Docstoc

mof4_2003_2379

Document Sample
mof4_2003_2379 Powered By Docstoc
					                                   PARTEA A IV-A
Anul 171 (XIII) — Nr. 2379                                                     Mar˛i, 7 octombrie 2003
                       PUBLICAfiII ALE AGENfiILOR ECONOMICI        PUBLICAfiII ALE AGENfiILOR ECONOMICI
      Societatea Comercial„                  Societatea Comercial„                  Societatea Comercial„
     LEATHER WORD - S.R.L.                  TEODOR COMPANY - S.R.L.                  SARCOM-TRANS - S.R.L.
   Odorheiu Secuiesc, jude˛ul Harghita            Miercurea-Ciuc, jude˛ul Harghita             Miercurea-Ciuc, jude˛ul Harghita

       ACT ADIfiIONAL NR. 2                     ACT ADIfiIONAL                      ACT ADIfiIONAL

  la actul constitutiv al Societ„˛ii Comerciale     la contractul ∫i statutul Societ„˛ii Comerciale      la statutul Societ„˛ii Comerciale SARCOM-
 LEATHER WORD - S.R.L., Odorheiu Secuiesc          TEODOR COMPANY - S.R.L., cu sediul Ón         TRANS - S.R.L., cu sediul Ón Miercurea-Ciuc,
                                                          Aleea Av‚ntului nr. 5, sc. A, ap. 18, jude˛ul
  Œncheiat de asociatul unic, Jakab Zsolt, al       Miercurea-Ciuc, str. Szek nr. 21, jude˛ul
                                                         Harghita, Ónmatriculat„ la Oficiul Registrului
Societ„˛ii Comerciale LEATHER WORD - S.R.L., cu      Harghita, Ónmatriculat„ la Oficiul registrului      Comer˛ului Harghita cu nr. J 19/173/1997
sediul Ón Odorheiu Secuiesc, str. Tompa Laszlo          comer˛ului cu nr. J 19/1037/1994
                                                          Asociatul unic, Sárig Csaba, cet„˛ean rom‚n,
nr. 31, jude˛ul Harghita, Ónmatriculat„ la Oficiul     Asocia˛ii Gliga Otilia, cet„˛ean rom‚n, n„scut„ la  n„scut la data de 15.01.1968 Ón Miercurea-Ciuc,
Registrului Comer˛ului al Jude˛ului Harghita, cod    data de 30.01.1976 Ón Miercurea-Ciuc, jude˛ul      jude˛ul Harghita, domiciliat Ón Miercurea-Ciuc,
unic de Ónregistrare R14084583, pentru modificarea    Harghita, domiciliat„ Ón Miercurea-Ciuc, str. Szek   Aleea Av‚ntului nr. 5, sc. A, ap. 18, jude˛ul Harghita,
actului constitutiv autentificat de notarul public    nr. 21, jude˛ul Harghita, posesoare a C.I. seria HR   posesor al C.I. seria HR nr. 058965, eliberat„ de
Lajos Agnes cu nr. 1870/2001, cu modific„rile      nr. 043548, eliberat„ de Inspectoratul de Poli˛ie    Poli˛ia Miercurea-Ciuc la data de 6.03.2002, cod
ulterioare, prin punerea Ón aplicare a hot„r‚rii     Miercurea-Ciuc la data de 26.09.2001, cod numeric    numeric personal 1680115191334, a hot„r‚t
adun„rii generale extraordinare ˛inut„ la 30 mai     personal 2760130191325, ∫i Gliga Traian, cet„˛ean    modificarea statutului societ„˛ii astfel:
2003, c‚nd s-a hot„r‚t:                 rom‚n, n„scut la data de 5.05.1974 Ón Miercurea-      1. Declararea domeniului ∫i a obiectului
  • Extinderea obiectului de activitate cu       Ciuc,   jude˛ul   Harghita,   domiciliat  Ón  principal de activitate:
urm„toarele activit„˛i:                                               • domeniul principal: 521 - comer˛ cu am„nuntul
                             Miercurea-Ciuc, str. Szek nr. 21, jude˛ul Harghita,
  1920 - fabricare de articole de voiaj ∫i                                   Ón magazine nespecializate;
                             posesor al B.I.. seria D.G. nr. 496664, eliberat de    • obiectul principal: 5211 - comer˛ cu am„nuntul
marochin„rie ∫i de articole de harna∫ament;       Mili˛ia Miercurea-Ciuc la data de 24.05.1988, cod
  2640 - fabricarea c„r„mizilor, ˛iglelor ∫i a altor                              Ón magazine nespecializate, cu v‚nzare
                             numeric personal 1740505191371, au hot„r‚t       predominant„ de produse alimentare, b„uturi ∫i
produse pentru construc˛ii, din argil„ ars„;       modificarea contractului ∫i statutului societ„˛ii    tutun.
  2670 - t„ierea, fasonarea ∫i finisarea pietrei;   astfel:                          2. Recodificarea obiectului de activitate: 0111;
  2710 - produc˛ia de metale feroase sub forme      1. Declararea domeniului ∫i a obiectului       0112; 0113; 0121; 0122; 0123; 0124; 0125; 0201;
primare ∫i cea de feroaliaje;              principal de activitate:                0202; 1411; 1412; 1413; 1421; 1422; 1511; 1512;
  2721 - produc˛ia de tuburi (˛evi) din font„;                                 1513; 1531; 1532; 1533; 1551; 1552; 1561; 1562;
                              • domeniul principal: 521 - comer˛ cu am„nuntul
  2722 - produc˛ia de tuburi (˛evi) de o˛el;                                  1571; 1572; 1581; 1582; 1583; 1584; 1585; 1586;
                             Ón magazine nespecializate
  2731 - tragere la rece;                                           1587; 1588; 1589; 1591; 1592; 1593; 1594; 1595;
                              • obiectul principal: 5211 - comer˛ cu am„nuntul
  2732 - laminare la rece;                                           1596; 1597; 1598; 1721; 1722; 1723; 1724; 1725;
                             Ón magazine nespecializate, cu v‚nzare
  2733 - produc˛ia altor profile ob˛inute la rece;                               1751; 1752; 1753; 1754; 1760; 1771; 1772; 1810;
                             predominant„ de produse alimentare, b„uturi ∫i
  2751 - turnarea fontei;                                           1821; 1822; 1823; 1824; 1830; 2010; 2020; 2030;
                             tutun.
  2752 - turnarea o˛elului;                                          2040; 2051; 2211; 2212; 2213; 2214; 2215; 2221;
                              2. Restr‚ngerea urm„toarelor obiecte de       2222; 2223; 2224; 2231; 2232; 2233; 2470; 2511;
  2753 - turnarea metalelor neferoase u∫oare;
                             activitate: 5146, 5231, 5232, 7412.           2512; 2513; 2621; 2622; 2623; 2624; 2625; 2626;
  2754 - turnarea altor metale neferoase;
                              3. Recodificarea obiectului de activitate: 0111;   2640; 2651; 2652; 2653; 2661; 2662; 2663; 2664;
  2811 - fabricare de construc˛ii metalice ∫i p„r˛i
                             0112; 0113; 0123; 1571; 1572; 1585; 1598; 1751;     2665; 2666; 2670; 2811; 2812; 2821; 2861; 2862;
componente ale structurilor metalice;
  2812 - fabricare de elemente de dulgherie ∫i     1760; 1771; 1772; 2621; 3612; 3613; 3614; 5010;     2863; 2871; 2872; 2873; 2874; 2875; 3611; 3612;
                             5020; 5030; 5040; 5050; 5111; 5112; 5113; 5115;     3613; 3614; 3615; 3640; 3650; 3662; 3663; 4521;
t‚mpl„rie din metal;
                             5116; 5117; 5118; 5119; 5121; 5123; 5124; 5131;     4522; 4525; 4531; 4532; 4533; 4534; 4541; 4542;
  2851 - tratarea ∫i acoperirea metalelor;
                             5132; 5133; 5134; 5135; 5136; 5137; 5138; 5139;     4543; 4544; 4545; 5010; 5020; 5030; 5040; 5111;
  2852 - opera˛iuni de mecanic„ general„;                                   5112; 5113; 5114; 5115; 5116; 5117; 5118; 5119;
  2863 - fabricarea articolelor de feronerie;     5141; 5142; 5143; 5144; 5145; 5147; 5151; 5154;
                             5157; 5153; 5155; 5156; 5181; 5182; 5183; 5184;     5121; 5122; 5123; 5124; 5125; 5131; 5132; 5133;
  2875 - fabricarea altor articole din metal;                                 5134; 5135; 5136; 5137; 5138; 5139; 5141; 5142;
  5152 - comer˛ cu ridicata cu metale ∫i minereuri   5185; 5186; 5187; 5188; 5190; 5212; 5221; 5222;
                                                         5143; 5144; 5145; 5147; 5152; 5153; 5154; 5155;
metalice;                        5223; 5224; 5225; 5226; 5227; 5233; 5241; 5242;
                                                         5156; 5157; 5181; 5182; 5183; 5184; 5185; 5186;
  5153 - comer˛ cu ridicata cu material lemnos ∫i   5243; 5244; 5245; 5246; 5247; 5248; 5250; 5261;     5187; 5188; 5190; 5211; 5212; 5221; 5222; 5223;
de construc˛ii;                     5262; 5263; 5272; 5273; 5274; 5530; 5540; 5552;     5224; 5225; 5226; 5227; 5233; 5241; 5242; 5243;
  5190 - comer˛ cu ridicata cu alte produse;      6010; 6022; 6023; 6024; 7012; 7020; 7110; 7131;     5244; 5245; 5246; 5247; 5248; 5250; 5261; 5262;
  5243 - comer˛ cu am„nuntul cu Ónc„l˛„minte ∫i    7132; 7133; 7140; 7221; 7222; 7230; 7240; 7250;     5263; 5271; 5272; 5273; 5274; 5510; 5521; 5522;
articole din piele;                   7260; 7413; 7414; 7415; 7481; 7485; 9302; 9304;     5523; 5530; 5540; 5551; 5552; 6021; 6022; 6023;
  5246 - comer˛ cu am„nuntul cu articole de      9305; 9500.                       6024; 6311; 6312; 6330; 6340; 7413; 7414; 7415;
fier„rie, cu articole din sticl„ ∫i cu cele pentru     4. Societatea va fi administrat„ de cei doi     7440; 7470; 7481; 7482; 7485.
vopsit.                         asocia˛i, Gliga Traian ∫i Gliga Otilia.          Restr‚ngerea obiectului de activitate cu: 5000;
  Ca urmare a acestor modific„ri, art. 7 alin. 2 din   Prezentul act adi˛ional face parte integrant„ din  5146; 5231; 5232; 7411; 7412; 7521.
                             contractul ∫i statutul Societ„˛ii Comerciale TEODOR    Prezentul act adi˛ional face parte integrant„ din
actul constitutiv al societ„˛ii se completeaz„ cu
                             COMPANY - S.R.L.                    statutul Societ„˛ii Comerciale SARCOM-TRANS -
activit„˛ile descrise mai sus.                                          S.R.L.
  Prezentul act adi˛ional a fost redactat Ón 6      Redactat ∫i dactilografiat de c„tre Biroul de
                                                          Redactat ∫i dactilografiat de c„tre Biroul de
exemplare originale de avocat stagiar Cristian      Asisten˛„ din cadrul Oficiului Registrului       Asisten˛„ din cadrul Oficiului Registrului
Dancea, Ón baza Ómputernicirii nr. 35/2003 ∫i face    Comer˛ului de pe l‚ng„ Tribunalul Harghita,       Comer˛ului de pe l‚ng„ Tribunalul Harghita,
parte integrant„ din actul constitutiv al Societ„˛ii   referent Gál Judith-Erzsébet, Ón 6 exemplare, din    referent Gál Judith-Erzsébet Ón 6 exemplare, din
Comerciale LEATHER WORD - S.R.L.             care 5 exemplare pe seama p„r˛ii.            care 5 exemplare pe seama p„r˛ii.
   (1/491.031)                       (2491.032)                       (3491.033)
             *                            *                            *
 2               MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI,               PARTEA a IV-a,   Nr. 2379/7.X.2003
 Societatea Comercial„ MADELEINE - S.R.L.          2. Codificarea obiectului de activitate al       numeric personal 1540904192469, a hot„r‚t
    Gheorgheni, jude˛ul Harghita            societ„˛ii: 0201; 0202; 1581; 1582; 1584; 2010; 2020;   modificarea statutului societ„˛ii astfel:
                             2030; 2040; 2051; 3611; 3612; 3613; 3614; 4542;        1. Declararea domeniului ∫i obiectului principal
        ACT MODIFICATIV              5131; 5132; 5133; 5134; 5135; 5136; 5137; 5138;      de activitate:
                             5139; 5141; 5142; 5143; 5144; 5145; 5146; 5147;        • domeniul principal: 553 - restaurante;
 la contractul ∫i statutul Societ„˛ii Comerciale     5190; 5211; 5212; 5221; 5222; 5223; 5224; 5225;        • obiectul principal: 5530 - restaurante.
    MADELEINE - S.R.L., autentificat cu        5226; 5227; 5233; 5241; 5242; 5243; 5244; 5245;        2. Recodificarea obiectului de activitate al
nr. 596/1992 la Notariatul de Stat Topli˛a ∫i la     5246; 5247; 5248; 5250; 5262; 5263; 5530; 5540;      societ„˛ii: 0111; 0112; 0113; 0121; 0122; 0123; 0124;
    actele modificative p‚n„ Ón prezent        5552.                           0125; 0130; 0141; 0142; 0201; 0202; 0501; 0502;
  Pe baza prevederilor procesului-verbal nr. 1 din     3. Restr‚ngerea obiectului de activitate cu:      1411; 1412; 1413; 1421; 1422; 1440; 1511; 1512;
data de 19.05.2003, subsemna˛ii Lukács Zsuzsa ∫i     activit„˛i de import-export.                1513; 1520; 1531; 1532; 1533; 1541; 1542; 1543;
Sztráti Lehel János, Ón calitate de asocia˛i, am decis    4. Extinderea obiectului de activitate cu: 5510;    1551; 1552; 1561; 1562; 1571; 1581; 1582; 1583;
modificarea contractului ∫i statutului Societ„˛ii     5522; 5523.                        1584; 1585; 1586; 1587; 1588; 1589; 1591; 1592;
Comerciale MADELEINE - S.R.L., cu sediul Ón         Prezentul act adi˛ional face parte integrant„ din    1593; 1594; 1595; 1596; 1597; 1598; 1751; 1752;
Gheorgheni, str. Gr„dina Csiky, jude˛ul Harghita,     statutul Societ„˛ii Comerciale LORINCZ-COM -        1753; 1754; 1810; 1821; 1822; 1823; 1824; 1920;
Ónregistrat„ la Oficiul registrului comer˛ului cu     S.R.L.                           1930; 2010; 2030; 2040; 2051; 2052; 2231; 2232;
nr. J 19/649/1992, cod fiscal R530155, cu          Redactat ∫i dactilografiat de c„tre Biroul de      2233; 2451; 2452; 2512; 2513; 2521; 2522; 2523;
urm„toarele men˛iuni:                   Asisten˛„ din cadrul Oficiului Registrului         2524; 2612; 2613; 2640; 2670; 2811; 2812; 2821;
  1. Se reduce obiectul de activitate al societ„˛ii cu  Comer˛ului de pe l‚ng„ Tribunalul Harghita,        2851; 2852; 2863; 2871; 2872; 2874; 2875; 2972;
urm„toarele activit„˛i: 6521; 7412.            referent Radu Violeta-Gabriela Ón 6 exemplare, din     3420; 3430; 3512; 3550; 3611; 3612; 3613; 3614;
  2. Se codific„ obiectul de activitate al societ„˛ii  care 5 exemplare pe seama p„r˛ii.             3615; 3640; 3650; 3661; 3662; 3663; 4521; 4522;
din statutul societ„˛ii, conform codului CAEN: 0111;     (5491.035)                       4523; 4531; 4532; 4533; 4534; 4541; 4542; 4543;
0112; 0113; 0121; 0122; 0123; 0124; 0125; 0130;                   *                4545; 5010; 5020; 5030; 5111; 5113; 5114; 5115;
0142; 0150; 0201; 0202; 0501; 0502; 1511; 1512;                                   5116; 5117; 5118; 5119; 5121; 5122; 5123; 5131;
1513; 1520; 1551; 1552; 1571; 1572; 1581; 1582;           Societatea Comercial„              5132; 5133; 5134; 5135; 5136; 5137; 5138; 5139;
1584; 1598; 1712; 1713; 1722; 1723; 1740; 1751;           KAROLYI’S SERV - S.R.L.             5141; 5142; 5143; 5144; 5151; 5152; 5153; 5154;
1752; 1753; 1754; 1760; 1771; 1772; 1810; 1821;        Odorheiu Secuiesc, jude˛ul Harghita          5156; 5157; 5181; 5182; 5183; 5184; 5185; 5186;
1822; 1830; 1910; 1920; 2010; 2020; 2030; 2040;                                   5187; 5188; 5211; 5212; 5221; 5222; 5223; 5224;
2051; 2052; 2630; 2640; 2651; 2652; 2653; 2661;                                   5225; 5226; 5227; 5231; 5232; 5233; 5241; 5242;
                                    ACT ADIfiIONAL NR. 1
2662; 2663; 2664; 2665; 2666; 2670; 2733; 2751;                                   5243; 5244; 5245; 5246; 5247; 5248; 5250; 5261;
2753; 2811; 2812; 2821; 2822; 2851; 2852; 2861;      la contractul ∫i statutul Societ„˛ii Comerciale      5262; 5263; 5271; 5272; 5273; 5274; 5510; 5521;
2862; 2863; 2872; 2873; 2874; 2875; 2971; 2972;             KAROLYI’S SERV - S.R.L.           5522; 5523; 5530; 5540; 5551; 5552; 6021; 6022;
3161; 3162; 3210; 3430; 3611; 3612; 3613; 3614;       Œncheiat Óntre Bela Karoly, Eross Gavril„ ∫i      6023; 6024; 6311; 6312; 6330; 6340; 6420; 7011;
3615; 3622; 3640; 3650; 3710; 3720; 4521; 4522;      Ferenczy Karoly, Ón calitate de asocia˛i ai Societ„˛ii   7012; 7020; 7031; 7032; 7110; 7121; 7131; 7132;
4525; 4534; 4541; 4542; 4543; 4544; 4545; 5010;      Comerciale KAROLYI’S SERV - S.R.L., cu sediul Ón      7133; 7134; 7310; 7320; 7420; 7430; 7440; 7470;
5020; 5030; 5040; 5050; 5111; 5112; 5113; 5114;      Odorheiu Secuiesc, str. For˛eni nr. 2, jude˛ul       7481; 7482; 7485; 7487; 8041; 8042; 9211; 9212;
5115; 5116; 5117; 5118; 5119; 5121; 5122; 5123;      Harghita, Ónmatriculat„ la Oficiul Registrului       9213; 9220; 9272; 9301; 9302; 9303; 9304; 9305;
5124; 5131; 5132; 5133; 5134; 5135; 5136; 5137;      Comer˛ului cu nr. J 19/155/1998;              9500.
5138; 5139; 5141; 5142; 5143; 5144; 5145; 5146;       pentru modificarea contractului de societate ∫i      3. Restr‚ngerea obiectului de activitate cu: 6512;
5147; 5151; 5152; 5153; 5154; 5155; 5156; 5157;      statutului societ„˛ii autentificat la Notariatul de Stat  6521; 6522; 6523; 8011; 8513 ∫i activit„˛i de import-
5181; 5186; 5187; 5188; 5190; 5211; 5212; 5221;      Odorheiu Secuiesc cu nr. 773/1998;             export.
5222; 5223; 5224; 5225; 5226; 5227; 5233; 5241;       prin punerea Ón aplicare a hot„r‚rii adun„rii       4. Œnfiin˛area urm„toarelor puncte de lucru:
5242; 5243; 5244; 5245; 5246; 5247; 5248; 5250;      generale extraordinare a asocia˛ilor, ˛inut„ la data     - restaurant Ón comuna Br„de∫ti nr. 294, jude˛ul
5261; 5262; 5263; 5271; 5272; 5274; 5510; 5521;                                   Harghita;
                             de 16.05.2003, c‚nd s-a hot„r‚t:
5522; 5523; 5530; 5540; 5551; 5552; 6021; 6022;                                     - magazin mixt Ón comuna Br„de∫ti nr. 294,
                               1. Precizarea obiectului de activitate: 9262 - alte
6023; 6024; 7414; 7420; 7440; 7470; 7485; 9271;                                   jude˛ul Harghita.
                             activit„˛i sportive (servicii legate de pescuitul
9272; 9301; 9305; 9500.                                                 Prezentul act adi˛ional face parte integrant„ din
                             recreativ ∫i v‚natul sportiv) ∫i recodificarea
  3. Se declar„ activitatea principal„ a societ„˛ii,                                statutul Societ„˛ii Comerciale NOVITA - S.R.L.
                             activit„˛ilor secundare potrivit noului cod CAEN:
care va fi:                                                       Redactat ∫i dactilografiat de c„tre Biroul de
                             0150; 0201; 0202; 0501; 0502; 2010; 2020; 2030;
  • domeniul principal: 201 - t„ierea ∫i rindeluirea                                Asisten˛„ din cadrul Oficiului Registrului
                             2040; 2051; 2052; 3611; 3612; 3613; 3614; 5010;
lemnului; impregnarea lemnului;                                           Comer˛ului de pe l‚ng„ Tribunalul Harghita, de
                             5021; 5030; 5050; 5111; 5112; 5113; 5114; 5115;
  • activitatea principal„ este: 2010 - t„ierea ∫i                                 referent Radu Violeta-Gabriela, Ón 6 exemplare, din
                             5116; 5117; 5118; 5119; 5141; 5142; 5143; 5144;
rindeluirea lemnului, impregnarea lemnului.                                     care 5 exemplare pe seama p„r˛ii.
                             5145; 5147; 5156; 5181; 5182; 5184; 5187; 5170;
  4. Se schimb„ sediul societ„˛ii de la adresa din                                    (7491.037)
                             5212; 5233; 5241; 5242; 5243; 5245; 5246; 5247;
Gheorgheni, str. Gr„dina Csiky, jude˛ul Harghita, Ón                                              *
                             5248; 5261; 5263; 5510; 5530; 5540; 5552; 6021;
Gheorgheni, Str. Pompierilor, Zona I.A.S., jude˛ul
Harghita.                         6023; 6024; 6330; 6412; 7011; 7012; 7020; 7031;
                                                                  Societatea Comercial„
  5. Se modific„ datele personale ale asociatei     7032; 7140; 7413; 7414; 7484; 7240; 7440; 8042;
                                                                  AGROMEC JEBEL - S.A.
Lukács Zsuzsa Ón Sztráti Zsuzsa pe baza          9261; 9271; 9272.
certificatului de c„s„torie.                 Ca urmare, se reformuleaz„ art. 4 din contractul
                                                                    ACT ADIfiIONAL
  Subsemna˛ii prezentului act declar„m c„        de societate ∫i art. 5 din statutul societ„˛ii, dup„
                             cum urmeaz„:                         Œncheiat ast„zi, 25 iunie 2003, pentru
renun˛„m la dreptul de recurs.
                               • activitatea principal„: alte activit„˛i sportive   men˛ionarea hot„r‚rii adun„rii generale a
  Prezentul act modificativ s-a redactat de c„tre
                             (servicii legate de pescuitul recreativ ∫i v‚natul     ac˛ionarilor Societ„˛ii Comerciale AGROMEC JEBEL
p„r˛i Ón cinci exemplare de valoare egal„ ∫i semnate
                             sportiv).                         - S.A., Ónmatriculat„ la Oficiul registrului
de c„tre asocia˛i, din care patru exemplare au fost
                               2. Alte activit„˛i - activit„˛ile secundare se     comer˛ului cu nr. J 19/1200/1991, cod fiscal
eliberate p„r˛ilor, modific„ ∫i va face parte
                             codific„ astfel: 0150; 0201; 0202; 0501; 0502; 2010;    R1854010, reprezentat„ prin pre∫edinte Tus Viorel,
integrant„ din statutul societ„˛ii de la data
                             2020; 2030; 2040; 2051; 2052; 3611; 3612; 3613;      la adunarea general„ particip‚nd un num„r de
Ónregistr„rii la Oficiul registrului comer˛ului.
                             3614; 5010; 5021; 5030; 5050; 5111; 5112; 5113;      ac˛ionari ce reprezint„ 70 % din capitalul social al
  (4491.034)
                             5114; 5115; 5116; 5117; 5118; 5119; 5141; 5142;      societ„˛ii, privind obiectul de activitate al societ„˛ii,
             *                                             astfel:
                             5143; 5144; 5145; 5147; 5156; 5181; 5182; 5184;
                             5187; 5170; 5212; 5233; 5241; 5242; 5243; 5245;        Articol unic: se completeaz„ obiectul de activitate
      Societatea Comercial„
                             5246; 5247; 5248; 5261; 5263; 5510; 5530; 5540;      cu urm„toarele activit„˛i:
      LORINCZ-COM - S.R.L.
                             5552; 6021; 6023; 6024; 6330; 6412; 7011; 7012;        6021 - alte transporturi terestre de c„l„tori, pe
    comuna Joseni, jude˛ul Harghita
                             7020; 7031; 7032; 7140; 7413; 7414; 7484; 7240;      baz„ de grafic - interne ∫i interna˛ionale;
                             7440; 8042; 9261; 9271; 9272.                 6022 - transporturi cu taxiuri;
         ACT ADIfiIONAL                                             6023 - transporturi terestre de c„l„tori,
                               Prezentul act adi˛ional s-a redactat Ón 6
 la contractul ∫i statutul Societ„˛ii Comerciale     exemplare originale la Cabinetul individual de       ocazionale - interne ∫i interna˛ionale;
 LORINCZ-COM - S.R.L., cu sediul Ón comuna        avocat Lukácsi Maria, din Odorheiu Secuiesc,         6024 - transporturi rutiere de m„rfuri, interne ∫i
  Joseni, Strada Principal„ nr. 1027, jude˛ul      str. Bethlen Gabor nr. 51/8, jude˛ul Harghita, ∫i face   interna˛ionale.
 Harghita, Ónmatriculat„ la Oficiul Registrului      parte integrant„ din actul constitutiv al Societ„˛ii     Celelalte men˛iuni r„m‚n neschimbate.
  Comer˛ului Harghita cu nr. J 19/231/1993        Comerciale KAROLYI’S SERV - S.R.L., Odorheiu         Prezentul act adi˛ional se redacteaz„ azi, 25 iunie
                             Secuiesc.                         2003, Ón patru exemplare, conform prevederilor
  Asocia˛ii Lörincz Ana, cet„˛ean rom‚n, n„scut„ la
                               Œn baza hot„r‚rii adun„rii generale, actul       art. 5 pct. (5) din Legea nr. 31/1990, a∫a cum a fost
data de 26.07.1952 Ón comuna Joseni, jude˛ul
                             adi˛ional se semneaz„ spre legalizare de c„tre       modificat de Legea nr. 161/2003 spre cele legale.
Harghita, domiciliat„ Ón comuna Joseni nr. 1027,
                             asociatul/administrator Eross Gavril„.             (8491.038)
jude˛ul Harghita, posesoare a B.I seria D.G.
nr. 260598, eliberat de Mili˛ia Gheorgheni la data       (6491.036)                                    *
de  26.04.1988,   cod   numeric    personal                *
                                                            Societatea Comercial„ BALDIOS - S.R.L.
2520726190718, ∫i Lörincz Filip, cet„˛ean rom‚n,
                               Societatea Comercial„ NOVITA - S.R.L.               Lugoj, jude˛ul Timi∫
n„scut la data de 4.08.1951 Ón comuna Joseni,
jude˛ul Harghita, domiciliat Ón comuna Joseni nr.       comuna Br„de∫ti, jude˛ul Harghita
1027, jude˛ul Harghita, posesor al B.I. seria D.H. nr.                                         ACT ADIfiIONAL
710451, eliberat de Mili˛ia Gheorgheni la data de              ACT ADIfiIONAL                Subsemnatul Balla Dionisie, domiciliat Ón Lugoj,
10.05.1989, cod numeric personal 1510804190694,                                   Str. Caransebe∫ului nr. 89, jude˛ul Timi∫, Ón calitate
au hot„r‚t modificarea contractului ∫i statutului      la statutul Societ„˛ii Comerciale NOVITA -       de asociat unic al Societ„˛ii Comerciale BALDIOS -
societ„˛ii, astfel:                    S.R.L., cu sediul Ón comuna Br„de∫ti nr. 294,       S.R.L., cu sediul Ón Lugoj, Str. Caransebe∫ului nr. 89,
  1. Declararea domeniului ∫i obiectului principal     jude˛ul Harghita, Ónmatriculat„ la Oficiul       jude˛ul Timi∫, Ónmatriculat„ la Oficiul Registrului
de activitate:                       Registrului Comer˛ului cu nr. J 19/777/1994       Comer˛ului de pe l‚ng„ Tribunalul Timi∫ cu codul
  • domeniul principal: 633 - activit„˛i ale        Asociatul unic, Pap Eugen, cet„˛ean rom‚n,       unic de Ónregistrare 1847799, atribut fiscal R ∫i
agen˛iilor de voiaj ∫i ale turoperatorilor; activit„˛i  n„scut la data de 4.09.1954 Ón Odorheiu Secuiesc,     num„rul de ordine J 35/3104/1991, prin prezenntul
de asisten˛„ turistic„ neclasificate Ón alt„ parte;    jude˛ul Harghita, domiciliat Ón Odorheiu Secuiesc,     act adi˛ional aduc urm„toarele modific„ri actului
  • obiectul principal este: 6330 - activit„˛i ale    Str. Breslelor nr. 16, ap. 11, jude˛ul Harghita,      constitutiv al societ„˛ii:
agen˛iilor de voiaj ∫i ale turoperatorilor; activit„˛i  posesor al B.I. seria D.G. nr. 797431, eliberat de      Art. 1. Se completeaz„ obiectul de activitate cu
de asisten˛„ turistic„ neclasificate Ón alt„ parte.    Mili˛ia Odorheiu Secuiesc la data de 12.08.1988, cod    urm„toarele activit„˛i:
                 MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA                a IV-a,  Nr. 2379/7.X.2003                    3
  grupa 241, clasa 2414 - fabricarea altor produse   societ„˛ii, am hot„r‚t schimbarea sediului societ„˛ii    552 - campinguri ∫i alte facilit„˛i pentru cazare
chimice organice de baz„, ∫i grupa 602, clasa 6024    Ón Timi∫oara, Bd. Eroilor de la Tisa nr. 6, ap. 1,    de scurt„ durat„;
- transporturi rutiere de m„rfuri.            parter, jude˛ul Timi∫.                    5523 - alte mijloace de cazare * pensiune
  Art. 2. Prezentul act adi˛ional face parte       Prezentul act adi˛ional modific„ ∫i completeaz„    agroturistic„.
integrant„ din actul constitutiv al societ„˛ii.     corespunz„tor actul constitutiv al societ„˛ii.        Art. 2. Completare activitate secundar„:
  R„m‚n nemodificate celelalte prevederi ale       Celelalte clauze r„m‚n neschimbate.            552 - campinguri ∫i alte facilit„˛i pentru cazare
actului constitutiv.                    Prezentul act adi˛ional a fost redactat Ón 6      de scurt„ durat„;
  Œncheiat ast„zi, 1 iulie 2003, Ón patru exemplare.  exemplare la Timi∫oara azi, 25 iunie 2003.          5523 - alte mijloace de cazare * pensiune
   (9491.039)                       (12/491.042)                     agroturistic„.
             *                            *                 Prezentul act adi˛ional modific„ ∫i completeaz„
                                                          corespunz„tor actul constitutiv al societ„˛ii.
 Societatea Comercial„ BELVEDERE - S.R.L.              Societatea Comercial„               Celelalte clauze r„m‚n neschimbate.
    comuna Ghiroda, jude˛ul Timi∫            C.M. - MORELIA BARO - S.R.L., Timi∫oara          Prezentul act adi˛ional s-a Óncheiat ast„zi, data
                                                          semn„rii actului, 30 iunie 2003, Ón 5 exemplare
         ACT ADIfiIONAL                       ACT ADIfiIONAL              originale, redactate ∫i dactilografiate la Societatea
                                                          Comercial„ MONDO CONSULT - S.R.L., cu sediul Ón
 la statutul Societ„˛ii Comerciale BELVEDERE -      la contractul ∫i statutul Societ„˛ii Comerciale     Timi∫oara, Str. Lacului nr. 16, sc. B, et. 1, ap. 5,
 S.R.L., autentificat cu nr 31020 din 1.10.1992          C.M. - MORELIA BARO - S.R.L.          jude˛ul Timi∫, punct de lucru Ón Timi∫oara, Pia˛a
 de c„tre notarul de stat D„nil„ Octav-Eusebiu       Subsemna˛ii:                      Unirii nr. 5, et. 2, ap. 16, av‚nd cod fiscal
  Subsemnatul Stancu Aurel, apatrid, n„scut la      - Petcu Radu-Mirel, cet„˛ean rom‚n, n„scut la     nr. 14831298, din care s-au eliberat p„r˛ilor 5
data de 19.06.1960 Ón V„lenii de Munte, jude˛ul     data de 28 iulie 1952 Ón Timi∫oara, jude˛ul Timi∫,    exemplare originale.
Prahova, domiciliat Ón Germania, Bergheim,        domiciliat Ón Timi∫oara, str. D. Cantemir nr. 1,       (15/491.045)
str. Bussard 9, identificat cu pa∫aportul nr. 0059632,  sc. A, ap. 7, jude˛ul Timi∫, identificat cu B.I. seria                *
eliberat de Serviciul Pa∫apoarte Frankfurt am Main,   D.B. nr. 847916/6.01.1987/3.11.1997, eliberat ∫i
asociat unic al Societ„˛ii Comerciale BELVEDERE -    prelungit de Poli˛ia Timi∫oara, ∫i               Societatea Comercial„ DACS - S.R.L.
S.R.L., cu sediul Ón Ghiroda, DN6, km 551/760,       - Petcu Lidia, cet„˛ean rom‚n, n„scut la data de       comuna Periam, jude˛ul Timi∫
jude˛ul Timi∫, Ónmatriculat„ la Oficiul registrului   1 noiembrie 1956 Ón comuna Ilov„˛, jude˛ul
comer˛ului cu nr. J 35/4092/1992, cod unic de      Mehedin˛i, domiciliat„ Ón Timi∫oara, str. D.                ACT ADIfiIONAL
Ónregistrare R3977949, modific statutul societ„˛ii,   Cantemir nr. 1, sc. A, ap. 7, jude˛ul Timi∫,
dup„ cum urmeaz„:                                                  la contractul ∫i statutul Societ„˛ii Comerciale
                             identificat„ cu B.I. seria B.X. nr. 303973/1983/1993,             DACS - S.R.L.
  Art. 1. îSe modific„ articolul din statutul     eliberat ∫i prelungit de Poli˛ia Timi∫oara,
societ„˛ii privind capitalul social, Ón sensul c„                                   Œncheiat Óntre:
                              asocia˛i ai societ„˛ii, am hot„r‚t:
valoarea capitalului social se majoreaz„ de la                                     1. Cucalan Bono, cet„˛ean rom‚n, n„scut la data
                              Art. 1. Schimbarea obiectul principal de
2.000.000 lei la 12.188.200.000 lei, prin aducerea de                               de 19 octombrie 1967 Ón S‚nnicolau Mare, jude˛ul
                             activitate astfel:
noi aporturi Ón natur„.                                              Timi∫, av‚nd cod numeric personal 1671019353944,
                              4521 - construc˛ii de cl„diri ∫i lucr„ri de geniu.
  Capitalul social este constituit din numerar, Ón                                domiciliat Ón comuna Dude∫tii Vechi nr. 242,
                              Art. 2. Retragerea calit„˛ii de administrator a lui
valoare de 2.000.000 lei, aport Ón natur„, Ón valoare                               jude˛ul Timi∫, identificat cu B.I. seria G.N.
                             Petcu Radu-Mirel ∫i numirea ca administrator a
total„ de 12.186.200.000 lei, reprezent‚nd cur˛i,                                 nr. 138890, eliberat de Poli˛ia S‚nnicolau Mare la
                             dnei Maftei Elena, cet„˛ean rom‚n, n„scut„ la data
construc˛ii Ón intravilanul extins cu spa˛ii                                    data de 18 iulie 1994, ∫i
                             de 30 noiembrie 1966 Ón Timi∫oara, jude˛ul Timi∫,       2. Oprea Dorin, cet„˛ean rom‚n, n„scut la data
administrative, instala˛ii aferente situate pe terenul  domiciliat„ Ón Timi∫oara, Str. Livezilor nr. 26,
nr. top 698-699/1/1, CF 4261/Ghiroda, DN6                                     de 17 aprilie 1967 Ón S‚nnicolau Mare, jude˛ul
                             jude˛ul Timi∫, identificat„ cu C.I. seria TM       Timi∫, av‚nd cod numeric personal 1670417353942,
Timi∫oara, km 551-760; acest capital social se      nr. 176444, eliberat„ la data de 11.01.2001 de Poli˛ia
Ómparte Ón 1.000 p„r˛i sociale, cu o valoare                                    domiciliat Ón comuna Periam nr. 700, jude˛ul Timi∫,
                             Timi∫oara, cod numeric personal 2661130354747,      identificat cu C.I. seria TM nr. 129125, eliberat„ de
nominal„ de 12.188.200 lei, de˛inute de asociatul    pe o perioad„ de 4 ani, cu posibilit„˛i de prelungire,
unic.”                                                       Poli˛ia S‚nnicolau Mare la data de 18 aprilie 2000,
                             iar limitele ∫i puterile vor fi stabilite Ón adunarea     prin care se modific„ actele constitutive ale
  Celelalte clauze din statutul societ„˛ii r„m‚n
                             general„ a asocia˛ilor.                  Societ„˛ii Comerciale DACS - S.R.L., cu sediul Ón
neschimbate.
                              Prezentul act adi˛ional modific„ ∫i completeaz„    comuna Periam nr. 955, jude˛ul Timi∫, av‚nd cod
   (10491.040)
                             corespunz„tor contractul ∫i statutul societ„˛ii.     unic de Ónregistrare 2511214, atribut fiscal R ∫i
             *                 Celelalte clauze r„m‚n neschimbate.          Ónmatriculat„ cu nr. J 35/1593/28.04.1992 la Oficiul
                              Prezentul act adi˛ional a fost redactat de       registrului comer˛ului, Ón baza hot„r‚rii adun„rii
     Societatea Comercial„
                             Serviciul de asisten˛„ al Oficiului registrului      generale a asocia˛ilor nr. 5 din data de 27 iunie
  BUTAN GAS INTERNATIONAL - S.R.L.
                             comer˛ului de pe l‚ng„ Tribunalul Timi∫, Ón 6       2003, la capitolele privind: asocia˛ii, capitalul social,
      Lugoj, jude˛ul Timi∫
                             exemplare, azi, 24 iunie 2003, la Timi∫oara.       administrarea societ„˛ii, dup„ cum urmeaz„:
                               (13/491.043)                       Articolul 1
         ACT ADIfiIONAL                           *                  Asociatul Societ„˛ii Comerciale DACS - S.R.L.,
  Ca urmare a hot„r‚rii din data de 22.05.2003 a                                 dl Cucalan Bono, cet„˛ean rom‚n, n„scut la data de
consiliului de administra˛ie al Societ„˛ii Comerciale        Societatea Comercial„             19 octombrie 1967 Ón S‚nnicolau Mare, jude˛ul
BUTAN GAS Sp.A., societate italian„ cu sediul Ón           COMPONAGRA - S.R.L.              Timi∫, av‚nd cod numeric personal 1671019353944,
Roma, Foro Traiano nr. 1A, Ónregistrat„ la Registrul       comuna Bazos, jude˛ul Timi∫           cesioneaz„ integral cele 16.000 p„r˛i sociale pe care
Societ„˛ilor   Comerciale   din   Roma   cu                               le de˛ine, Ón valoare nominal„ total„ de
nr. 145736/1949, asociat unic al Societ„˛ii                ACT ADIfiIONAL              1.600.000.000 lei, exclusiv Ón numerar, dlui Oprea
Comerciale BUTAN GAS INTERNATIONAL - S.R.L.,                                    Dorin, cet„˛ean rom‚n, n„scut la data de 17 aprilie
prin care s-a stabilit majorarea capitalului social de   Prin care se modific„ actele constitutive ale
                             Societ„˛ii Comerciale COMPONAGRA - S.R.L., act ce     1967 Ón S‚nnicolau Mare, jude˛ul Timi∫, av‚nd cod
la 236.660.300.000 lei la 301.206.300.000 lei, cu                                 numeric personal 1670417353942.
aportul Ón numerar Ón valoare de 2.000.000 $,      exprim„ hot„r‚rea asocia˛ilor societ„˛ii, Ple∫u
                                                            Dl Oprea Dorin a devenit asociat unic al
echivalentul a 64.546.000.000 lei (la cursul de     Cornel ∫i Beaca Pompiliu, care au stabilit
                                                          societ„˛ii ca urmare a cesiunii celor 16.000 p„r˛i
32.273 lei/$),                      urm„toarele:
                                                          sociale, Ón valoare nominal„ total„ de 1.600.000.000
  statutul ∫i contractul de societate vor avea       Art. 1. Se revoc„ din func˛ia de administratori
                                                          lei, exclusiv Ón numerar, Ón baza contractului de
urm„toarea modificare:                  asocia˛ii societ„˛ii, Ple∫u Cornel ∫i Beaca Pompiliu,
                                                          cesiune autentificat cu nr. 475 din data de 27 iunie
  Art. 1. Capitalul social               ∫i se nume∫te administrator cu puteri depline ∫i
                                                          2003 la Biroul notarului public Miculescu Daniela
  Capitalul social subscris ∫i v„rsat este de      nelimitate pe o perioad„ nedeterminat„
                                                          din Timi∫oara.
301.206.300.000 lei, echivalentul a 10.647.019,06 $   dl Br„diceanu Nicolae, cet„˛ean rom‚n, domiciliat
                                                            Dl Cucalan Bono se retrage din societate ca
din care 10.639.281,63 $ ∫i 8.310.000 lei.        Ón Timi∫oara, str. Hajdeu nr. 19, jude˛ul Timi∫,     urmare a cesiunii celor 16.000 p„r˛i sociale de˛inute
  Capitalul social este format din aportul Ón      identificat cu B.I. seria G.N. nr. 971617, eliberat de  ca asociat, Ón valoare nominal„ total„ de
numerar Ón valoare de 301.197.990.000 lei,        Poli˛ia Timi∫oara la data de 21 septembrie 1994,     1.600.000.000 lei, Ón baza contractului de cesiune
echivalentul a 10.639.281,63 $, ∫i aport Ón natur„ Ón  n„scut la data de 5 august 1963 Ón comuna Jamu-      autentificat cu nr. 475 din data de 27 iunie 2003 la
valoare de 8.310.000 lei, echivalentul a 7.737,43 $.   Mare, jude˛ul Timi∫, cod numeric personal         Biroul notarului public Miculescu Daniela din
  Capitalul social este Ómp„r˛it Ón 3.012.063 p„r˛i   1630805354726.                      Timi∫oara.
sociale, cu o valoare nominal„ de 100.000 lei,       Prezentul act adi˛ional va Ónso˛i actele          Articolul 2
apar˛in‚nd Ón totalitate asociatului unic, cota de    constitutive ale societ„˛ii comerciale, produc‚nd       Ca urmare a cesiunii de la art. 1 din prezentul
participare la beneficii ∫i pierderi fiind 100 %.    efecte juridice fa˛„ de ter˛i, c‚t ∫i Ón raporturile cu  act adi˛ional asociatul unic al societ„˛ii este
  Art. 2. Celelalte prevederi ale statutului ∫i     organele de stat.                     dl Oprea Dorin, cet„˛ean rom‚n, n„scut la data de
contractului de societate r„m‚n Ón vigoare.         Œncheiat la Timi∫oara Ón 5 exemplare.         17 aprilie 1967 Ón S‚nnicolau Mare, jude˛ul Timi∫,
  Redactat la cabinet de avocat L. Poppa, avocat      (14/491.044)                     av‚nd cod numeric personal 1670417353942,
Dr„gan Costin Mona-Maria, Ón baza contractului de                 *                domiciliat Ón comuna Periam nr. 700, jude˛ul Timi∫,
asisten˛„ juridic„ nr. 224900/22.05.2003, Ón patru                                 identificat cu C.I. seria TM nr. 129125, eliberat„ de
exemplare, av‚nd valoare juridic„ egal„.               Societatea Comercial„            Poli˛ia S‚nnicolau Mare la data de 18 aprilie 2000.
  (11491.041)                           COSIDO - S.R.L., Timi∫oara             Articolul 3
             *                                              Capitalul social al societ„˛ii comerciale dup„
                                      ACT ADIfiIONAL              cesiune este Ón sum„ de 2.000.000.000 lei, exclusiv
    Societatea Comercial„                                           Ón numerar, Ómp„r˛it Ón 20.000 p„r˛i sociale, Ón
CHAMS IMPORT-EXPORT - S.R.L., Timi∫oara           al Societ„˛ii Comerciale COSIDO - S.R.L.       valoare nominal„ de 100.000 lei, ∫i este de˛inut
                              Popescu Cornel-Dorin, cet„˛ean rom‚n, n„scut la    integral de c„tre asociatul unic, dl Oprea Dorin,
         ACT ADIfiIONAL              data de 30 septembrie 1952 Ón comuna Caseiu,       cet„˛ean rom‚n.
                             jude˛ul Cluj, domiciliat Ón comuna Nitchidorf         Articolul 4. Administrarea societ„˛ii
 la actul constitutiv al Societ„˛ii Comerciale     nr. 61, jude˛ul Timi∫, identificat cu B.I. seria D.B.     Se revoc„ din func˛ia de administrator al
    CHAMS IMPORT-EXPORT - S.R.L.           nr. 844643, eliberat de Poli˛ia Buzia∫ la data de 12   societ„˛ii dl Cucalan Bono, ca urmare a retragerii
  Subsemnatul Vahidi Chams Massoud, cet„˛ean      noiembrie 1996, cod numeric personal 152093035      din societate.
francez, n„scut la data de 21 aprilie 1954 Ón      4760, Ón calitate de asociat unic al societ„˛ii a       Administrarea societ„˛ii se va realiza de c„tre
Teheran, Iran, domiciliat Ón Germania, Kleiststrasse   hot„r‚t urm„toarele:                   asociatul unic, Oprea Dorin, cu puteri depline ∫i
22, D-70197 Stuttgart, identificat cu pa∫aportul      Art. 1. Deschiderea unui punct de lucru Ón Dorna    nelimitate.
nr. 98RE54331 din data de 23 decembrie 1998,       Candreni, conform extrasului de carte funciar„        Administratorul societ„˛ii are dreptul s„ dea
eliberat de autorit„˛ile franceze, asociat unic al    nr. 2820/Vatra Dornei, cu desf„∫urarea activit„˛ii:    procur„ special„ de administrare a societ„˛ii ∫i altor
  4               MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI,              PARTEA a IV-a,   Nr. 2379/7.X.2003
persoane fizice din cadrul sau din afara societ„˛ii,     5137 - comer˛ cu ridicata cu cafea, ceai, cacao ∫i    5250 - comer˛ cu am„nuntul cu bunuri de ocazie
stabilindu-le limitele mandatului lor.           condimente;                        v‚ndute prin magazine;
  Articolul 5                        5138 - comer˛ cu ridicata, specializat, cu alte      526 - comer˛ cu am„nuntul neefectuat prin
  Se reziliaz„ contractul de societate Óncheiat Óntre   alimente, inclusiv pe∫te, crustacee ∫i molu∫te;      magazine;
asocia˛i, autentificat cu nr. 30573 din data de 28      5139 - comer˛ cu ridicata, nespecializat, cu       5261 - comer˛ cu am„nuntul prin coresponden˛„;
noiembrie 1991 la Notariatul de Stat al Jude˛ului     produse alimentare, b„uturi ∫i tutun;            5263 - comer˛ cu am„nuntul care nu se
Timi∫.                            514 - comer˛ cu ridicata cu bunuri de consum,     efectueaz„ prin magazine.
  Celelalte clauze din actele constitutive ale      altele dec‚t cele alimentare;                Art. 2. Societatea Comercial„ DANISIO TRANS -
societ„˛ii comerciale r„m‚n neschimbate.           5141 - comer˛ cu ridicata cu textile;         S.R.L. la sediul social din Timi∫oara, str. Lidia
  Prezentul act adi˛ional face parte integrant„ din     5142 - comer˛ cu ridicata cu Ómbr„c„minte ∫i      nr. 53, sc. A, et. 3, ap. 10, jude˛ul Timi∫, va func˛iona
actele constitutive ale Societ„˛ii Comerciale DACS -    Ónc„l˛„minte;                       ∫i punct de lucru unde se va desf„∫ura urm„toarea
S.R.L., pe care le modific„ conform celor           5143 - comer˛ cu ridicata cu aparate electrice de   activitate:
men˛ionate mai sus ∫i care se completeaz„ de drept     uz gospod„resc, cu aparate de radio ∫i televizoare;     6024 - transporturi rutiere de m„rfuri *
cu dispozi˛iile legale Ón materie de societ„˛i        5144 - comer˛ cu ridicata cu produse din        Ónchirierea mijloacelor de transport rutier al
comerciale cuprinse Ón Legea nr. 31/1990, Codul      ceramic„, sticl„rie, tapete ∫i produse de Óntre˛inere;
                                                           m„rfurilor, cu ∫ofer.
comercial ∫i alte legi speciale.               5145 - comer˛ cu ridicata cu produse cosmetice ∫i
                                                            Prezentul act adi˛ional modific„ ∫i completeaz„
  Tehnoredactat de avocat Train Gheorghe,         de parfumerie;
                                                           corespunz„tor statutul societ„˛ii.
cet„˛ean rom‚n, av‚nd cod numeric personal          5146 - comer˛ cu ridicata cu produse
                                                            Celelalte clauze r„m‚n neschimbate.
1511210354759, domiciliat Ón Timi∫oara, Str.        farmaceutice;
Cosminului nr. 6, jude˛ul Timi∫, identificat cu C.I.     515 - comer˛ cu ridicata cu produse intermediare     Dup„ autentificare se va solicita operarea
seria TM nr. 321960, eliberat„ la data de 22 aprilie    neagricole ∫i cu de∫euri;                 men˛iunilor corespunz„toare Ón registrul
2003 de Poli˛ia Timi∫oara, Ón baza Delega˛iei nr. 22     5151 - comer˛ cu ridicata cu combustibili solizi,   comer˛ului.
din data de 27 iunie 2003, azi, data autentific„rii    lichizi ∫i gazo∫i ∫i cu produsele derivate;         Prezentul act adi˛ional s-a Óncheiat ast„zi, 10
actului, Ón 6 exemplare, din care 5 exemplare         5152 - comer˛ cu ridicata cu metale ∫i minereuri    ianuarie 2002, Ón 6 exemplare, la Timi∫oara.
pentru parte.                       metalice;                           (17/491.047)
  (16/491.046)                       5154 - comer˛ cu ridicata cu echipamente ∫i                    *
              *                furnituri de fier„rie pentru instala˛ii sanitare ∫i de
                              Ónc„lzire;                             Societatea Comercial„
      Societatea Comercial„               5155 - comer˛ cu ridicata cu produse chimice;       DAS CONSTRUCfiII - S.R.L., Timi∫oara
    DANISIO TRANS - S.R.L., Timi∫oara           5156 - comer˛ cu ridicata cu alte produse
                              intermediare;                                ACT ADIfiIONAL
         ACT ADIfiIONAL                518 - comer˛ cu ridicata cu ma∫ini, echipamente
                              ∫i furnituri;                       la actele constitutive ale Societ„˛ii Comerciale
     la statutul Societ„˛ii Comerciale          5181 - comer˛ cu ridicata cu ma∫ini-unelte;             DAS CONSTRUCfiII - S.R.L.
        DANISIO TRANS - S.R.L.             5182 - comer˛ cu ridicata cu ma∫ini pentru        Subscrisa Societatea A.D.A.S. S.p.A., persoan„
  Subsemnatul Iosif Dan Sorin, cet„˛ean rom‚n,      industria minier„ ∫i construc˛ii;             juridic„ italian„, cu sediul Ón Pordenone (Italia), Via
n„scut la data de 15 ianuarie 1969 Ón Timi∫oara,       5183 - comer˛ cu ridicata cu ma∫ini pentru       del Bersagliere nr. 1, Ónregistrat„ Ón Registrul
jude˛ul Timi∫, domiciliat Ón Timi∫oara, str. Lidia     industria textil„ ∫i cu ma∫ini de cusut ∫i de tricotat;  Œntreprinderilor din Pordenone (Italia) la nr. 3166
nr. 53, bl. E/14/1, sc. A, et. 3, ap. 10, identificat cu   5184 - comer˛ cu ridicata cu calculatoare,       din data de 19 februarie 1996, cod fiscal
B.I. seria G.R. nr. 240787, eliberat la data de 7     echipamente periferice ∫i software;            00198030934, reprezentat„ de c„tre dl Andrea de
martie 1995 de Poli˛ia Timi∫oara, cod numeric         5185 - comer˛ cu ridicata cu alte ma∫ini ∫i      Polo, n„scut la data de 13 mai 1971 Ón Italia,
personal 1690115354725, Ón calitate de asociat unic    echipamente de birou;                   Vittorio Veneto, domiciliat Ón Tarzo (TV-Italia), Via
∫i administrator al Societ„˛ii Comerciale DANISIO       5186 - comer˛ cu ridicata cu alte componente ∫i    Fratta, nr. 126, cet„˛ean italian, identificat cu
TRANS - S.R.L., am hot„r‚t ast„zi, 11 iunie 2003,     echipamente electronice;                 pa∫aportul nr. R500593, eliberat de Questura din
urm„toarele:                         5187 - comer˛ cu ridicata cu alte aparaturi      Treviso, Ón calitate de mandatar, conform hot„r‚rii
  Art. 1. Societatea Comercial„ DANISIO TRANS -      utilizate Ón industrie, comer˛ ∫i transporturi;      pre∫edintelui consiliului de administra˛ie din data
S.R.L. Ó∫i completeaz„ obiectul de activitate cu       5188 - comer˛ cu ridicata cu ma∫ini, accesorii ∫i   de 11 iunie 2003, tradus ∫i autentificat cu nr. 3899
urm„toarele activit„˛i:                  unelte agricole, inclusiv cu tractoare;          din data de 17 iunie 2003 la Biroul notarului public
  501 - comer˛ cu autovehicule;               519 - comer˛ cu ridicata cu alte produse;       Romanu Silvia din Timi∫oara, Ón calitate de asociat
  5010 - comer˛ cu autovehicule;               5190 - comer˛ cu ridicata cu alte produse;       unic al Societ„˛ii Comerciale DAS CONSTRUCfiII -
  502 - Óntre˛inerea ∫i repararea autovehiculelor;      521 - comer˛ cu am„nuntul, Ón magazine
                                                           S.R.L., persoan„ juridic„ rom‚n„, cu sediul Ón
  5020 - Óntre˛inerea ∫i repararea autovehiculelor;    nespecializate;
                                                           Timi∫oara, bd. Vasile P‚rvan nr. 16, ap. 2, 1900-TM,
  503 - comer˛ cu piese ∫i accesorii pentru         5211 - comer˛ cu am„nuntul, Ón magazine
                                                           societate Ónmatriculat„ cu nr. J 35/137/2000 la
autovehicule;                       nespecializate, cu v‚nzare predominant„ de
                                                           Oficiul Registrului Comer˛ului al Jude˛ului Timi∫,
  5030 - comer˛ cu piese ∫i accesorii pentru       produse alimentare, b„uturi ∫i tutun;
autovehicule;                         5212 - comer˛ cu am„nuntul, Ón magazine        cod unic de Ónregistrare R12707758, ast„zi, 23 iunie
  504 - comer˛ cu motociclete, piese ∫i accesorii     nespecializate, cu v‚nzare predominant„ de        2003, la adresa situat„ Ón Timi∫oara,
aferente, Óntre˛inerea ∫i repararea motocicletelor;    produse nealimentare;                   Str. Independen˛ei nr. 2, ap. 11, 1900-Timi∫, am
  5040 - comer˛ cu motociclete, piese ∫i accesorii      522 - comer˛ cu am„nuntul cu produse          hot„r‚t modificarea actelor constitutive ale
aferente, Óntre˛inerea ∫i repara˛ii;            alimentare, b„uturi ∫i cu produse din tutun, Ón      Societ„˛ii Comerciale DAS CONSTRUCfiII - S.R.L.,
  505 - v‚nzarea cu am„nuntul a carburan˛ilor       magazine specializate;                  conform hot„r‚rii asociatului unic nr. 2 din data de
pentru autovehicule;                     5221 - comer˛ cu am„nuntul cu fructe ∫i legume     23 iunie 2003, dup„ cum urmeaz„:
  5050 - v‚nzarea cu am„nuntul a carburan˛ilor      proaspete;                          1. Schimbarea sediului societ„˛ii din Timi∫oara,
pentru autovehicule;                     5222 - comer˛ cu am„nuntul cu carne ∫i produse     bd. Vasile P‚rvan nr. 16, ap. 2, jude˛ul Timi∫, Ón
  511 - activit„˛i intermediare Ón comer˛ul cu      din carne;                        Timi∫oara, Str. Independen˛ei nr. 2, ap. 11, jude˛ul
ridicata;                           5223 - comer˛ cu am„nuntul cu pe∫te, crustacee     Timi∫, imobil Ónscris Ón cartea funciar„ Timi∫oara
  5111 - intermedieri Ón comer˛ul cu materii prime    ∫i molu∫te;                        nr. 127323.
agricole, animale vii, materii prime textile ∫i cu      5224 - comer˛ cu am„nuntul cu p‚ine, produse       Prezentul act adi˛ional modific„ ∫i completeaz„
semiproduse;                        de patiserie ∫i produse zaharoase;            corespunz„tor actul consitutiv al societ„˛ii, f„c‚nd
  5112 - intermedieri Ón comer˛ul cu combustibili,      5225 - comer˛ cu am„nuntul cu b„uturi;         parte integrant„ din acesta.
minerale ∫i produse chimice pentru industrie;         5226 - comer˛ cu am„nuntul cu produse din         Celelalte prevederi ale actului constitutiv al
  5113 - intermedieri Ón comer˛ul cu material       tutun;                          societ„˛ii r„m‚n neschimbate.
lemnos ∫i de construc˛ii;                   5227 - comer˛ cu am„nuntul, Ón magazine          (18/491.048)
  5114 - intermedieri Ón comer˛ul cu ma∫ini,       specializate, cu produse alimentare;                         *
echipamente industriale;                   523 - comer˛ cu am„nuntul, Ón magazine
  5115 - intermedieri Ón comer˛ul cu mobil„,       specializate, cu produse farmaceutice ∫i medicale,           Societatea Comercial„
articole de menaj ∫i de fier„rie;             cu produse de cosmetic„ ∫i de parfumerie;               E-SYS - S.R.L., Timi∫oara
  5116 - intermedieri Ón comer˛ul cu textile,        5232 - comer˛ cu am„nuntul cu articole medicale
confec˛ii, Ónc„l˛„minte ∫i articole din piele;       ∫i ortopedice;                               ACT ADIfiIONAL
  5117 - intermedieri Ón comer˛ul cu produse         5233 - comer˛ cu am„nuntul cu produse
alimentare, b„uturi ∫i tutun;               cosmetice ∫i de parfumerie;                 la actul constitutiv al Societ„˛ii Comerciale
  5118 - intermedieri Ón comer˛ul specializat Ón       524 - comer˛ cu am„nuntul, Ón magazine                   E-SYS - S.R.L.
v‚nzarea produselor cu caracter specific          specializate, cu alte produse, neclasificate Ón alt„     Subsemnatul Matei Mircea-Emil, cet„˛ean rom‚n,
neclasificate Ón alt„ parte;                parte;                          n„scut la data de 19 septembrie 1967 Ón Drobeta-
  5119 - intermedieri Ón comer˛ul cu produse         5241 - comer˛ cu am„nuntul cu textile;         Turnu Severin, jude˛ul Mehedin˛i, domiciliat Ón
diverse;                           5242 - comer˛ cu am„nuntul cu Ómbr„c„minte;      Drobeta-Turnu Severin, str. Tabla Butii nr. 85,
  512 - comer˛ cu ridicata cu produse agricole        5243 - comer˛ cu am„nuntul cu Ónc„l˛„minte ∫i
                                                           jude˛ul Mehedin˛i, cod numeric personal
brute ∫i cu animale vii;                  articole din piele;
                                                           1670919250524, identificat cu C.I. seria MH
  5122 - comer˛ cu ridicata cu flori ∫i plante;       5244 - comer˛ cu am„nuntul cu mobil„, articole
                                                           nr. 003940, eliberat„ la data de 16 iulie 1998 de
  5123 - comer˛ cu ridicata cu animale vii;        de iluminat ∫i cu alte articole de uz casnic;
                                                           Poli˛ia Drobeta-Turnu Severin, asociat unic al
  5124 - comer˛ cu ridicata cu piei brute ∫i piei      5245 - comer˛ cu am„nuntul cu articole ∫i
prelucrate;                        aparate electromenajere, cu aparate de radio ∫i      societ„˛ii, am hot„r‚t urm„toarele:
  5125 - comer˛ cu ridicata cu tutun neprelucrat;     televizoare;                         Art. 1. Se rectific„ art. 1 din actul adi˛ional din
  513 - comer˛ cu ridicata cu produse alimentare,      5246 - comer˛ cu am„nuntul cu articole de       data de 21 mai 2003, Ón sensul c„ se schimb„
cu b„uturi ∫i cu tutun;                  fier„rie, cu articole din sticl„ ∫i cu cele pentru    denumirea societ„˛ii Ón Societatea Comercial„
  5132 - comer˛ cu ridicata cu carne ∫i produse din    vopsit;                          E-SYSTEM - S.R.L.
carne;                            5247 - comer˛ cu am„nuntul cu c„r˛i, ziare ∫i       Prezentul act adi˛ional modific„ ∫i completeaz„
  5133 - comer˛ cu ridicata cu produse lactate, ou„,   articole de papet„rie;                  corespunz„tor actul consitutiv al societ„˛ii.
uleiuri ∫i gr„simi comestibile;                5248 - comer˛ cu am„nuntul, Ón magazine          Celelalte clauze r„m‚n neschimbate.
  5134 - comer˛ cu ridicata cu b„uturi;          specializate, cu alte produse, neclasificate Ón alt„     Prezentul act adi˛ional a fost redactat ∫i semnat
  5135 - comer˛ cu ridicata cu produse din tutun;     parte;                          azi, 30 iunie 2003, Ón 6 exemplare, la Timi∫oara.
  5136 - comer˛ cu ridicata cu zah„r, ciocolat„ ∫i      525 - comer˛ cu am„nuntul cu bunuri de ocazie        (19/491.049)
produse zaharoase;                     v‚ndute prin magazine;                                *
                 MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA                a IV-a,  Nr. 2379/7.X.2003                   5
      Societatea Comercial„                    Societatea Comercial„             Ca urmare a modific„rilor intervenite, capitalul
   EURO LIQUIDGAS - S.R.L., Timi∫oara                 HOMA PRAHO - S.R.L.             social r„m‚ne nemodificat, respectiv 2.000.000 lei,
                                                          subscris ∫i intergral v„rsat Ón numerar, Ómp„r˛it
          HOT√R¬REA                        ACT ADIfiIONAL              Óntr-un num„r de 20 p„r˛i sociale, cu valoarea
                                                          nominal„ de 100.000 lei, de˛inute dup„ cum
  adun„rii generale a asocia˛ilor Societ„˛ii        Œncheiat ast„zi, 27.06.2003, la Timi∫oara, pentru
                                                          urmeaz„:
   Comerciale EURO LIQUIDGAS - S.R.L.          consemnarea hot„r‚rii asocia˛ilor Mohammad
                                                            - dna Bogdan Liliana de˛ine un num„r de 19
                              Daraeibaf, Simin Saemi ∫i Hosein Daraei Baf, cu
  Subsemnatul Ungar R„zvan Andrei, cet„˛ean                                    p„r˛i sociale, cu o valoare nominal„ de 100.000 lei,
                              privire la modificarea actelor de constituire a
rom‚n, f„r„ antecedente penale, n„scut la data de                                  Ón valoare tota„ de 1.900.000 lei, reprezent‚nd un
                              Societ„˛ii Comerciale HOMA PRAHO - S.R.L.,
27 august 1974 Ón Timi∫oara, jude˛ul Timi∫,                                     procent de 95 % din capitalul social total al
                              Ónregistrat„ la Oficiul Registrului Comer˛ului al
domiciliat Ón Timi∫oara, bd. L. Rebreanu nr. 116,                                  Societ„˛ii Comerciale L-FINSERV - S.R.L., drept de
                              Jude˛ului Timi∫ cu nr. J 35/864/1999, cod unic de
jude˛ul Timi∫, identificat cu B.I. seria G.V.                                    vot ∫i drept de participare la profit ∫i pierderi, Ón
                              Ónregistrate R 12289019, dup„ cum urmeaz„:
nr. 693910, Ón calitate de asociat unic, am hot„r‚t                                 calitate de asociat;
                               Art. 1. Se majoreaz„ capitalul social cu suma
modificarea actelor constitutive ale societ„˛ii Ón                                   - dl Bogdan Nicolae Mugurel de˛ine o parte
                              total„ de 1.941.100.000 lei, Ón echivalentul valutar
sensul celor men˛ionate mai jos:                                          social„ Ón valoare de 100.000 lei, reprezent‚nd un
                              de 61,225 $, din care: 1.941.060.000 lei, Ón
  Se deschid urm„toarele puncte de lucru situate                                  procent de 5 % din capitalul social total al Societ„˛ii
                              echivalentul valutar de 60.000 $, Ól reprezint„
Ón Timi∫oara:                                                    Comerciale L-FINSERV - S.R.L., drept de vot ∫i drept
                              aportul Ón natur„, constituit din imobilul intabulat
  - str. Mehedin˛i nr. 29;                                             de participare la profit ∫i pierderi, Ón calitate de
                              Ón CF 489, nr. cadastral 613, compus din teren ∫i
                                                          asociat nou cooptat.
  - bd. D‚mbovi˛a nr. 43;                 cas„, Ón suprafa˛„ total„ de 733 m2 situat Ón comuna
  - Calea Aradului Est nr. 42.                                            Prezentul act adi˛ional modific„ ∫i completeaz„
                              Afuma˛i, ∫os. Linia de centur„ nr. 1685, jude˛ul
  Celelalte prevederi ale actelor constitutive ale                                 corespunz„tor actul constitutiv al societ„˛ii, f„c‚nd
                              Ilfov, iar pentru rotunjirea p„r˛ilor sociale suma de
                                                          parte integrant„ din acesta.
societ„˛ii r„m‚n neschimbate.               40.000 lei, Ón echivalentul valutar de 1,225 $ Ón
                                                            Celelalte prevederi ale actului constitutiv al
  Tehnoredactat Ón 6 exemplare la Timi∫oara la      numerar, subscrise de asociatul Mohammad
                                                          societ„˛ii r„m‚n neschimbate.
data de 17 iunie 2003.                   Daraeibaf.
                                                            Prezentul act adi˛ional a fost redactat ∫i
   (20/491.050)                       Art. 2. Dup„ majorare, capitalul are valoarea
                                                          dactilografiat Ón 6 exemplare azi, 20.06.2003, la
              *                total„ de 2.001.100.000 lei, Ón echivalentul valutar
                                                          Timi∫oara ∫i semnat Ón prezen˛a p„r˛ilor, care
                              total de 63.371,725 $, Ómp„r˛it Ón 20.011 p„r˛i
                                                          declar„ c„ au luat cuno∫tin˛„ ∫i c„ au Ón˛eles
     Societatea Comercial„               sociale, de˛inute de c„tre asocia˛ii r„ma∫i Ón
                                                          Óntocmai con˛inutul, c„ sunt de acord cu el, c„
  EUROPEAN TOBACCO ROMANIA - S.R.L.            societate astfel:
                                                          acesta reprezint„ Óntocmai voin˛a lor, ∫i ca urmare
        Timi∫oara                   - asociatul Mohammad Daraeibaf de˛ine 19.771
                                                          au procedat la semnarea lui.
                              p„r˛i sociale, Ón valoare total„ de 1.977.100.000 lei
                                                             (24/491.054)
         ACT ADIfiIONAL              Ón echivalentul valutar total de 62.023,525 $, din
                              care 36.040.000 lei, Ón echivalentul valutar total de
                                                                       *
  la actul constitutiv al Societ„˛ii Comerciale      2.023,525 $, numerar, ∫i 1.941.060.000 lei, Ón
                                                                Societatea Comercial„
   EUROPEAN TOBACCO ROMANIA - S.R.L.          echivalentul valutar de 60.000 $ Ón natur„;
                                                              LUSDREAM - S.R.L., Timi∫oara
  Subsemna˛ii:                       - asociatul Simin Saemi r„m‚ne cu 120 p„r˛i
  - Nadra Sror, cet„˛ean sirian, n„scut„ la data de   sociale, Ón valaore total„ de 12.000.000 lei, Ón
                              echivalentul valutar total de 674,1 $, numerar, ∫i            HOT√R¬REA NR. 1
1938 Ón Damasc, Siria, domiciliat„ Ón Siria, Damasc,
str. Al. Hassan nr. 1, identificat„ cu pa∫aportul seria    - asociatul Hosein Daraei Baf r„m‚ne cu 120            din data de 18.06.2003,
RS/88 nr. 2903546, eliberat de autort„˛ile siriene,    p„r˛i sociale, Ón valaore total„ de 12.000.000 lei, Ón      a adun„rii generale a asocia˛ilor
precum ∫i                         echivalentul valutar total de 674,1 $, numerar.
                                                           Subsemnatul Badwan Bayan A A, Ómputernicit
                               Art. 3. Se Ónfiin˛eaz„ un punct de lucru Ón
  - Ghassan K. Abdo, cet„˛ean irakian, domiciliat Ón                               prin procura special„ nr. 1963/13.05.2003 al
                              comuna Afuma˛i, ∫os. Linia de centur„ nr. 1685,
Irak, identificat cu pa∫aportul nr. 301365, eliberat                                asociatului unic Badwan Mirela al Societ„˛ii
                              jude˛ul Ilfov, cu activitate de: comer˛ cu ridicata cu
de autorit„˛ile irakiene, ca mandatar al lui Ramez                                 Comerciale LUSDREAM - S.R.L., am hot„r‚t
                              produse nealimentare, neclasificate Ón alt„ parte -
Hanna Abdo Nasri (Ón baza procurii nr. 7E-47-34764                                 deschiderea unui punct de lucru Ón Timi∫oara,
                              cod CAEN 5147.
din data de 24 august 2002),                                            bd. Liviu Rebreanu nr. 14/b, jude˛ul Timi∫, conform
                               Art. 4. Se corecteaz„ eroarea material„ din actul
  hot„r‚m urm„toarele:                                              contractului de Ónchiriere nr. 189424/19.05.2003.
                              adi˛ional autentificat cu nr. 964/1.03.2002, alin. 2
  Art. 1. Majorarea capitalului social de la suma de                                 (25/491.055)
                              art. 2, Ón sensul c„ valoarea corect„ a echivalentului
2.000.000 lei (106 $) la suma de 3.289.600.000 lei     valutar este de 2.022,3 $ ∫i nu cum din eroare s-a
                                                                       *
(100.106 $)                        trecut suma de 2.002,3 $.
  Art. 2. Majorarea capitalului social cu suma de                                  Societatea Comercial„ MALVINA - S.R.L.
                               Celelalte men˛iuni r„m‚n neschimbate.
3.287.600.000 lei (100.100 $), calculate la cursul de                                   S‚nnicolau Mare, jude˛ul Timi∫
                               Actele de constituire a societ„˛ii se vor modifica
32.876 lei/$, se realizeaz„ prin aport exclusiv Ón     conform prezentului act adi˛ional, fiind redactat Ón
numerar al celor 2 asocia˛i, Ón mod egal, respectiv    c‚te 6 exemplare din care c‚te 5 exemplare se               ACT ADIfiIONAL
fiecare Ó∫i majoreaz„ capitalul cu suma de         Ónm‚neaz„ p„r˛ilor, conform legii.             la actul constitutiv al Societ„˛ii Comerciale
1.643.800.000 lei (50.000 $), sum„ depus„ la banc„.       (23/491.053)                              MALVINA - S.R.L.
  Art. 3. Capitalul social total majorat va fi Ón sum„               *
de 3.289.600.000 lei (100.106 $), fiind Ómp„r˛it Ón                                   Subsemna˛ii Grigora∫ Dumitru, cet„˛ean rom‚n,
32.896 p„r˛i sociale, a 100.000 lei fiecare, iar                                  n„scut la data de 5.10.1952 Ón comuna Halmeu,
                                    Societatea Comercial„
asocia˛ii particip„ la constituirea lui Ón mod egal,                                jude˛ul Satu Mare, domiciliat Ón S‚nnicolau Mare,
                                  L-FINSERV - S.R.L., Timi∫oara
respectiv fiecare cu c‚te 16.448 p„r˛i sociale Ón                                  str. Victor Babe∫ nr. 62, jude˛ul Timi∫, identificat cu
                                                          B.I. seria D.E. nr. 895336, eliberat de Mili˛ia
valoare total„ de 1.644.800.00 lei (50.053 $).               ACT ADIfiIONAL              S‚nnicolau Mare la data de 24.11.1987, prelungit la
  Prezentul act adi˛ional modific„ ∫i completeaz„
                               la actul constitutiv al Societ„˛ii Comerciale     data de 14.11.1997, cod numeric personal
corespunz„tor actul constitutiv.
                                      L-FINSERV - S.R.L.,           1521005353940, ∫i Grigora∫ Florin-Alin, cet„˛ean
  Celelalte clauze r„m‚n neschimbate.
                                  Ónregistrat„ cu nr. J 35/781/2002        rom‚n, n„scut la data de 18.09.1977 Ón S‚nnicolau
  Prezentul act adi˛ional s-a redactat de c„tre p„r˛i
                                                          Mare, jude˛ul Timi∫, domiciliat Ón S‚nnicolau Mare,
ast„zi, 25 iunie 2003, Ón 6 exemplare.            Subsemnata Bogdan Liliana, n„scut„ la data de
                                                          str. Victor Babe∫ nr. 62, jude˛ul Timi∫, identificat cu
   (21/491.051)                     29.01.1971 Ón comna Ca˛a, jude˛ul Bra∫ov,
                                                          C.I. seria TM nr. 204126, eliberat„ de Poli˛ia
              *                domiciliat„ Ón Timi∫oara, str. Surorile Martir Caceu
                                                          S‚nnicolau Mare la data de 14.06.001, cod numeric
                              nr. 12, ap. 19, jude˛ul Timi∫, cet„˛ean rom‚n,
                                                          personal 1770918353941, Ón calitate de asocia˛i au
 Societatea Comercial„ HERCULE - S.R.L.          legitimat„ cu C.I. seria TM nr. 110951, eliberat„ de
                                                          hot„r‚t urm„toarele:
  comuna Beba Veche, jude˛ul Timi∫            Poli˛ia Timi∫oara la data de 7.01.2000, Ón calitate de
                                                            Art. 1. Precizarea activit„˛ii principale:
                              asociat unic al Societ„˛ii Comerciale L-FINSERV -
                                                            521 - comer˛ cu am„nuntul Ón magazine
         ACT ADIfiIONAL              S.R.L., persoan„ juridic„ rom‚n„, cu sediul Ón
                                                          nespecializate;
                              Timi∫oara, str. Surorile Martir Caceu nr. 12,
                                                            5211 - comer˛ cu am„nuntul Ón magazine
 la actele constitutive ale Societ„˛ii Comerciale     bl. C4/A, et. 4, ap. 19, jude˛ul Timi∫, cod po∫tal
                                                          nespecializate, cu v‚nzare predominant„ de
 HERCULE - S.R.L., cu sediul Ón comuna Beba        1900, nr. de Ónmatriculare la Oficiul Registrului
                                                          produse alimentare, b„uturi ∫i tutun.
 Veche nr. 150, jude˛ul Timi∫, Ónregistrat„ la      Comer˛ului al Jude˛ului Timi∫ cu nr. J 35/781/2002,
                                                            Art. 2. Revocarea din func˛ia de administrator a
     Oficiul registrului comer˛ului cu         cod unic de Ónregistrare 14653620, precum ∫i
                                                          dlui Cosor Adrian.
 nr. J 35/1431/4.07.1991, cod fiscal R 1809159      subsemnatul Bogdan Nicolae Mugurel, cet„˛ean
                                                            Prezentul act adi˛ional modific„ ∫i completeaz„
  Subsemna˛ii Cosa Ioan-Mircea, cet„˛ean rom‚n,      rom‚n, n„scut la data de 24.12.1969 Ón comuna ™tei,
                                                          corepunz„tor actul constitutiv al societ„˛ii.
n„scut la data de 2.01.1957 Ón comuna Beba Veche,     jude˛ul Bihor, domiciliat Ón Timi∫oara, str. Surorile
                                                            Celelalte clauze r„m‚n neschimbate.
                              Martir Caceu nr. 12, ap. 19, jude˛ul Timi∫, legitimat
jude˛ul Timi∫, domiciliat Ón comuna Beba Veche,                                     Prezentul act adi˛ional s-a Óncheiat ast„zi,
                              cu C.I. seria TM nr. 225459, eliberat„ de Poli˛ia
jude˛ul Timi∫, ∫i Cosa Viorel, cet„˛ean rom‚n,                                   19.06.2003, Ón 5 exemplare originale, sub
                              Timi∫oara la data de 22.10.2001, Ón calitate de
n„scut la data de 12.02.1969 Ón S‚nnicolau Mare,                                  semn„tur„    privat„,   conform    Legii  nr.
                              asociat nou cooptat al Societ„˛ii Comerciale
jude˛ul Timis, domiciliat Ón comuna Beba Veche                                   161/21.04.2003, redactate ∫i dactilografiate la
                              L-FINSERV - S.R.L. ast„zi, 20.06.2003, ora 19.00, de
nr. 162, jude˛ul Timi∫, av‚nd Ón vedere hot„r‚rea                                  Societatea Comercial„ MONDO CONSULT - S.R.L.,
                              comun acord am procedat la modificarea actului
asocia˛ilor din data de 26.06.2003, Óncheiem                                    cu sediul Ón Timi∫oara, Str. Lacului nr. 16, sc. B, et.
                              constitutiv al Societ„˛ii Comerciale L-FINSERV -
urm„torul act adi˛ional pentru efectuarea unor                                   1, ap. 5, jude˛ul Timi∫, punct de lucru Ón Timi∫oara,
                              S.R.L.,   conform    hot„r‚rii   asocia˛ilor
modific„ri Ón actele constitutive ale societ„˛ii                                  Pia˛a Unirii nr. 5, et. 2, ap. 16, jude˛ul Timi∫, cod
                              nr. 2/20.06.2003, dup„ cum urmeaz„:
comerciale dup„ cum urmeaz„:                                            fiscal nr. 14831298, din care s-au eliberat p„r˛ilor 5
                               1. Cooptarea Ón calitate de nou asociat Ón
  Art. 1. Administrator unic al societ„˛ii este numit                               exemplare originale.
                              Societatea Comercial„ L-FINSERV - S.R.L. a dlui
Cosa Viorel, domiciliat Ón comuna Beba Veche                                       (26/491.056)
                              Bogdan Nicolae Mugurel, Ón urma cesion„rii de
nr. 162, jude˛ul Timi∫.                  c„tre dna Bogdan Liliana a unei p„r˛i sociale la
                                                                       *
  Celelalte dispozi˛ii ale actelor constitutive ale    Societatea Comercial„ L-FINSERV - S.R.L. cu valoare
societ„˛ii r„m‚n neschimbate.                                             Societatea Comercial„ MONARCH - S.R.L.
                              nominal„ de 100.000 lei, Ón valoare total„ de
  Redactat ∫i dactilgorafiat la Birol notarilor                                     comuna Saravale, jude˛ul Timi∫
                              100.000 lei, reprezent‚nd un procent de 5 % din
publici asocia˛i din S‚nnicolau Mare, ast„zi,       capitalul social total al Societ„˛ii Comerciale L-
26.06.2003, Ón 6 exemplare.                FINSERV - S.R.L., drept de vot ∫i drept de                 ACT ADIfiIONAL
   (22/491.052)                     participare la profit ∫i pierderi, conform         Prin care se modific„ actele constitutive ale
              *                contractului de cesiune Óncheiat Óntre p„r˛i.      Societ„˛ii Comerciale MONARCH - S.R.L., act ce
  6               MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI,               PARTEA a IV-a,   Nr. 2379/7.X.2003
exprim„ decizia asociatului unic Miron Vasile,        Art. 1. Retragerea din societate a asociatului          Societatea Comercial„
care a stabilit urm„toarele:                Doda Ioan-Sebastian-Miron, prin transmiterea celor     RAL-CONSDET - S.R.L., Deta, jude˛ul Timi∫
  Art. 1. Se adaug„ la statutul societ„˛ii        20 p„r˛i sociale de˛inute, Ón valoare total„ de
urm„toarele obiecte de activitate:             2.000.000 lei (respectiv 62 $, calcula˛i la cursul de             ACT ADIfiIONAL
  5020 - Óntre˛inerea ∫i repararea autovehiculelor;    32.156 lei/1 $, astfel):
  5111 - intermedieri Ón comer˛ul cu materii prime      - un num„r de 10 p„r˛i sociale, Ón valoare total„     la actul constitutiv al Societ„˛ii Comerciale
agricole, animale vii, materii prime textile ∫i cu     de 1.000.000 lei (respectiv 31 $) c„tre Ceciu           RAL-CONSDET - S.R.L., Ónregistrat„ cu
semiproduse;                        Augustin;                          nr. J 35/467/18.04.2001, cod fiscal 13841919,
  5113 - intermedieri Ón comer˛ul cu material        - un num„r de 10 p„r˛i sociale, Ón valoare total„        cu sediul Ón Deta, Str. Victoriei nr. 5,
lemnos ∫i materiale de construc˛ii;            de 1.000.000 lei (respectiv 31 $) c„tre Ceciu Adriana,          ap. 3/1/III, jude˛ul Timi∫
  5115 - intermedieri Ón comer˛ul cu mobil„,         conform contractului de cesiune p„r˛i sociale din      Subsemna˛ii:
articole de menaj ∫i de fier„rie;             data de 9.06.2003.                       - Pantin Rada-Cristian, cet„˛ean rom‚n, n„scut la
  5116 - intermedieri Ón comer˛ul cu textile,        Art. 2. Asocia˛ii societ„˛ii sunt Ceciu Augustin ∫i   data de 11.04.1981 Ón Deta, jude˛ul Timi∫, domiciliat
confec˛ii, Ónc„l˛„minte ∫i articole;            Ceciu Adriana.                       Ón Deta, str. M„r„∫e∫ti nr. 33, jude˛ul Timi∫,
  5117 - intermedieri Ón comer˛ul cu produse         Art. 3. Capitalul social total r„m‚ne neschimbat    legitimat cu B.I. seria G.R. nr. 243006, eliberat de
alimentare, b„uturi ∫i tutun;               la suma de 4.000.000 lei (122$), fiind Ómp„r˛it Ón 40   Poli˛ia Deta, cod numeric personal 1810411352008,
  5118 - intermedieri Ón comer˛ul specializat Ón     p„r˛i sociale a 100.000 lei fiecare, iar aportul      Ón calitate de mo∫tenitor legal al defunctului Pantin
v‚nzarea produselor cu caracter specific,         asocia˛ilor la constituirea lui este egal, respectiv    Rada;
neclasificate Ón alt„ parte;                fiecare de˛ine c‚te 20 p„r˛i sociale Ón valoare total„     - Pantin Doina-Monica, cet„˛ean rom‚n, n„scut la
  5119 - intermedieri Ón comer˛ul cu produse       de 2.000.000 ei (61 $).                  data de 30.04.1956 Ón Slobozia, jude˛ul Ialomi˛a,
diverse;                           Art. 4. Retragerea calit„˛ii de administrator lui    domiciliat„ Ón Deta, str. M„r„∫e∫ti nr. 33, jude˛ul
  5248 - comer˛ cu am„nuntul Ón magazine         Doda Ioan-Sebastian-Miron.                 Timi∫, legitimat„ cu C.I. seria TM nr. 145401,
specializate, cu alte produse, neclasificate Ón alt„     Art. 5. Numirea ca administrator a asocia˛ilor     eliberat„ de Poli˛ia Deta la data de 25.07.2000, cod
parte;                           Ceciu Augustin ∫i Ceciu Adriana, cu puteri depline     numeric personal 2560430350313, Ón calitate de so˛
  7011 - dezvoltare (promovare) imobiliar„;        ∫i nelimitate, pe o perioad„ nelimitat„, put‚nd lucra   supravie˛uitor al defunctului Pantin Rada, ∫i
  7012 - cump„rare ∫i v‚nzare de bunuri          independent unul fa˛„ de cel„lalt.               - Mercioiu Marioara, cet„˛ean rom‚n, n„scut la
imobiliare proprii;                      Prezentul act adi˛ional modific„ ∫i completeaz„     data de 8.09.1957 Ón comuna Partos, jude˛ul Timi∫,
  7020 - Ónchirierea ∫i subÓnchirierea bunurilor     corespunz„tor actul constitutiv al societ„˛ii.       domiciliat Ón Deta, str. Vasile Alecsandri nr. 10,
imobiliare proprii sau Ónchiriate;              Celelalte clauze r„m‚n neschimbate.           jude˛ul Timi∫, legitimat cu B.I. seria G.K.
  7210 - consultan˛„ Ón domeniul echipamentelor       Prezentul act adi˛ional a fost redactat la       nr. 428830, eliberat de Poli˛ia Deta, cod numeric
de calcul (hardware);                   Timi∫oara Ón 6 exemplare.
                                                           personal 2570908350315, Ón calitate de asociat al
  7221 - editare de programe;                 (28/491.058)
                                                           societ„˛ii,
  7230 - prelucrarea informatic„ a datelor;                     *                  Ón baza hot„r‚rii adun„rii generale a asocia˛ilor,
  7240 - activit„˛i legate de bazele de date;                                    am adoptat prezentul act adi˛ional de modificare a
  7250 - Óntre˛inerea ∫i repararea ma∫inilor de             Societatea Comercial„
                                                           actului constitutiv al Societ„˛ii Comerciale RAL-
birou, de contabilizat ∫i a calculatoarelor;               NIVA-FILIP - S.R.L.
                                                           CONSDET - S.R.L. dup„ cum urmeaz„:
  7260 - alte activit„˛i legate de informatic„;                                     Potrivit art. 12 al actului constitutiv al societ„˛ii,
  7413 - activit„˛i de studiere a pie˛ei ∫i de sondaj;           ACT ADIfiIONAL              ca urmare a decesului asociatului Pantin Rada, Ón
  7414 - activit„˛i de consultan˛„ pentru afaceri ∫i     Œncheiat pentru men˛ionarea hot„r‚rii         baza certificatului de deces seria DM nr. 956115,
management;                        asociatului unic al Societ„˛ii Comerciale NIVA-FILIP    eliberat de Prim„ria Deta la data de 14.01.2002 ∫i a
  7440 - publicitate;                   - S.R.L., Ónregistrat„ cu nr. J 35/2989/1991, cod unic   certificatului de mo∫tenitor suplimentar nr. 166 la
  7470 - activit„˛i de Óntre˛inere ∫i cur„˛are a     de Ónregistrare R 1831482, dl Filip Nicolae, pentru    certificatul de mo∫tenitor nr. 50 din dosarul
cl„dirilor;                        modificarea actelor constitutive ale societ„˛ii, astfel:  nr. 58/2003, eliberat de Biroul notarului public
  7487 - alte activit„˛i de servicii prestate Ón       Articol unic. Se schimb„ sediul social al societ„˛ii  Lacatusu Camelia, asocia˛ii Societ„˛ii Comerciale
principal Óntreprinderilor;                Ón Timi∫oara, Str. Prieteniei nr. 36, jude˛ul Timi∫.    RAL-CONSDET - S.R.L. sunt:
  9301 - sp„larea, cur„˛area ∫i vopsirea textilelor ∫i    Celelalte men˛iuni r„m‚n neschimbate.           Articolul 1
bl„nurilor;                          Prezentul act adi˛ional a fost redactat Ón         - Pantin Rada-Cristian, cet„˛ean rom‚n, n„scut la
  9304 - activit„˛i de Óntre˛inere corporal„.       4 exemplare, din care 3 exemplare se Ónm‚neaz„       data de 11.04.1981 Ón Deta, jude˛ul Timi∫, domiciliat
  La toate obiectele de activitate din statutul      p„r˛ilor.                         Ón Deta, str. M„r„∫e∫ti nr. 33, jude˛ul Timi∫,
societ„˛ii ∫i din prezentul act adi˛ional se vor        (29/491.059)                     legitimat cu B.I. seria G.R. nr. 243006, eliberat de
desf„∫ura activit„˛i de import-export.                        *                Poli˛ia Deta, cod numeric personal 1810411352008;
  Art. 2. Se precizeaz„ activitatea principal„ a
                                                             - Pantin Doina-Monica, cet„˛ean rom‚n, n„scut la
societ„˛ii: 7414 - activit„˛i de consultan˛„ pentru          Societatea Comercial„              data de 30.04.1956 Ón Slobozia, jude˛ul Ialomi˛a,
afaceri ∫i management.                      ONEA COMPANY - S.R.L., Timi∫oara           domiciliat„ Ón Deta, str. M„r„∫e∫ti nr. 33, jude˛ul
  Art. 3. Societatea poate fi finan˛at„ ∫i creditat„ de
                                                           Timi∫, legitimat„ cu C.I. seria TM nr. 145401,
c„tre asocia˛i sau de c„tre unit„˛i bancare abilitate            ACT ADIfiIONAL              eliberat„ de Poli˛ia Deta la data de 25.07.2000, cod
a desf„∫ura astfel de opera˛iuni.
                               Prin care se modific„ acele constitutive ale      numeric personal 2560430350313;
  Art. 4. Œn cazul decesului asociatului unic
                              Societ„˛ii Comerciale ONEA COMPANY - S.R.L., act        - Mercioiu Marioara, cet„˛ean rom‚n, n„scut„ la
societatea Ó∫i va continua activitatea cu mo∫tenitorii
                              ce exprim„ decizia asociatului unic al societ„˛ii,     data de 8.09.1957 Ón comuna Partos, jude˛ul Timi∫,
legali sau testamentari ai asociatului decedat.
  Art. 5. Se schimb„ sediul societ„˛ii din comuna     Onea Lavinia-Mirela, care a stabilit urm„toarele:     domiciliat„ Ón Deta, str. Vasile Alecsandri nr. 10,
Saravale nr. 909/A, jude˛ul Timi∫, Ón comuna         Art. 1. Se adaug„ la statutul societ„˛ii urm„torul   jude˛ul Timi∫, legitimat„ cu B.I. seria G.K.
Saravale nr. 546, jude˛ul Timi∫, conform CF nr.      obiect de activitate:                   nr. 428830, eliberat de Poli˛ia Deta, cod numeric
1675 Saravale.                        0111 - cultivarea cerealelor, porumbului ∫i a altor   personal 2570908350315.
  Art. 6. Se adaug„ la actele aferente punctului de    plante, neclasificate Ón alt„ parte.              Articolul 7
lucru din Timi∫oara, pia˛a Doice∫ti nr. 1, ap. 13,      Art. 2. Se precizeaz„ activitatea principal„ a       Cele 20 p„r˛i sociale a 100.000 lei fiecare,
jude˛ul Timi∫, contractul de comodat cu durata de     societ„˛ii:                        reprezent‚nd aportul asocia˛ilor la constituirea
10 ani, acesta av‚nd efecte p‚n„ la data de          0111 - cultivarea cerealelor, porumbului ∫i a altor   capitalului social, se Ómpart dup„ cum urmeaz„:
5.01.2010.                         plante neclasificate Ón alt„ parte.              - Pantin Doina-Monica, domiciliat„ Ón Deta,
  Art. 7. Se Ónchide punctul de lucru al societ„˛ii     Prezentul act adi˛ional va Ónso˛i actele        str. M„r„∫e∫ti nr. 33, jude˛ul Timi∫, so˛
din Timi∫oara, Calea ™agului, col˛ cu bd. Liviu      constitutive ale societ„˛ii comerciale, produc‚nd     supravie˛uitor, cu cota de 1/4 parte din masa
Rebreanu, deschis conform cererii de men˛iuni       efecte juridice fa˛„ de ter˛i, c‚t ∫i Ón raporturile cu  succesoral„, respectiv 3 p„r˛i sociale a 100.000
nr. 3420/25.04.1995, Ónregistrat„ la Oficiul        organele de stat.                     fiecare;
Registrului Comer˛ului al Jude˛ului Timi∫.          Œncheiat la Timi∫oara Ón 5 exemplare.            - Pantin Rada-Cristian, domiciliat Ón Deta,
  Prezentul act adi˛ional va Ónso˛i actele          (30/491.060)                      str. M„r„∫e∫ti nr. 33, jude˛ul Timi∫, fiu, cu cota de
constitutive ale societ„˛ii comerciale S.R.L.,                    *                3/4 parte din masa succesoral„, respectiv 7 p„r˛i
produc‚nd efecte juridice fa˛„ de ter˛i, c‚t ∫i Ón                                  sociale a 100.000 fiecare;
raporturile cu organele de stat.                    Societatea Comercial„               - Mercioiu Marioara, domiciliat„ Ón Deta, str.
  Œncheiat la Timi∫oara Ón 5 exemplare.             R K M VOYAGER - S.R.L., Timi∫oara          Vasile Alecsandri nr. 10, jude˛ul Timi∫, respectiv 10
  (27/491.057)                                                   p„r˛i sociale a 100.000 fiecare.
              *                         ACT ADIfiIONAL                Articolul 16
                               Subsemna˛ii Jecan Gheorghe, domiciliat Ón F„get,      Administratorul societ„˛ii este Mercioiu Toma-
       Societatea Comercial„             Calea Lugojului, bl. C1, ap. 1, jude˛ul Timi∫, Kamler   C„lin, cet„˛ean rom‚n, n„scut la data de 18.04.1980
      NIKI CE - S.R.L., Timi∫oara           Ladislau, domiciliat Ón Germania, Stuttgart,        Ón Timi∫oara, domiciliat Ón Deta, sr. Vasile
                              Sparrharmlingweg 127, Kamler Mariana, cu acela∫i      Alecsandri nr. 10, jude˛ul Ilfov, identificat cu C.I.
         ACT ADIfiIONAL              domiciliu, ∫i Kamler Nicolae-Iuliu, domiciliat Ón     seria TM nr. 000876, eliberat„ de Poli˛ia Deta la
                              F„get, Calea Lugojului nr. 48, jude˛ul Timi∫, Ón      data de 22.12.1997, cod numeric personal
  la actul constitutiv al Societ„˛ii Comerciale      calitate de coasocia˛i ai Societ„˛ii Comerciale R K M   1800418350056.
         NIKI CE - S.R.L.             VOYAGER - S.R.L., Ónmatriculat„ la Oficiul           Prezentul act adi˛ional modific„ ∫i completeaz„
  Subsemna˛ii Ceciu Augustin, cet„˛ean rom‚n,      Registrului Comer˛ului al Jude˛ului Timi∫ cu        actul constitutiv al societ„˛ii.
n„scut la data de 6.08.1956 Ón Anina, jude˛ul Cara∫-    nr. J 35/195/25.01.1993, cod fiscal R 3290391, cu       Celelalte clauze r„m‚n neschimbate.
Severin, domiciliat Ón Austria, 1150 Wien         sediul Ón Timi∫oara, str. Aurelianus nr. 2, sc. B, ap.     Prezentul act adi˛ional a fost redactat Ón 6
Fellberstrasse 92/33-35, identificat cu pa∫aportul     2, jude˛ul Timi∫, prin prezentul act adi˛ional       exemplare.
nr. 07222002/6.03.2003, eliberat de autorit„˛ile din    aducem urm„toarele complet„ri ∫i modific„ri           (32/491.062)
Timi∫, Ceciu Adriana, cet„˛ean rom‚n, n„scut„ la      actelor constitutive ale societ„˛ii:                          *
data de 12.02.1961 Ón Timi∫oara, domiciliat„ Ón        Art. 1. Se completeaz„ obiectul de de activitate al
Austria, 1150 Wien Fellberstrasse 92/33-35,        societ„˛ii cu grupa 553 - cod CAEN 5530 -               Societatea Comercial„
identificat„ cu pa∫aportul nr. 05503342/15.08.2001,    restaurante.                            SOTRATIM - S.R.L., Timi∫oara
eliberat de autorit„˛ile din Timi∫, ∫i Doda Ioan-       Art. 2. Celelalte articole ∫i alineate ale actelor
Sebastian-Miron, cet„˛ean rom‚n, n„scut la data de     constitutive r„m‚n nemodificate, iar prezentul act              ACT ADIfiIONAL
18.10.1982 Ón Timi∫oara, domiciliat Ón Timi∫oara,     modific„ Ón mod corespunz„tor actele constitutive
Aleea Viilor nr. 25, jude˛ul Timi∫, identificat cu C.I.  ale societ„˛ii.                       la actul constitutiv al Societ„˛ii Comerciale
seria TM nr. 182708/13.02.2001, eliberat„ de Poli˛ia     Redactat Ón Lugoj Ón 3 exemplare.                   SOTRATIM - S.R.L.
Timi∫oara, asocia˛i ai societ„˛ii, am hot„r‚t          (31/491.061)                       Subsemna˛ii Leonties Petru-Dan, cet„˛ean
urm„toarele:                                     *                rom‚n, n„scut la data de 6.10.1943 Ón localitatea
                 MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA                 a IV-a,  Nr. 2379/7.X.2003                   7
S„veni, jude˛ul Boto∫ani, domiciliat Ón Timi∫oara,      P„r˛ile, Ón unanimitate de voturi, reprezent‚nd            Societatea Comercial„
str. Zlatna n. 6, ap. 3, jude˛ul Timi∫, identificat cu  totalitatea p„r˛ilor sociale, au hot„r‚t urm„toarele:          ADRESS - STIL - S.R.L.
B.I. seria D.B. nr. 082046/25.04.1986, eliberat de      Art. 1. La art. 5 din statutul societ„˛ii: obiectul de        Timi∫oara, jude˛ul Timi∫
Mili˛ia Timi∫oara, cod numeric personal          activitate – se va face urm„toarea completare:
1431006354728, ∫i Balabuc Grigore-Ovidiu, cet„˛ean    “activitatea principal„ a societ„˛ii este: 5540 -               ACT ADIfiIONAL
rom‚n, n„scut la data de 14.03.1964 Ón localitatea    baruri.
                               Prezentul act adi˛ional reprezint„ voin˛a          Subsemna˛ii:
S„rm„∫ag, jude˛ul S„laj, domiciliat Ón Timi∫oara,
                             unanim„ a asocia˛ilor, modific„ ∫i completeaz„         - Cojocariu Ramona Nicoleta, cu domiciliul Ón
str. Mihail Kog„lniceanu, bl. C6, ap 10, jude˛ul
                             corespunz„tor statutul ∫i contractul societ„˛ii.      Timi∫oara, str. Aries nr. 20, ap. 15, posesoare a C.I.
Timi∫, identificat cu C.I. seria TM nr.
237270/27.12.2001, eliberat„ de Poli˛ia Timi∫oara,      Celelalte clauze r„m‚n neschimbate.           seria TM nr. 183940/2001 eliberat de Poli˛ia
cod numeric personal 1640314180011, asocia˛i ai       Prezenta hot„r‚re s-a Óncheiat ast„zi 27.06.2003.    Timi∫oara, ∫i
societ„˛ii, am hot„r‚t urm„toarele:              (36/491.066)                        - Cojocariu Eugen, cu domiciliul Ón Timi∫oara,
  Ar. 1. Completarea obiectului de activitate cu                  *                str. Aries nr. 20, ap. 15, posesor al C.I. seria TM nr.
urm„toarele:                                                     216927/2001 eliberat de Poli˛ia Timi∫oara, Ón
  5121 - comer˛ cu ridicata cu cereale, semin˛e ∫i         Societatea Comercial„              calitate de asocia˛i, am hot„r‚t, Ón conformitate cu
furaje;                             VIPROD GRUP - S.R.L., Timi∫oara           hot„r‚rea adun„rii generale, urm„toarele:
  5144 - comer˛ cu ridicata cu produse din                                       Art. 1. Retragerea din societate a asociatului
ceramic„, sticl„rie, tapete ∫i produse de Óntre˛inere;           ACT ADIfiIONAL               Cojocariu Eugen, prin cesionarea celor 3.181 p„r˛i
  5147 - comer˛ cu ridicata cu alte bunuri de                                    sociale Ón cuantum 318.100.000 lei, aport Ón natura
                               la actul constitutiv al Societ„˛ii Comerciale      118.100.000 lei ∫i aport Ón numerar 200.000.000 lei,
consum, nealimentare, neclasificate Ón alt„ parte;
                                     VIPROD GRUP - S.R.L.            c„tre Cojocariu Ramona Nicoleta, conform
  5151 - comer˛ cu ridicata cu combustibili solizi,
lichizi ∫i gazo∫i ∫i cu produsele derivate;          Subsemnatul Gherman Viorel, cet„˛ean rom‚n,       contractului de cesiune de p„r˛i sociale Óncheiat la
  5152 - comer˛ cu ridicata cu metale ∫i minereuri    n„scut la data de 26.03.1963 Ón Media∫, jude˛ul       data de 22.04.2003.
metalice;                         Sibiu, domiciliat Ón Timi∫oara, str. Mircea cel        Art. 2. Œn urma cesiunii capitalul social r„m‚ne
  5153 - comer˛ cu ridicata cu material lemnos ∫i    B„tr‚n nr. 69 A, identificat cu B.I. seria GN        neschimbat, Ón cuantum de 636.200.000 lei, din care
de construc˛ii;                      nr. 588758/2.06.1994 eliberat de Poli˛ia Timi∫oara,     aport Ón natur„ 118.100.000 lei ∫i aportul Ón
  5154 - comer˛ cu ridicata cu echipamente ∫i      cod numeric personal 1630326354721, asociat unic      numerar 518.100.000 lei, ce apar˛ine asociatului
furnituri de fier„rie pentru instala˛ii sanitare ∫i de  ai societ„˛ii, am hot„r„t urm„toarele:           unic Cojocariu Ramona Nicoleta.
Ónc„lzire;                          Art. 1. completarea ∫i codificarea obiectului de      Art. 3. Revocarea calit„˛ii de administrator a lui
  5155 - comer˛ cu ridicata cu produse chimice;     activitate astfel: 5244 - comer˛ cu am„nuntul al      Cojocariu Eugen.
  5157 - comer˛ cu ridicata cu de∫euri ∫i resturi;    mobilei, al articolelor de iluminat ∫i al altor articole    Prezentul act completeaz„ ∫i modific„
                             de uz casnic; 5246 - comer˛ cu am„nuntul al         corespunz„tor actele constitutive ∫i adi˛ionale ale
  5190 - comer˛ cu ridicata cu alte produse
                             articolelor de fier„rie, cu articole din sticl„ ∫i cu    societ„˛ii, celelalte clauze r„m‚n‚nd neschimbate.
neclasificate Ón alt„ parte.
                             cele pentru vopsit * inclusiv obiecte tehnico-
  Art. 2. Finan˛area societ„˛ii poate fi f„cut„ prin                                  Prezentul act a fost Óncheiat ast„zi, 22.04.2003, la
                             sanitare; 5153 - comer˛ cu ridicata al materialului
capitalul social, prin creditele personale ale                                    Timi∫oara.
                             lemnos ∫i de construc˛ii; 5154 - comer˛ cu ridicata
asocia˛ilor ∫i prin creditele pe care societatea le va                                   (39/491.069)
                             al echipamentelor ∫i furniturilor de fier„rie pentru
putea ob˛ine Ón rela˛iile sale cu b„nci, pe baz„ de
                             instala˛ii sanitare ∫i de Ónc„lzire; 6312 - depozit„ri;                *
garan˛ii proprii sau ale asocia˛ilor, Ón condi˛iile ∫i    Art. 2. modificarea obiectului principal de
cu respectarea legisla˛iei Ón vigoare.          activitate astfel: activitatea principal„: 5246 - comer˛     Societatea Comercial„ AGIL - S.R.L.
  Prezentul act adi˛ional modific„ ∫i completeaz„    cu am„nuntul al articolelor de fier„rie, cu articole         Timi∫oara, jude˛ul Timi∫
corespunz„tor actul constitutiv al societ„˛ii.      din sticl„ ∫i cu cele pentru vopsit * inclusiv obiecte
  Celelalte clauze r„m‚n neschimbate.          tehnico-sanitare.                                HOT√R¬RE
  Prezentul act a fost redactat de Serviciul de       Prezentul act adi˛ional modific„ ∫i completeaz„
asisten˛„ al oficiului Registurlui Comer˛ului de pe                                      a adun„rii generale a ac˛ionarilor
                             corespunz„tor statutul societ„˛ii. Celelalte clauze
l‚ng„ Tribunalul Timi∫, Ón 6 exemplare, la        r„m‚n neschimbate.                       Subsemnatul Bordea Iosif Alexandru, cet„˛ean
Timi∫oara.                          Prezentul act a fost redactat de Serviciul de      rom‚n, domiciliat Ón Timi∫oara, Str. Costine∫ti nr. 8,
   (33/491.063)                     Asisten˛„ al Oficiului Registrului Comer˛ului de pe     asociat unic al societ„˛ii, am hot„r‚t urm„toarele:
             *                l‚ng„ Tribunalul Timi∫.                    - deschiderea unui punct de lucru Ón localitatea
                                (37/491.067)                      Lugoj, str. Ion Vidu nr. 16, unde se va desf„∫ura
     Societatea Comercial„                           *                activitatea de comer˛ cu am„nuntul cu carne ∫i
  STAR TELEFONICA - S.R.L., Timi∫oara                                        produse din carne; cod CAEN 5222 ∫i comer˛ cu
                                    Societatea Comercial„             am„nuntul al produselor alimentare, cod CAEN
        HOT√R¬REA NR. 122                   ZEMRA-PRODUCT - S.R.L.             5211.
                                   Timi∫oara, jude˛ul Timi∫               (40/491.070)
       din data de 27.06.2003,
     a adun„rii generale a asocia˛ilor
                                                                        *
                                      HOT√R¬REA NR. 1
  Subsemnatul Albulescu Vasile-Sebastian, Ón                                           Societatea Comercial„
calitate de asociat unic al societ„˛ii, reprezentat             din 16.06.2003                  ANTILOPCOM - IMPEX - S.R.L.
legal de c„tre Boer Valentina, conform procurii       a adun„rii generale a ac˛ionarilor Societ„˛ii            Timi∫oara, jude˛ul Timi∫
speciale nr. 3701/4.11.2002, am hot„r‚t             Comerciale ZEMRA-PRODUCT - S.R.L.
urm„toarele:
                               Subsemna˛ii: Rusiti Nuri, cet„˛ean s‚rb, n„scut la             ACT ADIfiIONAL
  Art. 1. Deschiderea unui punct de lucru Ón
Timi∫oara, str. Divizia 9 Cavalerie (fost„ Ialomi˛a)   data de 2.11.1953, Ón localitatea Gostivar-Iugoslavia,
                                                             la actul constitutiv al Societ„˛ii Comerciale
nr. 66 (Complex Comercial KAPA), stand E8, jude˛ul    domiciliat Ón Iugoslavia, localitatea Begejci, str. Z.
                             Zrenjanina nr. 1, identificat cu Pas, seria MKD,            ANTILOPCOM - IMPEX - S.R.L.
Timi∫.                                                          Subsemna˛ii:
                             nr. 1748940, eliberat de autorit„˛ile s‚rbe la data de
  Art. 2. Œnchiderea punctului de lucru din                                       Misiciu Dimitrie Petru, cet„˛ean rom‚n,
                             16.07.2002,
Timi∫oara, Str. Textili∫tilor nr. 13, jude˛ul Timi∫,                                 domiciliat Ón Timi∫oara, str. Cozia nr. 47, jude˛ul
                               Bajrami Fatime, fost„ Rusiti Fatime, cet„˛ean
deschis prin men˛iunea Oficiului registrului
                             s‚rb, domiciliat„ Ón satul Dobri Dol, Republica       Timi∫, identificat cu C.I. seria TM nr. 034419,
comer˛ului nr. 5541/29.06.2001.
                             Macedonioa, posesoare a Pas MKD, eliberat de        eliberat„ de Poli˛ia Timi∫oara la data de 10.09.1998,
  S-a Óncheiat prezenta la Timi∫oara, Ón 6
                             autorit„˛ile mecedonene la data de 27.03.2002,       Ón calitate de asociat, av‚nd 19 p„r˛i sociale, adic„
exemplare.
                               Rusiti Sirmijete, cet„˛ean s‚rb Ón satul Dobri Dol,   95 % din capitalul social, ∫i Nidel Cristian-Daniel,
  (34/91.064)                      Republica Macedonia, posesoare a Pas MKD          cet„˛ean rom‚n, domiciliat Ón Timi∫oara, str. I.
             *                1616210, eliberat de autorit„˛ile macedonene la       V„c„rescu nr. 15, ap. 7, jude˛ul Timi∫, identificat cu
                             data de 27.06.2001,                     C.I. seria TM nr. 032723, eliberat„ de Poli˛ia
      Societatea Comercial„              Rusiti Sakibe, cet„˛ean s‚rb, domiciliat„ Ón satul    Timi∫oara la data de 28.08.1998, Ón calitate de
    UNIVERSA-R - S.R.L., Timi∫oara          Dobri Dol, Republica Macedonia, posesoare a Pas.      asociat, av‚nd 1 parte social„, adic„ 5 % din capitalul
                             MKD nr. 1819910, eliberat de autorit„˛ile          social,
        HOT√R¬REA NR. 5              macedonene la data de 7.02.2003,                Ón conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990
         din 2 iunie 2003              Rusiti Sojip, cet„˛ean s‚rb, domiciliat Ón Secany,    republicat„, ale Legii 99/1999 ∫i ale Legii nr.
                             Republica Macedonia, posesor a Pas MKD nr.         161/2003, Ón calitatea noastr„ de asocia˛i, Ón temeiul
  Subsemna˛ii: R„ducanu Ion ∫i Societatea        0461517, eliberat de autorit„˛ile macedonene la
Comercial„ OBERHAUS - S.R.L. reprezentat„ de                                     adun„rii generale a asocia˛ilor din data de
                             data de 4.01.1995;                     23.06.2003 a Societ„˛ii Comerciale ANTILOPCOM -
R„ducanu Ion, Ón calitate de asocia˛i ai Societ„˛ii     Rusiti Hateme, cet„˛ean s‚rb, domiciliat„ Ón satul
Comerciale UNIVERSA-R - S.R.L., am hot„r‚t                                      IMPEX - S.R.L., prin voin˛a noastr„ unanim„ am
                             Dobri Dol, Republica Macedonia, posesoare a Pas
Ónchiderea punctelor de lucru din Timi∫oara, str.                                   hot„r‚t urm„toarea modificare, Ón actul constitutiv
                             MKD nr. 0460068 eliberat de autorit„˛ile
Alba Iulia nr. 7; Timi∫oara, Str. Bujorilor nr. 117, ∫i                                al Societ„˛ii Comerciale ANTILOPCOM - IMPEX -
                             macedeonene la data de 13.01.1995,
Timi∫oara, Str. Miresei nr. 1.                                            S.R.L., cu sediul Ón Timi∫oara, Calea Torontalului
                               Ón calitate de asocia˛i, am hot„r‚t urm„toarele:
  (35/491.065)                       deschiderea a dou„ puncte de lucru dup„ cum       nr. 1, jude˛ul Timi∫, Ónmatriculat„ la Oficiul
             *                urmeaz„:                          Registrului Comer˛ului al Jude˛ului Timi∫ cu nr.
                               - Timi∫oara, pia˛a Calea Sagului (Pia˛a Doina),     J 35/1134/1999 cu privire la administrare societate
       Societatea Comercial„            conform contractului de Ónchiriere nr.           (numire administrator).
       VIORICA IMPEX - S.R.L.            35/15.03.2001 ∫i extrasului de carte funciar„ nr.        Art. 1. Se hot„r„∫te ∫i se aprob„ modificarea
       C„rpini∫, jude˛ul Timi∫           126727/Timi∫oara, cu activitatea conform cod CAEN      obiectului principal de activitate al societ„˛ii,
                             1581 - fabricarea p‚inii, fabricarea produselor       respectiv activitatea principal„, care se va desf„∫ura
         ACT ADIfiIONAL              proaspete de patiserie;                   la sediul social. Astfel:
                               - Timi∫oara, pia˛a Badea C‚r˛an, conform           - Ón loc de comer˛ cu am„nuntul al Ónc„l˛„mintei
 la contractul ∫i statutul Societ„˛ii Comerciale     contractului de Ónchiriere nr. 160/1.08.2002 ∫i       ∫i al articolelor din piele cod CAEN 5243, activitatea
       VIORICA IMPEX - S.R.L.            extrasului de carte funciar„ nr. 2/Timi∫oara, cu      principal„ a societ„˛ii va fi - fabricarea
  Codrea Alexandru, cet„˛ean rom‚n, domiciliat Ón    activitatea conform cod CAEN 1581 - fabricarea       Ónc„l˛„mintei - cod CAEN 1930.
comuna C„rpini∫, str. a VI-a nr. 73, identificat cu    p‚inii, fabricarea produselor proaspete de patiserie;      Art. 2. Se Ómputernice∫te dl Noveanu Florin
C.I. seria TM nr. 274067, eliberat de Poli˛ia Jimbolia    Ónchiderea punctului de lucru din Timi∫oara, Str.    Adrian, consilier juridic al societ„˛ii, s„
la data de 25.07.2002, asociat unic al Societ„˛ii     Lacului nr. 1 (pia˛a Aurora).                Óntocmeasc„, s„ redacteze, s„ depun„ actele
Comerciale VIORICA IMPEX - S.R.L. am Óncheiat         (38/491.068)                      adi˛ionale, s„ fac„ men˛iuni ∫i s„ ridice men˛iunile
prezentul act adi˛ional.                               *                de la Oficiul Registrului Comer˛ului al Jude˛ului
  8                MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI,               PARTEA a IV-a,   Nr. 2379/7.X.2003
Timi∫ pentru societate, scop Ón care i se va da         Se recodific„ obiectul principal de activitate:      Schwertschlag Wolfgang, cet„˛an german, cu
Ómputernicire Ón acest sens.                 4021 - produc˛ia gazelor.                 domiciliul Ón Germania, Leonberg, Distelfeldstrasse
  Prezentul act adi˛ional reprezint„ voin˛a          Prezentul act adi˛ional va Ónso˛i actele sucursalei,  15, posesor al pa∫aportului nr. 6029256767/1995,
unanim„ a asocia˛ilor, modific‚nd ∫i complet‚nd       produc‚nd efecte juridice fa˛„ de ter˛i, precum ∫i Ón   eliberat de autorit„˛ile germane, Ón calitate de
corespunz„tor actul constitutiv al Societ„˛ii        raporturile cu organele de stat.             asociat,
Comerciale ANTILOPCOM - IMPEX - S.R.L.              (44/491.074)                       am hot„r‚t modificarea actelor de constituire ∫i
  Prezentul act a fost redactat la sediul societ„˛ii,                 *                func˛ionare ale societ„˛ii cu urm„toarele:
la data de 26.06.2003.                                                  Art. 1. Se completeaz„ obiectul de activitate al
  (41/491.071)                             Societatea Comercial„            societ„˛ii cu activitatea precizat„ de cod CAEN 7487
              *                       C & B SERVICE - S.R.L.            - alte activit„˛i de servicii prestate Ón principal
                                     Timi∫oara, jude˛ul Timi∫           Óntreprinderilor.
      Societatea Comercial„                                             Art. 2. Se limiteaz„ obiectul de activitate al
    AUTO GAMIDO - S.R.L., Timi∫oara                     HOT√R¬RE               societ„˛ii la urm„toarele activit„˛i:
                                                             cod CAEN 7412 - activit„˛i de contabilitate,
          ACT ADIfiIONAL                a asociatului unic al Societ„˛ii Comerciale      revizie contabil„, consultan˛„ Ón domeniul fiscal;
                                      C & B SERVICE - S.R.L.            cod CAEN 7414 - activit„˛i de consultan˛„ pentru
     la statutul Societ„˛ii Comerciale
                                Subsemantul Pozzolo Christian, cet„˛ean italian,    afaceri ∫i management;
  AUTO GAMIDO - S.R.L., Ónmatriculat„ la
                               n„scut Ón data de 24.04.1971, Ón Torino, (To-Italia),    cod CAEN 7415 - activit„˛i de management ale
  Oficiul Registrului Comer˛ului al Jude˛ului
                               domiciliat Ón Torino (To – Italia), Via Vigne di S.    holdingurilor;
       Timi∫ cu nr. J 35/940/2001
                               Vito nr. 52, legitimat cu pa∫aport nr. 751777V, emis     cod CAEN 7487 - alte activit„˛i de servicii prestate
  Subsemnatul Diaconu Mih„i˛„, cet„˛ean rom‚n,       de Questura din Torino Ón data de 20.09.2000, Ón     Ón principal Óntreprinderilor.
n„scut la data de 20.11.1958 Ón Gala˛i, jude˛ul       calitate de asociat unic al Societ„˛ii Comerciale C &    Celelalte activit„˛i cuprinse Ón actele de
Gala˛i, domiciliat Ón Timi∫oara, Str. Bucovinei       B SERVICE - S.R.L., persoan„ juridic„ rom‚n„ cu      constituire ∫i func˛ionare sunt excluse.
bl. A 27, et. 1, ap. 3, jude˛ul Timi∫, identificat cu C.I.  sediul Ón Timi∫oara, Str. Independen˛ei nr. 2, ap. 11,    Art. 3. Se retrage calitatea de administrator
seria TM nr. 308873 eliberat„ de Poli˛ia           jude˛ul Timi∫, cod unic de Ónregistrare R 14768190,    domnului Schwertsclag Wolfgang, astfel c„,
Timi∫oara/2003,      cod  numeric    personal   Ónmatriculat„ la Oficiul Registrului Comer˛ului al    societatea va func˛iona cu administrator unic Ón
1581120354758, Ón calitate de unic asociat al        Jude˛ului Timi∫ cu nr. J 35/1087/2002,          persoana domnului Epuran Mihail.
Societ„˛ii Comerciale AUTO GAMIDO - S.R.L. cu        reprezent‚nd un procent de 100 % din capitalul        Prezentul act adi˛ional modific„ corespunz„tor
sediul Ón Timi∫oara, zona Bucovina, bl. A 27, sc. A,     social drept, de vot ∫i participare la profit ∫i     actele de constituire ∫i func˛ionare ale societ„˛ii,
ap. 3, jude˛ul Timi∫, Ónmatriculat„ la Oficiul        pierderi, ast„zi, 16.06.2003, ora 8,00, la sediul
Registrului Comer˛ului al Jude˛ului Timi∫ cu                                      celelalte prevederi r„m‚n„nd neschimbate.
                               societ„˛ii, am hot„r‚t urm„toarele:             Œntocmit ast„zi, 30.06.2003.
nr. J 35/940/2001, cod unic de Ónregistrare
                                1. Deschiderea unui punct de lucru al Societ„˛ii      (47/491.077)
14130833, atribut fiscal R, am hot„r‚t urm„toarele:
                               Comerciale C & B SERVICE - S.R.L. Ón localitatea                  *
  Art. 1. Se completeaz„ obiectul de activitate al
                               Dumbr„vi˛a, str. Petofi Sandor nr. 79, imobil Ónscris
societ„˛ii cu urm„toarele:
                               Ón C.F. Dumbravi˛a nr. 1875.                    Societatea Comercial„
  cod CAEN 5116 - intermedieri Ón comer˛ul cu
                                Este Ómputernicit dl Delcea Alin-Valentin, n„scut     EUROPEAN LEVEL - S.R.L., Timi∫oara
textile, confec˛ii, Ónc„l˛„minte ∫i articole;
                               Ón data de 23.05.1976, Ón Timi∫oara, jude˛ul Timi∫,
  cod CAEN 5119 - intermedieri Ón comer˛ul cu
                               domiciliat Ón Timi∫oara, str. Martir Al. Ferkel Suteu,           ACT ADIfiIONAL
produse diverse;
  cod CAEN 5141 - comer˛ cu ridicata cu produse       nr. 2/11, 1900-TM, cet„˛ean rom‚n, legitimat cu C.I.
                               seria T.M. nr. 151772, cod numeric personal        la actele constitutive ale Societ„˛ii Comerciale
textile;
                               1760523354801, eliberat de Poli˛ia Timi∫oara la            EUROPEAN LEVEL - S.R.L.
  cod CAEN 5142 - comer˛ cu ridicata cu
Ómbr„c„minte ∫i Ónc„l˛„minte;                data de 29 august 2000, s„ m„ reprezinte la Oficiul     Asocia˛ii:
  cod CAEN 5145 - comer˛ cu ridicata cu produse       Registrului Comer˛ului al Jude˛ului Timi∫, unde va      - Stroescu Valentin, cet„˛ean rom‚n, domiciliat Ón
cosmetice ∫i de parfumerie;                 depune toate documentele necesare deschiderii       Timi∫oara, Aleea Poeni˛ei nr. 4, sc. A, ap. 11, jude˛ul
  5241 - comer˛ cu am„nuntul cu textile;          punctului de lucru sus-men˛ionat, va declara c„      Timi∫, identificat cu C.I. seria TM nr. 001590, cod
  5242 - comer˛ cu am„nuntul cu Ómbr„c„minte.        renun˛„ la c„ile de atac Ómportiva Óncheierilor date   numeric personal 1630210354750, eliberat de
  Statutul societ„˛ii se va modifica conform        de judec„torul delegat, va ridicata orice         Poli˛ia Municipiului Timi∫oara la data de 9.01.1998,
prezentului act adi˛ional, celelalte clauze r„m‚n„nd     documenta˛ie, formula orice cerere ∫i semna        ∫i
neschimbate.                         oriunde va fi necesar, semn„tura sa fiindu-mi        - Stroescu Vasilea, cet„˛ean rom‚n, cu domiciliul
  Redactat la data de 3 iulie 2003.             opozabil„. Prezentul mandat este gratuit ∫i valabil    Ón Timi∫oara, Aleea Poeni˛ei nr. 4, sc. A, ap. 11,
   (42/491.072)                      p‚n„ la Óndeplinire.                   jude˛ul Timi∫, identificat„ cu C.I. seria TM nr.
              *                   (45/491.075)                     157415, cod numeric personal 2610223354776,
                                            *                eliberat de Poli˛ia Municipiului Timi∫oara la data
      Societatea Comercial„                                           de 26.09.2000,
    BRUT√RIA AMRA - S.R.L., Timi∫oara                 Societatea Comercial„              ambii Ón calitate de asocia˛i la Societatea
                                     CRIST-ELEN - S.R.L.             Comercial„ EUROPEAN LEVEL - S.R.L.,
          ACT ADIfiIONAL                   comuna Urseni, jude˛ul Timi∫           reprezent‚nd 100 % capitalul social, Óntruni˛i Ón
                                                            ∫edin˛a legal„ ∫i statutar„ din data de 30.06.2003, la
     la statutul Societ„˛ii Comerciale                   ACT ADIfiIONAL              sediul societ„˛ii, au hot„r‚t cu unanimitate de
  BRUT√RIA AMRA - S.R.L., Ónmatriculat„ la                                      voturi urm„toarele modific„ri ∫i complet„ri la
 Oficiul Registrului Comer˛ului al Jude˛ului          la actul constitutiv al Societ„˛ii Comerciale
                                                            actele constitutive ale societ„˛ii:
      Timi∫ cu nr. J 35/2239/1993            CRIST-ELEN - S.R.L., Ónmatriculat„ la Oficiul
                                                             1. Se mut„ sediul societ„˛ii de la adresa din
  Subsemnata Bolbos Adriana-Gabriela, cet„˛ean        Registrului Comer˛ului al Jude˛ului Timi∫ cu
                                                            Timi∫oara, Aleea Poeni˛ei nr. 4, sc. A, ap. 11, la
rom‚n, n„scut„ la data de 14.11.1960 Ón Timi∫oara,              nr. J 35/1063/2003
                                                            adresa din Timi∫oara, str. Drobeta nr. 60, jude˛ul
jude˛ul Timi∫, domiciliat„ Ón Timi∫oara, str. Poet        Subsemna˛ii: Ciurus Elena, cet„˛ean rom‚n,      Timi∫, Ónscris„ Ón cartea funciar„ nr. 6970.
Grigore Alexandrescu nr. 79, jude˛ul Timi∫,         n„scut„ la data de 5.04.1976 Ón Timi∫oara, jude˛ul      2. Se Ónfiin˛eaz„ un punct de lucru la noul sediu
identificat„ cu C.I. seria TM nr. 082286 eliberat de     Timi∫, domiciliat„ Ón satul Urseni (comuna Mosni˛a    al societ„˛ii, din Timi∫oara, str. Drubeta nr. 60,
Poli˛ia Timi∫oara Ón anul 1999, cod numeric         Nou„) nr. 119/A, jude˛ul Timi∫, identificat cu C.I.    jude˛ul Timi∫.
personal 2601114354748, Ón calitate de unic asociat     seria TM nr. 139178 eliberat de Poli˛ia Timi∫oara Ón     Celelalte clauze din actele constitutive ale
al Societ„˛ii Comerciale BRUT√RIA AMRA - S.R.L.,       anul 2000, cod numeric persaonal 2760405354775,      societ„˛ii r„m‚n neschimbate.
cu sediul Ón Timi∫oara, str. Poet Grigore          ∫i Stanciu Cristian, cet„˛ean rom‚n, n„scut la data     Redactat azi, 30 iunie 2003.
Alexandrescu nr. 79, jude˛ul Timi∫, Ónmatriculat„ la     de 7.12.1974 Ón Timi∫oara, jude˛ul Timi∫, domiciliat      (48/491.078)
Oficiul Registrului Comer˛ului Timi∫ cu nr. J        Ón satul Urseni nr. 193, comuna Mosni˛a Nou„,                    *
35/2239/1993, cod unic de Ónregistrare 4120522,       jude˛ul Timi∫, identificat cu B.I. seria DH nr.
atribut fiscal R, am hot„r‚t urm„toarele:          692644 eliberat de Poli˛ia Timi∫oara Ón anul 1999,         Societatea Comercial„
  Art. 1. Capitalul social total se majoreaz„ de la     cod numeric personal 1741207354784, Ón calitate de      EUROPEAN TOBACCO ROMANIA - S.R.L.
10.100.000 lei la 200.000.000 lei prin aportul Ón      asocia˛i la Societatea Comercial„ CRIST-ELEN -          Timi∫oara, jude˛ul Timi∫
numerar al asociatului unic Bolbos Adriana-         S.R.L., cu sediul Ón Urseni nr. 110, jude˛ul Timi∫,
Gabriela, depus Ón numele ∫i la dispozi˛ia societ„˛ii.    Ónmatriculat„ la Oficiul Registrului Comer˛ului al
Valoarea unei p„r˛i sociale r„m‚ne nemodificat„, de                                           ACT ADIfiIONAL
                               Jude˛ului Timi∫ cu nr. J 35/1063/2003, cod unic de
100.000 lei, num„rul de p„r˛i sociale este de 2.000.     Ónregistrare 15412727, am hot„r‚t urm„toarele:        la actul constitutiv al Societ„˛ii Comerciale
  Capitalul social total va fi repartizat dup„ cum       Art. 1. Se completeaz„ obiectul de activitate al      EUROPEAN TOBACCO ROMANIA - S.R.L.
urmeaz„:                           societ„˛ii cu urm„toarele:                  Subsemna˛ii Nadra Sror, cet„˛ean sirian, n„scut„
  - Asociata Bolbos Adriana-Gabriela va de˛ine         - cod CAEN 1581 - fabricarea p‚inii; fabricarea
2.000 p„r˛i sociale egale, Ón valoare de 100.000 lei                                  Ón 1938, Ón Damasc, domiciliat„ Ón Siria, Damasc,
                               produselor proaspete de patiserie.            str. Al. Hassan nr. 1, posesoare a pa∫aportului seria
fiecare, valoare total„ de 200.000.000 lei,           Actul constitutiv al sociert„˛ii se va modifica
reprezent‚nd 100 % din capitalul social total.                                     RS/88, nr. 2903546, eliberat de autorit„˛ile siriene,
                               corespunz„tor prezentului act adi˛ional, celelalte    precum ∫i Ghassan K. Abdo, cet„˛ean irakian,
  Statutul societ„˛ii se va modifica corespunz„tor     clauze r„m‚n neschimbate.
prezentului act adi˛ional, celelalte clauze r„m‚n‚nd                                  domiciliat Ón Iraq, posesor al pa∫aportului nr.
                                 Redactat la data de 3 iulie 2003.           301365, eliberat de autorit„˛ile irakiene, ca
neschimbate.                            (46/491.076)
  Redactat azi, 3 iulie 2003.                                             mandatar al lui Ramez Hanna Abdo Nasri (Ón baza
                                            *                procurii nr. 7E-47-34764 din data de 24.08.2002,
  (43/491.073)
              *                                             hot„r‚m urm„toarele:
                                     Societatea Comercial„               Art. 1. Schimbarea sediului societ„˛ii pe adresa
                                   EPURAN & SCHWERTSCHLAG              Timi∫oara, Calea Sagului nr. 78, sc. D, ap. 23, et. 6,
      Societatea Comercial„                   CONSULT - S.R.L., Timi∫oara
    BUTAN GAS ROMANIA - S.A.                                            conform extrasului de carte funciar„ C.F. nr. 42057
 Bucure∫ti, Sucursala Lugoj, jude˛ul Timi∫                                      Timi∫oara, nr. top 27025/XXIII.
                                        ACT ADIfiIONAL                Prezentul act adi˛ional modific„ ∫i completeaz„
          ACT ADIfiIONAL                Subsemna˛ii asocia˛i:                 corespunz„tor actul constitutiv, celelalte clauze
                                Epuran Mihail, cet„˛ean rom‚n, domiciliat Ón      r„m‚n neschimbate.
 al Sucursalei BUTAN GAS ROMANIA - S.A.,          Timi∫oara, str. Traian Lalescu nr. 1, ap. 3, jude˛ul     Prezentul act adi˛ional s-a Óntocmit ast„zi,
           Bucure∫ti                Timi∫, posesor al B.I. seria AP, nr. 821514/1980     30.06.2003.
  Subsemnatul Mihai Florin-Octavian, Ón calitate      eliberat de Poli˛ia Timi∫oara, cod numeric personal      (49/491.079)
de director sucursal„, am stabilit urm„toarele:       1321130354735, Ón calitate de asociat,                       *
                 MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA                 a IV-a,  Nr. 2379/7.X.2003                   9
      Societatea Comercial„             ap. 1, jude˛ul Timi∫, identificat cu B.I. seria BG     Mespil House Sussex Road, Ónregistrat„ la Registrul
   F.M.G. ROMANIA - S.R.L., Timi∫oara          nr. 129129 eliberat de Poli˛ia Timi∫oara Ón anul      Companiilor Dublin-Irlanda cu nr. 288351/
                              1992, cod numeric personal 1680114264241, Ón        6.03.2000, reprezentat„ legal prin Farkas Adel-
         ACT ADIfiIONAL              calitate de asocia˛i ai Societ„˛ii Comerciale FRANC-    Ibolya, cet„˛ean rom‚n, n„scut„ la de 28.05.1970 Ón
                              MARK DESIGN - S.R.L., cu sediul Ón Timi∫oara, Str.     ora∫ul Codlea, jude˛ul Bra∫ov, domiciliat„ Ón
 la actele constitutive al Societ„˛ii Comerciale      Oglinzilor nr. 19, sc. E, ap. 6, jude˛ul Timi∫,      Timi∫oara, Str. Matasarilor nr. 21/A, jude˛ul Timi∫,
  F.M.G. ROMANIA - S.R.L., Ónmatriculat„ la        Ónregistrat„ la Oficiul Registrului Comer˛ului al     identificat„ cu C.I. seria TM nr. 142281/5.07.2000,
 Oficiul Registrului Comer˛ului al Jude˛ului       Jude˛ului Timi∫ cu nr. J 35/341/2000, cod fiscal R     eliberat de Poli˛ia Timi∫oara, am hot„r‚t
      Timi∫ cu nr. J 35/2129/2002          12929924, am hot„r‚t urm„toarele:             urm„toarele:
  Subscrisa Societatea Comercial„ SPALLINIFICIO       Art. 1. Se schimb„ sediul societ„˛ii la adresa       Art. 1. Retragerea din societate a asociatului unic
F.M.F., persoan„ juridic„ italian„, cu sediul Ón Italia,  Timi∫oara, DN 59 KM 8+550, jude˛ul Timi∫, conform     prin cesionarea celor 20 p„r˛i sociale a 100.000 lei
36027-Rosa (VI), Via Borgo Lunardon nr. 5, societate    extrasului CF nr. 7068/Chisoda ∫i contractului de     fiecare, Ón valoare total„ de 2.000.000 lei, c„tre
Ónscris„ Ón Registrul Intreprinderilor din Vicenza la   Ónchiriere nr. 1/1.11.2002.                Farkas Adel-Ibolya, cet„˛ean rom‚n, n„scut„ la data
data de 19.02.1996, cod fiscal ∫i nr. de Ónregistrare     Actul constitutiv al societ„˛ii se va modifica     de 28.05.1970 Ón ora∫ul Codlea, jude˛ul Bra∫ov,
00615820248, reprezentat„ de c„tre dl Titu S.       corespunz„tor prezentului act adi˛ional, celelalte     domiciliat„ Ón Timi∫oara, Str. M„t„sarilor nr. 21/A,
Cristian-Stefan, n„scut Ón data de 14 decembrie      clauze r„m‚n‚nd neschimbate.                jude˛ul Timi∫, identificat„ cu C.I. seria TM nr.
1971, Ón localitatea Hunedoara, domiciliat Ón         Redactat azi, 27 iunie 2003.              142281/5.07.2000 eliberat de Poli˛ia Timi∫oara, ∫i
Timi∫oara, Vadul C„lug„reni nr. 3, cet„˛ean rom‚n,       (52/491.082)                     Teodor Radu-Daniel, cet„˛ean rom‚n, n„scut la data
legitimat cu C.I. seria TM nr. 163305, eliberat„ de                  *                de 22.09.1974 Ón Timi∫oara, domiciliat Ón Timi∫oara,
Poli˛ia Timi∫oara Ón data de 25.10.2000, Ón calitate                                 Calea Aradului nr. 18, sc. B, ap. 13, jude˛ul Timi∫,
de mandatar, conform procesului-verbal al adun„rii           Societatea Comercial„             identificat cu C.I. seria TM nr. 039391/14.10.1998,
ordinare din data de 7.06.2003, tradus ∫i                FRANCI - PELL - S.R.L.            eliberat de Poli˛ia Timi∫oara, conform cotnractului
autentificat cu nr. 4021/19.06.2003, de c„tre notarul         Timi∫oara, jude˛ul Timi∫            de cesiune a p„r˛ilor sociale din 27.04.2002.
public Romanu Silvia din Timi∫oara,                                           Art. 2. Asocia˛ii societ„˛ii sunt: Farkas Adel-Ibolya
  Ón calitate de asociat unic al Societ„˛ii Comerciale           ACT ADIfiIONAL              ∫i Teodor Radu-Daniel.
F.M.G. ROMANIA - S.R.L., persoan„ juridic„ rom‚n„,                                    Art. 3. Capitalul social total r„m‚n neschimbat, la
cu sediul Ón Dumbr„vi˛a, str. Petofi Sandor nr. 79,     la contractul ∫i statutul Societ„˛ii Comerciale      suma de 2.000.000 lei, ∫i este Ómp„r˛it Ón 20 p„r˛i
jude˛ul Timi∫, Ónmatriculat„ la Oficiul Registrului            FRANCI - PELL - S.R.L.           sociale a 100.000 lei fiecare, iar aportul asocia˛ilor
Comer˛ului al Jude˛ului Timi∫ cu nr. J 35/2129/        Subsemna˛ii: Radu Nicu˛a, cet„˛ean rom‚n,        la constituirea lui este urm„torul:
2002, cod unic de Ónregistrare R 15102149,         n„scut„ la data de 7.07.1958 Ón comuna Vulturul,       - Farkas Adel-Ibolya de˛ine 10 p„r˛i sociale Ón
  ast„zi, 30.06.2003, la adresa situat„ Ón Timi∫oara,   jude˛ul Vrancea, domiciliat„ Ón Timi∫oara, Str.      valoare total„ de 1.000.000 lei lei;
Str. Independen˛ei nr. 2, ap. 11, jude˛ul Timi∫, am    Circumvala˛iunii nr. 32, bl. 75, ap. 8, jude˛ul Timi∫,    - Teodor Radu-Daniel de˛ine 10 p„r˛i sociale Ón
hot„r‚t modificarea actelor constitutive ale        identificat„ cu B.I.s eria GT nr. 463425/6.11.1995,    valoare total„ de 1.000.000 lei.
societ„˛ii conform hot„r‚rii asociatului unic       eliberat de Poli˛ia Timi∫oara, Sogno Pierfrancesco,      Art. 4. Retragerea calit„˛ii de administrator a lui
nr. 3/30.06.2003, dup„ cum urmjeaz„:            cet„˛ean italian, n„scut la data de 6.09.1943 Ón      Hassett Sean Joseph ∫i numirea Ón calitatea de
  1. Schimbarea sediului societ„˛ii din          localitatea Dego, Italia, domiciliat Ón Italia, Impria   administrator a asociatei Farkas Adel-Ibolya.
Dumbr„vi˛a, str. Petofi Sandor nr. 79, jude˛ul Timi∫,   Via Montegrazie nr. 32, identificat cu Pas. nr.      Societatea va fi administrat„ de c„tre asociata
Ón Dumbr„vi˛a, str. Gramma nr. 8, jude˛ul Timi∫,      692946M/18.07.1996/29.10.2001, eliberat de         Farkas Adel-Ibolya pe o perioad„ nelimitat„, iar
imobil Ónscris Ón C.F. Dumbr„vi˛a cu nr. 2935 ∫i      autorit„˛ile italiene, ∫i D’Alloro Giuseppe, cet„˛ean   limitele ∫i puterile sale vor fi stabilite ulterior
identificat prin num„r top al parcelei 296 a/2;      italian, n„scut la data de 7.03.1955 Ón loc Archi,     printr-o hot„r‚re a adun„rii generale a asocia˛ilor.
296/a/1/a/1/1/1/1/1/1/b/1/e.                Italia, domiciliat Ón Italia, San Miniato (PI), Via S.   Prezentul act adi˛ional modific„ ∫i completeaz„
  2. Deschiderea unui punct de lucru al societ„˛ii    Quintino nr. 8, identificat cu Pas. nr. Y         corespunz„tor actul constitutiv al societ„˛ii.
la adresa situat„ Ón Dumbr„vi˛a, str. Gramma        061668/27.02.2003 eliberat de autorit„˛ile italiene,     Celelalte clauze r„m‚n neschimbate.
nr. 10, jude˛ul Timi∫, imobil Ónscris Ón C.F.       asocia˛i ai societ„˛ii, am hot„r„t:               (55/491.085)
Dumbr„vi˛a nr. 1875, ∫i identificat prin nr. top al      Art. 1. Retragerea din societate a dlui D’Alloro                  *
parcelei nr. 296/a/2; 296/a/1/a/1/1/1/1/1/1/b/1/b.     Giuseppe, cet„˛ean italian, prin cesionarea total„ a
  Prezentul act adi˛ional modific„ ∫i completeaz„     celor 163 p„r˛i sociale Ón valoare total„ de              Societatea Comercial„
corespunz„tor actul constitutiv al societ„˛ii, f„c‚nd   16.300.000 lei, c„tre asociata Radu Nicu˛a, cet„˛ean        IN EXTENSO MARSHALL - S.R.L.
parte integrant„ din acesta.                rom‚n, conform contractului de cesiune p„r˛i             Timi∫oara, jude˛ul Timi∫
  Celelalte prevederi ale actului constitutiv al     sociale din 18.06.2003.
societ„˛ii r„m‚n neschimbate.                 Art. 2. Asocia˛ii societ„˛ii sunt: Radu Nicu˛a,             HOT√R¬REA NR. 3
   (50/491.080)                     cet„˛ean rom‚n, ∫i Sogno Pierfrancesco, cet„˛ean
              *                italian.                                 din data de 12.06.2003,
                               Art. 3. Capitalul social total r„m‚ne neschimbat,        a adun„rii generale a ac˛ionarilor
      Societatea Comercial„             la suma de 34.300.000 lei, adic„ 5.462 $, Ómp„r˛it Ón     Subsemna˛ii Buruian„ Aurel, identificat„ cu C.I.
    FILIMONEX - S.R.L., Timi∫oara           343 p„r˛i sociale a 100.000 lei fiecare, exclusiv     seria TM nr. 328257, eliberat de Poli˛ia Timi∫oara,
                              numerar, depus la banc„.                  ∫i Buruiana Cornelia, identificat„ prin B.I. seria
         ACT ADIfiIONAL                Art. 4. Aportul asocia˛ilor la capitalul social total  G.R. nr. 239427, eliberat de Poli˛ia Timi∫oara, Ón
                              este urm„torul: Radu Nicu˛a de˛ine 180 p„r˛i sociale    calitate de asocia˛i ai Societ„˛ii Comerciale IN
     la statutul Societ„˛ii Comerciale         Ón valoare total„ de 18.000.000 lei ∫i Sogno        EXTENSO MARSHALL - S.R.L., cu sediul Ón
        FILIMONEX - S.R.L.             Pierfrancesco de˛ine 163 p„r˛i sociale Ón valoare     Timi∫oara, str. Orion nr. 2, ap. 8, am hot„r‚t:
  Subsemnata Cosma Maria-Macrina, cet„˛ean        total„ de 16.300.000 lei, respectiv 5.462 $.         - Ónchiderea punctului de lucru din Timi∫oara,
rom‚n, n„scut„ la data de 19.10.1952 Ón Vermes,        Art. 5. Retragerea din func˛ia de administrator a    bd. Iuliu Maniu nr. 30, ∫i
jude˛ul Cara∫-Severin, domiciliat„ Ón Timi∫oara, Str.   lui D’Alloro Giuseppe.                    - deschiderea unui punct de lucru Ón Timi∫oara,
Coloniei nr. 1, ap. 1, jude˛ul Timi∫, identificat„ cu     Prezentul act adi˛ional modific„ ∫i completeaz„     Calea Martirilor 1989 nr. 172, conform contractului
pa∫aportul nr. 000557475/20.06.1996/17.08.2001,      corespunz„tor contractul ∫i statutul societ„˛ii.      de Ónchirieire nr. 18/10.06.2003 anexat, unde se va
eliberat ∫i prelungit de autorit„˛ile din Timi∫,       Celelalte clauze r„m‚n neschimbate.           desf„∫ura activitatea prev„zut„ Ón cod CAEN 5145 -
asociat unic al societ„˛ii, am hot„r„t:             (53/491.083)                     comer˛ cu ridicata al produselor cosmetice ∫i de
  Art. 1. precizarea obiectului principal de                     *                parfumerie; 5136 - comer˛ cu ridicata al zah„rului,
activitate, conform cod CAEN astfel:                                         ciocolatei ∫i al produselor zaharoase; 5134 - comer˛
  • activitatea principal„: 5248 - comer˛ cu            Societatea Comercial„               cu ridicata al b„uturilor; 5135 - comer˛ cu ridicata
am„nuntul Ón magazine specializate, al altor         GILMERY COMPANY - S.R.L., Timi∫oara           cu produse din tutun; 5137 - comer˛ cu ridicata cu
produse n.c.a.;                                                    cafea, ceai, cacao ∫i condimente; 5139 - comer˛ cu
  Art. 2. Ónchiderea urm„toarelor puncte de lucru              ACT ADIfiIONAL              ridicata, nespecializat, cu produse alimentare,
din:                             Œncheiat pentru men˛ionarea hot„r‚rii asocia˛ilor    b„uturi ∫i tutun; 5141 - comer˛ cu ridicata cu
  • Timi∫oara, Pia˛a Huniade nr. 3, jude˛ul Timi∫;    Societ„˛ii Comerciale GILMERY COMPANY - S.R.L.,      produse textile; 5143 - comer˛ cu ridicata cu aparate
  • Timi∫oara, str. Ialomi˛a nr. 66, - Complex Terra,   Ónmatriculat„ la Oficiul registrului comer˛ului cu     electrice ∫i de uz gospod„resc ∫i cu aparate de radio
jude˛ul Timi∫.                       nr. J 35/1487/1995, cod unic de Ónregistrare R       ∫i televizoare; 6312- depozit„ri.
  Prezentul act adi˛ional modific„ ∫i completeaz„     8025019, domnii Meloni Gilberto ∫i Batscheff-          (56/491.086)
corespunz„tor statutul societ„˛ii.             Meloni Maria, pentru modificarea actelor                       *
  Celelalte clauze r„m‚n neschimbate. Prezentul      constitutive, astfel:
act a fost redactat de Serviciul de Asisten˛„ al       Articol unic - se schimb„ sediul social Ón              Societatea Comercial„
Oficiul Registrului Comer˛ului de pe l‚n„         Timi∫oara, Pia˛a Badea C‚r˛an nr. 2, demisol, corpul          INTER-AFFARI - S.R.L.
Tribunalul Timi∫.                     A, jude˛ul Timi∫, unde se Ónfiin˛eaz„ un punct de           Timi∫oara, jude˛ul Timi∫
   (51/491.081)                     lucru cu activitatea de 3622 - fabricarea bijuteriilor
              *                ∫i articolelor similare din metale pre˛ioase. Cu data            ACT ADIfiIONAL
                              prezentului act se Ónchide punctul de lucru de la
     Societatea Comercial„               fostul sediul din Timi∫oara, str. Cpt. Dan nr. 41.         la statutul Societ„˛ii Comerciale
 FRANC-MARK DESIGN - S.R.L., Timi∫oara            Restul men˛iunilor r„m‚n neschimbate.                 INTER-AFFARI - S.R.L.
                               Prezentul act adi˛ional a fost redactat ast„zi,      Subsemnatul Banu Ion-Aurelian, cet„˛ean
         ACT ADIfiIONAL              2.07.2003.                         rom‚n, n„scut la data de 17.08.1960, Ón Berliste,
                                (54/491.084)                      jude˛ul Cara∫-Severin, domiciliat Ón Timi∫oara, str.
  la actul constitutiv al Societ„˛ii Comerciale                   *                Alexandru Xenopol nr. 15, ap. 2A, jude˛ul Timi∫,
 FRANC-MARK DESIGN - S.R.L., Ónmatriculat„                                      identificat cu C.I. seria TM nr. 202134/4.06.2001,
 la Oficiul Registrului Comer˛ului al Jude˛ului           Societatea Comercial„              eliberat de Poli˛ia Timi∫oara, am hot„r‚t
      Timi∫ cu nr. J 35/341/2000             GLOBAL SOFTPRO - S.R.L., Timi∫oara           urm„toarele:
  Subsemna˛ii: Spalluto Francesco, cet„˛ean                                      Art. 1. Detalierea obiectului de activitate al
italian, n„scut la data de 5.08.1951 Ón localitatea             ACT ADIfiIONAL              societ„˛ii cu activit„˛i prev„zute la urm„toarele
Latisana (UD) Italia, domiciliat Ón Italia-Palazzolo                                 coduri CAEN 7031 - agen˛ii imobiliare;
Dello Stella, Via Fornaci nr. 99, identificat cu C.I.    la actul constitutiv al Societ„˛ii Comerciale        5111 - intermedieri Ón comer˛ul cu materii prime
seria AA4049800, eliberat de autorit„˛ile italiene Ón         GLOBAL SOFTPRO - S.R.L.            agricole, animale vii, materii prime textile ∫i cu
anul 2001, ∫i Muntean Petru, cet„˛ean rom‚n,         Asociatul unic Societatea Comercial„ GLOBAL       semiproduse;
n„scut la data de 14.01.1968/Sovata, jude˛ul Mure∫,    SOFTPRO CONSULTING LIMITED, persoan„             5112 - intermedieri Ón comer˛ul cu combustibili,
domiciliat Ón Timi∫oara, Intrarea Cr‚ngului nr. 4,     juridic„ irlandez„, cu sediul Ón Irlanda, Dublin,     minerale ∫i produse chimice pentru industrie;
  10                MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI,                PARTEA a IV-a,   Nr. 2379/7.X.2003
  5113 - intermedieri Ón comer˛ul cu material        domiciliat Ón F„get, Str. 23 August nr. 20, jude˛ul     nr. Y 005482, eliberat de autorit„˛ile italiene la data
lemnos ∫i materiale de construc˛ii;              Timi∫, identificat cu B.I. seria B.G. nr. 666794, eliberat  de 5.08.1998, pentru o perioad„ de 4 ani.
  5114 - intermedieri Ón comer˛ul cu ma∫ini,         de Poli˛ia F„get Ón anul 1993, av‚nd codul numeric       Art. 4. Celelalte clauze ale actului constituutiv al
echipamente industriale, nave ∫i avioane;           personal 1580215351067,                   societ„˛ii r„m‚n neschimbate, urm‚nd a se
  5115 - intermedieri Ón comer˛ul cu mobil„, articole      - Chifan Mariana-M„rioara, cet„˛ean rom‚n,        modifica doar corepunz„tor prezentului act
de menaj ∫i de fier„rie;                   n„scut„ la data de 27.08.1959, Ón comuna Birchi∫,      adi˛ional.
  5116 - intermedieri Ón comer˛ul cu textile,        jude˛ul Arad, domiciliat„ Ón F„get, Str. 1 Decembrie      Redactat Ón ∫ase exemplare originale azi, data
confec˛ii, Ónc„l˛„minte ∫i articole;             1918 nr. 10, jude˛ul Timi∫, identificat„ cu C.I. seria    autentific„rii, din care p„r˛ile au primit cinci
  5117 - intermedieri Ón comer˛ul cu produse         TM nr. 229854, eliberat„ de Poli˛ia F„get Ón anul      exemplarre.
alimentare, b„uturi ∫i tutun.                 2001,   av‚nd    codul   numeric    personal     (61/491.091)
  Art. 2. Schimbarea activit„˛ii principale a societ„˛ii
astfel: activitatea principal„:
                               2590827351061, ∫i                                   *
                                 - Popa Aurean, cet„˛ean rom‚n, n„scut la data de
  cod CAEN 7031 - agen˛ii imobiliare.            11.07.1934 Ón comuna Petri∫, jude˛ul Arad,
  Art. 3. Deschiderea unui punct de lucru Ón                                            Societatea Comercial„
                               domiciliat Ón F„get, Str. 23 August nr. 20, jude˛ul      MINIATURAL - S.R.L., Deta, jude˛ul Timi∫
Timi∫oara, Bd. Revolu˛iei 1989 nr. 22, ap. 4, parter
(fost„ Str. 23 August), jude˛ul Timi∫.            Timi∫, identificat cu B.I. seria D.K. nr. 131598,
  Prezentul act adi˛ional modific„ ∫i completeaz„      eliberat de Mili˛ia Timi∫oara Ón anul 1989, av‚nd                HOT√R¬RE
corespunz„tor statutul societ„˛ii.              codul numeric personal 1340711351069,
  Celelalte clauze r„m‚n neschimbate.              asocia˛i ai Societ„˛ii Comerciale MANA-LOIS -             Óncheiat„ ast„zi, 27.06.2003
   (57/491.087)                       S.R.L., cu sediul Ón F„get, Bd. 23 August nr. 20,        Subsemna˛ii Telbisz ™tefan ∫i Telbisz Daniela,
              *                 jude˛ul Timi∫, Ónmatriculat„ la Oficiul Registrului     asocia˛i ai Societ„˛ii Comerciale MINIATURAL -
                               Comer˛ului al Jude˛ului Timi∫ cu nr.             S.R.L., Deta, analiz‚nd situa˛ia economico-
     Societatea Comercial„                J 35/1251/1993, cod fiscal R 3688100, am hot„r‚t       financiar„ a societ„˛ii Ón baza balan˛ei Óncheiate la
 KRATOS LTD TOUREXIM - S.R.L., Timi∫oara           urm„toarele:                         data de 30.05.2003, din cauza rentabilit„˛ii sc„zute
                                 Art. 1. Domeniul principal de activitate:         a obliga˛iilor ce trebuie achitate la bugetul de stat,
          ACT ADIfiIONAL               produc˛ie.                          a nici unei posibilit„˛i de redresare, am c„zut de
                                 Activitatea principal„: cod CAEN 2030 - fabricare     acord ca societatea s„ suspende activitatea pe o
     la statutul Societ„˛ii Comerciale          de elemente de dulgherie ∫i t‚mpl„rie pentru         perioad„ de 3 ani, Óncep‚nd cu data de 8.07.2003
     KRATOS LTD TOUREXIM - S.R.L.            construc˛ii.                         p‚n„ la data de 8.07.2006.
  Subsemnata Musat Adriana, cet„˛ean rom‚n,           Celelalte activit„˛i prev„zute Ón statutul ∫i        Administratorului societ„˛ii, respectiv dl Telbisz
n„scut„ la data de 10.06.1951 Ón Bucure∫ti, sectorul 6,    contractul societ„˛ii ∫i desf„∫urate de societate      ™tefan, Ói revine ca sarcin„ depunerea men˛iunii la
domiciliat„ Ón Bucure∫ti, Str. Lemni∫orului nr. 6,      constituie obiectul de activitate secundar.         Oficiul Registrului Comer˛ului al Jude˛ului Timi∫ a
bl. G 41, sc. 1, ap. 3, sectorul 3, identificat„ cu CP      Statutul ∫i contractul societ„˛ii se vor modifica     documenta˛iei de suspendare.
nr. 950005/20.05.2003, eliberat de Biroul 13 Poli˛ie,     conform prezentului act adi˛ional, celelalte clauze       Drept pentru care s-a Óncheiat prezenta hot„r‚re
Bucure∫ti, av‚nd cod numeric personal             r„m‚n‚nd neschimbate.                    Ón trei exemplare, Ónregistrat„ cu nr. 49 din data de
2510610400296, asociat unic al societ„˛ii, am hot„r‚t      Redactat ∫i dactilografiat Ón Timi∫oara, Ón ∫ase     27.06.2003.
urm„toarele:                         exemplare azi, 27 iunie 2003.                  (62/491.092)
  Art. 1. Detalierea, completarea ∫i codificarea
obiectului de activitate astfel:
                                  (60/491.090)                                   *
  6321 - alte activit„˛i anexe transporturilor terestre,
                                             *
inclusiv activit„˛i de agen˛ie de bilete, v‚nzare de                                     Societatea Comercial„ NEBACSIM - S.R.L.
bilete pentru transport;                    Societatea Comercial„ MEROTIMI - S.R.L.               Timi∫oara, jude˛ul Timi∫
  6330 - activit„˛i ale agen˛iilor de voiaj ∫i a tur-          Ghiroda, jude˛ul Timi∫
operatorilor; activit„˛i de asisten˛„ turistic„                                               ACT ADIfiIONAL
neclasificate Ón alt„ parte;                           ACT ADIfiIONAL
  6412 - alte activit„˛i de curier (altele dec‚t cele de                                  la actul constitutiv al Societ„˛ii Comerciale
po∫t„ na˛ional„);                        la actul constitutiv al Societ„˛ii Comerciale               NEBACSIM - S.R.L.
  6720 - activit„˛i auxiliare ale caselor de asigur„ri ∫i           MEROTIMI - S.R.L.               Subsemna˛ii:
de pensii * respectiv activitatea agen˛iilor de          Asocia˛ii Societ„˛ii Comerciale MEROTIMI -         - Cirpanu Valeriu Dimitrie Florentin, cet„˛ean
intermediere care negocieaz„ ∫i Óncheie contracte de     S.R.L., cu sediul Ón Ghiroda, Calea Lugojului, DN 6     rom‚n, domiciliat Ón Timi∫oara, str. Anghel Saligny
asigurare ∫i reasigurare ori care presteaz„ alte servicii   km 551,6, st‚nga, jude˛ul Timi∫, Ónmatricutal„ la      nr. 64, ap. 4, jude˛ul Timi∫, n„scut la data de
privind Óncheierea ∫i executarea unor asemenea        Oficiul registrului comer˛ului cu nr. J 35/86/2000,     18.05.1959 Ón Caransebe∫, identificat cu C.I. seria
contracte;                          cod unic de Ónregistrare 12665547, capital social      TM nr. 015882, eliberat„ de Poli˛ia Timi∫oara la
  6340 - activit„˛i ale altor agen˛ii de transport * f„r„  18.000.000 lei, respectiv:                  data de 14.04.1998, Ón calitate de asociat, ∫i
activitatea de comision de agent de vam„;             - Meneghetti Roberto, cet„˛ean italian, domiciliat     - Marius Ana Maria, cet„˛ean rom‚n, domiciliat„
  5248 - comer˛ cu am„nuntul Ón magazine           Ón Italia, Carmignano di Brenta (PD), Via Martiri nr.    Ón Timi∫oara, Calea Martirilor 1989 nr. 221, sc. B,
specializate, al altor produse neclasificate Ón alt„     125/A, identificat cu pa∫aportul nr. Y 005482,        ap. 5, jude˛ul Timi∫, n„scut la data de 24.09.1969 Ón
parte; * inclusiv v‚nzarea de bilete;             eliberat de autorit„˛ile italiene la data de 5.08.1998;   Timi∫oara, jude˛ul Timi∫, identificat„ cu B.I. seria
  7485 - activit„˛i de secretariat ∫i traducere •
                                 - Meneghetti Tiziano, cet„˛ean italian, domiciliat„   G.N. nr. 141769, eliberat de Poli˛ia Timi∫oara la
inclusiv multiplicare (xerox);
                               Ón Italia, Carmignano di Brenta (PD), Via Martiri nr.    data de 21.03.1994, Ón calitate de asociat,
  7487 - alte activit„˛i de servicii prestate Ón principal
intreprinderilor.                       125/A, identificat„ cu pa∫aportul nr. 561309M,         Ón baza hot„r‚rii adun„rii generale a asocia˛ilor,
  Prezentul act adi˛ional modific„ ∫i completeaz„      eliberat de autorit„˛ile italiene la data de         nr. 6 din data de 17.03.2003, am hot„r‚t
corespunz„tor statutul societ„˛ii. Celelalte clauze      11.04.1995, reprezentat„ legal de dl Meneghetti       modificarea actului constitutiv al Societ„˛ii
r„m‚n neschimbate.                      Roberto, cet„˛ean italian, domiciliat Ón Italia,       Comerciale NEBACSIM - S.R.L. dup„ cum urmeaz„:
  (58/491.088)                       Carmignano di Brenta (PD), Via Martiti nr. 125/A,        Art. 1. Societatea Ó∫i va schimba sediul social din
              *                 identificat cu pa∫aportul nr. Y 005482, eliberat de     Timi∫oara, Calea ™agului nr. 140, jude˛ul Timi∫, Ón
                               autorit„˛ile italiene la data de 5.08.1998, Ón baza     Timi∫oara, Calea ™agului nr. 140 G, jude˛ul Timi∫.
      Societatea Comercial„               procurii speciale traduse ∫i legalizate cu numerele       Art. 2. Dividendele nete neridicate de c„tre
M.R.G. PSIHO CONECTION - S.R.L. Timi∫oara,          2041-2042 dinn data de 29.05.2003 la Biroul         asocia˛i s„ r„m‚n„ la dispozi˛ia societ„˛ii sub form„
        jude˛ul Timi∫                 Notarial Simona Vrasti din Timi∫oara, str. Matei       de creditare personal„ purt„toare de dob‚nd„.
                               Corvin nr. 4, ap. 5, jude˛ul Timi∫;               Rata dob‚nzii luat„ Ón considerare va fi rata
           HOT√R¬RE                  Ón conformitate cu hot„r‚rea adun„rii generale a     dob‚nzii legale pentru fiecare trimestru.
                               asocia˛ilor nr. 1 din data de 29.05.2003 modific„m        (63/491.093)
  Œn prezen˛a asocia˛ilor Cirjan Marioara, cet„˛ean
rom‚n, n„scut„ la data de 29.10.1969 Ón Caransebe∫,      actele constitutive ale Societ„˛ii Comerciale                     *
jude˛ul Cara∫-Severin, cu domiciliul Ón Timi∫oara, str.    MEROTIMI - S.R.L. dup„ cum urmeaz„:
Steaua, bl. 58, sc. A, ap. 14, identificat„ cu C.I. seria     Art. 1. Se retrag din societate asocia˛ii          Societatea Comercial„ NETBEAT - S.R.L.
TM nr. 066298, eliberat„ de Poli˛ia Timi∫oara la data     Meneghetti Roberto ∫i Meneghetti Tiziano, ca              Timi∫oara, jude˛ul Timi∫
de 26.03.1999, cod numeric personal 2691029110645,      urmare a cesion„rii Óntregului lor capital Societ„˛ii
∫i Cirjan Gheorghe, cet„˛ean rom‚n, n„scut la data de     Comerciale ESPE - S.R.L., persoan„ juridic„ italian„,             ACT ADIfiIONAL
18.12.1969 Ón Re∫i˛a, jude˛ul Cara∫-Severin, domiciliat    cu sediul Ón Italia, San Pietro Ón GU (PD) Via
Ón Timi∫oara, str. Steaua bl. 58, sc. A, ap. 14, jude˛ul   Cappello nr. 12/A, Ónregistrat„ la Registrul          la actul constitutiv al Societ„˛ii Comerciale
Timi∫, identificat cu C.I. seria TM nr. 066300 eliberat    Comer˛ului din Padova - Italia cu nr. 130612, cod               NETBEAT - S.R.L.
de Poli˛ia Timi∫oara la data de 26.03.1999, cod        fiscal nr. 00378170286, reprezentat„ legal de dl         Subsemna˛ii:
numeric personal 1691218113672, s-a hot„r‚t Ón        Meneghetti Roberto, cet„˛ean italian, domiciliat Ón       - Societatea Comercial„ CEMUS VERTRIEBS-und
unanimitate de voturi desf„∫urarea activit„˛ii        Italia, Carmignano di Brenta (PD), Via Martiri nr.      VERWALTUGS-GmbH, persoan„ juridic„ german„,
Societ„˛ii Comerciale M.R.G. PSIHO CONECTION -        125/A, identificat cu pa∫aportul nr. Y 005482,        cu sediul Ón Germania, 93047 Regensburg,
S.R.L., cu sediul Ón Timi∫oara, str. Steaua, bl. 58, sc. A,  eliberat de autorit„˛ile italiene la data de 5.08.1998,   Spiegelgasse 3, Ónmatriculat„ Ón Registrul
ap. 14, Ónregistrat„ la Oficiul registrului comer˛ului    Ón baza procesului-verbal al adun„rii generale        Comer˛ului Regensburg cu nr. 8162, reprezentat„
cu nr. J 35/623/12.03.2003 ∫i cod unic de Ónregistrare    ordinare din data de 28.02.2003, tradus ∫i legalizat     prin Ursachi Harold Domi˛ian, cet„˛ean rom‚n,
15286033 ∫i Ón punctul de lucru situat Ón Timi∫oara,     cu nr. 2045-2046 din data de 29.05.2003 la Biroul      n„scut la data de 28.04.1964 Ón Timi∫oara, jude˛ul
str. A. Ip„tescu nr. 21, bl. 28, sc. A, ap. 2, conform    notarial Simona Vrasti din Timi∫oara, str. Matei       Timi∫, domiciliat Ón Timi∫oara, zona I. I. Ionescu de
contractului de comodat Óncheiat Ón 30 aprilie 2003.     Corvin nr. 4, ap. 5, jude˛ul Timi∫, conform         la Brad, bl. A69, sc. B, ap. 2, jude˛ul Timi∫, posesor
   (59/491.089)
                               contractului de cesiune din data de 29.05.2003.       al B.I. seria G.X. nr. 632056 din data de 23.10.1997,
              *
                                 Art. 2. Œn urma cesiunii, capitalul social total     eliberat de Poli˛ia Timi∫oara, conform hot„r‚rii
                               r„m‚ne neschimbat ∫i va fi de˛inut de asociatul       adun„rii generale din data de 21.05.2002;
  Societatea Comercial„ MANA-LOIS - S.R.L.
       F„get, jude˛ul Timi∫              unic Societatea Comercial„ ESPE - S.R.L., care va        - Societatea Comercial„ BAIESU - S.R.L., cu sediul
                               de˛ine un num„r de 90 p„r˛i sociale, Ón valoare       Ón Timi∫oara, str. Br‚ncoveanu nr. 11, jude˛ul
                               nominal„ de 200.000 lei, Ón valoare total„ de        Timi∫, Ónmatricutal„ la Oficiul registrului
          ACT ADIfiIONAL
                               18.000.000 lei, echivalentul a 1.005 $ (la cursul      comer˛ului cu nr. J 35/1906/1992, cod fiscal R
 la contractul ∫i statutul Societ„˛ii Comerciale       valutar de 17.917 lei/1 $ de la data constituirii      1809574, reprezentat„ prin Ursachi Harlod
  MANA-LOIS - S.R.L., Ónmatriculat„ la Oficiul        societ„˛ii).                         Domi˛ian,
 Registrului Comer˛ului al Jude˛ului Timi∫ cu          Art. 3. Se prelunge∫te mandatul de administrator       Ón calitate de asocia˛i, hot„r‚rm modificarea
        nr. J 35/1251/1993              al dlui Meneghetti Roberto, cet„˛ean italian, n„scut     actelor constitutive dup„ cum urmeaz„:
  Subsemna˛ii:                        la data de 9.12.1950 Ón Italia, Carmignano di Brenta       Art. 1. Majorarea capitalului social de la suma de
  - Chifan Gheorghe, cet„˛ean rom‚n, n„scut la data     (PD), domiciliat Ón Italia, Carmignano di Brenta       2.000.000 lei (57 $ ∫i 100.000 lei) la suma de
de 15.02.1958 Ón comuna Voitinel, jude˛ul Suceava,      (PD), Via Martiri nr. 125/A, identificat cu pa∫aportul    33.600.000 lei (1.000 $ ∫i 100.000 lei, respectiv cu
                 MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA                 a IV-a,  Nr. 2379/7.X.2003                   11
suma de 31.6000.000 lei (943 $), aportul exclusiv Ón     Art. 2. Detalierea ∫i condificarea obiectului de      Activitatea principal„: cod CAEN 5020 -
numerar al Societ„˛ii Comerciale CEMUS          activitate astfel: 1561 - fabricarea produselor de     Óntre˛inerea ∫i repararea autovehiculelor.
VERTRIEBS-und VERWALTUGS-GmbH, prin crearea        mor„rit.                            Celelalte activit„˛i prev„zute Ón statutul societ„˛ii
a Ónc„ 316 p„r˛i sociale.                  Art. 3. Precizarea obiectului principal de        ∫i desf„∫urate de societate constituie obiectul de
  Œn urma major„rii, capitalul social total este Ón   activitate astfel:                     activitate secundar.
valoare de 33.600.000 lei (1.000 $ ∫i 100.000 lei),     - activitatea principal„: 1561 - fabricarea         Statutul societ„˛ii se va modifica conform
fiind Ómp„r˛it Ón 336 p„r˛i sociale, repartizate Óntre  produselor de mor„rit.                   prezentului act adi˛ional, celelalte clauze r„m‚n‚nd
asocia˛i astfel:                       Prezentul act adi˛ional modific„ ∫i completeaz„     neschimbate.
  - Societatea Comercial„ CEMUS VERTRIEBS-und      corespunz„tor contractul ∫i statutul societ„˛ii.        Redactat ∫i dactilografiat Ón Timi∫oara, Ón ∫ase
VERWALTUGS-GmbH de˛ine 335 p„r˛i sociale, Ón         Celelalte clauze r„m‚n neschimbate.           exemplare azi, 3 iulie 2003.
valoare de 33.500.000 lei (1.000 $);             Prezentul act a fost redactat de Serviciul de        (70/491.100)
  - Societatea Comercial„ BAIESU - S.R.L. de˛ine o    asisten˛„ al Oficiului registrului comer˛ului de pe                  *
parte social„, Ón valoare de 100.000 lei.         l‚ng„ Tribunalul Timi∫, Ón ∫ase exemplare.
  Celelalte clauze r„m‚n neschimbate.            (67/491.097)                       Societatea Comercial„ TRANS SOLO - S.R.L.
  Prezentul act adi˛ional a fost Óncheiat Ón cinci                 *                     Timi∫oara, jude˛ul Timi∫
exemplare Ón Timi∫oara, la Cabinetul individual de
avocat Silvana Gornic.                   Societatea Comercial„ RACOLANTA - S.R.L.                    HOT√R¬RE
   (64/491.094)                          Timi∫oara, jude˛ul Timi∫
                                                             Prin prezenta, subsemnatul Visan Dorin, asociat
             *                                              unic al Societ„˛ii Comerciale TRANS SOLO - S.R.L.,
                                      ACT ADIfiIONAL
                                                           cu sediul Ón Timi∫oara, str. A. Ip„tescu nr. 6, sc. B,
  Societatea Comercial„ P & C.I.D. - S.R.L.        la contractul ∫i statutul Societ„˛ii Comerciale      ap. 9, jude˛ul Timi∫, decid deschiderea unui punct
     Timi∫oara, jude˛ul Timi∫                    RACOLANTA - S.R.L.             de lucru Ón jude˛ul Timi∫, DN 59, km 8+550 m,
                               Subsemna˛ii:                       st‚nga.
        HOT√R¬REA NR. 4                                             Redactat„ azi, 25.06.2003, la Timi∫oara.
                               - Zaharie Toader-Drago∫, cet„˛ean rom‚n, n„scut
                             la data de 4.07.1961 Ón Granice∫ti, jude˛ul Suceava,      (71/491.101)
        din data de 15.06.2003
                             domiciliat Ón Timi∫oara, str. Clo∫ca nr. 66, jude˛ul                  *
  Asocia˛ii Societ„˛ii Comerciale P & C.I.D. - S.R.L.:
  - Petcovici Christian Manuel, posesor al C.I. seria  Timi∫, identificat cu C.I. seria TM nr. 247226 din
                             data de 21.02.2002, eliberat„ de Poli˛ia Timi∫oara,         Societatea Comercial„
TM nr. 328570, eliberat„ de Poli˛ia Timi∫ la data de                                 TRIOFLEX - S.R.L., Timi∫oara, jude˛ul Timi∫
29.05.2003, domiciliat Ón Timi∫oara, str. C.       av‚nd codul numeric personal 1610704354766, ∫i
Porumbescu nr. 121, ap. 10, jude˛ul Timi∫;          - Zaharie Maria, cet„˛ean rom‚n, n„scut„ la data
                             de 18.10.1965 Ón satul Curtuiusu Dejului, jude˛ul               ACT ADIfiIONAL
  - Petcovici Iulian, posesor al B.I. seria B.Z. nr.
                             Cluj, domiciliat„ Ón Timi∫oara, str. Clo∫ca nr. 66,      la actul constitutiv al Societ„˛ii Comerciale
814176, eliberat de Mili˛ia Timi∫oara la data de
                             jude˛ul Timi∫, identificat cu C.I. seria TM nr.                TRIOFLEX - S.R.L.
19.12.1984, domiciliat Ón Timi∫oara, Str. 16
                             247225 din data de 21.02.2002, eliberat„ de Poli˛ia
Decembrie 1989 nr. 47, bl. 88, sc. A, ap. 10, jude˛ul                                   Subsemna˛ii:
                             Timi∫oara, av‚nd codul numeric personal
Timi∫;                                                          1. Go∫a Caius, cet„˛ean rom‚n, domiciliat Ón
                             2651918354789,
  - Petcovici Dagmar, posesor al B.I. seria D.S. nr.                                 Timi∫oara, str. Gen. Grigorescu nr. 8, ap. 7, jude˛ul
                               asocia˛i ai societ„˛ii, am hot„r‚t urm„toarele:
165612, eliberat de Mili˛ia Timi∫ la data de                                     Timi∫, identificat cu C.I. seria TM nr. 263744,
                               Art. 1. Majorarea capitalului social total de la
9.08.1989, domiciliat Ón Timi∫oara, Bd. 16                                      eliberat„ de Poli˛ia Timi∫oara la data de 22.05.2002,
                             suma de 2.000.000 lei la suma de 172.000.000 lei,
Decembrie 1989 nr. 47, bl. 88, sc. A, ap. 10, jude˛ul   prin crearea a Ónc„ 1.700 p„r˛i sociale, la valoarea    n„scut la data de 7.01.1976 Ón localitatea Bozovici,
Timi∫;                          ini˛ial„ de 100.000 lei fiecare.              jude˛ul Cara∫-Severin;
  ca urmare a rezilierii contractului privind toneta    Art. 2. Majorarea capitalului social cu suma de       2. Badea Radu, cet„˛ean rom‚n, domiciliat Ón
35 din Pia˛a Iosefin de c„tre Societatea Comercial„    170.000.000 lei se realizeaz„ cu aport exclusiv Ón     Timi∫oara, str. Ady Endre nr. 15, ap. 3, jude˛ul
PIEfiE - S.A., Timi∫oara, hot„r‚m urm„toarele:       numerar depus la banc„ ∫i reprezint„ efortul        Timi∫, identificat cu C.I. seria TM nr. 248789,
  Art. 1. Œnchiderea punctului de lucru din str.     propriu al ambilor asocia˛i, care particip„ Ón mod     eliberat„ de Poli˛ia Timi∫oara la data de 28.02.2002,
V„c„rescu, toneta 35, Pia˛a Iosefin.           egal la majorare, respectiv fiecare cu suma de       n„scut la data de 17.08.1978 Ón Timi∫oara, jude˛ul
  Art. 2. Deschiderea unui punct de lucru Ón       85.000.000 lei.                       Timi∫;
Timi∫oara, str. Budai Deleanu nr. 2, ap. 5, jude˛ul     Art. 3. Capitalul social total majorat, Ón valoare      3. Stepan Claudiu, cet„˛ean rom‚n, domiciliat Ón
Timi∫, conform contractului de Ónchiriere nr. 14 din   de 172.000.000 lei, este Ómp„r˛it Ón 1.720 p„r˛i      Timi∫oara, Zona Bucovina, bl. B6, ap. 4, et. 1,
data de 7.06.2003, Óncheiat cu Societatea Comercial„   sociale egale, a 100.000 lei fiecare, iar aportul      jude˛ul Timi∫, identificat cu C.I. seria TM
KOMIT - S.R.L.                      asocia˛ilor la constituirea lui este egal, respectiv    nr. 125777, eliberat„ de Poli˛ia Timi∫oara la data de
  Acest punct de lucru va func˛iona ca magazin de    fiecare de˛ine 860 p„r˛i sociale, Ón valoare total„ de   29.03.2000, n„scut la data de 16.02.1976 Ón
desfacere cu am„nuntul a m„rfurilor cu          86.000.000 lei.                       Timi∫oara, jude˛ul Timi∫;
preponderen˛„ alimentare, b„uturi ∫i ˛ig„ri.         Prezentul act adi˛ional modific„ ∫i completeaz„       Ón calitate de asocia˛i ai societ„˛ii, am hot„r‚t:
  S-a Óncheiat prezenta hot„r‚re la Timi∫oara, Ón    contractul ∫i statutul societ„˛ii.               Art. 1. Retragerea din societate a asocia˛ilor Go∫a
dou„ exemplare azi, 15.06.2003.               Celelalte clauze r„m‚n neschimbate.           Caius, Badea Radu ∫i Stepan Claudiu prin cedarea,
   (65/491.095)                      Prezentul act a fost redactat de Serviciul de      la valoarea nominal„ de 100.000 lei a tuturor celor
             *                asisten˛„ al Oficiului registrului comer˛ului de pe     21 p„r˛i sociale, Ón valoare total„ de 2.100.000 lei,
                             l‚ng„ Tribunalul Timi∫, Ón ∫ase exemplare, la        c„tre Marian Georgiana Diana, cet„˛ean rom‚n,
       Societatea Comercial„            Timi∫oara.                         domiciliat„ Ón Timi∫oara, Intrarea R‚ului nr. 3, sc.
       PLANETARIUM - S.R. L.               (68/491.098)                      B, ap. 15, jude˛ul Timi∫, identificat„ cu B.I. seria
      Timi∫oara, jude˛ul Timi∫                         *                G.D. nr. 0997759, eliberat de Poli˛ia Timi∫oara la
                                                           data de 2.06.1993, n„scut„ la data de 14.07.1977 Ón
         ACT ADIfiIONAL                   Societatea Comercial„              Timi∫oara, jude˛ul Timi∫, ∫i T„nasie Simona
                               RECAS I+R - S.R.L., Reca∫, jude˛ul Timi∫         Nicoleta, cet„˛ean rom‚n, domiciliat„ Ón Timi∫oara,
  Asociatul unic Ilies Petru Nicolae a hot„r‚t                                    str. Dej nr. 20, bl. 31, sc. C, ap. 6, jude˛ul Timi∫,
completarea obiectului de activitate al societ„˛ii cu:                                identificat„ cu C.I. seria TM nr. 275364, eliberat„ de
  • cod CAEN 5212 - comer˛ cu am„nuntul Ón                HOT√R¬REA NR. 11
                                                           Poli˛ia Timi∫oara la data de 2.08.2002, n„scut„ la
magazine nespecializate, cu v‚nzare predominant„      din data de 1.07.2003, a adun„rii generale a        data de 3.04.1978 Ón Craiova, jude˛ul Dolj.
de produse nealimentare;                            asocia˛ilor                Art. 2. Asociatele societ„˛ii sunt:
  • cod CAEN 5247 - comer˛ cu am„nuntul cu c„r˛i,                                    1. Marian Georgiana Diana, cet„˛ean rom‚n,
                              Subsemnatul Bate Ioan, Ón calitate de asociat
ziare ∫i articole de papet„rie;                                            domiciliat„ Ón Timi∫oara, Intrarea R‚ului nr. 3, sc.
                             unic al Societ„˛ii Comerciale RECAS I+R - S.R.L., cu
  • cod CAEN 5250 - comer˛ cu am„nuntul cu        sediul Ón Reca∫, jude˛ul Timi∫, am hot„r‚t         B, ap. 15, jude˛ul Timi∫, identificat„ cu B.I. seria
bunuri de ocazie v‚ndute prin magazine.          deschiderea unui punct de lucru Ón Reca∫, Pia˛a       G.D. nr. 0997759, eliberat de Poli˛ia Timi∫oara la
  (66/491.096)                     Reca∫ nr. 1, jude˛ul Timi∫, conform adeverin˛ei nr.     data de 2.06.1993, n„scut„ la data de 14.07.1977 Ón
             *                6341 din data de 1.07.2003, eliberat„ de Prim„ria      Timi∫oara, jude˛ul Timi∫;
                             Reca∫.                             2. T„nasie Simona Nicoleta, cet„˛ean rom‚n,
      Societatea Comercial„               (69/491.099)                      domiciliat„ Ón Timi∫oara, str. Dej nr. 20, bl. 31, sc.
      PUTEREA LEULUI - S.R.L.                          *                C, ap. 6, jude˛ul Timi∫, identificat„ cu C.I. seria TM
      Timi∫oara, jude˛ul Timi∫                                          nr. 275364, eliberat„ de Poli˛ia Timi∫oara la data de
                                Societatea Comercial„ RO-BI - S.R.L.          2.08.2002, n„scut„ la data de 3.04.1978 Ón Craiova,
         ACT ADIfiIONAL                   Timi∫oara, jude˛ul Timi∫             jude˛ul Dolj.
                                                             Art. 3. Schimbarea denumirii societ„˛ii din
 la contractul ∫i statutul Societ„˛ii Comerciale
                                      ACT ADIfiIONAL               Societatea Comercial„ TRIOFLEX - S.R.L. Ón
       PUTEREA LEULUI - S.R.L.
                                                           Societatea Comercial„ VENICE - S.R.L.
  Subsemna˛ii:                          la statutul Societ„˛ii Comerciale           Art. 4. Schimbarea sediului societ„˛ii din
  - Bejinar Octavian-Leonel, cet„˛ean rom‚n,          RO-BI - S.R.L., Ónmatriculat„ la Oficiul       Timi∫oara, str. Vuc St. Karadjic nr. 37, (fost„ str.
n„scut la data de 13.02.1962 Ón Timi∫oara, jude˛ul     Registrului Comer˛ului al Jude˛ului Timi∫ cu        Paro∫eni), jude˛ul Timi∫, la noul sediu social, care
Timi∫, domiciliat Ón Timi∫oara, str. Simion                nr. J 35/4256/1992             va fi Ón Timi∫oara, str. Ady Endre (fost„ Str. 7
B„rnu˛iu, bl. E12, sc. A, ap. 1, jude˛ul Timi∫,       Subsemnatul Barbu Tiberiu, cet„˛ean rom‚n,        Noiembrie) nr. 15, ap. 3, jude˛ul Timi∫.
identificat cu C.I. seria Tm nr. 093812 din data de    n„scut la data de 20.01.1955 Ón satul Dranovatu,        La sediul societ„˛ii nu se vor desf„∫ura
16.09.1999, eliberat„ de Poli˛ia timi∫oara, av‚nd     comuna Ganeasa, jude˛ul Olt, domiciliat Ón         activit„˛ile prev„zute Ón obiectul de activitate al
codul numeric personal 1620213354726, ∫i         Timi∫oara, str. Orion nr. 7, bl. 56, sc. F, et. 1, ap. 8,  societ„˛ii.
  - V„duva Violeta-Eugenia, cet„˛ean rom‚n,       jude˛ul Timi∫, identificat cu C.I. seria TM nr.         Societatea nu va avea la sediul social puncte de
n„scut„ la data de 26.09.1968 Ón Timi∫oara, jude˛ul    125288, eliberat„ de Poli˛ia Timi∫oara Ón anul 2000,    lucru.
Timi∫, domiciliat„ Ón Timi∫oara, str. Dej nr. 9, sc. A,  av‚nd codul numeric personal 1550120354875, Ón         Art. 5. Majorarea capitalului social total de la
et. 2, ap. 9, jude˛ul Timi∫, identificat„ cu C.I. seria  calitate de asociat unic al Societ„˛ii Comerciale RO-    suma de 2.100.000 lei la suma de 2.200.000 lei, prin
TM nr. 140841 din data de 23.06.2000, eliberat„ de    BI - S.R.L., cu sediul Ón Timi∫oara, Calea Martirilor    crearea unei p„r˛i sociale Ón valoare de 100.000 lei.
Poli˛ia Timi∫oara, av‚nd codul numeric personal      nr. 89, jude˛ul Timi∫, Ónmatriculat„ la Oficiul         Majorarea capitalului social cu suma de 100.000
2680926354785,                      Registrului Comer˛ului al Jude˛ului Timi∫ cu nr. J     lei se realizeaz„ prin efortul propriu al noii asociate
  asocia˛i ai societ„˛ii, am hot„r‚t urm„toarele:    35/4256/1992, cod fiscal R3043650, am hot„r‚t        T„nasie Simona Nicoleta, cu aport exclusiv Ón
  Art. 1. Schimbarea sediului societ„˛ii Ón       urm„toarele:                        numerar depus la banc„.
Timi∫oara, str. Geneva nr. 15/A, jude˛ul Timi∫.       Art. 1. Domeniul principal de activitate: servicii.     Asocia˛ii:
 12               MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI,               PARTEA a IV-a,   Nr. 2379/7.X.2003
  - Marian Georgiana Diana va avea un total de 11          Societatea Comercial„                  Societatea Comercial„
p„r˛i sociale, Ón valoare de 100.000 lei fiecare, adic„       AGRO LIFT ZORILE - S.R.L.            GABRIELA LUX - S.R.L., Lugoj, jude˛ul Timi∫
50 % din capitalul social;                    S‚nnicolau Mare, jude˛ul Timi∫
  - T„nasie Simona Nicoleta va avea un total de 11                                          HOT√R¬REA NR. 2
p„r˛i sociale, Ón valoare de 100.000 lei fiecare, adic„         ACT ADIfiIONAL NR. 1
                                                                   din data de 7.07.2003,
50 % din capitalul social.
                                     din data de 3.07.2003,                a adun„rii generale a asocia˛ilor
  Art. 6. Av‚nd Ón vedere c„ asocia˛ii: Go∫a Caius,
                              la actul constitutiv al Societ„˛ii Comerciale        Subsemnata Barbosu ™tefana Gabriela, cet„˛ean
Badea Radu ∫i Stepan Claudiu se retrag din
                                   AGRO LIFT ZORILE - S.R.L.           rom‚n, n„scut„ la data de 24.08.1977 Ón Lugoj,
calitatea de asociat al Societ„˛ii Comerciale
TRIOFLEX - S.R.L., renun˛‚nd prin respectivul act la     Subsemna˛ii:                      jude˛ul Timi∫, domiciliat„ Ón Lugoj, Splaiul
                               1. Ilin Liviu, cet„˛ean rom‚n, domiciliat Ón      Campionilor nr. 14, bl. C5C, ap. 1, jude˛ul Timi∫,
orice drepturi ∫i obliga˛ii Ón societatea men˛ionat„
                             S‚nnicolau Mare, str. A. ™aguna nr. 3, jude˛ul Timi∫,   identificat„ cu C.I. seria TM nr. 138511 din data de
mai sus, acestora li se retrage calitatea de
                             posesor al B.I. seria G.T. nr. 201469, eliberat de     9.06.2000, eliberat„ de Poli˛ia Timi∫oara, asociat
administratori ai societ„˛ii.
                             Poli˛ia S‚nnicolau Mare, av‚nd codul numeric        unic al societ„˛ii, am hot„r‚t deschiderea a dou„
  Administratorii societ„˛ii sunt Marian Georgiana
                             personal 1440721353945;                  puncte de lucru Ón:
Diana ∫i T„nasie Simona Nicoleta.                                            - Filia∫i, bd. Raco˛eanu, bl. G5, sc. 2, ap. 1, parter,
                               2. Bibolar Zorica, cet„˛ean rom‚n, domiciliat„ Ón
  Prezentul act adi˛ional modific„ ∫i completeaz„                                  jude˛ul Dolj;
                             S‚nnicolau Mare, str. A. ™aguna nr. 3, jude˛ul Timi∫,
actul constitutiv al societ„˛ii, celelalte clauze                                    - Drobeta-Turnu Severin, str. C. Br‚ncoveanu
                             posesor al B.I. seria D.S. nr. 886995, eliberat de
r„m‚n‚nd neschimbate.                                                nr. 333, bl. TS1A, jude˛ul Mehedin˛i.
                             Poli˛ia S‚nnicolau Mare, av‚nd codul numeric
   (72/491.102)                                                    S-a Óncheiat prezenta Ón ∫ase exemplare, la Lugoj.
                             personal 2460725353952;
             *                 3. Ilin Liviu-Daniel, cet„˛ean rom‚n, domiciliat Ón     (78/491.108)
                             S‚nnicolau Mare, str. P. Maior nr. 1, jude˛ul Timi∫,                  *
       Societatea Comercial„            posesor al B.I. seria D.B. nr. 849311, eliberat de
      V & F COMPUTERS - S.R.L.            Poli˛ia S‚nnicolua Mare, av‚nd codul numeric             Societatea Comercial„
      Timi∫oara, jude˛ul Timi∫           personal 1730509353949;                   I & M MANAGEMENT CONSULTING - S.R.L.
                               Ón nume propriu ∫i Ón calitate de asocia˛i ai          Timi∫oara, jude˛ul Timi∫
        HOT√R¬REA NR. 1              Societ„˛ii Comerciale AGRO LIFT ZORILE - S.R.L.,
                             Ón baza hot„r‚rii adun„rii generale a asocia˛ilor din             ACT ADIfiIONAL
       din data de 3.07.2003,
    a adun„rii generale a asocia˛ilor         data de 3.07.2003 am hot„r‚t urm„toarele:
                                                              de modificare ∫i completare a actelor
                               1. Se precizeaz„ activitatea principal„ dup„ cum      constituive ∫i de func˛ionare ale Societ„˛ii
  Subsemnata Strein Diana-Lavinia, Ón calitate de    urmeaz„: cod CAEN 5211 - comer˛ cu am„nuntul Ón
asociat unic al societ„˛ii, am hot„r‚t umr„toarele:                                     Comerciale I & M MANAGEMENT
                             magazine nespecializate, cu v‚nzare predominant„             CONSULTING - S.R.L.
  Art. 1. Deschiderea unui punct de lucru Ón       de produse alimentare, b„uturi ∫i tutun.
Drobeta-Turnu Severin, Str. Rahovei nr. 4, jude˛ul      2. Se Ónchide punctul de lucru din S‚nnicolau       Subsemnatele Ilis Marioara ∫i Constantin Maria-
Mehedin˛i.                        Mare, Str. 16 Decembrie 1989 nr. 2, jude˛ul Timi∫.     Cristina, asociate ale Societ„˛ii Comerciale I & M
  S-a Óncheiat prezenta la Timi∫oara, Ón ∫ase        3. Celelalte articole r„m‚n neschimbate, a∫a cum    MANAGEMENT CONSULTING - S.R.L., cu sediul Ón
exmplare.                         sunt precizate Ón actele constitutive.           Timi∫oara, str. Bitolia nr. 1, et. 2, ap. 37, jude˛ul
  (73/491.103)                       (76/491.106)                      Timi∫, Ónmatriculat„ la Oficiul Registrului
             *                                             Comer˛ului al Jude˛ului Timi∫ cu nr. J 35/1850/
                                           *
                                                           2002, cod unic de Ónregistrare R15022120,
      Societatea Comercial„                  Societatea Comercial„              reprezent‚nd integral capitalul social al societ„˛ii,
     ZASS PROTEUS & CO - S.R.L.                                         Ón exercitarea atribu˛iilor adun„rii generale
                               CC&T PRODUCTION COMPANY - S.R.L.
      Timi∫oara, jude˛ul Timi∫                                         extraordinare, azi, 1 iulie 2003, hot„r‚m:
                                  Timi∫oara, jude˛ul Timi∫
                                                            1. Schimbarea sediului societ„˛ii Ón Timi∫oara,
                                                           Pia˛a Dr. Russell nr. 2, ap. 8/E, birou nr. 6, jude˛ul
          HOT√R¬RE                        ACT ADIfiIONAL
                                                           Timi∫.
 a asociatului unic al Societ„˛ii Comerciale       privind modificarea unor prevederi ale actelor        2. La sediul societ„˛ii va func˛iona ∫i un punct de
     ZASS PROTEUS & CO - S.R.L.               constitutive ale Societ„˛ii Comerciale       lucru cu urm„toarele activit„˛i, conform CAEN:
  Subsemnatul Beregszaszi Gabriel, cet„˛ean          CC&T PRODUCTION COMPANY - S.R.L.,            7413 - activit„˛i de studiere a pie˛ei ∫i de sondaj;
rom‚n, n„scut la data de 4.07.1968 Ón Hunedoara,      Ónmatricutal„ la Oficiul registrului comer˛ului       7414 - activit„˛i de consultan˛„ pentru afaceri ∫i
                                     cu nr. J 35/1306/2001           management;
jude˛ul Hunedoara, domiciliat Ón Timi∫oara, str.
                               Subsemnata Cristina-Paula Telegdi, cet„˛ean        7450 - selec˛ia ∫i plasarea for˛ei de munc„;
Timi∫ nr. 12, sc. D, ap. 21, jude˛ul Timi∫, posesor al
                                                            7487 - alte activit„˛i de servicii prestate Ón
C.I. seria TM nr. 050528, eliberat„ de Poli˛ia      rom‚n, n„scut„ la data de 22.12.1974 Ón Cisn„die,
                                                           principal Óntreprinderilor.
Timi∫oara la data de 5.01.1999, Ón calitatea de      jude˛ul Sibiu, domiciliat„ Ón Sibiu, str. Iezer, bl. 5,
                                                            Actele de constituire ∫i func˛ionare a societ„˛ii se
asociat unic al Societ„˛ii Comerciale ZASS        ap. 73, jude˛ul Timi∫, identificat„ cu C.I. seria SB nr.
                                                           modific„ ∫i completeaz„ numai conform celor
PROTEUS & CO - S.R.L., cu sediul Ón Timi∫oara, str.    044344, eliberat„ de Poli˛ia Sibiu la data de
                                                           men˛ionate mai sus, celelalte prevederi r„m‚n‚nd
Sc„ri∫oara nr. 2B, jude˛ul Timi∫, Ónmatricutal„ la    29.12.1999, av‚nd codul numeric personal
                                                           neschimbate.
Oficiul registrului comer˛ului cu nr. J 35/848/1996,   2741222323941, Ón calitate de asociat al Societ„˛ii
                                                            Autentificat Ón ∫ase exemplare, din care cinci
cod fiscal R8534144, am hot„r‚t urm„toarele:       Comerciale CC&T PRODUCTION COMPANY - S.R.L.,
                                                           pentru parte.
  Art. 1. Œnfiin˛area unui punct de lucru al       cu sediul Ón Timi∫oara, str. M„r„∫e∫ti nr. 7, ap. 1,
                                                             (79/491.109)
Societ„˛ii Comerciale ZASS PROTEUS & CO - S.R.L.     jude˛ul Timi∫, Ónmatricutal„ la Oficiul registrului
                                                                         *
Ón Alexandria, Str. Libert„˛ii nr. 185, jude˛ul      comer˛ului cu nr. J 35/1306/19.11.2001, av‚nd
Teleorman, conform c„r˛ii funciare nr. 730        codul unic de Ónregistrare 14299680, Ón
                                                            Societatea Comercial„ LIMEVAD - S.R.L.
Alexandria.                        conformitate cu pevederile legale, am hot„r‚t
                                                                Timi∫oara, jude˛ul Timi∫
  Redactat„ azi, 27.06.2003, Ón patru exemplare la    urm„toarele modific„ri ale actului constitutiv al
Timi∫oara.                        societ„˛ii nr. 724 din data de 12.09.2001:
                                                                    ACT ADIfiIONAL
                               Art. 1. Asociatul unic Cristina-Paula Telegdi
  (74/491.104)
                             cesioneaz„ toate cele 302 p„r˛i sociale pe care le      la actul constitutiv al Societ„˛ii Comerciale
             *
                             de˛ine Ón cadrul Societ„˛ii Comerciale CC&T                 LIMEVAD - S.R.L.
                             PRODUCTION COMPANY - S.R.L. Societ„˛ii CCT          Subsemnatul Vancea Dan-Emil, cet„˛ean rom‚n,
       Societatea Comercial„
                             CONTAINER SYSTEME GMBH, cu sediul Ón Austria,       n„scut la data de 26.04.1972 Ón Timi∫oara, jude˛ul
      AGRO FRISCHEIS - S.R.L.
                             A-3040 Neulengbach, Hauptplatz 64, Haus 1, av‚nd      Timi∫, domiciliat Ón Timi∫oara, Str. Amforei nr. 5,
      Timi∫oara, jude˛ul Timi∫
                             num„rul de Ónregistrare Ón Cartea Firmelor FN       sc. B, et. 2, ap. 9, jude˛ul Timi∫, identificat cu C.I.
                             2125118, av‚nd codul fiscal ATU52651900, Ón        seria TM nr. 241639 din data de 26.01.2002,
         ACT ADIfiIONAL              conformitate cu contractul de cesiune semnat Óntre     eliberat„ de Poli˛ia Timi∫oara, asociat unic al
 la actul constitutiv al Societ„˛ii Comerciale      p„r˛i.                           societ„˛ii, am hot„r‚t:
      AGRO FRISCHEIS - S.R.L.             Art. 2. Astfel Cristina-Paula Telegdi pierde        Art. 1. Completarea obiectului de activitate cu
                             calitatea de asociat, iar Societatea CCT CONTAINER     urm„toarele activit„˛i, conform cod CAEN
  Subsemnatul Stroe Gabriel, cet„˛ean rom‚n,
                             SYSTEME GMBH, cu sediul Ón Austria, A-3040         actualizat, astfel:
n„scut la data de 29.08.1976 Ón Timi∫oara, jude˛ul
                             Neulengbach, Hauptplatz 64, Haus 1, av‚nd           4521 - construc˛ii de cl„diri ∫i lucr„ri de geniu;
Timi∫, domiciliat Ón Timi∫oara, str. Gen. I. Dragalina
                             num„rul de Ónregistrare Ón Cartea Firmelor FN         4522 - lucr„ri de Ónvelitori, ∫arpante ∫i terase la
nr. 2, ap. 6, jude˛ul Timi∫, identificat cu B.I. seria
                             2125118, av‚nd codul fiscal ATU52651900 devine       construc˛ii;
G.R. nr. 870025 din data de 25.04.1995, Ón calitate    asociat   al  Societ„˛ii  Comerciale    CC&T    4531 - lucr„ri de instala˛ii electrice;
de mandatar al lui Joseph Frischeis, cet„˛ean       PRODUCTION COMPANY - S.R.L.                  4532 - lucr„ri de izola˛ii ∫i protec˛ie anticorosiv„;
austriac, domiciliat Ón Austria, Lehnaustrasse 2A,      Art. 3. Œn urma cesiunii intervenite Ón cadrul       4533 - lucr„ri de instala˛ii tehnico-sanitare;
A2000 Stockerau, posesor al pa∫aportului seria      Societ„˛ii Comerciale CC&T PRODUCTION             4541 - lucr„ri de ipsos„rie;
E0087237 O din data de 30.04.1999, conform        COMPANY - S.R.L., Societatea CCT CONTAINER          4542 - lucr„ri de t‚mpl„rie ∫i dulgherie;
Ómputernicirii nr. 4826 din data de 24.04.2003 de     SYSTEME GMBH de˛ine 302 p„r˛i sociale,            4543 - lucr„ri de pardosire ∫i placare a pere˛ilor;
notarul public Grecu Lumini˛a, asociat unic al      numerotate de la 1 la 302, av‚nd o valoare          4544 - lucr„ri de vopsitorie, zugr„veli ∫i mont„ri
societ„˛ii, am hot„r‚t urm„toarele:            nominal„ de 100.000 lei, Ón valoare total„ de       de geamuri;
  Art. 1. Schimbarea sediului social Ón Timi∫oara,    30.200.000 lei, echivalenntul a 1.000 $.           7420 - activit„˛i de arhitectur„, inginerie ∫i
Intrarea Sabinei nr. 1, et. 3, ap. 16, jude˛ul Timi∫.    Art. 4. Celelalte norme din actul constitutiv al    servicii de consultan˛„ tehnic„ legate de acestea.
  Prezentul act adi˛ional modific„ corespunz„tor     societ„˛ii r„m‚n neschimbate.                 Prezentul act adi˛ional modific„ ∫i completeaz„
actul constitutiv al societ„˛ii. Celelalte clauze r„m‚n   Art. 5. Œn calitatea ei de nou asociat al Societ„˛ii  actul constitutiv al societ„˛ii.
neschimbate.                       Comerciale PRODUCTION COMPANY - S.R.L.,            Celelalte clauze r„m‚n neschimbate.
  Prezentul act a fost redactat de Serviciul de     Societatea CCT CONTAINER SYSTEME GMBH             Prezentul act a fost redactat de Serviciul de
asisten˛„ al Oficiului registrului comer˛ului de pe    declar„ c„ accept„ actul constitutiv al societ„˛ii,    asisten˛„ al Oficiului registrului comer˛ului de pe
l‚ng„ Tribunalul Timi∫, Ón ∫ase exemplare.        precum ∫i prevederile prezentului act adi˛ional.      l‚ng„ Tribunalul Timi∫, Ón ∫ase exemplare, la
  (75/491.105)                        (77/491.107)                     Timi∫oara.
             *                             *                  (80/491.110)
                 MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA                a IV-a,  Nr. 2379/7.X.2003                   13
         ACT ADIfiIONAL                     Societatea Comercial„             3. platforma agroindustrial„ Birda, Prim„ria
                                    Z&A ASIGUR√RI - S.R.L.            G„taia, jude˛ul Timi∫;
 la actul constitutiv al Societ„˛ii Comerciale            Timi∫oara, jude˛ul Timi∫            4. ferma G„taia, Prim„ria G„taia, jude˛ul Timi∫;
        LIMEVAD - S.R.L.                                            5. ferma Voiteni, Prim„ria Voiteg, jude˛ul Timi∫;
  Subsemnatul Vancea Dan-Emil, cet„˛ean rom‚n,              HOT√R¬REA NR. 2               6. ferma Cenei, Prim„ria Cenei, jude˛ul Timi∫;
n„scut la data de 26.04.1972 Ón Timi∫oara, jude˛ul                                   7. ferma Or˛i∫oara, prim„ria Or˛i∫oara, jude˛ul
                                      din data de 1.06.2003,          Timi∫;
Timi∫, domiciliat Ón Timi∫oara, Str. Amforei nr. 5,
                                a adun„rii generale a asocia˛ilor Societ„˛ii      8. ferma Bacova, Buzia∫, jude˛ul Timi∫;
sc. B, et. 2, ap. 9, jude˛ul Timi∫, identificat cu C.I.      Comerciale Z&A ASIGUR√RI - S.R.L.
seria TM nr. 241639 din data de 26.01.2002,                                      9. siloz Lugoj, Calea Buzia∫ului nr. 36, jude˛ul
                                Azi, 1.06.2003, Óntruni˛i Ón ∫edin˛a extraordinar„  Timi∫.
eliberat„ de Poli˛ia Timi∫oara, av‚nd codul numeric
                              a adun„rii generale a ac˛ionarilor din cadrul       La punctele de lucru men˛ionate mai sus se va
personal 172042634741, asociat unic al societ„˛ii,
                              Societ„˛ii Comerciale Z&A ASIGUR√RI - S.R.L.,      desf„∫ura urm„toarea activitate principal„:
am hot„r‚t:                         lu‚ndu-se urm„toarea hot„r‚re:               702 - Ónchirierea ∫i subÓnchirierea bunurilor
  Art. 1. Modificarea obiectului principal de         - deschiderea unui punct de lucru Ón localitatea   imobiliare, proprii sau Ónchiriate;
activitate astfel:                     Timi∫oara, str. Proclama˛ia de la Timi∫oara nr. 7,     7020 - Ónchirierea ∫i subÓnchirierea imobiliare,
  - activitatea principal„: 4521 - construc˛ii de     jude˛ul Timi∫, conform c„r˛ii funciare nr. 121179    proprii sau Ónchiriate.
cl„diri ∫i lucr„ri de geniu.                Timi∫oara cu nr. topo 340/I/A/I/.             2. La punctul de lucru “platforma agro-
  Prezentul act adi˛ional modific„ ∫i completeaz„       Hot„r‚rea a fost luat„ Ón unanimitate, fiind     industrial„ Freidorf din Timi∫oara Str. Polon„ nr 4,
actul constitutiv al societ„˛ii.              prezen˛i to˛i ac˛ionarii.                jude˛ul Timi∫” se va desf„∫ura ∫i urm„toarea
  Celelalte clauze r„m‚n neschimbate.              (84/491.113)                    activitate principal„:
  Prezentul act a fost redactat de Serviciul de                   *                 453 - lucr„ri de instala˛ii pentru cl„diri;
asisten˛„ al Oficiului registrului comer˛ului de pe                                  4533 - lucr„ri de instala˛ii tehnico-sanitare.
l‚ng„ Tribunalul Timi∫, Ón ∫ase exemplare, la              Societatea Comercial„             3. Aceste puncte de lucru vor sta Ón conservare,
Timi∫oara.                               AFA ARHITECT - S.R.L.            urm‚nd ca la Ónceperea activit„˛ii la oricare dintre
  (81/491.110)                            Timi∫oara, jude˛ul Timi∫           ele s„ se fac„ demersurile pentru ob˛inerea avizelor
              *                                            ∫i autoriza˛iilor necesare, conform legii.
                                      HOT√R¬REA NR. 1               (87/491.116)
       Societatea Comercial„
                                                                        *
                               din data de 30.06.2003, a adun„rii generale a
     PICOLO TRANSPORT - S.R.L.                       asocia˛ilor                 Societatea Comercial„
      Timi∫oara, jude˛ul Timi∫              Prin prezenta hot„r‚re asociatul unic Avram       ANDRONIC-REISEN - S.R.L., Timi∫oara
                              Adrian decide urm„toarele:
         ACT ADIfiIONAL                1. Œncep‚nd cu data de 1.07.2003 se Ónchide            ACT ADIfiIONAL NR. 41
                              temporar, pe o perioad„ de un an, respectiv p‚n„ la
     la statutul Societ„˛ii Comerciale                                      din data de 20.05.2003, la actul constitutiv al
                              data de 30.06.2004, activitatea Societ„˛ii Comerciale
      PICOLO TRANSPORT - S.R.L.            AFA ARHITECT - S.R.L.                   Societ„˛ii Comerciale ANDRONIC-REISEN -
  Subsemnata Somicu Mirela-Dorina, cet„˛ean          (85/491.114)                      S.R.L., Ónmatriculat„ la Oficiul Registrului
rom‚n, n„scut„ la data de 8.04.1967 Ón Timi∫oara,                  *                     Comer˛ului al Jude˛ului Timi∫
jude˛ul Timi∫, domiciliat„ Ón Timi∫oara, Str. Teiului                                      cu nr. J 35/1986/14.05.1992
nr. 4, sc. B, ap. 16, jude˛ul Timi∫, identificat„ cu C.I.       Societatea Comercial„              Subsemnata Andronic Monika, cet„˛ean german,
seria TM nr. 066679 din data de 29.03.1999,             AFLUENT - S.R.L., Timi∫oara          cunosc„toare a limii rom‚ne, domiciliat„ Ón
eliberat„ de Poli˛ia Timi∫oara, Ón calitate de                                   Germania, Landshut, Hagrainer str. nr. 63, Ón nume
mandatar al asociatului unic Somicu Emil, cet„˛ean             HOT√R¬REA NR. 1             propriu ∫i ca mam„ ∫i tutore Ón reprezentarea
rom‚n, n„scut la data de 15.07.1963 Ón Craiova,                                   fiicelor minore, Andronic Vanessa-™tefanie ∫i
                               din data de 27.06.2003, a adun„rii generale a     Andronik Isabella-Monika, Ón calitate de asociate ale
jude˛ul Dolj, domiciliat Ón Timi∫oara, Str. Teiului               asocia˛ilor            Societ„˛ii Comerciale ANDRONIC-REISEN - S.R.L.,
nr. 4, sc. B, ap. 16, jude˛ul Timi∫, identificat cu C.I.
                                Subsemna˛ii Peia Simion ∫i Peia Elena, asocia˛i   cu sediul Ón Timi∫oara, str. I. Slavici nr. 75, v„z‚nd
seria TM nr. 005867 din anul 1998, eliberat„ de       ai Societ„˛ii Comerciale AFLUENT - S.R.L., am      hot„r‚rea adun„rii generale a asocia˛ilor din data
Poli˛ia Timi∫oara, conform procurii de administrare     hot„r‚t:                        de 20 mai 2003, Ón temeiul dispozi˛iilor Legii nr.
autentificat„ de notarul public Sica Silvia cu nr. 59     Art. 1. Deschiderea unui punct de lucru la adresa  31/1990, republicat„ ∫i modificat„, adopt prezentul
din data de 117.01.2003, am hot„r‚t:            - Timi∫oara, Pod Traian - Mal Drept.          act adi˛ional, prin care se aduc actului constitutiv
  Art. 1. Codificarea unei activit„˛i prev„zut„ Ón       (86/491.115)                    modific„rile ce urmeaz„:
statutul societ„˛ii autentificat de notar de stat Pop                *                 Art. 1. Se completeaz„ obiectul de activitate al
Gheorghe cu nr. 63639 din data de 6.12.1994, astfel:                                societ„˛ii cu activitatea 634; 6340 - activit„˛i ale altor
cod CAEN 6024 - transporturi rutiere de m„rfuri            Societatea Comercial„            agen˛ii de transport; complet‚ndu-se astfel articolul
*interne ∫i interna˛ionale.                    AGROTORVIS - S.R.L., Timi∫oara          din actul constitutiv privitor la obiectul societ„˛ii.
  Art. 2. Precizarea obiectului de activitate                                     Celelalte modific„ri ale actului constitutiv r„m‚n
principal astfel:                                HOT√R¬RE              nemdificate.
  - activitatea principal„: cod CAEN 6024 -                                      Tehnoredactat Ón 7 exemplare originale ca Ónscris
                                      din data de 1.07.2003,          sub semn„tura privat„, urm‚nd a se Ónregistra la
transporturi rutiere de m„rfuri *interne ∫i          a adun„rii generale a asocia˛ilor Societ„˛ii
interna˛ionale.                                                   Oficiul Registrului Comer˛ului al Jude˛ului Timi∫.
                                   Comerciale AGROTORVIS - S.R.L.           (88/491.117)
  Art. 3. Finan˛area societ„˛ii se poate face prin
                                Subsemna˛ii:                                   *
capitalul social, prin creditele personale ale         1. Andretta Renato, cet„˛ean italian, n„scut la
asociatului unic ∫i prin creditele pe care societatea    data de 22.04.1942 Ón Italia, Tombolo, domiciliat Ón         Societatea Comercial„
le va ob˛ine Ón rela˛iile sale cu b„nci, pe baz„ de     Italia, Tombolo, str. Galilei nr. 1, posesor al          ANDRYM - S.R.L., Timi∫oara
garan˛ii proprii sau ale asociatului unic, credite ce    pa∫aportului nr. 154583 Z, eliberat de autorit„˛ile
vor fi rambursate, cu respectarea legisla˛iei Ón      italiene la data de 21.05.2001, reprezentat prin              ACT ADIfiIONAL
vigoare.                          mandatar Neciov Ioan Andrei, cet„˛ean rom‚n,
  Prezentul act adi˛ional modific„ ∫i compelteaz„     av‚nd cod numeric personal 1580413354777,        la actele constitutive ale Societ„˛ii Comerciale
corespunz„tor statutul socie„˛ii. Celelalte clauze     domiciliat Ón Timi∫oara, Calea Aradului nr. 27, bl.            ANDRYM - S.R.L.
r„m‚n neschimbate.                     4C2, ap. 16, jude˛ul Timi∫, identificat cu C.I. seria   Asociatul unic Andras Gheorghe, cet„˛ean
  Prezentul act adi˛ional s-a Óncheiat Ón ∫ase       TM nr. 297876, eliberat„ de Poli˛ia Timi∫oara la    rom‚n, domiciliat Ón Timi∫oara, str. Leonard nr.
exemplare, din care cinci s-au eliberat p„r˛ilor, la    data de 12.12.2002, Ón baza procurii speciale      24A, ap. 7, jude˛ul Timi∫, posesor al B.I. seria D.B.
Timi∫oara, Ón cadrul Cabinetului de avocatur„        autentificate cu nr. 1078/1.10.2002 la Biroul      nr. 845286, eliberat de Poli˛ia Timi∫oara la data de
Ciurea Corina Ioana din Timi∫oara, Str. Tulnicului     notarului public Miculescu Daniela din Timi∫oara,    17.11.1986 ∫i prelungit la data de 13.05.1997, cod
                              jude˛ul Timi∫,                     numeric personal 1521004354720, a hot„r‚t
nr. 6, ap. 1, jude˛ul Timi∫
                                2. Societatea Comercial„ ROGA INTERNATIONAL     modificarea actelor constitutive ale societ„˛ii dup„
  (82/491.111)
                              - S.A., societate anonim„ pe ac˛iuni, cu sediul Ón   cum urmeaz„:
              *                Luxemburg, 19-21 Boulevard du Prince Henri, L.       Art. 1. Se modific„ art. 1 din actul adi˛ional
                              1724, Ónmatriculat„ la Registrul Comer˛ului din     redactat de av. stagiar Simona Timis ∫i Ónregistrat
       Societatea Comercial„             Luxemburg cu nr. B 83.919/2001, reprezentat„ prin    Ón registru cu dat„ cert„ la nr. 213/14.05.2003,
     SERRIEH EXCHANGE - S.R.L.             Neciov Ioan Andrei, cet„˛ean rom‚n, av‚nd cod      astfel:
      Timi∫oara, jude˛ul Timi∫            numeric personal 1580413354777, domiciliat Ón       domeniul principal: 453 - lucr„ri de instala˛ii
                              Timi∫oara, Calea Aradului nr. 27, bl. 4C2, ap. 16,   pentru cl„diri;
         HOT√R¬REA NR. 3              jude˛ul Timi∫, identificat cu C.I. seria TM nr.      activitatea principal„: 4533 - lucr„ri de instala˛ii
                              297876, eliberat„ de Poli˛ia Timi∫oara la data de    tehnico-sanitare.
       din data de 3.07.2003,             12.12.2002, jude˛ul Timi∫, Ón baza procesului-verbal    Celelalte clauze r„m‚n neschimbate.
    a adun„rii generale a asocia˛ilor          al consiliului de administra˛ie din data de        Prezentul act adi˛ional s-a Óncheiat Ón 6
  Subsemnatul Mahmoud Serrieh, Ón calitate de       25.03.2003,                       exemplare originale.
asociat unic al Societ„˛ii Comerciale SERRIEH         Ón calitate de asocia˛i ai Societ„˛ii Comerciale     (89/491.118)
EXCHANGE - S.R.L., hot„r„sc urm„toarele           AGROTORVIS - S.R.L., cu sediul Ón Timi∫oara, str.                  *
modific„ri ale actelor constitutive ale societ„˛ii:     Polon„ nr. 4, jude˛ul Timi∫, av‚nd cod unic de
  Art. 1. Œnchiderea punctului de lucru de la       Ónregistrare 14228239, atribut fiscal R ∫i nr. de           Societatea Comercial„
adresa: Timi∫oara, Bd. Eroilor nr. 11, jude˛ul Timi∫.    ordine la Oficiul Registrului Comer˛ului al             ATEX-I-TRADING - S.R.L.
                              Jude˛ului Timi∫ J 35/1122/2001, hot„r‚m:                Lugoj, jude˛ul Timi∫
  Art. 2. Œnchiderea punctului de lucru de la
                                1. Declararea ∫i Ónregistrarea la Oficiul
adresa: Timi∫oara, Str. Daliei nr. 5, jude˛ul Timi∫.
                              Registrului Comer˛ului al Jude˛ului Timi∫ a             CONTRACT DE CESIUNE
  Celelalte dispozi˛ii ale actelor constitutive r„m‚n   punctelor de lucru ale Societ„˛ii Comerciale
neschimbate.                        AGROTORVIS - S.R.L., care sunt urm„toarele:                    ™I
  Prezentul exemplar s-a redactat Ón patru          1. platforma agroindustrial„ Freidorf din
exemplare originale.                    Timi∫oara, Str. Polon„ nr. 4, jude˛ul Timi∫;                ACT ADIfiIONAL
  (83/491.112)                        2. platforma agroindustrial„ Beregs„u Mare,      Subsemnatul Caza Ion, cet„˛ean rom‚n, n„scut la
              *                Prim„ria S„c„laz, jude˛ul Timi∫;            data de 27.02.1961 Ón Lugoj, jude˛ul Timi∫,
  14               MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI,               PARTEA a IV-a,   Nr. 2379/7.X.2003
domiciliat Ón Lugoj, Str. Ceahl„ului nr. 10, bl. 34, sc.  262495/16.05.2002, eliberat de Poli˛ia Timi∫oara,      urm„toarele modific„ri Ón actele constitutive ale
A, et. 3, ap. 10, identificat cu C.I. seria TM nr.     asociat unic, am hot„r‚t:                  Societ„˛ii Comerciale COMPANIA DE LUCR√RI ™I
092475/9.09.1999, eliberat„ de Poli˛ia Lugoj, asociat     Art. 1. Retragerea din societate a asociatului unic   SERVICII - S.R.L.:
unic al Societ„˛ii Comerciale ATEX-I-TRADING -       Lazea Maria, prin transmiterea total„ a celor 20        Se modific„ art. 3 din actul constitutiv al
S.R.L., am hot„r‚t urm„toarele:               p„r˛i sociale Ón valoare total„ de 2.000.000 lei, astfel:  societ„˛ii, precum ∫i art. 1 din actul adi˛ional
  Art. 1. Retragerea din societate a asociatului Caza    - 10 p„r˛i sociale Ón valoare total„ de 1.000.000 lei  autentificat cu nr. 680 din 23.02.2001, Ón sensul c„:
Ion, prin cesionarea total„ a celor 50 p„r˛i sociale Ón   c„tre Pargea Rodica, cet„˛ean rom‚n, n„scut„ la        Art. 1. Se schimb„ sediul social de la adresa din
valoare total„ de 5.000.000 lei, astfel;          data de 27.08.1960 Ón Marghita, jude˛ul Bihor,       Timi∫oara, str. Andrei ™aguna nr. 3, bl. U5, ap. 11,
  - 25 p„r˛i sociale Ón valoare total„ de 2.500.000 lei  domiciliat„ Ón Timi∫oara, str. Nicolae Stoica de      ∫i se declar„ noul sediu social Ón Lugoj, str. Timotei
c„tre Uihelyi Loredana-Adriana, cet„˛ean rom‚n,       Ha˛eg nr. 19, identificat„ cu C.I. seria TM nr.       Cipariu nr. 8, jude˛ul Timi∫. (cartea funciar„ nr.
n„scut„ la data de 18.05.1976 Ón Lugoj, jude˛ul       157391/26.09.2000, eliberat„ de Poli˛ia Timi∫oara, ∫i    2824 a localit„˛ii Lugojul German cu nr. topo
Timi∫, domiciliat„ Ón Lugoj, str. T. Vladimirescu nr.     - 10 p„r˛i sociale Ón valoare total„ de 1.000.000 lei  1282/a), unde societatea are un drept de loca˛iune
108, jude˛ul Timi∫, identificat„ cu B.I. seria G.X. nr.   c„tre Palcea Cornelia, cet„˛ean rom‚n, n„scut„ la      Ón baza contractului de Ónchiriere Ónregistrat cu nr.
633053/16.09.1997, eliberat de Poli˛ia Lugoj, cod      data de 5.11.1970 Ón comuna Sant, jude˛ul Bistri˛a-     10474/12.02.2003 la Administra˛ia Finan˛elor
numeric personal 2760518352621;               N„s„ud, domiciliat„ Ón Timi∫oara, str. Galilei nr. 32,   Publice Lugoj.
  - 25 p„r˛i sociale Ón valoare total„ de 2.500.000    ap. 4, identificat„ cu B.I. seria G.D. nr.           Art. 2. Se Ónchide punctul de lucru de la adresa
lei, c„tre Uihelyi Ludovic-Cristian, cet„˛ean rom‚n,    0451762/10.11.1992, eliberat de Poli˛ia Timi∫oara,     din Timi∫oara, str. Andrei ™aguna nr. 3, bl. U5, ap.
n„scut la data de 7.07.1973 Ón Lugoj, jude˛ul Timi∫,    conform contractului de cesiune a p„r˛ilor sociale     11, jude˛ul Timi∫, declarat Ón actul constitutiv
domiciliat Ón Timi∫oara, str. T. Vladimirescu nr.      din data de 30.10.2002.                   autentificat cu nr. 1597/15.03.2000.
108, jude˛ul Timi∫, identificat cu B.I. seria D.E. nr.     Art. 2. Asocia˛ii societ„˛ii sunt Pargea Rodica ∫i     Celelalte clauze din actul constitutiv al societ„˛ii
492194/13.07.1987/15.07.1997, eliberat de Poli˛ia      Palcea Cornelia.                      r„m‚n neschimbate. Prezentul act adi˛ional s-a
Lugoj, cod numeric personal 1730707352624.           Art. 3. Capitalul social r„m‚ne neschimbat, la      Óncheiat la Timi∫oara, Ón 6 exemplare originale azi,
  Primul, Ón calitate de cedent, cesionez cele 50     suma de 2.000.000 lei, Ómp„r˛it Ón 20 p„r˛i sociale a    data de 23.06.2003.
p„r˛i sociale a 100.000 lei fiecare, Ón valoare total„   100.000 lei fiecare, aport exclusiv Ón numerar depus       (95/491.124)
de 5.000.000 lei, ce le de˛in Ón cadrul societ„˛ii, c„tre  la banc„, iar aportul asocia˛ilor la constituirea lui                 *
urm„torii, respectiv Uihelyi Ludovic Cristian ∫i      este Ón mod egal, respectiv fiecare de˛ine 10 p„r˛i
Uihelyi Loredana-Adriana, Ón calitate de cesionari.     sociale Ón valoare total„ de 1.000.000 lei.              Societatea Comercial„
Cesiunea p„r˛ilor sociale se face la valoarea lor       Art. 4. Retragerea calit„˛ii de administrator a        CUT COMPANY - S.R.L., Timi∫oara
ini˛ial„ conform ofertei de cesiune a p„r˛ilor       asociatului unic Lazea Maria. Numirea Ón func˛ia de
sociale, sum„ pe care cedentul a primit-o Ón        administrator a asocia˛ilor Pargea Rodica ∫i Palcea              ACT ADIfiIONAL
Óntregime. Cesionarii Uihelyi Loredana Adriana ∫i      Cornelia, cu puteri depline ∫i nelimitate, ∫i care vor
Uihelyi Ludovic Cristian declar„m c„ am preluat       lucra independent unul fa˛„ de cel„lalt, pe o         la actul constitutiv al Societ„˛ii Comerciale
cele 50 certificate de p„r˛i sociale Ón valoare total„   perioad„ nelimitat„.                            CUT COMPANY - S.R.L.
de 5.000.000 lei ∫i am achitat cedentului valoarea       Statutul societ„˛ii devine act constitutiv Ón baza      Subsemna˛ii Cut Teodor, cet„˛ean rom‚n, n„scut
acestora. Prin semnarea prezentului contract p„r˛ile    art. 5 (4) din Legea nr. 31/1990, republicat„.       la data de 15.09.1965 Ón comuna Gurahon˛, jude˛ul
declar„ c„ ele consider„ stinse toate obliga˛iile Óntre   Atribu˛iile asociatului unic sunt preluate de        Arad, domiciliat Ón Timi∫oara, Str. Br‚ndu∫ei nr. 4,
p„r˛i.                           adunarea general„, care devine organul suprem de      sc. B, et. 2, ap. 11, identificat cu C.I. seria TM nr.
  Art. 2. Asocia˛ii societ„˛ii sunt Uihelyi Loredana-   conducere al societ„˛ii ∫i ale c„rei atribu˛ii sunt     139163, eliberat de Poli˛ia Timi∫oara la data de
Adriana ∫i Uihelyi Ludovic-Cristian.            prev„zute de Legea nr. 31/1990, republicat„.        14.06.2000, av‚nd cod numeric personal
  Art. 3. Capitalul social total r„m‚ne neschimbat,     Prezentul act adi˛ional modific„ ∫i completeaz„     1650915354748, ∫i Cut Dorin Ioan, cet„˛ean rom‚n,
la suma de 5.000.000 lei, Ómp„r˛it Ón 50 p„r˛i sociale   corespunz„tor actul constitutiv. Celelalte clauze      n„scut la data de 31.12.1974 Ón Timi∫oara,
egale, a 100.000 lei fiecare, iar aportul asocia˛ilor    r„m‚n neschimbate.                     domiciliat Ón Timi∫oara, str. Martir Petru
este Ón mod egal, respectiv fiecare de˛ine 25 p„r˛i      Prezentul act adi˛ional s-a Óncheiat Ón 6        Dom„∫neanu, bl. 60, et. 1, ap. 3, identificat cu C.I.
sociale Ón valoare total„ de 2.500.000 lei.         exemplare, la Timi∫oara.                  seria TM nr. 139151, eliberat„ de Poli˛ia Timi∫oara
  Art. 4. Retragerea calit„˛ii de administrator a lui     (92/491.121)                      la data de 14.06.2000, av‚nd cod numeric personal
Caza Ion. Numirea ca administrator al societ„˛ii a                   *                1741231354733, Ón calitate de asocia˛i ai Societ„˛ii
asocia˛ilor Uihelyi Loredana-Adriana ∫i Uihelyi                                     Comerciale CUT COMPANY - S.R.L., am hot„r‚t (Ón
Ludovic Cristian, ambii cu puteri deline ∫i             Societatea Comercial„               baza hot„r‚rii adun„rii generale a asocia˛ilor nr.
nelimitate, pe o perioad„ nelimitat„.             CENTRO PRO AFFARI - S.R.L., Timi∫oara           1/25.06.2003) modificarea actului constitutiv, astfel:
  Prezentul act adi˛ional ∫i contract de cesiune
                                                              Art. 1 Referitor la sediu: Sediul va fi Ón
modific„ ∫i completeaz„ corespunz„tor actele                 ACT ADIfiIONAL               Timi∫oara, str. Suceava nr. 9, ap. 1, Ón imobiliul
constitutive ale societ„˛ii. Celelalte clauze r„m‚n
                                   la actele constitutive ale firmei         Ónscris Ón cartea funciar„ nr. 113244 Timi∫oara,
neschimbate. Prezentul act a fost redact de serviciul
                                                            unde este deja deschis punct de lucru.
de asisten˛„ al Oficiului Registrului Comer˛ului de      Œn baza legii societ„˛ilor comerciale ∫i a hot„r‚rii
                                                              Art. 2 Referitor la administrare: se revoc„
pe l‚ng„ Tribunalul Timis, Ón 6 exemplare, la        adun„rii generale a asocia˛ilor nr. 1 din 12 mai
                                                            mandatul de administrator dnei Cut Dorina. Se
Timi∫oara, fiind semnat personal de toate p„r˛ile.     2003, Castiglia Antonio-Claudio, Gattinara Alberto ∫i
                                                            prelunge∫te mandatul de administrare a dlui Cut
   (90/491.119)                     Canova Mauro, Ón calitate de asocia˛i ai firmei,
                                                            Teodor pentru perioada de 4 ani.
              *                anun˛„ urm„toarele modific„ri ale dispozi˛iilor
                                                              Art. 3 Referitor la obiectul de activitate: se
                              actelor constitutive ale firmei:
                                                            completeaz„ cu urm„toarele activit„˛i prev„zute Ón
      Societatea Comercial„               Articol unic. Se schimb„ sediul social din
                                                            codul CAEN:
      AUREL VLAICU - S.R.L.              Timi∫oara, str. Louis Barthou nr. 4, ap. 11, Ón
                              Timi∫oara, Calea Doroban˛ilor nr. 3, bl. D3, sc. A       512 - comer˛ cu ridicata cu produse agricole
     Giarmata VII, jude˛ul Timi∫
                              (extras carte funciar„ nr. 75060).             brute ∫i animale vii;
                                Celelalte dispozi˛ii ale actelor constitutive r„m‚n     5121 - comer˛ cu ridicata cu cereale, semin˛e ∫i
         ACT ADIfiIONAL
                              neschimbate; prezentul act modific„ ∫i completeaz„     furaje;
     la statutul Societ„˛ii Comerciale         corespunz„tor dispozi˛iile actelor constitutive.        514 - comer˛ cu ridicata cu bunuri de consum,
       AUREL VLAICU - S.R.L.             Prezentul act s-a redactat Ón 6 exemplare originale,    altele dec‚t cele alimentare;
  Asociatul unic Vlaicu Claudia, cet„˛ean rom‚n,      din care 5 s-au remis p„r˛ilor.                 5141 - comer˛ cu ridicata cu produse textile;
n„scut„ la data de 17.05.1966 Ón Zal„u, jude˛ul         (93/491.122)                        5142 - comer˛ cu ridicata cu Ómbr„c„minte ∫i
S„laj, domiciliat„ Ón satul Ghiroda, nr. 20, comuna                  *                Ónc„l˛„minte;
Ghiroda, jude˛ul Timi∫, identificat„ cu C.I. seria TM                                    5143 - comer˛ cu ridicata cu aparate electrice ∫i
nr. 126805/3.04.2000, eliberat„ de Poli˛ia Timi∫oara,        Societatea Comercial„                de uz gospod„resc, cu aparate de radio ∫i
cod numeric personal 2660517352957, a hot„r‚t         CENTRUMAG SELECT - S.R.L., Timi∫oara           televizoare;
urm„toarele:                                                        5144 - comer˛ cu ridicata cu produse de
  Art. 1. Dizolvarea Societ„˛ii Comerciale AUREL              HOT√R¬REA NR. 3              ceramic„, stilc„rie, tapete ∫i produse de Óntre˛inere;
VLAICU - S.R.L., conform hot„r‚rii luate.                                          5145 - comer˛ cu ridicata cu produse cosmetice ∫i
  Art. 2. Ca urmare a dizolv„rii, patrimoniul        din data de 24.06.2003, a adun„rii generale a       de parfumerie;
societ„˛ii se transmite cu titlu universal c„tre                 asocia˛ilor                523 - comer˛ cu am„nuntul, Ón magazine
asociatul unic, Ón conformitate cu art. 231 (1).        Adunarea general„ a asocia˛ilor Societ„˛ii        specializate, cu produse farmaceutice ∫i medicale,
  Art. 3. Transmiterea patrimoniului va avea loc      Comerciale CENTRUMAG SELECT - S.R.L. a hot„r‚t       cu produse de cosmetic„ ∫i de parfumerie;
potrivit art. 231 (2) litera a) sau b), societatea     Ónchiderea punctului de lucru situat la adresa:         5233 - comer˛ cu am„nuntul cu produse
urm‚nd a fi radiat„.                      - Timi∫oara, Calea Lipovei nr. 41, jude˛ul Timi∫.    cosmetice ∫i de parfumerie;
  Art. 4. Asociatul unic va p„stra registrele          (94/491.123)                        524 - comer˛ cu am„nuntul, Ón magazine
societ„˛ii timp de 5 ani ∫i va anun˛a organele                     *                specializate, cu alte produse neclasificate Ón alt„
financiare ∫i celelalte organe locale despre                                      parte;
prezentul act.                              Societatea Comercial„               5241 - comer˛ cu am„nuntul cu textile;
  Prezentul act a fost redactat de Serviciul de            COMPANIA DE LUCR√RI                 5242 - comer˛ cu am„nuntul cu Ómbr„c„minte;
Asisten˛„ al Oficiului Registrului Comer˛ului de pe         ™I SERVICII - S.R.L., Timi∫oara             5243 - comer˛ cu am„nuntul cu Ónc„l˛„minte ∫i
l‚ng„ Tribunalul Timi∫, Ón 6 exemplare, la                                       articole din piele;
Timi∫oara.                                  ACT ADIfiIONAL                 5244 - comer˛ cu am„nuntul cu mobil„, articole
  (91/491.120)                                                    de iluminat ∫i cu alte articole de uz casnic;
              *                privind modificarea unor prevederi ale actului         5245 - comer˛ cu am„nuntul cu articole ∫i
                              constitutiv al Societ„˛ii Comerciale COMPANIA        aparate electro-menajere, cu aparate de radio ∫i
      Societatea Comercial„                 DE LUCR√RI ™I SERVICII - S.R.L.,           televizoare;
     CARLA F.E. - S.R.L., Timi∫oara            av‚nd nr. de Ónmatriculare J 35/512/2001           5246 - comer˛ cu am„nuntul cu articole de
                                     ∫i cod fiscal R 13119900            fier„rie, cu articole din sticl„ ∫i cu cele pentru
         ACT ADIfiIONAL                Subsemnatul Cocci Giovanni, cet„˛ean italian,      vopsit;
                              n„scut la data de 22.02.1950 Ón Italia, Arezzo,         5247 - comer˛ cu am„nuntul cu c„r˛i, ziare ∫i
    la statutul Societ„˛ii Comerciale          domiciliat Ón Italia, Arezzo, Ceciliano nr. 132,      articole de papet„rie;
        CARLA F.E. - S.R.L.             posesor al seria nr. Y 038106, eliberat la data de       5248 - comer˛ cu am„nuntul, Ón magazine
  Subsemnata Lazea Maria, cet„˛ean rom‚n,         27.09.2001 de Questura di Arezzo (AR) Italia, Ón      specializate, cu alte produse neclasificate Ón alt„
n„scut„ la data de 28.08.1951 Ón comuna Sc„ri∫oara,     calitate de asociat unic, Ón conformitate cu        parte;
jude˛ul Alba, domiciliat„ Ón Timi∫oara, str. Diaconu    prevederile legale, av‚nd Ón vedere hot„r‚rea          525 - comer˛ cu am„nuntul cu bunuri de ocazie
Coresi nr. 40, identificat„ cu C.I. seria TM nr.      asociatului unic din data de 23.06.2003, am hot„r‚t     v‚ndute prin magazine;
                 MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA                a IV-a,  Nr. 2379/7.X.2003                  15
  5250 - comer˛ cu am„nuntul cu bunuri de ocazie       7487 - alte activit„˛i de servicii prestate Ón      Art. 1. Asociata Diaconu Gabriela-Livia se retrage
v‚ndute prin magazine;                   principal Óntreprinderilor * inclusiv intermedieri    din societate prin cesionarea tuturor celor 10 p„r˛i
  526 - comer˛ cu am„nuntul neefectuat prin        Ónmatricul„ri auto.                    sociale pe care le de˛ine, a 100.000 lei fiecare, Ón
magazine;                           Art. 2. Schimbarea obiectului principal de       valoare total„ de 1.000.000 lei, reprezent‚nd 50 %
  5262 - comer˛ cu am„nuntul prin standuri ∫i       activitate astfel:                    din capitalul social total, c„tre Racolta Elisabeta.
pie˛e;                            activitatea principal„: 7487 - alte activit„˛i de     Doamna Racolta Elisabeta prime∫te 10 p„r˛i
  5263 - comer˛ cu am„nuntul care nu se          servicii prestate Ón principal Óntreprinderilor *     sociale a 100.000 lei fiecare, Ón valoare total„ de
efectueaz„ prin magazine;                 inclusiv intermedieri Ónmatricul„ri auto.         1.000.000 lei, reprezent‚nd 50 % din capitalul social
  631 - manipul„ri ∫i depozit„ri;              Art. 3. Schimbarea sediului social Ón Timi∫oara,    total de la Diaconu Gabriela-Livia, devenind astfel
  6312 - depozit„ri.                   str. Col. Enescu nr. 4, garajul nr. 3, jude˛ul Timi∫,   asociat„ unic„ la Societatea Comercial„ ELGA STIL
  Art. 4 Referitor la punctele de lucru: se Ónchid    conform extras de carte funciar„ nr.           - S.R.L.
punctele de lucru:                     134012/Timi∫oara.                      Dna Diaconu Gabriela-Livia declar„ c„ nu mai
  a) din Arad, Str. Episcopiei nr. 2, col˛ cu str.      Art. 4. Œnchiderea punctului de lucru din       are nici o preten˛ie, de nici o natur„, nici de la
Horia nr. 3-5, ap. 29-30, jude˛ul Arad;          Timi∫oara, Str. G„rii nr. 14, jude˛ul Timi∫.       societate ∫i nici de la dna Racolta Elisabeta, de la
  b) din Timi∫oara, Str. Carei nr. 18.            Prezentul act adi˛ional modific„ ∫i completeaz„    care a primit integral suma de 1.000.000 lei,
  Prezentul act adi˛ional a fost redactat Ón 6      corespunz„tor statutul societ„˛ii.            reprezent‚nd contravaloarea p„r˛ilor sociale
exemplare originale la Timi∫oara azi, 26.06.2003, ∫i     Celelalte clauze r„m‚n neschimbate.          cesionate.
                               Prezentul act adi˛ional s-a redactat Ón 6         Art. 2. Capitalul social total va fi repartizat dup„
dup„ publicarea Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei ∫i
                              exemplare, la Timi∫oara.                 cum urmeaz„:
Ónregistrarea la Oficiul registrului comer˛ului va
                                (99/491.127)                      - Racolta Elisabeta va de˛ine 20 p„r˛i sociale a
modifica Ón mod corespunz„tor prevederile actului
constitutiv al societ„˛ii.                              *                100.000 lei fiecare, Ón valoare total„ de 2.000.000 lei,
                                                           reprezent‚nd 100 % capitalul social total.
  (96/491.125)                                                    Actul constitutiv al societ„˛ii se va modifica
              *                      Societatea Comercial„
                                   DYSCRET - S.R.L., Timi∫oara           corespunz„tor prezentului act adi˛ional, celelalte
                                                           clauze r„m‚n‚nd neschimbate.
     Societatea Comercial„                                             Redactat ∫i dactilografiat Ón Timi∫oara, Ón 6
  DOLORES & IONUT - S.R.L., Timi∫oara                   ACT ADIfiIONAL
                                                           exemplare, azi, 16 iunie 2003.
                               la actul constitutiv al Societ„˛ii Comerciale        (101/491.129)
         ACT ADIfiIONAL                       DYSCRET - S.R.L.                          *
  la actul constitutiv al Societ„˛ii Comerciale       Subsemna˛ii Noje Maria, cet„˛ean rom‚n,
                              n„scut„ la data de 14.08.1963 Ón Jibou, domiciliat„          Societatea Comercial„
       DOLORES & IONUT - S.R.L.
                              Ón Timi∫oara, str. I.I. de la Brad A63, sc. C, ap. 2,        EUREKA - S.R.L., Timi∫oara
   Subsemnatul C„runtu Ion, cet„˛ean rom‚n,       identificat„ cu C.I. seria TM nr. 108720, asociat, ∫i
n„scut la data de 28.07.1960 Ón comuna Sovarna,      Societatea Comercial„ EUROCCOPER - S.R.L.,                   HOT√R¬RE
jude˛ul Mehedin˛i, domiciliat Ón Timi∫oara, str.      reprezentat„ prin Roccon Aldo, cet„˛ean italian,
Steaua, bl. 49, sc. A, ap. 14, identificat cu C.I. seria  n„scut la data de 18.12.1950 Ón Italia, Crocetta Del     a asociatului unic al Societ„˛ii Comerciale
TM nr. 126034/30.03.2000, eliberat„ de Poli˛ia       Montello (TV), domiciliat Ón Italia, Treviso Via              EUREKA - S.R.L.
Timi∫oara, Ón calitate de asociat unic al societ„˛ii,   Perarollo, identificat cu pa∫aportul Y 025698,        Subsemnata Frent Maria-Adriana, domiciliat„ Ón
am hot„r‚t urm„toarele:                  eliberat de autorit„˛ile italiene la data de       Timi∫oara, str. Enric Baader nr. 3, ap. 5, identificat„
  Art. 1. Retragerea din societate a asociatului unic  31.05.1999, Ón calitate de administrator ∫i        cu C.I. seria TM nr. 074209, Ón calitate de asociat
Caruntu Ion prin transmiterea total„ a celor 20      reprezentant legal al asociatului Perosin Rino, prin   unic al Societ„˛ii Comerciale EUREKA - S.R.L., cu
p„r˛i sociale Ón valoare total„ de 2.000.000 lei c„tre   mandatul de reprezentare ∫i administrare         sediul Ón Timi∫oara, str. Enric Baader nr. 3, ap. 5,
Gramescu Mioara-Camelia, cet„˛ean rom‚n, n„scut„      autentificat cu nr. 47200 din data de 15.09.1994 -    jude˛ul Timi∫, Ónregistrat„ cu nr. J 35/573/1994, cod
la data de 14.04.1976 Ón Timi∫oara, domiciliat„ Ón     asociat, am hot„r‚t, conform hot„r‚rii adun„rii      fiscal R5614613, am hot„r‚t urm„toarele:
Timi∫oara, str. Bra∫ov nr. 11, ap. 6, identificat„ cu   generale a asocia˛ilor nr. 1 din data de 2.06.2003,     Art. 1. Deschiderea unui punct de lucru Ón
B.I. seria G.V. nr. 233279/23.07.1996, eliberat de     modificarea actului constitutiv astfel:          localitatea Hodoni, nr. 142A, jude˛ul Timi∫.
Poli˛ia Timi∫oara, conform contractului de cesiune      Art. 1 Referitor la valoarea unei p„r˛i sociale:     Art. 2. Toate celelalte articole r„m‚n
a p„r˛ilor sociale din data de 4.03.2003.           Se modific„ valoarea unei p„r˛i sociale de la     neschimbate.
  Art. 2. Asociatul unic al societ„˛ii este Gramescu   5.000 lei la 100.000 lei.                   (102/491.130)
Mioara-Camelia.                        Art. 2. Referitor la cesiunea de p„r˛i sociale:                  *
  Art. 3. Capitalul social total r„m‚ne neschimbat     Societatea Comercial„ EUROCCOPER - S.R.L. -
la suma de 2.000.000 lei, Ómp„r˛it Ón 20 p„r˛i sociale   persoan„ juridic„, care de˛ine 90 % din capitalul           Societatea Comercial„
a 100.000 lei fiecare, aport exclusiv Ón numerar,     social de 14.200.000 lei, adic„ 128 p„r˛i sociale a          EXPOPREST VIS - S.R.L.
care apar˛ine asociatului unic.              100.000 lei fiecare, adic„ 12.800.000 lei, cedeaz„          Lugoj, jude˛ul Timi∫oara
  Art. 4. Retragerea calit„˛ii de administrator a lui  dlui Roccon Aldo = 90 % p„r˛i, pe care le de˛ine la
Caruntu Ion. Numirea Ón func˛ia deadministrator a     Societatea Comercial„ DYSCRET - S.R.L., adic„ 90 %             ACT ADIfiIONAL
asociatului unic Gramescu Mioara-Camelia, cu        din capitalul social de 14.200.000 lei, adic„ 128 p„r˛i
                                                               la statutul Societ„˛ii Comerciale
puteri depline ∫i nelimitate, pe o perioad„        sociale a 100.000 lei fiecare, adic„ 12.800.000 lei.
                                                             EXPOPREST VIS - S.R.L., Ónmatriculat„ la
nelimitat„.                          Capitalul social, dup„ cesiune, r„m‚ne
                                                            Oficiul Registrului Comer˛ului al Jude˛ului
  Art. 5. Completarea obiectului de activitate cu:    neschimbat, de 14.200.000 lei, compus din 142 p„r˛i
                                                                 Timi∫ cu nr. J 35/2366/1991
  5263 - comer˛ cu am„nuntul care nu se         sociale a 100.000 lei fiecare, divizat astfel:
                               Roccon Aldo = 128 p„r˛i sociale a c‚te 100.000 lei,    Subsemnatul Bedregianu Viorel, cet„˛ean rom‚n,
efectueaz„ prin magazine;
                              Ón valoare total„ de 12.800.000 lei;           n„scut la data de 5.05.1964 Ón Hu∫i, jude˛ul Vaslui,
  5530 - restaurante;
                               Noje Maria = 14 p„r˛i sociale a c‚te 100.000 lei,   domiciliat Ón Lugoj, str. Huniade nr. 4, ap. 4, jude˛ul
  5540 - baruri;
                              Ón valoare total„ de 1.400.000 lei.            Timi∫, identificat cu C.I. seria TM nr. 111532,
  5551 - cantine;
                               Prezentul act adi˛ional a fost redactat Ón 6      eliberat de Poli˛ia Lugoj Ón anul 2000, cod numeric
  5552 - alte unit„˛i de preparare a hranei.                                    personal 1640505352623, Ón calitate de asociat unic
  Prezentul act adi˛ional modific„ ∫i completeaz„    exemplare originale la Timi∫oara, azi, 26.06.2003,
                               ∫i, dup„ publicarea Ón Monitorul Oficial al      al Societ„˛ii Comerciale EXPOPREST VIS - S.R.L., cu
corespunz„tor actul constitutiv al societ„˛ii.                                    sediul Ón Lugoj, str. Ion Huniade nr. 4, ap. 4, jude˛ul
Celelalte clauze r„m‚n neschimbate.            Rom‚niei ∫i Ónregistrarea la Oficiul registrului
                              comer˛ului, va modifica Ón mod corespunz„tor       Timi∫, Ónmatriculat„ la Oficiul Registrului
  Prezentul act adi˛ional s-a redactat Ón 6                                    Comer˛ului al Jude˛ului cu nr. J 35/2366/1991, cod
exemplare la Timi∫oara.                  prevederile actului constiutiv al societ„˛ii.
                                (100/491.128)                     fiscal 3489590, am hot„r‚t urm„toarele:
   (97/491.1265)                                                   Art. 1. Se precizeaz„ obiectul principal de
                                           *
         HOT√R¬REA NR. 2                                           activitate al societ„˛ii:
                                    Societatea Comercial„              Domeniul principal de activitate: comer˛.
       din data de 23.06.2003,                ELGA STIL - S.R.L., Timi∫oara            Activitatea principal„: cod CAEN 5211 - comer˛
    a adun„rii generale a asocia˛ilor                                      cu am„nuntul Ón magazine nespecializate, cu
  Subsemnata Gramescu Mioara-Camelia, Ón                                      v‚nzare predominant„ de produse alimentare,
                                    CONTRACT DE CESIUNE
calitate de asociat unic al Societ„˛ii Comerciale                                  b„uturi ∫i tutun.
DOLORES & IONUT - S.R.L., cu sediul Ón Timi∫oara,                  ™I                 Celelalte activit„˛i prev„zute Ón statutul societ„˛ii
am hot„r‚t deschiderea unui punct de lucru Ón                                    ∫i desf„∫urate de societate constituie obiectul de
                                       ACT ADIfiIONAL              activitate secundar.
Timi∫oara, str. Enescu George (fost„ str.
                                                            Art. 2. Se completeaz„ obiectul de activitate al
Dobrogeanu Gherea) nr. 1A, Ón incinta Facult„˛ii de     la actul constitutiv al Societ„˛ii Comerciale      societ„˛ii cu urm„toarele:
Hidrotehnic„, spa˛iu Ón suprafa˛„ de 56 m2, jude˛ul     ELGA STIL - S.R.L., Ónmatriculat„ la Oficiul        cod CAEN 5212 - comer˛ cu am„nuntul Ón
Timi∫, conform contractului de Ónchiriere nr.        Registrului Comer˛ului al Jude˛ului Timi∫ cu       magazine nespecializate, cu v‚nzare predominant„
4001/21.04.2003.                              nr. J 35/156/2003            de produse nealimentare.
  (98/491.126)                       Subsemna˛ii Racolta Elisabeta, cet„˛ean rom‚n,      Statutul societ„˛ii se va modifica corespunz„tor
              *                n„scut„ la data de 17.02.1949 Ón comuna Vii∫oara,     prezentului act adi˛ional, celelalte clauze r„m‚n‚nd
                              jude˛ul Bihor, domiciliat„ Ón Timi∫oara, Zona       neschimbate.
     Societatea Comercial„               Bucovinei, bl. A24, et. 2, ap. 11, jude˛ul Timi∫,      Redactat ∫i dactilografiat Ón Timi∫oara, Ón 6
 DYANDRAD COMPANY - S.R.L., Timi∫oara           identificat cu C.I. seria TM nr. 037842, eliberat„ de   exemplare, azi, 27.06.2003.
                              Poli˛ia Timi∫oara Ón 1998, cod numeric personal        (103/491.131)
         ACT ADIfiIONAL              2490217354774, ∫i Diaconu Gabriela-Livia, cet„˛ean                  *
                              rom‚n, n„scut„ la data de 6.10.1963 Ón Orada,
     la statutul Societ„˛ii Comerciale
                              jude˛ul Bihor, domiciliat„ Ón Timi∫oara, str.             Societatea Comercial„
      DYANDRAD COMPANY - S.R.L.            Bucovina, bl. A27, sc. A, ap. 3, jude˛ul Timi∫,           GEVICOM - S.R.L., Timi∫oara
  Subsemnatul Bucerzan Traian, cet„˛ean rom‚n,      identificat„ cu B.I. seria B.T. nr. 839803, eliberat de
n„scut la data de 19.05.1930 Ón Teius, jude˛ul Alba,    Poli˛ia Timi∫oara Ón 1994, cod numeric personal               ACT ADIfiIONAL
domiciliat Ón Timi∫oara, str. Coriolan Brediceanu     2631006354722, Ón calitate de asocia˛i ai Societ„˛ii
nr. 1, et. 2, ap. 9, identificat cu C.I. seria TM nr.   Comerciale ELGA STIL - S.R.L., cu sediul Ón         la actul constitutiv al Societ„˛ii Comerciale
241479/25.01.2002, eliberat„ de Poli˛ia Timi∫oara,     Timi∫oara, str. Matei Basarab, bl. A24, et. 2, ap. 11,          GEVICOM - S.R.L.
Ón calitate de asociat unic, aduc urm„toarele       jude˛ul Timi∫, Ónmatriculat„ la Oficiul Registrului     Subsemna˛ii Bogdan Tiberiu, cet„˛ean rom‚n,
modific„ri statutului societ„˛ii:             Comer˛ului al Jude˛ului Timi∫ cu nr. J 35/156/2003,    n„scut la data de 28.01.1966 Ón Deva, jude˛ul
  Art. 1. Detalierea unei activit„˛i din statutul     cod unic de Ónregistrare 15150367, atribut fiscal R,   Hunedoara, domiciliat Ón Timi∫oara, str. Alexandru
societ„˛ii conform noului cod CAEN astfel:         am hot„r‚t urm„toarele:                  Odobescu nr. 68B, ap. 1, jude˛ul Timi∫, cod numeric
 16               MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI,               PARTEA a IV-a,   Nr. 2379/7.X.2003
personal 1660128201023, identificat cu C.I. seria      Prezentul act adi˛ional s-a Óntocmit Ón         calitate de asociat unic al Societ„˛ii Comerciale
TM nr. 238955, eliberat la data de 15.01.2002 de     conformitate cu prevederile legale Ón vigoare.       JIMCONFEX-DANA - S.R.L., Ónmatriculat„ la Oficiul
Poli˛ia Timi∫oara, ∫i Bumbuc Gheorghe, cet„˛ean       Redactat ∫i dactilografiat azi, 12.05.2003, Ón      registrului comer˛ului cu nr. J 35/1622/1993, am
rom‚n, n„scut la data de 26.07.1962 Ón Vi∫eu de      3 exemplare.                        hot„r‚t urm„toarele modific„ri la actele
Sus, jude˛ul Maramure∫, domiciliat Ón Timi∫oara,       (105/491.133)                      constitutive ∫i cele ulterioare ale societ„˛ii:
str. Bran nr. 5, sc. A, et. 4, ap. 10, jude˛ul Timi∫,                *                  Art. 1. Completarea capitolului VII din statutul
identificat cu C.I. seria TM nr. 270850, eliberat la                                 societ„˛i cu urm„toarele:
data de 5.07.2002 de Poli˛ia Timi∫oara, asocia˛i ai          Societatea Comercial„               Fuziunea societ„˛ii cu alte societ„˛i se hot„r„∫te
Societ„˛ii Comerciale GEVICOM - S.R.L., am hot„r‚t         HOROBETA IMPEX - S.R.L.              de c„tre asociatul unic. Societatea trebuie s„
urm„toarele:                            Beregs„ul Mare, jude˛ul Timi∫           Óndeplineasc„ formalit„˛ile prev„zute de legisla˛ia
  Art. 1. Retragerea din societate a asociatului                                   Ón vigoare (Legea nr. 31/1990, republicat„). Odat„
Bumbuc Gheorghe prin cesionarea total„ a celor 10              ACT ADIfiIONAL               cu cererea de fuziune se va depune la Oficiul
p„r˛i sociale a 100.000 lei fiecare, Ón valoare total„                                registrului comer˛ului bilan˛ul societ„˛ii.
de 1.000.000 lei, c„tre asociatul Bogdan Tiberiu,      la actele constitutive ∫i cele ulterioare ale        Fuziunea va avea efect numai dup„ 3 luni de la
conform contractului de cesiune a p„r˛ilor sociale            Societ„˛ii Comerciale            publicarea Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei, timp
din 6.06.2003.                            HOROBETA IMPEX - S.R.L.             Ón care orice creditor al societ„˛ii care fuzioneaz„ va
  Art. 2. Bogdan Tiberiu r„m‚ne asociat unic al       Subsemna˛ii:                       putea face opozi˛ie Ón instan˛„.
societ„˛ii.                         1. Mih„il„ Timotei, cet„˛ean rom‚n, n„scut la        Alte prevederi r„m‚n neschimbate.
  Art. 3. Capitalul social total r„m‚ne neschimbat,   data de 17.03.1962 Ón Jimbolia, jude˛ul Timi∫,         Prezentul act adi˛ional s-a Óntocmit Ón
la suma de 2.000.000 lei, fiind Ómp„r˛it Ón 20 de     domiciliat Ón Jimbolia, Str. Recoltei nr. 28, jude˛ul    conformitate cu prevederile legale Ón vigoare.
p„r˛i sociale a 100.000 lei fiecare, ∫i apar˛ine Ón    Timi∫,                             Redactat ∫i dactilografiat azi, 12.05.2003, Ón 3
totalitate asociatului unic.                 2. Lucaciu Teodor, cet„˛ean rom‚n, n„scut la       exemplare.
  Art. 4. Schimbarea sediului societ„˛ii Ón       data de 15.02.1961 Ón satul Sinlazar, comuna          (107/491.135)
Timi∫oara, str. Odobescu Alexandru nr. 68B, ap. 1,    Chislaz, jude˛ul Bihor, domiciliat Ón Buzia∫, Str.                   *
jude˛ul Timi∫ (conform extras de carte funciar„      Republicii nr. 13, jude˛ul Timi∫,
nr. 44414/Timi∫oara).                    Ón calitate de asocia˛i ai Societ„˛ii Comerciale       Societatea Comercial„ MACHE - S.R.L.
  Art. 5. Schimbarea obiectului principal de
                             HOROBETA IMPEX - S.R.L., Ónmatriculat„ la Oficiul           Jimbolia, jude˛ul Timi∫
activitate astfel:
                             Registrului Comer˛ului al Jude˛ului Timi∫ cu nr.
  activitate principal„: cod CAEN 4533 - lucr„ri de
                             J 35/1171/1998, am hot„r‚t urm„toarele modific„ri:              ACT ADIfiIONAL
instala˛ii tehnico-sanitare.
                               Art. 1. Introducerea Ón societate a doamnei
  Art. 6. Renun˛area la activitatea prev„zut„ la cod                                 la contractul ∫i statutul Societ„˛ii Comerciale
                             Mih„il„ Sedonica, cet„˛ean rom‚n, n„scut„ la data
CAEN 7032 - administrarea imobilelor pe baz„ de                                              MACHE - S.R.L.
                             de 9.05.1963 Ón Marghita, jude˛ul Bihor, domiciliat„
tarife sau contract.
                             Ón Jimbolia, Str. Recoltei nr. 28, jude˛ul Timi∫,       Iancea Gheorghe, cet„˛ean rom‚n, domiciliat Ón
  Prezentul act adi˛ional modific„ ∫i completeaz„
                             identificat„ cu C.I. seria TM nr. 099617/21.10.1999,    Jimbolia, Calea Timi∫orii nr. 76, jude˛ul Timi∫,
corespunz„tor actul constitutiv al societ„˛ii.
                             eliberat„ de Poli˛ia Jimbolia, av‚nd cod numeric      identificat cu B.I. seria D.B. nr. 244795, eliberat de
  Celelalte clauze r„m‚n neschimbate. Prezentul
                             personal 2630509352361.                   Poli˛ia Jimbolia la data de 18.11.1996, asociat unic
act adi˛ional a fost redactat Ón 6 exemplare, la
                               Art. 2. Asociatul Lucaciu Teodor cesioneaz„ cele     al Societ„˛ii Comerciale MACHE - S.R.L., a Óncheiat
Timi∫oara.
                             10 p„r˛i sociale Ón valoare total„ de 1.000.000 lei,    prezentul act adi˛ional, hot„r‚nd urm„toarele:
   (104/491.132)
             *                reprezent‚nd 50 % din valoarea capitalului social       Art. 1. La art. 5 din statutul societ„˛ii: Obiectul de
                             c„tre noul asociat, Mih„il„ Sedonica, conform        activitate – se va face urm„toarea completare:
      Societatea Comercial„             contractului de cesiune a p„r˛ilor sociale din data     activitatea principal„ a societ„˛ii este 5540 - baruri.
     HOROBETA IMPEX - S.R.L.             de 16.04.2003.                         Prezentul act adi˛ional reprezint„ voin˛a
    Beregs„ul Mare, jude˛ul Timi∫            Art. 3. Aportul asocia˛ilor la capitalul social va fi  asociatului, modific„ ∫i completeaz„ corespunz„tor
                             urm„torul:                         statutul ∫i contractul societ„˛ii.
                               - Mih„il„ Timotei - 1.000.000 lei, aport Ón         Celelalte clauze r„m‚n neschimbate.
         ACT ADIfiIONAL
                             numerar Ómp„r˛it Ón 10 p„r˛i sociale a 100.000 lei       Prezentul act adi˛ional s-a Óncheiat ast„zi,
   la actele constitutive ∫i cele ulterioare      fiecare, reprezent‚nd 50 % din capitalul social, ∫i     25.06.2003, Ón 7 exemplare.
       ale Societ„˛ii Comerciale            - Mih„il„ Sedonica - 1.000.000 lei, aport Ón         (108/491.136)
      HOROBETA IMPEX - S.R.L.            numerar Ómp„r˛it Ón 10 p„r˛i sociale a 100.000 lei                   *
  Subsemna˛ii:                      fiecare, reprezent‚nd 50 % din capitalul social.
  1. Mihaila Timotei, cet„˛ean rom‚n, n„scut la       Art. 4. Administrarea societ„˛ii va fi f„cut„ de           Societatea Comercial„
data de 17.03.1962 Ón Jimbolia, jude˛ul Timi∫,      c„tre asociatul Mih„il„ Timotei, retr„g‚ndu-se            NARCISALI - S.R.L., Timi∫oara
domiciliat Ón Jimbolia, Str. Recoltei nr. 28, jude˛ul   calitatea de administrator domnului Lucaciu
Timi∫,                          Teodor.                                   HOT√R¬REA NR. 1
  2. Mih„il„ Sedonica, cet„˛ean rom‚n, n„scut„ la      Art. 5. Se vor Ónchide punctele de lucru din
                             Buzia∫, Str. Bisericii nr. 15, ∫i Buzia∫, Str. Republicii      din 30.06.2003, a asociatului unic
data de 9.05.1963 Ón Marghita, jude˛ul Bihor,
domiciliat„ Ón Jimbolia, Str. Recoltei nr. 28, jude˛ul  nr. 25, jude˛ul Timi.                     Asociatul unic al Societ„˛ii Comerciale
Timi∫,                            Alte prevederi r„m‚n neschimbate.            NARCISALI - S.R.L., But Florica-Eugenia, Ón
  Ón calitate de asocia˛i ai Societ„˛ii Comerciale     Prezentul act adi˛ional s-a Óntocmit Ón         conformitate cu dispozi˛iile Legii nr. 31/1990,
HOROBETA IMPEX - S.R.L., Ónmatriculat„ la Oficiul     conformitate cu prevederile legale Ón vigoare.       modificat„ ∫i republicat„, hot„r„∫te:
Registrului Comer˛ului al Jude˛ului Timi∫ cu nr.       Redactat ∫i dactilografiat azi, 18.04.2003, Ón 5      Art. 1. Deschiderea unui punct de lucru Ón
J 35/1171/1998, am hot„r‚t urm„toarele modific„ri     exemplare.                         Timi∫oara, str. Mure∫ nr. 1-3, jude˛ul Timi∫, Ón
la actele constitutive ∫i cele ulterioare, astfel:      (106/491.134)                      incinta Complexului Doina, unde se va desf„∫ura
  Art. 1. Completarea capitolului IV din statutul                  *                activitatea prev„zut„ la cod CAEN 5211 - comer˛ cu
societ„˛ii cu urm„toarele:                                              am„nuntul Ón magazine nespecializate, cu v‚nzare
  Fuziunea societ„˛ii cu alte societ„˛i se hot„r„∫te          Societatea Comercial„             predominant„ de produse alimentare, b„uturi ∫i
de c„tre cei doi asocia˛i. Societatea trebuie s„           JIMCONFEX-DANA - S.R.L.             tutun, ∫i cea prev„zut„ la cod CAEN 5224 - comer˛
Óndeplineasc„ formalit„˛ile prev„zute de legisla˛ia          Jimbolia, jude˛ul Timi∫            cu am„nuntul cu p‚ine, produse de patiserie ∫i
Ón vigoare (Legea nr. 31/1990, republicat„). Odat„                                  produse zaharoase.
cu cererea de fuziune se va depune la Oficiul                ACT ADIfiIONAL                Art. 2. Asociatul unic va depune toate diligen˛ele
registrului comer˛ului bilan˛ul societ„˛ii.                                      Ón vederea Ónscrierii punctului de lucru la Oficiul
  Fuziunea va avea efect numai dup„ 3 luni de la       la actul constitutiv ∫i cele ulterioare        Registrului Comer˛ului de pe l‚ng„ Tribunalul
publicarea Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei , timp          ale Societ„˛ii Comerciale            Timi∫, Ón vederea ob˛inerii certificatului de
Ón care orice creditor al societ„˛ii care fuzioneaz„ va       JIMCONFEX-DANA - S.R.L.             Ónscriere de men˛iuni ∫i a autoriza˛iilor necesare
putea face opozi˛ie Ón instan˛„.               Subsemnatul Mih„il„ Timotei, domiciliat Ón        func˛ion„rii.
  Alte prevederi r„m‚n neschimbate.           Jimbolia, Str. Recoltei nr. 28, jude˛ul Timi∫, Ón        (109/491.137)
                      EDITOR: PARLAMENTUL ROM¬NIEI — CAMERA DEPUTAfiILOR

        Regia Autonom„ îMonitorul Oficial“, str. Izvor nr. 2–4, Palatul Parlamentului, sectorul 5, Bucure∫ti,
                cont nr. 2511.1—12.1/ROL Banca Comercial„ Rom‚n„ — S.A. — Sucursala îUnirea“ Bucure∫ti
                ∫i nr. 5069427282 Direc˛ia de Trezorerie ∫i Contabilitate Public„ a Municipiului Bucure∫ti
                (alocat numai persoanelor juridice bugetare).
        Adresa pentru publicitate: Centrul pentru rela˛ii cu publicul, Bucure∫ti, ∫os. Panduri nr. 1,
                bloc P33, parter, sectorul 5, tel. 411.58.33 ∫i 411.97.54. tel./fax 410.77.36.
        Tiparul: Regia Autonom„ îMonitorul Oficial“, tel. 490.65.52, 335.01.11/2178 ∫i 402.21.78,
                E–mail: publicari_acte@ramo.ro, Internet: www.monitoruloficial.ro
Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea a IV-a, nr. 2379/7.X.2003 con˛ine 16 pagini.                      Pre˛ul 16.000 lei    ISSN  1220 — 4889

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:19
posted:9/24/2010
language:Romanian
pages:16