Documents
Resources
Learning Center
Upload
Plans & pricing Sign in
Sign Out

mof4_2006_2609

VIEWS: 30 PAGES: 16

 • pg 1
									                                    PARTEA A IV-A
Anul 174 (XVI) — Nr. 2609                                                         Luni, 21 august 2006
                        PUBLICAfiII ALE AGENfiILOR ECONOMICI        PUBLICAfiII ALE AGENfiILOR ECONOMICI
      Societatea Comercial„                    Societatea Comercial„              - activitatea principal„: cod CAEN 5248 - comer˛
    FLOREDY - S.R.L., satul Cornetu                   FURNY - S.R.L.              cu am„nuntul, Ón magazine specializate, cu alte
    comuna Cornetu, jude˛ul Ilfov                  Buftea, jude˛ul Ilfov            produse neclasificate Ón alt„ parte;
                                                            - capital social subscris: 200,00 RON, v„rsat
                                                           integral; capitalul social este divizat Ón 20 p„r˛i
  NUM√R DE ORDINE ŒN REGISTRUL COMERfiULUI          NUM√R DE ORDINE ŒN REGISTRUL COMERfiULUI
                                                           sociale a 10,00 RON fiecare;
         J 23/1467/20.07.2006                    J 23/1462/20.07.2006
                                                            - durata de func˛ionare: nelimitat„.
     COD UNIC DE ŒNREGISTRARE 18871376             COD UNIC DE ŒNREGISTRARE 18871236           (2/617.253)
                                                                        *
        MINISTERUL JUSTIfiIEI                   MINISTERUL JUSTIfiIEI
                                                                Societatea Comercial„
                                                            GLOBAL INVESTMENTS GROUP - S.R.L.
       TRIBUNALUL BUCURE™TI                   TRIBUNALUL BUCURE™TI                satul Pas„rea, comuna Br„ne∫ti
                                                                   jude˛ul Ilfov
    EXTRAS AL ŒNCHEIERII NR. 1222               EXTRAS AL ŒNCHEIERII NR. 1226
        din 20 iulie 2006                     din 20 iulie 2006               NUM√R DE ORDINE ŒN REGISTRUL COMERfiULUI
 Judec„tor delegat                     Judec„tor delegat                            J 23/1472/20.07.2006
 la Oficiul Registrului                   la Oficiul Registrului
 Comer˛ului Ilfov de pe l‚ng„                                                COD UNIC DE ŒNREGISTRARE 18871384
                               Comer˛ului Ilfov de pe l‚ng„
 Tribunalul Bucure∫ti  - Bojinca Adina           Tribunalul Bucure∫ti  - Bojinca Adina                MINISTERUL JUSTIfiIEI
 Referent la Oficiul                    Referent la Oficiul
 Registrului Comer˛ului                   Registrului Comer˛ului
 Ilfov de pe l‚ng„                     Ilfov de pe l‚ng„                          TRIBUNALUL BUCURE™TI
 Tribunalul Bucure∫ti  - Elena Zrini            Tribunalul Bucure∫ti  - Angela Caliniuc
  Œn baza cererii nr. 28660 din data de 14.07.2006                                     EXTRAS AL ŒNCHEIERII NR. 1233
                               Œn baza cererii nr. 28779 din data de 17.07.2006
∫i a actelor doveditoare depuse, judec„torul delegat                                         din 20 iulie 2006
                             ∫i a actelor doveditoare depuse, judec„torul delegat
la Oficiul Registrului Comer˛ului Ilfov de pe l‚ng„
                             la Oficiul Registrului Comer˛ului Ilfov de pe l‚ng„     Judec„tor delegat
Tribunalul Bucure∫ti a dispus autorizarea ∫i
                             Tribunalul Bucure∫ti a dispus autorizarea ∫i         la Oficiul Registrului
Ónregistrarea societ„˛ii comerciale cu urm„toarele
                             Ónregistrarea societ„˛ii comerciale cu urm„toarele      Comer˛ului Ilfov de pe l‚ng„
date:
                             date:                            Tribunalul Bucure∫ti  - Bojinca Adina
  - fondator: Stancu Aurelia, asociat unic, cod
                               - fondatori:                       Referent la Oficiul
numeric personal 2710305522504, aport la capital
                               1. Niculae-Petric„ Marius, asociat, cod numeric      Registrului Comer˛ului
200,00 RON (data v„rs„rii aportului 12.07.2006),
                             personal 1820730471336, aport la capital 120,00       Ilfov de pe l‚ng„
echival‚nd cu 20 p„r˛i sociale, reprezent‚nd 100 %
                             RON, echival‚nd cu 12 p„r˛i sociale, reprezent‚nd      Tribunalul Bucure∫ti  - Elena Zrini
din capitalul social total, cu o cot„ de participare la
                             60 % din capitalul social total, cu o cot„ de
beneficii/pierderi de 100 %, domiciliat„ Ón                                       Œn baza cererii nr. 29014 din data de 18.07.2006
localitatea Cornetu, ™os. Alexandriei nr. 265, jude˛ul  participare la beneficii/pierderi de 60 %, data
                                                           ∫i a actelor doveditoare depuse, judec„torul delegat
Ilfov;                          efectu„rii v„rs„m‚ntului 18.07.2006, domiciliat Ón     la Oficiul Registrului Comer˛ului Ilfov de pe l‚ng„
  - administrator persoan„ fizic„: Stancu Aurelia,    Buftea, str. P„durii nr. 10, jude˛ul Ilfov;        Tribunalul Bucure∫ti a dispus autorizarea ∫i
cod numeric personal 2710305522504, numit la         2. Dinicu Valentin, asociat, cod numeric personal    Ónregistrarea societ„˛ii comerciale cu urm„toarele
data de 20.07.2006, cu o durat„ a mandatului       1830808471333, aport la capital 80,00 RON,         date:
nelimitat„;                        echival‚nd cu 8 p„r˛i sociale, reprezent‚nd 40 % din     - fondatori:
  - denumirea: FLOREDY - S.R.L.;             capitalul social total, cu o cot„ de participare la      1. Ioni˛„ Sabin, asociat, cod numeric personal
  - sediul social: satul Cornetu, ™os. Alexandriei    beneficii/pierderi de 40 %, data efectu„rii        1480405400069, aport la capital 100,00 RON (data
nr. 265, comuna Cornetu, jude˛ul Ilfov;          v„rs„m‚ntului 18.07.2006, domiciliat Ón Buftea, ∫os.    v„rs„rii aportului 3.07.2006), echival‚nd cu 10 p„r˛i
  - domeniul principal de activitate: grupa CAEN     Bucure∫ti-T‚rgovi∫te nr. 114-116, bl. PM3, sc. 1, et.   sociale, reprezent‚nd 50 % din capitalul social total,
522 - comer˛ cu am„nuntul cu produse alimentare,     1, ap. 6, jude˛ul Ilfov;                  cu o cot„ de participare la beneficii/pierderi de
b„uturi ∫i cu produse din tutun, Ón magazine         - administrator persoan„ fizic„: Niculae-Petric„    50 %, domiciliat Ón Bucure∫ti. bd. Constantin
specializate;                       Marius, cod numeric personal 1820730471336,        Br‚ncoveanu nr. 97, bl. M6, sc. 1, et. 1, ap. 4,
  - activitatea principal„: cod CAEN 5227 - comer˛    numit la data de 20.07.2006, cu o durat„ a         sectorul 4;
cu am„nuntul, Ón magazine specializate, cu produse    mandatului nelimitat„;                    2. Ioni˛„ ™tefan C„t„lin, asociat, cod numeric
alimentare;                         - denumirea: FURNY - S.R.L.;              personal 1720720441519, aport la capital 100,00
  - capital social subscris: 200,00 RON, v„rsat       - sediul social: Buftea, Str. P„durii nr. 10, jude˛ul  RON (data v„rs„rii aportului 3.07.2006), echival‚nd
integral; capitalul social este divizat Ón 20 p„r˛i    Ilfov;                           cu 10 p„r˛i sociale, reprezent‚nd 50 % din capitalul
sociale a 10,00 RON fiecare;                 - domeniul principal de activitate: grupa CAEN     social total, cu o cot„ de participare la
  - durata de func˛ionare: nelimitat„.          524 - comer˛ cu am„nuntul, Ón magazine           beneficii/pierderi de 50 %, domiciliat Ón Bucure∫ti,
   (1/617.252)                     specializate, cu alte produse neclasificate Ón alt„    bd. Constantin Br‚ncoveanu nr. 97, bl. M6, sc. 1, et.
             *                parte;                           1, ap. 4, sectorul 4;
  2               MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI,                PARTEA a IV-a,   Nr. 2609/21.VIII.2006
  - administrator persoan„ fizic„: Ioni˛„ ™tefan             Societatea Comercial„              echival‚nd cu 20 p„r˛i sociale, reprezent‚nd 100 %
C„t„lin, cod numeric personal 1720720441519,          ISO NET - S.R.L., M„gurele, ora∫ M„gurele         din capitalul social total, cu o cot„ de participare la
numit la data de 20.07.2006, cu puteri depline, cu o              jude˛ul Ilfov                beneficii/pierderi de 100 %, domiciliat Ón localitatea
durat„ a mandatului nelimitat„;                                              Pantelimon, Str. Duzilor nr. 48, bl. P13, sc. 2, ap. 14,
  - denumirea: GLOBAL INVESTMENTS GROUP -                                         jude˛ul Ilfov;
                                 NUM√R DE ORDINE ŒN REGISTRUL COMERfiULUI
                                                               - administrator persoan„ fizic„: Iosif Valentin
S.R.L.;                                      J 23/1443/2006
                                                              Robert, cod numeric personal 1840715420070,
  - sediul social: satul Pas„rea, str. Nicolae B„lcescu
                                    COD UNIC DE ŒNREGISTRARE 18861097         numit de la data de 20.07.2006 p‚n„ la data de
nr. 12, comuna Br„ne∫ti, jude˛ul Ilfov;
                                                              27.07.2010;
  - domeniul principal de activitate: grupa CAEN               MINISTERUL JUSTIfiIEI              - denumirea: K. PROMOTION - S.R.L.;
701 - activit„˛i imobiliare cu bunuri proprii;                                        - sediul social: Pantelimon, Str. Duzilor nr. 48, bl.
  - activitatea principal„: cod CAEN 7012 -                                        P13, sc. 2, et. 1, ap. 14, jude˛ul Ilfov;
                                      TRIBUNALUL BUCURE™TI
cump„rare ∫i v‚nzare de bunuri imobiliare proprii;                                      - domeniul principal de activitate: grupa CAEN
  - capital social subscris: 200,00 RON, v„rsat           EXTRAS AL ŒNCHEIERII NR. 1217            744 - publicitate;
integral; capitalul social este divizat Ón 20 p„r˛i                                      - activitatea principal„: cod CAEN 7440 -
                                        din 17 iulie 2006
sociale a 10,00 RON fiecare;                                                publicitate;
  - durata de func˛ionare: nelimitat„.             Judec„tor delegat                      - capital social subscris: 200,00 RON, v„rsat
   (3/617.254)                         la Oficiul Registrului                  integral; capitalul social este divizat Ón 20 p„r˛i
                                 Comer˛ului Ilfov de pe l‚ng„               sociale a 10,00 RON fiecare;
              *
                                 Tribunalul Bucure∫ti  - Bumbulu˛ Anca            - durata de func˛ionare: nelimitat„.
                                 Referent la Oficiul                      (6/617.257)
     Societatea Comercial„
 GLOBAL STRUCTURE SOLUTIONS - S.R.L.
                                 Registrului Comer˛ului                                *
                                 Ilfov de pe l‚ng„
     Otopeni, jude˛ul Ilfov
                                 Tribunalul Bucure∫ti  - Elena Zrini                Societatea Comercial„
                                                               KISARE IMPEX - S.R.L., satul B„l„ceanca
                                 Œn baza cererii nr. 28643 din data de 13.07.2006
  NUM√R DE ORDINE ŒN REGISTRUL COMERfiULUI          ∫i a actelor doveditoare depuse, judec„torul delegat        comuna Cernica, jude˛ul Ilfov
           J 23/1494/2006             la Oficiul Registrului Comer˛ului Ilfov de pe l‚ng„
                               Tribunalul Bucure∫ti a dispus autorizarea ∫i          NUM√R DE ORDINE ŒN REGISTRUL COMERfiULUI
     COD UNIC DE ŒNREGISTRARE 18889470
                               Ónregistrarea societ„˛ii comerciale cu urm„toarele               J 23/1470/20.07.2006
                               date:
        MINISTERUL JUSTIfiIEI                                                 COD UNIC DE ŒNREGISTRARE 18871392
                                 - fondator: Radoi Mihai-Ovidiu, asociat unic, cod
                               numeric personal 1670804451610, aport la capital
                               200,00 RON (data v„rs„rii aportului 11.07.2006),              MINISTERUL JUSTIfiIEI
        TRIBUNALUL BUCURE™TI
                               echival‚nd cu 20 p„r˛i sociale, reprezent‚nd 100 %
    EXTRAS AL ŒNCHEIERII NR. 1258             din capitalul social total, cu o cot„ de participare la          TRIBUNALUL BUCURE™TI
                               beneficii/pierderi de 100 %, domiciliat Ón Bucure∫ti,
         din 27 iulie 2006              str. Serg. Latea Gheorghe nr. 3, bl. C81, sc. 1, et. 6,       EXTRAS AL ŒNCHEIERII NR. 1235
  Judec„tor delegat                     ap. 37, jude˛ul Ilfov;
                                 - administrator persoan„ fizic„: Radoi Mihai-               din 20 iulie 2006
  la Oficiul Registrului
                               Ovidiu, cod numeric personal 1670804451610,           Judec„tor delegat
  Comer˛ului Ilfov de pe l‚ng„
                               numit la data de 17.07.2006, cu o durat„ a           la Oficiul Registrului
  Tribunalul Bucure∫ti  - Dumitrescu Gabriela        mandatului nelimitat„, av‚nd puteri depline;          Comer˛ului Ilfov de pe l‚ng„
  Referent la Oficiul                      - denumirea: ISO NET - S.R.L.;                Tribunalul Bucure∫ti  - Bojinca Adina
  Registrului Comer˛ului                    - sediul social: M„gurele, Str. Fizicienilor nr. 4,     Referent la Oficiul
  Ilfov de pe l‚ng„                     bl. 3, sc. 2, et. 1, ap. 22, ora∫ M„gurele, jude˛ul Ilfov;   Registrului Comer˛ului
  Tribunalul Bucure∫ti  - Angela Caliniuc           - domeniul principal de activitate: grupa CAEN        Ilfov de pe l‚ng„
                               642 - telecomunica˛ii;                     Tribunalul Bucure∫ti  - Elena Zrini
  Œn baza cererii nr. 29359 din data de 24.07.2006       - activitatea principal„: cod CAEN 6420 -
∫i a actelor doveditoare depuse, judec„torul delegat     telecomunica˛ii;                        Œn baza cererii nr. 29046 din data de 18.07.2006
la Oficiul Registrului Comer˛ului Ilfov de pe l‚ng„       - capital social subscris: 200,00 RON, v„rsat       ∫i a actelor doveditoare depuse, judec„torul delegat
Tribunalul Bucure∫ti a dispus autorizarea ∫i         integral; capitalul social este divizat Ón 20 p„r˛i     la Oficiul Registrului Comer˛ului Ilfov de pe l‚ng„
Ónregistrarea societ„˛ii comerciale cu urm„toarele      sociale a 10,00 RON fiecare;                 Tribunalul Bucure∫ti a dispus autorizarea ∫i
date:                              - durata de func˛ionare: nelimitat„.           Ónregistrarea societ„˛ii comerciale cu urm„toarele
                                  (5/617.256)                       date:
  - fondatori:
  1. Karagac Mustafa, asociat, aport la capital                     *                  - fondatori:
                                                               1. Zuza Valy Mihaela, asociat, cod numeric
100,00 RON (data v„rs„rii aportului 17.07.2006),
                                     Societatea Comercial„               personal 2791110420064, aport la capital 100,00
echival‚nd cu 10 p„r˛i sociale, reprezent‚nd 50 %         K. PROMOTION - S.R.L., Pantelimon            RON (data v„rs„rii aportului 4.07.2006), echival‚nd
din capitalul social total, cu o cot„ de participare la            jude˛ul Ilfov                cu 10 p„r˛i sociale, reprezent‚nd 50 % din capitalul
beneficii/pierderi de 50 %, domiciliat Ón Turcia,                                     social total, cu o cot„ de participare la
Istanbul, Pendik, Guzelyali Lale nr. 20/9;                                         beneficii/pierderi de 50 %, domiciliat„ Ón satul
                                 NUM√R DE ORDINE ŒN REGISTRUL COMERfiULUI
  2. Yagmur Murat, asociat, aport la capital 100,00                                    B„l„ceanca, comuna Cernica, jude˛ul Ilfov;
                                          J 23/1502/2006
RON (data v„rs„rii aportului 17.07.2006),                                           2. Zuza Nicu∫or, asociat, cod numeric personal
echival‚nd cu 10 p„r˛i sociale, reprezent‚nd 50 %            COD UNIC DE ŒNREGISTRARE 18889454         1740819472052, aport la capital 100,00 RON (data
din capitalul social total, cu o cot„ de participare la                                  v„rs„rii aportului 4.07.2006), echival‚nd cu 10 p„r˛i
                                       MINISTERUL JUSTIfiIEI             sociale, reprezent‚nd 50 % din capitalul social total,
beneficii/pierderi de 50 %, domiciliat Ón Turcia,
localitatea Izmir, ∫i cu re∫edin˛a Ón Bucure∫ti, Calea                                   cu o cot„ de participare la beneficii/pierderi de 50
                                      TRIBUNALUL BUCURE™TI              %, domiciliat Ón satul B„l„ceanca, comuna Cernica,
C„l„ra∫ilor nr. 170, bl. 56, sc. 1, et. 6, ap. 26, sectorul
                                                              jude˛ul Ilfov;
3;
                                   EXTRAS AL ŒNCHEIERII NR. 1255              - administrator persoan„ fizic„: Zuza Nicu∫or,
  - administrator persoan„ fizic„: Yagmur Murat,
                                                              cod numeric personal 1740819472052, numit la
numit la data de 27.07.2006, cu o durat„ a                   din 27 iulie 2006
                                                              data de 20.07.2006, cu o durat„ a mandatului
mandatului de 4 ani;                       Judec„tor delegat                     nelimitat„, av‚nd puteri depline;
  - denumirea: GLOBAL STRUCTURE SOLUTIONS            la Oficiul Registrului                    - denumirea: KISARE IMPEX - S.R.L.;
- S.R.L.;                            Comer˛ului Ilfov de pe l‚ng„                 - sediul social: satul B„l„ceanca, Str. Colentinei
  - sediul social: Otopeni, Calea Bucure∫tilor nr. 67,     Tribunalul Bucure∫ti  - Dumitrescu Gabriela       nr. 12, comuna Cernica, jude˛ul Ilfov;
jude˛ul Ilfov;                          Referent la Oficiul                     - domeniul principal de activitate: grupa CAEN
  - domeniul principal de activitate: grupa CAEN        Registrului Comer˛ului                  521 - comer˛ cu am„nuntul Ón magazine
452 - construc˛ii de cl„diri sau p„r˛i ale acestora;       Ilfov de pe l‚ng„                     nespecializate;
                                 Tribunalul Bucure∫ti  - Elena Zrini             - activitatea principal„: cod CAEN 5211 - comer˛
geniu civil;
                                 Œn baza cererii nr. 29059 din data de 18.07.2006     cu am„nuntul Ón magazine nespecializate, cu
  - activitatea principal„: cod CAEN 4521 -
                               ∫i a actelor doveditoare depuse, judec„torul delegat     v‚nzare predominant„ de produse alimentare,
construc˛ii de cl„diri ∫i lucr„ri de geniu;
                               la Oficiul Registrului Comer˛ului Ilfov de pe l‚ng„     b„uturi ∫i tutun;
  - capital social subscris: 200,00 RON, v„rsat
                               Tribunalul Bucure∫ti a dispus autorizarea ∫i          - capital social subscris: 200,00 RON, v„rsat
integral; capitalul social este divizat Ón 20 p„r˛i
                               Ónregistrarea societ„˛ii comerciale cu urm„toarele      integral; capitalul social este divizat Ón 20 p„r˛i
sociale a 10,00 RON fiecare;                                                sociale a 10,00 RON fiecare;
                               date:
  - durata de func˛ionare: nelimitat„.             - fondator: Iosif Valentin Robert, asociat unic, cod     - durata de func˛ionare: nelimitat„.
   (4/617.255)                       numeric personal 1840715420070, aport la capital         (7/617.258)
              *                 200,00 RON (data v„rs„rii aportului 18.07.2006),                    *
                MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA                a IV-a,  Nr. 2609/21.VIII.2006                  3
      Societatea Comercial„             la capital 200,00 RON (data v„rs„rii aportului           Societatea Comercial„
  LUK - TEO EXPRES SPEDITION - S.R.L.          20.07.2006), echival‚nd cu 20 p„r˛i sociale,         MARIO TRANS INTERNATIONAL - S.R.L.
      Buftea, jude˛ul Ilfov             reprezent‚nd 100 % din capitalul social total, cu o         Buftea, jude˛ul Ilfov
                             cot„ de participare la beneficii/pierderi de 100 %,
  NUM√R DE ORDINE ŒN REGISTRUL COMERfiULUI        domiciliat„ Ón Bucure∫ti, Str. Avia˛iei nr. 1, bl. 4C,    NUM√R DE ORDINE ŒN REGISTRUL COMERfiULUI
         J 23/1460/20.07.2006           sc. 1, et. 3, ap. 13, sectorul 1;                       J 23/1491/2006
                               - administrator persoan„ fizic„: B„jenaru
     COD UNIC DE ŒNREGISTRARE 18871252                                          COD UNIC DE ŒNREGISTRARE 18889403
                             Nicoleta-Tincu˛a,     cod   numeric personal
                             2761018411521, numit„ de la data de 27.07.2006              MINISTERUL JUSTIfiIEI
        MINISTERUL JUSTIfiIEI
                             p‚n„ la data de 27.07.2010, av‚nd puteri depline;
                               - denumirea: MANIRO - S.R.L.;
       TRIBUNALUL BUCURE™TI                                                TRIBUNALUL BUCURE™TI
                               - sediul social: satul Tunari, Str. 1 Decembrie
                             nr. 97, comuna Tunari, jude˛ul Ilfov;
    EXTRAS AL ŒNCHEIERII NR. 1240                                            EXTRAS AL ŒNCHEIERII NR. 1260
                               - domeniul principal de activitate: grupa CAEN
        din 20 iulie 2006             521 - comer˛ cu am„nuntul Ón magazine                   din 27 iulie 2006
                             nespecializate;                       Judec„tor delegat
 Judec„tor delegat
 la Oficiul Registrului                   - activitatea principal„: cod CAEN 5211 - comer˛     la Oficiul Registrului
 Comer˛ului Ilfov de pe l‚ng„              cu am„nuntul, Ón magazine nespecializate, cu        Comer˛ului Ilfov de pe l‚ng„
 Tribunalul Bucure∫ti  - Bojinca Adina         v‚nzare predominant„ de produse alimentare,         Tribunalul Bucure∫ti  - Dumitrescu Gabriela
 Referent la Oficiul                   b„uturi ∫i tutun.                      Referent la Oficiul
                               - capital social subscris: 200,00 RON, v„rsat      Registrului Comer˛ului
 Registrului Comer˛ului
                             integral; capitalul social este divizat Ón 20 p„r˛i     Ilfov de pe l‚ng„
 Ilfov de pe l‚ng„
                                                           Tribunalul Bucure∫ti  - Angela Caliniuc
 Tribunalul Bucure∫ti  - Oana Elena           sociale a 10,00 RON fiecare;
              Socariceanu            - durata de func˛ionare: nelimitat„.           Œn baza cererii nr. 29389 din data de 24.07.2006
                                (9/617.260)                     ∫i a actelor doveditoare depuse, judec„torul delegat
  Œn baza cererii nr. 29176 din data de 19.07.2006
                                          *                la Oficiul Registrului Comer˛ului Ilfov de pe l‚ng„
∫i a actelor doveditoare depuse, judec„torul delegat
                                                          Tribunalul Bucure∫ti a dispus autorizarea ∫i
la Oficiul Registrului Comer˛ului Ilfov de pe l‚ng„
                                  Societatea Comercial„              Ónregistrarea societ„˛ii comerciale cu urm„toarele
Tribunalul Bucure∫ti a dispus autorizarea ∫i
                                MARIO DE LUXE - S.R.L., Voluntari          date:
Ónregistrarea societ„˛ii comerciale cu urm„toarele                                   - fondatori:
date:                                  jude˛ul Ilfov
                                                            1. Hristu Marian, asociat, cod numeric personal
  - fondator: Apostol Anca-Mirela, asociat unic, cod                                1730726151787, aport la capital 100,00 RON (data
numeric personal 2760711471010, aport la capital                                  v„rs„rii aportului 20.07.2006), echival‚nd cu 10
                               NUM√R DE ORDINE ŒN REGISTRUL COMERfiULUI
200,00 RON (data v„rs„rii aportului 18.07.2006),                                  p„r˛i sociale, reprezent‚nd 50 % din capitalul social
                                      J 23/1476/20.07.2006
echival‚nd cu 20 p„r˛i sociale, reprezent‚nd 100 %                                 total, cu o cot„ de participare la beneficii/pierderi
din capitalul social total, cu o cot„ de participare la      COD UNIC DE ŒNREGISTRARE 18871333        de 50 %, domiciliat Ón Bucure∫ti, ™os. Giurgiului nr.
beneficii/pierderi de 100 %, domiciliat„ Ón Buftea,                                 126, bl. 7, sc. 1, et. 5, ap. 22, sectorul 4;
str. Motoc nr. 33, jude˛ul Ilfov;                    MINISTERUL JUSTIfiIEI             2. Bortoneanu-Ioni˛„ Costel, asociat, cod numeric
  - administrator persoan„ fizic„: Apostol Anca-                                  personal 1720208154211, aport la capital 100,00
Mirela, cod numeric personal 2760711471010,                                     RON (data v„rs„rii aportului 20.07.2006),
                                    TRIBUNALUL BUCURE™TI
numit la data de 20.07.2006, cu o durat„ a                                     echival‚nd cu 10 p„r˛i sociale, reprezent‚nd 50 %
mandatului nelimitat„, av‚nd puteri depline;                                    din capitalul social total, cu o cot„ de participare la
  - denumirea: LUK - TEO EXPRES SPEDITION -           EXTRAS AL ŒNCHEIERII NR. 1238           beneficii/pierderi de 50 %, domiciliat Ón Buftea,
S.R.L.;                                  din 20 iulie 2006             Aleea C‚mpului nr. 6, bl. 28, sc. B, et. 1, ap. 3,
  - sediul social: Buftea, str. Motoc nr. 33, tarlaua                               jude˛ul Ilfov;
15, parcela 810, corpul A, jude˛ul Ilfov;          Judec„tor delegat                     - administrator persoan„ fizic„: Hristu Marian,
  - domeniul principal de activitate: grupa CAEN      la Oficiul Registrului                 cod numeric personal 1730726151787, numit la
634 - activit„˛i ale altor agen˛ii de transport;      Comer˛ului Ilfov de pe l‚ng„              data de 27.07.2006, cu o durat„ a mandatului
  - activitatea principal„: cod CAEN 6340 - activit„˛i   Tribunalul Bucure∫ti  - Bojinca Adina         nelimitat„;
ale altor agen˛ii de transport;               Referent la Oficiul                    - denumirea: MARIO TRANS INTERNATIONAL -
  - capital social subscris: 200,00 RON, v„rsat      Registrului Comer˛ului                 S.R.L.;
integral; capitalul social este divizat Ón 20 p„r˛i     Ilfov de pe l‚ng„                     - sediul social: Buftea, Aleea C‚mpului nr. 6,
sociale a 10,00 RON fiecare;                Tribunalul Bucure∫ti  - Elena Zrini          bl. 28, sc. B, et. 1, ap. 3, jude˛ul Ilfov;
  - durata de func˛ionare: nelimitat„.                                        - domeniul principal de activitate: grupa CAEN
                               Œn baza cererii nr. 29095 din data de 18.07.2006    602 - alte transporturi terestre;
   (8/617.259)
             *                ∫i a actelor doveditoare depuse, judec„torul delegat     - activitatea principal„: cod CAEN 6024 -
                             la Oficiul Registrului Comer˛ului Ilfov de pe l‚ng„    transporturi rutiere de m„rfuri;
      Societatea Comercial„             Tribunalul Bucure∫ti a dispus autorizarea ∫i         - capital social subscris: 200,00 RON, v„rsat
     MANIRO - S.R.L., satul Tunari          Ónregistrarea societ„˛ii comerciale cu urm„toarele    integral; capitalul social este divizat Ón 20 p„r˛i
     comuna Tunari, jude˛ul Ilfov           date:                           sociale a 10,00 RON fiecare;
                                                            - durata de func˛ionare: nelimitat„.
                               - fondator: Bichir Roxana Eliza, asociat unic, cod
                                                             (11/617.262)
                             numeric personal 2850225420078, aport la capital
  NUM√R DE ORDINE ŒN REGISTRUL COMERfiULUI                                                  *
          J 23/1490/2006            200,00 RON (data v„rs„rii aportului 17.07.2006),
                             echival‚nd cu 20 p„r˛i sociale, reprezent‚nd 100 %          Societatea Comercial„
     COD UNIC DE ŒNREGISTRARE 18889497        din capitalul social total, cu o cot„ de participare la     MIKI IMPEX - S.R.L., satul Piscu
                             beneficii/pierderi de 100 %, domiciliat„ Ón           comuna Ciolpani, jude˛ul Ilfov
        MINISTERUL JUSTIfiIEI
                             localitatea Voluntari, str. Leonte Filipescu nr. 4,
                             jude˛ul Ilfov;
                                                            NUM√R DE ORDINE ŒN REGISTRUL COMERfiULUI
       TRIBUNALUL BUCURE™TI              - administrator persoan„ fizic„: Bichir Roxana             J 23/1468/20.07.2006
                             Eliza, cod numeric personal 2850225420078, numit
    EXTRAS AL ŒNCHEIERII NR. 1262           la data de 20.07.2006, cu o durat„ a mandatului          COD UNIC DE ŒNREGISTRARE 18871260

        din 27 iulie 2006             nelimitat„;
                                                                  MINISTERUL JUSTIfiIEI
                               - denumirea: MARIO DE LUXE - S.R.L.;
 Judec„tor delegat
                               - sediul social: Voluntari, str. Leonte Filipescu
 la Oficiul Registrului
                             nr. 4, jude˛ul Ilfov;                          TRIBUNALUL BUCURE™TI
 Comer˛ului Ilfov de pe l‚ng„
 Tribunalul Bucure∫ti  - Dumitrescu Gabriela        - domeniul principal de activitate: grupa CAEN
                             521 - comer˛ cu am„nuntul Ón magazine              EXTRAS AL ŒNCHEIERII NR. 1223
 Referent la Oficiul
 Registrului Comer˛ului                 nespecializate;                              din 20 iulie 2006
 Ilfov de pe l‚ng„                     - activitatea principal„: cod CAEN 5211 - comer˛
                                                           Judec„tor delegat
 Tribunalul Bucure∫ti  - Angela Caliniuc        cu am„nuntul, Ón magazine nespecializate, cu        la Oficiul Registrului
                             v‚nzare predominant„ de produse alimentare,         Comer˛ului Ilfov de pe l‚ng„
  Œn baza cererii nr. 29432 din data de 24.07.2006
                             b„uturi ∫i tutun;                      Tribunalul Bucure∫ti  - Bojinca Adina
∫i a actelor doveditoare depuse, judec„torul delegat
la Oficiul Registrului Comer˛ului Ilfov de pe l‚ng„     - capital social subscris: 200,00 RON, v„rsat      Referent la Oficiul
Tribunalul Bucure∫ti a dispus autorizarea ∫i       integral; capitalul social este divizat Ón 20 p„r˛i     Registrului Comer˛ului
Ónregistrarea societ„˛ii comerciale cu urm„toarele    sociale a 10,00 RON fiecare;                Ilfov de pe l‚ng„
date:                            - durata de func˛ionare: nelimitat„.           Tribunalul Bucure∫ti  - Angela Caliniuc
  - fondator: B„jenaru Nicoleta-Tincu˛a, asociat       (10/617.261)                      Œn baza cererii nr. 28699 din data de 14.07.2006
unic, cod numeric personal 2761018411521, aport                   *                ∫i a actelor doveditoare depuse, judec„torul delegat
 4              MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI,               PARTEA a IV-a,   Nr. 2609/21.VIII.2006
la Oficiul Registrului Comer˛ului Ilfov de pe l‚ng„    domiciliat„ Ón localitatea Jilava, str. Mierlari nr. 86,       Societatea Comercial„
Tribunalul Bucure∫ti a dispus autorizarea ∫i       jude˛ul Ilfov, cu o durat„ a mandatului nelimitat„;        PALMER INTERNATIONAL - S.R.L.
Ónregistrarea societ„˛ii comerciale cu urm„toarele      - denumirea: MINIAL CLEANING - S.R.L.;               Voluntari, jude˛ul Ilfov
date:                            - sediul social: comuna Jilava, str. Mierlari nr. 86,
  - fondatori:                      jude˛ul Ilfov;                         NUM√R DE ORDINE ŒN REGISTRUL COMERfiULUI
  1. Constantinescu Petre, asociat, cod numeric       - domeniul principal de activitate: grupa CAEN              J 23/1504/27.07.2006
personal 1580908400379, aport la capital 100,00      747 - activit„˛i de Óntre˛inere ∫i cur„˛are a cl„dirilor;
RON (data v„rs„rii aportului 10.07.2006),          - activitatea principal„: cod CAEN 7470 - activit„˛i       COD UNIC DE ŒNREGISTRARE 18889420
echival‚nd cu 10 p„r˛i sociale, reprezent‚nd 50 %
                             de Óntre˛inere ∫i cur„˛are a cl„dirilor;
din capitalul social total, cu o cot„ de participare la                                       MINISTERUL JUSTIfiIEI
                               - capital social subscris: 200,00 RON, v„rsat
beneficii/pierderi de 50 %, domiciliat Ón localitatea
                             integral; capitalul social este divizat Ón 20 p„r˛i
Ciolpani, Str. M„n„stirii nr. 10, jude˛ul Ilfov;
                             sociale a 10,00 RON fiecare;                       TRIBUNALUL BUCURE™TI
  2. Constantinescu Giorgeta, asociat, cod numeric
                               - durata de func˛ionare: nelimitat„.
personal 2601223400331, aport la capital 100,00                                       EXTRAS AL ŒNCHEIERII NR. 1250
                                (13/617.264)
RON (data v„rs„rii aportului 10.07.2006),
echival‚nd cu 10 p„r˛i sociale, reprezent‚nd 50 %                  *                        din 27 iulie 2006
din capitalul social total, cu o cot„ de participare la                                 Judec„tor delegat
                                   Societatea Comercial„
beneficii/pierderi de 50 %, domiciliat„ Ón localitatea                                 la Oficiul Registrului
                                 P S SERVICES - S.R.L., Bragadiru
Ciolpani, jude˛ul Ilfov;                                                Comer˛ului Ilfov de pe l‚ng„
                                      jude˛ul Ilfov
  - administratori persoane fizice:                                          Tribunalul Bucure∫ti  - Dumitrescu Gabriela
  1. Constantinescu Petre, cod numeric personal                                    Referent la Oficiul
1580908400379, numit la data de 20.07.2006, cu o       NUM√R DE ORDINE ŒN REGISTRUL COMERfiULUI          Registrului Comer˛ului
durat„ a mandatului nelimitat„;                       J 23/1500/27.07.2006            Ilfov de pe l‚ng„
  2. Constantinescu Giorgeta, cod numeric                                       Tribunalul Bucure∫ti  - Elena Zrini
personal 2601223400331, numit„ la data de              COD UNIC DE ŒNREGISTRARE 18889675
                                                             Œn baza cererii nr. 28708 din data de 14.07.2006
20.07.2006, cu o durat„ a mandatului nelimitat„;                                   ∫i a actelor doveditoare depuse, judec„torul delegat
  - denumirea: MIKI IMPEX - S.R.L.;                   MINISTERUL JUSTIfiIEI
                                                           la Oficiul Registrului Comer˛ului Ilfov de pe l‚ng„
  - sediul social: satul Piscu, Str. Olarilor nr. 9,                                 Tribunalul Bucure∫ti a dispus autorizarea ∫i
comuna Ciolpani, jude˛ul Ilfov;                     TRIBUNALUL BUCURE™TI             Ónregistrarea societ„˛ii comerciale cu urm„toarele
  - domeniul principal de activitate: grupa CAEN                                   date:
521 - comer˛ cu am„nuntul Ón magazine               EXTRAS AL ŒNCHEIERII NR. 1272             - fondator: Pruteanu Rodion, asociat unic, cod
nespecializate;                                                    numeric personal 971607553582, aport la capital
  - activitatea principal„: cod CAEN 5211 - comer˛            din 27 iulie 2006              200,00 RON (data v„rs„rii aportului 13.07.2006),
cu am„nuntul, Ón magazine nespecializate, cu         Judec„tor delegat                    echival‚nd cu 20 p„r˛i sociale, reprezent‚nd 100 %
v‚nzare predominant„ de produse alimentare,         la Oficiul Registrului                  din capitalul social total, cu o cot„ de participare la
b„uturi ∫i tutun;                      Comer˛ului Ilfov de pe l‚ng„               beneficii/pierderi de 100 %, domiciliat Ón Republica
  - capital social subscris: 200,00 RON, v„rsat                                   Moldova, localitatea Balabane∫ti-Criuleni;
                               Tribunalul Bucure∫ti  - Dumitrescu Gabriela
integral; capitalul social este divizat Ón 20 p„r˛i                                   - administrator persoan„ fizic„: Pruteanu
                               Referent la Oficiul
sociale a 10,00 RON fiecare;                                             Rodion, cod numeric personal 971607553582,
                               Registrului Comer˛ului
  - durata de func˛ionare: nelimitat„.                                        numit de la data de 27.07.2006 p‚n„ la data de
                               Ilfov de pe l‚ng„
   (12/617.263)                                                   27.07.2010, av‚nd puteri depline;
                               Tribunalul Bucure∫ti  - Liliana Carmen Ion         - denumirea: PALMER INTERNATIONAL - S.R.L.;
             *
                               Œn baza cererii nr. 29672 din data de 25.07.2006      - sediul social: Voluntari, Str. Potcoavei nr. 31,
     Societatea Comercial„              ∫i a actelor doveditoare depuse, judec„torul delegat    camera 1, jude˛ul Ilfov;
 MINIAL CLEANING - S.R.L., comuna Jilava         la Oficiul Registrului Comer˛ului Ilfov de pe l‚ng„      - domeniul principal de activitate: grupa CAEN
        jude˛ul Ilfov               Tribunalul Bucure∫ti a dispus autorizarea ∫i        511 - activit„˛i de intermediere Ón comer˛ul cu
                                                           ridicata;
                             Ónregistrarea societ„˛ii comerciale cu urm„toarele
                                                             - activitatea principal„: cod CAEN 5112 -
  NUM√R DE ORDINE ŒN REGISTRUL COMERfiULUI        date:
                                                           intermedieri Ón comer˛ul cu combustibili, minerale
          J 23/1483/2006              - fondatori:
                                                           ∫i produse chimice pentru industrie;
                               1. Oanta Alexandru, asociat, cod numeric          - capital social subscris: 200,00 RON, v„rsat
     COD UNIC DE ŒNREGISTRARE 18878897        personal 1580801400288, aport la capital 100,00       integral; capitalul social este divizat Ón 20 p„r˛i
                             RON (data v„rs„rii aportului 11.07.2006),          sociale a 10,00 RON fiecare;
        MINISTERUL JUSTIfiIEI
                             echival‚nd cu 10 p„r˛i sociale, reprezent‚nd 50 %       - durata de func˛ionare: nelimitat„.
                             din capitalul social total, cu o cot„ de participare la     (15/617.266)
       TRIBUNALUL BUCURE™TI            beneficii/pierderi de 50 %, domiciliat Ón Bucure∫ti,                 *
                             Str. Iedului nr. 2, bl. 149B, sc. 2, et. 6, ap. 41,
   EXTRAS AL ŒNCHEIERII NR. IJ 1245          sectorul 6;                              Societatea Comercial„
                               2. Oanta C„t„lin-Alexandru, asociat, cod numeric       PONT PROSPER - S.R.L., satul Tunari
        din 24 iulie 2006                                              comuna Tunari, jude˛ul Ilfov
                             personal 1810112232844, aport la capital 100,00
 Judec„tor delegat                    RON (data v„rs„rii aportului 11.07.2006),
 la Oficiul Registrului                 echival‚nd cu 10 p„r˛i sociale, reprezent‚nd 50 %       NUM√R DE ORDINE ŒN REGISTRUL COMERfiULUI
 Comer˛ului Ilfov de pe l‚ng„
                             din capitalul social total, cu o cot„ de participare la           J 23/1474/20.07.2006
 Tribunalul Bucure∫ti  - Roventa Elena
                             beneficii/pierderi de 50 %, domiciliat Ón Bucure∫ti,
 Referent la Oficiul                                                     COD UNIC DE ŒNREGISTRARE NR. 18871341
                             Str. Iedului nr. 2, bl. 149B, sc. 2, et. 6, ap. 41,
 Registrului Comer˛ului
                             sectorul 6;                         MINISTERUL JUSTIfiIEI — TRIBUNALUL BUCURE™TI
 Ilfov de pe l‚ng„
                               - administratori persoane fizice:
 Tribunalul Bucure∫ti  - Angela Caliniuc
                               1. Oanta Alexandru, cod numeric personal          EXTRAS AL ŒNCHEIERII JUDEC√TORULUI
  Œn baza cererii nr. 29185 din data de 19.07.2006   1580801400288, numit la data de 27.07.2006, cu o            DELEGAT NR. 1239
∫i a actelor doveditoare depuse, judec„torul delegat   durat„ a mandatului nelimitat„, av‚nd puteri
la Oficiul Registrului Comer˛ului Ilfov de pe l‚ng„                                        din data de 20.07.2006
                             depline;
Tribunalul Bucure∫ti a dispus autorizarea ∫i         2. Oanta C„t„lin-Alexandru, cod numeric          Judec„tor delegat
Ónregistrarea societ„˛ii comerciale cu urm„toarele    personal 1810112232844, numit la data de           la Oficiul Registrului
date:                           27.07.2006, cu o durat„ a mandatului nelimitat„,       Comer˛ului Ilfov
  - fondatori:                                                    de pe l‚ng„
                             av‚nd puteri depline;
  1. Cercanau Mihail, asociat, cod numeric                                      Tribunalul Bucure∫ti - Bojinc„ Adina
                               - denumirea: P S SERVICES - S.R.L.;
personal 1680114443017, aport la capital 100,00                                     Referent la Oficiul
                               - sediul social: Bragadiru, Str. Unirii nr. 15,
RON (data v„rs„rii aportului 4.07.2006), echival‚nd                                   Registrului Comer˛ului
                             jude˛ul Ilfov;
cu 10 p„r˛i sociale, reprezent‚nd 50 % din capitalul                                  Ilfov de pe l‚ng„
                               - domeniul principal de activitate: grupa CAEN       Tribunalul Bucure∫ti - Eugenia Jai
social total, cu o cot„ de participare la
                             526 - comer˛ cu am„nuntul neefectuat prin
beneficii/pierderi de 50 %, domiciliat Ón satul Jilava,                                 Œn baza cererii nr. 29100 din data de 18.07.2006
                             magazine (inclusiv cu h‚rtie, cartoane tipografice ∫i
str. Mierlari nr. 86, comuna Jilava, jude˛ul Ilfov;                                  ∫i a actelor doveditoare depuse, judec„torul delegat
  2. Cercanau Niculina, asociat, cod numeric      consumabile tipografice);
                                                           la Oficiul Registrului Comer˛ului Ilfov de pe l‚ng„
personal 2680528470067, aport la capital 100,00       - activitatea principal„: cod CAEN 5263 - comer˛
                                                           Tribunalul Bucure∫ti a dispus autorizarea ∫i
RON (data v„rs„rii aportului 4.07.2006), echival‚nd    cu am„nuntul care nu se efectueaz„ prin magazine;
                                                           Ónregistrarea societ„˛ii comerciale cu urm„toarele
cu 10 p„r˛i sociale, reprezent‚nd 50 % din capitalul     - capital social subscris: 200,00 RON, v„rsat
                                                           date:
social total, cu o cot„ de participare la         integral; capitalul social este divizat Ón 20 p„r˛i      - fondatori:
beneficii/pierderi de 50 %, domiciliat„ Ón comuna     sociale a 10,00 RON fiecare;                  1. Anghel Gabriel, asociat, cod numeric personal
Jilava, str. Mierlari nr. 86, jude˛ul Ilfov;         - durata de func˛ionare: nelimitat„.           1851029410065, aport la capital 100,00 RON, data
  - administrator persoan„ fizic„: Cercanau         (14/617.265)                      v„rs„rii aportului 18.07.2006, echival‚nd cu 10 p„r˛i
Niculina, cod numeric personal 2680528470067,                    *                sociale reprezent‚nd 50 % din capitalul social total,
                MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA                a IV-a,  Nr. 2609/21.VIII.2006                   5
cota de participare la beneficii/pierderi de 50 %,         Societatea Comercial„               Tribunalul Bucure∫ti a dispus autorizarea ∫i
domiciliat Ón Bucure∫ti, str. Leonida nr. 9-11,       PRO DINAMIC - S.R.L., Buftea, jude˛ul Ilfov        Ónregistrarea societ„˛ii comerciale cu urm„toarele
sectorul 1;                                                      date:
  2. Istrate Florin-™tefan, asociat, cod numeric                                    - fondatori:
                               NUM√R DE ORDINE ŒN REGISTRUL COMERfiULUI
personal 1830223420082, aport la capital 100,00                                     1. Noufi Samy, asociat, aport la capital 100,00
                                       J 23/1473/20.07.2006
RON, data v„rs„rii aportului 18.07.2006, echival‚nd                                  RON, data v„rs„rii aportului 11.07.2006, echival‚nd
cu 10 p„r˛i sociale, reprezent‚nd 50 % din capitalul       COD UNIC DE ŒNREGISTRARE NR. 188721244       cu 10 p„r˛i sociale, reprezent‚nd 50 % din capitalul
social total, cota de participare la beneficii/pierderi                                social total, cota de participare la beneficii/pierderi
de 50 %, domiciliat Ón Bucure∫ti, str. Mihail       MINISTERUL JUSTIfiIEI — TRIBUNALUL BUCURE™TI        de 50 %, domiciliat Ón Israel, Elat, str. Misshol
Eminescu nr. 98, sectorul 2;                                             Shoshan nr. 6;
  - administrator persoan„ fizic„: Istrate Florin-             EXTRAS                   2. Noufi Marwan, asociat, aport la capital 100,00
™tefan, cod numeric personal 1830223420082, data       AL ŒNCHEIERII JUDEC√TORULUI DELEGAT           RON, data v„rs„rii aportului 11.07.2006, echival‚nd
numirii 20.07.2006, durata mandatului nelimitat„,                                   cu 10 p„r˛i sociale, reprezent‚nd 50 % din capitalul
                               Judec„tor delegat
av‚nd puteri depline;                                                 social total, cota de participare la beneficii/pierderi
                               la Oficiul Registrului
  - denumirea: PONT PROSPER - S.R.L.;                                        de 50 %, domiciliat Ón Israel, Elat, str. Misshol
                               Comer˛ului Ilfov
  - sediul social: satul Tunari, str. M„r„∫e∫ti nr. 33,                               Shoshan nr. 6;
                               de pe l‚ng„
comuna Tunari, jude˛ul Ilfov;                                              - administratori persoane fizice:
                               Tribunalul Bucure∫ti - Bojinca Adina
  - domeniul principal de activitate: cod CAEN                                     1. Noufi Samy, data numirii 20.07.2006 p‚n„ la
                               Referent la Oficiul
642 - telecomunica˛ii;                                                data de 20.07.2010, av‚nd puteri depline;
                               Registrului Comer˛ului
  - activitatea principal„: cod CAEN 6420 -                                       2. Noufi Marwan, data numirii 20.07.2006 p‚n„
                               Ilfov de pe l‚ng„
telecomunica˛ii;                                                   la data de 20.07.2010, av‚nd puteri depline;
                               Tribunalul Bucure∫ti - Angela Caliniuc
  - capital social subscris: 200,00 RON, v„rsat                                     -  denumirea:    RED    SEA   COMPANY
integral; capitalul social este divizat Ón 20 de p„r˛i    Œn baza cererii nr. 29017 din data de 18.07.2006    CONSTRUCTION & BUILDING - S.R.L.;
sociale a 10,00 RON fiecare;                ∫i a actelor doveditoare depuse, judec„torul delegat     - sediul social: comuna Jilava, str. Ana Ip„tescu
  - durata de func˛ionare: nelimitat„.          la Oficiul Registrului Comer˛ului Ilfov de pe l‚ng„    nr. 48-50, camera 5, et. 1, jude˛ul Ilfov;
   (16/617.267)                     Tribunalul Bucure∫ti a dispus autorizarea ∫i         - domeniul principal de activitate: cod CAEN
              *                Ónregistrarea societ„˛ii comerciale cu urm„toarele     452 - construc˛ii de cl„diri sau p„r˛i ale acestora,
                              date:                           geniu civil;
      Societatea Comercial„               - fondatori:                        - activitatea principal„: cod CAEN 4521 -
    PR MANAGER CONSULT - S.R.L.              1. Ion Marioara, asociat, cod numeric personal     construc˛ii de cl„diri ∫i lucr„ri de geniu;
 satul B„lteni, comuna Peri∫, jude˛ul Ilfov        2560723400788, aport la capital 100,00 RON, data       - capital social subscris: 200,00 RON, v„rsat
                              v„rs„rii aportului 17.07.2006, echival‚nd cu 10      integral; capitalul social este divizat Ón 20 de p„r˛i
  NUM√R DE ORDINE ŒN REGISTRUL COMERfiULUI
                              p„r˛i sociale, reprezent‚nd 50 % din capitalul social   sociale a 10,00 RON fiecare;
          J 23/1436/2006
                              total, cota de participare la beneficii/pierderi de 50    - durata de func˛ionare: nelimitat„.
                              %, domiciliat„ Ón Buftea, ∫os. Bucure∫ti-T‚rgovi∫te       (19/617.270)
    COD UNIC DE ŒNREGISTRARE NR. 18860970       nr. 147, bl. 27, sc. E, ap. 4, jude˛ul Ilfov;                    *
                               2. Neagu Adrian-Nicu∫or, asociat, cod numeric
MINISTERUL JUSTIfiIEI — TRIBUNALUL BUCURE™TI        personal 1751104471020, aport la capital 100,00           Societatea Comercial„
                              RON, data v„rs„rii aportului 17.07.2006, echival‚nd       RO DEVELOPING - S.R.L., Otopeni
  EXTRAS AL ŒNCHEIERII JUDEC√TORULUI           cu 10 p„r˛i sociale, reprezent‚nd 50 % din capitalul           jude˛ul Ilfov
      DELEGAT NR. 1206                social total, cota de participare la beneficii/pierderi
      din data de 17.07.2006             de 50 %, domiciliat Ón Buftea, ∫os. Bucure∫ti-
                                                             NUM√R DE ORDINE ŒN REGISTRUL COMERfiULUI
                              T‚rgovi∫te nr. 147, bl. 27, sc. E, et. 1, ap. 4, jude˛ul
  Judec„tor delegat                                                          J 23/1459/20.07.2006
                              Ilfov;
  la Oficiul Registrului                   - administrator persoan„ fizic„: Neagu Adrian-         COD UNIC DE ŒNREGISTRARE NR. 18871317
  Comer˛ului Ilfov                    Nicu∫or, cod numeric personal 1751104471020,
  de pe l‚ng„                       data numirii 20.07.2006, durata mandatului                MINISTERUL JUSTIfiIEI
  Tribunalul Bucure∫ti - Bombulu˛ Anca          nelimitat„, av‚nd puteri depline;
  Referent la Oficiul                    - denumirea: PRO DINAMIC - S.R.L.;
  Registrului Comer˛ului                                                     TRIBUNALUL BUCURE™TI
                               - sediul social: Buftea, ∫os. Bucure∫ti-T‚rgovi∫te
  Ilfov de pe l‚ng„                    nr. 147, bl. 27, sc. E, et. 1, ap. 4, jude˛ul Ilfov;
  Tribunalul Bucure∫ti - Liliana Carmen           - domeniul principal de activitate: cod CAEN 921      EXTRAS AL ŒNCHEIERII JUDEC√TORULUI
                              - activit„˛i cinematografice ∫i video;                 DELEGAT NR. 1230
  Œn baza cererii nr. 27547 din data de 6.07.2006 ∫i
a actelor doveditoare depuse, judec„torul delegat la     - activitatea principal„: cod CAEN 9211 -              din data de 20.07.2006
Oficiul Registrului Comer˛ului Ilfov de pe l‚ng„      produc˛ia de filme cinematografice ∫i video;
                                                            Judec„tor delegat
Tribunalul Bucure∫ti a dispus autorizarea ∫i         - capital social subscris: 200,00 RON, v„rsat
                                                            la Oficiul Registrului
Ónregistrarea societ„˛ii comerciale cu urm„toarele     integral; capitalul social este divizat Ón 20 de p„r˛i
                                                            Comer˛ului Ilfov
date:                           sociale a 10,00 RON fiecare;
                                                            de pe l‚ng„
  - fondatori:                       - durata de func˛ionare: nelimitat„.
                                                            Tribunalul Bucure∫ti - Bojinc„ Adina
  1. Rare∫ Petru, asociat, cod numeric personal        (18/617.269)
                                                            Referent la Oficiul
1460719400297, aport la capital 500,00 RON, data                   *
                                                            Registrului Comer˛ului
v„rs„rii aportului 6.07.2006, echival‚nd cu 50 de
                                                            Ilfov de pe l‚ng„
p„r˛i sociale, reprezent‚nd 50 % din capitalul social        Societatea Comercial„
                                                            Tribunalul Bucure∫ti - Mirela Mihai
total, cota de participare la beneficii/pierderi de         RED SEA COMPANY
50 %, domiciliat Ón Bucure∫ti, str. Modrogan nr. 18,      CONSTRUCTION & BUILDING - S.R.L.             Œn baza cererii nr. 28940 din data de 18.07.2006
et. 1, ap. 2, sectorul 1;                     comuna Jilava, jude˛ul Ilfov            ∫i a actelor doveditoare depuse, judec„torul delegat
  2. Rare∫ Maria Doina, asociat, cod numeric                                    la Oficiul Registrului Comer˛ului Ilfov de pe l‚ng„
personal 2490203400584, aport la capital 500,00                                    Tribunalul Bucure∫ti a dispus autorizarea ∫i
                               NUM√R DE ORDINE ŒN REGISTRUL COMERfiULUI
RON, data v„rs„rii aportului 6.07.2006, echival‚nd                                  Ónregistrarea societ„˛ii comerciale cu urm„toarele
                                       J 23/1471/20.07.2006
cu 50 de p„r˛i sociale, reprezent‚nd 50 % din                                     date:
capitalul social total, cota de participare la           COD UNIC DE ŒNREGISTRARE NR. 18871406         - fondatori:
beneficii/pierderi de 50 %, domiciliat Ón Bucure∫ti,                                   1. Nedelea Gabriel, asociat, cod numeric personal
str. Modrogan nr. 18, et. 1, ap. 1A, sectorul 1;             MINISTERUL JUSTIfiIEI            1820829410085, aport la capital 2.500,00 RON, data
  - administrator persoan„ fizic„: Rare∫ Petru, cod                                 v„rs„rii aportului 7.07.2006, echival‚nd cu 250 de
numeric personal 1460719400297, data numirii                                     p„r˛i sociale, reprezent‚nd 50 % din capitalul social
                                     TRIBUNALUL BUCURE™TI
17.07.2006, durata mandatului nelimitat„, av‚nd                                    total, cota de participare la beneficii/pierderi de
puteri depline;                                                    50 %, domiciliat Ón Otopeni, Calea Bucure∫tilor nr.
                               EXTRAS AL ŒNCHEIERII JUDEC√TORULUI           20, bl. B2-2, sc. 3, et. 3, ap. 28, jude˛ul Ilfov;
  - denumirea: PR MANAGER CONSULT - S.R.L.;
                                    DELEGAT NR. 1236                 2. Alexandru Loredana-C„t„lina, asociat, cod
  - sediul social: satul B„lteni nr. 96, parter,
comuna Peri∫, jude˛ul Ilfov;                      din data de 20.07.2006             numeric personal 2830621410078, aport la capital
  - domeniul principal de activitate: cod CAEN 741                                 2.500,00 RON, data v„rs„rii aportului 7.07.2006,
                               Judec„tor delegat
- activit„˛i juridice, de contabilitate ∫i revizie                                  echival‚nd cu 250 de p„r˛i sociale, reprezent‚nd
                               la Oficiul Registrului
contabil„, consultan˛„ Ón domeniul fiscal; activit„˛i                                 50 % din capitalul social total, cota de participare la
                               Comer˛ului Ilfov
de studii de pia˛„ ∫i de sondaj; consultan˛„ pentru                                  beneficii/pierderi de 50 %, domiciliat Ón Otopeni,
                               de pe l‚ng„
afaceri ∫i management;                                                Calea Bucure∫tilor nr. 172, jude˛ul Ilfov;
                               Tribunalul Bucure∫ti - Bojinc„ Adina
  - activitatea principal„: cod CAEN 7414 - activit„˛i                                 - administratori persoane fizice:
                               Referent la Oficiul
de consultan˛„ pentru afaceri ∫i management;                                       1. Nedelea Gabriel, cod numeric personal
                               Registrului Comer˛ului
  - capital social subscris: 1.000,00 RON, v„rsat                                  1820829410085, data numirii 20.07.2006, durata
                               Ilfov de pe l‚ng„
integral; capitalul social este divizat Ón 100 de p„r˛i                                mandatului nelimitat„;
                               Tribunalul Bucure∫ti - Liliana Carmen
sociale a 10,00 RON fiecare;                                               2. Alexandru Loredana-C„t„lina, cod numeric
  - durata de func˛ionare: nelimitat„.           Œn baza cererii nr. 29051 din data de 18.07.2006    personal 2830621410078, data numirii 20.07.2006,
   (17/617.268)                     ∫i a actelor doveditoare depuse, judec„torul delegat    durata mandatului nelimitat„;
              *                la Oficiul Registrului Comer˛ului Ilfov de pe l‚ng„      - denumirea: RO DEVELOPING - S.R.L.;
 6              MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI,              PARTEA a IV-a,   Nr. 2609/21.VIII.2006
  - sediul social: Otopeni, Calea Bucure∫tilor nr. 20,  la Oficiul Registrului Comer˛ului Ilfov de pe l‚ng„         Societatea Comercial„
bl. B2-2, sc. 3, et. 3, ap. 28, jude˛ul Ilfov;      Tribunalul Bucure∫ti a dispus autorizarea ∫i         ROXY R CLASSIC LINE - S.R.L., Otopeni
  - domeniul principal de activitate: cod CAEN      Ónregistrarea societ„˛ii comerciale cu urm„toarele            jude˛ul Ilfov
744 - publicitate;                    date:
  - activitatea principal„: cod CAEN 7440 -         - fondator: Niculae Vasile, asociat unic, cod
publicitate;                                                      NUM√R DE ORDINE ŒN REGISTRUL COMERfiULUI
                             numeric personal 1700112470043, aport la capital
  - capital social subscris: 5.000,00 RON, v„rsat                                            J 23/1435/2006
                             500,00 RON, data v„rs„rii aportului 20.07.2006,
integral; capitalul social este divizat Ón 500 de p„r˛i  echival‚nd cu 50 de p„r˛i sociale, reprezent‚nd          COD UNIC DE ŒNREGISTRARE NR. 1886092
sociale a 10,00 RON fiecare;               100 % capitalul social, cota de participare la
  - durata de func˛ionare: nelimitat„.
                             beneficii/pierderi de 100 %, domiciliat Ón Pope∫ti-           MINISTERUL JUSTIfiIEI
   (20/617.271)
                             Leordeni, ™os. Olteni˛ei nr. 109, jude˛ul Ilfov;
             *
                               - administrator persoan„ fizic„: Niculae Vasile,
                                                                 TRIBUNALUL BUCURE™TI
     Societatea Comercial„              cod numeric personal 1700112470043, data numirii
  ROD & 3 C - S.R.L., satul 1 Decembrie         27.07.2006, durata mandatului nelimitat„, av‚nd
                                                            EXTRAS AL ŒNCHEIERII JUDEC√TORULUI
   comuna 1 Decembrie, jude˛ul Ilfov          puteri depline;
                                                                 DELEGAT NR. 1205
                               - denumirea: ROMWAL INVEST - S.R.L.;
                               - sediul social: Pope∫ti-Leordeni, ™os. Olteni˛ei nr.        din data de 17.07.2006
  NUM√R DE ORDINE ŒN REGISTRUL COMERfiULUI
                             109, jude˛ul Ilfov;
          J 23/1480/2006                                           Judec„tor delegat
                               - domeniul principal de activitate: cod CAEN
                                                            la Oficiul Registrului
    COD UNIC DE ŒNREGISTRARE NR. 18878870       741 - activit„˛i juridice, de contabilitate ∫i revizie
                                                            Comer˛ului Ilfov
                             contabil„, consultan˛„ Ón domeniul fiscal; activit„˛i
                                                            de pe l‚ng„
MINISTERUL JUSTIfiIEI — TRIBUNALUL BUCURE™TI        de studii de pia˛„ ∫i de sondaj; consultan˛„ pentru
                                                            Tribunalul Bucure∫ti - Bumbulu˛ Anca
                             afaceri ∫i management;
                                                            Referent la Oficiul
  EXTRAS AL ŒNCHEIERII JUDEC√TORULUI            - activitatea principal„: cod CAEN 7414 - activit„˛i
      DELEGAT NR. IJ 1243                                             Registrului Comer˛ului
                             de consultan˛„ pentru afaceri ∫i management;         Ilfov de pe l‚ng„
      din data de 24.07.2006              - capital social subscris: 500,00 RON, v„rsat       Tribunalul Bucure∫ti - Elena Zrini
                             integral; capitalul social este divizat Ón 50 de p„r˛i
 Judec„tor delegat                                                   Œn baza cererii nr. 23566 din data de 9.06.2006 ∫i
                             sociale a 10,00 RON fiecare;
 la Oficiul Registrului                                               a actelor doveditoare depuse, judec„torul delegat la
 Comer˛ului Ilfov                      - durata de func˛ionare: nelimitat„.
                                (22/617.273)                     Oficiul Registrului Comer˛ului Ilfov de pe l‚ng„
 de pe l‚ng„
                                           *                Tribunalul Bucure∫ti a dispus autorizarea ∫i
 Tribunalul Bucure∫ti - Roventa Elena
                                                           Ónregistrarea societ„˛ii comerciale cu urm„toarele
 Referent la Oficiul
 Registrului Comer˛ului                       Societatea Comercial„              date:
 Ilfov de pe l‚ng„                         ROXI CONSTRUCT - S.R.L.               - fondator: Stan Roxana Genoveva, asociat unic,
 Tribunalul Bucure∫ti - Liliana Carmen             comuna Mogo∫oaia, jude˛ul Ilfov           cod numeric personal 2680611370045, aport la
                                                           capital 200,00 RON, data v„rs„rii aportului
  Œn baza cererii nr. 27778 din data de 7.07.2006 ∫i                                8.06.2006, echival‚nd cu 20 de p„r˛i sociale,
a actelor doveditoare depuse, judec„torul delegat la     NUM√R DE ORDINE ŒN REGISTRUL COMERfiULUI         reprezent‚nd 100 % capitalul social, cota de
Oficiul Registrului Comer˛ului Ilfov de pe l‚ng„              J 23/1503/27.07.2006           participare la beneficii/pierderi de 100 %,
Tribunalul Bucure∫ti a dispus autorizarea ∫i
                                                           domiciliat„ Ón B‚rlad, Bd. Republicii nr. 280, bl. A,
Ónregistrarea societ„˛ii comerciale cu urm„toarele        COD UNIC DE ŒNREGISTRARE NR. 18889586
date:                                                        sc. C, ap. 41, jude˛ul Vaslui;
  - fondator: Zabalovici Clara-™tefania, asociat unic,         MINISTERUL JUSTIfiIEI
                                                            - administrator persoan„ fizic„: Stan Roxana
cod numeric personal 2720602441538, aport la                                     Genoveva, cod numeric personal 2680611370045,
capital 200,00 RON, data v„rs„rii aportului                                     data numirii 17.07.2006, durata mandatului
7.07.2006, echival‚nd cu 20 de p„r˛i sociale,              TRIBUNALUL BUCURE™TI             nelimitat„;
reprezent‚nd 100 % capitalul social, cota de                                      - denumirea: ROXY R CLASSIC LINE - S.R.L.;
participare la beneficii/pierderi de 100 %,         EXTRAS AL ŒNCHEIERII JUDEC√TORULUI             - sediul social: Otopeni, str. Tudor Vladimirescu
domiciliat„ Ón Bucure∫ti, ™os. Viilor nr. 92, bl. 4A,         DELEGAT NR. 1253                nr. 73, jude˛ul Ilfov;
sc. 2, et. 3, ap. 48, sectorul 5;                                            - domeniul principal de activitate: cod CAEN 182
                                   din data de 27.07.2006
  - administrator persoan„ fizic„: Zabalovici Clara-                                - fabricarea altor articole de Ómbr„c„minte ∫i
™tefania, cod numeric personal 2720602441538,        Judec„tor delegat                    accesorii;
data numirii 24.07.2006, durata mandatului          la Oficiul Registrului                   - activitatea principal„: cod CAEN 1822 -
nelimitat„, av‚nd puteri depline;              Comer˛ului Ilfov                    fabricarea altor articole de Ómbr„c„minte (exclusiv
  - denumirea: ROD & 3 C - S.R.L.;             de pe l‚ng„                       lenjerie de corp);
  - sediul social: satul 1 Decembrie, Str.         Tribunalul Bucure∫ti - Dumitrescu             - capital social subscris: 200,00 RON, v„rsat
Stadionului, bl. P56, sc. 1, et. 1, ap. 5, comuna
                                          Gabriela             integral; capitalul social este divizat Ón 20 de p„r˛i
1 Decembrie, jude˛ul Ilfov;
                               Referent la Oficiul                   sociale a 10,00 RON fiecare;
  - domeniul principal de activitate: cod CAEN 703
- activit„˛i imobiliare pe baz„ de tarife sau contract;   Registrului Comer˛ului                   - durata de func˛ionare: nelimitat„.
  - activitatea principal„: cod CAEN 7031 - agen˛ii     Ilfov de pe l‚ng„                      (24/617.275)
imobiliare;                         Tribunalul Bucure∫ti - Liliana Carmen                       *
  - capital social subscris: 200,00 RON, v„rsat       Œn baza cererii nr. 28946 din data de 18.07.2006
integral; capitalul social este divizat Ón 20 de p„r˛i                                      Societatea Comercial„
                             ∫i a actelor doveditoare depuse, judec„torul delegat
sociale a 10,00 RON fiecare;                                                    SAGE NET - S.R.L.
                             la Oficiul Registrului Comer˛ului Ilfov de pe l‚ng„
  - durata de func˛ionare: nelimitat„.                                             satul Peri∫, comuna Peri∫
                             Tribunalul Bucure∫ti a dispus autorizarea ∫i
   (21/617.272)                                                           jude˛ul Ilfov
             *                Ónregistrarea societ„˛ii comerciale cu urm„toarele
                             date:
     Societatea Comercial„                - fondator: Gane Alexandru, asociat unic, cod       NUM√R DE ORDINE ŒN REGISTRUL COMERfiULUI
 ROMWAL INVEST - S.R.L., Pope∫ti-Leordeni         numeric personal 1651225214614, aport la capital              J 23/1506/27.07.2006
       jude˛ul Ilfov                200,00 RON, data v„rs„rii aportului 11.07.2006,
                                                              COD UNIC DE ŒNREGISTRARE NR. 18889411
                             echival‚nd cu 20 de p„r˛i sociale, reprezent‚nd
                             100 % capitalul social, cota de participare la
  NUM√R DE ORDINE ŒN REGISTRUL COMERfiULUI                                             MINISTERUL JUSTIfiIEI
                             beneficii/pierderi de 100 %, domiciliat Ón
         J 23/1516/27.07.2006
                             Mogo∫oaia, ∫os. Bucure∫ti-T‚rgovi∫te nr. 215B,
    COD UNIC DE ŒNREGISTRARE NR. 18889632       jude˛ul Ilfov;                             TRIBUNALUL BUCURE™TI
                               - administrator persoan„ fizic„: Gane Alexandru,
MINISTERUL JUSTIfiIEI — TRIBUNALUL BUCURE™TI        cod numeric personal 1651225214614, data numirii       EXTRAS AL ŒNCHEIERII JUDEC√TORULUI
                             27.07.2006, durata mandatului nelimitat„, av‚nd            DELEGAT NR. 1248
  EXTRAS AL ŒNCHEIERII JUDEC√TORULUI           puteri depline;
      DELEGAT NR. 1266                                                   din data de 27.07.2006
                               - denumirea: ROXI CONSTRUCT - S.R.L.;
      din data de 27.07.2006              - sediul social: comuna Mogo∫oaia, str. Bucure∫ti-    Judec„tor delegat
                             T‚rgovi∫te nr. 215B, jude˛ul Ilfov;             la Oficiul Registrului
 Judec„tor delegat                                                  Comer˛ului Ilfov
 la Oficiul Registrului                   - domeniul principal de activitate: cod CAEN
                             452 - construc˛ii de cl„diri sau p„r˛i ale acestora,     de pe l‚ng„
 Comer˛ului Ilfov
                             geniu civil;                         Tribunalul Bucure∫ti - Dumitrescu
 de pe l‚ng„
                               - activitatea principal„: cod CAEN 4521 -                    Gabriela
 Tribunalul Bucure∫ti - Dumitrescu
 Gabriela                        construc˛ii de cl„diri ∫i lucr„ri de geniu;         Referent la Oficiul
 Referent la Oficiul                    - capital social subscris: 200,00 RON, v„rsat       Registrului Comer˛ului
 Registrului Comer˛ului                 integral; capitalul social este divizat Ón 20 de p„r˛i    Ilfov de pe l‚ng„
 Ilfov de pe l‚ng„                    sociale a 10,00 RON fiecare;                 Tribunalul Bucure∫ti - Mirela Mihai
 Tribunalul Bucure∫ti - Angela Caliniuc           - durata de func˛ionare: nelimitat„.            Œn baza cererii nr. 26147 din data de 27.07.2006
  Œn baza cererii nr. 29484 din data de 24.07.2006      (23/617.274)                     ∫i a actelor doveditoare depuse, judec„torul delegat
∫i a actelor doveditoare depuse, judec„torul delegat                 *                la Oficiul Registrului Comer˛ului Ilfov de pe l‚ng„
                 MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA                 a IV-a,  Nr. 2609/21.VIII.2006                  7
Tribunalul Bucure∫ti a dispus autorizarea ∫i              Societatea Comercial„              la Oficiul Registrului Comer˛ului Ilfov de pe l‚ng„
Ónregistrarea societ„˛ii comerciale cu urm„toarele         SERMONA IMPEX - S.R.L., Voluntari          Tribunalul Bucure∫ti a dispus autorizarea ∫i
date:                                    jude˛ul Ilfov               Ónregistrarea societ„˛ii comerciale cu urm„toarele
  - fondator: Laz„r R„zvan Daniel, asociat unic, cod                                  date:
numeric personal 1821012471344, aport la capital                                      - fondatori:
                                 NUM√R DE ORDINE ŒN REGISTRUL COMERfiULUI
200,00 RON, data v„rs„rii aportului 21.06.2006,                                      1. Bantas Eugen, asociat, cod numeric personal
                                         J 23/1509/2006
                                                            1690514297305, aport la capital 100,00 RON, data
echival‚nd cu 20 de p„r˛i sociale, reprezent‚nd
                                   COD UNIC DE ŒNREGISTRARE NR. 18889535
                                                            v„rs„rii aportului 14.07.2006, echival‚nd cu 10 p„r˛i
100 % capitalul social, cota de participare la                                     sociale, reprezent‚nd 50 % din capitalul social total,
beneficii/pierderi de 100 %, domiciliat Ón satul Peri∫,                                 cota de participare la beneficii/pierderi de 50 %,
                                       MINISTERUL JUSTIfiIEI
comuna Peri∫, jude˛ul Ilfov;                                              domiciliat Ón satul Ro∫u, Str. Crinului nr. 4, comuna
  - administrator persoan„ fizic„: Laz„r R„zvan                                    Chiajna, jude˛ul Ilfov;
Daniel, cod numeric personal 1821012471344, data              TRIBUNALUL BUCURE™TI              2. Bantas Mariana, asociat, cod numeric personal
numirii 27.07.2006, durata mandatului nelimitat„,                                    2710211280026, aport la capital 100,00 RON, data
av‚nd puteri depline;                      EXTRAS AL ŒNCHEIERII JUDEC√TORULUI           v„rs„rii aportului 14.07.2006, echival‚nd cu 10 p„r˛i
                                     DELEGAT NR. 1271               sociale, reprezent‚nd 50 % din capitalul social total,
  - denumirea: SAGE NET - S.R.L.;
                                                            cota de participare la beneficii/pierderi de 50 %,
  - sediul social: satul Peri∫ nr. 972, comuna Peri∫,          din data de 27.07.2006            domiciliat„ Ón satul Ro∫u, Str. Crinului nr. 4,
jude˛ul Ilfov;                                                     comuna Chiajna, jude˛ul Ilfov;
                                Judec„tor delegat
  - domeniul principal de activitate: cod CAEN                                      - administrator persoan„ fizic„: Bantas Mariana,
                                la Oficiul Registrului
642 - telecomunica˛ii;                                                 cod numeric personal 2710211280026, data numirii
                                Comer˛ului Ilfov
  - activitatea principal„: cod CAEN 6420 -                                      27.07.2006, durata mandatului nelimitat„, av‚nd
                                de pe l‚ng„
telecomunica˛ii (internet);                                               puteri depline;
                                Tribunalul Bucure∫ti - Dumitrescu
  - capital social subscris: 200,00 RON, v„rsat                                      - denumirea: SERVEXPERT - S.R.L.;
                                            Gabriela
                                                              - sediul social: satul Ro∫u, Str. Crinului nr. 4,
integral; capitalul social este divizat Ón 20 de p„r˛i     Referent la Oficiul
                                                            comuna Chiajna, jude˛ul Ilfov;
sociale a 10,00 RON fiecare;                  Registrului Comer˛ului                   - domeniul principal de activitate: cod CAEN
  - durata de func˛ionare: nelimitat„.             Ilfov de pe l‚ng„                    741 - activit„˛i juridice, de contabilitate ∫i revizie
   (25/617.276)                        Tribunalul Bucure∫ti - Angela Caliniuc         contabil„, consultan˛„ Ón domeniul fiscal; activit„˛i
              *                  Œn baza cererii nr. 29568 din data de 24.07.2006    de studii de pia˛„ ∫i de sondaj; consultan˛„ pentru
                               ∫i a actelor doveditoare depuse, judec„torul delegat   afaceri ∫i management;
       Societatea Comercial„              la Oficiul Registrului Comer˛ului Ilfov de pe l‚ng„     - activitatea principal„: cod CAEN 7414 - activit„˛i
     SEBASTIAN - S.R.L., satul Ro∫u                                         de consultan˛„ pentru afaceri ∫i management;
                               Tribunalul Bucure∫ti a dispus autorizarea ∫i
     comuna Chiajna, jude˛ul Ilfov                                          - capital social subscris: 200,00 RON, v„rsat
                               Ónregistrarea societ„˛ii comerciale cu urm„toarele
                                                            integral; capitalul social este divizat Ón 20 de p„r˛i
                               date:
                                                            sociale a 10,00 RON fiecare;
  NUM√R DE ORDINE ŒN REGISTRUL COMERfiULUI
                                 - fondator: Bicer Ramona, asociat unic, cod        - durata de func˛ionare: nelimitat„.
                               numeric personal 2750922241121, aport la capital        (28/617.279)
           J 23/1492/2006
                               20.000,00 RON, data v„rs„rii aportului 13.07.2006,                 *
    COD UNIC DE ŒNREGISTRARE NR. 18889616         echival‚nd cu 200 de p„r˛i sociale, reprezent‚nd
                               100 % capitalul social, cota de participare la           Societatea Comercial„
        MINISTERUL JUSTIfiIEI             beneficii/pierderi de 100 %, domiciliat„ Ón        SKY PHOTO CONCEPT - S.R.L., satul Petre∫ti
                               Bucure∫ti, str. Teiul Doamnei nr. 14, bl. 8, sc. A, et.    comuna Corbeanca, jude˛ul Ilfov
                               6, ap. 24, sectorul 2;
        TRIBUNALUL BUCURE™TI               - administrator persoan„ fizic„: Bicer Ramona,
                                                              NUM√R DE ORDINE ŒN REGISTRUL COMERfiULUI
                               cod numeric personal 2750922241121, data numirii
  EXTRAS AL ŒNCHEIERII JUDEC√TORULUI                                                    J 23/1446/2006
                               27.07.2006, durata mandatului nelimitat„, av‚nd
      DELEGAT NR. 1259                 puteri depline;                          COD UNIC DE ŒNREGISTRARE NR. 18861062

       din data de 27.07.2006               - denumirea: SERMONA IMPEX - S.R.L.;
                                 - sediul social: Voluntari, str. Siret nr. 42,     MINISTERUL JUSTIfiIEI — TRIBUNALUL BUCURE™TI
  Judec„tor delegat                     camera 1, jude˛ul Ilfov;
  la Oficiul Registrului                    - domeniul principal de activitate: cod CAEN
                                                              EXTRAS AL ŒNCHEIERII JUDEC√TORULUI
  Comer˛ului Ilfov                      741 - activit„˛i juridice, de contabilitate ∫i revizie        DELEGAT NR. 1210
  de pe l‚ng„                        contabil„, consultan˛„ Ón domeniul fiscal; activit„˛i
  Tribunalul Bucure∫ti - Dumitrescu             de studii de pia˛„ ∫i de sondaj; consultan˛„ pentru          din data de 17.07.2006
             Gabriela              afaceri ∫i management;
                                                             Judec„tor delegat
  Referent la Oficiul                      - activitatea principal„: cod CAEN 7414 - activit„˛i
                                                             la Oficiul Registrului
  Registrului Comer˛ului                   de consultan˛„ pentru afaceri ∫i management;
                                                             Comer˛ului Ilfov
  Ilfov de pe l‚ng„                       - capital social subscris: 20.000,00 RON, v„rsat     de pe l‚ng„
                               integral; capitalul social este divizat Ón 200 de p„r˛i   Tribunalul Bucure∫ti - Bumbulu˛ Anca
  Tribunalul Bucure∫ti - Elena Zrini
                               sociale a 100,00 RON fiecare;                Referent la Oficiul
  Œn baza cererii nr. 29379 din data de 24.07.2006       - durata de func˛ionare: nelimitat„.           Registrului Comer˛ului
∫i a actelor doveditoare depuse, judec„torul delegat        (27/617.278)                      Ilfov de pe l‚ng„
la Oficiul Registrului Comer˛ului Ilfov de pe l‚ng„                   *                 Tribunalul Bucure∫ti - Elena Zrini
Tribunalul Bucure∫ti a dispus autorizarea ∫i                                        Œn baza cererii nr. 28353 din data de 12.07.2006
Ónregistrarea societ„˛ii comerciale cu urm„toarele            Societatea Comercial„
                                                            ∫i a actelor doveditoare depuse, judec„torul delegat
date:                                SERVEXPERT - S.R.L., satul Ro∫u
                                                            la Oficiul Registrului Comer˛ului Ilfov de pe l‚ng„
  - fondator: Duminica Sebastian Vasile, asociat           comuna Chiajna, jude˛ul Ilfov
                                                            Tribunalul Bucure∫ti a dispus autorizarea ∫i
unic, cod numeric personal 1770321272635, aport                                     Ónregistrarea societ„˛ii comerciale cu urm„toarele
la capital 500,00 RON, data v„rs„rii aportului          NUM√R DE ORDINE ŒN REGISTRUL COMERfiULUI        date:
20.07.2006, echival‚nd cu 50 de p„r˛i sociale,                  J 23/1495/2006              - fondatori:
                                                              1. Dumitru Valentin, asociat, cod numeric
reprezent‚nd 100 % capitalul social, cota de
                                   COD UNIC DE ŒNREGISTRARE NR. 18889683       personal 1700812293121, aport la capital 510,00
participare la beneficii/pierderi de 100 %, domiciliat
                                                            RON, data v„rs„rii aportului 12.07.2006, echival‚nd
Ón Bucure∫ti, Str. Liniei nr. 39, bl. 7C, sc. 1, et. 4, ap.         MINISTERUL JUSTIfiIEI            cu 51 p„r˛i sociale, reprezent‚nd 51 % din capitalul
9, sectorul 6;                                                     social total, cota de participare la beneficii/pierderi
  - administrator persoan„ fizic„: Duminica                                      de 51 %, domiciliat Ón Bucure∫ti, str. Arh. Ion
Sebastian Vasile, cod numeric personal                   TRIBUNALUL BUCURE™TI            Berindei nr. 12, bl. 60, sc. 1, ap. 26, sectorul 2;
1770321272635, data numirii 27.07.2006, durata                                       2. Blid R„zvan, asociat, cod numeric personal
                                 EXTRAS AL ŒNCHEIERII JUDEC√TORULUI           1661014131232, aport la capital 490,00 RON, data
mandatului nelimitat„, av‚nd puteri depline;
                                     DELEGAT NR. 1273               v„rs„rii aportului 12.07.2006, echival‚nd cu 49 p„r˛i
  - denumirea: SEBASTIAN - S.R.L.;
                                                            sociale, reprezent‚nd 49 % din capitalul social total,
  - sediul social: satul Ro∫u, Str. Crinului nr. 35C,          din data de 27.07.2006
                                                            cota de participare la beneficii/pierderi de 49 %,
comuna Chiajna, jude˛ul Ilfov;                 Judec„tor delegat                    domiciliat Ón Constan˛a, Str. Siretului nr. 55, jude˛ul
  - domeniul principal de activitate: cod CAEN         la Oficiul Registrului                 Contan˛a;
552 - campinguri ∫i alte facilit„˛i pentru cazare de      Comer˛ului Ilfov                      - administrator persoan„ fizic„: Dumitru
scurt„ durat„;                         de pe l‚ng„                       Valentin, cod numeric personal 1700812293121,
  - activitatea principal„: cod CAEN 5523 - alte        Tribunalul Bucure∫ti - Dumitrescu            data numirii 17.07.2006, durata mandatului 4 ani,
mijloace de cazare;                       Gabriela                        av‚nd puteri depline;
  - capital social subscris: 500,00 RON, v„rsat        Referent la Oficiul                    - denumirea: SKY PHOTO CONCEPT - S.R.L.;
                                Registrului Comer˛ului                   - sediul social: satul Petre∫ti, parc reziden˛ial
integral; capitalul social este divizat Ón 50 de p„r˛i
                                Ilfov de pe l‚ng„                    Gardenia Village nr. 5, camera 2, comuna
sociale a 10,00 RON fiecare;
                                                            Corbeanca, jude˛ul Ilfov;
  - durata de func˛ionare: nelimitat„.             Tribunalul Bucure∫ti - Elena Zrini
                                                              - domeniul principal de activitate: cod CAEN
   (26/617.277)                        Œn baza cererii nr. 29686 din data de 25.07.2006    748 - alte activit„˛i de servicii prestate Ón principal
              *                 ∫i a actelor doveditoare depuse, judec„torul delegat   Óntreprinderilor;
  8              MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI,               PARTEA a IV-a,   Nr. 2609/21.VIII.2006
  - activitatea principal„: cod CAEN 7481 - activit„˛i   de pe l‚ng„ Tribunalul Bucure∫ti a dispus              Societatea Comercial„
fotografice;                        autorizarea ∫i Ónregistrarea societ„˛ii comerciale cu      TRANS ION - S.R.L., satul Corbeanca
  - capital social subscris: 1.000,00 RON, v„rsat     urm„toarele date:                        comuna Corbeanca, jude˛ul Ilfov
integral; capitalul social este divizat Ón 100 de p„r˛i    - fondator:
sociale a 10,00 RON fiecare;                  Stanciu Petru˛a, asociat unic, cod numeric
                                                             NUM√R DE ORDINE ŒN REGISTRUL COMERfiULUI
  - durata de func˛ionare: nelimitat„.           personal 2501009400675, aport la capital 200,00
   (29/617.280)                                                            J 23/1513/27.07.2006
                              RON, data v„rs„rii aportului 5.07.2006, echival‚nd
              *                cu 20 p„r˛i sociale, reprezent‚nd 100 % capitalul          COD UNIC DE ŒNREGISTRARE 18889624
                              social total, cot„ de participare la beneficii ∫i
     Societatea Comercial„
                              pierderi de 100 %, domiciliat„ Ón Br„ne∫ti, str. Tudor          MINISTERUL JUSTIfiIEI
TESATORIA EURO TEHNICA TEXTIL - S.R.L.
  satul Balote∫ti, comuna Balote∫ti            Vladimirescu nr. 42, jude˛ul Ilfov;
       jude˛ul Ilfov                  - administrator persoan„ fizic„: Stanciu Petru˛a,           TRIBUNALUL BUCURE™TI
                              cod numeric personal 2501009400675, data numirii
                              24.07.2006 p‚n„ la 24.01.2010, av‚nd puteri            EXTRAS AL ŒNCHEIERII NR. 1264
  NUM√R DE ORDINE ŒN REGISTRUL COMERfiULUI         depline;
         J 23/1510/27.07.2006             - denumire: TOTAL SERVICE PETRUTA - S.R.L.;               din 27 iulie 2006

    COD UNIC DE ŒNREGISTRARE NR. 18889527         - sediul social: satul Br„ne∫ti, str. Tudor        Judec„tor delegat
                              Vladimirescu nr. 42, camera 1, comuna Br„ne∫ti,       la Oficiul Registrului
MINISTERUL JUSTIfiIEI — TRIBUNALUL BUCURE™TI         jude˛ul Ilfov;                        Comer˛ului Ilfov
                                - domeniul principal de activitate: grupa CAEN      de pe l‚ng„
  EXTRAS AL ŒNCHEIERII JUDEC√TORULUI            515 - comer˛ cu ridicata cu produse intermediare       Tribunalul Bucure∫ti - Dumitrescu
      DELEGAT NR. 1269                neagricole ∫i cu de∫euri;                              Gabriela
                                - activitatea principal„: cod CAEN 5151 - comer˛     Referent la Oficiul
       din data de 27.07.2006
                              cu ridicata cu combustibili solizi, lichizi ∫i gazo∫i ∫i   Registrului Comer˛ului
  Judec„tor delegat                    cu produsele derivate;                    Ilfov de pe l‚ng„
  la Oficiul Registrului                   - capitalul social subscris: 200,00 RON, v„rsat      Tribunalul Bucure∫ti - Elena Zrini
  Comer˛ului Ilfov
                              integral, capitalul social este divizat Ón 20 p„r˛i      Œn baza cererii nr. 29455 din data de 24.07.2006
  de pe l‚ng„
                              sociale a 10,00 RON fiecare;                ∫i a actelor doveditoare depuse, judec„torul delegat
  Tribunalul Bucure∫ti - Dumitrescu
                                - durata de func˛ionare: nelimitat„.          la Oficiul Registrului Comer˛ului al Jude˛ului Ilfov
             Gabriela
                                 (31/617.282)                     de pe l‚ng„ Tribunalul Bucure∫ti a dispus
  Referent la Oficiul
  Registrului Comer˛ului                               *                autorizarea ∫i Ónregistrarea societ„˛ii comerciale cu
  Ilfov de pe l‚ng„                                                  urm„toarele date:
  Tribunalul Bucure∫ti - Angela Caliniuc              Societatea Comercial„                - fondatori:
                                TRACTARI AUTO - S.R.L., satul Izvorani           1. Ion Ion, asociat, cod numeric personal
  Œn baza cererii nr. 29529 din data de 24.07.2006        comuna Ciolpani, jude˛ul Ilfov            1621209400155, aport la capital 450,00 RON, data
∫i a actelor doveditoare depuse, judec„torul delegat
                                                            v„rs„rii aportului 18.07.2006, echival‚nd cu 45 p„r˛i
la Oficiul Registrului Comer˛ului Ilfov de pe l‚ng„
                                                            sociale, reprezent‚nd 90 % din capitalul social total,
Tribunalul Bucure∫ti a dispus autorizarea ∫i          NUM√R DE ORDINE ŒN REGISTRUL COMERfiULUI
                                                            cot„ de participare la beneficii ∫i pierderi de 90 %,
Ónregistrarea societ„˛ii comerciale cu urm„toarele               J 23/1421/2006
date:                                                         domiciliat Ón satul Corbeanca, comuna Corbeanca,
  - fondator: Vieru Bogdan-Vasile, asociat unic, cod         COD UNIC DE ŒNREGISTRARE 18853060        jude˛ul Ilfov;
numeric personal 1760113221131, aport la capital                                     2. Ion Elena, asociat, cod numeric personal
200,00 RON, data v„rs„rii aportului 20.07.2006,              MINISTERUL JUSTIfiIEI            2640130400169, aport la capital 50,00 RON, data
echival‚nd cu 20 de p„r˛i sociale, reprezent‚nd                                    v„rs„rii aportului 18.07.2006, echival‚nd cu 5 p„r˛i
100 % capitalul social, cota de participare la                                     sociale, reprezent‚nd 10 % din capitalul social total,
                                     TRIBUNALUL BUCURE™TI             cot„ de participare la beneficii ∫i pierderi de 10 %,
beneficii/pierderi de 100 %, domiciliat Ón satul
Balote∫ti, ™os. Unirii nr. 156, bl. PR2, sc. 1, et. 1,                                 domiciliat Ón satul Corbeanca, Str. Prim„riei nr. 30,
                                  EXTRAS AL ŒNCHEIERII NR. 1199            comuna Corbeanca, jude˛ul Ilfov;
ap.8, comuna Balote∫ti, jude˛ul Ilfov;
  - administrator persoan„ fizic„: Vieru Bogdan-              din 13 iulie 2006               - administrator persoan„ fizic„: Ion Ion, cod
Vasile, cod numeric personal 1760113221131, data                                    numeric personal 1621209400155, data numirii
                                Judec„tor delegat                    27.07.2006, cu durata mandatului nelimitat„, av‚nd
numirii 27.07.2006, durata mandatului nelimitat„;
  - denumirea: TESATORIA EURO TEHNICA             la Oficiul Registrului                 puteri depline;
TEXTIL - S.R.L.;                        Comer˛ului Ilfov                      - denumire: TRANS ION - S.R.L.;
  - sediul social: satul Balote∫ti, ™os. Unirii nr. 156,   de pe l‚ng„                        - sediul social: satul Corbeanca, Str. Prim„riei nr.
bl. PR2, sc. 1, et. 1, ap. 8, comuna Balote∫ti, jude˛ul    Tribunalul Bucure∫ti - Bojinca Adina          30, comuna Corbeanca, jude˛ul Ilfov;
Ilfov;                             Referent la Oficiul                    - domeniul principal de activitate: grupa CAEN
  - domeniul principal de activitate: cod CAEN 172      Registrului Comer˛ului                 602 - alte transporturi terestre;
- produc˛ia de ˛es„turi;                    Ilfov de pe l‚ng„                     - activitatea principal„: cod CAEN 6024 -
  - activitatea principal„: cod CAEN 1721 - ˛es„turi     Tribunalul Bucure∫ti - Liliana Carmen Ion        transporturi rutiere de m„rfuri;
din bumbac ∫i din fire tip bumbac;                                            - capitalul social subscris: 500,00 RON, v„rsat
                                Œn baza cererii nr. 28294 din data de 12.07.2006
  - capital social subscris: 200,00 RON, v„rsat                                    integral, capitalul social este divizat Ón 50 p„r˛i
integral; capitalul social este divizat Ón 20 de p„r˛i   ∫i a actelor doveditoare depuse, judec„torul delegat
                                                            sociale a 10,00 RON fiecare;
sociale a 10,00 RON fiecare;                la Oficiul Registrului Comer˛ului al Jude˛ului Ilfov
                                                             - durata de func˛ionare: nelimitat„.
  - durata de func˛ionare: nelimitat„.           de pe l‚ng„ Tribunalul Bucure∫ti a dispus
                                                              (33/617.284)
   (30/617.281)                      autorizarea ∫i Ónregistrarea societ„˛ii comerciale cu
                                                                         *
              *                urm„toarele date:
                                - fondator:                           Societatea Comercial„
       Societatea Comercial„               Guzgan Ramona-Andreea, asociat unic, cod         UNIVERSAL TRANS - S.R.L., comuna Jilava
    TOTAL SERVICE PETRUTA - S.R.L.            numeric personal 2760712420015, aport la capital             jude˛ul Ilfov
    satul Br„ne∫ti, comuna Br„ne∫ti           200,00 RON, data v„rs„rii aportului 11.07.2006,
         jude˛ul Ilfov               echival‚nd cu 20 p„r˛i sociale, reprezent‚nd 100 %
                              capitalul social total, cot„ de participare la beneficii   NUM√R DE ORDINE ŒN REGISTRUL COMERfiULUI
                              ∫i pierderi de 100 %, domiciliat„ Ón Bucure∫ti, str.              J 23/1488/2006
  NUM√R DE ORDINE ŒN REGISTRUL COMERfiULUI
           J 23/1485/2006             Paul Greceanu nr. 13, bl. 21, sc. 2, et. 3, ap. 73,         COD UNIC DE ŒNREGISTRARE 18889594
                              sectorul 2;
     COD UNIC DE ŒNREGISTRARE 18878889          - administrator persoan„ fizic„: Guzgan Ramona-     MINISTERUL JUSTIfiIEI — TRIBUNALUL BUCURE™TI
                              Andreea, cod numeric personal 2760712420015,
MINISTERUL JUSTIfiIEI — TRIBUNALUL BUCURE™TI
                              data numirii 13.07.2006, cu durata mandatului de 4        EXTRAS AL ŒNCHEIERII NR. 1254
                              ani;
    EXTRAS AL ŒNCHEIERII NR. 1244                                                 din 27 iulie 2006
                                - denumire: TRACTARI AUTO - S.R.L.;
        din 24 iulie 2006               - sediul social: satul Izvorani, Str. Gr„dinarilor    Judec„tor delegat
  Judec„tor delegat                    nr. 31, comuna Ciolpani, jude˛ul Ilfov;           la Oficiul Registrului
  la Oficiul Registrului                   - domeniul principal de activitate: grupa CAEN      Comer˛ului Ilfov
  Comer˛ului Ilfov                     502 - Óntre˛inerea ∫i repararea autovehiculelor       de pe l‚ng„
  de pe l‚ng„                       (tract„ri auto, remorc„ri);                 Tribunalul Bucure∫ti - Dumitrescu
  Tribunalul Bucure∫ti - Roventa Elena            - activitatea principal„: cod CAEN 5020 -                    Gabriela
  Referent la Oficiul                   Óntre˛inerea ∫i repararea autovehiculelor;          Referent la Oficiul
  Registrului Comer˛ului                   - capitalul social subscris: 200,00 RON, v„rsat      Registrului Comer˛ului
  Ilfov de pe l‚ng„                    integral, capitalul social este divizat Ón 20 p„r˛i     Ilfov de pe l‚ng„
  Tribunalul Bucure∫ti - Angela Caliniuc          sociale a 10,00 RON fiecare;                 Tribunalul Bucure∫ti - Liliana Carmen Ion
  Œn baza cererii nr. 28436 din data de 12.07.2006      - durata de func˛ionare: nelimitat„.            Œn baza cererii nr. 28948 din data de 18.07.2006
∫i a actelor doveditoare depuse, judec„torul delegat       (32/617.283)                     ∫i a actelor doveditoare depuse, judec„torul delegat
la Oficiul Registrului Comer˛ului al Jude˛ului Ilfov                  *                la Oficiul Registrului Comer˛ului al Jude˛ului Ilfov
               MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA               a IV-a,  Nr. 2609/21.VIII.2006                  9
de pe l‚ng„ Tribunalul Bucure∫ti a dispus          - capitalul social subscris: 1.000,00 RON, v„rsat  la Oficiul Registrului Comer˛ului al Jude˛ului Ilfov
autorizarea ∫i Ónregistrarea societ„˛ii comerciale cu  integral, capitalul social este divizat Ón 100 p„r˛i  de pe l‚ng„ Tribunalul Bucure∫ti a dispus
urm„toarele date:                    sociale a 10,00 RON fiecare;              autorizarea ∫i Ónregistrarea societ„˛ii comerciale cu
  - fondatori:                       - durata de func˛ionare: nelimitat„.         urm„toarele date:
  1. Dumitru Marian, asociat, cod numeric          (35/617.286)                     - fondatori:
personal 17205164710037, aport la capital 100,00                  *                1. Popescu Cristina, asociat, cod numeric
RON, data v„rs„rii aportului 11.07.2006, echival‚nd                               personal 2741005423020, aport la capital 100,00
cu 10 p„r˛i sociale, reprezent‚nd 50 % din capitalul       Societatea Comercial„             RON, data v„rs„rii aportului 20.07.2006, echival‚nd
social total, cot„ de participare la beneficii ∫i     VIOREL CONSTRUCT - S.R.L., satul Ro∫u         cu 10 p„r˛i sociale, reprezent‚nd 50 % din capitalul
pierderi de 50 %, domiciliat Ón Bucure∫ti, Str.        comuna Chiajna, jude˛ul Ilfov           social total, cot„ de participare la beneficii ∫i
Cercet„torilor nr. 2, bl. 24, sc. 2, et. 7, ap. 68,                               pierderi de 50 %, domiciliat Ón Bucure∫ti, ∫os.
sectorul 4;                                                   Colentina nr. 53, bl. 59, sc. D, et. 10, ap. 155,
                              NUM√R DE ORDINE ŒN REGISTRUL COMERfiULUI
  2. Stroe Daniel, asociat, cod numeric personal                                sectorul 2;
                                     J 23/1512/27.07.2006
1670613424521, aport la capital 100,00 RON, data                                  2. Popescu Drago∫-Lucian, asociat, cod numeric
v„rs„rii aportului 11.07.2006, echival‚nd cu 10 p„r˛i       COD UNIC DE ŒNREGISTRARE 18889667       personal 1760119384201, aport la capital 100,00
sociale, reprezent‚nd 10 % din capitalul social total,                              RON, data v„rs„rii aportului 20.07.2006, echival‚nd
cot„ de participare la beneficii ∫i pierderi de 10 %,  MINISTERUL JUSTIfiIEI — TRIBUNALUL BUCURE™TI       cu 10 p„r˛i sociale, reprezent‚nd 10 % din capitalul
domiciliat Ón Dobroe∫ti, str. Tudor Vladimirescu                                 social total, cot„ de participare la beneficii ∫i
nr. 33, jude˛ul Ilfov;                     EXTRAS AL ŒNCHEIERII NR. 1270          pierderi de 10 %, domiciliat Ón Bucure∫ti, ∫os.
  - administratori persoane fizice:                                       Colentina nr. 53, bl. 59, sc. D, et. 10, ap. 155,
                                    din 27 iulie 2006
  1. Dumitru Marian, cod numeric personal                                    sectorul 2;
                              Judec„tor delegat                    - administrator persoan„ fizic„:
1720516470037, data numirii 27.07.2006, cu durata
                              la Oficiul Registrului                  Popescu Drago∫-Lucian, cod numeric personal
mandatului nelimitat„, av‚nd puteri depline;
                              Comer˛ului Ilfov                   1760119384201, data numirii 27.07.2006, p‚n„ la
  2. Stroe Daniel, cod numeric personal
                              de pe l‚ng„                      data de 27.07.2010, av‚nd puteri depline;
1670613424521, data numirii 27.07.2006, cu durata
                              Tribunalul Bucure∫ti - Dumitrescu            - denumire: VLADY CONSULTING - S.R.L.;
mandatului nelimitat„;
                              Gabriela                         - sediul social: Voluntari, str. Emil Racovi˛„ nr.
  - denumire: UNIVERSAL TRANS - S.R.L.;
                              Referent la Oficiul                  31-33, tarlaua 45, parcela A934/1/2, lotul J7, jude˛ul
  - sediul social: comuna Jilava, ™os. Giurgiului nr.
                              Registrului Comer˛ului                Ilfov;
33, bl. C1, sc. D, et. 2, ap. 45, jude˛ul Ilfov;
                              Ilfov de pe l‚ng„                    - domeniul principal de activitate: grupa CAEN
  - domeniul principal de activitate: grupa CAEN
                              Tribunalul Bucure∫ti - Elena Zrini          741 - activit„˛i juridice, de contabilitate ∫i revizie
602 - alte transporturi terestre;
                                                         contabil„, consultan˛„ Ón domeniul fiscal; activit„˛i
  - activitatea principal„: cod CAEN 6024 -        Œn baza cererii nr. 29554 din data de 24.07.2006
                                                         de studii de pia˛„ ∫i de sondaj; consultan˛„ pentru
transporturi rutiere de m„rfuri;             ∫i a actelor doveditoare depuse, judec„torul delegat
                                                         afaceri ∫i management;
  - capitalul social subscris: 500,00 RON, v„rsat    la Oficiul Registrului Comer˛ului al Jude˛ului Ilfov
                                                          - activitatea principal„: cod CAEN 7414 - activit„˛i
integral, capitalul social este divizat Ón 50 p„r˛i   de pe l‚ng„ Tribunalul Bucure∫ti a dispus
                                                         de consultan˛„ pentru afaceri ∫i management;
sociale a 10,00 RON fiecare;               autorizarea ∫i Ónregistrarea societ„˛ii comerciale cu
                                                          - capitalul social subscris: 200,00 RON, v„rsat
  - durata de func˛ionare: nelimitat„.         urm„toarele date:
                                                         integral, capitalul social este divizat Ón 20 p„r˛i
   (34/617.285)                      - fondator:
                                                         sociale a 10,00 RON fiecare;
             *                 Vintil„ Viorel-Petri∫or, asociat unic, cod numeric
                                                          - durata de func˛ionare: nelimitat„.
                             personal 1800627460058, aport la capital 200,00
                                                           (37/617.288)
     Societatea Comercial„              RON, data v„rs„rii aportului 24.07.2006, echival‚nd
                             cu 20 p„r˛i sociale, reprezent‚nd 100 % capitalul
                                                                      *
UZ CASNIC 2006 - S.R.L., satul Petr„chioaia
  comuna Petr„chioaia, jude˛ul Ilfov          social total, cot„ de participare la beneficii ∫i
                                                              Societatea Comercial„
                             pierderi de 100 %, domiciliat Ón satul Ro∫u, str.
                                                            ZYPGROUP - S.R.L., satul S„ftica
                             Alexandru Ioan Cuza nr. 61, comuna Chiajna,
  NUM√R DE ORDINE ŒN REGISTRUL COMERfiULUI
                                                             comuna Balote∫ti, jude˛ul Ilfov
                             jude˛ul Ilfov;
         J 23/1511/27.07.2006            - administrator persoan„ fizic„: Vintil„ Viorel-
                             Petri∫or, cod numeric personal 1800627460058,       NUM√R DE ORDINE ŒN REGISTRUL COMERfiULUI
     COD UNIC DE ŒNREGISTRARE 18889640
                             data numirii 27.07.2006, cu durata mandatului                J 23/1484/2006

             V
                             nelimitat„, av‚nd puteri depline;
                                                             COD UNIC DE ŒNREGISTRARE 18878862
                              - denumire: VIOREL CONSTRUCT - S.R.L.;
    EXTRAS AL ŒNCHEIERII NR. 1267            - sediul social: satul Ro∫u, str. Alexandru Ioan
                                                                MINISTERUL JUSTIfiIEI
                             Cuza nr. 61, comuna Chiajna, jude˛ul Ilfov;
        din 27 iulie 2006              - domeniul principal de activitate: grupa CAEN
 Judec„tor delegat                   371 - recuperarea de∫eurilor ∫i resturilor metalice          TRIBUNALUL BUCURE™TI
 la Oficiul Registrului                 reciclabile;
 Comer˛ului Ilfov                     - activitatea principal„: cod CAEN 3710 -          EXTRAS AL ŒNCHEIERII NR. 1246
 de pe l‚ng„                      recuperarea de∫eurilor ∫i resturilor metalice
                                                                 din 24 iulie 2006
 Tribunalul Bucure∫ti - Dumitrescu           reciclabile;
                              - capitalul social subscris: 200,00 RON, v„rsat    Judec„tor delegat
 Gabriela
                             integral, capitalul social este divizat Ón 20 p„r˛i    la Oficiul Registrului
 Referent la Oficiul
                             sociale a 10,00 RON fiecare;               Comer˛ului Ilfov
 Registrului Comer˛ului
                              - durata de func˛ionare: nelimitat„.          de pe l‚ng„
 Ilfov de pe l‚ng„
                               (36/617.287)                     Tribunalul Bucure∫ti - Roventa Elena
 Tribunalul Bucure∫ti - Liliana Carmen Ion
                                          *                Referent la Oficiul
  Œn baza cererii nr. 29489 din data de 24.07.2006                                Registrului Comer˛ului
∫i a actelor doveditoare depuse, judec„torul delegat        Societatea Comercial„              Ilfov de pe l‚ng„
la Oficiul Registrului Comer˛ului al Jude˛ului Ilfov    VLADY CONSULTING - S.R.L., Voluntari          Tribunalul Bucure∫ti - Elena Zrini
de pe l‚ng„ Tribunalul Bucure∫ti a dispus                jude˛ul Ilfov
                                                          Œn baza cererii nr. 29229 din data de 19.07.2006
autorizarea ∫i Ónregistrarea societ„˛ii comerciale cu
                                                         ∫i a actelor doveditoare depuse, judec„torul delegat
urm„toarele date:                                                la Oficiul Registrului Comer˛ului al Jude˛ului Ilfov
                              NUM√R DE ORDINE ŒN REGISTRUL COMERfiULUI
  - fondator:                                                  de pe l‚ng„ Tribunalul Bucure∫ti a dispus
                                      J 23/1498/2006
  State Adrian, asociat unic, cod numeric personal                               autorizarea ∫i Ónregistrarea societ„˛ii comerciale cu
1820914385608, aport la capital 1.000,00 RON, data        COD UNIC DE ŒNREGISTRARE 18889543       urm„toarele date:
v„rs„rii aportului 20.07.2006, echival‚nd cu 100                                  - fondator:
p„r˛i sociale, reprezent‚nd 100 % capitalul social    MINISTERUL JUSTIfiIEI — TRIBUNALUL BUCURE™TI
                                                          Victor Gabriel Ni˛„, asociat unic, cod numeric
total, cot„ de participare la beneficii ∫i pierderi de                              personal 1740225470019, aport la capital 200,00
100 %, domiciliat„ Ón satul Petr„chioaia, comuna        EXTRAS AL ŒNCHEIERII NR. 1275          RON, data v„rs„rii aportului 18.07.2006, echival‚nd
Petr„chioaia, jude˛ul Ilfov;                      din 27 iulie 2006            cu 20 p„r˛i sociale, reprezent‚nd 100 % capitalul
  - administrator persoan„ fizic„: State Adrian, cod                              social total, cot„ de participare la beneficii ∫i
numeric personal 1820914385608, data numirii        Judec„tor delegat
                                                         pierderi de 100 %, domiciliat Ón satul S„ftica, Str.
27.07.2006, cu durata mandatului nelimitat„, av‚nd     la Oficiul Registrului
                                                         P„durii nr. 2, comuna Balote∫ti, jude˛ul Ilfov;
puteri depline;                      Comer˛ului Ilfov
                                                          - administrator persoan„ fizic„: Victor Gabriel
  - denumire: UZ CASNIC 2006 - S.R.L.;          de pe l‚ng„
                                                         Nita, cod numeric personal 1740225470019, data
  - sediul social: satul Petr„chioaia, Str. Cire∫ului   Tribunalul Bucure∫ti - Dumitrescu
                                                         numirii 24.07.2006 p‚n„ la 24.01.2010, av‚nd puteri
nr. 596, comuna Petr„chioaia, jude˛ul Ilfov;        Gabriela
                                                         depline;
  - domeniul principal de activitate: grupa CAEN     Referent la Oficiul
                                                          - denumire: ZYPGROUP - S.R.L.;
514 - comer˛ cu ridicata cu bunuri de consum, altele    Registrului Comer˛ului
                                                          - sediul social: satul S„ftica, Str. P„durii nr. 2,
                              Ilfov de pe l‚ng„
dec‚t cele alimentare;                                              comuna Balote∫ti, jude˛ul Ilfov;
                              Tribunalul Bucure∫ti - Liliana Carmen Ion
  - activitatea principal„: cod CAEN 5147 - comer˛                                 - domeniul principal de activitate: grupa CAEN
cu ridicata cu alte bunuri de consum, nealimentare,     Œn baza cererii nr. 29707 din data de 25.07.2006   515 - comer˛ cu ridicata cu produse intermediare
neclasificate Ón alt„ parte;               ∫i a actelor doveditoare depuse, judec„torul delegat  neagricole ∫i cu de∫euri;
 10             MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI,              PARTEA a IV-a,   Nr. 2609/21.VIII.2006
  - activitatea principal„: cod CAEN 5153 - comer˛   la Oficiul Registrului Comer˛ului de pe l‚ng„         3. Zampiero Corrado, data numirii 28.07.2006, cu
cu ridicata cu material lemnos ∫i de construc˛ii;    Tribunalul Satu Mare a dispus autorizarea ∫i        durata mandatului nelimitat„, av‚nd puteri
  - capitalul social subscris: 200,00 RON, v„rsat   Ónregistrarea societ„˛ii comerciale cu urm„toarele     conform actului constitutiv;
integral, capitalul social este divizat Ón 20 p„r˛i   date:                             - denumire: CONISOR - S.R.L.;
sociale a 10,00 RON fiecare;                - fondatori:                        - sediul social: comuna Apa nr. 54, jude˛ul Satu
  - durata de func˛ionare: nelimitat„.          1. fiinca Mihai, asociat, cod numeric personal      Mare;
   (38/617.289)                    1581108302021, aport la capital 1.000,00 RON, data      - domeniul principal de activitate: grupa CAEN
             *               v„rs„rii aportului 26.07.2006, echival‚nd cu 10 p„r˛i   142 - extrac˛ia nisipului ∫i argilei;
                            sociale, reprezent‚nd 50 % din capitalul social total,    - activitatea principal„: cod CAEN 1421 - extrac˛ia
      Societatea Comercial„            cot„ de participare la beneficii ∫i pierderi de 50 %,   pietri∫ului ∫i nisipului;
    2006 FAL - S.R.L., satul C„pleni         domiciliat Ón Satu Mare, str. Iuliu Maniu nr. 4, ap.     - capitalul social subscris: 1.200,00 RON, v„rsat
   comuna C„pleni, jude˛ul Satu Mare         5, jude˛ul Satu Mare;                   integral; capitalul social este divizat Ón 120 p„r˛i
                              2. fiinca Ecaterina, asociat, cod numeric personal    sociale a 10,00 RON fiecare;
                            2611204302015, aport la capital 1.000,00 RON, data      - durata de func˛ionare: nelimitat„;
       MINISTERUL JUSTIfiIEI           v„rs„rii aportului 26.07.2006, echival‚nd cu 10 p„r˛i     - cod unic de Ónregistrare: 18906369;
                            sociale, reprezent‚nd 50 % din capitalul social total,    - num„rul de ordine Ón registrul comer˛ului:
                            cot„ de participare la beneficii ∫i pierderi de 50 %,   J 30/735/2006.
       TRIBUNALUL SATU MARE                                            (41/617.292)
                            domiciliat„ Ón Satu Mare, str. Iuliu Maniu nr. 4, ap.
                            5, jude˛ul Satu Mare;                                *
    EXTRAS AL ŒNCHEIERII NR. 4919
                              - administrator persoan„ fizic„: fiinca Mihai, cod
        din 1 august 2006            numeric personal 1581108302021, data numirii             Societatea Comercial„
                            25.07.2006, durata mandatului nelimitat„, av‚nd         EMI AMANET IFN - S.R.L., Satu Mare
 Judec„tor delegat
                            puteri conform actului constitutiv;
 la Oficiul Registrului
                              - denumire: CAROXA AMANET IFN - S.R.L.;                MINISTERUL JUSTIfiIEI
 Comer˛ului de pe l‚ng„                  - sediul social: Satu Mare, str. Iuliu Maniu nr. 4,
 Tribunalul Satu Mare - Pop Viorica          jude˛ul Satu Mare;
 Referent la Oficiul                   - domeniul principal de activitate: grupa CAEN            TRIBUNALUL SATU MARE
 Registrului Comer˛ului                652 - alte intermedieri financiare;
 de pe l‚ng„                       - activitatea principal„: cod CAEN 6522 - alte         EXTRAS AL ŒNCHEIERII NR. 4920
 Tribunalul Satu Mare - Pop Ioan            activit„˛i de creditare;
                                                                 din 1 august 2006
  Œn baza cererii nr. 20090 din data de 20.07.2006    - capitalul social subscris: 2.000,00 RON, v„rsat
∫i a actelor doveditoare depuse, judec„torul delegat  integral; capitalul social este divizat Ón 20 p„r˛i     Judec„tor delegat
la Oficiul Registrului Comer˛ului de pe l‚ng„      sociale a 100,00 RON fiecare;                la Oficiul Registrului
                              - durata de func˛ionare: nelimitat„;           Comer˛ului de pe l‚ng„
Tribunalul Satu Mare a dispus autorizarea ∫i
                              - cod unic de Ónregistrare: 18906326;           Tribunalul Satu Mare - Pop Viorica
Ónregistrarea societ„˛ii comerciale cu urm„toarele
                              - num„rul de ordine Ón registrul comer˛ului:       Referent la Oficiul
date:
                            J 30/736/2006.                        Registrului Comer˛ului
  - fondatori:
                               (40/617.291)                      de pe l‚ng„
  1. Fleisz Clara, asociat, cod numeric personal                                  Tribunalul Satu Mare - Pop Ioan
2610531300011, aport la capital 10,00 RON, data
                                          *
v„rs„rii aportului 11.07.2006, echival‚nd cu o parte                                 Œn baza cererii nr. 20946 din data de 31.07.2006
                                  Societatea Comercial„             ∫i a actelor doveditoare depuse, judec„torul delegat
social„, reprezent‚nd 5 % din capitalul social total,      CONISOR - S.R.L., comuna Apa
cot„ de participare la beneficii ∫i pierderi de 5 %,                                la Oficiul Registrului Comer˛ului de pe l‚ng„
                                   jude˛ul Satu Mare              Tribunalul Satu Mare a dispus autorizarea ∫i
domiciliat Ón comuna C„pleni, jude˛ul Satu Mare;
  2. Gelen Istvan Lorant, asociat, cod numeric                                  Ónregistrarea societ„˛ii comerciale cu urm„toarele
personal 1820908303708, aport la capital 190,00            MINISTERUL JUSTIfiIEI            date:
                                                           - fondatori:
RON, data v„rs„rii aportului 11.07.2006, echival‚nd
                                                           Micu Daniel Emil, asociat unic, cod numeric
cu 19 p„r˛i sociale, reprezent‚nd 95 % din capitalul
                                   TRIBUNALUL SATU MARE             personal 1740424302011, aport la capital 200,00
social total, cot„ de participare la beneficii ∫i
                                                          RON, data v„rs„rii aportului 27.07.2006, echival‚nd
pierderi de 95 %, domiciliat Ón comuna C„pleni nr.
                                EXTRAS AL ŒNCHEIERII NR. 4969            cu 20 p„r˛i sociale, reprezent‚nd 100 % capitalul
19, jude˛ul Satu Mare;
                                                          social total, cot„ de participare la beneficii ∫i
  - administrator persoan„ fizic„: Gelen Istvan            din 3 august 2006
                                                          pierderi de 100 %, domiciliat Ón Satu Mare, Pia˛a
Lorant, cod numeric personal 1820908303708, data      Judec„tor delegat                    Libert„˛ii nr. 19, jude˛ul Satu Mare;
numirii 11.07.2006, durata mandatului nelimitat„,     la Oficiul Registrului                   - administrator persoan„ fizic„: Micu Daniel
av‚nd puteri conform actului constitutiv;         Comer˛ului de pe l‚ng„                 Emil, cod numeric personal 1740424302011, data
  - denumire: 2006 FAL - S.R.L.;             Tribunalul Satu Mare - Pop Viorica           numirii 21.07.2006, durata mandatului nelimitat„,
  - sediul social: satul C„pleni nr. 302, comuna     Referent la Oficiul                   av‚nd puteri conform actului constitutiv;
C„pleni, jude˛ul Satu Mare;                Registrului Comer˛ului                   - denumire: EMI AMANET IFN - S.R.L.;
  - domeniul principal de activitate: grupa CAEN     de pe l‚ng„                        - sediul social: Satu Mare, Pia˛a Libert„˛ii nr. 19,
521 - comer˛ cu am„nuntul Ón magazine           Tribunalul Satu Mare - Pop Ioan             jude˛ul Satu Mare;
nespecializate;                                                    - domeniul principal de activitate: grupa CAEN
                              Œn baza cererii nr. 21123 din data de 2.08.2006 ∫i
  - activitatea principal„: cod CAEN 5211 - comer˛                                652 - alte intermedieri financiare;
                            a actelor doveditoare depuse, judec„torul delegat la
cu am„nuntul Ón magazine nespecializate, cu                                      - activitatea principal„: cod CAEN 6522 - alte
                            Oficiul Registrului Comer˛ului de pe l‚ng„
v‚nzare predominant„ de produse alimentare,                                    activit„˛i de creditare;
                            Tribunalul Satu Mare a dispus autorizarea ∫i
b„uturi ∫i tutun;                                                   - capitalul social subscris: 200,00 RON, v„rsat
                            Ónregistrarea societ„˛ii comerciale cu urm„toarele
  - capitalul social subscris: 200,00 RON, v„rsat                                 integral; capitalul social este divizat Ón 20 p„r˛i
                            date:
integral; capitalul social este divizat Ón 20 p„r˛i                                sociale a 10,00 RON fiecare;
                              - fondatori:
sociale a 10,00 RON fiecare;                                             - durata de func˛ionare: nelimitat„;
                              1. Bobo∫an Marius Sorin, asociat, cod numeric
  - durata de func˛ionare: nelimitat„;                                        - cod unic de Ónregistrare: 18899016;
                            personal 1770518241333, aport la capital 400,00
  - cod unic de Ónregistrare: 18899040;                                       - num„rul de ordine Ón registrul comer˛ului:
                            RON, data v„rs„rii aportului 1.08.2006, echival‚nd
  - num„rul de ordine Ón registrul comer˛ului:                                  J 30/727/2006.
                            cu 40 p„r˛i sociale, reprezent‚nd 33,333300 % din
J 30/726/2006.                                                     (42/617.293)
                            capitalul social total, cot„ de participare la beneficii
   (39/617.290)                                                              *
                            ∫i pierderi de 33,333300 %, domiciliat Ón Bor∫a, str.
             *               Vasile Alecsandri nr. 92, jude˛ul Satu Mare;             Societatea Comercial„
                              2. Fere∫tean Nicoar„, asociat, cod numeric          EURO CONSULTING - S.A., Suceava
     Societatea Comercial„             personal 1790805241337, aport la capital 400,00          Sucursala Satu Mare, Satu Mare
 CAROXA AMANET IFN - S.R.L., Satu Mare         RON, data v„rs„rii aportului 1.08.2006, echival‚nd
                            cu 40 p„r˛i sociale, reprezent‚nd 33,333300 % din
                            capitalul social total, cot„ de participare la beneficii         MINISTERUL JUSTIfiIEI
       MINISTERUL JUSTIfiIEI
                            ∫i pierderi de 33,333300 %, domiciliat Ón Bor∫a, Str.
                            Izvorului nr. 71, jude˛ul Maramure∫;
                                                                TRIBUNALUL SATU MARE
       TRIBUNALUL SATU MARE             3. Zampiero Corrado, asociat, aport la capital
                            400,00 RON, data v„rs„rii aportului 1.08.2006,
                            echival‚nd cu 40 p„r˛i sociale, reprezent‚nd           EXTRAS AL ŒNCHEIERII NR. 4913
    EXTRAS AL ŒNCHEIERII NR. 4971
                            33,333300 % din capitalul social total, cot„ de              din 1 august 2006
        din 3 august 2006            participare la beneficii ∫i pierderi de 33,333300 %,
                            domiciliat Ón Italia, localitatea Novaledo, Via       Judec„tor delegat
 Judec„tor delegat                                                 la Oficiul Registrului
 la Oficiul Registrului                Pellegrina nr. 8/1;
                                                           Comer˛ului de pe l‚ng„
 Comer˛ului de pe l‚ng„                  - administratori persoane fizice:
                                                           Tribunalul Satu Mare - Pop Viorica
 Tribunalul Satu Mare - Pop Viorica            1. Bobo∫an Marius Sorin, cod numeric personal
                                                           Referent la Oficiul
 Referent la Oficiul                  1770518241333, data numirii 28.07.2006, cu durata
                                                           Registrului Comer˛ului
                            mandatului nelimitat„, av‚nd puteri conform
 Registrului Comer˛ului                                               de pe l‚ng„
                            actului constitutiv;
 de pe l‚ng„                                                    Tribunalul Satu Mare - Pop Ioan
                              2. Fere∫tean Nicoar„, cod numeric personal
 Tribunalul Satu Mare - Pop Ioan
                            1790805241337, data numirii 28.07.2006, cu durata       Œn baza cererii nr. 20760 din data de 27.07.2006
  Œn baza cererii nr. 20641 din data de 26.07.2006   mandatului nelimitat„, av‚nd puteri conform        ∫i a actelor doveditoare depuse, judec„torul delegat
∫i a actelor doveditoare depuse, judec„torul delegat  actului constitutiv;                    la Oficiul Registrului Comer˛ului de pe l‚ng„
                MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA                 a IV-a,  Nr. 2609/21.VIII.2006                 11
Tribunalul Satu Mare a dispus autorizarea ∫i        la Oficiul Registrului Comer˛ului de pe l‚ng„         - domeniul principal de activitate: grupa CAEN
Ónregistrarea societ„˛ii comerciale cu urm„toarele     Tribunalul Satu Mare a dispus autorizarea ∫i        634 - activit„˛i ale altor agen˛ii de transport;
date:                           Ónregistrarea societ„˛ii comerciale cu urm„toarele      - activitatea principal„: cod CAEN 6340 - activit„˛i
  - denumire: EURO CONSULTING - S.A., Suceava,      date:                           ale altor agen˛ii de transport;
Sucursala Satu Mare;                     - fondatori:                        - capital social subscris: 200,00 RON, v„rsat
  - sediul social: Satu Mare, str. George C„linescu     1. Rimanoczy Peter Laszlo, asociat, cod numeric     integral; capitalul social este divizat Ón 20 p„r˛i
nr. 106, jude˛ul Satu Mare;                personal 1551220054681, aport la capital 40,00       sociale a 10,00 RON fiecare;
  - domeniul principal de activitate: grupa CAEN     RON, data v„rs„rii aportului 21.07.2006, echival‚nd      - durata de func˛ionare: nelimitat„;
741 - activit„˛i juridice, de contabilitate ∫i revizie   cu 4 p„r˛i sociale, reprezent‚nd 20 % din capitalul      - cod unic de Ónregistrare: 18898975;
contabil„, consultan˛„ Ón domeniul fiscal; activit„˛i   social total, cot„ de participare la beneficii ∫i
de studii de pia˛„ ∫i de sondaj; consultan˛„ pentru                                   - num„r de ordine Ón registrul comer˛ului:
                              pierderi de 50 %, domiciliat Ón Ungaria, localitatea    J 30/724/2006.
afaceri ∫i management;
                              4200 Hajduszoboszlo, str. Kispal nr. 37;            (46/617.297)
  - activitatea principal„: cod CAEN 7414 - activit„˛i
de consultan˛„ pentru afaceri ∫i management;         2. Farkas Csaba Daniel, asociat, aport la capital                 *
  - durata de func˛ionare: nelimitat„;          80,00 RON, data v„rs„rii aportului 21.07.2006,
  - cod unic de Ónregistrare: 18898959;          echival‚nd cu 8 p„r˛i sociale, reprezent‚nd 40 % din          Societatea Comercial„
  - num„rul de ordine Ón registrul comer˛ului:      capitalul social total, cot„ de participare la beneficii      IBI COM - S.R.L., satul Lazuri
J 30/720/2006.                       ∫i pierderi de 40 %, domiciliat Ón Ungaria, localitatea     comuna Lazuri, jude˛ul Satu Mare
   (43/617.294)                     4200 Hajduszoboszlo, str. Kenezi nr. 15;
              *                 3. Jancsa Jozsef, asociat, aport la capital 80,00
                              RON, data v„rs„rii aportului 21.07.2006, echival‚nd            MINISTERUL JUSTIfiIEI
     Societatea Comercial„              cu 8 p„r˛i sociale, reprezent‚nd 40 % din capitalul
 EURO UNIVERSAL CONSTRUCfiII - S.R.L.           social total, cot„ de participare la beneficii ∫i
   satul Batarci, comuna Batarci                                                TRIBUNALUL SATU MARE
                              pierderi de 40 %, domiciliat Ón Ungaria, localitatea
      jude˛ul Satu Mare               4200 Hajduszoboszlo, str. Kalvin nr. 13;             EXTRAS AL ŒNCHEIERII NR. 4915
                               - administrator persoan„ fizic„: Jancsa Jozsef,
        MINISTERUL JUSTIfiIEI            data numirii 21.07.2006, cu durata mandatului               din 1 august 2006
                              nelimitat„, av‚nd puteri conform actului           Judec„tor delegat
                              constitutiv;                         la Oficiul Registrului
       TRIBUNALUL SATU MARE              - denumire: FAIR PLAY INTERNATIONAL - S.R.L.;       Comer˛ului de pe l‚ng„
                               - sediul social: Satu Mare, str. Ion Budai Deleanu    Tribunalul Satu Mare - Pop Viorica
    EXTRAS AL ŒNCHEIERII NR. 4921            nr. 5, ap. 1, jude˛ul Satu Mare;               Referent la Oficiul
        din 1 august 2006               - domeniul principal de activitate: grupa CAEN      Registrului Comer˛ului
                              365 - fabricarea jocurilor ∫i juc„riilor;          de pe l‚ng„
  Judec„tor delegat
                               - activitatea principal„: cod CAEN 3650 -         Tribunalul Satu Mare - Pop Ioan
  la Oficiul Registrului
  Comer˛ului de pe l‚ng„                 fabricarea jocurilor ∫i juc„riilor;
                               - capitalul social subscris: 200,00 RON, v„rsat      Œn baza cererii nr. 20767 din data de 27.07.2006
  Tribunalul Satu Mare - Pop Viorica
                              integral; capitalul social este divizat Ón 20 p„r˛i    ∫i a actelor doveditoare depuse, judec„torul delegat
  Referent la Oficiul
  Registrului Comer˛ului                 sociale a 10,00 RON fiecare;                la Oficiul Registrului Comer˛ului de pe l‚ng„
  de pe l‚ng„                        - durata de func˛ionare: nelimitat„;          Tribunalul Satu Mare a dispus autorizarea ∫i
  Tribunalul Satu Mare - Pop Ioan              - cod unic de Ónregistrare: 18899024;          Ónregistrare societ„˛ii comerciale cu urm„toarele
                               - num„rul de ordine Ón registrul comer˛ului:      date:
  Œn baza cererii nr. 20954 din data de 31.07.2006
                              J 30/730/2006.                        - fondator: Danciu Ibolya, asociat unic, av‚nd
∫i a actelor doveditoare depuse, judec„torul delegat
                                (45/617.296)                     codul numeric personal 2690815301966, aport la
la Oficiul Registrului Comer˛ului de pe l‚ng„
Tribunalul Satu Mare a dispus autorizarea ∫i                     *                capital 200,00 RON, data v„rs„rii aportului
Ónregistrarea societ„˛ii comerciale cu urm„toarele                                  19.07.2006, echival‚nd cu 20 p„r˛i sociale,
date:                                Societatea Comercial„              reprezent‚nd 100 % capitalul social total, cota de
  - fondatori:                         GLOBAL SPED - S.R.L., satul Odoreu          participare la beneficii/pierderi de 100 %,
  Ciorb„ Vasile Dorin, asociat unic, cod numeric        comuna Odoreu, jude˛ul Satu Mare           domiciliat„ Ón comuna Lazuri nr. 518/A, jude˛ul
personal 1840427303990, aport la capital 200,00                                    Satu Mare;
RON, data v„rs„rii aportului 27.07.2006, echival‚nd                                   - administrator, persoan„ fizic„: Danciu Ibolya,
cu 20 p„r˛i sociale, reprezent‚nd 100 % capitalul             MINISTERUL JUSTIfiIEI            av‚nd codul numeric personal 2690815301966, data
social total, cot„ de participare la beneficii ∫i                                   numirii 19.07.2006, cu o durat„ a mandatului
pierderi de 100 %, domiciliat Ón localitatea Batarci                                 nelimitat„, av‚nd puteri conform actului
                                     TRIBUNALUL SATU MARE
nr. 295, jude˛ul Satu Mare;                                              constitutiv;
  - administrator persoan„ fizic„: Ciorb„ Vasile                                    - denumirea: IBI COM - S.R.L.;
Dorin, cod numeric personal 1840427303990, data          EXTRAS AL ŒNCHEIERII NR. 4917
                                                             - sediul social: satul Lazuri, comuna Lazuri
numirii 31.07.2006, durata mandatului nelimitat„,             din 1 august 2006             nr. 518/A, jude˛ul Satu Mare;
av‚nd puteri conform actului constitutiv;
  - denumire: EURO UNIVERSAL CONSTRUCfiII -          Judec„tor delegat                     - domeniul principal de activitate: grupa CAEN
S.R.L.;                            la Oficiul Registrului                 521 - comer˛ cu am„nuntul Ón magazine
  - sediul social: satul Batarci, Str. P„durii nr. 295,   Comer˛ului de pe l‚ng„                 nespecializate;
comuna Batarci, jude˛ul Satu Mare;              Tribunalul Satu Mare - Pop Viorica             - activitatea principal„: cod CAEN 5211 - comer˛
  - domeniul principal de activitate: grupa CAEN       Referent la Oficiul                   cu am„nuntul, Ón magazine nespecializate, cu
452 - construc˛ii de cl„diri sau p„r˛i ale acestora;     Registrului Comer˛ului                 v‚nzare predominant„ de produse alimentare,
geniu civil;                         de pe l‚ng„                       b„uturi ∫i tutun;
  - activitatea principal„: cod CAEN 4521 -         Tribunalul Satu Mare - Pop Ioan              - capital social subscris: 200,00 RON, v„rsat
construc˛ii de cl„diri ∫i lucr„ri de geniu;                                      integral; capitalul social este divizat Ón 20 p„r˛i
  - capitalul social subscris: 200,00 RON, v„rsat      Œn baza cererii nr. 20764 din data de 27.07.2006    sociale a 10,00 RON fiecare;
integral; capitalul social este divizat Ón 20 p„r˛i    ∫i a actelor doveditoare depuse, judec„torul delegat     - durata de func˛ionare: nelimitat„;
sociale a 10,00 RON fiecare;                la Oficiul Registrului Comer˛ului de pe l‚ng„         - cod unic de Ónregistrare: 18898991;
  - durata de func˛ionare: nelimitat„;          Tribunalul Satu Mare a dispus autorizarea ∫i         - num„r de ordine Ón registrul comer˛ului:
  - cod unic de Ónregistrare: 18899032;          Ónregistrare societ„˛ii comerciale cu urm„toarele
  - num„rul de ordine Ón registrul comer˛ului:                                    J 30/722/2006.
                              date:                              (47/617.298)
J 30/728/2006.                        - fondatori:
   (44/617.295)                                                                *
                               1. Grenter Susanne, asociat, aport la capital
              *                100,00 RON, data v„rs„rii aportului 27.07.2006,            Societatea Comercial„
                              echival‚nd cu 10 p„r˛i sociale, reprezent‚nd 50 %        ONE CONCORD - S.R.L., Satu Mare
      Societatea Comercial„
   FAIR PLAY INTERNATIONAL - S.R.L.           din capitalul social total, cota de participare la
         Satu Mare                 beneficii/pierderi de 50 %, domiciliat„ Ón Austria,
                              Kasernstrasse 31,4910 RIE;                        MINISTERUL JUSTIfiIEI
                               2. Toth Cristian Vasile, asociat, av‚nd codul
        MINISTERUL JUSTIfiIEI            numeric personal 1780813302002, aport la capital
                                                                  TRIBUNALUL SATU MARE
                              100,00 RON, data v„rs„rii aportului 27.07.2006,
       TRIBUNALUL SATU MARE             echival‚nd cu 10 p„r˛i sociale, reprezent‚nd 50 %
                                                               EXTRAS AL ŒNCHEIERII NR. 4965
                              din capitalul social total, cota de participare la
    EXTRAS AL ŒNCHEIERII NR. 4923            beneficii/pierderi de 50 %, domiciliat„ Ón Satu Mare,           din 3 august 2006
                              Str. Oituzului nr. 21, ap. 12, jude˛ul Satu Mare;
        din 1 august 2006                                            Judec„tor delegat
                               - administratori, persoane fizice:
                                                            la Oficiul Registrului
  Judec„tor delegat                     1. Grenter Susanne, data numirii 27.07.2006, cu
                                                            Comer˛ului de pe l‚ng„
  la Oficiul Registrului                 o durat„ a mandatului nelimitat„, av‚nd puteri
                                                            Tribunalul Satu Mare - Pop Viorica
  Comer˛ului de pe l‚ng„                 conform actului constitutiv;
                                                            Referent la Oficiul
  Tribunalul Satu Mare - Pop Viorica             2. Toth Cristian Vasile, av‚nd codul numeric
  Referent la Oficiul                                                 Registrului Comer˛ului
                              personal 1780813302002, data numirii 27.07.2006,
  Registrului Comer˛ului                                                de pe l‚ng„
                              cu o durat„ a mandatului nelimitat„, av‚nd puteri
  de pe l‚ng„                                                     Tribunalul Satu Mare - Pop Ioan
                              conform actului constitutiv;
  Tribunalul Satu Mare - Pop Ioan              - denumirea: GLOBAL SPED - S.R.L.;             Œn baza cererii nr. 21095 din data de 1.08.2006 ∫i
  Œn baza cererii nr. 20948 din data de 31.07.2006      - sediul social: satul Odoreu, Str. Solidarit„˛ii    a actelor doveditoare depuse, judec„torul delegat la
∫i a actelor doveditoare depuse, judec„torul delegat    nr. 50, comuna Odoreu, jude˛ul Satu Mare;         Oficiul Registrului Comer˛ului de pe l‚ng„
 12             MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI,               PARTEA a IV-a,   Nr. 2609/21.VIII.2006
Tribunalul Satu Mare a dispus autorizarea ∫i        - num„r de ordine Ón registrul comer˛ului:        Tribunalul Satu Mare a dispus autorizarea ∫i
Ónregistrare societ„˛ii comerciale cu urm„toarele    J 30/721/2006.                        Ónregistrare societ„˛ii comerciale cu urm„toarele
date:                            (49/617.300)                       date:
  - fondatori:                                   *                  - fondatori:
  1. Ungureanu Radu, asociat, av‚nd codul                                        1. Popan Nicolae, asociat, av‚nd codul numeric
numeric personal 1810826303947, aport la capital          Societatea Comercial„
                                                           personal 1591021301980, aport la capital 100,00
100,00 RON, data v„rs„rii aportului 20.07.2006,        PATRIK & MAYA CONSTRUCT - S.R.L.
                                     Satu Mare                  RON, data v„rs„rii aportului 28.07.2006, echival‚nd
echival‚nd cu 10 p„r˛i sociale, reprezent‚nd 50 %
din capitalul social total, cota de participare la                                  cu 10 p„r˛i sociale, reprezent‚nd 50 % din capitalul
beneficii/pierderi de 50 %, domiciliat Ón Satu Mare,                                 social total, cota de participare la beneficii/pierderi
                                     MINISTERUL JUSTIfiIEI
Str. Astronau˛ilor, bl. A 6-8, ap. 16, jude˛ul Satu                                  de 50 %, domiciliat Ón Satu Mare, Str. B‚rg„ului, bl.
Mare;                                                         CB 13, ap. 8, jude˛ul Satu Mare;
  2. ™trango Florin Ioan, asociat, av‚nd codul            TRIBUNALUL SATU MARE               2. Tafa Jorgo, asociat, aport la capital 100,00
numeric personal 1820131303933, aport la capital
                                                           RON, data v„rs„rii aportului 28.07.2006, echival‚nd
100,00 RON, data v„rs„rii aportului 20.07.2006,         EXTRAS AL ŒNCHEIERII NR. 4916            cu 10 p„r˛i sociale, reprezent‚nd 50 % din capitalul
echival‚nd cu 10 p„r˛i sociale, reprezent‚nd 50 %
din capitalul social total, cota de participare la            din 1 august 2006              social total, cota de participare la beneficii/pierderi
beneficii/pierderi de 50 %, domiciliat„ Ón Satu Mare,    Judec„tor delegat                     de 50 %, domiciliat Ón Albania, Tirana, Komuna
Aleea Constela˛iei, bl. HI/1, ap. 14, jude˛ul Satu     la Oficiul Registrului                  Parisit;
Mare;                            Comer˛ului de pe l‚ng„                    - administrator, persoan„ fizic„: Popan Nicolae,
  - administratori, persoane fizice:            Tribunalul Satu Mare - Pop Viorica            av‚nd codul numeric personal 1591021301980, data
  1. Ungureanu Radu, av‚nd codul numeric          Referent la Oficiul                    numirii 27.07.2006, cu o durat„ a mandatului
personal 1810826303947, data numirii 1.08.2006, cu     Registrului Comer˛ului
o durat„ a mandatului nelimitat„, av‚nd puteri                                    nelimitat„, av‚nd puteri conform actului
                              de pe l‚ng„
conform actului constitutiv;                Tribunalul Satu Mare - Pop Ioan              constitutiv;
  2. ™trango Florin Ioan, av‚nd codul numeric                                      - denumirea: POPANDI CONSTRUCT - S.R.L.;
personal 1820131303933, data numirii 1.08.2006, cu     Œn baza cererii nr. 20765 din data de 27.07.2006
                                                             - sediul social: Satu Mare, Str. B‚rg„ului, bl.
o durat„ a mandatului nelimitat„, av‚nd puteri      ∫i a actelor doveditoare depuse, judec„torul delegat
                                                           CB 13, ap. 8, jude˛ul Satu Mare;
conform actului constitutiv;               la Oficiul Registrului Comer˛ului de pe l‚ng„
                             Tribunalul Satu Mare a dispus autorizarea ∫i          - domeniul principal de activitate: grupa CAEN
  - denumirea: ONE CONCORD - S.R.L.;
  - sediul social: Satu Mare, Aleea Constela˛iei, bl.  Ónregistrare societ„˛ii comerciale cu urm„toarele      452 - construc˛ii de cl„diri sau p„r˛i ale acestora;
A 6-8, ap. 16, jude˛ul Satu Mare;            date:                            geniu civil;
  - domeniul principal de activitate: grupa CAEN      - fondatori:                         - activitatea principal„: cod CAEN 4521 -
518 - comer˛ cu ridicata cu ma∫ini, echipamente ∫i     1. Secan Mircea Marius, asociat, av‚nd codul       construc˛ii de cl„diri ∫i lucr„ri de geniu;
funituri;                        numeric personal 1760420301981, aport la capital
                                                             - capital social subscris: 200,00 RON, v„rsat
  - activitatea principal„: cod CAEN 5184 - comer˛   100,00 RON, data v„rs„rii aportului 26.07.2006,
                             echival‚nd cu 10 p„r˛i sociale, reprezent‚nd 50 %      integral; capitalul social este divizat Ón 20 p„r˛i
cu ridicata cu calculatoare, echipamente periferice
                             din capitalul social total, cota de participare la      sociale a 10,00 RON fiecare;
∫i software;
  - capital social subscris: 200,00 RON, v„rsat     beneficii/pierderi de 50 %, domiciliat Ón Satu Mare,      - durata de func˛ionare: nelimitat„;
integral; capitalul social este divizat Ón 20 p„r˛i   aleea Cl„bucet nr. 2, bl. 5, sc. C, et. 4, ap. 40, jude˛ul   - cod unic de Ónregistrare: 18906342;
sociale a 10,00 RON fiecare;               Satu Mare;                           - num„r de ordine Ón registrul comer˛ului:
  - durata de func˛ionare: nelimitat„;           2. Saroz Daniel Adrian, asociat, av‚nd codul
                                                           J 30/732/2006.
  - cod unic de Ónregistrare: 18906350;         numeric personal 1750505301961, aport la capital
                                                              (51/617.302)
  - num„r de ordine Ón registrul comer˛ului:      100,00 RON, data v„rs„rii aportului 26.07.2006,
J 30/731/2006.                      echival‚nd cu 10 p„r˛i sociale, reprezent‚nd 50 %                   *
   (48/617.299)                    din capitalul social total, cota de participare la
             *               beneficii/pierderi de 50 %, domiciliat Ón Satu Mare,           Societatea Comercial„
                             str. Dorna, bl. CD 24, ap. 7, jude˛ul Satu Mare;              PROVEM - S.R.L.
      Societatea Comercial„              - administratori, persoane fizice:                      Satu Mare
    OVL COMPANY - S.R.L., Satu Mare           1. Secan Mircea Marius, av‚nd codul numeric
                             personal 1760420301981, data numirii 27.07.2006,
                             cu o durat„ a mandatului nelimitat„, av‚nd puteri              MINISTERUL JUSTIfiIEI
       MINISTERUL JUSTIfiIEI            conform actului constitutiv;
                              2. Saroz Daniel Adrian, av‚nd codul numeric
                             personal 1750505301961, data numirii 27.07.2006,             TRIBUNALUL SATU MARE
       TRIBUNALUL SATU MARE
                             cu o durat„ a mandatului nelimitat„, av‚nd puteri
                             conform actului constitutiv;                    EXTRAS AL ŒNCHEIERII NR. 4973
    EXTRAS AL ŒNCHEIERII NR. 4914
                              - denumirea: PATRIK & MAYA CONSTRUCT -
        din 1 august 2006                                                   din 3 august 2006
                             S.R.L.;
                              - sediul social: Satu Mare, str. Dorna, bl. CD 24,     Judec„tor delegat
 Judec„tor delegat
 la Oficiul Registrului                 ap. 7, jude˛ul Satu Mare;                   la Oficiul Registrului
 Comer˛ului de pe l‚ng„                  - domeniul principal de activitate: grupa CAEN
                                                            Comer˛ului de pe l‚ng„
 Tribunalul Satu Mare - Pop Viorica           452 - construc˛ii de cl„diri sau p„r˛i ale acestora;
                             geniu civil;                          Tribunalul Satu Mare - Pop Viorica
 Referent la Oficiul
                              - activitatea principal„: cod CAEN 4521 -          Referent la Oficiul
 Registrului Comer˛ului
                             construc˛ii de cl„diri ∫i lucr„ri de geniu;          Registrului Comer˛ului
 de pe l‚ng„
 Tribunalul Satu Mare - Pop Ioan              - capital social subscris: 200,00 RON, v„rsat        de pe l‚ng„
                             integral; capitalul social este divizat Ón 20 p„r˛i      Tribunalul Satu Mare - Pop Ioan
  Œn baza cererii nr. 20762 din data de 27.07.2006   sociale a 10,00 RON fiecare;
∫i a actelor doveditoare depuse, judec„torul delegat    - durata de func˛ionare: nelimitat„;             Œn baza cererii nr. 20642 din data de 26.07.2006
la Oficiul Registrului Comer˛ului de pe l‚ng„        - cod unic de Ónregistrare: 18898983;           ∫i a actelor doveditoare depuse, judec„torul delegat
Tribunalul Satu Mare a dispus autorizarea ∫i        - num„r de ordine Ón registrul comer˛ului:        la Oficiul Registrului Comer˛ului de pe l‚ng„
Ónregistrare societ„˛ii comerciale cu urm„toarele    J 30/723/2006.                        Tribunalul Satu Mare a dispus autorizarea ∫i
date:                             (50/617.301)
  - fondator: Onica Vasile Lucian, asociat unic,                                   Ónregistrare societ„˛ii comerciale cu urm„toarele
                                           *
av‚nd codul numeric personal 1820929303939,                                      date:
aport la capital 200,00 RON, data v„rs„rii aportului       Societatea Comercial„                 - fondatori:
25.07.2006, echival‚nd cu 20 p„r˛i sociale,        POPANDI CONSTRUCT - S.R.L., Satu Mare             1. Vasarhelyi Nicolae, asociat, av‚nd codul
reprezent‚nd 100 % capitalul social total, cota de                                  numeric personal 1600615301971, aport la capital
participare la beneficii/pierderi de 100 %, domiciliat
                                     MINISTERUL JUSTIfiIEI             510,00 RON, data v„rs„rii aportului 26.07.2006,
Ón comuna Lazuri nr. 450, jude˛ul Satu Mare;
  - administrator, persoan„ fizic„: Onica Vasile                                   echival‚nd cu 51 p„r˛i sociale, reprezent‚nd 51 %
Lucian, av‚nd codul numeric personal                                         din capitalul social total, cota de participare la
                                    TRIBUNALUL SATU MARE
1820929303939, data numirii 21.07.2006, cu o                                     beneficii/pierderi de 51 %, domiciliat Ón Satu Mare,
durat„ a mandatului nelimitat„, av‚nd puteri                                     Str. F‚nt‚nele, bl. CF 12, ap. 1, jude˛ul Satu Mare;
                                 EXTRAS AL ŒNCHEIERII NR. 4966
conform actului constitutiv;                                               2. Vasarhelyi Elisabeta, asociat, av‚nd codul
  - denumirea: OVL COMPANY - S.R.L.;                  din 3 august 2006              numeric personal 2600207301995, aport la capital
  - sediul social: Satu Mare, Str. C„r„midarilor
                              Judec„tor delegat                     490,00 RON, data v„rs„rii aportului 26.07.2006,
nr. 23, jude˛ul Satu Mare;
                              la Oficiul Registrului                  echival‚nd cu 49 p„r˛i sociale, reprezent‚nd 49 %
  - domeniul principal de activitate: grupa CAEN
                              Comer˛ului de pe l‚ng„                  din capitalul social total, cota de participare la
452 - construc˛ii de cl„diri sau p„r˛i ale acestora;
                              Tribunalul Satu Mare - Pop Viorica
geniu civil;                                                     beneficii/pierderi de 49 %, domiciliat„ Ón Satu Mare,
                              Referent la Oficiul
  - activitatea principal„: cod CAEN 4521 -                                     Str. F‚nt‚nele, bl. CF 12, ap.1, jude˛ul Satu Mare;
                              Registrului Comer˛ului
construc˛ii de cl„diri ∫i lucr„ri de geniu;                                       - administratori, persoane fizice:
                              de pe l‚ng„
  - capital social subscris: 200,00 RON, v„rsat
                              Tribunalul Satu Mare - Pop Ioan               1. Vasarhelyi Nicolae, av‚nd codul numeric
integral; capitalul social este divizat Ón 20 p„r˛i
sociale a 10,00 RON fiecare;                Œn baza cererii nr. 21038 din data de 1.08.2006 ∫i    personal 1600615301971, data numirii 26.07.2006,
  - durata de func˛ionare: nelimitat„;         a actelor doveditoare depuse, judec„torul delegat la     cu o durat„ a mandatului nelimitat„, av‚nd puteri
  - cod unic de Ónregistrare: 18898967;         Oficiul Registrului Comer˛ului de pe l‚ng„          conform actului constitutiv;
                MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA                a IV-a,  Nr. 2609/21.VIII.2006                  13
  2. Vasarhelyi Elisabeta, av‚nd codul numeric            Societatea Comercial„             Tribunalul Satu Mare a dispus autorizarea ∫i
personal 2600207301995, data numirii 26.07.2006,         RY CONST COM - S.R.L., satul Cu˛a          Ónregistrare societ„˛ii comerciale cu urm„toarele
cu o durat„ a mandatului nelimitat„, av‚nd puteri         comuna Socond, jude˛ul Satu Mare          date:
conform actului constitutiv;                                               - fondator: Branga Radu Dimitrie, asociat unic,
  - denumirea: PROVEM - S.R.L.;                                           av‚nd codul numeric personal 1721031323947,
                                      MINISTERUL JUSTIfiIEI
                                                           aport la capital 200,00 RON, data v„rs„rii aportului
  - sediul social: Satu Mare, Str. F‚nt‚nele, bl. CF
                                                           31.07.2006, echival‚nd cu 20 p„r˛i sociale,
12, ap. 1, jude˛ul Satu Mare;
                                     TRIBUNALUL SATU MARE             reprezent‚nd 100 % capitalul social total, cota de
  - domeniul principal de activitate: grupa CAEN
                                                           participare la beneficii/pierderi de 100 %, domiciliat
742 - activit„˛i de arhitectur„, inginerie ∫i servicii de                               Ón Satu Mare, str. Ion Vidu, bl. UA 12, ap. 3, jude˛ul
                                  EXTRAS AL ŒNCHEIERII NR. 4918
consultan˛„ tehnic„ legate de acestea;                                        Satu Mare;
  - activitatea principal„: cod CAEN 7420 - activit„˛i          din 1 august 2006               - administrator, persoan„ fizic„: Branga Radu
de arhitectur„, inginerie ∫i servicii de consultan˛„     Judec„tor delegat                    Dimitrie, av‚nd codul numeric personal
tehnic„ legate de acestea;                  la Oficiul Registrului                 1721031323947, data numirii 31.07.2006, cu o
  - capital social subscris: 1.000,00 RON, v„rsat      Comer˛ului de pe l‚ng„                 durat„ a mandatului nelimitat„, av‚nd puteri
integral; capitalul social este divizat Ón 100 p„r˛i     Tribunalul Satu Mare - Pop Viorica           conform actului constitutiv;
sociale a 10,00 RON fiecare;                 Referent la Oficiul                    - denumirea: SIM & REI - S.R.L.;
  - durata de func˛ionare: nelimitat„;            Registrului Comer˛ului                   - sediul social: Satu Mare, str. Ion Vidu, bl. UA 12,
                               de pe l‚ng„                       ap. 3, jude˛ul Satu Mare;
  - cod unic de Ónregistrare: 18906334;
                               Tribunalul Satu Mare - Pop Ioan              - domeniul principal de activitate: grupa CAEN
  - num„r de ordine Ón registrul comer˛ului:
                                                           554 - baruri;
J 30/738/2006.                         Œn baza cererii nr. 20855 din data de 28.07.2006     - activitatea principal„: cod CAEN 5540 - baruri;
   (52/617.303)                      ∫i a actelor doveditoare depuse, judec„torul delegat     - capital social subscris: 200,00 RON, v„rsat
              *                la Oficiul Registrului Comer˛ului de pe l‚ng„       integral; capitalul social este divizat Ón 20 p„r˛i
                              Tribunalul Satu Mare a dispus autorizarea ∫i       sociale a 10,00 RON fiecare;
     Societatea Comercial„               Ónregistrare societ„˛ii comerciale cu urm„toarele      - durata de func˛ionare: nelimitat„;
  RED POINT GROUP - S.R.L., Satu Mare           date:                            - cod unic de Ónregistrare: 18906377;
                                - fondatori:                       - num„r de ordine Ón registrul comer˛ului:
                                1. Todu˛ Ioan, asociat, av‚nd codul numeric      J 30/733/2006.
        MINISTERUL JUSTIfiIEI             personal 16007193001984, aport la capital 100,00        (55/617.306)
                              RON, data v„rs„rii aportului 28.07.2006, echival‚nd                 *
       TRIBUNALUL SATU MARE             cu 10 p„r˛i sociale, reprezent‚nd 50 % din capitalul
                              social total, cota de participare la beneficii/pierderi        Societatea Comercial„
    EXTRAS AL ŒNCHEIERII NR. 4922            de 50 %, domiciliat Ón satul Cu˛a nr. 80, jude˛ul Satu       TRANS AURA & VALI - S.R.L.
                              Mare;                              satul Supuru de Jos, comuna Supur
        din 1 august 2006               2. Maer Raul, asociat, av‚nd codul numeric              jude˛ul Satu Mare
  Judec„tor delegat                    personal 1780918301980, aport la capital 100,00
                              RON, data v„rs„rii aportului 28.07.2006, echival‚nd
  la Oficiul Registrului                                                      MINISTERUL JUSTIfiIEI
                              cu 10 p„r˛i sociale, reprezent‚nd 50 % din capitalul
  Comer˛ului de pe l‚ng„
                              social total, cota de participare la beneficii/pierderi
  Tribunalul Satu Mare - Pop Viorica
                              de 50 %, domiciliat Ón comuna Socond nr. 86,              TRIBUNALUL SATU MARE
  Referent la Oficiul                   jude˛ul Satu Mare;
  Registrului Comer˛ului                   - administratori, persoane fizice:              EXTRAS AL ŒNCHEIERII NR. 4968
  de pe l‚ng„                         1. Todu˛ Ioan, av‚nd codul numeric personal              din 3 august 2006
  Tribunalul Satu Mare - Pop Ioan             16007193001984, data numirii 26.07.2006, cu o
                              durat„ a mandatului nelimitat„, av‚nd puteri         Judec„tor delegat
  Œn baza cererii nr. 20221 din data de 21.07.2006
                              conform actului constitutiv;                 la Oficiul Registrului
∫i a actelor doveditoare depuse, judec„torul delegat                                   Comer˛ului de pe l‚ng„
                                2. Maer Raul, av‚nd codul numeric personal
la Oficiul Registrului Comer˛ului de pe l‚ng„                                      Tribunalul Satu Mare - Pop Viorica
                              1780918301980, data numirii 26.07.2006, cu o
Tribunalul Satu Mare a dispus autorizarea ∫i                                       Referent la Oficiul
                              durat„ a mandatului nelimitat„, av‚nd puteri
Ónregistrare societ„˛ii comerciale cu urm„toarele                                    Registrului Comer˛ului
                              conform actului constitutiv;
date:                             - denumirea: RY CONST COM - S.R.L.;            de pe l‚ng„
  - fondatori:                        - sediul social: satul Cu˛a nr. 11, comuna Socond,    Tribunalul Satu Mare - Pop Ioan
  1. Fori Laszlo Szabolcs, asociat, av‚nd codul      jude˛ul Satu Mare;                      Œn baza cererii nr. 21142 din data de 2.08.2006 ∫i
numeric personal 1760602301965, aport la capital        - domeniul principal de activitate: grupa CAEN     a actelor doveditoare depuse, judec„torul delegat la
150,00 RON, data v„rs„rii aportului 19.07.2006,       452 - construc˛ii de cl„diri sau p„r˛i ale acestora;   Oficiul Registrului Comer˛ului de pe l‚ng„
echival‚nd cu 15 p„r˛i sociale, reprezent‚nd 75 %      geniu civil;                       Tribunalul Satu Mare a dispus autorizarea ∫i
din capitalul social total, cota de participare la       - activitatea principal„: cod CAEN 4521 -       Ónregistrare societ„˛ii comerciale cu urm„toarele
beneficii/pierderi de 75 %, domiciliat Ón Satu Mare,    construc˛ii de cl„diri ∫i lucr„ri de geniu;        date:
str. Nicolae Iorga nr. 9, jude˛ul Satu Mare;          - capital social subscris: 200,00 RON, v„rsat       - fondatori:
  2. Babotan Alexandru, asociat, av‚nd codul        integral; capitalul social este divizat Ón 20 p„r˛i     1. Cionfi Aurelia Cornelia, asociat, av‚nd codul
                              sociale a 10,00 RON fiecare;               numeric personal 2580913304009, aport la capital
numeric personal 1580317301975, aport la capital
                                - durata de func˛ionare: nelimitat„;          100,00 RON, data v„rs„rii aportului 27.07.2006,
50,00 RON, data v„rs„rii aportului 19.07.2006,
                                - cod unic de Ónregistrare: 18899008;         echival‚nd cu 10 p„r˛i sociale, reprezent‚nd 50 %
echival‚nd cu 5 p„r˛i sociale, reprezent‚nd 25 % din                                 din capitalul social total, cota de participare la
                                - num„r de ordine Ón registrul comer˛ului:
capitalul social total, cota de participare la                                    beneficii/pierderi de 50 %, domiciliat„ Ón satul
                              J 30/725/2006.
beneficii/pierderi de 25 %, domiciliat Ón Satu Mare,                                 Supuru de Jos nr. 37, jude˛ul Satu Mare;
                                 (54/617.305)
str. P„ule∫ti nr. 43, jude˛ul Satu Mare;                       *                 2. Cionfi Victor, asociat, av‚nd codul numeric
  - administrator, persoan„ fizic„: Fori Laszlo                                   personal 1530716304015, aport la capital 100,00
Szabolcs, av‚nd codul numeric personal                  Societatea Comercial„            RON, data v„rs„rii aportului 27.07.2006, echival‚nd
1760602301965, data numirii 19.07.2006, cu o                SIM & REI - S.R.L.             cu 10 p„r˛i sociale, reprezent‚nd 50 % din capitalul
durat„ a mandatului nelimitat„, av‚nd puteri                  Satu Mare               social total, cota de participare la beneficii/pierderi
conform actului constitutiv;                                             de 50 %, domiciliat Ón satul Supuru de Jos nr. 37,
                                                           jude˛ul Satu Mare;
  - denumirea: RED POINT GROUP - S.R.L.;                 MINISTERUL JUSTIfiIEI             - administratori, persoane fizice:
  - sediul social: Satu Mare, str. Nicolae Iorga nr. 9,
                                                             1. Cionfi Aurelia Cornelia, av‚nd codul numeric
jude˛ul Satu Mare;                                                  personal 2580913304009, data numirii 25.07.2006,
  - domeniul principal de activitate: grupa CAEN            TRIBUNALUL SATU MARE
                                                           cu o durat„ a mandatului nelimitat„, av‚nd puteri
174 - fabricare de articole confec˛ionate din textile                                 conform actului constitutiv;
                                  EXTRAS AL ŒNCHEIERII NR. 4967
(cu excep˛ia Ómbr„c„mintei ∫i lenjeriei de corp);                                    2. Cionfi Victor, av‚nd codul numeric personal
  - activitatea principal„: cod CAEN 1740 - fabricare           din 3 august 2006             1530716304015, data numirii 25.07.2006, cu o
de articole confec˛ionate din textile (cu excep˛ia      Judec„tor delegat                    durat„ a mandatului nelimitat„, av‚nd puteri
Ómbr„c„mintei ∫i lenjeriei de corp);             la Oficiul Registrului                 conform actului constitutiv;
  - capital social subscris: 200,00 RON, v„rsat       Comer˛ului de pe l‚ng„                   - denumirea: TRANS AURA & VALI - S.R.L.;
integral; capitalul social este divizat Ón 20 p„r˛i                                   - sediul social: satul Supuru de Jos, Strada Nou„
                               Tribunalul Satu Mare - Pop Viorica
                                                           nr. 37, comuna Supur, jude˛ul Satu Mare;
sociale a 10,00 RON fiecare;                 Referent la Oficiul
                                                             - domeniul principal de activitate: grupa CAEN
  - durata de func˛ionare: nelimitat„;            Registrului Comer˛ului
                                                           602 - alte transporturi terestre;
  - cod unic de Ónregistrare: 18898932;           de pe l‚ng„
                                                             - activitatea principal„: cod CAEN 6024 -
  - num„r de ordine Ón registrul comer˛ului:         Tribunalul Satu Mare - Pop Ioan
                                                           transporturi rutiere de m„rfuri;
J 30/729/2006.                         Œn baza cererii nr. 21124 din data de 2.08.2006 ∫i    - capital social subscris: 200,00 RON, v„rsat
   (53/617.304)                      a actelor doveditoare depuse, judec„torul delegat la   integral; capitalul social este divizat Ón 20 p„r˛i
              *                Oficiul Registrului Comer˛ului de pe l‚ng„        sociale a 10,00 RON fiecare;
 14              MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI,               PARTEA a IV-a,   Nr. 2609/21.VIII.2006
  - durata de func˛ionare: nelimitat„;          Tribunalul Satu Mare a dispus autorizarea ∫i               Societatea Comercial„
  - cod unic de Ónregistrare: 18906385;         Ónregistrare societ„˛ii comerciale cu urm„toarele              ATERM - S.R.L.
  - num„r de ordine Ón registrul comer˛ului:       date:                                   Media∫, jude˛ul Sibiu
J 30/734/2006.                        - fondatori:
   (56/617.307)                      1. B„l„nean Hadrian Cezar, asociat, av‚nd codul      JUDEC√TORUL DELEGAT DE TRIBUNALUL SIBIU
             *                numeric personal 1730131240053, aport la capital        LA OFICIUL REGISTRULUI COMERfiULUI
                             100,00 RON, data v„rs„rii aportului 26.07.2006,
       Societatea Comercial„            echival‚nd cu 10 p„r˛i sociale, reprezent‚nd 50 %      EXTRAS AL ŒNCHEIERII DE ŒNMATRICULARE
        VETERAN - S.R.L.              din capitalul social total, cota de participare la
          Satu Mare                                                     NR. 4745
                             beneficii/pierderi de 50 %, domiciliat Ón Satu Mare,
                             str. Aurora, bl. E 1, ap. 18, jude˛ul Satu Mare;               din 2 iunie 2006
        MINISTERUL JUSTIfiIEI             2. Societatea Comercial„ RO & MARKET - S.R.L.,       Judec„tor delegat      - ™andru Mircea
                             asociat, aport la capital 100,00 RON, data v„rs„rii                    - Nicolae
                             aportului 26.07.2006, echival‚nd cu 10 p„r˛i sociale,     Referent          - Iva∫cu Mihaela
       TRIBUNALUL SATU MARE             reprezent‚nd 50 % din capitalul social total, cota de
                             participare la beneficii/pierderi de 50 %;           Œn baza cererii nr. 22456 din data de 23.05.2006
    EXTRAS AL ŒNCHEIERII NR. 4972             - administrator, persoan„ fizic„: B„l„nean        ∫i a actelor doveditoare depuse, judec„torul delegat
        din 3 august 2006             Hadrian Cezar, av‚nd codul numeric personal         la Oficiul Registrului Comer˛ului de pe l‚ng„
                             1730131240053, data numirii 27.07.2006, cu o        Tribunalul Sibiu a dispus autorizarea ∫i
 Judec„tor delegat                                                  Ónregistrarea societ„˛ii comerciale cu urm„toarele
                             durat„ a mandatului nelimitat„, av‚nd puteri
 la Oficiul Registrului                                               date:
                             conform actului constitutiv;
 Comer˛ului de pe l‚ng„                                                 - num„r de ordine Ón registrul comer˛ului:
                               - denumirea: WEB MARKET - S.R.L.;
 Tribunalul Satu Mare - Pop Viorica                                         J 32/797/2006;
                               - sediul social: Satu Mare, str. Aurora, bl. E 1, ap.
 Referent la Oficiul                                                  - cod unic de Ónregistrare: 18734344;
                             18, jude˛ul Satu Mare;
 Registrului Comer˛ului
                               - domeniul principal de activitate: grupa CAEN       - denumirea ∫i forma juridic„: ATERM - S.R.L.;
 de pe l‚ng„
                             723 - prelucrarea informatic„ a datelor;            - sediul social: Media∫, Str. Socului nr. 18, jude˛ul
 Tribunalul Satu Mare - Pop Ioan
                               - activitatea principal„: cod CAEN 7230 -        Sibiu;
  Œn baza cererii nr. 20635 din data de 26.07.2006    prelucrarea informatic„ a datelor;               - durata de func˛ionare: nelimitat„;
∫i a actelor doveditoare depuse, judec„torul delegat     - capital social subscris: 200,00 RON, v„rsat        - capitalul social subscris: 200 lei, din care v„rsat:
la Oficiul Registrului Comer˛ului de pe l‚ng„       integral; capitalul social este divizat Ón 20 p„r˛i     200 lei;
Tribunalul Satu Mare a dispus autorizarea ∫i       sociale a 10,00 RON fiecare;                  - date de identificare fondatori:
Ónregistrare societ„˛ii comerciale cu urm„toarele      - durata de func˛ionare: nelimitat„;            1. B„nceu R„zvan Ioan, Ón calitate de asociat,
date:                            - cod unic de Ónregistrare: 18898940;          n„scut la data de 14.07.1981 Ón localitatea
  - fondator: Kovacs Istvan, asociat unic, av‚nd      - num„r de ordine Ón registrul comer˛ului:        T‚rn„veni, jude˛ul Mure∫, cet„˛ean rom‚n,
codul numeric personal 1831106303931, aport la      J 30/719/2006.                       domiciliat Ón Media∫, Str. Izvorului nr. 11, jude˛ul
capital 200,00 RON, data v„rs„rii aportului          (58/617.309)                      Sibiu, identificat cu C.I. seria SB nr. 239768,
24.07.2006, echival‚nd cu 20 p„r˛i sociale,                     *                eliberat„ de Poli˛ia Media∫ la data de 2.09.2004,
reprezent‚nd 100 % capitalul social total, cota de                                  av‚nd codul numeric personal 1810714262528;
participare la beneficii/pierderi de 100 %, domiciliat      Societatea Comercial„                 2. Cantacuz Iulian, Ón calitate de asociat, n„scut
Ón Satu Mare, Bd. S„n„t„˛ii, bl. K 15, ap. 20, jude˛ul  ACART PREST - S.R.L., Media∫, jude˛ul Sibiu         la data de 17.06.1982 Ón Media∫, jude˛ul Sibiu,
Satu Mare;                                                      cet„˛ean rom‚n, domiciliat Ón Media∫, Str. Socului
  - administratori, persoane fizice:
                              JUDEC√TORUL DELEGAT DE TRIBUNALUL SIBIU          nr. 18, jude˛ul Sibiu, identificat cu B.I. seria G.T. nr.
  1. Kovacs Istvan, av‚nd codul numeric personal
                               LA OFICIUL REGISTRULUI COMERfiULUI            747754, eliberat de Poli˛ia Media∫ la data de
1831106303931, data numirii 21.07.2006, cu o
                                                           18.06.1996, av‚nd codul numeric personal
durat„ a mandatului nelimitat„, av‚nd puteri
                             EXTRAS AL ŒNCHEIERII DE ŒNMATRICULARE            1820617323958;
conform actului constitutiv;
                                     NR. 4747                    - activitatea principal„: cod CAEN 2523 -
  2. Kovacs Orsolya, av‚nd codul numeric personal
                                                           fabricarea articolelor din material plastic pentru
2850814303959, domiciliat„ Ón Satu Mare, Bd.                din 2 iunie 2006
                                                           construc˛ii;
S„n„t„˛ii, bl. K 15, ap. 20, jude˛ul Satu Mare, cu o
                               Judec„tor delegat      - ™andru Mircea         - alte obiecte de activitate: 2612; 2811; 2812; 4511;
durat„ a mandatului nelimitat„, av‚nd puteri
                                             - Nicolae          4512; 4521; 4522; 4523; 4524; 4525; 4531; 4532;
conform actului constitutiv;
                               Referent          - Iva∫cu Mihaela       4533; 4534; 4541; 4542; 4543; 4544; 4545; 5111;
  - denumirea: VETERAN - S.R.L.;
  - sediul social: Satu Mare, Bd. S„n„t„˛ii, bl. K 15,   Œn baza cererii nr. 23294 din data de 25.05.2006     5112; 5113; 5114; 5115; 5116; 5117; 5118; 5119;
ap. 20, jude˛ul Satu Mare;                ∫i a actelor doveditoare depuse, judec„torul delegat    5141; 5142; 5143; 5144; 5145; 5146; 5147; 5153;
  - domeniul principal de activitate: grupa CAEN     la Oficiul Registrului Comer˛ului de pe l‚ng„        5154; 5155; 5156; 5157; 5184; 5185; 5186; 5190;
553 - restaurante;                    Tribunalul Sibiu a dispus autorizarea ∫i          5211; 5212; 5221; 5222; 5223; 5224; 5225; 5226;
  - activitatea principal„: cod CAEN 5530 -       Ónregistrarea societ„˛ii comerciale cu urm„toarele     5227; 5233; 5241; 5242; 5243; 5244; 5245; 5246;
restaurante;                       date:                            5247; 5248; 5250; 5262; 5263; 5530; 5540; 6022;
  - capital social subscris: 200,00 RON, v„rsat       - num„r de ordine Ón registrul comer˛ului:        6023; 6024; 6312;
integral; capitalul social este divizat Ón 20 p„r˛i    J 32/799/2006;                         - import-export cu m„rfurile ∫i serviciile
sociale a 10,00 RON fiecare;                 - cod unic de Ónregistrare: 18734352;          precizate Ón obiectul de activitate.
  - durata de func˛ionare: nelimitat„;           - denumirea ∫i forma juridic„: ACART PREST -        Prezenta Óncheiere este irevocabil„ de la data de
  - cod unic de Ónregistrare: 18906318;         S.R.L.;                           2 iunie 2006.
  - num„r de ordine Ón registrul comer˛ului:        - sediul social: Media∫, Str. Bastionului nr. 5, bl.     (60/617.311)
J 30/737/2006.                      5, sc. B, et. 10, ap. 85, jude˛ul Sibiu;                        *
   (57/617.308)                      - durata de func˛ionare: nelimitat„;
             *                 - capitalul social subscris: 1.000 lei, din care          Societatea Comercial„
                             v„rsat: 1.000 lei;                       ALCADE AGENT DE ASIGURARE - S.R.L.,
       Societatea Comercial„              - date de identificare fondatori:                 Media∫, jude˛ul Sibiu
       WEB MARKET - S.R.L.               1. HodÓrn„u Doina, Ón calitate de asociat, n„scut„
          Satu Mare               la data de 20.08.1975 Ón Media∫, jude˛ul Sibiu,
                                                            JUDEC√TORUL DELEGAT DE TRIBUNALUL SIBIU
                             cet„˛ean rom‚n, domiciliat„ Ón Media∫, Str.
                                                             LA OFICIUL REGISTRULUI COMERfiULUI
        MINISTERUL JUSTIfiIEI
                             Bastionului nr. 5, bl. 5, sc. B, et. 10, ap. 85, jude˛ul
                             Sibiu, identificat„ cu C.I. seria SB nr. 217482,
                                                             EXTRAS ŒNCHEIERE DE ŒNMATRICULARE
                             eliberat„ de Poli˛ia Media∫ la data de 25.03.2004,
                                                                    IJ 4850
       TRIBUNALUL SATU MARE             av‚nd codul numeric personal 2750820322255;
                               2. Repede Crinela, Ón calitate de asociat, n„scut„         din data de 6 iunie 2006
    EXTRAS AL ŒNCHEIERII NR. 4912           la data de 18.11.1967 Ón Media∫, jude˛ul Sibiu,
                                                             Judec„tor delegat      - ™andru Mircea
        din 1 august 2006             cet„˛ean rom‚n, domiciliat„ Ón Media∫, aleea Tomis
                                                                           - Nicolae
                             nr. 5, bl. 14, sc. B, ap. 27, jude˛ul Sibiu, identificat„
 Judec„tor delegat                                                   Referent          - Iva∫cu Mihaela
                             cu C.I. seria SB nr. 062742, eliberat„ de Poli˛ia
 la Oficiul Registrului                 Media∫ la data de 20.07.2000, av‚nd codul numeric       Œn baza cererii nr. 24235 din data de 30.05.2006
 Comer˛ului de pe l‚ng„                 personal 2671118322249;                   ∫i a actelor doveditoare depuse, judec„torul delegat
 Tribunalul Satu Mare - Pop Viorica             - activitatea principal„: cod CAEN 2121 -        la Oficiul Registrului Comer˛ului de pe l‚ng„
 Referent la Oficiul                   fabricarea h‚rtiei ∫i cartonului ondulat ∫i a        Tribunalul Sibiu a dispus autorizarea ∫i
 Registrului Comer˛ului                 ambalajelor din h‚rtie ∫i carton;              Ónmatricularea Societ„˛ii Comerciale ALCADE
 de pe l‚ng„                        - alte obiecte de activitate: 5211; 5212; 7482; 7487.  AGENT DE ASIGURARE - S.R.L. cu urm„toarele
 Tribunalul Satu Mare - Pop Ioan              Prezenta Óncheiere este irevocabil„ de la data de    date:
  Œn baza cererii nr. 20755 din data de 27.07.2006    2 iunie 2006.                         - num„r de ordine Ón registrul comer˛ului:
∫i a actelor doveditoare depuse, judec„torul delegat      (59/617.310)                      J 32/807/2006;
la Oficiul Registrului Comer˛ului de pe l‚ng„                    *                  - cod unic de Ónregistrare: 18740036;
                MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA                 a IV-a,  Nr. 2609/21.VIII.2006                  15
  - denumire ∫i forma juridic„: ALCADE AGENT DE           Societatea Comercial„                - durata de func˛ionare: nelimitat„;
ASIGURARE - S.R.L.;                      FILADI IMPORT EXPORT - S.R.L., Media∫            - capital social subscris: 500 lei, din care v„rsat
  - sediul social: Media∫, Aleea Eforiei nr. 12, bl. 3A,         jude˛ul Sibiu                integral 500 lei;
sc. B, ap. 22, jude˛ul Sibiu;                                               - fondatori: Bucerzan Nicolae, Ón calitate de
  - durata de func˛ionare: nelimitat„;           JUDEC√TORUL DELEGAT DE TRIBUNALUL SIBIU
                                                            asociat, n„scut la data de 7.10.1964 Ón Media∫,
  - capital social subscris: 200 lei, din care v„rsat     LA OFICIUL REGISTRULUI COMERfiULUI           jude˛ul Sibiu, cet„˛ean rom‚n, domiciliat Ón Media∫,
integral 200 lei;                                                   str. Virgil Madgearu, nr. 5, bl. 2, sc. D, ap. 33,
  - fondator: Stupinean C„lin, Ón calitate de asociat     EXTRAS ŒNCHEIERE DE ŒNMATRICULARE            jude˛ul Sibiu, identificat cu C.I. seria SB nr. 191872,
unic, n„scut la data de 27.09.1978 Ón Media∫,                IJ 4215                  eliberat„ de Poli˛ia Media∫ la data de 4.09.2003,
jude˛ul Sibiu, cet„˛ean rom‚n, domiciliat Ón Media∫,                                  av‚nd codul numeric personal 1641007322232, ∫i
                                    din data de 25 mai 2006             Bucerzan Nicolae-Sergiu, Ón calitate de asociat,
Aleea Eforiei nr. 12, bl. 3A, sc. B, ap. 22, jude˛ul
                                Judec„tor delegat      - ™andru Mircea       n„scut la data de 2.11.1986 Ón Media∫, jude˛ul Sibiu,
Sibiu, identificat cu C.I. seria SB nr. 281065,
                                              - Nicolae          cet„˛ean rom‚n, domiciliat Ón Media∫, str. Virgil
eliberat„ de S.P.C.L.E.P. Media∫ la data de
                                Referent          - Iva∫cu Mihaela      Madgearu, nr. 5, bl. 2, sc. D, ap. 33, jude˛ul Sibiu,
14.09.2005, av‚nd codul numeric personal
                                Œn baza cererii nr. 21480 din data de 18.05.2006    identificat cu C.I. seria SB nr. 249697, eliberat„ de
1780927322242
                              ∫i a actelor doveditoare depuse, judec„torul delegat    Poli˛ia Media∫ la data de 18.11.2004, av‚nd codul
  - activitatea principal„: cod C.A.E.N.: 6720 -
                              la Oficiul Registrului Comer˛ului de pe l‚ng„       numeric personal 1861102323989;
activit„˛i auxiliare ale caselor de asigur„ri ∫i de
                              Tribunalul Sibiu a dispus autorizarea ∫i           - activitatea principal„: cod C.A.E.N.: 0111 -
pensii (agen˛ii de intermediere care negociaz„ ∫i                                   cultivarea cerealelor, porumbului ∫i a altor plante,
                              Ónmatricularea Societ„˛ii Comerciale FILADI
Óncheie contracte de asigurare pentru societ„˛ile de                                  neclasificate Ón alt„ parte;
                              IMPORT EXPORT - S.R.L. cu urm„toarele date:
asigurare sau reasigurare ori care presteaz„ alte                                     - alte obiecte de activitate: 0112; 0113; 0121; 0122;
                                - num„r de ordine Ón registrul comer˛ului:
servicii privind Óncheierea ∫i executarea unor                                     0123; 0124; 0125; 0130; 4542; 4543; 4544; 4545;
                              J 32/752/2006;
asemenea contracte ∫i consultan˛„ Ón intermedierea       - cod unic de Ónregistrare: 18703704;          5131; 5132; 5133; 5134; 5135; 5136; 5137; 5138;
asigur„rilor).                         - denumire ∫i forma juridic„: FILADI IMPORT       5139; 5141; 5142; 5143; 5144; 5145; 5146; 5147;
  Œncheierea este irevocabil„ la data de 6 iunie      EXPORT - S.R.L.;                      5153; 5154; 5155; 5156; 5157; 5184; 5185; 5186;
2006.                             - sediul social: Media∫, str.Iacob Pisso, nr. 6,    5190; 5211; 5212; 5221; 5222; 5223; 5224; 5225;
   (61/617.312)                      bl. 41, sc. C, et. 4, ap. 44, jude˛ul Sibiu;        5226; 5227; 5233; 5241; 5242; 5243; 5244; 5245;
              *                  - durata de func˛ionare: nelimitat„;          5246; 5247; 5248; 5250; 5262; 5263; 5530; 5540;
                                - capital social subscris: 200 lei, din care v„rsat   6022; 6023; 6024; 6311; 6312; ; import-export cu
     Societatea Comercial„               integral 200 lei;                     m„rfurile ∫i serviciile precizate Ón obiectul de
ANDA & FOLK - S.R.L., Media∫, jude˛ul Sibiu          - fondatori: Botor Filon, Ón calitate de asociat,    activitate.
                              n„scut la data de 8.02.1968 Ón Media∫, jude˛ul Sibiu,     Œncheierea este irevocabil„ la data de 21 iunie
                              cet„˛ean rom‚n, domiciliat Ón Media∫, str.Iacob      2006.
 JUDEC√TORUL DELEGAT DE TRIBUNALUL SIBIU          Pisso, nr. 6, bl. 41, sc. C, ap. 44, jude˛ul Sibiu,       (64/617.315)
   LA OFICIUL REGISTRULUI COMERfiULUI           identificat cu C.I. seria SB nr. 102303, eliberat„ de                 *
                              Poli˛ia Media∫ la data de 26.07.2001, av‚nd codul
  EXTRAS ŒNCHEIERE DE ŒNMATRICULARE            numeric personal 1680208322234, ∫i Botor Adriana           Societatea Comercial„
         IJ 4037                  Zoi˛a, Ón calitate de asociat, n„scut„ la data de          ROXMARI PROD COM - S.R.L.
                              26.08.1968 Ón Media∫, jude˛ul Sibiu, cet„˛ean             Biertan, jude˛ul Sibiu
      din data de 23 mai 2006
                              rom‚n, domiciliat„ Ón Media∫, str. Iacob Pisso, nr. 6,
  Judec„tor delegat      - ™andru Mircea       ap. 44, jude˛ul Sibiu, identificat„ cu B.I. seria G.X.
                - Nicolae          nr. 672199, eliberat de Poli˛ia Media∫ la data de      JUDEC√TORUL DELEGAT DE TRIBUNALUL SIBIU
  Referent          - Iva∫cu Mihaela       8.01.1998, av‚nd codul numeric personal            LA OFICIUL REGISTRULUI COMERfiULUI
                              280826322251;
  Œn baza cererii nr. 20410 din data de 16.05.2006                                    EXTRAS ŒNCHEIERE DE ŒNMATRICULARE
                                - activitatea principal„: cod C.A.E.N.: 5212 -
∫i a actelor doveditoare depuse, judec„torul delegat    comer˛ cu am„nuntul, Ón magazine nespecializate,              IJ 5820
la Oficiul Registrului Comer˛ului de pe l‚ng„        cu v‚nzare predominant„ de produse nealimentare;
Tribunalul Sibiu a dispus autorizarea ∫i                                             din data de 21 iunie 2006
                                - alte obiecte de activitate: 4511; 4512; 4522; 4523;
Ónmatricularea Societ„˛ii Comerciale ANDA & FOLK      4524; 4525; 4531; 4532; 4533; 4534; 4541; 4542;        Judec„tor delegat      - ™andru Mircea
- S.R.L. cu urm„toarele date:                4543; 4544; 4545; 5111; 5112; 5113; 5114; 5115;                      - Nicolae
  - num„r de ordine Ón registrul comer˛ului:        5116; 5117; 5118; 5119; 5121; 5122; 5131; 5132;        Referent          - Iva∫cu Mihaela
J 32/747/2006;                       5133; 5134; 5135; 5136; 5137; 5138; 5139; 5141;
                                                             Œn baza cererii nr. 27873 din data de 15.06.2006
  - cod unic de Ónregistrare: 18697432;          5142; 5143; 5144; 5145; 5147; 5151; 5152; 5153;
                                                            ∫i a actelor doveditoare depuse, judec„torul delegat
  - denumire ∫i forma juridic„: ANDA & FOLK -       5154; 5155; 5156; 5157; 5181; 5182; 5183; 5184;
                                                            la Oficiul Registrului Comer˛ului de pe l‚ng„
S.R.L.;                           5185; 5186; 5187; 5190; 5211; 5221; 5222; 5223;
                                                            Tribunalul Sibiu a dispus autorizarea ∫i
  - sediul social: Media∫, str. Petofi Sandor, nr. 16,   5224; 5225; 5226; 5227; 5233; 5241; 5242; 5243;
                                                            Ónmatricularea Societ„˛ii Comerciale ROXMARI
                              5244; 5245; 5246; 5247; 5248; 5250; 5262; 5263;
jude˛ul Sibiu;                                                     PROD COM - S.R.L. cu urm„toarele date:
                              6022; 6023; 6024; import-export cu m„rfurile ∫i
  - durata de func˛ionare: nelimitat„;                                          - num„r de ordine Ón registrul comer˛ului:
                              serviciile precizate Ón obiectul de activitate.
  - capital social subscris: 200 lei, din care v„rsat                                 J 32/900/2006;
                                Œncheierea este irevocabil„ la data de 25 mai
integral 200 lei;                      2006.                             - cod unic de Ónregistrare: 18787110;
  - fondator: Muntian Mirela-Doina, Ón calitate de       (63/617.314)                       - denumire ∫i forma juridic„: ROXMARI PROD
asociat unic, n„scut„ la data de 27.04.1955 Ón Cop∫a                  *                COM - S.R.L.;
Mic„, jude˛ul Sibiu, cet„˛ean rom‚n, domiciliat„ Ón                                    - sediul social: Biertan, Str. 1 Decembrie 1918 nr.
Cop∫a Mic„, Aleea Prim„verii, bl. 7, ap. 2, jude˛ul          Societatea Comercial„              15, jude˛ul Sibiu;
Sibiu, identificat cu B.I. seria DB nr. 055317,           AGRO NICOSER - S.R.L., Media∫             - durata de func˛ionare: nelimitat„;
eliberat de Mili˛ia Cop∫a Mic„ la data de 10.07.1986,            jude˛ul Sibiu                 - capital social subscris: 200 lei, din care v„rsat
av‚nd codul numeric personal 2550427321394 ;                                      integral 200 lei;
  - activitatea principal„: cod C.A.E.N.: 1581 -                                     - fondatori: Antone Marian-Gheorghe, Ón calitate
                               JUDEC√TORUL DELEGAT DE TRIBUNALUL SIBIU
fabricarea p‚inii; fabricarea produselor proaspete                                   de asociat, n„scut la data de 30.11.1981 Ón Coliba∫i,
                                LA OFICIUL REGISTRULUI COMERfiULUI
de patiserie;                                                     jude˛ul Arge∫, cet„˛ean rom‚n, domiciliat Ón
  - alte obiecte de activitate: 0124; 1511; 1512; 2811;    EXTRAS ŒNCHEIERE DE ŒNMATRICULARE            comuna Biertan, Str. 1 Decembrie 1918 nr. 15,
2812; 4511; 4512; 4521; 4522; 4523; 4524; 4525;               IJ 5821                  jude˛ul Sibiu, identificat cu C.I. seria SB nr. 269837
                                                            eliberat„ de Poli˛ia Dumbr„veni la data de
4531; 4532; 4533; 4534; 4541; 4542; 4543; 4544;            din data de 21 iunie 2006            2.06.2005, av‚nd codul numeric personal
4545; 5131; 5132; 5133; 5134; 5135; 5136; 5137;
                                Judec„tor delegat      - ™andru Mircea       1811130036611, ∫i Antone Roxana-C„lina, Ón calitate
5138; 5139; 5141; 5142; 5143; 5144; 5145; 5147;
                                              - Nicolae          de asociat, n„scut„ la data de 1.04.1977 Ón Media∫,
5152; 5153; 5154; 5155; 5156; 5157; 5183; 5184;
                                Referent          - Iva∫cu Mihaela      jude˛ul Sibiu, cet„˛ean rom‚n, domiciliat Ón
5185; 5186; 5190; 5211; 5212; 5221; 5222; 5223;
                                                            comuna Biertan, Str. 1 Decembrie 1918 nr. 15,
5224; 5225; 5226; 5227; 5233; 5241; 5242; 5243;        Œn baza cererii nr. 28007 din data de 16.06.2006
                                                            jude˛ul Sibiu, identificat cu C.I. seria SB nr. 269092,
5244; 5245; 5246; 5247; 5248; 5262; 5263; 6024 -      ∫i a actelor doveditoare depuse, judec„torul delegat
                                                            eliberat„ de Poli˛ia Dumbr„veni la data de
explicitare:                        la Oficiul Registrului Comer˛ului de pe l‚ng„
                              Tribunalul Sibiu a dispus autorizarea ∫i          26.05.2005, av‚nd codul numeric personal
  cod CAEN                                                      2770401321847;
                              Ónmatricularea Societ„˛ii Comerciale AGRO
  1513 - inclusiv carne de pas„re;                                            - activitatea principal„: cod C.A.E.N.: 0123 -
                              NICOSER - S.R.L. cu urm„toarele date:
  - cod CAEN 6024 - intern ∫i interna˛ional.                                     cre∫terea animalelor;
                                - num„r de ordine Ón registrul comer˛ului:
  import-export cu m„rfurile ∫i serviciile precizate                                   - alte obiecte de activitate: 0111; 0112; 0113; 0125;
                              J 32/901/2006;
Ón obiectul de activitate.                   - cod unic de Ónregistrare: 18787080;          0141; 1532; 1533; 1551; 5131; 5133; 5221; 5227.
  Œncheierea este irevocabil„ la data de 23 mai        - denumire ∫i forma juridic„: AGRO NICOSER -        Œncheierea este irevocabil„ la data de 21 iunie
2006.                            S.R.L.;                          2006.
   (62/617.313)                       - sediul social: Media∫, str. Angarul de Jos, jude˛ul    (65/617.316)
              *                Sibiu;                                        *
  16              MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI,               PARTEA a IV-a,   Nr. 2609/21.VIII.2006
      Societatea Comercial„                      Societatea Comercial„              Œncheierea este irevocabil„ la data de 13 iunie
   AMICII CONSULTING - S.R.L., Media∫                  SERVICE MATES - S.R.L.             2006.
        jude˛ul Sibiu                       Media∫, jude˛ul Sibiu              (67/617.318)
                                                                          *
 JUDEC√TORUL DELEGAT DE TRIBUNALUL SIBIU           JUDEC√TORUL DELEGAT DE TRIBUNALUL SIBIU
                                                                  Societatea Comercial„
   LA OFICIUL REGISTRULUI COMERfiULUI             LA OFICIUL REGISTRULUI COMERfiULUI
                                                              RADEX INVEST - S.R.L., R‚mnicu V‚lcea
                                                                    jude˛ul V‚lcea
  EXTRAS ŒNCHEIERE DE ŒNMATRICULARE              EXTRAS ŒNCHEIERE DE ŒNMATRICULARE
         IJ 5563                           IJ 5234
                                                              MINISTERUL JUSTIfiIEI — TRIBUNALUL V¬LCEA
     din data de 16 iunie 2006                  din data de 13 iunie 2006

  Judec„tor delegat     - ™andru Mircea         Judec„tor delegat      - ™andru Mircea            EXTRAS AL ŒNCHEIERII NR. 561
               - Nicolae                          - Nicolae
                                                                     din 6 iulie 2006
  Referent          - Iva∫cu Mihaela         Referent          - Iva∫cu Mihaela
                                                              Judec„tor delegat
  Œn baza cererii nr. 23029 din data de 25.05.2006      Œn baza cererii nr. 25669 din data de 6.06.2006 ∫i
                                                              la Oficiul Registrului
∫i a actelor doveditoare depuse, judec„torul delegat    a actelor doveditoare depuse, judec„torul delegat la
                                                              Comer˛ului de pe l‚ng„
la Oficiul Registrului Comer˛ului de pe l‚ng„        Oficiul Registrului Comer˛ului de pe l‚ng„
                                                              Tribunalul V‚lcea   - Marina Emil
Tribunalul Sibiu a dispus autorizarea ∫i          Tribunalul Sibiu a dispus autorizarea ∫i
                                                              Referent        - Linte Rodica
Ónmatricularea Societ„˛ii Comerciale AMICII         Ónmatricularea Societ„˛ii Comerciale SERVICE
CONSULTING - S.R.L. cu urm„toarele date:          MATES - S.R.L. cu urm„toarele date:               Œn baza cererii nr. 20035 din data de 5.07.2006 ∫i
                                - num„r de ordine Ón registrul comer˛ului:        a actelor doveditoare depuse, judec„torul delegat la
  - num„r de ordine Ón registrul comer˛ului:
                              J 32/854/2006;                        Oficiul Registrului Comer˛ului de pe l‚ng„
J 32/882/2006;
                                - cod unic de Ónregistrare: 18762280;           Tribunalul V‚lcea a dispus autorizarea,
  - cod unic de Ónregistrare: 18776366;
                                - denumire ∫i forma juridic„: SERVICE MATES -       Ónmatricularea ∫i Ónregistrarea datelor din
  - denumire ∫i forma juridic„: AMICII
                              S.R.L.;                           declara˛ia tip pe proprie r„spundere pentru
CONSULTING - S.R.L.;
                                - sediul social: Media∫, Str. Blajului nr. 13, bl. 88,  Societatea Comercial„ RADEX INVEST - S.R.L., cu
  - sediul social: Media∫, str. Cronicar Ion Neculce,
                              parter, jude˛ul Sibiu;                    urm„toarele date:
nr. 8, jude˛ul Sibiu;
                                - durata de func˛ionare: nelimitat„;             - num„rul de ordine Ón registrul comer˛ului:
  - durata de func˛ionare: nelimitat„;
                                - capital social subscris: 200 lei, din care v„rsat    J 38/561/din 6.07.2006;
  - capital social subscris: 1.000 lei, din care v„rsat
                              integral 200 lei;                        - cod unic de Ónregistrare: 18829746;
integral 1.000 lei;
                                - fondatori: Mate∫ Grigore-Iosif, Ón calitate de       - denumirea ∫i forma juridic„: RADEX INVEST -
  - fondatori: C„p‚lna∫ Augustin, Ón calitate de
                              asociat, n„scut la data de 20.11.1957 Ón Albac,       S.R.L.;
asociat, n„scut la data de 13.04.1952 Ón satul Guga,
                              jude˛ul Alba, cet„˛ean rom‚n, domiciliat Ón Media∫,       - sediul social: R‚mnicu V‚lcea, str. Nichita
comuna C„seiu, jude˛ul Cluj, cet„˛ean rom‚n,
                              str. Vidraru nr. 11, bl. 105, ap. 1, jude˛ul Sibiu,     St„nescu, nr. 2, bl. A36/2, sc. D, ap. 19, jude˛ul
domiciliat Ón Media∫, str. Cronicar Ion Neculce,
                              identificat cu C.I. seria SB nr. 142189, eliberat„ de    V‚lcea, conform contractului de comodat valabil
nr. 8, jude˛ul Sibiu, identificat cu C.I. seria SB                                    p‚n„ la data de 10.06.2011;
                              Poli˛ia Media∫ la data de 8.08.2002, av‚nd codul
nr. 272720, eliberat„ de Poli˛ia Media∫ la data de                                     - durata de func˛ionare: nelimitat„;
                              numeric personal 1571120322244, ∫i Mate∫ Maria,
30.05.2005, av‚nd codul numeric personal                                          - capitalul social subscris: 200 lei, din care v„rsat
                              Ón calitate de asociat, n„scut„ la data de 3.10.1959
1520413322238 ∫i Cozma Adrian, Ón calitate de        Ón comuna Socolu de C‚mpie, jude˛ul Mure∫,          200 lei, capitalul social este divizat Ón 20 p„r˛i
asociat, n„scut la data de 5.08.1953 Ón Bucure∫ti,     cet„˛ean rom‚n, domiciliat„ Ón Media∫, str. Vidraru     sociale a 10,00 lei fiecare;
sectorul 2, cet„˛ean rom‚n, domiciliat Ón Bucure∫ti,    nr. 11, bl. 105, sc. A, ap. 1, jude˛ul Sibiu, identificat„   - date de identificare fondator: R„dulescu Gh.
str. Bucegi nr. 56, sectorul 1, identificat cu C.I. seria  cu C.I. seria SB nr. 283748, eliberat„ de S.P.C.L.E.P.    George Ciprian, Ón calitate de asociat unic, n„scut la
RR nr. 288855, eliberat„ de Sec˛ia 5 Poli˛ie la data    Media∫ data de 13.10.2005, av‚nd codul numeric        data de 21.02.1981 Ón R‚mnicu V‚lcea, jude˛ul
de 3.03.2004, av‚nd codul numeric personal         personal 2591003322246;                   V‚lcea, cet„˛ean rom‚n, domiciliat Ón R‚mnicu
1530805400405;                         - activitatea principal„: cod C.A.E.N.: 7031 -      V‚lcea, str. Nichita St„nescu, nr. 2, bl. A36/2, sc. D,
  - activitatea principal„: cod C.A.E.N.: 7414 -      agen˛ii imobiliare;                     ap. 19, jude˛ul V‚lcea, telefon 0748/56.61.03,
activit„˛i de consultan˛„ pentru afaceri ∫i          - alte obiecte de activitate: 4511; 4512; 4521; 4522;   identificat cu C.I. seria VX nr. 213319, eliberat„ de
management;                         4523; 4524; 4525; 4531; 4532; 4533; 4534; 4541;       Poli˛ia R‚mnicu V‚lcea la data de 21.06.2005, cod
  - alte obiecte de activitate: 5010; 5020; 5030; 5510;  4542; 4543; 4544; 4545; 5131; 5132; 5133; 5134;       numeric personal 1810221385580;
5530; 5540; 7011; 7012; 7020; 7031; 7032; 7140;       5135; 5136; 5137; 5138; 5139; 5141; 5142; 5143;         - activitate principal„: cod C.A.E.N. 5211 - comer˛
7413; 7415; 9261; 9262; 9271; 9272; explicitare:      5144; 5145; 5146; 5147; 5153; 5154; 5155; 5157;       cu am„nuntul Ón magazine nespecializate, cu
  - cod 7414 - cu excep˛ia activit„˛ilor desf„∫urate    5184; 5185; 5186; 5190; 5211; 5212; 5221; 5222;       v‚nzare predominant„ de produse alimentare,
la lichidatori de societ„˛i comerciale autoriza˛i Ón    5223; 5224; 5225; 5226; 5227; 5233; 5241; 5242;       b„uturi ∫i tutun;
baza dispozi˛iilor legale speciale Ón domeniu;       5243; 5244; 5245; 5246; 5247; 5248; 5250; 5262;         - administrator persoan„ fizic„: R„dulescu Gh.
  - cod 9271 - cu excep˛ia celor interzise de lege.    5263; 5530; 5540; 6023; 6024; 6311; 6312; 7032;       George Ciprian, durata mandatului nelimitat„,
  Œncheierea este irevocabil„ la data de 16 iunie     7132; 7133; 7140; 7420; 7470; 7485; 7487; import-      av‚nd puteri conform actului constitutiv al
2006.                            export cu m„rfurile ∫i serviciile precizate Ón        societ„˛ii.
   (66/617.317)                      obiectul de activitate.                      (68/617.319)
                       EDITOR: PARLAMENTUL ROM¬NIEI — CAMERA DEPUTAfiILOR

                                 ,
    îMonitorul Oficial“ R.A., Str. Parcului nr. 65, sectorul 1, Bucure∫ti; C.U.I. 427282; Atribut fiscal R,
   IBAN: RO55RNCB0082006711100001 Banca Comercial„ Rom‚n„ — S.A. — Sucursala îUnirea“ Bucure∫ti
∫i IBAN: RO12TREZ7005069XXX000531 Direc˛ia de Trezorerie ∫i Contabilitate Public„ a Municipiului Bucure∫ti
                  (alocat numai persoanelor juridice bugetare)
    Tel. 318.51.29/150, fax 318.51.15, E-mail: publicari_acte@ramo.ro, Internet: www.monitoruloficial.ro
      Adresa pentru publicitate: Centrul pentru rela˛ii cu publicul, Bucure∫ti, ∫os. Panduri nr. 1,
       bloc P33, parter, sectorul 5, tel. 411.58.33 ∫i 410.47.30, fax 410.77.36 ∫i 410.47.23
                                                                            &JUYDGY|102118]
                     Tiparul: îMonitorul Oficial“ R.A.
Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea a IV-a, nr. 2609/21.VIII.2006 con˛ine 16 pagini.                  Pre˛ul 1,28 lei         ISSN  1220 — 4889

								
To top