Docstoc

mof4_2005_1444

Document Sample
mof4_2005_1444 Powered By Docstoc
					                                   PARTEA A IV-A
Anul 173 (XV) — Nr. 1444                                                          Miercuri, 4 mai 2005
                        PUBLICAfiII ALE AGENfiILOR ECONOMICI        PUBLICAfiII ALE AGENfiILOR ECONOMICI
      Societatea Comercial„                 Societatea Comercial„                    Societatea Comercial„
    BZN 2005 CONSULTING - S.R.L.            TRANSMUNTEAN - S.R.L., satul Cr„ciune∫ti             TOPOCART PROIECT - S.R.L.
    Petro∫ani, jude˛ul Hunedoara             comuna B„i˛a, jude˛ul Hunedoara                 Deva, jude˛ul Hunedoara


        MINISTERUL JUSTIfiIEI                                                MINISTERUL JUSTIfiIEI
                                    MINISTERUL JUSTIfiIEI


                                                                TRIBUNALUL HUNEDOARA
       TRIBUNALUL HUNEDOARA                   TRIBUNALUL HUNEDOARA

                                                             EXTRAS AL ŒNCHEIERII NR. IJ 2529
   EXTRAS AL ŒNCHEIERII NR. IJ 2484             EXTRAS AL ŒNCHEIERII NR. IJ 2530
                                                                  din 3 martie 2005
        din 30 martie 2005                    din 31 martie 2005
                                                           Judec„tor delegat
 Judec„tor delegat                     Judec„tor delegat                     la Oficiul Registrului
 la Oficiul Registrului                  la Oficiul Registrului                  Comer˛ului de pe l‚ng„
 Comer˛ului de pe l‚ng„                  Comer˛ului de pe l‚ng„                  Tribunalul Hunedoara - Popa Violeta
 Tribunalul Hunedoara - Dr„gan Ioan            Tribunalul Hunedoara - Popa Violeta            Referent        - ™ovarschi Valeriu
 Referent        - ™ovarschi Valeriu        Referent        - Zeiler Maria           Œn baza cererii nr. 13753 din 30.03.2005 ∫i a
  Œn baza cererii nr. 13551 din 29.03.2004 ∫i a                                  actelor doveditoare depuse, judec„torul delegat la
                               Œn baza cererii nr. 13766 din 30.03.2005 ∫i a
actelor doveditoare depuse, judec„torul delegat la                                 Oficiul Registrului Comer˛ului de pe l‚ng„
                             actelor doveditoare depuse, judec„torul delegat la    Tribunalul Hunedoara a dispus autorizarea,
Oficiul Registrului Comer˛ului de pe l‚ng„        Oficiul Registrului Comer˛ului de pe l‚ng„        Ónmatricularea ∫i Ónregistrarea datelor din
Tribunalul Hunedoara a dispus autorizarea,        Tribunalul Hunedoara a dispus autorizarea,        declara˛ia tip pe proprie r„spundere pentru
Ónmatricularea ∫i Ónregistrarea datelor din        Ónmatricularea ∫i Ónregistrarea datelor din       societatea comercial„ cu urm„toarele date:
declara˛ia tip pe proprie r„spundere pentru        declara˛ia tip pe proprie r„spundere pentru         - num„r de ordine Ón registrul comer˛ului:
societatea comercial„ cu urm„toarele date:                                     J 20/599/2005;
                             societatea comercial„ cu urm„toarele date:
  - num„r de ordine Ón registrul comer˛ului:                                     - cod unic de Ónregistrare: 17433211;
                               - num„r de ordine Ón registrul comer˛ului:
J 20/587/2005;                                                    - denumirea ∫i forma juridic„: TOPOCART
                             J 20/598/2005;
  - cod unic de Ónregistrare: 17426834;                                      PROIECT - S.R.L.;
                               - cod unic de Ónregistrare: 17433238;
  - denumirea ∫i forma juridic„: BZN 2005                                      - sediul social: Deva, str. Iuliu Maniu, bl. C, sc. B,
                               - denumirea ∫i forma juridic„: TRANSMUNTEAN      et. 1, ap. 51, jude˛ul Hunedoara, conform
CONSULTING - S.R.L.;
                             - S.R.L.;                        contractului de comodat, valabil p‚n„ la data de
  - sediul social: Petro∫ani, Str. 1 Decembrie 1918,
                               - sediul social: satul Cr„ciune∫ti nr. 8, comuna   1.03.2025;
bl. 74, sc. 2, et. 5, ap. 44, jude˛ul Hunedoara,
                             B„i˛a, jude˛ul Hunedoara, conform contractului de      - durata de func˛ionare: nelimitat„;
conform contractului de comodat, valabil p‚n„ la                                   - capitalul social subscris 2.000.000 lei, din care
                             comodat, valabil p‚n„ la data de 30.03.2010;
data de 25.03.2010;                                                v„rsat 2.000.000 lei, capitalul social este divizat Ón
                               - durata de func˛ionare: nelimitat„;
  - durata de func˛ionare: nelimitat„;                                      20 p„r˛i sociale a 100.000 lei fiecare;
                               - capitalul social subscris 2.000.000 lei, din care
  - capitalul social subscris 2.000.000 lei, din care                                - date de identificare fondatori:
                             v„rsat 2.000.000 lei, capitalul social este divizat Ón
v„rsat 2.000.000 lei, capitalul social este divizat Ón                                1. Burza Adrian Ovidiu, Ón calitate de asociat,
                             20 p„r˛i sociale a 100.000 lei fiecare;         n„scut la data de 10.10.1966 Ón localitatea Ilia,
20 p„r˛i sociale a 100.000 lei fiecare;
  - date de identificare fondator: Gherman Ovidiu,     - date de identificare fondator: Muntean Ioan     jude˛ul Hunedoara, cet„˛ean rom‚n, domiciliat Ón
Ón calitate de asociat unic, n„scut la data de      Marin, Ón calitate de asociat unic, n„scut la data de  Deva, str. Doroban˛ilor, bl. 26, sc. B, ap. 11, jude˛ul
                             9.08.1965 Ón localitatea B„i˛a, jude˛ul Hunedoara,    Hunedoara, identificat cu C.I. seria HD nr. 012390,
4.06.1979 Ón Petro∫ani, jude˛u Hunedoara, cet„˛ean
                             cet„˛ean rom‚n, domiciliat Ón satul Cr„ciune∫ti nr.   eliberat„ de Poli˛ia Deva la data de 31.01.2000, cod
rom‚n, domiciliat Ón Petro∫ani, Str. 1 Decembrie
                             8, comuna B„i˛a, jude˛ul Hunedoara, telefon       numeric personal 1661010201007;
1918, bl. 74, sc. 2, et. 5, ap. 44, jude˛ul Hunedoara,                                2. Sab„u Gheorghe Ovidiu, Ón calitate de asociat,
identificat cu C.I. seria HD nr. 170517, eliberat„ de   0723780805, fax 0254, identificat cu C.I. seria HD
                                                          n„scut la data de 11.09.1966 Ón Brad, jude˛ul
Poli˛ia Petro∫ani la data de 13.05.2003, cod numeric   nr. 253629, eliberat„ de Poli˛ia Brad la data de
                                                          Hunedoara, cet„˛ean rom‚n, domiciliat Ón Deva,
personal 1790604205028;                  22.10.2004, cod numeric personal 1650809200012;     Aleea P„cii, bl. A5, sc. 2, ap. 38, jude˛ul Hunedoara,
  - activitatea principal„: cod CAEN 7414 - activit„˛i   - activitatea principal„: cod CAEN 6024 -       identificat cu C.I. seria HD nr. 254639, eliberat„ de
de consultan˛„ pentru afaceri ∫i management;       transporturi rutiere de m„rfuri;             Poli˛ia Deva la data de 28.10.2004, cod numeric
  - administrator, persoan„ fizic„: Gherman         - administrator, persoan„ fizic„: Muntean Ioan    personal 1660911200026;
Ovidiu, cu durata mandatului de 99 de ani, av‚nd     Marin, cu durata mandatului de 99 de ani, av‚nd       - activitatea principal„: cod CAEN 7420
                             puteri depline.                       – activit„˛i de arhitectur„, inginerie ∫i servicii de
puteri depline.
                                                          consultan˛„ tehnic„ legate de acestea;
  Executorie.                        Executorie.
                                                           - administratori, persoane fizice:
  Cu drept de recurs, conform art. 6 alin. 2 din      Cu drept de recurs, conform art. 6 alin. 2 din
                                                           1. Burza Adrian Ovidiu, cu durata mandatului de
Legea nr. 26/1990, republicat„.              Legea nr. 26/1990, republicat„.             99 de ani, av‚nd puteri depline;
   (1/499.503)                        (2/499.504)                      2. Sab„u Gheorghe Ovidiu, cu durata mandatului
             *                             *               de 99 de ani, av‚nd puteri depline.
 2               MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI,              PARTEA a IV-a,   Nr. 1444/4.V.2005
 Executorie.                        - durata de func˛ionare: nelimitat„;         Oficiul Registrului Comer˛ului de pe l‚ng„
 Cu drept de recurs, conform art. 6 alin. 2 din       - capitalul social subscris 2.000.000 lei, din care  Tribunalul Hunedoara a dispus autorizarea,
Legea nr. 26/1990, republicat„.              v„rsat 2.000.000 lei, capitalul social este divizat Ón  Ónmatricularea ∫i Ónregistrarea datelor din
  (3/499.505)                      20 p„r˛i sociale a 100.000 lei fiecare;         declara˛ia tip pe proprie r„spundere pentru
             *                 - date de identificare fondator: Andrian Daniela,   societatea comercial„ cu urm„toarele date:
                             Ón calitate de asociat unic, n„scut„ la data de       - num„r de ordine Ón registrul comer˛ului:
     Societatea Comercial„              24.04.1959 Ón Hunedoara, jude˛ul Hunedoara,       J 20/606/2005;
 SIMTOM - S.R.L., Ha˛eg, jude˛ul Hunedoara        cet„˛ean rom‚n, domiciliat„ Ón Hunedoara, bd.        - cod unic de Ónregistrare: 17436790;
                             Dacia nr. 22, bl. 40, sc. D, et. 2, ap. 46, jude˛ul     - denumirea ∫i forma juridic„: ROVIS TECH -
                             Hunedoara, identificat„ cu C.I. seria HD nr. 147212,   S.R.L.;
        MINISTERUL JUSTIfiIEI            eliberat„ de Poli˛ia Hunedoara la data de          - sediul social: Deva, str. Gheorghe Bari˛iu nr. 9,
                             27.11.2002, cod numeric personal 2590424203131;     jude˛ul Hunedoara, conform contractului de
                               - activitatea principal„: cod CAEN 5211 - comer˛   comodat, valabil p‚n„ la data de 29.03.2010;
       TRIBUNALUL HUNEDOARA             cu am„nuntul Ón magazine nespecializate, cu         - durata de func˛ionare: nelimitat„;
                             v‚nzare predominant„ de produse alimentare,
   EXTRAS AL ŒNCHEIERII NR. IJ 2392                                         - capitalul social subscris 4.000.000 lei, din care
                             b„uturi ∫i tutun;
                                                          v„rsat 4.000.000 lei, capitalul social este divizat Ón
        din 25 martie 2005              - administrator, persoan„ fizic„: Andrian Daniela,
                                                          40 p„r˛i sociale a 100.000 lei fiecare;
                             cu durata mandatului de 4 de ani, av‚nd puteri
 Judec„tor delegat                                                  - date de identificare fondatori:
                             depline.
 la Oficiul Registrului                   Executorie.                        1. Wyss James, Ón calitate de asociat, n„scut la
 Comer˛ului de pe l‚ng„                   Cu drept de recurs, conform art. 6 alin. 2 din    data de 3.09.1962 Ón Geneva, Elve˛ia, cet„˛ean
 Tribunalul Hunedoara - Goron Maria           Legea nr. 26/1990, republicat„.             elve˛ian, domiciliat Ón Elve˛ia, localitatea Satigny,
 Referent        - ™ovarschi Valeriu                                    Str. Route du Mandement nr. 110, cod po∫tal 1242,
                                (5/499.507)
  Œn baza cererii nr. 13024 din 24.03.2005 ∫i a                  *               identificat cu pa∫aportul nr. F0967144, eliberat de
actelor doveditoare depuse, judec„torul delegat la                                 autorit„˛ile din Elve˛ia la data de 5.05.2004;
Oficiul Registrului Comer˛ului de pe l‚ng„              Societatea Comercial„              2. Dine∫ Ioan, Ón calitate de asociat, n„scut la
Tribunalul Hunedoara a dispus autorizarea,             DANES 2005 IMPEX - S.R.L.           data de 30.12.1963 Ón Brad, jude˛ul Hunedoara,
Ónmatricularea ∫i Ónregistrarea datelor din             Uricani, jude˛ul Hunedoara           cet„˛ean rom‚n, domiciliat Ón Elve˛ia, localitatea
declara˛ia tip pe proprie r„spundere pentru                                    Cointrin, Str. Chemin du Jonc, cod po∫tal 1216,
societatea comercial„ cu urm„toarele date:                                     identificat cu pa∫aportul nr. 04501150, eliberat de
  - num„r de ordine Ón registrul comer˛ului:              MINISTERUL JUSTIfiIEI            I.J.P. Hunedoara la data de 14.09.2000, cod numeric
J 20/541/2005;                                                   personal 1631230201000;
  - cod unic de Ónregistrare: 17409051;                                        - activitatea principal„: cod CAEN 2942 -
                                    TRIBUNALUL HUNEDOARA
  - denumirea ∫i forma juridic„: SIMTOM - S.R.L.;                                 fabricarea altor ma∫ini-unelte pentru prelucrarea
  - sediul social: Ha˛eg, str. Mihai Viteazu nr. 13,                               metalului;
jude˛ul Hunedoara, conform extrasului de carte         EXTRAS AL ŒNCHEIERII NR. IJ 2534
                                                            - administrator, persoan„ fizic„: Wyss James, cu
funciar„ nr. 425 din data de 18.02.2004, pe durat„           din 31 martie 2005             durata mandatului de 99 de ani, av‚nd puteri
nedeterminat„;                                                   depline.
  - durata de func˛ionare: nelimitat„;           Judec„tor delegat
                              la Oficiul Registrului                   Executorie.
  - capitalul social subscris 2.000.000 lei, din care
                              Comer˛ului de pe l‚ng„                   Cu drept de recurs, conform art. 6 alin. 2 din
v„rsat 2.000.000 lei, capitalul social este divizat Ón
20 p„r˛i sociale a 100.000 lei fiecare;           Tribunalul Hunedoara - Popa Violeta          Legea nr. 26/1990, republicat„.
  - date de identificare fondatori:            Referent        - ™ovarschi Valeriu          (7/499.509)
  1. ™imon Cornel Cristian, Ón calitate de asociat,                                             *
                               Œn baza cererii nr. 13686 din 30.03.2005 ∫i a
n„scut la data de 22.01.1975 Ón Deva, jude˛ul       actelor doveditoare depuse, judec„torul delegat la
Hunedoara, cet„˛ean rom‚n, domiciliat Ón Deva, Str.                                     Societatea Comercial„
                             Oficiul Registrului Comer˛ului de pe l‚ng„         MERIDIONAL MEDIA - S.R.L., Petro∫ani
Liliacului, bl. 21, sc. E, ap. 4, jude˛ul Hunedoara,   Tribunalul Hunedoara a dispus autorizarea,
identificat cu C.I. seria HD nr. 242248, eliberat„ de                                     jude˛ul Hunedoara
                             Ónmatricularea ∫i Ónregistrarea datelor din
Poli˛ia Deva la data de 5.08.2004, cod numeric
                             declara˛ia tip pe proprie r„spundere pentru
personal 1750122201009;
                             societatea comercial„ cu urm„toarele date:               MINISTERUL JUSTIfiIEI
  2. Toma Octavian Iosif, Ón calitate de asociat,
                               - num„r de ordine Ón registrul comer˛ului:
n„scut la data de 7.03.1962 Ón Ha˛eg, jude˛ul
                             J 20/594/2005;
Hunedoara, cet„˛ean rom‚n, domiciliat Ón Ha˛eg,
                               - cod unic de Ónregistrare: 17433289;               TRIBUNALUL HUNEDOARA
str. Mihai Viteazu nr. 13, jude˛ul Hunedoara,
identificat cu B.I. seria D.A. nr. 248223, eliberat de    - denumirea ∫i forma juridic„: DANES 2005
Mili˛ia Ha˛eg la data de 24.03.1986, cod numeric     IMPEX - S.R.L.;                        EXTRAS AL ŒNCHEIERII NR. IJ 2533
personal 1620307202261;                   - sediul social: Uricani, Aleea Brazilor, bl. 3A,
                                                                 din 31 martie 2005
  - activitatea principal„: cod CAEN 7485 - activit„˛i  sc. 3, ap. 26, jude˛ul Hunedoara, conform
de secretariat ∫i traducere;               contractului de v‚nzare-cump„rare nr. 1083 din       Judec„tor delegat
  - administratori, persoane fizice:           data de 16.04.1998, pe durat„ nedeterminat„;        la Oficiul Registrului
  1. ™imon Cornel Cristian, cu durata mandatului      - durata de func˛ionare: nelimitat„;          Comer˛ului de pe l‚ng„
de 99 de ani, av‚nd puteri depline;             - capitalul social subscris 2.000.000 lei, din care   Tribunalul Hunedoara - Popa Violeta
  2. Toma Octavian Iosif, cu durata mandatului de    v„rsat 2.000.000 lei, capitalul social este divizat Ón   Referent        - ™ovarschi Valeriu
99 de ani, av‚nd puteri depline.             20 p„r˛i sociale a 100.000 lei fiecare;
                               - date de identificare fondator: D„nesc Nicoale, Ón   Œn baza cererii nr. 13675 din 30.03.2005 ∫i a
  Executorie.
  Cu drept de recurs, conform art. 6 alin. 2 din     calitate de asociat unic, n„scut la data de 4.08.1981  actelor doveditoare depuse, judec„torul delegat la
Legea nr. 26/1990, republicat„.              Ón Lupeni, jude˛ul Hunedoara, cet„˛ean rom‚n,      Oficiul Registrului Comer˛ului de pe l‚ng„
   (4/499.506)                     domiciliat Ón Lupeni, Str. Tusului nr. 23, jude˛ul    Tribunalul Hunedoara a dispus autorizarea,
             *                Hunedoara, identificat cu C.I. seria HD nr. 006012,   Ónmatricularea ∫i Ónregistrarea datelor din
                             eliberat„ de Poli˛ia Lupeni la data de 3.11.1999, cod  declara˛ia tip pe proprie r„spundere pentru
       Societatea Comercial„            numeric personal 1810804204104;             societatea comercial„ cu urm„toarele date:
      ALFI - S.R.L., Hunedoara             - activitatea principal„: cod CAEN 5212 - comer˛     - num„r de ordine Ón registrul comer˛ului:
       jude˛ul Hunedoara              cu am„nuntul Ón magazine nespecializate, cu       J 20/595/2005;
                             v‚nzare predominant„ de produse nealimentare;        - cod unic de Ónregistrare: 17433262;
                               - administrator, persoan„ fizic„: D„nesc Nicolae,    - denumirea ∫i forma juridic„: MERIDIONAL
        MINISTERUL JUSTIfiIEI            cu durata mandatului de 99 de ani, av‚nd puteri     MEDIA - S.R.L.;
                             depline.                          - sediul social: Petro∫ani, Str. 1 Decembrie 1918,
                               Executorie.                      bl. 118, et. 3, ap. 14, jude˛ul Hunedoara, conform
       TRIBUNALUL HUNEDOARA
                               Cu drept de recurs, conform art. 6 alin. 2 din    contractului de comodat nr. 1 din data de
                             Legea nr. 26/1990, republicat„.             24.03.2005, valabil p‚n„ la data de 24.03.2010;
   EXTRAS AL ŒNCHEIERII NR. IJ 2496             (6/499.508)                      - durata de func˛ionare: nelimitat„;
        din 30 martie 2005                          *                 - capitalul social subscris 2.000.000 lei, din care
 Judec„tor delegat                                                v„rsat 2.000.000 lei, capitalul social este divizat Ón
                                   Societatea Comercial„            20 p„r˛i sociale a 100.000 lei fiecare;
 la Oficiul Registrului
                                   ROVIS TECH - S.R.L., Deva            - date de identificare fondator: Toth Simona, Ón
 Comer˛ului de pe l‚ng„
                                    jude˛ul Hunedoara              calitate de asociat unic, n„scut„ la data de 6.08.1978
 Tribunalul Hunedoara - Dr„gan Ioan
 Referent        - ™ovarschi Valeriu                                    Ón Petro∫ani, jude˛ul Hunedoara, cet„˛ean rom‚n,
                                    MINISTERUL JUSTIfiIEI            domiciliat„ Ón Petro∫ani, Str. 1 Decembrie 1918,
  Œn baza cererii nr. 13569 din 29.03.2005 ∫i a
                                                          bl. 118, et. 3, ap. 14, jude˛ul Hunedoara, identificat„
actelor doveditoare depuse, judec„torul delegat la
                                                          cu C.I. seria HD nr. 138729, eliberat„ de Poli˛ia
Oficiul Registrului Comer˛ului de pe l‚ng„               TRIBUNALUL HUNEDOARA            Petro∫ani la data de 24.09.2002, cod numeric
Tribunalul Hunedoara a dispus autorizarea,
                                                          personal 2780806205024;
Ónmatricularea ∫i Ónregistrarea datelor din
                                EXTRAS AL ŒNCHEIERII NR. IJ 2571           - activitatea principal„: cod CAEN 9211 -
declara˛ia tip pe proprie r„spundere pentru
societatea comercial„ cu urm„toarele date:                din 1 aprilie 2005            produc˛ia de filme cinematografice ∫i video;
  - num„r de ordine Ón registrul comer˛ului:                                     - administrator, persoan„ fizic„: Toth Simona, cu
                              Judec„tor delegat                   durata mandatului de 99 de ani, av‚nd puteri
J 20/575/2005;
                              la Oficiul Registrului                 depline.
  - cod unic de Ónregistrare: 17426800;
                              Comer˛ului de pe l‚ng„                  Executorie.
  - denumirea ∫i forma juridic„: ALFI - S.R.L.;
                              Tribunalul Hunedoara - Goron Maria            Cu drept de recurs, conform art. 6 alin. 2 din
  - sediul social: Hunedoara, bd. Dacia nr. 22,
                              Referent        - ™ovarschi Valeriu       Legea nr. 26/1990, republicat„.
bl. 40, sc. D, et. 2, ap. 46, jude˛ul Hunedoara,
conform contractului de comodat, valabil p‚n„ la       Œn baza cererii nr. 13843 din 31.03.2005 ∫i a       (8/499.510)
data de 25.03.2010;                    actelor doveditoare depuse, judec„torul delegat la                 *
                 MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA                a IV-a,  Nr. 1444/4.V.2005                   3
     Societatea Comercial„              B.Z. nr. 269462, eliberat de Poli˛ia Ha˛eg la data de   v‚nzare-cump„rare nr. 2475 din data de 28.10.1997,
  DORIGET BUS - S.R.L., satu Pesteana         28.01.1997, cod numeric personal 2641006202275;      pe durat„ nedeterminat„;
  comuna Densu∫, jude˛ul Hunedoara            - activitatea principal„: cod CAEN 7020 -         - durata de func˛ionare: nelimitat„;
                             Ónchirierea ∫i subÓnchirierea bunurilor imobiliare      - capitalul social subscris 2.000.000 lei, din care
                             proprii sau Ónchiriate;                  v„rsat 2.000.000 lei, capitalul social este divizat Ón
       MINISTERUL JUSTIfiIEI             - administrator, persoan„ fizic„: Ungur Rodica,    20 p„r˛i sociale a 100.000 lei fiecare;
                             cu durata mandatului de 99 de ani, av‚nd puteri       - date de identificare fondator: Pascu Ovidiu
                             depline.                         Sorin, Ón calitate de asociat unic, n„scut la data de
       TRIBUNALUL HUNEDOARA
                              Executorie.                      10.05.1970 Ón Petro∫ani, jude˛ul Hunedoara,
                              Cu drept de recurs, conform art. 6 alin. 2 din     cet„˛ean rom‚n, domiciliat Ón Petro∫ani, Str.
   EXTRAS AL ŒNCHEIERII NR. IJ 2485          Legea nr. 26/1990, republicat„.              Plopilor nr. 7, jude˛ul Hunedoara, identificat cu C.I.
       din 30 martie 2005               (10/499.512)                     seria HD nr. 244552, eliberat„ de Poli˛ia Petro∫ani
                                          *                la data de 23.08.2004, cod numeric personal
 Judec„tor delegat
                                                          1700510205025;
 la Oficiul Registrului                       Societatea Comercial„              - activitatea principal„: cod CAEN 5212 - comer˛
 Comer˛ului de pe l‚ng„                      ROLFRUCT - S.R.L., C„lan            cu am„nuntul Ón magazine nespecializate, cu
 Tribunalul Hunedoara - Dr„gan Ioan                 jude˛ul Hunedoara              v‚nzare predominant„ de produse nealimentare;
 Referent        - ™ovarschi Valeriu
                                                           - administrator, persoan„ fizic„: Pascu Ovidiu
  Œn baza cererii nr. 13556 din 30.03.2005 ∫i a                                  Sorin, cu durata mandatului de 99 de ani, av‚nd
                                    MINISTERUL JUSTIfiIEI
actelor doveditoare depuse, judec„torul delegat la                                 puteri depline.
Oficiul Registrului Comer˛ului de pe l‚ng„                                      Executorie.
Tribunalul Hunedoara a dispus autorizarea,              TRIBUNALUL HUNEDOARA              Cu drept de recurs, conform art. 6 alin. 2 din
Ónmatricularea ∫i Ónregistrarea datelor din                                    Legea nr. 26/1990, republicat„.
declara˛ia tip pe proprie r„spundere pentru          EXTRAS AL ŒNCHEIERII NR. IJ 2532             (12/499.514)
societatea comercial„ cu urm„toarele date:                                                  *
  - num„r de ordine Ón registrul comer˛ului:              din 31 martie 2005
J 20/586/2005;                       Judec„tor delegat                         Societatea Comercial„
  - cod unic de Ónregistrare: 17426877;          la Oficiul Registrului                    EDION - S.R.L., Calafat, jude˛ul Dolj
  - denumirea ∫i forma juridic„: DORIGET BUS -      Comer˛ului de pe l‚ng„
S.R.L.;                          Tribunalul Hunedoara - Popa Violeta
  - sediul social: satul Pesteana nr. 86, comuna                                         MINISTERUL JUSTIfiIEI
                              Referent        - Zeiler Maria
Densu∫, jude˛ul Hunedoara, conform contractului
de Ónchiriere nr. 346 din data de 14.03.2005, valabil    Œn baza cererii nr. 13786 din 30.03.2005 ∫i a
                             actelor doveditoare depuse, judec„torul delegat la             TRIBUNALUL DOLJ
p‚n„ la data de 31.12.2005;
  - durata de func˛ionare: nelimitat„;         Oficiul Registrului Comer˛ului de pe l‚ng„
                             Tribunalul Hunedoara a dispus autorizarea,            EXTRAS AL ŒNCHEIERII NR. 2528
  - capitalul social subscris 5.000.000 lei, din care
v„rsat 5.000.000 lei, capitalul social este divizat Ón  Ónmatricularea ∫i Ónregistrarea datelor din               din 31 martie 2005
50 p„r˛i sociale a 100.000 lei fiecare;         declara˛ia tip pe proprie r„spundere pentru
                             societatea comercial„ cu urm„toarele date:          Judec„tor delegat
  - date de identificare fondator: Chi˛u Dorin
                              - num„r de ordine Ón registrul comer˛ului:        la Oficiul Registrului
Dumitru, Ón calitate de asociat unic, n„scut la data
                             J 20/596/2005;                        Comer˛ului de pe l‚ng„
de 16.12.1964, Ón Ha˛eg, jude˛ul Hunedoara cet„˛ean
                              - cod unic de Ónregistrare: 17433270;           Tribunalul Dolj    - Cump„na∫u Onoriu
rom‚n, domiciliat Ón satul pesteana nr. 153,
                              - denumirea ∫i forma juridic„: ROLFRUCT -         Referent        - Corl„teanu Marina
comuna Densu∫, jude˛ul Hunedoara, identificat cu
B.I. seria D.G. nr. 283662, eliberat de Mili˛ia Ha˛eg  S.R.L.;                           Œn baza cererii nr. 17221 din data de 30.03.2005
la data de 27.02.1988, cod numeric personal         - sediul social: C„lan, str. Ovid Densu∫ianu, bl. 4,  ∫i a actelor doveditoare depuse, judec„torul delegat
1641216202268;                      sc. D, et. 4, ap. 58, jude˛ul Hunedoara, conform
                                                          la Oficiul Registrului Comer˛ului de pe l‚ng„
                             contractului de v‚nzare-cuump„rare nr. 480 din
  - activitatea principal„: cod CAEN 5211 - comer˛                                Tribunalul Dolj a dispus autorizarea ∫i Ónregistarea
                             data de 30.01.1995, pe durat„ nedeterminat„;
cu am„nuntul Ón magazine nespecializate, cu                                    societ„˛ii comerciale, cu urm„toarele date:
                              - durata de func˛ionare: nelimitat„;
v‚nzare predominant„ de produse alimentare,                                      - fondatori:
                              - capitalul social subscris 2.000.000 lei, din care
b„uturi ∫i tutun;                                                   1. Angiu ™tefan, Ón calitate de asociat, cet„˛ean
                             v„rsat 2.000.000 lei, capitalul social este divizat Ón
  - administrator, persoan„ fizic„: Chi˛u Dorin                                  rom‚n, domiciliat Ón Calafat, Str. 22 Decembrie, bl.
                             20 p„r˛i sociale a 100.000 lei fiecare;
Dumitru, cu durata mandatului de 99 de ani, av‚nd                                 A11, sc. 1, ap. 4, cod po∫tal 1275, jude˛ul Dolj, cod
                              - date de identificare fondator: Rolea Florian, Ón
puteri depline.                                                  numeric personal 1480102162151;
                             calitate de asociat unic, n„scut la data de 25.07.1963
  Executorie.                                                    2. Angiu R„zvan-Florin, Ón calitate de asociat,
                             Ón Ro∫iorii de Vede, jude˛ul Teleorman, cet„˛ean
  Cu drept de recurs, conform art. 6 alin. 2 din                                 cet„˛ean rom‚n, domiciliat Ón Calafat, Str. 22
                             rom‚n, domiciliat Ón C„lan, str. Ovid Densu∫ianu,
Legea nr. 26/1990, republicat„.                                          Decembrie, bl. A11, sc. 1, ap. 4, cod po∫tal 1275,
                             bl. 4, sc. D, et. 4, ap. 58, jude˛ul Hunedoara,
   (9/499.511)                                                  jude˛ul Dolj, cod numeric personal 1841201161875;
                             identificat cu C.I. seria HD nr. 205665, eliberat„ de
             *               Poli˛ia C„lan la data de 13.12.2003, cod numeric       - administrator, persoan„ fizic„: Angiu ™tefan,
                             personal 1630725200880;                  cod numeric personal 1480102162151, data numirii
      Societatea Comercial„              - activitatea principal„: cod CAEN 5262 - comer˛    28.03.2005, durata mandatului nelimitat„, av‚nd
     CRISORMINA IMPEX - S.R.L.           cu am„nuntul prin standuri ∫i pie˛e;           puteri depline;
      Ha˛eg, jude˛ul Hunedoara             - administrator, persoan„ fizic„: Rolea Florian, cu    - denumirea ∫i forma juridic„: EDION - S.R.L.;
                             durata mandatului de 99 de ani, av‚nd puteri         - sediul social: Calafat, Str. 22 Decembrie, bl. A11,
                             depline.                         sc. 1, ap. 4, jude˛ul Dolj;
       MINISTERUL JUSTIfiIEI                                          -domeniul principal de activitate: grupa CAEN
                              Executorie.
                              Cu drept de recurs, conform art. 6 alin. 2 din     011 - cultivarea plantelor; gr„din„ritul destinat
       TRIBUNALUL HUNEDOARA            Legea nr. 26/1990, republicat„.              pie˛ii; horticultur„;
                               (11/499.513)                      - activitatea principal„: cod CAEN 0111 -
                                          *                cultivarea cerealelor, porumbului ∫i a altor plante
   EXTRAS AL ŒNCHEIERII NR. IJ 2496
                                                          neclasificate Ón alt„ parte;
       din 29 martie 2005                  Societatea Comercial„               - capitalul social subscris: 2.000.000 lei, v„rsat
                                 MEGA LDD - S.R.L., Petro∫ani           integral; capitalul social este divizat Ón 20 p„r˛i
 Judec„tor delegat
                                   jude˛ul Hunedoara               sociale a 100.000 lei fiecare;
 la Oficiul Registrului
                                                           - durata de func˛ionare: nelimitat„;
 Comer˛ului de pe l‚ng„
                                                           - codul unic de Ónregistrare: 17429377;
 Tribunalul Hunedoara - Durbac„ Nicolae
                                    MINISTERUL JUSTIfiIEI             - num„rul de Ónmatriculare Ón registrul
 Referent        - ™ovarschi Valeriu
                                                          comer˛ului: J 16/723/2005.
  Œn baza cererii nr. 13375 din 28.03.2004 ∫i a                                   R„mas„ definitiv„ la data de 31 martie 2005.
actelor doveditoare depuse, judec„torul delegat la          TRIBUNALUL HUNEDOARA               (13/499.515)
Oficiul Registrului Comer˛ului de pe l‚ng„                                                  *
Tribunalul Hunedoara a dispus autorizarea,           EXTRAS AL ŒNCHEIERII NR. IJ 2382
Ónmatricularea ∫i Ónregistrarea datelor din               din 25 martie 2005                  Societatea Comercial„
declara˛ia tip pe proprie r„spundere pentru                                       ZENOVIUS - S.R.L., Valea Stanciului
societatea comercial„ cu urm„toarele date:         Judec„tor delegat                            jude˛ul Dolj
  - num„r de ordine Ón registrul comer˛ului:       la Oficiul Registrului
J 20/565/2005;                       Comer˛ului de pe l‚ng„
  - cod unic de Ónregistrare: 17418777;          Tribunalul Hunedoara - Goron Maria                   MINISTERUL JUSTIfiIEI
  - denumirea ∫i forma juridic„: CRISORMINA        Referent        - ™ovarschi Valeriu
IMPEX - S.R.L.;                       Œn baza cererii nr. 12511 din 21.03.2004 ∫i a              TRIBUNALUL DOLJ
  - sediul social: Ha˛eg, Str. Progresului nr. 55,   actelor doveditoare depuse, judec„torul delegat la
jude˛ul Hunedoara, conform cextrasului de carte     Oficiul Registrului Comer˛ului de pe l‚ng„            EXTRAS AL ŒNCHEIERII NR. 2514
funciar„ nr. 397 din data de 16.03.2005, pe durat„    Tribunalul Hunedoara a dispus autorizarea,
nedeterminat„;                      Ónmatricularea ∫i Ónregistrarea datelor din               din 31 martie 2005
  - durata de func˛ionare: nelimitat„;         declara˛ia tip pe proprie r„spundere pentru         Judec„tor delegat
  - capitalul social subscris 5.000.000 lei, din care  societatea comercial„ cu urm„toarele date:
                                                           la Oficiul Registrului
v„rsat 5.000.000 lei, capitalul social este divizat Ón   - num„r de ordine Ón registrul comer˛ului:
                                                           Comer˛ului de pe l‚ng„
20 p„r˛i sociale a 250.000 lei fiecare;         J 20/533/2005;
                                                           Tribunalul Dolj    - Cump„na∫u Onoriu
  - date de identificare fondator: Ungur Rodica, Ón    - cod unic de Ónregistrare: 17409027;
                                                           Referent        - Corl„teanu Marina
calitate de asociat unic, n„scut„ la data de 6.10.1964   - denumirea ∫i forma juridic„: MEGA LDD -
Ón localitatea B„ni˛a, jude˛ul Hunedoara, cet„˛ean    S.R.L.;                           Œn baza cererii nr. 15536 din data de 24.03.2005
rom‚n, domiciliat„ Ón Ha˛eg, Str. Progresului        - sediul social: Petro∫ani, Str. Eroilor nr. 3,    ∫i a actelor doveditoare depuse, judec„torul delegat
nr. 17A, jude˛ul Hunedoara, identificat„ cu B.I. seria  jude˛ul Hunedoara, conform contractului de        la Oficiul Registrului Comer˛ului de pe l‚ng„
 4               MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI,               PARTEA a IV-a,   Nr. 1444/4.V.2005
Tribunalul Dolj a dispus autorizarea ∫i Ónregistarea        Societatea Comercial„                    Societatea Comercial„
societ„˛ii comerciale, cu urm„toarele date:          ELMED - S.R.L., Craiova, jude˛ul Dolj           AL-VYRA - S.R.L., Craiova, jude˛ul Dolj
  - fondator: Tufan M„rin, Ón calitate de asociat
unic, cet„˛ean rom‚n, domiciliat Ón localitatea
                                     MINISTERUL JUSTIfiIEI                    MINISTERUL JUSTIfiIEI
Horezu Poenari, str. Ec. Nicu Vladimirescu nr. 12,
cod po∫tal 1172, jude˛ul Dolj, cod numeric personal
1751023167340;                               TRIBUNALUL DOLJ                       TRIBUNALUL DOLJ
  - administrator, persoan„ fizic„: Tufan M„rin,
cod numeric personal 1751023167340, data numirii         EXTRAS AL ŒNCHEIERII NR. 2516                EXTRAS AL ŒNCHEIERII NR. 2519
23.03.2005, durata mandatului nelimitat„, av‚nd
puteri depline;                             din 31 martie 2005                     din 31 martie 2005
  - denumirea ∫i forma juridic„: ZENOVIUS - S.R.L.;     Judec„tor delegat                      Judec„tor delegat
  - sediul social: Valea Stanciului, magazinul       la Oficiul Registrului                   la Oficiul Registrului
alimentar, parter, jude˛ul Dolj;               Comer˛ului de pe l‚ng„                   Comer˛ului de pe l‚ng„
  -domeniul principal de activitate: grupa CAEN       Tribunalul Dolj    - Cump„na∫u Onoriu          Tribunalul Dolj    - Cump„na∫u Onoriu
554 - baruri;                        Referent        - Corl„teanu Marina         Referent        - Corl„teanu Marina
  - activitatea principal„: cod CAEN 5540 - baruri;
                               Œn baza cererii nr. 17278 din data de 30.03.2005      Œn baza cererii nr. 17378 din data de 30.03.2005
  - capitalul social subscris: 2.000.000 lei, v„rsat
                             ∫i a actelor doveditoare depuse, judec„torul delegat    ∫i a actelor doveditoare depuse, judec„torul delegat
integral; capitalul social este divizat Ón 20 p„r˛i
                             la Oficiul Registrului Comer˛ului de pe l‚ng„        la Oficiul Registrului Comer˛ului de pe l‚ng„
sociale a 100.000 lei fiecare;
                             Tribunalul Dolj a dispus autorizarea ∫i Ónregistarea    Tribunalul Dolj a dispus autorizarea ∫i Ónregistarea
  - durata de func˛ionare: nelimitat„;          societ„˛ii comerciale, cu urm„toarele date:
  - codul unic de Ónregistrare: 17429393;                                      societ„˛ii comerciale, cu urm„toarele date:
                               - fondatori:                        - fondator: Popa Elena, Ón calitate de asociat unic,
  - num„rul de Ónmatriculare Ón registrul          1. Popescu Mihaela, Ón calitate de asociat,
comer˛ului: J 16/735/2005.                                              cet„˛ean rom‚n, domiciliat„ Ón Craiova, str. Gen. Dr.
                             cet„˛ean rom‚n, domiciliat„ Ón Craiova, calea        Ion Cern„tescu, nr. 3, bl. 63, sc. 1, ap. 19, cod po∫tal
  R„mas„ definitiv„ la data de 31 martie 2005.      Bucure∫ti, bl. P3, sc. 1, ap. 46, cod po∫tal 1100,
   (14/499.516)                                                   1100, telefon 0744502217, jude˛ul Dolj, cod numeric
                             jude˛ul Dolj, cod numeric personal 2670420163228;
             *                                              personal 2560913163312;
                               2. Popescu Iulian-Alin-Silviu, Ón calitate de
                                                             - administrator, persoan„ fizic„: Popa Elena, cod
                             asociat, cet„˛ean rom‚n, domiciliat Ón Craiova, calea
    Societatea Comercial„                                             numeric personal 2560913163312, data numirii
                             Bucure∫ti, bl. P3, sc. 1, ap. 46, cod po∫tal 1100,
 PETRORIN - S.R.L., D„buleni, jude˛ul Dolj                                      28.03.2005, durata mandatului nelimitat„, av‚nd
                             jude˛ul Dolj, cod numeric personal 1671204284441;
                                                           puteri depline;
                               - administratori, persoane fizice:
                               1. Popescu Mihaela, cod numeric personal          - denumirea ∫i forma juridic„: AL-VYRA - S.R.L.;
        MINISTERUL JUSTIfiIEI            2670420163228, data numirii 30.03.2005, durata         - sediul social: Craiova, str. Gen. Dr. Ion
                             mandatului nelimitat„, av‚nd puteri depline;        Cern„tescu, nr. 3, bl. 63, sc. 1, ap. 19, jude˛ul Dolj;
                               2. Popescu Iulian-Alin-Silviu, cod numeric         - domeniul principal de activitate: grupa CAEN
         TRIBUNALUL DOLJ                                           523 - comer˛ cu am„nuntul, Ón magazine
                             personal 1671204284441, data numirii 30.03.2005,
                             durata mandatului nelimitat„, av‚nd puteri         specializate, cu produse farmaceutice ∫i medicale,
    EXTRAS AL ŒNCHEIERII NR. 2515                                         cu produse de cosmetic„ ∫i parfumerie;
                             depline;
        din 31 martie 2005              - denumirea ∫i forma juridic„: ELMED - S.R.L.;       - activitatea principal„: cod CAEN 5233 - comer˛
                               - sediul social: Craiova, bd. Carol I, nr. 35, jude˛ul  cu am„nuntul cu produse cosmetice ∫i de
 Judec„tor delegat                    Dolj;                            parfumerie;
 la Oficiul Registrului                   -domeniul principal de activitate: grupa CAEN        - capitalul social subscris: 2.000.000 lei, v„rsat
 Comer˛ului de pe l‚ng„                 851 - activit„˛i referitoare la s„n„tatea uman„;      integral; capitalul social este divizat Ón 20 p„r˛i
 Tribunalul Dolj    - Cump„na∫u Onoriu         - activitatea principal„: cod CAEN 8512 - activit„˛i   sociale a 100.000 lei fiecare;
 Referent        - Corl„teanu Marina       de asisten˛„ medicat„ ambulatorie;               - durata de func˛ionare: nelimitat„;
  Œn baza cererii nr. 16318 din data de 30.03.2005     - capitalul social subscris: 2.000.000 lei, v„rsat     - codul unic de Ónregistrare: 17429369;
∫i a actelor doveditoare depuse, judec„torul delegat   integral; capitalul social este divizat Ón 20 p„r˛i      - num„rul de Ónmatriculare Ón registrul
                             sociale a 100.000 lei fiecare;               comer˛ului: J 16/730/2005.
la Oficiul Registrului Comer˛ului de pe l‚ng„
                               - durata de func˛ionare: nelimitat„;            R„mas„ definitiv„ la data de 31 martie 2005.
Tribunalul Dolj a dispus autorizarea ∫i Ónregistarea
                               - codul unic de Ónregistrare: 17429318;            (18/499.520)
societ„˛ii comerciale, cu urm„toarele date:
  - fondatori:
                               - num„rul de Ónmatriculare Ón registrul                       *
                             comer˛ului: J 16/733/2005.
  1. Popa-Florea Radu, Ón calitate de asociat,
                               R„mas„ definitiv„ la data de 31 martie 2005.           Societatea Comercial„
cet„˛ean rom‚n, domiciliat Ón Bucure∫ti, str.
                                (16/499.518)                      REAL DETECT - S.R.L., Craiova, jude˛ul Dolj
Paleologu nr. 6, ap. 1, sectorul 2, cod po∫tal 70000,                *
cod numeric personal 1380613400182;
  2. Popa-Florea-Iulic„, Ón calitate de asociat,         Societatea Comercial„                       MINISTERUL JUSTIfiIEI
cet„˛ean rom‚n, domiciliat Ón localitatea D„buleni,     MAR-TRANS - S.R.L., Bechet, jude˛ul Dolj
str. Caracal nr. 38, cod po∫tal 1185, jude˛ul Dolj, cod
numeric personal 1640720161050;                                                     TRIBUNALUL DOLJ
  3. Marcu Valentin, Ón calitate de asociat, cet„˛ean          MINISTERUL JUSTIfiIEI
rom‚n, domiciliat Ón localitatea D„buleni, cod                                        EXTRAS AL ŒNCHEIERII NR. 2520
po∫tal 1185, jude˛ul Dolj, cod numeric personal                                           din 31 martie 2005
1550117161038;                               TRIBUNALUL DOLJ
  4. Marcu Angela, Ón calitate de asociat, cet„˛ean                                   Judec„tor delegat
rom‚n, domiciliat„ Ón localitatea D„buleni, Str.         EXTRAS AL ŒNCHEIERII NR. 2517             la Oficiul Registrului
Unirii nr. 47, cod po∫tal 1185, jude˛ul Dolj, cod            din 31 martie 2005               Comer˛ului de pe l‚ng„
numeric personal 2550512161030;                                             Tribunalul Dolj    - Cump„na∫u Onoriu
  5. Popa-Florea Sabin, Ón calitate de asociat,       Judec„tor delegat                      Referent        - Corl„teanu Marina
cet„˛ean rom‚n, domiciliat Ón localitatea D„buleni,     la Oficiul Registrului
                               Comer˛ului de pe l‚ng„                   Œn baza cererii nr. 17290 din data de 30.03.2005
str. Mircea cel B„tr‚n, nr. 102, cod po∫tal 1185,                                   ∫i a actelor doveditoare depuse, judec„torul delegat
                               Tribunalul Dolj    - Cump„na∫u Onoriu
jude˛ul Dolj, cod numeric personal 1560626400641;                                   la Oficiul Registrului Comer˛ului de pe l‚ng„
                               Referent        - Corl„teanu Marina
  6. Popa-Florea Ion, Ón calitate de asociat, cet„˛ean                                Tribunalul Dolj a dispus autorizarea ∫i Ónregistarea
rom‚n, domiciliat Ón localitatea D„buleni, cod        Œn baza cererii nr. 17287 din data de 30.03.2005     societ„˛ii comerciale, cu urm„toarele date:
po∫tal 1185, jude˛ul Dolj, cod numeric personal      ∫i a actelor doveditoare depuse, judec„torul delegat      - fondator: Cioac„ George, Ón calitate de asociat
1661215161031;                      la Oficiul Registrului Comer˛ului de pe l‚ng„        unic, cet„˛ean rom‚n, domiciliat Ón Craiova, Str.
  - administratori, persoane fizice:           Tribunalul Dolj a dispus autorizarea ∫i Ónregistarea    Dezrobirii nr. 2, bl. E12, sc. 1, ap. 4, cod po∫tal 1100,
  1. Popa-Florea Iulic„, cod numeric personal      societ„˛ii comerciale, cu urm„toarele date:
                                                           jude˛ul Dolj, cod numeric personal 1520308163201;
1640720161050, data numirii 21.03.2005, durata        - fondator: Fecu Marian, Ón calitate de asociat
                                                             - administrator, persoan„ fizic„: Cioac„ George,
mandatului nelimitat„, av‚nd puteri depline;       unic, cet„˛ean rom‚n, domiciliat Ón localitatea
                                                           cod numeric personal 1520308163201, data numirii
  2. Popa-Florea Ion, cod numeric personal        Bechet, cod po∫tal 1183, jude˛ul Dolj, cod numeric
                                                           22.03.2005, durata mandatului nelimitat„, av‚nd
1661215161031, data numirii 21.03.2005, durata      personal 1711204161039;
                                                           puteri depline;
mandatului nelimitat„, av‚nd puteri depline;         - administrator, persoan„ fizic„: Fecu Marian,
                             cod numeric personal 1711204161039, data numirii        - denumirea ∫i forma juridic„: REAL DETECT -
  - denumirea ∫i forma juridic„: PETRORIN -                                     S.R.L.;
S.R.L.;                          30.03.2005, durata mandatului nelimitat„, av‚nd
                             puteri depline;                        - sediul social: Craiova, Str. Dezrobirii nr. 2, bl.
  - sediul social: D„buleni, str. Caracal nr. 38,                                  E12, sc. 1, ap. 4, jude˛ul Dolj;
                               - denumirea ∫i forma juridic„: MAR-TRANS -
jude˛ul Dolj;                                                      -domeniul principal de activitate: grupa CAEN
                             S.R.L.;
  -domeniul principal de activitate: grupa CAEN                                   746 - activit„˛i de investiga˛ie ∫i protec˛ie a
                               - sediul social: Bechet, jude˛ul Dolj;
505 - comer˛ cu am„nuntul cu carburan˛i pentru        -domeniul principal de activitate: grupa CAEN      bunurilor ∫i persoanelor;
autovehicule;                       602 - alte transporturi terestre;               - activitatea principal„: cod CAEN 7460 - activit„˛i
  - activitatea principal„: cod CAEN 5050 - comer˛     - activitatea principal„: cod CAEN 6024 -        de investiga˛ie ∫i protec˛ie a bunurilor ∫i
cu am„nuntul cu carburan˛i pentru autovehicule;      transporturi rutiere de m„rfuri;              persoanelor;
  - capitalul social subscris: 200.000.000 lei, v„rsat   - capitalul social subscris: 2.000.000 lei, v„rsat     - capitalul social subscris: 2.000.000 lei, v„rsat
integral; capitalul social este divizat Ón 200 p„r˛i   integral; capitalul social este divizat Ón 20 p„r˛i     integral; capitalul social este divizat Ón 20 p„r˛i
sociale a 1.000.000 lei fiecare;             sociale a 100.000 lei fiecare;               sociale a 100.000 lei fiecare;
  - durata de func˛ionare: nelimitat„;           - durata de func˛ionare: nelimitat„;            - durata de func˛ionare: nelimitat„;
  - codul unic de Ónregistrare: 17429415;          - codul unic de Ónregistrare: 17429423;           - codul unic de Ónregistrare: 17429334;
  - num„rul de Ónmatriculare Ón registrul          - num„rul de Ónmatriculare Ón registrul           - num„rul de Ónmatriculare Ón registrul
comer˛ului: J 16/734/2005.                comer˛ului: J 16/732/2005.                 comer˛ului: J 16/729/2005.
  R„mas„ definitiv„ la data de 31 martie 2005.       R„mas„ definitiv„ la data de 31 martie 2005.        R„mas„ definitiv„ la data de 31 martie 2005.
   (15/499.517)                       (17/499.519)                        (19/499.521)
             *                             *                              *
                 MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA                a IV-a,  Nr. 1444/4.V.2005                   5
      Societatea Comercial„               - codul unic de Ónregistrare: 17429385;        28.03.2005, durata mandatului nelimitat„, av‚nd
    F. ELECTRICE M. - S.R.L., Craiova           - num„rul de Ónmatriculare Ón registrul        puteri depline;
         jude˛ul Dolj                comer˛ului: J 16/727/2005.                 - denumirea ∫i forma juridic„: U & D TRADING -
                               R„mas„ definitiv„ la data de 31 martie 2005.      S.R.L.;
                                (21/499.523)                      - sediul social: Craiova, str. Emil GÓrleanu, nr. 16,
        MINISTERUL JUSTIfiIEI                          *               bl. 58A1, sc. 1, ap. 7, jude˛ul Dolj;
                                                            -domeniul principal de activitate: grupa CAEN
         TRIBUNALUL DOLJ                   Societatea Comercial„             521 - comer˛ cu am„nuntul Ón magazine
                                ANITED - S.R.L., Craiova, jude˛ul Dolj        nespecializate;
    EXTRAS AL ŒNCHEIERII NR. 2523                                          - activitatea principal„: cod CAEN 5211 - comer˛
                                                           cu am„nuntul, Ón magazine nespecializate, cu
        din 31 martie 2005                     MINISTERUL JUSTIfiIEI
                                                           v‚nzare predominant„ de produse alimentare,
  Judec„tor delegat                                                 b„uturi ∫i tutun;
  la Oficiul Registrului                          TRIBUNALUL DOLJ              - capitalul social subscris: 2.000.000 lei, v„rsat
  Comer˛ului de pe l‚ng„                                              integral; capitalul social este divizat Ón 20 p„r˛i
  Tribunalul Dolj    - Cump„na∫u Onoriu            EXTRAS AL ŒNCHEIERII NR. 2525           sociale a 100.000 lei fiecare;
  Referent        - Corl„teanu Marina                                      - durata de func˛ionare: nelimitat„;
                                     din 31 martie 2005              - codul unic de Ónregistrare: 17429296;
  Œn baza cererii nr. 17288 din data de 30.03.2005                                   - num„rul de Ónmatriculare Ón registrul
                               Judec„tor delegat
∫i a actelor doveditoare depuse, judec„torul delegat                                 comer˛ului: J 16/725/2005.
                               la Oficiul Registrului
la Oficiul Registrului Comer˛ului de pe l‚ng„                                      R„mas„ definitiv„ la data de 31 martie 2005.
                               Comer˛ului de pe l‚ng„
Tribunalul Dolj a dispus autorizarea ∫i Ónregistarea                                   (23/499.525)
                               Tribunalul Dolj    - Cump„na∫u Onoriu
societ„˛ii comerciale, cu urm„toarele date:                                                   *
                               Referent        - Corl„teanu Marina
  - fondator: Fudulu Florin-Marian, Ón calitate de
asociat unic, cet„˛ean rom‚n, domiciliat Ón Craiova,      Œn baza cererii nr. 17345 din data de 30.03.2005        Societatea Comercial„
str. Dr. Victor Papillian, nr. 64, bl. G4, sc. 1, ap. 10,  ∫i a actelor doveditoare depuse, judec„torul delegat   ALEXI FARM - S.R.L., Craiova, jude˛ul Dolj
cod po∫tal 1100, jude˛ul Dolj, cod numeric personal     la Oficiul Registrului Comer˛ului de pe l‚ng„
1740818163191;                       Tribunalul Dolj a dispus autorizarea ∫i Ónregistarea
  - administrator, persoan„ fizic„: Fudulu Florin-     societ„˛ii comerciale, cu urm„toarele date:               MINISTERUL JUSTIfiIEI
Marian, cod numeric personal 1740818163191, data        - fondatori:
numirii 22.03.2005, durata mandatului nelimitat„,       1. ™chiopu Magdalena-Simona, Ón calitate de
av‚nd puteri depline;                    asociat, cet„˛ean rom‚n, domiciliat„ Ón Craiova,             TRIBUNALUL DOLJ
  - denumirea ∫i forma juridic„: F. ELECTRICE M.      Aleea Piersicului nr. 14, bl. 84B, sc. 2, ap. 10, cod
- S.R.L.;                          po∫tal 1100, jude˛ul Dolj, cod numeric personal         EXTRAS AL ŒNCHEIERII NR. 2527
  - sediul social: Craiova, Bd. 1 Mai, nr. 33, jude˛ul   2730508163250;                             din 31 martie 2005
Dolj;                             3. ™chiopu Alexandru, Ón calitate de asociat,
  -domeniul principal de activitate: grupa CAEN      cet„˛ean rom‚n, domiciliat Ón Craiova, Aleea        Judec„tor delegat
453 - lucr„ri de instala˛ii pentru cl„diri;         Piersicului nr. 14, bl. 84B, sc. 2, ap. 10, cod po∫tal   la Oficiul Registrului
  - activitatea principal„: cod CAEN 4531 - lucr„ri    1100, jude˛ul Dolj, cod numeric personal          Comer˛ului de pe l‚ng„
de instala˛ii electrice;                  1710503163232;                       Tribunalul Dolj    - Cump„na∫u Onoriu
  - capitalul social subscris: 2.000.000 lei, v„rsat     - administratori, persoane fizice:            Referent        - Corl„teanu Marina
integral; capitalul social este divizat Ón 20 p„r˛i      1. ™chiopu Magdalena-Simona, cod numeric         Œn baza cererii nr. 16068 din data de 29.03.2005
sociale a 100.000 lei fiecare;               personal 2730508163250, data numirii 29.03.2005,     ∫i a actelor doveditoare depuse, judec„torul delegat
  - durata de func˛ionare: nelimitat„;           durata mandatului nelimitat„, av‚nd puteri        la Oficiul Registrului Comer˛ului de pe l‚ng„
  - codul unic de Ónregistrare: 17429326;         depline;
                                                           Tribunalul Dolj a dispus autorizarea ∫i Ónregistarea
  - num„rul de Ónmatriculare Ón registrul           2. ™chiopu Alexandru, cod numeric personal
                                                           societ„˛ii comerciale, cu urm„toarele date:
comer˛ului: J 16/728/2005.                 1710503163232, data numirii 29.03.2005, durata
                                                            - fondatori:
  R„mas„ definitiv„ la data de 31 martie 2005.       mandatului nelimitat„, av‚nd puteri depline;
                                                            1. B„nic„ Romeo, Ón calitate de asociat, cet„˛ean
   (20/499.522)                       - denumirea ∫i forma juridic„: ANITED - S.R.L.;
                                                           rom‚n, domiciliat Ón Craiova, str. Milcov, bl. B21,
              *                  - sediul social: Craiova, Aleea Piersicului nr. 14,
                                                           sc. 1, ap. 12, cod po∫tal 1100, telefon 0251545140,
                              bl. 84B, sc. 2, ap. 10, jude˛ul Dolj;
                                                           jude˛ul Dolj, cod numeric personal 1661020163224;
     Societatea Comercial„                -domeniul principal de activitate: grupa CAEN
                                                            2. B„nic„ Marin, Ón calitate de asociat, cet„˛ean
   COLCEA PROD COM - S.R.L., Golen˛i           703 - activit„˛i imobiliare, pe baz„ de tarife sau
                                                           rom‚n, domiciliat Ón Craiova, str. Rovine, bl. B21,
        jude˛ul Dolj                 contract;
                                                           sc. 1, ap. 12, cod po∫tal 1100, telefon 0251545140,
                                - activitatea principal„: cod CAEN 7031 - agen˛ii
                                                           jude˛ul Dolj, cod numeric personal 1390216163219;
                              imobiliare;
        MINISTERUL JUSTIfiIEI                                           - administrator, persoan„ fizic„: B„nic„ Romeo,
                                - capitalul social subscris: 2.000.000 lei, v„rsat
                                                           cod numeric personal 1661020163224, data numirii
                              integral; capitalul social este divizat Ón 20 p„r˛i
                              sociale a 100.000 lei fiecare;              25.03.2005, durata mandatului nelimitat„, av‚nd
         TRIBUNALUL DOLJ                                          puteri depline;
                                - durata de func˛ionare: nelimitat„;
                                - codul unic de Ónregistrare: 17429350;         - denumirea ∫i forma juridic„: ALEXI FARM -
    EXTRAS AL ŒNCHEIERII NR. 2524                                        S.R.L.;
                                - num„rul de Ónmatriculare Ón registrul
        din 31 martie 2005              comer˛ului: J 16/726/2005.                 - sediul social: Craiova, str. Maramure∫, bl. 21-42,
                                R„mas„ definitiv„ la data de 31 martie 2005.     sc. 2, ap. 2, jude˛ul Dolj;
  Judec„tor delegat                                                  -domeniul principal de activitate: grupa CAEN
                                 (22/499.524)
  la Oficiul Registrului                                              741 - activit„˛i juridice, de contabilitate ∫i revizie
  Comer˛ului de pe l‚ng„
                                           *
                                                           contabil„, consultan˛„ Ón domeniul fiscal; activit„˛i
  Tribunalul Dolj    - Cump„na∫u Onoriu                                     de studii de pia˛„ ∫i de sondaj; consultan˛„ pentru
                                    Societatea Comercial„
  Referent        - Corl„teanu Marina                                    afaceri ∫i management;
                                  U & D TRADING - S.R.L., Craiova
  Œn baza cererii nr. 17318 din data de 30.03.2005             jude˛ul Dolj                - activitatea principal„: cod CAEN 7413 - activit„˛i
∫i a actelor doveditoare depuse, judec„torul delegat                                 de studiere a pie˛ei ∫i de sondaj;
la Oficiul Registrului Comer˛ului de pe l‚ng„                                      - capitalul social subscris: 2.000.000 lei, v„rsat
Tribunalul Dolj a dispus autorizarea ∫i Ónregistarea           MINISTERUL JUSTIfiIEI            integral; capitalul social este divizat Ón 20 p„r˛i
societ„˛ii comerciale, cu urm„toarele date:                                     sociale a 100.000 lei fiecare;
  - fondatori:                                                     - durata de func˛ionare: nelimitat„;
                                       TRIBUNALUL DOLJ              - codul unic de Ónregistrare: 17429300;
  1. Colcea Gheorghe, Ón calitate de asociat,
cet„˛ean rom‚n, domiciliat Ón localitatea Golen˛i,                                   - num„rul de Ónmatriculare Ón registrul
                                  EXTRAS AL ŒNCHEIERII NR. 2526           comer˛ului: J 16/724/2005.
Str. Trandafirilor nr. 32, cod po∫tal 1288, jude˛ul
Dolj, cod numeric personal 1720731162165;                 din 31 martie 2005              R„mas„ definitiv„ la data de 31 martie 2005.
  2. Colcea M„d„lina-Adriana, Ón calitate de asociat,                                  (24/499.526)
                               Judec„tor delegat                                 *
cet„˛ean rom‚n, domiciliat„ Ón localitatea Golen˛i,
                               la Oficiul Registrului
Str. Trandafirilor nr. 32, cod po∫tal 1288, jude˛ul
                               Comer˛ului de pe l‚ng„                     Societatea Comercial„
Dolj, cod numeric personal 2780421162143;
                               Tribunalul Dolj    - Cump„na∫u Onoriu        GESTINVEST - S.R.L., Craiova, jude˛ul Dolj
  - administrator, persoan„ fizic„: Colcea
                               Referent        - Corl„teanu Marina
Gheorghe, cod numeric personal 1720731162165,
data numirii 1.03.2005, durata mandatului           Œn baza cererii nr. 16008 din data de 28.03.2005
                                                                  MINISTERUL JUSTIfiIEI
nelimitat„, av‚nd puteri depline;              ∫i a actelor doveditoare depuse, judec„torul delegat
  - denumirea ∫i forma juridic„: COLCEA PROD        la Oficiul Registrului Comer˛ului de pe l‚ng„
COM - S.R.L.;                        Tribunalul Dolj a dispus autorizarea ∫i Ónregistarea           TRIBUNALUL DOLJ
  - sediul social: Golen˛i, Str. Trandafirilor nr. 32,   societ„˛ii comerciale, cu urm„toarele date:
jude˛ul Dolj;                         - fondatori:                         EXTRAS AL ŒNCHEIERII NR. 2007
  -domeniul principal de activitate: grupa CAEN        1. Udri∫te Daniel, Ón calitate de asociat, cet„˛ean
524 - comer˛ cu am„nuntul, Ón magazine           rom‚n, domiciliat Ón Craiova, str. Emil GÓrleanu, bl.          din 15 martie 2005
specializate, cu alte produse neclasificate Ón alt„     58A1, sc. 1, cod po∫tal 1100, telefon 0251432790,
                                                            Judec„tor delegat
parte;                           jude˛ul Dolj, cod numeric personal 1771221163245;
                                                            la Oficiul Registrului
  - activitatea principal„: cod CAEN 5244 - comer˛      2. Udri∫te Doru-Emil, Ón calitate de asociat,
                                                            Comer˛ului de pe l‚ng„
cu am„nuntul cu mobil„, cu articole de iluminat ∫i     cet„˛ean rom‚n, domiciliat Ón Craiova, str. Emil
                                                            Tribunalul Dolj    - Cump„na∫u Onoriu
cu alte articole de uz casnic;               GÓrleanu, bl. 58A1, sc. 1, cod po∫tal 1100, telefon
                                                            Referent        - Corl„teanu Marina
  - capitalul social subscris: 2.000.000 lei, v„rsat    0251432790, jude˛ul Dolj, cod numeric personal
integral; capitalul social este divizat Ón 20 p„r˛i     1530402163256;                       Œn baza cererii nr. 11712 din data de 9.03.2005 ∫i
sociale a 100.000 lei fiecare;                 - administrator, persoan„ fizic„: Udri∫te Daniel,   a actelor doveditoare depuse, judec„torul delegat la
  - durata de func˛ionare: nelimitat„;           cod numeric personal 1771221163245, data numirii     Oficiul Registrului Comer˛ului de pe l‚ng„
  6               MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI,              PARTEA a IV-a,   Nr. 1444/4.V.2005
Tribunalul Dolj a dispus autorizarea ∫i Ónregistarea    Oficiul Registrului Comer˛ului de pe l‚ng„        po∫tal 1100, telefon 0745809059, fax 0251, jude˛ul
societ„˛ii comerciale, cu urm„toarele date:        Tribunalul Dolj a dispus autorizarea ∫i Ónregistarea   Dolj, cod numeric personal 1810625160065;
  - num„rul de ordine Ón registrul comer˛ului       societ„˛ii comerciale, cu urm„toarele date:         - administrator, persoan„ fizic„: Chelu Daniel-
J 16/562/2005;                        - fondator: Toma Ion, Ón calitate de asociat unic,  Lauren˛iu, cod numeric personal 1810625160065,
  - codul unic de Ónregistrare: 17355571;         cet„˛ean rom‚n, domiciliat Ón Craiova, Str.       data numirii 11.03.2005, durata mandatului
  - denumirea ∫i forma juridic„: GESTINVEST -       Gilortului nr. 25, cod po∫tal 1100, jude˛ul Dolj, cod  nelimitat„, av‚nd puteri depline;
S.R.L.;                          numeric personal 1531030163288;               - denumirea ∫i forma juridic„: LGM-EXIM - S.R.L.;
  - sediul social: Craiova, str. Fluturi nr. 71,       - administrator, persoan„ fizic„: Toma Ion, cod     - sediul social: Craiova, str. Constantin
ap. BIR 1, jude˛ul Dolj;                  numeric personal 1531030163288, data numirii       Br‚ncoveanu, camera 1 - sufrageria, nr. 35, bl. 201J.
  - durata de func˛ionare: nelimitat„;          10.02.2005, durata mandatului nelimitat„, av‚nd     sc. 2, ap. 13, jude˛ul Dolj;
  - capitalul social subscris: 2.000.000 lei, din care  puteri depline;                       -domeniul principal de activitate: grupa CAEN
v„rsat: 2.000.000 lei; capitalul social este divizat Ón    - denumirea ∫i forma juridic„: NITA TOMA PROD     521 - comer˛ cu am„nuntul Ón magazine
20 p„r˛i sociale a 100.000 lei fiecare;          - S.R.L.;                        nespecializate;
  - datele de identifiare ale fondatorilor:         - sediul social: Craiova, Str. Gilortului nr. 25,    - activitatea principal„: cod CAEN 5211 - comer˛
  1. Carbini Gianluigi, Ón calitate de asociat,      jude˛ul Dolj;                      cu am„nuntul, Ón magazine nespecializate, cu
cet„˛ean italian, domiciliat Ón Italia, Bologna, str.     -domeniul principal de activitate: grupa CAEN     v‚nzare predominant„ de produse alimentare,
Saragozza nr. 47;                     502 - Óntre˛inerea ∫i repararea autovehiculelor;     b„uturi ∫i tutun;
  2. Nicolaescu Ileana, Ón calitate de asociat,       - activitatea principal„: cod CAEN 5020 -        - capitalul social subscris: 2.000.000 lei, v„rsat
                              Óntre˛inerea ∫i repararea autovehiculelor;        integral; capitalul social este divizat Ón 20 p„r˛i
cet„˛ean italian, domiciliat„ Ón Italia, Bologna, str.
                               - capitalul social subscris: 2.000.000 lei, v„rsat  sociale a 100.000 lei fiecare;
Tambroni nr. 12;
                              integral; capitalul social este divizat Ón 20 p„r˛i     - durata de func˛ionare: nelimitat„;
  - activitatea principal„: cod CAEN 7032 -
                              sociale a 100.000 lei fiecare;               - codul unic de Ónregistrare: 17355601;
administrarea imobilelor pe baz„ de tarife sau
                               - durata de func˛ionare: nelimitat„;           - num„rul de Ónmatriculare Ón registrul
contract;
                               - codul unic de Ónregistrare: 17355660;        comer˛ului: J 16/570/2005.
  - administrator, persoan„ fizic„: Carbini                                      R„mas„ definitiv„ la data de 15 martie 2005.
                               - num„rul de Ónmatriculare Ón registrul
Gianluigi, data numirii 9.03.2005, durata                                        (29/499.531)
                              comer˛ului: J 16/572/2005.
mandatului nelimitat„, av‚nd puteri depline;         R„mas„ definitiv„ la data de 15 martie 2005.                  *
  R„mas„ definitiv„ la data de 15 martie 2005.         (27/499.529)
   (25/499.527)                                  *                    Societatea Comercial„
              *                                             GINSTEL - S.R.L., Cern„te∫ti, jude˛ul Dolj
                                    Societatea Comercial„
      Societatea Comercial„                 V.G.V. COM - S.R.L., Poiana Mare
    EUROTRANSLATE - S.R.L., Craiova                   jude˛ul Dolj                     MINISTERUL JUSTIfiIEI
        jude˛ul Dolj

                                     MINISTERUL JUSTIfiIEI                   OFICIUL NAfiIONAL
        MINISTERUL JUSTIfiIEI                                              AL REGISTRULUI COMERfiULUI

                                      TRIBUNALUL DOLJ
         TRIBUNALUL DOLJ                                                  TRIBUNALUL DOLJ
                                 EXTRAS AL ŒNCHEIERII NR. 2001
    EXTRAS AL ŒNCHEIERII NR. 2003                                           EXTRAS AL ŒNCHEIERII NR. 1998
                                     din 15 martie 2005
        din 15 martie 2005                                                 din 15 martie 2005
                               Judec„tor delegat
  Judec„tor delegat                                                 Judec„tor delegat
                               la Oficiul Registrului
  la Oficiul Registrului                                               la Oficiul Registrului
                               Comer˛ului de pe l‚ng„
  Comer˛ului de pe l‚ng„                                               Comer˛ului de pe l‚ng„
                               Tribunalul Dolj    - Cump„na∫u Onoriu
  Tribunalul Dolj    - Cump„na∫u Onoriu                                     Tribunalul Dolj     - Cump„na∫u Onoriu
                               Referent        - Corl„teanu Marina
  Referent        - Corl„teanu Marina                                     Referent        - Corl„teanu Marina
                               Œn baza cererii nr. 13054 din data de 14.03.2005
  Œn baza cererii nr. 12854 din data de 11.03.2005                                  Œn baza cererii nr. 12977 din data de 14.03.2005
                              ∫i a actelor doveditoare depuse, judec„torul delegat
                                                          ∫i a actelor doveditoare depuse, judec„torul delegat
∫i a actelor doveditoare depuse, judec„torul delegat    la Oficiul Registrului Comer˛ului de pe l‚ng„
                                                          la Oficiul Registrului Comer˛ului de pe l‚ng„
la Oficiul Registrului Comer˛ului de pe l‚ng„       Tribunalul Dolj a dispus autorizarea ∫i Ónregistarea
                                                          Tribunalul Dolj a dispus autorizarea ∫i Ónregistrarea
Tribunalul Dolj a dispus autorizarea ∫i Ónregistarea    societ„˛ii comerciale, cu urm„toarele date:
                                                          societ„˛ii comerciale, cu urm„toarele date:
societ„˛ii comerciale, cu urm„toarele date:          - fondator: Saizu Ion, Ón calitate de asociat unic,
                                                            - fondator: Budici Gica, Ón calitate de asociat
  - fondator: Tapi Alina-Dana, Ón calitate de asociat   cet„˛ean rom‚n, domiciliat Ón localitatea Poiana
                                                          unic, de cet„˛enie rom‚n„, domiciliat„ Ón localitatea
unic, cet„˛ean rom‚n, domiciliat„ Ón Craiova, calea    Mare, cod po∫tal 1280, jude˛ul Dolj, cod numeric
                                                          Cern„te∫ti, jude˛ul Dolj, cod numeric personal
Bucure∫ti nr. 40, bl. P3, sc. 1, ap. 41, cod po∫tal    personal 1611009162161;
                                                          1690710161728;
1100, jude˛ul Dolj, cod numeric personal           - administrator, persoan„ fizic„: Saizu Ion, cod
                                                            - administrator persoan„ fizic„: Budici Gica, cod
2780911163199;                       numeric personal 1611009162161, data numirii
                                                          numeric personal 1690710161728, data numirii
  - administrator, persoan„ fizic„: Tapi Alina-Dana,   14.03.2005, durata mandatului nelimitat„, av‚nd
                                                          22.02.2005, durata mandatului nelimitat„, av‚nd
cod numeric personal 2780911163199, data numirii      puteri depline;
                                                          puteri depline;
3.08.2005, durata mandatului nelimitat„, av‚nd        - denumirea ∫i forma juridic„: V.G.V. COM -
                                                            - denumirea ∫i forma juridic„: GINSTEL - S.R.L.;
puteri depline;                      S.R.L.;
                                                            - sediul social: Cern„te∫ti;
  - denumirea ∫i forma juridic„: EUROTRANSLATE        - sediul social: Poiana Mare, jude˛ul Dolj;
                                                            - domeniul principal de activitate: grupa CAEN
- S.R.L.;                           -domeniul principal de activitate: grupa CAEN
                                                          521 - comer˛ cu am„nuntul Ón magazine
  - sediul social: Craiova, bd. Decebal nr. 54, bl. 40,  602 - alte transporturi terestre;
                                                          nespecializate;
sc. 1, ap. 9, jude˛ul Dolj;                  - activitatea principal„: cod CAEN 6024 -
                                                            - activitatea principal„: cod CAEN 5211 - comer˛
  -domeniul principal de activitate: grupa CAEN      transporturi rutiere de m„rfuri;
                                                          cu am„nuntul Ón magazine nespecializate, cu
748 - alte activit„˛i de servicii prestate Ón principal    - capitalul social subscris: 2.000.000 lei, v„rsat
                                                          v‚nzare predominant„ de produse alimentare,
Óntreprinderilor;                     integral; capitalul social este divizat Ón 20 p„r˛i
                                                          b„uturi ∫i tutun;
                              sociale a 100.000 lei fiecare;
  - activitatea principal„: cod CAEN 7485 - activit„˛i                                - capitalul social subscris: 2.000.000 lei, v„rsat
                               - durata de func˛ionare: nelimitat„;
de secretariat ∫i traducere;                                            integral; capitalul social este divizat Ón 20 p„r˛i
                               - codul unic de Ónregistrare: 17355687;
  - capitalul social subscris: 2.000.000 lei, v„rsat                                sociale a 100.000 lei fiecare;
                               - num„rul de Ónmatriculare Ón registrul
integral; capitalul social este divizat Ón 20 p„r˛i                                  - durata de func˛ionare: nelimitat„;
                              comer˛ului: J 16/568/2005.
sociale a 100.000 lei fiecare;                                             - cod unic de Ónregistrare: 17355717;
                               R„mas„ definitiv„ la data de 15 martie 2005.
  - durata de func˛ionare: nelimitat„;                                        - num„rul de ordine Ón registrul comer˛ului:
                                (28/499.530)
  - codul unic de Ónregistrare: 17355598;                                     J 16/571/2005.
                                           *                  (30/499.532)
  - num„rul de Ónmatriculare Ón registrul
comer˛ului: J 16/566/2005.                      Societatea Comercial„
                                                                       *
  R„mas„ definitiv„ la data de 15 martie 2005.        LGM-EXIM - S.R.L., Craiova, jude˛ul Dolj
   (26/499.528)                                                       Societatea Comercial„
              *                                                 ADEDAMAR - S.R.L., Craiova
                                     MINISTERUL JUSTIfiIEI
      Societatea Comercial„
                                                                 MINISTERUL JUSTIfiIEI
    NITA TOMA PROD - S.R.L., Craiova
         jude˛ul Dolj                        TRIBUNALUL DOLJ
                                                                  OFICIUL NAfiIONAL
                                 EXTRAS AL ŒNCHEIERII NR. 1999                AL REGISTRULUI COMERfiULUI
        MINISTERUL JUSTIfiIEI
                                     din 15 martie 2005
                               Judec„tor delegat                           TRIBUNALUL DOLJ
         TRIBUNALUL DOLJ               la Oficiul Registrului
                               Comer˛ului de pe l‚ng„                    EXTRAS AL ŒNCHEIERII NR. 2002
    EXTRAS AL ŒNCHEIERII NR. 1997            Tribunalul Dolj    - Cump„na∫u Onoriu
                               Referent        - Corl„teanu Marina              din 15 martie 2005
        din 15 martie 2005
                               Œn baza cererii nr. 12913 din data de 11.03.2005    Judec„tor delegat
  Judec„tor delegat                                                 la Oficiul Registrului
  la Oficiul Registrului                 ∫i a actelor doveditoare depuse, judec„torul delegat
                              la Oficiul Registrului Comer˛ului de pe l‚ng„       Comer˛ului de pe l‚ng„
  Comer˛ului de pe l‚ng„                                               Tribunalul Dolj     - Cump„na∫u Onoriu
                              Tribunalul Dolj a dispus autorizarea ∫i Ónregistarea
  Tribunalul Dolj    - Cump„na∫u Onoriu                                     Referent        - Corl„teanu Marina
                              societ„˛ii comerciale, cu urm„toarele date:
  Referent        - Corl„teanu Marina
                               - fondator: Chelu Daniel-Lauren˛iu, Ón calitate de    Œn baza cererii nr. 11824 din data de 10.03.2005
  Œn baza cererii nr. 8555 din data de 22.02.2005 ∫i   asociat unic, cet„˛ean rom‚n, domiciliat Ón Craiova,   ∫i a actelor doveditoare depuse, judec„torul delegat
a actelor doveditoare depuse, judec„torul delegat la    cartierul Craivi˛a Nou„, bl. 201J, sc. 2, ap. 13, cod  la Oficiul Registrului Comer˛ului de pe l‚ng„
                 MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA                a IV-a,  Nr. 1444/4.V.2005                    7
Tribunalul Dolj a dispus autorizarea ∫i Ónregistrarea  Oficiul Registrului Comer˛ului de pe l‚ng„             Societatea Comercial„
societ„˛ii comerciale, cu urm„toarele date:       Tribunalul Dolj a dispus autorizarea ∫i Ónregistrarea   MARIVAL COM - S.R.L., Salcia, jude˛ul Dolj
  - fondator: Giurc„ Maria, Ón calitate de asociat   societ„˛ii comerciale, cu urm„toarele date:
unic, de cet„˛enie rom‚n„, domiciliat„ Ón Craiova,     - fondatori: 1. R„chi˛eanu Danusia-Gabriela, Ón
Str. R„chitei nr. 9, jude˛ul Dolj, cod po∫tal 1100,                                        MINISTERUL JUSTIfiIEI
                             calitate de asociat, de cet„˛enie rom‚n„, domiciliat„
telefon 0251, fax 0251, cod numeric personal       Ón Craiova, str. Constantin Argetoianu, nr. 5, bl. 18,
2380730163223;
                             sc. 1, ap. 11, jude˛ul Dolj, cod po∫tal 1100, cod             OFICIUL NAfiIONAL
  - administrator persoan„ fizic„: Giurc„ Maria,
cod numeric personal 2380730163223, data numirii     numeric personal 2700205354752; 2. R„chi˛eanu            AL REGISTRULUI COMERfiULUI
10.03.2005, durata mandatului nelimitat„, av‚nd     Cristinel-Ionel, Ón calitate de asociat, de cet„˛enie
puteri depline;                     rom‚n„, domiciliat Ón Craiova, str. Constantin
                                                                   TRIBUNALUL DOLJ
  - denumirea ∫i forma juridic„: ADEDAMAR -       Argetoianu, nr. 5, bl. 18, sc. 1, ap. 11, jude˛ul Dolj,
S.R.L.;                         cod po∫tal 1100, cod numeric personal
                                                              EXTRAS AL ŒNCHEIERII NR. 2466
  - sediul social: Craiova, Str. R„chitei nr. 11;    1700504163202;
  - domeniul principal de activitate: grupa CAEN      - administratori persoane fizice: 1. R„chi˛eanu            din 30 martie 2005
174 - fabricarea articolelor confec˛ionate din textile  Danusia-Gabriela, cod numeric personal            Judec„tor delegat
(cu excep˛ia Ómbr„c„mintei ∫i lenjeriei de corp);    2700205354752, data numirii 8.03.2005, durata        la Oficiul Registrului
  - activitatea principal„: cod CAEN 1740 -       mandatului nelimitat„, av‚nd puteri depline; 2.       Comer˛ului de pe l‚ng„
fabricarea articolelor confec˛ionate din textile, cu
                             R„chi˛eanu Cristinel-Ionel, cod numeric personal       Tribunalul Dolj    - Cump„na∫u Onoriu
excep˛ia Ómbr„c„mintei ∫i lenjeriei de corp;
                             1700504163202, data numirii 8.03.2005, durata        Referent        - Corl„teanu Marina
  - capitalul social subscris: 2.000.000 lei, v„rsat
integral; capitalul social este divizat Ón 20 p„r˛i   mandatului nelimitat„, av‚nd puteri depline;
                                                           Œn baza cererii nr. 13749 din data de 17.03.2005
sociale a 100.000 lei fiecare;               - denumirea ∫i forma juridic„: RODACRIS -
                                                          ∫i a actelor doveditoare depuse, judec„torul delegat
  - durata de func˛ionare: nelimitat„;         S.R.L.;                          la Oficiul Registrului Comer˛ului de pe l‚ng„
  - cod unic de Ónregistrare: 17355580;          - sediul social: Craiova, str. Constantin       Tribunalul Dolj a dispus autorizarea ∫i Ónregistrarea
  - num„rul de ordine Ón registrul comer˛ului:     Argetoianu, nr. 5, bl. 18, sc. 1, ap. 11;         societ„˛ii comerciale, cu urm„toarele date:
J 16/567/2005.                       - domeniul principal de activitate: grupa CAEN      - fondator: Nicola Ion, Ón calitate de asociat unic,
   (31/499.533)                    741 - activit„˛i juridice, de contabilitate ∫i revizie  de cet„˛enie rom‚n„, domiciliat Ón Salcia, jude˛ul
             *               contabil„, consultan˛„ Ón domeniul fiscal; activit„˛i   Dolj, cod po∫tal 1191, cod numeric personal
                             de studii de pia˛„ ∫i de sondaj; consultan˛„ pentru    1530813165957;
   Societatea Comercial„ PIA - S.R.L.         afaceri ∫i management;                    - administrator persoan„ fizic„: Nicola Ion, cod
          Craiova
                              - activitatea principal„: cod CAEN 7412 - activit„˛i  numeric personal 1530813165957, data numirii
                             de contabilitate, revizie contabil„, consultan˛„ Ón    17.02.2005, durata mandatului nelimitat„, av‚nd
       MINISTERUL JUSTIfiIEI            domeniul fiscal;                     puteri depline;
                              - capitalul social subscris: 10.000.000 lei, v„rsat    - denumirea ∫i forma juridic„: MARIVAL COM -
                             integral; capitalul social este divizat Ón 100 p„r˛i   S.R.L.;
        OFICIUL NAfiIONAL                                            - sediul social: Salcia;
                             sociale a 100.000 lei fiecare;
     AL REGISTRULUI COMERfiULUI                                          - domeniul principal de activitate: grupa CAEN
                              - durata de func˛ionare: nelimitat„;
                              - cod unic de Ónregistrare: 1735563;          554 - baruri;
                                                           - activitatea principal„: cod CAEN 5540 - baruri;
         TRIBUNALUL DOLJ              - num„rul de ordine Ón registrul comer˛ului:
                                                           - capitalul social subscris: 2.000.000 lei, v„rsat
                             J 16/574/2005.
                                                          integral; capitalul social este divizat Ón 20 p„r˛i
    EXTRAS AL ŒNCHEIERII NR. 1996             (33/499.535)
                                                          sociale a 100.000 lei fiecare;
       din 15 martie 2005
                                          *                 - durata de func˛ionare: nelimitat„;
 Judec„tor delegat                                                  - cod unic de Ónregistrare: 17422743;
                                   Societatea Comercial„              - num„rul de ordine Ón registrul comer˛ului:
 la Oficiul Registrului
                                 FLOPOPS PRODIMPEX - S.R.L.            J 16/715/2005.
 Comer˛ului de pe l‚ng„
                                   Craiova, jude˛ul Dolj               (35/499.537)
 Tribunalul Dolj    - Cump„na∫u Onoriu
 Referent        - Corl„teanu Marina                                                  *
  Œn baza cererii nr. 13117 din data de 14.03.2005           MINISTERUL JUSTIfiIEI
                                                                Societatea Comercial„
∫i a actelor doveditoare depuse, judec„torul delegat
                                                               CROWMAN - S.R.L., Craiova
la Oficiul Registrului Comer˛ului de pe l‚ng„
Tribunalul Dolj a dispus autorizarea ∫i Ónregistrarea          OFICIUL NAfiIONAL
societ„˛ii comerciale, cu urm„toarele date:            AL REGISTRULUI COMERfiULUI
                                                                  MINISTERUL JUSTIfiIEI
  - fondator: Piorescu-Oprea Ionel, Ón calitate de
asociat unic, de cet„˛enie rom‚n„, domiciliat Ón
Craiova, str. Constantin R„dulescu-Motru, nr. 3,             TRIBUNALUL DOLJ                     OFICIUL NAfiIONAL
jude˛ul Dolj, cod po∫tal 1100, cod numeric personal                                      AL REGISTRULUI COMERfiULUI
1730131163219;                         EXTRAS AL ŒNCHEIERII NR. 2468
  - administrator persoan„ fizic„: Piorescu-Oprea
                                     din 30 martie 2005                     TRIBUNALUL DOLJ
Ionel, cod numeric personal 1730131163219, data
numirii 3.03.2005, durata mandatului nelimitat„,      Judec„tor delegat
av‚nd puteri depline;                   la Oficiul Registrului                     EXTRAS AL ŒNCHEIERII NR. 2476
  - denumirea ∫i forma juridic„: PIA - S.R.L.;      Comer˛ului de pe l‚ng„
  - sediul social: Craiova, str. Constantin                                           din 30 martie 2005
                              Tribunalul Dolj    - Cump„na∫u Onoriu
R„dulescu-Motru, nr. 3, camera 3;             Referent        - Corl„teanu Marina         Judec„tor delegat
  - domeniul principal de activitate: grupa CAEN                                   la Oficiul Registrului
602 - alte transporturi terestre;              Œn baza cererii nr. 15905 din data de 28.03.2005     Comer˛ului de pe l‚ng„
  - activitatea principal„: cod CAEN 6024 -       ∫i a actelor doveditoare depuse, judec„torul delegat     Tribunalul Dolj    - Cump„na∫u Onoriu
transporturi rutiere de m„rfuri;             la Oficiul Registrului Comer˛ului de pe l‚ng„        Referent        - Corl„teanu Marina
  - capitalul social subscris: 2.000.000 lei, v„rsat  Tribunalul Dolj a dispus autorizarea ∫i Ónregistrarea
integral; capitalul social este divizat Ón 20 p„r˛i                                  Œn baza cererii nr. 16602 din data de 28.03.2005
                             societ„˛ii comerciale, cu urm„toarele date:
sociale a 100.000 lei fiecare;                                           ∫i a actelor doveditoare depuse, judec„torul delegat
                              - fondator: Popescu Florea, Ón calitate de asociat   la Oficiul Registrului Comer˛ului de pe l‚ng„
  - durata de func˛ionare: nelimitat„;         unic, de cet„˛enie rom‚n„, domiciliat Ón Craiova,
  - cod unic de Ónregistrare: 1735644;                                      Tribunalul Dolj a dispus autorizarea ∫i Ónregistrarea
                             str. Œmp„ratul Traian, bl. H 9, sc. 1, ap. 10, jude˛ul  societ„˛ii comerciale, cu urm„toarele date:
  - num„rul de ordine Ón registrul comer˛ului:
                             Dolj, cod po∫tal 1100, telefon 0251542409, cod        - fondator: Cioroianu Mircea, Ón calitate de
J 16/573/2005.
   (32/499.534)                    numeric personal 1360402163266;              asociat unic, de cet„˛enie rom‚n„, domiciliat Ón
             *                 - administrator persoan„ fizic„: Popescu Florea,    Craiova, str. Dr. N.I. Sise∫ti nr. 17, bl. I 98, sc. 2, ap.
                             cod numeric personal 1360402163266, data numirii     5, jude˛ul Dolj, cod po∫tal 1100, telefon 0744400906,
      Societatea Comercial„            21.03.2005, durata mandatului nelimitat„, av‚nd      cod numeric personal 1511210400450;
     RODACRIS - S.R.L., Craiova           puteri depline;                        - administrator persoan„ fizic„: Cioroianu
                              - denumirea ∫i forma juridic„: FLOPOPS         Mircea, cod numeric personal 1511210400450, data
                             PRODIMPEX - S.R.L.;                    numirii 14.10.2004, durata mandatului nelimitat„,
       MINISTERUL JUSTIfiIEI                                         av‚nd puteri depline;
                              - sediul social: Craiova, str Mihail Moxa nr. 5,
                             bl. H 9, sc. 1, ap. 10;                    - denumirea ∫i forma juridic„: CROWMAN -
        OFICIUL NAfiIONAL               - domeniul principal de activitate: grupa CAEN     S.R.L.;
     AL REGISTRULUI COMERfiULUI           521 - comer˛ cu am„nuntul Ón magazine             - sediul social: Craiova, str. Flore∫ti nr. 44, biroul
                             nespecializate;- activitatea principal„: cod CAEN     nr. 1;
                                                            - domeniul principal de activitate: grupa CAEN
                             5211 - comer˛ cu am„nuntul Ón magazine
         TRIBUNALUL DOLJ                                          454 - lucr„ri de finisare;
                             nespecializate, cu v‚nzare predominant„ de
                                                            - activitatea principal„: cod CAEN 4541 - lucr„ri
                             produse alimentare, b„uturi ∫i tutun;
    EXTRAS AL ŒNCHEIERII NR. 2008                                        de ipsos„rie;
                              - capitalul social subscris: 2.000.000 lei, v„rsat     - capitalul social subscris: 2.000.000 lei, v„rsat
       din 15 martie 2005             integral; capitalul social este divizat Ón 20 p„r˛i    integral; capitalul social este divizat Ón 20 p„r˛i
 Judec„tor delegat                   sociale a 100.000 lei fiecare;              sociale a 100.000 lei fiecare;
 la Oficiul Registrului                  - durata de func˛ionare: nelimitat„;            - durata de func˛ionare: nelimitat„;
 Comer˛ului de pe l‚ng„                  - cod unic de Ónregistrare: 17422590;           - cod unic de Ónregistrare: 17422620;
 Tribunalul Dolj    - Cump„na∫u Onoriu         - num„rul de ordine Ón registrul comer˛ului:        - num„rul de ordine Ón registrul comer˛ului:
 Referent        - Corl„teanu Marina       J 16/713/2005.                      J 16/705/2005.
  Œn baza cererii nr. 11648 din data de 9.03.2005 ∫i     (34/493.536)                        (36/499.538)
a actelor doveditoare depuse, judec„torul delegat la                *                              *
  8               MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI,               PARTEA a IV-a,   Nr. 1444/4.V.2005
     Societatea Comercial„                 - capitalul social subscris: 5.000.000 lei, v„rsat    - denumirea ∫i forma juridic„: DENIS & LIDIA -
  CARTOCOR-CADASTRU - S.R.L., Craiova           integral; capitalul social este divizat Ón 50 p„r˛i   S.R.L.;
                              sociale a 100.000 lei fiecare;               - sediul social: Vii∫oara-Mo∫neni, comuna Teslui,
                                - durata de func˛ionare: nelimitat„;         Str. Hortensiilor nr. 15;
        MINISTERUL JUSTIfiIEI              - cod unic de Ónregistrare: 17422719;          - domeniul principal de activitate: grupa CAEN
                                - num„rul de ordine Ón registrul comer˛ului:     554 - baruri;
        OFICIUL NAfiIONAL              J 16/707/2005.                       - activitatea principal„: cod CAEN 5540 - baruri;
      AL REGISTRULUI COMERfiULUI               (38/499.540)                      - capitalul social subscris: 2.000.000 lei, v„rsat
                                           *               integral; capitalul social este divizat Ón 20 p„r˛i
                                                           sociale a 100.000 lei fiecare;
         TRIBUNALUL DOLJ                   Societatea Comercial„               - durata de func˛ionare: nelimitat„;
                                  MARU CARMEN - S.R.L., Craiova            - cod unic de Ónregistrare: 17422760;
    EXTRAS AL ŒNCHEIERII NR. 2475                                          - num„rul de ordine Ón registrul comer˛ului:
                                                           J 16/709/2005.
        din 30 martie 2005                     MINISTERUL JUSTIfiIEI              (40/499.542)
  Judec„tor delegat                                                              *
  la Oficiul Registrului                         OFICIUL NAfiIONAL
  Comer˛ului de pe l‚ng„                       AL REGISTRULUI COMERfiULUI                 Societatea Comercial„
  Tribunalul Dolj     - Cump„na∫u Onoriu                                      VINTILESCU SERVICE - S.R.L., Craiova
  Referent        - Corl„teanu Marina
                                       TRIBUNALUL DOLJ
  Œn baza cererii nr. 16001 din data de 28.03.2005                                         MINISTERUL JUSTIfiIEI
∫i a actelor doveditoare depuse, judec„torul delegat
                                  EXTRAS AL ŒNCHEIERII NR. 2473
la Oficiul Registrului Comer˛ului de pe l‚ng„
Tribunalul Dolj a dispus autorizarea ∫i Ónregistrarea           din 30 martie 2005                OFICIUL NAfiIONAL AL REGISTRULUI
societ„˛ii comerciale, cu urm„toarele date:                                              COMERfiULUI
                               Judec„tor delegat
  - fondator: Udrea Cornel-Constantin, Ón calitate      la Oficiul Registrului
de asociat unic, de cet„˛enie rom‚n„, domiciliat Ón      Comer˛ului de pe l‚ng„                         TRIBUNALUL DOLJ
Craiova, Pia˛a G„rii nr. 3, bl. 5, sc. 1, ap. 11, jude˛ul   Tribunalul Dolj     - Cump„na∫u Onoriu
Dolj, cod po∫tal 1100, cod numeric personal          Referent        - Corl„teanu Marina          EXTRAS AL ŒNCHEIERII NR. 2471
1720711163246;
  - administrator persoan„ fizic„: Udrea Cornel-       Œn baza cererii nr. 16237 din data de 29.03.2005           din 30 martie 2005
Constanti, cod numeric personal 1720711163246,       ∫i a actelor doveditoare depuse, judec„torul delegat
                                                            Judec„tor delegat
data numirii 23.03.2005, durata mandatului         la Oficiul Registrului Comer˛ului de pe l‚ng„
                                                            la Oficiul Registrului
nelimitat„, av‚nd puteri depline;              Tribunalul Dolj a dispus autorizarea ∫i Ónregistrarea
                                                            Comer˛ului de pe l‚ng„
  - denumirea ∫i forma juridic„: CARTOCOR-         societ„˛ii comerciale, cu urm„toarele date:
                                                            Tribunalul Dolj     - Cump„na∫u Onoriu
CADASTRU - S.R.L.;                       - fondator: Costache Marius, Ón calitate de asociat
                                                            Referent        - Corl„teanu Marina
  - sediul social: Craiova, Str. Libert„˛ii nr. 8,     unic, de cet„˛enie rom‚n„, domiciliat Ón Craiova,
camera 1;                          str. C‚mpia Islaz nr. 36, jude˛ul Dolj, cod po∫tal     Œn baza cererii nr. 16101 din data de 29.03.2005
  - domeniul principal de activitate: grupa CAEN      1100, cod numeric personal 1760830163232;        ∫i a actelor doveditoare depuse, judec„torul delegat
742 - activit„˛i de arhitectur„, inginerie ∫i servicii de   - administrator persoan„ fizic„: Costache Marius,   la Oficiul Registrului Comer˛ului de pe l‚ng„
consultan˛„ tehnic„ legate de acestea;           cod numeric personal 1760830163232, data numirii     Tribunalul Dolj a dispus autorizarea ∫i Ónregistrarea
  - activitatea principal„: cod CAEN 7420 - activit„˛i   28.03.2005, durata mandatului nelimitat„, av‚nd     societ„˛ii comerciale, cu urm„toarele date:
                              puteri depline;                       - fondator: Vintilescu Ion-Claudiu, Ón calitate de
de arhitectur„, inginerie ∫i servicii de consultan˛„
                                - denumirea ∫i forma juridic„: MARU CARMEN -     asociat unic, de cet„˛enie rom‚n„, domiciliat Ón
tehnic„ legate de acestea;
                              S.R.L.;                         Craiova, str. Arh. Ion Mincu, bl. 4, sc. 2, ap. 1,
  - capitalul social subscris: 2.000.000 lei, v„rsat
                                - sediul social: Craiova, str. C‚mpia Islaz nr. 36;  jude˛ul Dolj, cod po∫tal 1100, cod numeric personal
integral; capitalul social este divizat Ón 20 p„r˛i
                                - domeniul principal de activitate: grupa CAEN    1800225160011;
sociale a 100.000 lei fiecare;
                              521 - comer˛ cu am„nuntul Ón magazine            - administrator persoan„ fizic„: Vintilescu Ion-
  - durata de func˛ionare: nelimitat„;
                              nespecializate;                     Claudiu, cod numeric personal 1800225160011,
  - cod unic de Ónregistrare: 17422611;
                                - activitatea principal„: cod CAEN 5211 - comer˛   data numirii 28.03.2005, durata mandatului
  - num„rul de ordine Ón registrul comer˛ului:
                              cu am„nuntul Ón magazine nespecializate, cu       nelimitat„, av‚nd puteri depline;
J 16/706/2005.
                              v‚nzare predominant„ de produse alimentare,         - denumirea ∫i forma juridic„: VINTILESCU
   (37/493.539)
                              b„uturi ∫i tutun;                    SERVICE - S.R.L.;
              *                  - capitalul social subscris: 2.000.000 lei, v„rsat    - sediul social: Craiova, aleea Arh. Duiliu Marcu
                              integral; capitalul social este divizat Ón 20 p„r˛i   nr. 5, bl. 16, sc. 2, et. 4, ap. 98;
      Societatea Comercial„
                              sociale a 100.000 lei fiecare;               - domeniul principal de activitate: grupa CAEN
    RO-CONS EXIM - S.R.L., Craiova
                                - durata de func˛ionare: nelimitat„;         502 - Óntre˛inerea ∫i repararea autovehiculelor;
                                - cod unic de Ónregistrare: 17422700;          - activitatea principal„: cod CAEN 5020 -
        MINISTERUL JUSTIfiIEI              - num„rul de ordine Ón registrul comer˛ului:     Óntre˛inerea ∫i repararea autovehiculelor;
                              J 16/708/2005.                       - capitalul social subscris: 2.000.000 lei, v„rsat
                                 (39/499.541)                    integral; capitalul social este divizat Ón 20 p„r˛i
        OFICIUL NAfiIONAL                           *               sociale a 100.000 lei fiecare;
      AL REGISTRULUI COMERfiULUI                                          - durata de func˛ionare: nelimitat„;
                                     Societatea Comercial„             - cod unic de Ónregistrare: 17422689;
                                    DENIS & LIDIA - S.R.L.             - num„rul de ordine Ón registrul comer˛ului:
         TRIBUNALUL DOLJ
                                satul Vii∫oara-Mo∫neni, comuna Teslui        J 16/710/2005.
                                       jude˛ul Dolj                (41/499.543)
    EXTRAS AL ŒNCHEIERII NR. 2474                                                      *
        din 30 martie 2005                     MINISTERUL JUSTIfiIEI                  Societatea Comercial„
  Judec„tor delegat
                                                                 RELTAT - S.R.L., Craiova
  la Oficiul Registrului
  Comer˛ului de pe l‚ng„                         OFICIUL NAfiIONAL
  Tribunalul Dolj     - Cump„na∫u Onoriu             AL REGISTRULUI COMERfiULUI                   MINISTERUL JUSTIfiIEI
  Referent        - Corl„teanu Marina
  Œn baza cererii nr. 16252 din data de 29.03.2005             TRIBUNALUL DOLJ                OFICIUL NAfiIONAL AL REGISTRULUI
∫i a actelor doveditoare depuse, judec„torul delegat                                         COMERfiULUI
la Oficiul Registrului Comer˛ului de pe l‚ng„           EXTRAS AL ŒNCHEIERII NR. 2472
Tribunalul Dolj a dispus autorizarea ∫i Ónregistrarea
                                     din 30 martie 2005                     TRIBUNALUL DOLJ
societ„˛ii comerciale, cu urm„toarele date:
  - fondator: MÓndru Robert, Ón calitate de asociat     Judec„tor delegat
unic, de cet„˛enie rom‚n„, domiciliat Ón Craiova,       la Oficiul Registrului                    EXTRAS AL ŒNCHEIERII NR. 2470
calea Bucure∫ti nr. 58 A, bl. D 3, sc. 2, ap. 9, jude˛ul   Comer˛ului de pe l‚ng„
                               Tribunalul Dolj     - Cump„na∫u Onoriu              din 30 martie 2005
Dolj, cod po∫tal 1100, cod numeric personal
1670627163249;                        Referent        - Corl„teanu Marina        Judec„tor delegat
  - administrator persoan„ fizic„: MÓndru Robert,                                   la Oficiul Registrului
                                Œn baza cererii nr. 16250 din data de 29.03.2005
cod numeric personal 1670627163249, data numirii                                    Comer˛ului de pe l‚ng„
                              ∫i a actelor doveditoare depuse, judec„torul delegat
26.03.2005, durata mandatului nelimitat„, av‚nd                                     Tribunalul Dolj     - Cump„na∫u Onoriu
                              la Oficiul Registrului Comer˛ului de pe l‚ng„
puteri depline;                                                     Referent        - Corl„teanu Marina
                              Tribunalul Dolj a dispus autorizarea ∫i Ónregistrarea
  - denumirea ∫i forma juridic„: RO-CONS EXIM -      societ„˛ii comerciale, cu urm„toarele date:         Œn baza cererii nr. 15903 din data de 28.03.2005
S.R.L.;                            - fondator: Stan Marian, Ón calitate de asociat    ∫i a actelor doveditoare depuse, judec„torul delegat
  - sediul social: Craiova, calea Bucure∫ti, bl. D 3,   unic, de cet„˛enie rom‚n„, domiciliat Ón localitatea   la Oficiul Registrului Comer˛ului de pe l‚ng„
sc. 2, et. 4, ap. 9;                    Vii∫oara-Mo∫neni, Str. Hortensiilor nr. 15, jude˛ul   Tribunalul Dolj a dispus autorizarea ∫i Ónregistrarea
  - domeniul principal de activitate: grupa CAEN      Dolj, cod po∫tal 1131, telefon 0724469489, cod      societ„˛ii comerciale, cu urm„toarele date:
514 - comer˛ cu ridicata cu bunuri de consum, altele    numeric personal 1690908166737;               - fondator: S„ceanu Aurelian, Ón calitate de
dec‚t cele alimentare;                     - administrator persoan„ fizic„: Stan Marian, cod   asociat, de cet„˛enie rom‚n„, domiciliat Ón Craiova,
  - activitatea principal„: cod CAEN 5147 - comer˛     numeric personal 1690908166737, data numirii       str. Mirce∫ti, bl. O 18, ap. 9, jude˛ul Dolj, cod po∫tal
cu ridicata cu alte bunuri de consum nealimentare,     25.03.2005, durata mandatului nelimitat„, av‚nd     1100, telefon 0251547006, cod numeric personal
neclasificate Ón alt„ parte;                puteri depline;                     1540811163251; 2. S„ceanu Tatiana, Ón calitate de
                 MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA                a IV-a,  Nr. 1444/4.V.2005                   9
asociat, de cet„˛enie rom‚n„, domiciliat„ Ón Craiova,   la Oficiul Registrului Comer˛ului de pe l‚ng„             Societatea Comercial„
str. Mirce∫ti, bl. O 18, sc. 1, ap. 9, jude˛ul Dolj, cod  Tribunalul Dolj a dispus autorizarea ∫i Ónregistrarea         REEA - S.R.L., Craiova
po∫tal 1100, telefon 0251547006, cod numeric        societ„˛ii comerciale, cu urm„toarele date:
personal 2560323163279;                    - fondator: Boulean Florian, Ón calitate de asociat
  - administrator persoan„ fizic„: S„ceanu                                            MINISTERUL JUSTIfiIEI
                              unic, de cet„˛enie rom‚n„, domiciliat Ón Craiova,
Aurelian, cod numeric personal 1540811163251,
                              str. Constantin Argetoianu. bl. 70, sc. 2, ap. 3,
data numirii 24.03.2005, durata mandatului                                             OFICIUL NAfiIONAL
nelimitat„, av‚nd puteri depline;             jude˛ul Dolj, cod po∫tal 1100, cod numeric personal
                                                               AL REGISTRULUI COMERfiULUI
  - denumirea ∫i forma juridic„: RELTAT - S.R.L.;     1760226163231;
  - sediul social: Craiova, str. Nanterre nr. 85;      - administrator persoan„ fizic„: Boulean Florian,
  - domeniul principal de activitate: grupa CAEN     cod numeric personal 1760226163231, data numirii             TRIBUNALUL DOLJ
521 - comer˛ cu am„nuntul Ón magazine           9.02.2005, durata mandatului nelimitat„, av‚nd
nespecializate;                      puteri depline;                         EXTRAS AL ŒNCHEIERII NR. 2464
  - activitatea principal„: cod CAEN 5211 - comer˛
                               - denumirea ∫i forma juridic„: TRANSFLOMAR -             din 30 martie 2005
cu am„nuntul Ón magazine nespecializate, cu
v‚nzare predominant„ de produse alimentare,        S.R.L.;
                                                            Judec„tor delegat
b„uturi ∫i tutun;                       - sediul social: Craiova, str. Constantin        la Oficiul Registrului
  - capitalul social subscris: 2.000.000 lei, v„rsat   Argetoianu, bl. 70, sc. 2, ap. 3;              Comer˛ului de pe l‚ng„
integral; capitalul social este divizat Ón 20 p„r˛i      - domeniul principal de activitate: grupa CAEN      Tribunalul Dolj    - Cump„na∫u Onoriu
sociale a 100.000 lei fiecare;               602 - alte transporturi terestre;              Referent        - Corl„teanu Marina
  - durata de func˛ionare: nelimitat„;            - activitatea principal„: cod CAEN 6024 -
  - cod unic de Ónregistrare: 17422581;                                        Œn baza cererii nr. 16006 din data de 28.03.2005
                              transporturi rutiere de m„rfuri;             ∫i a actelor doveditoare depuse, judec„torul delegat
  - num„rul de ordine Ón registrul comer˛ului:
                               - capitalul social subscris: 2.000.000 lei, v„rsat  la Oficiul Registrului Comer˛ului de pe l‚ng„
J 16/711/2005.
   (42/499.544)                     integral; capitalul social este divizat Ón 20 p„r˛i   Tribunalul Dolj a dispus autorizarea ∫i Ónregistrarea
              *                sociale a 100.000 lei fiecare;              societ„˛ii comerciale, cu urm„toarele date:
                               - durata de func˛ionare: nelimitat„;           - fondatori: 1. ™tefan Marcela-Daniela, Ón calitate
       Societatea Comercial„              - cod unic de Ónregistrare: 17422697;         de asociat, de cet„˛enie rom‚n„, domiciliat„ Ón
      ALSERV - S.R.L., Craiova             - num„rul de ordine Ón registrul comer˛ului:     Craiova, str. ™tefan Velovan, nr. 3, bl. B 2, sc. 2, ap.
                                                          18, jude˛ul Dolj, cod po∫tal 1100, cod numeric
                              J 16/714/2005.
                                                          personal 2660714163201; 2. Z„inescu Silvia-
        MINISTERUL JUSTIfiIEI               (44/499.546)
                                                          Andreea, Ón calitate de asociat, de cet„˛enie rom‚n„,
                                           *               domiciliat„ Ón Slatina, bd. Nicolae Titulescu, nr. 3,
        OFICIUL NAfiIONAL                                           bl. 3, sc. A, ap. 3, jude˛ul Olt cod po∫tal 500, cod
                                   Societatea Comercial„             numeric personal 2860205160062;
     AL REGISTRULUI COMERfiULUI
                                BELLA CONSTRUCT - S.R.L., Craiova           - administrator persoan„ fizic„: ™tefan Marcela-
                                                          Daniela, cod numeric personal 2660714163201, data
         TRIBUNALUL DOLJ                                          numirii 25.03.2005, durata mandatului nelimitat„,
                                     MINISTERUL JUSTIfiIEI
                                                          av‚nd puteri depline;
    EXTRAS AL ŒNCHEIERII NR. 2469                                          - denumirea ∫i forma juridic„: REEA - S.R.L.;
                                     OFICIUL NAfiIONAL               - sediul social: Craiova, str. ™tefan Velovan, nr. 3,
        din 30 martie 2005
                                   AL REGISTRULUI COMERfiULUI           bl. B 2, sc. 2, et. 4, ap. 18;
  Judec„tor delegat                                                  - domeniul principal de activitate: grupa CAEN
  la Oficiul Registrului                                              553 - restaurante;
  Comer˛ului de pe l‚ng„                                               - activitatea principal„: cod CAEN 5530 -
                                      TRIBUNALUL DOLJ
  Tribunalul Dolj    - Cump„na∫u Onoriu                                    restaurante;
  Referent        - Corl„teanu Marina                                     - capitalul social subscris: 2.000.000 lei, v„rsat
                                 EXTRAS AL ŒNCHEIERII NR. 2465
  Œn baza cererii nr. 15917 din data de 28.03.2005                                 integral; capitalul social este divizat Ón 20 p„r˛i
∫i a actelor doveditoare depuse, judec„torul delegat            din 30 martie 2005            sociale a 100.000 lei fiecare;
la Oficiul Registrului Comer˛ului de pe l‚ng„        Judec„tor delegat                     - durata de func˛ionare: nelimitat„;
Tribunalul Dolj a dispus autorizarea ∫i Ónregistrarea    la Oficiul Registrului                  - cod unic de Ónregistrare: 17422638;
societ„˛ii comerciale, cu urm„toarele date:                                      - num„rul de ordine Ón registrul comer˛ului:
                               Comer˛ului de pe l‚ng„
  - fondator: Mazilu Anca-Mihaela, Ón calitate de                                 J 16/717/2005.
asociat unic, de cet„˛enie rom‚n„, domiciliat„ Ón      Tribunalul Dolj    - Cump„na∫u Onoriu
                                                             (46/499.548)
Craiova, bd. Carol I, nr. 112, jude˛ul Dolj, cod po∫tal   Referent        - Corl„teanu Marina                    *
1100, telefon 251410208, cod numeric personal         Œn baza cererii nr. 16016 din data de 29.03.2005
2730921221208;                                                         Societatea Comercial„
                              ∫i a actelor doveditoare depuse, judec„torul delegat
  - administrator persoan„ fizic„: Mazilu Anca-                                       INTERACTA - S.R.L., Craiova
Mihaela, cod numeric personal 2730921221208,        la Oficiul Registrului Comer˛ului de pe l‚ng„
data numirii 24.03.2005, durata mandatului         Tribunalul Dolj a dispus autorizarea ∫i Ónregistrarea
nelimitat„, av‚nd puteri depline;             societ„˛ii comerciale, cu urm„toarele date:               MINISTERUL JUSTIfiIEI
  - denumirea ∫i forma juridic„: ALSERV - S.R.L.;      - fondatori: 1. Niculescu Aurel, Ón calitate de
  - sediul social: Craiova, bd. Carol I, nr. 112;     asociat, de cet„˛enie rom‚n„, domiciliat Ón Craiova,          OFICIUL NAfiIONAL
  - domeniul principal de activitate: grupa CAEN     str. Constantin Argetoianu, nr. 6, bl. A 2, sc. 3, ap.       AL REGISTRULUI COMERfiULUI
281 - fabricare de construc˛ii metalice;          8, jude˛ul Dolj, cod po∫tal 1100, cod numeric
  - activitatea principal„: cod CAEN 2812 - fabricare
                              personal 1730401170338; 2. Dima Ionic„-Gigi, Ón
de elemente de dulgherie ∫i t‚mpl„rie din metal;                                           TRIBUNALUL DOLJ
  - capitalul social subscris: 2.000.000 lei, v„rsat   calitate de asociat, de cet„˛enie rom‚n„, domiciliat
integral; capitalul social este divizat Ón 20 p„r˛i    Ón Craiova, str. Henri Coand„, nr. 83, bl. 304, sc. 1,
                                                              EXTRAS AL ŒNCHEIERII NR. 2463
sociale a 100.000 lei fiecare;               ap. 85, jude˛ul Dolj, cod po∫tal 1100, cod numeric
  - durata de func˛ionare: nelimitat„;          personal 1720924166744;                         din 30 martie 2005
  - cod unic de Ónregistrare: 17422603;           - administratori persoane fizice: 1. Niculescu      Judec„tor delegat
  - num„rul de ordine Ón registrul comer˛ului:      Aurel, cod numeric personal 1730401170338, data       la Oficiul Registrului
J 16/712/2005.                                                     Comer˛ului de pe l‚ng„
                              numirii 15.03.2005, durata mandatului nelimitat„,
   (43/493.545)                                                   Tribunalul Dolj    - Cump„na∫u Onoriu
                              av‚nd puteri depline; 2. Dima Ionic„-Gigi, cod
              *                                              Referent        - Corl„teanu Marina
                              numeric personal 1720924166744, data numirii
      Societatea Comercial„              15.03.2005, durata mandatului nelimitat„, av‚nd       Œn baza cererii nr. 16015 din data de 29.03.2005
    TRANSFLOMAR - S.R.L., Craiova           puteri depline;                     ∫i a actelor doveditoare depuse, judec„torul delegat
                               - denumirea ∫i forma juridic„: BELLA         la Oficiul Registrului Comer˛ului de pe l‚ng„
                              CONSTRUCT - S.R.L.;                   Tribunalul Dolj a dispus autorizarea ∫i Ónregistrarea
        MINISTERUL JUSTIfiIEI                                         societ„˛ii comerciale, cu urm„toarele date:
                               - sediul social: Craiova, str. Constantin
                                                            - fondatori: 1. DorÓng„ Camelia, Ón calitate de
                              Argetoianu, nr. 6, bl. A 2, sc. 3, ap. 8;
        OFICIUL NAfiIONAL                                           asociat, de cet„˛enie rom‚n„, domiciliat„ Ón Craiova,
                               - domeniul principal de activitate: grupa CAEN    str. Arh. Constantin Iotzu, bl. 153 G, sc. 1, ap. 11,
     AL REGISTRULUI COMERfiULUI
                              452 - construc˛ii de cl„diri sau p„r˛i ale acestora;   jude˛ul Dolj, cod po∫tal 1100, cod numeric personal
                              geniu civil;                       2680508181141; 2. Crociati Giorgio, Ón calitate de
         TRIBUNALUL DOLJ               - activitatea principal„: cod CAEN 4521 -       asociat, de cet„˛enie rom‚n„, domiciliat Ón Italia,
                              construc˛ii de cl„diri ∫i lucr„ri de geniu;       localitatea San Mauro, Forli-Cezena, via Resistenza
    EXTRAS AL ŒNCHEIERII NR. 2467             - capitalul social subscris: 5.000.000 lei, v„rsat  nr. 8;
                              integral; capitalul social este divizat Ón 50 p„r˛i     - administrator persoan„ fizic„: Crociati Giorgio,
        din 30 martie 2005
                              sociale a 100.000 lei fiecare;              data numirii 18.03.2005, p‚n„ la data de 18.03.2009,
  Judec„tor delegat                                                av‚nd puteri depline;
  la Oficiul Registrului                   - durata de func˛ionare: nelimitat„;
                                                            - denumirea ∫i forma juridic„: INTERACTA -
  Comer˛ului de pe l‚ng„                   - cod unic de Ónregistrare: 17422662;
                                                          S.R.L.;
  Tribunalul Dolj    - Cump„na∫u Onoriu         - num„rul de ordine Ón registrul comer˛ului:       - sediul social: Craiova, str. Arh. Constantin Iotzu
  Referent        - Corl„teanu Marina       J 16/716/2005.                      nr. 11, bl. 153 G, sc. 1, et. 3, ap. 11;
  Œn baza cererii nr. 16138 din data de 29.03.2005       (45/499.547)                      - domeniul principal de activitate: grupa CAEN
∫i a actelor doveditoare depuse, judec„torul delegat                 *               745 - selec˛ia ∫i plasarea for˛ei de munc„;
 10              MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI,               PARTEA a IV-a,   Nr. 1444/4.V.2005
  - activitatea principal„: cod CAEN 7450 - selec˛ia  28.03.2005, durata mandatului nelimitat„, av‚nd       Str. Ar˛arului nr. 43, jude˛ul Dolj, cod po∫tal 1100,
∫i plasarea for˛ei de munc„;              puteri depline;                       cod numeric personal 1601027163208;
  - capitalul social subscris: 2.000.000 lei, v„rsat   - denumirea ∫i forma juridic„: LINICO - S.R.L.;       - administrator persoan„ fizic„: Badea Ionel, cod
integral; capitalul social este divizat Ón 20 p„r˛i    - sediul social: Craiova, str. Mare∫al Alexandru     numeric personal 1601027163208, data numirii
sociale a 100.000 lei fiecare;             Averescu nr. 2, bl. L2, sc. 4, ap. 14;            31.03.2005, durata mandatului nelimitat„, av‚nd
  - durata de func˛ionare: nelimitat„;          - domeniul principal de activitate: grupa CAEN      puteri depline;
  - cod unic de Ónregistrare: 17422654;        515 - comer˛ cu ridicata cu produse intermediare        - denumirea ∫i forma juridic„: RINCOM - S.R.L.;
  - num„rul de ordine Ón registrul comer˛ului:     neagricole ∫i de∫euri;                     - sediul social: Craiova, Ar˛arului nr. 43;
J 16/718/2005.                       - activitatea principal„: cod CAEN 5153 - comer˛       - domeniul principal de activitate: grupa CAEN
   (47/499.549)                    cu ridicata cu material lemnos ∫i de construc˛ii;      453 - lucr„ri de instala˛ii pentru cl„diri;
             *                 - capitalul social subscris: 2.000.000 lei, v„rsat      - activitatea principal„: cod CAEN 4531 - lucr„ri
                            integral; capitalul social este divizat Ón 20 p„r˛i     de instala˛ii electrice;
      Societatea Comercial„            sociale a 100.000 lei fiecare;                 - capitalul social subscris: 2.000.000 lei, v„rsat
 VUTA - S.R.L., Galicea Mare, jude˛ul Dolj        - durata de func˛ionare: nelimitat„;           integral; capitalul social este divizat Ón 20 p„r˛i
                              - cod unic de Ónregistrare: 17422646;           sociale a 100.000 lei fiecare;
                              - num„rul de ordine Ón registrul comer˛ului:         - durata de func˛ionare: nelimitat„;
       MINISTERUL JUSTIfiIEI           J 16/720/2005.                         - cod unic de Ónregistrare: 17440448;
                               (49/499.551)                        - num„rul de ordine Ón registrul comer˛ului:
        OFICIUL NAfiIONAL                           *                J 16/764/2005.
                                                             (51/499.553)
     AL REGISTRULUI COMERfiULUI
                                  Societatea Comercial„                            *
                                CAN CONSTRUCT - S.R.L., Craiova
        TRIBUNALUL DOLJ                                                 Societatea Comercial„
                                                             C & C CONSULTING - S.R.L., Craiova
    EXTRAS AL ŒNCHEIERII NR. 2462                  MINISTERUL JUSTIfiIEI

       din 30 martie 2005                                                  MINISTERUL JUSTIfiIEI
                                    OFICIUL NAfiIONAL
 Judec„tor delegat
                                  AL REGISTRULUI COMERfiULUI
 la Oficiul Registrului                                                      OFICIUL NAfiIONAL
 Comer˛ului de pe l‚ng„                                                    AL REGISTRULUI COMERfiULUI
 Tribunalul Dolj     - Cump„na∫u Onoriu               TRIBUNALUL DOLJ
 Referent        - Corl„teanu Marina
                                EXTRAS AL ŒNCHEIERII NR. 2460                     TRIBUNALUL DOLJ
  Œn baza cererii nr. 16605 din data de 28.03.2005
∫i a actelor doveditoare depuse, judec„torul delegat
                                    din 30 martie 2005                  EXTRAS AL ŒNCHEIERII NR. 2000
la Oficiul Registrului Comer˛ului de pe l‚ng„
Tribunalul Dolj a dispus autorizarea ∫i Ónregistrarea   Judec„tor delegat
                                                                  din 15 martie 2005
societ„˛ii comerciale, cu urm„toarele date:        la Oficiul Registrului
  - fondatori: 1. Statie Constantin, Ón calitate de    Comer˛ului de pe l‚ng„                    Judec„tor delegat
asociat, de cet„˛enie rom‚n„, domiciliat Ón        Tribunalul Dolj     - Cump„na∫u Onoriu          la Oficiul Registrului
localitatea Galicea Mare, jude˛ul Dolj, cod po∫tal     Referent        - Corl„teanu Marina         Comer˛ului de pe l‚ng„
1245, telefon 0251483490, cod numeric personal                                     Tribunalul Dolj     - Cump„na∫u Onoriu
                              Œn baza cererii nr. 16021 din data de 29.03.2005       Referent        - Corl„teanu Marina
156012063271; 2. Statie Ana, Ón calitate de asociat,
                            ∫i a actelor doveditoare depuse, judec„torul delegat
de cet„˛enie rom‚n„, domiciliat„ Ón localitatea                                     Œn baza cererii nr. 13307 din data de 14.03.2005
                            la Oficiul Registrului Comer˛ului de pe l‚ng„
Craiova, str. Constantin Br‚ncoveanu, bl. 201 S, sc.                                 ∫i a actelor doveditoare depuse, judec„torul delegat
                            Tribunalul Dolj a dispus autorizarea ∫i Ónregistrarea
1, ap. 8, jude˛ul Dolj, cod po∫tal 1100, cod numeric                                 la Oficiul Registrului Comer˛ului de pe l‚ng„
personal 2550720163277;                 societ„˛ii comerciale, cu urm„toarele date:
                              - fondator: Marinescu Rachila, Ón calitate de       Tribunalul Dolj a dispus autorizarea ∫i Ónregistrarea
  - administrator persoan„ fizic„: Statie                                      societ„˛ii comerciale, cu urm„toarele date:
Constantin, cod numeric personal 156012063271,     asociat unic, de cet„˛enie rom‚n„, domiciliat„ Ón
                                                            - fondator: Tran„-PÓslaru Constantin, Ón calitate
data numirii 28.03.2005, durata mandatului       Craiova, cartierul Brazda lui Novac, bl A 6’, ap. 14,
                                                           de asociat unic, de cet„˛enie rom‚n„, domiciliat Ón
nelimitat„, av‚nd puteri depline;            jude˛ul Dolj, cod po∫tal 1100, cod numeric personal
                                                           Craiova, str. Emil G‚rleanu, nr. 22, bl. 62 A, sc. 1,
  - denumirea ∫i forma juridic„: VUTA - S.R.L.;    2400801163224;
                                                           ap. 12, jude˛ul Dolj, cod po∫tal 1100, cod numeric
  - sediul social: Galicea Mare;             - administrator persoan„ fizic„: Marinescu
                                                           personal 1670810163241;
  - domeniul principal de activitate: grupa CAEN    Rachila, cod numeric personal 2400801163224, data
                                                            - administrator persoan„ fizic„: Tran„-PÓslaru
521 - comer˛ cu am„nuntul Ón magazine          numirii 22.03.2005, durata mandatului nelimitat„,
                                                           Constantin, cod numeric personal 1670810163241,
nespecializate;                     av‚nd puteri depline;
                                                           data numirii 5.01.2005, durata mandatului
  - activitatea principal„: cod CAEN 5211 - comer˛    - denumirea ∫i forma juridic„: CAN CONSTRUCT
                                                           nelimitat„, av‚nd puteri depline;
cu am„nuntul Ón magazine nespecializate, cu       - S.R.L.;
                                                            - denumirea ∫i forma juridic„: C & C
v‚nzare predominant„ de produse alimentare,        - sediul social: Craiova, St. Doljului nr. 39, bl. A6’,  CONSULTING - S.R.L.;
b„uturi ∫i tutun;                    sc. 1, ap. 14;                         - sediul social: Craiova, str. Emil G‚rleanu, nr. 22,
  - capitalul social subscris: 2.000.000 lei, v„rsat   - domeniul principal de activitate: grupa CAEN      bl. 62 A, sc. 1, et. 2, ap. 12;
integral; capitalul social este divizat Ón 20 p„r˛i   454 - lucr„ri de finisare;                   - domeniul principal de activitate: grupa CAEN
sociale a 100.000 lei fiecare;               - activitatea principal„: cod CAEN 4541 - lucr„ri     741 - activit„˛i juridice, de contabilitate ∫i revizie
  - durata de func˛ionare: nelimitat„;         de ipsos„rie;                        contabil„, consultan˛„ Ón domeniul fiscal; activit„˛i
  - cod unic de Ónregistrare: 17422727;          - capitalul social subscris: 2.000.000 lei, v„rsat    de studii de pia˛„ ∫i de sondaj; consultan˛„ pentru
  - num„rul de ordine Ón registrul comer˛ului:     integral; capitalul social este divizat Ón 20 p„r˛i     afaceri ∫i management;
J 16/719/2005.                     sociale a 100.000 lei fiecare;                 - activitatea principal„: cod CAEN 7412 - activit„˛i
   (48/499.550)                     - durata de func˛ionare: nelimitat„;           de contabilitate, revizie contabil„, consultan˛„ Ón
             *                 - cod unic de Ónregistrare: 17422670;           domeniul fiscal;
                              - num„rul de ordine Ón registrul comer˛ului:         - capitalul social subscris: 2.000.000 lei, v„rsat
       Societatea Comercial„           J 16/721/2005.                        integral; capitalul social este divizat Ón 20 p„r˛i
      LINICO - S.R.L., Craiova             (50/499.552)                      sociale a 100.000 lei fiecare;
                                          *                  - durata de func˛ionare: nelimitat„;
       MINISTERUL JUSTIfiIEI                                           - cod unic de Ónregistrare: 17355652;
                                   Societatea Comercial„               - num„rul de ordine Ón registrul comer˛ului:
                                   RINCOM - S.R.L., Craiova            J 16/569/2005.
        OFICIUL NAfiIONAL                                              (52/499.554)
     AL REGISTRULUI COMERfiULUI                                                       *
                                    MINISTERUL JUSTIfiIEI
                                                                 Societatea Comercial„
        TRIBUNALUL DOLJ
                                    OFICIUL NAfiIONAL                   GEFCOTRANS - S.R.L., Craiova
    EXTRAS AL ŒNCHEIERII NR. 2461                AL REGISTRULUI COMERfiULUI
                                                                  MINISTERUL JUSTIfiIEI
       din 30 martie 2005
 Judec„tor delegat                            TRIBUNALUL DOLJ
 la Oficiul Registrului                                                      OFICIUL NAfiIONAL
 Comer˛ului de pe l‚ng„                    EXTRAS AL ŒNCHEIERII NR. 2625                 AL REGISTRULUI COMERfiULUI
 Tribunalul Dolj     - Cump„na∫u Onoriu              din 4 aprilie 2005
 Referent        - Corl„teanu Marina
                              Judec„tor delegat                             TRIBUNALUL DOLJ
  Œn baza cererii nr. 16013 din data de 29.03.2005    la Oficiul Registrului
∫i a actelor doveditoare depuse, judec„torul delegat    Comer˛ului de pe l‚ng„                      EXTRAS AL ŒNCHEIERII NR. 2427
la Oficiul Registrului Comer˛ului de pe l‚ng„       Tribunalul Dolj     - Cump„na∫u Onoriu
Tribunalul Dolj a dispus autorizarea ∫i Ónregistrarea   Referent        - Corl„teanu Marina               din 29 martie 2005
societ„˛ii comerciale, cu urm„toarele date:                                       Judec„tor delegat
  - fondator: Liloiu Nicolae, Ón calitate de asociat   Œn baza cererii nr. 17880 din data de 1.04.2005 ∫i
                                                            la Oficiul Registrului
unic, de cet„˛enie rom‚n„, domiciliat Ón Craiova,    a actelor doveditoare depuse, judec„torul delegat la
                                                            Comer˛ului de pe l‚ng„
cartierul Brazda lui Novac, bl. D 6, sc. 1, ap. 20,   Oficiul Registrului Comer˛ului de pe l‚ng„
                                                            Tribunalul Dolj     - Cump„na∫u Onoriu
jude˛ul Dolj, cod po∫tal 1100, cod numeric personal   Tribunalul Dolj a dispus autorizarea ∫i Ónregistrarea
                                                            Referent        - Corl„teanu Marina
1410527163219;                     societ„˛ii comerciale, cu urm„toarele date:
  - administrator persoan„ fizic„: Liloiu Nicolae,    - fondator: Badea Ionel, Ón calitate de asociat       Œn baza cererii nr. 15874 din data de 28.03.2005
cod numeric personal 1410527163219, data numirii    unic, de cet„˛enie rom‚n„, domiciliat Ón Craiova,      ∫i a actelor doveditoare depuse, judec„torul delegat
                 MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA                 a IV-a,  Nr. 1444/4.V.2005                   11
la Oficiul Registrului Comer˛ului de pe l‚ng„              Societatea Comercial„             de studii de pia˛„ ∫i de sondaj; consultan˛„ pentru
Tribunalul Dolj a dispus autorizarea ∫i Ónregistrarea         KLASS OIL - S.R.L., Craiova           afaceri ∫i management;
societ„˛ii comerciale, cu urm„toarele date:                                       - activitatea principal„: cod CAEN 7414 - activit„˛i
  - fondatori: 1. Ani˛a Ion, Ón calitate de asociat, de                               de consultan˛„ pentru afaceri ∫i management;
                                     MINISTERUL JUSTIfiIEI
cet„˛enie rom‚n„, domiciliat Ón Craiova, str. Gen.                                    - capitalul social subscris: 10.000.000 lei, v„rsat
™tefan F„lcoianu nr. 11, bl. O 5, sc. 1, ap. 1, jude˛ul                                integral; capitalul social este divizat Ón 100 p„r˛i
Dolj, cod po∫tal 1100, cod numeric personal                OFICIUL NAfiIONAL              sociale a 100.000 lei fiecare;
1591031163191; 2. Ani˛a Ramona-M„d„lina, Ón             AL REGISTRULUI COMERfiULUI              - durata de func˛ionare: nelimitat„;
calitate de asociat, de cet„˛enie rom‚n„, domiciliat„                                  - cod unic de Ónregistrare: 174217186;
                                                             - num„rul de ordine Ón registrul comer˛ului:
Ón Craiova, str. Gen. ™tefan F„lcoianu nr. 11, bl. O 5,           TRIBUNALUL DOLJ              J 16/698/2005.
sc. 1, ap. 1, jude˛ul Dolj, cod po∫tal 1100,
                                                              (56/499.558)
cod numeric personal 2840620160068;                EXTRAS AL ŒNCHEIERII NR. 2419                         *
  - administrator persoan„ fizic„: 1. Ani˛a Ion, cod
numeric personal 1591031163191, data numirii                din 29 martie 2005
                                                                 Societatea Comercial„
28.03.2005, durata mandatului nelimitat„, av‚nd        Judec„tor delegat                        FAURAR COM - S.R.L., Craiova
puteri depline; 2. Ani˛a Ramona-M„d„lina, cod         la Oficiul Registrului
numeric personal 2840620160068, data numirii         Comer˛ului de pe l‚ng„
29.03.2005, durata mandatului nelimitat„, av‚nd        Tribunalul Dolj    - Cump„na∫u Onoriu               MINISTERUL JUSTIfiIEI
puteri depline;                        Referent        - Corl„teanu Marina
  - denumirea ∫i forma juridic„: GEFCOTRANS -        Œn baza cererii nr. 15957 din data de 28.03.2005            OFICIUL NAfiIONAL
S.R.L.;                          ∫i a actelor doveditoare depuse, judec„torul delegat         AL REGISTRULUI COMERfiULUI
  - sediul social: Craiova, str. Gen. ™tefan F„lcoianu  la Oficiul Registrului Comer˛ului de pe l‚ng„
nr. 11, bl. O 5, sc. 1, ap. 1;               Tribunalul Dolj a dispus autorizarea ∫i Ónregistrarea
                                                                    TRIBUNALUL DOLJ
  - domeniul principal de activitate: grupa CAEN     societ„˛ii comerciale, cu urm„toarele date:
602 - alte transporturi terestre;               - fondator: Ciobanu Ion-Cristian, Ón calitate de
                                                               EXTRAS AL ŒNCHEIERII NR. 2423
  - activitatea principal„: cod CAEN 6024 -        asociat unic, de cet„˛enie rom‚n„, domiciliat Ón
transporturi rutiere de m„rfuri;              Craiova, str. F„g„ra∫ nr. 14, bl. D 11, sc. 1, ap. 13,           din 29 martie 2005
  - capitalul social subscris: 2.000.000 lei, v„rsat   jude˛ul Dolj, cod po∫tal 1100, cod numeric personal      Judec„tor delegat
integral; capitalul social este divizat Ón 20 p„r˛i    1781019163250;                        la Oficiul Registrului
sociale a 100.000 lei fiecare;                - administrator persoan„ fizic„: Ciobanu Ion-       Comer˛ului de pe l‚ng„
  - durata de func˛ionare: nelimitat„;          Cristian, Ón calitate de asociat unic, de cet„˛enie      Tribunalul Dolj    - Cump„na∫u Onoriu
  - cod unic de Ónregistrare: 17417216;          rom‚n„, domiciliat Ón Craiova, str. F„g„ra∫ nr. 14,      Referent        - Corl„teanu Marina
  - num„rul de ordine Ón registrul comer˛ului:      bl. D 11, sc. 1, et. 4, ap. 13, jude˛ul Dolj, cod po∫tal
                                                             Œn baza cererii nr. 15884 din data de 28.03.2005
J 16/702/2005.                       1100, cod numeric personal 1781019163250, data
                                                           ∫i a actelor doveditoare depuse, judec„torul delegat
   (53/499.555)                     numirii 28.03.2005, durata mandatului nelimitat„,
                                                           la Oficiul Registrului Comer˛ului de pe l‚ng„
              *                av‚nd puteri depline;
                                                           Tribunalul Dolj a dispus autorizarea ∫i Ónregistrarea
                               - denumirea ∫i forma juridic„: KLASS OIL - S.R.L.;
                                                           societ„˛ii comerciale, cu urm„toarele date:
       Societatea Comercial„              - sediul social: Craiova, str. F„g„ra∫ nr. 14,
                                                             - fondator: Dumitrescu Denisa, Ón calitate de
   S.A.I. CONSTRUCT - S.R.L., Craiova          bl. D 11, sc. 1, ap. 13;
                                                           asociat unic, de cet„˛enie rom‚n„, domiciliat„ Ón
                               - domeniul principal de activitate: grupa CAEN
                                                           Craiova, str. Petrache Poenaru, bl. H 17, sc. 1, ap.
                              503 - comer˛ cu piese ∫i accesorii pentru         15, jude˛ul Dolj, cod po∫tal 1100, cod numeric
        MINISTERUL JUSTIfiIEI            autovehicule;                       personal 2690420163224;
                               - activitatea principal„: cod CAEN 5030 - comer˛      - administrator persoan„ fizic„: Dumitrescu
                              cu piese ∫i accesorii pentru autovehicule;         Denisa, cod numeric personal 2690420163224, data
        OFICIUL NAfiIONAL
                               - capitalul social subscris: 2.000.000 lei, v„rsat   numirii 25.03.2005, durata mandatului nelimitat„,
     AL REGISTRULUI COMERfiULUI
                              integral; capitalul social este divizat Ón 20 p„r˛i    av‚nd puteri depline;
                              sociale a 100.000 lei fiecare;                - denumirea ∫i forma juridic„: FAURAR COM -
         TRIBUNALUL DOLJ               - durata de func˛ionare: nelimitat„;          S.R.L.;
                               - cod unic de Ónregistrare: 174217232;           - sediul social: Craiova, str. Petrache Poenaru,
    EXTRAS AL ŒNCHEIERII NR. 2426             - num„rul de ordine Ón registrul comer˛ului:      nr. 6, bl. H 17, sc. 1, ap. 15;
                              J 16/700/2005.                        - domeniul principal de activitate: grupa CAEN
        din 29 martie 2005               (55/499.557)                     521 - comer˛ cu am„nuntul Ón magazine
  Judec„tor delegat                                 *                nespecializate;
  la Oficiul Registrului                                                - activitatea principal„: cod CAEN 5212 - comer˛
  Comer˛ului de pe l‚ng„                        Societatea Comercial„             cu am„nuntul Ón magazine nespecializate, cu
  Tribunalul Dolj    - Cump„na∫u Onoriu             LUMIORIF - S.R.L., Craiova           v‚nzare predominant„ de produse nealimentare;
  Referent        - Corl„teanu Marina                                      - capitalul social subscris: 2.000.000 lei, v„rsat
                                     MINISTERUL JUSTIfiIEI
                                                           integral; capitalul social este divizat Ón 20 p„r˛i
  Œn baza cererii nr. 15865 din data de 28.03.2005
                                                           sociale a 100.000 lei fiecare;
∫i a actelor doveditoare depuse, judec„torul delegat
                                                             - durata de func˛ionare: nelimitat„;
la Oficiul Registrului Comer˛ului de pe l‚ng„               OFICIUL NAfiIONAL                - cod unic de Ónregistrare: 17417224;
Tribunalul Dolj a dispus autorizarea ∫i Ónregistrarea        AL REGISTRULUI COMERfiULUI              - num„rul de ordine Ón registrul comer˛ului:
societ„˛ii comerciale, cu urm„toarele date:                                      J 16/697/2005.
  - fondatori: 1. Saioc ™tefan, Ón calitate de asociat,                                  (57/499.559)
de cet„˛enie rom‚n„, domiciliat Ón Craiova, str.              TRIBUNALUL DOLJ
                                                                         *
Bucov„˛ nr. 97, jude˛ul Dolj, cod po∫tal 1100, telefon
0251417415, cod numeric personal 1670510160026;          EXTRAS AL ŒNCHEIERII NR. 2424                   Societatea Comercial„
2. Saioc Daniela-Atena, Ón calitate de asociat, de             din 29 martie 2005                    ALESSA IMPEX - S.R.L.
cet„˛enie rom‚n„, domiciliat„ Ón Craiova, str.                                            Craiova, jude˛ul Dolj
                               Judec„tor delegat
Bucov„˛ nr. 97, jude˛ul Dolj, cod po∫tal 1100, telefon    la Oficiul Registrului
0251417415, cod numeric personal 2670917443026;        Comer˛ului de pe l‚ng„                         MINISTERUL JUSTIfiIEI
  - administrator persoan„ fizic„: Saioc ™tefan, cod     Tribunalul Dolj    - Cump„na∫u Onoriu
numeric personal 1670510160026, data numirii         Referent        - Corl„teanu Marina
23.03.2005, durata mandatului nelimitat„, av‚nd                                             TRIBUNALUL DOLJ
puteri depline;                        Œn baza cererii nr. 15616 din data de 24.03.2005
  - denumirea ∫i forma juridic„: S.A.I. CONSTRUCT     ∫i a actelor doveditoare depuse, judec„torul delegat        EXTRAS AL ŒNCHEIERII NR. 2420
                              la Oficiul Registrului Comer˛ului de pe l‚ng„
- S.R.L.;                                                                din 29.03.2005
                              Tribunalul Dolj a dispus autorizarea ∫i Ónregistrarea
  - sediul social: Craiova, str. Bucov„˛ nr. 97;
                              societ„˛ii comerciale, cu urm„toarele date:          Judec„tor delegat
  - domeniul principal de activitate: grupa CAEN
                               - fondator: Mirescu Lumini˛a, Ón calitate de        la Oficiul Registrului
452 - construc˛ii de cl„diri sau p„r˛i ale acestora;
                              asociat unic, de cet„˛enie rom‚n„, domiciliat„ Ón       Comer˛ului de pe l‚ng„
geniu civil;                                                       Tribunalul Dolj    - Cump„na∫u Onoriu
                              Craiova, bd. Dacia, bl. N1-3, sc. 3, ap. 31, jude˛ul
  - activitatea principal„: cod CAEN 4521 -                                       Referent        - Corlateanu Marina
                              Dolj, cod po∫tal 1100, cod numeric personal
construc˛ii de cl„diri ∫i lucr„ri de geniu;        2740926282221;
  - capitalul social subscris: 2.000.000 lei, v„rsat                                  Œn baza cererii nr. 15873 din data de 28.03.2005
                               - administrator persoan„ fizic„: Mirescu        ∫i a actelor doveditoare depuse, judec„torul delegat
integral; capitalul social este divizat Ón 20 p„r˛i    Lumini˛a, cod numeric personal 2740926282221,       la Oficiul Registrului Comer˛ului de pe l‚ng„
sociale a 100.000 lei fiecare;               data numirii 24.03.2005, durata mandatului         Tribunalul Dolj a dispus autorizarea ∫i Ónregistrarea
  - durata de func˛ionare: nelimitat„;          nelimitat„, av‚nd puteri depline;             societ„˛ii comerciale cu urm„toarele date:
  - cod unic de Ónregistrare: 17417194;           - denumirea ∫i forma juridic„: LUMIORIF - S.R.L.;     - fondator: Fota Octavian, Ón calitate de asociat
  - num„rul de ordine Ón registrul comer˛ului:        - sediul social: Craiova, bd. Carol I, nr. 84;     unic, cet„˛ean rom‚n, domiciliat Ón Craiova, Str.
J 16/701/2005.                        - domeniul principal de activitate: grupa CAEN     Tineretului nr. 26, bl. 19, sc. 2, et. 3, ap. 15, jude˛ul
   (54/499.556)                     741 - activit„˛i juridice, de contabilitate ∫i revizie   Dolj, cod po∫tal 1100, cod numeric personal
              *                contabil„, consultan˛„ Ón domeniul fiscal; activit„˛i   1701009163225;
 12               MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI,              PARTEA a IV-a,   Nr. 1444/4.V.2005
  - administrator persoan„ fizic„: Fota Octavian,        Societatea Comercial„               - capitalul social subscris: 2.000.000 lei, v„rsat
cod numeric personal 1701009163225, data numirii     RELAD INTERNATIONAL PHARMA - S.R.L.           integral; capitalul social este divizat Ón 20 p„r˛i
10.03.2005, durata mandatului nelimitat„, av‚nd          Craiova, jude˛ul Dolj             sociale a 100.000 lei fiecare;
puteri depline;                                                   - durata de func˛ionare: nelimitat„;
  - denumire ∫i form„ juridic„: ALESSA IMPEX -                                   - cod unic de Ónregistrare: 17417259;
                                    MINISTERUL JUSTIfiIEI
S.R.L.;                                                       - num„r de ordine Ón registrul comer˛ului:
  - sediul social: Craiova, Str. Tineretului nr. 26,                               J 16/704/2005.
bl. 19, sc. 2, et. 3, ap. 15, jude˛ul Dolj;                TRIBUNALUL DOLJ              R„mas„ definitiv„ prin nerecurare / renun˛are la
  - domeniul principal de activitate: grupa CAEN                                 recurs la data de 29.03.2005
524 - comer˛ cu am„nuntul, Ón magazine             EXTRAS AL ŒNCHEIERII NR. 2421             (61/499.563)
specializate, cu alte produse neclasificate Ón alt„
                                                                       *
                                     din 29.03.2005
parte;
                              Judec„tor delegat                         Societatea Comercial„
  - activitatea principal„: cod CAEN 5242 - comer˛
                              la Oficiul Registrului                        CABINET MEDICAL
cu am„nuntul cu Ómbr„c„minte;
                              Comer˛ului de pe l‚ng„                      DR. MARIA HOMEAG - S.R.L.
  - capitalul social subscris: 2.000.000 lei, v„rsat                                     Craiova, jude˛ul Dolj
                              Tribunalul Dolj    - Cump„na∫u Onoriu
integral; capitalul social este divizat Ón 20 p„r˛i
                              Referent        - Corlateanu Marina
sociale a 100.000 lei fiecare;
  - durata de func˛ionare: nelimitat„;           Œn baza cererii nr. 13227 din data de 15.03.2005           MINISTERUL JUSTIfiIEI
  - cod unic de Ónregistrare: 17417208;         ∫i a actelor doveditoare depuse, judec„torul delegat
  - num„r de ordine Ón registrul comer˛ului:      la Oficiul Registrului Comer˛ului de pe l‚ng„
                                                                  TRIBUNALUL DOLJ
J 16/696/2005.                      Tribunalul Dolj a dispus autorizarea ∫i Ónregistrarea
  R„mas„ definitiv„ prin nerecurare / renun˛are la   societ„˛ii comerciale cu urm„toarele date:
                                                             EXTRAS AL ŒNCHEIERII NR. 2428
recurs la data de 29.03.2005                - fondatori:
   (58/499.560)                      1.   Societatea    Comercial„    RELAD            din 29.03.2005
             *               INTERNATIONAL - S.R.L., Ón calitate de asociat,
                                                           Judec„tor delegat
                             num„r de Ónmatriculare J 40/1191/1994, emis de
                                                           la Oficiul Registrului
     Societatea Comercial„              Oficiul Registrului Comer˛ului Bucure∫ti, la data de
                                                           Comer˛ului de pe l‚ng„
 LUCALLCOM - S.R.L., Calafat, jude˛ul Dolj       24.01.1994;
                                                           Tribunalul Dolj    - Cump„na∫u Onoriu
                              2. Societatea Comercial„ RELAD PHARMA - S.A.,
                                                           Referent        - Corlateanu Marina
                             Ón calitate de asociat, num„r de Ónmatriculare
       MINISTERUL JUSTIfiIEI            J 40/27413/1994, emis de Oficiul Registrului        Œn baza cererii nr. 15977 din data de 28.03.2005
                             Comer˛ului Bucure∫ti, la data de 23.12.1994;       ∫i a actelor doveditoare depuse, judec„torul delegat
                              - administrator persoan„ fizic„: Radu         la Oficiul Registrului Comer˛ului de pe l‚ng„
         TRIBUNALUL DOLJ             Emil-Valeriu,    cod   numeric   personal   Tribunalul Dolj a dispus autorizarea ∫i Ónregistrarea
                             1670906163318, data numirii 15.11.2004, durata      societ„˛ii comerciale cu urm„toarele date:
    EXTRAS AL ŒNCHEIERII NR. 2422           mandatului nelimitat„;                   - fondator: Homeag Maria, Ón calitate de asociat
         din 29.03.2005               - denumire ∫i form„ juridic„: RELAD          unic, cet„˛ean rom‚n, domiciliat Ón Craiova, str.
                             INTERNATIONAL PHARMA - S.R.L.;              Henri Coand„, bl. M52, sc. 3, ap. 4, jude˛ul Dolj, cod
 Judec„tor delegat                     - sediul social: Craiova, calea Bucure∫ti, bl. A17,  po∫tal 1100, cod numeric personal 2460626163239;
 la Oficiul Registrului                 parter, jude˛ul Dolj;                    - administrator persoan„ fizic„: Homeag Maria,
 Comer˛ului de pe l‚ng„                  - domeniul principal de activitate: grupa CAEN    cod numeric personal 2460626163239, data numirii
 Tribunalul Dolj    - Cump„na∫u Onoriu       514 - comer˛ cu ridicata cu bunuri de consum, altele   28.03.2005, durata mandatului nelimitat„, av‚nd
 Referent        - Corlateanu Marina       dec‚t cele alimentare;                  puteri depline;
                              - activitatea principal„: cod CAEN 5146 - comer˛     - denumire ∫i form„ juridic„: CABINET MEDICAL
  Œn baza cererii nr. 15890 din data de 28.03.2005
                             cu ridicata cu produse farmaceutice;           DR. MARIA HOMEAG - S.R.L.;
∫i a actelor doveditoare depuse, judec„torul delegat
                              - capitalul social subscris: 2.000.000 lei, v„rsat    - sediul social: Craiova, str. Nanterre, bl. D10,
la Oficiul Registrului Comer˛ului de pe l‚ng„
                             integral; capitalul social este divizat Ón 20 p„r˛i   sc. 3, ap. 3, jude˛ul Dolj;
Tribunalul Dolj a dispus autorizarea ∫i Ónregistrarea  sociale a 100.000 lei fiecare;               - domeniul principal de activitate: grupa CAEN
societ„˛ii comerciale cu urm„toarele date:         - durata de func˛ionare: nelimitat„;         851 - activit„˛i referitoare la s„n„tatea uman„;
  - fondatori:                       - cod unic de Ónregistrare: 17417178;          - activitatea principal„: cod CAEN 8512 - activit„˛i
  1. Lucan ™tefan-Daniel, Ón calitate de asociat,     - num„r de ordine Ón registrul comer˛ului:      de asisten˛„ medical„ ambulatorie;
cet„˛ean rom‚n, domiciliat Ón localitatea Calafat,    J 16/694/2005.                       - capitalul social subscris: 2.000.000 lei, v„rsat
str. Traian, bl. B2, sc. 1, ap. 6, jude˛ul Dolj, cod    R„mas„ definitiv„ prin nerecurare / renun˛are la   integral; capitalul social este divizat Ón 20 p„r˛i
po∫tal 1275, cod numeric personal 1811110161871;     recurs la data de 29.03.2005               sociale a 100.000 lei fiecare;
  2. Trocan Corneliu-Alexandru, Ón calitate de        (60/499.562)                      - durata de func˛ionare: nelimitat„;
asociat, cet„˛ean rom‚n, domiciliat Ón localitatea                 *                 - cod unic de Ónregistrare: 17417240;
Calafat, str. Constantin Stere, bl. J9, sc. 1, ap. 1,                                - num„r de ordine Ón registrul comer˛ului:
jude˛ul Dolj, cod po∫tal 1275, cod numeric personal          Societatea Comercial„            J 16/703/2005.
1820224161893;                           EURO DUMI PLAST - S.R.L.             R„mas„ definitiv„ prin nerecurare / renun˛are la
  3. Ne˛oiu R„zvan-Mihai, Ón calitate de asociat,           Desa, jude˛ul Dolj            recurs la data de 29.03.2005
cet„˛ean rom‚n, domiciliat Ón localitatea Tunarii                                   (62/499.564)
Vechi, jude˛ul Dolj, cod po∫tal 1281, cod numeric                                              *
                                    MINISTERUL JUSTIfiIEI
personal 1810706160087;
  - administratori persoane fizice:                                              Societatea Comercial„
  1. Lucan ™tefan-Daniel, cod numeric personal              TRIBUNALUL DOLJ                   A.C. CONSTRUCT - S.R.L.
                                                                 Craiova, jude˛ul Dolj
1811110161871, data numirii 24.03.2005, durata
mandatului nelimitat„, av‚nd puteri depline;          EXTRAS AL ŒNCHEIERII NR. 2429
  2. Trocan Corneliu-Alexandru, cod numeric               din 29.03.2005                     MINISTERUL JUSTIfiIEI
personal 1820224161893, data numirii 24.03.2005,
durata mandatului nelimitat„, av‚nd puteri         Judec„tor delegat
depline;                          la Oficiul Registrului                          TRIBUNALUL DOLJ
                              Comer˛ului de pe l‚ng„
  3. Ne˛oiu R„zvan-Mihai, cod numeric personal
                              Tribunalul Dolj    - Cump„na∫u Onoriu           EXTRAS AL ŒNCHEIERII NR. 2363
1810706160087, data numirii 24.03.2005, durata
                              Referent        - Corlateanu Marina
mandatului nelimitat„, av‚nd puteri depline;                                            din 28.03.2005
  - denumire ∫i form„ juridic„: LUCALLCOM -        Œn baza cererii nr. 15840 din data de 28.03.2005
                                                           Judec„tor delegat
S.R.L.;                         ∫i a actelor doveditoare depuse, judec„torul delegat
                                                           la Oficiul Registrului
  - sediul social: Calafat, Str. 1907, bl. J9, ap. 1,  la Oficiul Registrului Comer˛ului de pe l‚ng„
                                                           Comer˛ului de pe l‚ng„
jude˛ul Dolj;                      Tribunalul Dolj a dispus autorizarea ∫i Ónregistrarea
                                                           Tribunalul Dolj    - Cump„na∫u Onoriu
  - domeniul principal de activitate: grupa CAEN    societ„˛ii comerciale cu urm„toarele date:
                                                           Referent        - Corlateanu Marina
521 - comer˛ cu am„nuntul Ón magazine            - fondator: Dumitrescu Petric„, Ón calitate de
nespecializate;                     asociat unic, cet„˛ean rom‚n, domiciliat Ón         Œn baza cererii nr. 15741 din data de 25.03.2005
  - activitatea principal„: cod CAEN 5212 - comer˛   localitatea Desa, jude˛ul Dolj, cod po∫tal 1292, cod   ∫i a actelor doveditoare depuse, judec„torul delegat
                             numeric personal 1680211162169;             la Oficiul Registrului Comer˛ului de pe l‚ng„
cu am„nuntul Ón magazine nespecializate, cu
                              - administrator persoan„ fizic„: Dumitrescu      Tribunalul Dolj a dispus autorizarea ∫i Ónregistrarea
v‚nzare predominant„ de produse nealimentare;
                             Petric„, cod numeric personal 1680211162169, data    societ„˛ii comerciale cu urm„toarele date:
  - capitalul social subscris: 2.100.000 lei, v„rsat
                             numirii 17.03.2005, durata mandatului nelimitat„,      - fondatori:
integral; capitalul social este divizat Ón 21 p„r˛i
                             av‚nd puteri depline;                    1. Chiriac Ion-Alexandru, Ón calitate de asociat,
sociale a 100.000 lei fiecare;               - denumire ∫i form„ juridic„: EURO DUMI PLAST     cet„˛ean rom‚n, domiciliat Ón Craiova, str.
  - durata de func˛ionare: nelimitat„;         - S.R.L.;                        Alexandru Ioan Cuza, nr. 23, bl. M19A, sc. 1, ap. 8,
  - cod unic de Ónregistrare: 17417267;          - sediul social: Desa;                jude˛ul Dolj, cod po∫tal 1100, cod numeric personal
  - num„r de ordine Ón registrul comer˛ului:        - domeniul principal de activitate: grupa CAEN    1840920160016;
J 16/695/2005.                      521 - comer˛ cu am„nuntul Ón magazine            2. Banu Carmen-Georgeta, Ón calitate de asociat,
  R„mas„ definitiv„ prin nerecurare / renun˛are la   nespecializate;                     cet„˛ean rom‚n, domiciliat„ Ón Craiova, calea
recurs la data de 29.03.2005                - activitatea principal„: cod CAEN 5212 - comer˛   Bucure∫ti, bl. U1, sc. 1, ap. 5, jude˛ul Dolj, cod po∫tal
   (59/499.561)                    cu am„nuntul Ón magazine nespecializate, cu       1100, cod numeric personal 2680619163230;
             *               v‚nzare predominant„ de produse nealimentare;        - administratori persoane fizice:
                 MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA                a IV-a,  Nr. 1444/4.V.2005                 13
  1. Chiriac Ion-Alexandru, cod numeric personal           Societatea Comercial„               - num„r de ordine Ón registrul comer˛ului:
1840920160016, data numirii 24.03.2005, durata         NC SOFT - S.R.L., Craiova, jude˛ul Dolj        J 16/691/2005.
mandatului nelimitat„, av‚nd puteri depline;                                      R„mas„ definitiv„ prin nerecurare / renun˛are la
  2. Banu Carmen-Georgeta, cod numeric personal                                   recurs la data de 28.03.2005
                                     MINISTERUL JUSTIfiIEI
2680619163230, data numirii 24.03.2005, durata                                      (66/499.568)
mandatului nelimitat„, av‚nd puteri depline;
                                                                        *
  - denumire ∫i form„ juridic„: A.C. CONSTRUCT -              TRIBUNALUL DOLJ
                                                               Societatea Comercial„
S.R.L.;                                                       WIMMELA COM - S.R.L., Craiova, jude˛ul Dolj
                                 EXTRAS AL ŒNCHEIERII NR. 2369
  - sediul social: Craiova, calea Bucure∫ti, nr. 9,
bl. U1, sc. 1, ap. 5, jude˛ul Dolj;                     din 28.03.2005
  - domeniul principal de activitate: grupa CAEN                                         MINISTERUL JUSTIfiIEI
                               Judec„tor delegat
452 - construc˛ii de cl„diri sau p„r˛i ale acestora;     la Oficiul Registrului
geniu civil;                         Comer˛ului de pe l‚ng„                          TRIBUNALUL DOLJ
  - activitatea principal„: cod CAEN 4521 -         Tribunalul Dolj    - Cump„na∫u Onoriu
construc˛ii de cl„diri ∫i lucr„ri de geniu;         Referent        - Corlateanu Marina           EXTRAS AL ŒNCHEIERII NR. 2371
  - capitalul social subscris: 40.000.000 lei, v„rsat                                        din 28.03.2005
                               Œn baza cererii nr. 15511 din data de 24.03.2005
integral; capitalul social este divizat Ón 400 p„r˛i    ∫i a actelor doveditoare depuse, judec„torul delegat
sociale a 100.000 lei fiecare;                                             Judec„tor delegat
                              la Oficiul Registrului Comer˛ului de pe l‚ng„        la Oficiul Registrului
  - durata de func˛ionare: nelimitat„;          Tribunalul Dolj a dispus autorizarea ∫i Ónregistrarea    Comer˛ului de pe l‚ng„
  - cod unic de Ónregistrare: 17413117;          societ„˛ii comerciale cu urm„toarele date:         Tribunalul Dolj    - Cump„na∫u Onoriu
  - num„r de ordine Ón registrul comer˛ului:         - fondator: Neagu C„t„lin-Marius, Ón calitate de     Referent        - Corlateanu Marina
J 16/679/2005.                       asociat unic, cet„˛ean rom‚n, domiciliat Ón Craiova,
  R„mas„ definitiv„ prin nerecurare / renun˛are la    str. Brazda lui Novac, bl. 43IVA1, sc. 1, ap. 14,      Œn baza cererii nr. 15701 din data de 25.03.2005
                              jude˛ul Dolj, cod po∫tal 1100, cod numeric personal    ∫i a actelor doveditoare depuse, judec„torul delegat
recurs la data de 28.03.2005
                              1760229163264;                      la Oficiul Registrului Comer˛ului de pe l‚ng„
   (63/499.565)
                               - administrator persoan„ fizic„: Neagu         Tribunalul Dolj a dispus autorizarea ∫i Ónregistrarea
              *                                             societ„˛ii comerciale cu urm„toarele date:
                              C„t„lin-Marius,    cod   numeric   personal
                              1760229163264, data numirii 31.01.2005, durata        - fondator: G„le∫anu Elena-Domnica, Ón calitate
      Societatea Comercial„                                          de asociat unic, cet„˛ean rom‚n, domiciliat„ Ón
                              mandatului nelimitat„, av‚nd puteri depline;
     PAVELUC COMPANY - S.R.L.                                          Craiova, str. Emil GÓrleanu nr. 7, bl. 55B, sc. 1,
                               - denumire ∫i form„ juridic„: NC SOFT - S.R.L.;
       Craiova, jude˛ul Dolj                                          ap. 13, jude˛ul Dolj, cod po∫tal 1100,
                               - sediul social: Craiova, str. Brazda lui Novac,
                              bl. 43IVA1, sc. 1, ap. 14, jude˛ul Dolj;         telefon 0251596109, cod numeric personal
                               - domeniul principal de activitate: grupa CAEN     2750204163247;
        MINISTERUL JUSTIfiIEI
                              722 - consultan˛„ ∫i furnizare de programe          - administrator persoan„ fizic„: G„le∫anu
                              informatice (software);                  Elena-Domnica,     cod  numeric   personal
         TRIBUNALUL DOLJ               - activitatea principal„: cod CAEN 7222 -       2750204163247, data numirii 24.03.2005, durata
                              consultan˛„ ∫i furnizare de alte produse software;    mandatului nelimitat„, av‚nd puteri depline;
                               - capitalul social subscris: 2.000.000 lei, v„rsat    - denumire ∫i form„ juridic„: WIMMELA COM -
    EXTRAS AL ŒNCHEIERII NR. 2368
                              integral; capitalul social este divizat Ón 20 p„r˛i    S.R.L.;
         din 28.03.2005              sociale a 100.000 lei fiecare;                - sediul social: Craiova, Emil GÓrleanu nr. 7,
                                                           bl. 55B, sc. 1, ap. 13, jude˛ul Dolj;
  Judec„tor delegat                     - durata de func˛ionare: nelimitat„;
                                                            - domeniul principal de activitate: grupa CAEN
  la Oficiul Registrului                   - cod unic de Ónregistrare: 17413044;
                                                           521 - comer˛ cu am„nuntul Ón magazine
  Comer˛ului de pe l‚ng„                   - num„r de ordine Ón registrul comer˛ului:
                                                           nespecializate;
  Tribunalul Dolj    - Cump„na∫u Onoriu        J 16/692/2005.
                                                            - activitatea principal„: cod CAEN 5211 - comer˛
                               R„mas„ definitiv„ prin nerecurare / renun˛are la
  Referent        - Corlateanu Marina                                    cu am„nuntul Ón magazine nespecializate, cu
                              recurs la data de 28.03.2005
                                                           v‚nzare predominant„ de produse alimentare,
  Œn baza cererii nr. 14065 din data de 18.03.2005       (65/499.567)
                                                           b„uturi ∫i tutun;
∫i a actelor doveditoare depuse, judec„torul delegat                 *
                                                            - capitalul social subscris: 2.000.000 lei, v„rsat
la Oficiul Registrului Comer˛ului de pe l‚ng„                                    integral; capitalul social este divizat Ón 20 p„r˛i
Tribunalul Dolj a dispus autorizarea ∫i Ónregistrarea        Societatea Comercial„
                                                           sociale a 100.000 lei fiecare;
societ„˛ii comerciale cu urm„toarele date:           VALICOS - S.R.L., Craiova, jude˛ul Dolj
                                                            - durata de func˛ionare: nelimitat„;
  - fondatori:                                                     - cod unic de Ónregistrare: 17413109;
  1. Paveluc Lauren˛iu-Daniel-Vasile, Ón calitate de           MINISTERUL JUSTIfiIEI             - num„r de ordine Ón registrul comer˛ului:
asociat, cet„˛ean rom‚n, domiciliat Ón Craiova, str.                                 J 16/690/2005.
Nicolae Iorga, nr. 31, bl. E1, sc. 1, ap. 18, jude˛ul                                  R„mas„ definitiv„ prin nerecurare / renun˛are la
                                      TRIBUNALUL DOLJ             recurs la data de 28.03.2005
Dolj, cod po∫tal 1100, cod numeric personal
                                                             (67/499.569)
1730708163221;                          EXTRAS AL ŒNCHEIERII NR. 2370                        *
  2. Paveluc Clara-Maria, Ón calitate de asociat,
cet„˛ean rom‚n, domiciliat„ Ón Craiova, str. Nicolae             din 28.03.2005
                                                                Societatea Comercial„
Iorga, nr. 31, bl. E1, sc. 1, ap. 18, jude˛ul Dolj, cod   Judec„tor delegat                     LIVAS TRANSPORT - S.R.L., satul Hunia
po∫tal 1100, cod numeric personal 2740815163230;       la Oficiul Registrului                     comuna Maglavit, jude˛ul Dolj
  - administratori persoane fizice:             Comer˛ului de pe l‚ng„
  1. Paveluc Lauren˛iu-Daniel-Vasile, cod numeric      Tribunalul Dolj    - Cump„na∫u Onoriu
                               Referent        - Corlateanu Marina              MINISTERUL JUSTIfiIEI
personal 1730708163221, data numirii 17.03.2005,
durata mandatului nelimitat„, av‚nd puteri          Œn baza cererii nr. 15498 din data de 24.03.2005
depline;                          ∫i a actelor doveditoare depuse, judec„torul delegat            TRIBUNALUL DOLJ
  2. Paveluc Clara-Maria, cod numeric personal      la Oficiul Registrului Comer˛ului de pe l‚ng„
2740815163230, data numirii 17.03.2005, durata       Tribunalul Dolj a dispus autorizarea ∫i Ónregistrarea      EXTRAS AL ŒNCHEIERII NR. 2372
mandatului nelimitat„, av‚nd puteri depline;        societ„˛ii comerciale cu urm„toarele date:                 din 28.03.2005
  - denumire ∫i form„ juridic„: PAVELUC           - fondator: Avram Ioana, Ón calitate de asociat
                              unic, cet„˛ean rom‚n, domiciliat„ Ón Craiova, bd.      Judec„tor delegat
COMPANY - S.R.L.;
                              Dacia, nr. 47A, bl. S2, sc. 1, ap. 5, jude˛ul Dolj, cod   la Oficiul Registrului
  - sediul social: Craiova, str. Nicolae Iorga, nr. 31,                                Comer˛ului de pe l‚ng„
                              po∫tal 1100, telefon 0251430052, cod numeric
bl. E1, sc. 1, et. 6, ap. 18, jude˛ul Dolj;                                      Tribunalul Dolj    - Cump„na∫u Onoriu
                              personal 2680223165968;
  - domeniul principal de activitate: grupa CAEN                                   Referent        - Corlateanu Marina
                               - administrator persoan„ fizic„: Avram Ioana, cod
521 - comer˛ cu am„nuntul Ón magazine           numeric personal 2680223165968, data numirii         Œn baza cererii nr. 15700 din data de 25.03.2005
nespecializate;                      24.03.2005, durata mandatului nelimitat„, av‚nd      ∫i a actelor doveditoare depuse, judec„torul delegat
  - activitatea principal„: cod CAEN 5211 - comer˛    puteri depline;                      la Oficiul Registrului Comer˛ului de pe l‚ng„
cu am„nuntul Ón magazine nespecializate, cu          - denumire ∫i form„ juridic„: VALICOS - S.R.L.;    Tribunalul Dolj a dispus autorizarea ∫i Ónregistrarea
v‚nzare predominant„ de produse alimentare,          - sediul social: Craiova, bd. Dacia nr. 47A, bl. S2,  societ„˛ii comerciale cu urm„toarele date:
b„uturi ∫i tutun;                     sc. 1, ap. 5, jude˛ul Dolj;                 - fondator: P„tra Georgel, Ón calitate de asociat
  - capitalul social subscris: 2.000.000 lei, v„rsat     - domeniul principal de activitate: grupa CAEN     unic, cet„˛ean rom‚n, domiciliat Ón comuna
integral; capitalul social este divizat Ón 20 p„r˛i    521 - comer˛ cu am„nuntul Ón magazine           Maglavit, localitatea Hunia, str. Burebista, nr. 8,
sociale a 100.000 lei fiecare;               nespecializate;                      jude˛ul Dolj, cod po∫tal 1286, cod numeric personal
  - durata de func˛ionare: nelimitat„;            - activitatea principal„: cod CAEN 5211 - comer˛    1680328162159;
                              cu am„nuntul Ón magazine nespecializate, cu         - administrator persoan„ fizic„: P„tra Georgel,
  - cod unic de Ónregistrare: 17412952;
                              v‚nzare predominant„ de produse alimentare,        cod numeric personal 1680328162159, data numirii
  - num„r de ordine Ón registrul comer˛ului:
                              b„uturi ∫i tutun;                     22.03.2005, durata mandatului nelimitat„, av‚nd
J 16/693/2005.                        - capitalul social subscris: 2.000.000 lei, v„rsat   puteri depline;
  R„mas„ definitiv„ prin nerecurare / renun˛are la    integral; capitalul social este divizat Ón 20 p„r˛i     - denumire ∫i form„ juridic„: LIVAS TRANSPORT
recurs la data de 28.03.2005                sociale a 100.000 lei fiecare;              - S.R.L.;
   (64/499.566)                       - durata de func˛ionare: nelimitat„;           - sediul social: comuna Maglavit, satul Hunia, str.
              *                 - cod unic de Ónregistrare: 17413028;         Burebista, nr. 8, jude˛ul Dolj;
  14                MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI,               PARTEA a IV-a,   Nr. 1444/4.V.2005
  - domeniul principal de activitate: grupa CAEN       de studii de pia˛„ ∫i de sondaj; consultan˛„ pentru     - denumire ∫i form„ juridic„: VITO - S.R.L.;
602 - alte transporturi terestre;               afaceri ∫i management;                    - sediul social: Craiova, Str. Tineretului nr. 7,
  - activitatea principal„: cod CAEN 6021 - alte         - activitatea principal„: cod CAEN 7414 - activit„˛i  bl. 159A, sc. 1, et. 4, ap. 19, jude˛ul Dolj;
transporturi terestre de c„l„tori pe baz„ de grafic;      de consultan˛„ pentru afaceri ∫i management;         - domeniul principal de activitate: grupa CAEN
  - capitalul social subscris: 2.000.000 lei, v„rsat       - capitalul social subscris: 2.000.000 lei, v„rsat   522 - comer˛ cu am„nuntul cu produse alimentare,
integral; capitalul social este divizat Ón 20 p„r˛i      integral; capitalul social este divizat Ón 20 p„r˛i    b„uturi ∫i cu produse din tutun Ón magazine
sociale a 100.000 lei fiecare;                 sociale a 100.000 lei fiecare;              specializate;
  - durata de func˛ionare: nelimitat„;              - durata de func˛ionare: nelimitat„;           - activitatea principal„: cod CAEN 5224 - comer˛
  - cod unic de Ónregistrare: 17413150;             - cod unic de Ónregistrare: 17413176;         cu am„nuntul cu p‚ine, produse de patiserie ∫i
  - num„r de ordine Ón registrul comer˛ului:           - num„r de ordine Ón registrul comer˛ului:       produse zaharoase;
J 16/689/2005.                         J 16/687/2005.                        - capitalul social subscris: 2.000.000 lei, v„rsat
  R„mas„ definitiv„ prin nerecurare / renun˛are la        R„mas„ definitiv„ prin nerecurare / renun˛are la    integral; capitalul social este divizat Ón 20 p„r˛i
recurs la data de 28.03.2005                  recurs la data de 28.03.2005               sociale a 100.000 lei fiecare;
   (68/499.570)                          (70/499.572)                      - durata de func˛ionare: nelimitat„;
               *                              *                 - cod unic de Ónregistrare: 17413010;
                                                              - num„r de ordine Ón registrul comer˛ului:
     Societatea Comercial„                       Societatea Comercial„             J 16/685/2005.
 TEOCOSINA - S.R.L., Argetoaia, jude˛ul Dolj             DARI - S.R.L., Craiova, jude˛ul Dolj          R„mas„ definitiv„ prin nerecurare / renun˛are la
                                                             recurs la data de 28.03.2005
        MINISTERUL JUSTIfiIEI                     MINISTERUL JUSTIfiIEI              (72/499.574)
                                                                          *

          TRIBUNALUL DOLJ                       TRIBUNALUL DOLJ                  Societatea Comercial„
                                                              MAXITEC - S.R.L., Craiova, jude˛ul Dolj
    EXTRAS AL ŒNCHEIERII NR. 2373                 EXTRAS AL ŒNCHEIERII NR. 2365
          din 28.03.2005                        din 28.03.2005                     MINISTERUL JUSTIfiIEI
  Judec„tor delegat                       Judec„tor delegat
  la Oficiul Registrului                    la Oficiul Registrului                          TRIBUNALUL DOLJ
  Comer˛ului de pe l‚ng„                    Comer˛ului de pe l‚ng„
  Tribunalul Dolj    - Cump„na∫u Onoriu           Tribunalul Dolj    - Cump„na∫u Onoriu
                                                                EXTRAS AL ŒNCHEIERII NR. 2367
  Referent        - Corlateanu Marina          Referent        - Corlateanu Marina
                                 Œn baza cererii nr. 15746 din data de 25.03.2005           din 28 martie 2005
  Œn baza cererii nr. 15750 din data de 25.03.2005
∫i a actelor doveditoare depuse, judec„torul delegat      ∫i a actelor doveditoare depuse, judec„torul delegat     Judec„tor delegat
la Oficiul Registrului Comer˛ului de pe l‚ng„         la Oficiul Registrului Comer˛ului de pe l‚ng„        la Oficiul Registrului
Tribunalul Dolj a dispus autorizarea ∫i Ónregistrarea     Tribunalul Dolj a dispus autorizarea ∫i Ónregistrarea    Comer˛ului de pe l‚ng„
societ„˛ii comerciale cu urm„toarele date:           societ„˛ii comerciale cu urm„toarele date:          Tribunalul Dolj    - Cump„na∫u Onoriu
  - fondator: Teodorescu Constan˛a, Ón calitate de        - fondator: Ionescu Stelic„, Ón calitate de asociat    Referent        - Corl„˛eanu Marina
asociat unic, cet„˛ean rom‚n, domiciliat„ Ón          unic, cet„˛ean rom‚n, domiciliat Ón Craiova, str.
localitatea Argetoaia, str. Constantin Argetoianu,       Alexandru cel Bun, nr. 40A, jude˛ul Dolj, cod po∫tal     Œn baza cererii nr. 15647 din 24.03.2005 ∫i a
nr. 248, jude˛ul Dolj, cod po∫tal 1198, cod numeric      1100, cod numeric personal 1700829163232;         actelor doveditoare depuse, judec„torul delegat la
personal 2580224165972;                      - administrator persoan„ fizic„: Ionescu Stelic„,   Oficiul Registrului Comer˛ului de pe l‚ng„
  - administrator persoan„ fizic„: Teodorescu         cod numeric personal 1700829163232, data numirii     Tribunalul Dolj a dispus autorizarea ∫i Ónregistrarea
Constan˛a, cod numeric personal 2580224165972,         21.03.2005, durata mandatului nelimitat„, av‚nd      societ„˛ii comerciale cu urm„toarele date:
data numirii 15.03.2005, durata mandatului           puteri depline;                       - fondatori:
nelimitat„, av‚nd puteri depline;                 - denumire ∫i form„ juridic„: DARI - S.R.L.;       1. Negru Nu˛i-Claudia, Ón calitate de asociat,
  - denumire ∫i form„ juridic„: TEOCOSINA -           - sediul social: Craiova, calea Bucure∫ti, bl. 31A,  cet„˛ean rom‚n, domiciliat„ Ón Craiova, bd. Decebal
S.R.L.;                            sc. 1, ap. 16, jude˛ul Dolj;               nr. 30A, bl. F2, sc. 1, ap. 9, cod po∫tal 1100, jude˛ul
  - sediul social: Argetoaia, str. Constantin          - domeniul principal de activitate: grupa CAEN     Dolj, cod numeric personal 2770115163205;
Argetoianu, nr. 248, jude˛ul Dolj;               553 - restaurante;                      2. Preoteasa Gigel, Ón calitate de asociat, cet„˛ean
  - domeniul principal de activitate: grupa CAEN         - activitatea principal„: cod CAEN 5530 -       rom‚n, domiciliat Ón Craiova, Str. Castanilor, bl. 3A,
521 - comer˛ cu am„nuntul Ón magazine             restaurante;                       sc. 1, ap. 7, cod po∫tal 1100, jude˛ul Dolj, cod
nespecializate;                          - capitalul social subscris: 10.000.000 lei, v„rsat  numeric personal 1760122163191;
  - activitatea principal„: cod CAEN 5211 - comer˛      integral; capitalul social este divizat Ón 100 p„r˛i     3. Joavin„ Gheorghe-Sorin, Ón calitate de asociat,
cu am„nuntul Ón magazine nespecializate, cu          sociale a 100.000 lei fiecare;              cet„˛ean rom‚n, domiciliat Ón Craiova, calea
v‚nzare predominant„ de produse alimentare,            - durata de func˛ionare: nelimitat„;          Bucure∫ti, bl. 13C, sc. 1, ap. 20, cod po∫tal 1100,
b„uturi ∫i tutun;                         - cod unic de Ónregistrare: 17413125;         jude˛ul Dolj, cod numeric personal 1690423163263;
  - capitalul social subscris: 2.000.000 lei, v„rsat       - num„r de ordine Ón registrul comer˛ului:        4. Ionescu ™tefan, Ón calitate de asociat, cet„˛ean
integral; capitalul social este divizat Ón 20 p„r˛i      J 16/686/2005.                      rom‚n, domiciliat Ón Craiova, calea Bucure∫ti,
sociale a 100.000 lei fiecare;                  R„mas„ definitiv„ prin nerecurare / renun˛are la    bl. 14A, sc. 2, ap. 3, cod po∫tal 1100, jude˛ul Dolj,
  - durata de func˛ionare: nelimitat„;            recurs la data de 28.03.2005               cod numeric personal 1520928163210;
  - cod unic de Ónregistrare: 17413230;              (71/499.573)                      5. Oprea Gigi-Cristian, Ón calitate de asociat,
  - num„r de ordine Ón registrul comer˛ului:                      *                cet„˛ean rom‚n, domiciliat Ón Craiova, str. Traian
J 16/688/2005.                                                      Gheorghiu nr. 7, bl. 116, sc. 2, ap. 3, cod po∫tal
  R„mas„ definitiv„ prin nerecurare / renun˛are la            Societatea Comercial„             1100, jude˛ul Dolj, cod numeric personal
recurs la data de 28.03.2005                     VITO - S.R.L., Craiova, jude˛ul Dolj        1780710163201;
   (69/499.571)                                                      6. Societatea Comercial„ REGIONAL MEDIA -
               *                                              S.A., Ón calitate de asociat, Ónmatriculat„ la Oficiul
                                       MINISTERUL JUSTIfiIEI
                                                             Registrului Comer˛ului al Jude˛ului Dolj cu
     Societatea Comercial„                                              nr. J 16/41/1991;
 EUROSCOT - S.R.L., B„ile∫ti, jude˛ul Dolj                                         - administrator persoan„ fizic„: Negru
                                        TRIBUNALUL DOLJ
                                                             Nu˛i-Claudia,     cod   numeric    personal
        MINISTERUL JUSTIfiIEI                 EXTRAS AL ŒNCHEIERII NR. 2366           2770115163205, data numirii 22.02.2005, durata
                                                             mandatului nelimitat„, av‚nd puteri depline;
                                         din 28.03.2005               - cenzori: Bobocic„ Ion, cod numeric personal
          TRIBUNALUL DOLJ                Judec„tor delegat                    1390919163220, Preoteasa Gigel, cod numeric
                                 la Oficiul Registrului                 personal 1760122163191, ∫i Tu˛u Florea, cod
    EXTRAS AL ŒNCHEIERII NR. 2374              Comer˛ului de pe l‚ng„                 numeric personal 1450422163257;
                                 Tribunalul Dolj    - Cump„na∫u Onoriu         - cenzori suplean˛i: Mitu Lucian-Daniel, cod
          din 28.03.2005                                            numeric personal 1720824163200, Gulie
                                 Referent        - Corlateanu Marina
  Judec„tor delegat                                                   Domnica-Mihaela, cod numeric personal
                                 Œn baza cererii nr. 15472 din data de 24.03.2005
  la Oficiul Registrului                                                2780603163278, ∫i Cr„ciunoiu Iancu, cod numeric
                                ∫i a actelor doveditoare depuse, judec„torul delegat
  Comer˛ului de pe l‚ng„                                                personal 1720504163225;
                                la Oficiul Registrului Comer˛ului de pe l‚ng„
  Tribunalul Dolj    - Cump„na∫u Onoriu                                        - denumirea ∫i forma juridic„: MAXITEC - S.R.L.;
                                Tribunalul Dolj a dispus autorizarea ∫i Ónregistrarea
  Referent        - Corlateanu Marina                                        - sediul social: Craiova, str. Mihail Kog„lniceanu
                                societ„˛ii comerciale cu urm„toarele date:
                                                             nr. 21, jude˛ul Dolj;
  Œn baza cererii nr. 15742 din data de 25.03.2005        - fondatori:
                                 1. Birtu Victoria, Ón calitate de asociat, cet„˛ean    - domeniul principal de activitate: grupa CAEN
∫i a actelor doveditoare depuse, judec„torul delegat
la Oficiul Registrului Comer˛ului de pe l‚ng„         rom‚n, domiciliat„ Ón Craiova, Str. Tineretului,     515 - comer˛ cu ridicata cu produse intermediare
Tribunalul Dolj a dispus autorizarea ∫i Ónregistrarea     bl. 159A, sc. 1, ap. 19, jude˛ul Dolj, cod po∫tal 1100,  neagricole ∫i cu de∫euri;
societ„˛ii comerciale cu urm„toarele date:           telefon 0251480440, cod numeric personal           - activitatea principal„: cod CAEN 5151 - comer˛
  - fondator: Bryce Iain William, Ón calitate de       2581108163204;                      cu ridicata cu combustibili solizi, lichizi ∫i gazo∫i ∫i
asociat unic, cet„˛ean rom‚n, domiciliat Ón Marea         2. Birtu Marinela-Ileana, Ón calitate de asociat,   cu produse derivate;
Britanie, localitatea Tomnagrew, Dunkeld,           cet„˛ean rom‚n, domiciliat„ Ón Craiova, Str.         - capitalul social subscris: 85.000.000 lei, v„rsat
Perthshire;                          Tineretului, nr. 7, bl. 159A, sc. 1, ap. 19, jude˛ul   integral; capitalul social este divizat Ón 850 p„r˛i
  - administrator persoan„ fizic„: Bryce Iain         Dolj, cod po∫tal 1100, telefon 0251480440, cod      sociale a 100.000 lei fiecare;
William, data numirii 22.03.2005, durata            numeric personal 2790620163199;               - durata de func˛ionare: nelimitat„;
mandatului nelimitat„, av‚nd puteri depline;           - administratori persoane fizice:             - cod unic de Ónregistrare: 17413095;
  - denumire ∫i form„ juridic„: EUROSCOT - S.R.L.;        1. Birtu Victoria, cod numeric personal          - num„r de ordine Ón registrul comer˛ului:
  - sediul social: B„ile∫ti, Str. Victoriei, bl. A1, sc. A,  2581108163204, data numirii 22.03.2005, durata      J 16/684/2005.
ap. 2, jude˛ul Dolj;                      mandatului nelimitat„, av‚nd puteri depline;         R„mas„ definitiv„ prin nerecurare/renun˛are la
  - domeniul principal de activitate: grupa CAEN         2. Birtu Marinela-Ileana, cod numeric personal     recurs la data de 28 martie 2005.
741 - activit„˛i juridice, de contabilitate ∫i revizie     2790620163199, data numirii 22.03.2005, durata         (73/499.575)
contabil„, consultan˛„ Ón domeniul fiscal; activit„˛i     mandatului nelimitat„, av‚nd puteri depline;                     *
                 MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA                a IV-a,  Nr. 1444/4.V.2005                  15
       Societatea Comercial„                Societatea Comercial„                    Societatea Comercial„
        ETCO-MAR - S.R.L.              AGRODAN - S.R.L., Craiova, jude˛ul Dolj              MARADA IMPEX - S.R.L.
       Craiova, jude˛ul Dolj                                             comuna Galiciuica, jude˛ul Dolj
                                    MINISTERUL JUSTIfiIEI
       MINISTERUL JUSTIfiIEI                                                 MINISTERUL JUSTIfiIEI

                                     TRIBUNALUL DOLJ
         TRIBUNALUL DOLJ                                                   TRIBUNALUL DOLJ
                                EXTRAS AL ŒNCHEIERII NR. 2360
    EXTRAS AL ŒNCHEIERII NR. 2356                                            EXTRAS AL ŒNCHEIERII NR. 2353
                                    din 28 martie 2005
       din 28 martie 2005                                                  din 28 martie 2005
                              Judec„tor delegat
 Judec„tor delegat                     la Oficiul Registrului                  Judec„tor delegat
 la Oficiul Registrului                  Comer˛ului de pe l‚ng„                  la Oficiul Registrului
 Comer˛ului de pe l‚ng„                  Tribunalul Dolj    - Cump„na∫u Onoriu         Comer˛ului de pe l‚ng„
 Tribunalul Dolj    - Cump„na∫u Onoriu         Referent        - Corl„˛eanu Marina        Tribunalul Dolj    - Cump„na∫u Onoriu
 Referent        - Corl„˛eanu Marina                                     Referent        - Corl„˛eanu Marina
                              Œn baza cererii nr. 15548 din 24.03.2005 ∫i a
  Œn baza cererii nr. 15415 din 23.03.2005 ∫i a     actelor doveditoare depuse, judec„torul delegat la      Œn baza cererii nr. 15563 din 24.03.2005 ∫i a
actelor doveditoare depuse, judec„torul delegat la    Oficiul Registrului Comer˛ului de pe l‚ng„         actelor doveditoare depuse, judec„torul delegat la
Oficiul Registrului Comer˛ului de pe l‚ng„        Tribunalul Dolj a dispus autorizarea ∫i Ónregistrarea   Oficiul Registrului Comer˛ului de pe l‚ng„
Tribunalul Dolj a dispus autorizarea ∫i Ónregistrarea  societ„˛ii comerciale cu urm„toarele date:         Tribunalul Dolj a dispus autorizarea ∫i Ónregistrarea
societ„˛ii comerciale cu urm„toarele date:         - fondator: Constantinescu Marinel, Ón calitate de   societ„˛ii comerciale cu urm„toarele date:
  - fondator: Neicu Marius, Ón calitate de asociat   asociat unic, cet„˛ean rom‚n, domiciliat Ón Craiova,     - fondator: Marc„u Daniela, Ón calitate de asociat
unic, cet„˛ean rom‚n, domiciliat Ón comuna Cilieni,   str. Constantin Br‚ncoveanu nr. 44, bl. 1F, sc. 1,     unic, cet„˛ean rom‚n, domiciliat„ Ón Craiova, str.
cod po∫tal 820, jude˛ul Dolj, cod numeric personal    ap. 8, cod po∫tal 1100, jude˛ul Dolj, cod numeric     Constantin Argetoianu, bl. A2, sc. 1, ap. 1, cod po∫tal
1731114282206;                      personal 1580312163195;                  1100, jude˛ul Dolj, cod numeric personal
  - administrator persoan„ fizic„: Neicu Marius,      - administrator persoan„ fizic„: Constantinescu     2750729510027;
cod numeric personal 1731114282206, data numirii     Marinel, cod numeric personal 1580312163195,         - administrator persoan„ fizic„: Marc„u Daniela,
17.03.2005, durata mandatului nelimitat„, av‚nd     data numirii 15.03.2005, durata mandatului         cod numeric personal 2750729510027, data numirii
puteri depline;                     nelimitat„, av‚nd puteri depline;             17.03.2005, durata mandatului nelimitat„, av‚nd
  - denumirea ∫i forma juridic„: ETCO-MAR -        - denumirea ∫i forma juridic„: AGRODAN - S.R.L.;    puteri depline;
S.R.L.;                           - sediul social: Craiova, str. Constantin         - denumirea ∫i forma juridic„: MARADA IMPEX -
  - sediul social: Craiova, Drumul Ungurenilor,     Br‚ncoveanu nr. 44, bl. 1F, sc. 1, ap. 8, jude˛ul Dolj;  S.R.L.;
birou nr. 1, nr. 54, jude˛ul Dolj;             - domeniul principal de activitate: grupa CAEN       - sediul social: comuna Galiciuica, jude˛ul Dolj;
  - domeniul principal de activitate: grupa CAEN    014 - activit„˛i de servicii anexe agriculturii, cu      - domeniul principal de activitate: grupa CAEN
511 - activit„˛i de intermediere Ón comer˛ul cu     excep˛ia activit„˛ilor veterinare; gr„sin„rit       524 - comer˛ cu am„nuntul, Ón magazine
ridicata;                        peisagistic (arhitectur„ peisager„);            specializate, cu alte produse neclasificate Ón alt„
  - activitatea principal„: cod CAEN 5119 -        - activitatea principal„: cod CAEN 0141 - activit„˛i  parte;
intermedieri Ón comer˛ul cu produse diverse;       de servicii anexe agriculturii; gr„din„rit peisagistic    - activitatea principal„: cod CAEN 5242 - comer˛
  - capitalul social subscris: 2.000.000 lei, v„rsat  (arhitectur„ peisager„);                  cu am„nuntul cu Ómbr„c„minte;
integral; capitalul social este divizat Ón 20 p„r˛i     - capitalul social subscris: 2.000.000 lei, v„rsat     - capitalul social subscris: 2.000.000 lei, v„rsat
sociale a 100.000 lei fiecare;              integral; capitalul social este divizat Ón 20 p„r˛i    integral; capitalul social este divizat Ón 20 p„r˛i
  - durata de func˛ionare: nelimitat„;         sociale a 100.000 lei fiecare;               sociale a 100.000 lei fiecare;
  - cod unic de Ónregistrare: 17412960;          - durata de func˛ionare: nelimitat„;            - durata de func˛ionare: nelimitat„;
  - num„r de ordine Ón registrul comer˛ului:        - cod unic de Ónregistrare: 17413079;           - cod unic de Ónregistrare: 17413168;
                              - num„r de ordine Ón registrul comer˛ului:         - num„r de ordine Ón registrul comer˛ului:
J 16/683/2005.
                             J 16/682/2005.                       J 16/676/2005.
  R„mas„ definitiv„ prin nerecurare/renun˛are la
                              R„mas„ definitiv„ prin nerecurare/renun˛are la       R„mas„ definitiv„ prin nerecurare/renun˛are la
recurs la data de 28 martie 2005.
                             recurs la data de 28 martie 2005.             recurs la data de 28 martie 2005.
   (74/499.576)
                               (76/499.578)                        (78/499.580)
             *                             *                             *
     Societatea Comercial„
                                  Societatea Comercial„                  Societatea Comercial„
  CRISLOR - S.R.L., Craiova, jude˛ul Dolj
                              MG IOTTOM - S.R.L., Birca, jude˛ul Dolj         PHARMSOFT - S.R.L., Craiova, jude˛ul Dolj

       MINISTERUL JUSTIfiIEI
                                    MINISTERUL JUSTIfiIEI                    MINISTERUL JUSTIfiIEI

         TRIBUNALUL DOLJ
                                     TRIBUNALUL DOLJ                      TRIBUNALUL DOLJ

    EXTRAS AL ŒNCHEIERII NR. 2361
                                EXTRAS AL ŒNCHEIERII NR. 2362               EXTRAS AL ŒNCHEIERII NR. 2352
       din 28 martie 2005
                                    din 28 martie 2005                     din 28 martie 2005
 Judec„tor delegat                     Judec„tor delegat                     Judec„tor delegat
 la Oficiul Registrului                  la Oficiul Registrului                  la Oficiul Registrului
 Comer˛ului de pe l‚ng„                  Comer˛ului de pe l‚ng„                  Comer˛ului de pe l‚ng„
 Tribunalul Dolj    - Cump„na∫u Onoriu         Tribunalul Dolj    - Cump„na∫u Onoriu         Tribunalul Dolj    - Cump„na∫u Onoriu
 Referent        - Corl„˛eanu Marina        Referent        - Corl„˛eanu Marina        Referent        - Corl„˛eanu Marina
  Œn baza cererii nr. 15813 din 25.03.2005 ∫i a      Œn baza cererii nr. 15759 din 25.03.2005 ∫i a       Œn baza cererii nr. 15557 din 24.03.2005 ∫i a
actelor doveditoare depuse, judec„torul delegat la    actelor doveditoare depuse, judec„torul delegat la     actelor doveditoare depuse, judec„torul delegat la
Oficiul Registrului Comer˛ului de pe l‚ng„        Oficiul Registrului Comer˛ului de pe l‚ng„         Oficiul Registrului Comer˛ului de pe l‚ng„
Tribunalul Dolj a dispus autorizarea ∫i Ónregistrarea  Tribunalul Dolj a dispus autorizarea ∫i Ónregistrarea   Tribunalul Dolj a dispus autorizarea ∫i Ónregistrarea
societ„˛ii comerciale cu urm„toarele date:        societ„˛ii comerciale cu urm„toarele date:         societ„˛ii comerciale cu urm„toarele date:
  - fondator: Ghir„ Nicoleta-Loredana, Ón calitate de   - fondator: Motoi Elena, Ón calitate de asociat      - fondator: Ciomaga Daniel, Ón calitate de asociat
asociat unic, cet„˛ean rom‚n, domiciliat Ón Craiova,   unic, cet„˛ean rom‚n, domiciliat„ Ón Birca, str.      unic, cet„˛ean rom‚n, domiciliat Ón Craiova, calea
Str. Paltinului nr. 3, bl. 174G, sc. 1, ap. 18, cod   M„r„∫e∫ti nr. 6, cod po∫tal 1233, jude˛ul Dolj, cod    Bucure∫ti, bl. O8, sc. 1, ap. 1, cod po∫tal 1100,
po∫tal 1100, jude˛ul Dolj, cod numeric personal     numeric personal 2600224160018;              jude˛ul Dolj, telefon 0726327125, cod numeric
2790220163207;                       - administrator persoan„ fizic„: Motoi Elena, cod    personal 1670623163272;
  - administrator persoan„ fizic„: Ghir„        numeric personal 2600224160018, data numirii         - administrator persoan„ fizic„: Ciomaga Daniel,
Nicoleta-Loredana, cod numeric personal         25.03.2005, durata mandatului nelimitat„, av‚nd      cod numeric personal 1670623163272, data numirii
2790220163207, data numirii 8.03.2005, durata      puteri depline;                      22.03.2005, durata mandatului nelimitat„, av‚nd
mandatului nelimitat„, av‚nd puteri depline;        - denumirea ∫i forma juridic„: MG IOTTOM -       puteri depline;
  - denumirea ∫i forma juridic„: CRISLOR - S.R.L.;   S.R.L.;                            - denumirea ∫i forma juridic„: PHARMSOFT -
  - sediul social: Craiova, Str. Paltinului nr. 3,     - sediul social: Birca, str. M„r„∫e∫ti nr. 6, jude˛ul  S.R.L.;
bl. 174G, sc. 1, ap. 18, jude˛ul Dolj;          Dolj;                             - sediul social: Craiova, Str. Rozelor nr. 42,
  - domeniul principal de activitate: grupa CAEN      - domeniul principal de activitate: grupa CAEN     jude˛ul Dolj;
521 - comer˛ cu am„nuntul Ón magazine          521 - comer˛ cu am„nuntul Ón magazine             - domeniul principal de activitate: grupa CAEN
nespecializate;                     nespecializate;                      725 - Óntre˛inerea ∫i repararea ma∫inilor de birou,
  - activitatea principal„: cod CAEN 5211 - comer˛     - activitatea principal„: cod CAEN 5211 - comer˛    de contabilizat ∫i a calculatoarelor;
cu am„nuntul, Ón magazine nespecializate, cu       cu am„nuntul, Ón magazine nespecializate, cu         - activitatea principal„: cod CAEN 7250 -
v‚nzare predominant„ de produse alimentare,       v‚nzare predominant„ de produse alimentare,        Óntre˛inerea ∫i repararea ma∫inilor de birou, de
b„uturi ∫i tutun;                    b„uturi ∫i tutun;                     contabilizat ∫i a calculatoarelor;
  - capitalul social subscris: 2.000.000 lei, v„rsat    - capitalul social subscris: 3.000.000 lei, v„rsat     - capitalul social subscris: 2.000.000 lei, v„rsat
integral; capitalul social este divizat Ón 20 p„r˛i   integral; capitalul social este divizat Ón 30 p„r˛i    integral; capitalul social este divizat Ón 20 p„r˛i
sociale a 100.000 lei fiecare;              sociale a 100.000 lei fiecare;               sociale a 100.000 lei fiecare;
  - durata de func˛ionare: nelimitat„;           - durata de func˛ionare: nelimitat„;            - durata de func˛ionare: nelimitat„;
  - cod unic de Ónregistrare: 17413141;          - cod unic de Ónregistrare: 17413214;           - cod unic de Ónregistrare: 17413087;
  - num„r de ordine Ón registrul comer˛ului:        - num„r de ordine Ón registrul comer˛ului:         - num„r de ordine Ón registrul comer˛ului:
J 16/681/2005.                      J 16/680/2005.                       J 16/677/2005.
  R„mas„ definitiv„ prin nerecurare/renun˛are la      R„mas„ definitiv„ prin nerecurare/renun˛are la       R„mas„ definitiv„ prin nerecurare/renun˛are la
recurs la data de 28 martie 2005.            recurs la data de 28 martie 2005.             recurs la data de 28 martie 2005.
   (75/499.577)                       (77/499.579)                        (79/499.581)
             *                             *                             *
 16              MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI,              PARTEA a IV-a,   Nr. 1444/4.V.2005
      Societatea Comercial„            Craiova, bd. Decebal, bl. O2, sc. 1, ap. 12, jude˛ul     - activitatea principal„: cod CAEN 7412 - activit„˛i
   MO-AG - S.R.L., Craiova, jude˛ul Dolj       Dolj, cod po∫tal 1100, telefon 0351413523, cod       de contabilitate, revizie contabil„, consultan˛„ Ón
                            numeric personal 2731008163237;              domeniul fiscal;
                              - administrator, persoan„ fizic„: Orzescu         - capital social subscris: 2.000.000 lei, v„rsat
       MINISTERUL JUSTIfiIEI           Oana-Liliana,     cod   numeric    personal   integral; capitalul social este divizat Ón 20 p„r˛i
                            2731008163237, data numirii 23.03.2005, durata
                                                          sociale a 100.000 lei fiecare;
        TRIBUNALUL DOLJ
                            mandatului nelimitat„, av‚nd puteri depline;
                                                           - durata de func˛ionare: nelimitat„;
                              - denumirea ∫i forma juridic„: ROMPART
                            TRADING - S.R.L.;                       - cod unic de Ónregistrare: 17412995;
    EXTRAS AL ŒNCHEIERII NR. 2355                                         - num„r de ordine Ón registrul comer˛ului:
                              - sediul social: Craiova, bd. Decebal nr. 97, bl. O2,
       din 28 martie 2005            sc. 1, et. 4, ap. 12, jude˛ul Dolj;            J 16/672/2005.
                              - domeniul principal de activitate: grupa CAEN       R„mas„ definitiv„ prin nerecurare/renun˛are la
 Judec„tor delegat
                            519 - comer˛ cu ridicata cu alte produse;         recurs de la data de 28.03.2005.
 la Oficiul Registrului
                              - activitatea principal„: cod CAEN 5190 - comer˛       (82/499.584)
 Comer˛ului de pe l‚ng„
                            cu ridicata cu alte produse;                             *
 Tribunalul Dolj    - Cump„na∫u Onoriu
                              - capital social subscris: 2.000.000 lei, v„rsat
 Referent        - Corl„˛eanu Marina
                            integral; capitalul social este divizat Ón 20 p„r˛i         Societatea Comercial„
  Œn baza cererii nr. 15504 din 24.03.2005 ∫i a    sociale a 100.000 lei fiecare;                SHOP 2M - S.R.L., Craiova, jude˛ul Dolj
actelor doveditoare depuse, judec„torul delegat la     - durata de func˛ionare: nelimitat„;
Oficiul Registrului Comer˛ului de pe l‚ng„         - cod unic de Ónregistrare: 17412979;
Tribunalul Dolj a dispus autorizarea ∫i Ónregistrarea   - num„r de ordine Ón registrul comer˛ului:               MINISTERUL JUSTIfiIEI
societ„˛ii comerciale cu urm„toarele date:       J 16/673/2005.
  - fondator: Militaru Adela, Ón calitate de asociat   R„mas„ definitiv„ prin nerecurare/renun˛are la
unic, cet„˛ean rom‚n, domiciliat„ Ón Craiova, calea   recurs de la data de 28.03.2005.                      TRIBUNALUL DOLJ
Bucure∫ti, bl. A4, sc. 3, ap. 14, cod po∫tal 1100,      (81/499.583)
jude˛ul Dolj, telefon 0251546187, cod numeric                   *                   EXTRAS AL ŒNCHEIERII NR. 2359
personal 2720831166731;
  - administrator persoan„ fizic„: Militaru Adela,          Societatea Comercial„                    din 28 martie 2005
cod numeric personal 2720831166731, data numirii           EXFIN CONSULT - S.R.L.             Judec„tor delegat
22.03.2005, durata mandatului nelimitat„, av‚nd            Craiova, jude˛ul Dolj
                                                           la Oficiul Registrului
puteri depline;
  - denumirea ∫i forma juridic„: MO-AG - S.R.L.;                                  Comer˛ului de pe l‚ng„
  - sediul social: Craiova, calea Bucure∫ti nr. 52,          MINISTERUL JUSTIfiIEI             Tribunalul Dolj    - Cump„na∫u Onoriu
bl. A4, sc. 3, ap. 14, jude˛ul Dolj;                                         Referent
  - domeniul principal de activitate: grupa CAEN                                  la Oficiul Registrului
                                     TRIBUNALUL DOLJ
156 - fabricarea produsleor de mor„rit, amidonului                                  Comer˛ului de pe l‚ng„
∫i produselor din amidon;                                              Tribunalul Dolj    - Corl„˛eanu Marina
                                EXTRAS AL ŒNCHEIERII NR. 2358
  - activitatea principal„: cod CAEN 1561 -
fabricarea produsleor de mor„rit;                                           Œn baza cererii nr. 15458 din data de 23.03.2005
                                    din 28 martie 2005
  - capitalul social subscris: 2.000.000 lei, v„rsat                               ∫i a actelor doveditoare depuse, judec„torul delegat
                              Judec„tor delegat                    la Oficiul Registrului Comer˛ului de pe l‚ng„
integral; capitalul social este divizat Ón 20 p„r˛i
                              la Oficiul Registrului                 Tribunalul Dolj a dispus autorizarea ∫i Ónregistrarea
sociale a 100.000 lei fiecare;
                              Comer˛ului de pe l‚ng„                 societ„˛ii comerciale cu urm„toarele date:
  - durata de func˛ionare: nelimitat„;
                              Tribunalul Dolj    - Cump„na∫u Onoriu
  - cod unic de Ónregistrare: 17413036;                                       - fondatori:
                              Referent
  - num„r de ordine Ón registrul comer˛ului:                                     1. B„descu Cosmin-Teodor, Ón calitate de asociat,
                              la Oficiul Registrului
J 16/674/2005.                                                   cet„˛ean rom‚n, domiciliat Ón Craiova, str. Lyon
                              Comer˛ului de pe l‚ng„
  R„mas„ definitiv„ prin nerecurare/renun˛are la                                 nr. 4, bl. G32, sc. 1, ap. 5, jude˛ul Dolj, cod po∫tal
                              Tribunalul Dolj    - Corl„˛eanu Marina
recurs la data de 28 martie 2005.
                                                          1100, cod numeric personal 1810227160023;
   (80/499.582)                     Œn baza cererii nr. 15459 din data de 23.03.2005
                                                           2. B„descu Mihaela-Lavinia, Ón calitate de asociat,
             *               ∫i a actelor doveditoare depuse, judec„torul delegat
                            la Oficiul Registrului Comer˛ului de pe l‚ng„       cet„˛ean rom‚n, domiciliat„ Ón Craiova, str.
      Societatea Comercial„            Tribunalul Dolj a dispus autorizarea ∫i Ónregistrarea   Gheorghe fii˛eica nr. 3, bl. C29, sc. 1, ap. 18, jude˛ul
     ROMPART TRADING - S.R.L.            societ„˛ii comerciale cu urm„toarele date:         Dolj, cod po∫tal 1100, cod numeric personal
      Craiova, jude˛ul Dolj             - fondatori:                      2791007163209;
                              1. Goan˛„-Firan Dan, Ón calitate de asociat,        - administrator, persoan„ fizic„: B„descu
                            cet„˛ean rom‚n, domiciliat Ón Craiova, str.        Mihaela-Lavinia,     cod  numeric   personal
       MINISTERUL JUSTIfiIEI           Alexandru Ioan Cuza, bl. M18E, sc. 1, ap. 18, jude˛ul   2791007163209, data numirii 22.03.2005, durata
                            Dolj, cod po∫tal 1100, cod numeric personal        mandatului nelimitat„, av‚nd puteri depline;
        TRIBUNALUL DOLJ
                            1671002163278;                        - denumirea ∫i forma juridic„: SHOP 2M - S.R.L.;
                              2. BÓc„ Elena-Manuela, Ón calitate de asociat,       - sediul social: Craiova, str. Lyon nr. 4, bl. G32,
                            cet„˛ean rom‚n, domiciliat„ Ón Craiova, str.
    EXTRAS AL ŒNCHEIERII NR. 2357                                        sc. 1, et. 1, ap. 5, jude˛ul Dolj;
                            Constantin Argetoianu, bl. 22, sc. 2, ap. 10, jude˛ul
       din 28 martie 2005            Dolj, cod po∫tal 1100, ∫i cu re∫edin˛a Ón Bucure∫ti,     - domeniul principal de activitate: grupa CAEN
                            calea Cr‚nga∫i nr. 54, bl. 4AICEM, sc. 1, et. 2, ap. 9,  521 - comer˛ cu am„nuntul Ón magazine
 Judec„tor delegat                                                nespecializate;
                            sectorul 6, cod po∫tal 70000, cod numeric personal
 la Oficiul Registrului                                               - activitatea principal„: cod CAEN 5212 - comer˛
                            2700324163259;
 Comer˛ului de pe l‚ng„
                              - administrator, persoan„ fizic„: Goan˛„-Firan     cu am„nuntul Ón magazine nespecializate, cu
 Tribunalul Dolj    - Cump„na∫u Onoriu
                            Dan, cod numeric personal 1671002163278, data       v‚nzare predominant„ de produse nealimentare;
 Referent
                            numirii 23.03.2005, durata mandatului nelimitat„,       - capital social subscris: 2.000.000 lei, v„rsat
 la Oficiul Registrului
                            av‚nd puteri depline;                   integral; capitalul social este divizat Ón 20 p„r˛i
 Comer˛ului de pe l‚ng„
                              - denumirea ∫i forma juridic„: EXFIN CONSULT      sociale a 100.000 lei fiecare;
 Tribunalul Dolj    - Corl„˛eanu Marina
                            - S.R.L.;                           - durata de func˛ionare: nelimitat„;
  Œn baza cererii nr. 15457 din data de 23.03.2005    - sediul social: Craiova, str. Alexandru Ioan Cuza
                                                           - cod unic de Ónregistrare: 17412987;
∫i a actelor doveditoare depuse, judec„torul delegat  nr. 25, bl. M18E, sc. 1, ap. 19, jude˛ul Dolj;
la Oficiul Registrului Comer˛ului de pe l‚ng„       - domeniul principal de activitate: grupa CAEN       - num„r de ordine Ón registrul comer˛ului:
Tribunalul Dolj a dispus autorizarea ∫i Ónregistrarea  741 - activit„˛i juridice, contabilitate ∫i revizie    J 16/671/2005.
societ„˛ii comerciale cu urm„toarele date:       contabil„, consultan˛„ Ón domeniul fiscal; activit„˛i     R„mas„ definitiv„ prin nerecurare/renun˛are la
  - fondator: Orzescu Oana-Liliana, Ón calitate de   de studiu de pia˛„ ∫i de sondaj; consulta˛ii pentru    recurs de la data de 28.03.2005.
asociat unic, cet„˛ean rom‚n, domiciliat„ Ón      afaceri ∫i management;                     (83/499.585)
                     EDITOR: PARLAMENTUL ROM¬NIEI — CAMERA DEPUTAfiILOR

                                            ,
         Regia Autonom„ îMonitorul Oficial“, Str. Parcului nr. 65, sectorul 1, Bucure∫ti,
   IBAN: RO75RNCB5101000000120001 Banca Comercial„ Rom‚n„ — S.A. — Sucursala îUnirea“ Bucure∫ti
∫i IBAN: RO12TREZ7005069XXX000531 Direc˛ia de Trezorerie ∫i Contabilitate Public„ a Municipiului Bucure∫ti
                  (alocat numai persoanelor juridice bugetare)
    Tel. 224.09.71/150, fax 225.00.43, E-mail: publicari_acte@ramo.ro, Internet: www.monitoruloficial.ro
      Adresa pentru publicitate: Centrul pentru rela˛ii cu publicul, Bucure∫ti, ∫os. Panduri nr. 1,
      bloc P33, parter, sectorul 5, tel. 411.58.33 ∫i 410.47.30, tel./fax 410.77.36 ∫i 410.47.23
                                                                         &JUYDGY|021976]
                  Tiparul: Regia Autonom„ îMonitorul Oficial“
Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea a IV-a, nr. 1444/4.V.2005 con˛ine 16 pagini.          Pre˛ul: 12.000 lei vechi/1,20 lei noi     ISSN  1220 — 4889

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:17
posted:9/24/2010
language:Romanian
pages:16