mof4_2006_2467 by tradetrek

VIEWS: 20 PAGES: 16

									                                    PARTEA A IV-A
Anul 174 (XVI) — Nr. 2467                                                           Mar˛i, 8 august 2006
                       PUBLICAfiII ALE AGENfiILOR ECONOMICI        PUBLICAfiII ALE AGENfiILOR ECONOMICI
      Societatea Comercial„                  Societatea Comercial„                    Societatea Comercial„
     COTON PROD INVEST - S.R.L.              VALENTINO STAR FASHION - S.R.L.             ARIA - TEAM CONSTRUCT - S.R.L., Bucure∫ti
         Bucure∫ti                        Bucure∫ti
                                                                   MINISTERUL JUSTIfiIEI
       MINISTERUL JUSTIfiIEI                    MINISTERUL JUSTIfiIEI

                                                                   TRIBUNALUL BUCURE™TI
       TRIBUNALUL BUCURE™TI                    TRIBUNALUL BUCURE™TI
                                                               EXTRAS AL ŒNCHEIERII NR. 12069
    EXTRAS AL ŒNCHEIERII NR. 12067              EXTRAS AL ŒNCHEIERII NR. 12068                     din 25 iulie 2006
        din 25 iulie 2006                     din 25 iulie 2006               Judec„tor delegat
                              Judec„tor delegat                      la Oficiul Registrului
 Judec„tor delegat
                              la Oficiul Registrului                    Comer˛ului de pe l‚ng„
 la Oficiul Registrului                                                 Tribunalul Bucure∫ti - Tatiana N„stase
 Comer˛ului de pe l‚ng„                  Comer˛ului de pe l‚ng„
                              Tribunalul Bucure∫ti - Tatiana N„stase            Grefier la Oficiul
 Tribunalul Bucure∫ti - Tatiana N„stase                                         Registrului Comer˛ului
                              Grefier la Oficiul
 Grefier la Oficiul                                                   de pe l‚ng„
                              Registrului Comer˛ului
 Registrului Comer˛ului                                                 Tribunalul Bucure∫ti - Mahmudi Aiten
                              de pe l‚ng„
 de pe l‚ng„
                              Tribunalul Bucure∫ti - Mahmudi Aiten             Œn baza cererii nr. 342008 din data de 24.07.2006
 Tribunalul Bucure∫ti - Mahmudi Aiten                                         ∫i a actelor doveditoare depuse, judec„torul delegat
                              Œn baza cererii nr. 342483 din data de 24.07.2006
  Œn baza cererii nr. 342435 din data de 24.07.2006                                  la Oficiul Registrului Comer˛ului de pe l‚ng„
                             ∫i a actelor doveditoare depuse, judec„torul delegat
∫i a actelor doveditoare depuse, judec„torul delegat                                  Tribunalul Bucure∫ti a dispus autorizarea ∫i
                             la Oficiul Registrului Comer˛ului de pe l‚ng„         Ónregistrarea societ„˛ii comerciale cu urm„toarele
la Oficiul Registrului Comer˛ului de pe l‚ng„      Tribunalul Bucure∫ti a dispus autorizarea ∫i         date:
Tribunalul Bucure∫ti a dispus autorizarea ∫i       Ónregistrarea societ„˛ii comerciale cu urm„toarele        - fondatori:
Ónregistrarea societ„˛ii comerciale cu urm„toarele    date:                              1. Pieleanu Nicolae, asociat, cod numeric
date:                            - fondator: Cranga Lauren˛iu, asociat unic, cod      personal 1670604340011, aport la capital 100,00
  - fondator: Lam Miu Hok, asociat unic, aport la    numeric personal 1690825424542, aport la capital       RON, data v„rs„rii aportului 20.07.2006, echival‚nd
capital 1.000,00 RON, data v„rs„rii aportului      200,00 RON, data v„rs„rii aportului 14.07.2006,        cu 10 p„r˛i sociale reprezent‚nd 50 % din capitalul
18.07.2006, echival‚nd cu 10 p„r˛i sociale        echival‚nd cu 20 p„r˛i sociale reprezent‚nd 100 %       social total, cot„ de participare la beneficii/pierderi
reprezent‚nd 100 % capitalul social total, cot„ de    capitalul social total, cot„ de participare la        de 50 %, domiciliat Ón Bucure∫ti, str. C„z„ne∫ti nr.
participare la beneficii/pierderi de 100 %, domiciliat  beneficii/pierderi de 100 %, domiciliat Ón Bucure∫ti,     11, sectorul 3;
Ón China, Provincia Fukian, str. Mingwei nr. 10;     aleea Ilia nr. 5, bl. 57, sc. 1, et. 2, ap. 15, sectorul 2;   2. DÓrsteanu Maria, asociat, cod numeric
  - administrator persoan„ fizic„: Lam Miu Hok,      - administrator persoan„ fizic„: Cranga          personal 2530814400928, aport la capital 100,00
data numirii 12.07.2006, durata mandatului        Lauren˛iu, cod numeric personal 1690825424542,        RON, data v„rs„rii aportului 20.07.2006, echival‚nd
nelimitat„, av‚nd puteri depline;            data numirii 10.07.2006 p‚n„ la data de 10.07.2010,      cu 10 p„r˛i sociale reprezent‚nd 50 % din capitalul
                             av‚nd puteri depline;                     social total, cot„ de participare la beneficii/pierderi
  - denumire: COTON PROD INVEST - S.R.L.;
                              - denumire: VALENTINO STAR FASHION - S.R.L.;        de 50 %, domiciliat Ón Bucure∫ti, str. C„z„ne∫ti nr.
  - sediul social: Bucure∫ti, Str. Amurgului nr. 22,
                              - sediul social: Bucure∫ti, aleea Ilia nr. 5, bl. 57,   11, sectorul 3;
bl. P3, sc. 1, et. 2, ap. 44, sectorul 5;
                             sc. A, et. 2, ap. 15, sectorul 2;                - administrator persoan„ fizic„: Pieleanu Nicolae,
  - domeniul principal de activitate: grupa CAEN                                   cod numeric personal 1670604340011, data numirii
                              - domeniul principal de activitate: grupa CAEN
511 - activit„˛i de intermediere Ón comer˛ul cu                                    19.07.2006 durata mandatului nelimitat„, av‚nd
                             524 - comer˛ cu am„nuntul, Ón magazine
ridicata;                                                       puteri depline;
                             specializate, cu alte produse neclasificate Ón alt„
  - activitatea principal„: cod CAEN 5116 -                                       - denumire: ARIA - TEAM CONSTRUCT - S.R.L.;
                             parte;
intermediere Ón comer˛ul cu textile, confec˛ii,                                      - sediul social: Bucure∫ti, str. C„z„ne∫ti nr. 11,
                              - activitatea principal„: cod CAEN 5242 - comer˛
Ónc„l˛„minte ∫i articole din piele;                                          sectorul 3;
                             cu am„nuntul cu Ómbr„c„minte;
  - capitalul social subscris: 1.000.00 RON, v„rsat                                   - domeniul principal de activitate: grupa CAEN
                              - capitalul social subscris: 200,00 RON, v„rsat
integral, capitalul social este divizat Ón 10 p„r˛i                                  452 - construc˛ii de cl„diri sau p„r˛i ale acestora;
                             integral, capitalul social este divizat Ón 20 p„r˛i
sociale a 100,00 RON fiecare;                                             geniu civil;
                             sociale a 10.00 RON fiecare;                   - activitatea principal„: cod CAEN 4521 -
  - durata de func˛ionare: nelimitat„;           - durata de func˛ionare: nelimitat„;            construc˛ii de cl„diri ∫i lucr„ri de geniu;
  - cod unic de Ónregistrare: 18879264;          - cod unic de Ónregistrare: 18879124;             - capitalul social subscris: 200,00 RON, v„rsat
  - num„r de ordine Ón registrul comer˛ului:        - num„r de ordine Ón registrul comer˛ului:         integral, capitalul social este divizat Ón 20 p„r˛i
J 40/12009/2006.                     J 40/12010/2006.                       sociale a 10,00 RON fiecare;
  Act preluat Ón vederea public„rii ast„zi, 31 iulie    Act preluat Ón vederea public„rii ast„zi, 31 iulie      - durata de func˛ionare: nelimitat„;
2006.                          2006.                              - cod unic de Ónregistrare: 18879175;
   (1/614.344)                       (2/614.345)                         - num„r de ordine Ón registrul comer˛ului:
             *                             *                 J 40/12011/2006.
  2               MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI,              PARTEA a IV-a,   Nr. 2467/8.VIII.2006
 Act preluat Ón vederea public„rii ast„zi, 31 iulie    Tribunalul Bucure∫ti a dispus autorizarea ∫i         - capitalul social subscris: 200,00 RON, v„rsat
2006.                            Ónregistrarea societ„˛ii comerciale cu urm„toarele    integral; capitalul social este divizat Ón 20 p„r˛i
  (3/614.346)                       date:                           sociale a 10,00 RON fiecare;
              *                  - fondatori:                       - durata de func˛ionare: nelimitat„;
                                1. Sergiu Bul„˛el, asociat, aport la capital       - cod unic de Ónregistrare: 18879183;
       Societatea Comercial„             2.850.00 RON, data v„rs„rii aportului 18.07.2006,      - num„r de ordine Ón registrul comer˛ului:
      BELFORT INVEST - S.R.L.             echival‚nd cu 95 p„r˛i sociale reprezent‚nd 95 %     J 40/12015/2006.
          Bucure∫ti                din capitalul social total, cot„ de participare la      Act preluat Ón vederea public„rii ast„zi, 31 iulie
                              beneficii/pierderi de 95 %, domiciliat Ón Republica    2006.
                              Moldova, Chi∫in„u, comuna Gr„tie∫ti, str. Al. Donici      (6/614.349)
        MINISTERUL JUSTIfiIEI
                              nr. 14 ∫i cu re∫edin˛a Ón Bucure∫ti, ∫os. Bucure∫ti -               *
                              Ploie∫ti nr. 14-22, bl. 13/2, sc. 3, et. 4, ap. 32;
       TRIBUNALUL BUCURE™TI               2. Ene Mihaela Tatiana, asociat, cod numeric           Societatea Comercial„
                              personal 2810609297285, aport la capital 150,00           MEGAS INTELINET - S.R.L.
    EXTRAS AL ŒNCHEIERII NR. 12070            RON, data v„rs„rii aportului 18.07.2006, echival‚nd            Bucure∫ti
                              cu 5 p„r˛i sociale reprezent‚nd 5 % din capitalul
        din 25 iulie 2006
                              social total, cot„ de participare la beneficii/pierderi
                                                                  MINISTERUL JUSTIfiIEI
  Judec„tor delegat                    de 5 %, domiciliat„ Ón Ploie∫ti, Str. Clemen˛ei nr. 2,
  la Oficiul Registrului                  bl. 28I, ap. 1, jude˛ul Prahova;
  Comer˛ului de pe l‚ng„                   - administrator persoan„ fizic„: Ene Mihaela            TRIBUNALUL BUCURE™TI
  Tribunalul Bucure∫ti - Tatiana N„stase          Tatiana, cod numeric personal 2810609297285, data
  Grefier la Oficiul                    numirii 11.07.2006 p‚n„ la data de 11.07.2010;         EXTRAS AL ŒNCHEIERII NR. 12074
  Registrului Comer˛ului                   - denumire: ROYAL METROPOLIS - S.R.L.;
                                                                   din 25 iulie 2006
  de pe l‚ng„                         - sediul social: Bucure∫ti, Calea Doroban˛i nr.
  Tribunalul Bucure∫ti - Mahmudi Aiten           111-131, bl. 9, sc. C, et. 2, ap. 58, sectorul 1;      Judec„tor delegat
                                - domeniul principal de activitate: grupa CAEN      la Oficiul Registrului
  Œn baza cererii nr. 342125 din data de 24.07.2006
                              701 - activit„˛i imobiliare cu bunuri proprii;       Comer˛ului de pe l‚ng„
∫i a actelor doveditoare depuse, judec„torul delegat
                                - activitatea principal„: cod CAEN 7011 -        Tribunalul Bucure∫ti - Tatiana N„stase
la Oficiul Registrului Comer˛ului de pe l‚ng„
                              dezvoltare (promovare) imobiliar„;             Grefier la Oficiul
Tribunalul Bucure∫ti a dispus autorizarea ∫i
                                - capitalul social subscris: 3.000,00 RON, v„rsat    Registrului Comer˛ului
Ónregistrarea societ„˛ii comerciale cu urm„toarele
                              integral, capitalul social este divizat Ón 100 p„r˛i    de pe l‚ng„
date:
                              sociale a 30,00 RON fiecare;                Tribunalul Bucure∫ti - Mahmudi Aiten
  - fondatori:
  1. Bul„˛el Sergiu, asociat, cod numeric personal      - durata de func˛ionare: nelimitat„;           Œn baza cererii nr. 342222 din data de 24.07.2006
7730218400021, aport la capital 2.850.00 RON, data       - cod unic de Ónregistrare: 18879086;         ∫i a actelor doveditoare depuse, judec„torul delegat
v„rs„rii aportului 18.07.2006, echival‚nd cu 95 p„r˛i     - num„r de ordine Ón registrul comer˛ului:       la Oficiul Registrului Comer˛ului de pe l‚ng„
sociale reprezent‚nd 95 % din capitalul social total,    J 40/12013/2006.                     Tribunalul Bucure∫ti a dispus autorizarea ∫i
cot„ de participare la beneficii/pierderi de 95 %,       Act preluat Ón vederea public„rii ast„zi, 31 iulie   Ónregistrarea societ„˛ii comerciale cu urm„toarele
domiciliat Ón Republica Moldova, Chi∫in„u, comuna      2006.                           date:
Gr„tie∫ti, str. A. Donici nr. 14, ∫i cu re∫edin˛a Ón       (5/614.348)                       - fondator: Popa Paraschiva, asociat unic, cod
Bucure∫ti, ∫os. Bucure∫ti - Ploie∫ti nr. 14-22, bl. 13/2,               *                numeric personal 2520429400553, aport la capital
sc. 3, et. 4, ap. 32;                                                 200,00 RON, data v„rs„rii aportului 24.07.2006,
  2. Ene Mihaela Tatiana, asociat, cod numeric             Societatea Comercial„             echival‚nd cu 20 p„r˛i sociale reprezent‚nd 100 %
personal 2810609297285, aport la capital 150,00           SANDRINO SERV COM - S.R.L.            capitalul social total, cot„ de participare la
RON, data v„rs„rii aportului 18.07.2006, echival‚nd              Bucure∫ti                beneficii/pierderi de 100 %, domiciliat Ón Bucure∫ti,
cu 5 p„r˛i sociale reprezent‚nd 5 % din capitalul                                   Calea Rahovei nr. 291, bl. 81B, sc. 3, et. 3, ap. 79,
social total, cot„ de participare la beneficii/pierderi          MINISTERUL JUSTIfiIEI            sectorul 5;
de 95 %, domiciliat„ Ón Ploie∫ti, Str. Clemen˛ei nr. 2,                                 - administrator persoan„ fizic„: Popa Paraschiva,
bl. 28I, ap. 1, jude˛ul Prahova;                                           cod numeric personal 2520429400553, data numirii
  - administrator persoan„ fizic„: Ene Mihaela              TRIBUNALUL BUCURE™TI            14.07.2006 p‚n„ la data de 14.07.2016, av‚nd puteri
Tatiana, cod numeric personal 2810609297285, data                                   depline;
numirii 11.07.2006 p‚n„ la data de 11.07.2010;           EXTRAS AL ŒNCHEIERII NR. 12073            - denumire: MEGAS INTELINET - S.R.L.;
  - denumire: BELFORT INVEST - S.R.L.;                   din 25 iulie 2006              - sediul social: Bucure∫ti, Calea Rahovei nr. 291,
  - sediul social: Bucure∫ti, Calea Doroban˛i nr.                                  bl. 81B, sc. 3, et. 3, ap. 79, sectorul 5;
111-131, bl. 9, sc. C, et. 2, ap. 58, sectorul 1;       Judec„tor delegat                     - domeniul principal de activitate: grupa CAEN
  - domeniul principal de activitate: grupa CAEN       la Oficiul Registrului                 722 - consultan˛„ ∫i furnizare de programe
701 - activit„˛i imobiliare cu bunuri proprii;        Comer˛ului de pe l‚ng„                 informatice (software);
  - activitatea principal„: cod CAEN 7012 -         Tribunalul Bucure∫ti - Tatiana N„stase           - activitatea principal„: cod CAEN 7221 - editare
cump„rare ∫i v‚nzare de bunuri imobiliare proprii;      Grefier la Oficiul                   de programe;
  - capitalul social subscris: 3.000,00 RON, v„rsat     Registrului Comer˛ului                   - capitalul social subscris: 200.00 RON, v„rsat
integral; capitalul social este divizat Ón 100 p„r˛i     de pe l‚ng„                       integral, capitalul social este divizat Ón 20 p„r˛i
sociale a 30,00 RON fiecare;                 Tribunalul Bucure∫ti - Mahmudi Aiten          sociale a 10.00 RON fiecare;
  - durata de func˛ionare: nelimitat„;            Œn baza cererii nr. 342172 din data de 24.07.2006     - durata de func˛ionare: nelimitat„;
  - cod unic de Ónregistrare: 18879078;          ∫i a actelor doveditoare depuse, judec„torul delegat     - cod unic de Ónregistrare: 18879248;
  - num„r de ordine Ón registrul comer˛ului:        la Oficiul Registrului Comer˛ului de pe l‚ng„        - num„r de ordine Ón registrul comer˛ului:
J 40/12012/2006.                      Tribunalul Bucure∫ti a dispus autorizarea ∫i       J 40/12016/2006.
  Act preluat Ón vederea public„rii ast„zi, 31 iulie    Ónregistrarea societ„˛ii comerciale cu urm„toarele      Act preluat Ón vederea public„rii ast„zi, 31 iulie
2006.                            date:                           2006.
   (4/614.347)                        - fondatori:                        (7/614.350)
              *                  1. Ignat Livia, asociat, cod numeric personal                  *
                              2810317410081, aport la capital 100,00 RON, data
      Societatea Comercial„              v„rs„rii aportului 21.07.2006, echival‚nd cu 10 p„r˛i        Societatea Comercial„
     ROYAL METROPOLIS - S.R.L.             sociale reprezent‚nd 50 % din capitalul social total,       CONEXPERT SOLUTION - S.R.L.
         Bucure∫ti                                                      Bucure∫ti
                              cot„ de participare la beneficii/pierderi de 50 %,
                              domiciliat„ Ón Bucure∫ti, bd. Camil Ressu nr. 76, bl.
        MINISTERUL JUSTIfiIEI             S1b-S1c, sc. 1, ap. 5, sectorul 3;                   MINISTERUL JUSTIfiIEI
                                2. Ignat Alexandru - Teodor, asociat, cod numeric
                              personal 1810126420048, aport la capital 100,00
       TRIBUNALUL BUCURE™TI             RON, data v„rs„rii aportului 21.07.2006, echival‚nd          TRIBUNALUL BUCURE™TI
                              cu 10 p„r˛i sociale reprezent‚nd 50 % din capitalul
    EXTRAS AL ŒNCHEIERII NR. 12071            social total, cot„ de participare la beneficii/pierderi     EXTRAS AL ŒNCHEIERII NR. 12075
        din 25 iulie 2006              de 50 %, domiciliat„ Ón Bucure∫ti, bd. Camil Ressu            din 25 iulie 2006
                              nr. 76, bl. S1b-S, sc. 1, ap. 5, sectorul 3;
  Judec„tor delegat                                                  Judec„tor delegat
                                - administrator persoan„ fizic„: Ignat Livia, cod
  la Oficiul Registrului                                                la Oficiul Registrului
                              numeric personal 2810317410081, data numirii
  Comer˛ului de pe l‚ng„                                                Comer˛ului de pe l‚ng„
                              19.07.2006 , durata mandatului nelimitat„, av‚nd
  Tribunalul Bucure∫ti - Tatiana N„stase                                        Tribunalul Bucure∫ti - Tatiana N„stase
                              puteri depline;
  Grefier la Oficiul                                                  Grefier la Oficiul
                                - denumire: SANDRINO SERV COM - S.R.L.;
  Registrului Comer˛ului                                                Registrului Comer˛ului
                                - sediul social: Bucure∫ti, Str. Patlaginei nr. 24,
  de pe l‚ng„                                                     de pe l‚ng„
                              sectorul 3;
  Tribunalul Bucure∫ti - Mahmudi Aiten                                         Tribunalul Bucure∫ti - Mahmudi Aiten
                                - domeniul principal de activitate: grupa CAEN
  Œn baza cererii nr. 342132 din data de 24.07.2006    502 - Óntre˛inerea ∫i repararea autovehiculelor;       Œn baza cererii nr. 341686 din data de 24.07.2006
∫i a actelor doveditoare depuse, judec„torul delegat      - activitatea principal„: cod CAEN 5020 -       ∫i a actelor doveditoare depuse, judec„torul delegat
la Oficiul Registrului Comer˛ului de pe l‚ng„        Óntre˛inerea ∫i repararea autovehiculelor;        la Oficiul Registrului Comer˛ului de pe l‚ng„
                MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA                a IV-a,  Nr. 2467/8.VIII.2006                   3
Tribunalul Bucure∫ti a dispus autorizarea ∫i         - denumire: PGM SERVCONS - S.R.L.;                Societatea Comercial„
Ónregistrarea societ„˛ii comerciale cu urm„toarele      - sediul social: Bucure∫ti, str. R‚ul Dorna nr. 2A,       MANSEC CONSULTING - S.R.L.
date:                           bl. A1, sc. B, et. 1, ap. 21, sectorul 6;                 Bucure∫ti
  - fondator: Dehelean Ovidiu-Dan, asociat unic,      - domeniul principal de activitate: grupa CAEN
cod numeric personal 1690425431515, aport la       741 - activit„˛i juridice, de contabilitate ∫i revizie
                                                                  MINISTERUL JUSTIfiIEI
capital 200,00 RON, data v„rs„rii aportului        contabil„, consultan˛„ Ón domeniul fiscal; activit„˛i
17.07.2006, echival‚nd cu 20 p„r˛i sociale        de studiu de pia˛„ ∫i de sondaj; consultan˛„ pentru
reprezent‚nd 100 % capitalul social total, cot„ de    afaceri ∫i management;                         TRIBUNALUL BUCURE™TI
participare la beneficii/pierderi de 100 %, domiciliat    - activitatea principal„: cod CAEN 7414 - activit„˛i
Ón Bucure∫ti, bd. Tudor Vladimirescu nr. 84, bl. 131,                                   EXTRAS AL ŒNCHEIERII NR. 12078
                             de consultan˛„ pentru afaceri ∫i management;
et. 8, ap. 34, sectorul 5;
                               - capitalul social subscris: 200,00 RON, v„rsat            din 25 iulie 2006
  - administrator persoan„ fizic„: Dehelean Ovidiu-
                             integral, capitalul social este divizat Ón 20 p„r˛i
Dan, cod numeric personal 1690425431515, data                                     Judec„tor delegat
                             sociale a 10.00 RON fiecare;
numirii 14.07.2006, durata mandatului nelimitat„;                                   la Oficiul Registrului
  - denumire: CONEXPERT SOLUTION - S.R.L.;         - durata de func˛ionare: nelimitat„;
                               - cod unic de Ónregistrare: 18879310;           Comer˛ului de pe l‚ng„
  - sediul social: Bucure∫ti, bd. Tudor                                       Tribunalul Bucure∫ti - Tatiana N„stase
Vladimirescu, nr. 84, bl. 131, et. 8, ap. 34, sectorul    - num„r de ordine Ón registrul comer˛ului:
                                                            Grefier la Oficiul
5;                            J 40/12018/2006.
                                                            Registrului Comer˛ului
  - domeniul principal de activitate: grupa CAEN      Act preluat Ón vederea public„rii ast„zi, 31 iulie
                                                            de pe l‚ng„
722 - consultan˛„ ∫i furnizare de programe        2006.
                                                            Tribunalul Bucure∫ti - Mahmudi Aiten
informatice (software);                    (9/614.352)
  - activitatea principal„: cod CAEN 7221 - editare                *                 Œn baza cererii nr. 341838 din data de 24.07.2006
de programe;                                                    ∫i a actelor doveditoare depuse, judec„torul delegat
  - capitalul social subscris: 200,00 RON, v„rsat          Societatea Comercial„            la Oficiul Registrului Comer˛ului de pe l‚ng„
integral; capitalul social este divizat Ón 20 p„r˛i          ROBERTA TOP - S.R.L.             Tribunalul Bucure∫ti a dispus autorizarea ∫i
sociale a 10,00 RON fiecare;                         Bucure∫ti               Ónregistrarea societ„˛ii comerciale cu urm„toarele
  - durata de func˛ionare: nelimitat„;                                      date:
  - cod unic de Ónregistrare: 18879230;                                       - fondatori:
                                     MINISTERUL JUSTIfiIEI
  - num„r de ordine Ón registrul comer˛ului:                                     1. Drago∫ Magda Viorela, asociat, cod numeric
J 40/12017/2006.                                                  personal 2620714090049, aport la capital 1.000,00
  Act preluat Ón vederea public„rii ast„zi, 31 iulie         TRIBUNALUL BUCURE™TI            RON, data v„rs„rii aportului 20.07.2006, echival‚nd
2006.                                                        cu 50 p„r˛i sociale reprezent‚nd 50 % din capitalul
   (8/614.351)                        EXTRAS AL ŒNCHEIERII NR. 12077           social total, cot„ de participare la beneficii/pierderi
             *                                             de 50 %, domiciliat„ Ón Br„ila, Str. Albinei nr. 39, bl.
                                     din 25 iulie 2006             D1, sc. 2, ap. 32, jude˛ul Br„ila;
       Societatea Comercial„                                          2. Veloudaki Eleni, asociat, aport la capital
                              Judec„tor delegat
       PGM SERVCONS - S.R.L.                                         1.000,00 RON, data v„rs„rii aportului 20.07.2006,
                              la Oficiul Registrului
          Bucure∫ti                                            echival‚nd cu 50 p„r˛i sociale, reprezent‚nd 50 %
                              Comer˛ului de pe l‚ng„
                              Tribunalul Bucure∫ti - Tatiana N„stase         din capitalul social total, cot„ de participare la
        MINISTERUL JUSTIfiIEI             Grefier la Oficiul                   beneficii/pierderi de 50 %, domiciliat Ón Grecia,
                              Registrului Comer˛ului                 Atena, Delfon 19, Melissia;
                              de pe l‚ng„                        - administrator persoan„ fizic„: Drago∫ Magda
       TRIBUNALUL BUCURE™TI                                         Viorela, cod numeric personal 2620714090049, data
                              Tribunalul Bucure∫ti - Mahmudi Aiten
                                                          numirii 20.07.2006, durata mandatului nelimitat„;
    EXTRAS AL ŒNCHEIERII NR. 12076            Œn baza cererii nr. 341739 din data de 24.07.2006     - denumire: MANSEC CONSULTING - S.R.L.;
        din 25 iulie 2006             ∫i a actelor doveditoare depuse, judec„torul delegat     - sediul social: Bucure∫ti, str. Lt. Ionescu Anton
                             la Oficiul Registrului Comer˛ului de pe l‚ng„       nr. 7, sectorul 2;
 Judec„tor delegat                    Tribunalul Bucure∫ti a dispus autorizarea ∫i         - domeniul principal de activitate: grupa CAEN
 la Oficiul Registrului                 Ónregistrarea societ„˛ii comerciale cu urm„toarele    741 - activit„˛i juridice, de contabilitate ∫i revizie
 Comer˛ului de pe l‚ng„                 date:                           contabil„, consultan˛„ Ón domeniul fiscal; activit„˛i
 Tribunalul Bucure∫ti - Tatiana N„stase
                               - fondatori:                      de studiu de pia˛„ ∫i de sondaj; consultan˛„ pentru
 Grefier la Oficiul
                               1. Mure∫an Vasile, asociat, cod numeric personal    afaceri ∫i management;
 Registrului Comer˛ului
                             1760809431538, aport la capital 100,00 RON, data       - activitatea principal„: cod CAEN 7414 - activit„˛i
 de pe l‚ng„
                             v„rs„rii aportului 24.07.2006, echival‚nd cu 10 p„r˛i   de consultan˛„ pentru afaceri ∫i management;
 Tribunalul Bucure∫ti - Mahmudi Aiten
                             sociale reprezent‚nd 50 % din capitalul social total,    - capitalul social subscris: 2.000,00 RON, v„rsat
  Œn baza cererii nr. 341691 din data de 24.07.2006   cot„ de participare la beneficii/pierderi de 50 %,    integral, capitalul social este divizat Ón 100 p„r˛i
∫i a actelor doveditoare depuse, judec„torul delegat   domiciliat Ón Bucure∫ti, aleea Berevoie∫ti nr. 3, bl.   sociale a 20,00 RON fiecare;
la Oficiul Registrului Comer˛ului de pe l‚ng„       53, sc. 2, ap. 32, sectorul 3;                - durata de func˛ionare: nelimitat„;
Tribunalul Bucure∫ti a dispus autorizarea ∫i         2. Aron Angela - Ilona, asociat, cod numeric       - cod unic de Ónregistrare: 18879116;
Ónregistrarea societ„˛ii comerciale cu urm„toarele                                   - num„r de ordine Ón registrul comer˛ului:
                             personal 2760223434538, aport la capital 100,00
date:                                                        J 40/12020/2006.
                             RON, data v„rs„rii aportului 24.07.2006, echival‚nd
  - fondatori:
                             cu 10 p„r˛i sociale reprezent‚nd 50 % din capitalul     Act preluat Ón vederea public„rii ast„zi, 31 iulie
  1. Gheorghe Gabriela, asociat, cod numeric
                             social total, cot„ de participare la beneficii/pierderi  2006.
personal 2551230400077, aport la capital 60,00
                             de 50 %, domiciliat„ Ón Bucure∫ti, aleea Barajul        (11/614.354)
RON, data v„rs„rii aportului 19.07.2006, echival‚nd
                             Bicaz nr. 11 B, bl. M32B, sc. B, ap. 2, sectorul 3;                 *
cu 6 p„r˛i sociale reprezent‚nd 30 % din capitalul
social total, cot„ de participare la beneficii/pierderi   - administratori persoane fizice:
                               1. Mure∫an Vasile, cod numeric personal              Societatea Comercial„
de 30 %, domiciliat„ Ón Bucure∫ti, str. R‚ul Dorna
                             1760809431538, data numirii 24.07.2006, durata          MAREDO INVESTMENTS - S.R.L.
nr. 2A, bl. A1, sc. B, et. 1, ap. 21, sectorul 6;
                             mandatului nelimitat„, av‚nd puteri depline;                Bucure∫ti
  2. Gheorghe Mihaela, asociat, cod numeric
personal 2630915400041, aport la capital 60,00        2. Aron Angela - Ilona, asociat, cod numeric
RON, data v„rs„rii aportului 19.07.2006, echival‚nd    personal 2760223434538, data numirii 24.07.2006,             MINISTERUL JUSTIfiIEI
cu 6 p„r˛i sociale reprezent‚nd 30 % din capitalul    durata mandatului nelimitat„, av‚nd puteri
social total, cot„ de participare la beneficii/pierderi  depline;
de 30 %, domiciliat„ Ón Bucure∫ti, Aleea                                              OFICIUL NAfiIONAL
                               - denumire: ROBERTA TOP - S.R.L.;
Compozitorilor nr. 13, bl. OD5, sc. B, ap. 42,                                        AL REGISTRULUI COMERfiULUI
                               - sediul social: Bucure∫ti, aleea Berevoie∫ti nr. 3,
sectorul 6;                        bl. 53, sc. 2, et. 3, ap. 32, sectorul 3;
  3. P‚rjol Mircea, asociat, cod numeric personal      - domeniul principal de activitate: grupa CAEN           JUDEC√TORUL DELEGAT
1600621400311, aport la capital 80,00 RON, data      514 - comer˛ cu ridicata cu bunuri de consum, altele     AL OFICIULUI REGISTRULUI COMERfiULUI
v„rs„rii aportului 19.07.2006, echival‚nd cu 8 p„r˛i   dec‚t cele alimentare;                     DE PE L¬NG√ TRIBUNALUL BUCURE™TI
sociale reprezent‚nd 40 % din capitalul social total,    - activitatea principal„: cod CAEN 5141 - comer˛
cot„ de participare la beneficii/pierderi de 40 %,                                     EXTRAS AL ŒNCHEIERII NR. 12081
                             cu ridicata cu produse textile;
domiciliat Ón Bucure∫ti, Aleea Compozitorilor nr.
                               - capitalul social subscris: 200,00 RON, v„rsat
13, bl. OD5, sc. 2, ap. 42, sectorul 6;                                             din data de 25.07.2006
                             integral; capitalul social este divizat Ón 20 p„r˛i
  - administratori persoane fizice:                                          Judec„tor delegat
                             sociale a 10.00 RON fiecare;
  1. Gheorghe Gabriela, cod numeric personal                                     la O.R.C. de pe l‚ng„
                               - durata de func˛ionare: nelimitat„;
2551230400077, data numirii 11.07.2006, durata
                               - cod unic de Ónregistrare: 18879167;           Tribunalul Bucure∫ti - Tatiana N„stase
mandatului nelimitat„, av‚nd puteri depline;
                               - num„r de ordine Ón registrul comer˛ului:        Grefier
  2. Gheorghe Mihaela, cod numeric personal
                             J 40/12019/2006.                       la O.R.C. de pe l‚ng„
2630915400041, data numirii 11.07.2006, durata
                               Act preluat Ón vederea public„rii ast„zi, 31 iulie    Tribunalul Bucure∫ti - Mahmudi Aiten
mandatului nelimitat„, av‚nd puteri depline;
  3. P‚rjol Mircea, cod numeric personal         2006.                            Œn baza cererii nr. 341394 din data de 24.07.2006
1600621400311, data numirii 11.07.2006, durata         (10/614.353)                     ∫i a actelor doveditoare depuse, judec„torul delegat
mandatului nelimitat„, av‚nd puteri depline;                    *                la Oficiul Registrului Comer˛ului de pe l‚ng„
  4              MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI,              PARTEA a IV-a,   Nr. 2467/8.VIII.2006
Tribunalul Bucure∫ti a dispus autorizarea ∫i             Societatea Comercial„               2. Moldoveanu Vasile, asociat, cod numeric
Ónregistrarea societ„˛ii comerciale cu urm„toarele         ZUB THERM - S.R.L., Bucure∫ti           personal 1540517340010, aport la capital 100,00
date:                                                        RON, data v„rs„rii aportului 24.07.2006, echival‚nd
  - fondator: Filip Ran, asociat unic, aport la capital                               cu 10 p„r˛i sociale reprezent‚nd 50 % din capitalul
                                     MINISTERUL JUSTIfiIEI
200,00 RON, data v„rs„rii aportului 20.07.2006,                                   social total, cota de participare la beneficii/pierderi
                                     OFICIUL NAfiIONAL
echival‚nd cu 20 de p„r˛i sociale reprezent‚nd                                    de 50 %, domiciliat Ón Bucure∫ti, satul Beiu, comuna
                                   AL REGISTRULUI COMERfiULUI
100 % capitalul social, cota de participare la                                    Storob„neasa, jude˛ul Teleorman;
beneficii/pierderi de 100 %, domiciliat Ón Israel, Tel                                 - administratori persoane fizice:
Aviv, Miriam Haha∫monait nr. 27;                    JUDEC√TORUL DELEGAT               1. Acasandrei Iordache, cod numeric personal
  - administrator persoan„ fizic„: Filip Ran, data      AL OFICIULUI REGISTRULUI COMERfiULUI          1510225400838, data numirii 20.07.2006 p‚n„ la
                                DE PE L¬NG√ TRIBUNALUL BUCURE™TI           data de 20.07.2010, av‚nd puteri depline;
numirii 19.07.2006, durata mandatului nelimitat„,
av‚nd puteri depline;                                                  2. Moldoveanu Vasile, cod numeric personal
                                 EXTRAS AL ŒNCHEIERII NR. 12083           1540517340010, data numirii 20.07.2006 p‚n„ la
  - denumire: MAREDO INVESTMENTS - S.R.L.;
                                    din data de 25.07.2006            data de 20.07.2010, av‚nd puteri depline;
  - sediul social: Bucure∫ti, Str. Oi˛elor nr. 24,
                                                            - denumire: FAMILY RAINBOW - S.R.L.;
mansard„, sectorul 4;                    Judec„tor delegat                     - sediul social: Bucure∫ti, str. Bor∫a nr. 52, bl. 5F,
  - domeniul principal de activitate: cod CAEN 701     la O.R.C. de pe l‚ng„                  sc. 2, et. 3, ap. 26, sectorul 1;
- activit„˛i imobiliare cu bunuri proprii;          Tribunalul Bucure∫ti - Tatiana N„stase           - domeniul principal de activitate: cod CAEN 012
  - activitatea principal„: cod CAEN 7011 -         Grefier                         - cre∫terea altor animale;
dezvoltare (promovare) imobiliar„;              la O.R.C. de pe l‚ng„                   - activitatea principal„: cod CAEN 0125 - cre∫terea
  - capital social subscris: 200,00 RON, v„rsat       Tribunalul Bucure∫ti - Mahmudi Aiten          altor animale;
integral, capitalul social este divizat Ón 20 de p„r˛i                                 - capital social subscris: 200,00 RON, v„rsat
                               Œn baza cererii nr. 342231 din data de 24.07.2006
sociale a 10,00 RON fiecare;                                             integral, capitalul social este divizat Ón 20 de p„r˛i
                              ∫i a actelor doveditoare depuse, judec„torul delegat
  - durata de func˛ionare: nelimitat„;                                       sociale a 10,00 RON fiecare;
                              la Oficiul Registrului Comer˛ului de pe l‚ng„
  - cod unic de Ónregistrare: 18879213;          Tribunalul Bucure∫ti a dispus autorizarea ∫i         - durata de func˛ionare: nelimitat„;
  - num„r de ordine Ón registrul comer˛ului:       Ónregistrarea societ„˛ii comerciale cu urm„toarele      - cod unic de Ónregistrare: 18879094;
J 40/12021/2006;                      date:                            - num„r de ordine Ón registrul comer˛ului:
  Definitiv„.                        - fondator: Ivan Emil, asociat unic, cod numeric    J 40/12024/2006;
  Act preluat Ón vederea public„rii ast„zi, 31 iulie   personal 1701212463011, aport la capital 200,00       Definitiv„.
2006.                           RON, data v„rs„rii aportului 24.07.2006, echival‚nd     Act preluat Ón vederea public„rii ast„zi, 31 iulie
   (12/614.355)                     cu 20 de p„r˛i sociale reprezent‚nd 100 % capitalul    2006.
              *                social, cota de participare la beneficii/pierderi de      (15/614.358)
                              100 %, domiciliat Ón Bucure∫ti, str. T‚rgu Neam˛                   *
      Societatea Comercial„             nr. 11, bl. MIIb8/4, sc. B, et. 2, ap. 56, sectorul 6;
    MAXI DEZVOLTARE GRUP - S.R.L.             - administrator persoan„ fizic„: Ivan Emil, cod         Societatea Comercial„
         Bucure∫ti                numeric personal 1701212463011, data numirii          HOME 2 OFFICE - S.R.L., Bucure∫ti
                              18.07.2006, p‚n„ la data de 18.07.2010;
                               - denumire: ZUB THERM - S.R.L.;
        MINISTERUL JUSTIfiIEI                                                 MINISTERUL JUSTIfiIEI
                               - sediul social: Bucure∫ti, str. T‚rgu Neam˛ nr. 11,
                                                                   OFICIUL NAfiIONAL
                              bl. MIIb8/.4, sc. B, et. 2, ap. 56, sectorul 6;
                                                                AL REGISTRULUI COMERfiULUI
        OFICIUL NAfiIONAL                - domeniul principal de activitate: cod CAEN 452
     AL REGISTRULUI COMERfiULUI            - construc˛ii de cl„diri sau p„r˛i ale acestora, geniu
                              civil;                                JUDEC√TORUL DELEGAT
                               - activitatea principal„: cod CAEN 4521 -         AL OFICIULUI REGISTRULUI COMERfiULUI
      JUDEC√TORUL DELEGAT              construc˛ii de cl„diri ∫i lucr„ri de geniu;          DE PE L¬NG√ TRIBUNALUL BUCURE™TI
  AL OFICIULUI REGISTRULUI COMERfiULUI            - capital social subscris: 200,00 RON, v„rsat
   DE PE L¬NG√ TRIBUNALUL BUCURE™TI           integral, capitalul social este divizat Ón 20 de p„r˛i      EXTRAS AL ŒNCHEIERII NR. 12085
                              sociale a 10,00 RON fiecare;
    EXTRAS AL ŒNCHEIERII NR. 12082             - durata de func˛ionare: nelimitat„;                din data de 25.07.2006
                               - cod unic de Ónregistrare: 18879337;           Judec„tor delegat
      din data de 25.07.2006
                               - num„r de ordine Ón registrul comer˛ului:        la O.R.C. de pe l‚ng„
  Judec„tor delegat                    J 40/12023/2006;                       Tribunalul Bucure∫ti - Tatiana N„stase
  la O.R.C. de pe l‚ng„                   Definitiv„.                        Grefier
  Tribunalul Bucure∫ti - Tatiana N„stase           Act preluat Ón vederea public„rii ast„zi, 31 iulie    la O.R.C. de pe l‚ng„
  Grefier                         2006.                            Tribunalul Bucure∫ti - Mahmudi Aiten
  la O.R.C. de pe l‚ng„                    (14/614.357)
                                           *                  Œn baza cererii nr. 342327 din data de 24.07.2006
  Tribunalul Bucure∫ti - Mahmudi Aiten
                                                           ∫i a actelor doveditoare depuse, judec„torul delegat
  Œn baza cererii nr. 341595 din data de 24.07.2006         Societatea Comercial„              la Oficiul Registrului Comer˛ului de pe l‚ng„
∫i a actelor doveditoare depuse, judec„torul delegat      FAMILY RAINBOW - S.R.L., Bucure∫ti          Tribunalul Bucure∫ti a dispus autorizarea ∫i
la Oficiul Registrului Comer˛ului de pe l‚ng„                                    Ónregistrarea societ„˛ii comerciale cu urm„toarele
Tribunalul Bucure∫ti a dispus autorizarea ∫i                                     date:
                                     MINISTERUL JUSTIfiIEI
Ónregistrarea societ„˛ii comerciale cu urm„toarele                                    - fondator: St„nescu Roxana, asociat unic, cod
                                     OFICIUL NAfiIONAL
date:                                                        numeric personal 2750718451527, aport la capital
                                   AL REGISTRULUI COMERfiULUI
  - fondator: Carlos Magarzo Ballesteros, asociat                                  200,00 RON, data v„rs„rii aportului 21.07.2006,
unic, aport la capital 200,00 RON, data v„rs„rii                                   echival‚nd cu 20 de p„r˛i sociale reprezent‚nd
aportului 21.07.2006, echival‚nd cu 20 de p„r˛i            JUDEC√TORUL DELEGAT              100 % capitalul social, cota de participare la
sociale reprezent‚nd 100 % capitalul social, cota de      AL OFICIULUI REGISTRULUI COMERfiULUI          beneficii/pierderi de 100 %, domiciliat„ Ón
participare la beneficii/pierderi de 100 %, domiciliat     DE PE L¬NG√ TRIBUNALUL BUCURE™TI           Bucure∫ti, str. Constantin Lecca nr. 2, bl. 66E, sc. 2,
Ón Madrid, Plza. Reyes Magos 11 3 B;                                         et. 2, ap. 30, sectorul 5;
  - administrator persoan„ fizic„: Carlos Magarzo        EXTRAS AL ŒNCHEIERII NR. 12084             - administrator persoan„ fizic„: St„nescu Roxana,
                                                           cod numeric personal 2750718451527, data numirii
Ballesteros, data numirii 24.07.2006, durata              din data de 25.07.2006
                                                           18.07.2006, durata mandatului nelimitat„, av‚nd
mandatului nelimitat„, av‚nd puteri depline;
                               Judec„tor delegat                    puteri depline;
  - denumire: MAXI DEZVOLTARE GRUP - S.R.L.;
                               la O.R.C. de pe l‚ng„                    - denumire: HOME 2 OFFICE - S.R.L.;
  - sediul social: Bucure∫ti, str. Elena Clucereasa
                               Tribunalul Bucure∫ti - Tatiana N„stase           - sediul social: Bucure∫ti, str. T‚rgu Jiu nr. 39,
nr. 11, camera 8, parter, sectorul 1;            Grefier                         sectorul 5;
  - domeniul principal de activitate: cod CAEN 701     la O.R.C. de pe l‚ng„                    - domeniul principal de activitate: cod CAEN 747
- activit„˛i imobiliare cu bunuri proprii;          Tribunalul Bucure∫ti - Mahmudi Aiten          - activit„˛i de Óntre˛inere ∫i cur„˛are a cl„dirilor;
  - activitatea principal„: cod CAEN 7011 -
                               Œn baza cererii nr. 342286 din data de 24.07.2006     - activitatea principal„: cod CAEN 7470 - activit„˛i
dezvoltare (promovare) imobiliar„;                                          de Óntre˛inere ∫i cur„˛are a cl„dirilor;
                              ∫i a actelor doveditoare depuse, judec„torul delegat
  - capital social subscris: 200,00 RON, v„rsat                                     - capital social subscris: 200,00 RON, v„rsat
                              la Oficiul Registrului Comer˛ului de pe l‚ng„
integral, capitalul social este divizat Ón 20 de p„r˛i                                integral, capitalul social este divizat Ón 20 de p„r˛i
                              Tribunalul Bucure∫ti a dispus autorizarea ∫i
sociale a 10,00 RON fiecare;                                             sociale a 10,00 RON fiecare;
                              Ónregistrarea societ„˛ii comerciale cu urm„toarele
  - durata de func˛ionare: nelimitat„;                                         - durata de func˛ionare: nelimitat„;
                              date:
  - cod unic de Ónregistrare: 18879060;                                         - cod unic de Ónregistrare: 18879256;
                               - fondatori:
  - num„r de ordine Ón registrul comer˛ului:         1. Acasandrei Iordache, asociat, cod numeric        - num„r de ordine Ón registrul comer˛ului:
J 40/12022/2006;                      personal 1510225400838, aport la capital 100,00      J 40/12025/2006;
  Definitiv„.                       RON, data v„rs„rii aportului 24.07.2006, echival‚nd      Definitiv„.
  Act preluat Ón vederea public„rii ast„zi, 31 iulie   cu 10 p„r˛i sociale reprezent‚nd 50 % din capitalul      Act preluat Ón vederea public„rii ast„zi, 31 iulie
2006.                           social total, cota de participare la beneficii/pierderi  2006.
   (13/614.356)                     de 50 %, domiciliat Ón Bucure∫ti, str. Bor∫a nr. 52,      (16/614.359)
              *                bl. 5F, sc. 2, et. 3, ap. 26, sectorul 1;                      *
                MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA                 a IV-a,  Nr. 2467/8.VIII.2006                  5
      Societatea Comercial„              1000,00 RON, data v„rs„rii aportului 11.07.2006,           Societatea Comercial„
     CONSTANTINI MANAGEMENT               echival‚nd cu 100 de p„r˛i sociale reprezent‚nd         OFFICE POINT - S.R.L., Bucure∫ti
    CONSULTING - S.R.L., Bucure∫ti           100 % capitalul social, cota de participare la
                              beneficii/pierderi de 100 %, domiciliat Ón Bucure∫ti,
                                                                  MINISTERUL JUSTIfiIEI
                              Str. Vi∫inilor nr. 8, sectorul 2;
        MINISTERUL JUSTIfiIEI                                                 OFICIUL NAfiIONAL
                                - administrator persoan„ fizic„: Tutunaru Daniel,
                              cod numeric personal 1630821400110, data numirii          AL REGISTRULUI COMERfiULUI
        OFICIUL NAfiIONAL              15.07.2006, durata mandatului nelimitat„, av‚nd
      AL REGISTRULUI COMERfiULUI            puteri depline;                            JUDEC√TORUL DELEGAT
                                - denumire: FORTIS MEDICAL CENTER - S.R.L.;        AL OFICIULUI REGISTRULUI COMERfiULUI
                                - sediul social: Bucure∫ti, Str. Vi∫inilor nr. 8,      DE PE L¬NG√ TRIBUNALUL BUCURE™TI
      JUDEC√TORUL DELEGAT
                              sectorul 2;
  AL OFICIULUI REGISTRULUI COMERfiULUI
                                - domeniul principal de activitate: cod CAEN 851
   DE PE L¬NG√ TRIBUNALUL BUCURE™TI                                           EXTRAS AL ŒNCHEIERII NR. IC 12065
                              - activit„˛i referitoare la s„n„tatea uman„;
                                - activitatea principal„: cod CAEN 8512 - activit„˛i        din data de 25.07.2006
    EXTRAS AL ŒNCHEIERII NR. 12086            de asisten˛„ medical„ ambulatorie;
                                                            Judec„tor delegat
       din data de 25.07.2006              - capital social subscris: 1.000,00 RON, v„rsat
                                                            la O.R.C. de pe l‚ng„
                              integral, capitalul social este divizat Ón 100 de p„r˛i
  Judec„tor delegat                                                  Tribunalul Bucure∫ti - Tatiana N„stase
                              sociale a 10,00 RON fiecare;
  la O.R.C. de pe l‚ng„                                                Grefier
                                - durata de func˛ionare: nelimitat„;
  Tribunalul Bucure∫ti - Tatiana N„stase                                        la O.R.C. de pe l‚ng„
                                - cod unic de Ónregistrare: 18880129;
  Grefier                                                       Tribunalul Bucure∫ti - Mahmudi Aiten
                                - num„r de ordine Ón registrul comer˛ului:
  la O.R.C. de pe l‚ng„
                              J 40/12027/2006;                       Œn baza cererii nr. 326139 din data de 12.07.2006
  Tribunalul Bucure∫ti - Mahmudi Aiten
                                Definitiv„.                      ∫i a actelor doveditoare depuse, judec„torul delegat
  Œn baza cererii nr. 342500 din data de 24.07.2006      Act preluat Ón vederea public„rii ast„zi, 31 iulie   la Oficiul Registrului Comer˛ului de pe l‚ng„
∫i a actelor doveditoare depuse, judec„torul delegat    2006.                           Tribunalul Bucure∫ti a dispus autorizarea ∫i
la Oficiul Registrului Comer˛ului de pe l‚ng„          (18/614.361)                     Ónregistrarea societ„˛ii comerciale cu urm„toarele
Tribunalul Bucure∫ti a dispus autorizarea ∫i                     *                date:
Ónregistrarea societ„˛ii comerciale cu urm„toarele                                    - fondatori:
date:                                 Societatea Comercial„
                                                             1. Vod„ Florin Alexandru, asociat, cod numeric
  - fondator: Iftime Constantin-Alin, asociat unic,        INGRID OPTIK - S.R.L., Bucure∫ti
                                                           personal 1800505191496, aport la capital 490,00
cod numeric personal 1780408070042, aport la
                                                           RON, data v„rs„rii aportului 11.07.2006, echival‚nd
capital 200,00 RON, data v„rs„rii aportului
                                     MINISTERUL JUSTIfiIEI            cu 49 p„r˛i sociale reprezent‚nd 49 % din capitalul
24.07.2006, echival‚nd cu 20 de p„r˛i sociale
                                      OFICIUL NAfiIONAL              social total, cota de participare la beneficii/pierderi
reprezent‚nd 100 % capitalul social, cota de
                                   AL REGISTRULUI COMERfiULUI            de 49 %, domiciliat Ón Topli˛a, Str. Ghioceilor nr. 12,
participare la beneficii/pierderi de 100 %, domiciliat
                                                           jude˛ul Harghita;
Ón Bucure∫ti, str. Sibiu nr. 41, bl. 15S14, sc. 1, et. 9,
                                                             2. Pascu Adriana, asociat, cod numeric personal
ap. 111, sectorul 6;                          JUDEC√TORUL DELEGAT
  - administrator persoan„ fizic„: Iftime           AL OFICIULUI REGISTRULUI COMERfiULUI
                                                           2700822100017, aport la capital 510,00 RON, data
Constantin-Alin,    cod   numeric   personal      DE PE L¬NG√ TRIBUNALUL BUCURE™TI           v„rs„rii aportului 11.07.2006, echival‚nd cu 51
1780408070042, data numirii 21.07.2006 p‚n„ la                                    p„r˛i sociale reprezent‚nd 51 % din capitalul social
data 21.07.2010, av‚nd puteri depline;              EXTRAS AL ŒNCHEIERII NR. IC 12080          total, cota de participare la beneficii/pierderi de 51
  - denumire: CONSTANTINI MANAGEMENT                                         %, domiciliat„ Ón Buz„u, str. Fr„sinet, bl. B1, sc. B,
                                    din data de 25.07.2006            ap. 21, jude˛ul Buz„u;
CONSULTING - S.R.L.;
  - sediul social: Bucure∫ti, str. Emil Racovi˛„       Judec„tor delegat                     - administratori persoane fizice:
nr. 16, bl. R21, sc. 2, et. 2, ap. 51, sectorul 4;      la O.R.C. de pe l‚ng„                   1. Vod„ Florin Alexandru, cod numeric personal
  - domeniul principal de activitate: cod CAEN 745      Tribunalul Bucure∫ti - Tatiana N„stase         1800505191496, data numirii 10.07.2006, durata
- selec˛ia ∫i plasarea for˛ei de munc„;            Grefier                         mandatului nelimitat„, av‚nd puteri depline;
  - activitatea principal„: cod CAEN 7450 - selec˛ia     la O.R.C. de pe l‚ng„                   2. Pascu Adriana, cod numeric personal
∫i plasarea for˛ei de munc„;                 Tribunalul Bucure∫ti - Mahmudi Aiten          2700822100017 data numirii 10.07.2006, durata
  - capital social subscris: 200,00 RON, v„rsat        Œn baza cererii nr. 341915 din data de 24.07.2006   mandatului nelimitat„, av‚nd puteri depline;
integral, capitalul social este divizat Ón 20 de p„r˛i   ∫i a actelor doveditoare depuse, judec„torul delegat     - denumire: OFFICE POINT - S.R.L.;
sociale a 10,00 RON fiecare;                la Oficiul Registrului Comer˛ului de pe l‚ng„        - sediul social: Bucure∫ti, bd. Octavian Goga
  - durata de func˛ionare: nelimitat„;           Tribunalul Bucure∫ti a dispus autorizarea ∫i       nr. 26, bl. V53C, parter, sectorul 3;
  - cod unic de Ónregistrare: 18879221;          Ónregistrarea societ„˛ii comerciale cu urm„toarele      - domeniul principal de activitate: cod CAEN 524
  - num„r de ordine Ón registrul comer˛ului:        date:                           - comer˛ cu am„nuntul, Ón magazine specializate cu
J 40/12026/2006;                        - fondatori:                      alte produse neclasificaficate Ón alt„ parte;
  Definitiv„.                         1. Cucu Bogdan-Ion, asociat, cod numeric         - activitatea principal„: cod CAEN 5247 - comer˛
  Act preluat Ón vederea public„rii ast„zi, 31 iulie    personal 1760611181158, aport la capital 10,00      cu am„nuntul cu c„r˛i, ziare ∫i articole de papet„rie;
2006.                            RON, data v„rs„rii aportului 24.07.2006, echival‚nd     - capital social subscris: 1.000,00 RON, v„rsat
   (17/614.360)                      cu o parte social„ reprezent‚nd 5 % din capitalul     integral, capitalul social este divizat Ón 100 de p„r˛i
              *                social total, cota de participare la beneficii/pierderi  sociale a 10,00 RON fiecare;
                              de 5 %, domiciliat Ón T‚rgu C„rbune∫ti, Str. Pie˛ii     - durata de func˛ionare: nelimitat„;
     Societatea Comercial„
                              nr. 4, jude˛ul Gorj;                     - cod unic de Ónregistrare: 18880137;
   FORTIS MEDICAL CENTER - S.R.L.
                                2. Cucu Victoria, asociat, cod numeric personal      - num„r de ordine Ón registrul comer˛ului:
        Bucure∫ti
                              2480716181146, aport la capital 190,00 RON, data     J 40/12029/2006;
                              v„rs„rii aportului 24.07.2006, echival‚nd cu 19       Definitiv„.
        MINISTERUL JUSTIfiIEI             p„r˛i sociale reprezent‚nd 95 % din capitalul social
                                                             Act preluat Ón vederea public„rii ast„zi, 31 iulie
        OFICIUL NAfiIONAL              total, cota de participare la beneficii/pierderi de 95
                                                           2006.
      AL REGISTRULUI COMERfiULUI            %, domiciliat„ Ón T‚rgu C„rbune∫ti, Str. Pie˛ii nr. 4,
                                                              (20/614.363)
                              jude˛ul Gorj;
                                - administrator persoan„ fizic„: Cucu Bogdan-
                                                                        *
      JUDEC√TORUL DELEGAT               Ion, cod numeric personal 1760611181158, data
  AL OFICIULUI REGISTRULUI COMERfiULUI                                             Societatea Comercial„
                              numirii 18.07.2006 p‚n„ la data de 18.07.2010;
   DE PE L¬NG√ TRIBUNALUL BUCURE™TI                                           KUN MILLENIUM - S.R.L., Bucure∫ti
                                - denumire: INGRID OPTIK - S.R.L.;
                                - sediul social: Bucure∫ti, str. Valea Lung„ nr. 12,
   EXTRAS AL ŒNCHEIERII NR. IC 12063           bl. Z4, sc. 1, et. 1, ap. 6, camera 2, sectotrul 6;           MINISTERUL JUSTIfiIEI
       din data de 25.07.2006              - domeniul principal de activitate: cod CAEN 851           OFICIUL NAfiIONAL
                              - activit„˛i referitoare la s„n„tatea uman„;            AL REGISTRULUI COMERfiULUI
  Judec„tor delegat
                                - activitatea principal„: cod CAEN 8514 - alte
  la O.R.C. de pe l‚ng„                  activit„˛i referioare la s„n„tatea uman„;
  Tribunalul Bucure∫ti - Tatiana N„stase           - capital social subscris: 200,00 RON, v„rsat           JUDEC√TORUL DELEGAT
  Grefier                         integral, capitalul social este divizat Ón 20 de p„r˛i    AL OFICIULUI REGISTRULUI COMERfiULUI
  la O.R.C. de pe l‚ng„                  sociale a 10,00 RON fiecare;                  DE PE L¬NG√ TRIBUNALUL BUCURE™TI
  Tribunalul Bucure∫ti - Mahmudi Aiten            - durata de func˛ionare: nelimitat„;
  Œn baza cererii nr. 330977 din data de 17.07.2006      - cod unic de Ónregistrare: 18880161;            EXTRAS AL ŒNCHEIERII NR. IC 12064
∫i a actelor doveditoare depuse, judec„torul delegat      - num„r de ordine Ón registrul comer˛ului:
                                                                 din data de 25.07.2006
la Oficiul Registrului Comer˛ului de pe l‚ng„        J 40/12028/2006;
Tribunalul Bucure∫ti a dispus autorizarea ∫i          Definitiv„.                       Judec„tor delegat
Ónregistrarea societ„˛ii comerciale cu urm„toarele       Act preluat Ón vederea public„rii ast„zi, 31 iulie    la O.R.C. de pe l‚ng„
date:                            2006.                            Tribunalul Bucure∫ti - Tatiana N„stase
  - fondator: Tutunaru Daniel, asociat unic, cod        (19/614.362)                      Grefier
numeric personal 1630821400110, aport la capital                   *                 la O.R.C. de pe l‚ng„
 6              MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI,               PARTEA a IV-a,   Nr. 2467/8.VIII.2006
 Tribunalul Bucure∫ti - Mahmudi Aiten            - administrator persoan„ fizic„: B„canu Elena-           Societatea Comercial„
                             Violeta, cod numeric personal 2700105381456, data        YOUSSEF INTERNATIONAL - S.R.L.
  Œn baza cererii nr. 330868 din data de 17.07.2006
                             numirii 5.07.2006, durata mandatului nelimitat„,              Bucure∫ti
∫i a actelor doveditoare depuse, judec„torul delegat
la Oficiul Registrului Comer˛ului de pe l‚ng„       av‚nd puteri depline;
Tribunalul Bucure∫ti a dispus autorizarea ∫i         - denumire: DIAB CARE MEDICAL - S.R.L.;                MINISTERUL JUSTIfiIEI
Ónregistrarea societ„˛ii comerciale cu urm„toarele      - sediul social: Bucure∫ti, str. Frosa Sarandy nr. 1,
date:                           bl. 33, sc. 1, parter, ap. 3, sectorul 1;
                               - domeniul principal de activitate: cod CAEN 851            OFICIUL NAfiIONAL
  - fondatori:
                             - activit„˛i referitoare la s„n„tatea uman„;             AL REGISTRULUI COMERfiULUI
  1. Xu Congting, asociat, aport la capital 5.000,00
RON, data v„rs„rii aportului 23.06.2006, echival‚nd     - activitatea principal„: cod CAEN 8512 - activit„˛i
cu 500 de p„r˛i sociale reprezent‚nd 50 % din       de asisten˛„ medical„ ambulatorie;                   JUDEC√TORUL DELEGAT
capitalul social total, cota de participare la        - capital social subscris: 200,00 RON, v„rsat        AL OFICIULUI REGISTRULUI COMERfiULUI
beneficii/pierderi de 50 %, domiciliat Ón China, Tai   integral, capitalul social este divizat Ón 20 de p„r˛i     DE PE L¬NG√ TRIBUNALUL BUCURE™TI
Zhou, sectorul Wen Ling, str. Ze Guo Zhen nr. 367     sociale a 10,00 RON fiecare;
∫i cu re∫edin˛a Ón Bucure∫ti, str. Mihai Bravu nr. 3,    - durata de func˛ionare: nelimitat„;             EXTRAS AL ŒNCHEIERII NR. IC 12079
bl. Almo 3, sc. 6, et. 8, ap. 231, sectorul 2;        - cod unic de Ónregistrare: 18880110;
                                                                 din data de 25.07.2006
  2. Li Kun, asociat, aport la capital 5.000,00 RON,    - num„r de ordine Ón registrul comer˛ului:
data v„rs„rii aportului 23.06.2006, echival‚nd cu     J 40/12031/2006;                       Judec„tor delegat
500 de p„r˛i sociale reprezent‚nd 50 % din capitalul     Definitiv„.                        la O.R.C. de pe l‚ng„
social total, cota de participare la beneficii/pierderi   Act preluat Ón vederea public„rii ast„zi, 31 iulie    Tribunalul Bucure∫ti - Tatiana N„stase
de 50 %, domiciliat Ón China, Zheng Zhou, str. Wen    2006.                            Grefier
Hua Lu, provincia Henan nr. 12 ∫i cu re∫edin˛a Ón                                   la O.R.C. de pe l‚ng„
                                (22/614.365)
Bucure∫ti, Str. Democra˛iei nr. 2, bl. 7, sc. 1, et. 9,                                Tribunalul Bucure∫ti - Mahmudi Aiten
                                           *
ap. 39, sectorul 4;                                                   Œn baza cererii nr. 342038 din data de 24.07.2006
  - administrator persoan„ fizic„: Li Kun, data           Societatea Comercial„              ∫i a actelor doveditoare depuse, judec„torul delegat
numirii 6.06.2006, durata mandatului nelimitat„;         ROLABS TECHNOLOGIES - S.R.L.            la Oficiul Registrului Comer˛ului de pe l‚ng„
  - denumire: KUN MILLENIUM - S.R.L.;                   Bucure∫ti                 Tribunalul Bucure∫ti a dispus autorizarea ∫i
  - sediul social: Bucure∫ti, str. Sebastian nr. 136,                                Ónregistrarea societ„˛ii comerciale cu urm„toarele
bl. V90, sc. A, et. 6, ap. 19, sectorul 5;                                      date:
  - domeniul principal de activitate: cod CAEN 514           MINISTERUL JUSTIfiIEI              - fondator: Hassan-H-Mahmood, asociat unic,
- comer˛ cu ridicata al bunurilor de consum, altele                                 aport la capital 200,00 RON, data v„rs„rii aportului
dec‚t cele alimentare;                          OFICIUL NAfiIONAL              24.07.2006, echival‚nd cu 20 de p„r˛i sociale
  - activitatea principal„: cod CAEN 5142 - comer˛         AL REGISTRULUI COMERfiULUI
                                                           reprezent‚nd 100 % capitalul social, cota de
cu ridicata cu Ómbr„c„minte ∫i Ónc„l˛„minte;                                     participare la beneficii/pierderi de 100 %, domiciliat
  - capital social subscris: 10.000,00 RON, v„rsat                                 Ón Irak, Bagdad, str. Palestina 11, nr. 125;
integral, capitalul social este divizat Ón 1.000 de          JUDEC√TORUL DELEGAT                - administrator persoan„ fizic„: Hassan-H-
p„r˛i sociale a 10,00 RON fiecare;              AL OFICIULUI REGISTRULUI COMERfiULUI          Mahmood, data numirii 21.07.2006 p‚n„ la data de
  - durata de func˛ionare: nelimitat„;            DE PE L¬NG√ TRIBUNALUL BUCURE™TI           21.07.2010, av‚nd puteri depline;
  - cod unic de Ónregistrare: 18880153;                                        - denumire: YOUSSEF INTERNATIONAL - S.R.L.;
  - num„r de ordine Ón registrul comer˛ului:         EXTRAS AL ŒNCHEIERII NR. IC 12088            - sediul social: Bucure∫ti, str. T‚rgu Neam˛ nr. 24,
J 40/12030/2006;                                                   bl. TD28, et. 9, ap. 55, sectorul 6;
                                   din data de 25.07.2006              - domeniul principal de activitate: cod CAEN 524
  Definitiv„.
  Act preluat Ón vederea public„rii ast„zi, 31 iulie    Judec„tor delegat                    - comer˛ cu am„nuntul Ón magazine specializate cu
2006.                            la O.R.C. de pe l‚ng„                  alte produse neclasificate Ón alt„ parte;
   (21/614.364)                      Tribunalul Bucure∫ti - Tatiana N„stase           - activitatea principal„: cod CAEN 5246 - comer˛
             *                 Grefier                         cu am„nuntul cu articole de fier„rie, cu articole din
                               la O.R.C. de pe l‚ng„                  sticl„ ∫i cu cele pentru vopsit;
      Societatea Comercial„                                            - capital social subscris: 200,00 RON, v„rsat
                               Tribunalul Bucure∫ti - Mahmudi Aiten
     DIAB CARE MEDICAL - S.R.L.                                         integral, capitalul social este divizat Ón 20 de p„r˛i
         Bucure∫ti                 Œn baza cererii nr. 342224 din data de 24.07.2006    sociale a 10,00 RON fiecare;
                             ∫i a actelor doveditoare depuse, judec„torul delegat     - durata de func˛ionare: nelimitat„;
                             la Oficiul Registrului Comer˛ului de pe l‚ng„         - cod unic de Ónregistrare: 18880170;
        MINISTERUL JUSTIfiIEI            Tribunalul Bucure∫ti a dispus autorizarea ∫i         - num„r de ordine Ón registrul comer˛ului:
                             Ónregistrarea societ„˛ii comerciale cu urm„toarele     J 40/12033/2006;
                             date:                             Definitiv„.
        OFICIUL NAfiIONAL
                               - fondatori:                        Act preluat Ón vederea public„rii ast„zi, 31 iulie
     AL REGISTRULUI COMERfiULUI
                               1. Ionescu Mihai, asociat, aport la capital 190,00   2006.
                             RON, data v„rs„rii aportului 20.07.2006, echival‚nd       (24/614.367)
      JUDEC√TORUL DELEGAT              cu 19 p„r˛i sociale reprezent‚nd 95 % din capitalul                 *
  AL OFICIULUI REGISTRULUI COMERfiULUI
                             social total, cota de participare la beneficii/pierderi
   DE PE L¬NG√ TRIBUNALUL BUCURE™TI                                              Societatea Comercial„
                             de 95 %, domiciliat Ón Marea Britanie, 18 Saturn
                                                              RCCM RESURSE - S.R.L., Bucure∫ti
                             Croft, Bracknell, Berkshire, RG 42, 6PA;
   EXTRAS AL ŒNCHEIERII NR. IC 12062
                               2. Ionescu Florin, asociat, cod numeric personal
      din data de 25.07.2006            1410908400164, aport la capital 10,00 RON, data              MINISTERUL JUSTIfiIEI
                             v„rs„rii aportului 20.07.2006, echival‚nd cu o parte
 Judec„tor delegat
 la O.R.C. de pe l‚ng„                  social„ reprezent‚nd 5 % din capitalul social total,           OFICIUL NAfiIONAL
 Tribunalul Bucure∫ti - Tatiana N„stase         cota de participare la beneficii/pierderi de 5 %,          AL REGISTRULUI COMERfiULUI
 Grefier                         domiciliat Ón Bucure∫ti, str. Burdujeni nr. 10, bl.
 la O.R.C. de pe l‚ng„                  N13, sc. D, et. 1, ap. 49, sectorul 3;
                               - administrator persoan„ fizic„: Ionescu Mihai,           JUDEC√TORUL DELEGAT
 Tribunalul Bucure∫ti - Mahmudi Aiten
                             data numirii 14.07.2006 p‚n„ la data de 14.07.2008;      AL OFICIULUI REGISTRULUI COMERfiULUI
  Œn baza cererii nr. 332159 din data de 17.07.2006     - denumire: ROLABS TECHNOLOGIES - S.R.L.;          DE PE L¬NG√ TRIBUNALUL BUCURE™TI
∫i a actelor doveditoare depuse, judec„torul delegat
                               - sediul social: Bucure∫ti, str. Burdujeni nr. 10,
la Oficiul Registrului Comer˛ului de pe l‚ng„                                       EXTRAS AL ŒNCHEIERII NR. IC 12094
                             bl. N13, sc. D, et. 1, ap. 49, sectorul 3;
Tribunalul Bucure∫ti a dispus autorizarea ∫i
                               - domeniul principal de activitate: cod CAEN 722          din data de 25.07.2006
Ónregistrarea societ„˛ii comerciale cu urm„toarele
                             - consultan˛„ ∫i furnizare de programe informatice      Judec„tor delegat
date:
                             (software);                         la O.R.C. de pe l‚ng„
  - fondatori:
                               - activitatea principal„: cod CAEN 7222 -         Tribunalul Bucure∫ti - Tatiana N„stase
  1. B„canu Elena-Violeta, asociat, cod numeric
                             consultan˛„ ∫i furnizare de alte produse software;      Grefier
personal 2700105381456, aport la capital 150,00
RON, data v„rs„rii aportului 12.07.2006, echival‚nd     - capital social subscris: 200,00 RON, v„rsat       la O.R.C. de pe l‚ng„
cu 15 p„r˛i sociale reprezent‚nd 75 % din capitalul    integral, capitalul social este divizat Ón 20 de p„r˛i    Tribunalul Bucure∫ti - Mahmudi Aiten
social total, cota de participare la beneficii/pierderi  sociale a 10,00 RON fiecare;
                                                            Œn baza cererii nr. 342163 din data de 24.07.2006
de 75 %, domiciliat„ Ón Bucure∫ti, str. Nada Florilor    - durata de func˛ionare: nelimitat„;
                                                           ∫i a actelor doveditoare depuse, judec„torul delegat
nr. 6, bl. 6, sc. 2, et. 4, ap. 65, sectorul 2;       - cod unic de Ónregistrare: 18880145;
                                                           la Oficiul Registrului Comer˛ului de pe l‚ng„
  2. B„canu Marius-Emil, asociat, cod numeric        - num„r de ordine Ón registrul comer˛ului:       Tribunalul Bucure∫ti a dispus autorizarea ∫i
personal 1680123290089, aport la capital 50,00      J 40/12032/2006;                      Ónregistrarea societ„˛ii comerciale cu urm„toarele
RON, data v„rs„rii aportului 12.07.2006, echival‚nd     Definitiv„.                       date:
cu 5 p„r˛i sociale reprezent‚nd 25 % din capitalul      Act preluat Ón vederea public„rii ast„zi, 31 iulie     - fondatori:
social total, cota de participare la beneficii/pierderi  2006.                             1. Gherghina Carmen, asociat, cod numeric
de 25 %, domiciliat Ón Bucure∫ti, str. Nada Florilor      (23/614.366)                     personal 2670925463047, aport la capital 100,00
nr. 6, bl. 6, sc. 2, et. 4, ap. 65, sectorul 2;                   *                RON, data v„rs„rii aportului 24.07.2006, echival‚nd
                MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA                 a IV-a,  Nr. 2467/8.VIII.2006                   7
cu 10 p„r˛i sociale reprezent‚nd 50 % din capitalul     - sediul social: Bucure∫ti, aleea Borcea nr. 8, bl.        Societatea Comercial„
social total, cota de participare la beneficii/pierderi  14, sc. 1, et. 2, ap. 12, sectorul 4;              LEADER VALIPROD - S.R.L., Bucure∫ti
de 50 %, domiciliat„ Ón Bucure∫ti, Aleea           - domeniul principal de activitate: cod CAEN 511
Compozitorilor nr. 13, bl. OD5, et. 4, ap. 220,      - activit„˛i de intermediere Ón comer˛ul cu ridicata;
                                                                  MINISTERUL JUSTIfiIEI
sectorul 6;                         - activitatea principal„: cod CAEN 5114 -
                                                                   OFICIUL NAfiIONAL
  2. Huluban Alexandru-Cristian, asociat, cod      intermedieri Ón comer˛ul cu ma∫ini, echipamente            AL REGISTRULUI COMERfiULUI
numeric personal 1620829400202, aport la capital     industriale, nave ∫i avioane;
100,00 RON, data v„rs„rii aportului 24.07.2006,       - capital social subscris: 200,00 RON, v„rsat
echival‚nd cu 10 p„r˛i sociale reprezent‚nd 50 %     integral, capitalul social este divizat Ón 20 de p„r˛i         JUDEC√TORUL DELEGAT
din capitalul social total, cota de participare la    sociale a 10,00 RON fiecare;                   LA OFICIUL REGISTRULUI COMERfiULUI
beneficii/pierderi de 50 %, domiciliat Ón Bucure∫ti,     - durata de func˛ionare: nelimitat„;             DE PE L¬NG√ TRIBUNALUL BUCURE™TI
Aleea Compozitorilor nr. 13, bl. OD5, et. 4, ap. 220,    - cod unic de Ónregistrare: 18880404;
sectorul 6;                         - num„r de ordine Ón registrul comer˛ului:          EXTRAS AL ŒNCHEIERII NR. 12099/SC
  - administrator persoan„ fizic„: Gherghina       J 40/12035/2006;                               din 25.07.2006
Carmen, cod numeric personal 2670925463047,,         Definitiv„.
                                                            Judec„tor delegat
data numirii 21.07.2006 p‚n„ la data de 21.07.2010,     Act preluat Ón vederea public„rii ast„zi, 31 iulie
                                                            la O.R.C. de pe l‚ng„
av‚nd puteri depline;                   2006.
                                                            Tribunalul Bucure∫ti - Tatiana N„stase
  - denumire: RCCM RESURSE - S.R.L.;             (26/614.369)
                                                            Grefier
  - sediul social: Bucure∫ti, Aleea Compozitorilor                 *                 la O.R.C. de pe l‚ng„
nr. 13, bl. OD5, sc. 6, et. 4, ap. 220, sectorul 6;                                   Tribunalul Bucure∫ti - Mahmudi Aiten
  - domeniul principal de activitate: cod CAEN 748           Societatea Comercial„
                                     DEFACTO - S.R.L.                Œn baza cererii nr. 342393 din data de 24.07.2006
- alte activit„˛i de servicii prestate Ón principal
                                       Bucure∫ti                ∫i a actelor doveditoare depuse, judec„torul delegat
Óntreprinderilor;
                                                           la Oficiul Registrului Comer˛ului de pe l‚ng„
  - activitatea principal„: cod CAEN 7487 - alte
                                                           Tribunalul Bucure∫ti a dispus autorizarea ∫i
activit„˛i de servicii prestate Ón principal               MINISTERUL JUSTIfiIEI             Ónregistrarea societ„˛ii comerciale cu urm„toarele
Óntreprinderilor;                                                   date:
  - capital social subscris: 200,00 RON, v„rsat                                     - fondator:
                                     OFICIUL NAfiIONAL
integral, capitalul social este divizat Ón 20 de p„r˛i                                  1. Ilie Marian, asociat unic, cod numeric personal
                                   AL REGISTRULUI COMERfiULUI
sociale a 10,00 RON fiecare;                                             1651114400553, aport la capital 200,00 RON, data
  - durata de func˛ionare: nelimitat„;                                        v„rs„rii aportului 21.07.2006, echival‚nd cu 4 p„r˛i
  - cod unic de Ónregistrare: 18880412;                JUDEC√TORUL DELEGAT              sociale, reprezent‚nd 100 % din capitalul social
  - num„r de ordine Ón registrul comer˛ului:          LA OFICIUL REGISTRULUI COMERfiULUI           total, cota de participare la beneficii/pierderi de 100
J 40/12034/2006;                        DE PE L¬NG√ TRIBUNALUL BUCURE™TI           %, domiciliat Ón Bucure∫ti, bd. Chi∫in„u nr. 12, bl.
  Definitiv„.                                                    B22, sc. 1, et. 1, ap. 11, sectorul 2;
  Act preluat Ón vederea public„rii ast„zi, 31 iulie     EXTRAS AL ŒNCHEIERII NR. 12097/SC             - administrator persoan„ fizic„:
2006.                                                          Ilie  Marian,    cod   numeric   personal
                                      din 25.07.2006              1651114400553, data numirii 20.07.2006, durata
   (25/614.368)
             *                 Judec„tor delegat                    mandatului nelimitat„.
                               la O.R.C. de pe l‚ng„                    - denumire: LEADER VALIPROD - S.R.L.
       Societatea Comercial„              Tribunalul Bucure∫ti - Tatiana N„stase           - sediul social: Bucure∫ti, bd. Chi∫in„u nr. 12,
      AVANCO AGENCY - S.R.L.              Grefier                         bl. B22, sc. A, et. 1, ap. 11, sectorul 2;
          Bucure∫ti                 la O.R.C. de pe l‚ng„                    - domeniul principal de activitate: grupa CAEN:
                               Tribunalul Bucure∫ti - Mahmudi Aiten           521 - comer˛ cu am„nuntul, Ón magazine
                                                           nespecializate;
        MINISTERUL JUSTIfiIEI              Œn baza cererii nr. 342522 din data de 24.07.2006     - activitate principal„: 5211 - comer˛ cu
                             ∫i a actelor doveditoare depuse, judec„torul delegat    am„nuntul, Ón magazine nespecializate, cu v‚nzare
                             la Oficiul Registrului Comer˛ului de pe l‚ng„        predominant„ de produse alimentare, b„uturi ∫i
        OFICIUL NAfiIONAL              Tribunalul Bucure∫ti a dispus autorizarea ∫i        tutun;
     AL REGISTRULUI COMERfiULUI            Ónregistrarea societ„˛ii comerciale cu urm„toarele       - capital social subscris: 200,00 RON, v„rsat
                             date:                            integral, capitalul social este divizat Ón 4 p„r˛i
      JUDEC√TORUL DELEGAT                - fondatori:                      sociale a 50,00 RON fiecare.
  AL OFICIULUI REGISTRULUI COMERfiULUI            1. Laz„r Elena Laura, asociat, cod numeric         - durata de func˛ionare: nelimitat„;
   DE PE L¬NG√ TRIBUNALUL BUCURE™TI           personal 2690510034991, aport la capital 1.000,00       - cod unic de Ónregistrare: 18880374;
                             RON, data v„rs„rii aportului 21.07.2006, echival‚nd      - num„r de ordine Ón registrul comer˛ului:
   EXTRAS AL ŒNCHEIERII NR. IC 12100          cu 10 p„r˛i sociale, reprezent‚nd 50 % din capitalul    J 40/12037/2006.
                             social total, cota de participare la beneficii/pierderi    Definitiv„.
      din data de 25.07.2006            de 50 %, domiciliat„ Ón Bucure∫ti, str. Agatha         Act preluat Ón vederea public„rii ast„zi, 31 iulie
 Judec„tor delegat                    BÓrsescu nr. 10, bl. V 19, sc. 2, et. 5, ap. 59, sectorul  2006.
                             3;                                (28/614.371)
 la O.R.C. de pe l‚ng„
 Tribunalul Bucure∫ti - Tatiana N„stase           2. Eryilmaz Niyadin, asociat, aport la capital                  *
 Grefier                         1.000,00 RON, data v„rs„rii aportului 21.07.2006,
                                                                 Societatea Comercial„
 la O.R.C. de pe l‚ng„                  echival‚nd cu 10 p„r˛i sociale, reprezent‚nd 50 %
                                                               LAM LEADER - S.R.L., Bucure∫ti
 Tribunalul Bucure∫ti - Mahmudi Aiten          din capitalul social total, cota de participare la
                             beneficii/pierderi de 50 %, domiciliat Ón Turcia,
  Œn baza cererii nr. 342275 din data de 24.07.2006   Istanbul, Silivri, Fatih Isik ∫i cu re∫edin˛a Ón             MINISTERUL JUSTIfiIEI
∫i a actelor doveditoare depuse, judec„torul delegat   Bucure∫ti, str. Agatha BÓrsescu nr. 10, bl. V19, sc. 2,          OFICIUL NAfiIONAL
la Oficiul Registrului Comer˛ului de pe l‚ng„       et. 5, ap. 59, sectorul 3.                      AL REGISTRULUI COMERfiULUI
Tribunalul Bucure∫ti a dispus autorizarea ∫i         - administrator persoan„ fizic„:
Ónregistrarea societ„˛ii comerciale cu urm„toarele      Eryilmaz Niyadin, data numirii 19.07.2006,
date:                                                               JUDEC√TORUL DELEGAT
                             durata mandatului nelimitat„.
                                                              LA OFICIUL REGISTRULUI COMERfiULUI
  - fondatori:                        - denumire: DEFACTO - S.R.L.                 DE PE L¬NG√ TRIBUNALUL BUCURE™TI
  1. Iord„chescu Crengu˛a, asociat, cod numeric       - sediul social: Bucure∫ti, str. Agatha BÓrsescu
personal 2740709100102, aport la capital 190,00      nr. 10, bl. V19, sc. 2, et. 5, ap. 59, sectorul 3;        EXTRAS AL ŒNCHEIERII NR. 12098/SC
RON, data v„rs„rii aportului 20.07.2006, echival‚nd      - domeniul principal de activitate: grupa CAEN:
cu 19 p„r˛i sociale reprezent‚nd 95 % din capitalul    524 - comer˛ cu am„nuntul, Ón magazine                    din 25.07.2006
social total, cota de participare la beneficii/pierderi  specializate, cu alte produse neclasificate Ón alt„      Judec„tor delegat
de 95 %, domiciliat„ Ón Bucure∫ti, aleea Borcea nr.    parte;                            la O.R.C. de pe l‚ng„
8, bl. 14, sc. 1, et. 2, ap. 12, sectorul 4;         - activitate principal„: 5242 - comer˛ cu         Tribunalul Bucure∫ti - Tatiana N„stase
  2. Iord„chescu Ancu˛a-Elena, asociat, cod       am„nuntul cu Ómbr„c„minte;                  Grefier
numeric personal 2791223100071, aport la capital       - capital social subscris: 2.000,00 RON, v„rsat      la O.R.C. de pe l‚ng„
10,00 RON, data v„rs„rii aportului 20.07.2006,      integral, capitalul social este divizat Ón 20 p„r˛i      Tribunalul Bucure∫ti - Mahmudi Aiten
echival‚nd cu o parte social„ reprezent‚nd 5 % din    sociale a 100,00 RON fiecare.                 Œn baza cererii nr. 342403 din data de 24.07.2006
capitalul social total, cota de participare la        - durata de func˛ionare: nelimitat„;          ∫i a actelor doveditoare depuse, judec„torul delegat
beneficii/pierderi de 5 %, domiciliat„ Ón Bucure∫ti,     - cod unic de Ónregistrare: 18880382;          la Oficiul Registrului Comer˛ului de pe l‚ng„
bd. Theodor Pallady nr. 18, bl. M5, sc. A, ap. 4,       - num„r de ordine Ón registrul comer˛ului:       Tribunalul Bucure∫ti a dispus autorizarea ∫i
sectorul 3;                        J 40/12036/2006.                      Ónregistrarea societ„˛ii comerciale cu urm„toarele
  - administrator persoan„ fizic„: Iord„chescu        Definitiv„.                       date:
Crengu˛a, cod numeric personal 2740709100102,         Act preluat Ón vederea public„rii ast„zi, 31 iulie     - fondatori:
data numirii 19.07.2006 p‚n„ la data de 19.07.2010,    2006.                             1. Linc„ Marioara, asociat, cod numeric personal
av‚nd puteri depline;                      (27/614.370)                     2610220400672, aport la capital 180,00 RON, data
  - denumire: AVANCO AGENCY - S.R.L.;                        *                v„rs„rii aportului 20.07.2006, echival‚nd cu 10 p„r˛i
  8               MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI,              PARTEA a IV-a,   Nr. 2467/8.VIII.2006
sociale, reprezent‚nd 90 % din capitalul social total,     - num„r de ordine Ón registrul comer˛ului:       la Oficiul Registrului Comer˛ului de pe l‚ng„
cota de participare la beneficii/pierderi de 90 %,     J 40/12039/2006.                     Tribunalul Bucure∫ti a dispus autorizarea ∫i
domiciliat„ Ón Bucure∫ti, Str. Cupolei nr. 2, bl. 105,     Definitiv„.                      Ónregistrarea societ„˛ii comerciale cu urm„toarele
sc. A, et. 8, ap. 19, sectorul 6;               Act preluat Ón vederea public„rii ast„zi, 31 iulie   date:
  2. Linc„ Andra Maria, asociat, cod numeric        2006.                            - fondatori:
personal 2861004460083, aport la capital 20,00         (30/614.373)                       1. Markovic Ljubomir, asociat, aport la capital
RON, data v„rs„rii aportului 20.07.2006, echival‚nd                  *                100,00 RON, data v„rs„rii aportului 20.06.2006,
cu 2 p„r˛i sociale, reprezent‚nd 10 % din capitalul                                  echival‚nd cu 10 p„r˛i sociale, reprezent‚nd 50 %
social total, cota de participare la beneficii/pierderi        Societatea Comercial„              din capitalul social total, cota de participare la
de 10 %, domiciliat„ Ón Bucure∫ti, Str. Cupolei nr. 2,      FOERDE MARINE - S.R.L., Bucure∫ti          beneficii/pierderi de 50 %, domiciliat Ón Serbia-
bl. 105, sc. A, et. 8, ap. 19, sectorul 6.                                      Muntenegru, Beograd, str. Toplicin Venac nr. 14;
  - administrator persoan„ fizic„:                                           2. Enache Richard-Constantin, asociat, cod
                                     MINISTERUL JUSTIfiIEI
  Linc„ Marioara, cod numeric personal                                        numeric personal 1690802416031, aport la capital
                                      OFICIUL NAfiIONAL
2610220400672, data numirii 20.07.2006, durata                                    100,00 RON, data v„rs„rii aportului 20.06.2006,
                                   AL REGISTRULUI COMERfiULUI
mandatului nelimitat„.                                                echival‚nd cu 10 p„r˛i sociale, reprezent‚nd 50 %
  - denumire: LAM LEADER - S.R.L.                                          din capitalul social total, cota de participare la
  - sediul social: Bucure∫ti, Str. Cupolei nr. 2,           JUDEC√TORUL DELEGAT              beneficii/pierderi de 50 %, domiciliat Ón Bucure∫ti,
bl. 105, sc. A, et. 8, ap. 19, sectorul 6;            LA OFICIUL REGISTRULUI COMERfiULUI          Calea Grivi˛ei nr. 238, bl. C, sc. A, et. 6, ap. 34,
  - domeniul principal de activitate: grupa CAEN:        DE PE L¬NG√ TRIBUNALUL BUCURE™TI           sectorul 1.
5050 - comer˛ cu am„nuntul cu carburan˛i pentru
                                                             - administrator persoan„ fizic„:
autovehicule;                          EXTRAS AL ŒNCHEIERII NR. 12061/SC
  - activitate principal„: 5050 - comer˛ cu                                       Markovic Ljubomir, data numirii 15.06.2006
am„nuntul cu carburan˛i pentru autovehicule;                 din 25.07.2006             p‚n„ la data de 15.06.2010.
  - capital social subscris: 200,00 RON, v„rsat                                     - denumire: GROSSI ASCENSOARE - S.R.L.
                               Judec„tor delegat
integral, capitalul social este divizat Ón 20 p„r˛i                                   - sediul social: Bucure∫ti, Calea Grivi˛ei nr. 238,
                               la O.R.C. de pe l‚ng„
sociale a 10,00 RON fiecare.                                             bl. C, sc. A, et. 6, ap. 34, sectorul 1;
                               Tribunalul Bucure∫ti - Tatiana N„stase
  - durata de func˛ionare: nelimitat„;            Grefier                          - domeniul principal de activitate: grupa CAEN:
  - cod unic de Ónregistrare: 18880420;           la O.R.C. de pe l‚ng„                  453 - lucr„ri de instala˛ii pentru cl„diri;
  - num„r de ordine Ón registrul comer˛ului:         Tribunalul Bucure∫ti - Mahmudi Aiten            - activitate principal„: 4531 - lucr„ri de instala˛ii
J 40/12038/2006.                                                   electrice;
  Definitiv„.                         Œn baza cererii nr. 341707 din data de 24.07.2006     - capital social subscris: 200,00 RON, v„rsat
  Act preluat Ón vederea public„rii ast„zi, 31 iulie    ∫i a actelor doveditoare depuse, judec„torul delegat   integral, capitalul social este divizat Ón 20 p„r˛i
2006.                            la Oficiul Registrului Comer˛ului de pe l‚ng„       sociale a 10,00 RON fiecare.
   (29/614.372)                      Tribunalul Bucure∫ti a dispus autorizarea ∫i
                                                             - durata de func˛ionare: nelimitat„;
              *                Ónregistrarea societ„˛ii comerciale cu urm„toarele
                                                             - cod unic de Ónregistrare: 18881019;
                              date:
                                                             - num„r de ordine Ón registrul comer˛ului:
      Societatea Comercial„               - fondatori:
                                                           J 40/12041/2006.
    FORTIS CAPITAL - S.R.L., Bucure∫ti           1. Ioannis Panayides, asociat, aport la capital
                                                             Definitiv„.
                              280,00 RON, data v„rs„rii aportului 20.07.2006,
                              echival‚nd cu 1 parte social„, reprezent‚nd 1 % din     Act preluat Ón vederea public„rii ast„zi, 31 iulie
        MINISTERUL JUSTIfiIEI             capitalul social total, cota de participare la      2006.
        OFICIUL NAfiIONAL              beneficii/pierderi de 1 %, domiciliat Ón Cipru,        (32/614.375)
      AL REGISTRULUI COMERfiULUI            Limassol, Tenedou 3, P.C. 3096;                           *
                                2. Global Management Limited, aport la capital
                              27.720,00 RON, data v„rs„rii aportului 20.07.2006,          Societatea Comercial„
       JUDEC√TORUL DELEGAT                                               IN LOBBY CONSULTING - S.R.L.
                              echival‚nd cu 99 p„r˛i sociale, reprezent‚nd 99 %
    LA OFICIUL REGISTRULUI COMERfiULUI                                                Bucure∫ti
                              din capitalul social total, av‚nd cota de participare
    DE PE L¬NG√ TRIBUNALUL BUCURE™TI
                              la beneficii/pierderi de 99 %, cu sediul Ón Cipru,
                              Limassol, Arch. Makariou III, 196, Ariel Corner, P.C.
    EXTRAS AL ŒNCHEIERII NR. 12087/SC                                               MINISTERUL JUSTIfiIEI
                              3030.
         din 25.07.2006                - administrator persoan„ fizic„:
                                1. Ioannis Panayides, data numirii 17.07.2006,            OFICIUL NAfiIONAL
  Judec„tor delegat
                              p‚n„ la data de 17.07.2010;                     AL REGISTRULUI COMERfiULUI
  la O.R.C. de pe l‚ng„
                                - denumire: FOERDE MARINE - S.R.L.
  Tribunalul Bucure∫ti - Tatiana N„stase
  Grefier                           - sediul social: Bucure∫ti, calea ™erban Vod„ nr.
                              133, Central Business Park, Cl„direa E, Sec˛iunea           JUDEC√TORUL DELEGAT
  la O.R.C. de pe l‚ng„
                              E.2.32, et. 2;                         LA OFICIUL REGISTRULUI COMERfiULUI
  Tribunalul Bucure∫ti - Mahmudi Aiten
                                - domeniul principal de activitate: grupa CAEN:       DE PE L¬NG√ TRIBUNALUL BUCURE™TI
  Œn baza cererii nr. 319168 din data de 10.07.2006    745 - selec˛ia ∫i plasarea for˛ei de munc„;
∫i a actelor doveditoare depuse, judec„torul delegat      - activitate principal„: 7450 - selec˛ia ∫i plasarea    EXTRAS AL ŒNCHEIERII NR. 12095/SC
la Oficiul Registrului Comer˛ului de pe l‚ng„        for˛ei de munc„;
Tribunalul Bucure∫ti a dispus autorizarea ∫i                                              din 25.07.2006
                                - capital social subscris: 28.000,00 RON, v„rsat
Ónregistrarea societ„˛ii comerciale cu urm„toarele     integral, capitalul social este divizat Ón 100 p„r˛i     Judec„tor delegat
date:                            sociale a 280,00 RON fiecare.                la O.R.C. de pe l‚ng„
  - fondatori:                        - durata de func˛ionare: nelimitat„;           Tribunalul Bucure∫ti - Tatiana N„stase
  1. Br„c„cescu Aurel Eugen, asociat, cod numeric       - cod unic de Ónregistrare: 18880390;           Grefier
personal 1631110400142, aport la capital 120,00        - num„r de ordine Ón registrul comer˛ului:        la O.R.C. de pe l‚ng„
RON, data v„rs„rii aportului 4.07.2006, echival‚nd     J 40/12040/2006.                       Tribunalul Bucure∫ti - Mahmudi Aiten
cu 12 p„r˛i sociale, reprezent‚nd 60 % din capitalul      Definitiv„.
social total, cota de participare la beneficii/pierderi    Act preluat Ón vederea public„rii ast„zi, 31 iulie    Œn baza cererii nr. 320210 din data de 10.07.2006
de 60 %, domiciliat Ón Bucure∫ti, Str. Chiristigiilor    2006.                           ∫i a actelor doveditoare depuse, judec„torul delegat
nr. 8, bl. P36A, sc. A, et. 8, ap. 29, sectorul 2;        (31/614.374)                     la Oficiul Registrului Comer˛ului de pe l‚ng„
  2. Ene M„rg„rit, asociat, acod numeric personal                  *                Tribunalul Bucure∫ti a dispus autorizarea ∫i
1620529400172, aport la capital 80,00 RON, data                                    Ónregistrarea societ„˛ii comerciale cu urm„toarele
v„rs„rii aportului 4.07.2006, echival‚nd cu 8 p„r˛i          Societatea Comercial„              date:
sociale, reprezent‚nd 40 % din capitalul social total,    GROSSI ASCENSOARE - S.R.L., Bucure∫ti           - fondator:
cota de participare la beneficii/pierderi de 40 %,                                    1. Niculescu Ileana-Mihaela, asociat unic, cod
domiciliat Ón Bucure∫ti, ∫os. Mihai Bravu nr. 43,                                   numeric personal 2751028421518, aport la capital
bl. 4, sc. B, et. 5, ap. 66, sectorul 2.                 MINISTERUL JUSTIfiIEI
                                                           200,00 RON, data v„rs„rii aportului 9.05.2006,
  - administratori persoane fizice:                    OFICIUL NAfiIONAL
                                                           echival‚nd cu 20 p„r˛i sociale, reprezent‚nd 100 %
  1. Br„c„cescu Aurel Eugen, cod numeric personal          AL REGISTRULUI COMERfiULUI
                                                           din capitalul social total, cota de participare la
1631110400142, data numirii 15.06.2006, durata                                    beneficii/pierderi de 100 %, domiciliat„ Ón
mandatului nelimitat„, av‚nd puteri depline;                                     Bucure∫ti, str. Ionescu Grigore nr. 98, bl. T6B, sc. 1,
                                    JUDEC√TORUL DELEGAT
  2. Ene M„rg„rit, cod numeric personal
                                 LA OFICIUL REGISTRULUI COMERfiULUI          ap. 45, sectorul 2;
1620529400172, data numirii 15.06.2006, durata
                                 DE PE L¬NG√ TRIBUNALUL BUCURE™TI            - administrator persoan„ fizic„:
mandatului nelimitat„, av‚nd puteri depline.
                                                             Dira˛ian R„zvan-Alexandru, cod numeric
  - denumire: FORTIS CAPITAL - S.R.L.
                                 EXTRAS AL ŒNCHEIERII NR. 12104/SC          personal 1760322424548, domiciliat Ón Bucure∫ti,
  - sediul social: Bucure∫ti, Str. Chiristigiilor nr. 8,
bl. P36A, sc. A, et. 8, ap. 29, sectorul 2;                  din 25.07.2006             ∫os. Pantelimon nr. 249, bl. 48, sc. A, et. 8, ap. 29,
  - domeniul principal de activitate: grupa CAEN:                                  sectorul 2, durata mandatului nelimitat„.
                               Judec„tor delegat                     - denumire: IN LOBBY CONSULTING - S.R.L.
652 - alte intermedieri financiare;
                               la O.R.C. de pe l‚ng„                   - sediul social: Bucure∫ti, str. Grigore Ionescu nr.
  - activitate principal„: 6522 - alte activit„˛i de
                               Tribunalul Bucure∫ti - Tatiana N„stase         98, bl. T6B, sc. 1, et. 7, ap. 45, sectorul 2;
creditare (amanetare sau gaj);
                               Grefier                          - domeniul principal de activitate: grupa CAEN:
  - capital social subscris: 200,00 RON, v„rsat
                               la O.R.C. de pe l‚ng„                  741 - activit„˛i juridice, de contabilitate ∫i revizie
integral, capitalul social este divizat Ón 20 p„r˛i
                               Tribunalul Bucure∫ti - Mahmudi Aiten          contabil„, consultan˛„ Ón domeniul fiscal, activit„˛i
sociale a 10,00 RON fiecare.
  - durata de func˛ionare: nelimitat„;            Œn baza cererii nr. 338429 din data de 20.07.2006   de studii de pia˛„ ∫i de sondaj; consultan˛„ pentru
  - cod unic de Ónregistrare: 18880366;          ∫i a actelor doveditoare depuse, judec„torul delegat   afaceri ∫i management;
                 MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA                a IV-a,  Nr. 2467/8.VIII.2006                   9
  - activitate principal„: 7414 - activit„˛i de            Societatea Comercial„            la Oficiul Registrului Comer˛ului de pe l‚ng„
consultan˛„ pentru afaceri ∫i management;               KIROMLI - S.R.L., Bucure∫ti          Tribunalul Bucure∫ti a dispus autorizarea ∫i
  - capital social subscris: 200,00 RON, v„rsat                                   Ónregistrarea societ„˛ii comerciale cu urm„toarele
                                                           date:
integral, capitalul social este divizat Ón 20 p„r˛i            MINISTERUL JUSTIfiIEI             - fondatori:
sociale a 10,00 RON fiecare.                        OFICIUL NAfiIONAL
                                                            1. Leceanu Ioan, asociat, cod numeric personal
  - durata de func˛ionare: nelimitat„;                AL REGISTRULUI COMERfiULUI
                                                           1481004400150, aport la capital 300,00 RON, data
  - cod unic de Ónregistrare: 18881027;                                       v„rs„rii aportului 9.06.2006, echival‚nd cu 30 p„r˛i
  - num„r de ordine Ón registrul comer˛ului:              JUDEC√TORUL DELEGAT             sociale, reprezent‚nd 50 % din capitalul social total,
J 40/12042/2006.                         LA OFICIUL REGISTRULUI COMERfiULUI          cota de participare la beneficii/pierderi de 50 %,
                                 DE PE L¬NG√ TRIBUNALUL BUCURE™TI          domiciliat Ón Bucure∫ti, ™os. Alexandriei nr. 94, bl.
  Definitiv„.
  Act preluat Ón vederea public„rii ast„zi, 31 iulie                                PC11, sc. A, et. 10, ap. 48, sectorul 5;
                                 EXTRAS AL ŒNCHEIERII NR. 12105/SC           2. Leceanu Camelia Constantina, asociat, cod
2006.
                                       din 25.07.2006             numeric personal 2700827451514, aport la capital
   (33/614.376)
                                                           300,00 RON, data v„rs„rii aportului 9.06.2006,
              *                 Judec„tor delegat
                               la O.R.C. de pe l‚ng„                 echival‚nd cu 30 p„r˛i sociale, reprezent‚nd 50 %
                               Tribunalul Bucure∫ti - Tatiana N„stase         din capitalul social total, cota de participare la
       Societatea Comercial„
                               Grefier                        beneficii/pierderi de 50 %, domiciliat Ón Bucure∫ti,
       FABRIKKA ZET - S.R.L.              la O.R.C. de pe l‚ng„                 ™os. Alexandria nr. 94, bl. PC11, sc. A, et. 10, ap. 48,
          Bucure∫ti                 Tribunalul Bucure∫ti - Mahmudi Aiten          sectorul 5;
                                Œn baza cererii nr. 332053 din data de 17.07.2006    - administrator persoan„ fizic„:
                              ∫i a actelor doveditoare depuse, judec„torul delegat    Leceanu Ioan, cod numeric personal
        MINISTERUL JUSTIfiIEI
                              la Oficiul Registrului Comer˛ului de pe l‚ng„      1481004400150, data numirii 2.06.2006 p‚n„ la data
                              Tribunalul Bucure∫ti a dispus autorizarea ∫i       de 2.06.2008.
         OFICIUL NAfiIONAL              Ónregistrarea societ„˛ii comerciale cu urm„toarele     - denumire: ACVILA EUROINVEST - S.R.L.
      AL REGISTRULUI COMERfiULUI            date:                            - sediul social: Bucure∫ti, ™os. Alexandriei nr. 94,
                                - fondatori:                     bl. PC11, sc. A, et. 10, ap. 48, sectorul 5;
                                1. Lippert Christian, asociat, aport la capital     - domeniul principal de activitate: grupa CAEN:
       JUDEC√TORUL DELEGAT              100,00 RON, data v„rs„rii aportului 30.05.2006,
                                                           452 - construc˛ii de cl„diri sau p„r˛i ale acestora;
                              echival‚nd cu 10 p„r˛i sociale, reprezent‚nd 50 %
   LA OFICIUL REGISTRULUI COMERfiULUI                                       geniu civil;
                              din capitalul social total, cota de participare la
   DE PE L¬NG√ TRIBUNALUL BUCURE™TI           beneficii/pierderi de 50 %, domiciliat Austria,       - activitate principal„: 4521 - construc˛ii de
                              Garnisongasse 4, 1090 Viena;               cl„diri ∫i lucr„ri de geniu;
   EXTRAS AL ŒNCHEIERII NR. 12103/SC             2. Lippert Stephanie, asociat, aport la capital     - capital social subscris: 600,00 RON, v„rsat
                              50,00 RON, data v„rs„rii aportului 30.05.2006,      integral, capitalul social este divizat Ón 60 p„r˛i
         din 25.07.2006              echival‚nd cu 5 p„r˛i sociale, reprezent‚nd 25 % din   sociale a 10,00 RON fiecare.
                              capitalul social total, cota de participare la       - durata de func˛ionare: nelimitat„;
  Judec„tor delegat
                              beneficii/pierderi de 25 %, domiciliat„ Ón Austria,     - cod unic de Ónregistrare: 18881051;
  la O.R.C. de pe l‚ng„                  Garnisonagasse 4, 1090 Viena;                - num„r de ordine Ón registrul comer˛ului:
  Tribunalul Bucure∫ti - Tatiana N„stase           3. Lippert Christiane, asociat, aport la capital
                                                           J 40/12045/2006.
  Grefier                         50,00 RON, data v„rs„rii aportului 30.05.2006,
                              echival‚nd cu 5 p„r˛i sociale, reprezent‚nd 25 % din    Definitiv„.
  la O.R.C. de pe l‚ng„                                                Act preluat Ón vederea public„rii ast„zi, 31 iulie
                              capitalul social total, cota de participare la
  Tribunalul Bucure∫ti - Mahmudi Aiten                                       2006.
                              beneficii/pierderi de 25 %, domiciliat Ón Austria,
  Œn baza cererii nr. 342159 din data de 24.07.2006    Garnisongasse 4, 1090 Viena.                 (36/614.379)
∫i a actelor doveditoare depuse, judec„torul delegat
                                - administratori persoane fizice:                        *
                                1. Lippert Christian, data numirii 9.05.2006,
la Oficiul Registrului Comer˛ului de pe l‚ng„        p‚n„ la data de 9.05.2010, av‚nd puteri depline;          Societatea Comercial„
Tribunalul Bucure∫ti a dispus autorizarea ∫i          2. Lippert Stephanie, data numirii 9.05.2006,        TOUCH ME CONSULTING - S.R.L.
Ónregistrarea societ„˛ii comerciale cu urm„toarele     p‚n„ la data de 9.05.2010, av‚nd puteri depline;             Bucure∫ti
date:                             3. Lippert Christiane, data numirii 9.05.2006,
                              p‚n„ la data de 9.05.2010, av‚nd puteri depline;
  - fondatori:
                                4. Thuma Hubert Petru ™tefan, p‚n„ la data de            MINISTERUL JUSTIfiIEI
  1. Ionescu Tudor, asociat, cod numeric personal     9.05.2010, cod numeric personal 1731102461523,
1791103080028, aport la capital 100,00 RON, data      domiciliat Ón Bucure∫ti, bd. Iuliu Maniu nr. 52-72,
v„rs„rii aportului 20.07.2006, echival‚nd cu 10 p„r˛i    bl. 4, sc. C, et. 8, ap. 116, sectorul 6, av‚nd puteri         OFICIUL NAfiIONAL
sociale, reprezent‚nd 50 % din capitalul social total,   depline;                              AL REGISTRULUI COMERfiULUI
                                - denumire: KIROMLI - S.R.L.
cota de participare la beneficii/pierderi de 50 %,
                                - sediul social: Bucure∫ti, bd. Iuliu Maniu nr. 52-
domiciliat Ón Bra∫ov, Str. Mure∫enilor nr. 10, ap. 6;    72, bl. 4, sc. 3, et. 8, ap. 116, sectorul 6;            JUDEC√TORUL DELEGAT
  2. Stancu ™tefan-Gabriel, asociat, cod numeric       - domeniul principal de activitate: grupa CAEN:      LA OFICIUL REGISTRULUI COMERfiULUI
personal 1861227420046, aport la capital 100,00       701 - activit„˛i imobiliare cu bunuri proprii;        DE PE L¬NG√ TRIBUNALUL BUCURE™TI
RON, data v„rs„rii aportului 20.07.2006, echival‚nd      - activitate principal„: 7012 - cump„rare ∫i
                              v‚nzare de bunuri imobiliare proprii;             EXTRAS AL ŒNCHEIERII NR. 12106/SC
cu 10 p„r˛i sociale, reprezent‚nd 50 % din capitalul      - capital social subscris: 200,00 RON, v„rsat
social total, cota de participare la beneficii/pierderi   integral, capitalul social este divizat Ón 20 p„r˛i            din 25.07.2006
de 50 %, domiciliat Ón Bucure∫ti, str. Popa Nicolae     sociale a 10,00 RON fiecare.
                                                            Judec„tor delegat
nr. 2, bl. 22, sc. 1, et. 3, ap. 9, sectorul 2.        - durata de func˛ionare: nelimitat„;
                                - cod unic de Ónregistrare: 18881060;          la O.R.C. de pe l‚ng„
  - administrator persoan„ fizic„:                                           Tribunalul Bucure∫ti - Tatiana N„stase
                                - num„r de ordine Ón registrul comer˛ului:
  1. Stancu Florian, p‚n„ la data de 13.07.2010, cod    J 40/12044/2006.                      Grefier
numeric personal 1600407400213, domiciliat Ón         Definitiv„.                       la O.R.C. de pe l‚ng„
Bucure∫ti, str. Popa Nicolae nr. 4, bl. 22, sc. 1, et. 3,   Act preluat Ón vederea public„rii ast„zi, 31 iulie    Tribunalul Bucure∫ti - Mahmudi Aiten
ap. 9, sectorul 2, av‚nd puteri depline.          2006.
                                 (35/614.378)                      Œn baza cererii nr. 340172 din data de 21.07.2006
  - denumire: FABRIKKA ZET - S.R.L.                                         ∫i a actelor doveditoare depuse, judec„torul delegat
                                           *
  - sediul social: Bucure∫ti, str. Popa Nicolae nr. 4,                               la Oficiul Registrului Comer˛ului de pe l‚ng„
bl. 22, sc. 1, et. 3, ap. 9, sectorul 2;                Societatea Comercial„             Tribunalul Bucure∫ti a dispus autorizarea ∫i
  - domeniul principal de activitate: grupa CAEN:       ACVILA EUROINVEST - S.R.L., Bucure∫ti         Ónregistrarea societ„˛ii comerciale cu urm„toarele
524 - comer˛ cu am„nuntul, Ón magazine                                        date:
specializate, cu alte produse neclasificate Ón alt„                                   - fondatori:
                                     MINISTERUL JUSTIfiIEI
                                      OFICIUL NAfiIONAL
                                                            1. Nanu Ciprian-Sebastian, asociat, cod numeric
parte;
                                   AL REGISTRULUI COMERfiULUI           personal 1700403131251, aport la capital 950,00
  - activitate principal„: 5246 - comer˛ cu
                                                           RON, data v„rs„rii aportului 8.07.2006, echival‚nd
am„nuntul cu articole de fier„rie, cu articole din                                  cu 95 p„r˛i sociale, reprezent‚nd 95 % din capitalul
sticl„ ∫i cu cele pentru vopsit;                    JUDEC√TORUL DELEGAT             social total, cota de participare la beneficii/pierderi
  - capital social subscris: 200,00 RON, v„rsat         LA OFICIUL REGISTRULUI COMERfiULUI          de 95 %, domiciliat Ón Bucure∫ti, calea V„c„re∫ti nr.
                                 DE PE L¬NG√ TRIBUNALUL BUCURE™TI
integral, capitalul social este divizat Ón 20 p„r˛i                                 230, bl. 70B, sc. A, et. 6, ap. 21, sectorul 4;
sociale a 10,00 RON fiecare.                                              2. Nanu Maria-Magdalena, asociat, cod numeric
                                 EXTRAS AL ŒNCHEIERII NR. 12101/SC
  - durata de func˛ionare: nelimitat„;                                       personal 2501127400586, aport la capital 50,00
  - cod unic de Ónregistrare: 18881035;                   din 25.07.2006             RON, data v„rs„rii aportului 8.07.2006, echival‚nd
  - num„r de ordine Ón registrul comer˛ului:         Judec„tor delegat                   cu 5 p„r˛i sociale, reprezent‚nd 5 % din capitalul
                               la O.R.C. de pe l‚ng„                 social total, cota de participare la beneficii/pierderi
J 40/12043/2006.
                               Tribunalul Bucure∫ti - Tatiana N„stase         de 5 %, domiciliat„ Ón Bucure∫ti, Intrarea P„rului
  Definitiv„.                        Grefier                        nr. 30, bl. 59bis, sc. 4, et. 4, ap. 149, sectorul 3.
  Act preluat Ón vederea public„rii ast„zi, 31 iulie     la O.R.C. de pe l‚ng„                   - administrator persoan„ fizic„:
2006.                             Tribunalul Bucure∫ti - Mahmudi Aiten           Nanu Ciprian-Sebastian, cod numeric personal
   (34/614.377)                       Œn baza cererii nr. 293214 din data de 26.06.2006   1700403131251, data numirii 4.07.2006, p‚n„ la
              *                ∫i a actelor doveditoare depuse, judec„torul delegat   data de 4.07.2016, av‚nd puteri depline.
 10              MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI,              PARTEA a IV-a,   Nr. 2467/8.VIII.2006
  - denumire: TOUCH ME CONSULTING - S.R.L.             Societatea Comercial„              str. Mihai Bravu nr. 4, bl. 60C, sc. 1, et. 5, ap. 19,
  - sediul social: Bucure∫ti, calea V„c„re∫ti nr. 230,    AAM MANAGEMENT INFORMATION              sectorul 2;
bl. 70B, sc. A, et. 6, ap. 21, sectorul 4;           CONSULTING PRIVATE COMPANY               2. Comanda∫u Vasile, asociat, cod numeric
  - domeniul principal de activitate: grupa CAEN:          LIMITED BY SHARES               personal 1631104400340, aport la capital 100,00
741 - activit„˛i juridice, de contabilitate ∫i revizie     BUDAPESTA - Sucursala Bucure∫ti           RON, data v„rs„rii aportului 19.07.2006, echival‚nd
contabil„, consultan˛„ Ón domeniul fiscal, activit„˛i           Bucure∫ti                 cu 10 p„r˛i sociale, reprezent‚nd 50 % din capitalul
de studii de pia˛„ ∫i de sondaj; consultan˛„ pentru                                 social total, cota de participare la beneficii/pierderi
afaceri ∫i management;                                               de 50 %, domiciliat Ón Bucure∫ti, str. Uioara nr. 14,
                                    MINISTERUL JUSTIfiIEI
  - activitate principal„: 7414 - activit„˛i de                                  bl. 33, sc. 2, et. 7, ap. 110, sectorul 4.
                                     OFICIUL NAfiIONAL
consultan˛„ pentru afaceri ∫i management;                                       - administrator persoan„ fizic„:
                                  AL REGISTRULUI COMERfiULUI
  - capital social subscris: 1.000,00 RON, v„rsat                                   1. Neagu Drago∫ Alexandru Mihai, cod numeric
integral, capitalul social este divizat Ón 100 p„r˛i                                personal 1580305400467, data numirii 19.07.2006,
sociale a 10,00 RON fiecare.                     JUDEC√TORUL DELEGAT              durata mandatului nelimitat„, av‚nd puteri de
  - durata de func˛ionare: nelimitat„;            LA OFICIUL REGISTRULUI COMERfiULUI          pre∫edinte.
                                DE PE L¬NG√ TRIBUNALUL BUCURE™TI            - denumire: DRASIC - S.R.L.
  - cod unic de Ónregistrare: 18881043;
                                                            - sediul social: Bucure∫ti, Aleea Fuiorului nr. 2,
  - num„r de ordine Ón registrul comer˛ului:
                                EXTRAS AL ŒNCHEIERII NR. 41642/SC          bl. Y3, sc. Z, et. 8, ap. 52, sectorul 3;
J 40/12046/2006.
                                                            - domeniul principal de activitate: grupa CAEN:
  Definitiv„.                               din 25.07.2006             524 - comer˛ cu am„nuntul, Ón magazine
  Act preluat Ón vederea public„rii ast„zi, 31 iulie
                              Judec„tor delegat                    specializate, cu alte produse neclasificate Ón alt„
2006.
                              la O.R.C. de pe l‚ng„                  parte;
   (37/614.380)
                              Tribunalul Bucure∫ti - Ana Maria State-          - activitate principal„: 5248 - comer˛ cu
             *                                             am„nuntul, Ón magazine specializate, cu alte
                                          Ungureanu
                              Grefier                         produse neclasificate Ón alt„ parte;
       Societatea Comercial„
                              la O.R.C. de pe l‚ng„                   - capital social subscris: 200,00 RON, v„rsat
       TRUELLER - S.R.L.
                              Tribunalul Bucure∫ti - Mihai C„t„lina          integral, capitalul social este divizat Ón 20 p„r˛i
          Bucure∫ti
                                                          sociale a 10,00 RON fiecare.
                               Œn baza cererii nr. 335074 din data de 19.07.2006
                                                            - durata de func˛ionare: nelimitat„;
                             ∫i a actelor doveditoare depuse, judec„torul delegat
        MINISTERUL JUSTIfiIEI                                          - cod unic de Ónregistrare: 18882723;
                             la Oficiul Registrului Comer˛ului de pe l‚ng„
                                                            - num„r de ordine Ón registrul comer˛ului:
                             Tribunalul Bucure∫ti a dispus autorizarea ∫i
                                                          J 40/12049/2006.
        OFICIUL NAfiIONAL              Ónregistrarea societ„˛ii comerciale cu urm„toarele      Definitiv„.
     AL REGISTRULUI COMERfiULUI            date:                            Act preluat Ón vederea public„rii ast„zi, 31 iulie
                               - denumire: AAM MANAGEMENT INFORMATION         2006.
                             CONSULTING PRIVATE COMPANY LIMITED BY             (40/614.383)
      JUDEC√TORUL DELEGAT              SHARES BUDAPESTA - Sucursala Bucure∫ti
   LA OFICIUL REGISTRULUI COMERfiULUI
                                                                       *
                               - sediul social: Bucure∫ti, Str. Morilor nr. 6, corp
   DE PE L¬NG√ TRIBUNALUL BUCURE™TI           A, parter, camera 3, sectorul 3;                  Societatea Comercial„
                               - domeniul principal de activitate: grupa CAEN:     TRANSILVANY FAM 13 - S.R.L., Bucure∫ti
   EXTRAS AL ŒNCHEIERII NR. 12096/SC          741 - activit„˛i juridice, de contabilitate ∫i revizie
         din 25.07.2006             contabil„, consultan˛„ Ón domeniul fiscal, activit„˛i
                             de studii de pia˛„ ∫i de sondaj; consultan˛„ pentru           MINISTERUL JUSTIfiIEI
 Judec„tor delegat                    afaceri ∫i management;                          OFICIUL NAfiIONAL
 la O.R.C. de pe l‚ng„                   - activitate principal„: 7414 - activit„˛i de          AL REGISTRULUI COMERfiULUI
 Tribunalul Bucure∫ti - Tatiana N„stase         consultan˛„ pentru afaceri ∫i management;
 Grefier                          - Ómputernici˛i: 1. Gabor Kornai, data numirii           JUDEC√TORUL DELEGAT
 la O.R.C. de pe l‚ng„                  29.06.2006, durata mandatului nespecificat„;          LA OFICIUL REGISTRULUI COMERfiULUI
 Tribunalul Bucure∫ti - Mahmudi Aiten            2. Zoltan Szucs, data numirii 29.06.2006, durata      DE PE L¬NG√ TRIBUNALUL BUCURE™TI
  Œn baza cererii nr. 341959 din data de 24.07.2006   mandatului nespecificat„;
∫i a actelor doveditoare depuse, judec„torul delegat     - durata de func˛ionare: nelimitat„;            EXTRAS AL ŒNCHEIERII NR. 12109/SC
la Oficiul Registrului Comer˛ului de pe l‚ng„        - cod unic de Ónregistrare: 18881949;
                               - num„r de ordine Ón registrul comer˛ului:                din 26.07.2006
Tribunalul Bucure∫ti a dispus autorizarea ∫i
                             J 40/12048/2006.                      Judec„tor delegat
Ónregistrarea societ„˛ii comerciale cu urm„toarele
                               Definitiv„.                       la O.R.C. de pe l‚ng„
date:
                               Act preluat Ón vederea public„rii ast„zi, 31 iulie    Tribunalul Bucure∫ti - Gabriela Rolea
  - fondatori:
                             2006.                            Grefier
  1. INTERSNACK HOLDING GESELLSCHAFT FUR
                                (39/614.382)                      la O.R.C. de pe l‚ng„
AUSLANDSBETEILIGUNGEN MBH, aport la capital
                                          *                 Tribunalul Bucure∫ti - Mahmudi Aiten
17.438,35 RON, data v„rs„rii aportului 29.06.2006,
echival‚nd cu 99 p„r˛i sociale, reprezent‚nd 99 %           Societatea Comercial„              Œn baza cererii nr. 344212 din data de 25.07.2006
din capitalul social total, cota de participare la          DRASIC - S.R.L., Bucure∫ti           ∫i a actelor doveditoare depuse, judec„torul delegat
beneficii/pierderi de 99 %, cu sediul Ón Germania,                                 la Oficiul Registrului Comer˛ului de pe l‚ng„
Koln 50858, str. Aachener 1042;                                           Tribunalul Bucure∫ti a dispus autorizarea ∫i
  2. INTERSNACK ROMANIA - S.R.L., aport la               MINISTERUL JUSTIfiIEI            Ónregistrarea societ„˛ii comerciale cu urm„toarele
capital 176,14 RON, data v„rs„rii aportului               OFICIUL NAfiIONAL              date:
29.06.2006, echival‚nd cu 1 parte social„,             AL REGISTRULUI COMERfiULUI             - fondatori:
reprezent‚nd 1 % din capitalul social total, cota de                                  1. Ni˛u R„di˛a, asociat, cod numeric personal
participare la beneficii/pierderi de 1 %, cu sediul Ón                               2580326400497, aport la capital 80,00 RON, data
                                   JUDEC√TORUL DELEGAT
Bucure∫ti, bd. Dimitrie Pompei nr. 9-9A, imobil 14,                                 v„rs„rii aportului 24.07.2006, echival‚nd cu 8 p„r˛i
                                LA OFICIUL REGISTRULUI COMERfiULUI
sectorul 2;                                                     sociale, reprezent‚nd 40 % din capitalul social total,
                                DE PE L¬NG√ TRIBUNALUL BUCURE™TI
  - administrator persoan„ fizic„:                                         cota de participare la beneficii/pierderi de 40 %,
  Rey Cristian Nicolae, cod numeric personal                                    domiciliat„ Ón Bucure∫ti, ™os. Olteni˛ei nr. 222, bl.
                                EXTRAS AL ŒNCHEIERII NR. 12107/SC
1680526423042, domiciliat Ón Bucure∫ti, str. Prof.                                 7, sc. A, ap. 49, sectorul 4;
                                      din 26.07.2006               2. Rogojan Claudia, asociat, cod numeric
Dr. Daniel Barcianu nr. 5, sectorul 3, durata
                                                          personal 2800603440053 aport la capital 120,00
mandatului nelimitat„, av‚nd puteri depline.        Judec„tor delegat
                                                          RON, data v„rs„rii aportului 24.07.2006, echival‚nd
  - denumire: TRUELLER - S.R.L.              la O.R.C. de pe l‚ng„
                                                          cu 12 p„r˛i sociale, reprezent‚nd 60 % din capitalul
  - sediul social: Bucure∫ti, bd. Dimitrie Pompei     Tribunalul Bucure∫ti - Gabriela Rolea
                                                          social total, cota de participare la beneficii/pierderi
nr. 9-9A, imobil 14, camera 1, sectorul 2;         Grefier
                                                          de 60 %, domiciliat„ Ón Bucure∫ti, ™os. Olteni˛ei nr.
  - domeniul principal de activitate: grupa CAEN:     la O.R.C. de pe l‚ng„
                                                          222, bl. 7, sc. A, et. 8, ap. 49, sectorul 4.
631 - manipul„ri ∫i depozit„ri;               Tribunalul Bucure∫ti - Mahmudi Aiten
                                                            - administrator persoan„ fizic„:
  - activitate principal„: 6312 - depozit„ri;        Œn baza cererii nr. 344240 din data de 25.07.2006     Rogojan Claudia, cod numeric personal
  - capital social subscris: 17.614,49 RON, v„rsat    ∫i a actelor doveditoare depuse, judec„torul delegat   2800603440053, data numirii 19.07.2006, durata
integral, capitalul social este divizat Ón 100 p„r˛i   la Oficiul Registrului Comer˛ului de pe l‚ng„       mandatului nelimitat„, av‚nd puteri depline.
sociale a 176,15 RON fiecare.               Tribunalul Bucure∫ti a dispus autorizarea ∫i         - denumire: TRANSILVANY FAM 13 - S.R.L.
  - durata de func˛ionare: nelimitat„;          Ónregistrarea societ„˛ii comerciale cu urm„toarele      - sediul social: Bucure∫ti, ™os. Olteni˛ei nr. 222,
  - cod unic de Ónregistrare: 18881930;         date:                           bl. 7, sc. A, et. 1, ap. 49, sectorul 4;
  - num„r de ordine Ón registrul comer˛ului:        - fondatori:                       - domeniul principal de activitate: grupa CAEN:
J 40/12047/2006.                       1. Neagu Drago∫ Alexandru Mihai, asociat, cod     524 - comer˛ cu am„nuntul, Ón magazine
  Definitiv„.                      numeric personal 1580305400467, aport la capital     specializate, cu alte produse neclasificate Ón alt„
  Act preluat Ón vederea public„rii ast„zi, 31 iulie   100,00 RON, data v„rs„rii aportului 19.07.2006,      parte;
2006.                           echival‚nd cu 10 p„r˛i sociale, reprezent‚nd 50 %      - activitate principal„: 5246 - comer˛ cu
   (38/614.381)                     din capitalul social total, cota de participare la    am„nuntul cu articole de fier„rie, cu articole din
             *                beneficii/pierderi de 50 %, domiciliat„ Ón Bucure∫ti,   sticl„ ∫i cu cele pentru vopsit;
                 MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA                 a IV-a,  Nr. 2467/8.VIII.2006                 11
  - capital social subscris: 200,00 RON, v„rsat      la Oficiul Registrului Comer˛ului de pe l‚ng„         - capitalul social subscris: 200,00 RON, v„rsat
integral, capitalul social este divizat Ón 20 p„r˛i     Tribunalul Bucure∫ti a dispus autorizarea ∫i        integral, capitalul social este divizat Ón 20 p„r˛i
sociale a 10,00 RON fiecare.                Ónregistrarea societ„˛ii comerciale cu urm„toarele     sociale a 10,00 RON fiecare;
  - durata de func˛ionare: nelimitat„;           date:                             - durata de func˛ionare: nelimitat„;
  - cod unic de Ónregistrare: 18882790;            - fondatori:                        - cod unic de Ónregistrare: 18882847;
  - num„r de ordine Ón registrul comer˛ului:         1. Croitoru Ana Maria, asociat, cod numeric         - num„r de ordine Ón registrul comer˛ului:
J 40/12051/2006.                      personal 2740719461510, aport la capital 100,00       J 40/12054/2006.
  Definitiv„.                       RON, data v„rs„rii aportului 18.07.2006, echival‚nd      Act preluat Ón vederea public„rii ast„zi, 31 iulie
  Act preluat Ón vederea public„rii ast„zi, 31 iulie    cu 10 p„r˛i sociale, reprezent‚nd 50 % din capitalul    2006.
2006.                            social total, cota de participare la beneficii/pierderi     (44/614.388)
   (41/614.385)                      de 50 %, domiciliat„ Ón Bucure∫ti, ∫os. ™tefan cel                  *
              *                Mare, nr. 31, bl. 29, sc. 4, et. 1, ap. 103, sectorul 2;
                                2. Gergely Alexandru Victor, asociat, cod numeric          Societatea Comercial„
       Societatea Comercial„             personal 1810918440033, aport la capital 100,00          DEEA PROSPER - S.R.L., Bucure∫ti
    F.G.C. COMERT - S.R.L., Bucure∫ti          RON, data v„rs„rii aportului 18.07.2006, echival‚nd
                              cu 10 p„r˛i sociale, reprezent‚nd 50 % din capitalul
                                                                   MINISTERUL JUSTIfiIEI
                              social total, cota de participare la beneficii/pierderi
        MINISTERUL JUSTIfiIEI
                              de 50 %, domiciliat Ón Bucure∫ti, ∫os. Pantelimon nr.
                              114-124, bl. 208B, sc. A, et. 9, ap. 26, sectorul 2;           TRIBUNALUL BUCURE™TI
       TRIBUNALUL BUCURE™TI               - administratori, persoane fizice:
                                1. Croitoru Ana Maria, cod numeric personal           EXTRAS AL ŒNCHEIERII NR. 12113
    EXTRAS AL ŒNCHEIERII NR. 12110            2740719461510, data numirii 3.07.2006, durata
                              mandatului nelmitat„;                            din 26 iulie 2006
        din 26 iulie 2006
                                2. Gergely Alexandru Victor, cod numeric          Judec„tor delegat
  Judec„tor delegat                    personal 1810918440033, data numirii 3.07.2006,        la O.R.C. de pe l‚ng„
  la O.R.C. de pe l‚ng„                  durata mandatului nelmitat„;                 Tribunalul Bucure∫ti - Gabriela Rolea
  Tribunalul Bucure∫ti - Gabriela Rolea            - denumire: OBELIX MEDIA - S.R.L.;             Grefier
  Grefier                           - sediul social: Bucure∫ti, str. Dealul fiugulea nr.    la O.R.C. de pe l‚ng„
  la O.R.C. de pe l‚ng„                  1, bl. M18, sc. 1, et. 4, ap. 52, sectorul 6;         Tribunalul Bucure∫ti - Mahmudi Aiten
  Tribunalul Bucure∫ti - Mahmudi Aiten            - domeniul principal de activitate: grupa CAEN
                              744 - publicitate;                       Œn baza cererii nr. 343941 din data de 25.07.2006
  Œn baza cererii nr. 344085 din data de 25.07.2006                                  ∫i a actelor doveditoare depuse, judec„torul delegat
                                - activitate principal„: cod CAEN 7440 -
∫i a actelor doveditoare depuse, judec„torul delegat                                  la Oficiul Registrului Comer˛ului de pe l‚ng„
                              publicitate;
la Oficiul Registrului Comer˛ului de pe l‚ng„                                      Tribunalul Bucure∫ti a dispus autorizarea ∫i
                                - capitalul social subscris: 200,00 RON, v„rsat
Tribunalul Bucure∫ti a dispus autorizarea ∫i                                      Ónregistrarea societ„˛ii comerciale cu urm„toarele
                              integral, capitalul social este divizat Ón 20 p„r˛i
Ónregistrarea societ„˛ii comerciale cu urm„toarele                                   date:
                              sociale a 10,00 RON fiecare;
date:                                                           - fondatori:
                                - durata de func˛ionare: nelimitat„;
  - fondatori:                                                      1. Dugaia Ana, asociat, cod numeric personal
                                - cod unic de Ónregistrare: 18882910;
  1. Cristescu - Seaglea Georgeta, asociat, cod                                    2611202521601, aport la capital 100,00 RON, data
                                - num„r de ordine Ón registrul comer˛ului:
numeric personal 2540611400365, aport la capital                                    v„rs„rii aportului 10.07.2006, echival‚nd cu 10 p„r˛i
                              J 40/12053/2006.
40,00 RON, data v„rs„rii aportului 25.07.2006,                                     sociale, reprezent‚nd 50 % din capitalul social total,
                                Act preluat Ón vederea public„rii ast„zi, 31 iulie
echival‚nd cu 4 p„r˛i sociale, reprezent‚nd 20 % din                                  cota de participare la beneficii/pierderi de 50 %,
                              2006.
capitalul social total, cota de participare la                                     domiciliat„ Ón Bucure∫ti, str. Zboina Neagr„ nr. 8-
                                 (43/614.387)
beneficii/pierderi de 20 %, domiciliat„ Ón Bucure∫ti,                                  10, bl. 91-95, sc.1, ap. 2, sectorul 6;
                                            *
aleea Cricovul S„rat nr. 7, bl. 11, sc. 2, et. 2, ap. 39,                                 2. Ioni˛„ Dorina, asociat, cod numeric personal
sectorul 4;                                                       2640804133103, aport la capital 100,00 RON, data
                                   Societatea Comercial„
  2. Cristescu - Seaglea Florin, asociat, cod numeric                                 v„rs„rii aportului 10.07.2006, echival‚nd cu 10 p„r˛i
                                RAHOVA PICTURES - S.R.L., Bucure∫ti
personal 1530328400609, aport la capital 160,00                                     sociale, reprezent‚nd 50 % din capitalul social total,
RON, data v„rs„rii aportului 25.07.2006, echival‚nd                                   cota de participare la beneficii/pierderi de 50 %,
cu 16 p„r˛i sociale, reprezent‚nd 80 % din capitalul            MINISTERUL JUSTIfiIEI             domiciliat„ Ón Bucure∫ti, str. Mihaela Ruxandra
social total, cota de participare la beneficii/pierderi                                 Marcu nr. 5, bl. C7, sc. 2, ap. 39, sectorul 6;
de 80 %, domiciliat Ón Bucure∫ti, aleea Cricovul                                      - administrator, persoan„ fizic„: Dugaia Ana, cod
                                     TRIBUNALUL BUCURE™TI
S„rat nr. 7, bl. 11, sc. C, et. 2, ap. 39, sectorul 4;                                 numeric personal 2611202521601, data numirii
  - administrator, persoan„ fizic„: data numirii                                    7.07.2006, durata mandatului nelmitat„, av‚nd
                                  EXTRAS AL ŒNCHEIERII NR. 12112
21.07.2006, durata mandatului nelmitat„, av‚nd                                     puteri depline;
puteri depline;                               din 26 iulie 2006               - denumire: DEEA PROSPER - S.R.L.;
  - denumire: F.G.C. COMERT - S.R.L.;                                           - sediul social: Bucure∫ti, str. Zboina Neagr„ nr.
                                Judec„tor delegat
  - sediul social: Bucure∫ti, aleea Cricovul S„rat nr.                                 8-10, bl. 91-95, sc.1, parter, ap. 2, sectorul 6;
                                la O.R.C. de pe l‚ng„
7, bl. 11, sc. C, et. 2, ap. 39, sectorul 4;                                        - domeniul principal de activitate: grupa CAEN
                                Tribunalul Bucure∫ti - Gabriela Rolea
  - domeniul principal de activitate: grupa CAEN                                    452 - construc˛ii de cl„diri sau p„r˛i ale acestora;
                                Grefier
521 - comer˛ cu am„nuntul, Ón magazine                                         geniu civil;
                                la O.R.C. de pe l‚ng„
nespecializate;                                                      - activitate principal„: cod CAEN 4521 -
                                Tribunalul Bucure∫ti - Mahmudi Aiten
  - activitate principal„: cod CAEN 5211 - comer˛ cu                                  construc˛ii de cl„diri ∫i lucr„ri de geniu;
am„nuntul, Ón magazine nespecializate, cu v‚nzare       Œn baza cererii nr. 343973 din data de 25.07.2006      - capitalul social subscris: 200,00 RON, v„rsat
predominant„ de produse alimentare, b„uturi ∫i       ∫i a actelor doveditoare depuse, judec„torul delegat    integral, capitalul social este divizat Ón 20 p„r˛i
tutun;                           la Oficiul Registrului Comer˛ului de pe l‚ng„
                                                            sociale a 10,00 RON fiecare;
  - capitalul social subscris: 200,00 RON, v„rsat     Tribunalul Bucure∫ti a dispus autorizarea ∫i
                                                              - durata de func˛ionare: nelimitat„;
integral, capitalul social este divizat Ón 20 p„r˛i     Ónregistrarea societ„˛ii comerciale cu urm„toarele
                                                              - cod unic de Ónregistrare: 18882901;
sociale a 10,00 RON fiecare;                date:
                                                              - num„r de ordine Ón registrul comer˛ului:
  - durata de func˛ionare: nelimitat„;            - fondatori:
                                                            J 40/12055/2006.
  - cod unic de Ónregistrare: 18882782;            1. Bulata Oana - Anca, asociat, cod numeric
                                                              Act preluat Ón vederea public„rii ast„zi, 31 iulie
  - num„r de ordine Ón registrul comer˛ului:        personal 2790715170311, aport la capital 100,00
                                                            2006.
J 40/12052/2006.                      RON, data v„rs„rii aportului 21.07.2006, echival‚nd
                                                               (45/614.389)
  Act preluat Ón vederea public„rii ast„zi, 31 iulie    cu 10 p„r˛i sociale, reprezent‚nd 50 % din capitalul
                                                                         *
2006.                            social total, cota de participare la beneficii/pierderi
   (42/614.386)                      de 50 %, domiciliat„ Ón Bucure∫ti, Bd. Unirii nr. 73,         Societatea Comercial„
              *                bl. G3, sc. 2, et. 3, ap. 39, sectorul 3;            EURO TOP TOUR - S.R.L., Bucure∫ti
                                2. Cotovelea Tudor - Codrin, asociat, cod numeric
      Societatea Comercial„              personal 1800710250018, aport la capital 100,00
    OBELIX MEDIA - S.R.L., Bucure∫ti           RON, data v„rs„rii aportului 21.07.2006, echival‚nd            MINISTERUL JUSTIfiIEI
                              cu 10 p„r˛i sociale, reprezent‚nd 50 % din capitalul
                              social total, cota de participare la beneficii/pierderi
MINISTERUL JUSTIfiIEI — TRIBUNALUL BUCURE™TI                                             TRIBUNALUL BUCURE™TI
                              de 50 %, domiciliat Ón Bucure∫ti, str. Petre P„un nr.
                              3, bl. 69D, sc. 2, et. 1, ap. 57, sectorul 5;
    EXTRAS AL ŒNCHEIERII NR. 12111                                             EXTRAS AL ŒNCHEIERII NR. 12114
                                - administrator, persoan„ fizic„: Cotovelea Tudor
        din 26 iulie 2006              - Codrin, cod numeric personal 1800710250018,                din 26 iulie 2006
                              data numirii 20.07.2006, durata mandatului
  Judec„tor delegat                                                   Judec„tor delegat
                              nelmitat„;
  la O.R.C. de pe l‚ng„                                                 la O.R.C. de pe l‚ng„
                                - denumire: RAHOVA PICTURES - S.R.L.;
  Tribunalul Bucure∫ti - Gabriela Rolea                                         Tribunalul Bucure∫ti - Gabriela Rolea
                                - sediul social: Bucure∫ti, str. Petre P„un nr. 3, bl.
  Grefier                                                        Grefier
                              69D, sc. 2, et. 1, ap. 57,sectorul 5;
  la O.R.C. de pe l‚ng„                                                 la O.R.C. de pe l‚ng„
                                - domeniul principal de activitate: grupa CAEN
  Tribunalul Bucure∫ti - Mahmudi Aiten                                          Tribunalul Bucure∫ti - Mahmudi Aiten
                              921 - activit„˛i cinematografice ∫i video;
  Œn baza cererii nr. 344073 din data de 25.07.2006      - activitate principal„: cod CAEN 9211 - produc˛ie     Œn baza cererii nr. 343968 din data de 25.07.2006
∫i a actelor doveditoare depuse, judec„torul delegat    de filme cinematografice ∫i video;             ∫i a actelor doveditoare depuse, judec„torul delegat
  12              MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI,              PARTEA a IV-a,   Nr. 2467/8.VIII.2006
la Oficiul Registrului Comer˛ului de pe l‚ng„         - capitalul social subscris: 200,00 RON, v„rsat    Tribunalul Bucure∫ti a dispus autorizarea ∫i
Tribunalul Bucure∫ti a dispus autorizarea ∫i        integral, capitalul social este divizat Ón 20 p„r˛i    Ónregistrarea societ„˛ii comerciale cu urm„toarele
Ónregistrarea societ„˛ii comerciale cu urm„toarele     sociale a 10,00 RON fiecare;               date:
date:                             - durata de func˛ionare: nelimitat„;            - fondatori:
  - fondatori:                        - cod unic de Ónregistrare: 18882898;           1. Iu∫ut Andrei, asociat, cod numeric personal
  1. Ghi˛ulescu Florin, asociat, cod numeric         - num„r de ordine Ón registrul comer˛ului:       181091952001, aport la capital 5.100,00 RON, data
personal 1660919430010, aport la capital 200,00       J 40/12057/2006.                     v„rs„rii aportului 25.07.2006, echival‚nd cu 51 p„r˛i
RON, data v„rs„rii aportului 20.07.2006, echival‚nd      Act preluat Ón vederea public„rii ast„zi, 31 iulie   sociale, reprezent‚nd 51 % din capitalul social total,
cu 10 p„r˛i sociale, reprezent‚nd 50 % din capitalul    2006.                           cota de participare la beneficii/pierderi de 51 %,
social total, cota de participare la beneficii/pierderi     (47/614.391)                     domiciliat Ón Giurgiu, bd. Bucure∫ti, bl. 102, sc. A,
de 50 %, domiciliat Ón Bucure∫ti, str. Sold. Stelian                 *                et. 7, ap. 21, jude˛ul Giurgiu;
Tomovici nr. 26, sectorul 2;                                               2. Cead‚r Adina - Maria, asociat, cod numeric
  2. Filip Dumitru Eugen, asociat, cod numeric           Societatea Comercial„              personal 2820221340451, aport la capital 4.900,00
personal 1671224296185, aport la capital 200,00       MEDICAL DISTRIBUTION SYSTEMS - S.R.L.          RON, v„rs„rii aportului 25.07.2006, echival‚nd cu
RON, data v„rs„rii aportului 20.07.2006, echival‚nd            Bucure∫ti                 49 p„r˛i sociale, reprezent‚nd 49 % din capitalul
cu 10 p„r˛i sociale, reprezent‚nd 50 % din capitalul                                 social total, cota de participare la beneficii/pierderi
social total, cota de participare la beneficii/pierderi                                de 49 %, domiciliat„ Ón Giurgiu, str. Nicolae Iorga,
                              MINISTERUL JUSTIfiIEI — TRIBUNALUL BUCURE™TI
de 50 %, domiciliat Ón Sinaia, str. Fdt. Z„noaga nr.                                 nr. 48, jude˛ul Giurgiu;
4, bl. 20, sc. A, et. 1, ap. 5, jude˛ul Prahova;                                     - administrator, persoan„ fizic„: Iu∫ut Andrei,
                                  EXTRAS AL ŒNCHEIERII NR. 12116
  - administrator, persoan„ fizic„: Filip Dumitru                                  cod numeric personal 181091952001, data numirii
Eugen,   asociat,   cod   numeric   personal           din 26 iulie 2006             25.07.2006, durata mandatului nelmitat„, av‚nd
1671224296185, data numirii 18.07.2006, durata                                    puteri depline;
                               Judec„tor delegat
mandatului nelmitat„;                                                   - denumire: AA TRAVEL & BUSINESS SERVICES
                               la O.R.C. de pe l‚ng„
  - denumire: EURO TOP TOUR - S.R.L.;                                        - S.R.L.;
                               Tribunalul Bucure∫ti - Gabriela Rolea
  - sediul social: Bucure∫ti, str. Bihor nr. 9, corpul                                  - sediul social: Bucure∫ti, sectorul 2, str. Ghiocei
                               Grefier
C1, camera 5, sectorul 1;                                               nr. 30, bl. 30C, sc. 2, et. 2, ap. 64;
                               la O.R.C. de pe l‚ng„
  - domeniul principal de activitate: grupa CAEN                                     - domeniul principal de activitate: grupa CAEN
                               Tribunalul Bucure∫ti - Mahmudi Aiten
602 - alte transporturi terestre;                                           633 - activit„˛i ale agen˛iilor de voiaj ∫i a tur-
                                Œn baza cererii nr. 343898 din data de 25.07.2006   operatorilor; activit„˛i de asisten˛„ turistic„
  - activitate principal„: cod CAEN 6021 -alte
                              ∫i a actelor doveditoare depuse, judec„torul delegat   neclasificate Ón alt„ parte;
transporturi terestre de c„l„tori, pe baz„ de grafic;
                              la Oficiul Registrului Comer˛ului de pe l‚ng„         - activitate principal„: cod CAEN 6330 - activit„˛i
  - capitalul social subscris: 400,00 RON, v„rsat
                              Tribunalul Bucure∫ti a dispus autorizarea ∫i       ale agen˛iilor de voiaj ∫i a tur-operatorilor; activit„˛i
integral, capitalul social este divizat Ón 20 p„r˛i
                              Ónregistrarea societ„˛ii comerciale cu urm„toarele    de asisten˛„ turistic„ neclasificate Ón alt„ parte;
sociale a 20,00 RON fiecare;
                              date:                             - capitalul social subscris: 10.000,00 RON, v„rsat
  - durata de func˛ionare: nelimitat„;
                                - fondatori:                      integral, capitalul social este divizat Ón 100 p„r˛i
  - cod unic de Ónregistrare: 18882480;
                                1. Georgescu ™tefan, asociat, cod numeric       sociale a 100,00 RON fiecare;
  - num„r de ordine Ón registrul comer˛ului:
                              personal 1790806464523, aport la capital 100,00        - durata de func˛ionare: nelimitat„;
J 40/12056/2006.
                              RON, data v„rs„rii aportului 24.07.2006, echival‚nd      - cod unic de Ónregistrare: 18882570;
  Act preluat Ón vederea public„rii ast„zi, 31 iulie
                              cu 10 p„r˛i sociale, reprezent‚nd 50 % din capitalul     - num„r de ordine Ón registrul comer˛ului:
2006.
                              social total, cota de participare la beneficii/pierderi  J 40/12059/2006.
   (46/614.390)
                              de 50 %, domiciliat Ón Bucure∫ti, str. Buzia∫ nr. 7-9,    Act preluat Ón vederea public„rii ast„zi, 31 iulie
              *                sectorul 1;                        2006.
                                2. Pandelea - Dobrovicescu George - R„zvan,         (49/614.393)
     Societatea Comercial„
  CELLINE FASHION - S.R.L., Bucure∫ti
                              asociat, cod numeric personal 1780814180019,                     *
                              aport la capital 100,00 RON, data v„rs„rii aportului
                              24.07.2006, echival‚nd cu 10 p„r˛i sociale,             Societatea Comercial„
MINISTERUL JUSTIfiIEI — TRIBUNALUL BUCURE™TI         reprezent‚nd 50 % din capitalul social total, cota de     ASBAL SERVICIOS - S.R.L., Bucure∫ti
                              participare la beneficii/pierderi de 50 %, domiciliat
    EXTRAS AL ŒNCHEIERII NR. 12115           Ón Bucure∫ti, bd. Basarabia nr. 52, bl. 33, sc. A, et.
                                                           MINISTERUL JUSTIfiIEI — TRIBUNALUL BUCURE™TI
                              11, ap. 48, sectorul 2;
        din 26 iulie 2006
                                - administrator, persoan„ fizic„: Georgescu
                                                               EXTRAS AL ŒNCHEIERII NR. 12118
  Judec„tor delegat                    ™tefan, cod numeric personal 1790806464523, data
  la O.R.C. de pe l‚ng„                  numirii 14.07.2006, durata mandatului nelmitat„,             din 26 iulie 2006
  Tribunalul Bucure∫ti - Gabriela Rolea          av‚nd puteri depline;
                                                             Judec„tor delegat
  Grefier                           - denumire: MEDICAL DISTRIBUTION SYSTEMS
                                                             la O.R.C. de pe l‚ng„
  la O.R.C. de pe l‚ng„                  - S.R.L.;
                                                             Tribunalul Bucure∫ti - Gabriela Rolea
  Tribunalul Bucure∫ti - Mahmudi Aiten            - sediul social: Bucure∫ti, sectorul 2, str. Popa
                                                             Grefier
                              Petre, nr. 45, et. 3, ap. 8;
  Œn baza cererii nr. 343905 din data de 25.07.2006                                   la O.R.C. de pe l‚ng„
                                - domeniul principal de activitate: grupa CAEN
∫i a actelor doveditoare depuse, judec„torul delegat                                   Tribunalul Bucure∫ti - Mahmudi Aiten
                              514 - comer˛ cu ridicata cu bunuri de consum, altele
la Oficiul Registrului Comer˛ului de pe l‚ng„                                      Œn baza cererii nr. 343870 din data de 25.07.2006
                              dec‚t cele alimentare;
Tribunalul Bucure∫ti a dispus autorizarea ∫i                                     ∫i a actelor doveditoare depuse, judec„torul delegat
                                - activitate principal„: cod CAEN 5146 - comer˛ cu
Ónregistrarea societ„˛ii comerciale cu urm„toarele                                  la Oficiul Registrului Comer˛ului de pe l‚ng„
                              ridicata cu produse farmaceutice;
date:                                                         Tribunalul Bucure∫ti a dispus autorizarea ∫i
                                - capitalul social subscris: 200,00 RON, v„rsat
  - fondatori:                                                    Ónregistrarea societ„˛ii comerciale cu urm„toarele
                              integral, capitalul social este divizat Ón 20 p„r˛i
  1. Vl„ducu Liviu - Valentin, asociat, cod numeric                                 date:
                              sociale a 10,00 RON fiecare;
personal 1780502464531, aport la capital 100,00                                     - fondator: Gomez Martinez Arsenio Francisco,
                                - durata de func˛ionare: nelimitat„;
RON, data v„rs„rii aportului 25.07.2006, echival‚nd                                  asociat UNIC, aport la capital 10.500,00 RON, data
                                - cod unic de Ónregistrare: 18882588;
cu 10 p„r˛i sociale, reprezent‚nd 50 % din capitalul                                 v„rs„rii aportului 5.07.2006, echival‚nd cu 20 p„r˛i
                                - num„r de ordine Ón registrul comer˛ului:
social total, cota de participare la beneficii/pierderi                                sociale, reprezent‚nd 100 % capitalul social total,
                              J 40/12058/2006.
de 50 %, domiciliat Ón Bucure∫ti, str. Deline∫ti nr. 1,    Act preluat Ón vederea public„rii ast„zi, 31 iulie   cota de participare la beneficii/pierderi de 100 %,
bl. B35, sc. 2, et. 4, ap. 28, sectorul 6;         2006.                           domiciliat Ón Spania, localitatea Madrid, str. Ferrol
  2. R„˛oiu Florin - Radu, asociat, cod numeric         (48/614.392)                     nr. 26, et. 9, ap. 3,28029;
personal 1751221282203, aport la capital 100,00                    *                 - administrator, persoan„ fizic„: Gomez Martinez
RON, data v„rs„rii aportului 25.07.2006, echival‚nd                                  Arsenio Francisco, data numirii 5.07.2006, durata
cu 10 p„r˛i sociale, reprezent‚nd 50 % din capitalul         Societatea Comercial„              mandatului nelmitat„, av‚nd puteri depline;
social total, cota de participare la beneficii/pierderi   AA TRAVEL & BUSINESS SERVICES - S.R.L.           - denumire: ASBAL SERVICIOS - S.R.L.;
de 50 %, domiciliat Ón Bucure∫ti, bd. Iuliu Maniu             Bucure∫ti                   - sediul social: Bucure∫ti, str. Liviu Rebreanu nr.
nr. 65, bl. 7P, sc. 4, et. 5, ap. 125, sectorul 6;                                  6, bl. B-1, et. 4, ap. 325, sectorul 3;
  - administratori, persoane fizice:                                          - domeniul principal de activitate: grupa CAEN
  1. Vl„ducu Liviu - Valentin, cod numeric         MINISTERUL JUSTIfiIEI — TRIBUNALUL BUCURE™TI        701 - activit„˛i imobiliare cu bunuri proprii;
personal 1780502464531 data numirii 25.07.2006,                                     - activitate principal„: cod CAEN 7012 -
durata mandatului nelmitat„, av‚nd puteri depline;         EXTRAS AL ŒNCHEIERII NR. 12117           cump„rare ∫i v‚nzare de bunuri imobiliare proprii;
  2. R„˛oiu Florin - Radu, cod numeric personal              din 26 iulie 2006              - capitalul social subscris: 10.500,00 RON, v„rsat
1751221282203, data numirii 25.07.2006, durata                                    integral, capitalul social este divizat Ón 20 p„r˛i
mandatului nelmitat„, av‚nd puteri depline;          Judec„tor delegat
                                                           sociale a 525,00 RON fiecare;
  - denumire: CELLINE FASHION - S.R.L.;           la O.R.C. de pe l‚ng„
                                                             - durata de func˛ionare: nelimitat„;
  - sediul social: Bucure∫ti, sectorul 6, str. Deline∫ti   Tribunalul Bucure∫ti - Gabriela Rolea
                                                             - cod unic de Ónregistrare: 18882715;
                               Grefier
nr. 1, bl. B35, sc. 2, et. 4, ap. 28;                                          - num„r de ordine Ón registrul comer˛ului:
                               la O.R.C. de pe l‚ng„                  J 40/12060/2006.
  - domeniul principal de activitate: grupa CAEN
                               Tribunalul Bucure∫ti - Mahmudi Aiten            Act preluat Ón vederea public„rii ast„zi, 31 iulie
514 - comer˛ cu ridicata cu bunuri de consum, altele
dec‚t cele alimentare;                     Œn baza cererii nr. 343873 din data de 25.07.2006   2006.
  - activitate principal„: cod CAEN 5142 - comer˛ cu    ∫i a actelor doveditoare depuse, judec„torul delegat      (50/614.394)
ridicata cu Ómbr„c„minte ∫i Ónc„l˛„minte;          la Oficiul Registrului Comer˛ului de pe l‚ng„                    *
                MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA                a IV-a,  Nr. 2467/8.VIII.2006                  13
      Societatea Comercial„              - administrator, persoan„ fizic„: Mischie        Tribunalul Bucure∫ti a dispus autorizarea ∫i
    RO.BER FOOD - S.R.L., Bucure∫ti          Marinela p‚n„ la data de 19.07.2010, cod numeric      Ónregistrarea societ„˛ii comerciale cu urm„toarele
                             personal 2791004440028, domiciliat„ Ón Bucure∫ti,     date:
                             str. Emil Racovi˛„, nr. 6, bl. R1, sc. 2, et. 8, ap. 74,   - fondatori:
       MINISTERUL JUSTIfiIEI
                             sectorul 4, av‚nd puteri depline;               1. Fr„˛il„ Alina - Eleonora, asociat, cod numeric
                              - denumire: AREA CORPORATION - S.R.L.;         personal 2780625182840, aport la capital 500,00
       TRIBUNALUL BUCURE™TI              - sediul social: Bucure∫ti, str. Emil Racovi˛„, nr.   RON, data v„rs„rii aportului 25.07.2006, echival‚nd
                             6, bl. R1, sc. 2, et. 8, ap. 74, sectorul 4;        cu 50 p„r˛i sociale, reprezent‚nd 50 % din capitalul
    EXTRAS AL ŒNCHEIERII NR. 12119            - domeniul principal de activitate: grupa CAEN     social total, cota de participare la beneficii/pierderi
                             452 - construc˛ii de cl„diri sau p„r˛i ale acestora;    de 50 %, domiciliat„ Ón T‚rgu Jiu, Str. 9 Mai nr. 58,
        din 26 iulie 2006            geniu civil;                        sc. 1, et. 1, ap. 3, jude˛ul Gorj;
 Judec„tor delegat                     - activitate principal„: cod CAEN 4521 -          2. Del Bo Massimo, asociat, aport la capital
 la O.R.C. de pe l‚ng„                 construc˛ii de cl„diri ∫i lucr„ri de geniu;        500,00 RON, data v„rs„rii aportului 25.07.2006,
 Tribunalul Bucure∫ti - Gabriela Rolea           - capitalul social subscris: 200,00 RON, v„rsat     echival‚nd cu 50 p„r˛i sociale, reprezent‚nd 50 %
 Grefier                        integral, capitalul social este divizat Ón 10 p„r˛i    din capitalul social total, cota de participare la
 la O.R.C. de pe l‚ng„                 sociale a 20,00 RON fiecare;                beneficii/pierderi de 50 %, domiciliat Ón Italia,
 Tribunalul Bucure∫ti - Mahmudi Aiten           - durata de func˛ionare: nelimitat„;          localitatea Via E Moufale, 36, Mozzate (CO);
                              - cod unic de Ónregistrare: 18882774;           - administrator, persoan„ fizic„: Del Bo Massimo,
  Œn baza cererii nr. 343797 din data de 25.07.2006                                data numirii 7.07.2006, durata mandatului
                              - num„r de ordine Ón registrul comer˛ului:
∫i a actelor doveditoare depuse, judec„torul delegat                                nelmitat„;
                             J 40/12062/2006.
la Oficiul Registrului Comer˛ului de pe l‚ng„                                     - denumire: WASTEC LOGISTIC - S.R.L.;
                              Act preluat Ón vederea public„rii ast„zi, 31 iulie
Tribunalul Bucure∫ti a dispus autorizarea ∫i       2006.                             - sediul social: Bucure∫ti, str. Gabroveni nr. 61,
Ónregistrarea societ„˛ii comerciale cu urm„toarele      (52/614.396)                     sc. A, et. 3, ap. 15, sectorul 3;
date:                                        *                 - domeniul principal de activitate: grupa CAEN
  - fondator: Societatea Comercial„ BERVINI                                    511 - activit„˛i de intermediere Ón comer˛ul cu
PRIMO - S.R.L., aport la capital 35.690,00 RON, data         Societatea Comercial„             ridicata;
v„rs„rii aportului 21.07.2006, echival‚nd cu 3.569        SURFACING - S.R.L., Bucure∫ti            - activitate principal„: cod CAEN 5119 -
p„r˛i sociale, reprezent‚nd 100 % capitalul social                                 intermedieri Ón comer˛ul cu produse diverse;
total, cota de participare la beneficii/pierderi de                                  - capitalul social subscris: 1.000,00 RON, v„rsat
100 %, cu sediul Ón Italia, Casalgrande (RE), Str.    MINISTERUL JUSTIfiIEI — TRIBUNALUL BUCURE™TI        integral, capitalul social este divizat Ón 100 p„r˛i
Colonie, Frazione Salvaterra, nr. 13;                                        sociale a 10,00 RON fiecare;
  - administrator, persoan„ fizic„: Bervini Renzo       EXTRAS AL ŒNCHEIERII NR. 12122             - durata de func˛ionare: nelimitat„;
p‚n„ la data de 13.07.2009, domiciliat Ón Italia,            din 26 iulie 2006               - cod unic de Ónregistrare: 18882685;
Casalgrande (RE), Via Colonie nr. 13;                                         - num„r de ordine Ón registrul comer˛ului:
  - denumire: RO.BER FOOD - S.R.L.;            Judec„tor delegat                    J 40/12065/2006.
  - sediul social: Bucure∫ti, ∫os. Andronache nr.     la O.R.C. de pe l‚ng„                   Act preluat Ón vederea public„rii ast„zi, 31 iulie
203, Modul I, Corp C5, et. 1, birou 11, sectorul 2;     Tribunalul Bucure∫ti - Gabriela Rolea          2006.
  - domeniul principal de activitate: grupa CAEN      Grefier                           (54/614.399)
513 - comer˛ cu ridicata cu produse alimentare,       la O.R.C. de pe l‚ng„                               *
                              Tribunalul Bucure∫ti - Mahmudi Aiten
b„uturi ∫i tutun;
  - activitate principal„: cod CAEN 5132 - comer˛ cu    Œn baza cererii nr. 343660 din data de 25.07.2006         Societatea Comercial„
ridicata cu carne ∫i produse din carne;         ∫i a actelor doveditoare depuse, judec„torul delegat      STAR PLUS MEDIA - S.R.L., Bucure∫ti
  - capitalul social subscris: 35.690,00 RON, v„rsat  la Oficiul Registrului Comer˛ului de pe l‚ng„
integral, capitalul social este divizat Ón 3.569 p„r˛i  Tribunalul Bucure∫ti a dispus autorizarea ∫i               MINISTERUL JUSTIfiIEI
sociale a 10,00 RON fiecare;               Ónregistrarea societ„˛ii comerciale cu urm„toarele
  - durata de func˛ionare: nelimitat„;         date:
  - cod unic de Ónregistrare: 18882561;          - fondator: Niculescu Dan Gabriel, asociat unic,           TRIBUNALUL BUCURE™TI
  - num„r de ordine Ón registrul comer˛ului:      cod numeric personal 1860329420079, aport la
J 40/12061/2006.                     capital 200,00 RON, data v„rs„rii aportului            EXTRAS AL ŒNCHEIERII NR. 12124
  Act preluat Ón vederea public„rii ast„zi, 31 iulie  19.07.2006, echival‚nd cu 20 p„r˛i sociale,                din 26 iulie 2006
2006.                          reprezent‚nd 100 % capitalul social total, cota de
   (51/614.395)                    participare la beneficii/pierderi de 100 %, domiciliat    Judec„tor delegat
             *               Ón Bucure∫ti, bd. Theodor Pallady nr. 4, bl. M2,       la O.R.C. de pe l‚ng„
                             sc. B, ap. 47, sectorul 3;                  Tribunalul Bucure∫ti - Gabriela Rolea
     Societatea Comercial„               - administrator, persoan„ fizic„: Niculescu Dan      Grefier
  AREA CORPORATION - S.R.L., Bucure∫ti         Gabriel, cod numeric personal 1860329420079, data       la O.R.C. de pe l‚ng„
                             numirii 19.07.2006, durata mandatului nelmitat„;       Tribunalul Bucure∫ti - Mahmudi Aiten
                              - denumire: SURFACING - S.R.L.;               Œn baza cererii nr. 343632 din data de 25.07.2006
       MINISTERUL JUSTIfiIEI
                              - sediul social: Bucure∫ti, bd. Theodor Pallady, nr.  ∫i a actelor doveditoare depuse, judec„torul delegat
                             4, bl. M2, sc. B, ap. 47, sectorul 3;           la Oficiul Registrului Comer˛ului de pe l‚ng„
       TRIBUNALUL BUCURE™TI              - domeniul principal de activitate: grupa CAEN     Tribunalul Bucure∫ti a dispus autorizarea ∫i
                             642 - telecomunica˛ii;                   Ónregistrarea societ„˛ii comerciale cu urm„toarele
    EXTRAS AL ŒNCHEIERII NR. 12120            - activitate principal„: cod CAEN 6420 -        date:
                             telecomunica˛ii (servicii furnizare internet);         - fondatori:
        din 26 iulie 2006              - capitalul social subscris: 200,00 RON, v„rsat       1. Constantinescu Marian - R„zvan, asociat, cod
 Judec„tor delegat                   integral, capitalul social este divizat Ón 20 p„r˛i    numeric personal 1820226284561, aport la capital
 la O.R.C. de pe l‚ng„                 sociale a 10,00 RON fiecare;                250,00 RON, data v„rs„rii aportului 25.07.2006,
 Tribunalul Bucure∫ti - Gabriela Rolea           - durata de func˛ionare: nelimitat„;          echival‚nd cu 10 p„r˛i sociale, reprezent‚nd 50 %
 Grefier                          - cod unic de Ónregistrare: 18882693;          din capitalul social total, cota de participare la
 la O.R.C. de pe l‚ng„                   - num„r de ordine Ón registrul comer˛ului:       beneficii/pierderi de 50 %, domiciliat Ón Slatina, str.
 Tribunalul Bucure∫ti - Mahmudi Aiten          J 40/12064/2006.                      Ecaterina Teodoroiu nr. 17, sc. B, et. 1, ap. 3, jude˛ul
                              Act preluat Ón vederea public„rii ast„zi, 31 iulie   Olt;
  Œn baza cererii nr. 343790 din data de 25.07.2006   2006.                             2. Jiga Rinaldo - Lauren˛iu, asociat, cod numeric
∫i a actelor doveditoare depuse, judec„torul delegat     (53/614.398)                     personal 1700616463032, aport la capital 200,00
la Oficiul Registrului Comer˛ului de pe l‚ng„                    *                RON, data v„rs„rii aportului 25.07.2006, echival‚nd
Tribunalul Bucure∫ti a dispus autorizarea ∫i                                    cu 8 p„r˛i sociale, reprezent‚nd 40 % din capitalul
Ónregistrarea societ„˛ii comerciale cu urm„toarele        Societatea Comercial„               social total, cota de participare la beneficii/pierderi
date:                            WASTEC LOGISTIC - S.R.L., Bucure∫ti          de 40 %, domiciliat Ón Bucure∫ti, Bd. Eroilor nr. 17,
  - fondatori:                                                   et. 1, ap. 7, sectorul 5;
  1. Mischie Sebastian - Bogdan, asociat, cod                                     3. Manea Florica - Monica, asociat, cod numeric
numeric personal 1770913441536, aport la capital     MINISTERUL JUSTIfiIEI — TRIBUNALUL BUCURE™TI
                                                          personal 2831123520465, aport la capital 50,00
100,00 RON, data v„rs„rii aportului 21.07.2006,                                   RON, data v„rs„rii aportului 25.07.2006, echival‚nd
echival‚nd cu 5 p„r˛i sociale, reprezent‚nd 50 % din      EXTRAS AL ŒNCHEIERII NR. 12123
                                                          cu 2 p„r˛i sociale, reprezent‚nd 10 % din capitalul
capitalul social total, cota de participare la              din 26 iulie 2006             social total, cota de participare la beneficii/pierderi
beneficii/pierderi de 50 %, domiciliat Ón Bucure∫ti,                                de 10 %, domiciliat„ Ón localitatea 1 Decembrie,
str. Moldovi˛a nr. 25, bl. 17, sc. 2, et. 1, ap. 19,    Judec„tor delegat
                                                          jude˛ul Ilfov;
sectorul 4;                         la O.R.C. de pe l‚ng„
                                                            - administrator, persoan„ fizic„: Constantinescu
  2. T„ma∫anu Dumitru - Dan - C„t„lin, asociat, cod    Tribunalul Bucure∫ti - Gabriela Rolea
                                                          Marian - R„zvan, cod numeric personal
                              Grefier
numeric personal 1741124472041, aport la capital                                  1820226284561, data numirii 24.07.2006, durata
                              la O.R.C. de pe l‚ng„
100,00 RON, data v„rs„rii aportului 21.07.2006,                                   mandatului nelmitat„, av‚nd puteri depline;
                              Tribunalul Bucure∫ti - Mahmudi Aiten
echival‚nd cu 5 p„r˛i sociale, reprezent‚nd 50 % din                                  - denumire: STAR PLUS MEDIA - S.R.L.;
capitalul social total, cota de participare la       Œn baza cererii nr. 343651 din data de 25.07.2006      - sediul social: Bucure∫ti, str. Av. ™tefan
beneficii/pierderi de 50 %, domiciliat Ón Bucure∫ti,   ∫i a actelor doveditoare depuse, judec„torul delegat    Protopopescu nr. 3, bl. C5, sc. 1, et. 9, ap. 40, camera
str. Traian nr. 145, sectorul 2;             la Oficiul Registrului Comer˛ului de pe l‚ng„       1, sectorul 1;
 14              MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI,               PARTEA a IV-a,   Nr. 2467/8.VIII.2006
  - domeniul principal de activitate: grupa CAEN         Societatea Comercial„                 - denumire: CLICK INVESTMENTS - S.R.L.;
744 - publicitate;                     PETROLEUM FAVORIT - S.R.L., Bucure∫ti             - sediul social: Bucure∫ti, Drumul S„b„reni nr. 24-
  - activitate principal„: cod CAEN 7440 -                                      26, et. 2, corp administrativ, cod 202 S, sectorul 6;
publicitate;                                                       - domeniul principal de activitate: cod CAEN 741
                                TRIBUNALUL MUNICIPIULUI BUCURE™TI
  - capitalul social subscris: 500,00 RON, v„rsat                                   - activit„˛i juridice, de contabilitate ∫i revizie
integral, capitalul social este divizat Ón 20 p„r˛i                                  contabil„, consultan˛„ Ón domeniul fiscal; activit„˛i
                                 EXTRAS AL ŒNCHEIERII NR. 12126
                                                            de studii de pia˛„ ∫i de sondaj; consultan˛„ pentru
sociale a 25,00 RON fiecare;
                                      din 26 iulie 2006              afaceri ∫i management;
  - durata de func˛ionare: nelimitat„;
                                                             - activitatea principal„: cod CAEN 7414 - activit„˛i
  - cod unic de Ónregistrare: 18882472;           Judec„tor delegat
                                                            de consultan˛„ pentru afaceri ∫i management;
  -  num„r   de  ordine   Ón  registrul     la O.R.C. de pe l‚ng„
                                                             - capital social subscris: 500,00 RON, v„rsat
comer˛ului: J 40/12066/2006.                 Tribunalul Bucure∫ti - Gabriela Rolea
                                                            integral; capitalul social este divizat Ón 50 p„r˛i
                               Grefier
  Act preluat Ón vederea public„rii ast„zi, 31 iulie                                 sociale a 10,00 RON fiecare;
                               la O.R.C. de pe l‚ng„
2006.                                                           - durata de func˛ionare: nelimitat„;
                               Tribunalul Bucure∫ti - Mahmudi Aiten
   (55/614.400)                                                     - cod unic de Ónregistrare: 18882880;
             *                 Œn baza cererii nr. 343612 din data de 25.07.2006      - num„r de ordine Ón registrul comer˛ului:
                             ∫i a actelor doveditoare depuse, judec„torul delegat     J 40/12069/2006.
     Societatea Comercial„              la Oficiul Registrului Comer˛ului de pe l‚ng„          Act preluat Ón vederea public„rii ast„zi, 31 iulie
  TURISM IN PARADISUL ALPIN - S.R.L.          Tribunalul Bucure∫ti a dispus autorizarea ∫i         2006.
        Bucure∫ti                 Ónregistrarea societ„˛ii comerciale cu urm„toarele        (58/614.403)
                             date:                                         *
                               - fondator: Glina-Stei Lauren˛iu-™tefan, asociat
        MINISTERUL JUSTIfiIEI            unic, cod numeric personal 1770513034971, aport            Societatea Comercial„
                             la capital 200,00 RON, data v„rs„rii aportului             KG COMMUNICATIONS
                             24.07.2006, echivalentul a 20 p„r˛i sociale,           INTERNAfiIONAL - S.R.L., Bucure∫ti
       TRIBUNALUL BUCURE™TI
                             reprezent‚nd 100 % capitalul social total, cota de
                             participare la beneficii/pierderi de 100 %, domiciliat
    EXTRAS AL ŒNCHEIERII NR. 12125                                            TRIBUNALUL MUNICIPIULUI BUCURE™TI
                             Ón satul ™tef„ne∫tii Noi, bl. 19, sc. C, et. 4, ap. 19,
        din 26 iulie 2006             ora∫ul ™tef„ne∫ti, jude˛ul Arge∫;
                                                               EXTRAS AL ŒNCHEIERII NR. 12125
                               - administrator persoan„ fizic„: Glina-Stei
 Judec„tor delegat                    Lauren˛iu-™tefan, cod numeric personal                    din 26 iulie 2006
 la O.R.C. de pe l‚ng„                  1770513034971, data numirii 24.07.2006, durata
                                                             Judec„tor delegat
 Tribunalul Bucure∫ti - Gabriela Rolea          mandatului nelimitat„, av‚nd puteri depline;
                                                             la O.R.C. de pe l‚ng„
 Grefier                          - denumire: PETROLEUM FAVORIT - S.R.L.;
                                                             Tribunalul Bucure∫ti - Gabriela Rolea
 la O.R.C. de pe l‚ng„                   - sediul social: Bucure∫ti, Str. Neamului nr. 1,
                                                             Grefier
 Tribunalul Bucure∫ti - Mahmudi Aiten          sectorul 1;
                                                             la O.R.C. de pe l‚ng„
                               - domeniul principal de activitate: cod CAEN 511
  Œn baza cererii nr. 343631 din data de 25.07.2006                                   Tribunalul Bucure∫ti - Mahmudi Aiten
                             - activit„˛i de intermediere Ón comer˛ul cu ridicata;
∫i a actelor doveditoare depuse, judec„torul delegat     - activitatea principal„: cod CAEN 5112 -           Œn baza cererii nr. 343561 din data de 25.07.2006
la Oficiul Registrului Comer˛ului de pe l‚ng„       intermedieri Ón comer˛ul cu combustibili, minerale      ∫i a actelor doveditoare depuse, judec„torul delegat
Tribunalul Bucure∫ti a dispus autorizarea ∫i       ∫i produse chimice pentru industrie;             la Oficiul Registrului Comer˛ului de pe l‚ng„
Ónregistrarea societ„˛ii comerciale cu urm„toarele      - capital social subscris: 200,00 RON, v„rsat       Tribunalul Bucure∫ti a dispus autorizarea ∫i
date:                           integral; capitalul social este divizat Ón 20 p„r˛i     Ónregistrarea societ„˛ii comerciale cu urm„toarele
  - fondatori:                      sociale a 10,00 RON fiecare;                 date:
  1. Murar Vasile, asociat, cod numeric personal      - durata de func˛ionare: nelimitat„;             - fondator: HIGHSTOCK TRADING LTD, aport la
1550428400377, aport la capital 74,00 RON, data       - cod unic de Ónregistrare: 18882464;           capital 200,00 RON, data v„rs„rii aportului
                               - num„r de ordine Ón registrul comer˛ului:        20.06.2006, echivalentul a 20 p„r˛i sociale,
v„rs„rii aportului 20.07.2006, echival‚nd cu 7 p„r˛i
                             J 40/12068/2006.                       reprezent‚nd 100 % capitalul social total, cota de
sociale, reprezent‚nd 11,87 % din capitalul social
                               Act preluat Ón vederea public„rii ast„zi, 31 iulie    participare la beneficii/pierderi de 100 %, cu sediul
total, cota de participare la beneficii/pierderi de
                             2006.                            Ón Insulele Virgine, 197 Main Street Cham, Road
11,87 %, domiciliat Ón Bucure∫ti, str. Ote∫ani nr. 14,     (57/614.402)                      Town, Tortola;
bl. T8B, sc. B, et. 4, ap. 24, sectorul 2;                      *                  - administrator persoan„ fizic„: Mogorean Denis,
  2. Lecca Dumitru - Gheorghe, asociat, cod                                      p‚n„ la data de 5.06.2010, domiciliat Ón Republica
numeric personal 1360229400108, aport la capital            Societatea Comercial„              Moldova, localitatea Chi∫in„u, str. Decebal nr. 22,
74,00 RON, data v„rs„rii aportului 20.07.2006,           CLICK INVESTMENTS - S.R.L.             av‚nd puteri nelimitate;
echival‚nd cu 7 p„r˛i sociale, reprezent‚nd 11,87 %             Bucure∫ti                   -  denumire:    KG   COMMUNICATIONS
din capitalul social total, cota de participare la                                   INTERNAfiIONAL - S.R.L.;
beneficii/pierderi de 11,87 %, domiciliat Ón                                        - sediul social: Bucure∫ti, str. Petru ∫i Pavel nr.
                                TRIBUNALUL MUNICIPIULUI BUCURE™TI
Bucure∫ti, str. Rabat nr. 11, sectorul 3;                                       72, sectorul 1;
  3. Shorrer Doron David, asociat, aport la capital                                    - domeniul principal de activitate: cod CAEN 726
                                 EXTRAS AL ŒNCHEIERII NR. 12127
                                                            - alte activit„˛i legate de informatic„;
473,00 RON, data v„rs„rii aportului 20.07.2006,
                                      din 26 iulie 2006                - activitatea principal„: cod CAEN 7260 - alte
echival‚nd cu 45 p„r˛i sociale, reprezent‚nd 76,26 %
                                                            activit„˛i legate de informatic„;
din capitalul social total, cota de participare la      Judec„tor delegat
                                                              - capital social subscris: 200,00 RON, v„rsat
beneficii/pierderi de 76,26 %, domiciliat Ón Israel,     la O.R.C. de pe l‚ng„
                                                            integral; capitalul social este divizat Ón 20 p„r˛i
Kate Hadorot 33, Ierusalim;                 Tribunalul Bucure∫ti - Gabriela Rolea
                                                            sociale a 10,00 RON fiecare;
                               Grefier
  - administratori, persoane fizice:                                           - durata de func˛ionare: nelimitat„;
                               la O.R.C. de pe l‚ng„
  1. Shorrer Doron David, data numirii 1.07.2006,                                     - cod unic de Ónregistrare: 18882456;
                               Tribunalul Bucure∫ti - Mahmudi Aiten
durata mandatului nelmitat„, av‚nd puteri depline;                                     - num„r de ordine Ón registrul comer˛ului:
  2. Murar Alexandru Cristian, cod numeric         Œn baza cererii nr. 343565 din data de 25.07.2006     J 40/12070/2006.
personal 1820828420012, domiciliat Ón Bucure∫ti,     ∫i a actelor doveditoare depuse, judec„torul delegat       Act preluat Ón vederea public„rii ast„zi, 31 iulie
str. Ote∫ani nr. 14, bl. T8B, sc. B, et. 4, ap. 24,    la Oficiul Registrului Comer˛ului de pe l‚ng„        2006.
                             Tribunalul Bucure∫ti a dispus autorizarea ∫i            (59/614.404)
sectorul 2, durata mandatului nelmitat„, av‚nd
                             Ónregistrarea societ„˛ii comerciale cu urm„toarele                   *
puteri depline;
                             date:
  - denumire: TURISM IN PARADISUL ALPIN -
                               - fondatori: 1. Baicu N„stase, asociat, cod              Societatea Comercial„
S.R.L.;                          numeric personal 1831125090037, aport la capital            MOBYTONE EMEDIA - S.R.L.
  - sediul social: Bucure∫ti, sectorul 2, str. Ote∫ani  400,00 RON, data v„rs„rii aportului 19.07.2006,                Bucure∫ti
nr. 14, bl. T8B, sc. B, et. 4, ap. 24;          echivalentul a 40 p„r˛i sociale, reprezent‚nd 80 %
  - domeniul principal de activitate: grupa CAEN     capitalul social total, cota de participare la
                                                               TRIBUNALUL MUNICIPIULUI BUCURE™TI
551 - hoteluri;                      beneficii/pierderi de 80 %, domiciliat Ón Br„ila, Bd.
  - activitate principal„: cod CAEN 5510 - hoteluri;   Doroban˛ilor nr. 15, bl. A14, sc. 1, ap. 28, jude˛ul
                             Br„ila;                               EXTRAS AL ŒNCHEIERII NR. 12129
  - capitalul social subscris: 619,50 RON, v„rsat
integral, capitalul social este divizat Ón 59 p„r˛i     2. Vasile Florentina, asociat, cod numeric                din 26 iulie 2006
sociale a 10,50 RON fiecare;               personal 2830925211195, aport la capital 100,00
                                                             Judec„tor delegat
  - durata de func˛ionare: nelimitat„;          RON, data v„rs„rii aportului 19.07.2006,
                                                             la O.R.C. de pe l‚ng„
                             echivalentul a 10 p„r˛i sociale, reprezent‚nd 20 %
  - cod unic de Ónregistrare: 18882553;                                         Tribunalul Bucure∫ti - Gabriela Rolea
                             din capitalul social total, cota de participare la
  - num„r de ordine Ón registrul comer˛ului:                                      Grefier
                             beneficii ∫i pierderi de 20 %; domiciliat„ Ón
J 40/12067/2006.                                                     la O.R.C. de pe l‚ng„
                             Bucure∫ti, str. Stolnicul Vasile nr. 8, bl. 28, sc. 1, ap.
  Act preluat Ón vederea public„rii ast„zi, 31 iulie                                  Tribunalul Bucure∫ti - Mahmudi Aiten
                             1, sectorul 2;
2006.                            - administrator persoan„ fizic„: Baicu N„stase,       Œn baza cererii nr. 343540 din data de 25.07.2006
   (56/614.401)                     cod numeric personal 1831125090037, data numirii       ∫i a actelor doveditoare depuse, judec„torul delegat
             *                19.07.2006, p‚n„ la data de 19.07.2010;           la Oficiul Registrului Comer˛ului de pe l‚ng„
                 MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA                 a IV-a,  Nr. 2467/8.VIII.2006                 15
Tribunalul Bucure∫ti a dispus autorizarea ∫i          - capital social subscris: 200,00 RON, v„rsat       2. G„lbeaz„ Maria, asociat, cod numeric personal
Ónregistrarea societ„˛ii comerciale cu urm„toarele      integral; capitalul social este divizat Ón 20 p„r˛i    2560110154205, aport la capital 490,00 RON, data
date:                            sociale a 10,00 RON fiecare;               v„rs„rii aportului 20.07.2006, echivalentul a 49
  - fondatori: 1. Marinescu Petre-Ion, asociat, cod      - durata de func˛ionare: nelimitat„;          p„r˛i sociale, reprezent‚nd 49 % din capitalul social
numeric personal 1810428410081, aport la capital        - cod unic de Ónregistrare: 18882839;         total, cota de participare la beneficii/pierderi de
100,00 RON, data v„rs„rii aportului 20.07.2006,         - num„r de ordine Ón registrul comer˛ului:       49 %, domiciliat„ Ón Bucure∫ti, bd. Ceahl„ul nr. 24,
echivalentul a 10 p„r˛i sociale, reprezent‚nd 50 %      J 40/12072/2006.                     bl. 106, sc. 1, et. 6, ap. 39, sectorul 6;
capitalul social total, cota de participare la         Act preluat Ón vederea public„rii ast„zi, 31 iulie    - administrator persoan„ fizic„: G„lbeaz„ Ion,
beneficii/pierderi de 50 %, domiciliat Ón Bucure∫ti,     2006.                           cod numeric personal 1570925154201, data numirii
Calea Grivi˛ei nr. 200, bl. A, sc. B, et. 1, ap. 33,       (61/614.406)
                                                            24.07.2006, durata mandatului nelimitat„, av‚nd
sectorul 1;                                      *                puteri depline;
  2. Grigorescu-Negri Alexandre Nicolas, asociat,
                                                             - denumire: BEMIAL COM - S.R.L.;
aport la capital 100,00 RON, data v„rs„rii aportului          Societatea Comercial„
                                 MARIO LUS GRUP - S.R.L., Bucure∫ti           - sediul social: Bucure∫ti, bd. Ceahl„ul nr. 24, bl.
20.07.2006, echivalentul a 10 p„r˛i sociale,
                                                            106, sc. 1, et. 6, ap. 39, sectorul 6;
reprezent‚nd 50 % din capitalul social total, cota de
                                                             - domeniul principal de activitate: cod CAEN 505
participare la beneficii/pierderi de 50 %, domiciliat       TRIBUNALUL MUNICIPIULUI BUCURE™TI          - comer˛ cu am„nuntul cu carburan˛i pentru
Ón Fran˛a, 75010 Paris, 125, Quai de Valmy;
                                                            autovehicule;
  - administratori persoane fizice: 1. Marinescu         EXTRAS AL ŒNCHEIERII NR. 12131            - activitatea principal„: cod CAEN 5050 - comer˛
Petre-Ion, cod numeric personal 1810428410081,
data numirii 20.07.2006, durata mandatului                  din 26 iulie 2006             cu am„nuntul cu carburan˛i pentru autovehicule;
nelimitat„, av‚nd puteri depline;                                             - capital social subscris: 1.000,00 RON, v„rsat
                                Judec„tor delegat
  2. Grigorescu-Negri Alexandre Nicolas, data                                    integral; capitalul social este divizat Ón 100 p„r˛i
                                la O.R.C. de pe l‚ng„
numirii 20.07.2006, durata mandatului nelimitat„,                                   sociale a 10,00 RON fiecare;
                                Tribunalul Bucure∫ti - Gabriela Rolea
av‚nd puteri depline;                     Grefier                          - durata de func˛ionare: nelimitat„;
  - denumire: MOBYTONE EMEDIA - S.R.L.;           la O.R.C. de pe l‚ng„                   - cod unic de Ónregistrare: 18882979;
  - sediul social: Bucure∫ti, Calea Grivi˛ei nr. 200,    Tribunalul Bucure∫ti - Mahmudi Aiten            - num„r de ordine Ón registrul comer˛ului:
bl. A, sc. B, et. 1, ap. 33, sectorul 1;                                        J 40/12074/2006.
                                 Œn baza cererii nr. 344574 din data de 25.07.2006    Act preluat Ón vederea public„rii ast„zi, 31 iulie
  - domeniul principal de activitate: cod CAEN 726
                               ∫i a actelor doveditoare depuse, judec„torul delegat
- alte activit„˛i legate de informatic„;                                        2006.
                               la Oficiul Registrului Comer˛ului de pe l‚ng„
  - activitatea principal„: cod CAEN 7260 - alte                                     (63/614.408)
                               Tribunalul Bucure∫ti a dispus autorizarea ∫i
activit„˛i legate de informatic„;                                                        *
                               Ónregistrarea societ„˛ii comerciale cu urm„toarele
  - capital social subscris: 200,00 RON, v„rsat
                               date:
integral; capitalul social este divizat Ón 20 p„r˛i                                        Societatea Comercial„
                                 - fondator: Ilie Florica, asociat unic, cod numeric
sociale a 10,00 RON fiecare;                                                   BARAMI TRADING - S.R.L.
                               personal 2540123400448, aport la capital 200,00
  - durata de func˛ionare: nelimitat„;                                                 Bucure∫ti
                               RON, data v„rs„rii aportului 19.05.2006,
  - cod unic de Ónregistrare: 18882448;
                               echivalentul a 20 p„r˛i sociale, reprezent‚nd 100 %
  - num„r de ordine Ón registrul comer˛ului:
                               capitalul social total, cota de participare la         TRIBUNALUL MUNICIPIULUI BUCURE™TI
J 40/12071/2006.
                               beneficii/pierderi de 100 %, domiciliat„ Ón
  Act preluat Ón vederea public„rii ast„zi, 31 iulie
                               Bucure∫ti, str. Costache Canachi nr. 2, bl. 5C, sc. 1,      EXTRAS AL ŒNCHEIERII NR. 12133
2006.
                               et. 5, ap. 33, sectorul 2;
   (60/614.405)                                                           din 26 iulie 2006
                                 - administrator persoan„ fizic„: Ilie Florica, cod
              *                numeric personal 2540123400448, data numirii        Judec„tor delegat
                               8.05.2006, p‚n„ la data de 8.05.2011;            la O.R.C. de pe l‚ng„
      Societatea Comercial„
                                 - denumire: MARIO LUS GRUP - S.R.L.;          Tribunalul Bucure∫ti - Gabriela Rolea
    DENTAS TEHNIQ EXPERT - S.R.L.
                                 - sediul social: Bucure∫ti, str. Costache Conachi    Grefier
         Bucure∫ti
                               nr. 2, bl. 5C, sc. 1, et. 5, ap. 33, sectorul 2;      la O.R.C. de pe l‚ng„
                                 - domeniul principal de activitate: cod CAEN 515
                                                             Tribunalul Bucure∫ti - Mahmudi Aiten
   TRIBUNALUL MUNICIPIULUI BUCURE™TI           - comer˛ cu ridicata cu produse intermediare
                               neagricole ∫i cu de∫euri;                  Œn baza cererii nr. 344542 din data de 25.07.2006
    EXTRAS AL ŒNCHEIERII NR. 12130              - activitatea principal„: cod CAEN 5153 - comer˛   ∫i a actelor doveditoare depuse, judec„torul delegat
                               cu ridicata cu material lemnos ∫i de construc˛ii;     la Oficiul Registrului Comer˛ului de pe l‚ng„
         din 26 iulie 2006
                                 - capital social subscris: 200,00 RON, v„rsat     Tribunalul Bucure∫ti a dispus autorizarea ∫i
  Judec„tor delegat                     integral; capitalul social este divizat Ón 20 p„r˛i    Ónregistrarea societ„˛ii comerciale cu urm„toarele
  la O.R.C. de pe l‚ng„                   sociale a 10,00 RON fiecare;               date:
  Tribunalul Bucure∫ti - Gabriela Rolea             - durata de func˛ionare: nelimitat„;           - fondatori: 1. B„l„nescu Bogdan, asociat, cod
  Grefier                            - cod unic de Ónregistrare: 18882626;         numeric personal 1750904410015, aport la capital
  la O.R.C. de pe l‚ng„                     - num„r de ordine Ón registrul comer˛ului:      100,00 RON, data v„rs„rii aportului 11.07.2006,
  Tribunalul Bucure∫ti - Mahmudi Aiten           J 40/12073/2006.                     echivalentul a 10 p„r˛i sociale, reprezent‚nd 50 %
                                 Act preluat Ón vederea public„rii ast„zi, 31 iulie  capitalul social total, cota de participare la
  Œn baza cererii nr. 343532 din data de 25.07.2006
                               2006.                           beneficii/pierderi de 50 %, domiciliat Ón Bucure∫ti,
∫i a actelor doveditoare depuse, judec„torul delegat
                                  (62/614.407)
la Oficiul Registrului Comer˛ului de pe l‚ng„                                     Str. Cronicarilor nr. 5, sectorul 1;
                                            *                 2. B„l„nescu Mihaela, asociat, cod numeric
Tribunalul Bucure∫ti a dispus autorizarea ∫i
Ónregistrarea societ„˛ii comerciale cu urm„toarele                                   personal 2760104270619, aport la capital 100,00
                                    Societatea Comercial„
date:                                BEMIAL COM - S.R.L., Bucure∫ti          RON, data v„rs„rii aportului 11.07.2006,
  - fondatori: 1. Carapanceanu Marius-Eduard,                                     echivalentul a 10 p„r˛i sociale, reprezent‚nd 50 %
asociat, cod numeric personal 1780329453033,                                      din capitalul social total, cota de participare la
aport la capital 100,00 RON, data v„rs„rii aportului        TRIBUNALUL MUNICIPIULUI BUCURE™TI          beneficii/pierderi de 50 %, domiciliat„ Ón Bucure∫ti,
18.07.2006, echivalentul a 10 p„r˛i sociale,                                      Str. Cronicarilor nr. 5, sectorul 1;
reprezent‚nd 50 % capitalul social total, cota de          EXTRAS AL ŒNCHEIERII NR. 12132            - administrator persoan„ fizic„: B„l„nescu
participare la beneficii/pierderi de 50 %, domiciliat            din 26 iulie 2006             Bogdan, cod numeric personal 1750904410015, data
Ón Bucure∫ti, str. Slt. Popa nr. 5, bl. 15B, sc. A, et. 4,                               numirii 10.07.2006, durata mandatului nelimitat„,
ap. 24, sectorul 5;                      Judec„tor delegat
                                                            av‚nd puteri depline;
  2. Dulgheru Sanda-Claudia, asociat, cod numeric       la O.R.C. de pe l‚ng„
                                Tribunalul Bucure∫ti - Gabriela Rolea           - denumire: BARAMI TRADING - S.R.L.;
personal 2640305120674, aport la capital 100,00                                      - sediul social: Bucure∫ti, Str. Cronicarilor nr. 5,
RON, data v„rs„rii aportului 18.07.2006,            Grefier
                                la O.R.C. de pe l‚ng„                  sectorul 1;
echivalentul a 10 p„r˛i sociale, reprezent‚nd 50 %
                                Tribunalul Bucure∫ti - Mahmudi Aiten            - domeniul principal de activitate: cod CAEN 503
din capitalul social total, cota de participare la
                                                            - comer˛ cu piese ∫i accesorii pentru autovehicule;
beneficii/pierderi de 50 %, domiciliat Ón Bucure∫ti,      Œn baza cererii nr. 344548 din data de 25.07.2006
                                                             - activitatea principal„: cod CAEN 5030 - comer˛
bd. Camil Ressu nr. 3, bl. 13A, sc. C, et. 3, ap. 101,    ∫i a actelor doveditoare depuse, judec„torul delegat
                                                            cu piese ∫i accesorii pentru autovehicule;
sectorul 3;                         la Oficiul Registrului Comer˛ului de pe l‚ng„
                                                             - capital social subscris: 200,00 RON, v„rsat
  - administrator persoan„ fizic„: Carapanceanu       Tribunalul Bucure∫ti a dispus autorizarea ∫i
Marius-Eduard,     cod   numeric    personal                                 integral; capitalul social este divizat Ón 20 p„r˛i
                               Ónregistrarea societ„˛ii comerciale cu urm„toarele
1780329453033, data numirii 18.07.2006, durata                                     sociale a 10,00 RON fiecare;
                               date:
mandatului nelimitat„, av‚nd puteri depline;          - fondatori: 1. G„lbeaz„ Ion, asociat, cod numeric    - durata de func˛ionare: nelimitat„;
  - denumire: DENTAS TEHNIQ EXPERT - S.R.L.;        personal 1570925154201, aport la capital 510,00       - cod unic de Ónregistrare: 18882502;
  - sediul social: Bucure∫ti, str. Cobadin nr. 4A,     RON, data v„rs„rii aportului 20.07.2006,           - num„r de ordine Ón registrul comer˛ului:
parter, sectorul 5;                     echivalentul a 51 p„r˛i sociale, reprezent‚nd 51 %    J 40/12075/2006.
  - domeniul principal de activitate: cod CAEN 851     capitalul social total, cota de participare la        Act preluat Ón vederea public„rii ast„zi, 31 iulie
- activit„˛i referitoare la s„n„tatea uman„;         beneficii/pierderi de 51 %, domiciliat Ón Bucure∫ti,   2006.
  - activitatea principal„: cod CAEN 8513 - activit„˛i   bd. Ceahl„ul nr. 24, bl. 106, sc. 1, et. 6, ap. 39,      (64/614.409)
de asisten˛„ stomatologic„;                 sectorul 6;                                     *
 16              MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI,               PARTEA a IV-a,   Nr. 2467/8.VIII.2006
      Societatea Comercial„              Act preluat Ón vederea public„rii ast„zi, 31 iulie      Act preluat Ón vederea public„rii ast„zi, 31 iulie
    VALMAR PRO - S.R.L., Bucure∫ti           2006.                            2006.
                               (65/614.412)                         (66/614.411)
                                           *                              *
   TRIBUNALUL MUNICIPIULUI BUCURE™TI
                                   Societatea Comercial„                     Societatea Comercial„
    EXTRAS AL ŒNCHEIERII NR. 12136
                                  VM-IORA MANAGEMENT                      DUGARO - S.R.L., Bucure∫ti
        din 26 iulie 2006               ™I CONSULTANfi√ - S.R.L., Bucure∫ti
 Judec„tor delegat                                                     TRIBUNALUL MUNICIPIULUI BUCURE™TI
 la O.R.C. de pe l‚ng„                     TRIBUNALUL MUNICIPIULUI BUCURE™TI
 Tribunalul Bucure∫ti - Gabriela Rolea                                            EXTRAS AL ŒNCHEIERII NR. 12134
 Grefier                            EXTRAS AL ŒNCHEIERII NR. 12135
 la O.R.C. de pe l‚ng„                                                        din 26 iulie 2006
                                      din 26 iulie 2006
 Tribunalul Bucure∫ti - Mahmudi Aiten                                          Judec„tor delegat
                               Judec„tor delegat                      la O.R.C. de pe l‚ng„
  Œn baza cererii nr. 344525 din data de 25.07.2006
                               la O.R.C. de pe l‚ng„                    Tribunalul Bucure∫ti - Gabriela Rolea
∫i a actelor doveditoare depuse, judec„torul delegat
                               Tribunalul Bucure∫ti - Gabriela Rolea            Grefier
la Oficiul Registrului Comer˛ului de pe l‚ng„
                               Grefier                           la O.R.C. de pe l‚ng„
Tribunalul Bucure∫ti a dispus autorizarea ∫i
                               la O.R.C. de pe l‚ng„                    Tribunalul Bucure∫ti - Mahmudi Aiten
Ónregistrarea societ„˛ii comerciale cu urm„toarele
                               Tribunalul Bucure∫ti - Mahmudi Aiten
date:                                                           Œn baza cererii nr. 344534 din data de 25.07.2006
  - fondatori: 1. Ioni˛„ Marcel Cristi, asociat, cod    Œn baza cererii nr. 344532 din data de 25.07.2006     ∫i a actelor doveditoare depuse, judec„torul delegat
numeric personal 1790924154222, aport la capital     ∫i a actelor doveditoare depuse, judec„torul delegat     la Oficiul Registrului Comer˛ului de pe l‚ng„
100,00 RON, data v„rs„rii aportului 24.07.2006,      la Oficiul Registrului Comer˛ului de pe l‚ng„        Tribunalul Bucure∫ti a dispus autorizarea ∫i
echivalentul a 10 p„r˛i sociale, reprezent‚nd 50 %    Tribunalul Bucure∫ti a dispus autorizarea ∫i         Ónregistrarea societ„˛ii comerciale cu urm„toarele
capitalul social total, cota de participare la      Ónregistrarea societ„˛ii comerciale cu urm„toarele      date:
beneficii/pierderi de 50 %, domiciliat Ón T‚rgovi∫te,   date:
                                                             - fondator: Dumitru Gabriel, asociat unic, cod
str. Col. Ion Nicolin, bl. 54B, ap. 29, jude˛ul       - fondator: Mihalcea Valeria, asociat unic, cod
                                                            numeric personal 1780813463061, aport la capital
D‚mbovi˛a;                        numeric personal 2610907400571, aport la capital
                                                            200,00 RON, data v„rs„rii aportului 21.07.2006,
  2. Ni˛„ Valentina, asociat, cod numeric personal    200,00 RON, data v„rs„rii aportului 20.07.2006,
                                                            echivalentul a 20 p„r˛i sociale, reprezent‚nd 100 %
2770804451811, aport la capital 100,00 RON, data     echivalentul a 20 p„r˛i sociale, reprezent‚nd 100 %
                                                            capitalul social total, cota de participare la
v„rs„rii aportului 24.07.2006, echivalentul a 10     capitalul social total, cota de participare la
                                                            beneficii/pierderi de 100 %, domiciliat Ón Bucure∫ti,
p„r˛i sociale, reprezent‚nd 50 % capitalul social     beneficii/pierderi de 100 %, domiciliat„ Ón
                                                            aleea Cet„˛uia nr. 1, bl. M21, et. 3, ap. 343,
total, cota de participare la beneficii/pierderi de    Bucure∫ti, Str. Preciziei nr. 14, bl. F BIS, sc. 1, et. 1,
                                                            sectorul 6;
50 %, domiciliat Ón Bucure∫ti, Aleea Ima∫ului nr. 11,   ap. 26, sectorul 6;
                                                             - administrator persoan„ fizic„: Dumitru Gabriel,
bl. 1, sc. 2, et. 1, ap. 26, sectorul 5;           - administrator persoan„ fizic„: Mihalcea Valeria,
                                                            cod numeric personal 1780813463061, data numirii
  - administrator persoan„ fizic„: Ioni˛„ Marcel     cod numeric personal 2610907400571, data numirii
                                                            24.07.2006, p‚n„ la data de 5.07.2010, av‚nd puteri
Cristi, cod numeric personal 1790924154222, data     19.07.2006, durata mandatului nelimitat„, av‚nd
                             puteri depline;                       depline;
numirii 6.07.2006, durata mandatului nelimitat„,
av‚nd puteri depline;                    - denumire: VM-IORA MANAGEMENT ™I              - denumire: DUGARO - S.R.L.;
  - denumire: VALMAR PRO - S.R.L.;            CONSULTANfi√ - S.R.L.;                      - sediul social: Bucure∫ti, aleea Cet„˛uia nr. 1, bl.
  - sediul social: Bucure∫ti, Aleea Ima∫ului nr. 11,    - sediul social: Bucure∫ti, aleea Cet„˛uia nr. 6, bl.   M21, sc. 5, et. 3, ap. 343, sectorul 6;
bl. 1, sc. 2, et. 1, ap. 26, sectorul 5;         M24, sc. 4, et. 8, ap. 246, sectorul 6;             - domeniul principal de activitate: cod CAEN 524
  - domeniul principal de activitate: cod CAEN 741     - domeniul principal de activitate: cod CAEN 741     - comer˛ cu am„nuntul Ón magazine specializate cu
- activit„˛i juridice, de contabilitate ∫i revizie    - activit„˛i juridice, de contabilitate ∫i revizie      alte produse, neclasificate Ón alt„ parte;
contabil„, consultan˛„ Ón domeniul fiscal; activit„˛i   contabil„, consultan˛„ Ón domeniul fiscal; activit„˛i      - activitatea principal„: cod CAEN 5242 - comer˛
de studii de pia˛„ ∫i de sondaj; consultan˛„ pentru    de studii de pia˛„ ∫i de sondaj; consultan˛„ pentru     cu am„nuntul cu Ómbr„c„minte;
afaceri ∫i management;                  afaceri ∫i management;                     - capital social subscris: 200,00 RON, v„rsat
  - activitatea principal„: cod CAEN 7414 - activit„˛i   - activitatea principal„: cod CAEN 7414 - activit„˛i   integral; capitalul social este divizat Ón 20 p„r˛i
de consultan˛„ pentru afaceri ∫i management;       de consultan˛„ pentru afaceri ∫i management;         sociale a 10,00 RON fiecare;
  - capital social subscris: 200,00 RON, v„rsat       - capital social subscris: 200,00 RON, v„rsat        - durata de func˛ionare: nelimitat„;
integral; capitalul social este divizat Ón 20 p„r˛i    integral; capitalul social este divizat Ón 20 p„r˛i       - cod unic de Ónregistrare: 18882960;
sociale a 10,00 RON fiecare;               sociale a 10,00 RON fiecare;                  - num„r de ordine Ón registrul comer˛ului:
  - durata de func˛ionare: nelimitat„;           - durata de func˛ionare: nelimitat„;           J 40/12076/2006.
  - cod unic de Ónregistrare: 18882863;           - cod unic de Ónregistrare: 1882952;             Act preluat Ón vederea public„rii ast„zi, 31 iulie
  - num„r de ordine Ón registrul comer˛ului:        - num„r de ordine Ón registrul comer˛ului:        2006.
J 40/12078/2006.                     J 40/12077/2006.                         (67/614.410)
                      EDITOR: PARLAMENTUL ROM¬NIEI — CAMERA DEPUTAfiILOR

                                 ,
    îMonitorul Oficial“ R.A., Str. Parcului nr. 65, sectorul 1, Bucure∫ti; C.U.I. 427282; Atribut fiscal R,
   IBAN: RO55RNCB0082006711100001 Banca Comercial„ Rom‚n„ — S.A. — Sucursala îUnirea“ Bucure∫ti
∫i IBAN: RO12TREZ7005069XXX000531 Direc˛ia de Trezorerie ∫i Contabilitate Public„ a Municipiului Bucure∫ti
                  (alocat numai persoanelor juridice bugetare)
    Tel. 318.51.29/150, fax 318.51.15, E-mail: publicari_acte@ramo.ro, Internet: www.monitoruloficial.ro
      Adresa pentru publicitate: Centrul pentru rela˛ii cu publicul, Bucure∫ti, ∫os. Panduri nr. 1,
       bloc P33, parter, sectorul 5, tel. 411.58.33 ∫i 410.47.30, fax 410.77.36 ∫i 410.47.23
                                                                           &JUYDGY|100695]
                     Tiparul: îMonitorul Oficial“ R.A.
Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea a IV-a, nr. 2467/8.VIII.2006 con˛ine 16 pagini.                  Pre˛ul 1,28 lei         ISSN  1220 — 4889

								
To top