; mof4_2005_0021
Documents
Resources
Learning Center
Upload
Plans & pricing Sign in
Sign Out
Your Federal Quarterly Tax Payments are due April 15th Get Help Now >>

mof4_2005_0021

VIEWS: 17 PAGES: 16

 • pg 1
									                                             PARTEA A IV-A
Anul 173 (XV) — Nr. 21                                                                   Mar˛i, 4 ianuarie 2005
                              PUBLICAfiII ALE AGENfiILOR ECONOMICI         PUBLICAfiII ALE AGENfiILOR ECONOMICI
       Societatea Comercial„                   Restul activit„˛ilor r„m‚n secundare ∫i                 Societatea Comercial„
     BEGA UPSOM - S.A., Ocna Mure∫                neschimbate.                             PARCUL INDUSTRIAL CUGIR - S.A.
         jude˛ul Alba                     Data: 18 noiembrie 2004.                         Cugir, jude˛ul Alba
                                     (2/140.440)
         HOT√R¬REA NR. 11                                    *                      HOT√R¬REA NR. 100
  din data de 27 octombrie 2004, a adun„rii                                             din data de 30 septembrie 2002, de modificare
   generale extraordinare a ac˛ionarilor                   Societatea Comercial„                ∫i completare a actului constitutiv al Societ„˛ii
  Adunarea general„ extraordinar„ a ac˛ionarilor             GIO TOTAL - S.R.L., Sebe∫, jude˛ul Alba           Comerciale PARCUL INDUSTRIAL CUGIR - S.A.
Societ„˛ii Comerciale BEGA UPSOM - S.A., cu sediul                                           Societatea Comercial„ PARCUL INDUSTRIAL
social Ón Ocna Mure∫, str. Mihai Eminescu, nr. 1,                     HOT√R¬REA NR. 1/2004            CUGIR - S.A., cu sediul social Ón Cugir, Strada
jude˛ul Alba, cod unic de Ónregistrare 1770253,                                           Victoriei, nr. 8 A, jude˛ul Alba, Ónmatriculat„ la
Ónmatriculat„ la Oficiul Registrului Comer˛ului al          a Societ„˛ii Comerciale GIO TOTAL - S.R.L., cu         Oficiul Registrului Comer˛ului de pe l‚ng„
Jude˛ului Alba cu nr. J 01/52/1991, Óntrunit„               sediul social Ón Sebe∫, jude˛ul Alba,           Tribunalul Alba cu nr. J 01/473/24.10.2002, cod unic
statutar Ón data de 27 octombrie 2004, la a doua              Ónmatriculat„ la Oficiul Registrului           de Ónregistrare 14963620, atribut fiscal R, cu un
convocare, a hot„r‚t prin vot, Óndeplinind                  Comer˛ului al Jude˛ului Alba cu            capital social subscris ∫i v„rsat de 6.608.720.170 lei,
prevederile legale, urm„toarele:                     nr. J 01/554/2004, cod fiscal 16440580,          din care 6.208.720.170 lei aport Ón natur„ ∫i
  Se aprob„ mandatarea consiliului de                      capital social 2.000.000 lei            400.000.000 lei aport Ón numerar, cu ac˛ionar unic
administra˛ie de a decide cump„rarea de ac˛iuni Ón                                          Consiliul Jude˛ean Alba, reprezentat„ legal, Ón
                                     Adunarea general„ a asocia˛ilor, reprezentat„
sum„ total„ de p‚n„ la limita de 10 % din capitalul                                         calitate de administrator, de c„tre directorul general
social al societ„˛ii.                         prin dl Cristea Gheorghe ∫i dna Cristea Simona,
                                   Óntrunit„ cu respectarea prevederilor legale ∫i ale      ing. ec. Cornea Cornel,
  (1/140.439)                                                             v„z‚nd hot„r‚rea Consiliului Jude˛ean Alba nr.
                                   actului constitutiv Ón data de 1 noiembrie 2004,
                *                   adopt„ urm„toarea hot„r‚re:                  124 din data de 16 iulie 2004 ∫i hot„r‚rea
                                                                   Consiliului Jude˛ean Alba nr. 179 din data de 23
                                     Art. 1. Se completeaz„ obiectul de activitate
       Societatea Comercial„                                                  septembrie 2004, prin care se modific„ art. 11 ∫i art.
                                   secundar cu:
    DACOMEL - S.R.L., Blaj, jude˛ul Alba                                             15 din actul constitutiv privind revocarea unor
                                     5050 - comer˛ cu am„nuntul cu carburan˛i
                                                                   membri ai consiliului de administra˛ie, ai comisiei
                                   pentru autovehicule;                      de cenzori ∫i a cenzorilor suplean˛i,
         HOT√R¬REA NR. 1                    5112 - intermedieri Ón comer˛ul cu combustibili,        Ón baza Legii nr. 31/1990 privind societ„˛ile
  a adun„rii generale a asocia˛ilor Societ„˛ii            minerale ∫i produse chimice pentru industrie;         comerciale, hot„r„∫te:
Comerciale DACOMEL - S.R.L., cu sediul social              5119 - intermedieri Ón comer˛ul cu produse           Art. 1. Œnregistrarea la Oficiul Registrului
 Ón Blaj, Strada Clujului, nr. 12, jude˛ul Alba,           diverse;                            Comer˛ului al Jude˛ului Alba a actului adi˛ional de
    Ónmatriculat„ la Oficiul Registrului               5151 - comer˛ cu ridicata cu combustibili solizi,      modificare ∫i completare a capitolului V -
     Comer˛ului al Jude˛ului Alba cu               lichizi ∫i gazo∫i ∫i cu produsele derivate;          Administrarea societ„˛ii comerciale - Consiliul de
  nr. J 01/32/23.01.1997, cod fiscal 9127629              5190 - comer˛ cu ridicata cu alte produse;         administra˛ie - art. 11, ∫i a capitolului VI - Gestiunea
  Adunarea general„ a asocia˛ilor Societ„˛ii              5248 - comer˛ cu am„nuntul, Ón magazine           - art. 15 Comisia de cenzori ∫i membrii suplean˛i,
Comerciale DACOMEL - S.R.L., reprezentat„ prin            specializate, cu alte produse neclasificate Ón alt„      intervenind urm„torul act adi˛ional:
asocia˛ii Branda Lenu˛a, posesoare a buletinului de          parte.                              CAPITOLUL V - Administrarea societ„˛ii
identitate seria D.E. nr. 133147 eliberat de Poli˛ia           Art. 2. Se Ómputernice∫te Cristea Simona,          comerciale - Consiliul de administra˛ie
Blaj la data de 4 februarie 1998, ∫i Chertes Maria,          posesoare a C.I. seria A.X. nr. 014043/1999, s„ fac„       Art. 11. O r g a n i z a r e - alineatul 1 va avea
posesoare a c„r˛ii de identitate seria A.X. nr. 054973        cuvenitele demersuri pentru Ónscrierea men˛iunilor       urm„torul cuprins: îSocietatea comercial„ este
eliberat„ de Poli˛ia Blaj Ón anul 2000, a hot„r‚t:          de mai sus la Oficiul Registrului Comer˛ului al        administrat„ de un consiliu de administra˛ie
  Art. 1. Stabilirea activit„˛ii principale ca fiind         Jude˛ului Alba.                        compus din 5 membri, numi˛i pe o perioad„ de
comer˛ cu am„nuntul, Ón magazine nespecializate,                                           4 ani”.
                                     (3/140.441)
cu v‚nzare predominant„ de produse alimentare,                                             Au fost numi˛i 3 membri ai consiliului de
b„uturi ∫i tutun, cod CAEN 5211.                                    *              administra˛ie dup„ cum urmeaz„:

 Administratori
 Nr.
     Numele ∫i prenumele    Data ∫i locul na∫terii   Cet„˛enia  Starea civil„   Domiciliul actual       Act identitate     Data eliber„rii       CNP
 crt.

 1. Postei Ioan-Cornel      Cugir, 9.06.1954        R      C     Cugir, str. Al. Sahia,     B.I. D.H.         1.09.1998      1540609013524
                                             nr. 21, bl. D, ap. 4      nr. 530069        Poli˛ia Cugir
 2. Mihu I. C„t„lin-Ovidiu    Alba Iulia, 6.10.1964     R      C     Sebe∫, Aleea Lacului,      C.I            22.10.1999     1641006013531
                                             bl. C 8, ap. 14         A.X. nr. 024287      Poli˛ia Sebe∫
 3. Simu Iulian-Cristian     Cugir, 20.10.1968       R      C     Cugir, Str. 1 Decembrie 1918,  C.I.           2.11.2001      1681020013545
                                             bl. 8, et. 2, ap. 20      A.X. nr. 089038      Poli˛ia Cugir
 Prin hot„r‚rea Consiliului Jude˛ean Alba, nr. 124 din data de 16 iulie 2004, au fost revoca˛i urm„torii membri ai consiliului de administra˛ie al Societ„˛ii
Comerciale PARCUL INDUSTRIAL CUGIR - S.A.:
 1. domnul Mircea Clonta;
 2. domnul Nicolae Contan;
 3. domnul Jean Ionescu;
 4. domnul Vasile Achim;
 5. domnul Lauren˛iu Raditoiu.
  2                    MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI,                    PARTEA a IV-a,  Nr. 21/4.I.2005
 Se prelungesc mandatele de administratori ale domnilor Cornea Cornel ∫i Mihai Nicu∫or Mircea. Œn rest, textul curge nemodificat.
 CAPITOLUL VI - Gestiunea
 Art. 15. - Cenzori - alineatul 1 va avea urm„torul cuprins: îAdunarea general„ ordinar„ a ac˛ionarilor (ac˛ionar unic Consiliul Jude˛ean Alba) nume∫te 3
membri ai comisiei de cenzori pe o perioad„ de 3 ani ∫i 2 membri suplean˛i”, dup„ cum urmeaz„:
 Comisia de cenzori
 Nr.
     Numele ∫i prenumele    Data ∫i locul na∫terii  Cet„˛enia  Starea civil„    Domiciliul          Act ident.       Data elib.        CNP
 crt.

 1. Girlea I. Ioana        Alba Iulia, 1.07.1974    R      N     Ocna Mure∫,            C.I.           5.12.2003     2740701011113
                                             Str.               A.X. nr. 175267     Poli˛ia Ocna Mure∫
                                             Memorandului,
                                             nr. 90
 2. Romcea Silvia-Nicoleta     Alba Iulia, 19.09.1976    R      N     Oarda,              C.I.           24.01.2002     2760919011106
                                             Str.               A.X. nr. 097101     Poli˛ia Alba
                                             Garaoafelor,
                                             nr. 19
Se prelunge∫te mandatul de cenzor al doamnei Sauchea Cornelia.
Membri suplean˛i

  Nr.
     Numele ∫i prenumele    Data ∫i locul na∫terii  Cet„˛enia  Starea civil„    Domiciliul          Act ident.       Data elib.        CNP
 crt.

 1. David Ioan           Recea, 18.07.1941      R      C     Alba Iulia,            B.I.           26.06.1987     1410718011091
                                             str. Gemina nr. 8         D.E. nr. 137288     Mili˛ia Alba
                                             bl. AC 14, ap. 8
 2. Potor Gabriela-        Alba, 1.02.1961       R      C     Alba Iulia,            C.I.           27.04.2004     1610201011106
   Alexandrina                                     str. V. Alecsandri, nr. 3     A.X. nr. 190647


  Conform hot„r‚rii Consiliului Jude˛ean Alba, nr. 124 din data de 16 iulie 2004, se revoc„ urm„torii membri ai comisiei de cenzori, dup„ cum urmeaz„:
  1. doamna Maria Bulbucan;
  2. doamna Maria Secasiu.
  Cenzori suplean˛i:
  1. doamna Adela Ghisoiu;
  2. domnul Ioan Toma,
  ∫i textul curge Ón continuare, r„m‚n‚nd neschimbat.
  Prezentul act adi˛ional Ón actuala form„ de redactare face parte integrant„ din actul constitutiv al Societ„˛ii Comerciale PARCUL INDUSTRIAL CUGIR - S.A.,
Ónregistrat la Oficiul Registrului Comer˛ului al Jude˛ului Alba cu nr. 100 din data de 30 septembrie 2002, fiind redactat ∫i dactilografiat ast„zi, 25 octombrie
2004, la sediul societ„˛ii, Ón 5 exemplare, Ón limba rom‚n„, de c„tre domnul consilier juridic principal Pustai Dumitru.
  Actul adi˛ional va fi Ónregistrat la Oficiul Registrului Comer˛ului al Jude˛ului Alba.
  Cugir, 25 octombrie 2004.
  (4/140.442)
                                                    *
        Societatea Comercial„                 Tulcea, cu cet„˛enie rom‚n„, cod numeric personal              Societatea Comercial„
     L & D SERVIMPEX - S.R.L. FILIALA              1550412364224, n„scut la data de 12 aprilie 1955 Ón         CONFECfiIA - S.A., Tulcea, jude˛ul Tulcea
     ALBA-ROMANIA, comuna Spring                localitatea Giurgiu, jude˛ul Giurgiu, domiciliat Ón
          jude˛ul Alba                   localitatea Tulcea, Strada Isaccei, nr. 9, bl. 13, sc. B,            HOT√R¬REA NR. 2
                                   ap. 2, jude˛ul Tulcea.
                                    Adunarea general„ ordinar„ a ac˛ionarilor               din data de 27 noiembrie 2004,
            HOT√R¬RE
                                   Ómputernice∫te pe domnul Bejan Corneliu Silviu             a ac˛ionarilor Societ„˛ii Comerciale
     a adun„rii generale a asocia˛ilor              pentru a face demesurile Ón vederea Ónregistr„rii          CONFECfiIA - S.A., cu sediul social Ón Tulcea,
  Adunarea general„ a asocia˛ilor Societ„˛ii            prezentei hot„r‚ri la Oficiul Registrului Comer˛ului         Strada Victoriei, nr. 57, jude˛ul Tulcea,
Comerciale L & D SERVIMPEX - S.R.L., av‚nd codul           al Jude˛ului Tulcea ∫i a public„rii Ón Monitorul            Ónmatriculat„ la Oficiul Registrului
unic de Ónregistrare 13524686, cu sediul social Ón          Oficial al Rom‚niei, Partea a IV-a.                    Comer˛ului al Jude˛ului Tulcea
comuna Spring, jude˛ul Alba, Óntrunit„ la data de 26           (6/140.444)                                cu nr. J 36/275/1991,
iulie 2004, a hot„r‚t urm„toarele:                                  *                    capital social 8.966.267.966 lei
  - se va completa obiectul adiacent de activitate cu
                                                                    Adunarea general„ a ac˛ionarilor Societ„˛ii
cod CAEN 0142 - activit„˛i de servicii pentru
                                        Societatea Comercial„                 Comerciale CONFECfiIA - S.A., Tulcea, Ón ∫edin˛a
cre∫terea animalelor, cu excep˛ia activit„˛ilor
veterinare (ferma de carantin„);                     TRANSIF - S.A., Tulcea, jude˛ul Tulcea           legal constituit„ din data de 27 noiembrie 2004, a
  - se Ómputernice∫te domnul Parse Pompiliu,                                            adoptat urm„toarea hot„r‚re:
administratorul societ„˛ii, posesor al B.I. seria B.X.                     HOT√R¬RE                Se elibereaz„ domnul Suvejanu Victor din
nr. 009325 eliberat de I.P.C., cod numeric personal                                         func˛ia de membru Ón consiliul de administra˛ie al
                                    din data de 12 noiembrie 2004, a adun„rii
1490704400276, pentru Óndeplinirea formalit„˛ilor                                          Societ„˛ii Comerciale CONFECfiIA - S.A., Tulcea.
la Oficiul registrului comer˛ului, Ón vederea             generale a ac˛ionarilor Societ„˛ii Comerciale
                                                                    Se Ómputernice∫te doamna Mihai Olti˛a, secretar
complet„rii obiectului de activitate.                  TRANSIF - S.A., cu sediul social Ón Tulcea,
                                                                   al consiliului de administra˛ie, s„ reprezinte
   (5/140.443)                           Strada Viticulturii, nr. 10 bis, jude˛ul Tulcea,
                                                                   societatea pentru Ónscrierea men˛iunilor la Oficiul
                                      Ónmatriculat„ la Oficiul Registrului
                *                                                  registrului comer˛ului.
                                      Comer˛ului al Jude˛ului Tulcea cu
                                     nr. J 36/509/1991, cod fiscal R 2361923             (8/140.446)
     Societatea Comercial„                                                                   *
                                    Œn ∫edin˛a adun„rii generale a ac˛ionarilor
 COMCEREAL - S.A., Tulcea, jude˛ul Tulcea
                                   Societ„˛ii Comerciale TRANSIF - S.A., Tulcea,
                                   desf„∫urat„ la sediul acesteia din Tulcea, Strada              Societatea Comercial„
          HOT√R¬REA NR. 1
                                   Viticulturii, nr. 10 bis, jude˛ul Tulcea, Ón prezen˛a        ALCOVIN - S.R.L., M„cin, jude˛ul Tulcea
     din data de 18 noiembrie 2004               ac˛ionarilor:
  Adunarea general„ ordinar„ a ac˛ionarilor              1. Georgescu Constantin Cornel;                        HOT√R¬REA NR. 3
Societ„˛ii Comerciale COMCEREAL - S.A., cu sediul            2. Marianciuc Corneliu;                    din data de 1 decembrie 2004, a asocia˛ilor
social Ón Tulcea, Strada Isaccei, nr. 73, jude˛ul            3. Georgescu Luiza;                        Societ„˛ii Comerciale ALCOVIN - S.R.L.,
Tulcea, Ónmatriculat„ la Oficiul Registrului              4. Caraivan Bogdan Cornel,                    cu sediul social Ón localitatea M„cin, str.
Comer˛ului al Jude˛ului Tulcea cu nr. J 36/165/1996,          s-au hot„r‚t urm„toarele:                  Viticultori, nr. 2, jude˛ul Tulcea, Ónmatriculat„
cod fiscal R 8392201, Óntrunit„ Ón ∫edin˛a din data           - aprobarea solicit„rii unui credit de investi˛ii       la Oficiul Registrului Comer˛ului al Jude˛ului
de 18 noiembrie 2004, hot„r„∫te realegerea              PHARE Ón sum„ de 52.377,60 euro, pe termen de 36           Tulcea cu nr. J 36/137/2002, cod fiscal
consiliului de administra˛ie care va avea urm„toarea         luni, de la Banca Comercial„ Rom‚n„ - S.A.,                     R 14646762
componen˛„:                             Sucursala Tulcea;
  1. domnul Bejan Corneliu Silviu - director                                              Adoptat„ ast„zi, 1 decembrie 2004, Ón ∫edin˛a
                                    - cesionarea soldului creditor la conturile de        adun„rii generale a asocia˛ilor Societ„˛ii Comerciale
general al Societ„˛ii Comerciale COMCEREAL - S.A.,
                                   disponibilit„˛i deschise la Banca Comercial„          ALCOVIN - S.R.L., M„cin, av‚nd Ón vedere
Tulcea, cu cet„˛enie rom‚n„, cod numeric personal
1550323364210, n„scut la data de 23 martie 1955 Ón          Rom‚n„ - S.A., Sucursala Tulcea;                prevederile Legii nr. 31/1990, precum ∫i dispozi˛iile
localitatea Tulcea, jude˛ul Tulcea, domiciliat Ón            - aprobarea garant„rii creditului cu bunuri din       statutare cu privire la dreptul de administrare.
localitatea Tulcea, str. Babadag, nr. 139, bl. 21, sc. C,      patrimoniul societ„˛ii, inclusiv cele cump„rate din        la ∫edin˛„ particip„ urm„torii, av‚nd ponderile
ap. 16, jude˛ul Tulcea;                       credit;                             Ón capital dup„ cum urmeaz„:
  2. domnul Leu Vasile - director general al              - Ómputernicirea directorului societ„˛ii, ing.         - Lukomski Serghei - 50 %;
Societ„˛ii Comerciale ARGUS - S.A., Constan˛a, cu          Caraivan Bogdan Cornel, s„ reprezinte societatea la        - Lukomski Ihar - 20 %;
cet„˛enie rom‚n„, cod numeric personal                Óncheierea tuturor actelor la banc„ privind creditul        - Cozma Serghei - 20 %;
1430902131252, n„scut la data de 2 septembrie            contractat, prin semnarea contractului de credit, a        - Pavel Bogdan Marian - 10 %,
1943 Ón comuna Mihai Viteazu, jude˛ul Constan˛a,           contractelor de garan˛ie ∫i a actelor adi˛ionale la        Ón calitate de asocia˛i ai Societ„˛ii Comerciale
domiciliat Ón localitatea Constan˛a, str. Pictor           acesta.                             ALCOVIN - S.R.L., M„cin, Ón baza discu˛iilor ce au
Nicolae Grigorescu, nr. 9, jude˛ul Constan˛a;                                            avut loc, am hot„r‚t Ón unanimitate urm„toarele:
                                     (7/140.445)
  3. domnul Dogaru Bogdan - director al Societ„˛ii                                           Art. 1. Œn vederea extinderii activit„˛ii societ„˛ii,
de Investi˛ii Financiare MOLDOVA - S.A. - Filiala                           *               Óncep‚nd cu data de 1 decembrie 2004, se va
                  MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA                  a IV-a,  Nr. 21/4.I.2005                   3
Ónfiin˛a un punct de lucru Ón localitatea M„cin,        • Balseanu Ion de˛ine 28.927 ac˛iuni -                Societatea Comercial„
Strada 1 Decembrie, nr. 48, jude˛ul Tulcea, Ón       723.175.000 lei - cota de participare la               EVICON - S.R.L., T„u˛ii M„gher„u∫
conformitate cu contractul nr. 915 din data de 1      profit/pierdere 42,52 %;                          jude˛ul Maramure∫
decembrie 2004.                        • Tanase Ionel de˛ine 27.201 ac˛iuni -
  Art. 2. Œn vederea ducerii la Óndeplinire a       680.025.000 lei - cota de participare la                      HOT√R¬RE
prezentei hot„r‚ri, se Ómputernice∫te doamna Vank     profit/pierdere 39,98 %;
Marcela, av‚nd calitatea de consilier juridic Ón        • al˛i ac˛ionari de˛in 11.902 ac˛iuni - 297.550.000             a asociatului unic
cadrul societ„˛ii, pentru depunerea tuturor        lei - cota de participare la profit/pierdere 17,50 %.       Subsemnata Cupsenar Claudia Luminita,
diligen˛elor privind Ónregistrarea ∫i autorizarea       3. Exerci˛iul atribu˛iunilor prev„zute de Legea      cet„˛ean rom‚n, n„scut„ la data de 8.07.1071 (?) Ón
noului punct de lucru la Oficiul Registrului        nr. 31/1990, republicat„ cu modific„rile ∫i          Baia Mare, jude˛ul Maramure∫, domiciliat„ Ón Baia
Comer˛ului al Jude˛ului Tulcea.              complet„rile ulterioare, la art. 113, lit. b), c), e), f) ∫i  Mare, Str. Gr„nicerilor nr. 81/5, jude˛ul Maramure∫,
  Art. 3. Prezenta hot„r‚re consfin˛e∫te voin˛a      i), se deleag„ c„tre consiliul de administra˛ie, astfel    identificat„ cu C.I. seria MM nr. 152080, eliberat„
asocia˛ilor ∫i aplicarea acesteia este imperativ„     c„ acesta (consiliul de administra˛ie) va avea ∫i       de Poli˛ia Baia Mare la data de 15.01.2003, Ón
pentru Óntreaga activitate a societ„˛ii.          urm„toarele atribu˛ii:                     calitate de asociat unic ∫i administrator al Societ„˛ii
  Redactat„ Ón 3 exemplare, ast„zi, 1 decembrie        • mutarea sediului societ„˛ii;               Comerciale EVICON - S.R.L., cu sediul Ón Baia Mare,
2004, la sediul Societ„˛ii Comerciale ALCOVIN -        • schimbarea obiectului de activitate al societ„˛ii;    Str. Gr„nicerilor nr. 81/5, jude˛ul Maramure∫,
S.R.L., M„cin.                         • majorarea capitalului social;              Ónmatriculat„ cu nr. J 24/101/2003 la Oficiul
                                • reducerea capitalului social sau reÓntregirea lui    Registrului Comer˛ului al Jude˛ului Maramure∫,
  (9/140.447)
                                                             cod unic de Ónregistrare 15160883, declar
                              prin emisiune de noi ac˛iuni;
              *                                               schimbarea sediului societ„˛ii Ón localitatea T„u˛ii
                                • conversia ac˛iunilor dintr-o categorie Ón
                                                             M„gher„u∫, Strada Principal„ nr. 121A, jude˛ul
                              cealalt„.
     Societatea Comercial„                                              Maramure∫, conform contractului de Ónchiriere
                                4. Se adopt„ un nou act constitutiv, actualizat cu
 ALIXIDIS - S.R.L., Tulcea, jude˛ul Tulcea                                        spa˛iu.
                              toate modific„rile la zi, care va Ónlocui statutul
                                                               Baia Mare, la data de 22.11.2004.
                              societ„˛ii nr. 744 din data de 18.02.1991.
        HOT√R¬REA NR. 20                                                (15/140.452)
                                Redactat„ ∫i semnat„ azi, 20.11.2004, Ón 3
 din data de 25 noiembrie 2004, a asociatului       exemplare.                                        *
unic al Societ„˛ii Comerciale ALIXIDIS - S.R.L.,        (12/140.449)
 cu sediul social Ón Tulcea, str. Babadag, nr.                                           Societatea Comercial„
                                            *
  150, bl. 12, sc. A, ap. 11, jude˛ul Tulcea,                                        TOTH MIHAI - SERVICE AUTO - S.R.L.
   Ónmatriculat„ la Oficiul Registrului                                            Baia Mare, jude˛ul Maramure∫
                                    Societatea Comercial„
    Comer˛ului al Jude˛ului Tulcea cu
                                  ROSA CARLA - S.R.L., Baia Mare
nr. J 36/49/5.02.2003, cod unic de Ónregistrare                                          HOT√R¬REA NR. 1/30.11.2004
          R 15188779                      jude˛ul Maramure∫
                                                                a Societ„˛ii Comerciale TOTH MIHAI -
  Subsemnatul Alexe Mihai, Ón calitate de asociat                                            SERVICE AUTO - S.R.L.
                                   HOT√R¬REA NR. 1/17.11.2004
unic al Societ„˛ii Comerciale ALIXIDIS - S.R.L.,                                       Subsemnatul Toth Mihai Anton, domiciliat Ón
Tulcea, Ón data de 25 noiembrie 2004, am hot„r‚t      a Societ„˛ii Comerciale ROSA CARLA - S.R.L.          Baia Mare, Str. Atle˛ilor nr. 3, jude˛ul Maramure∫,
Ónfiin˛area unui nou punct de lucru Ón Tulcea, str.      Subsemnata Covaci Ioana Liliana, cod numeric        identificat cu C.I. seria MM nr. 200309, eliberat„ de
Babadag, nr. 150, Ón spatele blocului bl. B 12,      personal 2741230241129, domiciliat„ Ón Baia Mare,       Poli˛ia Baia Mare la data de 18.09.2003, cod
jude˛ul Tulcea, Ón vederea comercializ„rii         bd. Bucure∫ti, bl. 13, ap. 52, jude˛ul Maramure∫,       numeric personal 1590120240043, Ón calitate de
urm„toarelor produse: detergen˛i, cosmetice,        identificat„ cu B.I. seria D.H. nr. 409068, eliberat„ de    asociat unic al Societ„˛ii Comerciale TOTH MIHAI -
papet„rie, electrice, marochin„rie.            Poli˛ia Baia Mare la data de 27.01.1999, Ón calitate de    SERVICE AUTO - S.R.L., cu sediul Ón Baia Mare, Str.
   (10/140.448)                     asociat unic al Societ„˛ii Comerciale ROSA CARLA -       Culturii nr. 9, ap. 8, jude˛ul Maramure∫,
              *                S.R.L., cu sediul Ón Baia Mare, bd. Bucure∫ti, bl. 13,     Ónmatriculat„ cu nr. J 24/1817/1993 la Oficiul
                              ap. 52, jude˛ul Maramure∫, Ónmatriculat„ cu nr.        registrului comer˛ului, cod unic de Ónregistrare
                              J 24/1725/2004 la Oficiul registrului comer˛ului, cod     4622600, hot„r„sc s„ aduc urm„toarele complet„ri
      Societatea Comercial„                                             ∫i modific„ri actuluii constitutiv al societ„˛ii:
                              unic de Ónregistrare R 16943816, hot„r„sc s„ aduc
    BALSCOM - S.A., Bal∫, jude˛ul Olt                                           1. schimbarea sediului social Ón Baia Mare, Str.
                              urm„toarele complet„ri actului constitutiv al
                              societ„˛ii:                          Atle˛ilor nr. 3, jude˛ul Maramure∫;
     HOT√R¬REA NR. 2/20.11.2004                                             2. stabilirea activit„˛ii principale: 3430 -
                               • Deschiderea unui punct de lucru Ón Baia Mare,
  Adunarea general„ ordinar„ a ac˛ionarilor        bd. Traian, nr. 10/36, jude˛ul Maramure∫.           produc˛ie de piese ∫i accesorii pentru autovehicule
Societ„˛ii Comerciale BALSCOM - S.A., Óntrunit„                                      ∫i motoare de autovehicule;
                               Toate celelalte clauze ale actului constitutiv ∫i
legal la sediul societ„˛ii, ca urmare a convoc„rii                                      3. stabilirea duratei mandatului administratorului
                              urm„toarelor r„m‚n neschimbate.
legale prin anun˛ publicat Ón Monitorul Oficial al                                    pe perioad„ nedeterminat„;
                                (13/140.450)                         4. suspendarea activit„˛ii Óncep‚nd cu data de
Rom‚niei, Partea a IV-a, nr. 3386/1.11.2004, fiind
statutar„ - cu un cvorum ce reprezint„ 83,63 % din                   *                 1.01.2001, p‚n„ Ón data de 31.12.2003.
capitalul social, hot„r„∫te urm„toarele:                                           Toate celelalte clauze ale actului constitutiv ∫i
  1. Alegerea consiliului de administra˛ie Ón           Cooperativa de consum                 urm„toarelor r„m‚n neschimbate.
urm„toarea componen˛„:                    CONSUMCOOP ARINIS, localitatea Arini∫              (16/140.453)
  • Balseanu D. Ion - pre∫edinte ∫i director general;        jude˛ul Maramure∫                               *
  • Tanase Ionel - vicepre∫edinte;
  • Ionita Mariana - membru.                    HOT√R¬REA NR. 51/29.11.2004                   Societatea Comercial„
  Durata mandatului este de 4 ani.                                                TELENOR - S.R.L., Baia Mare
  Noul administrator, respectiv Ionita Mariana, va      a Cooperativei de consum CONSUMCOOP
                                                                    jude˛ul Maramure∫
depune o garan˛ie egal„ cu contravaloarea a 10        ARINIS, Ónmatriculat„ cu nr. J 24/717/1993,
ac˛iuni, conform legii.                     cod unic de Ónregistrare R 4749167
                                                                 HOT√R¬REA NR. 182/29.11.2004
  2. Societatea va avea urm„torul fond de comer˛,
                                          (extras)
respectiv urm„toarele puncte de lucru ∫i desfacere:                                     a Societ„˛ii Comerciale TELENOR - S.R.L.
  1. Bal∫, str. Nicolae B„lcescu, bl. M3, parter,      Adunarea general„ a CONSUMCOOP ARINIS, cu
                              sediul Ón localitatea Arini∫, Strada Principal„ nr.        Subsemna˛ii Dan Danut Ioan, domiciliat Ón Baia
jude˛ul Olt - autoservire, bar ∫i magazin;                                        Mare, str. Alexandru Odobescu, nr. 5, ap. 14, jude˛ul
  2. Bals, str. Nicolae B„lcescu, bl. 23, jude˛ul Olt -  140, jude˛ul Maramure∫, reprezentat„ prin
                                                             Maramure∫, identificat cu B.I. seria G.R. nr. 335953,
magazin ∫i bar;                      administrator Matesan Dina, domiciliat„ Ón Arini∫
                                                             cod numeric personal 1610228240031, ∫i Ienculescu
  3. Bal∫, str. Nicolae B„lcescu, bl. 26 AB - magazin.  nr. 237, jude˛ul Maramure∫, identificat„ cu B.I.
                                                             Mihail, domiciliat Ón Baia Mare, Bd. Republicii nr.
  Redactat„ ∫i semnat„ azi, 20.11.2004, Ón 3       seria B.R. nr. 058874, eliberat de Poli˛ia Ulmeni la
                                                             45, ap. 26, jude˛ul Maramure∫, identificat cu C.I.
exemplare.                         data de 12.06.1996, hot„r„∫te s„ aduc„ urm„toarele       seria MM nr. 068618, cod numeric personal
  (11/140.449)                      modific„ri statutului societ„˛ii:               1460825240025, Ón calitate de asocia˛i ai Societ„˛ii
                               1. Ónregistrarea unui punct de lucru Ón localitatea     Comerciale TELENOR - S.R.L., cu sediul Ón Baia
     HOT√R¬REA NR. 4/20.11.2004            Asuaju de Jos nr. 197, magazin mixt 1;             Mare, Bd. Republicii nr. 45, ap. 16, jude˛ul
  Adunarea general„ extraordinar„ a ac˛ionarilor       2. Ónregistrarea unui punct de lucru Ón localitatea     Maramure∫, Ónmatriculat„ cu nr. J 24/724/1999 la
Societ„˛ii Comerciale BALSCOM - S.A., Óntrunit„      Asuaju de Jos nr. 197, magazin mixt 2;             Oficiul registrului comer˛ului, cod unic de
legal la sediul societ„˛ii, ca urmare a convoc„rii      3. stabilirea activit„˛ii principale cu: 5211 -       Ónregistrare R 12551160, hot„r‚m s„ aducem
legale prin anun˛ publicat Ón Monitorul Oficial al     comer˛ cu am„nuntul, Ón magazine nespecializate,        urm„toarele modific„ri ∫i complet„ri la actul
Rom‚niei, Partea a IV-a, nr. 3386/1.11.2004, fiind     cu v‚nzare predominant„ de produse alimentare,         constitutiv al societ„˛ii:
statutar„ - cu un cvorum ce reprezint„ 83,63 % din     b„uturi ∫i tutun;                         1. Retragerea din func˛ia de administrator ∫i
capitalul social, hot„r„∫te urm„toarele:           4. revocarea din func˛ia de Ómputernicit          asociat a dlui Ienculescu Mihail.
  1. Se ia act de dizolvarea Asocia˛iei Salaria˛ilor ∫i  subunitate a dlui Vanca Aurel;                  2. Cesiunea de c„tre dl Ienculescu Mihail a
Membrilor Conducerii Societ„˛ii - BALSCOM 2 BALS       5. numirea pe o perioad„ nedeterminat„, Ón         capitalului social de˛inut, Ón valoare total„ de
(PAS), pronun˛at„ de Judec„toria Bal∫ Ón dosarul nr.    func˛ia de administrator, a dnei Matesan Dina, cod       2.500.000 lei, 25 p„r˛i sociale, reprezent‚nd 50 % din
2615/2004 prin Óncheierea din data de 15.10.2004.     numeric personal 2561001243686, n„scut„ la data        capitalul social, dlui Dan Danut Ioan.
  2. Capitalul social ∫i actuala structur„ a       de 1.10.1956 Ón localitatea Arini∫, jude˛ul            Ca urmare a cesiunii, Óntregul capital social de
ac˛ionariatului, rezultat„ ca urmare a dizolv„rii     Maramure∫, domiciliat„ Ón Arini∫ nr. 237, jude˛ul       5.000.000 lei va fi de˛inut de dl Dan Danut Ioan,
Asocierii PAS ∫i distribuirii ac˛iunilor c„tre       Maramure∫, identificat„ cu B.I. seria B.R. nr.         care devine administrator ∫i asociat unic al
persoanele fizice componente ale asocia˛iei, a∫a      058874, eliberat de Poli˛ia Ulmeni la data de         societ„˛ii.
cum se reg„sesc Ón art. 6, Cap. III din actul       12.06.1996.                            3. Mutarea sediului social Ón Baia Mare, str. I.
constitutiv sunt:                       Toate celelalte clauze ale statutului societ„˛ii ∫i     Sugariu, nr. 6, ap. 7, jude˛ul Maramure∫.
  Capitalul social este de 1.700.761.000 lei, rotunjit  urm„toarelor r„m‚n neschimbate.                  4. Completarea obiectului de activitate cu: 3110 -
la 1.700.750.000 lei, Ómp„r˛it Ón 68.030 ac˛iuni                                     produc˛ie    de  motoare,   generatoare   ∫i
                                (14/140.451)
nominative, cu valoarea nominal„ de 25.000 lei.                                      transformatoare electrice (bobinaj); 5246 - comer˛
  Aportul ac˛ionarilor la capital este de:                       *                 cu am„nuntul cu articole de fier„rie, cu articole din
 4                MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI,               PARTEA a IV-a,     Nr. 21/4.I.2005
sticl„ ∫i cu cele pentru vopsit; 5248 - comer˛ cu      2030 - fabricarea de elemente de dulgherie ∫i      Legea nr. 31/1990, republicat„ ∫i modificat„, ∫i a art.
am„nuntul, Ón magazine specializate, cu alte       t‚mpl„rie pentru construc˛ii;                69, alin. (1) din Normele Metodologice nr. P/608-
produse, neclasificate Ón alt„ parte.            2040 - fabricarea ambalajelor din lemn;         773/1998, privind modul de ˛inere a Registrului
  5. Actualizarea codului CAEN din obiectul de       3611 - produc˛ie de scaune;               comer˛ului ∫i de efectuare a Ónregistr„rilor emise de
activitate al societ„˛ii, ca urmare a Ordinului nr.     3612 - produc˛ia mobilierului pentru birou ∫i      Camera de Comer˛ ∫i Industrie a Rom‚niei ∫i de
601/2002 al Institutului Na˛ional de Statistic„: 5165   magazine;                          Ministerul Justi˛iei.
- recodificat Ón 5187, 5161 recodificat Ón 5181, 5166    3613 - produc˛ia mobilierului pentru buc„t„rii;       Prezenta hot„r‚re se men˛ioneaz„ Ón registrul
recodificat Ón 5188, 5170 recodificat Ón 5190, 7484     3614 - produc˛ia altor tipuri de mobilier;        comer˛ului ∫i se public„ Ón Monitorul Oficial al
recodificat ∫i detaliat Ón 7486 ∫i 7487.           3615 - produc˛ie de saltele ∫i somiere;         Rom‚niei.
  6.   Stabilirea    duratei   mandatului     5153 - comer˛ cu ridicata cu material lemnos ∫i
administratorului pe perioad„ nedeterminat„.                                       (20/140.459)
                             de construc˛ii.
  Subsemnatul Ienculescu Mihail declar pe proprie     Art. 6. Se ratific„ cu 87,381 % din capitalul social                *
r„spundere c„ nu am ob˛inut venituri Ón urma       voturi pentru, nici un vot Ómpotriv„, nici o ab˛inere,
cesiunii capitalului.                   Óncheierea ∫i executarea contractelor de distribu˛ie         Societatea Comercial„
  Toate celelalte clauze ale actului constitutiv ∫i   nr. 2600 din data de 1.10.2003 ∫i 1878 din data de
urm„toarelor r„m‚n neschimbate.                                            OLSIMO - S.R.L., Dr„g„∫ani, jude˛ul V‚lcea
                             2.07.2004 cu urm„torii clien˛i: Societatea
   (17/140.454)                     Comercial„ CASA DE VINURI PIETROASA - S.R.L.,            HOT√R¬REA NR. 1/29.11.2004
             *                Bucure∫ti, ∫i Societatea Comercial„ SECA
                             DISTRIBUTION - S.R.L.                     Subsemnata Constantin Maria, cet„˛ean rom‚n,
 Societatea Cooperativ„ de Ac˛iuni ARTIS          Art. 7. Se aprob„ strategia de valorificare a      cod numeric personal 2621114381451, n„scut„ Ón
                             activelor corporale ∫i incorporale ale societ„˛ii, Ón    Media∫, jude˛ul Sibiu, domiciliat„ Ón Dr„g„∫ani,
       PITESTI, Bucure∫ti
                             scopul ob˛inerii de fonduri suplimentare, dup„       Aleea Viitorului, bl. L10, sc. A, ap. 9, jude˛ul V‚lcea,
                             cum urmeaz„:                        identificat„ cu B.I. seria D.H. nr. 171155, eliberat de
          HOT√R¬RE
                               a) Se ratific„ cu 72,735 % din capitalul social     Poli˛ia Slatina la data de 14.07.1988, Ón calitate de
 a adun„rii generale extraordinare a din data      voturi pentru ∫i cu 14,646 % din capitalul social      asociat unic al Societ„˛ii Comerciale OLSIMO -
          de 24.11.2004             voturi Ómpotriv„, Óncheierea ∫i executarea         S.R.L., am hot„r‚t suspendarea activit„˛ii societ„˛ii
  1. Aprob„ analiza activit„˛ii economice pe       contractelor de v‚nzare-cump„rare: nr. 3303 din       pe o durat„ de 3 ani, Óncep‚nd cu data de
primele 10 luni ale anului Ón curs ∫i a rezultatelor   data de 3.09.2004 (Unitatea de Vinifica˛ie         29.11.2004, Ón temeiul art. 232, alin. (2) din Legea
financiare, precum ∫i prelimin„ri pe anul 2005, Ón    Pietroasele); nr. 4369 din data de 26.10.2004        nr. 31/1990, republicat„ ∫i modificat„, ∫i al art. 69,
forma propus„.                      (Unitatea de Vinifica˛ie Pogoanele); nr. 3521 din      alin. (1) din Normele Metodologice nr. P/608-
  Aprob„ raportul privind stadiul Óndeplinirii de    data de 13.09.2004 (imobil teren Bl„jani); nr. 3417     773/1998, privind modul de ˛inere a registrului
c„tre persoanele din conducerea organiza˛iei a      din data de 9.09.2004 (imobil teren ∫i cas„ Verne∫ti);   comer˛ului ∫i de efectuare a Ónregistr„rilor emise de
obliga˛iilor prev„zute Ón contractele de         nr. 3522 din data de 13.09.2004 (imobil teren ∫i      Camera de Comer˛ ∫i Industrie a Rom‚niei ∫i de
administrare ∫i gestionare a patrimoniului, Ón      Odoba-Verne∫ti); nr. 927 din data de 29.03.2004, nr.    Ministerul Justi˛iei.
forma propus„.                      2505 din data de 22.09.2004, nr. 2852 din data de       Prezenta hot„r‚re se men˛ioneaz„ Ón Registrul
  2. Aprob„ analiza realiz„rii m„surilor cuprinse    26.10.2004 (cesiuni DNR).
Ón Hot„r‚rea CNC-CM nr. 9 din data de 17.12.2003                                   comer˛ului ∫i se public„ Ón Monitorul Oficial al
                               b) Se aprob„ Ón principiu cu 72,735 % din
∫i respectiv nr. 2 din data de 18.06.2004, Ón forma                                  Rom‚niei.
                             capitalul social voturi pentru ∫i cu 14,646 % din
propus„.                         capitalul social voturi Ómpotriv„, v‚nzarea activelor      (21/140.460)
  3. Aprob„ prezentarea programului de          incorporale (drepturi de proprietate intelectual„                   *
modernizare ∫i dezvoltare pentru anul 2005,        etc.) ∫i corporale ale societ„˛ii: Unitatea Combinat
precum ∫i planul de activitate al organiza˛iei pentru   Buz„u, Unitatea de Vinifica˛ie R‚mnicu S„rat,              Societatea Comercial„
viitor, Ón forma propus„.                 Unitatea de Vinifica˛ie Breaza, Unitatea de
  4. Aprob„ primirea ∫i excluderea de membri                                        MIRIOARA DM 94 IMPEX - S.R.L.
                             Vinifica˛ie Ulmeni, Unitatea de Vinifica˛ie Sapoca,
cooperatori, conform programului prezentat.        Unitatea de Vinifica˛ie Z„rne∫ti, Distileria B„sceni,       satul Berbe∫ti, comuna Berbe∫ti
  5. Aprob„ informarea privind m„surile         Distileria Verne∫ti, Distileria Nicule∫ti, Distileria            jude˛ul V‚lcea
organizatorice, Ón forma prezentat„.           Bozioru, activ Magazin Pietroasa.
   (18/140.455)                      c) Se aprob„ Ón principiu cu 72,735 % din             HOT√R¬REA NR. 2/24.10.2004
             *                capitalul social voturi pentru ∫i cu 14,646 % din       Subsemnatul P„un Ghiorghe, cet„˛ean rom‚n,
                             capitalul social voturi Ómpotriv„, Ómputernicirea      cod numeric personal 1540808386342, n„scut Ón
       Societatea Comercial„            consiliului de administra˛ie al societ„˛ii pentru
                                                           comuna M„ciuca, jude˛ul V‚lcea, domiciliat Ón
       BACHUS - S.A., Buz„u            Óndeplinirea tuturor opera˛iunilor necesare punerii
                                                           comuna Berbe∫ti, bl. A9, sc. C, ap. 5, jude˛ul V‚lcea,
                             Ón aplicare a hot„r‚rii adun„rii generale (stabilirea
                                                           identificat cu B.I. seria G.X. nr. 950561, eliberat de
     HOT√R¬REA NR. 2/22.11.2004            modalit„˛ilor concrete de valorificare a acestor
                                                           Poli˛ia Berbe∫ti la data de 15.06.1998, Ón calitate de
                             active corporale ∫i incorporale, analiza condi˛iilor
    a adun„rii generale extraordinare a        concrete, selec˛ia ofertelor etc.), precum ∫i Ón      asociat unic al Societ„˛ii Comerciale MIRIOARA DM
 ac˛ionarilor Societ„˛ii Comerciale BACHUS -       vederea Óndeplinirii tuturor formalit„˛ilor necesare    94 IMPEX - S.R.L., am hot„r‚t reluarea activit„˛ii
             S.A.              conform legii pentru Óncheierea actelor juridice de     societ„˛ii, Óncep‚nd cu data de 24.11.2004.
  Adunarea general„ extraordinar„ a ac˛ionarilor     Ónstr„inare, radiere, scoatere din patrimoniu a        Prezenta hot„r‚re se men˛ioneaz„ Ón Registrul
Societ„˛ii Comerciale BACHUS - S.A., cu sediul Ón     acestor active.                       comer˛ului ∫i se public„ Ón Monitorul Oficial al
Buz„u, ™oseaua Sp„tarului nr. 5, jude˛ul Buz„u,       Art. 8. Se aprob„ Ón principiu cu 72,735 % din      Rom‚niei.
Ónmatriculat„ cu nr. J 10/131/1991 la Oficiul       capitalul social voturi pentru ∫i cu 14,646 % din        (22/140.461)
registrului comer˛ului, convocat„ Ón data de       capitalul social voturi Ómpotriv„, radierea                      *
22.11.2004 la sediul societ„˛ii, fiind Óntrunite     urm„toarelor puncte de lucru: Unitatea de
condi˛iile de cvorum ∫i de validitate a deliber„rilor   Vinifica˛ie Pietroasele, Unitatea de Vinifica˛ie
cerute de Legea nr. 31/1990, republicat„, neexist‚nd                                      Societatea Comercial„
                             Pogoanele.
nici o contesta˛ie cu privire la constituirea valid„ a    Art. 9. Se aprob„ Ón principiu cu 72,735 % din      OFTAMAR - S.R.L., Dr„g„∫ani, jude˛ul V‚lcea
adun„rii, a hot„r‚t urm„toarele.             capitalul social voturi pentru ∫i cu 14,646 % din
  Art. 1. Se aprob„ cu 87,381 % din capitalul social   capitalul social voturi Ómpotriv„, Ómputernicirea              HOT√R¬REA NR. 1
voturi pentru, nici un vot Ómpotriv„, nici o ab˛inere,  dnei Madalina Calcan, consilier juridic, Ón vederea
situa˛iile financiare ale exerci˛iului financiar 2003,                                 din data de 30.11.2004, adoptat„ Ón adunarea
                             reprezent„rii societ„˛ii pe l‚ng„ Oficiul Registrului
retratate conform Ordinului Ministerului                                        general„ a ac˛ionarilor Societ„˛ii Comerciale
                             Comer˛ului al Jude˛ului Buz„u, Ón scopul Óncheierii
Finan˛elor Publice nr. 94/2001.                                                   OFTAMAR - S.R.L.
                             actului adi˛ional modificator ∫i a efectu„rii tuturor
  Art. 2. . Se aprob„ cu 87,381 % din capitalul social  formalit„˛ilor necesare Ónregistr„rii hot„r‚rii        Subsemnata Florescu Maria, cod numeric
voturi pentru, nici un vot Ómpotriv„, nici o ab˛inere,  adun„rii generale extraordinare a ac˛ionarilor.       personal 2520620381455, domiciliat„ Ón Dr„g„∫ani,
raportul de audit financiar privind exerci˛iul                                    str. Dr. Bagdazar nr. 36A, jude˛ul V‚lcea, Ón calitate
                                (19/140.458)
financiar 2003.                                                    de asociat unic ∫i administrator al Societ„˛ii
  Art. 3. Se aprob„ cu 72,735 % din capitalul social                *                Comerciale OFTAMAR - S.R.L., cu sediul Ón
voturi pentru ∫i cu 14,646 % din capitalul social
                                                           Dr„g„∫ani, str. Tudor Vladimirescu nr. 406, bl. R1, sc.
voturi Ómpotriv„, scoaterea din patrimoniu a m„rcii         Societatea Comercial„
de fabric„ îPietroasa”, ca urmare a imposibilit„˛ii                                  B, ap. 10, jude˛ul V‚lcea, azi, data de mai sus, am
                                RACOM - S.R.L., satul Bradu Clocotici         hot„r‚t suspendarea activit„˛ii Societ„˛ii Comerciale
de Óndeplinire a obliga˛iilor asumate de societate
                                comuna Racovi˛„, jude˛ul V‚lcea            OFTAMAR - S.R.L., pe un termen de 3 ani, cu
prin contractul de garan˛ie nr. 2814/2001 ∫i a
execut„rii acestei garan˛ii.                                             Óncepere de la data de 1.12.2004 p‚n„ la data de
  Art. 4. Se ratific„ cu 72,735 % din capitalul social      HOT√R¬REA NR. 1/29.11.2004             1.12.2007.
voturi pentru ∫i cu 14,646 % din capitalul social      Subsemna˛ii Iliescu Petre, cet„˛ean rom‚n, cod       Aceast„ hot„r‚re de suspendare a activit„˛ii se
voturi Ómpotriv„, numirea dlui Adrian N„stase ca     numeric personal 1740427380882, n„scut Ón Brezoi,      Óntemeiaz„ pe disp. art. 232 alin. 2 din Legea nr.
membru al consiliului de administra˛ie al societ„˛ii,   jude˛ul V‚lcea, domiciliat Ón satul Bradu Clocotici,    31/1990, republicat„ ∫i modificat„, ∫i al art. 69
Ón locul dlui Radu Ninel.                 comuna Racovi˛„, jude˛ul V‚lcea, identificat cu B.I.    alin. 1 din Normele Metodologice nr. P/608-
  Art. 5. Se ratific„ cu 72,735 % din capitalul social  seria H.C. nr. 663839, eliberat de Poli˛ia Brezoi la    773/1998 privind modul de ˛inere a registrului
voturi pentru ∫i cu 14,646 % din capitalul social     data de 26.04.2001, ∫i Iliescu Gheorghe, cet„˛ean      comer˛ului ∫i efectuare a Ónregistr„rilor ˛inute Ón
voturi Ómpotriv„, completarea obiectului de        rom‚n, cod numeric personal 1431009380886,         Camera de Comer˛ ∫i Industrie a Rom‚niei ∫i
activitate al societ„˛ii cu urm„toarele activit„˛i    n„scut Ón comuna Racovi˛„, jude˛ul V‚lcea,         a Ministerului Justi˛iei.
secundare clasificate CAEN:                domiciliat Ón satul Bradu Clocotici, nr. 2, comuna       Prezenta hot„r‚re se men˛ioneaz„ la Oficiul
  0201 - silvicultur„ ∫i exploatare forestier„;     Racovi˛„, jude˛ul V‚lcea, identificat cu B.I. seria D.E.  Registrului Comer˛ului de pe l‚ng„ Tribunalul
  2010 - t„ierea ∫i rindeluirea lemnului;        nr. 897868, eliberat de Poli˛ia Brezoi la data de      V‚lcea ∫i se public„ Ón Monitorul Oficial al
impregnarea lemnului;                   3.12.1987, Ón calitate de asocia˛i ai Societ„˛ii      Rom‚niei.
  2020 - fabricarea de produse stratificate din     Comerciale RACOM - S.R.L., am hot„r‚t suspendarea
                                                              (23/140.462)
lemn: placaj, panel, furnire, pl„ci din a∫chii din    activit„˛ii societ„˛ii pe o durat„ de 3 ani, Óncep‚nd
lemn, pl„ci fibrolemnoase etc.;              cu data de 6.12.2004, Ón temeiul art. 232, alin. (2) din                *
                  MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA                a IV-a,  Nr. 21/4.I.2005                   5
       Societatea Comercial„             Satu Mare, Óntrunit„ Ón ∫edin˛a extraordinar„ din       Dl Cre˛ Marcel propune contractarea unui credit
       CASAGIM - S.R.L., Fieni            data de 29.09.2003, Ón conformitate cu prevederile     de investi˛ii cu un imobil din patrimoniul societ„˛ii
        jude˛ul D‚mbovi˛a              art. 110, art. 113 ∫i art. 115 din Legea nr. 31/1990,   de 556.000 euro de la B.C.R., cu o perioad„ de
                              republicat„,                        rambursare de 10 ani.
      PROCESUL-VERBAL NR. 5               Av‚nd Ón vedere prevederile art. 3 ∫i art. 4 din      Se Ómputernice∫te dl Hotca Vasule s„ reprezinte
                              instruc˛iunile nr. 3/2000 ale C.N.V.M. modificate ∫i    societatea pentru contractarea acestui credit ∫i
     din data de 23 noiembrie 2004           completate prin instruc˛iunile nr. 2/2001, hot„r„∫te:   garantarea cu bunuri din patrimoniul societ„˛ii.
  Subsemna˛ii Necsi Cosimo, cet„˛ean italian,        Art. 1. Se aprob„ ca Societatea Comercial„         Se supune la voit ∫i se aprob„ Ón unanimitate.
n„scut la data de 6.10.1961 Ón Italia, Berberino di    CONSTRUCfiII DRUMURI - S.A., cu sediul Ón Satu         (31/140.471)
                              Mare, str. Avram Iancu, nr. 15, jude˛ul Satu Mare,
Mugello (Fi), str. Muliniccio 138, identificat cu C.I.
                              s„ fie societate de tip Ónchis.
                                                                         *
seria AJ nr. 0418217 eliberat„ de autorit„˛ile        Art. 2 Cu ducerea la Óndeplinire a prezentei
italiene la data de 4.09.2003 (cunosc„tor de limba     hot„r‚ri se Óncredin˛eaz„ consiliul de administra˛ie.        Societatea Comercial„
rom‚n„), Squillace Antonio, cet„˛ean italian, n„scut                                  PASCA & MATHE - S.R.L., Rusu B‚rg„ului
                                (26/140.465)
la data de 4.07.1956, domiciliat Ón Italia, Barberino                                     jude˛ul Bistri˛a-N„s„ud
di Mugello (Fi), str. 8 V. Karl Marx, identificat cu                 *
pa∫aportul nr. 988757R eliberat la data de                                              HOT√R¬REA NR. 1
30.06.2002 de autorit„˛ile italiene (cunosc„tor de          Societatea Comercial„
                               ELIEDI - S.R.L., Carei, jude˛ul Satu Mare             din data de 18 noiembrie 2004
limba rom‚n„), Leonard Marco, cet„˛ean italian,
n„scut la data de 25.09.1965, domiciliat Ón Italia,                                   Asocia˛ii Mathe Andras Laszlo ∫i Pasca David,
Sesto Fiorentino (FI) str. Del Pallottolaio 12,              HOT√R¬REA NR. 4              Óntruni˛i la sediul social, hot„r„sc urm„toarele:
identificat cu C.I. seria AJ nr. 0431456, eliberat„ de   din data de 10 noiembrie 2004, Óntocmit„ cu         Asociatul Mathe Andras Laszlo cesioneaz„ toate
autorit„˛ile italiene la data de 11.08.2003, Grossi      ocazia adun„rii generale extraordinare a        cele 10 p„r˛i sociale, la un pre˛ egal cu valoarea
Stefano, cet„˛ean italian, n„scut la data de         ac˛ionarilor Societ„˛ii Comerciale ELIEDI -       nominal„, Ón valoare total„ de 1.000.000 lei,
13.04.1965, domiciliat Ón Italia, Calenzano (FI), str.     S.R.L., adunare ce a avut loc la sediul        asociatului existent Pasca David, concomitent cu
dei Tessitori 116, cu C.I. seria AH nr. 6065008        societ„˛ii din localitatea Carei, str. Mihai      retragerea mea din societate ∫i din func˛ia de
eliberat„ de autorit„˛ile italiene la data de           Viteazi nr. 17/3, jude˛ul Satu Mare         administrator ∫i reprezentant. Valoarea total„ a
13.03.2003 (cunosc„tor de limba rom‚n„), Grossi        Cu unanimitatea voturilor asocia˛ilor, a fost      cesiunii de 1.000.000 lei am primit-o integral de la
Andrea, cet„˛ean italian, n„scut la data de        adoptat„ hot„r‚rea privind suspendarea activit„˛ii     cesionar, ast„zi, data Óncheierii actului adi˛ional.
18.06.1967, domiciliat Ón Italia, Calenzano (FI), str.   Societ„˛ii Comerciale ELIEDI - S.R.L., pentru o        Asociatul Pasca David declar„ c„ prime∫te de la
                              perioad„ maxim„ de 3 ani de zile, cu Óncepere din     asociatul Mathe Andras Laszlo un num„r de 10
dei Tessitori, nr. 116, identificat cu C.I. seria AE nr.
                              data de 1.12.2004 ∫i p‚n„ Ón data de 1.12.2007.      p„r˛i ociale a 100.000 lei fiecare, Ón valoare total„ de
9010972 eliberat„ de autorit„˛ile italiene la data de
                                (27/140.466)                      1.000.000 lei, valoare pe care am achitat-o Ón
19.10.2000 (cunosc„tor de imba rom‚n„), Squillace
Giuseppe, cet„˛ean italian, n„scut la data de                     *                Óntregime, prelu‚nd Ón acela∫i timp toate drepturile
4.12.1958, domiciliat Ón Italia, Barberino di Mugello                                 ∫i obliga˛iile ce decurg din aceast„ cesiune.
(FI), str. B. Buozzi, identificat cu C.I. seria AK nr.         Societatea Comercial„               Œn urma cesiunii, elementele actului constitutiv
0546109, eliberat„ de autorit„˛ile italiene la data de       PALMER - S.R.L., Negre∫ti-Oa∫           sunt:
30.03.2004 (cunos„ctor de limba rom‚n„), asocia˛i            jude˛ul Satu Mare                I. Asociatul unic: Pasca David.
ai firmei Societatea Comercial„ CASAGIM - S.R.L.,                                    II. Capitalul social subscris ∫i v„rsat de asociatul
Fieni, Ónregistrat„ la Oficiul registrului comer˛ului           HOT√R¬REA NR. 1              unic Pasca David este de 2.000.000 lei, Ón numerar,
cu nr. J 15/361/2004, cod unic de Ónregistrare                                    divizat Ón 20 p„r˛i sociale, cu valoarea nominal„ de
                                     din data de 25.11.2004
R16369277, cu drepturi egale, ne-am Óntrunit ast„zi,                                 100.000 lei ∫i apar˛ine asociatului unic. Cota de
                               Adunarea general„ extraordinar„ a ac˛ionarilor     participare la profit ∫i pierderi este de 100 % a
23.11.2004, Ón ∫edin˛„ extraordinar„ ∫i cu
                              Societ„˛ii Comerciale PALMER - S.R.L., Ón baza       asociatului unic.
unanimitate de voturi am hot„r‚t:             drepturilor conferite de actul constitutiv al
  - deschiderea unui punct de lucru ∫i de desfacere                                   III. Administrarea ∫i reprezentarea se vor asigura
                              societ„˛ii ∫i de legisla˛ia Ón vigoare, hot„r„∫te
Ón Fieni, Strada Republicii nr. 138, jude˛ul                                     de c„tre asociatul unic Pasca David, pe o perioad„
                              suspendarea activit„˛ii societ„˛ii Óncep‚nd cu data
D‚mbovi˛a;                         de 25.11.2004, pe o perioad„ de 3 ani.           nedeterminat„.
  - Ón vederea ducerii la Óndepliire se deleag„ dl      (28/140.468)                       IV. Celelalte clauze ale actului constitutiv nu se
Coman George, cet„˛ean rom‚n, domiciliat Ón Fieni,                                  modific„.
                                           *                  (32/140.472)
str. Ing. Aurel Rainu, nr. 21, jude˛ul D‚mbovi˛a,
identificat cu C.I. seria DD nr. 057886 eliberat„ de                                               *
                                  Societatea Comercial„
Poli˛ia Fieni la data de 13.02.2001, cod numeric
                              PETROMAX IMPORT - S.R.L., Negre∫ti-Oa∫                Societatea Comercial„
personal 1801011151953, s„ ne reprezinte la Oficiul
                                   jude˛ul Satu Mare                     ERG TEREMROM - S.A., Gala˛i
Registrului Comer˛ului de pe l‚ng„ Tribunalul
T‚rgovi∫te, jude˛ul D‚mbovi˛a.
                                      HOT√R¬REA NR. 1                         HOT√R¬RE
   (24/140.463)
              *                     din data de 1 noiembrie 2004           din data de 20.11.2004, a adun„rii generale
                               Adunarea general„ a asocia˛ilor Societ„˛ii        ordinare a ac˛ionarilor Societ„˛ii Comerciale
      Societatea Comercial„              Comerciale PETROMAX IMPORT - S.R.L., Ón baza               ERG TEREMROM - S.A.
    PAOLA CONFECfiII - S.R.L., Titu           drepturilor conferite de actul constitutiv al         Adunarea general„ ordinar„ a ac˛ionarilor
       jude˛ul D‚mbovi˛a               societ„˛ii ∫i de legisla˛ia Ón vigoare, hot„r„∫te:     Societ„˛ii Comerciale ERG TEREMROM - S.A. s-a
                               1. Se suspend„ activitatea Societ„˛ii Comerciale    Óntrunit azi, 20.11.2004, ora 10, la sediul social
                              PETROMAX IMPORT - S.R.L. pe o perioad„ de 3 ani,      situat Ón Gala˛i, Bd. O˛elarilor nr. 25, bl. D9E,
          DECIZIA NR. 1
                              Óncep‚nd cu data de 1.11.2004.               parter, compus„ din:
 din data de 30.09.2004 a asociatului unic al         (29/140.469)                       Prezen˛i:
  Societ„˛ii Comerciale PAOLA CONFECfiII -                      *                 1. Societatea Comercial„ SIREG - S.A., Gala˛i, str.
 S.R.L., cu sediul Ón Titu, Strada G„rii nr. 75,                                   Anghel Saligny, nr. 79 bis, Ónregistrat„ la Oficiul
    jude˛ul D‚mbovi˛a, Ónmatriculat„ cu                                      registrului comer˛ului cu nr. J 17/177/1991, av‚nd
                                   Societatea Comercial„
  nr. J 15/328/2003, cod unic de Ónregistrare                                    codul fiscal R 1631263, reprezentat„ prin director
            13947864                 PRINTUL SERV - S.R.L., Gherta Mic„
                                                           Bociar Anton, legitimat cu C.I. sertia G.L. nr. 150196
                                    jude˛ul Satu Mare               eliberat„ de Poli˛ia Gala˛i, reprezentat„ prin
  Zaffalon Paola, cet„˛ean italian, n„scut„ la data
de 23.11.1949 Ón localitatea Roncade, c„s„torit„,                                   procur„ special„ de Bociar Mihai Daniel;
                                      HOT√R¬REA NR. 1                2. Ciornei Drago∫ Doru, domiciliat Ón Bucure∫ti,
domiciliat„ Ón Italia, Via Loghin nr. 165, S. Cipriano
Roncade, Treviso, posesoare a pa∫aportului seria M          din data de 26 noiembrie 2004          ™os. Iancului nr. 33, bl. 105 a, ap. 53, posesor al B.I.
nr. 700868 eliberat de autorit„˛ile italiene la data de                                seria G.T. nr. 215887 eliberat de Circa 9 Poli˛ie
                               Adunarea general„ a asocia˛ilor Societ„˛ii       Bucure∫ti;
6.03.1995, Ón calitate de asocuiat unic, am decis:     Comerciale PRINTUL SERV - S.R.L., Ón baza
  Art. 1. Œnfiin˛area unui punct de lucru, Ón                                      3. Niculau Cristian, domiciliat Ón Bucure∫ti, str.
                              drepturilor conferite de actul constitutiv al societ„˛ii  Teofil nr. 33, sectorul 2, posesor al B.I. seria RT nr.
Bucure∫ti, Bd. Preciziei nr. 26, corp 2 ∫i corp 3,     ∫i de legisla˛ia Ón vigoare, hot„r„∫te suspendarea
sectorul 6, cod CAEN 1822.                                              192584 eliberat de Circa 7 Poli˛ie Bucure∫ti;
                              activit„˛ii societ„˛ii Óncep‚nd cu data de 26.11.2004,
  Art. 2. Œmputernicirea dlui Balaban Marius-                                      4. Bociar Mihai Daniel, domiciliat Ón Gala˛i, str.
                              pe o perioad„ de 3 ani.
Constantin, legitimat cu C.I. seria RT nr. 177413                                   Rachita∫i nr. 1, jude˛ul Gala˛i, posesor al B.I. seria
                                (30/140.470                      G.I. seria 189672 eliberat de Poli˛ia Gala˛i.
eliberat„ de Sec˛ia 1 Poli˛ie la data de 9.07.2001, s„
reprezinte societatea a Oficiul Registrului                      *                 Absent
                                                             2. Nicolau Dan Costin, domiciliat Ón Gala˛i,
Comer˛ului de pe l‚ng„ Tribunalul Bucure∫ti.
                                   Societatea Comercial„              Strada Br„ilei nr. 17, bl. R2, ap. 33, posesor al B.I.
  Restul dispozi˛iilor din contractul societ„˛ii
                                  ROLL PRESS - S.A., Satu Mare           seria G.L. nr. 021342 eliberat„ de Poli˛ia Gala˛i.
r„m‚n nemodificate.
                                                             Cenzori:
  (25/140.464)                                                     1. Spiridon Adina, domiciliat„ Ón Gala˛i,
                                        HOT√R¬RE
              *                                             Str. Macedon„ nr. 3, bl. F2, ap. 28, jude˛ul Gala˛i,
                              din data de 22.11.2004, a adun„rii generale a       posesoare a C.I. seria G.L. nr. 194796 eliberat„ de
     Societatea Comercial„                 Societ„˛ii Comerciale ROLL PRESS - S.A.        Poli˛ia Gala˛i;
                               La ∫edin˛a adun„rii generale a Societ„˛ii         2. ™erb„nescu Alina, domiciliat„ Ón Gala˛i, Bd.
 CONSTRUCfiII DRUMURI - S.A., Satu Mare
                              Comerciale ROLL PRESS - S.A. au luat parte Bran      Republicii nr. 71, bl. C1, ap. 16, jude˛ul Gala˛i,
                              Marin, Cre˛ Marcel Ioan, Hotca Vasile, Gyori        posesoare a B.I. seria D.E. nr. 041318 eliberat de
        HOT√R¬REA NR. 2                                            Poli˛ia Gala˛i;
                              Venturia ∫i Hotca Anca.
  Adunarea general„ a ac˛ionarilor de la Societatea     Ordinea de zi:                       3. Liga Angelica, domiciliat„ Ón Gala˛i, str.
Comercial„ CONSTRUCfiII DRUMURI - S.A., cu           - angajarea unui credit;                Dun„rea, nr. 60, bl. PR4, ap. 26, posesoare a C.I.
sediul Ón Satu Mare, str. Avram Iancu, nr. 15, jude˛ul    - diverse.                       seria GL nr. 242861 eliberat„ de Poli˛ia Gala˛i,
  6                 MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI,                PARTEA a IV-a,     Nr. 21/4.I.2005
 Hot„r„∫te:                           1740 - fabricare de articole confec˛ionate din      la data de 1.05.1949 Ón S.U.A., Texas, nec„s„torit,
 1. Aprobarea bilan˛ului contabil ∫i a contului de      textile cu excep˛ia Ómbr„c„mintei ∫i lenjeriei de      posesor al pa∫aportului nr. 134268479 eliberat la
profit ∫i pierdere pentru anul fiscal 2003 ∫i         corp;                            data de 28.01.2003 de autorit„˛ile americane,
desc„rcarea de gestiune a fo∫tilor administratori.        1753 - fabricare de textile ne˛esute ∫i articole din   structura capitalului social al Societ„˛ii Comerciale
  (33/140.473)                       acestea (exclusiv confec˛iile pentru Ómbr„c„minte);     OPFL COMINTERNATIONAL - S.R.L. va fi
                                 1822 - fabricarea altor articole de Ómbr„c„minte     urm„toarea:
              *                 (exclusiv lenjeria de corp);                  - Munteanu Daniel-Florin, n„scut Ón Vaslui,
                                 1823 - fabricare de articole de lenjerie de corp;     jude˛ul Vaslui, la data de 16.04.1978, domiciliat Ón
       Societatea Comercial„               1824 - fabricarea altor articole de Ómbr„c„minte     Vaslui, Bd. Republicii, bl. 377, sc. G, et. 1, ap. 25,
       MECONF - S.A., Craiova             ∫i accesorii.                        jude˛ul Vaslui, identificat cu C.I. seria VS nr. 109847
                                 (36/255.934)                       eliberat„ de Poli˛ia Vaslui la data de 10.05.2002, cod
         HOT√R¬REA NR. 1                                              numeric personal 1780416374078, va de˛ine 50
                                             *                 p„r˛i sociale, cu o valoare nominal„ de 100.000 lei,
  din data de 16 noiembrie 2004, a adun„rii                                        Ón valoare total„ de 5.000.000 lei, reprezent‚nd 100
generale extraordinare a ac˛ionarilor Societ„˛ii        Societatea de Comer˛ ∫i Prest„ri Servicii         % capitalul social al societ„˛ii.
       Comerciale MECONF - S.A.                  G SI C - S.R.L., Bucure∫ti              Art. 2. Sediul social al Societ„˛ii Comerciale OPFL
  Adunarea general„ extraordinar„ a ac˛ionarilor                                     COMINTERNATIONAL - S.R.L. se va muta din
din data de 16 noiembrie 2004, Ón temeiul Legii nr.                HOT√R¬RE                Bucure∫ti, str. Valea Lung„ nr. 10, bl. Z5, sc. 2,
31/1990, privind societ„˛ile comerciale, republicat„,                                   parter, ap. 21, sectorul 6, Ón Bucure∫ti, Str.
                                        a asociatului unic             Republicii, bl. 377, sc. G, et. 1, ap. 25.
hot„r„∫te:
                                 Subsemnatul Ioni˛„ Constantin, domiciliat Ón         Art. 3. Societatea va fi administrat„ de c„tre
  Art. 1. Aprob„ ca obiect principal de activitate al
                               Bucure∫ti, str. Teli˛a nr. 12, bl. 56, sc. 1, et. 4,     Munteanu Daniel-Florin, n„scut Ón Vaslui, jude˛ul
societ„˛ii ce se va Ónscrie Ón certificatul de Ónregistrare
                               sectorul 5, asociat unic al Societ„˛ii de Comer˛ ∫i     Vaslui, la data de 16.04.1978, domiciliat Ón Vaslui,
s„-l constituie cod CAEN 1822 - fabricarea altor
                               Prest„ri Servicii G SI C - S.R.L., cu sediul Ón       Bd. Republicii, bl. 377, sc. G, et. 1, ap. 25, jude˛ul
articole de Ómbr„c„minte.                                                 Vaslui, identificat cu C.I. seria VS nr. 109847
                               Bucure∫ti, str. Teli˛a nr. 12, bl. 56, sc. 1, et. 4,
  Art. 2. Œmputernice∫te pe dl Fulger Nicolae,                                      eliberat„ de Poli˛ia Vaslui la data de 10.05.2002, cod
                               sectorul 5, hot„r„sc s„ deschid un punct de lucru Ón
adiministrator unic - s„ duc„ la Óndeplinire                                        numeric personal 1780416374078, pentru un
                               satul Sili∫tea Snagovului, comuna Gruiu, jude˛ul
hot„r‚rea adun„rii generale extraordinare a                                        mandata de 4 ani, av‚nd puteri depline.
                               Ilfov.
ac˛ionarilor din data de 16 noiembrie 2004 ∫i s„                                       Celelalte prevederi ale actului constitutiv r„m‚n
Óndeplineasc„ toate celelalte formalit„˛i, Ón           (37/255.935)
                                                              nemodificate.
conformitate cu reglement„rile Ón vigoare.                        *                  Redactat Ón 3 exemplare azi, data atest„rii.
   (34/140.474)                                                       (39/255.937)
                                    Societatea Comercial„
              *                                                             *
                                  IMAGOO DOT RO - S.R.L., Bucure∫ti
      Societatea Comercial„                                                   Societatea Comercial„
                                          HOT√R¬RE
    COMCEREAL - S.A., Dolj, Craiova                                                METACC PROIECTARE
                                    a adun„rii generale a asocia˛ilor             ™I PRODUCfiIE CONFECfiII - S.R.L.
       HOT√R¬REA NR. 2/2004                Dumitrescu Bogdan-Paul, cet„˛ean rom‚n,                  Bucure∫ti
                               nec„s„torit, domiciliat Ón Bucure∫ti, str. Sachelarie
 din data de 2.07.2004, aprobat„ Ón adunarea
                               Vissarion nr. 18, bl. 118-B, sc. A, et. 5, ap. 24,           HOT√R¬REA NR. 2/3.11.2004
   general„ extraordinar„ a ac˛ionarilor
                               sectorul 2, n„scut la data de 16.05.1982 Ón
  Œn baza prevederilor Legii nr. 31/1990,          Bucure∫ti, sectorul 5, identificat cu B.I. seria G.V.         a adun„rii generale a asocia˛ilor
republicat„, ∫i a prevederolor statutului societ„˛ii,     nr. 140530, eliberat de Sec˛ia 9 Poli˛ie la data de       Subsemna˛ii Iliescu Valentin, domiciliat Ón
adunarea general„ a ac˛ionarilor, Óntrunit„ Ón        10.05.1996, cod numeric personal 1820416450051,       Bucure∫ti, Str. Vaselor nr. 2, bl. 34, et. 3, ap. 22,
∫edin˛„ extraordinar„ la Societatea Comercial„          Tra∫„ Cristina, cet„˛ean rom‚n, domiciliat„ Ón      sectorul 2, identificat cu C.I. seria RD nr. 011310
COMCEREAL - S.A., Dolj, cu sediul Ón Craiova, str.      Bucure∫ti, bd. Camil Ressu nr. 35, bl. N5, sc. 3, et.    eliberat„ de Sec˛ia 8 Poli˛ie la data de 9.10.1997,
Bibescu, nr. 3, Ónmatriculat„ la Oficiul registrului     10, ap. 139, sectorul 3, n„scut„ la data de 16.09.1972    Grigorescu Florian Corneliu, domiciliat Ón
comer˛ului cu nr. J 16/267/1996, hot„r„∫te:          Ón F„lticeni, jude˛ul Suceava, identificat„ cu C.I.     Bucure∫ti, Calea C„l„ra∫ilor nr. 172, bl. 57, ap. 6,
  Art. 1. Aprobarea modific„rii art. 18 din actul      seria RR nr. 225023, eliberat„ de Sec˛ia 13 Poli˛ie la    sectorul 3, identificat cu C.I. seria DP nr. 073973
constitutiv (statutul) al societ„˛ii.             data de 14.08.2002, cod numeric personal           eliberat„ de I.G.P.-D.E.P. la data de 28.01.2002, ∫i
  Art. 2. Aprobarea con˛inutului ∫i a formei, art. 18.    2720916461521,                        Iliescu Mihaela, domiciliat„ Ón Bucure∫ti, Str.
  Societatea comercial„ este administrat„ de c„tre       Tra∫„ Mirel-Iulian, cet„˛ean rom‚n, domiciliat Ón     Vaselor nr. 2, bl. 34, et. 3, ap. 22, sectorul 2,
administratorul unic, ales de adunarea general„        satul Peretu (comuna Peretu), jude˛ul Teleorman,       identificat„ cu C.I. seria RT nr. 208925 eliberat„ de
pentru o perioad„ de un an.                  n„scut la data de 27.04.1979 Ón Ro∫iori de Vede,       Sec˛ia 8 Poli˛ie la data de 7.01.2002, Ón calitate de
  Administratorul unic va prelua ∫i va Óndeplini       jude˛ul Teleorman, identificat cu C.I. seria TR nr.     asocia˛i ai societ„˛ii, am hot„r‚t Ónfiin˛area unui
toate atribu˛iile consiliului de administra˛ie,        109588, eliberat„ de Poli˛ia Ro∫iori de Vede la data     punct de lucru situat Ón Bucure∫ti, Strada Latin„ nr.
supun‚ndu-se hot„r‚rilor adun„rii generale a         de  21.03.2003,    cod   numeric    personal    4, et. 2, ap. 9, sectorul 2, unde se va desf„∫ura
ac˛ionarilor.                         1790427341712,                        activitatea: 4533 - lucr„ri ∫i instala˛ii tehnico-
  Art. 3. Œn totate Ónscrisurile ∫i Ón Óntregul con˛inut    Ón calitate de asocia˛i, de˛in„tori a 100 % capitalul   sanitare-birouri.
al actului constitutiv, men˛iunea consiliul de        social al societ„˛ii, de comun acord am hot„r‚t         Restul prevederilor din actul constitutiv r„m‚ne
                               urm„toarele:                         neschimbat.
administra˛ie va fi Ónlocuit„ cu men˛iunea
                                 Articol unic. Se Ónfiin˛eaz„ un punct de lucru        Prezenta hot„r‚re a fost adoptat„ Ón dou„
administrator unic.
                               apar˛in‚nd societ„˛ii, situat Ón Bucure∫ti, Calea      exemplare originale.
  Art. 4. Aprobarea numirii dlui economist Stoian
Nicolae Ón func˛ia de administrator unic.           Victoriei nr. 103-105, sc. B, ap. 44, sectorul 1.        (40/255.938)
  Art. 5. Aprobarea raportului de activitate al         Pronun˛at„ azi, 9.11.2004, Ón cadrul adun„rii                     *
consiliului de administra˛ie pentru activitatea        generale a asocia˛ilor.
desf„∫urat„ pe semestrul I al anului 2004.            (38/255.936)                            Societatea Comercial„
  Art. 6. Se Ómputernice∫te conducerea executiv„                    *                   ROUND SQUARE CONSULTING - S.R.L.
pentru publicarea prezentei hot„r‚ri.                                                   Bucure∫ti
  (35/140.475)                             Societatea Comercial„
              *                    OPFL COMINTERNATIONAL - S.R.L.                   HOT√R¬REA NR. 1/2004
                                        Bucure∫ti                       a dun„rii generale a asocia˛ilor
     Societatea Comercial„                                                      Societ„˛ii Comerciale
  TATOO 2001 IMPEX - S.R.L., Bucure∫ti                  DECIZIA NR. 6/9.11.2004                ROUND SQUARE CONSULTING - S.R.L.
                                 a asociatului unic al Societ„˛ii Comerciale         Subsemnatele Dumitrache Criveanu Diana
     HOT√R¬REA NR. 1/24.08.2004                 OPFL COMINTERNATIONAL - S.R.L.,            Veronica, domiciliat„ Ón Bucure∫ti, str. Lt. Av. Radu
                               cu sediul Ón Bucure∫ti, str. Valea Lung„ nr. 10,       Beller nr. 6, bl. 20, sc. A, ap. 2, sectorul 1, ∫i Negoi˛„
     a adun„rii generale a asocia˛ilor
                                  bl. Z5, sc. 2, parter, ap. 21, sectorul 6,       Ana Maria, domiciliat„ Ón Bucure∫ti, str. Frunte
  Subsemnata Nahorniac Roxana, cet„˛ean rom‚n,         Ónregistrt„ la Oficiul registrului comer˛ului       Lat„ nr. 4, bl. P5, sc. 1, et. 1, ap. 5, sectorul 5, Ón
domiciliat„ Ón Bucure∫ti, Str. Serdarului nr. 9, bl.           cu nr. J 40/17683/19.12.2003,           calitate de asocia˛i ai Societ„˛ii Comerciale ROUND
46B, ap. 26, sectorul 1, identificat„ cu C.I. seria RD        cod unic de Ónregistrare 16017610          SQUARE CONSULTING - S.R.L., Ónregistrat„ la
nr. 068657 eliberat„ de Sec˛ia 2 Poli˛ie la data de                                    Oficiul registrului comer˛ului cu nr. J
                                 Œn temeiul dispozi˛iilor din actul constitutiv ∫i din
28.04.1999, ∫i Ionescu Cristian, cet„˛ean rom‚n,                                      40/17167/2004, cod unic de Ónregistrare 16877941,
                               Legea nr. 31/1990, republicat„, Munteanu Daniel-
domiciliat Ón Bucure∫ti, str. Leon Vod„ nr. 24,                                      cu un capital social de 2.000.000 lei, Óntruni˛i ast„zi,
                               Florin, n„scut Ón Vaslui, jude˛ul Vaslui, la data de
sectorul 1, identificat cu C.I. seria RX nr. 056460                                    18.11.2004, la sediul social din Bucure∫ti, str. Lt. Av.
                               16.04.1978, domiciliat Ón Vaslui, Bd. Republicii, bl.
eliberat„ de Sec˛ia 14 la data de 8.07.1998, Ón                                      Radu Beller nr. 6, bl. 20, sc. A, ap. 2, sectorul 1, Ón
                               377, sc. G, et. 1, ap. 23, jude˛ul Vaslui, identificat cu
calitate de asocia˛i ai Societ„˛ii Comerciale TATOO                                    conformitate cu legisla˛ia Ón vigoare, am hot„r‚t
                               C.I. seria VS nr. 109847 eliberat„ de Poli˛ia Vaslui la
2001 IMPEX - S.R.L., am decis urm„toarele                                         urm„toarele:
                               data de 10.05.2002, cod numeric personal
modific„ri ale actului constitutiv:                                              1. Se revoc„ din func˛ia de administrator dna
                               1780416374078, Ón calitate de unic asociat al        Dumitrache Criveanu Diana Veronica ∫i se nume∫te
  Art. 1. Se schimb„ sediul social din Bucure∫ti, str.    Societ„˛ii Comerciale OPFL COMINTERNATIONAL -
Panciu nr. 39, sectorul 1, Ón Bucure∫ti, str.                                       Ón aceast„ func˛ie, pe o perioad„ nedeterminat„ ∫i
                               S.R.L., conform deciziei asociatului unic al Societ„˛ii   cu puteri depline, dl BrÓcov Andrei Vladimir, n„scut
Sachelarie Visarion nr. 42, sectorul 2.            Comerciale OPFL COMINTERNATIONAL - S.R.L. nr.
  Ar.t 2. Se schimb„ domeniul ∫i obiectul principal                                    la data de 18.08.1979 Ón Bra∫ov, domiciliat Ón
                               59 din data de 5.11.2004 ∫i contractului de cesiune     Bra∫ov, str. Alexandru cel Bun nr. 12, bl. F15, et. 4,
de activitate Ón:                       autentificat la Cabinetul individual de avocatur„
  182 - fabricare de articole de Ómbr„c„minte ∫i                                     ap. 10, posesor al C.I. seria BV nr. 296132, cod
                               îRodica Mocu˛a” cu nr. 60 din data de 5.11.2004,       numeric personal 1790818080072.
lenjerie din materiale textile;                decide:                             Celelalte prevederi ale actului constitutiv r„m‚n
  1824 - fabricarea altor articole de Ómbr„c„minte       Art. 1. Ca urmare a retragerii din societate a      neschimbate. Se autentific„ prin ∫tampila societ„˛ii.
∫i accesorii.                         asociatului Laine Cristopher Geoff, cet„˛ean
  Art. 3. Se completeaz„ obiectul secundar de                                         (41/255.939)
                               american, domiciliat Ón Statele Unite ale Americii,
activitate cu urm„toarele activit„˛i:             124 County Road 1446, Linden Texas 15563, n„scut                     *
                  MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA                 a IV-a,  Nr. 21/4.I.2005                   7
      Societatea Comercial„              Ónregistrare R13671032, de comun acord am stabilit         Societatea Comercial„
    ROMIR IMPEX - S.R.L., Bucure∫ti           urm„toarele:                         AG COMERfi TRADING - S.R.L., Bucure∫ti
                               Se deschide un punct de lucru al societ„˛ii -
          DECIZIA NR. 7              magazin, birou, depozit - Ón Ia∫i, Ón incinta                  DECIZIE
                              Complexului Comercial Iulius Center, bd. Tudor
        din data de 4.10.2004            Vladimirescu, jude˛ul Ia∫i, unde se vor desf„∫ura       a asociatului unic, din data de 30.11.2004
         a asociatului unic            activit„˛i de comer˛ cu am„nuntul cu Ómbr„c„minte       Stancu Daniela, domiciliat„ Ón Bucure∫ti, str.
                              - cod CAEN 5242; comer˛ cu am„nuntul cu          Arh. Grigore Ionescu nr. 65, bl. T72, ap. 11, sectorul
  Laz„r Ion, domiciliat Ón Bucure∫ti, ™os. Viilor nr.
                              Ónc„l˛„minte ∫i articole din piele - cod CAEN 5243;    2, identificat„ cu C.I. seria RT nr. 2567644, eliberat„
78-88, bl. 103, sc. 6, et. 4, ap. 177, sectorul 5, ce se
                              depozit„ri - cod CAEN 6312.                de Sec˛ia 7 Poli˛ie la data de 11.02.2003, cod
legitimeaz„ cu C.I. seria GT nr. 065362, cod
                                (44/255.942)                      numeric personal 2751220460027, Ón calitate de
numeric personal 1401021400205, eliberat„ de
                                                           asociat unic al Societ„˛ii Comerciale AG COMERfi
Sec˛ia 18 Poli˛ie Ón anul 1995, Ón calitate de asociat                *
unic al Societ„˛ii Comerciale ROMIR IMPEX - S.R.L.,                                  TRADING - S.R.L., Ón conformitate cu prevederile
cu sediul social Ón Bucure∫ti, ™os. Viilor nr. 78-88,                                 actului constitutiv ∫i ale legisla˛iei rom‚ne, a decis
                                   Societatea Comercial„              urm„toarele:
bl. 103, sc. 6, et. 4, ap. 177, sectorul 5, Ónregistrat„
la Oficiul registrului comer˛ului cu nr. J          CIPROX UNIVERSAL - S.R.L., Bucure∫ti            - Ónfiin˛area punctului de lucru din Bucure∫ti,
40/6292/1994, cod unic de Ónregistrare 6046520,                                    Str. Prevederii nr. 13A, bl. M1C, sectorul 3, lotul 4.
decide urm„toarele:                               HOT√R¬RE                 Activit„˛ile autorizate s„ se desf„∫oare la acest
  1. Se nume∫te administrator al societ„˛ii Laz„r                                  punct de lucru sunt: coafur„ ∫i alte activit„˛i de
                               a adun„rii generale a asocia˛ilor Societ„˛ii      Ónfrumuse˛are, cod CAEN 9302; comer˛ cu
Ion, care fiind asociat unic, conduce ∫i
                                Comerciale CIPROX UNIVERSAL - S.R.L.,         am„nuntul cu produse cosmetice ∫i de parfumerie,
administreaz„ societatea, durata mandatului fiind
                                 cu sediul Ón Bucure∫ti, Drumul Taberei        cod CAEN 5233.
nelimitat„.
  2. Recodificarea obiectului de activitate secundar   nr. 102, bl. M15, sc. A, et. 5, ap. 30, sectorul 6,      Dat„ ast„zi, 30.11.2004.
conform Ordonan˛ei Guvernului nr. 601/2002;            cod unic de Ónregistrare 16976309,           (47/255.945)
  cod CAEN 5540 - v‚nzare de b„uturi cu           nr. de Ónregistrare Ón registrul comer˛ului
                                                                        *
consumaera Ón local, f„r„ program distractiv;                 J 40/19388/2004
  cod CAEN 5262 - comer˛ cu am„nuntul prin          Subsemna˛ii                             Societatea Comercial„
standuri ∫i pie˛e;                      - Radu Gabriel Ciprian, cet„˛ean rom‚n, n„scut
                                                               SAMI TEXTILE - S.R.L., Bucure∫ti
  cod CAEN 5263 - comer˛ cu am„nuntul care nu       Ón Bucure∫ti la data de 14.12.1974, fiul lui
se efectueaz„ prin magazine.                Constantin ∫i Aretina, domiciliat Ón Bucure∫ti,
  3. Celelalte activit„˛i secundare specificate Ón                                        DECIZIA NR. 2/1.12.2004
                              Drumul Taberei nr. 102, bl. M15, sc. A, et. 5, ap. 30,
statut se radiaz„.                     sectorul 6, posesor al C.I. seria DP nr. 096023               a asociatului unic
  Se men˛ine activitatea secundar„ cod CAEN        eliberat„ de D.G.E.I.P.-D.E.P. la data de 10.04.2003,     Subsemnatul Abaab Kamel Ben Abdallah,
5211.                           cod numeric personal 1741214463052,            cet„˛ean tunisian, domiciliat Ón Tunisia, localitatea
  (42/255.940)                       - Tudorache Silvia Roxana, cet„˛ean rom‚n,       Tunis, str. Mornag nr. 5, n„scut Ón Tunisia, Gabes,
              *                n„scut„ Ón Bucure∫ti la data de 15.11.1979, fiica lui   la data de 21.03.1962, fiul lui Abdallah Ben ∫i
                              Ion ∫i Marieta, domiciliat„ Ón Bucure∫ti, Drumul      Meherzia Ben, posesor al pa∫aportului seria M nr.
     Societatea Comercial„              Taberei nr. 92, bl. C7, sc. D, et. 4, ap. 134, sectorul  790324 eliberat de autorit„˛ile tunisiene la data de
                              6, posesoare a C.I. seria RR nr. 293229 eliberat„ de    25.10.2003, Ón calitate de asociat unic al Societ„˛ii
   RISKONSULTING - S.R.L., Bucure∫ti
                              Sec˛ia 22 Poli˛ie la data de 26.03.2004, cod numeric    Comerciale SAMI TEXTILE - S.R.L., am decis
                              personal 2791115450035,                  urm„toarele modific„ri ale actelor constitutive:
           HOT√R¬RE
                               Ón calitate de asocia˛i ai Societ„˛ii Comerciale      Art. 1. Schimbarea domeniului ∫i a obiectului
    a adun„rii generale extraordinare         CIPROX UNIVERSAL - S.R.L., am hot„r‚t           principal de activitate din 182 - fabricare de articole
    a asocia˛ilor Societ„˛ii Comerciale        urm„toarele:                        de Ómbr„c„minte ∫i lenjerie din materiale textile;
       RISKONSULTING - S.R.L.             Art. 1. Œnfiin˛area unui punct de lucru al       1822 - fabricarea altor articole de Ómbr„c„minte
  Œn conformitate cu statutul societ„˛ii, societate    societ„˛ii Ón Bucure∫ti, str. Valea Ialomi˛ei nr. 7, bl.  (exclusiv lenjeria de corp), Ón 177 - fabricare de
juridic„ rom‚n„, a fost convocat„ adunarea         D20, parter, garajul nr. 8, sectorul 6, conform      articole tricotate sau cro∫etate; 1771 - fabricare de
general„ extraordinar„ a Societ„˛ii Comerciale       contractului    de  v‚nzare-cump„rare     nr.  ciorapi, ∫osete ∫i ciorapi-pantalon, tricota˛i sau
RISKONSULTING - S.R.L., la sediul social din        206/7.02.2003, eliberat de Biroul notarului public     cro∫eta˛i.
Bucure∫ti, bd. Nicolae B„lcescu nr. 35, parter, ap. 1,   Florea S‚rbu.                         Art. 2. Se precizeaz„ adresa de la punctul de
sectorul 1, ast„zi, ora 12.00, pm.              Art. 2. La acest punct de lucru se vor desf„∫ura    lucru din Bucure∫ti, Str. Desi∫ului nr. 41, sectorul 6,
  Societatea este legal reprezentat„ de dl Liviu     urm„toarele activit„˛i:                  Ón Bucure∫ti, str. Cetatea de Balt„ nr. 41, sectorul 6.
Hagea ∫i dl Drago∫ Oancea, reprezent‚nd 100 %         5211 - comer˛ cu am„nuntul, Ón magazine           (48/255.946)
capitalul social.                     nespecializate, cu v‚nzare predominant„ de                      *
  Capitalul social fiind reprezentat Ón integralitate   produse alimentare, b„uturi ∫i tutun;
nu mai este necesar„ nici o alt„ formalitate de        5224 - comer˛ cu am„nuntul cu p‚ine, produse            Societatea Comercial„
prezen˛„.                         de patiserie ∫i produse zaharoase;
  Adunarea general„ deleag„ pe dl Hagea Liviu Ón                                        PERROZZI - S.A., Bucure∫ti
                               5225 - comer˛ cu am„nuntul cu b„uturi;
func˛ia de pre∫edinte al ∫edin˛ei ∫i pe dl Drago∫       5226 - comer˛ cu am„nuntu cu produse din
Oancea Ón cea de secretar.                                                   HOT√R¬REA NR. 113/8.04.2002
                              tutun.
  Ordinea de zi este urm„toarea:               Restul prevederilor din actul constitutiv al          a adun„rii generale extraordinare
  1. Aprobarea schimb„rii sediului social al       societ„˛ii r„m‚ne neschimbat.                   a ac˛ionarilor Societ„˛ii Comerciale
socit„˛ii din Bucure∫ti, bd. Nicolae B„lcescu nr. 35,     Modific„rile survenite Ón urma acestei hot„r‚ri              PERROZZI - S.A.
parter, ap. 1, Ón Bucure∫ti, bd. Nicolae B„lcescu nr.   vor fi Ónregistrate la Oficiul registrului comer˛ului.
35, et. 7, ap. 15, sectorul 1.                                              Subsemna˛ii
  2. Prelungirea mandatului de administrator          (45/255.943)                       - Perrozzi Carlo, domiciliat Ón Italia, Vasto, Via
pentru dl Liviu Hagea pe o perioad„ nedeterminat„.                  *                Percara N, Ón calitate de ac˛ionar, de˛in„tor al unui
  Se supune la vot ordinea de zi, care este votat„                                  num„r de 29.100 ac˛iuni, reprezent‚nd tot at‚tea
Ón unanimitate.                                                    voturi, respectiv 51 % din capitalul social,
                                   Societatea Comercial„
  Nemaifiind alte puncte pe ordinea de zi, ∫edin˛a                                   - Bondoc Constantin, domiciliat Ón Bucure∫ti, str.
                                 STARTDAN COM - S.R.L., Bucure∫ti           Gheorghe ™incai nr. 5, bl. 2, ap. 30, sectorul 4, Ón
se Óncheie la ora 13.00.
  Œncheiat la Bucure∫ti ast„zi, 28.10.2004.                                     calitate de ac˛ionar, de˛in„tor al unui num„r de
                                    DECIZIA NR. 3/30.11.2004            26.247 ac˛iuni, reprezent‚nd tot at‚tea voturi,
  (43/255.941)
                                                           respectiv 46 % din capitalul social,
              *                 a asociatului unic al Societ„˛ii Comerciale
                                                             - Bondoc Alexandrina, domiciliat„ Ón Bucure∫ti,
                               CIPROX UNIVERSAL - S.R.L., Ónmatriculat„
                                                           str. Gheorghe ™incai nr. 5, bl. 2, ap. 30, sectorul 4,
                                   cu nr. J 40/354/1998, cod unic
       Societatea Comercial„                                          Ón calitate de ac˛ionar, de˛in„toare a unui num„r de
                                     de Ónregistrare 10119719
      CORSSA - S.R.L., Bucure∫ti                                         570 ac˛iuni, reprezent‚nd tot at‚tea voturi,
                               Subsemnatul Androne Marian, cet„˛ean rom‚n,       respectiv 1 % din capitalul social,
    HOT√R¬REA NR. 1414/26.11.2004            n„scut la data de 5.11.1963 Ón Bucure∫ti, domiciliat     - Galvu Marian, domiciliat Ón Bucure∫ti, ∫os.
                              Ón Bucure∫ti, str. Triteni nr. 3, sectorul 2, posesor al  Colentina nr. 2, bl. 1, sc. D, et. 5, ap. 144, sectorul
     a adun„rii generale a asocia˛ilor         C.I. seria RT nr. 000678, cod numeric personal       2, Ón calitate de ac˛ionar, de˛in„tor al unui num„r
  Subsemna˛ii                       1632205400087, eliberat„ de Sec˛ia 6 Poli˛ie        de 570 ac˛iuni, reprezent‚nd tot at‚tea voturi,
  - Mihet Doru Florin, domiciliat Ón Bucure∫ti, str.   Bucure∫ti, Ón calitate de asociat unic al Societ„˛ii    respectiv 1 % din capitalul social,
Ioan Bianu nr. 25, sectorul 1, identificat cu C.I. seria  Comerciale STARTDAN COM - S.R.L., cu sediul Ón        - Marghescu Adrian, domiciliat Ón Bucure∫ti,
RD nr. 198373 eliberat„ de Sec˛ia 4 Poli˛ie la data    Bucure∫ti, str. Triteni nr 3, sectorul 2, Ónregistrat„   aleea Lip„ne∫ti nr. 15, bl. J20, sc. A, et. 1, ap. 4,
de 8.10.2001,                       la Oficiul registrului comer˛ului cu nr. J         sectorul 3, Ón calitate de ac˛ionar, de˛in„tor al unui
  - Petru˛a Ionel, domiciliat Ón Alba Iulia, str.     40/354/1998, cod unic de Ónregistrare 10119719, am     num„r de 570 ac˛iuni, reprezent‚nd tot at‚tea
Nicolae B„lcescu nr. 22, bl. D4B, ap. 7, jude˛ul Alba,   decis urm„toarele:                     voturi, respectiv 1 % din capitalul social,
identificat cu C.I. seria AX nr. 122179 eliberat„ de     1. Se Ónfiin˛eaz„ un punct de lucru (sediu         Óntruni˛i Ón adunarea general„ extraordinar„ a
Poli˛ia Alba Iulia la data de 30.08.2002,         secundar) Ón Voluntari, str. Pipera-Tunari nr 40A,     ac˛ionarilor azi, 8.04.2002, hot„r‚m cu unanimitate
  - Ciucilovici-Berciu Daniela, domiciliat„ Ón      jude˛ul Ilfov.                       de voturi modificarea actelor constitutive ale
Bucure∫ti, bd. Corneliu Coposu nr. 5, bl. 103, sc. A,     Men˛ionez c„ activitatea ce se va desf„∫ura Ón     societ„˛ii dup„ cum urmeaz„:
ap. 7, sectorul 3, identifict„ cu C.I. seria RD nr.    cadrul acestui punct de lucru este: comer˛ cu         1. Se aprob„ cesiunea ac˛iunilor de˛inute de c„tre
156088 eliberat„ de Sec˛ia 10 Poli˛ie la data de      am„nuntul cu mobil„, cu articole de iluminat ∫i cu     ac˛ionarul Bondoc Constantin lui Perrozzi Carlo ∫i
10.01.2001,                        alte articole de uz casnic, cod CAEN 5244; comer˛ cu    P„un Ovidiu, ∫i cesiunea ac˛iunilor de˛inute de
  Ón calitate de asocia˛i ai Societ„˛ii Comerciale    am„nuntul cu articole de fier„rie, cu articole din     c„tre ac˛ionarul Bondoc Alexandrina lui Matache
CORSSA - S.R.L., cu sediul Ón Bucure∫ti, ™os.       sticl„ ∫i cu cele pentru vopsit, cod CAEN 5246.      Niculae Gabriel, conform contractului de cesiune de
Olteni˛ei, blocul Turn Pav. Central nr. 105, et. 6,                                  ac˛iuni Óncheiat Óntre p„r˛i.
                                (46/255.944)
sectorul 4, Ónmatriculat„ la Oficiul registrului                                     2. Œn urma cesiunii ac˛iunilor de˛inute, ac˛ionarii
comer˛ului cu nr. J 40/992/2001, cod unic de                     *                Bondoc Constantin ∫i Bondoc Alexandrina se retrag
  8                 MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI,               PARTEA a IV-a,     Nr. 21/4.I.2005
din societate, f„r„ a mai avea alte drepturi ∫i             Societatea Comercial„              efectueze   formalit„˛ile necesare pentru
obliga˛ii fa˛„ de societate, noii ac˛ionari fiind          PAVETO 2000 - S.R.L., Bucure∫ti           Ónregistrarea prezentei hot„r‚ri la Oficiul
Matache Niculae-Gabriel, cet„˛ean rom‚n, c„s„torit,                                   registrului comer˛ului.
n„scut la data de 24.11.1963 Ón Bucure∫ti,              HOT√R¬REA NR. 1/29.11.2004               (52/255.949)
domiciliat Ón Bucure∫ti, str. N„s„ud nr. 68, bl. 86D,
sc. D, et. 8, ap. 52, sectorul 5, idenificat cu C.I. seria   a adun„rii generale a asocia˛ilor Societ„˛ii                    *
RD nr. 062343 eliberat„ de Sec˛ia 18 Poli˛ie la data         Comerciale PAVETO 2000 - S.R.L.
de   11.03.1999,    cod   numeric    personal     Pavelescu Mihail-Constantin, cet„˛ean rom‚n,           Societatea Comercial„
16311244400026, ∫i P„un Ovidiu, cet„˛ean rom‚n,       n„scut la data de 9.02.1944 Ón Ploie∫ti, jude˛ul         GENDA TRADING - S.R.L., Bucure∫ti
c„s„torit, n„scut la data de 29.10.1957 Ón Bucure∫ti,    Prahova, cod numeric personal 1440209400131,
domiciliat Ón Bucure∫ti, str. Bl‚nde∫ti nr. 5B,       domiciliat Ón Bucure∫ti, str. Gala Galaction nr. 61,          DECIZIA NR. 18/26.11.2004
sectorul 4, identificat cu C.I. seria RT nr. 159999     sectorul 1, identificat cu C.I. seria DP nr. 001075
eliberat„ de Sec˛ia 15 Poli˛ie la data de 1.05.2001,     eliberat„ de I.G.P.-D.E.P. la data de 24.07.1997, ∫i             a asociatului unic
cod numeric personal 1571029400225.             Pavelescu Victoria, cet„˛ean rom‚n, n„scut„ la data      Subsemnatul Nae George, identificat cu C.I. seria
  3. Œn urma cesiunii, capitalul social al societ„˛ii,   de 8.01.1943 Ón comuna Dunav„˛u de Sus, jude˛ul       DP nr. 074551, eliberat„ de I.G.P.-D.E.P., cod
Ón valoare total„ de 57.057.000 lei, compus din       Tulcea, cod numeric personal 2430108400286,         numeric personal 1690213433035, Ón calitate de
10.000 USD ∫i 27.957.000 lei, divizat Ón 57.057       domiciliat„ Ón Bucure∫ti, str. Gala Galaction nr. 61,    asociat unic al Societ„˛ii Comerciale GENDA
ac˛iuni a 1.000 lei fiecare, este de˛inut de c„tre      ap. 1, sectorul 1, identificat„ cu C.I. seria RX nr.    TRADING - S.R.L., am decis urm„toarele:
ac˛ionari dup„ cum urmeaz„:                 198283 eliberat„ de S.E.P. la data de 22.07.2003, Ón      • Se radiaz„ punctul de lucru din Bucure∫ti,
  - Perrozzi Carlo de˛ine un num„r de 54.777        calitate de asocia˛i, Óntruni˛i Ón conformitate cu     Complexul Comercial en gros China Store, standul
ac˛iuni a 1.000 lei fiecare, Ón valoare total„ de      prevederile legale, au hot„r‚t s„ aduc„ urm„toarele
                                                             240, sectorul 2.
54.777.000 lei (10.000 USD ∫i 25.677.000 lei, aport Ón    modific„ri la actul constitutiv al societ„˛ii:
natur„), reprezent‚nd 96 % din capitalul social;                                      • Se Ónfiin˛eaz„ trei puncte de lucru la
                                 1. Extinderea obiectului de activitate al societ„˛ii
  - Matache Niculae-Gabriel de˛ine un num„r de                                     urm„toarele adrese:
                               cu activit„˛ile cod CAEN 5142 - comer˛ cu ridicata
570 ac˛iuni a 1.000 lei fiecare, Ón valoare total„ de    cu Ómbr„c„minte ∫i cu Ónc„l˛„minte; 5242 - comer˛       1. Bucure∫ti, str. Vasile Predescu nr. 79-87,
570.000 lei, reprezent‚nd 1 % din capitalul social;     cu am„nuntul cu Ómbr„c„minte; 5224 - comer˛ cu       sectorul 2, spa˛iul comercial nr. 485, situat Ón
  - P„un Ovidiu de˛ine un num„r de 570 ac˛iuni a      am„nuntul cu p‚ine, produse de patiserie ∫i         Complexul Epozi˛ional Dragonul Ro∫u;
1.000 lei fiecare, Ón valoare total„ de 570.000 lei,     produse zaharoase; 9271 - jocuri de noroc ∫i pariuri;     2. Bucure∫ti, str. Vasile Predescu nr. 79-87,
reprezent‚nd 1 % din capitalul social;            1581 - fabricarea p‚inii; fabricarea produselor       sectorul 2, spa˛iul comercial nr. 280, situat Ón
  - Galvu Marian de˛ine un num„r de 570 ac˛iuni       proaspete de patiserie; 1740 - fabricare de articole    Complexul Expozi˛ional Dragonul Ro∫u;
a 1.000 lei fiecare, Ón valoare total„ de 570.000 lei,    confec˛ionate din textile (cu excep˛ia Ómbr„c„mintei      3. Bucure∫ti, Calea Mo∫ilor nr. 201, bl. 9, parter,
reprezent‚nd 1 % din capitalul social;            ∫i lenjeriei de corp); 5050 - comer˛ cu am„nuntul cu    sectorul 2.
  - Marghescu Adrian de˛ine un num„r de 570         carburan˛i pentru autovehicule.                 (53/255.950)
ac˛iuni a 1.000 lei fiecare, Ón valoare total„ de        2. Œnfiin˛area unui punct de lucru Ón Bucure∫ti,
570.000 lei, reprezent‚nd 1 % din capitalul social.     Calea Grivi˛ei nr. 405, bl. S, sc. B, et. 4, ap. 21,
                                                                          *
  4.  Adunarea    general„   a  ac˛ionarilor   sectorul 1, unde se vor desf„∫ura activit„˛ile cod
Ómputernice∫te pe dl Perrozzi Carlo s„ semneze        CAEN 1740 - fabricare de articole confec˛ionate din          Societatea Comercial„
actul adi˛ional ce va cuprinde modificarea adus„       textile (cu excep˛ia Ómbr„c„mintei ∫i lenjeriei de        MERLO-SERVICII - S.R.L., Bucure∫ti
actelor constitutive prin prezenta hot„r‚re,         corp); 5142 - comer˛ cu ridicata cu Ómbr„c„minte ∫i
semn„tura acestuia fiind opozabil„ societ„˛ii.        Ónc„l˛„minte; 5242 - comer˛ cu am„nuntul cu               DECIZIA NR. 1/3.12.2004
  5. Celelalte dispozi˛ii ale actelor constitutive     Ómbr„c„minte.
r„m‚n neschimbate.                        Celelalte prevederi din actul constitutiv r„m‚n             a asociatului unic
  Œn baza prezentei hot„r‚ri se va Óntocmi actul      neschimbate.                          Subsemnata Mehedin˛u Gheorghi˛a, cet„˛ean
adi˛ional care va modifica ∫i va face parte            (51/255.948)                      rom‚n, domiciliat„ Ón Bucure∫ti, str. Constantin
integrant„ din actele constitutive ale societ„˛ii.                                    Titel Petrescu nr. 9, bl. C29, sc. B, et. 2, ap. 69,
   (49/255.947)
                                            *
                                                             sectorul 6, posesoare a C.I. seria DP nr. 075451
    HOT√R¬REA NR. 114/15.07.2002                                           eliberat„ de Sec˛ia 22 Poli˛ie Bucure∫ti la data de
                                      Societatea Comercial„
                                                             19.02.2002, cod numeric personal 2620507400020,
     a adun„rii generale extraordinare                COCOR - S.A., Bucure∫ti
                                                             asociat unic al Societ„˛ii Comerciale MERLO-
    a ac˛ionarilor Societ„˛ii Comerciale                                       SERVICII - S.R.L., cu sediul Ón Bucure∫ti, str.
          PERROZZI - S.A.                      HOT√R¬REA NR. 2
                                                             Constantin Titel Petrescu nr. 9, bl. C29, sc. B, et. 2,
  Adunarea general„ extraordinar„ a ac˛ionarilor            a adun„rii generale ordinare           ap. 69, sectorul 6, Ónregistrat„ la Oficiul registrului
Societ„˛ii Comerciale PERROZZI - S.A., cu sediul Ón            a ac˛ionarilor din data de           comer˛ului cu nr. J 40/1976/19.04.1991, cod unic de
Bucure∫ti, str. Ion Cornea nr. 10, sectorul 5,                16 noiembrie 2004             Ónregistrare 460165, atribut fiscal R din data de
Ónmatriculat„ la Oficiul Registrului Comer˛ului de                                    9.12.1992, am decis majorarea capitalului social al
                                Adunarea general„ ordinar„ a ac˛ionarilor
pe l‚ng„ Tribunalul Bucure∫ti cu num„rul de                                       societ„˛ii de la 2.000.000 lei, Ón numerar, la
                               Societ„˛ii Comerciale COCOR - S.A., cu sediul Ón
ordine J 40/2050/1997, codul unic de Ónregistrare                                    62.000.000 lei, prin aport Ón sum„ de 60.000.000 lei,
                               Bucure∫ti, bd. I. C. Br„tianu nr. 29-33, sectorul 3,
9275021, atributul fiscal R, ce a avut loc la sediul
                               av‚nd codul unic de Ónregistrare 327763 ∫i num„rul     Ón numerar, ∫i modificarea num„rului de p„r˛i
social al societ„˛ii, Ón data de 15.07.2002.
                               de ordine Ón registrul comer˛ului J 40/8281/1991,      sociale de la 20 la 620, valoarea unei p„r˛i sociale
  La adunare au participat:
                                convocat„ prin anun˛ul publicat Ón Monitorul       r„m‚n‚nd 100.000 lei.
  - dl Perrozzi Carlo, reprezentat de ac˛ionarul
                               Oficial al Rom‚niei, Partea a IV-a, nr. 3372 din 29       (54/255.951)
Matache Niculae Gabriel, Ón baza procurii autentice
                               octombrie 2003 ∫i ziarul îRom‚nia Liber„“ din 28
nr. 1867/26.06.2002, de˛in„torul unui num„r de                                                   *
                               octombrie 2004,
54.777 ac˛iuni, reprezent‚nd tot at‚tea voturi,
                                Óntrunit„ la data de 16.11.2004, la sediul
respectiv 96 % din capitalul social;                                                Societatea Comercial„
                               societ„˛ii, la a doua convocare, Ón prezen˛a
  - dl Glavu Marian, de˛in„torul a unui num„r de
                               ac˛ionarilor reprezent‚nd 87,481 % din capitalul       CHRIS EXIM GRUP 2001 - S.R.L., Bucure∫ti
570 ac˛iuni, reprezent‚nd tot at‚tea voturi,
                               social,
respectiv 1 % din capitalul social;
                                av‚nd Ón vedere prejudiciile produse societ„˛ii          HOT√R¬REA NR. 6/30.11.2004
  - dl Matache Niculae Gabriel, de˛in„torul a unui
                               prin achizi˛ionarea de c„tre administratorul Besliu
num„r de 570 ac˛iuni, reprezent‚nd tot at‚tea                                        a adun„rii generale a asocia˛ilor Societ„˛ii
                               Aurel a unui num„r de 10.128 ac˛iuni ale Societ„˛ii
voturi, respectiv 1 % din capitalul social;
                               Comerciale COCOR - S.A., cu Ónc„lcarea dispozi˛iilor     Comerciale CHRIS EXIM GRUP 2001 - S.R.L.,
  - dl P„un Ovidiu, de˛in„torul a unui num„r de
                               art. 84-86 din Legea nr. 52/1994 privind valorile        cu sediul Ón Bucure∫ti, str. Mitari nr. 37,
570 ac˛iuni, reprezent‚nd tot at‚tea voturi,
                               mobiliare ∫i bursele de valori ∫i art. 2.3 din        sectorul 5, Ónmatriculat„ la Oficiul registrului
respectiv 1 % din capitalul social;
                               regulamentul nr. 61/1995 privind oferta public„ de         comer˛ului cu nr. J 40/1181/2001,
  - dl Marghescu Adrian, de˛in„torul a unui num„r
                               v‚nzare de valori mobiliare emise de Comisia           cod unic de Ónregistrare R 13686815
de 570 ac˛iuni, reprezent‚nd tot at‚tea voturi,
respectiv 1 % din capitalul social.             Na˛ional„ a Valorilor Mobiliare prin folosirea Ón       Subsemna˛ii
  Adunarea general„ extraordinar„ a fost legal       interes personal de informa˛ii privilegiate,          • Petrila George, cet„˛ean rom‚n, n„scut la data
convocat„, Ón conformitate cu prevederile actului        av‚nd Ón vedere faptul c„ administratorii Besliu
                                                             de 23.08.1967 Ón Bucure∫ti, sectorul 6, c„s„torit,
constitutiv ∫i ale Legii nr. 31/1990, Ón adunarea      Aurel ∫i Lisca Ion sunt r„spunz„tori pentru
                                                             domiciliat Ón Bucure∫ti, str. Mitari nr. 37, sectorul
general„ fiind reprezentat un procent de 100 % din      neluarea m„surilor legale ce se impuneau Ón
                                                             5, identificat cu C.I. seria RR nr. 335977/19.10.2004
capitalul social.                      vederea restituirii ∫i/sau recuper„rii ac˛iunilor
                               proprii c„tre societate ∫i acoperirea prejudiciilor     eliberat„ de Sec˛ia 18 Poli˛ie, cod numeric personal
  Ac˛ionarii prezen˛i au hot„r‚t cu unanimitate de                                   1670823451555, ∫i
voturi urm„toarele:                     cauzate, ˛in‚nd cont de faptul c„ ac˛iunile au fost
                               cump„rate la pre˛ul de 200.000 lei pentru o ac˛iune      • Petrila Gabriela, cet„˛ean rom‚n, n„scut„ la
  1. Numirea dlui Matache Niculae Gabriel,                                       data de 12.05.1970 Ón Bucure∫ti, sectorul 6,
cet„˛ean rom‚n, c„s„torit, n„scut la data de         fa˛„ de valoarea actual„ de 1.300.000 lei pentru o
                               ac˛iune,                          domiciliat„ Ón Bucure∫ti, str. Mitari nr. 37, sectorul
24.11.1963 Ón Bucure∫ti, domiciliat Ón Bucure∫ti, str.                                  5, identificat„ cu B.I. seria G.V. nr.
N„s„ud nr. 68, bl. 86D, sc. D, et. 8, ap. 52, sectorul     fiind Óndeplinite condi˛iile legale ∫i statutare
                               pentru validitatea dezbaterilor ∫i deliber„rilor      510209/18.10.1996 eliberat de D.G.M. Bucure∫ti, cod
5, identificat prin C.I. seria RD nr. 062343 eliberat„
                               adun„rii,                          numeric personal 2700512451565,
de Sec˛ia 8 Poli˛ie la data de 11.03.1999, cod
                                prin vot secret, cu o majoritate de voturi         Ón calitate de asocia˛i ai Societ„˛ii Comerciale
numeric personal 16311244400026, Ón func˛ia de
administrator al Societ„˛ii Comerciale PERROZZI -      reprezent‚nd 59,396 % din voturile ac˛ionarilor       CHRIS EXIM GRUP 2001 - S.R.L., cu sediul Ón
S.A., urm‚nd a-∫i Óndeplini aceste atribu˛iuni        prezen˛i, hot„r„∫te:                    Bucure∫ti, str. Mitari nr. 37, sectorul 5,
pentru activitatea de transporturi cu taximetre.        1. Se aprob„ declan∫area ac˛iunii Ón r„spundere     Ónmatriculat„ la Oficiul registrului comer˛ului cu
  2. Celelalte dispozi˛ii ale actelor constitutive     Ómpotriva administratorilor Besliu Aurel ∫i Lisca      nr. J 40/1181/2001, am hot„r‚t urm„toarele:
r„m‚n neschimbate.                      Ion.                              • Deschiderea punctului de lucru de la adresa:
  Prezenta hot„r‚re se va Ónregistra la Oficiul        2. Adunarea general„ Ómputernice∫te pe dl          Giurgiu, Pia˛a Unirii, bl. 92, sc. A, parter, jude˛ul
registrului comer˛ului pentru Ónregistrarea         C„t„lin Teodor Moise (legitimat cu C.I. seria RD nr.    Giurgiu, activitate cod CAEN 5245.
modific„rilor men˛ionate.                  190258, eliberat„ de Sec˛ia 16 Poli˛ie la data de       Œntocmit azi, 30.11.2004, Ón dou„ exemplare.
                               30.08.2001), ac˛ionar al societ„˛ii, s„ exercite
   (50/255.947)                                                       (55/255.952)
                               ac˛iunea Ón justi˛ie, Ón conformitate cu dispozi˛iile
              *                art. 150 alin. (3) din Legea nr. 31/1990 ∫i s„                     *
                   MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA                  a IV-a,  Nr. 21/4.I.2005                    9
     Societatea Comercial„                1600427400291, n„scut la data de 27.04.1960 Ón       prevederile art. 65 pct. 2 din Legea nr. 31/1990,
  MARIAN ™I FIII COM - S.R.L., Bucure∫ti          comuna Zagna, jude˛ul Br„ila, Ón calitate de asociat    republicat„.
                               unic/administrator, am decis:                 7. Adunarea general„ ordinar„ a ac˛ionarilor
       DECIZIA NR. 1/3.12.2004              Art. 1. Deschiderea punctului de lucru Ón satul     Societ„˛ii Comerciale DAC AIR - S.A. hot„r„∫te Ón
                               Sili∫tea Snagovului nr. 881, comuna Gruiu, jude˛ul     unanimitate    de  voturi  desemnarea    ∫i
         a asociatului unic             Ilfov, cu urm„toarele obiecte de activitate:        Ómputernicirea urm„toarelor persoane cu drept de
  Marian Gheorghel, cet„˛ean rom‚n, domiciliat Ón       a) baruri, cod CAEN 5540;                semn„tur„ (specimene de semn„tur„) privind
Bucure∫ti, str. Cpt. Mircea Vasilescu nr. 20, sectorul     b) alte activit„˛i recreative, cod CAEN 9272.      deschiderea ∫i operarea de conturi bancare:
4, cod numeric personal 1501121400246, identificat        (59/255.955)                       Palos Vladimir, prima semn„tur„;
cu C.I. seria RT nr. 016951, eliberat„ de Sec˛ia 14                                     P„unescu Gheorghe Constantin, prima
                                            *                semn„tur„;
Poli˛ie la data de 11.05.1999, asociat unic al
Societ„˛ii Comerciale MARIAN ™I FIII COM - S.R.L.,                                     Vitoreanu Gheorghe Constantin, a doua
                                     Societatea Comercial„             semn„tur„;
a decis:
  1. Declararea domeniului principal de activitate           DAC AIR - S.A., Bucure∫ti             Iorga Cristina Marioara, a doua semn„tur„.
cu: cod CAEN 521 - comer˛ cu am„nuntul Ón                                          9. Adunarea general„ ordinar„ a ac˛ionarilor
magazine nespecializate, ∫i a activit„˛ii principale               HOT√R¬RE                Societ„˛ii Comerciale DAC AIR - S.A. Ómputernice∫te
cu: cod CAEN 5211 - comer˛ cu am„nuntul, Ón                                       pe dna Laura Cristescu, domiciliat„ Ón Bucure∫ti,
                                      din data de 30.11.2004            str. Popa Soare nr. 14A, ap. 2, sectorul 3, legitimat„
magazine nespecializate, cu v‚nzare predominant„
de produse alimentare, b„uturi ∫i tutun.                 a adun„rii generale ordinare          cu C.I. seria RR nr. 284923 s„ Óntocmeasc„ ∫i s„
  2. Numirea Ón func˛ia de administrator a dlui           a ac˛ionarilor Societ„˛ii Comerciale        semneze actele adi˛ionale la contractul ∫i statutul
Marian Gheorghel, av‚nd puteri depline, pe             DAC AIR - S.A., cu sediul Ón Bucure∫ti,        Societ„˛ii Comerciale DAC AIR - S.A. ∫i s„ fac„ toate
perioad„ nelimitat„.                      str. Cristian Popi∫teanu nr. 2-4, sectorul 1,      demersurile necesare cerute de lege pentru
  Prezentul Ónscris a fost redactat ast„zi, 3.12.2004,    Ónregistrat„ la Oficiul registrului comer˛ului      Ónscrierea de men˛iuni la Oficiul registrului
Óntr-un num„r de 5 exemplare, din care 4                cu nr. J 40/7064/1995, cod unic          comer˛ului.
exemplare pentru p„r˛i ∫i un exemplar pentru           de Ónregistrare 7665834, IBAN RO83 INGB          Constat‚ndu-se c„ sunt Óndeplinite prevederile
Compartimentul de asisten˛„ din cadrul Oficiului               0001 0001 3443 8911             legale asupra modului cum s-au desf„∫urat lucr„rile
                                                             ∫edin˛ei, pre∫edintele adun„rii, dl Vladimir Palos,
Registrului Comer˛ului de pe l‚ng„ Tribunalul          Adunarea general„ ordinar„ a ac˛ionarilor
                                                             declar„ Ónchis„ ∫edin˛a adun„rii generale ordinare
Bucure∫ti.                          Societ„˛ii Comerciale DAC AIR - S.A., convocat„
                                                             a ac˛ionarilor Societ„˛ii Comerciale DAC AIR - S.A.,
  (56/255.953)                       conform art. 117 din Legea nr. 31/1990, republicat„,
                                                             la ora 15.40.
                               prin Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea a IV-a,
       DECIZIA NR. 3/3.12.2004                                             (60/255.956)
                               nr. 3530/12.11.2004 ∫i ziarul îCurierul Na˛ional” nr.
         a asociatului unic             4173/12.11.2004, analiz‚nd problemele ordinii de                    *
   Marian Gheorghel, cet„˛ean rom‚n, domiciliat      zi, a adoptat cu unanimitate de voturi urm„toarele:
Ón Bucure∫ti, str. Cpt. Mircea Vasilescu nr. 20,         1. Aprob„ am‚narea p‚n„ la proxima adunare             Societatea Comercial„
                               general„ a ac˛ionarilor a alegerii unui membru Ón          POLEN IMPEX - S.R.L., Bucure∫ti
sectorul 4, cod numeric personal 1501121400246,
                               consiliul de administra˛ie.
posesor al C.I. seria RT nr. 016951 eliberat„ de
                                 2. Aprob„ revocarea din func˛ia de cenzori a
Sec˛ia 14 Poli˛ie la data de 11.05.1999, asociat unic                                           HOT√R¬REA NR. 7
                               dnelor Gavrilescu Daniela ∫i Cr„ciun Daniela ∫i
al Societ„˛ii Comerciale MARIAN ™I FIII COM -
                               numirea Ón func˛ia de cenzori a urm„torilor:             adun„rii generale a asocia˛ilor
S.R.L., a decis:
                                 1) Societatea Comercial„ LALI CONSULT - S.R.L.,      Societ„˛ii Comerciale POLEN IMPEX - S.R.L.,
  1. Se modific„ num„rul de p„r˛i sociale de la
                               cu sediul Ón Bucure∫ti, ™os. Giurgiului nr. 123, bl.        Ónmatriculat„ cu nr. J 40/4229/1994,
5080 la 254.
                               4B, sc. 2, ap. 75, Ónregistrat„ la Oficiul registrului       cod unic de Ónregistrare R 5350724,
  2. Se modific„ valoarea unei p„r˛i sociale de la
                               comer˛ului cu nr. J 40/3485/2001, reprezentat„ prin            din data de 22.11.2004
5.000 lei la 100.000 lei.
                               dna Gavanescu Adriana, domiciliat„ Ón Bucure∫ti,        Œncheiat„ ast„zi, 22.11.2004, la sediul Societ„˛ii
  Astfel, capitalul social este de 25.400.000 lei,
                               str. Or∫ova nr. 6, bl. G1, sc. 3, et. 3, ap. 51, sectorul  Comerciale POLEN IMPEX - S.R.L., din Bucure∫ti,
Ómp„r˛it Ón 254 p„r˛i sociale, Ón valoare de 100.000
                               6, care se legitimeaz„ cu C.I. seria DP nr. 099560,     str. Amman nr. 30, sectorul 1.
lei fiecare.
                               eliberat„ la data de 27.08.2003 de c„tre D.G.E.I.P.-      La ∫edin˛a adun„rii generale a asocia˛ilor au
   (57/255.953)                      D.E.P., cod numeric personal 2770331345382;         participat urm„torii asocia˛i:
              *                  2) Popescu Vasile, expert contabil, cet„˛ean        Feridun Aydogdu, cet„˛ean turc, domiciliat Ón
                               rom‚n, n„scut Ón jude˛ul Gorj la data de 9.08.1923,     Turcia, Giresun Bulancak, str. Ahurlu nr. 21,
       Societatea Comercial„             domiciliat Ón Bucure∫ti, str. Victor Eftimiu nr. 4-6,    posesor al pa∫aportului seria TRM nr. 247123,
                               et. 7, ap. 63, sectorul 1, legitimat cu B.I. seria B.G.   eliberat de Ambasada Turciei la Bucure∫ti la data de
       PROPERTY PARTNERS
                               nr. 158749, eliberat de Sec˛ia 1 Mili˛ie Bucure∫ti la    17.12.2002, personal ∫i Ón calitate de mandatar al
       INTERNATIONAL - S.R.L.             data de 15 mai 1983;                    asociatului Akif Aydogdu, cet„˛eant turc, domiciliat
          Bucure∫ti                  3) Fan Mariana, cet„˛ean rom‚n, n„scut„ Ón       Ón Turcia, Istanbul, Bahceltevler Marasal Cakmah,
                               Bucure∫ti la data de 21.06.1967, domiciliat„ Ón       posesor al pa∫aportului seria TR-L nr. 110276,
          DECIZIA NR. 1               Chitila, ™os. Banului nr. 104, jude˛ul Ilfov,        eliberat de Departamentul Securit„˛ii din Istanbul
                               legitimat„ cu B.I. seria RT nr. 185616, eliberat de     la data de 13.09.1999, conform procurii nr.
       din data de 24.11.2004
                               Poli˛ia Buftea la data de 17.08.2001,            1555/20.07.2004, Gundogdu Hamza, cet„˛ean turc,
  Momiceanu Ana Ioana, cet„˛ean rom‚n,             ∫i numirea Ón func˛ia de cenzori suplean˛i a      domiciliat Ón Turcia, Istanbul, Bayrampasa Yildirim
domiciliat„ Ón Bucure∫ti, Str. Povernei nr. 24,       doamnelor:                         Yildiz, posesor al pa∫aportului seria TR-H nr.
sectorul 1, n„scut„ la data de 29.06.1962 Ón           1) Petcu Roxana, cet„˛ean rom‚n, domiciliat„ Ón     561033, eliberat de autorit„˛ile turce la data de
Bucure∫ti, nec„s„torit„, posesoare a B.I. seria G.V.     Bucure∫ti, Calea Grivi˛ei nr. 210, bl. L2, et. 7, ap. 28,  12.12.1994, personal, pentru ducerea la Óndeplinire
nr. 419808, eliberat de Sec˛ia 1 Poli˛ie la data de     care se legitimeaz„ cu C.I. seria RR nr. 052201,      a hot„r‚rii A.G.A. nr. 7 din 22.11.2004, au hot„r‚t
12.07.1996, cod numeric personal 2620629400055,       eliberat„ la data de 13.10.1998 de c„tre Sec˛ia 4      radierea Ónregistr„rii punctului de lucru situat Ón
Ón calitate de asociat unic Ón Societatea Comercial„     Poli˛ie, cod numeric personal 2641002400114;        Bucure∫ti, calea ™erban Vod„ nr. 288, bl. 2, sc. B,
PROPERTY PARTNERS ROMANIA - S.R.L., cu sediul          2) Stiuca Lavinia Silvia, cet„˛ean rom‚n,        sectorul 4.
social Ón Bucure∫ti, Str. Povernei nr. 24, parter, ap.    domiciliat„ Ón Drobeta-Turnu Severin, bd. Mihai        Celelalte articole din statutul ∫i contractul
3, sectorul 1, Ónmatriculat„ cu nr. J 40/7378/2001,     Viteazul nr. 28, bl. B6, sc. 2, ap. 11, jude˛ul       societ„˛ii r„m‚n neschimbate.
cod unic de Ónregistrare 14147720, cu un capital       Mehedin˛i, care se legitimeaz„ cu C.I. seria MH nr.       (61/255.957)
social de 2.000.000 lei, a hot„r‚t schimbarea        112609, eliberat„ la data de 14.10.2002 de c„tre
denumirii societ„˛ii din Societatea Comercial„        Poli˛ia Drobeta-Turnu Severin, cod numeric                       *
PROPERTY PARTNERS ROMANIA - S.R.L. Ón            personal 2761212250571;
Societatea Comercial„ PROPERTY PARTNERS             3) Prodileanu Ionela, cet„˛ean rom‚n,               Societatea Comercial„
INTERNATIONAL - S.R.L., potrivit verific„rii         domiciliat„ Ón Craiova, str. Elena Farago nr. 4, bl.      PARIS-MAR IMPEX - S.R.L., Bucure∫ti
disponibilit„˛ii ∫i rezerv„rii denumirii firmei nr.     122, sc. 1, et. 3, ap. 16, jude˛ul Dolj, care se
318150/24.11.2004.                      legitimeaz„ cu C.I. seria DX nr. 205729, eliberat„ la            HOT√R¬REA NR. 1
  Celelalte prevederi din actul constitutiv r„m‚n      data de 13.09.2002 de c„tre Poli˛ia Craiova, cod
neschimbate.                         numeric personal 2740814163190.                      din data de 24.11.2004
  (58/255.954)                         3. Aprob„ o indemniza˛ie net„ lunar„ de          a asociatului unic al Societ„˛ii Comerciale
                               10.000.000 lei pentru membrii consiliului de         PARIS-MAR IMPEX - S.R.L., Ónmatriculat„ cu
              *                administra˛ie ∫i o indemniza˛ie net„ lunar„ de                nr. J 40/10997/2003,
                               6.000.000 lei pentru cenzori.                 cod unic de Ónregistrare 15663648, cu sediul
      Societatea Comercial„                 4. Aprob„ bugetul de venituri ∫i cheltuieli ∫i       Ón Bucure∫ti, str. V‚ls„ne∫ti nr. 1, bl. P4,
  VASCO - VAS - IMPEX - S.R.L., Bucure∫ti          programul investi˛ional pentru anul 2005 ∫i              sc. 1, et. 1, camera 28, sectorul 3
                               Ómputernice∫te consiliul de administra˛ie a∫a cum a
                                                              Subsemnatul Nedelcu Marian, cet„˛ean rom‚n,
          DECIZIA NR. 1               fost precizat ∫i completat Ón timpul prezent„rii.
                                                             domiciliat Ón Bucure∫ti, str. V‚ls„ne∫ti nr. 1, bl. P4,
                                 5. Aprob„ structura organizatoric„ ∫i organigrama    sc. 3, et. 1, ap. 28, sectorul 3, identificat cu C.I. seria
        din data de 2.12.2004,            societ„˛ii ∫i Ómputernice∫te consiliul de
  a asociatului unic al Societ„˛ii Comerciale                                      RT nr. 093172, eliberat„ la data de 19.05.2000 de
                               administra˛ie s„ selecteze ∫i s„ angajeze personal, s„   Sec˛ia 23 Poli˛ie, cod numeric personal
   VASCO - VAS - IMPEX - S.R.L., cu sediul         negocieze ∫i s„ semneze contracte de management,
 Ón Bucure∫ti, ™os. Alexandriei nr. 74, bl. L11,                                     1670501231669, Ón calitate de asociat unic al
                               marketing, IT&C, audit, de consultan˛„ ∫i servicii     Societ„˛ii Comerciale PARIS-MAR IMPEX - S.R.L.,
 sc. 2, et. 8, ap. 36, sectorul 5, Ónregistrat„ la     financiar-contabile, de consultan˛„ ∫i reprezentare
  Oficiul Na˛ional al Registrului Comer˛ului                                      am hot„r‚t modificarea actului constitutiv al
                               juridic„ ∫i activit„˛i conexe necesare structur„rii,    societ„˛ii astfel:
     de pe l‚ng„ Tribunalul Bucure∫ti          desf„∫ur„rii ∫i dezvolt„rii activit„˛ii Societ„˛ii
        cu nr. J 40/19306/2004,                                           1. Se completeaz„ obiectul secundar de activitate
                               Comerciale DAC AIR - S.A.                  cu: depozit„ri, cod CAEN 6312.
   cod unic de Ónregistrare 16975591/2004           6. Aprob„ contractul de tranzac˛ie Óncheiat Ón       2. Se deschide un punct de lucru Ón Bucure∫ti,
  Subsemnatul:                       data de 24.11.2004 ∫i Ónregistrat la A.V.A.S. cu nr.    str. Zimnicea nr. 13 (actual nr. 15), sectorul 3.
  Novitchi Nicolae, cet„˛ean rom‚n, c„s„torit,       17669/25.11.2004/UM, aprob„ Óntreaga activitate        Celelalte prevederi ale actului constitutiv r„m‚n
domiciliat Ón Bucure∫ti, ™os. Alexandriei nr. 74, bl.    desf„∫urat„ de consiliul de administra˛ie ∫i        neschimbate.
L11, sc. A, et. 8, ap. 36, sectorul 5, identificat cu B.I.  Ómputernice∫te consiliul de administra˛ie s„
                                                               (62/255.958)
seria G.V. nr. 422408, eliberat de Sec˛ia 19 Poli˛ie la   ac˛ioneze Ón continuare pentru recuperarea tuturor
data de 14 august 1996, cod numeric personal         daunelor ∫i dob‚nzilor Ón conformitate cu                        *
  10                MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI,                PARTEA a IV-a,     Nr. 21/4.I.2005
      Societatea Comercial„                       HOT√R¬REA NR. 2                1. Œnfiin˛area unui punct de lucru dup„ cum
   MEGA STYLE COM - S.R.L., Bucure∫ti                                          urmeaz„:
                                    a adun„rii generale a asocia˛ilor
                                                              - birou ∫i depozit de Ónc„l˛„minte ∫i de articole
                                       din data de 21.06.2004
          DECIZIA NR. 1                                             de marochin„rie, situate Ón Cluj-Napoca, str.
                                Subsemna˛ii P„r„u Dan Claudiu, domiciliat Ón       Corneliu Coposu nr. 167, jude˛ul Cluj, potrivit
  a asociatului unic din data de 15.11.2004         Bucure∫ti, calea Doroban˛i nr. 116-122, bl. 6, sc. A,    contractului de Ónchiriere nr. 1017/1.11.2004.
                               et. 2, ap. 7, sectorul 1, posesor al C.I. seria RT nr.     2. Radierea unui punct de lucru dup„ cum
  Asociatul unic Dumitru Mirabela, domiciliat„ Ón
                               074574, eliberat„ de Sec˛ia 1 Poli˛ie la data de       urmeaz„:
Bucure∫ti, Str. Nuc∫oarei nr. 8, bl. 41, sc. 5, et. 3, ap.
                               7.03.2000, ∫i P„r„u Gabriel-Cornel-Florin, domiciliat     - birou ∫i depozit de Ónc„l˛„minte ∫i de articole
70, sectorul 6, legitimat„ cu C.I. seria R.T. nr.      Ón Bucure∫ti, calea Doroban˛i nr. 116-122, bl. 6, sc.
167239, eliberat„ de Sec˛ia 20 Poli˛ie la data de                                     de marochin„rie, situate Ón Cluj-Napoca, str.
                               A, et. 2, ap. 7, sectorul 1, posesor al C.I. seria DP nr.
29.05.2001, administrator al Societ„˛ii Comerciale                                    F‚nt‚nele nr. 5, bl. R, sc. 7, ap. 98, jude˛ul Cluj.
                               098743, eliberat„ de D.G.E.I.P.-D.E.P. la data de
MEGA STYLE COM - S.R.L., av‚nd codul unic de                                        Celelalte prevederi ale actului constitutiv r„m‚n
                               24.07.2003, Ón calitate de asocia˛i ai Societ„˛ii
Ónregistrare 14064691, num„r de ordine Ón registrul     Comerciale TRANS GAS GRUP - S.R.L., am hot„r‚t        neschimbate.
comer˛ului J 40/6666/24.07.2001, av‚nd activitatea      deschiderea unui punct de lucru Ón Bucure∫ti, str.        (69/255.964)
principal„: 5242 - comer˛ cu am„nuntul cu          Cpt. Av. Alexandru ™erb„nescu nr. 60 (fost„ str.                    *
Ómbr„c„minte, cu sediul Ón Bucure∫ti, Str.          Mun˛ii M„cinului nr. 3), sectorul 1, av‚nd ca obiect
Nuc∫oarei nr. 8, bl. 41, sc. 5, et. 3, ap. 70, sectorul   de activitate cod CAEN 5050 - comer˛ cu am„nuntul           Societatea Comercial„
6, decide Ónfiin˛area a dou„ puncte de lucru Ón       cu carburan˛i pentru autovehicule.
Bucure∫ti, ∫os. Kiseleff nr. 32, pavilionul H-EXPO       Celelalte prevederi ale actului constitutiv r„m‚n        LAMPROFILE - S.R.L., Bucure∫ti
MARKET Her„str„u, sectorul 1:                neschimbate.
  1, stand 43 A;                        (66/255.961)                                  DECIZIE
  2. stand J1.                                     *                         a asociatului unic
  (63/255.959)                                                       Subsemnatul Tiricu Florinel, cet„˛ean rom‚n,
              *                      Societatea Comercial„               n„scut la data de 19.08.1977 Ón comuna Perisani,
                                  DREAM PIZZA - S.R.L., Bucure∫ti            jude˛ul V‚lcea, domiciliat Ón satul Mlaceni, comuna
      Societatea Comercial„                                             Perisani, jude˛ul V‚lcea, identificat cu C.I. seria VX
   V&V TRADUCERI - S.R.L., Bucure∫ti                    HOT√R¬REA NR. 2               nr. 166813, eliberat„ la data de 9.04.2004, de Poli˛ia
                                                             Brezoi, cod numeric personal 1770819380881, Ón
                                    a adun„rii generale din data de          calitate de asociat unic al Societ„˛ii Comerciale
         HOT√R¬REA NR. 2                        29 noiembrie 2004             LAMPROFILE - S.R.L., persoan„ juridic„ rom‚n„, cu
     a adun„rii generale a asocia˛ilor           Asocia˛ii Societ„˛ii Comerciale DREAM PIZZA -       sediul Ón Bucure∫ti, Calea Victoriei nr. 155, bl. D1,
        din data de 3.12.2004            S.R.L., cu sediul Ón Bucure∫ti, str. Valea Ro∫ie nr. 5,   Tronson 7, et. 5, sectorul 1, Ónregistrat„ la Registrul
                               bl. Z 7, et. 4, ap. 25, sectorul 6, Ónmatriculat„ cu nr.   Comer˛ului Bucure∫ti cu nr. J 40/8218/1996, cod
  Radulian Vlad, domiciliat Ón Bucure∫ti, Str.       J 40/10801/1998, Crintea Cristian Armand,
Sapien˛ei nr. 1 B, parter, ap. 1, sectorul 5, posesor                                   unic de Ónregistrare R8844234, aici ∫i Ón continuare
                               identificat cu C.I. seria DP nr. 073746, eliberat„ de    numita îSocietatea”, am hot„r‚t dizolvarea
al C.I. seria RD nr. 088279, eliberat„ de Sec˛ia 17     Sec˛ia 22 Poli˛ie la data de 25.01.2002, domiciliat Ón    societ„˛ii ∫i radierea acesteia din Registrul
Poli˛ie la data de 22.09.1999, cod numeric personal     Bucure∫ti, Bd. 1 Mai nr. 25, bl. C 6, sc. 1, et. 4, ap.   Comer˛ului Bucure∫ti.
1790808450030, ∫i                      18, sectorul 6, cod numeric personal              De asemenea, am decis s„-l Ómputernicesc pe dl
  Radulian Valeriu, domiciliat Ón Bucure∫ti, Str.      1700427463017, Ion D„nu˛ Marian, identificat cu       N„stase Iulian Bogdan, cet„˛ean rom‚n, avocat,
Sapien˛ei nr. 1 B, parter, ap. 1, sectorul 5, posesor    C.I. seria DP nr. 098041, eliberat„ de D.G.E.I.P.-      legitimat cu C.I. seria SB nr. 166918, eliberat„ de
al C.I. seria RT nr. 156426, eliberat„ de Sec˛ia 17     D.E.P. la data de 1.07.2003, domiciliat Ón Bucure∫ti,
                                                             Poli˛ia Sibiu la 28.02.2003, cod cod numeric
Poli˛ie la data de 18.04.2001, cod numeric personal     aleea Sl„tioara nr. 4, bl. C 2, sc. 5, ap. 63, sectorul
                                                             personal 1750730323935, pentru a duce la
1790808450022, ∫i                      5, cod numeric personal 1790512443010, ∫i Skoufis
                                                             Óndeplinire toate formalit„˛ile necesare Ón vederea
  Radulian Mihaela-Simona, domiciliat„ Ón          Panagiotis, identificat cu pa∫aportul seria O nr.
                               829611, au hot„r‚t urm„toarele:               Ónregistr„rii prezentei decizii ∫i a actului adi˛ional
Bucure∫ti, Str. Sapien˛ei nr. 1 B, parter, ap. 1,
                                - Ónfiin˛area unui punct de lucru Ón Bucure∫ti,      subsecvent la Registrul Comer˛ului Bucure∫ti,
sectorul 5, posesoare a C.I. seria RD nr. 194280,
                               str. Pia˛a Amzei nr. 17 bis, sectorul 1, cu activit„˛ile   acesta fiind pe deplin Ómputernicit s„ semneze
eliberat„ de Sec˛ia 17 Poli˛ie la data de 17.09.2001,                                   orice fel de documente necesare.
cod numeric personal 2490329400630,             urm„toare:
                                5211 - comer˛ cu am„nuntul, Ón magazine           Semnat ast„zi, 6 decembrie 2004.
  Ón calitate de asocia˛i ai Societ„˛ii Comerciale
                               nespecializate, cu v‚nzare predominant„ de            (70/255.965)
V & V TRADUCERI - S.R.L., am hot„r‚t urm„toarele:
                               produse alimentare, b„uturi ∫i tutun;                          *
  - Se completeaz„ obiectul de activitate al
                                5530 - restaurante (fast-food).
societ„˛ii cu urm„toarele activit„˛i secundare:
  • activit„˛i fotografice, cod CAEN 7481;            (67/255.962)                           Societatea Comercial„
  • alte activit„˛i de servicii prestate Ón principal                 *                  MEDIASERV EXPERT - S.R.L., Bucure∫ti
Óntreprinderilor, cod CAEN 7487;
  • activit„˛i de radio ∫i televiziune, cod CAEN            Societatea Comercial„                        DECIZIA NR.1
9220;                               MR FERRO COM - S.R.L., Bucure∫ti
  • produc˛ie de filme cinematografice ∫i video,                                            din data de 22.11.2004
cod CAEN 9211.                                 DECIZIA NR. 1                       Societatea Comercial„
  Celelalte prevederi ale actului constitutiv r„m‚n                                     MEDIASERV EXPERT - S.R.L., cu cu sediul
nemodificate.                                din data de 23.11.2004             Ón Bucure∫ti, str. Anastasie Panu nr. 3, bl. A3,
  (64/255.960)                        Subsemnatul Aytac Yusuf Ali, n„scut Ón Batman,        sc. 3, ap. 86, sectorul 3, J 40/16071/2003
                               Turcia, la data de 17.01.1964, identificat cu          Asociatul unic Florea Marina Cristina,
              *                pa∫aportul seria TR-F nr. 567259, eliberat de        domiciliat„ Ón Bucure∫ti, str. Anastasie Panu nr. 3,
                               Departamentul de Securitate Istanbul la data de       bl. A3, sc. 3, ap. 86, sectorul 3, posesor al B.I. seria
     Societatea Comercial„               17.01.1992, Ón calitate de asociat unic al Societ„˛ii    DK nr. 932981, eliberat de Sec˛ia 11 Poli˛ie la data
   TRANS GAS GRUP - S.R.L., Bucure∫ti           Comerciale MR FERRO COM - S.R.L., cu sediul         de 17.05.2000 decide:
                               social Ón Bucure∫ti, prelungirea Ghencea nr. 22, bl.      1. Œnfiin˛area unui punct de lucru Ón satul
        ACT ADIfiIONAL NR. 1              M2, sc. A, et. 1, ap. 9, sectorul 6, Ónmatriculat„ Ón    Pipera, str. Drumul Potcoavei nr. 51, comuna
                               registrul comer˛ului cu nr. J 40/17673/3.11.2004,      Voluntari, jude˛ul Ilfov, punct de lucru care va avea
  la actul constitutiv al Societ„˛ii Comerciale       cod unic de Ónregistrare 16903560/3.11.2004, decid      ca obiect de activitate publicitate - cod CAEN 7440.
    TRANS GAS GRUP - S.R.L., cu sediul          Ónfiin˛area unui punct de lucru la urm„toarea
                               loca˛ie: spa˛iu comercial identificat cu indicativul 6      (71/255.965)
   Ón Bucure∫ti, bd. Ion Mihalache nr. 203,
    et. 2, ap. 2, sectorul 1, Ónmatriculat„       corp A din Complexul Comercial îDragonul Ro∫u”,                     *
     cu nr. J 40/12911/2002, cod unic          situat Ón Bucure∫ti, str. Vasile Predescu nr. 79-87,
        de Ónregistrare 15077924,           sectorul 2, unde se va desf„∫ura ca activitate             Societatea Comercial„
        din data de 23.11.2004            principal„: intermedieri Ón comer˛ul cu textile,
                                                              C & O CONSALTING SERV - S.R.L., Bucure∫ti
                               confec˛ii, Ónc„l˛„minte ∫i articole, cod CAEN 5116.
  Subsemna˛ii P„r„u Dan Claudiu, domiciliat Ón
                                 (68/255.963)
Bucure∫ti, calea Doroban˛i nr. 116-122, bl. 6, sc. A,                                           HOT√R¬REA NR. 1
et. 2, ap. 7, sectorul 1, posesor al C.I. seria RT nr.                 *
074574, eliberat„ de Sec˛ia 1 Poli˛ie la data de                                            din data de 22.11.2004,
7.03.2000, ∫i P„r„u Gabriel-Cornel-Florin, domiciliat         Societatea Comercial„                 Societatea Comercial„ C & O CONSALTING
Ón Bucure∫ti, calea Doroban˛i nr. 116-122, bl. 6, sc.                                      SERV - S.R.L., cu sediul Ón Bucure∫ti,
                                OTTER DISTRIBUTION - S.R.L., Bucure∫ti
                                                                str. Anastasie Panu nr. 3, bl. A3, sc. 3,
A, et. 2, ap. 7, sectorul 1, posesor al C.I. seria DP nr.
                                                                  ap. 86, sectorul 3, J 40/7569/2004
098743, eliberat„ de D.G.E.I.P.-D.E.P. la data de                 HOT√R¬RE
24.07.2003, Ón calitate de asocia˛i ai Societ„˛ii                                      Asocia˛ii:
Comerciale TRANS GAS GRUP - S.R.L., am hot„r‚t         a adun„rii generale a asocia˛ilor Societ„˛ii         - Florea Ovidiu, domiciliat Ón Bucure∫ti, str.
modificarea actului constitutiv al societ„˛ii dup„       Comerciale OTTER DISTRIBUTION - S.R.L.          Anastasie Panu nr. 3, bl. A3, sc. 3, ap. 86, sectorul
                                      din data de 1.11.2004             3, posesor al C.I. seria RT nr. 354438, eliberat„ de
cum urmeaz„:
  - Ónfiin˛area unui punct de lucru Ón Buz„u, Str.      Subsemna˛ii Schwartz Filip-Florin, domiciliat Ón     Sec˛ia 11 la data de 2.09.2004;
Mesteac„nului nr. 10, jude˛ul Buz„u, av‚nd ca        Bucure∫ti, str. Gen. Atanasie Demosthen nr. 16,         - Florea Marina Cristina, domiciliat„ Ón
obiect de activitate:                    sectorul 5, identificat cu C.I. seria DP nr. 102825,     Bucure∫ti, str. Anastasie Panu nr. 3, bl. A3, sc. 3, ap.
  cod CAEN 5020 - Óntre˛inerea ∫i repararea        eliberat„ de D.G.E.I.P.-D.E.P. la data de 19.01.2004,    86, sectorul 3, posesoare a B.I. seria DK nr. 932981,
                               cod numeric personal 1710721450017, ∫i Schwartz       eliberat de Sec˛ia 11 la data de 17.05.2000 hot„r„sc:
autovehiculelor;
                               Vilma, domiciliat„ Ón Bucure∫ti, str. Gen. Atanasie       Œnfiin˛area unui punct de lucru Ón satul Pipera,
  cod CAEN 5050 - comer˛ cu am„nuntul cu
                               Demosthen nr. 16, sectorul 5, reprezentat„ prin       str. Drumul Potcoavei nr. 51, comuna Voluntari,
carburan˛i pentru autovehicule, ∫i
                               Schwartz Filip-Florin, Ón calitate de asocia˛i ai      jude˛ul Ilfov, punct de lucru care va avea ca obiect
  cod CAEN 5263 - comer˛ cu am„nuntul care nu       Societ„˛ii Comerciale OTTER DISTRIBUTION -
se efectueaz„ prin magazine.                                               de activitate activit„˛i de consultan˛„ pentru afaceri
                               S.R.L., cu sediul Ón Bucure∫ti, str. Logof„t T„utu nr.    ∫i management cod CAEN 7414.
  Celelalte prevederi ale actului constitutiv r„m‚n    66, sectorul 3, Ónregistrat„ la Oficiul registrului
neschimbate.                                                          (72/255.967)
                               comer˛ului cu nr. J 40/6971/1997, cod fiscal R
   (65/255.961)                      9755224, am hot„r‚t urm„toarele:                            *
                  MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA                 a IV-a,  Nr. 21/4.I.2005                   11
      Societatea Comercial„             descris„ de cod CAEN 7420 - activit„˛i de          Bd. 1 Mai nr. 62, bl. 40, sc. B, et. 2, ap. 31, sectorul
     CERTO TIMEX - CONSTRUCfiII            arhitectur„, inginerie ∫i servicii de consultan˛„      1, cet„˛ean rom‚n, n„scut la data de 28.09.1951 Ón
       ™I AMBIENT - S.R.L.             tehnic„ legate de acestea.                 Bucure∫ti, sectorul 1, cod numeric personal
                               2. Se extinde obiectul de activitate cu activit„˛ile  1510929400260 - pentru un nou mandat de 4 ani.
         Bucure∫ti
                             descrise de urm„toarele clase CAEN:               (74/255.969)
                               2233 - reproducerea Ónregistr„rilor informatice;
        HOT√R¬REA NR. 2
                               3002 - fabricarea calculatoarelor ∫i a altor                    *
        din data de 2.12.2004           echipamente electronice;
     a adun„rii generale a asocia˛ilor          4550 - Ónchirierea utilajelor de construc˛ii ∫i           Societatea Comercial„
  Societ„˛ii Comerciale SCUT CONSULTING         demolare, cu personal de deservire aferent;             ALMA EXIM INTERNATIONAL
       INTERNATIONAL - S.R.L.             5184 - comer˛ cu ridicata cu calculatoare,            GROUP - S.R.L., Bucure∫ti
  Subsemna˛ii Rosu Andrei ∫i Popescu Bogdan, Ón     echipamente periferice si software-ului;
calitate de asocia˛i Ón cadrul Societ„˛ii Comerciale     5185 - comer˛ cu ridicata cu alte ma∫ini ∫i               HOT√R¬REA NR. 2
SCUT CONSULTING INTERNATIONAL - S.R.L., cu        echipamente de birou;
                               5187 - comer˛ cu ridicata cu alte aparaturi               din data de 1.12.2004
sediul Ón Bucure∫ti, str. S„laj-Telita nr. 136, bl. 49,
                             utilizate Ón industrie, comer˛ ∫i transporturi;           a adun„rii generale extraordinare
parter, sectorul 5, Ónmatriculat„ la Registrul
                               5250 - comer˛ cu am„nuntul cu bunuri de ocazie         a asocia˛ilor Societ„˛ii Comerciale
Comer˛ului Bucure∫ti, cu nr. J 40/1418/2001, cod
                             v‚ndute prin magazine;                    ALMA EXIM INTERNATIONAL GROUP - S.R.L.,
unic de Ónregistrare 13431170, reprezent‚nd 100 %
                               5261 - comer˛ cu am„nuntul prin coresponden˛„;     cu sediul Ón Bucure∫ti, str. ™tirbei Vod„ nr. 97,
din capitalul social ne-am Óntrunit azi, data de mai
                               5262 - comer˛ cu am„nuntul prin standuri ∫i          bl. 25 C, sc. A, et. 1, ap. 1, sectorul 1,
sus, av‚nd ca puncte propuse la ordinea de zi
                             pie˛e;                             num„r de ordine Ón registrul comer˛ului
schimbarea denumirii societ„˛ii, schimbarea ∫i
                               5263 - comer˛ cu am„nuntul care nu se           J 40/8381/1995 ∫i cod de Ónregistrare fiscal„
completarea domeniului de activitate.
  Ordinea de zi fiind aprobat„ Ón unanimitate,      efectueaz„ prin magazine;                      R 7777463, ∫edin˛a legal convocat„
subsemna˛ii hot„r„sc urm„toarele:               6024 - transporturi rutiere de m„rfuri;             ∫i desf„∫urat„ la sediul societ„˛ii
  1. Se schimb„ denumirea societ„˛ii Ón CERTO        6311 - manipul„ri;                            la data de 1.12.2004
TIMEX - CONSTRUCfiII ™I AMBIENT - S.R.L.            6312 - depozit„ri;                     La adunarea general„ extraordinar„ a asocia˛ilor
denumire rezervat„ la Oficiul Registrului           7210 - consultan˛„ Ón domeniul echipamentelor      Societ„˛ii Comerciale ALMA EXIM INTERNATIONAL
Comer˛ulu cu nr. 305961/10.11.2004.            de calcul (hardware);                    GROUP - S.R.L., sunt prezen˛i dl Rusu Traian,
  2. Se schimb„ domeniul principal de activitate al     7221 - editare de programe;               domiciliat Ón Bucure∫ti, str. Cornescu nr. 1, sectorul
societ„˛ii Ón îConstruc˛ii” (cod CAEN 45), iar        7222 - consultan˛„ ∫i furnizare de alte produse     1, cet„˛ean rom‚n, identificat cu C.I. seria RR nr.
obiectul principal de activitate va fi îConstruc˛ii de  software;                          200213, eliberat„ de Sec˛ia 1 Poli˛ie la data de
cl„diri ∫i lucr„ri de geniu”(cod CAEN 4521).         7230 - prelucrarea informatic„ a datelor;        9.04.2002, cod numeric personal 1480224400297,
  3. Se completeaz„ obiectul de activitate al        7240 - activit„˛i legate de bazele de date;       V„duva Elena, domiciliat„ Ón Ploie∫ti, str. En„chi˛„
societ„˛ii cu urm„toarele men˛iuni (cu cod CAEN Ón      7250 - Óntre˛inerea ∫i repararea ma∫inilor de      V„c„rescu nr. 8A, bl. 102A, et. 3, ap. 13, jude˛ul
paranteze): demolarea construc˛iilor, terasamente ∫i   birou, de contabilizat ∫i a calculatoarelor;        Prahova, cet„˛ean rom‚n, identificat„ cu C.I. seria
organizare de ∫antiere (4511); lucr„ri de foraj ∫i      7260 - alte activit„˛i legate de informatic„;      PH nr. 041656, eliberat„ de Poli˛ia Municipiului
sondaj pentru construc˛ii (4512); lucr„ri de         7413 - activit„˛i de studiere a pie˛ei ∫i de sondaj;  Ploie∫ti la data de 6.07.1998, cod numeric personal
Ónvelitori, ∫arpante ∫i terase la construc˛ii (4522);     7485 - activit„˛i de secretariat ∫i traducere;     2541028293133, Anastase Roberta-Alma, domiciliat„
construc˛ii de autostr„zi, drumuri, aerodromuri ∫i      7487 - alte activit„˛i de servicii prestate Ón     Ón Ploie∫ti, str. Cuza Vod„ nr. 2, bl. B2, et. 5, ap. 14,
baza sportive (4523); construc˛ii hidrotehnice      principal Óntreprinderilor.                 jude˛ul Prahova, cet„˛ean rom‚n, identificat„ cu C.I.
(4524); alte lucr„ri speciale de construc˛ii (4525);     3. Se retrage din Societatea Comercial„ INSTAL D    seria PH nr. 190212, eliberat„ de Poli˛ia
lucr„ri de instala˛ii electrice (4531); lucr„ri de    BUCURE™TI - S.R.L., dl Zarcu Dan-Bogdan, care a       Municipiului Ploie∫ti, la data de 10.10.2000, cod
izola˛ii ∫i protec˛ie anticoroziv„ (4532), lucr„ri de   pierdut calitatea de asociat ∫i a cedat Ón Óntregime,    numeric personal 2760327293148, asocia˛i care
instala˛ii tehnico-sanitare (4533); alte lucr„ri de    Ón deplin„ proprietate ∫i folosin˛„, nemaiavÓnd nici    Ómpreun„ de˛in 100 % din capitalul social total al
instala˛ii (4534); lucr„ri de ipsoserie (4541); lucr„ri  un fel de preten˛ie, de nici o natur„ ∫i nici un fel    societ„˛ii, ∫i Ón calitate de invitat, Anastase Lorena-
de t‚mpl„rie ∫i dulgherie (4542); lucr„ri de       de drept asupra societ„˛ii, totalul celor 6 p„r˛i      Carmen, domiciliat„ Ón Ploie∫ti, str. Cuza Vod„
pardosire ∫i placare a pere˛ilor (4543); lucr„ri de    sociale, de˛inute, echivalentul a 900.000 lei, noilor
                                                           nr. 2, bl. B2, ap. 14, jude˛ul Prahova, cet„˛ean
vositorie, zugr„veli ∫i mont„ri de geamuri (4544);    asocia˛i coopta˛i Ón societate, Tudose Cristina ∫i
                                                           rom‚n, identificat„ cu B.I. seria B.R. nr. 158839,
alte lucr„ri de finisare (4545); Ónchirierea utilajelor  Tudose Irina, care preiau prin cesiune p„r˛ile
                                                           eliberat de Poli˛ia Municipiului Ploie∫ti, la data de
de construc˛ii ∫i demolare, cu personal de deservire   sociale cedate, astfel:
                                                           18.07.1985, prelungit p‚n„ la data de 26.09.1995,
aferent (4550); fabricarea de construc˛ii metalice ∫i     a. noul asociat cooptat Tudose Cristina - preia 3
                                                           cod numeric personal 2500225293091. Œn
p„r˛i componente ale structurilor metalice (2811);    p„r˛i sociale, echivalentul a 450.000 lei, numai
                                                           unanimitate asocia˛ii au hot„r‚t:
comer˛ cu am„nuntul cu articole de fier„rie cu      aport Ón numerar;
                                                             1. Se declar„ drept domeniu principal de
articole din sticl„ ∫i cu cele pentru vopsit (5246).     b. noul asociat cooptat, Tudose Irina - preia 3
                                                           activitate al Societ„˛ii Comerciale ALMA EXIM
  Dat„ Ón Bucure∫ti azi, 2.12.2004, Ón 4 exemplare.   p„r˛i sociale, echivalentul a 450.000 lei, numai
                                                           INTERNATIONAL GROUP - S.R.L., 511 - activit„˛i de
                             aport Ón numerar.
   (73/255.968)                                                   intermediere Ón comer˛ul cu ridicata, iar ca
                               4. Se completeaz„ preambulul ∫i Óntreg
             *                                              activitate principal„ activitatea descris„ de cod
                             con˛inutul actelor constitutive ale Societ„˛ii
                                                           CAEN 5114 - intermedieri Ón comer˛ul cu ma∫ini,
                             Comerciale INSTAL D BUCURE™TI - S.R.L., cu
     Societatea Comercial„                                            echipamente industriale, nave ∫i avioane.
                             atributele de identificare ale noilor asocia˛i
                             coopta˛i, dup„ cum urmeaz„:                  2. Se retrag din Societatea Comercial„ ALMA
 INSTAL D BUCURE™TI - S.R.L., Bucure∫ti
                               - Tudose Cristina, domiciliat„ Ón Bucure∫ti, bd.    EXIM INTERNATIONAL GROUP - S.R.L. Rusu
                             Ion Mihalache nr. 62, bl. 40, sc. B, ap. 31, sectorul    Traian, V„duva Elena ∫i Anastase Roberta-Alma,
        HOT√R¬REA NR. 12                                            care au pierdut calitatea de asocia˛i ∫i au cedat Ón
                             1, cet„˛ean rom‚n, n„scut„ la data de 22.12.1981, Ón
        din data de 28.11.2004           Bucure∫ti, sectorul 1, fiica lui Dan-Mihai, ∫i a lui    Óntregime, Ón deplin„ proprietate ∫i folosin˛„,
     a adun„rii generale extraordinare        Mihaela, identificat„ cu C.I. seria RR nr. 162932,     nemaiav‚nd nici un fel de preten˛ie, de nici o
     a asocia˛ilor Societ„˛ii Comerciale       eliberat„ de Sec˛ia 4 Poli˛ie la data de 12.03.2001,    natur„ ∫i nici un fel de drept asupra societ„˛ii,
  INSTAL D BUCURE™TI - S.R.L., cu sediul        cod numeric personal 2811222410070 ∫i            totalul celor 60 de p„r˛i sociale de˛inute,
Ón Bucure∫ti, Bd. 1 Mai nr. 62, bl. 40, sc. B, et.      - Tudose Irina, domiciliat„ Ón Bucure∫ti, bd. Ion    echivalentul a 6.000.000 lei, numai aport Ón
   2, ap. 31, sectorul 1, num„r de ordine       Mihalache nr. 62, bl. 40, sc. B, ap. 31, sectorul 1,    numerar, noului asociat cooptat, Anastase Lorena-
   Ón registrul comer˛ului J 40/27906/1994       cet„˛ean rom‚n, n„scut„ la data de 25.12.1985, Ón      Carmen, care a devenit asociat unic. Ca urmare
  ∫i cod de Ónregistrare fiscal„ R 6842296,       Bucure∫ti, sectorul 1, fiica lui Dan-Mihai ∫i a lui     toate drepturile ∫i obliga˛iile care reveneau conform
   ∫edin˛a legal convocat„ ∫i desf„∫urat„       Mihaela, identificat„ cu C.I. seria RT nr. 073450,     legii, adun„rii generale a asocia˛ilor vor fi preluate
  la sediul societ„˛ii, la data de 28.11.2004      eliberat„ de Sec˛ia 4 Poli˛ie, la data de 2.03.2000,    de asociatul unic, iar contractul de societate devine
  la adunarea general„ extraordinar„ a asocia˛ilor    cod numeric personal 2851225410098.             caduc.
Societ„˛ii Comerciale INSTAL D BUCURE™TI - S.R.L.,      5. Ca urmare a retragerii unui asociat, prin        3. Se completeaz„ preambulul ∫i Óntreg
sunt prezen˛i Tudose Dan-Mihai, domiciliat Ón       cesiune integral„ a p„r˛ilor sociale de˛inute c„tre     con˛inutul actului constitutiv al Societ„˛ii
Bucure∫ti, bd. Ion Mihalache nr. 62, bl. 40, sc. B, ap.  noii asocia˛i coopta˛i, capitalul social total, al     Comerciale ALMA EXIM INTERNAfiIONAL GROUP -
31, sectorul 1, cet„˛ean rom‚n, identificat„ cu B.I.   Societ„˛ii Comerciale INSTAL D BUCURE™TI - S.R.L.      S.R.L., cu atributele de identificare ale noului
seria G.V. nr. 386595, eliberat de Sec˛ia 4 Poli˛ie, la  r„m‚ne nemodificat la valoarea actual„ de          asociat cooptat, dup„ cum urmeaz„:
data de 7.05.1996, cod numeric personal          6.750.000 lei, din care 3.392.641 lei, aport Ón        - Anastase Lorena-Carmen, domiciliat„ Ón
1510929400260, ∫i Zarcu Dan-Bogdan, domiciliat Ón     numerar ∫i 3.357.359 lei, aport Ón natur„, totul      Ploie∫ti, str. Cuza Vod„ nr. 2, bl. B2, ap. 14, jude˛ul
Bucure∫ti, Str. Br‚ndu∫elor nr. 6, bl. V70, sc. 3, et.  divizat Ón 45 de p„r˛i sociale, Ón valoare de 150.000    Prahova, cet„˛ean rom‚n, n„scut„ la data de
1, ap. 38, sectorul 3, cet„˛ean rom‚n, identificat cu   lei fiecare, integral subscris ∫i v„rsat de noii asocia˛i  25.02.1950, Ón C‚mpina, jude˛ul Prahova, fiica lui
C.I. seria RT nr. 324940, eliberat„ de Sec˛ia 11     Tudose Dan-Mihai, Tudose Cristina ∫i Tudose Irina,     Vasile, ∫i a lui Simina, identificat„ cu B.I. seria B.R.
Poli˛ie, la data de 14.04.2004, cod numeric personal   care particip„ la beneficii ∫i pierderi propor˛ional    nr. 158839, eliberat de Poli˛ia Ploie∫ti, la data de
1661124433011, asocia˛i care Ómpreun„ de˛in 100 %     cu capitalul social de˛inut astfel:             18.07.1985, prelungit p‚n„ la data de 26.09.1995,
din capitalul social total al societ„˛ii Ón calitate de    a) Tudose Dan-Mihai de˛ine un capital social Ón     cod numeric personal 2500225293091.
invita˛i, Tudose Cristina, domiciliat„ Ón Bucure∫ti,   valoare total„ de 5.850.000 lei, din care 2.492.641      4. Ca urmare a retragerii tuturor asocia˛ilor, prin
bd. Ion Mihalache nr. 62, bl. 40, sc. B, ap. 31,     lei, aport Ón numerar ∫i 3.357.359 lei, aport Ón      cesiune integral„ a p„r˛ilor sociale de˛inute c„tre
sectorul 1, cet„˛ean rom‚n, identificat„ cu C.I. seria  natur„, totul divizat Ón 39 de p„r˛i sociale,        noul asociat cooptat, capitalul social total al
RR nr. 162932, eliberat„ de Sec˛ia 4 Poli˛ie, la data   reprezent‚nd 86,66 % din capitalul social total;      Societ„˛ii Comerciale ALMA EXIM INTERNATIONAL
de   12.03.2001,   cod  numeric    personal     b) Tudose Cristina de˛ine un capital social Ón     GROUP - S.R.L., r„m‚ne nemodificat la valoarea
2811222410070 ∫i Tudose Irina, cu acela∫i         valoare total„ de 450.000 lei, numai aport Ón        actual„ de 6.000.000 lei, numai aport Ón numerar,
domiciliu, cet„˛ean rom‚n, identificat„ cu C.I. seria   numerar, divizat Ón 3 p„r˛i sociale, reprezent‚nd      totul divizat Ón 60 de p„r˛i sociale, Ón valoare de
RT nr. 073450, eliberat„ de Sec˛ia 4 Poli˛ie, la data   6,67 % din capitalul social total;             100.000 lei fiecare, integral subscris ∫i v„rsat de
de 2.03.2000, cod numeric personal 2851225410098.       c) Tudose Irina de˛ine un capital social Ón valoare   asociatul unic Anastase Lorena-Carmen.
Œn unanimitate asocia˛ii au hot„r‚t:           total„ de 450.000 lei, numai aport Ón numerar,         5. Se reconfirm„ Ón func˛ia de administrator al
  1. Se declar„ drept domeniu principal de        divizat Ón 3 p„r˛i sociale, reprezent‚nd 6,67 % din     Societ„˛ii Comerciale ALMA EXIM INTERNATIONAL
activitate al Societ„˛ii Comerciale INSTAL D       capitalul social total.                   GROUP - S.R.L., Anastase Lorena-Carmen,
BUCURE™TI - S.R.L., 742 - activit„˛i de arhitectur„,     6. Se reconfirm„ Ón func˛ia de administrator al     domiciliat„ Ón Ploie∫ti, str. Cuza Vod„ nr. 2, bl. B2,
inginerie ∫i servicii de consultan˛„ tehnic„ legate de  Societatea Comercial„ INSTAL D BUCURE™TI -         ap. 14, jude˛ul Prahova, cet„˛ean rom‚n, n„scut„ la
acestea, iar ca activitate principal„ activitatea     S.R.L. Tudose Dan-Mihai, domiciliat Ón Bucure∫ti,      data de 25.02.1950, Ón C‚mpina, jude˛ul Prahova,
  12                 MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI,               PARTEA a IV-a,     Nr. 21/4.I.2005
cod numeric personal 2500225293091 - pentru un          2. Piso Dan-Sabin, cet„˛ean rom‚n, n„scut la data      • Societatea Comercial„ RIMCO - S.R.L. va de˛ine
nou mandat de 4 ani.                      de 7.05.1978 Ón Bucure∫ti, domiciliat Ón Bucure∫ti,     o cot„ de participare la capitalul social de 12 p„r˛i
  (75/255.970)                        str. Av. Stefan Protopopescu nr. 7, bl. C 3, ap. 31,    sociale a 100.000 lei fiecare, Ón valoare total„ de
                                sectorul 1, identificat cu C.I. seria RD nr. 349171,    1.200.000 lei, reprezent‚nd 30 % din capitalul social
               *                 eliberat de Sec˛ia 1 Poli˛ie la data de 21.11.2003, cod   ∫i aportul la beneficii ∫i pierderi.
                                numeric personal 1780507410013, Ón calitate de         Asociatul Societatea Comercial„ ROMLIB
     Societatea Comercial„                asociat, av‚nd o participare de 7,5 % din capitalul     LEASING - S.A., prin reprezentant legal, declar„ c„
  GRECU DAN IMPEX - S.R.L., Bucure∫ti            social,                           hot„r‚rea de a cesiona p„r˛ile sociale este definitiv„
                                 3. Rafic Hanbali-Masri, cet„˛ean francez,        ∫i irevocabil„. Plata p„r˛ilor sociale cedate este
          DECIZIA NR. 1               c„s„torit, n„scut la data de 1.06.1950 Ón Beirut,      efectuat„ de c„tre cesionar ceden˛ilor, ace∫tia
                                Liban, rezident Ón Elve˛ia, Chemin de Cour,         declar‚nd c„ nu mai au nici o preten˛ie pentru
        din data de 2.12.2004              Romanel, posesor al pa∫aportului nr. 03FE052162,      trecut ∫i viitor.
  a asociatului unic al Societ„˛ii Comerciale         eliberat de c„tre Consulatul Francez la data de        Art. 2. Se revoc„ din func˛ia de administrator dl
      GRECU DAN IMPEX - S.R.L.              21.11.2003, valabil p‚n„ la data de 20.11.2013, Ón     Kharrat Emile Georges ∫i se nume∫te Ón func˛ia
  Subsemnatul Dumitru Constantin, domiciliat Ón        calitate de asociat, av‚nd o participare de 55 % din    d‚nsului dl Halawani Karim, cet„˛ean rom‚n,
Bucure∫ti, str. Gheorghe Doja nr. 59, sectorul 3,       capitalul social,                      nec„s„torit, n„scut la data de 12.03.1972 Ón
posesor al C.I. seria RR nr. 280768/9.02.2004, emis„       4. Societatea Comercial„ ROMLIB LEASING -        Bucure∫ti, domiciliat Ón Bucure∫ti, Bd. Unirii nr. 27,
de Sec˛ia 23 Poli˛ie, Ón calitate de asociat unic al      S.A., persoan„ juridic„ de drept rom‚n, Ónregistrat„    bl. 15, sc. 1, et. 7, ap. 20, sectorul 5, identificat cu
Societ„˛ii Comerciale GRECU DAN IMPEX - S.R.L.,        la Oficiul Registrului Comer˛ului al Municipiului      C.I. seria RT nr. 144504, eliberat„ de Sec˛ia 17
am decis urm„toarele:                     Bucure∫ti cu nr. J 40/11862/2002, cod unic de        Poli˛ie la data de 12.03.2001, valabil p‚n„ la data de
  1. Schimbarea sediului social al societ„˛ii din       Ónregistrare 15029439, cu sediul Ón Bucure∫ti, Str.     12.03.2001, cod numeric personal 1720312450026,
Bucure∫ti, Aleea Laceni nr. 11, bl. PM/83, sc. 1, et.     Frigului nr. 18, sectorul 4, prin reprezentant legal    pe o perioad„ de 4 ani.
6, ap. 39, sectorul 3, Ón Bucure∫ti, str. Gheorghe       Kharrat Emile Georges, cet„˛ean libanez, domiciliat      Œn urma prezentei numiri, administrarea
Doja nr. 60, sectorul 3.                    Ón Beirut, Liban, rezident Ón Rom‚nia, Bucure∫ti,      societ„˛ii se va face cu puteri egale ∫i depline, av‚nd
  2. Numirea Ón func˛ia de administrator a dlui        Calea Mo∫ilor nr. 274, bl. 18, ap. 39, sectorul 2,     dreptul s„ decid„ separat, de c„tre domnii Stratulat
Dumitru Constantin, pentru o perioad„ nelimitat„.       identificat cu pa∫aportul nr. 2130503, eliberat de     Silviu, Piso Dan-Sabin ∫i Halawani Karim.
  Celelalte dispozi˛ii ale actului constitutiv r„m‚n     autorit„˛ile libaneze la data de 15.04.2003, valabil      Prezenta hot„r‚re, dup„ semnarea contractului
neschimbate.                          p‚n„ la data de 6.04.2005, conform adun„rii         de cesiune va fi Ónregistrat„ la Oficiul registrului
  (76/255.971)                        generale a ac˛ionarilor cu nr. 7/15.09.2004, Ón       comer˛ului ∫i va modifica corespunz„tor actul
                                calitate de asociat, av‚nd o participare de 30 % din    constitutiv al Societ„˛ii Comerciale NETGLOBE
               *                                               COMUNICATII - S.R.L., f„c‚nd parte integrant„ din
                                capitalul social, ∫i
                                 5. Societatea Comercial„ RIMCO - S.R.L.,         acesta.
     Societatea Comercial„                                                Celelalte prevederi ale actului constitutiv r„m‚n
                                persoan„ juridic„ de drept rom‚n, Ónregistrat„ la
 SERBAN & SERBAN CONSULTING - S.R.L.                                           valabile.
                                Oficiul Registrului Comer˛ului al Municipiului
        Bucure∫ti                                                   Redactat dup„ voin˛a asocia˛ilor ∫i semnat de
                                Bucure∫ti cu nr. J 40/23226/1993, cod unic de
                                                              c„tre ace∫tia ast„zi, 1.11.2004.
                                Ónregistrare R 4754724, cu sediul Ón Bucure∫ti,
         HOT√R¬REA NR. 1                Calea C„l„ra∫ilor nr. 66, sectorul 3, prin           (78/255.973)
                                reprezentant legal Halawani Karim, cet„˛ean                HOT√R¬REA NR. 3/2004
        din data de 26.11.2004,             rom‚n, nec„s„torit, n„scut la data de 12.03.1972 Ón
  a adun„rii generale a asocia˛ilor Societ„˛ii        Bucure∫ti, domiciliat Ón Bucure∫ti, Bd. Unirii nr. 27,        a adun„rii generale a asocia˛ilor
     Comerciale SERBAN & SERBAN              bl. 15, sc. 1, et. 7, ap. 20, sectorul 5, identificat cu       Societ„˛ii Comerciale NETGLOBE
 CONSULTING - S.R.L., Ónregistrat„ la Oficiul         C.I. seria RT nr. 144504, eliberat„ de Sec˛ia 17           COMUNICATII - S.R.L., Ónregistrat„
   Registrului Comer˛ului al Municipiului          Poli˛ie la data de 12.03.2001, valabil p‚n„ la data de       la Oficiul Registrului Comer˛ului al
  Bucure∫ti, cu nr. J 40/8008/2001, cod unic                                        Municipiului Bucure∫ti cu nr. J 40/7590/2004,
                                12.03.2011, cod numeric personal 1720312450026,
    de Ónregistrare R 14188223, cu sediul                                            cod unic de Ónregistrare 16413771,
                                conform adun„rii generale a asocia˛ilor cu nr.
 Ón Bucure∫ti, str. Domni˛a Anastasia nr. 10,                                        cu sediul Ón Bucure∫ti, str. Pictor Hirlescu
                                1/29.10.2004, Ón calitate de invitat,
        parter, ap. 2, sectorul 5                                                   nr. 6, et. 1, sectorul 2
                                 Óntrunind majoritatea de 100 % capitalul social al
  Ast„zi, 26.11.2004, s-au Óntrunit asocia˛ii:        Societ„˛ii Comerciale NETGLOBE COMUNICATII -          Ast„zi, 1.11.2004, s-au Óntrunit asocia˛ii:
  1. ™erban Alina Maria, cet„˛ean rom‚n,           S.R.L., noi, asocia˛ii, Ón prezen˛a invitatului, au       1. Stratulat Silviu, cet„˛ean rom‚n, n„scut la data
domiciliat„ Ón Bucure∫ti, str. B. V„c„rescu nr. 44, bl.    hot„r‚t:                          de 26.10.1981 Ón Ploie∫ti, jude˛ul Prahova,
7, sc. B, ap. 40, sectorul 2, posesoare a C.I. seria RR      Art. 1. Cesionarea integral„ a p„r˛ilor sociale     domiciliat Ón Bucure∫ti, str. Andrei Popovici, nr. 3,
nr. 119396, cod numeric personal 2740129293123,        de˛inute de societate de c„tre asociatul Societatea     bl. 1, sc. B, et. 3, ap. 27, sectorul 1, identificat cu B.I.
eliberat la data de 15.09.2000, de Sec˛ia 6 Poli˛ie, ∫i    Comercial„ ROMLIB LEASING - S.A. c„tre Societatea      seria G.T. nr. 070851, eliberat de Sec˛ia 1 Poli˛ie la
  2. ™erban Andreea Oana, cet„˛ean rom‚n,           Comercial„ RIMCO - S.R.L., prin reprezentant legal,     data de 13.10.1995, cod numeric personal
domiciliat„ Ón Bucure∫ti, str. B. V„c„rescu nr. 44, bl.    respectiv a unui procent de 30 % din totalul        1811026297277,
7, sc. B, ap. 40, sectorul 2, posesoare a C.I. seria RX    capitalului social ∫i aportul la beneficii ∫i pierderi     2. Piso Dan-Sabin, cet„˛ean rom‚n, n„scut la data
nr. 224897, cod numeric personal 2740129293115,        dup„ cum urmeaz„:                      de 7.05.1978 Ón Bucure∫ti, domiciliat Ón Bucure∫ti,
eliberat la data de 2.10.2003 de Sec˛ia 6 Poli˛ie.        1.1. Cesionarea de c„tre Societatea Comercial„      str. Av. Stefan Protopopescu nr. 7, bl. C 3, ap. 31,
  Astfel Óntrunit„ majorarea de 100 % din capitalul      ROMLIB LEASING - S.A., prin reprezentant legal, a      sectorul 1, identificat cu C.I. seria RD nr. 349171,
social al Societ„˛ii Comerciale SERBAN & SERBAN        12 p„r˛i sociale a 100.000 lei fiecare parte social„,    eliberat de Sec˛ia 1 Poli˛ie la data de 21.11.2003, cod
CONSULTING - S.R.L. noi, asocia˛ii, am hot„r‚t:        Ón valoare total„ de 1.200.000 lei, reprezent‚nd 30     numeric personal 1780507410013,
  Articol unic: Se schimb„ sediul social al societ„˛ii                                    3. Rafic Hanbali-Masri, cet„˛ean francez,
                                % din capitalul social ∫i din aportul la beneficii ∫i
de la adresa: Bucure∫ti, str. Domni˛a Anastasia nr.                                    c„s„torit, n„scut la data de 1.06.1950 Ón Beirut,
                                pierderi astfel:
10, parter, ap. 2, sectorul 5, la adresa din Bucure∫ti,                                  Liban, rezident Ón Elve˛ia, Chemin de Cour,
                                 • Subscrisa Societatea Comercial„ ROMLIB
Calea Victoriei nr. 100, ap. 22, sectorul 1, conform                                    Romanel, posesor al pa∫aportului nr. 03FE052162,
                                LEASING - S.A., prin reprezentant legal, Ón calitate
                                                              eliberat de c„tre Consulatul Francez la data de
contract Ónchiriere nr. 69462/22.11.2004, Ónregistrat     de asociat, av‚nd o cot„ de participare la capitalul
                                                              21.11.2003, valabil p‚n„ la data de 20.11.2013,
la Administra˛ia Finan˛elor Publice a Sectorului 1       social al societ„˛ii de 12 p„r˛i sociale, Ón valoare
                                                                4. Societatea Comercial„ RIMCO - S.R.L.,
Bucure∫ti. La adresa sediului social se vor desf„∫ura     total„ de 1.200.000 lei, reprezent‚nd 30 % din
                                                              persoan„ juridic„ de drept rom‚n, Ónregistrat„ la
urm„toarele activit„˛i:                    capitalul social ∫i din aportul la beneficii ∫i
                                                              Oficiul Registrului Comer˛ului al Municipiului
  CAEN 7414 - activit„˛i de consultan˛„ pentru        pierderi, cesionez c„tre Societatea Comercial„
                                                              Bucure∫ti cu nr. J 40/23226/1993, cod unic de
afaceri ∫i management.                     RIMCO - S.R.L., prin reprezentant legal, toate cele     Ónregistrare R 4754724, cu sediul Ón Bucure∫ti,
  Celelalte prevederi ale actului constitutiv r„m‚n      12 p„r˛i sociale de˛inute, reprezent‚nd           Calea C„l„ra∫ilor nr. 66, sectorul 3, prin
valabile.                           contravaloarea a 1.200.000 lei, adic„ 30 % din       reprezentant legal Halawani Karim, cet„˛ean
  Redactat ∫i semnat de c„tre asocia˛i ast„zi         capitalul social al societ„˛ii ∫i din aportul la      rom‚n, nec„s„torit, n„scut la data de 12.03.1972 Ón
26.11.2004.                          beneficii ∫i pierderi.                   Bucure∫ti, domiciliat Ón Bucure∫ti, Bd. Unirii nr. 27,
  (77/255.972)                         • Subscrisa Societatea Comercial„ RIMCO -        bl. 15, sc. 1, et. 7, ap. 20, sectorul 5, identificat cu
                                S.R.L., prin reprezentant legal, preiau cele 12 p„r˛i    C.I. seria RT nr. 144504, eliberat„ de Sec˛ia 17
               *                 sociale, Ón valoare total„ de 1.200.000 lei,        Poli˛ie la data de 12.03.2001, valabil p‚n„ la data de
                                reprezent‚nd 30 % din capitalul social ∫i din aportul    12.03.2011, cod numeric personal 1720312450026,
      Societatea Comercial„               la beneficii ∫i pierderi.                    Óntrunind majoritatea de 100 % capitalul social al
    NETGLOBE COMUNICATII - S.R.L.               1.2. Œn urma cesiunii de p„r˛i sociale, capitalul    Societ„˛ii Comerciale NETGLOBE COMUNICATII -
         Bucure∫ti                  social al societ„˛ii va fi Ón valoare total„ de       S.R.L., noi, asocia˛ii, am hot„r‚t:
                                4.000.000 lei, reprezent‚nd 40 p„r˛i sociale a         Articol unic:
       HOT√R¬REA NR. 2/2004               100.000 lei fiecare parte social„.               Majorarea capitalului social al Societ„˛ii
                                 Structura capitalului social ∫i participarea la     Comerciale NETGLOBE COMUNICATII - S.R.L. cu
  a adun„rii generale a asocia˛ilor Societ„˛ii        beneficii ∫i la pierderi a asocia˛ilor va fi        suma de 600.000.000 lei, 27.500 euro,
Comerciale NETGLOBE COMUNICATII - S.R.L.,           urm„toarea:                         contravaloarea a 1.100.000.000 lei, la cursul de
 Ónregistrat„ la Oficiul Registrului Comer˛ului          • Stratulat Silviu va de˛ine o cot„ de participare    40.000 lei/1 euro, echivalentul a 33.333,34 USD, la
        al Municipiului Bucure∫ti            la capitalul social de 3 p„r˛i sociale a 100.000 lei    cursul de 33.000 lei/1 USD.
     cu nr. J 40/7590/2004, cod unic de          fiecare, Ón valoare total„ de 300.000 lei,           Capitalul social va fi majorat dup„ cum urmeaz„:
 Ónregistrare 16413771, cu sediul Ón Bucure∫ti,        reprezent‚nd 7,5 % din capitalul social ∫i aportul la      • Rafic Hanbali-Masri subscrie ∫i vars„ suma de
  str. Pictor Hirlescu nr. 6, et. 1, sectorul 2       beneficii ∫i pierderi;                   27.500 euro, echivalentul a 1.100.000.000 lei, la
  Ast„zi, 1.11.2004, s-au Óntrunit asocia˛ii:          • Piso Dan-Sabin va de˛ine o cot„ de participare     cursul de 40.000 lei/1 euro, echivalentul a 33.333,34
  1. Stratulat Silviu, cet„˛ean rom‚n, n„scut la data    la capitalul social de 3 p„r˛i sociale a 100.000 lei    USD, la cursul de 33.000 lei/1 USD;
de 26.10.1981 Ón Ploie∫ti, jude˛ul Prahova,          fiecare, Ón valoare total„ de 300.000 lei,           • Societatea Comercial„ RIMCO - S.R.L. subscrie
domiciliat Ón Bucure∫ti, str. Andrei Popovici, nr. 3,     reprezent‚nd 7,5 % din capitalul social ∫i aportul la    ∫i vars„ suma de 600.000.000 lei.
bl. 1, sc. B, et. 3, ap. 27, sectorul 1, identificat cu B.I.  beneficii ∫i pierderi;                     Dup„ majorare, structura capitalului Societ„˛ii
seria G.T. nr. 070851, eliberat de Sec˛ia 1 Poli˛ie la      • Rafic Hanbali-Masri va de˛ine o cot„ de        Comerciale NETGLOBE COMUNICATII - S.R.L. se
data de 13.10.1995, cod numeric personal            participare la capitalul social de 22 p„r˛i sociale a    prezint„ astfel:
1811026297277, asociat, av‚nd o participare de 50 %      100.000 lei fiecare, Ón valoare total„ de 2.200.000 lei,    Capitalul social este Ón valoare total„ de
din capitalul social, Ón calitate de asociat, av‚nd o     reprezent‚nd 55 % din capitalul social ∫i aportul la    1.704.000.000 lei, din care 604.000.000 lei ∫i 27.500
participare de 7,5 % din capitalul social,           beneficii ∫i pierderi;                   euro, contravaloarea a 1.100.000.000 lei, la cursul
                   MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA                 a IV-a,  Nr. 21/4.I.2005                   13
de 40.000 lei/1 EURO, echivalentul a 33.333,34       ar„tat c„ prin sentin˛a civil„ nr. 1420/18.03.2002 a          Societatea Comercial„
EURO, la cursul de 33.000 lei/1 USD.            fost reziliat contractul de comodat Óncheiat cu          COFET√RIA EMILIA - S.R.L., Bucure∫ti
  Capitalul social este constituit din aport Ón     p‚r‚ta ∫i s-a dispus evacuarea p‚r‚tei din imobil.
numerar ∫i este divizat Ón 17.040 p„r˛i sociale egale     La dosar au fost depuse adrese de la Oficiul                HOT√R¬REA NR. 1
∫i indivizibile, fiecare cu o valoare de 100.000 lei.   registrului Comer˛ului al Municipiului Bucure∫ti,
  Procentul de participare la capitalul social ∫i    certificat de Ónmatriculare, Óncheierea cu nr.                  din 25.11.2004
aportul la beneficii ∫i pierderi al asocia˛ilor nu se   2311/SC/1998 pronun˛at„ de judec„torul delegat la           a adun„rii generale a asocia˛ilor
mai raporteaz„ la p„r˛ile sociale pe care le de˛ine    Oficiul Registrului Comer˛ului al Municipiului
fiecare Ón societate, ci este stabilit dup„ voin˛a                                     Subsemna˛ii Muharrem Aga Erevren, cet„˛ean
                              Bucure∫ti, contract de Ónchiriere, statutul societ„˛ii
asocia˛ilor.                                                       turc, domiciliat Ón Turcia, localitatea Hatay-Cartier
                              p‚r‚te, act de v‚nzare-cump„rare, declara˛ie,
  Dup„ majorare, aportul asocia˛ilor la capitalul                                   Iskenderun, str. Dumlupinar Mah, legitimat cu
                              sentin˛a civil„ nr. 1420/18.03.2002, pronun˛at„ de
social este de:                                                     pa∫aportul seria TRL nr. 238837, eliberat de
                              Judec„toria Sector 5.
  • Stratulat Silviu va de˛ine o cot„ de participare                                  autorit„˛ile turce la data de 4.10.1999, ∫i Balmus
                               P‚r‚ta nu a formulat Ónt‚mpinare.
la capitalul social de 1.278 p„r˛i sociale a 100.000 lei                                 Lucian, cet„˛ean rom‚n, domiciliat Ón Bucure∫ti,
                               Analiz‚nd Ónscrisurile de la dosar, instan˛a a
fiecare, Ón valoare total„ de 127.800.000 lei, din care                                 Aleea Secuilor nr. 2 A, bl. N 25, sc. 2, et. 4, ap. 19,
                              constatat c„ cererea este Óntemeiat„, Óntruc‚t
45.300.000 lei ∫i 2.062,5 EURO, contravaloarea a                                     sectorul 4, posesor al C.I. seria RT nr. 092368,
                              contractul de comodat Óncheiat de reclamant„ Ón
82.500.000 lei, la cursul de 40.000 lei/1 EURO,                                     eliberat„ la data de 17.05.2000 de Sec˛ia 15 Poli˛ie,
                              calitate de proprietar al imobilului din Bucure∫ti,      cod numeric personal 1691003441512, Ón calitate de
echivalentul a 2.500 USD, la cursul de 33.000 lei/1    Str. Iazului nr. 28, sectorul 5, a fost reziliat prin
USD, reprezent‚nd 7,5 % din capitalul social ∫i                                     asocia˛i ai Societ„˛ii Comerciale COFET√RIA
                              sentin˛a civil„ nr. 1420/18.03.2002, hot„r‚re prin      EMILIA - S.R.L., am hot„r‚t completarea obiectului
aportul la beneficii ∫i pierderi;             care s-a dispus ∫i evacuarea societ„˛ii p‚r‚te din
  • Piso Dan-Sabin va de˛ine o cot„ de participare                                   de activitate cu urm„toarele activit„˛i:
                              acest imobil.                          cod CAEN 5248 - comer˛ cu am„nuntul, Ón
la capitalul social de 1.278 p„r˛i sociale a 100.000 lei   Œn aceste condi˛ii, Ónregistrarea sediului social al
fiecare, Ón valoare total„ de 127.800.000 lei, din care                                 magazine specializate, cu alte produse neclasificate
                              societ„˛ii p‚r‚te la adresa din Bucure∫ti, Str. Iazului    Ón alt„ parte;
45.300.000 lei ∫i 2.062,5 EURO, contravaloarea a      nr. 28, sectorul 5, prejudiciaz„ pe reclamant„, motiv
82.500.000 lei, la cursul de 40.000 lei/1 EURO,                                       cod CAEN 5250 - comer˛ cu am„nuntul cu bunuri
                              pentru care Ón baza art. 25 din Legea nr. 26/1990,      de ocazie v‚ndute prin magazine;
echivalentul a 2.500 USD, la cursul de 33.000 lei/1    republicat„, instan˛a va admite cererea a∫a cum a
USD, reprezent‚nd 7,5 % din capitalul social ∫i                                       cod CAEN 5263 - comer˛ cu am„nuntul care nu
                              fost formulat„, f„r„ cheltuieli de judecat„.         se efectueaz„ prin magazine.
aportul la beneficii ∫i pierderi;
  • Rafic Hanbali-Masri va de˛ine o cot„ de        Pentru aceste motive, Ón numele legii hot„r„∫te:         (83/255.977)
participare la capitalul social de 9.372 p„r˛i sociale                                               *
                               Admite cererea formulat„ de reclamanta Nidelea
a 100.000 lei fiecare, Ón valoare total„ de
                              Sanda, domiciliat„ Ón Bucure∫ti, Str. Iazului nr. 28,
937.200.000 lei, din care 332.200.000 lei ∫i 15.125
                              sectorul 5, Ómpotriva p‚r‚tei Societatea Comercial„           Societatea Comercial„
EURO, contravaloarea a 605.000.000 lei, la cursul de
40.000 lei/1 EURO, echivalentul a 18.333,34 USD, la    LUCA HOUSE - S.R.L., cu sediul Ón Bucure∫ti, Str.         GEORGE ‘94 IMPEX COMERT - S.R.L.
cursul de 33.000 lei/1 USD, reprezent‚nd 55 % din     Iazului nr. 28, sectorul 5.                          Bucure∫ti
capitalul social ∫i aportul la beneficii ∫i pierderi;     Dispune radierea sediului p‚r‚tei din Bucure∫ti,
  • Societatea Comercial„ RIMCO - S.R.L. va de˛ine    Str. Iazului nr. 28, sectorul 5.                         DECIZIA NR. 1
o cot„ de participare la capitalul social de 5.112      Ia act c„ nu s-au cerut cheltuieli de judecat„.
                               Cu recurs.                                din data de 6.12.2004
p„r˛i sociale a 100.000 lei fiecare, Ón valoare total„
de 511.200.000 lei, din care 181.200.000 lei ∫i 8.250     Pronun˛at„ Ón ∫edin˛„ public„ azi, 20.01.2003.                a asociatului unic
EURO, contravaloarea a 330.000.000 lei, la cursul de      (80/255.974)
                                                              Scarlat Gheorghe, cet„˛ean rom‚n, domiciliat Ón
40.000 lei/1 EURO, echivalentul a 10.000 USD, la                    *                 Bucure∫ti, aleea Lunca Florilor nr. 3, bl. 15, sc. 2, et.
cursul de 33.000 lei/1 USD, reprezent‚nd 30 % din                                    4, ap. 154, sectorul 2, cod numeric personal
capitalul social ∫i aportul la beneficii ∫i pierderi;          Societatea Comercial„              1540719400537, identificat cu C.I. seria RR nr.
                                   START PM - S.R.L., Bucure∫ti            055140, eliberat„ de Sec˛ia 7 Poli˛ie la data de
  Prezenta hot„r‚re va fi Ónregistrat„ la Oficiul                                    27.11.1998, Ón calitate de asociat unic Ón cadrul
registrului comer˛ului ∫i va modifica corespunz„tor                                   Societ„˛ii Comerciale GEORGE ‘94 IMPEX COMERT
actul constitutiv al Societ„˛ii Comerciale                 HOT√R¬REA NR. 1
                                                             - S.R.L., a decis:
NETGLOBE COMUNICATII - S.R.L., f„c‚nd parte                   din 3.12.2004                1. Se radiaz„ activit„˛ile cuprinse Ón obiectul de
integrant„ din acesta.                                                  activitate al societ„˛ii.
  Celelalte prevederi ale actului constitutiv r„m‚n         a adun„rii generale a asocia˛ilor
                                                              2. Noul obiect de activitate al societ„˛ii va fi
neschimbate.                         Subsemna˛ii Petrica Verginica, cet„˛ean rom‚n,       urm„torul:
  Redcatat ∫i semnat de c„tre asocia˛i ast„zi,      domiciliat„ Ón Bucure∫ti, str. Prunaru nr. 2-4, bl. 6-      Domeniul principal de activitate: cod CAEN 221
1.11.2004.                         7, sc. A, et 2, ap. 10, sectorul 1, identificat„ cu C.I.   - activitatea editurilor.
  (79/255.973)                      seria RX nr. 061591, eliberat„ de Sec˛ia 4 Poli˛ie la      Activitatea principal„: cod CAEN 2211 - editarea
              *                data de 29.07.1998, cod numeric personal           c„r˛ilor.
                              2530509400570, ∫i Petrica Ioan, cet„˛ean rom‚n,         Activit„˛i secundare:
                              domiciliat Ón Bucure∫ti, str. Prunaru nr. 2-4, bl. 6-7,     2212 - editarea ziarelor;
      Societatea Comercial„
                              sc. A, et. 2, ap. 10, sectorul 1, identificat cu C.I. seria   2213 - editarea revistelor ∫i periodicelor;
    LUCA HOUSE - S.R.L., Bucure∫ti           RR nr. 017690, eliberat„ de Sec˛ia 4 Poli˛ie la data       2214 - editarea Ónregistr„rilor sonore;
                              de   30.12.1997,    cod   numeric    personal     2215 - alte activit„˛i de editare;
    TRIBUNALUL BUCURE™TI - SECfiIA            1490804400392, Ón calitate de asocia˛i ai Societ„˛ii       2223 - leg„torie;
       A VI-A COMERCIAL√               Comerciale START PM - S.R.L., am hot„r‚t             5020 - Óntre˛inerea ∫i repararea autovehiculelor;
       DOSAR NR. 17855/2002             completarea obiectului de activitate cu urm„toarele       5111 - intermedieri Ón comer˛ul cu materii prime
                              activit„˛i:                          agricole, animale vii, materii prime textile ∫i cu
      SENTINfiA CIVIL√ NR. 715              cod CAEN 7412 - activit„˛i de contabilitate,        semiproduse;
                              revizie contabil„, consultan˛„ Ón domeniul fiscal        5119 - intermedieri Ón comer˛ul cu produse
    ™edin˛a public„ din 20.01.2003           (contabilitate primar„); cod CAEN 7413 - activit„˛i      diverse;
  Tribunalul compus din:                 de studiere a pie˛ei ∫i de sondaj; cod CAEN 7414 -        5122 - comer˛ cu ridicata cu flori ∫i plante
                              activit„˛i de consultan˛„ pentru afaceri ∫i          (inclusiv import-export);
  Pre∫edinte         - Iulia Prelipcean     management; cod CAEN 7487 - alte activit„˛i           5131 - comer˛ cu ridicata cu fructe ∫i legume
  Grefier           - M„d„lina Vasile      prestate Ón principal Óntreprinderilor.            (inclusiv import-export);
  Pe rol solu˛ionarea cauzei comerciale formulate       (81/255.975)                        5147 - comer˛ cu ridicata cu alte bunuri de
de reclamanta Nidelea Sanda Ón contradictoriu cu                                     consum, nealimentare, neclasificate Ón alt„ parte
                                            *
p‚r‚ta Societatea Comercial„ LUCA HOUSE - S.R.L.,                                    (inclusiv import-export);
av‚nd ca obiect radiere.                                                  5184 - comer˛ cu ridicata cu calculatoare,
  La apelul nominal f„cut Ón ∫edin˛„ public„ se           Societatea Comercial„                echipamente periferice ∫i software (inclusiv import-
prezint„ reclamanta Nidelea Sanda, personal, lips„       MAREL COMIMPEX - S.R.L., Bucure∫ti            export);
fiind p‚r‚ta.                                                        5246 - comer˛ cu am„nuntul cu articole de
  Procedura legal Óndeplinit„.                        DECIZIA NR. 3               fier„rie, cu articole din sticl„ ∫i cu cele pentru
  S-a f„cut referatul cauzei de c„tre grefiera de                                    vopsit;
                                        din 23.05.2004
∫edin˛„ dup„ care:                                                     5247 - comer˛ cu am„nuntul cu c„r˛i, ziare ∫i
  Nemaifiind alte cereri de formulat sau probe de              a asociatului unic             articole de papet„rie;
administrat, tribunalul acord„ cuv‚ntul pe fondul       Serban Ionela, domiciliat„ Ón Bucure∫ti, aleea        5211 - comer˛ cu am„nuntul, Ón magazine
cauzei.                          S„laj nr. 10, bl. 37, sc. A, et. 10, ap. 37, sectorul 5,   nespecializate, cu v‚nzare predominant„ de
  Reclamanta solicit„ instan˛ei admiterea ac˛iunii    care se identific„ cu C.I. seria RD nr. 343657,        produse alimentare, b„uturi ∫i tutun;
a∫a cum a fost formulat„, f„r„ cheltuieli de        eliberat„ de Sec˛ia 19 la data de 22.10.2003, cod        5221 - comer˛ cu am„nuntul cu fructe ∫i legume
judecat„.                         numeric personal 26302222400279,               proaspete;
                               Ón calitate de asociat unic la Societatea           5222 - comer˛ cu am„nuntul cu carne ∫i produse
          TRIBUNALUL:                                             din carne;
                              Comercial„ MAREL COMIMPEX - S.R.L., cu sediul Ón
  La data de 16.10.2002, reclamanta Nidelea Sanda     Bucure∫ti, aleea S„laj nr. 10, bl. 37, ap. 37, sc. A,      5223 - comer˛ cu am„nuntul cu pe∫te, crustacee
a chemat Ón judecat„ pe p‚r‚ta Societatea         sectorul 5, cod fiscal R 5550064, Ónregistrat„ Ón       ∫i molu∫te;
Comercial„ LUCA HOUSE - S.R.L. solicit‚nd         registrul comer˛ului cu nr. J 40/7822/1994, a decis:       5224 - comer˛ cu am„nuntul cu p‚ine, produse
pronun˛area unei hot„r‚ri prin care s„ se dispune       1. Declararea obiectului principal de activitate:     de patiserie ∫i produse zaharoase;
radierea sediului social al societ„˛ii p‚r‚te de la      521 - comer˛ cu am„nuntul, Ón magazine            5227 - comer˛ cu am„nuntul, Ón magazine
adresa din Str. Iazului nr. 28, sectorul 5, Ón temeiul   nespecializate;                        specializate, cu produse alimentare;
art. 25 din Legea nr. 26/1990, republicat„.          cod CAEN 5211 - comer˛ cu am„nuntul, Ón            5241 - comer˛ cu am„nuntul cu textile;
  Œn motivarea ac˛iunii reclamanta a ar„tat c„ este    magazine nespecializate, cu v‚nzare predominant„         5242 - comer˛ cu am„nuntul cu Ómbr„c„minte;
proprietara imobilului situat Ón Bucure∫ti, Str.      de produse alimentare, b„uturi ∫i tutun.             5243 - comer˛ cu am„nuntul cu Ónc„l˛„minte ∫i
Iazului nr. 28, sectorul 5, ∫i c„ nu mai este de acord                                  articole din piele;
                                (82/255.976)
ca Societatea Comercial„ LUCA HOUSE - S.R.L. s„                                       5244 - comer˛ cu am„nuntul cu mobil„, articole
func˛ioneze Ón acest imobil. Reclamanta a mai                     *                 de iluminat ∫i cu alte articole de uz casnic;
  14                MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI,              PARTEA a IV-a,    Nr. 21/4.I.2005
  5245 - comer˛ cu am„nuntul cu articole ∫i         Art. 1. Se precizeaz„ mandatele administratorilor         Societatea Comercial„
aparate electro menajere, aparate de radio ∫i       dup„ cum urmeaz„:                         SANTEFARM - S.R.L., satul Ro∫u
televizoare;                         Predesel Marin pentru un mandat de 4 ani de la         comuna Chiajna, jude˛ul Ilfov
  5262 - comer˛ cu am„nuntul prin standuri ∫i       data semn„rii prezentei hot„r‚rii, ∫i
pie˛e;                            Predesel Marieta pentru un mandat de 4 ani de             HOT√R¬REA NR. 7
  5271 - repara˛ii de Ónc„l˛„minte ∫i de alte articole  la data semn„rii prezentei.
din piele;                          Art. 2. Se schimb„ datele de identificare ale               din 3.12.2004
  5273 - repara˛ii de ceasuri ∫i bijuterii;        asociatului Predesel Marin care vor fi urm„toarele:     a adun„rii generale a asocia˛ilor Societ„˛ii
  7012 - cump„rare ∫i v‚nzare de bunuri          Predesel Marin, cet„˛ean rom‚n, domiciliat Ón       Comerciale SANTEFARM - S.R.L., cu sediul Ón
imobiliare proprii;                    Mogo∫oaia, str. Poieni nr. 96A, jude˛ul Ilfov,       satul Ro∫u, Strada 1 Decembrie 1918, nr. 104,
  7031 - agen˛ii imobiliare;               legitimat cu C.I. seria IF nr. 034718 eliberat„ de       jude˛ul Ilfov, Ónmatriculat„ la Oficiul
  1581 - fabricarea p‚inii; fabricarea produselor                                   registrului comer˛ului cu nr. J 23/1277/2004
                              Poli˛ia Buftea la data de 7.11.2003, cod numeric
proaspete de patiserie.
                              personal 1440915400301.                   Subsemna˛ii
  Prezentul Ónscris a fost redactat ast„zi, 6.12.2004,                                 Bugaru Mihai, identificat cu C.I. seria RT nr.
                               Art. 3. Se radiaz„ vechiul obiect de activitate al
Óntr-un num„r de 5 exemplare, din care 4                                       044665 eliberat„ de Sec˛ia 9 Poli˛ie la data de
exemplare pentru p„r˛i ∫i un exemplar pentru        societ„˛ii ∫i se precizeaz„ noul obiect de activitate:
                               - cultivarea cerealelor, porumbui ∫i a altor plante  1.10.1999, ∫i
Compartimentul de Asisten˛„ din cadrul Oficiului                                    Bugaru Cristina Nicoleta, identificat„ cu C.I.
Registrului Comer˛ului de pe l‚ng„ Tribunalul       neclasificate Ón alt„ parte (CAEN 0111), incluz‚nd
                              producerea ∫i tratarea semin˛elor de cereale: gr‚u,    seria RT nr. 044666 eliberat„ de Sec˛ia 9 Poli˛ie la
Bucure∫ti.                                                      data de 1.10.1999,
  (84/255.978)                      orz, secar„, porumb, orzoaic„, ov„z, orez, s.a.m.d.;
                                                            Ón calitate de asocia˛i ai Societ„˛ii Comerciale
                               - cultivarea legumelor, a specialit„˛ilor horticole
              *                                             SANTEFARM - S.R.L., cu sediul Ón satul Ro∫u, Strada
                              ∫i a produselor de ser„ (CAEN 0112);           1 Decembrie 1918, comuna Chiajna, jude˛ul Ilfov,
                               - cultivarea fructelor, nucilor, a plantelor pentru  Ónmatriculat„ la Oficiul registrului comer˛ului cu
     Societatea Comercial„               b„uturi ∫i mirodenii (CAEN 0113);             nr. J 23/1277/2004, am hot„r‚t modificarea actelor
 IRAQ ROOM TRADING COMPANY - S.R.L.             - cre∫terea animalelor, activitatea fermelor      constitutive ale societ„˛ii astfel:
     Buftea, jude˛ul Ilfov              pentru ob˛inerea laptelui (CAEN 0121);            1. Se schimb„ sediul social la adresa din satul
                               - cre∫terea ovinelor, caprinelor, cabalinelor,     Chiajna, Str. Eroului nr. 2F, comuna Chiajna,
     HOT√R¬REA NR. 1/28.10.2004            m„garilor, cat‚rilor ∫i asinilor (CAEN 0122);       jude˛ul Ilfov.
                               - cre∫terea porcinelor (CAEN 0123);            (88/80.117)
     a adun„rii generale a asocia˛ilor
                               - cre∫terea p„s„rilor (CAEN 0124);                        *
  Subsemna˛ii Bassam F. Bashir, cet„˛ean irakian,      - cre∫terea p„s„rilor (CANE 0125) - incluz‚nd
domiciliat Ón Irak, Al Tamim, Al Sura nr. 114/205,     cre∫terea alibelor ∫i produselor producerea de
legitimat cu pa∫aport seria H nr. 0282283 eliberat                                        Societatea Comercial„
                              miere ∫i cear„;
de autorit„˛ile irakiene la data de 7.02.2003;                                         AL RAFAH EXIM - S.R.L.
                               - activit„˛i Ón feme mixte (cultura vegetal„
  Vadia A. Fadhalla, cet„˛ean irakian, domiciliat„                                     Pope∫ti Leordeni, jude˛ul Ilfov
                              combinat„ cu cre∫terea animalelor (CAEN 0130);
Ón Irak, Al Amiria, legitimat„ cu pa∫aport seria H nr.
                               - activit„˛i de servicii pentru cre∫terea
0047046 eliberat de autorit„˛ile irakiene la data de                                         HOT√R¬REA NR. 3
                              animalelor, cu excep˛ia activit„˛ilor veterinare
6.07.2002,
  Ón calitate de asocia˛i ai Societ„˛ii Comerciale    (CAEN 0142);                                 din 24.11.2004,
IRAQ ROOM TRADING COMPANY - S.R.L., cu sediul         - silvicultur„ ∫i exploatare forestier„ (CAEN          a adun„rii generale a asocia˛ilor
Ón Buftea, Bd. 23 August nr. 100 bis, jude˛ul Ilfov,    0201);                            Subsemna˛ii
Ónmatriculat„ la Oficiul Registrului Comer˛ului al      - servicii auxiliare silviculturii ∫i exploatare     Ali Ch. Ali, cet„˛ean irakian, c„s„torit, n„scut la
Jude˛ului Ilfov de pe l‚g„ Tribunalul Bucure∫ti cu     forestier„ (CAEN 0202);                  data de 22.05.1958 Ón Kirbla, Irak, cu re∫edin˛a Ón
nr. J 23/725/2001, cod unic de Ónregistrare          - intermedieri Ón comer˛ul cu materii prime      Bucure∫ti, ∫os. ™tefan cel Mare nr. 240, bl. 59A, et.
4903800,                          agricole, animale vii, materii prime textile ∫i cu    1, ap. 67, sectorul 2, fiul lui Chaloob ∫i Naziha,
  ast„zi, 28.10.2004, Óntruni˛i Ón adunarea general„   senmiproduse (CAEN 5111);                 posesor al pa∫aportului seria H nr. 0282250 eliberat
a asocia˛ilor, am hot„r‚t Ón unanimitate,           - comer˛ cu ridicata cu cereale, semin˛e ∫i furaje   la data de 5.02.2003 de Ambasada Irak din
modificarea actului constitutiv al societ„˛ii, astfel:   (CAEN 5121);                       Bucure∫ti, ∫i
  Art. 1. Se precizeaz„ mandatul administratorilor      - comer˛ cu ridicata cu flori ∫i plante (CAEN       Ahmed Chaloob Ali, cet„˛ean irakian, nec„s„torit,
Bassam F. Bashir, Basim F. Basher ∫i Vadia A.                                    n„scut la data de 21.06.1965 Ón Bagdad, Irak, cu
                              5122);
Fadhalla, care va fi de 4 ani Óncep‚nd cu data de                                  re∫edin˛a Ón Pope∫ti Leordeni, ™os. Olteni˛ei nr. 216,
                               - transporturi rutiere de m„rfuri (CAEN 6024);
28.10.2004 p‚n„ la data de 28.10.2008.                                        jude˛ul Ilfov, fiul lui Chaloob ∫i Naziha, posesor al
                               - depozit„ri (CAEN 6312).
                                                           pa∫aportului seria H nr. 0290822 eliberat la data de
  Art. 2. Ca urmare a recodific„rii codului CAEN,      Art. 4. Se precizeaz„ obiectul principal de      28.11.2002 de Ambasada Irak din Bucure∫ti,
se recodific„ obiectul principal de activitate al     activitate al societ„˛ii;                  Ón calitate de asocia˛i ai Societ„˛ii Comerciale AL
societ„˛ii, din comer˛ cu ridicata cu alte produse      - activit„˛i de servicii anexe agriculturii;      RAFAH EXIM - S.R.L., am hot„r‚t Ónfiin˛area unui
neclasificate Ón alt„ parte (CAEN 5170) Ón comer˛ cu    gr„din„rit peisagistic (arhitectur„ peisagistic„) -    punct de lucru situat Ón comuna Afuma˛i, ∫os.
ridicata cu alte produse (CAEN 5190).           CAEN 0141.                        Bucure∫ti-Urziceni nr. 31, pavilion F, stand
  Art. 3. Radierea punctului de lucru al societ„˛ii,     Art. 5. Se redacteaz„ un nou act constitutiv al    expozi˛ional nr. 253, jude˛ul Ilfov.
situat Ón comuna Afuma˛i, ∫os. Bucure∫ti - Urziceni                                   Activitatea punctului de lucru va fi: comer˛ cu
                              societ„˛ii, care va Ónlocui vechiul statut, precum ∫i
nr. 31, bl. ST 362, jude˛ul Ilfov, ∫i Ónregistrarea unui                               ridicata cu cafea, ceai, cacao ∫i condimente, cod
                              contractul de societate ce devin caduce de la data
punct de lucru al societ„˛ii, situat Ón comuna                                    CAEN 5137.
                              prezentei hot„r‚ri.
Afuma˛i, ∫os. Bucure∫ti - Urziceni nr. 16, Pavilion P,                                 Celelalte prevederi din actul constitutiv r„m‚n
                               Œn sensul acestor amendamente, se modific„
stand 528, jude˛ul Ilfov.                                              neschimbate.
  Œn sensul acestor amendamente se vor modifica      dispozi˛iile corespunz„toare ddin vechiul statut ∫i
                              contract de societate, acestea fiind Ónlocuite cu noul    (89/80.118)
dispozi˛iile corespunz„toare din actul constitutiv al
societ„˛ii, celelalte prevederi r„m‚n‚nd          act constitutiv, a∫a cum prevede prezenta hot„r‚re.                 *
nemodificate, complet‚ndu-se cu prezenta hot„r‚re.       (86/80.115)
  (85/80.114)                                   *                     Societatea Comercial„
                                                                AUTOCONF TEXTILE - S.A.
              *
                                   Societatea Comercial„                  comuna Balote∫ti, jude˛ul Ilfov
      Societatea Comercial„                  ELENA PRODCOM - S.R.L.
                                                                   HOT√R¬REA NR. 12
     AGROTOTAL IMPEX - S.R.L.                comuna Pantelimon, jude˛ul Ilfov
      Mogo∫oaia, jude˛ul Ilfov                                                   din 3.12.2004,
                                       DECIZIA NR. 3               a adun„rii generale a ac˛ionarilor Societ„˛ii
        HOT√R¬REA NR. 1                                              Comerciale AUTOCONF TEXTILE - S.A.,
                                   din data de 5 octombrie 2004            cu sediul Ón comuna Balote∫ti, ™os. Unirii
          din 25.11.2001               Subsemnatul Cucu Dumitru, cet„˛ean rom‚n, de          nr. 35, jude˛ul Ilfov, Ónmatriculat„
                              sex b„rb„tesc, n„scut la data de 5.08.1936 Ón       cu nr. J 23/358/2002, cod unic de Ónregistrare
     a adun„rii generale a asocia˛ilor
                              comuna Dr„goie∫ti, jude˛ul Suceava, cod numeric                 7353255
  Subsemna˛ii
                              personal 1360805400095, posesor al B.I. seria I.F.      Subsemna˛ii Georgescu Maria Sofia, identificat„
  Predesel Marin, cet„˛ean rom‚n, domiciliat Ón
                              nr. 011309 eliberat de Poli˛ia Pantelimon, Ón calitate  cu C.I. seria RX nr. 083031 eliberat„ de Sec˛ia 4
comuna Mogo∫oaia, str. Poieni, nr. 96A, jude˛ul
                              de asociat unic al Societ„˛ii Comerciale ELENA      Poli˛ie la data de 25.11.1998, ac˛ionar de˛in„tor a
Ilfov, legitimat cu C.I. seria IF nr. 034718 eliberat                                92,54026 % din capitalul social, Nitoiu Gheorghe,
de Poli˛ia Buftea la data de 7.11.2003, cod numeric    PRODCOM - S.R.L., am hot„r‚t urm„toarele:
                                                           identificat cu B.I. seria G.D. nr. 545900 eliberat de
personal 1440915400301, ∫i                  Art. 1. Se desfiin˛eaz„ punctul de lucru din
                                                           Poli˛ia S.A.I. la data de 22.01.1993, ac˛ionar
  Predesel Marieta, cet„˛ean rom‚n, domiciliat„ Ón    Bucure∫ti, ™os. Pantelimon nr. 283, sectorul 2,
                                                           de˛in„tor a 3,54913 % din capitalul social, Paun
Mogo∫oaia, str. Poieni, nr. 96, jude˛ul Ilfov,       av‚nd ca obiect de activitate: - comer˛ cu        Nicolae, identificat cu B.I. seria B.X. nr. 929644
legitimat„ cu C.I. seria D.A. nr. 007515 eliberat„ de   am„nuntul, Ón magazine nespecializate de produse     eliberat de Mili˛ia Urziceni la data de 8.10.1985,
Mili˛ia Sectorului Agricol Ilfov la data de 12.08.1985   alimentare, b„uturi ∫i tutun 5211.            ac˛ionar de˛in„tor a 1,90601 % din capitalul social,
∫i prelungit la data de 28.12.1995, cod numeric        Art. 2. Se schimb„ datele de identificare ale     Comnea Violeta Cristina, identificat„ cu C.I. seria
personal 2480125400538,                  asociatului unic Cucu Dumitru: identificat cu C.I.    RT nr. 257867 eliberat„ de Sec˛ia 4 Poli˛ie la data
  Ón calitate de asocia˛i ai Societ„˛ii Comerciale    seria IF nr. 011309 eliberat„ de Poli˛ia Pantelimon,   de 12.02.2003, ac˛ionar de˛in„tor a 0,24647 % din
AGROTOTAL IMPEX - S.R.L., cu sediul Ón           jude˛ul Ilfov, la 17.12.2002, domiciliat Ón comuna    capitalul social, ∫i Georgescu Marian, identificat cu
Mogo∫oaia, str. Poieni, nr. 96, jude˛ul Ilfov,       Pantelimon, Str. Miori˛ei nr. 18, jude˛ul Ilfov.     C.I. seria RX nr. 083030 eliberat„ de Sec˛ia 4 Poli˛ie
Ónregistrat„ la Oficiul registrului comer˛ului cu nr.     Art. 3. Se revoc„ administratorul Cristea Elena ∫i   la data de 25.11.1998, ac˛ionar de˛in„tor a 1,75813
J 23/2418/2002, av‚nd codul unic de Ónregistrare      se nume∫te Ón func˛ia de administrator pe durat„     % din capitalul social, to˛i Ón calitate de ac˛ionari ai
6548747, Ón conformitate cu hot„r‚rea adun„rii       nelimitat„ dl Cucu Dumitru.                Societ„˛ii Comerciale AUTOCONF TEXTILE - S.A., cu
generale a asocia˛ilor nr. 1 din data de 25.11.2004,                                 o prezen˛„ de 100 % capitalul social, am hot„r‚t
                                (87/80.116)
am hot„r‚t Ón unanimitate, modificarea actelor                                    completarea obiectului de activitate al societ„˛ii cu
constitutive ale societ„˛ii dup„ cum urmeaz„:                    *                urm„toarele activit„˛i:
                  MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA                a IV-a,  Nr. 21/4.I.2005                  15
  7012 - cump„rare ∫i v‚nzare de bunuri          3. Se precizeaz„ domeniul ∫i obiectul principal          Societatea Comercial„
imobiliare proprii;                   de activitate: 371 - recuperarea de∫eurilor ∫i         ZORILE INFINITULUI IMPEX - S.R.L.
  7020 - Ónchirierea ∫i subÓnchirierea bunurilor    resturilor metalice reciclabile; 3710 - recuperarea             Bucure∫ti
imobiliare proprii sau Ónchiriate;            de∫eurilor ∫i resturilor metalice reciclabile.
  7032 - administrarea imobilelor pe baz„ de tarife    4. Se schimb„ datele de identificare ale                HOT√R¬REA NR. 1
sau contract;                      asociatului unic conform celor ar„tate mai sus.
  2811 - fabricare de construc˛ii metalice ∫i p„r˛i    5.  Se  precizeaz„    durata   mandatului         din data de 6 decembrie 2004
componente ale structurilor metalice;          administratorului Mihai Ion, ca fiind nelimitat„,          a adun„rii generale a asocia˛ilor
  3614 - produc˛ia altor tipuri de mobilier;      Óncep‚nd cu data prezentei decizii, 25.11.2004, p‚n„     Societ„˛ii Comerciale ZORILE INFINITULUI
  5147 - comer˛ cu ridicata cu alte bunuri de      la revocare.                            IMPEX - S.R.L., Ónmatriculat„ cu
consum, nealimentare, neclasificate Ón alt„ parte.     6. Se Ónchid urm„toarele puncte de lucru:         nr. J 23/1012/2002, cod unic de Ónregistrare
  Celelalte articole ale actului r„m‚n nemodificate.    a) Gala˛i, str. Nicolae Mantu nr. 3, jude˛ul Gala˛i;    5392967, cu sediul social Ón Voluntari, str.
  Redactat„ Ón 5 exemplare, la sediul societ„˛ii.                                  Erou Mircea Marinescu nr. 43, jude˛ul Ilfov
                              b) Gala˛i, str. Nicolae Mantu nr. 24, jude˛ul
  (90/80.119)                     Gala˛i;                            Subsemna˛ii Dumitru Aurel Constantin, cet„˛ean
                              c) Ploie∫ti, str. Mihai Bravu nr. 257, jude˛ul     rom‚n, domiciliat Ón localitatea Voluntari, str. Erou
             *                                             Mircea Marinescu, nr. 43, jude˛ul Ilfov, identificat
                             Prahova;
                              d) comuna Brazi, satul Brazii de Sus, str. Depozit   cu B.I. seria G.T. nr. 145655 eliberat la data de
     Societatea Comercial„                                           20.10.1995 de Sec˛ia 13 Poli˛ie, cod numeric
                             de lemne Dj 101 G, jude˛ul Prahova;
  DELFINUL PROD - S.R.L., satul Sinte∫ti                                      personal 1510928400091, ∫i
                              e) Ploie∫ti, Str. Petrolului nr. 34, jude˛ul Prahova;
    comuna Vidra, jude˛ul Ilfov                                           Dumitru Elisabeta, cet„˛ean rom‚n, domiciliat„
                              f) Bucure∫ti, Str. Ecuatorului nr. 2, sectorul 5;
                                                          Ón localitatea Voluntari, str. Erou Mircea Marinescu,
                              g) Bucure∫ti, Drumul Sabarieni nr. 17A, sectorul
                                                          nr. 43, jude˛ul Ilfov, identificat„ cu B.I. seria H.C.
         DECIZIA NR. 1             6;                             nr. 965251 eliberat la data de 24.04.2001 de Poli˛ia
                              h) comuna Cungrea, satul Ote∫tii de Jos, jude˛ul    Voluntari, cod numeric personal 2541212400452,
       din data de 27.09.2004
                             Olt.                            Ón calitate de asocia˛i ai Societ„˛ii Comerciale
  a asociatului unic al Societ„˛ii Comerciale
                              7. Restul dispozi˛iilor din actul constiutiv nu se   ZORILE INFINITULUI IMPEX - S.R.L.. am hot„r‚t
 DELFINUL PROD - S.R.L., cu sediul Ón satul
                             modific„.                         urm„toarele:
   Sinte∫ti, comuna Vidra, jude˛ul Ilfov,
                              Aceast„ decizie reprezint„ voin˛a liber„ a         - Œncep‚nd cu data de 15.12.2004 se Ónfiin˛eaz„
    Ónmatriculat„ cu nr. J 40/8679/1992,
                             asociatului unic al Societ„˛ii Comerciale MAM       un punct de lucru Ón Bucure∫ti la urm„toarea
        cod fiscal R 3616910
                             PROD COM - S.R.L., ∫i a fost redactat„ ∫i semnat„ de    adres„: Calea Mo∫ilor nr. 268, bl. 12, sectorul 2.
  Subsemnatul Mihai Gheorghe, cet„˛ean rom‚n,      parte Ón 3 exemplare.                     Obiectul principal de activitate fiind cod CAEN
n„scut la data de 30.03.1948 Ón comuna Schitu,                                   5212 - comer˛ cu am„nuntul Ón magazine
                               (92/80.121)
jude˛ul Giurgiu, domiciliat Ón satul Sinte∫ti,                                   nespecializate, cu v‚nzare predominant„ de
comuna Vidra, jude˛ul Ilfov, identificat cu B.I. seria               *                produse nealimentare; precum ∫i urm„toarelor
H.C. nr. 833935 eliberat de Poli˛ia Bragadiru la data                                activit„˛i:
de   22.02.2000,   cod  numeric   personal         Societatea Comercial„              cod CAEN 4533 - lucr„ri de instala˛ii tehnico-
1480330400340, Ón calitate de asociat unic al            MAHDI - ALIN COM - S.R.L.            sanitare;
Societ„˛ii Comerciale DELFINUL PROD - S.R.L. am          comuna Chitila, jude˛ul Ilfov            cod CAEN 5030 - comer˛ cu piese ∫i accesorii
decis:                                                       pentru autovehicule;
  1. Se radiaz„ Óntreg obiectul de activitate.             HOT√R¬REA NR. 7                cod CAEN 5244 - comer˛ cu am„nuntul cu
  2. Se completeaz„ obiectul de activitate cu:                                   mobil„, articole de iluminat ∫i cu alte articole de uz
  3710 - recuperarea de∫eurilor ∫i resturilor             din data de 8.12.2004            casnic;
metalice reciclabile;                    a adun„rii generale a asocia˛ilor Societ„˛ii        cod CAEN 5245 - comer˛ cu am„nuntul cu
  3720 - recuperarea de∫eurilor ∫i resturilor        Comerciale MAHDI - ALIN COM - S.R.L.,         articole ∫i aparate electromenajere, cu aparate de
nemetalice reciclabile;                  cu sediul Ón comuna Chitila, Str. Cimitirului      radio ∫i televizoare;
  5157 - comer˛ cu ridicata cu de∫euri ∫i resturi.   nr. 1A, bl. P4, sc. 2, parter, ap. 2, jude˛ul Ilfov      cod CAEN 5246 - comer˛ cu am„nuntul cu
  3. Se precizeaz„ domeniul ∫i obiectul principal     Subsemna˛ii Mashhadi Rajabali Shirazi Nuta,       articole de fier„rie, cu articole din sticl„ ∫i cu cele
de activitate: 371 - recuperarea de∫eurilor ∫i                                   pentru vopsit;
                             cet„˛ean rom‚n, domiciliat„ Ón Bucure∫ti, str. Cri∫ul
resturilor metalice reciclabile; 3710 - recuperarea                                  cod CAEN 5248 - comer˛ cu am„nuntul, Ón
                             Repede nr. 3, sectorul 6, n„scut„ la data de
de∫eurilor ∫i resturilor metalice reciclabile.                                   magazine specializate, cu alte produse neclasificate
                             5.06.1979 Ón Bucure∫ti, identificat cu C.I. seria RT
  4. Se schimb„ datele de identificare ale                                     Ón alt„ parte;
                             nr. 297483 eliberat„ de Sec˛ia 22 Poli˛ie la data de     cod CAEN 5250 - comer˛ cu am„nuntul cu bunuri
asociatului unic conform celor ar„tate mai sus.     24.11.2003, cod numeric personal 2790605463021,
  5.  Se  precizeaz„   durata  mandatului                                 de ocazie v‚ndute prin magazine.
                             ∫i Mojtaba Mashhadi Rajabali Shirazi, cet„˛ean        Celelalte prevederi ale actului constitutiv r„m‚n
administratorului Mihai Gheorghe, ca fiind        iranian, domiciliat Ón Iran, Blv. First Plan Apoozar,   neschimbate.
nelimitat„, Óncep‚nd cu data prezentei decizii,     str. 7/5 Western Allei, Tehran, n„scut la data de
27.09.2004, p‚n„ la revocare.                                              (95/80.124)
                             30.03.1967 Ón Iran, Tehran, identificat cu pa∫aportul
  6. Se Ónchid urm„toarele puncte de lucru:       seria G nr. 2237750 eliberat de autorit„˛ile Iran la                 *
  a) Ploie∫ti, str. Mihai Bravu nr. 320, jude˛ul    data de 29.09.1998, Ón calitate de asocia˛i ai
Prahova;                         Societ„˛ii Comerciale MAHDI - ALIN COM - S.R.L.            Societatea Comercial„
  b) Ploie∫ti, str. Mihai Bravu nr. 257, jude˛ul    am hot„r‚t:                             AGROMEC CIOR√™TI - S.A.
Prahova;                          1. Se Ónchide punctul de lucru de la urm„toarea        comuna Cior„∫ti, jude˛ul Vrancea
  c) comuna B„rc„ne∫ti nr. 457, jude˛ul Prahova;    adres„: Bucure∫ti, ™os. Virtu˛ii nr. 1, sectorul 6,
  d) Bucure∫ti, Str. Fream„tului nr. 1-3, sectorul 5.  Centrul Comercial SIR, STAND P14.                     HOT√R¬REA NR. 1
  7. Restul dispozi˛iilor din actul constitutiv nu se   2. Restul dispozi˛iilor actului constitutiv nu se
modific„.                        modific„.                            pentru modificarea capitalului social
  Aceast„ decizie reprezint„ voin˛a liber„ a        Aceast„ hot„r‚re reprezint„ voin˛a liber„ a        Adunarea general„ a ac˛ionarilor din Societatea
asociatului unic al Societ„˛ii Comerciale DELFINUL    asocia˛ilor Societ„˛ii Comerciale MAHDI - ALIN       Comercial„ AGROMEC CIOR√™TI - S.A. Óntrunit„ Ón
PROD - S.R.L., ∫i a fost redacat„ ∫i semnat„ de parte  COM - S.R.L.                        adunare extraordinar„ Ón data de 25.07.2004 la
Ón 3 exemplare.                                                   sediul societ„˛ii, av‚nd Ón vedere prevederile Legii
                               (93/80.122)
  (91/80.120)                                                   nr. 31/1990, privind soiet„˛ile comerciale cu
                                          *                modific„rile ∫i complet„rile ulterioare, hot„r„∫te:
             *                                              Art. 1. Se majoreaz„ capitalul social al Societ„˛ii
                                  Societatea Comercial„              Comerciale AGROMEC CIOR√™TI - S.A. de la
     Societatea Comercial„                                           461.700.000 lei la 1.880.000.000 lei, diferen˛a de
                              CRISMAT COM - S.R.L., comuna Afuma˛i
  MAM PROD COM - S.R.L., satul Sinte∫ti                                      1.418.300.000 lei prin compensarea unor crean˛e
                                    jude˛ul Ilfov
    comuna Vidra, jude˛ul Ilfov                                         lichide ∫i exigibile asupra societ„˛ii reprezent‚nd
                                                          sume l„sate la dispozi˛ia unit„˛ii de c„tre
                                     HOT√R¬REA NR. 2              administratorul unic Martinescu D„nu˛, ca urmare
         DECIZIA NR. 1
                                    din data de 6.12.2004            a lipsei de lichidit„˛i cu care s-a confruntat
       din data de 25.11.2004            a asociatului unic al Societ„˛ii Comerciale       societatea Ón perioada 1997-2004, conform
  a asociatului unic al Societ„˛ii Comerciale        CRISMAT COM - S.R.L., comuna Afuma˛i,         raportului de expertiz„ contabil„ nr. 115 din 5
 MAM PROD COM - S.R.L., cu sediul Ón satul        str. Foc∫ani nr. 8, jude˛ul Ilfov, Ónmatriculat„     martie 2004 Óntocmit de dl Borcea Vasile.
   Sinte∫ti, comuna Vidra, jude˛ul Ilfov,                                      Art. 2. Capitalul social Ón valoare de
                             cu nr. J 23/880/2001, cod unic de Ónregistrare
    Ónmatriculat„ cu nr. J 40/8622/1992,                                     1.880.000.000 lei se Ómparte Ón 1.880.000 ac˛iuni Ón
                                       3617001
        cod fiscal R 3617176                                         valoare nominal„ de 1.000 lei ∫i va fi Ómp„r˛it astfel:
                              Subsemnatul Marin Traian, domiciliat Ón          - 1.602.975.000 lei respectiv 1.602.975 ac˛iuni
  Subsemnatul Mihai Ion, cet„˛ean rom‚n, n„scut     comuna Afuma˛i, jude˛ul Ilfov, identificat cu B.I.     apar˛in‚nd administratorului unic Martinescu
la data de 5.12.1961 Ón satul Sinte∫ti, comuna Vidra,  seria H.C. nr. 965630 eliberat la data de 28.05.2001    D„nu˛, revenindu-i 85,3 % din totalul capitalul
jude˛ul Ilfov, domiciliat Ón comuna Jilava, str.     de Poli˛ia comunei Voluntari, cod numeric personal     social;
Ungureni nr. 200, jude˛ul Ilfov, identificat cu B.I.   1561119400612, Ón calitate de asociat unic al         - 277.025.000 lei, respectiv 277.025 ac˛iuni, este
seria H.C. nr. 972282 eliberat de Poli˛ia Jilava la   Societ„˛ii Comerciale CRISMAT COM - S.R.L., am       de˛inut de un num„r de 436 ac˛ionari persoane
data de 28.02.2002, cod numeric personal         hot„r‚t modificarea statutului societ„˛ii astfel:     fizice, ca urmare a privatiz„rii Ón mas„ conform
1611205400383, Ón calitate de asociat unic al        • Durata mandatului administratorului este       registrului ac˛ionarilor, ace∫tia de˛in‚nd 14,7 % din
Societ„˛ii Comerciale MAM PROD COM - S.R.L., am     nelimitat„ Óncep‚nd cu data prezentei hot„r‚ri       totalul capitalului social.
decis:                          p‚n„ la revocare;                       Art. 3. Se acord„ dreptul de preemp˛iune Ón
  1. Se radiaz„ Óntregul obiect de activitate.       • Se precizeaz„ datele de identificare ale       vederea major„rii capitalului social propor˛ional cu
  2. Se completeaz„ obiectul de activitate cu:     asociatului unic conform celor de mai sus.         procentul de de˛inere Ón capitalul social al
  3710 - recuperarea de∫eurilor ∫i resturilor       • Celelalte prevederi ale statutului r„m‚n       ac˛iunilor ∫i celorlal˛i ac˛ionari existen˛i ∫i
metalice reciclabile;                  neschimbate.                        eviden˛ia˛i Ón registrul ac˛ionarilor la data de
  3720 - recuperarea de∫eurilor ∫i resturilor                                   25.07.2004 de 30 de zile de la data public„rii
                               (94/80.123)
nemetalice reciclabile;                                               prezentei Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea
  5157 - comer˛ cu ridicata cu de∫euri ∫i resturi.                 *                a IV-a a hot„r‚rii de majorare a capitalului social.
 16                MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI,               PARTEA a IV-a,     Nr. 21/4.I.2005
  Art. 4. Se Ómputernice∫te administrator unic al         Societatea Comercial„                 Comisia de cenzori permanen˛i are urm„toarea
societ„˛ii s„ Óntreprind„ toate demersurile        EURAMO SA BORCOMAN - S.A., Cluj-Napoca           componen˛„:
prev„zute de lege pentru ducerea la Óndeplinire a                                    - Bagacean Vasile Marian;
prezentei hot„r‚ri.                            HOT√R¬REA NR. 1                - V„tafului Lumini˛a;
  (96/80.125)                                                     - Popescu N. Nicu.
                                    din data de 25.02.2004              Componen˛a cenzorilor suplean˛i r„m‚ne
             *                    a adun„rii generale extraordinare          neschimbat„.
                                       a ac˛ionarilor               At‚t membrii consiliului de administra˛ie, c‚t ∫i
      Societatea Comercial„               Ac˛ionarii Óntruni˛i Ón adunarea general„        cenzorii au fost ale∫i de c„tre ac˛ionari de˛in„tori ai
   ATLAS SERVICE - S.A., Cluj-Napoca          extraordinar„ a ac˛ionarilor au hot„r‚t Ón mod       unui num„r de 69.315 voturi îpentru“, nefiind nici
                             valid, mutarea sediului social Ón Cluj-Napoca, str.     un vot îÓmpotriv„“.
        HOT√R¬REA NR. 16              Ploie∫ti nr. 44, ap. 1, jude˛ul Cluj, prelungirea       Adunarea general„ a ac˛ionarilor deleg„ pe dl
                             mandatelor cenzorilor pentru o perioad„ de trei ani     Pintea Nicolae, membru al consiliului de
      din data de 1 decembrie 2004
                             ∫i a administratorului pentru o perioad„ de patru      administra˛ie, legitimat cu C.I. seria KX nr. 217048
    a adun„rii generale extraordinare
                             ani, Óncep‚nd cu data prezentei hot„r‚ri.          eliberat„ de Poli˛ia Cluj-Napoca, pentru
          a ac˛ionarilor
                               Mandatarea dlui Chisiu ™tefan, domiciliat Ón       Ónregistrarea la Ónmatriculat„ la Oficiul Registrului
  Adunarea general„ extraordinar„ a ac˛ionarilor     Cluj-Napoca, str. Napoca nr. 2-4, ap. 32, jude˛ul Cluj,
Societ„˛ii Comerciale ATLAS SERVICE - S.A., cu                                    Comer˛ului al Jude˛ului Cluj, a hot„r‚rii ∫i
                             legitimat cu B.I. seria A.H. nr. 693775 eliberat de
sediul Ón Cluj-Napoca, str. Aurel Vlaicu, nr. 182,                                  semnarea actului adi˛ional.
                             Poli˛ia Cluj-Napoca la data de 18.03.1977, cod
jude˛ul Cluj, convoac„ prin anun˛ul publicat Ón      numeric personal 1290913120653 pentru              (99/80.128)
ziarul Monitorul de Cluj din 15.11.2004, precum ∫i    reprezentarea ac˛ionarilor Ón fa˛a oric„ror organe                   *
Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea a IV-a nr.    competente a aproba modificarea celor hot„r‚te
3530 din data de 12.11.2004, Óntrunit„ Ón data de     semn‚nd Ón numele ∫i pentru orice document
1.12.2004, la sediul social din Cluj-Napoca, str. Aurel                                     Societatea Comercial„
                             necesar pentru Ónscrierea men˛iunii la Oficiul
Vlaicu, nr. 182, jude˛ul Cluj, Ón prezen˛a                                       MET BIJUTERIA S.A., Turda, jude˛ul Cluj
                             Registrului Comer˛ului de pe l‚ng„ Tribunalul Cluj.
ac˛ionarilor reprezent‚nd 62,65 % din capitalul
                               (98/80.127)
social, cu majoritate de 35.764 voturi, reprezent‚nd                                          HOT√R¬REA NR. 2
62,65 % din capitalul social al societ„˛ii, hot„r„∫te:                *
                                                                  din data de 20.12.2004
  Art. 1 Se aprob„ majorarea capitalului social al
Societ„˛ii Comerciale ATLAS SERVICE - S.A., Cluj-          Societatea Comercial„                  a adun„rii generale extraordinare
Napoca, prin emisiunea unui num„r de 448.571                                         a ac˛ionarilor Societ„˛ii Comerciale
                               FLORA - S.A., Cluj-Napoca, jude˛ul Cluj
ac˛iuni noi Ón valoare nominal„ ∫i de emisiune de                                          MET BIJUTERIA S.A.
25.000 lei fiecare, reprezent‚nd conversia unui              HOT√R¬REA NR. 14                Adunarea general„ extraordinar„ a ac˛ionarilor
Ómprumut scadent contractat de societate ∫i aport                                   Societ„˛ii Comerciale MET BIJUTERIA S.A.
Ón numerar Ón valoare de 11.214.275.000, majorarea      din data de 8.12.2004 a adun„rii generale        desf„∫urat„ la sediul societ„˛ii Ón data de
capitalului social se va face de la valoarea de       ordinare a ac˛ionarilor Societ„˛ii Comerciale       20.12.2004, Ón condi˛iile art. 121 din Legea nr.
1.427.175.000 lei la valoarea de 11.214.275.000 lei.      FLORA - S.A., Cluj-Napoca, jude˛ul Cluj        31/1990 privind societ„˛ile comerciale, republicat„,
  Art. 2. Se aprob„ majorarea capitalului social cu     Prima convocare a acestei adun„ri generale        Ón prezen˛a celor 5 ac˛ionari ai societ„˛ii, cu votul
6.929.682.105 lei prin convertirea Ón ac˛iuni a      ordinare a ac˛ionarilor a fost f„cut„ pentru data de    ac˛ionarilor reprezent‚nd 100 % din capitalul social,
Ómprumutului scadent, Ón valoare total„ de        7.12.2004.                         hot„r„∫te:
6.430.122.271 lei, precum ∫i a dob‚nzilor scadente      Œntruc‚t nu s-a Óntrunit cvorumul necesar          Art. 1. Se aprob„ constituirea unei ipoteci Ón
Ón valoare de 499.559.834 lei, contractat de societate  desf„∫ur„rii adun„rii generale ordinare a          favoarea B„ncii Comerciale Rom‚ne Turda, asupra
de la ac˛ionarul s„u majoritar Zagrean Dan        ac˛ionarilor conform art. 112, alin. 2 din Legea nr.    imobilului proprietate a Societ„˛ii Comerciale MET
Dragomir, c„ruia i se vor atribui un num„r de       31/1990, republicat„, cu toate complet„rile ∫i       BIJUTERIA - S.A., situat Ón Str. Libert„˛ii nr. 3, bl. A,
277.187 ac˛iuni cu valoare nominal„ ∫i de emisiune    modific„rile p‚n„ la data de 17 noiembrie 2004,       jude˛ul Cluj, Ónscris Ón C.F. nr. 10592 individual„
de 25.000 lei fiecare.                  aceasta a avut loc la data de 8.12.2004, Ón acela∫i loc,  Turda, nr. topo 7289/2/S/parter/LXVII/VII, pentru
  Art. 3 Se aprob„ acord„rii dreptul de         la aceea∫i or„ ∫i cu aceea∫i ordine de zi, conform     garantarea unui credit bancar Ón sum„ de
preemp˛iune ac˛ionarilor Ónregistra˛i Ón Registrul    convocatorului (anexa) nr. 4197/12.11.2004.         1.400.000.000 lei contractat cu aceast„ banc„ de
Ac˛ionarilor al Societ„˛ii Comerciale ATLAS         Din totalul de 271.165 ac˛iuni ale societ„˛ii, Ón    c„tre ac˛ionarul majoritar Societatea Comercial„
SERVICE - S.A. la sf‚r∫itul zilei de 22 noiembrie     urma convoc„rii ac˛ionarilor conform art. 117 din      LOLA COMERCIALIZARE BIJUTERII - S.R.L., cu
2004.                           Legea nr. 31/1990, republicat„, cu toate
  Perioada de exercitare a dreptului de                                       sediul Ón Turda, Str. Libert„˛ii nr. 3, jude˛ul Cluj,
                             complet„rile ∫i modific„rile, sunt prezen˛i ac˛ionari    cod unic de Ónregistrare 217329, atribut fiscal R.
preemp˛iune este de 30 de zile de la data public„rii   ce de˛in un num„r de 69.315 ac˛iuni reprezent‚nd
hot„r‚rii adun„rii generale extraordinare a                                       Art. 2. Adunarea general„ extraordinar„ a
                             25,56 % din capitalul social al societ„˛ii.
ac˛ionarilor, conform Legii nr. 31/1990, republicat„                                 ac˛ionarilor Ómputernice∫te pe dna Arsenescu Maria
                               Œntruc‚t pe ordinea de zi a figurat alegerea
∫i modificat„.                                                    Elena, Ón calitate de administrator unic, s„
                             consiliului de administra˛ie ∫i a cenzorilor, Ón urma
  Art. 4. Se Ómputernice∫te dl Filip Aurel,                                     reprezinte societatea Ón fa˛a notarului public Ón
                             voturilor, adunarea general„ a ac˛ionarilor
identificat cu B.I. seria H.C. nr. 394655 eliberat de   hot„r„∫te:                         vederea Óncheierii Ón form„ autentic„ a contractului
Poli˛ia Vi∫eu la data de 1.09.1998, s„ efectueze toate    Componen˛a consiliului de administra˛ie, format     de garan˛ie imobiliar„ ∫i Ón fa˛a Judec„toriei Turda
formalit„˛ile necesare pentru Ónregistrarea        din 5 membri, este urm„toarea:               - Serviciul de Carte Funciar„, Ón vederea Ónscrierii
major„rii capitalului social la Oficiul Registrului     - P„curariu Rozalia - pre∫edinte;            ipotecii asupra imobilelor identificate la art. 2 ∫i 3
Comer˛ului de pe l‚ng„ Tribunalul Cluj-Napoca, ∫i      - Bor Emilia;                      din prezenta hot„r‚re, Ón favoarea B„ncii
pentru publicarea hot„r‚rii Ón Monitorul Oficial al     - Pintea Nicolae;                    Comerciale Rom‚ne Turda, precum ∫i oriunde va
Rom‚niei, Partea a IV-a, C.N.V.M.              - Tosa Anca Mirela;                   mai fi necesar pentru finalizarea acestui demers.
  (97/80.126)                       - Nierghes Ilona;                      (100/80.130)
                      EDITOR: PARLAMENTUL ROM¬NIEI — CAMERA DEPUTAfiILOR

                                                  ,
               Regia Autonom„ îMonitorul Oficial“, Str. Parcului nr. 65, sectorul 1, Bucure∫ti,
         IBAN: RO75RNCB5101000000120001 Banca Comercial„ Rom‚n„ — S.A. — Sucursala îUnirea“ Bucure∫ti
       ∫i IBAN: RO12TREZ7005069XXX000531 Direc˛ia de Trezorerie ∫i Contabilitate Public„ a Municipiului Bucure∫ti
                        (alocat numai persoanelor juridice bugetare)
          Tel. 224.09.71/150, fax 225.00.43, E-mail: publicari_acte@ramo.ro, Internet: www.monitoruloficial.ro
            Adresa pentru publicitate: Centrul pentru rela˛ii cu publicul, Bucure∫ti, ∫os. Panduri nr. 1,
             bloc P33, parter, sectorul 5, tel. 411.58.33 ∫i 410.47.30, tel./fax 410.77.36 ∫i 410.47.23
                        Tiparul: Regia Autonom„ îMonitorul Oficial“
Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea a IV-a, nr. 21/4.I.2005 con˛ine 16 pagini.                       Pre˛ul 12.000 lei     ISSN  1220 — 4889

								
To top