Documents
Resources
Learning Center
Upload
Plans & pricing Sign in
Sign Out

mof4_2006_0473

VIEWS: 15 PAGES: 16

 • pg 1
									                                    PARTEA A IV-A
Anul 174 (XVI) — Nr. 473                                                       Vineri, 10 februarie 2006
                        PUBLICAfiII ALE AGENfiILOR ECONOMICI        PUBLICAfiII ALE AGENfiILOR ECONOMICI
      Societatea Comercial„             jude˛ul Bra∫ov, pentru to˛i ac˛ionarii Ónregistra˛i la    1. analiza economic„, rentabilizarea societ„˛ii ∫i
  MOV - S.A., C‚mpulung, jude˛ul Arge∫         Registrul Rom‚n al Ac˛ionarilor la sf‚r∫itul zilei de   aport Ón natur„ Ón vederea rentabiliz„rii ∫i eficien˛ei
                             31.12.2005.                        economice;
          CONVOCARE                Ordinea de zi:                      2. aprobarea bilan˛ului contabil pe anul 2005.
  Consiliul de administra˛ie al Societ„˛ii         1. aprobarea contract„rii Ón anul 2006 a unui       Ac˛ionarii persoane juridice vor fi reprezenta˛i Ón
Comerciale MOV - S.A., C‚mpulung, convoac„        credit pentru investi˛ii Ón sum„ de 95.000 euro;     adunarea general„ extraordinar„ a ac˛ionarilor pe
adunarea general„ a ac˛ionarilor la data de 28        2. aprobarea contract„rii Ón anul 2006 a unei linii  baz„ de mandat, iar ac˛ionarii persoane fizice vor
februarie 2006, ora 11.00, la sediul societ„˛ii din    de credit p‚n„ la plafonul maxim de 1.400.000 RON     participa Ón nume propriu sau vor fi reprezenta˛i de
C‚mpulung, str. Traian nr. 158, jude˛ul Arge∫, cu     la b„nci ce vor fi selectate;               al˛i ac˛ionari, Ón baza unei procuri speciale.
urm„toarea ordine de zi:                   3. revocarea consiliului de administra˛ie ∫i       Œn cazul Ón care nu vor fi Óndeplinite condi˛iile
  1. raportul administratorilor pe anul 2005;      numirea unui nou consiliu de administra˛ie;        legale pentru Óntrunirea adun„rii generale
  2. raportul cenzorilor pe anul 2005;           4. revocarea din func˛ie a directorului general.    extraordinare a ac˛ionarilor pe data de 2.03.2006,
  3. bilan˛ul contabil ∫i contul de profit ∫i pierderi    (3/223.377)                      aceasta se va ˛ine Ón data de 3.03.2006.
pe anul 2005;                                    *                  (5/223.379)
  4. bugetul de venituri ∫i cheltuieli ∫i programul                                             *
de activitate pe anul 2006;                    Societatea Comercial„
  5. prelungirea Óntreruperii temporare a         UMERVA - S.A., Ploie∫ti, jude˛ul Prahova              Societatea Comercial„
activit„˛ii.                                                         WINMARKT - S.A., Bucure∫ti
  Œn cazul Ón care adunarea nu este statutar„, o               CONVOCARE
nou„ adunare va avea loc la data de 7 martie 2006,      Pre∫edintele consiliului de administra˛ie al                CONVOCARE
la sediul societ„˛ii, ora 11.00.             Societ„˛ii Comerciale UMERVA - S.A. convoac„
                                                            Consiliul de administra˛ie al Societ„˛ii
  (1/223.374)                      adunarea general„ extraordinar„ a ac˛ionarilor
                                                          Comerciale WINMARKT - S.A., cu sediul Ón
             *                Societ„˛ii Comerciale UMERVA - S.A. Ón data de 2
                                                          Bucure∫ti, bd. Pierre de Coubertin, Office Center nr.
                             martie 2006, ora 10.00, la sediul societ„˛ii din
      Societatea Comercial„                                          3-5, et. 1, tronson 5, sectorul 2, Ónmatriculat„ la
                             Ploie∫ti, Bd. Petrolului nr. 2, jude˛ul Prahova,
    MAT - S.A., Craiova, jude˛ul Dolj                                      Oficiul registrului comer˛ului cu nr. J
                             pentru to˛i ac˛ionarii Ónregistra˛i Ón registrul
                                                          40/9212/2001, cod unic de Ónregistrare 14269018,
                             ac˛ionarilor.
          CONVOCARE                                            convoac„ adunarea general„ extraordinar„ a
                               Ordinea de zi a adun„rii generale extraordinare
                                                          ac˛ionarilor la data de 8.03.2006, ora 16.30, la sediul
  Consiliul de administra˛ie al Societ„˛ii        a ac˛ionarilor este urm„toarea:
                               1. analiza economic„, rentabilizarea societ„˛ii ∫i   societ„˛ii, pentru to˛i ac˛ionarii Ónregistra˛i Ón
Comerciale MAT - S.A., Craiova, convoac„ adunarea
                             aport Ón natur„ Ón vederea rentabiliz„rii ∫i eficien˛ei  registrul ac˛ionarilor societ„˛ii la sf‚r∫itul zilei de
general„ extraordinar„ a ac˛ionarilor pentru data de
                             economice;                        1.03.2006, cu urm„toarea ordine de zi:
7 martie 2006, ora 12.00, la sediul societ„˛ii din
                               2. aprobarea bilan˛ului contabil pe anul 2005.      1. Prezentarea propunerii de retragere de la
Craiova, bd. Decebal nr. 111, jude˛ul Dolj, cu
                               Ac˛ionarii persoane juridice vor fi reprezenta˛i Ón  tranzac˛ionare a ac˛iunilor societ„˛ii ∫i a raportului
urm„toarea ordine de zi:
                             adunarea general„ extraordinar„ a ac˛ionarilor pe     Óntocmit de un expert autorizat referitor la pre˛ul
  (1) Ómputernicirea de c„tre adunarea general„
                             baz„ de mandat, iar ac˛ionarii persoane fizice vor    pe ac˛iune care urmeaz„ a fi achitat Ón cazul
extraordinar„ a ac˛ionarilor a consiliului de
administra˛ie privind contractarea unui credit Ón     participa Ón nume propriu sau vor fi reprezenta˛i de   retragerii din societate a ac˛ionarilor care nu sunt
sum„ de 1.500.000 lei RON pentru sus˛inerea        al˛i ac˛ionari, Ón baza unei procuri speciale.      de acord cu hot„r‚rea adun„rii generale de
activit„˛ii de produc˛ie a societ„˛ii;            Œn cazul Ón care nu vor fi Óndeplinite condi˛iile   retragere de la tranzac˛ionare a ac˛iunilor societ„˛ii.
  (2) diverse.                      legale pentru Óntrunirea adun„rii generale          2. Aprobarea retragerii de la tranzac˛ionare a
  Au drept de vot ac˛ionarii Ónscri∫i Ón Registrul    extraordinare a ac˛ionarilor pe data de 2.03.2006,    ac˛iunilor societ„˛ii.
ac˛ionarilor la data de 17.02.2006, stabilit„ ca dat„   aceasta se va ˛ine Ón data de 3.03.2006.           3. Aprobarea condi˛iilor de retragere din
de referin˛„.                         (4/223.378)                     societate a ac˛ionarilor care nu sunt de acord cu
  Materialele prezentate pe ordinea de zi se pot                  *                hot„r‚rea adun„rii generale de retragere de la
studia la sediul societ„˛ii, Óncep‚nd cu data de                                  tranzac˛ionare a ac˛iunilor societ„˛ii.
17.02.2006.                             Societatea Comercial„               4. Modificarea, Ón cazul aprob„rii retragerii
  Œn cazul Ón care nu se Óntrune∫te cvorumul legal,     ROVA - S.A., Ploie∫ti, jude˛ul Prahova        ac˛iunilor de la tranzac˛ionare, a actului constitutiv,
adunarea general„ extraordinar„ a ac˛ionarilor va                                  conform urm„torului proiect:
avea loc Ón data de 8 martie 2006, la aceea∫i or„ ∫i             CONVOCARE                Art. 1.3 se modific„ ∫i va avea urm„toarea
Ón acela∫i loc.                       Pre∫edintele consiliului de administra˛ie al      formulare:
  (2/223.375)                      Societ„˛ii Comerciale ROVA - S.A., cu sediul Ón       î1.3. Societatea este persoan„ juridic„ rom‚n„,
             *                Ploie∫ti, Bd. Petrolului nr. 2, jude˛ul Prahova,     constituit„ ca societatea comercial„ pe ac˛iuni de tip
                             Ónregistrat„ la Oficiul registrului comer˛ului cu nr.   Ónchis, care Ó∫i desf„∫oar„ activitatea Ón
       Societatea Comercial„            J 29/1847/30.08.2005, cod unic de Ónregistrare      conformitate cu prevederile legii rom‚ne ∫i ale
       BRATIM - S.A., Bra∫ov            1392964, convoac„ adunarea general„ extraordinar„     prezentului act constitutiv.”
                             a ac˛ionarilor Societ„˛ii Comerciale ROVA - S.A., Ón     Art. 1.4 se elimin„.
          CONVOCARE               data de 2 martie 2006, ora 10.00, la sediul societ„˛ii    Art. 7.7 se modific„ ∫i va avea urm„toarea
  Consiliul de administra˛ie al Societ„˛ii        din Ploie∫ti, Bd. Petrolului nr. 2, jude˛ul Prahova,   formulare:
Comerciale BRATIM - S.A., Bra∫ov, convoac„        pentru to˛i ac˛ionarii Ónregistra˛i Ón registrul       î7.7. Eviden˛a ac˛iunilor emise de societate se
adunarea general„ extraordinar„ a ac˛ionarilor      ac˛ionarilor.                       ˛ine de c„tre o societate de registru independent
(A.G.E.A.) Ón data de 27.02.2006, ora 11.00, la sediul    Ordinea de zi a adun„rii generale extraordinare    sau Ón alt„ modalitate prev„zut„ de lege, la alegerea
societ„˛ii din Bra∫ov, str. Gheorghe Laz„r nr. 11,    a ac˛ionarilor este urm„toarea:              consiliului de administra˛ie al societ„˛ii.”
 2               MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI,               PARTEA a IV-a,   Nr. 473/10.II.2006
  Cap. 8, Transferul ac˛iunilor, se modific„ ∫i va    Oficiul registrului comer˛ului cu nr. J 40/901/1991,     Informa˛ii suplimentare se pot ob˛ine la
avea urm„toarea formulare:                cod unic 430830, Ón conformitate cu prevederile      num„rul de telefon 413.28.01/108, Óntre orele 9.00-
  î8. Transferul ac˛iunilor               Legii nr. 31/1990, republicat„, ∫i ale actului       15.00.
  8.1. Ac˛iunile emise de societate pot fi Ónstr„inate  constitutiv al societ„˛ii, convoac„ adunarea general„     (8/223.383)
de ac˛ionari numai cu avizul consiliului de        ordinar„ ∫i adunarea general„ extraordinar„ a                     *
administra˛ie al societ„˛ii, Ón vederea asigur„rii    ac˛ionarilor Ón data de 3.03.2006, ora 11, respectiv
aplic„rii prevederilor art. 67 din Legea nr.       ora 12, la sediul Societ„˛ii Comerciale OVERSEAS           Societatea Comercial„
571/2003.                         GROUP IMPEX - S.R.L., situat Ón Bucure∫ti, str.         AGROTRANSPORT BUCURE™TI - S.A.
  8.2. Dreptul de proprietate asupra ac˛iunilor se    Nicolae Caramfil nr. 52-54, sectorul 1, pentru to˛i            Bucure∫ti
transmite prin Ónregistrarea transferului Ón       ac˛ionarii Ónregistra˛i Ón registrul ac˛ionarilor la
registrul ac˛ionarilor societ„˛ii.            sf‚r∫itul zilei de 28.02.2006, considerat„ data de               CONVOCARE
  8.3. Œnregistrarea transferului Ón registrul      referin˛„.                          Œn conformitate cu prevederile art. 117, alin. (1),
ac˛ionarilor se face Ón baza avizului consiliului de     • Ordinea de zi a adun„rii generale ordinare a     administratorul unic al Societ„˛ii Comerciale
administra˛ie, a actului de transfer depus la       ac˛ionarilor va fi urm„toarea:               AGROTRANSPORT BUCURE™TI - S.A. convoac„
societate Ón original ∫i, Ón cazul cesiunii de ac˛iuni,   1. prezentarea raportului de gestiune al        adunarea general„ a ac˛ionarilor, la sediul
a documentului care atest„ plata impozitului la      administratorilor privind activitatea desf„∫urat„ Ón    societ„˛ii, Ón Bucure∫ti, Prelungirea Ferentari nr. 70,
bugetul de stat, Ón conformitate cu prevederile art.   exerci˛iul financiar 2005;                 sectorul 5, la data de 26.02.2006, ora 10.00, cu
67, alin. (3), lit. c), din Legea nr. 571/2003, dac„     2. prezentarea raportului comisiei de cenzori      urm„toarea ordine de zi:
cedentul este persoan„ fizic„.              privind exerci˛iul financiar 2005;              1. prezentarea raportului de activitate al
  8.4. Œn cazul Ón care registrul ac˛ionarilor este     3. prezentarea, discutarea ∫i aprobarea situa˛iilor   administratorului pe anul 2005 ∫i aprobarea
˛inut de o societate de registru independent,       financiare ale anului 2005;                bilan˛ului contabil la data de 31.12.2005;
Ónregistrarea transferului se va face numai la        4. stabilirea dividendelor pentru anul 2005 ∫i a      2. prezentarea raportului cenzorului aferent
solicitarea societ„˛ii, pe baza instruc˛iunilor      modului de acordare a acestora;              bilan˛ului contabil la data de 31.12.2005;
transmise de aceasta c„tre societatea de registru      5. desc„rcarea de gestiune a administratorilor       3. diverse.
independent.”                       pentru exerci˛iul financiar 2005;               (9/223.384)
  Propunerea privind data de Ónregistrare a         6. propunere privind bugetul de venituri ∫i                    *
ac˛ionarilor asupra c„rora se vor r„sfr‚nge efectele   cheltuieli pentrul anul 2006 ∫i aprobarea acestuia;
hot„r‚rilor adun„rilor, dat„ ce urmeaz„ a fi stabilit„    7. propunere privind programul de investi˛ii           Societatea Comercial„
de c„tre adunarea general„, este 23.03.2006.       pentru anul 2006 ∫i aprobarea acestuia;           VINEXPORT TRADE-MARK - S.A., Foc∫ani
  Œn cazul Ón care cvorumul necesar nu se va        8. alegerea auditorului financiar, aprobarea            jude˛ul Vrancea
Óntruni la data men˛ionat„, adunarea general„ se va    Óncheierii contractului de audit financiar, a duratei
˛ine la data de 9.03.2006, la aceea∫i or„ ∫i Ón acela∫i  ∫i a pre˛ului acestuia.                            CONVOCARE
loc, cu aceea∫i ordine de zi.                • Ordinea de zi a adun„rii generale            Societatea Comercial„ VINEXPORT TRADE-
  Documentele ∫i materialele informative         extraordinare a ac˛ionarilor va fi urm„toarea:       MARK - S.A., Foc∫ani, convoac„ ac˛ionarii s„i Ón
referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi a     I. Modificarea ∫i completarea actului constitutiv    adunarea general„ ordinar„, care va avea loc la data
adun„rii, precum ∫i formularele de procuri speciale    dup„ cum urmeaz„:                     de 27.02.2006, ora 12.00, ∫i Ón adunarea general„
pot fi ob˛inute de la sediul societ„˛ii, Óncep‚nd cu     1. La articolul 12.1, literele a), b), c) se modific„  extraordinar„ care va avea loc la data de 27.02.2006,
data de 1.03.2006. Ac˛ionarii pot participa la      ∫i vor avea urm„torul con˛inut:              ora 15.00, ambele la sediul societ„˛ii din Foc∫ani,
adun„rile generale personal sau prin reprezentan˛i,     îa) discut„, aprob„ sau modific„ situa˛iile       str. Antrepozite nr. 7-9, jude˛ul Vrancea.
Ón baza unei procuri speciale, conform dispozi˛iilor   financiare    anuale,   pe  baza   raportului    I. Adunarea general„ ordinar„ va avea
legale. Procura special„ se depune la sediul       administratorilor ∫i al auditorului financiar ∫i      urm„toarea ordine de zi:
societ„˛ii, p‚n„ la data de 7.03.2006. Informa˛ii     fixeaz„ dividendul;                      1. aprobarea raportului de gestiune al consiliului
suplimentare se pot ob˛ine la telefon 307 60 60, fax     b) alege ∫i revoc„ administratorii;           de administra˛ie pe baza bilan˛ului Óncheiat la data
307 60 65.                          c)   fixeaz„    remunera˛ia     cuvenit„  de 31.12.2005;
   (6/223.380)                     administratorilor pentru exerci˛iul Ón curs.”         2. aprobarea raportului auditorului financiar al
             *                 2. La articolul 12.1 se adaug„ literea g) cu      Societ„˛ii Comerciale VINEXPORT TRADE-MARK -
                             urm„torul con˛inut: îalege auditorul financiar       S.A., Foc∫ani, pe baza bilan˛ului Óncheiat la data de
     Societatea Comercial„              dintre membrii Camerei Auditorilor din Rom‚nia,      31.12.2005;
 MONTEORU - S.A., satul S„rata-Monteoru         aprob„ Óncheierea contractului de audit financiar,      3. aprobarea bilan˛ului contabil ∫i a contului de
   comuna Merei, jude˛ul Buz„u             durata ∫i pre˛ul acestuia.”                profit ∫i pierderi Óncheiat la data de 31.12.2005;
                               3. La articolul 16.2 se elimin„ urm„toarea clauz„:     4. aprobarea bugetului de venituri ∫i cheltuieli
          CONVOCARE               îalege cenzorul extern independent ∫i Óncheie cu      pe anul 2006;
  Œn temeiul Legii nr. 31/1990 ∫i al dispozi˛iilor   acesta contractului de expertiz„, verificare ∫i        5. diverse.
actului constitutiv, pre∫edintele consiliului de     certificare financiar-contabil„.”               II. Adunarea general„ extraordinar„ va avea
administra˛ie al Societ„˛ii Comerciale MONTEORU -      4. Denumirea articolului 18 îComisia de cenzori”    urm„toarea ordine de zi:
S.A., cu sediul Ón satul S„rata-Monteoru, vila Istri˛a,  se modific„ ∫i devine îAuditul financiar ∫i auditul      1. aprobarea îProiectului de investi˛ii“ privind
et. 1, comuna Merei, jude˛ul Buz„u, Ónmatriculat„ la   intern.”                          construc˛ia unui Combinat de vinifica˛ie;
Oficiul registrului comer˛ului cu nr. J           5. Articolul 18 se modific„ ∫i va avea urm„torul      2. diverse.
10/2077/1991, cod unic de Ónregistrare R 1174552,     con˛inut:                            (10/223.385)
convoac„ adunarea general„ ordinar„ a ac˛ionarilor      îSitua˛iile financiare anuale ale societ„˛ii vor fi                *
Societ„˛ii Comerciale MONTEORU - S.A. pentru data     auditate de un auditor financiar, Ón codi˛iile
de 28.02.2006, ora 10, la sediul societ„˛ii din S„rata-  prev„zute de lege. Societatea va organiza auditul         Societatea Comercial„
Monteoru, vila Istri˛a, et. 1, jude˛ul Buz„u, cu     intern potrivit reglement„rilor legale Ón domeniu.”     PETROMEC - S.A., Moine∫ti, jude˛ul Bac„u
urm„toarea ordine de zi:                   6. Articolul 19 se modific„ ∫i va avea urm„torul
  a) modificarea structurii consiliului de       con˛inut:                                   CONVOCARE
administra˛ie al societ„˛ii prin retragerea dlui       îŒntre ∫edin˛ele adun„rilor generale, cel mult de     Administratorul unic al Societ„˛ii Comerciale
Stemate Dumitru Marius ∫i numirea, Ón locul s„u, a    dou„ ori Ón cursul unui exerci˛iu financiar,        PETROMEC - S.A., cu sediul Ón Moine∫ti, str.
altei persoane;                      ac˛ionarii au dreptul s„ se informeze despre        Albote∫ti nr. 1 bis, jude˛ul Bac„u, Ónmatriculat„ la
  b) retragerea dreptului de semn„tur„ unic„      gestiunea societ„˛ii, consult‚nd urm„toarele        Oficiul registrului comer˛ului cu nr. J 04/582/1991,
acordat p‚n„ Ón acest moment dlui Stemate         documente: situa˛iile financiare anuale ∫i         cod unic de Ónregistrare 966333, Ón conformitate cu
Dumitru Marius ∫i aprobarea men˛inerii          semestriale, raportul consiliului de administra˛ie,    dispozi˛iile art. 113 ∫i art. 117 din Legea nr.
drepturilor de semn„tur„ pentru derularea tuturor     raportul auditorului financiar, registrul ac˛ionarilor   31/1990, republicat„, convoac„ adunarea general„
opera˛iunilor bancare curente ale societ„˛ii ∫i      ∫i registrul ∫edin˛elor adun„rii generale a        extraordinar„ a ac˛ionarilor la actualul sediu al
semnarea documentelor de plat„ dup„ cum          ac˛ionarilor; ac˛ionarii pot cere, pe cheltuiala lor,   societ„˛ii din Moine∫ti, str. Lunca nr. 32, jude˛ul
urmeaz„:                         copii de pe documentele consultate.”            Bac„u, pentru data de 27.02.2006, ora 13.00, cu
  - B„leanu Cristina-Vera, semn„tur„ unic„;        7. Articolul 25 se modific„ ∫i va avea urm„torul    urm„toarea ordine de zi:
  - StÓngaciu Stelian, semn„tur„ unic„.         con˛inut:                           1. mutarea sediului social al societ„˛ii;
  Œn cazul neÓntrunii cvorumului, adunarea         îSocietatea va ˛ine prin grija consiliului de       2. Ónfiin˛area de sedii secundare ale societ„˛ii;
general„ ordinar„ se va ˛ine la data de 1.03.2006, Ón   administra˛ie toate registrele prev„zute de lege.”      3. diverse.
acela∫i loc ∫i la aceea∫i or„. Materialele necesare     II. Œn actul constitutiv, cuvintele îcenzori” ∫i/sau    Modific„rile propuse la actul constitutiv al
particip„rii la adunarea general„ se afl„ la       îcomisie de cenzori” se elimin„ sau, dup„ caz, se     societ„˛ii, la care se refer„ punctele 1 ∫i 2 ale ordinii
dispozi˛ia ac˛ionarilor, la sediul societ„˛ii, ∫i se   Ónlocuiesc cu îauditor financiar”.             de zi, sunt urm„toarele:
elibereaz„ gratuit.                     Œn situa˛ia Ón care la prima convocare nu vor fi      1. Articolul 4 din actul constitutiv se modific„ ∫i
  Ac˛ionarii pot participa la adunare personal sau   Óndeplinte condi˛iile legale ∫i cele prev„zute de     are urm„torul cuprins:
prin reprezentan˛i Ón conformitate cu prevederile     actul constitutiv pentru desf„∫urarea lucr„rilor,       îArt. 4. Sediul social al societ„˛ii este Ón Moine∫ti,
actului constitutiv al societ„˛ii.            adunarea general„ ordinar„ a ac˛ionarilor ∫i        str. Lunca nr. 32, jude˛ul Bac„u; el se va putea muta
   (7/223.381)                     adunarea general„ extraordinar„ a ac˛ionarilor se     la oricare alt„ adres„ din Rom‚nia.”
             *                convoac„ Ón data de 6.03.2006, Ón acela∫i loc, la       2. Se Ónfiin˛eaz„ urm„toarele puncte de lucru ale
                             acelea∫i ore ∫i cu acelea∫i ordini de zi.         societ„˛ii:
      Societatea Comercial„              Reprezentarea ac˛ionarilor se face numai prin       - Moine∫ti, Str. Atelierelor nr. 4, jude˛ul Bac„u;
      LUJERUL - S.A., Bucure∫ti           al˛i ac˛ionari, Ón baza unei procuri speciale care se     - Moine∫ti, str. Albote∫ti nr. 6 bis, jude˛ul Bac„u.
                             g„se∫te la sediul societ„˛ii. Persoanele juridice pot fi   La adunarea general„ pot participa to˛i ac˛ionarii
          CONVOCARE               reprezentate prin reprezentan˛ii lor legali, care, la   societ„˛ii Ónscri∫i Ón Registrul consolidat al
  Consiliul de administra˛ie al Societ„˛ii        r‚ndul lor, pot da procura special„ altor ac˛ionari.    ac˛ionarilor la data de referin˛„ de 17.02.2006.
Comerciale LUJERUL - S.A., cu sediul Ón Bucure∫ti,      Materialele/documentele adun„rii vor putea fi       Œn situa˛ia Ón care la prima convocare nu se va
str. Serg. Cutieru Alexandru nr. 25, sectorul 6,     consultate la sediul societ„˛ii, de luni p‚n„ vineri,   Óntruni cvorumul necesar pentru validitatea
telefon 413.43.92, fax 413.10.23, Ónmatriculat„ la    Óntre orele 9.00-12.00.                  deliber„rilor, adunarea general„ extraordinar„ a
                 MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA                  a IV-a,  Nr. 473/10.II.2006                    3
ac˛ionarilor se reconvoac„ pentru data de         Ónaintea datei de ˛inere a adun„rii. Œn caz de           Œn cazul Ón care, la data primei convoc„ri,
28.02.2006, ora 13.00, Ón acela∫i loc ∫i cu aceea∫i    neÓntrunire a cvorumului necesar, adunarea se va        2.03.2006, nu se va Óntruni cvorumul legal, a doua
ordine de zi.                       ˛ine Ón acela∫i loc, Ón data de 3.03.2006, ora 10.       convocare va avea loc Ón data de 3.03.2006, la
  (11/223.386)                      Informa˛ii suplimentare se pot ob˛ine la num„rul        aceea∫i or„ ∫i Ón acela∫i loc.
              *                de telefon 0266/313526, Óntre orele 10-13.             (16/223.390)
                                (14/223.389)                                      *
       Societatea Comercial„                           *
        CIBINUL - S.A., Sibiu                                                 Societatea Comercial„
                                    Societatea Comercial„                    ROMPETROL - S.A., Bucure∫ti
          CONVOCARE                     GRUP BIANCA - S.A., Bra∫ov
  Consiliul de administra˛ie al Societ„˛ii                                                  CONVOCARE
Comerciale CIBINUL - S.A., cu sediul Ón Sibiu, str. N.              CONVOCARE                  Consiliul de administra˛ie al Societ„˛ii
B„lcescu nr. 38, convoac„ Ón data de 10 martie 2006,      Consiliul de administra˛ie al Societ„˛ii          Comerciale ROMPETROL - S.A. (îsocietatea”), cu
ora 16, la sediul societ„˛ii, adunarea general„      Comerciale GRUP BIANCA - S.A., cu sediul Ón           sediul Ón Bucure∫ti, Calea Victoriei nr. 222, sectorul
ordinar„ a ac˛ionarilor cu urm„toarea ordine de zi:    Bra∫ov, str. Nicolae Iorga nr. 2, Ónmatriculat„ la       1, av‚nd num„r de ordine Ón registrul comer˛ului J
  1. prezentarea ∫i aprobarea raportului de        Oficiul Registrului Comer˛ului al Jude˛ului Bra∫ov       40/9709/2001, cod unic de Ónregistrare 3347498,
gestiune al consiliului de administra˛ie al Societ„˛ii   cu nr. J 08/1570/1997, cod unic de Ónregistrare R        convoac„, Ón temeiul art. 117 din Legea nr. 31/1990,
Comerciale CIBINUL - S.A. pe anul 2005;          953418, tel. 0268/471654, 0268/471707, fax           adunarea general„ ordinar„ ∫i extraordinar„ a
  2. prezentarea ∫i aprobarea raportului comisiei     0268/401172, e-mail: office@grupbianca.ro,           ac˛ionarilor Ónscri∫i Ón registrul ac˛ionarilor
de cenzori pe anul 2005;                  convoac„ adunarea general„ ordinar„ a ac˛ionarilor       societ„˛ii la sf‚r∫itul zilei de 28.02.2006, pentru data
  3. aprobarea bilan˛ului contabil, a contului de     pentru data de 2.03.2006, ora 11.00, care Ó∫i va        de 8.03.2006, ora 14,00 - adunarea general„
profit ∫i pierderi pe anul 2005 ∫i a modului de      desf„∫ura lucr„rile la sediul societ„˛ii, Ón Bra∫ov, str.    ordinar„, respectiv ora 15 - adunarea general„
repartizare a profitului;                 Nicolae Iorga nr. 2 - Sala de ∫edin˛e, la care sunt       extraordinar„, la sediul societ„˛ii. Œn cazul Ón care,
  4. prezentarea ∫i aprobarea bugetului de venituri    Óndrept„˛i˛i s„ participe to˛i ac˛ionarii, persoane       la data men˛ionat„ nu se Óntrune∫te cvorumul de
∫i cheltuieli pe anul 2006;                fizice ∫i juridice, Ónregistra˛i Ón Registrul          prezen˛„ prev„zut de lege, se convoac„ ∫i se fixeaz„,
  5. diverse.                       ac˛ionarilor la sf‚r∫itul zilei de 28.02.2006, zi        Ón temeiul art. 118 din Legea nr. 31/1990, cea de a
  Ac˛ionarii Ónscri∫i Ón Registrul ac˛ionarilor p‚n„   stabilit„ ca dat„ de referin˛„.                 doua adunare general„ ordinar„, respectiv
la data de 1.03.2006 pot participa personal sau prin      Adunarea este convocat„ Ón baza art. 111, alin.       extraordinar„, pentru data de 9.03.2006, la acelea∫i
reprezentan˛i mandata˛i cu procur„ special„.        (2), art. 137, alin. (4), (5) ∫i (6), art. 159, alin. (2) din  ore ∫i Ón acela∫i loc.
  Formularele de procur„ special„ se pot ob˛ine de    Legea nr. 31/1990, republicat„ ∫i art. 18, alin. (1),       Adunarea general„ ordinar„ are pe ordinea de zi
la sediul societ„˛ii. Un exemplar din procura       art. 22, alin. (3) din statutul societ„˛ii ∫i va avea      constatarea Óncet„rii mandatului membrilor
special„ va fi depus la sediul societ„˛ii p‚n„ la     urm„toarea ordine de zi:                    consiliului de administra˛ie, alegerea noilor
6.03.3006.                           1. prezentarea, dezbaterea ∫i aprobarea           administratori ai societ„˛ii ∫i stabilirea
  Œn situa˛ia neÓntrunirii cvorumului necesar se     raportului de gestiune al consiliului de            cuantumului indemniza˛iei cuvenite acestora.
convoac„ o nou„ adunare general„ a ac˛ionarilor, cu    administra˛ie ∫i desc„rcarea de gestiune a           Pronun˛area asupra gestiunii membrilor consiliului
aceea∫i ordine de zi, Ón data de 11.03.2006, ora 12.    administratorilor pentru exerci˛iul financiar 2005;       de administra˛ie va avea loc cu ocazia aprob„rii
  Documentele pot fi studiate Óncep‚nd cu data de       2. prezentarea, dezbaterea ∫i aprobarea           situa˛iilor financiare ale Societ„˛ii aferente
8.03.2006.                         bilan˛ului contabil ∫i a contului de profit ∫i pierdere     exerci˛iului financiar 2005. Candidaturile pentru
  Informa˛ii la telefon 0269/210872.           ∫i repartizarea profitului aferent exerci˛iului         alegerea administratorilor se pot depune la sediul
  (12/223.387)                      financiar 2005;                         Societ„˛ii, p‚n„ la data de 24.02.2006, ora 14,00.
              *                  3. prezentarea, dezbaterea ∫i aprobarea            Adunarea general„ extraordinar„ are pe ordinea
                              raportului comisiei de cenzori;                 de zi aprobarea modific„rii art. 14.7 din actul
     Societatea Comercial„                4. prezentarea, dezbaterea ∫i aprobarea           constitutiv al societ„˛ii, referitor la componen˛a
  TRUM - S.A., Carei, jude˛ul Satu Mare         proiectului bugetului de venituri ∫i cheltuieli ∫i a      consiliului de administra˛ie, corespunz„tor
                              programului de activitate pentru anul 2006;           hot„r‚rii adun„rii generale ordinare.
          CONVOCARE                 5. alegerea noului consiliu de administra˛ie al        Consiliul de administra˛ie propune data de
  Administratorul unic al Societ„˛ii Comerciale     societ„˛ii, ca urmare a expir„rii mandatului;          23.03.2006 ca dat„ de Ónregistrare, ce urmeaz„ a fi
TRUM - S.A., Carei, convoac„ adunarea general„         6. alegerea noii comisii de cenzori a societ„˛ii, ca    hot„r‚t„ de c„tre adunarea general„ ordinar„,
extraordinar„ a ac˛ionarilor societ„˛ii pentru ziua    urmare a expir„rii mandatului;                 respectiv extraordinar„, Ón conformitate cu
de 2 martie 2006, ora 12.00, la sediul societ„˛ii din     7. stabilirea indemniza˛iilor membrilor           prevederile art. 238 alin. 1 din Legea nr. 297/2004.
Carei, Str. Uzinei nr. 68, cu urm„toarea ordine de     consiliului de administra˛ie, a cenzorilor ∫i a          Œncep‚nd cu data de 28.02.2006, materialele
zi:                            salariului directorului general.                informative referitoare la problemele incluse pe
  1. aprobarea v‚nz„rii activelor Ónscrise Ón: C.F.     Materialele prev„zute la ordinea de zi se pot        ordinea de zi se pot consulta ∫i procura de la sediul
nr. 8814, Carei, nr. top 2049/2 ∫i 2050/2; C.F. nr.    studia de c„tre ac˛ionarii societ„˛ii Óncep‚nd cu data     Societ„˛ii, Óntre orele 11,00-14,00.
10385, Carei, nr. top 1177/18, pozi˛iile 9, 10, 16 ∫i   de 9.02.2006 la sediul societ„˛ii din Bra∫ov, str.         Reprezentarea ac˛ionarilor Ón adunarea general„
17; C.F. nr. 7280, Carei, nr. top 7911/10, 7911/11;    Nicolae Iorga nr. 2.                      se va putea face ∫i prin alte persoane dec‚t
C.F. nr. 13428, Carei, nr. top 2535/7, 2535/10.        Œn cazul Ón care la data primei convoc„ri,         ac˛ionari, cu excep˛ia administratorilor, pe baz„ de
2535/11, 2535/12, 2535/13, 2535/17, 2535/19,        2.03.2006 nu se va Óntruni cvorumul legal, a doua        procur„ special„, conform art. 243 alin. 3 din Legea
2535/21, 2535/23; C.F. nr. 14220, Carei, nr. top      convocare va avea loc Ón data de 3.03.2006, la         nr. 297/2004, formularele de procuri speciale
3700/101, 3700/102, 3700/103, 3700/104, 3700/105,     aceea∫i or„ ∫i Ón acela∫i loc.                 put‚ndu-se ob˛ine de la sediul Societ„˛ii. Un
3700/106, 3700/108, 3700/113, 3700/117 ∫i            (15/223.390)                        exemplar al procurii speciale se va depune/expedia
3700/118;                                                         la sediul Societ„˛ii, p‚n„ la data de 7.03.2006, un
  2. diverse.                                 CONVOCARE                 altul urm‚nd a fi pus la dispozi˛ia reprezentantului
  Œn caz de neÓntrunire a cvorumului cerut de        Consiliul de administra˛ie al Societ„˛ii           pentru ca acesta s„ Ó∫i poat„ dovedi calitatea de
prevederile art. 112 din Legea nr. 31/1990,        Comerciale GRUP BIANCA - S.A., cu sediul Ón           reprezentant la cererea secretariatului tehnic al
republicat„, cea de-a doua convocare va avea loc Ón    Bra∫ov, str. Nicolae Iorga nr. 2, Ónmatriculat„ la       adun„rii.
ziua de 3 martie 2006, Ón acela∫i loc, la aceea∫i or„   Oficiul Registrului Comer˛ului al Jude˛ului Bra∫ov         (17/223.392)
∫i cu aceea∫i ordine de zi.                cu nr. J 08/1570/1997, cod unic de Ónregistrare R                     *
  Data de referin˛„ pentru adunarea general„ este    953418, tel. 0268/471654, 0268/471707, fax
ziua de 28 februarie 2006.                 0268/401172, e-mail: office@grupbianca.ro,                  Societatea Comercial„
   (13/223.388)                     convoac„ adunarea general„ extraordinar„ a                  PALPLAST - S.A., Sibiu
              *                ac˛ionarilor pentru data de 2.03.2006, ora 12.00,
                              care Ó∫i va desf„∫ura lucr„rile la sediul societ„˛ii, Ón              CONVOCARE
      Societatea Comercial„             Bra∫ov, str. Nicolae Iorga nr. 2 - Sala de ∫edin˛e, la       Consiliul de administra˛ie al Societ„˛ii
     ZENIT - S.A., Miercurea-Ciuc           care sunt Óndrept„˛i˛i s„ participe to˛i ac˛ionarii,      Comerciale PALPLAST - S.A. (îSocietatea”), cu sediul
        jude˛ul Harghita              persoane fizice ∫i juridice, Ónregistra˛i Ón Registrul     Ón Sibiu, Str. Dulgherilor nr. 26, jude˛ul Sibiu,
                              ac˛ionarilor la sf‚r∫itul zilei de 28.02.2006, zi        Ónregistrat„ la Oficiul registrului comer˛ului cu nr.
          CONVOCARE               stabilit„ ca dat„ de referin˛„.                 J 32/1834/1994, cod unic de Ónregistrare 6684374,
  Consiliul de administra˛ie al Societ„˛ii          Adunarea este convocat„ Ón baza art. 114, alin. (1)     convoac„, Ón temeiul art. 117 din Legea nr. 31/1990,
Comerciale ZENIT - S.A., cu sediul Ón Miercurea-      ∫i art. 113, lit. h) din Legea nr. 31/1990, republicat„     republicat„, adunarea general„ ordinar„, respectiv
Ciuc, str. Petofi Sandor nr. 10, jude˛ul Harghita,     ∫i a Ordonan˛ei nr. 28 din data de 26.01.2006 ∫i va       extraordinar„ a ac˛ionarilor Ónscri∫i Ón registrul
convoac„ adunarea general„ ordinar„ a ac˛ionarilor     avea urm„toarea ordine de zi:                  ac˛ionarilor Societ„˛ii la sf‚r∫itul zilei de
Ón data de 2.03.2006, orele 10, la sediul societ„˛ii, cu   1. delegarea c„tre consiliul de administra˛ie a       20.02.2006, pentru data de 27.02.2006, la ora 11,00
urm„toarea ordine de zi:                  exerci˛iului atribu˛iilor men˛ionate la art. 113, lit. b)    - adunarea general„ ordinar„, respectiv la ora 12,00
  1. prezentarea raportului de activitate al       ∫i c) din Legea nr. 31/1990, republicat„. Se face        - adunarea general„ extraordinar„, la sediul
consiliului de administra˛ie pe anul 2005;         referire Ón mod special la lit. b) - îMutarea sediului     societ„˛ii. Œn cazul Ón care la data men˛ionat„ nu se
  2. prezentarea raportului de activitate al comisiei   societ„˛ii”;                          Óntrune∫te cvorumul de prezen˛„ prev„zut de lege,
de cenzori pe anul 2005;                   2. propuneri de m„suri organizatorice ∫i           se convoac„ ∫i se fixeaz„, Ón temeiul art. 118 din
  3. discutarea ∫i aprobarea bilan˛ului contabil pe    financiare privind reorganizarea activit„˛ii          Legea nr. 31/1990, cea de-a doua adunare general„
anul 2005 ∫i repartizarea profitului cu fixarea      societ„˛ii Ón vederea Óncadr„rii acesteia Ón          ordinar„, respectiv extraordinar„ pentru data de
dividendelor;                       prevederile Ordonan˛ei de urgen˛„ a Guvernului nr.       28.02.2006, la acelea∫i ore ∫i Ón acela∫i loc.
  4. alegerea unui membru Ón comisia de cenzori      28/26.01.2006, privind reglementarea unor m„suri          Adunarea general„ ordinar„ are pe ordinea de zi
pe locul vacant;                      financiar-fiscale, respectiv ale Titlului I al acestei     constatarea Óncet„rii mandatului membrilor
  5. diverse.                       ordonan˛e referitor la activitatea de creditare         Consiliului de administra˛ie, alegerea unui
  Pot participa ac˛ionarii care figreaz„ pe lista     desf„∫urat„ de Institu˛ii financiare nebancare.         administrator unic, Ón conformitate cu prevederile
ac˛ionarilor Ón data de 15.02.2006. Procurile de      Aprobarea acestor m„suri, respectiv divizarea          actului constitutiv al societ„˛ii, ∫i stabilirea
reprezentare se depun la sediul societ„˛ii cu 5 zile    societ„˛ii sau constituirea unei noi societ„˛i.         cuantumului indemniza˛iei acestuia. Pronun˛area
  4               MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI,              PARTEA a IV-a,   Nr. 473/10.II.2006
asupra gestiunii membrilor Consiliului de                Societatea Comercial„                 Societatea Comercial„
administra˛ie va avea loc cu ocazia aprob„rii                IUS - SA., Bra∫ov               SEMROM MOLDOVA - S.A., Roman
situa˛iilor financiare ale Societ„˛ii aferente                                           jude˛ul Neam˛
exerci˛iului financiar 2005.                          CONVOCARE
  Adunarea general„ extraordinar„ are pe ordinea                                            CONVOCARE
                                Consiliul de administra˛ie al Societ„˛ii
de zi:                           Comerciale IUS - S.A. convoac„ adunarea general„      Pre∫edintele consiliului de administra˛ie al
  1. Aprobarea modific„rii prevederilor art. 1.1 din   extraordinar„ a ac˛ionarilor Ón conformitate cu     Societ„˛ii Comerciale SEMROM MOLDOVA - S.A.,
actul constitutiv al Societ„˛ii, referitor la ac˛ionarii  legisla˛ia Ón vigoare ∫i cu actul constitutiv al     Roman, pentru to˛i ac˛ionarii Ónregistra˛i Ón
Societ„˛ii, ca urmare a v‚nz„rii de c„tre Societatea    societ„˛ii, pentru data de 15 martie 2006, ora 11,00,  registrul ac˛ionarilor cu data de referin˛„ 23
Comercial„ ROMPETROL - S.A. (J 40/9709/2001, cod      adunare care Ó∫i va desf„∫ura lucr„rile la sediul    februarie 2006, convoac„ adunarea general„ a
unic de Ónregistrare 3347498) a pachetului de                                    ac˛ionarilor pentru data de 28 februarie 2006, la
                              societ„˛ii Ón municipiul Bra∫ov, Str. Harmanului nr.
370.389 ac˛iuni nominative de˛inute la Societate,                                  sediul social al societ„˛ii din Roman, Str. Nordului
                              58, jude˛ul Bra∫ov, ∫i la care sunt Óndrept„˛i˛i s„
reprezent‚nd 97,277 % din capitalul social al                                    nr. 4, jude˛ul Neam˛, ora 14,00, cu urm„toarea
                              participe to˛i ac˛ionarii Ónregistra˛i Ón registrul
acesteia, c„tre Societatea Comercial„ ROMINSERV -                                  ordine de zi:
                              ac˛ionarilor ˛inut de Societatea Comercial„
                                                            1. revocarea consiliului de administra˛ie;
S.A. (J 40/8331/2001, cod unic de Ónregistrare       REGISCO - S.A. Bucure∫ti, la sf‚r∫itul zilei de       2. alegerea noului consiliu de administra˛ie;
14208851), dup„ cum urmeaz„:                22.02.2006, care constituie data de referin˛„, cu      3. prezentarea raportului de activitate al fostului
  î1.1. Ac˛ionarii societ„˛ii sunt:            urm„toarea ordine de zi:                 consiliu de administra˛ie;
  a) Societatea Comercial„ ROMINSERV - S.A., cu       1. autorizarea, Ómputernicirea ∫i stabilirea       4. desc„rcarea de gestiune a fostului consiliu de
sediul Ón Bucure∫ti, Calea Victoriei nr. 222, bl. D6,    competen˛elor consiliului de administra˛ie, precum    administra˛ie.
et. 4, camera 404, sectorul 1, av‚nd num„r de        ∫i ale pre∫edintelui acestuia Ón vederea          Particip„ la adunarea general„ extraordinar„ a
ordine Ón registrul comer˛ului J 40/8331/2001, cod     v‚nz„rii/schimbului imobilului teren ∫i construc˛ii   ac˛ionarilor to˛i ac˛ionarii, conform Legii nr.
unic de Ónregistrare 14208841, de˛in„toare a        aferente, situat Ón Bra∫ov, Str. Harmanului nr.     297/2004.
97,377 % din capitalul social”;               46/48, Ón schimbul unui pre˛ ∫i al unui alt teren,     Œn cazul neÓntrunirii cvorumului, ∫edin˛a se va
  b) al˛i ac˛ionari, de˛in‚nd Ómpreun„ 2,723 % din    proprietatea Municipalit„˛ii Bra∫ov;           relua la data de 1 martie 2006, ora 14,00 la sediul
capitalul social.”                       2. autorizarea, Ómputernicirea ∫i stabilirea     social al societ„˛ii din Roman, Str. Nordului nr. 4,
  2. Aprobarea modific„rii prevederilor art. 12.14    competen˛elor consiliului de administra˛ie, precum    jude˛ul Neam˛.
din actul constitutiv al societ„˛ii, referitor la      ∫i ale pre∫edintelui acestuia Ón vederea v‚nz„rii      Informa˛ii suplimentare se pot ob˛ine de la
reprezentarea Societ„˛ii, dup„ cum urmeaz„:         imobilului teren ∫i construc˛ii aferente, situat Ón   sediul societ„˛ii sau la tel. 0233/742005.
  î12.14. Societatea este reprezentat„ fa˛„ de ter˛i   Bra∫ov, Str. Harmanului nr. 58 ∫i a terenului        (22/223.398)
∫i angajat„ legal Ón rela˛iile cu ter˛ii de c„tre      ob˛inut de societate Ón urma v‚nz„rii/schimbului                  *
administratorul unic, respectiv de c„tre          imobilului din Bra∫ov, Str. Harmanului nr. 46-48;
                                                                Societatea Comercial„
pre∫edintele consiliului de administra˛ie, care        3. mandat pentru formalizarea hot„r‚rilor
                                                             MARC TRUST INTERNATIONAL - S.A.
beneficiaz„ de putere general„ de reprezentare a      adun„rii generale extraordinare a ac˛ionarilor;
                                                                   Bucure∫ti
societ„˛ii. Angajamentele cu con˛inut sau efect        4. stabilirea datei de 3.04.2006 ca dat„ de
patrimonial ale societ„˛ii vor fi semnate at‚t de      identificare a ac˛ionarilor care urmeaz„ a beneficia             CONVOCARE
administratorul unic/pre∫edintele consiliului de      de drepturi ∫i asupra c„rora se vor resfr‚nge
administra˛ie, c‚t ∫i de directorul economic al       efectele hot„r‚rii adun„rii generale extraordinare a      a adun„rii generale extraordinare a
societ„˛ii, care pot da fiecare procur„ special„ de     ac˛ionarilor, conform art. 238 din Legea nr.         ac˛ionarilor Societ„˛ii Comerciale MARC
reprezentare unui alt angajat al societ„˛ii sau unei    297/2004 privind pia˛a de capital.                TRUST INTERNATIONAL - S.A.
ter˛e persoane pentru reprezentarea societ„˛ii Ón       Materialele referitoare la problemele incluse pe     Pre∫edintele consiliului de administra˛ie al
anumite opera˛iuni ∫i afaceri sau Óntr-o grupare      ordinea de zi a adun„rii generale vor putea fi      Societ„˛ii   Comerciale   MARC    TRUST
determinat„ de opera˛iuni.”                 studiate de c„tre ac˛ionarii societ„˛ii, Óncep‚nd cu   INTERNATIONAL - S.A., cu sediul social Ón
  3) Aprobarea modific„rii prevederilor art. 13.1     data de 6.03.2006, la sediul Societ„˛ii Comerciale    Bucure∫ti, bd. M. Kog„lniceacu nr. 12, corpul A, et.
lit. g) din actul constitutiv al Societ„˛ii, referitor la  IUS - S.A.; la cererea ac˛ionarilor, contra cost,    3, sectorul 5, Ónmatriculat„ la Oficiul Registrului
atribu˛iile administratorului unic/consiliul de       materialele vor putea fi remise acestora, Ón copie.   Comer˛ului de pe l‚ng„ Tribunalul Bucure∫ti cu nr.
                                Cu aceea∫i dat„, 6.03.2006, formularele pentru    J 40/12989/1994, cod unic de Ónregistrare 5951236,
administra˛ie, dup„ cum urmeaz„:
                              procuri speciale de reprezentare conform normelor    Ón temeiul art. 117 din Legea nr. 31/1990,
  îg) decide Óncheierea Ón numele societ„˛ii a
                                                           republicat„, convoac„ adunarea general„
oric„ror acte juridice cu o valoare de cel mult       C.N.V.M. se pot ridica de la sediul societ„˛ii la
                                                           extraordinar„ a ac˛ionarilor pentru data de
100.000 euro, valoare peste care este necesar„       cererea ac˛ionarilor care doresc s„ mandateze un alt
                                                           28.02.2006, ora 11,00, la sediul social, av‚nd
aprobarea adun„rii generale a ac˛ionarilor.”        ac˛ionar pentru a-i reprezenta Ón adunare.
                                                           urm„toarea ordine de zi:
  Œncep‚nd cu data de 20.02.2006, documentele ∫i       Procurile de reprezentare vor fi depuse la sediul
                                                            1. aprobarea cesiunii ac˛iunilor de˛inute de
materialele informative referitoare la problemele      societ„˛ii Óncep‚nd cu data de 13.03.2006, ora 11,00.  Societatea   Comercial„   MARC    TRUST
de pe ordinea de zi se pot consulta ∫i procura de la      Accesul ac˛ionarilor la adunarea general„ se face   INTERNATIONAL - S.A.;
sediul Societ„˛ii. Formularele de procuri speciale     Ón conformitate cu prevederile Legii nr. 297/2004.     2. diverse.
pentru reprezentarea ac˛ionarilor Ón adunare se pot      Œn situa˛ia neÓndeplinirii condi˛iilor statutar-     Œn cazul neÓntrunirii cvorumului necesar pentru
ob˛ine de la sediul societ„˛ii. Un exemplar al       legale de cvorum la prima convocare din data de 15    prima convocare, a doua convocare va avea loc la
procurii speciale se va depune/expedia la sediul      martie 2006, o a doua adunare general„          data de 1.03.2006, ora 11,00, Ón acela∫i loc ∫i cu
societ„˛ii p‚n„ la data de 24.02.2006, un altul       extraordinar„ a ac˛ionarilor este convocat„ pentru    aceea∫i ordine de zi.
urm‚nd a fi pus la dispozi˛ia reprezentantului       data de 16 martie 2006, cu men˛inerea ordinii de zi,     (23/223.399)
pentru ca acesta s„ Ó∫i poat„ dovedi calitatea de      a orei ∫i locului de desf„∫urare.                         *
reprezentant.                          (20/223.396)
   (18/223.393)                                   *                    Societatea Comercial„
                                                           SERACOM - S.A., T‚rgu Mure∫, jude˛ul Mure∫
              *
                                   Societatea Comercial„
     Societatea Comercial„                GENERALI ASIGUR√RI - S.A., Bucure∫ti                   CONVOCARE
  FOREX - S.A., Suceava, jude˛ul Suceava                                        Administratorul unic al Societ„˛ii Comerciale
                                        CONVOCARE               SERACOM - S.A., cu sediul Ón T‚rgu Mure∫, str.
          CONVOCARE                                            Liviu Rebreanu nr. 29A, jude˛ul Mure∫, av‚nd
                                  a adun„rii generale extraordinare
                                                           num„rul de ordine la Oficiul Registrului
  Consiliul de administra˛ie al Societ„˛ii                 a ac˛ionarilor
                                                           Comer˛ului al Jude˛ului Mure∫ J 26/81/1991, cod
Comerciale FOREX - S.A., Suceava, cu sediul Ón         Œn conformitate cu hot„r‚rea consiliului de      unic de Ónregistrare R 2852858, Ón baza cererii
Suceava, str. Cern„u˛i nr. 99, jude˛ul Suceava,       administra˛ie al Societ„˛ii GENERALI ASIGUR√RI -     ac˛ionarului majoritar dl Mailat Virgil, Ónregistrat„
convoac„ adunarea general„ ordinar„ ac˛ionarilor      S.A. din 17 noiembrie 2005 ∫i cu puterile cu care a   cu nr. 166/10.02.2006, convoac„ adunarea general„
pentru ziua de 27 februarie 2006, ora 10,00 la       fost Ónvestit, consiliul de administra˛ie convoac„    extraordinar„ a ac˛ionarilor, Ón conformitate cu art.
sediul societ„˛ii sau pentru 28 februarie 2006, ora     adunarea general„ extraordinar„ a ac˛ionarilor,     119 din Legea nr. 31/1990, republicat„, pentru data
10,00 Ón cazul neÓntrunirii cvorumului Ón prima zi.     conform art. 15 ∫i urm„toarelor din statutul social   de 27.02.2006, ora 11.00, la sediul societ„˛ii din
  Ac˛ionarii pot participa ∫i prin procura special„    ∫i prevederilor Legii nr. 31/1990, pentru data de 27   T‚rgu Mure∫, str. Liviu Rebreanu nr. 29A, jude˛ul
dat„ unui alt ac˛ionar al Societ„˛ii Comerciale       februarie 2006, ora 15,00, sau Ón cazul Ón care     Mure∫, pentru to˛i ac˛ionarii Ónscri∫i Ón registrul
FOREX - S.A.                        aceasta nu s-ar putea ˛ine, pentru data de 28      ac˛ionarilor p‚n„ la data adun„rii, cu urm„toarea
  Ordinea de zi:                      februarie 2006, ora 10,00 a.m. (a doua adunare      ordine de zi:
  1. raportul consiliului de administra˛ie ∫i al      general„). Adunarea general„ extraordinar„ va avea     1. majorarea capitalului social al societ„˛ii cu
comisiei de cenzori pentru activitatea economic„ a     loc Ón cl„direa Bucharest Corporate Center din      valoarea de 31.575.000 lei ROL, adic„ 3.157,50 lei
anului 2005;                                                     RON, reprezent‚nd aport Ón natur„ (teren situat Ón
                              Bucure∫ti, str. Polizu nr. 58-60, et. 3, cu urm„toarea
                                                           Sovata, Str. Vulturilor nr. 72) al statului rom‚n prin
  2. prezentarea ∫i aprobarea bilan˛ului contabil ∫i    ordine de zi:
                                                           Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului,
a contului de profit ∫i pierderi pe anul 2005 ∫i        • mutarea sediului societ„˛ii din Bucure∫ti, str.
                                                           potrivit anexei la certificatul de atestare a dreptului
repartizarea profitului;                  Ghe. Manu nr. 5, sectorul 1, Ón Bucure∫ti, str. Polizu  de proprietate, Ón conformitate cu dispozi˛iile art.
  3. aprobarea bugetului de venituri ∫i cheltuieli     nr. 58-60, par˛ial parter, mezanin, et. 1, 2, 3.     12 din Legea nr. 137/2002 ∫i cu art. 142 ∫i
pe anul 2005 ∫i a programului de investi˛ii pe anul      Reprezentan˛ii ac˛ionarilor sunt ruga˛i s„      urm„toarelor din Hot„r‚rea Guvernului nr.
2006.                            depun„ sau s„ transmit„ procurile de reprezentare    577/2002;
  Sunt invita˛i ac˛ionarii Ónscri∫i Ón Registrul      Ón original, Ón conformitate cu prevederile art. 17     2. modificarea actului constitutiv al societ„˛ii, ca
ac˛ionarilor la data de referin˛„ 10.02.2006.        penultimul ∫i ultimul alineat din statutul societ„˛ii.  urmare a major„rii astfel:
  (19/223.394)                        (21/223.397)                      • art. 6 din contractul ∫i statutul societ„˛ii va
              *                             *               avea urm„torul cuprins:
                  MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA                a IV-a,  Nr. 473/10.II.2006                  5
  îCapitalul social al Societ„˛ii Comerciale        se convoac„ ∫i se fixeaz„, Ón temeiul art. 118 din    ac˛ionarilor, confirmat„ de societatea de registru
SERACOM - S.A. este de 3.130.324.000 lei ROL, adic„     Legea nr. 31/1990, cea de-a doua adunare general„    independent autorizat„, conform legii. Societatea va
313.032 lei RON, format din 3.130.324 ac˛iuni, cu o     ordinar„, respectiv extraordinar„, pentru data de    emite, pe baza confirm„rii din partea societ„˛ii de
valoare nominal„ de 1.000 lei ROL fiecare, adic„ 0,1     10.03.2006, la acelea∫i ore ∫i Ón acela∫i loc.      registru independent autorizat„, din oficiu sau la
lei RON, din care:                       Adunarea general„ ordinar„ are pe ordinea de zi    cererea ac˛ionarilor, certificate de ac˛ionar
  a) aportul persoanelor fizice ∫i juridice este de    constatarea Óncet„rii mandatului administratorului    cuprinz‚nd datele de identificare a societ„˛ii,
3.093.225.000 lei ROL, adic„ 309.322,50 lei RON,       persoan„ juridic„ THE ROMPETROL GROUP N.V.,
                                                           num„rul, categoria ∫i valoarea nominal„ a
format din 3.093.225 ac˛iuni, cu o valoare nominal„     pre∫edintele consiliului de administra˛ie, ∫i a
                                                           ac˛iunilor, proprietate a ac˛ionarului, pozi˛ia la care
de 1.000 lei ROL, adic„ 0,1 lei RON, cu indicele de     mandatului dlui Bogdan Popescu, membru al
                               consiliului de administra˛ie, alegerea a doi noi     acesta este Ónscris Ón registrul ac˛ionarilor ∫i, dup„
alocare 1, adic„ 98,814 % din capitalul social;
  b) aportul statului rom‚n prin Autoritatea        administratori ai Societ„˛ii ∫i stabilirea        caz, num„rul de ordine al ac˛iunilor.
pentru Valorificarea Activelor Statului este de       cuantumului indemniza˛iei cuvenite membrilor        Dovada dreptului de proprietate asupra
31.575.000 lei ROL, adic„ 3.157,50 lei RON, format      consiliului de administra˛ie. Pronun˛area asupra     ac˛iunilor nominative se atest„ prin declara˛ia
din 31.575 ac˛iuni, cu o valoare nominal„ de 1.000      gestiunii membrilor consiliului de administra˛ie va   semnat„ de cedent ∫i cesionar sau de mandatarii
lei ROL fiecare, cu indicele de alocare 1, adic„ 1,008    avea loc cu ocazia aprob„rii situa˛iilor financiare   lor, Ónregistrat„ Ón registrul ac˛ionarilor ∫i
% din capitalul social;                   ale societ„˛ii, aferente exerci˛iului financiar 2005.  confirmat„ de societatea de registru independent
  c) 5.524 ac˛iuni la dispozi˛ia societ„˛ii, Ón valoare  Candidaturile pentru alegerea administratorilor se    autorizat„.”
de 5.524.000 lei ROL, adic„ 552,40 lei RON,         pot depune la sediul societ„˛ii, p‚n„ la data de      îArt. 10 alin. 3. - Drepturi ∫i obliga˛ii decurg‚nd
reprezent‚nd 0,176 % din capitalul social, cu o       28.02.2006, ora 14.00.                  din ac˛iuni. Drepturile ∫i obliga˛iile n„scute Ón
valoare nominal„ de 1.000 lei ROL fiecare, adic„ 0,1      Adunarea general„ extraordinar„ are pe ordinea
                                                           leg„tur„ cu ac˛iunile se transmit Ómpreun„ cu
lei RON.”;                          de zi aprobrea modific„rii art. 12.7 din actul
                                                           acestea, iar dividendele vor fi pl„tite persoanelor
  3. mandatarea administratorului unic, dna        constitutiv al Societ„˛ii, referitor la componen˛a
                               consiliului de administra˛ie, corespunz„tor       fizice ∫i juridice care sunt ac˛ionari ai societ„˛ii la
Mailat Laura, pentru semnarea tuturor actelor
                               hot„r‚rii adun„rii generale ordinare.          data organiz„rii adun„rii generale a ac˛ionarilor,
necesare major„rii capitalului social ∫i modificarea
actului constitutiv;                      Consiliul de administra˛ie propune data de      care aprob„ cuantumul ∫i plata acestora. Au drept
  4. diverse (privind activitatea societ„˛ii).       24.03.2006 ca dat„ de Ónregistrare ce urmeaz„ a fi    de vot Ón adunarea general„ persoanele care sunt
  Œn cazul neÓndeplinirii condi˛iilor legale ∫i      hot„r‚t„ de adunarea general„ ordinar„, respectiv    Ónregistrate ca ac˛ionari ai societ„˛ii la data
statutare de ˛inere a ∫edin˛ei, aceasta se va ˛ine a     extraordinar„, Ón conformitate cu cu prevederile     organiz„rii adun„rii generale a ac˛ionarilor.”
doua zi, la ora ∫i locul prev„zute pentru prima       art. 238 alin. 1 din Legea nr. 297/2004.          îArt. 11 îCesiunea ac˛iunilor” - Ac˛iunile sunt
convocare.                           Œncep‚nd cu data de 1.03.2006, materialele      indivizibile. Dreptul de proprietate asupra
   (24/223.400)                      informative referitoare la problemele incluse pe     ac˛iunilor nominative se transmite prin declara˛ie
              *                ordinea de zi se pot consulta ∫i procura de la sediul  de cesiune f„cut„ Ón registrul ac˛ionarilor, semnat„
                               societ„˛ii, Óntre orele 11.00-14.00. Reprezentarea    de cedent ∫i de cesionar sau de mandatarii lor, ∫i
      Societatea Comercial„               ac˛ionarilor Ón adunarea general„ se va putea face
                                                           confirmat„ de societatea de registru independent
   ELECTROCONSTRUCfiIA ELCO - S.A.             ∫i prin alte persoane dec‚t ac˛ionari, cu excep˛ia
                                                           autorizat„.”
    Miercurea-Ciuc, jude˛ul Harghita           administratorilor, pe baz„ de procur„ special„,
                               conform art. 243 alin. 3 din Legea nr. 297/2004,      îArt. 18 cap. V îAdministrarea societ„˛ii”:
                               formularele de procuri speciale put‚ndu-se ob˛ine      îSocietatea este administrat„ de un consiliu de
           CONVOCARE
                               de la sediul societ„˛ii. Un exemplar al procurii     administra˛ie format din 3 membri, numi˛i de
  Administratorul provizoriu al Societ„˛ii         speciale se va depune/expedia la sediul Societ„˛ii,   adunarea general„ pe o perioad„ de 4 ani. Consiliul
Comerciale ELECTROCONSTRUCfiIA ELCO - S.A.,          p‚n„ la data de 8.03.2006, un altul put‚nd fi pus la   de administra˛ie este format din:
cu sediul Ón Miercurea-Ciuc, str. Leliceni nr. 49/A,     dispozi˛ia reprezentantului pentru ca acesta s„ Ó∫i     - Jonathan Mann, cet„˛ean american, domiciliat
jude˛ul Harghita, convoac„ adunarea general„         poat„ dovedi calitatea de reprezentant la cererea    Ón S.U.A., New York, str. Elaine Spring Valley nr. 4,
ordinar„ a ac˛ionarilor societ„˛ii pentru data de      secretariatului tehnic al adun„rii.           identificat cu pa∫aportul nr. 710838094, eliberat de
6 martie 2006, ora 10,00, la sediul societ„˛ii, cu        (27/223.402)
urm„toarele puncte la ordinea de zi:                                         Ambasada S.U.A. la Bucure∫ti la data de 18.08.2004
                                            *               - pre∫edinte; Ionescu Adrian Alexandru, cet„˛ean
  a) aprobarea bilan˛ului contabil pe anul 2005, a
contului de profit ∫i pierdere, a raportului                                     rom‚n, domiciliat Ón Bucure∫ti, bd. R‚mnicu S„rat
                                     Societatea Comercial„
administratorului ∫i al cenzorilor;                                          nr. 15, bl. 20F, sc. 3, et. 10, ap. 97, sectorul 3,
                                    FORTUNA - S.A., Bucure∫ti
  b) diverse aprob„ri.                                                identificat cu C.I. seria RR nr. 204381, eliberat„ de
  Œn cazul neasigur„rii cvorumului legal la data                CONVOCARE               S.E.P. la data de 9.05.2002, cod numeric personal
convoc„rii, adunarea general„ ordinar„ a                                       1680326431524 - membru;
ac˛ionarilor se Óntrune∫te a doua zi, adic„ la data de     Consiliul de administra˛ie al Societ„˛ii
                                                             - Shimon Grossman, cet„˛ean american,
7 martie 2006, ora 10,00, cu aceea∫i ordine de zi.      Comerciale FORTUNA - S.A., cu sediul social Ón
                                                           domiciliat Ón S.U.A., New York, str. Elaine Spring
  (25/223.401)                       Bucure∫ti, Intrarea Binelui nr. 1A, sectorul 4,
                               Ónregistrat„ Ón registrul comer˛ului cu nr. J      Valley nr. 4, identificat cu pa∫aportul nr.
           CONVOCARE                40/2581/1991, cod unic de Ónregistrare 381673,      713208709, eliberat de Ambasada S.U.A. Ón Israel,
                               atribut fiscal R, convoac„ adunarea general„       n„scut la data de 24.11.1984 - membru.
  Administratorul provizoriu al Societ„˛ii
                               ordinar„ a ac˛ionarilor Societ„˛ii Comerciale        Pre∫edintele consiliului de administra˛ie
Comerciale ELECTROCONSTRUCfiIA ELCO - S.A.,
cu sediul Ón Miercurea-Ciuc, str. Leliceni nr. 49/A,     FORTUNA - S.A. pentru data de 28 februarie 2006,     Óndepline∫te func˛ia de director general al societ„˛ii.
jude˛ul Harghita, convoac„ adunarea general„         ora 16.00, la sediul Societ„˛ii Comerciale FORTUNA     Consiliul de administra˛ie se Óntrune∫te la sediul
extraordinar„ a ac˛ionarilor societ„˛ii pentru data     - S.A. din Bucure∫ti, Intrarea Binelui nr. 1A, et. 1,  societ„˛ii, o dat„ pe lun„ sau ori de c‚te ori este
de 6 martie 2006, ora 12,00, la sediul societ„˛ii, cu    sectorul 4, la etajul 1 - Sala de ™edin˛e Oval„, av‚nd  necesar, la convocarea pre∫edintelui sau a 2/3 din
urm„toarele puncte la ordinea de zi:             urm„toarea ordine de zi:                 membri s„i. ™edin˛a este conduc„ de pre∫edinte sau
  a) aprobarea lichid„rii voluntare a Societ„˛ii        1. alegerea unui membru al consiliului de       de o persoan„ Ómputernicit„ de acesta. Pentru
Comerciale ELECTROCONSTRUCfiIA ELCO - S.A.,          administra˛ie al societ„˛ii, Ón persoana dlui Shimon
                                                           valabilitatea deciziilor consiliului de administra˛ie
Miercurea-Ciuc, conform Legii nr. 31/1990, cu        Grossman, cet„˛ean american, domiciliat Ón S.U.A.,
                                                           este necesar„ prezen˛a a cel pu˛in 2/3 din membri,
modific„rile ∫i complet„rile ulterioare;           New York, str. Elaine Spring Valley nr. 4, identificat
                               cu pa∫aportul nr. 713208709, eliberat de Ambasada    deciziile Ón consiliul de administra˛ie put‚ndu-se
  b) desfiin˛area punctelor de lucru ale societ„˛ii                                 lua cu aceea∫i majoritate. Consiliul de administra˛ie
situate Ón Odorheiu Secuiesc ∫i Ón Gheorgheni;        S.U.A. Ón Israel, n„scut la data de 24.11.1984;
                                2. diverse.                      poate delega o parte din puterile sale unui comitet
  c) numirea lichidatorului;
                                 (28/223.403)                     de direc˛ie compus din membri ale∫i de
  d) diverse aprob„ri.
                                                           administratori, fix‚ndu-se Ón acela∫i timp ∫i
  Œn cazul neasigur„rii cvorumului legal la data                CONVOCARE
convoc„rii, adunarea general„ extraordinar„ a                                     remunera˛ia. Œn caz de vacan˛„ a unuia sau mai
                                Consiliul de administra˛ie al Societ„˛ii       multor administratori, ceilal˛i administratori
ac˛ionarilor se Óntrune∫te a doua zi, adic„ la data de
                               Comerciale FORTUNA - S.A., cu sediul social Ón      procedeaz„ la numirea unui administrator
7 martie 2006, ora 12,00, cu aceea∫i ordine de zi.
                               Bucure∫ti, Intrarea Binelui nr. 1A, sectorul 4,     provizoriu p‚n„ la convocarea adun„rii generale.”.
  (26/223.401)
                               Ónregistrat„ Ón registrul comer˛ului cu nr. J
              *                40/2581/1991, cod unic de Ónregistrare 381673,
                                                             4. Redactarea unui nou act constitutiv al
                                                           societ„˛ii care s„ cuprind„ situa˛ia juridic„ actual„
                               atribut fiscal R, convoac„ adunarea general„
    Societatea Comercial„                                             a societ„˛ii.
                               extraordinar„ a ac˛ionarilor Societ„˛ii Comerciale
ROMPETROL WELL SERVICES - S.A., Ploie∫ti                                         5. Œmputernicirea dlui Jonathan Mann, cet„˛ean
                               FORTUNA - S.A. pentru data de 28 februarie 2006,
     jude˛ul Prahova                                               american, domiciliat Ón S.U.A., New York, str. Elaine
                               ora 17.00, la sediul Societ„˛ii Comerciale FORTUNA
                               - S.A. din Bucure∫ti, Intrarea Binelui nr. 1A, et. 1,  Spring Valley nr. 4, identificat cu pa∫aportul nr.
           CONVOCARE                                            710838094, eliberat la data de 18.08.2004 de
                               sectorul 4 - Sala de ™edin˛e Oval„, av‚nd
  Consiliul de administra˛ie al Societ„˛ii         urm„toarea ordine de zi:                 Ambasada S.U.A. din Bucure∫ti, s„ redacteze ∫i s„
Comerciale ROMPETROL WELL SERVICES - S.A. (Ón          1. Revocarea administratorului Cocias Cristian    semneze noul act constitutiv al Societ„˛ii
continuare îSocietatea”), cu sediul Ón Ploie∫ti, str.    Relu, ca urmare a demisiei sale din func˛ie.       Comerciale FORTUNA - S.A.
Clopo˛ei nr. 2 bis, jude˛ul Prahova, av‚nd num„rul       2. Contractarea serviciilor unei societ„˛i de      6. Diverse.
de ordine Ón registrul comer˛ului J 29/110/1991,       registru independent autorizate Ón vederea ˛inerii     Ac˛ionarii Societ„˛ii Comerciale FORTUNA - S.A.
cod unic de Ónregistrare 1346607, convoac„, Ón        registrului ac˛ionarilor.                pot participa personal sau prin Ómputernici˛i cu
temeiul art. 117 din Legea nr. 31/1990, adunarea        3. Modificarea actului constitutiv ∫i semnarea
                                                           procuri speciale.
general„ ordinar„ ∫i extraordinar„ a ac˛ionarilor      unui act adi˛ional la actul constitutiv al Societ„˛ii
                                                             Materialele   ∫i  documenta˛ia     necesar„
Ónscri∫i Ón registrul ac˛ionarilor societ„˛ii la sf‚r∫itul  Comerciale FORTUNA - S.A.
zilei de 1.03.2006, pentru data de 9.03.2006, ora        Actul constitutiv se modific„ dup„ cum urmeaz„:    desf„∫ur„rii adun„rii se pot consulta la sediul
14.00 - adunarea general„ ordinar„, respectiv ora        îArt. 8 îAc˛iunile”. Ac˛iunile societ„˛ii sunt    Societ„˛ii Comerciale FORTUNA - S.A. din Bucure∫ti,
15,00 - adunarea general„ extraordinar„, la sediul      ac˛iuni nominative. Dovada calit„˛ii de ac˛ionar se   Intrarea Binelui nr. 1A, sectorul 4.
societ„˛ii. Œn cazul Ón care, la data men˛ionat„ nu se    va face prin certificate de ac˛ionar eliberate de       (29/223.403)
Óntrune∫te cvorumul de prezen˛„ prev„zut de lege,      societate sau prin dovada Ónscrierii Ón registrul                 *
  6                 MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI,               PARTEA a IV-a,   Nr. 473/10.II.2006
       Societatea Comercial„               ulterioare ∫i ale art. 15 din îStatutul Societ„˛ii           Societatea Comercial„
     BOROMIR PROD - S.A., Buz„u              Comerciale AGROTRANSPORT - S.A., Alexandria”,            SERE CODLEA - S.A., Codlea
                                convoac„ adunarea general„ ordinar„ ∫i adunarea              jude˛ul Bra∫ov
           CONVOCARE                 general„ extraordinar„ a ac˛ionarilor la sediul
                                societ„˛ii din municipiul Alexandria, Str. Abatorului             CONVOCARE
    a adun„rii generale extraordinare            nr. 2 bis, jude˛ul Teleorman, Ón ziua de 27 februarie
         a ac˛ionarilor                                               Consiliul de administra˛ie al Societ„˛ii
                                2006, dup„ cum urmeaz„:
                                                             Comerciale SERE CODLEA - S.A., conform
  Consiliul de administra˛ie al Societ„˛ii             I. Adunarea general„ ordinar„ - luni 27 februarie
                                                             dispozi˛iilor Óncheierii pronun˛ate de Tribunalul
Comerciale BOROMIR PROD - S.A., cu sediul Ón          2006 ora 12,00 cu urm„toarea, ordine de zi:
                                                             Bra∫ov din data de 14.12.2005, convoac„ adunarea
Buz„u, Str. ™antierului nr. 37, convoac„ adunarea          1. Aprobarea bilan˛ului, a contului de profit ∫i
                                                             general„ ordinar„ a ac˛ionarilor Ón data de
general„ extraordinar„ a ac˛ionarilor, la data de        pierderi aferente exerci˛iului financiar din anul
                                                             15.03.2006, ora 14.00, Ón localitatea Codlea, Str.
28.02.2006, ora 10,00, la sediul societ„˛ii, pentru to˛i    2005.
                                                             B‚rsei nr. 36, jude˛ul Bra∫ov.
ac˛ionarii Ónregistra˛i Ón Registrul Ac˛ionarilor la        2. Aprobarea bugetului de venituri ∫i cheltuieli ∫i
                                a programului de activitate pe exerci˛iul financiar     La dezbateri pot participa to˛i ac˛ionarii
data de 16.02.2006 cu urm„toarea ordine de zi:
                                al anului 2006.                      Ónregistra˛i Ón registrul ac˛ionarilor la data de
  1. Œnfiin˛are Sucursal„ Ón municipiul Slobozia,
                                  3. Desc„rcarea de gestiune a administratorilor    29.12.2005.
∫oseaua Amara nr. 4, jude˛ul Ialomi˛a
                                pentru exerci˛iul financiar pe anul 2005.          Ordinea de zi:
  2. Cump„rarea de active
                                  4. Diverse.                       Art. 1. Prezentarea raportului nr. 475/2003,
  3. V‚nzare de active
                                  II. Adunarea general„ extraordinar„ - luni 27     Óntocmit de expert ing. Teodorescu Florin Mircea,
  4. Diverse.
                                februarie 2006 ora 13,00 cu urm„toarea, ordine de     cu privire la v‚nzarea unui num„r de 29 de imobile
  Œnforma˛ii suplimentare se pot ob˛ine la sediul
                                zi:                            (magazine) din patrimoniul Societ„˛ii Comerciale
societ„˛ii sau la telefon 0238 - 436170, Óntre orele                                   SERE CODLEA - S.A., c„tre Societatea Comercial„
10,00 - 14,00.                           1. Aprobarea v‚nz„rii unor imobile - cl„diri ∫i
                                terenuri din patrimoniul Societ„˛ii Comerciale      GINI TRANSCOM - S.R.L., Craiova.
  Adunarea va avea loc Ón data de 28.02.2006, ora                                      Prezentarea raportului auditorului financiar
10,00 la sediul societ„˛ii, Ón cazul neÓntrunirii        AGROTRANSPORT - S.A. Alexandria pe baza unui
                                raport de evaluare Óntocmit de un evaluator        Óntocmit Ón urma analizei raportului nr. 475/2003,
cvorumului, adunarea va avea loc Ón data de                                        Óntocmit de expert ing. Teodorescu Florin Mircea,
                                autorizat.
1.03.2006 la aceea∫i or„ ∫i Ón acela∫i loc.                                        cu privire la v‚nzarea imobilelor c„tre Societatea
                                  2. Diverse.
  (30/223.404)                                                     Comercial„ GINI TRANSCOM - S.R.L. ∫i a
                                  • Dac„ la prima convocare adun„rile generale
               *                 ordinar„ ∫i extraordinar„ nu se Óntreune∫te        propunerilor privind m„surile corespunz„toare.
                                cvorumul prev„zut de lege, adun„rile generale se       Art. 2. Adoptarea m„surilor corespunz„toare
     Societatea Comercial„                                              referitor la aspectele prezentate Ón raprtul mai sus-
                                vor ˛ine de drept a doua zi, mar˛i 28 februarie 2006
COMAT DEVA - S.A., Deva, jude˛ul Hunedoara                                        men˛ionat.
                                la aceea∫i or„, Ón acela∫i loc ∫i cu aceea∫i ordine de
                                zi.                             Œn cazul neÓntrunirii cvorumului legal, adunarea
           CONVOCARE                    (32/223.406)                    general„ ordinar„ se va ˛ine Ón data de 16.03.2006,
  Consiliul de administra˛ie al Societ„˛ii                        *                Ón acela∫i loc, la aceea∫i or„, av‚nd aceea∫i ordine
Comerciale COMAT DEVA - S.A., cu sediul Ón Deva,                                     de zi.
Str. Depozitelor nr. 5, Ónmatriculat„ la Oficiul               Societatea Comercial„              Ac˛ionarii pot participa la adunare personal sau
Registrului Comer˛ului Hunedoara - Deva cu nr.                 SCUT - S.A., Bac„u             prin reprezentare pe baz„ de procur„ special„ dat„
J 20/54/1991, convoac„ adunarea general„ a                                        de ac˛ionar conform Legii nr. 31/1990.
ac˛ionarilor pentru data de 23.03.2006, ora 13,00 la                CONVOCARE                Procurile se pot depune la Serviciul ac˛ionariat al
sediul societ„˛ii, cu urm„toarea ordine de zi:           Consiliul de administra˛ie al Societ„˛ii        societ„˛ii Ón fiecare zi Óntre orele 8,00 - 14,00, p‚n„
  1. Raportul de gestiune al administratorilor,        Comerciale SCUT - S.A., Bac„u, convoac„ adunarea     la data limit„ de 12.03.2006 ∫i se utilieaz„ conform
asupra rezultatelor economico-financiare ob˛inute        general„ ordinar„ a ac˛ionarilor la data de 25      normelor legale.
de societate Ón anul 2005, pe beaza bilan˛ului         martie 2006, ora 10,00 la sediul societ„˛ii din Bac„u,    Documentele ce fac obiectul ordinii de zi a
contabil ∫i contului de profit ∫i pierdere.           str. Izvoare nr. 100, pentru to˛i ac˛ionarii       adun„rii generale a ac˛ionarilor pot fi consultate la
  2. Raportul comisiei de cenzori privind           Ónregistra˛i la registrul ac˛ionarilor la data de 10   sediul societ„˛ii Óncep‚nd cu data de 12.03.2006, Ón
activitatea economico-financiar„ a Societ„˛ii          martie 2006.                       fiecare zi, Óntre orele 8,00 ∫i 14,00.
Comerciale COMAT DEVA - S.A. Ón anul financiar           Ordinea de zi:                      Informa˛ii suplimentare se pot ob˛ine la sediul
2005.                               1. Aprobarea bilan˛ului contabil pe anul 2005     Societ„˛ii Comerciale SERE CODLEA - S.A.
  Aprobarea bilan˛ului contabil ∫i a contului de        dup„ ascultarea raportului consiliului de           (35/105.667)
profit ∫i pierdere al Societ„˛ii Comcerciale COMAT       administra˛ie ∫i al cenzorilor. Fixarea dividendului.                *
DEVA - S.A. pe anul 2005, de c„tre adunarea            2. Stabilirea bugetului de venituri ∫i cheltuieli ∫i
general„ a ac˛ionarilor societ„˛ii.               a programului de activitate pe anul 2006.                Societatea Comercial„
  3. Propunerea consiliului de administra˛ie al          3. Alegerea cenzorilor societ„˛ii; candidaturile se         COMBIS - S.A., Bistri˛a
societ„˛ii pentru bugetul de venituri ∫i cheltuieli al     vor depune la secretarul consiliului de                jude˛ul Bistri˛a-N„s„ud
Societ„˛ii Comerciale COMAT DEVA - S.A. pentru         administra˛ie, Oficiul Juridic) p‚n„ la 1 martie
anul 2006.                           2006.                                     CONVOCARE
  4. Alegerea Consiliului de Administra˛ie ∫i a          4. Modificarea organigramei societ„˛ii.          Administratorul unic al Societ„˛ii Comerciale
Comisiei de Cenzori.                        Ac˛ionarii care nu se pot prezenta la adunarea     COMBIS - S.A., Bistri˛a, convoac„ adunarea general„
  5. Alte probleme care necesit„ aprobarea           general„ a ac˛ionarilor sunt ruga˛i s„ acorde       extraordinar„ a ac˛ionarilor la data de 28.02.2006,
adun„rii generale:                       procur„ special„ de reprezentare altor persoane.
                                                             ora 12.00, la sediul societ„˛ii din Bistri˛a, str. N.
  a) propuneri privind programul de investi˛ii pe         Un exemplar din procurile astfel acordate se va
                                                             Titulescu nr. 23-25, pentru to˛i ac˛ionarii
anul 2006;                           depune la secretariatul societ„˛ii din Bac„u, str.
                                                             Ónregistra˛i Ón registrul ac˛ionarilor la sf‚r∫itul zilei
  b) aprobarea volumului de credite pentru anul        Izvoare nr. 100, p‚n„ la data de 10 martie 2006.
                                                             de 21.02.2006, considerat„ dat„ de referin˛„. Œn caz
2006;                               Dac„ la data de 25 martie 2006 nu se va Óntreuni
                                                             de neÓndeplinire a condi˛iilor de cvorum, adunarea
  c) aprobarea organigramei ∫i statului de func˛ii       cvorumul legal, adunarea va avea loc la data de 26
                                                             general„ extraordinar„ se va ˛ine la data de
                                martie 2006, ora 10,00, Ón acela∫i loc ∫i cu aceea∫i
pentru anul 2006;                                                     1.03.2006, Ón acela∫i loc ∫i la aceea∫i or„, cu
                                ordine de zi.
  d) propuneri privind ratificarea salariilor                                      urm„toarea ordine de zi:
                                  Rela˛ii suplimentare, la telefon 0234/584.325
acordate Ón anul 2005;                                                    1. aprobarea unui punct de lucru f„r„ activitate
                                interior 115.
  e) propunere privind mijloace fixe propuse                                       Ón Bistri˛a, Str. Abatorului nr. 3, pentru realizare
                                  (33/105.664)
pentru scoatere din eviden˛„ ∫i valorificare;                                       fabric„ de procesare carne.
                                             *
  f) propunere privind salarizarea directorului                                       Œncep‚nd cu data de 21.02.2006, documentele ∫i
general ∫i a comisiei de cenzori pe anul 2006 ∫i pe              Societatea Comercial„            materialele informative referitoare la problemele
durata mandatului;                              STARCOM - S.A., Bra∫ov            incluse Ón ordinea de zi se pot consulta ∫i procura
  g) propunere privind Ónchiderea societ„˛ii ∫i                 jude˛ul Bra∫ov              de la sediul Societ„˛ii Comerciale COMBIS - S.A..
delistarea de pe pia˛a RASDAQ.                                                Ac˛ionarii persoane juridice sunt invita˛i s„
  La ∫edin˛„ pot participa ac˛ionarii Ónscri∫i Ón                 CONVOCARE               depun„ la sediul societ„˛ii, p‚n„ la data de
Registrul Ac˛ionarilor societ„˛ii la data de                                       28.02.2006, ora 11.00, mandatul persoanelor care Ói
15.03.2006.                            Consiliul de administra˛ie al Societ„˛ii        vor reprezenta. P‚n„ la aceea∫i dat„ trebuie depuse
  Œn cazul neÓnplinirii cvorumului necesar la         Comerciale STARCOM - S.A., cu sediul Ón Bra∫ov,      ∫i procurile speciale de reprezentare ale ac˛ionarilor
prima convocare, adunarea general„ a ac˛ionarilor        str. N. B„lcescu nr. 62, Ónregistrat„ la Oficul      persoane fizice. Formularele acestora pot fi
Societ„˛ii Comerciale COMAT DEVA - S.A., va avea        registrului comer˛ului sub nr. J 08/73/1991, av‚nd    ob˛inute de la sediul societ„˛ii, Óncep‚nd cu data de
                                codul unic de Ónregistrare R 1114003, convoac„
loc Ón data de 24.03.2006, la aceea∫i or„, Ón acela∫i                                   21.02.2006.
                                adunarea general„ ordinar„ a ac˛ionarilor pe data
loc ∫i cu aceea∫i ordine de zi, men˛ionat„ mai sus.                                      (36/105.668)
                                de 6 martie 2006, ora 7, la sediul societ„˛ii din
  (31/223.405)                                                                   *
                                Bra∫ov, cu urm„toarea ordine de zi:
               *                   1. Raportul de gestiune al administratorilor ∫i
                                                                  Societatea Comercial„
                                cenzorilor pe anul 2005, aprobarea bilan˛ului ∫i
      Societatea Comercial„                                             SPO INVEST - S.A., Cluj-Napoca, jude˛ul Cluj
                                fixarea dividendului.
    AGROTRANSPORT - S.A., Alexandria
                                  2. Bugetul de venituri ∫i cheltuieli pe anul 2006.
       jude˛ul Teleorman                                                        CONVOCARE
                                  3. Alegerea administratorilor.
                                  4. Raportul de gestiune al Casei de Schimb        Reprezentantul administratorului unic al
           CONVOCARE                 Valutar STAR, aprobarea bilan˛ului ∫i fixarea       Societ„˛ii Comerciale SPO INVEST - S.A., cu sediul
  Pre∫edintele consiliului de administra˛ie al         dividendului.                       Ón Cluj-Napoca, Calea Doroban˛ilor nr. 112, jude˛ul
Societ„˛ii Comerciale AGROTRANSPORT - S.A.,            Œn cazul neÓndeplinirii cvorumului, adunarea se    Cluj, Ón temeiul Legii nr. 31/1990, republicat„,
Alexandria, jr. Manaila Dan Gabriel, Ón baza art. 117      reconvoac„ pentru a doua zi, ora 7,00, Ón acela∫i loc   convoac„ adunarea general„ extraordinar„ a
alin. (1), (2), (3), (7), art. 118, alin. (1), (2), din Legea  ∫i cu aceea∫i ordine de zi.                ac˛ionarilor la data de 2.03.2006, ora 13.00, la sediul
nr. 31/1990 privind societ„˛ile comerciale,             (34/105.665)                     Societ„˛ii Comerciale SPO INVEST - S.A., din Cluj-
republicat„, cu modific„rile ∫i complet„rile                       *                Napoca, Calea Doroban˛ilor nr. 112, jude˛ul Cluj, la
                 MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA                 a IV-a,  Nr. 473/10.II.2006                    7
care sunt Óndrept„˛i˛i s„ participe to˛i ac˛ionarii      7. aprobarea datei de 20 martie 2006 pentru       Monitorul Oficial al Rom‚niei (Partea a IV-a) nr. 319
Ónregistra˛i Ón registrul ac˛ionarilor ˛inut de       identificarea ac˛ionarilor care au dreptul de a      din data de 30 ianuarie 2006;
societatea Registrul Miori˛a, la sf‚r∫itul zilei de 10   Óncasa dividende ∫i asupra c„rora se r„sfr‚ng         2. aprobarea renumerot„rii ac˛iunilor emise de
februarie 2006, considerat„ ca dat„ de referin˛„      efectele hot„r‚rilor adun„rii generale a ac˛ionarilor.   Societate pentru facilitarea Ónregistr„rii acestora Ón
pentru ˛inerea acestei adun„ri generale            Sunt invita˛i s„ participe de˛in„torii de valori    registrul ac˛ionarilor societ„˛ii, av‚nd Ón vedere c„
extraordinare. Œn caz de neÓndeplinire a condi˛iilor    mobiliare Ónscri∫i Ón registrul ac˛ionarilor la data de  acestea sunt libere de orice sarcini ∫i confer„
de cvorum, adunarea general„ se va ˛ine Ón data de     20 februarie 2006, data care constituie ∫i dat„ de     drepturi egale de˛in„torilor;
3.03.2006, Ón acela∫i loc, la aceea∫i or„ ∫i cu aceea∫i   referin˛„, conform art. 123 din Legea nr. 31/1990.      3. revocarea din func˛ia de administratori ai
ordine de zi.                         Œncep‚nd cu dat„ de 20 februarie 2006          Societ„˛ii a dlor Ilie Romil„, Ilie Bonche∫ ∫i Florin
  Adunarea general„ extraordinar„ a ac˛ionarilor      documenta˛ia aferent„ ordinei de zi ∫i formularele     Mustea;
va avea urm„toarea ordine de zi:              de procur„ de reprezentare se g„sesc la sediul        4 . numirea Ón func˛ia de administratori ai
  1. modificarea actului constitutiv al societ„˛ii     societ„˛ii.                        Societ„˛ii a dlor Jean Valvis - pre∫edinte, Stelian
astfel: modificarea cap. 14, art. 14.6, referitor la      Œn cazul Ón care la data de 2 martie 2006 nu se     Chiforescu - administrator ∫i Hans Jakob
administra˛ia societ„˛ii, prin alegerea unui nou      Óntrunesc condi˛iile de validare, adunarea general„    Bertschmann - administrator;
administrator ∫i a art. 14.7 prin fixarea          se covoac„ pentru data de 3 martie 2006, la aceea∫i      5. aprobarea actului constitutiv consolidat al
remunera˛iei noului administrator;             or„, Ón acela∫i loc ∫i cu aceea∫i ordine de zi.      Societ„˛ii, astfel cum a fost modificat Ón timp,
  2. diverse.                         (39/105.671)                      inclusiv ca urmare a reorganiz„rii Societ„˛ii, av‚nd
  Ac˛ionarii persoane juridice sunt invita˛i s„                    *                urm„torul con˛inut:
depun„ la sediul Societ„˛ii Comerciale SPO INVEST                                           îACT CONSTITUTIV
- S.A. din Cluj-Napoca, Calea Doroban˛ilor nr. 112,          Societatea Comercial„
jude˛ul Cluj, p‚n„ la data de 28.02.2006, ora 16.00,      PANTEX - S.A., Bra∫ov, jude˛ul Bra∫ov               al Societ„˛ii Comerciale
mandatul persoanelor care Ói va reprezenta. P‚n„ la                                    DORNA - S.A., cu sediul Ón Vatra Dornei,
aceea∫i dat„ ∫i aceea∫i or„, vor fi depuse ∫i procurile             CONVOCARE                 Str. Transilvaniei nr. 40, jude˛ul Suceava
de reprezentare ale ac˛ionarilor persoane fizice.
                                Consiliul de administra˛ie al Societ„˛ii                  CAPITOLUL I
Formularele de procur„ pot fi ob˛inute de la sediul
societ„˛ii, Óncep‚nd cu data de 15.02.2006.         Comerciale PANTEX - S.A. convoac„ adunarea               Denumirea, forma juridic„,
  Informa˛ii suplimentare se pot ob˛ine la tel.      general„ ordinar„ a ac˛ionarilor pentru data de         ac˛ionarii, sediul social, obiectul, durata
0264-441255 sau tel. 0723-358492.              27.03.2006, ora 10.00, la sediul societ„˛ii Ón Bra∫ov,
                              calea Bucure∫ti nr. 318, jude˛ul Bra∫ov, la care sunt             ARTICOLUL 1
  (37/105.669)
              *                invita˛i s„ participe ac˛ionarii afla˛i Ón eviden˛ele              Denumire
                              ac˛ionariatului la data de referin˛„ 12.03.2006.       1.1. Denumirea Societ„˛ii este DORNA - S.A. (Ón
     Societatea Comercial„                 Ordinea de zi:                     continuare îSocietatea”).
SPL INVEST - S.A., Cluj-Napoca, jude˛ul Cluj          1. prezentarea raportului administratorilor ∫i       1.2. Œn toate actele, facturile, anun˛urile,
                              cenzorilor ∫i aprobarea gestiunii administratorilor    scrisorile, publica˛iile ∫i alte documente eman‚nd
          CONVOCARE                pentru exerci˛iul financiar 2005;             de la Societate, denumirea Societ„˛ii va fi
                                2. discutarea ∫i aprobarea bilan˛ului contabil ∫i    Óntotdeauna urmat„ de ini˛ialele îs.a.” sau de
  Reprezentantul administratorului unic al         aprobarea dividendului;
Societ„˛ii Comerciale SPL INVEST - S.A., cu sediul Ón                                 cuvintele îsocietate pe ac˛iuni”, precum ∫i de
                                3. aprobarea bugetului de venituri ∫i cheltuieli    men˛ionarea sediului, a num„rului de
Cluj-Napoca, Bd. 21 Decembrie nr. 67, jude˛ul Cluj,     pentru exerci˛iul financiar 2006;
Ón temeiul Legii nr. 31/1990, republicat„, convoac„                                  Ónmatriculare Ón registrul comer˛ului, a codului
                                4. discutarea ∫i aprobarea investi˛iilor efectuate   unic de Ónregistrare ∫i a capitalului social, din care
adunarea general„ extraordinar„ a ac˛ionarilor la      Ón anul 2005 ∫i aprobarea propunerilor pentru
data de 2.03.2006, ora 15.00, la sediul Societ„˛ii                                   cel efectiv v„rsat, potrivit ultimei situa˛ii financiare
                              2006;                           anuale aprobate.
Comerciale SPL INVEST - S.A., din Cluj-Napoca, Bd.
                                5. diverse.
21 Decembrie nr. 67, jude˛ul Cluj, la care sunt                                              ARTICOLUL 2
                                Œn situa˛ia Ón care Ón data de 27.03. 2006 nu se
Óndrept„˛i˛i s„ participe to˛i ac˛ionarii Ónregistra˛i Ón                                         Forma juridic„
                              va Óntruni cvorumul legal necesar, adunarea
registrul ac˛ionarilor ˛inut de societatea Registrul
                              general„ ordinar„ a ac˛ionarilor va avea loc Ón ziua     2.1. Societatea Comercial„ DORNA - S.A. este o
Miori˛a la sf‚r∫itul zilei de 10 februarie 2006,
                              de 28.03.2006, ora 10.00, la sediul societ„˛ii.      persoan„ juridic„ rom‚n„ organizat„ ca o societate
considerat„ ca dat„ de referin˛„ pentru ˛inerea
                                (40/105.672)                      comercial„ pe ac˛iuni ∫i Ó∫i desf„∫oar„ activitatea Ón
acestei adun„ri generale extraordinare. Œn caz de
                                            *                conformitate cu legisla˛ia rom‚n„ aplicabil„ Ón
neÓndeplinire a condi˛iilor de cvorum, adunarea
                                                            materia societ„˛ilor comerciale ∫i cu prevederile
general„ se va ˛ine Ón data de 3.03.2006, Ón acela∫i
                                   Societatea Comercial„              actului s„u constitutiv.
loc, la aceea∫i or„ ∫i cu aceea∫i ordine de zi.
                              DORNA - S.A., Vatra Dornei, jude˛ul Suceava          2.2. Forma juridic„ de societate pe ac˛iuni poate
  Adunarea general„ extraordinar„ a ac˛ionarilor
                                                            fi schimbat„ prin hot„r‚rea adun„rii generale a
va avea urm„toarea ordine de zi:
                                        CONVOCARE               ac˛ionarilor (Ón continuare îA.G.A.”), luat„ Ón
  1. modificarea actului constitutiv al societ„˛ii
                                Pre∫edintele consiliului de administra˛ie al      condi˛iile prev„zute Ón actul constitutiv.
astfel: modificarea cap. 14, art. 14.6, referitor la
                              Societ„˛ii Comerciale DORNA - S.A., cu sediul Ón       2.3. Ac˛ionarii, cu excep˛ia cazului Ón care ace∫tia
administrarea societ„˛ii, prin alegerea unui nou
                              Vatra Dornei, Str. Transilvaniei nr. 40, jude˛ul      decid astfel, nu sunt r„spunz„tori pentru datoriile
administrator, ∫i a art. 14.7 prin fixarea
                              Suceava, Ónmatriculat„ cu nr. J 33/14/1991 la       Societ„˛ii, acestea fiind garantate numai cu
remunera˛iei noului administrator;
                              Oficiul registrului comer˛ului, cod unic de        patrimoniul Societ„˛ii.
  2. diverse.
  Ac˛ionarii persoane juridice sunt invita˛i s„      Ónregistrare 2692781, atribut fiscal R (denumit„ Ón              ARTICOLUL 3
depun„ a sediul Societ„˛ii Comerciale SPO INVEST      continuare îSocietatea”), convoac„, Ón temeiul art.               Ac˛ionarii
- S.A., din Cluj-Napoca, Bd. 21 Decembrie nr. 67,      177 din Legea nr. 31/1990 privind societ„˛ile
                                                             3.1. Societatea are ca ac˛ionari pe:
jude˛ul Cluj, p‚n„ la data de 28.02.2006, ora 16,00,    comerciale, republicat„, modificat„ ∫i completat„,
                                                             (i) Jean Valvis, cet„˛ean grec, n„scut la data de 16
mandatul persoanelor care Ói va reprezenta. P‚n„ la     adunarea general„ extraordinar„ a ac˛ionarilor
                                                            iulie 1954 Ón Atena, Grecia, domiciliat Ón Elve˛ia,
aceea∫i dat„ ∫i aceea∫i or„ vor fi depuse ∫i procurile   pentru data de 2 martie 2006, ora 14.00, la sediul
                                                            1208 Geneva, Str. Henry-Spiess nr. 1, identificat cu
de reprezentare ale ac˛ionarilor persoane fizice.      societ„˛ii, la care sunt Óndrept„˛i˛i s„ participe to˛i
                                                            pa∫aportul seria T nr. 877319, eliberat de
Formularele de procur„ pot fi ob˛inute de la sediul     ac˛ionarii Ónscri∫i Ón registrul ac˛ionarilor Societ„˛ii
                                                            Consulatul Greciei din Geneva la data de 1 iulie
societ„˛ii Óncep‚nd cu data de 15.02.2006.         la sf‚r∫itul zilei de 9 februarie 2006, considerat„
                                                            2003;
  Informa˛ii suplimentare se pot ob˛ine la tel.      dat„ de referin˛„.
                                                             (ii) Stelian Chiforescu, cet„˛ean rom‚n, n„scut la
0264-441255 sau tel. 0723-358492.               Œn cazul Ón care la data men˛ionat„ nu se        data de 5 octombrie 1956 Ón Vatra Dornei, jude˛ul
   (38/105.670)                      Óntrune∫te cvorumul de prezen˛„ prev„zut de        Suceava, domiciliat Ón Vatra Dornei, str. Petreni nr.
              *                statutul Societ„˛ii, se convoac„ ∫i se fixeaz„ Ón     59, jude˛ul Suceava, identificat cu C.I. seria SV nr.
                              temeiul art. 118 din Legea nr. 31/1990, republicat„,    061910, eliberat„ de Poli˛ia Vatra Dornei la data de
     Societatea Comercial„               modificat„ ∫i completat„, cea de-a doua adunare      22 mai 2000, cod numeric personal 1561005336055;
   RETEZAT - S.A., Sibiu, jude˛ul Sibiu          general„ extraordinar„ a ac˛ionarilor pentru data de     (iii) Roadside Investments Ltd, persoan„ juridic„
                              3 martie 2006, ora 14.00, la locul ∫i la ora indicate   legal constituit„ ∫i func˛ion‚nd Ón conformitate cu
          CONVOCARE                pentru prima adunare.                   legisla˛ia din Cipru, Ónmatriculat„ cu nr. 133955, cu
  Consiliul de administra˛ie al Societ„˛ii          Ordinea de zi a adun„rii generale extraordinare     sediul Ón Dadlaw House, 3, Str. Thassos, P.C. 1520,
Comerciale RETEZAT - S.A., cu sediul Ón Sibiu, str.     este urm„toarea:                      Nicosia, Cipru;
J. S. Bach nr. 4, jude˛ul Sibiu, convoac„ adunarea       1. aprobarea reorganiz„rii Societ„˛ii prin:        (iv) al˛i ac˛ionari persoane fizice, Ón num„r de 61,
general„ a ac˛ionarilor pentru ziua de 2 martie        (i) preluarea patrimoniului afectat produc˛iei de    conform Anexei nr. 1 la actul constitutiv.
2006, ora 15.30, la sediul societ„˛ii, cu urm„toarea    lapte ∫i produse din lapte rezultat din divizarea
                              par˛ial„ a Societ„˛ii Comerciale DORNA                     ARTICOLUL 4
ordine de zi:
  1. prezentarea ∫i aprobarea raportului de        BR¬NZETURI - S.A., cu sediul Ón Vatra Dornei, Str.               Sediul social
gestiune al consiliului de administra˛ie pentru anul    Chitilei nr. 7, jude˛ul Suceava, Ónmatriculat„ cu nr.     4.1. Sediul social al Societ„˛ii se afl„ Ón Vatra
2005;                            J 33/186/1999 la Oficiul registrului comer˛ului, cod    Dornei, Str. Transilvaniei nr. 40, jude˛ul Suceava, ∫i
  2. prezentarea ∫i aprobarea raportului comisiei     unic de Ónregistrare 11772421, atribut fiscal R, ∫i    poate fi schimbat numai pe baza hot„r‚rii A.G.A.,
de cenzori pentru anul 2005;                  (ii) absorb˛ia Societ„˛ii Comerciale LACTATE      luat„ Ón condi˛iile prezentului act constitutiv.
  3. prezentarea ∫i aprobarea bilan˛ului contabil, a    DOBROGENE - S.A., cu sediul Ón localitatea Mihail       4.2. Societatea poate Ónfiin˛a filiale, sedii
contului de profit ∫i pierderi la data de 31.12.2005    Kog„lniceanu, comuna Mihail Kog„lniceanu,         secundare - sucursale, agen˛ii, reprezentan˛e,
∫i repartizarea profitului;                 jude˛ul Constan˛a, Ónmatriculat„ cu nr. J         puncte de lucru sau alte asemenea unit„˛i f„r„
  4. aprobarea desc„rc„rii de gestiune a          13/1604/2003 la Oficiul registrului comer˛ului, cod    personalitate juridic„, Ón ˛ar„ sau str„in„tate, cu
administratorilor pentru anul 2005;             unic de Ónregistrare 14873900, atribut fiscal R,      respectarea formalit„˛ilor legale de constituire ∫i
  5. prezentarea, analiza ∫i aprobarea bugetului de      Ón conformitate cu Proiectul de reorganizare      Ónregistrare ∫i pe baza dispozi˛iilor pezentului act
venituri ∫i cheltuieli ∫i a planului de investi˛ii     (fuziune prin absorb˛ie ∫i divizare par˛ial„)       constitutiv.
pentru anul 2006;                      autentificat cu nr. 871 din data de 13 ianuarie 2006     Participarea la capitalul social al unei filiale se
  6. alegerea consiliului de administra˛ie;        de notarul public Niculina Vasilu˛ ∫i publicat Ón     decide prin hot„r‚rea A.G.A., iar constituirea
  8               MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI,               PARTEA a IV-a,   Nr. 473/10.II.2006
oric„rui alt sediu secundar (sucursal„, agen˛ie,        2125 - fabricarea altor articole din h‚rtie ∫i     618.465 ac˛iuni nominative, dematerializate, cu o
reprezentan˛„, punct de lucru sau alt„ asemenea       carton, neclasificate Ón alt„ parte;           valoare nominal„ de 2,5 lei fiecare, numerotate de
unitate f„r„ personalite juridic„) se poate face pe      2231 - reproducerea Ónregistr„rilor audio;       la 1 la 618.465.
baza deciziei consiliului de administra˛ie.          2232 - reproducerea Ónregistr„rilor video;         7.2. Ac˛unile numerotate de la 1 la 618.465 sunt
                                2233 - reproducerea Ónregistr„rilor informatice;    repartizate astfel:
          ARTICOLUL 5                2521 - fabricarea pl„cilor, foliilor, tuburilor ∫i     (i) Jean Valvis - 483.374 ac˛iuni, numerotate de la
        Obiectul de activitate           profilelor din material plastic;             1 la 483.374, av‚nd o valoare nominal„ de 1.208.435
  5.1. Domeniul principal de activitate al Societ„˛ii     2522 - fabricarea articolelor de ambalaj din      lei, reprezent‚nd 78,15705 % din capitalul social,
este reprezentat de:                    material plastic;                     subscrise ∫i pl„tite integral;
  cod CAEN 155 - fabricarea produselor lactate;        2533 - fabricarea articolelor din material plastic     (ii) Stelian Chiforescu - 43.427 ac˛iuni,
  - iar activitatea principal„ este:            pentru construc˛ii;                    numerotate de la 483.375 la 526.801, av‚nd o
  cod CAEN 1551 - fabricarea produselor lactate ∫i      2524 - fabricarea altor produse din material      valoare nominal„ de 108.567,5 lei, reprezent‚nd
a br‚nzeturilor.                      plastic;                         7,02174 % din capitalul social, subscrise ∫i pl„tite
                                c) comer˛:                       integral;
  5.2. Obiectul de activitate al Societ„˛ii se
                                5121 - comer˛ cu ridicata cu cereale, semin˛e ∫i      (iii) ROADSIDE INVESTMENTS LTD - 64.104
completeaz„ cu urm„toarele activit„˛i:
                              furaje;                          ac˛iuni, numerotate de la 526.802 la 590.905, av‚nd
  a) agricultur„:
                                5122 - comer˛ cu ridicata cu flori ∫i plante;
  0111 - cultivarea cerealelor, porumbului ∫i a altor                                o valoare nominal„ de 160.260 lei, reprezent‚nd
                                5123 - comer˛ cu ridicata cu animale vii;
plante, neclasificate Ón alt„ parte;                                         10,36502 % din capitalul social, subscrise ∫i pl„tite
                                5124 - comer˛ cu ridicata cu piei brute ∫i cu piei
  0112 - cultivarea legumelor, a specialit„˛ilor                                   integral;
                              prelucrate;
horticole ∫i a produselor de ser„;                                            (iv) al˛i ac˛ionari persoane fizice, Ón num„r de 61
                                5125 - comer˛ cu ridicata cu tutun neprelucrat;
  0113 - cultivarea fructelor, nucilor, a plantelor                                 - 27.560 ac˛iuni, numerotate de la 590.906 la
                                5131 - comer˛ cu ridicata cu fructe ∫i legume;
pentru b„uturi ∫i mirodenii;                  5132 - comer˛ cu ridicata cu carne ∫i produse din   618.465, av‚nd o valoare nominal„ de 68.900 lei,
  0121 - cre∫terea animalelor, activitatea fermelor    carne;                          reprezent‚nd 4,45619 % din capitalul social,
pentru ob˛inerea laptelui;                   5133 - comer˛ cu ridicata cu produse lactate, ou„,   conform listei prezentate Ón anexa nr. 1 la actul
  0122 - cre∫terea ovinelor, caprinelor, cabalinelor,   uleiuri ∫i gr„simi comestibile;              constitutiv.
m„garilor, cat‚rilor ∫i asinilor;               5134 - comer˛ cu ridicata cu b„uturi;           7.3. Ac˛ionarii care nu respect„ termenele de
  0123 - cre∫terea porcinelor;                5135 - comer˛ cu ridicata cu produse din tutun;    v„rsare a aporturilor sunt de drept Ón Ónt‚rziere
  0124 - cre∫terea p„s„rilor;                 5136 - comer˛ cu ridicata cu zah„r, ciocolat„ ∫i    f„r„ nici o formalitate prealabil„, urm‚nd a pl„ti
  0125 - cre∫terea altor animale;             produse zaharoase;                    Societ„˛ii penalit„˛i de 0,5 % pe zi de Ónt‚rziere din
  0130 - activit„˛i Ón ferme mixte (cultura vegetal„     5137 - comer˛ cu ridicata cu cafea, ceai, cacao ∫i   suma neachitat„. Din momentul dep„∫irii
combinat„ cu cre∫terea animalelor);             condimente;                        termenului de v„rsare a aportului cu 30 de zile,
  0141 - activit„˛i de servicii anexe agriculturii;      5138 - comer˛ cu ridicata, specializat, cu alte    Societatea este Óndrept„˛it„ s„ anuleze ac˛iunile
gr„din„rit peisagistic (arhitectur„ peisager„);       alimente, inclusiv pe∫te, crustacee ∫i molu∫te;      respective, Ón condi˛iile legii.
  0142 - activit„˛i de servicii pentru cre∫terea       5139 - comer˛ cu ridicata, nespecializat, cu        7.4. Majorarea sau reducerea capitalului social va
animalelor, cu excep˛ia activit„˛ilor veterinare;      produse alimentare, b„uturi ∫i tutun;           avea loc Ón condi˛iile prev„zute de lege ∫i cu luarea
  0150 - v‚n„toare, ocrotirea v‚natului, inclusiv       5190 - comer˛ cu ridicata cu alte produse;       Ón considerare a dispozi˛iilor prezentului act
activit„˛i de servicii anexe;                 5211 - comer˛ cu am„nuntul Ón magazine         constitutiv.
                              nespecializate, cu v‚nzare predominant„ de          7.5. Plata v„rs„mintelor datorate Ón cazul
  0201 - silvicultur„ ∫i exploatare forestier„;
                              produse alimentare, b„uturi ∫i tutun;           major„rii capitalului social va fi f„cut„ Ón
  0202 - servicii auxiliare silviculturii ∫i exploat„rii
                                5212 - comer˛ cu am„nuntul Ón magazine         conformitate cu hot„r‚rea adun„rii generale a
forestiere;
                              nespecializate, cu v‚nzare predominant„ de        ac˛ionarilor.
  0501 - pescuitul;
                              produse nealimentare;                     7.6. Fiecare ac˛ionar va participa la beneficiile ∫i
  0502 - piscicultura;                    5221 - comer˛ cu am„nuntul cu fructe ∫i legume
  b) industrie:                                                   pierderile Societ„˛ii propor˛ional cu cota de capital
                              proaspete;                        social pe care o de˛ine.
  1511 - produc˛ia ∫i conservarea c„rnii;           5222 - comer˛ cu am„nuntul cu carne ∫i produse
  1512 - produc˛ia ∫i conservarea c„rnii de pas„re;    din carne;                                  ARTICOLUL 8
  1513 - prepararea produselor din carne (inclusiv      5223 - comer˛ cu am„nuntul cu pe∫te, crustacee             Transferul ac˛iunilor
din carne de pas„re);                    ∫i molu∫te;                         8.1. Ac˛iunile sunt indivizibile cu privire la
  1520 - prelucrarea ∫i conservarea pe∫telui ∫i a       5224 - comer˛ cu am„nuntul cu p‚ine, produse      Societate, care nu recunoa∫te dec‚t un singur titular
produselor din pe∫te;                    de patiserie ∫i produse zaharoase;            pentru fiecare ac˛iune.
  1531 - prelucrarea ∫i conservarea cartofilor;        5225 - comer˛ cu am„nuntul cu b„uturi;          8.2. Ac˛iunile sunt emise Ón form„
  1532 - fabricarea sucurilor de fructe ∫i legume;      5226 - comer˛ cu am„nuntul cu produse din
                                                           dematerializat„. Ac˛iunile vor fi Ónregistrate Ón
  1533 - prelucrarea ∫i conservarea fructelor ∫i      tutun;
                                                           numele ac˛ionarului respectiv, Ón registrul
legumelor;                           5227 - comer˛ cu am„nuntul, Ón magazine
                                                           ac˛ionarilor ˛inut de Societate la sediul social.
  1541 - fabricarea uleiurilor ∫i gr„similor brute;    specializate, cu produse alimentare;
                                                           Transferul ac˛iunilor se poate face numai Ón
  1542 - fabricarea uleiurilor ∫i gr„similor rafinate;    d) servicii:
                                                           condi˛iile stabilite prin prezentul act constitutiv.
  1543 - fabricarea margarinei ∫i produselor         5523 - alte mijloace de cazare;
                                5551 - cantine;                      8.3. Dac„ oricare dintre ac˛ionari (cedentul)
comestibile similare;                                                 dore∫te s„ transfere o parte sau toate ac˛iunile sale
  1552 - fabricarea Ónghe˛atei;                5552 - alte unit„˛i de preparare a hranei;
                                6024 - transporturi rutiere de m„rfuri;        unui ter˛, trebuie mai Ónt‚i s„ ofere ac˛iunile
  1561 - fabricarea produselor de mor„rit;                                      respective spre v‚nzare celorlal˛i ac˛ionari
  1562 - fabricarea amidonului ∫i a produselor din      6311 - manipul„ri;
                                6312 - depozit„ri;                   majoritari, Ón mod propor˛ional cu drepturile de vot
amidon;                                                        ale acestora din totalul drepturilor de vot,
                                6321 - alte activit„˛i anexe transporturilor
  1571 - fabricarea produselor pentru hrana                                     excluz‚nd drepturile de vot ale cedentului, folosind
                              terestre;
animalelor de ferm„;                                                 urm„toarea procedur„:
                                7012 - cump„rarea ∫i v‚nzarea de bunuri
  1571 - fabricarea produselor pentru hrana                                       (a) Cedentul va notifica Ón scris pe to˛i ac˛ionarii
                              imobiliare proprii;
animalelor de companie;                                                majoritari ar„t‚nd (i) num„rul de ac˛iuni ce vor fi
                                7020 - Ónchirierea ∫i subÓnchirierea bunurilor
  1581 - fabricarea p‚inii; fabricarea produselor     imobiliare proprii sau Ónchiriate;            transferate, (ii) identitatea ter˛ei persoane, (iii)
proaspete de patiserie;                    7121 - Ónchirierea altor mijloace de transport     pre˛ul ∫i condi˛iile ofertei pentru ac˛iunile
  1582 - fabricarea biscui˛ilor, pi∫coturilor ∫i a     terestru;                         respective, ∫i (iv) data la care ac˛ionarii majoritari
altor produse similare;                    7131 - Ónchirierea ma∫inilor ∫i echipamentelor     notifica˛i trebuie s„ accepte oferta Ón scris care nu
  1583 - fabricarea zah„rului;               agricole;                         trebuie s„ fie mai devreme de 5 zile, dar nici mai
  1584 - fabricarea produselor din cacao, a          7134 - Ónchirierea altor ma∫ini ∫i echipamente     t‚rziu de 30 de zile de la data comunic„rii.
ciocolatei ∫i a produselor zaharoase;            neclasificate Ón alt„ parte;               Condi˛iile oferite ac˛ionarilor majoritari trebuie s„
  1585 - fabricarea macaroanelor, t„i˛eilor, cu∫-cu∫-     7310 - cercetare-dezvoltare Ón ∫tiin˛e sociale ∫i   fie cel pu˛in la fel de favorabile ca cele oferite ter˛ei
ului ∫i a altor produse f„inoase similare;         umaniste;                         persoane.
  1586 - prelucrarea ceaiului ∫i a cafelei;          7413 - activit„˛i de studiere a pie˛ei ∫i de sondaj;   (b) Dac„ unul dintre ac˛ionarii majoritari
  1587 - fabricarea condimentelor;              7414 - activit„˛i de consultan˛„ pentru afaceri ∫i   notifica˛i accept„ Ón scris s„ cumpere ac˛iuni, va
  1588 - fabricarea preparatelor alimentare        management;                        pl„ti pre˛ul ac˛iunilor Ón cel mult 45 de zile de la
omogenizate ∫i alimentelor dietetice;             7415 - activit„˛ile de management ale         data accept„rii. Dac„ unul dintre ac˛ionarii
  1589 - fabricarea altor produse alimentare,       holdingurilor;                      majoritari notifica˛i nu accept„ s„ cumpere ac˛iuni,
neclasificate Ón alt„ parte;                  7430 - activit„˛i de test„ri ∫i analize tehnice;    ac˛iunile ce i se cuvin vor fi distribuite Óntre
  1591 - fabricarea b„uturilor alcoolice distilate;      7440 - publicitate;                  ac˛ionarii majoritari care ∫i-au exprimat inten˛ia de
  1592 - fabricarea alcoolului etilic de fermenta˛ie;     7482 - activit„˛i de ambalare;             a cump„ra Ón mod suplimentar ac˛iuni neacceptate
  1593 - fabricarea vinului de struguri;           7487 - alte activit„˛i de servicii prestate Ón
                                                           de c„tre ceilal˛i Ac˛ionari Majoritari.
  1594 - fabricarea cidrului ∫i a altor vinuri din     principal Óntreprinderilor;
                                                             (c) Ac˛iunile care nu sunt cump„rate de c„tre
fructe;                            9262 - alte activit„˛i sportive.
                                                           ac˛ionarii majoritari notifica˛i vor putea fi
  1595 - fabricarea altor b„uturi nedistilate,                ARTICOLUL 6              transferate de c„tre cedent ter˛ei persoane Ón
ob˛inute prin fermentare;                             Durata               condi˛iile ∫i la pre˛ul notificate ac˛ionarilor
  1596 - fabricarea berii;                                              majoritari, Ón caz contrar dob‚ndirea ac˛iunilor
                               6.1. Societatea se constituie ∫i va func˛iona pe o
  1597 - fabricarea mal˛ului;               perioad„ nelimitat„ de timp.               nefiind valabil„ ∫i opozabil„ Societ„˛ii ∫i
  1598 - produc˛ia de ape minerale ∫i b„uturi                                    ac˛ionarilor majoritari respectivi.
r„coritoare nealcoolice;                           CAPITOLUL II                Ac˛ionari majoritari sunt considera˛i acei
  2040 - fabricarea ambalajelor din lemn;                Capitalul social. Ac˛iunile         ac˛ionari ai Societ„˛ii care de˛in peste 10 % din
  2121 - fabricarea h‚rtiei ∫i cartonului ondulat ∫i                                 totalul drepturilor de vot.
a ambalajelor din h‚rtie sau carton;                      ARTICOLUL 7               8.4. Exercitarea dreptului primului refuz
  2122 - fabricarea produselor de uz gospod„resc ∫i             Capitalul social            prev„zut de art. 8.3 poate fi Ónl„turat„ de la caz la
sanitar, din h‚rtie sau carton;                7.1. Capitalul social total, subscris ∫i v„rsat de   caz, pe baza renun˛„rii Ón scris de c„tre ac˛ionarii
  2123 - fabricarea articolelor de papet„rie;       c„tre ac˛ionari, este de 1.546.162,5 lei, Ómp„r˛it Ón   majoritari care pot exercita acest drept.
                 MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA                a IV-a,  Nr. 473/10.II.2006                  9
  8.5. Transferul propriet„˛ii asupra ac˛iunilor este   f) hot„r„∫te cu privire la gajarea, Ónchirierea sau   desemnat de acesta ∫i de c„tre secretarul/secretarii
valabil ∫i este opozabil celorlal˛i ac˛ionari ∫i     desfiin˛area uneia sau mai multora din subunit„˛ile    adun„rii generale, Ón caz contrar nefiind valabil.
Societ„˛ii numai pe baza unei men˛iuni scrise Ón     Societ„˛ii.                         15.2. Pentru validarea deliber„rilor adun„rii
registrul de ac˛ionari al Societ„˛ii, semnat„ de                                  generale ordinare sau extraordinare este necesar„
                                       ARTICOLUL 12
cedent ∫i de cesionar sau de agen˛ii lor.                                      participarea la prima ∫i urm„toarele convoc„ri,
  8.6. Œn cazul Ón care adunarea general„ a         Atribu˛iile adun„rii generale extraordinare      direct sau prin reprezentare, a ac˛ionarilor ce de˛in
ac˛ionarilor decide majorarea capitalului social,      12.1. Adunarea general„ extraordinar„ are       cel pu˛in jum„tate din totalul ac˛iunilor cu drept de
fiecare ac˛ionar va avea un termen de 30 de zile     urm„toarele atribu˛ii principale:             vot.
pentru a-∫i exercita dreptul de preferin˛„, pro rata.    a) schimbarea formei juridice a Societ„˛ii;        15.3. Hot„r‚rile adun„rii generale a ac˛ionarilor
Œn cazul Ón care exist„ ac˛ionari care decid s„ nu Ó∫i    b) mutarea sediului Societ„˛ii;            se iau Ón mod valabil cu majoritatea voturilor Ón
exercite dreptul de preferin˛„, ac˛iunile respective     c) schimbarea obiectului de activitate al       favoarea unei hot„r‚ri, ale ac˛ionarilor prezen˛i sau
vor putea fi subscrise de ceilal˛i ac˛ionari, Ón mod   Societ„˛ii;                        reprezenta˛i la ∫edin˛a adun„rii generale, except‚nd
liber. Numai ac˛iunile care nu au fost subscrise de     d) majorarea capitalului social;            cazul Ón care legea sau actul constitutiv impun o
ac˛ionarii existen˛i vor putea fi oferite ter˛ilor, Ón    e) reducerea capitalului social sau reÓntregirea    majoritate mai mare.
acelea∫i condi˛ii sau Ón condi˛ii mai pu˛in favorabile  lui prin emisiune de noi ac˛iuni;              15.4. ™edin˛ele adun„rii generale pot fi ˛inute ∫i
dec‚t cele care au fost oferite ac˛ionarilor existen˛i.   f) fuziunea cu alte societ„˛i sau divizarea      prin coresponden˛„ sau prin telefon, sub forma
Ac˛ionarii pot renun˛a Ón scris la exerci˛iul       Societ„˛ii;                        teleconferin˛ei, iar hot„r‚rile sunt valabile dac„
dreptului de preferin˛„ oric‚nd Ón interiorul        g) dizolvarea anticipat„ a Societ„˛ii sau       ac˛ionarii participan˛i la teleconferin˛„, Ón
termenului de mai sus. Renun˛area duce la         declararea Societ„˛ii Ón stare de Óncetare de pl„˛i sau  cvorumul prev„zut la art. 15.2, semneaz„ ulterior
dec„derea renun˛„torului din dreptul de preferin˛„.    faliment;                         procesul-verbal de ∫edin˛„. Se accept„ drept proces-
  8.7. Except‚nd ac˛ionarii majoritari, nici un       h) conversia ac˛iunilor dintr-o categorie Ón alta;   verbal de ∫edin˛„ semnat valabil cumulul tuturor
ac˛ionar nu-∫i va putea gaja ac˛iunile care exced 30     i) conversia unei categorii de obliga˛iuni Ón alt„   copiilor procesului-verbal av‚nd acela∫i con˛inut,
% din totalul ac˛iunilor de˛inute de acesta, dec‚t Ón   categorie de obliga˛iuni sau Ón ac˛iuni;         semnat individual de ac˛ionarii participan˛i la
cazul Ón care gajul este aprobat de adunarea         j) emisiunea de obliga˛iuni;              teleconferin˛„.
general„ a ac˛ionarilor cu majoritate de voturi.       k) r„scump„rarea propriilor ac˛iuni;
                                                                    ARTICOLUL 16
  8.8. La cererea ac˛ionarului interesat, Societatea    l) hot„r„∫te asupra Óncheierii actelor juridice prin
Ói va elibera un certificat semnat de doi dintre     care se dob‚ndesc, se schimb„, se constituie ca           Exercitarea dreptului de vot
administratorii Societ„˛ii, cu ar„tarea datelor cerute  garan˛ie sau se Ónstr„ineaz„ bunuri aflate Ón          Ón adunarea general„ a ac˛ionarilor
de lege ∫i prin care se constat„ num„rul de ac˛iuni    patrimoniul Societ„˛ii, a c„ror valoare dep„∫e∫te      16.1. Orice ac˛ionar poate participa la adunarea
de˛inute de acel ac˛ionar, ponderea pe care acestea    jum„tate din valoarea contabil„ a activelor        general„ Ón mod direct sau prin reprezentare de
o reprezint„ Ón capitalul social total, num„rul de    Societ„˛ii la data Óncheierii actului juridic;      c„tre o ter˛„ persoan„, indiferent dac„ aceasta are
ordine al ac˛iunilor respective, valoarea nominal„ a     m) hot„r„∫te Ón orice alte probleme privind      sau nu calitatea de ac˛ionar.
unei ac˛iuni ∫i v„rs„mintele efectuate de ac˛ionar.    modificarea actului constitutiv;               16.2. Hot„r‚rile adun„rii generale a ac˛ionarilor
Acest certificat reprezint„ doar o dovad„ a         n) hot„r„∫te Ón orice alte probleme pentru a      se iau prin vot deschis. Votul secret este obligatoriu
num„rului total de ac˛iuni de˛inute de un ac˛ionar    c„ror aprobare legea sau actul constitutiv cere o     pentru alegerea membrilor consiliului de
∫i nu este un titlu tranzac˛ionabil.           hot„r‚re a adun„rii generale extraordinare.        administra˛ie, a cenzorilor/auditorului, pentru
                                                          revocarea lor ∫i pentru luarea hot„r‚rilor
          ARTICOLUL 9                       ARTICOLUL 13
                                                          referitoare la r„spunderea administratorilor.
  Drepturi ∫i obliga˛ii decurg‚nd din ac˛iuni              Delegarea de putere
                                                                    CAPITOLUL IV
  9.1. Fiecare ac˛iune subscris„ ∫i pl„tit„ confer„     13.1. Din motive de celeritate, consiliului de
de˛in„torului ei dreptul la un vot Ón adunarea      administra˛ie i se deleag„ exerci˛iul atribu˛iilor           Consiliul de administra˛ie
general„ a ac˛ionarilor, dreptul de a alege ∫i de a fi  adun„rii generale a ac˛ionarilor precizate la art. 12
                                                                    ARTICOLUL 17
ales Ón organele de conducere ale Societ„˛ii, dreptul   lit. b), c), d), e) ∫i h). Adunarea general„ a
de a participa la distribuirea dividendelor ∫i a altor  ac˛ionarilor Ó∫i rezerv„ dreptul de a putea decide      Organizarea consiliului de administra˛ie
drepturi similare, propor˛ional cu partea pe care o    oric‚nd asupra acestor probleme.               17.1. Societatea este administrat„ de un consiliu
reprezint„ Ón capitalul social, dac„ adunarea                                    de administra˛ie compus din 3 membri, persoane
                                       ARTICOLUL 14
general„ a ac˛ionarilor nu decide altfel.                                      fizice sau juridice, numi˛i de adunarea general„
  9.2. De˛inerea unei ac˛iuni implic„ adeziunea de     Convocarea adun„rii generale a ac˛ionarilor       pentru o perioad„ de 4 ani, care pot fi ac˛ionari sau
drept la prevederile actului constitutiv.          14.1. Adunarea general„ a ac˛ionarilor va fi      neac˛ionari. Consiliul de administra˛ie este prezidat
  9.3. Œn cazul Ón care un ac˛ionar este Ón Ónt‚rziere  convocat„ ori de c‚te ori este nevoie, dar cel pu˛in   de un pre∫edinte, numit de adunarea general„
cu privire la plata v„rs„mintelor datorate, dreptul    o dat„ pe an. Adunarea general„ a ac˛ionarilor      dintre administratori. Pre∫edintele consiliului de
s„u de vot este suspendat.                poate fi convocat„ la sediul Societ„˛ii sau Ón orice   administra˛ie ∫i membrii consiliului pot fi cet„˛eni
  9.4. Drepturile ∫i obliga˛iile decurg‚nd din      alt„ localitate.                     rom‚ni sau str„ini, Ón orice propor˛ie.
ac˛iuni urmeaz„ ac˛iunile Ón cazul trecerii lor Ón      14.2. Adunarea general„ a ac˛ionarilor va fi      Administratorii Societ„˛ii pot fi oric‚nd revoca˛i.
proprietatea altor persoane.               convocat„ de pre∫edintele consiliului de           17.2. Fiecare administrator va depune o garan˛ie
                             administra˛ie sau de un administrator delegat de     care va consta Óntr-o sum„ echivalent„ cu dublul
          CAPITOLUL III             acesta sau Ón orice alt„ situa˛ie prev„zut„ de lege.   remunera˛iei lunare sau cu valoarea nominal„ a 10
     Adunarea general„ a ac˛ionarilor         Consiliul de administra˛ie va stabili data de       ac˛iuni.
                             referin˛„ pentru ac˛ionarii Óndrept„˛i˛i s„ fie       17.3. Membrii consiliului de administra˛ie
          ARTICOLUL 10
                             Ón∫tiin˛a˛i ∫i s„ voteze Ón cadrul adun„rii generale.   r„spund Ón mod solidar pentru modul Ón care este
    Adunarea general„ a ac˛ionarilor           14.3. Data, ora ∫i locul de desf„∫urare a adun„rii   administrat„ Societatea.
  10.1. Adunarea general„ a ac˛ionarilor este      generale, precum ∫i ordinea de zi, cu men˛ionarea
                                                                    ARTICOLUL 18
organul de conducere a Societ„˛ii, care decide      explicit„ a tuturor problemelor care vor face
asupra activit„˛ii generale a acesteia ∫i coordoneaz„   obiectul dezbaterilor adun„rii, vor fi notificate       Atribu˛iile consiliului de administra˛ie
politica ei economic„ ∫i comercial„. Adunarea       ac˛ionarilor Ón una din urm„toarele modalit„˛i:       18.1. Atribu˛iile principale ale consiliului de
general„ a ac˛ionarilor poate fi ordinar„ sau        (i) prin publicarea Ón Monitorul Oficial al      administra˛ie sunt urm„toarele:
extraordinar„.                      Rom‚niei, Partea a IV-a, ∫i Óntr-unul dintre ziarele     a) decide cu privire la structura organizatoric„ a
  10.2. At‚t adunarea general„ ordinar„, c‚t ∫i     de larg„ r„sp‚ndire din localitatea Ón care se afl„    Societ„˛ii, la num„rul de posturi precum ∫i cu
adunarea general„ extraordinar„ pot hot„rÓ cu       sediul societ„˛ii sau din cea mai apropiat„ localitate;  privire la normativul de constituire a
privire la orice probleme Ónscrise pe ordinea de zi     (ii) prin scrisoare simpl„, expediat„ cu cel pu˛in   compartimentelor func˛ionale ∫i de produc˛ie;
sau care sunt ridicate Ón cursul ∫edin˛ei ∫i incluse   15 zile Ónainte de data ˛inerii adun„rii, la adresa     b) decide asupra datei ∫i modalit„˛ii de plat„ a
pe ordinea de zi pe baza hot„r‚rii Adun„rii, cu      ac˛ionarului comunicat„ Ón scris Societ„˛ii, sau     dividendelor, dup„ ce suma total„ a dividendelor a
respectarea condi˛iilor de cvorum ∫i de majoritate      (iii) prin afi∫are la sediul Societ„˛ii, Ónso˛it„ de  fost fixat„ de adunarea general„ a ac˛ionarilor;
de vot cerute de lege ∫i/sau de actul constitutiv.    un convocator ce va fi semnat de ac˛ionari cu cel      c) decide angajarea, eliberarea din func˛ie ∫i
                             pu˛in 15 zile Ónainte de data ˛inerii adun„rii.      concedierea directorilor executivi ai Societ„˛ii,
          ARTICOLUL 11
                             Semn„tura ac˛ionarului ∫i data semn„rii vor fi      precum ∫i clauzele principale ale contractelor lor de
   Atribu˛iile adun„rii generale ordinare       certificate de un func˛ionar al Societ„˛ii anume     munc„, salariile ∫i primele acordate acestora;
  11.1. Adunarea general„ ordinar„ are          desemnat.                          d) decide asupra contract„rii sau acord„rii de
urm„toarele atribu˛ii principale:              Ac˛ionarii pot face, Ón scris, propuneri adresate   credite comerciale ∫i bancare ∫i a garan˛iilor
  a) discut„, aprob„, modific„ situa˛ia financiar„    administratorilor pentru completarea ordinii de zi,    aferente, Ón limitele legale. Competen˛a de
anual„ - pe baza rapoartelor administratorilor, ale    cu excep˛ia cazului c‚nd acestea se refer„ la       negociere ∫i Óncheiere a contractului de credit poate
cenzorilor sau ale auditorilor financiari, precum ∫i   modificarea actului constitutiv, cu cel pu˛in 5 zile   fi delegat„ persoanei autorizate Ón acest sens de
orice alt raport de analiz„ financiar„ care, conform   Ónainte de data adun„rii, urm‚nd ca propunerile s„    pre∫edintele consiliului de administra˛ie;
legii ∫i/sau actului constitutiv, este de competen˛a   fie Ónscrise pe ordinea de zi cu aprobarea adun„rii     e) decide cu privire la politica de asigurare a
adun„rii generale a ac˛ionarilor;             generale.                         bunurilor ∫i angaja˛ilor Societ„˛ii, precum ∫i la
  b) stabile∫te destina˛ia sumelor ob˛inute ca                                   asigurarea de r„spundere civil„ delictual„;
                                       ARTICOLUL 15
profit, precum ∫i partea care se distribuie                                      f) elaboreaz„ raportul cu privire la situa˛ia
ac˛ionarilor sub form„ de dividende sau alte        Organizarea adun„rii generale a ac˛ionarilor      financiar„ anual„, bugetul de venituri ∫i cheltuieli
drepturi similare;                        ∫i validarea hot„r‚rilor acesteia         ∫i planul de afaceri al Societ„˛ii ∫i le supune
  c) alege ∫i revoc„ administratorii ∫i cenzorii      15.1. Adunarea general„ este prezidat„ de       aprob„rii adun„rii generale a ac˛ionarilor;
∫i/sau auditorul Societ„˛ii; se pronun˛„ asupra      pre∫edintele consiliului de administra˛ie sau de un     g) nume∫te exper˛ii independen˛i, rom‚ni ∫i/sau
gestiunii administratorilor;               administrator desemnat de acesta, care deschide      str„ini, care vor audita Societatea ∫i aprob„
  d) stabile∫te remunera˛ia administratorilor ∫i     ∫edin˛a ∫i propune, dintre membrii adun„rii        contractele Óncheiate cu ace∫tia;
cenzorilor, precum ∫i nivelul garan˛iei care trebuie   generale, unul p‚n„ la trei secretari, confirma˛i      h) decide cu privire la politica financiar„ a
depus„ de ace∫tia, conform legii;             prin votul adun„rii. Procesul-verbal al ∫edin˛ei va fi  Societ„˛ii;
  e) aprob„ bugetul anual de venituri ∫i cheltuieli   Óntocmit de c„tre secretarul/secretarii ∫edin˛ei ∫i va    i) decide cu privire la politica comercial„ ∫i de
∫i planul anual de afaceri al Societ„˛ii, precum ∫i    trebui semnat de pre∫edintele consiliului de       pre˛uri a Societ„˛ii, precum ∫i cu privire la strategia
orice modificare a acestora;               administra˛ie sau de c„tre administratorul        de afaceri a acesteia;
 10              MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI,               PARTEA a IV-a,   Nr. 473/10.II.2006
  j) duce la Óndeplinire hot„r‚rile adun„rii      forma teleconferin˛ei, iar deciziile sunt valabile     ac˛ionarilor ∫i pentru respectarea oric„ror alte
generale a ac˛ionarilor;                 dac„ administratorii participan˛i la teleconferin˛„,    obliga˛ii prev„zute de lege ∫i/sau de actul
  k) ia decizii de competen˛a adun„rii generale a    Ón cvorumul prev„zut la art. 19.1, semneaz„        constitutiv. R„spunderea cenzorilor nu poate fi
ac˛ionarilor, Ón baza deleg„rii de putere;        procesul-verbal de ∫edin˛„. Se accpt„ drept proces-    re˛inut„ Ón cazul Ón care ace∫tia au ac˛ionat Ón
  l) hot„r„∫te asupra oric„rei asocieri dintre     verbal de ∫edin˛„ valabil semnat cumulul tuturor      conformitate cu prevederile legale.
Societate ∫i o alt„ persoan„ sau grup de persoane;    copiilor procesului-verbal av‚nd acela∫i con˛inut,      21.5. Adunarea general„ a ac˛ionarilor poate
  m) ia orice decizii necesare pentru realizarea    semnate individual de administratorii participan˛i     hot„rÓ Ón condi˛iile actului constitutiv ca gestiunea
obiectului de activitate al Societ„˛ii ∫i care nu sunt  la teleconferin˛„.                     societ„˛ii s„ fie controlat„ de un auditor financiar
date expres Ón competen˛a adun„rii generale a                                    autorizat conform reglement„rilor Ón vigoare,
                                      ARTICOLUL 20
ac˛ionarilor.                                                    dispozi˛iile privitoare la cenzori fiind aplicabile
                               Pre∫edintele consiliului de administra˛ie       auditorului financiar Ón m„sura Ón care este posibil.
          ARTICOLUL 19
                              20.1. Pre∫edintele consiliului de administra˛ie      21.6. Prevederile prezentului act constitutiv
  Func˛ionarea consiliului de administra˛ie       poate exercita oricare din atribu˛iile Óncredin˛ate    privind atribu˛iile ∫i modul de func˛ionare a
  19.1. ™edin˛ele consiliului de administra˛ie sunt  administratorilor ∫i are dreptul de a reprezenta      comisiei de cenzori, precum ∫i drepturile ∫i
convocate de c„tre pre∫edinte din ini˛iativa acestuia  Societatea Ón rela˛iile cu ter˛ii. De asemenea, el     obliga˛iile cenzorilor se completeaz„ cu dispozi˛iile
sau la cererea a cel pu˛in 2 administratori, la sediul  poate exercita orice atribu˛ii speciale Óncredin˛ate    legale Ón materie.
Societ„˛ii sau Ón alt„ localitate din Rom‚nia, ori de  lui de adunarea general„ a ac˛ionarilor.
c‚te ori este necesar, dar cel pu˛in o dat„ pe lun„.                                          CAPITOLUL VI
                             Pre∫edintele consiliului de administra˛ie poate
™edin˛ele vor fi convocate prin orice fel de       delega dreptul de a reprezenta Societatea unui alt             Activitatea societ„˛ii
notificare scris„ (inclusiv email, fax etc.) la adresa  administrator, salariat sau colaborator al acesteia,
                                                                    ARTICOLUL 22
comunicat„ de fiecare administrator, Ómpreun„ cu     fiind r„spunz„tor Ón mod solidar cu reprezentantul
ordinea de zi, trimis„ cu cel pu˛in 5 zile Ónainte de  pentru actele Óncheiate de acesta.                  Exerci˛iul economic financiar
data ∫edin˛ei. Œn m„sura Ón care este posibil,       20.2. Pre∫edintele consiliului de administra˛ie      22.1. Exerci˛iul economic financiar Óncepe de la
notificarea va fi Ónso˛it„ ∫i de copii de pe toate    este ∫i directorul general al Societ„˛ii. El stabile∫te  1 ianuarie ∫i se Óncheie la 31 decembrie Ón fiecare
documentele ce vor fi supuse dezbaterii. Œn cazuri    politica comercial„ ∫i de marketing a Societ„˛ii,     an. Primul exerci˛iu Óncepe de la data constituirii
urgente, termenul de 5 zile poate fi redus. Pentru    poate Óncheia orice fel de contracte (inclusiv, dar    societ„˛ii.
validitatea deciziilor luate Ón cadrul unei ∫edin˛e   f„r„ a se limita la contracte financiare, bancare, de             ARTICOLUL 23
este necesar„ participarea a cel pu˛in jum„tate din   credit, de constituire de garan˛ii) Ón numele ∫i
num„rul administratorilor. Fiecare administrator                                          Personalul societ„˛ii
                             pentru Societate, Ón limitele legale, ∫i poate
are un singur vot. Deciziile se iau cu majoritatea    Óndeplini orice opera˛iuni comerciale, indiferent de     23.1. Conducerea curent„ a societ„˛ii va fi
administratorilor prezen˛i. Pre∫edintele consiliului   valoarea acestora, cu precizarea c„, Ón cazul actelor   asigurat„ de pre∫edintele director general al
de administra˛ie va avea votul decisiv Ón caz de     juridice a c„ror valoare dep„∫e∫te jum„tate din      societ„˛ii care poate numi Ón acest scop ∫i directori
paritate a voturilor. Consiliul de administra˛ie     valoarea contabil„ a activelor societ„˛ii la data     executivi, cu aprobarea consiliului de administra˛ie.
poate dezbate ∫i hot„rÓ, f„r„ convocare prealabil„,   Óncheierii actului juridic, este necesar„ aprobarea    Directorii executivi vor putea reprezenta societatea
dac„ to˛i membrii sunt prezen˛i ∫i accept„ ordinea    adun„rii generale extraordinare. Pre∫edintele poate    fa˛„ de ter˛e persoane, Ón limitele deleg„rii de
de zi. La ∫edin˛ele consiliului de administra˛ie vor   delega printr-un act expres competen˛a de         putere acordate de c„tre pre∫edintele director
fi convoca˛i ∫i cenzorii.                negociere ∫i Óncheiere a unui asemenea contract sau    general.
  19.2. Œn caz de absen˛„, un administrator poate   opera˛iune comercial„.                    23.2. Personalul de specialitate este angajat de
da procur„ de reprezentare unui alt administrator.     20.3. Œn cazul Ón care pre∫edintele consiliului de   directorul executiv pentru domeniul s„u de
Nici un administrator nu poate reprezenta mai      administra˛ie se afl„ Ón imposibilitate temporar„ de    activitate, cu aprobarea pre∫edintelui director
mult de un administrator, caz Ón care are dreptul la   a-∫i exercita atribu˛iile sau este necesar„ luarea unei  general, fiind direct r„spunz„tor Ón fa˛a acestuia.
maxim dou„ voturi. Œn cazul Ón care un          decizii urgente de competen˛a sa, iar pre∫edintele      23.3. Nivelul salariilor pe posturi se stabile∫te
administrator nu poate participa la ∫edin˛a       nu se afl„ Ón ˛ar„ ∫i nu poate fi contactat Ón termen   prin contractul colectiv de munc„ sau prin decizie
consiliului de administra˛ie la data ˛inerii acesteia,  util, atribu˛iile sale vor fi exercitate, respectiv    a consiliului de administra˛ie (Ón cazul Ón care nu
dar Ómputernice∫te Ón scris un alt administrator s„   deciziile vor fi luate prin consens de administratorii   exist„ contract colectiv de munc„ sau un anumit
voteze pentru el Ón consiliul de administra˛ie, votul  numi˛i Ón acest sens de consiliul de administra˛ie,    post nu este prev„zut Ón contractul colectiv),
administratorului care nu a participat va fi       p‚n„ la data la care pre∫edintele Ó∫i reia activitatea   salariul individual se stabile∫te pe baz„ de
considerat valabil numai cu condi˛ia semn„rii      sau adunarea general„ a ac˛ionarilor decide altfel.    negociere individual„, cu respectarea limitei
ulterioare a procesului-verbal al ∫edin˛ei.                                     minime de salarizare prev„zute de lege.
                                       CAPITOLUL V
  19.3. Dezbaterile consiliului au loc conform
                                     Gestiunea societ„˛ii                     ARTICOLUL 24
ordinii de zi stabilite de pre∫edinte, a∫a cum a fost
comunicat„ tuturor membrilor consiliului. Ordinea                                  Eviden˛a contabil„ ∫i situa˛iile financiare anuale
                                      ARTICOLUL 21
de zi propus„ de pre∫edinte se completeaz„ cu                                     24.1. Societatea va ˛ine eviden˛a contabil„ Ón lei,
propunerile pe care fiecare administrator le               Comisia de cenzori            va Óntocmi situa˛iile financiare anuale ∫i contul de
comunic„ cel mai t‚rziu cu dou„ zile Ónaintea        21.1. Modul Ón care este gestionat„ activitatea     profit ∫i pierderi, av‚nd Ón vedere reglement„rile
∫edin˛ei. Œn cazul Ón care ordinea de zi a fost     societ„˛ii este controlat de ac˛ionari ∫i de comisia de  legale Ón vigoare la data elabor„rii lor.
completat„ sau amendat„ astfel de oricare dintre     cenzori, format„ din trei membri. Odat„ cu fiecare      24.2. Administratorii vor depune, Ón termen de
administratori, acesta are obliga˛ia de a comunica    membru este desemnat ∫i un cenzor supleant. Cel      15 zile de la data adun„rii generale, o copie de pe
acest lucru tuturor celorlal˛i administratori. Aceast„  pu˛in unul dintre cenzori trebuie s„ fie contabil     situa˛iile financiare anuale, Ónso˛ite de raportul lor,
obliga˛ie ∫i-o poate asuma ∫i pre∫edintele. De      autorizat Ón condi˛iile legii sau expert contabil.     raportul cenzorilor sau raportul auditorilor
asemenea, consiliul de administra˛ie poate lua Ón    Cenzorii ∫i suplean˛ii lor sunt numi˛i de adunarea     financiari, precum ∫i de procesul-verbal al adun„rii
discu˛ie orice alt„ problem„ care apare Ón timpul    general„ a ac˛ionarilor pe o perioad„ de maximum      generale, la Oficiul registrului comer˛ului, precum
∫edin˛ei, dac„ cel pu˛in jum„tate din          3 ani, put‚nd fi reale∫i sau revoca˛i oric‚nd de c„tre   ∫i la Ministerul Finan˛elor Publice, Ón condi˛iile
administratorii prezen˛i Ó∫i dau acordul asupra     adunarea general„ a ac˛ionarilor.             prev„zute de Legea contabilit„˛ii nr. 82/1991,
includerii acesteia pe ordinea de zi. Œn caz de       21.2. Œn cursul exerci˛iului financiar, comisia de   republicat„.
urgen˛„ ∫i cu condi˛ia ratific„rii Ón ∫edin˛a      cenzori verific„ gospod„rirea fondurilor fixe ∫i a
                                                                    ARTICOLUL 25
urm„toare (de c„tre membrii absen˛i ∫i al c„ror vot   mijloacelor circulante, a portofoliului de titluri de
era necesar pentru luarea deciziei), vor putea fi    valoare, casa ∫i registrele de eviden˛„ contabil„ ∫i        Calculul ∫i repartizarea profitului
adoptate ∫i decizii asupra problemelor neprev„zute    informeaz„ consiliul de administra˛ie asupra         25.1. Profitul societ„˛ii se stabile∫te pe baza
de pe ordinea de zi.                   neregulilor constatate, inclusiv asupra Ónc„lc„rilor    situa˛iei financiare anuale aprobate de adunarea
  19.4. Dezbaterile Ón cadrul consiliului de      prevederilor legale, ale prezentului act constitutiv    general„ a ac˛ionarilor. Profitul impozabil se
administra˛ie ∫i deciziile luate vor fi consemnate Ón  ∫i/sau asupra nerespect„rii hot„r‚rilor adun„rii      stabile∫te Ón condi˛iile legii.
cadrul unui proces-verbal, redactat de un secretar    generale a ac˛ionarilor de c„tre consiliul de         25.2. Din profitul societ„˛ii se pot constitui, pe
numit de pre∫edintele consiliului de administra˛ie.   administra˛ie ori de c„tre func˛ionarii societ„˛ii. Œn   baza hot„r‚rii adun„rii generale a ac˛ionarilor,
Procesul-verbal va fi semnat de secretar ∫i de      cazurile prev„zute de lege, comisia de cenzori va     fonduri destinate moderniz„rii, cercet„rii ∫i
administrator, mai pu˛in de administratorii care     informa adunarea general„ a ac˛ionarilor asupra      dezvolt„rii de produse noi, investi˛iilor, repara˛iilor,
consider„ c„ anumite dezbateri/decizii nu au fost    neregulilor constatate sau reclamate de ac˛ionari     precum ∫i pentru alte destina˛ii stabilite de
corect Ónregistrate. Œn cazul Ón care consiliul de    sau de ter˛e persoane.                   adunarea general„ a ac˛ionarilor.
administra˛ie refuz„ s„ opereze modific„rile        21.3. Œn cazul Ón care cenzorii au fost notifica˛i Ón   25.3. Din profitul societ„˛ii se va prelua, Ón
procesului-verbal cerute de unul dintre         vederea particip„rii la ∫edin˛ele adun„rii generale a   fiecare an, cel pu˛in 5 % din formarea fondului de
administratori, administratorul respectiv va notifica  ac˛ionarilor ∫i/sau ale consiliului de administra˛ie,   rezerv„, p‚n„ ce acesta va atinge minimum a cincea
motivele pentru care a refuzat semnarea         dar nu sunt prezen˛i la respectivele ∫edin˛e, acestea   parte din capitalul social.
procesului-verbal Societ„˛ii ∫i cenzorilor ei, prin   se pot desf„∫ura Ón mod valabil Ón absen˛a lor.        25.4. Profitul net al societ„˛ii care nu este
scrisoare recomandat„ cu confirmare de primire, Ón     21.4. Cenzorii r„spund Ón mod solidar Ómpreun„     repartizat sub form„ de rezerve sau alte fonduri,
maxim 5 zile de la data comunic„rii refuzului      cu administratorii pentru modul Ón care          poate fi folosit de societate pentru alte destina˛ii
consiliului de administra˛ie.              dividendele sunt distribuite ac˛ionarilor, pentru     stabilite de adunarea general„ a ac˛ionarilor,
  19.5. Procesul-verbal va fi Óndosariat Óntr-un    respectarea calendarului privind efectuarea        inclusiv sub forma distribuirii ca dividende.
registru al ∫edin˛elor consiliului de administra˛ie,   v„rs„mintelor de c„tre ac˛ionari, pentru con˛inutul    Adunarea general„ a ac˛ionarilor poate decide, Ón
˛inut la sediul Societ„˛ii. Orice administrator are   situa˛iei financiare anuale ∫i al contului de profit ∫i  cazul distribuirii de dividende, ca unul sau mai
dreptul de a verifica acest registru.          pierderi, pentru modul Ón care sunt men˛inute ∫i      mul˛i ac˛ionari s„ primeasc„ dividende Óntr-un
  19.6. ™edin˛ele consiliului de administra˛ie pot   completate registrele contabile ale societ„˛ii, pentru   cuantum care excede cota ce li se cuvine Ón baza
fi ˛inute ∫i prin coresponden˛„ sau prin telefon, sub  executarea hot„r‚rilor adun„rii generale a         procentului de participare la capitalul social.
                 MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA                a IV-a,  Nr. 473/10.II.2006                  11
          ARTICOLUL 26                                       ANEXA NR. 1
     Conturile bancare ale societ„˛ii                      la actul constitutiv al Societ„˛ii Comerciale DORNA - S.A.
  26.1. Pe baza deciziei pre∫edintelui consiliului
                             Nr.                           Nr. total
de administra˛ie sau a consiliului de administra˛ie,        Numele         Prenumele                    Numerotate        Procent
                             crt.                          de ac˛iuni
societatea poate deschide conturi Ón lei ∫i Ón valut„
                                                                  de la        p‚n„ la
la orice banc„, av‚nd autorizare definitiv„ de
func˛ionare din partea B.N.R., precum ∫i conturi Ón    1    Valvis         Jean          483.374        1      483.374    78,15705
                             2    Chiforescu       Stelian         43.427     483.375      526.801     7,02174
valut„ la b„nci cu sediul Ón str„in„tate, cu
                             3    Roadside
respectarea cerin˛elor de autorizare prev„zute de         Investment Limited               64.104     526.802      590.905    10,36502
lege.
  26.2. Persoanele care sunt autorizate s„ semneze                         List„ ac˛ionari nesemnificativi
documentele pentru opera˛iuni bancare Ón numele      4    Anghelea        Gheorghe          96     590.906      591.001     0,01552
societ„˛ii sunt stabilite prin decizie a pre∫edintelui  5    Apalaghiei       Angela           189     591.002      591.190     0,03056
consiliului de administra˛ie. Pentru retragerea de    6    Apalaghiei       Corneliu          189     591.191      591.379     0,03056
                             7    Bazarca        Gheorghe          96     591.380      591.475     0,01552
sume de bani sau alte valori din conturile bancare
                             8    Bonches        Ilie           4.163     591.476      595.638     0,67312
ale societ„˛ii sunt necesare semn„turile a cel pu˛in
                             9    Buleu         Aurel            96     595.639      595.734     0,01552
dou„ persoane autorizate de pre∫edintele         10    Buliga         Daniel Cristinel       1     595.735      595.735     0,00016
consiliului de administra˛ie. Independent de       11    Carp          Valentin          189     595.736      595.924     0,03056
prevederile acestui articol, pre∫edintele consiliului   12    Chiperi        Gheorghe          96     595.925      596.020     0,01552
de administra˛ie are drept de unic„ semn„tur„       13    Cojoc„reanu      Irimie          5.092     596.021      601.112     0,82333
pentru toate conturile societ„˛ii, at‚t pentru sume    14    Cosmaciuc       Ilie             1     601.113      601.113     0,00016
Ón lei, c‚t ∫i pentru sume Ón valut„.           15    Danea Isache      Aurel            96     601.114      601.209     0,01552
                             16    Dasc„lu        Nicolae           96     601.210      601.305     0,01552
          CAPITOLUL VII             17    Deac          Vasile           96     601.306      601.401     0,01552
      Dizolvarea, lichidarea, litigii        18    Dobos         Valerian           1     601.402      601.402     0,00016
                             19    Dr„goi         Virgil           10     601.403      601.412     0,00162
          ARTICOLUL 27              20    Dumitrescu       Maria            1     601.413      601.413     0,00016
                             21    Huiazi         Doina           189     601.414      601.602     0,03056
        Dizolvarea societ„˛ii           22    Iacoban        Rodica            1     601.603      601.603     0,00016
  27.1. Urm„toarele situa˛ii duc la dizolvarea      23    Ivasca         ™tefan           96     601.604      601.699     0,01552
societ„˛ii:                        24    L„c„tu∫        ™tefania         1.000     601.700      602.699     0,16169
  (i) imposibilitatea realiz„rii obiectului de      25    Lostun         Cristinel Florin      476     602.700      603.175     0,07696
activitate al societ„˛ii;                 26    Lostun         Ioan             4     603.176      603.179     0,00065
                             27    Macoveiciuc      Aspazia           1     603.180      603.180     0,00016
  (ii) hot„r‚rea adun„rii generale a ac˛ionarilor
                             28    Marcoci        Petru Dorin         96     603.181      603.276     0,01552
luat„ cu votul a cel pu˛in 75 % din totalul        29    Mihalache       Georgeta          96     603.277      603.372     0,01552
drepturilor de vot;                    30    Mihalache       Gheorghe          96     603.373      603.468     0,01552
  (iii) falimentul;                   31    Milici         Elena Octavia       189     603.469      603.657     0,03056
  (iv) pierderea unei jum„t„˛i din capitalul social,   32    Moro∫an        Gheorghe          96     603.658      603.753     0,01552
dup„ ce s-a consumat fondul de rezerv„, dac„       33    Munteanu        Costan           96     603.754      603.849     0,01552
adunarea general„ a ac˛ionarilor nu decide        34    Mursa         Silvia           189     603.850      604.038     0,03056
                             35    Mustea         Florin          3.189     604.039      607.227     0,51563
completarea capitalului social sau reducerea lui la
                             36    Nicoar„        Ilarie ™tefan       381     607.228      607.608     0,06160
suma r„mas„ care trebuie s„ fie cel pu˛in egal„ cu    37    Pisdeli        Mihai            96     607.609      607.704     0,01552
minimul legal;                      38    Pipernea        Valentin          160     607.705      607.864     0,02587
  (v) reducerea num„rului de ac˛ionari sub 5 mai     39    Prahuza        Traian           96     607.865      607.960     0,01552
mult de 9 luni; Ón orice alte situa˛ii prev„zute de    40    Roman         Ioan            285     607.961      608.245     0,04608
lege.                           41    Romila         Ilie           1.000     608.246      609.245     0,16169
  27.2. Hot„r‚rea de dizolvare a societ„˛ii trebuie   42    Ro∫ca         Dumitru           96     609.246      609.341     0,01552
s„ fie Ónscris„ Ón registrul comer˛ului ∫i publicat„ Ón  43    Rotundu        Margareta          96     609.342      609.437     0,01552
                             44    Chirilescu       Gheorghe Corneliu    3.184     609.438      612.621     0,51482
Monitorul Oficial al Rom‚niei.
                             45    Sahleanu        Veronica          987     612.622      613.608     0,15959
          ARTICOLUL 28              46    Serghi         Dumitru           2     613.609      613.610     0,00032
                             47    Sfica         Margareta          96     613.611      613.706     0,01552
        Lichidarea societ„˛ii
                             48    Sipot         Parachiva          96     613.707      613.802     0,01552
  28.1. Œn caz de dizolvare, societatea va intra     49    Stoian         Grigore           10     613.803      613.812     0,00162
automat Ón procedura de lichidare.            50    Straton        Agripina          106     613.813      613.918     0,01714
  28.2. Lichidarea societ„˛ii ∫i repartizarea      51    T„nase         Constantin         96     613.919      614.014     0,01552
activului se fac Ón condi˛iile ∫i cu respectarea     52    T„nase         Nastasia          96     614.015      614.110     0,01552
                             53    Taran         Iliana           96     614.111      614.206     0,01552
procedurii prev„zute de lege.
                             54    Taran         Visarion          96     614.207      614.302     0,01552
  28.3. Lichidatorii sunt numi˛i prin hot„r‚re a     55    fi„ranu         Maria            96     614.303      614.398     0,01552
adun„rii generale a ac˛ionarilor.             56    Tarca         C„t„lin Dumitru       10     614.399      614.408     0,00162
          ARTICOLUL 29              57    Tarca         Dumitru           10     614.409      614.418     0,00162
                             58    Ticsa         Ilarion           96     614.419      614.514     0,01552
            Litigii              59    Ticsa         Marioara          96     614.515      614.610     0,01552
  29.1. Œn cazul Ón care legea nu impune altfel,     60    Todasca        Modest           189     614.611      614.799     0,03056
orice disput„ care apare Óntre ac˛ionari Ón leg„tur„   61    Ungureanu       Iuliu           381     614.800      615.180     0,06160
cu interpretarea, validitatea ∫i executarea        62    Vasilovici       Elena            5     615.181      615.185     0,00081
                             63    Popa          Cornel           97     615.186      615.282     0,01568
prezentului act constitutiv va fi solu˛ionat„ Ón
                             64    Benoni         Siliva∫         3.183     615.283      618.465     0,51466
exclusivitate prin arbitraj de c„tre Curtea de
Arbitraj de pe l‚ng„ Camera de Comer˛ ∫i Industrie         Total ac˛iuni                 618.465                     100,00000
a Rom‚niei din Bucure∫ti, conform procedurilor           din care list„                 27.560     590.906      618.465     4,45619
acesteia privind arbitrajul ad-hoc. Hot„r‚rea
arbitral„ definitiv„ ∫i executorie va putea fi pus„ Ón      6. Diverse.
executare oriunde Ón ˛ar„ sau Ón str„in„tate.           (41/223.382)
         CAPITOLUL VIII                                          *
         Dispozi˛ii finale                   Societatea Comercial„             sc. B, ap. 7, jude˛ul Arad, identificat cu B.I. seria
                                    SPEED EURO-TRANS - S.R.L.            D.G. nr. 564616, eliberat Ón anul 1988, prelungit de
          ARTICOLUL 30
                                      Arad, jude˛ul Arad              Poli˛ia Arad, cod numeric personal 1440321020026,
         Dispozi˛ii finale                                           Balau Devald Radu Adrian, cet„˛ean german, de
  30.1. Prevederile prezentului act constitutiv se              ACT ADIfiIONAL              origine rom‚n„, domiciliat Ón Germania, ora∫ul
completeaz„ cu dispozi˛iile legale referitoare la                                    Mechernich, 53894, str. Feytal 6B, identificat cu C.I.
                              la contractul ∫i statutul Societ„˛ii Comerciale       nr. 5307267462, eliberat„ de autorit„˛ile germane,
societ„˛ile comerciale.
                               SPEED EURO-TRANS - S.R.L., autentificate          prin mandatar Balau Traian, domiciliat Ón Arad, str.
  30.2. Modificarea prezentului act constitutiv se     cu nr. 2488/5.09.1997 la Biroul notarului
poate face numai Ón conformitate cu prevederile                                     Ioan Sava nr. 9, ap. 4, jude˛ul Arad, identificat cu
                               public Medre Ioan din Arad, ∫i la actul          C.I. seria AR nr. 048424, eliberat„ de Poli˛ia Arad la
legii rom‚ne ∫i cu dispozi˛iile acestui act         adi˛ional autentificat cu nr. 2762/7.09.1998        data de 15.11.2000, cod numeric personal
constitutiv.                          la Biroul notarului public Medre Ioan          1370101020018, Ón baza procurii speciale
  30.3. Œn cazul Ón care oricare din prevederile      din Arad, ale Societ„˛ii Comerciale SPEED         autentificate cu nr. 3522 la data de 29.12.2003 la
acestui act constitutiv este declarat„ nul„ sau nu     EURO-TRANS - S.R.L., Ónmatriculat„ la Oficiul        Biroul notarului public Vlai Adrian din Arad, ∫i
poate fi pus„ Ón executare, celelalte prevederi       Registrului Comer˛ului al Jude˛ului Arad          Hotaran Carmen Gabriela, n„scut„ la data de
r„m‚n Ón vigoare ∫i guverneaz„ rela˛iile p„r˛ilor.           cu nr. J 02/418/1997              Andras, una ∫i aceea∫i persoan„ cu Andras Carmen
  30.4. Anexa nr. 1 face parte integrant„ din       Subsemna˛ii Chirila Ionel, cet„˛ean rom‚n,         Gabriela, a∫a cum figureaz„ Ón contractul ∫i statutul
prezentul act constitutiv.“                domiciliat Ón Arad, Str. Poetului nr. 10, bl. A43-44,     Societ„˛ii Comerciale SPEED EURO-TRANS - S.R.L.,
  12               MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI,               PARTEA a IV-a,   Nr. 473/10.II.2006
cet„˛ean rom‚n, domiciliat„ Ón Arad, str. Micalaca,     Daniel, cesion‚nd partea social„ pe care o de˛ine Ón         Societatea Comercial„
bl. 318, sc. B, ap. 8, jude˛ul Arad, identificat„ cu B.I.  societate, Ón valoare de 100 (unasut„) RON,            INTER SANDU TUR - S.R.L., Arad
seria H.C. nr. 638271, eliberat de Poli˛ia Arad Ón     asociatului Celotto Flavio, care accept„ cesiunea.             jude˛ul Arad
anul 1999, cod numeric personal 2670917020044, Ón       Art. 2 - Tot cu aceea∫i dat„, se coopteaz„ Ón
calitate de asocia˛i ai Societ„˛ii Comerciale SPEED     societate asociata Societatea Comercial„ DIVANO               ACT ADIfiIONAL
EURO-TRANS - S.R.L., cu sediul Ón Arad, Str.        S.R.L., persoan„ juridic„ italian„, cu sediul Ón Italia,
Poetului nr. 10, bl. A43-44, sc. B, ap. 7, jude˛ul Arad,                                 la actul constitutiv al Societ„˛ii Comerciale
                              Erbusco (BS), via Rovato 21, CAP 25030, Ónscris„ Ón
societate Ónmatriculat„ la Oficiul Registrului                                      INTER SANDU TUR - S.R.L., Ónmatriculat„
                              repertoriul economic administrativ cu nr. 471013,           cu nr. J 02/336/19.03.2003,
Comer˛ului al Jude˛ului Arad cu nr. J 02/418/1997,     cod fiscal 02695960985.
cod unic de Ónregistrare 97706615, atribut fiscal R,                                     cod unic de Ónregistrare 15301540
                                Art. 3 - Se majoreaz„ capitalul social al societ„˛ii
ca urmare a adun„rii generale a asocia˛ilor din                                      Subsemna˛ii Rus Ciprian-Sandu, cet„˛ean rom‚n,
                              de la 1.000 RON la 180.000 RON, echivalentul a
data de 21.11.2005, concretizat„ prin hot„r‚rea nr.                                  n„scut la data de 29.06.1979 Ón Arad, domiciliat Ón
                              50.000 euro, la cursul de la data major„rii, respectiv
1 din 21.11.2005, solicit„m certificarea prezentului                                  Arad, str. Tismana nr. 34, posesor al C.I. seria AR
                              3,60 RON/1 euro, astfel Ónc‚t asocia˛ii majoreaz„
Ónscris prin care:                                                   nr. 173197, eliberat„ de Poli˛ia Arad la data de
                              capitalul social dup„ cum urmeaz„:
  Art. 1 - Se retrage din societate dna Hotaran                                   15.08.2003, cod numeric personal 1790629020010,
                                - asociata Societatea Comercial„ DIVANO S.R.L.     ∫i Marti Dorel, cet„˛ean rom‚n, n„scut la data de
Carmen Gabriela, n„scut„ Andras, una ∫i aceea∫i
                              majoreaz„ capitalul social al societ„˛ii cu 49.500     31.12.1969 Ón Salonta, jude˛ul Bihor, domiciliat Ón
persoan„ cu Andras Carmen Gabriela, cesion‚nd cu
titlu gratuit p„r˛ile sale sociale de˛inute Ón societate,  euro, echivalentul a 178.200 RON, la cursul de 3,60    Arad, Str. Pionierilor, bl. 53, et. 1, ap. 4, posesor al
Ón num„r de 10 (zece), Ón valoare total„ de 100       RON/1 euro, divizat Ón 1.782 p„r˛i sociale a c‚te 100   C.I. seria AR nr. 164568, eliberat„ de Poli˛ia Arad la
(unasut„) lei, cu o valoare nominal„ de 10 (zece) lei    (unasut„) RON fiecare;                   data de 24.06.2003, cod numeric personal
fiecare, asociatului Chirila Ionel.              - asociata Celotto Flavio majoreaz„ capitalul      1691231020049, av‚nd calitatea de asocia˛i ai
  Art. 2 - Se retrage din societate dl Balau Devald    social al societ„˛ii cu 800 RON, echivalentul a      Societ„˛ii Comerciale INTER SANDU TUR - S.R.L., cu
Radu Adrian, cet„˛ean german, de origine rom‚n„,      222,22 euro, la cursul de 3,60 RON/1 euro, divizat     sediul Ón Arad, str. Tismana nr. 34, Ón baza hot„r‚rii
reprezentat prin mandatar Balau Traian, cesion‚nd      Ón 8 p„r˛i sociale a c‚te 100 (unasut„) RON fiecare.    nr. 1/2006, solicit„m darea de dat„ cert„
cu titlu gratuit p„r˛ile sale sociale de˛inute Ón       Art. 4 - Ca urmare a cesiunii, coopt„rii ∫i a      prezentului act.
societate, Ón num„r de 10 (zece), Ón valoare total„ de   major„rii capitalului social, acesta este Ón valoare de    Se completeaz„ obiectul secundar de activitate al
100 (unasut„) lei, cu o valoare nominal„ de 10 (zece)    180.000 RON, divizat Ón 1.800 p„r˛i sociale a c‚te     actului constitutiv cu urm„toarele coduri:
lei fiecare, asociatului Chirila Ionel.           100 (unasut„) RON fiecare, echivalentul a 50.000       502 - Óntre˛inerea ∫i repararea autovehiculelor;
  Art. 3 - Ca urmare a retragerii din societate, prin   euro, la cursul de 3,60 RON/1 euro.              5020 - Óntre˛inerea ∫i repararea autovehiculelor;
cesiunea total„ a p„r˛ilor sociale de˛inute, cei doi      Art. 5 - Aportul asocia˛ilor la capitalul social al    511 - activit„˛i de intermediere Ón comer˛ul cu
asocia˛i Hotaran Carmen Gabriela ∫i Balau Devald      societ„˛ii va fi urm„torul:                ridicata;
Radu Adrian declar„ c„ nu mai au nici o preten˛ie,       - asociata Societatea Comercial„ DIVANO S.R.L.       5118 - intermedieri Ón comer˛ul specializat Ón
de nici o natur„, de la societate sau de la asociatul    de˛ine 178.200 RON, respectiv 1.782 p„r˛i sociale a    v‚nzarea produselor cu caracter specific,
r„mas.                           c‚te 100 (unasut„) RON fiecare, echivalentul a       neclasificate Ón alt„ parte;
  Art. 4 - Se revoc„ din func˛ia de administratori    49.500 euro la cursul de 3,60 RON/1 euro;           5119 - intermedieri Ón comer˛ul cu produse
dna Hotaran Carmen Gabriela ∫i Balau Devald Radu        - asociatul Celotto Flavio de˛ine 1.800 RON,      diverse;
Adrian, av‚nd datele de identificare men˛ionate       echivalentul a 500 euro, la cursul de 3,60 RON/1       711 - Ónchirierea autoturismelor ∫i utilitarelor de
mai sus, urm‚nd a r„m‚ne singur administrator cu      euro, respectiv 18 p„r˛i sociale a c‚te 100 RON      capacitate mic„;
drepturi depline al societ„˛ii dl Chirila Ionel.      fiecare.                           7110 - Ónchirierea autoturismelor ∫i utilitarelor
  Art. 5 - Structura capitalului social, ca urmare a                                 de capacitate mic„;
                                Art. 6 - Participarea asocia˛ilor la beneficii ∫i
cesiunii ∫i retragerii celor doi asocia˛i, va fi                                     712 - Ónchirierea altor mijloace de transport;
                              pierderi, conform cotelor de participare la capitalul
urm„toarea:                                                        7121 - Ónchirierea altor mijloace de transport
                              social al societ„˛ii, va fi urm„torul: asociatul Celotto
  Capitalul social r„m‚ne la valoarea de 300                                     terestru;
                              Flavio - 1 %, iar asociata Societatea Comercial„
(treisute) lei, structurat Ón 30 (treisute) lei,                                     713 - Ónchirierea ma∫inilor ∫i echipamentelor;
structurat Ón 30 (treizeci) p„r˛i sociale, Ón valoare    DIVANO S.R.L. - 99 %.
                                                             7134 - Ónchirierea altor ma∫ini ∫i echipamente
nominal„ de 10 (zece) lei fiecare, de˛inute Ón         Art. 7 - Tot cu aceea∫i dat„, societatea Ó∫i schimb„
                                                            neclasificate Ón alt„ parte.
totalitate de asociatul unic Chirila Ionel.         denumirea din Societatea Comercial„ ZETA
                                                             Celelalte prevederi ale actului constitutiv nu se
  Prezentul act adi˛ional constituie contract de     EXPORT - S.R.L. Ón Societatea Comercial„ DIVANO
                                                            modific„.
cesiune de p„r˛i sociale.                  ITALIA - S.R.L.
                                                             Prezentul act adi˛ional s-a semnat de c„tre to˛i
  Celelalte prevederi ale statutului societ„˛ii r„m‚n    Art. 8 - Societatea Ó∫i mut„ sediul social din Arad,  asocia˛ii Ón 5 (cinci) exemplare originale, a c‚te 1
neschimbate.                        Str. Arge∫ului nr. 4A, jude˛ul Arad, Ón Arad, Str.     (una) pagin„, fiind datat azi, 12.01.2006, c‚nd am
  Ca urmare a elabor„rii prezentului act adi˛ional,    Poetului nr. 105-107, jude˛ul Arad.            primit 4 (patru) exemplare.
se va redacta ∫i certifica noul act constitutiv al       Celelalte prevederi ale actului constitutiv r„m‚n      (45/328.603)
Societ„˛ii Comerciale SPEED EURO-TRANS - S.R.L.       nemodificate.                                     *
Ón noua sa form„ cu asociat unic, Ón persoana dlui       Redactat ∫i tehnodactilografiat Ón 7 (∫apte)
Chirila Ionel.                       exemplare originale, atestate la sediul îCabinetelor        Societatea Comercial„
  Prezentul act a fost tehnoredactat Ón 7 (∫apte)     de avocat asociate Miruna Gabor, Nicolae Gabor"        AGROMANIA SERVICII - S.R.L., Macea
exemplare originale la Biroul notarului public       din Arad, str. Ioan Vidu nr. 1, ap. 3, jude˛ul Arad,           jude˛ul Arad
Benceu Maria din Lipova, din care am primit ast„zi,     din care p„r˛ile au primit 6 (∫ase) exemplare
data d„rii de dat„ cert„, 6 (∫apte) exemplare.       originale azi, data atest„rii.                        ACT ADIfiIONAL
   (42/328.599)                        (43/328.600)
              *                              *                 la actul constitutiv al Societ„˛ii Comerciale
                                                                AGROMANIA SERVICII - S.R.L.,
     Societatea Comercial„                   Societatea Comercial„               Ónmatriculat„ la Oficiul registrului comer˛ului
 DIVANO ITALIA - S.R.L., Arad, jude˛ul Arad          ASOLOINVEST - S.R.L., Arad, jude˛ul Arad              cu nr. J 02/744/19.06.2003
                                                             Subsemna˛ii Dr. Hitzler Hans Philipp, cet„˛ean
         ACT ADIfiIONAL                        ACT ADIfiIONAL              german, n„scut la data de 31.10.1955 Ón localitatea
  Subsemna˛ii Celotto Flavio, cet„˛ean italian,                                    Bochum, domiciliat Ón Germania, Konigsallee 22,
n„scut la data de 29.03.1972 Ón Pordeonone, Italia,      la actul constitutiv al Societ„˛ii Comerciale      44789 Bochum, ∫i Thomas Klaus Eschner, cet„˛ean
domiciliat Ón Italia, localitatea Prata di Pordenone,          ASOLOINVEST - S.R.L.             german, n„scut la data de 19.06.1968 Ón Bochum,
via Principe Umberto nr. 32, identificat cu          Subscrisa Societatea Comercial„ ACCOPPIATURA      domiciliat Ón Germania, Lichtenbruch 59, 45529
pa∫aportul seria Z nr 502062, eliberat de autorit„˛ile   DI ASOLO SPA, persoan„ juridic„ italian„, cu sediul    Hattingen, Ón calitate de asocia˛i ai Societ„˛ii
italiene la data de 2001, ∫i Marcoi Daniel, cet„˛ean    Ón Italia, localitatea Asolo, Str. Dell'Artigianato nr.  Comerciale AGROMANIA SERVICII - S.R.L., cu
rom‚n, n„scut la data de 5.10.1970 Ón Arad,         14, cod fiscal 00721130268, reprezentat„ de dl       sediul Ón localitatea Macea, jude˛ul Arad,
domiciliat Ón Arad, Pia˛a Spitalului, bl. 1, sc. C, ap.   Torelli Egidio, cet„˛ean italian, n„scut la data de    Ónmatriculat„ la Oficiul registrului comer˛ului cu
36, jude˛ul Arad, identificat cu C.I. seria AR nr.     20.01.1948 Ón localitatea Salo (BS), Italia, domiciliat  nr. J 02/750/19.06.2003, cod unic de Ónregistrare
271971, eliberat„ de Poli˛ia Arad la data de        Ón Italia, localitatea Salo, str. S. Firmina nr. 8,    15528161/2003, asociatul Thoman Klaus Eschner,
5.10.2005, cod numeric personal 1701005020014, Ón      identificat cu pa∫aportul seria Z nr. 864034, eliberat   fiind reprezentat prin procur„ special„ de c„tre
calitate de asocia˛i ai Societ„˛ii Comerciale ZETA     de autorit„˛ile italiene la data de 7.01.2002, Ón     asociatul Dr. Hitzler Hans Philipp, Ón conformitate
EXPORT - S.R.L., cu sediul Ón Arad, str. Arge∫ nr. 4A,                                 cu atribu˛iile ce ne revin, potrivit dispozi˛iilor din
                              calitate de asociat unic al societ„˛ii, Ón baza
jude˛ul Arad, Ónmatriculat„ la Oficiul registrului                                   actul constitutiv al societ„˛ii ∫i cu respectarea
                              hot„r‚rii adun„rii generale extraordinare a
comer˛ului cu nr. J 02/1391/2005, cod unic de                                     dispozi˛iilor Legii nr. 31/1990, Óntruni˛i Ón cadrul
                              asocia˛ilor nr. 2 din data de 27.12.2005, hot„r„∫te:
Ónregistrare R 17823907, ∫i Societatea Comercial„                                   adun„rii generale a asocia˛ilor,
                                Art. 1 - Œnchiderea punctului de lucru situat Ón
DIVANO S.R.L., persoan„ juridic„ italian„, cu sediul                                   Ón baza hot„r‚rii din 9.01.2006 a asocia˛ilor,
                              Arad, str. C‚mpul Izlaz.
Ón Italia, Erbusco (BS), via Rovato 21, CAP 25030,                                   redact„m prin avocat prezentul act adi˛ional, prin
                                Art. 2 - Schimbarea sediului social al Societ„˛ii
Ónscris„ Ón repertoriul economic administrator cu                                   care se aduc urm„toarele modific„ri actului
                              Comerciale ASOLOINVEST - S.R.L. din Arad, str. V.     constitutiv al Societ„˛ii Comerciale AGROMANIA
nr. 471013, cod fiscal 0269590985, reprezentat„
                              Goldi∫ nr. 12A, ap. 1, jude˛ul Arad, Ón Arad, str.     SERVICII - S.R.L.:
conform adun„rii generale din data de 21.11.2005
de dl Semeraro Antonio, reprezentat prin Antohe       C‚mpul Izlaz, Ón baza contractului de v‚nzare-        Art. 1. Se majoreaz„ capitalul social al societ„˛ii
Larisa, cet„˛ean rom‚n, n„scut„ la data de         cump„rare autentificat cu nr. 1592/3.12.2004,       cu suma de 1.301,87 RON; astfel capitalul social al
25.04.1969, domiciliat„ Ón Arad, str. Mihai         imobil Ónscris Ón cartea funciar„ nr. 6466 Aradul     societ„˛ii va fi de 20.000 (dou„zecimii) RON ∫i este
Eminescu nr. 14, ap. 14, jude˛ul Arad, identificat„     Nou, nr. top. 4327/1/140/1/1/2/2/12/2.           divizat Ón 100 (osut„) p„r˛i sociale egale, a c‚te 200
cu B.I. seria G.T. nr. 394000, eliberat de Poli˛ia       Redactat ∫i dactilografiat prin grija asocia˛ilor Ón  (dou„sute) RON fiecare parte social„, astfel c„ dr.
Arad, Ón conformitate cu hot„r‚rea nr. 1, modific„m     5 (cinci) exemplare originale, a c‚te o pagin„, din    Hitzler Hans Philipp de˛ine 90 % din capitalul social,
actul constitutiv al societ„˛ii de urm„toarea        care am primit azi, data d„rii de dat„ cert„, 4      reprezent‚nd 90 (nou„zeci) p„r˛i sociale, Ón valoare
manier„:                          (patru) exemplare originale.                total„ de 18.000 RON, iar Thomas Klaus Eschner
  Art. 1 - Œncep‚nd cu data semn„rii prezentului        (44/328.601)                      de˛ine 10 % din capitalul social, reprezent‚nd 10
Ónscris, se retrage din societate asociatul Marcoi                   *                (zece) p„r˛i sociale, Ón valoare total„ de 2.000 RON.
                 MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA                a IV-a,  Nr. 473/10.II.2006                 13
  Art. 2. Celelalte dispozi˛ii ale actului constitutiv        Societatea Comercial„             societ„˛ii, aceste atribu˛ii urm‚nd s„ fie Óndeplinite
al societ„˛ii r„m‚n neschimbate.                 TITUS - S.R.L., Arad, jude˛ul Arad         de asociatul cooptat Mocuta Maria.
  Prezentul act adi˛ional se va depune la Oficiul                                   Se schimb„ sediul societ„˛ii din Arad, str. Lucian
registrului comer˛ului, Ón vederea Ónregistr„rii ∫i             ACT ADIfiIONAL              Blaga nr. 19, ap. 11, jude˛ul Arad ∫i se stabile∫te la
public„rii men˛iunilor efectuate Ón acesta.                                     adresa din Arad, Bd. Revolu˛iei nr. 24, ap. 2, parter,
                               la statutul de func˛ionare al Societ„˛ii       jude˛ul Arad.
  Redactat ∫i dactilografiat Ón 5 exemplare         Comerciale TITUS - S.R.L., Ónmatriculat„         Se modific„ domeniul principal ∫i activitatea
originale de c„tre av. Sab„u Laura, cu sediul       la Oficiul Registrului Comer˛ului al Jude˛ului      principal„ dup„ cum urmeaz„:
profesional Ón Arad, Str. Sportului nr. 14, jude˛ul         Arad cu nr. J 02/1128/1993             Domeniul principal 252 - fabricarea articolelor
Arad azi, 9.01.2006.                     Subsemna˛ii Bisca Gheorghe, domiciliat Ón Arad,    din material plastic;
  (46/328.604)                     str. Gheorghe ™incai nr. 13, jude˛ulArad, identificat    281 - fabricare de construc˛ii metalice;
             *                cu C.I. seria AR nr. 104459, eliberat„ de Poli˛ia      454 - lucr„ri de finisare;
                             Arad, cod numeric personal 1680424014306, ∫i         524 - comer˛ cu am„nuntul, Ón magazine
       Societatea Comercial„            Sturz-Laz„r Felix, domiciliat Ón Arad, Calea       specializate, cu alte produse neclasificate Ón alt„
       FRUIT LAND - S.R.L.             Romanilor nr. 1, ap. 10, jude˛ul Arad, identificat cu   parte.
                             B.I. seria G.T. nr. 394691, eliberat de Poli˛ia Arad,    Activitatea principal„:
         ACT ADIfiIONAL              cod numeric personal 1720708020021, Ón calitate       2523 - fabricarea articolelor din material plastic
                             de asocia˛i ai Societ„˛ii Comerciale TITUS - S.R.L.,   pentru construc˛ii;
 la actul constitutiv al Societ„˛ii Comerciale                                    2812 - fabricare de elemente de dulgherie ∫i
                             cu sediul Ón Arad, Calea Bodrogului nr. 2-10, jude˛ul
 FRUIT LAND - S.R.L., Ónmatriculat„ la Oficiul      Arad, Ón condi˛iile hot„r‚rii nr. 1/2006 la data de    t‚mpl„rie din metal;
  Registrului Comer˛ului al Jude˛ului Arad        10.01.2006, solicit„m darea de dat„ cert„          4542 - lucr„ri de t‚mpl„rie ∫i dulgherie;
       cu nr. J 02/1784/2005            prezentului act adi˛ional, prin care:            5246 - comer˛ cu am„nuntul cu articole de
  Subsemnata Gavra Alina-Simona, domiciliat„ Ón       Se completeaz„ obiectul de activitate al societ„˛ii  fier„rie, cu articole din sticl„ ∫i cu cele pentru
Arad, aleea Amara nr. 3, bl. X-37, sc. A, ap. 16,     dup„ cum urmeaz„:                     vopsit.
identificat„ cu C.I. seria AR nr. 256907, eliberat„ de    455 - Ónchirierea utilajelor de construc˛ii ∫i      Ca urmare a modific„rilor anterioare ∫i a celor ce
Poli˛ia Arad la data de 12.05.2005, cod numeric      demolare, cu personalul de deservire aferent       rezult„ din prezenta, se reformuleaz„ statutul de
personal 2810305020109, Ón calitate de asociat unic     4550 - Ónchirierea utilajelor de construc˛ii ∫i    func˛ionare al societ„˛ii, cu toate modific„rile la zi.
                             demolare cu personal de deservire aferent;          Prezentul act ˛ine loc de contract de cesiune.
al Societ„˛ii Comerciale FRUIT LAND - S.R.L., Ón
                               602 - alte transporturi terestre;             Redactat ∫i dactilografiat Ón 5 (cinci) exemplare
urma adopt„rii hot„r‚rii nr. 1/11.01.2006, modific
                               6021 - alte transporturi terestre de c„l„tori, pe   originale, a c‚te 2 (dou„) pagini, fiind semnat azi,
actul constitutiv al societ„˛ii dup„ cum urmeaz„:                                  12.01.2005, c‚nd p„r˛ile au primit 4 (patru)
                             baz„ de grafic;
  Art. 1. Se completeaz„ obiectul de activitate al                                 exemplare.
                               6022 - transporturi cu taxiuri;
societ„˛ii cu urm„toarele activit„˛i:                                          (50/328.608)
                               6023 - transporturi terestre de c„l„tori,
  602 - alte transporturi terestre;           ocazionale;                                     *
  6023 - transporturi terestre de c„l„tori,         6024 - transporturi rutiere de m„rfuri;
ocazionale;                         711 - Ónchirierea autoturismelor ∫i utilitarelor de        Societatea Comercial„
  6024 - transporturi rutiere de m„rfuri;        capacitate mic„;                          BANAT MILCH - S.R.L., Arad
  631 - manipul„ri ∫i depozit„ri;              7110 - Ónchirierea autoturismelor ∫i utilitarelor
  6311 - manipul„ri;                   de capacitate mic„;                             ACT ADIfiIONAL
  6312 - depozit„ri;                    712 - Ónchirierea altor mijloace de transport;      la actul constitutiv al Societ„˛ii Comerciale
  632 - alte activit„˛i anexe transporturilor;       7121 - Ónchirierea altor mijloace de transport           BANAT MILCH - S.R.L.
  6321 - alte activit„˛i anexe transporturilor      terestru.
                                                            Subsemna˛ii Nussing Stefan, cet„˛ean german,
terestre;                          Redactat ∫i dactilografiat Ón 5 (cinci) exemplare
                                                          n„scut la data de 4.05.1964 Ón Munster, domiciliat
  634 - activit„˛i ale altor agen˛ii de transport;    originale a c‚te 1 (una) pagini fiecare, fiind semnat
                                                          Ón  Germania,    localitatea  Münster,   str.
  6340 - activit„˛i ale altor agen˛ii de transport.   azi, 12.01.2006, c‚nd am primit 4 (patru) exemplare.
                                                          Schlikoetterstiege nr. 111, identificat cu pa∫aport
  Prezentul act adi˛ional s-a redactat Ón 5          (49/328.607)
                                                          nr. 5391588227, eliberat de autorit„˛ile germane la
exemplare originale, sub semn„tur„ privat„.                     *                data de 5.08.1999, ∫i Boldis Szilamer Mihaly,
  (47/328.605)                                                  cet„˛ean rom‚n, n„scut la data de 21.03.1976 Ón
                                  Societatea Comercial„
             *                  GEANINA & SERGIU COMPANY - S.R.L.
                                                          Bra∫ov, jude˛ul Bra∫ov, domiciliat Ón Bra∫ov, Bd. 15
                                                          Noiembrie nr. 77, sc. B, ap. 10, jude˛ul Bra∫ov,
                                       Arad
     Societatea Comercial„                                           identificat cu C.I. seria BV nr. 380266, eliberat„ de
  SMS-SMART MEDIA SOLUTIONS - S.R.L.                                        Poli˛ia Bra∫ov la data de 26.11.2004, cod numeric
                                      ACT ADIfiIONAL              personal 1760321080051, Ón calitate de asocia˛i ai
          Arad
                                   la statutul de func˛ionare           Societ„˛ii Comerciale BANAT MILCH - S.R.L., cu
         ACT ADIfiIONAL              al Societ„˛ii Comerciale GEANINA & SERGIU        sediul Ón Arad, str. Andrei Mure∫anu nr. 5-7, sc. C,
                              COMPANY - S.R.L., Ónmatriculat„ la Oficiul       ap. 13, Ónregistrat„ la Oficiul Registrului
 la actul constitutiv al Societ„˛ii Comerciale       Registrului Comer˛ului al Jude˛ului Arad        Comer˛ului de pe l‚ng„ Tribunalul Arad cu nr. J
  SMS-SMART MEDIA SOLUTIONS - S.R.L.                 cu nr. J 02/1835/2005            02/328/2004, av‚nd cod unic de Ónregistrare
                                                          R16182162, solicit atestarea prezentului act prin
  Subsemna˛ii:                       Subsemnatele Baidog Maria, domiciliat„ Ón Arad,
                                                          care, Ón urma hot„r‚rii adoptate de adunarea
  1. Neagovici Gheorghe Liviu, cet„˛ean rom‚n,      str. C. Br‚ncoveanu nr. 110, jude˛ul Arad,
                                                          general„ a asocia˛ilor din data de 11.01.2006, se
domiciliat Ón localitatea H„rman, str. Avram Iancu    identificat„ cu B.I. seria B.e. nr. 750036, eliberat de
                                                          modific„ actul constitutiv al societ„˛ii dup„ cum
nr. 34/A, jude˛ul Arad, identificat cu C.I. seria BV   Poli˛ia Arad, cod numeric personal 2321112020026,
                                                          urmeaz„:
nr. 404568, eliberat„ de Poli˛ia Bra∫ov, cod numeric   Ón calitate de asociat unic al Societ„˛ii Comerciale
                                                            Art. 1. Ca urmare a denomin„rii monedei
personal 1800125080114;                  GEANINA & SERGIU COMPANY - S.R.L., av‚nd
                                                          na˛ionale, Ón baza Legii nr. 348/2004, cu
  2. Kurjatko Peter Kalman, cet„˛ean rom‚n,       sediul Ón Arad, str. Lucian Blaga nr. 19, ap. 11,     modific„rile ∫i complet„rile ulterioare, capitalul
domiciliat Ón Arad, Str. Sem„n„torilor nr. 254/A, ap.   jude˛ul Arad, precum ∫i Mocu˛a Maria, domiciliat„     social total este de 116.200 RON, divizat Ón 11.620
17, identificat cu C.I. seria AR nr. 260077, eliberat„  Ón Arad, Str. Cerbului nr. 24, jude˛ul Arad,       p„r˛i sociale, a c‚te 10 RON fiecare.
                             identificat„ cu C.I. seria AR nr. 089672, eliberat la    Art. 2. Se completeaz„ obiectul de activitate al
de Poli˛ia Arad, cod numeric personal
                             data de 26.10.2001 de Poli˛ia Arad, cod numeric      societ„˛ii cu urm„toarele activit„˛i:
1711019264364,
                             personal 2661110020014, Ón calitate de asociat        014 - activit„˛i de servicii anexe agriculturii, cu
  Ón calitate de asocia˛i ai Societ„˛ii Comerciale
                             cooptat Ón condi˛iile hot„r‚rii nr. 1/2006, adoptat„   excep˛ia activit„˛ilor veterinare; gr„din„rit
SMS-SMART MEDIA SOLUTIONS - S.R.L., Ón baza
                             de asociatul unic la data de 10.01.2006, solicit„m    peisagistic (arhitectur„ peisager„);
hot„r‚rii adun„rii generale a asocia˛ilor din data de   darea de dat„ cert„ prezentului act adi˛ional prin      0142 - activit„˛i de servicii pentru cre∫terea
30.12.2005, la sediul societ„˛ii, adopt„m prezentul    care:                           animalelor, cu excep˛ia activit„˛ilor veterinare;
act adi˛ional modificator al actului constitutiv al     Œncep‚nd cu data de 10.01.2006 se coopteaz„, ca      513 - comer˛ cu ridicata cu produse alimentare,
societ„˛ii, prin care:                  asociat Ón Societatea Comercial„ GEANINA &        b„uturi ∫i tutun;
  Art. 1. Œncep‚nd cu data de 1.01.2006 se nume∫te    SERGIU COMPANY - S.R.L. dna Mocuta Maria,          5139 - comer˛ cu ridicata, nespecializat, cu
ca administrator unic al societ„˛ii dl Kurjatko Peter   cet„˛ean rom‚n, n„scut„ la data de 10.11.1966 Ón     produse alimentare, b„uturi ∫i tutun.
Kalman, cet„˛ean rom‚n, n„scut la data de         Arad, jude˛ul Arad, domiciliat„ Ón Arad, Str.        Art. 3. Se prelunge∫te durata contractului de
19.10.1971 Ón T‚rgu Mure∫, jude˛ul Mure∫,         Cerbului nr. 24, jude˛ul Arad, identificat„ cu C.I.    Ónchiriere al sediului societ„˛ii conform actelor
identificat cu C.I. seria AR nr. 260077, eliberat„ de   seria AR nr. 089672, eliberat„ la data de 26.10.2001   adi˛ionale la acesta p‚n„ la data de 29.01.2007.
Poli˛ia Arad, cod numeric personal 1711019264364,     de Poli˛ia Arad, cod numeric personal            Art. 4. Se Ómputernice∫te cu semnarea tuturor
pentru o perioad„ de 4 ani.                2661110020014.                      actelor necesare pentru ducerea la Óndeplinire a
  Art. 2. Cu aceea∫i dat„ Ónceteaz„ mandatul        Cu aceea∫i dat„, asociatul Baidog Maria se       men˛iunilor prev„zute Ón prezenta hot„r‚re,
administratorului Neagovici Gheorghe Liviu, acesta    retrage din societate ∫i cesioneaz„, cu titlu gratuit   inclusiv actul adi˛ional, dl Boldis Szilamer Mihaly,
                             c„tre asociatul cooptat Mocuta Maria, cele 20       cet„˛ean rom‚n, n„scut la data de 21.03.1976 Ón
nemaiput‚nd exercita nici una din prerogativele
                             (dou„zeci) p„r˛i sociale, a c‚te 10 (zece) RON fiecare,  Bra∫ov, jude˛ul Bra∫ov, domiciliat Ón Bra∫ov, Bd. 15
recunoscute anterior. O dat„ cu Óncetarea
                             reprezent‚nd Óntregul capital social al societ„˛ii, Ón  Noiembrie nr. 77, sc. B, ap. 10, jude˛ul Bra∫ov,
mandatului, se retrage dreptul de semn„tur„ Ón
                             valoare de 200 (dou„sute) RON.              identificat cu C.I. seria BV nr. 380266, eliberat„ de
banc„.
                               Asociatul cooptat, Mocuta Maria, declar„ c„      Poli˛ia Bra∫ov la data de 28.11.2001, cod numeric
  Art. 2. Toate celelalte prevederi ale actului     prime∫te p„r˛ile sociale cesionate ∫i va continua     personal 1760321080051.
constitutiv r„m‚n nemodificate.              activitatea societ„˛ii, Ón calitate de asociat unic,     Prezentul act adi˛ional, Ómpreun„ cu hot„r‚rea,
  Redactat la sediul societ„˛ii Ón 5 exemplare      conform statutului de func˛ionare al societ„˛ii, cu    se va depune la Oficiul Registrului Comer˛ului de
originale.                        modific„rile ce rezult„ din prezenta.           pe l‚ng„ Tribunalul Arad, conform Legii nr.
  (48/328.606)                       Retr„g‚ndu-se din societate, Baidog Maria pierde    26/1990, republicat„, cu modific„rile ulterioare, Ón
             *                ∫i calitatea de administrator ∫i reprezentant al     vederea men˛ion„rii prin grija administratorului.
 14               MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI,               PARTEA a IV-a,   Nr. 473/10.II.2006
  Tehnoredactat Ón 7 (∫apte) exemplare originale,         Societatea Comercial„              tehnic„-evaluare, elaborat de Societatea Comercial„
fiind atestat de avocat Incze Gabriel Sebastian din      TRUESPEC LUMBER - S.R.L., Lipova           IACOB ™I FIII - S.R.L., Arad, preciz‚nd c„ suma de
cadrul Societ„˛ii civile de avocai ™erb-Incze ∫i             jude˛ul Arad                823.400 RON reprezint„ cheltuieli de investi˛ii
asocia˛ii, cu sediul profesional Ón Arad, Str. Blajului                               realizate de societate, iar suma de 401.600 RON
nr. 2, ap. 6, jude˛ul Arad, din care p„r˛ii ∫i s-au             ACT ADIfiIONAL              reprezint„ aportul financiar propriu al asocia˛ilor,
                                                           a∫a cum rezult„ din adresa Societ„˛ii Comerciale
Ónm‚nat 6 (∫ase) exemplare azi, data atest„rii.       la actul constitutiv al Societ„˛ii Comerciale      PETROCRIS - S.R.L., Arad.
  (51/328.609)                      TRUESPEC LUMBER - S.R.L., Ónmatriculat„           Preciz„m c„ imobilul este grevat de dreptul de
             *                la Oficiul Registrului Comer˛ului al Jude˛ului       ipotec„ de rang I, pentru suma de 650.000
                                   Arad cu nr. J 02/270/1999            (∫asesutecincizecimii) RON ∫i de interdic˛ia de
      Societatea Comercial„               Subsemnatul ™erb„nic„ Radu, domiciliat Ón        Ónstr„inare, grevare, demolare ∫i restructurare,
    ROTAMAI IMPEX - S.R.L., Arad           Arad, bd. Decebal nr. 11, ap. 2, jude˛ul Arad,       Óntabulate cu C.1, Ón favoarea B.R.D. Groupe Societe
                             identificat cu B.I. seria D.A. nr. 743300, eliberat„ la  Generale Sucursala Arad, care se men˛ine, conform
         ACT ADIfiIONAL              data de 9.07.1997 de Poli˛ia Arad, cod numeric       adresei nr. 5900 din 28 decembrie 2005, eliberat„
                             personal 1620317020031, ∫i Blanchard Sylvain Guy,     de B.R.D. Groupe Societe Generale, Sucursala Arad.
la contractul ∫i statutul Societ„˛ii Comerciale      domiciliat Ón Fran˛a, 39 Rue des Vaucelles, 10800       Art. 2. Ca urmare a denomin„rii ∫i a major„rii,
  ROTAMAI IMPEX - S.R.L., Ónmatriculat„         Bucheres, identificat cu pa∫aport nr. 04A106943,      capitalul social al societ„˛ii este Ón sum„ total„ de
la Oficiul Registrului Comer˛ului al Jude˛ului      eliberat de autorit„˛ile franceze, Ón reprezentarea    402.000 (patrusutedou„mii) RON, const‚nd din
     Arad cu nr. J 02/1055/2004           asociatului persoan„ juridic„ Societatea Comercial„    aport Ón numerar, Ón sum„ de 400 (patrusute) RON,
  Subsemnata Tudor Ana, domiciliat„ Ón Arad, bd.     REGALS LIMITED ∫i a asociatului Pradel Bernard       iar diferen˛a de 401.600 (patrusuteunamii∫asesute)
                             Jean, Ón baza procurilor autentice nr.           RON aport Ón natur„, const‚nd din imobilul situat
Iuliu Maniu nr. 12-18, sc. C, et, 3, ap. 10, jude˛ul
                             219/11.01.2006 ∫i nr. 220/11.01.2006, Ón calitate de    Ón comuna Cociuba Mare nr. 142A, jude˛ul Bihor,
Arad, identificat„ cu C.I. seria AR nr. 183415,
                             asocia˛i ∫i reprezentan˛i ai Societ„˛ii Comerciale     Ónscris Ón cartea funciar„ cu caracter nedefinitiv nr.
eliberat„ de Poli˛ia Arad, cod numeric personal      TRUESPEC LUMBER - S.R.L., av‚nd sediul Ón         1 Cociuba Mare, cu nr. top 6, 1.225.000 RON,
2530330020053, Ón calitate de Ómputernicit Ón baza    Lipova, str. Maria Radna nr. 321, jude˛ul Arad,      40.200 (patruzecimiidou„sute) p„r˛i sociale, a c‚te
procurii autentice nr. 1351/8.04.2004 de asocia˛ii    solicit„m darea de dat„ cert„ prezentului act       10 (zece) RON fiecare, de˛inute de asocia˛i dup„
Bembea Viviana-Lumini˛a ∫i Pascu Vasile Sorin, Ón     adi˛ional, prin care;                   cum urmeaz„:
calitate de asocia˛i ai Societ„˛ii Comerciale        Asociata Societatea Comercial„ REGALS           1. Asociatul Ban Gheorghe de˛ine un num„r de
ROTAMAI IMPEX - S.R.L., cu sediul Ón Arad, calea     LIMITED ∫i-a schimbat denumirea Ón Societatea       20.100 p„r˛i sociale, a c‚te 10 (zece) RON fiecare
Iuliu Maniu nr. 12-18, sc. C, et. 3, ap. 10, jude˛ul   Comercial„ CHENEX LIMITED, ca urmare a fuziunii      parte, Ón valoare total„ de 201.000 (dou„suteunamii)
Arad, identificat cu B.I. G.X. nr. 352843, eliberat la  din 31.05.2001, Ón baza hot„r‚rii adun„rii generale.    RON, const‚nd din aport Ón numerar, Ón sum„ de
data de 9.01.198 de Poli˛ia Arad, cod numeric        Asociatul ™erb„nic„ Radu se retrage din societate    200 (dou„sute) RON, iar diferen˛a de 200.800
                             ∫i cesioneaz„, cu titlu gratuit, cele 3 (trei) p„r˛i    (dou„sutemiioptsute) RON aport Ón numerar,
personal 1730725020073, ∫i Hartmann Lenu˛a,
                             sociale de˛inute Ón societate, Ón valoare total„ de 30   reprezent‚nd un procent de 50 % din capitalul
domiciliat„ Ón S‚ntana, Str. C‚mpului nr. 1, jude˛ul
                             (treizeci) RON c„tre Societatea Comercial„ CHENEX     social.
Arad, identificat cu C.I. seria AR nr. 243464,      LIMITED.                           2. Asociata Ban Ana de˛ine un num„r de 20.100
eliberat„ la data de 10.01.2005 de Poli˛ia Arad, cod     Ca urmare a retragerii ∫i cesiunii, aportul       p„r˛i sociale, a c‚te 10 (zece) RON fiecare parte, Ón
numeric personal 2790417020049, Ón calitate de      asocia˛ilor la capitalul social este urm„torul:      valoare total„ de 201.000 (dou„suteunamii) RON,
asocia˛i coopta˛i, Ón condi˛iile hot„r‚rii nr. 1/2006,  Societatea Comercial„ CHENEX LIMITED va de˛ine       const‚nd din aport Ón numerar, Ón sum„ de 200
adoptat„ de adunarea general„ a asocia˛ilor la data    un num„r de 95 (nou„zeci∫icinci) p„r˛i sociale, Ón     (dou„sute) RON, iar diferen˛a de 200.800
de 10.01.2006, solicit„m darea de dat„ cert„       valoare total„ de 950 (nou„sutecincizeci) RON,       (dou„sutemiioptsute) RON, aport Ón natur„,
prezentului act adi˛ional, prin care:           reprezent‚nd 95 % din capitalul social total, iar     reprezent‚nd un procent de 50 % din capitalul
  Œncep‚nd cu data de 10.01.2006 se reia activitatea   Pradel Bernard Jean va de˛ine un num„r de 6 (cinci)    social.
societ„˛ii.                        p„r˛i sociale, Ón valoare total„ de 50 (cincizeci) RON,    Noi, p„r˛ile semnatare, solicit„m notarului
                             reprezent‚nd 5 %.                     public efectuarea demersurilor necesare pentru
  Œncep‚nd cu data de 10.01.2006, se coopteaz„ Ón
                               Atribu˛iile legate de administrare ∫i reprezentare   Óntabularea dreptului de proprietate Ón cartea
societate urm„torii: Hartmann Edmond, cet„˛ean
                             vor fi Óndeplinite Ón continuare de dl Blanchard      funciar„, conform actului ∫i tuturor celorlalte
rom‚n, n„scut la data de 25.07.1973 Ón Arad, jude˛ul   Sylvain Guy.                        opera˛iuni adiacente prezentului act.
Arad, domiciliat Ón Arad, calea Aurel Vlaicu, bl. Z-     Prezenta modific„ Ón mod corespunz„tor           Celelalte prevederi ale actului constitutiv r„m‚n
26, sc. B, ap. 9, jude˛ul Arad, identificat prin B.I.   prevederile din actul constitutiv al societ„˛ii.      neschimbate ∫i se adapteaz„ Ón mod corespunz„tor
seria G.X. nr. 352843, eliberat la data de 29.01.198     Celelalte prevederi ale actului constitutiv r„m‚n    noii situa˛ii.
de Poli˛ia Arad, cod numeric personal           nemodificate.                         Subsemnatele p„r˛i declar„m c„, Ónainte de
1730725020073, ∫i Hartmann Lenu˛a, cet„˛ean         Redactat ∫i dactilografiat Ón 5 (cinci) exemplare    semnarea actului, am citit personal cuprinsul
rom‚n, n„scut„ la data de 17.04.1979, domiciliat„ Ón   originale a c‚te 2 (dou„) pagini, fiind semnat azi,    acestuia, notarul public ne-a explicat con˛inutul
S‚ntana, Str. C‚mpului nr. 1, jude˛ul Arad,        12.01.2006, c‚nd am primit 4 (patru) exemplare.      actului ∫i consecin˛ele ce rezult„ din el, constat‚nd
identificat„ cu C.I. seria AR nr. 243464, eliberat„ la     (53/328.611)                     c„ actul corespunde voin˛ei ∫i condi˛iilor stabilite
data de 10.01.2005 de Poli˛ia Arad, cod numeric                   *                de noi de comun acord, drept pentru care semn„m
                                                           mai jos.
personal 2790417020049.
                                  Societatea Comercial„                Œntocmit de Biroul notarial Morariu Ón 7 (∫apte)
  Pe aceea∫i dat„, se retrag din societate asocia˛ii    PETROCRIS - S.R.L., Arad, jude˛ul Arad         exemplare originale, din care p„r˛ilor li s-au
Bembea Viviana-Lumini˛a ∫i Pascu Vasile Sorin,                                    Ónm‚nat azi, data autentific„rii 6 (∫ase) exemplare.
care declar„ c„ sunt de acord cu transmiterea                ACT ADIfiIONAL                (54/328.612)
tuturor drepturilor lor asupra societ„˛ii, c„tre                                                *
asocia˛ii coopta˛i, renun˛‚nd, totodat„, la orice      la actul constitutiv al Societ„˛ii Comerciale
                                    PETROCRIS - S.R.L.
func˛ie ∫i calitate de˛inute p‚n„ Ón prezent.                                         Societatea Comercial„
  Cele 20 (dou„zeci) p„r˛i sociale a c‚te 10 (zece)     Subsemna˛ii Ban Gheorghe, cet„˛ean rom‚n,          GRINTA - S.R.L., Arad, jude˛ul Arad
RON fiecare parte, valor‚nd 200 (dou„sute) RON, pe    domiciliat Ón Arad, str. M„r˛i∫or nr. 2-4, sc. B, ap. 7,
                             jude˛ul Arad, n„scut la data de 9 noiembrie 1955 Ón             ACT ADIfiIONAL
care asocia˛ii Bembea Viviana-Lumini˛a ∫i Pascu
                             comuna Cociuba Mare, jude˛ul Bihor, fiul lui Petru
Vasile Sorin le-au de˛inut Ón capitalul social, se                                   la actul constitutiv al Societ„˛ii Comerciale
                             ∫i Mina, ∫i so˛ia Ban Ana, cet„˛ean rom‚n,
cesioneaz„ cu titlu gratuit asocia˛iilor coopta˛i,    domiciliat„ Ón Arad, str. M„r˛i∫or nr. 2-4, sc. B, ap.           GRINTA - S.R.L.
astel: Hartmann Edmond va dob‚ndi un num„r de       7, jude˛ul Arad, n„scut„ la data de 2 mai 1961 Ón       Subsemnatul Bulzan Olimpiu-Pavel, cet„˛ean
14 (patrusprezece) p„r˛i sociale, Ón valoare total„ de  satul Petid, comuna Cociuba Mare, jude˛ul Bihor,      rom‚n, domiciliat Ón Timi∫oara, str. L. Rebreanu
140 (unasut„patruzeci) RON, ∫i Hartmann Lenu˛a      fiica lui Moisie ∫i Ana, Ón calitate de membri       nr. 147, ap. 13, jude˛ul Timi∫, identificat cu C.I.
va dob‚ndi 6 (∫ase) p„r˛i sociale, Ón valoare total„ de  asocia˛i ai Societ„˛ii Comerciale PETROCRIS - S.R.L.,   seria TM nr. 447792, cod numeric personal
60 (∫aisezeci).                      persoan„ juridic„ rom‚n„, cu sediul Ón Arad, str.     1760928020057, Ón calitate de asociat unic al
  Aportul asocia˛ilor la constituirea capitalului    M„r˛i∫or nr. 2-4, sc. B, et. 3, ap. 7, jude˛ul Arad,    Societ„˛ii Comerciale GRINTA - S.R.L., cu sediul Ón
social este urm„torul:                  Ónmatriculat„ la Oficiul Registrului Comer˛ului al     Arad, Str. Osta∫ului nr. 9, jude˛ul Arad, cod unic de
  - asociatul Hartmann Edmond de˛ine 14         Jude˛ului Arad cu nr. J 02/476/1998, av‚nd cod unic    Ónregistrare R 16278217, Ónmatriculat„ la Oficiul
                             de Ónregistrare 10893905, atribut fiscal R, Ón       registrului comer˛ului cu nr. J 02/530/2004, av‚nd
(patrusprezece) p„r˛i sociale, a c‚te 10 (zece) RON
                             temeiul hot„r‚rii adun„rii generale, hot„r‚m        un capital social de 200 RON, Ón baza hot„r‚rii nr.
fiecare, valor‚nd 140 (unasut„patruzeci) RON,
                             modificarea actelor constitutive ale societ„˛ii, prin   1 din data de 29 august 2005, aduc urm„toarele
reprezent‚nd 70 % din capitalul social, ∫i        prezentul act adi˛ional, dup„ cum urmeaz„:         modific„ri la actul constitutiv al societ„˛ii
  Hartmann Lenu˛a de˛ine 6 (∫ase) p„r˛i sociale, a     Art. 1. Œncep‚nd cu data semn„rii prezentului act    comerciale:
c‚te 10 (zece) RON fiecare, valor‚nd 60 (∫aisezeci)    adi˛ional, se majoreaz„ capitalul social al societ„˛ii    Art. 1. Se radiaz„ punctul de lucru din Timi∫oara,
RON, reprezent‚nd 30 % din capitalul social total.    de la suma de 400 (patrusute) RON, respectiv        Str. Ardealului nr. 70, jude˛ul Timi∫.
  Se revoc„ din func˛ia de administrator ∫i       4.000.000 (patrumilioane) ROL, de la suma de         Art. 2. Se deschide punct de lucru Ón Timi∫oara,
reprezentant al societ„˛ii asocia˛ii ceden˛i Bembea    402.000 (patrusutedou„mii) RON, respectiv cu suma     str. Divizia 9 Cavalerie nr. 66, jude˛ul Timi∫,
Viviana-Lumini˛a ∫i Pascu Vasile Sorin, aceste      de 401.600 (patrusuteunamii∫asesute) RON, prin       conform contractului de Ónchiriere cu nr.
atribu˛ii fiind Óndeplinite de asocia˛ii coopta˛i,    aportul Ón natur„ al asocia˛ilor, const‚nd din       1911/11.01.2006, Óncep‚nd cu data de 1.02.2006
Hartmann Edmond ∫i Hartmann Lenu˛a.            imobilul situat Ón comuna Cociuna Mare nr. 142A,      (stand A 18).
                             jude˛ul Bihor, Ónscris Ón cartea funciar„ cu caracter     Art. 3. Se completeaz„ obiectul de activitate al cu
  Redactat ∫i dactilografiat Ón 5 (cinci) exemplare
                             nedefinitiv nr. 1 Cociuba Mare, cu nr. top 6,       urm„toarele activit„˛i secundare: 5248 - comer˛ cu
originale, a c‚te 2 (dou„) pagini fiecare, fiind
                             const‚nd din suprafa˛„ de 7.964 m 2 , teren        am„nuntul, Ón magazine specializate, cu alte
semnat azi, 12.01.2006, c‚nd am primit 4 (patru)     intravilan, Ón C‚mpu de Sus, o construc˛ie-sta˛ie de    produse neclasificate Ón alt„ parte.
exemplare.                        distribuire carburan˛i, de sub B.2, B.3 ∫i B.4,        Art. 4. Œn conformitate cu cele adoptate se
  (52/328.610)                     dob‚ndit prin schimb ∫i construire, evaluat la suma    modific„ art. 3 cap. I din actul constitutiv al
             *                de 1.225.000 RON, conform raportului de expertiz„     societ„˛ii, celelalte clauze r„m‚n‚nd neschimbate.
                 MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA                 a IV-a,  Nr. 473/10.II.2006                  15
 Prezentul act adi˛ional s-a Óntocmit Ón 7 (∫apte)    numeric personal 1761226020065 ∫i Vincze          26A, jude˛ul Arad, identificat„ cu B.I. seria G.K. nr.
exemplare a c‚te 1 (una) pagin„ fiecare, sub        Daniela, domiciliat„ Ón Arad, str. George Gordon      403609, eliberat„ de la data de 11.11.1993 de Poli˛ia
semn„tur„ privat„.                     Byron, bl. 102/C, et. 4, ap. 19, jude˛ul Arad,       Arad, ∫i Berar Ioana, cet„˛ean rom‚n, n„scut„ la
 Prezenta se va publica Ón Monitorul Oficial al      identificat„ cu C.I. seria AR nr. 106954, eliberat„ de   data de 20.09.1976 Ón Arad, domiciliat„ Ón Arad, C.A.
Rom‚niei.                         Poli˛ia Arad la data de 18.03.2002, cod numeric       Vlaicu nr. 206, bl. A7, sc. A, et. 3, ap. 13, jude˛ul
  (55/328.613)                      personal 2700514323955, Ón calitate de asocia˛i ai     Arad, Ón calitate de asocia˛i ai Societ„˛ii Comerciale
              *                Societ„˛ii Comerciale ADDA GRUP - S.R.L., cu        CASTELANA - S.R.L., cu sediul Ón localitatea
                              sediul Ón Arad, str. Byron nr. 6-8, bl. 102/C, et. 4, ap.  S‚mb„teni, nr. 63, jude˛ul Arad, Ónmatriculat„ la
      Societatea Comercial„              19, jude˛ul Arad, solicit„m atestarea prezentului act    Oficiul     registrului   comer˛ului     cu
    MOBILA ASHAR - S.R.L., S‚ntana           adi˛ional prin care:                    nr. J 02/788/2.10.2002, cod unic de Ónregistrare
        jude˛ul Arad                 Se modific„ sediul societ„˛ii din Arad, str. Byron    14917659, Ón conformitate cu hot„r‚rea nr. 1/2006,
                              nr. 6-8, bl. 102/C, et. 4, ap. 19, jude˛ul Arad, ∫i se
                                                            am hot„r‚t modificarea actului constitutiv dup„
         ACT ADIfiIONAL              stabile∫te Ón Arad, Str. Vene˛iei nr. 8/A, P+M, cod
                                                            cum urmeaz„:
                              po∫tal 310464, jude˛ul Arad, imobil Ónscris Ón C.F.
                                                              Art. 1. Asociata Berar Ioana cesioneaz„ cu titlu
 la statutul ∫i contractul Societ„˛ii Comerciale      nr. 2861 - Bujac.
                               Ca urmare a denomin„rii, Ón baza Legii nr.        gratuit 1 (una) parte social„ Ón valoare total„ de 10
   MOBILA ASHAR - S.R.L., Ónmatriculat„
    la Oficiul registrului comer˛ului         348/2004, capitalul social este Ón valoare de 500      RON, Ón favoarea asociatei Parau Florica.
        cu nr. J 02/50/1999             (cincisute) RON, divizat Ón 20 (dou„zeci) p„r˛i         Art. 2. Œncep‚nd cu data de 10.01.2006, societatea
                              sociale a 25 (dou„zeci∫icinci) RON fieare.         Ó∫i schimb„ sediul din localitatea S‚mb„teni nr. 63,
  Subsemna˛ii Covaciu Nicolae, identificat cu B.I.
                               Prezentul act adi˛ional modific„ Ón mod         jude˛ul Arad, Ón Arad, Str. Podului nr. 26/A, jude˛ul
seria D.G.nr. 562169, eliberat de Mili˛ia Arad la data
                              corespunz„tor prevederile actului constitutiv al      Arad, Ón imobilul Ónscris Ón CF 52061 Arad, nr. top.
de 4.02.1988, ∫i Covaciu Inge, identificat„ cu B.I.
                              societ„˛ii.                         6683/7/23/f/2.
seria D.H. nr. 3999587, eliberat de Mili˛ia Arad la
                               Celelalte prevederi ale actului constitutiv r„m‚n      Art. 3. Celelalte prevederi ale actului constitutiv
data de 24.10.1988, am‚ndoi din localitatea
                              nemodificate.                        r„m‚n nemodificate.
S‚ntana, pia˛a Mihai Viteazul, bl. 2, sc. A, ap. 3,      Prezentul act adi˛ional a fost tehnoredactat Ón 5
jude˛ul Arad, asocia˛i ai Societ„˛ii Comerciale                                      Redactat ∫i tehnoredactat Ón 7 (∫apte) exemplare
                              (cinci) exemplare originale a c‚te 2 pagini fiecare,    originale, din care s-au Ónm‚nat p„r˛ii 6(∫ase)
MOBILA ASHAR - S.R.L., cu sediul Ón S‚ntana, pia˛a     azi, 12.01.2006 la Cabinetul individual al avocatului
Mihai Viteazul, bl. 2, sc. A, ap. 3, jude˛ul Arad, Ón                                 exemplare originale, azi, data atest„rii.
                              Demeter Arpad, din care 4 (patru) exemplare s-au
baza hot„r‚rii nr. 1/2006, solicit„m atestarea                                       (59/328.617)
                              predat semnatarului actului adi˛ional.
prezentului act, prin care actele constitutive ale       (57/328.615)
                                                                         *
societ„˛ii, Óncep‚nd cu data semn„rii, se modific„                  *
astfel:                                                              Societatea Comercial„
  - Potrivit Legii nr. 348/2004 privind denominarea          Societatea Comercial„                  MAD STYLLE - S.R.L., P‚ncota
monedei na˛ionale, modificat„, capitalul social total        DAMROM COMPANY - S.R.L.                      jude˛ul Arad
este Ón valoare de 200 lei (RON), aport Ón numerar,           Arad, jude˛ul Arad
divizat Ón 20 p„r˛i sociale a 10 lei (RON) fiecare.                                           ACT ADIfiIONAL
  Se schimb„ sediul social din localitatea S‚ntana,             ACT ADIfiIONAL
                                                             la actul constitutiv al Societ„˛ii Comerciale
pia˛a Mihai Viteazul, bl. 2, sc. A, ap. 3, jude˛ul Arad,
                               la actul constitutiv al Societ„˛ii Comerciale       MAD STYLLE - S.R.L., cu sediul Ón localitatea
Ón localitatea S‚ntana, Str. Rozelor nr. 13 bis,
                               DAMROM COMPANY - S.R.L., Ónmatriculat„            P‚ncota, Str. G„rii nr. 4/B, jude˛ul Arad,
jude˛ul Arad, spa˛iu de˛inut conform extrasului C.F.
                              la Oficiul Registrului Comer˛ului de pe l‚ng„       Ónmatriculat„ la Oficiul registrului comer˛ului
nr. 2350/S‚ntana ∫i accept coproprietar.
                                 Tribunalul Arad cu nr. J 02/71/1999,         cu nr. J 02/661/2003, cod unic de Ónregistrare
  Se   precizeaz„    durata    mandatului
                                 cod unic de Ónregistrare R11470636          R15468930, av‚nd un capital social de 200 lei
administratorilor ca fiind nelimitat„.
  Se recodific„, conform cod CAEN rev. 1, obiectul      Subsemnatul Musta˛„ Dan-Alexandru, domiciliat       Subsemna˛ii Sandru Lucian Sorin, cet„˛ean
secundar de activitate, astfel:              Ón Arad, Pia˛a Spitalului, bl. 1.B, et. 3, ap. 12,     rom‚n, n„scut la data de 30.06.1967, domiciliat Ón
                              jude˛ul Arad, identificat cu C.I. seria AR nr. 006524,   Arad, Str. Rozelor nr. 135, jude˛ul Arad, identificat
  1920 - fabricare de articole de voiaj ∫i
                              eliberat„ de Poli˛ia Arad la data de 30.07.1999, Ón
marochin„rie ∫i de articole de harna∫ament;                                      cu C.I. seria AR nr. 148193, eliberat„ de Poli˛ia
                              calitate de asociat unic ∫i reprezentant legal al
  2010 - t„ierea ∫i rindeluirea lemnului;                                       Arad, cod numeric personal 1670630020086, ∫i
                              Societ„˛ii Comerciale DAMROM COMPANY - S.R.L.,
impregnarea lemnului;                                                 Sandru Florica, cet„˛ean rom‚n, n„scut„ la data de
                              cu sediul Ón Arad, str. Tudor Vladimirescu nr. 21,
  2020 - fabricarea de produse stratificate din      ap. 2, jude˛ul Arad, Ón baza hot„r‚rii nr. 1/2006 din    6.01.1968, domiciliat„ Ón Arad, Str. Rozelor nr. 135,
lemn: placaj, panel, furnire, pl„ci din a∫chii de     data de 10 ianuarie 2006, am Óncheiat prezentul act     jude˛ul Arad, identificat„ cu C.I. seria AR nr.
lemn, pl„ci fibrolemnoase etc;               adi˛ional, pentru care cer atestarea prin care se      035879, eliberat„ de Poli˛ie Arad, cod numeric
  2040 - fabricarea ambalajelor din lemn;         modific„ actul constitutiv al societ„˛ii, dup„ cum     personal 2680106020029, Ón calitate de asocia˛i ai
  2052 - fabricarea articolelor din plut„, paie ∫i    urmeaz„:                          Societ„˛ii Comerciale MAD STYLLE - S.R.L., Ón baza
Ómpletituri;                          Œncep‚nd cu data adopt„rii hot„r‚rii nr. 1/2006,    prevederilor Legea nr. 31/1990, republicat„, ale
  3611 - produc˛ia de scaune;               se coopteaz„ dna Musta˛„ M„rioara, cet„˛ean         statutului societ„˛ii ∫i ale hot„r‚rii adun„rii
  3612 - produc˛ia mobilieurlui pentru birou ∫i      rom‚n, n„scut„ la data de 28.04.1947 Ón comuna       generale a asocia˛ilor nr. 1 din data de 1.01.2006,
magazine;                         Avram Iancu, jude˛ul Alba, cod numeric personal       am hot„r‚t modificarea actului constitutiv al
  5187 - comer˛ cu ridicata cu alte aparaturi       2470428020025, domiciliat„ Ón Arad, str. Tudor       societ„˛ii dup„ cum urmeaz„:
utilizate Ón industrie, comer˛ ∫i transporturi;      Vladimirescu nr. 21, ap. 2, jude˛ul Arad, identificat„     Ca urmare a denomin„rii monedei na˛ionale,
  5262 - comer˛ cu am„nuntul prin standuri ∫i       cu B.I. seria D.A. nr. 840673, eliberat de Mili˛ia Arad   capitalul social al societ„˛ii devine 200 lei, Ómp„r˛it
pie˛e;                           la data de 14.10.1986, prelungit„ valabilitatea la
                                                            Ón 20 p„r˛i sociale, cu o valoare de 10 lei fiecare.
  5274 - repara˛ii de alte articole personale       data de 9 mai 1996, care devine asociat al societ„˛ii
                                                             Art. 1. Se completeaz„ obiectul secundar de
neclasificate Ón alt„ parte.                cu drepturi depline.
                                Pe accea∫i dat„, se retrage din societate asociatul   activitate al societ„˛ii cu urm„toarele activit„˛i:
  Obiectul de activitate principal ∫i secundar,
                              fondator Musta˛„ Dan-Alexandru, care cesioneaz„,        2215 - alte activit„˛i de editare;
corect codificat, nu se schimb„.
                              cu titlu gratuit, toate cele 20 (dou„zeci) p„r˛i sociale    2222 - alte activit„˛i de tip„rire neclasificate Ón
  Celelalte prevederi ale statutului ∫i contractului
de societate r„m‚n neschimbate.              a 10 (zece) lei RON fiecare, ce formeaz„ capitalul     alt„ parte;
  Se Ómputernice∫te cu depunerea/ridicarea        social al societ„˛ii Ón valoare de 200 (dou„sute) lei     2231 - reproducerea Ónregistr„rilor audio;
men˛iunii prezentului act, a hot„r‚rii A.G.E.A., al    RON, c„tre asociata cooptat„ Musta˛„ M„rioara,         2232 - reproducerea Ónregistr„rilor video;
actelor anexe, precum ∫i cu renun˛area la recurs      urm‚nd ca aceasta s„ continue activitatea societ„˛ii,     7481 - activit„˛i fotografice;
Ómpotriva Óncheierii judec„torului delegat, av‚nd     Ón calitate de asociat unic.                  7487 - alte activit„˛i de servicii prestate Ón
dreptul s„ semneze orice act, Ón fa˛a oric„rei         Se revoc„ din func˛ia de administrator ∫i director   principal Óntreprinderilor;
                              general al societ„˛ii asociatul care se retrage        9211 - produc˛ia de filme cinematografice ∫i
autorit„˛i sau institu˛ii rom‚ne, de stat sau private,
                              Musta˛„ Dan-Alexandru, urm‚nd a societatea s„ fie      video;
Ón scopul ducerii la Óndeplinire a prezentului act, dl
                              administrat„,    Ón  continuare,   de   c„tre    9231 - crea˛ie ∫i interpretare artistic„ literar„;
Maier Daniel, identificat cu C.I. seria AR nr.
                              administratorul Ón func˛ie - dl Musta˛„ Dan-Mihai.       9234 - alte activit„˛i de spectacole neclasificate Ón
035501/2000, eliberat„ de Poli˛ia Arad.
                                Actul constitutiv se va rescrie potrivit
  Œntocmit prin grija asocia˛ilor Ón 5 (cinci)                                    alt„ parte;
                              modific„rilor de mai sus ∫i se atest„ Ómpreun„ cu
exemplare originale a c‚te 2 (dou„) pagini fiecare.                                    9305 - alte activit„˛i de servicii personale
                              prezentul act adi˛ional.
   (56/328.614)                       Redactat Ón 7 (∫apte) exemplare originale a c‚te    neclasificate Ón alt„ parte.
              *                2 (dou„) pagini fiecare, inclusiv atestarea, fiind       Art. 2. Se extinde fondul de comer˛ al societ„˛ii
                              atestat de avocat Maier Marcel din cadrul Societ„˛ii    prin Ónfiin˛area unui punct de lucru Ón Arad, str.
     Societatea Comercial„              civile de avoca˛i îSerb-Incze ∫i asocia˛ii", cu sediul   Mircea St„nescu nr. 1, ap. 1, jude˛ul Arad, CF 64837
  ADDA GRUP - S.R.L., Arad, jude˛ul Arad         profesional Ón Arad, Str. Blajului nr. 2, ap. 6, jude˛ul  Arad, conform contractului de Ónchiriere din data
                              Arad, p„r˛ilor Ónm‚n‚ndu-li-se 6 (∫ase) exemplare,     de 1.10.2005, pe o perioad„ de 26 de luni, Óncep‚nd
         ACT ADIfiIONAL              azi, data atest„rii.                    cu data semn„rii contractului.
                                (58/328.616)                       Art. 3. La punctul de lucru nou Ónfiin˛at se vor
  la actul constitutiv al Societ„˛ii Comerciale
                                           *                desf„∫ura urm„toarele activit„˛i:
 ADDA GRUP - S.R.L., Ónmatriculat„ la Oficiul
  Registrului Comer˛ului al Jude˛ului Arad                                       5242 - comer˛ cu am„nuntul cu Ómbr„c„minte.
                                   Societatea Comercial„                Celelalte prevederi ale actului constitutiv r„m‚n
        cu nr. J 02/1276/2003             CASTELANA - S.R.L., Arad, jude˛ul Arad          neschimbate.
  Subsemna˛ii Balint Alina, domiciliat„ Ón Arad,
Str. Egalit„˛ii nr. 4, ap. 1, jude˛ul Arad, identificat„                                 Prezentul act adi˛ional a fost Óncheiat Ón 5 (cinci)
                                       ACT ADIfiIONAL
cu C.I. seria AR nr. 025391, eliberat„ de Poli˛ia                                   exemplare originale a c‚te o pargin„ fiecare, sub
Arad la data de 28.04.2001, cod numeric personal       la actul constitutiv al Societ„˛ii Comerciale       forma Ónscrisului sub semn„tur„ privat„ ast„zi,
2771016020038, Pop Daniel Sorin, domiciliat Ón               CASTELANA - S.R.L.             10.01.2006, urm‚nd a se publica Ón Monitorul
Arad, str. Abrud nr. 91, bl. 171, et. 1, ap. 6, jude˛ul    Subsemnatele Parau Florica, cet„˛ean rom‚n,       Oficial al Rom‚niei.
Arad, identificat cu C.I. seria AR nr. 066995,       n„scut„ la data de 23.02.1951 Ón comuna Cizer,         (60/328.618)
eliberat„ de Poli˛ia Arad la data de 18.04.2001, cod    jude˛ul S„laj, domiciliat„ Ón Arad, Str. Podului nr.                  *
  16               MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI,               PARTEA a IV-a,   Nr. 473/10.II.2006
      Societatea Comercial„             Oltean Aurora-Liliana, pe perioad„ nedeterminat„,     MULLER IMPORT EXPORT - S.R.L. Ón valoare de 10
    AURORA-BIANCA - S.R.L., Zabrani          p‚n„ la revocare.                     lei RON fiecare.
         jude˛ul Arad                 Se completeaz„ obiectul secundar de activitate al     Art. 5. Fa˛„ de cele prev„zute la art. 1-4, capitalul
                              societ„˛ii cu urm„toarele activit„˛i:           social se men˛ine la nivelul sumei de 3.000 lei RON
         ACT ADIfiIONAL                923 - alte activit„˛i de spectacole;          (treimii) RON, divizat Ón 300 (treisute) p„r˛i sociale,
                               9234 - alte activit„˛i de spectacole neclasificate Ón  Ón valoare de 10 (zece) lei RON fiecare parte,
  la actul constitutiv al Societ„˛ii Comerciale
                              alt„ parte.                        asocia˛ii av‚nd urm„toarele cote de participare la
  AURORA-BIANCA - S.R.L., Ónmatriculat„ la
                               Fa˛„ de cele de mai sus, Ón conformitate cu       capital:
  Oficiul Registrului Comer˛ului al Jude˛ului
                              prevederile art. 199 din Legea nr. 31/1990,          - asociatul Iantoc Viorel de˛ine un num„r de 150
       Arad cu nr. J 02/494/2004
                              republicat„, se rescrie actul constitutiv al societ„˛ii,  (unasut„cincizeci) p„r˛i sociale, Ón valoare de 10
  Subsemna˛ii Oltean Florin, domiciliat Ón        adaptat la situa˛ia creat„.
localitatea Zabrani, nr. 8, jude˛ul Arad, identificat                                 (zece) lei RON fiecare parte, un total de 1.500
                               Prezentul Ónscris a fost redactat ast„zi, 13      (unamiecincisute) lei RON, respectiv 50 % din
cu C.I. seria AR nr. 161397, eliberat„ de Poli˛ia     ianuarie 2006, Óntr-un num„r de 5 (cinci) exemplare
Lipova la data de 4.06.2003, cod numeric personal                                   capitalul social;
                              a c‚te 2 pagini, din care 4 (patru) exemplare pentru     - asociata Iantoc Andreea de˛ine un num„r de
168021023623, Ón calitate de asociat unic fondator     p„r˛i ∫i un exemplar pentru Compartimentul de
al Societ„˛ii Comerciale AURORA-BIANCA - S.R.L.,                                   150 (unasut„cincizeci) p„r˛i sociale, Ón valoare de 10
                              asisten˛„ din cadrul Oficiului Registrului
cu sediul Ón localitatea Zabrani, nr. 8, jude˛ul Arad,                                (zece) lei RON fiecare parte, un total de 1.500
                              Comer˛ului de pe l‚ng„ Tribunalul Arad.
precum ∫i Oltean Aurora-Liliana, domiciliat„ Ón                                    (unamiecincisute) lei RON, respectiv 50 % din
                                (61/328.619)
localitatea Zabrani, nr. 8, jude˛ul Arad, identificat„                                capitalul social.
                                           *
cu B.I. seria D.G. nr. 326873, eliberat la data de                                    Participarea asocia˛ilor la beneficii ∫i pierderi se
23.03.1988, prelungit valabilitatea la data de                                    va face Ón func˛ie de aportul la capitalul social.
                                   Societatea Comercial„
8.06.1998 de Poli˛ia Lipova, cod numeric personal                                    Art. 6. Se revoc„ din func˛ia de administrator dl
                                 MULLER IMPORT EXPORT - S.R.L.
2701031023631, Ón calitate de asociat cooptat Ón                                   Barca Ludovic.
                                    Arad, jude˛ul Arad
condi˛iile hot„r‚rii nr. 1/2006, adoptat„ de asociatul                                  Art. 7. Ca urmare a acestor cesiuni, domnul
unic la data de 11.01.2006, solict„m darea de dat„                                  Barca Ludovic nu mai face parte din societate ∫i nu
                                       ACT ADIfiIONAL
cert„ prezentului act adi˛ional, prin care:                                      mai are nici o preten˛ie de nici o natur„ fa˛„ de
  Œn urma denomin„rii, capitalul social este Ón      la actul constitutiv al Societ„˛ii Comerciale      asocia˛i ∫i societate.
valoare de 200 (dou„sute) RON, divizat Ón 20           MULLER IMPORT EXPORT - S.R.L.             Art. 8. Celelalte prevederi la zi ale actului
(dou„zeci) p„r˛i sociale a 10 (zece) RON fiecare.       Subsemna˛ii Iantoc Viorel, cet„˛ean rom‚n,       constitutiv al Societ„˛ii Comerciale MULLER
  Œncep‚nd cu data de 1.01.2006, se coopteaz„ Ón     domiciliat Ón Arad, Str. P„durii, bl. 59, sc. B, et. 4,  IMPORT EXPORT - S.R.L. r„m‚n nemodificate.
societate dna Oltean Aurora-Liliana, n„scut„ la data    ap. 19, jude˛ul Arad, n„scut la data de 12 martie       Œntocmit ∫i redactat Ón cadrul Cabinetului
de 31 octombrie 1970 Ón localitatea Lipova, jude˛ul
                              1966 Ón Arad, jude˛ul Arad, identificat cu C.I. seria   individual avocat îDan Popa" Ón 6 (∫ase) exemplare
Arad, domiciliat„ Ón localitatea Zabrani, nr. 8,
                              AR nr. 143521, eliberat„ de Poli˛ia Arad Ón 2003, cod   originale, din care 5 (cinci) exemplare revin
jude˛ul Arad, identificat„ cu B.I. seria D.G. nr.
                              numeric personal 1660312020065, cu o cot„ de        p„r˛ilor.
326873, eliberat la 23.03.1988, prelungit
                              participare la capitalul social de 33,33 %, Iantoc       (62/328.620)
valabilitatea la data de 8.06.1998 de Poli˛ia Lipova,
                              Andreea, cet„˛ean rom‚n, domiciliat„ Ón Arad, Str.                  *
cod numeric personal 270103102331.
                              P„durii, bl. 59, sc. B, et. 4, ap. 19, jude˛ul Arad,
  Asociatul fondator Oltean Florin cesioneaz„, cu
                              n„scut„ la data de 26 aprilie 1981 Ón Bra∫ov, jude˛ul         Societatea Comercial„
titlu gratuit, un num„r de 10 (zece) p„r˛i sociale a
                              Bra∫ov, identificat cu C.I. seria AR nr. 203567,          CREAZIONI VITTORIO - S.R.L.
10 (zece) RON fiecare, valor‚nd 100 (unasut„) RON,
                              eliberat„ de Poli˛ia Arad Ón 2004, cod numeric              Arad, jude˛ul Arad
asociatului cooptat Oltean Aurora-Liliana.
                              personal 2810426080038, cu o cot„ de participare
  Capitalul social total r„m‚ne la valoarea ini˛ial„
                              de 33,33 % din capitalul social, Barca Ludovic,               ACT ADIfiIONAL
de 200 (dou„sute) RON, Ón Óntregime Ón numerar,
                              cet„˛ean rom‚n, domiciliat Ón       Arad, Str.
divizat Ón 20 (dou„zeci) p„r˛i sociale a 10 (zece) RON
                              Macedoniei nr. 5, jude˛ul Arad, n„scut la data de          la statutul Societ„˛ii Comerciale
fiecare.
  Contribu˛ia asocia˛ilor la constituirea capitalului  23.07.1974 Ón Arad, jude˛ul Arad, identificat cu C.I.        CREAZIONI VITTORIO - S.R.L.
social este urm„toarea:                  seria AR nr. 018743, eliberat„ de Poli˛ia Arad Ón       Subsemnatul Ciardiello Domenico, cet„˛ean
  - asociatul Oltean Florin contribuie la capitalul   2000, cod numeric personal 1740723264418, cu o       italian, domiciliat Ón Italia, Galaratte, via S.F.
social cu suma de 100 (unasut„) RON, iar          cot„ de participare de 33,33 % la capitalul social,    Francesco nr. 3, Ón calitate de asociat unic al
  - asociata Oltean Aurora-Liliana contribuie la     solicit„m darea de dat„ cert„ prezentului Ónscris, Ón   Societ„˛ii Comerciale CREAZIONI VITTORIO -
capitalul social cu suma de 100 (unasut„) RON.       care prin hot„r‚rea adun„rii generale a asocia˛ilor    S.R.L., cu sediul Ón Arad, Str. Ghioceilor nr. 38,
  Aportul asocia˛ilor la constituirea capitalului    din data de 11.01.2006 a Societ„˛ii Comerciale
                                                           jude˛ul Arad, Ónmatriculat„ la Oficiul Registrului
social fiind egal ∫i p„r˛ile sociale se distribuie Óntre  MULLER IMPORT EXPORT - S.R.L., cu sediul Ón
                                                           Comer˛ului de pe l‚ng„ Tribunalul Arad cu nr. J
ei Ón mod egal, a∫a Ónc‚t, asociatul Oltean Florin     Arad, Str. Condura∫ilor nr. 77/A, bl. 58/D, et. 2, ap.
                                                           02/391/2005, Ón temeiul Legii nr. 31/1990 privind
de˛ine un num„r de 10 (zece) p„r˛i sociale a 10      5, jude˛ul Arad, s-au stabilit urm„toarele:
                                                           societ„˛ile comerciale, republicat„, ale Legii nr.
(zece) RON fievare, reprezent‚nd 50 % din capitalul      Art. 1. Asociatul Barca Ludovic se retrage din
                                                           26/1990 privind registrul comer˛ului, precum ∫i a
social al societ„˛ii, iar asociata Oltean Aurora-     societate ∫i cesioneaz„ cu titlu gratuit un num„r de
                                                           celorlalte prevederi legale Ón materie civil„ ∫i
Liliana de˛ine un num„r de 10 (zece) p„r˛i sociale a    50 p„r˛i sociale din totalul de 100 p„r˛i sociale pe
                              care le de˛ine, Ón valoare de 10 lei RON fiecare,     comercial„, cer modificarea prevederilor actului
10 (zece) RON fievare, reprezent‚nd 50 % din
                              c„tre asociatul Iantoc Viorel.               constitutive, dup„ cum urmeaz„:
capitalul social al societ„˛ii.
                               Art. 2. Asociatul Iantoc Viorel preia cu titlu       Articol unic. Cu data semn„rii prezentului act
  Beneficiile societ„˛ii se vor Ómp„r˛i Ón mod egal
                              gratuit de la asociatul Barca Ludovic un num„r de     adi˛ional se revoc„ din func˛ia de administrator al
Óntre cei doi asocia˛i, corespunz„tor num„rului de
p„r˛i sociale pe care fiecare asociat le de˛ine Ón     50 p„r˛i sociale Ón valoare de 10 RON fiecare.       societ„˛ii Ciardiello Domenico, iar Ón locul lui se
capitalul social, Ón acela∫i mod urm‚nd a se Ómp„r˛i     Art. 3. Asociatul Barca Ludovic se retrage din     nume∫te, Ón calitate de administrator, cu puteri
Óntre ei ∫i eventualele pierderi pe care societatea le   societate ∫i cesioneaz„ cu titlu gratuit un num„r de    depline, p‚n„ la data de 31.05.2006, Mihit Carmen
va Ónregistra.                       50 p„r˛i sociale din totalul de 100 p„r˛i sociale pe    Voichi˛a, cet„˛ean rom‚n, domiciliat„ Ón Arad, str.
  Asociatul cooptat Oltean Aurora-Liliana        care le de˛ine, Ón valoare de 10 lei RON fiecare,     Ady Endre nr. 54, jude˛ul Arad, identificat„ cu C.I.
dob‚nde∫te ∫i calitatea de administrator ∫i        c„tre asociata Iantoc Andreea.               seria AR nr. 147700, eliberat„ de Poli˛ia Arad la data
reprezentant al societ„˛ii. Astfel, atribu˛iile legate    Art. 4. Asociata Iantoc Andreea preia cu titlu     de 25.02.2003.
de administrarea ∫i reprezentarea societ„˛ii vor fi    gratuit de la asociatul Barca Ludovic un num„r de       Redactat Ón 6 (∫ase) exemplare originale.
Óndeplinite de c„tre cei doi asocia˛i, Oltean Florin ∫i  50 p„r˛i sociale de˛inute la Societatea Comercial„       (63/328.621)
                      EDITOR: PARLAMENTUL ROM¬NIEI — CAMERA DEPUTAfiILOR

                                   ,
Regia Autonom„ îMonitorul Oficial“, Str. Parcului nr. 65, sectorul 1, Bucure∫ti; C.U.I. 427282; Atribut fiscal R,
   IBAN: RO75RNCB5101000000120001 Banca Comercial„ Rom‚n„ — S.A. — Sucursala îUnirea“ Bucure∫ti
∫i IBAN: RO12TREZ7005069XXX000531 Direc˛ia de Trezorerie ∫i Contabilitate Public„ a Municipiului Bucure∫ti
                  (alocat numai persoanelor juridice bugetare)
    Tel. 318.51.29/150, fax 318.51.15, E-mail: publicari_acte@ramo.ro, Internet: www.monitoruloficial.ro
      Adresa pentru publicitate: Centrul pentru rela˛ii cu publicul, Bucure∫ti, ∫os. Panduri nr. 1,
      bloc P33, parter, sectorul 5, tel. 411.58.33 ∫i 410.47.30, tel./fax 410.77.36 ∫i 410.47.23
                                                                           &JUYDGY|080751]
                  Tiparul: Regia Autonom„ îMonitorul Oficial“
Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea a IV-a, nr. 473/10.II.2006 con˛ine 16 pagini.          Pre˛ul: 1,28 lei noi/12.800 lei vechi      ISSN  1220 — 4889

								
To top