Docstoc

mof4_2005_2925

Document Sample
mof4_2005_2925 Powered By Docstoc
					                                    PARTEA A IV-A
Anul 173 (XV) — Nr. 2925                                                         Joi, 8 septembrie 2005
                        PUBLICAfiII ALE AGENfiILOR ECONOMICI        PUBLICAfiII ALE AGENfiILOR ECONOMICI
      Societatea Comercial„             numeric personal 1600418400246, Ón calitate de      datoriile ∫i obliga˛iile societ„˛ii ie∫ite din activitatea
   CRISTINA C PRODUCTION - S.R.L.           administrator unic, cu puteri depline ∫i nelimitate,   acesteia c„tre organe ale statului, precum ∫i c„tre
         Bucure∫ti                pe toat„ durata de func˛ionare a societ„˛ii.       orice persoane fizice sau juridice rom‚ne. Totodat„,
                               Restul prevederilor din actul constitutiv r„m‚ne    declar c„ am preluat integral arhiva societ„˛ii, de la
         ACT ADIfiIONAL              neschimbat.                        Ónfiin˛are ∫i p‚n„ azi, repezent‚nd toate
                               (1/300.498)                      documentele financiar-contabile ale acesteia,
      al Societ„˛ii Comerciale                        *                inclusiv ∫tampila.
   CRISTINA C PRODUCTION - S.R.L.,                                          3. Capitalul social al societ„˛ii este de
      cu sediul Ón Bucure∫ti,                 Societatea Comercial„             2.000.000 lei, echivalentul sumei de 200 RON,
    str. Roma nr. 43 bis, sectorul 1,              MONSAN - S.R.L., Bucure∫ti           divizat Ón 20 p„r˛i sociale, a 10 lei RON fiecare,
Ónmatriculat„ la Oficiul registrului comer˛ului                                   reprezent‚nd 100 % din capitalul social al societ„˛ii,
      cu nr. J 40/19197/2004,                     ACT ADIfiIONAL              ∫i va fi de˛inut de asociatul unic D„nciulescu Radu.
   cod unic de Ónregistrare 16969980,                                        4. Se schimb„ sediul social al societ„˛ii din
 av‚nd un capital social de 5.000.000 ROL          al Societ„˛ii Comerciale MONSAN - S.R.L.        Bucure∫ti, str. Ecaterina Varga nr. 10, sectorul 6, Ón
          (500 RON)                societate Ónmatriculat„ la Oficiul Registrului      Urziceni, Str. P„cii nr. 21 A, jude˛ul Ialomi˛a,
                                    Comer˛ului Bucure∫ti              5. Participarea la beneficii ∫i pierderi este cea
  Subsemna˛ii Sfetcu Florin, cet„˛ean rom‚n,            cu nr. J 40/9230/16.05.1994,
c„s„torit, n„scut la data de 18.04.1960 Ón Bucure∫ti,                                dat„ de aportul asocia˛ilor la capitalul social.
                              cu sediul Ón Bucure∫ti, str. Ecaterina Varga        6. Se radiaz„ Óntreg obiectul de activitatate al
sectorul 2, domiciliat Ón Bucure∫ti, ∫os. Colentina            nr. 10, sectorul 6,
nr. 26, bl. 64, sc. 1, et. 9, ap. 194, sectorul 2,                                 societ„˛ii. Se precizeaz„ activitatea principal„:
                                 cod unic de Ónregistrare 5690017           4521 - construc˛ii de cl„diri ∫i lucr„ri de geniu.
identificat cu C.I. seria RX nr. 333445 eliberat„ de
                               Subsemna˛ii                        Se precizeaz„ urm„toarele activit„˛i secundare:
S.C.C.E.P. S 2 Biroul nr. 2 la data de 12.07.2005, cod
                               Danciulescu Alexandru, domiciliat Ón Bucure∫ti,      4522 - lucr„ri de Ónvelitori, ∫arpante ∫i terase la
numeric personal 1600418400246, ∫i Pirvu Emil,      ∫os. Nicolae Titulescu nr. 14, bl. 21, sc. B, et. 9,   construc˛ii;
cet„˛ean rom‚n, nec„s„torit, n„scut la data de      ap. 96, sectorul 1, identificat cu B.I. seria D.B.      4523 - construc˛ii de autostr„zi, drumuri,
26.02.1961 Ón Bucure∫ti, domiciliat Ón Bucure∫ti,     nr. 802178 eliberat de Sec˛ia 4 Poli˛ie la data de    aerodromuri ∫i baze sportive;
aleea Donea Diana Alexandra nr. 1, bl. 19, sc. D,     12.05.1987, prelungit de D.G.M.B. Sec˛ia 4 la data de    4524 - construc˛ii hidrotehnice;
et. 2, ap. 52, sectorul 4, identificat cu C.I. seria RR  20.05.1997, cod numeric personal 1501210400735,       4525 - alte lucr„ri speciale de construc˛ii;
nr. 309490 eliberat„ de Sec˛ia 15 Poli˛ie la data de   ∫i                              4531 - lucr„ri de instala˛ii electrice;
31.05.20, cod numeric personal 1610226400319, Ón       Danciulescu Radu, domiciliat Ón satul Co∫ereni      4532 - lucr„ri de izola˛ii ∫i protec˛ie anticorosiv„;
calitate de asocia˛i de˛in‚nd 100 % din capitalul     (comuna Co∫ereni), jude˛ul Ialomi˛a, identificat cu     4533 - lucr„ri de instala˛ii tehnico-sanitare;
social al Societ„˛ii Comerciale CRISTINA C        C.I. seria SZ nr. 145730, eliberat„ de Poli˛ia Urziceni   4534 - alte lucr„ri de instala˛ii;
PRODUCTION - S.R.L., cu sediul Ón Bucure∫ti, str.     la   data  de   7.02.2005,   cod   numeric    4541 - lucr„ri de ipsos„rie;
Roma nr. 43 bis, sectorul 1, Ónmatriculat„ la Oficiul   personal1620629400184, Ón calitate de cesionar,       4542 - lucr„ri de t‚mpl„rie ∫i dulgherie;
registrului comer˛ului cu nr. J 40/19197/2004, cod    asocia˛i ∫i ceden˛i ai Societ„˛ii Comerciale MONSAN     4543 - lucr„ri de pardosire ∫i placare a pere˛ilor;
unic de Ónregistrare 16969980, av‚nd un capital      - S.R.L. am hot„r‚t urm„toarele:               4544 - lucr„ri de vopsitorie, zugr„veli ∫i mont„ri
social de 5.000.000 ROL (500 RON), am hot„r‚t s„       1. Eu, Danciulescu Alexandru, cesionez lui       de geamuri;
modific„m actul constitutiv al societ„˛ii, dup„ cum    D„nciulescu Radu suma de 1.000.000 lei aport Ón       4545 - alte lucr„ri de finisare.
urmeaz„:                         numerar, echivalentul sumei de 100 RON, divizat Ón      Celelalte prevederi r„m‚n neschimbate.
  1. Se schimb„ sediul social al societ„˛ii, de la    10 p„r˛i sociale, a 10 lei RON fiecare, reprezent‚nd     (2/300.499)
adresa din Bucure∫ti, str. Roma nr. 43 bis,        50 % din capitalul social al societ„˛ii.                       *
sectorul 1, la adresa din Slobozia, bd. Matei Basarab    Eu, Danciulescu Radu, Ón calitate de cesionar,
nr. 22, subsol, jude˛ul Ialomi˛a, Ón imobilul       primesc de la cedentul Danciulescu Alexandru             Societatea Comercial„
Centrului Cultural UNESCO îIonel Perlea”, Ón       suma de 1.000.000 lei aport Ón numerar,             Master Concept - S.R.L., Bucure∫ti
spa˛iul de 481,81 m2, cu destina˛ia de discotec„, a∫a   echivalentul sumei de 100 RON, divizat Ón 10 p„r˛i
cum rezult„ din contractul de loca˛iune          sociale lei RON fiecare, reprezent‚nd 50 % din                ACT ADIfiIONAL
                             capitalul social al societ„˛ii, urm‚nd s„ primesc
nr. 45/21.06.2005 Óncheiat cu Consiliul Jude˛ean                                   la actul constitutiv al Societ„˛ii Comerciale
                             toate drepturile ∫i obliga˛iile ce decurg din
Ialomi˛a ∫i Ónregistrat cu nr. 3715/27.06.2005.                                         Master Concept - S.R.L.,
                             de˛inerea p„r˛ilor sociale cesionate.
  2. Se revoc„ din func˛ia de administrator                                         cu sediul social Ón Bucure∫ti,
                               Eu, cedentul D„nciulescu Alexandru, declar c„
asociatul Pirvu Emil, cet„˛ean rom‚n, nec„s„torit,                                      str. 11 Iunie nr. 75 sectorul 4,
                             cesiunea s-a f„cut la valoarea nominal„ a p„r˛ilor
n„scut la data de 26.02.1961 Ón sectorul 3,                                        Ónmatriculat„ cu nr. J 40/3086/2003,
                             sociale, neob˛in‚ndu-se nici un profit sau alte
Bucure∫ti, domiciliat Ón Bucure∫ti, aleea Donea      foloase materiale ca urmare a cesion„rii.            cod unic de Ónregistrare 15255436
Diana Alexandra nr. 1, bl. 19, sc. D, et. 2, ap. 52,     2. Ca urmare, D„nciulescu Alexandru, pierde        Subsemnatul Bestoiu Bogdan-Ioan, cet„˛ean
sectorul 4, identificat cu C.I. seria RR nr. 309490    calitatea de asociat al societ„˛ii; asociat unic al    rom‚n, nec„s„torit, n„scut la data de 24.06.1977 Ón
eliberat„ de Sec˛ia 15 Poli˛ie la data de 31.05.20, cod  societ„˛ii va fi: D„nciulescu Radu, cu un aport de    Bucure∫ti, domiciliat Ón Bucure∫ti, str. Ion. C. Filitti
numeric personal 1610226400319, urm‚nd ca, Ón       2.000.000 lei, echivalentul sumei de 200 RON,       nr. 16, ap. 12A, sectorul 3, identificat cu C.I. seria
continuare, administratorul societ„˛ii s„ r„m‚n„     divizat Ón 20 p„r˛i sociale, a 10 lei RON fiecare,    RT nr. 193176, cod numeric personal
asociatul Sfetcu Florin, cet„˛ean rom‚n, c„s„torit,    acesta fiind ∫i administratorul societ„˛ii pe durat„   17706244430016, Ón calitate de asociat unic al
n„scut la data de 18.04.1960 Ón Bucure∫ti,        nelimitat„.                        Societ„˛ii Comerciale Master Concept - S.R.L., cod
sectorul 2, domiciliat Ón Bucure∫ti, ∫os. Colentina     Eu, cesionarul D„nciulescu Radu, declar c„       unic de Ónregistrare 15255436, Ónmatriculat„ cu
nr. 26, bl. 64, sc. 1, et. 9, ap. 194, sectorul 2,    cunosc situa˛ia societ„˛ii ∫i o accept ca atare ∫i c„   nr. J 40/3086/2003, cu sediul social Ón Bucure∫ti, str.
identificat cu C.I. seria RX nr. 333445 eliberat„ de   am preluat activul ∫i pasivul societ„˛ii, existente la  11 Iunie nr. 75, sectorul 4, capital social 500 RON
SPCEP S2 Biroul nr. 2, la data de 12.07.2005, cod     data semn„rii prezentului Ónscris, privind toate     (5.000.000 ROL), ca urmare a hot„r‚rii adun„rii
  2               MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI,               PARTEA a IV-a,   Nr. 2925/8.IX.2005
generale a asocia˛ilor nr. 2, din data de 12 iunie      (v) Iordache Elena, cet„˛ean rom‚n, n„scut„ la            Societatea Comercial„
2005, ∫i a contractului de cesiune din data de       data de 20.03.1936, domiciliat„ Ón Bucure∫ti, str. Av.       IONICEL PROD - S.R.L., Bucure∫ti
12 iunie 2005, actul constitutiv al Societ„˛ii       Fuic„ Vasile nr. 18, sectorul 1, identificat„ cu B.I.
Comerciale Master Concept - S.R.L. se modific„       seria B.C. r. 253784, eliberat de Circa 4 Mili˛ie la              ACT ADIfiIONAL
dup„ cum urmeaz„:                     data de 15.10.1980, de˛ine 1 ac˛iune cu o valoare
  1. Se modific„ participarea la capitalul social al   nominal„ de 130.000 ROL/13 RON, reprezent‚nd          la actul constitutiv al Societ„˛ii Comerciale
societ„˛ii, ca urmare a contractului de cesiune      0,5 % din capitalul social; cota de participare la            IONICEL PROD - S.R.L.,
Óncheiat la 26 iulie 2005, prin care asociatul Ciuhu    profit ∫i pierderi este de 0,5 %.                   cu sediul social Ón Bucure∫ti,
Laura Mihaela transmite c„tre asociatul Bestoiu        II. Toate celelalte prevederi ale actului           str. Berzovia nr. 54, zona IV, sectorul 5,
Bogdan-Ioan 5 p„r˛i sociale, reprezent‚nd Óntreaga     constitutiv al societ„˛ii r„m‚n neschimbate.            Ónmatriculat„ la Oficiul Registrului
sa participare la beneficiile ∫i pierderile societ„˛ii,    (4/300.501)                          Comer˛ului al Municipiului Bucure∫ti
respectiv participare de 50 %, fiecare parte social„ Ón                *                        cu nr. J 40/13402/2005,
valoare de 50 lei noi (500.000 ROL), Ón valoare total„                                     cod unic de Ónregistrare 17832441
                                   Societatea Comercial„                Subsemnatul Ionicel Adrian, cet„˛ean rom‚n,
de 250 RON (2.500.000 ROL), de˛inute la Societatea
                                 LANEXIM 2000 - S.R.L., Bucure∫ti
Comercial„ Master Concept - S.R.L.                                           c„s„torit, sex masculin, domiciliat Ón Bucure∫ti, str.
  2. Noua structur„ a capitalului social este                                     Caporal Ilina nr. 6, bl. 14, sc. 3, et. 7, ap. 145,
urm„toarea:                                 ACT ADIfiIONAL
                                                            sectorul 5, posesor al C.I. seria GT nr. 902463,
  Bestoiu Bogdan-Ioan, cet„˛ean rom‚n,              la contractul de societate ∫i statutul       eliberat„ de Sec˛ia 19 Poli˛ie la data de 21.02.1996,
nec„s„torit, n„scut la data de 24.06.1977 Ón         Societ„˛ii Comerciale LANEXIM 2000 - S.R.L.        cod numeric personal 1770320451520, n„scut la
Bucure∫ti, domiciliat Ón Bucure∫ti, str. Ion C. Filitti    Subsemna˛ii B„lan Maria, cet„˛ean rom‚n, ∫i       data de 20.03.1977 Ón Bucure∫ti, sectorul 5, fiul lui
nr. 16, ap. 12A, sectorul 3, identificat cu C.I. seria   B„lan Mircea, cet„˛ean rom‚n, ambii domicilia˛i Ón     Marian ∫i Mariana, Ón nume propriu, Ón calitate de
RT nr. 193176, cod numeric personal            Bucure∫ti, bd.Basarabia nr. 55, bl. M22, sc. C, ap. 61,   asociat unic al Societ„˛ii Comerciale IONICEL PROD
17706244430016, de˛ine 19 p„r˛i sociale, fiecare      sectorul 2, Ón calitate de asocia˛i ai Societ„˛ii      - S.R.L., ∫i av‚nd Ón vedere prevederile Legii
parte social„ Ón valoare Ón valoare de 50 RON       Comerciale LANEXIM 2000 - S.R.L., cu sediul social     nr. 31/1990, astfel cum au fost modificate, am
(500.000 ROL), Ón valoare total„ de 500 RON        Ón Bucure∫ti, str. Theodor Speran˛ia nr. 135, bl. 83,    hot„r‚t modificarea actului constitutiv astfel:
(5.000.000 ROL), reprezent‚nd o participare la       sc. B, et. 2, ap. 44, sectorul 3, Ónmatriculat„ la       Articol unic. Œn conformitate cu hot„r‚rea
beneficiile ∫i pierderile societ„˛ii de 100 %.       Oficiul    registrului    comer˛ului     cu   asociatului unic, din data de 2.08.2005, Societatea
  3. Se revoc„ din func˛ia de administrator Ciuhu     nr. J 40/3375/1996, atribut fiscal R, cod unic de      Comercial„ IONICEL PROD - S.R.L. Ó∫i deschide
Laura Mihaela ∫i se nume∫te Ón func˛ia de         Ónregistrare 8380630, capital social 60.000 lei -RON,    punct de lucru Ón Bucure∫ti, str. Vicina nr. 29,
administrator Bestoiu Bogdan-Ioan.             am decis, potrivit hot„r‚rii adun„rii generale nr. 8,    sectorul 5.
  4. Toate celelalte dispozi˛ii ale actului constitutiv  din data de 27.07.2005, modificarea contractului de       Celelalte dispozi˛ii ale actului constitutiv al
al Societ„˛ii Comerciale Master Concept - S.R.L.      societate ∫i a statutului societ„˛ii, ca urmare a      Societ„˛ii Comerciale IONICEL PROD - S.R.L. r„m‚n
r„m‚n nemodificate.                    schimb„rii datelor de identificare a asociatului      neschimbate.
  (3/300.500)                      administrator, a Ónchiderii unui punct de lucru ∫i a      Prezentul act adi˛ional face parte integrant„ din
              *                deschiderii unui alt punct de lucru al societ„˛ii,
                                                            actul constitutiv al societ„˛ii.
                              astfel:
                                                              (7/300.504)
      Societatea Comercial„               Art. 1. Asociatul administrator B„lan Mircea se
                              identific„ cu C.I. seria RX nr. 336506, eliberat„ de
                                                                          *
    T.L.G. TARGET - S.A., Bucure∫ti
                              S.P.C.E.P. S2 biroul 4, la data de 19.07.2005.
                               Art. 2. Societatea Ó∫i Ónchide punctul de lucru           Societatea Comercial„
         ACT ADIfiIONAL                                                LACTO IORGAS - S.R.L., Bucure∫ti
                              situat la adresa din Bucure∫ti, aleea Cioplea nr. 1A,
  la actul constitutiv al Societ„˛ii Comerciale      sectorul 3.
         T.L.G. TARGET - S.A.             Art. 3. Societatea deschide un punct de lucru -               ACT ADIfiIONAL
  Ac˛ionarii Societ„˛ii Comerciale T.L.G. TARGET -    depozit produse textile - situat la adresa din
                                                             la actul constitutiv al Societ„˛ii Comerciale
S.A., societate pe ac˛iuni, cu sediul social Ón      Bucure∫ti, ™os. Morarilor nr. 1, sectorul 2.
                                                                   LACTO IORGAS - S.R.L.,
Bucure∫ti, Str. Monet„riei nr. 8, sectorul 1,         Celelalte prevederi ale contractului de societate
                                                                   din data de 22.07.2005
Ónmatriculat„ la Oficiul registrului comer˛ului cu     ∫i ale statutului, astfel cum au fost modificate prin
                              actele adi˛ionale anterioare, r„m‚n neschimbate,        Asociatul Nace Gheorghe, cet„˛ean rom‚n, n„scut
nr. J 40/9495/2000, cod unic de Ónregistrare
                              ele complet‚ndu-se cu prevederile prezentului act      Ón Caliacra, Bulgaria, la data de 30.07.1934,
13454351, atribut fiscal R, capital social subscris ∫i
                              adi˛ional, care s-a Óncheiat Ón temeiul dispozi˛iilor    domiciliat Ón Bucure∫ti, str. Comarnic nr. 23,
v„rsat integral 26.000.000 ROL/2.600 RON, numit„
                              Legii nr. 31/1990, republicat„.               sectorul 2, identificat cu B.I. seria D.G. nr. 067972,
Ón continuare îSocietatea”, ca urmare a hot„r‚rii
                                (5/300.502)                      eliberat de Poli˛ia F„urei la data de 6.02.1990,
nr. 1/27 iulie 2005 a adun„rii generale
                                           *                reprezent‚nd 100 % capitalul social, Ón conformitate
extraordinare a ac˛ionarilor Societ„˛ii prin care s-a
                                                            cu decizia unicului asociat nr. 1, din data de
aprobat urm„toarea cesiune de ac˛iuni intervenit„          Societatea Comercial„               22.07.2005, cu prevederile legile ∫i ale actului
Óntre Publicis Groupe Holdings BV ∫i Iordache         EMAN INTERNATIONAL CENTER - S.R.L.            constitutiv, modific„ actul constitutiv al societ„˛ii,
™tefan, precum ∫i noua structur„ a de˛inerilor Ón             Bucure∫ti                  modificat prin decizia asociatului unic nr. 3, din
Societate Ón urma cesiunii sus men˛ionate, au
                                                            data de 11.03.2003, ca urmare a cesion„rii unui
hot„r‚t Óncheierea prezentului actul adi˛ional la            ACT ADIfiIONAL NR. 898             num„r de 11 p„r˛i sociale, reprezent‚nd 55 % din
actul constitutiv al Societ„˛ii Ón urm„toarele
condi˛ii:                           la actul constitutiv al Societ„˛ii Comerciale      capitalul social, cu o valoare nominal„ de 10 lei,
  I. Structura de˛inerilor Ón Societate va fi dup„      EMAN INTERNATIONAL CENTER - S.R.L.,           Ónsum‚nd 110 lei, de c„tre dl Nace Gheorghe c„tre
cum urmeaz„:                              cu sediul social Ón Bucure∫ti,         dl Nace Stere, cet„˛ean rom‚n, n„scut Ón comuna
  (i) Iordache ™tefan, cet„˛ean rom‚n, n„scut Ón       str. Franklin nr. 5, et. 2, ap. 7, sectorul 1,     Vasile Alecsandri, jude˛ul Tulcea, la data de
Bucure∫ti la data de 30.07.1967, domiciliat Ón          Ónmatriculat„ cu nr. J 40/12127/2004,        7.12.1958, fiul lui Gheorghe ∫i Zoi˛a, domiciliat Ón
Bucure∫ti, str. Av. ™tefan Protopopescu nr. 68,           cod unic de Ónregistrare 16633653,         Bucure∫ti, str. Comarnic nr. 23, sectorul 2,
sectorul 1, identificat cu C.I. seria RR nr. 206210,            din data de 19.06.2005           identificat cu C.I. seria RT nr. 017695, eliberat„ de
eliberat„ de Sec˛ia 1 Poli˛ie, de˛ine 94 ac˛iuni, cu o     Subsemna˛ii Limongiello Andrea, domiciliat Ón      Sec˛ia 7 Poli˛ie la data de 17.05.1999, cod numeric
valoare nominal„ de 130.000 ROL/13 RON fiecare ∫i     Italia, via C. Colombo nr. 9, 84091 Battipaglia, prov.   personal 1581207400486, precum ∫i ad„ug„rii la
o valoare total„ de 12.220.000 ROL/1.222 RON,       Salerno, legitimat cu pa∫aport nr. 897914 W,        obiectul de activitate al societ„˛ii a 1551 - fabricarea
reprezent‚nd 47 % din capitalul social, cota de      eliberat de autorit„˛ile italiene la data de        produselor lactate ∫i a br‚nzeturilor.
participare la profit ∫i pierderi este de 47 %;      26.08.2002, reprezentat, conform procurii           Noua structur„ a asocia˛ilor va fi urm„toarea:
  (ii) Iordache Ioana Alina, cet„˛ean rom‚n,       autentificate cu nr. 754/5.05.2005 la Biroul Notarial     - Nace Gheorghe de˛ine un num„r de 9 p„r˛i
n„scut„ Ón Bucure∫ti, la data de 31.08.1964,        Fiducia, de Radu S„ndi˛a, fiica lui Gheorghe ∫i       sociale Ón valoare total„ de 90 lei, reprezent‚nd 45 %
domiciliat„ Ón Bucure∫ti, str. Av. Fuica Vasile nr. 18,  Neaga, n„scut„ Ón Br„ila, jude˛ul Br„ila, la data de    din capitalul social, cu o participare la beneficii ∫i
sectorul 1, identificat„ cu C.I. seria SP nr. 031948,   24.06.1979, domiciliat„ Ón Bucure∫ti, Bd. Unirii      pierderi de 45 %;
eliberat„ de I.G.P.-D.E.P. la data de 16.11.1999,     nr. 75, bl. H1, sc. 1, et. 8, ap. 47, sectorul 3,       - Nace Stere de˛ine un num„r de 11 p„r˛i sociale
de˛ine 24 ac˛iuni, cu o valoare nominal„ de 130.000    identificat„ cu C.I. seria RD nr. 348672, eliberat„ de   Ón valoare total„ de 110 lei, reprezent‚nd 55 % din
ROL/13 RON fiecare ∫i o valoare total„ de 3.120.000    Sec˛ia 10 Poli˛ie la data de 19.11.2003, cod numeric    capitalul social, cu o participare la beneficii ∫i
ROL/312 RON, reprezent‚nd 12 % din capitalul        personal 2790624090060, Maiorano Emilio,          pierderi de 55 %.
                              domiciliat Ón Italia, via Aristide de Crescenzo nr. 37,    Celelalte dispozi˛ii statutare r„m‚n neschimbate.
social; cota de participare la profit ∫i pierderi este
                              84091 Battipaglia, prov. Salerno, legitimat cu          (8/300.505)
12 %;
                              pa∫aportul nr. 019677S, eliberat de autorit„˛ile                    *
  (iii) Iordache Emilia, cet„˛ean rom‚n, n„scut„ la
                              italiene la data de 3.03.1998 ∫i prelungit la
data de 21.10.1970 Ón Axintele, jude˛ul Ialomi˛a,
                              25.03.2003 de autorit„˛ile italiene, av‚nd Ón vedere
domiciliat„ Ón Bucure∫ti, str. Av. ™tefan                                             Societatea Comercial„
                              hot„r‚rea nr. 1/19.06.2005 a adun„rii generale
Protopopescu nr. 68, sectorul 1, identificat„ cu C.I.                                   SIBEL PAN COMPANY - S.R.L., Bucure∫ti
                              extraordinare a asocia˛ilor Societ„˛ii Comerciale
seria RT nr. 152340, eliberat„ de Sec˛ia 1 Poli˛ie,    EMAN INTERNATIONAL CENTER - S.R.L., am
de˛ine 1 ac˛iune, cu o valoare nominal„ de 130.000     hot„r‚t Óncheierea urm„torului act adi˛ional, care               ACT ADIfiIONAL
ROL/13 RON, reprezent‚nd 0,5 % din capitalul        face parte integrant„ din actul constitutiv al
social; cota de participare la profit ∫i pierderi este                                  la actul constitutiv al Societ„˛ii Comerciale
                              societ„˛ii:                             SIBEL PAN COMPANY - S.R.L.,
de 0,5 %;                           Art. 1. Sediul societ„˛ii se mut„ din Bucure∫ti, str.
  (iv) Ene Florica, cet„˛ean rom‚n, n„scut„ Ón                                       autentificat cu nr. 4218/9.11.2004
                              Franklin nr. 5, et. 2, ap. 7, sectorul 1, Ón Bucure∫ti,
Bucure∫ti, la data de 10.04.1933, domiciliat„ Ón                                     la Biroul notarului public Daniela ™tefan,
                              Aleea Compozitorilor nr. 22, bl. F11, sc. 1, et. 1,
Bucure∫ti, pia˛a Lahovari nr. 1A, sc. F, et. 2, ap. 38,                                   Ónmatriculat„ cu nr. J 40/19076/2002,
                              ap. 8, sectorul 6.
sectorul 1, identificat„ cu B.I. seria A.M. nr. 305073,                                    cod unic de Ónregistrare 16965520
                                Art. 2. La sediul social nu se va desf„∫ura
eliberat de Circa 21 Mili˛ie la data de 7.07.1978,     activitate.                          Œn urma contractului de cesiune atestat cu
de˛ine 80 ac˛iuni, cu o valoare nominal„ de 130.000      Act act adi˛ional a fost Óntocmit Ón 4 exemplare,    nr. 32/25.07.2005, subsemna˛ii Br„tcoveanu
ROL/13 RON fiecare ∫i o valoare total„ de         din care 3 exemplare au fost Ónm‚nate p„r˛ilor       Nicolae, cet„˛ean rom‚n, cod numeric personal
10.400.000 ROL/1.040 RON, reprezent‚nd 40 % din      ast„zi, 19.06.2005.                     1840116450065, domiciliat Ón satul Seaca, comuna
capitalul social; cota de participare la profit ∫i       (6/300.503)                      Seaca, jude˛ul Olt, cu re∫edin˛a Ón Bucure∫ti, str.
pierderi este de 40 %;                                *                Izvorul Oltului nr. 9, bl. 22, sc. 2, ap. 126, sectorul 4,
                  MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA                 a IV-a,  Nr. 2925/8.IX.2005                   3
posesor al C.I. seria OT nr. 124471, eliberat„ de       Antonescu nr. 8, ap. 64, jude˛ul Cluj, identificat cu   cesioneaz„ c„tre Societatea Comercial„ Olimp
Poli˛ia Dr„g„ne∫ti Olt la data de 12.03.2002, Ón       C.I. seria KX nr. 161775, eliberat„ de Poli˛ia       Printing Services - S.R.L., persoan„ juridic„ rom‚n„,
calitate de cedent, ™erb„nescu Victor, cod numeric      Cluj-Napoca la data de 10.10.2001, asociat unic al     cu sediul Ón Bucure∫ti, bd. Dimitrie Pompeiu nr. 10,
personal 1590511400176, cet„˛ean rom‚n,            Societ„˛ii Comerciale ODRA IMPEX 95 - S.R.L., ∫i      sectorul 2, Ónmatriculat„ la Oficiului Registrului
domiciliat Ón Bucure∫ti, str. Nada Florilor nr. 5,      Luscalov Dan-Lucian, cet„˛ean rom‚n, domiciliat Ón     Comer˛ului de pe l‚ng„ Tribunalul Bucure∫ti cu
bl. 5, sc. 2, et.8, ap. 86, sectorul 2, identificat cu C.I.  Bucure∫ti, str. Œmp„ratul Traian nr. 5, bl. 11, sc. A,   nr. J 40/3817/1992, cod unic de Ónregistrare 432572,
seria RD nr. 077270, eliberat„ de Sec˛ia 7 Poli˛ie la     et. 1, ap. 5, sectorul 4, posesor al C.I. seria RT     3.600 p„r˛i sociale, fiecare Ón valoare de 10 RON
data de 3.08.1999, n„scut la data de 11.05.1959 Ón      nr. 230455, eliberat„ de Sec˛ia 16 Poli˛ie la data de   (unasut„mii lei vechi), Ón valoare total„ de 36.000
Bucure∫ti, Ón calitate de cesionar, ∫i B„descu        23.04.2002, am decis modificarea ∫i completarea      RON din care 39.560 $ S.U.A., aport integral Ón
Teodor, cet„˛ean rom‚n, cod numeric personal         statutului astfel:                     natur„.
1631210400023, domiciliat Ón Bucure∫ti, str. Arh.        Art. 1. Se schimb„ structura capitalului social al     Ca urma a cesiunii, structura societ„˛ii va fi
Petre Antonescu nr. 1, bl. T3A, ap. 19, sectorul 2,      societ„˛ii din aport Ón natur„ ∫i Ón numerar, Ón aport   urm„toarea:
posesor al C.I. seria RT nr. 343977, eliberat„ de       integral Ón numerar.                     - Grigore Vlad Alexandru de˛ine 320 p„r˛i sociale
Sec˛ia 7 Poli˛ie la data de 14.07.2004, n„scut la data      Art. 2. Aportul Ón natur„, Ón sum„ de 64.400 lei,    ∫i o participare la beneficii ∫i pierderi de 8 %;
de 10.12.1963 Ón Bucure∫ti, Ón calitate de cesionar,     constituit din imobilul situat Ón Bucure∫ti, Splaiul     - Sima Elarion de˛ine 80 p„r˛i sociale ∫i o
Ón calitate de asocia˛i ai Societ„˛ii Comerciale SIBEL    Unirii nr. 10, bl.B5, sc. 3, et. 6, ap. 64, sectorul 4,  participare la beneficii ∫i pierderi de 2 %;
PAN COMPANY - S.R.L., cu sediul social Ón           trece din proprietatea Societ„˛ii Comerciale ODRA       - Societatea Comercial„ Olimp Printing Services -
Bucure∫ti, str. Izvorul Oltului nr. 9, bl. 22, sc. 2,     IMPEX 95 - S.R.L., Ón proprietatea asociatului unic    S.R.L. de˛ine 3.600 p„r˛i sociale ∫i o participare la
et. 10, ap. 126, sectorul 4, Ónmatriculat„ la Oficiul     Luscalov Dan Adrian.                    beneficii ∫i pierderi de 90 %.
registrului comer˛ului cu nr. J 40/19076/2004, cod        Art. 3. Ca urmare a schimb„rii structurii,         Actul constitutiv se transform„ corespunz„tor ca
unic de Ónregistrare 16965520, am efectuat          capitalul social al societ„˛ii este de 64.600 lei     urmare a acestor prevederi. Celelalte clauze r„m‚n
urm„toarele modific„ri, conform hot„r‚rii adun„rii      constituit din aport Ón numerar, integral v„rsat,     nemodificate.
generale a asocia˛ilor din data de 15.07.2005:        divizat Ón 6.460 p„r˛i sociale, Ón valoare nominal„      Prezentul act adi˛ional face parte integrant„ din
  Articolul 1. Eu, Br„tcoveanu Nicolae, asociat al      de 10 lei fiecare.                     actul constitutiv al Societ„˛ii Comerciale OLIMP
Societ„˛ii Comerciale SIBEL PAN COMPANY - S.R.L.,        Art. 4. Asociatul unic Luscalov Dan-Adrian       PRODAGRO - S.R.L. ∫i Ói completeaz„ dispozi˛iile.
cu sediul social Ón Bucure∫ti, str. Izvorul Oltului      cesioneaz„ integral c„tre dl Luscalov Dan-Lucian,        (11/300.508)
nr. 9, bl. 22, sc. 2, et. 10, ap. 126, Ónmatriculat„ la    cele 6.460 p„r˛i sociale, cu o valoare nominal„ de                  *
Oficiul     registrului     comer˛ului     cu  10 lei fiecare, Ón valoare total„ de 64.600 lei Ón
nr. J 40/19076/2004, cod unic de Ónregistrare         numerar, conform contractului de cesiune a               Societatea Comercial„
16965520, declar c„ cedez 20 p„r˛i sociale, a         p„r˛ilor sociale nr. 1/15.06.2005 ∫i se retrage din        ICA ROMANIA - S.R.L., Bucure∫ti
100.000 lei (10 lei RON) una parte social„, respectiv     societate, de la care a primit toate drepturile ∫i fa˛„
2.000.000 lei (200 lei RON), reprezent‚nd 100 %        de care nu mai are nici o preten˛ie material„.                ACT ADIfiIONAL
capitalul social al societ„˛ii, dup„ cum urmeaz„:        Art. 5. Asociatul unic al societ„˛ii este dl Luscalov
                               Dan-Lucian, cet„˛ean rom‚n, domiciliat Ón           la actul constitutiv al Societ„˛ii Comerciale
  - dlui ™erb„nescu Victor Ói cedez 10 p„r˛i sociale,                                          ICA ROMANIA - S.R.L.,
a 100.000 lei (10 lei RON) o parte social„, respectiv     Bucure∫ti, str. Œmp„ratul Traian nr. 5, bl. 11, sc. A,
                               et. 1, ap. 5, sectorul 4, identificat cu C.I. seria RT         cu sediul social Ón Bucure∫ti,
1.000.000 lei (100 lei RON), reprezent‚nd 50 %                                          str. Orzari nr. 10, et. 1, sectorul 2,
capitalul social al societ„˛ii;                nr. 230455, eliberat„ de Sec˛ia 16 Poli˛ie la data de
                               23.04.2002, n„scut la data de 12.03.1951 Ón            Ónmatriculat„ la Oficiul Registrului
  - dlui B„descu Teodor Ói cedez 10 p„r˛i sociale a                                      Comer˛ului al Municipiului Bucure∫ti
100.000 lei (10 lei RON) o parte social„, respectiv      Bucure∫ti, sex masculin, nec„s„torit, cod numeric
                               personal 1510312400221, care de˛ine 100 % capitalul             cu nr. J 40/4960/2000,
1.000.000 lei (100 lei RON), reprezent‚nd 50%                                          cod unic de Ónregistrare 13048949,
                               social.
capitalul social al societ„˛ii,                                               atribut fiscal R, Óncheiat Ón baza hot„r‚rii
                                 Art. 6. Se majoreaz„ capitalul social cu suma de
  primind contravaloarea acestora, azi, data                                                nr. 1/28.06.2005
                               5.400 lei, prin aport Ón numerar al asociatului unic
atest„rii, ∫i Ón˛eleg astfel s„ m„ retrag din societate,                                      a adun„rii generale a asocia˛ilor
                               Luscalov Dan-Lucian.
inclusiv din func˛ia de administrator.
                                 Art. 7. Capitalul social al Societ„˛ii Comerciale      Asocia˛ii Societatea Comercial„ INTERCONTAINER
  Eu, ™erb„nescu Victor, declar c„ preiau 10 p„r˛i
                               ODRA IMPEX 95 - S.R.L. este de 70.000 lei, subscris    AUSTRIA GESMBH - ICA, cu sediul Ón Austria,
sociale, a 100.000 lei (10 lei RON) o parte social„,
                               ∫i v„rsat integral Ón numerar, divizat Ón 7.000 p„r˛i   A-1050, Viena, Wiedner Hauptstrasse 120,
respectiv 1.000.000 lei (100 lei RON), reprezent‚nd
                               sociale, Ón valoare nominal„ de 10 lei fiecare, fiind   Ónmatriculat„ la Tribunalul Comercial din Viena cu
50 % capitalul social al societ„˛ii, de la Br„tcoveanu
                               de˛inut de asociatul unic Luscalov Dan-Lucian, care    nr. 43618 w/25.08.1993, de˛in„toare a 145 p„r˛i
Nicolae, achit‚nd contravaloarea acestora, azi, data
                               are o cot„ de 100 % din capitalul social, beneficii ∫i   sociale a 10.000.000 lei fiecare, cu o valoare total„
atest„rii, prelu‚nd toate drepturile ∫i obliga˛iile                                   de 1.450.000.000 lei, din care 53.790 $ S.U.A.,
                               pierderi.
conferite de acestea.                                                  reprezent‚nd 37,08440 % din capitalul social total al
                                 Art. 8. Se prelunge∫te mandatul administratorului
  Eu, B„descu Teodor, declar c„ preiau 10 p„r˛i                                     societ„˛ii, Societatea Comercial„ INTERCONTAINER
                               Luscalov Dan-Lucian pe perioad„ nelimitat„.
sociale, a 100.000 lei (10 lei RON) o parte social„,                                   INTERFRIGO (ICF), cu sediul Ón Belgia, B-1060
                                 Art. 9. Prezentul act adi˛ional modific„ ∫i
respectiv 1.000.000 lei (100 lei RON), reprezent‚nd                                   Bruxelles, Rue de France 85, Ónmatriculat„ al
                               completeaz„ statutul societ„˛ii ∫i face parte
50 % capitalul social al societ„˛ii, de la Br„tcoveanu                                  Tribunalul Comercial din Bruxelles cu
                               integrant„ din acesta.
Nicolae, achit‚nd contravaloarea acestora, azi, data       Celelalte clauze r„m‚n neschimbate.           nr. 342546/25.12.1967, de˛in„toare a 130 p„r˛i
atest„rii prelu‚nd toate drepturile ∫i obliga˛iile        (10/300.507)                      sociale a 10.000.000 lei fiecare, cu o valoare total„
conferite de acestea.                                  *                de 1.300.000.000 lei, din care 43.106 $ S.U.A.,
  Œn urma cesiunii, capitalul social total al                                      reprezent‚nd 33,248081 % din capitalul social total
societ„˛ii r„m‚ne Ón valoare de 2.000.000 lei (200 lei         Societatea Comercial„              al societ„˛ii, ∫i Societatea Na˛ional„ de Transport
RO), Ómp„r˛it Ón 20 p„r˛i sociale, a 100.000 lei (10 lei     OLIMP PRODAGRO - S.R.L., Bucure∫ti           Feroviar de Marf„ îCFR MARFA” - S.A., cu sediul Ón
RON) fiecare ∫i va fi distribuit astfel:                                         Bucure∫ti, bd. Dinicu Golescu nr. 38, sectorul 1,
  - ™erb„nescu Victor de˛ine 10 p„r˛i sociale, a                ACT ADIfiIONAL              Ónmatriculat„ cu nr. J 40/9775/1998, CUI 11054537,
100.000 lei (10 lei RON) o parte social„, respectiv                                   de˛in„toare a 116 p„r˛i sociale a 10.000.000 lei
1.000.000 lei (100 lei RON), reprezent‚nd 50 % din        la actul constitutiv al Societ„˛ii Comerciale      fiecare, cu o valoare total„ de 1.160.000.000 lei,
capitalul social total;                          OLIMP PRODAGRO - S.R.L.,            reprezent‚nd 29,66752 % din capitalul social total al
  - B„descu Teodor de˛ine 10 p„r˛i sociale, a              cu sediul social Ón Bucure∫ti,         societ„˛ii, reprezenta˛i prin dl Binder Gerald, Ón
100.000 lei (10 lei RON) o parte social„, respectiv         calea ™erban Vod„ nr. 262, sectorul 4,        calitate de director general al societ„˛ii, legitimat
1.000.000 lei (100 lei RON), reprezent‚nd 50 % din          Ónmatriculat„ la Oficiul Registrului        prin pa∫aport nr. E 01091428, eliberat de
capitalul social total.                       Comer˛ului al Municipiului Bucure∫ti         autorit„˛ile austriece la data de 25.11.1998, Ón baza
  Articolul 2. Schimbarea sediului social al                cu nr. J 40/28115/1994,           Ómputernicirii exprese date de asocia˛i, prin care s-a
societ„˛ii din Bucure∫ti, str. Izvorul Oltului nr. 9,         cod unic de Ónregistrare 6928703         hot„r‚t:
bl. 22, sc. 2, et. 10, ap. 26, sectorul 4, Ón Bucure∫ti,     Subscrisa Societatea Comercial„ Olimp           Art. 1. Se mut„ sediul social al societ„˛ii la
str. Arh. Petre Antonescu nr. 1, bl. T3A, ap. 19,       Publishing & Printing Production - S.R.L., persoan„    urm„toarea adres„: Bucure∫ti, str. Ghiocel nr. 22,
sectorul 2.                          juridic„ rom‚n„, cu sediul social Ón Bucure∫ti, calea   et. 1, birou 2, sectorul 2.
  Articolul 3. Numirea Ón func˛ia de administrator,     ™erban Vod„ nr. 262, sectorul 4, Ónmatriculat„ la       Art. 2. Se precizeaz„ adresa sediului social al
pe durat„ nelimitat„, a dlor ™erb„nescu Victor ∫i       Oficiul Registrului Comer˛ului de pe l‚ng„         asociatului Societatea Comercial„ INTERCONTAINER
B„descu Teodor ∫i revocarea din func˛ia de          Tribunalul Bucure∫ti cu nr. J 40/28108/1994,        AUSTRIA GESMBH - ICA: Wohllebengasse, 18, 1040,
administrator a dlui Br„tcoveanu Nicolae.           reprezentat„ de Grigore Vlad Alexandru, cet„˛ean      Viena.
  Celelalte prevederi ale actului constitutiv r„m‚n     rom‚n, domiciliat Ón Bucure∫ti, bd. Decebal nr. 16,      Art. 3. Prevederile prezentului act adi˛ional
nemodificate.                         bl. S16, ap. 28, sectorul 3, f„r„ antecedente penale,   modific„ ∫i completeaz„ actul constitutiv.
  Participarea la pierderi ∫i beneficii este Ón       identificat cu B.I. seria D.A. nr. 648839, eliberat de     (12/300.509)
func˛ie de aportul la capitalul social.            Circa 2 Mili˛ie la data de 17.12.1986, ∫i subsemna˛ii                *
   (9/300.506)                       Grigore Vlad Alexandru, cet„˛ean rom‚n, domiciliat
              *                 Ón Bucure∫ti, bd. Decebal nr. 16, bl. S16, ap. 28,          Societatea Comercial„
                               sectorul 3, f„r„ antecedente penale, identificat cu       MAGNUM CONSULT & TRADE - S.R.L.
      Societatea Comercial„               B.I. seria D.A. nr. 648839, eliberat de Circa 2 Mili˛ie          Bucure∫ti
   ODRA IMPEX 95 - S.R.L., Bucure∫ti            la data de 17.12.1986, ∫i Sima Elarion, cet„˛ean
                               rom‚n, domiciliat Ón satul Ungureni, comuna                 ACT ADIfiIONAL
          ACT ADIfiIONAL               Dragomire∫ti, jude˛ul D‚mbovi˛a, f„r„ antecedente
                               penale, identificat cu B.I. seria B.G. nr. 567404,      la actul constitutiv al Societ„˛ii Comerciale
    la statutul Societ„˛ii Comerciale           eliberat de Circa 2 Poli˛ie la data de 17.03.1982, Ón      MAGNUM CONSULT & TRADE - S.R.L.,
      ODRA IMPEX 95 - S.R.L.,              calitate de asocia˛i, Ón temeiul Legii nr. 31/1990,     cu sediul social Ón Bucure∫ti, Str. Viitorului
 cu sediul social Ón Bucure∫ti, str. Ciochina        republicate ∫i a actului constitutiv, am decis, legal     nr. 158, mansard„, camera 2, sectorul 2,
   nr. 1, bl. 25, sc. 2, ap. 27, sectorul 4,        ∫i statutar, modificarea statutului Societ„˛ii         Ónmatriculat„ cu nr. J 40/11493/2005,
   cod unic de Ónregistrare 7176587,            Comerciale OLIMP PRODAGRO - S.R.L. dup„ cum            cod unic de Ónregistrare 17738046,
   Ónmatriculat„ cu nr. J 40/2576/1995           urmeaz„:                                   atribut fiscal R
 Subsemna˛ii Luscalov Dan-Adrian, cet„˛ean            Articolul 1. Asociatul Societatea Comercial„       Prezentul act s-a Óncheiat Óntre asocia˛ii Zaidifard
rom‚n, domiciliat Ón Cluj-Napoca, str. Mare∫al Ion      Olimp Publishing & Printing Production - S.R.L.      Khezr Elias, cet„˛ean englez, domiciliat Ón Anglia,
  4               MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI,               PARTEA a IV-a,    Nr. 2925/8.IX.2005
29 Wensleydale Drive, Camberley, Surrey GU 15       nr. 148403, eliberat„ de Sec˛ia 7 Poli˛ie la data de     urm„torul act adi˛ional la actul constitutiv al
ISP, posesor al pa∫aportului seria 060052493,       19.01.2001, cod numeric personal 1550406400751,       Societ„˛ii Comerciale PLAN GARO - S.R.L., cu sediul
eliberat de autorit„˛ile engleze la data de        Ón calitate de asocia˛i ai Societ„˛ii Comerciale       social Ón Bucure∫ti, str. Soldat Modoran Ene nr. 5,
24.05.2001, de˛in„tor a 1.485 p„r˛i sociale a 10 lei    SECOM ONIX IMPEX - S.R.L., Ón temeiul hot„r‚rii       bl. M93A, sc. 1, et. 3, ap. 17, sectorul 5, cod unic de
RON (100.000 ROL) fiecare, cu o valoare total„ de     adun„rii generale a asocia˛ilor, din data de         Ónregistrare 17788664, din data de 18.07.2005,
4.083,33 EURO (echivalentul a 14.700 lei RON -       3.08.2005, am hot„r‚t, de comun acord,            Ónmatriculat„ la Oficiul registrului comer˛ului cu
147.000.000 lei ROL) ∫i 150 lei RON (1.500.000 ROL),    urm„toarele modific„ri ale documentelor           nr. J 40/12536/18.07.2005, ca urmare a cesion„rii de
v„rsa˛i Ón numerar, reprezent‚nd 99 % din capitalul    constitutive ale societ„˛ii:                 p„r˛i sociale intervenite conform contractului de
social total ∫i participare la beneficii ∫i pierderi, ∫i   A. Majorarea capitalului social al societ„˛ii, de la   cesiune autentificat cu nr. 1087/2005 la Biroul
Societatea Comercial„ MAGNUM CONSULTING          2.000.000 (dou„milioane) ROL, respectiv 200 RON,       notarului public Gabriela Dinescu, cu sediul Ón
2004 - S.R.L., cu sediul social Ón Bucure∫ti, bd. Iuliu  la 52.000.000 (cincizeci∫idou„milioane) ROL,         Bucure∫ti, ™os. Viilor nr. 101, bl. 1, ap. 129-130,
Maniu nr. 602, sectorul 6, Ónmatriculat„ la Oficiul    respectiv 5.200 RON, prin aport Ón numerar          sectorul 5, prin care Gherghescu Robert-Marian a
registrului comer˛ului cu nr. J 40/14769/2004, cod     subscris ∫i v„rsat de c„trei cei doi asocia˛i.        cesionat cele 10 p„r˛i sociale de˛inute, lui
unic de Ónregistrare 16761822, reprezentat„ prin       Œn consecin˛„, cei doi asocia˛i subscriu ∫i vars„     Teodorescu Florin-Claudiu, retr„g‚ndu-se din
administrator dl Zaidifard Khezr Elias, de˛in„toare    Ómpreun„ suma de 50.000.000 (cincizecimilioane)       societate, capitalul social al societ„˛ii, Ón valoare de
a 15 p„r˛i sociale, a 10 lei RON (100.000 lei ROL)     ROL, respectiv 5.000 RON, Ón numerar, Ón contul de      200 (dou„sute) lei (2.000.000 lei vechi), integral
fiecare, cu o valoare total„ de 150 lei RON        capital social la dispozi˛ia societ„˛ii, dup„ cum      numerar, Ómp„r˛it Ón 20 p„r˛i sociale, Ón valoare
(1.500.000 ROL), v„rsa˛i Ón numerar, reprezent‚nd     urmeaz„:                           nominal„ de 10 lei, este de˛inut Ón totalitate de
1 % din capitalul social total ∫i participare la       - Tache Eugen subscrie ∫i vars„ 25.000.000 ROL,      asociatul unic Teodorescu Florin-Caludiu, care va
beneficii ∫i pierderi, Ón baza hot„r‚rii adun„rii     respectiv 2.500 RON, reprezent‚nd 125 p„r˛i         Óndeplini Ón continuare func˛ia de administrator, pe
generale a asocia˛ilor nr. 1/11.07.2005 ∫i a        sociale;                           termen nelimitat.
contractului de cesiune, prin care am stabilit        - Tache Nicolae subscrie ∫i vars„ 25.000.000 ROL,      Participarea la beneficii ∫i pierderi a asociatului
urm„toarele:                        respectiv 2.500 RON, reprezent‚nd 125 p„r˛i         unic este de 100 %.
  1. Retragerea din societate a asociatului Botea     sociale.                            Prezentul act adi˛ional face parte integrant„ din
Bogdan, prin cesionarea p„r˛ilor sociale pe care le      Œn consecin˛„, Ón urma major„rii capitalului       actul constitutiv al societ„˛ii, care se va modifica
de˛ine Ón cadrul Societ„˛ii Comerciale MAGNUM       social, structura acestuia este urm„toarea:         corespunz„tor acestuia.
CONSULT & TRADE - S.R.L. c„tre dl Zaidifard Khezr       Capitalul social total este de 52.000.000 ROL,        Celelalte clauze r„m‚n nemodificate.
Elias astfel:                       respectiv 5.200 RON, divizat Ón 260 p„r˛i sociale, Ón       (16/300.513)
  Dl Botea Bogdan cedeaz„ cele 15 p„r˛i sociale Ón    valoare de 200.000 ROL, respectiv 20 RON fiecare,                    *
valoare nominal„ de 10 lei RON (100.000 lei ROL),     numerotate de la 1 la 260 ∫i este de˛inut de cei doi
total 150 lei RON (1.500.000 ROL), reprezent‚nd 1 %    asocia˛i dup„ cum urmeaz„:                      Societatea Comercial„
din capitalul social total, pe care le de˛ine Ón cadrul    - Tache Eugen subscrie ∫i vars„ 26.000.000 ROL,       HOTEL MANAGEMENT & RESOURCES -
Societ„˛ii Comerciale MAGNUM CONSULT &           respectiv 2.600 RON, reprezent‚nd 130 p„r˛i                  S.R.L.
TRADE - S.R.L. dlui Zaidifard Khezr Elias.         sociale, corespunz„toare unei particip„ri de 50 % la            Bucure∫ti
  Dl Zaidifard Khezr Elias este de acord s„ preia     capitalul social, precum ∫i la beneficii ∫i pierderi,
cele 15 p„r˛i sociale, Ón valoare nominal„ de 10 lei    numerotate de la 1 la 130;                           ACT ADIfiIONAL
RON, total 150 lei RON (1.500.000 ROL),            - Tache Nicolae - subscrie ∫i vars„ 26.000.000
reprezent‚nd 1 % din capitalul social total, de la     ROL, respectiv 2.600 RON, reprezent‚nd 130 p„r˛i        la actul constitutiv al Societ„˛ii Comerciale
cedentul Botea Bogdan, Ón cadrul Societ„˛ii        sociale, corespunz„toare unei particip„ri de 50 % la     HOTEL MANAGEMENT & RESOURCES - S.R.L.,
Comerciale MAGNUM CONSULT & TRADE - S.R.L.         capitalul social, precum ∫i la beneficii ∫i pierderi,    cu sediul social Ón Bucure∫ti, str. Radu Durbac
  Ca urmare a acestor modific„ri, dl Botea Bogdan     numerotate de la 131 la 260.                   Dumitru R„ducu nr. 39-41, sectorul 1,
pierde calitatea de asociat Ón cadrul Societ„˛ii       Celelalte prevederi ale actului constitutiv r„m‚n      Ónmatriculat„ cu nr. J 40/12093/5.09.2003,
Comerciale MAGNUM CONSULT & TRADE - S.R.L.         neschimbate, iar prezentul Ónscris are eficien˛„           cod unic de Ónregistrare 15722400
  2. Urmare a cesiunii, capitalul social al societ„˛ii  juridic„ numai dup„ Ónregistrarea acestuia la          Subsemnatul Haiducu Marian, cet„˛ean rom‚n,
devine: capitalul social subscris ∫i v„rsat Ón       Oficiul Registrului Comer˛ului al Municipiului        n„scut la data de 27.01.1957 Ón Bucure∫ti,
numerar de asocia˛i este de 15.000 RON           Bucure∫ti.                          sectorul 5, domiciliat Ón Bucure∫ti, str. Lt. Col.
(150.000.000 ROL), echivalentul a 4.083,33 EURO         (14/300.511)                      Constantin Marinescu nr. 9, bl. V 68, sc. 1, et. 1,
(5.227 $ S.U.A.) ∫i 300 lei RON (3.000.000 lei ROL),                  *                ap. 8, sectorul 5, sex masculin, c„s„torit, identificat
aport Ón numerar, ∫i va fi divizat Ón 1.500 p„r˛i                                    cu C.I. seria DP nr. 027301, eliberat„ de I.G.P.-D.E.P.
sociale, a 10 lei RON (100.000 ROL) fiecare.             Societatea Comercial„               la data de 28.05.1999, cod numeric personal
  Aportul asocia˛ilor la capitalul social este:        GOURMET COFFEE AND TEA SHOPS              1570127400118, Ón calitate de asociat unic ∫i
  - Zaidifard Khezr Elias - 1.485 p„r˛i sociale, a        SERVICII - S.A., Bucure∫ti              administrator al Societ„˛ii Comerciale HOTEL
10 lei RON (100.000 ROL) fiecare, cu o valoare total„                                  MANAGEMENT & RESOURCES - S.R.L., cu sediul
de 4.083,33 EURO (echivalentul a 14.700 lei RON -               ACT ADIfiIONAL               social Ón Bucure∫ti, str. Radu Durbac Dumitru
147.000.000 lei ROL) ∫i 150 lei RON (1.500.000 ROL),                                  R„ducu nr. 39-41, sectorul 1, Ónmatriculat„ la
v„rsa˛i Ón numerar, reprezent‚nd 99 % din capitalul      la actul constitutiv al Societ„˛ii Comerciale       Oficiul    registrului    comer˛ului     cu
social total ∫i participare la beneficii ∫i pierderi;       GOURMET COFFEE AND TEA SHOPS             nr. J 40/12093/5.09.2003, cod unic de Ónregistrare
  - Societatea Comercial„ MAGNUM CONSULTING                  SERVICII - S.A.,             15722400, Ón baza deciziei asociatului unic
2004 - S.R.L. - 15 p„r˛i sociale, a 10 lei RON       Ónmatriculat„ la Oficiul registrului comer˛ului       nr. 3/25.07.2005, am hot„r‚t, Ón conformitate cu
(100.000 lei ROL) fiecare, cu o valoare total„ de             cu nr. J 40/16889/2004,            prevederile Legii nr. 31/1990, privind societ„˛ile
150 lei RON (1.500.000 ROL), v„rsa˛i Ón numerar,          cod unic de Ónregistrare 16860893,         comerciale (modificat„ ∫i republicat„), modificarea
reprezent‚nd 1 % din capitalul social total ∫i              cu sediul Ón Bucure∫ti,            actul constitutiv al Societ„˛ii Comerciale HOTEL
participare la beneficii ∫i pierderi.                str. Cri∫ul Alba nr. 6, sectorul 4         MANAGEMENT & RESOURCES - S.R.L., astfel:
  Celelalte prevederi din actul constitutiv al        Subsemnatul Radu Cristian Marinescu, cet„˛ean        Se Ónfiin˛eaz„ punct de lucru Ón Bucure∫ti, ∫os.
societ„˛ii r„m‚n neschimbate.               rom‚n, domiciliat Ón Bucure∫ti, str. Ciurea nr. 5-7,     Dude∫ti-Pantelimon nr. 44, sectorul 3.
  Act redactat sub semn„tur„ privat„, Ón         bl. A3, sc. A, ap. 2, sectorul 2, posesor al C.I. seria     Celelalte dispozi˛ii ale actului constitutiv al
4 exemplare originale ast„zi, 12.07.2005, la        DP nr. 108763, eliberat„ de I.N.E.P. la data de       Societ„˛ii Comerciale HOTEL MANAGEMENT &
Bucure∫ti.                         8.10.2004, cod numeric personal 1560103400214, Ón      RESOURCES - S.R.L. r„m‚n neschimbate.
   (13/300.510)                     calitate de mandatar al ac˛ionarilor Societ„˛ii         Redactat ∫i editat Ón 4 (patru) exemplare, la
              *                Comerciale GOURMET COFFEE AND TEA SHOPS           Cabinetul individual de avocatur„ Mariana ™tefan,
                              SERVICII - S.A., aduc urm„toarele modific„ri         din care 3 (trei) exemplare s-au eliberat p„r˛ii dup„
     Societatea Comercial„               actului constitutiv:                     citire, ∫i exprimarea consim˛„m‚ntului pentru
  SECOM ONIX IMPEX - S.R.L., Bucure∫ti            Œnfiin˛are punct de lucru                Óncheierea prezentului Ónscris ∫i semnarea tuturor
                                Se Ónfiin˛eaz„ un punct de lucru Ón Bucure∫ti,      exemplarelor acestuia, Ón fa˛a mea, avocat Mariana
         ACT ADIfiIONAL              Complexul comercial Bucure∫ti Mall, Calea Vitan       ™tefan, ast„zi, 25.07.2005.
                              nr. 55-59, loca˛ie G35 - Gloria Jean’s Coffees.         (17/300.514)
       al Societ„˛ii Comerciale             Celelalte prevederi ale actului constitutiv r„m‚n                  *
      SECOM ONIX IMPEX - S.R.L.,           nemodificate.
      cu sediul social Ón Bucure∫ti,           Œncheiat ast„zi, 15.07.2005, Ón 3 (trei) exemplare.        Societatea Comercial„
   str. Simion Busuioc nr. 42, sectorul 2,          (15/300.512)                        KITCH MEDIA GRUP - S.R.L., Bucure∫ti
 Ónmatriculat„ la Oficiul registrului comer˛ului                    *
       cu nr. J 40/14083/1991,
                                                                     ACT ADIfiIONAL
     cod unic de Ónregistrare 34844                Societatea Comercial„
  Subsemna˛ii Tache Eugen, cet„˛ean rom‚n,             PLAN GARO - S.R.L., Bucure∫ti             la actul constitutiv al Societ„˛ii Comerciale
n„scut Ón comuna Ro∫iori, jude˛ul Ialomi˛a, la data                                          HARMONY CASA - S.R.L.
de 5.04.1965, sex masculin, c„s„torit, domiciliat Ón             ACT ADIfiIONAL                 Subsemna˛ii Purdescu Anca-Mihaela, domiciliat„
Bucure∫ti, str. Lacul Amara nr. 25, sectorul 2,                                     Ón Bucure∫ti, bd. Timi∫oara nr. 53, bl. C2, sc. 2, et. 4,
identificat cu C.I. seria RD nr. 052351, eliberat„ de     la actul constitutiv al Societ„˛ii Comerciale       ap. 40, sectorul 6, posesoare a C.I. seria DP
Sec˛ia 7 Poli˛ie la data de 29.10.1998, cod numeric            PLAN GARO - S.R.L.              nr. 062294, eliberat„ de Sec˛ia 22 Poli˛ie la data de
personal 1650405400382, ∫i Tache Nicolae, cet„˛ean       Subsemna˛ii Gherghescu Robert-Marian,          14.02.2001, cod numeric personal 2771015464531,
rom‚n, sex masculin, c„s„torit, domiciliat Ón       cet„˛ean rom‚n, domiciliat Ón Bucure∫ti, str. Soldat     ∫i Lala Constan˛a, domiciliat„ Ón Drobeta-Turnu
Bucure∫ti, str. Simion Busuioc nr. 16, sectorul 2,     V. Croitoru nr. 5, bl. 3, sc. 1, et. 1, ap. 6, sectorul 5,  Severin, str. Orly nr. 10, bl. S6V, sc. 4, ap. 7, jude˛ul
identificat prin martorii Radu Constantin,         identificat cu C.I. seria RT nr. 257389/10.02.2003,     Mehedin˛i, posesoare a C.I. seria MH nr. 171779,
domiciliat Ón comuna Voluntari, Str. Jiului nr. 33,    eliberat„ de Sec˛ia 19 Poli˛ie, cod numeric personal     eliberat„ de Poli˛ia Drobeta-Turnu Severin la data
jude˛ul Ilfov, identificat cu C.I. seria IF nr. 045114,  1730627443014, ∫i Teodorescu Florin-Claudiu,         de   19.07.2004,   cod   numeric    personal
eliberat„ de Poli˛ia Voluntari la data de 8.03.2004,    cet„˛ean rom‚n, domiciliat Ón Bucure∫ti, str.        2510520250527, Ón calitate de asocia˛i ai Societ„˛ii
cod numeric personal 1580602400494, ∫i Ioni˛„       Jimbolia nr. 132, sectorul 1, posesor al B.I. seria G.T.   Comerciale HARMONY CASA - S.R.L., persoan„
Gheorghe, domiciliat Ón Bucure∫ti, str. Moroeni      nr. 067266/16.10.1995, eliberat de Sec˛ia 5 Poli˛ia,     juridic„ rom‚n„, cu num„r de identificare la Oficiul
nr. 43A, sectorul 2, identificat cu C.I. seria RR     cod numeric personal 1710310460011, Óncheiem         registrului comer˛ului J 40/3705/2005, cod unic de
                 MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA                  a IV-a,  Nr. 2925/8.IX.2005                   5
Ónregistrare 17287523, cu sediul social Ón Bucure∫ti,    echivalentul a 1.205 $, la rata de schimb euro/$ de           Societatea Comercial„
aleea S„ndule∫ti nr. 5, bl. E15, sc. 1, et. 8, ap. 42,   1,205) prin aportul asociatului Rogatinsky Reuven,           TEMPLUL - S.R.L., Bucure∫ti
sectorul 6, Ón conformitate cu cele hot„r‚re Ón       cu 50 lei.
hot„r‚rea adun„rii generale a asocia˛ilor           2. Se majoreaz„ num„rul p„r˛ilor sociale, de la               ACT ADIfiIONAL
nr. 7/5.08.2005, modific„m actul constitutiv astfel:    367, la 372 ∫i au o valoare de 10 lei fiecare.
  1. Denumirea societ„˛ii comerciale va fi                                        la actul constitutiv al Societ„˛ii Comerciale
                                3. Se coopteaz„ Ón societatea, devenind astfel
Societatea Comercial„ KITCH MEDIA GRUP - S.R.L.,                                            TEMPLUL - S.R.L.,
                              asociat cu drepturi ∫i obliga˛ii depline, Hirsch Zvi
conform dovezii privind disponiblitatea firmei                                      Ónmatriculat„ la Oficiul registrului comer˛ului
                              Yehiel Avi, cet„˛ean israelian, c„s„torit, n„scut la
                                                                   cu nr. J 40/8523/1999,
nr. 579722, din data de 5.08.2005.             data de 27.03.1953, Ón Hadera, Israel, domiciliat Ón
                              Israel, Menora 12, Tel-Aviv , identificat prin           cod unic de Ónregistrare 12188782,
  2. Obiectul principal de activitate al societ„˛ii va
                              pa∫aport nr. 9999474 eliberat la data de 11.02.2004,      cu sediul Ón Bucure∫ti, str. Mihai Eminescu
fi:
                              de autorit„˛ile din Israel, care prime∫te prin cesiune           nr. 151, sectorul 2
  cod CAEN 2213 - editarea revistelor ∫i
periodicelor.                        astfel:                             Subsemna˛ii
  3. Obiectul secundar de activitate se completeaz„     - de la Colotelo Carmen-Hortensia Óntreg           Miao Florina Liliana, cet„˛ean rom‚n, n„scut„ la
cu:                             capitalul social de˛inut de aceasta, adic„ 7 p.s. x 10    data de 23.09.1968 Ón Bucure∫ti, domiciliat„ Ón
  2211 - editarea c„r˛ilor;                lei/p.s. = 70 lei;                      Bucure∫ti, Str. Crinului nr. 67B, sectorul 1,
  2212 - editarea ziarelor;                 - de la Rogatinsky Reuven 179 p.s. x 10 lei/p.s. =    posesoare a B.I. seria G.X. nr. 320271 eliberat de
  2214 - editarea Ónregistr„rilor sonore;         1.790 lei.                          Sec˛ia 22 Poli˛ie la data de 28.03.1997, c„s„torit„,
  2215 - alte activit„˛i de editare;             4. Se retrage din societate, Ón urma cesiunii de     f„r„ antecedente penale,
  2221 - tip„rirea ziarelor;               mai sus Colotelo Carmen-Hortensia.               Lei Hongjun, cet„˛ean chinez, n„scut la data de
  2222 - alte activit„˛i de tip„rire neclasificate Ón    5. Noua participare a asocia˛ilor la capitalul      25.02.1964 Ón Ziyang, Sichuan, China, cu domiciliul
alt„ parte                         social, beneficii ∫i pierderi va fi:             Ón China, loc. Ziyang, Sichuan Danshanzhen,
  2223 - leg„torie;                     - Rogatinsky Reuven - 50 % - 186 p.s. x 10 lei/p.s.    Nongchang, nr. 7, posesor al pa∫aportului
  2224 - servicii preg„titoare pentru pretip„rire;    = 1.860 lei, din care 503 euro, echivalentul a 623 $     nr. 147121002 eliberat de autorit„˛ile chineze la
  2225 - alte lucr„ri de tipografie;             - Hirsch Zvi Yehiel Avi - 50 % - 186 p.s. x 10 lei/p.s.  data de 22.06.1999, c„s„torit, f„r„ antecedente
  2231 - reproducerea Ónregistr„rilor audio;       = 1.860 lei, din care 120 lei ∫i 497 euro, echivalentul   penale ∫i
  2232 - reproducerea Ónregistr„rilor video;       a 582 $.                            Miao Rong Sheng, cet„˛ean chinez, n„scut la data
  2233 - reproducerea Ónregistr„rilor informatice;      Se modific„ corespunz„tor documentele           de 25.01.1963 Ón Sichauan, China, cu domiciliul Ón
  5521 - tabere de tineret ∫i refugii montane;      societ„˛ii, celelalte prevederi r„m‚n neschimbate.      China, Sichuan Cheng Du Shi, He Ping, Crinului
  6023 - transporturi terestre de c„l„tori,          (19/300.516)                      nr. 67B, sectorul 1, posesor al pa∫aportului
ocazionale;                                       *                nr. 147275048 eliberat de autorit„˛ile chineze la
  6024 - transporturi rutiere de m„rfuri;                                       data de 13.06.1999, c„s„torit, f„r„ antecedente
  7020 - Ónchirierea ∫i subÓnchirierea bunurilor          Societatea Comercial„                penale, Ón calitate de asocia˛i ∫i Societ„˛ii
                              S & L TRUST CONSTRUCT- S.R.L., Bucure∫ti           Comerciale TEMPLUL - S.R.L. cu sediul Ón
imobiliare proprii sau Ónchiriate;
                                                             Bucure∫ti, str. Mihai Eminescu nr. 151, sectorul 2,
  7210 - consultan˛„ Ón domeniul echipamentelor
                                       ACT ADIfiIONAL               Ónmatriculat„ la Oficiul registrului comer˛ului cu
de calcul (hardware);
                                                             nr. J 40/8523/1999, cod unic de Ónregistrare
  7221 - editare de programe;                la actul constitutiv al Societ„˛ii Comerciale       12188782, Óntruni˛i Ón adunarea general„
  7222 - consultan˛„ ∫i furnizare de alte produse          S & L TRUST CONSTRUCT- S.R.L.           extraordinar„, la sediul societ„˛ii, am hot„r‚t
software;
                                Subsemna˛ii                       urm„toarele:
  7230 - prelucrarea informatic„ a datelor;
                                1. L„dunc„ Mihail Luis, cod numeric personal        1. Prelungirea mandatului de administrator al
  7240 - activit„˛i legate de bazele de date;
                              1671222390036, cet„˛ean rom‚n, domiciliat Ón         dnei Miao Florina Liliana, cet„˛ean rom‚n, n„scut„
  7260 - alte activit„˛i legate de informatic„;      Bucure∫ti, str. Maior dr. Lauren˛iu Claudian nr. 27,     la data de 23.09.1968 Ón Bucure∫ti, domiciliat„ Ón
  7413 - activit„˛i de studiere a pie˛ei ∫i de sondaj;  et. 1, ap. 2, sectorul 2, identificat cu C.I. seria RX    Bucure∫ti, Str. Crinului nr. 67B, sectorul 1,
  7415 - activit„˛i de management al holdingurilor;    nr. 331561 eliberat de S.P.C.E.P. S 2 Biroul nr. 4, din   posesoare a B.I. seria G.X. nr. 320271 eliberat de
  7440 - publicitate;                   data de 8.07.2005,                      Sec˛ia 22 Poli˛ie la data de 28.03.1997, c„s„torit„,
  7481 - activit„˛i fotografice;               2. Stegaru Daniel C„t„lin, cod numeric personal     f„r„ antecedente penale, pentru o durat„ de 4
  7482 - activit„˛i de ambalare;             1690413390011, cet„˛ean rom‚n, domiciliat Ón         (patru) ani.
  7486 - activit„˛i ale centrelor de intermediere     Adjud, Str. Libert„˛ii, bl. 1, sc. B, et. 1, ap. 17,      2. Prezentul mandat va intra Ón vigoare la data
telefonic„;                         jude˛ul Vrancea, identificat cu C.I. seria VN        hot„r‚t„ de adunarea general„ a asocia˛ilor;
  7487 - alte activit„˛i de servicii prestate Ón     nr. 119243 eliberat„ de Poli˛ia Adjud la data de        3. Prezentul act adi˛ional modific„ ∫i
principal Óntreprinderilor;                 29.10.2002,                         completeaz„, corespunz„tor celor de mai sus, actul
  9211 - produc˛ia de filme cinematografice ∫i        3. Pistol Margareta, cod numeric personal        constitutiv al societ„˛ii, restul prevederilor acestuia
video;                           2680413471015, cet„˛ean rom‚n, cu domiciliul Ón       r„m‚n‚nd neschimbate.
  9212 - distribu˛ia de filme cinematografice ∫i     Buftea, Str. Oltului nr. 9, bl. 5, sc. B, ap. 12, jude˛ul    4. Subsemna˛ii vom proceda la efectuarea
video;                           Ilfov, identificat cu C.I. seria IF nr. 024555 eliberat„   cuvenitelor men˛iuni la organele comptente.
  9213 - proiec˛ia de filme cinematografice;       de Poli˛ia Buftea la data de 2.07.2003 asocia˛i Ón       Redactat ∫i editat Ón 4 exemplare, azi,
  9220 - activit„˛i de radio ∫i televiziune;       Societatea Comercial„ S & L TRUST CONSTRUCT-         1 septembrie 2004, la sediul Cabinetului individual
  9231 - crea˛ie ∫i interpretare artistic„;        S.R.L. cu sediul Ón Bucure∫ti, str. Lauren˛iu        de avocatur„ Opris Gabriela, din Bucure∫ti, ∫os.
  9232 - activit„˛i de gestionare a s„lilor de      Claudian nr. 27, et. 1, ap. 2, sectorul 2,          Mihia Bravu nr. 64-88, bl. P 7, sc. 1, et. 3, ap. 13,
spectacol;                         Ónmatriculat„ la Oficiul Registrului Comer˛ului al      sectorul 2.
  9233 - b‚lciuri ∫i parcuri de distrac˛ii;        Municipiului Bucure∫ti cu nr. J 40/21753/2004, cod        (21/300.518)
  9234 - alte activit„˛i de spectacole neclasificate Ón  unic de Ónregistrare R 17072800, am hot„r‚t                      *
alt„ parte;                         modificarea actului constitutiv prin:
  9240 - activit„˛i ale agen˛iilor de pres„;         1. Cesionarea de c„tre L„dunc„ Mihail Luis, cod           Societatea Comercial„
  9261 - activit„˛i ale bazelor sportive;         numeric personal 1671222390036, a 500 p„r˛i           G & S CONSULTING COMPANY - S.R.L.
  9262 - alte activit„˛i sportive;            sociale Ón valoare de 5.000 lei, astfel: 250 p„r˛i              Bucure∫ti
  9271 - jocuri de noroc ∫i pariuri;           sociale Ón valoare de 2.500 lei, c„tre Stegaru Daniel
  9272 - alte activit„˛i recreative.           C„t„lin, cod numeric personal 1690413390011 ∫i                 ACT ADIfiIONAL
  Celelalte prevederi din actul constitutiv al      celelalte 250 p„r˛i sociale, Ón valoare de 2.500 lei,
Societ„˛ii Comerciale HARMONY CASA - S.R.L.         c„tre Pistol Margareta, cod numeric personal          la actul constitutiv al Societ„˛ii Comerciale
r„m‚n neschimbate.                     2680413471015.                          G & S CONSULTING COMPANY - S.R.L.
  Prezentul act adi˛ional face parte din actul        2. Retragerea din societate a lui L„dunc„ Mihail       Asocia˛ii Marinescu George, cet„˛ean rom‚n,
constitutiv al Societ„˛ii Comerciale HARMONY        Luis, cod numeric personal 1671222390036.          domiciliat Ón Bucure∫ti, Calea C„l„ra∫i nr. 156,
CASA - S.R.L., modific‚ndu-l corespunz„tor.           3. Retragerea din func˛ia de administrator a       bl. 53 bis, et. 1, ap. 5, sectorul 3, n„scut la data de
   (18/300.515)                      domnului L„dunc„ Mihail Luis, cod numeric          5.09.1964 Ón Bucure∫ti, identificat cu C.I. seria RD
              *                personal 1671222390036.                   nr. 076559 eliberat„ de S.E.P. la data de 28.07.1999,
                                Œn urma hot„r‚rii adoptate se vor modifica        cod numeric personal 1640905400083, care de˛ine
      Societatea Comercial„              corespunz„tor prevederile actului constitutiv ∫i       un num„r de 11 p„r˛i sociale, av‚nd o valoare de 10
   SUCCES-TERENURI, DEZVOLTARE,             art. 9 va con˛ine: îCapitalul social este d 15.000 lei    RON (100.000 lei) fiecare ∫i o valoare total„ de 110
    CONSTRUCfiII - S.R.L., Bucure∫ti           divizat Ón 1.500 p„r˛i sociale, indivizibile, Ón valoare   RON (1.100.000 lei) ∫i
                              de 10 lei fiecare, Ón Óntregime subscrise de asocia˛i,      Chelaru Marian, cet„˛ean rom‚n, domiciliat Ón
         ACT ADIfiIONAL               numerotate de la 1 la 1500.                 comuna Chitila, Str. Victoriei nr. 60, jude˛ul Ilfov,
                                Capitalul este repartizat astfel:            n„scut la data de 2.12.1971 Ón Bucure∫ti, sectorul 7,
 la actul constitutiv al Societ„˛ii Comerciale         - asociatul Stegaru Daniel C„t„lin, cod numeric     identificat cu B.I. seria G.V. nr. 886354 eliberat de
    SUCCES-TERENURI, DEZVOLTARE,             personal 1690413390011, subscrie 750 p„r˛i sociale,     Poli˛ia Buftea la data de 18.12.1996, cod numeric
       CONSTRUCfiII - S.R.L.,             Ón valoare de 7.500 lei, v„rsate Ón numerar,         personal 1711202470059, care de˛ine un num„r de
Bucure∫ti, Str. Hrisovului nr. 20, bl. 11, sc. B,      numerotate de la 1 la 750, reprezent‚nd 50 % din       9 p„r˛i sociale, av‚nd o valoare de 10 RON (100.000
      et. 3, ap. 29, sectorul 1,           capitalul social.                      lei) fiecare ∫i o valoare total„ de 90 RON (900.000
Ónmatriculat„ la Oficiul registrului comer˛ului         - asociatul Pistol Margareta, cod numeric        lei),
       cu nr. J 40/11888/2005,            personal 2680413471015, subscrie 750 p„r˛i sociale,       care de˛in Ómpreun„ 100 % din capitalul social al
   cod unic de Ónregistrare R 17755225          Ón valoare de 7.500 lei, v„rsate Ón numerar,         Societ„˛ii Comerciale G & S CONSULTING
  Subsemnatul Purge Ioan, domiciliat Ón          numerotate de la 751 la 1500, reprezent‚nd 50 %       COMPANY - S.R.L., cu sediul social Ón Bucure∫ti,
Bucure∫ti, str. Cluj, 81, bl. 9, ap. 31, sectorul 1,    din capitalul social.”                    Calea Floreasca nr. 159, sectorul 1, Ónmatriculat„ la
Ómputernicit Ón baza hot„r‚rii adun„rii generale        Restul prevederilor actului constitutiv r„m‚ne      Oficiul Registrului Comer˛ului al Municipiului
din data de 3.08.2005, consemnez urm„toarele:        neschimbat.                         Bucure∫ti cu nr. J 40/5393/18.04.2003, cod unic de
  1. Se majoreaz„ capitalul social, de la 3.670 lei,       (20/300.517)                      Ónregistrare 15380919, atribut fiscal R, denumit„ Ón
la 3.720 lei (din care 120 lei ∫i 1.000 EURO,                      *                continuare îSocietatea”,
  6               MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI,              PARTEA a IV-a,   Nr. 2925/8.IX.2005
  au hot„r‚t urm„toarele:                   5010 - comer˛ cu autovehicule;              Ón calitate de asocia˛i ai Societ„˛ii Comerciale
  Art. 1. Se revoc„ din func˛ia de administrator       5040 - comer˛ cu motociclete, piese ∫i accesorii   PRESTIGE HOLDING - S.R.L., cu sediul Ón Bucure∫ti,
Constantinescu ™tefan, cet„˛ean rom‚n, domiciliat      aferente, ∫i repara˛ii;                 str. Matei Voievod, nr. 26, sectorul 2, cod unic de
Ón Bucure∫ti, Str. Clucerului nr. 56, sectorul 1,       5050 - comer˛ cu am„nuntul cu carburan˛i       Ónregistrare R 7890364, Ónmatriculat„ la Oficiul
n„scut la data de 1.06.1974 Ón Bucure∫ti, identificat    pentru autovehicule;                   registrului comer˛ului cu nr. J 40/9743/1995, capital
cu C.I. seria RT nr. 192697 eliberat„ de Sec˛ia 2       5111 - intermedieri Ón comer˛ul cu materii prime   social 57.900.000 lei,
Poli˛ie la data de 21.09.2001, cod numeric personal     agricole, animale vii, materii prime textile ∫i cu     Ón urma hot„r‚rii nr. 1 a adun„rii generale a
1740601411511, Óncep‚nd cu data prezentei          semiproduse;                       asocia˛ilor Societ„˛ii Comerciale PRESTIGE
hot„r‚ri ∫i, totodat„, dl Constantinescu ™tefan se       5112 - intermedieri Ón comer˛ul cu combustibili,   HOLDING - S.R.L. din data de 20.07.2005 ∫i Ón baza
descarc„ de gestiune, Óncep‚nd cu data de          minerale ∫i produse chimice pentru industrie;      prevederilor Legii nr. 31/1990, cu modific„rile
14.07.2005.                          5113 - intermedieri Ón comer˛ul cu material      ulterioare, am hot„r‚t modificarea actului
  Art. II. Se nume∫te Ón func˛ia de administrator,     lemnos ∫i de construc˛ii;                constitutiv al societ„˛ii, dup„ cum urmeaz„:
pentru o perioad„ de 4 (patru) ani, Óncep‚nd cu data      5114 - intermedieri Ón comer˛ul cu ma∫ini,        Art. 1. Se desfiin˛eaz„ punctul de lucru al
prezentei hot„r‚ri, dl Chelaru Marian, cet„˛ean       echipamente industriale, nave ∫i avioane;        societ„˛ii situat Ón Bucure∫ti, Str. Œnving„torilor
rom‚n, domiciliat Ón comuna Chitila, Str. Victoriei      5115 - intermedieri Ón comer˛ul cu mobil„,      nr. 31, sectorul 3.
nr. 60, jude˛ul Ilfov, n„scut la data de 2.12.1971 Ón    articole de menaj ∫i de fier„rie;              Art. 2. Se completeaz„ obiectul secundar de
Bucure∫ti, sectorul 7, identificat cu B.I. seria G.V.     5116 - intermedieri Ón comer˛ul cu textile,      activitate al societ„˛ii cu urm„toarele activit„˛i:
nr. 886354 eliberat de Poli˛ia Buftea la data de      confec˛ii, Ónc„l˛„minte ∫i articole;            a) 5147 - comer˛ cu ridicata cu alte bunuri de
18.12.1996, cod numeric personal 1711202470059.        5117 - intermedieri Ón comer˛ul cu produse      consum, nealimentare neclasificate Ón alt„ parte;
  Art. III. Schimbarea sdiului social al societ„˛ii,    alimentare, b„uturi ∫i tutun;                Art. 3. - (1) Se Ónfiin˛eaz„ un nou punct de lucru
din Bucure∫ti, Calea Floreasca nr. 159, sectorul 1, Ón     5118 - intermedieri Ón comer˛ul specializat Ón    situat Ón Bucure∫ti, ∫os. Berceni nr. 8, sectorul 4;
Bucure∫ti, str. Stroe Postelnicu nr. 6-8, sectorul 2.    v‚nzarea produselor cu caracter specific,          (2) Punctul de lucru situat la adresa men˛ionat„
  Art. IV. Ca urmare a schimb„rilor intervenite, se    neclasificate Ón alt„ parte;               mai sus este destinat desf„∫ur„rii urm„toarelor
aprob„ modificarea actului constitutiv al societ„˛ii,     5119 - intermedieri Ón comer˛ul cu produse      activit„˛i:
dup„ cum urmeaz„:                      diverse;                          a) 5137 - comer˛ cu ridicata cu cafea, ceai, cacao
  Art. 3. alin. 1 din actul constitutiv al societ„˛ii va   5121 - comer˛ cu ridicata cu cereale, semin˛e ∫i   ∫i condimente;
avea urm„torul con˛inut:                  furaje;                           b) cod CAEN 5211 - comer˛ cu am„nuntul, Ón
  îSediul social al societ„˛ii se stabile∫te Ón        5131 - comer˛ cu ridicata cu fructe ∫i legume     magazine nespecializate, cu v‚nzare predominant„
Bucure∫ti, str. Stroe Postelnicu nr. 6-8, sectorul 2.”   proaspete;                        de produse alimentare, b„uturi ∫i tutun;
  Art. 12 alin. 1, 2 ∫i 3 din actul constitutiv al      5134 - comer˛ cu ridicata cu b„uturi;          c) cod CAEN 5143 - comer˛ cu ridicata cu aparate
societ„˛ii vor avea urm„torul con˛inut:            5135 - comer˛ cu ridicata cu produse din tutun;    electrice ∫i de uz gospod„resc, cu aparate de radio
  îSocietatea va avea un administrator, Ón vederea      5137 - comer˛ cu ridicata cu cafea, ceai, cacao ∫i  ∫i televizoare;
administr„rii ∫i reprezent„rii societ„˛ii Ón orice     condimente;                         d) cod CAEN 5144 - comer˛ cu ridicata cu
situa˛ie, Ón persoana dlui Chelaru Marian, cet„˛ean      5138 - comer˛ cu ridicata, specializat, cu alte    produse din ceramic„, sticl„rie, tapete ∫i produse de
rom‚n, domiciliat Ón comuna Chitila, Str. Victoriei     alimente, inclusiv pe∫te, crustacee ∫i molu∫te;     Óntre˛inere;
nr. 60, jude˛ul Ilfov, n„scut la data de 2.12.1971 Ón     5139 - comer˛ cu ridicata nespecializat, de       e) cod CAEN 5145 - comer˛ cu ridicata cu produse
Bucure∫ti, sectorul 7, identificat cu B.I. seria G.V.    produse alimentare, b„uturi ∫i tutun;          cosmetice ∫i de parfumerie;
nr. 886354, eliberat de Poli˛ia Buftea la data de       5227 - comer˛ cu am„nuntul, Ón magazine         f) cod CAEN 5147 - comer˛ cu ridicata cu alte
18.12.1996, cod numeric personal 1711202470059.       specializate, cu produse alimentare;           bunuri de consum, nealimentare neclasificate Ón
  Administratorul Ó∫i va exercita mandatul pe o        5510 - hoteluri;
                                                           alt„ parte;
perioad„ de 4 (patru) ani, cu posibilitatea ca         5521 - tabere de tineret ∫i refugii montane;
                                                            g) cod CAEN 5233 - comer˛ cu am„nuntul cu
asocia˛ii s„ modifice durata mandatului, Ón          5522 - campinguri, inclusiv parcuri pentru
                                                           produse cosmetice ∫i de parfumerie;
conformitate cu prevederile legisla˛iei Ón vigoare.     rulote;
                                                            h) 5244 - comer˛ cu am„nuntul cu mobil„,
Administratorul poate fi numit pentru un nou          5523 - alte mijloace de cazare;
                                                           articole de iluminat ∫i al altor articole de uz casnic;
mandat, Ón conformitate cu hot„r‚rea adun„rii         5530 - restaurante;
                                                            i) 5246 - comer˛ cu am„nuntul cu articole de
generale a asocia˛ilor.                    5551 - cantine;
                                                           fier„rie, cu articole din sticl„ ∫i cu cele pentru
  Numirea, Ónlocuirea, revocarea ∫i remunerarea        5552 - alte unit„˛i de preparare a hranei;
                                                           vopsit;
administratorului vor fi luate prin hot„r‚rea         6010 - transporturi pe calea ferat„;
                                                            j) 5248 - comer˛ cu am„nuntul, Ón magazine
adun„rii generale a asocia˛ilor.                6021 - alte transporturi terestre de c„l„tori, pe
                                                           specializate, cu alte produse neclasificate Ón alt„
  Art. V. Toate celelalte dispozi˛ii ale actului      baz„ de grafic;
                                                           parte;
constitutiv al socit„˛ii r„m‚n neschimbate.          6022 - transporturi cu taxiuri;
                                                            k) cod CAEN 5250 - comer˛ cu am„nuntul cu
  Bucure∫ti, 1 august 2005.                  6023 - transporturi terestre de c„l„tori,
                                                           bunuri de ocazie v‚ndute prin magazine.
  (22/300.519)                      ocazionale;
                                                            Prezentul act adi˛ional face parte integrant„ din
              *                  6024 - transporturi rutiere de m„rfuri;
                                                           statutul Societ„˛ii Comerciale PRESTIGE HOLDING
                                6713 - activit„˛i auxiliare intermedierilor
      Societatea Comercial„                                          - S.R.L., pe care Ól modific„ Ón mod corespunz„tor.
                              financiare (cu excep˛ia caselor de asigur„ri ∫i de
    VAF COM STAR - S.R.L., Bucure∫ti           pensii);                          Prezentul act adi˛ional a fost Óntocmit ast„zi,
                                7011 - dezvoltare (promovare) imobiliar„;       20 iulie 2005, Ón 3 (trei) exemplare ∫i urmeaz„ a fi
                                7110 - Ónchirierea autoturismelor ∫i utilitarelor   depus la Oficiul Registrului Comer˛ului al
         ACT ADIfiIONAL
                              de capacitate mic„;                   Municipiului Bucure∫ti.
  la actul constitutiv al Societ„˛ii Comerciale        7121 - Ónchirierea altor mijloace de transport       (24/300.521)
       VAF COM STAR - S.R.L.,            terestru;                                     *
    Ónmatriculat„ la Oficiul Registrului          7122 - Ónchirierea mijloacelor de transport pe
 Comer˛ului de pe l‚ng„ Tribunalul Bucure∫ti        ap„;                                Societatea Comercial„
      cu nr. J 40/8211/21.05.2004,            7414 - activit„˛i de consultan˛„ pentru afaceri ∫i   ELVIAL ROMANIA ALUMINIUM SYSTEMS
 cod unic de Ónregistrare 16442459/21.05.2005,       management;                           INDUSTRY - S.R.L., Bucure∫ti
  cu sediul social Ón Bucure∫ti, Str. Baicului        7587 - alte activit„˛i de servicii prestate Ón
 nr. 10, bl. 5B, sc. A, et. 3, ap. 13, sectorul 2     principal Óntreprinderilor.                        ACT ADIfiIONAL
  Subsemna˛ii                        Celelalte prevederi ale actului constitutiv r„m‚n   la contractul ∫i statutul Societ„˛ii Comerciale
  - Frincu Cristian-Valentin, domiciliat Ón        neschimbate.                        ELVIAL ROMANIA ALUMINIUM SYSTEMS
Bucure∫ti,. str. Re∫i˛a nr. 16, bl. D17, sc. 1, ap. 6,     (23/300.520)                            INDUSTRY - S.R.L.,
sectorul 4, identificat cu B.I. seria G.X. nr. 152966,                *                    cu sediul social Ón Bucure∫ti,
eliberat de Sec˛ia 16 Poli˛ie, la data de 10.02.1997,
                                                              Splaiul Independen˛ei nr. 52, et. 2,
cod numeric personal 1821225440018 ∫i                 Societatea Comercial„                   Biroul nr. 8, sectorul 5,
  - Frincu (fost„ Gheorghiu) Anca-Gabriela,         PRESTIGE HOLDING - S.R.L., Bucure∫ti         Ónmatriculat„ la Oficiul registrului comer˛ului
domiciliat„ Ón Bucure∫ti, Str. Baicului nr. 10, bl. 5B,
                                                                 cu nr. J 40/2071/2004;
sc. A, et. 3, ap. 13, sectorul 2, identificat„ cu C.I.            ACT ADIfiIONAL                cod unic de Ónregistrare R 14247419,
seria RX nr. 321953 eliberat„ de Sec˛ia 9 Poli˛ie la
                               la actul constitutiv al Societ„˛ii Comerciale          capital social 60.000.000 lei
data de 15.06.2005, cod numeric personal
2810918520019, Ón calitate de asocia˛i ai Societ„˛ii          PRESTIGE HOLDING - S.R.L.            Subsemna˛ii
Comerciale VAF COM STAR - S.R.L., am hot„r‚t          Subsemna˛ii                       1. Asimo Tzika, cet„˛ean grec, n„scut„ la data de
urm„toarele:                          - Bancila Radu Octav, cet„˛ean rom‚n, c„s„torit,   1.10.1975 Ón Grecia, Tessaloniki, domiciliat„ Ón
  1. Schimbarea obiectului principal de activitate    n„scut la data de 12.11.1954 Ón Bucure∫ti,        Grecia, Nea Santa, Kilkis, posesoare a pa∫aportului
din:                            sectorul 1, domiciliat Ón Bucure∫ti, str. Matei     nr. 461784 emis de c„tre autorit„˛ile elene la data
  domeniul principal de activitate: 526 - comer˛ cu    Voievod nr. 26, sectorul 2, posesor al C.I. seria D.P.  de 11.11.1998,
am„nuntul neefectuat prin magazine;             nr. 090284 eliberat„ de D.G.E.I.P.-D.E.P. la data de    2. Soultana Tzika, cet„˛ean grec, n„scut„ la data
  activitatea principal„: 5262 - comer˛ cu        11.02.2002, cod numeric personal 1541112400035,     de 31.08.1976 Ón Grecia, Tessaloniki, domiciliat„ Ón
am„nuntul prin standuri ∫i pie˛e; Ón:            care de˛ine un num„r de 573 p„r˛i sociale,        Grecia, Nea Santa, Kilkis, posesoare a pa∫aportului
  domeniul principal de activitate 502 -         reprezent‚nd 98,964 % din capitalul social al      nr. A 431534 emis de autorit„˛ile elene la data de
Óntre˛inerea ∫i repararea autovehiculelor;         societ„˛ii, ∫i                      30.03.2004,
  activitatea principal„: 5020 - Óntre˛inerea ∫i       Bancila Adriana, cet„˛ean rom‚n, c„s„torit„,       3. Elvial S.A., persoan„ juridic„ de na˛ionalitate
repararea autovehiculelor.                 n„scut„ la data de 8.10.1971 Ón Bucure∫ti,        elen„, cu sediul social Ón Grecia, Nea Santa 61100
  2. Completarea obiectului de activitate cu       sectorul 4, domiciliat„ Ón Bucure∫ti, str. Matei     Kilkis, Ónregistrat„ cu nr. 2122/12.06.1990,
urm„toarele coduri:                     Voievod nr. 26, sectorul 2, posesoare a C.I. seria DP    reprezenta˛i Ón temeiul hot„r‚rii adun„rii
  3611 - produc˛ia de scaune;               nr. 090312, eliberat„ de D.G.E.I.P.-D.E.P. la data de  generale a asocia˛ilor societ„˛ii din data de 5 iulie
  3612 - produc˛ia mobilierului pentru birou ∫i      14.10.2002, cod numeric personal 27110008434517,     2005, de c„tre Maria Ana Simona, cet„˛ean rom‚n,
magazine;                          care de˛ine un num„r de 6 (∫ase) p„r˛i sociale,     n„scut„ la data de 7.07.1979 Ón Bucure∫ti,
  3613 - produc˛ia mobilierului pentru buc„t„rii;     reprezent‚nd 1,036 % din capitalul social al       domiciliat„ Ón Bucure∫ti, Str. M„rgeanului nr. 32,
  3614 - produc˛ia altor tipuri de mobilier;       societ„˛ii                        bl. M 11A, sc. 2, et. 2, ap. 36, sectorul 5, posesoare
                 MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA                 a IV-a,  Nr. 2925/8.IX.2005                    7
a C.I. seria RX nr. 235479, emis„ de Sec˛ia 19 Poli˛ie    Ón calitate de ac˛ionari ai Societ„˛ii Comerciale      Adunarea general„ ordinar„ a ac˛ionarilor are
la data de 6.11.2003, cod numeric personal        GRIRO - S.A. (denumit„ Ón cele ce urmeaz„          urm„toarele atribu˛ii principale:
2790707400101,                      îSocietatea”), - societate cu sediul social Ón         a) s„ discute, s„ aprobe sau s„ modifice situa˛iile
  Ón temeiul hot„r‚rii adun„rii generale a        Bucure∫ti, Calea Grivi˛ei nr. 355-357, sectorul 1,     financiare anuale, pe baza rapoartelor
asocia˛ilor din data de 5 iulie 2005, prin care s-a    constituit„ ∫i func˛ion‚nd potrivit legisla˛iei din     administratorilor ori ale auditorilor financiari, ∫i s„
hot„r‚t schimbarea sediului societ„˛ii, de la adresa   Rom‚nia, av‚nd num„rul de ordine Ón registrul        fixeze dividendul;
prezent„ din Bucure∫ti, Splaiul Independen˛ei       comer˛ului J 40/240/1991, cod unic de Ónregistrare       - s„ aleag„ ∫i s„ revoce membrii consiliului de
nr. 52, et. 2, Biroul nr. 8, sectorul 5, la noua adres„  1576509, atribut fiscal R, capitalul social subscris ∫i   administra˛ie ∫i pre∫edintele consiliului de
situat„ Ón Bucure∫ti, Str. Preciziei nr. 3, sectorul 6,  v„rsat de 4.418.472,50 RON - Óncheie prezentul act     administra˛ie, s„ le stabileasc„ remunera˛ia ∫i
Ón urma contractului de Ónchiriere Óncheiat cu      adi˛ional la statutul Societ„˛ii Comerciale GRIRO -     durata exerci˛iului, Ón conformitate cu prevederile
societatea Urbis Metal S.R.L., vom modifica actul     S.A., pentru punerea Ón aplicare a hot„r‚rii adun„rii    legale;
constitutiv ∫i statutul societ„˛ii dup„ cum urmeaz„:   generale extraordinare a ac˛ionarilor din data de        c) s„ hot„rasc„ contractarea auditului financiar;
  (1) Art. 4 alin. 1 din contractul de societate,    28.07.2005, ora 12.00, prin care s-a hot„r‚t:
respectiv art. 4 alin. 1, din statutul societ„˛ii,                                    d) s„ se pronun˛e asupra gestiunii
                               I. Aprobarea modific„rii ∫i complet„rii actului     administratorilor;
referitoare la sediul societ„˛ii, vor avea urm„torul   constitutiv al Societ„˛ii Comerciale GRIRO - S.A.,
con˛inut:                                                         e) s„ aprobe bugetul de venituri ∫i cheltuieli ∫i,
                             astfel cum este men˛ionat Ón anexa la convocarea
  îSediul social al societ„˛ii este situat Ón                                    dac„ este cazul, programul de activitate, pentru
                             adun„rii generale extraordinare a ac˛ionarilor, cu
Bucure∫ti, Str. Preciziei nr. 3, sectorul 6”.                                     exerci˛iul financiar urm„tor;
                             privire la:
  Toate celelalte prevederi ale actului constitutiv ∫i                                  f) s„ stabileasc„ puterile, drepturile ∫i limitele de
                               1. Denumirea societ„˛ii, respectiv identificarea
statutului societ„˛ii r„m‚n neschimbate ∫i vor fi                                   administrare ∫i reprezentare ale consiliului de
                             societ„˛ii Ón documentele ce eman„ de la aceasta se
interpretate, acolo unde va fi cazul, Ón conformitate                                 administra˛ie;
                             modific„ Ón mod corespunz„tor:
cu prevederile prezentului act adi˛ional.                                         g) s„ decid„ urm„rirea administratorilor ∫i a
                               Articolul 1, alin. 2 - îDenumirea societ„˛ii” - dup„
  (25/300.522)                                                   auditorilor financiari, pentru daunele pricinuite
                             cum urmeaz„:
             *                 îŒn toate actele, facturile, anun˛urile, publica˛iile  societ„˛ii, desemn‚nd ∫i persoana Óns„rcinat„ s„
                             ∫i alte acte eman‚nd de la societate, denumirea       exercite aceast„ urm„rire;
     Societatea Comercial„                                              h) s„ hot„rasc„ gajarea, v‚nzarea ∫i/sau
                             societ„˛ii va fi urmat„ de ini˛ialele S.A., de capitalul
 DANIEL IUSCO STUDIO - S.R.L., Bucure∫ti                                       desfiin˛area uneia sau mai multor active ale
                             social, num„rul de Ónregistrare Ón registrul
                             comer˛ului ∫i codul fiscal.”                societ„˛ii;
         ACT ADIfiIONAL
                               2. Scopul societ„˛ii se modific„ Ón mod           i) s„ hot„rasc„ Ón orice alte probleme date de lege
  la actul constitutiv al Societ„˛ii Comerciale     corespunz„tor:                       Ón competen˛a adun„rii generale ordinare.
     DANIEL IUSCO STUDIO - S.R.L.            Articolul 5 - îScopul societ„˛ii” - dup„ cum         Adunarea general„ extraordinar„ a ac˛ionarilor
 cu sediul Ón Bucure∫ti, Str. Frumoasa nr. 49,      urmeaz„:                          are urm„toarele atribu˛ii principale:
        et. 1, ap. 3, sectorul 1,           îScopul societ„˛ii este proiectarea, producerea ∫i      a) s„ hot„rasc„ schimbarea formei juridice a
 Ónmatriculat„ la Oficiul registrului comer˛ului     comercializarea, Ón ˛ar„ ∫i str„in„tate, a instala˛iilor,  societ„˛ii;
        cu nr. J 40/4639/2005,           echipamentelor ∫i utilajelor tehnologice, pentru        b) s„ hot„rasc„ mutarea sediului societ„˛ii,
    cod unic de Ónregistrare 17341622,        industria chimic„, petrochimic„, prelucrarea        Ónfiin˛area sau desfiin˛area de filiale sau de sedii
  capital social 200 RON nr. 2 din 20.07.2005      ˛i˛eiului, industria energetic„, prelucrarea        secundare - sucursale, reprezentan˛e, agen˛ii,
  Asociatul unic:                    cauciucului ∫i a maselor plastice, domenii conexe ∫i    puncte de lucru sau alte asemenea unit„˛i f„r„
  Iusco Gheorghe Daniel, cet„˛ean rom‚n,        realizarea de profit.”                   personalitate juridic„ - Ón Rom‚nia ∫i/sau Ón
nec„s„torit, n„scut la data de 20.06.1970 Ón ora∫ul     3. Obiectul de activitate, respectiv radierea Ón     str„in„tate;
Vi∫eul de Sus, domiciliat Ón Bucure∫ti, str. Domni˛a   integralitate a obiectului secundar de activitate al      c) s„ decid„ modificarea obiectului de activitate
Anastasia nr. 5, et. 1, ap. 15, sectorul 5, identificat  societ„˛ii, adopt‚ndu-se un nou obiect secundar de     al societ„˛ii;
cu C.I. seria RT nr. 196710, eliberat„ de Sec˛ia 17    activitate se modific„ Ón mod corespunz„tor:          d) s„ hot„rasc„ prelungirea duratei societ„˛ii;
Poli˛ie la data de 11.10.2001, cod numeric personal     Articolul 6 - îObiectul de activitate” - litera b)      e) s„ hot„rasc„ majorarea sau reducerea
1700620241632,                      obiectul secundar de activitate al societ„˛ii, dup„     capitalului social prin emisiune sau anulare de
  ca urmare a deciziei asociatului unic nr. 2 din    cum urmeaz„:                        ac˛iuni, modificarea num„rului de ac˛iuni sau a
data de 21.07.2005, a hot„r‚t modificarea actului      îObiectul secundar de activitate al societ„˛ii Ól
constitutiv al Societ„˛ii Comerciale DANIEL IUSCO                                   valorii nominale a acestora;
                             reprezint„:
STUDIO - S.R.L. atestat sub nr. 14 din data de                                      f) s„ hot„rasc„ dizolvarea anticipat„ a societ„˛ii,
                               cod CAEN 2811 - fabricarea de construc˛ii
20.12.2004 de avocat Anne-Marie Scaunas, dup„                                     lichidarea sau divizarea acsteia;
                             metalice ∫i p„r˛i componente ale structurilor
cum urmeaz„:                                                       g) s„ hot„rasc„ fuziunea cu alte societ„˛i,
                             metalice;
  Rezolu˛ia 1                                                    participarea la Ónfiin˛area de noi societ„˛i,
                               2821 - produc˛ia de rezervoare, cisterne ∫i
  Am decis schimbarea sediului Societ„˛ii        containere metalice;                    participarea societ„˛ii Ón cadrul altor persoane
Comerciale DANIEL IUSCO STUDIO - S.R.L., de la        2830 - produc˛ia generatoarelor de abur (cu       juridice prin cump„rarea de ac˛iuni sau de p„r˛i
adresa din Bucure∫ti, Str. Frumoas„ nr. 49, et. 1,    excep˛ia cazanelor pentru Ónc„lzire central„);       sociale, asocierea Ón participa˛iune a societ„˛ii, ∫i, Ón
ap. 3, sectorul 1, la adresa urm„toare: Bucure∫ti, str.   2840 - fabricarea produselor metalice ob˛inute      general, Ón leg„tur„ cu orice rela˛ie de parteneriat
Domni˛a Anastasia nr. 5, et. 1, ap. 15, sectorul 5.    prin deformare plastic„; metalurgia pulberilor;       de natur„ s„ favorizeze dezvoltarea societ„˛ii;
  Rezolu˛ia 2                       2873 - fabricarea articolelor din fire metalice;       h) s„ hot„rasc„ conversia ac˛iunilor dintr-o
  Am decis modificarea art. 6 al actului constitutiv,                                categorie Ón cealalt„;
                               2874 - fabricarea de ∫uruburi, buloane, lan˛uri ∫i
Ón sensul c„ activitatea principal„ a societ„˛ii va fi:                                  i) s„ hot„rasc„ conversia unei categorii de
                             arcuri;
cod CAEN 1822 - fabricarea altor articole de                                     obliga˛iuni Ón alt„ categorie sau Ón ac˛iuni;
                               2921 - fabricarea cuptoarelor industriale ∫i
Ómbr„c„minte (exclusiv lenjeria de corp).                                         j) s„ hot„rasc„ emisiunea de obliga˛iuni;
                             arz„toarelor;
   (26/300.523)
                               2922 - fabricarea echipamentelor de ridicat ∫i        k) s„ aprobe constituirea fondului de rezerv„;
             *
                             manipulat;                           l) s„ hot„rasc„ Ón orice alte probleme date de lege
       Societatea Comercial„              2924 - fabricarea altor echipamente de utilizare     Ón competen˛a adun„rii generale extraordinare.
         GRIRO - S.A.,              general„;                            5. Reprezentarea ac˛ionarilor Ón cadrul
                               2953 - fabricarea utilajelor pentru prelucrarea     adun„rilor generale;
         ACT ADIfiIONAL              produselor alimentare, b„uturilor ∫i tutunului;         modific‚ndu-se Ón mod corespunz„tor:
                               2955 - fabricarea utilajelor pentru industria        Articolul 17 - îReprezentarea”, dup„ cum
    la statutul Societ„˛ii Comerciale         h‚rtiei ∫i cartonului;                   urmeaz„:
         GRIRO - S.A.                3420 - produc˛ia de caroserii, remorci ∫i          îOricare ac˛ionar are dreptul de a participa la
  Consor˛iul format din S.C. Laminate S.A., cu      semiremorci;                        adun„rile generale, personal sau prin mandatar.
sediul social Ón Bucure∫ti, Calea 13 Septembrie       3520 - construc˛ia ∫i repararea materialului         Œn orice adunare general„, fiecare ac˛ionar poate
nr. 90, sectorul 5, Grand Offices Mariott, et. 8,     rulant;                           fi reprezentat at‚t de c„tre un alt ac˛ionar, c‚t ∫i de
Ónmatriculat„ la Oficiul Registrului Comer˛ului de      5114 - intermedieri Ón comer˛ul cu ma∫ini,        c„tre o persoan„ care nu este ac˛ionar,
pe   l‚ng„   Tribunalul    Bucure∫ti    cu  echipamente industriale, nave ∫i avioane;          Ómputernici˛i Ón baza unei procuri speciale
nr. J 40/2057/1996, cod unic de Ónregistrare 834502,     5552 - alte unit„˛i de preparare a hranei;        autentificate de un notar public.
atribut fiscal R, S.C. Relco S.A., cu sediul social Ón    6312 - depozit„ri;
                                                             Procurile vor fi depuse cu cel pu˛in o zi Ónainte
Bucure∫ti, str. Fabrica de Glucoz„ nr. 15, sectorul 2,    7020 - Ónchirierea ∫i subÓnchirierea bunurilor
                                                           de ˛inerea adun„rii generale la sediul societ„˛ii; ele
Ónmatriculat„ la Oficiul Registrului Comer˛ului de    imobiliare proprii sau Ónchiriate;
                                                           vor fi re˛inute de societate, f„c‚ndu-se men˛iuni
pe   l‚ng„   Tribunalul    Bucure∫ti    cu   7414 - activit„˛i de consultan˛„ pentru afaceri ∫i
                                                           despre aceasta Ón procesul-verbal al adun„rii.”
nr. J 40/20738/1993, cod unic de Ónregistrare       management;
                                                             6. Organizarea consiliului de administra˛ie,
4601283, atribut fiscal R ∫i Asocia˛ia Salaria˛ilor din   7420 - activit„˛i de arhitectur„, inginerie ∫i
                             servicii de consultan˛„ tehnic„ legate de acestea;     r„spunderea administratorilor ∫i atribu˛iile
Societatea Comercial„ GRIRO - S.A., cu sediul Ón
                               7430 - activit„˛i de test„ri ∫i analize tehnice;     consiliului de administra˛ie;
Bucure∫ti, Calea Grivi˛ei nr. 355-357, sectorul 1,
posesoare a certificatului nr. 131 din data de        7487 - alte activit„˛i de servicii prestate Ón        modific‚ndu-se Ón mod corespunz„tor:
30.10.2003, eliberat„ de Judec„toria Sectorului 1,    principal Óntreprinderilor.”                  Capitolul V - Consiliul de administra˛ie
cod fiscal 15893930 din 12.11.2003, - de˛in„tor al      4. Atribu˛iile adun„rilor generale ale ac˛ionarilor     Articolul 18 - îOrganizarea”, dup„ cum urmeaz„:
unui num„r de 1.659.427 ac˛iuni, reprezent‚nd un     se modific„ Ón mod corespunz„tor:                î a ) Organizarea ∫edin˛elor consiliului de
procent de 93,892 % din capitalul social al Societ„˛ii    Capitolul IV - Adunarea general„ a ac˛ionarilor -    administra˛ie.
Comerciale GRIRO - S.A., av‚nd sediul pentru         Articolul 13 - îAtribu˛ii”, dup„ cum urmeaz„:        Consiliul de administra˛ie se reune∫te ori de c‚te
coresponden˛a stabilit la sediul social al S.C. Relco    îAdun„rile generale ale ac˛ionarilor sunt        ori este necesar, la sediul societ„˛ii sau Ón orice alt
S.A., respectiv str. Fabrica de Glucoz„ nr. 15,      ordinare ∫i extraordinare.                 loc expres indicat Ón convocare.
sectorul 2, Bucure∫ti, reprezentat prin Bunea        Adun„rile generale ale ac˛ionarilor se Óntrunesc       Consiliul de administra˛ie este necesar s„ se
Alexandru, Ón calitate de mandatar, conform        ori de c‚te ori este necesar pentru a se lua o       Óntruneasc„ cel pu˛in o dat„ pe lun„ la sediul
procurii speciale din data de 25.07.2005,         hot„r‚re care intr„ Ón atribu˛iile acestora.        societ„˛ii.
  8               MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI,               PARTEA a IV-a,   Nr. 2925/8.IX.2005
  Reuniunea consiliului de administra˛ie se face la      e) alegerea vicepre∫edintelui consiliului de        5020 - Óntre˛inerea ∫i repararea autovehiculelor;
convocarea    pre∫edintelui    consiliului  de  administra˛ie;                         5030 - comer˛ cu piese ∫i accesorii pentru
administra˛ie sau a cel pu˛in o treime din membrii       f) Ónaintarea de propuneri adun„rii generale       autovehicule;
acestuia.                          extraordinare a ac˛ionarilor pentru emisiunea de        5040 - comer˛ cu motociclete, piese ∫i accesorii
  Consiliul de administra˛ie delibereaz„ ∫i        obliga˛iuni;                        aferente, ∫i repara˛ii.
hot„r„∫te asupra problemelor de baz„ ale societ„˛ii,      g) aprobarea opera˛iunilor de Óncas„ri ∫i pl„˛i, a     Celelalte prevederi ale actului constitutiv al
mai pu˛in cele rezervate adun„rii generale a        celor de v‚nzare ∫i cump„rare de bunuri, potrivit      societ„˛ii r„m‚n neschimbate, prezentul act
ac˛ionarilor.                        competen˛elor acordate;                   adi˛ional f„c‚nd parte integrant„ din acesta.
  Convoc„rile pentru Óntrunirile consiliului de        h) aprobarea Óncheierii sau rezilierii contractelor     Redactat ∫i atestat de avocat Balabe∫ Cristian, Ón
administra˛ie vor include data ∫i locul unde se va     potrivit competen˛elor acordate;              4 (patru) exemplare originale, ast„zi, 18.07.2005,
˛ine ∫edin˛a, precum ∫i ordinea de zi, neput‚ndu-se      i) aprobarea Óncheierii de contracte de Ónchiriere    din care s-au eliberat p„r˛ii 3 (trei) exemplare.
adopta nici o decizie care nu este inclus„ pe ordinea    (luarea sau darea cu chirie);                  (28/300.525)
de zi, cu excep˛ia urgen˛elor, ∫i Óntotdeauna sub       j) supunerea, Ón fiecare an, Ón aten˛ia adun„rii                  *
condi˛ia ratific„rii acestor decizii la urm„toarea     generale a ac˛ionarilor, Ón termen de cel mult 3 luni
                              de la Óncheierea exerci˛iului financiar, a raportului        Societatea Comercial„
Óntrunire de c„tre administratorii absen˛i.
                              cu privire la activitatea societ„˛ii, bilan˛ului ∫i     ROM LUB TRADING GRUP - S.R.L., Bucure∫ti
  Pre∫edintele consiliului de administra˛ie
                              contului de profit ∫i pierderi pe anul precedent,
nume∫te un secretar de ∫edin˛„ dintre membrii
                              precum ∫i a proiectului de program de activitate ∫i            ACT ADIfiIONAL NR. 1
consiliului sau din afara acestuia.
                              a proiectului de buget de venituri ∫i cheltuieli pe
  La fiecare ∫edin˛„ se va redacta un proces-verbal,                                   la actul constitutiv al Societ„˛ii Comerciale
                              exerci˛iul urm„tor;
Ón care se vor indica ordinea deliber„rilor, deciziile                                      ROM LUB TRADING GRUP - S.R.L.,
                                k) definirea modului de asigurare ∫i a volumului
luate, num„rul de voturi reunite ∫i opiniile                                            atestat cu nr. 26/28.01.2005
                              bunurilor ∫i intereselor societ„˛ii care fac obiectul
divergente care au fost exprimate. Procesele verbale                                          de av. Iliescu Cristina
                              asigur„rii;
trebuie semnate de c„tre pre∫edinte sau de c„tre
                                l) executarea oric„ror alte ac˛iuni date Ón         Neac∫u Florin-Ovidiu, cod numeric personal
persoana desemnat„ de c„tre acesta, precum ∫i de      competen˛a sa, potrivit legii, de c„tre adunarea      1670203433017, cet„˛ean rom‚n, domiciliat Ón
c„tre secretarul de ∫edin˛„.                general„ a ac˛ionarilor;                  Bucure∫ti, Str. Drept„˛ii nr. 8, bl. O2, sc. 5, et. 5,
  Pentru valabilitatea deciziilor consiliului de       m) luarea de decizii Ón orice alte probleme       ap. 165, sectorul 6, n„scut la data de 3 februarie
administra˛ie este necesar„ prezen˛a a cel pu˛in      privind activitatea societ„˛ii, cu excep˛ia celor date   1967 Ón Bucure∫ti, sectorul 4, identificat cu C.I. seria
jum„tate plus unu din num„rul administratorilor.      prin prezentul act constitutiv sau prevederile legale,   RR nr. 056737 eliberat„ la data de 10.12.1998 de
  Deciziile Ón consiliul de administra˛ie se iau cu    Ón competen˛a adun„rii generale.              Sec˛ia 21 Poli˛ie, participare 50 %;
majoritatea absolut„ a membrilor prezen˛i.           7. Eliminarea capitolului VI - Comitetul de         Mirea   Marin,   cod   numeric   personal
  Pre∫edintele consiliului de administra˛ie va avea    direc˛ie, art. 20. îComitetul de direc˛ie”, ∫i, ca     1740611510050, cet„˛ean rom‚n, domiciliat Ón
votul decisiv Ón caz de paritate a voturilor.        urmare a acestei elimin„ri, renumerotarea          Bucure∫ti, ™os. Olteni˛ei nr. 129, bl. 52, sc. 2, et. 7,
  Dac„ pre∫edintele Ón func˛ie al consiliului de      articolelor actului constitutiv;              ap. 49, sectorul 4, n„scut la data de 11 iunie 1974
administra˛ie nu poate sau Ói este interzis s„         8. Gestiunea societ„˛ii;                 Ón C„l„ra∫i, jude˛ul C„l„ra∫i, identificat cu C.I. seria
participe la vot, ceilal˛i membri ai consiliului de      modific‚ndu-se Ón mod corespunz„tor:           RT nr. 287165 eliberat„ de Sec˛ia 15 Poli˛ie la data
administra˛ie vor putea alege un pre∫edinte de         Capitolul VII - Gestiunea societ„˛ii (devenit      de 6.10.2003, participare 50 %.
∫edin˛„, av‚nd acelea∫i drepturi ca pre∫edintele Ón     Capitolul VI, ca urmare a elimin„rii Capitolului VI       Œn baza hot„r‚rii adun„rii generale nr. 2 din data
func˛ie.                          - Comitetul de direc˛ie), articolul 21 (devenit       de 2.08.2005, actul constitutiv al Societ„˛ii
  Consiliul de administra˛ie poate delega         articolul 20, ca urmare a elimin„rii articolului 20 -    Comerciale ROM LUB TRADING GRUP - S.R.L. se
membrilor s„i unele Ómputerniciri Ón leg„tur„ cu      Comitetul de direc˛ie) - îComisia de cenzori”, dup„     modific„ prin:
probleme specifice ∫i poate recurge la exper˛i       cum urmeaz„:                          - schimbarea persoanelor care reprezint„
pentru studierea anumitor probleme.              îArt. 20 - Auditul financiar.              societatea;
  Œn rela˛iile cu ter˛ii, societatea este reprezentat„    Controlul gestiunii societ„˛ii va fi efectuat de       - schimbarea sediului social;
de c„tre pre∫edintele consiliului de administra˛ie pe    c„tre un auditor financiar extern.               - schimbarea administratorului.
baza ∫i Ón limitele Ómputernicirilor date de          Contractul de audit financiar va putea fi Óncheiat      1. Schimbarea persoanelor care reprezint„
adunarea general„ a ac˛ionarilor, sau Ón lipsa       de c„tre consiliul de administra˛ie al societ„˛ii.     societatea
acestuia de c„tre vicepre∫edintele consiliului de       Auditorul financiar poate fi persoan„ fizic„ sau       Œn urma cesiunii, cu nr. 28/2.08.2005, domnul
administra˛ie. Reprezentantul societ„˛ii semneaz„      juridic„.”
                                                            Neac∫u Florin-Ovidiu de˛ine 20 p„r˛i sociale Ón
actele care o angajeaz„ fa˛„ de ter˛i.             II. Restul prevederilor cuprinse Ón actul
                                                            valoare total„ de 200 lei care reprezint„ 100 %
  Membrii consiliului de administra˛ie vor putea      constitutiv al societ„˛ii r„m‚ne nemodificat.
                                                            capitalul social ∫i cota de participare la profit ∫i
exercita orice act care este legat de administrarea      Prezentul act adi˛ional la actul constitutiv al
                                                            pierderi o dat„ cu toate drepturile ∫i obliga˛iile ce
societ„˛ii, Ón interesul acesteia ∫i Ón limitele      Societ„˛ii Comerciale GRIRO - S.A. a fost semnat
                                                            decurg din acestea.
puterilor conferite.                    ast„zi, data atest„rii, de c„tre Cocean Valentin
                                                              2. Schimbarea sediului social
  Pre∫edintele consiliului de administra˛ie este      Cosmin, avocat coordonator Ón cadrul societ„˛ii
                                                              Se schimb„ sediul social al firmei de la adresa
obligat s„ pun„ la dispozi˛ia ac˛ionarilor ∫i        civile de avoca˛i Neacsu ∫i Cocean, cu sediul
                                                            din Bucure∫ti, ™os. Olteni˛ei nr. 129, bl. 52, sc. 2,
auditorilor financiari, la cererea acestora, toate     profesional Ón Bucure∫ti, Splaiul Unirii nr. 4, bl. B3,
                                                            et. 7, ap. 49, sectorul 4, la adresa din Bucure∫ti, str.
documentele societ„˛ii.                   tronson 3 (Sitraco Center - Aripa Nou„), et. 3,
                                                            Chopin nr. 40, sc. A, et. 2, ap. 5, sectorul 2.
  Auditorii financiari pot fi convoca˛i la Óntrunirile   unitate de birouri 3.4, sectorul 4, cod fiscal
                                                              Astfel, sediul Societ„˛ii Comerciale ROM LUB
consiliului de administra˛ie, unde iau parte f„r„ a     R 14508832, Ón 5 (cinci) exemplare originale Ón
                                                            TRADING GRUP - S.R.L. va fi Ón Bucure∫ti, str.
avea Óns„ drept de vot.                   limba rom‚n„.
                                                            Chopin nr. 40, sc. A, et. 2, ap. 5, sectorul 2.
  b) R„spunderea administratorilor.              Ac˛ionari: Popescu Ioan Adrian, Ómputernicit
                              prin hot„r‚rea adun„rii generale extraordinare a        3. Schimbarea administratorului
  Administratorii societ„˛ii r„spund individual sau                                    Administratorul firmei cu puteri depline, pe
solidar, dup„ caz, pentru:                 ac˛ionarilor Societ„˛ii Comerciale GRIRO - S.A. din
                              data de 28 iulie 2005.                   perioad„ nedeterminat„, este dl Neac∫u
  a) realitatea v„rs„mintelor efectuate de c„tre                                    Florin-Ovidiu,    cod    numeric   personal
ac˛ionari;                            (27/300.524)
                                            *                1670203433017, cet„˛ean rom‚n, domiciliat Ón
  b) existen˛a registrelor cerute de lege ∫i corecta                                  Bucure∫ti, Str. Drept„˛ii nr. 8, bl. O2, sc. 5, et. 5,
lor ˛inere;                                                       ap. 165, sectorul 6, n„scut la data de 3 februarie
  c) existen˛a real„ a dividendelor pl„tite;              Societatea Comercial„
                                   GEFINVEST - S.R.L., Bucure∫ti           1967 Ón Bucure∫ti, sectorul 4, identificat cu C.I. seria
  d) exacta Óndeplinire a hot„r‚rilor adun„rii                                     RR nr. 056737 eliberat„ la data de 10.12.1998 de
generale;                                                        Sec˛ia 21 Poli˛ie.
  e) stricta Óndeplinire a oric„ror alte Óndatoriri pe            ACT ADIfiIONAL
                                                              Celelalte prevederi din actul constitutiv al
care legea ∫i actul constitutiv le impun;           la actul constitutiv al Societ„˛ii Comerciale      societ„˛ii r„m‚n neschimbate.
  c) atribu˛iile consiliului de administra˛ie.               GEFINVEST - S.R.L.               Prezentul act s-a Óntocmit ∫i redactat Ón
  Consiliul de administra˛ie are puterea de a         cu sediul Ón Bucure∫ti, str. Dimitrie Onciu       5 exemplare.
ac˛iona Ón numele societ„˛ii Ón scopul efectu„rii sau         nr. 16A, et. 1, ap. 3, sectorul 2,           (29/300.526)
autoriz„rii opera˛iunilor legate de activitatea       Ónmatriculat„ la Oficiul registrului comer˛ului                    *
societ„˛ii, Ón limitele stabilite de lege ∫i de prezentul        cu nr. J 40/9158/4.11.1996,
act constitutiv.                          cod unic de Ónregistrare R 9030137              Societatea Comercial„
  Consiliul de administra˛ie are urm„toarele          Subsemnatul Dan Nicolae-Bogdan, cet„˛ean          DERYA COM TEXTIL - S.R.L., Bucure∫ti
atribu˛ii principale:                    rom‚n, domiciliat Ón Bucure∫ti, str. Av. ™tefan
  a) definirea liniilor directoare esen˛iale ale      Protopopescu nr. 1, et. 10, ap. 41, sectorul 1, n„scut            ACT ADIfiIONAL
dezvolt„rii societ„˛ii, Ón conformitate cu obiectul ∫i   la data de 4.01.1959 Ón comuna ™tef„ne∫ti, jude˛ul
scopurile activit„˛ii sale;                                                la actul constitutiv al Societ„˛ii Comerciale
                              Arge∫, nec„s„torit, legitimat cu C.I. seria RX
  b) efectuarea urm„ririi rezultatelor societ„˛ii de    nr. 202319 eliberat„ la data de 5.08.2003 de Sec˛ia       DERYA COM TEXTIL - S.R.L., autentificat
4 ori pe an, consiliul de administra˛ie trebuind s„     1 Poli˛ie Bucure∫ti, cod numeric personal             cu nr. 2336 din data de 3 iulie 2002
se asigure de bunul mers al acesteia ∫i s„ ac˛ioneze    1590104400061, Ón calitate de asociat unic al         de Biroul notarilor publici asocia˛i L. Le∫e,
Ón consecin˛„;                       Societ„˛ii Comerciale GEFINVEST - S.R.L.           E. Costescu - notar public Costescu Elisabeta
  c) aprobarea structurii organizatorice a societ„˛ii     Ón conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990,      Subsemnata VÓlceanu Valentina, domiciliat„ Ón
∫i a num„rului de posturi; angajarea ∫i concedierea     Ón baza deciziei asociatului unic nr. 1/18.07.2005,     Bucure∫ti, aleea Zori∫tea nr. 3, bl. A42, sc. B, ap. 18,
personalului societ„˛ii ∫i stabilirea atribu˛iilor ∫i    am decis modificarea actului constitutiv al         sectorul 6, identificat„ cu C.I. seria RR nr. 271895
responsabilit„˛ilor acestora pe compartimente, Ón      Societ„˛ii Comerciale GEFINVEST - S.R.L., atestat cu    eliberat„ de Sec˛ia 22 Poli˛ie la data de 21 ianuarie
conformitate cu regulamentul de organizare ∫i        nr. 28/19.11.2004 de avocat Miu Cristian Mugurel,      2004, cod numeric personal 2730705463026, Ón
func˛ionare a societ„˛ii ∫i prevederile legale;       dup„ cum urmeaz„:                      calitate de asociat unic al Societ„˛ii Comerciale
aprobarea planurilor ∫i m„surilor privind instruirea      Art. 1. Extinderea obiectului de activitate,      DERYA COM TEXTIL - S.R.L., cu sediul Ón Bucure∫ti,
personalului societ„˛ii;                  prev„zut Ón cap. I art. 2 alin. (2) din actul constitutiv  aleea Zori∫tea nr. 3, bl. A42, sc. 2, ap. 18, sectorul 6,
  d) Ónaintarea de propuneri adun„rii generale       al societ„˛ii, prin ad„ugara urm„toarelor activit„˛i    Ónmatriculat„ la Oficiul registrului comer˛ului cu
pentru alegerea, demiterea sau Ónlocuirea          auxiliare conform codific„rii CAEN:             nr. J 40/6287 din data de 22 iulie 2002, cod unic de
membrilor consiliului de administra˛ie;             5010 - comer˛ cu autovehicule;             Ónregistrare 14766254 atribut fiscal R, ca urmare
                 MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA                 a IV-a,  Nr. 2925/8.IX.2005                   9
contractului de cesiune autentificat cu nr. 1644 din      cod CAEN 2051 - fabricarea altor produse din      et. 2, ap. 77, sectorul 3, n„scut la data de 13 august
data de 4 august 2005 la Biroul notarului public       lemn;                           1980, identificat cu C.I. seria RD nr. 00389 eliberat„
Daniela Gorcia, am hot„r‚t modificarea ∫i            cod CAEN 2670 - t„ierea, fasonarea ∫i finisarea    de Sec˛ia 19 Poli˛ie la data de 28.08.1997, cod
completarea actului constitutiv al societ„˛ii astfel:    pietrei;                         numeric personal 1800813410052;
  1. Se radiaz„ din actul constitutiv al societ„˛ii      cod CAEN 5122 - comer˛ cu ridicata cu flori ∫i al     - Societatea Comercial„ GALENUS - S.A., persoan„
datele lui Sefil Mehmet.                   plante;                          juridic„ rom‚n„, cu sediul Ón Satu Mare, Str.
  2. Se revoc„ din func˛ia de administrator Sefil       cod CAEN 5147 - comer˛ cu ridicata cu alte       Botizului nr. 47, jude˛ul Mure∫, Ónmatriculat„ la
Mehmet.                           bunuri de consum nealimentare, neclasificate Ón      Oficiul registrului comer˛ului cu nr. J 30/358/1991,
  3. Se men˛ine Ón func˛ia de administrator VÓlcea     alt„ parte;                        cod unic de Ónregistrare R 646312, reprezentat„ de
Valentina.                           cod CAEN 5190 - comer˛ cu ridicata cu alte       dna Mariana Mare,
  4. Ca urmare a contractului de cesiune, capitalul     produse;                           reprezenta˛i prin dl Lauren˛iu Huica, cet„˛ean
social al societ„˛ii de 200 lei, aport Ón numerar,       cod CAEN 5241 - comer˛ cu am„nuntul cu textile;    rom‚n, domiciliat„ Ón Bucure∫ti, Str. Austrului
Ómp„r˛it Ón 20 p„r˛i sociale cu o valoare de 10 lei       cod CAEN 5244 - comer˛ cu am„nuntul cu         nr. 46, sectorul 2, identificat„ cu C.I. seria RT
fiecare, va fi de˛inut de asociatul unic VÓlceanu      mobil„, cu articole de iluminat ∫i cu alte articole de  nr. 223120 eliberat„ de Sec˛ia 8 Poli˛ie la data de
Valentina.                          uz casnic;                        21.03.2002, cod numeric personal 1560925400113,
  5. Se Ónchide punctul de lucru din Pia˛a           cod CAEN 5248 - comer˛ cu am„nuntul, Ón          Óntruni˛i la sediul societ„˛ii Ón cadrul adun„rii
Cr‚nga∫i, situat Ón Bucure∫ti, calea Cr‚nga∫i nr. 87,    magazine specializate, cu alte produse neclasificate   generale extraordinare din data de 7.12.2004 au
sectorul 6.                         Ón alt„ parte;                      decis cu votul ac˛ionarilor reprezent‚nd 100 %
  6. Se Ónchide punctul de lucru Magazin A, situat       cod CAEN 5262 - comer˛ cu am„nuntul prin        capitalul social majorarea capitalului social prin
Ón Bucure∫ti, bd. Mare∫al Alexandru Averescu nr. 1,     standuri ∫i pie˛e;                    aportul Ón numerar al ac˛ionarilor de la 1.813.000
bl. 1, parter, sectorul 1.                   cod CAEN 9303 - activit„˛i de pompe funebre ∫i     RON la suma de 4.100.000 RON. Totodat„, ca
  Prezentul act adi˛ional face parte integrant„ din     similare.                         urmare a aportului Ón numerar, intr„ Ón Societatea
actul constitutiv al Societ„˛ii Comerciale DERYA        Celelalte prevederi ale actului constitutiv, care   Comercial„ GALENUS - S.A., cu o participare la
COM TEXTIL - S.R.L., pe care Ól modific„ Ón mod       nu contravin prezentului act adi˛ional, r„m‚n       capitalul social de 4,70 %.
corespunz„tor, Ón rest acesta r„m‚n‚nd neschimbat      neschimbate.                         Pe cale de consecin˛„ urm„toarele articole din
∫i produce efecte juridice cu respectarea normelor        (32/300.529)                     actele constitutive se modific„ ∫i vor avea
de publicitate prev„zute de lege.                           *                urm„torul con˛inut:
  Actul s-a Óntocmit la Biroul notarului public                                      - Preambulul se completeaz„ cu Societatea
Daniela Gorcia, Ón 3 exemplare, azi, data              Societatea Comercial„               Comercial„ GALENUS - S.A., persoan„ juridic„
autentific„rii, din care dou„ exemplare s-au         ASIGURARE REASIGURARE ASIMED - S.A.           rom‚n„, cu sediul Ón Satu Mare, Str. Botizului
Ónm‚nat p„r˛ii ∫i un exemplar s-a depus la arhiva             Bucure∫ti                  nr. 47, jude˛ul Mure∫, Ónmatriculat„ la Oficiul
biroului notarial.                                                   registrului comer˛ului cu nr. J 30/358/1991, cod
   (30/300.527)                               ACT ADIfiIONAL              unic de Ónregistrare R 646312, reprezentat„ de dna
              *                                             Mariana Mare.
                                la actul constitutiv al Societ„˛ii Comerciale
                                ASIGURARE REASIGURARE ASIMED - S.A.,            - Art. 7.1.
      Societatea Comercial„                                             Capitalul social este de 4.100.000 RON ∫i este
     SFAT TECH - S.R.L., Bucure∫ti                    cu sediul Ón Bucure∫ti,
                                  str. Gheorghe Laz„r nr. 8A, sectorul 1,      Ómp„r˛it    Ón  4.100  ac˛iuni   nominative
                               Ónmatriculat„ la Oficiul registrului comer˛ului     dematerializate, Ón valoare nominal„ de 1.000 RON
        ACT ADIfiIONAL NR. 1                                           fiecare.
                                      cu nr. J 40/14133/2003.
 la actul constitutiv al Societ„˛ii Comerciale            cod unic de Ónregistrare 15837027,         - Art. 7.2.
         SFAT TECH - S.R.L.,                   capital social 1.813.000 RON           Capitalul social este subscris ∫i v„rsat de c„tre
        cu sediul Ón Bucure∫ti,                                         ac˛ionari dup„ cum urmeaz„:
                                 Ac˛ionarii
   str. Dr. Radovici Ion nr. 7, sectorul 5,                                       - Huica Lauren˛iu de˛ine 3.377 ac˛iuni Ón valoare
                                 - Huica Lauren˛iu, cet„˛ean rom‚n, domiciliat Ón
Ónmatriculat„ la Oficiul registrului comer˛ului                                    nominal„ de 1.000 RON fiecare, Ón valoare total„ de
                               Bucure∫ti, Str. Austrului nr. 46, sectorul 2, n„scut la
        cu nr. J 40/277/2003,                                         3.377.000 RON, reprezent‚nd 82,36 % din capitalul
                               data de 25 septembrie 1956 Ón T‚rgu Jiu, identificat
    cod unic de Ónregistrare 15126024,                                       social total al societ„˛ii;
                               cu C.I. seria RT nr. 223120 eliberat„ de Sec˛ia 8
        capital social: 200 RON                                           - Societatea Comercial„ HEPITES - S.A. de˛ine
                               Poli˛ie la data de 21.03.2002, cod numeric personal
                                                            180 ac˛iuni Ón valoare nominal„ de 1.000 RON
  Ca urmare a hot„r‚rii asociatului unic al         1560925400113;
                                                            fiecare, Ón valoare total„ de 180.000 RON,
Societ„˛ii Comerciale SFAT TECH - S.R.L., dl Ion         - Societatea Comercial„ HEPITES - S.A., persoan„
                                                            reprezent‚nd 4,39 % din capitalul social total al
Coltan, se prelunge∫te mandatul de administrator al     juridic„ rom‚n„, cu sediul Ón Gala˛i, str. Henri
                                                            societ„˛ii;
societ„˛ii pentru dl Ion Coltan, pentru o nou„        Coand„ nr. 5, jude˛ul Gala˛i, Ónmatriculat„ la
                                                              - Societatea Comercial„ OLFARM - S.A. de˛ine
perioad„ de 4 ani.                      Oficiul registrului comer˛ului cu nr. J 17/126/1991,
                                                            100 ac˛iuni Ón valoare nominal„ de 1.000 RON
  Prezentul act adi˛ional face parte integrant„ din     cod unic de Ónregistrare R 1633566, reprezentat„ de
                                                            fiecare, Ón valoare total„ de 100.000 RON,
actul constitutiv al Societ„˛ii Comerciale SFAT       c„tre dl Mircea Florea;
                                 - Societatea Comercial„ OLFARM - S.A., persoan„    reprezent‚nd 2,40 % din capitalul social total al
TECH - S.R.L.
                               juridic„ rom‚n„, cu sediul Ón Craiova, str. Tabaci    societ„˛ii;
  Celelalte prevederi ale actului constitutiv r„m‚n
                               nr. 5, jude˛ul Dolj, Ónmatriculat„ la Oficiul         - Societatea Comercial„ IMECO - S.A. de˛ine
neschimbate.
                               registrului comer˛ului cu nr. J 16/201/1991, cod     55 ac˛iuni Ón valoare nominal„ de 1.000 RON
  Redactat ∫i dactilografiat la sediul societ„˛ii, azi,
                               unic de Ónregistrare R 2323199, reprezentat„ de dl    fiecare, Ón valoare total„ de 55.000 RON,
data atest„rii, Ón trei exemplare.
                               Stan Ion;                         reprezent‚nd 1,34 % din capitalul social total al
  (31/300.528)
                                                            societ„˛ii;
              *                  - Societatea Comercial„ IMECO - S.A., persoan„
                               juridic„ cu sediul Ón Bucure∫ti, str. Gh. Laz„r nr. 8A,    - Societatea Comercial„ MEDUMAN - S.A. de˛ine
      Societatea Comercial„               sectorul 1, Ónmatriculat„ la Oficiul registrului     60 ac˛iuni Ón valoare nominal„ de 1.000 RON
   MARY STAR TRANS IMPEX - S.R.L.,            comer˛ului cu nr. J 40/121/1991, cod unic de       fiecare, Ón valoare total„ de 60.000 RON,
         Bucure∫ti                  Ónregistrare R 35, reprezentat„ de dl Petre        reprezent‚nd 1,46 % din capitalul social total al
                               Panculescu;                        societ„˛ii;
                                 - Societatea Comercial„ MEDUMAN - S.A.,          - Societatea Comercial„ GALENUS -S.A. de˛ine
        ACT ADIfiIONAL NR. 3
                               persoan„ juridic„ rom‚n„, cu sediul Ón Vi∫eu de      190 ac˛iuni Ón valoare nominal„ de 1.000 RON
        din data de 4.08.2005,            Sus, Aleea Eroilor nr. 28, jude˛ul Maramure∫,       fiecare, Ón valoare total„ de 190.000 RON,
 la actul constitutiv al Societ„˛ii Comerciale       Ónmatriculat„ la Oficiul registrului comer˛ului cu    reprezent‚nd 4,70 % din capitalul social total al
    MARY STAR TRANS IMPEX - S.R.L            nr. J 24/34/1991, cod unic de Ónregistrare        societ„˛ii;
  Subsemna˛ii Voicu Mariana, cet„˛ean rom‚n,        R 2221644, reprezentat„ de dl Toader Hojda;          - Huica Alexandru C„t„lin de˛ine 20 ac˛iuni Ón
domiciliat„ Ón Bucure∫ti, str. Slt. Erou Ionescu         - Societatea Comercial„ FARMACOM - S.A.,       valoare nominal„ de 1.000 RON fiecare, Ón valoare
Gheorghe nr. 7, bl. 140, sc. 1, et. 8, ap. 29, sectorul 4,  persoan„ juridic„ rom‚n„, cu sediul Ón Bra∫ov, Str.    total„ de 20.000 RON, reprezent‚nd 0,49 % din
identificat„ cu C.I. seria RR nr. 171724 eliberat„ la    Zizinului nr. 112, Ónmatriculat„ la Oficiul        capitalul social total al societ„˛ii;
data de 1.08.2001 de Sec˛ia 15 Poli˛ie, cod numeric     registrului comer˛ului cu nr. J 08/132/1991, cod       - Societatea Comercial„ FARMACOM - S.A. de˛ine
personal 2610801400350, ∫i Bucur Mariana,          unic de Ónregistrare R 1104107, reprezentat„ de dl    10 ac˛iuni Ón valoare nominal„ de 1.000 RON
cet„˛ean rom‚n, domiciliat„ Ón Bucure∫ti, bd.        Fieraru Romeo;                      fiecare, Ón valoare total„ de 10.000 RON,
Alexandru Obregia nr. 24, bl. R2, sc. B, et. 3, ap. 60,     - Societatea Comercial„ HELIOFARM - S.A.,       reprezent‚nd 0,24 % din capitalul social al societ„˛ii;
sectorul 4, identificat„ cu C.I. seria RR nr. 266844     persoan„ juridic„ rom‚n„, cu sediul Ón Constan˛a,       - Cazacincu Radu George de˛ine 40 ac˛iuni Ón
eliberat„ la data de 21.02.2003 de S.E.P., cod        bd. Aurel Vlaicu nr. 84, Ónmatriculat„ la Oficiul     valoare nominal„ de 1.000 RON fiecare, Ón valoare
numeric personal 1640522400081, asocia˛i ai         registrului comer˛ului cu nr. J 13/801/1991, cod     total„ de 40.000 RON, reprezent‚nd 0,97 % din
Societ„˛ii Comerciale MARY STAR TRANS IMPEX -        unic de Ónregistrare R 1865590, reprezentat„ de dna    capitalul social total al societ„˛ii;
S.R.L., cu sediul Ón Bucure∫ti, str. Slt. Erou Ionescu    Magdalena Cazacincu;                     - Societatea Comercial„ HELIOFARM - S.A. de˛ine
Gheorghe nr. 7, bl. 140, sc. 1, et. 8, ap. 29, sectorul 4,    - Radu-George Cazacincu, cet„˛ean rom‚n,       60 ac˛iuni Ón valoare nominal„ de 1.000 RON
av‚nd cod unic de Ónregistrare R 15797658,          domiciliat Ón Constan˛a, str. Ion Lahovari nr. 107,    fiecare, Ón valoare total„ de 60.000 RON,
Ónmatriculat„ la Oficiul registrului comer˛ului cu      n„scut la data de 22 aprilie 1971 Ón Constan˛a,      reprezent‚nd 1,46 % din capitalul social total al
nr. J 40/13445/2003, capital social 200 RON, Ón       identificat cu C.I. seria KT nr. 112811 eliberat„ de   societ„˛ii;
temeiul hot„r‚rii adun„rii generale a asocia˛ilor      Poli˛ia Constan˛a la data de 7.03.2000, cod numeric      - Puscasu Cezar de˛ine 8 ac˛iuni Ón valoare
nr. 3 din data de 4.08.2005, modific„m actul         personal 1710422131231;                  nominal„ de 1.000 RON fiecare, Ón valoare total„ de
constitutiv al societ„˛ii, astfel:                - Huica Alexandru C„t„lin, cet„˛ean rom‚n,      8.000 RON, reprezent‚nd 0,19 % din capitalul social
  Art. unic. Se completeaz„ obiectul de activitate al    domiciliat Ón Bucure∫ti, Str. Austrului nr. 46,      total al societ„˛ii.
societ„˛ii cu urm„toarele activit„˛i secundare:       sectorul 2, n„scut la data de 17 august 1983 Ón        Celelalte prevederi ale actului constitutiv r„m‚n
  cod CAEN 0141 -activit„˛i de servicii anexe        Bucure∫ti, identificat cu C.I. seria RT nr. 223119    nemodificate.
agriculturii; gr„din„rit peisagistic (arhitectur„      eliberat„ de Sec˛ia 8 Poli˛ie la data de 21.03.2002,     Redactat ∫i semnat la Bucure∫ti, ast„zi, 5.08.2005,
peisager„);                         cod numeric personal 1830817450022;            Ón 4 (patru) exemplare originale.
  cod CAEN 2040 - fabricarea ambalajelor din          - Puscasu Cezar, cet„˛ean rom‚n, domiciliat Ón       (33/300.530)
lemn;                            Bucure∫ti, Calea C„l„ra∫ilor nr. 307, bl. 68, sc. 3,                *
 10               MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI,               PARTEA a IV-a,   Nr. 2925/8.IX.2005
     Societatea Comercial„               cod CAEN 5247 - comer˛ cu am„nuntul cu c„r˛i,        4533 - lucr„ri de instala˛ii tehnico-sanitare;
   MARCO AUTO 94 - S.R.L., Bucure∫ti          ziare ∫i articole de papet„rie;                4534 - alte lucr„ri de instala˛ii;
                               cod CAEN 5262 - comer˛ cu am„nuntul prin          4541 - lucr„ri de ipsos„rie;
         ACT ADIfiIONAL              standuri ∫i pie˛e;                       4542 - lucr„ri de t‚mpl„rie ∫i dulgherie;
                               cod CAEN 6312 - depozit„ri.                 4543 - lucr„ri de pardosire ∫i de placare a
  la actul constitutiv al Societ„˛ii Comerciale       7. Œncep‚nd cu data de 1.08.2005 se anuleaz„       pere˛ilor;
MARCO AUTO 94 - S.R.L.,Ónregistrat„ la Oficiul      statutul Societ„˛ii Comerciale MARCO AUTO 94 -         4544 - lucr„ri de vopsitorie, zugr„veli ∫i mont„ri
 Registrului Comer˛ului cu nr. J 40/8966/1994,      S.R.L., autentificat la Notariatul de stat al        de geamuri;
 cod unic de Ónregistrare R5634165, cu sediul      municipiului Bucure∫ti cu nr. 17729 din data de        4545 - alte lucr„ri de finisare;
Ón Bucure∫ti, str. Mo∫oaia nr. 48-50, sectorul 4.     27..04.1994, urm‚nd ca de la aceast„ dat„ s„ fie        4550 - Ónchirierea utilajelor de construc˛ii ∫i
  Asocia˛ii prezen˛i Georgescu Stancu, Herciu      Ónlocuit de actul constitutiv al Societ„˛ii Comerciale   demolare, cu personal de deservire aferent;
Liliana-Elena ∫i Herciu Marian, de˛in„tori a 100 %    MARCO AUTO 94 - S.R.L. av‚nd data cert„            5010 - comer˛ cu autovehicule;
capitalul social, au decis ca actele societ„˛ii s„ se   nr. 175/2.08.2005, dat„ de c„tre av. Ileana Dinu.       5020 - Óntre˛inerea ∫i repararea autovehiculelor;
modifice ∫i completeze astfel:                Redactat ∫i semnat de asocia˛i, Ón 4 exemplare,       5030 - comer˛ cu piese ∫i accesorii pentru
  1. Se hot„r„∫te Ómp„r˛irea capitalului social Ón   ast„zi, 2.08.2005.                     autovehicule;
sum„ de 2.000.000 lei (200 lei RON) Ón 20 p„r˛i        (34/300.531)                        5040 - comer˛ cu motociclete, piese ∫i accesorii
sociale cu o valoare de 100.000 lei (10 lei RON)                   *                aferente; Óntre˛inerea ∫i repararea motocicletelor;
fiecare.                                                         5050 - comer˛ cu am„nuntul cu carburan˛i
  2. Œn urma semn„rii contractului de cesiune de          Societatea Comercial„              pentru autovehicule;
p„r˛i sociale nr. 173/2.08.2005, asocia˛ii societ„˛ii       EUROSPOT - S.R.L., Bucure∫ti             5112 - intermedieri Ón comer˛ul cu combustibili,
sunt:                                                         minerale ∫i produse chimice pentru industrie;
  - Georgescu Stancu cet„˛ean rom‚n, domiciliat Ón            ACT ADIfiIONAL                5113 - intermedieri Ón comer˛ul cu material
Bucure∫ti, str. Mo∫oaia nr. 74, sectorul 4, c„s„torit,                                lemnos ∫i de construc˛ii;
fiul lui Ion ∫i Stanca, n„scut la data de 8.01.1960 Ón    la actul constitutiv al Societ„˛ii Comerciale
                                      EUROSPOT - S.R.L.,              5114 - intermedieri Ón comer˛ul cu ma∫ini,
localitatea Tomule∫ti, jude˛ul Giurgiu, identificat cu                                echipamente industriale, nave ∫i avioane;
C.I. seria DP nr. 100853 emis de DGIP - DEP la data           cu sediul Ón Bucure∫ti,
                                 str. Dionisie Lupu nr. 88, sectorul 1,         5117 - intermedieri Ón comer˛ul cu produse
de   17.10.2003,   cod   numeric   personal                                 alimentare, b„uturi ∫i tutun;
1600108400186;                           cod unic de Ónregistrare 13503462,
                              Ónmatriculat„ la Oficiul registrului comer˛ului        5118 - intermedieri Ón comer˛ul specializat Ón
  - Herciu Liliana-Elena, cet„˛ean rom‚n,                                      v‚nzarea produselor cu caracter specific,
domiciliat„ Ón Bucure∫ti, Bd. 1 Decembrie 1918              cu nr. J 40/10083/2000
                                                           neclasificate Ón alt„ parte;
nr. 27A, bl. PM73, sc. A, ap. 36, sectorul 3, n„scut„     Subsemna˛ii
                                                             5119 - intermedieri Ón comer˛ul cu produse
la data de 28.02.1978 Ón comuna C„line∫ti, jude˛ul      Tatoiu Petru˛a-Sidonia, cet„˛ean rom‚n, n„scut„
                                                           diverse;
Arge∫, fiica lui Dumitru ∫i Victoria identificat„ cu   la data de 10.01.1977 Ón C‚mpina, jude˛ul Prahova,
                                                             5151 - comer˛ cu ridicata cu combustibili solizi,
C.I. seria RD nr. 213541 eliberat„ de Sec˛ia 13      domiciliat„ Ón Bucure∫ti, str. Comandor Eugen
                                                           lichizi ∫i gazo∫i ∫i cu produse derivate;
Poli˛ie la data de 4.12.2001, cod numeric personal    Botez nr. 19, ap. 1, sectorul 2, identificat„ cu C.I.
                                                             5152 - comer˛ cu ridicata cu metale ∫i minereuri
2780228037818, ∫i                     seria RR nr. 257790 eliberat„ de Sec˛ia 6 Poli˛ie la
                                                           metalice;
  - Herciu Marian, cet„˛ean rom‚n, domiciliat Ón    data de 20.01.2003, cod numeric personal
                                                             5153 - comer˛ cu ridicata cu material lemnos ∫i
Bucure∫ti, Bd. 1 Decembrie 1918 nr. 27A, bl. PM73,    2770110290907, Ón calitate de asociat al Societ„˛ii
                                                           de construc˛ii;
sc. A, ap. 36, sectorul 3, n„scut la data de 5.03.1977  Comerciale EUROSPOT - S.R.L., de˛in„toare a unui
                                                             5154 - comer˛ cu ridicata cu echipamente ∫i
Ón Bucure∫ti, sectorul 4, fiul lui Ion ∫i Elena,     num„r de 9 p„r˛i sociale, cu o valoare nominal„ de
                                                           furnituri de fier„rie pentru instala˛ii sanitare ∫i de
identificat cu C.I. seria RT nr. 159489 eliberat„ de   10 RON fiecare, Ón valoare total„ de 90 RON,
                                                           Ónc„lzire;
Sec˛ia 13 Poli˛ie la data de 30.04.2001, cod numeric   reprezent‚nd 43 % din capitalul social total, ∫i
                                                             5156 - comer˛ cu ridicata cu alte produse
personal 1770305434540.                    Tatoiu Dan-Florin, cet„˛ean rom‚n, n„scut la
                                                           intermediare;
  3. Œn urma cesiunii, capitalul social al Societ„˛ii  data de 27.02.1969 Ón Bucure∫ti, domiciliat Ón
                                                             5157 - comer˛ cu ridicata cu de∫euri ∫i cu resturi;
Comerciale MARCO AUTO 94 - S.R.L., Ón valoare de     Bucure∫ti, str. Comandro Eugen Botez nr. 19, ap. 1,
                                                             5181 - comer˛ cu ridicata al ma∫inilor-unelte;
2.000.000 lei (200 lei RON) numerar, divizat Ón      sectorul 2, identificat cu C.I. seria RR nr. 257791
                                                             5182 - comer˛ cu ridicata cu ma∫ini pentru
20 p„r˛i sociale a c‚te 100.000 lei (10 lei RON)     eliberat„ la data de 20.01.2003 de Sec˛ia 6 Poli˛ie,
                                                           industria minier„ ∫i construc˛ii;
fiecare, va fi redistribuit astfel: Georgescu Stancu -  cod numeric personal 1690227424511, Ón calitate de
                                                             5183 - comer˛ cu ridicata cu ma∫ini pentru
2 p„r˛i sociale, Ón valoare nominal„ de 100.000 lei    asociat al Societ„˛ii Comerciale EUROSPOT - S.R.L.,
                                                           industria textil„ ∫i cu ma∫ini de cusut ∫i de tricotat;
(10 lei RON) fiecare, Ón valoare total„ de 200.000 lei  de˛in„tor al unui num„r de 12 p„r˛i sociale, cu o
                                                             5184 - comer˛ cu ridicata cu calculatoare,
(20 lei RON), reprezent‚nd 10 % din capitalul social   valoare nominal„ de 10 RON fiecare, Ón valoare
∫i cota de participare la beneficii ∫i pierderi; Herciu  total„ de 120 RON, reprezent‚nd 57 % din capitalul     echipamente periferice ∫i software;
Liliana-Elena - 9 p„r˛i sociale, Ón valoare nominal„   social total,                         5185 - comer˛ cu ridicata cu alte ma∫ini ∫i
de 100.000 lei (10 lei RON) fiecare, Ón valoare total„    reuni˛i la sediul societ„˛ii, Ón conformitate cu    echipamente de birou;
de 900.000 lei (90 lei RON), reprezent‚nd 45 % din    hot„r‚rea adun„rii generale a asocia˛ilor           5186 - comer˛ cu ridicata cu alte componente ∫i
capitalul social ∫i cota de participare la beneficii ∫i  nr. 2/29.07.2005, a actului constitutiv, ∫i a        echipamente electronice;
pierderi; Herciu Marian - 9 p„r˛i sociale, Ón valoare   prevederilor Legii nr. 31/1990, modificat„, am         5187 - comer˛ cu ridicata cu alte aparaturi
nominal„ de 100.000 lei (10 lei RON) fiecare, Ón     hot„r‚t modificarea actului constitutiv al societ„˛ii    utilizate Ón industrie, comer˛ ∫i transporturi;
valoare total„ de 900.000 lei (90 lei RON),        astfel:                            5190 - comer˛ cu ridicata cu alte produse;
reprezent‚nd 45 % din capitalul social ∫i cota de       Art. 1. Se aprob„ extinderea obiectului secundar      5245 - comer˛ cu am„nuntul cu articole ∫i cu
participare la beneficii ∫i pierderi. Capitalul social  de activitate cu urm„toarele obiecte de activitate     aparate electromenajere, cu aparate de radio ∫i
este subscris ∫i v„rsat Ón Óntregime.           prev„zute de codul CAEN:                  televizoare;
  4. Se revoc„ din func˛ia de administrator dl       2310 - fabricarea produselor de cocserie;         5247 - comer˛ cu am„nuntul cu c„r˛i, ziare ∫i
Georgescu Stancu.                       2320 - fabricarea produselor ob˛inute din        articole de papet„rie;
  5. Se nume∫te Ón func˛ia de administrator pentru   prelucrarea ˛i˛eiului;                     5248 - comer˛ cu am„nuntul, Ón magazine
o perioad„ de 4 ani dna Herciu Liliana-Elena,         2411 - fabricarea gazelor industriale;         specializate, cu alte produse neclasificate Ón alt„
cet„˛ean rom‚n, domiciliat„ Ón Bucure∫ti, Bd.         2511 - fabricarea anvelopelor ∫i a camerelor de     parte (cu excep˛ia obiectelor religioase, al armelor ∫i
1 Decembrie 1918 nr. 27A, bl. PM73, sc. A, ap. 36,    aer;                            al muni˛iei);
sectorul 3, n„scut„ la data de 28.02.1978 Ón comuna      2512 - re∫aparea anvelopelor;               5250 - comer˛ cu am„nuntul cu bunuri de ocazie
C„line∫ti, jude˛ul Arge∫, fiica lui Dumitru ∫i        2513 - fabricarea altor produse din cauciuc;      v‚ndute prin magazine;
Victoria, identificat„ cu C.I. seria RD nr. 213541      2651 - fabricarea cimentului;               5261 - comer˛ cu am„nuntul prin coresponden˛„;
eliberat„ de Sec˛ia 13 Poli˛ie la data de 4.12.2001,     2652 - fabricarea varului;                 5263 - comer˛ cu am„nuntul care nu se
cod numeric personal 2780228037818.              2812 - fabricare de elemente de dulgherie ∫i      efectueaz„ prin magazine;
  6. Se completeaz„ obiectul de activitate al      t‚mpl„rie din metal;                      6030 -transpoturi prin conducte;
societ„˛ii cu urm„toarele activit„˛i:             2821 - produc˛ia de rezervoare, cisterne ∫i        6311 - manipul„ri;
  cod CAEN 2852 - opera˛iuni de mecanic„        conteinere metalice;                      6312 - depozit„ri;
general„;                           2875 - fabricarea altor articole din metal;        6420 - telecomunica˛ii;
  cod CAEN 5153 - comer˛ cu ridicata cu material      3541 - produc˛ia de motociclete;              7011 - dezvoltare (promovare) imobiliar„;
lemnos ∫i de construc˛ii;                   3542 - produc˛ia de biciclete;               7012 - cump„rare ∫i v‚nzare de bunuri
  cod CAEN 5211 - comer˛ cu am„nuntul Ón          3550 - produc˛ia altor mijloace de transport      imobiliare proprii;
magazine nespecializate cu v‚nzare predominant„      neclasificate Ón alt„ parte;                  7020 - Ónchirierea ∫i subÓnchirierea bunurilor
de produse alimentare, b„uturi ∫i tutun;           3710 - recuperarea de∫eurilor ∫i resturilor       imobiliare, proprii sau Ónchiriate;
  cod CAEN 5221 - comer˛ cu am„nuntul cu fructe     metalice reciclabile;                     7031 - agen˛ii imobiliare;
∫i legume proaspete;                     3720 - recuperarea de∫eurilor ∫i resturilor        7032 - administrarea imobilelor pe baz„ de tarife
  cod CAEN 5227 - comer˛ cu am„nuntul, Ón        nemetalice reciclabile;                   sau contract;
magazine specializate, cu produse alimentare;         4511 - demolarea construc˛iilor, terasamente ∫i      7210 - consultan˛„ Ón domeniul echipamentelor
  cod CAEN 5233 - comer˛ cu am„nuntul cu        organizare de ∫antiere;                   de calcul (hardware);
produse cosmetice ∫i de parfumerie;              4512 - lucr„ri de foraj ∫i sondaj pentru          7413 - activit„˛i de studiere a pie˛ei ∫i de sondaj;
  cod CAEN 5241 - comer˛ cu am„nuntul cu textile;    construc˛ii;                          7414 - activit„˛i de consultan˛„ pentru afaceri ∫i
  cod CAEN 5242 - comer˛ cu am„nuntul al          4521 - construc˛ii de cl„diri ∫i lucr„ri de geniu    management;
Ómbr„c„minte;                       civil;                             7415 - activit„˛ile de management ale
  cod CAEN 5243 - comer˛ cu am„nuntul cu          4522 - lucr„ri de Ónvelitori, ∫arpante ∫i terase la   holdingurilor;
Ónc„l˛„minte ∫i articole din piele;            construc˛ii;                          7430 - activit„˛i de test„ri ∫i analize tehnice;
  cod CAEN 5244 - comer˛ cu am„nuntul cu          4523 - construc˛ii de autostr„zi, drumuri,         7440 - publicitate;
mobil„, cu articole de iluminat ∫i cu alte articole de  aerodromuri ∫i baze sportive;                 7470 - activit„˛i de Óntre˛inere ∫i cur„˛are a
uz casnic;                          4524 - construc˛ii hidrotehnice;            cl„dirilor;
  cod CAEN 5246 - comer˛ cu am„nuntul cu          4525 - alte lucr„ri speciale de construc˛ii;        9301 - sp„larea, cur„˛area ∫i vopsirea textilelor ∫i
articole de fier„rie, cu articole din sticl„ ∫i cu cele    4531 - lucr„ri de instala˛ii electrice;         bl„nurilor;
pentru vopsit;                        4532 - lucr„ri de izola˛ii ∫i protec˛ie anticorosiv„;   9302 - coafur„ ∫i alte activit„˛i de Ónfrumuse˛are.
                MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA                a IV-a,  Nr. 2925/8.IX.2005                  11
  Celelalte prevederi ale actului constitutiv al    domiciliat Ón China, provincia Zhejiang, ora∫          Societatea Comercial„
societ„˛ii r„m‚n nemodificate.              Wenzhou, str. Wuma nr. 28, posesor al pa∫aportului    HORNBACH IMOBILIARE - S.R.L., Bucure∫ti
  Redactat Ón 5 (cinci) exemplare de av. Gociu     nr. P CHN G09626905 eliberat de autorit„˛ile
Cosmin Ghiocel, din care patru s-au Ónm‚nat       chineze la data de 24.02.2004, ∫i Chen Yinyan,
                                                                 MINISTERUL JUSTIfiIEI
p„r˛ilor.                        cet„˛ean chinez, domiciliat„ Ón China, Zhejiang,
  (35/300.532)                     posesoare a pa∫aportului P CHN G09626890 eliberat
             *               de autorit„˛ile chineze la data de 24.02.2004,             TRIBUNALUL BUCURE™TI
                             n„scut„ la data de 21.04.1982 Ón China, Zhejiang,
     Societatea Comercial„
   TRIUMF STYLE - S.R.L., Bucure∫ti          asocia˛i Ón cadrul Societ„˛ii Comerciale AXA COM         OFICIUL NAfiIONAL AL REGISTRULUI
                             INVEST - S.R.L., am hot„r‚t:                        COMERfiULUI
         ACT ADIfiIONAL               Art. 1. Schimbarea sediului social al societ„˛ii din
                             Bucure∫ti, aleea Sili∫tea nr. 2, bl. 9, sc. 1, et. 4,
  la actul constitutiv al Societ„˛ii Comerciale     ap. 42, sectorul 2, Ón Bucure∫ti, aleea Lunca Florilor        JUDEC√TORUL DELEGAT
        TRIUMF STYLE - S.R.L.,                                         LA OFICIUL REGISTRULUI COMERfiULUI
                             nr. 4, bl. 14, sc. 2, et. 2, ap. 120, sectorul 2.
        cu sediul Ón Bucure∫ti,                                         DE PE L¬NG√ TRIBUNALUL BUCURE™TI
      Calea Doroban˛ilor nr. 103-105,         Celelalte prevederi ale actului constitutiv r„m‚n
 Ónmatriculat„ la Oficiul registrului comer˛ului     neschimbate.
                                                                DOSAR NR. 582734/2005
        cu nr. J 40/5982/2002,            (37/300.534)
     cod unic de Ónregistrare 14752020                     *                     ŒNCHEIERE DE RECTIFICARE
  Av‚nd Ón vedere decizia nr. 1 din data de                                         Pronun˛at„ Ón ∫edin˛a
27.06.2005 a asociatului unic al Societ„˛ii             Societatea Comercial„
                                                               din data de 9 august 2005
Comerciale TRIUMF STYLE - S.R.L., ∫i Ón             HORNBACH CENTRALA - S.R.L.
conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990,              Bucure∫ti                 Judec„tor delegat
republicat„, asociatul Morozov Iurie, cet„˛ean                                    la Oficiul Registrului
rom‚n, n„scut la data de 20.02.1960 Ón Republica                                   Comer˛ului de pe l‚ng„
Moldova, Chi∫in„u, domiciliat Ón Bucure∫ti, str.            MINISTERUL JUSTIfiIEI             Tribunalul Bucure∫ti - Teodora Giurca
Boteanu nr. 3B, et. 4, ap. 14, sectorul 1, identificat                                Referent Ón cadrul
cu C.I. seria RR nr. 192465 eliberat„ de Sec˛ia 1                                  Oficiului Registrului
Poli˛ie la data de 20.02.2002 av‚nd cod numeric            TRIBUNALUL BUCURE™TI             Comer˛ului de pe l‚ng„
personal 1600220400605, Ón calitate de asociat unic                                 Tribunalul Bucure∫ti - Carmen Florentina
∫i administrator,                                                              Fluture
                                OFICIUL NAfiIONAL AL REGISTRULUI
  Ón conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990,
                                     COMERfiULUI                 Pe rol, solu˛ionarea Ónregistr„rii din oficiu
republicat„, prevederile actului constitutiv al
                                                          nr. 582734, din 8.08.2005, privind rectificarea erorii
Societ„˛ii Comerciale TRIUMF STYLE - S.R.L.,
                                                          materiale strecurate Ón Óncheierea nr. 12268 din
Ónmatriculat„ la Oficiul Registrului Comer˛ului de          JUDEC√TORUL DELEGAT              13.07.2005, pronun˛at„ de judec„torul delegat Ón
pe    l‚ng„   Tribunalul    Bucure∫ti   cu
                               LA OFICIUL REGISTRULUI COMERfiULUI          solu˛ionarea cererii de Ónregistrare nr. 527422 din
nr. J 40/5982/2002, av‚nd cod unic de Ónregistrare
                               DE PE L¬NG√ TRIBUNALUL BUCURE™TI           7.07.2005, depus„ de Societatea Comercial„
14752020, hot„r„∫te:
  I. Schimbarea obiectului principal de activitate,                               HORNBACH IMOBILIARE - S.R.L., cod unic de
astfel:                                DOSAR NR. 582725/2005            Ónregistrare 17777339, num„r de ordine la Oficiul
  Obiectul principal de activitate va fi:                                    registrului comer˛ului J 40/12253/2005, cu sediul
  cod CAEN 5244 - comer˛ cu am„nuntul cu             ŒNCHEIERE DE RECTIFICARE            ales Ón Bucure∫ti, str. ™tirbei Vod„ nr. 94, ap. 1,
mobil„, cu articole de iluminat ∫i cu alte articole de                               sectorul 1, cu privire la puterile administratorilor.
                                   Pronun˛at„ Ón ∫edin˛a
uz casnic.                                                      Procedura legal Óndeplinit„.
                                  din data de 9 august 2005             Cererea a fost solu˛ionat„ Ón lipsa p„r˛ii, conform
  Activit„˛i secundare:
  3614 - produc˛ia altor tipuri de mobilier;       Judec„tor delegat                    art. 242 alin. 2 din Codul de procedur„ civil„.
  5115 - intermedieri Ón comer˛ul cu mobil„,       la Oficiul Registrului                        JUDEC√TORUL DELEGAT
articole de menaj ∫i de fier„rie;             Comer˛ului de pe l‚ng„
  5141 - comer˛ cu ridicata cu produse textile;                                   Asupra cererii de fa˛„:
                              Tribunalul Bucure∫ti - Teodora Giurca
  5147 - comer˛ cu ridicata cu alte bunuri de                                    Av‚nd Ón vedere Ónregistrarea din oficiu
                              Referent Ón cadrul                   nr. 582734, din 8.08.2005, privind rectificarea erorii
consum nealimentare, neclasificate Ón alt„ parte;
                              Oficiului Registrului                  materiale strecurate Ón Óncheierea nr. 12268 din
  5156 - comer˛ cu ridicata cu alte produse
intermediare;                       Comer˛ului de pe l‚ng„                 13.07.2005, judec„torul delegat re˛ine c„, Ón mod
  5244 - comer˛ cu am„nuntul cu mobil„, cu        Tribunalul Bucure∫ti - Carmen Florentina        eronat, s-a Ónscris la puteri administratori:
articole de iluminat ∫i cu alte articole de uz casnic;              Fluture             îdepline”.
  5248 - comer˛ cu am„nuntul, Ón magazine
                              Pe rol, solu˛ionarea Ónregistr„rii din oficiu      Pentru aceste motive, Ón numele legii, dispune:
specializate, cu alte produse neclasificate Ón alt„
parte;                          nr. 582725, din 8.08.2005, privind rectificarea erorii
                                                           Œn baza art. 281 Cod procedur„ civil„ dispune
  6024 - transporturi rutiere de m„rfuri;       materiale strecurate Ón Óncheierea nr. 12267 din     Óndreptarea erorii materiale din Óncheierea
  6311 - manipul„ri;                  13.07.2005, pronun˛at„ de judec„torul delegat Ón     nr. 12268 din 13.07.2005, Ón sensul c„ se va Ónscrie:
  6312 - depozit„ri;                  solu˛ionarea cererii de Ónregistrare nr. 527411 din    îputeri administratori conform actului constitutiv
  7012 - cump„rare ∫i v‚nzare de bunuri        7.07.2005, depus„ de Societatea Comercial„        nr. 506 din 15.06.2005”.
imobiliare proprii;                   HORNBACH CENTRALA - S.R.L., cod unic de           Dispune publicarea Ón Monitorul Oficial al
  7020 - Ónchirierea ∫i subÓnchirierea bunurilor    Ónregistrare 17777320, num„r de ordine la Oficiul     Rom‚niei, Partea a IV-a, a Óncheierii.
imobiliare proprii sau Ónchiriate;            registrului comer˛ului J 40/12254/2005, cu sediul      Prezenta Óncheiere face parte integrant„ din
  5119 - intermedieri Ón comer˛ul cu produse                                   Óncheierea nr. 12268 din 13.07.2005.
                             ales Ón Bucure∫ti, Str. ™tirbei Vod„ nr. 94, ap. 1,
diverse.                                                       Cu recurs, Ón termen de 15 zile, Ón conformitate
  II. Schimbarea sediului social principal de     sectorul 1, cu privire la puterile administratorilor.
                                                          cu art. 6 din Legea nr. 26/1990, republicat„ ∫i
activitate:                         Procedura legal Óndeplinit„.
                                                          modificat„.
  - sediul social principal va fi Ón Bucure∫ti, str.   Cererea a fost solu˛ionat„ Ón lipsa p„r˛ii, conform
                                                           Pronun˛at„ Ón ∫edin˛„ public„, ast„zi, 9.08.2005.
Boteanu nr. 3B, bl. B, et. 4, ap. 14, sectorul 1.    art. 242 alin. 2 din Codul de procedur„ civil„.        (39/300.536)
  - sediul secundar va fi Ón Bucure∫ti, Calea                                               *
Doroban˛ilor nr. 103-105, et, 4, sectorul 1.             JUDEC√TORUL DELEGAT
  III. Desfiin˛area urm„toarelor puncte de lucru:     Asupra cererii de fa˛„:                     Societatea Comercial„
  1. punctul de lucru din Bucure∫ti, bd. Ghencea     Av‚nd Ón vedere Ónregistrarea din oficiu         MARICONA COMIMPEX - S.R.L., Bucure∫ti
nr. 134, sectorul 6;
                             nr. 582725, din 8.08.2005, privind rectificarea erorii
  2. punctul de lucru din Bucure∫ti, Str.
                             materiale strecurate Ón Óncheierea nr. 12267 din              ACT ADIfiIONAL
Pogoanelor nr. 1-3, sectorul 4 (depozit).
  Redactat ast„zi, 27.06.2005, la sediul Cabinetului  13.07.2005, judec„torul delegat re˛ine c„, Ón mod
                                                                 al Societ„˛ii Comerciale
de avocatur„ Baiculescu Ioan din Bucure∫ti, str.     eronat, s-a Ónscris la puteri administratori:
                                                               MARICONA COMIMPEX - S.R.L.,
Ro∫ia Montan„ nr. 3, bl. M20, sc. D, parter, ap. 110,  îdepline”.                                cu sediul Ón Bucure∫ti,
tel/fax: 430.29.06; 407.90.28 mobil: 0745.011.601;                                     calea Giule∫ti nr. 133, sectorul 6,
0744.55.28.55, Ón dou„ exemplare.             Pentru aceste motive, Ón numele legii, dispune:
                                                           av‚nd codul unic de Ónregistrare 6810430,
   (36/300.533)                     Œn baza art. 281 Cod procedur„ civil„ dispune               atribut fiscal R,
             *               Óndreptarea erorii materiale din Óncheierea          num„r de ordine la Oficiul registrului
                             nr. 12267 din 13.07.2005, Ón sensul c„ se va Ónscrie:         comer˛ului J 40/21507/1994
      Societatea Comercial„
                             îputeri administratori conform actului constitutiv      Subscrisele Societatea Comercial„ SCARLAT
   AXA COM INVEST - S.R.L., Bucure∫ti
                             nr. 506 din 15.06.2005”.                 GENERAL CONSULTING - S.R.L., cu sediul Ón
 CONTRACT DE CESIUNE ™I ACT ADIfiIONAL            Dispune publicarea Ón Monitorul Oficial al       Bucure∫ti, Bd. Unirii nr. 15, bl. 3, sc. 2, et. 6-7,
                             Rom‚niei, Partea a IV-a, a Óncheierii.          ap. 48, sectorul 5, av‚nd codul unic de Ónregistrare
 la actul constitutiv al Societ„˛ii Comerciale       Prezenta Óncheiere face parte integrant„ din      14494699, num„r de ordine la Oficiul Registrului
      AXA COM INVEST - S.R.L.,                                        Comer˛ului    al  Municipiului    Bucure∫ti
                             Óncheierea nr. 12267 din 13.07.2005.
 cu sediul Ón Bucure∫ti, aleea Silistea nr. 2,                                  J 40/1695/2002 ∫i atribut fiscal R, reprezentat„ de
   bl. 9, sc. 1, et. 4, ap. 42, sectorul 2,       Cu recurs, Ón termen de 15 zile, Ón conformitate
                                                          George Radu-Gabriel, cet„˛ean rom‚n, domiciliat Ón
    cod unic de Ónregistrare 16588900,        cu art. 6 din Legea nr. 26/1990, republicat„ ∫i
                                                          Timi∫oara, str. Simion B„rnu˛iu, bl. 11, sc. B, et. 3,
Ónmatriculat„ la Oficiul registrului comer˛ului     modificat„.                        ap. 8, jude˛ul Timi∫, ∫i Societatea Comercial„ ALMA
       cu nr. J 40/11170/2004             Pronun˛at„ Ón ∫edin˛„ public„, ast„zi, 9.08.2005.   MATER FARMACIE - S.R.L., societate comercial„
  Subsemna˛ii Zheng Zhisheng, cet„˛ean chinez,       (38/300.535)                     rom‚n„, cu sediul Ón Bucure∫ti, Calea Grivi˛ei
n„scut la data de 4.02.1982 Ón China, Zhejiang,                  *                nr. 234, bl. 1, sc. A, parter, ap. 1, sectorul 1, av‚nd
  12              MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI,               PARTEA a IV-a,   Nr. 2925/8.IX.2005
codul unic de Ónregistrare 1588384, atribut fiscal     eliberat„ de Sec˛ia 2 Poli˛ie la data de 8.03.2005,     extraordinare a asocia˛ilor societ„˛ii din data de
R ∫i num„r de ordine la Oficiul registrului        av‚nd codul numeric personal 1671206463026,         3.08.2005, Óncheie prezentul act adi˛ional la actul
comer˛ului J 40/6384/1991, reprezentat„ de Vlad      Olteanu Emilian-Cristian, domiciliat Ón Bucure∫ti,     constitutiv al societ„˛ii, dup„ cum urmeaz„:
Anca, cet„˛ean rom‚n, domiciliat„ Ón Bucure∫ti, str.    str. Costache Aristia nr. 25, sectorul 1, titular la B.I.   Art. 1. Articolul 4 îSediul social” alineat final se
Nicolae Titulescu nr. 61-71, bl. 11A, ap. 16,       seria G.V. nr. 055941, eliberat de Sec˛ia 3 Poli˛ie la   completeaz„ cu urm„toarele men˛iuni: îSocietatea
sectorul 1, Ón calitate de asocia˛i ai Societ„˛ii     data de 19.06.1996, Tomescu Ion, domiciliat Ón       are puncte de lucru, cu urm„toarele destina˛ii ∫i
Comerciale MARICONA COMIMPEX - S.R.L., cu         Bucure∫ti, str. Ma∫ina de P‚ine nr. 1, bl. 1, sc. 3,    adrese:
sediul Ón Bucure∫ti, calea Giule∫ti nr. 133,        et. 8, ap. 98, sectorul 2, posesor al C.I. seria RX      - (...);
sectorul 6, av‚nd codul unic de Ónregistrare        nr. 194089, eliberat„ de Sec˛ia 7 Poli˛ie la data de      - punct de lucru situat Ón Timi∫oara, str. Louis
6810430, atribut fiscal R, num„r de ordine la       11.07.2003, av‚nd codul numeric personal          Pasteur nr. 2, jude˛ul Timi∫, unde societatea va
Oficiul registrului comer˛ului J 40/21507/1994, prin    1511220163232, ∫i Societatea Comercial„           desf„∫ura urm„toarele activit„˛i:
prezentul act adi˛ional au hot„r‚t urm„toarele       SecurePlus - S.R.L., cu sediul Ón Bucure∫ti, str.       • comer˛ cu ridicata cu produse lactate, ou„,
modific„ri la actul constitutiv al societ„˛ii:       Costache Aristia nr. 25, et. 1, sectorul 1,         uleiuri ∫i gr„simi comestibile - cod CAEN 5133;
  1. Œnfiin˛area unui punct de lucru la urm„toarea    Ónmatriculat„ la Oficiul Registrului Comer˛ului de       • transporturi rutiere de m„rfuri cod CAEN
adres„: Bucure∫ti, calea Giule∫ti nr. 38-40,        pe   l‚ng„   Tribunalul    Bucure∫ti     cu  6024;
sectorul 6.                        nr. J 40/9644/2001, cd unic de Ónregistrare          • activit„˛i de birou specifice societ„˛ii.”
  2. Punctul de lucru situat Ón Bucure∫ti, calea     14295602, reprezentat„ prin Gafita Remus-Nicolae        Art. 2. La articolul 4 îSediul social”, se radiaz„
Giule∫ti nr. 38-40, sectorul 6, va purta denumirea de   ∫i Olteanu Emilian-Cristian, Ón calitate de asocia˛i,    men˛iunile cu privire la punctul de lucru situat Ón
«Catena Farmacie».                     prin prezentul act adi˛ional proced„m la          Timi∫oara, str. Calea Buzia∫ului nr. 6, jude˛ul Timi∫.
  Prezentul act adi˛ional face parte integrant„ din    modificarea actului constitutiv al Societ„˛ii         Art. 3. Toate celelalte dispozi˛ii statutare r„m‚n
actul constitutiv al societ„˛ii, urm‚nd a fi publicat   Comerciale BUSINESS PLUS - S.R.L., Ón            neschimbate.
Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei ∫i Ónregistrat la     conformitate cu hot„r‚rea adun„rii generale a          (43/300.540)
Oficiul Registrului Comer˛ului al Municipiului       asocia˛ilor nr. 4 din data de 26.07.2005, dup„ cum                   *
Bucure∫ti.                         urmeaz„:
  (40/300.537)                       1. S-a majorat capitalul social total al societ„˛ii cu    Alpha Bank Romania - S.A., Bucure∫ti
              *                suma de 38.000 lei, Ón numerar, de la 16.500 lei
                              (165.000.000 lei vechi) la 54.500 lei, astfel:            ACT ADIfiIONAL NR. 44/2005
       Societatea Comercial„              - prin aportul asociatului Gafita Remus-Nicolae
      CULTURAL TRAVEL - S.R.L.            care are un aport la capitalul social de 14.160 lei;        de modificare ∫i completarea
          Bucure∫ti                 -  prin  aportul   asociatului    Olteanu        a contractului ∫i statutului
                              Emilian-Cristian, care are un aport la capitalul        Alpha Bank Romania - S.A. («Banc„»),
         ACT ADIfiIONAL              social de 7.120 lei;                     cu sediul Ón Bucure∫ti, Calea Doroban˛ilor
       al Societ„˛ii Comerciale            - prin aportul asociatului Tomescu Ion, care are           nr. 237B, sectorul 1,
    FILDAS CULTURAL TRAVEL - S.R.L.,          un aport la capitalul social de 12.920 lei;            cod unic de Ónregistrare 5062063,
cu sediul Ón Bucure∫ti, Bd. Unirii nr. 15, bl. 3,       - prin aportul asociatului Societatea Comercial„       num„r de ordine la Oficiul registrului
     sc. 2, et. 6-7, ap. 48, sectorul 5,        SecurePlus - S.R.L. care are un aport la capitalul          comer˛ului J 40/28415/1993
 Ónregistrat„ la Oficiul registrului comer˛ului      social de 3.800 lei.                      Subsemnatul Radu Gratian Ghetea, domiciliat Ón
   cu nr. J 40/146/2003, atribut fiscal R,         2. Ca urmare a major„rii Ón numerar, capitalul      Bucure∫ti, aleea Botta Emil nr. 4, bl. M104, sc. 1,
    cod unic de Ónregistrare 15118277         social total este de 54.500 lei, Ómp„r˛it Ón 5.450 de    et. 4, ap. 18, identificat prin C.I. seria DP nr. 026495,
                              p„r˛i sociale, fiecare Ón valoare de 10 lei, Ómp„r˛it    eliberat„ de I.G.P.-D.E.P. la data de 17.05.1999,
  Subsemna˛ii George Radu-Gabriel, cet„˛ean
                              Óntre asocia˛i dup„ cum urmeaz„:              prim-vicepre∫edinte executiv al b„ncii ∫i membru al
rom‚n, n„scut la data de 24.05.1961 Ón Craiova,
                               • Gafita Remus-Nicolae de˛ine 2.031 p„r˛i sociale,    consiliului de administra˛ie, Ón calitate de
jude˛ul Dolj, domiciliat Ón Timi∫oara, str. Simion
                              Ón valoare total„ de 20.310 lei, reprezent‚nd        Ómputernicit al ac˛ionarilor b„ncii, Ón conformitate
B„rnu˛iu, bl. 11, sc. B, et. 3, ap. 8, jude˛ul Timi∫,
                              37,266 % din capitalul social total, aceasta fiind ∫i    cu hot„r‚rea adun„rii generale extraordinare a
identificat prin C.I. seria TM nr. 134146, eliberat„
                              participarea sa la beneficii ∫i pierderi;          ac˛ionarilor din data de 15 iulie 2005, aduc
de Poli˛ia Timi∫oara la data de 17.05.2002, cod
                               • Olteanu Emilian-Cristian de˛ine 1.021 p„r˛i      urm„toarele modific„ri la contractul ∫i statutul
numeric personal 1610524400058, ∫i Anca Vlad,
cet„˛ean rom‚n, n„scut„ la data de 23.03.1957 Ón      sociale, Ón valoare total„ de 10.210 lei, reprezent‚nd   b„ncii, Óntruc‚t:
Bucure∫ti, domiciliat„ Ón Bucure∫ti, str. Nicolae     18,734 % din capitalul social total, aceasta fiind ∫i      I. Banca Monte Dei Paschi Di Siena SPA,
Titulescu nr. 61-71, bl. 11A, ap. 16, sectorul 1,     participarea sa la beneficii ∫i pierderi;          persoan„ juridic„, av‚nd sediul Ón Italia, Siena,
identificat„ prin carte de identitate seria RD        • Tomescu Ion de˛ine 1.853 p„r˛i sociale, Ón       Piaza Salimbeni nr. 3, cod 53100, Ónscris„ Ón
nr. 204938, eliberat„ de Sec˛ia 4 Poli˛ie la data de    valoare total„ de 18.530 lei, reprezent‚nd 34 % din     registrul firmelor la nr. 9782/11728 - C.C.I.A.A.
30.10.2001, cod numeric personal 2570323400167,      capitalul social total, aceasta fiind ∫i participarea sa  79869/25.08.1986, av‚nd codul fiscal ∫i TVA
Ón calitate de asocia˛i ai Societ„˛ii Comerciale      la beneficii ∫i pierderi;                  00844060562, cod bancar 1030.6, a cesionat cele
FILDAS CULTURAL TRAVEL - S.R.L., cu sediul Ón         • Societatea Comercial„ SecurePlus - S.R.L.       100.000 ac˛iuni nominative Ón valoare total„ de
Bucure∫ti, Bd. Unirii nr. 15, bl. 3, sc. 2, et. 6-7,    de˛ine 545 p„r˛i sociale, Ón valoare total„ de       7.850.000 lei (RON) de˛inute la capitalul social al
ap. 48, sectorul 5, Ónregistrat„ la Oficiul registrului  5.450 lei, reprezent‚nd 10 % din capitalul social      b„ncii c„tre ALPHA BANK A.E., persoan„ juridic„
comer˛ului cu nr. J 40/146/2003, atribut fiscal R,     total, aceasta fiind ∫i participarea sa la beneficii ∫i   greac„, cu sediul Ón Grecia, Atena, St. Stadiou 40, ∫i
cod unic de Ónregistrare 15118277, prin prezentul     pierderi.                          ca urmare a cesiunii de ac˛iuni intervenite, Banca
act adi˛ional am hot„r‚t urm„toarele modific„ri la      Restul prevederilor actului constitutiv al        Monte Dei Paschi Di Siena SPA Ó∫i pierde calitatea
actul constitutiv al societ„˛ii:              societ„˛ii r„m‚ne neschimbat.
                                                            de ac˛ionar al b„ncii, ie∫ind din societate.
  1. Schimbarea denumirii societ„˛ii din Societatea      (42/300.539)
                                                              II. A intrat Ón societate un nou ac˛ionar
Comercial„ FILDAS CULTURAL TRAVEL - S.R.L. Ón                     *                Societatea Comercial„ ALPHA FINANCE ROMANIA -
Societatea Comercial„ CULTURAL TRAVEL - S.R.L.,                                    S.A., persoan„ juridic„ rom‚n„, cu sediul Ón
conform rezerv„rii de denumire nr. 542451/14.07.2005.         Societatea Comercial„
                                                            Bucure∫ti, Calea Doroban˛ilor nr. 237B, et. 2,
  2. Revocarea din func˛ia de administrator a dnei       DANONE - Produc˛ie ∫i Distribu˛ie de
                                                            sectorul 1, Ónregistrat„ la Oficiul Registrului
Honceriu Mariana ∫i numirea Ón func˛ia de           Produse Alimentare - S.R.L., Bucure∫ti
                                                            Comer˛ului al Municipiului Bucure∫ti, cod unic de
administrator cu puteri depline de administrare a                                   Ónregistrare 6641837, av‚nd num„rul de ordine Ón
societ„˛ii a dnei Gogot Monica-Daniela, cet„˛ean             ACT ADIfiIONAL NR. 15
                                                            registrul comer˛ului J 40/20269/27.12.1994, ca
rom‚n, n„scut„ la data de 10.06.1976 Ón Bucure∫ti,     la actul constitutiv al Societ„˛ii Comerciale       urmare a cump„r„rii de la ac˛ionarul ALPHA BANK
domiciliat„ Ón Bucure∫ti, aleea Dealul M„cinului      DANONE - Produc˛ie ∫i Distribu˛ie de Produse        AE, Grecia, a unui num„r de 10 ac˛iuni nominative
nr. 13, bl. 451, sc. 1, ap. 15, sectorul 6, identificat„        Alimentare - S.R.L.,              ordinare Ón valoare de 785 RON, reprezent‚nd
prin carte de identitate seria DP nr. 050174,                din 3.08.2005               0,00035 % din capitalul social al b„ncii.
eliberat„ de Sec˛ia 12 Poli˛ie la data de 31.10.2000,                                   III. Ca urmare a modific„rilor intervenite Ón
cod numeric personal 2760610463037.              Asocia˛ii:
                               A. Societatea Comercial„ COMPAGNIE GERVAIS        structura ac˛ionariatului b„ncii, participa˛ia
  Prezentul act adi˛ional face parte integrant„ din
                              DANONE - S.A., societate comercial„ de           ac˛ionarului ALPHA BANK A.E. se majoreaz„ de la
actul constitutiv al societ„˛ii, ∫i va fi publicat Ón
                              na˛ionalitate francez„, cu sediul social Ón Fran˛a,     214.023.420,5 lei (RON), din care 31.559.031 dolari
Monitorul Oficial al Rom‚niei ∫i Ónregistrat la
                              Levallois Perret 92300, str. Jules Guesde nr. 126-130,   S.U.A., integral v„rsat„ Ón aceast„ valut„, ∫i
Oficiul registrului comer˛ului.
                              reprezentat„ prin Martin Renaud, conform procurii      117.113.681,65 lei (RON), la 221.872.635,5 lei (RON),
  (41/300.538)
                              traduse ∫i legalizate cu nr. 4757/17.12.2003 la       din care 32.654.272 dolari S.U.A., integral v„rsat„ Ón
              *
                              Biroul notarial public Rodica Coliban;           aceast„ valut„, ∫i 121.408.433,61 lei (RON), respectiv
       Societatea Comercial„              B. BANCA EUROPEAN√ PENTRU RECONSTRUCfiIE         de la 95.45107 % la 98.9517 %.
       BUSINESS PLUS - S.R.L.            ™I DEZVOLTARE, cu sediul Ón Regatul Unit al Marii        Œn urma modific„rilor intervenite, contractul de
          Bucure∫ti                Britanii ∫i Irlandei de Nord, Londra, EC2A 2JN, One     asociere ∫i statutul b„ncii se modific„ dup„ cum
                              Exchange Square, London, United Kingdom,          urmeaz„:
         ACT ADIfiIONAL              reprezentat„ de Martin Renaud, conform procurii         Preambulul contractului de asociere ∫i statutul
                              traduse ∫i legalizate cu nr. 4802/22.12.2003 la       b„ncii se modific„ prin eliminarea din text a
 la actul constitutiv al Societ„˛ii Comerciale      Biroul notarial public Rodica Coliban,           denumirii ac˛ionarului Banca Monte Dei Paschi Di
       BUSINESS PLUS - S.R.L.,             Ón calitate de asocia˛i ai Societ„˛ii Comerciale     Siena SPA ∫i ad„ugarea unui nou alineat av‚nd
     cu sediul social Ón Bucure∫ti,          DANONE - Produc˛ie ∫i Distribu˛ie de Produse        urm„torul con˛inut: îS.C. ALPHA FINANCE
  str. Banul Antonache nr. 71, bl. 108, sc. C,      Alimentare - S.R.L., Ónregistrat„ la Oficiul        ROMANIA - S.A., persoan„ juridic„ rom‚n„, cu
      parter, ap. 40, sectorul 1,          registrului comer˛ului cu nr. J 40/9619/18.11.1996,     sediul Ón Bucure∫ti, Calea Doroban˛ilor nr. 237B,
    Ónregistrat„ cu nr. J 40/12261/2003,        cu sediul Ón Bucure∫ti, str. Nicolae Canea nr. 96,     et. 2, sectorul 1, Ónregistrat„ la Oficiul Registrului
    cod unic de Ónregistrare 15732322         sectorul 2, av‚nd codul unic de Ónregistrare        Comer˛ului al Municipiului Bucure∫ti, cod unic de
  Asocia˛ii societ„˛ii Gafita Remus-Nicolae,       8961927, numit„ Ón continuare societate, Ón         Ónregistrare 6641837, av‚nd num„rul de ordine Ón
domiciliat Ón Bucure∫ti, str. Barbu ™tef„nescu       conformitate cu prevederile actului constitutiv al     registrul comer˛ului J 40/20269/27.12.1994,
Delavrancea nr. 2C, bl. 33C, sc. A, et. 7, ap. 32,     societ„˛ii ∫i cu prevederile Legii nr. 31/1990,       reprezentat„ legal de Dimitrios Tamvakas,
sectorul 1, titular al C.I. seria RX nr. 276342,      republicat„, Ón baza hot„r‚rii adun„rii generale      administrator.”
                 MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA                  a IV-a,  Nr. 2925/8.IX.2005                  13
  Œn consecin˛„ preambulul contractului de           II. Toate celelalte articole ale contractului de      sociale, Ón valoare de 10 (zece) lei (RON) fiecare, cu
asociere va avea urm„torul con˛inut:             asociere ∫i statutului b„ncii sunt ∫i r„m‚n Ón        valoarea total„ de 70 (∫aptezeci) lei (RON),
  îAcest contract este Óntocmit Óntre:           vigoare a∫a cum sunt acestea formulate.            reprezent‚nd 35 % din capitalul social al Societ„˛ii
  1. ALPHA BANK A.E., societate bancar„ pe           III. Prevederile prezentului act vor fi publicate Ón    Comerciale ANA TOTAL IMPEX - S.R.L., cesionarul
ac˛iuni, persoan„ juridic„ greac„, Ónregistrat„ la      Monitorul Oficial al Rom‚niei ∫i se vor Ónregistra la     urm‚nd a se subroga Ón toate drepturile ∫i
Registrul Comer˛ului Atena, av‚nd sediul social Ón      Oficiul Registrului Comer˛ului al Municipiului        obliga˛iile care decurg din aceasta, eu, cedentul,
Grecia, Atena, Str. Stadiou 40, GR, 10252,          Bucure∫ti. Œn acest scop se Ómputernice∫te dna Iovu      primind contravaloarea lor ast„zi, data
Ónregistrat„ la Registrul Comer˛ului Atena cu        Mirela, domiciliat„ Ón Bucure∫ti, bd. I.C. Br„tianu      autentific„rii prezentului act adi˛ional.
nr. 6066/06/B/05, num„r de Ónregistrare fiscal„       nr. 44, sc. A, et. 7, ap. 65, sectorul 3, care se        Subsemnatul Dr„gan-Dima Aurelian-Corneliu
094014249, reprezentat„ legal de Yannis S.          legitimeaz„ cu C.I. seria RT nr. 042290, eliberat„ de     primesc de la dl Diaconeasa Cornel, cele 7 (∫apte)
Costopoulos, pre∫edinte, ∫i Demetrios P.           Sec˛ia 10 Poli˛ie la data de 17.09.1999, director       p„r˛i sociale, Ón valoare de 10 (zece) lei (RON)
Mantzounis, director general;                adjunct al Direc˛iei Juridice, s„ ne reprezinte        fiecare, cu valoarea total„ de 70 (∫aptezeci) lei
  2. ALPHA FINANCE A.E., societate pe ac˛iuni de      interesele Ón fa˛a autorit„˛ilor din Rom‚nia ∫i Ón      (RON), reprezent‚nd 35 % din capitalul social al
brokerage ∫i furnizare a serviciilor de investi˛ii,     numele nostru ∫i pentru noi s„ semneze toate actele      Societ„˛ii Comerciale ANA TOTAL IMPEX - S.R.L.
persoan„ juridic„ greac„, Ónregistrat„ la Registrul     necesare Ónregistr„rii prezentului act adi˛ional         2. Ca urmare a cesiunii capitalul social total de
Comer˛ului Atena, av‚nd sediul social Ón Grecia,       conform normelor legale din Rom‚nia, semn„tura        200 (dou„sute) lei (RON), Ómp„r˛it Ón 20 (dou„zeci)
                               sa fiindu-ne opozabil„.                    p„r˛i sociale a 10 (zece) lei (RON) fiecare,
Atena, Str. Merlin nr. 5, GR 10671, Ónregistrat„ la
                                IV. Prevederile prezentului act vor fi publicate Ón    reprezent‚nd 100 % capitalul social al societ„˛ii, este
Registrul Comer˛ului Atena cu nr. 19420/06/B/89/01,
                               Monitorul Oficial al Rom‚niei ∫i se vor Ónregistra la
num„r de Ónregistrare fiscal„ 094254165,                                          de˛inut de dl Dr„gan-Dima Aurelian-Corneliu.
                               Oficiul Registrului Comer˛ului al Municipiului
reprezentat„ legal de Artemis Ch. Theodoridis,                                        3. Cota de participare la beneficii ∫i pierderi este
                               Bucure∫ti.
pre∫edinte, ∫i Georgios Georgiou, vicepre∫edinte;                                     urm„toarea:
                                 (44/300.541)
  3. S.C. ALPHA ADVISORY ROMANIA - S.R.L.,                                          - Dr„gan-Dima Aurelian-Corneliu - 100 %.
                                             *
persoan„ juridic„ rom‚n„, cu sediul Ón Bucure∫ti,                                       4. Fostul asociat Diaconeasa Cornel nu mai
Calea Doroban˛ilor nr. 237B, et. 2, sectorul 1,              Societatea Comercial„              Óndepline∫te nici o func˛ie Ón cadrul societ„˛ii.
Ónregistrat„ la Oficiul Registrului Comer˛ului al           SIGAL SERV - S.R.L., Bucure∫ti             Restul articolelor din actul constitutiv al
Municipiului Bucure∫ti, cod unic de Ónregistrare                                      societ„˛ii r„m‚ne neschimbat.
10444973, av‚nd num„rul de ordine Ón registrul                 ACT ADIfiIONAL                 Prezentul act adi˛ional va fi publicat Ón
comer˛ului J 40/3691/13.04.1998, reprezentat„ legal                                    Monitorul Oficial ∫i Ónregistrat la Oficiul registrului
de Dimitrios Tamvakas, administrator;             la actul constitutiv al Societ„˛ii Comerciale        comer˛ului.
  4. S.C. ALPHA FINANCE ROMANIA - S.A.,                   SIGAL SERV - S.R.L.               Redactat ∫i procesat la Biroul notarial public
persoan„ juridic„ rom‚n„, cu sediul Ón Bucure∫ti,        Subsemna˛ii Rus Nicolae, n„scut Ón Turda,         nr. 319 din Bucure∫ti, cu sediul Ón Bucure∫ti, bd.
Calea Doroban˛ilor nr. 237B, et. 2, sectorul 1,       jude˛ul Cluj, la data de 2.10.1983, domiciliat Ón       Iuliu Maniu nr. 65, bl. 7P, sc. 5, et. 1, ap. 143,
Ónregistrat„ la Oficiul Registrului Comer˛ului al      Bucure∫ti, str. Arad nr. 2, sectorul 1, posesor al C.I.    sectorul 6, ast„zi, data autentific„rii, Ón cinci
Municipiului Bucure∫ti, cod unic de Ónregistrare       seria RR nr. 005215, eliberat„ de Sec˛ia 5 la data de     exemplare din care patru s-au eliberat p„r˛ii.
6641837, av‚nd num„rul de ordine Ón registrul        1.10.1997, cod numeric personal 181002124959, ∫i          (46/300.543)
comer˛ului J 40/20269/27.12.1994, reprezentat„        Grumu∫ Ionu˛, n„scut Ón Bucure∫ti, sectorul 5, la                    *
legal de Dimitrios Tamvakas, administrator.;         data de 12.01.1987, domiciliat Ón Bucure∫ti, Calea
  5. Eirini Brintakis, cet„˛ean grec, domiciliat Ón     Grivi˛ei nr. 399, bl. O, sc. 1, et. 10, ap. 40, sectorul 1,      Societatea Comercial„
Grecia, Holargos, str. Perikleous nr. 6, posesor al     posesor al C.I. seria RT nr. 150511, eliberat„ de        MANAGEMENT SI AFACERI PRO - S.R.L.
B.I. seria V nr. 948852/22.01.1972, eliberat de Sec˛ia    S.E.P. la data de 30.03.2001, cod numeric personal              Bucure∫ti
de Securitate din Hania, Creta.”               1870112450050, Ón calitate de asocia˛i ai Societ„˛ii
  Art. 4 din statut ∫i respectiv art. 5 din contractul   Comerciale SIGAL SERV - S.R.L., persoan„ juridic„              ACT ADIfiIONAL NR. 3
de societate îCapitalul social” va avea urm„torul      rom‚n„, cod unic de Ónregistrare 17268025, cu
con˛inut: Capitalul social al b„ncii este subscris ∫i    num„r de Ónregistrare la Oficiul registrului                  din 5.08.2005,
v„rsat Ón dolari S.U.A. (USD) ∫i lei (RON).         comer˛ului J 40/3390/2005, cu sediul social Ón         la actul constitutiv al Societ„˛ii Comerciale
  4.1. (5.1.) Capitalul social ini˛ial, integral subscris  Bucure∫ti, str. Arad nr. 2, sectorul 1, Ón baza         MANAGEMENT SI AFACERI PRO - S.R.L.,
de c„tre ac˛ionari la data Ónfiin˛„rii b„ncii, a fost Ón   hot„r‚rii adun„rii generale a asocia˛ilor           cu sediul Ón Bucure∫ti, Str. Sp„tarului nr. 32,
                               nr. 1/2.08.2005, Ón conformitate cu Legea               et. 2, ap. 6, birou 2, sectorul 2,
sum„    de   4.000.000     dolari    S.U.A.
                               nr. 31/1990 (republicat„), modific„m actul          Ónmatriculat„ la Oficiul registrului comer˛ului
(patrumilioanedolari), cu echivalentul Ón lei stabilit
                               constitutiv, astfel:                            cu nr. J 40/3045/2005,
conform ratei oficiale de schimb Ón vigoare la data
                                1. Completarea obiectului de activitate cu:            cod unic de Ónregistrare 17251015
pl„˛ii primei tran∫e a contribu˛iilor de capital ∫i a
                                cod CAEN 6022 - transporturi cu taxiuri;           Subsemnatele Dan Dorina, domiciliat„ Ón
fost v„rsat la data de 31 iulie 1994.
                                cod CAEN 7110 - Ónchirierea autoturismelor ∫i
  4.2. (5.2.) Capital social curent al b„ncii este Ón                                   Bucure∫ti, ∫os. Pantelimon nr. 258, bl. 47, ap. 107,
                               utilitarelor de capacitate mic„.
sum„ total„ de 224.223.161 lei (RON), reprezent‚nd                                     sectorul 2, posesoare a C.I. seria RD nr. 161595,
                                Celelalte prevederi din actul constitutiv al
32.999.990 dolari S.U.A., v„rsa˛i Ón Óntregime Ón                                     eliberat„ de Sec˛ia 9 Poli˛ie la data de 11.05.2001,
                               Societ„˛ii Comerciale SIGAL SERV - S.R.L. r„m‚ne
aceast„ valut„, ∫i 122.695.357,9 lei (RON), rezultat„                                   cod numeric personal 2731010424511, ∫i Malutan
                               neschimbat.
prin Óncorporarea rezervelor constituite din profitul                                   Simona-Adriana, domiciliat„ Ón Bucure∫ti, str.
                                Prezentul act adi˛ional face parte integrant„ din
net nedistribuit din 2004 ∫i anii anteriori, Ómp„r˛it    actul constitutiv al Societ„˛ii Comerciale SIGAL       Alma∫u Mic nr. 3, bl. B8, ap. 46, sectorul 4,
Ón 2.856.346 de ac˛iuni nominative, dintre care un      SERV - S.R.L., modific‚ndu-l corespunz„tor.          posesoare a C.I. seria RT nr. 337497, eliberat„ de
num„r de 38.500 sunt ac˛iuni preferen˛iale cu           (45/300.542)                       Sec˛ia 16 Poli˛ie la data de 9.06.2004, cod numeric
dividend prioritar ∫i f„r„ drept de vot, cu o valoare                  *                 personal 2780329411526, asocia˛i ai Societ„˛ii
nominal„ de 78,5 lei (RON), respectiv 28,64 dolari                                     Comerciale MANAGEMENT SI AFACERI PRO -
S.U.A. fiecare, de˛inute de ac˛ionari astfel:              Societatea Comercial„               S.R.L., aducem urm„toarele modific„ri ale actului
  Ac˛ionarul semnificativ, grupul de persoane          ANA TOTAL IMPEX - S.R.L., Bucure∫ti           constitutiv al societ„˛ii:
format din ac˛ionarii b„ncii, ALPHA BANK A.E.,                                        1. Œn urma contractului de cesiune
ALPHA FINANCE A.E., S.C. ALPHA ADVISORY                     ACT ADIfiIONAL               nr. 2/5.08.2005, aportul celor doi asocia˛i la
ROMANIA - S.R.L., ∫i S.C. ALPHA FINANCE                                          formarea capitalului social ∫i participarea la
ROMANIA - S.A. de˛ine o cot„ de 99,90477 % din         la actul constitutiv al Societ„˛ii Comerciale       beneficii ∫i pierderi va fi:
capitalul social, repartizat„ astfel:                  ANA TOTAL IMPEX - S.R.L.,              - Dan Dorina va de˛ine 16 p„r˛i sociale a c‚te 10
  1. ALPHA BANK A.E. de˛ine un num„r total de           cu sediul Ón Bucure∫ti, str. Ticus nr. 1,        RON, Ón valoare total„ de 160 Ron, adic„ 80 % din
                                 bl. M31A, sc. 1, parter, ap. 5, sectorul 3,       capitalul social, ∫i
2.826.403 de ac˛iuni nominative, din care 2.787.903
                                   cod unic de Ónregistrare 6612270,            - Malutan Simona-Adriana va de˛ine 4 p„r˛i
sunt ac˛iuni nominative ordinare, iar 38.500 sunt
                                         atribut fiscal R,
ac˛iuni preferen˛iale cu dividend prioritar ∫i f„r„                                    sociale a 10 RON, Ón valoare total„ de 40 Ron, adic„
                                 cu num„r de ordine la Oficiul registrului
drept de vot, Ón valoare total„ de 221.872.635,5 lei                                    20 % din capitalul social.
                                   comer˛ului J 40/24333/15.12.1994
(RON), din care 32.654.272 dolari S.U.A., integral                                      2. Se prelunge∫te durata mandatului
v„rsat„ Ón aceast„ valut„, ∫i 121.408.433,61 lei         Subsemna˛ii Diaconeasa Cornel, cet„˛ean rom‚n,      administratorului de la 4 ani la 10 ani.
(RON), ∫i de˛ine 98,9517 % din capitalul social al      n„scut la data de 9 mai 1967 Ón Bucure∫ti,            3. Se extinde obiectul de activitate cu
b„ncii;                           domiciliat Ón Bucure∫ti, Str. Limanului nr. 20,        urm„toarele activit„˛i conform codului CAEN:
                               sectorul 1, sex b„rb„tesc, c„s„torit, posesor al C.I.      7011 - dezvoltare (promovare) imobiliar„;
  2. ALPHA FINANCE A.E. de˛ine un num„r total
                               seria RX nr. 042662, eliberat„ de Sec˛ia 5 Poli˛ie la      7012 - cump„rare ∫i v‚nzare de bunuri
de 27.203 ac˛iuni nominative, Ón valoare total„ de
                               data de 14.05.1998, cod numeric personal
2.135.435,5 lei (RON), din care 314.281 dolari S.U.A.,                                   imobiliare proprii;
                               1670509421531, Ón calitate de cedent, ∫i
integral v„rsat„ Ón aceast„ valut„, ∫i 1.168.514,22 lei                                    7210 - consultan˛„ Ón domeniul echipamentelor
                               Dr„gan-Dima Aurelian Corneliu, cet„˛ean rom‚n,
(RON), ∫i de˛ine 0,95237 % din capitalul social al                                     de calcul (hardware);
                               n„scut la data de 4 iulie 1967 Ón Bucure∫ti,
b„ncii;                                                            7221 - editare de programe;
                               domiciliat Ón Bucure∫ti, aleea Barajul Lotru nr. 6,
  3. S.C. ALPHA ADVISORY ROMANIA - S.R.L.          bl. N8, sc. B, et. 1, ap. 59, sectorul 3, sex b„rb„tesc,     7222 - consultan˛„ ∫i furnizare de alte produse
de˛ine un num„r total de 10 ac˛iuni nominative, Ón      c„s„torit, posesor al C.I. seria RX nr. 176161,        software;
valoare total„ de 785 lei (RON), integral v„rsat„, ∫i    eliberat„ de Sec˛ia 23 Poli˛ie la data de 27.05.2003,      7230 - prelucrarea informatic„ a datelor;
de˛ine 0,00035 % din capitalul social al b„ncii;       cod numeric personal 1670704424530, Ón calitate de        7240 - activit„˛i legate de bazele de date;
  4. S.C. ALPHA FINANCE ROMANIA - S.A. de˛ine        cesionar, asocia˛i ai Societ„˛ii Comerciale ANA         7260 - alte activit„˛i legate de informatic„;
un num„r total de 10 ac˛iuni nominative, Ón valoare     TOTAL IMPEX - S.R.L., cu sediul Ón Bucure∫ti, str.        7413 - activit„˛i de studiere a pie˛ei ∫i de sondaj;
total„ de 785 lei (RON), integral v„rsat„, ∫i de˛ine     Ticus nr. 1, bl. M31A, sc. 1, parter, ap. 5, sectorul 3,     7415 - activit„˛ile de management ale
0,00035 % din capitalul social al b„ncii;          cod unic de Ónregistrare 6612270, atribut fiscal R, cu    holdingurilor;
  5. Eirini Brintakis de˛ine un num„r total de       num„r de ordine la Oficiul registrului comer˛ului        7450 - selec˛ia ∫i plasarea for˛ei de munc„;
2.720 ac˛iuni nominative, Ón valoare total„ de        J 40/24333/15.12.1994, prin hot„r‚rea adun„rii          7481 - activit„˛i fotografice;
213.520 lei (RON), din care 31.437 dolari S.U.A.,      generale a asocia˛ilor din data de 8 august 2005, am       7482 - activit„˛i de ambalare;
integral v„rsat„ Ón aceast„ valut„, ∫i 116.840,07 lei    stabilit urm„toarele:                      7485 - activit„˛i de secretariat ∫i traducere;
(RON), ∫i de˛ine 0,09523 % din capitalul social al        1. Subsemnatul Diaconeasa Cornel cedez dlui         8041 - ∫coli de conducere (pilotaj);
b„ncii.                           Dr„gan-Dima Aurelian-Corneliu cele 7 (∫apte) p„r˛i        9220 - activit„˛i de radio ∫i televiziune;
  14               MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI,                PARTEA a IV-a,   Nr. 2925/8.IX.2005
  9232 - activit„˛i de gestionare a s„lilor de             Societatea Comercial„              Ónregistrare 16906770, (societatea), au decis
spectacol;                               UNIVERSAL HORECA - S.R.L.             modificarea actului constitutiv al societ„˛ii, dup„
  9233 - b‚lciuri ∫i parcuri de distrac˛ii;                  Bucure∫ti                 cum urmeaz„:
  9234 - alte activit„˛i de spectacole, neclasificate Ón                                  1. Cesionarea din cele 12 (dou„sprezece) p„r˛i
alt„ parte;                               TRIBUNALUL BUCURE™TI              sociale de˛inute de asociatul Spyrou George, a 3
  9272 - alte activit„˛i recreative;                                          (trei) p„r˛i sociale cu o valoare nominal„ de 10 RON
                                     DOSAR NR. 583023/2005             (100.000 lei vechi), echivalentul a 30 RON
  9301 - sp„larea, cur„˛area ∫i vopsirea textilelor ∫i
bl„nurilor;                                                       (300.000 lei vechi), reprezent‚nd 15 % din capitalul
                                    ŒNCHEIERE DE RECTIFICARE
  9302 - coafur„ ∫i alte activit„˛i de Ónfrumuse˛are;                                  social al societ„˛ii, c„tre Valeanu Ovidiu-Romulus,
                                   pronun˛at„ Ón ∫edin˛a public„            care devine astfel noul asociat al societ„˛ii.
  9304 - activit„˛i de Óntre˛inere corporal„.
                                     din data de 9.08.2005               2. Cesionarea din cele 8 (opt) p„r˛i sociale
  Celelalte prevederi ale actului constitutiv al
                                Judec„tor delegat                    de˛inute de asociatul Olaru Mihai, a 1 (unei) p„r˛i
societ„˛ii r„m‚n nemodificate.
                                la Oficiul Registrului                  sociale cu o valoare nominal„ de 10 RON
  (47/300.544)
                                Comer˛ului de pe l‚ng„                  (100.000 lei vechi), echivalentul a 10 RON
              *                                              (100.000 lei vechi), reprezent‚nd 5 % din capitalul
                                Tribunalul Bucure∫ti - Teodora Giurca
                                Referent Ón cadrul Oficiului Registrului         social al societ„˛ii, c„tre Valeanu Ovidiu-Romulus.
      Societatea Comercial„
                                Comer˛ului de pe l‚ng„ Tribunalul              3. Se revoc„ din func˛ia de administrator cu data
    COMEF INTERNATIONAL - S.R.L.
                                Bucure∫ti       - Carmen Florentina        prezentei ∫i se descarc„ de gestiune Olaru Mihai.
         Bucure∫ti                                                 4. Se nume∫te Ón func˛ia de administrator cu
                                             Fluture
                                                             puteri depline pe o perioad„ de 4 ani, Óncep‚nd cu
          ACT ADIfiIONAL                Pe rol, solu˛ionarea Ónregistr„rii din oficiu      data prezentei, Valeanu Ovidiu-Romulus, cu datele
                               nr. 583023 din 8.08.2005 privind rectificarea erorii    de identificare de mai sus.
la actele constitutive ale Societ„˛ii Comerciale
                               materiale strecurate Ón Óncheierea nr. 13553 din        5. Cu data prezentei, Valeanu Ovidiu-Romulus
    COMEF INTERNATIONAL - S.R.L.,
                               3.08.2005 pronun˛at„ de judec„torul delegat Ón       dob‚nde∫te calitatea de asociat ∫i administrator,
 cu sediul Ón Bucure∫ti, str. Teiul Doamnei
                               solu˛ionarea cererii de Ónregistrare nr. 574430 din     Ómpreun„ cu toate drepturile ∫i obliga˛iile ce decurg
 nr. 13, bl. 36, sc. A, et. 1, ap. 3, sectorul 2,      2.08.2005, depus„ de Societatea Comercial„         din aceast„ calitate.
Ónmatriculat„ la Oficiul registrului comer˛ului       UNIVERSAL HORECA - S.R.L., cod unic de             Ca urmare a cesiunii, structura capitalului social
       cu nr. J 40/28692/1994,             Ónregistrare 17838630, Ónmatriculat„ la Oficiul       devine urm„toarea:
       cod fiscal R 6862323,             registrului comer˛ului cu nr. J 40/13520/2005, cu       Societatea Comercial„ DYNAMIC NETWORKS -
      capital social 2.000.000 lei           sediul ales Ón Bucure∫ti, str. Drumul Taberei nr. 39,    S.R.L., capital social subscris ∫i v„rsat 200 RON
  Subsemna˛ii Dina Cristian Radu, cet„˛ean         bl. OS4, sc. 1, et. 9, ap. 39, sectorul 6, cu privire la  (2.000.000 lei vechi), Ómp„r˛it Ón 20 p„r˛i sociale a
rom‚n, c„s„torit, n„scut la data de 25.11.1974 Ón      numele asociatului/administratorului Chica Andrei      c‚te 10 RON (100.000 lei vechi), integral subscris ∫i
Bucure∫ti, domiciliat Ón Bucure∫ti, str. P„duroiu      Ioan.                            v„rsat de c„tre asocia˛i dup„ cum urmeaz„:
nr. 6, bl. B22A, sc. 2, et. 5, ap. 58, sectorul 4, posesor   Procedura legal Óndeplinit„.                - Spyrou George - 9 (nou„) p„r˛i sociale, cu o
al C.I. seria RT nr. 324633, eliberat„ de Sec˛ia 15 la     Cererea a fost solu˛ionat„ Ón lipsa p„r˛ii, conform   valoare nominal„ de 10 RON (100.000 lei vechi), Ón
data de 13.04.2004, cod numeric personal           art. 242 alin. 2 din Codul de procedur„ civil„.       total 90 RON (900.000 lei vechi), reprezent‚nd 45 %
1741125441518, ∫i Velcea Carmen Elena, cet„˛ean              JUDEC√TORUL DELEGAT              din capitalul social al societ„˛ii, cota de participare
rom‚n, c„s„torit„, n„scut„ la data de 24.10.1974 Ón                                   la beneficii ∫i pierderi 45 %;
                                Asupra cererii de fa˛„:                   - Olaru Mihai - 7 (∫apte) p„r˛i sociale, cu o valoare
Bucure∫ti, domiciliat„ Ón Bucure∫ti, bd. Theodor
                                Av‚nd Ón vedere Ónregistrarea din oficiu         nominal„ de 10 RON (100.000 lei vechi), Ón total 70
Pallady nr. 18, bl. M5A, sc. B, et. 6, ap. 69, sectorul 3,
                               nr. 583023 din 8.08.2005 privind rectificare erorii     RON (700.000 lei vechi), reprezent‚nd 35 % din
posesoare a C.I. seria RX nr. 070361, eliberat„ de
                               materiale strecurate Ón Óncheierea nr. 13553 din      capitalul social al societ„˛ii, cota de participare la
Sec˛ia 13 la data de 9.09.1998, cod numeric personal
                               3.08.2005, judec„torul delegat re˛ine c„, Ón mod      beneficii ∫i pierderi 35 %;
2741024431524, ambii Ón calitate de asocia˛i ai       eronat, la nume asociat/administrator s-a trecut        - Valeanu Ovidiu-Romulus - 4 (patru) p„r˛i
Societ„˛ii Comerciale COMEF INTERNATIONAL -         Ghica Andrei Ioan.                     sociale, cu o valoare nominal„ de 10 RON
S.R.L., Ón baza hot„r‚rii adun„rii generale a
                                                             (100.000 lei vechi), Ón total 40 RON (400.000 lei
asocia˛ilor nr. 47/15.04.2005 ∫i a contractului de      Pentru aceste motive, Ón numele legii hot„r„∫te:
                                                             vechi), reprezent‚nd 20 % din capitalul social al
cesiune nr. 9/30.06.2005, am hot„r‚t:              Œn baza art. 281 Cod procedur„ civil„ dispune      societ„˛ii, cota de participare la beneficii ∫i pierderi
  1. Schimbarea sediului social: Sediul social va fi    Óndreptarea erorii materiale din Óncheierea         20 %.
Ón Bucure∫ti, bd. Theodor Pallady nr. 18, bl. M5A,      nr. 13553 din 3.08.2005, Ón sensul c„ numele corect      Celelalte dispozi˛ii ale actului constitutiv r„m‚n
sc. B, et. 6, ap. 69, sectorul 3, conform contractului    al asociatului/administratorului este Chica Andrei     neschimbate.
de comodat nr. 11/30.06.2005.                Ioan.                              (50/300.546)
  2. Numirea administratorilor: Administratorii        Dispune publicarea Ón Monitorul Oficial al                     *
societ„˛ii numi˛i pe o perioad„ de 4 ani vor fi: Dina    Rom‚niei, Partea a IV-a, a Óncheierii.
Cristian Radu, cet„˛ean rom‚n, c„s„torit, n„scut la       Prezenta Óncheiere face parte integrant„ din             Societatea Comercial„
data de 25.11.1974 Ón Bucure∫ti, domiciliat Ón        Óncheierea nr. 13553 din 3.08.2005.                   IMSAT - S.A., Bucure∫ti
Bucure∫ti, str. P„duroiu nr. 6, bl. B22A, sc. 2, et. 5,     Cu recurs, Ón termen de 15 zile, Ón conformitate
ap. 58, sectorul 4, posesor al C.I. seria RT         cu art. 6 din Legea nr. 26/1990, republicat„ ∫i              ACT ADIfiIONAL NR. 1
nr. 324633, eliberat„ de Sec˛ia 15 la data de        modificat„.
                                Pronun˛at„ Ón ∫edin˛„ public„ ast„zi, 9.08.2005.           din data de 8 august 2005
13.04.2004, cod numeric personal 1741125441518,
∫i Velcea Carmen Elena, cet„˛ean rom‚n, c„s„torit„,       (49/300.549)                           Óncheiat sub semn„tur„ privat„
n„scut„ la data de 24.10.1974 Ón Bucure∫ti,                       *
                                                              la actul constitutiv al Societ„˛ii Comerciale
domiciliat„ Ón Bucure∫ti, bd. Theodor Pallady                                                IMSAT - S.A.,
                                     Societatea Comercial„
nr. 18, bl. M5A, sc. B, et. 6, ap. 69, sectorul 3,                                           cu sediul Ón Bucure∫ti,
                                   DYNAMIC NETWORKS - S.R.L.
posesoare a C.I. seria RX nr. 070361, eliberat„ de                                       Str. Orhideelor nr. 27-29, sectorul 1,
                                        Bucure∫ti
Sec˛ia 13 la data de 9.09.1998, cod numeric personal                                      Ónmatriculat„ cu nr. J 40/1015/1991,
2741024431524.                                                          cod unic de Ónregistrare 1571536
                               CONTRACT DE CESIUNE ™I ACT ADIfiIONAL
  3. Cesiunea p„r˛ilor sociale:                                              Œntocmit de subsemnatul Dumitrescu Grigore, Ón
  Dina Florin cedeaz„ cele 10 p„r˛i sociale pe care      la actul constitutiv al Societ„˛ii Comerciale      calitate de mandatar al acestei societ„˛i prin
le de˛ine la aceast„ societate, cu valoare nominal„           DYNAMIC NETWORKS - S.R.L.            Ómputernicirea nr. 3585 din 8.08.2005, prin care, Ón
de 100.000 lei (10 lei noi), Ón valoare total„ de        Œncheiat Óntre:                     baza hot„r‚rii consiliului de administra˛ie din data
1.000.000 lei (100 lei noi), numerotate de la 1 la 10,      1. Olaru Mihai, cet„˛ean rom‚n, n„scut la data de    de 17.05.2005, constat ∫i dispun urm„toarele:
reprezent‚nd 50 % din capitalul social al societ„˛ii,    25.01.1970 Ón Craiova, jude˛ul Dolj, domiciliat Ón       1. Ca urmare a c‚∫tig„rii licita˛iei din data de
lui Dina Cristian Radu, urm‚nd a se retrage din       Bucure∫ti, str. Wolfgang Amadeus Mozart nr. 7,       8.07.2005, se declar„ un punct de lucru - fabric„ de
calitatea de asociat.                    sc. B, ap. 31, sectorul 2, identificat prin C.I. seria RR  containere, situat Ón Giurgiu, Str. Portului - Zona
  Iernu˛an Emil cedeaz„ cele 10 p„r˛i sociale pe      nr. 269955, eliberat„ de Sec˛ia 6 Poli˛ie la data de    Liber„ - nr. 1, jude˛ul Giurgiu.
care le de˛ine la aceast„ societate, cu valoare       16.01.2004, cod numeric personal 1700125163211,        2. Celelalte prevederi ale actului constitutiv
nominal„ de 100.000 lei (10 lei noi), Ón valoare       sex masculin;                        r„m‚n nemodificate.
total„ de 1.000.000 lei (100 lei noi), numerotate de       2. Spyrou George, cet„˛ean cipriot, n„scut la data     Redactat de parte ast„zi, 8.08.2005.
la 11 la 20, reprezent‚nd 50 % din capitalul social al    de 21.01.1954 Ón Limasol, Cipru, domiciliat Ón         (51/300.550)
societ„˛ii, lui Velcea Carmen Elena, urm‚nd a se       Cipru, Limasol, identificat prin pa∫aport seria P                   *
retrage din calitatea de asociat.              CYP nr. C 355225, eliberat la data de 29.11.2001 de
  Astfel, capitalul social va fi repartizat noilor     autorit„˛ile cipriote, sex masculin, pe de o parte, Ón        Societatea Comercial„
asocia˛i dup„ cum urmeaz„:                  calitate de asocia˛i, reprezent‚nd 100 % capitalul        LERON TURISM - S.R.L., Bucure∫ti
                               social al societ„˛ii, ∫i
  - asociatul Dina Cristian Radu va de˛ine 10 p„r˛i
                                 3. Valeanu Ovidiu-Romulus, cet„˛ean rom‚n,              ACT ADIfiIONAL NR. 1
sociale, numerotate de la 1 la 10, a 100.000 lei
                               n„scut la data de 10.03.1974 Ón Fete∫ti, jude˛ul
(10 lei noi), Ón valoare total„ de 1.000.000 lei (100 lei                                  la actul constitutiv al Societ„˛ii Comerciale
                               Ialomi˛a, domiciliat Ón Bucure∫ti, Str. Povernei
grei), reprezent‚nd 50 % din capitalul social;                                            LERON TURISM - S.R.L.
                               nr. 10, sectorul 1, identificat prin C.I. seria RX
  - asociata Velcea Carmen Elena va de˛ine 10 p„r˛i     nr. 157551, eliberat„ de Sec˛ia 1 Poli˛ie la data de      Azi, 5.08.2005, Óntruni˛i Ón cvorum legal,
sociale, numerotate de la 11 la 20, a 100.000 lei      24.03.2003, cod numeric personal 1740310211671,       asocia˛ii:
(10 lei noi), Ón valoare total„ de 1.000.000 lei (100 lei  sex masculin, Ón calitate de invitat, pe de alt„ parte,     - Nica Nicolae, cet„˛ean rom‚n, c„s„torit,
grei), reprezent‚nd 50 % din capitalul social.          Ón leg„tur„ cu participarea acestora ca asocia˛i ai   domiciliat Ón Bucure∫ti, Aleea St. O. Iosif nr. 4,
  Celelalte prevederi ale actelor constitutive ale     Societ„˛ii Comerciale DYNAMIC NETWORKS -          bl. M54, ap. 25, sectorul 3, identificat cu C.I. seria
Societ„˛ii Comerciale COMEF INTERNATIONAL -         S.R.L., societate comercial„ cu sediul Ón Bucure∫ti,    RR nr. 079052, eliberat„ la data de 20.12.1999 de
S.R.L. r„m‚n neschimbate.                  str. Chiscani nr. 25-27, sectorul 1, Ónregistrat„ la    S.E.P., cod numeric personal 1770526211681;
   (48/300.545)                      Oficiul Registrului Comer˛ului al Municipiului         - Nica Elena, cet„˛ean rom‚n, c„s„torit„,
              *                Bucure∫ti cu nr. J 40/17758/2004, cod unic de        domiciliat„ Ón Bucure∫ti, Aleea St. O. Iosif nr. 4,
                 MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA               a IV-a,   Nr. 2925/8.IX.2005                    15
bl. M54, ap. 25, sectorul 3, identificat„ cu C.I. seria   - SCHWANDAUNE HOLDING AG, persoan„          ac˛ionarului este GRACEFORD INVESTMENTS B.V.,
RT nr. 1634021, eliberat„ la data de 14.05.2001 de    juridic„ de drept elve˛ian, cu sediul social situat Ón  av‚nd noul sediu social Ón Olanda, Amsterdam,
Sec˛ia 10 Poli˛ie, cod numeric personal          Elve˛ia, Casa Moesa - 6535 Roveredo/GR,         Spiegelgracht 15, 1017JP.
2761118211665,                      de˛in„toare a unui num„r de 195.332 ac˛iuni, Ón       Astfel, art. 6 alin. (3) din actul constitutiv al
  au hot„r‚t modificarea actului constitutiv al     valoare total„ de 1.953.220 RON, reprezent‚nd      b„ncii, precum ∫i anexa nr. 1 la actul constitutiv al
societ„˛ii dup„ cum urmeaz„:               4,4052 % din capitalul social al b„ncii,         b„ncii, reprezent‚nd lista ac˛ionarilor b„ncii, se vor
  1. Se modific„ art. 6 al actului constitutiv al      - LEONARD FINANCE - S.A., persoan„ juridic„ de    modifica Ón mod corespunz„tor cu noile date de
Societ„˛ii Comerciale LERON TURISM - S.R.L., ca      drept luxemburghez, cu sediul social situat Ón      identificare ale ac˛ionarului.
urmare a major„rii capitalului social prin        Luxembourg, 24 Rue des Genets L-1621            Art. 2. Se modific„ actul constitutiv al B√NCII
Óncorporarea rezervelor, altele dec‚t cele legale, Ón   Luxembourg, R C Luxembourg B 82.997,           DAEWOO (ROMANIA) - S.A. ca urmare a
valoare de 35.000 RON. Astfel, capitalul social al    de˛in„toare a unui num„r de 195.090 ac˛iuni, Ón     transferului tuturor ac˛iunilor de˛inute de BANCA
societ„˛ii va fi de 35.400 RON, Ómp„r˛it Ón 40 p„r˛i   valoare total„ de 1.950.900 RON, reprezent‚nd 4,4 %   DAEWOO (ROMANIA) - S.A. de ac˛ionarii OPENAIR
sociale indivizibile, cu o valoare nominal„ de 885    din capitalul social al b„ncii,             DEVELOPMENTS LIMITED, cu sediul social Ón
RON fiecare, p„str‚ndu-se aceea∫i propor˛ie a        - CANBERRA PRODUCTIONS LIMITED, persoan„       Londra, 41 Chalton Street, 1st floor, Marea Britanie,
                             juridic„ de drept englez, cu sediul social situat Ón   Ónregistrat„ cu nr. 3521459, reprezentat„ legal prin
particip„rii celor doi asocia˛i la capitalul social
                             Marea Britanie, Anglia, 38 Wigmore Street, Londra    Michael Patrick Dwen, ∫i AMELUS LIMITED, cu
adic„:
                             W1U 2HA, de˛in„toare a unui num„r de           sediul social Ón Londra, 66 Wigmore Street, W1U 2
  - 24 p„r˛i sociale Ón valoare de 885 RON fiecare,
                             190.656 ac˛iuni, Ón valoare total„ de 1.906.560 RON,   HQ, Marea Britanie, Ónregistrat„ cu nr. 3226573,
Ón valoare total„ de 21.240 RON, reprezent‚nd 60 %
                             reprezent‚nd 4,3 % din capitalul social al b„ncii,    reprezentat„ legal prin dl Sean Hogan, c„tre
din capitalul social de˛inut de Nica Nicolae;        - GRACEFORD INVESTMENTS B.V., persoan„        societatea FINGEN INTERNATIONAL BV, societate
  - 16 p„r˛i sociale Ón valoare de 885 RON fiecare,   juridic„ de drept olandez, cu sediul social Ón      comercial„ olandez„, cu sediul social Ón Olanda,
Ón valoare total„ de 14.160 RON, reprezent‚nd 40 %    Olanda, Spiegelgracht 15, 1017JP, Amsterdam (fost„    Amsterdam, Strawinskylaan 3051, 1077 ZX, cod
din capitalul social de˛inut de Nica Elena.        LEATHER TECHOLOGY BV, cu sediul social situat      fiscal 94084690489. Ac˛iunile transferate de
  Celelalte prevederi ale actului constitutiv r„m‚n   Ón Olanda, Teleportboulevard 140-1043 EJ         ac˛ionarul OPENAIR DEVELOPMENTS LIMITED
nemodificate.                       Amsterdam), de˛in„toare a unui num„r de         sunt Ón num„r de 208.392, reprezent‚nd 4,7 din
   (52/300.551)                     186.222 ac˛iuni, Ón valoare total„ de 1.862.220 RON,   capitalul social al b„ncii, iar cele transferate de
             *                reprezent‚nd 4,2 % din capitalul social al b„ncii,    ac˛ionarul AMELUS LIMITED sunt Ón num„r de
                               reprezenta˛i de dl Mihail Micu, pre∫edinte al     212.826, reprezent‚nd 4,8 % din capitalul social al
   BANCA DAEWOO (ROMANIA) - S.A.            consiliului de administra˛ie al b„ncii,         b„ncii.
        Bucure∫ti                   av‚nd Ón vedere hot„r‚rea adun„rii generale a      Ac˛ionarii ceden˛i men˛iona˛i mai sus se retrag
                             ac˛ionarilor B√NCII DAEWOO (ROMANIA) - S.A. din     din societate, locul acestora fiind luat de noul
         ACT ADIfiIONAL              data de 14 iulie 2005, precum ∫i procesul-verbal de   ac˛ionar cesionar, astfel, ca urmare a cesiunii
                             ∫edin˛a al aceleia∫i adun„ri, au hot„r‚t urm„toarele:  men˛ionate mai sus, art. 6 alin. (3) din actul
      la statutul ∫i contractul            Art. 1. Se modific„ actul constitutiv al B√NCII    constitutiv al b„ncii se modific„ Ón mod
  B√NCII DAEWOO (ROMANIA) - S.A.,            DAEWOO (ROMANIA) - S.A. ca urmare a modific„rii     corespunz„tor privind structura ac˛ionariatului,
 cu sediul Ón Bucure∫ti, Bd. Unirii nr. 55,       datelor de identificare (denumire ∫i sediu social) ale  av‚nd urm„toarea form„:
    bl. E4A, tronson 1, sectorul 3,          ac˛ionarului b„ncii LEATHER TECHNOLOGY BV, cu        îAportul subscris ∫i v„rsat al ac˛ionarilor la
   cod unic de Ónregistrare 8971572,          sediul social situat Ón Olanda, Amsterdam        capitalul social al B„ncii este structurat dup„ cum
Ónmatriculat„ la Oficiul registrului comer˛ului      Teleportboulevard 140-1043 EJ. Noua denumire a      urmeaz„:
       cu nr. J 40/9674/1996
  Av‚nd Ón vedere hot„r‚rea adun„rii generale                                                  din care aport
extraordinare a ac˛ionarilor B√NCII DAEWOO        Nr.      Ac˛ionari          Num„r     Valoarea  din care aport    Ón $ S.U.A.  Procent
(ROMANIA) - S.A., din data de 14 iulie 2005, precum    crt.                    ac˛iuni    total„    Ón RON     (la cursul de   (%)
∫i procesul-verbal de ∫edin˛„ al acesteia, ac˛ionarii                                              0,3 RON/U.S.D.)
societ„˛ii:                        1. LA GALEA TRADE - S.R.L.  1.557.842         15.578.420  14.260.860      3.992.606  35,1351
  - LA GALEA TRADE - S.R.L., persoan„ juridic„      2. MAGLIFICIO PRIMAVERA
rom‚n„, Ónmatriculat„ la Oficiul Registrului         TRADE - S.R.L.        533.917         5.339.170   4.887.600      1.368.394   12,0418
Comer˛ului al Municipiului Bucure∫ti cu          3. TRICOTEX - S.A.        401.340         4.013.400   3.673.960      1.028.606   9,0517
nr. J 30/770/1997, cu sediul Ón Satu Mare, Drumul     4. Giovanni Andrea Innocenti   146.318         1.463.180   1.339.430       375.000   3,3
Careiului nr. 160, jude˛ul Satu Mare, de˛in„toare a    5. FINGEN INTERNATIONAL BV    421.218         4.212.180   3.855.930      1.079.545   9,5
unui num„r de 1.557.842 ac˛iuni, Ón valoare total„    6. FESTOON CONSTRUCTION LTD.   203.958         2.039.580   1.867.080       522.727   4,6
de 15.578.420 RON, reprezent‚nd 35,1351 % din       7. MPI Media Printech
capitalul social al b„ncii,                  International Ltd.      202.459         2.024.590   1.853.360      518.879    4,5662
  - MAGLIFICIO PRIMAVERA TRADE - S.R.L.,         8. ROSENTRADE INVESTMENT LTD.  199.524         1.995.240   1.826.490      511.364    4,5
persoan„ juridic„ rom‚n„, Ónmatriculat„ la Oficiul    9. SCHWANDAUNE HOLDING AG    195.322         1.953.220   1.788.220      500.000    4,4052
Registrului Comer˛ului al Municipiului Bucure∫ti     10. LEONARD FINANCE - S.A.    195.090         1.950.900   1.785.900      500.000    4,4
cu nr. J 40/16791/1994, cu sediul Ón Bucure∫ti,      11. CANBERRA PRODUCTIONS LTD.  190.656         1.906.560   1.745.310      488.636    4,3
Splaiul Independen˛ei nr. 315, 317, 319, sectorul 6,   12. GRACEFORD INVESTMENTS B.V.  186.222         1.862.220   1.704.720      477.273    4,2
de˛in„toare a unui num„r de 533.917 ac˛iuni, Ón
valoare total„ de 5.339.170 RON, reprezent‚nd          TOTAL               4.433.866   44.338.660  40.588.860     11.363.030  100
12,0418 % din capitalul social al b„ncii,          De asemenea, anexa nr. 1 la actul constitutiv al   adunarea general„ a ac˛ionarilor, care va fi
  - TRICOTEX - S.A., persoan„ juridic„ rom‚n„,
                             b„ncii, reprezent‚nd lista ac˛ionarilor b„ncii, se va  convocat„ de c„tre consiliul de administra˛ie al
Ónmatriculat„ la Oficiul registrului comer˛ului cu
                             modifica corespunz„tor, Ón sensul celor de mai sus.   B„ncii, Ón conformitate cu legisla˛ia aplicabil„.
nr. J 30/157/1991, cu sediul Ón Satu Mare, str. B.P.
                               Art. 3. Se modific„ art. 8 îTransferul ac˛iunilor”    (3) Dreptul de proprietate asupra ac˛iunilor
Hasdeu nr. 23, jude˛ul Satu Mare, de˛in„toare a
                             din actul constitutiv al B√NCII DAEWOO          transferate se transmite prin declara˛ie f„cut„ Ón
unui num„r de 401.340 ac˛iuni, Ón valoare total„ de
                             (ROMANIA) - S.A., articol ce va avea urm„toarea     Registrul de ac˛iuni al B„ncii, subscris„ de cedent ∫i
4.013.400 RON, reprezent‚nd 9,0517 % din capitalul
                             form„:                          de cesionar sau de mandatarii acestora”.
social al b„ncii,
                               îArt. 8. Transferul ac˛iunilor              Celelalte prevederi ale actului constitutiv al
  - Giovanni Andrea Innocenti, cet„˛ean italian,
                               (1) Ac˛ionarul care dore∫te s„ transfere sau s„    b„ncii r„m‚n neschimbate.
n„scut la data de 10.01.1955 Ón Italia, Agliana,
                             v‚nd„ sub orice form„, Ón tot sau Ón parte, ac˛iunile    Prezentul act adi˛ional are 4 (patru) pagini ∫i a
domiciliat Ón Italia, Via delle Muriccia, 20-51030,
                             sale la Banc„ (Ón continuare, numit îac˛ionar      fost semnat la Bucure∫ti, azi, data atest„rii, fiind
Santomato (PT), de˛in„tor al unui num„r de
                             cedent”) va notifica Ón scris consiliului de       redactat Ón 6 (∫ase) exemplare, din care 5 (cinci) s-au
146.318 ac˛iuni, Ón valoare total„ de 1.463.180 RON,
                             administra˛ie inten˛ia sa, men˛ion‚nd num„rul      Ónm‚nat p„r˛ii.
reprezent‚nd 3,3 % din capitalul social al b„ncii,
                             ac˛iunilor pe care dore∫te s„ le transfere ∫i pre˛ul    Œn numele ac˛ionarilor ∫i membrilor consiliului
  - FINGEN INTERNATIONAL BV, societate
                             de v‚nzare solicitat al acestora (înotificare de     de administra˛ie ai B√NCII DAEWOO (ROMANIA) -
comercial„ olandez„, cu sediul social Ón Olanda,
                             Ónstr„inare”).                      S.A., Ómputernicit conform hot„r‚rii adun„rii
Amsterdam, Strawinskylaan 3051, 1077 ZX, cod
                               (2) Ac˛ionarul cedent va avea dreptul s„ transfere  generale extraordinare a ac˛ionarilor din data de
fiscal 94084690489, de˛in„toare a unui num„r de
                             liber ac˛iunile respective c„tre ter˛i, Ón termenii   14 iulie 2005.
421.218 ac˛iuni, Ón valoare total„ de 4.212.180 RON,
                             fixa˛i Ón notificarea men˛ionat„ mai sus, cu condi˛ia    (53/300.552)
reprezent‚nd 9,5 % din capitalul social al b„ncii,
  - FESTOON CONSTRUCTION LIMITED, persoan„        aprob„rii prealabile a transferului de ac˛iuni c„tre                  *
juridic„ de drept irlandez, cu sediul social situat Ón        Societatea Comercial„            B.I. seria SV nr. 066599, eliberat la data de
Irlanda, 17 Dame Street, Dublin 2, de˛in„toare a         JAMDAT Mobile - S.R.L., Bucure∫ti        6.07.2000 de Poli˛ia Suceava, n„scut la data de
unui num„r de 203.958 ac˛iuni, Ón valoare total„ de                                20.10.1976 Ón Liteni, jude˛ul Suceava,
2.039.580 RON, reprezent‚nd 4,6 % din capitalul               ACT ADIfiIONAL               Ón temeiul deciziei societ„˛ii comerciale de
social al b„ncii,                                                 na˛ionalitate englez„ JAMDAT Mobile (UK) Ltd., din
  - MPI MEDIA PRINTECH INTERNATIONAL            la actul constitutiv al Societ„˛ii Comerciale     data de 26.06.2005, Ón calitate de asociat unic al
LIMITED, persoan„ juridic„ de drept englez, cu            JAMDAT Mobile - S.R.L.,           Societ„˛ii Comerciale JAMDAT Mobile - S.R.L.,
sediul social situat Ón Londra, Queens House, 55-56    cu sediul Ón Bucure∫ti, Bd. Unirii nr. 2, bl. 8A,      ∫i Ón temeiul deciziei asociatului unic Societatea
Lincoln’s Inn Fields, WC2A 3 LJ, de˛in„toare a unui          sc. 1, ap. 25, sectorul 4,          Comercial„ JAMDAT Mobile - S.R.L. nr. 1 din data
num„r de 202.459 ac˛iuni, Ón valoare total„ de      Ónmatriculat„ la Oficiul registrului comer˛ului     de 1.08.2005, am procedat la redactarea prezentului
2.024.590 RON, reprezent‚nd 4,5662 % din capitalul           cu nr. J 40/12754/2005,           act adi˛ional la actul constitutiv al Societ„˛ii
social al b„ncii,                        cod unic de Ónregistrare 17799272,        Comerciale JAMDAT Mobile - S.R.L.:
  - ROSENTRADE INVESTMENT LIMITED,               capitalul social subscris 200 RON,          Articolul 1
persoan„ juridic„ de drept irlandez, cu sediul social           p„r˛i sociale 20,             Majorarea capitalului social al Societ„˛ii
situat Ón Irlanda, Dublin 2, 20 Clanwilliam Terrace,      valoarea unei p„r˛i sociale 10 RON         Comerciale JAMDAT Mobile - S.R.L. de la 200 RON
de˛in„toare a unui num„r de 199.524 ac˛iuni, Ón       Societatea Comercial„ JAMDAT Mobile (UK) Ltd.,    (2.000.000 ROL) la 177.400 RON (1.774.000.000
valoare total„ de 1.995.240 RON, reprezent‚nd 4,5 %    prin Ómputernicit Drago∫ Roman, cet„˛ean rom‚n,     ROL), prin aportul Ón numerar Ón valoare de 50.000
din capitalul social al b„ncii,              domiciliat Ón Liteni, jude˛ul Suceava, identificat cu  euro, reprezent‚nd 177.200 RON (1.772.000.000
  16               MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI,              PARTEA a IV-a,   Nr. 2925/8.IX.2005
ROL), echivalentul a aproximativ 60.000 $ S.U.A., la    din oficiu de c„tre Oficiul Na˛ional al Registrului    cod CAEN 5143 - comer˛ cu ridicata cu aparate
cursul de schimb valutar oficial al B.N.R. din data     Comer˛ului dup„ cum urmeaz„:              electrice ∫i de uz gospod„resc, cu aparate de radio
de 26.07.2005 (1 euro - 3,544 RON; 1 $ S.U.A. - 2,954     Valoarea p„r˛ii sociale se modific„ ca urmare a   ∫i televizoare;
RON), reprezent‚nd un num„r de 17.720 p„r˛i         denomin„rii monedei na˛ionale de la 100.000 lei la     cod CAEN 5144 - comer˛ cu ridicata cu produse
sociale cu o valoare nominal„ de 10 RON (100.000      10 lei.                         din ceramic„, sticl„rie, tapete ∫i produse de
ROL) aport subscris ∫i v„rsat Ón totalitate de         Valoarea capitalului social se modific„ ca urmare  Óntre˛inere;
asociatul unic JAMDAT Mobile (UK) Ltd.           a denomin„rii monedei na˛ionale de la 2.000.000 lei    cod CAEN 5145 - comer˛ cu ridicata cu produse
  Œn urma acestei major„ri, capitalul social are o     la 200 lei.                       cosmetice ∫i de parfumerie;
valoare de 177.400 RON (1.774.000.000 ROL),          Articolul 2. Se completeaz„ obiectul de activitate   cod CAEN 5147 - comer˛ cu ridicata cu alte
reprezent‚nd 17.740 p„r˛i sociale cu o valoare       al societ„˛ii prin ad„ugarea urm„toarelor obiecte de  bunuri de consum, nealimentare, neclasificate Ón
nominal„ de 10 RON (100.000 ROL fiecare) ∫i se       activitate:                       alt„ parte;
compune din:                          cod CAEN 5190 - comer˛ cu ridicata cu alte       cod CAEN 5151 - comer˛ cu ridicata cu
  • aport Ón numerar Ón valoare de 200 RON         produse;                        combustibili solizi, lichizi ∫i gazo∫i ∫i cu produsele
                                cod CAEN 5242 - comer˛ cu am„nuntul cu        derivate;
(2.000.000 ROL), reprezent‚nd un num„r de
                              Ómbr„c„minte;                       cod CAEN 5152 - comer˛ cu ridicata cu metale ∫i
20 p„r˛i sociale;
                                cod CAEN 5243 - comer˛ cu am„nuntul cu        minereuri metalice;
  • aport Ón numerar Ón valoare de 50.000 euro,
                              Ónc„l˛„minte ∫i articole din piele.            cod CAEN 5153 - comer˛ cu ridicata cu material
reprezent‚nd 177.200 RON (1.772.000.000 ROL),
                                Œn consecin˛„ art. 5. Obiectul de activitate al   lemnos ∫i cu materiale de construc˛ii;
echivalentul a aproximativ 60.000 $ S.U.A., la cursul    societ„˛ii, din actul constitutiv, va avea urm„torul    cod CAEN 5154 - comer˛ cu ridicata cu
de schimb valutar oficial al B.N.R. din data de       con˛inut:                        echipamente ∫i furnituri de fier„rie pentru
26.07.2005 (1 euro - 3,544 RON; 1 $ S.U.A. - 2,954       îDomeniul principal de activitate: cod CAEN 722   instala˛ii sanitare ∫i de Ónc„lzire;
RON), reprezent‚nd un num„r de 17.720 p„r˛i         - consultan˛„ ∫i furnizare de programe informatice     cod CAEN 5155 - comer˛ cu ridicata cu produse
sociale.                          (software).                       chimice;
  Asociatul unic va de˛ine Ón urma acestei major„ri      Activitatea principal„:                 cod CAEN 5156 - comer˛ cu ridicata cu alte
un num„r de 177.400 p„r˛i sociale, av‚nd o valoare       cod CAEN 7221 - editare de programe;         produse intermediare;
nominal„ de 10 RON (100.000 ROL fiecare),           • Alte activit„˛i:                   cod CAEN 5157 - comer˛ cu ridicata cu de∫euri ∫i
reprezent‚nd 100 % din capitalul social.            cod CAEN 3001 - fabricarea ma∫inilor de birou;    resturi;
  Œn consecin˛„ art. 6.1 din actul constitutiv va       cod CAEN 3002 - fabricarea calculatoarelor ∫i a     cod CAEN 5181 - comer˛ cu ridicata cu
avea urm„torul con˛inut:                  altor echipamente electronice;             ma∫ini-unelte;
  îCapitalul social al societ„˛ii subscris ∫i v„rsat Ón    cod CAEN 3140 - produc˛ie de acumulatori,        cod CAEN 5182 - comer˛ cu ridicata cu ma∫ini
Óntregime Ón numerar este de 177.400            baterii ∫i pile electrice;               pentru industria minier„ ∫i construc˛ii;
(1.774.000.000 ROL) ∫i se compune din:             cod CAEN 3162 - produc˛ia altor componente
                                                            cod CAEN 5183 - comer˛ cu ridicata cu ma∫ini
  • aport Ón numerar Ón valoare de 200 RON         electrice neclasificate Ón alt„ parte;
                                                          pentru industria textil„ ∫i cu ma∫ini de cusut ∫i de
(2.000.000 ROL), reprezent‚nd un num„r de           cod CAEN 3622 - fabricarea bijuteriilor ∫i
                                                          tricotat;
20 p„r˛i sociale;                      articolelor similare din metale ∫i pietre pre˛ioase;
                                                            cod CAEN 5184 - comer˛ cu ridicata cu
  • aport Ón numerar Ón valoare de 50.000 euro,        cod CAEN 3630 - fabricarea instrumentelor
                                                          calculatoare, echipamente periferice ∫i software;
reprezent‚nd 177.200 RON (1.772.000.000 ROL),        muzicale;
                                cod CAEN 5050 - comer˛ cu am„nuntul cu         cod CAEN 5185 - comer˛ cu ridicata cu alte
echivalentul a aproximativ 60.000 $ S.U.A., la cursul                                ma∫ini ∫i echipamente de birou;
                              carburan˛i pentru autovehicule;
de schimb valutar oficial al B.N.R. din data de                                    cod CAEN 5186 - comer˛ cu ridicata cu alte
                                cod CAEN 5111 - intermedieri Ón comer˛ul cu
26.07.2005 (1 euro - 3,544 RON; 1 $ S.U.A. - 2,954                                 componente ∫i echipamente electronice;
                              materii prime agricole, animale vii, materii prime
RON), reprezent‚nd un num„r de 17.720 p„r˛i         textile ∫i cu semiproduse;                 cod CAEN 5187 - comer˛ cu ridicata cu alte
sociale.                            cod CAEN 5112 - intermedieri Ón comer˛ul cu     aparaturi utilizate Ón industrie, comer˛ ∫i transporturi;
  Capitalul social este divizat Ón 17.740 p„r˛i      combustibili, minerale ∫i produse chimice pentru      cod CAEN 5188 - comer˛ cu ridicata cu ma∫ini,
sociale Ón valoare nominal„ de 10 RON (100.000       industrie;                       accesorii ∫i unelte agricole, inclusiv cu tractoare;
ROL fiecare), apar˛in‚nd Ón totalitate asociatului       cod CAEN 5113 - intermedieri Ón comer˛ul cu       cod CAEN 5190 - comer˛ cu ridicata cu alte
unic JAMDAT Mobile (UK) Ltd.”                material lemnos ∫i de construc˛ii;           produse;
  Articolul 2                         cod CAEN 5114 - intermedieri Ón comer˛ul cu       cod CAEN 5242 - comer˛ cu am„nuntul cu
  Celelalte dispozi˛ii din actul constitutiv al      ma∫ini, echipamente industriale, nave ∫i avioane;    Ómbr„c„minte;
societ„˛ii r„m‚n nemodificate, prezentul act          cod CAEN 5115 - intermedieri Ón comer˛ul cu       cod CAEN 5243 - comer˛ cu am„nuntul cu
adi˛ional f„c‚nd parte integrant„ ∫i complet‚nd       mobil„, articole de menaj ∫i de fier„rie;        Ónc„l˛„minte ∫i articole din piele;
corespunz„tor dispozi˛iile acestuia.              cod CAEN 5116 - intermedieri Ón comer˛ul cu       cod CAEN 5248 - comer˛ cu am„nuntul, Ón
  (54/300.548)                      textile, confec˛ii, Ónc„l˛„minte ∫i articole;      magazine specializate, cu alte produse neclasificate
              *                  cod CAEN 5117 - intermedieri Ón comer˛ul cu     Ón alt„ parte;
                              produse alimentare, b„uturi ∫i tutun;           cod CAEN 7210 - consultan˛„ Ón domeniul
      Societatea Comercial„               cod CAEN 5118 - intermedieri Ón comer˛ul       echipamentelor de calcul (hardware);
    GENERIS COM - S.R.L., Bucure∫ti           specializat Ón v‚nzarea produselor cu caracter       cod CAEN 7222 - consultan˛„ ∫i furnizare de alte
                              specific, neclasificate Ón alt„ parte;         produse software;
                                cod CAEN 5119 - intermedieri Ón comer˛ul cu       cod CAEN 7230 - prelucrarea informatic„ a
         ACT ADIfiIONAL
                              produse diverse;                    datelor;
 la actul constitutiv al Societ„˛ii Comerciale        cod CAEN 5131 - comer˛ cu ridicata cu fructe ∫i     cod CAEN 7240 - activit„˛i legate de bazele de
        GENERIS COM - S.R.L.             legume;                         date;
                                cod CAEN 5132 - comer˛ cu ridicata cu carne ∫i     cod CAEN 7250 - Óntre˛inerea ∫i repararea
  Subsemnatul Velin Valentinov Ganev, cet„˛ean
                              produse din carne;                   ma∫inilor de birou ∫i contabilizat ∫i a
bulgar, nec„s„torit, n„scut la data de 5.02.1980 Ón
                                cod CAEN 5133 - comer˛ cu ridicata cu produse    calculatoarelor;
Ruse, Bulgaria, domiciliat Ón Bulgaria, Sofia, cartier
                              lactate, ou„, uleiuri ∫i gr„simi comestibile;       cod CAEN 7481 - activit„˛i fotografice;
Hipodruma, str. Smilitza nr. 16B, ap. 18, legitimat      cod CAEN 5134 - comer˛ cu ridicata cu b„uturi;
cu pa∫aport tip P, cod BGR, nr. 328872743, emis de                                   cod CAEN 7482 - activit„˛i de ambalare;
                                cod CAEN 5135 - comer˛ cu ridicata cu produse      cod CAEN 7485 - activit„˛i de secretariat ∫i
MVR BGR la 19.02.2003, num„r personal            din tutun;
8002055460, Ón calitate de asociat unic Ón cadrul                                  traducere;
                                cod CAEN 5136 - comer˛ cu ridicata cu zah„r,
Societ„˛ii Comerciale GENERIS COM - S.R.L.                                       cod CAEN 7486 - activit„˛i ale centrelor de
                              ciocolat„ ∫i produse zaharoase;
(societate), reprezent‚nd 100 % capitalul social,                                  intermediere telefonic„;
                                cod CAEN 5137 - comer˛ cu ridicata cu cafea,
av‚nd Ón vedere decizia asociatului unic nr. 5 din                                   cod CAEN 7487 - alte activit„˛i de servicii prestate
                              ceai, cacao ∫i condimente;
data de 5.07.2005, am decis Óncheierea prezentului                                 Ón principal Óntreprinderilor.
                                cod CAEN 5138 - comer˛ cu ridicata, specializat,
act adi˛ional care modific„ actul constitutiv al      cu alte alimente, inclusiv pe∫te, crustacee ∫i       Articolul 3. Celelalte dispozi˛ii din actul
societ„˛ii dup„ cum urmeaz„:                molu∫te;                        constitutiv al societ„˛ii r„m‚n nemodificate ∫i pe
  Articolul 1. Se dispune folosirea noilor valori ale     cod CAEN 5139 - comer˛ cu ridicata,         deplin aplicabile.
capitalului social ∫i al valorii p„r˛ii sociale, Ón toate  nespecializat, cu produse alimentare, b„uturi ∫i      Prezentul act adi˛ional la actul constitutiv este
actele ∫i Ón toate opera˛iunile societ„˛ii, Ón acord cu   tutun;                         Óncheiat Ón 3 exemplare originale, din care unul se
denominarea valorii capitalului social ∫i a valorii      cod CAEN 5141 - comer˛ cu ridicata cu produse    va p„stra Ón arhiva avocatului ™tefan Gherasim,
p„r˛ilor sociale, Ón conformitate cu prevederile Legii   textile;                        ast„zi, data atest„rii identit„˛ii p„r˛ilor, a
nr. 348 din data de 14 iulie 2004, modificat„,         cod CAEN 5142 - comer˛ cu ridicata cu        con˛inutului ∫i datei actului.
privind denominarea monedei na˛ionale, efectuat„      Ómbr„c„minte ∫i Ónc„l˛„minte;                (55/300.547)
                       EDITOR: PARLAMENTUL ROM¬NIEI — CAMERA DEPUTAfiILOR

                                            ,
         Regia Autonom„ îMonitorul Oficial“, Str. Parcului nr. 65, sectorul 1, Bucure∫ti,
   IBAN: RO75RNCB5101000000120001 Banca Comercial„ Rom‚n„ — S.A. — Sucursala îUnirea“ Bucure∫ti
∫i IBAN: RO12TREZ7005069XXX000531 Direc˛ia de Trezorerie ∫i Contabilitate Public„ a Municipiului Bucure∫ti
                  (alocat numai persoanelor juridice bugetare)
    Tel. 318.51.29/150, fax 318.51.15, E-mail: publicari_acte@ramo.ro, Internet: www.monitoruloficial.ro
      Adresa pentru publicitate: Centrul pentru rela˛ii cu publicul, Bucure∫ti, ∫os. Panduri nr. 1,
      bloc P33, parter, sectorul 5, tel. 411.58.33 ∫i 410.47.30, tel./fax 410.77.36 ∫i 410.47.23
                                                                          &JUYDGY|042506]
                  Tiparul: Regia Autonom„ îMonitorul Oficial“
Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea a IV-a, nr. 2925/8.IX.2005 con˛ine 16 pagini.           Pre˛ul: 1,20 lei noi/12.000 lei vechi ISSN 1220 — 4889

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:31
posted:9/24/2010
language:Romanian
pages:16