Docstoc

mof4_2006_1025

Document Sample
mof4_2006_1025 Powered By Docstoc
					                                    PARTEA A IV-A
Anul 174 (XVI) — Nr. 1025                                                       Miercuri, 29 martie 2006
                        PUBLICAfiII ALE AGENfiILOR ECONOMICI        PUBLICAfiII ALE AGENfiILOR ECONOMICI
      Societatea Comercial„             unic de Ónregistrare R 17860000, hot„r„sc         nominal„ de 10 lei RON, reprezent‚nd 100 %
     CASUAL - S.R.L., Piatra-Neam˛          modificarea actului constitutiv al societ„˛ii astfel:   capitalul social.
        jude˛ul Neam˛                Art. 1. Schimbarea sediului societ„˛ii din Piatra-     4. Se men˛ine acela∫i sediu social al societ„˛ii Ón
                             Neam˛, bd. Decebal nr. 76, bl. A2, sc. B, et. 4, ap. 39,  satul Gura V„ii, comuna Girov, jude˛ul Neam˛.
         ACT ADIfiIONAL              jude˛ul Neam˛, Ón Piatra-Neam˛, str. Costache Negri      5. Celelalte prevederi ale actelor constitutive
                             nr. 5, bl. D2, sc. A, et. 1, ap. 3, jude˛ul Neam˛.     r„m‚n neschimbate.
 la actul constitutiv al Societ„˛ii Comerciale       Art. 2. Se coopteaz„ Ón calitate de asociat dna      Prezentul Ónscris a fost redactat Ón 4 exemplare
     CASUAL - S.R.L., Piatra-Neam˛          Balaban Georgeta-Steliana, n„scut„ la data de       originale, din care 3 exemplare pentru p„r˛i ∫i un
  Subsemna˛ii Turnea Mihaela, domiciliat„ Ón       23.04.1970 Ón Ia∫i, jude˛ul Ia∫i, cod numeric       exemplar pentru Compartimentul de asisten˛„ din
Piatra-Neam˛, aleea Constantin Matasa nr. 14, bl.     personal 2700423221181, domiciliat„ Ón Piatra-       cadrul Oficiului Registrului Comer˛ului de pe l‚ng„
A3, sc. C, ap. 116, jude˛ul Neam˛, ∫i Gulei George-    Neam˛, bd. Decebal nr. 76, bl. A2, sc. B, et. 4, ap. 39,  Tribunalul Neam˛.
Mircea, domiciliat Ón Piatra-Neam˛, bd. Traian nr.    jude˛ul Neam˛, cet„˛ean rom‚n.                Act preluat Ón vederea public„rii ast„zi, 23
76, bl. H1, sc. A, ap. 4, jude˛ul Neam˛, asocia˛i ∫i     Art. 3. Asociatul Balaban Radu-Florin cesioneaz„    martie 2006.
administratori ai Societ„˛ii Comerciale CASUAL -     5 p„r˛i sociale, la valoarea nominal„ a acestora de      (3/778.784)
S.R.L., cu sediul Ón Piatra-Neam˛, bd. Traian nr. 17,   10 lei RON fiecare, totaliz‚nd 50 lei RON,                      *
bl. A4, sc. C, et. 2, ap. 35, jude˛ul Neam˛,       asociatului Balaban Georgeta-Steliana.
Ónmatriculat„ la Oficiul Registrului Comer˛ului de      Art. 4. Contribu˛ia asocia˛ilor la constituirea          Societatea Comercial„
pe   l‚ng„   Tribunalul   Neam˛   cu   nr.  capitalului social Ón numerar, subscris ∫i v„rsat, Ón       MAXXIMA GROUP INVEST - S.R.L.
J 27/1474/17.10.2003, cod unic de Ónregistrare R     sum„ de 200 lei RON ∫i participarea acestora la          comuna Cordun, jude˛ul Neam˛
15825677, hot„r‚n modificarea actului constitutiv     profit ∫i pierderi se prezint„ astfel:
al societ„˛ii astfel:                    - Balaban Radu-Florin - 150 lei RON, cu 15 p„r˛i             ACT ADIfiIONAL
  Art. 1. Se retrage din calitatea de asociat ∫i     sociale, Ón procent de 75 %;
administrator al societ„˛ii domnul Gulei George-                                       la statutul Societ„˛ii Comerciale
                               - Balaban Georgeta-Steliana - 50 lei RON, cu 5
Mircea, Óncep‚nd cu data prezentului act ∫i                                         MAXXIMA GROUP INVEST - S.R.L.
                             p„r˛i sociale, Ón procent de 25 %.
cesioneaz„, la valoarea lor nominal„, p„r˛ile sociale    Celelalte prevederi ale actului constitutiv r„m‚n     Subsemna˛ii Pascariu Lucian ∫i Ioan Ciprian,
Ón num„r de 10 a 10 lei RON fiecare, totaliz‚nd 100    neschimbate.                        domicilia˛i Ón Roman, jude˛ul Neam˛, Ón calitate de
lei RON, asociatului Turnea Mihaela. Pe data         Redactat la Biroul notarului public Casapu       asocia˛i ∫i administratori ai Societ„˛ii Comerciale
prezentului act Ónceteaz„ obliga˛iile reciproce      Alexandru Ón Piatra-Neam˛, Ón patru exemplare, din     MAXXIMA GROUP INVEST - S.R.L., cu sediul Ón
dintre asociatul retras ∫i Societatea Comercial„     care trei se Ónm‚neaz„ p„r˛ilor.              comuna Cordun, str. Vasile Alecsandri nr. 157,
CASUAL - S.R.L., acesta nemaiav‚nd nici un fel de      Act preluat Ón vederea public„rii ast„zi, 23      jude˛ul Neam˛, cod unic de Ónregistrare 15059499,
preten˛ii asupra societ„˛ii.               martie 2006.                        nr. de ordine Ón registrul comer˛ului J 27/705/2002,
  Art. 2. Contribu˛ia asociatului unic Turnea         (2/778.783)                      am hot„r‚t modificarea actului constitutiv dup„
Mihaela la constituirea capitalului social subscris ∫i                *                cum urmeaz„:
v„rsat, Ón sum„ de 200 lei RON, reprezent‚nd 20                                     Art. 1. Se schimb„ activitatea principal„ a
p„r˛i sociale a c‚te 10 lei RON fiecare ∫i participarea       Societatea Comercial„              societ„˛ii din: cod CAEN 5132 - comer˛ cu ridicata
acesteia la profit ∫i pierderi este de 100 %.        BIO ECOLOGIC - S.R.L., satul Gura V„ii         cu carne ∫i produse din carne, Ón: cod CAEN 6024 -
  Celelalte prevederi ale actului constitutiv al        comuna Girov, jude˛ul Neam˛             transporturi rutiere de m„rfuri.
societ„˛ii r„m‚n neschimbate.                                              Vechea activitate principal„ va deveni secundar„.
  Redactat la Biroul notarului public Casapu                ACT ADIfiIONAL                Art. 2. Se coopteaz„ ca asociat Prisacaru Mihai,
Alexandru din Piatra-Neam˛, Ón patru exemplare,                                   cu cet„˛enie ∫i de na˛ionalitate rom‚ne, cod
din care trei se Ónm‚neaz„ p„r˛ilor.                la statutul Societ„˛ii Comerciale         numeric personal 1531026272633, n„scut la data de
  Act preluat Ón vederea public„rii ast„zi, 23             BIO ECOLOGIC - S.R.L.            26.10.1953 Ón Roman, jude˛ul Neam˛, domiciliat Ón
martie 2006.                         Subsemnatul Bocancea Ioan, asociat unic al       comuna Cordun, jude˛ul Neam˛, identificat cu C.I.
  (1/778.782)                      Societ„˛ii Comerciale BIO ECOLOGIC - S.R.L., cu      seria NT nr. 308447, eliberat„ de Poli˛ia Roman.
             *                sediul Ón satul Gura V„ii, comuna Girov, jude˛ul       Art. 3. Subsemnatul Ioan Ciprian cesionez la
                             Neam˛, Ónmatriculat„ la Oficiul Registrului        valoarea nominal„ 15 p„r˛i sociale, Ón valoare de
      Societatea Comercial„             Comer˛ului     al   Jude˛ului   Neam˛    cu  150 lei RON. Subsemnatul Prisacaru Mihai declar c„
   SPEED SIGN - S.R.L., Piatra-Neam˛          nr. J 27/1140/2004, am hot„r‚t s„ modific actul      sunt de acord cu cesiunea, care mi se face.
        jude˛ul Neam˛               constitutiv al societ„˛ii, dup„ cum urmeaz„:         Art. 4. Subsemnatul Ioan Ciprian declar c„
                               1. Se coopteaz„ Ón societate ∫i Ón administrarea    renun˛ la calitatea de asociat ∫i administrator al
         ACT ADIfiIONAL              societ„˛ii dna Bocancea Elena, cet„˛ean rom‚n, cod     Societ„˛ii Comerciale MAXXIMA GROUP INVEST -
                             numeric personal 2730401274809, n„scut„ Ón         S.R.L.
 la actul constitutiv al Societ„˛ii Comerciale      localitatea Cr„c„oani, jude˛ul Neam˛, domiciliat„ Ón     Art. 5. Participarea asocia˛ilor la capitalul social
    SPEED SIGN - S.R.L., Piatra-Neam˛         Piatra-Neam˛, bd. General N. D„sc„lescu nr. 15, bl.    este urm„toarea:
         jude˛ul Neam˛              T1, sc. F, ap. 13, jude˛ul Neam˛.               - Pascariu Lucian de˛ine 15 p„r˛i sociale, Ón
  Subsemnatul Balaban Radu-Florin, domiciliat Ón      2. Se retrage din societate ∫i din administrarea    valoare de 150 lei RON;
Piatra-Neam˛, bd. Decebal nr. 76, bl. A2, sc. B, et. 4,  societ„˛ii domnul Bocancea Ioan, cesion‚nd toate       - Prisacaru Mihai de˛ine 15 p„r˛i sociale, Ón
ap. 39, jude˛ul Neam˛, asociat unic ∫i administrator   p„r˛ile sale sociale, la valoarea nominal„,        valoare de 150 lei RON.
al Societ„˛ii Comerciale SPEED SIGN - S.R.L., cu     asociatului nou cooptat.                   Art. 6. Conducerea ∫i administrarea societ„˛ii vor
sediul social Ón Piatra-Neam˛, bd. Decebal nr. 76, bl.    3. Structura aportului la capitalul social ∫i      fi realizate de Pascariu Lucian ∫i Prisacaru Mihai,
A2, sc. B, et. 4, ap. 39, jude˛ul Neam˛, Ónmatriculat„  participarea la beneficii ∫i pierderi a asocia˛ilor, va  av‚nd drepturi ∫i puteri depline.
la Oficiul Registrului Comer˛ului de pe l‚ng„       fi urm„toarea: dna Bocancea Elena de˛ine 20 p„r˛i       Celelalte dispozi˛ii r„m‚n neschimbate.
Tribunalul Neam˛ cu nr. J 27/1194/10.08.2005, cod     sociale, Ón valoare total„ de 200 lei RON, cu valoare     Tehnoredactat de p„r˛i Ón 4 exemplare.
  2               MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI,               PARTEA a IV-a,   Nr. 1025/29.III.2006
  Act preluat Ón vederea public„rii ast„zi,         Bac„u, Str. Livezilor nr. 8, sc. B, ap. 8, jude˛ul        Societatea Comercial„
23 martie 2006.                       Bac„u, cod numeric personal 1601118040044,          TEHNO VEST - S.R.L., satul Izvoare
  (4/778.785)                       administrator al Societ„˛ii Comerciale CASA        comuna Dumbrava-Ro∫ie, jude˛ul Neam˛
              *                ROMA™CAN√ - S.A., cu sediul Ón Roman, str. ™tefan
                               cel Mare, bl. 10 - pietonal, parter, jude˛ul Neam˛,            ACT ADIfiIONAL
       Societatea Comercial„             numit de adunarea general„ ordinar„ a asocia˛ilor
       PETROPLAST - S.R.L.                                            la actul constitutiv al Societ„˛ii Comerciale
                               din 25.02.2006, societate constituit„ prin decizia
       comuna Dumbrava Ro∫ie                                                  TEHNO VEST - S.R.L.
                               Prefecturii Neam˛ nr. 384/1990, Ónmatriculat„ la
         jude˛ul Neam˛               Camera de Comer˛ ∫i Industrie a Jude˛ului Neam˛       Subsemna˛ii Patra∫canu Emil ∫i Patra∫canu
                               cu nr. J 27/45/1991, prin prezentul act adi˛ional    Pompilia, Ón calitate de asocia˛i ai Societ„˛ii
         ACT ADIfiIONAL               Ón˛eleg s„ aduc urm„toarele modific„ri ∫i        Comerciale TEHNO VEST - S.R.L., cu sediul Ón
                                                           Piatra-Neam˛, Str. Ozanei nr. 2, bl. M1, parter,
  la actul constitutiv al Societ„˛ii Comerciale       complet„ri la actele de constituire a societ„˛ii ∫i
                                                           jude˛ul Neam˛, nr. de ordine la Oficiul registrului
        PETROPLAST - S.R.L.             anume:
                                                           comer˛ului J 27/1628/1994, cod unic de Ónregistrare
                                Art. 1. Œn baza hot„r‚rii nr. 1 a adun„rii generale
  Subsemna˛ii Tarcinsky I. Ioan ∫i Doniceanu I.                                   R 6247523, prin prezenta am dispus modificarea
                               extraordinare a asocia˛ilor, din data de 25.02.2006,
Sorin, Ón calitate de asocia˛i ai Societ„˛ii Comerciale                                actelor de constituire a societ„˛ii, dup„ cum
                               se schimb„ sediul societ„˛ii din Roman, str. ™tefan
PETROPLAST - S.R.L., cu sediul Ón comuna                                       urmeaz„:
                               cel Mare, bl. 10 - pietonal, parter, jude˛ul Neam˛, Ón   Art. 1. Schimbarea sediului social din Piatra-
Dumbrava Ro∫ie, Str. Fluera∫ului nr. 11, jude˛ul
                               Roman, str. ™tefan cel Mare, bl. M9, jude˛ul Neam˛.   Neam˛, Str. Ozanei nr. 2, jude˛ul Neam˛, Ón satul
Neam˛, nr. de ordine Ón registrul comer˛ului
                                Art. 2. Œn baza hot„r‚rii nr. 6 a adun„rii generale  Izvoare, comuna Dumbrava Ro∫ie, jude˛ul Neam˛.
J 27/1514/1993, cod unic de Ónregistrare R 4385724,
                               ordinare a asocia˛ilor, din data de 25.02.2006, se     Art. 2. La vechiul sediu (Piatra-Neam˛, Str.
prin prezenta s-a dispus modificarea actelor de
                               alege administrator unic al societ„˛ii, Societatea    Ozanei nr. 2) r„m‚n magazinul de mobil„ ∫i casa de
constituire a societ„˛ii, dup„ cum urmeaz„:
                               Comercial„ SECAM INVEST - S.R.L., cu sediul Ón      amanet.
  1. Se retrage din calitatea de asociat ∫i
                               Bac„u, Str. 9 Mai nr. 3, sc. A, ap. 2, jude˛ul Bac„u,    Art. 3. Celelalte prevederi ale actelor de
administrator al societ„˛ii, domnul Doniceanu I.
                               Ónmatriculat„ la Camera de Comer˛ ∫i Industrie a     constituire r„m‚n neschimbate.
Sorin, f„r„ nici un fel de preten˛ii de la societate
                               Jude˛ului Bac„u cu nr. J 04/869/1994, reprezentat„     Redactat Ón patru exemplare, sub semn„tur„
sau de la asociatul r„mas, drept pentru care ∫i-a
primit toate drepturile b„ne∫ti cuvenite din         de E∫anu Vasile-Romeo, de na˛ionalitate ∫i cu      privat„, Ónregistrat cu nr. 148, ast„zi, 10.03.2006.
func˛ionarea societ„˛ii ∫i cesioneaz„ la valoarea      cet„˛enie rom‚ne, domiciliat Ón Bac„u, Str. Livezilor    Act preluat Ón vederea public„rii ast„zi, 23
nominal„ a p„r˛ii sociale declarate, capitalul social    nr. 8, sc. B, ap. 8, jude˛ul Bac„u.           martie 2006.
reprezent‚nd 1.798 p„r˛i sociale, asociatului          Celelalte dispozi˛ii prev„zute Ón actele de        (9/778.790)
Tarcinsky I. Ioan, care devine asociat unic.         constituire a societ„˛ii r„m‚n neschimbate, iar                   *
  2. Structura capitalului social ∫i p„r˛ile sociale, Ón  prezentul act adi˛ional face parte integrant„ din
urma modific„rilor intervenite, va fi urm„toarea:      actele societ„˛ii.                          Societatea Comercial„
  Asociatul unic Tarcinsky I. Ioan de˛ine un capital     Tehnoredactat ∫i autentificat la Biroul notarului        ISPAL - S.R.L., Piatra-Neam˛
social Ón valoare de 35.960 lei (RON), reprezent‚nd     public Tudor Sorin din Roman, azi, 4.03.2006, Ón 4            jude˛ul Neam˛
3.596 p„r˛i sociale, echivalentul cotei de 100 %.      exemplare.
  3. Modificare date de identificare asociat:         Act preluat Ón vederea public„rii ast„zi, 23              ACT ADIfiIONAL
Tarcinsky Ioan, domiciliat Ón Piatra-Neam˛, str.       martie 2006.
                                                            la statutul ∫i contractul Societ„˛ii Comerciale
Iulian Antonescu nr. 4, bl. T5, ap. 13, jude˛ul         (7/778.788)                      ISPAL - S.R.L., Piatra-Neam˛, jude˛ul Neam˛,
Neam˛, identificat cu C.I. seria NT nr. 239318,                    *                      Óncheiat ast„zi, 10.03.2006
eliberat„ la data de 20.06.2004 de Poli˛ia Piatra-                                    Noi,
Neam˛.                                  Societatea Comercial„
                                                             Fron Maria Ilona, cet„˛ean rom‚n, domiciliat„ Ón
  4. Celelalte prevederi ale actelor de constituire           MACRINA COM - S.R.L.
                                                           Piatra-Neam˛, str. Mihai Viteazu nr. 30, bl. G10, sc.
r„m‚n neschimbate.                               Piatra-Neam˛
                                                           A, ap. 27, jude˛ul Neam˛, n„scut„ Ón Bace∫ti-Vaslui
  Redactat de avocat Elena Cre˛u, Ón patru                 jude˛ul Neam˛
                                                           la data de 25.01.1971, posesor al C.I. seria NT nr.
exemplare, sub semn„tur„ privat„, ast„zi, 8.03.2006.                                 113854, eliberat„ de Poli˛ia Piatra-Neam˛ la data de
  Act preluat Ón vederea public„rii ast„zi, 23               ACT ADIfiIONAL              3.04.2002, cod numeric personal 2710125272641,
martie 2006.                                                       Ple∫can Ghe. Ovidiu, cet„˛ean rom‚n, domiciliat
                                la actul constitutiv al Societ„˛ii Comerciale
   (5/778.786)                                                   Ón Ia∫i, str. Pantelimon nr. 27, bl. 308, sc. B, ap. 15,
                                     MACRINA COM - S.R.L.
              *                                             jude˛ul Ia∫i, n„scut Ón comuna Aroneanu-Ia∫i la
                                Subsemnata Mois„ Daniela, asociat unic al
                                                           data de 27.08.1950, posesor al C.I. seria MX nr.
       Societatea Comercial„              Societ„˛ii Comerciale MACRINA COM - S.R.L., cu
                                                           332533, eliberat„ de Poli˛ia Ia∫i la data de
      COMPANIA R√DULESCU                sediul Ón Piatra-Neam˛, Str. 1 Decembrie 1918 nr.
                                                           16.12.2002, cod numeric personal 1500827221199,
     INTERNATIONAL COM - S.R.L.             32, jude˛ul Neam˛, Ónmatriculat„ la Oficiul         Ple∫can O. Alina, cet„˛ean rom‚n, domiciliat„ Ón
     Piatra-Neam˛, jude˛ul Neam˛            Registrului Comer˛ului de pe l‚ng„ Tribunalul      Ia∫i, str. Pantelimon nr. 27, bl. 308, sc. B, ap. 15.
                               Neam˛ cu nr. J 27/1115/1994, Ómpreun„ cu domnul     jude˛ul Ia∫i, n„scut„ Ón Ia∫i la data de 2.05.1997,
         ACT ADIfiIONAL               Mois„ Ioan, am hot„r‚t modificarea actului        posesoare a C.I. seria MX nr. 213056, eliberat„ de
                               constitutiv al societ„˛ii astfel:            Poli˛ia Ia∫i la data de 26.06.2001, cod numeric
 la actul constitutiv al Societ„˛ii Comerciale         1. Se coopteaz„ Ón societate ∫i Ón administrarea   personal 2770502221187,
  COMPANIA R√DULESCU INTERNATIONAL             acesteia domnul Mois„ Ioan, cet„˛ean rom‚n,         Ón calitate de asocia˛i ai Societ„˛ii Comerciale
           COM - S.R.L.              n„scut la data de 29.03.1971 Ón Roman, jude˛ul      ISPAL - S.R.L., Piatra-Neam˛, Ónmatriculat„ la
  Subsemna˛ii R„dulescu Ionel ∫i R„dulescu Ana,       Neam˛, domiciliat Ón Piatra-Neam˛, Str. 1 Decembrie   Oficiul registrului comer˛ului cu nr. J 27/719/2005,
Ón calitate de asocia˛i ai Societ„˛ii Comerciale       1918 nr. 32, jude˛ul Neam˛, cod numeric personal     av‚nd un capital social de 1.000 RON lei, cu sediul
COMPANIA R√DULESCU INTERNATIONAL COM -            1710329272670.                      Ón Piatra-Neam˛, str. Mihai Viteazu nr. 30/27,
S.R.L., cu sediul Ón Piatra-Neam˛, str. D. Leonida, bl.     2. Asociatul unic Mois„ Daniela cedeaz„        jude˛ul Neam˛, de comun acord, am hot„r‚t
D2, parter, jude˛ul Neam˛, Ónregistrat„ la Oficiul      asociatului cooptat Mois„ Ioan 12.500 p„r˛i sociale,   modificarea contractului ∫i statutului Societ„˛ii
registrului comer˛ului cu nr. J 27/580/1995, prin      Ón valoare total„ de 125.000 lei (RON), la valoarea   Comerciale ISPAL - S.R.L., dup„ cum urmeaz„:
prezenta am dispus modificarea actelor de          lor nominal„.                        Art. 1. Se retrage ca asociat Fron Maria Ilona,
constituire a societ„˛ii, dup„ cum urmeaz„:           3. Societatea va fi condus„, reprezentat„ ∫i     cet„˛ean rom‚n, domiciliat„ Ón Piatra-Neam˛, str.
  Art. 1. Se schimb„ sediul social al societ„˛ii Ón     administrat„ de c„tre cei doi asocia˛i, Mois„ Daniela  Mihai Viteazu nr. 30, bl. G10, sc. A, ap. 27, jude˛ul
Piatra-Neam˛, str. D. Leonida nr. 90A, jude˛ul        ∫i Mois„ Ioan, cu puteri decizionale egale.       Neam˛, n„scut„ Ón Bace∫ti-Vaslui la data de
Neam˛.                             4. Transmiterea p„r˛ilor sociale c„tre persoane    25.01.1971, posesoare a C.I. seria NT nr. 113854,
  Art. 2. Se schimb„ activitatea principal„ cu       din afara societ„˛ii este permis„ numai dac„ a fost   eliberat„ de Poli˛ia Piatra-Neam˛ la data de
urm„toarea activitate:                    aprobat„ de asocia˛ii reprezent‚nd Óntregul capital   3.04.2002, cod numeric personal 2710125272641,
  • domeniul principal: 502 - Óntre˛inerea ∫i        social.                         care cesioneaz„ cele 40 p„r˛i sociale, Ón valoare de
repararea autovehiculelor;                   5. S-a schimbat domiciliul asociatului Mois„     400 lei RON cu titlu gratuit, asociatului Ple∫can Gh.
  • activitate principal„: 5020 - Óntre˛inerea ∫i      Daniela din satul Ruseni, comuna Borle∫ti, jude˛ul    Ovidiu, cet„˛ean rom‚n, domiciliat Ón Ia∫i, str.
repararea autovehiculelor.                                              Pantelimon nr. 27, bl. 308, sc. B, ap. 15, jude˛ul Ia∫i,
                               Neam˛, Ón Piatra-Neam˛, Str. 1 Decembrie 1918 nr.
  Art. 3. Se completeaz„ obiectul de activitate cu                                  n„scut Ón comuna Aroneanu-Ia∫i la data de
                               32, jude˛ul Neam˛.
activitatea:                                                     27.08.1950, posesor al C.I. seria MX nr. 332533,
                                6. Structura aportului la capitalul social ∫i
  8041 - ∫coli de conducere (pilotaj).                                        eliberat„ de Poli˛ia Ia∫i la data de 16.12.2002, cod
                               participarea la beneficii ∫i pierderi a asocia˛ilor va
  Celelalte prevederi ale actelor de constituire                                   numeric personal 1500827221199, nemaiav‚nd nici
                               fi: asociatul Mois„ Daniela de˛ine 12.500 p„r˛i
r„m‚n neschimbate.                                                  o preten˛ie asupra societ„˛ii odat„ cu semnarea
                               sociale, Ón valoare total„ de 125.000 lei (RON),
  Redactat Ón patru exemplare ast„zi, 7.03.2006.                                   actului adi˛ional.
                               reprezent‚nd 50 % din capitalul social, iar asociatul
  Act preluat Ón vederea public„rii ast„zi, 23                                      Œn urma cesiunii, participarea la capitalul social,
                               Mois„ Ioan de˛ine 12.500 p„r˛i sociale, Ón valoare
martie 2006.                                                     beneficii ∫i pierderi va fi urm„toarea:
                               total„ de 125.000 lei (RON), reprezent‚nd 50 % din
  (6/778.787)                                                      Ple∫can Ghe. Ovidiu, cet„˛ean rom‚n, domiciliat
                               capitalul social.
              *                                             Ón Ia∫i, str. Pantelimon nr. 27, bl. 308, sc. B, ap. 15,
                                7. Celelalte prevederi ale actului constitutiv    jude˛ul Ia∫i, n„scut Ón comuna Aroneanu-Ia∫i la
      Societatea Comercial„              r„m‚n neschimbate.                    data de 27.08.1950, posesor al C.I. seria MX nr.
    CASA ROMA™CAN√ - S.A., Roman              Prezentul Ónscris a fost redactat Ón 4 exemplare   332533, eliberat„ de Poli˛ia Ia∫i la data de
        jude˛ul Neam˛                originale, din care 3 exemplare pentru p„r˛i ∫i un    16.12.2002, cod numeric personal 1500827221199,
                               exemplar pentru Compartimentul de asisten˛„ din     asociat cu 90 % p„r˛i sociale, Ón valoare de 900 RON
         ACT ADIfiIONAL               cadrul Oficiului Registrului Comer˛ului de pe l‚ng„   lei, participare la profit ∫i pierderi de 90 %;
                               Tribunalul Neam˛.                      Ple∫can Alina, cet„˛ean rom‚n, domiciliat„ Ón
    la statutul Societ„˛ii Comerciale            Act preluat Ón vederea public„rii ast„zi, 23     Ia∫i, str. Pantelimon nr. 27, bl. 308, sc. B, ap. 15.
    CASA ROMA™CAN√ - S.A., Roman             martie 2006.                       jude˛ul Ia∫i, n„scut„ Ón Ia∫i la data de 2.05.1997,
 Subsemnatul E∫anu Vasile-Romeo, de               (8/778.789)                     posesoare a C.I. seria MX nr. 213056, eliberat„ de
na˛ionalitate ∫i cet„˛enie rom‚ne, domiciliat Ón                    *               Poli˛ia Ia∫i la data de 26.06.2001, cod numeric
                 MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA                 a IV-a,  Nr. 1025/29.III.2006                  3
personal 2770502221187, asociat cu 10 % p„r˛i         Act preluat Ón vederea public„rii ast„zi, 23        Art. 1. Asociatul Dohotar Leonu˛-Ioan, cet„˛ean
sociale, Ón valoare de 100 RON lei, participare la      martie 2006.                       rom‚n, domiciliat Ón T‚rgu Mure∫, Str. Violetelor
profit ∫i pierderi de 10 %.                   (12/778.793)                      nr. 2, ap. 19, jude˛ul Mure∫, cod numeric personal
  Celelalte prevederi ale statutului ∫i contractului                 *                1860604260032, cesioneaz„ Ón totalitate p„r˛ile
societ„˛ii r„m‚n neschimbate.                                             sociale de˛inute din capitalul social al Societ„˛ii
  Prezentul act face parte integrant„ din actul            Societatea Comercial„             Comerciale HOME CONFORT - S.R.L. lui ™anta
constitutiv al societ„˛ii, urm‚nd a fi Óndeplinite        VEST FOREST - S.R.L., T‚rgu Neam˛          Noemi-Timea, cet„˛ean rom‚n, domiciliat„ Ón satul
toate formalit„˛ile cerute de lege Ón vederea                jude˛ul Neam˛               Criste∫ti, Str. Cimitirului nr. 750, comuna Criste∫ti,
comunic„rii c„tre organele competente.                                         jude˛ul   Mure∫,   cod   numeric   personal
  Act preluat Ón vederea public„rii ast„zi, 23                ACT ADIfiIONAL              2840620260097, adic„ 10 p„r˛i sociale ceea ce
martie 2006.                                                      reprezint„ 100 RON. ™anta Noemi-Timea, asociat
  (10/778.791)                        la actul constitutiv al Societ„˛ii Comerciale     cooptat, accept„ p„r˛ile sociale cesionate.
              *                        VEST FOREST - S.R.L.             Art. 2. Se modific„ cap. II art. 5, dup„ cum
                                 Subsemna˛ii Chiru Constantin ∫i Apostoae Viorel,   urmeaz„: p„r˛ile sociale Ón totalitate 20 reprezint„
      Societatea Comercial„              Ón calitate de asocia˛i ai Societ„˛ii Comerciale VEST   200 RON, se Ómparte dup„ cum urmeaz„:
    AGRO TERRA COMPANY - S.R.L.             FOREST - S.R.L., cu sediul Ón T‚rgu Neam˛, str. Cuza     - Balazs Istvan, domiciliat Ón T‚rgu Mure∫, Str.
     Piatra-Neam˛, jude˛ul Neam˛             Vod„ nr. 41, jude˛ul Neam˛, Ónmatriculat„ la Oficiul   Violetelor nr. 2B, ap. 19, jude˛ul Mure∫, cod
                               Registrului Comer˛ului al Jude˛ului Neam˛ cu       numeric personal 1800622260055, de˛ine 10 p„r˛i
          ACT ADIfiIONAL               nr. J 27/126/2004, am convenit s„ modific„m actele    sociale Ón valoare de 10 RON fiecare, reprezent‚nd
                               constitutive ale societ„˛ii dup„ cum urmeaz„:       100 RON ∫i 50 % din capitalul social, ∫i
  la actul constitutiv al Societ„˛ii Comerciale         1. Se coopteaz„ Ón societate dna Cosau Teodora,     - ™anta Noemi-Timea, domiciliat„ Ón satul
     AGRO TERRA COMPANY - S.R.L.            cet„˛ean rom‚n, n„scut„ la data de 7.01.1966 Ón      Criste∫ti, Str. Cimitirului nr. 750, comuna Criste∫ti,
  Subsemna˛ii Ungureanu Nicolae Doru ∫i Popa        localitatea R„uce∫ti, jude˛ul Neam˛, domiciliat„ Ón    jude˛ul   Mure∫,   cod   numeric   personal
Adrian, asocia˛i ai Societ„˛ii Comerciale AGRO        T‚rgu Neam˛, str. Batalion nr. 2, jude˛ul Neam˛, cod   2840620260097, de˛ine 10 p„r˛i sociale Ón valoare de
TERRA COMPANY - S.R.L., cu sediul Ón Piatra-         numeric personal 2660107274781, dna Chiru         10 RON fiecare, reprezent‚nd 100 RON ∫i 50 % din
Neam˛, Str. Progresului nr. 2, bl. S11, sc. F, ap. 93,    Minodora, cet„˛ean rom‚n, n„scut„ la data de       capitalul social.
jude˛ul Neam˛, Ónmatriculat„ la Oficiul Registrului     30.10.1964 Ón localitatea V‚n„tori Neam˛, jude˛ul      Art. 3. Se modific„ cap. III art. 7 din actul
Comer˛ului al Jude˛ului Neam˛ cu nr. J            Neam˛, domiciliat„ Ón T‚rgu Neam˛, str. M„r„∫e∫ti,    constitutiv, privind conducerea ∫i reprezentarea
27/125/2002, Ón baza prerogativelor oferite de actul     bl. 14, sc. A, ap. 17, jude˛ul Neam˛, cod numeric     societ„˛ii, care se modific„ dup„ cum urmeaz„:
constitutiv al societ„˛ii am hot„r‚t:            personal 2641030274781, ∫i dna Ungurianu Maria,       Dohotar Leonu˛-Ioan, fostul administrator,
  1. Eu, Ungureanu Nicolae Doru, m„ retrag f„r„      cet„˛ean rom‚n, n„scut„ la data de 1.11.1959 Ón      renun˛„ la func˛ia de administrator, renun˛„ la
preten˛ii din societate ∫i din administrare ∫i        localitatea V‚n„tori Neam˛, jude˛ul Neam˛,        dreptul asupra p„r˛ilor sociale cesionate, adic„ din
cesionez cu titlu gratuit cele 500 p„r˛i sociale ale     domiciliat„ Ón localitatea V‚n„tori Neam˛, comuna     cota-parte din activul ∫i pasivul eviden˛iat din
mele la valoarea nominal„ de 10 lei, dlui Popa        V‚n„tori Neam˛, jude˛ul Neam˛, cod numeric        bilan˛ul pe 2005 al Societ„˛ii Comerciale HOME
Adrian care devine asociat unic ∫i administrator.      personal 2591101274792.                  CONFORT - S.R.L.
  2. Structura capitalului ∫i participarea la profit ∫i    1. Se retrag din societate ∫i din administrare      Func˛ia de administrator Ón cadrul acestei
pierderi va fi urm„toarea: Popa Adrian va de˛ine       domnul Chiru Constantin ∫i domnul Apostoae        societ„˛i va fi Óndeplinit„ de Balazs Istvan, cet„˛ean
1.000 p„r˛i sociale a 10 lei fiecare, Ón valoare total„   Viorel care cesioneaz„ aportul lor la capitalul social  rom‚n, domiciliat Ón T‚rgu Mure∫, Str. Violetelor
de 10.000 lei, reprezent‚nd 100 % capitalul social.     Ón valoare de 300 lei, echivalentul a 30 p„r˛i sociale,  nr. 2B, ap. 19, jude˛ul Mure∫, cod numeric personal
Aportul asociatului unic la profit ∫i pierderi este de    asocia˛ilor nou intra˛i Ón societate, cesiunea p„r˛ilor  1800622260055, ∫i ™anta Noemi-Timea, cet„˛ean
100 %.                            sociale f„c‚ndu-se la valoarea nominal„ de c‚te 10    rom‚n, domiciliat„ Ón satul Criste∫ti, Str.
  3. Se completeaz„ obiectul de activitate cu       lei fiecare.                       Cimitirului nr. 750, comuna Criste∫ti, jude˛ul
urm„toarele activit„˛i secundare:                Distribu˛ia capitalului social ∫i participarea la   Mure∫, cod numeric personal 2840620260097.
  0201 - silvicultur„ ∫i exploatare forestier„;      profit ∫i pierderi va fi urm„toarea:           Mandatul administratorilor va fi de 4 ani, Óncep‚nd
  0202 - servicii auxiliare silviculturii ∫i exploat„rii    dna Cosau Teodora - 150 lei, echivalentul a 15    din data autentific„rii prezentului act.
forestiere;                         p„r˛i sociale, reprezent‚nd 50 % din valoarea        Prezentul act adi˛ional nr. 1/2006 va produce
  2010 - t„ierea ∫i rindeluirea lemnului;         capitalului social;                    efecte fa˛„ de ter˛i din momentul Ónscrierii la
  2020 - fabricare de produse stratificate din lemn:      dna Chiru Minodora - 80 lei, echivalentul a 8     Oficiul registrului comer˛ului cu care se va ocupa
placaj, panel, furnire, pl„ci din a∫chii de lemn, pl„ci   p„r˛i sociale, reprezent‚nd 26,67 % din valoarea     administratorul ™anta Noemi-Timea.
fibrolemnoase etc.;                     capitalului social, ∫i                    Celelalte clauze contractuale ∫i prevederile
  2030 - fabricare de elemente de dulgherie ∫i         dna Ungurianu Maria - 70 lei, echivalentul a 7    statutare r„m‚n neschimbate.
t‚mpl„rie pentru construc˛ii;                p„r˛i sociale, reprezent‚nd 23,34 % din valoarea       Prezentul act adi˛ional nr. 1/2006 va fi depus la
  2523 - fabricarea articolelor din material plastic    capitalului social.                    Oficiul Registrului Comer˛ului al Jude˛ului Mure∫,
pentru construc˛ii;                       Administrarea societ„˛ii va fi f„cut„ de dna Chiru  pentru efectuarea Ónscrierii men˛iunilor cuvenite
  2524 - fabricarea altor produse din material       Minodora, cu puteri decizionale depline.         prin modific„ri de acte constitutive.
plastic;                             Celelalte articole ale actului constitutiv r„m‚n     Tehoredactat Ón 5 exemplare azi, data
  2811 - fabricare de construc˛ii metalice ∫i p„r˛i    neschimbate.                       autentific„rii, de c„tre p„r˛i.
componente ale structurilor metalice;              Act preluat Ón vederea public„rii ast„zi, 23       Act preluat Ón vederea public„rii ast„zi,
  2812 - fabricare de elemente de dulgherie ∫i       martie 2006.                       22.03.2006.
t‚mpl„rie din metal;                       (13/778.794)                       (14/778.795)
  5153 - comer˛ cu ridicata cu material lemnos;                   *                             *
  5248 - comer˛ cu am„nuntul, Ón magazine
specializate, cu alte produse neclasificate Ón alt„          Societatea Comercial„                    Societatea Comercial„
parte;                              HOME CONFORT - S.R.L., T‚rgu Mure∫               COMACTIV - S.R.L., T‚rn„veni
  5262 - comer˛ cu am„nuntul prin standuri ∫i                                            jude˛ul Mure∫
pie˛e;                                 ACT ADIfiIONAL NR. 1/2006
  6024 - transporturi rutiere de m„rfuri;                                               ACT ADIfiIONAL
  6311 - manipul„ri;                     la actul constitutiv al Societ„˛ii Comerciale
  6312 - depozit„ri.                           HOME CONFORT - S.R.L.             pentru modificarea contractului ∫i statutului
  4. Sediul social ∫i celelalte prevederi ale actului     Œntre subsemna˛ii:                     Societ„˛ii Comerciale COMACTIV - S.R.L.,
constitutiv r„m‚n neschimbate.                 - Balazs Istvan, cet„˛ean rom‚n, n„scut la data de    cu sediul Ón T‚rn„veni, Str. Lebedei nr. 7,
  Act preluat Ón vederea public„rii ast„zi, 23       22.06.1980 Ón T‚rgu Mure∫, jude˛ul Mure∫,                   jude˛ul Mure∫
martie 2006.                         domiciliat Ón T‚rgu Mure∫, Str. Violetelor nr. 2B, ap.    Subsemna˛ii Creta I. Ioan, cet„˛ean rom‚n, cod
   (11/778.792)                      19, jude˛ul Mure∫, cod numeric personal          numeric personal 1650420267395, domiciliat Ón
              *                1800622260055, identificat cu C.I. seria MS nr.      T‚rn„veni, Str. Lebedei nr. 7, jude˛ul Mure∫, n„scut
                               304313, eliberat„ de Poli˛ia T‚rgu Mure∫ la data de    la data de 20.04.1965 Ón T‚rn„veni, jude˛ul Mure∫, Ón
     Societatea Comercial„               8.02.2005, ∫i                       calitate de asociat r„mas ∫i Creta V. Ioan, cet„˛ean
   AMBIA PROD - S.R.L., satul Izvoare             - Dohotar Leonu˛-Ioan, cet„˛ean rom‚n, n„scut la    rom‚n, cod numeric personal 1340113267391,
  comuna Dumbrava Ro∫ie, jude˛ul Neam˛           data de 6.04.1986 Ón T‚rgu Mure∫, jude˛ul Mure∫,     n„scut la data de 13.01.1934 Ón comuna Lechinta,
                               domiciliat Ón T‚rgu Mure∫, Str. Violetelor nr. 2, ap.   domiciliat Ón T‚rn„veni, Str. Lebedei nr. 7, jude˛ul
          ACT ADIfiIONAL               19, jude˛ul Mure∫, cod numeric personal          Mure∫, Ón calitate de asociat retras ∫i Marcu
                               1860604260032, identificat cu C.I. seria MS nr.      Gheorghe, cod numeric personal 1590304267398,
 la actul constitutiv al Societ„˛ii Comerciale       043223, eliberat„ de Poli˛ia T‚rgu Mure∫ la data de    cet„˛ean rom‚n, domiciliat Ón T‚rn„veni, str. George
        AMBIA PROD - S.R.L.              22.05.2000, Ón calitate de asocia˛i fondatori ∫i     Co∫buc nr. 123A, jude˛ul Mure∫, n„scut la data de
  Subsemna˛ii P„tr„∫canu Emil ∫i P„tr„∫canu          - ™anta Noemi-Timea, cet„˛ean rom‚n, n„scut„ la    4.03.1959 Ón T‚rn„veni, jude˛ul Mure∫, Ón calitate de
Pompilia, Ón calitate de asocia˛i ai Societ„˛ii       data de 20.06.1984 Ón T‚rgu Mure∫, jude˛ul Mure∫,     asociat cooptat, ai Societ„˛ii Comerciale COMACTIV -
Comerciale AMBIA PROD - S.R.L., cu sediul Ón         domiciliat„ Ón comuna Criste∫ti, Str. Cimitirului nr.   S.R.L., cu sediul Ón T‚rn„veni, Str. Lebedei nr. 7,
Piatra-Neam˛, Str. Ozanei nr. 2, bl. M1, parter,       750, jude˛ul Mure∫, f„r„ antecedente penale, cod     jude˛ul Mure∫, rug„m a cuprinde urm„torul act
jude˛ul Neam˛, nr. de ordine la Oficiul registrului     numeric personal 2840620260097, identificat„ cu      adi˛ional la contractul de societate ∫i statutul
comer˛ului J 27/212/1994, cod unic de Ónregistrare      C.I. seria MS nr. 149576, eliberat„ de Poli˛ia T‚rgu   societ„˛ii, autentificat la Notariatul de Stat al
R 5232702, prin prezenta s-a dispus modificarea       Mure∫ la data de 6.08.2002, Ón calitate de asociat    Jude˛ului Mure∫ din T‚rgu Mure∫ cu Óncheierea de
actelor de constituire a societ„˛ii dup„ cum         cooptat,                         autentificare nr. 12698/1991, a∫a cum au fost
urmeaz„:                            v„ rug„m a cuprinde Ón act sub semn„tur„        modificate prin actele adi˛ionale ulterioare, cu
  Art. 1. Schimbarea sediului social din Piatra-      privat„, urm„toarele modific„ri aduse actului       men˛iunea c„ func˛ionarea ∫i Ónmatricularea
Neam˛, Str. Ozanei nr. 2, jude˛ul Neam˛, Ón satul      constitutiv. Se modific„ actul constitutiv al       societ„˛ii la Oficiul registrului comer˛ului a fost
Izvoare, comuna Dumbrava Ro∫ie, jude˛ul Neam˛.        Societ„˛ii Comerciale HOME CONFORT - S.R.L., cu      dispus„ de c„tre Judec„toria T‚rgu Mure∫ prin
  Art. 2. Celelalate prevederi ale actelor de        sediul Ón T‚rgu Mure∫, Str. Violetelor nr. 2/19,     sentin˛a civil„ nr. 7053/8.10.1991, societatea fiind
constituire r„m‚n neschimbate.                jude˛ul Mure∫, Ónmatriculat„ cu nr. J 26/2005/2005,    Ónmatriculat„ la Oficiul Registrului Comer˛ului de pe
  Redactat Ón patru exemplare, sub semn„tur„        cod unic de Ónregistrare 18160560, dup„ cum        l‚ng„ Tribunalul Mure∫ cu nr. J 26/1705/31.10.1991,
privat„, Ónregistrat cu nr. 148 ast„zi, 10.03.2006.     urmeaz„:                         dup„ cum urmeaz„:
 4               MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI,              PARTEA a IV-a,   Nr. 1025/29.III.2006
  Se modific„ art. 7 din contractul de societate ∫i     9261 - activit„˛i ale bazelor sportive;        cet„˛ean rom‚n, n„scut la data de 18.03.1961 Ón Dej,
cap. V din statut Ón sensul c„ societatea va fi       9262 - alte activit„˛i sportive;            jude˛ul Cluj, domiciliat Ón Criste∫ti, Strada
condus„ de c„tre Creta I. Ioan, Ón calitate de asociat    9272 - alte activit„˛i recreative.           Principal„ nr. 678J, sc. 1, ap. 5, jude˛ul Mure∫,
r„mas ∫i Marcu Gheorghe, cet„˛ean rom‚n, cod         Celelalte clauze ale actului constitutiv r„m‚n     identificat cu C.I. seria MS nr. 190272, eliberat„ de
numeric personal 1590304267398, domiciliat Ón       neschimbate.                       Poli˛ia T‚rgu Mure∫ la data de 7.05.2003, cod
T‚rn„veni, str. George Co∫buc nr. 123A, jude˛ul       Prezentul Ónscris va fi depus de asociatul unic la   numeric personal 1610318264410, Ón calitate de
Mure∫, Ón calitate de asociat cooptat.          Oficiul Registrului Comer˛ului de pe l‚ng„        asociat nou cooptat Ón Societatea Comercial„
  Dl Creta V. Ioan Ón˛elege s„ se retrag„ din      Tribunalul Mure∫, Ón termen de 15 zile de la data     SELECT STIL - S.R.L., cu sediul Ón Criste∫ti, Str.
societate, cesion‚nd p„r˛ile sale sociale Ón num„r    Óncheierii actului, pentru efectuarea Ónmatricul„rii.   ™colii nr. 132, jude˛ul Mure∫, Ónmatriculat„ la
total 10 a 10 lei fiecare, Ón valoare total„ de 100 lei   Prezentul Ónscris a fost redactat ast„zi,       Oficiul Registrului Comer˛ului al Jude˛ului Mure∫
Ón numerar, Ón favoarea asociatului cooptat Marcu     20.02.2006, Óntr-un num„r de 5 exemplare, din care    cu nr. J 26/348/1992, rug„m a se cuprinde Ón act
Gheorghe.                         4 exemplare pentru p„r˛i ∫i un exemplar pentru      sub semn„tur„ privat„ urm„toarele modific„ri
  Asociatul retras declar„ c„ toate drepturile sale   Compartimentul de asisten˛„ din cadrul Oficiului     aduse actului constitutiv al societ„˛ii:
patrimoniale, p‚n„ la data prezentului act au fost    Registrului Comer˛ului de pe l‚ng„ Tribunalul        1. Se modific„ preambulul contractului privind
satisf„cute ∫i Ón˛elege s„ nu mai emit„ pe viitor nici  Mure∫.                          asocia˛ii societ„˛ii, Ón sensul c„, de la data
o preten˛ie material„ decurg‚nd din contractul de      Act preluat Ón vederea public„rii ast„zi,       prezentului act societatea va func˛iona cu un
societate ∫i statutul Ón cauz„.              22.03.2006.                        asociat Martonos Tiberiu.
  Se retrage calitatea de administrator a          (16/778.797)                       2. Se revoc„ din func˛ia de administrator Bajko
asociatului retras Creta V. Ioan, societatea urm‚nd                 *                Istvan.
a fi administrat„ de c„tre asociatul r„mas Creta I.                                  3. Se specific„ mandatul administratorului
Ioan ∫i asociatul cooptat Marcu Gheorghe.              Societatea Comercial„              Martonos Tiberiu numit la data de 13.02.2003, Ón
  Mandatul administratorilor are o valabilitate de      BABY SIMPLEX - S.R.L., T‚rgu Mure∫          sensul c„ acestea va fi valabil p‚n„ la revocarea lui.
4 ani de la data prezentului act adi˛ional.                                      4. Ca urmare a cesiunii p„r˛ilor sociale capitalul
  Se modific„ art. 4 ∫i art. 5 din contractul de          ACT ADIfiIONAL NR. 1/2006            social de 200 RON se Ómparte Ón 20 p„r˛i sociale a
societate ∫i art. 6 cap. III din statut Ón sensul c„                                10 RON fiecare ∫i este de˛inut Ón totalitate de
aportul la capitalul social subscris va fi:         la statutul Societ„˛ii Comerciale BABY
                              SIMPLEX - S.R.L., cu sediul Ón T‚rgu Mure∫,       asociatul unic Martonos Tiberiu.
  - 50 % partea dlui Creta I. Ioan, reprezent‚nd 10                                  Prezentul act adi˛ional ˛ine loc de hot„r‚re a
p„r˛i sociale;                        str. Ciuca∫ nr. 3, ap. 28, jude˛ul Mure∫
                                                          asocia˛ilor.
  - 50 % partea dlui Marcu Gheorghe, reprezent‚nd      Subsemnata Kuti Tünde, cet„˛ean rom‚n,
                                                            Prezentul act adi˛ional va fi depus de asocia˛i la
10 p„r˛i sociale.                     domiciliat„ Ón T‚rgu Mure∫, str. Ciuca∫ nr. 3, ap. 28,
                                                          Oficiul Registrului Comer˛ului de pe l‚ng„
  Se modific„ art. 3 din contractul de societate ∫i   jude˛ul   Mure∫,   cod  numeric   personal
                                                          Tribunalul Mure∫, Ón termen de 15 zile de la data
art. 5 din statutul societ„˛ii privind obiectul de    2760731264379, identificat„ cu C.I. seria MS nr.
                                                          Óncheierii actului, pentru Óndeplinirea cuvenitelor
activitate al societ„˛ii astfel:             101109, eliberat„ de Poli˛ia T‚rgu Mure∫ la data de
                                                          condi˛ii de form„ ∫i publicitate.
  Se completeaz„ obiectul de activitate al societ„˛ii  7.08.2001, Ón calitate de asociat unic - administrator
                                                            Prezentul Ónscris a fost redactat ast„zi,
prin includerea Ón obiectul de activitate a        al Societ„˛ii Comerciale BABY SIMPLEX - S.R.L.,
                                                          28.02.2006, Óntr-un num„r de 5 exemplare, din care
urm„toarelor activit„˛i:                 Ónmatriculat„ la Oficiul Registrului Comer˛ului de
                                                          4 exemplare pentru p„r˛i ∫i un exemplar pentru
  cod CAEN 1581 - fabricarea p‚inii; fabricarea     pe l‚ng„ Tribunalul Mure∫ cu nr. J 26/872/1997,
                                                          Compartimentul de asisten˛„ din cadrul Oficiului
produselor proaspete de patiserie;            cod unic de Ónregistrare R10092877, rog a cuprinde
                                                          Registrului Comer˛ului de pe l‚ng„ Tribunalul
  cod CAEN 1582 - fabricarea biscui˛ilor,        Ón act sub semn„tur„ privat„, urm„toarele
                                                          Mure∫.
pi∫coturilor ∫i altor produse similare;          modific„ri aduse actului constitutiv:
                                                            Act preluat Ón vederea public„rii ast„zi,
  cod CAEN 5139 - comer˛ cu ridicata,            Art. 1. Deschiderea unui sediu secundar situat Ón
                                                          22.03.2006.
nespecializat, cu produse alimentare, b„uturi ∫i     T‚rgu Mure∫, Bd. 1848 nr. 73, jude˛ul Mure∫, cu
                                                            (18/778.799)
tutun;                          activitatea cod CAEN 5212 - comer˛ cu am„nuntul,
                             Ón magazine nespecializate, cu v‚nzare
                                                                       *
  cod CAEN 5222 - comer˛ cu am„nuntul cu carne
∫i produse din carne;                   predominant„ de produse nealimentare. Suprafa˛a
                                                                Societatea Comercial„
  cod CAEN 5224 - comer˛ cu am„nuntul cu p‚ine,     comercial„ specificat„ mai sus intr„ Ón
                                                              COM PROD.V.M.IMPEX - S.R.L.
produse de patiserie ∫i produse zaharoase;        administrarea societ„˛ii pe baza contractului de
                                                                  T‚rgu Mure∫
  cod CAEN 5227 - comer˛ cu am„nuntul, Ón        Ónchiriere Óncheiat Óntre p„r˛i cu nr. 7c/1.12.2005.
magazine specializate, cu produse alimentare.        Art. 2. Mandatul administratorului este pe timp
                                                                   ACT ADIfiIONAL
  Œn baza hot„r‚rii nr. 5 din 17.09.2005 a adun„rii   nelimitat Óncep‚nd cu semnarea prezentului act,
generale a asocia˛ilor Societ„˛ii Comerciale       rog a se schimba datele de carte de identitate.       Subsemna˛ii Veres Mihai, cet„˛ean rom‚n,
COMACTIV - S.R.L., T‚rn„veni, se va deschide un       Prezenta ˛ine loc de hot„r‚re a adun„rii generale   n„scut la data de 4.11.1952 Ón localitatea Suplac,
punct de lucru al societ„˛ii, situat Ón T‚rn„veni, Str.  a asociatului unic. Administratorul societ„˛ii Kuti    jude˛ul Mure∫, domiciliat Ón T‚rgu Mure∫, Bd. 1
Republicii nr. 37, jude˛ul Mure∫, de˛inut Ón baza     Tünde se va ocupa de Óndeplinirea tuturor         Decembrie 1918 nr. 197, ap. 25, jude˛ul Mure∫,
contractului de Ónchiriere perfectat la data de      formalit„˛ilor legale pentru Ónscrierea men˛iunilor    identificat cu C.I. seria MS nr. 054255, eliberat„ de
20.12.2005 ∫i care urmeaz„ a fi declarat ca activ.    la Oficiul registrului comer˛ului a prezentelor      Poli˛ia T‚rgu Mure∫ la data de 30.08.2000, cod
  Celelalte prevederi ale contractului de societate   modific„ri.                        numeric personal 1521104264380 ∫i Veres Viorica,
∫i ale statutului societ„˛ii r„m‚n nemodificate.       Tehnoredactat de c„tre asociat unic la T‚rgu      cet„˛ean rom‚n, n„scut„ la data de 30.11.1956 Ón
  Prezentul act va fi supus condi˛iilor de form„ ∫i   Mure∫ Ón data de 6.02.2006.                Iernut, jude˛ul Mure∫, domiciliat„ Ón T‚rgu Mure∫,
publicitate prev„zute de lege, dup„ care va fi depus     Act preluat Ón vederea public„rii ast„zi,       Bd. 1 Decembrie 1918 nr. 197, ap. 25, jude˛ul
la Oficiul Registrului Comer˛ului de pe l‚ng„       22.03.2006.                        Mure∫, identificat„ cu C.I. seria MS nr. 221286,
Tribunalul Mure∫, pentru efectuarea cuvenitelor        (17/778.798)                     eliberat„ de Poli˛ia T‚rgu Mure∫ la data de
modific„ri de Ónmatriculare.                            *                23.10.2003, cod numeric personal 2560930264397,
  Prezentul act adi˛ional ˛ine loc ∫i de hot„r‚re a                                Ón calitate de asocia˛i ∫i administratori ai Societ„˛ii
adun„rii generale a asocia˛ilor, ca organ colectiv de         Societatea Comercial„             Comerciale COM PROD.V.M.IMPEX - S.R.L., cu
decizie al societ„˛ii.                       SELECT STIL - S.R.L., Criste∫ti         sediul Ón T‚rgu Mure∫, Bd. 1 Decembrie 1918 nr.
  Prezentul act adi˛ional este un Ónscris sub              jude˛ul Mure∫               197, ap. 25, jude˛ul Mure∫, Ónmatriculat„ la Oficiul
semn„tur„ privat„ ∫i a fost redatat Ón 5 (cinci)                                  Registrului Comer˛ului al Jude˛ului Mure∫ cu nr. J
exemplare, azi, 2.02.2005.                         ACT ADIfiIONAL              26/1209/1991, rog a se cuprinde Ón act sub
  Act preluat Ón vederea public„rii ast„zi,         Rug„m a cuprinde Ón act adi˛ional sub         semn„tur„ privat„ urm„toarele modific„ri aduse
22.03.2006.                        semn„tur„ privat„, urm„toarele:              contractului ∫i statutului societ„˛ii:
   (15/778.796)                      I. CONTRACT DE CESIUNE                  1. Se suspend„ activitatea societ„˛ii pe o perioad„
             *                 Art. 1. Laposi Alexandru, Ón calitate de cedent,    de 3 (trei) ani Óncep‚nd de la data Ónregistr„rii
                             cesioneaz„ 20 p„r˛i sociale Ón valoare de 10 RON     prezentului act.
      Societatea Comercial„             fiecare, Ón total reprezent‚nd suma de 200 RON;       2. Se specific„ mandatul administratorului Veres
     TRUVEL - S.R.L., T‚rgu Mure∫            Art. 2. Martonos Tiberiu, Ón calitate de cesionar   Mihai, numit la data de 21.08.1991, Ón sensul c„ va
                             ∫i asociat nou cooptat, prime∫te 20 p„r˛i sociale,    fi valabil p‚n„ la revocarea lui de c„tre adunarea
         ACT ADIfiIONAL              reprezent‚nd 200 RON, p„r˛i sociale specificate la    general„ a asocia˛ilor.
  Subsemnatul Gagyi Istvan Zoltan, cet„˛ean       art. 1.                           3. Celelalte clauze ∫i prevederi constitutive
rom‚n, n„scut la data de 21.01.1982 Ón T‚rgu         Art. 3. Cesionarea se face cu plata p„r˛ilor sociale  r„m‚n nemodificate.
Mure∫, jude˛ul Mure∫, domiciliat Ón T‚rgu Mure∫,     cesionate, la valoarea lor nominal„.             Prezentul act adi˛ional ˛ine loc de hot„r‚re a
str. Szechenyi Istvan nr. 42, jude˛ul Mure∫,         Art. 4. Asociatul cedent declar„ c„ se retrage din   adun„rii generale a asocia˛ilor.
identificat cu C.I. seria MS nr. 181680, eliberat„ de   societate, nemaiav‚nd pe viitor nici o preten˛ie       Prezentul act adi˛ional va fi depus de asocia˛i la
Poli˛ia T‚rgu Mure∫ la data de 13.03.2003, cod      material„ decurg‚nd din activitatea acesteia.       Oficiul Registrului Comer˛ului de pe l‚ng„
numeric personal 1820121260069, Ón calitate de      Asociatul cesionar declar„ c„ a studiat situa˛ia     Tribunalul Mure∫, Ón termen de 15 zile de la data
asociat unic al Societ„˛ii Comerciale TRUVEL -      financiar„ a societ„˛ii ∫i c„ este de acord cu      Óncheierii actului, pentru Óndeplinirea cuvenitelor
S.R.L., cu sediul Ón T‚rgu Mure∫, str. Tudor       continuarea activit„˛ii acesteia Ón condi˛iile de mai   condi˛ii de form„ ∫i publicitate.
Vladimirescu nr. 45, jude˛ul Mure∫, Ónmatriculat„ la   jos.                             Prezentul Ónscris a fost redactat ast„zi,
Oficiul Registrului Comer˛ului al Jude˛ului Mure∫      II. Modific„ri la actul constitutiv al Societ„˛ii   28.02.2006, Óntr-un num„r de 5 exemplare, din care
cu nr. J 26/14/2000, rog a se cuprinde Ón act sub     Comerciale SELECT STIL - S.R.L.:             4 exemplare pentru p„r˛i ∫i un exemplar pentru
semn„tur„ privat„ urm„toarele modific„ri aduse        Subsemna˛ii Laposi Alexandru, cet„˛ean rom‚n,     Compartimentul de asisten˛„ din cadrul Oficiului
statutului societ„˛ii:                  n„scut la data de 19.02.1954 Ón Dej, jude˛ul Cluj,    Registrului Comer˛ului de pe l‚ng„ Tribunalul
  1. Se specific„ mandatul administratorului Gagyi    domiciliat Ón T‚rgu Mure∫, str. Corne∫ti nr. 17,     Mure∫.
Istvan Zoltan, numit la data de 17.07.2000, Ón      jude˛ul Mure∫, identificat cu C.I. seria MS nr.       Act preluat Ón vederea public„rii ast„zi,
sensul c„ acesta este valabil p‚n„ la revocarea lui.   039399, eliberat„ de Poli˛ia T‚rgu Mure∫ la data de    22.03.2006.
  2. Se completeaz„ obiectul secundar de activitate   7.04.2000, cod numeric personal 1540219264418, Ón       (19/778.800)
cu urm„toarele:                      calitate de asociat retras ∫i Martonos Tiberiu,                   *
                MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA                a IV-a,  Nr. 1025/29.III.2006                  5
      Societatea Comercial„             p„r˛i sociale, Ón valoare de 190.250 RON a 10 lei    Poli˛ia T‚rgu Mure∫, cod numeric personal
     SONAX - S.R.L., satul Gorne∫ti          fiecare, forma˛i din 50 RON; 58.268 $ din care aport   1820905260017, Ón calitate de asocia˛i fondatori ai
        jude˛ul Mure∫               Ón natur„ 43.600 RON echivalentul a 15.572 $.      Societ„˛ii Comerciale OVIM - S.R.L., cu sediul Ón
                                Art. 2. Persoana juridic„ CHESPA - S.R.L., Ón    T‚gu Mure∫, Str. Mugurilor nr. 4, ap. 7, jude˛ul
        ACT ADIfiIONAL               calitate de cesionar, prime∫te 19.025 p„r˛i sociale Ón  Mure∫, Ónmatriculat„ la Oficiul Registrului
           ™I                  valoare de 10 lei fiecare, specificate la art. 1.    Comer˛ului al Jude˛ului Mure∫ cu nr. J 26/290/2002,
       CONTRACT DE CESIUNE                Art. 3. Cesionarul intr„ Ón drepturile cedentului,  ∫i Harsony Florin, cet„˛ean rom‚n, n„scut la data de
  Art. 1. Hagya Tibor, Ón calitate de cedent,       Ón cadrul societ„˛ii. Cesionarea se face la valoarea   11.08.1975 Ón T‚rn„veni, jude˛ul Mure∫, domiciliat
cesioneaz„ 10 p„r˛i sociale a 10 RON fiecare,       nominal„ a p„r˛ilor sociale, Ón urm„toarele condi˛ii:  Ón satul Idiciu nr. 8, comuna Bahnea, jude˛ul
reprezent‚nd suma de 100 RON;                 Subsemna˛ii Andrzej Dyduch, cet„˛ean polonez,    Mure∫, identificat cu C.I. seria MS nr.
  Art. 2. Berki Mihai ∫i Berki Elemer, Ón calitate de   domiciliat Ón T‚rgu Mure∫, Str. Moldovei nr. 22, ap.   047948/12.07.2000, eliberat„ de Poli˛ia T‚rn„veni,
cesionari, primesc c‚te 5 p„r˛i sociale fiecare a 10    13, jude˛ul Mure∫, identificat cu C.I. seria MS nr.   cod numeric personal 1750811267393, asociat
RON fiecare, specificate la art. 1.            308699, eliberat„ de Poli˛ia T‚rgu Mure∫, cod      cooptat; prin prezenta solicit„m a se cuprinde Ón act
  Art. 3. Cesionarea se face cu plata p„r˛ilor sociale  numeric personal 1660630267409 ∫i Societatea       adi˛ional sub semn„tur„ privat„ urm„toarele
cesionate, la valoarea lor nominal„.            Comercial„ CHESPA-FARBY GRAFICZNE - S.R.L.,       modific„ri aduse actului constitutiv al societ„˛ii
  Art. 4. Asociatul cedent declar„ c„ este de acord    persoan„ juridic„, cu sediul Ón Polonia, Krapkowice,   men˛ionate. Modific„rile din prezentul act adi˛ional
cu cooptarea Ón societate a cesionarului. Asocia˛ii    str. K. S. Duszy nr. 5, reprezentat„ prin dl Konrad   sunt datorate cesiunii p„r˛ilor sociale a asocia˛ilor
cesionari declar„ c„ au studiat situa˛ia financiar-    Bassek, cet„˛ean polonez, domiciliat Ón Polonia,     ceden˛i c„tre asociatul cooptat ∫i de a se transforma
contabil„ a societ„˛ii ∫i sunt de acord cu preluarea    Chorula, str. Opolska nr. 31, identificat cu       societatea din forma pluripersonal„ Ón cea
acesteia al„turi de asociatul cedent.           pa∫aportul seria B.M. nr. 2053578/28.02.1998,      unipersonal„, dup„ cum urmeaz„:
  Ca urmare a contractului de cesiune men˛ionat      eliberat de autorit„˛ile competente poloneze, Ón      Asociatul unic Harsony Florin declar„ c„ are
mai sus, subsemna˛ii Berki Mihai, cet„˛ean rom‚n,     calitate de asocia˛i existen˛i ∫i persoana juridic„   cuno∫tin˛„ de situa˛ia economico-financiar„ a
n„scut la data de 7.06.1974 Ón Reghin, jude˛ul       CHESPA, cu sediul Ón Krapkowice ul, str. Ksiedza     societ„˛ii, c„ este de acord cu preluarea Óntregului
Mure∫, domiciliat Ón comuna Gorne∫ti nr. 216,       Duszy nr. 5, Ónscris„ Ón Registrul Na˛ional Judiciar   activ ∫i pasiv ale acesteia, pentru continuarea
jude˛ul Mure∫, identificat cu C.I. seria MS nr.      cu nr. KRS 0000140453, cod fiscal 755-18-20-932,     activit„˛ii ∫i hot„r„∫te Óntocmirea unui nou act
347347, eliberat„ de Poli˛ia Mure∫ la data de       num„r de Ónregistrare 532341367, reprezentat„      constitutiv, care cuprinde Ón esen˛„ modific„rile
9.12.2005, cod numeric personal 1740607261451,       prin dl Konrad Bassek, cu datele de mai sus, Ón     stipulate Ón prezentul act adi˛ional, din care face
Berki Elemer, cet„˛ean rom‚n, n„scut la data de      calitate de asociat cooptat Ón Societatea Comercial„   parte integrant„. La data autoriz„rii de c„tre
23.02.1968 Ón Reghin, jude˛ul Mure∫, domiciliat Ón     CHESPA ROMANIA - S.R.L., cu sediul Ón T‚rgu       instan˛a competent„ a prezentului act adi˛ional ∫i a
comuna Gorne∫ti nr. 235, jude˛ul Mure∫, identificat    Mure∫, Str. Fabricii nr. 1/A, jude˛ul Mure∫,       statutului care Ói urmeaz„ se consider„ reziliate
cu C.I. seria MS nr. 238102, eliberat„ de Poli˛ia     Ónmatriculat„ la Oficiul Registrului Comer˛ului al    contractul de asociere dintre cei doi asocia˛i ini˛iali
Mure∫ la data de 3.02.2004, cod numeric personal      Jude˛ului Mure∫ cu nr. J 26/529/2001, rug„m a se     ∫i statutul care au stat la baza autoriz„rii
1680223261496, Ón calitate de asocia˛i nou coopta˛i    cuprinde Ón act adi˛ional sub semn„tur„ privat„     func˛ion„rii societ„˛ii.
∫i Hagya Tibor, cet„˛ean ungar, n„scut la data de     urm„toarele:                        1. Aportul la capital al asociatului cooptat este:
11.03.1967 Ón Medgyesegyhaza, Ungaria, domiciliat       1. Se modific„ preambulul contractului privind    Harsony Florin de˛ine 20 p„r˛i sociale a 10 RON
Ón Ungaria, Szeged, str. Sarkantyu nr. 68, identificat   asocia˛ii societ„˛ii, Ón sensul c„, de la data      fiecare, reprezent‚nd 200 RON.
cu pa∫aportul seria ZF 281528, eliberat de         prezentului act, asociatul persoan„ juridic„        2. Se revoc„ din func˛ia de administrator Moica
autorit„˛ile ungare la data de 5.02.2003, Ón calitate   CHESPA-FARBY GRAFICZNE - S.R.L. Ón˛elege s„ se      Ioan-Vasile ∫i Moica Ovidiu-Mihai, iar pe viitor
de asociat continuator, am hot„r‚t urm„toarele:      retrag„ din societate, cesion‚nd p„r˛ile sociale     administrator unic va fi Harsony Florin, mandatul
  1. Transformarea Societ„˛ii Comerciale SONAX -     de˛inute Ón capitalul social, conform contractului de  administratorului este nelimitat ∫i Óncepe din data
S.R.L., cu sediul Ón satul Gorne∫ti, Strada Principal„   cesiune men˛ionat mai sus. Asociatul retras declar„   de 1.03.2006.
nr. 487, jude˛ul Mure∫, Ónmatriculat„ la Oficiul      c„ toate drepturile patrimoniale, la data semn„rii     3. Se completeaz„ obiectul secundar de activitate
Registrului Comer˛ului al Jude˛ului Mure∫ cu nr. J     prezentului act, i-au fost satisf„cute ∫i c„ nu va    cu:
26/688/2001, din societate atipic„ unipersonal„ Ón     emite Ón viitor nici o preten˛ie material„ decurg‚nd    0113 - cultivarea fructelor, nucilor, a plantelor
societate tipic„ pluripersonal„.              din contractul ∫i statutul Ón cauz„.           pentru b„uturi ∫i mirodenii;
  2. Ca urmare a cesiunii p„r˛ilor sociale aportul      2. Se modific„ aportul asocia˛ilor la capital,     0121 - cre∫terea animalelor, activitatea fermelor
asocia˛ilor la capitalul social va fi: Hagya Tibor va   astfel: Andrzej Dyduch de˛ine tot un num„r de 485    pentru ob˛inerea laptelui;
de˛ine contravaloarea a 10 p„r˛i sociale adic„ 100     p„r˛i sociale = 1.732 $ = 4.850 lei, aport Ón natur„,    0122 - cre∫terea ovinelor, caprinelor, cabalinelor,
RON, Berki Mihai va de˛ine contravaloarea a 5 p„r˛i    iar CHESPA - S.R.L. de˛ine un num„r de 19.025      m„garilor, cat‚rilor ∫i asinilor;
sociale adic„ 50 RON, iar Berki Elemer va de˛ine      p„r˛i social, Ón valoare de 190.250 RON a 10 lei      0123 - cre∫terea porcinelor;
contravaloarea a 5 p„r˛i sociale adic„ 50 RON.       fiecare, forma˛i din 50 RON; 58.268 $ (din care       0124 - cre∫terea p„s„rilor;
  3. Se specific„ mandatul administratorului       aport Ón natur„ 43.600 RON echivalentul a 15.572      0130 - activit„˛i Ón ferme mixte (cultura vegetal„
Hagya Tibor, numit la data de 31.08.2001 Ón sensul     $).                           combinat„ cu cre∫terea animalelor);
c„ va fi valabil p‚n„ la revocarea lui de c„tre        3. Se revoc„ din calitatea de administrator dl     0141 - activit„˛i de servicii anexe agriculturii;
adunarea general„ a asocia˛ilor.              Joachim Siekiera, numindu-se totodat„, pe l‚ng„     gr„din„rit peisagistic (arhitectur„ peisager„);
  4. Se completeaz„ obiectul secundar de activitate    administratorii existen˛i, Ón calitatea de         4511 - demolarea construc˛iilor, terasamente ∫i
al societ„˛ii cu:                     administrator ∫i dl Maciej Chyra, cet„˛ean polonez,   organizare de ∫antiere;
  4522 - lucr„ri de Ónvelitori, ∫arpante ∫i terase la   n„scut la data de 30.08.1980 Ón Opole, Polonia,       4521 - construc˛ii de cl„diri ∫i lucr„ri de geniu;
construc˛ii;                        domiciliat Ón Polonia, Opole, str. Kosnego nr. 36/2,    4522 - lucr„ri de Ónvelitori, ∫arpante ∫i terase la
  4525 - alte lucr„ri speciale de construc˛ii;      identificat cu pa∫aportul seria B.M. nr.         construc˛ii;
  4531 - lucr„ri de instala˛ii electrice;         8685436/8.01.2001, eliberat de autorit„˛ile         5010 - comer˛ cu autovehicule;
  4532 - lucr„ri de izola˛ii ∫i protec˛ie anticorosiv„;  competente, durata mandatului de administrare        5020 - Óntre˛inerea ∫i repararea autovehiculelor;
  4533 - lucr„ri de instala˛ii tehnico-sanitare;     fiind pe o perioad„ nelimitat„, Óncep‚nd cu data de     5030 - comer˛ cu piese ∫i accesorii pentru
  4534 - alte lucr„ri de instala˛ii;           24.11.2005. Durata mandatelor de administrare ale    autovehicule;
  4541 - lucr„ri de ipsos„rie;              administratorilor existen˛i se prelunge∫te pe o       5211 - comer˛ cu am„nuntul, Ón magazine
  4542 - lucr„ri de t‚mpl„rie ∫i dulgherie;        perioad„ nelimitat„, Óncep‚nd cu data de         nespecializate, cu v‚nzare predominant„ de
  4543 - lucr„ri de pardosire ∫i placare a pere˛ilor;   20.04.2001, respectiv 3.03.2003.             produse alimentare, b„uturi ∫i tutun;
  4544 - lucr„ri de vopsitorie, zugr„veli ∫i de        Totodat„, prezentul act ˛ine loc ∫i de hot„r‚re a    5224 - comer˛ cu am„nuntul cu p‚ine, produse
mont„ri de geamuri;                    adun„rii generale a asocia˛ilor.             de patiserie ∫i produse zaharoase;
  4545 - alte lucr„ri de finisare.              Redact de p„r˛i sub semn„tur„ privat„, Ón 5       5225 - comer˛ cu am„nuntul cu b„uturi;
  5. Se redefine∫te obiectul principal al societ„˛ii   exemplare, azi, 21.04.2005.                 5530 - restaurante;
cu: 4521 - construc˛ii de cl„diri ∫i lucr„ri de geniu,     Act preluat Ón vederea public„rii ast„zi,        5540 - baruri;
iar fostul obiect principal trece Ón secundar.       22.03.2006.                         6021 - alte transporturi terestre de c„l„tori pe
  6. Se schimb„ sediul social al societ„˛ii Ón satul      (21/778.802)                    baz„ de grafic;
Gorne∫ti nr. 235, jude˛ul Mure∫ (Ónscris Ón cartea                  *                 6023 - transporturi terestre de c„l„tori,
funciar„ cu nr. 1148).                                               ocazionale (intern ∫i interna˛ional);
  Prezentul act adi˛ional ˛ine loc de hot„r‚re a           Societatea Comercial„              7482 - activit„˛i de ambalare;
asociatului unic ∫i, Ónso˛it de noul act constitutiv, va       OVIM - S.R.L., T‚rgu Mure∫            7485 - activit„˛i de secretariat ∫i traducere.
fi supus cerin˛elor legale de autorizare ∫i                                      Totodat„, prezentul act ˛ine loc ∫i de hot„r‚re a
publicitate.                                ACT ADIfiIONAL              adun„rii generale a asocia˛ilor.
  Prezentul Ónscris a fost redactat ast„zi,         P„r˛ile convin asupra urm„torului contract de      Redactat Ón 5 (cinci) exemplare, de c„tre p„r˛i
16.02.2006, Óntr-un num„r de 5 exemplare, din care     cesiune:                         azi, 28.02.2006.
4 exemplare pentru p„r˛i ∫i un exemplar pentru        1. Moica Ioan-Vasile ∫i Moica Ovidiu-Mihai, Ón      Act preluat Ón vederea public„rii ast„zi,
Compartimentul de asisten˛„ din cadrul Oficiului      calitate de ceden˛i, cesioneaz„ Ón total un num„r de   22.03.2006.
Registrului Comer˛ului de pe l‚ng„ Tribunalul       20 p„r˛i sociale, Ón valoare de 10 RON fiecare.        (22/778.803)
Mure∫.                            2. Harsony Florin, Ón calitate de cesionar,                   *
  Act preluat Ón vederea public„rii ast„zi,        prime∫te cele 20 p„r˛i sociale, Ón valoare de 10 RON
22.03.2006.                                                          Societatea Comercial„
                              fiecare, specificate mai sus la art. 1.
  (20/778.801)                                                    CUMA SERVIMPEX - S.R.L., T‚rgu Mure∫
                               Subsemna˛ii Moica Ioan-Vasile, cet„˛ean rom‚n,
              *                n„scut la data de 6.08.1955 Ón Reghin, jude˛ul
                              Mure∫, domiciliat Ón T‚rgu Mure∫, Str. Mugurilor              ACT ADIfiIONAL
     Societatea Comercial„              nr. 4, ap. 7, jude˛ul Mure∫, identificat cu C.I. seria   Subsemna˛ii:
  CHESPA ROMANIA - S.R.L., T‚rgu Mure∫          MS nr. 110517/18.10.2001, eliberat„ de Poli˛ia       - Cuesdeanu Lucian-™erban, cet„˛ean rom‚n, cod
                              T‚rgu   Mure∫,   cod  numeric    personal   numeric personal 1570214264363, n„scut la data de
         ACT ADIfiIONAL              1550806264385, Moica Ovidiu-Mihai, cet„˛ean       14.02.1957 Ón Reghin, jude˛ul Mure∫, domiciliat Ón
  P„r˛ile convin asupra Óncheierii urm„torului      rom‚n, n„scut la data de 5.09.1982 Ón T‚rgu Mure∫,    S‚ngeorgiu de Mure∫, str. Tofalau nr. 678A, jude˛ul
contract de cesiune:                    jude˛ul Mure∫, domiciliat Ón T‚rgu Mure∫, Str.      Mure∫, identificat cu C.I. seria MS nr.
  Art. 1. CHESPA-FARBY GRAFICZNE - S.R.L., Ón       Mugurilor nr. 4, ap. 7, jude˛ul Mure∫, identificat cu  085164/6.04.2001, eliberat„ de Poli˛ia T‚rgu Mure∫,
calitate de cedent, cesioneaz„ un num„r de 19.025     C.I. seria MS nr. 174020/3.02.2003, eliberat„ de     ∫i
 6               MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI,              PARTEA a IV-a,   Nr. 1025/29.III.2006
  - Cuesdeanu Lygia-Smaranda, cet„˛ean rom‚n,        Art. 3. Cesionarea se face cu plata p„r˛ilor sociale   Art. 2. Bernath Nicolae, Ón calitate de cesionar
cod numeric personal 2530523264366, n„scut„ la      cesionate, la valoarea lor nominal„.           primesc cele 10 p„r˛i sociale, Ón valoare de 100 RON
data de 23.05.1953 Ón Reghin, jude˛ul Mure∫,         Art. 4. Asociatul cedent declar„ c„ este de acord   = 1.000.000 lei, conform art. 1.
domiciliat„ Ón T‚rgu Mure∫, aleea Corni∫a nr. 13,     cu cooptarea Ón societate a cesionarului. Asociatul     Art. 3. Cesionarii intr„ Ón drepturile cedentului,
ap. 17, jude˛ul Mure∫, identificat„ cu C.I. seria MS   cesionar declar„ c„ a studiat situa˛ia financiar-     Ón cadrul societ„˛ii. Cesionarea se face la valoarea
nr. 022036/29.09.1999, eliberat„ de Poli˛ia T‚rgu     contabil„ a societ„˛ii ∫i este de acord cu preluarea   nominal„ a p„r˛ilor sociale, Ón urm„toarele condi˛ii:
Mure∫,                          acesteia al„turi de asociatul cedent.            Subsemna˛ii Hornet Victor, cet„˛ean rom‚n,
  asocia˛i ai Societ„˛ii Comerciale CUMA          Ca urmare a contractului de cesiune men˛ionat     n„scut la data de 24.03.1955 Ón localitatea
SERVIMPEX - S.R.L., cu sediul Ón T‚rgu Mure∫, aleea    mai sus, subsemna˛ii Popa Maria, cet„˛ean rom‚n,     Grebeni∫u de C‚mpie, jude˛ul Mure∫, domiciliat Ón
Corni∫a nr. 13, ap. 17, jude˛ul Mure∫, cod unic de    n„scut„ la data de 29.05.1967 Ón T‚rgu Mure∫,       T‚rgu Mure∫, str. Transilvania nr. 34, ap. 12, jude˛ul
Ónregistrare R54089966, Ónmatriculat„ cu nr.       jude˛ul Mure∫, domiciliat„ Ón T‚rgu Mure∫, Str.      Mure∫, identificat cu C.I. seria MS nr.
J 26/262/1994, Ónscriem Ón prezentul act         Iernutului nr. 2, jude˛ul Mure∫, identificat„ cu C.I.   325037/6.09.2005, eliberat„ de Poli˛ia T‚rgu Mure∫,
urm„toarele modific„ri aduse actelor constitutive     seria MS cu nr. 074595, eliberat„ de Poli˛ia T‚rgu    cod numeric personal 1550324264403, ∫i Hornet
ale societ„˛ii autentificate cu nr. 3332/11.02.1994 la  Mure∫ la data de 2.02.2001, cod numeric personal     Viorica, cet„˛ean rom‚n, n„scut„ la data de
Notariatul de Stat al Jude˛ului Mure∫, anterior      2670529264396, Ón calitate de asociat existent ∫i     21.06.1960 Ón satul Deaj, jude˛ul Mure∫, domiciliat„
prezentului modificate:                  Popa Iosif Sorin, cet„˛ean rom‚n, n„scut la data de    Ón T‚rgu Mure∫, str. Transilvania nr. 34, ap. 12,
  1. Se redefinesc domeniul ∫i obiectul principal    29.09.1967 Ón Salcud, jude˛ul Mure∫, domiciliat Ón    jude˛ul Mure∫, identificat„ cu C.I. seria MS nr.
de activitate care vor fi:                T‚rgu Mure∫, Str. Iernutului nr. 2, jude˛ul Mure∫,    111228/24.10.2001, eliberat„ de Poli˛ia T‚rgu
  Domeniul principal: 74 - alte activit„˛i de servicii  identificat cu C.I. seria MS nr. 074596, eliberat„ de   Mure∫, cod numeric personal 2600621264374,
prestate Ón principal Óntreprinderilor, anume       Poli˛ia T‚rgu Mure∫ la data de 2.02.2001, cod       asocia˛i ai Societ„˛ii Comerciale VITORIO IMPEX -
consultan˛„ Ón afaceri, inclus„ Ón grupa 741.       numeric personal 1670929260017, Ón calitate de      S.R.L., cu sediul Ón T‚rgu Mure∫, str. Transilvania
  Obiectul principal: 7414 - activit„˛i de        asociat continuator ∫i Ón calitate de asociat nou     nr. 34, ap. 12, jude˛ul Mure∫, Ónmatriculat„ la
consultan˛„ pentru afaceri ∫i management (cu       cooptat, am hot„r‚t urm„toarele:             Oficiul registrului comer˛ului cu nr. J
excep˛ia activit„˛ilor de reorganizare ∫i lichidare     1. Transformarea Societ„˛ii Comerciale BOBITA     26/1221/1994, cod unic de Ónregistrare 6668778, ∫i
judiciar„ sau de audit).                 PRODCOM - S.R.L., cu sediul Ón T‚rgu Mure∫, Str.     Bernath Nicolae, cet„˛ean rom‚n, n„scut la data de
  2. Activitatea declarat„ anterior ca principal„,    Baladei nr. 1, jude˛ul Mure∫, ∫i sediu secundar Ón    27.11.1957 Ón T‚rgu Mure∫, jude˛ul Mure∫,
5147 - comer˛ cu ridicata cu alte bunuri de consum,    T‚rgu Mure∫, str. Koos Ferencz nr. 1A, B, C, jude˛ul   domiciliat Ón T‚rgu Mure∫, Str. Sebe∫ului nr. 9, ap.
nealimentare, neclasificate Ón alt„ parte, se       Mure∫, Ónmatriculat„ la Oficiul Registrului        1, jude˛ul Mure∫, identificat cu C.I. seria MS nr.
transfer„ concomitent Ón obiectul secundar de       Comer˛ului al Jude˛ului Mure∫ cu nr. J 26/10/1995,    019026/27.08.1999, eliberat de Poli˛ia T‚rgu Mure∫,
activitate.                        din societate atipic„ unipersonal„ Ón societate tipic„  cod numeric personal 1571127264364, asociat
  3.  Se  precizeaz„   durata   mandatului    pluripersonal„.                      cooptat Ón societate, rug„m a se cuprinde Ón act
administratorilor ca fiind nelimitat„ Ón timp ∫i se     2. Ca urmare a cesiunii p„r˛ilor sociale aportul    adi˛ional sub semn„tur„ privat„ urm„toarele
prelunge∫te astfel pe o perioad„ nelimitat„        asocia˛ilor la capitalul social este urm„torul: Popa   modific„ri:
mandatul actualilor administratori Cuesdeanu       Maria va de˛ine 15 p„r˛i sociale, adic„ 150 RON, iar     1. Aportul asocia˛ilor la capital Ón urma cesiunii
Lucian-™erban ∫i Cuesdeanu Lygia-Smaranda,        Popa Iosif Sorin va de˛ine 10 p„r˛i sociale, adic„ 100  de p„r˛i sociale este: Hornet Victor de˛ine un num„r
numi˛i la datele de 10.03.1994, respectiv 29.03.2001.   RON.                           de 10 p„r˛i sociale a 100 RON = 1.000.000 lei, iar
  Celelalte prevederi ale actului constitutiv r„m‚n     3. Se nume∫te Ón func˛ia de administrator Popa     Bernath Nicolae de˛ine un num„r de 10 p„r˛i
neschimbate.                       Iosif Sorin. Mandatul administratorului Óncepe de     sociale a 100 RON = 1.000.000 lei.
  Prezentul act adi˛ional este ∫i hot„r‚re a       la data de 1.03.2006 ∫i va fi valabil p‚n„ la        2. Se nume∫te Ón func˛ia de administrator
                                                          Bernath Nicolae, mandatul administratorului este
adun„rii generale a asocia˛ilor.             revocarea lui de c„tre adunarea general„ a
                                                          nelimitat ∫i Óncepe din data de 23.02.2006.
  Tehnoredactat de asocia˛i sub semn„tur„ privat„    asocia˛ilor.
                                                            3. Se completeaz„ obiectul secundar de activitate
Ón 4 (patru) exemplare la 20.02.2006.            Prezentul act adi˛ional ˛ine loc de hot„r‚re a
                                                          cu: 6021 - alte transporturi terestre de c„l„tori, pe
  Act preluat Ón vederea public„rii ast„zi,       asocia˛ilor ∫i, Ónso˛it de noul act constitutiv, va fi
                                                          baz„ de grafic.
22.03.2006.                        supus cerin˛elor legale de autorizare ∫i publicitate.
                                                            4. Prezentul act ˛ine loc ∫i de adunare general„ a
  (23/778.804)                       Prezentul Ónscris a fost redactat ast„zi, 1.03.2006,
                                                          asocia˛ilor.
             *                Óntr-un num„r de 5 exemplare, din care 4
                                                            Redactat Ón 3 exemplare sub semn„tur„ privat„
                             exemplare pentru p„r˛i ∫i un exemplar pentru
                                                          azi, 23.02.2006.
     Societatea Comercial„              Compartimentul de asisten˛„ din cadrul Oficiului
                                                            Act preluat Ón vederea public„rii ast„zi,
  FOURNITURE GRANDE CUISINE - S.R.L.           Registrului Comer˛ului de pe l‚ng„ Tribunalul
                                                          22.03.2006.
       T‚rgu Mure∫                 Mure∫.
                                                             (27/778.808)
                               Act preluat Ón vederea public„rii ast„zi,
                                                                       *
         ACT ADIfiIONAL              22.03.2006.
  Subsemnatul Puni Silviu Petru, cet„˛ean rom‚n,       (25/778.806)                           Societatea Comercial„
cod numeric personal 1620119264385, n„scut la                    *                   KARINCON - S.R.L., T‚rgu Mure∫
data de 19.01.1962 Ón T‚rgu Mure∫, jude˛ul Mure∫,
domiciliat Ón T‚rgu Mure∫, Str. Apeductului nr. 9,         Societatea Comercial„
                                                                   ACT ADIfiIONAL
jude˛ul Mure∫, identificat cu C.I. seria MS nr.       GOKTAS ALIMPEX - S.R.L., T‚rgu Mure∫
                                                            Subsemnata Banga Elena Estera, cet„˛ean
024770/27.10.1999, eliberat„ de Poli˛ia T‚rgu                                    rom‚n, domiciliat„ Ón T‚rgu Mure∫, str. Godeanu
Mure∫, asociat unic al Societ„˛ii Comerciale               ACT ADIfiIONAL
                                        ™I                 nr. 3 ap. 19, jude˛ul Mure∫, identificat„ cu B.I. seria
FOURNITURE GRANDE CUISINE - S.R.L., cu sediul                                    G.V. nr. 082132, eliberat de Poli˛ia T‚rgu Mure∫,
Ón T‚rgu Mure∫, Str. Depozitelor nr. 20, jude˛ul            CONTRACT DE CESIUNE
                                                          cod numeric personal 2510219264361, Ón calitate de
Mure∫, cod unic de Ónregistrare 14922183,          Art. 1. Subsemna˛ii Sedat Bulut, cet„˛ean turc,    asociat unic al Societ„˛ii Comerciale KARINCON -
Ónmatriculat„ cu nr. J 26/799/2002, Ónscriu        domiciliat Ón Turcia, localitatea Osmaniye, n„scut la   S.R.L., cu sediul Ón T‚rgu Mure∫, Str. Par‚ngului nr.
urm„toarele modific„ri ale actului constitutiv:      data de 22.07.1979, identificat cu pa∫aportul seria    19, ap. 13, jude˛ul Mure∫, Ónmatriculat„ la Oficiul
  Œnceteaz„ de drept la 1.03.2006 mandatul        TR-M nr. 315781, Ón calitate de asociat ∫i Goktas     Registrului Comer˛ului al Jude˛ului Mure∫ cu nr J
administratorului Puni Cosmin ∫i se nume∫te        Adem, cet„˛ean turc, domiciliat Ón Turcia, Istanbul,   26/1336/1992, rog a se cuprinde Ón act adi˛ional sub
Óncep‚nd cu 1.03.2006 ca administrator, cu un       n„scut la data de 10.03.1975, av‚nd re∫edin˛a Ón     semn„tur„ privat„ urm„toarele:
mandat nelimitat Ón timp ∫i cu titlu gratuit, dl     localitatea S‚ngeorgiu de Mure∫, Str. Narciselor nr.     1. Asociata unic„ cu datele men˛ionate mai sus a
Marcan Valentin Antonio, cet„˛ean rom‚n, cod       1152, jdue˛ul Mure∫, identificat cu pa∫aportul seria   hot„r‚t Ónregistrarea unui punct de lucru Ón T‚rgu
numeric personal 1640717267391, n„scut la data de     TR-M nr. 247048, Ón calitate de asociat al Societ„˛ii   Mure∫, str. Suceava nr. 29/A, jude˛ul Mure∫.
17.07.1964 Ón T‚rn„veni, jude˛ul Mure∫, domiciliat    Comerciale GOKTAS ALIMPEX - S.R.L., cu sediul Ón       2. Referitor la durata mandatului de
Ón T‚rn„veni, cartierul P„cii, bl. 2/J, ap. 17, jude˛ul  T‚rgu Mure∫, Str. C„l„ra∫ilor nr. 4, jude˛ul Mure∫,    administrare al administratorului existent, acesta se
Mure∫, identificat cu B.I. seria D.G. nr.         Ónmatriculat„ la Oficiul Registrului Comer˛ului al    prelunge∫te pe o perioad„ nelimitat„, Óncep‚nd cu
442988/7.06.1988, eliberat de Mili˛ia T‚rn„veni,     Jude˛ului Mure∫ cu nr. J 26/654/1993, cod unic de     data de 8.01.1999.
prelungit la data de 16.06.1998.             Ónregistrare R3563610, am hot„r‚t urm„toarele:        3. Totodat„, prezentul act adi˛ional ˛ine loc ∫i de
  Celelalte prevederi ale actului constitutiv r„m‚n     Art. 2. Se nume∫te Ón func˛ia de administrator     hot„r‚rea adun„rii generale a asocia˛ilor.
nemodificate.                       numitul Sedat Bulut, de la data semn„rii           Redactat de p„r˛i sub semn„tur„ privat„,
  Prezentul este ∫i hot„r‚re a adun„rii generale a    prezentului act, pe o durat„ nedeterminat„.        Ón 5 exemplare, azi, 14.02.2006.
asocia˛ilor.                         Prezentul act adi˛ional va fi supus cerin˛elor      Act preluat Ón vederea public„rii ast„zi,
  Tehnoredactat de subsemnatul, Ón 4 exemplare,     legale de autorizare men˛ionare la Oficiul        22.03.2006.
sub semn„tur„ privat„ la data de 15.02.2006.       registrului comer˛ului ∫i publicitate.            (28/778.809)
  Act preluat Ón vederea public„rii ast„zi,         Œntocmit azi, 24.02.2006, Ón 4 exemplare sub                   *
22.03.2006.                        semn„tur„ privat„.
  (24/778.805)                       Act preluat Ón vederea public„rii ast„zi,             Societatea Comercial„
             *                22.03.2006.                            BOROKA - S.R.L., T‚rgu Mure∫
                               (26/778.807)
     Societatea Comercial„                           *                         ACT ADIfiIONAL
 BOBITA PRODCOM - S.R.L., T‚rgu Mure∫
                                                            Subsemnatul Gergely Ildiko, cet„˛ean rom‚n,
                                  Societatea Comercial„
                                                          n„scut„ la data de 24.06.1962 Ón T‚rgu Mure∫,
        ACT ADIfiIONAL                 VITORIO IMPEX - S.R.L., T‚rgu Mure∫
                                                          jude˛ul Mure∫, domiciliat„ Ón T‚rgu Mure∫, str.
           ™I
                                                          Eminescu nr. 48, ap. 1/A, jude˛ul Mure∫,
       CONTRACT DE CESIUNE                      ACT ADIfiIONAL
                                                          identificat„ cu B.I. seria H.C. nr. 303266, eliberat de
  Art. 1. Popa Maria, Ón calitate de cedent,         P„r˛ile convin asupra Óncheierii urm„torului     Poli˛ia T‚rgu Mure∫ la data de 28.04.1998, cod
cesioneaz„ 10 p„r˛i sociale, Ón valoare de 10 RON     contract de cesiune:                   numeric personal 2620624264459, Ón calitate de
fiecare, Ón total reprezent‚nd suma de 100 RON.        Art. 1. Hornet Viorica, Ón calitate de cedent,    asociat unic Ón Societatea Comercial„ BOROKA -
  Art. 2. Popa Iosif Sorin, Ón calitate de cesionar,   cesioneaz„ din totalul de p„r˛i sociale un num„r de    S.R.L., cu sediul Ón T‚rgu Mure∫, str. Eminescu nr.
prime∫te 10 p„r˛i sociale, Ón valoare de 100 RON     10 p„r˛i sociale, Ón valoare de 100 RON = 1.000.000    48, ap. 1/A, jude˛ul Mure∫, Ónmatriculat„ la Oficiul
fiecare, specificate la art. 1.              lei.                           Registrului Comer˛ului al Jude˛ului Mure∫ cu nr. J
                MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA                a IV-a,  Nr. 1025/29.III.2006                  7
26/176/2002, rog a se cuprinde Ón act sub         valoare de 10 RON fiecare, reprezent‚nd suma de      viitor asociatul unic Moldovan Lucian.
semn„tur„ privat„ urm„toarele modific„ri aduse      100 RON.                         Administratorul societ„˛ii reprezint„ cu depline ∫i
statutului societ„˛ii:                    Art. 2. Rus Aurica, Ón calitate de cesionar,      nelimitate puteri societatea, mandatul acestuia
  1. Se schimb„ sediul social al societ„˛ii Ón T‚rgu   prime∫te 10 p„r˛i sociale Ón valoare de 10 RON      fiind pe perioad„ nedeterminat„ de la data
Mure∫, str. Mihai Eminescu nr. 51, jude˛ul Mure∫.     fiecare, specificate la art. 1.              semn„rii prezentului act adi˛ional.
  2. Se specific„ mandatul administratorului        Art. 3. Cesionarul intr„ Ón drepturile cedentului,    4. Asociatul unic a luat la cuno∫tiin˛„ c„ nu poate
Gergely Istvan Daniel, cet„˛ean rom‚n, n„scut la     Ón cadrul societ„˛ii. Cesionarea se face cu plata     avea aceea∫i calitate Ón alt„ societate comercial„ cu
data de 10.10.1959 Ón T‚rgu Mure∫, jude˛ul Mure∫,     contravalorii ar„tate a p„r˛ilor sociale cesionate,    r„spundere limitat„, ∫i c„ respectiv nici societatea
domiciliat Ón T‚rgu Mure∫, str. Mihai Eminescu nr.    care se face Ón urm„toarele condi˛ii:           pe care o reprezint„ nu poate fi asociat unic Ón alt„
48, ap. 1/A, jude˛ul Mure∫, identificat cu B.I. seria    Subsemna˛ii:                      societate cu r„spundere limitat„.
G.X. nr. 640818, eliberat„ de Poli˛ia T‚rgu Mure∫ la     - Rus Aurel, cet„˛ean rom‚n, n„scut la data de      5. Se schimb„ sediul societ„˛ii, pe viitor acesta
data de 7.01.1998, cod numeric personal          11.02.1960 Ón T‚rgu Mure∫, jude˛ul Mure∫,         fiind Ón Solov„stru nr. 275, jude˛ul Mure∫.
1591010264418, numit la data de 22.02.2002 p‚n„      domiciliat Ón Ru∫ii Mun˛i nr. 123, jude˛ul Mure∫,      6. Celelalte prevederi ale actului constitutiv
la revocarea lui.                     posesor al C.I. seria MS nr. 125755, eliberat„ la data  r„m‚n neshcimbate.
  3. Celelalte clauze ∫i prevederi constitutive     de 13.02.2002 de c„tre Poli˛ia Reghin, cod numeric      Redactat Ón 4 (patru) exemplare azi, 28.02.2006.
r„m‚n nemodificae.                    personal 1600211264364;
                                                            Act preluat Ón vederea public„rii ast„zi, 22
  Prezentul act adi˛ional ˛ine loc de hot„r‚re a      - Rus Aurica, cet„˛ean rom‚n, n„scut„ la data de
                                                          martie 2006.
asociatului unic.                     1.08.1965 Ón localitatea Ru∫ii Mun˛i, jude˛ul Mure∫,
                                                            (32/778.813)
  Prezentul act adi˛ional va fi depus de asociatul    domiciliat„ Ón Ru∫ii Mun˛i nr. 123, jude˛ul Mure∫,
                             posesoare a C.I. seria MS nr. 125754, eliberat„ de
                                                                       *
unic la Oficiul Registrului Comer˛ului de pe l‚ng„
Tribunalul Mure∫, Ón termen de 15 zile de la data     Poli˛ia Reghin la data de 13.02.2002, cod numeric
                                                                 Societatea Comercial„
Óncheierii actului, pentru Óndeplinirea cuvenitelor    personal 2650801264419,
                                                                  MOBELUX - S.R.L.
condi˛ii de form„ ∫i publicitate.              Ón calitate de cedent, respectiv cesionar ai
                                                                   T‚rgu Mure∫
  Prezentul Ónscris a fost redactat ast„zi, 1 martie   Societ„˛ii Comerciale AUREXIM - S.R.L., cu sediul Ón
                             localitatea Ru∫ii Mun˛i nr. 123, jude˛ul Mure∫,              jude˛ul Mure∫
2006, Óntr-un num„r 5 exemplare, din care 4
exemplare pentru p„r˛i ∫i un exemplar pentru       Ónmatriculat„ la Oficiul Registrului Comer˛ului al
                             Jude˛ului Mure∫ cu nr. J 26/2894/1992, cod unic de             ACT ADIfiIONAL
Compartimentul de asisten˛„ din cadrul Oficiului
Registrului Comer˛ului de pe l‚ng„ Tribunalul       Ónregistrare R 2527008, rug„m a se cuprinde Ón act      Subsemnatul Cotta Vasile, cet„˛ean rom‚n,
Mure∫.                          sub semn„tur„ privat„ urm„toarele modific„ri       n„scut la data de 9.03.1965 Ón Reghin, jude˛ul
  Act preluat Ón vederea public„rii ast„zi, 22      aduse statutului societ„˛ii, modific„ri datorate     Mure∫, domiciliat Ón T‚rgu Mure∫, Str. Bradului nr.
martie 2006.                       hot„r‚rii asociatului unic de a cesiona 50 % din     17, ap. 2, jude˛ul Mure∫, identificat cu C.I. seria MS
  (29/778.810)                     p„r˛ile sociale apar˛in‚nd dlui Rus Aurel de c„tre    nr. 017052, eliberat„ de Poli˛ia T‚rgu Mure∫ la data
             *                Rus Aurica ∫i de a transforma societatea din forma    de 3.08.1999, cod numeric personal 1650309264373,
                             atipic„   unipersonal„,    Ón  forma   tipic„  Ón calitate de asociat ∫i administrator Ón Societatea
      Societatea Comercial„             pluripersonal„.                      Comercial„ SIMACOM - S.R.L., cu sediul Ón T‚rgu
   SOLFLEX RO - S.R.L., T‚rgu Mure∫            1. Se modific„ actul constitutiv, privind asocia˛ii  Mure∫, Str. Bradului nr. 17, ap. 2, jude˛ul Mure∫,
        jude˛ul Mure∫               ∫i administratorii societ„˛ii, Ón sensul c„: Ón      Ónmatriculat„ la Oficiul Registrului Comer˛ului al
                             conformitate cu prevederile art. 150 din Legea nr.    Jude˛ului Mure∫ cu nr. J 26/876/1994, rug„m a se
         ACT ADIfiIONAL              31 din 1990/1998, Rus Aurel cesioneaz„ 50 % din      cuprinde Ón act sub semn„tur„ privat„ urm„toarele
                             p„r˛ile sociale conform contractului de cesiune      modific„ri aduse actului constitutiv al societ„˛ii:
  I. CONTRACT DE CESIUNE                 men˛ionat mai sus.
  Art. 1. Bako Levente, cet„˛ean rom‚n, domiciliat                                  1. Se modific„ denumirea societ„˛ii Ón: Societatea
                               2. Œn urma cesiunii p„r˛ilor sociale, asocia˛ii
Ón T‚rgu Mure∫, str. Franz Liszt nr. 11, jude˛ul                                  Comercial„ MOBELUX - S.R.L.
                             continuatori Rus Aurel ∫i Rus Aurica de˛in 20 p„r˛i
Mure∫, posesor al C.I. seria MS nr. 094675, cod                                    2. Se specific„ mandatul administratorului Cotta
                             sociale a c‚te 10 RON fiecare, Ón total suma de 200
numeric personal 1710424264368, asociat cedent la                                  Vasile numit la data de 13.09.1994 Ón sensul c„ va
                             RON numerar, dup„ cum urmeaz„:
Societatea Comercial„ SOLFLEX RO - S.R.L., cu                                    fi valabil p‚n„ la revocarea lui.
                               - Rus Aurel - 100 RON = 10 p„r˛i sociale/10 RON
sediul Ón T‚rgu Mure∫, Str. M„gurei nr. 11, ap. 20,                                  3. Celelalte clauze ∫i prevederi constitutive
                             = 50 %;
jude˛ul Mure∫, Ónmatriculat„ la Oficiul Registrului     - Rus Aurica - 100 RON = 10 p„r˛i sociale/10 RON    r„m‚n nemodificate.
Comer˛ului al Jude˛ului Mure∫ cu nr.           = 50 %.                           Prezentul act adi˛ional ˛ine loc de hot„r‚re a
J 26/1518/2003, cod unic de Ónregistrare R15903694,     3. Asocia˛ii continuatori hot„r„sc numirea a Ónc„   asociatului unic.
cesioneaz„ un num„r de 10 p„r˛i sociale Ón valoare    unui administrator al societ„˛ii: pe dna Rus Aurica.     Prezentul act adi˛ional va fi depus de asocia˛i la
de 10 RON fiecare, reprezent‚nd suma de 100 RON,     Mandatul administratorului numit Óncepe cu data      Oficiul Registrului Comer˛ului de pe l‚ng„
numi˛ilor Takacs Attila ∫i Pirityi Laszlo Janos.     de 27.02.2006 ∫i este pe durat„ nelimitat„.        Tribunalul Mure∫, Ón termen de 15 zile de la data
  Art. 2. Takacs Attila, cet„˛ean rom‚n, domiciliat   Societatea va fi administrat„ de cei doi         Óncheierii actului, pentru Óndeplinirea cuvenitelor
Ón T‚rgu Mure∫, Str. M„gurei nr. 11, ap. 20, jude˛ul   administratori: Rus Aurel numit Ón data de        condi˛ii de form„ ∫i publicitate.
Mure∫, posesor al B.I. seria D.G. nr. 733167, cod     15.10.1992, cu mandat prelungit Ón data de          Prezentul Ónscris a fost redactat ast„zi, 24
numeric personal 1740305264426, Ón calitate de      11.01.2006 pe perioad„ nelimitat„, ∫i Rus Aurica.     februarie 2006, Óntr-un num„r 5 exemplare, din
cesionar, prime∫te 8 p„r˛i sociale Ón valoare de 10     Prezentul act adi˛ional se completez„ cu noul act   care 4 exemplare pentru p„r˛i ∫i un exemplar
RON fiecare, specificate la art. 1, ∫i Pirityi Laszlo,  constitutiv ∫i contractul de societate care Ói urmeaz„  pentru Compartimentul de asisten˛„ din cadrul
cet„˛ean rom‚n, domiciliat Ón Budapesta, str.       ∫i care face parte integrant„ din el.           Oficiului Registrului Comer˛ului de pe l‚ng„
Damjanich nr. 37, Ungaria, posesor al pa∫aportului      Prezentul act adi˛ional ˛ine loc de hot„r‚rea     Tribunalul Mure∫.
seria ZA nr. 267732, Ón calitate de cesionar prime∫te   asociatului unic ∫i a asociatului nou cooptat.        Act preluat Ón vederea public„rii ast„zi, 22
2 p„r˛i sociale Ón valoare de 10 RON fiecare         Redactat Ón 3 exemplare de c„tre p„r˛i azi,      martie 2006.
specificate la art. 1. Œn urma cesion„rii p„r˛ilor    27.02.2006.                          (33/778.814)
sociale asociatul Takacs Attila de˛ine 18 p„r˛i       Act preluat Ón vederea public„rii ast„zi, 22                   *
sociale, reprezent‚nd 60 % din capitalul social al    martie 2006.
societ„˛ii, iar Pirityi Laszlo de˛ine 12 p„r˛i sociale,    (31/778.812)                           Societatea Comercial„
reprezent‚nd 40 % din capitalul social al societ„˛ii.                *                      PROLEXIMCO - S.R.L.
  Art. 3. Cesionarea se face cu plata p„r˛ilor sociale                                      Lunca Mure∫ului
cesionate, la valoarea lor nominal„.                 Societatea Comercial„                     jude˛ul Mure∫
  Art. 4. Asocia˛ii cesionari declar„ c„ au studiat        OLIMPIUS - S.R.L., Solov„stru
situa˛ia financiar contabil„ a societ„˛ii la data             jude˛ul Mure∫                       ACT ADIfiIONAL
prezentului act ∫i sunt de acord cu preluarea
acesteia ∫i cu intrarea Ón drepturile cedentului de             ACT ADIfiIONAL               Subsemnatul Laczko Carol, cet„˛ean rom‚n,
acesta Ón cadrul societ„˛ii pentru continuarea                                   domiciliat Ón T‚rgu Mure∫, Pia˛a Teatrului nr. 5, ap.
                               Subsemna˛ii Radu Lucian, domiciliat Ón T‚rgu      31, jude˛ul Mure∫, identificat cu B.I. seria G.N. nr.
activit„˛ii acesteia.
                             Mure∫, str. Podeni nr. 80, jude˛ul Mure∫, cod       086159, eliberat de Poli˛ia Reghin la data de
  Art. 5. Se revoc„ din func˛ia de administrator de
                             numeric personal 1820807261977, identificat cu C.I.    6.04.1994, cod numeric personal 1390821264366, Ón
la data semn„rii prezentului act numitul Bako
                             seria MS nr. 338924, eliberat„ de SPCLEP T‚rgu      calitate de asociat unic al Societ„˛ii Comerciale
Levente ∫i se nume∫te Ón func˛ia de administrator
                             Mure∫ la data de 3.10.2005, Ón calitate de asociat    PROLEXIMCO - S.R.L., cu sediul Ón T‚rgu Mure∫,
numitul Takacs Attila pe o perioad„ nelimitat„.
                             unic la Societatea Comercial„ OLIMPIUS - S.R.L., cu
  Prezentul act adi˛ional va fi supus cerin˛elor                                  Pia˛a Teatrului, bl. 5, ap. 31, jude˛ul Mure∫,
                             sediul Ón Solov„stru nr. 270, jude˛ul Mure∫,
legale de autorizare, men˛ionare Ón registrul                                    Ónmatriculat„ la Oficiul Registrului Comer˛ului al
                             Ónmatriculat„ la Oficiul Registrului Comer˛ului al
comer˛ului ∫i publicitate.                                             Jude˛ului Mure∫ cu nr. J 26/1248/1994, rog a se
                             Jude˛ului Mure∫ cu nr. J 26/1059/2004, cod unic de
  Œntocmit azi, 1.03.2006 Ón patru exemplare sub                                  cuprinde Ón act adi˛ional sub semn„tur„ privat„
                             Ónregistrare 16550175, ∫i Moldovan Lucian,
semn„tur„ privat„.                                                 hot„r‚rea asociatului unic privind:
                             domiciliat Ón satul Solov„stru nr. 269, comuna
  Act preluat Ón vederea public„rii ast„zi, 22                                    1. Se schimb„ sediul social care pe viitor va fi
                             Solov„stru, jude˛ul Mure∫, cod numeric personal
martie 2006.                                                    situat Ón Lunca Mure∫ului nr. 183, jude˛ul Mure∫.
                             1730623270598, identificat cu C.I. seria MS nr.
   (30/778.811)                                                   2. Se radiaz„ sediile secundare situate Ón Reghin,
                             127942, eliberat„ de Poli˛ia Reghin la data de
             *                26.02.2002, emitem urm„torul Ónscris sub         str. Carpa˛i nr. 1, jude˛ul Mure∫, ∫i T‚rgu Mure∫,
                             semn„tur„ privat„.                    Pia˛a Teatrului nr. 5, ap. 42, jude˛ul Mure∫.
      Societatea Comercial„                                            3. Durata mandatului administratorului este pe
                               1. Radu Lucian, Ón calitate de cedent, cedeaz„
    AUREXIM - S.R.L., Ru∫ii Mun˛i                                        perioad„ nelimitat„ Óncep‚nd cu data prezentului
                             totalitatea p„r˛ilor sociale c„tre Moldovan Lucian,
        jude˛ul Mure∫                                            act adi˛ional.
                             Ón calitate de cesionar.
                               2. Œn urma cesiunii, structura capitalului social     Tehnoredactat sub semn„tur„ privat„, Ón 5 (cinci)
         ACT ADIfiIONAL              va fi urm„toarea: Moldovan Lucian va de˛ine 20      exemplare azi, 5.07.2005.
  P„r˛ile convin asupra Óncheierii urm„torului      p„r˛i sociale Ón valoare de 10 RON fiecare,         Act preluat Ón vederea public„rii ast„zi, 22
contract de cesiune:                   reprezent‚nd 100 % capitalul social.           martie 2006.
  Art. 1. Rus Aurel, Ón calitate de cedent,         3. Se revoc„ mandatul administratorului existent      (34/778.815)
cesioneaz„ Ón total un num„r de 10 p„r˛i sociale, Ón   Radu Lucian, aceast„ calitate urm‚nd a o de˛ine pe                 *
 8              MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI,               PARTEA a IV-a,   Nr. 1025/29.III.2006
       Societatea Comercial„             Act preluat Ón vederea public„rii ast„zi,            Societatea Comercial„
       TRANSCONDOR - S.R.L.            22 martie 2006.                       SIDERMET - S.R.L., Reghin, jude˛ul Mure∫
         T‚rgu Mure∫                (36/778.817)
         jude˛ul Mure∫                           *                         ACT ADIfiIONAL
                                                            Subsemnatul Bulgaru Constantin, cet„˛ean
         ACT ADIfiIONAL                   Societatea Comercial„              rom‚n, n„scut la data de 27.05.1970 Ón Timi∫oara,
  Subsemnata Sarmasan Cristina, cet„˛ean rom‚n,        EDERA COMERfi - S.R.L., Reghin            jude˛ul Timi∫, domiciliat Ón satul Bistra Mure∫ului
n„scut„ la data de 23.12.1971 Ón T‚rgu Mure∫,              jude˛ul Mure∫                nr. 262/B, jude˛ul Mure∫, identificat cu C.I. seria MS
jude˛ul Mure∫, domiciliat„ Ón T‚rgu Mure∫, Str.                                   nr. 067786, eliberat„ de Poli˛ia Reghin la data de
Salc‚milor nr. 23A, ap. 2, jude˛ul Mure∫,                 ACT ADIfiIONAL               6.12.2000, cod numeric personal 1700527173188, Ón
identificat„ cu C.I. seria MS nr. 092667, eliberat„ de                                calitate de asociat unic ∫i administrator al Societ„˛ii
                                   al Societ„˛ii Comerciale
Poli˛ia T‚rgu Mure∫ la data de 6.06.2001, cod                                    Comerciale SIDERMET - S.R.L., cu sediul Ón Reghin,
                                   EDERA COMERfi - S.R.L.
numeric personal 2711223264418, Ón calitate de                                    Str. Pomilor nr. 11, sc. 3, ap. 81, jude˛ul Mure∫,
asociat   unic   Ón  Societatea  Comercial„     P„r˛ile convin asupra Óncheierii urm„torului       Ónmatriculat„ la Oficiul Registrului Comer˛ului de
TRANSCONDOR - S.R.L., cu sediul Ón T‚rgu Mure∫,     contract de cesiune:                    pe l‚ng„ Tribunalul Mure∫ cu nr. J 26/30/2003, cod
Str. Salc‚milor nr. 23A, sc. G, ap. 2, jude˛ul Mure∫,    Art. 1. Lirca Teofil, Ón calitate de cedent,       unic de Ónregistrare R-15129730, rog a se cuprinde
Ónmatriculat„ la Oficiul Registrului Comer˛ului al    cesioneaz„ Ón total un num„r de 20 p„r˛i sociale, Ón    Ón prezentul act adi˛ional cu dare de dat„ cert„
Jude˛ului Mure∫ cu nr. J 26/119/2003, rog a se      valoare de 10 RON fiecare, reprezent‚nd suma de       urm„toarele modific„ri aduse actului constitutiv al
cuprinde Ón act sub semn„tur„ privat„ urm„toarele    200 RON.                          societ„˛ii:
modific„ri aduse contractului ∫i statutului         Art. 2. Luca Georgeta, Ón calitate de cesionar,       1. Se prelunge∫te durata mandatului
societ„˛ii:                       prime∫te 20 p„r˛i sociale, Ón valoare de 10 RON       administratorului pe perioad„ nelimitat„, Óncep‚nd
  1. Se specific„ mandatele administratorilor      fiecare, specificate la art. 1.               cu data semn„rii prezentului act.
Sarmasan Cristina ∫i Sarmasan Alexandru, cet„˛ean      Art. 3. Cesionarul intr„ Ón drepturile cedentului,     2. Se prelunge∫te durata sediului societ„˛ii, pe o
rom‚n, n„scut la data de 29.10.1967 Ón T‚rgu       Ón cadrul societ„˛ii. Cesionarea se face cu plata      perioad„ de 3 (trei) ani.
Mure∫, jude˛ul Mure∫, domiciliat Ón T‚rgu Mure∫,     contravalorii ar„tate a p„r˛ilor sociale cesionate,      Prin prezentul act Ómputernicesc pe dna Badea
Str. Salc‚milor nr. 23A, ap. 2, jude˛ul Mure∫,      care se face Ón urm„toarele condi˛ii:            Rahela Hadasa, domiciliat„ Ón Reghin, str. Petru
identificat cu C.I. seria MS nr. 144806, eliberat„ de    Subsemna˛ii:                       Maior nr. 28, jude˛ul Mure∫, identificat„ cu C.I.
Poli˛ia T‚rgu Mure∫ la data de 1.07.2002, cod        - Lirca Teofil, cet„˛ean rom‚n, n„scut la data de    seria MS nr. 341113, eliberat„ de Poli˛ia Reghin la
numeric personal 1671029264442, numi˛i la data      6.11.1967 Ón localitatea Rastoli˛a, domiciliat Ón      data de 19.10.2005, cod numeric personal
Ónmatricul„rii societ„˛ii, Ón sensul c„ mandatele vor  Reghin, Str. Libert„˛ii, bl. 14, sc. 2, ap. 28, jude˛ul   2761226261497, pentru depunerea ∫i ridicarea
fi valabile p‚n„ la revocarea lor.            Mure∫, identificat cu C.I. seria MS nr. 079977,       actelor la/de la Oficiul Registrului Comer˛ului al
  3. Celelalte clauze ale actului constitutiv r„m‚n   eliberat„ de Poli˛ia Reghin la data de 6.03.2001, cod    Jude˛ului Mure∫.
neschimbate.                       numeric personal 1671106261451;                Prezentul act adi˛ional ˛ine loc de hot„r‚re a
  Prezentul Ónscris ˛ine loc de hot„r‚re a         - Luca Georgeta, cet„˛ean rom‚n, n„scut„ la data     asociatului unic.
asociatului unic ∫i va fi depus de asociatul unic la                                  Celelalte prevederi statutare r„m‚n neschimbate.
                             de 13.02.1968 Ón T‚rgu Mure∫, jude˛ul Mure∫,
Oficiul Registrului Comer˛ului de pe l‚ng„                                       Prezentul act a fost prezentat la Cabinetul de
                             domiciliat„ Ón Reghin, Str. Orizontului nr. 8,
Tribunalul Mure∫, Ón termen de 15 zile de la data                                  Avocatur„ îSzabo Lauren˛iu” din Reghin, str. Petru
                             jude˛ul Mure∫, posesoare a C.I. seria MS nr. 110679,
Óncheierii actului, pentru efectuarea Ónregistr„rii.                                 Maior nr. 49/7, jude˛ul Mure∫, d‚ndu-i-se data cert„
                             eliberat„ de Poli˛ia Reghin la data de 19.10.2001,
  Prezentul Ónscris a fost redactat ast„zi, 28                                   prin Ónregistrarea sa Ón registrul special al
                             cod numeric personal 2680213261476,
februarie 2006, Óntr-un num„r 5 exemplare, din                                    cabinetului cu nr. 10 din data de 22.02.2006.
                              Ón calitate de cedent, respectiv cesionar ai
care 4 exemplare pentru p„r˛i ∫i un exemplar                                      Act preluat Ón vederea public„rii ast„zi, 22
                             Societ„˛ii Comerciale EDERA COMERfi - S.R.L., cu       martie 2006.
pentru Compartimentul de asisten˛„ din cadrul      sediul Ón Reghin, Str. Libert„˛ii, bl. 14, sc. 2, ap. 28,    (38/778.819)
Oficiului Registrului Comer˛ului de pe l‚ng„       jude˛ul Mure∫, Ónmatriculat„ la Oficiul Registrului
Tribunalul Mure∫.
                                                                        *
                             Comer˛ului al Jude˛ului Mure∫ cu nr. J 26/739/1995,
  Act preluat Ón vederea public„rii ast„zi, 22     cod unic de Ónregistrare R 7922741, rug„m a se             Societatea Comercial„
martie 2006.                       cuprinde Ón act sub semn„tur„ privat„ urm„toarele          CAPIDAVA PRODCOM - S.R.L.
   (35/778.816)                    modific„ri aduse actului constitutiv al societ„˛ii,         T‚rgu Mure∫, jude˛ul Mure∫
             *               modific„ri datorate hot„r‚rii asociatului unic de a
                             cesiona p„r˛ile sociale apar˛in‚nd dlui Lirca Teofil             ACT ADIfiIONAL
       Societatea Comercial„            de c„tre dna Luca Georgeta.
        AUTOPLUS - S.R.L.                                            P„r˛ile au convenit asupra Óncheierii
                              1. Se modific„ actul constitutiv, privind asociatul
         T‚rgu Mure∫                                            urm„torului contract de cesiune:
                             ∫i administratorul societ„˛ii, Ón sensul c„: Ón
         jude˛ul Mure∫                                             Art. 1. Pop Olimpiu ∫i Pop Adrian-Dumitru, Ón
                             conformitate cu prevederile art. 150 din Legea nr.
                                                           calitate de ceden˛i, cesioneaz„ 345 p„r˛i sociale
                             31 din 1990/1998, Lirca Teofil cesionez„ p„r˛ile      (primul 69 p„r˛i sociale, iar al doilea 276 p„r˛i
         ACT ADIfiIONAL
                             sociale conform contractului de cesiune men˛ionat      sociale) Ón valoare de 10 lei fiecare, Ón total
  Subsemna˛ii:                     mai sus.                          reprezent‚nd suma de 3.450 lei.
  - Pop-Lupu Anca, cet„˛ean rom‚n, cod numeric       Asociatul retras declar„ c„ este de acord cu        Art. 2. Duzkesen Recai, Ón calitate de cesionar
personal 2801125260082, n„scut„ la data de        continuarea acesteia de c„tre asociatul continuator     prime∫te 345 p„r˛i sociale, Ón valoare de 10 lei
25.11.1980 Ón T‚rgu Mure∫, jude˛ul Mure∫,        Luca Georgeta, sub aceia∫i denumire, de asemenea      fiecare specificate la art. 1.
domiciliat„ Ón comuna S‚ngeorgiu de Mure∫, Str.     c„ toate drepturile patrimoniale i-au fost satisf„cute     Art. 3. Cesionarul intr„ Ón drepturile ceden˛ilor,
Principal„ nr. 1021 A, jude˛ul Mure∫, identificat„ cu  p‚n„ la data prezentului act ∫i c„ pe viitor nu va     Ón cadrul societ„˛ii. Cesionarea p„r˛ilor sociale se
C.I. seria MS nr. 255607, eliberat„ de Poli˛ia T‚rgu   mai emite nici un fel de preten˛ie decurg‚nd din      face cu titlu gratuit.
Mure∫ la data de 26.04.2004, posesoare a 98,70 % din   activitatea ∫i existen˛a societ„˛ii. Asociatul         Subsemna˛ii:
capitalul social, ∫i                   continuator declar„ c„ are cuno∫tin˛„ de situa˛ia       - Pop Olimpiu, cet„˛ean rom‚n, domiciliat Ón
  - Socaciu Ioana-Roxana, cet„˛ean rom‚n, cod      economico-financiar„ a societ„˛ii, c„ este de acord     T‚rgu Mure∫, str. S„li∫te nr. 2, jude˛ul Mure∫,
numeric personal 2790115267406, n„scut„ la data     cu preluarea Óntregului activ ∫i pasiv ale acesteia,    identificat cu C.I. seria MS nr. 181709, eliberat„ de
de 15.01.1979 Ón T‚rgu Mure∫, jude˛ul Mure∫,       pentru continuarea activit„˛ii.               Poli˛ia T‚rgu Mure∫ la data de 13.03.2003, cod
domiciliat„ Ón T‚rgu Mure∫, Bd. Pandurilor nr. 48,     2. Asociatul continuator hot„r„∫te schimbarea      numeric personal 1670415264378, ∫i
ap. 19, jude˛ul Mure∫, identificat„ cu C.I. seria MS   sediului social al societ„˛ii Ón: Reghin Str.         - Pop Adrian-Dumitru, cet„˛ean rom‚n,
nr. 227832, eliberat„ de Poli˛ia T‚rgu Mure∫ la data   Orizontului nr. 8, jude˛ul Mure∫.              domiciliat Ón T‚rgu Mure∫, Str. Justi˛iei nr. 6,
de 28.11.2003, posesoare a 1,03 % din capitalul                                   jude˛ul Mure∫, identificat cu C.I. seria MS nr.
                              3. Asociatul continuator hot„r„∫te completarea
social,                                                       302787, eliberat„ de Poli˛ia T‚rgu Mure∫ la data de
                             obiectului de activitate:
  Ón calit„˛ile men˛ionate Ón Societatea Comercial„                                 31.01.2005, cod numeric personal 1620408264371,
                              9303 - activit„˛i de pompe funebre ∫i similare.
AUTOPLUS - S.R.L., cu sediul Ón T‚rgu Mure∫, Pia˛a                                   asocia˛i ini˛iali, ∫i
                              4. Asociatul continuator hot„r„∫te redefinirea
Trandafirilor nr. 1, jude˛ul Mure∫, cod unic de                                     - Duzkesen Recai, cet„˛ean turc, domiciliat Ón
                             obiectului principal de activitate:
Ónregistrare 3936515, Ónmatriculat„ la Oficiul                                    Devlet Yolu Ustu Emrah apt. Kat. 5 Kocalli/Izmit
                              9303 - activit„˛i de pompe funebre.
registrului comer˛ului cu nr. J 26/1055/1993, prin                                  Tabakhane Mah., Turcia, posesor al pa∫aportului
                              5. Asociatul continuator hot„r„∫te Ónfiin˛area
prezentul Ónscriem Ón act adi˛ional sub semn„tur„                                  seria TR-M nr. 307694, eliberat de autorit„˛ile turce
                             punctului de lucru al Societ„˛ii Comerciale EDERA
privat„ urm„toarele modific„ri aduse actului                                     la data de 18.11.1998, cu re∫edin˛a temporar„ Ón
                             COMERfi - S.R.L., situat Ón Reghin, str. Mihai
constitutiv al societ„˛ii cu Óncheiere de dat„ cert„                                 Reghin, Str. Pometului nr. 46, jude˛ul Mure∫,
nr. 5090/23.04.2004 la Biroul notarilor publici     Eminescu nr. 3, jude˛ul Mure∫.
                                                           posesor al permisului de ∫edere seria ROU nr.
asocia˛i Tinca, anterior modificat:             6. Œn urma retragerii asociatului, a cesiunii
                                                           0035605, eliberat de AP. Mure∫, cod numeric
  2. Administrare:                   p„r˛ilor sociale, asociatul continuator Luca
                                                           personal 7650629260010, asociat nou cooptat Ón
  a) Œncep‚nd cu 21.02.2006 Ónceteaz„ mandatul de    Georgeta de˛ine 20 p„r˛i sociale a c‚te 10 RON
                                                           Societatea Comercial„ CAPIDAVA PRODCOM -
administrator al Societ„˛ii Comerciale THINK BIG -    fiecare, Ón total suma de 200 RON numerar.
                                                           S.R.L., cu sediul Ón T‚rgu Mure∫, Str. Justi˛iei nr. 6,
S.R.L., cu sediul Ón S‚ngeorgiu de Mure∫, Str.       7. Prin retragerea din societate numitul Lirca
                                                           jude˛ul Mure∫, Ónmatriculat„ la Oficiul Registrului
Principal„ nr. 1021A, jude˛ul Mure∫, cod unic de     Teofil, pierde calitatea de administrator, pe viitor se   Comer˛ului al Jude˛ului Mure∫ cu nr. J 26/65/1994,
Ónregistrare 16562420, Ónmatriculat„ la Oficiul     nume∫te ca ∫i administrator Luca Georgeta.         rug„m a cuprinde Ón act adi˛ional sub semn„tur„
registrului comer˛ului cu nr. J 26/1087/2004, prin     8. Mandatul administratorului Óncepe cu data de     privat„ urm„toarele modific„ri:
renun˛area la mandat.                  16.02.2006 ∫i este pe durat„ nelimitat„.            1. Capitalul social Ón sum„ de 6.900 lei din care
  b) Œncep‚nd cu 21.02.2006 se nume∫te           9. Celelalte clauze r„m‚n nemodificate.         6.700 aport Ón natur„, se Ómparte Ón 690 p„r˛i
administrator, pe durat„ nelimitat„, Socaciu Ioana     Prezentul act adi˛ional ˛ine loc de hot„r‚re a      sociale.
Roxana, cu datele men˛ionate mai sus.          asociatului unic.                       2. Aportul la capitalul social al asocia˛ilor
  Celelalte prevederi ale actului constitutiv nu se    Redactat Ón 5 exemplare azi, 15.02.2006.         continuatori este:
schimb„. Prezentul ˛ine loc ∫i de hot„r‚re a        Act preluat Ón vederea public„rii ast„zi, 22        - Pop Adrian Dumitru de˛ine 276 p„r˛i sociale,
adun„rii generale a asocia˛ilor.             martie 2006.                        reprezent‚nd 2.760 lei, din care 2.670 lei aport Ón
  Tehnoredactat de p„r˛i sub semn„tur„ privat„ Ón      (37/778.818)                      natur„ ∫i 90 lei aport Ón numerar, adic„ 40 % din
4 (patru) exemplare Ón 21.02.2006.                         *                capitalul social;
                MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA                 a IV-a,  Nr. 1025/29.III.2006                   9
  - Pop Olimpiu de˛ine 69 p„r˛i sociale,         personal 1850218261961, domiciliat Ón Reghin,         1.3. Intr„ Ón societate, Ón calitate de asociat
reprezent‚nd 690 lei, din care 680 lei aport Ón      Str. Pandurilor nr. 107, jude˛ul Mure∫;          cesionar Popescu Leti˛ia-Marcela, cet„˛ean rom‚n,
natur„ ∫i 10 lei aport Ón numerar, adic„ 10 % din       - Nagy Ferencz, cet„˛ean rom‚n, n„scut la data de    domiciliat„ Ón T‚rgu Mure∫, str. Gheroghe Pop de
capitalul social;                     13.02.1977 Ón Reghin, jude˛ul Mure∫, domiciliat Ón     B„se∫ti nr. 1, ap. 6, jude˛ul Mure∫, n„scut„ Ón
  - Duzkesen Recai de˛ine 345 p„r˛i sociale,       Reghin, Str. Pandurilor nr. 113, jude˛ul Mure∫,      Media∫, jude˛ul Sibiu, la data de 2.04.1956,
reprezent‚nd 3.450 lei, din care 3.350 lei aport Ón    posesor al C.I. seria MS nr. 245664, eliberat„ de     identificat„ cu C.I. seria MS nr. 164829, eliberat„ de
natur„ ∫i 100 lei aport Ón numerar, adic„ 50 % din     Poli˛ia Reghin la data de 3.03.2004, cod numeric      Poli˛ia T‚rgu Mure∫ la data de 20.11.2002, cod
capitalul social.                     personal 1770213261456,                  numeric personal 2560402264381, primind 21
  3. Asocia˛ii nu pot cesiona, Ónchiria, dona sau      Ón calitate de cedent, respectiv cesionar ai      (dou„zeci∫iunu) p„r˛i sociale, reprezent‚nd 9,85 %
vinde nici un element al patrimoniului societ„˛ii     Societ„˛ii Comerciale ROBERTO - S.R.L., cu sediul     din capitalul social.
dec‚t c„ votul unanim al tuturor exprimat Ón        Ón Reghin, Str. Pandurilor nr. 107, jude˛ul Mure∫,      2. Asociatul cedent Popescu Ion de˛ine 150
adunarea general„ a asocia˛ilor.              Ónmatriculat„ la Oficiul Registrului Comer˛ului al     (osut„cincizeci) p„r˛i sociale, reprezent‚nd 70,45 %
  4. Se revoc„ din func˛ia de administrator Pop      Jude˛ului Mure∫ cu nr. J 26/1426/2005, cod unic de     din capitalul social, beneficiind ∫i de aportul Ón
Olimpiu, pe viitor societatea va fi administrat„ de    Ónregistrare 17859994, rug„m a se cuprinde Ón act     natur„ Ón valoare de 131,95 RON.
c„te Pop Adrian-Dumitru ∫i Duzkesen Recai cu        sub semn„tur„ privat„ urm„toarele modific„ri         3. Administrator al societ„˛ii r„m‚ne Popescu
datele de identificare de mai sus, al c„ror mandat     aduse actului constitutiv al societ„˛ii, modific„ri    Ion, pe perioad„ nedeterminat„, exercit‚ndu-∫i
este pe perioad„ nelimitat„ Óncep‚nd cu data        datorate hot„r‚rii asociatului unic de a cesiona      mandatul p‚n„ la revozare, Ón condi˛iile prev„zute
prezentului act adi˛ional.                 p„r˛ile sociale apar˛in‚nd dlui Antal Roberto Dieter    de lege ∫i Ón conformitate cu statutul societ„˛ii.
  Prezentul act adi˛ional ˛ine loc de hot„r‚re a     de c„tre dl Nagy Ferencz.                   4. Se completeaz„ obiectul de activitate cu: 7414
adun„rii generale a asocia˛ilor.               1. Se modific„ actul constitutiv, privind asociatul   - activit„˛i de consultan˛„ pentru afaceri ∫i
  Tehnoredactat de p„r˛i, sub semn„tur„ privat„,     ∫i administratorul societ„˛ii, Ón sensul c„: Ón      management.
Ón 5 (cinci) exemplare azi, 6.03.2006.           conformitate cu prevederile art. 150 din Legea nr.      Celelalte prevederi ale actului constitutiv r„m‚n
  Act preluat Ón vederea public„rii ast„zi, 22      31 din 1990/1998, Antal Robert Dieter cesioneaz„      nemodificate.
martie 2006.                        p„r˛ile sociale conform contractului de cesiune        Prezentul act ˛ine loc ∫i de hot„r‚re a adun„rii
  (39/778.820)                      men˛ionate mai sus.                    generale a asocia˛ilor.
              *                 Asociatul retras declar„ c„ este de acord cu        Redctat Ón 2 (dou„) exemplare sub semn„tur„
                              continuarea acesteia de c„tre asociatul continuator    privat„ ast„zi, 23.01.2006.
      Societatea Comercial„              Nagy Ferencz, sub aceia∫i denumire, de asemenea        Act preluat Ón vederea public„rii ast„zi, 22
   PLUS AUDIO - S.R.L., T‚rgu Mure∫           c„ toate drepturile patrimoniale i-au fost satisf„cute   martie 2006.
        jude˛ul Mure∫                p‚n„ la data prezentului act ∫i c„ pe viitor nu va       (42/778.823)
                              mai emite nici un fel de preten˛ie decurg‚nd din                   *
         ACT ADIfiIONAL              activitatea ∫i existen˛a societ„˛ii. Asociatul
                              continuator declar„ c„ are cuno∫tin˛„ de situa˛ia          Societatea Comercial„
  Subsemnatul Pal Tiberiu, cet„˛ean rom‚n, n„scut     economico-financiar„ a societ„˛ii, c„ este de acord      KLARAWALT - S.R.L., comuna Gurghiu
la data de 16.05.1979 Ón T‚rgu Mure∫, jude˛ul       cu preluarea Óntregului activ ∫i pasiv ale acesteia,           jude˛ul Mure∫
Mure∫, domiciliat Ón T‚rgu Mure∫, Bd. 1 Decembrie     pentru continuarea activit„˛ii.
1918 nr. 273, ap. 27, jude˛ul Mure∫, identificat cu      2. Asociatul continuator hot„r„∫te schimbarea               ACT ADIfiIONAL
C.I. seria MS nr. 191138, eliberat„ de Poli˛ia T‚rgu    sediului social al societ„˛ii Ón Reghin, Str.
Mure∫ la data de 14.05.2003, cod numeric personal                                    Subsemna˛ii Liess Walter, cet„˛ean rom‚n,
                              Pandurilor nr. 113, jude˛ul Mure∫.
1790516264369, Ón calitate de asociat ∫i                                       domiciliat Ón comuna Gurghiu, Str. Nou„ nr. 11,
                               3. Œn urma retragerii asociatului, a cesiunii
administrator Ón Societatea Comercial„ CORAL                                     jude˛ul Mure∫, identificat cu C.I. seria MS nr.
                              p„r˛ilor sociale, asociatul continuator Nagy Ferencz
CONSTRUCT - S.R.L., cu sediul Ón T‚rgu Mure∫, Bd.                                   138835, eliberat„ de Poli˛ia Reghin la data de
                              de˛ine 20 p„r˛i sociale a c‚te 10 RON fiecare, Ón
                                                           16.02.2002, cod numeric personal 1680406261458,
1 Decembrie nr. 273, ap. 27, jude˛ul Mure∫,        total suma de 200 RON numerar.
                                                           ∫i Liess Klara, cet„˛ean rom‚n, domiciliat„ Ón
Ónmatriculat„ la Oficiul Registrului Comer˛ului al      4. Prin retragera din societate, numitul Antal
                                                           comuna Gurghiu, Str. Nou„ nr. 11, jude˛ul Mure∫,
Jude˛ului Mure∫ cu nr. J 26/2565/1992, rug„m a se     Robert Dieter, pierde calitatea de administrator, pe
                                                           identificat„ cu C.I. seria MS nr. 053470, eliberat„ de
cuprinde Ón act sub semn„tur„ privat„ urm„toarele     viitor se nume∫te ca administrator Nagy Ferencz.
                                                           Poli˛ia Reghin la data de 24.08.2000, cod numeric
modific„ri aduse actului constitutiv al societ„˛ii:      5. Mandatul administratorului Óncepe cu data de
                                                           personal 2701221190705, Ón calitate de asocia˛i ai
  1. Se modific„ denumirea societ„˛ii Ón: Societatea   23.02.2006 ∫i este pe durat„ nelimitat„.
                                                           Societ„˛ii Comerciale KLARAWALT - S.R.L., cu
Comercial„ PLUS AUDIO - S.R.L.                9. Celelalte clauze prev„zute Ón actul constitutiv
                                                           sediul Ón comuna Gurghiu, Str. Nou„ nr. 11, jude˛ul
  2. Se specific„ mandatul administratorului Pal     r„m‚n nemodificate.
                                                           Mure∫, Ónmatriculat„ la Oficiul Registrului
Tiberiu Ón sensul c„ va fi valabil p‚n„ la revocarea     Prezentul act adi˛ional ˛ine loc de hot„r‚re a
                                                           Comer˛ului al Jude˛ului Mure∫ cu nr. J
lui.                            asociatului unic.
                                                           26/1523/2003, rug„m a se cuprinde Ón act adi˛ional
  3. Se redefine∫te obiectul principal de activitate:    Redactat Ón 5 exemplare azi, 23.02.2006.
                                                           sub semn„tur„ privat„:
  9231 - crea˛ie ∫i interpretare artistic„ ∫i literar„,   Act preluat Ón vederea public„rii ast„zi, 22
                                                             1. Asocia˛ii au hot„r‚t de comun acord
iar fostul obiect principal trece Ón secundar.       martie 2006.
                                                           Ónfiin˛area unui sediu secundar Ón comuna
  4. Celelalte clauze ∫i prevederi constitutive        (41/778.822)
                                                           Gurghiu, Str. Eroilor nr. 2, jude˛ul Mure∫, atelier
r„m‚n nemodificate.                                  *                vulcanizare.
  Prezentul act adi˛ional ˛ine loc de hot„r‚re a                                    2. Durata mandatului administratorului este pe
asociatului unic.                            Societatea Comercial„
                                                           peiroad„ nelimitat„ Óncep‚nd cu data prezentului
  Prezentul act adi˛ional, va fi depus de asocia˛i la          GREFA IMPEX - S.R.L.
                                                           act adi˛ional.
Oficiul Registrului Comer˛ului de pe l‚ng„                                        Tehnoredactat de p„r˛i, sub semn„tur„ privat„,
Tribunalul Mure∫, Ón termen de 15 zile de la data              ACT ADIfiIONAL
                                                           Ón 5 (cinci) exemplare, azi, 24.01.2006.
Óncheierii actului, pentru Óndeplinirea cuvenitelor      Subsemnatul Popescu Ion, cet„˛ean rom‚n,          Act preluat Ón vederea public„rii ast„zi, 22
condi˛ii de form„ ∫i publicitate.             domiciliat Ón T‚rgu Mure∫, str. Gheorghe Pop de      martie 2006.
  Prezentul Ónscris a fost redactat ast„zi, 3 martie   B„se∫ti nr. 1, ap. 6, jude˛ul Mure∫, n„scut Ón         (43/778.824)
2006, Óntr-un num„r 5 exemplare, din care 4        localitatea C„tina, jude˛ul Buz„u, la data de                     *
exemplare pentru p„r˛i ∫i un exemplar pentru        9.06.1949, identificat cu C.I. seria MS nr. 192571,
Compartimentul de asisten˛„ din cadrul Oficiului      eliberat„ de Poli˛ia T‚rgu Mure∫ la data de               Societatea Comercial„
Registrului Comer˛ului de pe l‚ng„ Tribunalul       20.05.2003, cod numeric personal 1490609264403,             GLIGA VIOLINS - S.R.L.
Mure∫.                           Ón calitate de administrator ∫i asociat unic la
  Act preluat Ón vederea public„rii ast„zi, 22      Societatea Comercial„ GREFA IMPEX - S.R.L.,                 ACT ADIfiIONAL
martie 2006.                        Ónmatriculat„ la Oficiul registrului comer˛ului cu
   (40/778.821)                     nr. J 26/330/1994, cod unic de Ónregistrare          pentru modificarea actului constitutiv al
              *                R 5503917, solicit Ónregistrarea la Oficiul registrului   Societ„˛ii Comerciale GLIGA VIOLINS - S.R.L.,
                              comer˛ului a urm„toarelor men˛iuni:                Ónmatriculat„ la Oficiul Registrului
     Societatea Comercial„                1. Asociatul unic Popescu Ion, av‚nd calitatea de        Comer˛ului al Jude˛ului Mure∫ cu
 ROBERTO - S.R.L., Reghin, jude˛ul Mure∫         administrator ∫i asociat unic cedeaz„ 63                  nr. J 26/578/2003,
                              (∫aizeci∫itrei) p„r˛i sociale, reprezent‚nd 29,55 % din      cod unic de Ónregistrare 15436645
         ACT ADIfiIONAL              capitalul    social,  din   totalul  de  213    Subsemnatul Simion Cristian Virgil, domiciliat
                              (dou„sutetreisprezece) p„r˛i sociale, reprezent‚nd     Ón Reghin, str. Iernu˛eni, bl. 17, ap. 1, jude˛ul
  al Societ„˛ii Comerciale ROBERTO - S.R.L.
                              100 %, pe care le de˛ine, astfel:             Mure∫, identificat cu C.I. seria MS nr. 102582/2001,
  P„r˛ile convin asupra Óncheierii urm„torului        1.1. Intr„ Ón societate, Ón calitate de asociat     cod numeric personal 1770526261450, Ón calitate de
contract de cesiune:                    cesionar Popescu George-Adrian, cet„˛ean rom‚n,      asociat unic, am luat prezenta hot„r‚re privind
  Art. 1. Antal Robert Dieter, Ón calitate de cedent,   domiciliat Ón T‚rgu Mure∫, str. Gheroghe Pop de      cesionarea integral„ a p„r˛ilor sociale de˛inute de
cesioneaz„ Ón total un num„r de 20 p„r˛i sociale, Ón    B„se∫ti nr. 1, ap. 6, jude˛ul Mure∫, n„scut Ón Media∫,   mine Ón societate, Ón favoarea dlui Popstan Cornel-
valoare de 10 RON fiecare, reprezent‚nd suma de      jude˛ul Sibiu, la data de 4.02.1980, identificat cu C.I.  Ioan, domiciliat Ón Negre∫ti-Oa∫, Str. Victoriei, bl. 8,
200 RON.                          seria MS nr. 192572, eliberat„ de Poli˛ia T‚rgu      ap. 12, jude˛ul Satu Mare, identificat cu C.I. seria
  Art. 2. Nagy Ferencz, Ón calitate de cesionar,     Mure∫ la data de 20.05.2003, cod numeric personal     SM nr. 034000/2001 eliberat„ de Poli˛ia Negre∫ti-
prime∫te 20 p„r˛i sociale, Ón valoare de 10 RON      1800204323961, primind 21 (dou„zeci∫iunu) p„r˛i      Oa∫, cod numeric personal 1770103301028, care va
fiecare, specificate la art. 1.              sociale, reprezent‚nd 9,85 % din capitalul social.     deveni asociat unic ∫i administrator.
  Art. 3. Cesionarii intr„ Ón drepturile cedentului,     1.2. Intr„ Ón societate, Ón calitate de asociat      Ca urmare a acestei hot„r‚ri, articolele 1, 10 ∫i
Ón cadrul societ„˛ii. Cesionarea se face cu plata     cesionar Popescu Lucian-Marius, cet„˛ean rom‚n,      15 din actul constitutiv al societ„˛ii se modific„ ∫i
contravalorii ar„tate a p„r˛ilor sociale cesionate,    domiciliat Ón T‚rgu Mure∫, str. Gheroghe Pop de      vor avea urm„torul cuprins:
care se face Ón urm„toarele condi˛ii:           B„se∫ti nr. 1, ap. 6, jude˛ul Mure∫, n„scut Ón Media∫,    Art. 1. Asociatul unic al societ„˛ii comerciale
  Subsemna˛ii:                      jude˛ul Sibiu, la data de 4.01.1981, identificat cu C.I.  Ónfiin˛ate conform Legii nr. 31/1990, modificat„, ∫i
  - Antal Robert Dieter, cet„˛ean rom‚n, n„scut la    seria MS nr. 192573, eliberat„ de Poli˛ia T‚rgu      statutului de fa˛„, este Popstan Cornel-Ioan,
data de 18.02.1985 Ón Reghin, jude˛ul Mure∫,        Mure∫ la data de 20.05.2003, cod numeric personal     cet„˛ean rom‚n, n„scut la data de 3 ianuarie 1977
identificat„ cu C.I. seria MS nr. 234021, eliberat„ de   1810104323941, primind 21 (dou„zeci∫iunu) p„r˛i      Ón Negre∫ti-Oa∫, jude˛ul Satu Mare, identificat cu
Poli˛ia Reghin la data de 15.01.2004, cod numeric     sociale, reprezent‚nd 9,85 % din capitalul social.     C.I. seria SM nr. 034000/2001 eliberat„ de Poli˛ia
 10              MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI,              PARTEA a IV-a,   Nr. 1025/29.III.2006
Negre∫ti-Oa∫, cod numeric personal 1770103301028,     continuarea activit„˛ii societ„˛ii ∫i transformarea     1. Asocia˛ii am hot„r‚t, de comun acord,
domiciliat Ón Negre∫ti-Oa∫, Str. Victoriei, bl. 8,    acesteia din form„ pluripersonal„ Ón form„ atipic„    completarea obiectului de activitate cu urm„toarele
ap. 12, jude˛ul Satu Mare.                unipersonal„.                      coduri:
  Art. 10. Capitalul social se divide Óntr-un num„r     II. Modific„ri la statutul Societ„˛ii Comerciale     5020 - Óntre˛inerea ∫i repararea autovehiculelor;
de 20 (dou„zeci) p„r˛i sociale Ón valoare egal„ de    M√RFURI INDUSTRIALE LEGUME ™I FRUCTE            5030 - comer˛ cu piese ∫i accesorii pentru
c‚te 10 (zece) lei fiecare ∫i apar˛ine exclusiv      LUCEAF√RUL - S.R.L.                   autovehicule;
asociatului Popstan Cornel-Ioan.               Subsemna˛ii Oprea Dorin, cet„˛ean rom‚n,         5040 - comer˛ cu motociclete, piese ∫i accesorii
  Art. 15. Calitatea de administrator al societ„˛ii   n„scut Ón T‚rgu Mure∫, jude˛ul Mure∫, la data de     aferente ∫i repara˛ii;
este Óndeplinit„ de asociatul unic Popstan Cornel-    26.04.1964, domiciliat Ón Reghin, Str. Livezilor, bl.    5050 - comer˛ cu am„nuntul cu carburan˛i
Ioan. Mandatul administratorului este pe perioad„     7, ap. 59, jude˛ul Mure∫, identificat cu C.I. seria MS  pentru autovehicule;
nedeterminat„ de la data prezentului act.         nr. 341946 eliberat„ de Poli˛ia Reghin la data de      5113 - intermedieri Ón comer˛ul cu material
  Œn aceast„ calitate el Óndepline∫te acele       26.10.2005, av‚nd cod numeric personal          lemnos ∫i de construc˛ii;
opera˛iuni care sunt necesare pentru ducerea la      2700518193781, Ón calitate de asociat retras, ∫i      5115 - intermedieri Ón comer˛ul cu mobil„,
Óndeplinire a obiectului societ„˛ii, av‚nd obliga˛iile  Oprea Gheorghe, cet„˛ean rom‚n, n„scut Ón T‚rgu     articole de menaj ∫i de fier„rie;
∫i r„spunderile prev„zute de lege. Administratorul    Mure∫, jude˛ul Mure∫, la data de 14.05.1959,        5119 - intermedieri Ón comer˛ul cu produse
societ„˛ii reprezint„ societatea cu puteri depline ∫i   domiciliat Ón T‚rgu Mure∫, str. Gheorghe Doja nr.    diverse;
nelimitate, Ón raporturile cu persoane fizice,      77, jude˛ul Mure∫, identificat cu C.I. seria MS nr.     5143 - comer˛ cu ridicata cu aparate electrice de
juridice, autorit„˛i publice, administrative ∫i      294840 eliberat„ de Poli˛ia T‚rgu Mure∫ la data de    uz gospod„resc ∫i aparate de radio ∫i televizoare;
judec„tore∫ti.                      8.12.2004, av‚nd cod numeric personal            5147 - comer˛ cu ridicata cu alte bunuri de
  Art. 27. Œ∫i men˛ine valabilitatea.          1590514264395, Ón calitate de asociat continuator Ón   consum nealimentare, neclasificate Ón alt„ parte;
  Celelalte capitole, articole, prevederi ale actului  Societatea Comercial„ M√RFURI INDUSTRIALE          5151 - comer˛ cu ridicata cu combustibili solizi,
constitutiv al societ„˛ii r„m‚n nemodificate.       LEGUME ™I FRUCTE LUCEAF√RUL - S.R.L., cu         lichizi ∫i gazo∫i ∫i produse derivate;
  Tehnoredactat de p„r˛i Ón 5 (cinci) exemplare azi,   sediul Ón T‚rgu Mure∫, str. Gheorghe Doja nr. 77,      5152 - comer˛ cu ridicata cu metale ∫i minereuri
28 februarie 2006.                    jude˛ul Mure∫, Ónmatriculat„ la Oficiul Registrului
  Act preluat Ón vederea public„rii ast„zi, 22                                  metalice;
                             Comer˛ului al Jude˛ului Mure∫ cu nr.            5153 - comer˛ cu ridicata cu material lemnos ∫i
martie 2006.                       J 26/1720/1991, rug„m a se cuprinde Ón act sub
  (44/778.825)                                                  de construc˛ii;
                             semn„tur„ privat„ urm„toarele modific„ri aduse       5154 - comer˛ cu ridicata cu echipamente ∫i
             *                contractului ∫i statutului societ„˛ii:          furnituri de fier„rie, pentru instala˛ii sanitare ∫i de
                               1. Se modific„ preambulul contractului privind    Ónc„lzire;
      Societatea Comercial„
                             asocia˛ii societ„˛ii, Ón sensul c„, de la data       5155 - comer˛ cu ridicata cu produse chimice;
      COFSAN IMPEX - S.R.L.
                             prezentului act, se retrage asociatul Oprea Dorin,     5157 - comer˛ cu ridicata cu de∫euri ∫i resturi;
   S‚ngeorgiu de Mure∫, jude˛ul Mure∫
                             prin cesiune de p„r˛i sociale, conform contractului     5188 - comer˛ cu ridicata cu ma∫ini, accesorii ∫i
                             de cesiune men˛ionat mai sus, astfel c„ societatea    unelte agricole, inclusiv tractoare;
         ACT ADIfiIONAL
                             va func˛iona cu un singur asociat Oprea Gheorghe.      5190 - comer˛ cu ridicata cu alte produse;
  Subsemnata Iusan Maria, cet„˛ean rom‚n,          2. Se Ónlocuie∫te aportul Ón natur„ Ón valoare de    5212 - comer˛ cu am„nuntul, Ón magazine
n„scut„ la data de 27.04.1955 Ón comuna          187,8 RON, cu numerar, compus din camion         nespecializate, cu v‚nzare predominant„ de
Dumbrava, jude˛ul Mure∫, identificat„ cu C.I. seria    Roman 8135, an de fabrica˛ie 1976, seria ∫asiu      produse nealimentare;
MS nr. 298183 eliberat„ de Poli˛ia T‚rgu Mure∫ la     26698, seria motor 28343.                  5246 - comer˛ cu am„nuntul cu articole de
data de 6.01.2005, av‚nd cod numeric personal        2. Ca urmare a cesiunii p„r˛ilor sociale ∫i a
2550427264361, Ón calitate de asociat unic la                                   fier„rie, cu articole din sticl„ ∫i cu cele pentru
                             Ónlocuirii aportului Ón natur„, aportul asociatului
Societatea Comercial„ COFSAN IMPEX - S.R.L., cu                                  vopsit;
                             unic Oprea Gheorghe la capitalul social va fi de 210
sediul Ón S‚ngeorgiu de Mure∫, Strada Principal„                                   5248 - comer˛ cu am„nuntul, Ón magazine
                             RON numerar, adic„ 21 p„r˛i sociale, fiecare Ón
nr. 1033/B, jude˛ul Mure∫, Ónmatriculat„ la Oficiul                                specializate, cu alte produse, neclasificate Ón alt„
                             valoare de 10 RON.
Registrului Comer˛ului al Jude˛ului Mure∫ cu nr. J                                 parte.
                               3. Se specific„ mandatul administratorului
26/135/1997, rog a se cuprinde Ón act sub                                       2. Durata mandatului administratorilor este pe
                             Oprea Gheorghe, numit la data de 29.10.1991, Ón
semn„tur„ privat„ urm„toarele modific„ri aduse                                   perioad„ nelimitat„ Óncep‚nd cu data prezentului
                             sensul c„ va fi valabil p‚n„ la revocarea lui.
actului constitutiv al societ„˛ii:                                         act adi˛ional dac„ nu intervine vreun motiv de
                               4. Se redefine∫te obiectul principal de activitate:
  1. Se completeaz„ obiectul secundar de activitate                                revocare.
                             6024 - transporturi rutiere de m„rfuri; iar fostul
al societ„˛ii cu urm„toarele:                                             Tehnoredactat de p„r˛i, sub semn„tur„ privat„,
                             obiect principal trece Ón secundar.
  9271 - jocuri de noroc ∫i pariuri (cu excep˛ia                                 Ón 5 exemplare azi, 7 martie 2006.
                               5. Se deschide un sediul secundar Ón Ludu∫, Str.
activit„˛ilor Regiei Autonome Loteria Na˛ional„, ∫i                                  Act preluat Ón vederea public„rii ast„zi, 22
                             Crinului nr. 36A, jude˛ul Mure∫, sal„ curs.
anume activit„˛i const‚nd Ón lotoexpres,                                      martie 2006.
                               6. Se completeaz„ obiectul secundar de activitate
pronosport, loz Ón plic ∫i instant loterry a                                      (47/778.828)
                             cu urm„toarele:
acumul„rii de fonduri b„ne∫ti sau alte valori        2811 - fabricare de construc˛ii metalice ∫i p„r˛i
                                                                        *
materiale ∫i a jocurilor tip alba neagra);        componente ale structurilor metalice;
  9272 - alte activit„˛i recreative.                                            Societatea Comercial„
                               2812 - fabricare de elemente de dulgherie ∫i
  2. Se specific„ mandatul administratorului Iusan                                 FERMA 12 - S.R.L., comuna Ideciu de Jos
                             t‚mpl„rie din metal.
Maria, numit„ la data de 4.03.1997, Ón sensul c„ va                                       jude˛ul Mure∫
                               7. Se schimb„ denumirea societ„˛ii Ón Societatea
fi valabil p‚n„ la revocarea lui.
                             Comercial„ AUTO LUCEAF√RUL - S.R.L.
  3. Celelalte clauze ∫i prevederi ale actelor                                           ACT ADIfiIONAL
                               Prezentul act adi˛ional ˛ine loc de hot„r‚re a
constitutive r„m‚n nemodificate.
                             adun„rii generale a asocia˛ilor.              Subsemna˛ii Todoran Pavel, cet„˛ean rom‚n,
  Prezentul act adi˛ional ˛ine loc de hot„r‚rea
                               Prezentul act adi˛ional, Ónso˛it de actul       domiciliat Ón T‚rgu Mure∫, Str. Bra∫ovului nr. 4,
asociatului unic ∫i va fi depus de asociatul unic la
                             constitutiv, va fi depus de asocia˛i la Oficiul     ap. 30, jude˛ul Mure∫, identificat cu B.I. seria D.G.
Oficiul Registrului Comer˛ului de pe l‚ng„
                             Registrului Comer˛ului de pe l‚ng„ Tribunalul      nr. 739814, cod numeric personal 1540629264419
Tribunalul Mure∫, Ón termen de 15 zile de la data
                             Mure∫, Ón termen de 15 zile de la data Óncheierii    eliberat de Poli˛ia Reghin la data de 26.05.1998,
Óncheierii actului, pentru Óndeplinirea cuvenitelor
                             actului, pentru Óndeplinirea cuvenitelor condi˛ii de   Moldovan Ioan, cet„˛ean rom‚n, domiciliat Ón
condi˛ii de form„ ∫i publicitate.
  Prezentul Ónscris a fost redactat ast„zi, 2 martie   form„ ∫i publicitate.                  comuna Jabeni˛a nr. 193, jude˛ul Mure∫, identificat
2006, Óntr-un num„r de 5 exemplare, din care 4        Prezentul Ónscris a fost redactat ast„zi, 22     cu B.I. seria D.A. nr. 062959 eliberat de Poli˛ia
exemplare pentru p„r˛i ∫i un exemplar pentru       februarie 2006, Óntr-un num„r de 5 exemplare, din    Reghin la data de 26.11.1985, cod numeric personal
Compartimentul de asisten˛„ din cadrul Oficiului     care 4 exemplare pentru p„r˛i ∫i un exemplar       1511028261465, Acs Vasile Zoltan, cet„˛ean rom‚n,
Registrului Comer˛ului de pe l‚ng„ Tribunalul       pentru Compartimentul de asisten˛„ din cadrul      domiciliat Ón Reghin, Str. Unirii, bl. 10, ap. 2.
Mure∫.                          Oficiului Registrului Comer˛ului de pe l‚ng„       identificat cu B.I. seria D.A. nr. 063241 eliberat de
  Act preluat Ón vederea public„rii ast„zi, 22      Tribunalul Mure∫.                    Mili˛ia Reghin la data de 27.12.1985, cod numeric
martie 2006.                         Act preluat Ón vederea public„rii ast„zi, 22     personal 1511109261452, ∫i Todoran Marcela
  (45/778.826)                     martie 2006.                       Mariana, cet„˛ean rom‚n, domiciliat„ Ón Reghin,
             *                  (46/778.827)                     Bd. Unirii, bl. 10, ap. 2, jude˛ul Mure∫, cod numeric
                                          *               personal 2620309261462, identificat„ cu C.I. seria
     Societatea Comercial„                                           MS nr. 337828 eliberat„ de Poli˛ia Reghin la data de
 AUTO LUCEAF√RUL - S.R.L., T‚rgu Mure∫                Societatea Comercial„            23.09.2005, Ón calitate de asocia˛i la Societatea
       jude˛ul Mure∫                     DISTILROM - S.R.L., Reghin           Comercial„ FERMA 12 - S.R.L., cu sediul Ón comuna
                                     jude˛ul Mure∫              Ideciu de Jos, jude˛ul Mure∫, Ónmatriculat„ la
         ACT ADIfiIONAL                                          Oficiul Registrului Comer˛ului al Jude˛ului Mure∫
                                      ACT ADIfiIONAL              cu nr. J 26/255/2002, rug„m a se cuprinde Ón act
  Rug„m a se cuprinde Ón act adi˛ional sub
semn„tur„ privat„ urm„toarele:                Subsemna˛ii Ciorba Venu˛, cet„˛ean rom‚n,       adi˛ional sub semn„tur„ privat„ urm„toarele:
  I. Contract de cesiune                 domiciliat Ón Reghin, Str. Pometului nr. 21, jude˛ul    Asocia˛ii, de comun acord, au hot„r‚t
  Art. 1. Oprea Dorin, Ón calitate de cedent,      Mure∫, identificat cu C.I. seria MS nr. 199736,     urm„toarele:
cesioneaz„ 1 parte social„, Ón valoare de 10 RON     eliberat„ de Poli˛ia Reghin la data de 1.07.2003, cod    1. Se revoc„ din func˛ia de administrator dl
fiecare, Ón total reprezent‚nd suma de 10 RON       numeric personal 1580322261458, ∫i Mera Victor,     Costan Ioan. Pe viitor societatea va fi administrat„
numerar.                         cet„˛ean rom‚n, domiciliat Ón Reghin, Str.        de dl Acs Vasile Zoltan, cet„˛ean rom‚n, domiciliat
  Art. 2. Oprea Gheorghe, Ón calitate de cesionar,    Pometului nr. 23, jude˛ul Mure∫, identificat cu C.I.   Ón Reghin, Str. Unirii, bl. 10, ap. 2. identificat cu B.I.
prime∫te 1 parte social„, Ón valoare de 10 RON      seria MS nr. 269978 eliberat„ de Poli˛ia Reghin la    seria D.A. nr. 063241 eliberat de Mili˛ia Reghin la
fiecare, specificate la art. 1.              data de 12.07.2004, cod numeric personal         data de 27.12.1985, cod numeric personal
  Art. 3. Cesionarea se face cu plata p„r˛ilor sociale  1641110261454, Ón calitate de asocia˛i la Societatea   1511109261452, al c„rui mandat este pe perioad„
cesionate, la valoarea lor nominal„.           Comercial„ DISTILROM - S.R.L., cu sediul Ón       nelimitat„ Óncep‚nd cu data prezentului act
  Art. 4. Asociatul cedent declar„ c„ se retrage din   Reghin, Str. Salc‚milor nr. 50/A, jude˛ul Mure∫,     adi˛ional, dac„ nu intervine vreun motiv de
societate, nemaiav‚nd pe viitor nici o preten˛ie     Ónmatriculat„ la Oficiul Registrului Comer˛ului al    revocare.
material„ decurg‚nd din activitatea acesteia.       Jude˛ului Mure∫ cu nr. J 26/705/2003, rug„m a se      Tehnoredactat de p„r˛i, sub semn„tur„ privat„,
Asociatul cesionar declar„ c„ este de acord cu      cuprinde Ón act adi˛ional sub semn„tur„ privat„:     Ón 5 exemplare, azi, 23.06.2005.
                MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA                a IV-a,  Nr. 1025/29.III.2006                  11
  Act preluat Ón vederea public„rii ast„zi,         Toches Aurelian-Marin, cet„˛ean rom‚n,          Asociatul Nagy András renun˛„ la calitatea de
22 martie 2006.                      domiciliat Ón comuna Lunca Bradului nr. 67,        administrator.
  (48/778.829)                     jude˛ul Mure∫, identificat cu C.I. seria MS nr.       Este numit administrator, cu puteri depline de
             *                283313 eliberat„ de Poli˛ia Reghin la data de       reprezentare, Csender Atila, cet„˛ean rom‚n,
                             4.10.2004, cod numeric personal 1681223261489,      domiciliat Ón Bra∫ov, calea Bucure∫ti nr. 87, sc. A,
      Societatea Comercial„               al c„ror mandat este pe perioad„ nelimitat„      ap. 15, jude˛ul Bra∫ov, n„scut Ón Bra∫ov, jude˛ul
    PUMUKLI - S.R.L., T‚rgu Mure∫           Óncep‚nd cu data prezentului act adi˛ional.        Bra∫ov, la data de 15.03.1950, posesor al B.I. seria
        jude˛ul Mure∫                 4. Se Ónfiin˛eaz„ un sediu secundar situat Ón     G.T. nr. 680763 eliberat de Poli˛ia Bra∫ov la data de
                             comuna Lunca Bradului, Str. Principal„, bl. A4,      15.01.1996, av‚nd cod numeric personal
         ACT ADIfiIONAL              jude˛ul Mure∫, café-bar, cofet„rie.            1500315080053.
                               5. Se completeaz„ obiectul de activitate cu: 6330     Mandatul administratorului Csender Atila este
  al Societ„˛ii Comerciale PUMUKLI - S.R.L.       - activit„˛i ale agen˛iilor de voiaj ∫i ale        de 4 ani, Óncep‚nd cu data de 10.03.2006.
  Subsemnata Molnar Ildiko, domiciliat„ Ón T‚rgu     turoperatorilor; activit„˛i de asisten˛„ turistic„      Se schimb„ sediul social al societ„˛ii din T‚rgu
Mure∫, Str. Armoniei nr. 45, ap. 15, jude˛ul Mure∫,    neclasificate Ón alt„ parte.               Mure∫, str. Marton Aron nr. 33, ap. 3, jude˛ul Mure∫,
n„scut„ Ón T‚rgu Mure∫, jude˛ul Mure∫, la data de      Prezentul act adi˛ional, Ónso˛it de noul act      Ón T‚rgu Mure∫, Str. Bel∫ugului nr. 6, jude˛ul
28.01.1979, posesoare a C.I. seria MS nr. 185258     constitutiv, va fi supus cerin˛elor legale de       Mure∫.
eliberat„ de Poli˛ia T‚rgu Mure∫ la data de        autorizare ∫i publicitate.                  Celelalte prevederi din actul constitutiv r„m‚n
31.03.2003, av‚nd cod numeric personal            Tehnoredactat de p„r˛i, sub semn„tur„ privat„,     nemodificate.
2790128264391, cet„˛ean rom‚n, Ón calitate de       Ón 5 exemplare, azi, 1 martie 2006.             Tehnoredactat de p„r˛i Ón cinci exemplare azi,
asociat unic la Societatea Comercial„ PUMUKLI -       Act preluat Ón vederea public„rii ast„zi, 22      10 martie 2006, sub semn„tur„ privat„, din care un
S.R.L., cu sediul Ón T‚rgu Mure∫, Str. Armoniei nr.    martie 2006.                       exemplar se depune la Oficiul Registrului
45, ap. 15, jude˛ul Mure∫, Ónmatriculat„ la Oficiul      (50/778.831)                     Comer˛ului al Jude˛ului Mure∫.
Registrului Comer˛ului al Jude˛ului Mure∫ cu nr.                  *                 Act preluat Ón vederea public„rii ast„zi, 22
J 26/836/2003, Ónfiin˛at„ Ón baza Legii nr. 31/1990,                                martie 2006.
prin prezenta rog a se cuprinde Ón act sub             Societatea Comercial„                (52/778.833)
semn„tur„ privat„ urm„toarul act adi˛ional dup„       BETANOM IMPEX - S.R.L., T‚rgu Mure∫                        *
cum urmeaz„:                              jude˛ul Mure∫
  Se l„rge∫te obiectul secundar de activitate cu                                       Societatea Comercial„
urm„toarele:                                ACT ADIfiIONAL                CAFE CRINUL RESTAURANT - S.R.L.
  5143 - comer˛ cu ridicata cu aparate electrice de                                      Reghin, jude˛ul Mure∫
                               Subsemnatul Kelemen Peter, cet„˛ean rom‚n,
uz gospod„resc ∫i aparate de radio ∫i televizoare;    n„scut la data de 17.06.1965 Ón T‚rgu Mure∫,
  5147 - comer˛ cu ridicata cu alte bunuri de                                            ACT ADIfiIONAL
                             jude˛ul Mure∫, domiciliat Ón T‚rgu Mure∫, aleea
consum nealimentare, neclasificate Ón alt„ parte;     Covasna nr. 13, ap. 5, identificat cu C.I. seria MS nr.   Subsemnata Kovacs Elida-Babi, cet„˛ean rom‚n,
  5248 - comer˛ cu am„nuntul, Ón magazine        010052 eliberat„ de Poli˛ia T‚rgu Mure∫ la data de    domiciliat„ Ón Reghin, Bd. Libert„˛ii, bl. 2, ap. 19,
specializate, cu alte produse, neclasificate Ón alt„   19.05.1999, av‚nd cod numeric personal          jude˛ul Mure∫, identificat„ cu C.I. seria MS nr.
parte (Ón afara armelor ∫i muni˛iei);           1650617264374, Ón calitate de asociat unic la       236996 eliberat„ de Poli˛ia Reghin la data de
  7481 - activit„˛i fotografice.             Societatea Comercial„ BETANOM IMPEX - S.R.L., cu     29.01.2004, cod numeric personal 2520219261450,
  Mandatul administratorului Molnar Ildiko se      sediul Ón T‚rgu Mure∫, str. Gheorghe Doja nr. 50,     Ón calitate de asociat unic la Societatea Comercial„
prelunge∫te cu 4 ani, Óncep‚nd cu data de 9.03.2006.   ap. 12, jude˛ul Mure∫, Ónmatriculat„ la Oficiul      CAFE CRINUL RESTAURANT - S.R.L., cu sediul Ón
  Celelalte prevederi din actul constitutiv r„m‚n    Registrului Comer˛ului al Jude˛ului Mure∫ cu nr.     Reghin, str. Apalinei nr. 19, jude˛ul Mure∫,
nemodificate.                       J 26/1779/1994, rog a se cuprinde Ón act sub       Ónmatriculat„ la Oficiul Registrului Comer˛ului al
  Tehnoredactat de administrator Ón cinci        semn„tur„ privat„ urm„toarele modific„ri aduse      Jude˛ului Mure∫ cu nr. J 26/1027/1991, rog a se
exemplare, azi, 9 martie 2006, sub semn„tur„       actului constitutiv al societ„˛ii:            cuprinde Ón act adi˛ional sub semn„tur„ privat„:
privat„, din care un exemplar se depune la Oficiul      1. Se redefine∫te obiectul principal de activitate    Asociatul unic a hot„r‚t ca durata mandatului
Registrului Comer˛ului al Jude˛ului Mure∫.        al societ„˛ii astfel: 4531 - lucr„ri de instala˛ii    administratorului este pe perioad„ nelimitat„
  Act preluat Ón vederea public„rii ast„zi, 22      electrice; iar fostul obiect principal trece Ón      Óncep‚nd cu data prezentului act adi˛ional.
martie 2006.                       secundar.                          Tehnoredactat sub semn„tur„ privat„, Ón 5 (cinci)
  (49/778.830)                       2. Se completeaz„ obiectul secundar de activitate   exemplare, azi, 20 februarie 2006.
             *                al societ„˛ii cu: 9302 - coafur„ ∫i alte activit„˛i de    Act preluat Ón vederea public„rii ast„zi, 22
                             Ónfrumuse˛are.                      martie 2006.
     Societatea Comercial„               3. Se specific„ mandatul administratorului         (53/778.834)
    ROGALEXMAR COM - S.R.L.              Kelemen Peter, numit la data de 29.12.1994, Ón                    *
  comuna Lunca Bradului, jude˛ul Mure∫          sensul c„ va fi valabil p‚n„ la revocarea lui.
                               4. Celelalte clauze ∫i prevederi constitutive           Societatea Comercial„
         ACT ADIfiIONAL              r„m‚n nemodificate.                       FINANCIAL TRUST - S.R.L., Reghin
                               Prezentul act adi˛ional ˛ine loc de hot„r‚re a            jude˛ul Mure∫
  I. Contract de cesiune
  Art. 1. Roga Gavril, cet„˛ean rom‚n, domiciliat„    asociatului unic ∫i va fi depus de asociatul unic la
                             Oficiul Registrului Comer˛ului de pe l‚ng„                ACT ADIfiIONAL
Ón comuna Lunca Bradului nr. 155, jude˛ul Mure∫,                                             ™I
                             Tribunalul Mure∫, Ón termen de 15 zile de la data
identificat cu B.I. seria B.D. nr. 264656 eliberat de                                      CONTRACT DE CESIUNE
                             Óncheierii actului, pentru Óndeplinirea cuvenitelor
Mili˛ia Reghin la data de 6.02.1981, cod numeric
                             condi˛ii de form„ ∫i publicitate.               Rug„m a cuprinde Ón prezentul act adi˛ional cu
personal 1400810261461, Ón calitate de cedent,
                               Prezentul Ónscris a fost redactat ast„zi, 9 martie   dare de dat„ cert„ urm„toarele:
cesioneaz„ 10 p„r˛i sociale a 10 lei fiecare,
                             2006, Óntr-un num„r de 5 exemplare, din care 4        Art. 1. Cr„ciun Marius Neculaie, Ón calitate de
reprezent‚nd suma de 100 lei.
                             exemplare pentru p„r˛i ∫i un exemplar pentru       cedent, cesioneaz„ un num„r de 14 p„r˛i sociale, Ón
  Art. 2. Toches Aurelian-Marin, cet„˛ean rom‚n,
                             Compartimentul de asisten˛„ din cadrul Oficiului     valoare de 10 lei fiecare, reprezent‚nd suma de 140
domiciliat Ón comuna Lunca Bradului nr. 67,
                             Registrului Comer˛ului de pe l‚ng„ Tribunalul       lei.
jude˛ul Mure∫, identificat cu C.I. seria MS nr.
                             Mure∫.                            Art. 2. P„durean Carmen Codru˛a, Ón calitate de
283313 eliberat„ de Poli˛ia Reghin la data de
                               Act preluat Ón vederea public„rii ast„zi, 22      cesionar, prime∫te 14 p„r˛i sociale, Ón valoare de 10
4.10.2004, cod numeric personal 1681223261489, Ón
                             martie 2006.                       lei fiecare, specificate la art. 1.
calitate de cesionar, prime∫te 10 p„r˛i sociale a 10
                               (51/778.832)                       Art. 3. Cesionarea se face cu plata p„r˛ilor sociale
lei fiecare, reprezent‚nd suma de 100 lei.
                                          *                cesionate, la valoarea lor nominal„.
  Art. 3. Cesionarea se face cu plata p„r˛ilor sociale
                                                            Art. 4. Asociatul cedent declar„ c„ este de acord
cesionate, la valoarea lor nominal„.                Societatea Comercial„              cu cooptarea Ón societate a cesionarului. Asociatul
  Art. 4. Asociatul cedent declar„ c„ este de acord      MASTER GAME - S.R.L., T‚rgu Mure∫          cesionar declar„ c„ a studiat situa˛ia financiar
cu cooptarea Ón societate a cesionarului. Asociatul           jude˛ul Mure∫                contabil„ a societ„˛ii la data prezentului act ∫i sunt
cesionar declar„ c„ a studiat situa˛ia financiar-                                  de acord cu preluarea acesteia ∫i cu intrarea Ón
contabil„ a societ„˛ii ∫i este de acord cu preluarea            ACT ADIfiIONAL              drepturile cedentului de acesta Ón cadrul societ„˛ii
acesteia al„turi de asociatul cedent.                                        pentru continuarea activit„˛ii acesteia.
  Ca urmare a contractului de cesiune men˛ionat             al Societ„˛ii Comerciale            I. Modific„ri ∫i complet„ri la statutul Societ„˛ii
mai sus, subsemna˛ii asocia˛i hot„r‚m urm„toarele:            MASTER GAME - S.R.L.            Comerciale FINANCIAL TRUST - S.R.L.
  1. Transformarea Societ„˛ii Comerciale                         ´´
                               Subsemna˛ii Vörös Rezso Janos, n„scut Ón         Ca urmare a contractului de cesiune men˛ionat
ROGALEXMAR COM - S.R.L., cu sediul Ón comuna       Budapesta la data de 28.06.1954, domiciliat Ón      mai sus, subsemna˛ii: Cr„ciun Marius Neculaie,
Lunca Bradului nr. 155, jude˛ul Mure∫,          Ungaria, Budapest 1214, str. Erdosor nr. 38, ap. 10,   cet„˛ean rom‚n, domiciliat Ón comuna Gurghiu,
Ónmatriculat„ la Oficiul Registrului Comer˛ului al    posesor al pa∫aportului seria ZJ nr. 261825 eliberat   Strada Nou„ nr. 5, jude˛ul Mure∫, identificat cu C.I.
Jude˛ului Mure∫ cu nr. J 26/281/1997, din societate    de autorit„˛ile din Ungaria la data de 4.10.2004,     seria MS nr. 069848, eliberat„ de Poli˛ia Reghin la
atipic„ unipersonal„ Ón societate tipic„         Nagy András, n„scut Ón Budapesta 03 la data de      data de 28.12.2000, cod numeric personal
pluripersonal„.                      16.03.1957, domiciliat Ón Ungaria, Telki 2028, str.    1631206034973, Ón calitate de asociat fondator ∫i
  2. Aportul la capital al asocia˛ilor continuatori   Levendula nr. 3, posesor al pa∫aportului seria Z.F.    P„durean Carmen Codu˛a, cet„˛ean rom‚n,
este:                           nr. 538336 eliberat de autorit„˛ile din Ungaria la    domiciliat„ Ón Reghin, str. Bucegi nr. 8, jude˛ul
  Roga Gavril de˛ine 10 p„r˛i sociale, reprezent‚nd   data de 19.03.2003, ambii cet„˛eni ungari, Ón calitate  Mure∫, identificat„ cu C.I. seria MS nr. 180878,
100 lei, adic„ 50 % din capitalul social;         de asocia˛i la Societatea Comercial„ MASTER GAME     eliberat„ de Poli˛ia Reghin la data de 7.03.2003, cod
  Toches Aurelian-Marin de˛ine 10 p„r˛i sociale,     - S.R.L., cu sediul Ón T‚rgu Mure∫, str. Marton Aron   numeric personal 2680904261460, Ón calitate de
reprezent‚nd 100 lei, adic„ 50 % din capitalul social.  nr. 33, ap. 3, jude˛ul Mure∫, Ónmatriculat„ la Oficiul  asociat cooptat, hot„r‚m urm„toarele:
  3. Administratori ai societ„˛ii sunt ambii asocia˛i:  Registrului Comer˛ului al Jude˛ului Mure∫ cu nr.       1. Transformarea Societ„˛ii Comerciale
  Roga Gavril, cet„˛ean rom‚n, domiciliat Ón       J 26/1720/2005, av‚nd cod unic de Ónregistrare      FINANCIAL TRUST - S.R.L., cu sediul Ón Reghin, str.
comuna Lunca Bradului nr. 155, jude˛ul Mure∫,       18004226, Ónfiin˛at„ Ón baza Legii nr. 31/1990, prin   Bucegi nr. 8, jude˛ul Mure∫, Ónregistrat„ la Oficiul
identificat cu B.I. seria B.D. nr. 264656 eliberat de   prezenta rug„m a se cuprinde Ón act sub semn„tur„     Registrului Comer˛ului de pe l‚ng„ Tribunalul
Mili˛ia Reghin la data de 6.02.1981, cod numeric     privat„ urm„toarul act adi˛ional dup„ cum         Mure∫ cu nr. J 26/498/2005, din societate atipic„
personal 1400810261461;                  urmeaz„:                         unipersonal„ Ón societate tipic„ pluripersonal„.
  12              MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI,               PARTEA a IV-a,   Nr. 1025/29.III.2006
  2. Œn urma cesiunii men˛ionate mai sus, capitalul    Decembrie 1989 nr. 24, ap. 9, jude˛ul Mure∫,       jude˛ul Mure∫, Ónmatriculat„ la Oficiul Registrului
social al societ„˛ii se repartizeaz„ astfel:        identificat cu C.I. seria MS nr. 231366, eliberat„ de   Comer˛ului Mure∫ cu nr. J 26/1582/2003, rug„m a
  - Cr„ciun Marius Neculaie de˛ine 6 p„r˛i sociale     Poli˛ia T‚rgu Mure∫ la data de 19.12.2003, av‚nd     se cuprinde Ón actul adi˛ional sub semn„tur„
a 10 lei fiecare, reprezent‚nd suma de 60 lei        cod numeric personal 1510116264366, Ón calitate de    privat„, urm„toarele modific„ri:
numerar, iar P„durean Carmen Codu˛a de˛ine 14        asociat continuator ∫i Gyarmati Andrea Katalin,       1. Se modific„ preambulul contractului privind
p„r˛i sociale a 10 lei fiecare, reprezent‚nd suma de    cet„˛ean rom‚n, n„scut la data de 20.04.1977 Ón      asocia˛ii societ„˛ii, Ón sensul c„, de la data
140 lei numerar.                      T‚rgu Mure∫, jude˛ul Mure∫, domiciliat„ Ón comuna     prezentului act, Suciu Vasile se retrage din
  3. Societatea va fi administrat„ de: Cr„ciun       T‚rgu Mure∫, str. P„cii nr. 70, ap. 1, jude˛ul Mure∫,   societate, Ón conformitate cu dispozi˛iile art. 197(1)
Marius Neculaie ∫i P„durean Carmen Codu˛a,         identificat cu C.I. seria MS nr. 336366, eliberat„ de   ∫i 221(1) lit. a) ∫i b) din Legea nr. 31/1990,
mandatul acestora fiind nelimitat.             Poli˛ia T‚rgu Mure∫ la data de 14.09.2005, av‚nd     republicat„, cu modific„rile ulterioare, cesion‚nd
  4. Se radiaz„ sediul secundar din T‚rgu Mure∫,      cod numeric personal 2770420264386, Ón calitate de    p„r˛ile sociale de˛inute Ón capitalul social, conform
str. Œnfr„˛irii nr. 2, parter, jude˛ul Mure∫ (Birou).    asociat nou cooptat Ón Societatea Comercial„       contractului de cesiune men˛ionat mai sus.
  5. Asocia˛ii au hot„r‚t deschiderea unui sediu      PROMPT SERVICE - S.R.L., cu sediul Ón T‚rgu        Asociatul retras declar„ c„ toate drepturile
secundar Ón Reghin, Str. Libert„˛ii, bl. 2, sc. 4, ap. 4,  Mure∫, str. Frederic Joliot nr. 21, jude˛ul Mure∫,    patrimoniale, la data semn„rii prezentului act, i-au
jude˛ul Mure∫ (Cabinet Stomatologic).            Ónmatriculat„ la Oficiul Registrului Comer˛ului      fost satisf„cute ∫i c„ nu va emite Ón viitor nici o
  6. Se define∫te obiectul principal de activitate     Mure∫ cu nr. J 26/72/1992, rug„m a se cuprinde Ón     preten˛ie material„ decurg‚nd din contract ∫i
care pe viitor va fi: 8513 - activit„˛i de asisten˛„    actul sub semn„tur„ privat„ urm„toarele modific„ri    statut. Este cooptat Ón societate un asociat nou,
stomatologic„ (inclusiv activit„˛i conexe actului      aduse contractului ∫i statutului societ„˛ii:       respectiv Moldovan Carolina, cu datele de
medical).                           1. Se modific„ preambulul contractului privind     identificare de mai sus.
  7. Se completeaz„ obiectul secundar de activitate    asocia˛ii societ„˛ii, Ón sensul c„ de la data        2. Aportul la capitalul social al asocia˛ilor
cu urm„toarele:                       prezentului act, se retrage asociatul Fridman O.     continuatori este: Moldovan Viorel de˛ine 10 p„r˛i
  3310 - produc˛ia de aparatur„ ∫i instrumente       Petrica prin cesiune de p„r˛i sociale, conform      sociale, reprezent‚nd 100 lei, adic„ 50 % din
medicale;                          contractului de cesiune men˛ionat mai sus ∫i intr„    capitalul social; Moldovan Carolina de˛ine 10 p„r˛i
  8511 - activit„˛i de asisten˛„ spitaliceasc„ ∫i     ca asociat nou cooptat Gyarmati Andrea Katalin      sociale, reprezent‚nd 100 lei, adic„ 50 % din
sanatorial„;                        astfel c„ societatea va func˛iona cu doi asocia˛i:    capitalul social.
  8512 - activit„˛i de asisten˛„ medical„         Ferenczi Ladislau ∫i Gyarmati Andrea Katalin.        3. Ca urmare a retragerii din societate dl Suciu
ambulatorie;                          2. Se modific„ administratorii societ„˛ii Ón sensul  Vasile nu va mai fi administrator, administratorii
  8514 - alte activit„˛i referitoare la s„n„tatea     c„ se retrage din func˛ia de administrator Fridman    fiind ambii asocia˛i continuatori, a c„ror durat„
uman„.                           O. Petrica. Se nume∫te Ón func˛ia de administrator    este pe perioad„ nelimitat„, Óncep‚nd cu data
  8. Œntocmirea actului constitutiv, edi˛ia a II-a,    asociatul nou cooptat Gyarmati Andrea Katalin.      prezentului act adi˛ional.
care va cuprinde modific„rile ∫i complet„rile        Mandatul administratorului Óncepe de la data de       Tehnoredactat de p„r˛i, sub semn„tur„ privat„,
prezentate mai sus, va face parte integrant„ din      7.03.2006 ∫i este valabil p‚n„ la revocarea lui de    Ón 5 exemplare, azi 6.03.2006.
prezentul act ∫i va fi autentificat odat„ cu acesta.    c„tre adunarea general„ a asocia˛ilor. Se specific„ ∫i    Act preluat Ón vederea public„rii ast„zi, 22
  Prezentul act adi˛ional, Ónso˛it de actul        mandatul administratorului Ferenczi Ladislau,       martie 2006.
constitutiv, va fi supus cerin˛elor legale de        numit la data de 15.01.1992, Ón sensul c„ va fi        (56/778.837)
autorizare, men˛ionate la Oficiul registrului        valabil p‚n„ la revocarea lui de c„tre adunarea                   *
comer˛ului ∫i publicitate.                 general„ a asocia˛ilor.
  Prezentul act adi˛ional ˛ine loc de hot„r‚re a       4. Ca urmare a cesiunii p„r˛ilor sociale aportul         Societatea Comercial„
asocia˛ilor.                        asocia˛ilor la capitalul social este urm„torul:         GENUINO VIOLINS - S.R.L., Reghin
  Prin prezentul act Ómputernicim pe dna Badea       Ferenczi Ladislau de˛ine 10 p„r˛i sociale,                jude˛ul Mure∫
Rahela Hadasa, domiciliat„ Ón Reghin, str. Petru      reprezent‚nd 100 RON, iar Gyarmati Andrea
Maior nr. 28, jude˛ul Mure∫, identificat„ cu C.I.      Katalin de˛ine 10 p„r˛i sociale, reprezent‚nd 100              ACT ADIfiIONAL
seria MS nr. 341113, eliberat„ de Poli˛ia Reghin la     RON.
data de 19.10.2005, cod numeric personal            5. Se schimb„ sediul social al societ„˛ii Ón T‚rgu      pentru modificarea actului constitutiv
2761226261497, pentru depunerea ∫i ridicarea        Mure∫, Str. 22 Decembrie 1989 nr. 24, ap. 9, jude˛ul          al Societ„˛ii Comerciale
actelor la/de la Oficiul Registrului Comer˛ului       Mure∫.                            GENUINO VIOLINS - S.R.L., Ónregistrat„ la
Mure∫.                             Prezentul act adi˛ional ˛ine loc de hot„r‚re a        Oficiul Registrului Comer˛ului Mure∫
  Prezentul act a fost prezentat la Cabinetul de      adun„rii generale a asocia˛ilor.                  cu nr. J 26/1375/2003, cod unic
avocatur„ îSzabo Lauren˛iu”, cu sediul Ón Reghin,       Prezentul act adi˛ional va fi depus de asocia˛i la         de Ónregistrare 15846467
str. Petru Maior nr. 49/7, jude˛ul Mure∫, d‚ndu-i-se    Oficiul Registrului Comer˛ului de pe l‚ng„          Subsemnata     Simion   Mihaela-Nicoleta,
data cert„ prin Ónregistrarea sa Ón Registrul special    Tribunalul Mure∫, Ón termen de 15 zile de la data     domiciliat„ Ón Reghin, str. Iernuteni, bl. 12, ap. 4,
al Cabinetului cu nr. 14 din 1.03.2006.           Óncheierii actului, pentru Óndeplinirea cuvenitelor    jude˛ul Mure∫, identificat„ cu C.I. seria MS nr.
  Act preluat Ón vederea public„rii ast„zi, 22       condi˛ii de form„ ∫i publicitate.             045880/2000,     cod   numeric    personal
martie 2006.                          Prezentul Ónscris a fost redactat ast„zi, 7.03.2005,  2770124124032, Ón calitate de asociat unic, am luat
   (54/778.835)                      Óntr-un num„r de 5 exemplare din care 4 exemplare     prezenta hot„r‚re privind cesionarea integral„ a
              *                pentru   p„r˛i  ∫i  un  exemplar    pentru   p„r˛ilor sociale de˛inute de mine Ón societate, Ón
                              Compartimentul de asisten˛„ din cadrul Oficiului     favoarea dlui Simion Cristian Virgil, domiciliat Ón
     Societatea Comercial„               Registrului Comer˛ului de pe l‚ng„ Tribunalul       Reghin, str. Iernuteni, bl. 17, ap. 1, jude˛ul Mure∫,
  PROMPT SERVICE - S.R.L., T‚rgu Mure∫           Mure∫.                          identificat cu C.I. seria MS nr. 102582/2001,
       jude˛ul Mure∫                   Act preluat Ón vederea public„rii ast„zi, 22      eliberat„ de Poli˛ia Reghin, cod numeric personal
                              martie 2006.                       1770526261450, care va deveni asociat unic ∫i
        ACT ADIfiIONAL                  (55/778.836)                     administrator.
           ™I                               *                 Ca urmare a acestei hot„r‚ri, art. 1, art. 10 ∫i art.
       CONTRACT DE CESIUNE                                           15 din actul constitutiv al societ„˛ii se modific„ ∫i
  Rug„m a cuprinde Ón act adi˛ional sub               Societatea Comercial„              vor avea urm„torul cuprins:
semn„tur„ privat„, urm„toarele:                 VAS OPTIMUS - S.R.L., Urisiu de Jos           Art. 1. Asociatul unic al societ„˛ii comerciale,
  Art. 1. Fridman O. Petric„, Ón calitate de asociat           jude˛ul Mure∫                Ónfiin˛ate conform Legii nr. 31/1990, modificat„, ∫i
retras ∫i cedent, cesioneaz„ lui Ferenczi Ladislau Ón                                 statutului de fa˛„, este Simion Cristian-Virgil,
total 10 p„r˛i sociale, Ón valoare de 10 RON fiecare,            ACT ADIfiIONAL               cet„˛ean rom‚n, n„scut la data de 26 mai 1977 Ón
Ón total reprezent‚nd suma de 100 RON.                      ™I                 Reghin, jude˛ul Mure∫, identificat cu C.I. seria MS
  Art. 2. Gyarmati Andrea Katalin, Ón calitate de            CONTRACT DE CESIUNE             nr. 102582/2001, eliberat„ de Poli˛ia Reghin, cod
asociat nou cooptat prime∫te de la Ferenczi          P„r˛ile convin asupra Óncheierii urm„torului      numeric personal 1770526261450, domiciliat Ón
Ladislau 10 p„r˛i sociale, Ón valoare de 10 RON       contract de cesiune:                   Reghin, str. Iernuteni, bl. 17, ap. 1, jude˛ul Mure∫.
fiecare, Ón total reprezent‚nd suma de 100 RON,        Art. 1. Suciu Vasile, Ón calitate de cedent,       Art. 10. Capitalul social se divide Óntr-un num„r
specificate la art. 1.                   cesioneaz„ Ón total un num„r de 10 p„r˛i sociale a    de 20 (dou„zeci) p„r˛i sociale Ón valoare egal„ de 10
  Art. 3. Cesionarea se face cu plata p„r˛ilor sociale   10 lei fiecare, Ón valoare total„ de 100 lei, iar     (zece) lei fiecare ∫i apar˛ine exclusiv asociatului
cesionate, la valoarea lor nominal„.            Moldovan Carolina, Ón calitate de cesionar, prime∫te   unic Simion Cristian-Virgil.
  Art. 4. Asociatul cedent declar„ c„ se retrage din    cele 10 p„r˛i sociale a 10 lei fiecare.           Art. 15. Calitatea de administrator al societ„˛ii
societate, nemaiav‚nd pe viitor nici o preten˛ie        Art. 2. Cesionarul intr„ Ón drepturile cedentului,   este Óndeplinit„ de asociatul unic Simion Cristian-
material„ decurg‚nd din activitatea acesteia.        Ón cadrul societ„˛ii. Cesionarea p„r˛ilor sociale se   Virgil. Mandatul administratorului este pe perioad„
Asocia˛ii cesionari declar„ c„ este de acord cu       face cu plata contravalorii ar„tate p„r˛ilor sociale,   nedeterminat„ de la data prezentului act. Œn aceast„
continuarea activit„˛ii societ„˛ii Ón condi˛iile de mai   Ón urm„toarele condi˛ii:                 calitate el Óndepline∫te acele opera˛iuni care sunt
jos.                              Subsemna˛ii Moldovan Viorel, cet„˛ean rom‚n,      necesare pentru ducerea la Óndeplinire a obiectului
  II. Modific„ri la actul constitutiv al Societ„˛ii    domiciliat Ón Urisiu de Jos nr. 129, jude˛ul Mure∫,    societ„˛ii, av‚nd obliga˛iile ∫i r„spunderile
Comerciale PROMPT SERVICE - S.R.L.:             identificat cu C.I. seria MS nr. 132619, cod numeric   prev„zute de lege. Administratorul societ„˛ii
  Subsemna˛ii Fridman O. Petrica, cet„˛ean         personal 1660624261489, eliberat„ de Poli˛ia       reprezint„ societatea cu puteri depline ∫i
rom‚n, n„scut la data de 6.10.1949 Ón F„lticeni,      Reghin la data de 58.03.2002 ∫i Suciu Vasile,       nelimitate, Ón raporturile cu persoane fizice,
domiciliat Ón T‚rgu Mure∫, Str. Zidarilor nr. 3,      cet„˛ean rom‚n, domiciliat Ón Urisiu de Jos nr. 76/A,   juridice, autorit„˛i publice, administrative ∫i
jude˛ul Mure∫, identificat cu C.I. seria MS nr.       jude˛ul Mure∫, identificat cu C.I. seria MS nr.      judec„tore∫ti.
118160/2001, eliberat„ de Poli˛ia T‚rgu Mure∫,       116919, cod numeric personal 1751015261475,         Art. 27 Ó∫i men˛ine valabilitatea.
av‚nd cod numeric personal 1491006264367, Ón        eliberat„ de Poli˛ia Reghin la data de 10.12.2001, Ón    Celelalte capitole, articole, prevederi ale actului
calitate de asociat cedent ∫i retras prin Ómputernicit   calitate de asocia˛i ini˛iali, ∫i Moldovan Carolina,   constitutiv al societ„˛ii r„m‚n nemodificate.
Ferenczi Ladislau (cu datele de identificare de mai     cet„˛ean rom‚n, domiciliat„ Ón Urisiu de Jos nr. 129,    Tehnoredactat de p„r˛i Ón 5 (cinci) exemplare, azi
jos), Ón baza procurii speciale nr. 41 din data de     jude˛ul Mure∫, identificat„ cu C.I. seria MS nr.     28 februarie 2006.
23.01.2006, autentificat„ la Biroul notarului public    285800, cod numeric personal 2740528261461,         Act preluat Ón vederea public„rii ast„zi, 22
Otilia Valusescu, Ferenczi Ladislau, cet„˛ean rom‚n,    eliberat„ de Poli˛ia Reghin la data de 16.10.2004,    martie 2006.
n„scut la data de 16.01.1951 Ón Ihod, comuna        asociat nou cooptat Ón Societatea Comercial„ VAS        (57/778.838)
Hodosa, jude˛ul Mure∫, domiciliat Ón Mure∫, Str. 22     OPTIMUS - S.R.L., cu sediul Ón Urisiu de Jos nr. 129,                *
                 MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA                 a IV-a,  Nr. 1025/29.III.2006                 13
       Societatea Comercial„                    Societatea Comercial„                 Societatea Comercial„
        ST TECHNIK - S.R.L.                     FAN COM - S.R.L.                TOPCONSTRUCT - S.R.L., T‚rgu Mure∫
        S‚ngeorgiu de Mure∫                       T‚rgu Mure∫                      jude˛ul Mure∫
         jude˛ul Mure∫                        jude˛ul Mure∫
                                                                     ACT ADIfiIONAL
        ACT ADIfiIONAL                         ACT ADIfiIONAL                pentru modificarea actului constitutiv al
           ™I
                                al Societ„˛ii Comerciale FAN COM - S.R.L.       Societ„˛ii Comerciale TOPCONSTRUCT - S.R.L.,
       CONTRACT DE CESIUNE                                            Ónregistrat„ la Oficiul Registrului Comer˛ului
                                Subsemna˛ii Florea Doina Lumini˛a, domiciliat„
  P„r˛ile convin asupra Óncheierii urm„torului                                      Mure∫ cu nr. J 26/1508/2004, cod unic de
contract de cesiune:                     Ón T‚rgu Mure∫, str. Iosif Hodo∫ nr. 12, ap. 13,             Ónregistrare R16738994
  Art. 1. Stich Rolland Lajos, Ón calitate de cedent,    jude˛ul Mure∫, identificat„ cu C.I. seria MS nr.
                                                             Subsemnatul Cri∫an Iuliu, domiciliat Ón Reghin,
cesioneaz„ un num„r de 1 (una) parte social„ Ón       017774, eliberat„ de Poli˛ia T‚rgu Mure∫ la data de
                                                            Str. F„g„ra∫ului, bl. 12, sc. 2, ap. 31, jude˛ul Mure∫,
valoare de 10 RON fiecare, Ón total reprezent‚nd 10     10.08.1999, cod numeric personal 2850818260031,
                                                            identificat cu B.I. seria G.R. nr. 580208, cod
RON.                             Ón calitate de asociat cesionar, Chertes Iulian,     numeric personal 1510512261452, Ón calitate de
  Art. 2. Seregelyi Tibor Csaba, Ón calitate de       cet„˛ean rom‚n, domiciliat Ón T‚rgu Mure∫, Bd. 1     asociat unic, am luat prezenta hot„r‚re privind
cesionar, prime∫te 1 (una) parte social„, Ón valoare     Decembrie 1918 nr. 209, ap. 24, jude˛ul Mure∫,      cesionarea integral„ a p„r˛ilor sociale de˛inute de
de 10 RON fiecare, specificate la art. 1.          identificat cu C.I. seria MS nr. 179962, eliberat„ de   mine Ón societate Ón favoarea dlui Moldovan Marin-
  Art. 3. Cesionarul intr„ Ón drepturile cedentului     Poli˛ia T‚rgu Mure∫ la data de 4.03.2003, cod       Florin, domiciliat Ón Reghin, str. Mihai Viteazu nr.
Ón cadrul societ„˛ii. Cesionarea p„r˛ilor sociale se     numeric personal 1670101264362, Ón calitate de      34, jude˛ul Mure∫, identificat cu C.I. seria MS nr.
face cu plata contravalorii ar„tate a p„r˛ilor sociale    asociat cedent, ∫i Florea Aurel, domiciliat Ón T‚rgu   332487/2005, eliberat„ de Poli˛ia Reghin, cod
Ón urm„toarele condi˛ii:                   Mure∫, str. Iosif Hodo∫ nr. 12, ap. 13, jude˛ul Mure∫,  numeric personal 1670610261464, care va deveni
  Subsemna˛ii Stich Rolland Lajos, cet„˛ean         identificat cu C.I. seria MS nr. 248074, eliberat„ de   asociat unic ∫i administrator.
rom‚n, n„scut la data de 22.04.1978 Ón T‚rgu         Poli˛ia T‚rgu Mure∫ la data de 12.03.2004, cod        Urmare acestei hot„r‚ri, art. 1, art. 10 ∫i art. 15
Mure∫, jude˛ul Mure∫, domiciliat Ón T‚rgu Mure∫,       numeric personal 1610502264360, Ón calitate de      din actul constitutiv al societ„˛ii se modific„ ∫i vor
str. Tudor Vladimirescu nr. 16, jude˛ul Mure∫,        administrator ∫i asociat continuator la Societatea    avea urm„torul cuprins:
identificat cu C.I. seria MS nr. 135777, eliberat„ de    Comercial„ FAN COM - S.R.L., cu sediul Ón T‚rgu       Art. 1. Asociatul unic al societ„˛ii comerciale
Poli˛ia T‚rgu Mure∫ la data de 17.04.2002, asociat      Mure∫, str. Iosif Hodo∫, bl. 12, ap. 13, jude˛ul Mure∫,  Ónfiin˛ate conform Legii nr. 31/1990, modificat„, ∫i
                               Ónregistrat„ la Oficiul Registrului Comer˛ului Mure∫   statutului de fa˛„, este Moldovan Marin-Florin,
cedent, pe de o parte, ∫i Seregelyi Tibor Csaba,
                                                            cet„˛ean rom‚n, n„scut la data de 10.06.1967 Ón
cet„˛ean german, domiciliat Ón Germania, 63773,       cu nr. J 26/2107/1992, rog a se cuprinde Ón actul
                                                            Bato∫, jude˛ul Mure∫, domiciliat Ón Reghin, str.
Goldbach, Anden gastenhofen nr. 38, identificat cu      adi˛ional urm„toarele:
                                                            Mihai Viteazu nr. 34, jude˛ul Mure∫, identificat cu
pa∫aportul nr. 9071086948, eliberat la data de         Asociatul cedent Chertes Iulian cesioneaz„
                                                            C.I. seria MS nr. 332487/2005, eliberat„ de Poli˛ia
26.04.2002, Germania, pe de alt„ parte, Ón calitate     asociatului Florea Doina Lumini˛a o parte social„ Ón   Reghin, cod numeric personal 1670610261464.
de asociat cesionar, reprezentat prin procura        valoare de 10 RON, cesionarul de˛in‚nd Ón urma        Art. 10. Capitalul social se divide Óntr-un num„r
special„ nr. 162/26.01.2006, eliberat„ la Biroul       acestei opera˛iuni o parte social„ din capitalul     de 20 de p„r˛i sociale ∫i apar˛ine exclusiv
notarului public Nagy Gabriela din T‚rgu Mure∫, de      social subscris ∫i v„rsat.                asociatului unic Moldovan Marin-Florin.
c„tre dl Kacso Martin Gheorghe, cod numeric           Œn urma cesiunii structura asociativ„ ∫i cota de     Art. 15. Calitatea de administrator al societ„˛ii
personal 1530629264364, domiciliat Ón T‚rgu         participare la capitalul social al societ„˛ii este    este Óndeplinit„ de asociatul unic Moldovan Marin-
Mure∫, str. Trebely nr. 33, jude˛ul Mure∫, legitimat     urm„toarea:                        Florin. Mandatul administratorului este pe
cu C.I. seria MS nr. 283359/2004, Poli˛ia T‚rgu         Florea Aurel de˛ine un num„r de 19 p„r˛i sociale    perioad„ nedeterminat„ de la data prezentului act.
Mure∫ Ón Societatea Comercial„ ST TECHNIK -         la valoarea de 190 RON, iar Florea Doina Lumini˛a     Œn aceast„ calitate el Óndepline∫te acele opera˛iuni
S.R.L., cu sediul Ón T‚rgu Mure∫, str. Tudor         de˛ine o parte social„ la valoarea de 10 RON din     care sunt necesare pentru ducerea la Óndeplinire a
Vladimirescu nr. 16, jude˛ul Mure∫, Ónmatriculat„ la     capitalul subscris ∫i v„rsat al Societ„˛ii Comerciale   obiectivului societ„˛ii, av‚nd obliga˛iile ∫i
Oficiul Registrului Comer˛ului Mure∫ cu nr. J        FAN COM - S.R.L.                     r„spunderile prev„zute de lege.
26/126/2003, cod unic de Ónregistrare R 15191642,        Asocia˛ii Florea Aurel ∫i Florea Doina Lumini˛a      Administratorul societ„˛ii reprezint„ societatea
rug„m a se cuprinde Ón act sub semn„tur„ privat„,      hot„r„sc modificarea obiectului principal de       cu puteri depline ∫i nelimitate, Ón raporturile cu
urm„toarele modific„ri aduse statutului societ„˛ii:     activitate, care va fi: 5030 - comer˛ cu piese ∫i     persoane fizice, juridice, autorit„˛i publice,
  1. Se modific„ preambulul statutului societ„˛ii                                   administrative ∫i judec„tore∫ti.
                               accesorii pentru autovehicule.
privind asocia˛ii, Ón sensul c„ la data prezentului                                    Art. 27. Œ∫i men˛ine valabilitatea.
                                Durata mandatului administratorului Florea
act, Stich Rolland Lajos se retrage din societate, Ón                                   Celelalte capitole, articole, prevederi ale actului
                               Aurel este pe perioad„ nelimitat„, Óncep‚nd cu data
conformitate cu dispozi˛iile art. 197(1) ∫i 221(1), lit.                                consitutiv al societ„˛ii r„m‚n nemodificate.
                               semn„rii prezentului act adi˛ional.             Tehnoredactat de p„r˛i Ón 5 (cinci) exemplare azi,
a) ∫i b) din Legea nr. 31/1990, modificat„, cesion‚nd
                                Prezentul act adi˛ional ˛ine loc de hot„r‚re a     2 martie 2006.
toate p„r˛ile sociale de˛inute, conform contractului
                               adun„rii generale a asocia˛ilor.               Act preluat Ón vederea public„rii, ast„zi,
de cesiune men˛ionat mai sus. Asociatul retras,
                                Redactat azi, 6.03.2006, Ón trei exemplare sub     22.03.2006.
declar„ c„ toate drepturile patrimoniale, la data
                               semn„tur„ privat„.                       (61/778.842)
semn„rii prezentului act, i-au fost satisf„cute ∫i c„
nu va emite Ón viitor nici o preten˛ie material„
                                Act preluat Ón vederea public„rii, ast„zi,                    *
                               22.03.2006.
decurg‚nd din statut. Astfel pe viitor societatea,
                                 (59/778.840)                           Societatea Comercial„
ini˛ial tipic„, constituit„ din 2 asocia˛i, se va
transforma Ón societate atipic„ cu asociat unic, Ón
                                            *                   CRIS CONSAL - S.R.L., T‚rn„veni
                                                                   jude˛ul Mure∫
urma contractului de cesiune men˛ionat mai sus.
                                     Societatea Comercial„
  Ca urmare a cesiunii de p„r˛i sociale Stich
                                      LEXCONT - S.R.L.                       ACT ADIfiIONAL
Rolland Lajos nu va mai fi asociat al societ„˛ii,
                                        T‚rgu Mure∫
r„m‚n‚nd numai administrator.                                              la actul constitutiv al Societ„˛ii Comerciale
                                       jude˛ul Mure∫                      CRIS CONSAL - S.R.L.
  Se nume∫te Ón func˛ia de administrator Seregelyi
Tibor Csaba, av‚nd drepturi depline de                                          Subsemna˛ii P„curar Gheorghe, domiciliat Ón
administrare ∫i reprezentare a societ„˛ii. Noul                ACT ADIfiIONAL
                                                            T‚rn„veni, str. Avram Iancu nr. 27, jude˛ul Mure∫,
administrator declar„ c„ a luat la cuno∫tin˛„ de        al Societ„˛ii Comerciale LEXCONT - S.R.L.       identificat cu B.I. seria D.K. nr. 093157, eliberat de
situa˛ia economic„ a societ„˛ii ∫i este de acord s„                                  Poli˛ia T‚rn„veni la data de 9.02.1989, cod numeric
                                Subsemna˛ii Gabudean Emilia-Violeta, cet„˛ean
preia societatea cu activ ∫i pasiv. Mandatul                                      personal 15502015267394, cet„˛ean rom‚n, ∫i
                               rom‚n, domiciliat Ón T‚rgu Mure∫, Str. Par‚ngului
administratorului este pe durat„ nelimitat„.                                      P„curar Victoria, domiciliat„ Ón T‚rn„veni, str.
                               nr. 17, ap. 14, jude˛ul Mure∫, identificat„ cu B.I.
  2. Œn urma contractului de cesiune, capitalul                                    Avram Iancu nr. 27, jude˛ul Mure∫, identificat„ cu
                               seria D.E. nr. 759209, cod numeric personal        B.I. seria D.E. nr. 757159, eliberat de Poli˛ia
social al societ„˛ii arat„ astfel: capital social subscris
                               2501107264368 ∫i Popa Ion, cet„˛ean rom‚n,        T‚rn„veni la data de 29.10.1987, cod numeric
∫i v„rsat este de 210 (dou„sutezece) RON, num„rul
                               domiciliat Ón T‚rgu Mure∫, str. George Co∫buc nr.     personal 2570803267399, cet„˛ean rom‚n, Ón
total de p„r˛i sociale este de 21 (dou„zeci∫iunu) a 10
                               13, ap. 11, jude˛ul Mure∫, identificat cu C.I. seria MS  calitate de asocia˛i retra∫i ∫i ceden˛i, ∫i Istrate
(zece) RON fiecare, din care 10 (zece) RON
(echivalentul a 3 (treidolari) $ ∫i 62            nr. 135307, eliberat„ de Poli˛ia T‚rgu Mure∫ la data   Cristian, n„scut la data de 20.12.1974 Ón Ludu∫,
(∫aizeci∫idoidolari) $, total 65 (∫aizeci∫icincidolari) $,  de  15.04.2002,    cod  numeric    personal   jude˛ul Mure∫, domiciliat Ón T‚rn„veni, Str.
participare str„in„.                     1520305163244, Ón calitate de asocia˛i Ón Societatea   Viitorului nr. 13G, ap. 37, jude˛ul Mure∫, identificat
  3. Se schimb„ sediul social al societ„˛ii din T‚rgu    Comercial„ LEXCONT - S.R.L., cu sediul Ón T‚rgu      cu C.I. seria MS nr. 265446, eliberat„ de Poli˛ia
Mure∫, str. Tudor Vladimirescu nr. 16, jude˛ul        Mure∫, Str. Par‚ngului nr. 17, ap. 14, jude˛ul Mure∫,   T‚rn„veni la data de 15.06.2004, cod numeric
Mure∫, Ón localitatea S‚ngeorgiu de Mure∫, Str.       Ónregistrat„ la Oficiul Registrului Comer˛ului Mure∫   personal 1741220260011, ∫i Istrate Alina Arabela,
                               cu nr. J 26/690/2001, rug„m a se cuprinde Ón act     n„scut„ la data de 11.04.1978 Ón T‚rn„veni, jude˛ul
Cazanelor nr. 602/C, jude˛ul Mure∫, conform
                               adi˛ional sub semn„tur„ privat„, urm„toarele       Mure∫, domiciliat„ Ón T‚rn„veni, Str. Viitorului nr.
extrasului de carte funciar„ nr. 4758/N, Sg de Mure∫,
                               modific„ri:                        13G, ap. 37, jude˛ul Mure∫, identificat„ cu C.I. seria
jude˛ul Mure∫, ∫i se transform„ Ón sediu lucrativ.
                                1. Referitor la durata mandatului de          MS nr. 265445, elibereat„ de Poli˛ia T‚rn„veni la
  Prezentul act adi˛ional ˛ine loc de hot„r‚re a
                               administrare al administratorului existent, aceasta    data de 15.06.2004, cod numeric personal
adun„rii generale a asocia˛ilor.                                            2780411267408, Ón calitate de asocia˛i nou-intra˛i ∫i
  Celelalte prevederi din actul constitutiv al       se prelunge∫te pe o perioad„ nelimitat„, Óncep‚nd
                                                            cesionari ai Societ„˛ii Comerciale CRIS CONSAL -
societ„˛ii r„m‚n nemodificate.                cu data de 12.09.2005.
                                                            S.R.L., cu sediul Ón T‚rn„veni, str. Avram Iancu nr.
  Prezentul act adi˛ional s-a Óncheiat Ón 5          2. Totodat„, prezentul act ˛ine ∫i de hot„r‚re a
                                                            27, jude˛ul Mure∫, Ónregistrat„ la Oficiul registrului
exemplare, ast„zi, 15.02.2006, fiec„reia dintre p„r˛i    adun„rii generale a asocia˛ilor.             comer˛ului cu nr. J 26/158/2004, cod unic de
Ónm‚n‚ndu-i-se c‚te un exemplar ∫i pentru Oficiul        Redactat de p„r˛i sub semn„tur„ privat„ Ón 5      Ónregistrare R13644445, Ón urma hot„r‚rii nr.
Registrului Comer˛ului Mure∫, 2 exemplare.          exemplare, azi, 8.03.2006.                1/13.03.2006 a asocia˛ilor ∫i prevederilor Legii nr.
  Act preluat Ón vederea public„rii ast„zi, 22         Act preluat Ón vederea public„rii, ast„zi,       31/1990, republicat„, aprob„m modificarea ∫i
martie 2006.                         22.03.2006.                        completarea actului constitutiv al societ„˛ii,
   (58/778.839)                        (60/778.841)                     solicit‚nd a se cuprinde, cu dat„ cert„, prezentul act
              *                             *                adi˛ional, astfel:
 14              MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI,               PARTEA a IV-a,   Nr. 1025/29.III.2006
  I. Asociatul P„curar Gheorghe se retrage, Ón mod    Armatei nr. 47, jude˛ul Mure∫, Ónregistrat„ la         - Toth Cristian Daniel de˛ine 19 p„r˛i sociale =
voluntar, din societatea comercial„, prin         Oficiul registrului comer˛ului cu nr. J           190 lei, iar
modalitatea cesion„rii tuturor p„r˛ilor sociale pe    26/1956/2005, rug„m a se cuprinde Ón act adi˛ional       - Damian Ancu˛a Mihaela de˛ine o parte social„
care le de˛ine, adic„ 10 (zece) p„r˛i sociale cu     sub semn„tur„ privat„ urm„toarele modific„ri ale      = 10 lei.
valoare nominal„ a 10 RON (100.000 ROL) fiecare,     actului constitutiv:                      3. Referitor la durata mandatului de
Ón valoare total„ de 100 RON (1.000.000 ROL),        1. Se modific„ structura asocia˛ilor, ca urmare a    administrare al administratorului existent, acesta se
format„ exclusiv din aport Ón numerar,          transform„rii societ„˛ii unipersonale Ón societate     prelunge∫te pe o perioad„ nelimitat„, Óncep‚nd cu
reprezent‚nd 50 % din capitalul social, c„tre       pluripersonal„, Ón sensul c„, la data prezentului act,   data de 17.01.2002.
asociatul nou intrat ∫i cesionar Istrate Cristian,    Dobai Lóránd se retrage din societate Ón            Redactat„ de p„r˛i sub semn„tur„ privat„ Ón 5
n„scut la data de 20.12.1974 Ón Ludu∫, jude˛ul      conformitate cu dispozi˛iile art. 197 (1) ∫i 221 (1) lit.  exemplare, azi, 8.03.2006.
Mure∫, domiciliat Ón T‚rn„veni, Str. Viitorului nr.    a ∫i b din Legea nr. 31/1990, republicat„, cesion‚nd      Act preluat Ón vederea public„rii ast„zi, 22
13G, ap. 37, jude˛ul Mure∫, identificat cu C.I. seria   cele 20 de p„r˛i sociale de˛inute Ón capitalul social.   martie 2006.
MS nr. 265446, eliberat„ de Poli˛ia T‚rn„veni la     Asociata declar„ c„ toate drepturile patrimoniale, la      (64/778.845)
data de 15.06.2004, cod numeric personal         data semn„rii prezentului act, i-au fost satisf„cute ∫i                *
1741220260011.                      c„ nu va emite Ón viitor nici o preten˛ie material„
  II. Asociatul P„curar Victoria se retrage, Ón mod   decurg‚nd din statut. Aportul asocia˛ilor la capital         Societatea Comercial„
voluntar, din societatea comercial„, prin         este: Coman Petru de˛ine 10 p„r˛i sociale,            MOLDAVI COM - S.R.L., T‚rgu Mure∫
modalitatea cesion„rii tuturor p„r˛ilor sociale pe    reprezent‚nd 100 RON, adic„ 50 % din capitalul              jude˛ul Mure∫
care le de˛ine, adic„ 10 (zece) p„r˛i sociale cu     social, iar Torok Zoltan de˛ine 10 p„r˛i sociale,
valoare nominal„ a 10 RON (100.000 ROL) fiecare,     reprezent‚nd 100 RON, adic„ 50 % din capitalul
Ón valoare total„ de 100 RON (1.000.000 ROL),                                              ACT ADIfiIONAL
                             social.
format„ exclusiv din aport Ón numerar,            2. Se retrage calitatea de administrator a lui       Subsemnata Molnar Victoria, cet„˛ean rom‚n,
reprezent‚nd 50 % din capitalul social, c„tre       Dobai Lóránd, iar pe viitor societatea va fi        n„scut„ la data de 8.03.1951 Ón comuna Chinciu∫,
asociatul nou intrat ∫i cesionar Istrate Alina      administrat„ de dl Gligor Aurelian, cet„˛ean rom‚n,     jude˛ul Mure∫, domiciliat„ Ón T‚rgu Mure∫, str.
Arabela, n„scut„ la data de 11.04.1978 Ón T‚rn„veni,   n„scut la data de 18.02.1968 Ón comuna Saschiz,       Gheorghe Doja nr. 181, ap. 21, jude˛ul Mure∫,
jude˛ul Mure∫, domiciliat„ Ón T‚rn„veni, Str.       jude˛ul Mure∫, domiciliat Ón T‚rn„veni, Str.        identificat„ cu B.I. seria G.X. nr. 077828, eliberat„
Viitorului nr. 13G, ap. 37, jude˛ul Mure∫,        Frumoas„ nr. 12, bl. F, ap. 8, jude˛ul Mure∫,        de Poli˛ia T‚rgu Mure∫ la data de 27.08.1997, cod
identificat„ cu C.I. seria MS nr. 265445, elibereat„   identificat cu C.I. seria MS nr. 217152, eliberat„ de    numeric personal 2510308264402, Ón calitate de
de Poli˛ia T‚rn„veni la data de 15.06.2004, cod                                    asociat unic Ón Societatea Comercial„ MOLDAVI
                             Poli˛ia T‚rn„veni la data de 1.10.2003, cod numeric
numeric personal 2780411267408.                                            COM - S.R.L., cu sediul Ón T‚rgu Mure∫, str.
                             personal     1680218263519.       Mandatul
   III. Subsemna˛ii asocia˛i retra∫i ∫i ceden˛i ∫i                                 Gheorghe Doja nr. 181, ap. 21, jude˛ul Mure∫,
                             administratorului este nelimitat ∫i Óncepe de la data
subsemna˛ii asocia˛i intra˛i ∫i cesinari declar„m c„                                 Ónmatriculat„ la Oficiul Registrului Comer˛ului de
                             de 1.03.2006.
la data semn„rii prezentului act adi˛ional am                                     pe l‚ng„ Tribunalul Mure∫ cu nr. J 26/101/1999,
                               Prin modificarea formei asociative, urmeaz„ a se
reglementat Ón mod definitiv ∫i irevocabil                                      cod unic de Ónregistrare R 11445241, rog a se
                             considera, cu data de azi, desfiin˛at statutul
chestiunile patrimoniale dintre noi Ón leg„tur„ cu
                             societ„˛ii mai sus ar„tate, iar Ón locul lui ∫i form‚nd   cuprinde Ón prezentul act adi˛ional, urm„toarele
cesionarea p„r˛ilor sociale ∫i cu toate drepturile
                             corp unitar cu prezentul act adi˛ional se redacteaz„    modific„ri aduse actului constitutiv al societ„˛ii:
cuvenite asociatului retras ∫i cedent.
                             un nou act constitutiv, care va fi supus condi˛iilor      1. Asociatul unic a hot„r‚t deschiderea unui
  IV. Se revoc„ din func˛ia de administrator al
                             de form„ ∫i publicitate prev„zute de lege ∫i va fi     sediu secundar Ón T‚rgu Mure∫, Str. Depozitelor nr.
societ„˛ii dl P„curar Gheorghe ∫i se nume∫te Ón
                             depus la Oficiul Registrului Comer˛ului de pe l‚ng„     30, ap. 8, jude˛ul Mure∫.
aceast„ func˛ie pentru un mandat de 4 ani dl Istrate
Cristian, n„scut la data de 20.12.1974 Ón Ludu∫,     Tribunalul Mure∫ pentru efectuarea cuvenitelor         2. Se completeaz„ obiectul secundar de activitate
jude˛ul Mure∫, domiciliat Ón T‚rn„veni, Str.       Ónregistr„ri.                        cu urm„toarele activit„˛i:
Viitorului nr. 13G, ap. 37, jude˛ul Mure∫, identificat    Totodat„ prezentul act adi˛ional ˛ine loc ∫i de       5530 - baruri;
cu C.I. seria MS nr. 265446, eliberat„ de Poli˛ia     hot„r‚re a adun„rii generale a asocia˛ilor.          5540 - restaurante.
T‚rn„veni la data de 15.06.2004, cod numeric         Redactat de p„r˛i sub semn„tur„ privat„, Ón 5        3. Se prelunge∫te durata mandatului
personal 1741220260011.                  (cinci) exemplare, azi, 10.03.2006.             administratorului pe o perioad„ nelimitat„
  V. Pentru efectuarea formalit„˛ilor de          Act preluat Ón vederea public„rii, ast„zi,        Óncep‚nd cu data semn„rii prezentului act.
Ónregistrare ∫i publicitate a actului adi˛ional se    22.03.2006.                          Celelalte   prevederi   statutare   r„m‚n
Ómputernice∫te Istrate Cristian, domiciliat Ón         (63/778.844)                      nemodificate.
T‚rn„veni, Str. Viitorului nr. 13G, ap. 37, jude˛ul                 *                  Prezentul act adi˛ional ˛ine loc ∫i de hot„r‚re a
Mure∫, identificat cu C.I. seria MS nr. 265446,                                    asociatului unic.
eliberat„ de Poli˛ia T‚rn„veni la data de 15.06.2004.          Societatea Comercial„              Prezentul act a fost prezentat la Cabinet de
  Act preluat Ón vederea public„rii, ast„zi,               AUTODAR - S.R.L.              avocatur„ Iuliana F. Dobre, cu sediul Ón T‚rgu
22.03.2006.                                  S„rm„∫el                Mure∫, str. Marton Aron nr. 2/2, jude˛ul Mure∫,
   (62/778.843)                              jude˛ul Mure∫               d‚ndu-i-se dat„ cert„ prin Ónregistrarea sa Ón
             *                                              registrul special al cabinetului cu nr. 27 din data de
                                      ACT ADIfiIONAL               7.03.2006.
     Societatea Comercial„                Art. 1. Toth Liliana, Ón calitate de cedent,        Act preluat Ón vederea public„rii ast„zi, 22
   TARNAVA SERV - S.R.L., T‚rn„veni          cesioneaz„ o parte social„, Ón valoare de 10 lei, Ón    martie 2006.
       jude˛ul Mure∫                total reprezent‚nd suma de 10 lei.               (65/778.846)
                               Art. 2. Damian Ancu˛a-Mihaela, Ón calitate de                   *
         ACT ADIfiIONAL              cesionar, prime∫te o parte social„, Ón valoare de 10
       al Societ„˛ii Comerciale          lei, specificate la art. 1.                       Societatea Comercial„
       TARNAVA SERV - S.R.L.              Art. 3. Cesionarul intr„ Ón drepturile cedentului           PURINAPROD - S.R.L.
                             Ón cadrul societ„˛ii. Cesionarea se face la valoarea              Stejeri∫
  P„r˛ile convin asupra Óncheierii urm„torului
                             nominal„ a p„r˛ilor sociale, Ón urm„toarele condi˛ii:            jude˛ul Mure∫
contract de cesiune:
                               Subsemna˛ii Toth Cristian-Daniel, cet„˛ean
  Art. 1. Dobai Lóránd, Ón calitate de cedent,
                             rom‚n, domiciliat Ón localitatea S„rma∫u, Str. 30               ACT ADIfiIONAL
cesioneaz„ un num„r de 20 de p„r˛i sociale, Ón
                             Decembrie nr. 40, jude˛ul Mure∫, identificat cu C.I.
valoare de 10 RON fiecare, Ón total reprezent‚nd                                     Subsemnatul Debreczeni ™tefan, cet„˛ean rom‚n,
                             seria MS nr. 316641, eliberat„ de Poli˛ia Ludu∫, cod
suma de 200 RON.                                                   domiciliat Ón T‚rgu Mure∫, Str. Par‚ngului nr. 13,
                             numeric personal 1700330260015 ∫i Toth Liliana,
  Art. 2. Coman Petru, Ón calitate de cesionar,                                   ap. 17, jude˛ul Mure∫, identificat cu C.I. seria MS nr.
                             cet„˛ean rom‚n, domiciliat„ Ón satul S„rm„∫el, str.
prime∫te 10 p„r˛i sociale, iar Torok Zoltan, Ón                                    318199/6.05.2005, eliberat„ de Poli˛ia T‚rgu Mure∫,
calitate de cesionar, prime∫te 10 p„r˛i sociale, Ón    Gloduri nr. 1, comuna S„rm„∫el, jude˛ul Mure∫,
                                                           cod numeric personal 1391128264360, Ón calitate
valoare de 10 RON fiecare, specificate la art. 1.     identificat„ cu C.I. seria DG M.S. nr. 100476, Ón
                                                           de asociat unic al Societ„˛ii Comerciale
  Art. 3. Cesionarii intr„ Ón drepturile cedentului,   calitate de asocia˛i fondatori, ∫i Damian Ancu˛a-
                                                           PURINAPROD - S.R.L., cu sediul Ón localitatea
Ón cadrul societ„˛ii. Cesionarea p„r˛ilor se face cu   Mihaela, cet„˛ean rom‚n, n„scut„ la data de
                                                           Stejeri∫, Str. Bisericii nr. 46, jude˛ul Mure∫,
plata contravalorii ar„tate a p„r˛ilor sociale      20.11.1980 Ón Cluj-Napoca, jude˛ul Cluj, domiciliat„
                                                           Ónmatriculat„ la Oficiul Registrului Comer˛ului al
cesionate, la valoarea nominal„, Ón urm„toarele      Ón localitatea S‚npaul, nr. 126, jude˛ul Cluj,
                             identificat„ cu C.I. seria KX nr. 353685/12.05.2004,    Jude˛ului Mure∫ cu nr. J 26/425/1994, rog a se
condi˛ii:                                                       cuprinde Ón act adi˛ional sub semn„tur„ privat„
  Subsemna˛ii Dobai Lóránd, cet„˛ean rom‚n,       eliberat„ de Poli˛ia Cluj-Napoca, cod numeric
                             personal 2801120125877, Ón calitate de asociat       urm„toarele:
n„scut„ la data de 19.02.1970 Ón T‚rn„veni, jude˛ul                                   1. Asociatul unic, cu datele men˛ionate mai sus,
Mure∫, domiciliat Ón comuna Adamus, Str. Livezilor    cooptat Ón Societatea Comercial„ AUTODAR - S.R.L.,
                             cu sediul Ón Ón localitatea S„rm„∫el, Str. 30        a hot„r‚t radierea punctului de lucru din T‚rgu
nr. 5, jude˛ul Mure∫, identificat„ cu C.I. seria MS nr.
                             Decembrie nr. 40/A, jude˛ul Mure∫, Ónmatriculat„ la     Mure∫, Pia˛a Republicii nr. 31, jude˛ul Mure∫, ∫i
263986, eliberat„ de Poli˛ia T‚rn„veni la data de
                             Oficiul Registrului Comer˛ului al Jude˛ului Mure∫      totodat„, Ónfiin˛area unuia nou, Ón T‚rgu Mure∫,
4.06.2004, cod numeric personal 1700219267405, Ón
                             cu nr. J 26/64/2002, rug„m a se cuprinde Ón act       Pia˛a Republicii nr. 22, ap. 4, jude˛ul Mure∫.
calitate de aociat ini˛ial ∫i Coman Petru, cet„˛ean
                             adi˛ional sub semn„tur„ privat„, urm„toarele:         2. Se revoc„ din calitatea de administrator dl
rom‚n, n„scut la data de 5.12.1958 Ón Iernut,
                               1. Se modific„ preambulul contractului privind     Debreczeni Istvan Florian. Referitor la durata
jude˛ul Mure∫, domiciliat Ón T‚rn„veni, Str. Armatei
nr. 190, jude˛ul Mure∫, identificat cu C.I. seria MS   asocia˛ii societ„˛ii, Ón sensul c„ de la data        mandatului de administrator al administratorului
nr. 261559, eliberat„ de Poli˛ia T‚rn„veni la data de   prezentului act asociata Toth Liliana Ón˛elege s„ se    existent, acesta se prelunge∫te pe o perioad„
25.05.2004, cod numeric personal 1581205267391 ∫i     retrag„ din societate, cesion‚nd p„r˛ile sociale      nelimitat„, Óncep‚nd cu data de 3.05.1994.
Torok Zoltan, cet„˛ean rom‚n, n„scut la data de      de˛inute Ón capitalul social, conform contractului de     3. Totodat„, prezentul act adi˛ional ˛ine loc ∫i de
3.03.1956 Ón T‚rn„veni, jude˛ul Mure∫, domiciliat Ón   cesiune men˛ionat mai sus. Asociata retras„ declar„     hot„r‚re a adun„rii generale a asocia˛ilor.
T‚rn„veni, Str. Armatei nr. 188, jude˛ul Mure∫,      c„ toate drepturile patrimoniale, la data semn„rii       Redactat de p„r˛i sub semn„tur„ privat„, Ón 5
identificat cu C.I. seria MS nr. 261556, eliberat„ de   prezentului act, i-au fost satisf„cute ∫i c„ nu va     exemplare, azi, 9.03.2006.
Poli˛ia T‚rn„veni la data de 25.05.2004, cod       emite Ón viitor nici o preten˛ie material„ decurg‚nd      Act preluat Ón vederea public„rii ast„zi, 22
numeric personal 1560303267390, Ón calitate de      din contractul ∫i statutul Ón cauz„.            martie 2006.
asocia˛i nou coopata˛i Ón Societatea Comercial„        2. Aportul asocia˛ilor la capitalul social, Ón urma     (66/778.847)
TARNAVA SERV - S.R.L., cu sediul Ón T‚rn„veni, Str.    cesiunii de p„r˛i sociale, este:                           *
                MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA                a IV-a,  Nr. 1025/29.III.2006                  15
       Societatea Comercial„                  Societatea Comercial„               5221 - comer˛ cu am„nuntul cu fructe ∫i legume
         ARDENT - S.R.L.                  PRO AQUA - S.R.L., T‚rn„veni           proaspete;
        S‚ncraiul de Mure∫                     jude˛ul Mure∫                 5222 - comer˛ cu am„nuntul cu carne ∫i cu
         jude˛ul Mure∫                                           produse din carne;
                                       ACT ADIfiIONAL               5224 - comer˛ cu am„nuntul cu p‚ine, produse
         ACT ADIfiIONAL                Subsemna˛ii Naether Ileana-Gabriela, cet„˛ean     de patiserie ∫i produse zaharoase;
                              rom‚n, n„scut„ la data de 23.06.1974 Ón T‚rn„veni,      5227 - comer˛ cu am„nuntul, Ón magazine
  Subsemnata Golovatei Eugenia, cet„˛ean rom‚n,
                              jude˛ul Mure∫, domiciliat„ Ón       Germania,    specializate, cu produse alimentare.
domiciliat„ Ón localitatea S‚ncraiul de Mure∫, Str.                                   Totodat„, prezentul act adi˛ional ˛ine loc ∫i de
Principal„ nr. 200, jude˛ul Mure∫, identificat„ cu     Petersaurach, Hoven Weg 3-91580, identificat„ cu
                              pa∫aportul nr. 08119276, eliberat de Poli˛ia Mure∫    hot„r‚re a adun„rii generale a asocia˛ilor.
C.I. seria MS nr. 186319/2003, cod numeric                                       Redactat de p„r˛i sub semn„tur„ privat„ Ón 5
personal 2620519264365, Ón calitate de asociat unic    la data de 17.10.2003, cod numeric personal
                              2740623267411 ∫i Schuhmann Klaus-Dieter,         (cinci) exemplare, azi, 1.03.2006.
Ón Societatea Comercial„ ARDENT - S.R.L., cu sediul                                   Act preluat Ón vederea public„rii ast„zi, 22
                              cet„˛ean german, n„scut la data de 8.10.1955 Ón
Ón localitatea S‚ncraiul de Mure∫, Str. Principal„                                  martie 2006.
                              Germania, Frammersbach, domiciliat Ón Germania,
nr. 200, jude˛ul Mure∫, Ónmatriculat„ la Oficiul                                     (69/778.850)
                              Petersaurach, Hohen Weg 3-91580 nr. 1, identificat
Registrului Comer˛ului al Jude˛ului Mure∫ cu nr.      cu pa∫aport nr. 9179029724, eliberat de autorit„˛ile                 *
J 26/168/1996, rog a se cuprinde Ón act adi˛ional sub   germane la data de 5.08.1997, Ón calitate de asocia˛i
semn„tur„ privat„ urm„toarele modific„ri:         Ón cadrul Societ„˛ii Comerciale PRO AQUA - S.R.L.,          Societatea Comercial„
  1. Se completeaz„ obiectul secundar de activitate    cu sediul Ón T‚rn„veni, Str. Victoriei nr. 35, jude˛ul      TOMIS PRODCOMIMPEX - S.R.L.
cu:                            Mure∫, Ónmatriculat„ la Oficiul Registrului             Sighi∫oara, jude˛ul Mure∫
  6021 - alte transporturi terestre de c„l„tori, pe    Comer˛ului al Jude˛ului       Mure∫ cu nr.
baz„ de grafic;                      J 26/662/2001, rog a se cuprinde Ón act adi˛ional sub            ACT ADIfiIONAL
  6022 - transporturi cu taxiuri;             semn„tur„ privat„ urm„toarele modific„ri:          Subsemna˛ii Costea Doina, domiciliat„ Ón
  6023 - transporturi terestre de c„l„tori,         1. Asocia˛ii au hot„r‚t schimbarea sediului Ón     Sighi∫oara, Str. G„rii nr. 5B, ap. 2, jude˛ul Mure∫,
ocazionale intern ∫i interna˛ional;            T‚rn„veni, Str. ™oimilor nr. 5, jude˛ul Mure∫.      identificat„ cu C.I. seria MS nr. 096667/2001, cod
  6024 - transporturi rutiere de m„rfuri intern ∫i      2. Se redefine∫te mandatul administratorilor pe    numeric personal 2620219263493, eliberat„ de
interna˛ional;                       durat„ nelimitat„ ∫i Óncepe de la data de 24.05.2005.   Poli˛ia Sighi∫oara, ∫i Costea Nicolae, domiciliat Ón
  7485 - activit„˛i de secretariat ∫i traducere.       3. Se completeaz„ obiectul secundar de activitate   Sighi∫oara, Car. Rora nr. 3, jude˛ul Mure∫,
  2. Referitor la durata mandatului de          cu:                            identificat cu C.I. seria MS nr. 061344/2000, cod
administrare al administratorului existent, acesta se     0111 - cultivarea cerealelor, porumbului ∫i a altor  numeric personal 1530706263500, eliberat„ de
prelunge∫te pe o perioad„ nelimitat„, Óncep‚nd cu     plante neclasificate Ón alt„ parte;            Poli˛ia Sighi∫oara, Ón calitate de asocia˛i ai Societ„˛ii
data de 23.04.2002.                      0112 - cultivarea legumelor, a specialit„˛ilor     Comerciale TOMIS PRODCOMIMPEX - S.R.L., cu
  3. Totodat„, prezentul act ˛ine loc ∫i de hot„r‚re   horticole ∫i a produselor de ser„;            sediul Ón localitatea Sighi∫oara, Str. G„rii nr. 5B, ap.
a adun„rii generale a asocia˛ilor.              0113 - cultivarea fructelor, nucilor, a plantelor   2, jude˛ul Mure∫, Ónmatriculat„ la Oficiul
                              pentru b„uturi ∫i mirodenii;               Registrului Comer˛ului al Jude˛ului Mure∫ cu nr.
  Redactat de p„r˛i sub semn„tur„ privat„
                               0121 - cre∫terea animalelor, activitatea fermelor   J 26/1936/1992, cod unic de Ónregistrare R2531335,
Ón 5 exemplare, azi, 14.03.2006.
                              pentru ob˛inerea laptelui;                adopt„m Ón unanimitate prezentul act adi˛ional
  Act preluat Ón vederea public„rii ast„zi, 22
                               0122 - cre∫terea ovinelor, caprinelor, cabalinelor,  dup„ cum urmeaz„:
martie 2006.                        m„garilor, cat‚rilor ∫i asinilor;
  (67/778.848)                                                    1. Societatea Ónregistreaz„ un sediu secundar,
                               0123 - cre∫terea porcinelor;              situat Ón localitatea Albe∫ti, Str. Lung„ nr. 237,
              *                 0124 - cre∫terea p„s„rilor;              jude˛ul Mure∫.
                               0125 - cre∫terea altor animale;              2. Asociata Costea Doina este reconfirmat„ Ón
      Societatea Comercial„               0130 - activit„˛i Ón ferme mixte (cultur„ vegetal„   calitatea de administrator al societ„˛ii ∫i Óncep‚nd
   MAROCHIN√RIE HARNA™AMENT               combinat„ cu cre∫terea animalelor);            cu data de 13.03.2006 va avea mandat pe termen
  EQUUS - S.R.L., Reghin, jude˛ul Mure∫           0141 - activit„˛i de servicii anexe agriculturii; cu  nelimitat.
                              excep˛ia activit„˛ilor veterinare; gr„din„rit        3. Obiectul secundar de activitate se completeaz„
         ACT ADIfiIONAL              peisagistic (arhitectur„ peisager„);           cu clasele de activit„˛i CAEN:
                               0142 - activit„˛i de servicii pentru cre∫terea      2030 - fabricare de elemente de dulgherie ∫i
 la actul constitutiv al Societ„˛ii Comerciale
                              animalelor, cu excep˛ia activit„˛ilor veterinare;     t‚mpl„rie pentru construc˛ii;
    MAROCHIN√RIE HARNA™AMENT
                               1512 - produc˛ia ∫i conservarea c„rnii de pas„re;     2614 - fabricarea fibrelor din sticl„.
         EQUUS - S.R.L.                1513 - prepararea produselor din carne (inclusiv     Celelalte prevederi din actul constitutiv r„m‚n
  Subsemnatul Barta Carol, cet„˛ean rom‚n,        din carne de pas„re);                   neschimbate.
n„scut la data de 1.06.1957 Ón localitatea Reghin,      1531 - prelucrarea ∫i conservarea cartofilor;       Prezentul act va fi supus condi˛iile de form„ ∫i
jude˛ul Mure∫, domiciliat Ón localitatea Reghin, str.     1532 - fabricarea sucurilor de fructe ∫i legume;    publicitate impuse de lege, dup„ care va fi depus la
Zorilor nr. 2, jude˛ul Mure∫, identificat cu C.I. seria    1533 - prelucrarea ∫i conservarea fructelor ∫i     Oficiul Registrului Comer˛ului al Jude˛ului Mure∫
MS nr. 254328, eliberat„ de Poli˛ia Reghin la data     legumelor;                        pentru Ónregistrare.
de   19.04.2004,   cod   numeric   personal     1543 - fabricarea margarinei ∫i produselor        Tehnoredactat de p„r˛i Ón 5 exemplare originale
1570601261457, Ón calitate de asociat unic al       comestibile similare;                   azi, 13.03.2006.
Societ„˛ii   Comerciale     MAROCHIN√RIE        1551 - fabricarea produselor lactate ∫i a         Act preluat Ón vederea public„rii ast„zi, 22
HARNA™AMENT EQUUS - S.R.L., cu sediul Ón          br‚nzeturilor;                      martie 2006.
localitatea Reghin, str. G. Co∫buc nr. 14, jude˛ul      1561 - fabricarea produselor de mor„rit;          (70/778.851)
Mure∫, Ónmatriculat„ la Oficiul registrului          1562 - fabricarea amidonului ∫i a produselor din                 *
comer˛ului cu nr. J 26/1193/1991, cod unic de       amidon;
                               1571 - fabricarea produselor pentru hrana             Societatea Comercial„
Ónregistrare     R1240770, convin asupra
                              animalelor de ferm„;                       VIRTUAL SERV - S.R.L., Sighi∫oara
urm„toarelor:
                               1581 - fabricarea p‚inii; fabricarea produselor            jude˛ul Mure∫
  Art. 1. Se specific„ durata mandatului
                              proaspete de patiserie;
administratorului Barta Carol, Ón sensul c„ acesta
                               1582 - fabricarea biscui˛ilor, pi∫coturilor ∫i a
este valabil pe durata existen˛ei societ„˛ii Ón                                            ACT ADIfiIONAL
                              altor produse similare;
condi˛iile Ón care nu intervine o cauz„ de renun˛are     1584 - fabricarea produselor din cacao, ciocolat„     Subsemnatul Gota Ioan-Alexandru, cet„˛ean
sau revocare expres„.                   ∫i a produselor zaharoase;                rom‚n, domiciliat Ón localitatea Sighi∫oara, str.
  Art. 2. Se modific„ prevederile din statut privind     1585 - fabricarea macaroanelor, t„i˛eilor, cus-cus-  Gheorghe Lazar nr. 10, jude˛ul Mure∫, identificat cu
sediul societ„˛ii, Ón sensul c„ pentru viitor       ului ∫i a altor produse f„inoase similare;        B.I. seria D.B. nr. 334436/1986/1996, cod numeric
Societatea Comercial„       MAROCHIN√RIE        1587 - fabricarea condimentelor;            personal 1541123263498, eliberat de Poli˛ia
HARNA™AMENT EQUUS - S.R.L. Ó∫i stabile∫te sediul       1588 - fabricarea preparatelor alimentare       Sighi∫oara, Ón calitate de asociat unic al Societ„˛ii
social Ón localitatea Reghin, str. Zorilor nr. 2,     omogenizate ∫i alimentelor dietetice;           Comerciale VIRTUAL SERV - S.R.L., cu sediul Ón
jude˛ul Mure∫, unde societatea va desf„∫ura ∫i        1589 - fabricarea altor produse alimentare,      localitatea Sighi∫oara, str. Gheorghe Lazar nr. 10,
activitatea Ónscris„ Ón obiectul principal, respectiv   neclasificate Ón alt„ parte;               jude˛ul Mure∫, Ónmatriculat„ la Oficiul Registrului
cod CAEN 1920 - fabricare de articole de voiaj ∫i       5119 - intermedieri Ón comer˛ul cu produse       Comer˛ului al Jude˛ului       Mure∫ cu nr.
marochin„rie ∫i de articole de harna∫ament.        diverse;                         J 26/276/1995, cod unic de Ónregistrare R7360910,
  Art. 3. Celelalte prevederi ale statutului ∫i actelor   5121 - comer˛ cu ridicata cu cereale, semin˛e ∫i    adopt prezentul act adi˛ional dup„ cum urmeaz„:
adi˛ional anterioare prezentului act r„m‚n pe mai     furaje;                           1. Administratorul societ„˛ii, Gota Ioan-
departe nemodificate, fiind aplicabile Ón forma Ón      5122 - comer˛ cu ridicata cu flori ∫i cu plante;    Alexandru, Óncep‚nd cu data de 10.03.2006, are
care au fost redactate ini˛ial.                5123 - comer˛ cu ridicata cu animale vii;       mandat pe termen nelimitat.
                               5124 - comer˛ cu ridicata cu piei brute ∫i cu piei    2. Obiectul secundar de activitate se completeaz„
  Totodat„, prezentul act adi˛ional ˛ine loc ∫i de
                              prelucrate;                        cu clasele CAEN:
hot„r‚re a adun„rii generale a asocia˛ilor.
                               5131 - comer˛ cu ridicata cu fructe ∫i legume;      0112 - cultivarea legumelor, a specialit„˛ilor
  Prezentul act sub semn„tur„ privat„, Ónregistrat
                               5132 - comer˛ cu ridicata cu carne ∫i produse din   horticole ∫i a produselor de ser„;
cu nr. 26/10.03.2006 Ón registrul general de intr„ri-
                              carne;                            2051 - fabricarea altor produse din lemn;
ie∫iri al societ„˛ii a fost redactat Ón 3 (trei)                                    2112 - fabricarea h‚rtiei ∫i a cartonului;
                               5133 - comer˛ cu ridicata cu produse lactate, ou„,
exemplare, ast„zi, 10.03.2006 de c„tre asociatul                                    2121 - fabricarea h‚rtiei ∫i cartonului ondulat ∫i
                              uleiuri ∫i gr„simi comestibile;
unic, ∫i va fi supus autoriz„rii judec„torului delegat    5139 - comer˛ cu ridicata, nespecializat, cu      a ambalajelor din h‚rtie ∫i carton;
la Oficiul Registrului Comer˛ului de pe l‚ng„       produse alimentare, b„uturi ∫i tutun;            2122 - fabricarea produselor de uz gospod„resc ∫i
Tribunalul Mure∫, conform reglement„rilor legale       5211 - comer˛ cu am„nuntul, Ón magazine        sanitar, din h‚rtie ∫i carton;
Ón vigoare.                        nespecializate, cu v‚nzare predominant„ de          2123 - fabricarea articolelor de papet„rie;
  Act preluat Ón vederea public„rii ast„zi, 22      produse alimentare, b„uturi ∫i tutun;            2124 - fabricarea tapetului;
martie 2006.                         5212 - comer˛ cu am„nuntul, Ón magazine          2125 - fabricarea altor articole din h‚rtie ∫i
  (68/778.849)                      nespecializate, cu v‚nzare predominant„ de        carton, neclasificate Ón alt„ parte;
              *                produse nealimentare;                    3663 - fabricarea altor produse manufacturiere;
  16              MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI,               PARTEA a IV-a,   Nr. 1025/29.III.2006
  3720 - recuperarea de∫eurilor ∫i resturilor         2. Se revoc„ din func˛ia de administrator Dragoi     Ganga Maria, cu mandat pe termen nelimitat.
nemetalice reciclabile.                   Nicoleta Gina.                       Obliga˛iile ∫i r„spunderile fiec„rui administrator Ón
  Celelalte prevederi din actul constitutiv r„m‚n       3. Se nume∫te Ón func˛ia de administrator        parte, precum ∫i modul de colaborare dintre cei doi
neschimbate.                        asociatul nou cooptat Wicki Andreas Niklaus.        administratori se vor stabli cu ocazia primei
  Prezentul act va fi supus condi˛iilor de form„ ∫i    Mandatul administratorului Óncepe de la data de       adun„ri generale a asocia˛ilor, dup„ Ónregistrarea la
publicitate impuse de lege, dup„ care va fi depus la    15.03.2006 ∫i este valabil p‚n„ la revocarea lui.      Oficiul registrului comer˛ului a prezentelor
Oficiul Registrului Comer˛ului al Jude˛ului Mure∫       4. Ca urmare a cesiunii p„r˛ilor sociale, capitalul   hot„r‚ri.
pentru Ónregistrare.                    social de 200 RON se Ómparte Ón 20 p„r˛i sociale a       Asocia˛ii coopta˛i declar„ c„ au studiat situa˛ia
  Tehnoredactat de p„r˛i, Ón 5 exemplare originale,    c‚te 10 RON fiecare ∫i este de˛inut Ón totalitate de    financiar„ contabil„ a societ„˛ii la data semn„rii
azi, 10.03.2006.                      asociatul unic Wicki Andreas Niklaus.            prezentului act ∫i sunt de acord cu intrarea Ón
  Act preluat Ón vederea public„rii ast„zi, 22        Prezentul act adi˛ional ˛ine loc de hot„r‚re a      drepturile cedentului pentru continuarea activit„˛ii
martie 2006.                        asocia˛ilor.                        societ„˛ii, iar asociatul retras declar„ c„, Óncep‚nd
   (71/778.852)                       Prezentul act adi˛ional va fi depus de asocia˛i la    cu aceea∫i dat„, nu mai are nici o preten˛ie de nici
              *                Oficiul Registrului Comer˛ului de pe l‚ng„         un fel fa˛„ de socitate ∫i nici aceasta fa˛„ de el.
                              Tribunalul Mure∫, Ón termen de 15 zile de la data       Prezentul act adi˛ional, urmat de un nou act
      Societatea Comercial„              Óncheierii actului, pentru Óndeplinirea cuvenitelor     constitutiv, va fi supus condi˛iilor de form„ ∫i
    CENTARIS - S.R.L., T‚rgu Mure∫           condi˛ii de form„ ∫i publicitate.
                                                            publicitate impuse de lege, dup„ care va fi depus la
        jude˛ul Mure∫                  Prezentul Ónscris a fost redactat ast„zi,
                                                            Oficiul Registrului Comer˛ului al Jude˛ului Mure∫
                              15.03.2006, Óntr-un num„r de 5 exemplare, din care
                                                            pentru Ónregistrare.
         ACT ADIfiIONAL               4 exemplare pentru p„r˛i ∫i un exemplar pentru
                                                              Tehnoredactat de p„r˛i, Ón 5 exemplare originale,
                              Compartimentul de asisten˛„ din cadrul Oficiului
  Rug„m a se cuprinde Ón act adi˛ional sub                                       azi, 10.03.2006.
                              Registrului Comer˛ului de pe l‚ng„ Tribunalul
semn„tur„ privat„ urm„toarele:                                               Act preluat Ón vederea public„rii ast„zi, 22
                              Mure∫.
  I. Contract de cesiune                   Act preluat Ón vederea public„rii ast„zi, 22       martie 2006.
  Art. 1. Dragoi Nicoleta Gina, Ón calitate de cedent,   martie 2006.                           (73/778.854)
cesioneaz„ 20 p„r˛i sociale, Ón valoare de 10 RON        (72/778.853)                                   *
fiecare, Ón total reprezent‚nd suma de 200 RON.                    *
  Art. 2. Wicki Andreas Niklaus, Ón calitate de                                         Societatea Comercial„
cesionar ∫i asociat nou cooptat, prime∫te 20 p„r˛i           Societatea Comercial„                 EUROCONTACT - S.R.L., T‚rgu Mure∫
sociale, reprezent‚nd 200 RON, p„r˛i sociale            PRIMAVERA - S.R.L., Sighi∫oara                  jude˛ul Mure∫
specificate la art. 1.                           jude˛ul Mure∫
  Art. 3. Cesionarea se face cu plata p„r˛ilor sociale                                         ACT ADIfiIONAL
cesionate, la valoarea lor nominal„.                     ACT ADIfiIONAL                Subsemna˛ii Csernatony Gyorgy Jozsef, cet„˛ean
  Art. 4. Asociatul cedent declar„ c„ se retrage din                                  rom‚n, n„scut la data de 14.09.1943 Ón T‚rgu
                                Subsemna˛ii Brugnati Umberto, cet„˛ean italian,
societate, nemaiav‚nd pe viitor nici o preten˛ie                                    Mure∫, jude˛ul Mure∫, domiciliat Ón T‚rgu Mure∫,
                              domiciliat Ón Italia, Ferrara, str. Via Comachio nr.
material„ decurg‚nd din activitatea acesteia.
                              578, identificat cu pa∫aportul P TIA nr.          Str. Berzei nr. 2, jude˛ul Mure∫, identificat cu C.I.
Asociatul cesionar declar„ c„ a studiat situa˛ia
                              103350U/1999, eliberat de autorit„˛ile din Italia, Ón    seria MS nr. 054301, eliberat„ de Poli˛ia T‚rgu
financiar„ a societ„˛ii ∫i c„ este de acord cu
                              calitate de asociat unic al Societ„˛ii Comerciale      Mure∫ la data de 30.08.2000, cod numeric personal
continuarea activit„˛ii acesteia Ón condi˛iile de mai
                              PRIMAVERA - S.R.L., cu sediul Ón localitatea        1430914264361 ∫i Nagy Csilla, cet„˛ean rom‚n,
jos.
                              Sighi∫oara, cartierul Soromiclea, Ferma nr. 5,       n„scut„ la data de 10.02.1971 Ón T‚rgu Mure∫,
  II. Modific„ri la actul constitutiv al Societ„˛ii
                              jude˛ul Mure∫, Ónmatriculat„ la Oficiul Registrului     jude˛ul Mure∫, domiciliat„ Ón T‚rgu Mure∫, Str.
Comerciale CENTARIS - S.R.L.:
                              Comer˛ului al Jude˛ului        Mure∫ cu nr.     B„r„ganului nr. 18, ap. 14, jude˛ul Mure∫,
  Subsemna˛ii Dragoi Nicoleta Gina, cet„˛ean
                              J 26/685/2001, cod unic de Ónregistrare R14209750,     identificat„ cu B.I. seria MS nr. 065006, eliberat„
rom‚n, n„scut„ la data de 27.01.1977 Ón Petro∫ani,
                              pe de o parte, ∫i Zampollo Enea, cet„˛ean italian,     de Poli˛ia T‚rgu Mure∫ la data de 24.02.1997, Ón
jude˛ul Hunedoara, domiciliat„ Ón Bucure∫ti, calea
                              n„scut la data de 27.03.1941 Ón Italia, Formignana     calitate de asocia˛i ai Societ„˛ii Comerciale
Cr‚nga∫i nr. 1, bl. 1, ap. 8, sectorul 6, identificat„ cu
                              (FE), domiciliat Ón Italia, str. Bellaria nr. 39,      EUROCONTACT - S.R.L., cu sediul Ón T‚rgu Mure∫,
C.I. seria RD nr. 185625, eliberat„ de Sec˛ia 20
                              identificat    cu  pa∫aportul   ITA   nr.  B  Str. Berzei nr. 3, jude˛ul Mure∫, Ónmatriculat„ la
Poli˛ia Bucure∫ti la data de 10.08.2001, cod numeric    327600/21.07.2004, eliberat de autorit„˛ile din       Oficiul Registrului Comer˛ului al Jude˛ului Mure∫
personal 2770127461548, prin mandatar Todoran        Italia, ∫i Ganga Maria, cet„˛ean rom‚n, n„scut„ la
Marius, cet„˛ean rom‚n, n„scut la data de 2.10.1964                                   cu nr. J 26/978/1991, rug„m a se cuprinde Ón act
                              data de 10.09.1969 Ón Sighi∫oara, jude˛ul Mure∫,      sub semn„tur„ privat„ urm„toarele modific„ri
Ón T‚rgu Mure∫, jude˛ul Mure∫, domiciliat Ón T‚rgu     domiciliat„ Ón localitatea Sighi∫oara, Str. Plopilor
Mure∫, str. Pictor Nicolae Grigorescu r. 4D, ap. 19,                                  aduse actului constitutiv:
                              nr. 2, sc. A, ap. 89, jude˛ul Mure∫, identificat„ cu C.I.   1. Se completeaz„ obiectul secundar de activitate
jude˛ul Mure∫, identificat cu C.I. seria MS nr.       seria MS nr. 069352/20.12.2000, cod numeric
012695, eliberat„ de Poli˛ia T‚rgu Mure∫ la data de                                   cu urm„toarele:
                              personal 2690910263512, eliberat„ de Poli˛ia          7420 - activit„˛i de arhitectur„, inginerie ∫i
11.06.1999, cod numeric personal 1641002264421,       Sighi∫oara, pe de alt„ parte, Ón calitate de asocia˛i
Ón baza Ómputernicirii nr. 57 din data de                                        servicii de consultan˛„ tehnic„ legate de acestea;
                              coopta˛i Ón societatea men˛ionat„ mai sus, adopt„m       7430 - activit„˛i de test„ri ∫i analize tehnice.
14.02.2006, autentificat„ Ón fa˛a notarului public     Ón unanimitate prezentul act adi˛ional, dup„ cum
Jochen Knoblau, Ón calitate de asociat retras ∫i                                      2. Se specific„ mandatul administratorului
                              urmeaz„:
Wicki Andreas Niklaus, cet„˛ean elve˛ian, n„scut la                                   Csernatony Gyorgy Jozsef, numit la data de
                                1. Œn baza prevederilor Legii nr. 31/1990,
data de 1.12.1958 Ón Ruswil LU, Elve˛ia, domiciliat                                   23.07.1991, Ón sensul c„ va fi valabil p‚n„ la
                              republicat„, ∫i a hot„r‚rilor stipulate Ón prezentul
Ón Elve˛ia, 8702 Zollikon, str. Sonnenfeld, nr. 27,                                   revocarea lui de c„tre adunarea general„ a
                              act adi˛ional, Societatea Comercial„ PRIMAVERA -
identificat cu pa∫aportul nr. F0521363, eliberat„ de                                  asocia˛ilor.
                              S.R.L. se transform„ din nou Ón societate comercial„
autorit„˛ile din Zürich, Elve˛ia, la data de 0.09.2003,                                  3. Celelalte clauze ale actului constitutiv r„m‚n
                              pluripersonal„, av‚nd ca asocia˛i pe Zampollo Enea
prin mandatar Todoran Marius, cu datele           ∫i Ganga Maria, cu datele personale men˛ionate mai     neschimbate.
men˛ionate mai sus, Ón baza Ómputernicirii din data     sus.                              Prezentul Ónscris ˛ine loc de hot„r‚rea adun„rii
de 17.02.2006, semnat„ la Zürich Ón fa˛a notarului       2. Numitul Brugnati Umberto Ón˛elege s„ se        generale a asocia˛ilor ∫i va fi depus de asocia˛i la
public J. Inglin cu nr. 40997-41002/vw, Ón calitate de   retrag„ din societate, at‚t din calitatea de asociat,    Oficiul Registrului Comer˛ului de pe l‚ng„
asociat nou cooptat Ón Societatea Comercial„        c‚t ∫i de administrator, cesion‚nd p„r˛ile sociale     Tribunalul Mure∫, Ón termen de 15 zile de la data
CENTARIS - S.R.L., cu sediul Ón T‚rgu Mure∫, str.      de˛inute astfel: asociatului cooptat, Zampollo Enea,    Óncheierii actului, pentru efectuarea Ónmatricul„rii.
Victor Babe∫ nr. 1/A, ap. 14, jude˛ul Mure∫,        cesioneaz„ 22.826 p„r˛i sociale a c‚te 10 lei RON, Ón     Prezentul Ónscris a fost redactat ast„zi,
Ónmatriculat„ la Oficiul Registrului Comer˛ului al     valoare total„ de 228.260 lei RON (81.089 $),        14.03.2006, Óntr-un num„r de 5 exemplare, din care
Jude˛ului Mure∫ cu nr. J 26/1548/2005, rug„m a se      reprezent‚nd 99 % din capitalul social total, iar      4 exemplare pentru p„r˛i ∫i un exemplar pentru
cuprinde Ón act sub semn„tur„ privat„ urm„toarele      asociatului cooptat, Ganga Maria, cesioneaz„ 230      Compartimentul de asisten˛„ din cadrul Oficiului
modific„ri aduse actului constitutiv al societ„˛ii:     p„r˛i sociale a c‚te 10 lei RON fiecare, Ón valoare     Registrului Comer˛ului de pe l‚ng„ Tribunalul
  1. Se modific„ preambulul contractului privind      total„ de 2.300 lei RON (819 $), reprezent‚nd 1 %      Mure∫.
asocia˛ii societ„˛ii, Ón sensul c„ de la data        din capitalul social total.                  Act preluat Ón vederea public„rii ast„zi, 22
prezentului act societatea va func˛iona cu un         3. Œncep‚nd cu data de 10.03.2006, societatea va     martie 2006.
asociat: Wicki Andreas Niklaus.               fi administrat„ de asocia˛ii Zampollo Enea ∫i          (74/778.855)
                       EDITOR: PARLAMENTUL ROM¬NIEI — CAMERA DEPUTAfiILOR

                                    ,
 Regia Autonom„ îMonitorul Oficial“, Str. Parcului nr. 65, sectorul 1, Bucure∫ti; C.U.I. 427282; Atribut fiscal R
   IBAN: RO75RNCB5101000000120001 Banca Comercial„ Rom‚n„ — S.A. — Sucursala îUnirea“ Bucure∫ti
∫i IBAN: RO12TREZ7005069XXX000531 Direc˛ia de Trezorerie ∫i Contabilitate Public„ a Municipiului Bucure∫ti
                  (alocat numai persoanelor juridice bugetare)
    Tel. 318.51.29/150, fax 318.51.15, E-mail: publicari_acte@ramo.ro, Internet: www.monitoruloficial.ro
      Adresa pentru publicitate: Centrul pentru rela˛ii cu publicul, Bucure∫ti, ∫os. Panduri nr. 1,
      bloc P33, parter, sectorul 5, tel. 411.58.33 ∫i 410.47.30, tel./fax 410.77.36 ∫i 410.47.23
                                                                           &JUYDGY|086272]
                  Tiparul: Regia Autonom„ îMonitorul Oficial“
Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea a IV-a, nr. 1025/29.III.2006 con˛ine 16 pagini.            Pre˛ul 1,28 lei noi/12.800 lei vechi ISSN 1220 — 4889

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:42
posted:9/24/2010
language:Romanian
pages:16