Surveillance Türkçe by nsg17557

VIEWS: 8 PAGES: 3

									                    İMF Gözetimi
    İMF, uluslararası finansal sistemin ve İMF’ye bağlı 185 üye ülkenin iktisadi ve
    finansal politikalarının gözetlenmesi ile yükümlüdür. Bu çerçevede, İMF
    küresel ve ülkeler bazında, iç ve dış ekonomik dengelerin bozulmasına yol
    açacak olası tehlikeleri ortaya koyar ve gerekli ekonomi politikılarının
    düzenlenmesiyle ilgili tavsiyelerde bulunur. Böylece İMF, uluslararası finansal
    sistemin temel amacı olan ülkeler arasında mal, hizmet ve sermayenin el
    değiştirmesine yardım etmiş olur, dolayısıyla sürdürelebilir ekonomik
    kalkınmayı destekler.

İMF Gözetimi Neden Önemlidir?
Ulusal politikaların, diğer ülkeler üzerindeki etkilerinin sıklıkla görüldüğü günümüzün küresel
ekonomisinde, uluslararası işbirliği kaçınılmazdır. İMF, evrensele yakın olan 185 üyesiyle, bu
işbirliğini destekler. İMF çalışmaları iki başlık altında incelenebilir: Küresel gözetim, ya da
küresel ekonomiye genel bakış; ve üye ülkelerin ekonomi politikalarını değerlendiren ve gerekli
danışmanlığı sağlayan, ülke gözetimi.

Ülke Gözetimi
İMF ekonomistleri, üye ülkelerin ekonomilerini sürekli olarak takip eder ve düzenli bir şekilde—
genellikle yılda bir kez—üye ülkelerin hükümetleri ve merkez bankalarıyla görüş alışverişinde
bulunmak üzere ülkeleri ziyaret eder. Bu sürecin amacı, iktisadi ve mali politikaların
düzenlemesini gerektirecek, iç ve dış ekonomik ve finansal dengeleri bozabilecek sorunları
tespit etmektir. Ziyaret süresince İMF heyeti, ülkenin iktisadi politikalarını değerlendirmek üzere
sık sık parlementerler, işveren birlikleri, işçi sendikalari ve sivil toplum örgütlerinden temsilcilerle
görüşür. Görevini tamamlayan İMF heyeti, genel merkeze dönerek, İMF Yönetim Kurulu’nda
tartışılmak üzere bir rapor hazırlar. Buna müteakip, kurulun görüşleri ilgili ülkenin otoritelerine
bildirilir.

Yakın geçmişte gözetim süreci daha şeffaf bir hale getirilmistir. Günümüzde, hemen hemen her
üye ülke, İMF heyetinin ve Yönetim Kurulu’nun görüşlerini özetleyen Kamu Bilgi Uyarısı’nın
yayınlanmasına onay vermiş bulunmaktadır. Yapılan gözetimlerin yüzde 90’ında, İMF
personelinin hazırladığı çalışma raporu ve diğer arastırmalar da İMF’nin web sitesinde
yayınlanmaktadır.

Çok Uluslu Gozetim
İMF sürekli olarak küresel ve bölgesel ekonomik ve finansal eğilimleri gözden geçirir. Küresel ve
bölgesel gözetimde önemli iki kaynak, yılda iki kere yayınlanan Küresel Ekonomik Görünüm
Raporu (WEO) ve Küresel Finansal Istikrar Raporu (GFSR) dur. WEO, sürmekte olan küresel
kriz gibi konuları işleyerek dünyadaki ekonomik durumun detaylı analizlerini yapar. GFSR,
küresel finansal piyasaların güncel değerlendirmelerini yapar ve finansal piyasaların istikrarını
             BU BİLGİLER NİSAN 2009 TARİHİ İTİBARİYLE GÜNCELDİR
tehdit eden hassas noktaları vurgular. İMF ayrıca beş ana bölge ile ilgili daha detaylı analizler
içeren Bölgesel Ekonomik Görünüm raporlarını da yayınlar.

İMF, küresel ekonomideki uluslarası bağlara dikkat çekerek, tıpkı 2006-2007’de yaptığı gibi
küresel cari hesap dengesizliklerini gidermeyi amaçlayan çok uluslu danışma misyonları da
düzenleyebilir. Bu tip çalışmalarla, İMF sistemik veya bölgesel sorunların çozülmesi sürecine,
küresel dengeler üzerine ekonomi politikalarının geliştirilmesine ve tartışılmasına katkıda
bulunur.

İMF Gözetiminin Gelişimi ve Bugünkü Rolü
Gözetim süreci bugünkü halini, İMF’nin Anlaşma Sağlanan Kuralları’nın IV. maddesinin, 1970’li
yılların sonlarında sabit kur rejimine dayalı Bretton Woods sisteminin çöküşünün ardından
yeniden gözden geçirilmesiyle almıştır. IV. maddeye göre üye ülkeler, küresel kur sisteminin
dengesinin korunması için birbirleriyle ve İMF ile işbirliğinde bulunmakla yükümlüdür. Bu
madde çerçevesinde, üye ülkeler iç ve dış ekonomik ve finansal politikalarını karşılıklı
anlaştıkları hükümler çerçevesinde yürütmeyi kabul ederler. İMF’ye düsşen rol ise (i)
uluslararası finansal sisteminin etkinliğini gözetlemek, ve (ii) üye ülkelerin ekonomi
politikalarının yükümlülüklerine uyumunu incelemektir. Etkin bir gözetimin sağlanması için İMF,
sürekli olarak kendi ekonomi politikalarını ve üye ülkelere olan tavsiyelerini gözden
geçirmektedir.

Gözetim Politikası Yapısının Güçlendirilmesi
Haziran 2007’de, Üye Ülkelerin Politikaları Üzerinde İki Taraflı Gözetim Kararı’nın kabul
edilmesiyle gözetim politikasının alt yapısı, 70’li yıllardan bu yana ilk büyük değişimi yaşamış
oldu. Bu karar ile şu konulara açıklık getirilmiştir:
  • Ülke gözetimi, ülke politikalarının cari hesap dengesini olumlu yönde etkileyip
   etkilemediginin değerlendirilmesine odaklanmalıdır. Bunun sonuncunda, ülke gözetimi
   ana hatlarıyla, parasal, mali ve kur politikaları ile risklerin ve zayıf noktaların
   değerlendirmesi üzerine yoğunlaştırılmıştır;
  • Ülkelerin döviz kur oranlarının belirlenmesinde, uluslararası platformda ne tip
   uygulamaların kabul görüp, nelerin görmediği; ve
  • Gözetimlerin, ülkelerin içinde bulundukları özel durumlar dikkate alınarak, karşılıklı işbirligi
   çerçevesinde, tarafsız ve adil olması gereklidir.

Gözetim uygulamalarının güçlendirilmesi için, Ağustos 2008’de bir hedefler paketi
yayınlanmıştır. Bu hedefler paketinde, İMF’nin Yonetici Direktörü, döviz kurları konusunda
alışılagelmiş danışmalık faaliyetlerinin “ad hoc (geçici) danışmanlık süreçleriyle desteklenmesini
önermiştir.

Gözetim Uygulamasının Güçlendirilmesi
Gözetim, küresel ekonomiye paralel olarak gelişmelidir. Örneğin, güncel finansal kriz üretim
sektorü ile finansal sektör arasındaki bağların daha detaylı analizinin gerekli olduğunu
göstermiştir. Finansal Sektör Değerlendirme Programı (FSAP) ile, finansal sektör sorunlarının
gözetimde daha çok yer alması sağlanmış, finansal sektör ve sermaye piyasalarını
makroekonomik düzenlemelere dahil eden analitik yollar geliştirilmiştir. İMF personeli ülkelere
yaptığı tavsiyelerde, İMF’nin uluslararası alandaki tecrübesi ve küresel ekonomi politikları
hakkındaki bilgisini kullanmaktadır. İMF personelinin yaptığı analizlerde üye ülkelerin ekonomi
             BU BİLGİLER NİSAN 2009 TARİHİ İTİBARİYLE GÜNCELDİR
politikalarının birbirlerine olan etkisi ve döviz kuru değerlendirmeleri de geniş bir şekilde yer
almaktadır.
            BU BİLGİLER NİSAN 2009 TARİHİ İTİBARİYLE GÜNCELDİR

								
To top