mof4_2005_2132 by tradetrek

VIEWS: 75 PAGES: 16

									                                    PARTEA A IV-A
Anul 173 (XV) — Nr. 2132                                                            Mar˛i, 5 iulie 2005
                        PUBLICAfiII ALE AGENfiILOR ECONOMICI        PUBLICAfiII ALE AGENfiILOR ECONOMICI
      Societatea Comercial„                  Societatea Comercial„                 Societatea Comercial„
      ENE EMI - S.R.L., C„l„ra∫i              STEKAR MOTOR - S.R.L., C„l„ra∫i           ODO TRANS PREST - S.R.L., satul Pietroiu
                                                            comuna Borcea, jude˛ul C„l„ra∫i
        MINISTERUL JUSTIfiIEI                   MINISTERUL JUSTIfiIEI
                                                                  MINISTERUL JUSTIfiIEI
       TRIBUNALUL C√L√RA™I                    TRIBUNALUL C√L√RA™I

                                                                 TRIBUNALUL C√L√RA™I
  EXTRAS AL ŒNCHEIERII JUDEC√TORULUI            EXTRAS AL ŒNCHEIERII JUDEC√TORULUI
      DELEGAT NR. IJ 1230                    DELEGAT NR. IJ 1198
                                                            EXTRAS AL ŒNCHEIERII JUDEC√TORULUI
        din 11 mai 2005                      din 9 mai 2005                   DELEGAT NR. IJ 1197
 Judec„tor delegat                     Judec„tor delegat
                                                                   din 9 mai 2005
                              la Oficiul Registrului
 la Oficiul Registrului
                              Comer˛ului de pe l‚ng„                  Judec„tor delegat
 Comer˛ului de pe l‚ng„
                              Tribunalul C„l„ra∫i  - Li˛u Maria            la Oficiul Registrului
 Tribunalul C„l„ra∫i  - Li˛u Maria
                              Referent        - Vi∫an Elena
 Referent        - Vi∫an Elena                                        Comer˛ului de pe l‚ng„
                               Œn baza cererii nr. 7801 din data de 5.05.2005 ∫i    Tribunalul C„l„ra∫i  - Li˛u Maria
  Œn baza cererii nr. 7856 din data de 6.05.2005 ∫i   a actelor doveditoare depuse, judec„torul delegat la    Referent        - Vi∫an Elena
a actelor doveditoare depuse, judec„torul delegat la   Oficiul Registrului Comer˛ului de pe l‚ng„
Oficiul Registrului Comer˛ului de pe l‚ng„        Tribunalul C„l„ra∫i a dispus autorizarea,          Œn baza cererii nr. 7775 din data de 5.05.2005 ∫i
Tribunalul C„l„ra∫i a dispus autorizarea,         Ónmatricularea ∫i Ónregistrarea datelor din        a actelor doveditoare depuse, judec„torul delegat la
Ónmatricularea ∫i Ónregistrarea datelor din        declara˛ia tip pe proprie r„spundere pentru        Oficiul Registrului Comer˛ului de pe l‚ng„
declara˛ia tip pe proprie r„spundere pentru        societatea comercial„ cu urm„toarele date:        Tribunalul C„l„ra∫i a dispus autorizarea,
societatea comercial„ cu urm„toarele date:          - num„r de ordine Ón registrul comer˛ului:
                                                          Ónmatricularea ∫i Ónregistrarea datelor din
  - num„r de ordine Ón registrul comer˛ului:       J 51/333/2005;
                                                          declara˛ia tip pe proprie r„spundere pentru
J 51/337/2005;                        - cod unic de Ónregistrare: 17567795;
                               - denumirea ∫i forma juridic„: STEKAR MOTOR -     societatea comercial„ cu urm„toarele date:
  - cod unic de Ónregistrare: 17575070;
  - denumirea ∫i forma juridic„: ENE EMI - S.R.L.;    S.R.L.;                           - num„r de ordine Ón registrul comer˛ului:
  - sediul social: C„l„ra∫i, str. N„vodari nr. 130,     - sediul social: C„l„ra∫i, str. Bucure∫ti nr. 263,   J 51/334/2005;
jude˛ul C„l„ra∫i, conform contractului de v‚nzare-    jude˛ul C„l„ra∫i, conform contractului de v‚nzare-      - cod unic de Ónregistrare: 17567787;
                             cump„rare nr. 4965 din data de 13.11.1996, valabil      - denumirea ∫i forma juridic„: ODO TRANS
cump„rare nr. 1963 din data de 7.06.2001, valabil
                             pe o durat„ nedeterminat„;
pe o durat„ nedeterminat„;                                             PREST - S.R.L.;
                               - durata de func˛ionare: nelimitat„;
  - durata de func˛ionare: nelimitat„;                                        - sediul social: satul Pietroiu comuna Borcea,
                               - capital social subscris: 5.000.000 lei, din care
  - capital social subscris: 2.000.000 lei, din care                                jude˛ul C„l„ra∫i, conform contractului de comodat;
                             v„rsat: 5.000.000 lei; capitalul social este divizat Ón
v„rsat: 2.000.000 lei; capitalul social este divizat Ón  20 p„r˛i sociale a 250.000 lei fiecare;           - durata de func˛ionare: nelimitat„;
20 p„r˛i sociale a 100.000 lei fiecare;           - date de identificare fondatori:             - capital social subscris: 2.000.000 lei, din care
  - date de identificare fondatori:             1. Farka∫ ™tefan, Ón calitate de asociat, n„scut la  v„rsat: 2.000.000 lei; capitalul social este divizat Ón
  1. Ene Nicu∫or, Ón calitate de asociat, n„scut la   data de 12.01.1949 Ón Cluj-Napoca, jude˛ul Cluj,     20 p„r˛i sociale a 100.000 lei fiecare;
data de 18.08.1970 Ón C„l„ra∫i, jude˛ul C„l„ra∫i,     cet„˛ean rom‚n, domiciliat Ón C„l„ra∫i, str.
                                                            - date de identificare fondator:
cet„˛ean rom‚n, domiciliat Ón C„l„ra∫i, str. N„vodari   Bucure∫ti nr. 263, cod po∫tal 8500, jude˛ul C„l„ra∫i,
nr. 130, cod po∫tal 8500, jude˛ul C„l„ra∫i, telefon                                  Stoian Florentina, Ón calitate de asociat unic,
                             identificat cu C.I. seria KL nr. 018987, eliberat„ de
0242332606, identificat cu C.I. seria KL nr. 004326,   Poli˛ia C„l„ra∫i la data de 27.12.1999, cod numeric    n„scut„ la data de 9.02.1979 Ón Fete∫ti, jude˛ul
eliberat„ de Poli˛ia C„l„ra∫i la data de 11.02.1999,   personal 1490112510014;                  Ialomi˛a, cet„˛ean rom‚n, domiciliat„ Ón localitatea
cod numeric personal 1700818510011;             2. Jelinek Karl, Ón calitate de asociat, n„scut la   Borcea, comuna Borcea, cod po∫tal 8581, jude˛ul
  2. Tunsu Florin, Ón calitate de asociat, n„scut la   data de 1.10.1944 Ón localitatea Zobern, Austria,     C„l„ra∫i, telefon 0727604961, identificat„ cu C.I.
data de 5.03.1977 Ón C„l„ra∫i, jude˛ul C„l„ra∫i,     cet„˛ean austriac, domiciliat Ón Austria, localitatea   seria KL nr. 117958, eliberat„ de Poli˛ia C„l„ra∫i la
cet„˛ean rom‚n, domiciliat Ón C„l„ra∫i, str. N„vodari   Eggerding, identificat cu pa∫aportul nr. E05276171,
                                                          data de 29.09.2003, cod numeric personal
nr. 132, cod po∫tal 8500, jude˛ul C„l„ra∫i, telefon    eliberat de autorit„˛ile austriece la data de
                                                          2790209510039;
                             6.07.1999;
0242321703, identificat cu C.I. seria KL nr. 153823,                                  - activitatea principal„: cod CAEN 5211 - comer˛
                               - activitatea principal„: cod CAEN 5114 -
eliberat„ de Poli˛ia C„l„ra∫i la data de 22.11.2004,                                cu am„nuntul, Ón magazine nespecializate, cu
                             intermedieri Ón comer˛ul cu ma∫ini, echipamente
cod numeric personal 1770305510025;
                             industriale, nave ∫i avioane;               v‚nzare predominant„ de produse alimentare,
  - activitatea principal„: cod CAEN 3663 -         - administratori, persoane fizice:           b„uturi ∫i tutun;
fabricarea altor produse manufacturiere;           1. Farka∫ ™tefan, cu o durat„ a mandatului de 99     - administrator, persoan„ fizic„:
  - administrator, persoan„ fizic„:           de ani, av‚nd puteri depline;
  Ene Nicu∫or, cu o durat„ a mandatului de 99 de                                   Stoian Florentina, cu o durat„ a mandatului de
                               2. Jelinek Karl, cu o durat„ a mandatului de 99
ani, av‚nd puteri depline.                                             99 de ani, av‚nd puteri depline.
                             de ani, av‚nd puteri depline.
  Pronun˛at„ Ón ∫edin˛a din 11 mai 2005.          Pronun˛at„ Ón ∫edin˛a din 9 mai 2005.           Pronun˛at„ Ón ∫edin˛a din 9 mai 2005.
   (1/513.998)                        (2/513.999)                        (3/514.000)
             *                             *                             *
  2               MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI,               PARTEA a IV-a,   Nr. 2132/5.VII.2005
      Societatea Comercial„                - date de identificare fondatori: 1. Bodea Aurel,    declara˛ia tip pe proprie r„spundere pentru
    DELPHISS TERMOSERVICE - S.R.L.            Ón calitate de asociat, n„scut la data de 3.08.1974 Ón   societatea comercial„ cu urm„toarele date:
          C„l„ra∫i                 C„l„ra∫i, jude˛ul C„l„ra∫i, cet„˛ean rom‚n,          - num„rul de ordine Ón registrul comer˛ului:
                               domiciliat Ón C„l„ra∫i, str. N„vodari nr. 2, bl. E6, sc.  J 51/327/2005;
                               D, ap. 3, cod po∫tal 8500, jude˛ul C„l„ra∫i,         - cod unic de Ónregistrare: 17554418;
        MINISTERUL JUSTIfiIEI             identificat cu C.I. seria KL nr. 135351, eliberat„ de
                                                              - denumirea ∫i forma juridic„: MASA GALBEN√
                               Poli˛ia C„l„ra∫i la data de 7.04.2004, cod numeric
                               personal 1740803510015; 2. Bodea Ani∫oara, Ón       COSMETICE - S.R.L.;
        TRIBUNALUL C√L√RA™I                                             - sediul social: Vlad fiepe∫, comuna Vlad fiepe∫,
                               calitate de asociat, n„scut„ la data de 23.05.1976 Ón
                               Slobozia, jude˛ul Ialomi˛a, cet„˛ean rom‚n,        jude˛ul C„l„ra∫i, conform contractului de comodat
  EXTRAS AL ŒNCHEIERII JUDEC√TORULUI            domiciliat„ Ón C„l„ra∫i, str. N„vodari nr. 2, bl. E6,   nr. 49 din data de 20.04.2005, valabil p‚n„ la data
      DELEGAT NR. IJ 1187                sc. D, ap. 3, cod po∫tal 8500, jude˛ul C„l„ra∫i,      de 21.04.2006;
         din 6 mai 2005               identificat„ cu C.I. seria KL nr. 135353, eliberat„ de    - durata de func˛ionare: nelimitat„;
                               Poli˛ia C„l„ra∫i la data de 7.04.2004, cod numeric      - capitalul social subscris: 2.000.000 lei, v„rsat
  Judec„tor delegat                     personal 2760523510021;
  la Oficiul Registrului                                                integral, num„rul total de p„r˛i sociale: 20, valoarea
                                - activitatea principal„: cod CAEN 3614 -
  Comer˛ului de pe l‚ng„                                                unei p„r˛i sociale: 100.000 lei;
                               produc˛ia altor tipuri de mobilier;
  Tribunalul C„l„ra∫i  - Li˛u Maria                                           - date de identificare fondatori: 1. Dr„goi Simona
                                - administratori persoane fizice: 1. Bodea Aurel,
  Referent        - Vi∫an Elena           cu o durata mandatului de 4 ani, av‚nd puteri       F„nella, Ón calitate de asociat, n„scut„ la data de
                               depline; 2. Bodea Ani∫oara, cu durata mandatului      10.07.1967 Ón One∫ti, jude˛ul Bac„u, cet„˛ean
  Œn baza cererii nr. 7731 din data de 4.05.2005 ∫i
                               de 4 ani, av‚nd puteri depline.              rom‚n, domiciliat„ Ón Bucure∫ti, Str. R„sp‚ntiilor
a actelor doveditoare depuse, judec„torul delegat la
Oficiul Registrului Comer˛ului de pe l‚ng„           Pronun˛at„ Ón ∫edin˛a din 6.05.2005.          nr. 11, sectorul 2, cod po∫tal 70000, identificat cu
Tribunalul C„l„ra∫i a dispus autorizarea,             (5/514.002)                      C.I. seria RT nr. 091926, eliberat„ de Sec˛ia 6 Poli˛ie
Ónmatricularea ∫i Ónregistrarea datelor din                       *                la data de 16.05.2000, cod numeric personal
declara˛ia tip pe proprie r„spundere pentru                                       2670710044429; 2. Dr„goi Robert, Ón calitate de
societatea comercial„ cu urm„toarele date:               Societatea Comercial„              asociat, n„scut la data de 8.12.1970 Ón One∫ti,
  - num„r de ordine Ón registrul comer˛ului:         AMVER - S.R.L., Olteni˛a, jude˛ul C„l„ra∫i
                                                            jude˛ul Bac„u, cet„˛ean rom‚n, domiciliat Ón
J 51/329/2005;                                                     Bucure∫ti, str. Verzi∫ori nr. 8-10, sectorul 4, cod
  - cod unic de Ónregistrare: 17560150;                  MINISTERUL JUSTIfiIEI            po∫tal 70000, identificat„ cu C.I. seria RX nr.
  - denumirea ∫i forma juridic„: DELPHISS                                       158641, eliberat„ de Sec˛ia 23 Poli˛ie la data de
TERMOSERVICE - S.R.L.;                                                 27.03.2003, cod numeric personal 1701208044451;
  - sediul social: C„l„ra∫i, Str. Stejarului, bl. D9, sc.     OFICIUL REGISTRULUI COMERfiULUI
                                                              - activitatea principal„: cod CAEN 5233 - comer˛
1B, et. 1, ap. 3, jude˛ul C„l„ra∫i, conform             DE PE L¬NG√ TRIBUNALUL C√L√RA™I
                                                            cu am„nuntul cu produse cosmetice ∫i de
contractului de comodat, valabil p‚n„ la data de
14.03.2010;                            EXTRAS AL ŒNCHEIERII NR. IJ 1186           parfumerie;
  - durata de func˛ionare: nelimitat„;                                          - administrator persoan„ fizic„: Dr„goi Robert, cu
                                       din 6 mai 2005              durata mandatului de 99 ani, av‚nd puteri depline.
  - capital social subscris: 2.000.000 lei, din care
v„rsat: 2.000.000 lei; capitalul social este divizat Ón     Judec„tor delegat                     Pronun˛at„ Ón ∫edin˛a din 4.05.2005.
20 p„r˛i sociale a 100.000 lei fiecare;             la Oficiul Registrului                    (7/514.004)
  - date de identificare fondatori:              Comer˛ului de pe l‚ng„                              *
  1. Gioga Bogdan Cristian, Ón calitate de asociat,      Tribunalul C„l„ra∫i  - Li˛u Maria
n„scut la data de 3.10.1970 Ón Bucure∫ti, sectorul 6,      Referent        - Vi∫an Elena                Societatea Comercial„
cet„˛ean rom‚n, domiciliat Ón Bucure∫ti, aleea         Œn baza cererii nr. 7733 din data de 4.05.2005 ∫i       CONCRET COM 65 - S.R.L., Olteni˛a
Prav„˛ nr. 3, bl. Z6, sc. 1, ap. 7, sectorul 6, cod po∫tal  a actelor doveditoare depuse, judec„torul delegat la           jude˛ul C„l„ra∫i
70000, telefon 0744301609, identificat cu C.I. seria     Oficiul Registrului Comer˛ului de pe l‚ng„
RD nr. 083834, eliberat„ de Sec˛ia 22 Poli˛ie la data    Tribunalul C„l„ra∫i a dispus autorizarea,
de 2.09.1999, cod numeric personal 1701003510065;      Ónmatricularea ∫i Ónregistrarea datelor din                MINISTERUL JUSTIfiIEI
  2. Gioga Mirela, Ón calitate de asociat, n„scut„ la    declara˛ia tip pe proprie r„spundere pentru
data de 7.10.1972 Ón C„l„ra∫i, jude˛ul C„l„ra∫i,       societatea comercial„ cu urm„toarele date:
cet„˛ean rom‚n, domiciliat„ Ón Bucure∫ti, aleea         - num„rul de ordine Ón registrul comer˛ului:          OFICIUL REGISTRULUI COMERfiULUI
Prav„˛ nr. 2, bl. Z6, sc. 1, ap. 7, sectorul 6, cod po∫tal  J 51/330/2005;                          DE PE L¬NG√ TRIBUNALUL C√L√RA™I
70000, telefon 0742011609, identificat„ cu C.I. seria      - cod unic de Ónregistrare: 17560177;
RT nr. 300795, eliberat„ de Sec˛ia 22 Poli˛ie la data      - denumirea ∫i forma juridic„: AMVER - S.R.L.;        EXTRAS AL ŒNCHEIERII NR. IJ 1199
de   15.12.2003,    cod   numeric    personal    - sediul social: Olteni˛a, Bd. Republicii nr. 68,
2721007510072;                        camera 2, jude˛ul C„l„ra∫i, conform contractului de             din 9 mai 2005
  - activitatea principal„: cod CAEN 4533 - lucr„ri     comodat;                           Judec„tor delegat
de instala˛ii tehnico-sanitare;                 - durata de func˛ionare: nelimitat„;           la Oficiul Registrului
  - administrator, persoan„ fizic„:              - capitalul social subscris: 20.000.000 lei, v„rsat    Comer˛ului de pe l‚ng„
  Gioga Bogdan Cristian, cu o durat„ a mandatului      integral, num„rul total de p„r˛i sociale: 200,
de 99 de ani, av‚nd puteri depline.                                            Tribunalul C„l„ra∫i  - Li˛u Maria
                               valoarea unei p„r˛i sociale: 100.000 lei;
  Pronun˛at„ Ón ∫edin˛a din 6 mai 2005.            - date de identificare fondator: Neagu R„zvan       Referent        - Vi∫an Elena
   (4/514.001)                       Alexandru, Ón calitate de asociat unic, n„scut la data    Œn baza cererii nr. 7656 din data de 3.05.2005 ∫i
              *                de 30.05.1984 Ón Bucure∫ti, sectorul 4, cet„˛ean      a actelor doveditoare depuse, judec„torul delegat la
                               rom‚n, domiciliat Ón Constan˛a, Str. Pescarilor nr.    Oficiul Registrului Comer˛ului de pe l‚ng„
      Societatea Comercial„               26, bl. MZ11, sc. A, ap. 33, cod po∫tal 8700, jude˛ul
                                                            Tribunalul C„l„ra∫i a dispus autorizarea,
    GABRIELO IMPEX 2005 - S.R.L.             Constan˛a, telefon 0241541579, identificat cu C.I.
     C„l„ra∫i, jude˛ul C„l„ra∫i             seria KT nr. 003486, eliberat„ de Poli˛ia Constan˛a    Ónmatricularea ∫i Ónregistrarea datelor din
                               la data de 7.07.1998, cod numeric personal         declara˛ia tip pe proprie r„spundere pentru
                               1840530440040;                       societatea comercial„ cu urm„toarele date:
        MINISTERUL JUSTIfiIEI               - activitatea principal„: cod CAEN 0124 -         - num„rul de ordine Ón registrul comer˛ului:
                               cre∫terea p„s„rilor;                    J 51/332/2005;
                                - administrator persoan„ fizic„: Neagu R„zvan       - cod unic de Ónregistrare: 17567809;
    OFICIUL REGISTRULUI COMERfiULUI
                               Alexandru, cu durata mandatului de 99 ani, av‚nd       - denumirea ∫i forma juridic„: CONCRET COM
    DE PE L¬NG√ TRIBUNALUL C√L√RA™I
                               puteri depline.                      65 - S.R.L.;
                                Pronun˛at„ Ón ∫edin˛a din 6.05.2005.
    EXTRAS AL ŒNCHEIERII NR. IJ 1185                                          - sediul social: Olteni˛a, Bd. 1 Decembrie nr. 54,
                                 (6/514.003)
                                                            bl. A1, sc. A, et. 3, ap. 14, jude˛ul C„l„ra∫i, conform
         din 6 mai 2005                            *
                                                            contractului de v‚nzare-cump„rare nr. 2334 din
  Judec„tor delegat                          Societatea Comercial„              data de 9.01.1992, cu durat„ nedeterminat„;
  la Oficiul Registrului                     MASA GALBEN√ COSMETICE - S.R.L.             - durata de func˛ionare: nelimitat„;
  Comer˛ului de pe l‚ng„                     Vlad fiepe∫, comuna Vlad fiepe∫              - capitalul social subscris: 3.000.000 lei, v„rsat
  Tribunalul C„l„ra∫i  - Li˛u Maria                  jude˛ul C„l„ra∫i               integral, num„rul total de p„r˛i sociale: 30, valoarea
  Referent        - Vi∫an Elena
                                                            unei p„r˛i sociale: 100.000 lei;
  Œn baza cererii nr. 7113 din data de 27.04.2005 ∫i                                   - date de identificare fondator: Cotoban Costic„,
a actelor doveditoare depuse, judec„torul delegat la            MINISTERUL JUSTIfiIEI
                                                            Ón calitate de asociat unic, n„scut la data de
Oficiul Registrului Comer˛ului de pe l‚ng„                                       20.06.1965 Ón Olteni˛a, jude˛ul C„l„ra∫i, cet„˛ean
Tribunalul C„l„ra∫i a dispus autorizarea,              OFICIUL REGISTRULUI COMERfiULUI           rom‚n, domiciliat Ón Olteni˛a, Bd. 1 Decembrie nr.
Ónmatricularea ∫i Ónregistrarea datelor din             DE PE L¬NG√ TRIBUNALUL C√L√RA™I
declara˛ia tip pe proprie r„spundere pentru                                       54, bl. A1, sc. A, ap. 14, cod po∫tal 8350, jude˛ul
societatea comercial„ cu urm„toarele date:                                       C„l„ra∫i, telefon 0721836058, identificat cu C.I.
                                  EXTRAS AL ŒNCHEIERII NR. IJ 1166           seria KL nr. 103924, eliberat„ de Poli˛ia Olteni˛a la
  - num„rul de ordine Ón registrul comer˛ului:
J 51/331/2005;                                din 4 mai 2005              data de 20.12.2002, cod numeric personal
  - cod unic de Ónregistrare: 17560142;                                        1650620511663;
                                Judec„tor delegat
  - denumirea ∫i forma juridic„: GABRIELO IMPEX                                      - activitatea principal„: cod CAEN 5147 - comer˛
                                la Oficiul Registrului
2005 - S.R.L.;                                                     cu ridicata cu alte bunuri de consum, nealimentare,
                                Comer˛ului de pe l‚ng„
  - sediul social: C„l„ra∫i, str. N„vodari nr. 2, bl. E6,                               neclasificate Ón alt„ parte;
                                Tribunalul C„l„ra∫i  - Li˛u Maria
sc. D, et. 3, jude˛ul C„l„ra∫i, conform contractului                                    - administrator persoan„ fizic„: Cotoban Costic„,
                                Referent        - Vi∫an Elena
de comodat nr. 841 din data de 11.04.2005, valabil
                                                            cu durata mandatului de 99 ani, av‚nd puteri
p‚n„ la data de 10.04.2008;                   Œn baza cererii nr. 7623 din data de 29.04.2005 ∫i
  - durata de func˛ionare: nelimitat„;           a actelor doveditoare depuse, judec„torul delegat la    depline.
  - capitalul social subscris: 2.000.000 lei, v„rsat    Oficiul Registrului Comer˛ului de pe l‚ng„          Pronun˛at„ Ón ∫edin˛a din 9.05.2005.
integral, num„rul total de p„r˛i sociale: 20, valoarea    Tribunalul C„l„ra∫i a dispus autorizarea,            (8/514.005)
unei p„r˛i sociale: 100.000 lei;               Ónmatricularea ∫i Ónregistrarea datelor din                     *
                 MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA                a IV-a,  Nr. 2132/5.VII.2005                   3
      Societatea Comercial„              Ón Rose˛i, jude˛ul C„l„ra∫i, cet„˛ean rom‚n,       Oficiul Registrului Comer˛ului de pe l‚ng„
     MYRAL TOP - S.R.L., C„l„ra∫i           domiciliat„ Ón C„l„ra∫i, Str. Nuf„rului nr. 1, bl. E18,  Tribunalul C„l„ra∫i a dispus autorizarea,
       jude˛ul C„l„ra∫i               sc. C, ap. 3, cod po∫tal 8500, sectorul 2, telefon    Ónmatricularea ∫i Ónregistrarea datelor din
                              0242321847, identificat„ cu C.I. seria KL nr. 149345,   declara˛ia tip pe proprie r„spundere pentru
                              eliberat„ de Poli˛ia C„l„ra∫i la data de 23.09.2004,   societatea comercial„ cu urm„toarele date:
        MINISTERUL JUSTIfiIEI
                              cod numeric personal 2611105510041;              - num„rul de ordine Ón registrul comer˛ului:
                               - activitatea principal„: cod CAEN 1822 -
                                                           J 51/323/2005;
    OFICIUL REGISTRULUI COMERfiULUI           fabricarea altor articole de Ómbr„c„minte (exclusiv
                                                             - cod unic de Ónregistrare: 17554450;
    DE PE L¬NG√ TRIBUNALUL C√L√RA™I           lenjerie de corp);
                               - administrator persoan„ fizic„: Ciurea Monica       - denumirea ∫i forma juridic„: CENTRO DESIGN
                              Roxana, p‚n„ la data de 31.12.2006, cet„˛ean       - S.R.L.;
   EXTRAS AL ŒNCHEIERII NR. IJ 1168
                              rom‚n, n„scut„ la data de 3.07.1975 Ón C„l„ra∫i, cod     - sediul social: Lehliu, comuna Lehliu, jude˛ul
         din 4 mai 2005              numeric personal 2750703510011, identificat„ cu      C„l„ra∫i;
  Judec„tor delegat                    C.I. seria KL nr. 013566, eliberat„ de Poli˛ia C„l„ra∫i    - durata de func˛ionare: nelimitat„;
  la Oficiul Registrului                 la data de 31.08.1999, domiciliat„ Ón C„l„ra∫i, str.     - capitalul social subscris: 2.500.000 lei, din care
  Comer˛ului de pe l‚ng„                 Grivi˛a nr. 103, jude˛ul C„l„ra∫i, av‚nd puteri      v„rsat: 2.500.000 lei; capitalul social este divizat Ón
  Tribunalul C„l„ra∫i  - Li˛u Maria           depline.                         25 p„r˛i sociale; valoarea unei p„r˛i sociale: 100.000
  Referent        - Vi∫an Elena            Pronun˛at„ Ón ∫edin˛a din 4.05.2005.          lei;
                                (10/514.007)                       - date de identificare fondator: Zaharia Irina
  Œn baza cererii nr. 7121 din data de 28.04.2005 ∫i                *
a actelor doveditoare depuse, judec„torul delegat la                                 Olga, Ón calitate de asociat unic, n„scut„ la data de
Oficiul Registrului Comer˛ului de pe l‚ng„                                      18.07.1978 Ón Bucure∫ti, cet„˛ean rom‚n,
                                   Societatea Comercial„
Tribunalul C„l„ra∫i a dispus autorizarea,              DOCHI COM - S.R.L., C„l„ra∫i           domiciliat„ Ón Bucure∫ti, ∫os. Colentina nr. 15, bl.
Ónmatricularea ∫i Ónregistrarea datelor din               jude˛ul C„l„ra∫i              R25, sc. A, ap. 33, sectorul 2, cod po∫tal 70000,
declara˛ia tip pe proprie r„spundere pentru                                     telefon 0740394546identificat„ cu C.I. seria RX nr.
societatea comercial„ cu urm„toarele date:                                      264285, eliberat„ de Sec˛ia 7 Poli˛ie la data de
  - num„rul de ordine Ón registrul comer˛ului:              MINISTERUL JUSTIfiIEI            8.02.2005, cod numeric personal 2780718421538;
J 51/325/2005;                                                      - activitatea principal„: cod CAEN 3614 -
  - cod unic de Ónregistrare: 17554396;                                       produc˛ia altor tipuri de mobilier;
                                 OFICIUL REGISTRULUI COMERfiULUI
  - denumirea ∫i forma juridic„: MYRAL TOP -
                                 DE PE L¬NG√ TRIBUNALUL C√L√RA™I            - administrator persoan„ fizic„: Zaharia Irina
S.R.L.;
                                                           Olga, cu durata mandatului de 99 ani, av‚nd puteri
  - sediul social: C„l„ra∫i, Str. Mu∫e˛elului nr. 46,
                                 EXTRAS AL ŒNCHEIERII NR. IJ 1165          depline.
bl. J45, sc. 1, et. 2, ap. 10, jude˛ul C„l„ra∫i, conform
contractului de v‚nzare-cump„rare nr. 2391 din               din 4 mai 2005                Pronun˛at„ Ón ∫edin˛a din 4.05.2005.
data de 10.05.2004, cu durat„ nedeterminat„;                                        (12/514.009)
                               Judec„tor delegat                                 *
  - durata de func˛ionare: nelimitat„;
                               la Oficiul Registrului
  - capitalul social subscris: 2.000.000 lei, v„rsat
                               Comer˛ului de pe l‚ng„                      Societatea Comercial„
integral, num„rul total de p„r˛i sociale: 20, valoarea
                               Tribunalul C„l„ra∫i  - Li˛u Maria
unei p„r˛i sociale: 100.000 lei;                                             AGRODRAGSERV - S.R.L., Dragalina
                               Referent        - Vi∫an Elena
  - date de identificare fondator: Cojocaru Mirel, Ón                                  comuna Dragalina, jude˛ul C„l„ra∫i
calitate de asociat unic, n„scut la data de 29.06.1968    Œn baza cererii nr. 7008 din data de 26.04.2005 ∫i
Ón localitatea Nicolae B„lcescu, jude˛ul C„l„ra∫i,     a actelor doveditoare depuse, judec„torul delegat la
cet„˛ean rom‚n, domiciliat Ón C„l„ra∫i, Str.        Oficiul Registrului Comer˛ului de pe l‚ng„                MINISTERUL JUSTIfiIEI
Mu∫e˛elului nr. 46, bl. J45, sc. 1, ap. 17, cod po∫tal   Tribunalul C„l„ra∫i a dispus autorizarea,
8500, jude˛ul C„l„ra∫i, telefon 0723962576,        Ónmatricularea ∫i Ónregistrarea datelor din
                                                              OFICIUL REGISTRULUI COMERfiULUI
identificat cu C.I. seria KL nr. 087547, eliberat„ de   declara˛ia tip pe proprie r„spundere pentru
                                                              DE PE L¬NG√ TRIBUNALUL C√L√RA™I
Poli˛ia C„l„ra∫i la data de 12.09.2002, cod numeric    societatea comercial„ cu urm„toarele date:
personal 1680629510046;                    - num„rul de ordine Ón registrul comer˛ului:
  - activitatea principal„: cod CAEN 4542 - lucr„ri    J 51/328/2005;                         EXTRAS AL ŒNCHEIERII NR. IJ 1131
de t‚mpl„rie ∫i dulgherie;                  - cod unic de Ónregistrare: 17554370;                 din 27 aprilie 2005
  - administrator persoan„ fizic„: Cojocaru Mirel,      - denumirea ∫i forma juridic„: DOCHI COM -
cu durata mandatului de 99 ani, av‚nd puteri        S.R.L.;                           Judec„tor delegat
depline.                           - sediul social: C„l„ra∫i, Str. Luceaf„rului nr. 17,   la Oficiul Registrului
  Pronun˛at„ Ón ∫edin˛a din 4.05.2005.          bl. G3, sc. 1B, ap. 2, jude˛ul C„l„ra∫i, conform       Comer˛ului de pe l‚ng„
   (9/514.006)                      contractului de v‚nzare-cump„rare nr. 3693 din        Tribunalul C„l„ra∫i  - Li˛u Maria
              *                data de 4.09.1992, cu durat„ nedeterminat„;         Referent        - Vi∫an Elena
                               - durata de func˛ionare: nelimitat„;
      Societatea Comercial„               - capitalul social subscris: 2.000.000 lei, v„rsat    Œn baza cererii nr. 6081 din data de 15.04.2005 ∫i
     GEMIA CONF - S.R.L., C„l„ra∫i           integral, num„rul total de p„r˛i sociale: 20, valoarea  a actelor doveditoare depuse, judec„torul delegat la
        jude˛ul C„l„ra∫i              unei p„r˛i sociale: 100.000 lei;             Oficiul Registrului Comer˛ului de pe l‚ng„
                               - date de identificare fondator: Ulmeanu        Tribunalul C„l„ra∫i a dispus autorizarea,
                              Dumitru, Ón calitate de asociat unic, n„scut la data   Ónmatricularea ∫i Ónregistrarea datelor din
        MINISTERUL JUSTIfiIEI
                              de 23.03.1967 Ón Doroban˛u, jude˛ul C„l„ra∫i,       declara˛ia tip pe proprie r„spundere pentru
                              cet„˛ean rom‚n, domiciliat Ón C„l„ra∫i, Str.       societatea comercial„ cu urm„toarele date:
    OFICIUL REGISTRULUI COMERfiULUI           Luceaf„rului nr. 17, bl. G3, sc. 1B, ap. 2, cod po∫tal    - num„rul de ordine Ón registrul comer˛ului:
    DE PE L¬NG√ TRIBUNALUL C√L√RA™I           8500, jude˛ul C„l„ra∫i, identificat cu C.I. seria KL   J 51/311/2005;
                              nr. 102566, eliberat„ de Poli˛ia C„l„ra∫i la data de     - cod unic de Ónregistrare: 17535998;
   EXTRAS AL ŒNCHEIERII NR. IJ 1167           3.12.2002, cod numeric personal 1670323235497;
                                                            - denumirea ∫i forma juridic„: AGRODRAGSERV
                               - activitatea principal„: cod CAEN 5262 - comer˛
         din 4 mai 2005                                           - S.R.L.;
                              cu am„nuntul prin standuri ∫i pie˛e;
                               - administrator persoan„ fizic„: Ulmeanu         - sediul social: Dragalina, comuna Dragalina,
  Judec„tor delegat
                              Dumitru, cu durata mandatului de 99 ani, av‚nd      jude˛ul C„l„ra∫i, conform adeverin˛ei de la prim„rie
  la Oficiul Registrului
                              puteri depline.                      nr. 2322 din data de 1.04.2005, cu durat„
  Comer˛ului de pe l‚ng„
  Tribunalul C„l„ra∫i  - Li˛u Maria            Pronun˛at„ Ón ∫edin˛a din 4.05.2005.          nedeterminat„;
  Referent        - Vi∫an Elena             (11/514.008)                      - durata de func˛ionare: nelimitat„;
                                           *                 - capitalul social subscris: 2.000.000 lei, v„rsat
  Œn baza cererii nr. 7085 din data de 27.04.2005 ∫i
                                                           integral, num„rul total de p„r˛i sociale: 20, valoarea
a actelor doveditoare depuse, judec„torul delegat la         Societatea Comercial„             unei p„r˛i sociale: 100.000 lei;
Oficiul Registrului Comer˛ului de pe l‚ng„            CENTRO DESIGN - S.R.L., Lehliu            - date de identificare fondator: Dragnea Daniel,
Tribunalul C„l„ra∫i a dispus autorizarea,             comuna Lehliu, jude˛ul C„l„ra∫i
Ónmatricularea ∫i Ónregistrarea datelor din                                     Ón calitate de asociat unic, n„scut la data de
declara˛ia tip pe proprie r„spundere pentru                                     21.09.1969 Ón localitatea Dragalina, jude˛ul C„l„ra∫i,
societatea comercial„ cu urm„toarele date:                MINISTERUL JUSTIfiIEI            cet„˛ean rom‚n, domiciliat Ón localitatea Dragalina,
  - num„rul de ordine Ón registrul comer˛ului:                                   comuna Dragalina, cod po∫tal 8538, jude˛ul
J 51/326/2005;                                                    C„l„ra∫i, telefon 0727839500, identificat cu C.I.
                                 OFICIUL REGISTRULUI COMERfiULUI
  - cod unic de Ónregistrare: 17554388;                                       seria KL nr. 145615, eliberat„ de Poli˛ia Lehliu Gar„
                                 DE PE L¬NG√ TRIBUNALUL C√L√RA™I
  - denumirea ∫i forma juridic„: GEMIA CONF -                                    la data de 6.08.2004, cod numeric personal
S.R.L.;                                                       1690921510051;
                                 EXTRAS AL ŒNCHEIERII NR. IJ 1170
  - sediul social: C„l„ra∫i, Aleea Centralei nr. 1,                                  - activitatea principal„: cod CAEN 0111 -
camera 23, jude˛ul C„l„ra∫i, conform contractului              din 4 mai 2005              cultivarea cerealelor, porumbului ∫i a altor plante
de Ónchiriere nr. 613 din data de 26.04.2005, valabil
                               Judec„tor delegat                    neclasificate Ón alt„ parte;
p‚n„ la data de 31.12.2005;
                               la Oficiul Registrului                   - administrator persoan„ fizic„: Dragnea Daniel,
  - durata de func˛ionare: de 1,8 ani;
                               Comer˛ului de pe l‚ng„                 cu durata mandatului de 99 ani, av‚nd puteri
  - capitalul social subscris: 2.000.000 lei, v„rsat
                               Tribunalul C„l„ra∫i  - Li˛u Maria           depline.
integral, num„rul total de p„r˛i sociale: 20, valoarea
                               Referent        - Vi∫an Elena            Pronun˛at„ Ón ∫edin˛a din 27.04.2005.
unei p„r˛i sociale: 100.000 lei;
  - date de identificare fondator: T„nase Ioana, Ón     Œn baza cererii nr. 6457 din data de 21.04.2005 ∫i     (13/514.010)
calitate de asociat unic, n„scut„ la data de 5.11.1961   a actelor doveditoare depuse, judec„torul delegat la                 *
 4              MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI,              PARTEA a IV-a,   Nr. 2132/5.VII.2005
      Societatea Comercial„             rom‚n, domiciliat Ón Olteni˛a, Str. Arge∫ului nr. 19,   Ónmatricularea ∫i Ónregistrarea datelor din
     ELEVUL - S.R.L., Ulmeni            bl. 128, sc. A, ap. 9, cod po∫tal 8350, identificat cu  declara˛ia tip pe proprie r„spundere pentru
    comuna Ulmeni, jude˛ul C„l„ra∫i          C.I. seria KL nr. 143997, eliberat„ de Poli˛ia Olteni˛a  societatea comercial„ cu urm„toarele date:
                             la data de 14.07.2004, cod numeric personal         - num„rul de ordine Ón registrul comer˛ului:
                             1570704511667;                      J 51/351/2005;
       MINISTERUL JUSTIfiIEI
                              - activitatea principal„: cod CAEN 9262 - alte      - cod unic de Ónregistrare: 17593891;
                             activit„˛i sportive;
                                                           - denumirea ∫i forma juridic„: MASI COM IMPEX
   OFICIUL REGISTRULUI COMERfiULUI            - administrator persoan„ fizic„: Sc„e˛eanu Ion,
                                                          - S.R.L.;
   DE PE L¬NG√ TRIBUNALUL C√L√RA™I          cu durata mandatului de 99 ani, av‚nd puteri
                             depline.                           - sediul social: G„lbina∫i, comuna Vasila˛i,
                              Pronun˛at„ Ón ∫edin˛a din 17.05.2005.         jude˛ul C„l„ra∫i, conform contractului de comodat;
   EXTRAS AL ŒNCHEIERII NR. IJ 1280
                               (15/514.012)                      - durata de func˛ionare: nelimitat„;
        din 17 mai 2005                          *                 - capitalul social subscris: 2.000.000 lei, v„rsat
 Judec„tor delegat                                                integral, num„rul total de p„r˛i sociale: 20, valoarea
 la Oficiul Registrului                      Societatea Comercial„              unei p„r˛i sociale: 100.000 lei;
 Comer˛ului de pe l‚ng„                 ANEMIS - S.R.L., Olteni˛a, jude˛ul C„l„ra∫i         - date de identificare fondatori: 1. Toma Stelu∫,
 Tribunalul C„l„ra∫i  - Li˛u Maria                                       Ón calitate de asociat, n„scut la data de 20.08.1977
 Referent        - Vi∫an Elena                 MINISTERUL JUSTIfiIEI            Ón Vasila˛i, jude˛ul C„l„ra∫i, cet„˛ean rom‚n,
  Œn baza cererii nr. 8674 din data de 16.05.2005 ∫i                               domiciliat Ón localitatea G„lbina∫i, comuna Vasila˛i,
a actelor doveditoare depuse, judec„torul delegat la                                cod po∫tal 8285, jude˛ul C„l„ra∫i, telefon
                                OFICIUL REGISTRULUI COMERfiULUI           0720218501, identificat cu C.I. seria KL nr. 134523,
Oficiul Registrului Comer˛ului de pe l‚ng„
                                DE PE L¬NG√ TRIBUNALUL C√L√RA™I
Tribunalul C„l„ra∫i a dispus autorizarea,                                     eliberat„ de Poli˛ia Bude∫ti la data de 30.03.2004,
Ónmatricularea ∫i Ónregistrarea datelor din                                    cod numeric personal 1770820514159; 2. R„ducan
                                EXTRAS AL ŒNCHEIERII NR. IJ 1282
declara˛ia tip pe proprie r„spundere pentru                                    Rodica, Ón calitate de asociat, n„scut„ la data de
societatea comercial„ cu urm„toarele date:                din 17 mai 2005              26.10.1959 Ón localitatea Vasila˛i, jude˛ul C„l„ra∫i,
  - num„rul de ordine Ón registrul comer˛ului:                                  cet„˛ean rom‚n, domiciliat„ Ón localitatea G„lbina∫i,
                              Judec„tor delegat
J 51/355/2005;                                                   comuna Vasila˛i, cod po∫tal 8285, identificat„ cu B.I.
                              la Oficiul Registrului
  - cod unic de Ónregistrare: 17593875;                                      seria G.T. nr. 877911, eliberat de Poli˛ia Bude∫ti la
                              Comer˛ului de pe l‚ng„
  - denumirea ∫i forma juridic„: ELEVUL - S.R.L.;
                              Tribunalul C„l„ra∫i  - Li˛u Maria           data de 21.11.1996, cod numeric personal
  - sediul social: Ulmeni, comuna Ulmeni, jude˛ul
                              Referent        - Vi∫an Elena          2591026514160;
C„l„ra∫i, conform contractului de v‚nzare-
cump„rare nr. 6725 din data de 24.12.1996, cu        Œn baza cererii nr. 8671 din data de 16.05.2005 ∫i    - activitatea principal„: cod CAEN 5211 - comer˛
durat„ nedeterminat„;                  a actelor doveditoare depuse, judec„torul delegat la   cu am„nuntul, Ón magazine nespecializate, cu
  - durata de func˛ionare: nelimitat„;         Oficiul Registrului Comer˛ului de pe l‚ng„        v‚nzare predominant„ de produse alimentare,
  - capitalul social subscris: 2.000.000 lei, v„rsat  Tribunalul C„l„ra∫i a dispus autorizarea,         b„uturi ∫i tutun;
integral, num„rul total de p„r˛i sociale: 20, valoarea  Ónmatricularea ∫i Ónregistrarea datelor din         - administrator persoan„ fizic„: Toma Stelu∫, cu
unei p„r˛i sociale: 100.000 lei;             declara˛ia tip pe proprie r„spundere pentru        durata mandatului de 99 ani, av‚nd puteri depline.
  - date de identificare fondator: Bobocea       societatea comercial„ cu urm„toarele date:          Pronun˛at„ Ón ∫edin˛a din 17.05.2005.
Alexandru, Ón calitate de asociat unic, n„scut la data   - num„rul de ordine Ón registrul comer˛ului:        (17/514.014)
de 21.02.1959 Ón localitatea Ulmeni, jude˛ul       J 51/353/2005;                                   *
C„l„ra∫i, cet„˛ean rom‚n, domiciliat Ón localitatea     - cod unic de Ónregistrare: 17593859;
Ulmeni, comuna Ulmeni, cod po∫tal 8356, jude˛ul       - denumirea ∫i forma juridic„: ANEMIS - S.R.L.;          Societatea Comercial„
C„l„ra∫i, identificat cu C.I. seria KL nr. 094830,     - sediul social: Olteni˛a, bd. M„r„∫e∫ti nr. 12, bl.      FRULEG COM - S.R.L., Ulmeni
eliberat„ Poli˛ia Olteni˛a la data de 19.02.2003, cod  Z22, sc. A, et. 1, ap. 6, jude˛ul C„l„ra∫i, conform
                                                             comuna Ulmeni, jude˛ul C„l„ra∫i
numeric personal 1590221511668;             contractului de comodat;
  - activitatea principal„: cod CAEN 5211 - comer˛     - durata de func˛ionare: nelimitat„;
cu am„nuntul, Ón magazine nespecializate, cu        - capitalul social subscris: 2.000.000 lei, v„rsat          MINISTERUL JUSTIfiIEI
v‚nzare predominant„ de produse alimentare,       integral, num„rul total de p„r˛i sociale: 20, valoarea
b„uturi ∫i tutun;                    unei p„r˛i sociale: 100.000 lei;
  - administrator persoan„ fizic„: Bobocea         - date de identificare fondatori: 1. Pongracz            TRIBUNALUL C√L√RA™I
Alexandru, cu durata mandatului de 99 ani, av‚nd     Elena Delia, Ón calitate de asociat, n„scut„ la data de
puteri depline.                     8.05.1977 Ón Bucure∫ti, sectorul 1, cet„˛ean rom‚n,       EXTRAS AL ŒNCHEIERII NR. IJ 1171
  Pronun˛at„ Ón ∫edin˛a din 17.05.2005.         domiciliat„ Ón Bucure∫ti, Bd. Nicolae Grigorescu nr.
                                                                  din 4 mai 2005
   (14/514.011)                    59, bl. PM2, sc. A, ap. 34, sectorul 3, cod po∫tal
             *               70000, identificat„ cu C.I. seria RT nr. 183294,      Judec„tor delegat
                             eliberat„ de Sec˛ia 13 Poli˛ie la data de 3.08.2001,    la Oficiul Registrului
     Societatea Comercial„             cod numeric personal 2770508434521; 2. ™tefan        Comer˛ului de pe l‚ng„
   MIDOR COMPANY CALCIO - S.R.L.           Ioan Alexandru, Ón calitate de asociat, n„scut la data   Tribunalul C„l„ra∫i  - Li˛u Maria
     Olteni˛a, jude˛ul C„l„ra∫i           de 26.10.1980 Ón Bucure∫ti, sectorul 1, cet„˛ean
                                                           Referent        - Vi∫an Elena
                             rom‚n, domiciliat Ón Olteni˛a, bd. M„r„∫e∫ti nr. 12,
                             bl. Z22, sc. A, ap. 6, cod po∫tal 8350, jude˛ul       Œn baza cererii nr. 7568 din 29.04.2005 ∫i a
       MINISTERUL JUSTIfiIEI
                             C„l„ra∫i, telefon 0723232259, identificat cu C.I.     actelor doveditoare depuse, judec„torul delegat la
                             seria KL nr. 156153, eliberat„ de Poli˛ia Olteni˛a la   Oficiul Registrului Comer˛ului de pe l‚ng„
   OFICIUL REGISTRULUI COMERfiULUI           data de 14.12.2004, cod numeric personal         Tribunalul C„l„ra∫i a dispus autorizarea,
   DE PE L¬NG√ TRIBUNALUL C√L√RA™I          1801026410041;                      Ónmatricularea ∫i Ónscrierea datelor din declara˛ia
                              - activitatea principal„: cod CAEN 5243 - comer˛    tip pe propria r„spundere pentru societatea
   EXTRAS AL ŒNCHEIERII NR. IJ 1283          cu am„nuntul cu Ónc„l˛„minte ∫i articole din piele;
                                                          comercial„ cu urm„toarele date:
                              - administrator persoan„ fizic„: ™tefan Ioan
        din 17 mai 2005                                            - num„rul de ordine Ón registrul comer˛ului:
                             Alexandru, cu durata mandatului de 99 ani, av‚nd
                             puteri depline.                      J 51/322/2005;
 Judec„tor delegat
                              Pronun˛at„ Ón ∫edin˛a din 17.05.2005.           - cod unic de Ónregistrare: 17554442;
 la Oficiul Registrului
                               (16/514.013)                      - denumirea ∫i forma juridic„: FRULEG COM -
 Comer˛ului de pe l‚ng„
 Tribunalul C„l„ra∫i  - Li˛u Maria                       *                S.R.L.;
 Referent        - Vi∫an Elena                                        - sediul social: Ulmeni, comuna Ulmeni, jude˛ul
                                  Societatea Comercial„             C„l„ra∫i, conform contractului de comodat;
  Œn baza cererii nr. 8670 din data de 16.05.2005 ∫i     MASI COM IMPEX - S.R.L., G„lbina∫i           - durata de func˛ionare: nelimitat„;
a actelor doveditoare depuse, judec„torul delegat la      comuna Vasila˛i, jude˛ul C„l„ra∫i           - capital social subscris: 2.000.000 lei, din care
Oficiul Registrului Comer˛ului de pe l‚ng„
                                                          v„rsat 2.000.000 lei; capitalul social este divizat Ón
Tribunalul C„l„ra∫i a dispus autorizarea,
Ónmatricularea ∫i Ónregistrarea datelor din               MINISTERUL JUSTIfiIEI            20 p„r˛i sociale a 100.000 lei fiecare;
declara˛ia tip pe proprie r„spundere pentru                                      - date de identificare fondator: 1. Surdu
societatea comercial„ cu urm„toarele date:                                     Constantin, Ón calitate de asociat unic, n„scut la
                                OFICIUL REGISTRULUI COMERfiULUI           data de 10.07.1978 Ón Olteni˛a, jude˛ul C„l„ra∫i,
  - num„rul de ordine Ón registrul comer˛ului:
                                DE PE L¬NG√ TRIBUNALUL C√L√RA™I
J 51/352/2005;                                                   cet„˛ean rom‚n, domiciliat Ón localitatea Ulmeni,
  - cod unic de Ónregistrare: 17593840;                                      comuna Ulmeni, jude˛ul C„l„ra∫i, cod po∫tal 8356,
                                EXTRAS AL ŒNCHEIERII NR. IJ 1284
  - denumirea ∫i forma juridic„: MIDOR COMPANY                                  identificat cu C.I. seria KL nr. 075473, eliberat„ de
CALCIO - S.R.L.;                             din 17 mai 2005              Poli˛ia Olteni˛a la data de 26.03.2002, cod numeric
  - sediul social: Olteni˛a, ∫os. C„l„ra∫i nr. 20bis,                               personal 1780710511662;
                              Judec„tor delegat
jude˛ul C„l„ra∫i, conform contractului de comodat,                                  - activitatea principal„: cod CAEN 5262 - comer˛
                              la Oficiul Registrului
valabil p‚n„ la data de 10.05.2015;
                              Comer˛ului de pe l‚ng„                 cu am„nuntul prin standuri ∫i pie˛e;
  - durata de func˛ionare: nelimitat„;
                              Tribunalul C„l„ra∫i  - Li˛u Maria            - administratori persoane fizice: 1. Surdu
  - capitalul social subscris: 2.000.000 lei, v„rsat
                              Referent        - Vi∫an Elena          Constantin, durata mandatului 99 ani, av‚nd puteri
integral, num„rul total de p„r˛i sociale: 20, valoarea
unei p„r˛i sociale: 100.000 lei;              Œn baza cererii nr. 7877 din data de 9.05.2005 ∫i   depline.
  - date de identificare fondator: Sc„e˛eanu Ion, Ón  a actelor doveditoare depuse, judec„torul delegat la     Pronun˛at„ Ón ∫edin˛a din 4.05.2005.
calitate de asociat unic, n„scut la data de 4.07.1957  Oficiul Registrului Comer˛ului de pe l‚ng„           (18/514.015)
Ón localitatea M‚n„stirea, jude˛ul C„l„ra∫i, cet„˛ean  Tribunalul C„l„ra∫i a dispus autorizarea,                      *
                 MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA                 a IV-a,  Nr. 2132/5.VII.2005                     5
     Societatea Comercial„                - activitatea principal„: cod CAEN 5250 - comer˛      Tribunalul Gorj a dispus autorizarea ∫i
 MILCOS - S.R.L., Olteni˛a, jude˛ul C„l„ra∫i        cu am„nuntul cu bunuri de ocazie v‚ndute prin        Ónregistrarea societ„˛ii cu urm„toarele date:
                              magazine;                            - fondatori: 1. Fiu C. Iulian-Daniel, asociat, cod
                               - administratori persoane fizice: 1. Ivan Daniel      numeric personal 1850503180070, aport la capital
        MINISTERUL JUSTIfiIEI             Lucian, durata mandatului 99 ani, av‚nd puteri        1.000.000 lei, echivalentul a 10 p„r˛i sociale,
                              depline.                           reprezent‚nd 50 % din capitalul social total, cota de
        TRIBUNALUL C√L√RA™I              Pronun˛at„ Ón ∫edin˛a din 13.04.2005.           participare la beneficii/pierderi de 50 %; domiciliat
                                (20/514.017)                       Ón Turcine∫ti, comuna Turcine∫ti, jude˛ul Gorj; 2.
   EXTRAS AL ŒNCHEIERII NR. IJ 1126                         *                Fiu C. Constantin-Sorin, asociat, cod numeric
                                                             personal 1830305180021, aport la capital 1.000.000
        din 27 aprilie 2005                    Societatea Comercial„              lei, echivalentul a 10 p„r˛i sociale, reprezent‚nd
  Judec„tor delegat                           NEDHOL IMPEX - S.R.L.              50 % din capitalul social total, cota de participare la
  la Oficiul Registrului                        T‚rgu Jiu, jude˛ul Gorj             beneficii/pierderi de 50 %; domiciliat Ón Turcine∫ti,
  Comer˛ului de pe l‚ng„                                                jude˛ul Gorj;
                                                               - administratori persoane fizice: 1. Fiu C. Iulian-
  Tribunalul C„l„ra∫i  - Li˛u Maria                   MINISTERUL JUSTIfiIEI             Daniel, cod numeric personal 1850503180070, data
  Referent        - Vi∫an Elena
                                                             numirii 3.05.2005, durata mandatului nelimitat„,
  Œn baza cererii nr. 6891 din 25.04.2005 ∫i a                TRIBUNALUL GORJ              av‚nd puteri depline; 2. Fiu C. Constantin-Sorin,
actelor doveditoare depuse, judec„torul delegat la                                    cod numeric personal 1830305180021, data numirii
Oficiul Registrului Comer˛ului de pe l‚ng„             EXTRAS AL ŒNCHEIERII NR. 1927            3.05.2005, durata mandatului nelimitat„, av‚nd
Tribunalul C„l„ra∫i a dispus autorizarea,                                        puteri depline;
Ónmatricularea ∫i Ónscrierea datelor din declara˛ia              din 3 mai 2005                 - denumirea ∫i forma juridic„: TERMODAN -
tip pe propria r„spundere pentru societatea          Judec„tor delegat                     S.R.L.;
comercial„ cu urm„toarele date:                la Oficiul Registrului                    - sediul social: Turcine∫ti, comuna Turcine∫ti,
  - num„rul de ordine Ón registrul comer˛ului:        Comer˛ului de pe l‚ng„                  jude˛ul Gorj;
J 51/316/2005;                         Tribunalul Gorj    - Avramescu Aurora           - domeniul principal de activitate: grupa CAEN
  - cod unic de Ónregistrare: 17536055;            Referent la Oficiul                    281 - fabricarea de construc˛ii metalice;
  - denumirea ∫i forma juridic„: MILCOS - S.R.L.;       Registrului Comer˛ului                    - activitatea principal„: cod CAEN 2812 -
  - sediul social: Olteni˛a, Bd. Republicii nr. 69, bl.    de pe l‚ng„                        fabricarea de elemente de dulgherie ∫i t‚mpl„rie
F, sc. B, et. 1, ap. 8, jude˛ul C„l„ra∫i, conform       Tribunalul Gorj    - Pupaza Victoria         din metal;
contractului de v‚nzare-cump„rare cu nr. 6241 din                                      - capital social subscris: 2.000.000 lei, v„rsat
data de 20.11.1991, durat„ nedeterminat„;           Œn baza cererii nr. 14511 din 29.04.2005 ∫i a       integral; capitalul social este divizat Ón 20 p„r˛i
  - durata de func˛ionare: nelimitat„;           actelor doveditoare depuse, judec„torul delegat la      sociale a 100.000 lei fiecare;
  - capital social subscris: 2.000.000 lei, din care    Oficiul Registrului Comer˛ului de pe l‚ng„            - durata de func˛ionare: nelimitat„.
v„rsat 2.000.000 lei; capitalul social este divizat Ón   Tribunalul Gorj a dispus autorizarea ∫i             - cod unic de Ónregistrare: 17551829/5.05.2005;
20 p„r˛i sociale a 100.000 lei fiecare;           Ónregistrarea societ„˛ii cu urm„toarele date:          - num„r de ordine Ón registrul comer˛ului:
  - date de identificare fondator: 1. Cr‚nga∫u        - fondatori: 1. Anoaica M. Cristian, asociat, cod     J 18/371/2005.
Lucica, Ón calitate de asociat unic, n„scut„ la data    numeric personal 1690405182789, aport la capital          (22/514.019)
de 21.07.1958 Ón M‚n„stirea, jude˛ul C„l„ra∫i,       1.000.000 lei, echivalentul a 10 p„r˛i sociale,                     *
cet„˛ean rom‚n, domiciliat„ Ón Olteni˛a, Bd.        reprezent‚nd 50 % din capitalul social total, cota de
Republicii nr. 69, bl. F, sc. B, ap. 8, jude˛ul C„l„ra∫i,  participare la beneficii/pierderi de 50 %; domiciliat           Societatea Comercial„
                              Ón T‚rgu Jiu, Aleea Plopilor, bl. 16, sc. 2, et. 10, ap.         DIACONS DESIGN - S.R.L.
cod po∫tal 8350, identificat„ cu B.I. seria G.X. nr.
                              62, jude˛ul Gorj; 2. Anoaica M. Maria, asociat, cod            T‚rgu Jiu, jude˛ul Gorj
250827, eliberat de Poli˛ia Olteni˛a la data de
                              numeric personal 2740427182782, aport la capital
30.05.1997, cod numeric personal 2580721511661;
                              1.000.000 lei, echivalentul a 10 p„r˛i sociale,
  - activitatea principal„: cod CAEN 5262 - comer˛                                           MINISTERUL JUSTIfiIEI
                              reprezent‚nd 50 % din capitalul social total, cota de
cu am„nuntul prin standuri ∫i pie˛e;
                              participare la beneficii/pierderi de 50 %; domiciliat„
  - administratori persoane fizice: 1. Cr‚nga∫u
                              Ón T‚rgu Jiu, Str. 23 August, bl. 59, sc. 1, ap. 6,              TRIBUNALUL GORJ
Lucica, durata mandatului 99 ani, av‚nd puteri
                              jude˛ul Gorj;
depline.
                                - administratori persoane fizice: 1. Anoaica M.
  Pronun˛at„ Ón ∫edin˛a din 27.04.2005.                                             EXTRAS AL ŒNCHEIERII NR. 1939
                              Cristian, cod numeric personal 1690405182789,
   (19/514.016)                                                             din 4 mai 2005
                              data numirii 26.04.2005, durata mandatului
              *                nelimitat„, av‚nd puteri depline; 2. Anoaica M.         Judec„tor delegat
                              Maria, cod numeric personal 2740427182782, data         la Oficiul Registrului
      Societatea Comercial„
                              numirii 26.04.2005, durata mandatului nelimitat„,        Comer˛ului de pe l‚ng„
    IVANDY COM - S.R.L., Chirnogi
                              av‚nd puteri depline;                      Tribunalul Gorj    - Avramescu Aurora
   comuna Chirnogi, jude˛ul C„l„ra∫i
                                - denumirea ∫i forma juridic„: NEDHOL IMPEX -        Referent la Oficiul
                              S.R.L.;                             Registrului Comer˛ului
        MINISTERUL JUSTIfiIEI              - sediul social: T‚rgu Jiu, Aleea Plopilor, bl. 16, sc.   de pe l‚ng„
                              2, et. 10, ap. 62, jude˛ul Gorj;                Tribunalul Gorj    - Chilea Camelia
                                - domeniul principal de activitate: grupa CAEN
        TRIBUNALUL C√L√RA™I             158 - fabricarea altor produse alimentare;            Œn baza cererii nr. 14648 din 3.05.2005 ∫i a
                                - activitatea principal„: cod CAEN 1581 -         actelor doveditoare depuse, judec„torul delegat la
    EXTRAS AL ŒNCHEIERII NR. IJ 982           fabricarea p‚inii; fabricarea produselor proaspete      Oficiul Registrului Comer˛ului de pe l‚ng„
                              de patiserie;                        Tribunalul Gorj a dispus autorizarea ∫i
        din 13 aprilie 2005                                            Ónregistrarea societ„˛ii cu urm„toarele date:
                                - capital social subscris: 2.000.000 lei, v„rsat
  Judec„tor delegat                    integral; capitalul social este divizat Ón 20 p„r˛i       - fondatori: 1. Nimar„-Goga Gh. Ioan-Adrian,
  la Oficiul Registrului                  sociale a 100.000 lei fiecare;                asociat, cod numeric personal 1770218182769,
  Comer˛ului de pe l‚ng„                   - durata de func˛ionare: nelimitat„.           aport la capital 700.000 lei, echivalentul a 7 p„r˛i
  Tribunalul C„l„ra∫i  - Li˛u Maria             - cod unic de Ónregistrare: 17548858/4.05.2005;      sociale, reprezent‚nd 35 % din capitalul social total,
  Referent        - Vi∫an Elena            - num„r de ordine Ón registrul comer˛ului:        cota de participare la beneficii/pierderi de 35 %;
                              J 18/369/2005.                        domiciliat Ón T‚rgu Jiu, Bd. Republicii, bl.24, sc. 1,
  Œn baza cererii nr. 5575 din 11.04.2005 ∫i a                                     et. 4, ap. 15, jude˛ul Gorj;
                                 (21/514.018)
actelor doveditoare depuse, judec„torul delegat la                                      2. Zsigmond M. Adrian Zoltan, asociat, cod
Oficiul Registrului Comer˛ului de pe l‚ng„
                                            *
                                                             numeric personal 1780316182773, aport la capital
Tribunalul C„l„ra∫i a dispus autorizarea,                                        600.000 lei, echivalentul a 6 p„r˛i sociale,
                                    Societatea Comercial„
Ónmatricularea ∫i Ónscrierea datelor din declara˛ia                                   reprezent‚nd 30 % din capitalul social total, cota de
                                   TERMODAN - S.R.L., Turcine∫ti
tip pe propria r„spundere pentru societatea                                       participare la beneficii/pierderi de 30 %; domiciliat
                                  comuna Turcine∫ti, jude˛ul Gorj
comercial„ cu urm„toarele date:                                             Ón T‚rgu Jiu, Str. 14 Octombrie nr. 48, jude˛ul Gorj;
  - num„rul de ordine Ón registrul comer˛ului:                                       3. Jigolea E. Daniel-Eliodor, asociat, cod numeric
J 51/260/2005;                               MINISTERUL JUSTIfiIEI             personal 1790514182781, aport la capital 700.000
  - cod unic de Ónregistrare: 17482761;                                         lei, echivalentul a 7 p„r˛i sociale, reprezent‚nd 35 %
  - denumirea ∫i forma juridic„: IVANDY COM -                                      din capitalul social total, cota de participare la
S.R.L.;                                    TRIBUNALUL GORJ
                                                             beneficii/pierderi de 35 %, domiciliat Ón localitatea
  - sediul social: Chirnogi, comuna Chirnogi,                                      Corne∫ti, comuna B„le∫ti, jude˛ul Gorj;
jude˛ul C„l„ra∫i, conform contractului de comodat;         EXTRAS AL ŒNCHEIERII NR. 1938
                                                               - administratori persoane fizice: 1. Nimar„-Goga
  - durata de func˛ionare: nelimitat„;                    din 4 mai 2005               Gh. Ioan-Adrian, cod numeric personal
  - capital social subscris: 2.000.000 lei, din care                                  1770218182769, data numirii 29.04.2005, durata
v„rsat 2.000.000 lei; capitalul social este divizat Ón     Judec„tor delegat
                                                             mandatului nelimitat„, av‚nd puteri depline;
20 p„r˛i sociale a 100.000 lei fiecare;            la Oficiul Registrului
                                                               - denumirea ∫i forma juridic„: DIACONS DESIGN
  - date de identificare fondator: 1. Ivan Daniel       Comer˛ului de pe l‚ng„
                                                             - S.R.L.;
Lucian, Ón calitate de asociat unic, n„scut la data de     Tribunalul Gorj    - Avramescu Aurora
                                                               - sediul social: T‚rgu Jiu, Str. Unirii, bl. 19, sc. 1,
12.04.1975 Ón Olteni˛a, jude˛ul C„l„ra∫i, cet„˛ean       Referent la Oficiul
                                                             parter, ap. 2, jude˛ul Gorj, valabil p‚n„ la
rom‚n, domiciliat Ón Olteni˛a, Str. Arge∫ului nr.       Registrului Comer˛ului
                                                             24.04.2006;
                                de pe l‚ng„
155, bl. 131, sc. A, ap. 3, jude˛ul C„l„ra∫i, cod po∫tal                                   - domeniul principal de activitate: grupa CAEN
                                Tribunalul Gorj    - Pupaza Victoria
8350, telefon 0740077151, identificat cu C.I. seria                                   452 - construc˛ii de cl„diri sau p„r˛i ale acestora;
KL nr. 005193, eliberat„ de Poli˛ia Olteni˛a la data      Œn baza cererii nr. 14692 din 3.05.2005, ∫i a       geniu civil;
de   25.02.1999,    cod  numeric    personal   actelor doveditoare depuse, judec„torul delegat la        - activitatea principal„: cod CAEN 4521 -
1750412511662;                       Oficiul Registrului Comer˛ului de pe l‚ng„          construc˛ii de cl„diri ∫i lucr„ri de geniu;
 6               MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI,               PARTEA a IV-a,   Nr. 2132/5.VII.2005
  - capital social subscris: 2.000.000 lei, v„rsat     - fondator: 1. CÓrligeanu V. Carmen, asociat, cod          Societatea Comercial„
integral; capitalul social este divizat Ón 20 p„r˛i    numeric personal 2650324372231, aport la capital        VASITRANS - S.R.L., Motru, jude˛ul Gorj
sociale a 100.000 lei fiecare;              2.000.000 lei, echivalentul a 20 p„r˛i sociale,
  - durata de func˛ionare: nelimitat„.          reprezent‚nd 100 % capitalul social total, cota de
  - cod unic de Ónregistrare: 17551810/5.05.2005;                                          MINISTERUL JUSTIfiIEI
                             participare la beneficii/pierderi de 100 %;
  - num„r de ordine Ón registrul comer˛ului:       domiciliat„ Ón T‚rgu Jiu, str. Bicaz, bl. 11, ap. 1,
J 18/370/2005.                      jude˛ul Gorj;                                 TRIBUNALUL GORJ
   (23/514.020)                      - administrator persoane fizic„: 1. CÓrligeanu V.
             *                Carmen, cod numeric personal 2650324372231,             EXTRAS AL ŒNCHEIERII NR. 2002
                             data numirii 28.04.2005, durata mandatului
      Societatea Comercial„             nelimitat„, av‚nd puteri depline;                       din 10 mai 2005
    ARTHA SOFT - S.R.L., T‚rgu Jiu            - denumirea ∫i forma juridic„: SEJOUR SERVICE        Judec„tor delegat
        jude˛ul Gorj               - S.R.L.;                            la Oficiul Registrului
                               - sediul social: T‚rgu Jiu, Str. Hidrocentralei, bl.     Comer˛ului de pe l‚ng„
        MINISTERUL JUSTIfiIEI            1, sc. 3, ap. 35, jude˛ul Gorj, valabil p‚n„ la         Tribunalul Gorj    - Avramescu Aurora
                             14.02.2006;                           Referent la Oficiul
                               - domeniul principal de activitate: grupa CAEN        Registrului Comer˛ului
         TRIBUNALUL GORJ             633 - activit„˛i ale agen˛iilor de voiaj ∫i ale tur-      de pe l‚ng„
                             operatorilor; activit„˛i de asisten˛„ turistic„         Tribunalul Gorj    - Chilea Camelia
    EXTRAS AL ŒNCHEIERII NR. 1949           neclasificate Ón alt„ parte;
                                                             Œn baza cererii nr. 14977 din 5.05.2005 ∫i a
                               - activitatea principal„: cod CAEN 6330 - activit„˛i
         din 5 mai 2005                                            actelor doveditoare depuse, judec„torul delegat la
                             ale agen˛iilor de voiaj ∫i ale tur-operatorilor;
 Judec„tor delegat                                                  Oficiul Registrului Comer˛ului de pe l‚ng„
                             activit„˛i de asisten˛„ turistic„ neclasificate Ón alt„
 la Oficiul Registrului                                                Tribunalul Gorj a dispus autorizarea ∫i
                             parte;
 Comer˛ului de pe l‚ng„                                                Ónregistrarea societ„˛ii cu urm„toarele date:
                               - capital social subscris: 2.000.000 lei, v„rsat
 Tribunalul Gorj    - Avramescu Aurora                                        - fondator: 1. Chi˛u S. Vasilica, asociat unic, cod
                             integral; capitalul social este divizat Ón 20 p„r˛i
 Referent la Oficiul                                                 numeric personal 2670130180010, aport la capital
                             sociale a 100.000 lei fiecare;
 Registrului Comer˛ului                                                12.000.000 lei, echivalentul a 120 p„r˛i sociale,
                               - durata de func˛ionare: nelimitat„.
 de pe l‚ng„                                                     reprezent‚nd 100 % capitalul social total, cota de
                               - cod unic de Ónregistrare: 17559938/6.05.2005;
 Tribunalul Gorj    - Chilea Camelia                                       participare la beneficii/pierderi de 100 %;
                               - num„r de ordine Ón registrul comer˛ului:
                                                            domiciliat„ Ón Motru, Bd. Trandafirilor nr. 14, bl. 2,
  Œn baza cererii nr. 14836 din 4.05.2005 ∫i a      J 18/376/2005.
                                                            sc. 2, et. 1, ap. 25, jude˛ul Gorj;
actelor doveditoare depuse, judec„torul delegat la       (25/514.022)
                                                             - administrator persoan„ fizic„: 1. Chi˛u S.
Oficiul Registrului Comer˛ului de pe l‚ng„                      *                Vasilica, cod numeric personal 2670130180010, data
Tribunalul Gorj a dispus autorizarea ∫i                                        numirii 11.04.2005, durata mandatului nelimitat„,
Ónregistrarea societ„˛ii cu urm„toarele date:             Societatea Comercial„
                                                            av‚nd puteri depline;
  - fondatori: 1. M„rinic„ I. Tania-Corina, asociat,        PANGROUP - S.R.L., Rogojel
                                                             - denumirea ∫i forma juridic„: VASITRANS -
cod numeric personal 2730223182786, aport la           comuna F„rc„∫e∫ti, jude˛ul Gorj
                                                            S.R.L.;
capital 4.500.000 lei, echivalentul a 45 p„r˛i sociale,                                  - sediul social: Motru, Bd. Trandafirilor nr. 14, bl.
reprezent‚nd 90 % din capitalul social total, cota de                                 2, sc. 2, ap. 25, jude˛ul Gorj;
                                     MINISTERUL JUSTIfiIEI
participare la beneficii/pierderi de 90 %; domiciliat„                                  - domeniul principal de activitate: grupa CAEN
Ón T‚rgu Jiu, Str. 22 Decembrie 1989 nr. 24A,
                                                            602 - alte transporturi terestre;
jude˛ul Gorj; 2. Cercelaru Gh. Ilie, asociat, cod              TRIBUNALUL GORJ                - activitatea principal„: cod CAEN 6024 -
numeric personal 1450720182773, aport la capital
                                                            transporturi rutiere de m„rfuri;
500.000 lei, echivalentul a 5 p„r˛i sociale,           EXTRAS AL ŒNCHEIERII NR. 1965              - capital social subscris: 12.000.000 lei, v„rsat
reprezent‚nd 10 % din capitalul social total, cota de
                                      din 6 mai 2005               integral; capitalul social este divizat Ón 120 p„r˛i
participare la beneficii/pierderi de 10 %; domiciliat
                                                            sociale a 100.000 lei fiecare;
Ón T‚rgu Jiu, Str. 22 Decembrie 1989 nr. 24A,        Judec„tor delegat                      - durata de func˛ionare: nelimitat„.
jude˛ul Gorj;                        la Oficiul Registrului                    - cod unic de Ónregistrare: 17568561/10.05.2005;
  - administratori persoane fizice: 1. M„rinic„ I.     Comer˛ului de pe l‚ng„                    - num„r de ordine Ón registrul comer˛ului:
Tania-Corina,     cod   numeric   personal     Tribunalul Gorj    - Avramescu Aurora         J 18/380/2005.
2730223182786, data numirii 12.04.2005, durata        Referent la Oficiul                      (27/514.024)
mandatului nelimitat„, av‚nd puteri depline;         Registrului Comer˛ului
  - denumirea ∫i forma juridic„: ARTHA SOFT -
                                                                         *
                               de pe l‚ng„
S.R.L.;                           Tribunalul Gorj    - Chilea Camelia               Societatea Comercial„
  - sediul social: T‚rgu Jiu, Str. 22 Decembrie 1989
                               Œn baza cererii nr. 14969 din 5.05.2005 ∫i a          KESROHAB - S.R.L., Bumbe∫ti-Jiu
nr. 24A, jude˛ul Gorj;
                             actelor doveditoare depuse, judec„torul delegat la              jude˛ul Gorj
  - domeniul principal de activitate: grupa CAEN
174 - fabricarea de articole confec˛ionate din textile  Oficiul Registrului Comer˛ului de pe l‚ng„
(cu excep˛ia Ómbr„c„mintei ∫i lenjeriei de corp);     Tribunalul Gorj a dispus autorizarea ∫i                   MINISTERUL JUSTIfiIEI
  - activitatea principal„: cod CAEN 1740 -       Ónregistrarea societ„˛ii cu urm„toarele date:
fabricarea de articole confec˛ionate din textile (cu     - fondatori: 1. Negrea I. Ion, asociat, cod numeric
excep˛ia Ómbr„c„mintei ∫i lenjeriei de corp);       personal 1831214180021, aport la capital 1.000.000              TRIBUNALUL GORJ
  - capital social subscris: 5.000.000 lei, v„rsat    lei, echivalentul a 10 p„r˛i sociale, reprezent‚nd
integral; capitalul social este divizat Ón 50 p„r˛i    50 % din capitalul social total, cota de participare la       EXTRAS AL ŒNCHEIERII NR. 1950
sociale a 100.000 lei fiecare;              beneficii/pierderi de 50 %; domiciliat Ón localitatea             din 5 mai 2005
  - durata de func˛ionare: nelimitat„.          Rogojel, comuna F„rc„∫e∫ti, jude˛ul Gorj; 2. Negrea
  - cod unic de Ónregistrare: 17555707/5.05.2005;    I. Vasile-Lucian, asociat, cod numeric personal         Judec„tor delegat
  - num„r de ordine Ón registrul comer˛ului:       1810727180050, aport la capital 1.000.000 lei,         la Oficiul Registrului
J 18/372/2005.                      echivalentul a 10 p„r˛i sociale, reprezent‚nd 50 %       Comer˛ului de pe l‚ng„
   (24/514.021)                     din capitalul social total, cota de participare la       Tribunalul Gorj    - Avramescu Aurora
             *                beneficii/pierderi de 50 %; domiciliat Ón Rovinari,       Referent la Oficiul
                             Bd. Minerilor, bl. L1, sc. 2, et. 3, ap. 17, jude˛ul Gorj;   Registrului Comer˛ului
       Societatea Comercial„              - administratori persoane fizice: 1. Negrea I. Ion,     de pe l‚ng„
      SEJOUR SERVICE - S.R.L.            cod numeric personal 1831214180021, data numirii        Tribunalul Gorj    - Pupaza Victoria
       T‚rgu Jiu, jude˛ul Gorj           18.04.2005, durata mandatului nelimitat„, av‚nd         Œn baza cererii nr. 14791 din 4.05.2005 ∫i a
                             puteri depline; 2. Negrea I. Vasile-Lucian, cod       actelor doveditoare depuse, judec„torul delegat la
        MINISTERUL JUSTIfiIEI            numeric personal 1810727180050, data numirii         Oficiul Registrului Comer˛ului de pe l‚ng„
                             18.04.2005, durata mandatului nelimitat„, av‚nd       Tribunalul Gorj a dispus autorizarea ∫i
                             puteri depline;                       Ónregistrarea societ„˛ii cu urm„toarele date:
         TRIBUNALUL GORJ               - denumirea ∫i forma juridic„: PANGROUP -          - fondator: 1. Blidea E. ™tefan-Robert, asociat
                             S.R.L.;                           unic, cod numeric personal 1770530186985, aport
    EXTRAS AL ŒNCHEIERII NR. 1966             - sediul social: Rogojel, comuna F„rc„∫e∫ti,       la capital 2.000.000 lei, echivalentul a 20 p„r˛i
         din 6 mai 2005              jude˛ul Gorj;                        sociale, reprezent‚nd 100 % capitalul social total,
                               - domeniul principal de activitate: grupa CAEN      cota de participare la beneficii/pierderi de 100 %;
 Judec„tor delegat                    281 - fabricarea de construc˛ii metalice;          domiciliat Ón Bumbe∫ti-Jiu, Str. Par‚ngului, bl. 32,
 la Oficiul Registrului                   - activitatea principal„: cod CAEN 2812 -        sc. B, ap. 1, jude˛ul Gorj;
 Comer˛ului de pe l‚ng„                 fabricarea de elemente de dulgherie ∫i t‚mpl„rie        - administratori persoane fizice: 1. Blidea E.
 Tribunalul Gorj    - Avramescu Aurora        din metal;                          ™tefan-Robert,    cod   numeric   personal
 Referent la Oficiul                     - capital social subscris: 2.000.000 lei, v„rsat     1770530186985, data numirii 4.05.2005, durata
 Registrului Comer˛ului                 integral; capitalul social este divizat Ón 20 p„r˛i     mandatului nelimitat„, av‚nd puteri depline;
 de pe l‚ng„                       sociale a 100.000 lei fiecare;                 - denumirea ∫i forma juridic„: KESROHAB -
 Tribunalul Gorj    - Chilea Camelia           - durata de func˛ionare: nelimitat„.           S.R.L.;
  Œn baza cererii nr. 14945 din 5.05.2005 ∫i a        - cod unic de Ónregistrare: 17559962/6.05.2005;       - sediul social: Bumbe∫ti-Jiu, Str. Par‚ngului, bl.
actelor doveditoare depuse, judec„torul delegat la      - num„r de ordine Ón registrul comer˛ului:        32, sc. B, ap. 1, jude˛ul Gorj;
Oficiul Registrului Comer˛ului de pe l‚ng„        J 18/375/2005.                         - domeniul principal de activitate: grupa CAEN
Tribunalul Gorj a dispus autorizarea ∫i             (26/514.023)                      512 - comer˛ cu ridicata cu produse agricole brute
Ónregistrarea societ„˛ii cu urm„toarele date:                     *                ∫i animale vii;
                MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA                 a IV-a,  Nr. 2132/5.VII.2005                   7
  - activitatea principal„: cod CAEN 5121 - comer˛     - denumirea ∫i forma juridic„: DYLCRIST PREST      la Oficiul Registrului Comer˛ului de pe l‚ng„
cu ridicata cu cereale, semin˛e ∫i furaje;        - S.R.L.;                          Tribunalul Gorj a dispus autorizarea ∫i
  - capital social subscris: 2.000.000 lei, v„rsat     - sediul social: B„l„ne∫ti, comuna B„l„ne∫ti,      Ónregistrarea societ„˛ii comerciale cu urm„toarele
integral; capitalul social este divizat Ón 20 p„r˛i    jude˛ul Gorj;                        date:
sociale a 100.000 lei fiecare;                - domeniul principal de activitate: grupa CAEN       - fondatori: 1. Vasiloiu A. Viorica, asociat, cod
  - durata de func˛ionare: nelimitat„.          747 - activit„˛i de Óntre˛inere ∫i cur„˛are a cl„dirilor;  numeric personal 2671209180806, aport la capital
  - cod unic de Ónregistrare: 17555693/5.05.2005;      - activitatea principal„: cod CAEN 7470 - activit„˛i   1.000.000 lei, echival‚nd cu 10 p„r˛i sociale,
  - num„r de ordine Ón registrul comer˛ului:       de Óntre˛inere ∫i cur„˛are a cl„dirilor;          reprezent‚nd 50 % din capitalul social total, av‚nd
J 18/373/2005.                        - capital social subscris: 2.000.000 lei, v„rsat     o cot„ de participare la beneficii/pierderi de 50 %,
   (28/514.025)                     integral; capitalul social este divizat Ón 20 p„r˛i     domiciliat„ Ón satul Baia de Fier, comuna Baia de
             *                sociale a 100.000 lei fiecare;               Fier, jude˛ul Gorj; 2. Gioanc„ V. Victor, asociat, cod
                               - durata de func˛ionare: nelimitat„.           numeric personal 1731110180792, aport la capital
     Societatea Comercial„               - cod unic de Ónregistrare: 17559920/6.05.2005;     1.000.000 lei, echival‚nd cu 10 p„r˛i sociale,
   INDOLIV - S.R.L., satul Benge∫ti            - num„r de ordine Ón registrul comer˛ului:        reprezent‚nd 50 % din capitalul social total, av‚nd
  comuna Benge∫ti-Ciocadia, jude˛ul Gorj         J 18/374/2005.                       o cot„ de participare la beneficii/pierderi de 50 %,
                                (30/514.027)                      domiciliat Ón satul Cernadia, comuna Baia de Fier,
        MINISTERUL JUSTIfiIEI
                                           *                jude˛ul Gorj;
        TRIBUNALUL GORJ                                             - administratori persoane fizice: 1. Vasiloiu A.
                                    Societatea Comercial„             Viorica, cod numeric personal 2671209180806, data
                                   RAFINAMENT CONS - S.R.L.             numirii 26.04.2005, cu o durat„ a mandatului
    EXTRAS AL ŒNCHEIERII NR. 1974
                                    T‚rgu Jiu, jude˛ul Gorj            nelimitat„, av‚nd puteri depline; 2. Gioanc„ V.
         din 6 mai 2005                                            Victor, cod numeric personal 1731110180792, data
 Judec„tor delegat                           MINISTERUL JUSTIfiIEI             numirii 26.04.2005, cu o durat„ a mandatului
 la Oficiul Registrului                         TRIBUNALUL GORJ               nelimitat„, av‚nd puteri depline;
 Comer˛ului de pe l‚ng„                                                 - denumirea ∫i forma juridic„: VASGIOCOM -
 Tribunalul Gorj    - Avramescu Aurora            EXTRAS AL ŒNCHEIERII NR. 1852            S.R.L.;
 Referent la Oficiul                                                  - sediul social: satul Baia de Fier nr. 1252,
 Registrului Comer˛ului                         din 26 aprilie 2005             comuna Baia de Fier, jude˛ul Gorj;
 de pe l‚ng„                        Judec„tor delegat                      - domeniul principal de activitate: grupa CAEN
 Tribunalul Gorj    - Chilea Camelia          la Oficiul Registrului                  521 - comer˛ cu am„nuntul, Ón magazine
  Œn baza cererii nr. 14974 din 5.05.2005 ∫i a       Comer˛ului de pe l‚ng„                  nespecializate;
actelor doveditoare depuse, judec„torul delegat la      Tribunalul Gorj    - Avramescu Aurora          - activitatea principal„: cod CAEN 5211 - comer˛
Oficiul Registrului Comer˛ului de pe l‚ng„          Referent la Oficiul                   cu am„nuntul, Ón magazine nespecializate, cu
Tribunalul Gorj a dispus autorizarea ∫i           Registrului Comer˛ului                  v‚nzare predominant„ de produse alimentare,
Ónregistrarea societ„˛ii cu urm„toarele date:        de pe l‚ng„                       b„uturi ∫i tutun;
  - fondator: 1. Iu˛alÓm I. Ion-Liviu, asociat unic,    Tribunalul Gorj    - Pupaza Victoria          - capitalul social subscris: 2.000.000 lei, v„rsat
cod numeric personal 1740420180796, aport la                                     integral; capitalul social este divizat Ón 20 p„r˛i
                               Œn baza cererii nr. 13660 din 25.04.2005 ∫i a
capital 2.000.000 lei, echivalentul a 20 p„r˛i sociale,                                sociale a 100.000 lei fiecare;
                             actelor doveditoare depuse, judec„torul delegat la
reprezent‚nd 100 % capitalul social total, cota de                                    - durata de func˛ionare: nelimitat„;
                             Oficiul Registrului Comer˛ului de pe l‚ng„
participare la beneficii/pierderi de 100 %; domiciliat                                  -   codul   unic    de   Ónregistrare:
                             Tribunalul Gorj a dispus autorizarea ∫i
Ón satul Benge∫ti, comuna Benge∫ti-Ciocadia,                                     17536330/28.04.2005;
                             Ónregistrarea societ„˛ii cu urm„toarele date:
jude˛ul Gorj;                                                      - num„rul de ordine Ón registrul comer˛ului:
                               - fondatori: 1. Du˛„ V. Carmen, asociat, cod
  - administrator persoan„ fizic„: 1. Iu˛alÓm I. Ion-                                J 18/363/2005.
                             numeric personal 2541215182774, aport la capital
Liviu, cod numeric personal 1740420180796, data                                      (32/514.029)
                             5.000.000 lei, echivalentul a 50 p„r˛i sociale,
numirii 5.05.2005, durata mandatului nelimitat„,                                                *
                             reprezent‚nd 50 % din capitalul social total, cota de
av‚nd puteri depline;
                             participare la beneficii/pierderi de 50 %; domiciliat„
  - denumirea ∫i forma juridic„: INDOLIV - S.R.L.;                                       Societatea Comercial„
                             Ón T‚rgu Jiu, Str. Unirii, bl. 13, sc. 4, ap. 53, jude˛ul
  - sediul social: satul Benge∫ti nr. 612, comuna                                     GABONE DESIGN - S.R.L., Slobozia
                             Gorj; 2. Du˛„ C. Constantin, asociat, cod numeric
Benge∫ti-Ciocadia, jude˛ul Gorj;                                                T‚rgu Jiu, jude˛ul Gorj
  - domeniul principal de activitate: grupa CAEN     personal 1541021182796, aport la capital 5.000.000
452 - construc˛ii de cl„diri sau p„r˛i ale acestora;   lei, echivalentul a 50 p„r˛i sociale, reprezent‚nd
geniu civil;                       50 % din capitalul social total, cota de participare la          MINISTERUL JUSTIfiIEI
  - activitatea principal„: cod CAEN 4521 -       beneficii/pierderi de 50 %; domiciliat Ón T‚rgu Jiu,
construc˛ii de cl„diri ∫i lucr„ri de geniu;        Str. Unirii, bl. 13, sc. 4, et. 2, ap. 53, jude˛ul Gorj;
                               - administrator persoan„ fizic„: 1. Du˛„ C.               TRIBUNALUL GORJ
  - capital social subscris: 2.000.000 lei, v„rsat
integral; capitalul social este divizat Ón 20 p„r˛i    Constantin, cod numeric personal 1541021182796,
sociale a 100.000 lei fiecare;              data numirii 25.04.2005, durata mandatului             EXTRAS AL ŒNCHEIERII NR.1875
  - durata de func˛ionare: nelimitat„.          nelimitat„, av‚nd puteri depline;
                                                                   din 27 aprilie 2005
  - cod unic de Ónregistrare: 17559954/6.05.2005;      - denumirea ∫i forma juridic„: RAFINAMENT
  - num„r de ordine Ón registrul comer˛ului:       CONS - S.R.L.;                        Judec„tor delegat
J 18/377/2005.                        - sediul social: T‚rgu Jiu, Str. 16 Februarie nr. 3,   la Oficiul Registrului
   (29/514.026)                     jude˛ul Gorj;                         Comer˛ului de pe l‚ng„
             *                  - domeniul principal de activitate: grupa CAEN      Tribunalul Gorj    - Avramescu Aurora
                             452 - construc˛ii de cl„diri sau p„r˛i ale acestora;     Referent la Oficiul
     Societatea Comercial„              geniu civil;                         Registrului Comer˛ului
   DYLCRIST PREST - S.R.L., B„l„ne∫ti            - activitatea principal„: cod CAEN 4521 -         de pe l‚ng„
    comuna B„l„ne∫ti, jude˛ul Gorj           construc˛ii de cl„diri ∫i lucr„ri de geniu;          Tribunalul Gorj    - Pupaza Victoria
                               - capital social subscris: 10.000.000 lei, v„rsat
                             integral; capitalul social este divizat Ón 100 p„r˛i      Œn baza cererii nr. 13829 din data de 26.04.2005
        MINISTERUL JUSTIfiIEI            sociale a 100.000 lei fiecare;               ∫i a actelor doveditoare depuse, judec„torul delegat
        TRIBUNALUL GORJ                - durata de func˛ionare: nelimitat„.          la Oficiul Registrului Comer˛ului de pe l‚ng„
                               - cod unic de Ónregistrare: 17529929/27.04.2005;    Tribunalul Gorj a dispus autorizarea ∫i
    EXTRAS AL ŒNCHEIERII NR. 1981             - num„r de ordine Ón registrul comer˛ului:       Ónregistrarea societ„˛ii comerciale cu urm„toarele
                             J 18/359/2005.                       date:
         din 6 mai 2005                                             - fondator: Dumitrescu F-C. Gabriel-Octavian,
                                (31/514.028)
 Judec„tor delegat                                 *                asociat, cod numeric personal 1791025182766,
 la Oficiul Registrului                                               aport la capital 2.000.000 lei, echival‚nd cu 20 p„r˛i
 Comer˛ului de pe l‚ng„                      Societatea Comercial„               sociale, reprezent‚nd 100 % capitalul social, av‚nd o
 Tribunalul Gorj    - Avramescu Aurora          VASGIOCOM - S.R.L., satul Baia de Fier         cot„ de participare la beneficii/pierderi de 100 %,
 Referent la Oficiul                      comuna Baia de Fier, jude˛ul Gorj           domiciliat Ón T‚rgu Jiu, str. Comuna din Paris, bl.
 Registrului Comer˛ului                                               11, sc. 1, et. 1, ap. 7, jude˛ul Gorj;
 de pe l‚ng„                                                      - administrator persoan„ fizic„: Dumitrescu F-C.
 Tribunalul Gorj    - Chilea Camelia                MINISTERUL JUSTIfiIEI             Gabriel-Octavian, cod numeric personal
                                     TRIBUNALUL GORJ               1791025182766, data numirii 19.04.2005, cu o
  Œn baza cererii nr. 14924 din 5.05.2005 ∫i a
actelor doveditoare depuse, judec„torul delegat la                                  durat„ a mandatului nelimitat„, av‚nd puteri
                                 EXTRAS AL ŒNCHEIERII NR.1873            depline;
Oficiul Registrului Comer˛ului de pe l‚ng„
Tribunalul Gorj a dispus autorizarea ∫i                 din 27 aprilie 2005               - denumirea ∫i forma juridic„: GABONE DESIGN
Ónregistrarea societ„˛ii cu urm„toarele date:                                     - S.R.L.;
                               Judec„tor delegat                      - sediul social: Slobozia nr. 77, T‚rgu Jiu, jude˛ul
  - fondator: 1. ™tef„nescu G. Ecaterina-Cristina,
                               la Oficiul Registrului                  Gorj;
asociat unic, cod numeric personal 2821224180055,
                               Comer˛ului de pe l‚ng„                   - domeniul principal de activitate: grupa CAEN
aport la capital 2.000.000 lei, echivalentul a 20 p„r˛i
                               Tribunalul Gorj    - Avramescu Aurora        454 - lucr„ri de finisare;
sociale, reprezent‚nd 100 % capitalul social total,
                               Referent la Oficiul                     - activitatea principal„: cod CAEN 4541 - lucr„ri
cota de participare la beneficii/pierderi de 100 %;
                               Registrului Comer˛ului                  de ipsos„rie;
domiciliat„ Ón localitatea Turcine∫ti, jude˛ul Gorj;
                               de pe l‚ng„
  - administrator persoan„ fizic„: 1. ™tef„nescu G.                                   - capitalul social subscris: 2.000.000 lei, v„rsat
                               Tribunalul Gorj    - Pupaza Victoria
Ecaterina-Cristina, cod numeric personal                                       integral; capitalul social este divizat Ón 20 p„r˛i
2821224180055, data numirii 4.05.2005, durata        Œn baza cererii nr. 13840 din data de 26.04.2005     sociale a 100.000 lei fiecare;
mandatului nelimitat„, av‚nd puteri depline;       ∫i a actelor doveditoare depuse, judec„torul delegat      - durata de func˛ionare: nelimitat„;
  8               MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI,               PARTEA a IV-a,   Nr. 2132/5.VII.2005
  -   codul  unic  de   Ónregistrare:      Simona, asociat, cod numeric personal                 Societatea Comercial„
17536314/28.04.2005;                    2741017182812, aport la capital 100.000 lei,         LORITECH - S.R.L., T‚rgu Jiu, jude˛ul Gorj
  - num„rul de ordine Ón registrul comer˛ului:      echival‚nd cu o parte social„, reprezent‚nd 1 % din
J 18/361/2005.                       capitalul social total, av‚nd o cot„ de participare la
   (33/514.030)                                                           MINISTERUL JUSTIfiIEI
                              beneficii/pierderi de 1 %, domiciliat„ Ón T‚rgu Jiu,
              *                Str. Minerilor, bl. 6, sc. 1, et. 3, ap. 14, jude˛ul Gorj;
                               - administrator persoan„ fizic„: Mischie D.                 TRIBUNALUL GORJ
     Societatea Comercial„
 ANATORA - S.R.L., T‚rgu Jiu, jude˛ul Gorj        Dumitru, cod numeric personal 1750914182767,
                              data numirii 27.04.2005, cu o durat„ a mandatului          EXTRAS AL ŒNCHEIERII NR. 1921
                              nelimitat„, av‚nd puteri depline;                      din 29 aprilie 2005
        MINISTERUL JUSTIfiIEI
                               - denumirea ∫i forma juridic„: INTERSTAR -
                                                              Judec„tor delegat
                              S.R.L.;
                                                              la Oficiul Registrului
         TRIBUNALUL GORJ               - sediul social: T‚rgu Jiu, str. Ana Ip„tescu nr. 73,    Comer˛ului de pe l‚ng„
                              jude˛ul Gorj, valabil p‚n„ la data de 25.04.2010;        Tribunalul Gorj    - Avramescu Aurora
    EXTRAS AL ŒNCHEIERII NR. 1884             - domeniul principal de activitate: grupa CAEN        Referent la Oficiul
        din 28 aprilie 2005             553 - restaurante;                       Registrului Comer˛ului
                               - activitatea principal„: cod CAEN 5530 -          de pe l‚ng„
  Judec„tor delegat
                              restaurante;                          Tribunalul Gorj    - Pupaza Victoria
  la Oficiul Registrului
  Comer˛ului de pe l‚ng„                   - capitalul social subscris: 10.000.000 lei, v„rsat
                                                              Œn baza cererii nr. 14179 din data de 28.04.2005
  Tribunalul Gorj    - Avramescu Aurora        integral; capitalul social este divizat Ón 100 p„r˛i
                                                            ∫i a actelor doveditoare depuse, judec„torul delegat
  Referent la Oficiul                   sociale a 100.000 lei fiecare;                la Oficiul Registrului Comer˛ului de pe l‚ng„
  Registrului Comer˛ului                   - durata de func˛ionare: nelimitat„;           Tribunalul Gorj a dispus autorizarea ∫i
  de pe l‚ng„                        -   codul    unic    de    Ónregistrare:   Ónregistrarea societ„˛ii comerciale cu urm„toarele
  Tribunalul Gorj    - Pupaza Victoria        17542286/29.04.2005;                     date:
  Œn baza cererii nr. 14020 din data de 27.04.2005      - num„rul de ordine Ón registrul comer˛ului:         - fondatori: 1. Popescu I. Claudiu, asociat, cod
∫i a actelor doveditoare depuse, judec„torul delegat    J 18/365/2005.                        numeric personal 1750827180798, aport la capital
la Oficiul Registrului Comer˛ului de pe l‚ng„          (35/514.032)                      1.000.000 lei, echival‚nd cu 10 p„r˛i sociale,
Tribunalul Gorj a dispus autorizarea ∫i                        *                reprezent‚nd 50 % din capitalul social total, av‚nd
Ónregistrarea societ„˛ii comerciale cu urm„toarele                                   o cot„ de participare la beneficii/pierderi de 50 %,
date:                                  Societatea Comercial„             domiciliat Ón T‚rgu Jiu, Aleea Garofi˛ei, bl. 6, sc. 1,
  - fondator: Staicu D. Georgiana, asociat unic, cod          CONSDANY COM - S.R.L.              ap. 4, jude˛ul Gorj; 2. P„curaru M. Marius-Gabriel,
numeric personal 2710120182809, aport la capital             Turceni, jude˛ul Gorj             asociat, cod numeric personal 1740304163240,
2.000.000 lei, echival‚nd cu 20 p„r˛i sociale,                                     aport la capital 1.000.000 lei, echival‚nd cu 10 p„r˛i
reprezent‚nd 100 % capitalul social total, av‚nd o                                   sociale, reprezent‚nd 50 % din capitalul social total,
cot„ de participare la beneficii/pierderi de 100 %,            MINISTERUL JUSTIfiIEI             av‚nd o cot„ de participare la beneficii/pierderi de
domiciliat„ Ón T‚rgu Jiu, Str. Victoriei, bl. 1, ap. 34,
                                                            50 %, domiciliat Ón localitatea Novaci, str. Gilor˛el
jude˛ul Gorj;
                                       TRIBUNALUL GORJ              nr. 1, jude˛ul Gorj;
  - administrator persoan„ fizic„: Staicu D.
Georgiana, cod numeric personal 2710120182809,                                       - administrator persoan„ fizic„: Popescu I.
data numirii 27.04.2005, cu o durat„ a mandatului         EXTRAS AL ŒNCHEIERII NR. 1876            Claudiu, cod numeric personal 1750827180798,
nelimitat„, av‚nd puteri depline;                                            data numirii 14.04.2005, cu o durat„ a mandatului
  - denumirea ∫i forma juridic„: ANATORA - S.R.L.;            din 27 aprilie 2005              nelimitat„, av‚nd puteri depline;
  - sediul social: T‚rgu Jiu, bd. Constantin Br‚ncu∫i    Judec„tor delegat                      - denumirea ∫i forma juridic„: LORITECH -
nr. 39, jude˛ul Gorj;                                                  S.R.L.;
                               la Oficiul Registrului
  - domeniul principal de activitate: grupa CAEN                                     - sediul social: T‚rgu Jiu, Str. Garofi˛ei, bl. 6, sc.
                               Comer˛ului de pe l‚ng„
521 - comer˛ cu am„nuntul, Ón magazine                                         1, ap. 4, jude˛ul Gorj;
                               Tribunalul Gorj    - Avramescu Aurora
nespecializate;                                                      - domeniul principal de activitate: grupa CAEN
  - activitatea principal„: cod CAEN 5211 - comer˛      Referent la Oficiul
                                                            602 - alte transporturi terestre;
cu am„nuntul, Ón magazine nespecializate, cu         Registrului Comer˛ului                    - activitatea principal„: cod CAEN 6024 -
v‚nzare predominant„ de produse alimentare,          de pe l‚ng„                        transporturi rutiere de m„rfuri;
b„uturi ∫i tutun;                       Tribunalul Gorj    - Pupaza Victoria           - capitalul social subscris: 2.000.000 lei, v„rsat
  - capitalul social subscris: 2.000.000 lei, v„rsat                                  integral; capitalul social este divizat Ón 20 p„r˛i
                                Œn baza cererii nr. 13827 din data de 26.04.2005
integral; capitalul social este divizat Ón 20 p„r˛i                                   sociale a 100.000 lei fiecare;
sociale a 100.000 lei fiecare;               ∫i a actelor doveditoare depuse, judec„torul delegat
                              la Oficiul Registrului Comer˛ului de pe l‚ng„          - durata de func˛ionare: nelimitat„;
  - durata de func˛ionare: nelimitat„;                                          - codul unic de Ónregistrare: 17546008/3.05.2005;
  -   codul    unic    de   Ónregistrare:   Tribunalul Gorj a dispus autorizarea ∫i
                                                              - num„rul de ordine Ón registrul comer˛ului:
17542294/29.04.2005;                    Ónregistrarea societ„˛ii comerciale cu urm„toarele
                                                            J 18/367/2005.
  - num„rul de ordine Ón registrul comer˛ului:      date:
                                                               (37/514.034)
J 18/364/2005.                         - fondatori: 1. Trandafir C. ™erban-Dan, asociat,
   (34/514.031)                                                                 *
                              cod numeric personal 1850907181115, aport la
              *                capital 1.000.000 lei, echival‚nd cu 10 p„r˛i sociale,         Societatea Comercial„
                              reprezent‚nd 50 % din capitalul social total, av‚nd         HAINTZ R.B. - S.R.L., T‚rgu Jiu
      Societatea Comercial„
     INTERSTAR - S.R.L., T‚rgu Jiu           o cot„ de participare la beneficii/pierderi de 50 %,             jude˛ul Gorj
         jude˛ul Gorj               domiciliat Ón Turceni nr. 451, jude˛ul Gorj; 2.
                              Teleab„ D. Cosmin-Dumitru, asociat, cod numeric
                                                                    MINISTERUL JUSTIfiIEI
                              personal 1850715324880, aport la capital 1.000.000
        MINISTERUL JUSTIfiIEI
                              lei, echival‚nd cu 10 p„r˛i sociale, reprezent‚nd
                              50 % din capitalul social total, av‚nd o cot„ de                TRIBUNALUL GORJ
         TRIBUNALUL GORJ              participare la beneficii/pierderi de 50 %, domiciliat
                              Ón satul Turceni, comuna Turceni, jude˛ul Gorj;           EXTRAS AL ŒNCHEIERII NR. 1922
    EXTRAS AL ŒNCHEIERII NR. 1886              - administratori persoane fizice: 1. Trandafir V.            din 29 aprilie 2005
        din 28 aprilie 2005             Constantin, cod numeric personal 1540102185980,
                              domiciliat Ón satul Turceni, comuna Turceni, bl. 35,      Judec„tor delegat
  Judec„tor delegat                                                    la Oficiul Registrului
                              sc. 2, ap. 2, jude˛ul Gorj, cu o durat„ a mandatului
  la Oficiul Registrului                                                 Comer˛ului de pe l‚ng„
  Comer˛ului de pe l‚ng„                 nelimitat„, av‚nd puteri depline;
                                                              Tribunalul Gorj    - Avramescu Aurora
  Tribunalul Gorj    - Avramescu Aurora          - denumirea ∫i forma juridic„: CONSDANY COM
                                                              Referent la Oficiul
  Referent la Oficiul                   - S.R.L.;
                                                              Registrului Comer˛ului
  Registrului Comer˛ului                   - sediul social: Turceni nr. 451, jude˛ul Gorj;       de pe l‚ng„
  de pe l‚ng„                         - domeniul principal de activitate: grupa CAEN       Tribunalul Gorj    - Pupaza Victoria
  Tribunalul Gorj    - Pupaza Victoria        553 - restaurante;
                                - activitatea principal„: cod CAEN 5530 -          Œn baza cererii nr. 14160 din data de 28.04.2005
  Œn baza cererii nr. 13994 din data de 27.04.2005
                                                            ∫i a actelor doveditoare depuse, judec„torul delegat
∫i a actelor doveditoare depuse, judec„torul delegat    restaurante;
                                                            la Oficiul Registrului Comer˛ului de pe l‚ng„
la Oficiul Registrului Comer˛ului de pe l‚ng„         - capitalul social subscris: 2.000.000 lei, v„rsat
                                                            Tribunalul Gorj a dispus autorizarea ∫i
Tribunalul Gorj a dispus autorizarea ∫i          integral; capitalul social este divizat Ón 20 p„r˛i
Ónregistrarea societ„˛ii comerciale cu urm„toarele                                   Ónregistrarea societ„˛ii comerciale cu urm„toarele
                              sociale a 100.000 lei fiecare;
date:                                                          date:
                                - durata de func˛ionare: nelimitat„;            - fondatori: 1. Brunsendorf Heinz Rudi, asociat
  - fondatori: 1. Mischie D. Dumitru, asociat, cod      -   codul    unic    de   Ónregistrare:
numeric personal 1750914182767, aport la capital                                    unic, aport la capital 2.000.000 lei, echivalentul a
                              17536349/28.04.2005;                     52,31 euro, adic„ 20 p„r˛i sociale, reprezent‚nd
9.900.000 lei, echival‚nd cu 99 p„r˛i sociale,
reprezent‚nd 99% din capitalul social total, av‚nd o      - num„rul de ordine Ón registrul comer˛ului:       100 % capitalul social total, av‚nd o cot„ de
cot„ de participare la beneficii/pierderi de 99 %,     J 18/360/2005.                        participare la beneficii/pierderi de 100 %, domiciliat
domiciliat Ón T‚rgu Jiu, Aleea P„cii, bl. 4, sc. 1, et.     (36/514.033)                      Ón Germania, localitatea Neustadt An Der
4, ap. 19, jude˛ul Gorj; 2. Mischie D. Cristina-                    *                Weinstrasse;
                   MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA               a IV-a,  Nr. 2132/5.VII.2005                   9
 - administrator persoan„ fizic„: Brunsendorf              Societatea Comercial„             v‚nzare predominant„ de produse alimentare,
Heinz Rudi, data numirii 7.12.2004, cu o durat„ a            EXPOCRIS - S.R.L., Rovinari           b„uturi ∫i tutun;
mandatului nelimitat„, av‚nd puteri depline;                                        - capitalul social subscris: 2.000.000 lei, v„rsat
  - denumirea ∫i forma juridic„: HAINTZ R.B. -                                     integral; capitalul social este divizat Ón 20 p„r˛i
                                       MINISTERUL JUSTIfiIEI
                                                             sociale a 100.000 lei fiecare;
S.R.L.;
                                                              - durata de func˛ionare: nelimitat„;
  - sediul social: T‚rgu Jiu, Str. 1 Decembrie 1918,
                                        TRIBUNALUL GORJ               - cod unic de Ónregistrare: 17542308/29.04.2005;
jude˛ul Gorj, valabil p‚n„ la data de 19.04.2006;                                      - num„rul de ordine Ón registrul comer˛ului:
  - domeniul principal de activitate: grupa CAEN          EXTRAS AL ŒNCHEIERII NR. 1854            J 18/366/2005.
804 - alte forme de Ónv„˛„m‚nt;                                                (41/514.038)
                                       din 26 aprilie 2005
  - activitatea principal„: cod CAEN 8041 - ∫coli de                                                *
                                 Judec„tor delegat
conducere (pilotaj);
                                 la Oficiul Registrului                      Societatea Comercial„
  - capitalul social subscris: 2.000.000 lei, v„rsat                                   DEALTAL COM - S.R.L., Zal„u, jude˛ul S„laj
                                 Comer˛ului de pe l‚ng„
integral, echivalentul a 52,31 euro; num„rul total de      Tribunalul Gorj    - Avramescu Aurora
p„r˛i sociale: 20; valoarea unei p„r˛i sociale: 100.000     Referent        - Pup„z„ Victoria
                                                              NUM√R DE ORDINE ŒN REGISTRUL COMERfiULUI
lei;
                                 Œn baza cererii nr. 13685 din data de 25.04.2005               J 31/412/2005
  - durata de func˛ionare: nelimitat„;            ∫i a actelor doveditoare depuse, judec„torul delegat
  - codul unic de Ónregistrare: 17545991/3.05.2005;                                        COD UNIC DE ŒNREGISTRARE 17612624
                               la Oficiul Registrului Comer˛ului de pe l‚ng„
  - num„rul de ordine Ón registrul comer˛ului:        Tribunalul Gorj a dispus autorizarea ∫i
                                                                    MINISTERUL JUSTIfiIEI
J 18/368/2005.                        Ónregistrarea societ„˛ii comerciale cu urm„toarele
    (38/514.035)                      date:
                                 - fondator: Cr„c C. Nicolae-Cristi, Ón calitate de            TRIBUNALUL S√LAJ
                *
                               asociat unic, cod numeric personal 1761115182786,
                               aport la capital 2.000.000 lei, echival‚nd cu 20 p„r˛i        DOSAR NR. 6470/20.05.2005
        Societatea Comercial„
                               sociale, reprezent‚nd 100 % capitalul social, cota de
      DOBROGEANUL EXIM - S.R.L.                                                  ŒNCHEIEREA NR. 2008
                               participare la beneficii ∫i pierderi de 100 %,
      Godine∫ti, comuna Godine∫ti            domiciliat Ón satul Dr„gu˛e∫ti, comuna Dr„gu˛e∫ti,         Pronun˛at„ Ón ∫edin˛a public„
           jude˛ul Gorj              jude˛ul Gorj;                              din 23 mai 2004
                                 - administrator persoan„ fizic„: Cr„c C. Nicolae-
                                                              Judec„tor delegat
                               Cristi, cod numeric personal 1761115182786, data
         MINISTERUL JUSTIfiIEI                                            la Oficiul Registrului
                               numirii 25.04.2005, durata mandatului nelimitat„,
                                                              Comer˛ului de pe l‚ng„
                               av‚nd puteri depline;
                                                              Tribunalul S„laj    - D„r„ban Patri˛iu
          TRIBUNALUL GORJ                - denumirea ∫i forma juridic„: EXPOCRIS - S.R.L.;
                                                              Referent        - Ilie∫ Gheorghina
                                 - sediul social: Rovinari, Str. P„cii nr. 19, jude˛ul
                               Gorj, valabil p‚n„ la data de 20.04.2010;           Pe rol, solu˛ionarea cererii de Ónregistrare
     EXTRAS AL ŒNCHEIERII NR. 1853
                                 - domeniul principal de activitate: grupa CAEN     formulate de asociatul unic Kis Gavril privind
         din 26 aprilie 2005             554 - baruri;                       autorizarea constituirii, Ónmatricularea ∫i
                                 - activitatea principal„: cod CAEN 5540 - baruri;    Ónregistrarea datelor din declara˛ia tip pe proprie
  Judec„tor delegat                                                   r„spundere la Oficiul registrului comer˛ului a
                                 - capitalul social subscris: 2.000.000 lei, v„rsat
  la Oficiul Registrului                                                Societ„˛ii Comerciale DEALTAL COM - S.R.L.
                               integral; capitalul social este divizat Ón 20 p„r˛i
  Comer˛ului de pe l‚ng„                   sociale a 100.000 lei fiecare;                Procedura legal Óndeplinit„ ∫i cererea legal
  Tribunalul Gorj         - Avramescu Aurora      - durata de func˛ionare: nelimitat„;          timbrat„.
  Referent la Oficiul                      - cod unic de Ónregistrare: 1752996/27.04.2005;      Cererea a fost solu˛ionat„ Ón lipsa p„r˛ii conform
  Registrului Comer˛ului                    - num„rul de ordine Ón registrul comer˛ului:      art. 242, alin. 2 din Codul de procedur„ civil„.

  de pe l‚ng„                        J 18/356/2005.                             JUDEC√TORUL DELEGAT
                                  (40/514.037)
  Tribunalul Gorj         - Pupaza Victoria                                    Asupra cererii de fa˛„:
                                             *
                                                              Prin cererea de Ónregistrare nr. 6470 din data de
  Œn baza cererii nr. 13670 din data de 25.04.2005
                                     Societatea Comercial„             14.04.2005, legal timbrat„, s-a solicitat autorizarea
∫i a actelor doveditoare depuse, judec„torul delegat
                                    LILDANCRIS - S.R.L., Plo∫tina           constituirii, Ónmatricularea Societ„˛ii Comerciale
la Oficiul Registrului Comer˛ului de pe l‚ng„                                      DEALTAL COM - S.R.L. ∫i Ónregistrarea datelor din
                                      Motru, jude˛ul Gorj
Tribunalul    Gorj  a   dispus  autorizarea  ∫i                               declara˛ia tip pe proprie r„spundere la Oficiul
Ónregistrarea societ„˛ii comerciale cu urm„toarele                                    registrului comer˛ului.
date:                                    MINISTERUL JUSTIfiIEI              Œn sus˛inerea cererii au fost depuse Ónscrisurile
  - fondator: Cherm„neanu D. Stelian, asociat unic,                                   men˛ionate Ón opisul inclus Ón cererea de
                                        TRIBUNALUL GORJ              Ónregistrare pe baza c„rora, judec„torul delegat,
cod numeric personal 1560725131247, aport la
                                                             constat‚nd c„ sunt Óndeplinite cerin˛ele legale
capital 2.000.000 lei, echival‚nd cu 20 p„r˛i sociale,
                                   EXTRAS AL ŒNCHEIERII NR. 1885            privind constituirea societ„˛ii comerciale, Ón
reprezent‚nd 100 % capitalul social total, av‚nd o                                    conformitate cu dispozi˛iile art. 331 ∫i urm. din
cot„ de participare la beneficii/pierderi de 100 %,             din 28 aprilie 2005             Codul de procedur„ civil„, ale Legii nr. 31/1990,
domiciliat Ón Godine∫ti, comuna Godine∫ti, jude˛ul        Judec„tor delegat                    republicat„, ale Legii nr. 26/1990, republicat„ cu
Gorj;                              la Oficiul Registrului                 modific„rile ∫i complet„rile ulterioare, precum ∫i cu
  - administrator persoan„ fizic„: Cherm„neanu D.        Comer˛ului de pe l‚ng„                 cele ale Legii nr. 359/2004 cu modific„rile ∫i
                                 Tribunalul Gorj    - Avramescu Aurora        complet„rile ulterioare, urmeaz„ a admite prezenta
Stelian, cod numeric personal 1560725131247, data
                                 Referent        - Pup„z„ Victoria        cerere, a autoriza constituirea Societ„˛ii Comerciale
numirii 25.04.2005, cu o durat„ a mandatului                                       DEALTAL COM - S.R.L., a dispune Ónmatricularea
nelimitat„, av‚nd puteri depline;                Œn baza cererii nr. 14011 din data de 27.04.2005    acesteia ∫i Ónregistrarea datelor din declara˛ia tip pe
  - denumirea ∫i forma juridic„: DOBROGEANUL         ∫i a actelor doveditoare depuse, judec„torul delegat    proprie r„spundere la Oficiul registrului
                               la Oficiul Registrului Comer˛ului de pe l‚ng„       comer˛ului.
EXIM - S.R.L.;
                               Tribunalul Gorj a dispus autorizarea ∫i
  - sediul social: Godine∫ti, comuna Godine∫ti,
                               Ónregistrarea societ„˛ii comerciale cu urm„toarele      Pentru aceste motive, Ón numele legii dispune:
jude˛ul Gorj;                         date:                             Admite cererea de Ónregistrare a∫a cum a fost
  - domeniul principal de activitate: grupa CAEN        - fondator: F„get V. Daniel-Ion, Ón calitate de     formulat„ de asociatul unic Kis Gavril ∫i, Ón
521 - comer˛ cu am„nuntul, Ón magazine            asociat unic, cod numeric personal 1720610180011,     consecin˛„:
nespecializate;                        aport la capital 2.000.000 lei, echival‚nd cu 20 p„r˛i    Autorizeaz„     constituirea   ∫i  dispune
  - activitatea principal„: cod CAEN 5212 - comer˛      sociale, reprezent‚nd 100 % capitalul social, cota de   Ónmatricularea la Oficiul registrului comer˛ului a
cu am„nuntul, Ón magazine nespecializate, cu         participare la beneficii ∫i pierderi de 100 %,       Societ„˛ii Comerciale DEALTAL COM - S.R.L., Ón
                               domiciliat Ón Plo∫tina, Motru, jude˛ul Gorj;        urm„toarele condi˛ii:
v‚nzare predominant„ de produse nealimentare;
                                 - administrator persoan„ fizic„: F„get V. Daniel-     Sediul social este Ón Zal„u, Str. 9 Mai nr. 1, bl. U,
  - capitalul social subscris: 2.000.000 lei, v„rsat     Ion, cod numeric personal 1720610180011, data       sc. C, et. 4, ap. 11, jude˛ul S„laj.
integral; capitalul social este divizat Ón 20 p„r˛i      numirii 27.04.2005, durata mandatului nelimitat„,       Domeniul principal de activitate: 703 - activit„˛i
sociale a 100.000 lei fiecare;                av‚nd puteri depline;                   imobiliare pe baz„ de tarife sau contract.
  - durata de func˛ionare: nelimitat„;             - denumirea ∫i forma juridic„: LILDANCRIS -        Activitatea principal„: 7031 - agen˛ii imobiliare.
  -    codul     unic    de   Ónregistrare:   S.R.L.;                            Activit„˛i secundare: conform art. 5 din actul
17529937/27.04.2005;                       - sediul social: Plo∫tina, Motru, jude˛ul Gorj;     constitutiv.
                                 - domeniul principal de activitate: grupa CAEN       Capitalul social subscris este de 2.000.000 lei,
  - num„rul de ordine Ón registrul comer˛ului:
                               521 - comer˛ cu am„nuntul Ón magazine           integral v„rsat; num„rul total de p„r˛i sociale: 20;
J 18/358/2005.                        nespecializate;                      valoarea unei p„r˛i sociale: 100.000 lei.
    (39/514.036)                       - activitatea principal„: cod CAEN 5211 - comer˛      Fondator: Kis Gavril, Ón calitate de asociat unic,
                *               cu am„nuntul Ón magazine nespecializate, cu        cod numeric personal 1630904312978, aport la
  10              MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI,              PARTEA a IV-a,  Nr. 2132/5.VII.2005
capital 2.000.000 lei, data v„rs„rii aportului        Sediul social este Ón Zal„u, Str. Turturelelor nr.  cerere, a autoriza constituirea Societ„˛ii Comerciale
17.05.2005, echival‚nd cu 20 p„r˛i sociale,        39, jude˛ul S„laj.                    AGRIMAR - S.R.L., a dispune Ónmatricularea
reprezent‚nd 100 % capitalul social, cota de         Domeniul principal de activitate: 452 -        acesteia ∫i Ónregistrarea datelor din declara˛ia tip pe
participare la beneficii ∫i pierderi de 100 %,       construc˛ii de cl„diri sau p„r˛i ale acestora; geniu   proprie r„spundere la Oficiul registrului
domiciliat Ón Zal„u, Str. 9 Mai nr. 1, bl. U, sc. C, et.  civil.                          comer˛ului.
4, ap. 11, jude˛ul S„laj.                   Activitatea principal„: 4521 - construc˛ii de
  Administrator: Kis Gavril, cod numeric personal     cl„diri ∫i lucr„ri de geniu.                Pentru aceste motive, Ón numele legii dispune:
1630904312978, data numirii 23.05.2005 p‚n„ la        Activit„˛i secundare: conform art. 5 din actul      Admite cererea de Ónregistrare a∫a cum a fost
data de 23.05.2105, av‚nd puteri depline.         constitutiv.                       formulat„ de administratorul Margin Vasile
  Durata de func˛ionare a societ„˛ii este          Capitalul social subscris este de 2.000.000 lei,   Constantin ∫i, Ón consecin˛„:
nelimitat„.                        integral v„rsat; num„rul total de p„r˛i sociale: 20;    Autorizeaz„    constituirea    ∫i  dispune
  Punct de lucru, cu sediul Ón S„laj, Str. 9 Mai     valoarea unei p„r˛i sociale: 100.000 lei.        Ónmatricularea la Oficiul registrului comer˛ului a
nr. 4, jude˛ul S„laj.                     Fondator: Sabou Filona∫, Ón calitate de asociat    Societ„˛ii Comerciale AGRIMAR - S.R.L., Ón
  Dispune Ónregistrarea la Oficiul registrului      unic, cod numeric personal 1790924313001, aport     urm„toarele condi˛ii:
comer˛ului a datelor din declara˛ia tip pe propria     la capital 2.000.000 lei, data v„rs„rii aportului      Sediul social este Ón satul Boc∫a nr. 26A, comuna
r„spundere.                        23.05.2005, echival‚nd cu 20 p„r˛i sociale,       Boc∫a, jude˛ul S„laj.
  Dispune publicarea Ón Monitorul Oficial al       reprezent‚nd 100 % capitalul social, cota de        Domeniul principal de activitate: 014 - activit„˛i
Rom‚niei, Partea a IV-a, a extrasului prezentei      participare la beneficii ∫i pierderi de 100 %,      de servicii anexe agriculturii, cu excep˛ia
Óncheieri.                         domiciliat Ón Zal„u, Str. Turturelelor nr. 39, jude˛ul  activit„˛ilor veterinare; gr„din„rit peisagistic
  Executorie.                       S„laj.
                                                          (arhitectur„ peisager„).
  Cu recurs, Ón termen de 15 zile, Ón conformitate      Administrator: Sabou Filona∫, cod numeric
                                                            Activitatea principal„: 0141 - activit„˛i de servicii
cu prevederile art. 6 din Legea nr. 26/1990,        personal 1790924313001, data numirii 26.05.2005
                                                          anexe agriculturii; gr„din„rit peisagistic
republicat„ cu modific„rile ∫i complet„rile        p‚n„ la data de 26.05.2105, av‚nd puteri depline.
                                                          (arhitectur„ peisager„).
ulterioare.                          Durata de func˛ionare a societ„˛ii este
                                                            Activit„˛i secundare: conform art. 4 din actul
  (42/514.039)                      nelimitat„.
                                                          constitutiv.
              *                 Dispune Ónregistrarea la Oficiul registrului
                                                            Capitalul social subscris este de 2.000.000 lei,
                              comer˛ului a datelor din declara˛ia tip pe propria
     Societatea Comercial„                                           integral v„rsat; num„rul total de p„r˛i sociale: 4;
                              r„spundere.
   CORBU CONSTRUCT - S.R.L., Zal„u                                        valoarea unei p„r˛i sociale: 500.000 lei.
                               Dispune publicarea Ón Monitorul Oficial al
        jude˛ul S„laj                Rom‚niei, Partea a IV-a, a extrasului prezentei       Fondator: Societatea Comercial„ MARGIN-ACM -
                              Óncheieri.                        S.N.C., aport la capital 2.000.000 lei, data v„rs„rii
                               Executorie.                      aportului 28.03.2005, echival‚nd cu 4 p„r˛i sociale,
  NUM√R DE ORDINE ŒN REGISTRUL COMERfiULUI                                     reprezent‚nd 100 % capitalul social, cota de
                               Cu recurs, Ón termen de 15 zile, Ón conformitate
           J 31/416/2005                                         participare la beneficii ∫i pierderi de 100 %.
                              cu prevederile art. 6 din Legea nr. 26/1990,
                              republicat„ cu modific„rile ∫i complet„rile         Administrator: Margin Vasile-Constantin p‚n„ la
     COD UNIC DE ŒNREGISTRARE 17627153
                              ulterioare.                       data de 26.05.2105, cod numeric personal
        MINISTERUL JUSTIfiIEI               (43/514.040)                    1690916312961, domiciliat Ón satul Boc∫a nr. 26A,
                                           *               comuna Boc∫a, jude˛ul S„laj.
                                                            Durata de func˛ionare a societ„˛ii este
         TRIBUNALUL S√LAJ                   Societatea Comercial„             nelimitat„.
                                  AGRIMAR - S.R.L., satul Boc∫a            Dispune Ónregistrarea la Oficiul registrului
      DOSAR NR. 6531/23.05.2005                comuna Boc∫a, jude˛ul S„laj           comer˛ului a datelor din declara˛ia tip pe propria
                                                          r„spundere.
       ŒNCHEIEREA NR. 2042
                                                            Dispune publicarea Ón Monitorul Oficial al
    Pronun˛at„ Ón ∫edin˛a public„             NUM√R DE ORDINE ŒN REGISTRUL COMERfiULUI        Rom‚niei, Partea a IV-a, a extrasului prezentei
       din 26 mai 2004                         J 31/417/2005
                                                          Óncheieri.
  Judec„tor delegat                        COD UNIC DE ŒNREGISTRARE 17627161
                                                            Executorie.
  la Oficiul Registrului                                               Cu recurs, Ón termen de 15 zile, Ón conformitate
  Comer˛ului de pe l‚ng„                        MINISTERUL JUSTIfiIEI            cu prevederile art. 6 din Legea nr. 26/1990,
  Tribunalul S„laj    - D„r„ban Patri˛iu                                    republicat„ cu modific„rile ∫i complet„rile
  Referent        - Ilie∫ Gheorghina                                    ulterioare.
                                      TRIBUNALUL S√LAJ               (44/514.041)
  Pe rol, solu˛ionarea cererii de Ónregistrare
                                                                        *
formulate de asociatul unic Sabou Filona∫ privind          DOSAR NR. 6537/23.05.2005
autorizarea constituirii, Ónmatricularea ∫i                                         Societatea Comercial„
Ónregistrarea datelor din declara˛ia tip pe proprie           ŒNCHEIEREA NR. 2041
                                                            GROVAS - S.R.L., satul Poiana Blenchii
r„spundere la Oficiul registrului comer˛ului a
                                 Pronun˛at„ Ón ∫edin˛a public„            comuna Poiana Blenchii, jude˛ul S„laj
Societ„˛ii Comerciale CORBU CONSTRUCT - S.R.L.
                                    din 26 mai 2004
  Procedura legal Óndeplinit„ ∫i cererea legal
timbrat„.                          Judec„tor delegat                     NUM√R DE ORDINE ŒN REGISTRUL COMERfiULUI
  Cererea a fost solu˛ionat„ Ón lipsa p„r˛ii conform    la Oficiul Registrului                           J 31/418/2005
art. 242, alin. 2 din Codul de procedur„ civil„.       Comer˛ului de pe l‚ng„
                               Tribunalul S„laj    - D„r„ban Patri˛iu            COD UNIC DE ŒNREGISTRARE 17627250
       JUDEC√TORUL DELEGAT
                               Referent        - Ilie∫ Gheorghina
  Asupra cererii de fa˛„:                                                     MINISTERUL JUSTIfiIEI
                               Pe rol, solu˛ionarea cererii de Ónregistrare
  Prin cererea de Ónregistrare nr. 6531 din data de
                              formulate de administratorul Margin Vasile
23.05.2005, legal timbrat„, s-a solicitat autorizarea
                              Constantin privind autorizarea constituirii,               TRIBUNALUL S√LAJ
constituirii, Ónmatricularea Societ„˛ii Comerciale
CORBU CONSTRUCT - S.R.L. ∫i Ónregistrarea datelor     Ónmatricularea ∫i Ónregistrarea datelor din
                              declara˛ia tip pe proprie r„spundere la Oficiul           DOSAR NR. 6538/23.05.2005
din declara˛ia tip pe proprie r„spundere la Oficiul
registrului comer˛ului.                  registrului comer˛ului a Societ„˛ii Comerciale
                                                                 ŒNCHEIEREA NR. 2040
  Œn sus˛inerea cererii au fost depuse Ónscrisurile    AGRIMAR - S.R.L.
men˛ionate Ón opisul inclus Ón cererea de           Procedura legal Óndeplinit„ ∫i cererea legal         Pronun˛at„ Ón ∫edin˛a public„
Ónregistrare pe baza c„rora, judec„torul delegat,     timbrat„.                               din 26 mai 2004
constat‚nd c„ sunt Óndeplinite cerin˛ele legale        Cererea a fost solu˛ionat„ Ón lipsa p„r˛ii conform
                                                            Judec„tor delegat
privind constituirea societ„˛ii comerciale, Ón       art. 242, alin. 2 din Codul de procedur„ civil„.
                                                            la Oficiul Registrului
conformitate cu dispozi˛iile art. 331 ∫i urm. din            JUDEC√TORUL DELEGAT              Comer˛ului de pe l‚ng„
Codul de procedur„ civil„, ale Legii nr. 31/1990,                                   Tribunalul S„laj    - D„r„ban Patri˛iu
republicat„, ale Legii nr. 26/1990, republicat„ cu      Asupra cererii de fa˛„:
                                                            Referent        - Ilie∫ Gheorghina
modific„rile ∫i complet„rile ulterioare, precum ∫i      Prin cererea de Ónregistrare nr. 6537 din data de
cu cele ale Legii nr. 359/2004 cu modific„rile ∫i     23.05.2005, legal timbrat„, s-a solicitat autorizarea    Pe rol, solu˛ionarea cererii de Ónregistrare
complet„rile ulterioare, urmeaz„ a admite prezenta     constituirii, Ónmatricularea Societ„˛ii Comerciale    formulate de asociatul unic Grosu Vasile-Gheorghe
cerere, a autoriza constituirea Societ„˛ii Comerciale   AGRIMAR - S.R.L. ∫i Ónregistrarea datelor din      privind autorizarea constituirii, Ónmatricularea ∫i
CORBU CONSTRUCT - S.R.L., a dispune            declara˛ia tip pe proprie r„spundere la Oficiul     Ónregistrarea datelor din declara˛ia tip pe proprie
Ónmatricularea acesteia ∫i Ónregistrarea datelor din    registrului comer˛ului.                 r„spundere la Oficiul registrului comer˛ului a
declara˛ia tip pe proprie r„spundere la Oficiul        Œn sus˛inerea cererii au fost depuse Ónscrisurile   Societ„˛ii Comerciale GROVAS - S.R.L.
registrului comer˛ului.                  men˛ionate Ón opisul inclus Ón cererea de          Procedura legal Óndeplinit„ ∫i cererea legal
                              Ónregistrare pe baza c„rora, judec„torul delegat,    timbrat„.
 Pentru aceste motive, Ón numele legii dispune:      constat‚nd c„ sunt Óndeplinite cerin˛ele legale       Cererea a fost solu˛ionat„ Ón lipsa p„r˛ii conform
  Admite cererea de Ónregistrare a∫a cum a fost      privind constituirea societ„˛ii comerciale, Ón      art. 242, alin. 2 din Codul de procedur„ civil„.
formulat„ de asociatul unic Sabou Filona∫ ∫i, Ón      conformitate cu dispozi˛iile art. 331 ∫i urm. din
                                                                 JUDEC√TORUL DELEGAT
consecin˛„:                        Codul de procedur„ civil„, ale Legii nr. 31/1990,
  Autorizeaz„   constituirea   ∫i dispune      republicat„, ale Legii nr. 26/1990, republicat„ cu     Asupra cererii de fa˛„:
Ónmatricularea la Oficiul registrului comer˛ului a     modific„rile ∫i complet„rile ulterioare, precum ∫i     Prin cererea de Ónregistrare nr. 6538 din data de
Societ„˛ii Comerciale CORBU CONSTRUCT - S.R.L.,      cu cele ale Legii nr. 359/2004 cu modific„rile ∫i    23.05.2005, legal timbrat„, s-a solicitat autorizarea
Ón urm„toarele condi˛ii:                  complet„rile ulterioare, urmeaz„ a admite prezenta    constituirii, Ónmatricularea Societ„˛ii Comerciale
                MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA                a IV-a,  Nr. 2132/5.VII.2005                  11
GROVAS - S.R.L. ∫i Ónregistrarea datelor din       Ónregistrarea datelor din declara˛ia tip pe proprie        Societatea Comercial„
declara˛ia tip pe proprie r„spundere la Oficiul      r„spundere la Oficiul registrului comer˛ului a       GAMA DECOR - S.R.L., Zal„u, jude˛ul S„laj
registrului comer˛ului.                  Societ„˛ii Comerciale ART NED - S.R.L.
  Œn sus˛inerea cererii au fost depuse Ónscrisurile    Procedura legal Óndeplinit„ ∫i cererea legal        NUM√R DE ORDINE ŒN REGISTRUL COMERfiULUI
men˛ionate Ón opisul inclus Ón cererea de         timbrat„.                                    J 31/421/2005
Ónregistrare pe baza c„rora, judec„torul delegat,      Cererea a fost solu˛ionat„ Ón lipsa p„r˛ii conform
constat‚nd c„ sunt Óndeplinite cerin˛ele legale      art. 242, alin. 2 din Codul de procedur„ civil„.          COD UNIC DE ŒNREGISTRARE 17627196
privind constituirea societ„˛ii comerciale, Ón
                                    JUDEC√TORUL DELEGAT                     MINISTERUL JUSTIfiIEI
conformitate cu dispozi˛iile art. 331 ∫i urm. din
Codul de procedur„ civil„, ale Legii nr. 31/1990,       Asupra cererii de fa˛„:
republicat„, ale Legii nr. 26/1990, republicat„ cu      Prin cererea de Ónregistrare nr. 6566 din data de            TRIBUNALUL S√LAJ
modific„rile ∫i complet„rile ulterioare, precum ∫i cu   23.05.2005, legal timbrat„, s-a solicitat autorizarea
cele ale Legii nr. 359/2004 cu modific„rile ∫i      constituirii, Ónmatricularea Societ„˛ii Comerciale          DOSAR NR. 6606/24.05.2005
complet„rile ulterioare, urmeaz„ a admite prezenta    ART NED - S.R.L. ∫i Ónregistrarea datelor din
cerere, a autoriza constituirea Societ„˛ii Comerciale   declara˛ia tip pe proprie r„spundere la Oficiul             ŒNCHEIEREA NR. 2037
GROVAS - S.R.L., a dispune Ónmatricularea acesteia    registrului comer˛ului.                      Pronun˛at„ Ón ∫edin˛a public„
∫i Ónregistrarea datelor din declara˛ia tip pe proprie    Œn sus˛inerea cererii au fost depuse Ónscrisurile          din 26 mai 2004
r„spundere la Oficiul registrului comer˛ului.       men˛ionate Ón opisul inclus Ón cererea de
                                                            Judec„tor delegat
                             Ónregistrare pe baza c„rora, judec„torul delegat,      la Oficiul Registrului
 Pentru aceste motive, Ón numele legii dispune:
                             constat‚nd c„ sunt Óndeplinite cerin˛ele legale       Comer˛ului de pe l‚ng„
  Admite cererea de Ónregistrare a∫a cum a fost     privind constituirea societ„˛ii comerciale, Ón        Tribunalul S„laj    - D„r„ban Patri˛iu
formulat„ de asociatul unic Grosu Vasile-Gheorghe     conformitate cu dispozi˛iile art. 331 ∫i urm. din      Referent        - Borzan Margareta
∫i, Ón consecin˛„:                    Codul de procedur„ civil„, ale Legii nr. 31/1990,
  Autorizeaz„   constituirea    ∫i  dispune                                  Pe rol, solu˛ionarea cererii de Ónregistrare
                             republicat„, ale Legii nr. 26/1990, republicat„ cu
Ónmatricularea la Oficiul registrului comer˛ului a                                  formulate de asociatul Breje Andrei privind
                             modific„rile ∫i complet„rile ulterioare, precum ∫i cu   autorizarea constituirii, Ónmatricularea ∫i
Societ„˛ii Comerciale GROVAS - S.R.L., Ón         cele ale Legii nr. 359/2004 cu modific„rile ∫i
urm„toarele condi˛ii:                                                Ónregistrarea datelor din declara˛ia tip pe proprie
                             complet„rile ulterioare, urmeaz„ a admite prezenta     r„spundere la Oficiul registrului comer˛ului a
  Sediul social este Ón satul Poiana Blenchii nr.
                             cerere, a autoriza constituirea Societ„˛ii Comerciale   Societ„˛ii Comerciale GAMA DECOR - S.R.L.
251, comuna Poiana Blenchii, jude˛ul S„laj.
                             ART NED - S.R.L., a dispune Ónmatricularea acesteia      Procedura legal Óndeplinit„ ∫i cererea legal
  Domeniul principal de activitate: 521 - comer˛ cu                                timbrat„.
                             ∫i Ónregistrarea datelor din declara˛ia tip pe proprie
am„nuntul Ón magazine nespecializate.                                          Cererea a fost solu˛ionat„ Ón lipsa p„r˛ii conform
                             r„spundere la Oficiul registrului comer˛ului.
  Activitatea principal„: 5211 - comer˛ cu                                     art. 242, alin. 2 din Codul de procedur„ civil„.
am„nuntul Ón magazine nespecializate, cu v‚nzare      Pentru aceste motive, Ón numele legii dispune:
predominant„ de produse alimentare, b„uturi ∫i                                          JUDEC√TORUL DELEGAT
                               Admite cererea de Ónregistrare a∫a cum a fost
tutun.                                                         Asupra cererii de fa˛„:
                             formulat„ de asociatul Nedi∫an Vasile ∫i, Ón
  Activit„˛i secundare: conform art. 5 din actul                                   Prin cererea de Ónregistrare nr. 6606 din data de
                             consecin˛„:
constitutiv.                                                     24.05.2005, legal timbrat„, s-a solicitat autorizarea
                               Autorizeaz„    constituirea    ∫i  dispune   constituirii, Ónmatricularea Societ„˛ii Comerciale
  Capitalul social subscris este de 2.000.000 lei,
                             Ónmatricularea la Oficiul registrului comer˛ului a     GAMA DECOR - S.R.L. ∫i Ónregistrarea datelor din
integral v„rsat; num„rul total de p„r˛i sociale: 10;
                             Societ„˛ii Comerciale ART NED - S.R.L., Ón         declara˛ia tip pe proprie r„spundere la Oficiul
valoarea unei p„r˛i sociale: 200.000 lei.
                             urm„toarele condi˛ii:                   registrului comer˛ului.
  Fondator: Grosu Vasile-Gheorghe, Ón calitate de
asociat unic, cod numeric personal 1800319310865,      Sediul social este Ón Zal„u, str. Gen. Ion         Œn sus˛inerea cererii au fost depuse Ónscrisurile
                             Dragalina nr. 12, bl. D19, ap. 15, jude˛ul S„laj.     men˛ionate Ón opisul inclus Ón cererea de
aport la capital 2.000.000 lei, data v„rs„rii aportului
                               Domeniul principal de activitate: 205 - fabricarea   Ónregistrare pe baza c„rora, judec„torul delegat,
16.05.2005, echival‚nd cu 10 p„r˛i sociale,
                             altor produse din lemn; fabricarea articolelor din     constat‚nd c„ sunt Óndeplinite cerin˛ele legale
reprezent‚nd 100 % capitalul social, cota de
                             plut„, paie ∫i Ómpletituri.                privind constituirea societ„˛ii comerciale, Ón
participare la beneficii ∫i pierderi de 100 %,                                    conformitate cu dispozi˛iile art. 331 ∫i urm. din
domiciliat Ón satul Poiana Blenchii nr. 251, comuna     Activitatea principal„: 2051 - fabricarea altor
                                                           Codul de procedur„ civil„, ale Legii nr. 31/1990,
Poiana Blenchii, jude˛ul S„laj.              produse din lemn.
                                                           republicat„, ale Legii nr. 26/1990, republicat„ cu
  Administrator: Grosu Vasile-Gheorghe, cod        Activit„˛i secundare: conform art. 5 din actul
                                                           modific„rile ∫i complet„rile ulterioare, precum ∫i cu
numeric personal 1800319310865, data numirii       constitutiv.                        cele ale Legii nr. 359/2004 cu modific„rile ∫i
26.05.2005 p‚n„ la data de 26.05.2105, av‚nd puteri     Capitalul social subscris este de 2.000.000 lei,    complet„rile ulterioare, urmeaz„ a admite prezenta
depline.                         integral v„rsat; num„rul total de p„r˛i sociale: 10;    cerere, a autoriza constituirea Societ„˛ii Comerciale
  Durata de func˛ionare a societ„˛ii este nelimitat„.  valoarea unei p„r˛i sociale: 200.000 lei.         GAMA DECOR - S.R.L., a dispune Ónmatricularea
  Dispune Ónregistrarea la Oficiul registrului       Fondatori:                       acesteia ∫i Ónregistrarea datelor din declara˛ia tip pe
comer˛ului a datelor din declara˛ia tip pe propria      1. Nedi∫an Vasile, Ón calitate de asociat, cod     proprie r„spundere la Oficiul registrului
r„spundere.                        numeric personal 1570101313039, aport la capital      comer˛ului.
  Dispune publicarea Ón Monitorul Oficial al      1.200.000 lei, data v„rs„rii aportului 23.05.2005,
                                                            Pentru aceste motive, Ón numele legii dispune:
Rom‚niei, Partea a IV-a, a extrasului prezentei      echival‚nd cu 6 p„r˛i sociale, reprezent‚nd 60 % din
Óncheieri.                        capitalul social total, cota de participare la beneficii   Admite cererea de Ónregistrare a∫a cum a fost
  Executorie.                      ∫i pierderi de 60 %, domiciliat Ón Zal„u, str. Gen. Ion  formulat„ de asociatul Breje Andei ∫i, Ón consecin˛„:
                             Dragalina nr. 12, bl. D19, sc. A, et. 4, ap. 15, jude˛ul   Autorizeaz„     constituirea   ∫i  dispune
  Cu recurs, Ón termen de 15 zile, Ón conformitate
                                                           Ónmatricularea la Oficiul registrului comer˛ului a
cu prevederile art. 6 din Legea nr. 26/1990,       S„laj;
                                                           Societ„˛ii Comerciale GAMA DECOR - S.R.L., Ón
republicat„ cu modific„rile ∫i complet„rile         2. Nedi∫an Marioara-Codru˛a, Ón calitate de
                                                           urm„toarele condi˛ii:
ulterioare.                        asociat, cod numeric personal 2700616310011,         Sediul social este Ón Zal„u, Str. 22 Decembrie
   (45/514.042)                     aport la capital 800.000 lei, data v„rs„rii aportului   1989 nr. 190, jude˛ul S„laj.
             *                23.05.2005, echival‚nd cu 4 p„r˛i sociale,          Domeniul principal de activitate: 748 - alte
                             reprezent‚nd 40 % din capitalul social total, cota de   activit„˛i de servicii prestate Ón principal
     Societatea Comercial„              participare la beneficii ∫i pierderi de 40 %,       Óntreprinderilor.
  ART NED - S.R.L., Zal„u, jude˛ul S„laj        domiciliat„ Ón Zal„u, str. Gen. Ion Dragalina nr. 12,     Activitatea principal„: 7487 - alte activit„˛i de
                             bl. D19, ap. 15, jude˛ul S„laj.              servicii prestate Ón principal Óntreprinderilor.
                               Administratori:                      Activit„˛i secundare: conform art. 5 din actul
  NUM√R DE ORDINE ŒN REGISTRUL COMERfiULUI
                               1. Nedi∫an Vasile, cod numeric personal         constitutiv.
           J 31/419/2005
                             1570101313039, data numirii 26.05.2005 p‚n„ la        Capitalul social subscris este de 2.100.000 lei,
                                                           integral v„rsat; num„rul total de p„r˛i sociale: 21;
     COD UNIC DE ŒNREGISTRARE 17627170        data de 26.05.2105, av‚nd puteri depline;
                                                           valoarea unei p„r˛i sociale: 100.000 lei.
                               2. Nedi∫an Marioara-Codru˛a, cod numeric
        MINISTERUL JUSTIfiIEI                                           Fondatori:
                             personal 2700616310011, data numirii 26.05.2005        1. Breje Andrei, Ón calitate de asociat, cod
                             p‚n„ la data de 26.05.2105, av‚nd puteri depline.     numeric personal 1531022312967, aport la capital
         TRIBUNALUL S√LAJ              Durata de func˛ionare a societ„˛ii este nelimitat„.   700.000 lei, data v„rs„rii aportului 18.05.2005,
                               Punct de lucru, cu sediul Ón Zal„u, bd. Mihai      echival‚nd cu 7 p„r˛i sociale, reprezent‚nd
      DOSAR NR. 6566/23.05.2005           Viteazu, nr. 58/A, corp C, jude˛ul S„laj.         33,3333 % din capitalul social total, cota de
                               Dispune Ónregistrarea la Oficiul registrului      participare la beneficii ∫i pierderi de 33,3333 %,
       ŒNCHEIEREA NR. 2039             comer˛ului a datelor din declara˛ia tip pe propria     domiciliat Ón Zal„u, str. Tudor Vladimirescu nr. 11,
                             r„spundere.                        bl. P21, sc. A, et. 3, ap. 14, jude˛ul S„laj;
    Pronun˛at„ Ón ∫edin˛a public„
                               Dispune publicarea Ón Monitorul Oficial al         2. Breje Adrian-Ovidiu, Ón calitate de asociat, cod
       din 26 mai 2004
                             Rom‚niei, Partea a IV-a, a extrasului prezentei      numeric personal 1760208312966, aport la capital
 Judec„tor delegat                    Óncheieri.                         700.000 lei, data v„rs„rii aportului 18.05.2005,
 la Oficiul Registrului                                               echival‚nd cu 7 p„r˛i sociale, reprezent‚nd
                               Executorie.
 Comer˛ului de pe l‚ng„                                               33,3333 % din capitalul social total, cota de
                               Cu recurs, Ón termen de 15 zile, Ón conformitate
 Tribunalul S„laj    - D„r„ban Patri˛iu                                     participare la beneficii ∫i pierderi de 33,3333 %,
                             cu prevederile art. 6 din Legea nr. 26/1990,        domiciliat Ón Zal„u, str. Tudor Vladimirescu nr. 11,
 Referent        - Ilie∫ Gheorghina        republicat„ cu modific„rile ∫i complet„rile        bl. P21, sc. A, et. 3, ap. 14, jude˛ul S„laj;
  Pe rol, solu˛ionarea cererii de Ónregistrare      ulterioare.                          3. Breje Sorin-Andrei, Ón calitate de asociat, cod
formulate de asociatul Nedi∫an Vasile privind         (46/514.043)                      numeric personal 1811023314018, aport la capital
autorizarea constituirii, Ónmatricularea ∫i                     *                700.000 lei, data v„rs„rii aportului 18.05.2005,
 12              MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI,              PARTEA a IV-a,   Nr. 2132/5.VII.2005
echival‚nd cu 7 p„r˛i sociale, reprezent‚nd        Sediul social este Ón Zal„u, str. Gheorghe Laz„r    Codul de procedur„ civil„, ale Legii nr. 31/1990,
33,3333 % din capitalul social total, cota de      nr. 63, jude˛ul S„laj.                   republicat„, ale Legii nr. 26/1990, republicat„ cu
participare la beneficii ∫i pierderi de 33,3333 %,     Domeniul principal de activitate: 502 -         modific„rile ∫i complet„rile ulterioare, precum ∫i
domiciliat Ón Zal„u, str. Simion B„rnu˛iu nr. 53, bl.  Óntre˛inerea ∫i repararea autovehiculelor.         cu cele ale Legii nr. 359/2004 cu modific„rile ∫i
1N, et. 4, ap. 38, jude˛ul S„laj.             Activitatea principal„: 5020 - Óntre˛inerea ∫i     complet„rile ulterioare, urmeaz„ a admite prezenta
  Administratori:                   repararea autovehiculelor.                 cerere, a autoriza constituirea Societ„˛ii Comerciale
  1. Breje Andrei, cod numeric personal          Activit„˛i secundare: conform art. 5 din actul     POIANA COM - S.R.L., a dispune Ónmatricularea
1531022312967, data numirii 26.05.2005 p‚n„ la     constitutiv.                        acesteia ∫i Ónregistrarea datelor din declara˛ia tip pe
data de 26.05.2104, av‚nd puteri depline;         Capitalul social subscris este de 2.000.000 lei,    proprie r„spundere la Oficiul registrului
  2. Breje Adrian-Ovidiu, cod numeric personal     integral v„rsat; num„rul total de p„r˛i sociale: 20;    comer˛ului.
1760208312966, data numirii 26.05.2005 p‚n„ la     valoarea unei p„r˛i sociale: 100.000 lei.
data de 26.05.2104, av‚nd puteri depline;         Fondatori:                        Pentru aceste motive, Ón numele legii dispune:
  3. Breje Sorin-Andrei, cod numeric personal       1. Noje Cristian-Dan, Ón calitate de asociat, cod     Admite cererea de Ónregistrare a∫a cum a fost
1811023314018, data numirii 26.05.2005 p‚n„ la     numeric personal 1720131311252, aport la capital      formulat„ de asociata fiurca∫ Mihaela-Genu˛a ∫i, Ón
data de 26.05.2104, av‚nd puteri depline.        1.000.000 lei, data v„rs„rii aportului 16.05.2005,     consecin˛„:
  Durata de func˛ionare a societ„˛ii este       echival‚nd cu 10 p„r˛i sociale, reprezent‚nd 50 %       Autorizeaz„    constituirea   ∫i  dispune
nelimitat„.                       din capitalul social total, cota de participare la     Ónmatricularea la Oficiul registrului comer˛ului a
  Dispune Ónregistrarea la Oficiul registrului     beneficii ∫i pierderi de 50 %, domiciliat Ón Zal„u, str.  Societ„˛ii Comerciale POIANA COM - S.R.L., Ón
comer˛ului a datelor din declara˛ia tip pe propria   Tudor Vladimirescu nr. 29, bl. P55, sc. A, ap. 10,     urm„toarele condi˛ii:
r„spundere.                       jude˛ul S„laj;                        Sediul social este Ón satul Poiana Blenchii nr.
  Dispune publicarea Ón Monitorul Oficial al       2. Noje Ana-Maria, Ón calitate de asociat, cod     183, comuna Poiana Blenchii, jude˛ul S„laj.
                            numeric personal 2720229311246, aport la capital       Domeniul principal de activitate: 521 - comer˛ cu
Rom‚niei, Partea a IV-a, a extrasului prezentei
                            1.000.000 lei, data v„rs„rii aportului 16.05.2005,     am„nuntul Ón magazine nespecializate.
Óncheieri.
                            echival‚nd cu 10 p„r˛i sociale, reprezent‚nd 50 %       Activitatea principal„: 5211 - comer˛ cu
  Executorie.
                            din capitalul social total, cota de participare la     am„nuntul Ón magazine nespecializate, cu v‚nzare
  Cu recurs, Ón termen de 15 zile, Ón conformitate
                            beneficii ∫i pierderi de 50 %, domiciliat„ Ón Zal„u,    predominant„ de produse alimentare, b„uturi ∫i
cu prevederile art. 6 din Legea nr. 26/1990,
                            str. Tudor Vladimirescu nr. 29, bl. P55, sc. A, et. 4,   tutun.
republicat„ cu modific„rile ∫i complet„rile
                            ap. 10, jude˛ul S„laj.
ulterioare.                                                      Activit„˛i secundare: conform art. 5 din actul
                              Administratori:
  (47/514.044)                                                  constitutiv.
                              1. Noje Cristian-Dan, cod numeric personal
             *               1720131311252, data numirii 26.05.2005 p‚n„ la
                                                           Capitalul social subscris este de 2.000.000 lei,
                                                          integral v„rsat; num„rul total de p„r˛i sociale: 20;
                            data de 26.05.2105, av‚nd puteri depline;
      Societatea Comercial„                                          valoarea unei p„r˛i sociale: 100.000 lei.
                              2. Noje Ana-Maria, cod numeric personal
    LEVI & ATTY SERVICE - S.R.L.                                         Fondatori:
                            2720229311246, data numirii 26.05.2005 p‚n„ la
       Zal„u, jude˛ul S„laj                                           1. fiurca∫ Mihaela-Genu˛a, Ón calitate de asociat,
                            data de 26.05.2105, av‚nd puteri depline.
                                                          cod numeric personal 2600820310767, aport la
                              Durata de func˛ionare a societ„˛ii este
                                                          capital 1.200.000 lei, data v„rs„rii aportului
  NUM√R DE ORDINE ŒN REGISTRUL COMERfiULUI       nelimitat„.
                                                          18.05.2005, echival‚nd cu 12 p„r˛i sociale,
          J 31/422/2005             Dispune Ónregistrarea la Oficiul registrului
                                                          reprezent‚nd 60 % din capitalul social total, cota de
                            comer˛ului a datelor din declara˛ia tip pe propria
                            r„spundere.                        participare la beneficii ∫i pierderi de 60 %,
     COD UNIC DE ŒNREGISTRARE 17627200
                              Dispune publicarea Ón Monitorul Oficial al       domiciliat„ Ón satul Poiana Blenchii nr. 183,
       MINISTERUL JUSTIfiIEI           Rom‚niei, Partea a IV-a, a extrasului prezentei      comuna Poiana Blenchii, jude˛ul S„laj;
        TRIBUNALUL S√LAJ             Óncheieri.                          2. fiurca∫ Carmen-Emilia, Ón calitate de asociat,
                              Executorie.                       cod numeric personal 2860313125470, aport la
     DOSAR NR. 6621/24.05.2005            Cu recurs, Ón termen de 15 zile, Ón conformitate    capital 800.000 lei, data v„rs„rii aportului
                            cu prevederile art. 6 din Legea nr. 26/1990,        23.05.2005, echival‚nd cu 8 p„r˛i sociale,
       ŒNCHEIEREA NR. 2036            republicat„ cu modific„rile ∫i complet„rile        reprezent‚nd 40 % din capitalul social total, cota de
                            ulterioare.                        participare la beneficii ∫i pierderi de 40 %,
    Pronun˛at„ Ón ∫edin˛a public„                                        domiciliat„ Ón satul G‚lg„u nr. 193, comuna G‚lg„u,
       din 26 mai 2004                 (48/514.045)
                                          *                jude˛ul S„laj.
 Judec„tor delegat                                                  Administratori:
 la Oficiul Registrului                     Societatea Comercial„                1. fiurca∫ Mihaela-Genu˛a, cod numeric personal
 Comer˛ului de pe l‚ng„                 POIANA COM - S.R.L., satul Poiana Blenchii        2600820310767, data numirii 26.05.2005 p‚n„ la
 Tribunalul S„laj    - D„r„ban Patri˛iu        comuna Poiana Blenchii, jude˛ul S„laj          data de 26.05.2105, av‚nd puteri depline;
 Referent        - Ilie∫ Gheorghina                                      2. fiurca∫ Carmen-Emilia, cod numeric personal
                                                          2860313125470, data numirii 26.05.2005 p‚n„ la
  Pe rol, solu˛ionarea cererii de Ónregistrare      NUM√R DE ORDINE ŒN REGISTRUL COMERfiULUI         data de 26.05.2105, av‚nd puteri depline.
formulate de asociatul Noje Cristian-Dan privind               J 31/423/2005              Durata de func˛ionare a societ„˛ii este
autorizarea constituirii, Ónmatricularea ∫i
                                                          nelimitat„.
Ónregistrarea datelor din declara˛ia tip pe proprie        COD UNIC DE ŒNREGISTRARE 17627269
                                                           Punct de lucru, cu sediul Ón satul Poiana Blenchii
r„spundere la Oficiul registrului comer˛ului a
                                                          nr. 227, comuna Poiana Blenchii, jude˛ul S„laj.
Societ„˛ii Comerciale LEVI & ATTY SERVICE - S.R.L.           MINISTERUL JUSTIfiIEI
                                                           Dispune Ónregistrarea la Oficiul registrului
  Procedura legal Óndeplinit„ ∫i cererea legal             TRIBUNALUL S√LAJ
                                                          comer˛ului a datelor din declara˛ia tip pe propria
timbrat„.
                                                          r„spundere.
  Cererea a fost solu˛ionat„ Ón lipsa p„r˛ii conform       DOSAR NR. 6645/24.05.2005
                                                           Dispune publicarea Ón Monitorul Oficial al
art. 242, alin. 2 din Codul de procedur„ civil„.
                                   ŒNCHEIEREA NR. 2035             Rom‚niei, Partea a IV-a, a extrasului prezentei
      JUDEC√TORUL DELEGAT                                          Óncheieri.
                                Pronun˛at„ Ón ∫edin˛a public„             Executorie.
  Asupra cererii de fa˛„:                      din 26 mai 2004                 Cu recurs, Ón termen de 15 zile, Ón conformitate
  Prin cererea de Ónregistrare nr. 6621 din data de
                              Judec„tor delegat                    cu prevederile art. 6 din Legea nr. 26/1990,
24.05.2005, legal timbrat„, s-a solicitat autorizarea
                              la Oficiul Registrului                 republicat„ cu modific„rile ∫i complet„rile
constituirii, Ónmatricularea Societ„˛ii Comerciale
                              Comer˛ului de pe l‚ng„                 ulterioare.
LEVI & ATTY SERVICE - S.R.L. ∫i Ónregistrarea
                              Tribunalul S„laj    - D„r„ban Patri˛iu          (49/514.046)
datelor din declara˛ia tip pe proprie r„spundere la
Oficiul registrului comer˛ului.              Referent        - Ilie∫ Gheorghina                     *
  Œn sus˛inerea cererii au fost depuse Ónscrisurile    Pe rol, solu˛ionarea cererii de Ónregistrare          Societatea Comercial„
men˛ionate Ón opisul inclus Ón cererea de        formulate de asociata fiurca∫ Mihaela-Genu˛a        PONTEGI & SM - S.R.L., Zal„u, jude˛ul S„laj
Ónregistrare pe baza c„rora, judec„torul delegat,    privind autorizarea constituirii, Ónmatricularea ∫i
constat‚nd c„ sunt Óndeplinite cerin˛ele legale     Ónregistrarea datelor din declara˛ia tip pe proprie
privind constituirea societ„˛ii comerciale, Ón     r„spundere la Oficiul registrului comer˛ului a        NUM√R DE ORDINE ŒN REGISTRUL COMERfiULUI
conformitate cu dispozi˛iile art. 331 ∫i urm. din    Societ„˛ii Comerciale POIANA COM - S.R.L.                    J 31/424/2005
Codul de procedur„ civil„, ale Legii nr. 31/1990,     Procedura legal Óndeplinit„ ∫i cererea legal
republicat„, ale Legii nr. 26/1990, republicat„ cu   timbrat„.                              COD UNIC DE ŒNREGISTRARE 17627218
modific„rile ∫i complet„rile ulterioare, precum ∫i     Cererea a fost solu˛ionat„ Ón lipsa p„r˛ii conform
cu cele ale Legii nr. 359/2004 cu modific„rile ∫i    art. 242, alin. 2 din Codul de procedur„ civil„.             MINISTERUL JUSTIfiIEI
complet„rile ulterioare, urmeaz„ a admite prezenta                                         TRIBUNALUL S√LAJ
cerere, a autoriza constituirea Societ„˛ii Comerciale        JUDEC√TORUL DELEGAT
LEVI & ATTY SERVICE - S.R.L., a dispune          Asupra cererii de fa˛„:                      DOSAR NR. 6658/24.05.2005
Ónmatricularea acesteia ∫i Ónregistrarea datelor din    Prin cererea de Ónregistrare nr. 6645 din data de
declara˛ia tip pe proprie r„spundere la Oficiul                                         ŒNCHEIEREA NR. 2034
                            24.05.2005, legal timbrat„, s-a solicitat autorizarea
registrului comer˛ului.                 constituirii, Ónmatricularea Societ„˛ii Comerciale        Pronun˛at„ Ón ∫edin˛a public„
                            POIANA COM - S.R.L. ∫i Ónregistrarea datelor din            din 26 mai 2004
 Pentru aceste motive, Ón numele legii dispune:    declara˛ia tip pe proprie r„spundere la Oficiul
                                                           Judec„tor delegat
  Admite cererea de Ónregistrare a∫a cum a fost    registrului comer˛ului.
                                                           la Oficiul Registrului
formulat„ de asociatul Noje Cristian-Dan ∫i, Ón      Œn sus˛inerea cererii au fost depuse Ónscrisurile
                                                           Comer˛ului de pe l‚ng„
consecin˛„:                       men˛ionate Ón opisul inclus Ón cererea de
                                                           Tribunalul S„laj    - D„r„ban Patri˛iu
  Autorizeaz„   constituirea   ∫i dispune    Ónregistrare pe baza c„rora, judec„torul delegat,
                                                           Referent        - Ilie∫ Gheorghina
Ónmatricularea la Oficiul registrului comer˛ului a   constat‚nd c„ sunt Óndeplinite cerin˛ele legale
Societ„˛ii Comerciale LEVI & ATTY SERVICE -       privind constituirea societ„˛ii comerciale, Ón        Pe rol, solu˛ionarea cererii de Ónregistrare
S.R.L., Ón urm„toarele condi˛ii:            conformitate cu dispozi˛iile art. 331 ∫i urm. din     formulate de asociatul unic Mure∫an Ioan privind
                MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA                a IV-a,  Nr. 2132/5.VII.2005                  13
autorizarea constituirii, Ónmatricularea ∫i        autorizarea constituirii, Ónmatricularea ∫i            Societatea Comercial„
Ónregistrarea datelor din declara˛ia tip pe proprie    Ónregistrarea datelor din declara˛ia tip pe proprie     POWERSOFT - S.R.L., Zal„u, jude˛ul S„laj
r„spundere la Oficiul registrului comer˛ului a      r„spundere la Oficiul registrului comer˛ului a
Societ„˛ii Comerciale PONTEGI & SM - S.R.L.        Societ„˛ii Comerciale S & A COM - S.R.L.
  Procedura legal Óndeplinit„ ∫i cererea legal                                    NUM√R DE ORDINE ŒN REGISTRUL COMERfiULUI
                               Procedura legal Óndeplinit„ ∫i cererea legal
timbrat„.                                                                J 31/427/2005
                             timbrat„.
  Cererea a fost solu˛ionat„ Ón lipsa p„r˛ii conform
art. 242, alin. 2 din Codul de procedur„ civil„.       Cererea a fost solu˛ionat„ Ón lipsa p„r˛ii conform        COD UNIC DE ŒNREGISTRARE 17627234
                             art. 242, alin. 2 din Codul de procedur„ civil„.
       JUDEC√TORUL DELEGAT                                                  MINISTERUL JUSTIfiIEI
                                    JUDEC√TORUL DELEGAT
  Asupra cererii de fa˛„:
  Prin cererea de Ónregistrare nr. 6658 din data de     Asupra cererii de fa˛„:                         TRIBUNALUL S√LAJ
24.05.2005, legal timbrat„, s-a solicitat autorizarea    Prin cererea de Ónregistrare nr. 6690 din data de
constituirii, Ónmatricularea Societ„˛ii Comerciale    25.05.2005, legal timbrat„, s-a solicitat autorizarea
PONTEGI & SM - S.R.L. ∫i Ónregistrarea datelor din                                       DOSAR NR. 6711/25.05.2005
declara˛ia tip pe proprie r„spundere la Oficiul      constituirii, Ónmatricularea Societ„˛ii Comerciale
                             S & A COM - S.R.L. ∫i Ónregistrarea datelor din             ŒNCHEIEREA NR. 2032
registrului comer˛ului.
  Œn sus˛inerea cererii au fost depuse Ónscrisurile   declara˛ia tip pe proprie r„spundere la Oficiul          Pronun˛at„ Ón ∫edin˛a public„
men˛ionate Ón opisul inclus Ón cererea de         registrului comer˛ului.                         din 26 mai 2004
Ónregistrare pe baza c„rora, judec„torul delegat,      Œn sus˛inerea cererii au fost depuse Ónscrisurile
constat‚nd c„ sunt Óndeplinite cerin˛ele legale                                    Judec„tor delegat
                             men˛ionate Ón opisul inclus Ón cererea de
privind constituirea societ„˛ii comerciale, Ón                                     la Oficiul Registrului
                             Ónregistrare pe baza c„rora, judec„torul delegat,      Comer˛ului de pe l‚ng„
conformitate cu dispozi˛iile art. 331 ∫i urm. din
Codul de procedur„ civil„, ale Legii nr. 31/1990,     constat‚nd c„ sunt Óndeplinite cerin˛ele legale       Tribunalul S„laj    - D„r„ban Patri˛iu
republicat„, ale Legii nr. 26/1990, republicat„ cu    privind constituirea societ„˛ii comerciale, Ón        Referent        - Borzan Margareta
modific„rile ∫i complet„rile ulterioare, precum ∫i cu   conformitate cu dispozi˛iile art. 331 ∫i urm. din
cele ale Legii nr. 359/2004 cu modific„rile ∫i                                     Pe rol, solu˛ionarea cererii de Ónregistrare
                             Codul de procedur„ civil„, ale Legii nr. 31/1990,
complet„rile ulterioare, urmeaz„ a admite prezenta                                 formulate de asociatul Mihan˛a Emil privind
                             republicat„, ale Legii nr. 26/1990, republicat„ cu
cerere, a autoriza constituirea Societ„˛ii Comerciale                                autorizarea constituirii, Ónmatricularea ∫i
                             modific„rile ∫i complet„rile ulterioare, precum ∫i cu   Ónregistrarea datelor din declara˛ia tip pe proprie
PONTEGI & SM - S.R.L., a dispune Ónmatricularea
acesteia ∫i Ónregistrarea datelor din declara˛ia tip pe  cele ale Legii nr. 359/2004 cu modific„rile ∫i      r„spundere la Oficiul registrului comer˛ului a
proprie r„spundere la Oficiul registrului         complet„rile ulterioare, urmeaz„ a admite prezenta    Societ„˛ii Comerciale POWERSOFT - S.R.L.
comer˛ului.                        cerere, a autoriza constituirea Societ„˛ii Comerciale    Procedura legal Óndeplinit„ ∫i cererea legal
                             S & A COM - S.R.L., a dispune Ónmatricularea       timbrat„.
 Pentru aceste motive, Ón numele legii dispune:
                             acesteia ∫i Ónregistrarea datelor din declara˛ia tip pe   Cererea a fost solu˛ionat„ Ón lipsa p„r˛ii conform
  Admite cererea de Ónregistrare a∫a cum a fost     proprie r„spundere la Oficiul registrului         art. 242, alin. 2 din Codul de procedur„ civil„.
formulat„ de asociatul unic Mure∫an Ioan ∫i, Ón
                             comer˛ului.                              JUDEC√TORUL DELEGAT
consecin˛„:
  Autorizeaz„    constituirea   ∫i  dispune    Pentru aceste motive, Ón numele legii dispune:       Asupra cererii de fa˛„:
Ónmatricularea la Oficiul registrului comer˛ului a                                   Prin cererea de Ónregistrare nr. 6711 din data de
Societ„˛ii Comerciale PONTEGI & SM - S.R.L., Ón       Admite cererea de Ónregistrare a∫a cum a fost
                                                          25.05.2005, legal timbrat„, s-a solicitat autorizarea
urm„toarele condi˛ii:                   formulat„ de asociatul Loga Sandor ∫i, Ón
  Sediul social este Ón Zal„u, str. George Bacovia                                 constituirii, Ónmatricularea Societ„˛ii Comerciale
                             consecin˛„:                        POWERSOFT - S.R.L. ∫i Ónregistrarea datelor din
nr. 12/A, jude˛ul S„laj.
                               Autorizeaz„    constituirea   ∫i  dispune   declara˛ia tip pe proprie r„spundere la Oficiul
  Domeniul principal de activitate: 713 -
Ónchirierea ma∫inilor ∫i echipamentelor.         Ónmatricularea la Oficiul registrului comer˛ului a    registrului comer˛ului.
  Activitatea principal„: 7132 - Ónchirierea       Societ„˛ii Comerciale S & A COM - S.R.L., Ón         Œn sus˛inerea cererii au fost depuse Ónscrisurile
ma∫inilor ∫i echipamentelor pentru construc˛ii, f„r„   urm„toarele condi˛ii:                   men˛ionate Ón opisul inclus Ón cererea de
personal aferent.                      Sediul social este Ón satul Borla nr. 132, comuna   Ónregistrare pe baza c„rora, judec„torul delegat,
  Activit„˛i secundare: conform art. 4 din actul     Boc∫a, jude˛ul S„laj.                   constat‚nd c„ sunt Óndeplinite cerin˛ele legale
constitutiv.                         Domeniul principal de activitate: 522 - comer˛ cu   privind constituirea societ„˛ii comerciale, Ón
  Capitalul social subscris este de 2.000.000 lei,                                 conformitate cu dispozi˛iile art. 331 ∫i urm. din
integral v„rsat, din care 69 $; num„rul total de p„r˛i  am„nuntul cu produse alimentare, b„uturi ∫i cu
                             produse din tutun Ón magazine specializate.        Codul de procedur„ civil„, ale Legii nr. 31/1990,
sociale: 20; valoarea unei p„r˛i sociale: 100.000 lei.                               republicat„, ale Legii nr. 26/1990, republicat„ cu
  Fondator: Mure∫an Ioan, Ón calitate de asociat      Activitatea principal„: 5224 - comer˛ cu
                                                          modific„rile ∫i complet„rile ulterioare, precum ∫i cu
unic, cod numeric personal 1740107311822, aport      am„nuntul cu p‚ine, produse de patiserie ∫i
                                                          cele ale Legii nr. 359/2004 cu modific„rile ∫i
la capital 2.000.000 lei, din care 60 $, data v„rs„rii  produse zaharoase.
aportului 24.05.2005, echival‚nd cu 20 p„r˛i sociale,                                complet„rile ulterioare, urmeaz„ a admite prezenta
                               Activit„˛i secundare: conform art. 5 din actul     cerere, a autoriza constituirea Societ„˛ii Comerciale
reprezent‚nd 100 % capitalul social, cota de
participare la beneficii ∫i pierderi de 100 %,      constitutiv.                       POWERSOFT - S.R.L., a dispune Ónmatricularea
domiciliat Ón Italia, Roma, Via Flaminia nr. 1177.      Capitalul social subscris este de 2.000.000 lei,    acesteia ∫i Ónregistrarea datelor din declara˛ia tip pe
  Administrator: Mure∫an Ioan, cod numeric        integral v„rsat; num„rul total de p„r˛i sociale: 20;   proprie r„spundere la Oficiul registrului
personal 1740107311822, data numirii 26.05.2005      valoarea unei p„r˛i sociale: 100.000 lei.         comer˛ului.
p‚n„ la data de 26.05.2105, av‚nd puteri depline.      Fondatori:
  Durata de func˛ionare a societ„˛ii este nelimitat„.                                Pentru aceste motive, Ón numele legii dispune:
                               1. Loga Sandor, Ón calitate de asociat, cod
  Dispune Ónregistrarea la Oficiul registrului                                    Admite cererea de Ónregistrare a∫a cum a fost
                             numeric personal 1770320301976, aport la capital
comer˛ului a datelor din declara˛ia tip pe propria                                 formulat„ de asociatul Mihan˛a Emil ∫i, Ón
r„spundere.                        1.000.000 lei, data v„rs„rii aportului 24.05.2005,
                                                          consecin˛„:
  Dispune publicarea Ón Monitorul Oficial al       echival‚nd cu 10 p„r˛i sociale, reprezent‚nd 50 %
                                                            Autorizeaz„    constituirea   ∫i  dispune
Rom‚niei, Partea a IV-a, a extrasului prezentei      din capitalul social total, cota de participare la
Óncheieri.                                                     Ónmatricularea la Oficiul registrului comer˛ului a
                             beneficii ∫i pierderi de 50 %, domiciliat Ón satul
  Executorie.                                                   Societ„˛ii Comerciale POWERSOFT - S.R.L., Ón
                             Borla nr. 132, comuna Boc∫a, jude˛ul S„laj;        urm„toarele condi˛ii:
  Cu recurs, Ón termen de 15 zile, Ón conformitate
                               2. Loga Annamaria, Ón calitate de asociat, cod      Sediul social este Ón Zal„u, Str. Fabricii nr. 11,
cu prevederile art. 6 din Legea nr. 26/1990,
republicat„ cu modific„rile ∫i complet„rile        numeric personal 2800629314027, aport la capital     jude˛ul S„laj.
ulterioare.                        1.000.000 lei, data v„rs„rii aportului 24.05.2005,      Domeniul principal de activitate: 723 -
  (50/514.047)                     echival‚nd cu 10 p„r˛i sociale, reprezent‚nd 50 %     prelucrarea informatic„ a datelor.
             *                din capitalul social total, cota de participare la      Activitatea principal„: 7230 - prelucrarea
                             beneficii ∫i pierderi de 50 %, domiciliat„ Ón satul    informatic„ a datelor.
       Societatea Comercial„                                           Activit„˛i secundare: conform art. 5 din actul
                             Borla nr. 132, comuna Boc∫a, jude˛ul S„laj.
     S & A COM - S.R.L., satul Borla                                      constitutiv.
     comuna Boc∫a, jude˛ul S„laj            Administratori:
                               1. Loga Sandor, cod numeric personal           Capitalul social subscris este de 3.000.000 lei,
                                                          integral v„rsat; num„rul total de p„r˛i sociale: 30;
                             1770320301976, data numirii 26.05.2005 p‚n„ la
  NUM√R DE ORDINE ŒN REGISTRUL COMERfiULUI                                     valoarea unei p„r˛i sociale: 100.000 lei.
                             data de 26.05.2104, av‚nd puteri depline;
         J 31/426/2005                                             Fondatori:
                               2. Loga Annamaria, cod numeric personal          1. Mihan˛a Emil, Ón calitate de asociat, cod
     COD UNIC DE ŒNREGISTRARE 17627276        2800629314027, data numirii 26.05.2005 p‚n„ la      numeric personal 1650509120687, aport la capital
                             data de 26.05.2104, av‚nd puteri depline.         2.700.000 lei, data v„rs„rii aportului 19.05.2005,
        MINISTERUL JUSTIfiIEI             Durata de func˛ionare a societ„˛ii este nelimitat„.  echival‚nd cu 27 p„r˛i sociale, reprezent‚nd 90 %
        TRIBUNALUL S√LAJ               Dispune Ónregistrarea la Oficiul registrului      din capitalul social total, cota de participare la
                             comer˛ului a datelor din declara˛ia tip pe propria    beneficii ∫i pierderi de 90 %, domiciliat Ón Cluj-
      DOSAR NR. 6690/25.05.2005
                             r„spundere.                        Napoca, Str. Mo˛ilor nr. 91, ap. 1, jude˛ul Cluj;
       ŒNCHEIEREA NR. 2033              Dispune publicarea Ón Monitorul Oficial al        2. Mihan˛a Dalia, Ón calitate de asociat, cod
                             Rom‚niei, Partea a IV-a, a extrasului prezentei      numeric personal 2670128120670, aport la capital
    Pronun˛at„ Ón ∫edin˛a public„                                        300.000 lei, data v„rs„rii aportului 19.05.2005,
       din 26 mai 2004               Óncheieri.
                                                          echival‚nd cu 3 p„r˛i sociale, reprezent‚nd 10 % din
                               Executorie.
 Judec„tor delegat                                                 capitalul social total, cota de participare la beneficii
 la Oficiul Registrului                   Cu recurs, Ón termen de 15 zile, Ón conformitate
                                                          ∫i pierderi de 10 %, domiciliat„ Ón Cluj-Napoca, Str.
 Comer˛ului de pe l‚ng„                 cu prevederile art. 6 din Legea nr. 26/1990,       Mo˛ilor nr. 91, bl. 1, jude˛ul Cluj.
 Tribunalul S„laj    - D„r„ban Patri˛iu        republicat„ cu modific„rile ∫i complet„rile         Administrator: Mihan˛a Emil, cod numeric
 Referent        - Borzan Margareta        ulterioare.                        personal 1650509120687, data numirii 26.05.2005
 Pe rol, solu˛ionarea cererii de Ónregistrare        (51/514.048)                     p‚n„ la data de 26.05.2104, av‚nd puteri depline.
formulate de asociatul Loga Sandor privind                     *                 Durata de func˛ionare a societ„˛ii este nelimitat„.
 14              MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI,              PARTEA a IV-a,   Nr. 2132/5.VII.2005
  Punct de lucru, cu sediul Ón Zal„u, str. Simion      Administrator: Barta Ioan, cod numeric personal    echival‚nd cu 115 p„r˛i sociale, reprezent‚nd 23 %
B„rnu˛iu, bl. B2, ap. 2, jude˛ul S„laj.          1710526312961, data numirii 26.05.2005 p‚n„ la      din capitalul social total, cota de participare la
  Dispune Ónregistrarea la Oficiul registrului      data de 26.05.2104, av‚nd puteri depline.         beneficii ∫i pierderi de 23 %, domiciliat Ón satul
comer˛ului a datelor din declara˛ia tip pe propria      Durata de func˛ionare a societ„˛ii este        Pericei nr. 284, comuna Pericei, jude˛ul S„laj;
r„spundere.                        nelimitat„.                         2. Bil˛-Cri∫an Ioan-Cristian, Ón calitate de asociat,
  Dispune publicarea Ón Monitorul Oficial al        Dispune Ónregistrarea la Oficiul registrului      cod numeric personal 1480727311810, aport la
Rom‚niei, Partea a IV-a, a extrasului prezentei      comer˛ului a datelor din declara˛ia tip pe propria    capital 70.000.000 lei, data v„rs„rii aportului
Óncheieri.                        r„spundere.                        17.05.2005, echival‚nd cu 70 p„r˛i sociale,
  Executorie.                        Dispune publicarea Ón Monitorul Oficial al       reprezent‚nd 14 % din capitalul social total, cota de
  Cu recurs, Ón termen de 15 zile, Ón conformitate    Rom‚niei, Partea a IV-a, a extrasului prezentei      participare la beneficii ∫i pierderi de 14 %,
cu prevederile art. 6 din Legea nr. 26/1990,       Óncheieri.                        domiciliat Ón ™imleu Silvaniei, Str. Nucului nr. 4,
republicat„ cu modific„rile ∫i complet„rile         Executorie.                      jude˛ul S„laj;
ulterioare.                         Cu recurs, Ón termen de 15 zile, Ón conformitate     3. Lada Florian, Ón calitate de asociat, cod
  (52/514.049)                     cu prevederile art. 6 din Legea nr. 26/1990,       numeric personal 1510408311810, aport la capital
             *                republicat„ cu modific„rile ∫i complet„rile        45.000.000 lei, data v„rs„rii aportului 17.05.2005,
                             ulterioare.                        echival‚nd cu 45 p„r˛i sociale, reprezent‚nd 9 % din
     Societatea Comercial„                (53/514.050)                     capitalul social total, cota de participare la beneficii
 JANCSI TRANS - S.R.L., satul Valea Pomilor                     *                ∫i pierderi de 9 %, domiciliat Ón ™imleu Silvaniei, str.
   comuna Samsud, jude˛ul S„laj                                         Simion B„rnu˛iu nr. 14, jude˛ul S„laj;
                                  Societatea Comercial„               4. Blaga Dumitru, Ón calitate de asociat, cod
                              SIMEX SERVICE - S.R.L., ™imleu Silvaniei        numeric personal 1680215311857, aport la capital
  NUM√R DE ORDINE ŒN REGISTRUL COMERfiULUI               jude˛ul S„laj                50.000.000 lei, data v„rs„rii aportului 17.05.2005,
         J 31/428/2005
                                                          echival‚nd cu 50 p„r˛i sociale, reprezent‚nd 10 %
     COD UNIC DE ŒNREGISTRARE 17627242                                     din capitalul social total, cota de participare la
                               NUM√R DE ORDINE ŒN REGISTRUL COMERfiULUI
                                                          beneficii ∫i pierderi de 10 %, domiciliat Ón ™imleu
                                      J 31/425/2005
        MINISTERUL JUSTIfiIEI                                         Silvaniei, Str. 1 Decembrie 1918 nr. 1, bl. D1, et. 1,
                                  COD UNIC DE ŒNREGISTRARE 17630191        ap. 1, jude˛ul S„laj;
                                                            5. Negru Vasile, Ón calitate de asociat, cod
         TRIBUNALUL S√LAJ                    MINISTERUL JUSTIfiIEI            numeric personal 1510105301988, aport la capital
                                                          35.000.000 lei, data v„rs„rii aportului 17.05.2005,
      DOSAR NR. 6737/25.05.2005                                        echival‚nd cu 35 p„r˛i sociale, reprezent‚nd 7 % din
                                      TRIBUNALUL S√LAJ             capitalul social total, cota de participare la beneficii
       ŒNCHEIEREA NR. 2031                                          ∫i pierderi de 7 %, domiciliat Ón ™imleu Silvaniei,
    Pronun˛at„ Ón ∫edin˛a public„                 DOSAR NR. 6685/25.05.2005           Str. 1 Decembrie, bl. D1, ap. 4, jude˛ul S„laj;
       din 26 mai 2004                                              6. Bodea Cornelia, Ón calitate de asociat, cod
                                    ŒNCHEIEREA NR. 2112             numeric personal 2650705311822, aport la capital
 Judec„tor delegat                                                 35.000.000 lei, data v„rs„rii aportului 17.05.2005,
                                 Pronun˛at„ Ón ∫edin˛a public„
 la Oficiul Registrului                                              echival‚nd cu 35 p„r˛i sociale, reprezent‚nd 7 % din
                                    din 27 mai 2004
 Comer˛ului de pe l‚ng„                                              capitalul social total, cota de participare la beneficii
 Tribunalul S„laj    - D„r„ban Patri˛iu         Judec„tor delegat                    ∫i pierderi de 7 %, domiciliat„ Ón satul Iaz nr. 63,
 Referent        - Borzan Margareta         la Oficiul Registrului                 comuna Plopi∫ jude˛ul S„laj;
                              Comer˛ului de pe l‚ng„                   7. Szabo Rudolf, Ón calitate de asociat, cod
  Pe rol, solu˛ionarea cererii de Ónregistrare
                              Tribunalul S„laj    - D„r„ban Patri˛iu        numeric personal 1601023311820, aport la capital
formulate de asociatul unic Barta Ioan privind
                              Referent        - Ilie∫ Gheorghina        25.000.000 lei, data v„rs„rii aportului 17.05.2005,
autorizarea constituirii, Ónmatricularea ∫i
Ónregistrarea datelor din declara˛ia tip pe proprie     Pe rol, solu˛ionarea cererii de Ónregistrare      echival‚nd cu 25 p„r˛i sociale, reprezent‚nd 5 % din
r„spundere la Oficiul registrului comer˛ului a      formulate de asociatul Debre Alexandru privind      capitalul social total, cota de participare la beneficii
Societ„˛ii Comerciale JANCSI TRANS - S.R.L.        autorizarea constituirii, Ónmatricularea ∫i        ∫i pierderi de 5 %, domiciliat Ón ™imleu Silvaniei,
  Procedura legal Óndeplinit„ ∫i cererea legal      Ónregistrarea datelor din declara˛ia tip pe proprie    Str. Bujorilor nr. 8, jude˛ul S„laj;
timbrat„.                         r„spundere la Oficiul registrului comer˛ului a        8. Societatea Comercial„ SIMEX - S.A., aport la
  Cererea a fost solu˛ionat„ Ón lipsa p„r˛ii conform   Societ„˛ii Comerciale SIMEX SERVICE - S.R.L.       capital 125.000.000 lei, data v„rs„rii aportului
art. 242, alin. 2 din Codul de procedur„ civil„.       Procedura legal Óndeplinit„ ∫i cererea legal      17.05.2005, echival‚nd cu 125 p„r˛i sociale,
                             timbrat„.                         reprezent‚nd 25 % din capitalul social total, cota de
       JUDEC√TORUL DELEGAT                                          participare la beneficii ∫i pierderi de 25 %;
                               Cererea a fost solu˛ionat„ Ón lipsa p„r˛ii conform
  Asupra cererii de fa˛„:                art. 242, alin. 2 din Codul de procedur„ civil„.       Administratori:
  Prin cererea de Ónregistrare nr. 6737 din data de                                  1. Debre Alexandru, cod numeric personal
                                    JUDEC√TORUL DELEGAT             1720628311811, data numirii 26.05.2005 p‚n„ la
25.05.2005, legal timbrat„, s-a solicitat autorizarea
constituirii, Ónmatricularea Societ„˛ii Comerciale      Asupra cererii de fa˛„:                data de 26.05.2009, av‚nd puteri depline;
JANCSI TRANS - S.R.L. ∫i Ónregistrarea datelor din      Prin cererea de Ónregistrare nr. 6685 din data de     2. Bodea Cornelia, cod numeric personal
declara˛ia tip pe proprie r„spundere la Oficiul      25.05.2005, legal timbrat„, s-a solicitat autorizarea   2650705311822, data numirii 26.05.2005 p‚n„ la
registrului comer˛ului.                  constituirii, Ónmatricularea Societ„˛ii Comerciale    data de 26.05.2009, av‚nd puteri depline.
  Œn sus˛inerea cererii au fost depuse Ónscrisurile   SIMEX SERVICE - S.R.L. ∫i Ónregistrarea datelor din     Durata de func˛ionare a societ„˛ii este
men˛ionate Ón opisul inclus Ón cererea de         declara˛ia tip pe proprie r„spundere la Oficiul      nelimitat„.
Ónregistrare pe baza c„rora, judec„torul delegat,     registrului comer˛ului.                   Dispune Ónregistrarea la Oficiul registrului
constat‚nd c„ sunt Óndeplinite cerin˛ele legale       Œn sus˛inerea cererii au fost depuse Ónscrisurile   comer˛ului a datelor din declara˛ia tip pe propria
privind constituirea societ„˛ii comerciale, Ón      men˛ionate Ón opisul inclus Ón cererea de         r„spundere.
conformitate cu dispozi˛iile art. 331 ∫i urm. din     Ónregistrare pe baza c„rora, judec„torul delegat,      Dispune publicarea Ón Monitorul Oficial al
Codul de procedur„ civil„, ale Legii nr. 31/1990,     constat‚nd c„ sunt Óndeplinite cerin˛ele legale      Rom‚niei, Partea a IV-a, a extrasului prezentei
republicat„, ale Legii nr. 26/1990, republicat„ cu    privind constituirea societ„˛ii comerciale, Ón      Óncheieri.
modific„rile ∫i complet„rile ulterioare, precum ∫i    conformitate cu dispozi˛iile art. 331 ∫i urm. din      Executorie.
cu cele ale Legii nr. 359/2004 cu modific„rile ∫i     Codul de procedur„ civil„, ale Legii nr. 31/1990,      Cu recurs, Ón termen de 15 zile, Ón conformitate
complet„rile ulterioare, urmeaz„ a admite prezenta    republicat„, ale Legii nr. 26/1990, republicat„ cu    cu prevederile art. 6 din Legea nr. 26/1990,
cerere, a autoriza constituirea Societ„˛ii Comerciale   modific„rile ∫i complet„rile ulterioare, precum ∫i    republicat„ cu modific„rile ∫i complet„rile
JANCSI TRANS - S.R.L., a dispune Ónmatricularea      cu cele ale Legii nr. 359/2004 cu modific„rile ∫i     ulterioare.
acesteia ∫i Ónregistrarea datelor din declara˛ia tip pe  complet„rile ulterioare, urmeaz„ a admite prezenta       (54/514.051)
proprie r„spundere la Oficiul registrului         cerere, a autoriza constituirea Societ„˛ii Comerciale                *
comer˛ului.                        SIMEX SERVICE - S.R.L., a dispune Ónmatricularea
                             acesteia ∫i Ónregistrarea datelor din declara˛ia tip pe        Societatea Comercial„
 Pentru aceste motive, Ón numele legii dispune:     proprie r„spundere la Oficiul registrului             CRISTAL GRUP - S.R.L., Zal„u
  Admite cererea de Ónregistrare a∫a cum a fost     comer˛ului.                                jude˛ul S„laj
formulat„ de asociatul unic Barta Ioan ∫i, Ón
consecin˛„:                         Pentru aceste motive, Ón numele legii dispune:
  Autorizeaz„    constituirea   ∫i dispune      Admite cererea de Ónregistrare a∫a cum a fost       NUM√R DE ORDINE ŒN REGISTRUL COMERfiULUI
Ónmatricularea la Oficiul registrului comer˛ului a    formulat„ de asociatul Debre Alexandru ∫i, Ón               J 31/429/2005
Societ„˛ii Comerciale JANCSI TRANS - S.R.L., Ón      consecin˛„:
                                                               COD UNIC DE ŒNREGISTRARE 17630124
urm„toarele condi˛ii:                    Autorizeaz„    constituirea   ∫i  dispune
  Sediul social este Ón satul Valea Pomilor nr. 179,   Ónmatricularea la Oficiul registrului comer˛ului a
                                                                  MINISTERUL JUSTIfiIEI
comuna Samsud, jude˛ul S„laj.               Societ„˛ii Comerciale SIMEX SERVICE - S.R.L., Ón
                                                                  TRIBUNALUL S√LAJ
  Domeniul principal de activitate: 602 - alte      urm„toarele condi˛ii:
transporturi terestre.                    Sediul social este Ón ™imleu Silvaniei, Str. Cehei
  Activitatea principal„: 6023 - transporturi      nr. 100, jude˛ul S„laj.                       DOSAR NR. 6963/26.05.2005
terestre de c„l„tori, ocazionale.              Domeniul principal de activitate: 285 - tratarea ∫i         ŒNCHEIEREA NR. 2113
  Activit„˛i secundare: conform art. 5 din actul     acoperirea metalelor; opera˛iuni de mecanic„
constitutiv.                       general„.                             Pronun˛at„ Ón ∫edin˛a public„
  Capitalul social subscris este de 2.000.000 lei,     Activitatea principal„: 2852 - opera˛iuni de             din 27 mai 2004
integral v„rsat; num„rul total de p„r˛i sociale: 20;   mecanic„ general„.                      Judec„tor delegat
valoarea unei p„r˛i sociale: 100.000 lei.          Activit„˛i secundare: conform art. 5 din actul      la Oficiul Registrului
  Fondator: Barta Ioan, Ón calitate de asociat unic,   constitutiv.
                                                            Comer˛ului de pe l‚ng„
cod numeric personal 1710526312961, aport la         Capitalul social subscris este de 500.000.000 lei,
                                                            Tribunalul S„laj    - D„r„ban Patri˛iu
capital 2.000.000 lei, data v„rs„rii aportului      integral v„rsat; num„rul total de p„r˛i sociale: 500;
                                                            Referent        - Ilie∫ Gheorghina
19.05.2005, echival‚nd cu 20 p„r˛i sociale,        valoarea unei p„r˛i sociale: 1.000.000 lei.
reprezent‚nd 100 % capitalul social, cota de         Fondatori:                        Pe rol, solu˛ionarea cererii de Ónregistrare
participare la beneficii ∫i pierderi de 100 %,        1. Debre Alexandru, Ón calitate de asociat, cod    formulate de asociata unic„ Borcea Doina-Mariana
domiciliat Ón satul Valea Pomilor nr. 179, comuna     numeric personal 1720628311811, aport la capital     privind autorizarea constituirii, Ónmatricularea ∫i
Samsud, jude˛ul S„laj.                  115.000.000 lei, data v„rs„rii aportului 17.05.2005,   Ónregistrarea datelor din declara˛ia tip pe proprie
                MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA                a IV-a,  Nr. 2132/5.VII.2005                   15
r„spundere la Oficiul registrului comer˛ului a      privind autorizarea constituirii, Ónmatricularea ∫i        Societatea Comercial„
Societ„˛ii Comerciale CRISTAL GRUP - S.R.L.        Ónregistrarea datelor din declara˛ia tip pe proprie    MOBE TRANS - S.R.L., Zal„u, jude˛ul S„laj
  Procedura legal Óndeplinit„ ∫i cererea legal      r„spundere la Oficiul registrului comer˛ului a
timbrat„.                         Societ„˛ii Comerciale COLOSSEUM - S.R.L.
  Cererea a fost solu˛ionat„ Ón lipsa p„r˛ii conform                                  NUM√R DE ORDINE ŒN REGISTRUL COMERfiULUI
                               Procedura legal Óndeplinit„ ∫i cererea legal
art. 242, alin. 2 din Codul de procedur„ civil„.                                             J 31/431/2005
                             timbrat„.
       JUDEC√TORUL DELEGAT               Cererea a fost solu˛ionat„ Ón lipsa p„r˛ii conform        COD UNIC DE ŒNREGISTRARE 17630140
  Asupra cererii de fa˛„:                art. 242, alin. 2 din Codul de procedur„ civil„.
  Prin cererea de Ónregistrare nr. 6963 din data de                                        MINISTERUL JUSTIfiIEI
                                    JUDEC√TORUL DELEGAT
26.05.2005, legal timbrat„, s-a solicitat autorizarea
constituirii, Ónmatricularea Societ„˛ii Comerciale      Asupra cererii de fa˛„:
                                                                   TRIBUNALUL S√LAJ
CRISTAL GRUP - S.R.L. ∫i Ónregistrarea datelor din      Prin cererea de Ónregistrare cu nr. 6980 din data
declara˛ia tip pe proprie r„spundere la Oficiul      de 26.05.2005, legal timbrat„, s-a solicitat
registrului comer˛ului.                                                    DOSAR NR. 6981/26.05.2005
                             autorizarea constituirii, Ónmatricularea Societ„˛ii
  Œn sus˛inerea cererii au fost depuse Ónscrisurile   Comerciale COLOSSEUM - S.R.L. ∫i Ónregistrarea              ŒNCHEIEREA NR. 2115
men˛ionate Ón opisul inclus Ón cererea de         datelor din declara˛ia tip pe proprie r„spundere la
Ónregistrare pe baza c„rora, judec„torul delegat,                                  ™edin˛a public„ din data de 27 mai 2005
                             Oficiul registrului comer˛ului.
constat‚nd c„ sunt Óndeplinite cerin˛ele legale
privind constituirea societ„˛ii comerciale, Ón        Œn sus˛inerea cererii au fost depuse Ónscrisurile     Judec„tor delegat
conformitate cu dispozi˛iile art. 331 ∫i urm. din     men˛ionate Ón opisul inclus Ón cererea de          la Oficiul Registrului
Codul de procedur„ civil„, ale Legii nr. 31/1990,     Ónregistrare pe baza c„rora judec„torul delegat,       Comer˛ului de pe l‚ng„
republicat„, ale Legii nr. 26/1990, republicat„ cu    constat‚nd c„ sunt Óndeplinite cerin˛ele legale       Tribunalul S„laj    - D„r„ban Patri˛iu
modific„rile ∫i complet„rile ulterioare, precum ∫i cu   privind constituirea societ„˛ii comerciale, Ón        Referent        - Borzan Margareta
cele ale Legii nr. 359/2004 cu modific„rile ∫i      conformitate cu dispozi˛iile art. 331 ∫i ale         Pe rol, solu˛ionarea cererii de Ónregistrare
complet„rile ulterioare, urmeaz„ a admite prezenta    urm„toarelor din Codul de procedur„ civil„, ale      formulate de asociatul Mocan Radu-C„lin privind
cerere, a autoriza constituirea Societ„˛ii Comerciale   Legii nr. 31/1990, republicat„, ale Legii nr. 26/1990,  autorizarea constituirii, Ónmatricularea ∫i
CRISTAL GRUP - S.R.L., a dispune Ónmatricularea
                             republicat„ cu modific„rile ∫i complet„rile        Ónregistrarea datelor din declara˛ia tip pe proprie
acesteia ∫i Ónregistrarea datelor din declara˛ia tip pe
proprie r„spundere la Oficiul registrului         ulterioare, precum ∫i cu cele ale Legii nr. 359/2004,   r„spundere la Oficiul registrului comer˛ului a
comer˛ului.                        cu modific„rile ∫i complet„rile ulterioare, urmeaz„    Societ„˛ii Comerciale MOBE TRANS - S.R.L.
                             a admite prezenta cerere, a autoriza constituirea      Procedura legal Óndeplinit„ ∫i cererea legal
 Pentru aceste motive, Ón numele legii dispune:     Societ„˛ii Comerciale COLOSSEUM - S.R.L., a        timbrat„.
  Admite cererea de Ónregistrare a∫a cum a fost     dispune Ónmatricularea acesteia ∫i Ónregistrarea       Cererea a fost solu˛ionat„ Ón lipsa p„r˛ii conform
formulat„ de asociata unic„ Borcea Doina-Mariana     datelor din declara˛ia tip pe proprie r„spundere la    art. 242, alin. 2 din Codul de procedur„ civil„.
∫i, Ón consecin˛„:                    Oficiul registrului comer˛ului.                     JUDEC√TORUL DELEGAT
  Autorizeaz„    constituirea    ∫i dispune
Ónmatricularea la Oficiul registrului comer˛ului a     Pentru aceste motive, Ón numele legii dispune:       Asupra cererii de fa˛„:
Societ„˛ii Comerciale CRISTAL GRUP - S.R.L., Ón                                    Prin cererea de Ónregistrare cu nr. 6981 din data
                               Admite cererea de Ónregistrare a∫a cum a fost
urm„toarele condi˛ii:                                                de 26.05.2005, legal timbrat„, s-a solicitat
  Sediul social este Ón Zal„u, Aleea N„zuin˛ei, bl.   formulat„ de asociatul CÓmpan Daniel-Florin ∫i, Ón
                                                          autorizarea constituirii, Ónmatricularea Societ„˛ii
P10, sc. A, et. 4, ap. 19, jude˛ul S„laj.         consecin˛„:
                                                          Comerciale MOBE TRANS - S.R.L. ∫i Ónregistrarea
  Domeniul principal de activitate: 515 - comer˛ cu     Autorizeaz„    constituirea    ∫i dispune
                                                          datelor din declara˛ia-tip pe proprie r„spundere la
ridicata cu produse intermediare neagricole ∫i cu     Ónmatricularea la Oficiul registrului comer˛ului a    Oficiul registrului comer˛ului.
de∫euri.                         Societ„˛ii Comerciale COLOSSEUM - S.R.L., Ón         Œn sus˛inerea cererii au fost depuse Ónscrisurile
  Activitatea principal„: 5153 - comer˛ cu ridicata   urm„toarele condi˛ii:                   men˛ionate Ón opisul inclus Ón cererea de
cu material lemnos ∫i de construc˛ii.             Sediul social este Zal„u, str. Voievod Gelu, bl.   Ónregistrare, pe baza c„rora judec„torul delegat,
  Activit„˛i secundare: conform art. 5 din actul    E17, sc. A, et. 3, ap. 14, jude˛ul Sal„j.
constitutiv.                                                    constat‚nd c„ sunt Óndeplinite cerin˛ele legale
                               Domeniul principal de activitate: 266 - fabricarea  privind constituirea societ„˛ii comerciale, Ón
  Capitalul social subscris este de 35.000.000 lei,
integral v„rsat; num„rul total de p„r˛i sociale: 35;   elementelor din beton, ciment ∫i ipsos.          conformitate cu dispozi˛iile art. 331 ∫i ale
valoarea unei p„r˛i sociale: 1.000.000 lei.          Activitatea principal„: 2661 - fabricarea       urm„toarelor din Codul de procedur„ civil„, ale
  Fondator: Borcea Doina-Mariana, Ón calitate de    elementelor din beton pentru construc˛ii.         Legii nr. 31/1990, republicat„, ale Legii nr. 26/1990,
asociat unic, cod numeric personal 2750206312964,       Activit„˛i secundare: conform art. 5 din actul    republicat„ cu modific„rile ∫i complet„rile
aport la capital 35.000.000 lei, data v„rs„rii      constitutiv.                       ulterioare, precum ∫i ale Legii nr. 359/2004, cu
aportului 23.05.2005, echival‚nd cu 35 p„r˛i sociale,     Capitalul social                   modific„rile ∫i complet„rile ulterioare, urmeaz„ a
reprezent‚nd 100 % capitalul social, cota de         capitalul social subscris este de 2.000.000 lei,   admite prezenta cerere, a autoriza constituirea
participare la beneficii ∫i pierderi de 100 %,      integral v„rsat; num„rul total de p„r˛i sociale: 20;   Societ„˛ii Comerciale MOBE TRANS - S.R.L., a
domiciliat„ Ón Zal„u, Aleea N„zuin˛ei, bl. P10, sc. A,                               dispune Ónmatricularea acesteia ∫i Ónregistrarea
                             valoarea unei p„r˛i sociale: 100.000 lei.
et. 4, ap. 19, jude˛ul S„laj.                                            datelor din declara˛ia-tip pe proprie r„spundere la
                               Fondatori:
  Administrator: Borcea Doina-Mariana, cod                                    Oficiul registrului comer˛ului.
numeric personal 2750206312964, data numirii         1. David Cristian, asociat, cod numeric personal
27.05.2005 p‚n„ la data de 27.05.2105, av‚nd puteri    1770109120011, aport la capital 1.000.000 lei, data     Pentru aceste motive, Ón numele legii, dispune:
depline.                         v„rs„rii aportului 24.05.2005, echival‚nd cu 10 p„r˛i
                                                            Admite cererea de Ónregistrare a∫a cum a fost
  Durata de func˛ionare a societ„˛ii este nelimitat„.  sociale, reprezent‚nd 50 % din capitalul social total,
  Dispune Ónregistrarea la Oficiul registrului                                  formulat„ de asociatul Mocan Radu-C„lin ∫i, Ón
                             av‚nd cota de participare la beneficii/pierderi de
comer˛ului a datelor din declara˛ia tip pe propria                                 consecin˛„,
                             50 %, domiciliat Ón satul B„beni nr. 39, comuna
r„spundere.                                                       autorizeaz„    constituirea    ∫i  dispune
                             B„beni, jude˛ul Sal„j;
  Dispune publicarea Ón Monitorul Oficial al                                   Ónmatricularea la Oficiul registrului comer˛ului a
                               2. CÓmpan Daniel-Florin, asociat, cod numeric     Societ„˛ii Comerciale MOBE TRANS - S.R.L. Ón
Rom‚niei, Partea a IV-a, a extrasului prezentei
                             personal 1790819311248, aport la capital 1.000.000    urm„toarele condi˛ii:
Óncheieri.
  Executorie.                      lei, data v„rs„rii aportului 26.05.2005, echival‚nd      Sediul social este Zal„u, str. Iuliu Coroianu nr. 3,
  Cu recurs, Ón termen de 15 zile, Ón conformitate   cu 10 p„r˛i sociale, reprezent‚nd 50 % din capitalul   bl. B3, sc. A, et. 1, ap. 5, jude˛ul Sal„j.
cu prevederile art. 6 din Legea nr. 26/1990,       social total, av‚nd cota de participare la          Domeniul principal de activitate: 602 - alte
republicat„ cu modific„rile ∫i complet„rile        beneficii/pierderi de 50 %, domiciliat Ón Jibou, str.   transporturi terestre.
ulterioare.                        Avram Iancu nr. 41, bl. I4, et. 2, ap. 11, jude˛ul      Activitatea principal„: 6024 - transporturi rutiere
   (55/514.052)                     S„laj.                          de m„rfuri.
             *                  Administratori:                      Activit„˛i secundare: conform art. 5 din actul
                               1. David Cristian, cod numeric personal        constitutiv.
     Societatea Comercial„
                             1770109120011, data numirii 27.05.2005 p‚n„ la        Capitalul social
 COLOSSEUM - S.R.L., Zal„u, jude˛ul S„laj
                             data de 27.05.2105, av‚nd puteri depline;           Capitalul social subscris este de 2.000.000 lei,
                               2. CÓmpan Daniel-Florin, cod numeric personal     integral v„rsat; num„rul total de p„r˛i sociale: 20;
  NUM√R DE ORDINE ŒN REGISTRUL COMERfiULUI        1790819311248, data numirii 27.05.2005 p‚n„ la      valoarea unei p„r˛i sociale: 100.000 lei.
         J 31/430/2005              data de 27.05.2105, av‚nd puteri depline.           Fondatori:
                               Durata de func˛ionare a societ„˛ii este nelimitat„.    1. Mocan Radu-C„lin, asociat, cod numeric
     COD UNIC DE ŒNREGISTRARE 17630132
                               Punct de lucru, cu sediul Ón satul Ciocmani nr.    personal 1780314312979, aport la capital 1.000.000
                             123, comuna B„beni, jude˛ul S„laj.            lei, data v„rs„rii aportului 25.05.2005, echival‚nd
        MINISTERUL JUSTIfiIEI
                               Dispune Ónregistrarea la Oficiul registrului     cu 10 p„r˛i sociale reprezent‚nd 50 % din capitalul
        TRIBUNALUL S√LAJ
                                                          social total, av‚nd cota de participare la
                             comer˛ului a datelor din declara˛ia tip pe proprie
                                                          beneficii/pierderi de 50 %, domiciliat Ón Zal„u, str.
      DOSAR NR. 6980/26.05.2005           r„spundere.
                                                          Simion B„rnu˛iu, bl. Scala, sc. B, et. 8, ap. 55,
                               Dispune publicarea Ón Monitorul Oficial al
       ŒNCHEIEREA NR. 2114                                          jude˛ul S„laj;
                             Rom‚niei, Partea a IV-a, a extrasului prezentei
                                                            2. Bejan Nicolae-Aurel, asociat, cod numeric
™edin˛a public„ din data de 27 mai 2005          Óncheieri.                        personal 1770823312955, aport la capital 1.000.000
 Judec„tor delegat                      Executorie.                      lei, data v„rs„rii aportului 26.05.2005, echival‚nd
 la Oficiul Registrului                   Cu recurs, Ón termen de 15 zile, Ón conformitate   cu 10 p„r˛i sociale reprezent‚nd 50 % din capitalul
 Comer˛ului de pe l‚ng„                 cu prevederile art. 6 din Legea nr. 26/1990,       social total, av‚nd cota de participare la
 Tribunalul S„laj    - D„r„ban Patri˛iu        republicat„ cu modific„rile ∫i complet„rile        beneficii/pierderi de 50 %, domiciliat Ón Zal„u, str.
 Referent        - Ilie∫ Gheorghina        ulterioare.                        Iuliu Coroianu nr. 3, bl. B3, sc. A, et. 1, ap. 5, jude˛ul
  Pe rol, solu˛ionarea cererii de Ónregistrare        (56/514.053)                     Sal„j.
formulate de asociatul CÓmpan Daniel-Florin                     *                  Administratori:
 16              MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI,              PARTEA a IV-a,   Nr. 2132/5.VII.2005
  1. Mocan Radu-C„lin, cod numeric personal       datelor din declara˛ia-tip pe proprie r„spundere la    autorizarea constituirii, Ónmatricularea ∫i
1780314312979, data numirii 27.05.2005, p‚n„ la     Oficiul registrului comer˛ului.              Ónregistrarea datelor din declara˛ia-tip pe proprie
data de 27.05.2104, av‚nd puteri depline;                                     r„spundere la Oficiul registrului comer˛ului a
  2. Bejan Nicolae-Aurel, cod numeric personal      Pentru aceste motive, Ón numele legii, dispune:     Societ„˛ii Comerciale CERNUCAN - S.R.L.
1770823312955, data numirii 27.05.2005, p‚n„ la       Admite cererea de Ónregistrare a∫a cum a fost       Procedura legal Óndeplinit„ ∫i cererea legal
data de 27.05.2104, av‚nd puteri depline.        formulat„ de asociatul unic Kovacs Emma ∫i, Ón      timbrat„.
  Durata de func˛ionare a societ„˛ii este        consecin˛„,                         Cererea a fost solu˛ionat„ Ón lipsa p„r˛ii, conform
nelimitat„.                         autorizeaz„    constituirea   ∫i  dispune   art. 242, alin. 2 din Codul de procedur„ civil„.
  Dispune Ónregistrarea la Oficiul registrului     Ónmatricularea la Oficiul registrului comer˛ului a
comer˛ului a datelor din declara˛ia-tip pe proprie                                       JUDEC√TORUL DELEGAT
                             Societ„˛ii Comerciale KOVACS CONT - S.R.L. Ón
r„spundere.                       urm„toarele condi˛ii:                    Asupra cererii de fa˛„:
  Dispune publicarea Ón Monitorul Oficial al        Sediul social este Ón satul Nu∫fal„u, Str. G„rii nr.   Prin cererea de Ónregistrare cu nr. 6997 din data
Rom‚niei, Partea a IV-a, a extrasului prezentei     40, comuna Nu∫fal„u, jude˛ul Sal„j.            de 26.05.2005, legal timbrat„, s-a solicitat
Óncheieri.                         Domeniul principal de activitate: 741 - activit„˛i   autorizarea constituirii, Ónmatricularea Societ„˛ii
  Executorie.                      juridice, de contabilitate ∫i revizie contabil„,     Comerciale CERNUCAN - S.R.L. ∫i Ónregistrarea
  Cu recurs, Ón termen de 15 zile, Ón conformitate   consultan˛„ Ón domeniul fiscal; activit„˛i de studiu   datelor din declara˛ia-tip pe proprie r„spundere la
cu prevederile art. 6 din Legea nr. 26/1990,       de pia˛„ ∫i de sondaj; consultan˛„ pentru afaceri ∫i   Oficiul registrului comer˛ului.
republicat„ cu modific„rile ∫i complet„rile       management.                         Œn sus˛inerea cererii au fost depuse Ónscrisurile
ulterioare.                         Activitatea principal„: 7412 - activit„˛i de      men˛ionate Ón opisul inclus Ón cererea de
  (57/514.054)                     contabilitate, revizie contabil„, consultan˛„ Ón     Ónregistrare, pe baza c„rora judec„torul delegat,
             *               domeniul fiscal.                     constat‚nd c„ sunt Óndeplinite cerin˛ele legale
                              Activit„˛i secundare: conform art. 5 din actul     privind constituirea societ„˛ii comerciale, Ón
     Societatea Comercial„             constitutiv.                       conformitate cu dispozi˛iile art. 331 ∫i ale
  KOVACS CONT - S.R.L., satul Nu∫fal„u          Capitalul social                    urm„toarelor din Codul de procedur„ civil„, ale
   comuna Nu∫fal„u, jude˛ul S„laj            Capitalul social subscris este de 2.000.000 lei,    Legii nr. 31/1990, republicat„, ale Legii nr. 26/1990,
                             integral v„rsat; num„rul total de p„r˛i sociale: 10;   republicat„ cu modific„rile ∫i complet„rile
  NUM√R DE ORDINE ŒN REGISTRUL COMERfiULUI        valoarea unei p„r˛i sociale: 200.000 lei.         ulterioare, precum ∫i ale Legii nr. 359/2004, cu
          J 31/432/2005              Fondator: Kovacs Emma, asociat unic, cod        modific„rile ∫i complet„rile ulterioare, urmeaz„ a
                             numeric personal 2630628311821, aport la capital     admite prezenta cerere, a autoriza constituirea
     COD UNIC DE ŒNREGISTRARE 17630205        2.000.000 lei, data v„rs„rii aportului 18.05.2005,    Societ„˛ii Comerciale CERNUCAN - S.R.L., a dispune
                             echival‚nd cu 10 p„r˛i sociale reprezent‚nd 100 %     Ónmatricularea acesteia ∫i Ónregistrarea datelor din
       MINISTERUL JUSTIfiIEI            capitalul social, av‚nd cota de participare la      declara˛ia-tip pe proprie r„spundere la Oficiul
                             beneficii/pierderi de 100 %, domiciliat„ Ón        registrului comer˛ului.
                             localitatea Nu∫fal„u, Str. G„rii nr. 40, jude˛ul Sal„j.
        TRIBUNALUL S√LAJ                                           Pentru aceste motive, Ón numele legii, dispune:
                              Administrator: Kovacs Emma, cod numeric
                             personal 2630628311821, data numirii 27.05.2005,       Admite cererea de Ónregistrare a∫a cum a fost
     DOSAR NR. 6985/26.05.2005
                             p‚n„ la data de 27.05.2104, av‚nd puteri depline.     formulat„ de asociatul unic Cernucan Ionu˛ ∫i, Ón
       ŒNCHEIEREA NR. 2116              Durata de func˛ionare a societ„˛ii este        consecin˛„,
                             nelimitat„.                         autorizeaz„    constituirea   ∫i  dispune
™edin˛a public„ din data de 27 mai 2005           Dispune Ónregistrarea la Oficiul registrului      Ónmatricularea la Oficiul registrului comer˛ului a
 Judec„tor delegat                   comer˛ului a datelor din declara˛ia-tip pe proprie    Societ„˛ii Comerciale CERNUCAN - S.R.L. Ón
 la Oficiul Registrului                 r„spundere.                        urm„toarele condi˛ii:
 Comer˛ului de pe l‚ng„                  Dispune publicarea Ón Monitorul Oficial al        Sediul social este Zal„u, Str. Torentului nr. 28, bl.
 Tribunalul S„laj    - D„r„ban Patri˛iu       Rom‚niei, Partea a IV-a, a extrasului prezentei      T-22, ap. 1, jude˛ul Sal„j.
 Referent        - Borzan Margareta       Óncheieri.                          Domeniul principal de activitate: 454 - lucr„ri de
                              Executorie.                      finisare.
  Pe rol, solu˛ionarea cererii de Ónregistrare
                              Cu recurs, Ón termen de 15 zile, Ón conformitate     Activitatea principal„: 4543 - lucr„ri de pardosire
formulate de asociatul unic Kovacs Emma privind
                             cu prevederile art. 6 din Legea nr. 26/1990,       ∫i placare a pere˛ilor.
autorizarea constituirii, Ónmatricularea ∫i
                             republicat„ cu modific„rile ∫i complet„rile         Activit„˛i secundare: conform art. 6 din actul
Ónregistrarea datelor din declara˛ia-tip pe proprie
                             ulterioare.                        constitutiv.
r„spundere la Oficiul registrului comer˛ului a
                               (58/514.055)                       Capitalul social
Societ„˛ii Comerciale KOVACS CONT - S.R.L.
  Procedura legal Óndeplinit„ ∫i cererea legal
                                          *                 Capitalul social subscris este de 2.000.000 lei,
                                                          integral v„rsat; num„rul total de p„r˛i sociale: 20;
timbrat„.
                                 Societatea Comercial„              valoarea unei p„r˛i sociale: 100.000 lei.
  Cererea a fost solu˛ionat„ Ón lipsa p„r˛ii, conform
                              CERNUCAN - S.R.L., Zal„u, jude˛ul S„laj          Fondator: Cernucan Ionu˛, asociat unic, cod
art. 242, alin. 2 din Codul de procedur„ civil„.
                                                          numeric personal 1790323311249, aport la capital
       JUDEC√TORUL DELEGAT                                          2.000.000 lei, data v„rs„rii aportului 25.05.2005,
                              NUM√R DE ORDINE ŒN REGISTRUL COMERfiULUI
  Asupra cererii de fa˛„:                                             echival‚nd cu 20 p„r˛i sociale reprezent‚nd 100 %
                                       J 31/434/2005
  Prin cererea de Ónregistrare cu nr. 6985 din data                                capitalul social, av‚nd cota de participare la
de 26.05.2005, legal timbrat„, s-a solicitat           COD UNIC DE ŒNREGISTRARE 17630159        beneficii/pierderi de 100 %, domiciliat Ón satul
autorizarea constituirii, Ónmatricularea Societ„˛ii                                V„leni, nr. 106, comuna Cristol˛, jude˛ul Sal„j.
Comerciale KOVACS CONT - S.R.L. ∫i Ónregistrarea            MINISTERUL JUSTIfiIEI             Administrator: Cernucan Ionu˛, cod numeric
datelor din declara˛ia-tip pe proprie r„spundere la                                personal 1790323311249, data numirii 27.05.2005
Oficiul registrului comer˛ului.                                          p‚n„ la data de 27.05.2105, av‚nd puteri depline.
  Œn sus˛inerea cererii au fost depuse Ónscrisurile           TRIBUNALUL S√LAJ              Durata de func˛ionare a societ„˛ii este
men˛ionate Ón opisul inclus Ón cererea de                                     nelimitat„.
Ónregistrare, pe baza c„rora judec„torul delegat,          DOSAR NR. 6997/26.05.2005             Dispune Ónregistrarea la Oficiul registrului
constat‚nd c„ sunt Óndeplinite cerin˛ele legale                                  comer˛ului a datelor din declara˛ia-tip pe proprie
                                    ŒNCHEIEREA NR. 2117             r„spundere.
privind constituirea societ„˛ii comerciale, Ón
conformitate cu dispozi˛iile art. 331 ∫i ale       ™edin˛a public„ din data de 27 mai 2005           Dispune publicarea Ón Monitorul Oficial al
urm„toarelor din Codul de procedur„ civil„, ale                                  Rom‚niei, Partea a IV-a, a extrasului prezentei
                              Judec„tor delegat
Legii nr. 31/1990, republicat„, ale Legii nr. 26/1990,                               Óncheieri.
                              la Oficiul Registrului
republicat„ cu modific„rile ∫i complet„rile                                      Executorie.
                              Comer˛ului de pe l‚ng„
ulterioare, precum ∫i ale Legii nr. 359/2004, cu                                   Cu recurs, Ón termen de 15 zile, Ón conformitate
                              Tribunalul S„laj    - D„r„ban Patri˛iu
modific„rile ∫i complet„rile ulterioare, urmeaz„ a                                 cu prevederile art. 6 din Legea nr. 26/1990,
                              Referent        - Ilie∫ Gheorghina
admite prezenta cerere, a autoriza constituirea                                  republicat„ cu modific„rile ∫i complet„rile
Societ„˛ii Comerciale KOVACS CONT - S.R.L., a        Pe rol, solu˛ionarea cererii de Ónregistrare      ulterioare.
dispune Ónmatricularea acesteia ∫i Ónregistrarea     formulate de asociatul unic Cernucan Ionu˛ privind      (59/514.056)
                      EDITOR: PARLAMENTUL ROM¬NIEI — CAMERA DEPUTAfiILOR

                                            ,
         Regia Autonom„ îMonitorul Oficial“, Str. Parcului nr. 65, sectorul 1, Bucure∫ti,
   IBAN: RO75RNCB5101000000120001 Banca Comercial„ Rom‚n„ — S.A. — Sucursala îUnirea“ Bucure∫ti
∫i IBAN: RO12TREZ7005069XXX000531 Direc˛ia de Trezorerie ∫i Contabilitate Public„ a Municipiului Bucure∫ti
                  (alocat numai persoanelor juridice bugetare)
    Tel. 318.51.29/150, fax 318.51.15, E-mail: publicari_acte@ramo.ro, Internet: www.monitoruloficial.ro
      Adresa pentru publicitate: Centrul pentru rela˛ii cu publicul, Bucure∫ti, ∫os. Panduri nr. 1,
      bloc P33, parter, sectorul 5, tel. 411.58.33 ∫i 410.47.30, tel./fax 410.77.36 ∫i 410.47.23
                                                                         &JUYDGY|034570]
                  Tiparul: Regia Autonom„ îMonitorul Oficial“
Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea a IV-a, nr. 2132/5.VII.2005 con˛ine 16 pagini. Pre˛ul: 1,20 lei noi/12.000 lei vechi             ISSN  1220 — 4889

								
To top