mof4_2005_3066 by tradetrek

VIEWS: 12 PAGES: 16

									                                   PARTEA A IV-A
Anul 173 (XV) — Nr. 3066                                                   Miercuri, 21 septembrie 2005
                       PUBLICAfiII ALE AGENfiILOR ECONOMICI        PUBLICAfiII ALE AGENfiILOR ECONOMICI
      Societatea Comercial„                  Societatea Comercial„               1. se atrage Ón societate, prin cesiune de p„r˛i
   ROVA - S.A., Ploie∫ti, jude˛ul Prahova          BAIUL 95 COM - S.R.L., Alexandria          sociale, Boghiu Eugenia, cet„˛ean rom‚n, de
                                   jude˛ul Teleorman               na˛ionalitate rom‚n„, fiica lui Ioan ∫i Maria,
                                                          n„scut„ la data de 7 martie 1959 Ón comuna Bene∫ti,
         ACT ADIfiIONAL
                                      ACT ADIfiIONAL              jude˛ul Bac„u, domiciliat„ Ón satul Beiu, comuna
    la statutul Societ„˛ii Comerciale                                      ™torob„neasa, jude˛ul Teleorman, identificat„ cu
                                  la statutul Societ„˛ii Comerciale        B.I. seria G.X. nr. 415671 eliberat de Poli˛ia
 ROVA - S.A., cu sediul Ón Ro∫iorii de Vede,                                    Alexandria la data de 6 noiembrie 1997, cod
                                 BAIUL 95 COM - S.R.L., cu sediul Ón
  Str. Uzinei nr. 1, jude˛ul Teleorman,            Alexandria, Sr. Dun„rii, bl. 11, parter,      numeric personal 2590307400227;
   Ónmatriculat„ la Oficiul Registrului          jude˛ul Teleorman, Ónmatriculat„ la Oficiul        2. se retrage din societate, din calitatea de asociat
   Comer˛ului de pe l‚ng„ Tribunalul              Registrului Comer˛ului de pe l‚ng„         ∫i administrator, Preda Lumini˛a Oni˛a, care
    Teleorman cu nr. J 34/731/1992,           Tribunalul Teleorman cu nr. J 34/473/1995        cesioneaz„ Óntregul capital social de˛inut, respectiv
   cod unic de Ónregistrare R 1392964           Subsemnata Badea Bucuria, Ón calitate de asociat    20 p„r˛i sociale cu valoarea nominal„ de 10 RON
  Subsemnata Beznea Carolina, Ón calitate de      unic ∫i administrator, am hot„r‚t modificarea       fiecare, Ón valoare total„ de 200 RON, la pre˛ul de
                             statutului, dup„ cum urmeaz„:               200 RON, c„tre Boghiu Eugenia, care prime∫te ∫i
Ómputernicit, conform hot„r‚rii adun„rii generale
                               1. activitatea secundar„, codificat„ ∫i recodificat„  achit„ pre˛ul ced„rii la valoarea men˛ionat„ mai
extraordinare din data de 14 decembrie 2004, duc     conform CAEN, rev. 1, prev„zut„ Ón statut la art. 5    sus.
la Óndeplinire modificarea prevederilor din statut,   ∫i Ón actele adi˛ionale ulterioare Ónmatricul„rii, va fi   Cedenta Preda Lumini˛a Oni˛a declar„ c„ a
dup„ cum urmeaz„:                    urm„toarea: 5111, 5112, 5113, 5114, 5115, 5116,      primit de la cesionarul Boghiu Eugenia pre˛ul
  1. se completeaz„ activitatea secundar„, cu      5117, 5118, 5119, 5121, 5122, 5123, 5124, 5125,      ced„rii pentru cele 20 p„r˛i sociale, Ón valoare total„
urm„toarele activit„˛i:                 5131, 5132, 5133, 5134, 5135, 5136, 5137, 5138,      de 200 RON, nemaiav‚nd alte preten˛ii prezente
  0123 - cre∫terea porcinelor;             5139, 5141, 5142, 5143, 5144, 5145, 5147, 5151,      sau viitoare, patrimoniale sau nepatrimoniale, de la
  1511 - produc˛ia ∫i conservarea c„rnii;        5152, 5153, 5154, 5155, 5156, 5157, 5181, 5182,
                                                          societate.
                             5183, 5184, 5185, 5186, 5187, 5188, 5190, 5212,
  1512 - produc˛ia ∫i conservarea c„rnii de pas„re;   5221, 5222, 5223, 5224, 5225, 5226, 5227, 5233,        Ca urmare, capitalul social total r„m‚ne
  1513 - prepararea produselor din carne (inclusiv   5241, 5242, 5243, 5244, 5245, 5246, 5247, 5248,      nemodificat, Ón valoare de 200 RON, subscris ∫i
din carne de pas„re);                  5250, 5261, 5262, 5263, 5510, 5521, 5522, 5523,      v„rsat integral Ón numerar, divizat Ón 20 p„r˛i
  2411 - fabricarea gazelor industriale - oxigen;    5530, 5540, 5552, 6021, 6022, 6023, 6024, 6311,      sociale cu valoare nominal„ de 10 RON fiecare,
  2413 - fabricarea altor produse chimice        6312, 6321, 6330, 7020, 7110, 7121, 7140, 9212,      fiind de˛inut Ón totalitate de Boghiu Eugenia, care
anorganice de baz„;                   9213, 9233, 9234, 9261, 9262, 9272, 9302, 9304,      devine asociat unic.
                             import-export, barter comercial, leasing, arendare      O dat„ cu preluarea capitalului social total,
  3611 - produc˛ia de scaune;
                             terenuri agricole, achizi˛ii de orice fel de la      Boghiu Eugenia preia activul ∫i pasivul societ„˛ii
  3612 - produc˛ia mobilierului pentru birou ∫i
                             persoane fizice ∫i/sau juridice Ón puncte fixe sau     comerciale, conform balan˛ei contabile Óntocmite la
magazine;                        ambulant;                         data cesiunii, urm‚nd ca Preda Lumini˛a Oni˛a s„
  3613 - produc˛ia mobilierului pentru buc„t„rii;      2. se Ónfiin˛eaz„ un punct de lucru Ón comuna     fie exonerat„ de orice r„spundere fa˛„ de societate
  3614 - produc˛ia altor tipuri de mobilier;      Poroschia, jude˛ul Teleorman;               Ón leg„tur„ cu activitatea viitoare;
  3615 - produc˛ia de saltele ∫i somiere;          3. se modific„ datele personale ale asociatului      3. societatea va fi administrat„ Ón continuare de
  4100 - captarea, tratarea ∫i distribu˛ia apei;    unic ∫i administratorului, astfel: identificat„ cu C.I.  c„tre asociatul unic Boghiu Eugenia. Mandatul s„u
  5147 - comer˛ cu ridicata cu alte bunuri de      seria TR nr. 117020 eliberat„ de Poli˛ia Alexandria    este nelimitat, cu puteri depline, de la data de 30
                             la data de 2 iunie 2003, cod numeric personal       mai 2005.
consum nealimentare, neclasificate Ón alt„ parte;
                             2541215340033.
  5185 - comer˛ cu ridicata cu alte ma∫ini ∫i                                     Ca urmare a modific„rilor intervenite, se
                               Ca urmare a modific„rilor intervenite, se
echipamente de birou;                                                introduce actul constitutiv actualizat cu toate
                             introduce actul constitutiv actualizat cu toate
  5244 - comer˛ cu am„nuntul cu mobil„, cu       modific„rile la zi conform art. 204 alin. 7 din Legea   modific„rile la zi conform art. 204 alin. 7 din Legea
articole de iluminat ∫i cu alte articole de uz casnic;  nr. 31/1990, republicat„, Ón baza c„ruia societatea    nr. 31/1990, republicat„, Ón baza c„ruia societatea
  5530 - restaurante;                  va func˛iona Ón continuare.                va func˛iona Ón continuare.
                               Prezentul act adi˛ional a fost redactat ast„zi, 11    Prezentul act adi˛ional a fost redactat ast„zi, 2
  5551 - cantine;
                             august 2005, Óntr-un num„r de 6 exemplare din care     august 2005, Óntr-un num„r de 6 (∫ase) exemplare
  5152 - comer˛ cu ridicata cu metale ∫i minereuri
                             5 exemplare pentru p„r˛i ∫i un 1 exemplar pentru      din care 5 (cinci) exemplare pentru p„r˛i ∫i un 1
metalice;                        Compartimentul de asisten˛„ din cadrul Oficiului      exemplar pentru Compartimentul de asisten˛„ din
  5157 - comer˛ cu ridicata cu de∫euri ∫i resturi;   Registrului Comer˛ului de pe l‚ng„ Tribunalul       cadrul Oficiului Registrului Comer˛ului de pe l‚ng„
  6021 - alte transporturi terestre de c„l„tori, pe   Teleorman.                         Tribunalul Teleorman.
baz„ de grafic;                        (2/720.781)                        (3/720.782)
  6023 - transporturi terestre de c„l„tori,                    *                             *
ocazionale;
  6024 - transporturi rutiere de m„rfuri;            Societatea Comercial„                    Societatea Comercial„
  2. se schimb„ sediul social al societ„˛ii din       DOI FRAfiI - S.R.L., satul Beiu              TRANSALUTUS - S.A., Turnu M„gurele,
                             comuna ™torob„neasa, jude˛ul Teleorman                jude˛ul Teleorman
Ro∫iori de Vede, Str. Uzinei nr. 1, jude˛ul
Teleorman, Ón Ploie∫ti, Bd. Petrolului nr. 2, jude˛ul
                                      ACT ADIfiIONAL                       ACT ADIfiIONAL
Prahova.
  Prezentul act adi˛ional a fost redactat ast„zi, 4    la actul constitutiv al Societ„˛ii Comerciale
                                                          la actele constitutive ale Societ„˛ii Comerciale
august 2005, Óntr-un num„r de 6 exemplare din care     DOI FRAfiI - S.R.L., cu sediul Ón satul Beiu,
                                                             TRANSALUTUS - S.A., cu sediul social
5 exemplare pentru p„r˛i ∫i un 1 exemplar pentru      comuna ™torob„neasa, jude˛ul Teleorman
                                Ónmatriculat„ la Oficiul Registrului          Ón Turnu M„gurele, Str. Stadionului nr. 10,
Compartimentul de asisten˛„ din cadrul Oficiului        Comer˛ului de pe l‚ng„ Tribunalul           jude˛ul Teleorman, Ónmatriculat„ la Oficiul
Registrului Comer˛ului de pe l‚ng„ Tribunalul          Teleorman cu nr. J 34/123/2005             registrului comer˛ului cu nr. J 34/26/29
Teleorman.                                                              ianuarie 1991
                              Subsemnata Preda Lumini˛a Oni˛a, Ón calitate de
  (1/720.780)                     asociat„ unic„ ∫i administrator, am hot„r‚t          Subsemnatul Mitroi Aurel, cu domiciliul Ón
             *               modificarea actului constitutiv, dup„ cum urmeaz„:     Turnu M„gurele, str. E.C. Vod„, bl. A7, sc. 1, ap. 9,
 2               MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI,              PARTEA a IV-a,   Nr. 3066/21.IX.2005
jude˛ul Teleorman, abilitat legal de adunarea        4. cedenta, PÓrghie Ramona, prin reprezentantul         Societatea Comercial„
general„ a ac˛ionarilor conform hot„r‚rii nr. 15 din   s„u legal, conform procurii autentificate cu nr. 3429     TON CORI - S.R.L., Ro∫iori de Vede
4 august 2005, am hot„r‚t modificarea actelor       din 2 august 2005 la Biroul notarului public Stupru         jude˛ul Teleorman
constitutive dup„ cum urmaz„:               Daniel, PÓrghie M„d„lin C„t„lin, declar„ c„ a primit
  1. se elibereaz„ din func˛ia de membru Ón       pre˛ul ced„rii pentru cele 10 p„r˛i sociale a 10 lei            ACT ADIfiIONAL
consiliul de administra˛ie dl Paladus Aurel;       RON, Ón valoare total„ de 100 lei RON, de la
                                                           la actul constitutiv al Societ„˛ii Comerciale
  2. se elibereaz„ din func˛ia de cenzor dl       cesionara SÓrbu Andreea Ioana, nemaiav‚nd alte        TON CORI - S.R.L., cu sediul Ón Ro∫iori
B„rbulescu Ion;                      preten˛ii prezente sau viitoare, patrimoniale sau      de Vede, aleea C.F.R., bl. T3, et. 1, ap. 51,
  3. se nume∫te Ón func˛ia de cenzor dl Ivan Victor,   nepatrimoniale de la societate.              jude˛ul Teleorman, Ónmatriculat„ la Oficiul
n„scut la data de 2 mai 1959 Ón Turnu M„gurele,       O dat„ cu preluarea capitalului social total, SÓrbu     Registrului Comer˛ului de pe l‚ng„
cet„˛ean rom‚n, fiul lui Florea ∫i Maria, domiciliat   Gic„ ∫i SÓrbu Andreea Ioana preiau activul ∫i       Tribunalul Teleorman cu nr. J 34/395/2005
Ón Turnu M„gurele, Str. Grivi˛ei nr. 1, jude˛ul      pasivul societ„˛ii comerciale, conform balan˛ei
                                                           Subsemnata Nea˛u Corina, Ón calitate de asociat
Teleorman, identificat cu C.I. seria TR nr.        contabile, Óntocmite la data cesiunii, urm‚nd ca     ∫i administrator ∫i mandatat al celuilalt asociat
182078/21 februarie 2005 eliberate de Poli˛ia Turnu    PÓrghie M„d„lin C„t„lin ∫i PÓrghie Ramona s„ fie     Nea˛u Costel, conform hot„r‚rii nr. 1 din data de 16
M„gurele, cod numeric personal 1590502343245;       exonera˛i de orice r„spundere fa˛„ de societate, Ón   august 2005 a adun„rii generale a asocia˛ilor, duc
  4. comisia de cenzori este format„ din:        leg„tur„ cu activitatea trecut„ sau viitoare;      la Óndeplinire modificarea prevederilor din actul
  - Boriceanu Lizica,                    5. societatea va fi administrat„ de c„tre asociatul  constitutiv dup„ cum urmeaz„: se Ónfiin˛eaz„ un
  - Mitroi Liliana ∫i                  SÓrbu Gic„. Mandatul s„u este nelimitat, cu puteri    punct de lucru Ón Ro∫iorii de Vede, pe platoul din
  - Ivan Victor.                     depline, de la data de 2 august 2005;          str. Mihail Kog„lniceanu al Pie˛ei Centrale a
  Durata mandatului comisiei de cenzori este p‚n„      6. se codific„ activitatea principal„, conform    municipiului, toneta nr. 22, jude˛ul Teleorman.
la data de 1 august 2008.                 codului CAEN, rev. 1, astfel: 5540 - baruri;        Celelalte prevederi ale actului constitutiv r„m‚n
  Celelalte prevederi ale actelor constitutive r„m‚n    7. se completeaz„ activitatea secundar„, cu      nemodificate.
nemodificate.                       urm„toarele activit„˛i: 5530 - restaurante; 6312 -     Prezentul act adi˛ional a fost redactat ast„zi, 16
  Redactat ∫i editat ast„zi, data autentific„rii Ón 6  depozit„ri; 6420 - telecomunica˛ii; 9271 - jocuri de   august 2005, Óntr-un num„r de 6 (∫ase) exemplare
(∫ase) exemplare, din care 5 (cinci) s-au eliberat    noroc ∫i pariuri; 9272 - alte activit„˛i recreative;   din care 5 (cinci) exemplare pentru p„r˛i ∫i un 1
p„r˛ii.                           8. ca urmare a schimb„rii asocia˛ilor ∫i a      exemplar pentru Compartimentul de asisten˛„ din
   (4/720.783)                     modific„rilor efectuate, Ón baza art. 204 alin. 7 din  cadrul Oficiului Registrului Comer˛ului de pe l‚ng„
             *                Legea nr. 31/1990, republicat„, modificat„, se      Tribunalul Teleorman.
                             introduce act constitutiv, actualizat cu toate        (8/720.787)
     Societatea Comercial„              modific„rile la zi, Ón baza c„ruia societatea va                  *
   MADRAM - S.R.L., comuna Bujoru           func˛iona Ón continuare.
      jude˛ul Teleorman                 Prezentul act adi˛ional a fost redactat ast„zi, 15       Societatea Comercial„
                             august 2005, Óntr-un num„r de 6 exemplare din        MAXIM GRUP - S.R.L., Turnu M„gurele
                                                               jude˛ul Teleorman
         ACT ADIfiIONAL              care 5 exemplare pentru p„r˛i ∫i un 1 exemplar
                             pentru Compartimentul de asisten˛„ din cadrul
   la actul constitutiv, datat cu dat„ cert„                                            ACT ADIfiIONAL
                             Oficiului Registrului Comer˛ului de pe l‚ng„
 cu nr. 3592 din data de 23 septembrie 2002,
                             Tribunalul Teleorman.                   la actul constitutiv al Societ„˛ii Comerciale
  al Societ„˛ii Comerciale MADRAM - S.R.L.,
                               (5/720.784)                       MAXIM GRUP - S.R.L., cu sediul social Ón
    cu sediul Ón comuna Bujoru, jude˛ul
                                          *                Turgnu M„gurele, str. Constantin Dobrogeanu
    Teleorman, Ónmatriculat„ la Oficiul
                                                              Gherea nr. 11, jude˛ul Teleorman,
    Registrului Comer˛ului de pe l‚ng„              Societatea Comercial„                Ónmatriculat„ la Oficiul Registrului
 Tribunalul Teleorman cu nr. J 34/320/2002,            SILENCE - S.R.L., Zimnicea               Comer˛ului de pe l‚ng„ Tribunalul
     cod unic de Ónregistrare 14911303               jude˛ul Teleorman                  Teleorman cu nr. J 34/245/2005,
  Subemnatul PÓrghie M„d„lin C„t„lin, Ón calitate                                    cod unic de Ónregistrare R 17449439
de asociat, administrator ∫i Ómputernicit, conform             ACT ADIfiIONAL               Subsemnatul Urd„rea Gheorghe, Ón calitate de
procurii autentificate cu nr. 3429/2 august 2005 la                                asociat unic ∫i administrator, conform hot„r‚rii nr.
Biroul notarului public Stuparu Daniel, al celuilalt     la actul constitutiv, datat cu dat„ cert„ cu     1 din data de 15 iulie 2005 a asociatului unic, duc
asociat PÓrghie Ramona (fost„ Petrescu, certificat       nr. 1169 din data de 12 aprilie 2005,       la Óndeplinire modificarea prevederilor din actul
c„s„torie seria CB nr. 524900 din data de 5 aprilie     al Societ„˛ii Comerciale SILENCE - S.R.L.,      constitutiv, dup„ cum urmeaz„: se completeaz„
2003), conform hot„r‚rii adun„rii generale a        cu sediul Ón ora∫ul Zimnicea, Str. Alexandriei     activitatea secundar„ a societ„˛ii cu: 9251 - activit„˛i
asocia˛ilor, din data de 2 august 2005, duc la        nr. 12, bl. IAS, sc. B, et. 1, ap. 8, jude˛ul    ale bibliotecilor ∫i arhivelor.
Óndeplinire modificarea prevederilor din actul          Teleorman, Ónmatriculat„ la Oficiul         Prezentul act adi˛ional a fost redactat ast„zi, 16
constitutiv, dup„ cum urmeaz„:                  Registrului Comer˛ului de pe l‚ng„        august 2005, Óntr-un num„r de 6 (∫ase) exemplare
  1. se retrage din calitatea de asociat ∫i        Tribunalul Teleorman cu nr. J 34/261/2005,       din care 5 (cinci) exemplare pentru p„r˛i ∫i un 1
administrator dl PÓrghie M„d„lin C„t„lin, care          cod unic de Ónregistrare 17483716        exemplar pentru Compartimentul de asisten˛„ din
cedeaz„ partea din capitalul social de˛inut Ón        Subsemnata Marincea Georgeta, Ón calitate de     cadrul Oficiului Registrului Comer˛ului de pe l‚ng„
societate, respectiv 10 p„r˛i sociale cu valoare     asociat„ unic„ ∫i administrator, conform hot„r‚rii    Tribunalul Teleorman.
nominal„ de 10 lei RON, Ón valoare total„ de 100 lei   nr. 1 din data de 15 august 2005 a asociatului unic,     (9/720.788)
RON, la valoarea nominal„, c„tre SÓrbu Gic„,       duc la Óndeplinire modificarea prevederilor din                   *
cet„˛ean rom‚n, de na˛ionalitate rom‚n„, fiul lui     actul constitutiv, dup„ cum urmeaz„: se deschide
Marin ∫i Didina, n„scut la data de 17 mai 1962 Ón                                      Societatea Comercial„
                             un punct de lucru, situat Ón comuna N„sturelu,
                                                             PHARMA BIOS - S.R.L., Alexandria
comuna Bujoru, jude˛ul Teleorman, domiciliat Ón      jude˛ul Teleorman.
                                                               jude˛ul Teleorman
comuna Bujoru, jude˛ul Teleorman, identificat cu       Prezentul act adi˛ional a fost redactat ast„zi, 16
B.I. seria G.V. nr. 331925 eliberat de Poli˛ia      august 2005, Óntr-un num„r de 6 exemplare din
                                                                   ACT ADIfiIONAL
Zimnicea la data de 24 iulie 1996, cod numeric      care 5 exemplare pentru p„r˛i ∫i un 1 exemplar
personal 1620517345394, care prime∫te ∫i achit„      pentru Compartimentul de asisten˛„ din cadrul           la statutul Societ„˛ii Comerciale
pre˛ul ced„rii la valoarea men˛ionat„ mai sus;      Oficiului Registrului Comer˛ului de pe l‚ng„           PHARMA BIOS - S.R.L., cu sediul Ón
  2. se retrage din calitatea de asociat dna PÓrghie   Tribunalul Teleorman.                       Alexandria, str. Bucure∫ti nr. 69,
Ramona, care cedeaz„ partea din capitalul social       (6/720.785)                       jude˛ul Teleorman, Ónmatriculat„ la Oficiul
de˛inut Ón societate, respectiv 10 p„r˛i sociale cu                 *                   Registrului Comer˛ului de pe l‚ng„
valoarea nominal„ de 10 lei RON, Ón valoare total„                                  Tribunalul Teleorman cu nr. J 34/1593/1992
de 100 lei RON, la valoarea nominal„ c„tre SÓrbu           Societatea Comercial„               Subsemnata Boboc Alexandra, Ón calitate de
Andreea Ioana, cet„˛ean rom‚n, de na˛ionalitate         ESGECOM - S.R.L., Turnu M„gurele          asociat unic ∫i administrator, am hot„r‚t
rom‚n„, fiica lui Gic„ ∫i Dumitra, n„scut„ la data de         jude˛ul Teleorman              modificarea statutului, dup„ cum urmeaz„:
3 ianuarie 1985 Ón Bucure∫ti, domiciliat„ Ón ora∫ul                                  1. se atrage Ón societate, prin cesiune de p„r˛i
Zimnicea, str. Mihai Viteazu, bl. 18 C, sc. A, et. 1,           ACT ADIfiIONAL              sociale, Boboc Andreea-Daniela, cet„˛ean rom‚n, de
ap. 1, jude˛ul Teleorman, identificat„ cu B.I. seria                                na˛ionalitate rom‚n„, fiica lui Adriean ∫i Alexandra,
H.C. nr. 606450 eliberat de Poli˛ia Zimnicea la data    la actul constitutiv al Societ„˛ii Comerciale     n„scut„ la data de 30 octombrie 1982 Ón Alexandria,
de 15 ianuarie 1999, cod numeric personal           ESGECOM - S.R.L., cu sediul Ón Turnu        jude˛ul Teleorman, domiciliat„ Ón Alexandria, str.
2850103410021, care prime∫te ∫i achit„ pre˛ul       M„gurele, Str. Memorile 2 Mai nr. 37, jude˛ul      Bucure∫ti nr. 69, jude˛ul Teleorman, identificat„ cu
ced„rii la valoarea men˛ionat„ mai sus.             Teleorman, Ónmatriculat„ la Oficiul        B.I. seria G.V. nr. 820310 eliberat de Poli˛ia
  Astfel, capitalul social total r„m‚ne nemodificat,      Registrului Comer˛ului de pe l‚ng„        Alexandria la data de 5 decembrie 1996, cod
subscris ∫i v„rsat integral Ón numerar, divizat Ón 20    Tribunalul Teleorman cu nr. J 34/565/2003       numeric personal 2821030340466;
p„r˛i sociale Ón valoare nominal„ de 10 lei RON, Ón     Subsemnatul Tocitu Gheorghe, Ón calitate de        2. Boboc Alexandra cedeaz„ cu titlu gratuit 10
valoare total„ de 200 lei RON, apar˛in‚nd celor      asociat unic ∫i administrator, am ho„r‚t         p„r˛i sociale cu valoarea nominal„ de 10 RON
                             modificarea actului constitutiv, dup„ cum urmeaz„:    fiecare, Ón valoare total„ de 100 RON, c„tre Boboc
dou„ persoane fizice, astfel:
                             se Ónfiin˛eaz„ un punct de lucru Ón Turnu        Andreea-Daniela care prime∫te.
  - SÓrbu Gic„ de˛ine 50 % din capitalul social total,
                                                            Astfel, capitalul social total r„m‚ne nemodificat,
respectiv 10 p„r˛i sociale cu valoare nominal„ de 10   M„gurele, str. Memoriile 2 Mai nr. 46, jude˛ul
                                                          Ón valoare de 210 RON, subscris ∫i v„rsat integral,
lei RON, Ón valoare total„ de 100 lei RON;        Teleorman.
                                                          divizat Ón 21 p„r˛i sociale cu valoare nominal„ de
  - SÓrbu Andreea Ioana de˛ine 50 % din capitalul      Celelalte prevederi ale actului constitutiv r„m‚n
                                                          10 RON fiecare, fiind de˛inut de cei doi asocia˛i,
social total, respectiv 10 p„r˛i sociale cu valoare    nemodificate.                      astfel:
nominal„ de 10 lei RON, Ón valoare total„ de 100 lei     Prezentul act adi˛ional a fost redactat ast„zi, 16    - Boboc Alexandra de˛ine 52,3810 % din capitalul
RON;                           august 2005, Óntr-un num„r de 6 (∫ase) exemplare     social, respectiv 11 p„r˛i sociale cu valoare
  3. cedentul, PÓrghie M„d„lin C„t„lin, declar„ c„ a   din care 5 (cinci) exemplare pentru p„r˛i ∫i un 1    nominal„ de 10 RON fiecare, Ón valoare total„ de
primit pre˛ul ced„rii pentru cele 10 p„r˛i sociale a   exemplar pentru Compartimentul de asisten˛„ din     110 RON;
10 lei RON, Ón valoare total„ de 100 lei RON, de la    cadrul Oficiului Registrului Comer˛ului de pe l‚ng„     - Boboc Andreea-Daniela de˛ine 47,6190 % din
cesionarul SÓrbu Gic„, nemaiav‚nd alte preten˛ii     Tribunalul Teleorman.                  capitalul social, respectiv 10 p„r˛i sociale cu valoare
prezente sau viitoare, patrimoniale sau            (7/720.786)                     nominal„ de 10 RON fiecare, Ón valoare total„ de
nepatrimoniale de la societate;                           *               100 RON;
                 MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA                 a IV-a,  Nr. 3066/21.IX.2005                   3

  3. societatea va fi administrat„ Ón continuare de      Prin urmare, se modific„ art. 16.1 din actul       Redactat ∫i procesat de notarul public Oproiu
c„tre cei doi asocia˛i. Mandatul administratorilor     constitutiv:                        Dragomir azi, data autentific„rii Ón cinci exemplare.
este nelimitat, Boboc Alexandra din 10 decembrie        îAdministrarea ∫i reprezentarea societ„˛ii se fac     (13/720.792)
1992, iar Boboc Andreea-Daniela din 16 august        de c„tre un administrator numit Ón persoana                     *
2005, cu puteri depline, pe care urmeaz„ s„ le       asociatului Zöld Ludovic, cet„˛ean rom‚n, n„scut Ón
exercite separat;                      comuna L„zarea, jude˛ul Harghita la 22 decembrie           Societatea Comercial„
  4. se completeaz„ obiectul secundar de activitate    1932, domiciliat Ón Miercurea-Ciuc, Str.             LUX-ARI - S.R.L., Miercurea-Ciuc
cu urm„toarele activit„˛i: 0111, 5227, 6024, 6311,     P„tinoarului nr. 12, sc. B, ap. 9, jude˛ul Harghita,
6312, 7482, import-export, arendare terenuri        identificat cu B.I. seria A.K. nr. 739110 eliberat de            ACT ADIfiIONAL
agricole, achizi˛ii de orice fel de la persoane fizice   Poli˛ia Miercurea-Ciuc la data de 11 aprilie 1975,
∫i/sau juridice Ón puncte fixe sau ambulant;        av‚nd cod numeric personal 1321222191338".          la actul constitutiv al Societ„˛ii Comerciale
  5. se Ónfiin˛eaz„ un punct de lucru - drogherie -      Noul asociat declar„ c„ ader„ ∫i Ó∫i Ónsu∫e∫te        LUX-ARI - S.R.L., Ónmatriculat„ la Oficiul
Ón Timi∫oara, Aleea Actorilor nr. 29A, ap. 3, jude˛ul    prevederile actului constitutiv ∫i Ón˛elege c„           Registrului Comer˛ului de pe l‚ng„
Timi∫.                           dob‚nde∫te calitatea de asociat cu drepturi depline.      Tribunalul Harghita cu nr. J 19/453/2002
  Ca urmare a schimb„rii num„rului de asocia˛i de       Asocia˛ii Societ„˛ii Comerciale ZOLD ET COMP -       Subsemna˛ii Kádár Csilla-Mária, cet„˛ean rom‚n,
la unu la doi ∫i a modific„rilor intervenite, se      S.R.L., Miercurea-Ciuc, declar„ c„ renun˛„ la dreptul   domiciliat„ Ón Miercurea-Ciuc, str. Revolu˛iei din
introduce actul constitutiv actualizat cu toate       de a impune ∫i respectiv de a invoca restric˛iile     Decembrie nr. 32, sc. B, ap. 17, jude˛ul Harghita,
modific„rile la zi, conform art. 204 alin. 7 din Legea   formulate Ón art. 18 al actului constitutiv Ómpotriva   n„scut„ la data de 26 iulie 1981 Ón Miercurea-Ciuc,
nr. 31/1990, republicat„, Ón baza c„ruia societatea     asociatului cedent Musc„-Zöld Ella-Csilla.         jude˛ul Harghita, cod numeric personal
va func˛iona Ón continuare.                  Prezentul act adi˛ional s-a redactat Ón 6        2810726190436, ∫i Kedves Kinga, cet„˛ean rom‚n,
  Prezentul act adi˛ional a fost redactat ast„zi, 17    exemplare la Cabinetul de avoca˛i Lukácsi Mária      domiciliat„ Ón Miercurea-Ciuc, Aleea Av‚ntului
august 2005, Óntr-un num„r de 6 (∫ase) exemplare      din Odorheiu-Secuiesc de c„tre avocat stagiar       nr. 8, sc. C, ap. 16, jude˛ul Harghita, n„scut„ la data
din care 5 (cinci) exemplare pentru p„r˛i ∫i un 1      Lukácsi Katalin, Ón baza Ómputernicirii avoca˛iale     de 4 februarie 1980 Ón Miercurea-Ciuc, jude˛ul
exemplar pentru Compartimentul de asisten˛„ din       nr. 74/2005, ∫i face parte integrant„ din actul      Harghita, cod numeric personal 2800204190468, Ón
cadrul Oficiului Registrului Comer˛ului de pe l‚ng„     constitutiv al Societ„˛ii Comerciale ZOLD ET COMP     calitate de asocia˛i ai Societ„˛ii Comerciale LUX-ARI -
Tribunalul Teleorman.                    - S.R.L., Miercurea-Ciuc.                 S.R.L., cu sediul Ón Miercurea-Ciuc, str. Revolu˛iei
  (10/720.789)                        Asocia˛ii declar„ c„, Ón cazul unei Óncheieri      din Decembrie nr. 32, sc. B, ap. 17, jude˛ul
              *                favorabile, renun˛„ la termenul de recurs Ómpotriva    Harghita, de comun acord, pe baza hot„r‚rii
                              Óncheierii judec„torului delegat.             adun„rii generale din data de 10 august 2005,
     Societatea Comercial„                 (11/720.790)                     adopt„m urm„toarele modific„ri la actul constitutiv
  ZOLD ET COMP - S.R.L., Miercurea-Ciuc                        *
      jude˛ul Harghita                                              al Societ„˛ii Comerciale LUX-ARI - S.R.L., dup„ cum
                                                            urmeaz„:
                                    Societatea Comercial„               - are loc l„rgirea obiectului de activitate dup„
       ACT ADIfiIONAL NR. 1                  LUCS FOREST - S.R.L., Remetea           cum urmeaz„: 4521; 4522; 4523; 4524; 4525; 4531;
  la actul constitutiv al Societ„˛ii Comerciale             jude˛ul Harghita               4532; 4533; 4534; 4541; 4542; 4543; 4544; 4545;
   ZOLD ET COMP - S.R.L., Miercurea-Ciuc                                       4550; 5010; 5030; 5040; 5050; 5262; 6021; 6022;
                                       ACT ADIfiIONAL              6023; 6024.
  Œncheiat de Musc„-Zöld Ella-Csilla, Demeter Béla,
Niga-Szász Ecaterina ∫i Varga Gizela, Ón calitate de     la contractul ∫i statutul Societ„˛ii Comerciale        Prin actul de fa˛„, asocia˛ii renun˛„ la dreptul de
asocia˛i ai Societ„˛ii Comerciale ZOLD ET COMP -         LUCS FOREST - S.R.L., autentificat cu        recurs.
S.R.L., Miercurea-Ciuc, Str. Patinoarului nr. 12/B,       nr. 2598/1995 la Notariatul de Stat Local         Prezentul act adi˛ional face parte integrant„ din
ap. 9, jude˛ul Harghita, Ónmatriculat„ la Oficiul         Gheorgheni ∫i la actele modificative        actul constitutiv al Societ„˛ii Comerciale LUX-ARI -
Registrului Comer˛ului de pe l‚ng„ Tribunalul                 p‚n„ Ón prezent             S.R.L.
Harghita cu nr. J 19/937/1992, av‚nd cod unic de                                      Redactat ∫i procesat la Biroul notarului public
                                Pe baza prevederilor procesului-verbal nr. 1 din
Ónregistrare 4075057 ∫i atribut fiscal R, pe de o                                   Oproiu Dragomir, cu sediul Ón Miercurea-Ciuc, azi,
                              18 iulie 2005, subsemna˛ii Portik Károly ∫i Puskás
parte, ∫i                                                       data autentific„rii, Ón cinci exemplare.
                              Ferencz, Ón calitate de asocia˛i, am decis
  ter˛ul cesionar Zöld Ludovic, cet„˛ean rom‚n,                                      (14/720.793)
                              modificarea contractului ∫i statutului de societate al
n„scut Ón comuna L„zarea, jude˛ul Harghita, la 22
                              Societ„˛ii Comerciale LUCS FOREST - S.R.L., cu
                                                                         *
decembrie 1932, domiciliat Ón Miercurea-Ciuc, Str.
                              sediul Ón Remetea, str. Bernád nr. 46, jude˛ul
Patinoarului nr. 12, sc. B, ap. 9, jude˛ul Harghita,                                       Societatea Comercial„
                              Harghita, Ónmatriculat„ la Oficiul registrului
identificat cu B.I. seria A.K. nr. 739110 eliberat de                                    MEDVES-TUR - S.R.L., Gheorgheni
                              comer˛ului cu nr. J 19/725/1995, cod unic de
Poli˛ia Miercurea-Ciuc la data de 11 aprilie 1975,                                         jude˛ul Harghita
                              Ónregistrare 8021785, cu urm„toarele men˛iuni:
av‚nd cod numeric personal 1321222191338, pe de
                                1. se extinde obiectul de activitate a societ„˛ii cu
alt„ parte,                                                               ACT ADIfiIONAL
                              activitatea: 5241; 5242; 5243; 5244; 5245; 5246; 5247;
  pentru modificarea actului constitutiv
autentificat la Biroul notarului public Balogh Edit     5248; 5250;                            de modificare a actului constitutiv
din Miercurea-Ciuc cu nr. 304/2003,              2. se Ónregistreaz„ punctul de lucru al societ„˛ii    al Societ„˛ii Comerciale MEDVES-TUR - S.R.L.,
  prin punerea Ón aplicare a hot„r‚rii adun„rii      la adresa din comuna Joseni nr. 1282, jude˛ul        cu sediul Ón Gheorgheni, Cartierul Florilor,
generale a asocia˛ilor ˛inut„ la 4 august 2005, c‚nd    Harghita.                          bl. 49/B/14, jude˛ul Harghita, Ónmatriculat„
s-a hot„r‚t:                          Subemna˛ii prezentului act declar„m c„          la Oficiul Registrului Comer˛ului al Jude˛ului
  1. Retragerea din societate a dnei Musc„-Zöld      renun˛„m la dreptul de recurs.                    Harghita cu nr. J 19/423/2005
Ella-Csilla prin cesionarea cu titlu gratuit, Ón calitate   Prezentul act modificativ s-a redactat de c„tre
                                                             Pe baza prevederilor procesului-verbal nr. 1 din
de cedent, a celor 326 de p„r˛i sociale de˛inute, cu    p„r˛i Ón cinci exemplare de valoare egal„ ∫i semnate
                                                            data de 12.08.2005, subsemnatul Csata Ladislau, Ón
o valoare nominal„ total„ de 3.260 RON,           de c„tre asocia˛i, din care patru exemplare eliberate
                              p„r˛ilor, modific„ actul constitutiv al societ„˛ii de la  calitate de asociat unic, am decis modificarea
reprezent‚d 81,7 % din capitalul social, c„tre ter˛ul                                 actului constitutiv al Societ„˛ii Comerciale
cesionar Zöld Ludovic ∫i primirea Ón societate a dlui    data Ónregistr„rii Ón registrul comer˛ului.
                                (12/720.791)                      MEDVES-TUR - S.R.L., cu sediul Ón Gheorgheni,
Zöld Ludovic Ón calitate de asociat.                                          Cartierul Florilor, bl. 49/B/14, jude˛ul Harghita,
  Prin urmare, se modific„ cap. III, art. 6.3 din                  *
                                                            Ónmatriculat„ la Oficiul registrului comer˛ului cu
actul constitutiv, Ón mod corespunz„tor:                                        nr. J 19/423/2005, cod unic de Ónregistrare
  îCapitalul social subscris ∫i v„rsat al societ„˛ii         Societatea Comercial„
                                  FENYO TRANSPORT 2003 - S.R.L.            17499828, cu urm„toarele men˛iuni:
este de 3.990 RON constituit prin aport Ón numerar                                    1. Se Ónregistreaz„ punctul de lucru al societ„˛ii
∫i aport Ón natur„. Capitalul social de 3.990 RON se        Miercurea-Ciuc, jude˛ul Harghita
                                                            la adresa: Gheorgheni, Str. Morii nr. 2, jude˛ul
divide Ón 399 p„r˛i sociale de valori egale, fiecare a
                                       ACT ADIfiIONAL              Harghita.
10 RON.
                                                             Subsemnatul prezentului act declar c„ renun˛ la
  Structura capitalului social ∫i participarea
                                la actul constitutiv al Societ„˛ii Comerciale      dreptul de recurs.
asocia˛ilor la constituirea acesteia se prezint„ astfel:
                                   FENYO TRANSPORT 2003 - S.R.L.,            Prezentul act modificativ s-a redactat de c„tre
  • Demeter Béla - 340 RON, din care 320 RON Ón
                                  Ónmatriculat„ la Oficiul Registrului        p„r˛i Ón cinci exemplare de valoare egal„ ∫i semnate
numerar ∫i 20 RON aport Ón natur„, reprezentat
                                   Comer˛ului de pe l‚ng„ Tribunalul         de c„tre asocia˛i, din care patru exemplare s-au
prin 34 p„r˛i sociale de valori egale fiecare c‚te 10
                                    Harghita cu nr. J 19/378/2002         eliberat p„r˛ilor, modific„ statutul societ„˛ii de la
RON, av‚nd o cot„ de participare la capitalul social
de 8,5 %;                            Subsemnata Biro Hajnal, cet„˛ean rom‚n,        data Ónregist„rii Ón registrul comer˛ului.
  • Niga-Szász Ecaterina - 270 RON, din care 200     domiciliat„ Ón Miercurea-Ciuc, Str. Revolu˛iei din       (15/720.794)
RON Ón numerar ∫i 70 RON aport Ón natur„,          Decembrie nr. 38, ap. 24, jude˛ul Harghita,                     *
reprezentat prin 27 p„r˛i sociale de valori egale      identificat„ cu C.I. seria HR nr. 144142 eliberat„ de
fiecare c‚te 10 RON, av‚nd o cot„ de participare la     Poli˛ia Miercurea-Ciuc la data de 15 decembrie             Societatea Comercial„
capitalul social de 6,8 %;                 2003, n„scut„ la data de 12 decembrie 1970 Ón            SANTA COM - S.R.L., Fete∫ti
  • Varga Gizela - 120 RON, aport Ón numerar,       comuna C‚r˛a, jude˛ul Harghita, cod numeric                jude˛ul Ialomi˛a
reprezentat 12 p„r˛i sociale de valori egale fiecare    personal 2701212191351, Ón calitate de asociat unic
c‚te 10 RON, av‚nd o cot„ de participare la capitalul    al Societ„˛ii Comerciale FENYO TRANSPORT 2003 -               ACT ADIfiIONAL
social de 3 %;                       S.R.L., cu sediul Ón Miercurea-Ciuc, Str. Revolu˛iei
                              din Decembrie nr. 38, ap. 24, jude˛ul Harghita, Ón         la statutul Societ„˛ii Comerciale
  • Zöld Ludovic - 3.260 RON, din care 1.416,3
                              baza hot„r‚rii din data de 21 iulie 2005, aduc       SANTA COM - S.R.L., autentificat cu nr. 5217
aport Ón numerar ∫i 1.843,7 RON aport Ón natur„,
                              urm„toarele modific„ri Ón actul constitutiv al        din data de 1 octombrie 1992 la Notariatul
reprezentat prin 326 p„r˛i sociale de valori egale
                              Societ„˛ii Comerciale FENYO TRANSPORT 2003 -        de Stat al Jude˛ului Ialomi˛a, ∫i la contractul
fiecare c‚te 10 RON, av‚nd o cot„ de participare la
capitalul social de 81,7 %."                S.R.L., dup„ cum urmeaz„:                    actele adi˛ionale intervenite ulterior
  2. Retragerea dnei Musc„-Zöld Ella-Csilla din        - are loc Ónfiin˛area unui punct de lucru la adresa    Subsemnatul Cantea Victor-Virgil, domiciliat Ón
func˛ia de administrator societate ∫i numirea Ón      din comuna Tome∫ti, locul numit Agyagasdo f.n.,      Fete∫ti, Str. Armatei, bl. B2, ap. 116, jude˛ul
locul ei a dlui Zöld Ludovic, dna Musc„-Zöld Ella-     jude˛ul Harghita.                     Ialomi˛a, Ón calitate de asociat ∫i administrator al
Csilla a fost desc„rcat„ de gestiune Ón urma          Asociatul unic renun˛„ la dreptul de recurs.      Societ„˛ii Comerciale SANTA COM - S.R.L., personal
aprob„rii bilan˛ului Óntocmit la 30 iunie 2005, la       Prezentul act adi˛ional face parte integrant„ din   ∫i ca mandatar al so˛iei mele, Cantea Carmen
adunarea general„ a asocia˛ilor ˛inut„ la data de 4     actul constitutiv al Societ„˛ii Comerciale FENYO      Eugenia, asociat ∫i administrator, Ón baza procurii
august 2005.                        TRANSPORT 2003 - S.R.L.                  autentificate cu nr. 712/27 mai 2003 la Biroul
  4               MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI,               PARTEA a IV-a,   Nr. 3066/21.IX.2005

notarului public Petcu Laura Ingrid din Fete∫ti,       Tehnoredactat ∫i listat la Camera de Comer˛,       Giurgiu,    cod   unic   de   Ónregistrare
jude˛ul Ialomi˛a, am hot„r‚t urm„toarele:         Industrie ∫i Agricultur„ a Jude˛ului Ialomi˛a, ast„zi,   15856320/30.10.2003, nr. de ordine Ón registrul
  - se stabile∫te un punct de lucru, pentru        16.08.2005, Ón baza comenzii-contract nr.          comer˛ului J 52/394/29.10.2003, Ón calitate de
desf„∫urarea activit„˛ii Societ„˛ii Comerciale SANTA    446/16.08.2005, Ón ∫ase exemplare.             cedent, pe de o parte,
COM - S.R.L., Ón apartamentul cu nr. 4, proprietatea     (19/720.798)                        - Gheorghe Constantin-Marian, cet„˛ean rom‚n,
mea ∫i a so˛iei mele, situat Ón Fete∫ti, Str. Armatei,                *                c„s„torit, sex b„rb„tesc, n„scut la data de 10.03.1976
bl. Bara 11, sc. A, parter, jude˛ul Ialomi˛a, Ón baza                                 Ón C„l„ra∫i, jude˛ul C„l„ra∫i, fiul lui Ion ∫i al Ninei,
contractului de comodat autentificat cu nr. 722 din           Societatea Comercial„             domiciliat Ón C„l„ra∫i, str. Dropia nr. 55 C, jude˛ul
data de 28 mai 2003.                         MISTIQUE - S.R.L., Slobozia           C„l„ra∫i, identificat cu C.I. seria KL nr. 023826,
  Celelalte articole ∫i capitole ale statutului              jude˛ul Ialomi˛a              eliberat„ de Poli˛ia C„l„ra∫i la data de 13.03.2000,
Societ„˛ii Comerciale SANTA COM - S.R.L. r„m‚n                                     cod numeric personal 1760310510037;
neschimbate.                                 ACT ADIfiIONAL                - Ionescu Adriana, cet„˛ean rom‚n, nec„s„torit„,
  Redactat ∫i listat Ón ∫ase exemplare ast„zi, data                                  sex femeiesc, n„scut„ la data de 16.09.1951 Ón
autentific„rii prezentului Ónscris la Biroul notarului    la actul constitutiv al Societ„˛ii Comerciale
                                                            Bucure∫ti, sectorul 8, fiica lui Sabian ∫i a Niculinei,
public Petcu Laura Ingrid din Fete∫ti, jude˛ul         MISTIQUE - S.R.L., cu dare de dat„ cert„
                                                            domiciliat„ Ón Bucure∫ti, str. Prahova nr. 41,
Ialomi˛a, din care cinci exemplare au fost eliberate            nr. 1139/28.02.2005
                                                            sectorul 1, identificat„ cu C.I. seria RD nr. 142280,
p„r˛ilor.                           Subsemnatul Tvetanschi Ion, Ón calitate de       eliberat„ de Sec˛ia 5 Poli˛ie la data de 9.11.2000, cod
  (16/720.795)                      asociat unic la Societatea Comercial„ MISTIQUE -      numeric personal 2510916400445;
              *                S.R.L., Ónmatriculat„ cu nr. J 21/117/2005, am         - Ionescu Cosmin, cet„˛ean rom‚n, nec„s„torit,
                              hot„r‚t completarea art. 5 din actul constitutiv      sex b„rb„tesc, n„scut la data de 19.09.1986 Ón
       Societatea Comercial„             respectiv:                         Bucure∫ti, sectorul 1, fiul Sabian ∫i al Marianei,
      DANSERE - S.R.L., Manasia              5121 – comer˛ cu ridicata cu cereale, semin˛e ∫i    domiciliat Ón Bucure∫ti, str. Prahova nr. 41, sectorul
        jude˛ul Ialomi˛a              furaje;                           1, identificat cu C.I. seria RD nr. 136023, eliberat„
                                5122 – comer˛ cu ridicata cu flori ∫i plante;      de Sec˛ia 5 Poli˛ie la data de 17.10.2000, cod
         ACT ADIfiIONAL                5123 – comer˛ cu ridicata cu animale vii;        numeric personal 1860919410078, ∫i
                                5134 – comer˛ cu ridicata cu b„uturi;           - Neac∫u Vasilica, cet„˛ean rom‚n, c„s„torit„, sex
  la actul constitutiv nr. 1112 din data de         5139 – comer˛ cu ridicata, nespecializat, cu      femeiesc, n„scut„ la data de 2.04.1962 Ón comuna
  21.04.2003, autentificat la Biroul notarului      produse alimentare, b„uturi ∫i tutun;            Poienarii Apostoli, jude˛ul Prahova, fiica lui Marin
        public P„un Mariana              5153 – comer˛ cu ridicata cu material lemnos ∫i     ∫i a Mariei, domiciliat„ Ón Bucure∫ti, str. Serg-Maj.
  BÓrea D„nu˛, domiciliat Ón localitatea Glodeanu     de construc˛ii;                       Marin Bonea nr. 2, bl. 13, sc. 2, ap. 63, sectorul 3,
S„rat, jude˛ul Buz„u, identificat cu C.I. seria XZ nr.     5154 – comer˛ cu ridicata cu echipamente ∫i       identificat„ cu C.I. seria RD nr. 343511, eliberat„ de
012491, eliberat„ de Poli˛ia Buz„u la data de       furnituri de fier„rie pentru instala˛ii sanitare ∫i de   Sec˛ia 11 Poli˛ie la data de 22.10.2003, cod numeric
31.03.1999, av‚nd cod numeric personal           Ónc„lzire;                         personal 2620402400023, Ón calitate de cesionari, pe
1650714100032, Ón calitate de asociat unic, Ón baza      5155 – comer˛ cu ridicata cu produse chimice;      de alt„ parte,
hot„r‚rii adun„rii generale din data de 1.08.2005,       5222 – comer˛ cu am„nuntul cu carne ∫i produse       Ón baza contractului de cesiune de p„r˛i sociale
precum ∫i a contractului de cesiune p„r˛i sociale nr.   din carne;                         autentificat cu nr. 695/9.08.2005 la Biroul notarial
40 din data de 3.08.2005, contract ce a primit dat„      5223 – comer˛ cu am„nuntul cu pe∫te, crustacee     public “Andrei-Claudiu Manolache”, cu sediul Ón
cert„ la Cabinetul de Avocat Cristina Emilia        ∫i molu∫te;                         Bucure∫ti, am hot„r‚t modificarea actului de
Marinescu, a convenit modificarea actului           5224 – comer˛ cu am„nuntul cu p‚ine, produse      constituire a Societ„˛ii Comerciale ARCUS - S.R.L.,
constitutiv astfel:                    de patiserie ∫i produse zaharoase;             cu sediul Ón Bolintin-Vale, Str. Libert„˛ii nr. 44,
  1. Societatea va avea asociat unic. BÓrea D„nu˛ va     5225 – comer˛ cu am„nuntul cu b„uturi;         jude˛ul Giurgiu, cod unic de Ónregistrare
fi asociatul unic ∫i va de˛ine 20 p„r˛i sociale, la o     5226 – comer˛ cu am„nuntul cu produse din
                                                            15856320/30.10.2003, nr. de ordine Ón registrul
valoare de 100.000 lei, adic„ 10 RON, fiecare, Ón     tutun;
                                                            comer˛ului J 52/394/29.10.2003, Ón urm„torul sens:
valoare de 2.000.000 lei, adic„ 200 RON, valoarea       5227 – comer˛ cu am„nuntul, Ón magazine
                                                             I. Eu, Heredea Nicoleta, Ón calitate de asociat unic
capitalului social. Asociatul unic va de˛ine p„r˛ile    specializate, cu produse alimentare;
                                                            ∫i administrator Ón cadrul Societ„˛ii Comerciale
sociale de la 1 la 20.                     5233 – comer˛ cu am„nuntul cu produse
                                                            ARCUS - S.R.L., am cesionat dlui Gheorghe
  2. Œnceteaz„ mandatul administratorului         cosmetice ∫i de parfumerie;
                                                            Constantin-Marian 10 p„r˛i sociale, pe care le de˛in
G„rg„ianu Florentin Sebastian, societatea av‚nd un       5241 – comer˛ cu am„nuntul cu textile;
                                                            la aceast„ societate comercial„, Ón valoare nominal„
singur administrator, Ón persoana asociatului unic.      5242 – comer˛ cu am„nuntul cu Ómbr„c„minte;
                                                            de 10,00 lei, Ón valoare total„ de 100,00 lei
  3. Celelalte articole r„m‚n neschimbate.          5243 – comer˛ cu am„nuntul cu Ónc„l˛„minte ∫i
                                                            reprezent‚nd 50 % din capitalul social al societ„˛ii,
  (17/720.796)                      articole din piele;
                                                            dnei Ionescu Adriana 4 p„r˛i sociale, pe care le
              *                  5244 – comer˛ cu am„nuntul cu mobil„, articole
                                                            de˛in la aceast„ societate comercial„, Ón valoare
                              de iluminat ∫i cu alte articole de uz casnic;
                                                            nominal„ de 10,00 lei, Ón valoare total„ de 40,00 lei
      Societatea Comercial„               5245 – comer˛ cu am„nuntul cu articole ∫i
                                                            reprezent‚nd 20 % din capitalul social al societ„˛ii,
     ROTTI ROUGE - S.R.L., Fete∫ti           aparate electro-menajere, cu aparate de radio ∫i
                                                            dlui Ionescu Cosmin 4 p„r˛i sociale, pe care le de˛in
        jude˛ul Ialomi˛a              televizoare;
                                                            la aceast„ societate comercial„, Ón valoare nominal„
                                5246 – comer˛ cu am„nuntul cu articole de
                                                            de 10,00 lei, Ón valoare total„ de 40,00 lei
         ACT ADIfiIONAL              fier„rie, cu articole din sticl„ ∫i cu cele pentru
                                                            reprezent‚nd 20 % din capitalul social al societ„˛ii,
                              vopsit;
  la actul constitutiv al Societ„˛ii Comerciale                                    ∫i dnei Neac∫u Vasilica dou„ p„r˛i sociale, pe care le
                                5247 – comer˛ cu am„nuntul cu c„r˛i, ziare ∫i
 ROTTI ROUGE - S.R.L., cu dare de dat„ cert„                                      de˛in la aceast„ societate comercial„, Ón valoare
                              articole de papet„rie;
 la Biroul de asisten˛„ al Oficiului Registrului        5248 – comer˛ cu am„nuntul, Ón magazine         nominal„ de 10,00 lei, Ón valoare total„ de 20,00 lei
 Comer˛ului Ialomi˛a cu nr. 1067/5.08.2005        specializate, cu alte produse neclasificate Ón alt„     reprezent‚nd 10 % din capitalul social al societ„˛ii,
  Subsemnatul S‚rbu Nicolae, asociat unic la       parte;                           primind ast„zi, data autentific„rii prezentului
Societatea Comercial„ ROTTI ROUGE - S.R.L.,          5262 – comer˛ cu am„nuntul prin standuri ∫i       Ónscris, constravaloarea acestora, nemaiav‚nd nici o
Ónmatriculat„ cu nr. J 21/404/2005, am hot„r‚t       pie˛e;                           preten˛ie de la cesionari sau de la societate Ón
urm„toarele:                          5263 – comer˛ cu am„nuntul care nu se          leg„tur„ cu p„r˛ile sociale cesionate, Ón˛eleg‚nd s„
  - Ónfiin˛area sediului secundar situat Ón       efectueaz„ prin magazine.                  m„ retrag din societate.
Bucure∫ti, Pia˛a Agroalimentar„ Virtu˛ii, ™os.         Celelalte articole ∫i capitole din actul constitutiv    Eu, Gheorghe Costantin-Marian, am primit de la
Virtu˛ii nr. 148, sectorul 6, conform contractului nr.   r„m‚n nemodificate.                     Heredea Nicoleta 10 p„r˛i sociale Ón cadrul
40 din data de 15.08.2005.                   Prezentul Ónscris reprezint„ voin˛a p„r˛ilor.      Societ„˛ii Comerciale ARCUS - S.R.L., Ón valoare
  Celelalte articole ∫i capitole din actul constitutiv    Tehnoredactat ∫i listat la Camera de Comer˛,      nominal„ de 10,00 lei, Ón valoare total„ de 100,00
al societ„˛ii r„m‚n nemodificate.             Industrie ∫i Agricultur„ a Jude˛ului Ialomi˛a ast„zi,    lei, reprezent‚nd 50 % din capitalul social al
  Prezentul Ónscris a fost redactat ast„zi,       16.08.2005, Ón baza comenzii-contract nr.          societ„˛ii, achit‚nd ast„zi, data autentific„rii,
17.08.2005, Óntr-un num„r de 6 (∫ase) exemplare,      444/16.08.2005, Ón ∫ase exemplare.             contravaloarea acestora, prelu‚nd ∫i asum‚ndu-mi
din care 5 (cinci) exemplare pentru p„r˛i ∫i un         (20/720.799)                      toate drepturile ∫i obliga˛iile aferente p„r˛ilor
exemplar pentru Compartimentul de asisten˛„ din                    *                sociale men˛ionate, devenind asociat al acestei
cadrul Oficiului Registrului Comer˛ului de pe l‚ng„                                  societ„˛i comerciale.
Tribunalul Ialomi˛a.                          Societatea Comercial„               Eu, Ionescu Adriana, am primit de la Heredea
   (18/720.797)                          ARCUS - S.R.L., Bolintin-Vale           Nicoleta 4 p„r˛i sociale Ón cadrul Societ„˛ii
              *                       jude˛ul Giurgiu               Comerciale ARCUS - S.R.L., Ón valoare nominal„ de
                                                            10,00 lei, Ón valoare total„ de 40,00 lei,
      Societatea Comercial„                       ACT ADIfiIONAL               reprezent‚nd 20 % din capitalul social al societ„˛ii,
    MATACHE&ND - S.R.L., Ialomi˛a                                         achit‚nd ast„zi, data autentific„rii, contravaloarea
                               la actul constitutiv al Societ„˛ii Comerciale      acestora, prelu‚nd ∫i asum‚ndu-mi toate drepturile
         ACT ADIfiIONAL                ARCUS - S.R.L., cu sediul Ón Bolintin-Vale,       ∫i obliga˛iile aferente p„r˛ilor sociale men˛ionate,
                                 Str. Libert„˛ii nr. 44, jude˛ul Giurgiu,       devenind asociat al acestei societ„˛i comerciale.
 la actul constitutiv al Societ„˛ii Comerciale       cod unic de Ónregistrare 15856320/30.10.2003,         Eu, Ionescu Cosmin, am primit de la Heredea
       MATACHE&ND - S.R.L.                 nr. de ordine Ón registrul comer˛ului        Nicoleta 4 p„r˛i sociale Ón cadrul Societ„˛ii
  Subsemna˛ii Matache Nicolae ∫i Matache                  J 52/394/29.10.2003            Comerciale ARCUS - S.R.L., Ón valoare nominal„ de
Daniela, Ón calitate de asocia˛i la Societatea         Subsemna˛ii:                      10,00 lei, Ón valoare total„ de 40,00 lei,
Comercial„ MATACHE&ND - S.R.L., Ónmatriculat„         - Heredea Nicoleta, cet„˛ean rom‚n, c„s„torit„,     reprezent‚nd 20 % din capitalul social al societ„˛ii,
cu nr. J 21/293/2005, am hot‚r‚t modificarea art. 3    sex femeiesc, n„scut„ la data de 19.01.1951 Ón       achit‚nd ast„zi, data autentific„rii, contravaloarea
din actul constitutiv respectiv: societatea are un     Bolintin-Vale, jude˛ul Giurgiu, fiica lui Marin ∫i a    acestora, prelu‚nd ∫i asum‚ndu-mi toate drepturile
punct de lucru situat Ón Slobozia, Str. Unirii, bl.    ™tefaniei, domiciliat„ Ón Bucure∫ti, str. Prav„˛ nr. 6,   ∫i obliga˛iile aferente p„r˛ilor sociale men˛ionate,
U5B, sc. B, parter, ap. 121, jude˛ul Ialomi˛a,       bl. P4, sc. 4, et. 2, ap. 72, sectorul 6, identificat„ cu  devenind asociat al acestei societ„˛i comerciale.
conform contractului de Ónchiriere din data de       C.I. seria RX nr. 136995, eliberat„ de Sec˛ia 22        Eu, Neac∫u Vasilica, am primit de la Heredea
12.08.2005, valabil 5 ani, cod CAEN 5244; 5248.      Poli˛ie la data de 21.07.1999, cod numeric personal     Nicoleta dou„ p„r˛i sociale Ón cadrul Societ„˛ii
  Celelalte articole ∫i capitole din actul constitutiv  2510119400698, asociat unic ∫i administrator, Ón      Comerciale ARCUS - S.R.L., Ón valoare nominal„ de
r„m‚n nemodificate.                    cadrul Societ„˛ii Comerciale ARCUS - S.R.L., cu       10,00 lei, Ón valoare total„ de 20,00 lei,
  Prezentul Ónscris reprezint„ voin˛a p„r˛ilor.      sediul Ón Bolintin-Vale, Str. Libert„˛ii nr. 44, jude˛ul  reprezent‚nd 10 % din capitalul social al societ„˛ii,
                MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA                a IV-a,  Nr. 3066/21.IX.2005                    5
achit‚nd ast„zi, data autentific„rii, contravaloarea     a) aprob„ structura organizatoric„ a societ„˛ii ∫i   exemplar pentru Compartimentul de asisten˛„ din
acestora, prelu‚nd ∫i asum‚ndu-mi toate drepturile     num„rul de posturi;                    cadrul Oficiului Registrului Comer˛ului de pe l‚ng„
∫i obliga˛iile aferente p„r˛ilor sociale men˛ionate,     b) nume∫te administratorul ∫i membrii comisiei     Tribunalul Giurgiu.
devenind asociat al acestei societ„˛i comerciale.     de cenzori, inclusiv cenzorii suplean˛i, le stabile∫te    (23/720.802)
  II. Func˛ia de administrator este exercitat„ de     remunera˛ia, Ói descarc„ de activitate ∫i Ói revoc„ Ón                *
asociatul Ionescu Cosmin, Ó∫i Ónceteaz„ valabilitatea   condi˛iile prev„zute de prezentul act constitutiv;
mandatul de administrator al dnei Heredea           c) nume∫te directorii generali ∫i adjunc˛ii             Societatea Comercial„
Nicoleta.                         acestora, le stabile∫te remunera˛ia, Ói descarc„ de          DIALENA - S.R.L., Giurgiu
  Celelalte dispozi˛ii din actul de constituire a     activitate ∫i Ói revoc„;
societ„˛ii r„m‚n nemodificate, prezentul act         d) stabile∫te competen˛ele ∫i r„spunderile                ACT ADIfiIONAL
adi˛ional f„c‚nd parte integrant„ ∫i complet‚nd      administratorului ∫i ale membrilor comisiei de
                                                               la statutul Societ„˛ii Comerciale
corespunz„tor actul de constituire a societ„˛ii.      cenzori;
                                                                   DIALENA - S.R.L.
  Redactat ∫i procesat Ón 5 (cinci) exemplare la       e) hot„r„∫te cu privire la l„rgirea obiectului de
sediul Biroului notarial public “Andrei-Claudiu      activitate al societ„˛ii;                  Subsemnatul Costea Gheorghi˛„, Ón calitate de
Manolache”, ast„zi, data autentific„rii prezentului      f) aprob„ ∫i modific„ programul de activitate ∫i    asociat unic ∫i administrator al Societ„˛ii
Ónscris.                          bugetul societ„˛ii;                    Comerciale DIALENA - S.R.L., am hot‚r‚t
  (21/720.800)                       g) Ó∫i d„ acordul asupra contractelor de munc„;    urm„toarele:
                               h) hot„r„∫te cu privire la contractarea de        Art. 1. Se completeaz„ obiectul de activitate al
              *
                              Ómprumuturi bancare ∫i acordarea de garan˛ii;       societ„˛ii cu urm„toarele activit„˛i:
                               i) aprob„ bilan˛ul contabil ∫i stabile∫te         5136 – comer˛ cu ridicata cu zah„r, ciocolat„ ∫i
      Societatea Comercial„
                              repartizarea beneficiului net;              produse zaharoase;
     ARCUS - S.R.L., Bolintin-Vale
                               j) hot„r„∫te cu privire la majorarea ∫i reducerea     5224 – comer˛ cu am„nuntul cu p‚ine, produse
        jude˛ul Giurgiu
                              capitalului social, la modificarea num„rului de      de patiserie ∫i produse zaharoase;
                              p„r˛i sociale sau a valorii nominale a acestora,       6340 – activit„˛i ale altor agen˛ii de transport.
         ACT ADIfiIONAL                                             Celelalte prevederi din statutul societ„˛ii r„m‚n
                              precum ∫i la cesiunea p„r˛ilor sociale;
  la actul constitutiv al Societ„˛ii Comerciale       k) hot„r„∫te cu privire la comasarea, divizarea    neschimbate.
  ARCUS - S.R.L., cu sediul Ón Bolintin-Vale,      sau dizolvarea ∫i lichidarea societ„˛ii;           Drept pentru care am Óncheiat prezentul.
    Str. Libert„˛ii nr. 44, jude˛ul Giurgiu,        l) hot„r„∫te cu privire la adaptarea sau         Prezentul Ónscris a fost redactat ast„zi,
 cod unic de Ónregistrare 15856320/30.10.2003,       modificarea actului constitutiv, precum ∫i la       15.08.2005, Óntr-un num„r de 5 (cinci) exemplare,
    nr. de ordine Ón registrul comer˛ului       transformarea formei juridice a societ„˛ii;        din care 4 (patru) exemplare pentru parte ∫i un
         J 52/394/29.10.2003             m) hot„r„∫te cu privire la executarea de repara˛ii   exemplar pentru Compartimentul de asisten˛„ din
                              capitale ∫i realizarea de investi˛ii noi;         cadrul Oficiului Registrului Comer˛ului de pe l‚ng„
  Subsemna˛ii:
                               n) hot„r„∫te cu privire la ac˛ionarea Ón justi˛ie a  Tribunalul Giurgiu.
  - Ionescu Adriana, cet„˛ean rom‚n, nec„s„torit„,                                   (24/720.803)
sex femeiesc, n„scut„ la data de 16.09.1951 Ón       administratorului, precum ∫i a cenzorilor pentru
                              pagube pricinuite societ„˛ii;                            *
Bucure∫ti, sectorul 8, fiica lui Sabian ∫i a Niculinei,
domiciliat„ Ón Bucure∫ti, str. Prahova nr. 41,        o) hot„r„∫te Ón orice alte probleme privind
                                                                 Societatea Comercial„
sectorul 1, identificat„ cu C.I. seria RD nr. 142280,   societatea.
                                                               FARMACIA TA - S.R.L., Giurgiu
eliberat„ de Sec˛ia 5 Poli˛ie la data de 9.11.2000, cod    Adunarea extraordinar„ se Óntrune∫te pentru
numeric personal 2510916400445;              modificarea actului constitutiv.
                               Celelalte dispozi˛ii din actul de constituire a             ACT ADIfiIONAL
  - Gheorghe Constantin-Marian, cet„˛ean rom‚n,
c„s„torit, sex b„rb„tesc, n„scut la data de 10.03.1976   societ„˛ii r„m‚n nemodificate, prezentul act       al Societ„˛ii Comerciale FARMACIA TA - S.R.L.,
Ón C„l„ra∫i, jude˛ul C„l„ra∫i, fiul lui Ion ∫i al Ninei,  adi˛ional f„c‚nd parte integrant„ ∫i complet‚nd       cu sediul Ón Giurgiu, str. Gen. Berthelot nr.
domiciliat Ón C„l„ra∫i, str. Dropia nr. 55 C, jude˛ul   corespunz„tor actul de constituire a societ„˛ii.      23, jude˛ul Giurgiu, Ónregistrat„ Ón registrul
C„l„ra∫i, identificat cu C.I. seria KL nr. 023826,      Redactat ∫i procesat Ón 5 (cinci) exemplare la          comer˛ului cu nr. J 52/7/2003,
eliberat„ de Poli˛ia C„l„ra∫i la data de 13.03.2000,    sediul Biroului notarial public “Andrei-Claudiu            atribut fiscal R ∫i cod unic
cod numeric personal 1760310510037, Ón calitate de     Manolache”, ast„zi, data autentific„rii prezentului           de Ónregistrare 15133676
asociat ∫i ca mandatar al dlor:              Ónscris.                           Subscrisele:
  - Ionescu Cosmin, cet„˛ean rom‚n, nec„s„torit,       (22/720.801)                      - Societatea Comercial„ SCARLAT GENERAL
sex b„rb„tesc, n„scut la data de 19.09.1986 Ón                    *                CONSULTING - S.R.L., cu sediul Ón Bucure∫ti, Bd.
Bucure∫ti, sectorul 1, fiul Sabian ∫i al Marianei,                                  Unirii nr. 15, bl. 3, sc. 2, et. 6-7, ap. 48, sectorul 5,
domiciliat Ón Bucure∫ti, str. Prahova nr. 41, sectorul         Societatea Comercial„             av‚nd cod unic de Ónregistrare 14494699, num„r de
1, identificat cu C.I. seria RD nr. 136023, eliberat„        CASANOVA - S.R.L., Giurgiu           ordine la Oficiul Registrului Comer˛ului Bucure∫ti J
de Sec˛ia 5 Poli˛ie la data de 17.10.2000, cod                                    40/1695/2002 ∫i atribut fiscal nr. R din 1.03.2002,
numeric personal 1860919410078, ∫i                      ACT ADIfiIONAL              reprezentat„ de dl Panturoiu Daniel, cet„˛ean
  - Neac∫u Vasilica, cet„˛ean rom‚n, c„s„torit„, sex    la statutul ∫i contractul Societ„˛ii Comerciale     rom‚n, domiciliat Ón Bucure∫ti, str. Dumbrava Nou„
femeiesc, n„scut„ la data de 2.04.1962 Ón comuna        CASANOVA - S.R.L., cu sediul Ón Giurgiu,       nr. 37, bl. S16, sc. 1, et. 1, ap. 6, sectorul 5,
Poienarii Apostoli, jude˛ul Prahova, fiica lui Marin        Pia˛a G„rii nr. 4, jude˛ul Giurgiu,       identificat cu C.I. seria RX nr. 298017, eliberat„ de
∫i a Mariei, domiciliat„ Ón Bucure∫ti, str. Serg-Maj.       Ónmatriculat„ la Oficiul Registrului       Sec˛ia 19 Poli˛ie la data de 26.04.2005, cod numeric
Marin Bonea nr. 2, bl. 13, sc. 2, ap. 63, sectorul 3,       Comer˛ului de pe l‚ng„ Tribunalul         personal 1650825343222, Ón calitate de reprezentant
identificat„ cu C.I. seria RD nr. 343511, eliberat„ de         Giurgiu cu nr. J 52/266/1998         al Societ„˛ii Comerciale SCARLAT GENERAL
Sec˛ia 11 Poli˛ie la data de 22.10.2003, cod numeric                                 CONSULTING - S.R.L., ∫i Anca Vlad, cet„˛ean rom‚n,
                                Subsemna˛ii Paraschiv Marin ∫i Paraschiv Ileana,   domiciliat„ Ón Bucure∫ti, ∫os. Nicolae Titulescu nr.
personal 2620402400023,                  Ón calitate de asocia˛i ∫i administratori ai Societ„˛ii
  Ón calitate de asocia˛i ai Societ„˛ii Comerciale                                 61-71, bl. 11A, ap. 16, sectorul 1, identificat„ cu C.I.
                              Comerciale CASANOVA - S.R.L., am hot„r‚t         seria RD nr. 204938, eliberat„ de Sec˛ia 4 Poli˛ie la
ARCUS - S.R.L., cu sediul Ón Bolintin-Vale, Str.      urm„toarele:
Libert„˛ii nr. 44, jude˛ul Giurgiu, cod unic de                                   data de 30.10.2001, cod numeric personal
                                Art. 1. Ca urmare a contractului de cesiune      2570323400167, reprezentat„ de Panturoiu Daniel,
Ónregistrare 15856320/30.10.2003, nr. de ordine Ón     intervenit Óntre Paraschiv Ileana, cet„˛ean rom‚n,
registrul comer˛ului J 52/394/29.10.2003, Ón baza                                  cet„˛ean rom‚n, domiciliat Ón Bucure∫ti, str.
                              n„scut„ la data de 22.03.1965 Ón comuna Cri∫cior,     Dumbrava Nou„ nr. 37, bl. S16, sc. 1, et. 1, ap. 6,
procurii autentificate cu nr. 698 din data de       jude˛ul Hunedoara, domiciliat„ Ón Giurgiu, Str.
8.08.2005 la Biroul notarului public Andrei-Claudiu                                 sectorul 5, identificat cu C.I. seria RX nr. 298017,
                              Victoriei nr. 30, jude˛ul Giurgiu, posesoare a C.I.    eliberat„ de Sec˛ia 19 Poli˛ie la data de 26.04.2005,
Manolache, cu sediul Ón Bucure∫ti, am hot„r‚t       seria GG nr. 135443, eliberat„ de Poli˛ia Giurgiu la   cod numeric personal 1650825343222, conform
modificarea actului constitutiv Ón urm„torul sens:     data de 9.05.2005, cod numeric personal          procurii autentificate cu nr. 1331/17.05.2005, la
  Se modific„ subcapitolul 8.1., din cadrul art. 8,   2650322520024, Ón calitate de cedent, ∫i Paraschiv    Biroul notarului public Baias Valeria ∫i Cristea
capitolul IV din actul de constituire autentificat cu   Marin, cet„˛ean rom‚n, n„scut la data de 21.02.1959    Drago∫ Cristian, Ón calitate de asocia˛i ai Societ„˛ii
nr. 3753/27.10.2003 la Biroul notarului public       Ón satul Fr„˛ila, jude˛ul Dolj, domiciliat Ón Giurgiu,  Comerciale FARMACIA TA - S.R.L., cu sediul Ón
Mihaela Neagoe, cu sediul Ón Giurgiu, care va avea     Str. Victoriei nr. 30, jude˛ul Giurgiu, posesor al C.I.  Giurgiu, str. Gen. Berthelot nr. 23, jude˛ul Giurgiu,
urm„torul con˛inut:                    seria GG nr. 135445, eliberat„ de Poli˛ia Giurgiu la   Ónregistrat„ Ón registrul comer˛ului cu nr. J
  Adunarea general„ a asocia˛ilor este organul de    data de 9.05.2005, cod numeric personal          52/7/2003, atribut fiscal R ∫i cod unic de
conducere a societ„˛ii, care hot„r„∫te asupra       1590221520030, Ón calitate de cesionar, prin care     Ónregistrare 15133676, conform contractului de
activit„˛ii acesteia ∫i asupra politicii ei economice ∫i  cedentul a cedat c„tre cesionar p„r˛ile sociale      cesiune atestat cu nr. 93/7.06.2005 la Cabinetul
comerciale.                        de˛inute Ón cadrul Societ„˛ii Comerciale CASANOVA     individual de avocatur„ îDANIELA GAITANARU"
  Adunarea general„ a asocia˛ilor se Óntrune∫te la    - S.R.L., Ón num„r de 4.442 a 10,00 RON fiecare, Ón    ,prin prezentul act adi˛ional am hot„r‚t
sediul societ„˛ii sau Ón orice alt loc stabilit Ón     valoare total„ de 44.420,00 RON, retr„g‚ndu-se      urm„toarele modific„ri la actul constitutiv al
convocare. Adunarea general„ a asocia˛ilor se       astfel din societate, modific‚ndu-se urm„toarele:     societ„˛ii:
reune∫te Ón ∫edin˛„ ordinar„ o dat„ pe an la cel        Art. 2. Asociatul unic al Societ„˛ii Comerciale     1. Œn urma contractului de cesiune, aportul
mult 3 luni de la Óncheierea exerci˛iului economico-    CASANOVA - S.R.L. este dl Paraschiv Marin,        noilor asocia˛i va fi urm„torul:
financiar al anului precedent sau Ón ∫edin˛e        capitalul social total al societ„˛ii, Ón valoare de     - Societatea Comercial„ SCARLAT GENERAL
extraordinare ori de c‚te ori este nevoie.         85.410,00 RON, divizat Ón 8.541 p„r˛i sociale a 10,00   CONSULTING - S.R.L. subscrie 14 p„r˛i sociale cu o
  Adunarea general„ a asocia˛ilor decide prin votul   RON fiecare, apar˛in‚nd Ón totalitate acestuia cu o    valoare nominal„ de 100.000 lei (10 RON) fiecare, Ón
reprezent‚nd majoritatea absolut„ a asocia˛ilor ∫i     participare la beneficii ∫i pierderi de 100 %.      total 1.400.000 lei (140 RON) reprezent‚nd 70 % din
p„r˛ilor.                           Art. 3. Se revoc„ din func˛ia de administrator    capitalul societ„˛ii;
  Dac„ din cauza absen˛ei sau a ab˛inerii        dna Paraschiv Ileana, societatea fiind administrat„     - Anca Vlad subscrie 6 p„r˛i sociale cu o valoare
asocia˛ilor, majoritatea cerut„ nu a fost ob˛inut„ la   Ón continuare de c„tre asociatul unic Paraschiv      nominal„ de 100.000 lei (10 RON) fiecare, Ón total
prima Óntrunire, asocia˛ii se vor Óntruni dup„ o a     Marin (administrator deja existent).           600.000 lei (60 RON) reprezent‚nd 30 % din
doua convocare. Adunarea convocat„ din nou poate        Celelalte prevederi din statutul societ„˛ii r„m‚n   capitalul societ„˛ii.
s„ decid„ asupra ordinii de zi a celei dint‚i adun„ri,   neschimbate.                         2. Revocarea din func˛ia de administrator a dlor
oricare ar fi num„rul de asocia˛i ∫i partea de capital     Drept pentru care am Óncheiat prezentul.       St„nculescu Paul, Cristea Roxana-Daniela ∫i
social reprezentat„ de asocia˛ii prezen˛i.           Prezentul Ónscris a fost redactat ast„zi,       Ciubancan Mircea-Dan ∫i numirea Ón func˛ia de
  Adunarea general„ a asocia˛ilor are urm„toarele    10.08.2005, Óntr-un num„r de 5 (cinci) exemplare,     administrator cu puteri depline de administrare a
atribu˛ii:                         din care 4 (patru) exemplare pentru parte ∫i un      societ„˛ii a dlui George Radu Gabriel, cet„˛ean
  6               MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI,               PARTEA a IV-a,   Nr. 3066/21.IX.2005
rom‚n, nec„s„torit, n„scut la data de 24.05.1961, Ón     ceden˛i c„tre cesionari, av‚nd o valoare nominal„     G„it„naru", Ón 4 (patru) exemplare din care 3 (trei)
Craiova, jude˛ul Dolj, domiciliat Ón Timi∫oara, str.     de 100.000 lei (10 RON), Ón total 2.000.000 lei (200    s-au eliberat p„r˛ilor, iar unul pentru arhiva
Simion B„rnu˛iu, bl. 11, sc. B, et. 3, ap. 8, jude˛ul    RON) reprezent‚nd 100 % din capitalul social al      biroului avoca˛ial.
Timi∫, identificat cu C.I. seria TM nr. 134146,       Societ„˛ii Comerciale FARMACIA TA - S.R.L., cu         (26/720.804)
eliberat„ de Poli˛ia Timi∫oara la data de 17.05.2002,    sediul Ón Giurgiu, str. Gen. Berthelot nr. 23, jude˛ul                *
cod numeric personal 1610524400058.             Giurgiu, Ónregistrat„ Ón registrul comer˛ului cu nr.
  3. Schimbarea sediului social al societ„˛ii din      J 52/7/2003, atribut fiscal R ∫i cod unic de             Societatea Comercial„
Giurgiu, str. Gen. Berthelot nr. 23, jude˛ul Giurgiu,    Ónregistrare 15133676, astfel:                  GEVOMAR - S.R.L., satul Flore∫ti
la urm„toarea adres„: Giurgiu, Pia˛a Comer˛ului, bl.       - Eu, subsemnata Cristea Roxana-Daniela, cedent,        comuna Flore∫ti Stoene∫ti
48, parter, ap. 48, jude˛ul Giurgiu.             declar c„ cedez cesionarului SCARLAT GENERAL               jude˛ul Giurgiu
  4. Punctul de lucru situat Ón Giurgiu, Pia˛a       CONSULTING - S.R.L., 7 p„r˛i sociale de˛inute la
Comer˛ului, bl. 48, parter, ap. 48, jude˛ul Giurgiu,     capitalul social al societ„˛ii, av‚nd o valoare               ACT ADIfiIONAL
va purta denumirea de CATENA FARMACIE.            nominal„ de 100.000 lei (10 RON) fiecare, Ón total
  5. Prezentul act adi˛ional face parte integrant„                                    la actul constitutiv al Societ„˛ii Comerciale
                               700.000 lei (70 RON) reprezent‚nd 35 % din          GEVOMAR - S.R.L., cu sediul satul Flore∫ti,
din contractul ∫i statutul societ„˛ii ∫i va fi publicat   capitalul social al societ„˛ii.
Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei ∫i Ónregistrat Ón                                     comuna Flore∫ti Stoene∫ti, jude˛ul Giurgiu,
                                 Declar, de asemenea, c„ am fost desp„gubit„       Ónregistrat„ la Oficiul Registrului Comer˛ului
registrul comer˛ului.                    pentru p„r˛ile sociale cesionate cu suma de 38.000
  Redactat Ón 4 (patru) exemplare din care 3 (trei)                                       de pe l‚ng„ Tribunalul Giurgiu
                               euro, echivalentul Ón lei la cursul B.N.R. din ziua             cu nr. J 52/26/2000
s-au Ónm‚nat p„r˛ilor.
                               pl„˛ii, din care s-a pl„tit 1 % impozit pe p„r˛ile
  (25/720.804)                                                      Ca urmare a contractului de cesiune intervenit
                               sociale, Ón contul RO97CBIT422027869K001000
                                                            Óntre Pirneci Georgeta, cet„˛ean rom‚n, n„scut„ la
       CONTRACT DE CESIUNE               Sucursala Izvor.
                                                            data de 4.08.1969, Ón comuna Ulmi, jude˛ul Giurgiu,
                                 - Eu, subsemnatul Ciubancan Mircea-Dan, declar
  la capitalul social al Societ„˛ii Comerciale                                     domiciliat„ Ón satul Flore∫ti, comuna Flore∫ti
                               c„ cedez cesionarului SCARLAT GENERAL           Stoene∫ti, jude˛ul Giurgiu, posesoare a C.I. seria GG
 FARMACIA TA - S.R.L., cu sediul Ón Giurgiu,
  str. Gen. Berthelot nr. 23, jude˛ul Giurgiu,       CONSULTING - S.R.L. 7 p„r˛i sociale de˛inute la      nr. 069270, eliberat„ de Poli˛ia Bolintin Vale la data
    Ónregistrat„ Ón registrul comer˛ului         capitalul social al societ„˛ii, av‚nd o valoare      de   15.08.2002,   cod  numeric    personal
    cu nr. J 52/7/2003, atribut fiscal R         nominal„ de 100.000 lei (10 RON) fiecare, Ón total     2690804521603, S„raru Angela, cet„˛ean rom‚n,
    ∫i cod unic de Ónregistrare 15133676         700.000 lei (70 RON) reprezent‚nd 35 % din         n„scut„ la data de 13.01.1973, Ón Bolintin Vale,
                               capitalul social al societ„˛ii.              jude˛ul Giurgiu, domiciliat„ Ón comuna Flore∫ti
  Œncheiat Óntre subscri∫ii:
                                 Declar, de asemenea, c„ am fost desp„gubit       Stoene∫ti, satul Flore∫ti, jude˛ul Giurgiu, posesoare
  - Cristea Roxana-Daniela, cet„˛ean rom‚n,
                               pentru p„r˛ile sociale cesionate cu suma de 19.000     a B.I. seria D.V. nr. 513590, eliberat de Poli˛ia
domiciliat„ Ón Bucure∫ti, str. Tohani nr. 3, bl. 31, sc.
                               euro, echivalentul Ón lei la cursul B.N.R. din ziua    Bolintin Vale la data de 22.01.1991, cod numeric
1, et. 2, ap. 8, sectorul 4, identificat„ cu C.I. seria RT
                               pl„˛ii, din care s-a pl„tit 1 % impozit pe p„r˛ile     personal 2130173521595, Ón calitate de ceden˛i, ∫i
nr. 054055, eliberat„ de Sec˛ia 14 Poli˛ie, cod
                               sociale, Ón contul RO25CBIT422027816X001000        Said Sharif Abdi, cet„˛ean somalez, n„scut la data
numeric personal 2760123520024, de˛in„toare a 7
p„r˛i sociale av‚nd o valoare nominal„ de 100.000      Sucursala Izvor.                      de 14.05.1984, Ón Mogadisho/Somalia, domiciliat Ón
lei (10 RON) fiecare, Ón total 700.000 lei (70 RON)       - Eu, subsemnatul St„nculescu Paul, prin        Somalia, cu re∫edin˛a Ón Rom‚nia, Bucure∫ti,
reprezent‚nd 35 % din capitalul social al Societ„˛ii     Ómputernicit Cristea Roxana-Daniela, cedent declar     sectorul 2, str. Vasile Stolnicul nr. 15A, posesor PA
Comerciale FARMACIA TA - S.R.L.;               c„ cedez cesionarului Anca Vlad 6 p„r˛i sociale      nr. 00000613, eliberat de Autorit„˛ile din Bucure∫ti
  - Ciubancan Mircea-Dan, cet„˛ean rom‚n,          de˛inute la capitalul social al societ„˛ii, av‚nd o    la data de 20.07.2005, cod numeric personal
domiciliat Ón Bucure∫ti, str. Plt. Maj. Marin Prezan     valoare nominal„ de 100.000 lei (10 RON) fiecare, Ón    7840514400018 ∫i legitima˛ie de ∫edere temporar„
nr. 4, bl. G28, ap. 58, sectorul 3, identificat cu C.I.   total 600.000 lei (60 RON) reprezent‚nd 30 % din      seria H nr. 0100662, eliberat„ de autorit„˛ile
seria RT nr. 089315, eliberat„ de Sec˛ia 13 Poli˛ie la    capitalul social al societ„˛ii.              rom‚ne la data de 29.06.2005, Ghovayen Bavi
data de 5.05.2000, cod numeric personal             Declar, de asemenea, c„ am fost desp„gubit       Kamel, cet„˛ean iranian, n„scut la data de
1651025400179, de˛in„tor a 7 p„r˛i sociale av‚nd o      pentru p„r˛ile sociale cesionate cu suma de 600.000    23.01.1964, Ón Ahwaz/Iran, domiciliat Ón Iran, cu
valoare nominal„ de 100.000 lei (10 RON) fiecare, Ón     lei (60 RON).                       re∫edin˛a Ón Bucure∫ti, sectorul 2, Str. Vasile
total 700.000 lei (70 RON) reprezent‚nd 35 % din         - Subscrisa Societatea Comercial„ SCARLAT       Stolnicul nr. 15A, posesor al PA nr. 00200215,
capitalul social al Societ„˛ii Comerciale FARMACIA      GENERAL CONSULTING - S.R.L., cesionar, declar„       eliberat de Autorit„˛ile din Bucure∫ti la data de
TA - S.R.L.;                         c„ prime∫te de la cedentul Cristea Roxana-Daniela 7    2.06.2005, cod numeric personal 7640123400013 ∫i
  - St„nculescu Paul, cet„˛ean rom‚n, domiciliat Ón     p„r˛i sociale, av‚nd o valoare nominal„ de 100.000     legitima˛ie de ∫edere temporar„ seria H nr.
Giurgiu, str. Bucure∫ti, bl. 6/300, sc. A, ap. 25,      lei (10 RON) fiecare, Ón total 700.000 lei (70 RON)    0100571, eliberat„ de autorit„˛ile rom‚ne la data de
jude˛ul Giurgiu, identificat cu B.I. seria B.K. nr.     reprezent‚nd 35 % din capitalul social al Societ„˛ii    21.01.2005, Ón calitate de cesionari, prin care
075224, eliberat de Poli˛ia Giurgiu la data de        Comerciale FARMACIA TA - S.R.L.              ceden˛ii au cedat c„tre cesionari p„r˛ile sociale
27.05.1982 ∫i reactualizat la data de 1.10.1992,         Declar, de asemenea, c„ am desp„gubit cedentul     de˛inute Ón cadrul Societ„˛ii Comerciale GEVOMAR
reprezentat de Cristea Roxana-Daniela, cet„˛ean       pentru p„r˛ile sociale cesionate cu suma de 38.000     - S.R.L. Ón num„r de 20 a c‚te 10.00 RON fiecare, Ón
rom‚n, domiciliat„ Ón Bucure∫ti, str. Tohani nr. 3,     euro echivalentul Ón lei la cursul B.N.R. din ziua     valoare total„ de 200,00 RON (dna Pirneci Georgeta
bl. 31, sc. 1, et. 2, ap. 8, sectorul 4, identificat„ cu   pl„˛ii, din care s-a pl„tit 1 % impozit pe p„r˛ile     cedeaz„ dlui Said Sharif Abdi 10 p„r˛i sociale Ón
C.I. seria RT nr. 054055, eliberat„ de Sec˛ia 14       sociale, sum„ ce a fost virat„ Ón contul          valoare de 100,00 RON ∫i dna S„raru Angela
Poli˛ie, cod numeric personal 2760123520024,         RO97CBIT422027869K001000 Sucursala Izvor.         cedeaz„ dlui Ghovayen Bavi Kamel 10 p„r˛i sociale
conform    procurii    autentificate   cu  nr.    - Subscrisa Societatea Comercial„ SCARLAT       Ón valoare de 100,00 RON), retr„g‚ndu-se astfel din
972/27.04.2005 la Biroul notarului public Mihaela                                    societate, actul constitutiv al societ„˛ii se modific„
                               GENERAL CONSULTING - S.R.L., cesionar, declar„
Neagoe, de˛in„tor a 6 p„r˛i sociale av‚nd o valoare                                   astfel:
                               c„ prime∫te de la cedentul Ciubancan Mircea-Dan 7
nominal„ de 100.000 lei (10 RON) fiecare, Ón total                                     Art. 1. Asocia˛i ai Societ„˛ii Comerciale
                               p„r˛i sociale, av‚nd o valoare nominal„ de 100.000
600.000 lei (60 RON) reprezent‚nd 30 % din                                       GEVOMAR - S.R.L. vor fi Said Sharif Abdi ∫i
                               lei (10 RON) fiecare, Ón total 700.000 lei (70 RON)
capitalul social al Societ„˛ii Comerciale FARMACIA                                   Ghovayen Bavi Kamel, capitalul social total al
                               reprezent‚nd 35 % din capitalul social al Societ„˛ii
TA - S.R.L.;                                                      societ„˛ii Ón valoare de 200,00 RON, divizat Ón 20
                               Comerciale FARMACIA TA - S.R.L.
  numi˛i Ón continuare îceden˛i" Ón prezentul                                     p„r˛i sociale a c‚te 10,00 RON fiecare, este
                                 din care s-a pl„tit 1 % impozit pe p„r˛ile sociale,  repartizat pe asocia˛i astfel:
contract, pe de o parte, ∫i                 sum„    ce  a  fost   virat„   Ón  contul
  - Societatea Comercial„ SCARLAT GENERAL                                         Said Sharif Abdi, 10 p„r˛i sociale x 10,00 RON
                               RO25CBIT422027816K001000 Sucursala Izvor.         fiecare, respectiv 100,00 RON - 50 %.
CONSULTING - S.R.L., cu sediul Ón Bucure∫ti, Bd.         - Eu, subsemnata Vlad Anca, cesionar, declar c„
Unirii nr. 15, bl. 3, sc. 2, et. 6-7, ap. 48, sectorul 5,                                  Ghovayen Bavi Kamel, 10 p„r˛i sociale x 10,00
                               primesc de la cedentul St„nculescu Paul 6 p„r˛i      RON fiecare, respectiv 100,00 RON - 50 %.
av‚nd cod unic de Ónregistrare 14494699 ∫i num„r
                               sociale av‚nd o valoare nominal„ de 100.000 lei (10      Art. 2. Se revoc„ din func˛ia de administrator
de ordine la Oficiul Registrului Comer˛ului
                               RON) Ón total 600.000 lei (60 RON), reprezent‚nd 30    dna Pirneci Georgeta ∫i se numesc Ón aceast„
Bucure∫ti J 40/1695/2002 ∫i atribut fiscal nr. R din
                               % din capitalul social al Societ„˛ii Comerciale      func˛ie pe o perioad„ nelimitat„ ∫i cu puteri
1.03.2002, reprezentat„ de Panturoiu Daniel,
                               FARMACIA TA - S.R.L.                    depline cei doi asocia˛i Said Sharif Abdi ∫i
cet„˛ean rom‚n, domiciliat Ón Bucure∫ti, str.
                                 Declar, de asemenea, c„ am desp„gubit cedentul     Ghovayen Bavi Kamel.
Dumbrava Nou„ nr. 37, bl. S16, sc. 1, et. 1, ap. 6,
                               pentru partea social„ primit„ cu suma de 600.000        Celelalte prevederi din actul constitutiv al
sectorul 5, identificat cu C.I. seria RX nr. 298017,
                               lei (60 RON).                       societ„˛ii r„m‚n neschimbate.
eliberat„ de Sec˛ia 19 Poli˛ie la data de 26.04.2005,
cod numeric personal 1650825343222,               Art. 2. Consecin˛e juridice. Prin prezentul        Drept pentru care am Óncheiat prezentul.
  - Anca Vlad, cet„˛ean rom‚n, domiciliat„ Ón        contract de cesiune de p„r˛i sociale, ceden˛ii Ón˛eleg     (27/720.805)
Bucure∫ti, ∫os. Nicolae Titulescu nr. 61-71, bl. 11A,    c„ cedeaz„ ∫i se retrag din societate, iar cesionarii                *
ap. 16, sectorul 1, identificat„ cu C.I. seria RD nr.    Ón˛eleg c„ primesc de la ceden˛i p„r˛ile sociale care
204938, eliberat„ de Sec˛ia 4 Poli˛ie la data de       fac obiectul prezentului contract, Óntocmai cu cele         Societatea Comercial„
30.10.2001, cod numeric personal 2570323400167,       prev„zute la art. 1.                    IMAGINE IMPEX - S.R.L., satul Vlad fiepe∫
reprezentat„ de dl Panturoiu Daniel, cet„˛ean          Art. 3. Alte clauze                    comuna Comana, jude˛ul Giurgiu
rom‚n, domiciliat Ón Bucure∫ti, str. Dumbrava          La data Óncheierii prezentului contract de
Nou„ nr. 37, bl. S16, sc. 1, et. 1, ap. 6, sectorul 5,    cesiune de p„r˛i sociale, noi, cesionarii, cunoa∫tem          ACT ADIfiIONAL NR. 925
identificat cu C.I. seria RX nr. 298017, eliberat„ de    toat„ situa˛ia financiar-contabil„ a societ„˛ii,
                                                                  din data de 8 august 2005
Sec˛ia 19 Poli˛ie la data de 26.04.2005, cod numeric     precum ∫i activul ∫i pasivul societ„˛ii de mai sus,
personal 1650825343222, conform procurii           toate problemele financiare ∫i juridice, at‚t cele      la actul constitutiv al Societ„˛ii Comerciale
autentificate cu nr. 1331/17.05.2005, la Biroul       dintre ceden˛i ∫i cesionari, c‚t, ∫i cele dintre ceden˛i   IMAGINE IMPEX - S.R.L., cu sediul social Ón
notarului public Baias Valeria ∫i Cristea Drago∫       ∫i societate fiind rezolvate, nemaiexist‚nd nici un      satul Vlad fiepe∫ nr. 44, comuna Comana,
Cristian, numi˛i Ón continuare îcesionari" Ón        fel de preten˛ii ale p„r˛ilor.                 jude˛ul Giurgiu, Ónmatriculat„ la Oficiul
prezentul contract, pe de alt„ parte,              Prezentul contract de cesiune va fi Ónscris Óntr-un      Registrului Comer˛ului de pe l‚ng„
  a intervenit prezentul contract de cesiune de       act adi˛ional la actul constitutiv al societ„˛ii, ce va     Tribunalul Giurgiu cu nr. J 52/351/2005,
p„r˛i sociale av‚nd urm„toarele clauze:           fi Ónregistrat la Oficiul Registrului Comer˛ului S„laj       cod unic de Ónregistrare 1778350,
  Art. 1. Obiectul contractului               ∫i publicat Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei, Ón         atribut fiscal R, capital social 200 lei
  Obiectul prezentului contract de cesiune de p„r˛i     conformitate cu dispozi˛iile legale.              Subsemna˛ii Calot„ Floren˛a, cet„˛ean rom‚n, de
sociale Ól constituie transmiterea prin cesiune a        Prezentul Ónscris a fost tehnoredactat la       profesie comerciant, fiica lui Stan ∫i Elena, n„scut„
tuturor p„r˛ilor sociale Ón num„r de 20 de˛inute de     Cabinetul individual de avocatur„ îDaniela         la data de 1.09.1981 Ón comuna Aduna˛ii-Cop„ceni,
                MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA                a IV-a,  Nr. 3066/21.IX.2005                   7
jude˛ul Giurgiu, domiciliat„ Ón satul Vlad fiepe∫       Art. 2. Domnul Ganz Moshe devine asociat unic           Societatea Comercial„
(comuna Comana), jude˛ul Giurgiu, legitimat„ cu      al Societ„˛ii Comerciale MLG CONSTRUCfiII ™I             NIKY & NIK - S.R.L., Giurgiu
C.I. seria GG nr. 022540, eliberat„ la data de       INVESTIfiII - S.R.L.
4.04.2000 de Poli˛ia Comunei Comana, cod numeric       Art. 3. Capitalul social total de 1.500 RON               ACT ADIfiIONAL
personal 2810901520460, ∫i Ciobanu Adrian, n„scut     (15.000.000 lei), Ómp„r˛it Ón 150 p„r˛i sociale a 10        la statutul Societ„˛ii Comerciale
la data de 24.11.1956 Ón Bicaz, jude˛ul Neam˛, fiul    RON (100.000 lei), va fi de˛inut de asociatul unic:            NIKY & NIK - S.R.L.
lui Vasile ∫i Alexandrina, cet„˛ean rom‚n,
                               - domnul Ganz Moshe - 150 p„r˛i sociale a 10       Subsemnatul Pena Niculae, Ón calitate de asociat
domiciliat Ón Bucure∫ti, str. Jean Steriadi nr. 8, bl. I
                              RON (100.000 lei) fiecare, totaliz‚nd 1.500 RON      unic ∫i administrator al Societ„˛ii Comerciale NIKY
20, sc. A, et. 3, ap. 12, sectorul 3, legitimat cu C.I.
                              (15.000.000 lei), adic„ 100 % capitalul social.      & NIK - S.R.L., am hot„r‚t urm„toarele:
seria RT nr. 141154, eliberat„ de Sec˛ia 13 Poli˛ie la
                               Art. 4. Se revoc„ consiliul de administra˛ie,       Art. 1. Se completeaz„ obiectul de activitate al
data de 27.02.2001, cod numeric personal
                              format din Moro∫anu Ion-Florin, Levy Shlomo ∫i      societ„˛ii cu urm„toarea activitate:
1561124400067, av‚nd Ón vedere decizia nr.                                       0150 - v‚n„toare, ocrotirea v‚natului, inclusiv
1/1.08.2005 a asociatului unic al Societ„˛ii        Ganz Moshe.
                                                           activit„˛i de servicii anexe.
Comerciale IMAGINE IMPEX - S.R.L. ∫i contractul de      Art. 5. Se nume∫te administrator cu puteri
                                                            Celelalte prevederi din statutul societ„˛ii r„m‚n
cesiune de p„r˛i sociale nr. 924/8.08.2005, am       depline al societ„˛ii devenind domnul Ganz Moshe,     neschimbate.
hot„r‚t Óncheierea urm„torului act adi˛ional, parte    cu un mandat pentru o perioad„ nelimitat„, p‚n„ la      Drept pentru care am Óncheiat prezentul.
integrant„ din actul constitutiv al societ„˛ii:      revocare.                          Prezentul Ónscris a fost redactat ast„zi,
  Art. 1. Societatea Comercial„ IMAGINE IMPEX -       Celelalte prevederi ale actului constitutiv r„m‚n   15.08.2005, Óntr-un num„r de 5 (cinci) exemplare,
S.R.L. va avea ca asocia˛i pe:               nemodificate.                       din care 4 (patru) exemplare pentru parte ∫i un
  - Calot„ Floren˛a, n„scut„ la data de 1.09.1981 Ón      (29/720.807)                     exemplar pentru Compartimentul de asisten˛„ din
comuna Aduna˛ii-Cop„ceni, jude˛ul Giurgiu,                                      cadrul Oficiului Registrului Comer˛ului de pe l‚ng„
domiciliat„ Ón satul Vlad fiepe∫ (comuna Comana),            CONTRACT DE CESIUNE             Tribunalul Giurgiu.
jude˛ul Giurgiu, legitimat„ cu C.I. seria GG nr.       Œntre subsemna˛ii:                     (31/720.808)
022540, eliberat„ la data de 4.04.2000 de Poli˛ia       - Moro∫anu Ion-Florin, cet„˛ean rom‚n, c„s„torit,                *
Comunei Comana, cod numeric personal            sex b„rb„tesc, n„scut la data de 17.06.1971 Ón
2810901520460;                                                         Societatea Comercial„
                              Bucure∫ti, domiciliat Ón Bucure∫ti, Str. Fizicienilor     OVYCOM - S.R.L., satul Flore∫ti
  - Ciobanu Adrian, n„scut la data de 24.11.1956 Ón
                              nr. 8, bl. 3 D, sc. B, et. 7, ap. 97, sectorul 3,     comuna Flore∫ti Stoene∫ti, jude˛ul Giurgiu
Bicaz, jude˛ul Neam˛, domiciliat Ón Bucure∫ti, str.
                              identificat cu C.I. seria RX nr. 314138, eliberat„ de
Jean Steriadi nr. 8, bl. I 20, sc. A, et. 3, ap. 12,
sectorul 3, legitimat cu C.I. seria RT nr. 141154,     Sec˛ia 13 Poli˛ie la data de 31.05.2005, cod numeric            ACT ADIfiIONAL
eliberat„ de Sec˛ia 13 Poli˛ie la data de 27.02.2001,   personal 1710617434535;
                                                                la statutul Societ„˛ii Comerciale
cod numeric personal 1561124400067.              - Levy Shlomo, cet„˛ean israelian, nec„s„torit, sex
                                                            OVYCOM - S.R.L., cu sediul Ón satul Flore∫ti,
  Art. 2. Structura capitalului social dup„ cesiune:   b„rb„tesc, n„scut la data de 14.02.1973 Ón Israel,      comuna Flore∫ti Stoene∫ti, jude˛ul Giurgiu,
  - Calot„ Floren˛a va de˛ine un num„r de 6 p„r˛i     Tel-Aviv, Holon, str. Metula nr. 10, ap. 1, identificat      Ónregistrat„ la Oficiul Registrului
sociale, cu valoarea nominal„ de 10 lei fiecare,      prin pa∫aportul nr. 7597364, eliberat de autorit„˛ile    Comer˛ului de pe l‚ng„ Tribunalul Giurgiu
reprezent‚nd 30 % din capitalul social, adic„ 60 lei;   din Tel-Aviv North la data de 8.06.1998,                  cu nr. J 52/261/2004
  - Ciobanu Adrian va de˛ine un num„r de 14 p„r˛i      Ón calitate de ceden˛i, ∫i                 Ca urmare a contractului de cesiune intervenit
sociale, cu valoarea nominal„ de 10 lei fiecare,       - Ganz Moshe, cet„˛ean israelian, c„s„torit,      Óntre Marin Maria, de cet„˛enie rom‚n„, n„scut„ la
reprezent‚nd 70 % din capitalul social, adic„ 140 lei.   n„scut T‚rgu Mure∫ la data de 31.03.1950,         data de 2.03.1923 Ón satul Flore∫ti, jude˛ul Giurgiu,
  Art. 3. Participarea asocia˛ilor la beneficiile ∫i   domiciliat Ón Israel, Kiriat-Uno, str. Hakeshet nr. 8,  domiciliat„ Ón satul Flore∫ti, comuna Flore∫ti
pierderile societ„˛ii:                   ap. 42, identificat prin pa∫aportul nr. 8356318,     Stoene∫ti, jude˛ul Giurgiu, posesoare a B.I. seria
  - Calot„ Floren˛a - 30 %;                                             B.C. nr. 095789, eliberat de Poli˛ia Bolintin-Vale la
                              eliberat de autorit„˛ile israeliene la data de
  - Ciobanu Adrian - 70 %.                                             data de 11.09.1980, cod numeric personal
                              7.03.2000, Ón calitate de cesionar,            223030252159, Ón calitate de cedent, ∫i Said Sharif
  Art. 4. Societatea deschide un punct de lucru Ón
Bucure∫ti, str. Baicului nr. 80, corp de cl„dire C 37,    a intervenit prezentul contract de cesiune de     Abdi, de cet„˛enie somalez„, n„scut la data de
et. 1, sectorul 1, Ón incinta Societ„˛ii Comerciale    p„r˛i sociale Ón urm„toarele condi˛ii:          14.05.1984 Ón Somalia, Mogadisho, domiciliat Ón
ELCOMP - S.A. La punctul de lucru se vor           Eu, Moro∫anu Ion-Florin, declar c„ cesionez      Somalia, cu re∫edin˛a Ón Bucure∫ti, str. Vasile
desf„∫ura urm„toarele activit„˛i cod CAEN 1730 -      domnului Ganz Moshe 50 p„r˛i sociale, av‚nd o       Stolnicul nr. 15 A, sectorul 2, posesor al
finisarea materialelor textile.              valoare nominal„ de 10 RON (100.000 lei) fiecare,     pa∫aportului nr. 00000613, eliberat de autorit„˛ile
                              adic„ 33,(33) % din capitalul social al Societ„˛ii    din Bucure∫ti la data de 20.07.2005, cod numeric
  Prezentul act adi˛ional a fost Óntocmit Ón 4
                                                           personal 7840514400018 ∫i legitima˛ie de ∫edere
exemplare, din care 3 exemplare au fost Ónm‚nate      Comerciale MLG CONSTRUCfiII ™I INVESTIfiII -
                                                           temporar„ seria H nr. 0100662, eliberat de
p„r˛ilor ast„zi, 8.08.2005, dat„ la care se atest„     S.R.L.                          autorit„˛ile rom‚ne la data de 29.06.2005, Ghovayen
prezentul Ónscris.                      Declar, de asemenea, c„ am primit de la acesta     Bavi Kamel, de cet„˛enie iranian„, n„scut la data de
   (28/720.806)                     contravaloarea p„r˛ilor sociale cesionate azi, data    23.01.1964 Ón Iran, localitatea Ahwaz, domiciliat Ón
              *                semn„rii prezentului contract.              Iran, cu re∫edin˛a Ón Bucure∫ti, str. Vasile Stolnicul
                               Eu, Ganz Moshe, declar c„ am primit de la       nr. 15 A, sectorul 2, posesor al pa∫aportului nr.
      Societatea Comercial„                                           00200215, eliberat de autorit„˛ile din Bucure∫ti la
                              domnul Moro∫anu Ion-Florin 50 p„r˛i sociale, av‚nd
 MLG CONSTRUCfiII ™I INVESTIfiII - S.R.L.                                       data de 2.06.2005, cod numeric personal
  satul D„r„∫ti-Vla∫ca, comuna Aduna˛ii          o valoare nominal„ de 10 RON (100.000 lei) fiecare,
                                                           7640123400013 ∫i legitima˛ie de ∫edere temporar„
     Cop„ceni, jude˛ul Giurgiu             adic„ 33,(33) % din capitalul social al Societ„˛ii
                                                           seria H nr. 0100571, eliberat de autorit„˛ile rom‚ne
                              Comerciale MLG CONSTRUCfiII ™I INVESTIfiII -        la data de 21.01.2005, Ón calitate de cesionari, prin
       ACT ADIfiIONAL NR. 1             S.R.L.                          care cedentul a cedat c„tre cesionari p„r˛ile sociale
                               Declar, de asemenea, c„ am achitat acestuia      de˛inute Ón cadrul Societ„˛ii Comerciale OVYCOM -
          25 iulie 2005             contravaloarea p„r˛ilor sociale cesionate azi, data    S.R.L., Ón num„r de 20 a 10,00 RON fiecare, Ón
 la actul constitutiv al Societ„˛ii Comerciale      semn„rii prezentului contract.              valoare total„ de 200,00 RON (domnului Said Sharif
  MLG CONSTRUCfiII ™I INVESTIfiII - S.R.L.,          Eu, Levy Shlomo, declar c„ cesionez domnului      Abdi 10 p„r˛i sociale, Ón valoare de 100,00 RON, ∫i
  cu sediul Ón satul D„r„∫ti-Vla∫ca, comuna       Ganz Moshe 50 p„r˛i sociale, av‚nd o valoare       domnului Ghovayen Bavi Kamel 10 p„r˛i sociale, Ón
    Aduna˛ii Cop„ceni, jude˛ul Giurgiu,                                      valoare de 100,00 RON), retr„g‚ndu-se astfel din
                              nominal„ de 10 RON (100.000 lei) fiecare, adic„
    Ónmatriculat„ la Oficiul Registrului                                     societate, statutul societ„˛ii devenind caduc,
                              33,(33) % din capitalul social al Societ„˛ii Comerciale  societatea func˛ion‚nd Ón baza unui act constitutiv,
 Comer˛ului de pe l‚ng„ Tribunalul Giurgiu        MLG CONSTRUCfiII ™I INVESTIfiII - S.R.L.          modific‚ndu-se astfel urm„toarele:
    cu nr. J 52/57/1.02.2005, cod unic           Declar, de asemenea, c„ am primit de la acesta       Art. 1. Asocia˛i ai Societ„˛ii Comerciale OVYCOM
       de Ónregistrare 17184447
                              contravaloarea p„r˛ilor sociale cesionate azi, data    - S.R.L. vor fi Said Sharif Abdi ∫i Ghovayen Bavi
  Subsemna˛ii:                      semn„rii prezentului contract.              Kamel, capitalul social total al societ„˛ii, Ón valoare
  Moro∫anu Ion-Florin, cet„˛ean rom‚n, c„s„torit,      Eu, Ganz Moshe, declar c„ am primit de la       de 200,00 RON, divizat Ón 20 p„r˛i sociale a 10,00
sex b„rb„tesc, n„scut la data de 17.06.1971 Ón                                    RON fiecare, este repartizat pe asocia˛i astfel:
                              domnul Levy Shlomo 50 p„r˛i sociale, av‚nd o
Bucure∫ti, domiciliat Ón Bucure∫ti, Str. Fizicienilor                                  Said Sharif Abdi - 10 p„r˛i sociale a 10,00 RON
                              valoare nominal„ de 10 RON (100.000 lei) fiecare,
nr. 8, bl. 3 D, sc. B, et. 7, ap. 97, sectorul 3,                                  fiecare, respectiv 100,00 RON - 50 %;
                              adic„ 33,(33) % din capitalul social al Societ„˛ii      Ghovayen Bavi Kamel - 10 p„r˛i sociale a 10,00
identificat cu C.I. seria RX nr. 314138, eliberat„ de
Sec˛ia 13 Poli˛ie la data de 31.05.2005, cod numeric    Comerciale MLG CONSTRUCfiII ™I INVESTIfiII -        RON fiecare, respectiv 100,00 RON - 50 %.
personal 1710617434535;                  S.R.L.                            Art. 2. Se revoc„ din func˛ia de administrator
  - Levy Shlomo, cet„˛ean israelian, nec„s„torit, sex    Declar, de asemenea, c„ am achitat acestuia      doamna Marin Maria ∫i se nume∫te Ón aceast„
b„rb„tesc, n„scut la data de 14.02.1973 Ón Israel,     contravaloarea p„r˛ilor sociale cesionate azi, data    func˛ie pe o perioad„ nelimitat„ ∫i cu puteri depline
Tel-Aviv, Holon, str. Metula nr. 10, ap. 1, identificat  semn„rii prezentului contract.              cei doi asocia˛i Said Sharif Abdi ∫i Ghovayen Bavi
prin pa∫aportul nr. 7597364, eliberat de autorit„˛ile     Subsemnatul Ganz Moshe declar c„ am          Kamel.
din Tel-Aviv North la data de 8.06.1998, ∫i                                       Drept pentru care am Óncheiat prezentul.
                              cuno∫tin˛„ de situa˛ia financiar„ a societ„˛ii ale
                                                             (32/720.809)
  - Ganz Moshe, cet„˛ean israelian, c„s„torit,      c„rei p„r˛i sociale le primesc prin prezentul                    *
n„scut T‚rgu Mure∫ la data de 31.03.1950,         contract ∫i Ón˛elegt s„ le dob‚ndesc Ón aceste
domiciliat Ón Israel, Kiriat-Uno, str. Hakeshet nr. 8,   condi˛ii.                             Societatea Comercial„
ap. 42, identificat prin pa∫aportul nr. 8356318,       Noi, p„r˛ile contractante, declar„m c„ nu mai       PŒSLARU - S.R.L., comuna Roata de Jos
eliberat de autorit„˛ile israeliene la data de                                           jude˛ul Giurgiu
                              avem nici o preten˛ie material„ una fa˛„ de cealalt„
7.03.2000,
                              privind p„r˛ile sociale cesionate, cesion‚nd,
  am hot„r‚t modificarea actului constitutiv al                                            ACT ADIfiIONAL
societ„˛ii men˛ionate mai sus dup„ cum urmeaz„:      respectiv primind p„r˛ile sociale, cu toate drepturile
  Art. 1. Œn urma contractului de cesiune Óncheiat    ∫i obliga˛iile ce poart„ asupra lor.               la statutul Societ„˛ii Comerciale
Óntre p„r˛i la data de 25.07.2005, actul constitutiv     Redactat de p„r˛i ∫i dactilografiat Ón 6 exemplare           PŒSLARU - S.R.L.
al Societ„˛ii Comerciale MLG CONSTRUCfiII ™I        azi, data semn„rii.                     Subsemnatul Voicu Marian, Ón calitate de asociat
INVESTIfiII - S.R.L. se modific„ Ón mod             (30/720.807)                     unic ∫i administrator al Societ„˛ii Comerciale
corespunz„tor.                                    *                PŒSLARU - S.R.L., am hot„r‚t urm„toarele:
  8              MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI,                PARTEA a IV-a,   Nr. 3066/21.IX.2005
  Art. 1. Se completeaz„ obiectul de activitate al    Cop„ceni, jude˛ul Giurgiu, identificat cu C.I. seria     ∫i Cioranu Valeria Mihaela, cet„˛ean rom‚n, n„scut„
societ„˛ii cu urm„toarea activitate:            GG nr. 109288, eliberat de Poli˛ia Comunei Comana      Ón Br„ila, jude˛ul Br„ila la data de 9.11.1977,
  9302 - coafur„ ∫i alte activit„˛i de Ónfrumuse˛are.   la data de 25.03.2004, cod numeric personal         domiciliat„ Ón Br„ila, bd. Alexandru Ioan Cuza, nr.
  Celelalte prevederi din statutul societ„˛ii r„m‚n    1720915421511.                        88, jude˛ul Br„ila, identificat„ cu C.I. seria XR nr.
neschimbate.                          Art. 2. Se revoc„ din func˛ie conduc„torul        073159, eliberat„ de Poli˛ia Br„ila la data de
  Drept pentru care am Óncheiat prezentul.        executiv, Ón persoana doamnei Mih„il„ Florentina,      14.11.2001, cod numeric personal 2771109090019,
  Prezentul Ónscris a fost redactat ast„zi,        cet„˛ean rom‚n, n„scut„ la data de 9.12.1977 Ón       Ón calitate de asociate ale Societ„˛ii Comerciale 3M
17.08.2005, Óntr-un num„r de 5 (cinci) exemplare,     Buz„u, jude˛ul Buz„u, domiciliat„ Ón Bucure∫ti, str.     EXPERT - S.R.L., cu sediul Ón Cluj-Napoca, str.
din care 4 (patru) exemplare pentru parte ∫i un      Lugojana nr. 11, bl. 47, sc. 1, ap. 31, sectorul 3,     M„n„∫tur nr. 101, ap. 37, jude˛ul Cluj, cu un capital
exemplar pentru Compartimentul de asisten˛„ din      posesoare a C.I. seria RT nr. 206743, eliberat„ de      social de 200 RON, Ónmatriculat„ la Oficiul
cadrul Oficiului Registrului Comer˛ului de pe l‚ng„    Sec˛ia 11 Poli˛ie la data de 14.12.2001, cod numeric     Registrului Comer˛ului al Jude˛ului Cluj cu nr.
Tribunalul Giurgiu.                    personal 2771209100062.                   J 12/38/2005, cod unic de Ónregistrare R 17097758,
  (33/720.810)                        Art. 3. Se nume∫te Ón func˛ia de conduc„tor       Ón conformitate cu art. 199 din Legea nr. 31/1990,
              *                executiv Szekely Magdalena, cet„˛ean rom‚n,         republicat„,    au   hot„r‚t    schimbarea
                              n„scut„ la data de 1.10.1942 Ón Bucure∫ti,          administratorului societ„˛ii dup„ cum urmeaz„:
       Societatea Comercial„            domiciliat„ Ón Bucure∫ti, bd. Theodor Pallady nr. 3,      Art. 7 din contract ∫i art. 7 din statut vor avea
       RONA - S.R.L., Giurgiu            bl. X 1, sc. D, et. 9, ap. 172, sectorul 3, posesoare a   urm„torul con˛inut:
                              C.I. seria RX nr. 315383, eliberat„ de Sec˛ia 13        îAtribu˛iile privind administrarea societ„˛ii vor
         ACT ADIfiIONAL              Poli˛ie la data de 1.06.2005, cod numeric personal      fi exercitate de dna Cioranu Mariana."
                              2421001400606.                         Celelalte clauze din contract ∫i statut r„m‚n
 la statutul ∫i contractul Societ„˛ii Comerciale        Art. 4. Se numesc membri Ón consiliul de
          RONA - S.R.L.                                            nemodificate.
                              administra˛ie urm„torii:                     (37/720.814)
  Subsemna˛ii Coporan Gheorghe ∫i Coporan Dan         • Szekely Magdalena, cet„˛ean rom‚n, n„scut„ la
                                                                          *
™erban, Ón calitate de asocia˛i ∫i administratori ai    data de 1.10.1942 Ón Bucure∫ti, domiciliat„ Ón
Societ„˛ii Comerciale RONA - S.R.L., am hot„r‚t      Bucure∫ti, bd. Theodor Pallady nr. 3, bl. X 1, sc. D,
                                                                 Societatea Comercial„
urm„toarele:                        et. 9, ap. 172, sectorul 3, posesoare a C.I. seria RX
                                                              ABC POMPIER - S.R.L., C‚mpia Turzii
  Art. 1. Retragerea din func˛ia de admininistrator    nr. 315383, eliberat„ de Sec˛ia 13 Poli˛ie la data de
                                                                    jude˛ul Cluj
a domnului Coporan Gheorghe, societatea fiind       1.06.2005, cod numeric personal 2421001400606;
administrat„    de  Coporan   Dan  ™erban       • Geant„ Marian, cet„˛ean rom‚n, n„scut la data
                                                                     ACT ADIfiIONAL
(administrator deja existent).               de 15.10.1952 Ón Bucure∫ti, domiciliat Ón Bucure∫ti,
  Art. 2. Se modific„ activitatea principal„ din     str. Radovanu nr. 3, bl. 20, sc. 1, et. 2, ap. 9, sectorul   Subsemna˛ii Gal Ana, domiciliat„ Ón C‚mpia
5231 - comer˛ cu am„nuntul cu produse           2, identificat cu C.I. seria RR nr. 135325, eliberat de   Turzii, Strada Nou„ nr. 10, ap. 12, jude˛ul Cluj,
farmaceutice (care devine secundar„) Ón 8520 -       Sec˛ia 7 Poli˛ie la data de 18.11.2000, cod numeric     identificat„ cu C.I. seria KX nr. 258253, eliberat„ de
activit„˛i veterinare.                   personal 1521015400164;                   Poli˛ia C‚mpia Turzii la data de 9.04.2003, cod
  Celelalte prevederi din statutul ∫i contractul       • Pohrib Petric„, cet„˛ean rom‚n, n„scut la data     numeric personal 2801216122323, ∫i Gal Vasile,
societ„˛ii r„m‚n neschimbate.               de 8.07.1951 Ón Gala˛i, domiciliat Ón Gala˛i, Str.      domiciliat Ón C‚mpia Turzii, Strada Laminori∫tilor
  Drept pentru care am Óncheiat prezentul.        Br„ilei, bl. BR 3, sc. 5, ap. 175, jude˛ul Gala˛i,      nr. 126, jude˛ul Cluj, identificat cu C.I. seria KX NR.
  Prezentul Ónscris a fost redactat ast„zi,        identificat cu B.I. seria D.A. nr. 528706, eliberat de    262230, eliberat„ de Poli˛ia C‚mpia Turzii la data
15.08.2005, Óntr-un num„r de 5 (cinci) exemplare,     Mili˛ia Gala˛i la data de 21.04.1986, aplicat foto 2 la   de   28.04.2003,   cod  numeric    personal
din care 4 (patru) exemplare pentru parte ∫i un      data de 1.08.1996, cod numeric personal           1800410122081, Ón calitate de asocia˛i ai Societ„˛ii
exemplar pentru Compartimentul de asisten˛„ din      1510708170371.                        Comerciale ABC POMPIER - S.R.L., ca urmare a
cadrul Oficiului Registrului Comer˛ului de pe l‚ng„      Art. 5. Se va schimba denumirea firmei, din       hot„r‚rii adun„rii generale a asocia˛ilor din data de
Tribunalul Giurgiu.                    Societatea Comercial„ SINDBROK BROKER DE           21.07.2005, de comun acord, am hot„r‚t:
  (34/720.811)                      ASIGUR√RI - S.R.L., Ón SINDBROK BROKER DE            I. Recodificarea obiectului principal ∫i secundar
              *                ASIGURARE - S.R.L., conform dovezii de denumire       de activitate. Ca urmare a acestei hot„r‚ri, statutul
                              nr. 12724 din data de 4.07.2005, eliberat„ de Oficiul    ∫i contractul societ„˛ii se va modifica dup„ cum
    Societatea Comercial„               Registrului Comer˛ului de pe l‚ng„ Tribunalul        urmeaz„:
SINDBROK BROKER DE ASIGUR√RI - S.R.L.,           Giurgiu.                            Art. 7 din statut ∫i art 3 din contract vor avea
   comuna Aduna˛ii Cop„ceni                 Art. 6. Se precizeaz„ obiectul de activitate       urm„torul con˛inut:
      jude˛ul Giurgiu                 principal al societ„˛ii: activit„˛i auxiliare caselor de    Obiectul principal de activitate se recodific„, din
                              asigur„ri ∫i de pensii (broker de asigurare-         7484, Ón 7487 - alte activit„˛i de servicii prestate Ón
       ACT ADIfiIONAL NR. 1             reasigurare, Ón conformitate cu prevederile Legii      principal Óntreprinderilor, ∫i activit„˛ile secundare
                              nr. 32/2000, cu modific„rile ∫i complet„rile         se recodific„ dup„ cum urmeaz„: 0111, 0112, 0113
          11 august 2005             ulterioare) - cod CAEN 6720.                 devin 0111; 0115 devine 0112; 0117 devine 0113;
  la actul constitutiv al Societ„˛ii Comerciale        Art. 7. Restul dispozi˛iilor din actul constitutiv al  0125 devine 0124; 0126 devine 0125; 0141 devine
 SINDBROK BROKER DE ASIGUR√RI - S.R.L.,          societ„˛ii r„m‚ne neschimbat.
                                                            0141, 0143, 0144; 1598 devine 1598; 3611 devine
cu sediul Ón comuna Aduna˛ii Cop„ceni nr. 50,          (35/720.812)
                                                            3611; 3612 devine 3612; 3616 devine 3616; 3617
      jude˛ul Giurgiu, J 52/13/2004,                       *                devine 3617; 4521, 4525, devin 4521; 5022 devine
     cod unic de Ónregistrare 16061969                                       5020; 5041, 5042 devin 5040; 5170 devine 5190;
                                    Societatea Comercial„
  Asocia˛ii, av‚nd Ón vedere hot„r‚rea adun„rii                                    5161 devine 5181; 5162 devine 5182; 5163 devine
                                   VALI PHARMEXIM - S.R.L.
generale a asocia˛ilor nr. 5/11.08.2005,                                        5183; 5164 devine 5184, 5185, 5186; 5165 devine
                                  comuna V„r„∫ti, jude˛ul Giurgiu
  - Similea Robert-Florin, cet„˛ean rom‚n, n„scut                                   5187; 5166 devine 5188; 5541 devine 5540; 7483
la data de 15.09.1972 Ón Pite∫ti, jude˛ul Arge∫, sex                                  devine 7485; 7484 devine 7486, 7487; 9000 devine
                                       ACT ADIfiIONAL
b„rb„tesc, fiul lui Florea ∫i Maria, domiciliat Ón                                   9001, 9002, 9003.
satul Aduna˛ii-Cop„ceni, comuna Aduna˛ii-          la actul constitutiv al Societ„˛ii Comerciale         Celelalte clauze sunt ∫i r„m‚n neschimbate.
Cop„ceni, jude˛ul Giurgiu, identificat cu C.I. seria          VALI PHARMEXIM - S.R.L.               (38/720.815)
GG nr. 109288, eliberat de Poli˛ia Comunei          Subsemna˛ii Tudor Camelia ∫i Tudor Cornel, Ón                    *
Comana la data de 25.03.2004, cod numeric         calitate de asocia˛i ai Societ„˛ii Comerciale VALI
personal 1720915421511, ∫i                 PHARMEXIM - S.R.L., am hot„r‚t urm„toarele:              Societatea Comercial„
  subscrisa Societatea Comercial„ SINDSERV - S.A.,     Art. 1. Se completeaz„ obiectul de activitate al       CAROMAR SERV - S.R.L., Cluj-Napoca
cu sediul Ón Bucure∫ti, Pia˛a Presei Libere, Casa     societ„˛ii cu urm„toarele activit„˛i:
Presei Libere, corp C 1, et. 2, sectorul 1, cod unic de    1513 - prepararea produselor din carne (inclusiv              ACT ADIfiIONAL
Ónregistrare 14428695, Ónmatriculat„ la Oficiul      din carne de pas„re); 5530 - restaurante; 9234 - alte
Registrului Comer˛ului Bucure∫ti cu nr. J                                        la contractul ∫i statutul Societ„˛ii Comerciale
                              activit„˛i de spectacole, neclasificate Ón alt„ parte;
40/655/2002, reprezentat„ legal prin Paul Pris„caru,                                    CAROMAR SERV - S.R.L., Ónmatriculat„ la
                              9272 - alte activit„˛i recreative.
Ón calitate de director general,                                              Oficiul Registrului Comer˛ului de pe l‚ng„
                               Celelalte prevederi din ctul constitutiv al
  am hot„r‚t modificarea actului constitutiv al                                       Tribunalul Cluj cu nr. J 12/888/2004,
                              societ„˛ii r„m‚n neschimbate. Drept pentru care s-
Societ„˛ii Comerciale SINDBROK BROKER DE                                          cu sediul Ón Cluj-Napoca, Strada C‚mpului
                              a Óncheiat prezentul act.
ASIGUR√RI - S.R.L. dup„ cum urmeaz„:             Prezentul Ónscris a fost redactat ast„zi,          nr. 73, jude˛ul Cluj, cod unic de Ónregistrare
  Art. 1. Se revoc„ din func˛ie urm„torii membri ai   16.08.2005 Ón 5 (cinci) exemplare, din care 4 (patru)           16223351, atribut fiscal R,
consiliului de administra˛ie:               exemplare pentru p„r˛i ∫i un exemplar pentru               capital social 2.000.000 lei
  • Adam Sorin-Adrian, cet„˛ean rom‚n, n„scut la     Compartimentul de asisten˛„ din cadrul Oficiului        Asocia˛ii societ„˛ii Marina Rodica Anca,
data de 18.06.1968 Ón Bucure∫ti, sectorul 8, sex      Registrului Comer˛ului de pe l‚ng„ Tribunalul        domiciliat„ Ón Cluj-Napoca, Strada C‚mpului nr. 73,
b„rb„tesc, fiul lui Iancu ∫i Maria, domiciliat Ón     Giurgiu.                           jude˛ul Cluj, n„scut„ Ón Cluj-Napoca, jude˛ul Cluj, la
Bucure∫ti, Drumul Murgului nr. 4, bl. C 4, sc. 1, et.     (36/720.813)                       data de 21.04.1970, cod numeric personal
1, ap. 6, sectorul 3, posesor al C.I. seria RR nr.                   *                2700421120700, ∫i Marina Marcel Todoru˛,
098581, eliberat„ de S.E.P. la data de 6.03.2000, cod                                  domiciliat Ón Cluj-Napoca, Strada C‚mpului nr. 73,
numeric personal 1680618416044;                    Societatea Comercial„               jude˛ul Cluj, n„scut Ón Cluj-Napoca, jude˛ul Cluj, la
  • Pita Cecilia, cet„˛ean rom‚n, n„scut„ la data de      3M EXPERT - S.R.L., Cluj-Napoca            data de 29.06.1968, cod numeric personal
5.06.1974 Ón Ploie∫ti, jude˛ul Prahova, sex femeiesc,                                  1680629120678, Ón baza hot„r‚rii adun„rii generale
fiica lui Dumitru ∫i Alexandrina, domiciliat„ Ón               ACT ADIfiIONAL               a asocia˛ilor din data de 29.07.2004, de comun
Ploie∫ti, str. Soldat Erou Nicolae Arhip nr. 12, bl. 66,                                acord, au hot„r‚t completarea obiectului de
sc. A, et. 8, ap. 34, jude˛ul Prahova, posesoare a C.I.   la contractul ∫i statutul Societ„˛ii Comerciale       activitate al societ„˛ii cu: 6720 - activit„˛i auxiliare
seria PH nr. 528857, eliberat„ de Poli˛ia Ploie∫ti la           3M EXPERT - S.R.L.              ale caselor de asigur„ri ∫i de pensii (serviciile
data de 17.02.2005, cod numeric personal           Cioranu Mariana, cet„˛ean rom‚n, n„scut„ Ón        inteermediarilor, agen˛iilor ∫i agen˛ilor de
2740605293103;                       R‚mnicelu, jude˛ul Br„ila la data de 12.01.1948,       asigur„ri; agen˛ii de intermediere care neociaz„ ∫i
  • Similea Robert-Florin, cet„˛ean rom‚n, n„scut    domiciliat„ Ón Br„ila, bd. Alexandru Ioan Cuza, nr.     Óncheie contracte de asigurare pentru societ„˛ile de
la data de 15.09.1972 Ón Pite∫ti, jude˛ul Arge∫, sex    88, jude˛ul Br„ila, identificat„ cu C.I. seria XR nr.    asigurare sau reasigurare, ori care presteaz„ alte
b„rb„tesc, fiul lui Florea ∫i Maria, domiciliat Ón     046186, eliberat„ de Poli˛ia Br„ila la data de        servicii privind Óncheierea ∫i executarea unor
satul Aduna˛ii-Cop„ceni, comuna Aduna˛ii-         15.01.2001, cod numeric personal 2480112090013,       asemenea contracte).
                 MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA                a IV-a,  Nr. 3066/21.IX.2005                    9
  Ca urmare a hot„r‚rii adoptate ∫i a semn„rii       402313, eliberat de Poli˛ia Cluj-Napoca la data de    Ónc‚t, at‚t ei, c‚t ∫i mo∫tenitorii acestora s„ nu mai
prezentului act adi˛ional, se modific„ Ón mod        16.06.1997, cod numeric personal 1630529120673,      aib„ nici un drept ∫i nici o obliga˛ie fa˛„ de societate
corespunz„tor contractul ∫i statutul societ„˛ii,      Ón calitate de asociat unic al Societ„˛ii Comerciale   sau asocia˛ii care au preluat p„r˛ile sociale.
celelalte clauze r„m‚n‚nd neschimbate.           FALROM - S.R.L., cu sediul Ón Cluj-Napoca, str.      Totodat„, declar„ c„ au luat cuno∫tin˛„ de litigiile
  (39/720.816)                      F‚nt‚nele nr. 63-65, ap. 324, av‚nd un capital social   existente ∫i c„ au primit actele referitoare la aceste
              *                de 200 lei (RON), Ónmatriculat„ la Oficiul        litigii.
                              Registrului Comer˛ului al Jude˛ului Cluj cu nr.        Ca urmare a celor men˛ionate mai sus, statutul
      Societatea Comercial„              J 12/2614/2005, Ón conformitate cu art. 204 din      societ„˛ii comport„ urm„toarele modific„ri ∫i
   DELTA MOTORS - S.R.L., Cluj-Napoca           Legea nr. 31/1990, republicat„, am hot„r‚t        complet„ri:
                              deschiderea unui punct de lucru.               îAsocia˛ii societ„˛ii sunt ™tefan Iosif-Mirel ∫i
         ACT ADIfiIONAL                Articolul din statut referitor la sediile secundare  Todoran Petru."
                              se completeaz„ cu urm„torul text:               Articolul din statut ∫i articolul din contractul
  la actul constitutiv al Societ„˛ii Comerciale        Societatea deschide un punct de lucru Ón Cluj-     societ„˛ii, referitoare la capitalul social ∫i p„r˛ile
    DELTA MOTORS - S.R.L., Ónmatriculat„         Napoca, Pia˛a 1 Mai, nr. 1-2, Ón incinta Societ„˛ii    sociale vor avea urm„torul con˛inut:
     la Oficiul registrului comer˛ului         Comerciale UNIREA - S.A., jude˛ul Cluj.            îCapitalul social subscris ∫i v„rsat este de
       cu nr. J 12/2074/6.06.2005,            Celelalte clauze din statut r„m‚n nemodificate.    4.000.000 lei, Ómp„r˛it Ón 40 p„r˛i sociale, a 100.000
    cod unic de Ónregistrare R 11005046           (41/720.818)                     lei fiecare, aportul asocia˛ilor la constituirea
  Cristaudi Luigi, cet„˛ean italian, domiciliat Ón                 *                capitalului social fiind urm„torul:
Italia, Moncucco Torinese, str. Borelli nr. 7,                                      - 3.600.000 lei reprezint„ aportul asociatului
identificat cu pa∫aportul seria Y nr. 308085,             Societatea Comercial„              ™tefan Iosif-Mirel, 36 p„r˛i sociale;
eliberat„ de autorit„˛ile italiene la data de          HEMIRO IULIA FILIALA DEJ - S.R.L.            - 400.000 lei reprezint„ aportul asociatului
2.11.2002, n„scut la data de 16.07.1947 Ón Caselle          Reghin, jude˛ul Mure∫              Todoran Petru, 4 p„r˛i sociale."
Torinese, Italia, ∫i Handra Petri∫or, cet„˛ean rom‚n,                                   Articolul din statut ∫i articolul din contractul
domiciliat Ón Cluj-Napoca, Strada Arinilor nr. 18, ap.          CONTRACT DE CESIUNE             societ„˛ii, referitoare la administrarea societ„˛ii, vor
5, jude˛ul Cluj, n„scut la data de 22.01.1953 Ón                                   avea urm„torul con˛inut:
Ciuleni, jude˛ul Cluj, identificat cu B.I. seria D.G.                 ™I
                                                             îAtribu˛iile privind administrarea societ„˛ii vor
nr. 037434, eliberat de Mili˛ia Cluj-Napoca la data                                  fi exercitate de cei doi asocia˛i ™tefan Iosif-Mirel ∫i
                                       ACT ADIfiIONAL
de   10.10.1987,   cod  numeric   personal                                 Todoran Petru. Orice document financiar-contabil
1530122120702, Ón calitate de asocia˛i ai Societ„˛ii         la statutul Societ„˛ii Comerciale        este valabil cu o singur„ semn„tur„. Limita puterii
Comerciale DELTA MOTORS - S.R.L., persoan„             HEMIRO IULIA FILIALA DEJ - S.R.L.         administratorilor este cea stabilit„ de c„tre
juridic„ rom‚n„, Ónmatriculat„ la Oficiul            Subsemna˛ii C‚mpean Claudiu-Raul, cet„˛ean      adunarea general„ a asocia˛ilor."
Registrului Comer˛ului al Jude˛ului Cluj cu nr. J      rom‚n, cod numeric personal 1781128123135,          Articolul din statut ∫i articolul din contractul
12/2074/6.06.2005, cod unic de Ónregistrare         domiciliat Ón Dej, str. Bogdan Petriceicu Ha∫deu, nr.   societ„˛ii, referitoare la participarea asocia˛ilor la
101005046, atribut fiscal R, cu sediul Ón Cluj-       35, jude˛ul Cluj, Ón calitate de mo∫tenitor al      beneficii ∫i pierderi, vor avea urm„torul con˛inut:
Napoca, Strada Partizanilor nr. 32, jude˛ul Cluj, au    defunctului C‚mpean Lauren˛iu, conform            îParticiparea asocia˛ilor la beneficii ∫i pierderi
consim˛it la Óncheierea prezentului act adi˛ional la    certificatului de mo∫tenitor nr. 45/22.03.2005, ∫i Ón   este propor˛ional„ cu aportul asocia˛ilor la
actul constitutiv al societ„˛ii, dup„ cum urmeaz„:     baza actului de partaj voluntar autentificat cu nr.    constituirea capitalului social: 90 % apar˛in‚nd
  Conform celor aproabte de asocia˛ii societ„˛ii Ón    958/28.03.2005 la Biroul notarului public Nina      asociatului ™tefan Iosif-Mirel ∫i 10 % apar˛in‚nd
adunarea general„ a asocia˛ilor din data de         Racol˛a din Dej, Ón calitate de asociat al Societ„˛ii   asociatului Todoran Petru."
29.06.2005, se aduc urm„toarele modific„ri actului     Comerciale HEMIRO IULIA FILIALA DEJ - S.R.L., cu       Articolul din statut ∫i articolul din contractul
constitutiv:                        sediul Ón Dej, str. Nicolae Titulescu, n. 47, jude˛ul   societ„˛ii, referitoare la sediul societ„˛ii, se modific„
  Se modific„ art. 6 din actul constitutiv al       Alba, cu un capital social de 4.000.000 lei,       ∫i vor avea urm„torul con˛inut:
societ„˛ii, respectiv se majoreaz„ capitalul social al   Ónmatriculat„ la Oficiul Registrului Comer˛ului al      îSediul societ„˛ii este Ón Reghin, Strada Pomilor
societ„˛ii de la 793.500.000 lei la 800.000.000 lei,    Jude˛ului Cluj cu nr. J 12/1475/8.08.2002, ∫i       nr. 8, jude˛ul Mure∫."
prin aportul Ón numerar al asocia˛ilor astfel:       C‚mpean Claudiu-Raul, cet„˛ean rom‚n, cod           Celelalte   prevederi    statutare   r„m‚n
  - Cristaudi Luigi particip„ la majorarea        numeric personal 1781128123135, domiciliat Ón Dej,    nemodificate.
capitalului social propor˛ional cu suma de         str. Bogdan Petriceicu Ha∫deu, nr. 35, jude˛ul Cluj,     Prezentul act adi˛ional va fi depus spre
6.367.530 lei;                       Ón nume propriu ∫i ca mandatar al lui Ispas Virgil,    autorizare la Oficiul registrului comer˛ului, p‚n„
  - Handra Petri∫or particip„ la majorarea        Ón baza procurii speciale autentificate cu nr.      cel t‚rziu Ón 15 zile de la semnarea lui.
capitalului propor˛ional cu suma de 132.470 lei.      747/29.06.2005 la Biroul notarului public Carmen        (42/720.819)
  Structura capitalului social dup„ majorare este     G‚lc„ din Alba -Iulia, Ón calitate de asocia˛i ai
urm„toarea:
                                                                         *
                              Societ„˛ii Comerciale HEMIRO IULIA - S.R.L., cu
  - Cristaudi Luigi de˛ine 7.837 p„r˛i sociale a     sediul Ón Alba-Iulia, Strada Topora∫ilor, nr. 15A, bl.       Societatea Comercial„
100.000 lei fiecare, Ón valoare total„ de 783.700.000    CT16, et. 3, ap. 16, jude˛ul Alba, Ónmatriculat„ la     IOANA TRAVEL - S.R.L., Dej, jude˛ul Cluj
lei, reprezent‚nd 97,9962 % din capitalul social;      Oficiul Registrului Comer˛ului al Jude˛ului Alba cu
  - Handra Petri∫or de˛ine 163 p„r˛i sociale a      nr. J 01/137/3.04.2000, pe de o parte, ∫i ™tefan Iosif-
100.000 lei fiecare, Ón valoare total„de 16.300.000                                           ACT ADIfiIONAL
                              Mireal, cet„˛ean rom‚n, cod numeric personal
lei, reprezent‚nd 2,0038 % din capitalul social.      1690929264387, domiciliat Ón comuna S‚ntana de           la statutul Societ„˛ii Comerciale
  Ca urmare a aplic„rii Legii nr. 324/2004, cu      Mure∫, Strada P„r„ului nr. 566, jude˛ul Mure∫, ∫i            IOANA TRAVEL - S.R.L.
modific„rile ulterioare, s-a procedat la denominarea    Todoran Petru, cet„˛ean rom‚n, cod numeric          Œncheiat Óntre Felecan Ioan, cet„˛ean rom‚n,
valorii nominale a unei p„r˛i sociale, rezult‚nd un     personal 1620718264384, domiciliat Ón T‚rgu        n„scut la data de 16.04.1966 Ón Dej, domiciliat Ón
num„r de 80 p„r˛i sociale, a 1.000 lei fiecare, adic„    Mure∫, Bulevardul 1 Decembrie 1918 nr. 259, ap.      satul C‚tcau nr. 340, comuna C‚tcau, jude˛ul Cluj,
un capital social de 80.000 lei.              18, jude˛ul Mure∫, am convenit asupra perfect„rii     identificat cu C.I. seria KX nr. 170902, eliberat„ de
  Structura capitalului social al societ„˛ii, dup„    urm„torului contract de cesiune:             Poli˛ia Cluj-Napoca la data de 3.12.2001, cod
opera˛iunea de denominare, este urm„toarea:           Subsemnatul C‚mpean Claudiu-Paul, Ón nume       numeric personal 1610331241674, Felecan Ioana,
  - Cristaudi Luigi de˛ine 78 p„r˛i sociale, a 1.000   propriu, Ón calitate de mo∫tentor al defunctului     n„scut„ la data de 26.04.1965 Ón comuna C‚tcau,
lei fiecare, Ón valoare total„ de 78.000 lei,        C‚mpean Lauren˛iu, ∫i ca mandatar al lui Ispas
                                                           jude˛ul Cluj, identificat„ cu C.I. seria KX nr. 214821,
reprezent‚nd 97,5 % din capitalul social;          Virgil, am hot„r‚t s„ cesionez cele 40 p„r˛i sociale
                                                           eliberat„ de Poli˛ia Cluj-Napoca la data de
  - Handra Petri∫or de˛ine dou„ p„r˛i sociale, a     (32 p„r˛i sociale pentru C‚mpean Lauren˛iu ∫i 8
1.000 lei fiecare, Ón valoare total„ de 2.000 lei,                                  22.08.2002, cod numeric personal 2650426123130,
                              p„r˛i sociale pentru Societatea Comercial„ HEMIRO
reprezent‚nd 2,5 % din capitalul social.                                       domiciliat„ Ón comuna C‚tcau nr. 340, jude˛ul Cluj,
                              IULIA - S.R.L.) a 100.000 lei fiecare, Ón valoare de
  Asociatul Cristaudi Luigi cesioneaz„ 6 p„r˛i                                   ∫i Babos Iulia-Ancu˛a, n„scut„ la data de 2.12.1982
                              4.000.000 lei, dup„ cum urmeaz„:
sociale de˛inute Ón societate, asociatului Handra                                   Ón Cluj-Napoca, jude˛ul Cluj, identificat„ cu C.I.
                                - 36 p„r˛i sociale, Ón valoare nominal„ de
Petri∫or, cesionarea urm‚nd a se face la valoarea                                   seria KX nr. 067691, eliberat„ de Poli˛ia Cluj-Napoca
                              3.600.000 lei, Ón favoarea lui ™tefan Iosif-Mirel, ∫i 4
nominal„ a p„r˛ilor sociale.                                             la data de 15.02.2000, cod numeric personal
                              p„r˛i sociale, Ón valoare de 400.000 l ei, Ón favoarea
  Ca urmare a cesiunii intervenite, structura                                    2821202125812, domiciliat„ Ón Cluj-Napoca, str.
                              lui Todoran Petru.
capitalului social al societ„˛ii se prezint„ astfel:      Ca urmare a acestei cesiuni, ™tefan Iosif-Mirel ∫i  Rovine nr. 5, ap. 30, jude˛ul Cluj.
  - Cristaudi Luigi de˛ine 72 p„r˛i sociale, a 1.000   Todoran Petru dob‚ndesc calitatea de asocia˛i,        P„r˛ile, de comun acord, Ón baza art. 238-251 din
lei fiecare, Ón valoare total„ de 72.000, reprezent‚nd   societatea av‚nd 2 asocia˛i.               Legea nr. 31/1990, republicat„, ∫i a proiectului de
90 % din capitalul social;                   Asocia˛ii retra∫i C‚mpean Claudiu-Raul, Ón      fuziune publicat Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei,
  - Handra Petri∫or de˛ine 8 p„r˛i sociale, a 1.000    calitate de mo∫tenitor al lui C‚mpeanu Lauren˛iu ∫i    Partea a IV-a, nr. 1876/9.06.2005, au hot„r‚t
lei fiecare, Ón valoare total„ de 8.000 lei,        Societatea Comercial„ HEMIRO IULIA - S.R.L.,       modificarea actului constitutiv al Societ„˛ii
reprezent‚nd 10 % din capitalul social.           reprezentat„ prin C‚mpean Claudiu-Raul, Ón nume      Comerciale IOANA TRAVEL - S.R.L., persoan„
  Celelalte clauze din actul constitutiv r„m‚n      propriu ∫i ca mandatar al lui Ispas Virgil, declar„ c„  juridic„ rom‚n„, cu sediul Ón Dej, str. Mircea cel
nemodificate.                        toate drepturile patrimoniale la data semn„rii      B„tr‚n, nr. 2, ap. 31, jude˛ul Cluj, Ónmatriculat„ la
  Prezentul act adi˛ional a fost Óncheiat azi,      prezentului act le-au fost satisf„cute ∫i c„ nu vor    Oficiul Registrului Comer˛ului al Jude˛ului Cluj cu
29.06.2005, Ón 5 exemplare, fiecare cu valoare de      emite Ón viitor nici o preten˛ie material„ cu privire   nr. J 12/3414/2004, cod unic de Ónregistrare
original.                          la societate ∫i c„ nu vor mai avea nici un fel de     16782914, atribut fiscal R, dup„ cum urmeaz„:
   (40/720.817)                     obliga˛ii, indiferent de problemele care ar putea s„     - fuziunea prin absorb˛ie a subscrisei cu
              *                apar„ ulterior ced„rii p„r˛ilor sociale.         Societatea Comercial„ TERRA TRANS - S.R.L., cu
                                Asocia˛ii cesionari ™tefan Iosif-Mirel ∫i Todoran   sediul Ón Cluj-Napoca, Strada Cernei nr. 9, ap. 86,
      Societatea Comercial„              Petru declar„ c„ a luat cuno∫tin˛„ de situa˛ia      jude˛ul Cluj, Ónmatriculat„ la Oficiul Registrului
     FALROM - S.R.L., Cluj-Napoca            economico-financiar„ a societ„˛ii, fiindu-le predate   Comer˛ului al Jude˛ului Cluj cu nr. J 12/1879/2003,
                              bilan˛ul contabil privind activul ∫i pasivul acesteia   cod unic de Ónregistrare 15578470, atribut fiscal R;
         ACT ADIfiIONAL               ∫i Ón˛eleg s„ preia societatea Ón aceste condi˛ii ∫i s„   - majorarea capitalului social al societ„˛ii, de la
                              r„spund„ at‚t pentru activul, c‚t ∫i pentru pasivul    2.000.000 lei, echivalentul a 200 RON, la 9.800.000
     la statutul Societ„˛ii Comerciale         acesteia. Totodat„, declar„ c„ le-au fost predate toate  lei, echivalentul a 980 RON, prin dob‚ndirea
         FALROM - S.R.L.              actele societ„˛ii ∫i ∫tampila acesteia azi, data     patrimoniului societ„˛ii absorbite;
  Micu Adrian Ioan, cet„˛ean rom‚n, n„scut Ón       semn„rii prezentului act.                  - cooptarea ca asocia˛i a dnei Felecan Ioana ∫i a
Jibou, jude˛ul S„laj, la data de 29.05.1963,          Asocia˛ii cesionar ™tefan Iosif-Mirel ∫i Todoran   dnei Babos Iulia-Ancu˛a.
domiciliat Ón Cluj-Napoca, str. F‚nt‚nele nr. 63-65,    Petru declar„ c„ prin cesionarea societ„˛ii r„spund     Cap. I art. 1 din statutul societ„˛ii se modific„ Ón
ap. 324, jude˛ul Cluj, identificat cu B.I. seria G.X. nr.  ∫i de pasivul fo∫tilor asocia˛i ai societ„˛ii, astfel   sensul c„ asocia˛ii societ„˛ii sunt:
 10              MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI,                PARTEA a IV-a,     Nr. 3066/21.IX.2005
  Felecan Ioan, cet„˛ean rom‚n, n„scut la data de    Onisifor Ghibu, nr. 13, jude˛ul Cluj, cod numeric         nr. J 12/2036/2005, cod unic de Ónregistrare
16.04.1966 Ón Dej, domiciliat Ón satul C‚tcau nr.     personal 1510204120683, Ón calitate de asociat-          R17648466, ∫i
340, comuna C‚cau, jude˛ul Cluj, identificat cu C.I.   cedent, ∫i Székely Zoltán-Levente, cet„˛ean rom‚n,          3. ™tirban Lucian Marcel, cet„˛ean rom‚n, cu
seria KX nr. 170902, eliberat„ de Poli˛ia Cluj-Napoca   n„scut la data de 14.04.1955, domiciliat Ón Cluj-         domiciliul Ón Cluj-Napoca, str. Louis Pasteur nr. 24,
la data de 3.12.2001, cod numeric personal        Napoca, str. Regele Ferdinand, nr. 23, ap. 3, jude˛ul       ap. 10, jude˛ul Cluj, n„scut la data de 20.10.1969 Ón
1610331241674, Felecan Ioana, n„scut„ la data de     Cluj, cod numeric personal 155414120734, Ón            Cluj-Napoca, jude˛ul Cluj, identificat cu C.I. seria KX
26.04.1965 Ón comuna C‚tcau, jude˛ul Cluj,        calitate de asociat-cesionar, a intervenit prezentul
                                                              nr. 003477, eliberat„ de Poli˛ia Cluj-Napoca la data
identificat„ cu C.I. seria KX nr. 214821, eliberat„ de  act, prin care asociatul unic a hot„r‚t denominarea
                                                              de   27.08.1998,   cod   numeric   personal
Poli˛ia Cluj-Napoca la data de 22.08.2002, cod      capitalului social ∫i a valorii p„r˛ilor sociale,
                             cesionarea p„r˛ilor sociale, astfel modific‚nd          1691020120670, am convenit asupra perfect„rii
numeric personal 2650426123130, domiciliat„ Ón
comuna C‚tcau nr. 340, jude˛ul Cluj, ∫i Babos Iulia-   prevederile statutului cu privire la asocia˛i,          urm„torului contract de cesiune:
Ancu˛a, n„scut„ la data de 2.12.1982 Ón Cluj-Napoca,   de˛inerea p„r˛ilor sociale, participarea la beneficii        I. Subsemnatul Mure∫an C„lin Traian am hot„r‚t
jude˛ul Cluj, identificat„ cu C.I. seria KX nr. 067691,  ∫i pierderi ∫i denumirea societ„˛ii, respectiv          s„ m„ retrag din societate ∫i s„ cesionez cele 10
eliberat„ de Poli˛ia Cluj-Napoca la data de        obiectele de activitate ale societ„˛ii, Ón condi˛iile       p„r˛i sociale Ón valoare nominal„ de 10 lei (RON), Ón
15.02.2000, cod numeric personal 2821202125812,      urm„toare:                            valoare total„ de 100 lei (RON), reprezent‚nd 50 %
domiciliat„ Ón Cluj-Napoca, str. Rovine nr. 5, ap. 30,    Denominarea capitalului social: Conform art. 1         din capitalul social total al Societ„˛ii Comerciale
jude˛ul Cluj.                       din Ordinul ministrului finan˛elor publice nr.          MYRIAM PHARMA - S.R.L. astfel: c„tre Mure∫an
  Cap. V, art. 9 ∫i 10 din statutul societ„˛ii, se   754/2005, pentru aprobarea normelor privind            Codru˛a-Maria 9 p„r˛i sociale, Ón valoare total„ de
modific„ astfel:                     reflectarea Ón contabilitate a opera˛iunilor de          90 lei (RON), reprezent‚nd 45 % din capitalul social
  Art. 9. Capitalul social subscris este de 9.800.000  denominare, asociatul unic a dhot„r‚t modificarea         subscris ∫i c„tre ™tirban Lucian Marcel o parte
lei, echivalentul a 980 RON.               capitalului social Ón felul urm„tor:               social„, Ón valoare total„ de 10 lei (RON),
  Art. 10. Capitalul social este format din 98 p„r˛i    Capitalul social al societ„˛ii, de 2.000.000 lei        reprezent‚nd 5 % din capitalul social subscris, care
sociale egale a 100.000 lei fiecare, echivalentul a 10  (dou„milioanelei) Ón urma denomin„rii va fi de 200        devin astfel asocia˛i ai Societ„˛ii Comerciale
RON fiecare, de˛inute astfel:               lei (dou„sutelei), astfel, valoarea unei p„r˛i sociale
                                                              MYRIAM PHARMA - S.R.L.
  - Felecan Ioan de˛ine 20 p„r˛i sociale, Ón valoare  de 100.000 lei (unasut„lei) va fi de 10 lei (zecelei).
de 2.000.000 lei, echivalentul a 200 RON,                                           Subsemnatul Mure∫an C„lin Traian declar c„ am
                               Denumirea societ„˛ii: Societatea Comercial„
reprezent‚nd 20 % din capitalul social;                                           primit integral de la cesionari valoarea nominal„ a
                             MODEXPERT IMPEX - S.R.L. Ó∫i schimb„ denumirea
  - Felecan Ioana de˛ine 74 p„r˛i sociale, Ón valoare  Ón Societatea Comercial„ DECO CENTER - S.R.L.           celor 10 p„r˛i sociale cedate ∫i nu mai am nici o
de 7.400.000 lei, echivalentul a 740 RON,          Cesiunea: Asociatul unic Székely Tiberiu, cu          preten˛ie fa˛„ de societate ∫i nici societatea fa˛„ de
reprezent‚nd 76 % din capitalul social;          datele de mai sus, Ón calitate de cedent, din propria       mine.
  - Babos Iulia-Ancu˛a de˛ine 4 p„r˛i sociale, Ón    ini˛iativ„ a hot„r‚t cesionarea a 30 lei (treizecilei),       Subsemnata Mure∫an Codru˛a-Maria declar c„
valoare de 400.000 lei, echivalentul a 40 RON,      care reprezint„ 3 p„r˛i sociale a 10 lei fiecare,         am primit 9 p„r˛i sociale cesionate la valoarea
reprezent‚nd 4 % din capitalul social.          respectiv 15 % din capitalul social, Ón numerar ∫i la       nominal„ ∫i c„ am achitat integral pre˛ul acestora,
  Cap. VIII art. 14 din statutul societ„˛ii se     valoarea lor nominal„, asociatului Székely Zoltán-        devenind astfel asociat al Societ„˛ii Comerciale
modific„ astfel:                     Levente, cu datele de mai sus.                  MYRIAM PHARMA - S.R.L.
  Art. 14. Beneficiile ∫i pierderile societ„˛ii      De˛inerea p„r˛ilor sociale: Ca urmare a cesiunii,         Subsemnatul ™tirban Lucian Marcel declar c„ am
comerciale vor fi repartizate propor˛ional cu       se modific„ prevederile cu privire la de˛inerea          primit o parte social„ cesionat„ la valoarea
aportul asocia˛ilor la capitalul social, dup„ cum     p„r˛ilor sociale Ón felul urm„tor:                nominal„ ∫i c„ am achitat integral pre˛ul acesteia,
urmeaz„:
                                             Aportul   Num„r         devenind astfel asociat al Societ„˛ii Comerciale
  - Felecan Ioan       - 20 %;          Nr.
                                      Asociat    la capital  p„r˛i     %   MYRIAM PHARMA - S.R.L.
  - Felecan Ioana      - 76 %;          crt.
  - Babos Iulia-Ancu˛a    - 4 %.                           Ón RON   sociale         De asemenea, am hot„r‚t deschiderea unui
  Celelalte dispozi˛ii ale actului constitutiv r„m‚n                                   punct de lucru Ón Cluj-Napoca, str. Ion Me∫ter nr. 5,
                             1. Szekely Tiberiu        170     17     85
neschimbate, societatea absorbant„, Societatea                                       ap. 77, jude˛ul Cluj.
                             2. Szekely Zoltan Levente    30      3     15
Comercial„ IOANA ATRAVEL - S.R.L., prelu‚nd                                          II. Urmare celor de mai sus, statutul ∫i contractul
toate drepturile ∫i obliga˛iile societ„˛ii absorbite       Total           200     20     100    de societate comport„ urm„toarele modific„ri ∫i
Societatea Comercial„ TERRA TRANS - S.R.L.         Beneficiile ∫i pierderile: Partea asocia˛ilor la        complet„ri: modificarea asocia˛ilor, deschiderea
   (43/720.820)                    beneficii ∫i pierderi este urm„toarea:              unui punct de lucru, participarea la capitalul social,
             *                                                 p„r˛ile sociale, participarea la profit ∫i pierdere,
                             Nr.                   Cota de particiapre    completare obiect de activitate.
                                     Asociat
     Societatea Comercial„              crt.                  la beneficii ∫i pierderi
                                                                Astfel, asocia˛ii Societ„˛ii Comerciale MYRIAM
   MELOLONTHA - S.R.L., Cluj-Napoca          1. Székely Tiberiu               85 %        PHARMA - S.R.L. sunt:
                             2. Szekely Zoltan Levente           15 %         1. Mure∫an Codru˛a-Maria, cet„˛ean rom‚n, cu
         ACT ADIfiIONAL                                               domiciliul Ón Cluj-Napoca, str. Dr. Louis Pasteur nr.
                               Obiectele de activitate ale societ„˛ii se
     la statutul Societ„˛ii Comerciale        completeaz„ conform CAEN cu urm„toarele              24, ap. 10, jude˛ul Cluj, n„scut„ la data de
        MELOLONTHA - S.R.L.            activit„˛i:                            24.06.1967 Ón Cluj-Napoca, jude˛ul Cluj, identificat„
  Somlea Radu-Vasile, cet„˛ean rom‚n, n„scut Ón       1711 - preg„tirea fibrelor ∫i filarea Ón fire         cu C.I. seria KX nr. 393101, eliberat„ de Poli˛ia Cluj-
Cluj-Napoca, la data de 1.06.1977, domiciliat Ón Cluj-  bumbac ∫i tip bumbac; 1712 - preg„tirea fibrelor ∫i        Napoca la data de 15.11.2004, cod numeric personal
Napoca, str. T„∫nad nr. 7, ap. 35, jude˛ul Cluj,     filarea Ón fire de l‚n„ cardat„ ∫i tip l‚n„ cardat„;       2670624120715 ∫i
identificat cu C.I. seria KX nr. 101249, eliberat„ de   1713 - preg„tirea fibrelor ∫i filarea Ón fire de l‚n„        2. ™tirban Lucian Marcel, cet„˛ean rom‚n, cu
Poli˛ia Cluj-Napoca la data de 2.10.2000, cod       piept„nat„ ∫i tip l‚n„; 1714 - preg„tirea ∫i filarea Ón      domiciliul Ón Cluj-Napoca, str. Louis Pasteur nr. 24,
numeric personal 1770601120761, Ón calitate de      fire a fibrelor tip in; 1715 - prelucrarea ∫i r„sucirea      ap. 10, jude˛ul Cluj, n„scut la data de 20.10.1969 Ón
asociat unic al Societ„˛ii Comerciale MELOLONTHA     m„t„sii naturale ∫i sintetice; 1716 - fabricarea a˛ei       Cluj-Napoca, jude˛ul Cluj, identificat cu C.I. seria KX
- S.R.L., cu sediul Ón Cluj-Napoca, str. T„∫nad nr. 7,  de cusut; 1717 - preg„tirea fibrelor ∫i filarea altor       nr. 003477, eliberat„ de Poli˛ia Cluj-Napoca la data
ap. 35, jude˛ul Cluj, cu un capital social de 200     tipuri de fire,                          de   27.08.1998,   cod   numeric   personal
RON, Ónmatriculat„ la Oficiul Registrului           Ca urmare a acestor modific„ri aduse la statutul       1691020120670.
Comer˛ului al Jude˛ului Cluj cu nr. J 12/855/2005,    societ„˛ii, asocia˛ii adopt„ contractul de societate,        Obiectul de activitate se completeaz„ cu codul
a hot„r‚t dechiderea unui punct de lucru.         act care constituie parte integrant„ a prezentului        2442 - fabricarea preparatelor farmaceutice.
  Ca urmare a celor ar„tate mai sus, statutul      act.                                 Articolul din statut ∫i din contractul de societate
societ„˛ii comport„ urm„toarea completare:          Celelalte puncte din actele constitutive r„m‚n
  Societatea deschide un punct de lucru Ón Cluj-                                      referitoare la sediul societ„˛ii se vor completa astfel:
                             neschimbate.                           societatea deschide un punct de lucru Ón Cluj-
Napoca, str. Diaconul Coresi, nr. 17A, jude˛ul Cluj.      (45/720.822)
  Celelalte clauze din statut r„m‚n nemodificate.                                     Napoca, str. Ion Me∫ter nr. 5, ap. 77, jude˛ul Cluj.
                                           *                     Articolul din statut din contractul de societate
   (44/720.821)
             *                                                 referitoare la capitalul social se vor modifica astfel:
                                    Societatea Comercial„
                                 MYRIAM PHARMA - S.R.L., Cluj-Napoca            Asociata Mure∫an Codru˛a-Maria de˛ine 19 p„r˛i
      Societatea Comercial„                                              sociale a 10 lei fiecare, reprezent‚nd 95 % din
   DECO CENTER - S.R.L., satul Vlaha           ACT ADIfiIONAL ™I CONTRACT DE CESIUNE              capitalul social subscris ∫i v„rsat, iar asociatul
    comuna S„v„disla, jude˛ul Cluj                                            ™tirban Lucian Marcel de˛ine o parte social„, Ón
                                  la statutul Societ„˛ii Comerciale            valoare de 10 lei, reprezent‚nd 5 % din capitalul
       ACT ADIfiIONAL NR. 5                   MYRIAM PHARMA - S.R.L.                social subscris ∫i v„rsat.
            ™I                  Œncheiat azi, data de 21.07.2005, Óntre              Articolul din statut din contractul de societate
                             subsemnatele p„r˛i:                        referitoare la repartizarea beneficiilor ∫i pierderilor
       CONTRACT DE CESIUNE
                               1. Mure∫an Codru˛a-Maria, cet„˛ean rom‚n, cu          se vor modifica astfel: Beneficiile ∫i pierderile
 la actul constitutiv al Societ„˛ii Comerciale      domiciliul Ón Cluj-Napoca, str. Dr. Louis Pasteur         apar˛in asocia˛ilor conform cu participarea la
   MODEXPERT - S.R.L., autentificat cu         nr. 24, ap. 10, jude˛ul Cluj, n„scut„ la data de         capitalul social astfel: Mure∫an Codru˛a-Maria -
 nr. 24368/8.11.1994 la Notariatul de stat de      24.06.1967 Ón Cluj-Napoca, jude˛ul Cluj, identificat„       95 %, iar ™tirban Lucian Marcel - 5 %.
  notarul Vlad Mihai, modificat prin actul       cu C.I. seria KX nr. 393101, eliberat„ de Poli˛ia Cluj-       Restul clauzelor din statut r„m‚ne nemodificat.
    adi˛ional nr. 1297/1996, 754/1996,        Napoca la data de 15.11.2004, cod numeric personal          Noul asociat, ™tirban Lucian Marcel, declar„ pe
 autentificate la Biroul notarului public Roza      2670624120715,                          proprie r„spundere c„ nu a suferit nici o
    Margit Fuchs, prin actul adi˛ional          2. Mure∫an C„lin Traian, cet„˛ean rom‚n, cu
                                                              condamnare penal„ pentru gestiune frauduloas„,
 nr. 4391/1998 autentificat la Biroul notarului      domiciliul Ón Cluj-Napoca, str. Dr. Louis Pasteur nr.
 public Lupea Mariana, prin actul adi˛ional                                        abuz de Óncredere, fals, uz de fals, Ón∫el„ciune,
                             24, ap. 10, jude˛ul Cluj, n„scut la data de 2.05.1969
  atestat cu nr. 21/2002 de av. fiira Sorina                                        delapidare, m„rturie mincinoas„, dare sau luare de
                             Ón Cluj-Napoca, jude˛ul Cluj, identificat cu C.I. seria
   Dana, societate Ónmatriculat„ la Oficiul       KX nr. 207645, eliberat„ de Poli˛ia Cluj-Napoca la        mit„ ∫i Óndepline∫te condi˛iile prev„zute de
 Registrului Comer˛ului al Jude˛ului Cluj cu       data de 11.07.2002, cod numeric personal             legisla˛ia Ón vigoare pentru de˛inerea ∫i
 nr. J 12/3626/1994, cod unic de Ónregistrare      1690502120672, Ón calitate de asocia˛i ai Societ„˛ii       Óndeplinirea calit„˛ii de asociat al Societ„˛ii
  8065242, cu sediul Ón satul Vlaha nr. 22,       Comerciale MYRIAM PHARMA - S.R.L., cu sediul Ón          Comerciale MYRIAM PHARMA - S.R.L., cu sediul Ón
     comuna S„v„disla, jude˛ul Cluj,         Cluj-Napoca, str. Pasteur nr. 24, ap. 11, jude˛ul Cluj,      Cluj-Napoca, str. Pasteur nr. 24, ap. 11, jude˛ul Cluj.
  Œntre Székely Tiberiu, cet„˛ean rom‚n, n„scut la    capital social 200 lei (RON), Ónmatriculat„ la Oficiul         (46/720.823)
data de 4.02.1951, domiciliat Ón Cluj-Napoca, str.    Registrului Comer˛ului al Jude˛ului Cluj cu                         *
                MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA                a IV-a,  Nr. 3066/21.IX.2005                  11
      Societatea Comercial„             codul numeric personal 1580817120758, Ón calitate       Art. 1 din statut va avea urm„torul con˛inut:
    NELDA COM - S.R.L., Cluj-Napoca          de expert contabil Ónscris Ón Corpul exper˛ilor        îAsociat unic este Rooms Frankie Elvire Rene,
                             contabili ∫i contabililor autoriza˛i cu nr. 8660/1996.   cet„˛ean belgian, n„scut Ón Lokeren, Belgia, la data
         ACT ADIfiIONAL               Restul prevederilor din actul constitutiv al       de 18.05.1959, domiciliat Ón Belgia, 9240 Zele,
                             societ„˛ii ∫i care nu contravine prezentelor        Veldekenstraat nr. 183."
 la statutul ∫i contractul Societ„˛ii Comerciale     modific„ri r„m‚ne neschimbat.                 Art. 4 ∫i 5 din statut vor avea urm„torul con˛inut:
        NELDA COM - S.R.L.              (48/720.825)                        îCapitalul social subscris ∫i v„rsat este de 200
  1. Cri∫an Daniel, cet„˛ean rom‚n, n„scut Ón Cluj-                 *                RON, echivalentul a 56 euro, respectiv 67 $ S.U.A.,
Napoca, jude˛ul Cluj, la data de 15.01.1969,                                     Ón valoare de 200 RON, calculat la cursul de pe pia˛a
domiciliat Ón Cluj-Napoca, str. Poet Grigore            Societatea Comercial„              valutar„ comunicat de Banca Na˛ional„ a Rom‚niei
Alexandrescu nr. 4-6, ap. 40, jude˛ul Cluj, identificat     PHARMA NET - S.R.L., Cluj-Napoca           pentru data semn„rii actului, divizat Ón 20 p„r˛i
prin C.I. seria KX nr. 279367, eliberat„ de Poli˛ia                                 sociale Ón valoare de 10 RON fiecare, apar˛in‚nd
Cluj-Napoca la data de 10.07.2003, cod numeric               ACT ADIfiIONAL              asociatului unic. Transmiterea p„r˛ilor sociale c„tre
personal 1690115120727 ∫i                                              persoane din afara societ„˛ii se poate face cu
  2. Cri∫an Ioan, cet„˛ean rom‚n, n„scut Ón Cluj-     la actul constitutiv al Societ„˛ii Comerciale
                                                           acordul asociatului unic sau prin succesiune."
Napoca, jude˛ul Cluj, la data de 29.09.1970,               PHARMA NET - S.R.L.
                                                            Art. 7 din statut va avea urm„torul con˛inut:
domiciliat Ón Cluj-Napoca, Str. Arinilor nr. 17, ap.     Asociatul unic al Societ„˛ii Comerciale PHARMA       îAtribu˛iile    privind  administrarea   ∫i
35, jude˛ul Cluj, identificat prin C.I. seria KX nr.   NET - S.R.L., cu sediul Ón Cluj-Napoca, str.        reprezentarea societ„˛ii vor fi exercitate de c„tre
242057, eliberat„ de Poli˛ia Cluj-Napoca la data de    Maiakovski nr. 2, jude˛ul Cluj, Ónregistrat„ la Oficiul  asociatul unic Rooms Frankie Elvire Rene."
30.01.2003, cod numeric personal 1700929120725,      registrului comer˛ului cu nr. J 12/4268/1992, cod       Art. 9 din statut va avea urm„torul con˛inut:
asocia˛i ai Societ„˛ii Comerciale NELDA COM -       unic de Ónregistrare 2887651, respeçtiv Societatea      îBeneficiile sau eventualele pierderi apar˛in
S.R.L., cu sediul Ón Cluj-Napoca, str. Profesor Ciortea  Comercial„ PHARMAFARM - S.A., cu sediul Ón Cluj-      integral asociatului unic."
nr. 9, ap. 9, jude˛ul Cluj, firm„ Ón func˛iune, av‚nd   Napoca, str. Maiakovski nr. 2, Ónmatriculat„ la        Restul clauzelor din statut r„m‚ne nemodificat.
un capital social de 200 lei (RON), Ónmatriculat„ la   Oficiul registrului comer˛ului cu nr. J 12/215/1991,      (50/720.827)
Oficiul Registrului Comer˛ului al Jude˛ului Cluj cu    cod unic de Ónregistrare 200106, reprezentat„ de dl                 *
nr. J 12/296/1998, Ón conformitate cu art. 204 din    Marius Chereche∫, Ón temeiul hot„r‚rii consiliului
Legea nr. 31/1990, republicat„, au hot„r‚t radierea    de administra˛ie al Societ„˛ii Comerciale               Societatea Comercial„
unui punct de lucru, deschiderea unui punct de      PHARMAFARM - S.A., din data de 18.07.2005, a            RC GLASS - S.R.L., Cluj-Napoca
lucru ∫i recodificarea obiectului de activitate.     hot„r‚t urm„toarele:
  Articolul din statut referitor la sediile secundare,   Se Ónfiin˛eaz„ urm„toarele puncte de lucru:       ACT ADIfiIONAL ™I CONTRACT DE CESIUNE
se modific„ astfel: îse radiaz„ punctul de lucru       a) Cluj-Napoca, str. Gheorghe Doja nr. 19, ap. 16,
situat Ón Cluj-Napoca, calea Flore∫ti nr. 77, jude˛ul   jude˛ul Cluj;                            la statutul Societ„˛ii Comerciale
Cluj. Societatea deschide un punct de lucru Ón Cluj-     b) Cluj-Napoca, Str. Zorilor nr. 44, ap. 33, jude˛ul           RC GLASS - S.R.L.
Napoca, str. Cl„bucet nr. 5, parter, ap. 45, jude˛ul   Cluj;                             1. Fodolica Ana-Delia, cet„˛ean rom‚n, n„scut„ Ón
Cluj."                            c) Cluj-Napoca, str. Padin nr. 20-22, ap. 15,      Bistri˛a, jude˛ul Bistri˛a-N„s„ud, la data de
  Se recodific„ urm„toarele coduri CAEN: 4521,      jude˛ul Cluj;                       17.12.1972, domiciliat„ Ón Cluj-Napoca, str. Grigore
3611, 5021, 1599, 3612, 3617, 5021, 5541, 5542,       d) Bistri˛a, Pia˛a Central„ nr. 7, jude˛ul Bistri˛a-  Alexandrescu nr. 40-42, ap. 10, identificat„ prin C.I.
7483, 9233 care au devenit: 4521 - construc˛ii de     N„s„ud;                          seria KX nr. 298357, eliberat„ de Poli˛ia Cluj-Napoca
cl„diri ∫i lucr„ri de geniu; 3611 - produc˛ie de       e) Zal„u, Str. Torentului, bl. T6-T8, ap. 17, jude˛ul  la data de 22.09.2003, cod numeric personal
scaune; 5020 - Óntre˛inerea ∫i repararea         S„laj;                           2721217120672, asociat unic al Societ„˛ii
autovehiculelor; 1598 - produc˛ie de ape minerale ∫i     f) Huedin, Str. Republicii nr. 8, bl. A, ap. 108,    Comerciale RC GLASS - S.R.L., cu sediul Ón Cluj-
b„uturi r„coritoare nealcoolice; 3612 - produc˛ia     jude˛ul Cluj.                       Napoca, str. Grigore Alexandrescu nr. 40-42, ap. 10,
mobilierului pentru birou ∫i magazine; 5020 -        Restul clauzelor actului constitutiv r„m‚ne       av‚nd un capital social de 2.000.000 lei (200 RON),
Óntre˛inerea ∫i repararea autovehiculelor; 5540 -     nemodificat.                        Ónmatriculat„ la Oficiul Registrului Comer˛ului al
baruri; 7485 - activit„˛i de secretariat ∫i traducere;     (49/720.826)                     Jude˛ului Cluj cu nr. J 12/126/2002, pe de o parte,
9233 - b‚lciuri ∫i parcuri de distrac˛ii; 9234 - alte                *                ∫i
activit„˛i de spectacole, neclasificate Ón alt„ parte                                  2. Pop Alin-Aurel, cet„˛ean rom‚n, n„scut Ón Cluj-
(s„li de dans, discoteci).                      Societatea Comercial„
                                                           Napoca, la data de 12.03.1975, domiciliat Ón
  Restul clauzelor din statut r„m‚ne nemodificat.       PRO DECOR - S.R.L., comuna Baciu
                                                           Cluj-Napoca, Str. Observatorului nr. 19, ap. 46,
  Prezentul act a fost redactat de c„tre Mitariu             jude˛ul Cluj
                                                           identificat prin C.I. seria KX nr. 213177, eliberat„ de
Laura Teodora din cadrul Biroului de asisten˛„                                    Poli˛ia Cluj-Napoca la data de 13.08.2002, cod
juridic„ din cadrul Oficiului Registrului Comer˛ului           ACT ADIfiIONAL               numeric personal 1750312120674,
de pe l‚ng„ Tribunalul Cluj, azi, 22.07.2005, Ón 5               ™I                   3. Bucur Vasile, cet„˛ean rom‚n, n„scut Ón Cluj-
exemplare originale, din care 4 exemplare au fost           CONTRACT DE CESIUNE              Napoca, la data de 14.09.1974, domiciliat Ón
eliberate asociatului dup„ certificare.          la contractul ∫i statutul Societ„˛ii Comerciale      Cluj-Napoca, Str. Gorunului nr. 2, ap. 22, identificat
   (47/720.824)                             PRO DECOR - S.R.L.             prin C.I. seria KX nr. 217459, eliberat„ de Poli˛ia
             *                                             Cluj-Napoca la data de 9.09.2002, cod numeric
                               1. Oroveanu Dumitru, cet„˛ean rom‚n, n„scut Ón
                             Zal„u, jude˛ul S„laj, la data de 24.08.1953,        personal 1740914120649, pe de alt„ parte, au
      Societatea Comercial„                                           convenit asupra perfect„rii urm„torului contract de
     NUMERICA - S.A., Cluj-Napoca           domiciliat Ón Cluj-Napoca, Str. Prim„verii nr. 4, ap.
                             233, jude˛ul Cluj, identificat prin B.I. seria G.X. nr.  cesiune:
                             616609, eliberat de Poli˛ia Cluj-Napoca la data de      1. Subsemnata Fodolica Ana-Delia am hot„r‚t s„
         ACT ADIfiIONAL                                           m„ retrag din societate ∫i s„ cesionez p„r˛ile mele
                             9.09.1997, cod numeric personal 1530824120721,
  la actele constitutive ale Societ„˛ii Comerciale     2. BÓrsan Daniela Alexandra, cet„˛ean rom‚n,      sociale astfel: 10 p„r˛i sociale a 10 RON fiecare, Ón
NUMERICA - S.A., societate Ónregistrat„ la Oficiul    n„scut„ Ón Cluj-Napoca, jude˛ul Cluj, la data de      valoare total„ de 100 RON, Ón favoarea domnului
Registrului Comer˛ului al Jude˛ului Cluj cu nr.      21.02.1962, domiciliat„ Ón Cluj-Napoca, Pia˛a Unirii    Pop Alin-Aurel ∫i 10 p„r˛i sociale a 10 RON fiecare,
J 12/1514/2004, cod unic de Ónregistrare R16366831,    nr. 14, ap. 25, identificat„ prin C.I. seria KX nr.    Ón valoare total„ de 100 RON, Ón favoarea domnului
cu sediul Ón Cluj-Napoca, Str. Cometei nr. 17,      229865, eliberat„ de Poli˛ia Cluj-Napoca la data de    Bucur Vasile, renun˛‚nd totodat„ ∫i la calitatea de
jude˛ul Cluj, av‚nd ca obiect de activitate principal   12.11.2002, cod numeric personal 2620221120641,      administrator al societ„˛ii.
cod CAEN 7221 - editare de programe.           asocia˛i ai Societ„˛ii Comerciale PRO DECOR -         Ca urmare a acestei cesiuni domnii Pop Alin-
  Societatea Comercial„ NUMERICA - S.A.,         S.R.L., cu sediul Ón comuna Baciu, Str. Triajului nr.   Aurel ∫i Bucur Vasile dob‚ndesc calitatea de
reprezentat„ legal prin Taciulescu Adrian Michael,    21, jude˛ul Cluj, av‚nd un capital social de 200      asocia˛i, societatea av‚nd doi asocia˛i.
cet„˛ean german, n„scut la data de 14 martie 1968     RON, Ónmatriculat„ la Oficiul Registrului           Noii asocia˛i declar„ c„ au luat cuno∫tin˛„ de
Ón Cluj-Napoca, cu domiciliul Ón Spania,         Comer˛ului al Jude˛ului Cluj cu nr. J 12/4742/2004,    situa˛ia financiar„ a societ„˛ii ∫i de clauzele
Casabermeja 29160 Camino Real, Malaga, posesor al     cod unic de Ónregistrare R 17088830, pe de o parte,    statutului de societate, la care ader„ cu urm„toarele
pa∫aportului nr. D 5205451505, eliberat de        ∫i                             modific„ri: schimbarea sediului societ„˛ii, radierea
autorit„˛ile germane la data de 2.04.2001, conform      3. Rooms Frankie Elvire Rene, cet„˛ean belgian,     punctului de lucru din localitatea Flore∫ti, str.
Ómputernicirii acordate de adunarea general„       n„scut Ón Lokeren, Belgia, la data de 18.05.1959,     Tudor Vladimirescu nr. 67, jude˛ul Cluj,
ordinar„ a ac˛ionarilor din data de 28.06.2005,      domiciliat Ón Belgia, 9240 Zele, Veldekenstraat nr.    participarea la capitalul social, p„r˛ile sociale, la
adopt„ prezentul act adi˛ional la actele constitutive   183, identificat prin carte de identitate eliberat„ de   profit ∫i pierdere precum ∫i la administrarea
ale societ„˛ii Ón ceea ce prive∫te cenzorii, astfel:   autorit„˛ile belgiene la data de 9.12.1996, au       societ„˛ii.
  Art. 1. 1.1. Revocarea tuturor cenzorilor, at‚t    convenit asupra perfect„rii urm„torului contract de      Urmare celor de mai sus, statutul societ„˛ii
principali c‚t ∫i suplean˛i, din func˛iile avute, Ón   cesiune:                          comport„ urm„toarele modific„ri ∫i complet„ri:
conformitate cu art. 166 alin. 2 din Legea nr.        Subsemna˛ii Oroveanu Dumitru ∫i BÓrsan           Asocia˛ii societ„˛ii sunt:
31/1990, privind societ„˛ile comerciale, republicat„   Daniela Alexandra am hot„r‚t s„ ne retragem din        1. Pop Alin-Aurel, cet„˛ean rom‚n, n„scut Ón Cluj-
∫i modificat„.                      societate, ced‚nd c‚te 10 p„r˛i sociale, a 100 RON     Napoca, la data de 12.03.1975, domiciliat Ón
  1.2. Desc„rcarea de responsabilitate pentru      fiecare, Ón total 20 p„r˛i sociale, Ón valoare de 200   Cluj-Napoca, Str. Observatorului nr. 19, ap. 46,
activitatea desf„∫urat„ se va face la o dat„       RON, Ón favoarea domnului Rooms Frankie Elvire       identificat prin C.I. seria KX nr. 213177, eliberat„ de
ulterioar„, dup„ efectuarea unui audit al societ„˛ii.   Rene, pierz‚nd astfel ∫i calitatea de administratori    Poli˛ia Cluj-Napoca la data de 13.08.2002, cod
  Art. 2. Se nume∫te Ón func˛ia de auditor financiar   ai acesteia. Pentru p„r˛ile sociale cedate am fost     numeric personal 1750312120674,
al societ„˛ii Societatea Comercial„ RENTAKRIS       desp„gubi˛i la valoare, astfel Ónc‚t nu mai avem nici     2. Bucur Vasile, cet„˛ean rom‚n, n„scut Ón Cluj-
IMPEX - S.R.L., cu sediul Ón Cluj-Napoca, Str.      o preten˛ie fa˛„ de societate ∫i cesionar.         Napoca, la data de 14.09.1974, domiciliat Ón
Arie∫ului nr. 11, jude˛ul Cluj, Ónmatriculat„ la       Ca urmare a cesiunii, domnul Oroveanu          Cluj-Napoca, Str. Gorunului nr. 2, ap. 22, identificat
Oficiul Registrului Comer˛ului al Jude˛ului Cluj cu    Dumitru ∫i doamna BÓrsan Daniela Alexandra pierd      prin C.I. seria KX nr. 217459, eliberat„ de Poli˛ia
nr. J 12/4695/2004, av‚nd codul unic de Ónregistrare   calitatea de asocia˛i ai societ„˛ii, societatea      Cluj-Napoca la data de 9.09.2002, cod numeric
R 6845683, reprezentat„ legal prin administrator     func˛ion‚nd cu un singur asociat.             personal 1740914120649.
Takacs ™tefan, cet„˛ean rom‚n, n„scut la data de       Fa˛„ de cele de mai sus contractul de societate a     Sediul societ„˛ii este Ón Cluj-Napoca, str.
17.08.1958 Ón Cluj-Napoca, jude˛ul Cluj, domiciliat    r„mas f„r„ obiect iar statutul societ„˛ii comport„     Septimiu Albini nr. 135-137, ap. 1.
Ón Cluj-Napoca, Str. Arie∫ului nr. 11, jude˛ul Cluj,   urm„toarele modific„ri ∫i complet„ri: participarea      Capitalul social subscris ∫i v„rsat este de 200
identificat cu C.I. seria KX nr. 106361, eliberat„ de   la capitalul social, p„r˛i sociale ∫i participarea la   RON, Ómp„r˛it Ón 20 p„r˛i sociale egale, a 10 RON
Poli˛ia Cluj-Napoca la data de 2.11.2000, av‚nd      profit ∫i pierdere, astfel:                fiecare parte social„.
  12              MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI,               PARTEA a IV-a,   Nr. 3066/21.IX.2005
  Aportul asocia˛ilor la constituirea capitalului          Societatea Comercial„                  Societatea Comercial„
social ∫i la p„r˛ile sociale este urm„torul:           SILEX IMPEX - S.R.L., Cluj-Napoca           TERRA PROGRESSIO - S.R.L., Cluj-Napoca
  Pop Alin-Aurel, 10 p„r˛i sociale
  Bucur Vasile, 10 p„r˛i sociale                      ACT ADIfiIONAL                       ACT ADIfiIONAL
  Atribu˛iile privind administrarea societ„˛ii vor fi
                                  la statutul Societ„˛ii Comerciale              la statutul Societ„˛ii Comerciale
exercitate de c„tre domnii Pop Alin-Aurel ∫i Bucur
                                     SILEX IMPEX - S.R.L.                  TERRA PROGRESSIO - S.R.L.,
Vasile. Limita puterii administratorilor este cea
                                                                  Óncheiat azi, 18.07.2005
stabilit„ de c„tre adunarea general„ a asocia˛ilor.      Subsemnatul Maier Iulian, cet„˛ean rom‚n,
  Participarea asocia˛ilor la beneficii ∫i pierderi                                   Asociatul unic TERRA ROM INC, cu sediul Ón
                              n„scut Ón comuna D„b‚ca, jude˛ul Cluj, la data de
este direct propor˛ional„ cu aportul asocia˛ilor la                                  S.U.A., Wisconsin, 2505 Wynfield Lane, Brookfield
                              23.09.1950, domiciliat Ón Cluj-Napoca, Bd. 22
                                                           Wisconsin 53045, prin asociatul unic-patron Siewert
constituirea capitalului social:              Decembrie, nr. 133, ap. 52, jude˛ul Cluj, identificat   Michael John, domiciliat Ón S.U.A., Brookfield, 2505
  Pop Alin-Aurel, 50 %                  prin B.I. seria B.Z. nr. 207422, eliberat„ de Mili˛ia   Wynfield Lane, WI 53045, al Societ„˛ii Comerciale
  Bucur Vasile, 50 %                   Cluj-Napoca la data de 17.07.1984, prelungit la data    TERRA PROGRESSIO - S.R.L., cu sediul Ón Cluj-
  Restul clauzelor din statut r„m‚ne nemodificat.     de 5.07.1994, cod numeric personal 1500923120689,     Napoca, Colonia Breaza nr. 22A, jude˛ul Cluj,
  II. Asocia˛ii au hot„r‚t, de asemenea, adoptarea    asociat unic al Societ„˛ii Comerciale SILEX IMPEX -    Ónmatriculat„ la Oficiul Registrului Comer˛ului al
contractului de societate anexat.                                           Jude˛ului Cluj cu nr. J 12/4637/2004, cod unic de
                              S.R.L., cu sediul Ón Cluj-Napoca, Bd. 21 Decembrie
  (51/720.828)                                                   Ónregistrare 17069111, a hot„r‚t urm„toarele:
                              1989 nr. 133, bl. M2, ap. 52, jude˛ul Cluj, firm„ Ón
              *                                               Art. 1. Societatea Comercial„ TERRA
                              func˛iune, av‚nd un capital social de 200 lei (RON),
                              Ónmatriculat„ la Oficiul Registrului Comer˛ului al     PROGRESSIO - S.R.L. a hot„r‚t schimbarea
      Societatea Comercial„                                           administratorului Ille David cu S‚n„ Samuel-Filip,
     SA DENT - S.R.L., Cluj-Napoca           Jude˛ului Cluj cu nr. J 12/1982/1993, Ón
                              conformitate cu art. 204 din Legea nr. 31/1990       domiciliat Ón Cluj-Napoca, str. Mehedin˛i nr. 88, ap.
                                                           3, jude˛ul Cluj, posesor al C.I. seria KX nr. 176471,
         ACT ADIfiIONAL              republicat„, am hot„r‚t schimbarea sediului scoial
                                                           eliberat„ de Poli˛ia Cluj-Napoca la data de
                              ∫i recodificarea obiectului de activitate
                                                           18.01.2002, cod numeric personal 1770405120749,
    la statutul Societ„˛ii Comerciale           Articolul din statut referitor la sediul social se   care va angaja societatea, prin semn„tura acestuia,
        SA DENT - S.R.L.              modific„ astfel: îSediul societ„˛ii este situat Ón Cluj-  cu puteri nelimitate.
  Neam˛u Sabina Carmen, cet„˛ean rom‚n,          Napoca, Str. Dun„rii nr. 146, jude˛ul Cluj."         Ca urmare a celor de mai sus, statutul societ„˛ii
n„scut„ Ón Turda, jude˛ul Cluj, la data de 2.12.1979,     Se recodific„ urm„toarele coduri CAEN: 0115,      va comporta urm„toarea completare:
domiciliat„ Ón Cluj-Napoca, str. Teleorman nr. 15-     0141, 1570, 1598, 3616, 3617, 4521, 5161, 5163,        Articol referitor la conducerea, reprezentarea ∫i
17, ap. 18, jude˛ul Cluj, identificat„ prin C.I. seria   5166, 5511, 5512, 5541, 7483 care au devenit: 0112     administrarea societ„˛ii se va modifica astfel:
KX nr. 421704, eliberat„ de Poli˛ia Cluj-Napoca la     - cultivarea legumelor, a specialit„˛ilor horticole ∫i   Societatea va fi reprezentat„ ∫i administrat„ de
data de 13.04.2005, cod numeric personal          a produselor de ser„; 0141 - activit„˛i de servicii    c„tre S‚n„ Samuel-Filip, domiciliat Ón Cluj-Napoca,
2791202120670, Ón calitate de asociat unic al       anexe agriculturii; gr„din„rit peisagistic         str. Mehedin˛i nr. 88, ap. 3, jude˛ul Cluj, posesor al
Societ„˛ii Comerciale SA DENT - S.R.L., cu sediul Ón    (arhitectur„ peisager„); 1571 - fabricarea produselor   C.I. seria KX nr. 176471, eliberat„ de Poli˛ia Cluj-
Cluj-Napoca, Str. Gorunului nr. 26, ap. 2, av‚nd un                                  Napoca la data de 18.01.2002, cod numeric personal
                              pentru hrana animalelor de ferm„; 1572 -
capital social de 200 lei (RON), Ónmatriculat„ la                                   1770405120749, care angajeaz„ societatea prin
                              fabricarea produselor pentru hrana animalelor de
Oficiul Registrului Comer˛ului al Jude˛ului Cluj cu                                  semn„tura acestuia cu puteri nelimitate.
                              companie; 1598 - produc˛ie de ape minerale ∫i         Celelalte clauze din statut r„m‚n nemodificate.
nr. J 12/1024/2005, Ón conformitate cu art. 199 din
                              b„uturi r„coritoare nealcoolice; 3611 - produc˛ie de     Redactat Ón 5 exemplare originale, din care 4 au
Legea nr. 31/1990 republicat„, a hot„r‚t: revocarea
din func˛ia de administrator neasociat a dlui       scaune; 3612 - produc˛ia mobilierului pentru birou     fost eliberate p„r˛ilor.
Vinteler Nicolae Sabin ∫i numirea unui nou         ∫i magazine; 4521 - construc˛ii de cl„diri ∫i lucr„ri     Subsemnatul S‚n„ Samuel-Filip, domiciliat Ón
administrator neasociat Ómpreun„ cu asociatul       de geniu; 5181 - comer˛ cu ridicata cu ma∫ini-       Cluj-Napoca, str. Mehedin˛i nr. 88, ap. 3, jude˛ul
unic.                           unelte; 5183 - comer˛ cu ridicata cu ma∫ini pentru     Cluj, posesor al C.I. seria KX nr. 176471, eliberat„
  Articolul din statut referitor la administrarea     industria textil„ ∫i cu ma∫ini de cusut ∫i de tricotat;  de Poli˛ia Cluj-Napoca la data de 18.01.2002, cod
societ„˛ii se modific„ ∫i va avea urm„torul con˛inut:   5188 - comer˛ cu ridicata cu ma∫ini, accesorii ∫i     numeric personal 1770405120749,
  Dreptul de a administra ∫i de a reprezenta       unelte agricole, inclusiv cu tractoare; 5510 -        declar c„ Óndeplinesc condi˛iile legale prev„zute
societatea apar˛ine asociatului unic Neam˛u Sabina     hoteluri; 5540 - baruri; 7485 - activit„˛i de       de legisla˛ia Ón vigoare, pentru de˛inerea ∫i
                              secretariat ∫i traducere.                 exercitarea calit„˛ii de administrator al Societ„˛ii
Carmen, Ómpreun„ cu administratorul neasociat Ón
                                                           Comerciale TERRA PROGRESSIO - S.R.L., cu sediul
persoana dnei Nicolae Laura, cet„˛ean rom‚n,         Restul clauzelor din statut r„m‚ne nemodificat.
                                                           Ón Cluj-Napoca, Colonia Breaza nr. 22A, jude˛ul
n„scut„ Ón Zal„u, jude˛ul S„laj la data de          Prezentul act a fost redactat de c„tre Mitariu
                                                           Cluj.
23.02.1977, domiciliat„ Ón Cluj-Napoca, calea       Laura Teodora, consilier juridic Ón cadrul Biroului       (56/720.833)
Flore∫ti nr. 62, ap. 68, identificat„ prin C.I. seria KX  de asisten˛„ juridic„ din cadrul Oficiului                      *
nr. 426637, eliberat„ de Poli˛ia Cluj-Napoca la data    Registrului Comer˛ului de pe l‚ng„ Tribunalul Cluj,
de   18.05.2005,   cod   numeric    personal   azi 22.07.2005, Ón 5 exemplare originale, din care 4        Societatea Comercial„
2770223312971.                       exemplare au fost eliberate asociatului dup„        UNITRANS LOGISTICS - S.R.L., satul Vlaha
  Œn conformitate cu prevederile art. 197 din Legea    certificare.                          comuna S„v„disla, jude˛ul Cluj
nr. 31/1990, republicat„, societatea poate angaja       (54/720.831)
unul sau mai mul˛i administratori neasocia˛i.
                                           *                       ACT ADIfiIONAL NR. 3
  Drepturile, obliga˛iile ∫i r„spunderile
administratorului sunt cele prev„zute Ón                                         la actul constitutiv al Societ„˛ii Comerciale
                                   Societatea Comercial„
dispozi˛iile art. 75-76, 77 alin. (1) ∫i 79 ∫i art. 195-                                   UNITRANS LOGISTICS - S.R.L., atestat
                                 SIMCA NORD - S.R.L., Cluj-Napoca           cu nr. 20/6.05.2003 de av. Farkas Zoltán & Co,
197 ∫i 198 din Legea nr. 31/1990, republicat„.
  Restul clauzelor din statut r„m‚ne nemodificat.                                   ∫i modificat prin actul adi˛ional nr. 58/2003,
                                       ACT ADIfiIONAL              nr. 26/2004, atestat de av. Farkas Zoltán & Co,
  (52/720.829)
              *                                              Ónregistrat„ la Oficiul Registrului Comer˛ului
                              la statutul ∫i contractul Societ„˛ii Comerciale
                                                            al Jude˛ului Cluj cu nr. J 12/1448/2003, av‚nd
                                     SIMCA NORD - S.R.L.
     Societatea Comercial„                                            codul unic de Ónregistrare 15481301, cu sediul
                               Nasca Camelia, cet„˛ean rom‚n, n„scut„ Ón          Ón satul Vlaha nr. 22, comuna S„v„disla,
 SAI TARGET ASSET MANAGEMENT - S.A.
        Cluj-Napoca                 comuna Maieru, jude˛ul Bistri˛a-N„s„ud, la data de               jude˛ul Cluj
                              29.03.1972, domiciliat„ Ón Cluj-Napoca, str.          Œntre:
         ACT ADIfiIONAL              Mehedin˛i nr. 43-45, ap. 76, jude˛ul Cluj,           1. Székely Susana, cet„˛ean rom‚n, n„scut„ la
                              identificat„ prin C.I. seria KX nr. 157417, eliberat„   data de 22.12.1954 Ón Zal„u, jude˛ul S„laj,
 la contractul ∫i statutul Societ„˛ii Comerciale      de Poli˛ia Cluj-Napoca la data de 12.09.2001, cod     domiciliat„ Ón Cluj-Napoca, str. Onisifor Ghibu nr.
  SAI TARGET ASSET MANAGEMENT - S.A.           numeric personal 2720329064336,              13, jude˛ul Cluj, av‚nd codul numeric personal
  Ac˛ionarii Societ„˛ii Comerciale SAI TARGET        Tomi SÓnziana Simona, cet„˛ean rom‚n, n„scut„      2541222120686, Ón calitate de asociat;
ASSET MANAGEMENT - S.A., cu sediul Ón Cluj-        Ón Cluj-Napoca, jude˛ul Cluj, la data de 6.02.1976,      2. Székely Tiberiu, cet„˛ean rom‚n, n„scut la
Napoca, Str. Republicii nr. 107, jude˛ul Cluj, av‚nd    domiciliat„ Ón Cluj-Napoca, str. Rovine nr. 12, ap. 8,   data de 4.02.1951 Ón Cluj-Napoca, jude˛ul Cluj,
un capital social de 7.926.870.000 lei, Ónmatriculat„                                 domiciliat Ón Cluj-Napoca, str. Onisifor Ghibu nr.
                              jude˛ul Cluj, identificat„ prin C.I. seria KX nr.
la Oficiul Registrului Comer˛ului al Jude˛ului Cluj                                  13, jude˛ul Cluj, av‚nd codul numeric personal
                              433988, eliberat„ de Poli˛ia Cluj-Napoca la data de
cu nr. J 12/3046/1994, reprezenta˛i prin                                       1510204120683, Ón calitate de asociat, ∫i
                              29.06.2005, cod numeric personal 2760206120705,        3. Nagy Károly, cet„˛ean rom‚n, n„scut la data de
Ómputernicit fiaica Ovidiu-Mihai, cet„˛ean rom‚n,      Ón calitate de asocia˛i ai Societ„˛ii Comerciale
n„scut Ón Cluj-Napoca, jude˛ul Cluj, la data de                                    21.06.1971 Ón T‚rgu Mure∫, jude˛ul Mure∫,
                              SIMCA NORD - S.R.L., cu sediul Ón Cluj-Napoca, Bd.     domiciliat Ón Cluj-Napoca, Str. Pastorului nr. 6-8,
24.04.1978, cu domiciliul Ón Cluj-Napoca, str.       21 Decembrie 1989 nr. 152, ap. 95, av‚nd un capital    jude˛ul Cluj, av‚nd codul numeric personal
Alexandru Vlahu˛„, bloc Lama F, ap. 119, jude˛ul
                              social de 200 lei (RON), Ónmatriculat„ la Oficiul     1710621264406, Ón calitate de asociat;
Cluj, identificat prin C.I. seria KX nr. 347305,
                              Registrului Comer˛ului al Jude˛ului Cluj cu nr. J       4. Societatea Comercial„ PROMOD IMPORT-
eliberat„ de Poli˛ia Cluj-Napoca la data de
                              12/1971/2003, Ón conformitate cu art. 204 din Legea    EXPORT - S.R.L., persoan„ juridic„ rom‚n„, cu
13.04.2004, cod numeric personal 1780424012536,                                    sediul Ón satul Vlaha nr. 22, comuna S„v„disla,
                              nr. 31/1990 republicat„, au hot„r‚t deschiderea
conform hot„r‚rii adun„rii generale extraordinare                                   jude˛ul Cluj, Ónregistrat„ la Oficiul Registrului
a ac˛ionarilor din data de 12.05.2005 ∫i Ón temeiul    unui punct de lucru.
                               Articolul din statut ∫i contract referitor la sediile  Comer˛ului al Jude˛ului Cluj cu nr. J 12/4202/1994,
art. 204 din Legea nr. 31/1990 republicat„, au                                    av‚nd codul unic de Ónregistrare 6845993, prin
hot„r‚t schimbarea sediului social al societ„˛ii.     secundare se completeaz„ cu urm„torul text:
                                                           reprezentantul Székely Tiberiu, cet„˛ean rom‚n,
  Fa˛„ de cele de mai sus, art. 3 din statut ∫i art. 2    Societatea deschide un punct de lucru Ón Cluj-
                                                           n„scut la data de 4.02.1951 Ón Cluj-Napoca, jude˛ul
din contractul de societate referitoare la sediul     Napoca, str. Parcul Feroviarilor nr. 12 (Ón cadrul
                                                           Cluj, domiciliat Ón Cluj-Napoca, str. Onisifor Ghibu
social se modific„ ∫i vor avea urm„torul con˛inut:     Sec˛iei Preparate Carne), jude˛ul Cluj.          nr. 13, jude˛ul Cluj, av‚nd codul numeric personal
  îSediul social este situat Ón Cluj-Napoca, str.      Restul clauzelor din statut ∫i contract r„m‚ne     1510204120683,
Gavril Muzicescu nr. 5, jude˛ul Cluj."           nemodificat.                          a intervenit prezentul act adi˛ional la actele
  (53/720.830)                        (55/720.832)                      constitutive ale societ„˛ii, modific‚ndu-se
              *                             *                prevederile actelor constitutive cu privire la
                MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA                 a IV-a,  Nr. 3066/21.IX.2005                  13
capitalul social prin majorare, participarea        Peter Johann pierd definitiv ∫i irevocabil calitatea    a Jude˛ului Cluj, cu sediul Ón Cluj-Napoca, str. Horea
asocia˛ilor la constituirea capitalului social,      de asociat ∫i nu mai am nici un fel de preten˛ie de     nr. 3, jude˛ul Cluj, ∫i s-a semnat de p„r˛i Ón 5 (cinci)
participarea asocia˛ilor la beneficii ∫i pierderi, Ón   la societate.                        exemplare originale, dup„ citire, fiind Ónregistrat cu
condi˛iile care urmeaz„:                   2. Subsemnatul Grigoriu Sorin cesionez integral,     nr. 926 din data de 21.07.2005.
  majorarea capitalului social: capitalul social     la valoarea lor nominal„, cele 92 p„r˛i sociale,        Asociatul cunoa∫te limba rom‚n„.
ini˛ial al societ„˛ii, de 139.100 lei (unasut„treizeci   reprezent‚nd 920 RON, adic„ 25 % din capitalul         (60/720.837)
∫inou„miiunasut„ lei) se majoreaz„ prin aportul      social, c„tre asociatul C„prar Cristian, cu datele de                 *
asocia˛ilor persoane fizice, cu datele de mai sus, cu   identificare mai sus men˛ionate, iar Ón urma
150.000 lei (unasut„cincizecidemii lei).          cesiunii subsemnatul Grigoriu Sorin pierd definitiv          Societatea Comercial„
  Aportul asocia˛ilor persoane fizice la majorarea    ∫i irevocabil calitatea de asociat ∫i nu mai am nici      CRISTALIN IMPEX - S.R.L., Cluj-Napoca
capitalului social reprezint„ sume depuse cu titlu     o preten˛ie de la societate.
de creditare firm„ Ón anul 2005, ∫i are urm„toarea      3. Subsemnatul Sandor Andrei Raul Alin                   ACT ADIfiIONAL
configura˛ie:                       cesionez integral, la valoarea lor nominal„, cele 92
  aportul asociatului Székely Susana este de 67.500    p„r˛i sociale, reprezent‚nd 920 RON, adic„ 25 % din          la statutul Societ„˛ii Comerciale
lei (∫aizeci∫i∫aptedemiicincisute lei), care reprezint„  capitalul social, c„tre asociatul C„prar Cristian, cu          CRISTALIN IMPEX - S.R.L.
1.350 p„r˛i sociale, Ón valoare de 50 lei fiecare,     datele de identificare mai sus men˛ionate, iar Ón       Irimies Carmen Dorina, domiciliat„ Ón Cluj-
aportul asociatului Székely Tiberiu este de 60.000     urma cesiunii subsemnatul Sandor Andrei Raul        Napoca, str. Alverna nr. 53, jude˛ul Cluj, cet„˛ean
lei (∫aizecidemii lei), care reprezint„ 1.200 p„r˛i    Alin pierd definitiv ∫i irevocabil calitatea de asociat   rom‚n, unic asociat al Societ„˛ii Comerciale
sociale, Ón valoare de 50 lei fiecare ∫i aportul      ∫i nu mai am nici o preten˛ie de la societate.       CRISTALIN IMPEX - S.R.L., cu sediul social Ón Cluj-
asociatului Nagy Károly este de 22.500 lei          Subsemnatul C„prar Cristian, cu datele de        Napoca, str. Alverna nr. 57, ap. 53, av‚nd un capital
(dou„zeci∫idou„miicincisute lei), care reprezint„     identificare mai sus men˛ionate, declar c„ am        social de 2.000.000 lei, Ónmatriculat„ la Oficiul
450 p„r˛i sociale, Ón valoare de 100 lei fiecare.     desp„gubit integral pe ceden˛i ∫i, ca urmare a       Registrului Comer˛ului al Jude˛ului Cluj cu nr. J
  Capitalul social astfel ob˛inut, de 289.100 lei     cesiunii, devin unic asociat ∫i administrator.       12/3385/1993, a convenit urm„toarele modific„ri la
(dou„suteoptzeci∫inou„unasut„ lei), este Ómp„r˛it Ón     Œn urma cesiunii, structura Óntregului capital      statutul societ„˛ii:
5.787 p„r˛i sociale, a 50 (cincizedemii) lei fiecare.   social ∫i participarea la beneficiile ∫i pierderile      I. Art. 6 din statut, privind obiectul de activitate,
  De˛inerea p„r˛ilor sociale ∫i participarea       societ„˛ii revine unicului asociat ∫i administrator,    se completeaz„ cu cod CAEN 7485 - activit„˛i de
asocia˛ilor la beneficii ∫i pierderi: Ón urma       Ón persoana dlui C„prar Cristian ∫i este de 3.680      secretariat ∫i traducere: traducere scris„ ∫i oral„,
major„rii, capitalului social, se modific„,        RON capital social v„rsat Ón numerar, reprezent‚nd     corectare, activit„˛i de coresponden˛„, scrierea
prevederile cu privire la de˛inerea p„r˛ilor sociale ∫i  368 p„r˛i sociale, echivalentul a 100 % capitalul      adreselor pe plicuri, introducerea materialului,
participarea la beneficii ∫i pierderi Ón felul urm„tor:  social.                           lipirea ∫i expedierea prin po∫t„, inclusiv pentru
                               Celelalte clauze din actele constitutive, a∫a cum    materiale de reclam„.
                    Num„r
Nr.                            ele au fost modificate p‚n„ Ón prezent ∫i care nu       II. Celelalte clauze din statut r„m‚n
      Asociat     Ón RON    p„r˛i   %
crt.                            contravin acestor modific„ri, r„m‚n neschimbate. O     nemodificate.
                    sociale
                              dat„ cu prezentul se revoc„ ∫i contractul de          Prezentul act adi˛ional a fost redactat ∫i atestat
1.  Székely Susana    67.950   1.359   23,50   societate, iar statutul societ„˛ii se modific„ Ón      Ón conformitate cu dispozi˛iile art. 3 alin. 1 lit. c)
2.  Székely Tiberiu    60.400   1.208   20,89   conformitate cu prevederile prezentului act         din Legea nr. 51/1995 de avocat Pop Mariana, Ón
3.  Nagy Károly      22.650    453   7,84   adi˛ional.                         baza Ómputernicirii avoca˛iale anexate ∫i s-a
4.  S.C. PROMOD                       Redactat ast„zi, data certific„rii de av. Ha˛eg     Óncheiat azi, data certific„rii, Ón 5 (cinci) exemplare,
   IMPORT-EXPORT                     Radu, Ón cinci exemplare, din care patru s-au        din care 4 (patru) s-au eliberat p„r˛ii.
   - S.R.L.      138.100   2.762   47,77   eliberat p„r˛ilor.                        (61/720.838)
                                (58/720.835)                                   *
    Total       289.100   5.782    100
                                           *
  Celelalte puncte din actele constitutive r„m‚n                                         Societatea Comercial„
neschimbate.                              Societatea Comercial„                  DANBERT - S.R.L., Cluj-Napoca
  Redactat de av. Györffy Emöke Ón 4 exemplare, 3         ART ESTET - S.R.L., Cluj-Napoca
exemplare pentru p„r˛i, iar 1 exemplar se va                                               ACT ADIfiIONAL
Ónregistra ∫i arhiva la avocatul redactor.                  ACT ADIfiIONAL
  (57/720.834)                                                     la statutul ∫i contractul Societ„˛ii Comerciale
              *                 la actul constitutiv al Societ„˛ii Comerciale               DANBERT - S.R.L.
                              ART ESTET - S.R.L., cu sediul Ón Cluj-Napoca,         1. Pop Vasile, cet„˛ean rom‚n, n„scut Ón comuna
        Societatea Comercial„             Str. D‚mbovi˛ei nr. 49, ap. 25, Ónmatriculat„       Hida, jude˛ul S„laj, la data de 8.12.1960, domiciliat
    ACTIVA COMPREST - S.R.L., Cluj-Napoca             la Oficiul Registrului Comer˛ului         Ón Cluj-Napoca, Bd. 21 Decembrie, nr. 129, bl. L7,
                                 al Jude˛ului Cluj cu nr. J 12/3509/2003       ap. 127, jude˛ul Cluj, identificat cu C.I. seria KX nr.
      ACT ADIfiIONAL                   Subsemna˛ii asocia˛i One Radu Sorin ∫i Ivan       166536, eliberat„ de Poli˛ia Cluj-Napoca la data de
         ™I                    Ovidiu Gheorghe, Ón nume propriu ∫i Ón calitate de     12.11.2001, cod numeric personal 1601208120675,
 CONTRACT DE CESIUNE DE P√RfiI SOCIALE           reprezentan˛i ai asociatului Maier-Ro∫ca Cornelia,     ∫i
                              Ón baza hot„r‚rii adun„rii generale a asocia˛ilor din      2. Moldovan L„cr„mioara-Meda, cet„˛ean rom‚n,
 la actele constitutive ale Societ„˛ii Comerciale     data de 4 iulie 2005, am hot„r‚t urm„toarele        n„scut„ Ón Zal„u, jude˛ul S„laj, la data de
 ACTIVA COMPREST - S.R.L., cu sediul Ón Cluj-       modific„ri:                         27.07.1970, domiciliat„ Ón Cluj-Napoca, bd. Nicolae
   Napoca, aleea Herculane nr. 11, ap. 42,         - Ónfiin˛area unui punct de lucru Ón Cluj-Napoca,    Titulescu nr. 147, ap. 4, jude˛ul Cluj, identificat„ cu
 jude˛ul Cluj, societate Ónregistrat„ la Oficiul     Str. Republicii nr. 82, jude˛ul Cluj, pentru        C.I. seria KX nr. 421988, eliberat„ de Poli˛ia Cluj-
Registrului Comer˛ului de pe l‚ng„ Tribunalul       activitatea de asisten˛„ spitaliceasc„ ∫i sanatorial„,   Napoca la data de 14.04.2005, cod numeric personal
 Cluj cu nr. J 12/1773/2003, av‚nd codul unic       cod 8511.                          2700727312965,
  de Ónregistrare 6217441, ∫i atribut fiscal R,        Celelalte clauze din statut r„m‚n nemodificate.       asocia˛i ai Societ„˛ii Comerciale DANBERT -
  obiectul de activitate principal al societ„˛ii       Tehnoredactat de av. Daniela F„rca∫ Ón 5        S.R.L., cu sediul Ón Cluj-Napoca, Str. Bistri˛ei nr. 44,
fiind cel codificat CAEN cu 6024 - transporturi      exemplare, din care 4 s-au eliberat p„r˛ii azi, data    jude˛ul Cluj, firm„ Ón func˛iune, av‚nd un capital
   rutiere de m„rfuri, cu un capital social       atest„rii.                         social de 200 lei (RON), Ónmatriculat„ la Oficiul
    subscris ∫i v„rsat de 36.800.000 lei           (59/720.836)                     Registrului Comer˛ului al Jude˛ului Cluj cu nr. J
  Subsemna˛ii asocia˛i:                               *                12/223/2001, Ón conformitate cu art. 204 din Legea
  Atzl Peter Johann, cet„˛ean austriac, n„scut Ón                                  nr. 31/1990, republicat„, au hot„r‚t completarea ∫i
Austria, Salzburg, la data de 15.03.1964, domiciliat          Societatea Comercial„              recodificarea obiectului de activitate.
Ón Austria, 5204 Strasswalchen, str. Eingarten nr.         CITY MOON - S.R.L., Cluj-Napoca             Articolul din statut, referitor la obiectul
32;                                                          secundar, se completeaz„ cu urm„toarele coduri
  Grigoriu Sorin, cet„˛ean rom‚n, n„scut la data de            ACT ADIfiIONAL               CAEN: 8042 - alte forme de Ónv„˛„m‚nt (Ónv„˛„m‚nt
25.08.1967 Ón Ia∫i, jude˛ul Ia∫i, cu domiciliul Ón Cluj-                                pentru adul˛i, pentru cei care nu frecventeaz„ un
Napoca, aleea Herculane nr. 11, ap. 42, jude˛ul Cluj,        la statutul Societ„˛ii Comerciale         centru ∫colar sau universitar); 9231 - crea˛ie ∫i
identificat cu C.I. seria KX nr. 368248, eliberat„ de           CITY MOON - S.R.L.             interpretare artistic„ ∫i literar„.
Poli˛ia Cluj-Napoca la data de 13.07.2004, cod        Nofal Hamza, cet„˛ean sirian, n„scut Ón Siria,        Se recodific„ urm„toarele coduri CAEN: 0111,
numeric personal 1670825221170,              Souida, la data de 5.05.1953, cu re∫edin˛a Ón Cluj-     0115, 0122, 0125, 0128, 0212, 0221, 0230, 1570,
  C„prar Cristian, cet„˛ean rom‚n, n„scut la data    Napoca, str. T„∫nad nr. 25, ap. 51, identificat cu     1598, 1599, 1831, 1832, 3611, 3616, 3612, 3617,
de 14.08.1969 Ón Cluj-Napoca, jude˛ul Cluj,        permisul de ∫edere permanent„ seria ROU nr.         4521, 4525, 4526, 5041, 5042, 5161, 5162, 5163,
domiciliat Ón Cluj-Napoca aleea Padin nr. 20, ap. 97,   00035957, eliberat de autorit„˛ile din Cluj-Napoca la    5164, 5165, 5166, 5021, 5511, 5512, 5541, 5542,
identificat cu C.I. seria KX nr. 327586, eliberat„ de   data de 5.06.2005, cod numeric personal           7483, 7484, 9000, 9233, care au devenit: 0111 -
Poli˛ia Cluj-Napoca la data de 4.02.2004, cod       7530505120019, asociat unic al Societ„˛ii          cultivarea cerealelor, porumbului ∫i a altor plante,
numeric personal 1690814120666,              Comerciale CITY MOON - S.R.L., cu sediul Ón Cluj-      neclasificate Ón alt„ parte (cartofi, sfecl„ de zah„r,
  Sandor Andrei Raul Alin, cet„˛ean rom‚n, n„scut    Napoca, str. T„∫nad nr. 25, sc. 5, et. 1, ap. 51,      tutun, floarea soarelui, soia, arahide, hamei,
la data de 30.06.1978 Ón Cluj-Napoca, jude˛ul Cluj,    Ónmatriculat„ la Oficiul Registrului Comer˛ului al     bumbac, plante textile, fasole, maz„re, plante
domiciliat Ón Cluj-Napoca, aleea Herculane nr. 11,     Jude˛ului Cluj cu nr. J 12/2474/2002, cod unic de      medicinale); 0112 - cultivarea legumelor, a
ap. 42, jude˛ul Cluj, identificat cu C.I. seria KX nr.   Ónregistrare 15069182, Ón conformitate cu art. 199     specialit„˛ilor horticole ∫i a produselor de ser„; 0122
165709/2001, eliberat„ de Poli˛ia Cluj-Napoca, cod     din Legea nr. 31/1990, republicat„, a hot„r‚t        - cre∫terea ovinelor, caprinelor, cabalinelor,
numeric personal 1780630120667,              deschiderea unui punct de lucru.              m„garilor, cat‚rilor ∫i asinilor; 0124 - cre∫terea
  Óntruni˛i la sediul societ„˛ii Ón cadrul adun„rii     Ca urmare a celor de mai sus, statutul societ„˛ii    p„s„rilor; 0125 - cre∫terea altor animale (albine,
generale, reprezent‚nd 100 % capitalul social, de     comport„ urm„toarea completare:               iepuri, animale cu blan„, viermi de m„tase, animale
comun acord, am hot„r‚t urm„toarele:             - societatea deschide un punct de lucru Ón Cluj-     de companie, reptile de ap„, broa∫te, ∫erpi); 0201 -
  1. Subsemnatul Atzl Peter Johann cesionez       Napoca, str. Alexandru Vlahu˛„ nr. 60, jude˛ul Cluj.    silvicultur„ ∫i exploatare forestier„; 0150 -
integral, la valoarea nominal„, cele 92 p„r˛i sociale,    Celelalte clauze din statut r„m‚n nemodificate.     v‚n„toare, ocrotirea v‚natului, inclusiv activit„˛i de
reprezent‚nd 920 RON (echivalentul a 277 $ S.U.A.       Œn conformitate cu prevederile art. 204, alin. 1,    servicii anexe (producere de bl„nuri, de piei de
sau 260 euro, 1 $ S.U.A. = 33.328 lei, 1 euro = 35.443   din Legea nr. 31/1990, republicat„, actul adi˛ional a    reptile, ocrotirea v‚natului); 1571 - fabricarea
lei), adic„ 25 % din capitalul social, c„tre asociatul   fost redactat de parte, s-a procesat ∫i listat la cererea  produselor pentru hrana animalelor de ferm„; 1572
C„prar Cristian, cu datele de identificare mai sus     acesteia la Departamentul de Consultan˛„ pentru       - fabricarea produselor pentru hrana animalelor de
men˛ionate, iar Ón urma cesiunii, subsemnatul Atzl     Afaceri din cadrul Camerei de Comer˛ ∫i Industrie      companie; 1598 - produc˛ie de ape minerale ∫i
 14              MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI,              PARTEA a IV-a,   Nr. 3066/21.IX.2005
b„uturi r„coritoare nealcoolice; 1830 - prepararea ∫i   actului, iar actul a fost Ónregistrat cu nr. 369, din     (3) Controlul gestiunii societ„˛ii de c„tre
vopsirea bl„nurilor, fabricarea articolelor din blan„;  data de 26 iunie 2005, Ón registrul actelor redactate   ac˛ionari este Ón conformitate cu prevederile legale,
3611 - produc˛ie de scaune; 3612 - produc˛ia       ale avocatului.                      Ón care scop ac˛ionarilor li se vor prezenta, la
mobilierului pentru birouri ∫i magazine; 4521 -        (63/720.840)                      cerere, date cu privire la activitatea societ„˛ii,
construc˛ii de cl„diri ∫i lucr„ri de geniu; 4525 - alte               *                situa˛ia patrimoniului, a beneficiilor ∫i a pierderilor
lucr„ri speciale de construc˛ii (construc˛ii de                                   ∫i alte informa˛ii ∫i situa˛ii prev„zute de lege.
funda˛ii, fixare piloni, pu˛uri pentru ap„, fasonarea        Societatea Comercial„               8) Alineatele 3 ∫i 4 de la articolul 23, referitoare
o˛elului, zid„riii din c„r„mid„ ∫i piatr„, montare de      ELECTROCERAMICA - S.A., Turda            la salarii, se elimin„.
schele ∫i platforme de lucru); 5040 - comer˛ cu              jude˛ul Cluj                 III. Ca urmare a hot„r‚rii adun„rii generale
motociclete, piese ∫i accesorii aferente ∫i repara˛ii;                                ordinare a ac˛ionarilor, din data de 19.04.2005, de
5181 - comer˛ cu ridicata cu ma∫ini-unelte; 5182 -           ACT ADIfiIONAL NR. 11             contractare a auditului financiar ∫i de Óncetare a
comer˛ cu ridicata cu ma∫ini pentru industria                                    activit„˛ii cenzorilor, ∫i Ón baza hot„r‚rilor adun„rii
minier„ ∫i construc˛ii; 5183 - comer˛ cu ridicata cu        la statutul Societ„˛ii Comerciale
                                                           generale extraordinare a ac˛ionarilor, din data de
ma∫ini pentru industria textil„ ∫i ma∫ini de cusut ∫i       ELECTROCERAMICA - S.A., Turda
                                                           29.06.2005, Ónceteaz„ activitatea comisiei de cenzori
de tricotat; 5184 - comer˛ cu ridicata cu          Societatea Comercial„ ELECTROCERAMICA -         ∫i a cenzorilor suplean˛i ∫i se radiaz„ cenzorii Turt„
calculatoare, echipamente periferice ∫i software;     S.A., cu sediul Ón Turda, str. ™tefan cel Mare nr. 19,   Ana, Luca Maria ∫i Andres Lumini˛a ∫i cenzorii
5185 - comer˛ cu ridicata cu alte ma∫ini ∫i        jude˛ul Cluj, cod unic de Ónregistrare 201587, cu     suplean˛i Budae Maria, Buzan Susana ∫i Popa Ioana
echipamente de birou (ma∫ini de scris, de         num„rul de ordine J 12/25/1991 la Oficiul         Sanda.
contabilizat, mobilier de birou); 5186 - comer˛ cu    Registrului Comer˛ului de pe l‚ng„ Tribunalul Cluj,      Redactat de Tonca Ana, consilier juridic ∫i
ridicata cu alte componente ∫i echipamente        prin Ómputernicit Mur„san Valeria, pre∫edintele      dactilografiat Ón 4 exemplare, la sediul Societ„˛ii
electronice (piese ∫i componente electronice pentru    consiliului de administra˛ie, Ón baza hot„r‚rilor     Comerciale ELECTROCERAMICA - S.A., Turda.
diverse utiliz„ri); 5187 - comer˛ cu ridicata cu alte   adun„rii generale extraordinare a ac˛ionarilor din       (64/720.841)
aparaturi utilizate Ón industrie, comer˛ ∫i        data de 29.06.2005, Óncheie prezentul act adi˛ional                  *
transporturi; 5188 - comer˛ cu ridicata cu ma∫ini,    la statutul societ„˛ii, prin care:
accesorii ∫i unelte agricole, inclusiv cu tractoare;     I. Œn baza hot„r‚rii adun„rii generale               Societatea Comercial„
5020 - Óntre˛inerea ∫i repararea autovehiculelor;     extraordinare a ac˛ionarilor din data de 29.06.2005,       FRIGO STAR - S.R.L., Cluj-Napoca
5510 - hoteluri; 5540 - baruri; 7485 - activit„˛i de   ca urmare a denomin„rii monedei na˛ionale,
secretariat ∫i traducere; 7486 - activit„˛i ale      conform Legii nr. 348/2004, Óncep‚nd cu data de               ACT ADIfiIONAL
centrelor de intermediere telefonic„;7487 - alte     1.07.2005, se denomineaz„ valoarea capitalului
activit„˛i de servicii prestate Ón principal       social ∫i valoarea nominal„ a ac˛iunilor emise de                   ™I
Óntreprinderilor (str‚ngerea facturilor, activit„˛i de  societate, de la 8.479.525.000 lei vechi, la 847.952,50
evaluare, altele dec‚t imobiliare sau asigur„ri,     lei noi capitalul social ∫i de la 25.000 lei vechi la          CONTRACT DE CESIUNE
design specializat, activit„˛i de schimb filatelic,    2,50 lei noi fiecare ac˛iune.                la contractul ∫i statutul Societ„˛ii Comerciale
activit„˛i ale organiza˛iilor de t‚rguri, expozi˛ii ∫i    II. Œn baza hot„r‚rilor adun„rii generale                FRIGO STAR – S.R.L..
congrese, activit„˛i ale v‚nz„torilor la licita˛ii,    extraordinare a ac˛ionarilor din data de 29.06.2005,
activit„˛i ale consultan˛ilor, Ón alte domenii dec‚t                                   1. Vidrighin ™tefania-Flavia, cet„˛ean rom‚n,
                             se modific„ statutul Societ„˛ii Comerciale
tehnic ∫i ingineresc, citirea contoarelor de gaze, ap„  ELECTROCERAMICA - S.A., Turda, dup„ cum          n„scut„ Ón satul Darabani, jude˛ul Constan˛a, la
∫i electricitate); 9001 - colectarea ∫i tratarea apelor  urmeaz„:                          data de 3.10.1954, domiciliat„ Ón Cluj-Napoca, Str.
uzate; 9002 - colectarea ∫i tratarea altor reziduuri;    1. Articolul 7 va avea urm„torul cuprins:        Prim„verii nr. 4, ap. 237, jude˛ul Cluj, identificat„
9003 - salubritate, depoluare ∫i activit„˛i similare;    Art. 7. Capitalul social subscris ∫i v„rsat al     cu C.I. seria KX nr. 006542 eliberat„ de Poli˛ia Cluj-
9233 - b‚lciuri ∫i parcuri de distrac˛ii; 9234 - alte   societ„˛ii este de 847.952,50 lei noi, Ómp„r˛it Ón     Napoca la data de 28.09.1998, cod numeric personal
activit„˛i de spectacole, neclasificate Ón alt„ parte   339.181 ac˛iuni nominative, cu o valoare nominal„     2541003129789, pe de o parte,
(s„li de dans, discoteci).                de 2,50 lei noi fiecare.                    2. B„d„u Maria, cet„˛ean rom‚n, n„scut„ Ón Cluj-
  Celelalte clauze din statut r„m‚n nemodificate.      2. Se elimin„ articolul 7/1, privind structura     Napoca, jude˛ul Cluj, la data de 20.02.1961,
Prezentul act a fost redactat de c„tre Militariu     ac˛ionariatului.                      domiciliat„ Ón Cluj-Napoca, bd. Nicolae Titulescu,
Laura Teodora din cadrul Biroului de asisten˛„        3. Litera f) de la articolul 13 va avea urm„torul    nr. 39, ap. 20, jude˛ul Cluj, identificat„ cu C.I. seria
juridic„ din cadrul Oficiului Registrului Comer˛ului   cuprins:                          KX nr. 399122 eliberat„ de Poli˛ia Cluj-Napoca la
de pe l‚ng„ Tribunalul Cluj, azi, 2.03.2005, Ón 5      f) discut„, aprob„ sau modific„ situa˛iile       data de 9.12.2004, cod numeric personal
exemplare originale, din care 4 exemplare au fost     financiare    anuale,   pe  baza  raportului   2610220120649,
eliberate asociatului dup„ certificare.          administratorilor ∫i a raportului de audit financiar;     3. Vidrighin Petru, cet„˛ean rom‚n, n„scut Ón
   (62/720.839)                     aprob„ repartizarea profitului.              comuna Ro∫ia de Seca∫, jude˛ul Alba, la data de
             *                 4. Litera g) de la articolul 13 va avea urm„torul    5.05.1953, domiciliat„ Ón Cluj-Napoca, Str.
                             cuprins:                          Prim„verii nr. 4, ap. 237, jude˛ul Cluj, identificat cu
     Societatea Comercial„                                           C.I. seria KX nr. 416230 eliberat„ de Poli˛ia Cluj-
                               g) hot„r„∫te cu privire la contractarea de
  DIOPTZA COM - S.R.L., Dej, jude˛ul Cluj                                      Napoca la data de 17.03.2005, cod numeric personal
                             Ómprumuturi bancare inclusiv a celor externe, peste
                             limita a 220.000 euro sau echivalentul Ón lei de la    1530505120720, pe de alt„ parte,
         ACT ADIfiIONAL              data contract„rii creditului, precum ∫i cu privire la     asocia˛i ai Societ„˛ii Comerciale FRIGO STAR –
                             garan˛iile aferente; aprob„ orice credit financiar     S.R.L., cu sediul Ón Cluj-Napoca, str. Mare∫al Ion
     la statutul Societ„˛ii Comerciale
                             acordat de societate.                   Antonescu nr. 4, ap. 237, jude˛ul Cluj, av‚nd cu
        DIOPTZA COM - S.R.L.
                               5. Se elimin„: textul îla cererea comisiei de      capital social de 750 lei (RON), Ónmatriculat„ la
  Subsemna˛ii Olar Rodica, domiciliat„ Ón Dej, str.                                 Oficiul Registrului Comer˛ului Cluj cu nr.
Dobrogeanu Gherea nr. 20, ap. 15, jude˛ul Cluj,      cenzori" din alineatul 3 al articolului 14, textul
                             îcomisiei de cenzori" din alineatul 4 al articolului    J 12/1320/1998, am convenit asupra perfect„rii
n„scut„ la data de 26.10.1946 Ón localitatea Buza∫,                                 urm„torului contract de cesiune:
jude˛ul S„laj, cu cet„˛enie rom‚n„, posesoare a B.I.   18 ∫i textul î∫i comisiei de cenzori" din alineatul 14
                             al articolului 18.                       Subsemnata Vidrighin ™tefania-Flavia m„ retrag
seria KX nr. 031088/1999, av‚nd codul numeric                                    din societate, cesion‚nd, cu titlu gratuit, 5 p„r˛i
personal 2461026123140, Olar Ioana Rodica,          6. Litera c) de la articolul 19 va avea urm„torul
                             cuprins:                          sociale, a 10 lei (RON) fiecare, Ón valoare total„ de
domiciliat„ Ón Dej, str. Dobrogeanu Gherea nr. 20,                                  50 lei (RON), Ón favoarea dlui Vidrighin Petru.
ap. 15, jude˛ul Cluj, n„scut„ la data de 29.09.1978     c) hot„r„∫te cu privire la contractarea de
                             Ómprumuturi bancare, inclusiv a celor externe,         Subsemna˛ii B„d„u Maria ∫i Vidrighin Petru am
Ón Cluj-Napoca, jude˛ul Cluj, cu cet„˛enie rom‚n„,
                             p‚n„ la limita a 220.000 euro sau echivalentul Ón lei   hot„r‚t majorarea capitalului social, cu suma de
posesoare a B.I. seria K.X. nr. 243493/2003, av‚nd
                             de la data contract„rii creditului ∫i cu privire la    250 lei (RON), prin aport Ón numerar.
codul numeric personal 2780929123146, ∫i Olar
                             garan˛iile aferente; aprob„, Ón interesul societ„˛ii,     Fa˛„ de cele de mai sus, contractul ∫i statutul
Radu Ioan, domiciliat Ón Dej, str. Dobrogeanu
                             creditele comerciale; aprob„ opera˛iunile de pl„˛i     societ„˛ii comport„ urm„torele modific„ri ∫i
Gherea nr. 20, ap. 15, jude˛ul Cluj, n„scut la data de
                             de desp„gubiri la persoanele fizice sau juridice.     complet„ri:
19.06.1976 Ón Cluj-Napoca, jude˛ul Cluj, cu cet„˛enie
                               7. Articolul 21 va avea urm„torul cuprins:         1. B„d„u Maria, cu datele de identificare
rom‚n„, posesor al B.I. seria L.X. nr. 100977/2000,
                               (1) Situa˛iile financire anuale ale societ„˛ii se vor  prezentate mai sus;
av‚nd codul numeric personal 1760619123133, Ón
                             Óntocmi Ón condi˛iile prev„zute de lege. Ele vor fi      2. Vidrighin Petru, cu datele de identificare
calitate de asocia˛i ai Societ„˛ii Comerciale
                             auditate de unul sau mai mul˛i auditori financiari,    prezentate mai sus.
DIOPTZA COM - S.R.L., cod unic de Ónregistrare R
256220,    num„r    de   Ónmatriculare    J  persoane fizice sau juridice autorizate conform        Articolul din contract ∫i articolul din statut,
12/3580/11.08.1992, cu sediul Ón Dej, str.        legii, cu care societatea Óncheie contract prin care se  referitoare la capitalul social, la aportul la capitalul
Dobrogeanu Gherea nr. 20, bl. J, ap. 11, jude˛ul     stabilesc drepturile ∫i obliga˛iile p„r˛ilor Ón      social, la p„r˛ile sociale ∫i la participarea la beneficii
Cluj, de comun acord, am hot„r‚t modificarea       condi˛iile prev„zute de lege.               ∫i pierderi, vor avea urm„torul con˛inut: îCapitalul
statutului ∫i contractului societ„˛ii, astfel:        (2) Auditorul financiar al socit„˛ii este Societatea  social subscris este de 1.000 lei (RON) este divizat
  - Cap. I, art. 2 din statut ∫i art. 2 din contractul  Comercial„ TREVIT - S.R.L. din Alba Iulia, cu       Ón 100 p„r˛i sociale egale, a c‚te 10 lei (RON)
de societate, se vor modificata astfel: îSocietatea Ó∫i  re∫edin˛a Ón Alba Iulia, str. Nicolae Titulescu nr. 10,  fiecare:
Ónfiin˛eaz„ urm„toarele dou„ puncte de lucru Ón      blocul Columna, sc. A, et. 2, ap. 6, Ónregistrat„ cu      B„d„u Maria - 500 lei (RON) - 50 p„r˛i sociale -
comuna Ungura∫ nr. 151, jude˛ul Cluj, ∫i comuna      nr. J 01/105/2000 la Oficiul Registrului Comer˛ului    50 %;
Rus nr. 49, jude˛ul S„laj, av‚nd ca destina˛ia de     de pe l‚ng„ Tribunalul Alba, Ónscris„ Ón Registrul       Vidrighin Petru - 500 lei (RON) - 50 p„r˛i sociale
farmacii."                        Auditorilor Financiari din Rom‚nia la pozi˛ia 5,      - 50 %.
  Celelalte prevederi ale statutului ∫i contractului   posesoare a autoriza˛iei nr. 172/27.03.2002,          Celelalte clauze din statut ∫i contract r„m‚n
societ„˛ii r„m‚n nemodificate.              conform contractului de audit financiar nr.        nemodificate.
  Prezentul act adi˛ional face parte integrant„ din   1767/29.06.2005, ∫i este reprezentat„ prin           Prezentul actc a fost redactat Ón cadrul Biroului
actele constitutive ale Societ„˛ii Comerciale       administrator-auditor financiar ec. Turta Ana,       de asisten˛„ de Pu˛ura Pfau - S„l„geanu Rodica Ana,
DIOPTZA COM - S.R.L. fiind redactat de c„tre avocat    n„scut„ Ón Cisn„die, jude˛ul Sibiu, la data de       consilier juridic Ón cadrul Oficiului Registrului
Cristina Buculei, la Cabinetul individual de       17.01.1958, domiciliat„ Ón Alba Iulia, str. Nicolae    Comer˛ului de pe l‚ng„ Tribunalul Cluj, azi,
avocatur„ Buculei Cristina.                Titulescu nr. 10A, blocul Columna, sc. A, et. 2, ap.    21.07.2005, Ón 5 exemplare originale, din care 4
  Subsemnata avocat Buculei Cristina, Ón baza      6, jude˛ul Alba, cet„˛ean rom‚n, cod numeric        exemplare au fost eliberate p„r˛ilor, dup„
Ómputernicirii nr. 678 din 26 iunie 2005, conform     personal 2580117011105, Ónscris„ Ón Registrul       certificare.
art. 3 din Legea nr. 51/1995, atest„ identitatea     Auditorilor Financiari la pozi˛ia 7, posesoare a        (65/720.842)
p„r˛ilor, semn„tura ∫i data cert„ a semn„turii      carnetului nr. 460/1.03.2001.                             *
                MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA               a IV-a,  Nr. 3066/21.IX.2005                  15
      Societatea Comercial„             social de 200 RON, format din 60 USD, Ón valoare      Cesiunea s-a f„cut la valoarea nominal„ a p„r˛ilor
    GENERAL TEHNO GRUP - S.R.L.            de 200 RON, Ónmatriculat„ la Oficiul Registrului     sociale. Subsemnatul cedent Mih„ilescu Cosmin
        Cluj-Napoca                Comer˛ului Cluj cu nr. J 12/2586/2002, cod unic de    Eduard declar c„ am primit integral de la cesionar
                             Ónregistrare 15099353, a hot„r‚t completarea       contravaloarea p„r˛ilor sociale cedate ∫i nu mai am
       CONTRACT DE CESIUNE             obiectului secundar de activitate ∫i recodificarea    nici o preten˛ie fa˛„ de societate, Ón˛eleg‚nd prin
           ™I                 obiectului secundar de activitate la codul CAEN     aceasta s„ m„ retrag din societate. Subsemnatul
        ACT ADIfiIONAL               5021, dup„ cum urmeaz„:                 Sameach Moshe, reprezentat de Nadam Nisim, prin
                               Articolul din statut referitor la obiectul de     preluarea celor 10 p„r˛i sociale, devin astfel asociat
     la statutul Societ„˛ii Comerciale
                             activitate se completeaz„ cu urm„torul text:       al Societ„˛ii Comerciale HAMVEKAR - S.R.L. ∫i m„
     GENERAL TEHNO GRUP - S.R.L.
                               îObiectul secundar de activitate se completeaz„    subrog Ón toate drepturile ∫i obliga˛iile asociatului
  Subsemna˛ii                      cu urm„toarele activit„˛i:                cedent. Subsemnatul Sameach Moshe, reprezentat
  1. Bojan Augustin, cet„˛ean rom‚n, domiciliat Ón     3720 - recuperarea de∫eurilor ∫i resturilor      de Nadam Nisim, declar c„ Óndeplinesc condi˛iile
Cluj-Napoca, str. St„nescu-Popa, nr. 17A, jude˛ul     nemetalice reciclabile;                 prev„zute de lege pentru de˛inerea ∫i Óndeplinirea
Cluj, identificat cu B.I. seria G.X. nr.           5157 - comer˛ cu ridicata cu de∫euri ∫i resturi    calit„˛ii de asociat al Societ„˛ii Comerciale
396365/12.05.1997 deliberat de Poli˛ia Cluj-Napoca,    (reciclabile, metalice ∫i nemetalice, permse de lege).  HAMVEKAR - S.R.L. Transmiterea p„r˛ilor sociale
cod numeric personal 1520910120649, Ón calitate de      Obiectul secundar de activitate se recodific„ la   s-a f„cut Ón temeiul Legii nr. 31/1990.
unic asociat al Societ„˛ii Comerciale GENERAL       urm„toarele activit„˛i:                   Ca urmare a Óncheierii prezentului contract de
TEHNO GRUP - S.R.L., cu sediul Ón Cluj-Napoca, str.     5020 - Óntre˛inerea ∫i repararea autovehiculelor."
St„nescu Popa nr. 17A, jude˛ul Cluj, Ónregistrat„ la                                cesiune, Nadam Nisim ∫i Sameach Moshe devin
                               Celelalte clauze din statut r„m‚n nemodificate.    asocia˛i ai Societ„˛ii Comerciale HAMVEKAR - S.R.L.
Oficiul Registrului Comer˛ului Cluj cu nr. J         (67/720.844)
12/159/22.08.2002, cod unic de Ónregistrare                                    ∫i, ca urmare, asocia˛ii hot„r„sc s„ majoreze
                                          *               capitalul social ∫i s„ modifice contractul de societate
14834693, pe de o parte, ∫i
  2. Bojan Tania, cet„˛ean rom‚n, domiciliat„ Ón                                 ∫i statutul societ„˛ii dup„ cum urmeaz„:
                                  Societatea Comercial„
Cluj-Napoca, str. St„nescu-Popa nr. 17A, jude˛ul                                   Art. 1 din contractul de societate, privind
                               HAMVEKAR - S.R.L., satul Luna de Sus
Cluj, identificat cu C.I. seria KX nr.                                       asocia˛ii, se modific„ astfel:
                                 comuna Flore∫ti, jude˛ul Cluj
214577/22.08.2002 eliberat„ de Poli˛ia Cluj-Napoca,                                  îArt. 1. Se constituie de c„tre subsemna˛ii:
cod numeric personal 2780810120678, pe de alt„                                    1. Nadam Nisim, cet„˛ean israelian, n„scut la
                                      ACT ADIfiIONAL
parte,                                                       data de 1.06.1980 Ón Israel, domiciliat Ón Israel,
  am convenit asupra perfect„rii urm„torului        la statutul ∫i contractul Societ„˛ii Comerciale    Kefar Saba, str. Aba Kovner 17, identificat cu
contract de cesiune:                     HAMVEKAR - S.R.L., cu sediul Ón satul Luna      pa∫aportul nr. 10680445 eliberat de autorit„˛ile
  I. Subsemnatul Bojan Augustin am hot„r‚t s„       de Sus, hala 24, comuna Flore∫ti, jude˛ul Cluj,     israeliene la data de 23.12.2004, valabil p‚n„ la data
cesionez 10 p„r˛i sociale, a 100.000 lei fiecare, Ón       Ónmatriculat„ la Oficiul Registrului       de 22.12.2014,
valoare total„ de 1.000.000 lei, c„tre Bojan Tania.      Comer˛ului de pe l‚ng„ Tribunalul Cluj         2. Sameach Moshe, cet„˛ean israelian, n„scut la
  Subsemnatul cedent declar c„ am fost desp„gubit            cu nr. J 12/238/2005           data de 1.06.1953 Ón Israel, domiciliat Ón Israel, str.
la valoarea nominal„ a p„r˛ilor sociale, c„ nu mai      Asocia˛ii                      Hadas nr 100 Carmeil, identificat cu pa∫aportul nr.
am nici un fel de preten˛ii fa˛„ de societate,        1. Gross Nitzan, cet„˛ean israelian, n„scut Ón    6595486 eliberat la data de 22.01.1996, cu
respectiv fa˛„ de Bojan Tania.              Israel, la data de 6.03.1959, domiciliat Ón Cluj-    valabilitate prelungir„ p„n„ la data de 21.02.2006,
  II. Ca urmare, prin efectul cesiunii p„r˛ilor     Napoca, str. Gheorghe ™incai nr. 18, ap. 11, jude˛ul    o societate cu r„spundere limitat„, persoan„
sociale, asocia˛i devin Bojan Augustin ∫i Bojan      Cluj, identificat cu permisul de ∫edere temporar„    juridic„ rom‚n„, care va purta denumirea de
Tania.                          seria ∫i nr. ROU 0022794 eliberat la data de       HAMVEKAR - S.R.L."
  Atribu˛iile    privind  administrarea    ∫i  5.03.2005,                         Art. 4 din contractul de societate, privind
reprezentarea societ„˛ii revin dlui Bojan Augustin ∫i     2. Mih„ilescu Cosmin Eduard, cet„˛ean rom‚n,     capitalul social, se modific„ astfel:
dnei Bojan Tania. Asocia˛ii declar„ c„ au luat      n„scut Ón Cluj-Napoca, jude˛ul Cluj, la data de       îArt. 4. Capitalul social subscris este de 220
cuno∫tin˛„ de situa˛ia financiar„ a societ„˛ii ∫i de   12.12.1968, domiciliat Ón Cluj-Napoca, bd Nicolae    RON.2.200.000 lei vechi, echivalentul a 74 USD (1
clauzele statutare ale acesteia, la care ader„ cu     Titulescu nr. 18, ap. 31, jude˛ul Cluj, identificat cu  USD = 2,95 RON/29.532 lei vechi, la cursul B.N.R.
urm„toarele modific„ri:                  C.I. seria KX nr. 156599 eliberat„ de Poli˛ia Cluj-   din data de 15.07.2005) ∫i 60 euro (1 euro = 3,56
  III. Œn urma cesiunii, dispozi˛iile statutare ale   Napoca la data de 10.09.2001, cod numeric personal    RON/35.680 lei vechi, la cursul B.N.R. din data de
societ„˛ii comport„ urm„toarele modific„ri,        1681212120688,                      15.07.2005).
articolele corespunz„toare vor avea urm„torul
                               ambii Ón calitate de asocia˛i, hot„r„sc         Aportul asocia˛ilor la constituirea capitalului
con˛inut:
                             urm„toarele:                       social este urm„torul:
  Art. 1 va avea urm„torul con˛inut:
                               1. Subsemnatul Gross Nitzan cesionez 10 p„r˛i      Nadam Nisim - 110 RON/1.100.000 lei vechi,
  Asocia˛ii societ„˛ii sunt:
                             sociale pe care le de˛in la Societatea Comercial„    echivalentul a 37 USD ∫i 30 euro;
  1. Bojan Augustin, cet„˛ean rom‚n, domiciliat Ón
                             HAMVEKAR - S.R.L., a 10 RON/100.000 lei vechi        Sameach Moshe - 110 RON/1.100.000 lei vechi,
Cluj-Napoca, str. St„nescu-Popa nr. 17A, jude˛ul
                             fiecare, Ón valoare total„ de 100 RON/1.000.000 lei   echivalentul a 37 USD ∫i 30 euro."
Cluj, identificat cu B.I. seria G.X. nr.
                             vechi, echivalentul a 35 USD (1 USD - 2,85         Art. 5 din contractul de societate, privind p„r˛ile
396365/12.05.1997 eliberat de Poli˛ia Cluj-Napoca,
                             EON/28.587 lei vechi, la cursul B.N.R. din data de    sociale, se modific„ astfel:
cod numeric personal 1520910120649;
                             20.01.2005) ∫i 27 euro (1 euro = 3,74 RON/37.405 lei    îArt. 5. Capitalul social subscris ∫i v„rsat este
  2. Bojan Tania, cet„˛ean rom‚n, domiciliat„ Ón
                             vechi, la cursul B.N.R. din data de 20.01.2005),     divizat Ón 20 p„r˛i sociale, a 11 RON/110.000 lei
Cluj-Napoca, str. St„nescu-Popa nr. 17A, jude˛ul
                             reprezent‚nd 50 % din capitalul social al societ„˛ii,  vechi fiecare ∫i se repartizeaz„ astfel:
Cluj, identificat„ cu C.I. seria KX nr.
                             c„tre Nadam Nisim, cet„˛ean israelian, n„scut la      Nadam Nisim - 10 p„r˛i sociale - 50 %, ∫i
214577/22.08.2002 eliberat„ de Poli˛ia Cluj-Napoca,
                             data de 1.06.1980 Ón Israel, domiciliat Ón Israel,     Sameach Moshe - 10 p„r˛i sociale - 50 %."
cod numeric personal 2780819120678.
                             Kefar Saba, str. Aba Kovner 17, identificat cu       Art. 7 alin. 1 din contractul de societate se
  Art. 5 referitor la capitalul social va avea
                             pa∫aportul nr. 10680445 eliberat de autorit„˛ile     modific„ astfel:
urm„torul con˛inut:
                             israeliene la data de 23.12.2004, valabil p‚n„ la data   îArt. 7. Atribu˛iile privind administrarea ∫i
  îCapitalul social subscris ∫i v„rsat este de
2.000.000 lei, Ómp„r˛i Ón 20 p„r˛i sociale a 100.000   de 22.12.2014, care prime∫te aceste p„r˛i sociale ∫i   reprezentarea societ„˛ii Ón rela˛iile cu institu˛iile de
lei fiecare, apar˛in‚nd asocia˛ilor Bojan Augustin -   devine astfel asociat al Societ„˛ii Comerciale      stat, de credit, partenerii de afaceri ∫i personalul
10 p„r˛i sociale, Ón valoare de 1.000.000 lei ∫i Bojan  HAMVEKAR - S.R.L.                    salariat vor fi exercitate de c„tre cei doi asocia˛i
Tania - 10 p„r˛i sociale, Ón valoare de 1.000.000 lei."    Cesiunea s-a f„cut la valoarea nominal„ a p„r˛ilor  Nadam Nisim ∫i Sameach."
  Art. 6 referitor la administrarea societ„˛ii va avea  sociale. Subsmnatul cedent Gross Nitzan declar c„
                                                           Art. 8 din contractul de societate, privind
urm„torul con˛inut:                    am primit integral de la cesionar contravaloarea
                                                          repartizarea beneficiilor ∫i pierderilor, va avea
  Atribu˛iile    privind  administrarea    ∫i  p„r˛ilor sociale cedate ∫i nu mai am nici o preten˛ie
                                                          urm„torul con˛inut:
reprezentarea societ„˛ii revin asocia˛ilor Bojan     fa˛„ de societate, Ón˛eleg‚nd prin aceasta s„ m„
                                                           îArt. 8. Partea fiec„rui asociat la beneficii ∫i
Augustin ∫i Bojan Tania.                 retrag din societate. Subsemnatul Nadam Nisim,
                                                          pierderi este direct propor˛ional„ cu aportul
  Celelalte clauze statutare r„m‚n nemodificate.     prin preluarea celor 10 p„r˛i sociale devin astfel
                                                          fiec„rui asociat:
  Prezentul act face parte integrant„ din statutul    asociat al Societ„˛ii Comerciale HAMVEKAR - S.R.L.
                                                           Nadam Nisim - 50 %, ∫i
societ„˛ii ∫i a fost redactat de reprezentantul legal   ∫i m„ subrog Ón toate drepturile ∫i obliga˛iile
                                                           Sameach Moshe - 50 %."
al societ„˛ii azi, data autentific„rii, Ón cinci     asociatului cedent. Subsemnatul Nadam Nisim
                                                           Art. 1 din statutul societ„˛ii se modific„ dup„
exemplare originale.                   declar c„ Óndeplinesc condi˛iile prev„zute de lege
                             pentru de˛inerea ∫i Óndeplinirea calit„˛ii de asociat  cum urmeaz„:
  Noii asocia˛i convin asupra Óncheierii, respectiv                                 îArt. 1. Asocia˛ii care adopt„ acest statut sunt:
perfect„rii contractului de societate al Societ„˛ii    ∫i administrator al Societ„˛ii Comerciale
                             HAMVEKAR - S.R.L. Transmiterea p„r˛ilor sociale       1. Nadam Nisim, cet„˛ean israelian, n„scut la
Comerciale GENERAL TEHNO GRUP - S.R.L.                                       data de 1.06.1980 Ón Israel, domiciliat Ón Israel,
   (66/720.843)                     s-a f„cut Ón temeiul Legii nr. 31/1992.
                               2. Subsemnatul Mih„ilescu Cosmin Eduard       Kefar Saba, str. Aba Kovner 17, identificat cu
             *                                            pa∫aportul nr. 10680445 eliberat de autorit„˛ile
                             cesionez 10 p„r˛i sociale pe care le de˛in la
                             Societatea Comercial„ HAMVEKAR - S.R.L., a 10      israeliene la data de 23.12.2004, valabil p‚n„ la data
      Societatea Comercial„
                             RON/100.000 lei vechi fiecare, Ón valoare total„ de   de 22.12.2014;
    GUTA REIFEN SERVICE - S.R.L.
                             100 RON/1.000.000 lei vechi, echivalentul a 35 USD     2. 2. Sameach Moshe, cet„˛ean israelian, n„scut
        Cluj-Napoca
                             (1 USD = 2,85 RON/28.587 lei vechi, la cursul B.N.R.   la data de 1.06.1953 Ón Israel, domiciliat Ón Israel,
                             din data de 20.01.2005) ∫i 27 euro (1 euro = 3,74    str. Hadas nr 100 Carmeil, identificat cu pa∫aportul
         ACT ADIfiIONAL
                             ROB/37.405 lei vechi, la cursul B.N.R. din data de    nr. 6595486 eliberat la data de 22.01.1996, cu
     la statutul Societ„˛ii Comerciale        20.01.2005), reprezent‚nd 50 % din capitalul social   valabilitate prelungit„ p‚n„ la data de 21.02.2006."
     GUTA REIFEN SERVICE - S.R.L.           al societ„˛ii, c„tre Sameach Moshe, cet„˛ean        Art. 5 din statut, privind capitalul social, va avea
  Tahtaci Bilal, cet„˛ean german, n„scut Ón Turcia,   israelian, n„scut la data de 1.06.1953 Ón Israel,    urm„torul con˛inut:
localitatea Karacadag, la data de 2.04.1968,       domiciliat Ón Israel, str. Hadas nr 100 Carmeil,      îArt. 5. Capitalul social subscris ∫i v„rsat este de
domiciliat Ón Germania, localitatea Willingen, str.    identificat cu pa∫aportul nr. 6595486 eliberat la    220 RON/2.200.000 lei vechi, divizat Ón 20 p„r˛i
Mittelstrasse nr. 47, identificat cu pa∫aportul nr.    data de 22.01.1996, cu valabilitate prelungit„ p‚n„   sociale a 11 RON/110.000 lei vechi fiecare,
2122095421, eliberat de autorit„˛ile germane la data   la data de 21.02.2006, reprezentat de Nadam Nisim,    repartizate conform clauzelor contractului de
de 6.03.2002, asociat unic al Societ„˛ii Comerciale    Ón baza procurii speciale, care prime∫te aceste p„r˛i  societate."
GUTA REIFEN SERVICE - S.R.L., cu sediul Ón Cluj-     sociale ∫i devine astfel asociat al Societ„˛ii       Art. 9 din statut privind repartizarea beneficiilor
Napoca, str. Traian Vuia nr. 101B, av‚nd un capital    Comerciale HAMVEKAR - S.R.L.               ∫i pierderilor va avea urm„torul con˛inut:
 16              MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI,               PARTEA a IV-a,   Nr. 3066/21.IX.2005
  îArt. 9. Partea fiec„rui asociat la beneficii ∫i   din capitalul social subscris ∫i v„rsat al Societ„˛ii          Societatea Comercial„
pierderi este direct propor˛ional„ cu aportul      Comerciale HANS & OVI - S.R.L. c„tre cesionarul           HOLTUR IMPEX - S.R.L., Turda
fiec„rui asociat:                    Societatea Comercial„ COMCAST GROUP - S.R.L.                 jude˛ul Cluj
  Nadam Nisim     - 50 %, ∫i            reprezentat„ de Varga Robert Valentin, cesionar
  Sameach Moshe - 50 %."                care devine asociat al Societ„˛ii Comerciale HANS &       CONTRACT DE CESIUNE P√RfiI SOCIALE
  Subsemnatul Nadam Nisim, pe proprie          OVI - S.R.L. Cesiunea se efectueaz„ la pre˛ul total de             ™I
r„spundere ∫i cunosc‚nd consecin˛ele legale, declar                                        ACT ADIfiIONAL
                             263.000 euro, aceast„ sum„ urm‚nd a se pl„ti de
c„ nu am suferit nici o condamnare penal„ pentru
                             cesionar c„tre cedent astfel: 35.000 euro cel mai        la actul constitutiv al Societ„˛ii Comerciale
gestiune frauduloas„, abuz de Óncredere, fals, uz de
                             t‚rziu la data de 1.09.2005, iar restul de 228.000       HOLTUR IMPEX - S.R.L., cu sediul Ón Turda,
fals, Ón∫el„ciune, delapidare, m„rturie mincinoas„,
                             euro cel mai t‚rziu la data de 12.07.2007, at‚t prima     Str. Aviatorilor nr. 1, bl. A12, ap. 22, jude˛ul
dare sau luare de mit„ ∫i c„ Óndeplinesc condi˛iile
                             tran∫„ c‚t ∫i a doua tran∫„ urm‚nd a fi achitate prin        Cluj, cu un capital social de 200 lei,
prev„zute de legisla˛ia Ón vigoare pentru de˛inerea
                             virament la banc„ ∫i Ón contul ce le va indica Ón           Ónregistrat„ la Oficiul Registrului
∫i Óndeplinirea calit„˛ii de asociat ∫i administrator
                                                               Comer˛ului Cluj cu nr. J 12/19/1993,
al Societ„˛ii Comerciale HAMVEKAR - S.R.L. ∫i c„ mi   timp util cesionarului. Œn contextul acestui articol
                                                                cod unic de Ónregistrare R 2898405
s-au pus Ón vedere dispozi˛iile legale privind      se stipuleaz„ urm„toarele:
Ónregistrarea prezentului act la Oficiul Registrului    2.1. Pentru garantarea pl„˛ii sumei de 263.000        Asocia˛ii Cantor Ioan, cet„˛ean rom‚n, domiciliat
Comer˛ului de pe l‚ng„ Tribunalul Cluj. Totodat„,                                   Ón Turda, Str Aviatorilor nr. 1, ap. 22, jude˛ul Cluj,
                             euro se va constitui un drept de ipotec„ Ón favoarea
declar c„ nu am datorii fiscale fa˛„ de statut rom‚n                                 identificat cu B.I. seria G.K. nr. 062216/1.07.1993,
                             cedentului Hans Theil asupra imobilului           eliberat de Poli˛ia Turda, cod numeric personal
sau fa˛„ de persoane fizice din Rom‚nia.         proprietatea Societ„˛ii Comerciale HANS & OVI -
  Celelalte prevederi ale contractului de societate                                 1390709126195, ∫i Cantor Maria, cet„˛ean rom‚n,
                             S.R.L. situat Ón Cluj-Napoca, Calea Turzii nr. 203A,     domiciliat„ Ón Turda, Str. Aviatorilor nr. 1, ap. 22,
∫i statutului r„m‚n neschimbate.
                             jude˛ul Cluj, Óntabulat Ón cartea funciar„ Cluj-       jude˛ul Cluj, identificat„ cu B.I. seria B.R. nr.
  Prezentul act adi˛ional a fost Óncheiat ast„zi, 15
                             Napoca nr. 117438 sub A+1 cu top nr. 12922/6/2/2.      528218/8.10.1985 ∫i aplicat foto 2 la data de
iulie 2005, Ón 7 (∫apte) exemplare originale, din care
                              Cesionarul Societatea Comercial„ COMCAST         25.10.1995, eliberat de Poli˛ia Turda, cod numeric
6 (∫ase) s-au eliberat p„r˛ilor.
                             GROUP - S.R.L., prin reprezentantul legal, declar„      personal 2431220126193, de comun acord am
   (68/720.845)
                             c„ a luat cuno∫tin˛„ despre starea activelor ∫i       hot„r‚t perfectarea urm„torului contract de cesiune
             *
                             obliga˛iilor de plat„ c„tre ter˛ii creditori ai Societ„˛ii  p„r˛i sociale:
                                                             Asocia˛ii Cantor Ioan ∫i Cantor Maria, de comun
      Societatea Comercial„             Comerciale HANS & OVI - S.R.L.
                                                           acord, am hot„r‚t cesionarea celor 20 p„r˛i sociale
    HANS & OVI - S.R.L., Cluj-Napoca           Subsemnatul cedent Hans Theil declar c„ am
                                                           pe care le de˛inem Ón societate, c„tre Adedeji
                             luat cuno∫tin˛„ despre obliga˛ia de plat„ a         Alexander Abidemi care, prin efectul cesiunii
         ACT ADIfiIONAL              impozitului legal datorat, aferent veniturilor        devine asociat unic al sus-numitei societ„˛i. Pentru
 la actele constitutive ale Societ„˛ii Comerciale    realizate, ca urmare a cesiunii, ∫i sunt de acord ca     p„r˛ile sociale cesionate vechii asocia˛i Cantor Ioan
HANS & OVI - S.R.L., cu sediul Ón Cluj-Napoca,      acest impozit s„ fie re˛inut ∫i pl„tit de c„tre       ∫i Cantor Maria au fost desp„gubi˛i ∫i nu mai au
 Calea Turzii nr. 203A, Ónmatriculat„ la Oficiul     cesionar cu ocazia fiec„rei pl„˛i efective a tran∫elor    nici o preten˛ie fa˛„ de Adedeji Alexander Abidemi
    Registrului Comer˛ului de pe l‚ng„        stabilite mai sus, urm‚nd ca eu s„ Óncasez mai        sau societate. Asociatul unic Adedeji Alexander
   Tribunalul Cluj cu nr. J 12/626/1999,       pu˛in cu impozitul legal astfel re˛inut la ordonator.    Abidemi declar„ c„ a luat cuno∫tin˛„ de situa˛ia
    cod unic de Ónregistrare R11786834        Cesionarul Societatea Comercial„ COMCAST - S.R.L.      financiar„ a societ„˛ii ∫i de clauzele actului
                             se oblig„ s„ predea cedentului dovada achit„rii       constitutiv la care ader„ cu urm„toarele modific„ri:
  Subsemna˛ii Theil Hans, cet„˛ean cu dubl„
                                                             I. Modificarea actului constitutiv cu noile date
cet„˛enie rom‚no-german„, domiciliat Ón Germania,    impozitului datorat bugetului de stat.
                                                           personale ale asociatului unic.
Vor   dem   Grimms    4,35647   Waldsoms-     Art. 2. Ca urmare a prezentei cesiuni, capitalul
                                                             II. Modificarea aportului la capitalul social.
Brandoberndorf, n„scut la data de 5.05.1961 Ón Blaj,   social subscris ∫i v„rsat al Societ„˛ii Comerciale        III. Revocarea din func˛ia de administrator a dlui
jude˛ul Alba, identificat cu pa∫aportului        HANS & OVI - S.R.L., Ón valoare nominal„ de 200       Cantor Ioan ∫i dnei Cantor Maria ∫i numirea ca
4273033774/21.11.2001 eliberat de autorit„˛ile      RON va fi de˛inut astfel: Societatea Comercial„       administrator unic al lui Adedeji Alexander
germane, Petean Ovidiu Adrian, cet„˛ean rom‚n,      COMCAST GROUP - S.R.L., 15 p„r˛i sociale,          Abidemi.
domiciliat Ón Cluj-Napoca, aleea B„i˛a nr. 4, ap. 34,  respectiv 1.50 RON, reprezent‚nd 75 % ∫i Petean         Contractul de societate se reziliaz„. Œn urma
jude˛ul Cluj, n„scut la data de 10.09.1967 Ón Cluj-                                  acestor hot„r‚ri, actul constitutiv se modific„ astfel:
                             Ovidiu Adrian, 5 p„r˛i sociale, respectiv 50 RON,
Napoca, jude˛ul Cluj, identificat cu C.I. seria KX nr.                                  1. Art. 1 din actul constitutiv va avea um„torul
                             reprezent‚nd 25 %.
071909 eliberat„ de Poli˛ia Cluj-Napoca, cod                                     con˛inut: îAsociatul unic, care adopt„ prezentul
                              Art. 3. Societatea Comercial„ HANS & OVI - S.R.L.
numeric personal 1670910120718 ∫i subscrisa                                      statut, este Adedeji Alexander Abidemi, cet„˛ean
Societatea Comercial„ COMCAST GROUP - S.R.L.,      va fi administrat„ de asociatul Petean Ovidiu
                                                           britanic, n„scut la data de 14.09.1961 Ón Ijaye,
persoan„ juridic„ rezident„, cu sediul Ón Cluj-     Adrian ∫i de c„tre dl Varga Robert Valentin, Ón
                                                           Nigeria, domiciliat Ón Marea Britanie, str. 8
Napoca, Calea Turzii nr. 203A, jude˛ul Cluj,       numele asociatului Societatea Comercial„           Wewssex Walk, Dartford, Kent, identificat cu
Ónregistrat„ la Oficiul Registrului Comer˛ului de pe   COMCAST GROUP - S.R.L., conform hot„r‚rii          pa∫aportul seria P nr. 070116229 eliberat de
l‚ng„ Tribunalul Cluj cu nr. J 12/1409/2005, cod     adun„rii generale a asocia˛ilor din aceast„ societate    autorit„˛ile competente din Regatul Unit al Marii
unic de Ónregistrare R 17485814, reprezentat„ prin    comercial„                          Britanii, la data de 29.12.2000."
asociat administrator Varga Robert Valentin,        Œn sensul acestui articol, subsemnatul Varga         2. Art. 9 din actul constitutiv se modific„ astfel:
domiciliat Ón Cluj-Napoca, aleea Herculane nr. 3, ap.  Robert Valentin, Ón calitate de reprezentant al         îCapitalul social total subscris ∫i v„rsat de
27, jude˛ul Cluj, n„scut Ón Cluj-Napoca la data de    Societ„˛ii Comerciale HANS & OVI - S.R.L., pe        asociatul unic este de 200 lei, divizat Ón 20 p„r˛i
1.09.1967, identificat cu C.I. seria KX nr. 415841    proprie r„spundere declar c„ Óndeplinesc condi˛iile     sociale a 10 lei fiecare ∫i apar˛ine Ón totalitate
eliberat„ de Poli˛ia Cluj-Napoca Ón anul 2005, cod    legale pentru a de˛ine calitatea de administrator al     asociatului unic Adedeji Alexander Abidemi.
numeric personal 1670901120651,                                            Beneficiile ∫i pierderile apar˛in Ón Óntregime
                             Societ„˛ii Comerciale HANS & OVI - S.R.L.
  Ón conformitate cu dispozi˛iile din Legea nr.                                   asociatului unic."
                              Drept pentru care s-a tehnoredactat prezentul act
31/1990, republicat„ ∫i Ón considerarea prevederilor                                   3. Art. 12 din actul constitutiv se modific„ astfel:
actelor constitutive ale Societ„˛ii Comerciale      adi˛ional de c„tre consilier juridi definitiv Druhora    îAdministratorul societ„˛ii este asociatul unic
HANS & OVI - S.R.L., raportat Ón mod corespunz„tor    Florin, Ón ∫ase exemplare originale, din care un       Adedeji Alexander Abidemi ∫i are puteri depline."
la hot„r‚rea adun„rii generale a asocia˛ilor din     exemplar pentru biroul de consultan˛„ juridic„, un        Prezentul act adi˛ional a fost redactat Ón 5
23.06.2005, am adoptat urm„toarele modific„ri:      exemplar pentru cedent ∫i patru exemplare pentru       exemplare ∫i face parte integrant„ din actul
  Art. 1. Dl Theil Hans se retrage din societate ∫i   Societatea Comercial„ HANS & OVI - S.R.L.          constitutiv, celelalte article r„m‚n‚nd nemodificate.
cesioneaz„ cele 15 p„r˛i sociale, reprezent‚nd 75 %     (69/720.846)                          (70/720.847)
                      EDITOR: PARLAMENTUL ROM¬NIEI — CAMERA DEPUTAfiILOR

                                            ,
         Regia Autonom„ îMonitorul Oficial“, Str. Parcului nr. 65, sectorul 1, Bucure∫ti,
   IBAN: RO75RNCB5101000000120001 Banca Comercial„ Rom‚n„ — S.A. — Sucursala îUnirea“ Bucure∫ti
∫i IBAN: RO12TREZ7005069XXX000531 Direc˛ia de Trezorerie ∫i Contabilitate Public„ a Municipiului Bucure∫ti
                  (alocat numai persoanelor juridice bugetare)
    Tel. 318.51.29/150, fax 318.51.15, E-mail: publicari_acte@ramo.ro, Internet: www.monitoruloficial.ro
      Adresa pentru publicitate: Centrul pentru rela˛ii cu publicul, Bucure∫ti, ∫os. Panduri nr. 1,
      bloc P33, parter, sectorul 5, tel. 411.58.33 ∫i 410.47.30, tel./fax 410.77.36 ∫i 410.47.23
                                                                           &JUYDGY|051768]
                  Tiparul: Regia Autonom„ îMonitorul Oficial“
Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea a IV-a, nr. 3066/21.IX.2005 con˛ine 16 pagini. Pre˛ul: 1,20 lei noi/12.000 lei vechi               ISSN  1220 — 4889

								
To top