Docstoc

mof4_2006_1863

Document Sample
mof4_2006_1863 Powered By Docstoc
					                                    PARTEA A IV-A
Anul 174 (XVI) — Nr. 1863                                                              Joi, 15 iunie 2006
                        PUBLICAfiII ALE AGENfiILOR ECONOMICI        PUBLICAfiII ALE AGENfiILOR ECONOMICI
     Societatea Comercial„                - Nastasa C. Constantin-Liviu - aport la capital 40    Redactat la Biroul de asisten˛„ din cadrul
  CLASIANI - S.R.L., Bac„u, jude˛ul Bac„u        lei, av‚nd cota de participare la profit ∫i pierderi de   Oficiului Registrului Comer˛ului de pe l‚ng„
                             20 %,                            Tribunalul Bac„u Ón 6 (∫ase) exemplare.
         ACT ADIfiIONAL                - Olariu S. Mihai - aport la capital 20 lei, av‚nd     Act preluat Ón vederea public„rii ast„zi,
                             cota de participare la profit ∫i pierderi de 10 %,     18 mai 2006.
  la actul constitutiv al Societ„˛ii Comerciale       - Popescu C. Margareta-Flirica - aport la capital      (2/798.104)
         CLASIANI - S.R.L.            20 lei, av‚nd cota de participare la profit ∫i pierderi
  Gania V. Constantin-Dorin, cet„˛ean rom‚n,
                                                                         *
                             de 10 %,
n„scut la data de 15.05.1942 Ón comuna Suli˛a,        - Sandu A. Mihaela - aport la capital 40 lei, av‚nd
jude˛ul Boto∫ani, domiciliat Ón Boto∫ani, str. Petru                                       Societatea Comercial„
                             cota de participare la profit ∫i pierderi de 20 %,
Rare∫, nr. 20, posesor al B.I. seria G.N. nr. 295994                                      MECON - S.A., jude˛ul Bac„u
                               - Irimia Gh. Viorica - aport la capital 40 lei, av‚nd
eliberat de Poli˛ia Boto∫ani la data de 26.04.1996,    cota de aprticipare la profit ∫i pierderi de 20 %.
cod numeric personal 1420515070029,                                                   ACT ADIfiIONAL
                               Art. 3. Se retrage din administrarea ∫i
  Nastasa C. Costantin-Liviu, cet„˛ean rom‚n,      reprezentarea socet„˛ii dl Munteanu Gh. Petrea ∫i se          la actele Societ„˛ii Comerciale
n„scut la data de 7.04.1978 Ón Roman, jude˛ul       nume∫te administrator cu puteri depline ∫i                    MECON - S.A.
Neam˛, domiciliat Ón Bucure∫ti, ∫os. Mihai Bravu,     nelimitate ∫i reprezentant Ón rela˛ii cu ter˛ii dna
nr. 122, bl. D27, sc. 2, et. 5, ap. 58, sectorul 2,                                    Œn baza hot„r‚rii adun„rii generale ordinare a
                             Carcu B. Codrina-Maria, cet„˛ean rom‚n, n„scut„ la     ac˛ionarilor Societ„˛ii Comerciale MECON - S.A.
posesor al C.I. seria RD nr. 325708 eliberate de     data de 3.05.1977 Ón Bac„u, jude˛ul Bac„u,
S.E.P. la data de 10.07.2003, cod numeric personal                                  Ónmatriculat„ cu nr. J 04/96/1991, cod unic de
                             domiciliat„ Ón Bac„u, str. Banca Na˛ional„ nr. 33,     Ónregistrare 955644 nr. 14 din data de 26.04.2006,
1780407272640,
                             sc. A, ap. 11, jude˛ul Bac„u, posesoare a C.I. seria XC   s-au hot„r‚t urm„toarele:
  Olariu S. Mihai, cet„˛ean rom‚n, n„scut la data
                             nr. 090806 eliberat„ de Poli˛ia Bac„u la data de        Art. 1. Se revoc„ comisia de cenzori ∫i se nume∫te
de 26.04.1948 Ón comuna Vl„deni, jude˛ul Boto∫ani,
                             21.01.2001, cod numeric personal 2770503040095.       pe o perioad„ de 3 (trei) ani o nou„ comisie de
domiciliat Ón Bac„u, Bd. Unirii nr. 2, bl. 2, sc. C,
                               Celelalte prevederi ale actului constitutiv r„m‚n    cenzori cu urm„toarea componen˛„: Grin˛escu C.
ap. 1, jude˛ul Bac„u, posesor al C.I. seria XC
                             neschimbate.                        Rodica-Cerasela, cet„˛ean rom‚n, n„scut„ la data de
nr. 162621 eliberat„ de Poli˛ia Bac„u la data de
                               Act preluat Ón vederea public„rii ast„zi,        24.09.1972 Ón Pucioasa, jude˛ul D‚mbovi˛a,
14.02.2002, cod numeric personal 1480426040020,
                             18 mai 2006.                        domiciliat„ Ón Bac„u, str. M„r„∫e∫ti nr. 116, bl. 116,
  Popescu C. Margareta-Floricica, cet„˛ean rom‚n,
n„scut„ la data de 19.10.1946 Ón Curtea de Arge∫,        (1/798.103)                      sc. B, ap. 25, jude˛ul Bac„u, posesoare a B.I. seria
jude˛ul Arge∫, domiciliat„ Ón Pite∫ti, pia˛a Trivale,                *                G.V. nr. 460470 eliberat„ de Poli˛ia Bac„u la data de
nr. 1, bl. 12E, sc. A, et. 2, ap. 9, jude˛ul Arge∫,                                  29.08.1996, cod numeric personal 272092415821,
posesoare a C.I. seria AS nr. 301319 eliberat„ de           Societatea Comercial„              cenzor titular - nou ales, Ro∫u G. Iosif, cenzor titular
Poli˛ia Pite∫ti la data de 16.10.2003, cod numeric                                  - reales, Sp‚nu V. Gheorghe, cet„˛ean rom‚n, n„scut
                                   SERV GELI PROD - S.R.L.
personal 2461019034981,                                                la data de 8.10.1966 Ón B‚rlad, jude˛ul Vaslui,
                                 satul Parincea, comuna Parincea           domiciliat Ón One∫ti, calea M„r„∫e∫ti, nr. 21, bl. 21,
  Sandu A. Mihaela, cet„˛ean rom‚n, n„scut„ la
                                     jude˛ul Bac„u                sc. A, ap. 2, jude˛ul Bac„u, posesor al C.I. seria XC
data de 20.06.1981 Ón Bac„u, jude˛ul Bac„u,
domiciliat„ Ón Bac„u, str. Valea Alb„, nr. 8, sc. C,                                 nr. 194584 eliberat„ de Poli˛ia One∫ti la data de
                                      ACT ADIfiIONAL               26.06.2002, cod numeric personal 1661008370015,
ap. 7, jude˛ul Bac„u, posesoare a C.I. seria XC
nr. 386994 eliberat„ de Poli˛ia Bac„u la data de          la actele Societ„˛ii Comerciale          cenzor titular - nou ales, Constandache C. Maricelia,
4.01.2005,cod numeric personal 2810620046268,             SERV GELI PROD - S.R.L.            cet„˛ean rom‚n, n„scut„ la data de 16.01.1953 Ón
  Gavrilescu M. Mircea, cet„˛ean rom‚n, n„scut la                                  localitatea Poduri, jude˛ul Bac„u, domiciliat„ Ón
                               Subsemna˛ii C„lin (Golea) C. Liliana, cet„˛ean      One∫ti, str. Dr. Victor Babe∫, nr. 16B, sc. A, ap. 16,
data de 16.09.1968 Ón Bac„u, jude˛ul Bac„u,
                             rom‚n, n„scut„ la data de 21.07.1975 Ón Bac„u,       jude˛ul Bac„u, posesoarea C.I. seria XC nr. 411143
domiciliat Ón Bac„u, Strada P„cii nr. 3, jude˛ul
                             jude˛ul Bac„u, domiciliat„ Ón satul Parincea,        eliberat„ de Poli˛ia One∫ti la data de 4.05.2005, cod
Bac„u, posesor al C.I. seria XC nr. 225320 eliberat„
                             comuna Parincea, jude˛ul Bac„u, posesoare a C.I.      numeric personal 2530116044424, cenzor supleant -
de Poli˛ia Bac„u la data de 16.01.2003,cod numeric
                             seria XC nr. 238259 eliberate de Poli˛ia Bac„u la      nou ales, Enache Bernadeta, cenzor supleant reales,
personal 1680916040106,
  Ón calitate de asocia˛i ai Societ„˛ii Comerciale   data de 14.03.2003, cod numeric personal          ∫i Pascu N. Elena-Mihaela, cet„˛ean rom‚n, n„scut„
CLASIANI - S.R.L., cu sediul Ón Bac„u, Strada       2750721040104, ∫i C„lin V. Gheorghe, cet„˛ean        la data de 8.03.1981 Ón Bra∫ov, jude˛ul Bra∫ov,
Abatorului nr. 5, jude˛ul Bac„u, Ónmatriculat„ cu     rom‚n, n„scut la data de 5.09.1959 Ón satul Plopana,    domiciliat„ Ón One∫ti, Bd. Republcii nr. 70, sc. A,
nr. J 04/98/2005, cu un capital social de 200 lei, au   comuna Plopana, jude˛ul Bac„u, domiciliat Ón        ap. 38, jude˛ul Bac„u, posesoare a C.I. seria XC
hot„r‚t:                         Bac„u, Strada Miori˛ei nr. 19, sc. B, ap. 11, jude˛ul    nr. 391685 eliberat„ de Poli˛ia One∫ti la data de
  Art. 1. Se coopteaz„ Ón societate, ca asociat, dna  Bac„u, posesor al C.I. seria XC nr. 384160 eliberate    28.01.2005, cod numeric personal 2810308080135,
Irimia Gh. Viorica, cet„˛ean rom‚n, n„scut„ la data    de Poli˛ia Bac„u la data de 9.12.2004, cod numeric     cenzor supleant - nou ales.
de 16.04.1950 Ón Bac„u, jude˛ul Bac„u, domiciliat„    personal 1590905040011, Ón calitate de asocia˛i ai       Art. 2. Se revoc„ din consiliul de administra˛ie dl
Ón Bac„u, Strada Energiei nr. 31, sc. A, ap. 4, jude˛ul  Societ„˛ii Comerciale SERV GELI PROD - S.R.L., cu      Stanciu Gheorghe, care se Ónlocuie∫te pentru
Bac„u, identificat„ cu C.I. seria XC nr. 354072      sediul Ón satul Parincea, comuna Parincea, jude˛ul     perioada r„mas„ p‚n„ la Óncheierea mandatului de
eliberat„ de Poli˛ia Bac„u la data de 5.07.2004, cod   Bac„u, Ónmatriculat„ la Oficiul registrului         c„tre dl Puiu N. Neculae, cet„˛ean rom‚n, n„scut la
numeric personal 2500416040036,              comer˛ului cu nr. J 04/545/2004, cu un capital       data de 7.08.1947 Ón Constan˛a, jude˛ul Constan˛a,
  Art. 2. Se retrage din societate dl Gavrilescu M.   social de 200 lei, am convenit urm„toarele         domiciliat Ón One∫ti, str. Ar. Eduard Sechel, nr. 47,
Mircea, care cesioneaz„ aportul s„u la capitalul     modific„ri la actele constitutive ale societ„˛ii:      jude˛ul Bac„u, posesor al B.I. seria B.G. nr. 296686
social Ón valoare de 40 lei, noului asociat. Œn urma     Art. 1. Se completeaz„ obiectul de activitate cu     eliberat de Poli˛ia One∫ti la data de 31.03.1982, cod
cesiunii, participarea la capitalul social, profit ∫i   5540 - baruri.                       numeric personal 14708044421.
pierderi este:                        Art. 2. Se declar„ punct de lucru Ón satul          Art. 3. Se Ómputernice∫te dl Aru∫tei I. Gheorghe,
  - Gania V. Constantin-Dorin - aport la capital 40   M„rgineni, comuna M„rgineni, jude˛ul Bac„u.         cet„˛ean rom‚n, n„scut la data de 18.03.1949 Ón
lei, av‚nd cota de participare la profit ∫i la pierderi   Celelalte prevederi ale actelor constitutive r„m‚n    Suceava, jude˛ul Suceava, domiciliat Ón One∫ti, Str.
de 20 %,                         neschimbate.                        Libert„˛ii nr. 5, bl. 5, sc. A, ap. 32, jude˛ul Bac„u,
 2               MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI,              PARTEA a IV-a,   Nr. 1863/15.VI.2006
posesor al C.I. seria BU nr. 225644 eliberate de          Societatea Comercial„                   Societatea Comercial„
Poli˛ia One∫ti la data de 29.07.1983, cod numeric      REGENT GRUP - S.R.L., satul S„nduleni            LIGI WOOD - S.R.L., satul Tribe∫
personal 1490318044428 pentru semnarea actului         comuna S„nduleni, jude˛ul Bac„u              comuna M„rgineni, jude˛ul Bac„u
adi˛ional ∫i Ónregistrarea men˛iunii la Oficiul
Registrului Comer˛ului al Jude˛ului Bac„u.                 ACT ADIfiIONAL                       ACT ADIfiIONAL
  Actul a fost redactat Ón 6 (∫ase) exemplare Ón
cadrul Biroului de asisten˛„ din cadrul Oficiului     la actele constitutive al Societ„˛ii Comerciale          la actele Societ„˛ii Comerciale
Registrului Comer˛ului de pe l‚ng„ Tribunalul              REGENT GRUP - S.R.L.                    LIGI WOOD - S.R.L.
Bac„u ∫i con˛ine 1 (una) pagin„.               Subsemna˛ii                       Subsemnatul Postolache Gh. Vasile, cet„˛ean
  Celelalte prevederi ale actelor constitutive r„m‚n    - Dumitru A. Aurel, cet„˛ean rom‚n, n„scut la     rom‚n, n„scut la data de 30.12.1956 Ón F„lticeni,
neschimbate.                       data de 2.12.1971 Ón Bere∫ti-Tazl„u, jude˛ul Bac„u,   jude˛ul Suceava, domiciliat Ón satul M„rgineni,
  Prezentul act adi˛ional a fost Óntocmit ast„zi,    domiciliat Ón satul S„nduleni, comuna S„nduleni,     comuna M„rgineni, jude˛ul Bac„u, posesor al C.I.
2.05.2006, Ón 6 (∫ase) exemplare.             jude˛ul Bac„u, identificat cu C.I. seria XC       seria XC nr. 343625 eliberate de Poli˛ia Bac„u la
  Act preluat Ón vederea public„rii ast„zi,       nr. 3639941 eliberat„ de Poli˛ia One∫ti la data de
                                                          data de 18.05.2004, cod numeric personal
18 mai 2006.                       20.08.2004, cod numeric personal 1711202040083,
                                                          1561230221150, Ón calitate de asociat unic al
                               - Dumitru C. Aurel, cet„˛ean rom‚n, n„scut la
  (3/798.105)                                                  Societ„˛ii Comerciale LIGI WOOD - S.R.L., cu sediul
                             data de 29.06.1942 Ón Bere∫ti-Tazl„u, jude˛ul Bac„u,
             *                domiciliat Ón satul S„nduleni, comuna S„nduleni,     Ón satul M„rgineni, comuna M„rgineni, jude˛ul
                             jude˛ul Bac„u, identificat cu B.I. seria G.D.      Bac„u, Ónmatriculat„ la Oficiul registrului
       Societatea Comercial„            nr. 0657312 eliberat de Poli˛ia Bac„u la data de     comer˛ului cu nr. J 04/1376/2005, cu un capital
      KAMILY - S.R.L., Com„ne∫ti           21.01.1993, cod numeric personal 142062900019,      social de 200 lei, am hot„r‚t urm„toarele modific„ri
                               Ón calitate de asocia˛i ai Societ„˛ii Comerciale   la actele constitutive ale societ„˛ii:
         jude˛ul Bac„u
                             REGENT GRUP - S.R.L., cu sediul Ón satul          Art. 1. Se coopteaz„ Ón societate, ca asociat ∫i
                             S„nduleni, comuna S„nduleni, jude˛ul Bac„u,       administrator dl Bejan A. Mihai, cet„˛ean rom‚n,
         ACT ADIfiIONAL                                          n„scut la data de 30.09.1962 Ón Bac„u, jude˛ul
                             Ónmatriculat„ la Oficiul registrului comer˛ului cu
    la contractul Societ„˛ii Comerciale        nr. J 04/640/2000, cu un capital social de 200 lei,   Bac„u, domiciliat Ón satul Trebe∫, M„rgineni,
  KAMILY - S.R.L., cu sediul Ón Com„ne∫ti,       am hot„r‚t urm„toarele modific„ri la actele       jude˛ul Bac„u, identificat cu C.I. seria XC nr. 229697
   str. Gheorghe Donici, bl. 5, sc. A, ap. 4,      constitutive ale societ„˛ii:               eliberat„ de Poli˛ia Bac„u la data de 4.02.2003, cod
      jude˛ul Bac„u, Ónmatriculat„           Art. 1. Se completeaz„ obiectul de activitate cu:   numeric personal 1620930040013.
  cu nr. J 04/78/1999 la Oficiul Registrului        0111 - cultivarea cerealelor, porumbului ∫i a      Art. 2. Asociatul unic se retrage din societate ∫i
      Comer˛ului al Jude˛ului Bac„u         altor plante neclasificate Ón alt„ parte;        administrare ∫i cesioneaz„ noului asociat toate cele
                               0112 - cultivarea legumelor, a specialit„˛ilor    20 p„r˛i sociale, Ón valoare total„ de 200 lei,
  Subsemna˛ii
                             horticole ∫i a produselor de ser„;            participarea la capital beneficii ∫i pierderi revenind
  1. Agapie Constantin, n„scut la data de 3         0113 - cultivarea fructelor, nucilor, a plantelor
ianuarie 1958, fiul lui Ion ∫i al Mariei, domiciliat Ón                              Ón propor˛ie de 100 % noului asociat unic.
                             pentru b„uturi ∫i mirodenii;                Art. 3. Se schimb„ sediul Ón satul Trebe∫, comuna
Com„ne∫ti, str. Petru Rare∫, nr. 10, jude˛ul Bac„u,     0121 - cre∫terea animalelor, activitatea fermelor
posesor al C.I. seria XC nr. 161610 eliberate la data                               M„rgineni, jude˛ul Bac„u.
                             pentru ob˛inerea laptelui;                 Celelalte prevederi ale actului constitutiv r„m‚n
de 11 februarie 2002 de Poli˛ia Com„ne∫ti, cod        0122 - cre∫terea ovinelor, caprinelor, cabalinelor,
numeric personal 1580103043761;                                          neschimbate.
                             m„garilor, cat‚rilor ∫i asinilor;              Act preluat Ón vederea public„rii ast„zi,
  2. Ardeleanu Cosmin, n„scut la data de 18 august     0123 - cre∫terea porcinelor;
1969, fiul lui Gheorghe ∫i al Ecaterinei, domiciliat                                18 mai 2006.
                               0124 - cre∫terea p„s„rilor;
Ón Com„ne∫ti, str. Gheorghe Donici, bl. 5, ap. 4,      0125 - cre∫terea altor animale;              (6/798.108)
jude˛ul Bac„u, posesor al C.I. seria XC nr. 274304      0130 - activit„˛i Ón ferme mixte (cultura vegetal„               *
eliberate la data de 25 iulie 2003 de Poli˛ia       combinat„ cu cre∫terea animalelor);
Com„ne∫ti, cod numeric personal 11690818043777,       0141 - activit„˛i de servicii anexe agriculturii;       Societatea Comercial„
  Ón calitate de asocia˛i ai Societ„˛ii Comerciale    gr„din„rit peisagistic (arhitectur„ peisager„);      NETCABLE - S.R.L., One∫ti, jude˛ul Bac„u
KAMILY - S.R.L., aducem modific„ri la actul         5211 - comer˛ cu am„nuntul Ón magazine
constitutiv al societ„˛ii prin prezentul act adi˛ional  nespecializate, cu v‚nzare predominant„ de
                                                                   ACT ADIfiIONAL
dup„ cum urmeaz„:                     produse alimentare, b„uturi ∫i tutun;
  Art. 1. Intr„ Ón societate, ca asociat, doamna      5212 - comer˛ cu am„nuntul Ón magazine          la actul constitutiv al Societ„˛ii Comerciale
Agapie Vica, n„scut„ la data de 12 decembrie 1960     nespecializate, cu v‚nzare predominant„ de                 NETCABLE - S.R.L.
Ón comuna Berzun˛i, jude˛ul Bac„u, fiica lui       produse nealimentare;
                                                            Subsemna˛ii
Gheorghe ∫i a Zinoviei, domiciliat„ Ón Com„ne∫ti,      5221 - comer˛ cu am„nuntul cu fructe ∫i legume
                                                            - Iancu Liliana, cet„˛ean rom‚n, n„scut„ la data
str. Petru Rare∫, jude˛ul Bac„u, posesoare a C.I.     proaspete;
                                                          de 9.03.1958 Ón comuna Dumitre∫ti, jude˛ul
seria XC nr. 155711 eliberate la data de 17 ianuarie     5222 - comer˛ cu am„nuntul cu carne ∫i cu
                             produse din carne;                    Vrancea, domiciliat„ Ón One∫ti, str. Ion Creang„,
2002 de Poli˛ia Com„ne∫ti, cod numeric personal                                  nr. 2, jude˛ul Bac„u, posesoare a C.I. seria XC
2601212043761.                        5223 - comer˛ cu am„nuntul cu pe∫te, crustacee
                             ∫i molu∫te;                       nr. 161081 eliberat„ de Poli˛ia One∫ti la data de
  Art. 2. Asociatul Ardeleanu Cosmin se retrage din                                7.02.2002, cod numeric personal 25806309301969,
                               5224 - comer˛ cu am„nuntul cu p‚ine, produse
societate ∫i administrare ∫i cesioneaz„ p„r˛ile sale                                Ón nume propriu ∫i ca mandatar pentru Iancu
                             de patiserie ∫i produse zaharoase;
sociale din capitalul social, Ón sum„ de 2.50                                   Mihai, conform procurii nr. 276/28.03.2006
                               5225 - comer˛ cu am„nuntul cu b„uturi;
(dou„sutecincizeci) lei, noului asociat, Ón persoana                                autentificate la Biroul notarului public Marinescu
                               5226 - comer˛ cu am„nuntul cu produse din
doamnei Agapie Vica, ∫i declar„ pe propria sa       tutun;                          Cristina Georgeta din Bucure∫ti, ∫i
r„spundere c„ ∫i-a primit totate drepturile de la      5227 - comer˛ cu am„nuntul, Ón magazine          - S‚rbu Laura Camelia, cet„˛ean rom‚n, n„scut„
societate ∫i c„ pe viitor nu va mai avea nici o      specializate, cu produse alimentare;           la data de 14.07.1975 Ón C‚mpina, jude˛ul Prahova,
preten˛ie, Óncep‚nd cu data semn„rii ∫i           5233 - comer˛ cu am„nuntul cu produse         domiciliat„ Ón One∫ti, bd. Oituz nr. 16, bl. 16, sc. A,
autentific„rii prezentului act adi˛ional.         cosmetice ∫i de parfumerie;               ap. 8, jude˛ul Bac„u, posesoare a C.I. seria XC
  Art. 3. Œn urma cesion„rii de p„r˛i sociale aportul    5241 - comer˛ cu am„nuntul cu textile;        nr. 217945 eliberat„ de Poli˛ia One∫ti la data de
asocia˛ilor la capitalul social este urm„torul:       5242 - comer˛ cu am„nuntul cu Ómbr„c„minte;      19.11.2002, cod numeric personal 2750714044421;
  - Agapie Constantin are un aport la capitalul       5243 - comer˛ cu am„nuntul cu Ónc„l˛„minte ∫i       Ón calitate de asocia˛i ai Societ„˛ii Comerciale
social de 750 lei, compus din 75 p„r˛i sociale, cu o   articole din piele;                   NETCABLE - S.R.L., cu sediul Ón One∫ti,
valoare nominal„ de 10 lei fiecare parte social„,      5244 - comer˛ cu am„nuntul cu mobil„, articole    bd. Oituz, nr. 10, jude˛ul Bac„u, Ónregistrat„ cu nr.
reprezent‚nd 75 %; particip„ la pierderile        de iluminat ∫i cu alte articole de uz casnic;      J 04/726/2002, cod unic de Ónregistrare 14967487,
∫i beneficiile realizate de societate Ón propor˛ie      5245 - comer˛ cu am„nuntul cu articole ∫i       cu un capital social de 200 lei, am hot„r‚t:
de 75 %;                         aparate electro-menajere, cu aparate de radio ∫i       1. Se coopteaz„ Ón societate dl Jitea Gh. D„nu˛,
  - Agapie Vica are un aport la capitalul social de   televizoare;                       cet„˛ean rom‚n, n„scut la data de 31.03.19663 Ón
250 lei, compus din 25 p„r˛i sociale, cu o valoare      5246 - comer˛ cu am„nuntul cu articole de       comuna M„n„stirea Ca∫in, jude˛ul Bac„u, domiciliat
nominal„ de 10 lei fiecare parte social„,         fier„rie, cu articole din sticl„ ∫i cu cele pentru
                                                          Ón satul M„n„stirea Ca∫in (comuna M„n„stirea
reprezent‚nd 25 %; particip„ la pierderile        vopsit;
                                                          Casin), jude˛ul Bac„u, identificat cu C.I. seria XC
∫i beneficiile realizate de societate Ón propor˛ie      5247 - comer˛ cu am„nuntul cu c„r˛i, ziare ∫i
                                                          nr. 288672, cod numeric personal 1630331044431,
de 25 %.                         articole de papet„rie;
                               5248 - comer˛ cu am„nuntul, Ón magazine        c„s„torit.
  Societatea va fi reprezentat„ ∫i administrat„ de                                  2. Dna Iancu C. Liliana se retrage din societate,
asociatul Agapie Constantin.               specializate, cu alte produse neclasificate Ón alt„
                             parte;                          din reprezentarea ∫i administrarea acesteia ∫i
  Art. 4. Eu, Agapie Vica, declar c„ am luat                                   transmite c„tre dl Jitea Gh. D„nu˛ dreptul de
cuno∫tin˛„ de situa˛ia financiar„ a acestei societ„˛i,    5250 - comer˛ cu am„nuntul cu bunuri de ocazie
                             v‚ndute prin magazine;                  proprietate asupra unui num„r de 4 p„r˛i sociale,
al c„rei asociat devin, respectiv de pasivul ∫i activul                              reprezent‚nd 20 % din capitalul social actual al
existent la aceat„ dat„, ∫i Ón˛eleg s„ devin asociat al   5261   -  comer˛   cu  am„nuntul   prin
                             coresponden˛„;                      Societ„˛ii.
acestei societ„˛ii Ón condi˛iile men˛ionate.                                      3. Dl Iancu V. Mihai se retrage din societate, din
                               5262 - comer˛ cu am„nuntul prin standuri ∫i
  Art. 5. Se schimb„ sediul societ„˛ii din                                    reprezentarea ∫i administrarea acesteia ∫i transmite
                             pie˛e;
Com„ne∫ti, str. Gheorghe Donici, bl. 5, sc. A, et. 1,                               c„tre Jitea Gh. D„nu˛ dreptul de proprietate asupra
                               5263 - comer˛ cu am„nuntul care nu se
ap. 4, jude˛ul Bac„u, Ón D„rm„ne∫ti, Calea
                             efectueaz„ prin magazine;                unui num„r de 2 p„r˛i sociale, reprezent‚nd 10 %
Trotu∫ului, jude˛ul Bac„u.                  5540 - baruri.                    din capitalul social actual al Societ„˛ii;
  Art. 6. Se recodific„ obiectul de activitate       Se recodific„ obiectul de activitate conform       4. Dna SÓrbu Laura-Camelia se retrage din
conform CAEN, revizia 1, ∫i se rescrie actul       CAEN, Revizia 1.                     societate ∫i transmite c„tre Jitea Gh. D„nu˛ dreptul
constitutiv.                         Celelalte prevederi ale actului constitutiv r„m‚n   de proprietate asupra unui num„r de 14 p„r˛i
  Celelalte prevederi din actul constitutitiv r„m‚n   neschimbate.                       sociale, reprezent‚nd 70 % din capitalul social al
neschimbate.                         Actul a fost redactat Ón 6 (∫ase) exemplare Ón    Societ„˛ii;
  Redactat ∫i dactilografiat ast„zi, 27 aprilie 2006,  cadrul Biroului de asisten˛„ din cadrul Oficiului      5. Capitalul social Ón valoare de 200 lei apar˛ine
la Biroul notarului public Samoil„ Ón 6 exemplare,    Registrului Comer˛ului de pe l‚ng„ Tribunalul      Ón totalitate asociatului unic, Jitea Gh. D„nu˛.
din care 5 exemplare s-au eliberat p„r˛ii.        Bac„u ∫i con˛ine 1 (o singur„) pagin„.            6. Participarea la profit ∫i pierderi este de 100 %
  Act preluat Ón vederea public„rii ast„zi,         Act preluat Ón vederea public„rii ast„zi,       pentru aociatul unic, dl Jitea Gh. D„nu˛.
18 mai 2006.                       18 mai 2006.                         Celelalte prevederi din actul constitutiv al
   (4/798.106)                        (5/798.107)                     Societ„˛ii Comerciale NETCABLE - S.R.L. r„m‚n
             *                             *               neschimbate.
                MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA                 a IV-a,  Nr. 1863/15.VI.2006                   3
  Drept pentru care am Óntocmit prezentul act        Art. 2. Societatea Comercial„ ALCAR - S.R.L.,      cota de participare la beneficii ∫i pierderi - 80 %, Ón
adi˛ional Ón 5 exemplare, act care a fost redactat,    Bac„u, cesioneaz„ dlui Irimia Corneliu, cod        calitate de asociat;
tehnoredactat ∫i s-a semnat dup„ ce a fost citit de    numeric personal 1620304040024, toate p„r˛ile sale      - Irimia Mircea - 4 (patru) p„r˛i sociale, Ón valoare
noi cuv‚nt cu cuv‚nt.                   sociale, Ón num„r de 44 (patruzeci∫ipatru), Ón       nominal„ de 10 (zece) lei (RON) fiecare ∫i Ón valoare
  Act preluat Ón vederea public„rii ast„zi,        valoare nominal„ de 50 (cincizeci) RON fiecare ∫i Ón    total„ de 40 (patruzezeci) lei (RON), cota de
18 mai 2006.                        valoare total„ de 2.200 (dou„miidou„sute) RON.       participare la beneficii ∫i pierderi - 20 %, Ón calitate
  (7/798.109)                        Art. 3. Societatea Comercial„ DETRAIMPEX -       de asociat.
                              S.R.L., Bac„u, cesioneaz„ dlui Irimia Corneliu, cod      Asocia˛ii au dreptul la dividende ∫i particip„ la
              *
                              numeric personal 6203040040024, toate p„r˛ile sale     pierderi propor˛ional cu cota de participare la
                              sociale, Ón num„r de 5 (cinci), Ón valoare nominal„    capitalul social.
     Societatea Comercial„
                              de 50 (cincizeci) RON fiecare ∫i Ón valoare total„ de     Art. 3. Eu, Irimia Corneliu, cod numeric personal
  GELMARC - S.R.L., Bac„u, jude˛ul Bac„u         250 (dou„sutecincizeci) RON.                1620304040024, m„ retrag din func˛ia de
                               Art. 4. Œn urma cesiunii, Societatea Comercial„     administrator ∫i renun˛ la calitatea de reprezentant
         ACT ADIfiIONAL              TERMOPORT - S.R.L., Bucure∫ti, Societatea         al societ„˛ii; se nume∫te un nou administrator, care
      la actele Societ„˛ii Comerciale         Comercial„ ALGAR - S.R.L., Bac„u, ∫i Societatea      va avea ∫i calitatea de reprezentant al firmei, dl
         GELMARC - S.R.L.             Comercial„ DETRAIMPEX - S.R.L., Bac„u, se retrag      Irimia Mircea.
                              din societate. Reprezentan˛ii legali ai Societ„˛ii      Œn calitatea sa de administrator, dl Irimia Mircea
  Subsemna˛ii                       Comerciale TERMOPORT - S.R.L. Bucure∫ti,          va avea puteri depline Ón ceea ce prive∫te activitatea
  Marcu I. Ionela, cet„˛ean rom‚n, n„scut„ la data    Societ„˛ii Comerciale ALCAR - S.R.L., Bac„u, ∫i      curent„ a societ„˛ii.
de 26.07.1962 Ón Roman, jude˛ul Neam˛, domiciliat„     Societ„˛ii Comerciale DETRAIMPEX - S.R.L., Bac„u,       Œn calitatea sa de reprezentant, ac˛iunile
Ón Bac„u, Strada Zefirului, nr. 4, sc. B, ap. 10,     declar„ c„ societ„˛ile pe care le reprezint„ ∫i-au     domnului Irimia Mircea, precum ∫i actele
jude˛ul Bac„u, posesoare a C.I. seria XC nr. 226745    primit toate drepturile ce li se cuveneau ∫i nu mai    Óncheiate/semnate de acesta angajeaz„ deplin
eliberat„ de Poli˛ia Bac„u la data de 24.01.2003, cod   au nici un fel de preten˛ii, de orice natur„, de la    societatea, astfel Ónc‚t noul administrator va putea
numeric personal 2620726040019,              societate sau/∫i ceilal˛i asocia˛i,            Óncheia orice acte de dispozi˛ie: v‚nz„ri-cump„r„ri,
  Marcu I. Gelu, cet„˛ean rom‚n, n„scut la data de      iar domnul Irimia Corneliu intr„ Ón societate,     ipoteci, gajuri, schimburi mobiliare ∫i imobiliare, va
31.08.1960 Ón comuna C„lug„ra, jude˛ul Bac„u,       participarea la capital, beneficii ∫i pierderi fiind    putea contracta credite Ón numele ∫i pentru
domiciliat Ón Bac„u, Strada Zefirului, nr. 4, sc. B,    urm„toarea:                        societate, va putea decide garantarea de c„tre
ap. 10, jude˛ul Bac„u, posesor al C.I. seria XC        Art. 5. Œn urma cesiunii, domnul Irimia Corneliu,    Societatea Comercial„ CRISCORE SERVICE - S.R.L.,
nr. 154520 eliberat„ de Poli˛ia Bac„u la data de      cet„˛ean rom‚n, n„scut Ón Bac„u, jude˛ul Bac„u, la     cu bunuri proprietatea firmei - a unor credite luate
10.01.2002, cod numeric personal 1600831040059,      data de 4.03.1962, domiciliat Ón Bac„u, str.        de alte societ„˛i, va putea Óncheia contracte de
  Ón calitate de asocia˛i ai Societ„˛ii Comerciale    R„zboieni, bl. 7, sc. E, ap. 6, jude˛ul Bac„u, posesor   comodat/Ónchiriere/depozit Ón numele societ„˛ii, va
GELMARC - S.R.L., cu sediul Ón Bac„u, Strada        al B.I. seria H.C. nr. 104060 eliberat de Poli˛ia Bac„u  reprezenta societatea la b„nci, la Oficiul registrului
Zefirului nr. 4, sc. B, jude˛ul Bac„u, Ónregistrat„ la   la data de 24.04.1998, cod numeric personal        comer˛ului, precum ∫i Ón toate rela˛iile cu ter˛ii,
Oficiul registrului comer˛ului cu nr. J 04/996/2003,    16203040024, intr„ Ón societate, fiind de˛in„torul a    semn„tura sa fiind suficient„ pentru absolut orice
cu un capital social de 200 lei RON, am convenit      100 (unasut„) p„r˛i sociale Ón valoare nominal„ de     tip de acte ∫i/sau opera˛iuni economice, juridice sau
urm„toarele modific„ri la actele constitutive ale     50 (cincizeci) lei fiecare ∫i Ón valoare total„ de 5.000  de alt„ natur„.
societ„˛ii:                        (cincimii) lei, cota de participare la beneficii ∫i      Celelalte prevederi ale actului constitutiv r„m‚n
  Art. 1. Se schimb„ sediul societ„˛ii din Bac„u,     pierderi - 100 %, Ón calitate de asociat unic.       neschimbate.
Strada Zefirului nr. 4, sc. B, ap. 10, jude˛ul Bac„u,     Art. 6. Domnul Stef„nescu Decebal Emanuel,         Redactat Ón 7 (∫apte) exemplare.
Ón satul M„gura, comuna M„gura, jude˛ul Bac„u.       cet„˛ean rom‚n, domiciliat Ón Bucure∫ti, str. Mihail     Act preluat Ón vederea public„rii ast„zi,
  Redactat de Biroul de asisten˛„ din cadrul       Sebastian, nr. 136, bl. V90, sc. 5, ap. 151, sectorul 5,  18 mai 2006.
Oficiului Registrului Comer˛ului de pe l‚ng„        cod numeric personal 1690807463018, se retrage
Tribunalul Bac„u Ón 6 (∫ase) exeplare.                                           (10/798.112)
                              din func˛ia de administrator, domnul Irimia
  Act preluat Ón vederea public„rii ast„zi,        Corneliu r„m‚n‚nd unic administrator, cu puteri                    *
18 mai 2006.                        depline.
  (8/798.110)                        Art. 7. Se deschide un nou punct de lucru al            Societatea Comercial„
              *                societ„˛ii Ón Bac„u, Strada Abatorului nr. 4, jude˛ul      CIUPERC√ ™I CAZACU - S.N.C., Tulcea
                              Bac„u (spa˛iu de˛inut conform contractului de
    Societatea Comercial„               comodat).                                  ACT ADIfiIONAL
 SERVOPORT - S.R.L., Bac„u, jude˛ul Bac„u           Art. 8. Se desfiin˛eaz„ punctul de lucru din
                                                              la contractul de societate al Societ„˛ii
                              Bac„u, Calea B‚rladului nr. 220, jude˛ul Bac„u.
                                                             Comerciale CIUPERC√ ™I CAZACU - S.N.C.
                               Celelalte prevederi ale actului constitutiv r„m‚n
         ACT ADIfiIONAL                                             Œn baza hot„r‚rii adun„rii generale a asocia˛ilor
                              neschimbate.
     la statutul Societ„˛ii Comerciale          Act preluat Ón vederea public„rii ast„zi,        din data de 28 aprilie 2006, se redacteaz„ prezentul
        SERVOPORT - S.R.L.             18 mai 2006.                        act adi˛ional Ón vederea autentific„rii sale, a
                                (9/798.111)                      public„rii Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei ∫i a
  Societatea Comercial„ TERMOPORT - S.R.L.,
                                                           Ónscrierii Ón registrul comer˛ului a urm„toarelor
cu sediul Ón Bucure∫ti, str. R‚ul Doamnei, nr. 4,                   *                men˛iuni:
bl. TD5, et. 7, ap. 47, sectorul 6, Ónmatriculat„ la
                                                             1. Se deschide un punct de lucru, Ón vederea
Oficiul Registrului Comer˛ului al Municipiului             Societatea Comercial„             desf„∫ur„rii activit„˛ii societ„˛ii, punct de lucru
Bucure∫ti cu nr. J 40/6075/1997, cod unic de             CRISCORE SERVICES - S.R.L.            situat Ón Tulcea - Ón incinta Pie˛ei Agroalimentare
Ónregistrare 9637830, prin Stef„nescu Decebal              Bac„u, jude˛ul Bac„u             Zona E3, ocup‚nd o suprafa˛„ de 31,65 m 2
Emanuel, cet„˛ean rom‚n, domiciliat Ón Bucure∫ti,
                                                           (treizeci∫iunu, ∫aizeci∫icinci m2), spa˛iu de˛inut Ón
str. Mihail Sebastian, nr. 136, bl. V90, sc. 5, ap. 151,           ACT ADIfiIONAL              baza contractului de Ónchiriere nr. 58 din 27 aprilie
sectorul 5, posesor al C.I. seria DP nr. 037217
                                                           2006 Óncheiat cu Societatea Comercial„ ALIOR I&S
eliberat„ de Poli˛ia Bucure∫ti, Circa 22 Poli˛ie la      la actul constitutiv al Societ„˛ii Comerciale
                                                           INTERMED - S.R.L., Bucure∫ti.
data de 2.03.2000, administrator;                   CRISCORE SERVICES - S.R.L.
                                                             2. Se recodific„ obiectul de activitate al societ„˛ii
  Societatea Comercial„ ALCAR - S.R.L.,            Irimia Corneliu, cet„˛ean rom‚n, n„scut la data    conform Ordinului Institutului Na˛ional de
cu sediul Ón Bac„u, Strada Florilor, bl. 10, sc. A,    de 4.03.1962 Ón Bac„u, jude˛ul Bac„u, domiciliat Ón    Statistic„ nr. 601 din 26 noiembrie 2002, privind
ap. 1, jude˛ul Bac„u, Ónmatriculat„ la           Bac„u, str. R„zboieni, bloc 7, sc. E, ap. 6, jude˛ul    actualizarea clasific„rii activit„˛ilor din economia
Oficiul Registrului Comer˛ului al Jude˛ului Bac„u     Bac„u, posesor al B.I. seria H.C. nr. 104060 eliberat   na˛ional„ - CAEN.
cu nr. J 04/1248/1996, cod fiscal 8908893 prin       de Poli˛ia Bac„u la data de 24.04.1998, cod          3. Se completeaz„ obiectul secundar de activitate
Zoigan ™tefan, cet„˛ean rom‚n, domiciliat Ón Bac„u,    numeric personal 1620304040024 - asociat unic,       al societ„˛ii, cu urm„toarele activit„˛i:
str. Nicolae B„lcescu, bl. 5, sc. C, ap. 8, jude˛ul    administrator unic ∫i reprezentant unic al Societ„˛ii     5211 - comer˛ cu am„nuntul Ón magazine
Bac„u, posesor al B.I. seria G.T. nr. 307498 eliberat   Comerciale CRISCORE SERVICES - S.R.L., cu sediul      nespecializate, cu v‚nzare predominant„ de
de Poli˛ia Bac„u la data de 14.03.1996 ∫i, respectiv,   Ón Bac„u, str. R„zboieni, bl. 7, sc. E, ap. 6, jude˛ul   produse alimentare, b„uturi ∫i tutun;
Irimia Corneliu, cet„˛ean rom‚n, domiciliat Ón       Bac„u, Ónregistrat„ la Oficiul registrului comer˛ului     5221 - comer˛ cu am„nuntul cu fructe ∫i legume
Bac„u, str. R„zboieni, bl. 7, sc. E, ap. 6, jude˛ul    cu nr. J 04/1904/2004, cod unic de Ónregistrare      proaspete;
Bac„u, posesor al B.I. seria HC nr. 104060 eliberat    16873168, cu un capital social de 200 (sou„zute) lei     5222 - comer˛ cu am„nuntul cu carne ∫i produse
de Poli˛ia Bac„u la data de 24.04.1998, asocia˛i;     (RON), a decis:                      din carne;
  Societatea Comercial„ DETRA IMPEX - S.R.L.,         Art. 1. Eu, Irimia Corneliu, cesionez domnului      5223 - comer˛ cu am„nuntul cu pe∫te, crustacee
cu sediul Ón Bac„u, Strada Florilor, bloc 10,. sc. A,   Irimia Mircea, cet„˛ean rom‚n, n„scut la data de      ∫i molu∫te;
ap. 1, jude˛ul Bac„u, Ónmatriculat„ la           18.07.1937 Ón comuna ™tef„ne∫ti, jude˛ul Boto∫ani,      5224 - comer˛ cu am„nuntul cu p‚ine, produse
Oficiul Registrului Comer˛ului al Jude˛ului Bac„u     domiciliat Ón Bac„u, Calea Moldovei nr. 213,        de patiserie ∫i produse zaharoase;
cu nr. J 04/1971/1993, cod unic de Ónregistrare      jude˛ul Bac„u, posesor al C.I. seria XC nr.          5227 - comer˛ cu am„nuntul, Ón magazine
5002606 prin Goanta Daniel Nicolae, cet„˛ean        126979/11.06.2001 eliberate de Poli˛ia Bac„u, cod     specializate, cu produse alimentare;
rom‚n, domiciliat Ón Bac„u, str. Nicolae B„lcescu,     numeric personal 1370718040051, un num„r de 4         5248 - comer˛ cu am„nuntul, Ón magazine
bl. 12, sc. B, ap. 18, jude˛ul Bac„u, posesor al B.I.   (patru) din cele 20 (dou„zeci) p„r˛i sociale, pe care   specializate, cu alte produse neclasificate Ón alt„
seria H.C. nr. 367484 eliberat de Poli˛ia Bac„u la     le de˛in Ón societate, Ón valoare nominal„ de
                                                           parte.
data de 7.09.1998 ∫i Irimia Crisalinda Nona,        10 (zece) lei (RON) fiecare ∫i Ón valoare total„ de
                                                             4. Prezentul act adi˛ional face parte integrant„
cet„˛ean rom‚n, domiciliat„ Ón Bac„u, str.         40 (patruzeci) lei RON.
                                                           din contractul de societate pe care Ól modific„ ∫i
R„zboieni, bl. 7, sc. E, ap. 6, jude˛ul Bac„u,         Eu, Irimia Corneliu, declar c„ mi-am primit toate
                                                           completeaz„ Ón mod corespunz„tor, celelalte clauze
posesoare a B.I. seria G.K. nr. 274867 eliberat„ de    drepturile legate de aceste p„r˛i sociale ∫i nu mai
                                                           r„m‚n‚nd Ón vigoare.
Poli˛ia Bac„u la data de 26.05.1993, Ón calitate de    am nici un fel de preten˛ii de la dl Irimia Mircea
                                                             5. Prezentul act adi˛ional a fost tehnoredactat ∫i
asocia˛i, au decis:                    legat de aceast„ tranzac˛ie.
                                                           multiplicat la Biroul notarului public Alexandru
  Art. 1. Societatea Comercial„ TERMOPORT -          Art. 2. Œn urma ceisunii, eu, Irimia Corneliu,
                                                           Porfir, Ón 5 exemplare originale Ón form„ autentic„,
S.R.L., Bucure∫ti, cesioneaz„ dlui Irimia Corneliu,    renun˛ la calitatea de asociat unic, iar eu, Irimia
                                                           din care 4 exemplare s-au Ónm‚nat asocia˛ilor.
cod numeric personal 1620304040024, toate p„r˛ile     Mircea, intru Ón societate, participarea la capital,
                                                             Act preluat Ón vederea public„rii ast„zi, 23 mai
sale, sociale Ón num„r de 51 (cincizeci∫iuna) Ón      beneficii ∫i pierderi fiind urm„toarea:
                                                           2006.
valoare nominal„ de 50 (cincizeci) RON fiecare ∫i Ón      - Irimia Corneliu - 16 (∫aisprezece) p„r˛i sociale,
valoare total„ de 2.550 (dou„miicincisutecinzeci)     Ón valoare nominal„ de 10 (zece) lei (RON) fiecare ∫i      (11/796.864)
RON.                            Ón valoare total„ de 160 (unasut„∫aizeci) lei (RON),                 *
  4              MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI,                PARTEA a IV-a,    Nr. 1863/15.VI.2006
       Societatea Comercial„             Comerciale ADICOM GROUP 2003 - S.R.L. se                 Societatea Comercial„
     34 ERVIN - S.R.L., Constan˛a           modific„ astfel:                            ALEXNICU - S.R.L., Constan˛a
                               1. Art. 4 privind sediul societ„˛ii va avea
      ACT ADIfiIONAL NR. 1/2006            urm„torul con˛inut:                             ACT ADIfiIONAL NR. 1
  Subsemnatul Ali Ersin, asociat unic Ón cadrul       îsediul societ„˛ii este Ón N„vodari, Str.          Subsemna˛ii Draistaru Mirela L„cr„mioara ∫i
Societ„˛ii Comerciale 34 ERVIN - S.R.L., am hot„r‚t:    Crizantemelor nr. 1, bl. 42, sc. A, et. 1, ap. 10,      Draistaru Alexandru ™tefan, asocia˛i la Societatea
  1. Se deschide punct de lucru Ón Mamaia,        jude˛ul Constan˛a".                      Comercial„ ALEXNICU - S.R.L., am hot„r‚t
magazin 3, Tab„ra Nord, incinta Societ„˛ii          2. Pe cale de consecin˛„ se schimb„ sediul social     deschiderea unui punct de lucru Ón sta˛iunea
Comerciale BOBIMEX - S.R.L., jude˛ul Constan˛a.      al societ„˛ii de la adresa situat„ Ón N„vodari, Str.     Mamaia, Popas III, pct. 5, jude˛ul Constan˛a.
  Prezentul Ónscris a fost redactat de c„tre       S„n„t„˛ii nr. 3, bl. 43, sc. A, parter, ap. 14, jude˛ul     Redactat ∫i semnat Ón 4 exemplare originale sub
Compartimentul de asisten˛„ din cadrul Oficiului      Constan˛a, la adresa situat„ Ón N„vodari, Str.        semn„tur„ privat„ ast„zi, 15.05.2006.
Registrului Comer˛ului de pe l‚ng„ Tribunalul       Crizantemelor nr. 1, bl. 42, sc. A, et. 1, ap. 10,       Act preluat Ón vederea public„rii ast„zi, 23 mai
Constan˛a ast„zi, 15 mai 2006, sub semn„tur„        jude˛ul Constan˛a.                      2006.
privat„, Óntr-un num„r de 5 exemplare, din care        Celelalte dispozi˛ii ale actelor constitutive ale       (17/798.250)
4 exemplare pentru p„r˛i ∫i un exemplar pentru       Societ„˛ii Comerciale ADICOM GROUP 2003 - S.R.L.                    *
emitent.
                              r„m‚n neschimbate.
  Act preluat Ón vederea public„rii ast„zi, 23 mai
                               Act preluat Ón vederea public„rii ast„zi, 23 mai           Societatea Comercial„
2006.
                              2006.                               IFN AMARETO 98 - S.R.L., Constan˛a
  (12/798.245)
                                (14/798.247)                              jude˛ul Constan˛a
              *
                                            *
                                                                   ACT ADIfiIONAL 1/2006
      Societatea Comercial„
                                    Societatea Comercial„                Subsemna˛ii Filipovici Lauren˛iu Puiu ∫i
    ABS Clasification Romania - S.R.L.
                                   AGORA DI - S.R.L., Constan˛a            Filipovici Ioan, asocia˛i la Societatea Comercial„
          Constan˛a                                               AMARETO 98 - S.R.L., am hot„r‚t:
                                                              1. Se schimb„ denumirea societ„˛ii din Societatea
         ACT ADIfiIONAL                      ACT ADIfiIONAL NR. 1
                                                             Comercial„ AMARETO 98 - S.R.L. Ón Societatea
     la statutul Societ„˛ii Comerciale          Subsemna˛ii Nita Mihaela ∫i Popescu Ionela,        Comercial„ IFN AMARETO 98 - S.R.L.
    ABS Classification Romania - S.R.L.         asocia˛i la Societatea Comercial„ AGORA DI - S.R.L.,       2. Obiectul principal de activitate al societ„˛ii
                              am hot„r‚t retragerea dnei Nita Mihaela din func˛ia      este: alte activit„˛i de creditare (cod CAEN 6522 ),
  Subscrisa American Bureau of Shipping,
                              de asociat ∫i administrator cu cesionarea cu titlu      iar activit„˛i secundare sunt: 5010 - comer˛ cu
persoan„ juridic„ constituit„ ∫i func˛ion‚nd
                              gratuit a p„r˛ilor sale sociale 100 lei RON, 10 p„r˛i     autovehicule; 5244 - comer˛ cu am„nuntul cu
conform legilor statului New York, Statele Unite ale
                              sociale dnei Stoian Tanya, cet„˛ean rom‚n, fiica lui     mobil„, articole de iluminat ∫i cu alte articole de uz
Americii, cu sediul Ón Statele Unite ale Americii,
                              Mihai ∫i Gorita, n„scut„ la data de 9.10.1972 Ón       casnic; 5245 - comer˛ cu am„nuntul cu articole ∫i
Northchase Drive, Houston, Texas, legal
                                                             aparate electrocasnice, cu aparate de radio ∫i
reprezentat„ prin dl Gilbert P. Wood, Ón          Constan˛a, domiciliat„ Ón Constan˛a, str. I.L.
                                                             televizoare; 5248 - comer˛ cu am„nuntul cu ceasuri
baza procurii speciale autentice din data de        Caragiale nr. 3, bl. L27, sc. C, ap. 21, jude˛ul
                                                             de m‚n„, ceasuri de mas„ ∫i bijuterii.
15 octombrie 2004, tradus„ ∫i legalizat„ cu nr. 103    Constan˛a, identificat„ cu C.I. seria KT nr. 456574,       Œncheiat azi, 15 mai 2006, sub semn„tur„ privat„,
din data de 11 ianuarie 2005 la Biroul notarilor      eliberat„ de Poli˛ia Constan˛a la 23.09.2004, cod       Ón 4 (patru) exemplare, fiecare exemplar av‚nd
publici asocia˛i Luca ∫i Dumitrescu, Ón calitate de    numeric personal 2721009131244, care devine          aceea∫i valoare juridic„.
asociat unic, ∫i                      asociat ∫i administrator.                    Act preluat Ón vederea public„rii ast„zi, 23 mai
  Societatea Comercial„ ABS C l a s s i f i c a t i o n   Œmp„r˛irea pe asocia˛i va fi: Popescu Ionela - 100     2006.
Romania - S.R.L., persoan„ juridic„ rom‚n„, cu       lei - 10 p„r˛i sociale - 50 % ∫i Stoian Tanya - 100 lei      (18/798.251)
sediul Ón Constan˛a, str. Mircea cel B„tr‚n nr. 39,    - 10 p„r˛i sociale - 50 %.
bl. MN1, sc. A, et. 3, ap. 12, jude˛ul Constan˛a,                                                 *
                               Participarea la profit ∫i pierderi va fi de 50 %
Ónregistrat„ la Oficiul Registrului Comer˛ului
                              pentru fiecare asociat.                         Societatea Comercial„
Constan˛a cu nr. J 13/557/1996, av‚nd codul unic
de Ónregistrare R 8531202 (îSocietatea"),           Redactat ∫i semnat Ón 4 exemplare sub             ANYTA BEAUTY LINE - S.R.L., Constan˛a
  av‚nd Ón vedere hot„r‚rea asociatului unic din     semn„tur„ privat„ ast„zi, 15.05.2006.                   jude˛ul Constan˛a
data de 28 septembrie 2005, prin care s-a aprobat       Act preluat Ón vederea public„rii ast„zi, 23 mai
revocarea din func˛ia de administrator a dlui Piotr    2006.                                  ACT ADIfiIONAL NR. 1/2006
Bialonoga ∫i numirea Ón func˛ia de administrator a       (15/798.248)
                                                              Subsemna˛ii Zimceac Ana ∫i Zimceac C„t„lin
dlui Demetrios Stroubakis, am Óncheiat prezentul                    *                 Gigi, Ón calitate de asocia˛i ∫i administratori, am
act adi˛ional Ón urm„toarele condi˛ii:
                                                             hot„r‚t urm„toarele:
  1. Ca urmare a revoc„rii din func˛ia de
                                    Societatea Comercial„                Articol unic. Deschiderea unui punct de lucru,
administrator al societ„˛ii a dlui Piotr Bialonoga ∫i
                                  AGRO SILTES - S.R.L., Constan˛a            situat Ón Constan˛a, str. I.L. Caragiale nr. 2A,
a numirii Ón aceast„ func˛ie a dlui Demetrios
                                                             bl. L113, sc. 1, parter, ap. 104, jude˛ul Constan˛a,
Stroubakis, art. 12.5 din statutul societ„˛ii va avea
                                     ACT ADIfiIONAL NR. 1              cod CAEN 9302 - coafur„.
urm„torul con˛inut:
                                                              Celelalte prevederi ale actului constitutiv r„m‚n
  îSocietatea este administrat„ de dl Demetrios
                                      din 10.05.2006,               Ón continuare valabile.
Stroubakis, cet„˛ean american, domiciliat Ón
                               la actul constitutiv al Societ„˛ii Comerciale         Redactat Ón 5 (cinci) exemplare originale ∫i
Constan˛a, str. Mircea cel B„tr‚n nr. 39, bl. MN1, et.
                                    AGRO SILTES - S.R.L.               semnat sub semn„tur„ privat„ ast„zi, 15 mai 2006.
3, ap. 12, jude˛ul Constan˛a, n„scut la data de 28
                               Art. 1. Asocia˛ii Costea Nicolae-Tadeu∫, domiciliat      Act preluat Ón vederea public„rii azi, 23 mai
iunie 1967 Ón Pennsylvania, S.U.A., identificat cu
                                                             2006.
pa∫aportul nr. 702012856, eliberat de Ambasada       Ón Constan˛a, intrarea C‚mpenii nr. 30 bis,
                                                               (19/798.252)
S.U.A. din Seoul, Corea, la data de 28 septembrie     identificat cu B.I. seria G.V. nr. 790363, eliberat de
2001, av‚nd puteri depline de administrare ∫i       Poli˛ia Constan˛a la data de 28.02.1997, cod                      *
reprezentare a societ„˛ii, cu excep˛ia dreptului de a   numeric personal 1731024135595, ∫i Must„˛ea
contracta Ómprumuturi de orice fel Ón numele        Florin, domiciliat Ón Constan˛a, str. Aurel Vlaicu nr.          Societatea Comercial„
societ„˛ii."                        29, bl. B6, sc. B, et. 1, ap. 25, identificat cu C.I. seria       ARUAL - S.R.L., Constan˛a
  2. Celelalte prevederi ale statutului societ„˛ii    KT nr. 227960, eliberat„ de Poli˛ia Constan˛a la data            jude˛ul Constan˛a
r„m‚n neschimbate.                     de   16.10.2001,    cod   numeric    personal
  Drept m„rturie a celor de mai sus, prezentul act                                         ACT ADIfiIONAL NR. 2/2006
                              1671008131316, au hot„r‚t cesionarea p„r˛ilor
adi˛ional a fost Óncheiat Ón Bucure∫ti, Ón 4 (patru)
                              sociale, cota integral„ 100 % capitalul social total,          la actul constitutiv al societ„˛ii
exemplare originale, ast„zi, 24 ianuarie 2006.
  Act preluat Ón vederea public„rii ast„zi, 23 mai    respectiv 9 p„r˛i sociale cu valoare nominal„ de 10
                                                              Subsemnata Olaru Laura, asociat unic Ón cadrul
2006.                           RON fiecare, Ón valoare total„ de 90 RON,           societ„˛ii mai sus men˛ionate, am hot„r‚t:
  (13/798.246)                      numerotate de la 12 la 20, cu titlu gratuit de c„tre       Deschiderea unui punct de lucru Ón Eforie Sud,
                              Must„˛ea Florin, c„tre Ursu Mihaela Ramona,          Bazar Eforie Sud, jude˛ul Constan˛a.
              *                cet„˛ean rom‚n, n„scut„ la data de 28.10.1981 Ón         Œntocmit azi, 15 mai 2006, Ón 4 exemplare
                              Ia∫i, fiica lui Constantin ∫i Elena, domiciliat„ Ón      originale, sub semn„tur„ privat„.
     Societatea Comercial„
                              Constan˛a, str. Crinului nr. 48, identificat„ cu C.I.      Act preluat Ón vederea public„rii azi, 23 mai
  ADICOM GROUP 2003 - S.R.L., N„vodari
                              seria KT nr. 131906, eliberat„ de Poli˛ia Constan˛a      2006.
      jude˛ul Constan˛a
                              la data de 16.06.2000, cod numeric personal            (20/798.253)
                              2811028226781.                                     *
         ACT ADIfiIONAL
                               Participarea la beneficiile reale ∫i pierderile
 la actele constitutive ale Societ„˛ii Comerciale     societ„˛ii vor fi stabilite ∫i distribuite asocia˛ilor pe        Societatea Comercial„
     ADICOM GROUP 2003 - S.R.L.,           baza bilan˛urilor, propor˛ional cu p„r˛ile sociale          BEL-ILK TUR - S.R.L., Constan˛a
    Ónmatriculat„ la Oficiul registrului        de˛inute, astfel:                             jude˛ul Constan˛a
     comer˛ului cu nr. J 13/726/2003           Costea Nicolae-Tadeu∫ - 55 %;
  Subscrisa Societatea Comercial„ ADICOM           Ursu Mihaela Ramona - 45 %.                         ACT ADIfiIONAL
GROUP 2003 - S.R.L., cu sediul social Ón N„vodari,      Art. 2. Prezentul act adi˛ional a fost Óntocmit Ón
Str. S„n„t„˛ii nr. 3, bl. 43, sc. A, parter, ap. 14,    4 exemplare originale sub semn„tur„ privat„ azi,         la actul adi˛ional al Societ„˛ii Comerciale
jude˛ul Constan˛a, Ónregistrat„ la Oficiul registrului                                         BEL-ILK TUR - S.R.L.
                              data de 10 mai 2006, la sediul social al societ„˛ii.
comer˛ului cu nr. J 13/726/2003, av‚nd codul unic       Celelalte prevederi r„m‚n neschimbate.            Subsemna˛ii Topor Tudor ∫i Zevri Belgin,
de Ónregistrare R 15168470/2003, reprezentat„ prin      Act preluat Ón vederea public„rii ast„zi, 23 mai      asocia˛i ai Societ„˛ii Comerciale BEL-ILK TUR -
Popa Nicolae, domiciliat Ón N„vodari, Str. S„n„t„˛ii    2006.                             S.R.L., Constan˛a, am hot„r‚t urm„toarele:
nr. 3, bl. 43, sc. C, et. 1, ap. 14, jude˛ul Constan˛a,                                   1. Retragerea din societate a asociatului Topor
                                (16/798.249)
av‚nd func˛ia de administrator, Ón baza hot„r‚rii                                    Tudor, prin cesionarea integral„ a tuturor p„r˛ilor
adun„rii generale, actele constitutive ale Societ„˛ii                 *                 sociale Ón num„r de 10 p„r˛i sociale Ón valoare de
                MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA                a IV-a,  Nr. 1863/15.VI.2006                   5
100,00 lei, asociatei Zevri Belgin, care devine      Constan˛a ast„zi, 16 mai 2006 sub semn„tur„             Societatea Comercial„
asociat unic.                       privat„, Óntr-un num„r de 5 exemplare, din care        DACOLUCI DIGITAL - S.R.L., Mangalia
  2. Cesiunea p„r˛ilor sociale men˛ionate la       4 exemplare pentru emitent.                      jude˛ul Constan˛a
punctul 1 se face cu titlu gratuit.             Act preluat Ón vederea public„rii azi, 23 mai
  3. Societatea Ó∫i va continua activitatea cu asociat  2006.                                ACT ADIfiIONAL NR. 1/2006
unic.                             (24/798.5257)                      Subsemna˛ii Parvu Lucian ∫i Omer Naedin,
  4. Drept urmare, capitalul social de 200,00 lei
divizat Ón 20 p„r˛i sociale a 10,00 lei fiecare este
                                          *                asocia˛i ai Societ„˛ii Comerciale DACOLUCI
                                                          DIGITAL - S.R.L., am hot„r‚t deschiderea unui
de˛inut integral de asociatul unic Zevri Belgin.
                                  Societatea Comercial„              punct de lucru Ón satul Vadastra, incinta C„min
  5. Administrarea societ„˛ii va fi asigurat„ de
                               COM TEH TELECOM - S.R.L., Constan˛a          Cultural, comuna Vadastra, jude˛ul Olt.
c„tre asociatul unic Zevri Belgin.
                                   jude˛ul Constan˛a                 Celelalte prevederi din actul constitutiv r„m‚n
  Prezentul act adi˛ional face parte integrant„ din
actul constitutiv al societ„˛ii, pe care corespunz„tor                               neschimbate.
Ól modific„ cu prevederile Legii nr. 31/1990 a             ACT ADIfiIONAL NR. 1              Redactat azi, 16.05.2006, Ón 5 (cinci) exemplare
societ„˛ilor comerciale, cu privire la func˛ionarea                                 originale, sub semn„tur„ privat„.
societ„˛ii cu asociat unic.                      din data de 11 mai 2006             Act preluat Ón vederea public„rii ast„zi, 23 mai
  Celelalte prevederi ale actului constitutiv al      Subsemna˛ii Gheorghiu Anca-Florentina ∫i        2006.
societ„˛ii r„m‚n neschimbate.               Gheorghiu Cristian, asocia˛i Ón cadrul societ„˛ii, am     (28/798.261)
  Redactat ∫i listat Ón 5 (cinci) exemplare originale  hot„r‚t:                                       *
azi, data autentific„rii, la Biroul notarilor publici    Art. 1. Se Ónchide punctul de lucru din
asocia˛i Doini˛a Cri∫an ∫i Delia Cri∫an din        Constan˛a, str. Soveja, Complex Magazin Pia˛a            Societatea Comercial„
Constan˛a.                        Tomis III, jude˛ul Constan˛a, Óncep‚nd cu data de        DACRIS PROD - S.R.L., Constan˛a
  Act preluat Ón vederea public„rii azi, 23 mai     12 mai 2005.
2006.                            Redactat ∫i semnat ast„zi, 11 mai 2006, Ón patru         ACT ADIfiIONAL NR. 1/2006
  (21/798.254)                     exemplare originale, sub semn„tur„ privat„.
                                                            Subsemnata Fati Lidia, asociat unic al Societ„˛ii
             *                 Act preluat Ón vederea public„rii azi, 23 mai
                                                          Comerciale DACRIS PROD - S.R.L., am hot„r‚t:
                             2006.
                                                            Completarea obiectului de activitate cu
      Societatea Comercial„               (25/798.258)                     urm„toarele activit„˛i:
    BEL-ILK TUR - S.R.L., Constan˛a                       *                 2222 - alte activit„˛i de tip„rire neclasificate Ón
       jude˛ul Constan˛a                                           alt„ parte;
                                   Societatea Comercial„               2223 - leg„torie;
      ACT ADIfiIONAL NR. 1/2006               COOL DESIGN - S.R.L., Constan˛a            2225 - alte lucr„ri de tipografie.
                                                            Œntocmit azi, 15.05.2006, Ón 4 exemplare
  Subsemnatul Zevri Belgin, asociat unic Ón cadrul
                                 ACT ADIfiIONAL NR. 1/15.05.2006           originale, sub semn„tur„ privat„.
societ„˛ii comerciale sus-men˛ionate, am hot„r‚t:
                                                            Act preluat Ón vederea public„rii ast„zi, 23 mai
  1. Se completeaz„ obiectul de activitate cu: 4511
                              la actul constitutiv al Societ„˛ii Comerciale      2006.
- demolarea construc˛iilor, terasamente ∫i
                                    COOL DESIGN - S.R.L.               (29/798.262)
organizare de ∫antiere; 4521 - construc˛ii de cl„diri
∫i lucr„ri de geniu; 4522 - lucr„ri de Ónvelitori,      Art. 1. Subsemnatul Trancu˛„ Claudiu, asociat                  *
∫arpante ∫i terase la construc˛ii, hidroizola˛ii etc.;  unic Ón cadrul Societ„˛ii Comerciale COOL DESIGN
4525 - alte lucr„ri speciale de construc˛ii: funda˛ii,  - S.R.L., am hot„r‚t:                         Societatea Comercial„
alpinism utilitar; 4545 - alte lucr„ri de finisare:      Œncep‚nd cu data de 15.05.2006, cooptarea Ón           DANCAS - S.R.L., Constan˛a
cur„˛are cl„diri la exterior.               societate, Ón calitate de asociat ∫i administrator, pe
  Prezentul Ónscris a fost redactat de c„tre       perioad„ nedeterminat„ a dlui Tr„ncu˛„ Liviu             ACT ADIfiIONAL NR. 1/2006
Compartimentul de asisten˛„ din cadrul Oficiului     Lucian, cet„˛ean rom‚n, fiul lui Ioan ∫i al Elenei,
                             n„scut la data de 28.06.1970 Ón Constan˛a, jude˛ul      Subsemnatul Strauleanu Dorel, asociat unic al
Registrului Comer˛ului de pe l‚g„ Tribunalul
                             Constan˛a, domiciliat Ón Constan˛a, Str. Solidarit„˛ii  Societ„˛ii Comerciale DANCAS - S.R.L., am hot„r‚t:
Constan˛a ast„zi, 15 mai 2006, sub semn„tur„
                             nr. 13, legitimat cu C.I. seria KT nr. 488511,        1. Se deschide un punct de lucru Ón Constan˛a,
privat„, Óntr-un num„r de 5 exemplare, din care 4
                                                          Str. Poporului nr. 22.
exemplare pentru p„r˛i ∫i un exemplar pentru       eliberat„ de Poli˛ia Constan˛a, cod numeric
                                                            2. Se completeaz„ obiectul de activitate cu:
emitent.                         personal 1700628131271.
                                                            5020 - Óntre˛inerea ∫i repararea autovehiculelor;
  Act preluat Ón vederea public„rii azi, 23 mai       Art. 2. Cesionarea de c„tre Trancu˛„ Claudiu, cu
                                                          sp„l„torie auto;
2006.                           titlu gratuit, a 10 p„r˛i sociale dlui Tr„ncu˛„ Liviu
                                                            7487 - alte activit„˛i de servicii prestate Ón
  (22/798.255)                     Lucian.
                                                          principal Óntreprinderilor: consultan˛„ Ón alte
             *                  Art. 3. Ca urmare a coopt„rii ∫i cesion„rii,
                                                          domenii dec‚t tehnic ∫i ingineresc (excep˛ie
                             capitalul social total se va repartiza astfel:
                                                          credite);
     Societatea Comercial„                - Trancu˛„ Claudiu - 100 RON, 10 p„r˛i sociale, Ón    9304 - activit„˛i de Óntre˛inere corporal„: solarii,
  CENTRU TERAPEUTIC STOIAN - S.R.L.           valoare de 10 RON fiecare, reprezent‚nd 50 % din     institu˛ii de sl„bire/masaj, centre fitness.
                             valoarea capitalului social;                 Prezentul Ónscris a fost redactat la
    Constan˛a, jude˛ul Constan˛a
                               - Tr„ncu˛„ Liviu Lucian - 100 RON - 10 p„r˛i     Compartimentul de asisten˛„ din cadrul Oficiului
                             sociale, Ón valoare de 10 RON fiecare, reprezent‚nd    Registrului Comer˛ului de pe l‚ng„ Tribunalul
      ACT ADIfiIONAL NR. 2/2006
                             50 % din valoarea capitalului social.           Constan˛a ast„zi, 15 mai 2006, sub semn„tur„
 la actul constitutiv al Societ„˛ii Comerciale        Art. 4. Participarea la profit ∫i pierderi va fi Ón  privat„, Óntr-un num„r de 5 exemplare, din care 4
   CENTRU TERAPEUTIC STOIAN - S.R.L.          propor˛ie de 50 % pentru Trancu˛„ Claudiu ∫i 50 %     exemplare pentru p„r˛i ∫i un exemplar pentru
  Subsemnata Stoian Mariana, asociat unic Ón       Tr„ncu˛„ Liviu Lucian.                  emitent.
cadrul Societ„˛ii Comerciale CENTRU TERAPEUTIC        Art. 5. Celelalte prevederi ale actului constitutiv   Act preluat Ón vederea public„rii ast„zi, 23 mai
STOIAN - S.R.L., am hot„r‚t:               r„m‚n neschimbate.                    2006.
  1. Se completeaz„ obiectul de activitate cu        Redactat ∫i semnat Ón 4 exemplare ast„zi,         (30/798.263)
urm„torul cod CAEN: 9302 - coafor ∫i alte activit„˛i   15.05.2006, sub semn„tur„ privat„.
                               Act preluat Ón vederea public„rii ast„zi, 23 mai
                                                                        *
de Ónfrumuse˛are.
  2. Se deschide punctul de lucru situat Ón       2006.
                                                                Societatea Comercial„
Constan˛a, bd. Alexandru L„pu∫neanu nr. 100,          (26/798.259)
bl. LE48, sc. C, ap. 31, parter, jude˛ul Constan˛a.                                     DARIA AUTO - S.R.L., Constan˛a
                                          *
  3. Celelalte prevederi ale actului constitutiv al
societ„˛ii r„m‚n nemodificate.                                                 ACT ADIfiIONAL NR. 1/2006
                                  Societatea Comercial„
  4. Prezentul act adi˛ional a fost redactat Ón patru                                 Subsemnata Anghel Alexandra, asociat unic al
exemplare originale ast„zi, 15 mai 2006, sub          CORION STYLE - S.R.L., Constan˛a          Societ„˛ii Comerciale DARIA AUTO - S.R.L., am
semn„tur„ privat„.                                                 hot„r‚t:
  Act preluat Ón vederea public„rii azi, 23 mai           ACT ADIfiIONAL NR. 2/2006              1. Se coopteaz„ Ón societate Ardelean Ioan, fiul
2006.                            Subsemna˛ii Dumitrescu Elena ∫i Dumitrescu       lui Ioan ∫i Ana, n„scut la data de 30.05.1954 Ón
   (23/798.256)                     Ciprian-Ion, asocia˛i ai Societ„˛ii Comerciale      Cociuba Mare, jude˛ul Bihor, domiciliat Ón Bra∫ov,
             *                CORION STYLE - S.R.L., am hot„r‚t:            str. Traian nr. 64, identificat cu C.I. seria BV nr.
                               1. Se deschide un punct de lucru Ón incinta      435570/30.11.2005, eliberat„ de SPCLEP Bra∫ov, cod
                             Bazarului Comercial - sat Vacan˛„ sp. C7, jude˛ul     numeric personal 1540530080018, Anghel Dan, fiul
      Societatea Comercial„
                             Constan˛a.                        lui Ion ∫i Maria, n„scut la data de 15.12.1958 Ón
     COM EFIS - S.R.L., Constan˛a
                               2. Se completeaz„ obiectul de activitate cu: 5263   Pa∫cani, jude˛ul Ia∫i, domiciliat Ón Constan˛a, Aleea
       jude˛ul Constan˛a                                           Brizei nr. 15, bl. FA1, ap. 50, identificat cu C.I. seria
                             - comer˛ cu am„nuntul care nu se efectueaz„ prin
                             magazine: automate etc.                  KT nr. 488684/3.03.2005, eliberat„ de Poli˛ia
      ACT ADIfiIONAL NR. 1/2006                                         Constan˛a, cod numeric personal 1581215131216,
                               Prezentul Ónscris a fost redactat la
  Subsemnatul Onofrei Eugen, asociat unic Ón       Compartimentul de asisten˛„ din cadrul Oficiului     ∫i Doicescu Daniel, fiul lui Constantin ∫i Ana,
cadrul societ„˛ii comerciale sus-men˛ionate, am      Registrului Comer˛ului de pe l‚ng„ Tribunalul       n„scut la data de 6.08.1967 Ón Constan˛a, domiciliat
hot„r‚t:                         Constan˛a ast„zi, 15 mai 2006, sub semn„tur„       Ón Constan˛a, Aleea Panselei nr. 8A, bl. C1A, ap. 20,
  1. Se deschide punct de lucru Ón Mamaia, zona     privat„, Óntr-un num„r de 5 exemplare, din care 4     identificat cu C.I. seria KT nr. 342726/16.04.2003,
Perla, jude˛ul Constan˛a.                 exemplare pentru p„r˛i ∫i un exemplar pentru       eliberat„ de Poli˛ia Constan˛a, cod numeric
  2. Se completeaz„ obiectul de activitate cu: 5263                                personal 1670806131255.
                             emitent.
- comer˛ cu am„nuntul care nu se efectueaz„ prin                                    Se retrage din societate Anghel Alexandra, care
                               Act preluat Ón vederea public„rii ast„zi, 23 mai
magazine; automate etc.                                               Ó∫i cesioneaz„ (titlu gratuit) p„r˛ile sociale, astfel:
                             2006.
  Prezentul Ónscris a fost redactat de c„tre                                      7 p„r˛i sociale = 70 RON c„tre Ardelean Ioan;
                               (27/798.260)
Compartimentul de asisten˛„ din cadrul Oficiului                                    7 p„r˛i sociale = 70 RON c„tre Anghel Dan;
Registrului Come˛ului de pe l‚ng„ Tribunalul                    *                  6 p„r˛i sociale = 60 RON c„tre Doicescu Daniel.
  6               MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI,               PARTEA a IV-a,   Nr. 1863/15.VI.2006
  2. Capitalul social total (200 RON = 20 p„r˛i        Redactat ∫i semnat sub semn„tur„ privat„ Ón            Societatea Comercial„
sociale) va fi Ómp„r˛it Óntre asocia˛i astfel:       patru exemplare ast„zi, 16.05.2006.                 EMI PARC - S.R.L., Constan˛a
  Ardelean Ioan - 70 RON = 7 p„r˛i sociale;          Act preluat Ón vederea public„rii ast„zi, 23 mai
  Anghel Dan - 70 RON = 7 p„r˛i sociale;          2006.                                 ACT ADIfiIONAL NR. 1/2006
  Doicescu Daniel - 60 RON = 6 p„r˛i sociale.         (35/798.268)                       Subsemnatul Enciu Ion, asociat unic al Societ„˛ii
  Participarea la beneficii ∫i pierderi va fi de
                                            *                Comerciale EMI PARC - S.R.L., am hot„r‚t:
33,33 % pentru fiecare asociat.
                                                             1. Se completeaz„ obiectul de activitate cu:
  3. Se retrage din func˛ia de administrator Anghel
                                   Societatea Comercial„                5010 - comer˛ cu autovehicule (inclusiv import-
Alexandra. Se numesc administratori, pe perioad„
                              ECAS - GRUP CONSTRUCT - S.R.L., Constan˛a         export): v‚nzare cu ridicata ∫i cu am„nuntul de
nelimitat„, Óncep‚nd cu data de 10.03.2006,
Ardelean Ioan, Anghel Dan, Doicescu Daniel.                                      vehicule noi ∫i uzate;
  4. Se schimb„ sediul Ón Constan˛a, Str. Brizei                                     5020 - Óntre˛inerea ∫i repararea autovehiculelor;
                                    ACT ADIfiIONAL NR. 1/2006
nr. 15, bl. FA1, sc. D, et. 4, ap. 50, jude˛ul Constan˛a.                                 5157 - comer˛ cu ridicata cu de∫euri ∫i resturi
  Prezentul Ónscris a fost redactat la               la actul constitutiv al societ„˛ii        metalice ∫i nemetalice: domntarea bunurilor uzate,
Compartimentul de asisten˛„ din cadrul Oficiului                                    precum sunt autoturismele, Ón scopul ob˛inerii de
                                Subsemnatul Petcu Gheorghe, asociat unic al
Registrului Comer˛ului de pe l‚ng„ Tribunalul                                     piese reutilizabile; dezmembrarea vehiculelor
                              Societ„˛ii Comerciale ECAS - GRUP CONSTRUCT -
Constan˛a ast„zi, 10 martie 2006, sub semn„tur„                                    casate (demontarea autoturismelor; comer˛ cu
                              S.R.L., am hot„r‚t:
privat„, Óntr-un num„r de 5 exemplare, din care 4                                   ridicata cu autoturisme avariate; v‚nzare pieselor
                                Se elibereaz„ din func˛ia de administrator       provenite de la autoturisme avariate, c„tre persoane
exemplare pentru p„r˛i ∫i un exemplar pentru        Enescu Dorel.
emitent.                                                        particulare ∫i utilizatori profesionali);
                                Se schimb„ sediul societ„˛ii Ón Constan˛a,        6311 - manipul„ri;
  Act preluat Ón vederea public„rii ast„zi, 23 mai
                              str. Traian nr. 34, bl. B3, ap. 20, jude˛ul Constan˛a.    6312 - depozit„ri.
2006.
                                Se coopteaz„ ca asocia˛i dnii:              Prezentul Ónscris a fost redactat la
  (31/798.264)
                                - Casmir Adrian, cet„˛ean rom‚n, fiul lui Tanase    Compartimentul de asisten˛„ din cadrul Oficiului
              *                ∫i Ileana, n„scut la data de 5.05.1963 Ón Fete∫ti, Str.  Registrului Comer˛ului de pe l‚ng„ Tribunalul
                              B„r„ganului nr. 5A, jude˛ul Ialomi˛a, cod numeric     Constan˛a ast„zi, 15 mai 2006, sub semn„tur„
       Societatea Comercial„             personal 1630505510023, posesor al C.I. seria SZ      privat„, Óntr-un num„r de 5 exemplare, din care 4
    DASLINE TRADING - S.R.L., Mangalia          nr. 078922/11.09.2002, eliberat„ de Poli˛ia Fete∫ti,    exemplare pentru p„r˛i ∫i un exemplar pentru
        jude˛ul Constan˛a              c„ruia Ói cesionez 80 lei - 8 p„r˛i sociale a 10 lei    emitent.
                              fiecare = 40 % la profit ∫i piederi, la valoarea       Act preluat Ón vederea public„rii ast„zi, 23 mai
      ACT ADIfiIONAL NR. 1/2006             p„r˛ilor sociale, f„r„ a se ob˛ine venituri din      2006.
  Subsemnatul Dascalu Petric„-Doru, asociat unic      cesionare, ∫i                         (39/798.272)
al Societ„˛ii Comerciale DASLINE TRADING - S.R.L.,       - Enescu Augustin Mihai, cet„˛ean rom‚n, fiul lui                *
am hot„r‚t:                         Dorel ∫i Maria, n„scut la data de 6.12.1977 Ón
  Obiectul principal al societ„˛ii va fi: 3511 -      Slobozia, jude˛ul Ialomi˛a, domiciliat Ón Constan˛a,         Societatea Comercial„
construc˛ii ∫i repara˛ii de nave.              str. Prof. Ghe. Marinescu nr. 48, bl. I10, sc. A, ap. 9,      EMIR CAN - S.R.L., Constan˛a
  Œntocmit ast„zi, 11.05.2006, Ón 5 exemplare       cod numeric personal 1771206212981, posesor al
originale, sub semn„tur„ privat„.              C.I. seria KT nr. 498195/22.04.2005, eliberat„ de            ACT ADIfiIONAL NR. 1
  Act preluat Ón vederea public„rii ast„zi, 23 mai     Poli˛ia Constan˛a, c„ruia Ói cesionez 100 lei - 10
2006.                                                           Subsemnata Mares Iuliana, asociat unic al
                              p„r˛i sociale a 10 lei fiecare = 50 % la profit ∫i     Societ„˛ii Comerciale EMIR CAN - S.R.L., am hot„r‚t
  (32/798.265)                      pierderi, la valoarea p„r˛ilor sociale, f„r„ a se ob˛ine  cooptarea Ón func˛ia de asociat a dlui Ali Levent,
              *                venituri din cesionare, ace∫tia devenind asocia˛i cu    cet„˛ean rom‚n, fiul lui Halmi ∫i Seer, n„scut la
                              drepturi depline.                     data de 27.02.1968 Ón Constan˛a, domiciliat Ón
       Societatea Comercial„               Œn urma cesion„rii de capital, dl Petcu Gheorghe    Constan˛a, str. Dr. Sadoveanu nr. 8, jude˛ul
     DIVERS STAR - S.R.L., Constan˛a          r„m‚ne cu un aport de 20 lei - dou„ p„r˛i sociale =    Constan˛a, identificat cu pa∫aport ROU
                              10 % la profit ∫i pierderi.                nr. 06080236, eliberat de autorit„˛ile din Constan˛a
       ACT ADIfiIONAL NR. 1                Administrarea societ„˛ii va fi asigurat„ de dl     la data de 14.03.2002, cod numeric personal
  Subsemnata Stoian Eugenia, asociat unic al        Petcu Gheorghe, pe perioad„ nedeterminat„,         1680227131212, c„reia Ói cesionez cu titlu gratuit
Societ„˛ii Comerciale DIVERS STAR - S.R.L., am       Óncep‚nd cu 10 mai 2006.                  100 lei RON, 10 p„r˛i sociale. Œmp„r˛irea pe asocia˛i
hot„r‚t:                            Redactat azi, 10 mai 2006.               va fi:
  1. Œnfiin˛area unui punct de lucru Ón Constan˛a,       Act preluat Ón vederea public„rii ast„zi, 23 mai     - Mare∫ Iuliana - 100 lei - 10 p„r˛i sociale - 50 %;
str. Hatman Luca Arbore nr. 51, jude˛ul Constan˛a.     2006.                             - Ali Levent - 100 lei - 10 p„r˛i sociale - 50 %.
  Redactat ∫i semnat sub semn„tur„ privat„ Ón 4         (36/798.269)                      Participarea la profit ∫i pierderi va fi conform cu
exemplare azi, 16.05.2006.                                               participarea la capitalul social, respectiv 50 %
  Act preluat Ón vederea public„rii ast„zi, 23 mai
                                            *                pentru fiecare asociat.
2006.                                                           Redactat ∫i semnat Ón 4 exemplare sub
                                   Societatea Comercial„              semn„tur„ privat„ ast„zi, 15.05.2006.
   (33/798.266)
                                ELECTROSANITOM - S.R.L., Constan˛a            Act preluat Ón vederea public„rii ast„zi, 23 mai
              *                                              2006.
                                    ACT ADIfiIONAL NR. 1/2006               (40/798.273)
      Societatea Comercial„
    DOBROTEL COM - S.R.L., Mangalia               la actul constitutiv al societ„˛ii                     *
       jude˛ul Constan˛a                Subsemnatul Toma Ioana, asociat unic al
                                                                 Societatea Comercial„
                              Societ„˛ii Comerciale ELECTROSANITOM - S.R.L.,
      ACT ADIfiIONAL NR. 2/2006                                             EURO FINANCE - S.R.L., Constan˛a
                              am hot„r‚t:
  Subsemna˛ii Parvu Lucian, Parvu Ana, Capraru        Se schimb„ obiectul principal de activitate cu:
                                                                  ACT ADIfiIONAL NR. 40
Ticu ∫i Omer Naedin, asocia˛i ai Societ„˛ii          5212 - comer˛ cu am„nuntul Ón magazine
Comerciale DOBROTEL COM - S.R.L., am hot„r‚t:        nespecializate, cu v‚nzare predominant„ de         din data de 15.05.2006 la actul constitutiv al
  1. Retragerea din calitatea de asociat a dlui      produse nealimentare.                              societ„˛ii
Capraru Ticu, care cesioneaz„, cu titlu gratuit, dlui     Redactat ∫i semnat sub semn„tur„ privat„ Ón        Subsemna˛ii Iliev Krasimir Nikolov ∫i Marinov
Parvu Lucian, aportul s„u la capitalul social Ón      patru exemplare ast„zi, 12 mai 2006.            Milen Radev, asocia˛i Ón cadrul Societ„˛ii
valoare de 200 lei (20 p„r˛i sociale x 10 lei/partea      Act preluat Ón vederea public„rii ast„zi, 23 mai    Comerciale EURO FINANCE - S.R.L., am hot„r‚t:
social„).                          2006.                             I. Deschiderea a 9 puncte de lucru - schimb
  2. Œntreg capitalul societ„˛ii, Ón valoare de 1.000                                 valutar (6713) la urm„toarele adrese:
                                (37/798.270)
lei va fi repartizat astfel:                                               1. sta˛iunea Venus, bazar Venus, jude˛ul
  Parvu Lucian - 710 lei (71 p„r˛i sociale x                     *
                                                            Constan˛a;
10 lei/partea social„);                                                  2. Eforie Nord, Str. Republicii, sta˛ie Po∫ta,
  Parvu Ana - 200 lei (20 p„r˛i sociale x               Societatea Comercial„             jude˛ul Constan˛a;
10 lei/partea social„);                        ELEMO - S.R.L., Constan˛a             3. sta˛iunea Jupiter, zona Minihoteluri, jude˛ul
  Omer Naedin - 90 lei (9 p„r˛i sociale x
                                                            Constan˛a;
10 slei/partea social„).                        ACT ADIfiIONAL NR. 1/2006              4. sta˛iunea Neptun, complex Galerii Neptun,
  Participarea la beneficii ∫i pierderi va fi de 71 %
                                Subsemna˛ii Filiu Florentin Tascu ∫i Girdea       jude˛ul Constan˛a;
pentru Parvu Lucian, 20 % pentru Parvu Ana ∫i 9 %
                              Pavel, asocia˛i ai Societ„˛ii Comerciale ELEMO -       5. sta˛iunea Saturn, magazin Levent, jude˛ul
pentru Omer Naedin.
                              S.R.L., am hot„r‚t:                    Constan˛a;
  Act preluat Ón vederea public„rii ast„zi, 23 mai
                                1. Adresa corect„ a punctului de lucru este:        6. sta˛iunea Mamaia, zona Perla, jude˛ul
2006.
                                                            Constan˛a;
   (34/798.267)                      Constan˛a, zona V‚rful cu Dor, parcela A1033/13/1,
                                                             7. sta˛iunea Neptun, Str. Trandafirilor, Complex
                              sola 75.
              *                                              Mini Shop, jude˛ul Constan˛a;
                                Prezentul Ónscris a fost redactat la
                                                             9. Tulcea, Str. Unirii nr. 2, jude˛ul Tulcea.
      Societatea Comercial„              Compartimentul de asisten˛„ din cadrul Oficiului
                                                             II. Œnchiderea unui punct de lucru - schimb
 E.T.H. ARHITECTURAL SYSTEME - S.R.L.           Registrului Comer˛ului de pe l‚ng„ Tribunalul       valutar, situat la urm„toarea adres„:
                              Constan˛a ast„zi, 11 mai 2006, sub semn„tur„         - Costine∫ti, Str. Tineretului nr. 10, jude˛ul
         Constan˛a
                              privat„, Óntr-un num„r de 5 exemplare, din care 4     Constan˛a.
      ACT ADIfiIONAL NR. 2/2006             exemplare pentru p„r˛i ∫i un exemplar pentru         Œncheiat sub semn„tur„ privat„ ast„zi,
                              emitent.                          15.05.2006, Ón 4 (patru) exemplare.
 Subsemna˛ii Carlig Florea ∫i Carlig Iolanda         Act preluat Ón vederea public„rii ast„zi, 23 mai      Act preluat Ón vederea public„rii ast„zi, 23 mai
Georgeta, asocia˛i Ón cadrul Societ„˛ii Comerciale     2006.                           2006.
E.T.H. ARHITECTURAL SYSTEME - S.R.L., am
                                (38/798.271)                        (41/798.274)
hot„r‚t: Se completeaz„ obiectul de activitate cu
codul 2010 - t„ierea ∫i rindeluirea lemnului.                     *                             *
                MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA               a IV-a,  Nr. 1863/15.VI.2006                   7
     Societatea Comercial„                  Societatea Comercial„                    Societatea Comercial„
  FLORMAR TRADE - S.R.L., Constan˛a            GROSMAR 2004 - S.R.L., Eforie Sud               IRIADI - S.R.L., Constan˛a
                                  jude˛ul Constan˛a
     ACT ADIfiIONAL NR. 1/2006                                             ACT ADIfiIONAL NR. 1/2006
                                 ACT ADIfiIONAL NR. 1/2006
  Subsemna˛ii Ivanov Marcela ∫i Sirbu Florica,                                      la actul constitutiv al societ„˛ii
                              Subsemnata Grosu Mariana, asociat unic Ón        Subsemna˛ii C„lin Elena ∫i C„lin Dumitru, Ón
asocia˛i Ón cadrul Societ„˛ii Comerciale FLORMAR    cadrul Societ„˛ii Comerciale GROSMAR 2004 -
TRADE - S.R.L., am hot„r‚t:                                           calitate de asocia˛i Ón cadrul Societ„˛ii Comerciale
                            S.R.L., am hot„r‚t:                   IRIADI - S.R.L., am hot„r‚t:
  1. Se Ónchide punctul de lucru din Constan˛a, str.   1. Se Ónchide punctul de lucru din Constan˛a,      Œnchiderea a dou„ puncte de lucru situate Ón
Sulmona nr. 9, jude˛ul Constan˛a.            Str. Pandurului nr. 48, jude˛ul Constan˛a.        Constan˛a, Str. Oborului nr. 51 ∫i Ón Constan˛a, str.
  2. Se schimb„ sediul Ón Constan˛a, str. Sulmona     Prezentul Ónscris a fost redactat de c„tre      Cpt. Petre Romulus nr. 21, jude˛ul Constan˛a.
                            Compartimentul de asisten˛„ din cadrul Oficiului      Redactat ∫i semnat azi, 15.05.2006 Ón patru
nr. 9, camera 1, jude˛ul Constan˛a.
                            Registrului Comer˛ului de pe l‚ng„ Tribunalul      exemplare originale.
  Prezentul Ónscris a fost redactat de c„tre      Constan˛a ast„zi, 16 mai 2006, sub semn„tur„        Act preluat Ón vederea public„rii ast„zi, 23 mai
Compartimentul de asisten˛„ din cadrul Oficiului    privat„, Óntr-un num„r 5 exemplare, din care 4      2006.
Registrului Comer˛ului de pe l‚ng„ Tribunalul      exemplare pentru p„r˛i ∫i un exemplar pentru
                                                           (50/798.283)
Constan˛a ast„zi, 11 mai 2006, sub semn„tur„      emitent.
                              Act preluat Ón vederea public„rii ast„zi, 23 mai                 *
privat„, Óntr-un num„r 5 exemplare, din care 4
                            2006.
exemplare pentru p„r˛i ∫i un exemplar pentru                                       Societatea Comercial„
                               (46/798.279)
emitent.                                                        JAGUAR CONSTRUCT - S.R.L.
  Act preluat Ón vederea public„rii ast„zi, 23 mai
                                         *
                                                         comuna Valu lui Traian, jude˛ul Constan˛a
2006.
                                  Societatea Comercial„
  (42/798.275)                                                    ACT ADIfiIONAL NR. 1/15.05.2006
                                  HELGA - S.R.L., Constan˛a
             *                                             Subsemnata Basaran Alexandra, asociat unic ∫i
                                 ACT ADIfiIONAL NR. 1/2006            administrator Ón cadrul Societ„˛ii Comerciale
                                                         JAGUAR CONSTRUCT - S.R.L., am hot„r‚t:
     Societatea Comercial„                 la actul constitutiv al societ„˛ii         Art. 1. Se deschide punct de lucru Ón Constan˛a,
   FOLTY MARION - S.R.L., N„vodari           Subsemnata Stoian Helga Erica, asociat unic Ón    ™os. Mangaliei nr. 74, Complex Comercial Abator,
      jude˛ul Constan˛a              cadrul Societ„˛ii Comerciale HELGA - S.R.L., am     jude˛ul Constan˛a.
                            hot„r‚t:                          Redactat ∫i semnat ast„zi, 15.05.2006, Ón patru
     ACT ADIfiIONAL NR. 1/2006             Retragerea mea din societate ∫i din func˛ia de    exemplare originale, sub semn„tur„ privat„.
                            administrator ∫i cesionarea integral„ a societ„˛ii ∫i    Act preluat Ón vederea public„rii ast„zi, 23 mai
     la actul constitutiv al societ„˛ii       a capitalului social - 200 lei - 20 p„r˛i sociale a 10  2006.
                            lei fiecare, la valoarea p„r˛ilor sociale, f„r„ a se     (51/798.284)
  Subsemnata Foltyan Mariana, asociat unic Ón
                            ob˛ine venituri din cesionare, dlui Stoian Lauren˛iu                *
cadrul Societ„˛ii Comerciale FOLTY MARION -       Nicolae, cet„˛ean rom‚n, fiul lui Iosef ∫i Helga
S.R.L., am hot„r‚t:                   Erica, n„scut la data de 6.08.1960 Ón Constan˛a,
                                                              Societatea Comercial„
  Se deschide un punct de lucru Ón N„vodari, pia˛a   domiciliat Ón Constan˛a, str. St. Mih„ileanu nr. 68
                            bis, sc. B, et. 3, ap. 11, jude˛ul Constan˛a, cod        LOOK ALIVE - S.R.L., Constan˛a
Centru, taraba nr. 71, jude˛ul Constan˛a.
  Redactat ∫i semnat sub semn„tur„ privat„ Ón     numeric personal 1600806131241, posesor al C.I.
                            seria KT nr. 094596, eliberat„ de Poli˛ia Constan˛a         ACT ADIfiIONAL NR. 4/2006
patru exemplare ast„zi, 12 mai 2006.          la data de 9.12.1999, acesta devenind asociat unic ∫i    Subsemnatele Bantas Elena ∫i Bantas Iulia-
  Act preluat Ón vederea public„rii ast„zi, 23 mai   administrator.                      Claudia, asocia˛i Ón Societatea Comercial„ LOOK
2006.                           Administrarea se va face pe perioad„         ALIVE - S.R.L., am hot„r‚t:
  (43/798.276)                    nedeterminat„, Óncep‚nd cu 10 mai 2006.           1. Se deschide punct de lucru Ón Constan˛a,
                              Se recodific„ activitatea de la codul 5233 - comer˛  str. Traian/Str. Marinarilor, zona Poarta 2 Tribunal,
             *               cu am„nuntul cu produse cosmetice ∫i de         jude˛ul Constan˛a.
                            parfumerie.                         Prezentul Ónscris a fost redactat de c„tre
     Societatea Comercial„              Redactat ∫i semnat sub semn„tur„ privat„ Ón      Compartimentul de asisten˛„ din cadrul Oficiului
  FREE MAN TRADING - S.R.L., Constan˛a         patru exemplare ast„zi, 10 mai 2006.           Registrului Comer˛ului de pe l‚ng„ Tribunalul
                              Act preluat Ón vederea public„rii ast„zi, 23 mai   Constan˛a ast„zi, 15 mai 2006, sub semn„tur„
                            2006.                          privat„, Óntr-un num„r 5 exemplare, din care 4
     ACT ADIfiIONAL NR. 1/2006
                              (47/798.280)                     exemplare pentru p„r˛i ∫i un exemplar pentru
  Subsemnatul Manta Florin, asociat unic Ón                   *               emitent.
cadrul Societ„˛ii Comerciale FREE MAN TRADING -                                   Act preluat Ón vederea public„rii ast„zi, 23 mai
S.R.L., am hot„r‚t:                                               2006.
                                  Societatea Comercial„
                                                           (52/798.285)
  1. Se deschide punct de lucru Ón Mamaia,          INKA AMAUTA - S.R.L., Constan˛a
Complex Perla, mag. 219 Omonia, jude˛ul                                                   *
Constan˛a.                              ACT ADIfiIONAL NR. 2
                                                               Societatea Comercial„
  Prezentul Ónscris a fost redactat de c„tre      la actele constitutive ale Societ„˛ii Comerciale         LOON - MED - S.R.L., Medgidia
Compartimentul de asisten˛„ din cadrul Oficiului            INKA AMAUTA - S.R.L.                  jude˛ul Constan˛a
Registrului Comer˛ului de pe l‚ng„ Tribunalul       Subsemna˛ii Dumitru Monica ∫i Caya Gutierrez
Constan˛a ast„zi, 15 mai 2006, sub semn„tur„      Ivanov Mihail, Ón calitate de asociai ai Societ„˛ii       ACT ADIfiIONAL NR. 1/15.05.2006
privat„, Óntr-un num„r 5 exemplare, din care 4     Comerciale INKA AMAUTA - S.R.L., am hot„r‚t
                            Ónchiderea punctului de lucru situat Ón Constan˛a,     Subsemnatul Paraschivescu Marius-Daniel,
exemplare pentru p„r˛i ∫i un exemplar pentru                                   asociat unic ∫i administrator al societ„˛ii, am
                            str. ™tefan cel Mare nr. 33, et. 1, jude˛ul Constan˛a.
emitent.                          Prezentul act adi˛ional s-a Óncheiat ast„zi,     hot„r‚t:
  Act preluat Ón vederea public„rii ast„zi, 23 mai   12.05.2006 Ón 4 (patru) exemplare originale, sub      Art. 1. Se coopteaz„ ca asociat ∫i administrator Ón
2006.                          semn„tur„ privat„.                    societate dna Pavel Elena, cet„˛ean rom‚n, n„scut„
                              Act preluat Ón vederea public„rii ast„zi, 23 mai   la data de 12.03.1977 Ón Medgidia, domiciliat„ Ón
  (44/798.277)                                                 Medgidia, Str. Poporului nr. 15, bl. P16, sc. C, ap.
                            2006.
             *                  (48/798.281)
                                                         25, jude˛ul Constan˛a, identificat„ cu C.I. seria KT
                                                         nr. 197595, cod numeric personal 2770312134044.
                                         *                 Art. 2. Dl Paraschivescu Marius-Daniel se retrage
     Societatea Comercial„
                                                         din toate func˛iile de˛inute Ón societate ∫i
    GEORGI FAM - S.R.L., Constan˛a              Societatea Comercial„              cesioneaz„ cu titlu gratuit p„r˛ile sale sociale, Ón
                             INTERNATIONAL METAL TRADING - S.R.L.          num„r de 20, Ón valoare de 200 lei RON, dnei Pavel
       ACT ADIfiIONAL NR. 1                    Constan˛a                 Elena, care devine asociat unic ∫i administrator.
                                                         Mandatul dnei Pavel Elena ca administrator este pe
       din data de 15.05.2006,                                       perioad„ nelimitat„. Dna Pavel Elena va de˛ine 20
                                 ACT ADIfiIONAL NR. 1/2006
    la actele constitutive ale societ„˛ii                                   de p„r˛i sociale, Ón valoare de 200 lei RON.
                              Subsemna˛ii Omer Ocal Gebelek ∫i Ali Uluocak,
  Subsemnatele Cre˛u Georgeta ∫i Cre˛u Ioan,                                  Participarea sa la profit ∫i pierderi va fi de 100 %.
                            asocia˛i Ón cadrul Societ„˛ii Comerciale
asocia˛i la Societatea Comercial„ GEORGI FAM -                                   Art. 3. Se completeaz„ obiectul de activitate al
                            INTERNATIONAL METAL TRADING - S.R.L., am
                                                         societ„˛ii cu:
S.R.L., am hot„r‚t:                   hot„r‚t:
                                                          4511 - demolarea construc˛iilor, terasamente ∫i
  Art. 1. Deschiderea unui punct de lucru Ón       1. Se deschide punct de lucru Ón Dana tehnic„
                                                         organizare de ∫antiere;
                            PL7 Constan˛a - Sud Agigea, jude˛ul Constan˛a.
Constan˛a, str. Ion Ra˛iu nr. 152, jude˛ul Constan˛a.                                4521 - construc˛ii de cl„diri ∫i lucr„ri de geniu;
                              Prezentul Ónscris a fost redactat de c„tre
  Art. 2. Se Ónchide punctul de lucru din                                     4522 - lucr„ri de Ónvelitori, ∫arpante ∫i terase la
                            Compartimentul de asisten˛„ din cadrul Oficiului
Constan˛a, str. Andrei Ionescu nr. 40A, jude˛ul                                 construc˛ii;
                            Registrului Comer˛ului de pe l‚ng„ Tribunalul
                                                          4523 - construc˛ii de autostr„zi, drumuri,
Constan˛a.                       Constan˛a ast„zi, 15 mai 2006, sub semn„tur„
                                                         aerodrumuri ∫i baze sportive;
  Act sub semn„tur„ privat„, redactat ∫i listat Ón 4  privat„, Óntr-un num„r 5 exemplare, din care 4
                                                          4525 - alte lucr„ri speciale de construc˛ii;
(patru) exemplare originale.              exemplare pentru p„r˛i ∫i un exemplar pentru
                                                          4531 - lucr„ri de instala˛ii electrice;
                            emitent.
  Act preluat Ón vederea public„rii ast„zi, 23 mai                                 4532 - lucr„ri de izola˛ii ∫i protec˛ie anticorosiv„;
                              Act preluat Ón vederea public„rii ast„zi, 23 mai
2006.                                                        4533 - lucr„ri de instala˛ii tehnico-sanitare;
                            2006.
  (45/798.278)                                                  4541 - lucr„ri de ipsos„rie;
                              (49/798.282)                      4542 - lucr„ri de t‚mpl„rie ∫i dulgherie;
             *                            *                 4543 - lucr„ri de pardosire ∫i placare a pere˛ilor;
 8               MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI,              PARTEA a IV-a,   Nr. 1863/15.VI.2006
  4544 - lucr„ri de vopsitorie, zugr„veli ∫i mont„ri       Societatea Comercial„              domiciliat Ón Constan˛a, str. Mircea nr. 150A,
de geamuri;                        MAGI CONS CONSTRUCT - S.R.L., Constan˛a         bl. MD12A, sc. A, et. 1, ap. 3, jude˛ul Constan˛a,
  2811 - fabricare de construc˛ii metalice ∫i p„r˛i         jude˛ul Constan˛a               identificat cu C.I. seria KT nr. 264739, eliberat„ la
componente ale structurilor metalice;                                        data de 9 aprilie 2002 de Poli˛ia Constan˛a, cod
  2812 - fabricare de elemente de dulgherie ∫i           ACT ADIfiIONAL NR. 1/2006            numeric personal 1760901131271,
t‚mpl„rie din metal;                                                  Ón calitate de asocia˛i la Societatea Comercial„
  3511 - construc˛ii ∫i repara˛ii de nave.         la actul constitutiv al Societ„˛ii Comerciale     MAROCO INTERNATIONAL - S.R.L., cu sediul
  Redactat ∫i semnat ast„zi, 15.05.2006, Ón patru         MAGI CONS CONSTRUCT - S.R.L.           Ón   Constan˛a,   Str.  Pescarilor   nr.  18,
exemplare originale, sub semn„tur„ privat„.          Subsemnata M‚ndrescu Geanina, Ón calitate de     bl. MZ9, jude˛ul Constan˛a, Ónmatriculat„ cu
  Act preluat Ón vederea public„rii ast„zi, 23 mai    asociat unic ∫i administrator al Societ„˛ii        nr. J 13/4257/25.08.1993 la Oficiul Registrului
2006.                           Comerciale MAGI CONS CONSTRUCT - S.R.L.,         Comer˛ului de pe l‚ng„ Tribunalul Constan˛a, cod
  (53/798.286)                     cu sediul Ón Constan˛a, str. Albatros nr. 8, bl. G3B,   unic de Ónregistrare 4707471, am hot„r‚t:
             *                et. 3, ap. 7, jude˛ul Constan˛a, Ónmatriculat„ cu nr.     1. Retragerea din societate a asociatei Societatea
                             J 13/1312/11.04.2003 la Oficiul Registrului        Comercial„ EUXIN - S.A. reprezentat„ prin director
     Societatea Comercial„              Comer˛ului Constan˛a, cod unic de Ónregistrare      general executiv fiu˛uianu Marius-Horia care
  LUCMAR COMPANY - S.R.L., Constan˛a          R15364760, am hot„r‚t urm„toarele:            cesioneaz„ toate p„r˛ile sociale, Ón num„r de 334
                               Deschiderea unui nou punct de lucru situat Ón     p„r˛i sociale a 5 lei fiecare, Ón sum„ de 1.670 lei, pe
         ACT ADIfiIONAL              Constan˛a, Str. Cumpenei nr. 40. jude˛ul Constan˛a.    care le de˛ine Ón cadrul societ„˛ii, asociatei
                               Se men˛in celelalte prevederi ale actelor       Societatea Comercial„ BIG UNIVERSAL - S.R.L.
  Subsemna˛ii Mihai Lucian ∫i Mihai Ion, asocia˛i                                 reprezentat„ prin administrator Du∫u Niculae.
                             constitutive ale societ„˛ii.
ai Societ„˛ii Comerciale LUCMAR COMPANY -                                        2. Cooptarea Ón societate ca asociat a subscrisei:
                               Prezentul act adi˛ional face parte integrant„ din
S.R.L., am hot„r‚t urm„toarele:                                             - Societatea Comercial„ BIG UNIVERSAL - S.R.L.,
                             actele constitutive ale societ„˛ii.
  1. Cooptarea Ón societate a Societ„˛ii Comerciale                                cu sediul Constan˛a, str. I. C. Br„tianu,
                               Redactat ∫i listat Ón 3 (trei) exemplare originale.
SAVAT-MAR - S.R.L., cu sediul Ón Constan˛a, str.
                               Act preluat Ón vederea public„rii ast„zi, 23 mai   bl. SR2, jude˛ul Constan˛a, Ónmatriculat„ cu
Vasile Caraenache nr. 2, jude˛ul Constan˛a,
                             2006.                           nr. J 13/5180/25.11.1993 la Oficiul registrului
Ónmatriculat„ la Oficiul Registrului Comer˛ului al
                                (57/798.290)                     comer˛ului, cod unic de Ónregistrare R5093124,
Jude˛ului Constan˛a cu nr. J 13/822/1993, cod unic
                                                          reprezentat„ prin administrator Du∫u Niculae,
de Ónregistrare R 2979291, reprezentat„ de dl Mihai                 *                cet„˛ean rom‚n, fiul lui Dumitru ∫i Sofia, n„scut la
Lucian.
                                                          data de 17 august 1955 Ón comuna Cogealac, jude˛ul
  2. Cesionarea de c„tre dl Mihai Lucian, c„tre          Societatea Comercial„
Societatea Comercial„ SAVAT-MAR - S.R.L., a                                     Constan˛a, domiciliat Ón Constan˛a, str. Constantin
                              MARENA TRADING 2001 - S.R.L., Constan˛a         Dobrogeanu Gherea nr. 12, identificat cu C.I. seria
14 p„r˛i sociale Ón valoare de 10 RON fiecare,            jude˛ul Constan˛a
reprezent‚nd 70 % din totalul capitalului social al                                 KT nr. 152442, eliberat„ la data de 3 octombrie 2000
societ„˛ii.                                                     de Poli˛ia Constan˛a, cod numeric personal
                                   ACT ADIfiIONAL NR. 1/2006            1550817131269.
  Concomitent cu cesionarea, dl Mihai Lucian se
retrage din societate.                    Subsemna˛ii Camboianu Mihai ∫i Nacee Dimciu,        Œn urma retragerii subscrisei Societatea
  Ca urmare a cesiunii capitalului social al       asocia˛i Ón cadrul Societ„˛ii Comerciale MARENA      Comercial„ EUXIN - S.A., reprezentat„ prin director
societ„˛ii, acesta va r„m‚ne neschimbat, 200 RON,     TRADING 2001 - S.R.L., am hot„r‚t:            general executiv fiu˛uianu Marius-Horia ∫i coopt„rii
fiind divizat Ón 20 p„r˛i sociale Ón valoare nominal„    1. Se Ónchide punctul de lucru din Mamaia, zona    subscrisei Societatea Comercial„ BIG UNIVERSAL -
de 10 RON lei fiecare, de˛inute de asocia˛i dup„     Hotel îMeridian".                     S.R.L., reprezentat„ prin administrator Du∫u
cum urmeaz„:                         2. Se Ónchide punctul de lucru din Constan˛a, Sat   Niculae, situa˛ia societ„˛ii se prezint„ astfel:
  - Societatea Comercial„ SAVAT-MAR - S.R.L. va     Vacan˛„ - Lot 10.                     capitalul social este de 3.410 lei, care se divide Ón
de˛ine 14 p„r˛i sociale, Ón valoare nominal„ de 10      Prezentul Ónscris a fost redactat ast„zi, 15 mai    682 p„r˛i sociale, o parte social„ = 5 lei.
lei fiecare, valoare total„ de 140 RON lei,        2006, sub semn„tur„ privat„.                 Asocia˛i ai societ„˛ii devin Macarie Luceaf„r ∫i
reprezent‚nd 70 % din valoarea capitalului social;      Act preluat Ón vederea public„rii ast„zi, 23 mai    Societatea Comercial„ BIG UNIVERSAL - S.R.L.,
  - dl Mihai Ion va de˛ine 6 p„r˛i sociale, Ón valoare  2006.                           reprezentat„ prin administrator Du∫u Niculae.
nominal„ de 10 lei fiecare, valoare total„ de 60 RON     (58/798.291)                       3. Administrarea societ„˛ii se va face de c„tre
lei, reprezent‚nd 30 % din valoarea capitalului                                   Macarie Luceaf„r pe perioad„ nedeterminat„.
social.                                       *                  4. Repartizarea capitalului social se prezint„
  Cota de profit ∫i pierderi se calculeaz„ Ón func˛ie                               astfel:
de p„r˛ile sociale de˛inute de fiecare asociat.           Societatea Comercial„                - Macarie Luceaf„r - un num„r de 348 p„r˛i
  Cesiunea se face cu titlu gratuit. Toate celelalte     MARIA TRADING - S.R.L., Constan˛a          sociale (o parte social„ = 5 lei), Ón sum„ de 1.740 lei;
dispozi˛ii Ónscrise Ón actele ini˛iale de constituire a        jude˛ul Constan˛a                 - Societatea Comercial„ BIG UNIVERSAL - S.R.L. -
societ„˛ii, precum ∫i Ón actele modificatoare r„m‚n                                 un num„r de 334 p„r˛i sociale (o parte social„ = 5
Ón vigoare spre a-∫i produce efectele ∫i pe mai             ACT ADIfiIONAL NR. 7             lei), Ón sum„ de 1.670 lei.
departe.                                                        5. Participarea la beneficii ∫i pierderi, dup„ cum
  Act preluat Ón vederea public„rii ast„zi, 23 mai     Subsemna˛ii Charbel Gerbane Tohme, Jihad El
                             Khalil, Raji Ibrahim El Khalil, Abboud Samir, Mario    urmeaz„:
2006.                                                          - Macarie Luceaf„r - 51 %;
                             Bechara Bou Hamad, Tanios Maurice Bouzerdan,
   (54/798.287)                                                    - Societatea Comercial„ BIG UNIVERSAL - S.R.L. -
                             Omar Al Remmou, Richard Farah Farah, Walid
             *                Jabano, Mahmoud Jbano ∫i Chadi Esper El Khalil,      49 %.
                             prin reprezentantul lor legal dl Iskandar Saad, Ón      Odat„ cu cesionarea p„r˛ilor sociale de˛inute Ón
      Societatea Comercial„             calitate de asocia˛i ∫i administratori ai Societ„˛ii   societate, transfer noului proprietar al acestora tot
  M & M PRODCARN 23 AUGUST - S.R.L.                                        activul ∫i pasivul societ„˛ii, precum ∫i toate
                             Comerciale MARIA TRADING - S.R.L., am hot„r‚t:
  comuna 23 August, jude˛ul Constan˛a                                       facturile, chitan˛ele, avizele de expedi˛ie, cecurile,
                               Deschiderea unui punct de lucru situat Ón
                                                          chitan˛ele fiscale etc., devenind unicul lor utilizator.
                             localitatea Br„diceni, jude˛ul Gorj, Ón baza
      ACT ADIfiIONAL NR. 2/2006                                           De asemenea, se va proceda la Óntocmirea
                             contractului de Ónchiriere nr. 18 din data de 10 mai
                                                          raportului de desc„rcare de gestiune, pred‚nd
  Subsemnata Marian Mihaela, Ón calitate de       2006 pentru activitatea de intermedieri Ón comer˛ul
                                                          asociatului actele societ„˛ii, documente financiar-
asociat unic al Societ„˛ii Comerciale M & M        cu materii prime agricole, animale vii, materii
                                                          contabile, ∫tampile, de la data Ónfiin˛„rii ∫i p‚n„ Ón
PRODCARN 23 AUGUST - S.R.L., am hot„r‚t          prime textile ∫i cu semiproduse - cod CAEN 5111.
                                                          prezent, semn‚nd inventare constatatoare ∫i de
urm„toarele:                         Prezentul act adi˛ional a fost Óncheiat ast„zi, 15
                                                          predare-primire a patrimoniului, precum ∫i toate
  1. Se deschide un punct de lucru al societ„˛ii Ón   mai 2006, Ón cinci exemplare originale sub
                                                          datoriile reie∫ite din activitatea societ„˛ii,
localitatea Costine∫ti, Str. Tineretului nr. 9,      semn„tur„ privat„.
                                                          desocotirea economic„, desc„rcarea financiar„ fiind
alimentara nr. 26, jude˛ul Constan˛a, unde se va       Act preluat Ón vederea public„rii ast„zi, 23 mai
                                                          efectuat„ ∫i fiind stins„ orice preten˛ie a vreuneia
desf„∫ura activitatea 5530 - restaurante.         2006.
                                                          din p„r˛i.
  Œntocmit Ón 3 (trei) exemplare sub semn„tur„        (59/798.292)
                                                            Se men˛in celelalte dispozi˛ii ale actelor
privat„ ast„zi, 8 mai 2006.                             *                societ„˛ii.
  Act preluat Ón vederea public„rii ast„zi, 23 mai
                                                            Prezentul act adi˛ional face parte integrant„ din
2006.
                                   Societatea Comercial„             actele societ„˛ii.
  (55/798.288)
                                MAROCO INTERNATIONAL - S.R.L.              Redactat„ ∫i listat„ Ón 5 (cinci) exemplare
             *                    Constan˛a, jude˛ul Constan˛a           originale, azi, la Biroul Notarial îVeronica
                                                          Petrescu", cu sediul Ón Constan˛a.
     Societatea Comercial„                    ACT ADIfiIONAL NR. 1/2006              Act preluat Ón vederea public„rii ast„zi, 23 mai
  MAGAZIN NATURIST - S.R.L., N„vodari                                       2006.
      jude˛ul Constan˛a                     la actele Societ„˛ii Comerciale           (60/798.293)
                                 MAROCO INTERNATIONAL - S.R.L.
                                                                        *
      ACT ADIfiIONAL NR. 1/2006             Subsemna˛ii:
                               1. Macarie Luceaf„r, cet„˛ean rom‚n, fiul lui          Societatea Comercial„
 la actele constitutive ale Societ„˛ii Comerciale     Chiril„ ∫i Olimpia, n„scut la data de 22 decembrie
      MAGAZIN NATURIST - S.R.L.                                         MAZARO PROD IMPEX - S.R.L., Constan˛a
                             1950 Ón Bucure∫ti, sectorul 8, domiciliat Ón
  Subsemna˛ii Mare∫ Florica ∫i Mare∫ Costic„,      Constan˛a, str. Badea CÓr˛an nr. 14, bl. BC8, sc. A,         jude˛ul Constan˛a
asocia˛i la Societatea Comercial„ MAGAZIN         et. 2, ap. 6, identificat cu C.I. seria KT nr. 186697,
NATURIST - S.R.L., Ón conformitate cu dispozi˛iile    eliberat„ de Poli˛ia Constan˛a, cod numeric             ACT ADIfiIONAL NR. 1/2006
Legii nr. 31/1990 republicat„ ∫i actele constitutive   personal 1501222135591, ∫i                  Subsemna˛ii Neata Marian ∫i Zaharia Alexandru,
ale societ„˛ii, am hot„r‚t urm„toarele:           2. Societatea Comercial„ EUXIN - S.A., cu sediul    asocia˛i Ón cadrul Societ„˛ii Comerciale MAZARO
  Se deschide punctul de lucru Ón comuna         Ón Constan˛a, bd. Tomis nr. 334A, bl. ST8, jude˛ul    PROD IMPEX - S.R.L., am hot„r‚t:
Bordusani, tarlaua 366/6, parcela 10, jude˛ul       Constan˛a, Ónmatriculat„ cu nr. J 13/586/14.02.1991     1. Se Ónchide punctul de lucru din Constan˛a, Str.
Ialomi˛a.                         la Oficiul registrului comer˛ului, cod unic de      Salc‚milor nr. 13, jude˛ul Constan˛a.
  Act preluat Ón vederea public„rii ast„zi, 23 mai    Ónregistrare R1864960, reprezentat„ prin director      2. Se completeaz„ obiectul de activitate cu:
2006.
                             general executiv fiu˛uianu Marius-Horia, cet„˛ean       0112 - cultivarea legumelor, a specialit„˛ilor
  (56/798.289)                     rom‚n, fiul lui Petre ∫i Mariea, n„scut la data de 1   horticole ∫i a produselor de ser„: pepeni, ciuperci,
             *                septembrie 1976 Ón Constan˛a, jude˛ul Constan˛a,     flori etc.;
                MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA                a IV-a,  Nr. 1863/15.VI.2006                    9
  1589 - fabricarea altor produse alimentare,             Societatea Comercial„                 Societatea Comercial„
neclasificate Ón alt„ parte: bor∫, drojdie de bere etc.;      OVI-PRESTCON - S.R.L., Ovidiu             ROM-COMATEX - S.R.L., Constan˛a
  6311 - manipul„ri;                          jude˛ul Constan˛a                   jude˛ul Constan˛a
  6312 - depozit„ri.
  Prezentul Ónscris a fost redactat de c„tre              ACT ADIfiIONAL NR. 3                  ACT ADIfiIONAL NR. 1/2006
Compartimentul de asisten˛„ din cadrul Oficiului              din 28 aprilie 2006             Subsemnatul Mincu Petric„, asociat unic Ón
Registrului Comer˛ului de pe l‚ng„ Tribunalul         Conform hot„r‚rii nr. 56 din data de 28 aprilie    cadrul Societ„˛ii Comerciale ROM-COMATEX -
Constan˛a ast„zi, 10 mai 2006, sub semn„tur„        2006, Consiliul local al ora∫ului Ovidiu, asociat unic  S.R.L., am hot„r‚t:
privat„, Óntr-un num„r de 5 exemplare, din care 4     Ón cadrul Societ„˛ii Comerciale OVI-PRESTCON -       Se deschide punct de lucru din Cump„na, Strada
exemplare pentru p„r˛i ∫i un exemplar pentru        S.R.L., a hot„r‚t:                    Principal„ nr. 9, jude˛ul Constan˛a.
                               1. Se revoc„ din func˛ia de administrator dnii:     Prezentul Ónscris a fost redactat de c„tre
emitent.
                               - Suster Adrian;                   Compartimentul de asisten˛„ din cadrul Oficiului
  Act preluat Ón vederea public„rii ast„zi, 23 mai                                 Registrului Comer˛ului de pe l‚ng„ Tribunalul
2006.                             - Radu Ionu˛;
                               - Toader Gabriel.                   Constan˛a ast„zi, 15 mai 2006, sub semn„tur„
  (61/798.294)                       2. Se nume∫te noul consiliu de administra˛ie,     privat„, Óntr-un num„r de 5 exemplare, din care 4
              *                Óncep‚nd cu data de 28 aprilie 2006, format din 3    exemplare pentru p„r˛i ∫i un exemplar pentru
                              membri:                         emitent.
                               - Rosu Filoftia;                     Act preluat Ón vederea public„rii ast„zi, 23 mai
      Societatea Comercial„
                               - Andoni Tiberiu;                   2006.
    MERMIN XX - S.R.L., Constan˛a                                          (69/798.302)
                               - Criciu Dumitru.
       jude˛ul Constan˛a                3. Dna Rosu Filoftia se nume∫te Ón func˛ia de                  *
                              pre∫edinte al consiliului de administra˛ie, ocup‚nd
      ACT ADIfiIONAL NR. 1/2006            totodat„ ∫i func˛ia de director general al Societ„˛ii        Societatea Comercial„
  Subsemnata Tacu Gloria, asociat unic Ón cadrul     Comerciale OVI-PRESTCON - S.R.L.                  SERVO 95 - S.R.L., Constan˛a
                               Act preluat Ón vederea public„rii ast„zi, 23 mai
Societ„˛ii Comerciale MERMIN XX - S.R.L., am                                           jude˛ul Constan˛a
                              2006.
hot„r‚t:
                                (65/798.298)
  Se completeaz„ obiectul de activitate cu:                                           ACT ADIfiIONAL NR. 14
  5020 - Óntre˛inerea ∫i repararea autovehiculelor.                 *
                                                           la actele constitutive ale Societ„˛ii Comerciale
  Prezentul Ónscris a fost redactat de c„tre                                            SERVO 95 - S.R.L.
                                   Societatea Comercial„
Compartimentul de asisten˛„ din cadrul Oficiului                                    Subsemna˛ii Macarie Nicoleta Liliana ∫i Macarie
                                 PITICOT PROD - S.R.L., Constan˛a
Registrului Comer˛ului de pe l‚ng„ Tribunalul                                    Ion, Ón calitate de asocia˛i ai Societ„˛ii Comerciale
                                    jude˛ul Constan˛a
Constan˛a ast„zi, 12 mai 2006, sub semn„tur„                                    SERVO 95 - S.R.L., am hot„r‚t:
privat„, Óntr-un num„r de 5 exemplare, din care 4          ACT ADIfiIONAL NR. 1/2006             Œnchiderea a ∫ase puncte de lucru situate la
exemplare pentru p„r˛i ∫i un exemplar pentru                                    urm„toarele adrese:
                               Subsemna˛ii Paraschiv Eugen ∫i Curtseit Ciimet,     - Amzacea, Bufet Amzacea, jude˛ul Constan˛a;
emitent.
                              asocia˛i Ón cadrul Societ„˛ii Comerciale PITICOT      - Topraisar, Restaurant Topraisar, jude˛ul
  Act preluat Ón vederea public„rii ast„zi, 23 mai    PROD - S.R.L., am hot„r‚t:
2006.                                                        Constan˛a;
                               Se deschide punct de lucru Ón Mamaia, magazin      - N„vodari, Str. Recoltei nr. 12, jude˛ul Constan˛a;
  (62/798.295)                      nr. 3, Tab„ra Nord, incinta Societ„˛ii Comerciale
                                                            - Constan˛a, str. ™erban Vod„ nr. 13, jude˛ul
                              BOBIMEX - S.R.L.
              *                                            Constan˛a;
                               Prezentul Ónscris a fost redactat de c„tre
                                                            - Medgidia, str. Kemal Agi Amet nr. 36, jude˛ul
                              Compartimentul de asisten˛„ din cadrul Oficiului
      Societatea Comercial„                                          Constan˛a;
                              Registrului Comer˛ului de pe l‚ng„ Tribunalul
    NICO'S DIVERS - S.R.L., Medgidia                                        - Medgidia, Str. Silozului, Microcomplex 15
                              Constan˛a ast„zi, 16 mai 2006, sub semn„tur„
                                                          Februarie, jude˛ul Constan˛a.
       jude˛ul Constan˛a              privat„, Óntr-un num„r de 5 exemplare, din care 4
                                                            Prezentul act adi˛ional s-a Óncheiat ast„zi, 12 mai
                              exemplare pentru p„r˛i ∫i un exemplar pentru
                                                          2006, Ón 5 (cinci) exemplare originale, sub
      ACT ADIfiIONAL NR. 2/2006            emitent.
                                                          semn„tur„ privat„.
                               Act preluat Ón vederea public„rii ast„zi, 23 mai
  Subsemnatul Ene Nicolae, asociat unic al                                      Act preluat Ón vederea public„rii ast„zi, 23 mai
                              2006.
Societ„˛ii Comerciale NICO'S DIVERS - S.R.L., am                                  2006.
                                (66/798.299)
hot„r‚t cooptarea Ón societate a dlui Ene C„t„lin,                                    (70/798.303)
                                           *
fiul lui Nicolae ∫i Lenu˛a, n„scut la data de 15 mai                                              *
1986 Ón Medgidia, jude˛ul Constan˛a, domiciliat Ón           Societatea Comercial„
Medgidia, Str. M„rg„ritarului nr. 10A, jude˛ul                                        Societatea Comercial„
                                  POLAR EFI - S.R.L., Constan˛a
Constan˛a, identificat cu C.I. seria KT nr. 196422,                                   SMART TRADING - S.R.L., Constan˛a
                                     jude˛ul Constan˛a
cod numeric personal 1860515132819, cu cesiunea                                         jude˛ul Constan˛a
cu titlu gratuit a 5 p„r˛i sociale a 10 lei (50 lei),          ACT ADIfiIONAL NR. 1
devenind asociat ∫i administrator.                                               ACT ADIfiIONAL NR. 1/2006
                               Subsemna˛ii Socarici Emona ∫i Goiceanu Marian,
  Capitalul social total Ón sum„ de 200 lei este     asocia˛i la Societatea Comercial„ POLAR EFI - S.R.L.,    la actul constitutiv al Societ„˛ii Comerciale
Ómp„r˛it astfel:                      am hot„r‚t Ónchiderea punctelor de lucru din:             SMART TRADING - S.R.L.
  - Ene C„t„lin de˛ine 50 lei (5 p„r˛i sociale a 10 lei   - Eforie Nord, Complex Comercial îEforie Nord",      Subsemnatele Vasilache Miroslava Melinda ∫i
fiecare), ∫i                        Str. Republicii nr. 7, jude˛ul Constan˛a, ∫i din     Lica Violeta Mihaela, asociate Ón cadrul Societ„˛ii
  - Ene Nicolae de˛ine 150 lei (15 p„r˛i sociale a 10    - Constan˛a, str. ™tefan cel Mare, Complex      Comerciale SMART TRADING - S.R.L., am hot„r‚t:
lei fiecare).                       îMetropol", nr. 56, et. 2, jude˛ul Constan˛a.        Retragerea din societate a dnei Vasilache
                               Se prelunge∫te punctul de lucru din Mamaia,      Miroslava Melinda care Ó∫i cesioneaz„ aportul s„u la
  Participarea la profit ∫i pierderi va fi de:
                              Complex Comercial Zona îPerla", se prelunge∫te cu    capitalul social 100 lei - 10 p„r˛i sociale a 10 lei
  - 25 % pentru Ene C„t„lin, ∫i              contractul de Ónchiriere nr. 203 din data de 15 mai   fiecare, la valoarea p„r˛ilor sociale, f„r„ a se ob˛ine
  - 75 % pentru Ene Nicolae.               2006.                          venituri din societate, astfel:
  Redactat ∫i semnat ast„zi, 4 mai 2006, Ón 4        Redactat ∫i semnat sub semn„tur„ privat„ Ón 4       - dnei Lica Violeta Mihaela Ói cesioneaz„ 90 lei -
exemplare, sub semn„tur„ privat„.             exemplare ast„zi, 16 mai 2006.              9 p„r˛i sociale, ∫i
  Act preluat Ón vederea public„rii ast„zi, 23 mai      Act preluat Ón vederea public„rii ast„zi, 23 mai     - 10 lei - 1 parte social„, dnei Domnaru Rada,
2006.                           2006.                          cet„˛ean rom‚n, fiica lui Mihai ∫i Victoria, n„scut„
   (63/798.296)                        (67/798.300)                    la data de 25 februarie 1944 Ón comuna Sili∫tea,
              *                             *               jude˛ul Constan˛a, domiciliat„ Ón Constan˛a, Str.
                                                          Mo˛ilor nr. 35, jude˛ul Constan˛a, cod numeric
                                   Societatea Comercial„             personal 2440225131256, identificat„ cu C.I. seria
      Societatea Comercial„                                          KT nr. 430222, eliberat„ la data de 18 mai 2004 de
                                REVISERV COMPANY - S.R.L., Ovidiu
    ODETTE PREST - S.R.L., N„vodari                 jude˛ul Constan˛a              Poli˛ia Constan˛a, aceasta devenind asociat cu
       jude˛ul Constan˛a                                           drepturi depline, Ónsu∫indu-∫i integral actele
                                   ACT ADIfiIONAL NR. 2/2006            constitutive ale societ„˛ii.
      ACT ADIfiIONAL NR. 1/2006                                           Dna Lica Violeta Mihaela va avea un aport la
                               Subsemna˛ii Ichim Manuela Renate ∫i Fleancu      capital de 190 lei - 19 p„r˛i sociale a 10 lei fiecare.
 la actul constitutiv al Societ„˛ii Comerciale      Elena, asocia˛i Ón cadrul Societ„˛ii Comerciale       Participarea la profit ∫i pierderi va fi: 90 % pentru
                              REVISERV COMPANY - S.R.L., am hot„r‚t:          Lica Violeta Mihaela ∫i 10 % pentru Domnaru Rada.
       ODETTE PREST - S.R.L.
                               Se deschide punct de lucru Ón Costine∫ti, Str.      Administrarea se va face de c„tre dna Lica
  Subsemna˛ii Gabriela Mateiu ∫i Felix-C„t„lin      G„rii nr. 21, jude˛ul Constan˛a.             Violeta Mihaela pe perioad„ nedeterminat„,
Mateiu, asocia˛i Ón cadrul Societ„˛ii Comerciale       Prezentul Ónscris a fost redactat de c„tre      Óncep‚nd cu data de 26 aprilie 2006.
ODETTE PREST - S.R.L., am hot„r‚t deschiderea       Compartimentul de asisten˛„ din cadrul Oficiului       Se schimb„ sediul societ„˛ii Ón Constan˛a,
unui punct de lucru Ón N„vodari, Str. Viilor nr. 9,    Registrului Comer˛ului de pe l‚ng„ Tribunalul      Str. Dezrobirii nr. 157, bl. ID1C, sc. A, et. 4, ap. 16,
jude˛ul Constan˛a.                     Constan˛a ast„zi, 16 mai 2006, sub semn„tur„       jude˛ul Constan˛a.
  Œntocmit sub semn„tur„ privat„, Ón 4 (patru)      privat„, Óntr-un num„r de 5 exemplare, din care 4      Se completeaz„ obiectul de activitate cu:
                              exemplare pentru p„r˛i ∫i un exemplar pentru
exemplare originale, azi, 11 mai 2006.                                         7230 - prelucrarea informatic„ a datelor;
                              emitent.
  Act preluat Ón vederea public„rii ast„zi, 23 mai                                   7240 - activit„˛i legate de bazele de date;
                               Act preluat Ón vederea public„rii ast„zi, 23 mai
2006.                                                          7414 - activit„˛i de consultan˛„ pentru afaceri ∫i
                              2006.
                                                          management;
  (64/798.297)                        (68/798.301)                       7487 - alte activit„˛i de servicii prestate Ón
              *                             *               principal Óntreprinderilor: str‚ngerea facturilor;
 10              MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI,              PARTEA a IV-a,   Nr. 1863/15.VI.2006
activit„˛i ale consultan˛ilor, Ón alte domenii dec‚t       Societatea Comercial„                    Societatea Comercial„
tehnic ∫i ingineresc neclasificate Ón alt„ parte.      TEHNO OIL IMPORT EXPORT - S.R.L.               TRANT COM - S.R.L., Constan˛a
  Se schimb„ obiectul principal cu:                  Bucure∫ti                        jude˛ul Constan˛a
  7414 - activit„˛i de consultan˛„ pentru afaceri ∫i
                                  ACT ADIfiIONAL NR. 2/2006                   ACT ADIfiIONAL NR. 1
management.
  Redactat ∫i semnat sub semn„tur„ privat„ Ón       Subsemnatul Aol„ri˛ei Paul, asociat unic Ón
                            cadrul Societ„˛ii Comerciale TEHNO OIL IMPORT               din 15 mai 2006
patru exemplare azi, 26 aprilie 2006.          EXPORT - S.R.L., am hot„r‚t:                 Subsemnatul Trantu Gheorghe, asociat unic Ón
  Act preluat Ón vederea public„rii ast„zi, 23 mai    Se schimb„ sediul Ón Bucure∫ti, Str. Virtu˛ii nr.   cadrul Societ„˛ii Comerciale TRANT COM - S.R.L.,
2006.                          17, bl. G3, et. 8, ap. 96, sectorul 6.          am hot„r‚t modificarea actelor constitutive ale
  (71/798.304)                      Prezentul Ónscris a fost redactat de c„tre       societ„˛ii, dup„ cum urmeaz„:
                            Compartimentul de asisten˛„ din cadrul Oficiului
             *                                              1. Schimbarea sediului administrativ al societ„˛ii
                            Registrului Comer˛ului de pe l‚ng„ Tribunalul
                            Constan˛a ast„zi, 8 mai 2006, sub semn„tur„        Ón Constan˛a, biroul nr. 1, str. Comarnic nr. 72,
      Societatea Comercial„            privat„, Óntr-un num„r de 5 exemplare, din care 4     jude˛ul Constan˛a.
                            exemplare pentru p„r˛i ∫i un exemplar pentru         2. Celelalte prevederi ale actului constitutiv
    SOLO SCARPA - S.R.L., Constan˛a
                            emitent.                         r„m‚n valabile spre a-∫i produce Ón continuare
       jude˛ul Constan˛a               Act preluat Ón vederea public„rii ast„zi, 23 mai    efectele Ón m„sura Ón care nu contravin prezentului
                            2006.                           act adi˛ional.
     ACT ADIfiIONAL NR. 1/2006             (75/798.308)                       Prezentul act adi˛ional a fost redactat Ón 5 (cinci)
  Subsemnatul Gheorghi˛„ Corina, asociat unic Ón                 *                exemplare, sub semn„tur„ privat„, ast„zi, 15 mai
cadrul Societ„˛ii Comerciale SOLO SCARPA - S.R.L.,                                2006.
                                 Societatea Comercial„               Act preluat Ón vederea public„rii ast„zi, 23 mai
am hot„r‚t:
                               TOPCAR CENTER - S.R.L., Constan˛a          2006.
  Se completeaz„ obiectul de activitate cu:
                                  jude˛ul Constan˛a                 (78/798.311)
  5248 - comer˛ cu am„nuntul, Ón magazine
specializate, cu alte produse, neclasificate Ón alt„        ACT ADIfiIONAL NR. 1/2006
                                                                      *
parte: produse Óntre˛inere Ónc„l˛„minte, bran˛uri.
                              la actul constitutiv al Societ„˛ii Comerciale           Societatea Comercial„
  Prezentul Ónscris a fost redactat de c„tre
                                   TOPCAR CENTER - S.R.L.               VENUS 96 PROD IMPEX - S.R.L.
Compartimentul de asisten˛„ din cadrul Oficiului
                              Subsemna˛ii Bolboceanu Geo Iulian, Cioac„        Mihail Kog„lniceanu, jude˛ul Constan˛a
Registrului Comer˛ului de pe l‚ng„ Tribunalul      Cristian ∫i Str„jeru Teodor, asocia˛i Ón cadrul
Constan˛a ast„zi, 16 mai 2006, sub semn„tur„      Societ„˛ii Comerciale TOPCAR CENTER - S.R.L., am
                                                                ACT ADIfiIONAL NR. 1
privat„, Óntr-un num„r de 5 exemplare, din care 4    hot„r‚t:
exemplare pentru p„r˛i ∫i un exemplar pentru        Deschiderea unui punct de lucru Ón Constan˛a,             din 15 mai 2006
                            str. DN 2A, sola 46, parcela VM - 1 - Lot 2.
emitent.                                                       Batman Sami, Ón calitate de asociat unic al
                              Se Ónchide punctul de lucru din Constan˛a,
  Act preluat Ón vederea public„rii ast„zi, 23 mai   Prim„verii nr. 51C.                    Societ„˛ii Comerciale VENUS 96 PROD IMPEX -
2006.                            Œntocmit ∫i semnat azi, 16 mai 2006, Ón 4       S.R.L., am hot„r‚t completarea actului constitutiv al
  (72/798.305)                    exemplare originale, sub semn„tur„ privat„.        societ„˛ii astfel:
                              Act preluat Ón vederea public„rii ast„zi, 23 mai     Deschiderea unui punct de lucru Ón Constan˛a,
             *               2006.                           zona îLuna Park", lot 8 ∫i 9, pe durat„ determinat„
                               (76/798.309)                     - 15.05.2006-15.09.2006, Ón care se va desf„∫ura
      Societatea Comercial„                         *                comer˛ cu am„nuntul cu produse alimentare - cod
   STAFF SERVICE - S.R.L., Constan˛a                                      CAEN 5211.
       jude˛ul Constan˛a                  Societatea Comercial„               Celelalte clauze ale actului constitutiv r„m‚n
                               TOTO MEGA TRANS - S.R.L., Lumina           neschimbate, prezentul act adi˛ional fiind valabil ca
       ACT ADIfiIONAL NR. 2                  jude˛ul Constan˛a               Ónscris sub semn„tur„ privat„.
                                                           Act preluat Ón vederea public„rii ast„zi, 23 mai
  Subsemna˛ii Loghin Lauren˛iu ∫i Bucur              ACT ADIfiIONAL NR. 3/2005            2006.
Alexandru, Ón calitate de asocia˛i ai Societ„˛ii
                              Subsemnatul Voicu Cezar-Iliu˛„, asociat unic Ón      (79/798.312)
Comerciale STAFF SERVICE - S.R.L., am hot„r‚t      cadrul Societ„˛ii Comerciale TOTO MEGA TRANS -
deschiderea punctelor de lucru Ón:
                                                                      *
                            S.R.L., am hot„r‚t:
  - Constan˛a, str. Cuza Vod„ nr. 19, parter, spa˛iu   Art. 1. Se coopteaz„ Ón societate prin cesionarea
                            p„r˛ilor sociale urm„toarele persoane:               Societatea Comercial„
comercial nr. 1, jude˛ul Constan˛a, ∫i Ón
                              - Luca Gheorghe Daniel, domiciliat Ón Constan˛a,      VICTOR & ADRIAN - S.R.L., Constan˛a
  - Constan˛a, bd. Tomis nr. 72-74, bl. S6, parter,
                            str. Topolog nr. 12, bl. J2, sc. B, ap. 34, jude˛ul          jude˛ul Constan˛a
jude˛ul Constan˛a.                   Constan˛a, identificat cu C.I. seria KT nr. 489616,
  Celelalte clauze ale actului constitutiv r„m‚n    cod numeric personal 1740117131225, cu 50 % aport          ACT ADIfiIONAL NR. 2/2006
nemodificate.                      la capitalul social, adic„ 10 p„r˛i sociale a 10 lei
                            fiecare, ∫i                         Subsemna˛ii Mirica Victor ∫i Mirica Victori˛a,
  Redactat ast„zi, 26 aprilie 2006, ∫i semnat de
                              - Curtu Drago∫, domiciliat Ón Constan˛a, Str.     asocia˛i Ón cadrul Societ„˛ii Comerciale VICTOR &
asocia˛i, sub semn„tur„ privat„, Ón 4 (patru)
                            M„rg„ritarelor nr. 7, bl. 19, sc. A, ap. 32, jude˛ul   ADRIAN - S.R.L., am hot„r‚t:
exemplare originale.                  Constan˛a, identificat cu C.I. seria KT nr. 304034,     Se completeaz„ obiectul de activitate cu:
  Act preluat Ón vederea public„rii ast„zi, 23 mai   cod numeric personal 1820615134127, cu 50 % aport      5540 - baruri.
2006.                          la capitalul social, adic„ 10 p„r˛i sociale a 10 lei     Prezentul Ónscris a fost redactat de c„tre
   (73/798.306)                    fiecare.                         Compartimentul de asisten˛„ din cadrul Oficiului
                              Se retrage din societate dl Voicu Cezar-Iliu˛„,
                                                         Registrului Comer˛ului de pe l‚ng„ Tribunalul
             *               domiciliat Ón Constan˛a, jude˛ul Constan˛a, din
                            calitatea de asociat ∫i administrator al societ„˛ii.   Constan˛a ast„zi, 16 mai 2006, sub semn„tur„
                              Noii asocia˛i vor avea ∫i calitatea de         privat„, Óntr-un num„r de 5 exemplare, din care 4
     Societatea Comercial„
                            administratori ai societ„˛ii, pe perioad„         exemplare pentru p„r˛i ∫i un exemplar pentru
   SUPER MARKET - S.R.L., Constan˛a                                       emitent.
                            nedeterminat„.
      jude˛ul Constan˛a               Art. 2. Se completeaz„ obiectul de activitate al     Act preluat Ón vederea public„rii ast„zi, 23 mai
                            societ„˛ii cu urm„toarele activit„˛i:           2006.
     ACT ADIfiIONAL NR. 2/2006             cod CAEN 4531 - lucr„ri de instala˛ii electrice;      (80/798.313)
                              cod CAEN 4532 - lucr„ri de izola˛ii ∫i protec˛ie
 la actul constitutiv al Societ„˛ii Comerciale     anticorosiv„;                                    *
      SUPER MARKET - S.R.L.             cod CAEN 4533 - lucr„ri de instala˛ii tehnico-
                            sanitare;                               Societatea Comercial„
  Subsemnatul Pantes Neculae, asociat unic Ón       cod CAEN 4534 - alte lucr„ri de instala˛ii;          VIO STAR ONE - S.R.L., Constan˛a
cadrul Societ„˛ii Comerciale SUPER MARKET -        cod CAEN 4542 - lucr„ri de t‚mpl„rie ∫i               jude˛ul Constan˛a
S.R.L., am hot„r‚t:                   dulgherie;
  Se completeaz„ obiectul de activitate cu:        cod CAEN 4543 - lucr„ri de pardosire ∫i placare
                            a pere˛ilor;                             ACT ADIfiIONAL NR. 1/2006
  7414 - activit„˛i de consultan˛„ pentru afaceri ∫i
                              cod CAEN 4544 - lucr„ri de vopsitorie, zugr„veli     la actul constitutiv al Societ„˛ii Comerciale
management;                       ∫i mont„ri de geamuri;
  7450 - selec˛ia ∫i plasarea for˛ei de munc„                                         VIO STAR ONE - S.R.L.
                              cod CAEN 7487 - alte activit„˛i de servicii prestate
(excep˛ie plasare for˛„ de munc„ Ón str„in„tate);    Ón principal Óntreprinderilor.                Subsemna˛ii Libici Borislav Virgil ∫i Libici
  7487 - alte activit„˛i de servicii prestate Ón     Art. 3. Obiectul principal de activitate va fi,    Paraschiva, asocia˛i Ón cadrul Societ„˛ii Comerciale
principal Óntreprinderilor: consultan˛„ Ón alte     Óncep‚nd cu data Ónregistr„rii prezentului act      VIO STAR ONE - S.R.L., am hot„r‚t:
                            adi˛ional:                          Se deschid dou„ puncte de lucru Ón:
domenii dec‚t tehnic ∫i ingineresc (excep˛ie        cod CAEN 4531 - lucr„ri de instala˛ii electrice.     - Constan˛a, Str. Pandurului nr. 85, ∫i
credite).                         Celelalte articole ale actului constitutiv vor      - Constan˛a, Str. Cri∫anei nr. 80.
  Redactat ∫i semnat sub semn„tur„ privat„, Ón     r„m‚ne nemodificate.
                                                           Redactat ∫i semnat sub semn„tur„ privat„ Ón
patru exemplare, ast„zi, 15 mai 2006.           Prezentul act a fost redactat Ón 3 (trei) exemplare
                            sub semn„tur„ privat„ ast„zi, 12 mai 2005.        patru exemplare ast„zi, 15 mai 2006.
  Act preluat Ón vederea public„rii ast„zi, 23 mai                                 Act preluat Ón vederea public„rii ast„zi, 23 mai
                              Act preluat Ón vederea public„rii ast„zi, 23 mai
2006.                          2006.                           2006.
  (74/798.307)                       (77/798.310)                       (81/798.314)
             *                            *                             *
                MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA                 a IV-a,  Nr. 1863/15.VI.2006                  11
      Societatea Comercial„             rotunjire, reprezent‚nd 5 % din capitalul social total     1585 - fabricarea macaroanelor, t„i˛eilor, cus-cus-
  SIONI TRANS TAXI - S.R.L., Constan˛a         al societ„˛ii, aport Ón numerar.              ului ∫i a altor produse f„inoase similare;
       jude˛ul Constan˛a                Art. 3. Se revoc„ din func˛ia de administrator       1588 - fabricarea preparatelor alimentare
                             Scognamiglio Salvatore, urm‚nd ca aceast„ func˛ie      omogenizate ∫i alimentelor dietetice;
       ACT ADIfiIONAL NR. 1             s„ fie preluat„ de Chiarotto Tiziano.             1589 - fabricarea altor produse alimentare,
                               Art. 4. Se completeaz„ obiectul de activitate al     neclasificate Ón alt„ parte;
          din 5 mai 2006             societ„˛ii cu urm„toarele activit„˛i:             5111 - intermedieri Ón comer˛ul cu materii prime
  Noi, Iusmen Ismail, Ismail Serafetin ∫i Baltatu      cod CAEN 741 - activit„˛i juridice, de          agricole, animale vii, materii prime textile ∫i cu
Costel, asocia˛i la Societatea Comercial„ SIONI      contabilitate ∫i revizie contabil„, consultan˛„ Ón     semiproduse;
TRANS TAXI - S.R.L., am hot„r‚t urm„toarele:       domeniul fiscal; activit„˛i de studii de pia˛„ ∫i de      5117 - intermedieri Ón comer˛ul cu produse
  1. Cesiunea celor 2 p„r˛i sociale, Ón valoare de 10  sondaj; consultan˛„ pentru afaceri ∫i management *     alimentare, b„uturi ∫i tutun;
RON fiecare, reprezent‚nd 10 % din capitalul social,   f„r„ revizie contabil„;                    5119 - intermedieri Ón comer˛ul cu produse
de˛inute de Baltatu Costel Ón favoarea dlui Iusmen      7413 - activit„˛i de studiere a pie˛ei ∫i de sondaj;   diverse;
Ismail = 1 parte social„ - 5 % din capitalul social ∫i    7415 - activit„˛ile de management ale            5121 - comer˛ cu ridicata cu cereale, semin˛e ∫i
dlui Ismail Serafetin - 1 parte social„ - 5 % din     holdingurilor;                       furaje;
capitalul social, cu titlu gratuit.             748 - alte activit„˛i de servicii prestate Ón        5133 - comer˛ cu ridicata cu produse lactate, ou„,
  2. Retragerea din societate, renun˛area la       principal Óntreprinderilor;                 uleiuri ∫i gr„simi comestibile;
calitatea de asociat ∫i desc„rcarea de drepturi ∫i      7487 - alte activit„˛i de servicii prestate Ón       5137 - comer˛ cu ridicata cu cafea, ceai, cacao ∫i
obliga˛ii a dlui Baltatu Costel.             principal Óntreprinderilor;                 condimente;
  3. Pentru publicitate deleg„m pe dl Sofronie       701 - activit„˛i imobiliare cu bunuri proprii;       5187 - comer˛ cu ridicata cu alte aparaturi
Marian, identificat cu C.I. seria KT nr. 078259,       7011 - dezvoltare (promovare) imobiliar„;        utilizate Ón industrie, comer˛ ∫i transporturi;
eliberat„ de Poli˛ia Constan˛a la data de 15         702 - Ónchirierea ∫i subÓnchirierea bunurilor        5190 - comer˛ cu ridicata cu alte produse;
septembrie 1999.                     imobiliare, proprii sau Ónchiriate;              5211 - comer˛ cu am„nuntul Ón magazine
  Œncheiat sub semn„tur„ privat„ Ón 4 exemplare       7020 - Ónchirierea ∫i subÓnchirierea bunurilor      nespecializate, cu v‚nzare predominant„ de
originale.                        imobiliare, proprii sau Ónchiriate;             produse alimentare, b„uturi ∫i tutun;
  Act preluat Ón vederea public„rii ast„zi, 23 mai     703 - activit„˛i imobiliare pe baz„ de tarife sau      5262 - comer˛ cu am„nuntul prin standuri ∫i
2006.                           contract;                          pie˛e;
  (82/798.315)                       7031 - agen˛ii imobiliare;                 5263 - comer˛ cu am„nuntul care nu se
                               7032 - administrarea imobilelor pe baz„ de tarife    efectueaz„ prin magazine;
             *                                               6024 - transporturi rutiere de m„rfuri;
                             sau contract.
                               Celelalte clauze ale actului constitutiv se vor       6311 - manipul„ri;
      Societatea Comercial„                                            6312 - depozit„ri;
                             modifica corespunz„tor acestui act adi˛ional, restul
     NOVA R-GO - S.R.L., Timi∫oara          clauzelor r„m‚n‚nd neschimbate.                7012 - cump„rarea ∫i v‚nzarea de bunuri
        jude˛ul Timi∫                Redactat Ón 6 (∫ase) exemplare, azi, 18 noiembrie    imobiliare proprii;
                             2005, la Timi∫oara.                      7020 - Ónchirierea ∫i subÓnchirierea bunurilor
         ACT ADIfiIONAL               Act preluat Ón vederea public„rii ast„zi, 22 mai     imobiliare, proprii sau Ónchiriate;
                             2006.                             7121 - Ónchirierea altor mijloace de transport
 la actele constitutive ale Societ„˛ii Comerciale                                   terestru;
         NOVA R-GO - S.R.L.              (83/798.316)
                                                             7133 - Ónchirierea ma∫inilor ∫i echipamentelor de
  Subsemnatul Scognamiglio Salvatore, n„scut la                   *                birou, inclusiv a calculatoarelor;
data de 13 septembrie 1950 Ón Italia, localitatea                                    7134 - Ónchirierea altor ma∫ini ∫i echipamente
Napoli, domiciliat Ón Italia, Udine, Via Trento nr. 97,       Societatea Comercial„              neclasificate Ón alt„ parte;
identificat cu C.I. seria AH nr. 5469543/2002,         JVCOMP - S.R.L., Arad, jude˛ul Arad           7482 - activit„˛i de ambalare.
cet„˛ean italian, Ón calitate de asociat unic la                                     Art. 3. Se completeaz„ obiectul secundar de
Societatea Comercial„ NOVA R-GO - S.R.L., Ón data              ACT ADIfiIONAL               activitate cu:
de 18 noiembrie 2005, am hot„r‚t urm„toarele:                                      5139 - comer˛ cu ridicata, nespecializat, cu
  Art. 1. Se schimb„ sediul social al societ„˛ii din    la actul constitutiv al Societ„˛ii Comerciale      produse alimentare, b„uturi ∫i tutun.
Arad, bd. General Vasile Milea nr. 17, ap. 1, jude˛ul         JVCOMP - S.R.L., Ónmatriculat„           Art. 4. Se revoc„ din func˛ia de administrator dl
Arad, Ón Timi∫oara, str. Post„varul nr. 6, ap. 2, cam.        cu nr. J 02/1697/1994 la Oficiul         Varga Ioan Ioroslav.
2, jude˛ul Timi∫.                         Registrului Comer˛ului de pe l‚ng„           Celelalte prevederi ale actului constitutiv r„m‚n
  Art. 2. Asociatul unic Scognamiglio Salvatore               Tribunalul Arad,             neschimbate.
cesioneaz„ 19 p„r˛i sociale a 10 lei RON fiecare, Ón        cod unic de Ónregistrare 6649121           Œntocmit Ón 5 (cinci) exemplare originale, inclusiv
valoare total„ de 190 RON (unasut„nou„zeciron),        Subsemna˛ii:                      atestarea, la Cabinetul de avocatura Rangu Viorica,
echivalentul a 57 $ (cincizeci∫i∫aptedolari) sau 53      - Oros Viorel, domiciliat Ón Arad, Pia˛a Caius     din Arad, Str. Bihorului nr. 3-5, bl. A, ap. 8, fiind
euro (cincizeci∫itreieuro), sume ob˛inute prin      Iacob nr. 20, jude˛ul Arad, identificat cu C.I. seria    semnat ast„zi, data atest„rii, c‚nd am primit 4
rotunjire, reprezent‚nd 95 % din capitalul social     AR nr. 157370, eliberat„ de Poli˛ia Arad la data de     (patru) exemplare.
astfel:                          8 mai 2003, cod numeric personal 1590713020028,        Act preluat Ón vederea public„rii ast„zi, 22 mai
  - 18 p„r˛i sociale a 10 lei RON fiecare, Ón valoare  ∫i                             2006.
total„ de 180 RON, echivalentul a 54 $ sau 50 euro,      - Botco Vinesiu Adrian-Marcel, cod numeric          (84/798.317)
sume ob˛inute prin rotunjire, dlui Chiarotto       personal 1610927020014, domiciliat Ón Arad, str.                    *
Tizziano, cet„˛ean italian, n„scut la data de       Banu M„r„cine, bl. 8, ap. 7, jude˛ul Arad, identificat
19 noiembrie 1954 Ón Italia, localitatea San Vito al   cu C.I. seria AR nr. 166796, eliberat„ de Poli˛ia            Societatea Comercial„
Tagliamento, domiciliat Ón Italia, San Vito al      Arad,
                                                                CIMENTUL COMIMPEX - S.R.L.
Tagliamento, Via Altan 58/D, identificat cu C.I.       Ón calitate de asocia˛i ai Societ„˛ii Comerciale
nr. 0417018AA, eliberat„ la data de 24 iunie 2004 de   JVCOMP - S.R.L., conform hot„r‚rii nr. 1 din data de
                                                                    ACT ADIfiIONAL
autorit„˛ile italiene, asociat nou Ón societate;     20 martie 2006 a adun„rii generale, solicit„m
  - 1 parte social„ cu valoarea nominal„ de 10 lei    atestarea prezentului act adi˛ional prin care:         la actul constitutiv al Societ„˛ii Comerciale
RON, Ón valoare total„ de 10 RON, echivalentul a 3 $     Art. 1. Se modific„ art. 2 din actul constitutiv al   CIMENTUL COMIMPEX - S.R.L., Ónmatriculat„
sau 3 euro, sume ob˛inute prin rotunjire, dlui      societ„˛ii Ón privin˛a sediului social, astfel c„ acesta      cu nr. J 02/632/24.10.1995 la Oficiul
Scognamiglio Giosue', cet„˛ean italian, n„scut la     va avea urm„torul con˛inut:                       Registrului Comer˛ului Arad
data de 21 martie 1978 Ón Italia, localitatea San Vito    îArt. 2. Societatea comercial„ la care se refer„      Subsemna˛ii:
al Tagliamento, domiciliat Ón Italia, Udine, Via     prezentul act constitutiv poart„ denumirea de          - ™im„ndan Eugenia, domiciliat„ Ón Arad, str.
Podgora 24, scala A, identificat cu C.I. nr. AJ      Societatea Comercial„ JVCOMP - S.R.L., este         Eroul Necunoscut nr. 15, ap. 2, jude˛ul Arad,
4388089, eliberat„ de autorit„˛ile italiene la data de  organizat„ sub form„ de societate comercial„ cu       identificat„ cu C.I. seria AR nr. 074841/2001,
6 noiembrie 2003, asociat nou Ón societate.        r„spundere limitat„, Ó∫i are sediul Ón Arad, str. Dr.    eliberat„ de Poli˛ia Arad, cod numeric personal
  Œn urma cesion„rii de mai sus, totalul capitalului   Ioan Suciu, bl. 17, sc. A, ap. 2, jude˛ul Arad.       2460609020034, Ón calitate de asociat ∫i
social Ón valoare de 200 RON (dou„suteron), adic„       Prin voin˛a asocia˛ilor sediul societ„˛ii poate fi   administrator,
60 $ (∫aizecidolari) sau 56 euro (cincizeci∫i∫aseeuro),  schimbat Ón orice loc din Rom‚nia".               - Popa Stelian, domiciliat Ón comuna Archi∫
sume ob˛inute prin rotunjire, la cursul istoric din      Art. 2. Se modific„ art. 4 din statutul societ„˛ii Ón  nr. 168, jude˛ul Arad, Ón calitate de asociat,
data de 28 martie 2003 de 3,35 pentru un 1 $ S.U.A.    sensul c„ se reclasific„ obiectul de activitate         - Negru Adrian-Alin, domiciliat Ón Arad, str.
∫i 3,5982 pentru 1 euro, format din 20 p„r˛i sociale   conform Ordinului nr. 601/2002 al pre∫edintelui       Vaslui nr. 11, bl. 725, ap. 17, jude˛ul Arad,
la valoarea nominal„ de 10 RON (zeceron) fiecare,     Institutului Na˛ional de Statistic„.            identificat cu B.I. seria G.T. nr. 394867, eliberat de
aport Ón numerar, va fi de˛inut dup„ cum urmeaz„:       Domeniul principal de activitate al societ„˛ii este:  Poli˛ia Arad la data de 6.08.1996, cod numeric
  - asociatul Chiarotto Tiziano de˛ine 18 p„r˛i       158 - fabricarea altor produse alimentare.       personal 1820811020095, Ón calitate de asociat nou
sociale la valoarea nominal„ de 10 RON (zeceron)       Obiectul principal de activitate al societ„˛ii este:  cooptat, ∫i
fiecare, Ón valoare total„ de 180 RON             1581 - fabricarea p‚inii; fabricarea produselor       - Szeles Daniel-Dorel, domiciliat Ón Arad, Str.
(unasut„optzeciron), echivalentul a 54 $ sau 50      proaspete de patiserie.                   P„durii, bl. 50, sc. C, ap. 8, jude˛ul Arad, identificat
euro, sume ob˛inute prin rotunjire, reprezent‚nd       Societatea va mai putea desf„∫ura urm„toarele      cu C.I. seria AR nr. 248579, eliberat„ de Poli˛ia Arad
90 % din capitalul social total al societ„˛ii, aport Ón  activit„˛i:                         la data de 22 februarie 2005, cod numeric personal
numerar;                           1541 - fabricarea uleiurilor ∫i gr„similor brute;    1780607020016, Ón calitate de asociat nou cooptat,
  - asociatul Scognamiglio Salvatore de˛ine o        1542 - fabricarea uleiurilor ∫i gr„similor rafinate;    Ón baza hot„r‚rii adun„rii generale din data de
parte social„ la valoarea nominal„ de 10 RON         1551 - fabricarea produselor lactate ∫i a        30 martie 2006, solicit„m darea de dat„ cert„
(zeceron) fiecare, Ón valoare total„ de 10 RON      br‚nzeturilor;                       prezentului act adi˛ional, prin care:
(unasut„optzeciron), echivalentul a 3 $ S.U.A. sau      1552 - fabricarea Ónghe˛atei;                Art. 1. Se coopteaz„ Ón societate:
3 euro, sume ob˛inute prin rotunjire, reprezent‚nd      1561 - fabricarea produselor de mor„rit;          - dl Negru Adrian-Alin, domiciliat Ón Arad, str.
5 % din capitalul social total al societ„˛ii, aport Ón    1571 - fabricarea produselor pentru hrana        Vaslui nr. 11, bl. 725, ap. 17, jude˛ul Arad,
numerar;                         animalelor de ferm„;                    identificat cu B.I. seria G.T. nr. 394867, eliberat de
  - asociatul Scognamiglio Giosue' de˛ine o parte      1582 - fabricarea biscui˛ilor, pi∫coturilor ∫i altor  Poli˛ia Arad la data de 6.08.1996, cod numeric
social„ la valoarea nominal„ de 10 RON (zeceron) Ón    produse similare;                      personal 1820811020095, ∫i
valoare total„ de 10 RON (unasut„optzeciron),         1584 - fabricarea produselor din cacao, a          - dl Szeles Daniel-Dorel, domiciliat Ón Arad, Str.
echivalentul a 3 $ sau 3 euro, sume ob˛inute prin     ciocolatei ∫i a produselor zaharoase;            P„durii, bl. 50, sc. C, ap. 8, jude˛ul Arad, identificat
  12              MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI,               PARTEA a IV-a,   Nr. 1863/15.VI.2006
cu C.I. seria AR nr. 248579, eliberat„ de Poli˛ia Arad        Societatea Comercial„               Œn considerarea celor de mai sus, rezult„ c„
la data de 22 februarie 2005, cod numeric personal        WEST TRADE CENTER - S.A., Arad           capitalul social al societ„˛ii este Ón valoare total„ de
1780607020016,                               jude˛ul Arad                70.000 (∫aptezecimii) RON, Ón Óntregime aport Ón
  societatea continu‚ndu-∫i activitatea ca societate                                numerar, subscris ∫i depus Ón contul societ„˛ii
comercial„ cu asocia˛ii Negru Adrian-Alin ∫i Szeles              ACT ADIfiIONAL              deschis la Raiffeisen Bank Agen˛ia Chi∫ineu-Cri∫.
Daniel-Dorel.                                                     P„r˛ile sociale ale capitalului sunt Ón num„r de
                               la actul constitutiv al Societ„˛ii Comerciale
  Art. 2. Se retrag din societate asocia˛ii:                                    7.000 (∫aptemii), cu o valoare de 10 (zece) RON
                                WEST TRADE CENTER - S.A., cu sediul Ón
  - ™im„ndan Eugenia, domiciliat„ Ón Arad, str.                                   fiecare, ∫i apar˛in Ón totalitate ∫i exclusiv asociatului
                               Arad, Bd. Revolu˛iei nr. 88, 310025, jude˛ul
Eroul Necunoscut nr. 15, ap. 2, jude˛ul Arad,                                     unic Mo˛ Sofia-Lucia.
                               Arad, Ónmatriculat„ cu nr. J 02/321/2000 la
identificat„ cu C.I. seria AR nr. 074841/2001,                                      Se    prelunge∫te    durata    mandatului
                               Oficiul Registrului Comer˛ului de pe l‚ng„
eliberat„ de Poli˛ia Arad, cod numeric personal                                    administratorului societ„˛ii, Mo˛ Sofia-Lucia, pe o
                                Tribunalul Arad, cod unic de Ónregistrare
2460609020034, ∫i                                                   perioad„ nelimitat„, p‚n„ la revocare.
                                        13090080
  - Popa Stelian, domiciliat Ón comuna Archi∫                                     Prezentul act adi˛ional modific„ Ón mod
                                Subsemnatul Paolo Bozzoli, cet„˛ean italian,      corespunz„tor prevederile actului constitutiv al
nr. 168, jude˛ul Arad.
                              domiciliat Ón Italia, Bologna, Via Sandro Pertini     societ„˛ii.
  Œn urma retragerii declar„ c„ nu mai au nici o
                              nr. 4, cu re∫edin˛a Ón Arad, Str. Afinelor nr. 21/A,     Celelalte prevederi ale actului constitutiv r„m‚n
preten˛ie fa˛„ de societate ∫i fa˛„ de asocia˛ii nou
                              jude˛ul Arad, posesor al permisului de ∫edere seria    nemodificate.
coopta˛i.
                              H nr. 0138713, eliberat de S.E.I.P. Arad la data de     Prezentul Ónscris a fost redactat ast„zi,
  Art. 3. Asociatul retras:                13 iulie 2004, Ón calitate de administrator unic,
  - ™im„ndan Eugenia cesioneaz„ asociatului nou,                                  11.04.2006, Óntr-un de 5 (cinci) exemplare a c‚te 2
                              numit de adunarea general„ ordinar„ a ac˛ionarilor
cooptat dl Szeles Daniel-Dorel, cu titlu gratuit, 2.615                                pagini, din care 4 (patru) exemplare pentru p„r˛i ∫i
                              din data de 30 martie 2005, al Societ„˛ii Comerciale
(dou„mii∫asesutecincisprezece) p„r˛i sociale, cu o                                  un exemplar pentru Compartimentul de asisten˛„
                              WEST TRADE CENTER - S.A., solicit, Ón baza
valoare nominal„ de 10 lei RON (zeceleinoi) fiecare                                  din cadrul Oficiului Registrului Comer˛ului de pe
                              hot„r‚rii adun„rii generale extraordinare a
parte social„, cu o valoare total„ de 26.150 lei RON                                 l‚ng„ Tribunalul Arad.
                              ac˛ionarilor nr. 1 din data de 27 martie 2005, dare
(dou„zeci∫i∫asemiiunasut„cincizeci), iar asociatul                                    Act preluat Ón vederea public„rii ast„zi, 22 mai
                              de dat„ cert„ prezentului act adi˛ional, prin care:
retras:                                                        2006.
                                Se majoreaz„ capitalul social al societ„˛ii de la
  - Popa Stelian cesioneaz„ asociatului nou cooptat,                                  (87/798.320)
                              valoarea actual„ de 10.011,1 RON (zecemii
dl Szeles Daniel-Dorel, cu titlu gratuit, 4 (patru)     unsprezecelei∫iunban) reprezent‚nd un num„r de                    *
p„r˛i sociale, cu o valoare nominal„ de 10 lei RON     100.111 ac˛iuni, la valoarea total„ de 100.111 RON
(zeceleinoi) fiecare parte social„, cu o valoare total„   (unasut„miiunasut„unsprezece) RON, respectiv cu       Banca Comercial„ SANPAOLO IMI BANK
de 40 lei RON (patruzeci), iar asociatului nou       suma de 90.099,9 RON (nou„zecimii nou„zeci               ROMANIA - S.A.
cooptat Negru Adrian-Alin Ói cesioneaz„ cu titlu      ∫inou„lei∫inou„bani) reprezent‚nd un num„r de             Arad, jude˛ul Arad
gratuit o parte social„, cu o valoare nominal„ de      100.111 ac˛iuni nominative a 1 RON fiecare.
10 lei RON (zeceleinoi) fiecare parte social„ ∫i cu o     Suma cu care se majoreaz„ provine din                  ACT ADIfiIONAL
valoare total„ de 10 lei RON (zeceleinoi).         Óncorporarea rezervelor societ„˛ii, disponibile Ón
                              contul îalte rezerve".                    la actul constitutiv al B„ncii Comerciale
  Structura capitalului social ∫i a p„r˛ilor sociale Ón
                                Majorarea de capital Ón sum„ de 100.111 RON        SANPAOLO IMI BANK ROMANIA - S.A.,
urma coopt„rii noilor asocia˛i ∫i a cesiunii cu titlu
                              se face prin majorarea valorii nominale a                cu sediul Ón Arad,
gratuit c„tre ace∫tia va fi urm„toarea:
                              ac˛iunilor, de la suma de 0,10 RON/ac˛iune la suma       Bd. Revolu˛iei nr. 88, jude˛ul Arad,
  Œn urma retragerii asocia˛ilor ™im„ndan Eugenia
                              de 1 RON/ac˛iune.                        cod unic de Ónregistrare R 8145422,
∫i Popa Stelian, asocia˛ii nou coopta˛i Szeles Daniel-
                                Valoarea capitalului social, a num„rului de         av‚nd num„rul de ordine la Oficiul
Dorel ∫i Negru Adrian-Alin vor prelua at‚t activul,
                              ac˛iuni ∫i procentul de˛inut de c„tre fiecare ac˛ionar    Registrului Comer˛ului al Jude˛ului Arad
c‚t ∫i pasivul societ„˛ii, precum ∫i actele ∫i
                              Ón parte, dup„ majorarea de capital prezentat„ mai             J 02/82/1996
eviden˛ele contabile la zi Ón baza unui proces-verbal
                              sus, rezult„ din registrul ac˛ionarilor.           Subsemnatul Ioan Mihail Anca, cet„˛ean rom‚n,
Óncheiat Óntre p„r˛i, iar Ón urma cesiunii cu titlu
                                Ca urmare a major„rii capitalului social, se      domiciliat Ón Arad, str. M„r„∫e∫ti nr. 19, posesor al
gratuit, asocia˛ii nou coopta˛i vor de˛ine:
                              modific„ art. 6 al actului constitutiv cu num„rul de   C.I. seria AR nr. 103194, eliberat„ de Poli˛ia Arad la
  - Szeles Daniel-Dorel un num„r de 2.619
                              atestare 132 din data de 26 septembrie 2002, dup„     data de 18.02.2002, Ón calitate de administrator ∫i
(dou„mii∫asesutenou„sprezece) p„r˛i sociale, cu o
                              cum urmeaz„:                       director general adjunct al B„ncii Comerciale
valoare nominal„ de 10 lei RON (zeceleinoi) fiecare
                                Art. 6                         SANPAOLO IMI BANK ROMANIA - S.R.L., Ón baza
parte social„ ∫i cu o valoare total„ de 26.190 lei RON
                                îCapitalul social subscris este Ón valoare total„ de  hot„r‚rii adun„rii generale ordinare a ac˛ionarilor
(dou„zeci∫i∫asemiiunasut„nou„zecileinoi),
                              100.111 (unasut„miiunasut„unsprezece) RON.        nr. 2 din data de 5 aprilie 2006, am Óncheiat
reprezent‚nd 99,962 % din capitalul social, iar        Capitalul social este Ómp„r˛it Ón 100.111 ac˛iuni   prezentul act adi˛ional pentru care solicit atestarea,
asociatul                          Ón valoare de 1 RON fiecare.               prin care:
  - Negru Adrian-Alin un num„r de 1 (una) parte       Tehnoredactat ∫i semnat Ón 7 (∫apte) exemplare      Se aprob„ realegerea din func˛ia de
social„, cu o valoare nominal„ de 10 lei RON        originale de c„tre Societatea Comercial„ WEST       administratori, pentru Ónc„ un mandat de 3 ani, a
(zeceleinoi) fiecare parte social„ ∫i cu o valoare     TRADE CENTER - S.A. prin reprezentant           dlor:
total„ de 10 lei RON (zeceleinoi), reprezent‚nd       administrator unic dl Paolo Bozzoli.             - Ravasio Giovanni, cet„˛ean italian, n„scut la
0,038 % din capitalul social al societ„˛ii.          Act preluat Ón vederea public„rii ast„zi, 22 mai    data de 2.04.1939 Ón Monza, Italia, domiciliat Ón
  Art. 4. Se revoc„ din func˛ia de administrator     2006.                           Belgia, Genval (Rixensart), Rue du Gros Tienne
asociatul retras ™im„ndan Eugenia ∫i se nume∫te Ón       (86/798.319)                     1332;
func˛ia de administrator asociatul nou cooptat
                                           *                 - Capellini Marco, cet„˛ean italian, n„scut la data
Szeles Daniel-Dorel, societatea urm‚nd a-∫i continua
                                                           de 19.10.1962 Ón Piacenza, Italia, domiciliat Ón
activitatea cu asocia˛ii Szeles Daniel-Dorel ∫i Negru
                                     Societatea Comercial„            Italia, Milano, str. Col di Lana nr. 6/A;
Adrian-Alin ∫i av‚nd ca administrator unic pe dl
                                     AGRO-SOLARIS - S.R.L.              - Anca Ioan Mihail, cet„˛ean rom‚n, n„scut la
Szeles Daniel-Dorel.                                                 data de 16.11.1954 Ón C‚mpia Turzii, jude˛ul Cluj,
                                     Socodor, jude˛ul Arad
  Art. 5. Œn baza prezentului act adi˛ional, precum                                 domiciliat Ón Arad, str. M„r„∫e∫ti nr. 19, jude˛ul
∫i Ón baza hot„r‚rii adun„rii generale din data de 30                                 Arad;
                                       ACT ADIfiIONAL
martie 2006, se va rescrie actul constitutiv al                                     - Calabro Nicola, cet„˛ean italian, n„scut la data
societ„˛ii conform modific„rilor aduse.            la actul constitutiv al Societ„˛ii Comerciale      de 28.01.1966 Ón Bolzano (BZ), Italia, domiciliat Ón
  Art. 6. Œn temeiul art. 267 alin. 2 din Codul de          AGRO-SOLARIS - S.R.L.,
                                                           Italia, Bolzano, str. Mendola 2-39100;
procedur„ civil„, Ón cazul admiterii cererii, asocia˛ii      Ónmatriculat„ la Oficiul Registrului
                                                             - Bordina Daniele, cet„˛ean italian, n„scut la data
Negru Adrian-Alin ∫i Szeles Daniel-Dorel declar„ c„         Comer˛ului al Jude˛ului Arad
                                                           de 1.08.1955 Ón Adria (Rovigo), Italia, domiciliat Ón
renun˛„ la calea de atac Ómpotriva rezolu˛iunii              cu nr. J 02/899/2003
                                                           Italia, Rovigo, str. Vicolo P. Da Palestrina, 5-45100;
directorului Oficiului Registrului Comer˛ului Arad.      Subsemnata Mo˛ Sofia-Lucia, domiciliat„ Ón        - Cervetti Francesco, cet„˛ean italian, n„scut la
  Celelalte prevederi ale actului constitutiv al     Socodor nr. 482, jude˛ul Arad, identificat„ cu C.I.    data de 3.12.1942 Ón Sale (AL), Italia, domiciliat Ón
societ„˛ii r„m‚n neschimbate.                seria AR nr. 006338, eliberat„ de Poli˛ia         Italia, Vene˛ia Mestre, str. Volturno 6H.
  Subsemnatele p„r˛i declar„m c„ Ónainte de        Chi∫ineu-Cri∫ la data de 27.07.1999, cod numeric       Mandatul lor va expira dup„ adunarea general„
semnarea prezentului act, am citit ∫i personal       personal 2600122021877, Ón calitate de asociat unic    a ac˛ionarilor care va aproba situa˛iile financiare
cuprinsul acestuia, notarul public ne-a explicat      ∫i reprezentant al Societ„˛ii Comerciale         aferente exerci˛iul financiar 2008.
con˛inutul actului ∫i consecin˛ele ce rezult„ din el,    AGRO-SOLARIS - S.R.L., cu sediul Ón Socodor         Celelalte prevederi ale actului constitutiv r„m‚n
iar actul corespunde voin˛ei ∫i condi˛iilor stabilite    nr. 483, jude˛ul Arad, solicit dara de dat„ cert„     nemodificate.
de noi, drept pentru care consim˛im ∫i semn„m mai      prezentului act adi˛ional prin care:             Redactat ∫i dactilografiat Ón 7 (∫apte) exemplare
jos.                              Ca urmare a denomin„rii, capitalul social este Ón
                                                           a c‚te 1 (una) pagin„ fiecare, fiind atestat de avocat
  Tehnoredactat ∫i procesat Ón 7 (∫apte) exemplare    valoare de 200 (dou„sute) RON, divizat Ón 20
                                                           Incze Arpad din cadrul Societ„˛ii civile de avoca˛i
originale, la Biroul notarului public Adrian Vlai din    (dou„zeci) p„r˛i sociale a c‚te 10 (zece) RON fiecare.
                                                           îSerb-Incze ∫i asocia˛ii“, cu sediul profesional Ón
Arad, bd. Gen. V. Milea nr. 11, jude˛ul Arad, din       Se majoreaz„ capitalul social al societ„˛ii de la
                                                           Arad, Str. Blajului nr. 2, ap. 6, jude˛ul Arad, p„r˛ii
care am primit azi, data autentific„rii, 6 (∫ase)      valoarea ini˛ial„ de 200 (dou„sute) RON, la valoarea
                                                           Ónm‚n‚ndu-i-se 6 (∫ase) exemplare, ast„zi, data
                              total„ de 70.000 (∫aptezecimii) RON, respectiv cu
exemplare.                                                      atest„rii.
                              69.800 (∫aizeci∫inou„miioptsute) RON, aport Ón
  Act preluat Ón vederea public„rii ast„zi, 22 mai                                   Act preluat Ón vederea public„rii ast„zi, 22 mai
                              numerar, subscris ∫i depus de asociatul unic Mo˛
2006.                                                         2006.
                              Sofia-Lucia, Ón contul societ„˛ii deschis la Raiffeisen
   (85/798.318)                                                     (88/798.321)
                              Bank Agen˛ia Chi∫ineu Cris, conform foii de
              *                v„rs„m‚nt din data de 7.04.2006.                           *
                 MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA                 a IV-a,  Nr. 1863/15.VI.2006                  13
     Societatea Comercial„               identificat cu C.I. seria AR nr. 031200, eliberat„ de    semn„tur„ privat„, prin care se modific„ actul
  ARCONSERV - S.A., Arad, jude˛ul Arad          Poli˛ia Arad la data de 29.06.2000, cod numeric       constitutiv al societ„˛ii, dup„ cum urmeaz„:
                              personal 1610414020020, Ón calitate de asocia˛i ai       Art. 1 - Ca urmare a denomin„rii leului, se
         ACT ADIfiIONAL               Societ„˛ii Comerciale MEDMUN - S.R.L., cu sediul Ón     precizeaz„ capitalul social al societ„˛ii, valoarea
                              Vladimirescu, str. Progresul nr. 69, jude˛ul Arad,     unei p„r˛i sociale ∫i num„rul de p„r˛i sociale astfel:
 la actul constitutiv al Societ„˛ii Comerciale
                              precum ∫i dna Stoian Camelia Daciana, cet„˛ean       capitalul social al societ„˛ii este Ón valoare de 200
        ARCONSERV - S.A.
                              rom‚n, n„scut„ la data de 1.09.1972 Ón Arad, jude˛ul    RON, valoarea unei p„r˛i sociale fiind de 10 RON,
  Subsemnatul Berariu Alin Ioan, consilier juridic,    Arad, domiciliat„ Ón Arad, Pia˛a Sporturilor nr. 9,     iar num„rul de p„r˛i sociale care compun capitalul
cet„˛ean rom‚n, domiciliat Ón Arad, str. Roman       bl. 24, et. 4, ap. 21, jude˛ul Arad, identificat„ cu C.I.  social este egal cu 20, care apar˛in asocia˛ilor astfel:
Ciorogariu nr. 185, bl. 68C, sc. C, et. 1, ap. 4, jude˛ul  seria AR nr. 007810, eliberat„ de Poli˛ia Arad la data   asociata Frugoni Diletta de˛ine un num„r de 2 p„r˛i
Arad, identificat cu C.I. seria AR nr. 033337,       de   23.08.1999,    cod   numeric   personal   sociale a 10 RON fiecare, reprezent‚nd 10 % din
eliberat„ de Poli˛ia Arad Ón anul 2000, Ón calitate de   2720901020064, Ón calitate de asociat cooptat Ón      capitalul social, adic„ 20 RON, asociata Lago
Ómputernicit, conform hot„r‚rii adun„rii generale      baza hot„r‚rii nr. 2/2006, solicit„m atestarea       Gabriella de˛ine un num„r de 9 p„r˛i sociale a 10
extraordinare a ac˛ionarilor Societ„˛ii Comerciale     prezentului act adi˛ional prin care:            RON fiecare, reprezent‚nd 45 % din capitalul social,
ARCONSERV - S.A. nr. 4 din data de 14.04.2006, Ón        Œncep‚nd cu data de 1.03.2006, se coopteaz„ Ón     adic„ 90 RON, ∫i asociatul Frugoni Franco de˛ine un
baza c„ruia, ca urmare a aprob„rii fuziunii prin      societate Stoian Camelia Daciana, cet„˛ean rom‚n,      num„r de 9 p„r˛i sociale a 10 RON fiecare,
absorbire, Ón conformitate cu dispozi˛iile art. 238 ∫i   n„scut„ la data de 1.09.1972 Ón Arad, jude˛ul Arad,     reprezent‚nd 45 % din capitalul social, adic„ 90
urm„toarelor din Legea nr. 31/1990, republicat„, de     domiciliat„ Ón Arad, Pia˛a Sporturilor nr. 9, bl. 24,    RON.
c„tre Societatea Comercial„ ARCONSERV - S.A., cu      et. 4, ap. 21, jude˛ul Arad, identificat„ cu C.I. seria    Art. 2 - Se modific„ sediul social al societ„˛ii Ón
sediul Ón Arad, str. Bicaz nr. 1-5, jude˛ul Arad,      AR nr. 007810, eliberat„ de Poli˛ia Arad la data de     Arad, calea Aurel Vlaicu nr. 274-276, jude˛ul Arad,
Ónregistrat„ Ón registrul comer˛ului cu           23.08.1999, cod numeric personal 2720901020064.       Ón Arad, Str. Poetului nr. 1/c, Ón incinta platformei
nr. J 02/541/1991, cod unic de Ónregistrare 1680630,      Asociatul P„dureanu Vlad-C„t„lin cesioneaz„, cu     UTA - S.A., hala 16-17, jude˛ul Arad, conform
Ón calitate de societate absorbant„ a Societ„˛ii      titlu gratuit, un num„r de 17 (∫aptesprezece) p„r˛i     contractului de Ónchiriere nr. 761, Óncheiat la data
Comerciale MONEASA - S.A., cu sediul Ón Moneasa,      sociale, Ón valoare de 10 (zece) RON, asociatului      de 21.03.2006 cu proprietarul spa˛iului Societ„˛ii
jude˛ul Arad, cod unic de Ónregistrare 1739363,       nou-cooptat Stoian Camelia Daciana.             Comerciale UTA - S.A., Arad, respectiv a schi˛ei de
Ónregistrat„ Ón registrul comer˛ului cu             Ca urmare a cesiunii, capitalul social al societ„˛ii  amplasament care face parte integrant„ din
nr. J 02/10/1991, Societ„˛ii Comerciale FRIGORIFER     r„m‚ne la valoarea ini˛ial„ de 500 (cincisute) RON,     contract ∫i a extrasului de carte funciar„ nr. 50078
- S.A., cu sediul Ón Arad, Calea 6 V‚n„tori nr. 55,     fiind divizat Ón 50 p„r˛i sociale a c‚te 10 RON       Arad.
jude˛ul Arad, cod unic de Ónregistrare 1685301,       fiecare.                            Art. 3 - Se revoc„ din func˛ia de administrator ∫i
Ónregistrat„ Ón registrul comer˛ului cu             Contribu˛ia asocia˛ilor la constituirea capitalului   reprezentant al societ„˛ii dl Burbello Guido,
nr. J 02/1315/1992, Societ„˛ii Comerciale EDIL       este urm„toarea: asociatul P„dureanu Vlad-C„t„lin      cet„˛ean italian, domiciliat Ón Italia, Romano
INVEST - S.A., cu sediul Ón Arad, str. Bicaz nr. 1-5,    contribuie    la  capitalul  social   cu  180   D’Ezzellino, str. Corelli nr. 17, posesor al
jude˛ul Arad, cod unic de Ónregistrare 15827660,      (unasut„optzeci) RON, reprezent‚nd 36 % din         pa∫aportului nr. Y132669, eliberat de Questura
Ónregistrat„ Ón registrul comer˛ului cu           capital social, asociatul Morariu Stelian-Ioan       Vicenza la data de 7.02.2000, societatea urm‚nd a fi
nr. J 02/1334/2003, Societ„˛ii Comerciale GR√DINA      contribuie    la  capitalul  social   cu  150   administrat„ ∫i reprezentat„ de cei doi asocia˛i Lago
VERDE - S.A., cu sediul Ón Arad, Calea 6 V‚n„tori      (unasut„cincizeci) RON, reprezent‚nd 30 % din        Gabriela ∫i Frugoni Franco, numi˛i anterior Ón
nr. 55, jude˛ul Arad, cod unic de Ónregistrare       capitalul social, iar asociatul cooptat Stoian Camelia   func˛ia de coadministratori.
1706897, Ónregistrat„ Ón registrul comer˛ului cu      Daciana contribuie cu 170 (unasut„cincizeci) RON,       Art. 4 - Se modific„ con˛inutul art. 10, alin. 5 din
nr. J 02/284/1992, Societ„˛ii Comerciale          reprezent‚nd 34 % din capital.               actul constitutiv al societ„˛ii, dup„ cum urmeaz„:
INTERNATIONAL TRANSPORT - S.R.L., cu sediul Ón         Beneficiile societ„˛ii se vor Ómp„r˛i Ón mod inegal    îAdministratorii au latitudinea de a exercita -
Arad, calea Aurel Vlaicu nr. 28-32, jude˛ul Arad, cod    Óntre cei trei asocia˛i, corespunz„tor num„rului de     independent unul de cel„lalt - toate opera˛iunile
unic de Ónregistrare 13014709, Ónregistrat„ Ón       p„r˛i sociale pe care fiecare asociat le de˛ine Ón     care au ca scop realizarea obiectului de activitate al
registrul comer˛ului cu nr. J 02/266/2000, Ón calitate   capitalul social, Ón acela∫i mod urm‚nd a se Ómp„r˛i    societ„˛ii, put‚ndu-∫i substitui pentru aceasta o
de societ„˛i absorbite, ∫i transmiterea universal„ a    Óntre ei ∫i eventualele pierderi pe care societatea le   persoan„ din afara societ„˛ii, Ón baza unei procuri
patrimoniului acestora c„tre societatea absorbant„,     va Ónregistra.                       speciale autentificate de un notar public, ∫i art. 10,
solicit„m darea de dat„ cert„ prezentului Ónscris,       Celelalte prevederi ale actului constitutiv r„m‚n    alin. 6 dup„ cum urmeaz„:
prin care am hot„r‚t:                    nemodificate.                         îAdministratorii care au dreptul de a reprezenta
  Art. 1 - Se aprob„ majorarea capitalului social al      Dup„ darea de dat„ cert„, se va solicita operarea    societatea pot transmite acest drept ∫i altor
societ„˛ii absorbante, Societatea Comercial„        men˛iunilor corespunz„toare Ón registrul          persoane din afara societ„˛ii prin procura special„
ARCONSERV - S.A. de la 2.508.825,00 RON, Ómp„r˛it      comer˛ului, prin grija c„ruia va fi Óndeplinit„ ∫i     autentificat„ la un notar public.“
Ón 1.003.530 ac˛iuni nominative, cu o valoare        publicitatea legal„.                      Art. 5 - Se recodific„ obiectul de activitate al
nominal„ de 2,50 RON fiecare, la 6.069.790,9 RON,        Celelalte prevederi ale actului constitutiv r„m‚n    societ„˛ii, conform prevederilor CAEN, edi˛ia 2003:
Ón 60.697.909 ac˛iuni nominative, cu o valoare       nemodificate.                         • domeniul principal de activitate al societ„˛ii
nominal„ de 0,1 RON fiecare, ca urmare a fuziunii        Dup„ atestare, se va depune la Oficiul registrului   este 18 - fabricarea articolelor de Ómbr„c„minte;
prin absorbire.                       comer˛ului, Ón vederea Óndeplinirii formalit„˛ii      aranjarea ∫i vopsirea bl„nurilor, subgrupa: 182 -
  Art. 2 - Modificarea actului constitutiv al       legale.                           fabricarea altor articole de Ómbr„c„minte ∫i
Societ„˛ii Comerciale ARCONSERV - S.A., ca urmare        Act preluat Ón vederea public„rii ast„zi, 22 mai    accesorii;
a fuziunii. Urm„toarele articole vor fi modificate     2006.                             • activitatea principal„ a societ„˛ii este: 1824 -
astfel:                             (90/798.323)                      fabricarea altor articole de Ómbr„c„minte ∫i
  îCapitolul III. Capitalul social                                           accesorii neclasificate Ón alt„ parte (activit„˛i de
                                            *
  Art. 3 - Capitalul social este de 6.069.790,9 RON,                                  broderie, accesorii din materiale textile pentru
Ómp„r˛it Ón 60.697.909 ac˛iuni nominative, cu o                                     Ómbr„c„minte ∫i Ónc„l˛„minte etc.);
                                     Societatea Comercial„
valoare nominal„ de 0,1 RON fiecare.                                            • activit„˛ile secundare pe care societatea le va
                                    RESI EMBROIDERY - S.R.L.
  Eviden˛a ac˛iunilor este ˛inut„ de un Registrul                                   desf„∫ura vor fi:
                                      Arad, jude˛ul Arad
Independent, conform legilor pie˛ei de capital“.                                      173 - finisarea materialelor textile
  Celelalte articole din actul constitutiv, cu                                      1730 - finisarea materialelor textile;
                                       ACT ADIfiIONAL
modific„rile la zi, r„m‚n neschimbate.                                           175 - fabricarea altor articole textile
  Se d„ dat„ cert„ prezentului Ónscris la Cabinetul            la actul constitutiv              1751 - fabricare de covoare ∫i mochete;
individual de avocat îDan Popa“, Ón 6 (∫ase)              RESI EMBROIDERY - S.R.L.              1752 - fabricare de fr‚nghii, sfori ∫i plase;
exemplare originale.                      Subsemna˛ii Frugoni Diletta, cet„˛ean italian,       1753 - fabricare de textile ne˛esute ∫i articole din
  Act preluat Ón vederea public„rii ast„zi, 22 mai     n„scut„ la data de 25.06.1975 Ón Bassano del        acestea, cu excep˛ia confec˛iilor de Ómbr„c„minte;
2006.                            Grappa, Italia, domiciliat„ Ón Italia, Modena, str.      1754 - fabricarea altor articole textile
   (89/798.322)                      Piazza Mazzini nr. 7, posesor al pa∫aportului        neclasificate Ón alt„ parte;
              *                nr. 542853T, eliberat la Questura di Vicenza la data      176 - fabricare de metraje ob˛inute prin tricotare
                              de 21.05.1999 ∫i prelungit la data de 10.12.2004,      sau cro∫etare;
     Societatea Comercial„               Frugoni Franco, n„scut la data de 14.02.1946 Ón        1760 - fabricare de metraje prin tricotare sau
  MEDMUN - S.R.L., Vladimirescu, jude˛ul          Bassano del Grappa, domiciliat Ón Italia, localitatea    cro∫etare;
          Arad                   Romano D’Ezzelino, via Corelli nr. 21, posesor al       177 - fabricare de articole tricotate sau cro∫etate
                              pa∫aportului nr. Y 176592, eliberat de autorit„˛ile la     1771 - fabricare de ciorapi, ∫osete ∫i
         ACT ADIfiIONAL               data de 24.07.2001, ∫i Lago Gabriella, n„scut„ la      ciorapi-pantalon, tricota˛i sau cro∫eta˛i;
                              data de 7.10.1944 Ón Bassano del Grappa (VI),         1772 - fabricare de pulovere, veste ∫i articole
 la actul constitutiv al Societ„˛ii Comerciale       domiciliat„ Ón Italia, localitatea Romano D’Ezzelino,    similare tricotate sau cro∫etate;
        MEDMUN - S.R.L.,              via Corelli nr. 21, posesoare a C.I. seria AH         181 - fabricarea articolelor de Ómbr„c„minte din
 Ónregistrat„ la Oficiul Registrului Comer˛ului       nr. 5776186, eliberat„ de autorit„˛ile italiene la data   piele
   al Jude˛ului Arad cu nr. J 02/956/2002         de 27.11.2002, Ón calitate de asocia˛i ai Societ„˛ii      1810 - fabricarea articolelor de Ómbr„c„minte din
  Subsemna˛ii P„dureanu Vlad-C„t„lin, domiciliat      Comerciale RESI EMBROIDERY - S.R.L., cu sediul Ón      piele;
Ón Arad, str. Banu M„r„cine, bl. 21, sc. B, et. 2, ap. 8,  Arad, calea Aurel Vlaicu nr. 274-276, jude˛ul Arad,      182 - fabricarea altor articole de Ómbr„c„minte ∫i
jude˛ul Arad, identificat cu C.I. seria AR nr. 244915,   Ónregistrat„ la Oficiul Registrului Comer˛ului de pe    accesorii
eliberat„ de Poli˛ia Arad la data de 20.01.2005, cod    l‚ng„ Tribunalul Arad cu nr. J 02/70/12.02.2001,        1821 - fabricare de articole de Ómbr„c„minte
numeric personal 1810103020083, ∫i Morariu         cod unic de Ónregistrare R 13705836, Ón           pentru lucru;
Stelian-Ioan, domiciliat Ón Arad, str. Academia       conformitate cu prevederile hot„r‚rii nr. 1 din data      1822 - fabricarea altor articole de Ómbr„c„minte
Teologic„, bl. B1-2, sc. 2, ap. 11, jude˛ul Arad,      de 12.04.2006, Óncheiem prezentul Ónscris sub        (exclusiv lenjeria de corp);
 14             MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI,              PARTEA a IV-a,   Nr. 1863/15.VI.2006
  1823 - fabricare de articole de lenjerie de corp;   7020 - Ónchirierea ∫i subÓnchirierea bunurilor            Societatea Comercial„
  1824 - fabricarea altor articole de Ómbr„c„minte  imobiliare proprii sau Ónchiriate;                   TINERETULUI TM - S.R.L.
∫i accesorii neclasificate Ón alt„ parte;         703 - activit„˛i imobiliare pe baz„ de tarife sau           Arad, jude˛ul Arad
  191 - t„b„cirea ∫i finisarea pieilor        contracte
  1910 - t„b„cirea ∫i finisarea pieilor;         7031 - agen˛ii imobiliare;                        ACT ADIfiIONAL
  192-1920 - fabricarea articolelor de voiaj ∫i     711 - Ónchirierea autoturismelor ∫i utilitarelor de
                                                          la contractul ∫i statutul Societ„˛ii Comerciale
                            capacitate mic„
marochin„rie ∫i a articolelor de harna∫ament                                         TINERETULUI TM - S.R.L.,
                             7110 - Ónchirierea autoturismelor ∫i utilitarelor
  193 - fabricarea Ónc„l˛„mintei                                            Ónmatriculat„ la Oficiul Registrului
                            de capacitate mic„;
  1930 - fabricarea Ónc„l˛„mintei;                                             Comer˛ului al Jude˛ului Arad
                             712 - Ónchirierea altor mijloace de transport
  511 - activit„˛i de intermediere Ón comer˛ul cu                                       cu nr. J 02/1583/1991
                             7121 - Ónchirierea altor mijloace de transport
ridicata                                                       Œn baza hot„r‚rii nr. 1/2006, adoptat„ de
                            terestru;
  5111 - intermedieri Ón comer˛ul cu materii prime                                adunarea general„ a asocia˛ilor Societ„˛ii
                             713 - Ónchirierea ma∫inilor ∫i echipamentelor
agricole, animale vii, materii prime textile ∫i cu                                 Comerciale TINERETULUI TM - S.R.L., cu sediul Ón
                             7131 - Ónchirierea ma∫inilor ∫i echipamentelor
semiproduse;                                                    Arad, Bd. Revolu˛iei nr. 85-87, ap. 2, jude˛ul Arad,
                            agricole;
                                                          subsemna˛ii Ardelean Catita, cet„˛ean rom‚n,
  5112 - intermedieri Ón comer˛ul cu combustibili,    7132 - Ónchirierea ma∫inilor ∫i echipamentelor
                                                          n„scut„ la data de 3.04.1953 Ón Mocirla, jude˛ul
minerale ∫i produse chimice pentru industrie;     pentru construc˛ii, f„r„ personal de deservire
                                                          Arad, domiciliat„ Ón Arad, Str. Militarilor nr. 8,
  5113 - intermedieri Ón comer˛ul cu material     aferent;
                                                          jude˛ul Arad, identificat„ cu B.I. seria B.U.
lemnos ∫i de construc˛ii;                 7133 - Ónchirierea ma∫inilor ∫i echipamentelor de    nr. 61303, , eliberat la data de 11.03.1983, cu
  5115 - intermedieri Ón comer˛ul cu mobil„,     birou, inclusiv a calculatoarelor;             valabilitatea prelungit„ la data de 11.03.1993 de
articole de menaj ∫i de fier„rie;             7134 - Ónchirierea altor ma∫ini ∫i echipamente      Poli˛ia Arad, cod numeric personal 2530403020016,
  5117 - intermedieri Ón comer˛ul cu produse     neclasificate Ón alt„ parte;                ∫i Ardelean Ioan Teodor, cet„˛ean rom‚n, n„scut la
alimentare, b„uturi ∫i tutun;               714 - Ónchirierea bunurilor personale ∫i         data de 17.05.1950 Ón Talpos, jude˛ul Bihor,
  5118 - intermedieri Ón comer˛ul specializat Ón   gospod„re∫ti                        domiciliat Ón Arad, Str. Militarilor nr. 8, jude˛ul
                             7140 - Ónchirierea bunurilor personale ∫i        Arad, identificat cu B.I. seria D.S. nr. 210888,
v‚nzarea produselor cu caracter specific,
                            gospod„re∫ti, neclasificate Ón alt„ parte;         eliberat la data de 1.12.1989, cu valabilitatea
neclasificate Ón alt„ parte;
                             741 - activit„˛i juridice, de contabilitate ∫i revizie  prelungit„ la data de 16.11.1999 de Poli˛ia Arad, cod
  5119 - intermedieri Ón comer˛ul cu produse
                            contabil„, consultan˛„ Ón domeniul fiscal; activit„˛i    numeric personal 1500517020011, Ón calitate de
diverse (import-export cu orice tip de produse
                            de studii de pia˛„ ∫i de sondaj; consultan˛„ pentru     asocia˛i ai societ„˛ii comerciale men˛ionate mai sus,
autorizat prin dispozi˛iile legale);
                            afaceri ∫i management;                   solicit„m darea de dat„ cert„ prezentului act
  514 - comer˛ cu ridicata cu bunuri de consum,
                             7413 - activit„˛i de studiere a pie˛ei ∫i de sondaj;   adi˛ional prin care:
altele dec‚t cele alimentare
  5141 - comer˛ cu ridicata cu produse textile;     7414 - activit„˛i de consultan˛„ pentru afaceri ∫i     Œncep‚nd cu data de 1.04.2006, asociata Ardelean
  5142 - comer˛ cu ridicata cu Ómbr„c„minte ∫i    management;                         Catita se retrage f„r„ preten˛ii din societate,
Ónc„l˛„minte;                       748 - alte activit„˛i de servicii prestate Ón      cesion‚nd, cu titlu gratuit, o (una) parte social„ Ón
                            principal Óntreprinderilor                 valoare de 10 (zece) lei, respectiv 10 (zece) lei,
  5147 - comer˛ cu ridicata cu bunuri de consum
                             7482 - activit„˛i de ambalare;              de˛inut„ Ón capitalul social, c„tre asociatul Ardelean
nealimentare, neclasificate Ón alt„ parte;
                             7485 - activit„˛i de secretariat ∫i traducere;      Ioan Teodor, care va de˛ine toate cele 20 (dou„zeci)
  521 - comer˛ cu am„nuntul, Ón magazine
                             7487 - alte activit„˛i de servicii prestate Ón      p„r˛i sociale, Ón valoare de 10 (zece) lei fiecare, Ón
nespecializate
                            principal Óntreprinderilor (repara˛ii diverse ale      valoare total„ de 200 (dou„sute) lei.
  5211 - comer˛ cu am„nuntul, Ón magazine
                            ma∫inilor ∫i utilajelor industriale etc.).           Retr„g‚ndu-se din societate, asociata Ardelean
nespecializate, cu v‚nzare predominant„ de
                             Art. 6 - Se rescrie actul constitutiv al societ„˛ii cu  Catita pierde calitatea de reprezentant al societ„˛ii.
produse alimentare, b„uturi ∫i tutun;
                            modific„rile aferente, conform prevederilor          Fa˛„ de aceast„ situa˛ie, Societatea Comercial„
  5212 - comer˛ cu am„nuntul, Ón magazine
                            prezentului act adi˛ional ∫i hot„r‚rii nr. 1 din data    TINERETULUI TM - S.R.L. Ó∫i va continua activitatea
nespecializate, cu v‚nzare predominant„ de
                            de 12.04.2006.                       sub forma unei societ„˛i cu r„spundere limitat„, cu
produse nealimentare;
                             Tehnoredactat prin grija asocia˛ilor ∫i Óncheiat la   asociat unic, Ón persoana asociatului Ardelean Ioan
  524 - comer˛ cu am„nuntul, Ón magazine
                            data de 12.04.2006, sub semn„tur„ privat„, Ón        Teodor, men˛in‚ndu-se aceea∫i denumire pe care a
specializate, cu alte produse neclasificate Ón alt„
                                                          avut-o Ón momentul emiterii prezentei.
parte                         7 exemplare originale, a c‚te 3 pagini fiecare.
                                                           Se completeaz„ ∫i se recodific„ obiectul secundar
  5241 - comer˛ cu am„nuntul cu textile;         Act preluat Ón vederea public„rii ast„zi, 22 mai
                                                          dup„ cum urmeaz„:
  5242 - comer˛ cu am„nuntul cu Ómbr„c„minte;     2006.
                                                           011 - cultivarea plantelor; gr„din„ritul destinat
  5243 - comer˛ cu am„nuntul cu Ónc„l˛„minte ∫i      (91/798.324)
                                                          pie˛ei; horticultur„
articole din piele;                                *                  0111 - cultivarea cerealelor, porumbului ∫i a altor
  5248 - comer˛ cu am„nuntul, Ón magazine
                                                          plante neclasificate Ón alt„ parte;
specializate, cu alte produse neclasificate Ón alt„         Societatea Comercial„               0112 - cultivarea legumelor, a specialit„˛ilor
parte;                               TRANS FIGI-COM - S.R.L.             horticole ∫i a produselor de ser„;
  525 - comer˛ cu am„nuntul cu bunuri de ocazie
                                                           0113 - cultivarea fructelor, a nucilor, a plantelor
v‚ndute prin magazine                          ACT ADIfiIONAL               pentru b„uturi ∫i mirodenii;
  5250 - comer˛ cu am„nuntul cu bunuri de ocazie                                   012 - cre∫terea animalelor
v‚ndute prin magazine (magazine de consigna˛ie);       la statutul Societ„˛ii Comerciale
                                                           0121 - cre∫terea animalelor, activitatea fermelor
  526 - comer˛ cu am„nuntul neefectuat prin           TRANS FIGI-COM - S.R.L.,
                                                          pentru ob˛inerea laptelui;
magazine                        Ónmatriculat„ la Oficiul registrului comer˛ului
                                                           0122 - cre∫terea ovinelor, caprinelor, cabalinelor,
  5261 - comer˛ cu am„nuntul prin coresponden˛„;          cu nr. J 02/118/2003,
                                                          m„garilor, cat‚rilor ∫i asinilor;
  5262 - comer˛ cu am„nuntul prin standuri ∫i       cod unic de Ónregistrare 15176456             0123 - cre∫terea porcinelor;
pie˛e;                          Subsemna˛ii Neag Florin Ioan, Ón calitate de        0124 - cre∫terea p„s„rilor;
  5263 - comer˛ cu am„nuntul care nu se        asociat ∫i administrator, domiciliat Ón satul ™iria,      0125 - cre∫terea altor animale;
efectueaz„ prin magazine;               str. Poet Andrei Mure∫anu nr. 42, identificat cu C.I.     013 - activit„˛i Ón ferme mixte (cultur„ vegetal„
  527 - repara˛ii de articole personale ∫i      seria AR nr. 101784, eliberat„ de Poli˛ia P‚ncota la    combinat„ cu cre∫terea animalelor)
gospod„re∫ti                      data de 8.02.2002, cod numeric personal            0130 - activit„˛i Ón ferme mixte (cultura vegetal„
  5271 - repara˛ii de Ónc„l˛„minte ∫i alte articole  1770330012547, ∫i Neag Gabriela Felicia, Ón calitate    combinat„ cu cre∫terea animalelor);
din piele;                       de asociat ∫i administrator, domiciliat„ Ón satul       014 - activit„˛i de servicii anexe agriculturii, cu
  5272 - repara˛ii de articole electrice de uz    Galsa nr. 21, identificat„ cu C.I. seria AR nr. 128723,   excep˛ia activit„˛ilor veterinare; gr„din„rit
gospod„resc;                      eliberat„ de Poli˛ia P‚ncota la data de 24.09.2002,     peisagistic (arhitectur„ peisager„)
  5273 - repara˛ii de ceasuri ∫i bijuterii;      cod numeric personal 2780711024675, Ón baza          0141 - activit„˛i de servicii anexe agriculturii;
  5274 - alte repara˛ii de articole personale,    hot„r‚rii nr. 1/1.04.2006, am Óncheiat prezentul act    gr„din„rit peisagistic (arhitectur„ peisager„);
neclasificate Ón alt„ parte;              adi˛ional.                           0142 - activit„˛i de servicii pentru cre∫terea
  602 - alte transporturi terestre;           Œncep‚nd cu data de 1.04.2006, se hot„r„∫te       animalelor, cu excep˛ia activit„˛ilor veterinare;
  6024 - transporturi rutiere de m„rfuri;       prelungirea mandatului de administrator al dnei        050 - pescuitul, piscicultura ∫i serviciile anexe
  631 - manipul„ri ∫i depozit„ri                                           0501 - pescuitul;
                            Neag Grabriela-Felicia ∫i al dlui Neag Florin-Ioan, pe
  6311 - manipul„ri;                                                 0502 - piscicultur„;
                            o perioad„ nelimitat„, Óncep‚nd cu data semn„rii
  6312 - depozit„ri;                                                 141 - extrac˛ia mineralelor pentru industria
                            prezentului act.
  632 - alte activit„˛i anexe transporturilor                                   materialelor de construc˛ii
                             Celelalte prevederi ale statutului r„m‚n
  6321 - alte activit„˛i anexe transporturilor                                    1411 - extrac˛ia pietrei pentru construc˛ii;
                            func˛ionale.
terestre;                                                       1412 - extrac˛ia pietrei calcaroase, ghipsului ∫i a
                             Redactat ∫i dactilografiat Ón 5 (cinci) exemplare
  701 - activit„˛i imobiliare cu bunuri proprii ∫i                                cretei;
                            azi, 1.04.2006, fiind semnat sub semn„tura privat„
Ónchiriate                                                      1413 - extrac˛ia ardeziei;
                            a asocia˛ilor.
  7011 - dezvoltare (promovare imobiliar„);                                     142 - extrac˛ia nisipului ∫i argilei
                             Act preluat Ón vederea public„rii ast„zi, 22 mai
  7012 - cump„rare ∫i v‚nzare de bunuri                                       1421 - extrac˛ia pietri∫ului ∫i nisipului;
                            2006.
imobiliare proprii;                                                  1422 - extrac˛ia argilei ∫i a caolinului;
                              (92/798.325)
  702 - Ónchirierea ∫i subÓnchirierea bunurilor                                   151 - produc˛ia, prelucrarea ∫i conservarea c„rnii
imobiliare, proprii sau Ónchiriate                        *                ∫i a produselor din carne
                MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA                 a IV-a,  Nr. 1863/15.VI.2006                    15
  1511 - produc˛ia ∫i conservarea c„rnii;          5211 - comer˛ cu am„nuntul, Ón magazine           Art. 1 - Se modific„ sediul societ„˛ii din Arad,
  155 - fabricarea produselor lactate           nespecializate, cu v‚nzare predominant„ de         Pia˛a G„rii nr. 6, bl. I, sc. A, et. 2, ap. 3, jude˛ul Arad,
  1552 - fabricarea Ónghe˛atei;              produse alimentare, b„uturi ∫i tutun;            Ón Arad, str. Mihai Eminescu nr. 13, et. 1, ap. 5,
  156 - fabricarea produselor de mor„rit, a         5212 - comer˛ cu am„nuntul, Ón magazine         jude˛ul Arad, conform c„r˛ii funciare nr. 37359
                              nespecializate, cu v‚nzare predominant„ de         Arad.
amidonului ∫i a produselor din amidon;
                              produse nealimentare;                     Redactat ∫i dactilografiat de asocia˛i, Ón
  1561 - fabricarea produselor de mor„rit;          525 - comer˛ cu am„nuntul cu bunuri de ocazie      7 exemplare originale, din care s-au primit
  157 - fabricarea produselor pentru hrana        v‚ndute prin magazine                    6 exemplare.
animalelor;                          5250 - comer˛ cu am„nuntul cu bunuri de ocazie       Act preluat Ón vederea public„rii ast„zi, 22 mai
  1571 - fabricarea produselor pentru hrana        v‚ndute prin magazine;                   2006.
animalelor de ferm„;                     551 - hoteluri;                       (94/798.327)
  1572 - fabricarea produselor pentru hrana         5510 - hoteluri;                                   *
animalelor de companie;                    552 - campinguri ∫i alte facilit„˛i pentru cazare
                              de scurt„ durat„                             Societatea Comercial„
  158 - fabricarea altor produse alimentare
                               5522 - campinguri, inclusiv parcuri pentru              AGROS-ADAMAR - S.R.L.
  1581 - fabricarea p‚inii; fabricarea produselor
                              rulote;
proaspete de patiserie;                                                      Avram Iancu, jude˛ul Arad
                               5523 - alte mijloace de cazare;
  1582 - fabricarea biscui˛ilor, pi∫coturilor ∫i a      553 - restaurante
                                                                     ACT ADIfiIONAL
altor produse similare;                    5530 - restaurante;
  1583 - fabricarea zah„rului;                554 - baruri                           de modificare a actului constitutiv
  1584 - fabricarea produselor din cacao, a         5540 - baruri;                             al Societ„˛ii Comerciale
ciocolatei ∫i a produselor zaharoase;             602 - alte transporturi terestre                    AGROS-ADAMAR - S.R.L.
                               6023 - transporturi terestre de c„l„tori,          Subsemna˛ii:
  1585 - fabricarea macaroanelor, t„i˛elor,
                              ocazionale;                          - Borda Alexandru-Ion-Adam, cet„˛ean rom‚n,
cu∫cu∫ului ∫i a altor produse f„inoase similare;
                               6024 - transporturi rutiere de m„rfuri;         identificat cu C.I. seria AR nr. 184598, eliberat„ de
  1586 - prelucrarea ceaiului ∫i cafelei;          633 - activit„˛i ale agen˛iilor de voiaj ∫i a      Poli˛ia Sebi∫ la data de 17.10.2003, cod numeric
  1587 - fabricarea condimentelor;            tur-operatorilor; activit„˛i de asisten˛„ turistic„     personal 1620102024905, n„scut la data de
  1588 - fabricarea preparatelor alimentare        neclasificate Ón alt„ parte                 2.01.1962 Ón comuna V‚rfurile, jude˛ul Arad,
omogenizate ∫i alimentelor dietetice;             6330 - activit„˛i ale agen˛iilor de voiaj ∫i ale     domiciliat Ón satul Avram Iancu nr. 263, comuna
  1589 - fabricarea altor produse alimentare       tur-operatorilor; activit„˛i de asisten˛„ turistic„     V‚rfurile, jude˛ul Arad,
neclasificate Ón alt„ parte;                neclasificate Ón alt„ parte;                  - Borda Gabriela-Codru˛a, cet„˛ean rom‚n,
  159 - fabricarea b„uturilor                701 - activit„˛i imobiliare cu bunuri proprii      identificat„ cu C.I. seria AR nr. 177194, eliberat„ de
                               7011 - dezvoltare (promovare imobiliar„);        Poli˛ia Sebi∫ la data de 9.09.2003, cod numeric
  1598 - produc˛ie de ape minerale ∫i de b„uturi
                               7012 - cump„rare ∫i v‚nzare de bunuri          personal 2850919025272, n„scut„ la data de
r„coritoare nealcoolice;                  imobiliare proprii;                     19.09.1985 Ón comuna Gurahon˛, jude˛ul Arad,
  452 - construc˛ii de cl„diri sau p„r˛i ale acestora;    702 - Ónchirierea ∫i subÓnchirierea bunurilor      domiciliat„ Ón satul Avram Iancu nr. 263, comuna
geniu civil                        imobiliare, proprii sau Ónchiriate             V‚rfurile, jude˛ul Arad,
  4521 - construc˛ii de cl„diri ∫i lucr„ri de geniu;     7020 - Ónchirierea ∫i subÓnchirierea bunurilor       ca urmare a adopt„rii hot„r‚rii asociatului unic
  4522 - lucr„ri de Ónvelitori, ∫arpante ∫i terase la   imobiliare proprii sau Ónchiriate;             nr. 1 din data de 20.04.2006, solicit„m darea de dat„
construc˛ii;                         703 - activit„˛i imobiliare pe baz„ de tarife sau    cert„ prezentului act adi˛ional, prin care se
  4523 - construc˛ii de autostr„zi, drumuri,       contract                          modific„ ∫i se completeaz„ actul constitutiv al
aerodromuri ∫i baze sportive;                 7031 - agen˛ii imobiliare;                societ„˛ii dup„ cum urmeaz„:
  4525 - alte lucr„ri speciale de construc˛ii;        711 - Ónchirierea autoturismelor ∫i utilitarelor de     Art. 1 - Se modific„ actul constitutiv al Societ„˛ii
  453 - lucr„ri de instala˛ii pentru cl„diri       capacitate mic„                       Comerciale AGROS-ADAMAR - S.R.L. Ón sensul c„:
  4531 - lucr„ri de instala˛ii electrice;          7110 - Ónchirierea autoturismelor ∫i utilitarelor      Se modific„ obiectul principal de activitate al
  4532 - lucr„ri de izola˛ii ∫i protec˛ie anticorosiv„;  de capacitate mic„;                     societ„˛ii, conform codurilor CAEN din 1511 -
  4533 - lucr„ri de instala˛ii tehnico-sanitare;       741 - activit„˛i juridice, de contabilitate ∫i revizie  produc˛ia ∫i conservarea c„rnii Ón 5153 - comer˛ cu
  4534 - alte lucr„ri de instala˛ii;           contabil„, consultan˛„ Ón domeniul fiscal; activit„˛i    ridicata cu material lemnos ∫i de construc˛ii.
  454 - lucr„ri de finisare                de studii de pia˛„ ∫i de sondaj; consultan˛„ pentru      Art. 2 - Se modific„ ∫i se completeaz„ actul
  4541 - lucr„ri de ipsos„rie;              afaceri ∫i management;                   constitutiv    al   Societ„˛ii    Comerciale
  4542 - lucr„ri de t‚mpl„rie ∫i dulgherie;         7414 - activit„˛i de consultan˛„ pentru afaceri ∫i    AGROS-ADAMAR - S.R.L. Ón sensul c„ se recodific„
  4543 - lucr„ri de pardosire ∫i placare a pere˛ilor;   management;                         obiectul de activitate al societ„˛ii conform codurilor
  4544 - lucr„ri de vopsitorie, zugr„veli ∫i mont„ri     748 - alte activit„˛i de servicii prestate Ón      CAEN dup„ cum urmeaz„:
de geamuri;                        principal Óntreprinderilor                   Obiectul principal de activitate, conform
  4545 - alte lucr„ri de finisare;              7487 - alte activit„˛i de servicii prestate Ón      codurilor CAEN este 5153 - comer˛ cu ridicata cu
  501 - comer˛ cu autovehicule              principal Óntreprinderilor;                 material lemnos ∫i de construc˛ii.
  5010 - comer˛ cu autovehicule;               926 - activit„˛i sportive                  Obiectul secundar de activitate, conform
  502 - Óntre˛inerea ∫i repararea autovehiculelor      9262 - alte activit„˛i sportive;             codurilor CAEN este:
  5020 - Óntre˛inerea ∫i repararea autovehiculelor;     927 - alte activit„˛i recreative              1511 - produc˛ia ∫i conservarea c„rnii;
  503 - comer˛ cu piese ∫i accesorii pentru         9271 - jocuri de noroc ∫i pariuri;             1512 - produc˛ia ∫i conservarea c„rnii de pas„re;
autovehicule                         9272 - alte activit„˛i recreative.             1513 - prepararea produselor din carne (inclusiv
  5030 - comer˛ cu piese ∫i accesorii pentru         Activit„˛ile care nu au fost recodificate se       din carne de pas„re);
autovehicule;                       radiaz„.                            1551 - fabricarea produselor lactate ∫i a
  504 - comer˛ cu motociclete, piese ∫i accesorii      Fa˛„ de aceast„ situa˛ie, Ón conformitate cu       br‚nzeturilor;
aferente; Óntre˛inerea ∫i repararea motocicletelor     dispozi˛iile art. 13 din Legea nr. 31/1990,          1552 - fabricarea Ónghe˛atei;
  5040 - comer˛ cu motociclete, piese ∫i accesorii    republicat„, se va rescrie statutul care se anexeaz„      1561 - fabricarea produselor de mor„rit;
aferente, ∫i repara˛ii;                  prezentului act ∫i se semneaz„ Ómpreun„ cu acesta.       0202 - servicii auxiliare silviculturii ∫i exploat„rii
  511 - activit„˛i de intermediere Ón comer˛ul cu      Prezentul act ˛ine loc de contract de cesiune.      forestiere;
ridicata                           Redactat ∫i dactilografiat prin grija asocia˛ilor, Ón    0121 - cre∫terea animalelor, activitatea fermelor
  5119 - intermedieri Ón comer˛ul cu produse       5 (cinci) exemplare originale, a c‚te 3 pagini, fiind    pentru ob˛inerea laptelui;
diverse (import-export);                  semnat azi, 25.04.2006, c‚nd a primit 4 (patru)        0122 - cre∫terea ovinelor, caprinelor, cabalinelor,
  512 - comer˛ cu ridicata cu produse agricole      exemplare.                         m„garilor, cat‚rilor ∫i asinilor;
brute ∫i cu animale vii                    Act preluat Ón vederea public„rii ast„zi, 22 mai      0123 - cre∫terea porcinelor;
  5121 - comer˛ cu ridicata cu cereale, semin˛e ∫i    2006.                             0124 - cre∫terea p„s„rilor;
                                (93/798.326)                        2010 - t„ierea ∫i rindeluirea lemnului;
furaje;
                                                            impregnarea lemnului;
  5122 - comer˛ cu ridicata cu flori ∫i plante;                   *                  2030 - fabricare de elemente de dulgherie ∫i
  5123 - comer˛ cu ridicata cu animale vii;
                                                            t‚mpl„rie pentru construc˛ii;
  5124 - comer˛ cu ridicata cu piei brute ∫i piei           Societatea Comercial„               2051 - fabricarea altor produse din lemn;
prelucrate;                              COMPUTER POWER - S.R.L.               3611 - produc˛ie de scaune;
  513 - comer˛ cu ridicata cu produse alimentare,            Arad, jude˛ul Arad               5111 - intermedieri Ón comer˛ul cu materii prime
b„uturi ∫i tutun                                                    agricole, animale vii, materii prime textile ∫i cu
  5131 - comer˛ cu ridicata cu fructe ∫i legume;              ACT ADIfiIONAL               semiproduse;
  5132 - comer˛ cu ridicata cu carne ∫i produse din                                   5113 - intermedieri Ón comer˛ul cu material
carne;                            la actul constitutiv al Societ„˛ii Comerciale       lemnos ∫i de construc˛ii;
  5139 - comer˛ cu ridicata, nespecializat, cu            COMPUTER POWER - S.R.L.,              5117 - intermedieri Ón comer˛ul cu produse
produse alimentare, b„uturi ∫i tutun;             cu sediul Ón Arad, Pia˛a G„rii nr. 6, bl. I,       alimentare, b„uturi ∫i tutun;
  514 - comer˛ cu ridicata cu bunuri de consum,          sc. A, et. 2, ap. 3, jude˛ul Arad,          5119 - intermedieri Ón comer˛ul cu produse
altele dec‚t cele alimentare                   Ónmatriculat„ la Oficiul Registrului         diverse;
  5147 - comer˛ cu ridicata cu bunuri de consum           Comer˛ului al Jude˛ului Arad             5121 - comer˛ cu ridicata cu cereale, semin˛e ∫i
nealimentare, neclasificate Ón alt„ parte;                cu nr. J 02/469/2003             furaje;
  515 - comer˛ cu ridicata cu produse intermediare      Subsemnatul Stanca Adrian, cet„˛ean rom‚n, cod       5123 - comer˛ cu ridicata cu animale vii;
neagricole ∫i cu de∫euri                  numeric personal 1770725020068, domiciliat Ón         5124 - comer˛ cu ridicata cu piei brute ∫i piei
  5153 - comer˛ cu ridicata cu material lemnos ∫i     Arad, aleea Saturn nr. 16, bl. A16, sc. A, et. 3, ap. 16,  prelucrate;
de construc˛ii;                      jude˛ul Arad, Ón calitate de asociat al Societ„˛ii       5131 - comer˛ cu ridicata cu fructe ∫i legume;
  519 - comer˛ cu ridicata cu alte produse        Comerciale COMPUTER POWER - S.R.L., solicit          5132 - comer˛ cu ridicata cu carne ∫i produse din
  5190 - comer˛ cu ridicata cu alte produse;       modificarea actului constitutiv al Societ„˛ii        carne;
  521 - comer˛ cu am„nuntul, Ón magazine         Comerciale COMPUTER POWER - S.R.L., dup„ cum          5133 - comer˛ cu ridicata cu produse lactate, ou„,
nespecializate                       urmeaz„:                          uleiuri ∫i gr„simi comestibile;
  16              MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI,               PARTEA a IV-a,   Nr. 1863/15.VI.2006
  5134 - comer˛ cu ridicata cu b„uturi;              Societatea Comercial„                 Prezentul act adi˛ional s-a redactat Ón 7 (∫apte)
  5135 - comer˛ cu ridicata cu produse din tutun;     MEDICINA MUNCII DR. P√TULEANU - S.R.L.           exemplare originale la Cabinetul de avocat îC„lin
  5136 - comer˛ cu ridicata cu zah„r, ciocolat„ ∫i         Arad, jude˛ul Arad                Laz„r“, cu sediul Ón Arad, str. Horia nr. 2, jude˛ul
produse zaharoase;                                                  Arad, din care p„r˛ii i s-au Ónm‚nat ∫ase exemplare,
  5137 - comer˛ cu ridicata cu cafea, ceai, cacao ∫i            ACT ADIfiIONAL              azi, data atest„rii, 18.04.2006.
condimente;                                                       Act preluat Ón vederea public„rii ast„zi, 22 mai
  5139 - comer˛ cu ridicata, nespecializat, cu           la statutul Societ„˛ii Comerciale
                                                           2006.
produse alimentare, b„uturi ∫i tutun;            MEDICINA MUNCII DR. P√TULEANU - S.R.L.,
                                  Ónmatriculat„ la Oficiul Registrului          (96/798.329)
  5188 - comer˛ cu ridicata cu ma∫ini, accesorii ∫i
unelte agricole, inclusiv cu tractoare;                Comer˛ului al Jude˛ului Arad                       *
  5211 - comer˛ cu am„nuntul, Ón magazine                 cu nr. J 02/2263/2005
nespecializate, cu v‚nzare predominant„ de          Œn conformitate cu hot„r‚rea nr. 2/17.04.2006, se         Societatea Comercial„
produse alimentare, b„uturi ∫i tutun;           modific„ statutul Societ„˛ii Comerciale MEDICINA        PERFECT - S.R.L., Arad, jude˛ul Arad
  5222 - comer˛ cu am„nuntul cu carne ∫i produse     MUNCII DR. P√TULEANU - S.R.L. dup„ cum
din carne;                         urmeaz„:                                   ACT ADIfiIONAL
  5262 - comer˛ cu am„nuntul prin standuri ∫i        Art. 1 - Ca urmare a coopt„rii unui nou asociat
pie˛e;                           Ón persoana dnei Ungureanu Loredana Camelia,        la contractul ∫i statutul Societ„˛ii Comerciale
  5540 - baruri;                     medic, cet„˛ean rom‚n, n„scut„ la data de                 PERFECT - S.R.L.,
  6024 - transporturi rutiere de m„rfuri;         29.04.1973 Ón Arad, jude˛ul Arad, domiciliat„ Ón         Ónmatriculat„ la Oficiul Registrului
  7012 - cump„rare ∫i v‚nzare de bunuri          Arad, str. Abrud nr. 108, bl. 122, sc. A, ap. 4, jude˛ul      Comer˛ului al Jude˛ului Arad
imobiliare proprii;                    Arad, identificat„ cu C.I. seria AR nr. 270423,             cu nr. J 02/732/1994
  5030 - comer˛ cu piese ∫i accesorii pentru       eliberat„ de SPCLEP Arad la data de 22.09.2005, cod
autovehicule;                                                      Subsemna˛ii B‚ra R„zvan Nicolae, domiciliat Ón
                              numeric personal 2730429020016, prin cesiunea
  0502 - piscicultur„;                                                Arad, str. Gheorghe Bari˛iu nr. 26, ap. 1, jude˛ul
                              unei p„r˛i sociale de la asociatul unic P„tuleanu
  5223 - comer˛ cu am„nuntul cu pe∫te, crustacee                                   Arad, identificat cu C.I. seria AR nr. 242106,
                              Rodica, art. 8 din statutul societ„˛ii se va modifica
∫i molu∫te;                        ∫i va avea urm„torul cuprins:               eliberat„ de Poli˛ia Arad la data de 14.12.2004, cod
  5191 - fabricarea b„uturilor alcoolice distilate.     îCapitalul social subscris este Ón sum„ de 200     numeric personal 1741005020084, ∫i B‚ra Mihai,
  Se completeaz„ obiectul secundar de activitate al                                 domiciliat Ón Arad, str. Gheorghe Bari˛iu nr. 26,
                              RON, divizat Ón 20 p„r˛i sociale, Ón valoare de 10
societ„˛ii, conform codurilor CAEN dup„ cum                                      ap. 1, jude˛ul Arad, identificat cu certificatul de
                              RON fiecare, fiind asigurat de asocia˛i prin aporturi
urmeaz„:                                                       na∫tere seria NZ nr. 664891, eliberat de Prim„ria
                              Ón numerar.
  6311 - manipul„ri;                                                 Arad la data de 11.02.2002, cod numeric personal
                               Asociata P„tuleanu Rodica, medic, cet„˛ean
  6312 - depozit„ri.
                              rom‚n, n„scut„ la data de 2.08.1967 Ón Arad, jude˛ul    5020207020090, prin curator (Ón baza deciziei
  Art. 3 - Se modific„ ∫i se completeaz„ actul
                              Arad, domiciliat„ Ón Arad, str. Elena Dr„goi, bl. 310,   nr. 213 din 28.02.2003) V„caru Valentina-Lumini˛a,
constitutiv    al   Societ„˛ii    Comerciale
                              sc. A, ap. 16, jude˛ul Arad, posesoare a C.I. seria AR   domiciliat„ Ón Chi∫ineu-Cri∫, Str. Teilor nr. 5A,
AGROS-ADAMAR - S.R.L., Ón sensul c„:
                              nr. 129989, eliberat„ de Poli˛ia Arad la data de      bl. C7/1, et. 1, ap. 6, jude˛ul Arad, Ón calitate de
  Se precizeaz„ capitalul social al societ„˛ii, Ón
                              3.10.2002, cod numeric personal 26708020084, a       asocia˛i ∫i reprezentan˛i ai Societ„˛ii Comerciale
RON, dup„ cum urmeaz„:
  Capitalul social al societ„˛ii este Ón valoare total„  subscris 19 p„r˛i sociale, Ón valoare total„ de 190    PERFECT - S.R.L., cu sediul Ón Arad, str. Gheorghe
de 200 (dou„sute) lei RON, Ón numerar, divizat Ón     RON, reprezent‚nd 95 % din capitalul social, ∫i a     Bari˛iu nr. 26, ap. 4, jude˛ul Arad, solicit„m
20 (dou„zeci) p„r˛i sociale a c‚te 10 (zece) lei RON    v„rsat 190 RON Ón numerar.                 publicarea Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei a
fiecare.                           Asociata Ungureanu Loredana Camelia, medic,
                                                           prezentului act adi˛ional prin care:
  Art. 4 - Se modific„ ∫i se completeaz„ actul      cet„˛ean rom‚n, n„scut„ la data de 29.04.1973 Ón
                                                             Art. 1. Ca urmare a denomin„rii, capitalul social
constitutiv    al   Societ„˛ii    Comerciale   Arad, jude˛ul Arad, domiciliat„ Ón Arad, str. Abrud
                                                           al societ„˛ii va fi Ón valoare de 200 lei, Ómp„r˛it Ón
AGROS-ADAMAR - S.R.L. Ón sensul c„:            nr. 108, bl. 122, sc. A, ap. 4, jude˛ul Arad,
                              identificat„ cu C.I. seria AR nr. 270423, eliberat„ de   20 p„r˛i sociale a c‚te 10 lei fiecare.
  Asociatul Borda Alexandru-Ion-Adam cesioneaz„,                                    Art. 2 - Œncep‚nd cu data prezentei se revoc„ din
cu titlu gratuit, drei Borda Gabriela Codru˛a 10      SPCLEP Arad la data de 22.09.2005, cod numeric
                              personal 2730429020016, a subscris o parte social„,    func˛ia de administrator dna B‚ra Iuliana Eva. Cu
(zece) p„r˛i sociale a c‚te 10 (zece) lei RON fiecare,
                              Ón valoare de 10 RON, reprezent‚nd 5 % din         aceea∫i dat„, se nume∫te Ón func˛ia de administrator
reprezent‚nd 50 % din capitalul social total, adic„
suma de 100 (unasut„) lei RON, aport Ón numerar      capitalul social, ∫i a v„rsat 10 RON Ón numerar.      dna Goldi∫ Morena-Cosmina, n„scut„ la data de
la capitalul social al societ„˛ii.              Participarea asocia˛ilor la beneficii ∫i pierderi se  16.05.1983 Ón Arad, jude˛ul Arad, domiciliat„ Ón
  Ca urmare a cesiunii men˛ionate mai sus, se       determin„ Ón raport cu num„rul ∫i valoarea p„r˛ilor    Arad, str. Patria nr. 6-8, bl. B2-1, ap. 3, jude˛ul Arad,
coopteaz„ ca asociat dra Borda Codru˛a-Gabriela.      sociale de˛inute, conform legii“.             posesoare a C.I. seria AR nr. 093292, eliberat„ de
  Celelalte prevederi ale actului constitutiv al       Art. 2 - Ca urmare a schimb„rii formei juridice a    Poli˛ia Arad la data de 23.11.2001, cod numeric
Societ„˛ii Comerciale AGROS-ADAMAR - S.R.L.        societ„˛ii din societate cu r„spundere limitat„ cu     personal 2830516020100, pe o perioad„
r„m‚n neschimbate.                     asociat unic Ón societate cu r„spundere limitat„ cu    nedeterminat„ p‚n„ la revocare.
  Œn considerarea celor de mai sus, prin aplicarea    multipli asocia˛i, art. 5 al statutului se modific„ ∫i    Art. 3 - Prezentul act modific„ Ón mod
dispozi˛iilor art. 199 din Legea nr. 31/1990 privind    va avea urm„torul cuprins:                 corespunz„tor prevederile din statutul de
societ„˛ile comerciale, republicat„, actul constitutiv    îSocietatea Comercial„ MEDICINA MUNCII DR.       func˛ionare al societ„˛ii.
al Societ„˛ii Comerciale AGROS-ADAMAR - S.R.L. se     P√TULEANU - S.R.L. este persoan„ juridic„ rom‚n„,
                                                             Art. 4 - Celelalte prevederi ale statutului de
va modifica Ón consecin˛„.                 constituit„ sub forma societ„˛ii cu r„spundere
                                                           func˛ionare r„m‚n nemodificate.
  Redactat ∫i dactilografiat Ón 4 exemplare        limitat„. Societatea Ó∫i desf„∫oar„ activitatea Ón baza
originale, a c‚te dou„ pagini fiecare, fiind atestat de  prezentului act constitutiv ∫i a legisla˛iei rom‚ne“.     Actul adi˛ional a fost redactat ast„zi, 18.04.2006,
c„tre Criste Diana-Bogdana la Cabinetul de avocat,      Potrivit cu cele de mai sus, se modific„ toate     Ón 5 (cinci) exemplare, a c‚te o pagin„, sub
c‚nd p„r˛ile au primit trei exemplare originale.      dispozi˛iile actului constitutiv ini˛ial care sunt     semn„tur„ privat„.
  Act preluat Ón vederea public„rii ast„zi, 22 mai    contrare prevederilor prezentului act adi˛ional.       Act preluat Ón vederea public„rii ast„zi, 22 mai
2006.                           Celelalte prevederi ale actului constitutiv r„m‚n     2006.
  (95/798.328)                      nemodificate.                         (97/798.330)
                      EDITOR: PARLAMENTUL ROM¬NIEI — CAMERA DEPUTAfiILOR

                                   ,
Regia Autonom„ îMonitorul Oficial“, Str. Parcului nr. 65, sectorul 1, Bucure∫ti; C.U.I. 427282; Atribut fiscal R,
   IBAN: RO55RNCB0082006711100001 Banca Comercial„ Rom‚n„ — S.A. — Sucursala îUnirea“ Bucure∫ti
∫i IBAN: RO12TREZ7005069XXX000531 Direc˛ia de Trezorerie ∫i Contabilitate Public„ a Municipiului Bucure∫ti
                  (alocat numai persoanelor juridice bugetare)
    Tel. 318.51.29/150, fax 318.51.15, E-mail: publicari_acte@ramo.ro, Internet: www.monitoruloficial.ro
      Adresa pentru publicitate: Centrul pentru rela˛ii cu publicul, Bucure∫ti, ∫os. Panduri nr. 1,
      bloc P33, parter, sectorul 5, tel. 411.58.33 ∫i 410.47.30, tel./fax 410.77.36 ∫i 410.47.23
                                                                           &JUYDGY|094659]
                  Tiparul: Regia Autonom„ îMonitorul Oficial“
Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea a IV-a, nr. 1863/15.VI.2006 con˛ine 16 pagini.            Pre˛ul 1,28 lei noi/12.800 lei vechi    ISSN  1220 — 4889

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:66
posted:9/24/2010
language:Romanian
pages:16