mof4_2003_3259 by tradetrek

VIEWS: 142 PAGES: 16

									                                   PARTEA A IV-A
Anul 171 (XIII) — Nr. 3259                                                   Miercuri, 10 decembrie 2003
                       PUBLICAfiII ALE AGENfiILOR ECONOMICI        PUBLICAfiII ALE AGENfiILOR ECONOMICI
     Societatea Comercial„               7. Se aprob„ desc„rcarea de gestiune a           c) - ing. Burtan Nicolae - 370.364 voturi pentru; -
 ATC ALL TRADE COMPANY - S.R.L., Sibiu         administratorilor pentru mandatul expirat, cu       1.267 voturi Ómpotriv„;
                             unanimitate de voturi;                    d) - ec. Turlea Marian - 349.810 voturi pentru; -
  ŒNCHEIERE DE RECTIFICARE NR. 7699            8. Se aprob„ modificarea statutului societ„˛ii,     21.821 voturi Ómpotriv„;
                             modificare impus„ de aplicarea Ordonan˛ei de         e) - ec. Popescu Ion - 344.085 voturi pentru; -
    din data de 23 septembrie 2002          urgen˛„ nr. 75/1999, privind activitatea de audit     27.546 voturi Ómpotriv„.
  Pe rol fiind solu˛ionarea cererii de rectificare cu  financiar cu modific„rile ∫i complet„rile ulterioare,     Candidatul Hanches Marian a Ónregistrat un
nr. 7699 din data de 23 septembrie 2002 a        precum ∫i de necesitatea Ónfiin˛„rii unor sedii      num„r de 29.209, voturi pentru, fiind respins cu
numitului Constantin Doru privind Óndreptarea      secundare (puncte de lucru) ale societ„˛ii, dup„ cum    342.422 voturi Ómpotriv„.
erorii cuprinse la actul adi˛ional nr. 1738/2002,    urmeaz„):                           Hot„r‚rile de mai sus au fost adoptate Ón
  Eu, Dan Valerica, notar public, observ‚nd la       I. Capitolul VII - gestiunea societ„˛ii se modific„   conformitate cu prevederile art. 112 din Legea nr.
cererea numitului Constantin Doru c„ Ón actul      ∫i va avea urm„toarea redactare:              31/1990, republicat„, ∫i cu prevederile din statutul
autentificat de biroul nostru cu nr. 1738/10.09.2002,    “Capitolul VII - Gestiunea societ„˛ii:         societ„˛ii.
s-a strecurat o eroare Ón sensul c„ s-a omis a se      Art. 42. - Gestiunea societ„˛ii este organizat„ ∫i     (2/471.212)
men˛iona c„ numitul Bianchi Bruno este asociat ∫i    controlat„ de ac˛ionari, prin statutul societ„˛ii ∫i                  *
num„rul de p„r˛i sociale:                adun„rile generale ale ac˛ionarilor.
                              Art. 43. - Modul de organizare ∫i verificare a           Societatea Comercial„
  Av‚nd acordul prezumat al p„r˛ilor Ón baza
                             gestiunii societ„˛ii se realizeaz„ prin activit„˛ile de     PRELEM-TOMAIAGA - S.N.C., Bor∫a
art. 53 din Legea nr. 36/1995.
                             audit.                                 jude˛ul Maramure∫
  Œn temeiul art. 53 din Legea nr. 36/1995, ∫i
                              Art. 44. - Auditul intern este organizat de
art. 61 din Regulamentul de punere Ón aplicare a
                             societate ∫i realizat cu personalul propriu, av‚nd     ACT ADIfiIONAL ™I CONTRACT DE CESIUNE
acestei legi, dispune;                  urm„toarele obiective:
  1. Rectificarea actului autentificat cu nr. 1738     - verificarea conformit„˛ii activit„˛ii societ„˛ii cu  la actul constitutiv al Societ„˛ii Comerciale
din data de 10 septembrie 2002, astfel:         politicile, programele ∫i managementul acesteia,      PRELEM-TOMAIAGA - S.N.C., autentificat cu
  Aliniatul 5, pozi˛ia 5:                conform dispozi˛iilor legale;                      nr. 755/14.04.1993
  Bianchi Bruno de˛ine un num„r de 24 p„r˛i        - evaluarea gradului de adecvare ∫i aplicare a       Subsemna˛ii
sociale, reprezent‚nd un aport la capitalul social de  controalelor financiare ∫i nefinanciare dispuse ∫i       1. Tomaiaga Vasile, cet„˛ean rom‚n, n„scut la
2.400.000 lei, echivalentul a 74 U.S.D. sau 85 euro.   efectuate de conducerea societ„˛ii, Ón scopul       data de 29.09.1951 Ón localitatea Moisei, jude˛ul
  Celelalte prevederi ale actului r„m‚n valabile.    cre∫terii eficien˛ei economice;              Maramure∫, cod numeric personal 1510929241334
  2. Prezenta Óncheiere s-a Óntocmit Ón 5 exemplare,    - evaluarea gradului de adecvare a           cu domiciliul Ón localitatea Bor∫a, Str. Releului
Óntocmai ca actul la care se refer„ ∫i se va ata∫a la  datelor/informa˛iilor financiare ∫i nefinanciare      nr. 16, jude˛ul Maramure∫;
fiecare exemplar al Ónscrisului f„c‚ndu-se men˛iune   destinate conducerii pentru cunoa∫terea realit„˛ii       2. Tomaiaga Ioana, cet„˛ean rom‚n, n„scut„ la
Ón acest sens pe fiecare exemplar al actului.      din societate;                       data de 7.06 1955 Ón localitatea Bor∫a, jude˛ul
   (1/457.355)                      - protejarea elementelor patrimoniale bilantiere    Maramure∫, cod numeric personal 2550607241331,
             *               ∫i extrabilantiere ∫i identificarea metodelor de      cu domiciliul Ón localitatea Bor∫a, Str. Releului
                             prevenire a fraudelor ∫i pierderilor de orice fel.     nr. 16, jude˛ul Maramure∫, Ón calitate de asocia˛i ai
      Societatea Comercial„              Art. 45. - Auditul financiar reprezint„ activitatea   Societ„˛ii Comerciale PRELEM-TOMAIAGA - S.N.C.,
 APRO - S.A., Curtea de Arge∫, jude˛ul Arge∫       de examinare, Ón vederea exprim„rii de c„tre        cu sediul Ón localitatea Bor∫a, Str. Releului nr. 16,
                             auditorii financiari, a unei opinii asupra situa˛iilor   jude˛ul Maramure∫, Ónscris„ Ón Registrul
          HOT√R¬RI               financiare ale societ„˛ii, Ón conformitate cu       Comer˛ului al Jude˛ului Maramure∫, cu nr.
                             standardele de audit, armonizate cu standardele      J 24/990/23.04.1993, cod fiscal R 4005116,
  adoptate Ón ∫edin˛a din 15 martie 2003, a       interna˛ionale de audit ∫i adoptate de Camera       Ón˛elegem s„ aducem urm„toarele modific„ri
    adun„rii generale a ac˛ionarilor         Auditorilor Financiari din Rom‚nia.            actelor constitutive ale societ„˛ii:
  1. Se aprob„ raportul administratorilor pentru     Art. 46. - Auditul financiar se realizeaz„ de c„tre     Art. 1. Sediul societ„˛ii:
activitatea desf„∫urat„ Ón anul 2002 cu 371.631     un auditor financiar activ, membru al Camerei         Sediul societ„˛ii se schimb„ la urm„toarea
voturi pentru, f„r„ ab˛ineri sau voturi Ómpotriv„;    Auditorilor Financiari din Rom‚nia.            adres„:
  2. Se valideaz„ hot„r‚rile luate de consiliul de    Art. 47. - Auditorul financiar presteaz„ activitatea    - localitatea Bor∫a, str. Decebal nr. 4, bl. PP, sc. B,
                             de audit financiar la Societatea Comercial„ ARPO -     ap. 12, jude˛ul Maramure∫.
administra˛ie Ón anul 2002, privind angajarea de
                             S.A., Curtea de Arge∫, Ón baza unui contract civil de     Art. 2. Majorarea capitalului social:
credite urgente ∫i constituirea de garan˛ii, cu
                             prest„ri servicii, ale c„rui clauze se negociaz„ de      Capitalul social ini˛ial de 10.000 lei, divizat Ón 2
unanimitate de voturi;
                             p„r˛i.                           p„r˛i sociale, a 5.000 lei fiecare, se majoreaz„ prin
  3. Se aprob„ raportul de audit financiar pe anul
                              2. Anexa nr. 3. Lista membrilor comisiei de       aport Ón numerar, a 5.000 lei fiecare, se majoreaz„
2002, cu unanimitate de voturi (371.631 voturi);                                  prin aport Ón numerar la 100.000.000 lei, divizat Ón
                             cenzori se elimin„ din statut.
  4. Se aprob„ bilan˛ul contabil pe anul 2002 ∫i     Hot„r‚rile de mai sus au fost adoptate cu        100 p„r˛i sociale a 1.000.000 lei fiecare, care se
contul de profit ∫i pierderi cu unanimitate de voturi  unanimitate de voturi.                   repartizeaz„ Ón mod egal Óntre cei doi asocia˛i.
(371.631 voturi);                      9. Se stabile∫te dividendul pe anul 2002 la suma      Art. 3. Contract de cesiune p„r˛i sociale:
  5. Se aprob„ bugetul de venituri ∫i cheltuieli    de 4.000 lei/ac˛iune cu 316.321 voturi pentru,         a) Subsemnatul Tomaiaga Vasile, Ón calitate de
pentru anul 2003 cu 349.810 voturi pentru, 21.821    21.821 voturi Ómpotriv„ ∫i 33.481 ab˛ineri.        cedent, din totalul p„r˛ilor sociale pe care le de˛in
voturi Ómpotriv„, f„r„ ab˛ineri;              10. Œn consiliul de administra˛ie au fost ale∫i     Ón societate, Ón num„r de 50 p„r˛i sociale, a
  6. Se aprob„ programul de activitate (m„suri)    urm„tori candida˛i:                    1.000.000 lei fiecare, Ón valoare total„ de 50.000.000
pentru anul 2003, completat cu propunerile lui       a) - ing. Balseanu Ana - unanimitate de voturi;     lei, cedez un num„r de 15 p„r˛i sociale a 1.000.000
Niculae Vasile, ∫i lista fondurilor fixe ce urmeaz„ a    b) - ec. Badica Emilian - 370.364 voturi pentru; -   lei fiecare, cu o valoare total„ de 15.000.000 lei,
fi scoase din func˛iune, cu unanimitate de voturi;    1.267 voturi Ómpotriv„;                  c„tre Tomoiaga Vasile, junior, cet„˛ean rom‚n,
  2              MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI,               PARTEA a IV-a,   Nr. 3259/10.XII.2003
n„scut la data de 10.10.1967 Ón localitatea Bor∫a,       1552 - fabricarea Ónghe˛atei;                   Societatea Comercial„
cod numeric personal 1761001241336, cu             156 - fabricarea produselor de mor„rit,         MICLAS - S.A., T‚rgovi∫te, jude˛ul D‚mbovi˛a
domiciliul Ón Bor∫a, Str. Releului nr. 16, jude˛ul     amidonului ∫i produselor din amidon;
Maramure∫.                           1561 - fabricarea produselor de mor„rit;                 ACT ADIfiIONAL
  Subsemnatul, cedent, am primit de la cesionar,       1562 - fabricarea amidonului ∫i a produselor din
contravaloarea p„r˛ilor sociale ce le transmit.       amidon;                           la actul constitutiv al Societ„˛ii Comerciale
  b) Subsemnata Tomaiaga Ioana, Ón calitate de        158 - fabricarea altor produse alimentare;                MICLAS - S.A.
cedent„, din totalul p„r˛ilor sociale pe care le de˛in     1581 - fabricarea p‚inii; fabricarea produselor       Societatea Comercial„ MICLAS - S.A., cu sediul
Ón societate, Ón num„r de 50 p„r˛i sociale a        proaspete de patiserie;                  social Ón T‚rgovi∫te, ∫os. G„e∫ti nr. 8, jude˛ul
1.000.000 lei fiecare, Ón valoare total„ de 50.000.000     1585 - fabricarea macaroanelor, t„i˛eilor, cu∫-cu∫-
                                                            D‚mbovi˛a, Ónmatriculat„ la Oficiul registrului
lei, cedeaz„ un num„r de 15 p„r˛i sociale a         ului ∫i a altor produse f„inoase similare;
                                1589 - fabricarea altor produse alimentare;       comer˛ului cu nr. J 15/397/1991, cod unic de
1.000.000 lei fiecare, cu o valoare total„ de
                                202 - fabricarea de produse stratificate din lemn;   Ónregistrare 912686,
15.000.000 lei, c„tre Tomaiaga Ioan Nu˛u, cet„˛ean
rom‚n, n„scut la data de 9.05.1980 Ón localitatea       2020 – fabricarea de produse stratificate din        av‚nd Ón vedere:
Bor∫a, cod numeric personal 1800509244036,         lemn; placaj, panel, furnire, pl„ci din a∫chii de       - proiectul de divizare a Societ„˛ii Comerciale
domiciliat Ón Bor∫a, Str. Releului nr. 16, jude˛ul     lemn, p„ci fibrolemnoase etc.;               MICLAS - S.A., Ónregistrat la Camera de Comer˛ ∫i
Maramure∫.                           221 - activitatea editurilor;              Industrie a Jude˛ului D‚mbovi˛a, cu nr.
  Subsemnata, cedent„, am primit de la cesionar,       2211 - editarea c„r˛ilor;                1993/23.05.2001, ∫i publicat Ón Monitorul Oficial al
contravaloarea p„r˛ilor sociale ce le transmit.        2212 - editarea ziarelor;                Rom‚niei nr. 1110/7.06.2001;
  c) Subsemnatul, Tomoiaga Vasile, junior,          2213 - editarea revistelor ∫i periodicelor;         - actul adi˛ional autentificat cu nr. 1721 din data
cet„˛ean rom‚n, n„scut la data de 1.01.1976 Ón         2214 - editarea Ónregistr„rilor sonore;
                                                            de 10.05.2000 la Biroul notarului public Iulia
localitatea Bor∫a, cod numeric personal            2215 - alte activit„˛i de editare;
                                                            Enache, prin care s-a Ónregistrat majorarea
1760101241336, cu domiciliul Ón Bor∫a, Str.          222 - tip„rirea ∫i activit„˛i anexe;
                                2221 - tip„rirea ziarelor;               capitalului social Ón temeiul Avizului nr.
Releului nr. 16, jude˛ul Maramure∫, Ón calitate de
                                2222 - alte activit„˛i de tip„rire;           94/14.03.2000 Comisiei Na˛ionale a Valorilor
cesionar, am preluat prin cesiune un num„r total
                                2223 - leg„torie;                    Mobiliare;
de 15 p„r˛i sociale, a 1.000.000 lei fiecare, cu o
valoare total„ de 15.000.000 lei, am achitat c„tre       2224 - servicii preg„titoare pentru pretip„rire;      - reparti˛ia ac˛iunilor Ón cadrul Asocia˛iei PAS
cedent contravaloarea p„r˛ilor sociale, ∫i am devenit     2225 - alte activit„˛i de tipografie;          MICLAS - S.A., ac˛iuni dob‚ndite Ón baza
cu data realiz„rii cesiunii asociat al societ„˛ii.       223 - reproducerea Ónregistr„rilor pe supor˛i;     contractelor de v‚nzare-cump„rare Óncheiate cu
  d) Subsemnatul Tomiaga Ioan Nu˛u, cet„˛ean         2231 - reproducerea Ónregistr„rilor audio;       Fondul Propriet„˛ii de Stat cu nr. 1390/1997,
rom‚n, n„scut la data de 9.05.1980 Ón localitatea       2232 - reproducerea Ónregistr„rilor video;       1389/1997, D/DB/32/19.11.999, D/DB/3/5.01.2001;
Bor∫a, cod numeric personal 1800509244036,           2233 - reproducerea Ónregistr„rilor informatice;      - reparti˛ia la contractul nr. D/DB/3/5.01.2000 Ón
domiciliat Ón Bor∫a, Str. Releului nr. 16, jude˛ul       261 - fabricarea sticlei ∫i a articolelor din sticl„;
                                                            conformitate cu actul adi˛ional la contractul de
Maramure∫, Ón calitate de cesionar, am preluat prin      726 - alte activit„˛i legate de informatic„;
                                                            asociere Ón participa˛iune autentificat cu nr. 347 din
cesiune un num„r total de 15 p„r˛i sociale, a         7260 - alte activit„˛i legate de informatic„;
                                741 - activit„˛i juridice de contabilitate ∫i revizie  data de 16.02.2001 la Biroul notarului public
1.000.000 lei fiecare cu o valoare total„ de                                      Niculina Neagu;
15.000.000 lei, am achitat c„tre cedent           contabil„, consultan˛„ Ón domeniu fiscal: activit„˛i
                              de studii de pia˛„ ∫i de sondaj, consultan˛„ pentru      - structura sintetic„ consolidat„ a ac˛ionariatului
contravaloarea p„r˛ilor sociale, ∫i am devenit cu
                              afaceri ∫i management;                   Societ„˛ii Comerciale MICLAS - S.A. la data de
data reaiz„rii cesiunii, asociat al societ„˛ii.
                                7413 - activit„˛i de studiere a pie˛ei ∫i de sondaj;  20.01.2003, Ónmatriculat„ la Oficiul registrului
  e) Œn urma realiz„rii cesiunii, p„r˛ile sociale, Ón
                                7414 - activit„˛i de consultare pentru afaceri ∫i    comer˛ului cu nr. J 4088/9.06.2003 pentru P.P.M.;
num„r de 100 p„r˛i sociale a 1.000.000 lei fiecare,
                              management;                          - necesitatea elimin„rii unor confuzii create ca
Ón valoare total„ de 100.000.000 lei sunt repartizate
                                7415 - activit„˛ile de management ale          urmare a Ónregistr„rii reducerii de capital social Ón
Óntre asocia˛i, astfel:
                              holdingurilor;                       urma diviz„rii societ„˛ii, la o dat„ ulterioar„
  1. Tomaiaga Vasile, de˛ine un num„r de 35 p„r˛i
                                744 - publicitate;
sociale a 1.000.000 lei fiecare, cu o valoare total„ de                                comunic„rii reparti˛iei ac˛iunilor Ón cadrul
                                7440 - publicitate;
35.000.000 lei.                                                    Asocia˛iei PAS MICLAS, la Registrul Privat
                                745 - selec˛ia ∫i plasarea for˛ei de munc„
  2. Tomaiag„ Ioana, de˛ine un num„r de 35 p„r˛i                                   Independent Regisco - S.A.;
                                7450 - selec˛ia ∫i plasarea for˛ei de munc„;
sociale a 1.000.000 lei fiecare, cu o valoare total„ de                                  - Ón temeiul dispozi˛iilor Legii nr. 31/1990,
                                746 - activit„˛i de investiga˛ie ∫i protec˛ie a
35.000.000 lei.                                                    privind societ„˛ile comerciale, republicat„,
                              bunurilor ∫i persoanelor;
  3. Tomoiag„ Vasile, junior, de˛ine un num„r de                                     Prin pezentul, Ó∫i modific„ actul constitutiv ∫i
                                7460 - activit„˛i de investiga˛ie ∫i protec˛ie a
15 p„r˛i sociale a 1.000.000 lei fiecare, cu o valoare
                              bunurilor ∫i persoanelor;                 hot„r„∫te:
total„ de 15.000.000 lei.
                                747 - activit„˛i de Óntre˛inere ∫i cur„˛are a        Art. 1. Capitalul social al Societ„˛ii Comerciale
  4. Tomaiag„ Ioan Nu˛u, de˛ine un num„r de 15
                              cl„dirilor                         MICLAS - S.A. este de 2.636.500.000 lei, Ómp„r˛it Ón
p„r˛i sociale a 1.000.000 lei fiecare, cu o valoare      7470 - activit„˛i de Óntre˛inere ∫i cur„˛ire a
total„ de 15.000.000 lei.                                               105.460 ac˛iuni nominative cu o valoare nominal„
                              cl„dirilor;
  Art. 2. Administrarea ∫i reprezentarea societ„˛ii.                                 de 25.000 lei.
                                748 - alte activit„˛i de servicii prestate Ón
  Administrarea ∫i reprezentarea societ„˛ii Ón                                      Ac˛ionarii Societ„˛ii Comerciale MICLAS - S.A., la
                              principal Óntreprinderilor;
rela˛iile cu ter˛ii se va exercita de c„tre Tomaiaga      7481 - activit„˛i fotografice;             data de 20.01.2003 ∫i de˛inerile lor din capitalul
Vasile, senior, ∫i Tomaiaga Ioana, administratori       7482 - activit„˛i de ambalare;             social sunt:
asocia˛i, fiecare cu puteri depline Ón administrarea      7485 - activit„˛i de secretariat ∫i traducere;       - Tita Maria - ac˛ionar majoritar - 2.292.425.000
∫i reprezentarea societ„˛ii Ón rela˛iile cu ter˛ii.      7486 - alte activit„˛i de servicii prestate Ón     lei, divizat Ón 91.697 ac˛iuni cu o valoare nominal„
  Art. 3. Œnfiin˛area unui punct de lucru.         principal Óntreprinderilor;                de 25.000 lei, reprezent‚nd 86,95 % din capitalul
  Subsemna˛ii asocia˛i am hot„r‚t Ónfiin˛area unui      921 - activit„˛i cinematografice ∫i video;       social;
punct de lucru cu sediul social Ón localitatea Bor∫a,     9212 - distribu˛ie de filme cinematografice ∫i       - alte persoane fizice - 134 - 344.075.000 lei,
str. Decebal nr. 5, jude˛ul Maramure∫.           video;                           divizat Ón 13.763 ac˛iuni, cu o valoare nominal„ de
  Art. 4. Completarea obiectului de activitate ∫i       922 - activit„˛i de radio ∫i televiziune.
determinarea obiectului de activitate principal.                                    25.000 lei, reprezent‚nd 13,15 % din capitalul social.
                                9220 - activit„˛i de radio ∫i televiziune;
  a) obiectul de activitate principal                                           Structura detaliat„ a ac˛ionariatului este
                                927 - alte activit„˛i recreative;
  723 - prelucrarea informatic„ a datelor;                                      prev„zut„ Ón anexa nr. 1 care face parte integrant„
                                9272 - alte activit„˛i recreative;
  7230 - prelucrarea informatic„ a datelor.          950 - activit„˛i ale personalului angajat Ón      din prezentul act adi˛ional.
  b) obiectul de activitate secundar se completeaz„    gospod„rii particulare;                    Capitalul social al Societ„˛ii Comerciale ESIP
cu urm„toarele activit„˛i:                   9500 - activit„˛i ale personalului angajat Ón      IMPEX - S.A. este de 1.365.400.000 lei, Ómp„r˛it Ón
  020 - silvicultura, exploatarea forestier„ ∫i      gospod„rii particulare;                  54.616 ac˛iuni nominative cu o valoare nominal„ de
servicii anexe;                        960 - activit„˛i desf„∫urate Ón gospod„rii private,   25.000 lei.
  2020 - servicii auxiliare silviculturii ∫i exploat„rii  de producere a bunurilor destinate consumului         Ac˛ionarii Societ„˛ii Comerciale ESIP - S.A.,
forestiere;                         propriu;                          prelua˛i de la Societatea Comercial„ MICLAS - S.A.,
  050 - pescuitul, piscicultura ∫i serviciile anexe;     9600 - activit„˛i desf„∫urate Ón gospod„rii private,  la data de 20.01.2003, ∫i de˛inerile lor din capitalul
  0502 - piscicultura;                   de producere a bunurilor destinate consumului       social, sunt prev„zu˛i Ón anexa nr. 2 care face parte
  141 - extrac˛ia minereurilor pentru industria      propriu;
materialelor de construc˛ii;                                              integrant„ din prezentul act constitutiv.
                                970 - activit„˛i ale gospod„riilor private, de
  1411 - extrac˛ia pietrei pentru construc˛ii;                                      Art. 2. Celelalte prevederi ale actului constitutiv
                              servicii pentru scopuri proprii;
  1412 - extrac˛ia pietrei calcaroase, ghipsului ∫i a     9700 - activit„˛i ale gospod„riilor private, de     r„m‚n valabile.
cretei;                           servicii pentru scopuri proprii.                Art. 3. Actul constitutiv al societ„˛ii va fi
  1421 - extrac˛ia pietri∫ului ∫i nisipului;         Import-export pentru Óntreaga gam„ de activit„˛i    reactualizat conform modific„rilor aduse. Structura
  151 - produc˛ia, prelucrarea ∫i conservarea c„rnii    precizate mai sus.                     ac˛ionariatului la cele dou„ societ„˛i comerciale
∫i a produselor din carne;                   Subsemna˛ii am luat la cuno∫tin˛„ de obliga˛ia     implicate Ón divizare va fi Ónregistrat„ la Oficiul
  1511 - produc˛ia ∫i conservarea c„rnii;         prev„zut„ de Legea nr. 31/1990, republicat„, de a     registrului comer˛ului ∫i comunicat„ Registrului
  1512 - produc˛ia ∫i conservarea c„rnii de pas„re;    realiza opera˛iunile de publicitate ∫i Ónregistrare la   Privat Independent ∫i O.E.V.M.
  1513 - prepararea produselor din carne (inclusiv     Oficiul registrului comer˛ului a modific„rilor         Cabinetele Asociate de Avoca˛i A. Chi˛escu - A.
din carne de pas„re);                    intervenite prin prezentul act adi˛ional, care face    fiu˛uianu sunt Ómputernicite s„ Óndeplineasc„
  153 - prelucrarea ∫i conservarea fructelor ∫i      parte din actele constitutive ale societ„˛ii.
                                                            formalit„˛ile legale de Ónregistrare a prezentului act
legumelor;                           Actul s-a redactat ∫i autentificat la Biroul
                                                            adi˛ional.
  1532 - fabricarea sucurilor din fructe ∫i legume;    notarului public Timis Carmen din Bor∫a, Aleea
  1533 - prelucrarea ∫i conservarea fructelor ∫i      Tineretului nr. 2, bl. C1, ap. 3, jude˛ul Maramure∫,      Prezentul act adi˛ional a fost redactat de
legumelor;                         azi, data autentific„rii, Ón 4 exemplare, din care 3    Cabinetele Asociate de Avoca˛i A. Chi˛escu - A.
  155 - fabricarea produselor lactate;           exemplare se elibereaz„ p„r˛ilor.             fiu˛uianu ∫i autentificat la Biroul notarului public
  1551 - fabricarea produselor lactate ∫i a           (3/491.610)                      Iulia Enache, azi, 11 iunie 2003, Ón patru exemplare.
br‚nzeturilor;                                     *                   (4/492.257)
                  MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA                  a IV-a,  Nr. 3259/10.XII.2003                   3
                       Anexa nr. 1  0        1          2       3         Societatea Comercial„
                                                             EUSOR IMPEX - S.R.L., Buftea, jude˛ul Ilfov
              TABEL              91.  Pascu Tatian        48   1.200.000
                              92.  Pascu Victoria       40   1.000.000             CONTRACT DE CESIUNE
          cu ac˛ionarii              93.  Petra∫cu Ion-Iosif    595  14.875.000
    Societ„˛ii Comerciale MICLAS - S.A.         94.  Petre Sevastian      39    975.000                    ™I
                              95.  Pietrareanu Dorel     39    975.000
Nr.      Numele        Nr.
                        Valoare   96.  PÓrvu Cristinel       5    125.000               ACT ADIfiIONAL
crt.    ∫i prenumele      ac˛iuni
                              97.  Popa Augustina       1    25.000
                              98.  Popa Marin         39    975.000         la statutul Societ„˛ii Comerciale EUSOR
 0        1          2      3
                              99.  Popa Petrana        39    975.000         IMPEX - S.R.L., cu sediul Ón Buftea, str.
                              100.  Popescu Doini˛a Florina  85   2.125.000        Bucure∫ti-T‚rgovi∫te nr. 238, jude˛ul Ilfov,
 11.  Aldea Cristian Nicolae 2.877      71.925.000                                 Ónmatriculat„ la Oficiul registrului comer˛ului
                              101.  Porojan Cristina      15    375.000
 12.  Andrei Maria        39      975.000                                  cu nr. J 40/11226 din 21.04.1993, cod fiscal
                              102.  Posteuca Aneta       40   1.000.000
 13.  Antonescu Marin       5      125.000  103.  Posteuca Doina       40   1.000.000                  4219608
 14.  Badea Mioara        355     8.875.000  104.  Posteuca Ion        40   1.000.000
 15.  B„deanu Ileana       40     1.000.000                                   Subsemna˛ii M„ciuceanu Sorinel Ionu˛, cet„˛ean
                              105.  Posteuca Teodor      40   1.000.000      rom‚n, domiciliat Ón Buftea, ∫os. Bucure∫ti-
 16.  B„deanu ™tefan       40     1.000.000  106.  Preda Ioana        40   1.000.000
 17.  B„deanu Tatiana-Elena    40     1.000.000                                 T‚rgovi∫te nr. 24, jude˛ul Ilfov, Ón calitate de cedent,
                              107.  Puscasiu Mihai-Constantin 5     125.000
 18.  Barus Alexandru Andrei   40     1.000.000                                 asociat unic al Societ„˛ii Comerciale EUSOR IMPEX
                              108.  Safta Constantin      41   1.025.000
 19.  Barus Georgeta       40     1.000.000                                 - S.R.L., cu sediul Ón Buftea, str. Bucure∫ti-T‚rgovi∫te
                              109.  Safta Elena        40   1.000.000
 10.  Birdes Cristian Constantina 40     1.000.000  110.  Safta Ion         40   1.000.000      nr. 238, jude˛ul Ilfov, Ónmatriculat„ la Oficiul
 11.  Birdes Nicolae       39      975.000  111.  Safta Maria        40   1.000.000      registrului comer˛ului cu nr. J 40/11226 din
 12.  Bogdan Elena        40     1.000.000  112.  Samoil„ Mariana      39    975.000      21.04.1993, cod fiscal 4219608, Botea Dan, cet„˛ean
 13.  Burlacu Anica        39      975.000  113.  Sandu Daniel        7    175.000      rom‚n, n„scut la data de 31 august 1959 Ón Craiova,
 14.  Chineata Dumitru      40     1.000.000  114.  Savu Alexandru       40   1.000.000      jude˛ul Dolj, nec„s„torit, domiciliat Ón Bucure∫ti,
 15.  Chineata Niculae      39      975.000  115.  ™erban Ion         32    800.000      str. Mexic nr. 2, bl. 13, sc. 1, et. 6, ap. 20, sectorul 1,
 16.  Chineata Niculina      40     1.000.000  116.  ™erban Marin        8    200.000      posesor al C.I. seria DP nr. 085658 eliberat„ de
 17.  Chineata Vasile       40     1.000.000  117.  Stan Cristina-Liliana   40   1.000.000      D.G.E.I.P.-D.E.P. la data de 31.07.2002, cod numeric
 18.  Chineata Victoria      39      975.000  118.  Stan Ion          41   1.025.000      personal 1590831163202, ∫i Olaru Camelia, cet„˛ean
 19.  Chineata Victoria      40     1.000.000  119.  ™tefan Gheorghe      14    350.000      rom‚n, n„scut„ la data de 9 august 1962 Ón comuna
                              120.  ™tef„noiu Nicolae     19    475.000      B‚rza, jude˛ul Dolj, nec„s„torit„, domiciliat„ Ón
 20.  Ciubot„rescu Paul      41     1.025.000
                              121.  Sterie Constan˛a      40   1.000.000      Bucure∫ti, str. Mexic nr. 2, bl. I3, sc. 1, et. 6, ap. 20,
 21.  Colibasanu Marioara     40     1.000.000
                              122.  Stoica Nicolae-Marin    39    975.000      sectorul 1, posesoare a C.I. seria DP nr. 054779
 22.  Colibasanu Paraschiv    40     1.000.000  123.  T„nase Chi˛a        39    975.000
 23.  Cosmoiu Ion         40     1.000.000                                 eliberat„ de I.G.P.-D.E.P. la data de 31.01.2001, cod
                              124.  T„nase Ion         39    975.000      numeric personal 2620809400684, Ón calitate de
 24.  Cristea Anca-Loredana    40     1.000.000  125.  T„nase Sandu        8    200.000
 25.  Danaila Andrei-Gabriel   33     8.375.000                                 cesionari, ca urmare a deciziei fostului asociat unic
                              126.  Teodorescu Ion       2    50.000
 26.  Domnisan Niculae      39      975.000                                 ∫i a hot„r‚rii noilor asocia˛i din data de 14 mai
                              127.  Teodosescu
 27.  Doroban˛u Dumitru      40     1.000.000                                 2003, am stabilit urm„toarele:
                                  Vanda-Mihaela       39    975.000
 28.  Dragne Costel        40     1.000.000  128.  Tita Maria       91.697 2.292.425.000        1. Subsemnatul M„ciuceanu Sorinel Ionu˛, cedez
 29.  Dragne Elena        40     1.000.000  129.  Trainovschi Mihaela     1    25.000      dlui Botea Dan 10 p„r˛i sociale, Ón valoare de
 30.  Dragne Iulia        40     1.000.000  130.  Tudor Nicoleta      866  21.650.000      100.000 lei fiecare, cu valoarea total„ de 1.000.000
 31.  Dragne Vasile        40     1.000.000  131.  Vasilache Berta-Elena   39    975.000      lei, reprezent‚nd 50 % din capitalul social al
 32.  Dragne Petre        40     1.000.000  132.  Vasilache Ion       40   1.000.000      Societ„˛ii Comerciale EUSOR IMPEX - S.R.L. ∫i dnei
 33.  Dr„goi Adrian        33      825.000  133.  Vasile Petru˛a       39    975.000      Olaru Camelia 10 p„r˛i sociale, Ón valoare de
 34.  Dr„goi Petre        39      975.000  134.  Vlaicu Ion         40   1.000.000      100.000 lei fiecare, cu valoarea total„ de 1.000.000
 35.  Dr„goi Steliana       39      975.000  135.  ZegheruTraian-                    lei, reprezent‚nd 50 % din capitalul social al
 36.  Drimbu Viorica       23      575.000      Pompiliu          39    975.000      Societ„˛ii Comerciale EUSOR IMPEX - S.R.L.,
 37.  Duica Viorica       428     10.000.000                   105.460 2.636.500.000    cesionarii urm‚nd a se subroga Ón toate drepturile
 38.  Dumitru Constantin     40     1.000.000                                 ∫i obliga˛iile care decurg din aceasta, eu, cedentul,
                                 (5/492.257)                      primind contravaloarea lor azi, data autentific„rii
 39.  Dumitru Dumitru       39      975.000
 40.  Dumitru Petru˛a       40     1.000.000                         Anexa nr. 2  prezentului act adi˛ional.
 41.  Dumitru Vasilica      39      975.000                                   2. Ca urmare a cesiunii, capitalul social este de
                                            TABEL               2.000.000 lei, Ómp„r˛it Ón 20 p„r˛i sociale a 100.000
 42.  Enache Aurel         9      225.000
 43.  Ene Bogdan-D„nu˛      39      975.000            cu ac˛ionarii              lei fiecare, de˛inute astfel:
 44.  Ene Claudiu-Daniel     39      975.000     Societ„˛ii Comerciale ESIP IMPEX - S.A.          - Botea Dan de˛ine 10 p„r˛i sociale, cu o valoare
 45.  Ene Gheorghe        40     1.000.000                                 nominal„ de 100.000 lei, cu valoarea total„ de
 46.  Ene Niculina        40     1.000.000  Nr.       Numele        Nr.
                                                       Valoare   1.000.000 lei, reprezent‚nd 50 % din capitalul social
 47.  Erculescu Elena       40     1.000.000  crt.     ∫i prenumele      ac˛iuni          al societ„˛ii, ∫i
 48.  Georgescu Aurelian     39      975.000  11.   Chivoiu Pompiliu   50.590     1.264.750.000    - Olaru Camelia de˛ine 10 p„r˛i sociale, cu o
 49.  Ghiorman Filofteia     39      975.000  12.   St„nescu Tatiana    1.401      35.025.000  valoare nominal„ de 100.000 lei, cu valoarea total„
 50.  Grigore Elena        40     1.000.000  13.   Prunache Marian      464      11.600.000  de 1.000.000 lei, reprezent‚nd 50 % din capitalul
 51.  Honciu Elena        39      975.000  14.   Chivoiu Elena       237       5.925.000  social al societ„˛ii.
 52.  Ioana Maria         39      975.000  15.   Mihalcea Constantin    169       4.225.000    3. Cota de participare la beneficii ∫i pierderi este
 53.  Ioana Vasile        39      975.000  16.   Mihalcea Valeria     154       3.850.000  urm„toarea:
 54.  Ionescu Ion         13      325.000  17.   Radu Ileana        110       2.750.000    - Botea Dan - 50 %, ∫i
 55.  Ionescu Petre        39      975.000  18.   Andrei Benone       49       1.225.000    - Olaru Camelia - 50 %.
 56.  Joi˛a Gheorghe       40     1.000.000  19.   Andrei Niculina      40       1.000.000    4. Fostul asociat M„ciuceanu Sorinel Ionu˛ nu
 57.  Kulman Iohan        14      350.000  10.   Burtan Petre        10        250.000  mai de˛ine nici o func˛ie Ón cadrul societ„˛ii.
 58.  Laz„r Nicolae        8      200.000  11.   Ciobano Ioan        45       1.125.000    5. Administrarea societ„˛ii va fi exercitat„ numai
                              12.   Ciobanu Rodica       45       1.125.000  Ómpreun„ de asocia˛ii Botea Dan ∫i Olaru Camelia.
 59.  Macinic ™tefan       39      975.000
                              13.   Dumitru Ion        10        250.000    6. Se schimb„ denumirea societ„˛ii din Societatea
 60.  Manciu Elena        409     10.225.000
                              14.   Gavrilescu Maria      39        975.000  Comercial„ EUSOR IMPEX - S.R.L., Ón Societatea
 61.  Manciu Lauren˛iu-Marius 40       1.000.000  15.   Gavrilescu Nicolae     39        975.000
 62.  Manciu Niculae       86     2.150.000                                 Comercial„ BTA PRESS - S.R.L., conform dovezii
                              16.   Gavrilescu Valeriu     40       1.000.000
 63.  Manole Viorica        9      225.000                                 privind disponibilitatea firmei nr. 108031 din data
                              17.   Gheorghe Constantin    26        650.000
 64.  Marcu Gra˛iela-Andreea   39      975.000  18.   Gheorghe Elena       40       1.000.000  de 14.05.2003 eliberat„ de Oficiul Registrului
 65.  Matei Mircea        42     1.050.000  19.   Gheorghe Ion        40       1.000.000  Comer˛ului al Municipiului Bucure∫ti.
 66.  Matu Elena         40     1.000.000  20.   Gheorghe Virginia     23        575.000    7. Domeniul principal de activitate al societ„˛ii
 67.  Matu Ion          40     1.000.000  21.   Ion Niculae         8        200.000  este: tip„rire ∫i activit„˛i anexe - cod CAEN 222.
 68.  Matu Maria         40     1.000.000  22.   Lalu Floarea        8        200.000    Obiectul principal de activitate este: alte
 69.  Matu Toader         40     1.000.000  23.   Lodroman Victoria     40       1.000.000  activit„˛i de tip„rire neclasificate Ón alt„ parte - cod
 70.  Micu Elisabeta       68     1.700.000  24.   Moraru Aurelia       53       1.325.000  CAEN 2222.
 71.  Micu Emanuel         8      200.000  25.   Nedelcu Constantin     10        250.000    8. Se completeaz„ obiectul secundar de activitate
 72.  Mihai Ilie         40     1.000.000  26.   Ni˛„ Nicolae        52       1.300.000  al societ„˛ii cu:
 73.  Mihai Simonica       40     1.000.000  27.   Paraschiv Rodica      18        450.000    - editarea c„r˛ilor (2211); editarea revistelor ∫i
 74.  Mihail Dumitra       40     1.000.000  28.   Preda Maria        39        975.000  periodicelor (2213); alte activit„˛i de editare (2215);
 75.  Mihail Ecaterina      40     1.000.000  29.   Raceanu Gheorghe      25        625.000    - leg„torie (2223); servicii preg„titoare pentru
 76.  Mihail Maria        40     1.000.000  30.   Radu Andi Constantin    39        975.000  pretip„rire (2224); alte lucr„ri de tipografie (2225).
 77.  Mihail Marin        40     1.000.000  31.   Radu Ion          39        975.000    9. Hot„r‚rile privind modificarea actelor
                              32.   Sc‚ntei Vasile       41       1.025.000  constitutive ale societ„˛ii se iau de comun acord de
 78.  Mihail Petre        40     1.000.000
                              33.   Stan Georgeta       40       1.000.000  asocia˛i Ón cadrul adun„rilor generale.
 79.  Mihail Toader        40     1.000.000
                              34.   Tudor Emilia       276       6.900.000
 80.  Mihalache Marinel      8      200.000                                   Celelalte articole din statutul societ„˛ii r„m‚n
                              35.   Voicu Ion         26        650.000
 81.  Moc„nescu Gabriel      54     1.350.000                                 neschimbate.
                              36.   Gavrilescu Dumitra     40       1.000.000
 82.  Negrea Profira       39      975.000  37.   Pitoiu Elena        40       1.000.000    Prezentul act adi˛ional va fi publicat Ón
 83.  Nitu Niculae        78     1.950.000  38.   Pitoiu Gheorghe      40       1.000.000  Monitorul Oficial al Rom‚niei ∫i Ónregistrat la
 84.  Olteanu Ion Aurelian    118     2.950.000  39.   BrÓnzoiu Torica-Daniela  65       1.625.000  Oficiul registrului comer˛ului.
 85.  Oneat„ Dumitra       39      975.000  40.   Tatomir Floarea      25        625.000    Redactat ∫i procesat la Biroul notarial public nr.
 86.  Oprea Nicolae      3.266     81.650.000  41.   Vl„descu Constantin    41       1.025.000  319 din Bucure∫ti, cu sediul Ón str. Iuliu Maniu nr.
 87.  Oseaca Iulian        40     1.000.000                                 65, bl. 7P, sc. 5, et. 1, ap. 143, sectorul 6, azi, data
                                               54.536   1.363.400.000  autentific„rii, Ón cinci exemplare, din care patru
 88.  P„durariu Maria       39      975.000
 89.  Palamariu Ion        39      975.000     (6/492.257)                      s-au eliberat p„r˛ii.
 90.  Pascu C„t„lin-Claudiu    39      975.000                 *                   (7/493.651)
  4              MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI,              PARTEA a IV-a,   Nr. 3259/10.XII.2003
  ŒNCHEIEREA DE RECTIFICARE NR. 6874             Redactat ∫i dactilografiat Ón ∫ase exemplare, din     Ca activitate principal„:
                              care patru s-au eliberat„ p„r˛ii.              5111 - intermedieri Ón comer˛ul cu materii prime
 la contractul de cesiune ∫i actul adi˛ional la        (8/493.651)                      agricole, animale vii, materii prime textile ∫i cu
 statutul Societ„˛ii Comerciale EUSOR IMPEX -                    *                semiproduse.
  S.R.L., cu sediul Ón Buftea, str. Bucure∫ti-                                    Totodat„ se recodific„ ∫i obiectul secundar de
T‚rgovi∫te nr. 238, jude˛ul Ilfov, Ónmatriculat„           Societatea Comercial„              activitate astfel:
    la Oficiul registrului comer˛ului cu         RER ECOLOGIC SERVICE ORADEA - S.A.            011 - cultivarea plantelor; gr„din„ritul destinat
  nr. J 40/11226 din 21.04.1993, cod fiscal                Oradea                 pie˛ii; horticultura;
4219608, autentificat cu nr. 1745/14.05.2003 la                                     0111 - cultivarea cerealelor, porumbului ∫i a altor
 Biroul notarial public Mihai Viorel Lupuleac                                    plante neclasificate Ón alt„ parte;
                                      HOT√R¬REA NR. 1
   din Bucure∫ti, din data de 28 mai 2003                                       0113 - cultivarea fructelor, a nucilor a plantelor
  La cererea p„r˛ilor M„ciuceanu Sorinel Ionu˛,          a adun„rii generale a ac˛ionarilor        pentru b„uturi ∫i mirodenii;
domiciliat Ón Buftea, ∫os. Bucure∫ti-T‚rgovi∫te              Societ„˛ii Comerciale            012 - cre∫terea animalelor
nr. 24, jude˛ul Ilfov, posesor al B.I. seria G.X. nr.     RER ECOLOGIC SERVICE ORADEA - S.A.            0121 - cre∫terea animalelor, activitatea fermelor
916892 eliberat de Poli˛ia Buftea la data de         Nr. 1                         pentru ob˛inerea laptelui;
14.09.1998, Ón calitate de cedent Ón actul men˛ionat,     Data: 12.02.2003                     0122 - cre∫terea ovinelor, caprinelor, cabalinelor,
∫i Botea Dan, domiciliat Ón Bucure∫ti, str. Mexic       Locul: Oradea, str. Tudor Vladimirescu nr. 79     m„garilor, cat‚rilor ∫i asinilor;
nr. 2, bl. 13, sc. 1, et. 6, ap. 20, sectorul 1, posesor   Ac˛ionari:                        0123 - cre∫terea porcinelor;
al C.I. seria DP nr. 085658 eliberat„ de D.G.E.I.P.-     1. RER REMMERT ENTSORGUNG ROMANIA -            0124 - cre∫terea p„s„rilor;
D.E.P. la data de 31.07.2002, ∫i Olaru Camelia,      S.R.L. - 58 %;                        0125 - cre∫terea altor animale;
domiciliat„ Ón Bucure∫ti, str. Mexic nr. 2, bl. I3,      1. Consiliul Local al Municipiului Oradea - 15 %;     013 - activit„˛i Ón ferme mixte (cultur„ vegetal„
sc. 1, et. 6, ap. 20, sectorul 1, posesoare a C.I. seria   2. RAPAS Oradea - 25 %;                combinat„ cu cre∫terea animalelor)
DP nr. 054779 eliberat„ de I.G.P.-D.E.P. la data de      3. Alfred Remmert - 1 %;                 0130 - activit„˛i Ón ferme mixte (cultur„ vegetal„
31.01.2001, Ón calitate de cesionari Ón act, care au     4. IUS INDUSTRIE UND UMWELT AG - 1 %.         combinat„ cu cre∫terea animalelor);
solicitat rectificarea contractului de cesiune ∫i actul    Ordinea de zi:                      014 - activit„˛ii de servicii anexe agriculturii, cu
adi˛ional la statutul Societ„˛ii Comerciale EUSOR       1. constatarea reprezentativit„˛ii ac˛ionarilor;    exep˛ia activit„˛ilor veterinare; gr„din„rit
IMPEX - S.R.L., cu sediul Ón Buftea, str. Bucure∫ti-     2. aprobarea ordinii de zi;              peisagistic (arhitectur„ peisager„)
T‚rgovi∫te nr. 238, jude˛ul Ilfov, Ónmatriculat„ la      3. aprobarea Ónfiin˛„rii ca punct de lucru, Ón      0141 - activit„˛ii de servicii anexe agriculturii;
Oficiul registrului comer˛ului cu nr. J 40/11226 din    cadrul societ„˛ii RER Ecologic Service Oradea - S.A.,   gr„din„rit peisagistic (arhitectur„ peisager„);
21.04.1993, cod fiscal 4219608, autentificat la data    a punctului situat Ón cadrul Teatrului de Stat        0142 - activit„˛i de servicii pentru cre∫terea
de 1745/14.05.2003 la Biroul notarial public Mihai     Oradea, Pia˛a Ferdinand nr. 4-6, intrare dinspre     animalelor, cu excep˛ia activit„˛ilor veterinare;
Viorel Lupuleac din Bucure∫ti, Ón sensul c„ din      Strada Patrio˛ilor - contract de Ónchiriere cu Teatrul    020 - silvicultur„, exploatare forestier„ ∫i servicii
eroare Ón Ónscris a fost trecut„ dovada privind      de Stat Oradea;                      anexe
disponibilitatea firmei nr. 108031 din data de        4. aprobarea Ónfiin˛„rii ca punct de lucru, Ón      0201 - silvicultur„ ∫i exploatare forestier„;
14.05.2003 emis„ de Oficiul Registrului Comer˛ului     cadrul societ„˛ii RER Ecologic Service Oradea - S.A.,    0202 - servicii anexe silviculturii ∫i exploat„rii
al Municipiului Bucure∫ti ∫i nu o dovad„ emis„ de     a sectorului SERA, situat Ón Oradea, str. M. Basarab   forestiere;
Oficiul Registrului Comer˛ului al Jude˛ului Ilfov ∫i    nr. 6;                            050 - pescuitul, piscicultura ∫i servicii anexe
sau omis unele men˛iuni, fiind trecut Ón act:         5. diverse.                        0502 - piscicultur„;
  î6. Se schimb„ denumirea societ„˛ii comerciale       Art. 1. Se constat„ c„ sunt reprezentan˛ii        152 - produc˛ia, prelucrarea ∫i conservarea c„rnii
din EUSOR IMPEX - S.R.L., Ón BTA PRESS - S.R.L.,      ac˛ionarilor:                       ∫i a produselor din carne
conform dovezii privind disponibilitatea firmei nr.      • RER REMMERT ENTSORGUNG ROMANIA -            1512 - produc˛ia ∫i conservarea c„rnii de pas„re;
108031 din data de 14.05.2003 emis„ de Oficiul       S.R.L., reprezentat„ de dl dr. ing. Michael G. Motzki;    1513 - prepararea produselor din carne (inclusiv
Registrului Comer˛ului al Municipiului Bucure∫ti.       • Consiliul Local al Municipiului Oradea,       din carne de pas„re);
  8. Se completeaz„ obiectul secundar de activitate    reprezentat de dl dr. ing. Petru Filip;           157 - fabricarea produselor pentru hrana
al societ„˛ii cu:                       • RAPAS Oradea, reprezentat„ prin dna ing.       animalelor
  - editarea c„r˛ilor (2211), editarea revistelor ∫i   Lucu˛a Aurelia.                       1571 - fabricarea produselor pentru hrana
periodicelor (2213), alte activit„˛i de editare (2215);    ™edin˛a este statutar„.                animalelor de ferm„;
  - leg„torie (2223), servicii preg„titoare pentru      Art. 2. Ac˛ionarii aprob„ Ón unanimitate ordinea     1572 - fabricarea produselor pentru hrana
pretip„rire (2224), alte lucr„ri de tipografie (2225).   de zi.                          animalelor de companie;
  9. Hot„r‚rile privind modificarea actelor         La punctul 3 al ordinii de zi adunarea general„      203 - fabricarea elementelor de dulgherie ∫i
constitutive ale societ„˛ii se iau de comun acord de    a ac˛ionarilor aprob„ Ón unanimitate Ónfiin˛area ca    t‚mpl„rie pentru construc˛ii
asocia˛i Ón cadrul adun„rilor generale.”,         punct de lucru Ón cadrul Societ„˛ii RER Ecologic       2030 - fabricarea elementelor de dulgherie ∫i
  iar, Ón fapt, trebuie men˛ionat:            Service Oradea - S.A., a punctului Flor„rie, situat Ón  t‚mpl„rie pentru construc˛ii;
  î6. Se schimb„ denumirea societ„˛ii comerciale     cadrul Teatrului de Stat Oradea, Pia˛a Ferdinand       511 - activit„˛i de intermediere Ón comer˛ul cu
din EUSOR IMPEX - S.R.L., Ón BTA PRESS - S.R.L.,      nr. 4-6.                         ridicata
conform dovezii privind disponibilitatea firmei nr.      La punctul 2 al ordinii de zi, adunarea general„     5113 - intermedieri Ón comer˛ul cu material
8335 din data de 22.05.2003 emis„ de Oficiul        a ac˛ionarilor aprob„ Ón unanimitate Ónfiin˛area ca    lemnos ∫i de construc˛ii;
Registrului Comer˛ului al Jude˛ului Ilfov.         punct de lucru, Ón cadrul societ„˛ii RER Ecologic      5119 - intermedieri Ón comer˛ul cu produse
  8. Se completeaz„ obiectul de activitate al       Service Oradea - S.A., a sectorului SERA, situat Ón    diverse;
societ„˛ii cu:                       Oradea, str. M. Basarab nr. 6.                512 - comer˛ cu ridicata cu produse agricole
  - editarea c„r˛ilor (2211), editarea revistelor ∫i     Diverse: nu.                      brute ∫i cu animale vii
periodicelor (2213), alte activit„˛i de editare (2215);    (9/495.394)                       5121 - comer˛ cu ridicata cu cereale, semin˛e ∫i
  - alte activit„˛i de tip„rire neclasificate Ón alt„                *                furaje;
parte (2222), leg„torie (2223), servicii preg„titoare                                  5122 - comer˛ cu ridicata cu flori ∫i plante;
pentru pretip„rire (2224), alte lucr„ri de tipografie         Societatea Comercial„              5123 - comer˛ cu ridicata cu animale vii;
(2225).                              HILTOP - S.R.L., Vadul Cri∫ului           514 - comer˛ cu ridicata cu bunuri de consum,
  9. Hot„r‚rile privind modificarea actelor                jude˛ul Bihor               altele dec‚t cele alimentare
constitutive ale societ„˛ii se iau de comun acord de                                  5147 - comer˛ cu ridicata cu alte bunuri de
asocia˛i Ón cadrul adun„rilor generale.                   ACT ADIfiIONAL              consum nealimentare, neclasificate Ón alt„ parte;
  Toate formul„rile privind îasociatul unic” din                                    518 - comer˛ cu ridicata cu ma∫ini, echipamente
statut se vor modifica Ón sensul preciz„rii          la actul constitutiv al Societ„˛ii Comerciale     ∫i furnituri
îHot„r‚rea adun„rii generale a asocia˛ilor”.”.         HILTOP - S.R.L., Ónmatriculat„ la Oficiul        5188 - comer˛ cu ridicata cu ma∫ini, accesorii ∫i
  Astfel Ónc‚t v„z‚nd cererea depus„ de parte ∫i      registrului comer˛ului cu nr. J 05/400/2002       unelte agricole, inclusiv cu tractoare;
lu‚nd Ón considerare documenta˛ia existent„, eu,        Subsemna˛ii                       524 - comer˛ cu am„nuntul Ón magazine
Mihai Viorel Lupuleac, notar public, dispun:          1. Nagy Mihaly, cet„˛ean maghiar, identificat cu   specializate cu alte produse neclasificate Ón alt„
  Rectificarea contractului de cesiune ∫i actului     pa∫aportul tip P, codul HUN nr. ZE737194, eliberat    parte
adi˛ional la statutul Societ„˛ii Comerciale EUSOR     la data de 12.07.2002 de c„tre autorit„˛ile maghiare,    5248 - comer˛ cu am„nuntul Ón magazine
IMPEX - S.R.L., cu sediul Ón Buftea, str. Bucure∫ti-    n„scut la data de 12.07.1965, domiciliat Ón Ungaria,   specializate cu alte produse neclasificate Ón alt„
T‚rgovi∫te nr. 238, jude˛ul Ilfov, Ónmatriculat„ la    localitatea Szeksfehervar, str. Joszef Attila nr. 35/1,  parte;
Oficiul registrului comer˛ului cu nr. J 40/11226 din    ap. 1,                            713 - Ónchirierea ma∫inilor ∫i echipamentelor
21.04.1993, cod fiscal 4219608, Ón sensul c„:         2. Balint Beni Boldizsar, cet„˛ean maghiar,       7131 - Ónchirierea ma∫inilor ∫i echipamentelor
  î6. Se schimb„ denumirea societ„˛ii comerciale     identificat cu pa∫aportul tip P, codul HUN nr.      agricole;
din EUSOR IMPEX - S.R.L., Ón BTA PRESS - S.R.L.,      ZB703906, eliberat la data de 4.12.2000 de c„tre       741 - activit„˛i juridice, de contabilitate ∫i revizie
conform dovezii privind disponibilitatea firmei nr.    autorit„˛ile maghiare, n„scut la data de 14.09.1967,   contabil„, consultan˛„ Ón domeniul fiscal; activit„˛i
8335 din data de 22.05.2003 emis„ de Oficiul        domiciliat Ón Ungaria, localitatea Tatabanya,       de studii de pia˛„ ∫i de sondaj; consultan˛„ pentru
Registrului Comer˛ului al Jude˛ului Ilfov.           Ón baza hot„r‚rii adun„rii generale din data de    afaceri ∫i management
  8. Se completeaz„ obiectul de activitate al       30.06.2003, am stabilit modificarea actului         7414 - activit„˛i de consultare pentru afaceri ∫i
societ„˛ii cu:                       constitutiv al societ„˛ii, dup„ cum urmeaz„:       management.
  - editarea c„r˛ilor (2211), editarea revistelor ∫i     Art. 1. Potrivit Ordinului nr. 601 din          Art. 2. Se modific„ structura asocia˛ilor astfel:
periodicelor (2213), alte activit„˛i de editare (2215);  26 noiembrie 2002 privind actualizarea Clasific„rii     1. Nagy Mihaly cesioneaz„ 9 p„r˛i sociale, cu o
  - alte activit„˛i de tip„rire neclasificate Ón alt„   Activit„˛ilor din Economia Na˛ional„ - CAEN, se      valoare nominal„ de 900.000 lei, reprezent‚nd 45 %
parte (2222), leg„torie (2223), servicii preg„titoare   recodific„ obiectul principal de activitate al      din capitalul societ„˛ii, iar Societatea Comercial„
pentru pretip„rire (2224), alte lucr„ri de tipografie   societ„˛ii, dup„ cum urmeaz„:               VIS-AVIS - S.A., cu sediul Ón comuna Vadu Cri∫ului,
(2225).                            Ca domeniu principal de activitate:          Str. H„l˛ii nr. 75, jude˛ul Bihor, Ónmatriculat„ la
  9. Hot„r‚rile privind modificarea actelor          51 - comer˛ cu ridicata ∫i servicii de        Oficiul Registrului Comer˛ului al Jude˛ului Bihor cu
constitutive ale societ„˛ii se iau de comun acord de    intermedierei Ón comer˛ul cu ridicata (cu excep˛ia    nr. J 05/638/1999 av‚nd codul fiscal R12114645,
asocia˛i Ón cadrul adun„rilor generale.          autovehiculelor ∫i motocicletelor).            reprezentat„ de dl Nagy Mihaly ∫i dl Balint Beni
  Toate formul„rile privind îasociatul unic” din       Ca grup„ principal„ de activitate:          Boldiszar - administratori, preia de dl Nagy Mihali
statut se vor modifica Ón sensul preciz„rii          511 - activit„˛i de intermediere Ón comer˛ul cu    9 p„r˛i sociale, cu o valoare nominal„ de 900.000 lei,
îHot„r‚rea adun„rii generale a asocia˛ilor”.”.       ridicata.                         din capitalul social subscris al societ„˛ii.
                MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA                a IV-a,  Nr. 3259/10.XII.2003                  5
  2. Balint Beni Boldizsar cesioneaz„ 9 p„r˛i       Art. 5. Ca urmare a acestei cesiuni, capitalul       5132 - comer˛ cu ridicata cu carne ∫i produse din
sociale, cu o valoare nominal„ de 900.000 lei,      social Ón valoare total„ de 74.000.000 lei, divizat Ón   carne;
reprezent‚nd 45 % din capitalul societ„˛ii, iar      740 p„r˛i sociale a 100.000 lei fiecare, va fi de˛inut    5133 - comer˛ cu ridicata cu produse lactate, ou„,
Societatea Comercial„ VIS-AVIS - S.A., cu sediul Ón    de cei doi asocia˛i Ón cote egale a c‚te 1/2-a parte    uleiuri ∫i gr„simi comestibile;
comuna Vadu Cri∫ului, Str. H„l˛ii nr. 75, jude˛ul     fiecare.                           5134 - comer˛ cu ridicata cu b„uturi;
Bihor, Ónmatriculat„ la Oficiul Registrului         Art. 6. Se revoc„ din func˛ia de administrator dl     5135 - comer˛ cu ridicata cu produse din tutun;
Comer˛ului al Jude˛ului Bihor cu nr. J 05/638/1999,    Roman Traian, urm‚nd ca administrarea societ„˛ii       5136 - comer˛ cu ridicata cu zah„r, ciocolat„ ∫i
av‚nd codul fiscal R12114645, reprezentat„ de dl     s„ se fac„ de c„tre asociatul Costea Teodor Nicu˛a.    produse zaharoase;
Nagy Mihaly ∫i dl Balint Beni Boldiszar -          Art. 7. Se schimb„ denumirea societ„˛ii Ón         5137 - comer˛ cu ridicata cu cafea, ceai, cacao ∫i
administratori, preia de la dl Balint Beni Boldiszar   Societatea Comercial„ NICKFLOR PROD - S.R.L.        condimente;
9 p„r˛i sociale, cu o valoare nominal„ de 900.000      Art. 8. Se schimb„ sediul societ„˛ii de la adresa     5138 - comer˛ cu ridicata, specializat, cu alte
lei, din capitalul social subscris al societ„˛ii.     din comuna Moneasa nr. 152, jude˛ul Arad, la        alimente, inclusiv pe∫te, crustacee ∫i molu∫te;
  Celelalte clauze statutare ∫i contractuale r„m‚n   adresa din comuna B‚rsa nr. 362, ap. 3, jude˛ul        5139 - comer˛ cu ridicata, nespecializat, cu
neschimbate ∫i se adapteaz„ Ón mod corespunz„tor     Arad, imobil Ónscris Ón C.F. 1556 B‚rsa.          produse alimentare, b„uturi ∫i tutun;
situa˛iei create.                      Art. 9. Se stabile∫te domeniul principal ∫i        514 - comer˛ cu ridicata cu bunuri de consum,
  Urmeaz„ a se redacta ∫i Ónregistra la Oficiul     activitatea principal„:                  altele dec‚t cele alimentare;
registrului comer˛ului un nou act constitutiv al       domeniul principal ∫i activitatea principal„:       5141 - comer˛ cu ridicata cu produse textile;
societ„˛ii care s„ includ„ ∫i modific„rile prezentului    515 - comer˛ cu ridicata cu produse intermediare      5142 - comer˛ cu ridicata cu Ómbr„c„minte ∫i
act adi˛ional.                      neagricole ∫i cu de∫euri;                 Ónc„l˛„minte;
  Redactat de avocat ™erban Radu la data de 3 iulie    5153 - comer˛ cu ridicata cu material lemnos ∫i      5143 - comer˛ cu ridicata cu aparate electrice ∫i
2003 Ón 5 exemplare originale a c‚te dou„ pagini     de construc˛ii.                      de uz gospod„resc ∫i cu aparate de radio ∫i
fiecare din care p„r˛ilor li s-au Ónm‚nat          Art. 10. Se completeaz„ obiectul de activitate cu:   televizoare;
4 exemplare.                         020 - silvicultur„, exploatare forestier„ ∫i servicii   5144 - comer˛ cu ridicata cu produse din
  Prezentul Ónscris a fost atestat de noi avocat    anexe;                           ceramic„, sticl„rie, tapete ∫i produse de Óntre˛inere;
™erban Radu Ón ce prive∫te con˛inutul actului, data     0201 - silvicultur„ ∫i exploatare forestier„;       5145 - comer˛ cu ridicata cu produse cosmetice
actului, identitatea p„r˛ior Ón baza art. 3 din Legea    0202 - silvicultur„, exploatare forestier„ ∫i      ∫i de parfumerie;
nr. 51/1995.                       servicii anexe;                        5147 - comer˛ cu ridicata cu alte bunuri de
  Atestarea a fost Ónregistrat„ Ón Registrul de      201 -t„ierea ∫i rindeluirea lemnului;          consum, nealimentare, neclasificate Ón alt„ parte;
Ónregistrare al actelor juridice atestate de avocat    impregnarea lemnului;                     515 - comer˛ cu ridicata cu produse intermediare
™erban Radu cu nr. 91 din data de 3 iulie 2003.       2010 - t„ierea ∫i rindeluirea lemnului;         neagricole ∫i de∫euri;
   (10/497.976)                     impregnarea lemnului;                     5151 - comer˛ cu ridicata cu combustibili solizi,
             *                 202 -fabricare de produse stratificate din lemn;    lichizi ∫i gazo∫i ∫i cu produsele derivate;
                               2020 - fabricare de produse stratificate din lemn:     5153 - comer˛ cu ridicata cu material lemnos ∫i
      Societatea Comercial„             placaj, panel, furnire, pl„ci de a∫chii de lemn, pl„ci   de construc˛ii;
     ROMAN TRANSPORT - S.R.L.             fibrolemnoase etc.;                      5154 - comer˛ cu ridicata cu echipamente ∫i
    comuna Moneasa, jude˛ul Arad             203 - fabricare de elemente de dulgherie ∫i       furnituri de fier„rie pentru instala˛ii sanitare ∫i de
                             t‚mpl„rie pentru construc˛ii;               Ónc„lzire;
         ACT ADIfiIONAL               2030 - fabricare de elemente de dulgherie ∫i        518 - comer˛ cu ridicata cu ma∫ini, echipamente
                             t‚mpl„rie pentru construc˛ii;               ∫i furnituri;
   la statutul Societ„˛ii Comerciale ROMAN         204 - fabricarea ambalajelor din lemn;
 TRANSPORT - S.R.L., Ónmatriculat„ la Oficiul                                      5181 - comer˛ cu ridicata cu ma∫ini-unelte;
                               2040 - fabricarea ambalajelor din lemn;          5184 - comer˛ cu ridicata cu calculatoare,
   Registrului Comer˛ului de la Camera de         205 - fabricarea altor produse din lemn;
Comer˛ ∫i Industrie cu nr. J 02/705/22.11.1995                                    echipamente periferice ∫i software;
                             fabricarea articolelor din plut„, paie ∫i Ómpletituri;
                                                            5186 - comer˛ cu ridicata cu alte componente ∫i
   Subsemnatul Roman Traian, cet„˛ean rom‚n,        2051 - fabricarea altor produse din lemn;
                                                           echipamente electronice;
n„scut la data de 26.11.1936 Ón Ineu, jude˛ul Arad,     2052 - fabricarea articolelor din plut„, paie ∫i
                                                            519 - comer˛ cu ridicata cu alte produse;
domiciliat Ón comuna Moneasa nr. 152, jude˛ul       Ómpletituri;
                                                            5190 - comer˛ cu ridicata cu alte produse;
Arad, posesor al B.I. seria D.G. nr. 835195/1988       454 - lucr„ri de finisare;
                                                            522 - comer˛ cu am„nuntul, cu produse
eliberat de Mili˛ia Ineu, Ón calitate de asociat unic    4542 - lucr„ri de t‚mpl„rie ∫i dulgherie;
                                                           alimentare, b„uturi ∫i produse din tutun, Ón
al Societ„˛ii Comerciale ROMAN TRANSPORT -          4543 - lucr„ri de pardosire ∫i placare a pere˛ilor;
                                                           magazine specializate;
S.R.L., cu sediul Ón comuna Moneasa nr. 152,         511 - activit„˛i de intermediere Ón comer˛ul cu
                                                            5221 - comer˛ cu am„nuntul cu fructe ∫i legume
jude˛ul Arad, Ónmatriculat„ la Oficiul registrului    ridicata;
comer˛ului cu nr. J 02/705/22.11.1995, cod fiscal                                  proaspete;
                               5112 - intermedieri Ón comer˛ul cu combustibili,
8021700, ∫i Costea Teodor Nicu˛a, cet„˛ean rom‚n,                                    5222 - comer˛ cu am„nuntul cu carne ∫i produse
                             minerale ∫i produse chimice pentru industrie.
n„scut la data de 4.09.1960 Ón comuna T‚rnova,                                    din carne;
                               Art. 11. Se recodific„ activitatea existent„ a
jude˛ul Arad, domiciliat Ón Tau˛ nr. 949, jude˛ul                                    5223 - comer˛ cu am„nuntul cu pe∫te, crustacee
                             societ„˛ii conform noului cod CAEN:
Arad, posesor al B.I. seria G.N. nr. 129899/1994                                   ∫i molu∫te;
                               014 - activit„˛i de servicii anexe agriculturii, cu
eliberat de Poli˛ia Arad, ∫i Stepan Florica Ileana,                                   5224 - comer˛ cu am„nuntul cu p‚ine, produse
                             excep˛ia activit„˛ilor veterinare; gr„din„rit
cet„˛ean rom‚n, n„scut„ la data de 15.09.1956 Ón                                   de patiserie ∫i produse zaharoase;
                             peisagistic, arhitectur„ peisager„;
Ineu, jude˛ul Arad, domiciliat„ Ón satul Alde∫ti       0141 - activit„˛i de servicii anexe agriculturii;     5225 - comer˛ cu am„nuntul cu b„uturi;
nr. 16, comuna B‚rsa, jude˛ul Arad, posesoarea B.I.    gr„din„rit peisagistic (arhitectur„ peisager„);        5226 - comer˛ cu am„nuntul cu produse din
seria D.A. nr. 838823/1986 eliberat de Mili˛ia Sebi∫,    0142 - activit„˛i de servicii pentru cre∫terea     tutun;
Ón calitate de asocia˛i coopta˛i, Ón baza hot„r‚rii din  animalelor, cu excep˛ia activit„˛ilor veterinare;       5227 - comer˛ cu am„nuntul, Ón magazine
23.05.2005, solicit„m data cert„ prezentului act       501 - comer˛ cu autovehicule;              specializate, cu produse alimentare;
adi˛ional prin care:                     5010 - comer˛ cu autovehicule;               523 - comer˛ cu am„nuntul, Ón magazine
  Art. 1. Societatea Ó∫i retrage activitatea Óncep‚nd   503 - comer˛ cu piese ∫i accesorii pentru        specializate, cu produse farmaceutice ∫i medicale,
cu data de 26 mai 2003.                  autovehicule;                       cu produse de cosmetic„ ∫i de parfumerie;
  Art. 2. Asociatul Roman Traian cesioneaz„        5030 - comer˛ cu piese ∫i accesorii pentru         5233 - comer˛ cu am„nuntul cu produse
Óntregul capital social, Ón valoare total„ de       autovehicule;                       cosmetice ∫i de parfumerie;
74.000.000 lei, format din: aport Ón numerar Ón       505 - comer˛ cu am„nuntul cu carburan˛i pentru       524 - comer˛ cu am„nuntul, Ón magazine
valoare de 2.000.000 lei ∫i aport Ón natur„ const‚nd   autovehicule;                       specializate, cu alte produse neclasificate Ón alt„
din autoturismul marca OPEL ASTRA, an de           5050 - comer˛ cu am„nuntul cu carburan˛i        parte;
fabrica˛ie 1996, culoarea alb, nr. de Ónmatriculare    pentru autovehicule;                     5241 - comer˛ cu am„nuntul cu textile;
W0L000058T5015598, a c„rui valoare de 72.000.000       511 - activit„˛i de intermediere Ón comer˛ul cu      5242 - comer˛ cu am„nuntul cu Ómbr„c„minte;
lei a fost stabilit„ prin raportul de expertiz„ tehnic„  ridicata;                           5243 - comer˛ cu am„nuntul cu Ónc„l˛„minte ∫i
Óntocmit la data de 15.12.1998 de expertul tehnic      5111 - intermedieri Ón comer˛ul cu materii prime    articole din piele;
ing. Onciu Ioan, divizat 740 p„r˛i sociale a 100.000   agricole, animale vii, materii prime textile ∫i cu      5244 - comer˛ cu am„nuntul cu mobil„, articole
lei fiecare, dup„ cum urmeaz„:              semiproduse;                        de iluminat ∫i cu alte articole de uz casnic;
  – asociatului cooptat Costea Teodor Nicu˛a Ói      5113 - intermedieri Ón comer˛ul cu material        5245 - comer˛ cu am„nuntul cu articole ∫i
cesioneaz„ cota de 1/2-a parte din capitalul social,   lemnos ∫i materiale de construc˛ii;            aparate electro-menajere, cu aparate de radio ∫i
respectiv 370 p„r˛i sociale a 100.000 lei fiecare, Ón    5115 - intermedieri Ón comer˛ul cu mobil„,       televizoare;
valoare total„ de 37.000.000 lei;             articole de menaj ∫i de fier„rie;               5246 - comer˛ cu am„nuntul cu articole de
  – asociatei cooptate Stepan Florica Ileana Ói      5116 - intermedieri Ón comer˛ul cu textile,       fier„rie, cu articole din sticl„ ∫i cu cele pentru
cesioneaz„ cota de 1/2-a parte din capitalul social,   confec˛ii, Ónc„l˛„minte ∫i articole;            vopsit;
respectiv 370 p„r˛i sociale a 100.000 lei fiecare, Ón    5117 - intermedieri Ón comer˛ul cu produse         5247 - comer˛ cu am„nuntul cu c„r˛i, ziare ∫i
valaore total„ de 37.000.000 lei.             alimentare, b„uturi ∫i tutun;               articole de papet„rie;
  Art. 3. Asociatul cooptat Costea Teodor Nicu˛a      5119 - intermedieri Ón comer˛ul cu produse         5248 - comer˛ cu am„nuntul, Ón magazine
preia de la Roman Traian 370 p„r˛i sociale a       diverse (import-export);                  specializate, cu alte produse neclasificate Ón alt„
100.000 lei fiecare, Ón valoare total„ de 37.000.000     512 - comer˛ cu ridicata cu produse agricole      parte;
lei, reprezent‚nd 50 % din capitalul social.       brute ∫i animale vii;                     525 - comer˛ cu am„nuntul cu bunuri de ocazie
  Asociata cooptat„ ™tefan Florica Ilena preia de la    5121 - comer˛ cu ridicata cu cereale, semin˛e ∫i    v‚ndute prin magazine;
Roman Traian 370 p„r˛i sociale a 100.000 lei       furaje;                            5241 - comer˛ cu am„nuntul cu textile;
fiecare, Ón valoare total„ de 37.000.000 lei,        5122 - comer˛ cu ridicata cu flori ∫i plante;       5242 - comer˛ cu am„nuntul cu Ómbr„c„minte;
reprezent‚nd 50 % din capitalul social.           5123 - comer˛ cu ridicata cu animale vii;         5243 - comer˛ cu am„nuntul cu Ónc„l˛„minte ∫i
  Art. 4. O dat„ cu cesionarea Ón totalitate a       5124 - comer˛ cu ridicata cu piei brute ∫i cu piei   articole din piele;
p„r˛ilor sale sociale, Roman Traian se retrage din    prelucrate;                          5244 - comer˛ cu am„nuntul cu mobil„, articole
societate primind toate drepturile ce i se cuvin,      513 - comer˛ cu ridicata cu produse alimentare,     de iluminat ∫i cu alte articole de uz casnic;
astfel Ónc‚t nu mai are nici un fel de preten˛ii fa˛„   b„uturi ∫i tutun;                       5245 - comer˛ cu am„nuntul cu articole ∫i
de societate ∫i nici fa˛„ de asocia˛ii coopta˛i Costea    5131 - comer˛ cu ridicata cu fructe ∫i legume      aparate electro-menajere, cu aparate de radio ∫i
Teodor Nicu˛a ∫i Stepan Florica Ileana.          proaspete;                         televizoare;
 6              MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI,              PARTEA a IV-a,   Nr. 3259/10.XII.2003
  5246 - comer˛ cu am„nuntul cu articole de       domiciliat Ón comuna Iacobeni, jude˛ul Suceava, Ón      5050 - v‚nzarea cu am„nuntul a carburan˛ilor
fier„rie, cu articole din sticl„ ∫i cu cele pentru    calitate de asocia˛i ai sus numitei societ„˛i, am     pentru autovehicule;
vopsit;                         hot„r‚t urm„toarele:                     5190 - comer˛ cu ridicata cu alte produse,
  5247 - comer˛ cu am„nuntul cu c„r˛i, ziare ∫i      Retragerea din societatea men˛ionat„ mai sus      inclusiv import-export;
articole de papet„rie;                  adlui Spitzenberger Matthias ∫i dnei Spitzenberger      5211 - comer˛ cu am„nuntul, Ón magazine
  5248 - comer˛ cu am„nuntul, Ón magazine        Maria, care cesioneaz„ capitalul lor social, const‚nd   nespecializate, cu v‚nzare predominant„ de
specializate, cu alte produse neclasificate Ón alt„   din 11 p„r˛i sociale (respectiv 5 p„r˛i sociale ∫i 6    produse alimentare, b„uturi ∫i tutun;
parte;                          p„r˛i sociale) Ón valaore de 1.100.000 lei dlui Roata     5212 - comer˛ cu am„nuntul, Ón magazine
  5250 - comer˛ cu am„nuntul cu bunuri de ocazie    Marcel, cesiune acceptat„.                 nespecializate, cu v‚nzare predominant„ de
v‚ndute prin magazine;                   Capitalul social Ón sum„ de 2.000.000 lei,       produse nealimentare;
  526 - comer˛ cu am„nuntul neefectuat prin       reprezent‚nd 20 p„r˛i sociale Ón sum„ de 100.000 lei     5510 - hoteluri;
magazine;                        fiecare, va apar˛ine asociatului unic:            5523 - alte mijloace de cazare (ferme
  5262 - comer˛ cu am„nuntul prin standuri ∫i       Roata Marcel - 20 p„r˛i sociale - 2.000.000 lei.    agroturistice, vile, cabane);
pie˛e;                           Administratorul societ„˛ii va fi dl Roat„ Marcel.     5530 - restaurante;
  5263 - comer˛ cu am„nuntul care nu se          Celelalte articole ∫i capitole r„m‚n neschimbate.
                                                            5540 - baruri;
efectueaz„ prin magazine;                  Redactat ∫i dactilografiat la Biroul notarului
                                                            6023 - transporturi terestre de c„l„tori,
  551 - hoteluri;                    public Nicolai Rotaru, ast„zi, data autentific„rii, Ón
                                                          ocazionale;
  5510 - hoteluri;                   6 exemplare, din care unul s-a depus la arhiva
                                                            6024 - transporturi rutiere de m„rfuri.
  552 - campinguri ∫i alte facilit„˛i pentru cazare   notarului public.
                                                            S-au modificat datele personale ale asociatului
de scurt„ durat„;                      (12/499.678)
                                                          Roat„ Marcel, identificat cu C.I. seria SV nr. 142819,
  5522 - campinguri, inclusiv parcuri pentru               ACT ADIfiIONAL              eliberat„ de Poli˛ia Vatra Dornei la data de
rulote;
                              la statutul Societ„˛ii Comerciale MASP DER        27.11.2001.
  553 - restaurante;
                              WALT - S.R.L., cu sediul Ón satul Cioc„ne∫ti,        Celelalte date ale societ„˛ii r„m‚n neschimbate.
  5530 - restaurante;
                             comuna Iacobeni, jude˛ul Suceava, Ónregistrat„       Prezentul act adi˛ional face parte integrant„ din
  554 - baruri;
                               la Camera de Comer˛ ∫i Industrie cu nr.        statutul societ„˛ii.
  5540 - baruri;
                                J 33/207/2000, cod fiscal R 12998177          (14/499.678)
  555 - cantine ∫i alte unit„˛i de preparare a
hranei;                           Subsemnatul Roata Marcel, domiciliat Ón satul                    *
  5551 - cantine;                    Cioc„ne∫ti, comuna Iacobeni, jude˛ul Suceava, Ón
                             calitate de asociat al societ„˛ii men˛ionate mai sus,         Societatea Comercial„
  5552 - alte unit„˛i de preparare a hranei;
                             am hot„r‚t urm„toarele:                      INTER-VOYAGE - S.R.L., F„lticeni
  602 - alte transporturi terestre;
  6021 - alte transporturi terestre de c„l„tori, pe    Cooptarea Ón societatea men˛ionat„ mai sus a             jude˛ul Suceava
baz„ de grafic;                     dnei Roat„ Maria, n„scut„ la data de 6.03.1972 Ón
  6022 - transporturi cu taxiuri;            comuna Iacobeni, jude˛ul Suceava, fiul lui Dumitru              ACT ADIfiIONAL
  6023 - transporturi terestre de c„l„tori,       ∫i Ecaterina, domiciliat„ Ón satul Cioc„ne∫ti,
                                                           la actul constitutiv al Societ„˛ii Comerciale
ocazionale;                       comuna Iacobeni, jude˛ul Suceava, identificat„ cu
                                                          INTER-VOYAGE - S.R.L., F„lticeni, Ónregistrat„
  6024 - transporturi rutiere de m„rfuri;        C.I. seria SV nr. 081156/18.10.2000, eliberat„ de
                                                             la Oficiul registrului comer˛ului cu
  631 - manipul„ri ∫i depozit„ri;            Poli˛ia Vatra Dornei, cet„˛ean rom‚n.
                                                                  nr. J 33/386/2002
  6311 - manipul„ri;                    Concomitent cu cooptarea Ón societatea
  6312 - depozit„ri;                  men˛ionat„ mai sus dl Roat„ Marcel cesioneaz„ 10        Subsemna˛ii Vicovanu Mihai, domiciliat Ón
  633 - activit„˛i ale agen˛iilor de voiaj ∫i a tur-  p„r˛i sociale, respectiv 1.000.000 lei noului asociat,   F„lticeni, Str. Republicii, bl. 81, sc. D, ap. 12, jude˛ul
operatorilor; activit„˛i de asisten˛„ turistic„     cesiune acceptat„.                     Suceava, ∫i TÓrn„vean Romic„, domiciliat Ón
neclasificate Ón alt„ parte;                Capitalul social Ón sum„ de 2.000.000 lei va avea    comuna M„lini, jude˛ul Suceava, Ón calitate de
  6330 - activit„˛i ale agen˛iilor de voiaj ∫i a tur-  urm„toarea divizare:                    asocia˛i ai Societ„˛ii Comerciale INTER-VOYAGE -
operatorilor; activit„˛i de asisten˛„ turistic„       Roata Marcel - 10 p„r˛i sociale a 100.000 lei      S.R.L., cu sediul Ón F„lticeni, Str. Republicii, bl. 81,
neclasificate Ón alt„ parte;               fiecare parte social„ = 1.000.000 lei;           sc. D, ap. 12, jude˛ul Suceava, Ónregistrat„ la Oficiul
  634 - activit„˛i ale altor agen˛ii de transport;     Roat„ Maria - 10 p„r˛i sociale a 100.000 lei fiecare  registrului comer˛ului cu nr. J 33/386/2002, cod
  6340 - activit„˛i ale altor agen˛ii de transport;   parte social„ = 1.000.000 lei.               unic de Ónregistrare 14779874, am decis prin acest
  711 - Ónchirierea autoturismelor ∫i utilitarelor de   Numirea administratorului societ„˛ii Ón persoana    act adi˛ional urm„toarele:
capacitate mic„;                     dlui Roat„ Marcel.                       1. Cooptarea Ón societate a dnei Vicovanu Anca-
  7110 - Ónchirierea autoturismelor ∫i utilitarelor    Precizarea obiectului principal de activitate: 2010   Maria, prin cesionarea c„tre aceasta, a 10 p„r˛i
de capacitate mic„;                   - prelucrarea brut„ a lemnului (inclusiv debitare     sociale a 100.000 lei fiecare, Ón valoare total„ de
  713 - Ónchirierea ma∫inilor ∫i echipamentelor;    material lemnos cu gater ∫i circular).           1.000.000 lei.
  7131 - Ónchirierea ma∫inilor ∫i echipamentelor      Redactat ∫i dactilografiat la Biroul notarului       Eu, Vicovanu Anca-Maria, de na˛ionalitate ∫i
agricole;                        public Nicolai Rotaru, ast„zi, data autentific„rii, Ón   cet„˛enie rom‚ne, fiica lui Dumitru ∫i Elena,
  7132 - Ónchirierea ma∫inilor ∫i echipamentelor    6 exemplare, din care cinci s-au eliberat p„r˛ii.     n„scut„ la data de 27.08.1974 Ón comuna Dolhe∫ti,
pentru construc˛ii, f„r„ personal de deservire        (13/499.678)                     jude˛ul Suceava, domiciliat„ Ón F„lticeni, Str.
aferent;                                  ACT ADIfiIONAL              Republicii, bl. 81, sc. D, ap. 12, jude˛ul Suceava,
  7134 - Ónchirierea altor ma∫ini ∫i echipamente      Subsemnatul Roat„ Marcel, asociat unic al       posesoare a B.I. seria G.V. nr. 224419, cod numeric
neclasificate Ón alt„ parte;               societ„˛ii, am hot„r‚t urm„toarele:            personal 2740827330786, eliberat de Poli˛ia
  714 - Ónchirierea bunurilor personale ∫i         • Cooptarea unui nou asociat: Roat„ Maria,       F„lticeni, declar c„ m„ asociez la societatea sus
gospod„re∫ti;                      cet„˛ean rom‚n, fiica lui Dumitru ∫i Ecaterina,      amintit„, m„ oblig s„ respect Óntru totul statutul ∫i
  7134 - Ónchirierea altor ma∫ini ∫i echipamente    n„scut„ la data de 6.03.1972 Ón localitatea Iacobeni,   contractul societ„˛ii ∫i accept p„r˛ile sociale
neclasificate Ón alt„ parte;               domiciliat„ Ón localitatea Cioc„ne∫ti, jude˛ul       cesionate.
  7140 - Ónchirierea bunurilor personale ∫i       Suceava, identificat„ cu C.I. seria SV nr. 081156,       2. Eu, TÓrn„vean Romic„, cesionez Óntregul meu
gospod„re∫ti neclasificate Ón alt„ parte.        eliberat„ de Poli˛ia Vatra Dornei la data de        capital social, Ón sum„ de 1.000.000 lei, respectiv 10
  Art. 12. Prezentul act adi˛ional ˛ine loc ∫i de    18.10.2000, cod numeric personal 2720306336041.      p„r˛i sociale a 100.000 lei fiecare, asociatului
contract de cesiune.                     • Majorarea capitalului social cu suma de       Vicovanu Anca-Maria.
  Celelalte prevederi ale statutului r„m‚n       500.000.000 lei.                        Eu, TÓrn„vean Romic„, declar c„ am primit de la
neschimbate, cu men˛iunea c„ se va redacta un nou      • Capitalul social majorat la suma de 502.000.000   asociatul Vicovanu Anca-Maria suma de 1.000.000
act constitutiv.                     lei (5.020 p„r˛i sociale a 100.000 lei/parte social„) se  lei, respectiv 10 p„r˛i sociale a 100.000 lei fiecare,
  Œn temeiul art. 267 alin. 2 din Codul de       divide astfel:                       p„r˛i sociale cedate.
procedur„ civil„, asocia˛ii declar„m c„ renun˛„m la     Roat„ Macel - 251.000.000 lei (2.510 p„r˛i sociale),    Eu, Vicovanu Anca-Maria, declar c„ accept p„r˛ile
calea de atac a recursului, Ómpotriva Óncheierii     ∫i                             sociale cesionate Ón sum„ de 1.000.000 lei, respectiv
judec„torului delegat, prin care se va admite        Roat„ Maria - 251.000.000 lei (2.510 p„r˛i sociale).  10 p„r˛i sociale a 100.000 lei fiecare.
cererea de autorizare a modific„rii actelor         • Participarea la beneficii ∫i pierderi va fi       3. Retragerea din societate a asociatului
constitutive ale Societ„˛ii Comerciale ROMAN       propor˛ional„ cu participarea la capitalul social.     TÓrn„vean Romic„.
TRANSPORT - S.R.L.                      • Completarea cu obiectele de activitate:         Eu, T‚rn„vean Romic„, declar c„ m„ retrag din
  Tehnoredactat„ Ón 5 exemplare originale, ast„zi      0121 - cre∫terea animalelor, activitatea fermelor   societatea sus amintit„ ∫i nu am de formulat nici o
27 mai 2003, c‚nd s-a dat dat„ cert„ prezentului act   pentru ob˛inerea laptelui;                 preten˛ie de nici o natur„ asupra societ„˛ii.
la Biroul notarului public din Arad, bd. V. Milea nr.    0122 - cre∫terea ovinelor, caprinelor, cabalinelor,
                                                            4. Participarea la beneficii ∫i pierderi este:
33-37, jude˛ul Arad.                   m„garilor, cat‚rilor ∫i asinilor;
                                                            Vicovanu Mihai - 10 p„r˛i sociale a 100.000 lei
  (11/498.715)                       0124 - cre∫terea p„s„rilor;
                                                          fiecare, Ón sum„ total„ de 1.000.000 lei, care dau
             *                 0125 - cre∫terea altor animale (animale cu blan„);
                                                          dreptul la 50 % din totalitatea beneficiilor ∫i
                               1810 - fabricarea articolelor de Ómbr„c„minte din
    Societatea Comercial„                                            pierderilor;
                             piele;
 MASP DER WALT - S.R.L., satul Cioc„ne∫ti          1830 - preparare ∫i vopsire bl„nuri, fabricare       Vicovanu Anca-Maria - 10 p„r˛i sociale a 100.000
  comuna Iacobeni, jude˛ul Suceava           articole din blan„;                    lei fiecare, Ón sum„ total„ de 1.000.000 lei, care dau
                               4511 - demolarea construc˛iilor, terasamente ∫i    dreptul la 50 % din totalitatea beneficiilor ∫i
         ACT ADIfiIONAL              organizare de ∫antiere;                  pierderilor.
                               4521 - construc˛ii de cl„diri ∫i lucr„ri de geniu;     Celelalte men˛iuni din actul constitutiv al
 la statutul Societ„˛ii Comerciale MASP DER         4522 - lucr„ri de Ónvelitori, ∫arpante ∫i terase la  Societ„˛ii Comerciale INTER-VOYAGE - S.R.L.,
 WALT - S.R.L., cu sediul Ón satul Cioc„ne∫ti,      construc˛ii;                        F„lticeni, r„m‚n neschimbate.
comuna Iacobeni, jude˛ul Suceava, Ónregistrat„        4523 - construc˛ii de autostr„zi, drumuri,         Prezentul act adi˛ional ˛ine loc de contract de
  la Camera de Comer˛ ∫i Industrie cu nr.       aerodromuri ∫i baze sportive;               cesiune.
   J 33/ 207/2000, cod fiscal R 12998177         4524 - construc˛ii hidrotehnice;              Tehnoredactat la Biroul notarului public Drago∫
  Subsemna˛ii Spitzenberger Matthias ∫i           5020 - Óntre˛inerea ∫i repararea autovehiculelor;   N. Apostol azi, data autentific„rii, Ón ∫ase
Spitzenberger Maria, domicilia˛i Ón Austria, 4775,      5030 - comer˛ cu piese ∫i accesorii pentru       exemplare, din care cinci exemplare revin p„r˛ilor.
Taufkirchen, Leopreching 9, ∫i Roata Marcel,       autovehicule;                          (15/500.070)
                 MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA                a IV-a,  Nr. 3259/10.XII.2003                    7
  ŒNCHEIEREA DE RECTIFICARE NR. 3536             4545 - alte lucr„ri de finisare (instalare piscine,  Str. Siderurgi∫tilor nr. 10, bl. M1B, parter, ∫i
                              cur„˛area cl„dirilor la exterior);            Ónregistrat„ la Oficiul registrului comer˛ului cu nr.
          din 7 august 2003              5132 - comer˛ cu ridicata cu carne ∫i produse din   J 17/290/1999, am hot„r‚t:
  Œn fa˛a mea, Drago∫ N. Apostol, notar public, la    carne;                            Art. 1. Societatea Ó∫i majoreaz„ capitalul social de
sediul biroului notarial s-au prezentat dnii          5138 - comer˛ cu ridicata, specializat, cu alte    la 2.000.000 lei numerar la 852.000.000 lei.
Vicovanu Mihai, domiciliat Ón F„lticeni, Str.        alimente, inclusiv pe∫te, crustacee ∫i molu∫te;      Diferen˛a de 850.000.000 lei reprezint„ aport nou
Republicii, bl. 81, sc. D, ap. 12, jude˛ul Suceava,      5139 - comer˛ cu ridicata, nespecializat, cu      constituit din numerar conform foii de v„rs„m‚nt
identificat cu B.I. seria D.A. nr. 341370, cod numeric   produse alimentare, b„uturi ∫i tutun;           anexate.
personal 1711001330784, TÓrn„vean Romic„,           5144 - comer˛ cu ridicata cu produse din         Art. 2. Capitalul social majorat este de
domiciliat Ón comuna M„lini, jude˛ul Suceava,        ceramic„, sticl„rie, tapete ∫i produse de Óntre˛inere;  852.000.000 lei numerar, Ómp„r˛it Ón 8.520 p„r˛i
identificat cu B.I. seria H.C. nr. 611490, cod         5147 - comer˛ cu ridicata cu alte bunuri de      sociale Ón valoare de 100.000 lei fiecare.
numeric personal 1740427330771, ∫i Vicovanu         consum, nealimentare, neclasificate Ón alt„ parte      Erdal Yusuf - 852.000.000 lei - 8.520 p„r˛i sociale.
Anca-Maria, domiciliat„ Ón F„lticeni, Str. Republicii,   (mobil„, produse din lemn, produse de acoperit        Art. 3. Societatea Ó∫i completeaz„ obiectul de
bl. 81, sc. D, ap. 12, jude˛ul Suceava, posesoare a B.I.  pardoseli, instrumente muzicale, aparate de uz      activitate cu:
seria G.V. nr. 224419, cod numeric personal         casnic neelectrice, articole fotografice, optice,      2863 - fabricarea articolelor de feronerie;
2740827330786, eliberat de Poli˛ia F„lticeni, Ón      articole de sport, produse din piele ∫i accesorii de     3611 - produc˛ia de scaune;
calitate de p„r˛i Ón actul adi˛ional al Societ„˛ii     vopiaj, jocuri ∫i juc„rii);                 3612 - produc˛ia mobilierului pentru birou ∫i
Comerciale INTER-VOYAGE - S.R.L., F„lticeni,          5222 - comer˛ cu am„nuntul cu carne ∫i produse     magazine;
autentificat cu nr. 1619 din data de 24.07.2003 la     din carne;                          3613 - produc˛ia mobilierului pentru buc„t„rii;
Biroul notarului public Drago∫ N. Apostol din         5223 - comer˛ cu am„nuntul cu pe∫te, crustacee      3614 - produc˛ia altor tipuri de mobilier;
F„lticeni, ∫i solicit„m completarea actului         ∫i molu∫te;                         3615 - produc˛ia de saltele ∫i somiere;
susmen˛ionat, cu urm„toarele: îEu, TÓrn„vean          5224 - comer˛ cu am„nuntul cu p‚ine, produse       5190 - comer˛ cu ridicata cu alte produse.
Romic„, declar c„ m„ retrag ∫i din func˛ia de                                      Art. 4. Societatea Ó∫i schimb„ domeniul ∫i
                              de patiserie ∫i produse zaharoase;
administrator, iar dna Vicovanu Anca-Maria va avea                                  activitatea principal„.
                                5225 - comer˛ cu am„nuntul cu b„uturi;
func˛ia de administrator cu puteri depline.”                                       Domeniul principal de activitate: 361 - produc˛ia
                                5540 - baruri;
                                                           de mobilier.
            PARTE,                 6330 - activit„˛i ale agen˛iilor de voiaj ∫i a tur-
                                                             Activitatea principal„ este: 3614 - produc˛ia altor
                              operatorilor, activit„˛i de asisten˛„ turistic„
                                                           tipuri de mobilier.
  Av‚nd Ón vedere dispozi˛iile art. 53 din Legea      neclasificate Ón alt„ parte (birouri de informa˛ii
                                                             Prezentul act face parte integrant„ din actul
nr. 36/1995, cuprinsul Óncheierii de mai sus ∫i       turistice, ghizi pentru turism).             constitutiv al Societ„˛ii Comerciale ALISERDAL EM
faptul c„ eroarea poate fi Óndreptat„,             Art. din statut referitor la puncte de lucru se    IMPEX - S.R.L.
                              completeaz„ cu urm„torul text:                (20/58.581)
            Dispun:                îSocietatea deschide un punct de luru Ón Cluj-                   *
  Œndreptarea omisiunii v„dite din actul adi˛ional     Napoca, str. General Eremia Grigorescu nr. 34A.”
al Societ„˛ii Comerciale INTER-VOYAGE - S.R.L.,        Celelalte clauze din statut r„m‚n nemodificate.       Societatea Comercial„ RETEC - S.A.
F„lticeni, autentificat cu nr. 1619 din data de       Redactat Ón 5 exemplare.                           Gala˛i
24.07.2003 la Biroul notarului public Drago∫ N.         (17/501.386)
Apostol din F„lticeni, Ón sensul complet„rii actului                 *                         ACT ADIfiIONAL
sus-men˛ionat, cu urm„toarele: îEu, TÓrn„vean
Romic„, declar c„ m„ retrag ∫i din func˛ia de         Societatea Comercial„ RAVICOV - S.R.L.          Noi,
administrator, iar dna Vicovanu Anca-Maria va avea              Gala˛i                   1. Alewijnse Holding, cu sediul Ón Olanda,
func˛ia de administrator cu puteri depline.”,                                     Nijmegen, PostBus 65, 6500 AB,
urm‚nd ca Óndreptarea s„ se fac„ pe toate cele 6               ACT ADIfiIONAL               2. Pieter Smit, domiciliat Ón Olanda, Ridderkerk,
exemplare originale prin notarea num„rului acestei                                  str. Ringdijk, 404A,
Óncheieri de rectificare pe prima pagin„ a fiec„rui     Óncheiat ast„zi, 26.11.2002 la actul constitutiv      3. Doina Patriche, domiciliat„ Ón Gala˛i, Str.
exemplar ∫i ata∫area a c‚te un exemplar la fiecare       al Societ„˛ii Comerciale RAVICOV - S.R.L.       Br„ilei, nr. 27, bl. P3, ap. 10,
original al actului rectificat.                Eu, Badea Violeta, domiciliat„ Ón Gala˛i, str.      4. Calinov Gheorghe-Gabriel, domiciliat Ón Gala˛i,
  Celelalte men˛iuni din acele acte r„m‚n         Constantin Br‚ncoveanu, nr. 2, bl. DL1, ap. 18,      Str. 13 Iunie, nr. 55, sc. 1, ap. 9,
neschimbate.                        asociat„ unic„ a Societ„˛ii Comerciale RAVICOV -       5. ™aptelei Rizan Gheorghe, domiciliat Ón
                              S.R.L., cu sediul Ón Gala˛i, Str. Br„ilei, nr. 58, bl.  Drobeta-Turnu Severin, str. Cicero, nr. 103, bl. S2,
  Prezenta Óncheiere face parte integrant„ din
                                                           sc. 2, et. 1, ap. 6,
actul adi˛ional al Societ„˛ii Comerciale INTER-       BR2, sc. 2, et. 7, ap. 71, ∫i Ónregistrat„ la Oficiul
                                                             ac˛ionari ai Societ„˛ii Comerciale RETEC - S.A.,
VOYAGE - S.R.L., F„lticeni, autentificat cu nr. 1619    registrului comer˛ului cu nr. J 17/631/1998, am
                                                           cu sediul Ón Gala˛i, str. Navelor, bl. Siret, parter,
din data de 24.07.2003 la Biroul notarului public      hot„r‚t:
                                                           Ónregistrat„ cu nr. J 17/213/1999, Ón baza notiric„rii
Drago∫ N. Apostol din F„lticeni ∫i Ól completeaz„       Art. 1. Societatea Ó∫i majoreaz„ capitalul social de
                                                           A.G.A. din 15.01.2003, am hot„r‚t modificarea
corespunz„tor.                       la 2.000.000 lei Ón numerar la 10.000.000 lei.
                                                           actelor constitutive astfel:
  Tehnoredactat la Biroul notarului public Drago∫     Diferen˛a de 8.000.000 lei reprezint„ aport nou
                                                             Art. 1. Ca urmare a cesiunii ac˛iunii dnei Cameia
N. Apostol din F„lticeni azi, data autentific„rii, Ón    constituit din numerar conform foii de v„rs„m‚nt     Gogoa∫„ Ón favoarea dlui Smit Pieter ∫i, ulterior, Ón
∫ase exemplare.                       anexate.                         favoarea lui Alewijnse Holding, reprezentat„ prin dl
  (16/500.070)                        Art. 2. Capitalul social majorat este de 10.000.000  Dick   Alewijnse,   se  modific„   structura
              *                lei, Ómp„r˛it Ón 100 p„r˛i sociale Ón valoare de     ac˛ionariatului dup„ cum urmeaz„:
                              100.000 lei fiecare.                     - Alewijnse Holding          - 77 %;
      Societatea Comercial„               Badea Violeta - 10.000.000 lei - 100 p„r˛i sociale.    - Smit Pieter             - 20 %;
     SATTVA - S.R.L., Cluj-Napoca             Prezentul act face parte integrant„ din actul       - Patriche Doina            - 1 %;
                              constitutiv al Societ„˛ii Comerciale RAVICOV -        - Calinov Gheorghe           - 1 %;
         ACT ADIfiIONAL               S.R.L.                            - ™aptelei Rizan Gheorghe       - 1 %.
                                 (18/58.579)                       Prezentul act adi˛ional face parte inegrant„ din
     la statutul Societ„˛ii Comerciale                      *                actele constitutive ale Societ„˛ii Comerciale RETEC
          SATTVA - S.R.L.
                                                           - S.A. ∫i este Óntocmit Ón 6 exemplare.
  Subsemnatul Tsuchiya Naofumi, cet„˛ean                Societatea Comercial„               (21/58.582)
japonez, n„scut Ón localitatea Chiba, Japonia, la data         EXCLUSIV AUTO - S.R.L.                          *
de 24.10.1959, domiciliat Ón Japonia, cu reziden˛a Ón          Tecuci, jude˛ul Gala˛i
Cluj-Napoca, str. Horea nr. 67-73, ap. 43, identificat                                  Societatea Comercial„ GHIOCA - S.R.L.
cu legitima˛ia de ∫edere temporar„ seria H nr.               ACT ADIfiIONAL                    C„l„ra∫i, jude˛ul C„l„ra∫i
0109095, eliberat„ de Serviciul Str„ini ∫i Probleme          Óncheiat ast„zi, 24.11.2003,
de Migr„ri al Jude˛ului Cluj la data de 16.12.2002,      la actul constitutiv al Societ„˛ii Comerciale                 HOT√R¬RE
asociat unic al Societ„˛ii Comerciale SATTVA -             EXCLUSIV AUTO - S.R.L.
S.R.L., cu sediul Ón Cluj-Napoca, str. Horea nr. 67-73,                                 Subsemna˛ii Ghioca Sebastian Lauren˛iu ∫i
                                Eu, Berzea Constantin, domiciliat Ón Tecuci, str.   Ghioca Georgeta Ecaterina, domicilia˛i Ón C„l„ra∫i,
ap. 43, av‚nd un capital social de 2.000.000 lei, din
                              V‚n„tori nr. 19, jude˛ul Gala˛i, asociat unic al     Prel. Bucure∫ti, bl. I37 (G2), sc. A, ap. 5, jude˛ul
care 60 $, Ón valoare de 2.000.000 lei, Ónmatriculat„
                              Societ„˛ii Comerciale EXCLUSIV AUTO - S.R.L., cu     C„l„ra∫i, Ón calitate de asocia˛i ai Societ„˛ii
la Oficiul Registrului Comer˛ului al Jude˛ului Cluj
                              sediul Ón Tecuci, Str. 1 Decembrie 1918, nr. 80,     Comerciale GHIOCA - S.R.L., cu sediul Ón C„l„ra∫i,
cu nr. J 12/964/1999, am hot„r‚t completarea
                              jude˛ul Gala˛i, Ónmatriculat„ la Oficiul registrului   str. Prel. Bucure∫ti, bl. I37, sc. 1, et. 2, ap. 5, jude˛ul
obiectului de activitate, schimbarea obiectului
                              comer˛ului cu nr. J 17/602/1995, am hot„r‚t:       C„l„ra∫i, Ónmatriculat„ la Oficiul registrului
principal de activitate ∫i deschiderea unui punct de
                                Art. 1. Societatea se dizolv„ Óncep‚nd cu data de   comer˛ului cu nr. J 51/31/28.01.1999, am hot„r‚t
lucru.
                              24.11.2003.                        suspendarea temporar„ a activit„˛ii pe o perioad„
  Ca urmare a celor de mai sus, statutul societ„˛ii
                                Motivul dizolv„rii societ„˛ii este imposibilitatea   de trei ani, Óncep‚nd cu data de 25 noiembrie 2003.
comport„ urm„toarele modific„ri ∫i complet„ri:                                       (22/58.586)
                              realiz„rii obiectului de activitate.
  Art. din statut referitor la obiectul de activitate se                                             *
                                Prezentul act face parte integrant„ din actul
completeaz„ cu urm„torul text:
                              constitutiv al societ„˛ii.
  îObiectul principal de activitate este din                                       Societatea Comercial„ LUKDAN - S.R.L.
domeniul 553 - restaurante, ∫i se refer„ la:          (19/58.580)
                                           *                         C„l„ra∫i
  5530 - restaurante.
  Obiectul secundar de activitate se completeaz„
                                    Societatea Comercial„                      HOT√R¬REA NR. 1
cu urm„toarele activit„˛i:
                                  ALISERDAL EM IMPEX - S.R.L.                     din 25.11.2003
  4521 - construc˛ii de cl„diri ∫i lucr„ri de geniu;
  4532 - lucr„ri de izola˛ii ∫i protec˛ie anticorosiv„;            Gala˛i                  Subsemnatul Ivan Luca, asociat unic al Societ„˛ii
  4534 - alte lucr„ri de instala˛ii (sisteme de                                   Comerciale LUKDAN - S.R.L., Ónmatriculat„ la
iluminat sau semnalizare pentru str„zi, c„i ferate,             ACT ADIfiIONAL               Oficiul Registrului Comer˛ului al Jude˛ului C„l„ra∫i
porturi, aeroporturi, repara˛ii instala˛ii la cl„diri,         Óncheiat ast„zi, 25.11.2003,          cu nr. J 51/202/2003, cu sediul Ón C„l„ra∫i, Prel.
montare de arm„turi ∫i accesorii);              la actul constitutiv al Societ„˛ii Comerciale      Bucure∫ti, nr. 13, bl. I10, sc. 3, ap. 15, jude˛ul
  4541 - lucr„ri de ipsos„rie;                   ALISERDAL EM IMPEX - S.R.L.           C„l„ra∫i, am hot„r‚t suspendarea temporar„ a
  4542 - lucr„ri de t‚mpl„rie ∫i dulgherie;         Eu, Erdal Yusuf, prin Ómputernicit Oprea        activit„˛ii societ„˛ii pe o perioad„ de 3 ani, Óncep‚nd
  4543 - lucr„ri de pardosire ∫i placare a pere˛ilor;   M„d„lina Maria, domiciliat„ Ón Turcia, Antakya, Str.   cu data de 1.12.2003.
  4544 - lucr„ri de vopsitorie, zugr„veli ∫i mont„ri    Kuzeytepe, asociat unic al Societ„˛ii Comerciale       (23/58.587)
de geamuri;                         ALISERDAL EM IMPEX - S.R.L., cu sediul Ón Gala˛i,                   *
  8              MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI,               PARTEA a IV-a,   Nr. 3259/10.XII.2003
       Societatea Comercial„              îStingerea obliga˛iilor patrimoniale dintre        4. dl Yfantis K. Alexios, cet„˛ean grec, n„scut la
       GEOMAR IMPEX - S.R.L.             cooperativa de credit ∫i membrul cooperator,       data de 13.07.1943 Ón Grecia, Lia, Thesprotias,
           C„l„ra∫i                respectiv succesorii legali ai acestuia, se va face    domiciliat Ón Grecia, Atena, str. Kalpakiou nr. 1,
                              astfel:                          identificat cu pa∫aportul seria N nr. 702323, eliberat
        HOT√R¬REA NR. 28                - Ón cazul retragerii membrului cooperator - pe    de Prefectura Thesprotias la data de 19.03.1999, ∫i
         din 15.11.2003              baza datelor din eviden˛a contabil„ - dup„          5. dl Kipouros Kosmas, cet„˛ean grec, n„scut la
  Subsemna˛ii Ploe∫teanu George ∫i Ploe∫teanu       Óncheierea exerci˛iului financiar anual;         data de 10.03.1951 Ón Grecia, Mistakas-Rodopis,
Anicu˛a, asocia˛i ai Societ„˛ii Comerciale GEOMAR       - Ón cazul Óncet„rii calit„˛ii de membru        domiciliat Ón Grecia, Salonic, str. Miauli nr. 3,
IMPEX - S.R.L., cu sediul Ón C„l„ra∫i, Str. Parcului,    cooperator prin schimbarea domiciliului Ón afara     identificat cu pa∫aportul seria T nr. 837393, eliberat
bl. K8, parter, jude˛ul C„l„ra∫i, Ónmatriculat„ la     razei de operare, prin deces sau prin excludere - pe   de Prefectura Thessalonikis la data de 28.05.2003.”
Oficiul Registrului Comer˛ului al Jude˛ului C„l„ra∫i    baza datelor din eviden˛a contabil„, Ón luna Ón care     2. La art. 2 - Forma juridic„ a societ„˛ii – alin. (1)
cu nr. J 51/326/1997, am hot„r‚t urm„toarele:        a fost aprobat„ Ón consiliul de administra˛ie al     se modific„ ∫i va avea urm„torul cuprins:
  Art. 1. Œncetarea activit„˛ii pe o perioad„ de 3     cooperativei de credit Óncetarea calit„˛ii de membru     îSocietatea comercial„ este persoan„ juridic„
(trei) ani, Óncep‚nd cu data de 15.11.2003 p‚n„ la     cooperator”.                       rom‚n„, av‚nd forma juridic„ de societate pe
data de 15.11.2006.                      Prezentul act adi˛ional face parte integrant„ din   ac˛iuni.”
   (24/58.588)                      actul constitutiv al Cooperativei de Credit          3. La art. 3 - Denumirea societ„˛ii – alin. (1) se
              *                DUN√REA, Olteni˛a, autentificat cu nr. 1685 din 8     modific„ ∫i va avea urm„torul cuprins:
                              aprilie 2002.                         îDenumirea societ„˛ii, conform dovezii privind
     Societatea Comercial„                Redactat de reprezentan˛ii legali ai Cooperativei   disponibilitatea firmei nr. 6440/30.09.2003,
    MANAGE DATA SYSTEMS - S.R.L.             de Credit DUN√REA Olteni˛a ∫i procesat Ón cinci      eliberat„ de Oficiul Registrului Comer˛ului al
     Olteni˛a, jude˛ul C„l„ra∫i             exemplare, din care patru exemplare se elibereaz„     Jude˛ului C„l„ra∫i, este Societatea Comercial„
                              p„r˛ii.                          IFANTIS FARM - S.A.”
        HOT√R¬REA NR. 1                  (26/58.590)                       4. Art. 7 - Capitalul social al societ„˛ii – se
      a asocia˛ilor din 12.11.2003                        *                modific„ ∫i va avea urm„torul cuprins:
                                                             îCapitalul social al societ„˛ii este de 50.000.000
  Subsemna˛ii Dumitru-Stoica Puiu Eugen ∫i               Societatea Comercial„            lei, Ómp„r˛it Ón 500 de ac˛iuni, repartizate
Dragomir Stela, asocia˛i ai Societ„˛ii Comerciale            PICOVIT FOOD - S.R.L.            ac˛ionarilor dup„ cum urmeaz„:
MANAGE DATA SYSTEMS - S.R.L., cu sediul Ón               Olteni˛a, jude˛ul C„l„ra∫i            - Societatea Comercial„ IFANTIS ROMANIA -
Olteni˛a, Str. Pescarilor, nr. 25, bl. M5, sc. A, ap. 14,
                                                           S.R.L. - 245 ac˛iuni, reprezent‚nd 49 % din capitalul
et. 4, jude˛ul C„l„ra∫i, Ónmatriculat„ la Oficiul
                                      ACT ADIfiIONAL               social;
registrului comer˛ului cu nr. J 51/641/1996, am
                               la actul constitutiv al Societ„˛ii Comerciale        - dl Sintos Eleftherios - 5 ac˛iuni, reprezent‚nd
hot„r‚t urm„toarele:
                              PICOVIT FOOD - S.R.L., cu sediul Ón Olteni˛a,       1 % din capitalul social;
  • Dna Dragomir Stela se retrage din societate ∫i
                                 ∫os. C„l„ra∫i km 4, jude˛ul C„l„ra∫i,          - dl Yfantis K. Alexios - 5 ac˛iuni, reprezent‚nd
cesioneaz„ o parte social„ Ón valoare de 100.000 lei,
                                 Ónmatriculat„ cu nr. J 51/416/2003,         1 % din capitalul social;
Ón favoarea dlui Dumitru-Stoica Puiu Eugen,
                                 cod unic de Ónregistrare R14080735            - dl Sintos Christodoulos - 120 ac˛iuni,
domiciliat Ón Olteni˛a, Bd. Tineretului, nr. 137A,
jude˛ul C„l„ra∫i, cet„˛ean rom‚n, n„scut la data de      Subsemna˛ii                      reprezent‚nd 24 % din capitalul social;
21 mai 1974 Ón ora∫ul Olteni˛a, identificat cu B.I.      - Sintos Eleftherios, cet„˛ean grec, n„scut la data    - dl Kipouros Kosmas - 125 ac˛iuni, reprezent‚nd
seria G.T. nr. 044065, cod numeric personal         de 19.04.1945 Ón localitatea Pedini, Ioanninon,      25 % din capitalul social.”
1740521511679, eliberat de Poli˛ia Olteni˛a la data     Grecia, domiciliat Ón Grecia, Attikis, str. Alonion nr.    Participarea ac˛ionarilor la beneficiile ∫i la
de 21 august 1995, care devine unic asociat al       9, Kifisia, identificat cu pa∫aportul seria T nr.     pierderile societ„˛ii, precum ∫i num„rul de voturi
societ„˛ii.                         503761, eliberat de Prefectura Athinon la data de     atribuite fiec„rui ac˛ionar Ón adunarea general„ vor
  • Structura capitalului social este urm„toarea:     25.09.2002, ∫i                      fi egale cu participarea la capitalul social, respectiv:
  Dumitru-Stoica Puiu Eugen de˛ine 22 de p„r˛i        - Sintos Christodoulos, cet„˛ean grec, n„scut la      - Societatea Comercial„ IFANTIS ROMANIA -
sociale Ón valoare total„ de 2.200.000 lei.         data de 19.11.1975 Ón localitatea Ioannina, Grecia,    S.R.L. - 49 % din beneficii ∫i pierderi ∫i 245 de voturi
  • Completarea obiectului de activitate al        domiciliat Ón Grecia, Attikis, str. Alonion nr. 9,    Ón adunarea general„;
societ„˛ii comerciale cu urm„toarea activitate       Kifisia, identificat cu pa∫aportul seria O nr. 589729,    - dl Sintos Eleftherios - 1 % din beneficii ∫i
secundar„: 5119 - intermediere Ón comer˛ul cu        eliberat de Prefectura Athinon la data de         pierderi ∫i 5 voturi Ón adunarea general„;
produse diverse.                      29.12.2000;                          - dl Yfantis K. Alexios - 1 % din beneficii ∫i
  • Activitatea principal„ a societ„˛ii comerciale      - Societatea Comercial„ IFANTIS ROMANIA -       pierderi ∫i 5 voturi Ón adunarea general„;
este urm„toarea: 7222 - consultan˛„ ∫i furnizare de     S.R.L., persoan„ juridic„ rom‚n„, cu sediul Ón        - dl Kipouros Kosmas - 25 % din beneficii ∫i
alte produse software.                   Otopeni, Calea Bucure∫tilor nr. 301 B, jude˛ul Ilfov,   pierderi ∫i 125 de voturi Ón adunarea general„;
  • Schimbarea denumirii societ„˛ii comerciale din     Ónmatriculat„ la Oficiul Registrului Comer˛ului al      - dl Sintos Christodoulos - 24 % din beneficii ∫i
MANAGE DATA SYSTEMS Ón TEKSTAR.               Jude˛ului Ilfov cu nr. J 23/675/2001, cod unic de     pierderi ∫i 120 de voturi Ón adunarea general„.
  Se anuleaz„ prevederile articolelor din contractul    Ónregistrare R6739810, reprezentat„ legal prin        5. Art. 10 alin. (18) se modific„ ∫i va avea
de societate care fac referire la asociata Dragomir     domnul administrator Yfantis K. Alexios;         urm„torul cuprins:
Stela.                             - Yfantis K. Alexios, cet„˛ean grec, n„scut la data    îConsiliul de administra˛ie al Societ„˛ii
  Celelalte articole din actul constitutiv r„m‚n      de 13.07.1943 Ón Grecia, Lia, Thesprotias,        Comerciale IFTANTIS FARM - S.A. va fi compus din:
neschimbate.                        domiciliat Ón Grecia, Atena, str. Kalpakiou nr. 1,      - Yfantis K. Alexios, cet„˛ean grec, n„scut la data
  (25/58.589)                       identificat cu pa∫aportul seria N nr. 702323, eliberat  de 13.07.1943 Ón Grecia, Lia, Thesprotias,
              *                de Prefectura Thesprotias la data de 19.03.1999, ∫i    domiciliat Ón Grecia, Atena, str. Kalpakiou nr. 1,
                                - Kipouros Kosmas, cet„˛ean grec, domiciliat Ón    identificat cu pa∫aportul seria N nr. 702323, eliberat
 Cooperativa de Credit DUN√REA, Olteni˛a          Grecia, Salonic, str. Miaouli nr. 3, identificat cu    de Prefectura Thesprotias la data de 19.03.1999, cod
                              pa∫aportul seria T nr. 837396, eliberat de Prefectura   numeric personal 8GRC4307132M0403162K292029,
        ACT ADIfiIONAL                Thessalonikis la data de 28.05.2003,           pre∫edinte al consiliului de administra˛ie;
   privind modific„rile ∫i complet„rile           Ón calitate de asocia˛i ai Societ„˛ii Comerciale      - Sintos Eleftherios, cet„˛ean grec, n„scut la data
 actului constitutiv al Cooperativei de Credit       PICOVIT FOOD - S.R.L., cu sediul Ón Olteni˛a, ∫os.    de 19.04.1945 Ón Grecia, Pedini, Ioanninon,
 DUN√REA, Olteni˛a, aprobate Ón adunarea          C„l„ra∫i km 4, jude˛ul C„l„ra∫i, Ónmatriculat„ la     domiciliat Ón Grecia, Attikis, str. Alonion nr. 9,
    din data de 17 noiembrie 2003            Oficiul Registrului Comer˛ului al Jude˛ului C„l„ra∫i   Kifisia, identificat cu pa∫aportul seria T nr. 503761,
  1. Articolul 7 va avea urm„torul cuprins:        cu nr. J 51/416/2003, cod unic de Ónregistrare      eliberat de Prefectura Athinon la data de
  îCooperativa de credit are o raz„ teritorial„ care    R14080735, azi, 30.09.2003, Ón baza hot„r‚rii       25.09.2002,     cod   numeric     personal
cuprinde urm„toarele localit„˛i: ora∫ul Olteni˛a,      adun„rii generale extraordinare a asocia˛ilor       3GRC4504193M0709196S147310, vicepre∫edintele
jude˛ul C„l„ra∫i, comuna Ulmeni, jude˛ul C„l„ra∫i,     Societ„˛ii Comerciale PICOVIT FOOD - S.R.L. din      consiliului de administra˛ie;
comuna Chirnogi, jude˛ul C„l„ra∫i, comuna          data de 30.09.2003, a hot„r‚rii adun„rii generale       - Resvanis Konstantinos, cet„˛ean grec, n„scut la
C„scioarele, jude˛ul C„l„ra∫i, satul Valea Popii,      extraordinare a asocia˛ilor Societ„˛ii Comerciale     data de 1.08.1960 Ón Grecia, Filiates, Thesprotias,
comuna Radovanu, jude˛ul C„l„ra∫i, satul Cl„te∫ti ∫i    IFANTIS ROMANIA - S.R.L. din data de 30.09.2003      domiciliat Ón Grecia, Filiates, str. Roiku nr. 38,
satul Valea Ro∫ie, comuna Mitreni, jude˛ul C„l„ra∫i,    ∫i a contractelor de cesiune legalizate cu nr. 40, 41   Thesprotias, identificat cu pa∫aportul seria N nr.
satul Pas„rea, satul P„duri∫u, satul Or„∫ti, satul     ∫i 42 de Cabinetul individual de avocatur„ Denisa     370432, eliberat de Prefectura Thesprotias la data
Post„varu, comuna Frumu∫ani, jude˛ul C„l„ra∫i,       M„ndicescu,                        de   17.11.1998,   cod  numeric    personal
satul Gruiu, satul Aprozi, satul Buciumeni, satul       hot„r‚m modificarea actului constitutiv al       6GRC6008019M0311166R836240, director general
Criv„˛, ora∫ul Bude∫ti, jude˛ul C„l„ra∫i, satul       Societ„˛ii Comerciale PICOVIT FOOD - S.R.L., astfel:   al societ„˛ii.
Negoe∫ti, comuna ™oldanu, jude˛ul C„l„ra∫i, satul       1. Preambulul va avea urm„torul cuprins:          6. Societatea are urm„torii cenzori:
Valea St‚nii, comuna Luica, jude˛ul C„l„ra∫i,         îAsocia˛i                         - Sintos Christodoulos, cet„˛ean grec, n„scut la
comuna Nana, jude˛ul C„l„ra∫i, comuna Curcani,         1. Societatea Comercial„ IFANTIS ROM¬NIA -       data de 19.11.1975 Ón Grecia, Ioannina, domiciliat
jude˛ul C„l„ra∫i, Ónvecin‚ndu-se cu: jude˛ul Giurgiu,    S.R.L., persoan„ juridic„ rom‚n„, cu sediul Ón      Ón Grecia, Attikis, str. Alonion nr. 9, Kifisia,
Sectorul Agricol Ilfov, comuna Fundeni, jude˛ul       Otopeni, Calea Bucure∫tilor nr. 301B, jude˛ul Ilfov,   identificat cu pa∫aportul seria O nr. 589729, eliberat
C„l„ra∫i, comuna Pl„t„re∫ti, jude˛ul C„l„ra∫i,       Ónmatriculat„ la Oficiul Registrului Comer˛ului al    de Prefectura Athinon la data de 29.12.2000, cod
comuna Vasila˛i, jude˛ul C„l„ra∫i, comuna Sohatu,      Jude˛ului Ilfov cu nr. J 23/675/2001, cod unic de     numeric personal 0GRC7511194M0512284R110182;
jude˛ul C„l„ra∫i, comuna Gurb„ne∫ti, jude˛ul        Ónregistrare 6739810;                     - Kipouros Kosmas, cet„˛ean grec, n„scut la data de
C„l„ra∫i, satul Curate∫ti, satul D„ne∫ti, satul Pup„za,    2. dl Sintos Christodoulos, cet„˛ean grec, n„scut   10.03.1951 Ón Grecia, Mistakas-Rodopis, domiciliat Ón
comuna Fr„sinet, jude˛ul C„l„ra∫i, satul Coconi,      la data de 19.11.1975 Ón Ioannina, Grecia, domiciliat   Grecia, Thessalonic, str. Miaouli nr. 3, identificat cu
satul Sultana, comuna M„n„stirea, jude˛ul C„l„ra∫i,     Ón Grecia, Attikis, str. Alonion nr. 9, Kifisia,     pa∫aportul seria T nr. 837396, eliberat de Prefectura
comuna Chiselet, jude˛ul C„l„ra∫i, satul Clinciu,      identificat cu pa∫aportul seria O nr. 589729, eliberat  Thessalonikis la data de 28.05.2003, cod numeric
satul Stancea, satul Gr„di∫tea, satul Tatina, comuna    de Prefectura Athinon la data de 29.12.2000;       personal 9GRC5103102M0805272CH267978;
Span˛ov, jude˛ul C„l„ra∫i.                   3. dl Sintos Eleftherios, cet„˛ean grec, n„scut la     - ™tef„nescu Magdalena, cet„˛ean rom‚n, n„scut„
  Œn prezent, cooperativa de credit are un punct de    data de 19.04.1945 Ón Pedini, Ioanninon, Grecia,     la data de 27.07.1959 Ón Bucure∫ti, domiciliat„ Ón
lucru amplasat Ón comuna Radovanu, jude˛ul         domiciliat Ón Grecia, Attikis, str. Alonion nr. 9,    Bucure∫ti, ™os. Iancului nr. 13, bl. 107, sc. A, ap. 21,
C„l„ra∫i.“                         Kifisia, identificat cu pa∫aportul seria T nr. 503761,  sectorul 2, identificat„ cu C.I. seria RX nr. 203660,
  2. Articolul 21, alineatul 2, va avea urm„torul     eliberat de Prefectura Athinon la data de         eliberat„ de Sec˛ia 9 Poli˛ie la data de 7.08.2003, cod
cuprins:                          25.09.2002;                        numeric personal 2590727400185.
                MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA                a IV-a,  Nr. 3259/10.XII.2003                   9
  Cenzorii suplean˛i sunt:                4,1 % din capitalul social, ∫i Antohie Mihai -      Societatea Comercial„ OIL TERMINAL - S.A.
  - Resvanis Daniela, cet„˛ean rom‚n, n„scut„ la     15.600.000 lei, aport Ón numerar, divizat Ón 156             Constan˛a
data de 21.06.1967 Ón comuna Merei, jude˛ul Buz„u,     p„r˛i sociale, reprezent‚nd 91,8 % din capitalul
domiciliat„ Ón Bucure∫ti, str. Domni˛a Ancu˛a nr. 8,    social.                                  HOT√R¬REA NR. 1
sectorul 1, identificat„ cu C.I. seria DP nr. 079737,     Participarea la beneficii ∫i pierderi va fi               din 28.10.2003
eliberat„ de I.G.P.-D.E.P. la data de 17.04.2002, cod   propor˛ional„ cu aportul la capitalul social ∫i p„r˛ile   Av‚nd Ón vedere prevederile din Legea nr.
numeric personal 2670621131310;              sociale de˛inute de fiecare asociat Ón parte.       31/1990, republicat„, precum ∫i procesul-verbal al
  - Palan Ileana, cet„˛ean rom‚n, n„scut„ la data de     Art. 4. Se revoc„ din func˛ia de administrator ∫i   adun„rii generale ordinare a ac˛ionarilor din data
12.03.1963 Ón Bucure∫ti, domiciliat„ Ón Bucure∫ti,     se descarc„ de gestiune dl Antohie Eugen, care a     de 28.10.2003, reprezentan˛ii MEC Ón A.G.A. ∫i
str. Anul 1864 nr. 8, bl. P9, sc. 2, et. 1, ap. 18,
                              fost numit administrator prin actul constitutiv.     ac˛ionarii persoane fizice ∫i juridice la Societatea
sectorul 6, identificat„ cu B.I. seria G.T. nr. 161778,
                               Art. 5. Se nume∫te un nou administrator cu       Comercial„ OIL TERMINAL - S.A., Constan˛a, emit
eliberat de Sec˛ia 21 Poli˛ie la data de 13.11.1995,
                              puteri depline ∫i cu drept de reprezentare a       urm„toarea hot„r‚re:
cod numeric personal 2630312400496;
                              societ„˛ii Ón rela˛iile cu ter˛ii, Ón persoana dlui     Art. 1. Se aprob„ Óncetarea activit„˛ii cenzorilor
  - Mantu Luiza, cet„˛ean rom‚n, n„scut„ la data
                              Antohie Mihai, cu cet„˛enie rom‚n„, n„scut la data    interni conform Ordonan˛ei de urgen˛„ a
de 29.10.1967 Ón Fieni, jude˛ul D‚mbovi˛a,
                              de 13.03.1978 Ón Constan˛a, jude˛ul Constan˛a, cod    Guvernului nr. 75/1999, republicat„, art. 39(2) la
domiciliat„ Ón Bucure∫ti, str. Traian nr. 1, bl. E5,
                              numeric personal 1780313131347, domiciliat Ón       data Ónchiderii exerci˛iului anului financiar 2003 Ón
sc. 2, et. 4, ap. 25, sectorul 3, identificat„ cu B.I.
                              Constan˛a, str. I. Andreescu nr. 20, cod po∫tal      condi˛iile legii.
seria G.N. nr. 037036, eliberat la data de 24.11.1993
                              900630, jude˛ul Constan˛a, pe o perioad„ de 4 ani,      Art. 2. Se aprob„ majorarea salariului
de Sec˛ia 1 Poli˛ie, cod numeric personal
                              Óncep‚nd cu 1.11.2003.                  directorului general Óncep‚nd cu 1.10.2003,
2671029151287.
                                                           conform Ordonan˛ei de urgen˛„ a Guvernului nr.
  7. P„r˛ile se angajeaz„ s„ redacteze un nou act      Garan˛ia administratorului-asociat se constituie
                                                           191/2002 ∫i Ordonan˛ei de urgen˛„ a Guvernului
constitutiv, corespunz„tor noului statut juridic al    la nivelul a 10 p„r˛i sociale de˛inute de c„tre acesta.
                                                           nr. 79/2001.
societ„˛ii, care se va depune la Oficiul Registrului     Art. 6. Se modific„ Ón mod corespunz„tor
                                                            Art. 3. Se revoc„ dl Gheorghe Negreanu ∫i dl
Comer˛ului al Jude˛ului C„l„ra∫i.             prevederile actului constitutiv ∫i se men˛in celelalte  Gheorghe Don˛u din calitatea de membri ai
   (27/58.591)                      dispozi˛ii, astfel cum au fost formulate.         consiliului de administra˛ie al Societ„˛ii Comerciale
              *                 Redactat ∫i listat Ón 5 exemplare originale.      OIL TERMINAL - S.A., Constan˛a.
                                (29/58.593)                       Se alege dl ing. ™tefan Ene Ón calitate de membru
       Societatea Comercial„                          *
      BOSFOR EUROSTIL - S.R.L.                                         al consiliului de administra˛ie al Societ„˛ii
          Constan˛a                                             Comerciale OIL TERMINAL - S.A., Constan˛a.
                                Societatea Comercial„ KADIAS - S.R.L.          Se valideaz„ deciziile consiliului de
                                      Constan˛a                administra˛ie al Societ„˛ii Comerciale OIL
      ACT ADIfiIONAL NR. 1/2003
                                                           TERMINAL - S.A., Constan˛a, privind aplicarea
     la actul constitutiv al societ„˛ii
                                   ACT ADIfiIONAL NR. 2/2003            OMEC nr. 3161/2003.
  Subsemna˛ii Dani∫ Ali, Sadak Zekeriya ∫i             la actul constitutiv al societ„˛ii         Se mandateaz„ dna Rodica Dumitriu,
Demirtas Ilhami, asocia˛i Ón cadrul Societ„˛ii                                    reprezentant MEC Ón A.G.A., s„ semneze din partea
Comerciale BOSFOR EUROSTIL - S.R.L., am hot„r‚t:       Subsemnata Izet Chiamuran, asociat unic Ón
                                                           societ„˛ii actul adi˛ional la contractul de
  1. Retragerea din cadrul societ„˛ii a dlui       cadrul societ„˛ii comerciale men˛ionate mai sus, am
                                                           performan˛„ al directorului general, Ón
Demirtas Ilhami, care Ó∫i retrage ∫i participarea la    hot„r‚t:
                                                           conformitate cu prevederile Ordonan˛ei de urgen˛„
capitalul social, adic„ cele 8 p„r˛i sociale (800.000     Se majoreaz„ capitalul social cu aport Ón
                                                           a Guvernului nr. 79/2001.
lei = 35 $).                        numerar Ón valoare de 1.676.800 lei. Capitalul social
                                                            Art. 4. Se aprob„ bugetul de venituri ∫i cheltuieli
  2. Reducerea capitalului social cu suma de       total Ón numerar va fi de 2.000.000 lei.         pe anul 2003 rectificat.
800.000 lei (35 $).                      Se reduce capitalul social cu 166.276.800 lei,      Art. 5. Se Ómputernice∫te dl ing. ™tefan Ene, Ón
  3. Œn urma reducerii, capitalul social total va fi   aportul Ón natur„ reprezent‚nd un autoturism       calitate de pre∫edinte Ón consiliul de administra˛ie,
de 9.200.000 lei (7.700.000 lei + 65 $), Ómp„r˛it Ón 92  Volskwagen Passat. Capitalul social total r„m‚ne de    s„ reprezinte ∫i s„ semneze documentele necesare
p„r˛i sociale a 100.000 lei fiecare, repartizate astfel:  2.000.000 lei Ón numerar, 20 p„r˛i sociale.        privind Ónregistrarea ∫i publicarea hot„r‚rilor
Dani∫ Ali - 77 p„r˛i sociale (7.700.000 lei), ∫i Sadak     (30/58.594)                      adun„rii generale la notariat ∫i registrul
Zekeriya - 15 p„r˛i sociale (65 $).                         *                comer˛ului.
  4. Participarea la beneficii ∫i repartizarea                                      (33/58.597)
dividendelor se face astfel: Deni∫ Ali - 50 %, ∫i Sadak        Societatea Comercial„                          *
Zekeriya - 50 %.                           MODEL CONSTANfiA - S.A.
   (28/58.592)                               Constan˛a                      Societatea Comercial„
              *                                                  SEAPROP MARITIME - S.R.L.
                                        HOT√R¬RE                         Constan˛a
       Societatea Comercial„
                                   a consiliului de administra˛ie
       INT. EXT HOUSE - S.R.L.                                              ACT ADIfiIONAL NR. 1/2003
                                    al Societ„˛ii Comerciale
          Constan˛a                                                la actele constitutive ale societ„˛ii
                                    MODEL CONSTANfiA - S.A.
      ACT ADIfiIONAL NR. 2                Œn ∫edin˛a consiliului de administra˛ie din        Societatea Comercial„ BYRCHINGTON LTD, prin
la actele constitutive ale Societ„˛ii Comerciale      3.11.2003, membrii acestuia, mandata˛i de c„tre      dl Nicu∫or Szaiff, asociat unic Ón cadrul societ„˛ii
      INT. EXT HOUSE - S.R.L.,            adunarea general„ extraordinar„ a ac˛ionarilor, au    comerciale men˛ionate mai sus, a hot„r‚t;
   Ónmatriculat„ la Oficiul Registrului         hot„r‚t, cu unanimitate de voturi, reducerea         Dizolvarea ∫i radierea din registrul comer˛ului a
    Comer˛ului al Jude˛ului Constan˛a          capitalului social de la 1.815.455.795 lei la       societ„˛ii men˛ionate mai sus.
       cu nr. J 13/634/2000                                            Numirea ca lichidator a Societ„˛ii Comerciale
                              1.815.346.350 lei.
                                                           CONTAB SERV - S.R.L., reprezentat„ de
  Subsemna˛ii                         (31/58.595)
                                                           dneleMarioara Zaifu ∫i Silvia Ichimescu.
  Antohie Eugen, cu domiciliul Ón Constan˛a, str. I.                *                 Redactat ∫i semnat, sub semn„tur„ privat„, Ón
Andreescu nr. 20, Ón calitate de asociat, Antohie                                  cinci exemplare, ast„zi, 13 august 2003.
Mihai, cu domiciliul Ón Constan˛a, str. I. Andreescu          Societatea Comercial„
                                                             (34/58.598)
nr. 20, Ón calitate de asociat, ∫i Tigau Marian, cu        NUCLEARMONTAJ CIVILE - S.A.                         *
domiciliul Ón Bucure∫ti, aleea Trestiana nr. 2, bl. 17,       Cernavod„, jude˛ul Constan˛a
sc. A, et. 3, ap. 14, sectorul 4, Ón calitate de asociat                                Societatea Comercial„ GEOTAXI - S.R.L.
Ón cadrul Societ„˛ii Comerciale INT. EXT HOUSE -             HOT√R¬REA NR. 1                      R‚mnicu V‚lcea
S.R.L., Ónmatriculat„ la Oficiul Registrului          din 14.11.2003 a adun„rii generale
Comer˛ului al Jude˛ului Constan˛a, am hot„r‚t:         extraordinare a ac˛ionarilor Societ„˛ii                ACT ADIfiIONAL
  Art. 1. Se reduce capitalul social al societ„˛ii prin  Comerciale NUCLEARMONTAJ CIVILE - S.A.,          la actul constitutiv al Societ„˛ii Comerciale
retragerea aportului Ón natur„, apar˛in‚nd lui            Óncheiat„ azi, 14.11.2003,                   GEOTAXI - S.R.L.
Antohie Mihai, reprezent‚nd un autoturism marca
                                  la sediul Societ„˛ii Comerciale           Subsemnatul Popolan Gheorghe, cet„˛ean
DACIA DOUBLE CAB, 1,9 D DC E1, MDT, cu carte
                               NUCLEARMONTAJ - S.A. din Cernavod„,          rom‚n, av‚nd codul numeric personal
de identitate D 792334, cu serie cutie viteze 0, tip
                                     str. Medgidia nr. 25            1500519384183, n„scut Ón comuna Fole∫ti, jude˛ul
motor 1870 CMC, tip F8Q, culoare DBBOR - alb
boreal, cu serie motor C001040, an 2002, capacitate      Conform procesului-verbal al cenzorilor        V‚lcea, domiciliat Ón R‚mnicu V‚lcea, Aleea
cilindric„ 1870, serie caroserie 3313094, serie      Societ„˛ii Comerciale NUCLEARMONTAJ CIVILE -       Privighetorii nr. 1, sc. A, ap. 14, jude˛ul V‚lcea,
fabrica˛ie 3031833, cu o valoare fiscal„ de        S.A., adunarea general„ extraordinar„ a ac˛ionarilor   posesor al B.I. seria B.X. nr. 951937/30.07.1984,
186.048.400 lei, conform facturii fiscale cu nr.      este legal constituit„ la a doua convocare, av‚nd     eliberat de Poli˛ia R‚mnicu V‚lcea, Ón calitate de
AGXFV4879652PJ din data de 25.11.2002, de la        prezent un num„r de 133 ac˛iuni dintr-un num„r      asociat unic al Societ„˛ii Comerciale GEOTAXI -
Societatea Comercial„ AUTOMOBILE DACIA - S.A.       total de 241 ac˛iuni, ceea ce reprezint„ 55,19 % din   S.R.L., Ón conformitate cu prevederile Legii
  Art. 2. Se majoreaz„ capitalul social al societ„˛ii,  capitalul social.                     nr. 31/1990, republicat„ ∫i modificat„, ∫i Ón temeiul
rezultat Ón urma retragerii aportului Ón natur„ Ón      Adunarea general„ extraordinar„ a ac˛ionarilor     art. 4, alin. 2, lit. b) coroborat cu art. 4, alin. 4 din
valoare de 186.048.400 lei de c„tre Antohie Mihai,                                  Ordonan˛a de urgen˛„ a Guvernului nr. 76/2001,
                              cu unanimitate de voturi ia urm„toarele hot„r‚ri:
respectiv cel Ón valoare de 2.000.000 lei Ón numerar,                                republicat„ ∫i modificat„, am hot„r‚t;
                               1. Œntreruperea temporar„ a activit„˛ii societ„˛ii
cu 15.000.000 lei, din care aport Ón numerar                                      1. Se majoreaz„ capitalul social de la 2.000.000
                              pe o perioad„ de p‚n„ la 3 ani, Óncep‚nd cu data de
15.000.000 lei, v„rsat 15.000.000 lei, de c„tre                                   lei la 177.455.000 lei, cu suma de 175.455.000 lei,
                              1.12.2003.
asociatul Antohie Mihai, conform chitan˛ei (foii de                                 aport Ón natur„ (reprezent‚nd autoturismul
                               2. Œmputernicirea dlui Varga Petru, pre∫edintele    DAEWOO MATIZ E, av‚nd serie ∫asiu
v„rs„m‚nt) nr. 0932919 din data de 5.11.2003.
  Art. 3. Capitalul social total final este de      consiliului de administra˛ie, s„ duc„ la Óndeplinire   UU6MF48414D046363, culoare galben highway,
17.000.000 lei, Ón numerar, format din 170 p„r˛i      toate m„surile organizatorice, administrative ∫i de    serie motor 067136KA1, proprietate a asociatului
sociale a 100.000 lei fiecare, repartizate astfel:     orice alt„ natur„ care deriv„ din hot„r‚rea A.G.A.    unic, conform contractului de v‚nzare-cump„rare
Antohie Eugen - 700.000 lei, aport Ón numerar,       extraordinar„ de Óntrerupere temporar„ a activit„˛ii   nr. 039165/21.11.2003 ∫i facturii fiscale nr.
divizat Ón 7 p„r˛i sociale, reprezent‚nd 4,1 % din     societ„˛ii.                        3281940/21.11.2003, emise de Societatea
capitalul social; Tigau Marian - 700.000 lei, aport Ón     (32/58.596)                      Comercial„ AUTOSERVIL - S.A., dealer autorizat
numerar, divizat Ón 7 p„r˛i sociale, reprezent‚nd                  *                DAEWOO).
 10              MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI,               PARTEA a IV-a,   Nr. 3259/10.XII.2003
  2. Subsemnatul Popolan Gheorghe declar pe       Comercial„ CARDINAL 97 - S.A., societate absorbit„,    TAC - S.R.L., Ón aspectele men˛ionate, restul
propria mea r„spundere c„ am luat cuno∫tin˛„ de      se fac pe baza bilan˛urilor de fuziune Óntocmite de    prevederilor r„m‚n‚nd nemodificate, se public„ ∫i
prevederile art. 30 din Legea nr. 4/1956, Codul      cele dou„ societ„˛i la aceea∫i dat„, 31.12.2002.      se Ónregistreaz„ Ón registrul comer˛ului, Ón urma
familiei, privind comunitatea bunurilor dob‚ndite       3. Potrivit dispozi˛iilor art. 235 din Legea nr.    fuziunii Societatea Comercial„ CARDINAL 97 - S.A.
Ón timpul c„s„toriei de oricare dintre so˛i.       31/1990, fuziunea va produce urm„toarele efecte:      urm‚nd a-∫i Ónceta existen˛a ∫i a fi radiat„ din
  3. Se stabile∫te valoarea nominal„ a unei p„r˛i      • Óntregul activ ∫i pasiv patrimonial al societ„˛ii  registrul comer˛˛ului, cu data Ónscrierii Ón acela∫i
sociale la suma de 177.455 lei.              absorbite se va transmite societ„˛ii absorbante;      registru a men˛iunii privind majorarea capitalului
  4. Capitalul social total Ón valoare de 177.455.000    • Ón schimbul ac˛iunilor de˛inute la societatea    social al societ„˛ii absorbante.
lei se Ómparte Ón 1.000 p„r˛i sociale Ón valoare     absorbit„, ac˛ionarii acesteia vor dob‚ndi p„r˛i        (36/58.600)
nominal„ de 177.455 lei fiecare, apar˛in‚nd Ón      sociale la societatea absorbant„;                           *
totalitate asociatului unic Popolan Gheorghe.         • societatea absorbit„ Ó∫i va Ónceta existen˛a,
  Prezentul act modific„ Ón mod corespunz„tor      urm‚nd s„ fie radiat„ din registrul comer˛ului.         Societatea Comercial„ ENDY - S.R.L.
actul constitutiv al societ„˛ii, se Ónregistreaz„ Ón     Efectele fuziunii se vor produce la data           R‚mnicu V‚lcea, jude˛ul V‚lcea
registrul comer˛ului ∫i se public„ Ón Monitorul      Ónregistr„rii major„rii capitalului social al societ„˛ii
Oficial al Rom‚niei.                   absorbante la Oficiul registrului comer˛ului (data              ACT ADIfiIONAL
  Subsemnatul declar c„, Ónainte de semnarea       fuziunii) Ón conformitate cu dispozi˛iile art. 243 lit.
prezentului Ónscris, am citit personal cuprinsul     b) din Legea nr. 31/1990, republicat„.           la statutul Societ„˛ii Comerciale ENDY — S.R.L.
acestuia ∫i corespunde Óntocmai acordului meu de       4. Raportul de schimb al ac˛iunilor Ón p„r˛i        Subsemnata Velcu Manuela, cet„˛ean rom‚n,
voin˛„.                          sociale este de 0,0012 p„r˛i sociale de la Societatea   av‚nd codul numeric personal 2650110384204,
  Redactat Ón patru exemplare la Biroul de        Comercial„ MAGIC TIC-TAC - S.R.L. pentru o         n„scut„ Ón R‚mnicu V‚lcea, jude˛ul V‚lcea,
Asisten˛„ din cadrul Oficiului Registrului        ac˛iune CARDINAL 97 - S.A. Schimbul se face f„r„      domiciliat„ Ón R‚mnicu V‚lcea, str. Carol I nr. 35,
Comer˛ului de pe l‚ng„ Tribunalul V‚lcea.         sult„. Societatea absorbit„, Societatea Comercial„     bl. D23, sc. B, ap. 10, jude˛ul V‚lcea, posesoare a C.I.
  (35/58.599)                      CARDINAL 97 - S.A., ca urmare a fuziunii, av‚nd Ón     seria VX nr. 033298/23.11.2000, eliberat„ de Poli˛ia
             *                vedere raportul de schimb, va primi o parte social„    R‚mnicu V‚lcea, Ón calitate de asociat unic al
                             (emis„ de societatea absorbant„).             Societ„˛ii Comerciale ENDY - S.R.L., Ón conformitate
      Societatea Comercial„               5. Prima de fuziune determinat„ conform        cu prevederile Legii nr. 31/1990, republicat„ ∫i
      MAGIC TIC-TAC - S.R.L.             proiectului de fuziune ∫i raportului de expertiz„     modificat„, ∫i Ón temeiul art. 4 alin. 2, lit. b),
    R‚mnicu V‚lcea, jude˛ul V‚lcea          contabil„ extrajudiciar„ este de 841.000 lei.       coroborat cu art. 4 alin. 4 din Ordonan˛a de urgen˛„
                               6. Ca urmare a opera˛iunii de fuziune se        a Guvernului nr. 76/2001, republicat„ ∫i modificat„,
        ACT ADIfiIONAL               majoreaz„ capitalul social al Societ„˛ii Comerciale    am hot„r‚t:
 la actul constitutiv al Societ„˛ii Comerciale      MAGIC TIC-TAC - S.R.L. de la 1.502.000.000 lei la       1. Se codific„ obiectul de activitate al societ„˛ii,
      MAGIC TIC-TAC - S.R.L.            1.503.000.000 lei, iar ca urmare a hot„r‚rii        Ón conformitate cu Ordinul nr. 601/2002 al
  Subsemna˛ii Cr„ciunescu Dumitru, cet„˛ean       ac˛ionarilor, capitalul social se majoreaz„ la       pre∫edintelui Institutului Na˛ional de Statistic„
rom‚n, n„scut la data de 26.04.1958 Ón comuna       1.504.000.000 lei, fiind divizat Ón 1.504 p„r˛i sociale  privind actualizarea Clasific„rii Activit„˛ilor din
Vaideeni, jude˛ul V‚lcea, cod numeric personal      cu o valoare nominal„ de 1.000.000 lei.          Economia Na˛ional„ - CAEN, o dat„ cu stabilirea
1580426384190, domiciliat Ón R‚mnicu V‚lcea, str.       Majorarea capitalului social cu suma total„ de     domeniului ∫i activit„˛ii principale, astfel:
Avram Iancu nr. 19, jude˛ul V‚lcea, ∫i Plosc„ Daniel,   2.000.000 lei se compune din:               domeniul: 602 - alte transporturi terestre;
cet„˛ean rom‚n, n„scut la data de 20.02.1959 Ón        - 1.000.000 lei capital social rezultat ca urmare a  activitatea principal„: 6022 - transporturi cu taxiuri.
C‚mpulung Muscel, jude˛ul Arge∫, cod numeric       raportului de schimb al ac˛iunilor Ón p„r˛i sociale,      2. Se majoreaz„ capitalul social de la 2.000.000
personal 159022838201, domiciliat Ón R‚mnicu       ceea ce reprezint„ o parte social„ cu o valoare      lei la 67.000.000 lei, cu suma de 65.000.000 lei aport
V‚lcea, str. General Magheru nr. 3, bl. A+B, sc. B, ap.  nominal„ de 1.000.000 lei;                 Ón numerar, reprezent‚nd 650 p„r˛i sociale la
17, jude˛ul V‚lcea, asocia˛i ai Societ„˛ii Comerciale     - 1.000.000 lei, compus din 841.000 lei prima de    valoarea nominal„ de 100.000 lei fiecare, Ón temeiul
MAGIC TIC-TAC - S.R.L., Óntruni˛i Ón adunarea       fuziune ∫i 159.000 lei aport asocia˛i conturi curente   art. 205 alin. 2 din Legea nr. 31/1990, republicat„ ∫i
general„, Ón conformitate cu prevederile Legii nr.    conform balan˛ei de verificare la data de         modificat„, prin compensarea crean˛ei pe care
31/1990, republicat„, modificat„ prin Legea nr.      31.12.2002, ceea ce reprezint„ o parte social„ cu o    Societatea Comercial„ ENDY - S.R.L. o are fa˛„ de
161/2003, privind unele m„suri pentru asigurarea     valoare nominal„ de 1.000.000 lei.             asociatului unic.
transparen˛ei Ón exercitarea demnit„˛ilor publice, a     Capitalul social Ón sum„ de 1.504.000.000 lei se      Valoarea crean˛ei reiese din contul creditor 455
func˛iilor publice ∫i Ón mediul de afaceri,        Ómparte Óntre asocia˛i astfel:               îasocia˛i-conturi curente” din balan˛a de verificare
prevenirea ∫i sanc˛ionarea corup˛iei, ale actului       - Cr„ciunescu Dumitru - 49,50 % din capitalul     pentru luna octombrie 2003.
constitutiv de societate, ale proiectului de fuziune   social, Ón valoare de 744.480.000 lei;             3. Capitalul social total Ón valoare de 67.000.000
publicat Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei nr.         - Plosc„ Daniel - 49,25 % din capitalul social, Ón   lei, Ómp„r˛it Ón 670 p„r˛i sociale la valoarea
1633/9.07.2003, Partea a IV-a, ∫i ale raportului de    valoare de 740.720.000 lei;                nominal„ de 100.000 lei fiecare, ce apar˛ine Ón
expertiz„ contabil„ extrajudiciar„ privind avizarea      - Popa Gheorghe - 0,45 % din capitalul social, Ón   totalitate asociatului unic Velcu Manuela.
fuziunii prin absorb˛ie a Societ„˛ii Comerciale      valoare de 6.768.000 lei;                   4. Se revoc„ din func˛ia de administrator al
MAGIC TIC-TAC - S.R.L. cu Societatea Comercial„        - Radu Nicolae - 0,45 % din capitalul social, Ón    societ„˛ii Velcu Manuela.
CARDINAL 97 - S.A., am hot„r‚t urm„toarele:        valoare de 6.768.000 lei;                   5. Se nume∫te Ón func˛ia de administrator al
  1. Fuziunea Óntre societ„˛ile MAGIC TIC-TAC -       - Mazilu Ion - 0,25 % din capitalul social, Ón     societ„˛ii dl Velcu Liviu, cet„˛ean rom‚n, av‚nd
S.R.L. ∫i CARDINAL 97 - S.A., cu sediul social Ón     valoare de 3.760.000 lei;                 codul numeric personal 1600215384196, n„scut Ón
R‚mnicu V‚lcea, str. Iancu Pop nr. 2, jude˛ul V‚lcea,     - B„nescu Constantin-Viorel - 0,10 % din capitalul   R‚mnicu V‚lcea, jude˛ul V‚lcea, domiciliat Ón
Ónmatriculat„ la Oficiul registrului comer˛ului cu    social, Ón valoare de 1.504.000 lei.            R‚mnicu V‚lcea, str. Arge∫ nr. 31, sc. B, ap. 10,
nr. J 38/96/1997, cod fiscal R9187930, capitalul       7. Noi, asocia˛ii Popa Gheorghe, Radu Nicolae,     jude˛ul V‚lcea, posesor al B.I. seria B.X. nr.
social integral v„rsat: 100.000.000 lei, prin absorb˛ia  Mazilu Ion ∫i B„nescu Constantin-Viorel, ne        157249/14.02.1984, eliberat de Mili˛ia R‚mnicu
Societ„˛ii Comerciale CARDINAL 97 - S.A. de c„tre     retragem din societate ∫i cesion„m la valoarea       V‚lcea.
Societatea Comercial„ MAGIC TIC-TAC - S.R.L.       nominal„ toate p„r˛ile sociale pe care le de˛inem la      Statutul Ó∫i Ónceteaz„ producerea efectelor
  Societatea Comercial„ CARDINAL 97 - S.A. are ca    capitalul societ„˛ii ∫i toate drepturile ∫i obliga˛iile  juridice pe viitor, prin libera voin˛„ a asociatului
ac˛ionari persoane fizice, prezente la Óntocmirea     aferente acestora, p„r˛i sociale Ón valoare total„ de   unic, societatea urm‚nd a func˛iona Ón continuare
Ónscrisului de fa˛„: Cr„ciunescu Dumitru, Plosc„     18.800.000 lei, dup„ cum urmeaz„:             Ón baza actului constitutiv ce se redacteaz„ ∫i se
Daniel (asocia˛i ∫i Ón Societatea Comercial„ MAGIC      • eu, Popa Gheorghe, cesionez asociatului       semneaz„ o dat„ cu prezentul Ónscris ∫i care
TIC-TAC - S.R.L.), Popa Gheorghe, cod numeric       Cr„ciunescu Dumitru Óntreg aportul meu la         cuprinde obiectul de activitate codificat.
personal 1580424384187, cet„˛ean rom‚n, n„scut la     capitalul social Ón sum„ de 6.768.000 lei;           Prezentul act se Ónregistreaz„ Ón registrul
data de 24.04.1958 Ón R‚mnicu V‚lcea, jude˛ul         • eu, Radu Nicolae, cesionez asociatului        comer˛ului ∫i se public„ Ón Monitorul Oficial al
V‚lcea, domiciliat Ón R‚mnicu V‚lcea, Calea lui      Cr„ciunescu Dumitru din aportul meu la capitalul      Rom‚niei.
Traian nr. 184, bl. 35, sc. C, ap. 8, jude˛ul V‚lcea,   social suma de 752.000 lei, iar asociatului Plosc„       Subsemnata declar c„, Ónainte de semnarea
posesor al C.I. seria VX nr. 014455/9.05.2000,      Daniel Ói cesionez diferen˛a de 6.016.000 lei;       prezentului Ónscris, am citit personal cuprinsul
eliberat„ de Poli˛ia R‚mnicu V‚lcea, Radu Nicolae,      • eu, Mazilu Ion, cesionez asociatului Plosc„     acestuia ∫i corespunde Óntocmai acordului meu de
cod numeric personal 1530410384227, cet„˛ean       Daniel Óntreg aportul meu la capitalul social Ón      voin˛„.
rom‚n, n„scut la data de 10.04.1953 Ón R‚mnicu      sum„ de 3.760.000 lei;                     Redactat Ón patru exemplare la Biroul de
V‚lcea, jude˛ul V‚lcea, domiciliat Ón R‚mnicu         • eu, B„nescu Constantin-Viorel, cesionez       Asisten˛„ al Oficiului Registrului Comer˛ului de pe
V‚lcea, str. Gib Mih„escu nr. 19, bl. A14, sc. B, ap.   asociatului Plosc„ Daniel Óntreg aportul meu la      l‚ng„ Tribunalul V‚lcea.
9, jude˛ul V‚lcea, posesor al B.I. seria D.G. nr.     capitalul social Ón sum„ de 1.504.000 lei.           (37/58.601)
820194/6.07.1988, eliberat de Mili˛ia R‚mnicu         Noi, cesionarii, declar„m c„ am primit p„r˛ile                  *
V‚lcea, Mazilu Ion, cod numeric personal         sociale cesionate ∫i am achitat ceden˛ilor
1610616384183, cet„˛ean rom‚n, n„scut la data de     contravaloarea lor, iar noi, ceden˛ii, declar„m c„ am     Societatea Comercial„ POLROM - S.R.L.
16.06.1961 Ón Dr„g„∫ani, jude˛ul V‚lcea, domiciliat    primit contravaloarea p„r˛ilor sociale cesionate.         R‚mnicu V‚lcea, jude˛ul V‚lcea
Ón R‚mnicu V‚lcea, str. General Magheru nr. 3,        Noi, asocia˛ii retra∫i, declar„m c„ ne-am primit
bl. A+B, sc. A, ap. 18, jude˛ul V‚lcea, posesor al C.I.  drepturile materiale cuvenite ∫i nu mai avem nici o           TRIBUNALUL V¬LCEA
seria VX nr. 000138/4.01.2000, eliberat„ de Poli˛ia    preten˛ie fa˛„ de societate.
R‚mnicu V‚lcea, B„nescu Constantin-Viorel, cod        8. Societatea Comercial„ MAGIC TIC-TAC - S.R.L.          SECfiIA COMERCIAL√
numeric personal 1721217384195, cet„˛ean rom‚n,      va func˛iona Ón continuare cu asocia˛ii Cr„ciunescu       ™I DE CONTENCIOS ADMINISTRATIV
n„scut la data de 17.12.1972 Ón R‚mnicu V‚lcea,      Dumitru ∫i Plosc„ Daniel.                       DOSAR NR. 2191/COM/2003
jude˛ul V‚lcea, domiciliat Ón R‚mnicu V‚lcea, Str.      9. Capitalul social al Societ„˛ii Comerciale
Zefirului nr. 3, jude˛ul V‚lcea, posesor al B.I. seria  MAGIC TIC-TAC - S.R.L., Ón sum„ de 1.504.000.000             SENTINfiA NR. 1130/C
D.B. nr. 878520/14.02.1997, eliberat de Poli˛ia      lei, se divide Ón 1.504 p„r˛i sociale a 1.000.000 lei
                                                            ™edin˛a public„ din 9 septembrie 2003
R‚mnicu V‚lcea, care de˛in 1.000 ac˛iuni         fiecare, se structureaz„ Ón: 20.500.000 lei Ón
nominative, cu o valoare nominal„ de 100.000 lei     numerar ∫i 1.483.500.000 lei aport Ón natur„ ∫i se      Tribunalul compus din:
fiecare, Ón sum„ total„ de 100.000.000 lei.        distribuie Óntre asocia˛ii Cr„ciunescu Dumitru ∫i
                                                            Pre∫edinte   - ™tefan Silvia
  2. Stabilirea ∫i evaluarea activului ∫i pasivului   Plosc„ Daniel Ón mod egal (c‚te 752 p„r˛i sociale
                                                            Grefier    - Bondoc Dumitru
societ„˛ilor comerciale care fuzioneaz„ prin       fiecare).
absorb˛ie, respectiv Societatea Comercial„ MAGIC       Prezentul Ónscris modific„ prevederile actelor      Pe rol fiind solu˛ionarea cererii formulate de
TIC-TAC - S.R.L., societate absorbant„, ∫i Societatea   constitutive ale Societ„˛ii Comerciale MAGIC TIC-     reclamantul Gutau Mircia, domiciliat Ón R‚mnicu
                MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA                a IV-a,  Nr. 3259/10.XII.2003                  11
V‚lcea, str. Cpt. M„r„∫eanu nr. 3, jude˛ul V‚lcea, Ón    Cu drept de apel Ón termen de 15 zile de la       conform documentelor depuse ∫i Ónregistrate la
contradictoriu cu p‚r‚˛ii Societatea Comercial„      comunicare.                        Oficiul Registrului Comer˛ului al Jude˛ului V‚lcea;
POLROM - S.R.L., cu sediul Ón R‚mnicu V‚lcea, str.      Pronun˛at„ Ón ∫edin˛„ public„ azi, 9 septembrie      b) capitalul social se completeaz„ cu numerar
Mr. V. Popescu, bl. P-3, sc. C, ap. 5, jude˛ul V‚lcea,   2003, la sediul Tribunalului V‚lcea.           integral subscris ∫i v„rsat de c„tre asociatul unic Ón
∫i Wicher Grzegorz, domiciliat Ón Katovice, str        (38/58.602)                      sum„ total„ de 40.000.000 lei.
Sienkiewicza 3/1, Polonia, av‚nd ca obiect                      *                 2. Capitalul social total Ón valoare de 40.250.000
dizolvarea Societ„˛ii Comerciale POLROM - S.R.L.,                                  lei se Ómparte Ón 322 p„r˛i sociale, la valoarea
R‚mnicu V‚lcea.                        Societatea Comercial„ RITOP - S.R.L.         nominal„ de 125.000 lei, apar˛in‚nd Ón totalitate
  La apelul nominal f„cut Ón ∫edin˛„ public„ a         R‚mnicu V‚lcea, jude˛ul V‚lcea           asociatului unic.
r„spuns reclamantul, prin avocat Marinescu                                       Prezentul act modific„ Ón mod corespunz„tor
Eleonora, lipsind p‚r‚˛ii.                         HOT√R¬REA NR. 1              actul constitutiv al societ„˛ii; se Ónregistreaz„ Ón
  Procedura de citare este legal Óndeplinit„.             din 25 noiembrie 2003            registrul comer˛ului ∫i se public„ Ón Monitorul
  Ac˛iunea este legal timbrat„ cu suma de 342.000      Subsemnatul Cracana Constantin, cet„˛ean        Oficial al Rom‚niei.
lei, reprezent‚nd tax„ judiciar„ de timbru, ∫i 3.000    rom‚n, av‚nd codul numeric personal             Subsemnatul, ca mandatar, declar c„ Ónainte de
lei, timbru judiciar.                   1611222384184, n„scut Ón Horezu, jude˛ul V‚lcea,     semnarea prezentului Ónscris am citit personal
  S-a f„cut referatul cauzei, dup„ care:         domiciliat Ón R‚mnicu V‚lcea, Str. Trandafirilor nr.   cuprinsul acestuia ∫i corespunde Óntocmai
  Avocat Marinescu, din partea reclamantului,      5 (fost nr. 3), bl. B10, sc. B, ap. 2, parter, jude˛ul  acordului meu de voin˛„.
depune la dosar, Ón copie, declara˛ia reclamantului    V‚lcea, posesor al B.I. seria B.U. nr.            Redactat Ón 4 exemplare la Biroul de Asisten˛„ al
Mircia Gut„u, prin care acesta ∫i-a dat demisia din    326400/3.02.1984, eliberat de Mili˛ia Horezu, Ón     Oficiului Registrului Comer˛ului de pe l‚ng„
calitatea de administrator al societ„˛ii p‚r‚te,      calitate de asociat unic al Societ„˛ii Comerciale     Tribunalul V‚lcea.
precum ∫i dovada c„ sediul social al Societ„˛ii      RITOP - S.R.L., cu datele de identificare de mai sus,
Comerciale POLROM - S.R.L. a fost Ónstr„inat.                                      (41/58.605)
                              am hot„r‚t suspendarea temporar„ a activit„˛ii                    *
  Instan˛a constat„ c„ nu sunt cereri prealabile     societ„˛ii, pe o perioad„ de 3 ani, Óncep‚nd cu data
solu˛ion„rii cauzei ∫i acord„ cuv‚ntul pe fond.      de 25.11.2003 p‚n„ la data de 25.11.2006, Ón
  Avocat Marinescu Eleonora, av‚nd cuv‚ntul din                                  Societatea Comercial„ KYKY & RIKI - S.R.L.
                              conformitate cu prevederile art. 232 alin. 2 din        R‚mnicu V‚lcea, jude˛ul V‚lcea
partea reclamantului Gut„u Mircia, solicit„        Legea nr. 31/1990, republicat„ Ón 1998, ∫i cele ale
admiterea ac˛iunii pentru motivele invocate Ón scris    art. 69 alin. 1 din Normele Metodologice nr. P/608-
∫i dizolvarea Societ„˛ii Comerciale POLROM - S.R.L.,                                          ACT ADIfiIONAL
                              773/1998, privind modul de ˛inere a registrului
R‚mnicu V‚lcea.                                                        la statutul Societ„˛ii Comerciale
                              comer˛ului ∫i de efectuare a Ónregistr„rilor, emise
  F„t„ cheltuieli de judecat„.                                                  KYKY & RIKI - S.R.L.
                              de Camera de Comer˛ ∫i Industrie a Rom‚niei ∫i de
          TRIBUNALUL               Ministerul Justi˛iei.                     Subsemnatul Tudor George-Ciprian, cet„˛ean
                               Prezenta hot„r‚re se men˛ioneaz„ Ón registrul     rom‚n, cod numeric personal 1800504385564,
  Deliber‚nd, constat„ urm„toarele:            comer˛ului ∫i se public„ Ón Monitorul Oficial al     n„scut la data de 4.05.1980 Ón R‚mnicu V‚lcea,
  Prin cererea Ónregistrat„ cu nr. 2191/COM/2003,     Rom‚niei.                         jude˛ul V‚lcea, domiciliat Ón R‚mnicu V‚lcea, Str.
reclamantul Gut„u Mircia a chemat Ón judecat„ pe        (39/58.603)                     Zorilor nr. 6, jude˛ul V‚lcea, posesor al C.I. seria VX
p‚r‚˛ii Societatea Comercial„ POLROM - S.R.L. ∫i                   *                nr. 099420/30.09.2002, eliberat„ de Poli˛ia R‚mnicu
Wicher Grzegorz, solicit‚nd ca prin hot„r‚rea ce se
                                                           V‚lcea, asociat unic al Societ„˛ii Comerciale KYKY &
va pronun˛a s„ se dispun„ dizolvarea societ„˛ii, Ón       Societatea Comercial„ SCAND - S.A.         RIKI - S.R.L., Ón conformitate cu prevederile Legii
conformitate cu dispozi˛iile art. 232 din Legea nr.         Dr„g„∫ani, jude˛ul V‚lcea            nr. 31/1990, republicat„, modificat„ prin Legea nr.
31/1990, a∫a cum a fost modificat prin Legea nr.
                                                           161/2003, privind unele m„suri pentru asigurarea
161/2003.                                  HOT√R¬RE                transparen˛ei Ón exercitarea demnit„˛ilor publice, a
  Œn motivarea se arat„ c„ la data de 15 martie        adoptat„ Ón ∫edin˛a adun„rii generale
1993, s-a constituit societatea men˛ionat„ mai sus,                                 func˛iilor publice ∫i Ón mediul de afaceri,
                                a ac˛ionarilor din data de 11.07.2003        prevenirea ∫i sanc˛ionarea corup˛iei, ale actului
av‚nd ca scop Ónfiin˛area unui depozit magazin Ón
R‚mnicu V‚lcea.                        Adunarea general„ a ac˛ionarilor Óntrunit„ Ón     constitutiv de societate, am hot„r‚t urm„toarele:
  La data constituirii societ„˛ii, sediul social a fost  data de 11.07.2003, av‚nd pe ordinea de zi:          1. Majorarea capitalul social de la 2.000.000 lei Ón
declarat Ón R‚mnicu V‚lcea, str. M. V. Popescu, bl.      - alegerea noului consiliu de administra˛ie al     numerar la 102.000.000 lei, cu suma de 100.000.000
P3, sc. C, ap. 5, jude˛ul V‚lcea. Œn anul 2002 a      Societ„˛ii Comerciale SCAND - S.A.,            lei Ón numerar, calea de majorare fiind conversia Ón
Ónstr„inat acest bun, astfel c„ Ón prezent societatea     a adoptat urm„toarea hot„r‚re:             p„r˛i sociale a datoriei pe care societatea o are fa˛„
nu mai are sediul social Óntruc‚t cump„r„toarea        1. Se revoc„ vechiul consiliu de administra˛ie ∫i   de asociat, care a Ómprumutat-o cu aceast„ sum„,
apartamentului nu a fost de acord s„ Óncheie un      se nume∫te un nou consiliu format din:          a∫a cum rezult„ din eviden˛ele contabile ale
contract de Ónchiriere.                    - Dr„gu∫in Monica, nou ales, domiciliat„ Ón      societ„˛ii (cont 455).
  Ca urmare a acestui fapt, Ón prezent nu poate      Dr„g„∫ani, Str. Melodiilor, bl. L11, sc. B, ap. 10,      Œn urma major„rii intervenite, capitalul social al
face dovada de˛inerii cu titlu legal a spa˛iului      jude˛ul V‚lcea, c„s„torit„, cod numeric personal     societ„˛ii Ón sum„ de 102.000.000 lei, Ón numerar, se
aferent sediului social.                  2580416381458, identificat„ cu C.I. seria VX nr.     divide Ón 1.020 p„r˛i sociale a 100.000 lei fiecare ∫i
  Ca urmare, solicit„ admiterea cererii a∫a cum a     003216/17.12.1999, eliberat„ de Poli˛ia Dr„g„∫ani;    apar˛ine Ón totalitate asociatului unic Tudor George-
fost formulat„.                        - Marin Stelian, reales;                Ciprian.
  Analiz‚nd actele de la dosar, Ón raport cu         - Mitache Ionica, nou ales, domiciliat„ Ón Craiova,    Fa˛„ de modific„rile intervenite Ón actele
dispozi˛iile Legii nr. 31/1990, a∫a cum a fost       str. Maramure∫ nr. 27, bl. C17, sc. 1, et. 2, ap. 7,   constitutive ale societ„˛ii, de la Ónfiin˛are ∫i p‚n„ Ón
modificat„ prin Legea nr. 161/2003, tribunalul       jude˛ul Dolj, c„s„torit„, cod numeric personal      prezent, eu, asociatul unic, am hot„r‚t redactarea
re˛ine urm„toarele:                    2560119163256, identificat„ cu C.I. seria DX nr.     unui nou act constitutiv, care s„ cuprind„ aceste
  Potrivit dispozi˛iilor art. 232 alin. 1 din Legea nr.  196457/18.07.2002, eliberat„ de Poli˛ia Craiova.
                                                           modific„ri ca ∫i obiectul de activitate al societ„˛ii,
31/1990, la cererea Camerei de comer˛ ∫i industrie       (40/58.604)
                                                           codificat potrivit Hot„r‚rii Guvernului nr. 656/1997
teritoriale sau a oric„ror persoane interesate,                   *
                                                           ∫i Ordinul nr. 601/26.11.2002 al pre∫edintelui
tribunalul va putea pronun˛a dizolvarea societ„˛ii                                  Institutului Na˛ional de Statistic„, cu domeniul
Ón cazul Ón care societatea ∫i-a Óncetat activitatea sau   Societatea Comercial„ CULOMB - S.R.L.
                                 R‚mnicu V‚lcea, jude˛ul V‚lcea           principal de activitate cod 602 - alte transporturi
nu are sediul cunoscut ori asocia˛ii au disp„rut sau                                 terestre ∫i activitatea principal„, cod 6022 -
nu au domiciliu ori re∫edin˛a cunoscut„.                                       transporturi cu taxiuri, statutul existent
  Prin Legea nr. 161/2003, art. 332 s-a modificat ∫i           ACT ADIfiIONAL
                               la actul constitutiv al Societ„˛ii Comerciale      Óncet‚ndu-∫i valabilitatea cu data autentific„rii
are alt cuprins. Astfel, acest text de lege prevede c„
                                      CULOMB - S.R.L.              actului constitutiv.
se va putea pronun˛a dizolvarea societ„˛ii Ón
                                                             Œnscrisul de fa˛„ se public„ ∫i se Ónregistreaz„ la
situa˛ia Ón care aceasta nu are sediul social cunoscut    Subsemnatul Curc„neanu Bogdan-Mihai,          Oficiul registrului comer˛ului.
ori nu Óndepline∫te condi˛iile privitoare la sediu sau   cet„˛ean rom‚n, av‚nd codul numeric personal          (42/58.606)
asocia˛ii au disp„rut ori nu au domiciliu cunoscut,    1700614384215, n„scut Ón R‚mnicu V‚lcea, jude˛ul
ori re∫edin˛a cunoscut„.
                                                                        *
                              V‚lcea, domiciliat Ón R‚mnicu V‚lcea, str. Mihai
  Din contractul de v‚nzare-cump„rare,          Bravu, bl. M, sc. A, ap. 11, jude˛ul V‚lcea, posesor al
                                                             Societatea Comercial„ COMAT - S.A.
autentificat cu nr. 2997 din data de 14 octombrie     B.I. seria B.X. nr. 627664/19.08.1994, eliberat de
                                                                    Sibiu
1998, la Biroul notarului public Ion Holohan,       Poli˛ia R‚mnicu V‚lcea, prin mandatar (Ón baza
rezult„ c„ spa˛iul situat Ón R‚mnicu V‚lcea, str. Mr.   procurii speciale nr. 848/6.11.2002, autentificat„ la
V. Popescu, bl. P3, sc. C, ap. 5, jude˛ul V‚lcea, ce a                                         HOT√R¬RE
                              Biroul notarului public Poenaru Elena-Camelia),
constituit sediul social al societ„˛ii p‚r‚te, a fost   Cojocaru C„t„lin, cet„˛ean rom‚n, av‚nd codul           a adun„rii generale a ac˛ionarilor
Ónstr„inat.                        numeric personal 1730122221226, n„scut Ón Ia∫i,         Societ„˛ii Comerciale COMAT - S.A.
  Œn prezent, societatea p‚r‚t„ nu are sediul social   jude˛ul Ia∫i, domiciliat Ón R‚mnicu V‚lcea, Splaiul         din data de 27 martie 2003
cunoscut, situa˛ie fa˛„ de care se va constata c„     Independen˛ei nr. 6, bl. 7, sc. A, ap. 17, jude˛ul                (extras)
cererea reclamantei este Óntemeiat„, astfel c„       V‚lcea,   posesor  al  C.I.  seria  VX  nr.
aceasta va fi admis„ ∫i potrivit art. 232 din Legea nr.                                 Ac˛ionarii Societ„˛ii Comerciale COMAT - S.A.,
                              029990/27.10.2000, eliberat„ de Poli˛ia R‚mnicu
161/2003, se va dispune dizolvarea Societ„˛ii       V‚lcea, Ón calitate de asociat unic al Societ„˛ii     Sibiu, reprezent‚nd 93,79 % din capitalul social, s-au
Comerciale POLROM - S.R.L., R‚mnicu V‚lcea.        Comerciale CULOMB - S.R.L., Ón conformitate cu      Óntrunit azi, data de mai sus, la sediul societ„˛ii din
                              prevederile Legii nr. 31/1990, republicat„ ∫i       Sibiu, Ón adunarea= general„ extraordinar„ a
 Pentru aceste motive, Ón numele legii hot„r„∫te:     modificat„, ∫i Ón temeiul art. 4 alin. 2 lit. b),     ac˛ionarilor. Œn urma discu˛iilor care au avut loc,
  Admite cererea formulat„ de reclamantul Gut„u      coroborat cu art. 4 alin. 4 din Ordonan˛a de urgen˛„   adunarea general„ hot„r„∫te:
Mircia, domiciliat Ón R‚mnicu V‚lcea, str. Cpt.      a Guvernului nr.     76/2001, republicat„ ∫i      1. Numirea Ón func˛ia de administrator a dlui
M„r„∫eanu nr. 3, jude˛ul V‚lcea, Ómpotriva p‚r‚˛ilor    modificat„, am hot„r‚t:                  Parau Ovidiu ∫i Ónc„rcarea de gestiune a acestuia.
Societatea Comercial„ POLROM - S.R.L., cu sediul Ón      1. Se schimb„ structura capitalului social al       2. Revocarea din func˛ia de administrator a dlui
R‚mnicu V‚lcea, str. Mr. V. Popescu, bl. P3, sc. C, et.  societ„˛ii, dup„ cum urmeaz„:               Popa Adrian ∫i desc„rcarea sa de gestiune.
2, ap. 5, jude˛ul V‚lcea, ∫i Wicher Grzegorz,         a) se retrage din capitalul social aportul Ón       Cu ducerea la Óndeplinire a formalit„˛ilor
domiciliat Ón Polonia, Kactovice, str. Sienkiewicza.    natur„ Ón valoare total„ de 40.000.000 lei,        necesare se Ómputernice∫te consilierul juridic Mitea
  Dispune dizolvarea Societ„˛ii Comerciale        reprezent‚nd contravaloarea autovehicolului marca     Laura.
POLROM - S.R.L., R‚mnicu V‚lcea.              Ford Scorpio, serie ∫asiu WFOAXXGAGAMY, 43714,        (43/58.608)
  12              MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI,              PARTEA a IV-a,  Nr. 3259/10.XII.2003
         HOT√R¬RE                 administra˛ie al Societ„˛ii Comerciale UNIVERSAL     TMBZZZ1U8W2082737, TMBZZZ1UXW2082741,
 a adun„rii generale a ac˛ionarilor Societ„˛ii       CONSTRUCT MARKET - S.A., cu sediul Ón Sibiu, Str.    conform facturii fiscale nr. 2967688 din 10.10.2003,
     Comerciale COMAT - S.A.,             Autog„rii nr. 3, jude˛ul Sibiu, Ónmatriculat„ Ón     emis„ de Societatea Comercial„ TEODORESCU -
    din data de 29 august 2003             registrul comer˛ului cu nr. J 32/25/9.11.1994, cod    S.R.L.
                              unic de Ónregistrare 6417890, av‚nd procesul-verbal     Œn urma diminu„rii, capitalul social total este Ón
            (extras)              al adun„rii generale extraordinare a ac˛ionarilor    valoare de 90.133.000 lei, integral subscris ∫i v„rsat
  Ac˛ionarii Societ„˛ii Comerciale COMAT - S.A.,     din data de 3 noiembrie 2003, am hot„r‚t cu votul    Ón numerar, apar˛in‚nd Ón totalitate asociatului
Sibiu, reprezent‚nd 93,71 % din capitalul social, s-au   reprezent‚nd 100 % din capitalul social,         unic Teodorescu Stancu.
Óntrunit azi, data de mai sus, la sediul societ„˛ii din  urm„toarele:                        Art. 2. Se modific„ num„rul ∫i valoarea p„r˛ilor
Sibiu, Ón adunarea general„ extraordinar„ a          – majorarea capitalului social ini˛ial Ón valoare   sociale, astfel Œnc‚t, capitalul social Ón valoare de
ac˛ionarilor. Œn urma discu˛iilor care au avut loc,    de 71.000.000 lei, cu suma de 1.349.000.000 lei, prin  90.133.000 lei va fi format din 10 p„r˛i sociale, Ón
adunarea general„ hot„r„∫te:                Óncorporarea sumei nerepartizate din profitul      valoare de 9.013.300 lei fiecare.
  1. Numirea Ón func˛ia de cenzor a Societ„˛ii      anului 2002, conform notei contabile nr.          Drept pentru care am Óncheiat prezentul.
Comerciale CONSULTING FIN - S.R.L., cu sediul Ón      15/3.11.2003, ∫i emiterea de noi ac˛iuni, fiecare      (49/58.614)
Sibiu, Pasajul Sc„rilor nr. 1, jude˛ul Sibiu,       ac˛iune cu o valoare nominal„ de 100.000 lei, adic„                 *
Ónmatriculat„ la Oficiul registrului comer˛ului cu     13.490 ac˛iuni.
nr. 32/135/2003, cod unic de Ónregistrare           Œn urma major„rii capitalului social, capitalul          Societatea Comercial„
R15174307, reprezentat„ prin administrator Trana      social total Ón sum„ de 1.420.000.000 lei se Ómparte       AGROMEC - S.A., comuna St„ne∫ti
Jan.                            Ón 14.200 ac˛iuni, care vor fi de˛inute de ac˛ionari,          jude˛ul Giurgiu
  2. Revocarea din func˛ia de cenzor a dnei Belei     dup„ cum urmeaz„:
Doina.                            - Trihenea Constantin de˛ine un num„r de                   HOT√R¬RE
  Cu ducerea la Óndeplinire a formalit„˛ilor       11.580 ac˛iuni, reprezent‚nd un aport la capitalul
necesare se Ómputernice∫te consilierul juridic Mitea    social de 1.158.000.000 lei;                Adunarea general„ a asocia˛ilor Societ„˛ii
Laura.                            - O˛elea Cristinel de˛ine un num„r de 1.000      Comerciale AGROMEC - S.A., St„ne∫ti, Óntrunit„ Ón
   (44/58.608)                      ac˛iuni, reprezent‚nd un aport la capitalul social de  ∫edin˛a extraordinar„, azi, data de 31 octombrie
              *                100.000.000 lei;                     2003 la sediul Societ„˛ii Comerciale AGROMEC -
                               - Sterp Constantin de˛ine un num„r de 720       S.A., St„ne∫ti, cu majoritate absolut„ de voturi, a
      Cooperativa de Credit             ac˛iuni, reprezent‚nd un aport la capitalul social de  hot„r‚t urm„toarele:
    DRUM NOU, Agnita, jude˛ul Sibiu          72.000.000 lei;                       • Œn urma analizei financiar-contabile efectuate
                               - Lal Ioan de˛ine un num„r de 340 ac˛iuni,      Ón cadrul Societ„˛ii Comerciale AGROMEC - S.A.,
         HOT√R¬RE                 reprezent‚nd un aport la capitalul social de       St„ne∫ti, s-a constatat c„ societatea se afl„ Ón
 a adun„rii generale a Cooperativei de Credit       34.000.000 lei;                     incapacitate total„ de pl„˛i.
 DRUM NOU, Agnita, din 10 noiembrie 2003           - Micl„u∫ Ion de˛ine un num„r de 280 ac˛iuni,      Fa˛„ de aceast„ situa˛ie, A.G.A. decide ca Ón baza
                              reprezent‚nd un aport la capitalul social de       prezentei hot„r‚ri reprezentantul societ„˛ii s„
  Subscrisa Cooperativa de Credit DRUM NOU, cu                                   formuleze cerere prin care s„ solicite instan˛ei
                              28.000.000 lei;
sediul Ón Agnita, str. Mihai Vitazu nr. 52, jude˛ul                                 competente, respectiv Tribunalului Giurgiu,
                               - Sicoe Valentin de˛ine un num„r de 280 ac˛iuni,
Sibiu, Ónmatriculat„ la Oficiul Registrului                                     declan∫area    procedurii   falimentului   Ón
                              reprezent‚nd un aport la capitalul social de
Comer˛ului al Jude˛ului Sibiu cu nr. J 32/130/2000,                                 conformitate cu prevederile art. 25 din Legea
                              28.000.000 lei.
av‚nd codul unic de Ónregistrare 6355118, Óntrunit„                                 nr. 64/1995, modificat„ ∫i completat„.
                               Participarea ac˛ionarilor se efectueaz„
statutar Ón adunarea general„ extraordinar„ a
                              propor˛ional cu capitalul social de˛inut.
membrilor cooperatori din data de 10 noiembrie                                   Nr.                 Nr.    Procent
                               Prezentul act adi˛ional modific„ ∫i completeaz„          Ac˛ionari
2003, Ón prezen˛a a 76 membri cu drept de vot, a                                  crt.               ac˛iuni     %
                              actele constitutive ale societ„˛ii anex‚ndu-se la
hot„r‚t urm„toarele:
                              acestea, celelalte clauze r„m‚n‚nd nemodificate.      1.  Cocean Anghel       6090     66,10
  1. Modificarea art. 21 alin. 2 din actul constitutiv,
                               Tehnoredactat Ón patru exemplare la Biroul       2.  Boboc Petri∫or        39     0,43
care va avea urm„torul con˛inut: stingerea
                              notarului public Dan Valerica, cu sediul Ón Sibiu,     3.  Boboc Petra         40     0,43
obliga˛iilor patrimoniale dintre cooperativa de
                              Str. Some∫ului nr. 2, azi, 25 noiembrie 2003, data     4.  Boboc Silvian        40     0,43
credit ∫i membrul cooperator, respectiv succesorii
                              autentific„rii.                      5.  Caraivan Dumitru       40     0,43
legali ai acestuia, se va face astfel:
                                (47/58.611)                      6.  Caraivan Voica        40     0,43
  - Ón cazul retragerii membrului cooperator - pe
baza datelor din eviden˛a contabil„ - dup„
                                           *                7.  Cernat Gheorghe       39     0,43
Óncheierea exerci˛iului financiar anual;                                       8.  Coceam Anghel        40     0,43
  - Ón cazul Óncet„rii calit„˛ii de membru               Societatea Comercial„             9.  Cocean Geny Ionela      39     0,43
cooperator, prin schimbarea domiciliului Ón afara           DAMART TRADING - S.R.L.            10.  Cocean Marin         40     0,43
razei de operare, prin deces sau prin excludere - pe              Giurgiu                11.  Cocean Marioara       40     0,43
baza datelor din eviden˛a contabil„ - Ón luna Ón care                                12.  P‚rvan Alexandru       40     0,43
a fost aprobat„ Ón consiliul de administra˛ie al               HOT√R¬REA                13.  P‚rvan Ioana         39     0,43
cooperativei de credit Óncetarea calit„˛ii de membru        adun„rii generale a asocia˛ilor         14.  P‚rvan Petronela       40     0,43
cooperator.                              din data de 21.11.2003            15.  Potop Elisaveta       40     0,43
   (45/58.609)                                                   16.  Potop Ion          40     0,43
                               Subsemna˛ii Radu Marius Valentin, cet„˛ean
              *                                             17.  N„stase Iulian        39     0,43
                              rom‚n, n„scut la data de 17.05.1973 Ón comuna
                              Gogo∫ari, jude˛ul Giurgiu, domiciliat Ón Giurgiu,     18.  N„stase Manea        39     0,43
     Cooperativa de Credit               ∫os. Bucure∫ti, bl. 28/853, sc. D, ap. 7, jude˛ul     19.  N„stase Petre        39     0,43
 AXENTE SEVER, Cop∫a Mic„, jude˛ul Sibiu          Giurgiu, posesor al B.I. seeria D.B. nr. 676801,     20.  R„suceanu Anghelina     39     0,43
                              eliberat de Poli˛ia Giurgiu la data de 10.03.1997, cod  21.  R„suceanu Gheorghe      40     0,43
                              numeric personal 1730517520011, Ciociltan         22.  R„suceanu Paulic„      39     0,43
         HOT√R¬RE
                              Valentin C„t„lin, cet„˛ean rom‚n, n„scut la data de    23.  S„r„cil„ Haralambie     39     0,43
 a adun„rii generale a Cooperativei de Credit
                              2.05.1975 Ón Giurgiu, jude˛ul Giurgiu, domiciliat Ón   24.  S„r„cil„ Maria        39     0,43
    AXENTE SEVER, Cop∫a Mic„
                              Giurgiu, Str. Portului, bl. 60, sc. D, et. 3, ap. 55,   25.  S„r„cil„ Nicu∫or       39     0,43
            (extras)              jude˛ul Giurgiu, posesor al C.I. seria GG nr. 023352,   26.  Tarara Elena         40     0,43
  Adunarea general„ a Cooperativei de Credit       eliberat„ de Poli˛ia Giurgiu la data de 21.04.2000,    27.  Tarara Stelian        40     0,43
AXENTE SEVER, Cop∫a Mic„, Óntrunit„ statutar Ón      cod numeric personal 1750502520041, ∫i Chiru       28.  fiu˛uianu Voichi˛a      40     0,43
data de 14.11.2003, hot„r„∫te:               Dennis Radu, cet„˛ean rom‚n, n„scut la data de         Total           7158     77,71
  Art. 21. Modificarea actului constitutiv al unit„˛ii  30.03.1975 Ón Constan˛a, jude˛ul Giurgiu, domiciliat
av‚nd Ón vedere prevederile art. 15 din Ordonan˛a     Ón Giurgiu, str. Bucure∫ti, bl. 35/511, sc. A, et. 1,      (50/58.615)
de urgen˛„ a Guvernului nr. 97/2000 ∫i ale         ap. 4, jude˛ul Giurgiu, posesor al C.I. seria GG nr.                *
hot„r‚rii consiliului de administra˛ie al Casei      007972, eliberat„ de Poli˛ia Giurgiu la data de
Centrale, art. 21 alin. 2 din actul constitutiv se     24.03.1999, cod numeric personal 1750330131222,            Societatea Comercial„
modific„ astfel:                      Ón calitate de asocia˛i ai Societ„˛ii Comerciale           ALEXANA MOB - S.R.L.
  îStingerea obliga˛iilor patrimoniale dintre       DAMART TRADING - S.R.L., am hot„r‚t               comuna Ghimpa˛i, jude˛ul Giurgiu
cooperativa de credit ∫i membrul cooperator,        urm„toarele:
respectiv succesorii legali ai acestuia, se va face      Art. 1. S-a hot„r‚t dizolvarea ∫i lichidarea             ACT ADIfiIONAL
astfel:                          societ„˛ii Óncep‚nd cu data de 1.12.2003, prin       la actul constitutiv al Societ„˛ii Comerciale
  - Ón cazul retragerii membrului cooperator - pe     imposibilitatea realiz„rii obiectului de activitate          ALEXANA MOB - S.R.L.
baza datelor din eviden˛a contabil„ - dup„         conform art. 222 lit. b) din Legea nr. 31/1990,       Subsemna˛ii Damian Ion, Damian Evantia ∫i
Óncheierea exerci˛iului financiar anual;          republicat„.                       Manolescu N. Nicolae Liviu, asocia˛i ∫i
  - Ón cazul Óncet„rii calit„˛ii de membru          Art. 2. Œntruc‚t societatea nu a avut activitate ∫i  administratori Ón cadrul Societ„˛ii Comerciale
cooperator, prin schimbarea domiciliului Ón afara     nu are patrimoniu, nu este necesar numirea unui     ALEXANA MOB - S.R.L., cu sediul Ón comuna
razei de operare, prin deces sau prin excludere - pe    lichidator.                       Ghimpa˛i, ∫os. Bucure∫ti-Alexandria nr. 2, jude˛ul
baza datelor din eviden˛a contabil„ - Ón luna Ón care     Drept pentru care am Óncheiat prezentul.       Giurgiu, Ónmatriculat„ la Camera de Comer˛ ∫i
a fost aprobat„ Ón consiliul de administra˛ie al        (48/58.613)                     Industrie a Jude˛ului Giurgiu - Oficiul registrului
cooperativei de credit Óncetarea calit„˛ii de membru                 *               comer˛ului cu nr. J 52/162/2002, conform
cooperator.                                                     certificatului de Ónregistrare seria A nr. 222578,
   (46/58.610)                            Societatea Comercial„            eliberat la data de 31 mai 2002, cod fiscal R
              *                      TEODORESCU - S.R.L.             14672818, Óntruni˛i Ón cadrul adun„rii generale a
                                        Giurgiu               asocia˛ilor, am hot„r‚t urm„toarele:
     Societatea Comercial„                                            Art. 1. Se mic∫oreaz„ capitalul social al societ„˛ii
  UNIVERSAL CONSTRUCT MARKET - S.A.                    HOT√R¬REA                de la suma de 3.699.000.000 lei, cu suma de
         Sibiu                    asociatului unic din data de 19.11.2003       1.925.200.000 lei aport Ón natur„, aceasta
                               Subsemnatul Teodorescu Stancu, asociat unic ∫i    reprezent‚nd contravaloarea urm„toarelor bunuri
        ACT ADIfiIONAL               administrator    al  Societ„˛ii  Comerciale    mobile: ma∫ina de frezat Ón capete - 1 buc; ma∫ina
la actele constitutive ale Societ„˛ii Comerciale      TEODORESCU - S.R.L., am hot„r‚t urm„toarele:       pentru formatizat panouri MF 800 - 1 buc.;
  UNIVERSAL CONSTRUCT MARKET - S.A.,             Art. 1. Diminuarea capitalului social de la      instala˛ie de presat pr„jini cap la cap - 1 buc;
     Sibiu, cu privire la majorarea          valoarea de 196.000.000 lei la valoarea de        ma∫in„ de rindeluit pe patru fe˛e - 1 buc; ma∫in„ de
        capitalului social             90.133.000 lei, cu valoarea de 105.867.000 lei, prin   ascu˛it freze ∫i p‚nze circulare - 1 buc.
  Subsemnatul Trihenea Constantin, domiciliat Ón     v‚nzarea aportului Ón natur„ a celor dou„          Ca urmare a mic∫or„rii capitalului social al
Sibiu, str. Constantin Nottara nr. 24, jude˛ul Sibiu,   autoturisme Skoda Octavia GLX 1,6 tone/01 CP,      societ„˛ii, acesta va fi de 1.773.800.000 lei, divizat Ón
Ón calitate de ac˛ionar ∫i pre∫edinte al consiliului de  culoare vi∫iniu metalizat 8H8H serie ∫asiu        17.738 p„r˛i sociale Ón valoare de 100.000 lei fiecare.
                MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA                    a IV-a,  Nr. 3259/10.XII.2003                          13
  Art. 2. Œn urma mic∫or„rii capitalului social,       I. Date generale                       Eugen - 0,06 %, 196 ac˛iuni, total aport 4.900.000 lei;
aportul asocia˛ilor la capitalul social va fi:        Societatea Comercial„ COMPANIA CONEX - S.A.          Martonca Cristian-Anton - 0,06 %, 196 ac˛iuni, total
  - Manolescu Liviu Nicolae - 8.869 p„r˛i sociale -    are sediul Ón Ia∫i, str. Silvestru nr. 152, nr. de        aport 4.900.000 lei; Mart Veronica - 0,06 %, 196
886.900.000 lei - 50 %;                  Ónregistrare la Oficiul registrului comer˛ului cu nr.      ac˛iuni, total aport 4.900.000 lei.
  - Damian Evantia - 7.449 p„r˛i sociale -        J 22/3258/1994, cod unic de Ónregistrare R 6855660,         Obiectul de activitate principal: 2430 - fabricarea
744.900.000 lei - 42 %;                  durata societ„˛ii fiind nelimitat„.
  - Damian Ion - 1.420 p„r˛i sociale - 142.000.000                                     vopselelor, lacurilor, cernelii tipografice ∫i
                               Capitalul social este de 9.500.000 mii lei, divizat
lei - 8 %.                                                         masticurilor; cel secundar conform actelor
                              Ón 380.000 ac˛iuni, fiecare cu o valoare nominal„ de
  Art. 3. Se retrag din func˛ia de administratori     25.000 lei, integral v„rsat, din care aport Ón natur„      constitutive ∫i modificatoare ale societ„˛ii.
domnul Manolescu Nicolae Liviu ∫i doamna                                            Sediul social: Ia∫i, str. Silvestru, nr. 152.
                              Ón valoare de 1.262.480.000 lei.
Damian Evantia, iar pe viitor administrator al                                         Situa˛ia patrimoniului integral al societ„˛ii
                               Ac˛ionariatul societ„˛ii este asigurat de: Prisecaru
societ„˛ii va fi domnul Damian Ion.                                             Ónainte de divizare, la data de 30.09.2003, dat„ care
                              Ioan - 54,25 %, 206.155 ac˛iuni, total aport
  Œn mod corespunz„tor cu cele men˛ionate mai
                              5.153.875.000 lei; Prisecaru Tereza - 45,59 %, 173.258      se consider„ valabil„ pe tot parcursul opera˛iunii de
sus se vor modifica documentele de constituire ale
societ„˛ii, celelalte dispozi˛ii r„m‚n‚nd         ac˛iuni, total aport 4..331.450.000 lei; Martonca        divizare, are urm„toarea structur„:
neschimbate.
   (51/58.616)                       Nr.                              Nr.
                                         Activ           mii lei                Pasiv                    mii lei
              *                 crt.                             crt.
                               1.   Active imobilizate - total     24.678.746    1.   Capitaluri proprii - total              43.490.499
      Societatea Comercial„               1.1. Terenuri                 950.000     11 Capital social                       9.500.000
     FIORENTINA - S.R.L., Giurgiu
                               1.2. Construc˛ii               6.933.699    1.2 Diferen˛e din reevaluare                   540.636
         ACT ADIfiIONAL                1.3. Echipamente tehnologice         6.435.024    1.3 Rezerve                          18.211.836
 la statutul ∫i contractul Societ„˛ii Comerciale
        FIORENTINA - S.R.L.              1.4   Mijloace de transport        2.027.526    1.4 Rezultatul exerci˛iului                  15.238.027
  Subsemna˛ii Marinescu Marilena Florentina,         1.5   Alte mijloace fixe          2.006.615
cet„˛ean rom‚n, n„scut la data de 11.04.1946 Ón
Giurgiu, jude˛ul Giurgiu, domiciliat Ón Bucure∫ti,      1.6   Imobiliz„ri corporale Ón curs    6.258.205
str. Oltina, bl. 23, ap. 1, sectorul 5, posesor al B.I.    1.7   Alte imobiliz„ri            67.677
seria B.X. nr. 81679 eliberat de Circa 18 Mili˛ie ∫i
Marinescu Paul, cet„˛ean rom‚n, n„scut la data de       2.   Acive circulante - total      119.963.190    2.   Datorii - total                    97.019.822
12.03.1946 Ón Giurgiu, domiciliat Ón Bucure∫ti, str.     2.1   Materii prime            7.826.394    2.1 Furnizori                         39.312.741
Oltina nr. 4, bl. 23, ap. 1, sectorul 5, posesor al B.I.
seria B.N. nr. 571153, eliberat de Sec˛ia 18 Poli˛ie la    2.2   Produse finite           14.826.550    2.2 Creditori diver∫i                     3.345.764
data de 5.11.1990, cod numeric personal            2.3   M„rfuri               1.845.709    2.3 Credite bancare pe termen scurt              31.916.833
1460312400461, asocia˛i ∫i administratori ai
Societ„˛ii Comerciale FIORENTINA - S.R.L., am         2.4   Ambalaje               1.513.367    2.4 Leasing-uri + dob‚nzi aferente               4.588.097
hot„r‚t urm„toarele:                     2.5   Alte stocuri             1.649.031    2.5 Dividende de plat„                     8.817.538
  Art. 1. Sa hot„r‚t dizolvarea ∫i lichidarea
societ„˛ii, prin imposibilitatea realiz„rii obiectului    2.6   Clien˛i + efecte de primit     43.983.735    2.6 Datorii la buget                      8.382.173
de activitate conform art. 222 lit. b) din Legea nr.     2.7   Debitori diver∫i          40.163.786    2.7 Alte datorii                         656.676
31/1990, republicat„.
  Art. 2. Asocia˛ii au hot„r‚t Ómp„r˛irea          2.8   Ac˛iuni               2.826.533
patrimoniului Ón mod egal ∫i nu mai este necesar       2.9   Disponibilit„˛i           2.352.398    3.   Provizioane pentru riscuri ∫i cheltuieli        2.244.835
numirea unui lichidator.
  Drept pentru care am Óncheiat prezentul.          2.10 Alte active circulante         2.975.687    4    Opera˛ii Ón curs de clarificare               8.814
   (52/58.617)
                               3.   Cheltuieli Ónregistrate Ón avans   716.101     5.   Venituri Ónregistrate Ón avans             2.594.067
              *
                                   TOTAL ACTIV            145.358.037        TOTAL PASIV                     145.358.037
       Societatea Comercial„
      MI GOLD IMPEX - S.R.L.               II. Fundamentarea ∫i condi˛iile diviz„rii           300.000 lei; Martonca Cristian-Anton - 0,4 %, 1 parte
     Bolintin Vale, jude˛ul Giurgiu            1. Divizarea se face prin desprinderea unei p„r˛i       social„, total aport 100.000 lei; Mart Veronica - 0,4 %,
                              din capitalul social, respectiv 80 ac˛iuni Ón valoare      1 parte social„, total aport 100.000 lei.
        ACT ADIfiIONAL                total„ de 2.000.000 lei, precum ∫i a unei p„r˛i din       Administrator unic al societ„˛ii nou create este
      al Societ„˛ii Comerciale            patrimoniul Societ„˛ii Comerciale COMPANIA            Martonca Eugen. Obiectul de activitate principal:
     MI GOLD IMPEX - S.R.L.,             CONEX - S.A. care Ó∫i p„streaz„ personalitatea          241 - fabricarea produselor chimice de baz„; 2416 -
Ónmatriculat„ la Oficiul registrului comer˛ului      juridic„.                            fabricarea materialelor plastice Ón forme primare;
       cu nr. J 52/164/1994               Frac˛iunile desprinse vor fi preluate cu titlu
                                                              secundar - conform proiectului.
  Subsemnatul Tudor Marin, cu cod numeric        universal de c„tre o societate comercial„ care ia
                                                                III. Stabilirea ∫i evaluarea activului ∫i pasivului
personal 1360817521599, domiciliat Ón satul Malu      astfel fiin˛„, Societatea Comercial„ CONEX PLAST -
                              S.R.L., cu sediul social Ón Ia∫i, str. Aurel Vlaicu,       care se transmit ca urmare a diviz„rii
Spart, ora∫ul Bolintin Vale, jude˛ul Giurgiu, Ón
calitate de asociat unic ∫i administrator al Societ„˛ii  nr. 44, capital social 25.000.000 lei, distribuit Ón 250      1. Ca urmare a diviz„rii, din capitalul social ∫i
Comerciale MI GOLD IMPEX - S.R.L., cu sediul Ón      p„r˛i sociale, cu valoarea de 100.000 lei fiecare,        din patrimoniul Societ„˛ii Comerciale COMPANIA
ora∫ul Bolintin Vale, ∫os. Bucure∫ti km. 28, jude˛ul    distribuit astfel: Prisecaru Ioan - 54 %, 135 p„r˛i       CONEX - S.A. se desprinde o frac˛iune care va trece
Giurgiu, Ónregistrat„ la Oficiul registrului        sociale, total aport 13.500.000 lei; Prisecaru Tereza      Ón Óntregime Ón patrimoniul societ„˛ii nou create.
comer˛ului cu nr. J 52/164/7.03.1994, cu num„r       - 44 %, 110 p„r˛i sociale, total aport 11.000.000 lei;       Valorile activului ∫i pasivului care se transmit
unic de Ónregistrare 6245930, am hot„r‚t          Martonca Eugen - 1,2 %, 3 p„r˛i sociale, total aport       societ„˛ii beneficiare sunt urm„toarele:
urm„toarele:
  - majorarea capitalului social al societ„˛ii de la    ACTIV
760.000.000 lei la 1.735.000.000 lei, prin aport Ón
numerar cu suma de 975.000.000 lei, subscris„ ∫i
v„rsat„;                          Nr.
                                            specifica˛ie
                                                                 SC COMPANIA                din care:
  - modificarea valorii unei p„r˛i sociale de la     crt.                                  CONEX S.A.
                                                                             SC COMPANIA          SC CONEX
100.000 lei la 1.000.000 lei;
                                                                              CONEX S.A.          PLAST S.R.L.
  - modificarea num„rului de p„r˛i sociale de la
7.600 p„r˛i sociale la 1.735 p„r˛i sociale.         1. Imobiliz„ri necorporale                        38.109           38.109              0
  Œn urma acestor modific„ri de mai sus, capitalul
social al Societ„˛ii Comerciale MI GOLD IMPEX -       2. Imobiliz„ri corporale                       24.611.069        24.611.069               0
S.R.L. este compus din 1.735 p„r˛i sociale,
numerotate de la 1 la 1.735, Ón valoare de 1.000.000     3. Imobiliz„ri financiare                        29.568           29.568              0
lei fiecare, totaliz‚nd 1.735.000.000 lei, ce apar˛in Ón      Active imobilizate - total                  24.678.746        24.678.746               0
totalitate asociatului unic Tudor Marin.
  Celelalte prevederi din statutul societ„˛ii r„m‚n    4. Stocuri (materii prime, mat. consumabile,
neschimbate.                          produse finite, m„rfuri, ambalaje, alte stocuri)         27.661.051        27.661.051               0
   (53/58.618)
                               5. Clien˛i + efecte de primit                    43.983.735        43.983.735               0
              *
                               6. Debitori diver∫i                         40.163.786        25.745.319          14.418.467
      Societatea Comercial„
     COMPANIA CONEX - S.A., Ia∫i            7. Ac˛iuni Adimet SA                         2.693.633              0        2.693.633
                               8. Ac˛iuni BMI SA                            25.000              0          25.000
       PROIECT DE DIVIZARE
       al Societ„˛ii Comerciale            9. Ac˛iuni Trans Conex SA                          400              0            400
       COMPANIA CONEX - S.A.             10   Ac˛iuni A.I.T. Solutions SA                    7.500              0           7.500
            (extras)              11. Ac˛iuni Electronum-B.R.M.                      100.000              0         100.000
  Œn cadrul adun„rii generale extraordinare a
ac˛ionarilor Societ„˛ii Comerciale COMPANIA         12. Disponibilit„˛i                          2.352.398        2.352.398               0
CONEX - S.A., care a avut loc Ón data de 15.10.2003     13. Alte active circulante                       2.975.687        2.975.687               0
la sediul societ„˛ii, situat Ón Ia∫i, str. Silvestru nr.
152, Ón conformitate cu prevederile art. 121 ∫i a art.       Active circulante - total                 119.963.190         102.718.190          17.245.000
236 din Legea nr. 31/1990, republicat„, a∫a cum a
                              14. Conturi de regularizare                       716.101         716.101               0
fost modificat„, ac˛ionarii prezen˛i, reprezent‚nd
100 % capitalul social al societ„˛ii, au hot„r‚t      15. Prime privind rambursarea obliga˛iilor                   0              0             0
Óntocmirea unui proiect de divizare al societ„˛ii Ón
urm„toarele condi˛ii:                        TOTAL ACTIV                        145.358.037         128.113.037          17.245.000
   14                MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI,              PARTEA a IV-a,     Nr. 3259/10.XII.2003
 PASIV                                                                Societatea Comercial„ RO GROUP
                                                                  INTERNATIONAL FREE ZONE - S.R.L.
 1.1 Capital social                         9.500.000        9.498.000        2.000
                                                                     Giurgiu, jude˛ul Giurgiu
 1.2 Rezerve                            18.211.836       18.211.836          0
                                                                         ACT ADIfiIONAL
 1.3 Rezultatul exerci˛iului                    15.238.027       15.238.027          0
                                                                 Subsemnatul Roventa Roland, asociat unic al
 1.4 Diferen˛e din reevaluare                    540.636         540.636           0  Societ„˛ii Comerciale RO GROUP INTERNATIONAL
 1.   Capitaluri proprii total                 43.490.499       43.488.499        2.000   FREE ZONE - S.R.L., Ón baza actului constitutiv al
                                                               Societ„˛ii Comerciale RO GROUP INTERNATIONAL
 2.   Provizioane pentru riscuri                 2.244.835        2.244.835          0  FREE ZONE - S.R.L., am hot„r‚t urm„toarele:
 3.1 Furnizori                           39.312.741       22.069.741     17.243.000    • Cooptarea Ón societate Ón calitate de asociat a
                                                               doamnei Roventa Gra˛iela, domiciliat„ Ón Bucure∫ti,
 3.2 Creditori diver∫i                       3.345.764        3.345.764          0  ∫os. Nicolae Titulescu nr. 121, bl. 2, sc. 2, ap. 73,
 3.3 Credite bancare pe termen scurt                31.916.833       31.916.833          0  sectorul 1, un ter˛ din afara societ„˛ii, prin
                                                               cesionarea unei p„r˛i sociale Ón valoare de 100.000
 3.4 Leasing-uri + dob‚nzi aferente                 4.588.097        4.588.097          0  lei, de c„tre asociatul Roventa Roland, conform
 3.5 Dividende de plat„                       8.817.538        8.817.538          0  actului de cesiune anexat, ∫i Óncheierea contractului
                                                               de societate.
 3.6 Datorii la buget                        8.382.173        8.382.173          0    Majorarea capitalului social de la 5.000.000 lei la
 3.7 Alte datorii                          656.676         656.676           0  10.000.000 lei, prin aport Ón numerar adus de
                                                               asociatul Roventa Roland.
 3.   Datorii - total                      97.019.822       79.776.822     17.243.000    Renumerotarea p„r˛ilor sociale.
 4.   Conturi de regularizare                  2.602.881        2.602.881          0    Potrivit celor de mai sus, actul constitutiv al
                                                               societ„˛ii se modific„ dup„ cum urmeaz„:
     TOTAL PASIV                      145.358.037        128.113.037     17.245.000    Preambulul actului constitutiv: îSocietatea are
  Activul ∫i pasivul celor dou„ societ„˛i comerciale precum ∫i evaluarea lor s-a f„cut prin bilan˛uri            ca asocia˛i pe Roventa Roland, cet„˛ean rom‚n,
Óncheiate la 30.09.2003 ∫i a listei de inventariere.                                     n„scut Ón Bucure∫ti la data de 1.11.1957, domiciliat
  2. Prin efectul diviz„rii, patrimoniul Societ„˛ii Comerciale COMPANIA CONEX - S.A. va cuprinde               Ón Pite∫ti, str. M. Kog„lniceanu, nr. 2, jude˛ul Arge∫,
urm„toarele elemente componente (bilan˛ dup„ divizare):                                    posesor al C.I. seria AS nr. 067347/2000, eliberat„
                                                               de Poli˛ia Pite∫ti, av‚nd cod numeric personal
 Nr.                            Nr.
              Activ         mii lei             Pasiv               mii lei  1571101038638, ∫i Roventa Gra˛iela, cet„˛ean
 crt.                           crt.
                                                               rom‚n, n„scut„ la data de 27.10.1967 Ón Bucure∫ti,
  1.   Active imobilizate - total     24.678.746  1.   Capitaluri proprii - total         43.488.499  domiciliat„ Ón Bucure∫ti, ∫os. Nicolae Titulescu nr.
  1.1. Terenuri                 950.000   11 Capital social                  9.498.000  121, bl. 2, sc. 2, ap. 73, sectorul 1, identificat„ cu C.I.
                                                               seria RR nr. 052085/1998, eliberate de Sec˛ia 4
  1.2. Construc˛ii               6.933.699  1.2 Diferen˛e din reevaluare             540.636   Poli˛ie,   av‚nd   cod   numeric    personal
  1.3. Echipamente tehnologice         6.435.024  1.3 Rezerve                    18.211.836  2671027414521”.
                                                                 Art. 6 din actul constitutiv va avea urm„torul
  1.4   Mijloace de transport        2.027.526  1.4 Rezultatul exerci˛iului            15.238.027  cuprins: îCapitalul social total subscris ∫i v„rsat
  1.5   Alte mijloace fixe          2.006.615                                   este de 10.000.000 lei, numerar. Capitalul social se
                                                               divide Ón 100 p„r˛i sociale egale a 100.000 lei
  1.6   Imobiliz„ri corporale Ón curs    6.258.205                                   fiecare, numerotate de la 1 la 100, de˛inute astfel:
  1.7   Alte imobiliz„ri            67.677                                   Roventa Roland un num„r de 99 p„r˛i sociale Ón
                                                               valoare de 9.900.000 lei numerotate de la 1 la 99,
  2.   Active circulante - total     102.718.190  2.   Datorii - total               79.776.822  reprezent‚nd 99 % din capitalul social total, ∫i
  2.1   Materii prime            7.826.394  2.1 Furnizori                   22.069.741  Roventa Gra˛iela, o parte social„ av‚nd num„r de
                                                               ordine 100, cu o valoare nominal„ de 100.000 lei,
  2.2   Produse finite           14.826.550  2.2 Creditori diver∫i                3.345.764  reprezent‚nd 1 % din capitalul social total.
  2.3   M„rfuri               1.845.709  2.3 Credite bancare pe termen scurt        31.916.833    Participarea la profit ∫i pierderi este de 99 %
                                                               pentru Roventa Roland ∫i 1 % pentru Roventa
  2.4   Ambalaje               1.513.367  2.4 Leasing-uri + dob‚nzi aferente         4.588.097  Gra˛iela.“
  2.5   Alte stocuri             1.649.031  2.5 Dividende de plat„               8.817.538    Toate celelalte articole din actul constitutiv care
                                                               nu contravin prezentului act adi˛ional r„m‚n
  2.6   Clien˛i + efecte de primit     43.983.735  2.6 Datorii la buget                8.382.173  neschimbate.
  2.7   Debitori diver∫i          25.745.319  2.7 Alte datorii                   656.676    Prezentul act adi˛ional modific„ ∫i face parte
                                                               integrant„ din actul constitutiv sub rezerva
  2.8   Disponibilit„˛i           2.352.398  3.   Provizioane pentru riscuri ∫i cheltuieli   2.244.835  Óndeplinirii condi˛iilor de form„, autorizare ∫i
  2.9   Alte active circulante        2.975.687  4   Opera˛ii Ón curs de clarificare         8.814  Ónscriere cerute de lege.
                                                                 Redactat ∫i autentificat Ón 6 exemplare, ast„zi 17
  3.   Cheltuieli Ónregistrate Ón avans   716.101   5.   Venituri Ónregistrate Ón avans        2.594.067  noiembrie 2003, la biroul notarilor publici asocia˛i
      TOTAL ACTIV            128.113.037      TOTAL PASIV                128.113.037  CÓrstoiu Valerica ∫i CÓrstoiu Marin.
                                                                  (55/58.619)
  Data stabilit„ pentru divizare este 30.09.2003.                                                    *
  Activele corporale sunt divizate la valoarea contabil„.
  Astfel, activul ∫i pasivul total al Societ„˛ii Comerciale COMPANIA CONEX - S.A. se va stabili ca efect al            Societatea Comercial„ UNIREA - S.A.
diviz„rii la suma de 128.113.037 mii lei, capitalul social fiind de 9.498.000 mii lei - repartizat Ón 379.920                   Ia∫i
ac˛iuni, cu o valoare de 25.000 lei fiecare, atribuit ac˛ionarilor Ón aceea∫i propro˛ie ca Ónainte de divizare.
  3. Prin efectul diviz„rii, patrimoniul Societ„˛ii Comerciale CONEX PLAST - S.A., va cuprinde                      HOT√R¬REA NR. 1734
urm„toarele elemente componente (bilan˛ dup„ divizare):                                     din data de 23.10.2003, a adun„rii generale
 Nr.                            Nr.                                     extraordinare a ac˛ionarilor
              Activ         mii lei             Pasiv               mii lei   Societ„˛ii Comerciale UNIREA - S.A., Ia∫i
 crt.                           crt.
  1.   Active circulante - total      17.245.000  1.   Capitaluiri proprii - total           2.000    Adunarea general„ extraordinar„ a ac˛ionarilor
                                                               Societ„˛ii Comerciale UNIREA - S.A., Ia∫i (denumit„
  1.1   Debitori diver∫i          14.418.467  1.1 Capital social                   2.000
                                                               Ón continuare “Societatea”), cu sediul Ón Ia∫i, Calea
  1.2   Ac˛iuni Adimet SA          2.693.633                                   Chi∫in„ului nr. 173, av‚nd num„rul de ordine la
  1.3   Ac˛iuni BMI SA             25.000   2.   Datorii - total              17.243.000   Registrul Comer˛ului J 22/267/1991, codul unic de
                                                               Ónregistrare 1967256, a avut loc Ón data de 23
  1.4   Ac˛iuni Trans Conex SA           400  2.1 Furnizori                   17.243.000   octombrie 2003, ora 14, la sediul Societ„˛ii
  1.5   Ac˛iuni A.I.T. Solutions SA       7.500                                   Comerciale UNIREA - S.A., la prima convocare, la
                                                               care au participat ac˛ionarii ce de˛in 82,02 % din
  1.6   Ac˛iuni Electronum - B.R.M.      100.000                                   capitalul social al societ„˛ii, fiind legal constituit„,
      TOTAL ACTIV             17.245.000  TOTAL PASIV                    17.245.000   a hot„r‚t urm„toarele:
                                                                 1. desc„rcarea de gestiune a dlui Ioan Costin,
  Individualizarea debitelor ∫i a furnizorilor se      desprinde o parte din capitalul social ∫i o parte din      membru Ón consiliul de administra˛ie al Societ„˛ii
face prin anexa la prezentul proiect.            patrimoniu, care vor fi atribuite unei societ„˛i nou       Comerciale UNIREA - S.A., cu ocazia pension„rii
  4. Societatea Comercial„ CONEX PLAST - S.R.L.       create, Societatea Comercial„ CONEX PLAST - S.R.L.,       sale.
nu preia alte contracte, autoriza˛ii, litigii, personal.   care va avea ca obiect principal de activitate           Adunarea general„ a aprobat desc„rcarea de
  IV. Modalitatea de predare a ac˛iunilor          producerea de mase plastice.                   gestiune a dlui Ioan Costin Ón unanimitate de
  Este cea prezentat„ Ón capitolele anterioare.                                       voturi, adic„ 77.383.404 voturi îpentru“,
                                Valorile men˛ionate Ón patrimoniul care va
  Nu se stabile∫te prima de divizare, nici sulta.                                      reprezent‚nd 82,02 % din capitalul social al
                               reveni fiec„ruia dintre societ„˛ile existente dup„
  V. Concluzii                                                        societ„˛ii.
                               divizare sunt cele eviden˛iae Ón bilan˛ul de dup„
  Divizarea Societ„˛ii Comerciale - COMPANIA                                          2. Completarea consiliului de administra˛ie al
                               divizare din data de 30.09.2003 ∫i Ón listele de
CONEX - S.A. s-a hot„r‚t de c„tre adunarea general„                                      Societ„˛ii Comerciale UNIREA - S.A. prin alegerea
                               inventar.                            unui nou membru.
extraordinar„ Ón condi˛iile reglementate de art. 233-
245 din Legea nr. 31/1990, republicat„, a∫a cum a        Prezentul proiect de divizare a fost Óntocmit de         Adunarea a ales Ón calitate de administrator al
fost modificat„.                       c„tre administratorul ∫i comisia de cenzori ale         Societ„˛ii Comerciale UNIREA - S.A. pe dl Benedict
  S-a hot„r‚t men˛inerea persopnalit„˛ii juridice      Societ„˛ii Comerciale COMPANIA CONEX - S.A., Ia∫i,        Pearcy, cu 77.308.624 voturi îpentru“,
pentru Societatea Comercial„ COMPANIA CONEX -        Ón colaborare cu Oficiul juridic.                reprezent‚nd 81,94 % din capitalul social al
S.A., societate cunoscut„ pe pia˛a intern„ ∫i extern„      (54/58.620)                         societ„˛ii, ∫i 72.655 voturi îÓmpotriv„“,
ca produc„tor de lacuri ∫i vopsele, din care se                       *                reprezent‚nd 0,08 % din capitalul social al societ„˛ii.
                MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA                 a IV-a,  Nr. 3259/10.XII.2003                   15
  3. Aprobarea modalit„˛ii de finan˛are a        DALE - S.R.L., cu sediul Ón Gala˛i, str. N. B„lcescu      5151 - comer˛ cu ridicata cu combustibili solizi,
campaniei agricole 2003-2004 ∫i necesit„˛ile de      nr. 2, ∫i Ónmatriculat„ la Oficiul registrului       lichizi ∫i gazo∫i ∫i produse derivate;
capital de lucru pentru urm„toarele 12 luni.       comer˛ului cu nr. J 17/907/1991, am hot„r‚t          5152 - comer˛ cu ridicata cu metale ∫i minereuri
  Adunarea general„ extraordinar„ a ac˛ionarilor a    modificarea actelor constitutive astfel:          metalice;
aprobat contractatea de c„tre Societatea Comercial„     Art. 1. Œncep‚nd cu data de 18.11.2003 Ón          5153 - comer˛ cu ridicata cu material lemnos ∫i
UNIREA - S.A., Ia∫i, a unui credit Ón limita de 40    Societatea Comercial„ CHIP ™I DALE - S.R.L. ader„      de construc˛ii;
milioane U.S.D. Ón condi˛ii preferen˛iale, garantat    ca asociat Filip Bianca Gabriela, n„scut la data de      5154 - comer˛ cu ridicata cu echipamente ∫i
de Grupul BUNGE, cu unanimitate de voturi, adic„     19.05.1969 Ón T‚rgu Ocna, jude˛ul Bac„u,          furnituri de fier„rie pentru instala˛ii sanitare ∫i de
77.383.404 voturi îpentru“, reprezent‚nd 82,02 %     domiciliat„ Ón Gala˛i str. Cezar nr. 8, cet„˛ean      Ónc„lzire;
din capitalul social al societ„˛ii.            rom‚n, cod numeric personal 2690519047401 Filip        5155 - comer˛ cu ridicata cu produse chimice;
  4. Diverse.                      Bianca Gabriela aduce ca aport la capitalul social       5156 - comer˛ cu ridicata cu alte produse
  Adunarea general„ extraordinar„ a ac˛ionarilor     suma de 250.000.000 lei, depus„ conform foii de       intermediare;
nu a luat alte decizii.                  v„rs„m‚nt anexate.                       5157 - comer˛ cu ridicata cu de∫euri ∫i resturi;
  Adunarea ac˛ionarilor a hot„r‚t s„ Ól           Filip Bianca Gabriela va avea acelea∫i drepturi ∫i     5187 - comer˛ cu ridicata cu alte aparaturi
Ómputerniceasc„ pe dl Dumitru Apavaloaie,         obliga˛ii ca ∫i ceilal˛i asocia˛i.             utilizate Ón industrie, comer˛ ∫i transporturi;
consilier juridic la Societatea Comercial„ UNIREA -     Asociatul nou-intrat preia propor˛ional cu         5188 - comer˛ cu ridicata cu ma∫ini, accesorii ∫i
S.A., Ia∫i, de˛in„torul C„r˛ii de Identitate seria MX   aportul s„u la capitalul social crean˛ele active ∫i     unelte agricole, inclusiv cu tractoare;
nr. 146028, eliberat„ la data de 24 august 2000 de    pasive ale societ„˛ii.                     5190 - comer˛ cu ridicata cu alte produse,
Poli˛ia Ia∫i, s„ efectueze toate formalit„˛ile necesare   Art. 2. Societatea Ó∫i majoreaz„ capitalul social de   inclusiv import-export, reprezentan˛a comercial„ ∫i
pentru publicarea ∫i Ónregistrarea rezolu˛iilor      la 2.000.000 lei la 500.000.000 lei, numerar.        activitatea de achizi˛ii;
aprobate Ón cadrul acestei adun„ri la Registrul       Diferen˛a de 498.000.000 lei reprezint„ aport nou      5211 - comer˛ cu am„nuntul, Ón magazine
comer˛ului din Ia∫i, incluz‚nd semnarea Ón mod      constituit prin aportt Ón numerar al asociatului      nespecializate, cu v‚nzare predominant„ de
valabil a oric„ror documente aferente acestor       Filip Viorel de 248.000.000 lei, depu∫i conform       produse alimentare, b„uturi ∫i tutun;
rezolu˛ii sau necesare Ónregistr„rii rezolu˛iilor     foilor de v„rs„m‚nt anexate, ∫i prin aportul Ón        5212 - comer˛ cu am„nuntul, Ón magazine
respective.                        numerar al asociatului care ader„, Filip Bianca       nespecializate, cu v‚nzare predominant„ de
  (56/58.621)                      Gabriela, Ón sum„ de 250.000.000 lei, conform foii     produse nealimentare;
             *                de v„rs„m‚nt anexate.                     5248 - comer˛ cu am„nuntul, Ón magazine
                               Art. 3. Capitalul social majorat are urm„toarea     specializate, cu alte produse n.c.a.;
  Societatea Comercial„ FLAVIPET - S.A.         structur„: 500.000.000 lei numerar ∫i este Ómp„r˛it      Art. 2. Se majoreaz„ capitalul social prin aport
          Gala˛i                 Ón 5.000 p„r˛i sociale Ón valoare de 100.000 lei      nou Ón numerar adus de asociatul unic, Ón sum„ de
                             fiecare.                          100.000 $, conform foilor de v„rs„m‚nt anexate.
       HOT√R¬REA NR. 2                 Participarea asocia˛ilor la constituirea capitalului    Art. 3. Capitalul social majorat, Ón suma de
    a adun„rii generale a ac˛ionarilor         social este urm„toarea:                   3.402.000.000 lei, este format din 2.000.000 lai ∫i
                               - Filip Viorel - 250.000.000 lei - 2.500 p„r˛i sociale  100.000 $, echivalentul a 3.400.000.000 lei (cursul
  Noi, ac˛ionarii Societ„˛ii Comerciale FLAVIPET -
                               - Filip Bianca Gabriela - 250.000.000 lei - 2.500    oficial al B.N.R din data de 25.11.2003 este de 1 $ =
S.A., Gala˛i, Ón ∫edin˛a din data de 26.11.2003 am
                             p„r˛i sociale                        34.000 lei), divizat Ón 34.020 pr˛i sociale egale, a
hot„r‚t urm„toarele:
                               Art. 4. Participarea asocia˛ilor la beneficii ∫i     100.000 lei fiecare, structurat astfel:
  1. deschiderea unui punct de lucru cu profil de
                             pierderi este direct propor˛ional„ cu aportul la        IT GROUP INC 3.402.000.000 lei - numerar,
farmacie uman„ Ón comuna M„st„cani, jude˛ul
                             constituirea capitalului social.              format din 2.000.000 lei ∫i 100.000 $ U.S.A, 34.020
Gala˛i.
                               Art. 5. Filip Bianca Gabriela a achiesat la clauzele   p„r˛i sociale, 100 %.
  (57/58.622)
                             din actul constitutiv ∫i prezentul act adi˛ional.       Art. 4. Prezentul act adi˛ional face parte
             *                 Art. 6. Se anuleaz„ vechiul act constitutiv ∫i se    integrant„ din actele constitutive ale Societ„˛ii
                             Óntocme∫te un nou act constitutiv.             Comerciale EPROXIM - S.R.L.
     Societatea Comercial„
                               Prezentul act adi˛ional face parte integrant„ din       (61/58.626)
   COMBI GROUP EXPEDITION - S.A.
                             actul constitutiv al Societ„˛ii Comerciale CHIP ™I                   *
         Gala˛i
                             DALE - S.R.L.
                                (60/58.625)                        Societatea Comercial„ CONY SAT - S.A.
        HOT√R¬REA NR. 14                           *                          Gala˛i
       din data de 24.11.2003
  Œn baza art. 129 (1) din Legea nr. 31/1990,        Societatea Comercial„ EPROXIM - S.R.L.                HOT√R¬REA NR. 27
republicat„, adunarea general„ extraordinar„ a                Gala˛i                  din data de 27.11.2003, a ∫edin˛ei adun„rii
ac˛ionarilor Societ„˛ii Comerciale COMBI GROUP                                        generale a ac˛ionarilor - ordinar„
EXPEDITION - S.A., Gala˛i, emite urm„toarea                ACT ADIfiIONAL                de la Societatea Comercial„ CONY-SAT - S.A.
hot„r‚re;                          la actul constitutiv al Societ„˛ii Comerciale         Œn baza Legii nr. 31/1990, art. 129, alin 1,
  Art. 1. Se deschide punctul de lucru situat Ón            EPROXIM - S.R.L.               adunarea general„ a ac˛ionarilor, ordinar„, adopt„
Gala˛i, Calea Prutului (Óntre Str. P„cii ∫i Lemnari),
                               Societatea Comercial„ IT GROUP INC., cu sediul      urm„toarea hot„r‚re:
unde se vor desf„∫ura activit„˛ile de depozitare
                             Ón S.U.A., localitatea Atlanta, Georgia, 2408          Art. 1. Se deschid urm„toarele puncte de lucru:
(6312) ∫i activit„˛i ale altor agen˛ii de transport
                             Treelodge Pkwy, nr. de Ónregistrare 9732119, emis        - Miercurea-Ciuc, str. Muller Laszlo nr. 33 -
(6340).                          de Divizia Societ„˛ii Comerciale, reprezentat„ de      (c„min nefamili∫ti), jude˛ul Harghita;
  Art. 2. Adunarea general„ a ac˛ionarilor        Chaudhary Jayant, Ón calitate de asociat unic al        - Codlea, Str. Vulcanului nr. 2, jude˛ul Bra∫ov;
Ómputernice∫te pe dna Racovi˛„ Margareta s„ fac„     Societ„˛ii Comerciale EPROXIM - S.R.L., cu sediul Ón      - Sighi∫oara, str. N. Titulescu nr. 8, jude˛ul Mure∫;
demersurile necesare pentru depunerea hot„r‚rii la    Gala˛i, str. Mihai Bravu nr. 37, jude˛ul Gala˛i,        - Ludu∫, Strada 1 Decembrie 1918 nr. 23, jude˛ul
Oficiul registrului comer˛ului.              Ónmatriculat„ cu nr. J 17-1433-2003 ∫i codul unic de    Mure∫;
  (58/58.623)                      Ónregistrare 15827589, a hot„r‚t modificarea actului      - T‚rn„veni, Str. Republicii nr. 89, et. 2, jude˛ul
             *                constitutiv Ón conformitate cu prevederile Legii nr.    Mure∫;
                             31/1990, republicat„, astfel:                  - T‚rgovi∫te, str. G„e∫ti nr. 6, jude˛ul D‚mbovi˛a;
  Societatea Comercial„ KLIGOR - S.R.L.           Art. 1. Se suplimenteaz„ obiectul de activitate cu:     - Titu, Str. G„rii nr. 37, jude˛ul D‚mbovi˛a;
      Tecuci, jude˛ul Gala˛i              5111 - intermediari Ón comer˛ul cu materii prime       - Satu Mare, Str. P„str„vului nr. 3-5, camera 4,
                             agricole, animale vii, materii prime textile ∫i cu     jude˛ul Satu Mare;
         ACT ADIfiIONAL              semiproduse;                          - Craiova, str. Nicolae Titulescu nr. 3, sc. 1, ap. 8,
 Óncheiat ast„zi, 2.12.2003, la actul constitutiv      5112 - intermediari Ón comer˛ul cu combustibili,     jude˛ul Dolj;
  al Societ„˛ii Comerciale KLIGOR - S.R.L.       minerale ∫i produse chimice pentru industrie;          - Media∫, str. M. Eminescu nr. 4, et. 3, jude˛ul
  Eu, Cri∫an Costic„ domiciliat Ón Tecuci, aleea      5113 - intermediari Ón comer˛ul cu material       Sibiu;
Matei Basarab nr. 22, jude˛ul Gala˛i, asociat unic al   lemnos ∫i de construc˛ii;                    - Mahmudia, Ón incinta Oficiului Po∫tal
Societ„˛ii Comerciale KLIGOR - S.R.L., cu sediul Ón     5114 - intermediari Ón comer˛ul cu ma∫ini,        Mahmudia, jude˛ul Tulcea;
Tecuci, aleea Matei Basarab nr. 22, jude˛ul Gala˛i, ∫i  echipamente industriale, nave ∫i avioane;            - M„cin, Strada 1 Decembrie, bl. 13, sc. C, ap. 1,
Ónregistrat„ la Oficiul registrului comer˛ului cu nr.    5115 - intermediari Ón comer˛ul cu mobil„,        jude˛ul Tulcea;
J 17/250/1996, am hot„r‚t:                articole de menaj ∫i fier„rie;                 - localitatea Pose∫ti, Ón incinta c„minului cultural
  Art. 1. Societatea Ó∫i majoreaz„ capitalul social     5116 - intermediari Ón comer˛ul cu textile,       din Pose∫ti, jude˛ul Prahova;
de la 37.100.000 lei la 1.000.000.000 lei.        confec˛ii, Ónc„l˛„minte ∫i articole din piele;         - localitatea Mizil, Str. Blajului nr. 3, jude˛ul
  Capitalul social este Ómp„r˛it Ón 10.000 p„r˛i      5117 - intermediari Ón comer˛ul cu produse        Prahova;
sociale Ón valoare de 100.000 lei fiecare.        alimentare, b„uturi ∫i tutun;                  - Comarnic, Str. Republicii nr. 4, jude˛ul Prahova;
  Diferen˛‚a de 962.900.000 lei reprezint„ aport      5118 - intermediari Ón comer˛ul specializat Ón        - localitatea Rupea, Str. Republicii nr. 120,
nou Ón numerar din contul 4551 - “asocia˛i conturi    v‚nzarea produselor cu caracter specific          jude˛ul Prahova;
curente”, potrivit balan˛ei la 31.10.2003 ∫i notei    neclasificate Ón alt„ parte;                  - localitatea Bilca, Ón vala Prim„riei Bilca, jude˛ul
contabile nr. 104 din 30.11.2003.              5119 - intermediari Ón comer˛ul cu produse        Suceava;
  Prezentul act face parte integrant„ din actul     diverse;                            - Br„ila, str. M. Eminescu nr. 162, bl. P+10, sc. 1,
constitutiv al societ„˛ii.                  5121 - comer˛ cu ridicata cu cereale, semin˛e ∫i     et. 10. ap. 57, jude˛ul Br„ila;
  (59/58.624)                      furaje;                             - localitatea S„h„teni, Ón incinta Societ„˛ii
             *                 5122 - comer˛ cu ridicata cu flori ∫i plante;      Comerciale VINEXPORT TRADING COMPANY
                               5138 - comer˛ cu ridicata, specializat, cu alte     BUCURE™TI, Ltd - filiala S„h„teni, jude˛ul Buz„u;
Societatea Comercial„ CHIP ™I DALE - S.R.L.        alimente, inclusiv pe∫te, crustacee ∫i molu∫te;         - Timi∫oara, str. Paris nr. 2A, jude˛ul Timi∫;
         Gala˛i                   5139 - comer˛ cu ridicata, nespecializat, cu         - localitatea Zore∫ti, Ón incinta ™colii Generale
                             produse alimentare, b„uturi ∫i tutun;            Zore∫ti, jude˛ul Prahova;
         ACT ADIfiIONAL               5145 - comer˛ cu ridicata cu produse cosmetice ∫i      - localitatea Vulture∫ti, Ón incinta C„minului
                             de parfumerie;                       cultural Vulture∫ti, jude˛ul Vaslui;
Óncheiat ast„zi, 18.11.2003, la actul constitutiv      5146 - comer˛ cu ridicata cu produse             - localitatea Vii∫oara, Ón blocul de locuin˛e din
al Societ„˛ii Comerciale CHIP ™I DALE - S.R.L.      farmaceutice;                        Vii∫oara, ap. 3, jude˛ul Vaslui;
  Eu Filip Viorel, domiciliat Ón Gala˛i, str. Cezar     5147 - comer˛ cu ridicata cu alte bunuri de         - localitatea Puie∫ti, Ón incinta Grupului ™colar
nr. 8, asociat unic al Societ„˛ii Comerciale CHIP ™I   consum nealimentare, n.c.a.;                Puie∫ti, jude˛ul Vaslui;
  16              MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI,              PARTEA a IV-a,   Nr. 3259/10.XII.2003
  - satul Pogone∫ti, comuna Ive∫ti, Ón incinta      ap. 58, jude˛ul Gala˛i, av‚nd num„rul de ordine Ón     • Indicatori din Bilan˛:
Dispensarului uman Pogone∫ti;               registrul comer˛ului J 17/40/2000 ∫i codul unic de     - active imobilizate - Total 12.670.085 mii lei;
  - satul Popeni, comuna Zorleni, Ón incinta       Ónregistrare R12626475, cu cererea Ónregistrat„ cu     - active circulante - Total 44.434.059 mii lei;
C„minului cultural Popeni, jude˛ul Vaslui;         nr. 1320 din1.04.2003, a depus copie de pe situa˛ia     - capitaluri proprii - Total 17.782.580 mii lei;
  - localitatea Suletea, Ón incinta C„minului                                    • Indicatori din contul de profit ∫i pierdere
                              financiar„ annual„ pe anul 2002, Ónso˛it„ de contul
cultural Suletea, jude˛ul Vaslui;                                           - cifre de afaceri net„ 155.664.476 mii lei.
                              de profit ∫i pierderi, raportul administratorilor
  - comuna Ive∫ti, Ón incinta C„minului cultural                                   - rezultatul brut al exerci˛iului financiar:
                              ∫i/sau al cenzorilor, precum ∫i de procesul-verbal al    - profit: 11.350.821 mii lei;
Ive∫ti, jude˛ul Vaslui;
  - comuna Tanacu, localitatea Satu Nou, ™oseaua     hot„r‚rii     adun„rii     generale    a    - pierderi: -
Na˛ional„ nr. 23, jude˛ul Vaslui;             asocia˛ilor/ac˛ionarilor, din care rezult„         • Indicatori din date informative
  - localitatea Luncavi˛a, Ón incinta c„minului     urm„toarele date:                      - num„r mediu de salaria˛i: 186
cultural Luncavita, jude˛ul Tulcea;              • Indicatori din Bilan˛:                  (64/58.629)
  - localitatea Cande∫ti, Ón incinta propriet„˛ii lui    - active imobilizate - Total 4.560.202 mii lei;                 *
Mihail„ Dorel, jude˛ul Buz„u;                 - active circulante - Total 94.320.552 mii lei;
  - localitatea Starchiojd, situat Ón centrul civic al                                      MINISTERUL JUSTIfiIEI
                               - capitaluri proprii - Total 5.479.135 mii lei;
comunei Starchiojd, Ón cl„direa Prim„riei, nr. 1071,     • Indicatori din contul de profit ∫i pierdere
jude˛ul Prahova.                       - cifre de afaceri net„ 108.546.706 mii lei.         OFICIUL REGISTRULUI COMERfiULUI
  Art. 2. Se nume∫te Ón func˛ia de administrator al
                               - rezultatul brut al exerci˛iului financiar:         DE PE L¬NG√ TRIBUNALUL GALAfiI
Sucursalei Br„ila, av‚nd sediul Ón Br„ila, Str.
                               - profit: 1.705.821 mii lei;
1 Decembrie 1918, bl. P+10, et. 10, ap. 57, dl Bunu
Antonel, de na˛ionalitate ∫i cet„˛enie rom‚n„,        - pierderi: -                           ARCADA COMPANY - S.A.
n„scut Ón Foc∫ani, jude˛ul Vrancea, domiciliat Ón       • Indicatori din date informative                     Gala˛i
Br„ila, Aleea Mic∫unelelor nr. 3, bl. 32, sc. 2, et. 4,    - num„r mediu de salaria˛i: 128
ap. 39, jude˛ul Br„ila, posesor al C.I. sria XR nr.       (63/58.628)                                 ANUNfi
018484, eliberat„ de Poli˛ia Br„ila la data de                    *                 Œn conformitate cu prevederile art. 180 alin. (2)
26.11.1999, cod numeric personal 1680326390708,                                   ∫i (3) ∫i ale art. 196 alin. (1) din Legea nr. 31/1990
av‚nd puteri depline.                           MINISTERUL JUSTIfiIEI            privind societ„˛ile comerciale, Oficiul Registrului
  Art. 3. Conducerea Societ„˛ii Comerciale CONY                                  Comer˛ului de pe l‚ng„ Tribunalul Gala˛i confirm„
SAT - S.A. va efectua formalit„˛ile ce se impun                                   c„ Societatea Comercial„ ARCADA COMPANY - S.A.,
pentru ducerea la Óndeplinire a prezentei hot„r‚ri        OFICIUL REGISTRULUI COMERfiULUI
                                                           cu sediul Ón Gala˛i, Str. Br„ilei, CIC Constructorilor,
∫i Ómputernice∫te pe dl Arghir ™erban, Ón calitate de       DE PE L¬NG√ TRIBUNALUL GALAfiI
                                                           jude˛ul Gala˛i, av‚nd num„rul de ordine Ón
consilier juridic al societ„˛ii, s„ semneze actele Ón                                registrul comer˛ului J 17/870/1994 ∫i codul unic de
fa˛a autoritarilor, Ón vederea ducerii la Óndeplinire                                Ónregistrare 5437520, cu cererea Ónregistrat„ cu nr.
                                     ALEX & COMP - S.R.L.
a acestei hot„r‚ri.                                                 8761 din 17.10.2003, a depus copie de pe situa˛ia
   (62/586.627)                               Gala˛i
                                                           financiar„ annual„ pe anul 2002, Ónso˛it„ de contul
              *                                             de profit ∫i pierderi, raportul administratorilor
                                         ANUNfi
                                                           ∫i/sau al cenzorilor, precum ∫i de procesul-verbal al
        MINISTERUL JUSTIfiIEI              Œn conformitate cu prevederile art. 180 alin. (2)   hot„r‚rii      adun„rii     generale    a
                              ∫i (3) ∫i ale art. 196 alin. (1) din Legea nr. 31/1990  asocia˛ilor/ac˛ionarilor, din care rezult„
    OFICIUL REGISTRULUI COMERfiULUI           privind societ„˛ile comerciale, Oficiul Registrului    urm„toarele date:
    DE PE L¬NG√ TRIBUNALUL GALAfiI           Comer˛ului de pe l‚ng„ Tribunalul Gala˛i confirm„      • Indicatori din Bilan˛:
                              c„ Societatea Comercial„ ALEX & COMP - S.R.L., cu      - active imobilizate - Total   60.595.561 mii lei;
                              sediul Ón Gala˛i, Str. Sc‚nteii nr. 62, jude˛ul Gala˛i,   - active circulante - Total   62.908.198 mii lei;
         ROMNEF - S.R.L.
                              av‚nd num„rul de ordine Ón registrul comer˛ului       - capitaluri proprii - Total   77.998.912 mii lei;
          Gala˛i
                              J 17/2444/1994 ∫i codul unic de Ónregistrare        • Indicatori din contul de profit ∫i pierdere
            ANUNfi                6266134, cu cererea Ónregistrat„ cu nr. 7245 din      - cifre de afaceri net„    204.261.263 mii lei.
                              23.04.2003, a depus copie de pe situa˛ia financiar„     - rezultatul brut al exerci˛iului financiar:
  Œn conformitate cu prevederile art. 180 alin. (2)
                              annual„ pe anul 2002, Ónso˛it„ de contul de profit ∫i        - profit:       54.022.292 mii lei;
∫i (3) ∫i ale art. 196 alin. (1) din Legea nr. 31/1990
                              pierderi, raportul administratorilor ∫i/sau al            - pierderi:               -
privind societ„˛ile comerciale, Oficiul Registrului
Comer˛ului de pe l‚ng„ Tribunalul Gala˛i confirm„     cenzorilor, precum ∫i de procesul-verbal al hot„r‚rii    • Indicatori din date informative
c„ Societatea Comercial„ ROMNEF - S.R.L., cu sediul    adun„rii generale a asocia˛ilor/ac˛ionarilor, din      - num„r mediu de salaria˛i:           238
Ón Gala˛i, str. Victor V‚lcovici nr. 12, bl. K8, sc. 3,  care rezult„ urm„toarele date:                (65/58.630)
                                       RECTIFICARE
                     Œn Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea a IV-a, nr. 3009 din 21 noiembrie 2003,
                   pag. 11-12, la publica˛ia nr. 49/642.422, respectiv la actul adi˛ional nr. 2 din 12 august
                   2003 la actul constitutiv al Societ„˛ii Comerciale BLACK SEA SHIPYARD ROM - S.A.,
                   Bucure∫ti, se face urm„toarea rectificare:
                     - la Art. 1, Ón loc de îMajorarea capitalului social al societ„˛ii cu suma de 241.900.000
                   lei, necesar finan˛„rii necesit„˛ilor societ„˛ii, la suma de 70.000.000...“ se va citi
                   îMajorarea capitalului social al societ„˛ii cu suma de 241.900.000 lei, necesar finan˛„rii
                   necesit„˛ilor societ„˛ii, la suma de 270.000.000 lei...“
                      EDITOR: PARLAMENTUL ROM¬NIEI — CAMERA DEPUTAfiILOR

        Regia Autonom„ îMonitorul Oficial“, str. Izvor nr. 2–4, Palatul Parlamentului, sectorul 5, Bucure∫ti,
                cont nr. 2511.1—12.1/ROL Banca Comercial„ Rom‚n„ — S.A. — Sucursala îUnirea“ Bucure∫ti
                ∫i nr. 5069427282 Direc˛ia de Trezorerie ∫i Contabilitate Public„ a Municipiului Bucure∫ti
                (alocat numai persoanelor juridice bugetare).
        Adresa pentru publicitate: Centrul pentru rela˛ii cu publicul, Bucure∫ti, ∫os. Panduri nr. 1,
                bloc P33, parter, sectorul 5, tel. 411.58.33 ∫i 411.97.54. tel./fax 410.77.36.
        Tiparul: Regia Autonom„ îMonitorul Oficial“, tel. 490.65.52, 335.01.11/2178 ∫i 402.21.78,
                E–mail: publicari_acte@ramo.ro, Internet: www.monitoruloficial.ro
Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea a IV-a, nr. 3259/10.XII.2003 con˛ine 16 pagini.                    Pre˛ul 16.000 lei     ISSN  1220 — 4889

								
To top