mof4_2006_2391

Document Sample
mof4_2006_2391 Powered By Docstoc
					                                   PARTEA A IV-A
Anul 174 (XVI) — Nr. 2391                                                         Mar˛i, 1 august 2006
                       PUBLICAfiII ALE AGENfiILOR ECONOMICI        PUBLICAfiII ALE AGENfiILOR ECONOMICI
      Societatea Comercial„              - cod unic de Ónregistrare: 18862025;         domiciliat„ Ón Bucure∫ti, str. Lt. col. Constantin
  RAVI SERVICII ELECTRONICE - S.R.L.           - num„r de ordine Ón registrul comer˛ului:       Marinescu nr. 13, bl. V65, et. 3, ap. 11, sectorul 5;
         Bucure∫ti               J 40/11721/2006.                       - administrator persoan„ fizic„: Vladu
                              Act preluat Ón vederea public„rii ast„zi, 25 iulie   Marius-Corneliu,    cod   numeric   personal
                            2006.                           1540116400836, data numirii 3.07.2006, cu durata
       MINISTERUL JUSTIfiIEI
                               (1/612.898)                     mandatului nelimitat„;
                                         *                 - denumirea: MCM & RIIC IMOBILIARE,
       TRIBUNALUL BUCURE™TI                                         INVESTITII, CONSULTANT√ - S.R.L.;
                                 Societatea Comercial„               - sediul social: Bucure∫ti, str. Pictor Octav B„ncil„
                              MCM & RIIC IMOBILIARE, INVESTITII,           nr. 4, sectorul 6;
    OFICIUL NAfiIONAL AL REGISTRULUI
                               CONSULTANTA - S.R.L., Bucure∫ti             - domeniul principal de activitate: grupa CAEN
         COMERfiULUI
                                                         741 - activit„˛i juridice, de contabilitate ∫i revizie
                                                         contabil„, consultan˛„ Ón domeniul fiscal; activit„˛i
                                    MINISTERUL JUSTIfiIEI
      JUDEC√TORUL DELEGAT                                          de studii de pia˛„ ∫i de sondaj; consultan˛„ pentru
   LA OFICIUL REGISTRULUI COMERfiULUI                                      afaceri ∫i management;
   DE PE L¬NG√ TRIBUNALUL BUCURE™TI                 TRIBUNALUL BUCURE™TI              - activitatea principal„: cod CAEN 7414 - activit„˛i
                                                         de consultan˛„ pentru afaceri ∫i management;
         EXTRAS                                               - capitalul social subscris: 200,00 RON, v„rsat
                                OFICIUL NAfiIONAL AL REGISTRULUI
 AL ŒNCHEIERII JUDEC√TORULUI DELEGAT                                       integral; capitalul social este divizat Ón 20 p„r˛i
        NR. IC 11774                       COMERfiULUI
                                                         sociale a 10,00 RON fiecare;
        din 18 iulie 2006                                           - durata de func˛ionare: nelimitat„;
                                  JUDEC√TORUL DELEGAT               - cod unic de Ónregistrare: 18862041;
 Judec„tor delegat                     LA OFICIUL REGISTRULUI COMERfiULUI            - num„r de ordine Ón registrul comer˛ului:
 la Oficiul Registrului                   DE PE L¬NG√ TRIBUNALUL BUCURE™TI           J 40/11722/2006.
 Comer˛ului de pe l‚ng„
                                                           Act preluat Ón vederea public„rii ast„zi, 25 iulie
 Tribunalul Bucure∫ti - Lucia Ghi˛„                   EXTRAS                  2006.
 Grefier                         AL ŒNCHEIERII JUDEC√TORULUI DELEGAT             (2/612.899)
 la Oficiul Registrului
                                    NR. IC 11741                             *
 Comer˛ului de pe l‚ng„
 Tribunalul Bucure∫ti - Lozinschi Adrian                din 18 iulie 2006
                                                               Societatea Comercial„
  Œn baza cererii nr. 292940 din data de 26.06.2006   Judec„tor delegat                         LA NUC - S.R.L., Bucure∫ti
∫i a actelor doveditoare depuse, judec„torul delegat   la Oficiul Registrului
la Oficiul Registrului Comer˛ului de pe l‚ng„       Comer˛ului de pe l‚ng„
                                                                 MINISTERUL JUSTIfiIEI
Tribunalul Bucure∫ti a dispus autorizarea ∫i       Tribunalul Bucure∫ti - Lucia Ghi˛„
Ónregistrarea societ„˛ii comerciale cu urm„toarele    Grefier
date:                           la Oficiul Registrului                        TRIBUNALUL BUCURE™TI
  - fondator: ™tefanache Relu, asociat unic, cod     Comer˛ului de pe l‚ng„
numeric personal 1590809400149, aport la capital     Tribunalul Bucure∫ti - Lozinschi Adrian
200,00 RON, data v„rs„rii aportului 21.06.2006,                                     OFICIUL NAfiIONAL AL REGISTRULUI
                              Œn baza cererii nr. 331307 din data de 17.07.2006            COMERfiULUI
echival‚nd cu 20 p„r˛i sociale, reprezent‚nd 100 %
                            ∫i a actelor doveditoare depuse, judec„torul delegat
capitalul social total, cota de participare la
                            la Oficiul Registrului Comer˛ului de pe l‚ng„
beneficii/pierderi de 100 %, domiciliat Ón Bucure∫ti,                                     JUDEC√TORUL DELEGAT
                            Tribunalul Bucure∫ti a dispus autorizarea ∫i
™os. Virtu˛ii nr. 5, bl. R2, sc. 2, et. 4, ap. 46,                                   LA OFICIUL REGISTRULUI COMERfiULUI
                            Ónregistrarea societ„˛ii comerciale cu urm„toarele
sectorul 6;                                                      DE PE L¬NG√ TRIBUNALUL BUCURE™TI
                            date:
  - administrator persoan„ fizic„: ™tefanache Relu,
cod numeric personal 1590809400149, data numirii      - fondatori:
                              1. Vladu Marius-Corneliu, asociat, cod numeric             EXTRAS
28.05.2006, cu durata mandatului nelimitat„;                                    AL ŒNCHEIERII JUDEC√TORULUI DELEGAT
  - denumirea: RAVI SERVICII ELECTRONICE -       personal 1540116400836, aport la capital 110,00
                            RON, data v„rs„rii aportului 6.07.2006, echival‚nd            NR. IC 11750
S.R.L.;
  - sediul social: Bucure∫ti, ™os. Virtu˛ii nr. 5,   cu 11 p„r˛i sociale, reprezent‚nd 55 % din capitalul           din 18 iulie 2006
bl. R2, sc. 2, et. 4, ap. 46, sectorul 6;        social total, cota de participare la beneficii/pierderi
                                                           Judec„tor delegat
  - domeniul principal de activitate: grupa CAEN    de 55 %, domiciliat Ón Bucure∫ti, str. Lt. col.
                                                           la Oficiul Registrului
453 - lucr„ri de instala˛ii pentru cl„diri;       Constantin Marinescu nr. 13, bl. V65, et. 3, ap. 11,
                                                           Comer˛ului de pe l‚ng„
  - activitatea principal„: cod CAEN 4531 - lucr„ri  sectorul 5;
                                                           Tribunalul Bucure∫ti - Lucia Ghi˛„
de instala˛ii electrice;                  2. Vladu Mihaela, asociat, cod numeric personal
                                                           Grefier        - Lozinschi Adrian
  - capitalul social subscris: 200,00 RON, v„rsat   2560902400239, aport la capital 90,00 RON, data
integral; capitalul social este divizat Ón 20 p„r˛i   v„rs„rii aportului 6.07.2006, echival‚nd cu 9 p„r˛i     Œn baza cererii nr. 307342 din data de 3.07.2006
sociale a 10,00 RON fiecare;              sociale, reprezent‚nd 45 % din capitalul social total,  ∫i a actelor doveditoare depuse, judec„torul delegat
  - durata de func˛ionare: nelimitat„;         cota de participare la beneficii/pierderi de 45 %,    la Oficiul Registrului Comer˛ului de pe l‚ng„
 2              MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI,               PARTEA a IV-a,   Nr. 2391/1.VIII.2006
Tribunalul Bucure∫ti a dispus autorizarea ∫i         - denumirea: CIUPERCARIA IOANA - S.R.L.;              Societatea Comercial„
Ónregistrarea societ„˛ii comerciale cu urm„toarele      - sediul social: Bucure∫ti, str. Anton Pann nr. 54,      PROD ECO SERV - S.R.L., Bucure∫ti
date:                           parter, ap. 1, sectorul 3;
  - fondator: Zamfir Lenu˛a-Monica, asociat unic,      - domeniul principal de activitate: grupa CAEN
                                                                  MINISTERUL JUSTIfiIEI
cod numeric personal 2741210416011, aport la       011 - cultivarea plantelor; gr„din„ritul destinat
capital 200,00 RON, data v„rs„rii aportului        pie˛ei; horticultura;
29.06.2006, echival‚nd cu 20 p„r˛i sociale,         - activitatea principal„: cod CAEN 0112 -               TRIBUNALUL BUCURE™TI
reprezent‚nd 100 % capitalul social total, cota de    cultivarea legumelor, a specialit„˛ilor horticole ∫i a
participare la beneficii/pierderi de 100 %,        produselor de ser„;                        OFICIUL NAfiIONAL AL REGISTRULUI
domiciliat„ Ón Bucure∫ti, str. Leordina nr. 18,       - capitalul social subscris: 200,00 RON, v„rsat             COMERfiULUI
sectorul 1;                        integral; capitalul social este divizat Ón 20 p„r˛i
  - administrator persoan„ fizic„: Zamfir        sociale a 10,00 RON fiecare;
Lenu˛a-Monica,     cod   numeric   personal                                     OFICIUL REGISTRULUI COMERfiULUI
                               - durata de func˛ionare: nelimitat„;
2741210416011, data numirii 28.06.2006 p‚n„ la                                       DE PE L¬NG√ TRIBUNALUL BUCURE™TI
                               - cod unic de Ónregistrare: 18861968;
data de 28.06.2010, av‚nd puteri depline;          - num„r de ordine Ón registrul comer˛ului:
  - denumirea: LA NUC - S.R.L.;                                                   EXTRAS
                             J 40/11724/2006.                       AL ŒNCHEIERII JUDEC√TORULUI DELEGAT
  - sediul social: Bucure∫ti, str. Leordina nr. 18,     Act preluat Ón vederea public„rii ast„zi, 25 iulie
sectorul 1;                                                             NR. 11782
                             2006.
  - domeniul principal de activitate: grupa CAEN                                        din data de 19 iulie 2006
                                (4/612.901)
521 - comer˛ cu am„nuntul Ón magazine
                                           *                 Judec„tor delegat      - Gabriela Rolea
nespecializate;
                                                            Grefier           - Lozinschi Adrian
  - activitatea principal„: cod CAEN 5211 - comer˛          Societatea Comercial„
cu am„nuntul, Ón magazine nespecializate, cu                                      Œn baza cererii num„rul 333032 din data de
                                  CANDOO SOFTWARE - S.R.L.
v‚nzare predominant„ de produse alimentare,                                     18 iulie 2006 ∫i a actelor doveditoare depuse,
                                      Bucure∫ti
b„uturi ∫i tutun;                                                  judec„torul delegat la Oficiul Registrului
  - capitalul social subscris: 200,00 RON, v„rsat                                  Comer˛ului de pe l‚ng„ Tribunalul Bucure∫ti a
integral; capitalul social este divizat Ón 20 p„r˛i           MINISTERUL JUSTIfiIEI            dispus autorizarea ∫i Ónregistrarea societ„˛ii
sociale a 10,00 RON fiecare;                                             comerciale cu urm„toarele date:
  - durata de func˛ionare: nelimitat„;                                         - fondator:
                                    TRIBUNALUL BUCURE™TI              Com∫a T. Octavian, Ón calitate de asociat unic,
  - cod unic de Ónregistrare: 18861917;
                                                           av‚nd codul numeric personal 1830216261300,
  - num„r de ordine Ón registrul comer˛ului:
                                                           aport la capital 200.00 RON, data v„rs„rii aportului
J 40/11723/2006.                         OFICIUL NAfiIONAL AL REGISTRULUI
                                                           6 iulie 2006, echival‚nd cu 20 p„r˛i sociale
  Act preluat Ón vederea public„rii ast„zi, 25 iulie             COMERfiULUI
                                                           reprezent‚nd 100 % capitalul social total, cota de
2006.
                                                           participare la beneficii/pierderi de 100 %, domiciliat
   (3/612.900)
                                    JUDEC√TORUL DELEGAT             Ón municipiul Bucure∫ti, str. Neagoe Vod„ nr. 28,
             *                                             bl. 3/1, sc. 1, et. 3, ap. 12, sectorul 1;
                                LA OFICIUL REGISTRULUI COMERfiULUI
                                DE PE L¬NG√ TRIBUNALUL BUCURE™TI            - administrator persoan„ fizic„:
      Societatea Comercial„
                                                            Com∫a T. Octavian, av‚nd codul numeric
     CIUPERCARIA IOANA - S.R.L.
                                      EXTRAS                  personal 1830216261300, data numirii 3 iulie 2006,
         Bucure∫ti
                              AL ŒNCHEIERII JUDEC√TORULUI DELEGAT           cu durata mandatului nelimitat„, av‚nd puteri
                                     NR. IC 11770                depline;
        MINISTERUL JUSTIfiIEI                                           - denumire: PROD ECO SERV - S.R.L.;
                                     din 18 iulie 2006               - sediul social: Bucure∫ti, str. Hatmanul Arbore
                                                           nr. 8-10, et. 1, ap. 12, sectorul 1;
       TRIBUNALUL BUCURE™TI              Judec„tor delegat
                                                            - domeniul principal de activitate: grupa CAEN
                               la Oficiul Registrului
                                                           011 - cultivarea plantelor; gr„din„ritul destinat
                               Comer˛ului de pe l‚ng„
    OFICIUL NAfiIONAL AL REGISTRULUI                                        pie˛ei; horticultura;
                               Tribunalul Bucure∫ti - Lucia Ghi˛„
         COMERfiULUI
                                                            - activitatea principal„: cod CAEN 0112 -
                               Grefier                         cultivarea legumelor, a specialit„˛ilor horticole ∫i a
                               la Oficiul Registrului                 produselor de ser„;
       JUDEC√TORUL DELEGAT               Comer˛ului de pe l‚ng„                   - capitalul social subscris 200.00 RON, v„rsat
   LA OFICIUL REGISTRULUI COMERfiULUI           Tribunalul Bucure∫ti - Lozinschi Adrian         integral;
   DE PE L¬NG√ TRIBUNALUL BUCURE™TI            Œn baza cererii nr. 332124 din data de 17.07.2006     - capitalul social este divizat Ón 20 p„r˛i sociale a
                             ∫i a actelor doveditoare depuse, judec„torul delegat    10.00 RON fiecare;
         EXTRAS                                                 - durata de func˛ionare: nelimitat„;
                             la Oficiul Registrului Comer˛ului de pe l‚ng„
 AL ŒNCHEIERII JUDEC√TORULUI DELEGAT                                          - codul unic de Ónregistrare: 18864581;
                             Tribunalul Bucure∫ti a dispus autorizarea ∫i
        NR. IC 11755                                               - num„rul de ordine Ón registrul comer˛ului:
                             Ónregistrarea societ„˛ii comerciale cu urm„toarele
                                                           J 40/11728/2006.
        din 18 iulie 2006             date:
                                                            R„mas„ definitiv„.
                               - fondator: Chi∫ Florinel-Ioan, asociat unic, cod     Act preluat Ón vederea public„rii ast„zi, 25 iulie
 Judec„tor delegat
 la Oficiul Registrului                 numeric personal 1840419245024, aport la capital      2006.
 Comer˛ului de pe l‚ng„                 1.000,00 RON, data v„rs„rii aportului 14.07.2006,        (6/612.903)
 Tribunalul Bucure∫ti - Lucia Ghi˛„           echival‚nd cu 100 p„r˛i sociale, reprezent‚nd 100 %                  *
 Grefier                         capitalul social total, cota de participare la
 la Oficiul Registrului                 beneficii/pierderi de 100 %, domiciliat Ón Bucure∫ti,        Societatea Comercial„
 Comer˛ului de pe l‚ng„                 bd. Gen. Gheorghe Magheru nr. 27, sc. B, ap. 40,       CONCORD PREST COM - S.R.L., Bucure∫ti
 Tribunalul Bucure∫ti - Lozinschi Adrian         sectorul 1;
                               - administrator persoan„ fizic„: Chi∫                 MINISTERUL JUSTIfiIEI
  Œn baza cererii nr. 331385 din data de 17.07.2006
                             Florinel-Ioan,    cod   numeric    personal
∫i a actelor doveditoare depuse, judec„torul delegat
                             1840419245024, data numirii 10.07.2006, cu durata
la Oficiul Registrului Comer˛ului de pe l‚ng„                                           TRIBUNALUL BUCURE™TI
                             mandatului nelimitat„;
Tribunalul Bucure∫ti a dispus autorizarea ∫i
                               - denumirea: CANDOO SOFTWARE - S.R.L.;
Ónregistrarea societ„˛ii comerciale cu urm„toarele
                               - sediul social: Bucure∫ti, str. Dr. Turnescu nr. 15,     OFICIUL NAfiIONAL AL REGISTRULUI
date:
                             corp cl„dire nr. 12, subsol, sectorul 5;                  COMERfiULUI
  - fondatori:
                               - domeniul principal de activitate: grupa CAEN
  1. Resler Octavian, asociat, aport la capital 190,00
                             722 - consultan˛„ ∫i furnizare de programe
RON, data v„rs„rii aportului 17.07.2006, echival‚nd                                     OFICIUL REGISTRULUI COMERfiULUI
                             informatice (software);
cu 19 p„r˛i sociale, reprezent‚nd 95 % din capitalul                                    DE PE L¬NG√ TRIBUNALUL BUCURE™TI
social total, cota de participare la beneficii/pierderi   - activitatea principal„: cod CAEN 7222 -
de 95 %, domiciliat Ón Olanda, Haga, Jan Legriep     consultan˛„ ∫i furnizare de alte produse software;             EXTRAS
Straat nr. 56;                        - capitalul social subscris: 1.000,00 RON, v„rsat     AL ŒNCHEIERII JUDEC√TORULUI DELEGAT
  2. T„nase Elena-Cristina, asociat, cod numeric     integral; capitalul social este divizat Ón 100 p„r˛i            NR. 11783
personal 2840329430071, aport la capital 10,00      sociale a 10,00 RON fiecare;
                                                                din data de 19 iulie 2006
RON, data v„rs„rii aportului 17.07.2006, echival‚nd     - durata de func˛ionare: nelimitat„;
cu o parte social„, reprezent‚nd 5 % din capitalul      - cod unic de Ónregistrare: 18862017;           Judec„tor delegat
social total, cota de participare la beneficii/pierderi   - num„r de ordine Ón registrul comer˛ului:         la Oficiul Registrului
de 5 %, domiciliat„ Ón Bucure∫ti, str. Liviu Rebreanu   J 40/11725/2006.                       Comer˛ului de pe l‚ng„
nr. 31, bl. M13, sc. 1, ap. 15, sectorul 3;         Act preluat Ón vederea public„rii ast„zi, 25 iulie     Tribunalul Bucure∫ti - Gabriela Rolea
  - administrator persoan„ fizic„: Resler Octavian,   2006.                             Grefier        - Lozinschi Adrian
data numirii 14.07.2006, cu durata mandatului         (5/612.902)                       Œn baza cererii num„rul 332989 din data de
nelimitat„, av‚nd puteri depline;                          *                18 iulie 2006 ∫i a actelor doveditoare depuse,
                MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA                 a IV-a,  Nr. 2391/1.VIII.2006                  3
judec„torul delegat la Oficiul Registrului          1. Po∫omog Simona-Adriana, av‚nd codul           - capitalul social subscris 2.500.00 RON, v„rsat
Comer˛ului de pe l‚ng„ Tribunalul Bucure∫ti a       numeric personal 2770322441520, data numirii        integral;
dispus autorizarea ∫i Ónregistrarea societ„˛ii       5 iulie 2006, cu durata mandatului nelimitat„;        - capitalul social este divizat Ón 250 p„r˛i sociale
comerciale cu urm„toarele date:                2. Mihu Viorel, av‚nd codul numeric personal      a 10.00 RON fiecare;
  - fondator:                       1751031441517, data numirii 5 iulie 2006, cu         - durata de func˛ionare: nelimitat„;
  Kasbji Iuliana Daniela, Ón calitate de asociat unic,  durata mandatului nelimitat„;                 - codul unic de Ónregistrare: 18864662;
av‚nd codul numeric personal 2840513430042,          - denumire: VIOSIMO TRADING - S.R.L.;           - num„rul de ordine Ón registrul comer˛ului:
aport la capital 200.00 RON, data v„rs„rii aportului     - sediul social: Bucure∫ti, bd. Constantin       J 40/11731/2006.
12 iulie 2006, echival‚nd cu 20 p„r˛i sociale
                              Br‚ncoveanu nr. 118, bl. M 2/4, sc. 4, et. 2, ap. 281,    R„mas„ definitiv„.
reprezent‚nd 100 % capitalul social total, cota de
                              sectorul 4;                          Act preluat Ón vederea public„rii ast„zi, 25 iulie
participare la beneficii/pierderi de 100 %,
                               - domeniul principal de activitate: grupa CAEN     2006.
domiciliat„ Ón municipiul Bucure∫ti, str. R‚mnicu
                              524 - comer˛ cu am„nuntul, Ón magazine             (9/612.906)
V‚lcea nr. 9, bl. S.35, sc. 1, et. 2, ap. 9, sectorul 3;
  - administrator persoan„ fizic„:            specializate, cu alte produse neclasificate Ón alt„                 *
  Kasbji Iuliana Daniela, av‚nd codul numeric       parte;
                               - activitatea principal„: cod CAEN 5242 - comer˛         Societatea Comercial„
personal 2840513430042, data numirii 10 iulie
2006, cu durata mandatului nelimitat„, av‚nd        cu am„nuntul cu Ómbr„c„minte;                 GEOTEL SERVICES - S.R.L., Bucure∫ti
puteri depline;                        - capitalul social subscris 200.00 RON, v„rsat
  - denumire: CONCORD PREST COM - S.R.L.;         integral;                                 MINISTERUL JUSTIfiIEI
  - sediul social: Bucure∫ti, str. R‚mnicu V‚lcea      - capitalul social este divizat Ón 20 p„r˛i sociale a
nr. 9, bl. S.35, sc. 1, et. 2, ap. 9, sectorul 3;     10.00 RON fiecare;
  - domeniul principal de activitate: grupa CAEN       - durata de func˛ionare: nelimitat„;                 TRIBUNALUL BUCURE™TI
514 - comer˛ cu ridicata cu bunuri de consum, altele     - codul unic de Ónregistrare: 18864743;
dec‚t cele alimentare;                    - num„rul de ordine Ón registrul comer˛ului:          OFICIUL NAfiIONAL AL REGISTRULUI
  - activitatea principal„: cod CAEN 5142 - comer˛    J 40/11730/2006.                              COMERfiULUI
cu ridicata cu Ómbr„c„minte ∫i Ónc„l˛„minte;         R„mas„ definitiv„.
  - capitalul social subscris 200.00 RON, v„rsat       Act preluat Ón vederea public„rii ast„zi, 25 iulie
integral;                         2006.                               OFICIUL REGISTRULUI COMERfiULUI
  - capitalul social este divizat Ón 20 p„r˛i sociale a    (8/612.905)                         DE PE L¬NG√ TRIBUNALUL BUCURE™TI
10.00 RON fiecare;
                                           *
  - durata de func˛ionare: nelimitat„;                                                EXTRAS
  - codul unic de Ónregistrare: 18864670;              Societatea Comercial„               AL ŒNCHEIERII JUDEC√TORULUI DELEGAT
  - num„rul de ordine Ón registrul comer˛ului:                                            NR. 11786
                                BALANCIA AGRO CONSULTING - S.R.L.
J 40/11729/2006.
                                      Bucure∫ti                      din data de 19 iulie 2006
  R„mas„ definitiv„.
  Act preluat Ón vederea public„rii ast„zi, 25 iulie                                  Judec„tor delegat
2006.                                   MINISTERUL JUSTIfiIEI             la Oficiul Registrului
   (7/612.904)
                                                            Comer˛ului de pe l‚ng„
              *                                              Tribunalul Bucure∫ti - Gabriela Rolea
                                     TRIBUNALUL BUCURE™TI
                                                            Grefier
     Societatea Comercial„
  VIOSIMO TRADING - S.R.L., Bucure∫ti                                         la Oficiul Registrului
                                 OFICIUL NAfiIONAL AL REGISTRULUI            Comer˛ului de pe l‚ng„
                                      COMERfiULUI                 Tribunalul Bucure∫ti - Lozinschi Adrian
        MINISTERUL JUSTIfiIEI
                                                             Œn baza cererii num„rul 310460 din data de
                                 OFICIUL REGISTRULUI COMERfiULUI           4 iulie 2006 ∫i a actelor doveditoare depuse,
       TRIBUNALUL BUCURE™TI                DE PE L¬NG√ TRIBUNALUL BUCURE™TI           judec„torul delegat la Oficiul Registrului
                                                           Comer˛ului de pe l‚ng„ Tribunalul Bucure∫ti a
                                      EXTRAS                  dispus autorizarea ∫i Ónregistrarea societ„˛ii
    OFICIUL NAfiIONAL AL REGISTRULUI
                               AL ŒNCHEIERII JUDEC√TORULUI DELEGAT           comerciale cu urm„toarele date:
         COMERfiULUI
                                      NR. 11785                   - fondatori:
                                   din data de 19 iulie 2006             1. Albu Alexandru, Ón calitate de asociat, av‚nd
    OFICIUL REGISTRULUI COMERfiULUI
                                                           codul numeric personal 1700820463039, aport la
   DE PE L¬NG√ TRIBUNALUL BUCURE™TI            Judec„tor delegat
                                                           capital 950.00 RON, data v„rs„rii aportului 7 iulie
                               la Oficiul Registrului
                                                           2006, echival‚nd cu 95 p„r˛i sociale reprezent‚nd
         EXTRAS                    Comer˛ului de pe l‚ng„
                                                           95 % din capitalul social total, cota de participare la
 AL ŒNCHEIERII JUDEC√TORULUI DELEGAT             Tribunalul Bucure∫ti - Gabriela Rolea
                                                           beneficii/pierderi de 95 %, domiciliat Ón municipiul
        NR. 11784                   Grefier
                                                           Bucure∫ti, Drumul Taberei nr. 120, bl. OD 1, sc. F,
      din data de 19 iulie 2006             la Oficiul Registrului
                                                           ap. 241, sectorul 6;
                               Comer˛ului de pe l‚ng„
  Judec„tor delegat                                                   2. Ite Nicoleta, Ón calitate de asociat, av‚nd codul
                               Tribunalul Bucure∫ti - Lozinschi Adrian
  la Oficiul Registrului                                               numeric personal 2740121424519, aport la capital
  Comer˛ului de pe l‚ng„                   Œn baza cererii num„rul 332920 din data de       50.00 RON, data v„rs„rii aportului 7 iulie 2006,
  Tribunalul Bucure∫ti - Gabriela Rolea          18 iulie 2006 ∫i a actelor doveditoare depuse,       echival‚nd cu 5 p„r˛i sociale reprezent‚nd 5 % din
  Grefier                         judec„torul delegat la Oficiul Registrului         capitalul social total, cota de participare la
  la Oficiul Registrului                 Comer˛ului de pe l‚ng„ Tribunalul Bucure∫ti a       beneficii/pierderi de 5 %, domiciliat„ Ón municipiul
  Comer˛ului de pe l‚ng„                 dispus autorizarea ∫i Ónregistrarea societ„˛ii       Bucure∫ti, str. Sibiu nr. 10, bl. OS 1, sc. 2, et. 9,
  Tribunalul Bucure∫ti - Lozinschi Adrian         comerciale cu urm„toarele date:              ap. 77, sectorul 6;
  Œn baza cererii num„rul 332960 din data de         - fondator:                        - administrator persoan„ fizic„:
18 iulie 2006 ∫i a actelor doveditoare depuse,        Lungu Alexandra-Monica, Ón calitate de asociat       Albu Alexandru, av‚nd codul numeric personal
judec„torul delegat la Oficiul Registrului         unic,   av‚nd    codul   numeric  personal    1700820463039, data numirii 30 iunie 2006, cu
Comer˛ului de pe l‚ng„ Tribunalul Bucure∫ti a       2821011460037, aport la capital 2.500.00 RON, data     durata mandatului nelimitat„;
dispus autorizarea ∫i Ónregistrarea societ„˛ii       v„rs„rii aportului 6 iulie 2006, echival‚nd cu        - denumire: GEOTEL SERVICES - S.R.L.;
comerciale cu urm„toarele date:              250 p„r˛i sociale reprezent‚nd 100 % capitalul social     - sediul social: Bucure∫ti, Strada Ispravnicului
  - fondatori:                      total, cota de participare la beneficii/pierderi de    nr. 36, sectorul 2;
  1. Po∫omog Simona-Adriana, Ón calitate de        100 %, domiciliat„ Ón municipiul Bucure∫ti, Aleea       - domeniul principal de activitate: grupa CAEN
asociat, av‚nd codul numeric personal           Fizicienilor nr. 23, bl. 1 A, sc. A, et. 4, ap. 19,    642 - telecomunica˛ii;
2770322441520, aport la capital 120.00 RON, data      sectorul 3;                          - activitatea principal„: cod CAEN 6420 -
v„rs„rii aportului 10 iulie 2006, echival‚nd cu        - administrator persoan„ fizic„:            telecomunica˛ii;
12 p„r˛i sociale reprezent‚nd 60 % din capitalul       Lungu Alexandra-Monica, av‚nd codul numeric        - capitalul social subscris 1.000.00 RON, v„rsat
social total, cota de participare la beneficii/pierderi                                integral;
                              personal 2821011460037, data numirii 14 iulie
de 60 %, domiciliat„ Ón municipiul Bucure∫ti, bd.
                              2006, cu durata mandatului nelimitat„;            - capitalul social este divizat Ón 100 p„r˛i sociale
Alexandru Obregia nr. 22, bl. R 1, sc. 1, ap. 28,
                               - denumire: BALANCIA AGRO CONSULTING -         a 10.00 RON fiecare;
sectorul 4;
                              S.R.L.;                            - durata de func˛ionare: nelimitat„;
  2. Mihu Viorel, Ón calitate de asociat, av‚nd codul
                               - sediul social: Bucure∫ti, str. Cop„ceni nr. 47,     - codul unic de Ónregistrare: 18864611;
numeric personal 1751031441517, aport la capital
80.00 RON, data v„rs„rii aportului 10 iulie 2006,     bl. W 3, sc. B, et. 2, ap. 55, sectorul 3;          - num„rul de ordine Ón registrul comer˛ului:
echival‚nd cu 8 p„r˛i sociale reprezent‚nd 40 % din      - domeniul principal de activitate: grupa CAEN     J 40/11732/2006.
capitalul social total, cota de participare la       011 - cultivarea plantelor; gr„din„ritul destinat       R„mas„ definitiv„.
beneficii/pierderi de 40 %, domiciliat Ón municipiul    pie˛ei; horticultura;                     Act preluat Ón vederea public„rii ast„zi, 25 iulie
Bucure∫ti, ∫os. Berceni nr. 39, bl. 107, sc. 1, et. 7,    - activitatea principal„: cod CAEN 0111 -        2006.
ap. 44, sectorul 4;                    cultivarea cerealelor, porumbului ∫i a altor plante       (10/612.907)
  - administratori persoane fizice:            neclasificate Ón alt„ parte;                             *
  4               MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI,               PARTEA a IV-a,   Nr. 2391/1.VIII.2006
     Societatea Comercial„               judec„torul delegat la Oficiul Registrului          - sediul social: Bucure∫ti, sectorul 5, Str.
  MARIMOB CONFORT - S.R.L., Bucure∫ti           Comer˛ului de pe l‚ng„ Tribunalul Bucure∫ti a       M„rgeanului nr. 36, bl. M102, sc. 1, et. 5, ap. 20;
                              dispus autorizarea ∫i Ónregistrarea societ„˛ii        - domeniul principal de activitate: grupa CAEN
                              comerciale cu urm„toarele date:              742 - activit„˛i de arhitectur„, inginerie ∫i servicii de
        MINISTERUL JUSTIfiIEI
                                - fondator:                       consultan˛„ tehnic„ legate de acestea;
                                ™tef„nescu Cornel, Ón calitate de asociat unic,      - activitate principal„: cod CAEN 7420 - activit„˛i
       TRIBUNALUL BUCURE™TI             av‚nd codul numeric personal 1491204400236,        de arhitectur„, inginerie ∫i servicii de consultan˛„
                              aport la capital 200.00 RON, data v„rs„rii aportului    tehnic„ legate de acestea;
    OFICIUL NAfiIONAL AL REGISTRULUI
                              14 iulie 2006, echival‚nd cu 20 p„r˛i sociale         - capitalul social subscris: 200,00 RON, v„rsat
         COMERfiULUI                 reprezent‚nd 100 % capitalul social total, cota de     integral, capitalul social este divizat Ón 20 p„r˛i
                              participare la beneficii/pierderi de 100 %, domiciliat   sociale a 10,00 RON fiecare;
                              Ón municipiul Bucure∫ti, str. T„tule∫ti nr. 13, bl. 18,    - durata de func˛ionare: nelimitat„;
    OFICIUL REGISTRULUI COMERfiULUI           sc. 3, et. 4, ap. 45, sectorul 4;               - cod unic de Ónregistrare: 18864778;
    DE PE L¬NG√ TRIBUNALUL BUCURE™TI            - administrator persoan„ fizic„:              - num„r de ordine Ón registrul comer˛ului:
                                ™tef„nescu Cornel, av‚nd codul numeric         J 40/11735/2006.
         EXTRAS                   personal 1491204400236, data numirii 11 iulie
 AL ŒNCHEIERII JUDEC√TORULUI DELEGAT                                           Act preluat Ón vederea public„rii ast„zi, 25 iulie
                              2006, p‚n„ la data de 11 iulie 2010;
        NR. 11787                                               2006.
                                - denumire: SHTECO BRAND - S.R.L.;
                                                              (13/612.910)
      din data de 19 iulie 2006              - sediul social: Bucure∫ti, str. T„tule∫ti nr. 13,
                                                                         *
                              bl. 18, sc. 3, et. 4, ap. 45, sectorul 4;
  Judec„tor delegat      - Gabriela Rolea
                                - domeniul principal de activitate: grupa CAEN           Societatea Comercial„
  Grefier           - Lozinschi Adrian
                              526 - comer˛ cu am„nuntul neefectuat prin             AGATEXCOM - S.R.L., Bucure∫ti
  Œn baza cererii num„rul 332734 din data de        magazine;
18 iulie 2006 ∫i a actelor doveditoare depuse,         - activitatea principal„: cod CAEN 5263 - comer˛
judec„torul delegat la Oficiul Registrului         cu am„nuntul care nu se efectueaz„ prin magazine;             MINISTERUL JUSTIfiIEI
Comer˛ului de pe l‚ng„ Tribunalul Bucure∫ti a         - capitalul social subscris 200.00 RON, v„rsat         OFICIUL NAfiIONAL AL REGISTRULUI
dispus autorizarea ∫i Ónregistrarea societ„˛ii       integral;                                    COMERfiULUI
comerciale cu urm„toarele date:                - capitalul social este divizat Ón 20 p„r˛i sociale a
  - fondator:                       10.00 RON fiecare;
  Albu Marin, Ón calitate de asociat unic, av‚nd                                          JUDEC√TORUL DELEGAT
                                - durata de func˛ionare: nelimitat„;
codul numeric personal 1630516400409, aport la                                       LA OFICIUL REGISTRULUI COMERfiULUI
                                - codul unic de Ónregistrare: 18864735;
capital 500.00 RON, data v„rs„rii aportului 14 iulie                                     DE PE L¬NG√ TRIBUNALUL BUCURE™TI
                                - num„rul de ordine Ón registrul comer˛ului:
2006, echival‚nd cu 50 p„r˛i sociale reprezent‚nd
                              J 40/11734/2006.
100 % capitalul social total, cota de participare la                                     EXTRAS AL ŒNCHEIERII NR. 11790
                                R„mas„ definitiv„.
beneficii/pierderi de 100 %, domiciliat Ón
                                Act preluat Ón vederea public„rii ast„zi, 25 iulie           din 19 iulie 2006
municipiul Bucure∫ti, str. Opanez nr. 2, bl. C 1,
sc. 1, ap. 6, sectorul 2;                  2006.
                                                             Judec„tor delegat
  - administrator persoan„ fizic„:               (12/612.909)
                                                             la Oficiul Registrului
  Albu Marin, av‚nd codul numeric personal                      *
                                                             Comer˛ului de pe l‚ng„
1630516400409, data numirii 14 iulie 2006, p‚n„ la                                    Tribunalul Bucure∫ti - Gabriela Rolea
data de 14 iulie 2010;                        Societatea Comercial„
                                NOVATECH SYSTEMS - S.R.L., Bucure∫ti            Grefier
  - denumire: MARIMOB CONFORT - S.R.L.;                                         la Oficiul Registrului
  - sediul social: Bucure∫ti, str. Opanez nr. 2, bl. C1,                                 Comer˛ului de pe l‚ng„
sc. 1, ap. 5, sectorul 2;                        MINISTERUL JUSTIfiIEI               Tribunalul Bucure∫ti - Lozinschi Adrian
  - domeniul principal de activitate: grupa CAEN         OFICIUL NAfiIONAL AL REGISTRULUI
361 - produc˛ie de mobilier;                         COMERfiULUI
                                                             Œn baza cererii nr. 309248 din data de 4.07.2006
  - activitatea principal„: cod CAEN 3612 -                                      ∫i a actelor doveditoare depuse, judec„torul delegat
produc˛ia mobilierului pentru birou ∫i magazine;                                    la Oficiul Registrului Comer˛ului de pe l‚ng„
  - capitalul social subscris 500.00 RON, v„rsat            JUDEC√TORUL DELEGAT              Tribunalul Bucure∫ti a dispus autorizarea ∫i
integral;                            LA OFICIUL REGISTRULUI COMERfiULUI           Ónregistrarea societ„˛ii comerciale cu urm„toarele
  - capitalul social este divizat Ón 50 p„r˛i sociale a     DE PE L¬NG√ TRIBUNALUL BUCURE™TI           date:
10.00 RON fiecare;                                                    - fondatori:
  - durata de func˛ionare: nelimitat„;              EXTRAS AL ŒNCHEIERII NR. 11789             1. Huang Huangjian, asociat, aport la capital
  - codul unic de Ónregistrare: 18864620;
                                      din 19 iulie 2006             2.500,00 RON, data v„rs„rii aportului 3.07.2006,
  - num„rul de ordine Ón registrul comer˛ului:
                                                            echival‚nd cu 25 p„r˛i sociale, reprezent‚nd 50 %
J 40/11733/2006.                        Judec„tor delegat
                                                            din capitalul social total, av‚nd cota de participare
  R„mas„ definitiv„.                     la Oficiul Registrului
                                                            la beneficii/pierderi de 50 %, domiciliat Ón China,
  Act preluat Ón vederea public„rii ast„zi, 25 iulie     Comer˛ului de pe l‚ng„
2006.                                                         localitatea provincia Fujian;
                                Tribunalul Bucure∫ti - Gabriela Rolea
   (11/612.908)                       Grefier                          2. Guo Fangxiang, asociat, aport la capital
              *                  la Oficiul Registrului                 2.500,00 RON, data v„rs„rii aportului 3.07.2006,
                                Comer˛ului de pe l‚ng„                 echival‚nd cu 25 p„r˛i sociale, reprezent‚nd 50 %
      Societatea Comercial„               Tribunalul Bucure∫ti - Lozinschi Adrian         din capitalul social total, av‚nd cota de participare
    SHTECO BRAND - S.R.L., Bucure∫ti                                        la beneficii/pierderi de 50 %, domiciliat Ón China,
                                Œn baza cererii nr. 332573 din data de 18.07.2006    localitatea provincia Fujian;
                              ∫i a actelor doveditoare depuse, judec„torul delegat     - administratori, persoane fizice:
        MINISTERUL JUSTIfiIEI             la Oficiul Registrului Comer˛ului de pe l‚ng„         1. Huang Huangjian, data numirii 13.06.2006,
                              Tribunalul Bucure∫ti a dispus autorizarea ∫i
                                                            durata mandatului nelimitat„, av‚nd puteri
       TRIBUNALUL BUCURE™TI             Ónregistrarea societ„˛ii comerciale cu urm„toarele
                                                            depline;
                              date:
                                                             2. Guo Fangxiang, data numirii 13.06.2006,
                                - fondatori:
    OFICIUL NAfiIONAL AL REGISTRULUI                                         durata mandatului nelimitat„, av‚nd puteri
                                1. Milea Edmond, asociat, cod numeric personal
         COMERfiULUI                                              depline;
                              1570328400388, aport la capital 100,00 RON, data
                                                             - denumire: AGATEXCOM - S.R.L.;
                              v„rs„rii aportului 12.07.2006, echival‚nd cu
                                                             - sediul social: Bucure∫ti, Str. Amurgului nr. 26,
    OFICIUL REGISTRULUI COMERfiULUI           10 p„r˛i sociale, reprezent‚nd 50 % din capitalul
                                                            bl. P5, sc. 1, et. 1, ap. 29, sectorul 5;
    DE PE L¬NG√ TRIBUNALUL BUCURE™TI           social total, av‚nd cota de participare la
                                                             - domeniul principal de activitate: grupa CAEN
                              beneficii/pierderi de 50 %, domiciliat Ón Bucure∫ti,
                                                            514 - comer˛ cu ridicata cu bunuri de consum, altele
         EXTRAS                   Str. M„rgeanului nr. 36, bl. M102, sc. 1, et. 5, ap. 20,
                              sectorul 5;                        dec‚t cele alimentare;
 AL ŒNCHEIERII JUDEC√TORULUI DELEGAT
        NR. 11788                   2. Piscanu Florian - Emil, asociat, cod numeric      - activitate principal„: cod CAEN 5142 - comer˛ cu
                              personal 1570419400733, aport la capital 100,00      ridicata cu Ómbr„c„minte ∫i Ónc„l˛„minte;
      din data de 19 iulie 2006                                           - capitalul social subscris: 5.000,00 RON, v„rsat
                              RON, data v„rs„rii aportului 12.07.2006, echival‚nd
  Judec„tor delegat                    cu 10 p„r˛i sociale, reprezent‚nd 50 % din capitalul    integral, capitalul social este divizat Ón 50 p„r˛i
  la Oficiul Registrului                  social total, av‚nd cota de participare la         sociale a 100,00 RON fiecare;
  Comer˛ului de pe l‚ng„                  beneficii/pierderi de 50 %, domiciliat Ón Bucure∫ti,     - durata de func˛ionare: nelimitat„;
  Tribunalul Bucure∫ti - Gabriela Rolea          str. Pictor Gheorghe T„tt„resc, nr. 8, bl. S13, sc. 1,    - cod unic de Ónregistrare: 18864760;
  Grefier                         ap. 2, sectorul 3;                      - num„r de ordine Ón registrul comer˛ului:
  la Oficiul Registrului                   - administrator persoan„ fizic„: Milea Edmond,     J 40/11736/2006.
  Comer˛ului de pe l‚ng„                                                 Act preluat Ón vederea public„rii ast„zi, 25 iulie
                              cod numeric personal 1570328400388, data numirii
  Tribunalul Bucure∫ti - Lozinschi Adrian                                       2006.
                              12.07.2006, durata mandatului nelimitat„, av‚nd
 Œn baza cererii num„rul 332720 din data de        puteri depline;                         (14/612.911)
18 iulie 2006 ∫i a actelor doveditoare depuse,         - denumire: NOVATECH SYSTEMS - S.R.L.;                       *
               MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA                 a IV-a,  Nr. 2391/1.VIII.2006                  5
     Societatea Comercial„              la Oficiul Registrului Comer˛ului de pe l‚ng„          - capitalul social subscris: 200,00 RON, v„rsat
CRYS & MANDY COMPANY - S.R.L., Bucure∫ti         Tribunalul Bucure∫ti a dispus autorizarea ∫i         integral, capitalul social este divizat Ón 20 p„r˛i
                             Ónregistrarea societ„˛ii comerciale cu urm„toarele      sociale a 10,00 RON fiecare;
                             date:                              - durata de func˛ionare: nelimitat„;
       MINISTERUL JUSTIfiIEI
                              - fondatori:                         - cod unic de Ónregistrare: 18864603;
    OFICIUL NAfiIONAL AL REGISTRULUI
                              1. Florescu Tina, asociat, cod numeric personal       - num„r de ordine Ón registrul comer˛ului:
         COMERfiULUI
                             2800106450026, aport la capital 100,00 RON, data       J 40/11739/2006.
                             v„rs„rii aportului 21.02.2006, echival‚nd cu          Act preluat Ón vederea public„rii ast„zi, 25 iulie
      JUDEC√TORUL DELEGAT             10 p„r˛i sociale, reprezent‚nd 50 % din capitalul      2006.
   LA OFICIUL REGISTRULUI COMERfiULUI          social total, av‚nd cota de participare la            (17/612.914)
   DE PE L¬NG√ TRIBUNALUL BUCURE™TI          beneficii/pierderi de 50 %, domiciliat„ Ón Bucure∫ti,                 *
                             Str. Dezrobirii nr. 16A, bl. 26, sc. 1, ap. 3, sectorul 6;
    EXTRAS AL ŒNCHEIERII NR. 11791            2. Petr„reanu Ilie Adrian, asociat, cod numeric           Societatea Comercial„
                             personal 1760220030022, aport la capital 100,00          AEDES ROMANIA - S.R.L., Bucure∫ti
        din 19 iulie 2006            RON, data v„rs„rii aportului 21.02.2006, echival‚nd
 Judec„tor delegat                   cu 10 p„r˛i sociale, reprezent‚nd 50 % din capitalul
                                                                  MINISTERUL JUSTIfiIEI
 la Oficiul Registrului                 social total, av‚nd cota de participare la
                                                               OFICIUL NAfiIONAL AL REGISTRULUI
 Comer˛ului de pe l‚ng„                 beneficii/pierderi de 50 %, domiciliat Ón Bucure∫ti,
                                                                    COMERfiULUI
 Tribunalul Bucure∫ti - Gabriela Rolea         str. Banul Udrea, nr. 6, bl. G6, sc. 1, ap. 7, sectorul 3;
 Grefier        - Lozinschi Adrian         - administratori, persoane fizice:
                              1. Florescu Tina, cod numeric personal                JUDEC√TORUL DELEGAT
  Œn baza cererii nr. 274677 din data de 15.06.2006
                             2800106450026, data numirii 21.02.2006, p‚n„ la          LA OFICIUL REGISTRULUI COMERfiULUI
∫i a actelor doveditoare depuse, judec„torul delegat
                             data de 21.02.2010;                        DE PE L¬NG√ TRIBUNALUL BUCURE™TI
la Oficiul Registrului Comer˛ului de pe l‚ng„
                              2. Petr„reanu Ilie Adrian, cod numeric personal
Tribunalul Bucure∫ti a dispus autorizarea ∫i
                             1760220030022, data numirii 21.02.2006, p‚n„ la          EXTRAS AL ŒNCHEIERII NR. 11800
Ónregistrarea societ„˛ii comerciale cu urm„toarele
                             data de 21.02.2010;
date:                                                                din 19 iulie 2006
                              - denumire: TURQOISE SERVICES - S.R.L.;
  - fondatori:
                              - sediul social: Bucure∫ti, str. Banul Udrea, nr. 6,    Judec„tor delegat
  1. Ni˛u M„ndel, asociat, cod numeric personal
                             bl. G6, sc. 1, et. 2, ap. 7, sectorul 3;            la Oficiul Registrului
1740723411511, aport la capital 100,00 RON, data
                              - domeniul principal de activitate: grupa CAEN       Comer˛ului de pe l‚ng„
v„rs„rii aportului 15.05.2006, echival‚nd cu 5 p„r˛i   930 - alte activit„˛i de servicii;               Tribunalul Bucure∫ti - Gabriela Rolea
sociale, reprezent‚nd 50 % din capitalul social total,   - activitate principal„: cod CAEN 9304 - activit„˛i     Grefier
av‚nd cota de participare la beneficii/pierderi de    de Óntre˛inere corporal„;                   la Oficiul Registrului
50 %, domiciliat Ón Bucure∫ti, str. Frumu∫ani nr. 2,    - capitalul social subscris: 200,00 RON, v„rsat       Comer˛ului de pe l‚ng„
bl. 37, sc. A, et. 8, ap. 49, sectorul 4;        integral, capitalul social este divizat Ón 20 p„r˛i      Tribunalul Bucure∫ti - Lozinschi Adrian
  2. Laz„r Aurel, asociat, cod numeric personal     sociale a 10,00 RON fiecare;
1700215511662, aport la capital 100,00 RON, data                                     Œn baza cererii nr. 334310 din data de 18.07.2006
                              - durata de func˛ionare: nelimitat„;
v„rs„rii aportului 15.05.2006, echival‚nd cu 5 p„r˛i                                 ∫i a actelor doveditoare depuse, judec„torul delegat
                              - cod unic de Ónregistrare: 18864719;
sociale, reprezent‚nd 50 % din capitalul social total,   - num„r de ordine Ón registrul comer˛ului:        la Oficiul Registrului Comer˛ului de pe l‚ng„
av‚nd cota de participare la beneficii/pierderi de    J 40/11738/2006.                       Tribunalul Bucure∫ti a dispus autorizarea ∫i
50 %, domiciliat Ón Bucure∫ti, str. Ozana nr. 3,      Act preluat Ón vederea public„rii ast„zi, 25 iulie    Ónregistrarea societ„˛ii comerciale cu urm„toarele
bl. I31, sc. 6, ap. 77, sectorul 3;           2006.                            date:
  - administratori, persoane fizice:             (16/612.913)                        - fondator: Societatea Comercial„ AEDES
  1. Ni˛u M„ndel, cod numeric personal                       *                INVESTISSEMENT - S.A., aport la capital 200,00
1740723411511, data numirii 10.05.2006, p‚n„ la                                    RON, data v„rs„rii aportului 6.07.2006, echival‚nd
data de 10.05.2010;                       Societatea Comercial„                cu 20 p„r˛i sociale, reprezent‚nd 100 % capitalul
  2. Laz„r Aurel, cod numeric personal         GLOBAL EXPORT TRADE - S.R.L., Bucure∫ti           social total, av‚nd cota de participare la
1700215511662, data numirii 10.05.2006, p‚n„ la                                    beneficii/pierderi de 100 %, cu sediul Ón Luxemburg,
data de 10.05.2010;                                                  Rue Beaumont 17, L- 1219;
  - denumire: CRYS & MANDY COMPANY - S.R.L.;             MINISTERUL JUSTIfiIEI                - administrator, persoan„ fizic„: Agrati Eugenio
  - sediul social: Bucure∫ti, str. Frumu∫ani nr. 2,      OFICIUL NAfiIONAL AL REGISTRULUI            Battista, p‚n„ la data de 6.07.2010, domiciliat Ón
bl. 37, sc. A, et. 8, ap. 49, sectorul 4;                 COMERfiULUI                 Italia, Milano, Piazzale Dateo, nr. 2;
  - domeniul principal de activitate: grupa CAEN                                    - denumire: AEDES ROMANIA - S.R.L.;
361 - produc˛ie de mobilier;                     JUDEC√TORUL DELEGAT                - sediul social: Bucure∫ti, str. Prof. Dr. Victor
  - activitate principal„: cod CAEN 3611 - produc˛ie     LA OFICIUL REGISTRULUI COMERfiULUI           Babe∫, nr. 17, et. 2, sectorul 5;
de scaune;                           DE PE L¬NG√ TRIBUNALUL BUCURE™TI             - domeniul principal de activitate: grupa CAEN
  - capitalul social subscris: 200,00 RON, v„rsat                                  701 - activit„˛i imobiliare cu bunuri proprii;
integral, capitalul social este divizat Ón 10 p„r˛i       EXTRAS AL ŒNCHEIERII NR. 11799              - activitate principal„: cod CAEN 7012 -
sociale a 20,00 RON fiecare;                                             cump„rare ∫i v‚nzare de bunuri imobiliare proprii;
  - durata de func˛ionare: nelimitat„;                  din 19 iulie 2006               - capitalul social subscris: 200,00 RON, v„rsat
  - cod unic de Ónregistrare: 18864727;          Judec„tor delegat                     integral, capitalul social este divizat Ón 20 p„r˛i
  - num„r de ordine Ón registrul comer˛ului:        la Oficiul Registrului                  sociale a 10,00 RON fiecare;
J 40/11737/2006.                      Comer˛ului de pe l‚ng„                    - durata de func˛ionare: nelimitat„;
  Act preluat Ón vederea public„rii ast„zi, 25 iulie    Tribunalul Bucure∫ti - Gabriela Rolea            - cod unic de Ónregistrare: 18864816;
2006.                            Grefier                           - num„r de ordine Ón registrul comer˛ului:
   (15/612.912)                      la Oficiul Registrului                  J 40/11740/2006.
             *                 Comer˛ului de pe l‚ng„                    Act preluat Ón vederea public„rii ast„zi, 25 iulie
                              Tribunalul Bucure∫ti - Lozinschi Adrian          2006.
     Societatea Comercial„                                              (18/612.915)
                              Œn baza cererii nr. 334346 din data de 18.07.2006
  TURQOISE SERVICES - S.R.L., Bucure∫ti                                                    *
                             ∫i a actelor doveditoare depuse, judec„torul delegat
                             la Oficiul Registrului Comer˛ului de pe l‚ng„             Societatea Comercial„
       MINISTERUL JUSTIfiIEI            Tribunalul Bucure∫ti a dispus autorizarea ∫i         FIRST CLASS CONSTRUCT - S.R.L., Bucure∫ti
    OFICIUL NAfiIONAL AL REGISTRULUI          Ónregistrarea societ„˛ii comerciale cu urm„toarele
         COMERfiULUI               date:
                              - fondator: Marini Claudio, asociat unic, aport la           MINISTERUL JUSTIfiIEI
                             capital 200,00 RON, data v„rs„rii aportului             OFICIUL NAfiIONAL AL REGISTRULUI
      JUDEC√TORUL DELEGAT
                             17.07.2006, echival‚nd cu 20 p„r˛i sociale,                  COMERfiULUI
   LA OFICIUL REGISTRULUI COMERfiULUI
                             reprezent‚nd 100 % capitalul social total, av‚nd cota
   DE PE L¬NG√ TRIBUNALUL BUCURE™TI
                             de participare la beneficii/pierderi de 100 %,
                                                                 JUDEC√TORUL DELEGAT
                             domiciliat Ón Italia, localitatea Sant Angelo in Vado,
    EXTRAS AL ŒNCHEIERII NR. 11792                                           LA OFICIUL REGISTRULUI COMERfiULUI
                             str. Papa Clemente XIV, nr. 37;
                                                              DE PE L¬NG√ TRIBUNALUL BUCURE™TI
        din 19 iulie 2006              - administrator, persoan„ fizic„: Marini Claudio,
                             data numirii 18.07.2006, durata mandatului
 Judec„tor delegat                                                     EXTRAS AL ŒNCHEIERII NR. 11801
                             nelimitat„, av‚nd puteri depline;
 la Oficiul Registrului
                              - denumire: GLOBAL EXPORT TRADE - S.R.L.;                din 19 iulie 2006
 Comer˛ului de pe l‚ng„
                              - sediul social: Bucure∫ti, str. Ion C‚mpineanu,
 Tribunalul Bucure∫ti - Gabriela Rolea                                         Judec„tor delegat
                             nr. 13, sc. A, et. 2, ap. 3, sectorul 1;
 Grefier                                                        la Oficiul Registrului
                              - domeniul principal de activitate: grupa CAEN
 la Oficiul Registrului                                                Comer˛ului de pe l‚ng„
                             748 - alte activit„˛i de servicii prestate Ón principal
 Comer˛ului de pe l‚ng„                                                Tribunalul Bucure∫ti - Gabriela Rolea
                             Óntreprinderilor;
 Tribunalul Bucure∫ti - Lozinschi Adrian                                        Grefier        - Lozinschi Adrian
                              - activitate principal„: cod CAEN 7487 - alte
  Œn baza cererii nr. 64625 din data de 27.02.2006   activit„˛i de servicii prestate Ón principal          Œn baza cererii nr. 334143 din data de 18.07.2006
∫i a actelor doveditoare depuse, judec„torul delegat   Óntreprinderilor;                      ∫i a actelor doveditoare depuse, judec„torul delegat
 6              MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI,              PARTEA a IV-a,   Nr. 2391/1.VIII.2006
la Oficiul Registrului Comer˛ului de pe l‚ng„      11.07.2006, p‚n„ la data de 11.07.2010, av‚nd puteri         Societatea Comercial„
Tribunalul Bucure∫ti a dispus autorizarea ∫i       depline;                            PANGRI LEADER - S.R.L., Bucure∫ti
Ónregistrarea societ„˛ii comerciale cu urm„toarele     - denumire: ANGY BEAUTY SALON - S.R.L.;
date:                            - sediul social: Bucure∫ti, ∫os. Andronache
                                                                 MINISTERUL JUSTIfiIEI
  - fondatori:                     nr. 201A, demisol, ap. 12, sectorul 2;
  1. Ionescu R„zvan, asociat, cod numeric personal     - domeniul principal de activitate: grupa CAEN
1731104443018, aport la capital 100,00 RON, data     930 - alte activit„˛i de servicii;                   TRIBUNALUL BUCURE™TI
v„rs„rii aportului 17.07.2006, echival‚nd cu        - activitate principal„: cod CAEN 9302 - coafur„ ∫i
10 p„r˛i sociale, reprezent‚nd 33,33 % din capitalul   alte activit„˛i de Ónfrumuse˛are;
                                                             OFICIUL NAfiIONAL AL REGISTRULUI
social total, av‚nd cota de participare la         - capitalul social subscris: 200,00 RON, v„rsat
                                                                  COMERfiULUI
beneficii/pierderi de 33,33 %, domiciliat Ón       integral, capitalul social este divizat Ón 20 p„r˛i
Bucure∫ti, str. Turnu M„gurele nr. 13, bl. S2, sc. 1,  sociale a 10,00 RON fiecare;
ap. 172, sectorul 4;                    - durata de func˛ionare: nelimitat„;                JUDEC√TORUL DELEGAT
  2. Gu˛„ Nicolae, asociat, cod numeric personal      - cod unic de Ónregistrare: 18864654;            LA OFICIUL REGISTRULUI COMERfiULUI
1620630400302, aport la capital 100,00 RON, data      - num„r de ordine Ón registrul comer˛ului:          DE PE L¬NG√ TRIBUNALUL BUCURE™TI
v„rs„rii aportului 17.07.2006, echival‚nd cu       J 40/11742/2006.
10 p„r˛i sociale, reprezent‚nd 33,33 % din capitalul    Act preluat Ón vederea public„rii ast„zi, 25 iulie      EXTRAS AL ŒNCHEIERII NR. 11804
social total, av‚nd cota de participare la        2006.                                   din 19 iulie 2006
beneficii/pierderi de 33,33 %, domiciliat Ón         (20/612.917)
                                          *                 Judec„tor delegat
Bucure∫ti, str. Cpt. Valer Dumitrescu, nr. 81,
                                                           la Oficiul Registrului
sectorul 2;
                                  Societatea Comercial„               Comer˛ului de pe l‚ng„
  3. Bizbac Ionel, asociat, cod numeric personal
                                 COM INOX - S.R.L., Bucure∫ti            Tribunalul Bucure∫ti - Gabriela Rolea
1650607400019, aport la capital 100,00 RON, data
                                                           Grefier
v„rs„rii aportului 17.07.2006, echival‚nd cu                                     la Oficiul Registrului
10 p„r˛i sociale, reprezent‚nd 33,33 % din capitalul          MINISTERUL JUSTIfiIEI             Comer˛ului de pe l‚ng„
social total, av‚nd cota de participare la                                      Tribunalul Bucure∫ti - Lozinschi Adrian
beneficii/pierderi de 33,33 %, domiciliat Ón
                                   TRIBUNALUL BUCURE™TI              Œn baza cererii nr. 333916 din data de 18.07.2006
Bucure∫ti, Str. Codrii Neam˛ului nr. 9, bl. 3, sc. B,
ap. 85, sectorul 3;                                                ∫i a actelor doveditoare depuse, judec„torul delegat
  - administrator, persoan„ fizic„: Ionescu R„zvan,                                la Oficiul Registrului Comer˛ului de pe l‚ng„
                                OFICIUL NAfiIONAL AL REGISTRULUI
                                                          Tribunalul Bucure∫ti a dispus autorizarea ∫i
cod numeric personal 1731104443018, data numirii             COMERfiULUI
                                                          Ónregistrarea societ„˛ii comerciale cu urm„toarele
12.07.2006, durata mandatului nelimitat„;
                                                          date:
  - denumire: FIRST CLASS CONSTRUCT - S.R.L.;
                                   JUDEC√TORUL DELEGAT               - fondator: Gherela Grigore, asociat unic, cod
  - sediul social: Bucure∫ti, Str. Codrii Neam˛ului
                               LA OFICIUL REGISTRULUI COMERfiULUI          numeric personal 1650208400690, aport la capital
nr. 9, bl. 3, sc. B, et. 10, ap. 85, sectorul 3;
                               DE PE L¬NG√ TRIBUNALUL BUCURE™TI           200,00 RON, data v„rs„rii aportului 13.07.2006,
  - domeniul principal de activitate: grupa CAEN
                                                          echival‚nd cu 20 p„r˛i sociale reprezent‚nd 100 %
454 - lucr„ri de finisare;
                                EXTRAS AL ŒNCHEIERII NR. 11803           capitalul social total, cota de participare la
  - activitate principal„: cod CAEN 4544 - lucr„ri de                               beneficii/pierderi de 100 %, domiciliat Ón Bucure∫ti,
vopsitorie, zugr„veli ∫i mont„ri de geamuri;               din 19 iulie 2006
                                                          str. R„cari nr. 51, bl. 70, sc. 2, et. 1, ap. 58,
  - capitalul social subscris: 300,00 RON, v„rsat     Judec„tor delegat                    sectorul 3;
integral, capitalul social este divizat Ón 30 p„r˛i    la Oficiul Registrului                   - administrator persoan„ fizic„: Gherela Grigore,
sociale a 10,00 RON fiecare;                Comer˛ului de pe l‚ng„                 cod numeric personal 1650208400690, data numirii
  - durata de func˛ionare: nelimitat„;          Tribunalul Bucure∫ti - Gabriela Rolea          6.07.2006, durata mandatului nelimitat„;
  - cod unic de Ónregistrare: 18864700;          Grefier                          - denumirea: PANGRI LEADER - S.R.L.;
  - num„r de ordine Ón registrul comer˛ului:       la Oficiul Registrului                   - sediul social: Bucure∫ti, str. R„cari nr. 51, bl. 70,
J 40/11741/2006.                      Comer˛ului de pe l‚ng„                 sc. 2, et. 1, ap. 58, sectorul 3;
  Act preluat Ón vederea public„rii ast„zi, 25 iulie   Tribunalul Bucure∫ti - Lozinschi Adrian          - domeniul principal de activitate: grupa CAEN
2006.                                                       703 - activit„˛i imobiliare pe baz„ de tarife sau
   (19/612.916)                      Œn baza cererii nr. 334046 din data de 18.07.2006   contract;
             *               ∫i a actelor doveditoare depuse, judec„torul delegat     - activitatea principal„: 7031 - agen˛ii imobiliare;
                             la Oficiul Registrului Comer˛ului de pe l‚ng„        - capitalul social subscris: 200,00 RON, v„rsat
     Societatea Comercial„              Tribunalul Bucure∫ti a dispus autorizarea ∫i       integral; capitalul social este divizat Ón 20 p„r˛i
 ANGY BEAUTY SALON - S.R.L., Bucure∫ti         Ónregistrarea societ„˛ii comerciale cu urm„toarele    sociale a 10,00 RON fiecare;
                             date:                            - durata de func˛ionare: nelimitat„;
                              - fondatori: 1. Vasile Cristian, asociat, cod       - cod unic de Ónregistrare: 18864697;
       MINISTERUL JUSTIfiIEI            numeric personal 1610704400724, aport la capital       - num„r de ordine Ón registrul comer˛ului:
    OFICIUL NAfiIONAL AL REGISTRULUI          1.000,00 RON, data v„rs„rii aportului 13.07.2006,     J 40/11744/2006.
         COMERfiULUI               echival‚nd cu 100 p„r˛i sociale, reprezent‚nd 50 %      Act preluat Ón vederea public„rii ast„zi, 25 iulie
                             din capitalul social total, cota de participare la    2006.
                             beneficii/pierderi de 50 %, domiciliat Ón Bucure∫ti,      (22/612.919)
       JUDEC√TORUL DELEGAT
                             str. Cap. Ivan Anghelache nr. 8, bl. M21, sc. 2, et. 4,                *
   LA OFICIUL REGISTRULUI COMERfiULUI
                             ap. 84, sectorul 5; 2. Vasile Elena, asociat, cod
   DE PE L¬NG√ TRIBUNALUL BUCURE™TI
                             numeric personal 2600521400723, aport la capital          Societatea Comercial„
                             1.000,00 RON, data v„rs„rii aportului 13.07.2006,       HOUSE OF BEAUTY - S.R.L., Bucure∫ti
    EXTRAS AL ŒNCHEIERII NR. 11802
                             echival‚nd cu 100 p„r˛i sociale, reprezent‚nd 50 %
        din 19 iulie 2006            din capitalul social total, cota de participare la
                                                                 MINISTERUL JUSTIfiIEI
 Judec„tor delegat                   beneficii/pierderi de 50 %, domiciliat„ Ón Bucure∫ti,
 la Oficiul Registrului                 str. Cap. Ivan Anghelache nr. 8, bl. M21, sc. 2, et. 4,
 Comer˛ului de pe l‚ng„                 ap. 84, sectorul 5;                           TRIBUNALUL BUCURE™TI
 Tribunalul Bucure∫ti - Gabriela Rolea           - administrator persoan„ fizic„: Vasile Cristian,
 Grefier                        cod numeric personal 1610704400724, data numirii
                                                             OFICIUL NAfiIONAL AL REGISTRULUI
                             12.07.2006, durata mandatului nelimitat„;
 la Oficiul Registrului                                                      COMERfiULUI
                              - denumirea: COM INOX - S.R.L.;
 Comer˛ului de pe l‚ng„
                              - sediul social: Bucure∫ti, str. Cap. Ivan
 Tribunalul Bucure∫ti - Lozinschi Adrian
                             Anghelache nr. 8, bl. M21, sc. 2, et. 4, ap. 84,            JUDEC√TORUL DELEGAT
  Œn baza cererii nr. 334062 din data de 18.07.2006   sectorul 5;                           LA OFICIUL REGISTRULUI COMERfiULUI
∫i a actelor doveditoare depuse, judec„torul delegat    - domeniul principal de activitate: grupa CAEN        DE PE L¬NG√ TRIBUNALUL BUCURE™TI
la Oficiul Registrului Comer˛ului de pe l‚ng„      519 - comer˛ cu ridicata cu alte produse;
Tribunalul Bucure∫ti a dispus autorizarea ∫i        - activitatea principal„: 5190 - comer˛ cu ridicata      EXTRAS AL ŒNCHEIERII NR. 11805
Ónregistrarea societ„˛ii comerciale cu urm„toarele    cu alte produse;                              din 19 iulie 2006
date:                            - capitalul social subscris: 2.000,00 RON, v„rsat
  - fondator: Chiriac Nicoleta, asociat unic, cod    integral; capitalul social este divizat Ón 200 p„r˛i     Judec„tor delegat
numeric personal 2800727420118, aport la capital     sociale a 10,00 RON fiecare;                 la Oficiul Registrului
200,00 RON, data v„rs„rii aportului 17.07.2006,       - durata de func˛ionare: nelimitat„;           Comer˛ului de pe l‚ng„
echival‚nd cu 20 p„r˛i sociale, reprezent‚nd 100 %     - cod unic de Ónregistrare: 18864808;           Tribunalul Bucure∫ti - Gabriela Rolea
capitalul social total, av‚nd cota de participare la    - num„r de ordine Ón registrul comer˛ului:        Grefier
beneficii/pierderi de 100 %, domiciliat„ Ón       J 40/11743/2006.                       la Oficiul Registrului
localitatea Voluntari, str. Ecaterina Teodoroiu       Act preluat Ón vederea public„rii ast„zi, 25 iulie    Comer˛ului de pe l‚ng„
nr. 413, jude˛ul Ilfov;                 2006.                            Tribunalul Bucure∫ti - Lozinschi Adrian
  - administrator, persoan„ fizic„: Chiriac Nicoleta,    (21/612.918)                      Œn baza cererii nr. 333912 din data de 18.07.2006
cod numeric personal 2800727420118, data numirii                  *                ∫i a actelor doveditoare depuse, judec„torul delegat
                 MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA                a IV-a,  Nr. 2391/1.VIII.2006                  7
la Oficiul Registrului Comer˛ului de pe l‚ng„        sociale reprezent‚nd 33,330000 % din capitalul           Societatea Comercial„
Tribunalul Bucure∫ti a dispus autorizarea ∫i        social total, cota de participare la beneficii/pierderi   AP INTERNATIONAL PROMOTION - S.R.L.
Ónregistrarea societ„˛ii comerciale cu urm„toarele     de 33,330000 %, domiciliat Ón Bucure∫ti, Str.               Bucure∫ti
date:                            Sp„tarului nr. 1A, ap. 8, sectorul 2;
  - fondatori: 1. Le Mihaela, asociat, cod numeric      - administrator persoan„ fizic„: Macarie
                                                                   MINISTERUL JUSTIfiIEI
personal 2800321271714, aport la capital 100,00       Cristi-Liviu, cod numeric personal 1710617393719,
RON, data v„rs„rii aportului 14.07.2006, echival‚nd     data numirii 14.07.2006, p‚n„ la data de 14.07.2010;
cu 10 p„r˛i sociale, reprezent‚nd 50 % din capitalul      - denumirea: IL DIVINO - S.R.L.;                   TRIBUNALUL BUCURE™TI
social total, cota de participare la beneficii/pierderi    - sediul social: Bucure∫ti, str. P„durea Craiului
de 50 %, domiciliat„ Ón Bucure∫ti, Str. R„scoala din    nr. 1, bl. B2, sc. 4, parter, ap. 135, sectorul 3;
1907, nr. 15, bl. 31, sc. 1, ap. 27, sectorul 2; 2. Preda                                  OFICIUL NAfiIONAL AL REGISTRULUI
                                - domeniul principal de activitate: grupa CAEN
Cristina-Nicoleta-Paula, asociat, cod numeric                                             COMERfiULUI
                              553 - restaurante;
personal 2721205441516, aport la capital 100,00
                                - activitatea principal„: 5530 - restaurante;
RON, data v„rs„rii aportului 14.07.2006, echival‚nd
                                - capitalul social subscris: 300,00 RON, v„rsat          JUDEC√TORUL DELEGAT
cu 10 p„r˛i sociale, reprezent‚nd 50 % din capitalul
                              integral; capitalul social este divizat Ón 30 p„r˛i      LA OFICIUL REGISTRULUI COMERfiULUI
social total, cota de participare la beneficii/pierderi
                              sociale a 10,00 RON fiecare;                  DE PE L¬NG√ TRIBUNALUL BUCURE™TI
de 50 %, domiciliat„ Ón Bucure∫ti, bd. Alexandru
                                - durata de func˛ionare: nelimitat„;
Obregia nr. 5A, bl. I1, sc. 1, ap. 5, sectorul 4;
                                - cod unic de Ónregistrare: 18864689;             EXTRAS AL ŒNCHEIERII NR. 11808
  - administrator persoan„ fizic„: Preda
Cristina-Nicoleta-Paula, cod numeric personal         - num„r de ordine Ón registrul comer˛ului:               din 19 iulie 2006
2721205441516, data numirii 3.07.2006, durata        J 40/11746/2006.
                                Act preluat Ón vederea public„rii ast„zi, 25 iulie    Judec„tor delegat      - Gabriela Rolea
mandatului nelimitat„, av‚nd puteri depline;
                              2006.                            Grefier           - Lozinschi Adrian
  - denumirea: HOUSE OF BEAUTY - S.R.L.
  - sediul social: Bucure∫ti, bd. Alexandru Obregia       (24/612.921)                      Œn baza cererii nr. 333882 din data de 18.07.2006
nr. 5A, bl. I1, sc. 1, ap. 5, sectorul 4;                       *                ∫i a actelor doveditoare depuse, judec„torul delegat
  - domeniul principal de activitate: grupa CAEN                                   la Oficiul Registrului Comer˛ului de pe l‚ng„
930 - alte activit„˛i de servicii;                    Societatea Comercial„            Tribunalul Bucure∫ti a dispus autorizarea ∫i
  - activitatea principal„: 9302 - coafur„ ∫i alte            EDUARDENT - S.R.L.             Ónregistrarea societ„˛ii comerciale cu urm„toarele
activit„˛i de Ónfrumuse˛are;                          Bucure∫ti               date:
  - capitalul social subscris: 200,00 RON, v„rsat                                    - fondatori: 1. Andre Philippe Llp, aport la capital
integral; capitalul social este divizat Ón 20 p„r˛i                                  150,00 RON, data v„rs„rii aportului 13.07.2006,
                                      MINISTERUL JUSTIfiIEI
sociale a 10,00 RON fiecare;                                             echival‚nd cu 3 p„r˛i sociale reprezent‚nd 75 % din
  - durata de func˛ionare: nelimitat„;                                        capitalul social total, av‚nd cota de participare la
  - cod unic de Ónregistrare: 18864751;                 TRIBUNALUL BUCURE™TI            beneficii/pierderi de 75 %, cu sediul Ón Marea
  - num„r de ordine Ón registrul comer˛ului:                                     Britanie, Londra, Old Gloucester Street, WC 1N3XX,
J 40/11745/2006.
                                  OFICIUL NAfiIONAL AL REGISTRULUI          nr. 27; 2. Promotional Services Support INC, aport
  Act preluat Ón vederea public„rii ast„zi, 25 iulie
                                       COMERfiULUI                la capital 50,00 RON, data v„rs„rii aportului
2006.
                                                           13.07.2006, echival‚nd cu o parte social„,
   (23/612.920)
                                                           reprezent‚nd 25 % din capitalul social total, av‚nd
              *                      JUDEC√TORUL DELEGAT              cota de participare la beneficii/pierderi de 25 %, cu
                                 LA OFICIUL REGISTRULUI COMERfiULUI          sediul Ón S.U.A., 113 Barksdale Professional Center,
       Societatea Comercial„
                                 DE PE L¬NG√ TRIBUNALUL BUCURE™TI           or∫. Newark, Regiunea New Castle, cod 19711,
        IL DIVINO - S.R.L.
          Bucure∫ti                                             Delaware;
                                  EXTRAS AL ŒNCHEIERII NR. 11807            - administrator persoan„ juridic„: Stanciu
                                      din 19 iulie 2006             Andrei, cod numeric personal 1790426461524,
        MINISTERUL JUSTIfiIEI                                          durata mandatului nelimitat„, reprezentant
                               Judec„tor delegat                    permanent, din 14.07.2006, al firmei Andre
                               la Oficiul Registrului                 Philippe Llp;
       TRIBUNALUL BUCURE™TI
                               Comer˛ului de pe l‚ng„                   - denumirea: AP INTERNATIONAL PROMOTION
                               Tribunalul Bucure∫ti - Gabriela Rolea          - S.R.L.;
    OFICIUL NAfiIONAL AL REGISTRULUI            Grefier                          - sediul social: Bucure∫ti, Calea Rahovei 266-268,
         COMERfiULUI                  la Oficiul Registrului                 Cl„direa Electromagnetica, Corp 61, et. 1, axele C-D,
                               Comer˛ului de pe l‚ng„                 st‚lpii 10-12, sectorul 5;
                               Tribunalul Bucure∫ti - Lozinschi Adrian          - domeniul principal de activitate: grupa CAEN
       JUDEC√TORUL DELEGAT
   LA OFICIUL REGISTRULUI COMERfiULUI            Œn baza cererii nr. 333893 din data de 18.07.2006   744 - publicitate;
   DE PE L¬NG√ TRIBUNALUL BUCURE™TI           ∫i a actelor doveditoare depuse, judec„torul delegat     - activitatea principal„: 7440 - publicitate;
                              la Oficiul Registrului Comer˛ului de pe l‚ng„        - capitalul social subscris: 200,00 RON, v„rsat
    EXTRAS AL ŒNCHEIERII NR. 11806            Tribunalul Bucure∫ti a dispus autorizarea ∫i       integral; capitalul social este divizat Ón 4 p„r˛i
                              Ónregistrarea societ„˛ii comerciale cu urm„toarele    sociale a 50,00 RON fiecare;
        din 19 iulie 2006
                              date:                            - durata de func˛ionare: nelimitat„;
  Judec„tor delegat                      - fondator: Pascu Natalia, asociat unic, cod       - cod unic de Ónregistrare: 18864794;
  la Oficiul Registrului                  numeric personal 8780518400025, aport la capital       - num„r de ordine Ón registrul comer˛ului:
  Comer˛ului de pe l‚ng„                  200,00 RON, data v„rs„rii aportului 10.07.2006,      J 40/11748/2006.
  Tribunalul Bucure∫ti - Gabriela Rolea          echival‚nd cu 20 p„r˛i sociale reprezent‚nd 100 %      Act preluat Ón vederea public„rii ast„zi, 25 iulie
  Grefier                                                      2006.
                              capitalul social total, cota de participare la
  la Oficiul Registrului                                                 (26/612.923)
                              benefici/pierderi de 100 %, domiciliat„ Ón Ucraina,
  Comer˛ului de pe l‚ng„                                                            *
                              Regiunea Cern„u˛i, com. Ceahor, ∫i cu re∫edin˛a Ón
  Tribunalul Bucure∫ti - Lozinschi Adrian
                              Rom‚nia, Bucure∫ti, str. B„icule∫ti nr. 19, bl. D9,
  Œn baza cererii nr. 333901 din data de 18.07.2006    ap. 151, sectorul 1;                        Societatea Comercial„
∫i a actelor doveditoare depuse, judec„torul delegat      - administrator persoan„ fizic„: Pascu Natalia,      FORIO TRADE COM - S.R.L., Bucure∫ti
la Oficiul Registrului Comer˛ului de pe l‚ng„        cod numeric personal 8780518400025, data numirii
Tribunalul Bucure∫ti a dispus autorizarea ∫i        7.06.2006, p‚n„ la data de 7.06.2010, av‚nd puteri            MINISTERUL JUSTIfiIEI
Ónregistrarea societ„˛ii comerciale cu urm„toarele     depline;
date:                             - denumirea: EDUARDENT - S.R.L.;
  - fondatori: 1. Macarie Cristi-Liviu, asociat, cod     - sediul social: Bucure∫ti, str. B„icule∫ti nr. 19,         TRIBUNALUL BUCURE™TI
numeric personal 1710617393719, aport la capital      bl. D9, sc. D, et. 7, ap. 151, sectorul 1;
100,00 RON, data v„rs„rii aportului 14.07.2006,
                                - domeniul principal de activitate: grupa CAEN        OFICIUL NAfiIONAL AL REGISTRULUI
echival‚nd cu 10 p„r˛i sociale reprezent‚nd
                              851 - activit„˛i referitoare la s„n„tatea uman„;              COMERfiULUI
33,340000 % din capitalul social total, cota de
                                - activitatea principal„: 8513 - activit„˛i de
participare la beneficii/pierderi de 33,340000 %,
                              asisten˛„ stomatologic„;
domiciliat Ón Bac„u, Aleea Ghioceilor nr. 9, sc. B,                                        JUDEC√TORUL DELEGAT
                                - capitalul social subscris: 200,00 RON, v„rsat
ap. 9, jude˛ul Bac„u; 2. Ghinea Nicolae, asociat, cod                                   LA OFICIUL REGISTRULUI COMERfiULUI
                              integral; capitalul social este divizat Ón 20 p„r˛i
numeric personal 1680401434545, aport la capital                                      DE PE L¬NG√ TRIBUNALUL BUCURE™TI
100,00 RON, data v„rs„rii aportului 14.07.2006,       sociale a 10,00 RON fiecare;
echival‚nd cu 10 p„r˛i sociale reprezent‚nd          - durata de func˛ionare: nelimitat„;
                                - cod unic de Ónregistrare: 18864590;             EXTRAS AL ŒNCHEIERII NR. 11809
33,330000 % din capitalul social total, cota de
participare la beneficii/pierderi de 33,330000 %,       - num„r de ordine Ón registrul comer˛ului:               din 19 iulie 2006
domiciliat Ón Bucure∫ti, bd. Camil Ressu nr. 64,      J 40/11747/2006.
                                                            Judec„tor delegat      - Gabriela Rolea
bl. PM28, sc. C, ap., 75, sectorul 3; 3. Baxan Eduard     Act preluat Ón vederea public„rii ast„zi, 25 iulie
                                                            Grefier           - Lozinschi Adrian
Alexandru, asociat, cod numeric personal          2006.
1701107043558, aport la capital 100,00 RON, data         (25/612.922)                      Œn baza cererii nr. 333819 din data de 18.07.2006
v„rs„rii aportului 14.07.2006, echival‚nd cu 10 p„r˛i                 *                ∫i a actelor doveditoare depuse, judec„torul delegat
 8              MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI,             PARTEA a IV-a,   Nr. 2391/1.VIII.2006
la Oficiul Registrului Comer˛ului de pe l‚ng„        - denumirea: BARELLI MOTOR - S.R.L.;              Societatea Comercial„
Tribunalul Bucure∫ti a dispus autorizarea ∫i        - sediul social: Bucure∫ti, str. Radu Constantin,     FLORENS G STAR - S.R.L., Bucure∫ti
Ónregistrarea societ„˛ii comerciale cu urm„toarele    nr. 7, bl. Z11, sc. 1, et. 4, ap. 19, sectorul 5;
date:                            - domeniul principal de activitate: grupa CAEN           MINISTERUL JUSTIfiIEI
  - fondator: Filip M„d„lina-Mariana, asociat unic,   291 - fabricarea de echipamente pentru producerea
cod numeric personal 2851028460028, aport la       ∫i utilizarea energiei mecanice (cu excep˛ia
capital 200,00 RON, data v„rs„rii aportului                                          TRIBUNALUL BUCURE™TI
                             motoarelor pentru avioane, autovehicule ∫i
4.07.2006, echival‚nd cu 20 p„r˛i sociale        motociclete);
reprezent‚nd 100 % capitalul social total, cota de     - activitatea principal„: 2911 - fabricare de        OFICIUL NAfiIONAL AL REGISTRULUI
participare la beneficii/pierderi de 100 %,       motoare ∫i turbine (cu excep˛ia motoarelor pentru            COMERfiULUI
domiciliat„ Ón Bucure∫ti, Aleea Compozitorilor      avioane, autovehicule ∫i motociclete);
nr. 15, bl. 821, sc. 1, ap. 40, sectorul 6;         - capitalul social subscris: 1.400,00 RON, v„rsat        JUDEC√TORUL DELEGAT
  - administrator persoan„ fizic„: Filip        integral; capitalul social este divizat Ón 100 p„r˛i     LA OFICIUL REGISTRULUI COMERfiULUI
M„d„lina-Mariana, cod numeric personal          sociale a 14,00 RON fiecare;                 DE PE L¬NG√ TRIBUNALUL BUCURE™TI
2851028460028, data numirii 23.06.2006, durata       - durata de func˛ionare: nelimitat„;
mandatului nelimitat„, av‚nd puteri depline;        - cod unic de Ónregistrare: 18864786;            EXTRAS AL ŒNCHEIERII NR. 11812
  - denumirea: FORIO TRADE COM - S.R.L.;          - num„r de ordine Ón registrul comer˛ului:
                                                                 din 19 iulie 2006
  - sediul social: Bucure∫ti, Aleea Compozitorilor   J 40/11750/2006.
nr. 15, bl. 821, sc. 1, et. 9, ap. 40, sectorul 6;     Act preluat Ón vederea public„rii ast„zi, 25 iulie   Judec„tor delegat
  - domeniul principal de activitate: grupa CAEN    2006.                           la Oficiul Registrului
513 - comer˛ cu ridicata cu produse alimentare,        (28/612.925)                     Comer˛ului de pe l‚ng„
b„uturi ∫i tutun;                                                 Tribunalul Bucure∫ti - Gabriela Rolea
                                         *
  - activitatea principal„: 5131 - comer˛ cu ridicata                               Grefier
cu fructe ∫i legume;                                                la Oficiul Registrului
                                  Societatea Comercial„
  - capitalul social subscris: 200,00 RON, v„rsat                                 Comer˛ului de pe l‚ng„
                                PROD COM IMPEX COCOS - S.R.L.
                                                          Tribunalul Bucure∫ti - Lozinschi Adrian
integral; capitalul social este divizat Ón 20 p„r˛i           Bucure∫ti
sociale a 10,00 RON fiecare;                                            Œn baza cererii nr. 333167 din data de 18.07.2006
  - durata de func˛ionare: nelimitat„;                                     ∫i a actelor doveditoare depuse, judec„torul delegat
                                    MINISTERUL JUSTIfiIEI           la Oficiul Registrului Comer˛ului de pe l‚ng„
  - cod unic de Ónregistrare: 18864824;
  - num„r de ordine Ón registrul comer˛ului:                                  Tribunalul Bucure∫ti a dispus autorizarea ∫i
J 40/11749/2006.                           TRIBUNALUL BUCURE™TI            Ónregistrarea societ„˛ii comerciale cu urm„toarele
  Act preluat Ón vederea public„rii ast„zi, 25 iulie                              date:
2006.                                                        - fondator: Grigore Costinel, asociat nunic, cod
                                OFICIUL NAfiIONAL AL REGISTRULUI         numeric personal 1750905423029, aport la capital
   (27/612.924)
                                      COMERfiULUI              200,00 RON, data v„rs„rii aportului 17.07.2006,
             *
                                                         echival‚nd cu 20 p„r˛i sociale reprezent‚nd 100 %
                                                         capitalul social total, cota de participare la
       Societatea Comercial„                  JUDEC√TORUL DELEGAT
                                                         beneficii/pierderi de 100 %, domiciliat Ón Bucure∫ti,
      BARELLI MOTOR - S.R.L.              LA OFICIUL REGISTRULUI COMERfiULUI         str. Maior Vasile Bacila nr. 33, bl. 33, sc. 1, ap. 22,
          Bucure∫ti                 DE PE L¬NG√ TRIBUNALUL BUCURE™TI          sectorul 2;
                                                          - administrator persoan„ fizic„: Grigore Costinel,
       MINISTERUL JUSTIfiIEI               EXTRAS AL ŒNCHEIERII NR. 11811          cod numeric personal 1750905423029, data numirii
                                    din 19 iulie 2006            14.07.2006, durata mandatului nelimitat„;
                                                          - denumirea: FLORENS G STAR - S.R.L.;
       TRIBUNALUL BUCURE™TI             Judec„tor delegat                    - sediul social: Bucure∫ti, Str. Pescarilor nr. 9,
                              la Oficiul Registrului                bl. 35, sc. 2, parter, ap. 31, sectorul 2;
    OFICIUL NAfiIONAL AL REGISTRULUI           Comer˛ului de pe l‚ng„                  - domeniul principal de activitate: grupa CAEN
                              Tribunalul Bucure∫ti - Gabriela Rolea         522 - comer˛ cu am„nuntul cu produse alimentare,
          COMERfiULUI
                              Grefier                        b„uturi ∫i cu produse din tutun, Ón magazine
                              la Oficiul Registrului                specializate;
       JUDEC√TORUL DELEGAT             Comer˛ului de pe l‚ng„                  - activitatea principal„: 5227 - comer˛ cu
   LA OFICIUL REGISTRULUI COMERfiULUI                                     am„nuntul, Ón magazine specializate, cu produse
                              Tribunalul Bucure∫ti - Lozinschi Adrian
   DE PE L¬NG√ TRIBUNALUL BUCURE™TI                                      alimentare;
                              Œn baza cererii nr. 333166 din data de 18.07.2006    - capitalul social subscris: 200,00 RON, v„rsat
    EXTRAS AL ŒNCHEIERII NR. 11810          ∫i a actelor doveditoare depuse, judec„torul delegat  integral; capitalul social este divizat Ón 20 p„r˛i
                             la Oficiul Registrului Comer˛ului de pe l‚ng„      sociale a 10,00 RON fiecare;
        din 19 iulie 2006            Tribunalul Bucure∫ti a dispus autorizarea ∫i        - durata de func˛ionare: nelimitat„;
 Judec„tor delegat                   Ónregistrarea societ„˛ii comerciale cu urm„toarele     - cod unic de Ónregistrare: 18864646;
 la Oficiul Registrului                 date:                           - num„r de ordine Ón registrul comer˛ului:
 Comer˛ului de pe l‚ng„                  - fondator: Dumitru Gheorghe, asociat unic, cod   J 40/11752/2006.
                                                          Act preluat Ón vederea public„rii ast„zi, 25 iulie
 Tribunalul Bucure∫ti - Gabriela Rolea         numeric personal 1680310154211, aport la capital
                                                         2006.
 Grefier                        200,00 RON, data v„rs„rii aportului 13.07.2006,
                                                           (30/612.927)
 la Oficiul Registrului                 echgival‚nd cu 20 p„r˛i sociale, reprezent‚nd 100 %
                                                                      *
 Comer˛ului de pe l‚ng„                 capitalul social total, cota de participare la
 Tribunalul Bucure∫ti - Lozinschi Adrian        beneficii/pierderi de 100 %, domiciliat Ón Bucure∫ti,       Societatea Comercial„
  Œn baza cererii nr. 333731 din data de 18.07.2006   str. Teleajen nr. 41A, parter, ap. 7, sectorul 2;      ERGON CONCEPT - S.R.L., Bucure∫ti
∫i a actelor doveditoare depuse, judec„torul delegat    - administrator persoan„ fizic„: Dumitru
la Oficiul Registrului Comer˛ului de pe l‚ng„      Gheorghe, cod numeric personal 1680310154211,
                                                                MINISTERUL JUSTIfiIEI
Tribunalul Bucure∫ti a dispus autorizarea ∫i       data numirii 12.07.2006, durata mandatului
Ónregistrarea societ„˛ii comerciale cu urm„toarele    nelimitat„;
                              - denumirea: PROD COM IMPEX COCOS - S.R.L.;            TRIBUNALUL BUCURE™TI
date:
  - fondatori: 1. Bahcivan Mehmet, asociat, aport la    - sediul social: Bucure∫ti, str. Teleajen nr. 41A,
capital 700,00 RON, data v„rs„rii aportului       parter, ap. 7, sectorul 2;                   OFICIUL NAfiIONAL AL REGISTRULUI
13.07.2006, echival‚nd cu 50 p„r˛i sociale,         - domeniul principal de activitate: grupa CAEN            COMERfiULUI
reprezent‚nd 50 % din capitalul social total, cota de  452 - construc˛ii de cl„diri sau p„r˛i ale acestora;
participare la beneficii/pierderi de 50 %, domiciliat  geniu civil;
                                                               JUDEC√TORUL DELEGAT
Ón Turcia, ora∫ Istanbul, Bayrampasa, Yenidogan,      - activitatea principal„: 4521 - construc˛ii de
                                                           LA OFICIUL REGISTRULUI COMERfiULUI
Demirkapi Cad, nr. 52; 2. Bahcivan Hasan, asociat,    cl„diri ∫i lucr„ri de geniu;
                                                           DE PE L¬NG√ TRIBUNALUL BUCURE™TI
aport la capital 700,00 RON, data v„rs„rii aportului    - capitalul social subscris: 200,00 RON, v„rsat
13.07.2006, echival‚nd cu 50 p„r˛i sociale,       integral; capitalul social este divizat Ón 20 p„r˛i     EXTRAS AL ŒNCHEIERII NR. IC 11793
reprezent‚nd 50 % din capitalul social total, cota de  sociale a 10,00 RON fiecare;
                              - durata de func˛ionare: nelimitat„;                 din 19 iulie 2006
participare la beneficii/pierderi de 50 %, domiciliat
Ón Turcia, ora∫ Istanbul, B. Pasa, Murat Mah,        - cod unic de Ónregistrare: 18864638;         Judec„tor delegat
Dokumculer Cad., nr. 52;                  - num„r de ordine Ón registrul comer˛ului:       la Oficiul Registrului
  - administratori persoane fizzice: 1. Bahcivan    J 40/11751/2006.                     Comer˛ului de pe l‚ng„
Mehmet, data numirii 12.07.2006, p‚n„ la data de      Act preluat Ón vederea public„rii ast„zi, 25 iulie   Tribunalul Bucure∫ti - Gabriela Rolea
12.07.2010, av‚nd puteri depline; 2. Bahcivan      2006.                           Grefier        - Lozinschi Adrian
Hasan, data numirii 12.07.2006, p‚n„ la data de        (29/612.926)                     Œn baza cererii nr. 333158 din data de 18.07.2006
12.07.2010, av‚nd puteri depline;                         *               ∫i a actelor doveditoare depuse, judec„torul delegat
                MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA                 a IV-a,  Nr. 2391/1.VIII.2006                   9
la Oficiul Registrului Comer˛ului de pe l‚ng„        - num„r de ordine Ón registrul comer˛ului:        Oficiul Registrului Comer˛ului de pe l‚ng„
Tribunalul Bucure∫ti a dispus autorizarea ∫i       J 40/11754/2006.                      Tribunalul Bucure∫ti a dispus autorizarea ∫i
Ónregistrarea societ„˛ii comerciale cu urm„toarele      Definitiv„.                       Ónregistrarea societ„˛ii comerciale cu urm„toarele
date:                            Act preluat Ón vederea public„rii ast„zi, 25 iulie    date:
  - fondatori: 1. Ursu Mihai, asociat, cod numeric    2006.                             - fondatori:
personal 1830617430081, aport la capital 100,00        (32/612.929)                        1. Filipescu Sorin-Liviu, asociat, cod numeric
RON, data v„rs„rii aportului 17.07.2006, echival‚nd                 *                personal 1710118162155, aport la capital 100,00
cu 10 p„r˛i sociale reprezent‚nd 50 % din capitalul                                  RON, data v„rs„rii aportului 12.07.2006, echival‚nd
social total, cota de participare la beneficii/pierderi       Societatea Comercial„              cu 10 p„r˛i sociale, reprezent‚nd 50 % din capitalul
de 50 %, domiciliat Ón Bucure∫ti, aleea Teiul         NIBA PROIECT CONSULTING - S.R.L.            social total, cota de participare la beneficii/pierderi
Doamnei nr. 4, bl. 21, sc. A, ap. 1, sectorul 2;              Bucure∫ti                 de 50 %, domiciliat Ón Bucure∫ti, Str. Schitului
  2. Alecu Michaela-Liliana, asociat, cod numeric                                  nr. 11, bl. 11B, sc. A, et. 1, ap. 7, sectorul 3;
personal 2541114400691, aport la capital 100,00             MINISTERUL JUSTIfiIEI
                                                             2. Filipescu Ana-Maria, asociat, cod numeric
RON, data v„rs„rii aportului 17.07.2006, echival‚nd                                  personal 2710708335025, aport la capital 100,00
cu 10 p„r˛i sociale reprezent‚nd 50 % din capitalul                                  RON, data v„rs„rii aportului 12.07.2006, echival‚nd
social total, cota de participare la beneficii/pierderi         TRIBUNALUL BUCURE™TI             cu 10 p„r˛i sociale, reprezent‚nd 50 % din capitalul
de 50 %, domiciliat„ Ón Bucure∫ti, aleea Teiul                                    social total, cota de participare la beneficii/pierderi
Doamnei nr. 4, sectorul 2;                       EXTRAS AL ŒNCHEIERII              de 50 %, domiciliat„ Ón Bucure∫ti, Str. Schitului
  - administrator persoan„ fizic„: Ursu Mihai, cod          NR. IC 11819/19.07.2006            nr. 11, bl. 11B, sc. A, et. 1, ap. 7, sectorul 3;
numeric personal 1830617430081, data numirii         Judec„tor delegat                      - administrator, persoan„ fizic„:
14.07.2006, durata mandatului nelimitat„, av‚nd       la Oficiul Registrului                   Filipescu Sorin-Liviu, cod numeric personal
puteri depline;                       Comer˛ului de pe l‚ng„                  1710118162155, data numirii 5.07.2006, durata
  - denumirea: ERGON CONCEPT - S.R.L.;           Tribunalul Bucure∫ti - Gabriela Rolea          mandatului nelimitat„, av‚nd puteri depline;
  - sediul social: Bucure∫ti, aleea Teiul Doamnei      Grefier        - Lozinschi Adrian          - denumirea: LIF ART DENT - S.R.L.;
nr. 4, bl. 21, sc. A, ap. 1, sectorul 2;                                         - sediul social: Bucure∫ti, Str. Aliorului nr. 1,
                               Œn baza cererii nr. 333783 din data 18.07.2006 ∫i
  - domeniul principal de activitate: grupa CAEN                                   bl. E11, sc. 3, et. 4, ap. 57, sectorul 4;
                             a actelor doveditoare depuse, judec„torul delegat la
526 - comer˛ cu am„nuntul neefectuat prin                                        - domeniul principal de activitate: grupa CAEN
                             Oficiul Registrului Comer˛ului de pe l‚ng„
magazine;                                                       331 - produc˛ia de aparatur„ ∫i instrumente
                             Tribunalul Bucure∫ti a dispus autorizarea ∫i
  - activitatea principal„: 5261 - comer˛ cu                                     medicale;
                             Ónregistrarea societ„˛ii comerciale cu urm„toarele
am„nuntul prin coresponden˛„;                                              - activitatea principal„: 3310 - produc˛ie de
                             date:
  - capitalul social subscris: 200,00 RON, v„rsat                                  aparatur„ ∫i instrumente medicale;
                               - fondatori:
integral; capitalul social este divizat Ón 20 p„r˛i                                   - capital social subscris: 200,00 RON, v„rsat
                               1. Nicolescu Romeo-Mihail, asociat, cod numeric
sociale a 10,00 RON fiecare;                                             integral; capitalul social este divizat Ón 20 p„r˛i
                             personal 1580218400311, aport la capital 100,00
                                                           sociale a 10,00 RON fiecare;
  - durata de func˛ionare: nelimitat„;          RON, data v„rs„rii aportului 17.07.2006, echival‚nd
                                                             - durata de func˛ionare: nelimitat„;
  - cod unic de Ónregistrare: 18865366;         cu 10 p„r˛i sociale, reprezent‚nd 50 % din capitalul
                                                             - cod unic de Ónregistrare: 18865382;
  - num„r de ordine Ón registrul comer˛ului:       social total, cota de participare la beneficii/pierderi
                                                             - num„r de ordine Ón registrul comer˛ului:
J 40/11753/2006.                     de 50 %, domiciliat Ón Bucure∫ti, str. Dumbrava
                                                           J 40/11756/2006.
  Act preluat Ón vederea public„rii ast„zi, 25 iulie   Nou„ nr. 38, bl. P21b, sc. A, et. 2, ap. 12, sectorul 5;
                                                             Definitiv„.
2006.                            2. B„rdeanu Mihail-Niculae, asociat, cod numeric
                                                             Act preluat Ón vederea public„rii ast„zi, 25 iulie
   (31/612.928)                     personal 1551207400035, aport la capital 100,00
                                                           2006.
             *                RON, data v„rs„rii aportului 17.07.2006, echival‚nd
                                                              (34/612.931)
                             cu 10 p„r˛i sociale, reprezent‚nd 50 % din capitalul
     Societatea Comercial„              social total, cota de participare la beneficii/pierderi
                                                                        *
   MARTINEZ DESIGN STUDIO - S.R.L.           de 50 %, domiciliat Ón Bucure∫ti, ∫os. Colentina
                                                                Societatea Comercial„
        Bucure∫ti                 nr. 20, bl. 9B, sc. A, et. 1, ap. 5, sectorul 2;
                                                           HEINRIG DISTRIBUTION - S.R.L., Bucure∫ti
                               - administratori, persoane fizice:
                               1. Nicolescu Romeo-Mihail, cod numeric
        MINISTERUL JUSTIfiIEI
                             personal 1580218400311, data numirii 11.07.2006,              MINISTERUL JUSTIfiIEI
                             p‚n„ la data de 11.07.2010, av‚nd puteri depline;
       TRIBUNALUL BUCURE™TI              2. B„rdeanu Mihail-Niculae, cod numeric
                             personal 1551207400035, data numirii 11.07.2006,             TRIBUNALUL BUCURE™TI

       EXTRAS AL ŒNCHEIERII             p‚n„ la data de 11.07.2010, av‚nd puteri depline;
                               - denumirea: NIBA PROIECT CONSULTING -                EXTRAS AL ŒNCHEIERII
       NR. IC 11813/19.07.2006
                             S.R.L.;                                 NR. IC 11821/19.07.2006
 Judec„tor delegat
                               - sediul social: Bucure∫ti, str. Dumbrava Nou„       Judec„tor delegat
 la Oficiul Registrului
                             nr. 38, bl. P21b, sc. A, et. 2, ap. 12, sectorul 5;      la Oficiul Registrului
 Comer˛ului de pe l‚ng„                   - domeniul principal de activitate: grupa CAEN       Comer˛ului de pe l‚ng„
 Tribunalul Bucure∫ti - Gabriela Rolea          742 - activit„˛i de arhitectur„, inginerie ∫i servicii de   Tribunalul Bucure∫ti - Gabriela Rolea
 Grefier                         consultan˛„ tehnic„ legate de acestea;            Grefier
 la Oficiul Registrului                   - activitatea principal„: 7420 - activit„˛i de       la Oficiul Registrului
 Comer˛ului de pe l‚ng„                 arhitectur„, inginerie ∫i servicii de consultan˛„       Comer˛ului de pe l‚ng„
 Tribunalul Bucure∫ti - Lozinschi Adrian         tehnic„ legate de acestea;                  Tribunalul Bucure∫ti - Lozinschi Adrian
  Œn baza cererii nr. 281967 din data 20.06.2006 ∫i     - capital social subscris: 200,00 RON, v„rsat
                                                             Œn baza cererii nr. 333104 din data 18.07.2006 ∫i
a actelor doveditoare depuse, judec„torul delegat la   integral; capitalul social este divizat Ón 20 p„r˛i
                                                           a actelor doveditoare depuse, judec„torul delegat la
Oficiul Registrului Comer˛ului de pe l‚ng„        sociale a 10,00 RON fiecare;
                                                           Oficiul Registrului Comer˛ului de pe l‚ng„
Tribunalul Bucure∫ti a dispus autorizarea ∫i         - durata de func˛ionare: nelimitat„;
                                                           Tribunalul Bucure∫ti a dispus autorizarea ∫i
Ónregistrarea societ„˛ii comerciale cu urm„toarele      - cod unic de Ónregistrare: 18865404;
                                                           Ónregistrarea societ„˛ii comerciale cu urm„toarele
date:                            - num„r de ordine Ón registrul comer˛ului:
                                                           date:
  - fondator:                      J 40/11755/2006.
                                                             - fondatori:
  Oprea Marian Cristian, asociat unic, cod numeric     Definitiv„.
                                                             1. Preoteasa Silviu, asociat, cod numeric personal
personal 1740906416013, aport la capital 200,00       Act preluat Ón vederea public„rii ast„zi, 25 iulie
                             2006.                            1560321400479, aport la capital 150,00 RON, data
RON, data v„rs„rii aportului 20.06.2006, echival‚nd                                  v„rs„rii aportului 13.07.2006, echival‚nd cu 15 p„r˛i
                                (33/612.930)
cu 20 p„r˛i sociale, reprezent‚nd 100 % capitalul                                   sociale, reprezent‚nd 3,750000 % din capitalul social
social total, cota de participare la beneficii/pierderi
                                           *
                                                           total, cota de participare la beneficii/pierderi de
de 100 %, domiciliat Ón Bucure∫ti, str. Niagara nr. 33,                                3,750000 %, domiciliat Ón Bucure∫ti, Calea Grivi˛ei
                                   Societatea Comercial„
sectorul 1;                                                      nr. 148, sc. 2, et. 3, ap. 49, sectorul 1;
                                 LIF ART DENT - S.R.L., Bucure∫ti
  - administrator, persoan„ fizic„:                                           2. Rismont Henry, asociat, aport la capital 500,00
  Oprea Marian Cristian, cod numeric personal                                    RON, data v„rs„rii aportului 13.07.2006, echival‚nd
1740906416013, data numirii 20.06.2006, durata              MINISTERUL JUSTIfiIEI             cu 50 p„r˛i sociale, reprezent‚nd 12,500000 % din
mandatului nelimitat„;                                                capitalul social total, cota de participare la
  - denumirea: MARTINEZ DESIGN STUDIO -                                       beneficii/pierderi de 12,500000 %, domiciliat Ón
                                    TRIBUNALUL BUCURE™TI
S.R.L.;                                                        Germania, 22397 Hamburg, Reye 13;
  - sediul social: Bucure∫ti, str. Niagara nr. 33,                                   3. Straus Anamaria, asociat, cod numeric
                                    EXTRAS AL ŒNCHEIERII
sectorul 1;                              NR. IC 11815/19.07.2006            personal 2680529413010, aport la capital 350,00
  - domeniul principal de activitate: grupa CAEN                                   RON, data v„rs„rii aportului 13.07.2006, echival‚nd
744 - publicitate;                      Judec„tor delegat                    cu 35 p„r˛i sociale, reprezent‚nd 8,750000 % din
  - activitatea principal„: 7440 - publicitate;       la Oficiul Registrului
                                                           capitalul social total, cota de participare la
  - capital social subscris: 200,00 RON, v„rsat       Comer˛ului de pe l‚ng„
                                                           beneficii/pierderi de 8,750000 %, domiciliat„ Ón
integral; capitalul social este divizat Ón 20 p„r˛i     Tribunalul Bucure∫ti - Gabriela Rolea
                                                           Bucure∫ti, str. Cercelu∫ nr. 23, sectorul 3;
                               Grefier        - Lozinschi Adrian
sociale a 10,00 RON fiecare;                                               4. GEBR. HEINEMANN SCS, aport la capital
  - durata de func˛ionare: nelimitat„;           Œn baza cererii nr. 334407 din data 18.07.2006 ∫i    3.000,00 RON, data v„rs„rii aportului 13.07.2006,
  - cod unic de Ónregistrare: 18865293;         a actelor doveditoare depuse, judec„torul delegat la    echival‚nd cu 300 p„r˛i sociale, reprezent‚nd 75 %
 10              MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI,               PARTEA a IV-a,   Nr. 2391/1.VIII.2006
din capitalul social total, cota de participare la          Societatea Comercial„               judec„torul delegat la Oficiul Registrului
beneficii/pierderi de 75 %, cu sediul Ón Germania,       CONSILIER INSOL - S.R.L., Bucure∫ti           Comer˛ului de pe l‚ng„ Tribunalul Bucure∫ti a
localitatea Hamburg, Magdeburger Strasse nr. 3;                                    dispus autorizarea ∫i Ónregistrarea societ„˛ii
  - administrator, persoan„ fizic„:                                          comerciale cu urm„toarele date:
                                     MINISTERUL JUSTIfiIEI
  Straus Anamaria, cod numeric personal                                         - fondatori: 1. SAPPHIR IT & MANAGEMENT
2680529413010, data numirii 5.07.2006, durata                                     CONSULTING GMBH, aport la capital 94.500,00
mandatului nelimitat„, av‚nd puteri depline;              TRIBUNALUL BUCURE™TI              RON, data v„rs„rii aportului 11.07.2006, echival‚nd
  - denumirea: HEINRIG DISTRIBUTION - S.R.L.;                                     cu 90 p„r˛i sociale, reprezent‚nd 90 % din capitalul
  - sediul social: Bucure∫ti, Str. Sabinelor nr. 104A,                                social total, cota de participare la beneficii/pierderi
                                     OFICIUL NAfiIONAL
sectorul 5;                                                      de 90 %, cu sediul Ón Austria, Guglgasse 7-9, 1030
                                   AL REGISTRULUI COMERfiULUI
  - domeniul principal de activitate: grupa CAEN                                   Vienna; 2. ACCENT BUSINESS CONSULTING -
513 - comer˛ cu ridicata cu produse alimentare,                                    S.R.L., aport la capital 10.500,00 RON, data v„rs„rii,
b„uturi ∫i cu tutun;                          JUDEC√TORUL DELEGAT               aportului 11.07.2006, echival‚nd cu 10 p„r˛i sociale
  - activitatea principal„: 5139 - comer˛ cu ridicata,     LA OFICIUL REGISTRULUI COMERfiULUI           reprezent‚nd 10 % din capitalul social total, cota de
nespecializat, cu produse alimentare, b„uturi ∫i        DE PE L¬NG√ TRIBUNALUL BUCURE™TI            participare la beneficii/pierderi de 10 %, cu sediul
tutun;                                                         Ón Bucure∫ti, str. P„rintele St„niloaie nr. 6, parter,
  - capital social subscris: 4.000,00 RON, v„rsat       EXTRAS AL ŒNCHEIERII NR. IC 11818            ap. 3, sectorul 2;
integral; capitalul social este divizat Ón 400 p„r˛i                                   - administratori persoane fizice: 1. Christian
sociale a 10,00 RON fiecare;                        din 19 iulie 2006
                                                            Thomas Muck, domiciliat Ón Austria, 2353
  - durata de func˛ionare: nelimitat„;           Judec„tor delegat                     Guntransdorf R. Heintschelstrasse 33, durata
  - cod unic de Ónregistrare: 18865390;           la O.R.C. de pe l‚ng„                   mandatului nelimitat„; 2. Petre Pup„z„, cod
  - num„r de ordine Ón registrul comer˛ului:        Tribunalul Bucure∫ti - Gabriela Rolea           numeric personal 1590427290584, domiciliat Ón
J 40/11757/2006.                       Grefier                          Breaza, Aleea Parcului nr. 3, bl. 8, sc. A, ap. 1,
  Definitiv„.                        la O.R.C. de pe l‚ng„                   jude˛ul Prahova, durata mandatului nelimitat„;
  Act preluat Ón vederea public„rii ast„zi, 25 iulie    Tribunalul Bucure∫ti - Lozinschi Adrian           - denumirea: SAPPHIR IT & MANAGEMENT
2006.                                                         CONSULTING - S.R.L.;
                               Œn baza cererii nr. 333750, din data de
   (35/612.932)                                                     - sediul social: Bucure∫ti, str. Emanoil
                             18.07.2006, ∫i a actelor doveditoare depuse,
             *                                              Porumbaru nr. 42A, parter, ap. 2 ∫i mezanin, ap. 4,
                             judec„torul delegat la Oficiul Registrului
                             Comer˛ului de pe l‚ng„ Tribunalul Bucure∫ti a        camerele 2, 3 ∫i 5, sectorul 1;
     Societatea Comercial„                                              - domeniul principal de activitate: grupa CAEN
                             dispus autorizarea ∫i Ónregistrarea societ„˛ii
  IFN GRANAT GOLD - S.R.L., Bucure∫ti                                        722 - consultan˛„ ∫i furnizare de programe
                             comerciale cu urm„toarele date:
                               - fondator: 1. Adrian Ra˛iu, asociat unic, cod      informatice (software);
       TRIBUNALUL BUCURE™TI             numeric personal 1680225423022, aport la capital        - activitatea principal„: cod CAEN 7222 -
                             200,00 RON, data v„rs„rii aportului 17.07.2006,       consultan˛„ ∫i furnizare de alte produse software;
                             echival‚nd cu 20 p„r˛i sociale reprezent‚nd 100 %        - capitalul social subscris: 105.000,00 RON, v„rsat
        OFICIUL NAfiIONAL                                            integral; capitalul social este divizat Ón 100 p„r˛i
                             capitalul social total, cota de participare la
     AL REGISTRULUI COMERfiULUI                                          sociale a 1.050,00 RON fiecare;
                             beneficii/pierderi de 100 %, domiciliat Ón Bucure∫ti,
                             Str. Fluierului nr. 34, ap. 2, sectorul 3;           - durata de func˛ionare: nelimitat„;
      JUDEC√TORUL DELEGAT               - administrator persoan„ fizic„: Adrian Ra˛iu, cod      - codul unic de Ónregistrare: 18865331;
   LA OFICIUL REGISTRULUI COMERfiULUI          numeric personal 1680225423022, data numirii          - num„rul de ordine Ón registrul comer˛ului:
   DE PE L¬NG√ TRIBUNALUL BUCURE™TI           14.07.2006, durata mandatului nelimitat„, av‚nd       J 40/11760/2006.
                             puteri depline;                         Act preluat Ón vederea public„rii ast„zi, 25 iulie
   EXTRAS AL ŒNCHEIERII NR. IC 11794            - denumirea: CONSILIER INSOL - S.R.L.;          2006.
                               - sediul social: Bucure∫ti, str. Bitolia nr. 65, et. 2,    (38/612.935)
        din 19 iulie 2006                                                        *
                             sectorul 1;
 Judec„tor delegat                     - domeniul principal de activitate: grupa CAEN
 la O.R.C. de pe l‚ng„                  741 - activit„˛i juridice, de contabilitate, revizie          Societatea Comercial„
 Tribunalul Bucure∫ti - Gabriela Rolea          contabil„, consultan˛„ Ón domeniul fiscal; activit„˛i     PLUTO DEVELOPMENT - S.R.L., Bucure∫ti
 Grefier                         de studii de pia˛„ ∫i de sondaj; consultan˛„ pentru
 la O.R.C. de pe l‚ng„                  afaceri ∫i management;                           MINISTERUL JUSTIfiIEI
 Tribunalul Bucure∫ti - Lozinschi Adrian          - activitatea principal„: cod CAEN 7414 - activit„˛i
  Œn baza cererii nr. 332601, din data de        de consultan˛„ pentru afaceri ∫i management;
                               - capitalul social subscris: 200,00 RON, v„rsat            TRIBUNALUL BUCURE™TI
18.07.2006, ∫i a actelor doveditoare depuse,
judec„torul delegat la Oficiul Registrului        integral; capitalul social este divizat Ón 20 p„r˛i
Comer˛ului de pe l‚ng„ Tribunalul Bucure∫ti a       sociale a 10,00 RON fiecare;                        OFICIUL NAfiIONAL
dispus autorizarea ∫i Ónregistrarea societ„˛ii        - durata de func˛ionare: nelimitat„;                AL REGISTRULUI COMERfiULUI
comerciale cu urm„toarele date:               - codul unic de Ónregistrare: 18865340;
  - fondatori: 1. Albu Florentin, asociat, cod       - num„rul de ordine Ón registrul comer˛ului: J
                             40/11759/2006.                              JUDEC√TORUL DELEGAT
numeric personal 1550429400021, aport la capital
                               Act preluat Ón vederea public„rii ast„zi, 25 iulie       LA OFICIUL REGISTRULUI COMERfiULUI
250,00 RON, data v„rs„rii aportului 3.07.2006,
                             2006.                               DE PE L¬NG√ TRIBUNALUL BUCURE™TI
echival‚nd cu 25 p„r˛i sociale, reprezent‚nd 50 %
din capitalul social total, cota de participare la       (37/612.934)
beneficii/pierderi de 50 %, domiciliat Ón Bucure∫ti,                 *                   EXTRAS AL ŒNCHEIERII NR. IC 11796
str. Izvorul Muntelui nr. 8, sectorul 2; 2. Albu                                            din 19 iulie 2006
                                  Societatea Comercial„
Mariana, asociat, cod numeric personal
                               SAPPHIR IT & MANAGEMENT - S.R.L.              Judec„tor delegat
2630612400261, aport la capital 250,00 RON, data
                                     Bucure∫ti                   la O.R.C. de pe l‚ng„
v„rs„rii aportului 3.07.2006, echival‚nd cu 25 p„r˛i
                                                             Tribunalul Bucure∫ti - Gabriela Rolea
sociale, reprezent‚nd 50 % din capitalul social total,
                                                             Grefier
cota de participare la beneficii/pierderi de 50 %,            MINISTERUL JUSTIfiIEI
                                                             la O.R.C. de pe l‚ng„
domiciliat Ón Bucure∫ti, str. Izvorul Muntelui nr. 8,
                                                             Tribunalul Bucure∫ti - Lozinschi Adrian
sectorul 2;
                                    TRIBUNALUL BUCURE™TI               Œn baza cererii nr. 323497, din data de
  - administrator persoan„ fizic„: Albu Florentin,
cod numeric personal 1550429400021, data numirii                                    11.07.2006, ∫i a actelor doveditoare depuse,
30.06.2006, durata mandatului nelimitat„;                 OFICIUL NAfiIONAL               judec„torul delegat la Oficiul Registrului
  - denumirea: IFN GRANAT GOLD - S.R.L.;              AL REGISTRULUI COMERfiULUI             Comer˛ului de pe l‚ng„ Tribunalul Bucure∫ti a
  - sediul social: Bucure∫ti, str. Izvorul Muntelui                                  dispus autorizarea ∫i Ónregistrarea societ„˛ii
nr. 8, sectorul 2;                                                   comerciale cu urm„toarele date:
  - domeniul principal de activitate: grupa CAEN           JUDEC√TORUL DELEGAT                - fondatori: 1. RALSTON ENTERPRISES LTD,
652 - alte intermedieri financiare;               LA OFICIUL REGISTRULUI COMERfiULUI           aport la capital 100,00 RON, data v„rs„rii aportului
  - activitatea principal„: cod CAEN 6522 - alte        DE PE L¬NG√ TRIBUNALUL BUCURE™TI            11.07.2006, echival‚nd cu 10 p„r˛i sociale,
activit„˛i de creditare;                                                reprezent‚nd 50 % din capitalul social total, cota de
  - capitalul social subscris: 500,00 RON, v„rsat       EXTRAS AL ŒNCHEIERII NR. IC 11798            participare la beneficii/pierderi de 50 %, cu sediul
integral; capitalul social este divizat Ón 50 p„r˛i            din 19 iulie 2006              Ón Cipru, Nicosia, Andrea Zako, 4 Egkomi; 2. GIBOR
sociale a 10,00 RON fiecare;                                              B.S.R. EUROPE B.V., aport la capital 100,00 RON,
  - durata de func˛ionare: nelimitat„;           Judec„tor delegat
                                                            data v„rs„rii aportului 11.07.2006, echival‚nd cu 10
  - codul unic de Ónregistrare: 18865358;          la O.R.C. de pe l‚ng„
                                                            p„r˛i sociale reprezent‚nd 50 % din capitalul social
  - num„rul de ordine Ón registrul comer˛ului: J      Tribunalul Bucure∫ti - Gabriela Rolea
                                                            total, cota de participare la beneficii/pierderi de 50
40/11758/2006.                        Grefier
                                                            %, cu sediul Ón Olanda, 1017 WT Amsterdam,
  Act preluat Ón vederea public„rii ast„zi, 25 iulie    la O.R.C. de pe l‚ng„
                                                            Oosteinde 7-11;
2006.                            Tribunalul Bucure∫ti - Lozinschi Adrian
                                                             - administratori persoane fizice: 1. Manou Van
   (36/612.933)                      Œn baza cererii nr. 333629, din data de          Moorsel, p‚n„ la data de 10.07.2010, domiciliat„ Ón
             *                11.07.2006, ∫i a actelor doveditoare depuse,         Olanda, Baarsjesweg, 2473, 1058 AB, Amsterdam;
                MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA                a IV-a,  Nr. 2391/1.VIII.2006                 11
  2. Moshe Agavi p‚n„ la data de 10.07.2010,           Societatea Comercial„              judec„torul delegat la Oficiul Registrului
domiciliat Ón Israel, localitatea Kfar-Saba, Str.     NEPTUN DEVELOPMENT - S.R.L., Bucure∫ti          Comer˛ului de pe l‚ng„ Tribunalul Bucure∫ti a
Ostoshinsky nr. 14; 3. Shlomo Hollander p‚n„ la                                   dispus autorizarea ∫i Ónregistrarea societ„˛ii
data de 10.07.2010, domiciliat Ón Israel, localitatea                                comerciale cu urm„toarele date:
                                     MINISTERUL JUSTIfiIEI
Holon, cod 58404, str. David Elazar nr. 8;                                       - fondator: 1. CLINRES-NOVA LTD, aport la
  - denumirea: PLUTO DEVELOPMENT - S.R.L.;                                    capital 359,47 RON, data v„rs„rii aportului
  - sediul social: Bucure∫ti, Bd. Prim„verii nr. 55,         TRIBUNALUL BUCURE™TI            17.07.2006, echival‚nd cu o parte social„
et. 3, camera 4, sectorul 1;                                            reprezent‚nd 100 % capitalul social total, cota de
  - domeniul principal de activitate: grupa CAEN                                 participare la beneficii/pierderi de 100 %, cu sediul
701 - activit„˛i imobiliare cu bunuri proprii;              OFICIUL NAfiIONAL
                                                          Ón Croa˛ia, Zagreb, Ogneslava Ut, 4;
  - activitatea principal„: cod CAEN 7011 -            AL REGISTRULUI COMERfiULUI
                                                            - administrator persoan„ fizic„: 1. Elizabeta
dezvoltare (promovare) imobiliar„;                                                                 ˇ´
                                                          Radonic, domiciliat„ Ón Croa˛ia, Zagreb, Kumiciceva
  - capitalul social subscris: 200,00 RON, v„rsat          JUDEC√TORUL DELEGAT              003, durata mandatului nelimitat„, av‚nd puteri
integral; capitalul social este divizat Ón 20 p„r˛i      LA OFICIUL REGISTRULUI COMERfiULUI          depline;
sociale a 10,00 RON fiecare;                  DE PE L¬NG√ TRIBUNALUL BUCURE™TI            - denumirea: C-NOVA TEAM - S.R.L.;
  - durata de func˛ionare: nelimitat„;
                                                            - sediul social: Bucure∫ti, calea Vitan nr. 104, bl.
  - codul unic de Ónregistrare: 18865315;          EXTRAS AL ŒNCHEIERII NR. IC 11797          V42A, sc. 3, et. 8, ap. 99, sectorul 3;
  - num„rul de ordine Ón registrul comer˛ului:
J 40/11761/2006.                             din 19 iulie 2006              - domeniul principal de activitate: grupa CAEN
  Act preluat Ón vederea public„rii ast„zi, 25 iulie                               731 - cercetare ∫i dezvoltare Ón ∫tiin˛e fizice ∫i
                              Judec„tor delegat
2006.                                                        naturale;
                              la O.R.C. de pe l‚ng„
   (39/612.936)                                                   - activitatea principal„: cod CAEN 7310 -
                              Tribunalul Bucure∫ti - Gabriela Rolea
             *                                             cercetare-dezvoltare Ón ∫tiin˛e fizice ∫i naturale;
                              Grefier        - Lozinschi Adrian
                                                            - capitalul social subscris: 359,47 RON, v„rsat
     Societatea Comercial„                Œn baza cererii nr. 323508, din data de        integral; capitalul social este divizat Ón o parte
 VENUS DEVELOPMENT - S.R.L., Bucure∫ti          11.07.2006, ∫i a actelor doveditoare depuse,       social„ a 359,47 RON fiecare;
                             judec„torul delegat la Oficiul Registrului          - durata de func˛ionare: nelimitat„;
                             Comer˛ului de pe l‚ng„ Tribunalul Bucure∫ti a        - codul unic de Ónregistrare: 18865374;
        MINISTERUL JUSTIfiIEI            dispus autorizarea ∫i Ónregistrarea societ„˛ii        - num„rul de ordine Ón registrul comer˛ului:
                             comerciale cu urm„toarele date:              J 40/11764/2006.
       TRIBUNALUL BUCURE™TI              - fondatori: 1. RALSTON ENTERPRISES LTD,         Act preluat Ón vederea public„rii ast„zi, 25 iulie
                             aport la capital 100,00 RON, data v„rs„rii aportului   2006.
                             11.07.2006, echival‚nd cu 10 p„r˛i sociale,          (42/612.939)
        OFICIUL NAfiIONAL              reprezent‚nd 50 % din capitalul social total, cota de
     AL REGISTRULUI COMERfiULUI
                                                                       *
                             participare la beneficii/pierderi de 50 %, cu sediul
                             Ón Cipru, Nicosia, Andrea Zakou, 4 Egkomi;              Societatea Comercial„
                               2. GIBOR B.S.R. EUROPE B.V., aport la capital        ADAMI DECOR - S.R.L., Bucure∫ti
      JUDEC√TORUL DELEGAT
                             100,00 RON, data v„rs„rii aportului 11.07.2006,
   LA OFICIUL REGISTRULUI COMERfiULUI
                             echival‚nd cu 10 p„r˛i sociale, reprezent‚nd 50 %
   DE PE L¬NG√ TRIBUNALUL BUCURE™TI
                             din capitalul social total, cota de participare la            MINISTERUL JUSTIfiIEI
                             beneficii/pierderi de 50 %, cu sediul Ón Olanda,
   EXTRAS AL ŒNCHEIERII NR. IC 11795
                             Oosteinde 7-11, 1017 WT Amsterdam;
        din 19 iulie 2006                                                 TRIBUNALUL BUCURE™TI
                               - administratori persoane fizice:
 Judec„tor delegat                      1. Manou Van Moorsel, p‚n„ la data de
 la O.R.C. de pe l‚ng„                  10.07.2010, domiciliat Ón Olanda, Baarsjesweg, 2473,           OFICIUL NAfiIONAL
 Tribunalul Bucure∫ti - Gabriela Rolea          1058 AB, Amsterdam;                         AL REGISTRULUI COMERfiULUI
 Grefier                           2. Moshe Agavi, p‚n„ la data de 10.07.2010,
 la O.R.C. de pe l‚ng„                  domiciliat Ón Israel - Kfar Saba, str. Ostoshinski, nr.
                             14;                                  JUDEC√TORUL DELEGAT
 Tribunalul Bucure∫ti - Lozinschi Adrian
                               3. SHLOMO HOLLANDER p‚n„ la data de            LA OFICIUL REGISTRULUI COMERfiULUI
  Œn baza cererii nr. 323491, din data de        10.07.2010, domiciliat Ón Israel, Holon, Str. David      DE PE L¬NG√ TRIBUNALUL BUCURE™TI
11.07.2006, ∫i a actelor doveditoare depuse,       Elazar nr. 8, cod 58404;
judec„torul delegat la Oficiul Registrului          - denumirea: NEPTUN DEVELOPMENT - S.R.L.;         EXTRAS AL ŒNCHEIERII NR. IC 11814
Comer˛ului de pe l‚ng„ Tribunalul Bucure∫ti a         - sediul social: Bucure∫ti, Bd. Prim„verii nr. 55,
dispus autorizarea ∫i Ónregistrarea societ„˛ii                                           din 19 iulie 2006
                             et. 3, camera 2, sectorul 1;
comerciale cu urm„toarele date:                - domeniul principal de activitate: grupa CAEN     Judec„tor delegat
  - fondatori: 1. RALSTON ENTERPRISES LTD,       701 - activit„˛i imobiliare cu bunuri proprii;       la O.R.C. de pe l‚ng„
aport la capital 100,00 RON, data v„rs„rii aportului     - activitatea principal„: cod CAEN 7011 -        Tribunalul Bucure∫ti - Gabriela Rolea
11.07.2006, echival‚nd cu 10 p„r˛i sociale,        dezvoltare (promovare) imobiliar„;             Grefier
reprezent‚nd 50 % din capitalul social total, cota de     - capitalul social subscris: 200,00 RON, v„rsat     la O.R.C. de pe l‚ng„
participare la beneficii/pierderi de 50 %, cu sediul   integral; capitalul social este divizat Ón 20 p„r˛i     Tribunalul Bucure∫ti - Lozinschi Adrian
Ón Cipru, Nicosia, Andrea Zakou, 4 Egkomi; 2.       sociale a 10,00 RON fiecare;
GIBOR - B.S.R. EUROPE B.V., aport la capital 100,00                                  Œn baza cererii nr. 332896, din data de
                               - durata de func˛ionare: nelimitat„;
RON, data v„rs„rii aportului 11.07.2006, echival‚nd                                 18.07.2006, ∫i a actelor doveditoare depuse,
                               - codul unic de Ónregistrare: 18865323;
cu 10 p„r˛i sociale, reprezent‚nd 50 % din capitalul     - num„rul de ordine Ón registrul comer˛ului:     judec„torul delegat la Oficiul Registrului
social total, cota de participare la beneficii/pierderi  J 40/11763/2006.                     Comer˛ului de pe l‚ng„ Tribunalul Bucure∫ti a
de 50 %, cu sediul Ón Olanda, Oosteinde 7-11, 1017      Act preluat Ón vederea public„rii ast„zi, 25 iulie  dispus autorizarea ∫i Ónregistrarea societ„˛ii
WT Amsterdam;                       2006.                           comerciale cu urm„toarele date:
  - administratori persoane fizice: 1. Manou Van       (41/612.938)                      - fondatori: 1. Gheorghe Corneliu, asociat, cod
Moorsel, p‚n„ la data de 10.07.2010, domiciliat Ón                 *                numeric personal 15504501401284, aport la capital
Olanda, Baarsjesweg, 2473, 1058 AB, Amsterdam;                                   490,00 RON, data v„rs„rii aportului 17.07.2006,
  2. Moshe Agavi p‚n„ la data de 10.07.2010,            Societatea Comercial„             echival‚nd cu 49 p„r˛i sociale, reprezent‚nd 49 %
domiciliat Ón Israel - Kfar Saba, Str. Ostoshinsky nr.      C-NOVA TEAM - S.R.L., Bucure∫ti          din capitalul social total, cota de participare la
14;                                                         beneficii/pierderi de 49 %, domiciliat Ón Bucure∫ti,
  3. Shlomo Hollander, p‚n„ la data de 10.07.2010,                                Calea Victoriei nr. 48-50, et. 5, ap. 94, sectorul 1;
domiciliat Ón Israel, Holon, Str. David Elazar nr. 8,          MINISTERUL JUSTIfiIEI
                                                            2. Nicolae Decebal-Emilian, asociat, cod numeric
cod 58404;
                                                          personal 1690701460012, aport la capital 510,00
  - denumirea: VENUS DEVELOPMENT - S.R.L.;
                                    TRIBUNALUL BUCURE™TI            RON, data v„rs„rii aportului 17.07.2006, echival‚nd
  - sediul social: Bucure∫ti, Bd. Prim„verii nr. 55,
                                                          cu 51 p„r˛i sociale, reprezent‚nd 51 % din capitalul
et. 3, camera 3, sectorul 1;
                                                          social total, cota de participare la beneficii/pierderi
  - domeniul principal de activitate: grupa CAEN            OFICIUL NAfiIONAL
                                                          de 51 %, domiciliat Ón Bucure∫ti, str. Luc„ce∫ti nr.
701 - activit„˛i imobiliare cu bunuri proprii;           AL REGISTRULUI COMERfiULUI
  - activitatea principal„: cod CAEN 7011 -                                    16, sectorul 6;
dezvoltare (promovare) imobiliar„;                                           - administrator persoan„ fizic„: 1. Gheorghe
  - capitalul social subscris: 200,00 RON, v„rsat          JUDEC√TORUL DELEGAT              Corneliu, cod numeric personal 1550501401284,
                                LA OFICIUL REGISTRULUI COMERfiULUI          data numirii 17.07.2006, durata mandatului
integral; capitalul social este divizat Ón 20 p„r˛i
sociale a 10,00 RON fiecare;                  DE PE L¬NG√ TRIBUNALUL BUCURE™TI           nelimitat„;
  - durata de func˛ionare: nelimitat„;                                        - denumirea: ADAMI DECOR - S.R.L.;
  - codul unic de Ónregistrare: 18865307;          EXTRAS AL ŒNCHEIERII NR. IC 11820            - sediul social: Bucure∫ti, str. Luc„ce∫ti nr. 18,
  - num„rul de ordine Ón registrul comer˛ului:             din 19 iulie 2006             parter, ap. 2, sectorul 6;
J 40/11762/2006.                                                    - domeniul principal de activitate: grupa CAEN
                              Judec„tor delegat      - Gabriela Rolea      452 - construc˛ii de cl„diri sau p„r˛i ale acestora;
  Act preluat Ón vederea public„rii ast„zi, 25 iulie
2006.                            Grefier           - Lozinschi Adrian     geniu civil;
   (40/612.937)                     Œn baza cererii nr. 332769, din data de          - activitatea principal„: cod CAEN 4521 -
             *                18.07.2006, ∫i a actelor doveditoare depuse,       construc˛ii de cl„diri ∫i lucr„ri de geniu;
 12              MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI,             PARTEA a IV-a,   Nr. 2391/1.VIII.2006
  - capitalul social subscris: 1.000,00 RON, v„rsat  la Oficiul Registrului Comer˛ului de pe l‚ng„            Societatea Comercial„
integral; capitalul social este divizat Ón 100 p„r˛i  Tribunalul Bucure∫ti a dispus autorizarea ∫i          AMA STAR TEAM - S.R.L., Bucure∫ti
sociale a 10,00 RON fiecare;              Ónregistrarea societ„˛ii comerciale cu urm„toarele
  - durata de func˛ionare: nelimitat„;         date:
                                                                MINISTERUL JUSTIfiIEI
  - codul unic de Ónregistrare: 18865412;         - fondator: Tsialis Panayiotis, asociat unic, aport
                                                               TRIBUNALUL BUCURE™TI
  - num„rul de ordine Ón registrul comer˛ului: J    la capital 350,00 RON, data v„rs„rii aportului
40/11765/2006.                     7.07.2006, echival‚nd cu 10 p„r˛i sociale,
  Act preluat Ón vederea public„rii ast„zi, 25 iulie  reprezent‚nd 100 % capitalul social, cota de              OFICIUL NAfiIONAL
2006.                          participare la beneficii/pierderi de 100 %, cu           AL REGISTRULUI COMERfiULUI
   (43/612.940)                    domiciliul Ón Cipru, Nicosia, Plati, Megaro nr. 9;
             *                 - administrator persoan„ fizic„: Tsialis
                            Panayiotis, data numirii 6.07.2006 p‚n„ la data de          JUDEC√TORUL DELEGAT
     Societatea Comercial„             6.07.2010;                          LA OFICIUL REGISTRULUI COMERfiULUI
  INSTITUfiIA FINANCIAR√ NEBANCAR√             - denumirea ∫i forma juridic„: FORWOOD           DE PE L¬NG√ TRIBUNALUL BUCURE™TI
   GAMA LEASING - S.A. SUCEAVA            INVEST - S.R.L.;
  SUCURSALA BUCURE™TI, Bucure∫ti             - sediul social: Bucure∫ti, str. Pictor Barbu       EXTRAS AL ŒNCHEIERII NR. IC 11817
                            Iscovescu nr. 2, mansard„, birou 37, sectorul 1;             din 19 iulie 2006
                              - domeniul principal de activitate: grupa CAEN
       MINISTERUL JUSTIfiIEI           701 - activit„˛i imobiliare cu bunuri proprii;       Judec„tor delegat      - Gabriela Rolea
       TRIBUNALUL BUCURE™TI             - activitatea principal„: cod CAEN 7011 -        Grefier           - Lozinschi Adrian
                            dezvoltare (promovare) imobiliar„;             Œn baza cererii nr. 333960 din data de 18.07.2006
        OFICIUL NAfiIONAL              - capital social subscris: 350,00 RON, v„rsat     ∫i a actelor doveditoare depuse, judec„torul delegat
     AL REGISTRULUI COMERfiULUI           integral; capitalul social este divizat Ón 10 p„r˛i   la Oficiul Registrului Comer˛ului de pe l‚ng„
                            sociale a 35,00 RON fiecare;               Tribunalul Bucure∫ti a dispus autorizarea ∫i
                              - durata de func˛ionare: nelimitat„;         Ónregistrarea societ„˛ii comerciale cu urm„toarele
      JUDEC√TORUL DELEGAT              - cod unic de Ónregistrare: 18865617;         date:
   LA OFICIUL REGISTRULUI COMERfiULUI           - num„r de ordine Ón registrul comer˛ului: J       - fondatori:
   DE PE L¬NG√ TRIBUNALUL BUCURE™TI          40/11767/2006.                       1. Vijulan Marius Costin, asociat, cod numeric
                              Definitiv„.                      personal 1761229424544, aport la capital 250,00
    EXTRAS AL ŒNCHEIERII NR. 40650           Act preluat Ón vederea public„rii ast„zi, 25 iulie  RON, data v„rs„rii aportului 18.07.2006, echival‚nd
                            2006.                          cu 25 p„r˛i sociale, reprezent‚nd 50 % din capitalul
        din 19 iulie 2006
                               (45/612.942)                    social, cota de participare la beneficii/pierderi de 50
 Judec„tor delegat     - Marilena Gavri∫                  *               %, cu domiciliul Ón municipiul Bucure∫ti, bd.
 Grefier          - Macamete Nicoli˛a
                                                         Mare∫al Alexandru Averescu nr. 5, bl. 3, sc. A, et. 2,
                                 Societatea Comercial„
  Œn baza cererii nr. 322795 din data de 11.07.2006                               ap. 10, sectorul 1;
                              METECNO TRADING - S.R.L., Bucure∫ti
∫i a actelor doveditoare depuse, judec„torul delegat                                2. Ciugueanu Ioan, asociat, cod numeric personal
la Oficiul Registrului Comer˛ului de pe l‚ng„                                  1850714033361, aport la capital 250,00 RON, data
Tribunalul Bucure∫ti a dispus autorizarea ∫i             MINISTERUL JUSTIfiIEI            v„rs„rii aportului 18.07.2006, echival‚nd cu 25
Ónregistrarea societ„˛ii comerciale cu urm„toarele          TRIBUNALUL BUCURE™TI            p„r˛i sociale, reprezent‚nd 50 % din capitalul social,
date:                                                      cota de participare la beneficii/pierderi de 50 %, cu
  - denumirea ∫i forma juridic„: INSTITUfiIA                                   domiciliul Ón localitatea Curtea de Arge∫, str. Cuza
                                    OFICIUL NAfiIONAL
FINANCIAR√ NEBANCAR√ GAMA LEASING - S.A.                                     Vod„ nr. 195, jude˛ul Arge∫;
                                 AL REGISTRULUI COMERfiULUI
SUCEAVA SUCURSALA BUCURE™TI;                                            - administrator persoan„ fizic„: Vijulan Marius
  - sediul social: Bucure∫ti, str. Schitu M„gureanu                               Costin, cod numeric personal 1761229424544, data
nr. 19, parter, ap. 2, sectorul 1;                 JUDEC√TORUL DELEGAT             numirii 13.07.2006 p‚n„ la data de 13.07.2010,
  - domeniul principal de activitate: grupa CAEN      LA OFICIUL REGISTRULUI COMERfiULUI          av‚nd puteri depline;
652 - alte intermedieri financiare;             DE PE L¬NG√ TRIBUNALUL BUCURE™TI            - denumirea ∫i forma juridic„: AMA STAR TEAM
  - activitatea principal„: cod CAEN 6521 -                                   - S.R.L.;
activit„˛i de creditare pe baz„ de contract (leasing     EXTRAS AL ŒNCHEIERII NR. IC 11824           - sediul social: Bucure∫ti, calea Doroban˛i nr. 135-
financiar). (Leasing toate formele - imobiliar,                                 145, bl. 10, sc. B2, ap. 120, sectorul 1;
                                    din 19 iulie 2006
mobiliar, mijloace de transport, utilaje ∫i                                     - domeniul principal de activitate: grupa CAEN
echipamente industriale, utilaje ∫i echipamente de    Judec„tor delegat                   741 - activit„˛i juridice, de contabilitate, revizie
uz gospod„resc ∫i casnic, orice produs ce se       la O.R.C. de pe l‚ng„                 contabil„, consultan˛„ Ón domeniul fiscal; activit„˛i
preteaz„ a fi comercializat Ón leasing);         Tribunalul Bucure∫ti - Gabriela Rolea         de studii de pia˛„ ∫i de sondaj; consultan˛„ pentru
  - Ómputernicit: Sandu-Capra Mihai, cod numeric     Grefier                        afaceri ∫i management;
personal 1560701335006, data numirii 23.06.2006      la O.R.C. de pe l‚ng„                   - activitatea principal„: cod CAEN 7414 -
p‚n„ la data de 23.06.2010;                Tribunalul Bucure∫ti - Lozinschi Adrian        activit„˛i de consultan˛„ pentru afaceri ∫i
  - durata de func˛ionare: nelimitat„;          Œn baza cererii nr. 102432 din data de 27.03.2006   management;
  - cod unic de Ónregistrare: 18865609;        ∫i a actelor doveditoare depuse, judec„torul delegat    - capital social subscris: 500,00 RON, v„rsat
  - num„r de ordine Ón registrul comer˛ului: J     la Oficiul Registrului Comer˛ului de pe l‚ng„      integral; capitalul social este divizat Ón 50 p„r˛i
40/11766/2006.                     Tribunalul Bucure∫ti a dispus autorizarea ∫i       sociale a 10,00 RON fiecare;
  Definitiv„.                     Ónregistrarea societ„˛ii comerciale cu urm„toarele     - durata de func˛ionare: nelimitat„;
  Act preluat Ón vederea public„rii ast„zi, 25 iulie  date:                            - cod unic de Ónregistrare: 18865625;
2006.                           - fondator: METECNO SPA, aport la capital        - num„r de ordine Ón registrul comer˛ului: J
   (44/612.941)                    200,00 RON, data v„rs„rii aportului 17.03.2006,     40/11769/2006.
             *               echival‚nd cu 20 p„r˛i sociale, reprezent‚nd 100 %     Definitiv„.
                            capitalul social, cota de participare la          Act preluat Ón vederea public„rii ast„zi, 25 iulie
     Societatea Comercial„             beneficii/pierderi de 100 %, cu sediul Ón Italia,    2006.
  FORWOOD INVEST - S.R.L., Bucure∫ti         localitatea Milano, Tribiano (MI), Via Cassino 0019;     (47/612.944)
                              - administrator persoan„ fizic„: Amedeo Forte                  *
       MINISTERUL JUSTIfiIEI           p‚n„ la data de 1.02.2007, cu domiciliul Ón Italia,
                            Via Melegari 10/A, 16127 Genova;                 Societatea Comercial„
       TRIBUNALUL BUCURE™TI
                              - denumirea ∫i forma juridic„: METECNO         MIXROM IMOBILIARE - S.R.L., Bucure∫ti
                            TRADING - S.R.L.;
        OFICIUL NAfiIONAL              - sediul social: Bucure∫ti, Calea Plevnei nr. 141,
                                                         MINISTERUL JUSTIfiIEI - TRIBUNALUL BUCURE™TI
     AL REGISTRULUI COMERfiULUI           bl. 1, tronson (scara) B, et. 6, ap. 42, sectorul 6;
                              - domeniul principal de activitate: grupa CAEN
                            515 - comer˛ cu ridicata cu produse intermediare            OFICIUL NAfiIONAL
      JUDEC√TORUL DELEGAT
                            neagricole ∫i cu de∫euri;                     AL REGISTRULUI COMERfiULUI
   LA OFICIUL REGISTRULUI COMERfiULUI
                              - activitatea principal„: cod CAEN 5153 - comer˛
   DE PE L¬NG√ TRIBUNALUL BUCURE™TI
                            cu ridicata cu material lemnos ∫i de construc˛ii;
                                                               JUDEC√TORUL DELEGAT
                              - capital social subscris: 200,00 RON, v„rsat
   EXTRAS AL ŒNCHEIERII NR. IC 11823                                        LA OFICIUL REGISTRULUI COMERfiULUI
                            integral; capitalul social este divizat Ón 20 p„r˛i
                                                           DE PE L¬NG√ TRIBUNALUL BUCURE™TI
        din 19 iulie 2006            sociale a 10,00 RON fiecare;
                              - durata de func˛ionare: nelimitat„;
 Judec„tor delegat                                                  EXTRAS AL ŒNCHEIERII NR. IC 11816
                              - cod unic de Ónregistrare: 18865641;
 la O.R.C. de pe l‚ng„
                              - num„r de ordine Ón registrul comer˛ului: J             din 19 iulie 2006
 Tribunalul Bucure∫ti - Gabriela Rolea
                            40/11768/2006.
 Grefier                                                     Judec„tor delegat      - Gabriela Rolea
                              Definitiv„.
 la O.R.C. de pe l‚ng„                                              Grefier           - Lozinschi Adrian
                              Act preluat Ón vederea public„rii ast„zi, 25 iulie
 Tribunalul Bucure∫ti - Lozinschi Adrian
                            2006.                            Œn baza cererii nr. 333965 din data de 18.07.2006
  Œn baza cererii nr. 323104 din data de 11.07.2006     (46/612.943)                    ∫i a actelor doveditoare depuse, judec„torul delegat
∫i a actelor doveditoare depuse, judec„torul delegat               *               la Oficiul Registrului Comer˛ului de pe l‚ng„
                MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA                a IV-a,  Nr. 2391/1.VIII.2006                  13
Tribunalul Bucure∫ti a dispus autorizarea ∫i         2. Pascu Florin, asociat, cod numeric personal     turoperatorilor; activit„˛i de asisten˛„ turistic„
Ónregistrarea societ„˛ii comerciale cu urm„toarele     1670819414552, aport la capital 100,00 RON, data     neclasificate Ón alt„ parte;
date:                           v„rs„rii aportului 12.07.2006, echival‚nd cu 10 p„r˛i    - capital social subscris: 200,00 RON, v„rsat
  - fondatori:                      sociale, reprezent‚nd 33,33 % din capitalul social,    integral; capitalul social este divizat Ón 20 p„r˛i
  1. Halawani Karim, asociat, cod numeric         cota de participare la beneficii/pierderi de 33,33 %,   sociale a 10,00 RON fiecare;
personal 1720312450026, aport la capital 170,00      cu domiciliul Ón municipiul Bucure∫ti, str. Elev       - durata de func˛ionare: nelimitat„;
RON, data v„rs„rii aportului 25.06.2006, echival‚nd    Niculae Popovici nr. 6, bl. P51, sc. 3, et. 1, ap. 78,    - cod unic de Ónregistrare: 18866051;
cu 17 p„r˛i sociale, reprezent‚nd 85 % din capitalul    sectorul 5;                         - num„r de ordine Ón registrul comer˛ului: J
social, cota de participare la beneficii/pierderi de 85    3. Gaza Elias, asociat, cod numeric personal      40/11772/2006.
%, cu domiciliul Ón municipiul Bucure∫ti, Bd. Unirii    1680103451530, aport la capital 100,00 RON, data       Definitiv„.
nr. 27, bl. 15, sc. 1, et. 7, ap. 20, sectorul 5;     v„rs„rii aportului 12.07.2006, echival‚nd cu 10 p„r˛i    Act preluat Ón vederea public„rii ast„zi, 25 iulie
  2. Dr„gu∫in Nicolae-Sebastian, asociat, cod       sociale, reprezent‚nd 33,33 % din capitalul social,    2006.
numeric personal 1711206211665, aport la capital      cota de participare la beneficii/pierderi de 33,33 %,     (50/612.947)
10,00 RON, data v„rs„rii aportului 25.06.2006,       cu domiciliul Ón municipiul Bucure∫ti, aleea Stogu                  *
echival‚nd cu 1 (una) parte social„, reprezent‚nd 5    nr. 2, bl. 11, sc. A, ap. 4, sectorul 5;
% din capitalul social, cota de participare la        - administrator persoan„ fizic„: Gaza Elias, cod         Societatea Comercial„
beneficii/pierderi de 5 %, cu domiciliul Ón        numeric personal 1680103451530, data numirii        DENIZ TEXTIL DESIGN - S.R.L., Bucure∫ti
municipiul Bucure∫ti, str. Constantin R„dulescu-      12.07.2006, durata mandatului nelimitat„, av‚nd
Motru nr. 16, bl. 21, sc. A, et. 9, ap. 40, sectorul 4;  puteri depline ∫i nelimitate;
  3. Barbu Florin-Lucian, asociat, cod numeric        - denumirea ∫i forma juridic„: GAROPA EDIT -             MINISTERUL JUSTIfiIEI
personal 1690909463068, aport la capital 20,00       S.R.L.;
RON, data v„rs„rii aportului 25.06.2006, echival‚nd      - sediul social: Bucure∫ti, aleea Valea Salciei nr.         TRIBUNALUL BUCURE™TI
cu 2 (dou„) p„r˛i sociale, reprezent‚nd 10 % din      3, bl. D6, sc. F, parter, ap. 52, sectorul 6;
capitalul social, cota de participare la           - domeniul principal de activitate: grupa CAEN
beneficii/pierderi de 10 %, cu domiciliul Ón        221 - activitatea editurilor;                      OFICIUL NAfiIONAL
municipiul Bucure∫ti, bd. Iuliu Maniu nr. 107, bl. D,     - activitatea principal„: cod CAEN 2213 - editarea        AL REGISTRULUI COMERfiULUI
sc. 3, et. 2, ap. 49, sectorul 6;             revistelor ∫i a periodicelor;
  - administrator persoan„ fizic„: Halawani Karim,      - capital social subscris: 300,00 RON, v„rsat           JUDEC√TORUL DELEGAT
cod numeric personal 1720312450026, data numirii      integral; capitalul social este divizat Ón 30 p„r˛i      LA OFICIUL REGISTRULUI COMERfiULUI
1.06.2006, durata mandatului nelimitat„, av‚nd       sociale a 10,00 RON fiecare;
puteri depline;                                                      DE PE L¬NG√ TRIBUNALUL BUCURE™TI
                               - durata de func˛ionare: nelimitat„;
  - denumirea ∫i forma juridic„: MIXROM           - cod unic de Ónregistrare: 18866116;
IMOBILIARE - S.R.L.;                                                   EXTRAS AL ŒNCHEIERII NR. IC 11834
                               - num„r de ordine Ón registrul comer˛ului: J
  - sediul social: Bucure∫ti, Calea C„l„ra∫ilor nr. 66,                                       din 19 iulie 2006
                              40/11771/2006.
ap. 1, sectorul 3;
                               Definitiv„.                        Judec„tor delegat
  - domeniul principal de activitate: grupa CAEN
                               Act preluat Ón vederea public„rii ast„zi, 25 iulie    la O.R.C. de pe l‚ng„
703 - activit„˛i imobiliare pe baz„ de tarife sau
                              2006.                            Tribunalul Bucure∫ti - Gabriela Rolea
contracte;
                                (49/612.946)                      Grefier
  - activitatea principal„: cod CAEN 7031 - agen˛ii
                                           *                 la O.R.C. de pe l‚ng„
imobiliare;
  - capital social subscris: 200,00 RON, v„rsat                                    Tribunalul Bucure∫ti - Lozinschi Adrian
                                   Societatea Comercial„
integral; capitalul social este divizat Ón 20 p„r˛i       TAURUS CONSTUR - S.R.L., Bucure∫ti           Œn baza cererii nr. 333740, din data de
sociale a 10,00 RON fiecare;                                             18.07.2006, ∫i a actelor doveditoare depuse,
  - durata de func˛ionare: nelimitat„;                                       judec„torul delegat la Oficiul Registrului
  - cod unic de Ónregistrare: 18865633;                 MINISTERUL JUSTIfiIEI
                                                           Comer˛ului de pe l‚ng„ Tribunalul Bucure∫ti a
  - num„r de ordine Ón registrul comer˛ului: J             TRIBUNALUL BUCURE™TI
                                                           dispus autorizarea ∫i Ónregistrarea societ„˛ii
40/11770/2006.
                                                           comerciale cu urm„toarele date:
  Definitiv„.
                                     OFICIUL NAfiIONAL               - fondatori:
  Act preluat Ón vederea public„rii ast„zi, 25 iulie
                                   AL REGISTRULUI COMERfiULUI             1. Gul Selahaddin, asociat, aport la capital 350,00
2006.
                                                           RON, data v„rs„rii aportului 13.07.2006, echival‚nd
   (48/612.945)
                                                           cu 35 p„r˛i sociale, reprezent‚nd 50 % din capitalul
              *                      JUDEC√TORUL DELEGAT
                                                           social total, cota de participare la beneficii/pierderi
                                LA OFICIUL REGISTRULUI COMERfiULUI
      Societatea Comercial„                                           de 50 %, domiciliat Ón Turcia, Bursa, Selamet, Dag S;
                                DE PE L¬NG√ TRIBUNALUL BUCURE™TI
    GAROPA EDIT - S.R.L., Bucure∫ti                                         2. Sezis Abdurrahman, asociat, aport la capital
                                EXTRAS AL ŒNCHEIERII NR. IC 11836          280,00 RON, data v„rs„rii aportului 13.07.2006,
                                                           echival‚nd cu 28 p„r˛i sociale, reprezent‚nd 40 %
        MINISTERUL JUSTIfiIEI                    din 19 iulie 2006             din capitalul social total, cota de participare la
       TRIBUNALUL BUCURE™TI                                          beneficii/pierderi de 40 %, domiciliat Ón Turcia,
                               Judec„tor delegat
                               la O.R.C. de pe l‚ng„                  Kocaeli, Golcuk, Bld. Albay, Burak;
        OFICIUL NAfiIONAL               Tribunalul Bucure∫ti - Gabriela Rolea           3. Dumitrescu Daniela, asociat, cod numeric
     AL REGISTRULUI COMERfiULUI             Grefier                         personal 2671109421531, aport la capital 70,00
                               la O.R.C. de pe l‚ng„                  RON, data v„rs„rii aportului 13.07.2006, echival‚nd
                               Tribunalul Bucure∫ti - Lozinschi Adrian         cu 7 p„r˛i sociale, reprezent‚nd 10 % din capitalul
      JUDEC√TORUL DELEGAT
                                                           social total, cota de participare la beneficii/pierderi
   LA OFICIUL REGISTRULUI COMERfiULUI            Œn baza cererii nr. 309601 din data de 4.07.2006
                                                           de 10 %, domiciliat„ Ón Bucure∫ti, str. Fabrica de
   DE PE L¬NG√ TRIBUNALUL BUCURE™TI           ∫i a actelor doveditoare depuse, judec„torul delegat
                                                           Ghea˛„ nr. 19, bl. 96, sc. A, et. 1, ap. 11, sectorul 2;
                              la Oficiul Registrului Comer˛ului de pe l‚ng„
                                                            - administratori persoane fizice:
   EXTRAS AL ŒNCHEIERII NR. IC 11833           Tribunalul Bucure∫ti a dispus autorizarea ∫i
                                                            1. Gul Selahaddin, data numirii 12.07.2006, p‚n„
                              Ónregistrarea societ„˛ii comerciale cu urm„toarele
        din 19 iulie 2006                                          la data de 12.07.2010, av‚nd puteri depline;
                              date:
  Judec„tor delegat                                                  2. Sezis Abdurrahman, data numirii 12.07.2006,
                               - fondator: Covrig Carmen, asociat unic, cod
  la O.R.C. de pe l‚ng„                                               p‚n„ la data de 12.07.2010, av‚nd puteri depline;
                              numeric personal 2690522163223, aport la capital
  Tribunalul Bucure∫ti - Gabriela Rolea                                        - denumirea: DENIZ TEXTIL DESIGN - S.R.L.;
                              200,00 RON, data v„rs„rii aportului 8.06.2006,
  Grefier                         echival‚nd cu 20 p„r˛i sociale, reprezent‚nd 100 %      - sediul social: Bucure∫ti, str. Fabrica de Ghea˛„
  la O.R.C. de pe l‚ng„                  din capitalul social, cota de participare la       nr. 19, bl. 96, sc. A, et. 1, ap. 11, sectorul 2;
  Tribunalul Bucure∫ti - Lozinschi Adrian         beneficii/pierderi de 100 %, cu domiciliul Ón        - domeniul principal de activitate: grupa CAEN
                              municipiul Bucure∫ti, calea Vitan nr. 119, bl. V21B,   514 - comer˛ cu ridicata cu bunuri de consum, altele
  Œn baza cererii nr. 334008 din data de 18.07.2006
                              sc. 2, et. 6, ap. 56, sectorul 3;             dec‚t cele alimentare;
∫i a actelor doveditoare depuse, judec„torul delegat
                               - administrator persoan„ fizic„: Covrig Carmen,      - activitatea principal„: cod CAEN 5141 - comer˛
la Oficiul Registrului Comer˛ului de pe l‚ng„
                              cod numeric personal 2690522163223, data numirii     cu ridicata cu produse textile;
Tribunalul Bucure∫ti a dispus autorizarea ∫i
Ónregistrarea societ„˛ii comerciale cu urm„toarele     7.06.2006, durata mandatului nelimitat„;           - capitalul social subscris: 700,00 RON, v„rsat
date:                             - denumirea ∫i forma juridic„: TAURUS         integral; capitalul social este divizat Ón 70 p„r˛i
  - fondatori:                      CONSTUR - S.R.L.;                     sociale a 10,00 RON fiecare;
  1. Romanovici Marian, asociat, cod numeric         - sediul social: Bucure∫ti, Str. Br‚ndu∫elor nr. 66,   - durata de func˛ionare: nelimitat„;
personal 1630827400192, aport la capital 100,00      demisol, camera de serviciu, sectorul 3;           - codul unic de Ónregistrare: 18866035;
RON, data v„rs„rii aportului 12.07.2006, echival‚nd      - domeniul principal de activitate: grupa CAEN      - num„rul de ordine Ón registrul comer˛ului: J
cu 10 p„r˛i sociale, reprezent‚nd 33,33 % din       633 - activit„˛i ale agen˛iilor de voiaj ∫i ale      40/11773/2006.
capitalul social, cota de participare la          turoperatorilor; activit„˛i de asisten˛„ turistic„,     Act preluat Ón vederea public„rii ast„zi, 25 iulie
beneficii/pierderi de 33,33 %, cu domiciliul Ón      neclasificate Ón alt„ parte;               2006.
municipiul Bucure∫ti, aleea Valea Salciei nr. 3, bl.     - activitatea principal„: cod CAEN 6330 -          (51/612.948)
D6, sc. F, ap. 52, sectorul 6;               activit„˛i ale agen˛iilor de voiaj ∫i ale                      *
 14              MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI,               PARTEA a IV-a,   Nr. 2391/1.VIII.2006
    Societatea Comercial„               dispus autorizarea ∫i Ónregistrarea societ„˛ii        - domeniul principal de activitate: grupa CAEN
 RAPHAELS COMPANY - S.R.L., Bucure∫ti          comerciale cu urm„toarele date:              521 - comer˛ cu am„nuntul Ón magazine
                               - fondatori:                      nespecializate;
                               1. Stoica Gheorghe, asociat, cod numeric         - activitatea principal„: cod CAEN 5211 - comer˛
        MINISTERUL JUSTIfiIEI
                             personal 1580821400414, aport la capital 100,00      cu am„nuntul, Ón magazine nespecializate, cu
                             RON, data v„rs„rii aportului 17.07.2006, echival‚nd    v‚nzare predominant„ de produse alimentare,
       TRIBUNALUL BUCURE™TI             cu 10 p„r˛i sociale, reprezent‚nd 50 % din capitalul   b„uturi ∫i tutun;
                             social total, cota de participare la beneficii/pierderi   - capitalul social subscris: 200,00 RON, v„rsat
        OFICIUL NAfiIONAL              de 50 %, domiciliat Ón Bucure∫ti, Str. C„tinei nr. 50,  integral; capitalul social este divizat Ón 20 p„r˛i
     AL REGISTRULUI COMERfiULUI            sectorul 6;                        sociale a 10,00 RON fiecare;
                               2. fiapu Ion, asociat, cod numeric personal        - durata de func˛ionare: nelimitat„;
                             1680205151861, aport la capital 100,00 RON, data       - codul unic de Ónregistrare: 18866060;
      JUDEC√TORUL DELEGAT                                            - num„rul de ordine Ón registrul comer˛ului: J
                             v„rs„rii aportului 17.07.2006, echival‚nd cu 10
   LA OFICIUL REGISTRULUI COMERfiULUI                                       40/11776/2006.
                             p„r˛i sociale, reprezent‚nd 50 % din capitalul social
   DE PE L¬NG√ TRIBUNALUL BUCURE™TI                                         Act preluat Ón vederea public„rii ast„zi, 25 iulie
                             total, cota de participare la beneficii/pierderi de 50
                             %, domiciliat Ón localitatea Butimanu, comuna       2006.
   EXTRAS AL ŒNCHEIERII NR. IC 11835                                          (54/612.951)
                             Butimanu, jude˛ul D‚mbovi˛a;
        din 19 iulie 2006              - administratori persoane fizice:                        *
 Judec„tor delegat                     1. Stoica Gheorghe, cod numeric personal
                             1580821400414, data numirii 11.07.2006, durata           Societatea Comercial„
 la O.R.C. de pe l‚ng„
                                                            GALM 2006 SERVICES IMPEX - S.R.L.
 Tribunalul Bucure∫ti - Gabriela Rolea          mandatului nelimitat„, av‚nd puteri depline,
                                                                  Bucure∫ti
 Grefier                         respectiv manager;
 la O.R.C. de pe l‚ng„                   2. fiapu Ion, cod numeric personal
 Tribunalul Bucure∫ti - Lozinschi Adrian         1680205151861, data numirii 11.07.2006, durata              MINISTERUL JUSTIfiIEI
                             mandatului nelimitat„, av‚nd puteri depline,
  Œn baza cererii nr. 334305, din data de
18.07.2006, ∫i a actelor doveditoare depuse,       respectiv manager;
                                                                 TRIBUNALUL BUCURE™TI
judec„torul delegat la Oficiul Registrului          - denumirea: TRANS MARIO CLASSIC - S.R.L.;
Comer˛ului de pe l‚ng„ Tribunalul Bucure∫ti a        - sediul social: Bucure∫ti, Str. C„tinei nr. 50,
dispus autorizarea ∫i Ónregistrarea societ„˛ii      sectorul 6;                               OFICIUL NAfiIONAL
comerciale cu urm„toarele date:               - domeniul principal de activitate: grupa CAEN          AL REGISTRULUI COMERfiULUI
  - fondator: Raphael Jakob Ushky, asociat unic,     602 - alte transporturi terestre;
aport la capital 200,00 RON, data v„rs„rii aportului     - activitatea principal„: cod CAEN 6024 -
                                                                JUDEC√TORUL DELEGAT
23.06.2006, echival‚nd cu 20 p„r˛i sociale,        transporturi rutiere de m„rfuri;
                                                             LA OFICIUL REGISTRULUI COMERfiULUI
reprezent‚nd 100 % capitalul social total, cota de      - capitalul social subscris: 200,00 RON, v„rsat
                                                             DE PE L¬NG√ TRIBUNALUL BUCURE™TI
participare la beneficii/pierderi de 100 %, domiciliat  integral; capitalul social este divizat Ón 20 p„r˛i
Ón    Germania,      60438    Frankfurt,   sociale a 10,00 RON fiecare;
                                                             EXTRAS AL ŒNCHEIERII NR. IC 11840
Eschersheimerlandstrasse nr. 471;              - durata de func˛ionare: nelimitat„;
  - administrator persoan„ fizic„: Raphael Jakob      - codul unic de Ónregistrare: 18866086;                din 19 iulie 2006
Ushky, data numirii 23.06.2006, p‚n„ la data de       - num„rul de ordine Ón registrul comer˛ului: J      Judec„tor delegat
23.06.2010, av‚nd puteri depline, director general;    40/11775/2006.                       la O.R.C. de pe l‚ng„
  - denumirea: RAPHAELS COMPANY - S.R.L.;          Act preluat Ón vederea public„rii ast„zi, 25 iulie    Tribunalul Bucure∫ti - Gabriela Rolea
  - sediul social: Bucure∫ti, aleea Deda nr. 4, ap. 2,  2006.                            Grefier
sectorul 2;                          (53/612.950)                      la O.R.C. de pe l‚ng„
  - domeniul principal de activitate: grupa CAEN
                                          *                 Tribunalul Bucure∫ti - Lozinschi Adrian
741 - activit„˛i juridice, de contabilitate ∫i revizie
contabil„, consultan˛„ Ón domeniul fiscal, activit„˛i        Societatea Comercial„               Œn baza cererii nr. 333860, din data de
de studii de pia˛„ ∫i de sondaj; consultan˛„ pentru                                 18.07.2006, ∫i a actelor doveditoare depuse,
                              I & T IDEAL TRADING - S.R.L., Bucure∫ti
afaceri ∫i management;                                               judec„torul delegat la Oficiul Registrului
  - activitatea principal„: cod CAEN 7414 - activit„˛i                               Comer˛ului de pe l‚ng„ Tribunalul Bucure∫ti a
de consultan˛„ pentru afaceri ∫i management;               MINISTERUL JUSTIfiIEI            dispus autorizarea ∫i Ónregistrarea societ„˛ii
  - capitalul social subscris: 200,00 RON, v„rsat                                 comerciale cu urm„toarele date:
integral; capitalul social este divizat Ón 20 p„r˛i                                  - fondatori:
                                    TRIBUNALUL BUCURE™TI
sociale a 10,00 RON fiecare;                                              1. V‚n„toru Liliana, asociat, cod numeric
  - durata de func˛ionare: nelimitat„;                                       personal 2680516214618, aport la capital 100,00
  - codul unic de Ónregistrare: 18866043;                OFICIUL NAfiIONAL              RON, data v„rs„rii aportului 18.07.2006, echival‚nd
  - num„rul de ordine Ón registrul comer˛ului: J          AL REGISTRULUI COMERfiULUI            cu 10 p„r˛i sociale, reprezent‚nd 50 % din capitalul
40/11774/2006.
                                                          social total, cota de participare la beneficii/pierderi
  Act preluat Ón vederea public„rii ast„zi, 25 iulie
                                                          de 50 %, domiciliat„ Ón Bucure∫ti, ™os. Virtu˛ii nr. 6,
2006.                                 JUDEC√TORUL DELEGAT
                                                          bl. R12, sc. 1, et. 7, ap. 29, sectorul 6;
   (52/612.949)                       LA OFICIUL REGISTRULUI COMERfiULUI
                                                            2. V‚n„toru Mircea, asociat, cod numeric
             *                  DE PE L¬NG√ TRIBUNALUL BUCURE™TI
                                                          personal 1660214237306, aport la capital 100,00
    Societatea Comercial„                                            RON, data v„rs„rii aportului 18.07.2006, echival‚nd
                                EXTRAS AL ŒNCHEIERII NR. IC 11841
 TRANS MARIO CLASSIC - S.R.L., Bucure∫ti                                      cu 10 p„r˛i sociale, reprezent‚nd 50 % din capitalul
                                     din 19 iulie 2006             social total, cota de participare la beneficii/pierderi
                              Judec„tor delegat                    de 50 %, domiciliat Ón Bucure∫ti, ™os. Virtu˛ii nr. 6,
        MINISTERUL JUSTIfiIEI                                         bl. R12, sc. 1, et. 7, ap. 29, sectorul 6;
                              la O.R.C. de pe l‚ng„
                              Tribunalul Bucure∫ti - Gabriela Rolea           - administrator persoan„ fizic„: V‚n„toru Liliana,
       TRIBUNALUL BUCURE™TI              Grefier                         cod numeric personal 2680516214618, data numirii
                              la O.R.C. de pe l‚ng„                  10.07.2006, durata mandatului nelimitat„;
                                                            - denumirea: GALM 2006 SERVICES IMPEX -
        OFICIUL NAfiIONAL               Tribunalul Bucure∫ti - Lozinschi Adrian
                                                          S.R.L.;
     AL REGISTRULUI COMERfiULUI             Œn baza cererii nr. 332649, din data de          - sediul social: Bucure∫ti, ™os. Virtu˛ii nr. 6, bl.
                             18.07.2006, ∫i a actelor doveditoare depuse,       R12, sc. 1, et. 7, ap. 29, sectorul 6;
      JUDEC√TORUL DELEGAT              judec„torul delegat la Oficiul Registrului          - domeniul principal de activitate: grupa CAEN
   LA OFICIUL REGISTRULUI COMERfiULUI          Comer˛ului de pe l‚ng„ Tribunalul Bucure∫ti a       524 - comer˛ cu am„nuntul, Ón magazine
   DE PE L¬NG√ TRIBUNALUL BUCURE™TI           dispus autorizarea ∫i Ónregistrarea societ„˛ii      specializate, cu alte produse neclasificate Ón alt„
                             comerciale cu urm„toarele date:              parte;
   EXTRAS AL ŒNCHEIERII NR. IC 11842            - fondator: Doroftei Emil-Iulian, asociat unic, cod    - activitatea principal„: cod CAEN 5242 - comer˛
                             numeric personal 1740429433013, aport la capital     cu am„nuntul cu Ómbr„c„minte;
        din 19 iulie 2006
                             200,00 RON, data v„rs„rii aportului 17.07.2006,       - capitalul social subscris: 200,00 RON, v„rsat
 Judec„tor delegat                    echival‚nd cu 20 p„r˛i sociale, reprezent‚nd 100 %    integral; capitalul social este divizat Ón 20 p„r˛i
 la O.R.C. de pe l‚ng„                  capitalul social total, cota de participare la      sociale a 10,00 RON fiecare;
 Tribunalul Bucure∫ti - Gabriela Rolea          beneficii/pierderi de 100 %, domiciliat Ón Bucure∫ti,    - durata de func˛ionare: nelimitat„;
 Grefier                         str. Drumul Cooperativei nr. 86D, sectorul 5;        - codul unic de Ónregistrare: 18866108;
 la O.R.C. de pe l‚ng„                   - administrator persoan„ fizic„: Doroftei Emil-      - num„rul de ordine Ón registrul comer˛ului: J
 Tribunalul Bucure∫ti - Lozinschi Adrian         Iulian, cod numeric personal 1740429433013, data     40/11777/2006.
 Œn baza cererii nr. 332627, din data de         numirii 17.07.2006, durata mandatului nelimitat„;      Act preluat Ón vederea public„rii ast„zi, 25 iulie
18.07.2006, ∫i a actelor doveditoare depuse,         - denumirea: I & T IDEAL TRADING - S.R.L.;       2006.
judec„torul delegat la Oficiul Registrului          - sediul social: Bucure∫ti, str. Drumul           (55/612.952)
Comer˛ului de pe l‚ng„ Tribunalul Bucure∫ti a       Cooperativei nr. 86D, parter, sectorul 5;                      *
                 MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA                a IV-a,  Nr. 2391/1.VIII.2006                   15
      Societatea Comercial„              judec„torul delegat la Oficiul Registrului           - sediul social: Bucure∫ti, str. Brebu nr. 1, bl. T9A,
    PARK LAND PROPERTIES - S.R.L.            Comer˛ului de pe l‚ng„ Tribunalul Bucure∫ti a        sc. 1, et. 2, ap. 11, sectorul 2;
         Bucure∫ti                 dispus autorizarea ∫i Ónregistrarea societ„˛ii         - domeniul principal de activitate: grupa CAEN
                              comerciale cu urm„toarele date:               701 - activit„˛i imobiliare cu bunuri proprii;
                                - fondatori:                        - activitatea principal„: cod CAEN 7011 -
        MINISTERUL JUSTIfiIEI
                                1. Akirov Eddie, asociat, aport la capital 10,00
                                                            dezvoltare (promovare) imobiliar„;
                              RON, data v„rs„rii aportului 13.07.2006, echival‚nd
                                                              - capitalul social subscris: 200,00 RON, v„rsat
       TRIBUNALUL BUCURE™TI             cu 1 (una) parte social„ reprezent‚nd 5 % din
                              capitalul social total, cota de participare la       integral; capitalul social este divizat Ón 20 p„r˛i
                              beneficii/pierderi de 5 %, domiciliat Ón Regatul Unit    sociale a 10,00 RON fiecare;
        OFICIUL NAfiIONAL                                              - durata de func˛ionare: nelimitat„;
                              al Marii Britanii ∫i Irlandei de Nord, 110 Northgate,
      AL REGISTRULUI COMERfiULUI
                              Prince Albert Road, London, NW8, 7 EL;             - codul unic de Ónregistrare: 18865994;
                                2. Akirov Guy George, asociat, aport la capital       - num„rul de ordine Ón registrul comer˛ului: J
       JUDEC√TORUL DELEGAT              190,00 RON, data v„rs„rii aportului 13.07.2006,       40/11780/2006.
   LA OFICIUL REGISTRULUI COMERfiULUI           echival‚nd cu 19 p„r˛i sociale, reprezent‚nd 95 %       Act preluat Ón vederea public„rii ast„zi, 25 iulie
   DE PE L¬NG√ TRIBUNALUL BUCURE™TI           din capitalul social total, cota de participare la     2006.
                              beneficii/pierderi de 95 %, domiciliat Ón Israel,        (58/612.955)
   EXTRAS AL ŒNCHEIERII NR. IC 11827           Lezion, Hefroni 5 Rishon;
                                                                          *
                                - administrator persoan„ fizic„: Akirov Guy
        din 19 iulie 2006
                              George, data numirii 12.07.2006, durata mandatului
                                                                  Societatea Comercial„
  Judec„tor delegat      - Gabriela Rolea       nelimitat„, av‚nd puteri depline;
  Grefier           - Lozinschi Adrian                                       HYDE LAND PROPERTIES - S.R.L.
                                - denumirea: LAND SECURITIES PROPERTIES -
                              S.R.L.;                                   Bucure∫ti
  Œn baza cererii nr. 333188, din data de
18.07.2006, ∫i a actelor doveditoare depuse,          - sediul social: Bucure∫ti, str. Brebu nr. 1, bl. T9A,
judec„torul delegat la Oficiul Registrului         sc. 1, et. 2, ap. 11, sectorul 2;                     MINISTERUL JUSTIfiIEI
Comer˛ului de pe l‚ng„ Tribunalul Bucure∫ti a         - domeniul principal de activitate: grupa CAEN
dispus autorizarea ∫i Ónregistrarea societ„˛ii       701 - activit„˛i imobiliare cu bunuri proprii;
                                - activitatea principal„: cod CAEN 7011 -               TRIBUNALUL BUCURE™TI
comerciale cu urm„toarele date:
  - fondatori:                       dezvoltare (promovare) imobiliar„;
  1. Akirov Eddie, asociat, aport la capital 10,00      - capitalul social subscris: 200,00 RON, v„rsat
                                                                     OFICIUL NAfiIONAL
RON, data v„rs„rii aportului 13.07.2006, echival‚nd     integral; capitalul social este divizat Ón 20 p„r˛i
                                                                  AL REGISTRULUI COMERfiULUI
cu 1 (una) parte social„ reprezent‚nd 5 % din        sociale a 10,00 RON fiecare;
capitalul social total, cota de participare la         - durata de func˛ionare: nelimitat„;
beneficii/pierderi de 5 %, domiciliat Ón Regatul Unit     - codul unic de Ónregistrare: 18866000;                JUDEC√TORUL DELEGAT
al Marii Britanii ∫i Irlandei de Nord, 110 Northgate,     - num„rul de ordine Ón registrul comer˛ului: J         LA OFICIUL REGISTRULUI COMERfiULUI
Prince Albert Road, London, NW8, 7EL;            40/11779/2006.
                                                               DE PE L¬NG√ TRIBUNALUL BUCURE™TI
  2. Akirov Guy George, asociat, aport la capital       Act preluat Ón vederea public„rii ast„zi, 25 iulie
190,00 RON, data v„rs„rii aportului 13.07.2006,       2006.
                                                               EXTRAS AL ŒNCHEIERII NR. IC 11826
echival‚nd cu 19 p„r˛i sociale, reprezent‚nd 95 %        (57/612.954)
din capitalul social total, cota de participare la                   *                        din 19 iulie 2006
beneficii/pierderi de 95 %, domiciliat Ón Israel,                                     Judec„tor delegat
Hefroni 5 Rishon - Lezion;                      Societatea Comercial„
                               LAND INVESTMENTS PROPERTIES - S.R.L.             la O.R.C. de pe l‚ng„
  - administrator persoan„ fizic„: Akirov Guy
                                      Bucure∫ti                    Tribunalul Bucure∫ti - Gabriela Rolea
George, data numirii 12.07.2006, durata mandatului
nelimitat„, av‚nd puteri depline;                                             Grefier
  - denumirea: PARK LAND PROPERTIES - S.R.L.;                                       la O.R.C. de pe l‚ng„
                                      MINISTERUL JUSTIfiIEI
  - sediul social: Bucure∫ti, str. Brebu nr. 1, bl. T9A,                                 Tribunalul Bucure∫ti - Lozinschi Adrian
sc. 1, et. 2, ap. 11, sectorul 2;
                                     TRIBUNALUL BUCURE™TI
                                                              Œn baza cererii nr. 333193, din data de
  - domeniul principal de activitate: grupa CAEN
                                                            18.07.2006, ∫i a actelor doveditoare depuse,
701 - activit„˛i imobiliare cu bunuri proprii;
                                                            judec„torul delegat la Oficiul Registrului
  - activitatea principal„: cod CAEN 7011 -                OFICIUL NAfiIONAL
dezvoltare (promovare) imobiliar„;                                           Comer˛ului de pe l‚ng„ Tribunalul Bucure∫ti a
                                    AL REGISTRULUI COMERfiULUI
  - capitalul social subscris: 200,00 RON, v„rsat                                   dispus autorizarea ∫i Ónregistrarea societ„˛ii
integral; capitalul social este divizat Ón 20 p„r˛i                                   comerciale cu urm„toarele date:
sociale a 10,00 RON fiecare;                       JUDEC√TORUL DELEGAT                - fondatori:
  - durata de func˛ionare: nelimitat„;              LA OFICIUL REGISTRULUI COMERfiULUI            1. Akirov Eddie, asociat, aport la capital 10,00
  - codul unic de Ónregistrare: 18866019;            DE PE L¬NG√ TRIBUNALUL BUCURE™TI           RON, data v„rs„rii aportului 13.07.2006, echival‚nd
  - num„rul de ordine Ón registrul comer˛ului: J                                    cu 1 (una) parte social„ reprezent‚nd 5 % din
40/11778/2006.                          EXTRAS AL ŒNCHEIERII NR. IC 11829
                                                            capitalul social total, cota de participare la
  Act preluat Ón vederea public„rii ast„zi, 25 iulie            din 19 iulie 2006              beneficii/pierderi de 5 %, domiciliat Ón Regatul Unit
2006.
                                Judec„tor delegat                    al Marii Britanii ∫i Irlandei de Nord, 110 Northgate,
   (56/612.953)
              *                  la O.R.C. de pe l‚ng„                  Prince Albert Road, London, NW8, 7 EL;
                                Tribunalul Bucure∫ti - Gabriela Rolea            2. Akirov Guy George, asociat, aport la capital
     Societatea Comercial„                Grefier                         190,00 RON, data v„rs„rii aportului 13.07.2006,
  LAND SECURITIES PROPERTIES - S.R.L.             la O.R.C. de pe l‚ng„                  echival‚nd cu 19 p„r˛i sociale, reprezent‚nd 95 %
        Bucure∫ti                   Tribunalul Bucure∫ti - Lozinschi Adrian         din capitalul social total, cota de participare la
                                Œn baza cererii nr. 333179, din data de         beneficii/pierderi de 95 %, domiciliat Ón Israel,
        MINISTERUL JUSTIfiIEI             18.07.2006, ∫i a actelor doveditoare depuse,        Hefroni 5 Rishon - Lezion;
                              judec„torul delegat la Oficiul Registrului           - administrator persoan„ fizic„: Akirov Guy
                              Comer˛ului de pe l‚ng„ Tribunalul Bucure∫ti a        George, data numirii 12.07.2006, durata mandatului
       TRIBUNALUL BUCURE™TI             dispus autorizarea ∫i Ónregistrarea societ„˛ii       nelimitat„, av‚nd puteri depline;
                              comerciale cu urm„toarele date:                - denumirea: HYDE LAND PROPERTIES - S.R.L.;
        OFICIUL NAfiIONAL                - fondatori:
                                                              - sediul social: Bucure∫ti, str. Brebu nr. 1, bl. T9A,
      AL REGISTRULUI COMERfiULUI              1. Akirov Eddie, asociat, aport la capital 10,00
                                                            sc. 1, et. 2, ap. 11, sectorul 2;
                              RON, data v„rs„rii aportului 13.07.2006, echival‚nd
                              cu o parte social„ reprezent‚nd 5 % din capitalul       - domeniul principal de activitate: grupa CAEN
       JUDEC√TORUL DELEGAT              social total, cota de participare la beneficii/pierderi   701 - activit„˛i imobiliare cu bunuri proprii;
   LA OFICIUL REGISTRULUI COMERfiULUI           de 5 %, domiciliat Ón Regatul Unit al Marii Britanii      - activitatea principal„: cod CAEN 7011 -
   DE PE L¬NG√ TRIBUNALUL BUCURE™TI           ∫i Irlandei de Nord, 110 Northgate, Prince Albert      dezvoltare (promovare) imobiliar„;
                              Road, London, NW8, 7EL;                    - capitalul social subscris: 200,00 RON, v„rsat
   EXTRAS AL ŒNCHEIERII NR. IC 11828             2. Akirov Guy George, asociat, aport la capital     integral; capitalul social este divizat Ón 20 p„r˛i
        din 19 iulie 2006              190,00 RON, data v„rs„rii aportului 13.07.2006,       sociale a 10,00 RON fiecare;
                              echival‚nd cu 19 p„r˛i sociale, reprezent‚nd 95 %       - durata de func˛ionare: nelimitat„;
  Judec„tor delegat
                              din capitalul social total, cota de participare la       - codul unic de Ónregistrare: 18866027;
  la O.R.C. de pe l‚ng„
                              beneficii/pierderi de 95 %, domiciliat Ón Israel,
  Tribunalul Bucure∫ti - Gabriela Rolea                                          - num„rul de ordine Ón registrul comer˛ului: J
                              Hefroni 5 Rishon - Lezion;
  Grefier                                                       40/11781/2006.
                                - administrator persoan„ fizic„: Akirov Guy
  la O.R.C. de pe l‚ng„                                                  Act preluat Ón vederea public„rii ast„zi, 25 iulie
                              George, data numirii 12.07.2006, durata mandatului
  Tribunalul Bucure∫ti - Lozinschi Adrian                                       2006.
                              nelimitat„, av‚nd puteri depline;
 Œn baza cererii nr. 333183, din data de           - denumirea: LAND INVESTMENTS PROPERTIES           (59/612.956)
18.07.2006, ∫i a actelor doveditoare depuse,        - S.R.L.;                                       *
  16              MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI,              PARTEA a IV-a,   Nr. 2391/1.VIII.2006
      Societatea Comercial„              Act preluat Ón vederea public„rii ast„zi, 25 iulie        Societatea Comercial„
    ABI SELECT - S.R.L., Bucure∫ti           2006.                              RAVENOL RO - S.R.L., Bucure∫ti
                               (60/612.957)
        MINISTERUL JUSTIfiIEI
                                           *
                                                                  MINISTERUL JUSTIfiIEI

                                   Societatea Comercial„
        OFICIUL NAfiIONAL                RALITSA EXCLUSIVE - S.R.L., Bucure∫ti                 OFICIUL NAfiIONAL
     AL REGISTRULUI COMERfiULUI                                              AL REGISTRULUI COMERfiULUI

                                     MINISTERUL JUSTIfiIEI
      JUDEC√TORUL DELEGAT
                                                                 JUDEC√TORUL DELEGAT
   LA OFICIUL REGISTRULUI COMERfiULUI
                                     OFICIUL NAfiIONAL                LA OFICIUL REGISTRULUI COMERfiULUI
   DE PE L¬NG√ TRIBUNALUL BUCURE™TI
                                   AL REGISTRULUI COMERfiULUI              DE PE L¬NG√ TRIBUNALUL BUCURE™TI

   EXTRAS AL ŒNCHEIERII NR. IC 11825
                                                             EXTRAS AL ŒNCHEIERII NR. IC 11843
      din data de 19.07.2006                   JUDEC√TORUL DELEGAT
                                LA OFICIUL REGISTRULUI COMERfiULUI
                                                                din data de 19.07.2006
  Judec„tor delegat
  la O.R.C. de pe l‚ng„                    DE PE L¬NG√ TRIBUNALUL BUCURE™TI            Judec„tor delegat
  Tribunalul Bucure∫ti - Gabriela Rolea                                        la O.R.C. de pe l‚ng„
  Grefier                           EXTRAS AL ŒNCHEIERII NR. IC 11822           Tribunalul Bucure∫ti - Gabriela Rolea
  la O.R.C. de pe l‚ng„                        din data de 19.07.2006             Grefier
  Tribunalul Bucure∫ti - Lozinschi Adrian                                       la O.R.C. de pe l‚ng„
                               Judec„tor delegat                     Tribunalul Bucure∫ti - Lozinschi Adrian
  Œn baza cererii nr. 334293 din data de 18.07.2006     la O.R.C. de pe l‚ng„
∫i a actelor doveditoare depuse, judec„torul delegat                                  Œn baza cererii nr. 331587 din data de 17.07.2006
                               Tribunalul Bucure∫ti - Gabriela Rolea
la Oficiul Registrului Comer˛ului de pe l‚ng„                                    ∫i a actelor doveditoare depuse, judec„torul delegat
                               Grefier
Tribunalul Bucure∫ti a dispus autorizarea ∫i                                    la Oficiul Registrului Comer˛ului de pe l‚ng„
                               la O.R.C. de pe l‚ng„
Ónregistrarea societ„˛ii comerciale cu urm„toarele
                               Tribunalul Bucure∫ti - Lozinschi Adrian        Tribunalul Bucure∫ti a dispus autorizarea ∫i
date:
                                                          Ónregistrarea societ„˛ii comerciale cu urm„toarele
  - fondatori:                        Œn baza cererii nr. 332783 din data de 18.07.2006
                                                          date:
  1. Niculae Mihai, asociat, cod numeric personal     ∫i a actelor doveditoare depuse, judec„torul delegat
1590409400160, aport la capital 1.000,00 RON, data                                   - fondator: Toma Maria, asociat unic, cod
                              la Oficiul Registrului Comer˛ului de pe l‚ng„
v„rs„rii aportului 11.07.2006, echival‚nd cu 10                                   numeric personal 2520725100074, aport la capital
                              Tribunalul Bucure∫ti a dispus autorizarea ∫i
p„r˛i sociale, reprezent‚nd 50 % din capitalul social                                200,00 RON, data v„rs„rii aportului 14.07.2006,
                              Ónregistrarea societ„˛ii comerciale cu urm„toarele
total, cota de participare la beneficii/pierderi de 50                               echival‚nd cu 20 de p„r˛i sociale, reprezent‚nd 100
                              date:
%, domiciliat Ón Bucure∫ti, ∫os. Bozieni nr. 4, bl. 834,                              % capitalul social, cota de participare la
                               - fondator: Ivanova Ralitsa Todorova, asociat
sc. A, et. 9, ap. 48, sectorul 6;                                          beneficii/pierderi de 100 %, domiciliat„ Ón satul
                              unic, aport la capital 200,00 RON, data v„rs„rii
  2. Niculae Viorel, asociat, cod numeric personal                                 Ple∫coi, comuna Berca;
                              aportului 4.07.2006, echival‚nd cu 20 de p„r˛i
1620702400014, aport la capital 1.000,00 RON, data                                   - administrator persoan„ fizic„: Minulescu
                              sociale, reprezent‚nd 100 % capitalul social, cota de
v„rs„rii aportului 11.07.2006, echival‚nd cu 10                                   Florentina, cod numeric personal 2570718400161,
p„r˛i sociale, reprezent‚nd 50 % din capitalul social   participare la beneficii/pierderi de 100 %, domiciliat
                                                          domiciliat„ Ón Bucure∫ti, str. Ro∫iori de Vede nr. 1,
total, cota de participare la beneficii/pierderi de 50   Ón Bulgaria, Varna, str. Dergavin nr. 5, sc. B, et. 5,
                              ap. 13;                         bl. 6, sc. 1, ap. 16, sectorul 6, durata mandatului
%, domiciliat Ón Bucure∫ti, Str. Buturugilor nr. 16,
                               - administrator persoan„ fizic„: Ivanova Ralitsa   nelimitat„, av‚nd puteri depline, respectiv manager
sectorul 5;
                              Todorova, data numirii 17.07.2006 p‚n„ la        general;
  - administratori persoane fizice:
                              17.07.2021, av‚nd puteri depline;              - denumire: RAVENOL RO - S.R.L.;
  1. Niculae Mihai, cod numeric personal
1590409400160, data numirii 10.07.2006, durata        - denumire: RALITSA EXCLUSIVE - S.R.L.;         - sediul social: Bucure∫ti, bd. Iuliu Maniu nr.
mandatului nelimitat„, av‚nd puteri depline;         - sediul social: Bucure∫ti, Calea Giule∫ti nr. 105,  184A, bl. G2, sc. 1, et. 6, ap. 22, sectorul 6;
  2. Niculae Viorel, cod numeric personal         bl. Turn, sc. 1, et. 7, ap. 32, sectorul 6;         - domeniul principal de activitate: cod CAEN 515
1620702400014, data numirii 10.07.2006, durata        - domeniul principal de activitate: cod CAEN 515   - comer˛ cu ridicata cu produse intermediare
mandatului nelimitat„, av‚nd puteri depline;        - comer˛ cu ridicata cu produse intermediare       neagricole ∫i cu de∫euri;
  - denumire: ABI SELECT - S.R.L.;            neagricole ∫i cu de∫euri;                  - activitatea principal„: cod CAEN 5151 - comer˛
  - sediul social: Bucure∫ti, Str. Buturugilor nr. 16,    - activitatea principal„: cod CAEN 5153 - comer˛   cu ridicata cu combustibili solizi, lichizi ∫i gazo∫i ∫i
sectorul 5;                        cu ridicata cu material lemnos ∫i de construc˛ii;    cu produse derivate;
  - domeniul principal de activitate: cod CAEN 553                                  - capital social subscris: 200,00 RON, v„rsat
                               - capital social subscris: 200,00 RON, v„rsat
- restaurante;                                                   integral, capitalul social este divizat Ón 20 de p„r˛i
                              integral, capitalul social este divizat Ón 20 de p„r˛i
  - activitatea principal„: cod CAEN 5530 -                                    sociale a 10,00 RON fiecare;
                              sociale a 10,00 RON fiecare;
restaurante;
                               - durata de func˛ionare: nelimitat„;           - durata de func˛ionare: nelimitat„;
  - capital social subscris: 2.000,00 RON, v„rsat
                               - cod unic de Ónregistrare: 18866094;          - cod unic de Ónregistrare: 18866566;
integral, capitalul social este divizat Ón 20 de p„r˛i
                               - num„r de ordine Ón registrul comer˛ului: J       - num„r de ordine Ón registrul comer˛ului: J
sociale a 100,00 RON fiecare;
  - durata de func˛ionare: nelimitat„;          40/11783/2006;                      40/11784/2006;
  - cod unic de Ónregistrare: 18866078;           Definitiv„.                       Definitiv„.
  - num„r de ordine Ón registrul comer˛ului: J        Act preluat Ón vederea public„rii ast„zi, 25 iulie    Act preluat Ón vederea public„rii ast„zi, 25 iulie
40/11782/2006;                       2006.                          2006.
  Definitiv„.                         (61/612.958)                       (62/612.959)
                      EDITOR: PARLAMENTUL ROM¬NIEI — CAMERA DEPUTAfiILOR

                                 ,
    îMonitorul Oficial“ R.A., Str. Parcului nr. 65, sectorul 1, Bucure∫ti; C.U.I. 427282; Atribut fiscal R
   IBAN: RO55RNCB0082006711100001 Banca Comercial„ Rom‚n„ — S.A. — Sucursala îUnirea“ Bucure∫ti
∫i IBAN: RO12TREZ7005069XXX000531 Direc˛ia de Trezorerie ∫i Contabilitate Public„ a Municipiului Bucure∫ti
                  (alocat numai persoanelor juridice bugetare)
    Tel. 318.51.29/150, fax 318.51.15, E-mail: publicari_acte@ramo.ro, Internet: www.monitoruloficial.ro
      Adresa pentru publicitate: Centrul pentru rela˛ii cu publicul, Bucure∫ti, ∫os. Panduri nr. 1,
       bloc P33, parter, sectorul 5, tel. 411.58.33 ∫i 410.47.30, fax 410.77.36 ∫i 410.47.23
                                                                         &JUYDGY|099937]
                     Tiparul: îMonitorul Oficial“ R.A.
Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea a IV-a, nr. 2391/1.VIII.2006 con˛ine 16 pagini.                Pre˛ul 1,28 lei        ISSN  1220 — 4889

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:44
posted:9/24/2010
language:Romanian
pages:16