Docstoc

Muziek beluisteren met een cd-rom - DOC

Document Sample
Muziek beluisteren met een cd-rom - DOC Powered By Docstoc
					Muziek beluisteren met een
cd-rom

                                          krijgen ze positieve respons op hun keuze, die is
             Hans van Bergen                     aangepast aan het gekozen aantal. Alleen als ze
                                          kiezen voor één stukje, worden ze aangespoord nog
                                          eens te luisteren. Bij alle andere keuzes heb ik
             Wat een buitengewoon merkwaardige vraag kreeg      aangegeven, dat ze op de goede weg zitten, maar dat
             ik: kun je een stukje schrijven over muziekbeluiste-   we er nog niet zijn. Daarom de aansporing: vlug
             ren met behulp van een cd-rom?              verder.
             Als we naar muziek luisteren met kinderen, gaat het
             toch ook om het interactieve deel van het luisteren:   In het volgende scherm worden de kinderen
             we geven luisteropdrachten en bespreken de        uitgenodigd een “filmpje” te bekijken, waarin de
             resultaten met de kinderen. Juist de reflectie op het  vorm visueel wordt gemaakt. Bij ieder nieuw deeltje
             gehoorde maakt van “horen” “luisteren”. Zou het     verschijnt een volgende vorm in beeld.
             ook mogelijk zijn een cd-rom de reflectie te laten    Aan het eind van de muziek zien ze onderstaand
             leiden?                         schema:

             Toen ik in 1994, in de computerwereld dus zo onge-
             veer de oudheid, een nieuwe multimediacomputer
             kocht zat daar een cd-rom bij met Beethovens vijfde
             symfonie: A Music Lovers Multimedia Guide. Als je
             daarin kiest voor het menu The 5th’s structure krijg
             je een scherm met heel overzichtelijk de sonatevorm
             uitgeschreven. Door op play all te drukken krijg je
             bij iedere muzikale frase uitleg en kun je zien waar
             je in het vormschema bent. Heel aardig om eens te
             bekijken, maar niet zo erg geschikt voor kinderen:
             de uitleg is geschreven tekst en in het Engels.
             Het bracht me wel op het idee dat het via de cd-rom
             mogelijk is bijvoorbeeld de vorm van muziek
             aantrekkelijk te visualiseren, zodat kinderen de
             muziek beter kunnen volgen. De vraag naar inter-     Na dit voorbeeld, waarbij beeld en geluid synchroon
             activiteit volgt dan snel en de uitdaging was ge-     moeten lopen, mogen ze het zelf gaan proberen aan
             boren.                          te wijzen.

             Om te beginnen moest ik een geschikt stukje muziek    Op het scherm staat het hele schema. De kinderen
             kiezen.. Ik heb gekozen voor de titelmuziek van de    wijzen nu met de muispijl aan welk deel ze horen.
             film “Those Magnificent Men in Their Flying       Als ze het goed doen en ze klikken op het goede
             Machines”. Argumenten waren het vlotte          deeltje, verschijnt in plaats van het figuurtje de
             aantrekkelijke karakter van de muziek en (niet      tekst: GOED!. Ze worden al een beetje geholpen,
             onbelangrijk zou later blijken) een lengte, die te    doordat het goede deeltje verkleurt op het moment,
             overzien is.                       dat de muiswijzer erover heen gaat. Mochten ze per
                                          ongeluk op het verkeerde deeltje klikken, gebeurt er
             De vorm van de muziek laat zich eenvoudig in een     niks.
             letterschema weergeven:
             Intro-A-A-B-B-C-C-Intro-A-A-B-B-Coda           Na het uitvoeren van de luisteropdrachten kunnen
                                          de kinderen kiezen de muziek nog eens te
             De eerste opdracht, die ik de kinderen op de       beluisteren of terug te gaan naar de startpagina.
             startpagina geef, is uit te vinden uit hoeveel stukjes
             de muziek bestaat. Door op Muziek te klikken, start   We moeten ons bij het volgende realiseren dat het
             de muziek en tellen de kinderen mee. Daarna       beluisteren van muziek met behulp van een compu-
             klikken ze op het aantal getelde stukjes. Hierdoor    ter een individuele zaak is. Twee kinderen tegelijk

De Pyramide 55 - 1, februari 2001
kan ook nog, maar met name de interactiviteit wordt
bij grotere groepen onmogelijk.
Voorts is dit niet meer dan een schets van een mo-
gelijkheid. In het kader van dit artikel ontbreekt de
tijd om technisch complex materiaal te realiseren.

In het voorbeeld, dat opgenomen is op de cd-rom,
die bij dit nummer van De Pyramide gemaakt is, zou
met name de vormgeving heel wat beter kunnen.
Ook zou een score bijgehouden kunnen worden,
waarin wordt aangegeven hoeveel deeltjes goed
waren aangeklikt. Daarnaast is het mogelijk allerlei
encyclopedische informatie toe te voegen. Ik heb me
nu beperkt tot enige bronvermelding.

Het idee is dat kinderen vorm in muziek kunnen be-
studeren aan de hand van een cd-rom. Daarop staan
dan tal van muziekvoorbeelden in verschillende
stijlen, waarbij op verschillende manieren de vorm
bewust wordt gemaakt.

Voor de technici onder ons: het voorbeeld is
gemaakt in HTML en kan het beste bekeken worden
met IE 5 of Netscape 6. Je hebt de Real-player plug-
in nodig voor de muziekweergave en een Flash
player voor de animaties. Het is gemaakt op een
Pentium II 400hz en loopt daarop goed. Ik heb
helaas niet kunnen testen of het voorbeeld op andere
configuraties ook goed loopt.

Ik hoop met dit voorbeeld duidelijk gemaakt te
hebben dat het heel goed mogelijk is om luisterma-
teriaal te ontwikkelen op een cd-rom, waar kinderen
van de basisschool zelfstandig mee kunnen werken.
Het beloofde werkweekend in het najaar kan daar-
voor wellicht een vliegende start zijn.
De Pyramide 55 - 1, februari 2001

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Stats:
views:4
posted:9/24/2010
language:Dutch
pages:2