Docstoc

mof4_2006_3917

Document Sample
mof4_2006_3917 Powered By Docstoc
					                                   PARTEA A IV-A
Anul 174 (XVI) — Nr. 3917                                                     Vineri, 8 decembrie 2006
                       PUBLICAfiII ALE AGENfiILOR ECONOMICI        PUBLICAfiII ALE AGENfiILOR ECONOMICI
     Societatea Comercial„              Rom‚niei ∫i dup„ Ónregistrarea la Oficiul registrului        Societatea Comercial„
 MOLNAR - S.R.L., Vl„hi˛a, jude˛ul Harghita       comer˛ului, Ón rest prevederile contractului ∫i         PERLA HARGHITEI COM - S.R.L.
                             statutului societ„˛ii r„m‚n‚nd neschimbate.            S‚ncr„ieni, jude˛ul Harghita
         ACT ADIfiIONAL               Actul a fost redactat ∫i dactilografiat de notarul
                             public Balogh Edit, la sediul biroului notarial din            ACT ADIfiIONAL
 la contractul ∫i statutul Societ„˛ii Comerciale
         MOLNAR - S.R.L.            Miercurea-Ciuc, str. Nicolae B„lcescu nr. 19/3,      la actul constitutiv al Societ„˛ii Comerciale
                             jude˛ul Harghita, Ón 5 (cinci) exemplare, din care 4    PERLA HARGHITEI COM - S.R.L., cu sediul
  Subsemna˛ii
                             (patru) au fost eliberate p„r˛ilor.              social Ón S‚ncr„ieni, str. G„rii nr. 600,
  1. Molnar Andras, domiciliat Ón Vl„hi˛a,
str. Bethlen Gabor nr. 61, jude˛ul Harghita, ∫i       (1/855.896)                      Ónregistrat„ la Oficiul Registrului Comer˛ului
  2. Molnar Tibor, domiciliat Ón Vl„hi˛a,                     *                 al Jude˛ului Harghita cu nr. J 19/50/1999
str. Bethlen Gabor nr. 86, jude˛ul Harghita,                                     Asocia˛ii Societ„˛ii Comerciale PERLA
  Ón calitate de asocia˛i ai Societ„˛ii Comerciale          Societatea Comercial„
                                                         HARGHITEI COM - S.R.L., S‚ncr„ieni: Kurkó Árpád,
MOLNAR - S.R.L., cu sediul Ón Vl„hi˛a, str. Bethlen          ETNA-IMPEX - S.R.L.
                                                         Pan˛uru Ion Gabriel, Kurkó Gyárfás, Pál Lukács
Gabor nr. 86, jude˛ul Harghita, Ónmatriculat„ la            Odorheiu Secuiesc
                                                         Károly, Fülöp Endre, Dénes Endre, Bodó ™tefan,
Oficiul registrului comer˛ului cu nr. J 19/329/             jude˛ul Harghita             Köpefalnagy ™tefan, Csutak Attila, Busuioc Erika, Ón
5.04.1994, cod unic de Ónregistrare 5523680, atribut                               baza hot„r‚rii nr. 30 din data de 26.10.2006, au
fiscal R, Ón˛elegem de comun acord, Ón condi˛iile             ACT ADIfiIONAL              adus urm„toarea modificare la art. 10.4 din actul
Legii nr. 31/1990, modificat„, completat„ ∫i                                   constitutiv al societ„˛ii:
republicat„, Ón baza hot„r‚rii adun„rii generale din    la actul constitutiv al Societ„˛ii Comerciale
                                    ETNA-IMPEX - S.R.L.              îGestionarea societ„˛ii va fi controlat„ de un
data de 3 noiembrie 2006, anexate, s„ modific„m                                  cenzor, ales pentru o perioad„ de doi ani Óncep‚nd
actele constitutive ale socciet„˛ii Ón felul urm„tor:    Œncheiat Ón vederea modific„rii actului        cu data de 1.05.2006. Pe perioada 2006-2008 a fost
  I. Cu privire la obiectul de activitate:       constitutiv al Societ„˛ii Comerciale ETNA-IMPEX -    ales cenzor al Societ„˛ii Comerciale PERLA
  1. Are loc extinderea obiectului de activitate cu   S.R.L., cu sediul Ón localitatea Odorheiu Secuiesc,   HARGHITEI COM - S.R.L. dl Gál Vilmos, cet„˛ean
urm„toarele activit„˛i:                 Aleea Florilor nr. 4/17, jude˛ul Harghita,        rom‚n, cod numeric personal 1341223191329,
  5221 - comer˛ cu am„nuntul cu fructe ∫i legume    Ónregistrat„ la Oficiul registrului comer˛ului cu nr.  n„scut la data de 23.12.1934 Ón comuna S‚ntimbru,
proaspete;                        J 19/94/1997. Œn baza hot„r‚rii asocia˛ilor Societ„˛ii  jude˛ul Harghita, domiciliat Ón Miercurea-Ciuc,
  5222 - comer˛ cu am„nuntul cu carne ∫i produse    Comerciale ETNA-IMPEX - S.R.L. din 1.11.2006, s-au    Pia˛a Libert„˛ii nr. 12/19, jude˛ul Harghita.“
din carne;                        hot„r‚t:                          Celelalte prevederi ale actului constitutiv r„m‚n
  5223 - comer˛ cu am„nuntul cu pe∫te, crustacee
                              1. Œnfiin˛area unui punct de lucru la adresa:     neschimbate.
∫i molu∫te;
                             localitatea Odorheiu Secuiesc, str. Rakoczi Ferenc     Asocia˛ii renun˛„ la dreptul de recurs Ómpotriva
  5224 - comer˛ cu am„nuntul cu p‚ine, produse
                             nr. 60, jude˛ul Harghita.                Óncheierii judec„torului delegat.
de patiserie ∫i produse zaharoase;
                              Prezentul act adi˛ional face parte integrant„ din    Prezentul act adi˛ional face parte integrant„ din
  5225 - comer˛ cu am„nuntul cu b„uturi;
                             actul constitutiv al societ„˛ii. Asocia˛ii declar„ c„  actul constitutiv al societ„˛ii ∫i s-a redactat de parte
  5226 - comer˛ cu am„nuntul cu produse din
tutun;                          renun˛„ la dreptul de recurs la hot„r‚rea        Ón 5 (cinci) exemplare.
  5227 - comer˛ cu am„nuntul, Ón magazine        judec„torului delegat, pentru Ónscrierea           (4/855.899)
specializate, cu produse alimentare;           men˛iunilor la Oficiul registrului comer˛ului.                   *
  5233 - comer˛ cu am„nuntul cu produse           (2/855.897)
cosmetice ∫i de parfumerie.                            *                    Societatea Comercial„
  2. Are loc recodificarea activit„˛ilor existente Ón                                    PLANTTECH - S.R.L.
felul urm„tor: 0201; 0202; 1511; 1513; 1531; 1551;         Societatea Comercial„             comuna Ciucs‚ngeorgiu, jude˛ul Harghita
1552; 1591; 1598; 1721; 1722; 1723; 1760; 2010;       ACTIV INVEST - S.R.L., Miercurea-Ciuc
2020; 2030; 2040; 2051; 3611; 3612; 3613; 3614;            jude˛ul Harghita                       ACT ADIfiIONAL
3615; 3640; 3663; 3720; 4521; 4542; 4543; 4544;                                   la actul constitutiv al Societ„˛ii Comerciale
4545; 5010; 5211; 5212; 5244; 5274; 5552; 6023;              ACT ADIfiIONAL                     PLANTTECH - S.R.L.
6024; 9302; 9303.
  Ca urmare, art. 4 din contractul de societate ∫i    la actul constitutiv al Societ„˛ii Comerciale       Subsemna˛ii Tokos Hajnalka fost„ Vanyolos ∫i
respectiv art. 4 din statutul societ„˛ii vor avea     ACTIV INVEST - S.R.L., cu sediul social Ón       Toks Szabolcs, Ón calitate de asocia˛i ai Societ„˛ii
urm„torul con˛inut:                   Miercurea-Ciuc, Aleea Av‚ntului nr. 12, ap. 37,     Comerciale PLANTTECH - S.R.L., cu sediul Ón
  îa. Domeniul principal de activitate: 201 - t„ierea   jude˛ul Harghita, Ónmatriculat„ la Oficiul       comuna Ciucs‚ngeorgiu nr. 180, jude˛ul Harghita,
∫i rindeluirea lemnului; impregnarea lemnului;      registrului comer˛ului cu nr. J 19/272/2002,      cu ocazia adun„rii generale extraordinare din data
  b. Activitatea principal„: 2010 - t„ierea ∫i       cod unic de Ónregistrare 14879679/2002        de 25.10.2006, am decis urm„toarele modific„ri Ón
rindeluirea lemnului; impregnarea lemnului;                                    ceea ce prive∫te actul constitutiv al acestei societ„˛i,
                              Asociatul unic Darvas László Ón baza hot„r‚rii     Ónregistrat„ la Oficiul registrului comer˛ului cu nr.
  c. Alte activit„˛i: 0201; 0202; 1511; 1513; 1531;
                             din data de 10.10.2006, aduce urm„toarele        J 19/276/10.03.2005, cod unic de Ónregistrare
1551; 1552; 1591; 1598; 1721; 1722; 1723; 1760;
                             modific„ri la actul constitutiv al societ„˛ii:      17342806:
2020; 2030; 2040; 2051; 3611; 3612; 3613; 3614;
3615; 3640; 3663; 3720; 4521; 4542; 4543; 4544;      Se schimb„ sediul social al societ„˛ii Ón comuna     1. Œnfiin˛area unui punct de lucru cu sediul Ón
4545; 5010; 5211; 5212; 5221; 5222; 5223; 5224;     S‚ncr„ieni nr. 133, jude˛ul Harghita.          satul Arm„seni nr. 118, comuna Ciucs‚ngeorgiu,
5225; 5226; 5227; 5233; 5244; 5274; 5552; 6023;      Celelalte prevederi ale actului constitutiv r„m‚n   jude˛ul Harghita.
6024; 9302; 9303.“                    neschimbate.                        Asocia˛ii declar„m c„ renun˛„m la dreptul de
  Prezentul act adi˛ional va modifica Ón mod       Tehnoredactat de parte Ón 5 (cinci) exemplare.     recurs.
corespunz„tor prevederile actelor constituive ale      (3/855.898)                       (5/855.900)
societ„˛ii dup„ publicarea Ón Monitorul Oficial al                 *                             *
 2               MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI,               PARTEA a IV-a,   Nr. 3917/8.XII.2006
      Societatea Comercial„              Ón conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990,         Societatea Comercial„
     AK-WIG & WAM-LAK - S.R.L.            republicat„, am hot„r‚t urm„toarele:              CAR-COSMETIC - S.R.L., Miercurea-Ciuc
   Odorheiu Secuiesc, jude˛ul Harghita          1. Se Ónregistreaz„ punct de lucru la adresa: Cluj-         jude˛ul Harghita
                             Napoca, str. Traian Mo∫oiu nr. 48, ap. 1, jude˛ul
         ACT ADIfiIONAL              Cluj.                                     ACT ADIfiIONAL
 la actul constitutiv al Societ„˛ii Comerciale       2. Partea semnatar„ declar„ c„ renun˛„ la
                                                             la actul constitutiv al Societ„˛ii Comerciale
      AK-WIG & WAM-LAK - S.R.L.           recursul Ómpotriva rezolu˛iei judec„torului delegat
                                                               CAR-COSMETIC - S.R.L., cu sediul Ón
                             cu privire la Ónscrierea actului adi˛ional la Oficiul    Miercurea-Ciuc, Bd. Fr„˛iei nr. 17, sc. A, et. 1,
  Œncheiat Ón vederea modific„rii actului
                             registrului comer˛ului.                     ap. 11, jude˛ul Harghita, Ónmatriculat„ la
constitutiv al Societ„˛ii Comerciale AK-WIG & WAM-
                               3. Prezentul act adi˛ional face parte integrant„         Oficiul registrului comer˛ului cu nr.
LAK - S.R.L., cu sediul Ón Odorheiu Secuiesc, str.
                             din statutul societ„˛ii comerciale men˛ionate mai         J 19/952/2006, cod unic de Ónregistrare
Tamasi Aron nr. 6A/14, jude˛ul Harghita,
Ónregistrat„ la Oficiul registrului comer˛ului cu nr.   sus.                                       R 19154078
J 19/731/2004. Œn baza hot„r‚rii asociatului unic al      (8/855.903)
                                                             Mezei Attila, cet„˛ean rom‚n, n„scut la data de
Societ„˛ii Comerciale AK-WIG & WAM-LAK - S.R.L.                   *                16.08.1978 Ón Miercurea-Ciuc, jude˛ul Harghita,
din 31.10.2006, s-a hot„r‚t:                                             domiciliat Ón Miercurea-Ciuc, Bd. Fr„˛iei nr. 17, sc.
  1. Recodificarea domeniului principal de             Societatea Comercial„
                                                           A, et. 1, ap. 11, jude˛ul Harghita, posesor al C.I. seria
activitate conform CAEN Rev. 1: 454 - lucr„ri de        NET-GUARD - S.R.L., Miercurea-Ciuc           HR nr. 072537, eliberat„ de Poli˛ia Miercurea-Ciuc
finisare.                               jude˛ul Harghita                la data de 3.08.2002, cod numeric personal
  2. Recodificarea obiectului principal de activitate                                1780816191339, c„s„torit, Ón baza hot„r‚rii
conform CAEN rev. 1: 4545 - alte lucr„ri de finisare.            ACT ADIfiIONAL               asociatului unic, din ziua de 7.11.2006, aduce
  3. Recodificarea obiectului de activitate conform                                 urm„toarele modific„ri la actul constitutiv al
CAEN rev. 1: 1411, 1412, 1413, 1421, 1422, 1430,      la actul constitutiv al Societ„˛ii Comerciale
                              NET-GUARD - S.R.L., cu sediul Ón Miercurea-        societ„˛ii.
1440, 1450, 2211, 2215, 2221, 2222, 2223, 2224,                                      Se Ónfiin˛eaz„ un punct de lucru cu sediul Ón
2225, 2924, 3001, 3002, 3210, 3220, 3330, 3340,       Ciuc, Aleea Av‚ntului nr. 14, ap. 28, jude˛ul
                                                           Miercurea-Ciuc, Str. Bra∫ovului nr. 9, sc. B, ap. 2,
4030, 4100, 4511, 4512, 4521, 4522, 4524, 4525,      Harghita, Ónmatriculat„ la Oficiul registrului
                                                           jude˛ul Harghita.
4531, 4532, 4533, 4534, 4541, 4542, 4543, 4544,      comer˛ului cu nr. J 19/422/2006, cod unic de
                                                             Celelalte prevederi ale actului constitutiv r„m‚n
4550, 5117, 5119, 5143, 5144, 5145, 5146, 5147,            Ónregistrare 18684076
                                                           neschimbate.
5181, 5182, 5183, 5184, 5185, 5186, 5187, 5188,       Asocia˛ii Péter Attila ∫i Péter Zsuzsánna, Ón baza      Prezentul Ónscris a fost redactat de parte Ón 5
5190, 5212, 5221, 5222, 5223, 5224, 5225, 5226,      hot„r‚rii adun„rii generale a asocia˛ilor, din data     (cinci) exemplare.
5227, 5244, 5245, 5246, 5248, 5261, 5263, 5272,      de 8.11.2006, aduc urm„toarele modific„ri la actul        (12/855.907)
5274, 5227, 5510, 5521, 5522, 5523, 5530, 5540,      constitutiv al societ„˛ii:                               *
5551, 5552, 7031, 7032, 7133, 7134, 7140, 7210,       Se Ónfiin˛eaz„ urm„toarele puncte de lucru:
7222, 7230, 7240, 7450, 7413, 7414, 7415, 7420,       • Misentea nr. 308, jude˛ul Harghita;                Societatea Comercial„
7430, 7440, 7487, 7485.                   • Miercurea-Ciuc, str. Tudor Vladimirescu nr.           GOLDEN HOUSE IFN - S.R.L.
  4. Schimbarea sediului societ„˛ii de la adresa:    48F, jude˛ul Harghita.                       Miercurea-Ciuc, jude˛ul Harghita
Odorheiu Secuiesc, str. Tamasi Aron nr. 6A/14,
                               Celelalte prevederi ale actului constitutiv r„m‚n
jude˛ul Harghita, la adresa: Odorheiu Secuiesc, str.
                             neschimbate.                                 ACT ADIfiIONAL
Rakoczi Ferenc nr. 7, ap. 8, jude˛ul Harghita.
                               Tehnoredactat de c„tre parte Ón 5 (cinci)
  Prezentul act adi˛ional face parte integrant„ din                                   la actul constitutiv al Societ„˛ii Comerciale
actul constitutiv al societ„˛ii. Asociatul unic declar„  exemplare.
                                                             GOLDEN HOUSE IFN - S.R.L., cu sediul Ón
c„ renun˛„ la dreptul de recurs la hot„r‚rea         (9/855.904)                       Miercurea-Ciuc, Str. Libert„˛ii nr. 15, jude˛ul
judec„torului delegat, pentru Ónscrierea                       *                 Harghita, Ónmatriculat„ la Oficiul registrului
men˛iunilor Ón registrul comer˛ului.                                          comer˛ului cu nr. J 19/389/2002, cod unic de
  (6/855.901)                           Societatea Comercial„                    Ónregistrare R 15011148/2002
             *                   VESPA - S.R.L., Odorheiu Secuiesc
                                                             Asocia˛ii persoane juridice: Societatea
                                     jude˛ul Harghita
                                                           Comercial„ PRIMA GROUP - S.R.L., cu sediul Ón
      Societatea Comercial„                                           Miercurea-Ciuc, Str. Florilor nr. 11, ap. 7, jude˛ul
     TEODORA - S.R.L., sat Livezi                    ACT ADIfiIONAL
                                                           Harghita, Ónmatriculat„ la Oficiul registrului
   comuna Mih„ileni, jude˛ul Harghita                                       comer˛ului cu nr. J 19/271/2001, cod unic de
                              la actul constitutiv al Societ„˛ii Comerciale
                                VESPA - S.R.L., cu sediul Ón Odorheiu         Ónregistrare 14245850/2001, ∫i Societatea
         ACT ADIfiIONAL                                            Comercial„ ROEXPERT-CONT - S.R.L., cu sediul Ón
                              Secuiesc, Str. T‚mplarilor nr. 3/17, jude˛ul
  la actul constitutiv al Societ„˛ii Comerciale     Harghita, nr. de ordine Ón registrul comer˛ului       Miercurea-Ciuc, Str. Florilor nr. 14, ap. 7, jude˛ul
  TEODORA - S.R.L., cu sediul Ón satul Livezi        J 19/1103/2005, cod unic de Ónregistrare         Harghita, Ónmatriculat„ la Oficiul registrului
 nr. 133, comuna Mih„ileni, Ónmatriculat„ la            18175560, atribut fiscal R            comer˛ului cu nr. J 19/110/2000, cod unic de
  Oficiul Registrului Comer˛ului al Jude˛ului                                    Ónregistrare R 12970796/2000, prin reprezentantul
                               Preambul: Œn baza hot„r‚rii nr. 1 din data de      lor legal Palkó Jolán, Ón baza hot„r‚rii adun„rii
     Harghita cu nr. J 19/616/2006,
                             8.11.2006 a asociatului unic se modific„ actul       generale a asocia˛ilor Societ„˛ii Comerciale
    cod unic de Ónregistrare R 18856627
                             constitutiv al societ„˛ii, la dispozi˛iile referitoare la  GOLDEN HOUSE IFN - S.R.L., din data de
  Asociatul unic Sava Marta, cet„˛ean rom‚n,      Ónfiin˛area unui punct de lucru astfel:
n„scut„ la data de 27.02.1978 Ón localitatea                                     31.10.2006, aduc urm„toarele modific„ri:
                               Art. 1. Societatea Ónfiin˛eaz„ un punct de lucru       Se Ónfiin˛eaz„ un punct de lucru Ón T‚rgu Mure∫,
Miercurea Ciuc, jude˛ul Harghita, domiciliat„ Ón sat   Ón imobilul Ónchiriat de societate la adresa:
Livezi nr. 133, comuna Mih„ileni, jude˛ul Harghita,                                  Bd. 1 Decembrie 1918 nr. 249, ap. 2, jude˛ul Mure∫.
                             Odorheiu Secuiesc, Str. Constructorilor, jude˛ul        Celelalte prevederi ale actului constitutiv r„m‚n
posesoare a C.I. seria HR nr. 064577, eliberat„ de
                             Harghita.                          neschimbate.
Poli˛ia Miercurea-Ciuc la data de 25.04.2002, cod
                               Dispozi˛ii finale: Prezentul act adi˛ional modific„     Prezentul Ónscris s-a tehnoredactat de parte Ón 5
numeric personal 2780227191337, am hot„r‚t
modificarea actului constitutiv al firmei, astfel:    Ón consecin˛„ actul constitutiv, restul dispozi˛iilor    (cinci) exemplare.
  1. Se modific„ prevederile art. 3, cap. I din actul  r„m‚ne neschimbat.                        (13/855.908)
constitutiv al societ„˛ii prin Ónfiin˛area de puncte     Asociatul unic declar„ c„ renun˛„ la termenul de                  *
de lucru la urm„toarele adrese:              recurs la hot„r‚rea judec„torului delegat.
  - Miercurea-Ciuc, Str. G„rii nr. 16, jude˛ul        (10/855.905)                           Societatea Comercial„
Harghita;                                      *                   PRO GAMING - S.R.L., Miercurea-Ciuc
  - sat Livezi nr. 44, comuna Mih„ileni, jude˛ul                                         jude˛ul Harghita
Harghita.                              Societatea Comercial„
  Prezentul act adi˛ional face parte integrant„ din     ANEMONE - S.R.L., Odorheiu Secuiesc                   ACT ADIfiIONAL
actul constitutiv al Societ„˛ii Comerciale TEODORA          jude˛ul Harghita
                                                            la actul constitutiv al Societ„˛ii Comerciale
- S.R.L.                                                        PRO GAMING - S.R.L., cu sediul Ón Miercurea-
  Redactat de c„tre Biroul de asisten˛„ din cadrul            ACT ADIfiIONAL                Ciuc, Str. Revolu˛iei din Decembrie nr. 28,
Oficiului Registrului Comer˛ului de pe l‚ng„
                              la actul constitutiv al Societ„˛ii Comerciale        sc. B, ap. 19, jude˛ul Harghita, cod unic de
Tribunalul Harghita, referent de specialitate
                              ANEMONE - S.R.L., cu sediul Ón Odorheiu            Ónregistrare 17158740, nr. de ordine Ón
Hurub„ Dorina-Aurora Ón 6 (∫ase) exemplare, din
                              Secuiesc, str. Rakoczi Ferenc nr. 85, jude˛ul           registrul comer˛ului J 19/80/2005
care 5 (cinci) exemplare pe seama p„r˛ii.
   (7/855.902)                      Harghita, nr. ordine Ón registrul comer˛ului         Asocia˛ii:
             *                 J 19/236/2004, cod unic de Ónregistrare           1. Cornea Marieta, personal ∫i mandatar„ pentru
                                  16220347, atribut fiscal R            domnul Ranete C„t„lin, domiciliat Ón Craiova, str.
       Societatea Comercial„                                          Nanterre nr. 41, bl. I10, sc. 2, ap. 10, jude˛ul Dolj,
                               Preambul: Œn baza hot„r‚rii nr. 1 din data de
      CONSULTING 4 YOU - S.R.L.                                         identificat„ cu C.I. seria DX nr. 401304, eliberat„ Ón
                             8.11.2006 a adun„rii generale a asocia˛ilor se
      Topli˛a, jude˛ul Harghita                                         anul 2005 de Poli˛ia Craiova, cod numeric personal
                             modific„ actul constitutiv al societ„˛ii, la dispozi˛iile
                                                           2530504163193, Ómputernicit„ Ón baza procurii
                             referitoare la Ónfiin˛area unui punct de lucru astfel:
         ACT ADIfiIONAL                                            speciale nr. 6083/2006 autentificat„ la Biroul
                               Art. 1. Societatea Ónfiin˛eaz„ un punct de lucru     notarului public Szabo Jolan din Miercurea-Ciuc,
     la statutul Societ„˛ii Comerciale        Ón imobilul Ónchiriat de societate la adresa:         au hot„r‚t:
      CONSULTING 4 YOU - S.R.L.,           Odorheiu Secuiesc, str. Bethlen Gabor nr. 57,         Art. 1. Societatea Comercial„ PRO GAMING -
 cu sediul Ón Topli˛a, Str. 1 Decembrie 1918       jude˛ul Harghita.                      S.R.L. Ó∫i va deschide un punct de lucru Ón Craiova,
   nr. 85, jude˛ul Harghita, Ónmatriculat„         Dispozi˛ii finale: Prezentul act adi˛ional modific„   str. Petre Ispirescu nr. 22, jude˛ul Dolj, Ón baza
    la Oficiul Registrului Comer˛ului         Ón consecin˛„ actul constitutiv, restul dispozi˛iilor    contractului de Ónchiriere Ónregistrat cu nr.
 al Jude˛ului Harghita cu nr. J 19/764/2006,       r„m‚ne neschimbat.                     89901/9.11.2006 dintre Dobrotescu Ciprian ∫i
        cod fiscal R 18985753             Asocia˛ii declar„ c„ renun˛„ la termenul de       Dobrotescu Elena ∫i Societatea Comercial„ PRO
  Subsemnata Pop Rodica-Maria, Ón calitate de      recurs la hot„r‚rea judec„torului delegat.         GAMING - S.R.L.
asociat unic al societ„˛ii comerciale men˛ionate mai     (11/855.906)                        Prezentul act adi˛ional face parte integrant„ din
sus,                                         *                actul constitutiv al societ„˛ii pe care Ól modific„ ∫i Ól
                MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA                a IV-a,  Nr. 3917/8.XII.2006                    3
completeaz„, restul dispozi˛iilor r„m‚n‚nd          5224 - comer˛ cu am„nuntul cu p‚ine, produse        5242 - comer˛ cu am„nuntul cu Ómbr„c„minte;
neschimbate.                       de patiserie ∫i produse zaharoase;              5243 - comer˛ cu am„nuntul cu Ónc„l˛„minte ∫i
  Œntocmit, redactat ∫i multiplicat Ón 7 (∫apte)      5225 - comer˛ cu am„nuntul cu b„uturi;         articole din piele;
exemplare originale ast„zi, 9.11.2006, la Biroul       5226 - comer˛ cu am„nuntul cu produse din         5244 - comer˛ cu am„nuntul cu mobil„, articole
notarului public Sandu Cosmin din Craiova, str. A.    tutun;                           de iluminat ∫i cu alte articole de uz casnic;
I. Cuza nr. 25A, jude˛ul Dolj.                5227 - comer˛ cu am„nuntul, Ón magazine          5146 - comer˛ cu ridicata cu produse
  (14/855.909)                     specializate, cu produse alimentare;            farmaceutice;
             *                 5233 - comer˛ cu am„nuntul cu produse           5248 - comer˛ cu am„nuntul, Ón magazine
                             cosmetice ∫i de parfumerie;                specializate, cu alte produse neclasificate Ón alt„
      Societatea Comercial„              5242 - comer˛ cu am„nuntul cu Ómbr„c„minte;       parte;
     ZOO-TECH PRODCOM - S.R.L.              5243 - comer˛ cu am„nuntul cu Ónc„l˛„minte ∫i       5250 - comer˛ cu am„nuntul cu bunuri de ocazie
    Miercurea-Ciuc, jude˛ul Harghita          articole din piele;                    v‚ndute prin magazine;
                               5244 - comer˛ cu am„nuntul cu mobil„, articole       5262 - comer˛ cu am„nuntul prin standuri ∫i
         ACT ADIfiIONAL              de iluminat ∫i cu alte articole de uz casnic;       pie˛e;
                               5245 - comer˛ cu am„nuntul cu articole ∫i
     la statutul Societ„˛ii Comerciale                                       5263 - comer˛ cu am„nuntul care nu se
                             aparate electro-menajere, cu aparate de radio ∫i
      ZOO-TECH PRODCOM - S.R.L.                                         efectueaz„ prin magazine;
                             televizoare;
  Subsemnatul Antal Csaba-László, domiciliat Ón                                    5510 - hoteluri;
                               5246 - comer˛ cu am„nuntul cu articole de
Miercurea-Ciuc, str. Ret nr. 28, jude˛ul Harghita, Ón                                  5530 - restaurante;
                             fier„rie, cu articole din sticl„ ∫i cu cele pentru
calitate de asociat unic al Societ„˛ii Comerciale                                    5540 - baruri;
                             vopsit;
ZOO-TECH PRODCOM - S.R.L., cu sediul Ón           5247 - comer˛ cu am„nuntul cu c„r˛i, ziare ∫i       5551 - cantine;
Miercurea-Ciuc, str. Topli˛a nr. 68, jude˛ul Harghita,  articole de papet„rie;                    5552 - alte unit„˛i de preparare a hranei;
Ónregistrat„ la Oficiul registrului comer˛ului cu nr.    5248 - comer˛ cu am„nuntul, Ón magazine          6024 - transporturi rutiere de m„rfuri;
J 19/220/9.04.1996, am hot„r‚t modificarea actului    specializate, cu alte produse neclasificate Ón alt„      6312 - depozit„ri;
constitutiv al societ„˛ii, conform hot„r‚rii din data   parte;                            6321 - alte activit„˛i anexe transporturilor
de 13.11.2006, anexate, Ón felul urm„tor:          5250 - comer˛ cu am„nuntul cu bunuri de ocazie     terestre;
  I. Cu privire la sediul societ„˛ii           v‚ndute prin magazine (consigna˛ie);             7012 - cump„rare ∫i v‚nzare de bunuri
  Se Ónfiin˛eaz„ un punct de lucru cu denumirea       5262 - comer˛ cu am„nuntul prin standuri ∫i       imobiliare proprii sau Ónchiriate;
KÁZMÉRKA la adresa din Miercurea-Ciuc, Bd.        pie˛e;                            7020 - Ónchirierea ∫i subÓnchirierea bunurilor
Timi∫oarei nr. 45, ap. 3, jude˛ul Harghita, conform     5263 - comer˛ cu am„nuntul care nu se          imobiliare proprii sau Ónchiriate;
contractului de comodat Óncheiat la data de        efectueaz„ prin magazine;                   9305 - alte activit„˛i de servicii personale
9.11.2006, anexat.                      6311 - manipul„ri;                   neclasificate Ón alt„ parte.
  Se completeaz„ Ón mod corespunz„tor            6312 - depozit„ri;                     2. Introducerea urm„toarelor obiecte de
prevederile art. 3 al actului constitutiv.          6321 - alte activit„˛i anexe transporturilor      activitate:
  II. Cu privire la obiectul de activitate cuprins Ón  terestre.                           7011 - dezvoltare (promovare) imobiliar„;
art. 5 - cap. II al statutului - acesta se extinde cu    Prezentul act adi˛ional face parte integrant„ din     7031 - agen˛ii imobiliare;
activit„˛ile cuprinse Ón codurile CAEN:          actul constitutiv al societ„˛ii, iar dup„ publicarea Ón    7032 - administrarea imobilelor pe baz„ de tarife
  1552 - fabricarea Ónghe˛atei;             Monitorul Oficial al Rom‚niei ∫i Ónregistrarea la     sau contract.
  3710 - recuperarea de∫eurilor ∫i resturilor      Oficiul registrului comer˛ului va modifica Ón mod       Asocia˛ii declar„ c„ renun˛„ la dreptul de recurs.
metalice reciclabile;                   corespunz„tor prevederile acestuia.              Prezentul act adi˛ional s-a Óncheiat azi, data
  3720 - recuperarea de∫eurilor ∫i resturilor        Actul a fost redactat, dactilografiat ∫i autentificat  autentific„rii, Ón 6 (∫ase) exemplare, din care 5
nemetalice reciclabile;                  de notarul public Balogh Edit, la sediul Biroului     exemplare pe seama societ„˛ii.
  4543 - lucr„ri de pardosire ∫i placare a pere˛ilor;  notarial din Miercurea-Ciuc, str. Nicolae B„lcescu       (16/855.911)
  4544 - lucr„ri de vopsitorie, zugr„veli ∫i mont„ri   nr. 19/3, jude˛ul Harghita, Ón 5 (cinci) exemplare,                  *
de geamuri;                        din care 4 (patru) au fost eliberate p„r˛ilor, azi, data
  5010 - comer˛ cu autovehicule;             autentific„rii.                            Societatea Comercial„
  5020 - Óntre˛inerea ∫i repararea autovehiculelor;     (15/855.910)                          NEXTER-CONSULTING - S.R.L.
  5030 - comer˛ cu piese ∫i accesorii pentru                    *                     Topli˛a, jude˛ul Harghita
autovehicule;
  5040 - comer˛ cu motociclete, piese ∫i accesorii           Societatea Comercial„
aferente, ∫i repara˛ii;                                                        ACT ADIfiIONAL
                                     FORTUNATO - S.R.L.
  5122 - comer˛ cu ridicata cu flori ∫i plante;              Miercurea-Ciuc                  la statutul Societ„˛ii Comerciale
  5124 - comer˛ cu ridicata cu piei brute ∫i cu piei           jude˛ul Harghita                  NEXTER-CONSULTING - S.R.L.,
prelucrate;                                                      cu sediul Ón Topli˛a, Str. Sportivilor, bl. A,
  5125 - comer˛ cu ridicata cu tutun neprelucrat;             ACT ADIfiIONAL               sc. 1, ap. 17, jude˛ul Harghita, Ónmatriculat„
  5134 - comer˛ cu ridicata cu b„uturi;                                       la Oficiul Registrului Comer˛ului al Jude˛ului
  5139 - comer˛ cu ridicata, nespecializat, cu      la statutul ∫i contractul Societ„˛ii Comerciale
                              FORTUNATO - S.R.L., cu sediul Ón Miercurea-            Harghita cu nr. J 19/658/2004,
produse alimentare, b„uturi ∫i tutun;
                              Ciuc, str. Korosi Csoma Sandor nr. 7, jude˛ul          cod unic de Ónregistrare 16584801
  5141 - comer˛ cu ridicata cu produse textile;
  5142 - comer˛ cu ridicata cu Ómbr„c„minte ∫i       Harghita, Ónregistrat„ la Oficiul Registrului       Subsemnatul Neculai Steric„, Ón calitate de
Ónc„l˛„minte;                        Comer˛ului de pe l‚ng„ Tribunalul Harghita        asociat unic al societ„˛ii comerciale men˛ionate mai
  5143 - comer˛ cu ridicata cu aparate electrice ∫i           cu nr. J 19/310/1995,            sus,
de uz gospod„resc, cu aparate de radio ∫i             cod unic de Ónregistrare 7366069           Ón conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990,
televizoare;                         Œn baza hot„r‚rii adun„rii generale a asocia˛ilor    republicat„, am hot„r‚t urm„toarele:
  5144 - comer˛ cu ridicata cu produse din        Societ„˛ii Comerciale FORTUNATO - S.R.L. din data       1. Neculai Steric„ cesioneaz„ cu titlu gratuit ∫i se
ceramic„, sticl„rie, tapete ∫i produse de Óntre˛inere;  de 6.11.2006, statutul ∫i contractul de societate se    retrage din societate, capitalul social al societ„˛ii, Ón
  5145 - comer˛ cu ridicata cu produse cosmetice ∫i   modific„ ∫i se completeaz„ dup„ cum urmeaz„:        valoare de 500 lei, Ómp„r˛it Ón 5 p„r˛i sociale a 100
de parfumerie;                        1. Obiectele de activitate ale societ„˛ii se      lei fiecare, numitelor: Neculai Raluca, n„scut„ la
  5147 - comer˛ cu ridicata cu alte bunuri de      recodific„ dup„ cum urmeaz„:                data de 12.05.1984 Ón Topli˛a, jude˛ul Harghita, fiica
consum, nealimentare, neclasificate Ón alt„ parte;      a) Obiectul principal de activitate al societ„˛ii,   lui Steric„ ∫i Maria, domiciliat„ Ón Cluj-Napoca, Str.
  5152 - comer˛ cu ridicata cu metale ∫i minereuri    conform codific„rii este:                 Observatorului nr. 117, ap. 31, jude˛ul Cluj,
metalice;                          9271 - jocuri de noroc ∫i pariuri.           identificat„ cu C.I. seria KX nr. 457456, eliberat„ la
  5154 - comer˛ cu ridicata cu echipamente ∫i        b) Obiectele secundare de activitate, conform      data de 15.11.2005 de Poli˛ia Cluj-Napoca, ∫i
furnituri de fier„rie pentru instala˛ii sanitare ∫i de  codific„rii sunt:                     Demian Margareta, n„scut„ la data de 17.02.1952 Ón
Ónc„lzire;                          0123 - cre∫terea porcinelor;              comuna Deda, jude˛ul Mure∫, fiica lui Ioan ∫i
  5156 - comer˛ cu ridicata cu alte produse         0124 - cre∫terea p„s„rilor;               Floarea, domiciliat„ Ón Topli˛a, Str. Dealului, bl. 3B,
intermediare;                        0130 - activit„˛i Ón ferme mixte (cultura vegetal„   ap. 15, jude˛ul Harghita, identificat„ cu B.I. seria
  5157 - comer˛ cu ridicata cu de∫euri ∫i resturi;    combinat„ cu cre∫terea animalelor);            D.A. nr. 596164, eliberat la data de 3.06.1986 de
  5181 - comer˛ cu ridicata cu ma∫ini-unelte;        5211 - comer˛ cu am„nuntul Ón magazine         Mili˛ia Topli˛a, care vor deveni asocia˛i ai societ„˛ii
  5182 - comer˛ cu ridicata cu ma∫ini pentru       nespecializate, cu v‚nzare predominant„ de         men˛ionate mai sus; structura capitalului fiind
industria minier„ ∫i construc˛ii;             produse alimentare, b„uturi ∫i tutun;           urm„toarea:
  5183 - comer˛ cu ridicata cu ma∫ini pentru        5212 - comer˛ cu am„nuntul Ón magazine           Neculai Raluca - 300 lei, Ómp„r˛it Ón 3 p„r˛i
industria textil„ ∫i cu ma∫ini de cusut ∫i de tricotat;  nespecializate, cu v‚nzare predominant„ de
                                                           sociale a 100 lei fiecare, participarea la contul de
  5184 - comer˛ cu ridicata cu calculatoare,       produse nealimentare;
                                                           profit ∫i pierderi 60 %;
echipamente periferice ∫i software;             5221 - comer˛ cu am„nuntul cu fructe ∫i legume
                                                            Demian Margareta - 200 lei, Ómp„r˛it Ón 2 p„r˛i
  5185 - comer˛ cu ridicata cu alte ma∫ini ∫i      proaspete;
                                                           sociale a 100 lei fiecare, participarea la contul de
echipamente de birou;                    5222 - comer˛ cu am„nuntul cu carne ∫i produse
                                                           profit ∫i pierderi 40 %.
  5186 - comer˛ cu ridicata cu alte componente ∫i    din carne;
echipamente electronice;                   5223 - comer˛ cu am„nuntul cu pe∫te, crustacee       2. Se revoc„ din func˛ia de administrator Neculai
  5187 - comer˛ cu ridicata cu alte aparaturi      ∫i molu∫te;                        Steric„ ∫i se nume∫te Ón func˛ia de administrator:
utilizate Ón industrie, comer˛ ∫i transporturi;       5224 - comer˛ cu am„nuntul cu p‚ine, produse      Neculai Raluca.
  5188 - comer˛ cu ridicata cu ma∫ini, accesorii ∫i   de patiserie ∫i produse zaharoase;              3. Partea semnatar„ declar„ c„ renun˛„ la
unelte agricole, inclusiv cu tractoare;           5225 - comer˛ cu am„nuntul cu b„uturi;         recursul Ómpotriva rezolu˛iei judec„torului delegat
  5190 - comer˛ cu ridicata cu alte produse;        5226 - comer˛ cu am„nuntul cu produse din        cu privire la Ónscrierea actului adi˛ional la Oficiul
  5211 - comer˛ cu am„nuntul Ón magazine         tutun;                           registrului comer˛ului.
nespecializate, cu v‚nzare predominant„ de          5227 - comer˛ cu am„nuntul, Ón magazine          4. Prezentul act adi˛ional face parte integrant„
produse alimentare, b„uturi ∫i tutun;           specializate, cu produse alimentare;            din statutul societ„˛ii comerciale men˛ionate mai
  5212 - comer˛ cu am„nuntul Ón magazine          5233 - comer˛ cu am„nuntul cu produse          sus.
nespecializate, cu v‚nzare predominant„ de        cosmetice;                           (17/855.912)
produse nealimentare;                    5241 - comer˛ cu am„nuntul cu textile;                       *
 4               MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI,              PARTEA a IV-a,  Nr. 3917/8.XII.2006
      Societatea Comercial„             cu privire la Ónscrierea actului adi˛ional la Oficiul         Societatea Comercial„
    SAMU BILL - S.R.L., Gheorgheni          registrului comer˛ului.                      E & T INSTAL - S.R.L., Remetea
       jude˛ul Harghita                3. Prezentul act adi˛ional face parte integrant„           jude˛ul Harghita
                             din statutul societ„˛ii comerciale men˛ionate mai
        ACT MODIFICATOR              sus.                                   ACT MODIFICATOR
           ™I                    (19/855.914)
                                                           la actul constitutiv al Societ„˛ii Comerciale
       CONTRACT DE CESIUNE                          *
                                                          E & T INSTAL - S.R.L., cu sediul Ón Remetea,
  la actul constitutiv al Societ„˛ii Comerciale                                    str. Retaja nr. 6, Ónregistrat„ la Oficiul
                                    Societatea Comercial„
         SAMU BILL - S.R.L.                                         registrului comer˛ului cu nr. J 19/125/2001
                                    KATA CASSA - S.R.L.
  Pe baza prevederilor hot„r‚rii asociatului unic             Odorheiu                 Pe baza prevederilor procesului-verbal nr. 1 din
nr. 1 din 1.11.2006, asociatul unic Csala Emese, Ón         Secuiesc, jude˛ul Harghita          10.11.2006, subsemnatul Balázs Endre Ón calitate de
urma c„s„toriei Opra-Tamás Emese a decis                                      asociat unic am decis modificarea actului
modificarea actului constitutiv al Societ„˛ii               ACT ADIfiIONAL              constitutiv al Societ„˛ii Comerciale E & T INSTAL -
Comerciale SAMU BILL - S.R.L., cu sediul Ón                                    S.R.L., cu sediul Ón Remetea, str. RetaJa nr. 918,
Gheorgheni, str. Kossuth Lajos nr. 6, sc. A, ap. 12,    la actul constitutiv al Societ„˛ii Comerciale     jude˛ul Harghita, Ónregistrat„ la Oficiul registrului
jude˛ul Harghita, Ónmatriculat„ la Oficiul               KATA CASSA - S.R.L.            comer˛ului cu nr. J 19/125/2001, cod unic de
Registrului Comer˛ului al Jude˛ului Harghita cu nr.     Œncheiat Ón vederea modific„rii actului        Ónregistrare 13839943, atribut fiscal R cu
J 19/45/2006, cod unic de Ónregistrare 18305849, cu    constitutiv al Societ„˛ii Comerciale KATA CASSA -    urm„toarele men˛iuni:
urm„toarele men˛iuni:                   S.R.L., cu sediul Ón Odorheiu Secuiesc, str. Bethlen    1. Se Ónregistreaz„ punctul de lucru la adresa:
  1. Se modific„ datele personale ale asociatei     Gabor nr. 110, jude˛ul Harghita, Ónregistrat„ la     localitatea Corunca nr. 1/c, jude˛ul Mure∫.
Csala Emese Ón Opra-Tamás Emese pe baza          Oficiul registrului comer˛ului cu nr. J 19/349/2003.    Subsemnatul prezentului act declar c„ renun˛ la
certificatului de c„s„torie seria CD nr. 617767      Œn baza hot„r‚rii asocia˛ilor Societ„˛ii Comerciale   dreptul de recurs.
eliberat de Prim„ria Gheorgheni la data de        KATA CASSA - S.R.L. din data de 30.10.2006 s-au       Prezentul act modificator s-a redactat de c„tre
5.08.2006.                        hot„r‚t:                         p„r˛i Ón cinci exemplare de valoare egal„ ∫i semnate
  2. Se coopteaz„ Ón calitate de asociat: dl Opra-                                de c„tre asocia˛i din care patru exemplare eliberat
                               1. Cesionarea de c„tre asocia˛ii Szasz Eugen ∫i
Tamás József, n„scut la data de 21 martie 1983 Ón                                 p„r˛ilor, modific„ statutul societ„˛ii de la data
                             Szasz Katalin cu titlu gratuit a 100 % din capitalul
T‚rgu Secuiesc, jude˛ul Covasna, av‚nd domiciliul                                 Ónregistr„rii Ón registrul comer˛ului.
                             social, adic„ 5.000 p„r˛i sociale a 10 lei (RON)
Ón Gheorgheni, str. Kossuth Lajos nr. 6A, ap. 12,                                   (21/855.916)
                             fiecare, Ón valoare total„ de 50.000 lei (RON) Ón
jude˛ul Harghita, cet„˛ean rom‚n, identificat cu C.I.
                             favoarea domnului Mózes László, cet„˛ean rom‚n,
                                                                        *
seria HR nr. 236002/23.10.2006, eliberat„ de
                             n„scut la data de 20.10.1985 Ón localitatea Odorheiu
SPCLEP, Gheorgheni, cod numeric personal                                            Societatea Comercial„
                             Secuiesc, jude˛ul Harghita, domiciliat Ón satul
1830321141817.                                                         DIALI-ROD - S.R.L., Vaslui
                             Chinu∫u nr. 77, comuna M„rtini∫, jude˛ul Harghita,
  Asociata Opra-Tamás Emese cesioneaz„ din                                            jude˛ul Vaslui
                             identificat cu B.I. seria H.C. nr. 654029 eliberat la
aportul s„u 10 p„r˛i sociale, cu valoare nominal„ de
10 lei fiecare Ón valoare total„ de 100 lei, c„tre    data de 19.10.1999 de Poli˛ia Odorheiu Secuiesc,
                                                                   ACT ADIfiIONAL
asociatul nou intrat Opra-Tamás József. Asociata     av‚nd cod numeric personal 1851020194054 cu
Opra-Tamás Emese cedeaz„, asociatul nou intrat      toate activele ∫i pasivele existente Ón contabilitatea       la statutul Societ„˛ii Comerciale
preia p„r˛ile sociale cesionate la valoare nominal„    societ„˛ii.                        DIALI-ROD - S.R.L., autorizat„ prin Sentin˛a
de 10 lei fiecare cu drepturile ∫i obliga˛iile aferente   Œn urma cesion„rii p„r˛ilor sociale asociatul        civil„ nr. 1723 din data de 25.05.2004
p„r˛ii sociale transmise.                 cesionar nu va avea nici o preten˛ie fa˛„ de fo∫tii      a judec„torului delegat ∫i Ónmatriculat„
  Asociatul nou intrat preia societatea cu activele   asocia˛i ∫i nici asocia˛ii ceden˛i nu vor avea nici o       la Oficiul registrului comer˛ului
∫i pasivele sale legale.                 preten˛ie fa˛„ de societate.                       cu nr. J 37/367/2004,
  Dup„ aceste modific„ri aportul asocia˛ilor ∫i      Datorit„ acestor modific„ri societatea se           cod unic de Ónregistrare 16460510
structura capitalului social devine astfel:        transform„ din societatea cu r„spundere limitat„ cu     Subsemnatul Liteanu R„zvan Nicolae, domiciliat
  Asociatul Opra-Tamás József va avea aport la     mai mul˛i asocia˛i Ón societate cu r„spundere      Ón Vaslui, str. ™tefan cel Mare, bl. 88, sc. C, ap. 11,
capitalul social de 100 lei (RON) aport Ón numerar,    limitat„ cu asociat unic.                jude˛ul Vaslui, identificat cu C.I. seria VS nr. 169570
10 p„r˛i sociale, cu valoare nominal„ de 10 lei       2. Revocarea din func˛ia de administrator a      emis„ de Poli˛ia Vaslui la data de 27.08.2003,
fiecare, cu cot„ de participare 50 %.           domnului Szász Eugen.                  asociat unic al Societ„˛ii Comerciale DIALI-ROD -
  Asociata Opra-Tamás Emese va avea aport la        3. Desemnarea Ón func˛ia de administrator a      S.R.L., cu sediul Ón Vaslui, str. ™tefan cel Mare, bl.
capitalul social de 100 lei (RON) aport Ón numerar,    noului asociat unic Mózes László. Astfel societatea   88, sc. C, ap. 11, jude˛ul Vaslui, Ón baza Legii nr.
10 p„r˛i sociale, cu valoare nominal„ de 10 lei      va fi administrat„ de asociatul unic.          31/1990 ∫i a statutului societ„˛ii am hot„r‚t:
fiecare, cu cot„ de participare 50 %.            4. Schimbarea sediului societ„˛ii de la adresa      1. Cooptarea Ón societate a dnei Liteanu Adina,
  Total capital social 200 lei, aport Ón numerar, 20  Odorheiu Secuiesc, str. Bethlen Gabor nr. 110,      n„scut„ la data de 11.08.1956, domiciliat Ón Vaslui,
p„r˛i sociale cu valoare nominal„ de 10 lei fiecare.   jude˛ul Harghita, la adresa satul Chinu∫u nr. 77,    str. ™tefan cel Mare, bl. 88, sc. C, ap. 11, jude˛ul
  3. Se revoc„ din func˛ia de administrator dna     comuna M„rtini∫, jude˛ul Harghita.            Vaslui, identificat„ cu B.I. seria D.E. nr. 927644
Csala Magdolna ∫i se nume∫te Ón func˛ia de          5. Extinderea obiectului de activitate cu       emis de Poli˛ia Vaslui la data de 13.07.1987, cod
administrator dl Opra-Tamás Józef. Societatea va fi    urm„toarele activit„˛i:                 numeric personal 2560811374063;
administrat„ de c„tre dl Opra-Tamás József.         0111, 0112, 0113, 0121, 0122, 0123, 0124, 0125,     2. Asociatul Liteanu R„zvan Nicolae cesioneaz„
  Dup„ aceste modific„ri societatea va func˛iona ca   0130, 0141, 0142, 0201, 0202, 1411, 1413, 1421,     asociatului Liteanu Adina 20 p„r˛i sociale Ón valoare
societate cu r„spundere limitat„ cu mai mul˛i       1511, 1531, 1532, 1533, 1541, 1543, 1551, 1552,     de 10 RON fiecare, societatea dispun‚nd de un
asocia˛i conform Legii nr. 31/1990, republicat„.     1561, 1562, 1571, 1589, 1598, 2010, 2020, 2030,     capital social de 200 RON.
Pentru aceasta se va redacta ∫i Ónregistra la Oficiul   2040, 2051, 2613, 2621, 2640, 2651, 2652, 2653,       Cesiunea p„r˛ilor sociale s-a f„cut la valoarea lor
registrului comer˛ului actul constitutiv nou.       2661, 2662, 2663, 2664, 2665, 2666, 2670, 3611,     nominal„.
Societatea va func˛iona pe baza noului act        3612, 3613, 3614, 3615, 3622, 4511, 4512, 4521,       3. Numirea Ón func˛ia de administrator a dnei
constitutiv.                       4522, 4523, 4524, 4525, 4531, 4532, 4533, 4534,     Liteanu Adina.
  Subsemna˛ii prezentului act declar„m c„        4541, 4542, 4543, 4544, 4545, 4550, 5010, 5020,       4. Retragerea din societate ∫i din func˛ia de
renun˛„m la dreptul de recurs.              5030, 5040, 5050, 5111, 5113, 5114, 5115, 5116,     administrator a dlui Liteanu R„zvan Nicolae.
  Prezentul act modificator s-a redactat de c„tre    5117, 5119, 5121, 5122, 5123, 5124, 5125, 5131,       Prezentul act adi˛ional se va publica Ón
p„r˛i Ón cinci exemplare de valoare egal„ ∫i semnate   5132, 5133, 5134, 5135, 5136, 5137, 5138, 5139,     Monitorul Oficial ∫i se va Ónscrie la Oficiul
de c„tre asocia˛i modific„ actul constitutiv al      5141, 5142, 5143, 5144, 5145, 5147, 5151, 5152,     registrului comer˛ului.
societ„˛ii de la data Ónregistr„rii la Oficiul      5153, 5154, 5155, 5156, 5157, 5181, 5182, 5183,        (22/855.917)
registrului comer˛ului.                  5184, 5185, 5186, 5187, 5188, 5190, 5211, 5212,                   *
   (18/855.913)                     5221, 5222, 5223, 5224, 5225, 5226, 5227, 5233,
             *                5241, 5242, 5243, 5244, 5245, 5246, 5247, 5248,            Societatea Comercial„
                                                                INTERCONS ALEX - S.R.L.
                             5250, 5261, 5262, 5263, 5510, 5521, 5522, 5523,
     Societatea Comercial„                                                  Vaslui, jude˛ul Vaslui
                             5530, 5540, 5551, 5552, 6023, 6024, 6311, 6312,
 ALI AGROFOREST - S.R.L., satul Platone∫ti
                             6330, 7131, 7132, 7134, 7482, 7487.
   comuna Sarmas, jude˛ul Harghita                                                 ACT ADIfiIONAL
                               6. Schimbarea domeniului ∫i obiectului principal
                             de activitate:                       la actul constitutiv al Societ„˛ii Comerciale
         ACT ADIfiIONAL
                               515 - comer˛ cu ridicata cu produse intermediare          INTERCONS ALEX - S.R.L.,
     la statutul Societ„˛ii Comerciale        neagricole ∫i cu de∫euri;                    Ónmatriculat„ la Oficiul registrului
      ALI AGROFOREST - S.R.L.,             5153 - comer˛ cu ridicata cu material lemnos ∫i         comer˛ului cu nr. J 37/548/2005,
 cu sediul Ón satul Platone∫ti, Str. Principal„     de construc˛ii.                          cod unic de Ónregistrare 17818439
 nr. 68/B, comuna Sarmas, jude˛ul Harghita,         7. Reducerea obiectului de activitate cu         Subsemnatul Taralunga Cosmin Alexandru, cu
    Ónmatriculat„ la Oficiul Registrului        activitatea 6713.                    domiciliul Ón Vaslui, str. Pene∫ Curcanul, bl. 237, sc.
    Comer˛ului al Jude˛ului Harghita           Actul constitutiv al societ„˛ii cu dare de dat„    E, et. 1, ap. 5, jude˛ul Vaslui, identificat cu C.I. seria
        cu nr. J 19/820/1992,           cert„ cu nr. 772/16.04.2003 devine caduc. Societatea   VS nr. 186871 emis„ de Poli˛ia Vaslui la data de
   av‚nd cod unic de Ónregistrare 535012        va func˛iona Ón baza noului act constitutiv, care va   15.01.2004, cod numeric personal 1840512460066,
  Subsemnatul Pop Dumitru-Eugen, Ón calitate de     fi depus la Oficiul Registrului Comer˛ului Harghita.   asociat unic al Societ„˛ii Comerciale INTERCONS
asociat unic al Societ„˛ii Comerciale ALI          Prezentul act adi˛ional face parte integrant„ din   ALEX - S.R.L., cu sediul Ón Vaslui, str. Pene∫
AGROFOREST - S.R.L., Ón conformitate cu          actul constitutiv al societ„˛ii.             Curcanul, bl. 237, sc. E, et. 1, ap. 5, jude˛ul Vaslui,
prevederile Legii nr. 31/1990, republicat„, am        Asocia˛ii declar„ c„ renun˛„ la dreptul de recurs   Ón baza Legii nr. 31/1990 ∫i a statutului societ„˛ii
hot„r‚t urm„toarele:                   la hot„r‚rea judec„torului delegat, pentru        am hot„r‚t:
  1. Se desfiin˛eaz„ punctul de lucru de la adresa    Ónscrierea men˛iunilor la Oficiul registrului        1. Completarea obiectului de activitate al
Bucure∫ti, calea Giule∫ti nr. 211, sectorul 6.      comer˛ului.                       societ„˛ii cu urm„toarele:
  2. Partea semnatar„ declar„ c„ renun˛„ la         (20/855.915)                      Servicii: 1. 9003 - salubritate, depoluare ∫i
recursul Ómpotriva rezolu˛iei judec„torului delegat                 *               activit„˛i similare;
                 MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA                 a IV-a,  Nr. 3917/8.XII.2006                   5
  Comer˛ cu ridicata: 2. 5153 - comer˛ cu ridicata     seria VS nr. 285585 eliberat„ de SPCLEP Hu∫i la             Societatea Comercial„
cu material lemnos ∫i de construc˛ii;            data de 10.07.2006, cod numeric personal               ROBERTOLARI - S.R.L., B‚rlad
  3. 5131 - comer˛ cu ridicata cu fructe ∫i legume     2820609374544, asociat unic al Societ„˛ii                  jude˛ul Vaslui
proaspete;                         Comerciale GAM-INVEST - S.R.L., cu sediul Ón Hu∫i,
  4. 5132 - comer˛ cu ridicata cu carne ∫i produse     Str. G„rii nr. 2, jude˛ul Vaslui, Ón baza Legii nr.              ACT ADIfiIONAL
din carne (inclusiv de pas„re ∫i v‚nat ∫i cu produse    31/1990 ∫i a statutului societ„˛ii am hot„r‚t:
din carne);                                                           la statutul Societ„˛ii Comerciale
                                1. Deschiderea unui punct de lucru Ón satul
  Servicii                                                         ROBERTOLARI - S.R.L., autorizat„ prin
                              Oltene∫ti, comuna Oltene∫ti, jude˛ul Vaslui,
  5. 5020 - Óntre˛inerea ∫i repararea                                          Sentin˛a civil„ nr. 272 din data de 28.06.1993
                              conform contractului de Ónchiriere nr.
autovehiculelor;                                                       a Judec„toriei B‚rlad ∫i Ónmatriculat„
                              268/19.10.2006, perioada 12 luni.
  Comer˛ cu ridicata                                                      la Oficiul registrului comer˛ului
                                Actul constitutiv al societ„˛ii se modific„         cu nr. J 37/649/1993, cod fiscal R 4225200
  6. 5190 - comer˛ cu ridicata cu alte produse;      corespunz„tor celor de mai sus. Prezentul act
  7. 7482 - activit„˛i de ambalare;            adi˛ional se va publica Ón Monitorul Oficial ∫i        Subsemnata Cimpoi L„cr„mioara-Miori˛a,
  Produc˛ie industrial„:                                                identificat„ cu B.I. seria B.K. seria 345834 emis de
                              modific„rile se vor Ónscrie la Oficiul registrului
  8. 3611 - produc˛ie de scaune;                                            Poli˛ia B‚rlad, asociat unic al Societ„˛ii Comerciale
                              comer˛ului.
  9. 3612 - produc˛ia mobilierului pentru birou ∫i                                   ROBERTOLARI - S.R.L., cu sediul Ón B‚rlad, Str.
                                Redactat Ón 3 exemplare la Biroul de asisten˛„ al
magazine;                                                        V„r„riei nr. 5, bl. B/1, sc. 2, ap. 32, jude˛ul Vaslui,
                              Oficiului Registrului Comer˛ului de pe l‚ng„
  10. 3613 - produc˛ia mobilierului pentru                                       Ón baza Legii nr. 31/1990 ∫i a statutului societ„˛ii
                              Tribunalul Vaslui.
buc„t„rii;                                                       am hot„r‚t:
  11. 3614 - produc˛ia altor tipuri de mobilier;        (25/855.920)
                                                              1. Schimbarea domeniului de activitate principal
  12. 2523 - fabricarea articolelor din material                   *                ∫i a activit„˛ii principale din:
plastic pentru construc˛ii;                                                5212 - comer˛ cu am„nuntul, Ón magazine
  13. 2812 - fabricare de elemente de dulgherie ∫i           Societatea Comercial„
                                                            nespecializate, cu v‚nzare predominant„ de
t‚mpl„rie din metal;                         VALCOM EXIM - S.R.L., B‚rlad
                                                            produse nealimentare;
  14. 2811 - fabricare de construc˛ii metalice ∫i             jude˛ul Vaslui                 5211 - comer˛ cu am„nuntul, Ón magazine
p„r˛i componente ale structurilor metalice;                                       nespecializate, cu v‚nzare predominant„ de
  15. 1581 - fabricarea p‚inii; fabricarea                  ACT ADIfiIONAL               produse alimentare, b„uturi ∫i tutun.
produselor proaspete de patiserie;                                             2. Se actualizeaz„ obiectul de activitate conform
                                  la statutul Societ„˛ii Comerciale
  16. 1582 - fabricarea biscui˛ilor, pi∫coturilor ∫i a                                 conversiei CAEN Ón CAEN rev. 1. Se radiaz„
                                 VALCOM EXIM - S.R.L., autorizeaz„
altor produse similare;                                                 codurile:
                                prin Sentin˛a civil„ nr. 435 din 4.02.1997
  17. 1584 - fabricarea produselor din cacao,                                       5542 - cafenele ∫i baruri cu spectacole.
                                a judec„torului delegat ∫i Ónmatriculat„
ciocolat„ ∫i a produselor zaharoase;                                            Se adaug„ codurile: 5540 - baruri.
                                  la Oficiul registrului comer˛ului
  Comer˛ cu am„nuntul:                                                  3. Se modific„ datele de identificare ale
  18. 5224 - comer˛ cu am„nuntul cu p‚ine,                cu nr. J 37/40/1997
                                  cod unic de Ónregistrare 9325634           asociatului unic Cimpoi L„cr„mioara Miori˛a, cu
produse de patiserie ∫i produse zaharoase;                                       urm„toarele: C.I. seria VS nr. 242697 emis„ de
  19. 7485 - activit„˛i de secretariat ∫i traducere;     Subsemnatul Popa Valeriu, cet„˛ean rom‚n, cu       Poli˛ia B‚rlad la data de 11.04.2005.
  Comer˛ cu am„nuntul:                   domiciliul Ón localitatea B‚rlad, Str. Republicii nr.     Statutul societ„˛ii se modific„ corespunz„tor
  20. 5247 - comer˛ cu am„nuntul cu c„r˛i, ziare ∫i    190, bl. 3, sc. C, ap. 70, jude˛ul Vaslui, identificat cu  celor de mai sus.
articole de papet„rie.                   C.I. seria VS nr. 19614 emis„ de Poli˛ia B‚rlad la       Prezentul act adi˛ional se va publica Ón
  Actul constitutiv al societ„˛ii se modific„       data de 8.12.1999, cod numeric personal           Monitorul Oficial ∫i se va Ónscrie la Oficiul
corespunz„tor cele de mai sus. Prezentul act        1500328170451, asociat unic al Societ„˛ii          registrului comer˛ului.
adi˛ional se va publica Ón Monitorul Oficial ∫i       Comerciale VALCOM EXIM - S.R.L., cu sediul Ón          (28/855.923)
modific„rile se vor Ónscrie la Oficiul registrului     B‚rlad, Str. Republicii nr. 190, bl. 3, sc. C, et. 5, ap.               *
comer˛ului.                         70, jude˛ul Vaslui, Ón baza Legii nr. 31/1990 ∫i a
  Redactat Ón 3 exemplare la Biroul de asisten˛„ al    statutului societ„˛ii am hot„r‚t:                    Societatea Comercial„
Oficiului Registrului Comer˛ului de pe l‚ng„          1. Deschiderea unui punct de lucru Ón B‚rlad,           CONSULT IMOBILIAR - S.R.L.
Tribunalul Vaslui.                     str. Gen. Milea nr. 2, bl. CFR, jude˛ul Vaslui, Ón baza         Vaslui, jude˛ul Vaslui
  (23/855.918)                      contractului de asociere Ón participa˛iune, Óncheiat
              *                cu Tanasache S.PF valabil un an de zile. Prezentul              ACT ADIfiIONAL
                              act adi˛ional se va publica Ón Monitorul Oficial ∫i
      Societatea Comercial„              modific„rile se vor Ónscrie la Oficiul registrului       la actul constitutiv al Societ„˛ii Comerciale
     TUTOFARMVET - S.R.L., B‚rlad                                                CONSULT IMOBILIAR - S.R.L.
                              comer˛ului.
        jude˛ul Vaslui                                                  autorizat„ prin Œncheierea nr. 910
                                Redactat Ón 3 exemplare la Biroul de asisten˛„ al
                                                                din 1.10.2002 a Judec„torului delegat
                              Oficiului Registrului Comer˛ului de pe l‚ng„
         ACT ADIfiIONAL                                                 ∫i Ónmatriculat„ la Oficiul registrului
                              Tribunalul Vaslui.
                                                                 comer˛ului cu nr. J 37/282/2002,
     la statutul Societ„˛ii Comerciale            (26/855.921)
                                                                 cod unic de Ónregistrare 14915321
       TUTOFARMVET - S.R.L.,                          *
   autorizat„ prin Sentin˛a civil„ nr. 111                                        Subsemna˛ii Macovei Elea, identificat„ cu C.I.
    din 15.03.1993 a Judec„toriei B‚rlad               Societatea Comercial„             seria VS nr. 188750, emis„ de Poli˛ia Vaslui la data
   ∫i Ónmatriculat„ la Oficiul registrului             SILDANAUR - S.R.L., Vaslui            de   30.01.2004,   cod   numeric    personal
     comer˛ului cu nr. J 37/319/1993,                  jude˛ul Vaslui               2600703374112, ∫i Asoltanei Doina Ani∫oara,
     cod unic de Ónregistrare 372907                                        identificat„ cu B.I. seria G.X. nr. 220153, emis de
                                       ACT ADIfiIONAL               Poli˛ia Vaslui la data de 27.12.1996, cod numeric
  Subsemnatul Beldie Ionel, identificat cu B.I.
                                                            personal 2630816374069, ∫i Grigore Robert,
seria G.D. nr. 493288 emis de Poli˛ia B‚rlad, asociat
                               la actul constitutiv al Societ„˛ii Comerciale       identificat cu C.I. seria VS nr. 024334, emis„ de
unic al Societ„˛ii Comerciale TUTOFARMVET -
                                     SILDANAUR - S.R.L.,              Poli˛ia Vaslui la data de 10.02.2000, asocia˛i ai
S.R.L., cu sediul Ón B‚rlad, str. Gh. Doja nr. 25,
                                  autorizat„ prin Œncheierea nr. 126          Societ„˛ii Comerciale CONSULT IMOBILIAR - S.R.L.,
jude˛ul Vaslui, Ón baza Legii nr. 31/1990 ∫i a
                                 din 20.01.2005 a Judec„torului delegat         cu sediul Ón Vaslui, Str. Podurilor, bl. 368, sc. A,
statutului societ„˛ii am hot„r‚t:
                                 ∫i Ónmatriculat„ la Oficiul registrului        et. 2, ap. 9, jude˛ul Vaslui, Ón baza Legii nr. 31/1990
  1. Completarea obiectului de activitate cu
                                   comer˛ului cu nr. J 37/46/2005,          ∫i a statutului ∫i contractului societ„˛ii am hot„r‚t:
urm„toarele:
                                  cod numeric personal 17139969              1. Deschiderea unui punct de lucru situat Ón
  5211 - comer˛ cu am„nuntul, Ón magazine
nespecializate, cu v‚nzare predominant„ de           Subsemnata Pricop Aurelia, identificat„ cu C.I.     Vaslui, str. Delea nr. 5, conform contractului de
produse alimentare, b„uturi ∫i tutun;            seria VS nr. 023697 emis„ de Poli˛ia Vaslui la data     v‚nzare-cump„rare nr. 377 din 20.07.2006 pe o
  5212 - comer˛ cu am„nuntul, Ón magazine         de 7.02.2000, cod numeric personal 2770710376045,      perioad„ nedeterminat„.
nespecializate, cu v‚nzare predominant„ de                                         2. Radierea punctului de lucru situat Ón Vaslui,
                              ∫i Pricop Daniel, identificat cu B.I. seria G.T. nr.
produse nealimentare.                                                  Str. Metalurgiei nr. 8.
                              204705, emis„ de Poli˛ia Vaslui la data de 9.08.1995,
  Statutul societ„˛ii se modific„ corespunz„tor                                      3. Completarea obiectului de activitate al
                              cod numeric personal 1741215374092, asocia˛i ai
celor de mai sus.                                                    societ„˛ii cu:
                              Societ„˛ii Comerciale SILDANAUR - S.R.L., cu sediul
  Prezentul act adi˛ional se va publica Ón                                         1. 4522 - lucr„ri de Ónvelitori, ∫arpante ∫i terase
                              Ón Vaslui, Str. Hu∫ului, bl. 55, sc. A, et. 3, ap. 6,
Monitorul Oficial ∫i se va Ónscrie la Oficiul                                      la construc˛ii;
                              jude˛ul Vaslui, Ón baza Legii nr. 31/1990 ∫i a
registrului comer˛ului.                                                   2. 4532 - lucr„ri de izola˛ii ∫i protec˛ie
                              statutului ∫i contractului societ„˛ii am hot„r‚t:
  (24/855.919)                                                    anticorosiv„;
                                1. Retragerea din societate a asociatului Pricop       3. 4521 - construc˛ii de cl„diri ∫i lucr„ri de geniu;
              *                Daniel.                             4. 7420 - activit„˛i de arhitectur„, inginerie ∫i
                                2. Asociatul Pricop Daniel cesioneaz„ suma de      servicii de consultan˛„ tehnic„ legate de acestea;
       Societatea Comercial„             100 RON capital social, reprezent‚nd 10 p„r˛i
        GAM-INVEST - S.R.L.                                             5. 4542 - lucr„ri de t‚mpl„rie ∫i dulgherie;
                              sociale, c„tre asociatul Pricop Aurelia, care devine      6. 9002 - colectarea ∫i tratarea altor reziduuri;
        Hu∫i, jude˛ul Vaslui
                              asociat unic, societatea dispun‚nd de un capital        7. 3710 - recuperarea de∫eurilor ∫i resturilor
                              social de 200 RON.                     metalice reciclabile;
         ACT ADIfiIONAL
                                Actul constitutiv al societ„˛ii se modific„         8. 3720 - recuperarea de∫eurilor ∫i resturilor
 la actul constitutiv al Societ„˛ii Comerciale       corespunz„tor celor de mai sus. Prezentul act        nemetalice reciclabile;
       GAM-INVEST - S.R.L.,             adi˛ional se va publica Ón Monitorul Oficial ∫i         9. 2523 - fabricarea articolelor din material
  autorizat„ prin Sentin˛a civil„ nr. 1432        modific„rile se vor Ónscrie la Oficiul registrului     plastic pentru construc˛ii;
   din 18.08.2006 a Judec„torului delegat         comer˛ului.                           10. 2030 - fabricare de elemente de dulgherie ∫i
   ∫i Ónmatriculat„ la Oficiul registrului         Redactat Ón 3 exemplare la Biroul de asisten˛„ al    t‚mpl„rie pentru construc˛ii;
    comer˛ului cu nr. J 37/537/2006,          Oficiului Registrului Comer˛ului de pe l‚ng„          11. 2051 - fabricarea altor produse din lemn;
    cod unic de Ónregistrare 18947687          Tribunalul Vaslui.                       12. 2052 - fabricarea articolelor din plut„, paie ∫i
  Subsemnatul Gai˛„ Maria Magdalena, cu            (27/855.922)                      Ómpletituri;
domiciliul Ón Hu∫i, Str. G„rii nr. 2, identificat cu C.I.               *                  13. 0125 - cre∫terea altor animale.
  6               MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI,               PARTEA a IV-a,   Nr. 3917/8.XII.2006
  Actul constitutiv al societ„˛ii se modific„       identificat„ cu C.I. seria VS nr. 169160 emis„ de       2812 - fabricarea de elemente de dulgherie ∫i
corespunz„tor celor de mai sus. Prezentul act        Poli˛ia B‚rlad la data de 26.08.2003, cod numeric      t‚mpl„rie din metal;
adi˛ional se va publica Ón Monitorul Oficial ∫i       personal 2540422370047, asociat unic al Societ„˛ii      2852 - opera˛iuni de mecanic„ general„.
modific„rile se vor Ónscrie la Oficiul registrului     Comerciale BIRLADUL - S.R.L., cu sediul Ón B‚rlad,       (34/855.929)
comer˛ului.                         Str. Republicii nr. 176, jude˛ul Vaslui, Ón baza Legii                 *
  Redactat Ón 3 exemplare la Biroul de asisten˛„ al    nr. 31/1990 ∫i a statutului societ„˛ii am hot„r‚t:
Oficiului Registrului Comer˛ului de pe l‚ng„          1. Deschiderea unui punct de lucru Ón B‚rlad,            Societatea Comercial„
Tribunalul Vaslui.                     Str. Republicii nr. 200, conform contractului de          SUPERTECHNIK - S.R.L., Vaslui
  (29/855.924)                      Ónchiriere nr. 2105/8.11.2006, perioada 5 ani -              jude˛ul Vaslui
              *                farmacie.
                                Statutul societ„˛ii se modific„ corespunz„tor               ACT ADIfiIONAL
     Societatea Comercial„
                              celor de mai sus. Prezentul act adi˛ional se va
  DEMARI - S.R.L., B‚rlad, jude˛ul Vaslui                                            la statutul Societ„˛ii Comerciale
                              publica Ón Monitorul Oficial ∫i modific„rile se vor
                                                                SUPERTECHNIK - S.R.L., autorizat„
                              Ónscrie la Oficiul registrului comer˛ului.
         ACT ADIfiIONAL                                               prin sentin˛a civil„ nr. 134 din 1.03.1993
                                Redactat Ón 3 exemplare la Biroul de asisten˛„ al
                                                               a Judec„toriei Vaslui ∫i Ónmatriculat„
     la statutul Societ„˛ii Comerciale         Oficiului Registrului Comer˛ului de pe l‚ng„
  DEMARI - S.R.L., autorizat„ prin Sentin˛a                                          la Oficiul registrului comer˛ului
                              Tribunalul Vaslui.
   civil„ nr. 1233 din data de 25.11.1994                                              cu nr. J 37/438/1993,
                                 (32/855.927)
   a Tribunalului Vaslui ∫i Ónmatriculat„                                           cod unic de Ónregistrare 3889529
                                            *
     la Oficiul registrului comer˛ului                                         Subsemnatul Vrinceanu Gh. Gabriel, cet„˛ean
        cu nr. J 37/893/1994,                  Societatea Comercial„             rom‚n, domiciliat Ón localitatea Vaslui, str. Radu
     cod unic de Ónregistrare 6518312               TRANSEURO-TURIST- S.R.L.             Negru, bl. 262, sc. C, ap. 11, jude˛ul Vaslui,
  Subsemnatul Stoica Constantin Marius,                     Vaslui                 identificat cu B.I. seria H.C. nr. 049365, eliberat de
identificat cu B.I. seria D.B. nr. 504316, emis de              jude˛ul Vaslui               Poli˛ia Vaslui la data de 7.04.1998, asociat unic al
Poli˛ia   B‚rlad,   cod   numeric   personal                                 Societ„˛ii Comerciale SUPERTECHNIK - S.R.L., cu
16205287370010, asociat unic al Societ„˛ii                                       sediul Ón Vaslui, Str. Hu∫ului, bl. 153, sc. A, ap. 14,
                                       ACT ADIfiIONAL
Comerciale DEMARI - S.R.L., cu sediul Ón B‚rlad,                                    jude˛ul Vaslui, Ón baza Legii nr. 31/1990 ∫i a
Str. G‚ndirii nr. 61, jude˛ul Vaslui, Ón baza Legii nr.       la statutul Societ„˛ii Comerciale          statutului societ„˛ii, am hot„r‚t:
31/1990 ∫i a statutului societ„˛ii am hot„r‚t:         TRANSEURO-TURIST- S.R.L., autorizat„            1. Deschiderea unui punct de lucru Ón localitatea
  1. Completarea obiectului de activitate al         prin sentin˛a civil„ nr. 188 din 13.03.2001        Z„podeni, comuna Z„podeni, jude˛ul Vaslui, Ón baza
societ„˛ii cu urm„toarele:                   a judec„torului delegat ∫i Ónmatriculat„        contractului de Ónchiriere nr. 922 din 24.10.2006,
  1. 9220 - activit„˛i de radio ∫i televiziune;                                    Óncheiat cu FEDERALCOOP VASLUI, valabil 14 luni
                                  la Oficiul registrului comer˛ului
  2. 9211 - produc˛ie de filme cinematografice ∫i                                   de zile.
                                      cu nr. J 37/76/2001,
video;                                                           Prezentul act adi˛ional se va publica Ón
  3. 9212 - distribu˛ia de filme cinematografice ∫i        cod unic de Ónregistrare 13775963
                                                            Monitorul Oficial al Rom‚niei ∫i modific„rile se vor
video;                             Subsemna˛ii Mosneagu Constantin, cet„˛ean
                                                            Ónscrie Ón registrul comer˛ului.
  4. 9213 proiec˛ie de filme cinematografice;       rom‚n, domiciliat Ón localitatea Vaslui, Str.
                                                              Redactat Ón 3 exemplare la Biroul de asisten˛„ al
  5. 9232 - activit„˛i de gestionare a s„lilor de     Republicii, bl. 321, sc. F, et. 3, ap. 3, jude˛ul Vaslui,
                                                            Oficiului Registrului Comer˛ului de pe l‚ng„
spectacol;                         identificat cu C.I. seria VS nr. 268160, eliberat„ de
  6. 9234 - alte activit„˛i de spectacole, neclasificate                                Tribunalul Vaslui.
                              Poli˛ia Vaslui la data de 13.01.2006, cod numeric
Ón alt„ parte.                                                       (35/855.930)
                              personal 1520428374077, Mosneagu Mihaela,                       *
  2. Se prelunge∫te termenul pentru contractul de     cet„˛ean rom‚n, domiciliat„ Ón localitatea Vaslui,
Ónchiriere al punctului de lucru deschis Ón B‚rlad,     Bd. Republicii, bl. 321, sc. F, et. 3, ap. 3, jude˛ul
str. M. Sadoveanu nr. 1, prelungire 2 ani, conform                                        Societatea Comercial„
                              Vaslui, identificat„ cu C.I. seria VS nr. 204139,        FALEZA - S.R.L., B‚rlad, jude˛ul Vaslui
contractului de Ónchiriere nr. 10026/1.09.2006.
                              eliberat„ de Poli˛ia Vaslui la data de 11.05.2004, cod
  Statutul societ„˛ii se modific„ corespunz„tor
celor de mai sus. Prezentul act adi˛ional se va       numeric personal 2841119374530, asocia˛i ai                  ACT ADIfiIONAL
publica Ón Monitorul Oficial ∫i modific„rile se vor     Societ„˛ii Comerciale TRANSEURO-TURIST- S.R.L.,
Ónscrie la Oficiul registrului comer˛ului.         cu sediul Ón Vaslui, Str. Republicii, bl. 321, sc. F, ap.       la statutul Societ„˛ii Comerciale
  Redactat Ón 3 exemplare la Biroul de asisten˛„ al    3, jude˛ul Vaslui, Ón baza Legii nr. 31/1990 ∫i a        FALEZA - S.R.L., autorizat„ prin sentin˛a
Oficiului Registrului Comer˛ului de pe l‚ng„        statutului ∫i contractului societ„˛ii, am hot„r‚t:         civil„ nr. 174 din data de 26.04.1993
Tribunalul Vaslui.                       1. Majorarea capitalului social de la 101.360 RON       a Judec„toriei B‚rlad ∫i Ónmatriculat„
   (30/855.925)                      la 116.360 RON, cu 15.000 RON, depu∫i Ón numerar           la Oficiul registrului comer˛ului
              *                la Banca Comercial„ Rom‚n„, Vaslui. Capitalul                cu nr. J 37/448/1993,
                              social se divide Ón 11.636 p„r˛i sociale, Ómp„r˛ite          cod unic de Ónregistrare 4043454
      Societatea Comercial„              astfel:                            Subsemnata Suvaiala Cezarina-Jana, domiciliat„
     MIAMED COM - S.R.L., O∫e∫ti             - Mosneagu Constantin - 11.626 p„r˛i sociale;      Ón localitatea B‚rlad, Str. Republicii nr. 190, bl. 2,
        jude˛ul Vaslui                 - Mosneagu Mihaela - 10 p„r˛i sociale.          sc. A, ap. 3, jude˛ul Vaslui, identificat„ cu C.I. seria
                                Prezentul act adi˛ional se va publica Ón         BR nr. 325266, eliberat„ de Mili˛ia B‚rlad la data de
         ACT ADIfiIONAL               Monitorul Oficial al Rom‚niei ∫i modific„rile se vor    9.09.1985, asociat unic al Societ„˛ii Comerciale
  la actul constitutiv al Societ„˛ii Comerciale      Ónscrie la Oficiul registrului comer˛ului.         FALEZA - S.R.L., cu sediul Ón B‚rlad, Str. Republicii
   MIAMED COM - S.R.L., autorizat„ prin           Redactat Ón 3 exemplare la Biroul de asisten˛„ al    nr. 190, bl. 2, sc. A, parter, jude˛ul Vaslui, Ón baza
 Sentin˛a civil„ nr. 691 din data de 5.08.2003       Oficiului Registrului Comer˛ului de pe l‚ng„        Legii nr. 31/1990 ∫i a statutului societ„˛ii, am
   a Judec„torului delegat ∫i Ónmatriculat„        Tribunalul Vaslui.                     hot„r‚t:
     la Oficiul registrului comer˛ului           (33/855.928)                       1. Deschiderea unui punct de lucru Ón localitatea
        cu nr. J 37/384/2003,                         *                Afuma˛i, stand nr. 80, jude˛ul Ilfov, Ón baza
    cod unic de Ónregistrare 15646167                                        contractului de Ónchiriere din data de 13.11.2006,
  Subsemnatul Mitic Anatolie, ccet„˛ean rom‚n, cu            Societatea Comercial„             Óncheiat cu Societatea Comercial„ PRODSERV 2001
domiciliul Ón localitatea O∫e∫ti, jude˛ul Vaslui,             FORU-SERVICE - S.R.L.             - S.R.L., valabil 12 luni de zile.
identificat cu C.I. seria VS nr. 232271, emis„ de                 B‚rlad                  2. Modificarea datelor de identificare ale
Poli˛ia Negre∫ti la data de 17.01.2005, cod numeric              jude˛ul Vaslui              asociatului unic, care Óndepline∫te ∫i func˛ia de
personal 1521005024912, asociat unic al Societ„˛ii                                   administrator, C.I. seria VS nr. 260048, eliberat„ de
Comerciale MIAMED COM - S.R.L., cu sediul Ón                 ACT ADIfiIONAL               SPCLEP B‚rlad la data de 10.10.2005.
O∫e∫ti, jude˛ul Vaslui, Ón baza Legii nr. 31/1990 ∫i a                                   Prezentul act adi˛ional se va publica Ón
statutului societ„˛ii am hot„r‚t:                  la statutul Societ„˛ii Comerciale          Monitorul Oficial al Rom‚niei ∫i modific„rile se vor
  1. Schimbarea sediului societ„˛ii din O∫e∫ti,         FORU-SERVICE - S.R.L., autorizat„          Ónscrie Ón registrul comer˛ului.
jude˛ul Vaslui Ón Vaslui, str. ™tefan cel Mare, bl. 93,    prin sentin˛a civil„ nr. 630 din 30.03.2005         Redactat Ón 3 exemplare la Biroul de asisten˛„ al
sc. A, et. 4, ap. 16, jude˛ul Vaslui.              a Tribunalului Vaslui ∫i Ónmatriculat„         Oficiului Registrului Comer˛ului de pe l‚ng„
  Prezentul act adi˛ional se va publica Ón            la Oficiul registrului comer˛ului          Tribunalul Vaslui.
Monitorul Oficial ∫i modific„rile se vor Ónscrie la            cu nr. J 37/280/2005,               (36/855.931)
Oficiul registrului comer˛ului.                                                          *
                                  cod unic de Ónregistrare 17428703
  2. Œn localitatea O∫e∫ti, comuna O∫e∫ti, jude˛ul
Vaslui, la fostul sediu se deschide punct de lucru.      Subsemnatul Popa Gheorghe, identificat cu C.I.
                                                                   Societatea Comercial„
  Redactat Ón 3 exemplare la Biroul de asisten˛„ al    seria VS nr. 144008, eliberat„ de Poli˛ia B‚rlad la
                                                                  SERIGRAF DESIGN - S.R.L.
Oficiului Registrului Comer˛ului de pe l‚ng„        data de 12.09.2000, cod numeric personal
                                                                   B‚rlad, jude˛ul Vaslui
Tribunalul Vaslui.                     1670908370058, asociat unic al Societ„˛ii
   (31/855.926)                      Comerciale FORU-SERVICE - S.R.L., cu sediul Ón
              *                                                       ACT ADIfiIONAL
                              localitatea B‚rlad, str. Pictor Adamiu nr. 46, jude˛ul
                              Vaslui, Ón baza Legii nr. 31/1990 ∫i a statutului        la statutul (∫i/sau) contractul Societ„˛ii
     Societatea Comercial„               societ„˛ii, am hot„r‚t:                     Comerciale SERIGRAF DESIGN - S.R.L.,
 BIRLADUL - S.R.L., B‚rlad, jude˛ul Vaslui          1. Completarea obiectului de activitate cu          autorizat„ prin sentin˛a civil„ nr. 286
                              urm„toarele:                         din data de 5.08.1996 a Judec„toriei B‚rlad
         ACT ADIfiIONAL                2010 - t„ierea ∫i rindeluirea lemnului;            ∫i Ónmatriculat„ la Oficiul registrului
    la statutul Societ„˛ii Comerciale          impregnarea lemnului;                        comer˛ului cu nr. J 37/311/1996,
 BIRLADUL - S.R.L., autorizat„ prin Sentin˛a          2020 - fabricarea de produse stratificate din          cod unic de Ónregistrare 8697222
 civil„ nr. 140 din 19.03.1992 a Judec„toriei       lemn: placaj, panel, furnire, pl„ci din a∫chii de       Subsemna˛ii Igescu Ioan, cod numeric personal
 B‚rlad ∫i Ónmatriculat„ la Oficiul registrului       lemn, pl„ci fibrolemnoase etc;               1590306370042, Grigora∫ I. Eugen ∫i Perju
    comer˛ului cu nr. J 37/398/1992,            2030 - fabricare de elemente de dulgherie ∫i       Sebastian   Gelu,  cod  numeric   personal
    cod unic de Ónregistrare 836287           t‚mpl„rie pentru construc˛ii;                1710506370012, asocia˛i ai Societ„˛ii Comerciale
  Subsemnata Sirbu D. Ana, cu domiciliul Ón          2811 - fabricarea de construc˛ii metalice ∫i p„r˛i    SERIGRAF DESIGN - S.R.L., cu sediul Ón localitatea
B‚rlad, str. Epureanu nr. 26-28, bl. 7, ap. 31,       componente ale structurilor metalice;            B‚rlad, Str. D‚mbovi˛ei nr. 2A, jude˛ul Vaslui, Ón
                 MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA                  a IV-a,  Nr. 3917/8.XII.2006                   7
baza Legii nr. 31/1990 ∫i a statutului ∫i contractului    identificat„ cu C.I. seria VS nr. 127946, eliberat„ de    C.I. seria VS nr. 194495, eliberat„ de Poli˛ia Vaslui,
societ„˛ii, am hot„r‚t:                   Poli˛ia Vaslui la data de 24.10.2002, cod numeric      asociat unic al Societ„˛ii Comerciale EFECT - S.R.L.,
  1. Majorarea capitalului social de la 54.000 RON     personal 2770421374081, asociat unic al Societ„˛ii      cu sediul Ón Vaslui, Str. Zimbrului nr. 326, bl. B.2,
la 90.000 RON, cu 225 RON, depu∫i Ón numerar la       Comerciale CARINEX - S.R.L., cu sediul Ón Vaslui,      sc. D, ap. 3, jude˛ul Vaslui, Ón baza Legii nr. 31/1990
RAIFFEISEN Bank B‚rlad ∫i cu 35.775 RON, Ón         str. C„lug„reni, bl. 22, sc. B, et. 2, ap. 9, jude˛ul    ∫i a statutului societ„˛ii, am hot„r‚t:
numerar, reprezent‚nd rezerve constituite din        Vaslui, Ón baza Legii nr. 31/1990 ∫i a statutului        1. Completarea obiectului de activitate al
profilul anilor 2004 ∫i 2005. Majorarea de capital se    societ„˛ii, am hot„r‚t:                   societ„˛ii cu urm„toarele:
face pe baza raportului de expertiz„ nr.            1. Cooptarea Ón societate a domnului Carab„˛         - produc˛ie industrial„:
772/14.11.2006, a balan˛ei de verificare la         ™tefan, n„scut la data de 28.01.1951 Ón localitatea       2523 - fabricarea articolelor din material plastic
30.09.2006 ∫i a notelor contabile nr. 1 ∫i 2 din data    B„cani, jude˛ul Vaslui, cet„˛ean rom‚n, domiciliat      pentru construc˛ii;
de 13.11.2006.                        Ón localitatea B‚rlad, fund„tura Ion Roat„ nr. 2,        2811 - fabricarea de construc˛ii metalice ∫i p„r˛i
  Capitalul social se divide Ón 9.000 p„r˛i sociale,    ap. 1, jude˛ul Vaslui, identificat cu C.I. seria VS nr.   componente ale structurilor metalice;
Ónp„r˛ite astfel:                      256659, eliberat„ de SPCLEP B‚rlad la data de          2812 - fabricarea de elemente de dulgherie ∫i
  - Igescu Ioan de˛ine 3.000 p„r˛i sociale a 10 RON,    2.09.2005, cod numeric personal 1510128374078,        t‚mpl„rie din metal;
Ón valoare de 30.000 RON;                  prin acordul asocia˛ilor exprimat prin hot„r‚rea din      - servicii:
  - Grigora∫ I. Eugen de˛ine 3.000 p„r˛i sociale a 10    6.11.2006.                           9302 - coafur„ ∫i alte activit„˛i de Ónfrumuse˛are.
RON, Ón valoare de 30.000 RON;                 2. Majorarea capitalului social de la 200 RON la       2. Se modific„ actul de identificare a asociatului
  - Perju Sebastian Gelu de˛ine 3.000 p„r˛i sociale     300 RON, cu 100 RON, depu∫i Ón numerar la banc„.       unic ∫i administrator astfel: C.I. seria VS nr. 194495.
a 10 RON, Ón valoare de 30.000 RON.             Capitalul social se divide Ón 30 p„r˛i sociale,         Se actualizeaz„ obiectul de activitate conform
  Statutul ∫i contractul societ„˛ii se modific„       Ómp„r˛ite astfel: Carab„˛ Ingrid Livia - 20 ∫i Carab„˛    conversiei CAEN Ón CAEN rev. 1.
corespunz„tor celor men˛ionate mai sus.           ™tefan - 10.                          Se radiaz„ codurile:
  Prezentul act adi˛ional se va publica Ón           3. Completarea obiectului de activitate al
                                                               5541 - cafenele ∫i baruri f„r„ spectacol.
Monitorul Oficial al Rom‚niei ∫i modific„rile se vor     societ„˛ii cu urm„toarele:
                                                               Se adaug„ codurile:
Ónscrie Ón registrul comer˛ului.                - servicii:
                                                               5540 - baruri.
  Redactat Ón 3 exemplare la Biroul de asisten˛„ al      8042 - alte forme de Ónv„˛„m‚nt (instruirea
                                                               Statutul societ„˛ii se modific„ corespunz„tor
Oficiului Registrului Comer˛ului de pe l‚ng„         personalului propriu care desf„∫oar„ activit„˛i Ón
                                                             celor de mai sus.
Tribunalul Vaslui.                      leg„tur„ cu siguran˛a circula˛iei Ón centre autorizate
                                                               Prezentul act adi˛ional se va publica Ón
   (37/855.932)                      Ón conformitate cu OMT 778/1998);
                                                             Monitorul Oficial al Rom‚niei ∫i modific„rile se vor
              *                  7450 - selec˛ia ∫i plasarea for˛ei de munc„;
                                7414 - activit„˛i de consultan˛„ pentru afaceri ∫i    Ónscrie la Oficiul registrului comer˛ului.
      Societatea Comercial„               management;                           Redactat Ón 3 exemplare la Biroul de asisten˛„ al
    YURCOFLAGA - S.R.L., Topor„∫ti             7420 - activit„˛i de arhitectur„, inginerie ∫i      Oficiului Registrului Comer˛ului de pe l‚ng„
        jude˛ul Vaslui                servicii de consultan˛„ tehnic„ legate de acestea;      Tribunalul Vaslui.
                                - construc˛ii:                         (41/855.936)
          ACT ADIfiIONAL                4521 - construc˛ii de cl„diri ∫i lucr„ri de geniu.                  *
                                4. Radierea punctului de lucru din Vaslui, str.
  la actul constitutiv al Societ„˛ii Comerciale       ™tefan cel Mare nr. 115, jude˛ul Vaslui.                 Societatea Comercial„
YURCOFLAGA - S.R.L., autorizat„ prin sentin˛a          Prezentul act adi˛ional se va publica Ón              SILVICARINO - S.R.L., Vaslui
 civil„ nr. 830 din 19.05.2006 a judec„torului       Monitorul Oficial al Rom‚niei ∫i modific„rile se vor             jude˛ul Vaslui
 delegat ∫i Ónmatriculat„ la Oficiul registrului      Ónscrie Ón registrul comer˛ului.
     comer˛ului cu nr. J 37/306/2006,           Redactat Ón 3 exemplare la Biroul de asisten˛„ al              ACT ADIfiIONAL
     cod unic de Ónregistrare 18683461          Oficiului Registrului Comer˛ului de pe l‚ng„
                                                                  la statutul Societ„˛ii Comerciale
  Subsemnatul Iureanu Vasile, cet„˛ean rom‚n,       Tribunalul Vaslui.
domiciliat Ón localitatea Topor„∫ti, comuna                                        SILVICARINO - S.R.L., Ónmatriculat„ la Oficiul
                                 (39/855.934)
                                                              registrului comer˛ului cu nr. J 37/418/1993,
Punge∫ti, jude˛ul Vaslui, identificat cu C.I. seria VS                  *
nr. 197094, eliberat„ de Poli˛ia Vaslui la data de                                         cod unic de Ónregistrare 3889782
19.03.2004, cod numeric personal 1740502374101,            Societatea Comercial„                 Subsemnata Blanaru Lenu˛a, domiciliat„ Ón
asociat unic al Societ„˛ii Comerciale YURCOFLAGA         FABRICA DE PAINE ZEPPELIN - S.R.L.            localitatea Vaslui, Str. Doroban˛ilor, bl. 335, sc. E,
- S.R.L., cu sediul Ón localitatea Topor„∫ti, jude˛ul         B‚rlad, jude˛ul Vaslui               et. 3, ap. 7, jude˛ul Vaslui, identificat„ cu C.I. seria
Vaslui, Ón baza Legii nr. 31/1990 ∫i a statutului                                     VS nr. 009343, eliberat„ de Poli˛ia Vaslui la data de
societ„˛ii, am hot„r‚t:                             ACT ADIfiIONAL               16.07.1999, cod numeric personal 2570415374076,
  1. Cooptarea Ón societate a lui Apenei Costel,                                    asociat unic al Societ„˛ii Comerciale SILVICARINO -
n„scut la data de 24.09.1970 Ón comuna Ro∫ie∫ti,        la actul constitutiv al Societ„˛ii Comerciale       S.R.L., cu sediul Ón localitatea Vaslui, str. Doroban˛i,
cet„˛ean rom‚n, domiciliat Ón satul Gura Idrici,         FABRICA DE PAINE ZEPPELIN - S.R.L.,           bl. 335, sc. E, ap. 7, jude˛ul Vaslui, Ón baza Legii nr.
comuna Ro∫ie∫ti, jude˛ul Vaslui, identificat cu B.I.         autorizat„ prin Óncheierea nr. 103          31/1990 ∫i a statutului societ„˛ii, am hot„r‚t:
seria V.S. nr. 199592, eliberat„ de Poli˛ia Vaslui la       din 8.04.1998 a judec„torului delegat           1. Deschiderea unui punct de lucru Ón Vaslui, str.
data de 6.04.2004, cod numeric personal               ∫i Ónmatriculat„ la Oficiul registrului        ™tefan cel Mare nr. 94, jude˛ul Vaslui, conform
1700924374089, ∫i Marian Mihaela, n„scut„ la data           comer˛ului cu nr. J 37/113/1998,          contractului de Ónchiriere nr. 53/16.04.2006,
de 27.05.1973 Ón Vaslui, cet„˛ean rom‚n, domiciliat„         cod unic de Ónregistrare 10470964          perioada 12 luni, Óncep‚nd cu data de 1.05.2006.
Ón Vaslui, str. Drago∫ Vod„, bl. 285, sc. B, et. 1, ap. 4,   Subsemnatul Radoi Vasile, identificat cu C.I.        2. Se radiaz„ din func˛ia de administrator Lazar
jude˛ul Vaslui, identificat cu B.I. seria V.S. nr.      seria VS nr. 040561, eliberat„ de Poli˛ia B‚rlad la     Carmen M„d„lina ∫i se nume∫te, cu puteri depline,
072419, eliberat de Poli˛ia Vaslui la data de        data de 8.08.2000, cod numeric personal           Blanaru Lenu˛a.
7.06.2001, cod numeric personal 2730527374062.        1560913370020, asociat unic al Societ„˛ii            Statutul se modific„ corespunz„tor celor
  2. Majorarea capitalului social de la 200 RON la     Comerciale FABRICA DE PAINE ZEPPELIN - S.R.L.,        men˛ionate mai sus.
1.000 RON, cu 800 RON depu∫i Ón numerar la          cu sediul Ón localitatea B‚rlad, str. Ardeal nr. 31,      Prezentul act adi˛ional se va publica Ón
banc„. Capitalul social se divide Ón 100 p„r˛i sociale,   jude˛ul Vaslui, Ón baza Legii nr. 31/1990 ∫i a        Monitorul Oficial al Rom‚niei ∫i modific„rile se vor
Ómp„r˛ite astfel:                      statutului societ„˛ii, am hot„r‚t:              Ónscrie la Oficiul registrului comer˛ului.
  - Iureanu Vasile de˛ine 20 p„r˛i sociale - 200       1. Œncetarea mandatului pentru Radoi Vasile -        Redactat Ón 3 exemplare la Biroul de asisten˛„ al
RON;                             av‚nd func˛ia de administrator.               Oficiului Registrului Comer˛ului de pe l‚ng„
  - Apenei Costel de˛ine 40 p„r˛i sociale - 400 RON      2. Se nume∫te administrator al societ„˛ii doamna     Tribunalul Vaslui.
∫i                              R„doi Anca, cet„˛ean rom‚n, domiciliat„ Ón
                                                                (42/855.937)
  - Marian Mihaela de˛ine 40 p„r˛i sociale - 400      localitatea B‚rlad, Str. Republicii nr. 190, bl. 1, sc. A,
                                                                           *
RON.                             ap. 1, jude˛ul Vaslui, identificat„ cu C.I. seria VS nr.
  3. Se elibereaz„ din func˛ia de administrator      101475, eliberat„ de Poli˛ia B‚rlad la data de
                                                                   Societatea Comercial„
Iureanu Vasile ∫i se nume∫te, cu puteri depline,       22.02.2002, cod numeric personal 2880219375474.
                                                                 ARMAGHEDON - S.R.L., Coste∫ti
Apenei Costel.                         Actul constitutiv al societ„˛ii se modific„
                                                                     jude˛ul Vaslui
  Actul constitutiv al societ„˛ii se modific„       corespunz„tor celor men˛ionate mai sus.
corespunz„tor celor men˛ionate mai sus.             Prezentul act adi˛ional se va publica Ón
  Prezentul act adi˛ional se va publica Ón         Monitorul Oficial al Rom‚niei ∫i modific„rile se vor              ACT ADIfiIONAL
Monitorul Oficial al Rom‚niei ∫i modific„rile se vor     Ónscrie Ón registrul comer˛ului.                la actul constitutiv al Societ„˛ii Comerciale
Ónscrie Ón registrul comer˛ului.                Redactat Ón 3 exemplare la Biroul de asisten˛„ al         ARMAGHEDON - S.R.L., autorizat„
  Redactat Ón 3 exemplare la Biroul de asisten˛„ al    Oficiului Registrului Comer˛ului de pe l‚ng„          prin sentin˛a civil„ nr. 837 din 16.09.2003
Oficiului Registrului Comer˛ului de pe l‚ng„         Tribunalul Vaslui.                        a judec„torului delegat ∫i Ónmatriculat„
Tribunalul Vaslui.                        (40/855.935)                            la Oficiul registrului comer˛ului
   (38/855.933)                                    *                        cu nr. J 37/499/2003,
              *                                                   cod unic de Ónregistrare 15747854
                                    Societatea Comercial„
     Societatea Comercial„                  EFECT - S.R.L., Vaslui, jude˛ul Vaslui           Subsemnata Danda Gina, cet„˛ean rom‚n,
  CARINEX - S.R.L., Vaslui, jude˛ul Vaslui                                        domiciliat„ Ón localitatea Coste∫ti, jude˛ul Vaslui,
                                        ACT ADIfiIONAL               identificat„ cu C.I. seria VS nr. 237374, eliberat„ de
          ACT ADIfiIONAL                                             Poli˛ia Vaslui la data de 24.02.2005, cod numeric
                                    la statutul Societ„˛ii Comerciale         personal 2750101370043, asociat unic al Societ„˛ii
     la statutul Societ„˛ii Comerciale            EFECT - S.R.L., autorizat„ prin sentin˛a         Comerciale ARMAGHEDON - S.R.L., cu sediul Ón
  CARINEX - S.R.L., autorizat„ prin sentin˛a             civil„ nr. 2 din data de 4.01.1996         localitatea Coste∫ti, jude˛ul Vaslui, Ón baza Legii nr.
 civil„ nr. 584 din 2.03.2004 a judec„torului          a judec„torului delegat ∫i Ónmatriculat„         31/1990 ∫i a statutului societ„˛ii, am hot„r‚t:
 delegat ∫i Ónmatriculat„ la Oficiul registrului           la Oficiul registrului comer˛ului           1. Completarea obiectului de activitate al
    comer˛ului cu nr. J 37/129/2004,                   cu nr. J 37/20/1996,            societ„˛ii cu urm„toarele:
    cod unic de Ónregistrare 16196702               cod unic de Ónregistrare 8048586            - construc˛ii:
  Subsemnata Carab„˛ Ingrid Livia, cet„˛ean          Subsemnatul Jigoreanu Gic„, cet„˛ean rom‚n,          4525 - alte lucr„ri speciale de construc˛ii.
rom‚n, domiciliat„ Ón localitatea Vaslui, str.        domiciliat Ón localitatea Vaslui, Str. Zimbrului nr.      Actul constitutiv al societ„˛ii se modific„
C„lug„reni, bl. 22, sc. B, et. 2, ap. 9, jude˛ul Vaslui,   323, bl. B2, sc. D, ap. 3, jude˛ul Vaslui, identificat cu  corespunz„tor celor de mai sus.
  8               MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI,               PARTEA a IV-a,   Nr. 3917/8.XII.2006
  Prezentul act adi˛ional se va publica Ón         2630214370013, asociat unic al Societ„˛ii           Redactat Ón 3 exemplare la Biroul de asisten˛„ al
Monitorul Oficial al Rom‚niei ∫i modific„rile se vor    Comerciale DINAMIC ROMCONF - S.R.L., cu sediul       Oficiului Registrului Comer˛ului de pe l‚ng„
Ónscrie la Oficiul registrului comer˛ului.         Ón localitatea B‚rlad, str. Trotu∫ nr. 27, bl. K-3, sc.   Tribunalul Vaslui.
  Redactat Ón 3 exemplare la Biroul de asisten˛„ al    G, ap. 109, jude˛ul Vaslui, Ón baza Legii nr. 31/1990      (47/855.942)
Oficiului Registrului Comer˛ului de pe l‚ng„        ∫i a statutului societ„˛ii, am hot„r‚t:                        *
Tribunalul Vaslui.                       1. Schimbarea sediului din B‚rlad, str. Trotu∫ nr.
  (43/855.938)                      27, bl. K-3, sc. G, ap. 109, jude˛ul Vaslui, Ón             Societatea Comercial„
              *                localitatea Zorleni, incinta Societ„˛ii Comerciale          PRINCIPESA - S.R.L., Vaslui
                              AGROMEC ZORLENI, corp cl„dire C11, jude˛ul
      Societatea Comercial„              Vaslui.                                    ACT ADIfiIONAL
    BALNEC - S.R.L., Hu∫i, jude˛ul Vaslui          2. Cooptarea Ón societate a domnului V„raru
                              Lucian Andrei, n„scut la data de 14.03.1985 Ón Ia∫i,             la actul constitutiv
                              cet„˛ean rom‚n, domiciliat Ón localitatea B‚rlad, str.    al Societ„˛ii Comerciale PRINCIPESA - S.R.L.,
         ACT ADIfiIONAL                                                 autorizat„ prin Óncheierea nr. 512
                              Drago∫ Vod„ nr. 33, bl. B7, ap. 7, jude˛ul Vaslui,
     la statutul Societ„˛ii Comerciale         identificat cu C.I. seria VS nr. 002135, eliberat„ de      din 4.07.2000 a judec„torului delegat ∫i
   BALNEC - S.R.L., autorizat„ prin sentin˛a       Poli˛ia B‚rlad la data de 28.04.1999, cod numeric         Ónmatriculat„ la Oficiul Registrului
                              personal 1850314226700.                        Comer˛ului al Jude˛ului Vaslui
  civil„ nr. 369 din 20.12.1991 a Judec„toriei
                                3. Retragerea din societate ∫i din func˛ia de              cu nr. J 37/140/2000,
     Vaslui ∫i Ónmatriculat„ la Oficiul
                              administrator a asociatei CÓrlan Mihaela.             cod unic de Ónregistrare 13177196
 registrului comer˛ului cu nr. J 37/155/1992,
     cod unic de Ónregistrare 841640           4. Asociatul C‚rlan Mihaela cesioneaz„ suma de       Subsemna˛ii Senchiu Peter Ciprian, cod numeric
                              200 RON capital social, reprezent‚nd 20 p„r˛i        personal 1750407374101, ∫i Senchiu Oana-Roxana,
  Subsemnatul Baltag Neculai, cet„˛ean rom‚n,                                     cod numeric personal 2760406374086, asocia˛i ai
                              sociale, c„tre asociatul V„raru Lucian Andrei care
domiciliat Ón localitatea Hu∫i, str. Fund„tura       devine asociat unic ∫i administrator, societatea      Societ„˛ii Comerciale PRINCIPESA - S.R.L., cu sediul
Viticulturii nr. 6B, jude˛ul Vaslui, identificat cu C.I.  dispun‚nd de un capital social de 200 RON.         Ón Vaslui, str. Vasile Alecsandri, bl. 138, sc. B, et. 3,
seria VS nr. 019300, eliberat„ de Poli˛ia Hu∫i la data     Statutul societ„˛ii se modific„ corespunz„tor      ap. 6, jude˛ul Vaslui, Ón baza Legii nr. 31/1990 ∫i a
de 3.12.1999, cod numeric personal 1581207372232,      celor men˛ionate mai sus.                  actului constitutiv al societ„˛ii, am hot„r‚t:
asociat unic al Societ„˛ii Comerciale BALNEC -         Prezentul act adi˛ional se va publica Ón          1. Majorarea capitalului social de la 200 RON la
S.R.L., cu sediul Ón localitatea Hu∫i, str. Alexandru    Monitorul Oficial al Rom‚niei ∫i modific„rile se vor    155.200 RON, cu 155.000 RON Ón numerar,
Giugaru nr. 12, bl. 9, sc. B, parter, ap. 20, jude˛ul    Ónscrie la Oficiul registrului comer˛ului.         reprezent‚nd sume depuse la societate de c„tre
Vaslui, Ón baza Legii nr. 31/1990 ∫i a statutului       Redactat Ón 3 exemplare la Biroul de asisten˛„ al    asocia˛i, contabilizate Ón contul 455 - asocia˛i
societ„˛ii, am hot„r‚t:                   Oficiului Registrului Comer˛ului de pe l‚ng„        conturi curente. Majorarea de capital se face pe
  1. Completarea obiectului de activitate al       Tribunalul Vaslui.                     baza raportului de expertiz„ nr. 720/3.11.2006, a
societ„˛ii cu urm„toarele:                   (46/855.941)                      balan˛ei de verificare la 31.08.2006 ∫i a notei
  - servicii:                                    *                contabile din 31.08.2006. Capitalul social se divide
  7020 - Ónchirierea ∫i subÓnchirierea bunurilor                                   Ón 15.520 p„r˛i sociale, Ómp„r˛ite astfel:
imobiliare proprii sau Ónchiriate;                    Societatea Comercial„               Senchiu Peter Ciprian de˛ine 7.760 p„r˛i sociale
  7230 - prelucrarea informatic„ a datelor;             ROSIFARM - S.R.L., Ro∫ie∫ti           a 10 RON, Ón valoare de 77.600 RON;
  9272 - alte activit„˛i recreative;                    jude˛ul Vaslui                Senchiu Oana-Roxana de˛ine 7.760 p„r˛i sociale a
  9234 - alte activit„˛i de spectacole neclasificate Ón                                10 RON, Ón valoare de 77.600 RON.
alt„ parte.                                  ACT ADIfiIONAL                Actul constitutiv al societ„˛ii se modific„
  2. Deschiderea unui punct de lucru Ón localitatea                                  corespunz„tor celor de mai sus. Prezentul act
                                la actul constitutiv al Societ„˛ii Comerciale      adi˛ional se va publica Ón Monitorul Oficial al
B‚rlad, Str. Republicii nr. 217, jude˛ul Vaslui,
                               ROSIFARM - S.R.L., autorizat„ prin Óncheierea       Rom‚niei ∫i modific„rile se vor Ónscrie la Oficiul
conform contractului de Ónchiriere nr.              nr. 555 din 22.03.2005 a Judec„torului
395/23.08.2006, perioad„ de 2, 4 ani, Óncep‚nd cu                                    Registrului Comer˛ului al Jude˛ului Vaslui.
                               delegat ∫i Ónmatriculat„ la Oficiul registrului        Redactat Ón 3 exemplare la Biroul de asisten˛„ de
data de 15.09.2006.                          comer˛ului cu nr. J 37/252/2005,
  Statutul societ„˛ii se modific„ corespunz„tor                                    la Oficiul Registrului Comer˛ului al Jude˛ului
                                   cod unic de Ónregistrare 17390927         Vaslui.
celor men˛ionate mai sus.
                                Subsemna˛ii Bordeianu Gabriela, cod numeric         (48/855.943)
  Prezentul act adi˛ional se va publica Ón
Monitorul Oficial al Rom‚niei ∫i modific„rile se vor
                              personal 2820916374550, ∫i Bordeianu Angelica,                     *
                              cod numeric personal 2580730374064, asocia˛i ai
Ónscrie la Oficiul registrului comer˛ului.         Societ„˛ii Comerciale ROSIFARM - S.R.L., cu sediul          Societatea Comercial„
  Redactat Ón 3 exemplare la Biroul de asisten˛„ al    Ón localitatea Ro∫ie∫ti, dispensarul uman, jude˛ul       EDMARG - S.R.L., Hu∫i, jude˛ul Vaslui
Oficiului Registrului Comer˛ului de pe l‚ng„        Vaslui, Ón baza Legii nr. 31/1990 ∫i a statutului ∫i
Tribunalul Vaslui.                     contractului societ„˛ii, am hot„r‚t:                     ACT ADIfiIONAL
   (44/855.939)                       1. Cooptarea Ón societate a doamnei Tuf„ Felicia-
              *                Florentina, n„scut„ la data de 31.01.1977 Ón Vaslui,             la actul constitutiv
                              cet„˛ean rom‚n, domiciliat„ Ón Vaslui, str. A.         al Societ„˛ii Comerciale EDMARG - S.R.L.,
     Societatea Comercial„               Ip„tescu, bl. 306, sc. G, ap. 5, jude˛ul Vaslui,         autorizat„ prin Óncheierea nr. 463 din
  ASITEH - S.R.L., Vaslui, jude˛ul Vaslui         identificat„ cu C.I. seria VS nr. 224599, eliberat„ de       21.05.2002 a judec„torului delegat ∫i
                              Poli˛ia Vaslui la data de 1.11.2004, cod numeric      Ónmatriculat„ la Oficiul registrului comer˛ului
         ACT ADIfiIONAL               personal 2770131374086.                           cu nr. J 37/155/2002,
                                2. Retragerea din societate a asociatei Bordeianu        cod unic de Ónregistrare 14646932
 la actul constitutiv al Societ„˛ii Comerciale       Angelica, cet„˛ean rom‚n, domiciliat„ Ón localitatea      Subsemnatul Hodea Gheorghe, domiciliat Ón
 ASITEH - S.R.L., autentificat prin dat„ cert„       Vaslui, str. Ana Ip„tescu, bl. 306, sc. G, ap. 5, jude˛ul  Hu∫i, Str. 11 Iunie nr. 1, identificat cu B.I. seria H.C.
   cu nr. 14176 din 17.09.2004, autorizat        Vaslui, identificat„ cu B.I. seria D.A. nr. 471384,     nr. 616644, eliberat de Poli˛ia Hu∫i la data de
    de delegatul-judec„tor Agafi˛ei Vasile        eliberat de Poli˛ia Vaslui la data de 6.11.1997, cod    26.01.1999, cod numeric personal 1550103372232,
   ∫i Ónmatriculat„ la Oficiul Registrului        numeric personal 2580730374064.               asociat unic al Societ„˛ii Comerciale EDMARG -
     Comer˛ului al Jude˛ului Vaslui            3. Asociatul Bordeianu Angelica cesioneaz„ suma     S.R.L., cu sediul Ón Hu∫i, Str. 11 Iunie nr. 1, jude˛ul
        cu nr. J 37/648/2004             de 10 RON, capital social, reprezent‚nd 1 parte       Vaslui, Ón baza Legii nr. 31/1990 ∫i a statutului
  Subsemnatul Apostu Ioan, domiciliat Ón Vaslui,      social„ c„tre Tuf„ Felicia-Florentina.           societ„˛ii, am hot„r‚t:
str. ™tefan cel Mare nr. 310, jude˛ul Vaslui,          Asociatul Bordeianu Gabriela cesioneaz„ suma        1. Se declar„ Óncetarea temporar„ a activit„˛ii,
identificat cu C.I. seria VS 298071, eliberat„ de      de 90 RON capital social, reprezent‚nd 9 p„r˛i       Óncep‚nd cu data prezentului act p‚n„ la data de
SPCLEP Vaslui la data de 7.11.2006, Ón baza Legii      sociale, c„tre asociatul Tuf„ Felicia-Florentina.      31.12.2008.
nr. 31/1990, republicat„, am hot„r‚t urm„toarele:        4. Completarea obiectului de activitate al         2. Se modific„ datele asociatului administrator:
  - schimbarea sediului societ„˛ii Ón Vaslui, str.     societ„˛ii cu:                       C.I. seria VS nr. 172863, eliberat„ de Poli˛ia Hu∫i la
™tefan cel Mare nr. 310, jude˛ul Vaslui, conform        5232 - comer˛ cu am„nuntul cu articole medicale     22.09.2003, cu domiciliul Ón Hu∫i, str. Bariere Pascal
autoriza˛iei de construire nr. 66 din data de        ∫i ortopedice;                       nr. 1.
1.04.2005;                           5233 - comer˛ cu am„nuntul cu produse           Actul constitutiv al societ„˛ii se modific„
  - modificare date asociat unic ∫i administrator     cosmetice ∫i de parfumerie;                 corespunz„tor celor de mai sus. Prezentul act
                                5248 - comer˛ cu am„nuntul, Ón magazine         adi˛ional se va publica Ón Monitorul Oficial al
Apostu Ioan, domiciliat Ón Vaslui, str. ™tefan cel
                              specializate, cu alte produse neclasificate Ón alt„     Rom‚niei ∫i modific„rile se vor Ónscrie la Oficiul
Mare nr. 310, jude˛ul Vaslui, identificat cu C.I. seria
                              parte;                           registrului comer˛ului.
VS nr. 298071, eliberat„ de SPCLEP la data de
                                6024 - transporturi rutiere de m„rfuri;          Redactat Ón 3 exemplare la Biroul de asisten˛„ de
7.11.2006.                           5211 - comer˛ cu am„nuntul, Ón magazine         la Oficiul Registrului Comer˛ului de pe l‚ng„
   (45/855.940)                      nespecializate, cu v‚nzare predominant„ de         Tribunalul Vaslui.
              *                produse alimentare, b„uturi ∫i tutun;              (49/855.944)
                                5212 - comer˛ cu am„nuntul, Ón magazine                      *
       Societatea Comercial„             nespecializate, cu v‚nzare predominant„ de
      DINAMIC ROMCONF - S.R.L.             produse nealimentare.                        Societatea Comercial„
       B‚rlad, jude˛ul Vaslui               Obiectul principal de activitate va fi:         ROLIGEMO - S.R.L., B‚rlad, jude˛ul Vaslui
                                5231- comer˛ cu am„nuntul cu produse
         ACT ADIfiIONAL               farmaceutice (farmacie).                           ACT ADIfiIONAL
                                5. Se modific„ date asociat/administrator
     la statutul Societ„˛ii Comerciale                                         la actul constitutiv al Societ„˛ii Comerciale
                              Bordeianu Gabriela, identificat„ cu C.I. seria VS nr.
 DINAMIC ROMCONF - S.R.L., autorizat„ prin         294455, eliberat„ de SPCLEP Vaslui la data de         ROLIGEMO - S.R.L., autorizat„ prin sentin˛a
 sentin˛a civil„ nr. 69 din data de 13.03.1997       28.09.2006.                          civil„ nr. 927 din 24.03.2004 a judec„torului
  a Judec„toriei B‚rlad ∫i Ónmatriculat„ la          Societatea va fi administrat„ de Bordeianu        delegat ∫i Ónmatriculat„ la Oficiul registrului
  Oficiul Registrului Comer˛ului al Jude˛ului       Gabriela.                            comer˛ului cu nr. J 37/199/2004, av‚nd
      Vaslui cu nr. J 37/69/1997,             Actul constitutiv al societ„˛ii se modific„          cod unic de Ónregistrare R 16277068
     cod unic de Ónregistrare 9258438          corespunz„tor celor de mai sus.                 Subsemnata Balmus Giorgiana, identificat„ cu
  Subsemnata CÓrlan Mihaela, identificat„ cu C.I.       Prezentul act adi˛ional se va publica Ón        B.I. seria G.X. nr. 955060, eliberat de Poli˛ia B‚rlad
seria VS nr. 173067, eliberat„ de Poli˛ia B‚rlad la     Monitorul Oficial al Rom‚niei ∫i modific„rile se vor    la 23.01.1998, asociat unic al Societ„˛ii Comerciale
data de 23.09.2003, cod numeric personal          Ónscrie la Oficiul registrului comer˛ului.         ROLIGEMO - S.R.L., cu sediul Ón B‚rlad, str. G.
                 MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA                 a IV-a,  Nr. 3917/8.XII.2006                  9
Ureche nr. 2, jude˛ul Vaslui, Ón baza Legii nr.        Actul constitutiv al societ„˛ii se modific„        Prezentul act adi˛ional se va publica Ón
31/1990 ∫i a actului constitutiv al societ„˛ii, am     corespunz„tor celor de mai sus. Prezentul act       Monitorul Oficial al Rom‚niei ∫i modific„rile se vor
hot„r‚t:                          adi˛ional se va publica Ón Monitorul Oficial al      Ónscrie la Oficiul registrului comer˛ului.
  1. Cooptarea Ón societate ∫i numirea Ón func˛ia de    Rom‚niei ∫i modific„rile se vor Ónscrie la Oficiul      Redactat Ón 3 exemplare la Biroul de asisten˛„ de
administrator a dlui Ciochina Vasile, n„scut la data    registrului comer˛ului.                  la Oficiul Registrului Comer˛ului de pe l‚ng„
de 11.03.1954 Ón comuna Hoceni, jude˛ul Vaslui,        Redactat Ón 3 exemplare la Biroul de asisten˛„ de    Tribunalul Vaslui.
cet„˛ean rom‚n, domiciliat Ón B‚rlad, str. G. Ureche    la Oficiul Registrului Comer˛ului de pe l‚ng„         (54/855.949)
nr. 2, jude˛ul Vaslui, identificat cu B.I. seria H.C. nr.  Tribunalul Vaslui.                                  *
741174, eliberat de Poli˛ia B‚rlad la data de          (52/855.947)
7.10.1999, cod numeric personal 1540311370027.                     *                     Societatea Comercial„
  2. Cooptarea Ón societate a dlui Burghelea Costel-                                    GIURLI - S.R.L., Hu∫i, jude˛ul Vaslui
Ion, n„scut la data de 13.05.1953 Ón B‚rlad, jude˛ul           Societatea Comercial„
Vaslui, cet„˛ean rom‚n, domiciliat Ón B‚rlad, str.           DIVAMAR - S.R.L., Vaslui                    ACT ADIfiIONAL
I.C. Br„tianu nr. 70, jude˛ul Vaslui, identificat cu
                                                                    la actul constitutiv
C.I. seria VS nr. 137625, eliberat„ de Poli˛ia B‚rlad             ACT ADIfiIONAL                 al Societ„˛ii Comerciale GIURLI - S.R.L.,
la data de 27.01.2003, cod numeric personal
                                      la actul constitutiv             Ónmatriculat„ la Oficiul registrului comer˛ului
1530513370013.
                               al Societ„˛ii Comerciale DIVAMAR - S.R.L.,                cu nr. J 37/8/2004,
  3. Retragerea din func˛ia de administrator a drei
                                autorizat„ prin Óncheierea nr. 701 din             cod unic de Ónregistrare 16043571
Balmus Giorgiana.
  4. Majorarea capitalului social al Societ„˛ii         5.08.2003 a judec„torului delegat ∫i          Subsemnatul Juncu Gheorghe, domiciliat Ón
Comerciale ROLIGEMO - S.R.L. de la 200 RON la        Ónmatriculat„ la Oficiul registrului comer˛ului      Hu∫i, Bd. 1 Mai nr. 77, identificat cu B.I. seria G.V.
1.000 RON. Capitalul social se divide Ón p„r˛i sociale          cu nr. J 37/408/2003,             nr. 565389, eliberat de Poli˛ia Com„ne∫ti la data de
astfel:                              cod unic de Ónregistrare 15646043          30.01.1997, cod numeric personal 1831011044898,
  Ciochina Vasile de˛ine 600 RON, capital social,                                   asociat unic al Societ„˛ii Comerciale GIURLI - S.R.L.,
                                Subsemnatul Vasluianu Dinu, identificat cu C.I.
reprezent‚nd 60 de p„r˛i sociale a 10 RON fiecare,                                   cu sediul Ón Hu∫i, Bd. 1 Mai nr. 77, jude˛ul Vaslui,
                              seria VS nr. 014151, eliberat„ de Poli˛ia Vaslui la
  Burghelea Costel Ion de˛ine 200 RON, capital                                    Ón baza Legii nr. 31/1990 ∫i a statutului societ„˛ii,
                              16.09.1999, cod numeric personal 1550502374086,
social, reprezent‚nd 20 p„r˛i sociale a 10 RON                                     am hot„r‚t:
                              asociat unic al Societ„˛ii Comerciale DIVAMAR -
fiecare, ∫i                                                        1. Schimbarea denumirii societ„˛ii din GIURLI -
                              S.R.L., cu sediul Ón Vaslui, Str. Castanilor nr. 44,
  Balmus Giorgiana de˛ine 200 RON, capital social,                                  S.R.L. Ón OPENBOX CONSULTING - S.R.L.
                              jude˛ul Vaslui, Ón baza Legii nr. 31/1990 ∫i a
reprezent‚nd 20 p„r˛i sociale a 10 RON fiecare.                                      2. Completarea obiectului de activitate al
                              statutului societ„˛ii, am hot„r‚t:
  Actul constitutiv al societ„˛ii se modific„                                     societ„˛ii cu urm„toarele:
                                1. Cooptarea Ón societate a dnei Vasluianu         - servicii:
corespunz„tor celor de mai sus.               M„rioara, n„scut„ la data de 4.08.1957 Ón Criste∫ti,     7210 - consultan˛„ Ón domeniul echipamentelor
  Prezentul act adi˛ional se va publica Ón         jude˛ul Ia∫i cet„˛ean rom‚n, domiciliat„ Ón Vaslui,    de calcul (hardware);
Monitorul Oficial al Rom‚niei ∫i se va Ónscrie la      str. Decebal, bl. 374, sc. G, ap. 12, jude˛ul Vaslui,     7221 - editare de programe;
Oficiul registrului comer˛ului.               identificat„ cu C.I. seria VS nr. 092006, eliberat„ de    7230 - prelucrarea informatic„ a datelor;
   (50/855.945)                      Poli˛ia Vaslui la data de 9.12.2001, cod numeric       7240 - activit„˛i legate de bazele de date;
              *                personal 2570804374101.                    7250 - Óntre˛inerea ∫i repararea ma∫inilor de
                                2. Majorarea capitalului social de la 200 RON la    birou, de contabilizat ∫i a calculatoarelor;
      Societatea Comercial„              400 RON, cu 200 RON depu∫i Ón numerar la B.R.D.        - produc˛ie industrial„:
     KRISTODENT - S.R.L., Vaslui            Vaslui. Capitalul social se divide Ón 40 p„r˛i sociale,    2222 - alte activit„˛i de tip„rire neclasificate Ón
                              Ómp„r˛ite astfel:                     alt„ parte;
         ACT ADIfiIONAL                - Vasluianu Dinu de˛ine 20 p„r˛i sociale, Ón        2224 - servicii preg„titoare pentru pretip„rire;
     la statutul Societ„˛ii Comerciale         valoare de 200 RON;                      - servicii:
 KRISTODENT - S.R.L., autorizat„ prin sentin˛a         - Vasluianu M„rioara de˛ine 20 p„r˛i sociale a 101     6420 - telecomunica˛ii;
 civil„ nr. 1454 din 16.12.1994 a Tribunalului       RON Ón valoare de 200 RON.                  2231 - reproducerea Ónregistr„rilor audio;
  Vaslui, Ónmatriculat„ la Oficiul registrului        Actul constitutiv al societ„˛ii se modific„        2232 - reproducerea Ónregistr„rilor video;
    comer˛ului cu nr. J 37/1095/1994,          corespunz„tor celor de mai sus. Prezentul act         2233 - reproducerea Ónregistr„rilor informatice;
    cod unic de Ónregistrare 7579938          adi˛ional se va publica Ón Monitorul Oficial al        - comer˛ cu am„nuntul:
                              Rom‚niei ∫i modific„rile se vor Ónscrie la Oficiul      5261 - comer˛ cu am„nuntul prin coresponden˛„;
  Subsemnatul Cretu Cristinel, domiciliat Ón
                              registrului comer˛ului.                    - servicii:
Vaslui, str. Gh. Doja nr. 12, identificat cu C.I. seria
                                Redactat Ón 3 exemplare la Biroul de asisten˛„ de     4531 - lucr„ri de instala˛ii electrice;
VS nr. 199659, eliberat„ de Poli˛ia Vaslui la
                              la Oficiul Registrului Comer˛ului de pe l‚ng„         - comer˛ cu ridicata:
6.04.2004, cod numeric personal 1670521374060,
                              Tribunalul Vaslui.                      5119 - intermedieri Ón comer˛ul cu produse
asociat unic al Societ„˛ii Comerciale KRISTODENT -
                                 (53/855.948)                     diverse;
S.R.L., cu sediul Ón Vaslui, str. Vidin, bl. 64, sc. A,
parter, ap. 18, jude˛ul Vaslui, Ón baza Legii nr.                   *                 5184 - comer˛ cu ridicata cu calculatoare,
                                                            echipamente periferice ∫i software;
31/1990 ∫i a statutului societ„˛ii, am hot„r‚t:
                                    Societatea Comercial„               5185 - comer˛ cu ridicata cu alte ma∫ini ∫i
  1. Completarea obiectului de activitate al
                                   TESALVI STAR - S.R.L., Vaslui           echipamente de birou;
societ„˛ii cu urm„toarele:
                                                             5186 - comer˛ cu ridicata cu alte componente ∫i
  - servicii: 8514 - alte activit„˛i referitoare la
                                       ACT ADIfiIONAL              echipamente electronice;
s„n„tatea uman„ (radiologie dentar„).                                           - comer˛ cu am„nuntul
  Statutul societ„˛ii se modific„ corespunz„tor              la actul constitutiv              5245 - comer˛ cu am„nuntul cu articole ∫i
celor de mai sus. Prezentul act adi˛ional se va        al Societ„˛ii Comerciale TESALVI STAR -         aparate electro-menajere, cu aparate de radio ∫i
publica Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei ∫i         S.R.L., autorizat„ prin sentin˛a civil„ nr. 2702      televizoare;
modific„rile se vor Ónscrie la Oficiul registrului       din 17.11.2005 a judec„torului delegat ∫i         - servicii
comer˛ului.                         Ónmatriculat„ la Oficiul registrului comer˛ului        7133 - Ónchirierea ma∫inilor ∫i echipamentelor de
  Redactat Ón 3 exemplare la Biroul de asisten˛„ de           cu nr. J 37/788/2005,             birou, inclusiv a calculatoarelor;
la Oficiul Registrului Comer˛ului de pe l‚ng„           cod unic de Ónregistrare 18143771            7440 - publicitate;
Tribunalul Vaslui.                                                    7134 - Ónchirierea altor ma∫ini ∫i echipamente
                                Subsemna˛ii:
  (51/855.946)                                                    neclasificate Ón alt„ parte.
                                Hobincu Ioan, cet„˛ean rom‚n, domiciliat Ón
              *                                               3. Schimbarea domeniului de activitate principal
                              Vaslui, Str. Podurilor, bl. 352, sc. E, ap. 7, jude˛ul
                              Vaslui, identificat cu B.I. seria G.X. nr. 956552,     ∫i a activit„˛ii principale, Ón: servicii - 7222 -
     Societatea Comercial„                                            consultan˛„ ∫i furnizare de alte produse software.
   CRATAEGUS PHARMA - S.R.L., Vaslui           eliberat de Poli˛ia Vaslui la 3.02.1998, cod numeric
                              personal 1761007374083;                    Actul constitutiv al societ„˛ii se modific„
                                Stroiescu Vasile Irinel, cet„˛ean rom‚n,        corespunz„tor celor de mai sus. Prezentul act
         ACT ADIfiIONAL                                            adi˛ional se va publica Ón Monitorul Oficial al
                              domiciliat Ón Vaslui, str. Feroviari, bl. 357, sc. F,
         la actul constitutiv            et. 3, ap. 5, jude˛ul Vaslui, identificat cu C.I. seria  Rom‚niei ∫i modific„rile se vor Ónscrie la Oficiul
       al Societ„˛ii Comerciale                                         registrului comer˛ului.
                              VS nr. 135133, eliberat„ de Poli˛ia Vaslui la data de
 CRATAEGUS PHARMA - S.R.L., autorizat„ prin                                        Redactat Ón 3 exemplare la Biroul de asisten˛„ de
                              7.01.2003, cod numeric personal 1781105374088,
                                                            la Oficiul Registrului Comer˛ului de pe l‚ng„
    Óncheierea nr. 806 din 17.05.2006 a           asocia˛i ai Societ„˛ii Comerciale TESALVI STAR -
                                                            Tribunalul Vaslui.
  judec„torului delegat ∫i Ónmatriculat„ la        S.R.L., cu sediul Ón Vaslui, Str. P„cii, bl. 357, sc. F,
                                                              (55/855.950)
      Oficiul registrului comer˛ului          et. 3, ap. 5, jude˛ul Vaslui, Ón baza Legii nr. 31/1990
        cu nr. J 37/297/2006,
                                                                         *
                              ∫i a statutului ∫i contractului societ„˛ii, am hot„r‚t:
    cod unic de Ónregistrare 18674838            1. Œncetarea mandatului pentru Hobincu Ioan,           Societatea Comercial„
  Subsemnata T„taru Rodica, identificat„ cu C.I.      av‚nd func˛ia de administrator.                  NEGIBA - S.R.L., comuna Bote∫ti
seria VS nr. 011948, eliberat„ de Poli˛ia Vaslui la       2. Se nume∫te Coca Gabriel, cet„˛ean rom‚n,              jude˛ul Vaslui
18.08.1999, cod numeric personal 2730617374108,       domiciliat Ón Vaslui, Str. Av‚ntului, bl. 42, sc. C,
asociat unic al Societ„˛ii Comerciale CRATAEGUS       et. 1, ap. 14, jude˛ul Vaslui, identificat cu C.I. seria          ACT ADIfiIONAL
PHARMA - S.R.L., cu sediul Ón Vaslui, str. Dimitrie     VS nr. 000593, eliberat„ de Poli˛ia Vaslui la data de
Sturza, bl. 125, sc. B, et. 4, ap. 4, jude˛ul Vaslui, Ón  31.03.1999, cod numeric personal 1750324374109,          la statutul Societ„˛ii Comerciale
baza Legii nr. 31/1990 ∫i a actului constitutiv al     Ón func˛ia de administrator, Óncep‚nd cu data de      NEGIBA - S.R.L., autorizat„ prin sentin˛a civil„
societ„˛ii, am hot„r‚t:                   15.11.2006, pe durat„ nedeterminat„.            nr. 343 din 19.07.1993 a Judec„toriei Vaslui,
  1. Majorarea capitalului social de la 200 RON la       3. Modificarea datelor de identificare ale       Ónmatriculat„ la Oficiul registrului comer˛ului
20.200 RON cu 20.000 RON, depu∫i Ón numerar la       asociatului Hobincu Ioan, Ón ce prive∫te numele,             cu nr. J 37/742/1993,
B.R.D. Vaslui. Capitalul social se divide Ón 2.020     actul de identitate ∫i domiciliul: Hobincu-Acsinte        cod unic de Ónregistrare 4539831
p„r˛i sociale, Ómp„r˛ite astfel:              Ioan - C.I. seria VS nr. 268159, eliberat„ de SPCLEP     Subsemnatul Pantea Gh. Adrian, cet„˛ean rom‚n,
  T„taru Rodica de˛ine 2.020 p„r˛i sociale a 10      Vaslui la 13.01.2006, cu domiciliul actual Ón Vaslui,   domiciliat Ón satul Bote∫ti, comuna Bote∫ti, jude˛ul
RON, Ón valoare de 20.200 RON Ón numerar.          str. Traian, bl. 283, sc. C, ap. 3, jude˛ul Vaslui.    Vaslui, identificat cu B.I. seria D.G. nr. 537307,
  10              MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI,               PARTEA a IV-a,   Nr. 3917/8.XII.2006
eliberat de Mili˛ia Hu∫i la data de 3.11.1988, asociat    Art. 2. Se completeaz„ obiectul de activitate cu          Societatea Comercial„
unic al Societ„˛ii Comerciale NEGIBA - S.R.L., cu      7482 - activit„˛i de ambalare.                GRUP EST SECURITY - S.R.L., Piatra Neam˛
sediul Ón comuna Bote∫ti, jude˛ul Vaslui, Ón baza       Art. 3. Se deschide punctul de lucru situat Ón             jude˛ul Neam˛
Legii nr. 31/1990 ∫i a statutului societ„˛ii, am      municipiul Piatra Neam˛, str. Dimitrie Leonida nr.
hot„r‚t:                          157, jude˛ul Neam˛, cu urm„toarele activit„˛i:                ACT ADIfiIONAL
  1. Cooptarea Ón societate a dlui Pantea Gheorghe,     7482 - activit„˛i de ambalare;
n„scut la data de 30.07.1948 Ón Bo˛e∫ti, jude˛ul       5212 - comer˛ cu am„nuntul Ón magazine                   la actul constitutiv
Vaslui, cet„˛ean rom‚n, domiciliat Ón satul Bo˛e∫ti,    nespecializate, cu v‚nzare predominant„ de                 al Societ„˛ii Comerciale
comuna Bo˛e∫ti, jude˛ul Vaslui, identificat cu C.I.     produse nealimentare.                          GRUP EST SECURITY - S.R.L.
seria VS nr. 124898, eliberat„ de Poli˛ia Hu∫i la       Redactat Ón 4 exemplare originale ast„zi,          Subsemnatul Mis„il„ Gheorghe Dan, cu
25.09.2002, cod numeric personal 1480730372265,       8 noiembrie 2006 Ón conformitate cu prevederile       domiciliul Ón Piatra Neam˛, bd. Traian nr. 6, bl. S5,
prin acordul asocia˛ilor, exprimat prin hot„r‚rea      Legii nr. 31/1990 ∫i a celorlalte prevederi legislative.  sc. B, ap. 18, jude˛ul Neam˛, asociat unic la
din 16.11.2006.                         (58/855.953)                      Societatea Comercial„ GRUP EST SECURITY - S.R.L.,
  2. Retragerea din societate ∫i din func˛ia de                    *                cu sediul Ón municipiul Piatra Neam˛, bd. Decebal,
administrator a asociatului Pantea Gh. Adrian,                                     bl. I1, sc. E, ap. 60, jude˛ul Neam˛, Ónmatriculat„ la
cet„˛ean rom‚n, domiciliat Ón satul Bo˛e∫ti, comuna          Societatea Comercial„               Oficiul Registrului Comer˛ului Neam˛ cu nr.
Bo˛e∫ti, jude˛ul Vaslui, identificat cu B.I. seria D.G.     AUTO MARATON - S.R.L., T‚rgu Neam˛           J 27/159/1992, cod unic de Ónregistrare 2861660, am
nr. 537307, eliberat de Mili˛ia Hu∫i la 3.11.1988,            jude˛ul Neam˛                 hot„r‚t s„ modific actul constitutiv al societ„˛ii,
prin acordul asocia˛ilor exprimat prin hot„r‚rea                                    dup„ cum urmeaz„:
din 16.11.2006.                                ACT ADIfiIONAL                1. se coopteaz„ Ón societate ∫i Ón administrarea
  3. Asociatul Pantea Gh. Adrian cesioneaz„, la          la contractul Societ„˛ii Comerciale         societ„˛ii Cuco∫ Alexandru, cet„˛ean rom‚n, cod
aceea∫i valoare ∫i f„r„ a ob˛ine venituri ca urmare       AUTO MARATON - S.R.L. T‚rgu Neam˛           numeric personal 1751011270631, n„scut la data de
a cesion„rii, suma de 210 RON, capital social                                      11.10.1975 Ón municipiul Piatra Neam˛, jude˛ul
                                Subsemna˛ii Niculescu Gabriel-Cristian, cet„˛ean
reprezent‚nd 21 p„r˛i sociale, c„tre asociatul Pantea                                  Neam˛, cu domiciliul Ón municipiul Piatra Neam˛,
                              rom‚n, de na˛ionalitate rom‚n„, n„scut la data de
Gheorghe, societatea dispun‚nd de un capital social                                   Str. 1 Decembrie 1918 nr. 34, bl. G5, et. 4, ap. 20,
                              19 octombrie 1966 Ón T‚rgu Neam˛, fiul lui Mihail
de 210 RON.                                                       jude˛ul Neam˛;
                              ∫i Maria, cod numeric personal 1661019274825, cu
  4. Se nume∫te Pantea Gheorghe, cet„˛ean rom‚n,                                     2. asociatul Mis„il„ Gheorghe Dan cesioneaz„ un
                              domiciliul Ón T‚rgu Neam˛, str. Slt. Radu Teoharie
domiciliat Ón satul Bo˛e∫ti, comuna Bo˛e∫ti, jude˛ul                                  num„r de 35 p„r˛i sociale, la valoarea nominal„ de
                              nr. 78, jude˛ul Neam˛, ∫i Niculescu Ioana, cet„˛ean
Vaslui, identificat cu C.I. seria VS nr. 124898,      rom‚n, de na˛ionalitate rom‚n„, n„scut„ la data de     10 lei, cu o valoare total„ de 350 lei, noului asociat
eliberat„ de Poli˛ia Hu∫i la data de 25.09.2002, cod    24 iulie 1969 Ón T‚rgu Neam˛, fiica lui Mihail ∫i      cooptat Cuco∫ Alexandru, care devine asociat unic;
numeric personal 1480730372265, Ón func˛ia de        Maria, cod numeric personal 2690724274836, cu         3. structura aportului la capitalul social ∫i
administrator, Óncep‚nd cu data de 16.11.2006, pe      domiciliul Ón T‚rgu Neam˛, str. M„r„∫e∫ti, bl. L4,     participarea la beneficii ∫i pierderi va fi
durat„ nedeterminat„. Prezentul act adi˛ional se va     sc. A, et. 1, ap. 9, jude˛ul Neam˛, Ón calitate de     urm„toarea: Cuco∫ Alexandru de˛ine 35 p„r˛i
publica Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei ∫i         asocia˛i ai Societ„˛ii Comerciale AUTO MARATON -      sociale cu valoarea nominal„ de 10 lei, cu o valoare
modific„rile se vor Ónscrie la Oficiul registrului     S.R.L., cu sediul Ón T‚rgu Neam˛, str. Slt. Radu      total„ de 350 lei, reprezent‚nd 100 % din capitalul
comer˛ului.                         Teoharie nr. 80, jude˛ul Neam˛, Ónmatriculat„ la      social;
  Redactat Ón 3 exemplare la Biroul de asisten˛„ de    Oficiul Registrului Comer˛ului Neam˛ cu nr.          4. societatea este administrat„ ∫i reprezentat„ de
la Oficiul Registrului Comer˛ului de pe l‚ng„        J 27/747/25.05.2004, cod unic de Ónregistrare        c„tre asociatul unic Cuco∫ Alexandru cu puteri
Tribunalul Vaslui.                     16453334, am hot„r‚t modificarea contractului        decizionale depline;
  (56/855.951)                      societ„˛ii, dup„ cum urmeaz„:                 5. celelalte prevederi ale actelor constitutive
              *                  Art. 1. Se retrage din societate ∫i din         r„m‚n neschimbate.
                              administrarea ei domnul Niculescu Gabriel-           Subsemna˛ii Mis„il„ Gheorghe Dan ∫i Cuco∫
     Societatea Comercial„               Cristian, cu cesionarea capitalului social Ón sum„ de    Alexandru declar„m c„ Ónainte de semnarea
  LARIMAR PROD - S.R.L., Lunca Banului           1.900.000 (unmilionnou„sute) ROL - 190           prezentului Ónscris am citit personal cuprinsul
       jude˛ul Vaslui                 (unasut„nou„zeci) RON, reprezent‚nd 19 p„r˛i        acestuia ∫i corespunde Óntocmai acordului nostru
                              sociale, asociatei Niculescu Ioana.             de voin˛„.
         ACT ADIfiIONAL                Asociatul retras a predat ast„zi, data           Prezentul Ónscris a fost redactat Ón 5 exemplare
                              autentific„rii prezentului Ónscris, actele societ„˛ii,   originale, din care 4 exemplare pentru p„r˛i ∫i un
     la statutul Societ„˛ii Comerciale
                              nemaiav‚nd niciun fel de obliga˛ii ∫i nici alte       exemplar pentru compartimentul de asisten˛„ din
  LARIMAR PROD - S.R.L., autorizat„ prin
                              preten˛ii fa˛„ de societate.                cadrul Oficiului Registrului Comer˛ului de pe l‚ng„
   sentin˛a civil„ nr. 783 din 26.08.2003 a
                                Art. 2. Stabilirea structurii capitalului social     Tribunalul Neam˛.
 judec„torului delegat, Ónmatriculat„ la Oficiul        Capitalul social total Ón sum„ de 200 (dou„sute)       (61/855.956)
 registrului comer˛ului cu nr. J 37/461/2003,       lei este format din 20 p„r˛i sociale a c‚te 10 lei
    cod unic de Ónregistrare 15698310
                                                                         *
                              fiecare.
  Subsemnatul Diaconu Florin, cet„˛ean rom‚n,         Aportul asociatului unic, Niculescu Ioana, la            Societatea Comercial„
domiciliat Ón Ia∫i, Str. Dimine˛ii nr. 15, bl. 774, sc.   capitalul social, la beneficii ∫i pierderi este de 100 %.    VITA TERAPY - S.R.L., Piatra Neam˛
B, et. 7, ap. 27, jude˛ul Ia∫i, identificat cu C.I. seria   Art. 3. Schimbarea sediului societ„˛ii din T‚rgu            jude˛ul Neam˛
MX nr. 600847, eliberat„ de Poli˛ia Ia∫i la data de     Neam˛, str. Slt. Radu Teoharie nr. 80, jude˛ul Neam˛
6.04.2006, cod numeric personal 1780405372236,       Ón T‚rgu Neam˛, str. Cuza Vod„ nr. 96, jude˛ul                ACT ADIfiIONAL
asociat unic al Societ„˛ii Comerciale LARIMAR        Neam˛.
PROD - S.R.L., cu sediul Ón Lunca Banului, jude˛ul       Art. 4. Administrarea societ„˛ii se va face de c„tre              la statutul
Vaslui, Ón baza Legii nr. 31/1990 ∫i a statutului      asociatul unic, Niculescu Ioana.               Societ„˛ii Comerciale VITA TERAPY - S.R.L.
societ„˛ii, am hot„r‚t:                    Celelalte capitole din contractul societ„˛ii r„m‚n     Subsemnata Corduneanu Oana, asociat unic la
  1. Schimbarea sediului societ„˛ii din Lunca       neschimbate.                        Societatea Comercial„ VITA TERAPY - S.R.L., cu
Banului, jude˛ul Vaslui, Ón Ia∫i, Str. Dimine˛ii nr.      Redactat, dactilografiat ∫i autentificat la Biroul    sediul Ón localitatea Piatra Neam˛, Str. 1 Decembrie
22, bl. 792, sc. C, et. 3, ap. 12, jude˛ul Ia∫i.      notarilor publici asocia˛i David Daniela ∫i David      1918 nr. 49, bl. A7, sc. A, ap. 8, jude˛ul Neam˛,
  2. Completarea obiectului de activitate al        Radu-Constantin, cu sediul Ón T‚rgu Neam˛, str.       Ónmatriculat„ la Oficiul Registrului Comer˛ului
societ„˛ii cu urm„toarele:                 Calistrat Hoga∫, bl. B13, ap. 23, jude˛ul Neam˛       Neam˛ cu nr. J 27/1127/2005, am hot„r‚t s„ modific
  1513 - prepararea produselor din carne (inclusiv     ast„zi, 15 septembrie 2006, Ón cinci exemplare, din     statutul societ„˛ii, dup„ cum urmeaz„:
din carne de pas„re);                    care patru exemplare s-au eliberat p„r˛ilor.
                                                              1. se Ónchide punctul de lucru situat Ón
  5552 - alte unit„˛i de preparare a hranei;          (59/855.954)
                                                            localitatea Piatra Neam˛, bd. Dacia nr. 11, bl. B11,
  5117 - intermedieri Ón comer˛ul cu produse                     *                sc. A, parter, ap. 1, jude˛ul Neam˛;
alimentare, b„uturi ∫i tutun.                                               2. celelalte prevederi ale actelor constitutive
  3. Prezentul act adi˛ional se va publica Ón             Societatea Comercial„
                                                            r„m‚n neschimbate.
Monitorul Oficial al Rom‚niei ∫i modific„rile se vor       SCALINI COM - S.R.L., satul Grin˛ie∫
                                  comuna Grin˛ie∫, jude˛ul Neam˛             Prezentul Ónscris a fost redactat Ón 4 exemplare
Ónscrie la Oficiul registrului comer˛ului.                                       originale, din care 3 exemplare pentru p„r˛i ∫i un
  Redactat Ón 3 exemplare la Biroul de asisten˛„ de                                  exemplar pentru compartimentul de asisten˛„ din
la Oficiul Registrului Comer˛ului de pe l‚ng„                 ACT ADIfiIONAL
                                                            cadrul Oficiului Registrului Comer˛ului de pe l‚ng„
Tribunalul Vaslui.                             la actul constitutiv            Tribunalul Neam˛.
  (57/855.952)                       al Societ„˛ii Comerciale SCALINI COM - S.R.L.         (62/855.957)
              *                                                           *
                                Subsemna˛ii Vigu Florin ∫i Vigu Emilia, asocia˛i
                              la Societatea Comercial„ SCALINI COM - S.R.L., cu
      Societatea Comercial„                                                 Societatea Comercial„
                              sediul Ón satul Grin˛ie∫, comuna Grin˛ie∫, jude˛ul
    KROMETAL - S.R.L., Piatra Neam˛                                          ARAS P & V SERV - S.R.L., Piatra Neam˛
                              Neam˛, Ónmatriculat„ la Oficiul Registrului
        jude˛ul Neam˛                                                     jude˛ul Neam˛
                              Comer˛ului Neam˛ cu nr. J 27/384/1993, am hot„r‚t
                              s„ modific„m actul constitutiv al societ„˛ii, dup„
       ACT ADIfiIONAL NR. 54                                                    ACT ADIfiIONAL
                              cum urmeaz„:
     din data de 8 noiembrie 2006             1. se completeaz„ obiectul de activitate cu
                              urm„toarea activitate secundar„: 7110 - Ónchirierea            la statutul ∫i contractul
         la actul constitutiv            autoturismelor ∫i utilajelor de capacitate mic„;               Societ„˛ii Comerciale
 al Societ„˛ii Comerciale KROMETAL - S.R.L.          2. celelalte prevederi ale actelor constitutive            ARAS P & V SERV - S.R.L.
 Subsemna˛ii Olteanu Costel Cristinel ∫i Olteanu      r„m‚n neschimbate.                       Subsemna˛ii Gheorghiu Vasile ∫i Cioclu Pavel,
Laura Cornelia, Ón calitate de asocia˛i ai Societ„˛ii     Prezentul Ónscris a fost redactat Ón 4 exemplare     asocia˛i la Societatea Comercial„ ARAS P & V SERV
Comerciale KROMETAL - S.R.L., cu sediul Ón         originale, din care 3 exemplare pentru p„r˛i ∫i un     - S.R.L., cu sediul Ón Piatra Neam˛, bd. Decebal,
municipiul Piatra Neam˛, str. Pictor Grigorescu, bl.    exemplar pentru compartimentul de asisten˛„ din       bl. I4, sc. A, ap. 15, jude˛ul Neam˛, Ónmatriculat„ la
E6, et. 4, ap. 80, jude˛ul Neam˛, am hot„r‚t:        cadrul Oficiului Registrului Comer˛ului de pe l‚ng„     Oficiul   registrului   comer˛ului  cu  nr.
 Art. 1. Se Ónchide punctul de lucru situat Ón       Tribunalul Neam˛.                      J 27/738/7.11.1996, cod unic de Ónregistrare
municipiul Bac„u, Str. Republicii nr. 199, jude˛ul       (60/855.955)                      R 8969483, aducem urm„toarele modific„ri
Bac„u (sediu secundar f„r„ activitate).                        *                statutului ∫i contractului societ„˛ii:
                MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA                a IV-a,  Nr. 3917/8.XII.2006                  11
  1. Eu Cioclu Pavel m„ retrag f„r„ preten˛ii din    ∫i Tama∫ Gabriela, cu domiciliul Ón satul T„m„∫eni,        Societatea Comercial„
societate ∫i administrare ∫i cesionez cu titlu gratuit  comuna T„m„∫eni, jude˛ul Neam˛, asocia˛i ai          RAMI IMPEX - S.R.L., satul Bistita
cele 5 p„r˛i sociale la valoarea nominal„ de 10 lei   Societ„˛ii Comerciale GIMAROM - S.R.L., cu sediul     comuna Alexandru cel Bun, jude˛ul Neam˛
dlui Gheorghiu Vasile, care devine asociat unic ∫i    Ón comuna T„m„∫eni, jude˛ul Neam˛, cod unic de
de˛ine Óntregul capital social de 300 lei Ómp„r˛it Ón  Ónregistrare 16288245, Ónmatriculat„ la Oficiul               ACT ADIfiIONAL
30 p„r˛i sociale cu valoarea nominal„ de 10 lei;     registrului comer˛ului cu nr. J 27/495/2004, Ón baza            la actul constitutiv
  2. asociatul unic administreaz„ ∫i particip„     hot„r‚rii nr. 2/15.10.2006, modific„m actele        al Societ„˛ii Comerciale RAMI IMPEX - S.R.L.
singur la beneficii ∫i pierderi.             constitutive ale firmei dup„ cum urmeaz„:
  Redactat la Biroul notarului public Bloju                                     Subsemna˛ii Florescu Radu ∫i Florescu Marilena,
                               Art. 1. Se schimb„ sediul social al firmei din
Veronica azi, 16.11.2006, Ón 4 exemplare.                                     asocia˛i ai Societ„˛ii Comerciale RAMI IMPEX -
                             localitatea T„m„∫eni, comuna T„m„∫eni, jude˛ul      S.R.L., cu sediul Ón satul Bisti˛a, comuna Alexandru
  (63/855.958)                     Neam˛ Ón localitatea Roman, str. C.A. Rosetti nr. 30
             *                                            cel Bun, jude˛ul Neam˛, Ónmatriculat„ la Oficiul
                             jude˛ul Neam˛.                      Registrului Comer˛ului Neam˛ cu nr. J 27/181/1993,
                               Art. 2. Subsemnatul Andrici Mihai cesionez      am hot„r‚t s„ modific„m statutul societ„˛ii, dup„
      Societatea Comercial„
                             numitului Bl„ni˛„ Lauren˛iu, cet„˛ean rom‚n, cod     cum urmeaz„:
    DOL BROWNING - S.R.L., Roman
                             numeric personal 1821004080165, n„scut la data de      1. se Ónchide punctul de lucru situat Ón
        jude˛ul Neam˛
                             4.10.1982 Ón Bra∫ov, jude˛ul Bra∫ov, fiul lui Mihai ∫i  localitatea Piatra Neam˛, Pia˛a Bistri˛a, jude˛ul
                             Afrodita, cu domiciliul Ón satul Tansa, comuna      Neam˛;
         ACT ADIfiIONAL
                             Tansa, jude˛ul Ia∫i, legitimat cu B.I. seria H.C. nr.    2. se completeaz„ obiectul de activitate cu
        la actul constitutiv           195159, eliberat de Poli˛ia Sc‚nteia la 8.05.1998, cu   urm„toarele activit„˛i secundare:
      al Societ„˛ii Comerciale           titlu gratuit ∫i la valoarea nominal„ un num„r de      7011 - dezvoltare (promovare) imobiliar„;
      DOL BROWNING - S.R.L.            19 p„r˛i sociale a 10 RON fiecare Ón valoare total„     7012 - cump„rarea ∫i v‚nzarea de bunuri
                             de 190 RON, adic„ Óntreaga mea participare la       imobiliare proprii;
  Subsemnatul Herlea Romic„, cu domiciliul Ón
                             capitalul societ„˛ii, renun˛‚nd la calitatea de asociat   7020 - Ónchirierea ∫i subÓnchirierea bunurilor
municipiul Roman, Str. 1 Decembrie 1918, bl. 16,
                             ∫i de administrator al firmei. Declar, de asemenea,    imobiliare proprii sau Ónchiriate;
sc. A, et. 1, ap. 6, jude˛ul Neam˛, asociat unic la
                             c„ renun˛ la orice drepturi ∫i obliga˛ii ce decurg din    7031 - agen˛ii imobiliare;
Societatea Comercial„ DOL BROWNING - S.R.L., cu
                                                           7032 - administrarea imobilelor pe baz„ de tarife
sediul Ón municipiul Roman, str. ™tefan cel Mare,    activit„˛ile trecute, prezente ori viitoare ale firmei.
                                                          sau contract;
bl. M5, jude˛ul Neam˛, Ónmatriculat„ la Oficiul       Art. 3. Subsemnata Tama∫ Gabriela cesionez
                                                           7110 - Ónchirierea autoturismelor ∫i utilajelor de
Registrului Comer˛ului Neam˛ cu nr. J 27/764/2004,    numitului Brum„ Costel, cet„˛ean rom‚n, cod
                                                          capacitate mic„;
cod unic de Ónregistrare 16467291, am hot„r‚t s„     numeric personal 1600409272644, n„scut la data de      7121 - Ónchirierea altor mijloace de transport
modific actul constitutiv al societ„˛ii, dup„ cum    9.04.1960 Ón Roman, jude˛ul Neam˛, fiul lui        terestru;
urmeaz„:                         Constantin ∫i Natalia, cu domiciliul Ón satul Ba∫ta,     7122 - Ónchirierea mijloacelor de transport pe
  1. se deschide un punct de lucru Ón municipiul    comuna Secuieni, jude˛ul Neam˛, legitimat cu CI      ap„;
Roman, str. Mihail Jora nr. 12, jude˛ul Neam˛, cu    seria NT nr. 291843, eliberat„ de Poli˛ia Roman la      7123 - Ónchirierea mijloacelor de transport
obiect de activitate 5248 - comer˛ cu am„nuntul Ón    24.06.2005, cu titlu gratuit ∫i la valoarea nominal„   aerian;
magazine specializate, cu alte produse neclasificate   1 parte social„ Ón valoare de 10 RON, adic„ Óntreaga     7131 - Ónchirierea ma∫inilor ∫i echipamentelor
Ón alt„ parte;                      mea participare la capitalul societ„˛ii, renun˛‚nd la   agricole;
  2. se schimb„ sediul societ„˛ii din municipiul    calitatea de asociat al firmei. Declar, de asemenea,     7133 - Ónchirierea ma∫inilor ∫i echipamentelor de
Roman, str. ™tefan cel Mare, bl. M5, jude˛ul Neam˛    c„ renun˛ la orice drepturi ∫i obliga˛ii ce decurg din  birou, inclusiv a calculatoarelor;
Ón municipiul Roman, Str. Rena∫terii nr. 5, jude˛ul   activit„˛ile trecute, prezente ori viitoare ale firmei.   7134 - Ónchirierea altor ma∫ini ∫i echipamente
Neam˛;                            Art. 4. Subsemnatul Bl„ni˛„ Lauren˛iu preiau de    neclasificate Ón alt„ parte;
  3. celelalte prevederi ale actelor constitutive    la numitul Andrici Mihai 19 p„r˛i sociale a 10 RON      7140 - Ónchirierea bunurilor personale ∫i
r„m‚n neschimbate.                    fiecare, Ón valoare total„ de 190 RON, dob‚ndind     gospod„re∫ti, neclasificate Ón alt„ parte;
  Subsemnatul Herlea Romic„ declar c„ Ónainte de    calitatea de asociat al firmei.               3. celelalte prevederi ale actelor constitutive
semnarea prezentului Ónscris am citit personal                                   r„m‚n neschimbate.
                               Art. 5. Subsemnatul Brum„ Costel preiau de la
cuprinsul acestuia ∫i corespunde Óntocmai                                       Prezentul Ónscris a fost redactat Ón 4 exemplare
                             numita Tama∫ Gabriela 1 parte social„ Ón valoare de
acordului meu de voin˛„.                                              originale, din care 3 exemplare pentru p„r˛i ∫i un
                             10 RON, dob‚ndind calitatea de asociat al firmei.
  Prezentul Ónscris a fost redactat Ón 5 exemplare                                exemplar pentru compartimentul de asisten˛„ din
                               Art. 6. Administrator al firmei va fi numitul     cadrul Oficiului Registrului Comer˛ului de pe l‚ng„
originale, din care 4 exemplare pentru p„r˛i ∫i un
                             Bl„ni˛„ Lauren˛iu cu puteri decizionale depline.     Tribunalul Neam˛.
exemplar pentru compartimentul de asisten˛„ din
                               Art. 7, Dup„ cesiune reparti˛ia capitalului social    (68/855.963)
cadrul Oficiului Registrului Comer˛ului de pe l‚ng„
                             va fi:                                        *
Tribunalul Neam˛.
  (64/855.959)                       - Bl„ni˛„ Lauren˛iu - 19 p„r˛i sociale a 10 RON
             *               fiecare, adic„ 95 % din capitalul social;              Societatea Comercial„
                               - Brum„ Costel - 1 parte social„ Ón valoare de 10      ROYAL TAXI TRANS - S.R.L., Bicaz
     Societatea Comercial„             RON, adic„ 5 % din capitalul social, cu aceste cote           jude˛ul Neam˛
  TAMAS GROUP - S.R.L., Piatra Neam˛          particip‚nd la pierderile ∫i profitul firmei.
       jude˛ul Neam˛                 Celelalte prevederi ale actelor constitutive r„m‚n           ACT ADIfiIONAL
                             neschimbate.
                                                                     la statutul
         ACT ADIfiIONAL                Tehnoredactare computerizat„ Ón patru
                                                                  Societ„˛ii Comerciale
                             exemplare originale ast„zi, 16.10.2006 la cabinetul          ROYAL TAXI TRANS - S.R.L.
        la actul constitutiv           de avocatur„ Adela Ceauna∫ din Roman.
       al Societ„˛ii Comerciale                                         Subsemnatul Manolea Constantin Alexandru,
                                (66/855.961)
       TAMAS GROUP - S.R.L.                                         asociat unic la Societatea Comercial„ ROYAL TAXI
                                          *                TRANS - S.R.L., cu sediul Ón localitatea Bicaz, str.
  Subsemna˛ii Tanas„ Sebastian ∫i Tanas„ Laura
                                                          Leonida Dimitrie, bl. 3, sc. A, et. 1, ap. 7, jude˛ul
Elena Mihaela, Ón calitate de asocia˛i ai Societ„˛ii         Societatea Comercial„
                                                          Neam˛, Ónmatriculat„ la Oficiul Registrului
Comerciale TAMAS GROUP - S.R.L., cu sediul Ón              ALEVIR - S.R.L.              Comer˛ului Neam˛ cu nr. J 27/13/2005, am hot„r‚t
localitatea Piatra Neam˛, str. Anton Vorel nr. 2, bl.            Roman                 s„ modific actul constitutiv al societ„˛ii, dup„ cum
B4, sc. B, et. 4, ap. 33, jude˛ul Neam˛, Ónmatriculat„          jude˛ul Neam˛              urmeaz„:
la Oficiul Registrului Comer˛ului Neam˛ cu nr.
                                                            1. se coopteaz„ Ón societate dna Vieru Ana
J 27/171/2002, am hot„r‚t s„ modific„m actul                ACT ADIfiIONAL              Raluca, cet„˛ean rom‚n, cod numeric personal
constitutiv al societ„˛ii, dup„ cum urmeaz„:                                    2840429270876, n„scut„ la data de 29.04.1984 Ón
  1. se deschide un punct de lucru Ón municipiul              la statutul
                                                          localitatea Roman, jude˛ul Neam˛, cu domiciliul Ón
Piatra Neam˛, bd. Decebal nr. 3, parter, Centrul        Societ„˛ii Comerciale ALEVIR - S.R.L.
                                                          localitatea Bicaz, Str. Barajului, bl. 79, sc. E, ap. 1,
Comercial Petrodava, jude˛ul Neam˛, cu obiect de      Subsemnatul Maftei Viorel, Ón calitate de asociat   jude˛ul Neam˛;
activitate 5248 - comer˛ cu am„nuntul Ón magazine    unic la Societatea Comercial„ ALEVIR - S.R.L., cu       2. asociatul Manolea Constantin Alexandru
specializate, cu alte produse neclasificate Ón alt„   sediul Ón localitatea Roman, str. Ion Creang„, bl. 8,   cesioneaz„, la valoarea nominal„ de 10 lei, un
parte;                          sc. C, et. 1, ap. 31, jude˛ul Neam˛, Ónmatriculat„ la   num„r de 50 p„r˛i sociale, cu valoarea total„ de 500
  2. celelalte prevederi ale actelor constitutive    Oficiul Registrului Comer˛ului Neam˛ cu nr.        lei, asociatei nou cooptate;
r„m‚n neschimbate.                    J 27/1491/2003, am hot„r‚t s„ modific statutul        3. structura aportului la capitalul social ∫i
  Prezentul Ónscris a fost redactat Ón 4 exemplare   societ„˛ii, dup„ cum urmeaz„:               participarea la beneficii ∫i pierderi a asocia˛ilor va
originale, din care 3 exemplare pentru p„r˛i ∫i un     1. se deschide un punct de lucru cu denumirea     fi:
exemplar pentru compartimentul de asisten˛„ din     Chio∫c Ón Roman, Bd. Republicii nr. 1-3, jude˛ul       - Manolea Constantin Alexandru de˛ine 50 p„r˛i
cadrul Oficiului Registrului Comer˛ului de pe l‚ng„   Neam˛, Ón incinta Grupului ™colar Industrial       sociale, cu valoarea nominal„ de 10 lei, cu valoarea
Tribunalul Neam˛.                    Materiale de Construc˛ii cu obiect de activitate 5211   total„ de 500 lei, reprezent‚nd 50 % din capitalul
  (65/855.960)                                                  social, ∫i
                             - comer˛ cu am„nuntul Ón magazine nespecializate
             *               cu v‚nzare predominant„ de produse alimentare,
                                                            - Vieru Ana Raluca de˛ine 50 p„r˛i sociale, cu
                                                          valoarea nominal„ de 10 lei, cu valoarea total„ de
                             b„uturi ∫i tutun;
     Societatea Comercial„                                           500 lei, reprezent‚nd 50 % din capitalul social;
                              2. celelalte prevederi ale actelor constitutive
  GIMAROM - S.R.L., comuna T„m„∫eni                                         4. celelalte prevederi ale actelor constitutive
       jude˛ul Neam˛                r„m‚n neschimbate.                    r„m‚n neschimbate.
                              Prezentul Ónscris a fost redactat Ón 4 exemplare      Prezentul Ónscris a fost redactat Ón 5 exemplare
         ACT ADIfiIONAL              originale, din care 3 exemplare pentru p„r˛i ∫i un    originale, din care 4 exemplare pentru p„r˛i ∫i un
                             exemplar pentru compartimentul de asisten˛„ din      exemplar pentru compartimentul de asisten˛„ din
       la actele constitutive           cadrul Oficiului Registrului Comer˛ului de pe l‚ng„    cadrul Oficiului Registrului Comer˛ului de pe l‚ng„
 ale Societ„˛ii Comerciale GIMAROM - S.R.L.       Tribunalul Neam˛.                     Tribunalul Neam˛.
  Subsemna˛ii Andrici Mihai, cu domiciliul Ón        (67/855.962)                        (69/855.964)
satul T„m„∫eni, comuna T„m„∫eni, jude˛ul Neam˛,                  *                             *
  12              MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI,               PARTEA a IV-a,   Nr. 3917/8.XII.2006
      Societatea Comercial„              Neam˛, domiciliat Ón Piatra-Neam˛, Str. M„cie∫ului     Fund„tura P„cii, bl. 13, sc. A, et. 3, ap. 13, jude˛ul
   M.G. LAVAGGI - S.R.L., Piatra Neam˛          nr. 2, jude˛ul Neam˛, conform procurii autentificate    Neam˛, Ónmatriculat„ la Oficiul Registrului
        jude˛ul Neam˛                la Biroul notarului public B„lan Dorina cu nr.       Comer˛ului Neam˛ cu nr. J 27/1480/2005, am
                              743/12.04.2006, Ón calitate de asocia˛i ai Societ„˛ii    hot„r‚t modificarea actelor de constituire ale
         ACT ADIfiIONAL              Comerciale LIV CONFEX - S.R.L., cu sediul Ón Piatra-    societ„˛ii, astfel:
                              Neam˛, Str. M„cie∫ului nr. 2, jude˛ul Neam˛,          Articol unic: Se reformuleaz„ obiectul de
            la statutul
                              Ónmatriculat„ la Oficiul Registrului Comer˛ului       activitate astfel:
 Societ„˛ii Comerciale M.G. LAVAGGI - S.R.L.
                              Neam˛ cu nr. J 27/545/2002, cod unic de            Domeniul ∫i activitatea principal„ sunt: cod
  Subsemnatul Moraru Lucian, cu domiciliul Ón      Ónregistrare 14957653, modific„m actul constitutiv     CAEN 671 - activit„˛i auxiliare intermedierilor
localitatea Piatra Neam˛, str. D„rm„ne∫ti nr. 74, bl.   al societ„˛ii, dup„ cum urmeaz„:              financiare; cod CAEN 6713 - activit„˛i auxiliare
B14, sc. B, et. 1, ap. 26, jude˛ul Neam˛, Ón calitate de   1. Se coopteaz„ Ón societate dl Vartic Mihai,      intermedierilor financiare (cu excep˛ia caselor de
Ómputernicit al asociatului Moraru Gabriel Iulian,     cet„˛ean rom‚n, av‚nd codul numeric personal        asigur„ri ∫i de pensii) - cas„ de schimb valutar.
asociat unic la Societatea Comercial„ M.G.         1550224270637, n„scut la data de 24.02.1955 Ón         Activitatea secundar„ const„ Ón cod CAEN: 6712 -
LAVAGGI - S.R.L., cu sediul Ón localitatea Piatra     comuna V‚n„tori Neam˛, jude˛ul Neam˛, domiciliat      activit„˛i de intermediere a tranzac˛iilor financiare
Neam˛, str. D„rm„ne∫ti nr. 74, bl. B14, sc. B, et. 1,
                              Ón Piatra-Neam˛, Str. M„cie∫ului nr. 2, jude˛ul       ∫i administrative a fondurilor (agen˛i financiari) -
ap. 26, jude˛ul Neam˛, Ónmatriculat„ la Oficiul
                              Neam˛, ∫i dna Vartic Florica, cet„˛ean rom‚n, av‚nd     tip Western Union.
Registrului Comer˛ului Neam˛ cu nr. J 27/681/2005,
                              codul numeric personal 2561129270603, n„scut„ la        Celelalte dispozi˛ii r„m‚n neschimbate.
cod unic de Ónregistrare 17486755, reprezentant
                              data de 29.11.1956 Ón comuna Bode∫ti, jude˛ul         Tehnoredactat de p„r˛i Ón 4 (patru) exemplare,
legal al Societ„˛ii Comerciale M.G. LAVAGGI - S.R.L.
                              Neam˛, domiciliat„ Ón Piatra-Neam˛, Str. M„cie∫ului     azi, 14 noiembrie 2006.
conform procurii speciale autentificat„ la Biroul
                              nr. 2, jude˛ul Neam˛.                      (74/855.969)
notarului public Casapu Alexandru cu nr. 1984 din
                               2. Se retrag din societate ∫i din administrarea                  *
5.10.2006, am hot„r‚t s„ modific actul constitutiv al
societ„˛ii, dup„ cum urmeaz„:               societ„˛ii, Vartic Liviu-Florin ∫i Vartic Mihaela-Irina,
  1. se coopteaz„ Ón societate ∫i Ón administrarea    ced‚nd toate p„r˛ile sociale pe care le de˛ine la           Societatea Comercial„
societ„˛ii dl Moraru Lucian, cet„˛ean rom‚n, cod      valoarea nominal„ noilor asocia˛i coopta˛i Vartic        GOSMEL COMPROD - S.R.L., Roman
numeric personal 1870403046281, n„scut la data de     Liviu-Florin ∫i Vartic Mihaela-Irina.                   jude˛ul Neam˛
3.04.1987 Ón localitatea Bac„u, jude˛ul Bac„u, cu       3. Structura aportului la capitalul social ∫i
domiciliul Ón localitatea Piatra Neam˛, str.        participarea la beneficii ∫i pierderi a asocia˛ilor va          ACT ADIfiIONAL NR. 18
D„rm„ne∫ti nr. 74, bl. B14, sc. B, et. 1, ap. 26,     fi urm„toarea:
                               - Vartic Florica de˛ine 140 p„r˛i sociale, cu o         din data de 18 octombrie 2006,
jude˛ul Neam˛;
  2. asociatul Moraru Gabriel Iulian cesioneaz„, la   valoare nominal„ de 10 lei, Ón valoare total„ de          la statutul Societ„˛ii Comerciale
valoarea lor nominal„ de 10 lei, un num„r de 10      1.400 lei, reprezent‚nd 51,85 % din capitalul social;         GOSMEL COMPROD - S.R.L.
p„r˛i sociale, cu valoarea total„ de 100 lei,         - Vartic Mihai de˛ine 130 p„r˛i sociale, cu o        Subsemna˛ii Petrea Laz„r ∫i Petrea A. Elena, Ón
asociatului nou cooptat Moraru Lucian;           valoare nominal„ de 10 lei, Ón valoare total„ de      calitate de asocia˛i ai Societ„˛ii Comerciale GOSMEL
  3. structura aportului la capitalul social ∫i     1.300 lei, reprezent‚nd 48,15 % din capitalul social.    COMPROD - S.R.L., cu sediul Ón Roman, str. Ion
participarea la beneficii ∫i pierderi a asocia˛ilor va    4. Vartic Florica devine administrator unic cu      Creang„, bl. 4A, ap. 13, jude˛ul Neam˛,
fi:                            puteri decizionale depline.                 Ónmatriculat„ la Oficiul Registrului Comer˛ului
  - Moraru Gabriel Iulian de˛ine 10 p„r˛i sociale,     5. Se schimb„ sediul social din Piatra-Neam˛, Str.    Neam˛ cu nr. J 27/1001/1993, am convenit s„
cu valoarea nominal„ de 10 lei, cu valoarea total„     M„cie∫ului nr. 2, jude˛ul Neam˛, Ón Piatra-Neam˛,      modific„m actele constitutive ale societ„˛ii, dup„
de 100 lei, reprezent‚nd 50 % din capitalul social, ∫i   str. Cuejdi nr. 2, bl. D9, sc. C, parter, ap. 37, jude˛ul  cum urmeaz„:
  - Moraru Lucian de˛ine 10 p„r˛i sociale, cu      Neam˛.                             1. Se schimb„ sediul societ„˛ii din Roman, str.
valoarea nominal„ de 10 lei, cu valoarea total„ de      6. Se schimb„ denumirea societ„˛ii din          Ion Creang„, bl. 4A, ap. 13, jude˛ul Neam˛, Ón satul
100 lei, reprezent‚nd 50 % din capitalul social;      Societatea Comercial„ LIV CONFEX - S.R.L. Ón        Trife∫ti, comuna Trife∫ti, jude˛ul Neam˛.
  4. administrarea ∫i reprezentarea societ„˛ii se    Societatea Comercial„ FLOR & MICHEL JOBS -           Redactat sub semn„tur„ privat, ast„zi, 18
exercit„ de c„tre asocia˛ii Moraru Gabriel Iulian ∫i    S.R.L.                           octombrie 2006, Ón 3 (trei) exemplare originale.
Moraru Lucian, cu puteri decizionale egale;          7. Celelalte prevederi ale actelor constitutive       Celelalte articole ale actului constitutiv r„m‚n
  5. celelalte prevederi ale actelor constitutive    r„m‚n neschimbate.                     neschimbate.
r„m‚n neschimbate.                      Prezentul Ónscris a fost redactat Ón 4 exemplare       (75/855.970)
  Subsemna˛ii Moraru Gabriel Iulian ∫i Moraru      originale, din care 3 exemplare pentru p„r˛i ∫i un                  *
Lucian declar„m c„ Ónainte de semnarea           exemplar pentru Compartimentul de asisten˛„ din
prezentului Ónscris am citit personal cuprinsul      cadrul Oficiului Registrului Comer˛ului de pe l‚ng„           Societatea Comercial„
acestuia ∫i corespunde Óntocmai acordului nostru      Tribunalul Neam˛.                           AMALTEEA OSIRIS - S.R.L.
de voin˛„.                           (72/855.967)                              Piatra-Neam˛
  Prezentul Ónscris a fost redactat Ón 5 exemplare                 *                        jude˛ul Neam˛
originale, din care 4 exemplare pentru p„r˛i ∫i un
exemplar pentru compartimentul de asisten˛„ din            Societatea Comercial„
cadrul Oficiului Registrului Comer˛ului de pe l‚ng„                                           ACT ADIfiIONAL
                                   MARCI - S.R.L., Piatra-Neam˛
Tribunalul Neam˛.                             jude˛ul Neam˛                       la actul constitutiv
   (70/855.965)                                                         al Societ„˛ii Comerciale
              *                         ACT ADIfiIONAL                    AMALTEEA OSIRIS - S.R.L.
      Societatea Comercial„                       la statutul                 Subsemna˛ii Sp‚nu Mihai ∫i Sp‚nu Mihaela,
     POP EXPO - S.R.L., Petricani              Societ„˛ii Comerciale MARCI - S.R.L.         asocia˛i ai Societ„˛ii Comerciale AMALTEEA OSIRIS
    comuna Petricani, jude˛ul Neam˛                                        - S.R.L., cu sediul Ón Piatra-Neam˛, bd. Decebal, nr.
                               Subsemnata Nicorescu Antoaneta-Marcelina,        88, bl. E, sc. D, et. 4, ap. 56, jude˛ul Neam˛,
                              domiciliat„ Ón Piatra-Neam˛, Str. Veseliei nr. 4, bl.    Ónmatriculat„ la Oficiul registrului comer˛ului cu
         ACT ADIfiIONAL              D13, sc. D, ap. 62, jude˛ul Neam˛, asociat unic al
                                                            nr. J 27/666/8.05.2003, cod unic de Ónregistrare
           la statutul             Societ„˛ii Comerciale MARCI - S.R.L., cu sediul Ón
                                                            15415472, aducem urm„toarele modific„ri actului
   Societ„˛ii Comerciale POP EXPO - S.R.L.       Piatra-Neam˛, Str. Progresului nr. 82, jude˛ul
                                                            constitutiv:
                              Neam˛, Ónmatriculat„ la Oficiul Registrului
  Subsemna˛ii Popoaia Ioan ∫i Popoaia Ana, Ón                                      1. Complet„m obiectul de activitate cu:
                              Comer˛ului Neam˛ cu nr. J 27/8/2004, cod unic de
calitate de asocia˛i ai Societ„˛ii Comerciale POP                                     5247 - comer˛ cu am„nuntul cu c„r˛i, ziare ∫i
                              Ónregistrare 16045149, am hot„r‚t s„ modific
EXPO - S.R.L., cu sediul Ón Petricani, comuna                                     articole de papet„rie;
Petricani, jude˛ul Neam˛, Ónmatriculat„ la Oficiul     statutul societ„˛ii, dup„ cum urmeaz„:
                                                             5530 - restaurante;
Registrului Comer˛ului Neam˛ cu nr. J 27/51/2002,       1. Se deschide un punct de lucru Ón Piatra-
                                                             5540 - baruri;
am convenit modificarea actului constitutiv al       Neam˛, Str. Progresului nr. 82, jude˛ul Neam˛, cu
                                                             5551 - cantine;
societ„˛ii, dup„ cum urmeaz„:               urm„torul obiect de activitate: 1581 - fabricarea
                                                             6420 - telecomunica˛ii;
  - se stabilesc domeniul principal de activitate 297  p‚inii; fabricarea produselor proaspete de patiserie
                                                             7020 - Ónchirierea ∫i subÓnchirierea bunurilor
- fabricarea ma∫inilor ∫i aparatelor de uz casnic; ∫i   ∫i 5530 - restaurante (patiserie, fast-food).
                                                            imobiliare proprii sau Ónchiriate;
activitatea principal„ 2972 - fabricarea de aparate      Celelalte prevederi ale actelor constitutive r„m‚n
                                                             7140 - Ónchirierea bunurilor personale ∫i
neelectrice, de uz casnic.                 neschimbate.
                                                            gospod„re∫ti, neclasificate Ón alt„ parte;
  Celelalte prevederi ale actelor constitutive r„m‚n    Prezentul Ónscris a fost redactat Ón 4 exemplare
                                                             7230 - prelucrarea informatic„ a datelor;
neschimbate.                        originale, din care 3 exemplare pentru p„r˛i ∫i un
                                                             7485 - activit„˛i de secretariat ∫i traducere;
   (71/855.966)                     exemplar pentru Compartimentul de asisten˛„ din
                                                             8042 - alte forme de Ónv„˛„m‚nt;
              *                cadrul Oficiului Registrului Comer˛ului de pe l‚ng„
                                                             9271 - jocuri de noroc ∫i pariuri.
                              Tribunalul Neam˛.
                                (73/855.968)                        9272 - alte activit„˛i recreative
       Societatea Comercial„
                                           *                  2. Se Ónchide punctul de lucru situat Ón Piatra-
    LIV CONFEX - S.R.L., Piatra-Neam˛
                                                            Neam˛, bd. Decebal, bl. B2, ap. 33, jude˛ul Neam˛.
         jude˛ul Neam˛
                                   Societatea Comercial„                Se deschide un punct de lucru Ón Piatra-Neam˛,
                                PROIECT ACTIV 2005 - S.R.L., Roman           bd. Decebal nr. 86, jude˛ul Neam˛, cu activitatea de
         ACT ADIfiIONAL
                                     jude˛ul Neam˛                 comer˛ (cod CAEN 5227), ∫i un punct de lucru Ón
        la actul constitutiv                                          Piatra-Neam˛, str. Alexandru L„pu∫neanu nr. 14,
 al Societ„˛ii Comerciale LIV CONFEX - S.R.L.                ACT ADIfiIONAL               jude˛ul Neam˛, cu activitatea de alimenta˛ie
  Subsemna˛ii Vartic Liviu-Florin, domiciliat Ón                                   public„, fast food, ceain„rie, cafenea, (cod CAEN
Piatra-Neam˛, Str. M„cie∫ului nr. 2, jude˛ul Neam˛,            la actul constitutiv             5530).
∫i Vartic Mihaela-Irina, domiciliat„ Ón Piatra-Neam˛,         al Societ„˛ii Comerciale              Redactat la Biroul notarului public Bloju
Str. M„cie∫ului nr. 2, jude˛ul Neam˛, prin mandatar         PROIECT ACTIV 2005 - S.R.L.            Veronica, azi, 15 noiembrie 2006, Ón patru
Vartic Mihai, cet„˛ean rom‚n, av‚nd codul numeric       Subsemna˛ii Simion Dorina ∫i Carpusor Adrian,      exemplare.
personal 1550224270637, n„scut la data de         Ón calitate de asocia˛i ai Societ„˛ii Comerciale         (76/855.971)
24.02.1955 Ón comuna V‚n„tori Neam˛, jude˛ul        PROIECT ACTIV 2005 - S.R.L., cu sediul Ón Roman,                   *
                 MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA                a IV-a,  Nr. 3917/8.XII.2006                   13
     Societatea Comercial„                - Molnár Anna-Maria, cet„˛ean rom‚n, n„scut„ la          Societatea Comercial„
     IULY & BIANCA - S.R.L.              data de 25.05.1975 Ón Sf‚ntu Gheorghe, jude˛ul         ALIMENTAfiIE PUBLIC√ SEFT - S.R.L.
      satul Piatra-™oimului              Covasna, domiciliat„ Ón Sf‚ntu Gheorghe, str. Gabor       Sf‚ntu Gheorghe, jude˛ul Covasna
  comuna Piatra-™oimului, jude˛ul Neam˛          Aron, nr. 24, bl. 24, sc. B, et. 1, ap. 5, jude˛ul
                              Covasna, identificat„ cu C.I. seria KV nr. 052962,              ACT ADIfiIONAL
         ACT ADIfiIONAL              eliberat„ de Poli˛ia Sf‚ntu Gheorghe la data de
                                                                   la actele constitutive
                              20.12.2001, av‚nd codul numeric personal
           la statutul                                                  ale Societ„˛ii Comerciale
                              2750525141059;
 Societ„˛ii Comerciale IULY & BIANCA - S.R.L.                                        ALIMENTAfiIE PUBLIC√ SEFT - S.R.L.
                               - Molnár Carol-Gavril, cet„˛ean rom‚n, n„scut la
  Subsemna˛ii St„nic„ Ilie, domiciliat Ón satul      data de 30.03.1949 Ón Zagon, jude˛ul Covasna,         Subsemna˛ii:
Piatra-™oimului, comuna Piatra-™oimului, jude˛ul      domiciliat Ón Sf‚ntu Gheorghe, str. Gabor Aron, nr.      - Kovacs Istvan, cet„˛ean rom‚n, n„scut la data
Neam˛, ∫i St„nic„ Elena, domiciliat„ Ón satul Piatra-                                 de 2.12.1966 Ón Sf‚ntu Gheorghe, jude˛ul Covasna,
                              10, bl. 1B, et. 2, ap. 5, jude˛ul Covasna, identificat„
™oimului, comuna Piatra-™oimului, jude˛ul Neam˛,                                   domiciliat Ón Sf‚ntu Gheorghe, Str. Pescarilor nr.
                              cu C.I. seria KV nr. 029311, eliberat„ de Poli˛ia
asocia˛i ai Societ„˛ii Comerciale IULY & BIANCA -                                   21, jude˛ul Covasna, identificat cu C.I. seria KV nr.
                              Sf‚ntu Gheorghe la data de 22.11.2000, av‚nd codul
S.R.L., cu sediul Ón satul Piatra-™oimului, comuna                                  165224, eliberat„ de S.P.C.L.E.P Sf‚ntu Gheorghe la
                              numeric personal 1490330141039, ∫i
Piatra-™oimului, jude˛ul Neam˛, Ónmatriculat„ la                                   data de 16.08.2006, av‚nd codul numeric personal
                               - Molnár Ottilia, cet„˛ean rom‚n, n„scut„ la data
Oficiul Registrului Comer˛ului Neam˛ cu nr. J                                     1661202141033, ∫i Sztakics Éva-Judit, cet„˛ean
                              de 31.01.1976 Ón Sf‚ntu Gheorghe, jude˛ul Covasna,
27/1813/2003, cod unic de Ónregistrare 15979447,                                   rom‚n, n„scut„ la data de 7.11.1969 Ón Sf‚ntu
                              domiciliat„ Ón Sf‚ntu Gheorghe, str. Gabor Aron, nr.    Gheorghe, jude˛ul Covasna, domiciliat„ Ón Sf‚ntu
am hot„r‚t s„ modific„m statutul societ„˛ii, dup„     10, bl. 1B, et. 2, ap. 5, jude˛ul Covasna, identificat„
cum urmeaz„:                                                     Gheorghe, str. Nicolae Iorga, bl. 10, sc. B, et. 4, ap.
                              cu C.I. seria KV nr. 033892, eliberat„ de Poli˛ia     13, jude˛ul Covasna, identificat„ cu C.I. seria KV nr.
  1. Se deschide un punct de lucru Ón satul Poieni,
                              Sf‚ntu Gheorghe la data de 13.02.2001, av‚nd codul     107821, eliberat„ de Poli˛ia Sf‚ntu Gheorghe la data
comuna Piatra-™oimului, jude˛ul Neam˛, cu
                              numeric personal 2760131141049,              de 18.11.2003, av‚nd codul numeric personal
urm„torul obiect de activitate: 5540 - baruri ∫i 5211
                               Ón calitate de asocia˛i ai Societ„˛ii Comerciale    2691107141031, Ón calitate de asocia˛i ai Societ„˛ii
- comer˛ cu am„nuntul Ón magazine nespecializate,
                              PRODUCfiIE ™I COMERfi ANDI-CO - S.R.L., cu sediul      Comerciale ALIMENTAfiIE PUBLIC√ SEFT - S.R.L.,
cu v‚nzare predominant„ de produse alimentare,
                              Ón Sf‚ntu Gheorghe, Str. fiigaretei nr. 75, jude˛ul     cu sediul Ón Sf‚ntu Gheorghe, str. Gabor Aron, nr.
b„uturi ∫i tutun.
                              Covasna, cu num„rul de ordine la Oficiul          12-14, jude˛ul Covasna, cu num„rul de ordine la
  Celelalte prevederi ale actelor constitutive r„m‚n
                              Registrului Comer˛ului Sf‚ntu Gheorghe           Oficiul registrului comer˛ului J 14/813/1992,
neschimbate.
                              J 14/170/1991, am hot„r‚t urm„toarele:           aducem urm„toarele modific„ri:
  Prezentul Ónscris a fost redactat Ón 4 exemplare
                               Subsemna˛ii ceden˛i Molnár Tünde-Andrea,          1. Se modific„ art. 2 din contractul de societate
originale, din care 3 exemplare pentru p„r˛i ∫i un
                              Molnár Anna-Maria ∫i Molnár Ottilia prin prezentul     ∫i art. 5 din statutul societ„˛ii, Ón sensul c„ se
exemplar pentru Compartimentul de asisten˛„ din
                              act adi˛ional ced„m, la valoarea lor nominal„ toate    codific„ obiectul secundar de activitate, Ón
cadrul Oficiului Registrului Comer˛ului de pe l‚ng„
                              cele 15 p„r˛i sociale a 10 lei fiecare, Ón valoare de   conformitate cu prevederile Ordinului nr. 601/2002
Tribunalul Neam˛.
                              150 lei, pe care le de˛inem Ón societate cesionarului   al pre∫edintelui I.N.S. astfel:
  (77/855.972)
                              Dobrescu Cristian, cet„˛ean rom‚n, n„scut la data       5510 - hoteluri;
              *
                              de 1.10.1966 Ón Bra∫ov, jude˛ul Bra∫ov, domiciliat Ón     5523 - alte mijloace de cazare;
                              Sf‚ntu Gheorghe, str. Borviz nr. 113A, jude˛ul        5530 - restaurante;
     Societatea Comercial„
                              Covasna, identificat cu C.I. seria KV nr. 110475,       5540 - baruri;
  ARAS P & V SERV - S.R.L., Piatra-Neam˛
                              eliberat„ de Poli˛ia Sf‚ntu Gheorghe la data de        5551 - cantine;
       jude˛ul Neam˛
                              8.01.2004, av‚nd codul numeric personal            5552 - alte unit„˛i de preparare a hranei;
                              1661001141041.                        9234 - alte activit„˛i de spectacole, neclasificate Ón
         ACT ADIfiIONAL
                               Consecutiv acestei cesiuni, calitatea noastr„ de    alt„ parte;
         la actul constitutiv           asocia˛i Ón cadrul Societ„˛ii Comerciale PRODUCfiIE      9271 - jocuri de noroc ∫i pariuri (admise de lege).
       al Societ„˛ii Comerciale           ™I COMERfi ANDI-CO - S.R.L., Ónceteaz„.            Celelalte activit„˛i se exclud.
       ARAS P & V SERV - S.R.L.             De asemenea, Molnár Carol-Gavril prin prezentul      2. Se modific„ art. 1 din contractul de societate
                              act adi˛ional cedeaz„, la valoarea lor nominal„, 480    ∫i art. 3 din statutul societ„˛ii, Ón sensul c„ se
  Subsemna˛ii Cioclu Pavel ∫i Gheorghiu Vasile,
                              p„r˛i sociale a 10 lei fiecare, Ón valoare de 4.800 lei,  desfiin˛eaz„ punctele de lucru din:
asocia˛i ai Societ„˛ii Comerciale ARAS P & V SERV
                              pe care le de˛ine Ón societate, cesionarului Dobrescu     - Sf‚ntu Gheorghe, str. Gabor Aron, nr. 12-14,
- S.R.L., cu sediul Ón Piatra-Neam˛, bd. Decebal, bl.
                                                           jude˛ul Covasna (restaurant bar-park);
I4, sc. A, ap. 15, jude˛ul Neam˛, Ónmatriculat„ la     Cristian, cu datele de identificare men˛ionate mai
                                                             - Sf‚ntu Gheorghe, str. Gabor Aron, nr. 12-14,
Oficiul Registrului Comer˛ului Neam˛ cu nr. J       sus.
                                                           jude˛ul Covasna (club-bar);
27/738/1996, am hot„r‚t s„ modific„m statutul         Subsemna˛ii ceden˛i declar„m c„ am primit de la
                                                             Prezentul act adi˛ional modific„ ∫i completeaz„
societ„˛ii, dup„ cum urmeaz„:               cesionar contravaloarea p„r˛ilor sociale cesionate ∫i
                                                           actele constitutive ale societ„˛ii ∫i face parte
  - se deschide punctul de lucru situat Ón satul     nu mai avem niciun fel de preten˛ii b„ne∫ti sau de
                                                           integrant„ din acestea.
Izvoare - hala 10, comuna Dumbrava Ro∫ie, jude˛ul     alt„ natur„ at‚t fa˛„ de cesionar c‚t ∫i fa˛„ de       Prezentul act adi˛ional va fi depus de
Neam˛, cu obiect de activitate: 5272 - repara˛ii de    societatea comercial„ men˛ionat„ mai sus, Ón        administratorul societ„˛ii la Oficiul Registrului
articole electrice de uz gospod„resc.           leg„tur„ cu aceast„ cesiune. Declar„m c„ societatea    Comer˛ului de pe l‚ng„ Tribunalul Covasna Ón
  Celelalte prevederi ale actelor constitutive r„m‚n   este liber„ de sarcini sau procese ∫i nu am mai      termen de 15 zile de la data Óncheierii lui pentru
neschimbate.                        v‚ndut sau donat niciunei persoane fizice sau       Óndeplinirea cuvenitelor condi˛ii de form„ ∫i
  Prezentul Ónscris a fost redactat Ón 4 exemplare    juridice p„r˛ile sociale ce fac obiectul prezentului    publicitate.
originale, din care 3 exemplare pentru p„r˛i ∫i un     act adi˛ional.                        Prezentul Ónscris a fost tehnoredactat la Oficiul
exemplar pentru Compartimentul de asisten˛„ din        Subsemnatul cesionar preiau de la numi˛ii        Registrului Comer˛ului de pe l‚ng„ Tribunalul
cadrul Oficiului Registrului Comer˛ului de pe l‚ng„    ceden˛i men˛iona˛i mai sus cele 495 p„r˛i sociale, la   Covasna Ón 3 (trei) exemplare, din care au fost
Tribunalul Neam˛.                     valoarea lor nominal„, Ón valoare de 10 lei fiecare,    eliberate 2 (dou„) exemplare, azi, la data d„rii de
  (78/855.973)                      Ón valoare total„ de 4.950 lei. Œn condi˛iile ar„tate   dat„ cert„.
              *                mai sus, am achitat contravaloarea lor, devenind        (81/855.976)
                              asociat al Societ„˛ii Comerciale PRODUCfiIE ™I                     *
    Societatea Comercial„               COMERfi ANDI-CO - S.R.L.
MM EXPERT - S.R.L., Roman, jude˛ul Neam˛           Œn urma cesiunii, p„r˛ile sociale se distribuie          Societatea Comercial„
                              asocia˛ilor astfel:                      STRUCTURAL ENGINERING TECHNICS
       ACT ADIfiIONAL NR. 5               • Molnár Carol-Gavril - 5 p„r˛i sociale, Ón valoare     STRENGHT - S.R.L., Sf‚ntu Gheorghe
                              total„ de 50 RON, cota de participare la beneficii ∫i          jude˛ul Covasna
      din data de 1 noiembrie 2006
 la actul constitutiv al Societ„˛ii Comerciale      pierderi fiind de 1 %;
         MM EXPERT - S.R.L.              • Dobrescu Cristian - 495 p„r˛i sociale, Ón valoare            ACT ADIfiIONAL
                              total„ de 4.950 RON, cota de participare la beneficii
  Subsemna˛ii Michiu Manuela ∫i ™erban Iuliana,                                           la actele constitutive
                              ∫i pierderi fiind de 99 %.
Ón calitate de asocia˛i ai Societ„˛ii Comerciale MM                                    ale Societ„˛ii Comerciale STRUCTURAL
                               1. Se modific„ art. 22 din statut ∫i art. 7 din
EXPERT - S.R.L., am hot„r‚t de comun acord,                                       ENGINERING TECHNICS STRENGHT - S.R.L.
                              contractul de societate, Ón sensul c„ societatea va fi
deschiderea unui punct de lucru Ón Roman, Str.                                      Subsemna˛ii Gaspar Alexandru, cet„˛ean rom‚n,
                              administrat„ Ón continuare de ambii asocia˛i, cu
Libert„˛ii, bl. 3, sc. C, ap. 21, parter, jude˛ul Neam˛,                               n„scut la data de 2.09.1953 Ón T‚rgu Mure∫, jude˛ul
                              puteri depline ∫i egale de administrare.
cu destina˛ia - spa˛iu birouri.                                            Mure∫, domiciliat Ón Sf‚ntu Gheorghe, bd. Gen.
                               Celelalte prevederi ale actelor constitutive ale
  (79/855.974)                                                   Grigore B„lan, nr. 53, bl. 9, sc. C, ap. 13, jude˛ul
                              societ„˛ii r„m‚n nemodificate.
              *                                             Covasna, identificat cu C.I. seria KV nr. 084752,
                               Prezentul act adi˛ional modific„, completeaz„
                                                           eliberat„ de Poli˛ia Sf‚ntu Gheorghe la data de
     Societatea Comercial„               actele constitutive ale societ„˛ii ∫i face parte
                                                           7.02.2003, av‚nd codul numeric personal
 PRODUCfiIE ™I COMERfi ANDI-CO - S.R.L.           integrant„ din acestea.
                                                           1530902141045, ∫i Fekeas Ervin, cet„˛ean rom‚n,
  Sf‚ntu Gheorghe, jude˛ul Covasna             Prezentul act adi˛ional va fi depus de
                                                           n„scut la data de 16.05.1953 Ón Bucure∫ti,
                              administratorul societ„˛ii la Oficiul Registrului     sectorul 1, domiciliat Ón comuna Teliu nr. 296,
 ACT ADIfiIONAL ™I CONTRACT DE CESIUNE           Comer˛ului de pe l‚ng„ Tribunalul Covasna Ón        jude˛ul Bra∫ov, identificat cu C.I. seria B.V. nr.
                              termen de 15 zile de la data Óncheierii lui pentru     315854, eliberat„ de Poli˛ia S„cele la data de
 la actele constitutive ale Societ„˛ii Comerciale     Óndeplinirea cuvenitelor condi˛ii de form„ ∫i       18.12.2003, av‚nd codul numeric personal
  PRODUCfiIE ™I COMERfi ANDI-CO - S.R.L.          publicitate.                        1530516400103, Ón calitate de asocia˛i ai Societ„˛ii
  Subsemna˛ii                        Prezentul Ónscris a fost redactat ast„zi, data d„rii  Comerciale STRUCTURAL ENGINERING TECHNICS
  - Molnár Tünde-Andrea, cet„˛ean rom‚n, n„scut„     de dat„ cert„, Óntr-un num„r de 5 (cinci) exemplare,    STRENGHT - S.R.L., cu sediul Ón Sf‚ntu Gheorghe,
la data de 4.08.1978 Ón Covasna, jude˛ul Covasna,     din care 4 (patru) exemplare pentru p„r˛i ∫i un      str. Vasile Goldi∫, nr. 2, jude˛ul Covasna, cu
domiciliat„ Ón Sf‚ntu Gheorghe, str. Gabor Aron, nr.    exemplar pentru Compartimentul de asisten˛„ din      num„rul de ordine la Oficiul Registrului
10, bl. 1B, ap. 5, jude˛ul Covasna, identificat„ cu C.I.  cadrul Oficiului Registrului Comer˛ului de pe l‚ng„    Comer˛ului Sf‚ntu Gheorghe J 14/157/1993,
seria KV nr. 029533, eliberat„ de Poli˛ia Sf‚ntu      Tribunalul Covasna.                    aducem urm„toarele modific„ri:
Gheorghe la data de 23.11.2000, av‚nd codul           (80/855.975)                       1. Se codific„ obiectul secundar de activitate
numeric personal 2780804141042;                            *                prev„zut la art. 6 din statut ∫i art. 2 din contractul
 14              MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI,               PARTEA a IV-a,   Nr. 3917/8.XII.2006
de societate, Ón conformitate cu prevederile       valoarea nominal„ de 10 lei, Ón valoare total„ de 140     1. Se codific„ ∫i recodific„ obiectul secundar de
Ordinului nr. 601/2002 al pre∫edintelui I.N.S.,      RON.                            activitate prev„zut la art. 5 din statut ∫i art. 2 din
astfel:                           Œn condi˛iile ar„tate mai sus, subsemnatul       contractul de societate, Ón conformitate cu
  7430 - activit„˛i de test„ri ∫i analize tehnice;    cesionar am achitat contravaloarea lor, devenind      prevederile Ordinului nr. 601/2002 al pre∫edintelui
  7487 - alte activit„˛i de servicii prestate Ón     asociat unic al Societ„˛ii Comerciale PRODUCfiIE      I.N.S. astfel:
principal Óntreprinderilor.                COMERfi SERVICII TU™NAD - S.R.L., iar contractul        2941 - fabricarea ma∫inilor-unelte portabile
  Celelalte activit„˛i secundare r„mase necodificate   de societate devine caduc.                 ac˛ionate electric;
se exclud din obiectul de activitate.            Subsemnatul Szegedi József, Ón calitate de asociat     2942 - fabricarea altor ma∫ini-unelte pentru
  2. Se recodific„ domeniul ∫i activitatea        unic aduc urm„toarele modific„ri statutului:        prelucrarea metalului;
principal„:                         1. Se modific„ art. 5 din statut, astfel: se        2943 - fabricarea altor ma∫ini-unelte neclasificate
  • domeniul principal: 742 - activit„˛i de       completeaz„ obiectul secundar de activitate cu       Ón alt„ parte;
arhitectur„, inginerie ∫i servicii de consultan˛„     urm„toarele coduri CAEN:                   2811 - fabricarea de construc˛ii metalice ∫i p„r˛i
tehnic„ legate de acestea, ∫i activitatea principal„:    4511 - demolarea construc˛iilor, terasamente ∫i     componente ale structurilor metalice;
7420 - activit„˛i de arhitectur„, inginerie ∫i servicii  organizare de ∫antiere;                    2812 - fabricarea de elemente de dulgherie ∫i
de consultan˛„ tehnic„ legate de acestea.          4522 - lucr„ri de Ónvelitori, ∫arpante ∫i terase la   t‚mpl„rie din metal;
  Prezentul act adi˛ional modific„ ∫i completeaz„    construc˛ii;                         2851 - tratarea ∫i acoperirea metalelor;
actele constitutive ale societ„˛ii ∫i face parte       4523 - construc˛ii de autostr„zi, drumuri,         2852 - opera˛iuni de mecanic„ general„;
integrant„ din acestea.                  aerodrumuri ∫i baze sportive;                 2862 - fabricarea uneltelor de m‚n„;
  Prezentul act adi˛ional va fi depus de          4524 - construc˛ii hidrotehnice;              3110 - produc˛ie de motoare, generatoare ∫i
administratorul societ„˛ii la Oficiul Registrului      4531 - lucr„ri de instala˛ii electrice;         transformatoare electrice;
Comer˛ului de pe l‚ng„ Tribunalul Covasna Ón         4532 - lucr„ri de izola˛ii ∫i protec˛ie anticorosiv„;   3120 - produc˛ie de aparate pentru distribu˛ie ∫i
termen de 15 zile de la data Óncheierii lui pentru      4533 - lucr„ri de instala˛ii tehnico-sanitare;     comanda electricit„˛ii;
Óndeplinirea cuvenitelor condi˛ii de form„ ∫i        4545 - alte lucr„ri de finisare;              3161 - produc˛ie de componente electrice pentru
publicitate.                         6024 - transporturi rutiere de m„rfuri.         motoare ∫i vehicule, neclasificate Ón alt„ parte;
  Prezentul Ónscris a fost redactat ast„zi, data d„rii   Celelalte activit„˛i se exclud.              3162 - produc˛ia altor componente electrice;
de dat„ cert„, Óntr-un num„r de 3 exemplare, din       2. Se modific„ domeniul ∫i activitatea principal„:     3230 - produc˛ie de receptoare de radio ∫i
care 2 exemplare pentru p„r˛i ∫i un exemplar       domeniul principal va fi: 453 - lucr„ri de instala˛ii   televiziune; aparate de Ónregistrare ∫i reproducere
pentru Compartimentul de asisten˛„ din cadrul       pentru cl„diri, activitatea principal„ va fi: 4533 -    audio sau video;
Oficiului Registrului Comer˛ului de pe l‚ng„       lucr„ri de instala˛ii tehnico-sanitare.            3330 - produc˛ie de echipamente de m„sur„,
Tribunalul Covasna.                     3. Se modific„ art. 17 din statut, Ón sensul c„     reglare ∫i control pentru procesele industriale;
  (82/855.977)                     societatea va fi administrat„ Ón viitor de c„tre       4521 - construc˛ii de cl„diri ∫i lucr„ri de geniu;
             *                Mátyás Andras, cet„˛ean rom‚n, n„scut la data de       4522 - lucr„ri de Ónvelitori, ∫arpante ∫i terase la
                             26.10.1966 Ón comuna Zetea, jude˛ul Harghita,       construc˛ii;
     Societatea Comercial„              domiciliat Ón satul Zetea nr. 883, comuna Zetea,       4525 - alte lucr„ri speciale de construc˛ii;
   PRODUCfiIE COMERfi SERVICII              jude˛ul Harghita, identificat cu C.I. seria HR nr.      4532 - lucr„ri de izola˛ii ∫i protec˛ie anticorosiv„;
  TU™NAD - S.R.L., Bixad, jude˛ul Covasna        020799, eliberat„ de Poli˛ia Odorheiu Secuiesc la       4533 - lucr„ri de instala˛ii tehnico-sanitare;
                             data de 5.01.2001, av‚nd codul numeric personal        4534 - alte lucr„ri de instala˛ii;
 ACT ADIfiIONAL ™I CONTRACT DE CESIUNE           1661026192466, cu puteri depline de administrare.       5020 - Óntre˛inerea ∫i repararea autovehiculelor;
                               4. Se modific„ art. 6 din statut, Ón sensul c„ se     5030 - comer˛ cu piese ∫i accesorii pentru
        la actele constitutive          majoreaz„ capitalul social cu 9,90 lei, Ón numerar,
       ale Societ„˛ii Comerciale                                        autovehicule;
                             adic„ de la 260,10 lei la 270 lei, Ómp„r˛it Ón 27 p„r˛i    5112 - intermedieri Ón comer˛ul cu combustibili,
     PRODUCfiIE COMERfi SERVICII            sociale, cu o valoare nominal„ de 10 lei, apar˛in‚nd
          TU™NAD - S.R.L.                                          minerale ∫i produse chimice pentru industrie;
                             asociatului unic.                       5113 - intermedieri Ón comer˛ul cu material
  Subsemna˛ii:                       Cap. II ∫i III din statut, privind conducerea      lemnos ∫i materiale de construc˛ii;
  - Szegedi József, cet„˛ean maghiar, n„scut la data   societ„˛ii, administrarea se reg„se∫te Ón actul        5115 - intermedieri Ón comer˛ul cu mobil„,
de 12.05.1951 Ón Egyek, Ungaria, domiciliat Ón      constitutiv actualizat pe care asociatul unic a      articole de menaj ∫i de fier„rie;
Egyek, str. Erzsebet nr. 87, Ungaria, identificat cu   consim˛it s„-l Óntocmeasc„, d‚ndu-se articolelor o      5119 - intermedieri Ón comer˛ul cu produse
pa∫aportul tip P cod HUN seria ZA nr. 304179,       nou„ numerotare ∫i o nou„ formulare, conform
                                                           diverse (import-export);
eliberat de autorit„˛ile competente ungare la data    actelor modificatoare ale acestuia ∫i a legisla˛iei
                                                            5212 - comer˛ cu am„nuntul, Ón magazine
de 27.01.1999;                      societ„˛ilor comerciale Ón vigoare.
                                                           nespecializate, cu v‚nzare predominant„ de
  - Szavai Sándor, cet„˛ean maghiar, n„scut la data     Prezentul act adi˛ional modific„ ∫i completeaz„
                                                           produse nealimentare;
de 12.11.1946 Ón Budapesta, Ungaria, domiciliat Ón    statutul societ„˛ii ∫i face parte integrant„ din
                                                            5262 - comer˛ cu am„nuntul prin standuri ∫i
Budapesta, str. Brasso, nr. 169-179, Ungaria,       acestea.
identificat cu pa∫aportul tip P cod HUN seria ZF nr.                                 pie˛e;
                               Prezentul act adi˛ional va fi depus de
296411, eliberat de autorit„˛ile competente ungare                                   5263 - comer˛ cu am„nuntul care nu se
                             administratorul societ„˛ii la Oficiul Registrului
la data de 8.02.2003;                                                efectueaz„ prin magazine;
                             Comer˛ului de pe l‚ng„ Tribunalul Covasna Ón
  - Kiacz Zoltánné Gieber Györgyi, cet„˛ean                                      5272 - repara˛ii de articole electrice de uz
                             termen de 15 zile de la data Óncheierii lui pentru
maghiar, n„scut„ la data de 14.03.1964 Ón Zebegeny,                                 gospod„resc;
                             Óndeplinirea cuvenitelor condi˛ii de form„ ∫i
Ungaria, domiciliat„ Ón Ungaria, str. Zoldpalya nr.                                   5274 - alte repara˛ii de articole personale,
                             publicitate.
3, Budapesta, identificat„ cu pa∫aportul tip PA seria                                neclasificate Ón alt„ parte;
                               Prezentul Ónscris a fost tehnoredactat la Oficiul
MC nr. 296003, eliberat de autorit„˛ile competente                                   7020 - Ónchirierea ∫i subÓnchirierea bunurilor
                             Registrului Comer˛ului de pe l‚ng„ Tribunalul
ungare, prin Ómputernicitul Szavai Sándor, Ón baza                                  imobiliare proprii sau Ónchiriate;
                             Covasna Ón 3 (trei) exemplare, din care au fost
procurii cu Óncheierea de legalizare a semn„turii                                    7210 - consultan˛„ Ón domeniul echipamentelor
                             eliberate 2 (dou„) exemplare azi, la data d„rii de
traduc„torului nr. 3543/25.10.2006 ∫i                                        de calcul (hardware);
                             dat„ cert„, unde Szavai Sándor ∫i Szegedi József,
  - Borug„ Sandor, Pal Edit, Chiorean Eva, Ón                                     7221 - editare de programe;
                             c„rora li s-a tradus actul Ón limba maghiar„ de c„tre
calitate de mo∫tenitori a asociatei defuncte Pal                                    7222 - consultan˛„ ∫i furnizare de alte produse
                             traduc„torul autorizat Mátyás András, au declarat
Veronika (fost„ c„s„torit„ Boruga), Ón baza        c„ cele citite ∫i traduse reprezint„ voin˛a lor.      software;
certificatului de mo∫tenitor suplimentar nr.         (83/826.678)                       7230 - prelucrarea informatic„ a datelor;
234/24.10.2006 autentificat la Biroul notarului                   *                 7240 - activit„˛i legate de bazele de date;
public Szabo Jolan, prin Ómputernicitul Szegedi                                     7250 - Óntre˛inerea ∫i repararea ma∫inilor de
József, Ón baza procurii speciale cu Óncheierea de          Societatea Comercial„              birou, de contabilizat ∫i a calculatoarelor;
autentificare nr. 5832/24.10.2006 la Biroul          PRODUCfiIE PREST√RI SERVICII ™I              7260 - alte activit„˛i legate de informatic„;
notarului public Szabo Jolan,                 COMERfi ELECTRIC-IMPULS - S.R.L.             7320 - cercetare-dezvoltare Ón ∫tiin˛e sociale ∫i
  Ón calitate de asocia˛i ai Societ„˛ii Comerciale       Sf‚ntu Gheorghe, jude˛ul Covasna           umaniste;
PRODUCfiIE COMERfi SERVICII TU™NAD - S.R.L.,                                       7413 - activit„˛i de studiere a pie˛ei ∫i de sondaj;
cu sediul Ón Bixad, str. Liget nr. 90, jude˛ul Covasna,           ACT ADIfiIONAL                7414 - activit„˛i de consultan˛„ pentru afaceri ∫i
cu num„rul de ordine la Oficiul registrului                                     management;
comer˛ului J 14/280/1993, aducem urm„toarele                la actele constitutive            7415 - activit„˛ile de management ale
modific„ri:                               ale Societ„˛ii Comerciale          holdingurilor;
  Subsemna˛ii asocia˛i Szavai Sándor, Kiacz        PRODUCfiIE PREST√RI SERVICII ™I COMERfi            7420 - activit„˛i de arhitectur„, inginerie ∫i
Zoltánné Gieber Györgyi ∫i Borug„ Sandor, Pal Edit,          ELECTRIC-IMPULS - S.R.L.           servicii de consultan˛„ tehnic„ legate de acestea;
Chiorean Eva, Ón calitate de mo∫tenitori a asociatei     Subsemna˛i Partin Sara, cet„˛ean rom‚n, n„scut„      7470 - activit„˛i de Óntre˛inere ∫i cur„˛are a
defuncte Pal Veronika ced„m, la valoarea lor       la data de 24.01.1929 Ón S„cele, jude˛ul Bra∫ov,      cl„dirilor;
nominal„, toate cele 14 (paisprezece) p„r˛i sociale,   domiciliat„ Ón Sf‚ntu Gheorghe, Aleea H„rniciei nr.      7482 - activit„˛i de ambalare;
Ón valoare total„ de 140 RON, pe care le de˛inem Ón    8, bl. 28, et. 6, ap. 39, jude˛ul Covasna, identificat„    7485 - activit„˛i de secretariat ∫i traducere;
societate, cesionarului asociat Szegedi József.      cu B.I. seria A.K. nr. 654531, eliberat de Mili˛ia      7487 - alte activit„˛i de servicii prestate Ón
  Subsemna˛ii ceden˛i declar„m c„ am primit de la    S„cele la data de 10.01.1978, av‚nd codul numeric     principal Óntreprinderilor.
cesionar contravaloarea p„r˛ilor sociale cesionate ∫i   personal 2290124084458, ∫i Partin ™tefan, cet„˛ean      Celelalte activit„˛i secundare r„mase necodificate
nu mai avem niciun fel de preten˛ii b„ne∫ti sau de    rom‚n, n„scut la data de 11.01.1960 Ón Bra∫ov,       se exclud.
alt„ natur„ at‚t fa˛„ de cesionar c‚t ∫i fa˛„ de     jude˛ul Bra∫ov, domiciliat Ón Sf‚ntu Gheorghe, Str.      2. Se modific„ domeniul ∫i activitatea principal„:
societatea comercial„ men˛ionat„ mai sus, Ón       Izvorului nr. 6B, jude˛ul Covasna, identificat cu C.I.    • domeniul principal: 453 - lucr„ri de instala˛ii
leg„tur„ cu aceast„ cesiune. Declar„m c„ nu am mai    seria KV nr. 081893, eliberat„ de Poli˛ia Sf‚ntu      pentru cl„diri;
v‚ndut sau donat niciunei persoane fizice sau       Gheorghe la data de 14.01.2003, av‚nd codul          • activitatea principal„: 4531 - lucr„ri de
juridice p„r˛ile sociale ce fac obiectul prezentului   numeric personal 1600111141067, Ón calitate de       instala˛ii electrice.
act adi˛ional. Consecutiv acestei cesion„ri, calitatea  asocia˛i ai Societ„˛ii Comerciale PRODUCfiIE          Activitatea pricipal„ anterioar„ trece Ón obiectul
noastr„ de asociat ∫i administrator Ón cadrul       PREST√RI SERVICII ™I COMERfi ELECTRIC-           secundar de activitate.
Societ„˛ii Comerciale PRODUCfiIE COMERfi          IMPULS - S.R.L., cu sediul Ón Sf‚ntu Gheorghe, Str.      3. Se completeaz„ obiectul secundar de activitate
SERVICII TU™NAD - S.R.L., Ónceteaz„.           Izvorului nr. 6B, jude˛ul Covasna, cu num„rul de      prev„zut la art. 5 din statut ∫i art. 2 din contractul
  Subsemnatul cesionar preiau de la ceden˛ii       ordine la Oficiul registrului comer˛ului          de societate, cu urm„toarele activit„˛i secundare
numi˛i mai sus cele 14 (paisprezece) p„r˛i sociale, la  J 14/1134/1994, aducem urm„toarele modific„ri:       corespunz„toare codurilor CAEN:
                MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA                a IV-a,  Nr. 3917/8.XII.2006                  15
  2125 - fabricarea altor articole din h‚rtie ∫i     Poli˛ia Sf‚ntu Gheorghe la data de 27.08.2004,             Societatea Comercial„
carton, neclasificate Ón alt„ parte;           av‚nd codul numeric personal 2470901141040.             CRISTINA COMERfi - S.R.L.
  2222 - alte activit„˛i de tip„rire, neclasificate Ón   Subsemna˛ii ceden˛i declar„m c„ am primit de la       Œntorsura Buz„ului, jude˛ul Covasna
alt„ parte;                        cesionari contravaloarea p„r˛ilor sociale cesionate ∫i
  2225 - alte lucr„ri de tipografie;           nu mai avem niciun fel de preten˛ii b„ne∫ti sau de              ACT ADIfiIONAL
  2521 - fabricarea pl„cilor, foliilor, tuburilor ∫i   alt„ natur„ at‚t fa˛„ de cesionari c‚t ∫i fa˛„ de
profilelor din material plastic;                                                    la actul constitutiv
                             societatea comercial„ men˛ionat„ mai sus, Ón
  2522 - fabricarea articolelor de ambalaj din                                           al Societ„˛ii Comerciale
                             leg„tur„ cu aceast„ cesiune. Declar„m c„ societatea
material plastic;                                                         CRISTINA COMERfi - S.R.L.
                             este liber„ de sarcini sau procese ∫i nu am mai
  2524 - fabricarea altor produse din material      v‚ndut sau donat niciunei persoane fizice sau         Subsemna˛ii Stroe Mihaela-Carmen, cet„˛ean
plastic;                                                       rom‚n, n„scut„ la data de 7.09.1972 Ón ora∫ul
                             juridice p„r˛ile sociale ce fac obiectul prezentului
  2924 - fabricarea altor echipamente de utilizare                                 Œntorsura Buz„ului, jude˛ul Covasna, domiciliat„ Ón
                             act adi˛ional. Consecutiv acestei cesiuni calitatea
general„;                                                      ora∫ul Œntorsura Buz„ului, str. Ciuca∫, bl. 10, sc. G,
                             noastr„ de asocia˛i ∫i administratori Ón cadrul
  2956 - fabricarea altor ma∫ini ∫i utilaje specifice;                               et. 2, ap. 9, jude˛ul Covasna, posesoare a C.I. seria
                             Societ„˛ii Comerciale WELT CLUB TRAVEL - S.R.L.,
  3310 - produc˛ie de aparatur„ ∫i instrumente                                   KV nr. 065995 eliberate de Poli˛ia ora∫ului
                             Ónceteaz„.
medicale;                                                      Œntorsura Buz„ului la data de 21.06.2002, cod
                               Subsemna˛ii cesionari prelu„m de la ceden˛ii      numeric personal 2720907140705, ∫i Stroie Nicolae-
  3430 - produc˛ie de piese ∫i accesorii pentru
                             numi˛i mai sus cele 20 (dou„zeci) p„r˛i sociale, cu o   Cristian, cet„˛ean rom‚n, n„scut la data de
autovehicule ∫i motoare de autovehicule;
                             valoare nominal„ de 10 RON, Ón valoare total„ de      17.09.1970 Ón ora∫ul Œntorsura Buz„ului, jude˛ul
  3650 - fabricarea jocurilor ∫i juc„riilor;
                             200 RON.                          Covasna, domiciliat Ón Œntorsura Buz„ului, str.
  3720 - recuperarea de∫eurilor ∫i resturilor
nemetalice reciclabile;                   Œn urma cesiunii, p„r˛ile sociale se distribuie     Ciuca∫, bl. 10, sc. G, et. 2, ap. 9, jude˛ul Covasna,
  5155 - comer˛ cu ridicata cu produse chimice;     asocia˛ilor astfel:                    posesor al C.I. seria KV nr. 127851 eliberate de
  5181 - comer˛ cu ridicata cu ma∫ini-unelte;        • Adam Elisabeta - 2 p„r˛i sociale, Ón valoare     Poli˛ia ora∫ului Œntorsura Buz„ului la data de
  5190 - comer˛ cu ridicata cu alte produse;       total„ de 20 RON, cota de participare la beneficii ∫i   28.07.2004, cod numeric personal 1700917140702,
  5248 - comer˛ cu am„nuntul, Ón magazine        pierderi fiind de 10 %;                  Ón calitate de asocia˛i ai Societ„˛ii Comerciale
specializate, cu alte produse neclasificate Ón alt„     • Igyarto Laszlo-Zoltan - 18 p„r˛i sociale, Ón     CRISTINA COMERfi - S.R.L., cu sediul Ón ora∫ul
parte;                          valoare total„ de 180 RON, cota de participare la     Œntorsura Buz„ului, str. Ciuca∫, bl. 10, sc. G, et. 2,
  6024 - transporturi rutiere de m„rfuri,        beneficii ∫i pierderi fiind de 90 %.            ap. 9, jude˛ul Covasna, cu num„r de ordine Ón
  Prezentul act adi˛ional modific„ ∫i completeaz„      1. Se modific„ art. 18 din statut ∫i din contractul   registrul comer˛ului J 14/92/1995, aducem
actele constitutive ale societ„˛ii ∫i face parte     de societate, Ón sensul c„ societatea va fi        urm„toarele modific„ri:
integrant„ din acestea.                  administrat„ de c„tre asociatul Igyarto Laszlo-        1. Se modific„ domeniul principal de activitate ∫i
  Prezentul act adi˛ional va fi depus de         Zoltan, cu drepturi depline de administrare.        activitatea principal„ astfel:
administratorul societ„˛ii la Oficiul Registrului      2. Se modific„ art. 3 din statut ∫i din contractul     domeniul principal: 452 - construc˛ii de cl„diri
Comer˛ului de pe l‚ng„ Tribunalul Covasna Ón       de societate, Ón sensul c„ se schimb„ sediul        sau p„r˛i ale acestora; geniu civil, ∫i
termen de 15 zile de la data Óncheierii lui pentru    societ„˛ii la urm„toarea adres„: Sf‚ntu Gheorghe,       activitatea principal„: 4521 - construc˛ii de
Óndeplinirea cuvenitelor condi˛ii de form„ ∫i       Str. Morii nr. 5, jude˛ul Covasna.             cl„diri ∫i lucr„ri de geniu.
publicitate.                         3. Se desfiin˛eaz„ punctul de lucru de la adresa:     Activitatea principal„ anterioar„, trece Ón
  Prezentul Ónscris a fost redactat ast„zi, data d„rii  B„˛anii Mari, Str. Principal„ nr. 189, jude˛ul       obiectul secundar de activitate.
de dat„ cert„, Óntr-un num„r de 3 exemplare, din     Covasna.                           2. Se schimb„ sediul social prev„zut la art. 3 din
care 2 exemplare pentru p„r˛i ∫i un exemplar         Prezentul act adi˛ional modific„ ∫i completeaz„     actul constitutiv la urm„toarea adres„: localitatea
pentru Compartimentul de asisten˛„ din cadrul       actele constitutive ale societ„˛ii ∫i face parte      Œntorsura Buz„ului, Str. R„chitei nr. 8A, jude˛ul
Oficiului Registrului Comer˛ului de pe l‚ng„       integrant„ din acestea.                  Covasna.
Tribunalul Covasna.                     Prezentul act adi˛ional va fi depus de           Prezentul act adi˛ional va fi depus de
  (84/826.679)                     administratorul societ„˛ii la Oficiul Registrului     administratorul societ„˛ii la Oficiul Registrului
             *                Comer˛ului de pe l‚ng„ Tribunalul Covasna Ón
                                                           Comer˛ului de pe l‚ng„ Tribunalul Covasna Ón
                                                           termen de 15 zile de la data Óncheierii lui pentru
                             termen de 15 zile de la data Óncheierii lui pentru
      Societatea Comercial„                                          Óndeplinirea cuvenitelor condi˛ii de form„ ∫i
                             Óndeplinirea cuvenitelor condi˛ii de form„ ∫i
     WELT CLUB TRAVEL - S.R.L.                                          publicitate.
                             publicitate.
    Sf‚ntu Gheorghe, jude˛ul Covasna                                         Prezentul act adi˛ional modific„ ∫i completeaz„
                               Prezentul Ónscris a fost redactat ast„zi, data d„rii
                                                           actul constitutiv al societ„˛ii ∫i face parte integrant„
                             de dat„ cert„, Óntr-un num„r de 3 exemplare, din
 ACT ADIfiIONAL ™I CONTRACT DE CESIUNE                                        din acesta.
                             care 2 (dou„) exemplare pentru p„r˛i ∫i un          Prezentul Ónscris a fost redactat ast„zi, data d„rii
        la actele constitutive           exemplar pentru Compartimentul de asisten˛„ din      de dat„ cert„, Ón 3 exemplare, din care dou„
       ale Societ„˛ii Comerciale          cadrul Oficiul Registrului Comer˛ului de pe l‚ng„     exemplare pentru p„r˛i ∫i unul pentru
      WELT CLUB TRAVEL - S.R.L.           Tribunalul Covasna.                    Compartimentul de asisten˛„ din cadrul Oficiului
  Subsemna˛ii Istvan Laszlo, cet„˛ean rom‚n,         (85/826.680)                     Registrului Comer˛ului de pe l‚ng„ Tribunalul
n„scut la data de 6.03.1959 Ón Sf‚ntu Gheorghe,                   *                Covasna.
jude˛ul Covasna, domiciliat Ón Sf‚ntu Gheorghe, Str.                                  S-a achitat cu chitan˛a nr. 9170732/2006.
Berzei nr. 5, jude˛ul Covasna, identificat cu             Societatea Comercial„               (87/855.982)
pa∫aportul tip P cod ROU nr. 072413333, eliberat de          Produc˛ie NASA - S.R.L.                         *
autorit„˛ile rom‚ne la data de 24.04.2003, av‚nd             Sf‚ntu Gheorghe
codul numeric personal 1590306141061, ∫i Hana               jude˛ul Covasna                   Societatea Comercial„
Kata, cet„˛ean rom‚n, n„scut„ la data de 25.12.1985                                  ICA-ENZO-PREST - S.R.L., Sf‚ntu Gheorghe
Ón Sf‚ntu Gheorghe, jude˛ul Covasna, domiciliat„ Ón             ACT ADIfiIONAL                     jude˛ul Covasna
Sf‚ntu Gheorghe, Str. Berzei nr. 5, jude˛ul Covasna,
identificat„ cu pa∫aportul tip P cod HUN seria ZH              la statutul
                                                                    ACT ADIfiIONAL
nr. 447890, eliberat de autorit„˛ile ungare la data de   Societ„˛ii Comerciale Produc˛ie NASA - S.R.L.
6.11.2003, av‚nd codul numeric personal           Subsemnatul Nagy Sandor, cet„˛ean rom‚n,                   la statutul
2851225142591, Ón calitate de asocia˛i ai Societ„˛ii   n„scut la data de 10.02.1961 Ón Sf‚ntu Gheorghe,      Societ„˛ii Comerciale ICA-ENZO-PREST - S.R.L.
Comerciale WELT CLUB TRAVEL - S.R.L., cu sediul      jude˛ul Covasna, domiciliat Ón Sf‚ntu Gheorghe, Str.     Subsemnata Ferencz Ilonka, cet„˛ean rom‚n,
Ón Sf‚ntu Gheorghe, str. Banki Donath, nr. 43,      Fabricii nr. 15, jude˛ul Covasna, posesor al C.I. seria  n„scut„ la data de 21.05.1972 Ón Rupea, jude˛ul
jude˛ul Covasna, cu num„rul de ordine la Oficiul     KV nr. 082077 eliberat„ de Poli˛ia Sf‚ntu Gheorghe     Bra∫ov, domiciliat„ Ón satul Dr„u∫eni, nr. 262,
registrului comer˛ului J 14/1261/1994, aducem       la data de 16.01.2003, cod numeric personal        comuna Ca˛a, jude˛ul Bra∫ov, legitimat„ cu B.I.
urm„toarele modific„ri actelor constitutive:       1610210141058, Ón calitate de asociat unic al       seria D.A. nr. 428720 eliberat de Mili˛ia Rupea la
  Subsemnatul Istvan Laszlo cedez la valoarea lor    Societ„˛ii Comerciale Produc˛ie NASA - S.R.L., cu     data de 24.06.1986, cod numeric personal
nominal„ toate cele 10 (zece) p„r˛i sociale, Ón      sediul Ón Sf‚ntu Gheorghe, Str. Fabricii nr. 15,      2720521083705, Ón calitate de asociat unic al
valoare total„ de 100 lei, pe care le de˛in Ón cadrul   jude˛ul Covasna, cu num„r de ordine Ón registrul      Societ„˛ii Comerciale ICA-ENZO-PREST - S.R.L., cu
societ„˛ii, cesionarului Igyarto Laszlo-Zoltan,      comer˛ului J 14/1354/1994, aduc urm„toarele        sediul Ón Sf‚ntu Gheorghe, bd. General Grigore
cet„˛ean rom‚n, n„scut la data de 26.08.1960 Ón      modific„ri:                        B„lan nr. 30, bl. 65, sc. B, ap. 2, jude˛ul Covasna, cu
Sf‚ntu Gheorghe, jude˛ul Covasna, domiciliat Ón       1. Se completeaz„ art. 3 din statut, Ón urm„torul    num„r de ordine Ón registrul comer˛ului J
satul Ghidfal„u nr. 38, comuna Ghidfal„u, jude˛ul     sens: se Ónfiin˛eaz„ un punct de lucru la adresa:     14/272/1996, am hot„r‚t urm„toarele:
Covasna, identificat cu C.I. seria KV nr. 135515,                                    1. Se recodific„ domeniul principal de activitate
                             Bucure∫ti, str. Iuliu Maniu nr. 19, sectorul 6, Ón
eliberat„ de Poli˛ia Sf‚ntu Gheorghe la data de                                   ∫i activitatea principal„, Ón conformitate cu
                             parcarea Centrului comercial CORA Lujerului
27.11.2004, av‚nd codul numeric personal                                       prevederile ordinului nr. 601/2002 al pre∫edintelui
                             (rulot„).
1600826141037.                                                    Institutului Na˛ional de Statistic„, astfel:
                               Prezentul act adi˛ional modific„ ∫i completeaz„
  Subsemnata Hana Kata cedez, la valoarea lor                                     domeniul principal: 554 - baruri;
                             statutul societ„˛ii ∫i face parte integrant„ din acesta.
nominal„ 8 (opt) p„r˛i sociale, Ón valoare total„ de                                  activitatea principal„: 5540 - baruri.
                               Prezentul act adi˛ional va fi depus de
80 lei, pe care le de˛in Ón cadrul societ„˛ii,                                     2. Se codific„ obiectul secundar de activitate,
cesionarului Igyarto Laszlo-Zoltan, cet„˛ean rom‚n,    administratorul societ„˛ii la Oficiul Registrului     prev„zut la art. 5 din statut, Ón conformitate cu
n„scut la data de 26.08.1960 Ón Sf‚ntu Gheorghe,     Comer˛ului de pe l‚ng„ Tribunalul Covasna Ón        prevederile ordinului nr. 601/2002 al pre∫edintelui
jude˛ul Covasna, domiciliat Ón satul Ghidfal„u nr.    termen de 15 zile de la data Óncheierii lui pentru     Institutului Na˛ional de Statistic„, astfel:
38, comuna Ghidfal„u, jude˛ul Covasna, identificat    Óndeplinirea cuvenitelor condi˛ii de form„ ∫i         0130 - activit„˛i de firme mixte (cultura vegetal„
cu C.I. seria KV nr. 135515, eliberat„ de Poli˛ia     publicitate.                        combinat„ cu cre∫terea animalelor);
Sf‚ntu Gheorghe la data de 27.11.2004, av‚nd codul      Prezentul Ónscris a fost tehnoredactat la Oficiul     0141 - activit„˛i de servicii anexe agriculturii;
numeric personal 1600826141037, ∫i 2 p„r˛i sociale,    Registrului Comer˛ului de pe l‚ng„ Tribunalul       gr„din„rit peisagistic (arhitectur„ peisager„);
cesionarei Adam Elisabeta, cet„˛ean rom‚n, n„scut„    Covasna, Ón 3 (trei) exemplare, din care s-au eliberat    0201 - silvicultur„ ∫i exploatare forestier„;
la data de 1.09.1947 Ón Sf‚ntu Gheorghe, jude˛ul     2 (dou„) exemplare azi, la data d„rii de dat„ cert„.     4542 - lucr„ri de t‚mpl„rie ∫i dulgherie;
Covasna, domiciliat„ Ón Sf‚ntu Gheorghe, str. Vasile     S-a achitat cu chitan˛a nr. 9172609/2006.         4543 - lucr„ri de pardosire ∫i placare a pere˛ilor;
Goldi∫, nr. 8, bl. 11, et. 7, ap. 30, jude˛ul Covasna,    (86/855.981)                       4544 - lucr„ri de vopsitorie, zugr„veli ∫i mont„ri
identificat„ cu C.I. seria KV nr. 129902, eliberat„ de                *                de geamuri;
  16              MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI,               PARTEA a IV-a,   Nr. 3917/8.XII.2006
  4545 - alte lucr„ri de finisare;              1. Se completeaz„ obiectul secundar de activitate     Se revoc„ din func˛ia de administrator dl Bucs
  5119 - intermedieri Ón comer˛ul cu produse       prev„zut la art. 5 din statut, cu urm„torul cod CAEN    József László ∫i se nume∫te Ón aceast„ func˛ie dl
diverse (import-export);                  7020 - Ónchirierea ∫i subÓnchirierea bunurilor       Regös József Ferenc, av‚nd codul numeric personal
  5211 - comer˛ cu am„nunrul, Ón magazine         imobiliare proprii sau Ónchiriate.             1-531231-0416, n„scut la data de 13 decembrie 1953
nespecializate, cu v‚nzare predominant„ de          Prezentul act adi˛ional modific„ ∫i completeaz„     Ón Szombathely, domiciliat Ón 9700 Szombathely,
produse alimentare, b„uturi ∫i tutun;           statutul societ„˛ii ∫i face parte integrant„ din acesta.  str. Kiraly nr. 17, et. 1/7a, Republica Ungar„,
  5212 - comer˛ cu am„nuntul, Ón magazine          Prezentul act adi˛ional va fi depus de         posesor al pa∫aportului cu nr. ZH181989, eliberat
nespecializate, cu v‚nzare predominant„ de         administratorul societ„˛ii la Oficiul Registrului     de autorit„˛ile ungare, av‚nd cet„˛enia maghiar„, Ón
produse nealimentare;                   Comer˛ului de pe l‚ng„ Tribunalul Covasna Ón        care sens se modific„ alin. 1 din art. 11 al statutului
  5246 - comer˛ cu am„nuntul cu articole de        termen de 15 zile de la data Óncheierii lui pentru     societ„˛ii, care va avea urm„torul con˛inut:
fier„rie, cu articole din sticl„ ∫i cu cele pentru     Óndeplinirea cuvenitelor condi˛ii de form„ ∫i         îAdministratorul societ„˛ii este Regös József
vopsit;                          publicitate.                        Ferenc, av‚nd codul numeric personal 1-531231-
  5248 - comer˛ cu am„nuntul, Ón magazine          Prezentul Ónscris a fost tehnoredactat la Oficiul    0416, n„scut la data de 31 decembrie 1953 Ón
specializate, cu alte produse neclasificate Ón alt„    Registrului Comer˛ului de pe l‚ng„ Tribunalul       Szombathely, fiul lui Gabriel Sarolta, domiciliat Ón
parte;                           Covasna Ón 3 (trei) exemplare din care s-au eliberat    9700 Szombathely, str. Kiraly nr. 17, et. 1/7a,
  5250 - comer˛ cu am„nuntul cu bunuri de ocazie,     2 (dou„) exemplare azi, la data de d„rii de dat„      Republica Ungar„, posesor al pa∫aportului cu nr.
v‚ndute prin magazine;                   cert„.
  5262 - comer˛ cu am„nuntul, prin standuri ∫i                                    ZH181989, eliberat de autorit„˛ile ungare, av‚nd
                                (89/855.984)                      cet„˛enia maghiar„.“
pie˛e;                                        *
  5248 - comer˛ cu am„nuntul, Ón magazine                                        Art. 2. Œntocmit ∫i redactat Ón municipiul Sf‚ntu
specializate, cu alte produse neclasificate Ón alt„                                  Gheorghe, la Cabinetele Asociate de Avoca˛i Mikó
                                   Societatea Comercial„
parte;                                                        Sinkler Németh, de avocat Mikó Zsuzsánna, Óntr-un
                                  UNICAL PRODIMPEX - S.R.L.
  5250 - comer˛ cu am„nuntul cu bunuri de ocazie                                   num„r de 6 exemplare, din care se elibereaz„ cinci
                                 Sf‚ntu Gheorghe, jude˛ul Covasna
v‚ndute prin magazine;                                                exemplare.
  5261 - comer˛ cu am„nuntul prin coresponden˛„;                                     (90/855.986)
                                       ACT ADIfiIONAL
  5262 - comer˛ cu am„nuntul prin standuri ∫i                                                 *
pie˛e.                                  la actul constitutiv
  Celelalte activit„˛i secundare se exclud.              al Societ„˛ii Comerciale                 Societatea Comercial„
  Prezentul act adi˛ional modific„ ∫i completeaz„      UNICAL PRODIMPEX - S.R.L., cu sediul Ón          PRIELA PREST - S.R.L., Sf‚ntu Gheorghe
statutul societ„˛ii ∫i face parte integrant„ din acesta.  Sf‚ntu Gheorghe, Str. Constructorilor nr. 13,             jude˛ul Covasna
  Prezentul act adi˛ional a fost tehnoredactat la      jude˛ul Covasna, capital social de 3.943.660
Oficiul Registrului Comer˛ului de pe l‚ng„         RON, C.U.I. 9670187, Ónmatriculat„ la Oficiul             ACT ADIfiIONAL NR. 620
Tribunalul Covasna Ón 5 (cinci) exemplare, din care     registrului comer˛ului cu nr. J 14/240/1997
s-au eliberat 4 (patru) exemplare azi, la data d„rii                                        din data de 2.11.2006
                               Art. 1. Intervenit Óntre:
de dat„ cert„.                                                      Subsemna˛ii Com∫a Ciprian Eugen, n„scut la
                               1. Pannunion Csomagolóanyag Kft, cu sediul Ón
  S-a achitat cu chitan˛a nr. 1277679/2003.                                     data de 16.07.1962 Ón comuna Prejmer, jude˛ul
                              localitatea 9700 Szombathely, str. Puskás T. nr. 6,
  (88/855.983)                                                   Bra∫ov, identificat cu C.I. seria KV nr. 126255, cod
                              Republica Ungar„, fiind Ónregistrat la Oficiul
              *                registrului comer˛ului cu nr. 18-09-101080, av‚nd     numeric personal 1620716141034, domiciliat Ón
                              codul fiscal 11300799-2-18, de na˛ionalitate        Sf‚ntu Gheorghe, bd. Gen. Grigore B„lan nr. 8, bl.
     Societatea Comercial„                                            27, sc. C, et. 2, ap. 11, jude˛ul Covasna, ∫i Com∫a
                              maghiar„, reprezentat„ prin directorul general
 ICA- ENZO-PREST - S.R.L., Sf‚ntu Gheorghe                                      Aurica Consuela, n„scut„ la data de 9.01.1962 Ón
                              Szabó Balázs, av‚nd cod numeric personal
       jude˛ul Covasna                                             Hunedoara, jude˛ul Hunedoara, identificat„ cu C.I.
                              15510233799, n„scut la data de 23.10.1955 Ón
                              localitatea Sárvár, domiciliat Ón localitatea 9700     seria KV nr. 097917, cod numeric personal
         ACT ADIfiIONAL                                            2620109141037, domiciliat„ Ón Sf‚ntu Gheorghe,
                              Szombathely, str. Hét vezér nr. 5/D, Republica
           la statutul              Ungaria, cet„˛ean maghiar;                 bd. Gen. Grigore B„lan nr. 8, bl. 27, sc. C, et. 2, ap.
        Societ„˛ii Comerciale             2. ALMAND Müanyagipari Kft, cu sediul Ón        11, jude˛ul Covasna, asocia˛i ai Societ„˛ii
       ICA- ENZO-PREST - S.R.L.           locaalitatea 1211 Budapesta, str. Dunalejáró nr. 1,    Comerciale PRIELA PREST - S.R.L., cu sediul Ón
                              Republica Ungar„, fiind Ónregistrat„ la Oficiul      Sf‚ntu Gheorghe, bd. Gen. Grigore B„lan nr. 8, bl.
  Subsemnata Ferencz Ilonka, cet„˛ean rom‚n,
n„scut„ la data de 21.05.1972 Ón Rupea, jude˛ul      registrului comer˛ului cu nr. 01-09-566546, av‚nd     27, sc. C, et. 2, ap. 11, jude˛ul Covasna, C.U.I.
Bra∫ov, cu domiciliul Ón satul Dr„u∫eni nr. 262,      codul fiscal 12222410-2-43, de na˛ionalitate        9166512, J 14/38/1997, am hot„r‚t Ónfiin˛area unui
comuna Ca˛a, jude˛ul Bra∫ov, posesoare a C.I. seria    maghiar„, reprezentat„ prin administrator Hajnal      punct de lucru, conform art. 3 alin. 3 din statut ∫i
BV nr. 359918, eliberat„ de Poli˛ia Rupea la data de    József Sándor, av‚nd cod numeric personal         art. 5 din contractul de societate al Societ„˛ii
12.08.2004, cod numeric personal 2720521083705,      HUN6512172M1101122, n„scut la data de           Comerciale PRIELA PREST - S.R.L., Ón spa˛iul
Ón calitate de asociat unic al Societ„˛ii Comerciale    17.12.1965 Ón localitatea Tatabánya, domiciliat Ón     comercial de 18,92 m2, situat la adresa din Sf‚ntu
ICA- ENZO-PREST - S.R.L., cu sediul Ón Sf‚ntu       localitatea 2067 Szárliget, str. József Attila nr. 30,   Gheorghe, bd. Gen. Grigore B„lan nr. 41, bl. 16, sc.
Gheorghe, bd. Gen. Grigore B„lan nr. 30, bl. 65, sc.    Republica Ungaria, posesor al pa∫aportului nr.       A, ap. 3, jude˛ul Covasna.
B, ap. 2, jude˛ul Covasna, num„r de ordine Ón       ZJ973426, eliberat la data de 12 ianuarie 2006 de       Prezentul act adi˛ional dob‚nde∫te dat„ cert„
registrul comer˛ului J 14/272/1996, aduc          autorit„˛ile ungare, cet„˛ean maghiar,           prin depunere la Oficiul registrului comer˛ului.
urm„toarele modific„ri:                    de comun acord, decid urm„toarele:             (91/855.985)
                      EDITOR: PARLAMENTUL ROM¬NIEI — CAMERA DEPUTAfiILOR

                                 ,
    îMonitorul Oficial“ R.A., Str. Parcului nr. 65, sectorul 1, Bucure∫ti; C.U.I. 427282; Atribut fiscal R
   IBAN: RO55RNCB0082006711100001 Banca Comercial„ Rom‚n„ — S.A. — Sucursala îUnirea“ Bucure∫ti
∫i IBAN: RO12TREZ7005069XXX000531 Direc˛ia de Trezorerie ∫i Contabilitate Public„ a Municipiului Bucure∫ti
                  (alocat numai persoanelor juridice bugetare)
    Tel. 318.51.29/150, fax 318.51.15, E-mail: publicari_acte@ramo.ro, Internet: www.monitoruloficial.ro
      Adresa pentru publicitate: Centrul pentru rela˛ii cu publicul, Bucure∫ti, ∫os. Panduri nr. 1,
       bloc P33, parter, sectorul 5, tel. 411.58.33 ∫i 410.47.30, fax 410.77.36 ∫i 410.47.23
                                                                          &JUYDGY|141551]
                     Tiparul: îMonitorul Oficial“ R.A.
Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea a IV-a, nr. 3917/8.XII.2006 con˛ine 16 pagini.                  Pre˛ul 1,28 lei        ISSN  1220 — 4889

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:279
posted:9/24/2010
language:Romanian
pages:16