a străzilor)                 Lucrări de reamenajare Sala Studio
   45233253-7 (lucrări de îmbrăcare a trotuarelor);                1. Denumirea autorității contractante: Teatrul Odeon București,
   45233330-2 (lucrări de fundație pentru autostrăzi, șosele,        Calea Victoriei nr. 40-42, sectorul 1, cod poștal 010062, e-mail:
drumuri și trotuare)                              juridic@teatrul-odeon.ro, număr de telefon 0213155053, fax
   45232130-2 (canalizare de ape pluviale)                  021/3122489.
   45233270-2 (lucrări de marcare a zonelor de parcare) .             2. Contract rezervat: nu.
   5. Data atribuirii contractului de achiziție publică: 6.12.2007.        3. a) Procedura aplicată pentru atribuirea contractului de lucrări:
   6. Criteriul de atribuire a contractului de achiziție publică: prețul   licitație publică deschisă.
cel mai scăzut.                                   b) Acord-cadru: nu.
   7. Numărul de oferte primite: 4 (patru).                    c) Sistem dinamic de achiziție: nu.
   8. Denumirea și adresa ofertantului câștigător: S.C.              d) Licitație electronică: nu.
BAUSTRADA - S.R.L., Ploiești, Str. Rudului nr. 230, tel.              4. Locul execuției lucrărilor: subsolul imobilului din București,
0244/406751.                                  Calea Victoriei nr. 40-42, sectorul 1.
   9. Prețul plătit: 431952,65 lei fără T.V.A.                  5. Natura și cerințele de execuție, caracteristicile generale ale
   10. Valoarea ofertei celei mai ridicate și a ofertei celei mai      lucrării: lucrări de construcție și reamenajare Sală de teatru,
scăzute luate în considerare în vederea atribuirii contractului de       conform caietului de sarcini, cod CPV 45212322-9.
achiziții publice:                                 6. Durata contractului: 12 luni cu începere de la data de
   - oferta cea mai ridicată: 473.339,32 lei fără T.V.A.           22.01.2008.
   - oferta cea mai scăzută: 431.952,65 lei, fără T.V.A.             7. Modalități de finanțare: bugetul propriu al instituției.
   11. Data publicării anunțului de participare în Monitorul Oficial al      8. Criteriul utilizat pentru atribuirea contractului de lucrări: oferta
României: 16.10.2007.                             cea mai avantajoasă din punct de vedere tehnico-economic.
   12. Data transmiterii spre publicare a anunțului de atribuire:         9. Numele și adresa operatorului economic căruia i-a fost
22.01.2008.                                  atribuit contractul: S.C. ROMCONSTRUCT - S.A., cu sediul în
   13. Denumirea și adresa organismului competent de rezolvare        Ploiești, Str. Sitarului nr. 1, județul Prahova, cod poștal 100029, tel.
a contestațiilor: Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor,     0244511480.
str. Stavropoleos nr. 6, sectorul 3, București, cod poștal 030084,         10. Informații privind valoarea contractului: estimarea inițială a
tel.021/3104641, fax 021/3104642, e-mail: office@cnsc.ro, adresa        valorii contractului: 3750000 RON fără T.V.A.
internet: www.cnsc.ro.                               Valoarea totală finală a contractului: 3.217.669,85 RON fără
   14. Serviciul de la care se pot obține informații privind utilizarea   T.V.A.
căilor de atac: Primăria municipiului Ploiești, Serviciul Juridic          11. Alte informații: contract nr. 15/22.01.2008.
Contencios, Bd. Republicii nr. 2, Ploiești, cod poștal 100008, tel.         12. Data publicării în SEAP: 23.01.2008.
0244/516699, fax 510736.                              13. Data transmiterii anunțului de participare către
   (91/69.290)                                MONITORUL OFICIAL R.A., Partea a VI-a - Achiziții publice:
                                        24.01.2008.
                                          (93/69.297)
   1. Denumirea și adresa autorității contractante: Administrația
Domeniului Public Sectorul 5, cu sediul în București, str. Sf.
Elefterie nr. 47-49, sectorul 5, cod fiscal 4266197, telefon            1. Denumirea și adresa autorității contractante: S.C.
021/4120076.                                  COMPLEXUL ENERGETIC ROVINARI - S.A., cu sediul în
   2. Procedura aplicată: licitație deschisă.                Rovinari, Str. Energeticianului nr. 25, județul Gorj, înregistrată la
   3. Data semnării contractului: 13.12.2007.                registrul comerțului la nr. J 18/256/1.04.2004, cod unic de
   4. Criteriul utilizat pentru atribuirea contractului de lucrări: oferta  înregistrare RO 16302439, telefon 0253/37556 - 372560, fax
cea mai avantajoasă din punct de vedere economic.               0253/371590.
   5. Numărul de oferte primite: 2.                       2. Procedura de atribuire aplicată: licitație deschisă.
   6. Denumirea și adresa ofertantului câștigător: Asociația           3. Criteriul de atribuire a contractului de achiziție publică este:
formată din:                                  prețul cel mai scăzut.
   S.C. COMPANIA ROMPREST SERVICE - S.A., cu sediul în              4. Obiectul contractului de servicii: tencuieli, zugrăveli,
Otopeni, Calea Bucureștilor nr. 224E, clădirea REAB, et. 1, județul      vopsitorii interioare și exterioare, înlocuit instalații sanitare
Ilfov, în calitate de lider de asociere;                    interioare la sediile carierelor CPV 45453000-7
   S.C. EURO GRUP - S.A., cu sediul în Otopeni, Calea              5. Numărul de oferte primite: 7.
Bucureștilor nr. 224E, clădirea REAB, et. 1, județul Ilfov;            6. Data atribuirii contractelor de servicii: 12.12.2007.
   S.C. DIMAR - S.R.L., cu sediul în București, str. Leonida nr. 25,       7. Denumirea și adresa ofertanților câștigător:
sectorul 2.                                    S.C. COSGIORGI - S.R.L., Rovinari, Str. Tineretului, bl. F3, ap.
   7. Categoria lucrărilor executate sau caracteristicile generale      11, tel. 0253372020, fax 0253372020.
ale construcției realizate:                            8.Valoarea achiziției: 93.818,38 lei fără T.V.A.
  24             MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA a VI-a, Nr. 79/28.I.2008
 9. Data transmiterii spre publicare a anunțului de atribuire către    45232423-3 - stație de pompare a apelor reziduale, 45252100-9 -
Monitorul Oficial: 25.01.2008.                       stație de epurare.
                                        4. Data atribuirii contractului de lucrări: 23.11.2007.
   (94/69.307)                                5. Criteriul de atribuire a contractului de lucrări: oferta cea mai
                                      avantajoasă din punct de vedere economic.
                                        6. Numărul de oferte primite: patru.
  1. Denumirea și adresa autorității contractante: Primăria          7. Denumirea și adresa ofertantului câștigător:
orașului Chișineu Criș, Str. Înfrățirii nr. 97, Chișineu Criș, județul     S.C. AQUA SERVINSTAL - S.R.L., cu sediul în Arad, bd.
Arad.                                   Decebal nr. 26, județul Arad, număr de înmatriculare ORC Arad J
  2. Procedura de atribuire aplicată: licitație deschisă.         02/516/2005, C.I.F. RO 17365591.
                                        8. Prețul sau gama prețurilor plătite: 1.909.888 lei.
  3. Contractul de lucrări vizând execuție canalizare menajeră
                                        9. Data publicării anunțului de participare: 12.12.2006.
Nădab, sat aparținător orașului Chișineu-Criș, județul Arad, cod de
clasificare CPV: 45232411-6, canalizare de ape reziduale,            (95/69.314)

                              ACHIZIȚII DE SERVICII
  1. Denumirea și adresa autorității contractante: Centrul Bugetar    documentației de atribuire și asistarea autorității contractante în
Colegiul Național „Vlaicu Vodă”, str. Negru nr. 131, Curtea de Argeș,   procesul de atribuire a viitorului/viitoarelor contracte de concesiune
cod 115300, județul Argeș.                         pentru obiectivul Autostrada București-Brașov, tronsonul Ploiești-
  2. Procedura de atribuire aplicată: cerere de ofertă.         Brașov” cod CPV 74111000-0; 74141200-1; 74276200-6.
  3. Serviciul prestat a avut denumirea: servicii de arhitectură, de     4. Data atribuirii contractului de servicii: 8.01.2008.
inginerie, de construcții și servicii conexe de consultanță tehnică,      5. Criteriul de atribuire a contractului de achiziție publică: cea
cod 74200000-1 și s-a referit la proiectare, realibilitare, consolidare  mai avantajoasă ofertă economică.
și modernizare Colegiul Național „Vlaicu Vodă“ S+P+2, fondurile        6. Numărul de oferte primite: 5.
pentru aceste servicii find alocate cu H.G. 1285/2007.             7. Denumirea și adresa ofertantului câștigător: LOUIS BERGER
  4. Data atribuirii contractului de servicii: 3.12.2007 cu nr. 4549.  & LOUIS BERGER GROUP & TUCA ZBARCEA ȘI ASOCIATII ȘI
  5. Criteriul de atribuire a contractului de servicii: prețul cel mai  CREDINVEST INTERNATIONAL, - Lider al asocierii fiind LOUIS
scăzut.                                  BERGER SAS, cu sediul în Tour Mercure III, 4th Floor, 55 bis, Qual
  6. Au fost primite două (2) oferte.                  de Grenelle, 75015 Paris France, RCS Paris 302 588 801 - SIRET,
  7. Denumirea și adresa ofertantului câștigător: Societatea       TVA Intracommunitaire Fr 63 302 588 801, cont bancar deschis la
Comercială AT DESIGN - S.R.L., Str. Morii nr. 32, Sighișoara,       BRD SG RO34 BRDE 450SV 010 1012 4500.
județul Mureș.                                 8. Prețul 13.237.307 lei (fără TVA), reprezentând 3.994.480
  8. Prețul plătit: 224.570 lei.                     euro (fără TVA).
  9. Data publicării anunțului de participare: 14.11.2007 cu nr.       9. Valoarea ofertei celei mai ridicate și a ofertei celei mai
100418.                                  scăzute luate în considerare în vederea atribuirii contractului de
   (96/69.177)                              achiziții publice: 17.106.352 lei (fără TVA), reprezentând 5.162.000
                                      euro (fără TVA) și 13.237.307 lei (fără TVA), reprezentând
                                      3.994.480 euro (fără TVA).
   1. Autoritatea contractantă: Agenția Națională de Cadastru și       10. Valoarea și partea din contract care urmează să fie
Publicitate Imobiliară, cod fiscal 9051601, cu sediul în București,    subcontractantă: nu este cazul.
Splaiul Independenței nr. 202 A, sectorul 6, telefon 021 317 73 39,      11. Data publicării anunțului de participare: în SEAP în data de
fax 021 316 52 24, office@ancpi.ro.                    27.07.2007 și în M.Of. în data de 16.08.2007.
   2. Procedura de atribuire aleasă: negociere fără publicarea        12. Data transmiterii spre publicare a anunțului de atribuire:
prealabilă a unui anunț de participare, conform art. 122, lit. i) din   24.01.2008.
O.U.G. nr. 34/2006 privind achizițiile publice, cu modificările și       13. Denumirea și adresa organismului competent de rezolvare a
completările ulterioare.                          contestațiilor: Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor - str.
   3. Act adițional: servicii suplimentare de imprimare, calibrare și  Stravopoleos nr. 6, sectorul 3, București, cod poștal: 30081.
securizare sistem informatic pentru gestiunea arhivelor de carte        Informații exacte privind termenele de depunere a contestației:
funciară, cod CPV 78210000-2.                       10 zile de la primirea comunicării răspunsului considerat
   4. Data atribuirii contractului: 19.12.2007.             nejustificat.
   5. Numărul de oferte primite: 1.                     Denumirea, adresa, numărul de telefon, numărul de fax și
   6. Denumirea și adresa ofertantului câștigător: S.C. ASESOFT     adresa de e-mail a biroului de la care se pot obține aceste
INTERNATIONAL - S.A., cu sediul în Ploiești, str. Mihai Bravu nr.     informații: Compania Națională de Autostrăzi și Drumuri Naționale
10, județul Prahova.                            din România — S.A. - Direcția Achiziții Publice - București, sectorul
   8. Prețul plătit, fără T.V.A.: 47.491,5 lei.             1, bd. Dinicu Golescu nr. 38, et. 11, telefon 315.01.26, fax
   9. Invitația de participare: 258792/18.12.2007.            312.09.84, adresa e-mail - sodap@andnet.ro.
   10. Data publicării anunțului de participare: nu este cazul.        (98/69.205)
   11. Data transmiterii spre publicare a anunțului de atribuire:
23.01.2008.
   10. Organismul competent de rezolvare a contestațiilor este        1. Denumirea, adresa, numărul telefon și de fax, adresa de e-
Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor.            mail ale autorității contractante:
   11. Informații suplimentare se pot obține de la Agenția Națională     Primăria Municipiului Salonta, Str. Republicii nr. 1, județul Bihor,
de Cadastru și Publicitate Imobiliară, Direcția de Achiziții Publice,   telefon 0259 373243; 0359 409730; 0359 409731
tel. 315.25.20.                                Fax: 0359 409732; 0359 409733
   (97/69.184)                                E-mail: primsal@rdslink.ro
                                        2. Procedura de atribuire aplicată: licitație deschisă.
                                        3. Categoria, descrierea și cantitatea serviciilor prestate:
  1. Denumirea și adresa autorității contractante: Compania       consultanță și asistență tehnică în derularea investigației din
Națională de Autostrăzi și Drumuri Naționale din România, C.U.I.      Subprogramul „Lucrări prioritate de extindere și reabilitare a
16054368, cu sediul în București, sectorul 1, bd. Dinicu Golescu nr.    rețelelor de alimentare cu apă și canalizare în municipiul Salonta,
38, telefon 318.66.00, fax 312.09.84.                   județul Bihor”, codurile CPV: 74231100-8, 74231110-1.
  2. Procedura de atribuire aplicată: licitație deschisă.          4. Data atribuirii contractului de servicii: 2.11.2007.
  3. Categoria și descrierea serviciului: „Servicii de consultanță      5. Criteriul de atribuire a contractului de lucrări: oferta cea mai
(Asistență tehnică, financiară și juridică), în scopul elaborării     avantajoasă din punct de vedere economic.
                MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA a VI-a, Nr. 79/28.I.2008                      25

  6. Numărul de oferte primite: 2 (două).                  Prețul cel mai scăzut.
  7. Denumirea și adresa ofertantului câștigător: S.C.           IV.2.2. Se va organiza o licitație electronică: Nu.
LIGIACONS - S.R.L., Oradea, Calea Clujului nr. 93, județul Bihor.       IV.3. Informații administrative.
  8. Prețul sau gama prețurilor plătite: 140.000 lei.            IV.3.1. Număr de referință atribuit dosarului de autoritatea
  9. Data publicării anunțului de participare: în SEAP 4.09.2007 și   contractantă.
în M.O. 21.09.2007.                              IV.3.2. Anunțuri publicate (anunț publicat) anterior privind
  10. Data publicării anunțului de atribuire în SEAP: 22.01.2008.    același contract: Nu.
   (99/69.216)                               Secțiunea V. Atribuirea contractului
                                       Contract nr. 9131     Denumirea: Contract de servicii
                                       V.1. Data atribuirii contractului: 27.12.2007
  Anunț de atribuire numărul 22257/22.01.2008                V.2. Număr de oferte primite: 9
  Detaliu anunț                               V.3. Numele și adresa operatorului economic căruia i-a fost
  Stare: Publicat                            atribuit contractul:
  Data transmiterii în SEAP: 22.01.2008, ora 12,30.             C.M.V. DUMBRAVA CONSTANTIN
  Data publicării în SEAP: 22.01.2008, ora 12,30.              Adresa poștală: județul Botoșani, localitatea Corni, cod poștal:
  Trimite la OJ: Nu.                          717085, telefon 0231588150
  Valoarea totală a contractului: 134,767 RON                V.4. Informații privind valoarea contractului:
  Informații anunț de participare asociat                  Valoarea totală finală a contractului.
  Număr anunț: 38285/5.11.2007                       Valorea: 38.525,00    Moneda: RON fără TVA
  Denuire contract: Contract de servicii de supraveghere,          V.5. Contractul ar putea fi subcontractat: Nu.
prevenire și control al bolilor la animale; contract de servicii de      Contract nr. 9132     Denumirea: Contract de servicii
identificare                                 V.1. Data atribuirii contractului: 27.12.2007
  Secțiunea I: Autoritatea contractantă                   V.2. Număr de oferte primite: 9
  I.1. Denumirea, adresa și punct(e) de contact:              V.3. Numele și adresa operatorului economic căruia i-a fost
  Direcția Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor     atribuit contractul:
Botoșani                                   C.M.V. IFRIM MIHAITA
  Adresa poștală: Botoșani, str. Tudor Vladimirescu nr. 5,         Adresa poștală: județul Botoșani, localitatea Leorda, cod poștal:
localitatea cod poștal: 710282, punct(e) de contact: Ioan Rosca,     717220, telefon 0745795519
telefon 0231512887, e-mail: licitatii@dsvbotosani.ro, fax           V.4. Informații privind valoarea contractului:
0231512887.                                  Valoarea totală finală a contractului.
  I.2. Tipul autorității contractante și activitatea principală       Valorea: 16.400,00    Moneda: RON fără TVA
(activitățile principale).                          V.5. Contractul ar putea fi subcontractat: Nu.
  Minister sau orice altă autoritate națională sau federală, inclusiv    Contract nr. 9133     Denumirea: Contract de servicii
subdiviziuni regionale sau locale ale acestora.                V.1. Data atribuirii contractului: 27.12.2007
  Activitate (activități)                          V.2. Număr de oferte primite: 9
  — Sănătate                                V.3. Numele și adresa operatorului economic căruia i-a fost
  Autoritatea contractantă acționează în numele altor autorități    atribuit contractul:
contractante: Nu.                               C.M.V. SIMION ROXANA
  Secțiunea II: Obiectul contractului.                   Adresa poștală: județul Botoșani, localitatea Cristești, cod
  II.1. Descriere.                           poștal: 717100, telefon 0744355966
  II.1.1. Denumirea data contractului de autoritatea contractantă:     V.4. Informații privind valoarea contractului:
  Contract de servicii de supraveghere, prevenire și control al       Valoarea totală finală a contractului.
bolilor la animale; contract de servicii de identificare.           Valorea: 22.000,00    Moneda: RON fără TVA
  II.1.2. Tipul contractului și locul de executare a lucrărilor, de     V.5. Contractul ar putea fi subcontractat: Nu.
furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor.             Contract nr. 9134     Denumirea: Contract de servicii
  Servicii                                 V.1. Data atribuirii contractului: 27.12.2007
  25 - Servicii de sănătate și asistență socială              V.2. Număr de oferte primite: 9
  Locul principal de prestare: CSVSA de pe raza județului          V.3. Numele și adresa operatorului economic căruia i-a fost
Botoșani.                                 atribuit contractul:
  În cazul categoriilor de servicii 17-27 aprobați publicarea        C.M.V. BOARIU ELENA
prezentului anunț? Da.                            Adresa poștală: județul Botoșani, localitatea Nicșeni, cod poștal:
  II.1.3. Anunțul implică                        717290, telefon 0231539752
  II.1.4. Descrierea succintă a contractului sau a             V.4. Informații privind valoarea contractului:
achiziției/achizițiilor.                           Valoarea totală finală a contractului.
  Contract de servicii de supraveghere, prevenire și control al       Valoarea: 9.803,00    Moneda: RON fără TVA
bolilor la animale și al bolilor transmisibile de la animale la om, de    V.5. Contractul ar putea fi subcontractat: Nu.
protecție a animalelor și a mediului. Contract de servicii de         Contract nr. 9135     Denumirea: Contract de servicii
identificare și înregistrare a animalelor acestora, precum și de       V.1. Data atribuirii contractului: 27.12.2007
corectare a eventualelor erori sau neconformități generale de         V.2. Număr de oferte primite: 9
nerespectarea termenelor legale de înregistrare sau de greșeli de       V.3. Numele și adresa operatorului economic căruia i-a fost
înregistrare, cu privire la animalele din speciile bovine, caprine și   atribuit contractul:
suine.                                    S.C. BELLA VET - S.R.L.
  I.1.5. Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizițiile)      Adresa poștală: sediu Iași, aleea Dumbrava Roșie nr. 3, punct
  85200000-1 - servicii veterinare                   de lucru satul Ranghilești, județul Botoșani, localitatea Santa Mare,
  II.1.6. Contractul intră sub incidența acordului privind       cod poștal: 717345, telefon 0741177859.
contractele de achiziții publice: Nu.                     V.4. Informații privind valoarea contractului:
  II.2. Valoarea totală finală a contractului (contractelor).        Valoarea totală finală a contractului.
  II.2.1. Valoarea totală finală a contractului contractelor.        Valoarea: 6.021,00    Moneda: RON fără TVA
  134,767 RON                                V.5. Contractul ar putea fi subcontractat: Nu.
  Secțiunea IV: Procedura.                         Contract nr. 9136     Denumirea: Contract de servicii
  IV.1. Tipul procedurii.                          V.1. Data atribuirii contractului: 27.12.2007
  IV.1.1. Tipul procedurii.                         V.2. Număr de oferte primite: 9
  Licitație deschisă.                            V.3. Numele și adresa operatorului economic căruia i-a fost
  IV.2. Criterii de atribuire.                     atribuit contractul:
  IV.2.1. Criterii de atribuire.                      C.M.V. BERBINSCHI CONSTANTIN
  26             MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA a VI-a, Nr. 79/28.I.2008
   Adresa poștală: Dorohoi, Aleea Caisului nr. 1, ap . 9, județul     REGIA NAȚIONALĂ A PĂDURILOR - ROMSILVA
Botoșani, cod poștal: 715200, România, telefon 0745084731.          1. Direcția Silvică Vaslui: Vaslui, str. Veteran Turcanu nr. 61, cod
   V.4. Informații privind valoarea contractului:           poștal: 730036, telefon 0235/361437, e-mail dsvaslui@rosilva.ro,
   Valoarea totală finală a contractului.               fax 0235/361437.
   Valorea: 20.986,00    Moneda: RON fără TVA             23. a) Procedura de atribuire aplicată: licitație deschisă.
   V.5. Contractul ar putea fi subcontractat: Nu.             3. Categoria, natura și cantitatea serviciilor: a) servicii de
   Contract nr. 9137     Denumirea: Contract de servicii      asigurare a autovehiculelor CASCO - 16 polițe de asigurare și
   V.1. Data atribuirii contractului: 27.12.2007            servicii de asigurare de răspundere civilă a vehiculelor și
                                     autovehiculelor RCA - 52 polițe de asigurare.
   V.2. Număr de oferte primite: 9
                                       4. Contract de servicii nr. 144: servicii de asigurare de
   V.3. Numele și adresa operatorului economic căruia i-a fost     răspundere civilă a vehiculelor și autovehiculelor RCA - 52 polițe de
atribuit contractul:                           asigurare, clasificare CPV 66337100-2.
   C.M.V. GEORGESCU DEMOSTENE                       5. Data atribuirii contractului de furnizare: 7.01.2008.
   Adresa poștală: județul Botoșani, localitatea Mihai Eminescu,      6. Criteriul de atribuire a contractului de servicii: prețul cel mai
cod poștal: 717245, telefon 0744842191.                 scăzut al serviciilor.
   V.4. Informații privind valoarea contractului:             7. Numărul de oferte primite: 5.
   Valoarea totală finală a contractului.                 8. Denumirea și adresa ofertantului câștigător: S.C.
   Valorea: 11.931,00    Moneda: RON fără TVA           ASIGURAREA ROMÂNEASCĂ - ASIROM - S.A., Sucursala Vaslui
   V.5. Contractul ar putea fi subcontractat: Nu.           - str. Ștefan cel Mare nr. 70, municipiul Vaslui, județul Vaslui, cod
   Contract nr. 9138     Denumirea: Contract de servicii      poștal: 730169.
   V.1. Data atribuirii contractului: 27.12.2007              9. Prețul contractului: 12.111 lei.
   V.2. Număr de oferte primite: 9                     10. Contract de servicii nr. 145: servicii de asigurare a
   V.3. Numele și adresa operatorului economic căruia i-a fost     autovehiculelor CASCO - 16 polițe de asigurare, clasificare CPV
atribuit contractul:                           66334100-1.
   C.M.V. AVADANEI DANUT                          11. Data atribuirii contractului de furnizare: 7.01.2008.
   Adresa poștală: județul Botoșani, localitatea Ripiceni, cod       12. Criteriul de atribuire a contractului de servicii: prețul cel mai
poștal: 717325, telefon 0231561121.                   scăzut al serviciilor.
                                       13. Numărul de oferte primite: 5.
   V.4. Informații privind valoarea contractului:
                                       14. Denumirea și adresa ofertantului câștigător: S.C.
   Valoarea totală finală a contractului.               OMNIASIG - S.A., Sucursala Vaslui, str. Ștefan cel Mare nr. 91,
   Valorea: 3.576,00     Moneda: RON fără TVA           municipiul Vaslui, CP 730168.
   V.5. Contractul ar putea fi subcontractat: Nu.             15. Prețul contractului: 3.032,4 lei.
   Contract nr. 9139     Denumirea: Contract de servicii        16. Data publicării anunțului de participare: 5.11.2007.
   V.1. Data atribuirii contractului: 27.12.2007              17. Alte informații: anunțul de atribuire a fost publicat prin
   V.2. Număr de oferte primite: 9                   sistemul electronic de achiziții publice, fiind înregistrat în SEAP la
   V.3. Numele și adresa operatorului economic căruia i-a fost     nr. 22319 din 23.01.2008.
atribuit contractul:                             (101/69.260)
   S.C. MEDIVET - S.R.L.
   Adresa poștală: Dorohoi, str. Ștefan cel Mare nr. 73, județul
Botoșani, cod poștal: 715200, telefon 0744598306.              1. Denumirea și adresa unității contractante: S.C. ELECTRICA -
   V.4. Informații privind valoarea contractului:           S.A., înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J 40/7425/2000,
   Valoarea totală finală a contractului.               cod de înregistrare fiscală RO 13267221, cu sediul în București, str.
   Valorea: 5.525,00     Moneda: RON fără TVA           Grigore Alexandrescu nr. 9, sectorul 1, telefon 2085999.
   V.5. Contractul ar putea fi subcontractat: Nu.             2. Procedura de atribuire aplicată: licitație deschisă.
   Secțiunea VI: Informații suplimentare.                 3. Categoria, descrierea și cantitatea serviciilor prestate:
   VI.1. Contractul se înscrie într-un proiect/program finanțat din  „Servicii de elaborare a Studiilor de fezabilitate pentru:
fonduri comunitare: Nu.                           I. Amenajare potențial hidroenergetic pe valea Râului Sadu,
   VI.2. Alte informații:                       județul Sibiu, pe sectorul de râu aval de lacul de acumulare Gâtul
   VI.3. Căi de atac.                         Berbecului - două centrale hidroenergetice.
                                       II. Amenajare potențial hidroenergetic pe valea Râului Cibin,
   VI.3.1. Organism competent pentru căile de atac.
                                     județul Sibiu, pe sectorul de râu amonte de lacul de acumulare
   Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor         Gura Râului - o centrală hidroenergetică”, cod CPV: 74131500-1.
   Adresa poștală: București, bd. Dinicu Golescu nr. 38, cod        4. Data atribuirii contractului de servicii: 18.01.2008.
poștal: 010873, telefon 021-3118090, fax 021-3118095.            5. Criteriul de atribuire a contractului de servicii. „Prețul cel mai
   Organism competent pentru procedurile de mediere.          scăzut”.
   Curtea de Apel Suceava                         6. Numărul de oferte primite: 1 (una).
   Adresa poștală: Suceava, str. Ștefan cel Mare nr. 62, cod        7. Denumirea și adresa ofertantului câștigător: S.C. MODUL
poștal: 720062, telefon 0230-524022, e-mail: rodicaneagu@just.ro,    PROIECT - S.A., cu sediul în Alexandria, județul Teleorman, Str.
fax 0230-524022.                             Libertății nr. 200 A, telefon 0247/311714, fax 0247/324995,
   VI.4.2. Utilizarea căilor de atac.                 înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J 34/149/1991, cod de
   Precizări privind termenul (termenele) de exercitare a căilor de  înregistrare fiscală RO 2696473.
atac.                                    8. Prețul sau gama prețurilor plătite: 550.000 lei fără TVA.
   VI.4.3. Serviciul de la care se pot obține informații privind      9. Anunțul de participare a fost transmis spre publicare la
utilizarea căilor de atac.                        MONITORUL OFICIAL R.A. în data de: 23.11.2007.
   Compartimentul Juridic al D.S.V.S.A. Botoșani              (102/69.283)
   Adresa poștală: Botoșani, str. Tudor Vladimirescu nr. 5, cod
poștal:    710282,    telefon    0231-512766,    e-mail:
licitatii@dsvbotosani.ro, fax 0231-512786, adresă internet (URL):      1. REGIA NAȚIONALĂ A PĂDURILOR - ROMSILVA, Direcția
www.dsv-botosani.ro.                           Silvică Ploiești, localitatea Ploiești, str. Iuliu Maniu nr. 3, județul
   VI.5. Data expedierii prezentului anunț către SEAP: 22.01.2008,   Prahova, telefon 0244/594706, fax 0244/595836, e-mail
ora 12,30.                                dsploiesti@rosilva.ro.
   (100/69.235)                              2. Procedura de atribuire aplicată: Cerere de oferte.
                                       3. Contractul de servicii: Dirigenție șantier drumuri forestiere
                                     cod CPV 74210000.
                MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA a VI-a, Nr. 79/28.I.2008                       27

  4. Data atribuirii contractului de servicii: 22.01.2008,          Servicii dirigenție șantier drumuri forestiere calamitate Obârșia,
23.01.2008.                                 Valea Dracului, Dinteasa 6.945 lei, fără TVA - PF Munteanu Maria
  5. Criteriul de atribuire a contractului de furnizare: prețul cel mai  Elena.
scăzut.                                     9. Data publicării invitației de participare: 7.12.2007.
  6. Numărul de oferte primite: 3.                      10. Data transmiterii spre publicare a anunțului de atribuire:
  7. Denumirea și adresa ofertantului câștigător:             24.01.2008.
                                        11. Denumirea și adresa organismului competent de rezolvare a
  P.F. Munteanu Maria Elena, Sfântu Gheorghe, Str. 1 Decembrie      contestațiilor: CNSC, București, str. Stavropoleos nr. 6, sectorul 3,
1918, bl. 18, sc. JB, ap. 7, județul Covasna.                cod poștal: 030084. Informații exacte privind termenele de
  S.C. FAICONS - S.R.L. București, str. Bârsănești nr. 1, bl. 159,    depunere a contestației se pot obține de la Compartimentul Juridic
sc. 1, ap. 24, sectorul 6.                         al Direcției Silvice Ploiești.
  8. Prețurile contractelor:
                                         (103/69.284)
  Servicii dirigenție șantier drum forestier Crasna 32.362 lei, fără
TVA - S.C. FAICONS - S.R.L.
  Anunț de atribuire numărul 5946/23.01.2008                 II.3. Tip contract: Servicii.
  Secțiunea I. Autoritatea contractantă                   II.4. CPV 74750000-1 - Servicii de curățare a birourilor.
  Agenția Națională de Presă ROMPRES
  Adresa: București, Piața Presei Libere nr. 1, sectorul 1, cod       II.5. Criteriu de atribuire: Prețul cel mai scăzut.
poștal: 013701, e-mail: tintescu@rompres.ro, telefon 207.62.09,        II.6. Invitație de paraticipare: 109918/21.12.2007, ora 13,34.
fax: 207, 61.43.                                Secțiunea III: Atribuire.
  Secțiunea II. Obiectul contractului și procedura              III.1. Număr de oferte primite: 4
  II.1. Denumirea contract: Servicii de curățenie.
  II.2. Obiectul contractului: Servicii de curățenie a spațiilor A.N.P.   Valoarea estimată totală 95.040 RON
ROMPRES, conform caietului de sarcini.                     III.2. Lista ofertanților câștigători:

                                                                  Valoare contract
      Denumire              C.U.I.                 Adresa
                                                                   (fără TVA)

S.C. MAGNUS TRUST - S.R.L.        J 40/3694/1992       București, bd. Theodor Palladi nr. 5, bl. X4,          63.032 RON
                                   sc. 3, ap. 118, sectorul 3, București, 00000, București
Mențiuni: Valoarea contractului este pe an, pe lună valoarea fiind de 6.336,00 RON/lună (fără T.V.A.).
                                          Total (fără TVA):                76,032 RON
   (104/69.286)


  Anunț de atribuire numărul 22383/24.01.2008                 Locul principal de prestare: convorbiri și transmisii de date în
  Detaliu anunț                              țară și în străinătate.
  Stare: publicat                               II.1.3. Anunțul implică:
  Data transmiterii în SEAP: 23.01.2008, ora 12.39              Încheiera unui acord-cadru.
  Data acceptării ANRMAP: 23.01.2008, ora 17.15                II.1.4. Descriera succintă a contractului sau a
  Data trimiterii la OJ: 23.01.2008, ora 23.01              achiziției/achizițiilor.
  Data publicării în SEAP: 24.01.2008, ora 1.30                Convorbiri și transmisii de date în țară și în străinătate.
  Trimite la OJ: Da                              II.1.5. Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizițiile).
  Valoarea totală a contractului: 90,000 euro                 64212000-5 - Servicii de telefonie mobilă.
  Informații anunț de participare asociat                   II.1.6. Contractul intră sub incidența acordului privind contractele
  Număr anunț: 21952/4.07.2007                      de achiziții publice: Nu.
  Denumire contract: contract de achiziție publică de servicii de       II.2. Valoarea totală finală a contractului (contractelor).
                                        II:2.1. Valoarea totală finală a contractului contractelor.
telefonie mobilă.
                                        90.000 euro.
  Secțiunea I. Autoritatea contractantă
                                        Secțiunea IV: Procedura.
  I.1. Denumirea, adresa și punct(e) de contact:               IV.1. Tipul procedurii.
  Agenția Națională de Presă ROMPRES                     IV.1.1. Tipul procedurii.
  Adresa: București, Piața Presei Libere nr. 1, sectorul 1,          Licitație deschisă.
localitatea București, cod poștal: 013701, punct(e) de contact:         IV.2. Criterii de atribuire.
Daniel Tintescu, telefon 207.62.09, e-mail: tintescu@rompres.ro,        IV.2.1. Criterii de atribuire.
fax: 207.61.43, adresă internet (URL): www.rompres.ro.             Oferta cea mai avantajoasă din punct de vedere economic.
  I.2. Tipul autorității contractante și activitatea principală        IV.2.2. S-a organizat o licitație electronică: Nu.
(activitățile principale).                           IV.3. Informații administrative.
  Agenție/birou național sau federal.                     IV.3.1. Număr de referință atribuit dosarului de autoritatea
  Activitate (activități).                        contractantă.
  Autoritatea contractantă acționează în numele altor autorității       2245/3 iulie 2007.
contractante: Nu.                                IV.3.2. Anunțuri publicare (anunț publicat) anterior privind
  Secțiunea II. Obiectul contractului.                  același contract: Nu.
  II.1. Descriere.                              Secțiunea V: Atribuirea contractului
  II.1.1. Denumirea atribuită contractului de autoritatea           Contract nr. 9 Denumirea: Contract subsecvent nr. 1 privind
contractantă:                                achiziționarea unor servicii de telefonie mobilă.
  contract de achiziție publică de servicii de telefonie mobilă.       V.1. Data atribuirii contractului: 4.01.2008
  II.1.2. Tipul contractului și locul de executare a lucrărilor, de      V.2. Numărul de oferte primite: 1 (una).
furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor.              V.3. Numele și adresa operatorului economic căruia i-a fost
  Servicii                                atribuit contractul:
  5 - Servicii de telecomunicații                       S.C. VODAFONE ROMANIA - S.A.
  28              MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA a VI-a, Nr. 79/28.I.2008
  Adresa poștală: București, Piața Charles de Gaulle nr. 15,         10. Data publicării invitației de participare în SEAP: 9.11.2007.
sectorul 1, localitatea București, cod poștal: 000000, România,         11. Data transmiterii spre publicare a anunțului de atribuire în
telefon 021/302.10.00, e-mail: contact_ro@vodafone.com, fax         SEAP: 22.01.2008.
021/302.14.73, adresă internet (URL): www.vodafone.ro.             12. Denumirea și adresa organismului competent de rezolvare
  V.4. Informații privind valoarea contractului:             a contestațiilor: Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor,
  Estimarea inițială a valorii contractului.               București, str. Stavropoleos nr. 6, sectorul 3, cod poștal: 030084,
  Valorea: 99.600,00    Moneda: euro fără TVA             telefon. 021/3104641, fax 021/3104642, e-mail: office@cnsc.ro,
  Valoarea totală finală a contractului.                 adresă internet (URL): www.cnsc.ro.
  Valoarea: 90.000,00 Moneda: euro fără TVA
  V.5. Contractul ar putea fi subcontractat: Nu.
                                         (107/69.293)
   (105/69.287)
                                        1. Denumirea autorității contractante: MUNICIPIUL PLOIEȘTI
                                        2. Adresa autorității contractante:
  1. Denumirea autorității contractante: MUNICIPIUL PLOIEȘTI         Adresa poștală: Ploiești, Bd. Republicii nr. 2, cod poștal:
  2. Adresa autorității contractante:                   100008, e-mail: achizitii.publice@ploiesti.ro.
  Adresa poștală: Bd. Republicii nr. 2, localitatea Ploiești, cod       Adresă internet (URL): www.ploiesti.ro.
poștal: 100008, e-mail: achizitii.publice@ploiesti.ro.             Telefon 0244516699
  Adresă internet (URL): www.ploiesti.ro.                   Fax 0244510736
  Telefon 0244516699                             3. Procedura de atribuire aplicată: cerere de oferte.
  Fax 0244510736                               4. a) Descrierea serviciilor prestate: SF, PT, DE, DL -
  3. Procedura de atribuire aplicată: cerere de oferte.          Modernizare strada Inotești în municipiul Ploiești;
  4. a) Descrierea serviciilor prestate: PT, DE pentru obiectivul de
                                        b) cod CPV: 74232250-1, 74131500-1, 74141520-0, 74232200-6,
investiții
                                      74232220-2.
  Supratraversare intersecție DN1 cu str. Mărășești - ridicări topo,
                                        5. Data atribuirii contractului de achiziție publică: 18.12.2007.
studiu geotehnic, autorizație construire, avize ș.a.;
                                        6. Criteriul de atribuire a contractului de achiziție publică: oferta
  b) cod CPV: 74131500-1, 74232200-6, 74232220-2, 74232230-5,
                                      cea mai avantajoasă din punct de vedere economic (factori de
74232100-5.
                                      evaluare: preț, soluție tehnologică, costul estimativ al lucrării,
  5. Data atribuirii contractului de achiziție publică: 21.11.2007.
                                      durata de exploatare).
  6. Criteriul de atribuire a contractului de achiziție publică: oferta
                                        7. Numărul de oferte primite: 1 (una).
cea mai avantajoasă din punct de vedere economic (factori de
                                        8. Denumirea și adresa ofertantului câștigător: S.C. CONDEP
evaluare: preț, soluție tehnologică, costul estimativ al lucrării,
                                      PRO - S.R.L., Ploiești, str. Vlad Țepeș nr. 60B, telefon
durata de exploatare).
                                      0244/542702.
  7. Numărul de oferte primite: 1 (una).
  8. Denumirea și adresa ofertantului câștigător: S.C. CONDEP         9. Prețul plătit: 31.000 lei, fără TVA.
PRO - S.R.L., Ploiești, str. Vlad Țepeș nr. 60B, telefon            10. Data publicării invitației de participare în SEAP: 9.11.2007.
0244/542702.                                  11. Data transmiterii spre publicare a anunțului de atribuire în
  9. Prețul plătit: 150.000 lei, fără TVA.                SEAP: 22.01.2008.
  10. Data publicării invitației de participare în SEAP: 22.10.2007.     12. Denumirea și adresa organismului competent de rezolvare
  11. Data transmiterii spre publicare a anunțului de atribuire în    a contestațiilor: Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor,
SEAP: 22.01.2008.                              București, str. Stavropoleos nr. 6, sectorul 3, cod poștal: 030084,
  12. Denumirea și adresa organismului competent de rezolvare       telefon. 021/3104641, fax 021/3104642, e-mail: office@cnsc.ro,
a contestațiilor: Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor,    adresă internet (URL): www.cnsc.ro.
București, str. Stavropoleos nr. 6, sectorul 3, cod poștal: 030084,       (108/69.294)
telefon. 021/3104641, fax 021/3104642, e-mail: office@cnsc.ro,
adresă internet (URL): www.cnsc.ro.
                                        1. Denumirea autorității contractante: MUNICIPIUL PLOIEȘTI
   (106/69.292)
                                        2. Adresa autorității contractante:
                                        Adresa poștală: Ploiești, Bd. Republicii nr. 2, cod poștal:
  1. Denumirea autorității contractante: MUNICIPIUL PLOIEȘTI        100008, e-mail: achizitii.publice@ploiesti.ro.
  2. Adresa autorității contractante:                     Adresă internet (URL): www.ploiesti.ro.
  Adresa poștală: Bd. Republicii nr. 2, localitatea Ploiești, cod       Telefon 0244516699
poștal: 100008, e-mail: achizitii.publice@ploiesti.ro.             Fax 0244510736
  Adresă internet (URL): www.ploiesti.ro.                   3. Procedura de atribuire aplicată: cerere de oferte.
  Telefon 0244516699                              4. a) Descrierea serviciilor prestate: SF - Modernizare cartierul
  Fax 0244510736                              Petrolului - studii de teren, ridicare topo, documentații pentru avize
  3. Procedura de atribuire aplicată: cerere de oferte.          ș.a.;
  4. a) Descrierea serviciilor prestate: SF, PT, DE, DL -           b) cod CPV: 74131500-1.
Modernizare strada Azuga în municipiul Ploiești;                5. Data atribuirii contractului de achiziție publică: 21.11.2007.
  b) cod CPV: 74232250-1, 74131500-1, 74141520-0, 74232200-6,         6. Criteriul de atribuire a contractului de achiziție publică: oferta
74232220-2.                                 cea mai avantajoasă din punct de vedere economic (factori de
  5. Data atribuirii contractului de achiziție publică: 18.12.2007.    evaluare: preț, soluție tehnologică, costul estimativ al lucrării,
  6. Criteriul de atribuire a contractului de achiziție publică: oferta  durata de exploatare).
cea mai avantajoasă din punct de vedere economic (factori de          7. Numărul de oferte primite: 1 (una).
evaluare: preț, soluție tehnologică, costul estimativ al lucrării,       8. Denumirea și adresa ofertantului câștigător: S.C. CONDEP
durata de exploatare).                           PRO - S.R.L., Ploiești, str. Vlad Țepeș nr. 60B, telefon
  7. Numărul de oferte primite: 1 (una).                  0244/542702.
  8. Denumirea și adresa ofertantului câștigător: S.C. CONDEP         9. Prețul plătit: 118.000 lei, fără TVA.
PRO - S.R.L., Ploiești, str. Vlad Țepeș nr. 60B, telefon            10. Data publicării invitației de participare în SEAP: 22.10.2007.
0244/542702.                                  11. Data transmiterii spre publicare a anunțului de atribuire în
  9. Prețul plătit: 33.500 lei, fără TVA.                 SEAP: 22.01.2008.
                MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA a VI-a, Nr. 79/28.I.2008                         29

   12. Denumirea și adresa organismului competent de rezolvare       030084, telefon. 021/3104641, fax 021/3104642, e-mail:
a contestațiilor: Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor,    office@cnsc.ro, adresă internet (URL): www.cnsc.ro.
str. Stavropoleos nr. 6, sectorul 3, localitatea București, cod poștal:
                                         (111/69.299)
030084, telefon. 021/3104641, fax 021/3104642, e-mail:
office@cnsc.ro, adresă internet (URL): www.cnsc.ro.
   (109/69.295)                                 1. Denumirea autorității contractante: MUNICIPIUL PLOIEȘTI
                                         2. Adresa autorității contractante:
                                         Adresa poștală: Bd. Republicii nr. 2, localitatea Ploiești, cod
   1. Denumirea autorității contractante: MUNICIPIUL PLOIEȘTI       poștal: 100008, e-mail: achizitii.publice@ploiesti.ro.
   2. Adresa autorității contractante:                     Adresă internet (URL): www.ploiesti.ro.
   Adresa poștală: Bd. Republicii nr. 2, localitatea Ploiești, cod       Telefon 0244516699
poștal: 100008, e-mail: achizitii.publice@ploiesti.ro.              Fax 0244510736
   Adresă internet (URL): www.ploiesti.ro.                   3. Procedura de atribuire aplicată: cerere de oferte.
   Telefon 0244516699                              4. a) Descrierea serviciilor prestate: SF, PT, DE, DL -
   Fax 0244510736                             Modernizare strada Scăieni în municipiul Ploiești;
   3. Procedura de atribuire aplicată: cerere de oferte.            b) cod CPV: 74232250-1, 74131500-1, 7414520-0, 74232200-6,
   4. a) Descrierea serviciilor prestate: SF, PT, DE, DL -         74232220-2.
Modernizare strada Vintileanca în municipiul Ploiești;              5. Data atribuirii contractului de achiziție publică: 18.12.2007.
   b) cod CPV: 74232250-1, 74131500-1, 74141520-0, 74232200-6,         6. Criteriul de atribuire a contractului de achiziție publică: oferta
74232220-2.                                 cea mai avantajoasă din punct de vedere economic (factori de
   5. Data atribuirii contractului de achiziție publică: 18.12.2007.    evaluare: preț, soluție tehnologică, costul estimativ al lucrării,
   6. Criteriul de atribuire a contractului de achiziție publică: oferta  durata de exploatare).
cea mai avantajoasă din punct de vedere economic (factori de           7. Numărul de oferte primite: 1 (una).
evaluare: preț, soluție tehnologică, costul estimativ al lucrării,        8. Denumirea și adresa ofertantului câștigător: S.C. CONDEP
durata de exploatare).                            PRO - S.R.L., Ploiești, str. Vlad Țepeș nr. 60B, telefon
   7. Numărul de oferte primite: 1 (una).                 0244/542702.
   8. Denumirea și adresa ofertantului câștigător: S.C. CONDEP         9. Prețul plătit: 18.500 lei, fără TVA.
PRO - S.R.L., Ploiești, str. Vlad Țepeș nr. 60B, telefon             10. Data publicării invitației de participare în SEAP: 9.11.2007.
0244/542702.                                   11. Data transmiterii spre publicare a anunțului de atribuire în
   9. Prețul plătit: 35.000 lei, fără TVA.                 SEAP: 22.01.2008.
   10. Data publicării invitației de participare în SEAP: 9.11.2007.      12. Denumirea și adresa organismului competent de rezolvare
   11. Data transmiterii spre publicare a anunțului de atribuire în    a contestațiilor: Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor,
SEAP: 22.01.2008.                              str. Stavropoleos nr. 6, sectorul 3, localitatea București, cod poștal:
   12. Denumirea și adresa organismului competent de rezolvare       030084, telefon. 021/3104641, fax 021/3104642, e-mail:
a contestațiilor: Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor,    office@cnsc.ro, adresă internet (URL): www.cnsc.ro.
str. Stavropoleos nr. 6, sectorul 3, localitatea București, cod poștal:
                                         (112/69.300)
030084, telefon. 021/3104641, fax 021/3104642, e-mail:
office@cnsc.ro, adresă internet (URL): www.cnsc.ro.
   (110/69.298)                                 1. Denumirea autorității contractante: MUNICIPIUL PLOIEȘTI
                                         2. Adresa autorității contractante:
                                         Adresa poștală: Bd. Republicii nr. 2, localitatea Ploiești, cod
   1. Denumirea autorității contractante: MUNICIPIUL PLOIEȘTI       poștal: 100008, e-mail: achizitii.publice@ploiesti.ro.
   2. Adresa autorității contractante:                     Adresă internet (URL): www.ploiesti.ro.
   Adresa poștală: Bd. Republicii nr. 2, localitatea Ploiești, cod       Telefon 0244516699
poștal: 100008, e-mail: achizitii.publice@ploiesti.ro.              Fax 0244510736
   Adresă internet (URL): www.ploiesti.ro.                   3. Procedura de atribuire aplicată: cerere de oferte.
   Telefon 0244516699                              4. a) Descrierea serviciilor prestate: SF - Modernizare cartier
   Fax 0244510736                             Motoi - evaluare lucrări canalizare, studiu geotehnic, ridicări topo,
   3. Procedura de atribuire aplicată: cerere de oferte.          documentații pentru avize ș.a.;
   4. a) Descrierea serviciilor prestate: SF, PT, DE, DL -           b) cod CPV: 74131500-1.
Modernizare strada Hanibal în municipiul Ploiești;                5. Data atribuirii contractului de achiziție publică: 21.11.2007.
   b) cod CPV: 74232250-1, 74131500-1, 74141520-0, 74232200-6,         6. Criteriul de atribuire a contractului de achiziție publică: oferta
                                       cea mai avantajoasă din punct de vedere economic (factori de
74232220-2.
                                       evaluare: preț, soluție tehnologică, costul estimativ al lucrării,
   5. Data atribuirii contractului de achiziție publică: 18.12.2007.
                                       durata de exploatare).
   6. Criteriul de atribuire a contractului de achiziție publică: oferta    7. Numărul de oferte primite: 1 (una).
cea mai avantajoasă din punct de vedere economic (factori de           8. Denumirea și adresa ofertantului câștigător: S.C. ARMADOS
evaluare: preț, soluție tehnologică, costul estimativ al lucrării,      - S.R.L., Ploiești, str. Vasile Lupu nr. 52, telefon 0244/516848.
durata de exploatare).                              9. Prețul plătit: 126.000 lei, fără TVA.
   7. Numărul de oferte primite: 1 (una).                    10. Data publicării invitației de participare în SEAP: 21.10.2007.
   8. Denumirea și adresa ofertantului câștigător: S.C. CONDEP         11. Data transmiterii spre publicare a anunțului de atribuire în
PRO - S.R.L., Ploiești, str. Vlad Țepeș nr. 60B, telefon           SEAP: 22.01.2008.
0244/542702.                                   12. Denumirea și adresa organismului competent de rezolvare
   9. Prețul plătit: 3.100 lei, fără TVA.                 a contestațiilor: Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor,
   10. Data publicării invitației de participare în SEAP: 8.11.2007.    str. Stavropoleos nr. 6, sectorul 3, localitatea București, cod poștal:
   11. Data transmiterii spre publicare a anunțului de atribuire în    030084, telefon. 021/3104641, fax 021/3104642, e-mail:
SEAP: 22.01.2008.                              office@cnsc.ro, adresă internet (URL): www.cnsc.ro.
   12. Denumirea și adresa organismului competent de rezolvare
                                         (113/69.301)
a contestațiilor: Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor,
str. Stavropoleos nr. 6, sectorul 3, localitatea București, cod poștal:
  30             MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA a VI-a, Nr. 79/28.I.2008
  Proiect tehnic - Sala multifuncțională Liceul Auto - municipiul      3. Categoria și descrierea serviciului; numărul de referință din
Focșani, județul Vrancea                          nomenclatură; cantitatea de servicii achiziționate: codul CVP
  1. Denumirea și adresa autorității contractante: Primăria       74222300-4 - servicii de arhitectură pentru lucrări de extindere a
Municipiului Focșani, str. Dimitrie Cantemir nr. 1 bis, municipiul     construcțiilor.
Focșani, județul Vrancea.                           4. Data atribuirii contractului de servicii: 12.12.2007.
  2. Procedura de atribuire aplicată: cerere de ofertă în          5. Criteriul de atribuire a contractului de servicii: prețul cel mai
conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 34/2006, art. 124 lit. b).     scăzut.
  3. Categoria și descrierea serviciului; numărul de referință din      6. Numărul de oferte primite: 1.
nomenclatură; cantitatea de servicii achiziționate: codul CVP         7. Denumirea și adresa ofertantului câștigător: Societatea
74225000-2 - servicii de ahitectură și inginerie și de măsurare.      Comercială ARCO PROIECT - S.R.L., Focșani, Strada Mare a
  4. Data atribuirii contractului de servicii: 12.12.2007.        Unirii nr. 26A.
  5. Criteriul de atribuire a contractului de servicii: prețul cel mai    8. Prețul sau gama prețurilor plătite: 34.300 lei fără T.V.A.
scăzut.
                                        9. Data publicării anunțului de atribuire în SEAP: 23.01.2008 cu
  6. Numărul de oferte primite: 1.
                                      nr. 5852.
  7. Denumirea și adresa ofertantului câștigător: Societatea
                                        10. Data transmiterii spre publicare a anunțului de atribuire:
Comercială ARCO PROIECT - S.R.L., Focșani, Strada Mare a
                                      24.01.2008.
Unirii nr. 26A.
                                        11. Organismul competent pentru căile de atac
  8. Prețul sau gama prețurilor plătite: 111.428,57 lei fără T.V.A.
                                        Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor
  9. Data publicării anunțului de atribuire în SEAP: 23.01.2008 cu      Adresa poștală: str. Stavropoleos nr. 6, sectorul 3, București,
nr. 5860.                                 cod poștal 030084, telefon 021/3104641, e-mail: office@cnsc.ro,
  10. Data transmiterii spre publicare a anunțului de aribuire:     fax 021/3104642, adresa internet (URL): www.cnsc.ro.
24.01.2008.
  11. Organismul competent pentru căile de atac                (116/69.305)
  Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor
  Adresa poștală: str. Stavropoleos nr. 6, sectorul 3, București,
                                        1. Denumirea și adresa unității contractante: Societatea
cod poștal 030084, telefon 021/3104641, E-mail: office@cnsc.ro,
                                      Comercială ELECTRICA - S.A. înregistrată la Oficiul registrului
fax 021/3104642, adresa internet (URL): www.cnsc.ro.
                                      comerțului cu nr. J 40/7425/2000, cod de înregistrare fiscală
   (114/69.303)                             RO13267221, cu sediul în București, str. Grigorea Alexandrescu nr.
                                      9, sectorul 1, telefon 2085999.
                                        2. Procedura de atribuire aplicată: negociere cu publicarea
  Proiect tehnic - Grădinițe cu 8 grupe, cu program prelungit -     prealabilă a unui anunț de participare.
municipiul Focșani, județul Vrancea                      3. Categoria, descrierea și cantitatea serviciilor prestate: servicii
  1. Denumirea și adresa autorității contractante: Primăria       informatice pentru adaptarea Sistemului Informatic Integrat
Municipiului Focșani, str. Dimitrie Cantemir nr. 1 bis, municipiul     Național (SI2N) în conformitate cu prevederile Legii energiei
Focșani, județul Vrancea.                         electrice nr. 13/2007 și ale directivei C nr. 54, privind separarea
  2. Procedura de atribuire aplicată: cerere de ofertă în        activității de distribuție de cea de furnizare și pentru realizarea
conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 34/2006, art. 124 lit. b).     upgrado-ului subsistemului informatic de management SAP de la
  3. Categoria și descrierea serviciului; numărul de referință din    versiunea 4.6C la versiunea 6.0(2005), cod CPV 72000000-5,
nomenclatură; cantitatea de servicii achiziționate: codul CVP       30230000-0, 30264000-7, 32413000-1, 30248200-1.
74225000-2 - servicii de ahitectură și inginerie și de măsurare.        4. Data atribuirii contractelor de servicii: 24.12.2007 și
  4. Data atribuirii contractului de servicii: 13.12.2007.        27.12.2007.
  5. Criteriul de atribuire a contractului de servicii: prețul cel mai    5. Criteriul de atribuire a contractului de servicii: prețul cel mai
scăzut.                                  scăzut.
  6. Numărul de oferte primite: 1.                      6. Numărul de oferte primite: 3 (trei).
  7. Denumirea și adresa ofertantului câștigător: Societatea         7. Denumirea și adresa ofertantului câștigător: Societatea
Comercială FORMIS - S.R.L., Focșani, str. Mihail Kogălniceanu nr.     Comercială NESS ROMANIA - S.R.L., cu sediul în Iași, Parcul
23, bl. P5, ap. 17.                            Științific și tehnologic Tehnipolis, Clădirea Nucleus, bd. Poitiers nr.
  8. Prețul sau gama prețurilor plătite: 100.000 lei fără T.V.A.     10, cod poștal 700671, telefon 0232/210423, înregistrată la Oficiul
                                      registrului comerțului cu nr. J 22/62/1998, cod de înregistrare
  9. Data publicării anunțului de atribuire în SEAP: 23.01.2008 cu
                                      fiscală RO10175867.
nr. 5847.
                                        8. Prețul sau gama prețurilor plătite:
  10. Data transmiterii spre publicare a anunțului de atribuire:
                                        • 10.828.053,29 RON fără T.V.A. pentru FDEE ELECTRICA
24.01.2008.
                                      DISTRIBUȚIE MUNTENIA NORD - S.A.;
  11. Organismul competent pentru căile de atac               • 10.665.455,23 RON fără TVA pentru FDEE ELECTRICA
  Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor           DISTRIBUȚIE TRANSILVANIA SUD - S.A.
  Adresa poștală: str. Stavropoleos nr. 6, sectorul 3, București,      • 10.587.548,99 RON fără T.V.A. pentru FDEE ELECTRICA
cod poștal 030084, telefon 021/3104641, E-mail: office@cnsc.ro,      DISTRIBUȚIE TRANSILVANIA NORD - S.A.
fax 021/3104642, adresa internet (URL): www.cnsc.ro.              9. Anunțul de participare a fost transmis spre publicare la
   (115/69.304)                             MONITORUL OFICIAL R.A. în data de 8.10.2007.
                                        (117/69.302)
  Proiect tehnic - Extindere P+1 Grădinița nr. 7 - municipiul
Focșani, județul Vrancea                           1. Ministerul Apărării, Unitatea Militară nr. 02022, cod fiscal
  1. Denumirea și adresa autorității contractante: Primăria        14810074, cu sediul în Constanța, Str. Fulgerului nr. 99, județul
Municipiului Focșani, str. Dimitrie Cantemir nr. 1 bis, municipiul     Constanța, telefon 0241/610074 sau tel./fax 0241/610064.
Focșani, județul Vrancea.                           2. Procedura de atribuire aplicată: negociere fără publicarea
  2. Procedura de atribuire aplicată: cerere de ofertă în         prealabilă a unui anunț de participare (în baza art. 122 lit. i) din
conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 34/2006, art. 124 lit. b).     O.U.G. nr. 34/2006).
                 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA a VI-a, Nr. 79/28.I.2008                        31

  2.1. Motivele justificative: serviciile, ce fac obiectul achiziției, nu    Informații anunț de participare asociat
pot fi, din punct de vedere tehnic și economic, separate de            Număr anunț: 26397/2.08.2007
contractul inițial fără apariția unor incoveniente majore pentru         Denumire contract: Prestare de servicii de asigurare de
autoritatea contractantă.                           răspundere civilă auto
  3. Categoria, descrierea și cantitatea serviciilor prestate: servicii     Secțiunea I: Autoritatea contractantă
de reparare și de întreținere a navelor, cod CPV 50241000-6,
                                         I.1. Denumirea, adresa și punct(e) de contact:
servicii suplimentare și adiționale necesare pentru îndeplinirea
contractului andocare și reparații la nava 521, proiect 877E.           COMPANIA NAȚIONALĂ LOTERIA ROMÂNĂ - S.A.
  4. Data atribuirii contractului de servicii: 20.12.2007.           Adresa poștală: str. Poenaru Bordea nr. 20, sectorul 4,
  5. Criteriul de atribuire a contractului de servicii: prețul cel mai   București, cod poștal 040094, punct(e) de contact: Minca Liliana,
scăzut.                                    telefon 021/336.34.40/215, e-mail: achizitii.publice@loto.ro, fax
  6. Numărul de oferte primite: 1.                     021/406.77.82, adresa internet (URL): www.loto.ro.
  7. Denumirea și adresa ofertantului câștigător: Societatea          I.2. Tipul autorității contractante și activitatea principală
Comercială ȘANTIERUL NAVAL CONSTANȚA - S.A., Incinta Port           (activitățile principale)
nr. 1 Constanța.                                 Minister sau orice altă autoritate națională sau federală, inclusiv
  8. Prețul: 210.433,71 lei, la care se adaugă 39.982,4 lei T.V.A.     subdiviziuni regionale sau locale ale acestora
  9. Numărul și data publicării anunțului de atribuire în SEAP:         Activitate (activități)
22407/23.01.2008.                                 - Afaceri economice și financiare
  10. Data transmiterii spre publicare a anunțului de atribuire în       Autoritatea contractantă acționează în numele autorității
Monitorul Oficial al României: 24.01.2008.                  contractante: nu.
   (118/69.308)                                 Secțiunea II: Obiectul contractului
                                         II.1. Descriere
                                         II.1.1. Denumirea atribuită contractului de autoritatea
  1. Denumirea autorității contractante: Societatea Comercială       contractantă
ELECTROCENTRALE BUCUREȘTI - S.A. - SUCURSALA                   Prestare de servicii de asigurare de răspundere civilă auto
ELECTROCENTRALE CONSTANȚA. cu nr. de înregistrare J
                                         II.1.2. Tipul contractului și locul de executare a lucrărilor, de
13/1035/2003, cod unic de înregistrare 15264655, cu sediul în
                                       furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Constanța, bd. Aurel Vlaicu nr. 123, județul Constanța, cod poștal
900075, telefon 0241/585300, fax 0241/511200, e-mail:               Servicii
achizitii@cetpalas.ro.                              6 - Servicii financiare: (a) Servicii de asigurări; (b) Servicii
  2. Procedura de atribuire aplicată: pentru atribuirea actului       bancare și de investiții
adițional nr. 1 la contractul nr. 163/12.09.2007 având ca obiect         Locul principal de livrare: nu este cazul
„preluare, transport, depozitare și eliminarea cenușii de ardere         II.1.3. Anunțul implică
colectată din pâlnia coșului de 100 m”, procedura aplicată a fost         II.1.4. Descrierea succintă a contractului sau a
„negocierea fără publicarea prealabilă a anunțului de participare”,      achiziției/achizițiilor
în conformitate cu prevederile Ordonanței nr. 34/2006 art. 252 (j).        Contract de prestare de servicii de asigurare de răspundere
  3. Categoria, descrierea și cantitatea serviciilor prestate, cod     civilă auto pentru autovehiculele aparținând parcului auto C.N.
CPV:                                     LOTERIA ROMÂNĂ - S.A.
  • Categoria serviciilor: servicii generale privind deșeurile         II.1.5. Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizițiile)
  • Descrierea serviciilor:                           66337100-2 - servicii de asigurare de răspundere civilă auto
  Serviciul constă în preluarea, transportul, depozitarea și
                                         II.1.6. Contractul intră sub incidența acordului privind
eliminarea a 1,21 tone de cenușă de ardere, colectată din pâlnia
                                       contractele de achiziții publice: nu
coșului de 100 m.
  • Cod CPV 90121340-6                             II.2. Valoarea totală finală a contractului (contractelor)
  4. Data atribuirii actului adițional: 18.12.2007.               II.2.1. Valoarea totală finală a contractului sau a contractelor:
  5. Criteriul de atribuire al actului adițional: prețul cel mai scăzut.  66.149 RON
  6. Numărul de oferte primite: una.                      Secțiunea IV: Procedura
  7. Denumirea și adresa ofertantului/ofertanților               IV.1. Tipul procedurii
câștigător/câștigători:                              IV.1.1 Tipul procedurii: licitație deschisă.
  Societatea Comercială VIVANI SALUBRITATE - S.A., cu sediul          IV.2. Criterii de atribuire
în Slobozia, Str. Viilor nr. 90-92, județul Ialomița, cod poștal 920081,     IV.2.1. Criterii de atribuire: prețul cel mai scăzut
cod unic de înregistrare RO14302998, telefon 0243/233841, fax           IV.2.2. Se va organiza o licitație electronică: nu
0243/230972.
                                         IV.3. Informații administrative
  8. Prețul sau gama prețurilor plătite: valoarea totală a actului
adițional este de 1.770,95 lei fără T.V.A.                    IV.3.1. Număr de referință atribuit dosarului de autoritatea
                                       contractantă: 80/2.08.2007
  9. Data invitației de participare: nu este cazul.
  10. Alte informații: nu este cazul.                      IV.3.2. Anunțuri publicate (anunț publicat) anterior privind
                                       același contract: nu
   (119/69.312)                                 Secțiunea V: Atribuirea contractului
                                         Contract nr. 97AP Denumirea: Servicii de asigurare RCA a
  Anunț de atribuire numărul 22098/21.01.2008                autoturismelor aflate în proprietatea C.N. LOTERIA ROMÂNĂ -
  Detaliu anunț                               S.A.
  Stare: publicat                                V.1) Data atribuirii contractului: 12.12.2007
  Data transmiterii în SEAP: 21.01.2008, ora 10.24                V.2.) Numărul de oferte primite: 4
  Data acceptării ANRMAP: 21.01.2008, ora 12.38                 V.3) Numele și adresa operatorului economic căruia i-a fost
  Data publicării în SEAP: 21.01.2008, ora 12.38               atribuit contractul
  Trimite la OJ: nu                               Societatea Comercială ASIGURARE REASIGURARE ASTRA -
  Valoarea totală a contractului: 66.149 RON                 S.A.
  32              MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA a VI-a, Nr. 79/28.I.2008
  Adresa poștală: str. Nerva Traian nr. 3, bl. M101, et. 10,            Organismul competent pentru procedurile de mediere
sectorul 3, București, cod poștal 71291, telefon 021/318.80.80,            Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor
e-mail: office@astrasig.ro, fax 021/318.80.74, adresă internet            Adresa poștală: str. Stavropoleos nr. 6, sectorul 3, București,
(URL): www.astrasig.ro                              cod poștal 030084, telefon 021/310.46.41, e-mail office@cnsc.ro,
  V.4) Informații privind valoarea contractului                fax 021/310.46.42, adresa internet (URL): www.cnsc.ro
  Estimarea inițială a valorii contractului                     VI.3.2. Utilizarea căilor de atac
  Valoarea: 160.000,00 Moneda: RON fără T.V.A.                   Precizări privind termenul (termenele) de exercitare a căilor de
  Valoarea totală finală a contractului                    atac
  Valoarea: 66.149,00 Moneda: RON fără T.V.A.                    10 zile de la comunicare
  V.5) Contractul ar putea fi subcontractat: nu                   VI.3.3. Serviciul de la care se pot obține informații privind
  Secțiunea VI: Informații suplimentare                    utilizarea căilor de atac
  VI.1. Contractul de față este legat de un proiect/program             Biroul Achiziții din cadrul C.N. LOTERIA ROMÂNĂ - S..A
finanțat din fonduri comunitare: nu.
                                           Adresa poștală: str. Poenaru Bordea nr. 20, sectorul 4,
  VI.2. Alte informații
                                         București, cod poștal 040094, telefon 021/406.77.00, e-mail:
  VI.3. Căi de atac
                                         achizitii.publice@loto.ro, fax 021/406.77.82, adresa internet (URL):
  VI.3.1. Organismul competent pentru căile de atac
                                         www.loto.ro
  Curtea de Apel București
                                           VI.4. Data expedierii prezentului anunț către SEAP: 21.01.2008,
  Adresa poștală: Splaiul Independenței nr. 5, București, cod
                                         ora 10.24.
poștal 050091, telefon 021.319.51.80, fax 021/319.51.83, adresa
internet (URL): www.cabuc.ro                              (120/69.315)
                      EDITOR: PARLAMENTUL ROMÂNIEI — CAMERA DEPUTAȚILOR

                 „Monitorul Oficial“ R.A., Str. Parcului nr. 65, sectorul 1, București; C.I.F. RO427282,
           IBAN: RO55RNCB0082006711100001 Banca Comercială Română — S.A. — Sucursala „Unirea“ București                                                                  &JUYDGY|226883]
         și IBAN: RO12TREZ7005069XXX000531 Direcția de Trezorerie și Contabilitate Publică a Municipiului București
                           (alocat numai persoanelor juridice bugetare)
             Tel. 318.51.29/150, fax 318.51.15, e-mail: marketing@ramo.ro, internet: www.monitoruloficial.ro
            Adresa pentru publicitate: Centrul pentru vânzări și relații cu publicul, București, șos. Panduri nr. 1,
               bloc P33, parter, sectorul 5, tel. 411.58.33 și 410.47.30, fax 410.77.36 și 410.47.23
                               Tiparul: „Monitorul Oficial“ R.A.

Monitorul Oficial al României, Partea a VI-a, nr. 79/28.I.2008 conține 32 de pagini.      Prețul: 4,80 lei          ISSN 1582—5884

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:33
posted:9/24/2010
language:Romanian
pages:32