mof4_2003_3167 by tradetrek

VIEWS: 15 PAGES: 16

									                                   PARTEA A IV-A
Anul 171 (XIII) — Nr. 3167                                                         Joi, 4 decembrie 2003
                        PUBLICAfiII ALE AGENfiILOR ECONOMICI        PUBLICAfiII ALE AGENfiILOR ECONOMICI
      Societatea Comercial„                   Societatea Comercial„             data de 16.04.2002, domiciliat„ Ón T‚rgovi∫te, str.
    POPA PROD - S.R.L., T‚rgovi∫te             DEN-CRIS COM - S.R.L., T‚rgovi∫te         Mihai Popescu, bl. 27A, ap. 11, cod po∫tal 200,
       jude˛ul D‚mbovi˛a                     jude˛ul D‚mbovi˛a              jude˛ul D‚mbovi˛a, telefon 0723420307, av‚nd
                                                          puteri depline.
                                                            (2/225.537)
        MINISTERUL JUSTIfiIEI                   MINISTERUL JUSTIfiIEI
                                                                        *

        OFICIUL NAfiIONAL                     OFICIUL NAfiIONAL                    Societatea Comercial„
     AL REGISTRULUI COMERfiULUI                 AL REGISTRULUI COMERfiULUI                 RO-D DESIGN - S.R.L., Titu
                                                                 jude˛ul D‚mbovi˛a
   OFICIUL REGISTRULUI COMERfiULUI              OFICIUL REGISTRULUI COMERfiULUI
   DE PE L¬NG√ TRIBUNALUL D¬MBOVIfiA             DE PE L¬NG√ TRIBUNALUL D¬MBOVIfiA                  MINISTERUL JUSTIfiIEI

EXTRAS AL ŒNCHEIERII DE ŒNMATRICULARE           EXTRAS AL ŒNCHEIERII DE ŒNMATRICULARE
        NR. 3349                         NR. 3402                         OFICIUL NAfiIONAL
                                                               AL REGISTRULUI COMERfiULUI
      din 21 octombrie 2003                   din 23 octombrie 2003

 Judec„tor delegat      - Ilie Elena/Chira Ion    Judec„tor delegat     - Ilie Elena/Chira Ion
                                                             OFICIUL REGISTRULUI COMERfiULUI
 Referent          - Mitroi Ioana        Referent         - Mitroi Ioana
                                                             DE PE L¬NG√ TRIBUNALUL D¬MBOVIfiA
  Œn baza cererii nr. 8434 din 7.10.2003 ∫i a actelor    Œn baza cererii nr. 8740 din 13.10.2003 ∫i a
doveditoare depuse, judec„torul delegat la Oficiul    actelor doveditoare depuse, judec„torul delegat la    EXTRAS AL ŒNCHEIERII DE ŒNMATRICULARE
registrului comer˛ului de pe l‚ng„ Tribunalul       Oficiul registrului comer˛ului de pe l‚ng„               NR. 3350
D‚mbovi˛a a dispus autorizarea ∫i Ónregistrarea      Tribunalul D‚mbovi˛a a dispus autorizarea ∫i
                             Ónregistrarea societ„˛ii comerciale cu urm„toarele           din 21 octombrie 2003
societ„˛ii comerciale cu urm„toarele date:
  - num„r de ordine Ón registrul comer˛ului:       date:                            Judec„tor delegat       - Ilie Elena/Chira Ion
J 15/828/2003;                        - num„r de ordine Ón registrul comer˛ului:        Referent           - Mitroi Ioana
  - cod unic de Ónregistrare: 15831318;         J 15/838/2003;
                               - cod unic de Ónregistrare: 15839168;           Œn baza cererii nr. 8965 din 20.10.2003 ∫i a
  - denumirea ∫i forma juridic„: POPA PROD -
                               - denumirea ∫i forma juridic„: DEN-CRIS COM -     actelor doveditoare depuse, judec„torul delegat la
S.R.L.;
                             S.R.L.;                         Oficiul registrului comer˛ului de pe l‚ng„
  - sediul social: T‚rgovi∫te, str. ™erban Greceanu
                               - sediul social: T‚rgovi∫te, Str. G„rii nr. 6,    Tribunalul D‚mbovi˛a a dispus autorizarea ∫i
nr. 20, jude˛ul D‚mbovi˛a;
                             PAVCOM, Spa˛iu Comercial modul 41, pia˛„, jude˛ul    Ónregistrarea societ„˛ii comerciale cu urm„toarele
  - durata de func˛ionare: nelimitat„;
                             D‚mbovi˛a, conform contractului de Ónchiriere      date:
  - capitalul social subscris 2.000.000 lei, din care
                             nr. 1896 din data de 4.09.2003, valabil p‚n„ la data     - num„r de ordine Ón registrul comer˛ului:
v„rsat 2.000.000 lei, capitalul social este divizat Ón
                             de 31.12.2003;                      J 15/829/2003;
20 p„r˛i sociale a 100.000 lei fiecare;
                               - durata de func˛ionare: nelimitat„;           - cod unic de Ónregistrare: 15831393;
  - date de identificare fondator: Popa Ioana, Ón
                               - capitalul social subscris 2.000.000 lei, din care    - denumirea ∫i forma juridic„: RO-D DESIGN -
calitate de asociat unic, n„scut„ la data de
                             v„rsat 2.000.000 lei, capitalul social este divizat Ón  S.R.L.;
28.11.1953 Ón localitatea Buc∫ani, jude˛ul
                             20 p„r˛i sociale a 100.000 lei fiecare;           - sediul social: Titu, str. I. C. Visarion, bl. N, sc. B,
D‚mbovi˛a, cet„˛ean rom‚n, domiciliat„ Ón
                               - date de identificare fondator: C„linescu Florica,  et. 1, ap. 1, jude˛ul D‚mbovi˛a;
T‚rgovi∫te, str. ™erban Greceanu nr. 20, cod po∫tal
                             Ón calitate de asociat unic, n„scut„ la data de       - durata de func˛ionare: nelimitat„;
200, jude˛ul D‚mbovi˛a, telefon 0245217234,
                             11.09.1959 Ón localitatea Slobozia, jude˛ul Arge∫,      - capitalul social subscris 2.000.000 lei, din care
identificat„ cu B.I. seria G.V. nr. 533435, eliberat de
                             cet„˛ean rom‚n, domiciliat„ Ón T‚rgovi∫te, str.     v„rsat 2.000.000 lei, capitalul social este divizat Ón
Poli˛ia T‚rgovi∫te la data de 8.10.1996, cod numeric
                             Mihai Popescu, bl. 27A, ap. 11, cod po∫tal 200,     20 p„r˛i sociale a 100.000 lei fiecare;
personal 2531128151772;
                             jude˛ul D‚mbovi˛a, telefon 0723420307, identificat„     - date de identificare fondatori: Dumitru Iulian,
  - domeniul principal de activitate: grupa CAEN
                             cu C.I. seria DD nr. 108532, eliberat„ de Poli˛ia    Ón calitate de asociat, n„scut la data de 26.07.1976
930 - alte activit„˛i de servicii;
                             T‚rgovi∫te la data de 16.04.2002, cod numeric      Ón G„e∫ti, jude˛ul D‚mbovi˛a, cet„˛ean rom‚n,
  - activitatea principal„: cod CAEN 9303 - activit„˛i
                             personal 2590911151783;                 domiciliat Ón satul Pu˛u cu Salcie, comuna
de pompe funebre ∫i similare;
                               - domeniul principal de activitate: grupa CAEN    M„t„saru, cod po∫tal 161, jude˛ul D‚mbovi˛a,
  - administrator persoan„ fizic„: Popa Ioana,
                             521 - comer˛ cu am„nuntul Ón magazine          telefon 0722310155, identificat cu C.I. seria DD
administrator p‚n„ la data de 22.08.2007, cet„˛ean
                             nespecializate;                     nr. 102671, eliberat„ de Poli˛ia G„e∫ti la data de
rom‚n, n„scut„ la data de 28.11.1953 Ón localitatea
                               - activitatea principal„: cod CAEN 5212 - comer˛   2.03.2002, cod numeric personal 1760726154201, ∫i
Buc∫ani, jude˛ul D‚mbovi˛a, cod numeric personal
                             cu am„nuntul, Ón magazine nespecializate, cu       Costea Paraschiv Robert, Ón calitate de asociat,
2531128151772, identificat„ cu B.I. seria G.V. nr.
                             v‚nzare predominant„ de produse nealimentare;      n„scut la data de 27.12.1979 Ón G„e∫ti, jude˛ul
533435, eliberat de Poli˛ia T‚rgovi∫te la data de
                               - administrator persoan„ fizic„: C„linescu      D‚mbovi˛a, cet„˛ean rom‚n, domiciliat Ón satul
8.10.1996, domiciliat„ Ón T‚rgovi∫te, str. ™erban
                             Florica, administrator p‚n„ la data de 16.09.2005,    Pu˛u cu Salcie, comuna M„t„saru, cod po∫tal 161,
Greceanu nr. 20, cod po∫tal 200, jude˛ul D‚mbovi˛a,
                             cet„˛ean rom‚n, n„scut„ la data de 11.09.1959 Ón     jude˛ul D‚mbovi˛a, telefon 0724223620, identificat
telefon 0245217234, av‚nd puteri depline.
                             localitatea Slobozia, jude˛ul Arge∫, cod numeric     cu B.I. seria G.T. nr. 600400, eliberat de Poli˛ia
   (1/225.536)
                             personal 2590911151783, identificat„ cu C.I. seria    G„e∫ti la data de 7.12.1995, cod numeric personal
             *                DD nr. 108532, eliberat„ de Poli˛ia T‚rgovi∫te la    1791227150384;
 2               MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI,              PARTEA a IV-a,  Nr. 3167/4.XII.2003
  - domeniul principal de activitate: grupa CAEN          Societatea Comercial„              - denumirea ∫i forma juridic„: DECA HORECA
174 - fabricare de articole confec˛ionate din textile      LUC IMPEX - S.R.L., T‚rgovi∫te          CONSULTANCY SERV - S.R.L.;
(cu excep˛ia Ómbr„c„mintei ∫i lenjeriei de corp);           jude˛ul D‚mbovi˛a               - sediul social: T‚rgovi∫te, ∫os. G„e∫ti nr. 1 -
                                                         corp A, jude˛ul D‚mbovi˛a, conform contract de
  - activitatea principal„: cod CAEN 1740 - fabricare
                                                         Ónchiriere, valabil p‚n„ la data de 24.09.2008;
de articole confec˛ionate din textile (cu excep˛ia           MINISTERUL JUSTIfiIEI             - durata de func˛ionare: nelimitat„;
Ómbr„c„mintei ∫i lenjeriei de corp);                                         - capitalul social subscris 10.000.000 lei, din care
  - administrator persoan„ fizic„: Dumitru Iulian,                                v„rsat 10.000.000 lei, capitalul social este divizat Ón
                                    OFICIUL NAfiIONAL
administrator p‚n„ la data de 17.10.2007, cet„˛ean                                100 p„r˛i sociale a 100.000 lei fiecare;
                                  AL REGISTRULUI COMERfiULUI             - date de identificare fondator: Van Schaik Jerry
rom‚n, n„scut la data de 26.07.1976 Ón G„e∫ti,
jude˛ul D‚mbovi˛a, cod numeric personal                                      Rogier Arnold, Ón calitate de asociat unic, n„scut la
                                OFICIUL REGISTRULUI COMERfiULUI           data de 1.08.1966 Ón De Bilt, Olanda, cet„˛ean
1760726154201, identificat cu C.I. seria DD
                               DE PE L¬NG√ TRIBUNALUL D¬MBOVIfiA
                                                         olandez, domiciliat Ón Olanda, Bilthoven,
nr. 102671, eliberat„ de Poli˛ia G„e∫ti la data de                                Korhoenlaan 2, 3721EC, identificat cu pa∫aportul
2.03.2002, domiciliat Ón satul Pu˛u cu Salcie,                                  seria ND nr. 2017426, eliberat de autorit„˛ile
                             EXTRAS AL ŒNCHEIERII DE ŒNMATRICULARE
comuna M„t„saru, cod po∫tal 161, jude˛ul                                     olandeze la data de 30.10.2002;
                                    NR. 3450
D‚mbovi˛a, telefon 0722310155, av‚nd puteri                                     - domeniul principal de activitate: grupa CAEN
depline.                               din 27 octombrie 2003            741 - activit„˛i juridice, de contabilitate ∫i revizie
                                                         contabil„, consultan˛„ Ón domeniul fiscal; activit„˛i
  (3/225.538)                      Judec„tor delegat      - Ilie Elena/Chira Ion
                                                         de studii de pia˛„ ∫i de sondaj; consultan˛„ pentru
                              Referent          - Mitroi Ioana
             *                                            afaceri ∫i management;
                              Œn baza cererii nr. 9217 din 23.10.2003 ∫i a       - activitatea principal„: cod CAEN 7414 - activit„˛i
       Societatea Comercial„            actelor doveditoare depuse, judec„torul delegat la    de consultan˛„ pentru afaceri ∫i management;
                             Oficiul registrului comer˛ului de pe l‚ng„         - administrator persoan„ fizic„: Van Schaik Jerry
  EDIALEX CRIS COM - S.R.L., T‚rgovi∫te         Tribunalul D‚mbovi˛a a dispus autorizarea ∫i       Rogier Arnold, administrator p‚n„ la data de
        jude˛ul D‚mbovi˛a            Ónregistrarea societ„˛ii comerciale cu urm„toarele    10.10.2005, cet„˛ean olandez, n„scut la data de
                             date:                          1.08.1966 Ón De Bilt, Olanda, identificat cu
                              - num„r de ordine Ón registrul comer˛ului:      pa∫aportul seria ND nr. 2017426, eliberat de
       MINISTERUL JUSTIfiIEI            J 15/855/2003;                      autorit„˛ile olandeze la data de 30.10.2002,
                              - cod unic de Ónregistrare: 15847497;         domiciliat Ón Olanda, Bilthoven, Korhoenlaan 2,
                              - denumirea ∫i forma juridic„: LUC IMPEX -      3721 EC, av‚nd puteri depline.
         OFICIUL NAfiIONAL
                             S.R.L.;                            (6/225.541)
     AL REGISTRULUI COMERfiULUI             - sediul social: T‚rgovi∫te, bd. I. C. Br„tianu,
                             bl. 24A, sc. A, et. 2, ap. 10, jude˛ul D‚mbovi˛a;                 *
                              - durata de func˛ionare: nelimitat„;
    OFICIUL REGISTRULUI COMERfiULUI            - capitalul social subscris 2.000.000 lei, din care       Societatea Comercial„
   DE PE L¬NG√ TRIBUNALUL D¬MBOVIfiA          v„rsat 2.000.000 lei, capitalul social este divizat Ón    GALANT-FRIGO STAR - S.R.L., G„e∫ti
                             20 p„r˛i sociale a 100.000 lei fiecare;               jude˛ul D‚mbovi˛a
EXTRAS AL ŒNCHEIERII DE ŒNMATRICULARE            - date de identificare fondator: Andrusca Alina
        NR. 3344                 Claudia, Ón calitate de asociat unic, n„scut„ la data
                             de 17.12.1975 Ón T‚rgovi∫te, jude˛ul D‚mbovi˛a,             MINISTERUL JUSTIfiIEI
       din 21 octombrie 2003            cet„˛ean rom‚n, domiciliat„ Ón T‚rgovi∫te, bd. I. C.
                             Br„tianu, bl. 24A, ap. 10, cod po∫tal 200, jude˛ul
 Judec„tor delegat      - Ilie Elena/Chira Ion                                       OFICIUL NAfiIONAL
                             D‚mbovi˛a, telefon 0723214521, identificat„ cu C.I.
 Referent          - Mitroi Ioana                                        AL REGISTRULUI COMERfiULUI
                             seria DD nr. 181699, eliberat„ de Poli˛ia T‚rgovi∫te
                             la data de 15.09.2003, cod numeric personal
  Œn baza cererii nr. 8865 din 16.10.2003 ∫i a
                             2751217151830;                         OFICIUL REGISTRULUI COMERfiULUI
actelor doveditoare depuse, judec„torul delegat la
                              - domeniul principal de activitate: grupa CAEN       DE PE L¬NG√ TRIBUNALUL D¬MBOVIfiA
Oficiul registrului comer˛ului de pe l‚ng„        521 - comer˛ cu am„nuntul Ón magazine
Tribunalul D‚mbovi˛a a dispus autorizarea ∫i       nespecializate;                     EXTRAS AL ŒNCHEIERII DE ŒNMATRICULARE
Ónregistrarea societ„˛ii comerciale cu urm„toarele     - activitatea principal„: cod CAEN 5211 - comer˛           NR. 3417
date:                          cu am„nuntul, Ón magazine nespecializate, cu
                             v‚nzare predominant„ de produse alimentare,             din 24 octombrie 2003
  - num„r de ordine Ón registrul comer˛ului:
                             b„uturi ∫i tutun;                     Judec„tor delegat      - Ilie Elena/Chira Ion
J 15/823/2003;
                              - administrator persoan„ fizic„: Andrusca Alina
  - cod unic de Ónregistrare: 15831334;                                      Referent          - Mitroi Ioana
                             Claudia, administrator p‚n„ la data de 22.10.2007,
  - denumirea ∫i forma juridic„: EDIALEX CRIS      cet„˛ean rom‚n, n„scut„ la data de 17.12.1975 Ón      Œn baza cererii nr. 8715 din 10.10.2003 ∫i a
COM - S.R.L.;                      T‚rgovi∫te, jude˛ul D‚mbovi˛a, cod numeric        actelor doveditoare depuse, judec„torul delegat la
  - sediul social: T‚rgovi∫te, Bd. Independen˛ei,    personal 2751217151830, identificat„ cu C.I. seria    Oficiul registrului comer˛ului de pe l‚ng„
bl. 6, sc. A, et. 6, ap. 32, jude˛ul D‚mbovi˛a;     DD nr. 181699, eliberat„ de Poli˛ia T‚rgovi∫te la    Tribunalul D‚mbovi˛a a dispus autorizarea ∫i
                             data de 15.09.2003, domiciliat„ Ón T‚rgovi∫te,      Ónregistrarea societ„˛ii comerciale cu urm„toarele
  - durata de func˛ionare: nelimitat„;
                             bd. I. C. Br„tianu, bl. 24A, ap. 10, cod po∫tal 200,   date:
  - capitalul social subscris 2.000.000 lei, din care                                - num„r de ordine Ón registrul comer˛ului:
                             jude˛ul D‚mbovi˛a, telefon 0723214521, av‚nd
v„rsat 2.000.000 lei, capitalul social este divizat Ón  puteri depline.                     J 15/846/2003;
20 p„r˛i sociale a 100.000 lei fiecare;            (5/225.540)                      - cod unic de Ónregistrare: 15844636;
  - date de identificare fondator: Ispas Sergiu                                   - denumirea ∫i forma juridic„: GALANT-FRIGO
                                          *               STAR - S.R.L.;
Eduard, Ón calitate de asociat unic, n„scut la data de
5.01.1971 Ón T‚rgovi∫te, jude˛ul D‚mbovi˛a,                                     - sediul social: G„e∫ti, Str. 23 August nr. 77,
                                 Societatea Comercial„              jude˛ul D‚mbovi˛a;
cet„˛ean rom‚n, domiciliat Ón T‚rgovi∫te, Str. Unirii,  DECA HORECA CONSULTANCY SERV - S.R.L.            - durata de func˛ionare: nelimitat„;
bl. 60, sc. C, ap. 48, cod po∫tal 200, jude˛ul         T‚rgovi∫te, jude˛ul D‚mbovi˛a             - capitalul social subscris 2.000.000 lei, din care
D‚mbovi˛a, telefon 0724206571, identificat cu C.I.                                v„rsat 2.000.000 lei, capitalul social este divizat Ón
seria DD nr. 124091, eliberat„ de Poli˛ia T‚rgovi∫te                               20 p„r˛i sociale a 100.000 lei fiecare;
                                    MINISTERUL JUSTIfiIEI
la data de 14.08.2002, cod numeric personal                                     - date de identificare fondator: Calma Daniel
1710105151806;                                                  Nicolae, Ón calitate de asociat unic, n„scut la data de
  - domeniul principal de activitate: grupa CAEN            OFICIUL NAfiIONAL             24.09.1967 Ón G„e∫ti, jude˛ul D‚mbovi˛a, cet„˛ean
                                  AL REGISTRULUI COMERfiULUI           rom‚n, domiciliat Ón G„e∫ti, Str. Lini∫tei nr. 15, cod
521 - comer˛ cu am„nuntul Ón magazine
                                                         po∫tal 150, jude˛ul D‚mbovi˛a, telefon 0245710144,
nespecializate;                                                  identificat cu C.I. seria DD nr. 183779, eliberat„ de
  - activitatea principal„: cod CAEN 5211 - comer˛      OFICIUL REGISTRULUI COMERfiULUI           Poli˛ia G„e∫ti la data de 26.09.2003, cod numeric
cu am„nuntul, Ón magazine nespecializate, cu         DE PE L¬NG√ TRIBUNALUL D¬MBOVIfiA          personal 1670924150409;
v‚nzare predominant„ de produse alimentare,                                     - domeniul principal de activitate: grupa CAEN
b„uturi ∫i tutun;                    EXTRAS AL ŒNCHEIERII DE ŒNMATRICULARE          292 - fabricare de ma∫ini de utilizare general„;
  - administrator persoan„ fizic„: Ispas Sergiu            NR. 3416                   - activitatea principal„: cod CAEN 2923 -
                                                         fabricarea echipamentelor industriale de ventila˛ie
Eduard, administrator p‚n„ la data de 9.10.2007,           din 24 octombrie 2003
                                                         ∫i frigorifice (cu excep˛ia celor pentru uz casnic);
cet„˛ean rom‚n, n„scut la data de 5.01.1971 Ón       Judec„tor delegat      - Ilie Elena/Chira Ion    - administrator persoan„ fizic„: Calma Daniel
T‚rgovi∫te, jude˛ul D‚mbovi˛a, cod numeric         Referent          - Mitroi Ioana       Nicolae, administrator p‚n„ la data de 6.10.2007,
personal 1710105151806, identificat cu C.I. seria DD                               n„scut la data de 24.09.1967 Ón G„e∫ti, jude˛ul
                              Œn baza cererii nr. 8870 din 16.10.2003 ∫i a     D‚mbovi˛a, cet„˛ean rom‚n, cod numeric personal
nr. 124091, eliberat„ de Poli˛ia T‚rgovi∫te la data de
                             actelor doveditoare depuse, judec„torul delegat la    1670924150409, identificat cu C.I. seria DD nr.
14.08.2002, domiciliat Ón T‚rgovi∫te, Str. Unirii,    Oficiul registrului comer˛ului de pe l‚ng„        183779, eliberat„ de Poli˛ia G„e∫ti la data de
bl. 60, sc. C, ap. 48, cod po∫tal 200, jude˛ul      Tribunalul D‚mbovi˛a a dispus autorizarea ∫i       26.09.2003, domiciliat Ón G„e∫ti, Str. Lini∫tei nr. 15,
D‚mbovi˛a, telefon 0724206571, av‚nd puteri       Ónregistrarea societ„˛ii comerciale cu urm„toarele    cod po∫tal 150, jude˛ul D‚mbovi˛a, telefon
depline.                         date:                          0245710144, av‚nd puteri depline.
                              - num„r de ordine Ón registrul comer˛ului:
  (4/225.539)                                                    (7/225.542)
                             J 15/845/2003;
             *                 - cod unic de Ónregistrare: 15844610;                      *
                MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA               a IV-a,  Nr. 3167/4.XII.2003                  3
     Societatea Comercial„               - denumirea ∫i forma juridic„: LUCIAMAR COM -          Societatea Comercial„
 TOMALEX INFINIT COM - S.R.L., T‚rgovi∫te        S.R.L.;                             PAPET IMPEX - S.R.L., T‚rgovi∫te
      jude˛ul D‚mbovi˛a                - sediul social: T‚rgovi∫te, str. Prof. Nicolae          jude˛ul D‚mbovi˛a
                             Radian, bl. T1, sc. A, ap. 26, jude˛ul D‚mbovi˛a;
                              - durata de func˛ionare: nelimitat„;
       MINISTERUL JUSTIfiIEI             - capitalul social subscris 2.000.000 lei, din care         MINISTERUL JUSTIfiIEI
                             v„rsat 2.000.000 lei, capitalul social este divizat Ón
                             20 p„r˛i sociale a 100.000 lei fiecare;
        OFICIUL NAfiIONAL               - date de identificare fondator: Ursu Gabriel            OFICIUL NAfiIONAL
     AL REGISTRULUI COMERfiULUI           Marius, Ón calitate de asociat unic, n„scut la data de       AL REGISTRULUI COMERfiULUI
                             2.09.1979 Ón T‚rgovi∫te, jude˛ul D‚mbovi˛a,
                             cet„˛ean rom‚n, domiciliat Ón T‚rgovi∫te, str. Prof.
   OFICIUL REGISTRULUI COMERfiULUI                                          OFICIUL REGISTRULUI COMERfiULUI
                             Nicolae Radian, bl. T1, sc. A, ap. 27, cod po∫tal 200,
   DE PE L¬NG√ TRIBUNALUL D¬MBOVIfiA          jude˛ul D‚mbovi˛a, telefon 0245213195, identificat      DE PE L¬NG√ TRIBUNALUL D¬MBOVIfiA
                             cu C.I. seria DD nr. 002358, eliberat„ de Poli˛ia
EXTRAS AL ŒNCHEIERII DE ŒNMATRICULARE          T‚rgovi∫te la data de 19.04.1999, cod numeric      EXTRAS AL ŒNCHEIERII DE ŒNMATRICULARE
        NR. 3447                 personal 1790902151773;                         NR. 3347
      din 27 octombrie 2003              - domeniul principal de activitate: grupa CAEN
                                                               din 21 octombrie 2003
                             521 - comer˛ cu am„nuntul Ón magazine
 Judec„tor delegat      - Ilie Elena/Chira Ion   nespecializate;                      Judec„tor delegat      - Ilie Elena/Chira Ion
 Referent          - Mitroi Ioana        - activitatea principal„: cod CAEN 5212 - comer˛    Referent          - Mitroi Ioana
                             cu am„nuntul, Ón magazine nespecializate, cu
  Œn baza cererii nr. 8749 din 13.10.2003 ∫i a                                   Œn baza cererii nr. 8410 din 6.10.2003 ∫i a actelor
                             v‚nzare predominant„ de produse nealimentare;
actelor doveditoare depuse, judec„torul delegat la                                doveditoare depuse, judec„torul delegat la Oficiul
                              - administrator persoan„ fizic„: Ursu Gabriel
Oficiul registrului comer˛ului de pe l‚ng„                                    registrului comer˛ului de pe l‚ng„ Tribunalul
                             Marius, administrator p‚n„ la data de 29.09.2007,
Tribunalul D‚mbovi˛a a dispus autorizarea ∫i                                   D‚mbovi˛a a dispus autorizarea ∫i Ónregistrarea
                             cet„˛ean rom‚n, n„scut la data de 2.09.1979 Ón
Ónregistrarea societ„˛ii comerciale cu urm„toarele                                societ„˛ii comerciale cu urm„toarele date:
                             T‚rgovi∫te, jude˛ul D‚mbovi˛a, cod numeric
date:                                                        - num„r de ordine Ón registrul comer˛ului:
                             personal 1790902151773, identificat cu C.I. seria DD
  - num„r de ordine Ón registrul comer˛ului:                                   J 15/826/2003;
                             nr. 002358, eliberat„ de Poli˛ia T‚rgovi∫te la data de
J 15/852/2003;                                                    - cod unic de Ónregistrare: 15831296;
                             19.04.1999, domiciliat Ón T‚rgovi∫te, str. Prof.
  - cod unic de Ónregistrare: 15847446;         Nicolae Radian, bl. T1, sc. A, ap. 27, cod po∫tal 200,   - denumirea ∫i forma juridic„: PAPET IMPEX -
  - denumirea ∫i forma juridic„: TOMALEX        jude˛ul D‚mbovi˛a, telefon 0245213195, av‚nd       S.R.L.;
INFINIT COM - S.R.L.;                  puteri depline.                       - sediul social: T‚rgovi∫te, str. Tudor
  - sediul social: T‚rgovi∫te, str. Lt.-Maj. Liviu                                Vladimirescu - Complex Select, jude˛ul D‚mbovi˛a,
                               (9/225.544)
Dragomirescu, bl. C8, sc. A, ap. 2, jude˛ul                                    conform contract de Ónchiriere, valabil p‚n„ la data
D‚mbovi˛a;                                     *               de 1.08.2004;
  - durata de func˛ionare: nelimitat„;                                       - durata de func˛ionare: nelimitat„;
  - capitalul social subscris 2.000.000 lei, din care       Societatea Comercial„
                                                           - capitalul social subscris 2.000.000 lei, din care
v„rsat 2.000.000 lei, capitalul social este divizat Ón     VLADILAR COM - S.R.L., T‚rgovi∫te         v„rsat 2.000.000 lei, capitalul social este divizat Ón
20 p„r˛i sociale a 100.000 lei fiecare;                jude˛ul D‚mbovi˛a              20 p„r˛i sociale a 100.000 lei fiecare;
  - date de identificare fondator: Manguta Adrian,                                 - date de identificare fondator: Bica Daniela, Ón
Ón calitate de asociat unic, n„scut la data de                                  calitate de asociat unic, n„scut„ la data de
8.06.1968 Ón localitatea Pucioasa, jude˛ul               MINISTERUL JUSTIfiIEI
                                                         28.05.1967 Ón T‚rgovi∫te, jude˛ul D‚mbovi˛a,
D‚mbovi˛a, cet„˛ean rom‚n, domiciliat Ón
                                                         cet„˛ean rom‚n, domiciliat„ Ón satul R„zvad,
T‚rgovi∫te, str. Lt.-Maj. Liviu Dragomirescu, bl. C8,
                                    OFICIUL NAfiIONAL             comuna R„zvad, cod po∫tal 216, jude˛ul D‚mbovi˛a,
sc. A, ap. 2, cod po∫tal 200, jude˛ul D‚mbovi˛a,
                                  AL REGISTRULUI COMERfiULUI           identificat„ cu C.I. seria DD nr. 072761, eliberat„ de
telefon 0245214105, identificat cu C.I. seria DD
                                                         Poli˛ia T‚rgovi∫te la data de 27.06.2001, cod
nr. 073182, eliberat„ de Poli˛ia T‚rgovi∫te la data de
                                                         numeric personal 2670528151783;
29.06.2001, cod numeric personal 1680608151231;        OFICIUL REGISTRULUI COMERfiULUI            - domeniul principal de activitate: grupa CAEN
  - domeniul principal de activitate: grupa CAEN       DE PE L¬NG√ TRIBUNALUL D¬MBOVIfiA          748 - alte activit„˛i de servicii prestate Ón principal
521 - comer˛ cu am„nuntul Ón magazine
                                                         Óntreprinderilor;
nespecializate;                     EXTRAS AL ŒNCHEIERII DE ŒNMATRICULARE            - activitatea principal„: cod CAEN 7485 - activit„˛i
  - activitatea principal„: cod CAEN 5211 - comer˛           NR. 3398                 de secretariat ∫i traducere;
cu am„nuntul, Ón magazine nespecializate, cu
                                   din 23 octombrie 2003              - administrator persoan„ fizic„: Bica Daniela,
v‚nzare predominant„ de produse alimentare,
                                                         administrator p‚n„ la data de 29.09.2007, n„scut„ la
b„uturi ∫i tutun;                     Judec„tor delegat      - Ilie Elena/Chira Ion
  - administrator persoan„ fizic„: Manguta Adrian,                                data de 28.05.1967 Ón T‚rgovi∫te, jude˛ul
                              Referent          - Mitroi Ioana       D‚mbovi˛a, cet„˛ean rom‚n, cod numeric personal
administrator p‚n„ la data de 24.09.2007, cet„˛ean
rom‚n, n„scut la data de 8.06.1968 Ón localitatea      Œn baza cererii nr. 8869 din 16.10.2003 ∫i a     2670528151783, identificat„ cu C.I. seria DD
Pucioasa, jude˛ul D‚mbovi˛a, cod numeric personal    actelor doveditoare depuse, judec„torul delegat la    nr. 072761, eliberat„ de Poli˛ia T‚rgovi∫te la data de
1680608151231, identificat cu C.I. seria DD       Oficiul registrului comer˛ului de pe l‚ng„        27.06.2001, domiciliat„ Ón satul R„zvad, comuna
nr. 073182, eliberat„ de Poli˛ia T‚rgovi∫te la data de  Tribunalul D‚mbovi˛a a dispus autorizarea ∫i       R„zvad, cod po∫tal 216, jude˛ul D‚mbovi˛a, av‚nd
29.06.2001, domiciliat Ón T‚rgovi∫te, str. Lt.-Maj.   Ónregistrarea societ„˛ii comerciale cu urm„toarele    puteri depline.
Liviu Dragomirescu, bl. C8, sc. A, ap. 2, cod po∫tal   date:                             (11/225.546)
200, jude˛ul D‚mbovi˛a, telefon 0245214105, av‚nd      - num„r de ordine Ón registrul comer˛ului:
                                                                      *
puteri depline.                     J 15/834/2003;
                              - cod unic de Ónregistrare: 15839184;
   (8/225.543)                                                      Societatea Comercial„
                              - denumirea ∫i forma juridic„: VLADILAR COM -
             *               S.R.L.;                            CALEN SERV - S.R.L., satul Ocni˛a
                              - sediul social: T‚rgovi∫te, Str. Cr„i˛elor, bl. 5,     comuna Ocni˛a, jude˛ul D‚mbovi˛a
     Societatea Comercial„             sc. D, ap. 19, jude˛ul D‚mbovi˛a;
   LUCIAMAR COM - S.R.L., T‚rgovi∫te           - durata de func˛ionare: nelimitat„;
                              - capitalul social subscris 2.000.000 lei, din care         MINISTERUL JUSTIfiIEI
      jude˛ul D‚mbovi˛a
                             v„rsat 2.000.000 lei, capitalul social este divizat Ón
                             20 p„r˛i sociale a 100.000 lei fiecare;
                                                                 OFICIUL NAfiIONAL
       MINISTERUL JUSTIfiIEI             - date de identificare fondator: Vlad Ilarie, Ón
                                                              AL REGISTRULUI COMERfiULUI
                             calitate de asociat unic, n„scut la data de 31.03.1962
                             Ón Bucure∫ti, cet„˛ean rom‚n, domiciliat Ón
        OFICIUL NAfiIONAL             T‚rgovi∫te, Str. Cr„i˛elor, bl. 5, sc. D, ap. 19, cod     OFICIUL REGISTRULUI COMERfiULUI
     AL REGISTRULUI COMERfiULUI           po∫tal 200, jude˛ul D‚mbovi˛a, identificat cu B.I.
                                                            DE PE L¬NG√ TRIBUNALUL D¬MBOVIfiA
                             seria G.V. nr. 351877, eliberat de Poli˛ia T‚rgovi∫te
                             la data de 19.04.1996, cod numeric personal
   OFICIUL REGISTRULUI COMERfiULUI                                       EXTRAS AL ŒNCHEIERII DE ŒNMATRICULARE
                             1620331151781;
   DE PE L¬NG√ TRIBUNALUL D¬MBOVIfiA                                              NR. 3464
                              - domeniul principal de activitate: grupa CAEN
                             526 - comer˛ cu am„nuntul neefectuat prin              din 29 octombrie 2003
EXTRAS AL ŒNCHEIERII DE ŒNMATRICULARE          magazine;
        NR. 3414                   - activitatea principal„: cod CAEN 5262 - comer˛    Judec„tor delegat      - Ilie Elena/Chira Ion
                             cu am„nuntul prin standuri ∫i pie˛e;            Referent          - Mitroi Ioana
      din 24 octombrie 2003
                              - administrator persoan„ fizic„: Vlad Ilarie,      Œn baza cererii nr. 8753 din 13.10.2003 ∫i a
 Judec„tor delegat      - Ilie Elena/Chira Ion   administrator p‚n„ la data de 13.10.2005, cet„˛ean    actelor doveditoare depuse, judec„torul delegat la
 Referent          - Mitroi Ioana       rom‚n, n„scut la data de 31.03.1962 Ón Bucure∫ti,    Oficiul registrului comer˛ului de pe l‚ng„
                             cod numeric personal 1620331151781, identificat     Tribunalul D‚mbovi˛a a dispus autorizarea ∫i
  Œn baza cererii nr. 8666 din 9.10.2003 ∫i a actelor
                             cu B.I. seria G.V. nr. 351877, eliberat de Poli˛ia    Ónregistrarea societ„˛ii comerciale cu urm„toarele
doveditoare depuse, judec„torul delegat la Oficiul
                             T‚rgovi∫te la data de 19.04.1996, domiciliat Ón
registrului comer˛ului de pe l‚ng„ Tribunalul                                   date:
                             T‚rgovi∫te, Str. Cr„i˛elor, bl. 5, sc. D, ap. 19, cod
D‚mbovi˛a a dispus autorizarea ∫i Ónregistrarea                                   - num„r de ordine Ón registrul comer˛ului:
                             po∫tal 200, jude˛ul D‚mbovi˛a, av‚nd puteri
societ„˛ii comerciale cu urm„toarele date:                                    J 15/869/2003;
                             depline.
  - num„r de ordine Ón registrul comer˛ului:                                    - cod unic de Ónregistrare: 15856282;
J 15/843/2003;                        (10/225.545)                      - denumirea ∫i forma juridic„: CALEN SERV -
  - cod unic de Ónregistrare: 15844571;                      *               S.R.L.;
 4               MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI,              PARTEA a IV-a,   Nr. 3167/4.XII.2003
  - sediul social: satul Ocni˛a, comuna Ocni˛a,           Societatea Comercial„              - codul unic de Ónregistrare: 15856207;
jude˛ul D‚mbovi˛a;                        VALSIC COM - S.R.L., T‚rgovi∫te           - denumirea ∫i forma juridic„: LOLITA COM -
  - durata de func˛ionare: nelimitat„;                 jude˛ul D‚mbovi˛a              S.R.L.;
  - capitalul social subscris 2.000.000 lei, din care                                 - sediul social: T‚rgovi∫te, str. Mihai Popescu,
v„rsat 2.000.000 lei, capitalul social este divizat Ón                               bl. 46, sc. B, ap. 16, jude˛ul D‚mbovi˛a;
20 p„r˛i sociale a 100.000 lei fiecare;                 MINISTERUL JUSTIfiIEI             - durata de func˛ionare: nelimitat„;
  - date de identificare fondator: Nisipeanu                                     - capital social subscris: 2.000.000 lei, din care
Marian, Ón calitate de asociat unic, n„scut la data de                               v„rsa˛i 2.000.000 lei; capitalul social este divizat Ón
3.11.1967 Ón localitatea Ocni˛a, jude˛ul D‚mbovi˛a,          TRIBUNALUL D¬MBOVIfiA             20 p„r˛i sociale a 100.000 lei fiecare;
cet„˛ean rom‚n, domiciliat Ón satul Ocni˛a, comuna                                   - date de identificare fondator: Oltei Liliana, Ón
Ocni˛a, cod po∫tal 218, jude˛ul D‚mbovi˛a,                                     calitate de asociat unic, n„scut„ la data de
                                   JUDEC√TORUL DELEGAT
identificat cu C.I. seria DD nr. 093098, eliberat„ de                                23.04.1973 Ón T‚rgovi∫te, jude˛ul D‚mbovi˛a,
                                LA OFICIUL REGISTRULUI COMERfiULUI
Poli˛ia T‚rgovi∫te la data de 18.12.2001, cod                                    cet„˛ean rom‚n, domiciliat„ Ón T‚rgovi∫te, str.
numeric personal 1671103151847;                      D¬MBOVIfiA
                                                          Mihail Sadoveanu, bl. 48, sc. B, ap. 17, cod po∫tal
  - domeniul principal de activitate: grupa CAEN                                  200, jude˛ul D‚mbovi˛a, telefon 0245213536,
453 - lucr„ri de instala˛ii pentru cl„diri;        EXTRAS AL ŒNCHEIERII DE ŒNMATRICULARE
                                                          identificat„ cu B.I. seria H.C. nr. 233530, eliberat de
  - activitatea principal„: cod CAEN 4533 - lucr„ri          IJ NR. 3445
                                                          Poli˛ia T‚rgovi∫te la data de 28.07.1998, cod
de instala˛ii tehnico-sanitare;                    din 27 octombrie 2003            numeric personal 2730423151800;
  - administrator persoan„ fizic„: Nisipeanu                                     - domeniul principal de activitate: grupa CAEN
Marian, administrator p‚n„ la data de 9.10.2007,      Judec„tor delegat        - Ilie Elena/
                                                          521 - comer˛ cu am„nuntul Ón magazine
cet„˛ean rom‚n, n„scut la data de 3.11.1967 Ón                         Chira Ion      nespecializate;
localitatea Ocni˛a, jude˛ul D‚mbovi˛a, cod numeric     Referent             - Mitroi Ioana      - activitatea principal„: cod CAEN 5211 - comer˛
personal 1671103151847, identificat cu C.I. seria DD                                cu am„nuntul Ón magazine nespecializate, cu
                               Œn baza cererii nr. 8829 din data de 15.10.2003 ∫i
nr. 093098, eliberat„ de Poli˛ia T‚rgovi∫te la data de                               v‚nzare predominant„ de produse alimentare,
                             a actelor doveditoare depuse, judec„torul delegat la
18.12.2001, domiciliat Ón satul Ocni˛a, comuna
                             Oficiul Registrului Comer˛ului de pe l‚ng„        b„uturi ∫i tutun;
Ocni˛a, cod po∫tal 218, jude˛ul D‚mbovi˛a, av‚nd
                             Tribunalul D‚mbovi˛a a dispus autorizarea ∫i         - administrator persoan„ fizic„: Oltei Liliana, cu
puteri depline.
                             Ónregistrarea societ„˛ii comerciale cu urm„toarele    un mandat valabil p‚n„ la data de 23.10.2007,
   (12/225.547)                                                  cet„˛ean rom‚n, n„scut„ la data de 23.04.1973 Ón
                             date:
             *                 - num„rul de ordine Ón registrul comer˛ului:      T‚rgovi∫te, jude˛ul D‚mbovi˛a, cod numeric
                             J 15/850/2003;                      personal 2730423151800, identificat„ cu B.I. seria
     Societatea Comercial„               - codul unic de Ónregistrare: 15847454;        H.C. nr. 233530, eliberat de Poli˛ia T‚rgovi∫te la
  ADYON PROD COM - S.R.L., T‚rgovi∫te           - denumirea ∫i forma juridic„: VALSIC COM -      data de 28.07.1998, domiciliat„ Ón T‚rgovi∫te, str.
      jude˛ul D‚mbovi˛a               S.R.L.;                          Mihail Sadoveanu, bl. 48, sc. B, ap. 17, cod po∫tal
                               - sediul social: T‚rgovi∫te, Bd. Independen˛ei,    200, jude˛ul D‚mbovi˛a, telefon 0245213536, av‚nd
                             bl. 1, ap. 16, jude˛ul D‚mbovi˛a;             puteri depline.
        MINISTERUL JUSTIfiIEI             - durata de func˛ionare: nelimitat„;            (15/225.550)
                               - capital social subscris: 2.000.000 lei, din care                *
                             v„rsa˛i 2.000.000 lei; capitalul social este divizat Ón
       TRIBUNALUL D¬MBOVIfiA
                             20 p„r˛i sociale a 100.000 lei fiecare;
                                                               Societatea Comercial„
                               - date de identificare fondator: Ion Neli, Ón
                             calitate de asociat unic, n„scut„ la data de         COMALEX PROD - S.R.L., satul Ocni˛a
       JUDEC√TORUL DELEGAT
                             18.04.1963 Ón localitatea Ocni˛a, jude˛ul D‚mbovi˛a,      comuna Ocni˛a, jude˛ul D‚mbovi˛a
   LA OFICIUL REGISTRULUI COMERfiULUI
         D¬MBOVIfiA
                             cet„˛ean rom‚n, domiciliat„ Ón T‚rgovi∫te, Bd.
                             Independen˛ei, bl. 1IUP, sc. A, ap. 16, cod po∫tal
                                                                  MINISTERUL JUSTIfiIEI
EXTRAS AL ŒNCHEIERII DE ŒNMATRICULARE           200, jude˛ul D‚mbovi˛a, telefon 0722466021,
       IJ NR. 3444                 identificat„ cu C.I. seria DD nr. 177459, eliberat„ de
                             Poli˛ia T‚rgovi∫te la data de 18.08.2003, cod             TRIBUNALUL D¬MBOVIfiA
       din 27 octombrie 2003            numeric personal 2630418151773;
 Judec„tor delegat        - Ilie Elena/       - domeniul principal de activitate: grupa CAEN
                             525 - comer˛ cu am„nuntul cu bunuri de ocazie             JUDEC√TORUL DELEGAT
                   Chira Ion
                             v‚ndute prin magazine;                     LA OFICIUL REGISTRULUI COMERfiULUI
 Referent             - Mitroi Ioana
                               - activitatea principal„: cod CAEN 5250 - comer˛            D¬MBOVIfiA
  Œn baza cererii nr. 9073 din data de 22.10.2003 ∫i   cu am„nuntul cu bunuri de ocazie v‚ndute prin
a actelor doveditoare depuse, judec„torul delegat la   magazine;                         EXTRAS AL ŒNCHEIERII DE ŒNMATRICULARE
Oficiul Registrului Comer˛ului de pe l‚ng„          - administrator persoan„ fizic„: Ion Neli, cu un           IJ NR. 3458
Tribunalul D‚mbovi˛a a dispus autorizarea ∫i       mandat valabil p‚n„ la data de 15.10.2005, cet„˛ean
Ónregistrarea societ„˛ii comerciale cu urm„toarele                                        din 29 octombrie 2003
                             rom‚n, n„scut„ la data de 18.04.1963 Ón localitatea
date:                           Ocni˛a, jude˛ul D‚mbovi˛a, cod numeric personal       Judec„tor delegat        - Ilie Elena/
  - num„rul de ordine Ón registrul comer˛ului:      2630418151773, identificat„ cu C.I. seria DD nr.                        Chira Ion
J 15/849/2003;                      177459, eliberat„ de Poli˛ia T‚rgovi∫te la data de     Referent             - Mitroi Ioana
  - codul unic de Ónregistrare: 15847489;        18.08.2003, domiciliat„ Ón T‚rgovi∫te, Bd.
  - denumirea ∫i forma juridic„: ADYON PROD       Independen˛ei, bl. 1IUP, sc. A, ap. 16, cod po∫tal      Œn baza cererii nr. 9061 din data de 22.10.2003 ∫i
COM - S.R.L.;                       200, jude˛ul D‚mbovi˛a, telefon 0722466021, av‚nd     a actelor doveditoare depuse, judec„torul delegat la
  - sediul social: T‚rgovi∫te, Bd. Independen˛ei, bl.  puteri depline.                      Oficiul Registrului Comer˛ului de pe l‚ng„
J4, sc. A, et. 6, ap. 22, jude˛ul D‚mbovi˛a;          (14/225.549)                     Tribunalul D‚mbovi˛a a dispus autorizarea ∫i
  - durata de func˛ionare: nelimitat„;                                       Ónregistrarea societ„˛ii comerciale cu urm„toarele
  - capital social subscris: 2.000.000 lei, din care                *                date:
v„rsa˛i 2.000.000 lei; capitalul social este divizat Ón                                - num„rul de ordine Ón registrul comer˛ului:
20 p„r˛i sociale a 100.000 lei fiecare;               Societatea Comercial„             J 15/863/2003;
  - date de identificare fondator: Morar Elvira         LOLITA COM - S.R.L., T‚rgovi∫te            - codul unic de Ónregistrare: 15856290;
Claudia, Ón calitate de asociat unic, n„scut„ la data         jude˛ul D‚mbovi˛a                - denumirea ∫i forma juridic„: COMALEX PROD -
de 15.11.1983 Ón Slobozia, jude˛ul Ialomi˛a, cet„˛ean                                S.R.L.;
rom‚n,    domiciliat„    Ón  T‚rgovi∫te,  Bd.                                 - sediul social: satul Ocni˛a, str. Linie, comuna
Independen˛ei, bl. J4, sc. A, ap. 22, cod po∫tal 200,          MINISTERUL JUSTIfiIEI            Ocni˛a, jude˛ul D‚mbovi˛a;
jude˛ul D‚mbovi˛a, telefon 0245212530, identificat„                                  - durata de func˛ionare: nelimitat„;
cu B.I. seria G.X. nr. 704493, eliberat de Poli˛ia                                   - capital social subscris: 2.000.000 lei, din care
T‚rgovi∫te la data de 19.11.1997, cod numeric             TRIBUNALUL D¬MBOVIfiA
                                                          v„rsa˛i 2.000.000 lei; capitalul social este divizat Ón
personal 2831115211204;                                               20 p„r˛i sociale a 100.000 lei fiecare;
  - domeniul principal de activitate: grupa CAEN                                   - date de identificare fondator: Cuta Ioan, Ón
                                   JUDEC√TORUL DELEGAT
521 - comer˛ cu am„nuntul Ón magazine                                        calitate de asociat unic, n„scut la data de 29.08.1957
                                LA OFICIUL REGISTRULUI COMERfiULUI
nespecializate;                                                   Ón T‚rgovi∫te, jude˛ul D‚mbovi˛a, cet„˛ean rom‚n,
                                      D¬MBOVIfiA
  - activitatea principal„: cod CAEN 5211 - comer˛                                 domiciliat Ón localitatea Moreni, Str. Victoriei nr. 5,
cu am„nuntul Ón magazine nespecializate, cu                                     bl. C5B, ap. 10, cod po∫tal 1271, jude˛ul D‚mbovi˛a,
v‚nzare predominant„ de produse alimentare,        EXTRAS AL ŒNCHEIERII DE ŒNMATRICULARE
                                    IJ NR. 3452                 telefon 0245680157, identificat„ cu C.I. seria DD nr.
b„uturi ∫i tutun;                                                  070246, eliberat„ de Poli˛ia Moreni la data de
  - administrator persoan„ fizic„: Morar Elvira,           din 29 octombrie 2003            5.06.2001, cod numeric personal 1570829150760;
Claudia, cu un mandat valabil p‚n„ la data de                                     - domeniul principal de activitate: grupa CAEN
24.10.2007, cet„˛ean rom‚n, n„scut„ la data de       Judec„tor delegat        - Ilie Elena/
                                                          521 - comer˛ cu am„nuntul Ón magazine
15.11.1983 Ón Slobozia, jude˛ul Ialomi˛a, cod                         Chira Ion
                                                          nespecializate;
numeric personal 2831115211204, identificat„ cu       Referent             - Mitroi Ioana
                                                            - activitatea principal„: cod CAEN 5211 - comer˛
B.I. seria G.X. nr. 704493, eliberat de Poli˛ia
                               Œn baza cererii nr. 9259 din data de 24.10.2003 ∫i   cu am„nuntul Ón magazine nespecializate, cu
T‚rgovi∫te la data de 19.11.1997, domiciliat„ Ón
                             a actelor doveditoare depuse, judec„torul delegat la   v‚nzare predominant„ de produse alimentare,
T‚rgovi∫te, Bd. Independen˛ei, bl. J4, sc. A, ap. 22,
                             Oficiul Registrului Comer˛ului de pe l‚ng„        b„uturi ∫i tutun;
cod po∫tal 200, jude˛ul D‚mbovi˛a, telefon
                             Tribunalul D‚mbovi˛a a dispus autorizarea ∫i         - administrator persoan„ fizic„: Cuta Ioan, cu un
0245212530, jude˛ul D‚mbovi˛a, av‚nd puteri
                             Ónregistrarea societ„˛ii comerciale cu urm„toarele    mandat valabil p‚n„ la data de 21.10.2007, cet„˛ean
depline.
                             date:                           rom‚n, n„scut la data de 29.08.1957 Ón T‚rgovi∫te,
   (13/225.548)                      - num„rul de ordine Ón registrul comer˛ului:      jude˛ul D‚mbovi˛a, cod numeric personal
             *                J 15/857/2003;                      1570829150760, identificat cu C.I. seria DD nr.
                 MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA                a IV-a,  Nr. 3167/4.XII.2003                   5
070246, eliberat„ de Poli˛ia Moreni la data de       Tribunalul D‚mbovi˛a a dispus autorizarea ∫i         - activitatea principal„: cod CAEN 7222 -
5.06.2001, domiciliat Ón localitatea Moreni, Str.      Ónregistrarea societ„˛ii comerciale cu urm„toarele    consultan˛„ ∫i furnizare de alte produse software;
Victoriei nr. 5, bl. C5B, ap. 10, cod po∫tal 1271,     date:                            - administrator persoan„ fizic„: Dondorici
jude˛ul D‚mbovi˛a, telefon 0245680157, av‚nd          - num„rul de ordine Ón registrul comer˛ului:      Marius, cu un mandat valabil p‚n„ la data de
puteri depline.                       J 15/876/2003;                      15.10.2007, cet„˛ean rom‚n, n„scut la data de
  (16/225.551)                        - codul unic de Ónregistrare: 15860674;        29.07.1983 Ón T‚rgovi∫te, jude˛ul D‚mbovi˛a, cod
                                - denumirea ∫i forma juridic„: BRANDI COM -      numeric personal 1830729152531, identificat cu C.I.
              *
                              S.R.L.;                          seria DD nr. 143976, eliberat„ de Poli˛ia T‚rgovi∫te
                                - sediul social: satul Comi∫ani, comuna Comi∫ani,   la data de 13.01.2003, domiciliat Ón T‚rgovi∫te, str.
     Societatea Comercial„
                              jude˛ul D‚mbovi˛a;                    Boerescu Zaharia nr. 1, bl. P3, sc. 3, ap. 10, cod
  HACO ETICHETE ROMANIA - S.R.L., Titu                                        po∫tal 200, jude˛ul D‚mbovi˛a, telefon 0245217834,
                                - durata de func˛ionare: nelimitat„;
      jude˛ul D‚mbovi˛a                 - capital social subscris: 2.000.000 lei, din care   av‚nd puteri depline.
                              v„rsa˛i 2.000.000 lei; capitalul social este divizat Ón    (19/225.554)
                              20 p„r˛i sociale a 100.000 lei fiecare;
        MINISTERUL JUSTIfiIEI                                                       *
                                - date de identificare fondator: Popescu Mirela,
                              Ón calitate de asociat unic, n„scut„ la data de
                                                                Societatea Comercial„
       TRIBUNALUL D¬MBOVIfiA             6.07.1964 Ón localitatea Comi∫ani, jude˛ul
                              D‚mbovi˛a, cet„˛ean rom‚n, domiciliat„ Ón satul         DANROTO COM - S.R.L., T‚rgu Jiu
                              Comi∫ani, comuna Comi∫ani, cod po∫tal 227,                jude˛ul Gorj
      JUDEC√TORUL DELEGAT
                              jude˛ul D‚mbovi˛a, telefon 0723624242, identificat„
   LA OFICIUL REGISTRULUI COMERfiULUI           cu C.I. seria DD nr. 183580, eliberat„ de Poli˛ia      NUM√R DE ORDINE ŒN REGISTRUL COMERfiULUI
         D¬MBOVIfiA                 T‚rgovi∫te la data de 25.09.2003, cod numeric               J 18/744/2003
                              personal 2640706151771;
EXTRAS AL ŒNCHEIERII DE ŒNMATRICULARE             - domeniul principal de activitate: grupa CAEN          COD UNIC DE ŒNREGISTRARE 15854087
       IJ NR. 3588                  521 - comer˛ cu am„nuntul Ón magazine
       din 3 noiembrie 2003             nespecializate;                             MINISTERUL JUSTIfiIEI
                                - activitatea principal„: cod CAEN 5211 - comer˛
  Judec„tor delegat        - Ilie Elena/      cu am„nuntul Ón magazine nespecializate, cu
                   Chira Ion                                            TRIBUNALUL GORJ
                              v‚nzare predominant„ de produse alimentare,
  Referent             - Mitroi Ioana     b„uturi ∫i tutun;
                                                                    DOSAR NR. 15051
  Œn baza cererii nr. 9568 din data de 31.10.2003 ∫i     - administrator persoan„ fizic„: Popescu Mirela,
a actelor doveditoare depuse, judec„torul delegat la    cu un mandat valabil p‚n„ la data de 14.10.2005,         ŒNCHEIEREA NR. 5348/29.10.2003
Oficiul Registrului Comer˛ului de pe l‚ng„         cet„˛ean rom‚n, n„scut„ la data de 6.07.1964 Ón
Tribunalul D‚mbovi˛a a dispus autorizarea ∫i        localitatea Comi∫ani, jude˛ul D‚mbovi˛a, cod           ™edin˛a din 29 octombrie 2003
Ónregistrarea societ„˛ii comerciale cu urm„toarele     numeric personal 2640706151771, identificat„ cu       Judec„tor delegat
date:                            C.I. seria DD nr. 183580, eliberat„ de Poli˛ia       la Oficiul Registrului
  - num„rul de ordine Ón registrul comer˛ului:       T‚rgovi∫te la data de 25.09.2003, domiciliat„ Ón      Comer˛ului de pe l‚ng„
J 15/882/2003;                       satul Comi∫ani, comuna Comi∫ani, cod po∫tal 227,
                                                            Tribunalul Gorj         - Popescu Elena
  - codul unic de Ónregistrare: 15866324;         jude˛ul D‚mbovi˛a, telefon 0723624242.
                                                            Referent             - Pup„z„ Victoria
  - denumirea ∫i forma juridic„: HACO ETICHETE         (18/225.553)
ROMANIA - S.R.L.;                                                    Prin cererea legal timbrat„, Ónregistrat„ cu nr.
  - sediul social: Titu, Str. G„rii nr. 101 bis, jude˛ul
                                           *
                                                           15051 la data de 24.10.2003, petentul Tolgyi Al.
D‚mbovi˛a, conform contractului de comodat,                                      Alexandru-Dan a solicitat Ónregistrarea ∫i
valabil p‚n„ la data de 11.11.2003;                  Societatea Comercial„              autorizarea Societ„˛ii Comerciale DANROTO COM -
  - durata de func˛ionare: nelimitat„;             GRAFICA CENTER - S.R.L., T‚rgovi∫te          S.R.L.
  - capital social subscris: 17.000.000 lei, din care         jude˛ul D‚mbovi˛a                Judec„torul delegat, examin‚nd actele
v„rsa˛i 17.000.000 lei; capitalul social este divizat Ón                               doveditoare depuse Ón sus˛inerea cererii, a constatat
17 p„r˛i sociale a 1.000.000 lei fiecare;                                       c„ sunt Óndeplinite cerin˛ele legale, Ón conformitate
  - date de identificare fondator: Societatea               MINISTERUL JUSTIfiIEI
                                                           cu dispozi˛iile art. 331 ∫i urm„toarelor din Codul de
Comercial„ HACO-ETIQUETAS LDA, Ón calitate de                                     procedur„ civil„, precum ∫i cu cele ale Legii
asociat unic, cu sediul Ón Portugalia, ora∫ul Covilha,                                nr. 31/1990, republicat„, ∫i a dispus Ónregistrarea
                                     TRIBUNALUL D¬MBOVIfiA
Parque Industrial nr. 2, Lotes 11-13, Apartado 374,                                  Societ„˛ii Comerciale DANROTO COM - S.R.L.
cod 6200-954, Ónfiin˛at„ Ón baza actului nr. 1840,                                    Asocia˛i:
eliberat de Registrul Comer˛ului la data de               JUDEC√TORUL DELEGAT               1. Tolgyi Al. Alexandru-Dan, n„scut la data de
5.05.1997;                            LA OFICIUL REGISTRULUI COMERfiULUI          3.03.1953 Ón Deva, jude˛ul Hunedoara, cet„˛ean
  - domeniul principal de activitate: grupa CAEN              D¬MBOVIfiA                rom‚n, domiciliat Ón T‚rgu Jiu, Aleea F‚nt‚nii, bl.
175 - fabricarea altor articole textile;                                       1, sc. 2, ap. 7, jude˛ul Gorj, identificat cu C.I. seria
  - activitatea principal„: cod CAEN 1754 -        EXTRAS AL ŒNCHEIERII DE ŒNMATRICULARE           GZ nr. 070237, eliberat„ de Poli˛ia T‚rgu Jiu la data
fabricarea altor articole textile neclasificate Ón alt„          IJ NR. 3448                 de 8.08.2001, cod numeric personal 1530303182768;
parte;                                                          2. Tolgyi N. Rodica, n„scut„ la data de 30.07.1964
  - administrator persoan„ fizic„: Floroiu Ion, cu           din 27 octombrie 2003            Ón T‚rgu Jiu, jude˛ul Gorj, cet„˛ean rom‚n,
un mandat valabil p‚n„ la data de 31.10.2007,                                     domiciliat„ Ón T‚rgu Jiu, Aleea F‚nt‚nii, bl. 1, sc. 2,
                               Judec„tor delegat        - Ilie Elena/
cet„˛ean rom‚n, n„scut la data de 6.10.1938 Ón                                    ap. 7, jude˛ul Gorj, identificat„ cu C.I. seria GZ nr.
                                                 Chira Ion
localitatea Saule∫ti, jude˛ul Gorj, cod numeric                                    070238, eliberat„ de Poli˛ia T‚rgu Jiu la data de
personal 1381006400109, identificat cu B.I. seria       Referent             - Mitroi Ioana
                                                           8.08.2001, cod numeric personal 2640730182775.
D.S. nr. 050660, eliberat de Poli˛ia Bucure∫ti la data     Œn baza cererii nr. 8916 din data de 17.10.2003 ∫i    Forma juridic„, denumirea, sediul: societate cu
de 13.09.1990, domiciliat Ón Bucure∫ti, Bd. Libert„˛ii   a actelor doveditoare depuse, judec„torul delegat la   r„spundere limitat„, persoan„ juridic„ rom‚n„, cu
nr. 20, bl. 103, sc. 1, ap. 4, sectorul 5.         Oficiul Registrului Comer˛ului de pe l‚ng„        denumirea DANROTO COM, cu sediul social Ón
   (17/225.552)                      Tribunalul D‚mbovi˛a a dispus autorizarea ∫i       T‚rgu Jiu, Aleea F‚nt‚nii, bl. 1, sc. 2, ap. 7, jude˛ul
              *                Ónregistrarea societ„˛ii comerciale cu urm„toarele    Gorj.
                              date:                            Domeniul principal de activitate: 452 -
     Societatea Comercial„                - num„rul de ordine Ón registrul comer˛ului:      construc˛ii de cl„diri sau p„r˛i ale acestora; geniu
                              J 15/853/2003;                      civil.
  BRANDI COM - S.R.L., satul Comi∫ani
                                - codul unic de Ónregistrare: 15847470;          Activitatea principal„: 4521 - construc˛ii de
  comuna Comi∫ani, jude˛ul D‚mbovi˛a
                                - denumirea ∫i forma juridic„: GRAFICA CENTER     cl„diri ∫i lucr„ri de geniu.
                              - S.R.L.;                          Alte activit„˛i: conform cap. II din actul
        MINISTERUL JUSTIfiIEI              - sediul social: T‚rgovi∫te, str. Cpt. St„nic„ Ilie,  constitutiv nr. 2519 din data de 24.10.2003.
                              bl. 44B, ap. 3, jude˛ul D‚mbovi˛a, conform          Capitalul social
                              contractului de comodat, valabil p‚n„ la data de       - capitalul social subscris: 2.000.000 lei;
       TRIBUNALUL D¬MBOVIfiA             10.10.2004;                         - capitalul social v„rsat: 2.000.000 lei;
                                - durata de func˛ionare: nelimitat„;           - num„rul total de p„r˛i sociale: 20;
                                - capital social subscris: 2.000.000 lei, din care    - valoarea unei p„r˛i sociale: 100.000 lei.
      JUDEC√TORUL DELEGAT
                              v„rsa˛i 2.000.000 lei; capitalul social este divizat Ón   Administrator: Tolgyi Al. Alexandru-Dan,
   LA OFICIUL REGISTRULUI COMERfiULUI
                              20 p„r˛i sociale a 100.000 lei fiecare;          cet„˛ean rom‚n, n„scut la data de 3.03.1953 Ón
         D¬MBOVIfiA
                                - date de identificare fondator: Dondorici Marius,   Deva, jude˛ul Hunedoara, cod numeric personal
                              Ón calitate de asociat unic, n„scut la data de      1530303182768, identificat cu C.I. seria GZ nr.
EXTRAS AL ŒNCHEIERII DE ŒNMATRICULARE
                              29.07.1983 Ón T‚rgovi∫te, jude˛ul D‚mbovi˛a,       070237, eliberat„ de Poli˛ia T‚rgu Jiu la data de
       IJ NR. 3517
                              cet„˛ean rom‚n, domiciliat Ón T‚rgovi∫te, str.      8.08.2001, domiciliat Ón T‚rgu Jiu, Aleea F‚nt‚nii,
       din 30 octombrie 2003             Boerescu Zaharia nr. 1, bl. P3, sc. 3, ap. 10, cod    bl. 1, sc. 2, ap. 7, jude˛ul Gorj, av‚nd puteri depline.
                              po∫tal 200, jude˛ul D‚mbovi˛a, 0245217834, fax        Durata de func˛ionare a societ„˛ii este
  Judec„tor delegat        - Ilie Elena/
                              0245, identificat cu C.I. seria DD nr. 143976,      nelimitat„.
                   Chira Ion
                              eliberat„ de Poli˛ia T‚rgovi∫te la data de 13.01.2003,    Modul de dizolvare ∫i lichidare: conform
  Referent             - Mitroi Ioana     cod numeric personal 1830729152531;            prevederilor Legii nr. 31/1990, republicat„.
  Œn baza cererii nr. 8868 din data de 16.10.2003 ∫i     - domeniul principal de activitate: grupa CAEN      Dispune publicarea Ón Monitorul Oficial al
a actelor doveditoare depuse, judec„torul delegat la    722 - consultan˛„ ∫i furnizare de programe        Rom‚niei, Partea a IV-a, a extrasului Óncheierii.
Oficiul Registrului Comer˛ului de pe l‚ng„         informatice (software);                   Executorie de drept.
  6               MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI,                PARTEA a IV-a,   Nr. 3167/4.XII.2003
  Cu drept de recurs.                          Societatea Comercial„                   Societatea Comercial„
  Pronun˛at„ Ón ∫edin˛a din 29 octombrie 2003.            GIMOB PROD - S.R.L., T‚rgu Jiu               ALIBELA COM - S.R.L., T‚rgu Jiu
  (20/225.555)                                jude˛ul Gorj                        jude˛ul Gorj
              *
                                                               NUM√R DE ORDINE ŒN REGISTRUL COMERfiULUI
                                 NUM√R DE ORDINE ŒN REGISTRUL COMERfiULUI
      Societatea Comercial„                         J 18/728/2003
                                                                      J 18/731/2003
    ROLEMAX PRINT - S.R.L., T‚rgu Jiu                                              COD UNIC DE ŒNREGISTRARE 15835174
         jude˛ul Gorj                      COD UNIC DE ŒNREGISTRARE 15831466

                                                                     MINISTERUL JUSTIfiIEI
                                       MINISTERUL JUSTIfiIEI                     TRIBUNALUL GORJ
  NUM√R DE ORDINE ŒN REGISTRUL COMERfiULUI
           J 18/745/2003
                                                                      DOSAR NR. 14729
                                        TRIBUNALUL GORJ
     COD UNIC DE ŒNREGISTRARE 15854095
                                                                 ŒNCHEIEREA NR. 5170/22.10.2003
                                        DOSAR NR. 14655
        MINISTERUL JUSTIfiIEI                                               ™edin˛a din 22 octombrie 2003
                                   ŒNCHEIEREA NR. 5154/21.10.2003             Judec„tor delegat
         TRIBUNALUL GORJ                  ™edin˛a din 21 octombrie 2003              la Oficiul Registrului
                                                               Comer˛ului de pe l‚ng„
                                 Judec„tor delegat                      Tribunalul Gorj          - Popescu Elena
         DOSAR NR. 15053
                                 la Oficiul Registrului                   Referent             - Pup„z„ Victoria
    ŒNCHEIEREA NR. 5349/29.10.2003              Comer˛ului de pe l‚ng„                   Prin cererea legal timbrat„, Ónregistrat„ cu nr.
    ™edin˛a din 29 octombrie 2003              Tribunalul Gorj          - Vl„ducu       14729 la data de 20.10.2003, petentul Burlan V.
                                                   Marinela       Marius a solicitat Ónregistrarea ∫i autorizarea
  Judec„tor delegat                                                   Societ„˛ii Comerciale ALIBELA COM - S.R.L.
                                 Referent             - Pup„z„ Victoria
  la Oficiul Registrului                                                  Judec„torul delegat, examin‚nd actele
  Comer˛ului de pe l‚ng„                    Prin cererea legal timbrat„, Ónregistrat„ cu nr.     doveditoare depuse Ón sus˛inerea cererii, a constatat
  Tribunalul Gorj          - Popescu Elena     14655 la data de 17.10.2003, petentul B„loi I.       c„ sunt Óndeplinite cerin˛ele legale, Ón conformitate
  Referent              - Pup„z„ Victoria    Grigore a solicitat Ónregistrarea ∫i autorizarea      cu dispozi˛iile art. 331 ∫i urm„toarelor din Codul de
                               Societ„˛ii Comerciale GIMOB PROD - S.R.L.          procedur„ civil„, precum ∫i cu cele ale Legii
  Prin cererea legal timbrat„, Ónregistrat„ cu nr.       Judec„torul delegat, examin‚nd actele          nr. 31/1990, republicat„, ∫i a dispus Ónregistrarea
15053 la data de 24.10.2003, petenta Menghe∫ C.                                      Societ„˛ii Comerciale ALIBELA COM - S.R.L.
                               doveditoare depuse Ón sus˛inerea cererii, a constatat
Fevronia a solicitat Ónregistrarea ∫i autorizarea                                      Asociat unic: Burlan V. Marius, n„scut la data de
                               c„ sunt Óndeplinite cerin˛ele legale, Ón conformitate
Societ„˛ii Comerciale ROLEMAX PRINT - S.R.L.                                       15.08.1962 Ón comuna Scrada, jude˛ul Gorj, cet„˛ean
                               cu dispozi˛iile art. 331 ∫i urm„toarelor din Codul de    rom‚n, domiciliat Ón T‚rgu Jiu, Aleea Plopilor, bl. 3,
  Judec„torul delegat, examin‚nd actele
                               procedur„ civil„, precum ∫i cu cele ale Legii        sc. 2, ap. 30, jude˛ul Gorj, identificat cu B.I. seria GX
doveditoare depuse Ón sus˛inerea cererii, a constatat
                               nr. 31/1990, republicat„, ∫i a dispus Ónregistrarea     nr. 082961, eliberat de Poli˛ia T‚rgu Jiu la data de
c„ sunt Óndeplinite cerin˛ele legale, Ón conformitate
                               Societ„˛ii Comerciale GIMOB PROD - S.R.L.          14.05.1997, cod numeric personal 1620815181157.
cu dispozi˛iile art. 331 ∫i urm„toarelor din Codul de
                                 Asocia˛i:                          Forma juridic„, denumirea, sediul: societate cu
procedur„ civil„, precum ∫i cu cele ale Legii
                                 1. B„loi I. Grigore, n„scut la data de 19.05.1958    r„spundere limitat„, persoan„ juridic„ rom‚n„, cu
nr. 31/1990, republicat„, ∫i a dispus Ónregistrarea                                    denumirea ALIBELA COM, cu sediul social Ón T‚rgu
Societ„˛ii Comerciale ROLEMAX PRINT - S.R.L.         Ón comuna Mu∫ete∫ti, jude˛ul Gorj, cet„˛ean rom‚n,
                                                             Jiu, Aleea Plopilor, bl. 30, sc. 2, et. 2, ap. 30, jude˛ul
  Asocia˛i:                         domiciliat Ón satul Mu∫ete∫ti, comuna Mu∫ete∫ti,
                                                             Gorj.
  1. Stolojan T. Julieta-Roxana, n„scut„ la data de     jude˛ul Gorj, identificat cu C.I. seria GZ nr. 119537,     Obiectul de activitate
26.10.1984 Ón T‚rgu Jiu, jude˛ul Gorj, cet„˛ean        eliberat„ de Poli˛ia Bumbe∫ti Jiu la data de          • domeniul principal de activitate: 554 - baruri;
rom‚n, domiciliat„ Ón T‚rgu Jiu, aleea Arge∫, bl. 4,     31.01.2003, cod numeric personal 1580519186984;        activitatea principal„: 5540 - baruri;
ap. 15, jude˛ul Gorj, identificat„ cu B.I. seria H.C.      2. Dan P. Iulian, n„scut la data de 14.07.1958 Ón      • alte activit„˛i: conform cap. II din actul
nr. 417119, eliberat de Poli˛ia T‚rgu Jiu la data de     comuna B„rb„te∫ti, jude˛ul Gorj, cet„˛ean rom‚n,      constitutiv nr. 13804 din data de 13.10.2003.
10.08.1998, cod numeric personal 2841026180025;        domiciliat Ón T‚rgu Jiu, Str. Minerilor, bl. 9, sc. 2,     Capitalul social
  2. Menghe∫ C. Fevronia, n„scut„ la data de         ap. 41, jude˛ul Gorj, identificat cu C.I. seria GZ nr.     - capitalul social subscris: 2.000.000 lei;
1.04.1962 Ón T‚rgu Jiu, jude˛ul Gorj, cet„˛ean                                        - capitalul social v„rsat: 2.000.000 lei;
                               097374, eliberat„ de Poli˛ia T‚rgu Jiu la data de
rom‚n, domiciliat„ Ón T‚rgu Jiu, aleea Arge∫, bl. 4,                                     - num„rul total de p„r˛i sociale: 20;
                               30.05.2002, cod numeric personal 1580714180012.        - valoarea unei p„r˛i sociale: 100.000 lei.
sc. B, ap. 15, jude˛ul Gorj, identificat„ cu B.I. seria     Forma juridic„, denumirea, sediul: societate cu       Administrator: Burlan V. Marius, cet„˛ean
G.R. nr. 494555, eliberat de Poli˛ia Bumbe∫ti-Jiu la     r„spundere limitat„, persoan„ juridic„ rom‚n„, cu      rom‚n, n„scut la data de 15.08.1962 Ón comuna
data de 15.09.1995, cod numeric personal           denumirea GIMOB PROD, cu sediul social Ón T‚rgu       Scrada, jude˛ul Gorj, cod numeric personal
2620401186982.                        Jiu, Str. Plopilor, bl. 22, sc. 1, et. 2, ap. 52, jude˛ul  1620815181157, identificat cu B.I. seria GX nr.
  Forma juridic„, denumirea, sediul: societate cu      Gorj.                            082961, eliberat de Poli˛ia T‚rgu Jiu la data de
r„spundere limitat„, persoan„ juridic„ rom‚n„, cu                                     14.05.1997, domiciliat Ón T‚rgu Jiu, Aleea Plopilor,
                                 Obiectul de activitate
denumirea ROLEMAX PRINT, cu sediul social Ón                                       bl. 3, sc. 2, ap. 30, jude˛ul Gorj, av‚nd puteri
                                 • domeniul principal de activitate: 361 -
T‚rgu Jiu, str. Cerna, bl. 8, sc. 2, et. 3, ap. 15, jude˛ul                                depline.
                               produc˛ie de mobilier;
Gorj.                                                            Durata de func˛ionare a societ„˛ii este nelimitat„.
                                 • activitatea principal„: 3614 - produc˛ia altor      Modul de dizolvare ∫i lichidare: conform
  Domeniul principal de activitate: 222 - tip„rire ∫i
activit„˛i anexe.                       tipuri de mobilier;                     prevederilor Legii nr. 31/1990, republicat„.
  Activitatea principal„: 2223 - leg„torie.           • alte activit„˛i: conform cap. II din actul        Dispune publicarea Ón Monitorul Oficial al
  Alte activit„˛i: conform cap. II din actul         constitutiv nr. 13483 din data de 2.10.2003.        Rom‚niei, Partea a IV-a, a extrasului Óncheierii.
constitutiv nr. 2522 din data de 24.10.2003.           Capitalul social                      Executorie de drept.
                                 - capitalul social subscris: 2.000.000 lei;         Cu drept de recurs.
  Capitalul social
                                 - capitalul social v„rsat: 2.000.000 lei;          Pronun˛at„ Ón ∫edin˛a din 22 octombrie 2003.
  - capitalul social subscris: 2.000.000 lei;
                                 - num„rul total de p„r˛i sociale: 20;             (23/225.558)
  - capitalul social v„rsat: 2.000.000 lei;
  - num„rul total de p„r˛i sociale: 20;             - valoarea unei p„r˛i sociale: 100.000 lei.                     *
  - valoarea unei p„r˛i sociale: 100.000 lei.          Administratori:
  Administratori:                        1. B„loi I. Grigore, cet„˛ean rom‚n, n„scut la data         Societatea Comercial„
  1. Stolojan T. Julieta-Roxana, cet„˛ean rom‚n,       de 19.05.1958 Ón comuna Mu∫ete∫ti, jude˛ul Gorj,          LUKASIM COM - S.R.L., T‚rgu Jiu
n„scut„ la data de 26.10.1984 Ón T‚rgu Jiu, jude˛ul      cod numeric personal 1580519186984, identificat               jude˛ul Gorj
Gorj, cod numeric personal 2841026180025,           cu C.I. seria GZ nr. 119537, eliberat„ de Poli˛ia
identificat„ cu B.I. seria H.C. nr. 417119, eliberat de    Bumbe∫ti-Jiu la data de 31.01.2003, domiciliat Ón        NUM√R DE ORDINE ŒN REGISTRUL COMERfiULUI
Poli˛ia T‚rgu Jiu la data de 10.08.1998, domiciliat„     satul Mu∫ete∫ti, comuna Mu∫ete∫ti, jude˛ul Gorj,               J 18/746/2003
Ón T‚rgu Jiu, aleea Arge∫, bl. 4, ap. 15, jude˛ul Gorj,    av‚nd puteri depline;
av‚nd puteri depline;                      2. Dan P. Iulian, cet„˛ean rom‚n, n„scut la data          COD UNIC DE ŒNREGISTRARE 15854109
  2. Menghe∫ C. Fevronia, cet„˛ean rom‚n, n„scut„      de 14.07.1958 Ón comuna B„rb„te∫ti, jude˛ul Gorj,
la data de 1.04.1962 Ón T‚rgu Jiu, jude˛ul Gorj, cod                                           MINISTERUL JUSTIfiIEI
                               cod numeric personal 1580714180012, identificat
numeric personal 2620401186982, identificat„ cu                                              TRIBUNALUL GORJ
                               cu C.I. seria GZ nr. 097374, eliberat„ de Poli˛ia
B.I. seria G.R. nr. 494555, eliberat de Poli˛ia
                               T‚rgu Jiu la data de 30.05.2002, domiciliat Ón T‚rgu             DOSAR NR. 15057
Bumbe∫ti-Jiu la data de 15.09.1995, domiciliat„ Ón
                               Jiu, Str. Minerilor, bl. 9, sc. 2, ap. 41, jude˛ul Gorj,
T‚rgu Jiu, aleea Arge∫, bl. 4, sc. B, ap. 15, jude˛ul
                               av‚nd puteri depline.                        ŒNCHEIEREA NR. 5354/29.10.2003
Gorj, av‚nd puteri depline.
  Durata de func˛ionare a societ„˛ii este nelimitat„.      Durata de func˛ionare a societ„˛ii este nelimitat„.       ™edin˛a din 29 octombrie 2003
  Modul de dizolvare ∫i lichidare: conform           Modul de dizolvare ∫i lichidare: conform
                               prevederilor Legii nr. 31/1990, republicat„.          Judec„tor delegat
prevederilor Legii nr. 31/1990, republicat„.                                         la Oficiul Registrului
  Dispune publicarea Ón Monitorul Oficial al          Dispune publicarea Ón Monitorul Oficial al
                                                               Comer˛ului de pe l‚ng„
Rom‚niei, Partea a IV-a, a extrasului Óncheierii.       Rom‚niei, Partea a IV-a, a extrasului Óncheierii.
                                                               Tribunalul Gorj          - Popescu Elena
  Executorie de drept.                     Executorie de drept.
                                                               Referent             - Pup„z„ Victoria
  Cu drept de recurs.                      Cu drept de recurs.
  Pronun˛at„ Ón ∫edin˛a din 29 octombrie 2003.         Pronun˛at„ Ón ∫edin˛a din 21 octombrie 2003.        Prin cererea legal timbrat„, Ónregistrat„ cu nr.
                                                             15057 la data de 24.10.2003, petentul Becheanu N.
   (21/225.556)                         (22/225.557)
                                                             Nicolae a solicitat Ónregistrarea ∫i autorizarea
              *                              *                Societ„˛ii Comerciale LUKASIM COM - S.R.L.
                 MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA                 a IV-a,  Nr. 3167/4.XII.2003                    7
  Judec„torul delegat, examin‚nd actele           Judec„torul delegat, examin‚nd actele            Forma juridic„, denumirea, sediul: societate cu
doveditoare depuse Ón sus˛inerea cererii, a constatat   doveditoare depuse Ón sus˛inerea cererii, a constatat    r„spundere limitat„, persoan„ juridic„ rom‚n„, cu
c„ sunt Óndeplinite cerin˛ele legale, Ón conformitate   c„ sunt Óndeplinite cerin˛ele legale, Ón conformitate    denumirea HALIKARNAS, cu sediul social Ón
cu dispozi˛iile art. 331 ∫i urm„toarelor din Codul de   cu dispozi˛iile art. 331 ∫i urm„toarelor din Codul de    Rovinari, Str. Termocentralei, bl. S4, sc. 3, parter,
procedur„ civil„, precum ∫i cu cele ale Legii       procedur„ civil„, precum ∫i cu cele ale Legii        ap. 30, jude˛ul Gorj.
nr. 31/1990, republicat„, ∫i a dispus Ónregistrarea    nr. 31/1990, republicat„, ∫i a dispus Ónregistrarea      Domeniul principal de activitate: 726 - alte
Societ„˛ii Comerciale LUKASIM COM - S.R.L.         Societ„˛ii Comerciale BREMBI & CO - S.R.L.         activit„˛i legate de informatic„.
  Asocia˛i:                         Asociat unic: Becheri˛u I. Marius, n„scut la data      Activitatea principal„: 7260 - alte activit„˛i legate
  1. Becheanu N. Elena, n„scut„ la data de        de 1.03.1971 Ón T‚rgu Jiu, jude˛ul Gorj, cet„˛ean      de informatic„.
2.01.1961 Ón comuna C‚lnic, jude˛ul Gorj, cet„˛ean     rom‚n, domiciliat Ón T‚rgu Jiu, str. Gen. Tell,        Alte activit„˛i: conform cap. II din actul
rom‚n, domiciliat„ Ón T‚rgu Jiu, Aleea Pie˛ii, bl. 38,   bl. 13A, sc. 2, ap. 4, jude˛ul Gorj, identificat cu B.I.  constitutiv nr. 2438 din data de 20.10.2003.
sc. 1, ap. 13, jude˛ul Gorj, identificat„ cu B.I. seria  seria G.N. nr. 931308, eliberat de Poli˛ia T‚rgu Jiu      Capitalul social
B.T. nr. 843899, eliberat de Mili˛ia Rovinari la data   la data de 2.02.1995, cod numeric personal           - capitalul social subscris: 2.000.000 lei;
de   30.11.1983,    cod   numeric   personal   1710301182769.                         - capitalul social v„rsat: 2.000.000 lei;
2610102182807;                        Forma juridic„, denumirea, sediul: societate cu       - num„rul total de p„r˛i sociale: 20;
  2. Becheanu N. Nicolae, n„scut la data de        r„spundere limitat„, persoan„ juridic„ rom‚n„, cu       - valoarea unei p„r˛i sociale: 100.000 lei.
14.08.1960 Ón comuna Alimpe∫ti, jude˛ul Gorj,       denumirea BREMBI & CO, cu sediul social Ón T‚rgu        Administrator: Diaconu M. Robert-Andrei,
cet„˛ean rom‚n, domiciliat Ón T‚rgu Jiu, Aleea       Jiu, str. Tudor Vladimirescu nr. 101 bis, jude˛ul      cet„˛ean rom‚n, n„scut la data de 21.12.1973 Ón
Pie˛ii, bl. 38, sc. 1, ap. 13, jude˛ul Gorj, identificat  Gorj.                            T‚rgu Jiu, jude˛ul Gorj, cod numeric personal
cu B.I. seria B.R. nr. 294284, eliberat de Mili˛ia      Obiectul de activitate                  1731221182819, identificat cu B.I. seria H.C. nr.
T‚rgu Jiu la data de 1.07.1985, cod numeric          • domeniul principal de activitate: 521 - comer˛     199652, eliberat de Poli˛ia T‚rgu Jiu la data de
personal 1600814182782.                  cu am„nuntul Ón magazine nespecializate;          1.06.1998,   domiciliat   Ón  Rovinari,   Str.
  Forma juridic„, denumirea, sediul: societate cu      • activitatea principal„: 5211 - comer˛ cu        Termocentralei, bl. R4, sc. 1, ap. 17, jude˛ul Gorj,
r„spundere limitat„, persoan„ juridic„ rom‚n„, cu     am„nuntul Ón magazine nespecializate, cu v‚nzare      av‚nd puteri depline.
denumirea LUKASIM COM, cu sediul social Ón         predominant„ de produse alimentare, b„uturi ∫i         Durata de func˛ionare a societ„˛ii este nelimitat„.
T‚rgu Jiu, Str. Plevnei, bl. 10, sc. 1, et. 3, ap. 13,   tutun;                             Modul de dizolvare ∫i lichidare: conform
jude˛ul Gorj.                         • alte activit„˛i: conform cap. II din actul       prevederilor Legii nr. 31/1990, republicat„.
  Domeniul principal de activitate: 524 - comer˛ cu    constitutiv nr. 9108 din data de 23.10.2003.          Dispune publicarea Ón Monitorul Oficial al
am„nuntul Ón magazine specializate cu alte produse      Capitalul social                     Rom‚niei, Partea a IV-a, a extrasului Óncheierii.
neclasificate Ón alt„ parte.                 - capitalul social subscris: 2.000.000 lei;         Executorie de drept.
  Activitatea principal„: 5243 - comer˛ cu          - capitalul social v„rsat: 2.000.000 lei;          Cu drept de recurs.
am„nuntul cu Ónc„l˛„minte ∫i articole din piele.       - num„rul total de p„r˛i sociale: 20;            Pronun˛at„ Ón ∫edin˛a din 30 octombrie 2003.
  Alte activit„˛i: conform cap. II din actul         - valoarea unei p„r˛i sociale: 100.000 lei.          (26/225.561)
constitutiv nr. 2527 din data de 24.10.2003.         Administrator: Becheri˛u I. Marius, cet„˛ean                    *
  Capitalul social                    rom‚n, n„scut la data de 1.03.1971 Ón T‚rgu Jiu,
  - capitalul social subscris: 2.000.000 lei;       jude˛ul Gorj, cod numeric personal 1710301182769,           Societatea Comercial„
  - capitalul social v„rsat: 2.000.000 lei;        identificat cu B.I. seria G.N. nr. 931308, eliberat de       KARSIM SERV - S.R.L., T‚rgu Jiu
  - num„rul total de p„r˛i sociale: 20;          Poli˛ia T‚rgu Jiu la data de 2.02.1995, domiciliat Ón
                                                                    jude˛ul Gorj
  - valoarea unei p„r˛i sociale: 100.000 lei.       T‚rgu Jiu, str. Gen. Tell, bl. 13A, sc. 2, ap. 4, jude˛ul
  Administratori:                     Gorj, av‚nd puteri depline.
  1. Becheanu N. Elena, cet„˛ean rom‚n, n„scut„ la      Durata de func˛ionare a societ„˛ii este nelimitat„.     NUM√R DE ORDINE ŒN REGISTRUL COMERfiULUI
data de 2.01.1961 Ón comuna C‚lnic, jude˛ul Gorj,       Modul de dizolvare ∫i lichidare: conform                   J 18/732/2003
cod numeric personal 2610102182807, identificat„      prevederilor Legii nr. 31/1990, republicat„.
                                                                 COD UNIC DE ŒNREGISTRARE 15839354
cu B.I. seria B.T. nr. 843899, eliberat de Mili˛ia      Dispune publicarea Ón Monitorul Oficial al
Rovinari la data de 30.11.1983, domiciliat„ Ón T‚rgu    Rom‚niei, Partea a IV-a, a extrasului Óncheierii.
                                                                   MINISTERUL JUSTIfiIEI
Jiu, Aleea Pie˛ii, bl. 38, sc. 1, ap. 13, jude˛ul Gorj,    Executorie de drept.
av‚nd puteri depline;                     Cu drept de recurs.
  2. Becheanu N. Nicolae, cet„˛ean rom‚n, n„scut       Pronun˛at„ Ón ∫edin˛a din 28 octombrie 2003.                TRIBUNALUL GORJ
la data de 14.08.1960 Ón comuna Alimpe∫ti, jude˛ul       (25/225.560)
Gorj, cod numeric personal 1600814182782,                                                DOSAR NR. 14812
                                           *
identificat cu B.I. seria B.R. nr. 294284, eliberat de
Mili˛ia T‚rgu Jiu la data de 1.07.1985, domiciliat Ón                                     ŒNCHEIEREA NR. 5199/23.10.2003
                                     Societatea Comercial„
T‚rgu Jiu, Aleea Pie˛ii, bl. 38, sc. 1, ap. 13, jude˛ul                                    ™edin˛a din 23 octombrie 2003
Gorj, av‚nd puteri depline.                       HALIKARNAS - S.R.L.
  Durata de func˛ionare a societ„˛ii este nelimitat„.          Rovinari, jude˛ul Gorj              Judec„tor delegat
  Modul de dizolvare ∫i lichidare: conform                                        la Oficiul Registrului
prevederilor Legii nr. 31/1990, republicat„.                                       Comer˛ului de pe l‚ng„
                                NUM√R DE ORDINE ŒN REGISTRUL COMERfiULUI
  Dispune publicarea Ón Monitorul Oficial al                                       Tribunalul Gorj          - Ghimi∫ Vasile
                                        J 18/749/2003
Rom‚niei, Partea a IV-a, a extrasului Óncheierii.                                     Referent             - Pup„z„ Victoria
  Executorie de drept.                       COD UNIC DE ŒNREGISTRARE 15859416
                                                             Prin cererea legal timbrat„, Ónregistrat„ cu nr.
  Cu drept de recurs.                                                 14812 la data de 21.10.2003, petentul Kovacs K.
  Pronun˛at„ Ón ∫edin˛a din 29 octombrie 2003.              MINISTERUL JUSTIfiIEI
                                                            Karoly a solicitat Ónregistrarea ∫i autorizarea
   (24/225.559)                                                   Societ„˛ii Comerciale KARSIM SERV - S.R.L.
              *                         TRIBUNALUL GORJ               Judec„torul delegat, examin‚nd actele
                                                            doveditoare depuse Ón sus˛inerea cererii, a constatat
      Societatea Comercial„                      DOSAR NR. 15059              c„ sunt Óndeplinite cerin˛ele legale, Ón conformitate
    BREMBI & CO - S.R.L., T‚rgu Jiu                                         cu dispozi˛iile art. 331 ∫i urm„toarelor din Codul de
                                 ŒNCHEIEREA NR. 5378/30.10.2003            procedur„ civil„, precum ∫i cu cele ale Legii
        jude˛ul Gorj
                                                            nr. 31/1990, republicat„, ∫i a dispus Ónregistrarea
                                 ™edin˛a din 30 octombrie 2003
                                                            Societ„˛ii Comerciale KARSIM SERV - S.R.L.
  NUM√R DE ORDINE ŒN REGISTRUL COMERfiULUI          Judec„tor delegat                      Asocia˛i:
           J 18/742/2003              la Oficiul Registrului                   1. Kovacs K. Karoly, n„scut la data de 19.08.1979
                               Comer˛ului de pe l‚ng„                  Ón Baraolt, jude˛ul Covasna, cet„˛ean rom‚n,
     COD UNIC DE ŒNREGISTRARE 15850379                                      domiciliat Ón T‚rgu Jiu, Str. Constructorilor, bl. 14,
                               Tribunalul Gorj          - Ghimi∫ Vasile
                               Referent             - Pup„z„ Victoria   sc. 2, ap. 51, jude˛ul Gorj, identificat cu C.I. seria GZ
        MINISTERUL JUSTIfiIEI                                          nr. 144561, eliberat„ de Poli˛ia T‚rgu Jiu la data de
                               Prin cererea legal timbrat„, Ónregistrat„ la data    8.09.2003, cod numeric personal 1790819180010;
                              de 24.10.2003 cu nr. 15059, petentul Diaconu M.        2. Avram I. Simona-Georgiana, n„scut„ la data de
         TRIBUNALUL GORJ
                              Robert-Andrei a solicitat Ónregistrarea ∫i autorizarea   6.04.1970 Ón Lupeni, jude˛ul Hunedoara, cet„˛ean
                              Societ„˛ii Comerciale HALIKARNAS - S.R.L.          rom‚n, domiciliat„ Ón T‚rgu Jiu, Str.
         DOSAR NR. 14990
                               Judec„torul delegat, examin‚nd actele          Constructorilor, bl. 14, sc. 2, ap. 51, jude˛ul Gorj,
    ŒNCHEIEREA NR. 5305/28.10.2003           doveditoare depuse Ón sus˛inerea cererii, a constatat    identificat„ cu C.I. seria GZ nr. 129354, eliberat„ de
                              c„ sunt Óndeplinite cerin˛ele legale, Ón conformitate    Poli˛ia T‚rgu Jiu la data de 9.04.2003, cod numeric
    ™edin˛a din 28 octombrie 2003            cu dispozi˛iile art. 331 ∫i urm„toarelor din Codul de    personal 2700406182823.
 Judec„tor delegat                    procedur„ civil„, precum ∫i cu cele ale Legii         Forma juridic„, denumirea, sediul: societate cu
 la Oficiul Registrului                  nr. 31/1990, republicat„, ∫i a dispus Ónregistrarea     r„spundere limitat„, persoan„ juridic„ rom‚n„, cu
                              Societ„˛ii Comerciale HALIKARNAS - S.R.L.          denumirea KARSIM SERV, cu sediul social Ón T‚rgu
 Comer˛ului de pe l‚ng„
                               Asociat unic: Diaconu M. Robert-Andrei, n„scut      Jiu, Str. Constructorilor, bl. 14, et. 3, ap. 51, jude˛ul
 Tribunalul Gorjj          - Ghimi∫ Vasile
                              la data de 21.12.1973 Ón T‚rgu Jiu, jude˛ul Gorj,      Gorj.
 Referent              - Pup„z„ Victoria
                              cet„˛ean rom‚n, domiciliat Ón Rovinari, Str.          Domeniul principal de activitate: 748 - alte
 Prin cererea legal timbrat„, Ónregistrat„ cu nr.     Termocentralei, bl. R4, sc. 1, ap. 17, jude˛ul Gorj,    activit„˛i de servicii prestate Ón principal
14990 la data de 23.10.2003, petentul Becheri˛u I.     identificat cu B.I. seria H.C. nr. 199652, eliberat de   Óntreprinderilor.
Marius a solicitat Ónregistrarea ∫i autorizarea      Poli˛ia T‚rgu Jiu la data de 1.06.1998, cod numeric      Activitatea principal„: 7485 - activit„˛i de
Societ„˛ii Comerciale BREMBI & CO - S.R.L.         personal 1731221182819.                   secretariat ∫i traducere.
  8               MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI,               PARTEA a IV-a,   Nr. 3167/4.XII.2003
  Alte activit„˛i: conform cap. II din actul         Administrator: PÓrc„l„bescu V. Alexandru-        Poli˛ia T‚rgu Jiu la data de 8.08.1997, domiciliat„ Ón
constitutiv nr. 2453 din data de 21.10.2003.        Cosmin, cet„˛ean rom‚n, n„scut la data de          T‚rgu Jiu, bd. C. Br‚ncu∫i, bl. 2, ap. 17, jude˛ul Gorj,
  Capitalul social                     5.08.1984 Ón T‚rgu Jiu, jude˛ul Gorj,            av‚nd puteri depline.
  - capitalul social subscris: 2.000.000 lei;       1840805180028, identificat cu C.I. seria GZ nr.        Durata de func˛ionare a societ„˛ii este nelimitat„.
  - capitalul social v„rsat: 2.000.000 lei;        106009, eliberat„ de Poli˛ia T‚rgu Jiu la data de       Modul de dizolvare ∫i lichidare: conform
  - num„rul total de p„r˛i sociale: 20;          4.09.2002, domiciliat Ón T‚rgu Jiu, Str. Siretului, bl.   prevederilor Legii nr. 31/1990, republicat„.
  - valoarea unei p„r˛i sociale: 100.000 lei.       11, sc. 4, et. 1, ap. 3, cod po∫tal 1400, jude˛ul Gorj,    Dispune publicarea Ón Monitorul Oficial al
  Administratori:                     av‚nd puteri depline.                    Rom‚niei, Partea a IV-a, a extrasului Óncheierii.
  1. Kovacs K. Karoly, cet„˛ean rom‚n, n„scut la       Durata de func˛ionare a societ„˛ii este nelimitat„.
                                                              Executorie de drept.
data de 19.08.1979 Ón Baraolt, jude˛ul Covasna, cod      Modul de dizolvare ∫i lichidare: conform
                                                              Cu drept de recurs.
numeric personal 1790819180010, identificat cu C.I.     prevederilor Legii nr. 31/1990, republicat„.
                                                              Pronun˛at„ Ón ∫edin˛a din 28 octombrie 2003.
seria GZ nr. 144561, eliberat„ de Poli˛ia T‚rgu Jiu      Dispune publicarea Ón Monitorul Oficial al
la data de 8.09.2003, domiciliat Ón T‚rgu Jiu, Str.     Rom‚niei, Partea a IV-a, a extrasului Óncheierii.        (29/225.564)
Constructorilor, bl. 14, sc. 2, ap. 51, jude˛ul Gorj,     Executorie de drept.                                 *
av‚nd puteri depline;                     Cu drept de recurs.
  2. Avram I. Simona-Georgiana, cet„˛ean rom‚n,        Pronun˛at„ Ón ∫edin˛a din 27 octombrie 2003.             Societatea Comercial„
n„scut„ la data de 6.04.1970 Ón Lupeni, jude˛ul         (28/225.563)                          ECAGUD COM - S.R.L., T‚rgu Jiu
Hunedoara, cod numeric personal 2700406182823,
identificat„ cu C.I. seria GZ nr. 129354, eliberat„ de
                                            *                         jude˛ul Gorj
Poli˛ia T‚rgu Jiu la data de 9.04.2003, domiciliat„ Ón
T‚rgu Jiu, Str. Constructorilor, bl. 14, sc. 2, ap. 51,       Societatea Comercial„
                                                              NUM√R DE ORDINE ŒN REGISTRUL COMERfiULUI
jude˛ul Gorj, av‚nd puteri depline.              PEVAM - S.R.L., T‚rgu Jiu, jude˛ul Gorj
                                                                       J 18/737/2003
  Durata de func˛ionare a societ„˛ii este nelimitat„.
  Modul de dizolvare ∫i lichidare: conform           NUM√R DE ORDINE ŒN REGISTRUL COMERfiULUI              COD UNIC DE ŒNREGISTRARE 15846874
prevederilor Legii nr. 31/1990, republicat„.                 J 18/741/2003
  Dispune publicarea Ón Monitorul Oficial al                                              MINISTERUL JUSTIfiIEI
Rom‚niei, Partea a IV-a, a extrasului Óncheierii.           COD UNIC DE ŒNREGISTRARE 15850360
  Executorie de drept.
  Cu drept de recurs.                           MINISTERUL JUSTIfiIEI                      TRIBUNALUL GORJ
  Pronun˛at„ Ón ∫edin˛a din 23 octombrie 2003.
   (27/225.562)                                                            DOSAR NR. 14895
                                       TRIBUNALUL GORJ
              *                                                  ŒNCHEIEREA NR. 5266/27.10.2003
                                       DOSAR NR. 14988
       Societatea Comercial„                                              ™edin˛a din 27 octombrie 2003
        RACING NT - S.R.L.,                 ŒNCHEIEREA NR. 5308/28.10.2003
                                                              Judec„tor delegat
       T‚rgu Jiu, jude˛ul Gorj               ™edin˛a din 28 octombrie 2003              la Oficiul Registrului
                                Judec„tor delegat                      Comer˛ului de pe l‚ng„
  NUM√R DE ORDINE ŒN REGISTRUL COMERfiULUI          la Oficiul Registrului                   Tribunalul Gorj          - Popescu Elena
         J 18/738/2003                Comer˛ului de pe l‚ng„                   Referent              - Pup„z„ Victoria
                                Tribunalul Gorj         - Ghimi∫ Vasile      Prin cererea legal timbrat„, Ónregistrat„ la data
     COD UNIC DE ŒNREGISTRARE 15846866
                                Referent             - Pup„z„ Victoria    de 22.10.2003 cu nr. 14895, petenta Guidea Gh.
        MINISTERUL JUSTIfiIEI              Prin cererea legal timbrat„, Ónregistrat„ cu nr.     Ecaterina a solicitat Ónregistrarea ∫i autorizarea
                              14988 la data de 23.10.2003, petentul P„tra∫cu C.      Societ„˛ii Comerciale ECAGUD COM - S.R.L.
                              Petre a solicitat Ónregistrarea ∫i autorizarea         Judec„torul delegat, examin‚nd actele
         TRIBUNALUL GORJ
                              Societ„˛ii Comerciale PEVAM - S.R.L.            doveditoare depuse Ón sus˛inerea cererii, a constatat
                                Judec„torul delegat, examin‚nd actele          c„ sunt Óndeplinite cerin˛ele legale, Ón conformitate
         DOSAR NR. 14371
                              doveditoare depuse Ón sus˛inerea cererii, a constatat    cu dispozi˛iile art. 331 ∫i urm„toarelor din Codul de
    ŒNCHEIEREA NR. 5267/27.10.2003            c„ sunt Óndeplinite cerin˛ele legale, Ón conformitate    procedur„ civil„, precum ∫i cu cele ale Legii
                              cu dispozi˛iile art. 331 ∫i urm„toarelor din Codul de    nr. 31/1990, republicat„, ∫i a dispus Ónregistrarea
    ™edin˛a din 27 octombrie 2003            procedur„ civil„, precum ∫i cu cele ale Legii        Societ„˛ii Comerciale ECAGUD COM - S.R.L.
  Judec„tor delegat                    nr. 31/1990, republicat„, ∫i a dispus Ónregistrarea      Asociat unic: Guidea Gh. Ecaterina, n„scut„ la
  la Oficiul Registrului                  Societ„˛ii Comerciale PEVAM - S.R.L.            data de 12.08.1954 Ón Republica Moldova, Groze∫ti,
                                Asocia˛i:                        cet„˛ean rom‚n, domiciliat„ Ón T‚rgu Jiu, Aleea
  Comer˛ului de pe l‚ng„
                                1. P„tra∫cu C. Petre, n„scut la data de 29.06.1952
  Tribunalul Gorj         - Popescu Elena                                   P„cii, bl. 4, sc. 2, ap. 16, identificat„ cu C.I. seria GZ
                              Ón comuna B„rb„te∫ti, jude˛ul Gorj, cet„˛ean rom‚n,
  Referent             - Pup„z„ Victoria                                  nr. 033928, eliberat„ de Poli˛ia T‚rgu Jiu la data de
                              domiciliat Ón T‚rgu Jiu, bd. C. Br‚ncu∫i, bl. 2, sc. 1,
                                                            31.05.2000, cod numeric personal 2540812186993.
  Prin cererea legal timbrat„, Ónregistrat„ cu nr.     ap. 17, jude˛ul Gorj, identificat cu B.I. seria B.Z. nr.
                              276053, eliberat de Mili˛ia T‚rgu Jiu la data de        Forma juridic„, denumirea, sediul: societate cu
14371 la data de 14.10.2003, petentul PÓrc„l„bescu
V. Alexandru-Cosmin a solicitat Ónregistrarea ∫i      6.04.1984, cod numeric personal 1520629182784;       r„spundere limitat„, persoan„ juridic„ rom‚n„, cu
autorizarea Societ„˛ii Comerciale RACING NT -         2. P„tra∫cu A. Viorica, n„scut„ la data de        denumirea ECAGUD COM, cu sediul social Ón T‚rgu
S.R.L.                           27.07.1968 Ón comuna Dr„gu˛e∫ti, jude˛ul Gorj,       Jiu, Aleea Plopilor, bl. 3, sc. 1, et. 1, ap. 5, jude˛ul
  Judec„torul delegat, examin‚nd actele          cet„˛ean rom‚n, domiciliat„ Ón T‚rgu Jiu, bd. C.      Gorj.
doveditoare depuse Ón sus˛inerea cererii, a constatat    Br‚ncu∫i, bl. 2, ap. 17, jude˛ul Gorj, identificat„ cu     Domeniul principal de activitate: 521 - comer˛ cu
c„ sunt Óndeplinite cerin˛ele legale, Ón conformitate    B.I. seria G.X. nr. 086314, eliberat de Poli˛ia T‚rgu    am„nuntul Ón magazine nespecializate.
cu dispozi˛iile art. 331 ∫i urm„toarelor din Codul de    Jiu la data de 8.08.1997, cod numeric personal         Activitatea principal„: 5212 - comer˛ cu
procedur„ civil„, precum ∫i cu cele ale Legii        2680727182771.                       am„nuntul Ón magazine nespecializate, cu v‚nzare
nr. 31/1990, republicat„, ∫i a dispus Ónregistrarea      Forma juridic„, denumirea, sediul: societate cu     predominant„ de produse nealimentare.
Societ„˛ii Comerciale RACING NT - S.R.L.          r„spundere limitat„, persoan„ juridic„ rom‚n„, cu       Alte activit„˛i: conform cap. II din actul
  Asociat unic: PÓrc„l„bescu V. Alexandru-Cosmin,     denumirea PEVAM, cu sediul social Ón T‚rgu Jiu,       constitutiv nr. 2483 din data de 22.10.2003.
n„scut la data de 5.08.1984 Ón T‚rgu Jiu, jude˛ul      bd. Constantin Br‚ncu∫i, bl. 18, sc. 1, et. 4, ap. 17,     Capitalul social
Gorj, cet„˛ean rom‚n, domiciliat Ón T‚rgu Jiu, Str.     jude˛ul Gorj.                         - capitalul social subscris: 2.000.000 lei;
Siretului, bl. 11, sc. 4, et. 1, ap. 3, jude˛ul Gorj,     Domeniul principal de activitate: 527 - repara˛ii      - capitalul social v„rsat: 2.000.000 lei;
identificat cu C.I. seria GZ nr. 106009, eliberat„ de    de articole personale ∫i gospod„re∫ti.
                                                              - num„rul total de p„r˛i sociale: 20;
Poli˛ia T‚rgu Jiu la data de 4.09.2002, cod numeric      Activitatea principal„: 5271 - repara˛ii de
                                                              - valoarea unei p„r˛i sociale: 100.000 lei.
personal 1840805180028.                   Ónc„l˛„minte ∫i alte articole din piele.
                                                              Administrator: Guidea Gh. Ecaterina, cet„˛ean
  Forma juridic„, denumirea, sediul: societate cu       Alte activit„˛i: conform cap. II din actul
                                                            rom‚n, n„scut„ la data de 12.08.1954 Ón Republica
r„spundere limitat„, persoan„ juridic„ rom‚n„, cu      constitutiv nr. 2507 din data de 23.10.2003.
denumirea RACING NT, cu sediul social Ón T‚rgu         Capitalul social                     Moldova, Groze∫ti, cod numeric personal
Jiu, Str. Siretului, bl. 11, sc. 4, et. 1, ap. 3, jude˛ul   - capitalul social subscris: 2.000.000 lei;       2540812186993, identificat„ cu C.I. seria GZ nr.
Gorj.                             - capitalul social v„rsat: 2.000.000 lei;        033928, eliberat„ de Poli˛ia T‚rgu Jiu la data de
  Obiectul de activitate                   - num„rul total de p„r˛i sociale: 20;          31.05.2000, domiciliat„ Ón T‚rgu Jiu, Aleea P„cii,
  • domeniul principal de activitate: 524 - comer˛      - valoarea unei p„r˛i sociale: 100.000 lei.       bl. 4, sc. 2, ap. 16, jude˛ul Gorj, av‚nd puteri
cu am„nuntul Ón magazine specializate, cu alte         Administratori:                     depline.
produse neclasificate Ón alt„ parte;              1. P„tra∫cu C. Petre, cet„˛ean rom‚n, n„scut la       Durata de func˛ionare a societ„˛ii este nelimitat„.
  • activitatea principal„: 5248 - comer˛ cu        data de 29.06.1952 Ón comuna B„rb„te∫ti, jude˛ul        Modul de dizolvare ∫i lichidare: conform
am„nuntul, Ón magazine specializate, cu alte        Gorj, cod numeric personal 1520629182784,          prevederilor Legii nr. 31/1990, republicat„.
produse neclasificate Ón alt„ parte;            identificat cu B.I. seria B.Z. nr. 276053, eliberat de     Dispune publicarea Ón Monitorul Oficial al
  • alte activit„˛i: conform cap. II din actul       Mili˛ia T‚rgu Jiu la data de 6.04.1984, domiciliat Ón    Rom‚niei, Partea a IV-a, a extrasului Óncheierii.
constitutiv nr. 8760 din data de 14.10.2003.        T‚rgu Jiu, bd. C. Br‚ncu∫i, bl. 2, sc. 1, ap. 17, jude˛ul   Executorie de drept.
  Capitalul social                     Gorj, av‚nd puteri depline;                  Cu drept de recurs.
  - capitalul social subscris: 2.000.000 lei;         2. P„tra∫cu A. Viorica, cet„˛ean rom‚n, n„scut„ la     Pronun˛at„ Ón ∫edin˛a din 27 octombrie 2003.
  - capitalul social v„rsat: 2.000.000 lei;        data de 27.07.1968 Ón comuna Dr„gu˛e∫ti, jude˛ul
                                                               (30/225.565)
  - num„rul total de p„r˛i sociale: 20;          Gorj, cod numeric personal 2680727182771,
  - valoarea unei p„r˛i sociale: 100.000 lei.       identificat„ cu B.I. seria G.X. nr. 086314, eliberat de                 *
                 MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA                 a IV-a,  Nr. 3167/4.XII.2003                    9
      Societatea Comercial„                Judec„torul delegat, examin‚nd actele         B.I. seria G.X. nr. 084533, eliberat de Poli˛ia Motru
   CLUB DENISGYM - S.R.L., T‚rgu Jiu           doveditoare depuse Ón sus˛inerea cererii, a constatat   la data de 1.07.1997, cod numeric personal
        jude˛ul Gorj                c„ sunt Óndeplinite cerin˛ele legale, Ón conformitate   2680319180036.
                              cu dispozi˛iile art. 331 ∫i urm„toarelor din Codul de    Forma juridic„, denumirea, sediul: societate cu
                              procedur„ civil„, precum ∫i cu cele ale Legii       r„spundere limitat„, persoan„ juridic„ rom‚n„, cu
  NUM√R DE ORDINE ŒN REGISTRUL COMERfiULUI         nr. 31/1990, republicat„, ∫i a dispus Ónregistrarea    denumirea SIDONIA BEAUTY, cu sediul social Ón
         J 18/736/2003
                              Societ„˛ii Comerciale AGENTIENET - S.R.L.         Motru, Aleea Topora∫ilor, bl. 4, sc. 2, parter, ap. 23,
     COD UNIC DE ŒNREGISTRARE 15846882          Asocia˛i:                       jude˛ul Gorj.
                                1. VÓlceanu Gh. Drago∫, n„scut la data de         Domeniul principal de activitate: 930 - alte
        MINISTERUL JUSTIfiIEI             10.11.1972 Ón Bucure∫ti, sectorul 4, cet„˛ean rom‚n,   activit„˛i de servicii.
        TRIBUNALUL GORJ               domiciliat Ón Bumbe∫ti-Jiu, Str. Jiului, bl. 6, ap. 12,   Activitatea principal„: 9302 - coafur„ ∫i alte
                              jude˛ul Gorj, identificat cu B.I. seria G.V. nr.     activit„˛i de Ónfrumuse˛are.
         DOSAR NR. 14897              653115, eliberat de Poli˛ia Bumbe∫ti-Jiu la data de     Alte activit„˛i: conform cap. II din actul
                              19.12.1996, cod numeric personal 1721110182798;      constitutiv nr. 2431 din data de 20.10.2003.
    ŒNCHEIEREA NR. 5264/27.10.2003
                                2. VÓlceanu I. Silvia, n„scut„ la data de         Capitalul social
    ™edin˛a din 27 octombrie 2003            25.10.1974 Ón ora∫ul Bumbe∫ti-Jiu, jude˛ul Gorj,       - capitalul social subscris: 2.000.000 lei;
                              cet„˛ean rom‚n, domiciliat„ Ón Bucure∫ti, sectorul      - capitalul social v„rsat: 2.000.000 lei;
  Judec„tor delegat
                              3, str. Vlaicu Vod„ nr. 23, bl. V39, sc. 1, ap. 11,     - num„rul total de p„r˛i sociale: 20;
  la Oficiul Registrului
                              identificat„ cu C.I. seria RD nr. 128889, eliberat„ de    - valoarea unei p„r˛i sociale: 100.000 lei.
  Comer˛ului de pe l‚ng„
                              Sec˛ia 11 Poli˛ie la data de 15.09.2000, cod numeric     Administrator: Zaicu C. Georgiana, cet„˛ean
  Tribunalul Gorj         - Popescu Elena
                              personal 2741025182775.                  rom‚n, n„scut„ la data de 19.03.1968 Ón T‚rgu Jiu,
  Referent             - Pup„z„ Victoria
                                Forma juridic„, denumirea, sediul: societate cu    jude˛ul Gorj, cod numeric personal 2680319180036,
  Prin cererea legal timbrat„, Ónregistrat„ cu nr.     r„spundere limitat„, persoan„ juridic„ rom‚n„, cu     identificat„ cu B.I. seria G.X. nr. 084533, eliberat de
14897 la data de 22.10.2003, petentul Bogdan P.       denumirea AGENTIENET, cu sediul social Ón         Poli˛ia Motru la data de 1.07.1997, domiciliat„ Ón
Sorin-Claudiu a solicitat Ónregistrarea ∫i autorizarea   Bumbe∫ti-Jiu, str. Gheorghe Dumitrescu nr. 10,      Motru, Bd. Trandafirilor nr. 14, bl. 2, sc. 3, ap. 45,
Societ„˛ii Comerciale CLUB DENISGYM - S.R.L.        jude˛ul Gorj.                       jude˛ul Gorj, av‚nd puteri depline.
  Judec„torul delegat, examin‚nd actele
                                Domeniul principal de activitate: 723 -          Durata de func˛ionare a societ„˛ii este nelimitat„.
doveditoare depuse Ón sus˛inerea cererii, a constatat
c„ sunt Óndeplinite cerin˛ele legale, Ón conformitate    prelucrarea informatic„ a datelor.              Modul de dizolvare ∫i lichidare: conform
cu dispozi˛iile art. 331 ∫i urm„toarelor din Codul de     Activitatea principal„: 7230 - prelucrarea       prevederilor Legii nr. 31/1990, republicat„.
procedur„ civil„, precum ∫i cu cele ale Legii        informatic„ a datelor.                    Dispune publicarea Ón Monitorul Oficial al
nr. 31/1990, republicat„, ∫i a dispus Ónregistrarea      Alte activit„˛i: conform cap. II din actul       Rom‚niei, Partea a IV-a, a extrasului Óncheierii.
Societ„˛ii Comerciale CLUB DENISGYM - S.R.L.        constitutiv nr. 2227 din data de 30.09.2003.         Executorie de drept.
  Asociat unic: Bogdan P. Sorin-Claudiu, n„scut la      Capitalul social                     Cu drept de recurs.
data de 19.10.1971 Ón T‚rgu Jiu, jude˛ul Gorj,         - capitalul social subscris: 2.000.000 lei;        Pronun˛at„ Ón ∫edin˛a din 23 octombrie 2003.
cet„˛ean rom‚n, domiciliat Ón T‚rgu Jiu, Bd. 1 Mai       - capitalul social v„rsat: 2.000.000 lei;          (33/225.568)
nr. 430, jude˛ul Gorj, identificat cu B.I. seria B.R. nr.   - num„rul total de p„r˛i sociale: 20;
930237, eliberat de Mili˛ia T‚rgu Jiu la data de        - valoarea unei p„r˛i sociale: 100.000 lei.
                                                                         *
7.11.1985, cod numeric personal 1711019182782.         Administrator: VÓlceanu Gh. Drago∫, cet„˛ean
  Forma juridic„, denumirea, sediul: societate cu                                       Societatea Comercial„
                              rom‚n, n„scut la data de 10.11.1972 Ón Bucure∫ti,
r„spundere limitat„, persoan„ juridic„ rom‚n„, cu                                   GISELLECOM - S.R.L., Motru, jude˛ul Gorj
denumirea CLUB DENISGYM, cu sediul social Ón        sectorul 4, cod numeric personal 1721110182798,
T‚rgu Jiu, Str. Olte˛ului, bl. 4, sc. 3, ap. 8, jude˛ul   identificat cu B.I. seria G.V. nr. 653115, eliberat de
Gorj.                            Poli˛ia Bumbe∫ti-Jiu la data de 19.12.1996,          NUM√R DE ORDINE ŒN REGISTRUL COMERfiULUI
  Domeniul principal de activitate: 930 - alte       domiciliat Ón Bumbe∫ti-Jiu, Str. Jiului, bl. 6. ap. 12,             J 18/730/2003
activit„˛i de servicii.                   jude˛ul Gorj, av‚nd puteri depline.
  Activitatea principal„: 9304 - activit„˛i de        Durata de func˛ionare a societ„˛ii este nelimitat„.       COD UNIC DE ŒNREGISTRARE 15835182
Óntre˛inere corporal„.                     Modul de dizolvare ∫i lichidare: conform
  Alte activit„˛i: conform cap. II din actul        prevederilor Legii nr. 31/1990, republicat„.               MINISTERUL JUSTIfiIEI
constitutiv nr. 2474 din data de 22.10.2003.          Dispune publicarea Ón Monitorul Oficial al
  Capitalul social                     Rom‚niei, Partea a IV-a, a extrasului Óncheierii.
  - capitalul social subscris: 2.000.000 lei;         Executorie de drept.
                                                                    TRIBUNALUL GORJ
  - capitalul social v„rsat: 2.000.000 lei;
                                Cu drept de recurs.
  - num„rul total de p„r˛i sociale: 20;                                                DOSAR NR. 14727
                                Pronun˛at„ Ón ∫edin˛a din 27 octombrie 2003.
  - valoarea unei p„r˛i sociale: 100.000 lei.
  Administrator: Bogdan P. Sorin-Claudiu, cet„˛ean       (32/225.567)                         ŒNCHEIEREA NR. 5169/22.10.2003
rom‚n, n„scut la data de 19.10.1971 Ón T‚rgu Jiu,                   *                   ™edin˛a din 22 octombrie 2003
jude˛ul Gorj, cod numeric personal 1711019182782,
identificat cu B.I. seria B.R. nr. 930237, eliberat de                                  Judec„tor delegat
                                    Societatea Comercial„
Mili˛ia T‚rgu Jiu la data de 7.11.1985, domiciliat Ón                                  la Oficiul Registrului
T‚rgu Jiu, Bd. 1 Mai nr. 430, jude˛ul Gorj, av‚nd         SIDONIA BEAUTY - S.R.L., Motru
                                                             Comer˛ului de pe l‚ng„
puteri depline.                               jude˛ul Gorj
  Durata de func˛ionare a societ„˛ii este nelimitat„.                                  Tribunalul Gorj          - Popescu Elena
  Modul de dizolvare ∫i lichidare: conform                                       Referent              - Pup„z„ Victoria
prevederilor Legii nr. 31/1990, republicat„.          NUM√R DE ORDINE ŒN REGISTRUL COMERfiULUI
                                         J 18/734/2003
                                                             Prin cererea legal timbrat„, Ónregistrat„ cu nr.
  Dispune publicarea Ón Monitorul Oficial al
                                                           14727 la data de 20.10.2003, petenta Zaicu C.
Rom‚niei, Partea a IV-a, a extrasului Óncheierii.
  Executorie de drept.                       COD UNIC DE ŒNREGISTRARE 15839362        Georgiana a solicitat Ónregistrarea ∫i autorizarea
  Cu drept de recurs.                                                Societ„˛ii Comerciale GISELLECOM - S.R.L.
  Pronun˛at„ Ón ∫edin˛a din 27 octombrie 2003.              MINISTERUL JUSTIfiIEI             Judec„torul delegat, examin‚nd actele
   (31/225.566)                                                   doveditoare depuse Ón sus˛inerea cererii, a constatat
                                                           c„ sunt Óndeplinite cerin˛ele legale, Ón conformitate
              *                         TRIBUNALUL GORJ
                                                           cu dispozi˛iile art. 331 ∫i urm„toarelor din Codul de
                                                           procedur„ civil„, precum ∫i cu cele ale Legii
     Societatea Comercial„                       DOSAR NR. 14810
                                                           nr. 31/1990, republicat„, ∫i a dispus Ónregistrarea
   AGENTIENET - S.R.L., Bumbe∫ti-Jiu
                                  ŒNCHEIEREA NR. 5200/23.10.2003           Societ„˛ii Comerciale GISELLECOM - S.R.L.
        jude˛ul Gorj                                               Asocia˛i:
                                  ™edin˛a din 23 octombrie 2003             1. Zaicu C. Georgiana, n„scut„ la data de
  NUM√R DE ORDINE ŒN REGISTRUL COMERfiULUI          Judec„tor delegat                    19.03.1968 Ón T‚rgu Jiu, jude˛ul Gorj, cet„˛ean
         J 18/739/2003                la Oficiul Registrului                 rom‚n, domiciliat„ Ón Motru, Bd. Trandafirilor
                                                           nr. 14, bl. 2, sc. 3, ap. 45, jude˛ul Gorj, identificat„
     COD UNIC DE ŒNREGISTRARE 15846890          Comer˛ului de pe l‚ng„
                                                           cu B.I. seria G.X. nr. 084533, eliberat de Poli˛ia
                               Tribunalul Gorj          - Ghimi∫ Vasile
                                                           Motru la data de 1.07.1997, cod numeric personal
        MINISTERUL JUSTIfiIEI              Referent              - Pup„z„ Victoria
                                                           2680319180036;
        TRIBUNALUL GORJ
                                Prin cererea legal timbrat„, Ónregistrat„ cu nr.     2. Simionescu V. Lucia, cet„˛ean rom‚n, n„scut„
                              14810 la data de 21.10.2003, petentul Zaicu C.      la data de 8.05.1968 Ón Motru, jude˛ul Gorj, cet„˛ean
         DOSAR NR. 14899
                              Georgiana a solicitat Ónregistrarea ∫i autorizarea    rom‚n, domiciliat„ Ón Motru, Aleea Leag„nelor nr.
    ŒNCHEIEREA NR. 5265/27.10.2003            Societ„˛ii Comerciale SIDONIA BEAUTY - S.R.L.       2, bl. 3, sc. 2, ap. 31, jude˛ul Gorj, identificat„ cu C.I.
    ™edin˛a din 27 octombrie 2003              Judec„torul delegat, examin‚nd actele         seria GZ nr. 043600, eliberat„ de Poli˛ia Motru la
                              doveditoare depuse Ón sus˛inerea cererii, a constatat   data de 12.10.2000, cod numeric personal
  Judec„tor delegat                    c„ sunt Óndeplinite cerin˛ele legale, Ón conformitate   2680508180019.
  la Oficiul Registrului                  cu dispozi˛iile art. 331 ∫i urm„toarelor din Codul de    Forma juridic„, denumirea, sediul: societate cu
  Comer˛ului de pe l‚ng„                  procedur„ civil„, precum ∫i cu cele ale Legii       r„spundere limitat„, persoan„ juridic„ rom‚n„, cu
  Tribunalul Gorj         - Popescu Elena     nr. 31/1990, republicat„, ∫i a dispus Ónregistrarea    denumirea GISELLECOM, cu sediul social Ón Motru,
  Referent             - Chilea Camelia    Societ„˛ii Comerciale SIDONIA BEAUTY - S.R.L.       Aleea Topora∫ilor, bl. 4, sc. 2, parter, ap. 23, jude˛ul
 Prin cererea legal timbrat„, Ónregistrat„ la data      Asociat unic: Zaicu C. Georgiana, n„scut„ la data   Gorj.
de 22.10.2003 cu nr. 14899, petentul VÓlceanu Gh.      de 19.03.1968 Ón T‚rgu Jiu, jude˛ul Gorj, cet„˛ean      Domeniul principal de activitate: 524 - comer˛ cu
Drago∫ a solicitat Ónregistrarea ∫i autorizarea       rom‚n, domiciliat„ Ón Motru, Bd. Trandafirilor nr.    am„nuntul Ón magazine specializate, cu alte
Societ„˛ii Comerciale AGENTIENET - S.R.L.          14, bl. 2, sc. 3, ap. 45, jude˛ul Gorj, identificat„ cu  produse neclasificate Ón alt„ parte.
  10               MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI,               PARTEA a IV-a,  Nr. 3167/4.XII.2003
  Activitatea principal„: 5247 - comer˛ cu          Administrator: Chitic Iordana, cet„˛ean rom‚n,      Modul de dizolvare ∫i lichidare: conform
am„nuntul cu c„r˛i, ziare ∫i articole de papet„rie.     n„scut„ la data de 20.02.1977 Ón Tecuci, jude˛ul     prevederilor Legii nr. 31/1990, republicat„.
  Alte activit„˛i: conform cap. II din actul        Gala˛i, cod numeric personal 2770221073152,         Executorie de drept.
constitutiv nr. 2434 din data de 20.10.2003.        domiciliat„ Ón Tecuci, str. Tecucel nr. 24, cod po∫tal   Cu drept de recurs Ón termen de 15 zile de la
  Capitalul social                     6300, jude˛ul Gala˛i, av‚nd puteri depline.       data pronun˛„rii prezentei Óncheieri.
  - capitalul social subscris: 2.000.000 lei;         Durata de func˛ionare a societ„˛ii este nelimitat„.   Pronun˛at„ Ón camera de consiliu ast„zi, 31
  - capitalul social v„rsat: 2.000.000 lei;          Modul de dizolvare ∫i lichidare: conform       octombrie 2003.
  - num„rul total de p„r˛i sociale: 20;
                              prevederilor Legii nr. 31/1990, republicat„.         (36/225.571)
  - valoarea unei p„r˛i sociale: 100.000 lei.
                                Executorie de drept.
  Administratori:                                                               *
                                Cu drept de recurs Ón termen de 15 zile de la
  1. Zaicu C. Georgiana, cet„˛ean rom‚n, n„scut„ la
data de 19.03.1968 Ón T‚rgu Jiu, jude˛ul Gorj, cod     data pronun˛„rii prezentei Óncheieri.
                                Pronun˛at„ Ón camera de consiliu ast„zi, 31             Societatea Comercial„
numeric personal 2680319180036, identificat„ cu
B.I. seria G.X. nr. 084533, eliberat de Poli˛ia Motru    octombrie 2003.                         ANDINAN - S.R.L., satul Buce∫ti
la data de 1.07.1997, domiciliat„ Ón Motru, Bd.         (35/225.570)                         comuna Ivesti, jude˛ul Gala˛i
Trandafirilor nr. 14, bl. 2, sc. 3, ap. 45, jude˛ul Gorj,               *
av‚nd puteri depline;
                                                              NUM√R DE ŒNMATRICULARE J 17/1492/2003
  2. Simionescu V. Lucia, cet„˛ean rom‚n, n„scut„
                                     Societatea Comercial„
la data de 8.05.1968 Ón Motru, jude˛ul Gorj, cod                                        COD UNIC DE ŒNREGISTRARE 15861904
numeric personal 2680508180019, identificat„ cu        TUSANDIN - S.R.L., comuna Dr„g„ne∫ti
C.I. seria GZ nr. 043600, eliberat„ de Poli˛ia Motru              jude˛ul Gala˛i
                                                                  MINISTERUL JUSTIfiIEI
la data de 12.10.2000, domiciliat„ Ón Motru, Aleea
Leag„nelor nr. 2, bl. 3, sc. 2, ap. 31, jude˛ul Gorj,
                                 NUM√R DE ŒNMATRICULARE J 17/1490/2003
av‚nd puteri depline.                                                       JUDEC√TORUL DELEGAT
  Durata de func˛ionare a societ„˛ii este nelimitat„.        COD UNIC DE ŒNREGISTRARE 15862020          LA OFICIUL REGISTRULUI COMERfiULUI
  Modul de dizolvare ∫i lichidare: conform
                                                               DE PE L¬NG√ TRIBUNALUL GALAfiI
prevederilor Legii nr. 31/1990, republicat„.               MINISTERUL JUSTIfiIEI
  Dispune publicarea Ón Monitorul Oficial al
                                                              EXTRAS AL ŒNCHEIERII NR. 7717
Rom‚niei, Partea a IV-a, a extrasului Óncheierii.
  Executorie de drept.                          JUDEC√TORUL DELEGAT                   din 31 octombrie 2003
  Cu drept de recurs.                      LA OFICIUL REGISTRULUI COMERfiULUI
  Pronun˛at„ Ón ∫edin˛a din 22 octombrie 2003.                                     Judec„tor delegat        - Aneta-Lumini˛a
                                  DE PE L¬NG√ TRIBUNALUL GALAfiI
   (34/225.569)                                                                     Solea
              *                    EXTRAS AL ŒNCHEIERII NR. 7715            Referent O.R.C.         - Anicolaie Adrian

                                    din 31 octombrie 2003              Av‚nd Ón vedere cererea de Ónregistrare nr. 2238
     Societatea Comercial„                                            din 7.10.2003, care este Ónso˛it„ de actele prev„zute
 TICHIDAN - S.R.L., Tecuci, jude˛ul Gala˛i          Judec„tor delegat        - Aneta-Lumini˛a
                                                           de art. 7 ∫i 8 din Legea nr. 31/1990, republicat„,
                                                 Solea
                               Referent O.R.C.         - Oana Atanasiu          JUDEC√TORUL DELEGAT
    NUM√R DE ŒNMATRICULARE J 17/1489/2003
                                Av‚nd Ón vedere cererea de Ónregistrare nr. 2334
      COD UNIC DE ŒNREGISTRARE 15861980                                                Dispune:
                              din 16.10.2003, care este Ónso˛it„ de actele
                              prev„zute de art. 7 ∫i 8 din Legea nr. 31/1990,       Autorizarea ∫i Ónregistrarea la Oficiul Registrului
        MINISTERUL JUSTIfiIEI
                              republicat„,                       Comer˛ului al Jude˛ului Gala˛i a Societ„˛ii
                                                           Comerciale ANDINAN - S.R.L., dup„ cum urmeaz„:
                                     JUDEC√TORUL DELEGAT
       JUDEC√TORUL DELEGAT                                            Asociat unic: Nanu Mirela-Gabriela, n„scut„ la
   LA OFICIUL REGISTRULUI COMERfiULUI                                       data de 3.08.1975 Ón localitatea Ive∫ti, jude˛ul Gala˛i,
    DE PE L¬NG√ TRIBUNALUL GALAfiI                       Dispune:
                                                           cet„˛ean rom‚n, domiciliat„ Ón satul Buce∫ti,
                                Autorizarea ∫i Ónregistrarea la Oficiul Registrului  comuna Ive∫ti, cod po∫tal 6237, jude˛ul Gala˛i,
     EXTRAS AL ŒNCHEIERII NR. 7714           Comer˛ului al Jude˛ului Gala˛i a Societ„˛ii       identificat„ cu C.I. seria GL nr. 251842, eliberat„ de
       din 31 octombrie 2003             Comerciale TUSANDIN - S.R.L., dup„ cum urmeaz„:     Poli˛ia Tecuci la data de 13.02.2003, cod numeric
                                Asociat unic: Tudosa Didi, n„scut la data de     personal 2750803173163.
  Judec„tor delegat        - Aneta-Lumini˛a    30.01.1968 Ón Tecuci, jude˛ul Gala˛i, cet„˛ean       Forma juridic„, denumirea, sediul: societate cu
                   Solea         rom‚n, domiciliat Ón Tecuci, Aleea ™trandului nr. 2,   r„spundere limitat„ cu asociat unic, persoan„
  Referent O.R.C.         - Oana Atanasiu     bl. F1, ap. 24, cod po∫tal 6300, jude˛ul Gala˛i,     juridic„ rom‚n„, cu denumirea ANDINAN, cu sediul
  Av‚nd Ón vedere cererea de Ónregistrare nr. 1873     identificat cu C.I. seria GL nr. 176098, eliberat„ de  social Ón satul Buce∫ti, str. Gen. Eremia Grigorescu
din 22.08.2003, care este Ónso˛it„ de actele        Poli˛ia Tecuci la data de 30.10.2001, cod numeric
                                                           nr. 29, comuna Ivesti, jude˛ul Gala˛i, valabil p‚n„ la
prev„zute de art. 7 ∫i 8 din Legea nr. 31/1990,       personal 1680130173154.
                                                           data de 9.10.2008.
republicat„,                          Forma juridic„, denumirea, sediul: societate cu
                                                            Obiectul de activitate
                              r„spundere limitat„ cu asociat unic, persoan„
       JUDEC√TORUL DELEGAT                                            • domeniul principal ∫i activitatea principal„:
                              juridic„ rom‚n„, cu denumirea TUSANDIN, cu
                                                            521 - comer˛ cu am„nuntul Ón magazine
                              sediul social Ón comuna Dr„g„ne∫ti nr. 177B,
            Dispune:                                           nespecializate;
                              jude˛ul Gala˛i, valabil p‚n„ la data de 1.11.2008.
  Autorizarea ∫i Ónregistrarea la Oficiul Registrului                                 5211 - comer˛ cu am„nuntul Ón magazine
                                Obiectul de activitate
Comer˛ului al Jude˛ului Gala˛i a Societ„˛ii                                     nespecializate, cu v‚nzare predominant„ de
                                • domeniul principal ∫i activitatea principal„:
Comerciale TICHIDAN - S.R.L., dup„ cum urmeaz„:        521 - comer˛ cu am„nuntul Ón magazine         produse alimentare, b„uturi ∫i tutun;
  Asociat unic: Chitic Iordana, n„scut„ la data de                                   • activit„˛ile secundare: conform actului
                              nespecializate;
20.02.1977 Ón Tecuci, jude˛ul Gala˛i, cet„˛ean                                    constitutiv.
                                5211 - comer˛ cu am„nuntul Ón magazine
rom‚n, domiciliat„ Ón Tecuci, str. Tecucel nr. 24,                                   Capitalul social: capitalul social subscris este de
                              nespecializate, cu v‚nzare predominant„ de
cod po∫tal 6300, jude˛ul Gala˛i, identificat„ cu C.I.                                2.000.000 lei, v„rsat 2.000.000 lei.
seria GL nr. 1886772, eliberat„ de Poli˛ia Tecuci la    produse alimentare, b„uturi ∫i tutun;
                                • activit„˛ile secundare: conform actului        Distribuirea capitalului social ∫i participarea la
data de 25.01.2002, cod numeric personal
                              constitutiv.                       beneficii ∫i pierderi: Nanu Mirela-Gabriela - aport la
2770220173152.
  Forma juridic„, denumirea, sediul: societate cu       Capitalul social: capitalul social subscris este de  capital 2.000.000 lei, echival‚nd cu 20 p„r˛i sociale,
r„spundere limitat„ cu asociat unic, persoan„        2.000.000 lei, v„rsat 2.000.000 lei.           reprezent‚nd 100 % capitalul social total, av‚nd o
juridic„ rom‚n„, cu denumirea TICHIDAN, cu           Distribuirea capitalului social ∫i participarea la  cot„ de participare la beneficii/pierderi de 100 %.
sediul social Ón Tecuci, str. Tecucel nr. 24, jude˛ul    beneficii ∫i pierderi: Tudosa Didi - aport la capital    Administrator: Nanu Mirela-Gabriela, cet„˛ean
Gala˛i, valabil p‚n„ la data de 23.10.2013.         2.000.000 lei, echival‚nd cu 20 p„r˛i sociale,      rom‚n, n„scut„ la data de 3.08.1975 Ón localitatea
  Obiectul de activitate                  reprezent‚nd 100 % capitalul social total, av‚nd o    Ive∫ti, jude˛ul Gala˛i, cod numeric personal
  • domeniul principal ∫i activitatea principal„:     cot„ de participare la beneficii/pierderi de 100 %.   2750803173163, domiciliat„ Ón satul Buce∫ti,
  521 - comer˛ cu am„nuntul Ón magazine            Administratori:                    comuna Ive∫ti, cod po∫tal 6237, jude˛ul Gala˛i,
nespecializate;                        1. Tudosa Didi, cet„˛ean rom‚n, n„scut la data de   av‚nd puteri depline.
  5212 - comer˛ cu am„nuntul Ón magazine          30.01.1968 Ón Tecuci, jude˛ul Gala˛i, cod numeric      Durata de func˛ionare a societ„˛ii este nelimitat„.
nespecializate, cu v‚nzare predominant„ de
                              personal 1680130173154, domiciliat Ón Tecuci,        Modul de dizolvare ∫i lichidare: conform
produse nealimentare;
                              Aleea ™trandului nr. 2, bl. F1, ap. 24, cod po∫tal    prevederilor Legii nr. 31/1990, republicat„.
  • activit„˛ile secundare: conform actului
                              6300, jude˛ul Gala˛i, av‚nd puteri depline;         Executorie de drept.
constitutiv.
  Capitalul social: capitalul social subscris este de     2. Tudosa S„ndica-Virginica, cet„˛ean rom‚n,       Cu drept de recurs Ón termen de 15 zile de la
2.000.000 lei, v„rsat 2.000.000 lei.            n„scut„ la data de 26.10.1969 Ón localitatea       data pronun˛„rii prezentei Óncheieri.
  Distribuirea capitalului social ∫i participarea la    Dr„g„ne∫ti, jude˛ul Gala˛i, cod numeric personal      Pronun˛at„ Ón camera de consiliu ast„zi, 31
beneficii ∫i pierderi: Chitic Iordana - aport la capital  2691026173152, domiciliat„ Ón Tecuci, Aleea
                                                           octombrie 2003.
2.000.000 lei, echival‚nd cu 20 p„r˛i sociale,       ™trandului nr. 2, bl. F1, ap. 24, cod po∫tal 6300,
                                                             (37/225.572)
reprezent‚nd 100 % capitalul social total, av‚nd o     jude˛ul Gala˛i, av‚nd puteri depline.
cot„ de participare la beneficii/pierderi de 100 %.      Durata de func˛ionare a societ„˛ii este nelimitat„.               *
                 MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA                a IV-a,  Nr. 3167/4.XII.2003                    11
     Societatea Comercial„                    JUDEC√TORUL DELEGAT              identificat„ cu C.I. seria GL nr. 219522, eliberat„ de
  PAERIE - S.R.L., Tecuci, jude˛ul Gala˛i                                     Poli˛ia Tecuci la data de 30.07.2002, cod numeric
                                         Dispune:              personal 2680321173214.
                                                            Forma juridic„, denumirea, sediul: societate cu
   NUM√R DE ŒNMATRICULARE J 17/1493/2003         Autorizarea ∫i Ónregistrarea la Oficiul Registrului
                                                           r„spundere limitat„ cu asociat unic, persoan„
                             Comer˛ului al Jude˛ului Gala˛i a Societ„˛ii
     COD UNIC DE ŒNREGISTRARE 15862039
                             Comerciale    GRAND     SMITHY    WORKS     juridic„ rom‚n„, cu denumirea CHIDUVAS, cu
                             INTERNATIONAL - S.R.L., dup„ cum urmeaz„:         sediul social Ón satul Malu Alb, nr. 298, comuna
        MINISTERUL JUSTIfiIEI                                         Dr„g„ne∫ti, jude˛ul Gala˛i, valabil p‚n„ la data de
                               Asociat unic: STOREWELL SHIPPING PVT. LTD.,
                             cu sediul Ón India, localitatea Kolkata (Calcutta), str.  6.10.2008.
                             Government Place (East) nr. 11, Ónfiin˛at„ Ón baza      Obiectul de activitate
      JUDEC√TORUL DELEGAT
                             actului nr. 21-84198, eliberat de Registrul de Stat al    • domeniul principal ∫i activitatea principal„:
   LA OFICIUL REGISTRULUI COMERfiULUI
    DE PE L¬NG√ TRIBUNALUL GALAfiI           Companiilor Bengalul de Vest la data de 2.05.1997.      521 - comer˛ cu am„nuntul Ón magazine
                               Forma juridic„, denumirea, sediul: societate cu     nespecializate;
    EXTRAS AL ŒNCHEIERII NR. 7718           r„spundere limitat„ cu asociat unic, persoan„         5211 - comer˛ cu am„nuntul Ón magazine
                             juridic„ rom‚n„, cu denumirea GRAND SMITHY         nespecializate, cu v‚nzare predominant„ de
      din 31 octombrie 2003                                          produse alimentare, b„uturi ∫i tutun;
                             WORKS INTERNATIONAL, cu sediul social Ón
 Judec„tor delegat        - Aneta-Lumini˛a    Gala˛i, ∫os. Sm‚rdan nr. 1, sec˛ia P.O.Z., valabil      • activit„˛ile secundare: conform actului
                   Solea        p‚n„ la data de 1.10.2004.                 constitutiv.
 Referent O.R.C.         - Aneta Dragomir     Obiectul de activitate                   Capitalul social: capitalul social subscris este de
                               • domeniul principal ∫i activitatea principal„:     2.000.000 lei, v„rsat 2.000.000 lei.
  Av‚nd Ón vedere cererea de Ónregistrare nr. 2377
din 21.10.2003, care este Ónso˛it„ de actele         371 - recuperarea de∫eurilor ∫i resturilor         Distribuirea capitalului social ∫i participarea la
prev„zute de art. 7 ∫i 8 din Legea nr. 31/1990,      metalice reciclabile;                   beneficii ∫i pierderi: Chiri˛„ Dumitra - aport la
republicat„,                         3710 - recuperarea de∫eurilor ∫i resturilor       capital 2.000.000 lei, echival‚nd cu 20 p„r˛i sociale,
                             metalice reciclabile;                   reprezent‚nd 100 % capitalul social total, av‚nd o
       JUDEC√TORUL DELEGAT               • activit„˛ile secundare: conform actului        cot„ de participare la beneficii/pierderi de 100 %.
                             constitutiv.                         Administrator: Chiri˛„ Dumitra, n„scut„ la data
           Dispune:                Capitalul social: capitalul social subscris este de   de 21.03.1968 Ón localitatea Dr„g„ne∫t, jude˛ul
  Autorizarea ∫i Ónregistrarea la Oficiul Registrului  10.000 $, echivalentul a 332.240.000 lei, v„rsat      Gala˛i, cod numeric personal 2680321173214,
Comer˛ului al Jude˛ului Gala˛i a Societ„˛ii        10.000 $, echivalentul a 332.240.000 lei; participarea   domiciliat„ Ón satul Malu Alb, comuna Dr„g„ne∫ti,
Comerciale PAERIE - S.R.L., dup„ cum urmeaz„:       str„in„ la capitalul social este de 332.240.000 lei,    cod po∫tal 6329, jude˛ul Gala˛i, av‚nd puteri
  Asociat unic: Vasui Elena-Larisa, n„scut„ la data   din care 10.000 $.                     depline.
de 25.10.1967 Ón Tecuci, jude˛ul Gala˛i, cet„˛ean      Distribuirea capitalului social ∫i participarea la     Durata de func˛ionare a societ„˛ii este nelimitat„.
rom‚n, domiciliat„ Ón Tecuci, Str. 1 Decembrie 1918    beneficii ∫i pierderi: STOREWELL SHIPPING PVT.        Modul de dizolvare ∫i lichidare: conform
nr. 123, bl. A3B, sc. 3, ap. 52, cod po∫tal 6300,
                             LTD. - aport la capital 10.000 $, echivalentul a      prevederilor Legii nr. 31/1990, republicat„.
jude˛ul Gala˛i, identificat„ cu C.I. seria GL nr.
169372, eliberat„ de Poli˛ia Tecuci la data de      332.240.000 lei, echivalentul a 1.000 p„r˛i sociale,     Executorie de drept.
7.09.2001, cod numeric personal 2671025173225.      reprezent‚nd 100 % din capitalul social total, av‚nd     Cu drept de recurs Ón termen de 15 zile de la
  Forma juridic„, denumirea, sediul: societate cu    o cot„ de participare la beneficii/pierderi de 100 %.   data pronun˛„rii prezentei Óncheieri.
r„spundere limitat„ cu asociat unic, persoan„        Administratori:                      Pronun˛at„ Ón camera de consiliu ast„zi, 31
juridic„ rom‚n„, cu denumirea PAERIE, cu sediul       1. Shubham Agarwala, cu un mandat valabil        octombrie 2003.
social Ón Tecuci, Str. 1 Decembrie 1918 nr. 123, bl.   p‚n„ la data de 28.10.2007, cet„˛ean indian, n„scut
                                                             (40/225.575)
A3B, sc. 3, et. 3, ap. 52, jude˛ul Gala˛i, valabil p‚n„  la data de 19.03.1978 Ón localitatea Kolkata,
la data de 22.10.2013.                  Bengalul de Vest, India, domiciliat Ón India,                     *
  Obiectul de activitate                 localitatea Kolkata, str. Hungerford nr. 4, av‚nd
  • domeniul principal ∫i activitatea principal„:    puteri depline;                           Societatea Comercial„
  521 - comer˛ cu am„nuntul Ón magazine           2. Akshay Agarwal, cu un mandat valabil p‚n„ la       INTERNAV SHIPPING - S.R.L., Gala˛i
nespecializate;
                             data de 28.10.2007, cet„˛ean indian, n„scut la data
  5211 - comer˛ cu am„nuntul Ón magazine
                             de 2.06.1981 Ón localitatea Kolkata, Bengalul de
nespecializate, cu v‚nzare predominant„ de                                         NUM√R DE ŒNMATRICULARE J 17/1499/2003
produse alimentare, b„uturi ∫i tutun.           Vest, India, domiciliat Ón India, localitatea Kolkata,
  • activit„˛ile secundare: conform actului       str. Hungerford nr. 4, av‚nd puteri depline.             COD UNIC DE ŒNREGISTRARE 15861912
constitutiv.                         Durata de func˛ionare a societ„˛ii este nelimitat„.
  Capitalul social: capitalul social subscris este de    Modul de dizolvare ∫i lichidare: conform                MINISTERUL JUSTIfiIEI
2.000.000 lei, v„rsat 2.000.000 lei.           prevederilor Legii nr. 31/1990, republicat„.
  Distribuirea capitalului social ∫i participarea la    Executorie de drept.
beneficii ∫i pierderi: Vasui Elena-Larisa - aport la     Cu drept de recurs Ón termen de 15 zile de la            JUDEC√TORUL DELEGAT
capital 2.000.000 lei, echival‚nd cu 20 p„r˛i sociale,  data pronun˛„rii prezentei Óncheieri.              LA OFICIUL REGISTRULUI COMERfiULUI
reprezent‚nd 100 % capitalul social total, av‚nd o      Pronun˛at„ Ón camera de consiliu ast„zi, 31           DE PE L¬NG√ TRIBUNALUL GALAfiI
cot„ de participare la beneficii/pierderi de 100 %.    octombrie 2003.
  Administrator: Vasui Elena-Larisa, cet„˛ean
rom‚n, n„scut„ la data de 25.10.1967 Ón Tecuci,        (39/225.574)                         EXTRAS AL ŒNCHEIERII NR. 7724
jude˛ul   Gala˛i,  cod   numeric   personal                *                      din 31 octombrie 2003
2671025173225, domiciliat„ Ón Tecuci, Str.
1 Decembrie 1918 nr. 123, bl. A3B, sc. 3, ap. 52, cod        Societatea Comercial„                Judec„tor delegat         - Aneta-Lumini˛a
po∫tal 6300, jude˛ul Gala˛i, av‚nd puteri depline.                                                     Solea
  Durata de func˛ionare a societ„˛ii este nelimitat„.     CHIDUVAS - S.R.L., satul Malu Alb
                                comuna Dr„g„ne∫ti, jude˛ul Gala˛i            Referent O.R.C.          - Oana Atanasiu
  Modul de dizolvare ∫i lichidare: conform
prevederilor Legii nr. 31/1990, republicat„.                                      Av‚nd Ón vedere cererea de Ónregistrare nr. 2272
  Executorie de drept.                                               din 9.10.2003, care este Ónso˛it„ de actele prev„zute
  Cu drept de recurs Ón termen de 15 zile de la        NUM√R DE ŒNMATRICULARE J 17/1495/2003
                                                           de art. 7 ∫i 8 din Legea nr. 31/1990, republicat„,
data pronun˛„rii prezentei Óncheieri.
                                  COD UNIC DE ŒNREGISTRARE 15861998
  Pronun˛at„ Ón camera de consiliu ast„zi, 31                                           JUDEC√TORUL DELEGAT
octombrie 2003.
                                     MINISTERUL JUSTIfiIEI
  (38/225.573)                                                               Dispune:
             *                                               Autorizarea ∫i Ónregistrarea la Oficiul Registrului
                                   JUDEC√TORUL DELEGAT
                                                           Comer˛ului al Jude˛ului Gala˛i a Societ„˛ii
     Societatea Comercial„                 LA OFICIUL REGISTRULUI COMERfiULUI
                                                           Comerciale INTERNAV SHIPPING - S.R.L., dup„
 GRAND SMITHY WORKS INTERNATIONAL -               DE PE L¬NG√ TRIBUNALUL GALAfiI
                                                           cum urmeaz„:
       S.R.L., Gala˛i                                               Asociat unic: Simionescu Viorica, n„scut„ la data
                                 EXTRAS AL ŒNCHEIERII NR. 7720            de 22.04.1962 Ón localitatea Pisica, jude˛ul Tulcea,
   NUM√R DE ŒNMATRICULARE J 17/1494/2003              din 31 octombrie 2003             cet„˛ean rom‚n, domiciliat„ Ón Gala˛i, bd. George
                                                           Co∫buc nr. 4, cod po∫tal 6200, identificat„ cu B.I.
     COD UNIC DE ŒNREGISTRARE 15861890          Judec„tor delegat        - Aneta-Lumini˛a
                                                           seria D.G. nr. 314596, eliberat de Poli˛ia Gala˛i la
                                                Solea        data de 25.11.1997, cod numeric personal
        MINISTERUL JUSTIfiIEI             Referent O.R.C.         - Oana Atanasiu    2620422170398.
                               Av‚nd Ón vedere cererea de Ónregistrare nr. 2213      Forma juridic„, denumirea, sediul: societate cu
      JUDEC√TORUL DELEGAT              din 6.10.2003, care este Ónso˛it„ de actele prev„zute   r„spundere limitat„ cu asociat unic, persoan„
   LA OFICIUL REGISTRULUI COMERfiULUI          de art. 7 ∫i 8 din Legea nr. 31/1990, republicat„,     juridic„ rom‚n„, cu denumirea INTERNAV
    DE PE L¬NG√ TRIBUNALUL GALAfiI                                         SHIPPING, cu sediul social Ón Gala˛i, Aleea Melodiei
                                    JUDEC√TORUL DELEGAT              nr. 8, bl. B8, sc. 2, et. 3, ap. 18 jude˛ul Gala˛i, valabil
    EXTRAS AL ŒNCHEIERII NR. 7719                                         p‚n„ la data de 22.10.2004.
                                         Dispune:                Obiectul de activitate
      din 31 octombrie 2003
                               Autorizarea ∫i Ónregistrarea la Oficiul Registrului    • domeniul principal ∫i activitatea principal„:
 Judec„tor delegat        - Aneta-Lumini˛a    Comer˛ului al Jude˛ului Gala˛i a Societ„˛ii          612 - transporturi pe c„i navigabile interioare;
                   Solea        Comerciale CHIDUVAS - S.R.L., dup„ cum urmeaz„:        6120 - transporturi pe c„i navigabile interioare;
 Referent O.R.C.         - Oana Atanasiu      Asociat unic: Chiri˛„ Dumitra, n„scut„ la data de     • activit„˛ile secundare: conform actului
  Av‚nd Ón vedere cererea de Ónregistrare nr. 2153    21.03.1968 Ón localitatea Dr„g„ne∫ti, jude˛ul Gala˛i,   constitutiv.
din 3.09.2003, care este Ónso˛it„ de actele prev„zute   cet„˛ean rom‚n, domiciliat„ Ón satul Malu Alb,        Capitalul social: capitalul social subscris este de
de art. 7 ∫i 8 din Legea nr. 31/1990, republicat„,    comuna Dr„g„ne∫ti, cod po∫tal 6329, jude˛ul Gala˛i,    2.000.000 lei, v„rsat 2.000.000 lei.
 12               MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI,              PARTEA a IV-a,  Nr. 3167/4.XII.2003
  Distribuirea capitalului social ∫i participarea la         Societatea Comercial„                   JUDEC√TORUL DELEGAT
beneficii ∫i pierderi: Simionescu Viorica - aport la         MIMONDAN - S.R.L., Gala˛i
capital 2.000.000 lei, echival‚nd cu 20 p„r˛i sociale,                                          Dispune:
reprezent‚nd 100 % capitalul social total, av‚nd o
                                NUM√R DE ŒNMATRICULARE J 17/1501/2003         Autorizarea ∫i Ónregistrarea la Oficiul Registrului
cot„ de participare la beneficii/pierderi de 100 %.
                                                          Comer˛ului al Jude˛ului Gala˛i a Societ„˛ii
  Administrator: Iacob-Tirila Maricel, cet„˛ean          COD UNIC DE ŒNREGISTRARE 15861920
                                                          Comerciale DIMELMET - S.R.L., dup„ cum urmeaz„:
rom‚n, n„scut la data de 30.01.1971 Ón Gala˛i, cod
                                                            Asociat unic: Dumitru Vasile, n„scut la data de
numeric personal 1710130170377, domiciliat Ón              MINISTERUL JUSTIfiIEI
                                                          2.02.1980 Ón Br„h„∫e∫ti, jude˛ul Gala˛i, cet„˛ean
Gala˛i, Aleea Melodiei nr. 8, bl. B8, ap. 18, cod
                                                          rom‚n, domiciliat Ón satul Toflea, comuna
po∫tal 6200, jude˛ul Gala˛i, av‚nd puteri depline.
                                   JUDEC√TORUL DELEGAT              Br„h„∫e∫ti, cod po∫tal 6341, jude˛ul Gala˛i,
  Durata de func˛ionare a societ„˛ii este nelimitat„.
                                LA OFICIUL REGISTRULUI COMERfiULUI          identificat cu C.I. seria GL nr. 049872, eliberat„ de
  Modul de dizolvare ∫i lichidare: conform
                                 DE PE L¬NG√ TRIBUNALUL GALAfiI           Poli˛ia Tecuci la data de 28.06.1999, cod numeric
prevederilor Legii nr. 31/1990, republicat„.
                                                          personal 1800202172891.
  Executorie de drept.                     EXTRAS AL ŒNCHEIERII NR. 7726             Forma juridic„, denumirea, sediul: societate cu
  Cu drept de recurs Ón termen de 15 zile de la
                                   din 31 octombrie 2003             r„spundere limitat„ cu asociat unic, persoan„
data pronun˛„rii prezentei Óncheieri.
                                                          juridic„ rom‚n„, cu denumirea DIMELMET, cu
  Pronun˛at„ Ón camera de consiliu ast„zi, 31       Judec„tor delegat        - Aneta-Lumini˛a    sediul social Ón satul Toflea nr. 334, comuna
octombrie 2003.                                        Solea        Br„h„∫e∫ti, jude˛ul Gala˛i, valabil p‚n„ la data de
  (41/225.576)                      Referent O.R.C.         - Aneta-Nicuta     29.10.2005.
             *                                  Dragomir        Obiectul de activitate
                               Av‚nd Ón vedere cererea de Ónregistrare nr. 2344     • domeniul principal ∫i activitatea principal„:
       Societatea Comercial„            din 17.10.2003, care este Ónso˛it„ de actele         515 - comer˛ cu ridicata cu produse intermediare
                             prev„zute de art. 7 ∫i 8 din Legea nr. 31/1990,      neagricole ∫i cu de∫euri;
      REFCOMB - S.R.L., Gala˛i
                             republicat„,                         5152 - comer˛ cu ridicata cu metale ∫i minereuri
                                    JUDEC√TORUL DELEGAT             metalice;
    NUM√R DE ŒNMATRICULARE J 17/1500/2003                                      • activit„˛ile secundare: conform actului
                                        Dispune:              constitutiv.
     COD UNIC DE ŒNREGISTRARE 15861947
                                                            Capitalul social: capitalul social subscris este de
                               Autorizarea ∫i Ónregistrarea la Oficiul Registrului
                                                          2.000.000 lei, v„rsat 2.000.000 lei.
        MINISTERUL JUSTIfiIEI            Comer˛ului al Jude˛ului Gala˛i a Societ„˛ii
                             Comerciale MIMONDAN - S.R.L., dup„ cum            Distribuirea capitalului social ∫i participarea la
                             urmeaz„:                         beneficii ∫i pierderi: Dumitru Vasile - aport la
      JUDEC√TORUL DELEGAT               Asociat unic: Negoi˛„ Mihaela-Elena, n„scut„ la    capital 2.000.000 lei, echival‚nd cu 20 p„r˛i sociale,
   LA OFICIUL REGISTRULUI COMERfiULUI          data de 21.10.1973 Ón localitatea Corni, jude˛ul     reprezent‚nd 100 % capitalul social total, av‚nd o
    DE PE L¬NG√ TRIBUNALUL GALAfiI           Boto∫ani, cet„˛ean rom‚n, domiciliat„ Ón Gala˛i,     cot„ de participare la beneficii/pierderi de 100 %.
                             Drumul de Centur„ nr. 40A, jude˛ul Gala˛i,          Administrator: Dumitru Vasile, cet„˛ean rom‚n,
                             identificat„ cu B.I. seria G.V. nr. 126097, eliberat de  n„scut la data de 2.02.1980 Ón Br„h„∫e∫ti, jude˛ul
    EXTRAS AL ŒNCHEIERII NR. 7725           Poli˛ia Gala˛i la data de 29.11.1996, cod numeric     Gala˛i, cod numeric personal 1800202172891,
      din 31 octombrie 2003             personal 2731021170345.
                                                          domiciliat Ón satul Toflea, comuna Br„h„∫e∫ti, cod
                               Forma juridic„, denumirea, sediul: societate cu
 Judec„tor delegat        - Aneta-Lumini˛a    r„spundere limitat„ cu asociat unic, persoan„       po∫tal 6341, jude˛ul Gala˛i, av‚nd puteri depline.
                             juridic„ rom‚n„, cu denumirea MIMONDAN, cu          Durata de func˛ionare a societ„˛ii este nelimitat„.
                   Solea
                             sediul social Ón Gala˛i, Drumul de Centur„ nr. 40A,     Modul de dizolvare ∫i lichidare: conform
 Referent O.R.C.         - Oana Atanasiu
                             jude˛ul Gala˛i, valabil p‚n„ la data de 23.10.2008.    prevederilor Legii nr. 31/1990, republicat„.
  Av‚nd Ón vedere cererea de Ónregistrare nr. 2370     Obiectul de activitate                  Executorie de drept.
din 20.10.2003, care este Ónso˛it„ de actele         • domeniul principal ∫i activitatea principal„:      Cu drept de recurs Ón termen de 15 zile de la
prev„zute de art. 7 ∫i 8 din Legea nr. 31/1990,       526 - comer˛ cu am„nuntul neefectuat prin       data pronun˛„rii prezentei Óncheieri.
republicat„,                       magazine;                          Pronun˛at„ Ón camera de consiliu ast„zi, 31
                               5262 - comer˛ cu am„nuntul prin standuri ∫i
                                                          octombrie 2003.
       JUDEC√TORUL DELEGAT             pie˛e;
                               • activit„˛ile secundare: conform actului         (44/225.579)
                             constitutiv.                                    *
           Dispune:                Capitalul social: capitalul social subscris este de
  Autorizarea ∫i Ónregistrarea la Oficiul Registrului  2.000.000 lei, v„rsat 2.000.000 lei.
                               Distribuirea capitalului social ∫i participarea la       Societatea Comercial„
Comer˛ului al Jude˛ului Gala˛i a Societ„˛ii
Comerciale REFCOMB - S.R.L., dup„ cum urmeaz„:      beneficii ∫i pierderi: Negoi˛„ Mihaela-Elena - aport    EVRYPATY - S.R.L., Tecuci, jude˛ul Gala˛i
  Asociat unic: Fotea Dorel, n„scut la data de      la capital 2.000.000 lei, echival‚nd cu 20 p„r˛i
                             sociale, reprezent‚nd 100 % capitalul social total,
24.08.1959 Ón localitatea Hingule∫ti (comuna                                       NUM√R DE ŒNMATRICULARE J 17/1504/2003
                             av‚nd o cot„ de participare la beneficii/pierderi de
Vulturu), jude˛ul Vrancea, cet„˛ean rom‚n,        100 %.
domiciliat Ón Gala˛i, bd. Dun„rea nr. 18, bl. C4,      Administrator: Negoi˛„ Mihaela-Elena, cet„˛ean         COD UNIC DE ŒNREGISTRARE 15862012
ap. 40, cod po∫tal 6200, jude˛ul Gala˛i, identificat cu  rom‚n, n„scut„ la data de 21.10.1973 Ón localitatea
C.I. seria GL nr. 274696, eliberat„ de Poli˛ia Gala˛i   Corni, jude˛ul Boto∫ani, cod numeric personal              MINISTERUL JUSTIfiIEI
la data de 28.05.2003, cod numeric personal        2731021170345, domiciliat„ Ón Gala˛i, Drumul de
1590824170354.                      Centur„ nr. 40A, jude˛ul Gala˛i, av‚nd puteri
                             depline.                               JUDEC√TORUL DELEGAT
  Forma juridic„, denumirea, sediul: societate cu
r„spundere limitat„ cu asociat unic, persoan„        Durata de func˛ionare a societ„˛ii este nelimitat„.     LA OFICIUL REGISTRULUI COMERfiULUI
                               Modul de dizolvare ∫i lichidare: conform           DE PE L¬NG√ TRIBUNALUL GALAfiI
juridic„ rom‚n„, cu denumirea REFCOMB, cu
                             prevederilor Legii nr. 31/1990, republicat„.
sediul social Ón Gala˛i, bd. Dun„rea nr. 18, bl. C4,     Executorie de drept.
sc. 3, parter, ap. 40, jude˛ul Gala˛i, valabil p‚n„ la                                   EXTRAS AL ŒNCHEIERII NR. 7729
                               Cu drept de recurs Ón termen de 15 zile de la
data de 28.10.2008.                    data pronun˛„rii prezentei Óncheieri.                 din 31 octombrie 2003
  Obiectul de activitate                  Pronun˛at„ Ón camera de consiliu ast„zi, 31
  • domeniul principal ∫i activitatea principal„:    octombrie 2003.                       Judec„tor delegat        - Aneta-Lumini˛a
  453 - lucr„ri de instala˛ii pentru cl„diri;        (43/225.578)                                       Solea
  4533 - lucr„ri de instala˛ii tehnico-sanitare;                  *                 Referent O.R.C.         - Aneta-Nicuta
  • activit„˛ile secundare: conform actului                                                      Dragomir
constitutiv.                             Societatea Comercial„               Av‚nd Ón vedere cererea de Ónregistrare nr. 2317
  Capitalul social: capitalul social subscris este de      DIMELMET - S.R.L., satul Toflea          din 14.10.2003, care este Ónso˛it„ de actele
2.000.000 lei, v„rsat 2.000.000 lei.              comuna Br„h„∫e∫ti, jude˛ul Gala˛i          prev„zute de art. 7 ∫i 8 din Legea nr. 31/1990,
  Distribuirea capitalului social ∫i participarea la
                                                          republicat„,
beneficii ∫i pierderi: Fotea Dorel - aport la capital
2.000.000 lei, echival‚nd cu 20 p„r˛i sociale,         NUM√R DE ŒNMATRICULARE J 17/1503/2003              JUDEC√TORUL DELEGAT
reprezent‚nd 100 % capitalul social total, av‚nd o         COD UNIC DE ŒNREGISTRARE 15862055
cot„ de participare la beneficii/pierderi de 100 %.                                            Dispune:
  Administrator: Fotea Dorel, cet„˛ean rom‚n,              MINISTERUL JUSTIfiIEI             Autorizarea ∫i Ónregistrarea la Oficiul Registrului
n„scut la data de 24.08.1959 Ón localitatea
                                                          Comer˛ului al Jude˛ului Gala˛i a Societ„˛ii
Hingule∫ti (comuna Vulturu), jude˛ul Vrancea, cod
                                   JUDEC√TORUL DELEGAT              Comerciale EVRYPATY - S.R.L., dup„ cum urmeaz„:
numeric personal 1590824170354, domiciliat Ón
                                LA OFICIUL REGISTRULUI COMERfiULUI            Asociat unic: T„nase Coca, n„scut„ la data de
Gala˛i, bd. Dun„rea nr. 18, bl. C4, ap. 40, cod po∫tal
                                 DE PE L¬NG√ TRIBUNALUL GALAfiI           5.03.1959 Ón localitatea Pechea, jude˛ul Gala˛i,
6200, jude˛ul Gala˛i, av‚nd puteri depline.
                                                          cet„˛ean rom‚n, domiciliat„ Ón Tecuci, str. Slt.
  Durata de func˛ionare a societ„˛ii este nelimitat„.
                                 EXTRAS AL ŒNCHEIERII NR. 7728           Nicolae Petic„ nr. 2, cod po∫tal 6300, jude˛ul Gala˛i,
  Modul de dizolvare ∫i lichidare: conform
                                                          identificat„ cu C.I. seria GL nr. 298936, eliberat„ de
prevederilor Legii nr. 31/1990, republicat„.             din 31 octombrie 2003
                                                          Poli˛ia Tecuci la data de 25.09.2003, cod numeric
  Executorie de drept.
                              Judec„tor delegat        - Aneta-Lumini˛a    personal 2590305173152.
  Cu drept de recurs Ón termen de 15 zile de la
                                                Solea          Forma juridic„, denumirea, sediul: societate cu
data pronun˛„rii prezentei Óncheieri.
                              Referent O.R.C.         - Anicolaie Adrian   r„spundere limitat„ cu asociat unic, persoan„
  Pronun˛at„ Ón camera de consiliu ast„zi, 31
                               Av‚nd Ón vedere cererea de Ónregistrare nr. 2464    juridic„ rom‚n„, cu denumirea EVRYPATY, cu
octombrie 2003.
                             din 27.10.2003, care este Ónso˛it„ de actele       sediul social Ón Tecuci, Str. 1 Decembrie 1918 nr.
   (42/225.577)
                             prev„zute de art. 7 ∫i 8 din Legea nr. 31/1990,      54B, jude˛ul Gala˛i, valabil p‚n„ la data de
             *                republicat„,                       1.10.2008.
                 MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA                 a IV-a,  Nr. 3167/4.XII.2003                 13
  Obiectul de activitate                  Administrator: Dan Geanina, cet„˛ean rom‚n,              Societatea Comercial„
  • domeniul principal ∫i activitatea principal„:    n„scut„ la data de 17.08.1976 Ón Gala˛i, jude˛ul             LEMACEN - S.R.L., Gala˛i
  522 - comer˛ cu am„nuntul cu produse          Gala˛i, cod numeric personal 2760817170349,
alimentare, b„uturi ∫i produse din tutun, Ón       domiciliat„ Ón Gala˛i, str. Regimentul 11 Siret nr.
                                                               NUM√R DE ŒNMATRICULARE J 17/1508/2003
magazine specializate;                  19, bl. E5, ap. 97, cod po∫tal 6200, jude˛ul Gala˛i,
  5224 - comer˛ cu am„nuntul cu produse de        av‚nd puteri depline.                         COD UNIC DE ŒNREGISTRARE 15864889
patiserie ∫i produse zaharoase;               Durata de func˛ionare a societ„˛ii este nelimitat„.
  • activit„˛ile secundare: conform actului         Modul de dizolvare ∫i lichidare: conform                MINISTERUL JUSTIfiIEI
constitutiv.                       prevederilor Legii nr. 31/1990, republicat„.
  Capitalul social: capitalul social subscris este de    Executorie de drept.
                                                                  JUDEC√TORUL DELEGAT
2.000.000 lei, v„rsat 2.000.000 lei.             Cu drept de recurs Ón termen de 15 zile de la
                                                              LA OFICIUL REGISTRULUI COMERfiULUI
  Distribuirea capitalului social ∫i participarea la   data pronun˛„rii prezentei Óncheieri.                DE PE L¬NG√ TRIBUNALUL GALAfiI
beneficii ∫i pierderi: T„nase Coca - aport la capital    Pronun˛at„ Ón camera de consiliu ast„zi, 31
2.000.000 lei, echival‚nd cu 20 p„r˛i sociale,      octombrie 2003.                           EXTRAS AL ŒNCHEIERII NR. 7825
reprezent‚nd 100 % capitalul social total, av‚nd o      (46/225.581)
cot„ de participare la beneficii/pierderi de 100 %.                                         din 3 noiembrie 2003
  Administrator: T„nase Coca, cet„˛ean rom‚n,
                                           *
                                                             Judec„tor delegat        - Gina Ignat
n„scut„ la data de 5.03.1959 Ón localitatea Pechea,                                   Referent O.R.C.         -
jude˛ul   Gala˛i,  cod  numeric   personal          Societatea Comercial„
                                                                              Anicolai Adrian
2590305173152, domiciliat„ Ón Tecuci, str. Slt.           CLUBUL DE DANS SPORTIV
                                   MAGIC STEP - S.R.L., Gala˛i             Av‚nd Ón vedere cererea de Ónregistrare nr. 2435
Nicolae Petica nr. 2, cod po∫tal 6300, jude˛ul Gala˛i,
                                                            din 23.10.2003, care este Ónso˛it„ de actele
av‚nd puteri depline.
                                                            prev„zute de art. 7 ∫i 8 din Legea nr. 31/1990,
  Durata de func˛ionare a societ„˛ii este nelimitat„.                                 republicat„,
                                NUM√R DE ŒNMATRICULARE J 17/1507/2003
  Modul de dizolvare ∫i lichidare: conform
prevederilor Legii nr. 31/1990, republicat„.            COD UNIC DE ŒNREGISTRARE 15864854                JUDEC√TORUL DELEGAT
  Executorie de drept.
  Cu drept de recurs Ón termen de 15 zile de la             MINISTERUL JUSTIfiIEI                        Dispune:
data pronun˛„rii prezentei Óncheieri.                                           Autorizarea ∫i Ónregistrarea la Oficiul Registrului
  Pronun˛at„ Ón camera de consiliu ast„zi, 31                                     Comer˛ului al Jude˛ului Gala˛i a Societ„˛ii
octombrie 2003.                            JUDEC√TORUL DELEGAT               Comerciale LEMACEN - S.R.L., dup„ cum urmeaz„:
                                LA OFICIUL REGISTRULUI COMERfiULUI             Asociat unic: B„lan Crizantema-Liliana, n„scut„
  (45/225.580)
                                 DE PE L¬NG√ TRIBUNALUL GALAfiI            la data de 19.12.1976 Ón localitatea Alexandru
             *                                              Vlahu˛„, jude˛ul Vaslui, cet„˛ean rom‚n, domiciliat„
                                 EXTRAS AL ŒNCHEIERII NR. 7824            Ón Gala˛i, str. Lozoveni nr. 57, cod po∫tal 6200,
      Societatea Comercial„                                           jude˛ul Gala˛i, identificat„ cu C.I. seria GL nr.
      GERICAND - S.R.L., Gala˛i                  din 3 noiembrie 2003              213130, eliberat„ de Poli˛ia Gala˛i la data de
                                                            19.06.2002, cod numeric personal 2761219370019.
                               Judec„tor delegat         - Gina Ignat
                                                             Forma juridic„, denumirea, sediul: societate cu
   NUM√R DE ŒNMATRICULARE J 17/1505/2003         Referent O.R.C.          - Oana Atanasiu     r„spundere limitat„ cu asociat unic, persoan„
                               Av‚nd Ón vedere cererea de Ónregistrare nr. 2065     juridic„ rom‚n„, cu denumirea LEMACEN, cu
     COD UNIC DE ŒNREGISTRARE 15861939                                       sediul social Ón Gala˛i, str. Lozoveni nr. 57, jude˛ul
                             din 18.09.2003, care este Ónso˛it„ de actele
                                                            Gala˛i, valabil p‚n„ la data de 10.06.2007.
                             prev„zute de art. 7 ∫i 8 din Legea nr. 31/1990,
        MINISTERUL JUSTIfiIEI                                            Obiectul de activitate
                             republicat„,
                                                             • domeniul principal ∫i activitatea principal„:
                                    JUDEC√TORUL DELEGAT                521 - comer˛ cu am„nuntul Ón magazine
      JUDEC√TORUL DELEGAT                                            nespecializate;
   LA OFICIUL REGISTRULUI COMERfiULUI                                          5212 - comer˛ cu am„nuntul Ón magazine
                                         Dispune:               nespecializate, cu v‚nzare predominant„ de
    DE PE L¬NG√ TRIBUNALUL GALAfiI
                               Autorizarea ∫i Ónregistrarea la Oficiul Registrului    produse nealimentare;
    EXTRAS AL ŒNCHEIERII NR. 7730           Comer˛ului al Jude˛ului Gala˛i a Societ„˛ii           • activit„˛ile secundare: conform actului
                             Comerciale CLUBUL DE DANS SPORTIV MAGIC           constitutiv.
      din 31 octombrie 2003                                             Capitalul social: capitalul social subscris este de
                             STEP - S.R.L., dup„ cum urmeaz„:
                               Asociat unic: Rascanu Monica-Iuliana, n„scut„ la     2.000.000 lei, v„rsat 2.000.000 lei.
 Judec„tor delegat        - Aneta-Lumini˛a
                                                             Distribuirea capitalului social ∫i participarea la
                   Solea        data de 7.04.1977 Ón Roman, jude˛ul Neam˛,
                                                            beneficii ∫i pierderi: B„lan Crizantema-Liliana -
 Referent O.R.C.         - Oana Atanasiu    cet„˛ean rom‚n, domiciliat„ Ón Roman, Str.          aport la capital 2.000.000 lei, echival‚nd cu 20 p„r˛i
                             Trandafirilor, bl. 3, sc. A, ap. 3, cod po∫tal 3550,     sociale, reprezent‚nd 100 % capitalul social total,
  Av‚nd Ón vedere cererea de Ónregistrare nr. 2350    jude˛ul Neam˛, identificat„ cu C.I. seria GL nr.       av‚nd o cot„ de participare la beneficii/pierderi de
din 20.10.2003, care este Ónso˛it„ de actele       281137, eliberat„ de Poli˛ia Gala˛i la data de        100 %.
prev„zute de art. 7 ∫i 8 din Legea nr. 31/1990,      25.06.2003, cod numeric personal 2770407272636.         Administrator: B„lan Crizantema-Liliana,
republicat„,                         Forma juridic„, denumirea, sediul: societate cu      cet„˛ean rom‚n, n„scut„ la data de 19.12.1976 Ón
                             r„spundere limitat„ cu asociat unic, persoan„        localitatea Alexandru Vlahu˛„, jude˛ul Vaslui, cod
       JUDEC√TORUL DELEGAT
                             juridic„ rom‚n„, cu denumirea CLUBUL DE DANS         numeric personal 2761219370019, domiciliat„ Ón
                             SPORTIV MAGIC STEP, cu sediul social Ón Gala˛i,       Gala˛i, str. Lozoveni nr. 57, cod po∫tal 6200, jude˛ul
           Dispune:                                             Gala˛i, av‚nd puteri depline.
                             Str. Oltului nr. 15, bl. D9A, sc. 1, et. 1, ap. 7, valabil
  Autorizarea ∫i Ónregistrarea la Oficiul Registrului                                  Durata de func˛ionare a societ„˛ii este nelimitat„.
                             p‚n„ la data de 18.09.2004.
Comer˛ului al Jude˛ului Gala˛i a Societ„˛ii                                        Modul de dizolvare ∫i lichidare: conform
                               Obiectul de activitate                  prevederilor Legii nr. 31/1990, republicat„.
Comerciale GERICAND - S.R.L., dup„ cum urmeaz„:       • domeniul principal ∫i activitatea principal„:       Executorie de drept.
  Asociat unic: Dan Geanina, n„scut„ la data de       923 - alte activit„˛i de spectacole;             Cu drept de recurs Ón termen de 15 zile de la
17.08.1976 Ón Gala˛i, jude˛ul Gala˛i, cet„˛ean rom‚n,    9234 - alte activit„˛i de spectacole;           data pronun˛„rii prezentei Óncheieri.
domiciliat„ Ón Gala˛i, str. Regimentul 11 Siret nr.     • activit„˛ile secundare: conform actului          Pronun˛at„ Ón camera de consiliu ast„zi, 3
19, bl. E5, ap. 97, cod po∫tal 6200, jude˛ul Gala˛i,   constitutiv.                         noiembrie 2003.
identificat„ cu B.I. seria G.V. nr. 128327, eliberat de   Capitalul social: capitalul social subscris este de      (48/225.583)
Poli˛ia Gala˛i la data de 16.12.1996, cod numeric     2.000.000 lei, v„rsat 2.000.000 lei.
personal 2760817170349.
                                                                         *
                               Distribuirea capitalului social ∫i participarea la
  Forma juridic„, denumirea, sediul: societate cu    beneficii ∫i pierderi: Rascanu Monica-Iuliana - aport         Societatea Comercial„
r„spundere limitat„ cu asociat unic, persoan„       la capital 2.000.000 lei, echival‚nd cu 20 p„r˛i
juridic„ rom‚n„, cu denumirea GERICAND, cu                                        MATERIA MEDICA GROUP - S.R.L., Gala˛i
                             sociale, reprezent‚nd 100 % capitalul social total,
sediul social Ón Gala˛i, str. Regimentul 11 Siret     av‚nd o cot„ de participare la beneficii/pierderi de
nr. 19, bl. E5, sc. 5, et. 4, ap. 97, jude˛ul Gala˛i,   100 %.                               NUM√R DE ŒNMATRICULARE J 17/1509/2003
valabil p‚n„ la data de 21.10.2008.             Administrator: Rascanu Monica-Iuliana, cet„˛ean          COD UNIC DE ŒNREGISTRARE 15864862
  Obiectul de activitate                 rom‚n, n„scut„ la data de 7.04.1977 Ón Roman,
  • domeniul principal ∫i activitatea principal„:    jude˛ul Neam˛, cod numeric personal 27704072636,              MINISTERUL JUSTIfiIEI
  521 - comer˛ cu am„nuntul Ón magazine         domiciliat„ Ón Roman, Str. Trandafirilor, bl. 3, sc. A,
nespecializate;                      ap. 3, cod po∫tal 3550, jude˛ul Neam˛, av‚nd puteri
  5212 - comer˛ cu am„nuntul Ón magazine                                             JUDEC√TORUL DELEGAT
                             depline.
nespecializate, cu v‚nzare predominant„ de                                         LA OFICIUL REGISTRULUI COMERfiULUI
                               Durata de func˛ionare a societ„˛ii este nelimitat„.
produse nealimentare;                                                     DE PE L¬NG√ TRIBUNALUL GALAfiI
                               Modul de dizolvare ∫i lichidare: conform
  • activit„˛ile secundare: conform actului
                             prevederilor Legii nr. 31/1990, republicat„.
constitutiv.                                                         EXTRAS AL ŒNCHEIERII NR. 7826
                               Executorie de drept.
  Capitalul social: capitalul social subscris este de                                       din 3 noiembrie 2003
                               Cu drept de recurs Ón termen de 15 zile de la
2.000.000 lei, v„rsat 2.000.000 lei.
                             data pronun˛„rii prezentei Óncheieri.             Judec„tor delegat        - Gina Ignat
  Distribuirea capitalului social ∫i participarea la
                               Pronun˛at„ Ón camera de consiliu ast„zi, 3         Referent O.R.C.         - Oana Atanasiu
beneficii ∫i pierderi: Dan Geanina - aport la capital
                             noiembrie 2003.
2.000.000 lei, echival‚nd cu 20 p„r˛i sociale,                                      Av‚nd Ón vedere cererea de Ónregistrare nr. 2167
                                (47/225.582)
reprezent‚nd 100 % capitalul social total, av‚nd o                                   din 1.10.2003, care este Ónso˛it„ de actele prev„zute
cot„ de participare la beneficii/pierderi de 100 %.                  *                de art. 7 ∫i 8 din Legea nr. 31/1990, republicat„,
 14               MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI,               PARTEA a IV-a,  Nr. 3167/4.XII.2003
       JUDEC√TORUL DELEGAT             social Ón Tecuci, Str. 1 Decembrie 1918 nr. 96D, bl.     Obiectul de activitate
                             B, sc. 1, ap. 14, jude˛ul Gala˛i, valabil p‚n„ la data    • domeniul principal ∫i activitatea principal„:
           Dispune:              de 10.10.2013.                        804 - alte forme de Ónv„˛„m‚nt;
                               Obiectul de activitate                   8041 - ∫coli de conducere (pilotaj);
  Autorizarea ∫i Ónregistrarea la Oficiul Registrului
                               • domeniul principal ∫i activitatea principal„:      • activit„˛ile secundare: conform actului
Comer˛ului al Jude˛ului Gala˛i a Societ„˛ii
                               519 - comer˛ cu ridicata cu alte produse;        constitutiv.
Comerciale MATERIA MEDICA GROUP - S.R.L.,
                               5190 - comer˛ cu ridicata cu alte produse;         Capitalul social: capitalul social subscris este de
dup„ cum urmeaz„:
                               • activit„˛ile secundare: conform actului        6.000.000 lei, v„rsat 6.000.000 lei.
  Asociat unic: Diaconescu Gabriel-Emil, n„scut la
                             constitutiv.                         Distribuirea capitalului social ∫i participarea la
data de 17.07.1962 Ón localitatea Negre∫ti, jude˛ul
                               Capitalul social: capitalul social subscris este de   beneficii ∫i pierderi:
Vaslui, cet„˛ean rom‚n, domiciliat Ón Gala˛i, str.
                             2.000.000 lei, v„rsat 2.000.000 lei.             1. Nastasa Marcela - aport la capital 2.000.000 lei,
Alba Iulia nr. 11, bl. L4A, ap. 29, cod po∫tal 6200,
                               Distribuirea capitalului social ∫i participarea la   echival‚nd cu 20 p„r˛i sociale, reprezent‚nd
jude˛ul Gala˛i, identificat cu C.I. seria GL nr.
                             beneficii ∫i pierderi: Moldoveanu Iulia - aport la     33,3400 % din capitalul social total, av‚nd o cot„ de
002165, eliberat„ de Poli˛ia Gala˛i la data de
                             capital 2.000.000 lei, echival‚nd cu 20 p„r˛i sociale,   participare la beneficii/pierderi de 33,3400 %;
18.06.1998, cod numeric personal 1620717170328.
                             reprezent‚nd 100 % capitalul social total, av‚nd o      2. Rotaru Carmen - aport la capital 2.000.000 lei,
  Forma juridic„, denumirea, sediul: societate cu
                             cot„ de participare la beneficii/pierderi de 100 %.    echival‚nd cu 20 p„r˛i sociale, reprezent‚nd
r„spundere limitat„ cu asociat unic, persoan„
juridic„ rom‚n„, cu denumirea MATERIA MEDICA         Administrator: Moldoveanu Iulia, cet„˛ean        33,3300 % din capitalul social total, av‚nd o cot„ de
GROUP, cu sediul social Ón Gala˛i, str. Alba Iulia    rom‚n, n„scut„ la data de 3.05.1957 Ón localitatea     participare la beneficii/pierderi de 33,3300 %;
nr. 9, bl. L3A, sc. 2, et. 2, ap. 30, jude˛ul Gala˛i,   Tepu, jude˛ul Gala˛i, cod numeric personal          3. Craciun Victor - aport la capital 2.000.000 lei,
valabil p‚n„ la data de 20.10.2004.            2570503173158, domiciliat„ Ón Tecuci, Str.         echival‚nd cu 20 p„r˛i sociale, reprezent‚nd
  Obiectul de activitate                 1 Decembrie 1918 nr. 96-D, bl. B, sc. 1, ap. 14, cod    33,3300 % din capitalul social total, av‚nd o cot„ de
  • domeniul principal ∫i activitatea principal„:    po∫tal 6300, jude˛ul Gala˛i, av‚nd puteri depline.     participare la beneficii/pierderi de 33,3300 %.
  511 - activit„˛i de intermedieri Ón comer˛ul cu      Durata de func˛ionare a societ„˛ii este nelimitat„.    Administratori:
ridicata;                          Modul de dizolvare ∫i lichidare: conform          1. Nastasa Marcela, cet„˛ean rom‚n, n„scut„ la
  5112 - intermedieri Ón comer˛ul cu combustibili,    prevederilor Legii nr. 31/1990, republicat„.        data de 26.11.1968 Ón localitatea Bere∫ti, jude˛ul
minerale ∫i produse chimice pentru industrie;        Executorie de drept.                  Gala˛i, cod numeric personal 2681126370098,
  • activit„˛ile secundare: conform actului         Cu drept de recurs Ón termen de 15 zile de la      domiciliat„ Ón Gala˛i, Str. Br„ilei nr. 208, bl. C2, sc.
constitutiv.                       data pronun˛„rii prezentei Óncheieri.           1, ap. 4, cod po∫tal 6200, jude˛ul Gala˛i, av‚nd
  Capitalul social: capitalul social subscris este de    Pronun˛at„ Ón camera de consiliu ast„zi, 3       puteri depline;
2.000.000 lei, v„rsat 2.000.000 lei.           noiembrie 2003.                        2. Rotaru Carmen, cet„˛ean rom‚n, n„scut„ la
  Distribuirea capitalului social ∫i participarea la     (50/225.585)                      data de 6.01.1977 Ón Gala˛i, cod numeric personal
beneficii ∫i pierderi: Diaconu Gabriel-Emil - aport la                                2770106170415, domiciliat„ Ón Gala˛i, str. Saturn
                                           *
capital 2.000.000 lei, echival‚nd cu 20 p„r˛i sociale,                                nr. 9, bl. C18, sc. 2, ap. 39, cod po∫tal 6200, jude˛ul
reprezent‚nd 100 % capitalul social total, av‚nd o                                  Gala˛i, av‚nd puteri depline;
                                   Societatea Comercial„
cot„ de participare la beneficii/pierderi de 100 %.                                   3. Cr„ciun Victor, cet„˛ean rom‚n, n„scut la data
                                 MOTOPREST SERV - S.R.L., Gala˛i           de 24.06.1951 Ón satul G„ne∫ti, comuna Cavadine∫ti,
  Administrator: Diaconescu Gabriel-Emil, cet„˛ean
rom‚n, n„scut la data de 17.07.1962 Ón localitatea                                  jude˛ul   Gala˛i,   cod   numeric   personal
Negre∫ti, jude˛ul Vaslui, cod numeric personal         NUM√R DE ŒNMATRICULARE J 17/1491/2003        1510624170386, domiciliat Ón Gala˛i, Str. Br„ilei nr.
1620717170328, domiciliat Ón Gala˛i, str. Alba Iulia                                 208, bl. C2, ap. 11, cod po∫tal 6200, jude˛ul Gala˛i,
                                  COD UNIC DE ŒNREGISTRARE 15861882        av‚nd puteri depline.
nr. 11, bl. L4A, ap. 29, cod po∫tal 6200, jude˛ul
Gala˛i, av‚nd puteri depline.                                              Durata de func˛ionare a societ„˛ii este nelimitat„.
                                     MINISTERUL JUSTIfiIEI              Modul de dizolvare ∫i lichidare: conform
  Durata de func˛ionare a societ„˛ii este nelimitat„.
  Modul de dizolvare ∫i lichidare: conform                                     prevederilor Legii nr. 31/1990, republicat„.
prevederilor Legii nr. 31/1990, republicat„.             JUDEC√TORUL DELEGAT
                                                            Executorie de drept.
  Executorie de drept.                                                 Cu drept de recurs Ón termen de 15 zile de la
                                LA OFICIUL REGISTRULUI COMERfiULUI
  Cu drept de recurs Ón termen de 15 zile de la                                   data pronun˛„rii prezentei Óncheieri.
                                 DE PE L¬NG√ TRIBUNALUL GALAfiI
data pronun˛„rii prezentei Óncheieri.                                          Pronun˛at„ Ón camera de consiliu ast„zi, 31
  Pronun˛at„ Ón camera de consiliu ast„zi, 3                                    octombrie 2003.
                                 EXTRAS AL ŒNCHEIERII NR. 7716
noiembrie 2003.                                                     (51/225.586)
                                    din 31 octombrie 2003
  (49/225.584)                                                                *
             *                 Judec„tor delegat        - Aneta-Lumini˛a
                                                Solea               Societatea Comercial„
     Societatea Comercial„               Referent O.R.C.         - Aneta-Nicuta           BILACAR - S.R.L., Gala˛i
  SILMIGO - S.R.L., Tecuci, jude˛ul Gala˛i                           Dragomir
                               Av‚nd Ón vedere cererea de Ónregistrare nr. 1930       NUM√R DE ŒNMATRICULARE J 17/1497/2003
    NUM√R DE ŒNMATRICULARE J 17/1512/2003       din 29.08.2003, care este Ónso˛it„ de actele
                             prev„zute de art. 7 ∫i 8 din Legea nr. 31/1990,           COD UNIC DE ŒNREGISTRARE 15861955
     COD UNIC DE ŒNREGISTRARE 15864900        republicat„,
                                                                  MINISTERUL JUSTIfiIEI
        MINISTERUL JUSTIfiIEI                  JUDEC√TORUL DELEGAT

                                                                 JUDEC√TORUL DELEGAT
                                         Dispune:
      JUDEC√TORUL DELEGAT                                              LA OFICIUL REGISTRULUI COMERfiULUI
                               Autorizarea ∫i Ónregistrarea la Oficiul Registrului      DE PE L¬NG√ TRIBUNALUL GALAfiI
   LA OFICIUL REGISTRULUI COMERfiULUI
                             Comer˛ului al Jude˛ului Gala˛i a Societ„˛ii
    DE PE L¬NG√ TRIBUNALUL GALAfiI
                             Comerciale MOTOPREST SERV - S.R.L., dup„ cum           EXTRAS AL ŒNCHEIERII NR. 7722
                             urmeaz„:
    EXTRAS AL ŒNCHEIERII NR. 7846                                               din 31 octombrie 2003
                               Asocia˛i:
       din 3 noiembrie 2003              1. Nastasa Marcela, n„scut„ la data de 26.11.1968     Judec„tor delegat        - Aneta-Lumini˛a
                             Ón localitatea Bere∫ti, jude˛ul Gala˛i, cet„˛ean
 Judec„tor delegat        - Gina Ignat                                                      Solea
                             rom‚n, domiciliat„ Ón Gala˛i, Str. Br„ilei nr. 208,
 Referent O.R.C.         - Liliana Nica                                    Referent O.R.C.         - Oana Atanasiu
                             bl. C2, sc. 1, ap. 4, cod po∫tal 6200, jude˛ul Gala˛i,
  Av‚nd Ón vedere cererea de Ónregistrare nr. 2322    identificat„ cu C.I. seria GL nr. 167281, eliberat„ de    Av‚nd Ón vedere cererea de Ónregistrare nr. 2413
din 15.10.2003, care este Ónso˛it„ de actele       Poli˛ia Gala˛i la data de 23.08.2001, cod numeric     din 22.10.2003, care este Ónso˛it„ de actele
prev„zute de art. 7 ∫i 8 din Legea nr. 31/1990,      personal 2681126370098;                  prev„zute de art. 7 ∫i 8 din Legea nr. 31/1990,
republicat„,                         2. Rotaru Carmen, n„scut„ la data de 6.01.1977     republicat„,
                             Ón Gala˛i, cet„˛ean rom‚n, domiciliat„ Ón Gala˛i, str.
       JUDEC√TORUL DELEGAT                                                 JUDEC√TORUL DELEGAT
                             Saturn nr. 9, bl. C18, sc. 2, ap. 39, cod po∫tal 6200,
                             jude˛ul Gala˛i, identificat„ cu C.I. seria GL
           Dispune:              nr. 210136, eliberat„ de Poli˛ia Gala˛i la data de                Dispune:
  Autorizarea ∫i Ónregistrarea la Oficiul Registrului  1.06.2002, cod numeric personal 2770106170415;        Autorizarea ∫i Ónregistrarea la Oficiul Registrului
Comer˛ului al Jude˛ului Gala˛i a Societ„˛ii         3. Cr„ciun Victor, n„scut la data de 24.06.1951 Ón   Comer˛ului al Jude˛ului Gala˛i a Societ„˛ii
Comerciale SILMIGO - S.R.L., dup„ cum urmeaz„:      satul Gane∫ti, comuna Cavadine∫ti, jude˛ul Gala˛i,     Comerciale BILACAR - S.R.L., dup„ cum urmeaz„:
  Asociat unic: Moldoveanu Iulia, n„scut„ la data    cet„˛ean rom‚n, domiciliat Ón Gala˛i, Str. Br„ilei nr.    Asocia˛i:
de 3.05.1957 Ón localitatea Tepu, jude˛ul Gala˛i,     208, bl. C2, ap. 11, cod po∫tal 6200, jude˛ul Gala˛i,     1. Rusu Vasile-Adrian, n„scut la data de 5.01.1969
cet„˛ean rom‚n, domiciliat„ Ón Tecuci, Str.        telefon 0236, fax 0236, identificat cu C.I. seria GL    Ón Gala˛i, jude˛ul Gala˛i, cet„˛ean rom‚n, domiciliat
1 Decembrie 1918 nr. 96-D, bl. B, sc. 1, ap. 14, cod   nr. 262660, eliberat„ de Poli˛ia Gala˛i la data de     Ón Gala˛i, Str. Br„ilei nr. 228, bl. E1, ap. 15, cod
po∫tal 6300, jude˛ul Gala˛i, identificat„ cu B.I. seria  28.03.2003, cod numeric personal 1510624170386.      po∫tal 6200, jude˛ul Gala˛i, identificat cu C.I. seria
G.T. nr. 048209, eliberat de Poli˛ia Tecuci la data de    Forma juridic„, denumirea, sediul: societate cu     GL nr. 295578, eliberat„ de Poli˛ia Gala˛i la data de
19.07.1995, cod numeric personal 2570503173158.      r„spundere limitat„ cu mai mul˛i asocia˛i, persoan„    8.09.2003, cod numeric personal 1690105170381;
  Forma juridic„, denumirea, sediul: societate cu    juridic„ rom‚n„, cu denumirea MOTOPREST SERV,         2. Rusu Carmen, n„scut„ la data de 18.06.1974 Ón
r„spundere limitat„ cu asociat unic, persoan„       cu sediul social Ón Gala˛i, Str. Frunzei nr. 33, jude˛ul  Gala˛i, jude˛ul Gala˛i, cet„˛ean rom‚n, domiciliat„
juridic„ rom‚n„, cu denumirea SILMIGO, cu sediul     Gala˛i, valabil p‚n„ la data de 15.10.2004.        Ón Gala˛i, Str. Br„ilei nr. 228, bl. E1, ap. 15, cod
                 MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA               a IV-a,  Nr. 3167/4.XII.2003                 15
po∫tal 6200, jude˛ul Gala˛i, identificat„ cu C.I. seria  Gala˛i, bd. Traian Vuia nr. 12, bl. V3, ap. 3, cod      2. Gherghescu Daniela, n„scut„ la data de
GL nr. 295577, eliberat„ de Poli˛ia Gala˛i la data de   po∫tal 6200, jude˛ul Gala˛i, identificat cu B.I. seria  1.03.1968 Ón localitatea Gherghe∫ti, jude˛ul Vaslui,
8.09.2003, cod numeric personal 2740618170321.       G.N. nr. 908093, eliberat de Poli˛ia Gala˛i la data de  cet„˛ean rom‚n, domiciliat„ Ón Tecuci, Str. 1
  Forma juridic„, denumirea, sediul: societate cu    18.07.1994, cod numeric personal 1670911170370.     Decembrie 1918 nr. 93, bl. AG1, sc. 1, ap. 19, cod
r„spundere limitat„ cu mai mul˛i asocia˛i, persoan„      Forma juridic„, denumirea, sediul: societate cu    po∫tal 6300, jude˛ul Gala˛i, identificat„ cu B.I. seria
juridic„ rom‚n„, cu denumirea BILACAR, cu sediul      r„spundere limitat„ cu mai mul˛i asocia˛i, persoan„   G.X. nr. 441462, eliberat de Poli˛ia Tecuci la data de
social Ón Gala˛i, str. Teleajen nr. 1, bl. A5, ap. 2,   juridic„ rom‚n„, cu denumirea VIPALCOM, cu        23.07.1997, cod numeric personal 2680201370081.
jude˛ul Gala˛i, valabil p‚n„ la data de 1.11.2004.     sediul social Ón Gala˛i, Str. Privighetorii nr. 38,     Forma juridic„, denumirea, sediul: societate cu
  Obiectul de activitate                 jude˛ul Gala˛i, valabil p‚n„ la data de 29.11.2008.   r„spundere limitat„ cu mai mul˛i asocia˛i, persoan„
  • domeniul principal ∫i activitatea principal„:      Obiectul de activitate                juridic„ rom‚n„, cu denumirea ROZUSIM, cu sediul
  524 - comer˛ cu am„nuntul Ón magazine           • domeniul principal ∫i activitatea principal„:    social Ón Tecuci, Str. 1 Decembrie 1918 nr. 93,
specializate, cu alte produse neclasificate Ón alt„      281 - fabricare de construc˛ii metalice;       bl. AG1, sc. 1, et. 4, ap. 19, jude˛ul Gala˛i, valabil
parte;                            2812 - fabricare de elemente de dulgherie ∫i     p‚n„ la data de 15.10.2013.
  5242 - comer˛ cu am„nuntul cu Ómbr„c„minte;      t‚mpl„rie din metal;                     Obiectul de activitate
  • activit„˛ile secundare: conform actului         • activit„˛ile secundare: conform actului         • domeniul principal ∫i activitatea principal„:
constitutiv.                        constitutiv.                         521 - comer˛ cu am„nuntul Ón magazine
  Capitalul social: capitalul social subscris este de    Capitalul social: capitalul social subscris este de  nespecializate;
2.000.000 lei, v„rsat 2.000.000 lei.            2.000.000 lei, v„rsat 2.000.000 lei.             5212 - comer˛ cu am„nuntul Ón magazine
  Distribuirea capitalului social ∫i participarea la    Distribuirea capitalului social ∫i participarea la  nespecializate, cu v‚nzare predominant„ de
beneficii ∫i pierderi:                   beneficii ∫i pierderi:                  produse nealimentare;
  1. Rusu Vasile-Adrian - aport la capital 1.000.000    1. Dobrin-Ciobotaru Lauren˛iu-Viorel - aport la      • activit„˛ile secundare: conform actului
lei, echival‚nd cu 10 p„r˛i sociale, reprezent‚nd     capital 1.000.000 lei, echival‚nd cu 10 p„r˛i sociale,  constitutiv.
50 % capitalul social total, av‚nd o cot„ de        reprezent‚nd 50 % capitalul social total, av‚nd o      Capitalul social: capitalul social subscris este de
participare la beneficii/pierderi de 50 %;         cot„ de participare la beneficii/pierderi de 50 %;    2.000.000 lei, v„rsat 2.000.000 lei.
  2. Rusu Carmen - aport la capital 1.000.000 lei,     2. Palade F„nel - aport la capital 1.000.000 lei,     Distribuirea capitalului social ∫i participarea la
echival‚nd cu 10 p„r˛i sociale, reprezent‚nd 50 %     echival‚nd cu 10 p„r˛i sociale, reprezent‚nd 50 %    beneficii ∫i pierderi:
capitalul social total, av‚nd o cot„ de participare la   capitalul social total, av‚nd o cot„ de participare la    1. Leahu Cecilia-Nu˛ica - aport la capital
beneficii/pierderi de 50 %.                beneficii/pierderi de 50 %.               1.000.000 lei, echival‚nd cu 10 p„r˛i sociale,
  Administratori:                      Administratori:                    reprezent‚nd 50 % capitalul social total, av‚nd o
  1. Rusu Vasile-Adrian, cet„˛ean rom‚n, n„scut la     1. Dobrin-Ciobotaru Lauren˛iu-Viorel, cet„˛ean    cot„ de participare la beneficii/pierderi de 50 %;
data de 5.01.1969 Ón Gala˛i, jude˛ul Gala˛i, cod      rom‚n, n„scut la data de 23.01.1972 Ón localitatea      2. Ghergescu Daniela - aport la capital 1.000.000
numeric personal 1690105170381, domiciliat Ón       Bere∫ti, jude˛ul Gala˛i, cod numeric personal      lei, echival‚nd cu 10 p„r˛i sociale, reprezent‚nd
Gala˛i, Str. Br„ilei nr. 228, bl. E1, ap. 15, cod po∫tal  1720123170011, domiciliat Ón Gala˛i, str. Ing.      50 % capitalul social total, av‚nd o cot„ de
6200, jude˛ul Gala˛i, av‚nd puteri depline;        Anghel Saligny nr. 106, bl. 2A, ap. 1, cod po∫tal    participare la beneficii/pierderi de 50 %.
  2. Rusu Carmen, cet„˛ean rom‚n, n„scut„ la data    6200, jude˛ul Gala˛i, telefon 0236, fax 0236, av‚nd     Administratori:
de 18.06.1974 Ón Gala˛i, jude˛ul Gala˛i, cod numeric    puteri depline;                       1. Leahu Cecilia-Nu˛ica, cet„˛ean rom‚n, n„scut„
personal 2740618170321, domiciliat„ Ón Gala˛i, Str.      2. Palade F„nel, cet„˛ean rom‚n, n„scut la data    la data de 31.01.1975 Ón Tecuci, jude˛ul Gala˛i, cod
Br„ilei nr. 228, bl. E1, ap. 15, cod po∫tal 6200,     de 11.09.1967 Ón Gala˛i, jude˛ul Gala˛i, cod numeric
                                                          numeric personal 2750131173169, domiciliat„ Ón
jude˛ul Gala˛i, av‚nd puteri depline.           personal 1670911170370, domiciliat Ón Gala˛i, bd.
                                                          Tecuci, str. Drago∫-Vod„ nr. 23, cod po∫tal 6300,
  Durata de func˛ionare a societ„˛ii este nelimitat„.  Traian Vuia nr. 12, bl. V3, ap. 3, cod po∫tal 6200,
                                                          jude˛ul Gala˛i, av‚nd puteri depline;
  Modul de dizolvare ∫i lichidare: conform        jude˛ul Gala˛i, av‚nd puteri depline.
                                                            2. Gherghescu Daniela, cet„˛ean rom‚n, n„scut„
prevederilor Legii nr. 31/1990, republicat„.         Durata de func˛ionare a societ„˛ii este nelimitat„.
                                                          la data de 1.03.1968 Ón localitatea Gherghe∫ti,
  Executorie de drept.                   Modul de dizolvare ∫i lichidare: conform
                                                          jude˛ul   Vaslui,  cod   numeric   personal
  Cu drept de recurs Ón termen de 15 zile de la     prevederilor Legii nr. 31/1990, republicat„.
                                                          2680201370081, domiciliat„ Ón Tecuci, Str.
data pronun˛„rii prezentei Óncheieri.             Executorie de drept.
                                                          1 Decembrie 1918 nr. 93, bl. AG1, sc. 1, ap. 19, cod
  Pronun˛at„ Ón camera de consiliu ast„zi, 31        Cu drept de recurs Ón termen de 15 zile de la
                                                          po∫tal 6300, jude˛ul Gala˛i, av‚nd puteri depline.
octombrie 2003.                      data pronun˛„rii prezentei Óncheieri.
                                                            Durata de func˛ionare a societ„˛ii este nelimitat„.
   (52/225.587)                       Pronun˛at„ Ón camera de consiliu ast„zi, 31
                                                            Modul de dizolvare ∫i lichidare: conform
                              octombrie 2003.
              *                                            prevederilor Legii nr. 31/1990, republicat„.
                                (53/225.588)                       Executorie de drept.
       Societatea Comercial„                          *                 Cu drept de recurs Ón termen de 15 zile de la
      VIPALCOM - S.R.L., Gala˛i                                        data pronun˛„rii prezentei Óncheieri.
                                  Societatea Comercial„                Pronun˛at„ Ón camera de consiliu ast„zi, 31
                               ROZUSIM - S.R.L., Tecuci, jude˛ul Gala˛i        octombrie 2003.
   NUM√R DE ŒNMATRICULARE J 17/1498/2003
                                                             (54/225.589)
     COD UNIC DE ŒNREGISTRARE 15861971
                                 NUM√R DE ŒNMATRICULARE J 17/1502/2003                    *
        MINISTERUL JUSTIfiIEI                 COD UNIC DE ŒNREGISTRARE 15862047              Societatea Comercial„
                                                               EXTERN CONSTRUCT - S.R.L.
                                     MINISTERUL JUSTIfiIEI
      JUDEC√TORUL DELEGAT                                               satul Podoleni, comuna Barcea
   LA OFICIUL REGISTRULUI COMERfiULUI                                               jude˛ul Gala˛i
    DE PE L¬NG√ TRIBUNALUL GALAfiI                  JUDEC√TORUL DELEGAT
                               LA OFICIUL REGISTRULUI COMERfiULUI DE PE
                                                             NUM√R DE ŒNMATRICULARE J 17/1511/2003
    EXTRAS AL ŒNCHEIERII NR. 7723                 L¬NG√ TRIBUNALUL GALAfiI

       din 31 octombrie 2003                                              COD UNIC DE ŒNREGISTRARE 15864897
                                 EXTRAS AL ŒNCHEIERII NR. 7727
  Judec„tor delegat        - Aneta-Lumini˛a                                        MINISTERUL JUSTIfiIEI
                                    din 31 octombrie 2003
                   Solea
  Referent O.R.C.         - Oana Atanasiu     Judec„tor delegat        - Aneta-Lumini˛a
                                                Solea               JUDEC√TORUL DELEGAT
  Av‚nd Ón vedere cererea de Ónregistrare nr. 2480                                   LA OFICIUL REGISTRULUI COMERfiULUI
                               Referent O.R.C.         - Anicolaie
din 28.10.2003, care este Ónso˛it„ de actele                                        DE PE L¬NG√ TRIBUNALUL GALAfiI
                                                Adrian
prev„zute de art. 7 ∫i 8 din Legea nr. 31/1990,
republicat„,                         Av‚nd Ón vedere cererea de Ónregistrare nr. 2433       EXTRAS AL ŒNCHEIERII NR. 7839
                              din 23.10.2003, care este Ónso˛it„ de actele
       JUDEC√TORUL DELEGAT                                                 din 3 noiembrie 2003
                              prev„zute de art. 7 ∫i 8 din Legea nr. 31/1990,
                              republicat„,                        Judec„tor delegat        - Gina Ignat
            Dispune:
                                    JUDEC√TORUL DELEGAT              Referent O.R.C.         - Liliana Nica
  Autorizarea ∫i Ónregistrarea la Oficiul Registrului
Comer˛ului al Jude˛ului Gala˛i a Societ„˛ii                                      Av‚nd Ón vedere cererea de Ónregistrare nr. 2283
Comerciale VIPALCOM - S.R.L., dup„ cum urmeaz„:                 Dispune:              din 13.10.2003, care este Ónso˛it„ de actele
  Asocia˛i:                         Autorizarea ∫i Ónregistrarea la Oficiul Registrului  prev„zute de art. 7 ∫i 8 din Legea nr. 31/1990,
  1. Dobrin-Ciobotaru Lauren˛iu-Viorel, n„scut la     Comer˛ului al Jude˛ului Gala˛i a Societ„˛ii       republicat„,
data de 23.01.1972 Ón localitatea Bere∫ti, jude˛ul     Comerciale ROZUSIM - S.R.L., dup„ cum urmeaz„:
                                                                 JUDEC√TORUL DELEGAT
Gala˛i, cet„˛ean rom‚n, domiciliat Ón Gala˛i, str. Ing.    Asocia˛i:
Anghel Saligny nr. 106, bl. 2A, ap. 1, cod po∫tal       1. Leahu Cecilia-Nu˛ica, n„scut„ la data de
6200, jude˛ul Gala˛i, telefon 0236, fax 0236,       31.01.1975 Ón Tecuci, jude˛ul Gala˛i, cet„˛ean                 Dispune:
identificat cu C.I. seria GL nr. 156947, eliberat„ de   rom‚n, domiciliat„ Ón Tecuci, str. Drago∫-Vod„ nr.     Autorizarea ∫i Ónregistrarea la Oficiul Registrului
Poli˛ia Gala˛i la data de 15.06.2001, cod numeric     23, cod po∫tal 6300, jude˛ul Gala˛i, identificat„ cu   Comer˛ului al Jude˛ului Gala˛i a Societ„˛ii
personal 1720123170011;                  B.I. seria G.T. nr. 048554, eliberat de Poli˛ia Tecuci  Comerciale EXTERN CONSTRUCT - S.R.L., dup„
  2. Palade F„nel, n„scut la data de 11.09.1967 Ón    la data de 28.07.1995, cod numeric personal       cum urmeaz„:
Gala˛i, jude˛ul Gala˛i, cet„˛ean rom‚n, domiciliat Ón   2750131173169;                       Asocia˛i:
  16              MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI,              PARTEA a IV-a,   Nr. 3167/4.XII.2003
  1. Datcu Alexandru, n„scut la data de 1.03.1956          Societatea Comercial„               - activitatea principal„: cod CAEN 7487 - alte
Ón localitatea Barcea, jude˛ul Gala˛i, cet„˛ean        PREST SERV INTERNATIONAL - S.R.L.           activit„˛i de servicii prestate Ón principal
rom‚n, domiciliat Ón Gala˛i, str. Traian nr. 197, cod                                Óntreprinderilor (comisionar Ón vam„).
                                       C„l„ra∫i
po∫tal 6200, jude˛ul Gala˛i, identificat cu C.I. seria                                 Pronun˛at„ Ón ∫edin˛a din 30 octombrie 2003.
GL nr. 027336, eliberat„ de Poli˛ia Gala˛i la data de                                  (56/225.592)
2.02.1999, cod numeric personal 1560301170344;              MINISTERUL JUSTIfiIEI                         *
  2. Furdui Mihai-Adrian, n„scut la data de           OFICIUL NAfiIONAL AL REGISTRULUI
24.08.1974 Ón Buz„u, jude˛ul Buz„u, cet„˛ean                  COMERfiULUI                   Societatea Comercial„
rom‚n, domiciliat Ón Gala˛i, str. Traian nr. 60, bl. E,
ap. 4, cod po∫tal 6200, jude˛ul Gala˛i, identificat cu                                 GIV SERV PREST - S.R.L., satul Dichiseni
C.I. seria GL nr. 005955, eliberat„ de Poli˛ia Gala˛i       OFICIUL REGISTRULUI COMERfiULUI             comuna Dichiseni, jude˛ul C„l„ra∫i
la data de 27.07.1998, cod numeric personal            DE PE L¬NG√ TRIBUNALUL C√L√RA™I
1740824100064.
                                                                 MINISTERUL JUSTIfiIEI
  Forma juridic„, denumirea, sediul: societate cu    EXTRAS AL ŒNCHEIERII DE ŒNMATRICULARE              OFICIUL NAfiIONAL AL REGISTRULUI
r„spundere limitat„ cu mai mul˛i asocia˛i, persoan„           IJ NR. 2274                         COMERfiULUI
juridic„ rom‚n„, cu denumirea EXTERN
CONSTRUCT, cu sediul social Ón satul Podoleni             din 30 octombrie 2003
nr. 127, comuna Barcea, jude˛ul Gala˛i, valabil p‚n„                                    OFICIUL REGISTRULUI COMERfiULUI
                               Judec„tor delegat        - Li˛u Maria
la data de 17.10.2005.                                                   DE PE L¬NG√ TRIBUNALUL C√L√RA™I
  Obiectul de activitate                  Referent             - Vi∫an Elena
  • domeniul principal ∫i activitatea principal„:      Œn baza cererii nr. 7021 din data de 28.10.2003 ∫i   EXTRAS AL ŒNCHEIERII DE ŒNMATRICULARE
  452 - construc˛ii de cl„diri sau p„r˛i ale acestora;  a actelor doveditoare depuse, judec„torul delegat la          IJ NR. 2241
geniu civil;                        Oficiul Registrului Comer˛ului de pe l‚ng„
  4521 - construc˛ii de cl„diri ∫i lucr„ri de geniu                                      din 30 octombrie 2003
                              Tribunalul C„l„ra∫i a dispus autorizarea ∫i
  • activit„˛ile secundare: conform actului                                     Judec„tor delegat        - Li˛u Maria
                              Ónregistrarea societ„˛ii comerciale cu urm„toarele
constitutiv.                                                      Referent            - Vi∫an Elena
                              date:
  Capitalul social: capitalul social subscris este de
                               - num„rul de ordine Ón registrul comer˛ului:       Œn baza cererii nr. 6955 din data de 27.10.2003 ∫i
2.000.000 lei, v„rsat 2.000.000 lei.
  Distribuirea capitalului social ∫i participarea la   J 51/524/2003;                      a actelor doveditoare depuse, judec„torul delegat la
beneficii ∫i pierderi:                    - codul unic de Ónregistrare: 15866243;        Oficiul Registrului Comer˛ului de pe l‚ng„
  1. Datcu Alexandru - aport la capital 1.000.000      - denumirea ∫i forma juridic„: PREST SERV       Tribunalul C„l„ra∫i a dispus autorizarea ∫i
lei, echival‚nd cu 10 p„r˛i sociale, reprezent‚nd 50    INTERNATIONAL - S.R.L.;                  Ónregistrarea societ„˛ii comerciale cu urm„toarele
                               - sediul social: C„l„ra∫i, str. Bucure∫ti nr. 267,   date:
% capitalul social total, av‚nd o cot„ de participare
                              jude˛ul C„l„ra∫i, conform contractului de v‚nzare-      - num„rul de ordine Ón registrul comer˛ului:
la beneficii/pierderi de 50 %;
                                                           J 51/527/2003;
  2. Furdui Mihai-Adrian - aport la capital       cump„rare nr. 2046 din data de 26.06.1996;
                                                            - codul unic de Ónregistrare: 15866235;
1.000.000 lei, echival‚nd cu 10 p„r˛i sociale,        - durata de func˛ionare: nelimitat„;
                                                            - denumirea ∫i forma juridic„: GIV SERV PREST
reprezent‚nd 50 % capitalul social total, av‚nd o       - capital social subscris: 2.000.000 lei, din care   - S.R.L.;
cot„ de participare la beneficii/pierderi de 50 %.     v„rsat 2.000.000 lei; capitalul social este divizat Ón    - sediul social: satul Dichiseni, comuna Dichiseni,
  Administratori:                    20 p„r˛i sociale a 100.000 lei fiecare;          jude˛ul C„l„ra∫i, conform contractului de v‚nzare-
  1. Datcu Alexandru, cet„˛ean rom‚n, n„scut la       - date de identificare fondatori:           cump„rare nr. 930 din data de 23.03.1999;
data de 1.03.1956 Ón localitatea Barcea, jude˛ul       1. Baciu Alexandru, Ón calitate de asociat, n„scut    - durata de func˛ionare: nelimitat„;
Gala˛i, 1560301170344, domiciliat Ón Gala˛i, str.     la data de 3.03.1964 Ón localitatea Bue∫ti, jude˛ul     - capital social subscris: 2.000.000 lei, din care
Traian nr. 197, cod po∫tal 6200, jude˛ul Gala˛i,                                   v„rsat 2.000.000 lei; capitalul social este divizat Ón
                              C„l„ra∫i, cet„˛ean rom‚n, domiciliat Ón C„l„ra∫i, str.
av‚nd puteri depline;                                                20 p„r˛i sociale a 100.000 lei fiecare;
                              Bucure∫ti nr. 267, cod po∫tal 8500, jude˛ul C„l„ra∫i,
  2. Furdui Mihai-Adrian, cet„˛ean rom‚n, n„scut                                   - date de identificare fondator: Vasile Gheorghe,
                              identificat cu C.I. seria KL nr. 070974, eliberat„ de
la data de 24.08.1974 Ón Buz„u, jude˛ul Buz„u, cod                                  Ón calitate de asociat unic, n„scut la data de
                              Poli˛ia C„l„ra∫i la data de 6.02.2002, cod numeric
numeric personal 1740824100064, domiciliat Ón                                    16.09.1957 Ón localitatea Dichiseni, jude˛ul C„l„ra∫i,
Gala˛i, str. Traian nr. 60, bl. E, ap. 4, cod po∫tal    personal 1640303510010;
                                                           cet„˛ean rom‚n, domiciliat Ón satul Dichiseni,
6200, jude˛ul Gala˛i, av‚nd puteri depline.          2. Baciu Viorica, Ón calitate de asociat, n„scut„ la
                                                           comuna Dichiseni, cod po∫tal 8542, jude˛ul C„l„ra∫i,
  Durata de func˛ionare a societ„˛ii este nelimitat„.  data de 13.07.1961 Ón C„l„ra∫i, jude˛ul C„l„ra∫i,
                                                           telefon 0242343583, identificat cu C.I. seria KL
  Modul de dizolvare ∫i lichidare: conform        cet„˛ean rom‚n, domiciliat„ Ón C„l„ra∫i, str.       nr. 040563, eliberat„ de Poli˛ia C„l„ra∫i la data de
prevederilor Legii nr. 31/1990, republicat„.        Bucure∫ti nr. 267, cod po∫tal 8500, jude˛ul C„l„ra∫i,   9.12.2000, cod numeric personal 1570916510065;
  Executorie de drept.                  identificat„ cu C.I. seria KL nr. 070973, eliberat„ de    - domeniul principal de activitate: grupa CAEN
  Cu drept de recurs Ón termen de 15 zile de la     Poli˛ia C„l„ra∫i la data de 6.02.2002, cod numeric    527 - repara˛ii de articole personale ∫i gospod„re∫ti;
data pronun˛„rii prezentei Óncheieri.           personal 2610713510026;                   - activitatea principal„: cod CAEN 5272 - repara˛ii
  Pronun˛at„ Ón camera de consiliu ast„zi, 3        - domeniul principal de activitate: grupa CAEN     de articole electrice de uz gospod„resc
noiembrie 2003.                      748 - alte activit„˛i de servicii prestate Ón principal   Pronun˛at„ Ón ∫edin˛a din 30 octombrie 2003.
   (55/225.590)                     Óntreprinderilor;                       (57/225.592)
                      EDITOR: PARLAMENTUL ROM¬NIEI — CAMERA DEPUTAfiILOR

        Regia Autonom„ îMonitorul Oficial“, str. Izvor nr. 2–4, Palatul Parlamentului, sectorul 5, Bucure∫ti,
                cont nr. 2511.1—12.1/ROL Banca Comercial„ Rom‚n„ — S.A. — Sucursala îUnirea“ Bucure∫ti
                ∫i nr. 5069427282 Direc˛ia de Trezorerie ∫i Contabilitate Public„ a Municipiului Bucure∫ti
                (alocat numai persoanelor juridice bugetare).
        Adresa pentru publicitate: Centrul pentru rela˛ii cu publicul, Bucure∫ti, ∫os. Panduri nr. 1,
                bloc P33, parter, sectorul 5, tel. 411.58.33 ∫i 411.97.54. tel./fax 410.77.36.
        Tiparul: Regia Autonom„ îMonitorul Oficial“, tel. 490.65.52, 335.01.11/2178 ∫i 402.21.78,
                E–mail: publicari_acte@ramo.ro, Internet: www.monitoruloficial.ro
Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea a IV-a, nr. 3167/4.XII.2003 con˛ine 16 pagini.                    Pre˛ul 16.000 lei    ISSN  1220 — 4889

								
To top