mof4_2003_2074 by tradetrek

VIEWS: 15 PAGES: 16

									                                    PARTEA A IV-A
Anul 171 (XIII) — Nr. 2074                                                        Joi, 4 septembrie 2003
                        PUBLICAfiII ALE AGENfiILOR ECONOMICI        PUBLICAfiII ALE AGENfiILOR ECONOMICI
      Societatea Comercial„                  Societatea Comercial„                    Societatea Comercial„
    DOSTIL - S.R.L., R‚mnicu V‚lcea             LAREXIM - S.R.L., R‚mnicu V‚lcea              ESCODA - S.R.L., R‚mnicu V‚lcea
        jude˛ul V‚lcea                      jude˛ul V‚lcea
                                                                 MINISTERUL JUSTIfiIEI
        MINISTERUL JUSTIfiIEI                  MINISTERUL JUSTIfiIEI                 OFICIUL NAfiIONAL AL REGISTRULUI
                                 OFICIUL NAfiIONAL AL REGISTRULUI                   COMERfiULUI
    OFICIUL NAfiIONAL AL REGISTRULUI
                                      COMERfiULUI
          COMERfiULUI
                                                              OFICIUL REGISTRULUI COMERfiULUI
                                 OFICIUL REGISTRULUI COMERfiULUI               DE PE L¬NG√ TRIBUNALUL V¬LCEA
    OFICIUL REGISTRULUI COMERfiULUI
                                 DE PE L¬NG√ TRIBUNALUL V¬LCEA
    DE PE L¬NG√ TRIBUNALUL V¬LCEA                                        EXTRAS AL ŒNCHEIERII DE ŒNMATRICULARE
                               EXTRAS ŒNCHEIERE DE ŒNMATRICULARE             Judec„tor delegat      - Dina Gelu
  EXTRAS ŒNCHEIERE DE ŒNMATRICULARE
                               Judec„tor delegat      - Dina Gelu          Referent          - Geamanu Maria
 Judec„tor delegat      - Dina Gelu          Referent          - Geamanu Maria        Œn baza cererii nr. 8110 din data de 19.06.2003 ∫i
 Referent          - Geamanu Maria
                               Œn baza cererii nr. 8109 din 19.06.2003 ∫i a      a actelor doveditoare depuse, judec„torul delegat la
  Œn baza cererii nr. 8063 din 18.06.2003 ∫i a      actelor doveditoare depuse, judec„torul delegat la     Oficiul registrului comer˛ului de pe l‚ng„
actelor doveditoare depuse, judec„torul delegat la    Oficiul registrului comer˛ului de pe l‚ng„         Tribunalul V‚lcea a dispus autorizarea ∫i
Oficiul registrului comer˛ului de pe l‚ng„        Tribunalul V‚lcea a dispus autorizarea ∫i         Ónregistrarea societ„˛ii comerciale cu urm„toarele
                             Ónregistrarea societ„˛ii comerciale cu urm„toarele     date:
Tribunalul V‚lcea a dispus autorizarea ∫i
                             date:                             - num„r de ordine Ón registrul comer˛ului:
Ónregistrarea societ„˛ii comerciale cu urm„toarele
                               - num„r de ordine Ón registrul comer˛ului:       J 38/511/23.06.2003;
date:                                                          - cod unic de Ónregistrare: 15536890;
                             J 38/505/23.06.2003;
  - num„r de ordine Ón registrul comer˛ului:                                      - denumire ∫i form„ juridic„: ESCODA - S.R.L.;
                               - cod unic de Ónregistrare: 15536881;
J 38/504/19.06.2003;                                                  - sediul social: R‚mnicu V‚lcea, Calea lui Traian
                               - denumirea ∫i forma juridic„: LAREXIM - S.R.L.;
  - cod unic de Ónregistrare: 15527760;                                       nr. 125, jude˛ul V‚lcea, conform contractului de
                               - sediul social: R‚mnicu V‚lcea, Calea lui Traian
  - denumirea ∫i forma juridic„: DOSTIL - S.R.L.;                                  v‚nzare-cump„rare cu nr. 1714 din data de
                             nr. 125, jude˛ul V‚lcea, conform contractului de
  - sediul social: R‚mnicu V‚lcea, str. Matei                                    23.08.2000;
                             v‚nzare-cump„rare nr. 1714 din data de 23.08.2000;
Basarab nr. 4B, jude˛ul V‚lcea;                                             - durata de func˛ionare: nelimitat„;
                               - durata de func˛ionare: nelimitat„;
                                                            - capital social subscris: 2.000.000 lei, din care
  - durata de func˛ionare: nelimitat„;           - capitalul social subscris 2.000.000 lei, din care
                                                           v„rsat: 2.000.000 lei;
  - capitalul social subscris 30.000.000 lei, din care  v„rsat 2.000.000 lei, capitalul social este divizat Ón
                                                            - capitalul social este divizat Ón 20 p„r˛i sociale a
v„rsat 30.000.000 lei, capitalul social este divizat Ón  20 p„r˛i sociale a 100.000 lei fiecare;
                                                           100.000 lei fiecare;
30 p„r˛i sociale a 1.000.000 lei fiecare;          - date de identificare fondatori: Popescu
                                                            - date de identificare fondatori:
  - date de identificare fondatori: Groza Ion, Ón    Ghiulsen, Ón calitate de asociat, n„scut„ la data de
                                                            1. Popescu Ghiulsen, Ón calitate de asociat,
calitate de asociat, n„scut la data de 10.10.1958 Ón   7.07.1951 Ón Constan˛a, jude˛ul Constan˛a, cet„˛ean
                                                           n„scut„ la data de 7.07.1951 Ón Constan˛a, jude˛ul
                             rom‚n, domiciliat„ Ón R‚mnicu V‚lcea, Calea lui
localitatea Fole∫ti, jude˛ul V‚lcea, cet„˛ean rom‚n,                                 Constan˛a, cet„˛ean rom‚n, domiciliat„ Ón R‚mnicu
                             Traian nr. 69, sc. A, ap. 11, cod po∫tal 1000, jude˛ul
domiciliat Ón R‚mnicu V‚lcea, Calea lui Traian nr.                                  V‚lcea, Calea lui Traian nr. 69, sc. A, ap. 11, cod
                             V‚lcea, telefon 050, fax 050, identificat„ cu B.I. seria  po∫tal 1000, jude˛ul V‚lcea, identificat„ cu B.I. seria
181, bl. 12, sc. D, ap. 9 cod po∫tal 1000, jude˛ul
                             G.T. nr. 988550, eliberat de Poli˛ia R‚mnicu V‚lcea    G.T. nr. 988550, eliberat de Poli˛ia R‚mnicu V‚lcea
V‚lcea, identificat cu C.I. seria VX nr. 012549,     la data de 28.06.1996, cod numeric personal        la data de 28.06.1996, cod numeric personal
eliberat„ de Poli˛ia R‚mnicu V‚lcea la data de      2510707384181, ∫i Bojan Denise, Ón calitate de       2510707384181;
11.04.2000, cod numeric personal 1581010384216,      asociat, n„scut„ la data de 21.11.1976 Ón R‚mnicu       2. Bojan Denise, Ón calitate de asociat, n„scut„ la
∫i Groza Maria, Ón calitate de asociat, n„scut„ la data  V‚lcea, jude˛ul V‚lcea, cet„˛ean rom‚n, domiciliat„    data de 21.11.1976 Ón R‚mnicu V‚lcea, jude˛ul
de 4.06.1964 Ón localitatea Fole∫ti, jude˛ul V‚lcea,   Ón R‚mnicu V‚lcea, Calea lui Traian nr. 79, bl. S24,    V‚lcea, cet„˛ean rom‚n, domiciliat„ Ón R‚mnicu
cet„˛ean rom‚n, domiciliat„ Ón R‚mnicu V‚lcea,      sc. A, ap. 11, cod po∫tal 1000, jude˛ul V‚lcea, telefon  V‚lcea, Calea lui Traian nr. 79, bl. S24, sc. A, ap. 11,
Calea lui Traian nr. 235, bl. 12, sc. D, ap. 9, cod    050, fax 050, identificat„ cu B.I. seria G.X. nr.     cod po∫tal 1000, jude˛ul V‚lcea, identificat„ cu B.I.
po∫tal 1000, jude˛ul V‚lcea, identificat„ cu B.I. seria  622920, eliberat de Poli˛ia R‚mnicu V‚lcea la data     seria G.X. nr. 622920, eliberat de Poli˛ia R‚mnicu
B.X. nr. 157743, eliberat de Mili˛ia R‚mnicu V‚lcea    de   22.09.1997,   cod  numeric    personal   V‚lcea la data de 22.09.1997, cod numeric personal
                             2761121384216;                       2761121384216;
la data de 25.02.1984, cod numeric personal
                               - domeniul principal de activitate: grupa CAEN       - domeniul principal de activitate: grupa CAEN
2640604384197;
                             511 - activit„˛i de intermediere Ón comer˛ul cu        511 - activit„˛i de intermediere Ón comer˛ul cu
  - domeniul principal de activitate: grupa CAEN
                             ridicata;                         ridicata;
652 - alte intermedieri financiare;             - activitatea principal„: cod CAEN 5116 -         - activitatea principal„: cod CAEN 5116 -
  - activitatea principal„: cod CAEN 6522 - alte     intermedieri Ón comer˛ul cu textile, confec˛ii,      intermedieri Ón comer˛ul cu textile, confec˛ii,
activit„˛i de creditare.                 Ónc„l˛„minte ∫i articole.                 Ónc„l˛„minte ∫i articole din piele.
   (1/162.301)                        (2/162.302)                        (3/162.303)
             *                             *                             *
  2               MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI,               PARTEA a IV-a,   Nr. 2074/4.IX.2003
      Societatea Comercial„               - date de identificare fondatori:              - num„r de ordine Ón registrul comer˛ului:
    FILANTO - S.R.L., R‚mnicu V‚lcea            1. Popescu Ghiulsen, Ón calitate de asociat,       J 38/509/23.06.2003;
                              n„scut„ la data de 7.07.1951 Ón Constan˛a, jude˛ul       - cod unic de Ónregistrare: 15536946;
                              Constan˛a, cet„˛ean rom‚n, domiciliat„ Ón R‚mnicu       - denumire ∫i form„ juridic„: MIRUNA - S.R.L.;
       MINISTERUL JUSTIfiIEI
                              V‚lcea, Calea lui Traian nr. 69, sc. A, ap. 11, cod      - sediul social: R‚mnicu V‚lcea, Str. Zorelelor, bl.
    OFICIUL NAfiIONAL AL REGISTRULUI
                              po∫tal 1000, jude˛ul V‚lcea, identificat„ cu B.I. seria   C18, sc. E, ap. 1, jude˛ul V‚lcea, conform
         COMERfiULUI
                              G.T. nr. 988550, eliberat de Poli˛ia R‚mnicu V‚lcea     contractului de cedare spre folosin˛„ a bunurilor,
                              la data de 28.06.1996, cod numeric personal         valabil p‚n„ la data de 1.06.2004;
    OFICIUL REGISTRULUI COMERfiULUI           2510707384181;                         - durata de func˛ionare: nelimitat„;
    DE PE L¬NG√ TRIBUNALUL V¬LCEA             2. Popescu Viorela, Ón calitate de asociat, n„scut„     - capital social subscris: 2.000.000 lei, din care
                              la data de 20.01.1981 Ón R‚mnicu V‚lcea, jude˛ul      v„rsat: 2.000.000 lei;
EXTRAS AL ŒNCHEIERII DE ŒNMATRICULARE           V‚lcea, cet„˛ean rom‚n, domiciliat„ Ón R‚mnicu         - capitalul social este divizat Ón 20 p„r˛i sociale a
                              V‚lcea, Calea lui Traian nr. 123, cod po∫tal 1000,     100.000 lei fiecare;
  Judec„tor delegat      - Dina Gelu
                              jude˛ul V‚lcea, telefon 050, fax 050, identificat„ cu     - date de identificare fondator: Carcadea Claudia
  Referent          - Geamanu Maria
                              C.I. seria VX nr. 030662, eliberat„ de Poli˛ia       Magdalena, Ón calitate de asociat unic, n„scut„ la
  Œn baza cererii nr. 8111 din data de 19.06.2003 ∫i   R‚mnicu V‚lcea la data de 2.11.2000, cod numeric      data de 5.07.1970 Ón R‚mnicu V‚lcea, jude˛ul
a actelor doveditoare depuse, judec„torul delegat la    personal 2810120385607;                   V‚lcea, cet„˛ean rom‚n, domiciliat„ Ón R‚mnicu
Oficiul registrului comer˛ului de pe l‚ng„          - domeniul principal de activitate: grupa CAEN      V‚lcea, Bd. Tineretului nr. 16, sc. C, ap. 11, cod
Tribunalul V‚lcea a dispus autorizarea ∫i           511 - activit„˛i de intermediere Ón comer˛ul cu     po∫tal 1000, jude˛ul V‚lcea, identificat„ cu B.I. seria
Ónregistrarea societ„˛ii comerciale cu urm„toarele     ridicata;                          B.X. nr. 627933, eliberat de Mili˛ia R‚mnicu V‚lcea
date:                             - activitatea principal„: cod CAEN 5116 -        la data de 30.06.1984, cod numeric personal
  - num„r de ordine Ón registrul comer˛ului:       intermedieri Ón comer˛ul cu textile, confec˛ii,       2700705384201;
J 38/512/23.06.2003;                    Ónc„l˛„minte ∫i articole din piele.              - domeniul principal de activitate: grupa CAEN
  - cod unic de Ónregistrare: 15536903;            (5/162.305)                        515 - comer˛ cu ridicata cu produse intermediare
  - denumire ∫i form„ juridic„: FILANTO - S.R.L.;                  *                neagricole ∫i al de∫eurilor;
  - sediul social: R‚mnicu V‚lcea, Calea lui Traian                                   - activitatea principal„: cod CAEN 5157 - comer˛
nr. 125, jude˛ul V‚lcea, conform contractului de           Societatea Comercial„               cu ridicata cu de∫euri ∫i resturi.
v‚nzare-cump„rare cu nr. 1474 din data de            COVRESCU - S.R.L., R‚mnicu V‚lcea              (7/162.307)
23.08.2000;                                                                    *
  - durata de func˛ionare: nelimitat„;
                                    MINISTERUL JUSTIfiIEI
  - capital social subscris: 2.000.000 lei, din care                                      Societatea Comercial„
                                 OFICIUL NAfiIONAL AL REGISTRULUI
v„rsat: 2.000.000 lei;                                                  MIHGEO COM - S.R.L., R‚mnicu V‚lcea
                                      COMERfiULUI
  - capitalul social este divizat Ón 20 p„r˛i sociale a
100.000 lei fiecare;
                                                                  MINISTERUL JUSTIfiIEI
  - date de identificare fondatori:               OFICIUL REGISTRULUI COMERfiULUI
                                                               OFICIUL NAfiIONAL AL REGISTRULUI
  1. Popescu Ghiulsen, Ón calitate de asociat,          DE PE L¬NG√ TRIBUNALUL V¬LCEA
                                                                    COMERfiULUI
n„scut„ la data de 7.07.1951 Ón Constan˛a, jude˛ul
Constan˛a, cet„˛ean rom‚n, domiciliat„ Ón R‚mnicu     EXTRAS AL ŒNCHEIERII DE ŒNMATRICULARE
V‚lcea, Calea lui Traian nr. 69, sc. A, ap. 11, cod                                      OFICIUL REGISTRULUI COMERfiULUI
                               Judec„tor delegat      - Dina Gelu
po∫tal 1000, jude˛ul V‚lcea, identificat„ cu B.I. seria                                    DE PE L¬NG√ TRIBUNALUL V¬LCEA
                               Referent          - Verzea Elena
G.T. nr. 988550, eliberat de Poli˛ia R‚mnicu V‚lcea
la data de 28.06.1996, cod numeric personal          Œn baza cererii nr. 8133 din data de 19.06.2003 ∫i    EXTRAS AL ŒNCHEIERII DE ŒNMATRICULARE
2510707384181;                       a actelor doveditoare depuse, judec„torul delegat la
                                                             Judec„tor delegat      - Dina Gelu
  2. Popescu Viorela, Ón calitate de asociat, n„scut„   Oficiul registrului comer˛ului de pe l‚ng„
                                                             Referent          - Verzea Elena
la data de 20.01.1981 Ón R‚mnicu V‚lcea, jude˛ul      Tribunalul V‚lcea a dispus autorizarea ∫i
V‚lcea, cet„˛ean rom‚n, domiciliat„ Ón R‚mnicu       Ónregistrarea societ„˛ii comerciale cu urm„toarele       Œn baza cererii nr. 8212 din data de 20.06.2003 ∫i
V‚lcea, Calea lui Traian nr. 123, cod po∫tal 1000,     date:                            a actelor doveditoare depuse, judec„torul delegat la
jude˛ul V‚lcea, telefon 050, fax 050, identificat„ cu     - num„r de ordine Ón registrul comer˛ului:        Oficiul registrului comer˛ului de pe l‚ng„
C.I. seria VX nr. 030662, eliberat„ de Poli˛ia       J 38/507/23.06.2003;                    Tribunalul V‚lcea a dispus autorizarea ∫i
R‚mnicu V‚lcea la data de 2.11.2000, cod numeric       - cod unic de Ónregistrare: 15536920;          Ónregistrarea societ„˛ii comerciale cu urm„toarele
personal 2810120385607;                    - denumire ∫i form„ juridic„: COVRESCU - S.R.L.;     date:
  - domeniul principal de activitate: grupa CAEN       - sediul social: R‚mnicu V‚lcea, str. M„r„∫e∫ti nr.     - num„r de ordine Ón registrul comer˛ului:
  511 - activit„˛i de intermediere Ón comer˛ul cu     1, bl. 13, sc. C, et. 2, ap. 9, jude˛ul V‚lcea;       J 38/516/24.06.2003;
ridicata;                           - durata de func˛ionare: nelimitat„;            - cod unic de Ónregistrare: 15540190;
  - activitatea principal„: cod CAEN 5116 -         - capital social subscris: 2.000.000 lei, din care     - denumire ∫i form„ juridic„: MIHGEO COM -
intermedieri Ón comer˛ul cu textile, confec˛ii,      v„rsat: 2.000.000 lei;                   S.R.L.;
Ónc„l˛„minte ∫i articole din piele.              - capitalul social este divizat Ón 20 p„r˛i sociale a    - sediul social: R‚mnicu V‚lcea, Str. Prim„verii
   (4/162.304)                      100.000 lei fiecare;                    nr. 8, bl. A5, sc. B, ap. 4, jude˛ul V‚lcea;
              *                 - date de identificare fondator: Covrescu          - durata de func˛ionare: nelimitat„;
                              Valerian, Ón calitate de asociat unic, n„scut la data     - capital social subscris: 2.000.000 lei, din care
      Societatea Comercial„              de 15.05.1951 Ón comuna Horezu, jude˛ul V‚lcea,       v„rsat: 2.000.000 lei;
      SCALO IMPEX - S.R.L.              cet„˛ean rom‚n, domiciliat Ón R‚mnicu V‚lcea,         - capitalul social este divizat Ón 20 p„r˛i sociale a
    R‚mnicu V‚lcea, jude˛ul V‚lcea           Calea lui Traian nr. 188, sc. 4, cod po∫tal 7, jude˛ul   100.000 lei fiecare;
                              V‚lcea, identificat cu B.I. seria B.R. nr. 409052,       - date de identificare fondator: Efrim Mihai-
                              eliberat de Mili˛ia R‚mnicu V‚lcea la data de        Bogdan, Ón calitate de asociat unic, n„scut la data de
       MINISTERUL JUSTIfiIEI
                              30.03.1985, cod numeric personal 1510515384180;       5.11.1976 Ón R‚mnicu V‚lcea, jude˛ul V‚lcea,
    OFICIUL NAfiIONAL AL REGISTRULUI
                               - domeniul principal de activitate: grupa CAEN      cet„˛ean rom‚n, domiciliat Ón Brezoi, Str. Eroilor
         COMERfiULUI
                               742 - activit„˛i de arhitectur„, inginerie ∫i servicii  nr. 63, cod po∫tal 1075, jude˛ul V‚lcea, identificat cu
                              de consultan˛„ tehnic„ legate de acestea;          C.I. seria VX nr. 125694, eliberat„ de Poli˛ia Brezoi
    OFICIUL REGISTRULUI COMERfiULUI             - activitatea principal„: cod CAEN 7420 - activit„˛i   la data de 16.05.2003, cod numeric personal
    DE PE L¬NG√ TRIBUNALUL V¬LCEA            de arhitectur„, inginerie ∫i servicii de consultan˛„    1761105380882;
                              tehnic„ legate de acestea.                   - domeniul principal de activitate: grupa CAEN
EXTRAS AL ŒNCHEIERII DE ŒNMATRICULARE              (6/162.306)                        554 - baruri;
                                           *                  - activitatea principal„: cod CAEN 5540 - baruri.
  Judec„tor delegat      - Dina Gelu
                                                              (8/162.308)
  Referent          - Geamanu Maria
                                   Societatea Comercial„                            *
  Œn baza cererii nr. 8112 din data de 19.06.2003 ∫i       MIRUNA - S.R.L., R‚mnicu V‚lcea
a actelor doveditoare depuse, judec„torul delegat la                                       Societatea Comercial„
Oficiul registrului comer˛ului de pe l‚ng„                                          FITGRUP - S.R.L., R‚mnicu V‚lcea
                                    MINISTERUL JUSTIfiIEI
Tribunalul V‚lcea a dispus autorizarea ∫i
                                 OFICIUL NAfiIONAL AL REGISTRULUI
Ónregistrarea societ„˛ii comerciale cu urm„toarele
                                      COMERfiULUI                       MINISTERUL JUSTIfiIEI
date:
                                                               OFICIUL NAfiIONAL AL REGISTRULUI
  - num„r de ordine Ón registrul comer˛ului:
                                                                    COMERfiULUI
J 38/506/23.06.2003;                       OFICIUL REGISTRULUI COMERfiULUI
  - cod unic de Ónregistrare: 15536911;             DE PE L¬NG√ TRIBUNALUL V¬LCEA
  - denumire ∫i form„ juridic„: SCALO IMPEX -                                        OFICIUL REGISTRULUI COMERfiULUI
S.R.L.;                          EXTRAS AL ŒNCHEIERII DE ŒNMATRICULARE               DE PE L¬NG√ TRIBUNALUL V¬LCEA
  - sediul social: R‚mnicu V‚lcea, Calea lui Traian
                               Judec„tor delegat      - Dina Gelu
nr. 125, jude˛ul V‚lcea, conform contractului de                                    EXTRAS AL ŒNCHEIERII DE ŒNMATRICULARE
                               Referent          - Geamanu Maria
v‚nzare-cump„rare cu nr. 1714 din data de
                                                             Judec„tor delegat      - Dina Gelu
23.08.2000;                          Œn baza cererii nr. 8205 din data de 20.06.2003 ∫i
                                                             Referent          - Geamanu Maria
  - durata de func˛ionare: nelimitat„;          a actelor doveditoare depuse, judec„torul delegat la
  - capital social subscris: 2.000.000 lei, din care   Oficiul registrului comer˛ului de pe l‚ng„           Œn baza cererii nr. 9219 din data de 20.06.2003 ∫i
v„rsat: 2.000.000 lei;                   Tribunalul V‚lcea a dispus autorizarea ∫i          a actelor doveditoare depuse, judec„torul delegat la
  - capitalul social este divizat Ón 20 p„r˛i sociale a  Ónregistrarea societ„˛ii comerciale cu urm„toarele     Oficiul registrului comer˛ului de pe l‚ng„
100.000 lei fiecare;                    date:                            Tribunalul V‚lcea a dispus autorizarea ∫i
                 MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA                 a IV-a,  Nr. 2074/4.IX.2003                   3
Ónregistrarea societ„˛ii comerciale cu urm„toarele         Societatea Comercial„                - durata de func˛ionare: nelimitat„;
date:                           ECOCERC - S.R.L., Dr„g„∫ani, jude˛ul V‚lcea          - capital social subscris: 2.000.000 lei, din care
  - num„r de ordine Ón registrul comer˛ului:                                     v„rsat: 2.000.000 lei;
J 38/510/23.06.2003;                                                   - capitalul social este divizat Ón 20 p„r˛i sociale a
                                    MINISTERUL JUSTIfiIEI
  - cod unic de Ónregistrare: 15536962;                                       100.000 lei fiecare;
                                 OFICIUL NAfiIONAL AL REGISTRULUI
  - denumire ∫i form„ juridic„: FITGRUP - S.R.L.;                                    - date de identificare fondatori:
                                      COMERfiULUI
  - sediul social: R‚mnicu V‚lcea, Str. Republicii                                   1. Apostolescu N. Nicolae, Ón calitate de asociat,
nr. 32, bl. R36, sc. A, et. 1, ap. 4, jude˛ul V‚lcea,                                 n„scut la data de 9.09.1966 Ón comuna Pietrari,
conform contractului de v‚nzare-cump„rare cu nr.         OFICIUL REGISTRULUI COMERfiULUI           jude˛ul V‚lcea, cet„˛ean rom‚n, domiciliat Ón satul
16805 din data de 9.02.1993;                   DE PE L¬NG√ TRIBUNALUL V¬LCEA
                                                           Pietrarii de Sus, comuna Pietrari, cod po∫tal 1043,
  - durata de func˛ionare: nelimitat„;                                        jude˛ul V‚lcea, telefon 864321, identificat cu C.I.
  - capital social subscris: 2.000.000 lei, din care   EXTRAS AL ŒNCHEIERII DE ŒNMATRICULARE
                                                           seria VX nr. 075814, eliberat„ de Poli˛ia B„ile
v„rsat: 2.000.000 lei;                    Judec„tor delegat      - Dina Gelu         Govora la data de 18.02.2002, cod numeric personal
  - capitalul social este divizat Ón 20 p„r˛i sociale a   Referent          - Verzea Elena       1660909386042;
100.000 lei fiecare;
                               Œn baza cererii nr. 8378 din data de 24.06.2003 ∫i     2. David Mihai, Ón calitate de asociat, n„scut la
  - date de identificare fondatori:
                              a actelor doveditoare depuse, judec„torul delegat la    data de 4.05.1975 Ón Horezu, jude˛ul V‚lcea,
  1. Ciocoiu Iuliana, Ón calitate de asociat, n„scut„
                              Oficiul registrului comer˛ului de pe l‚ng„         cet„˛ean rom‚n, domiciliat Ón comuna Pietrari, cod
la data de 19.07.1968 Ón R‚mnicu V‚lcea, jude˛ul
V‚lcea, cet„˛ean rom‚n, domiciliat„ Ón R‚mnicu       Tribunalul V‚lcea a dispus autorizarea ∫i         po∫tal 1043, jude˛ul V‚lcea, identificat cu B.I. seria
V‚lcea, Str. Republicii nr. 32, bl. R36, sc. A, ap. 4,   Ónregistrarea societ„˛ii comerciale cu urm„toarele     D.K. nr. 856151, eliberat de Mili˛ia B„ile Govora la
cod po∫tal 1000, jude˛ul V‚lcea, identificat„ cu B.I.   date:                           data de 19.06.1989, cod numeric personal
seria D.E. nr. 897176, eliberat de Mili˛ia B„ile       - num„r de ordine Ón registrul comer˛ului:       1750504386042;
Ol„ne∫ti la data de 19.11.1987, cod numeric        J 38/518/25.06.2003;                     - domeniul principal de activitate: grupa CAEN
personal 2680719384010;                    - cod unic de Ónregistrare: 15541799;           512 - comer˛ cu ridicata cu produse agricole
  2. Dumitrescu Maria, Ón calitate de asociat,        - denumire ∫i form„ juridic„: ECOCERC - S.R.L.;     brute ∫i al animalelor vii;
n„scut„ la data de 28.12.1963 Ón R‚mnicu V‚lcea,       - sediul social: Dr„g„∫ani, Pia˛a Pandurilor, bl. D,    - activitatea principal„: cod CAEN 5121 - comer˛
jude˛ul V‚lcea, cet„˛ean rom‚n, domiciliat„ Ón       sc. C, ap. 15, jude˛ul V‚lcea;               cu ridicata cu cereale, semin˛e ∫i furaje.
R‚mnicu V‚lcea, Str. Hidrocentralei nr. 6, bl. M4, sc.    - emblema este figurativ„; descriere: un           (12/162.312)
B, ap. 6, cod po∫tal 1000, jude˛ul V‚lcea, identificat„  curcubeu, deasupra unei dune, Óncadrate Óntr-un                    *
cu B.I. seria G.N. nr. 550442, eliberat de Poli˛ia     octogon; codificarea emblemei: 1.15.1 (curcubeu);
Novaci la data de 26.10.1994, cod numeric personal     6.6.1 (peisaje desertice sau cu vegeta˛ie foarte            Societatea Comercial„
2631228131233;                       rarefiat„);                          VIO ™I IONICA - S.R.L., satul Valea Mare
  - domeniul principal de activitate: grupa CAEN       - durata de func˛ionare: nelimitat„;             comuna Valea Mare, jude˛ul V‚lcea
  930 - alte activit„˛i de servicii;             - capital social subscris: 2.000.000 lei, din care
  - activitatea principal„: cod CAEN 9304 - activit„˛i  v„rsat: 2.000.000 lei;
                               - capitalul social este divizat Ón 20 p„r˛i sociale a         MINISTERUL JUSTIfiIEI
de Óntre˛inere corporal„.
                              100.000 lei fiecare;                       OFICIUL NAfiIONAL AL REGISTRULUI
   (9/162.309)
                               - date de identificare fondatori:                      COMERfiULUI
              *
                               1. Popa Gheorghe, Ón calitate de asociat, n„scut la
     Societatea Comercial„              data de 26.12.1953 Ón comuna Blidari, jude˛ul           OFICIUL REGISTRULUI COMERfiULUI
  EROCLIN PROD - S.R.L., satul Vl„de∫ti         V‚lcea, cet„˛ean rom‚n, domiciliat Ón Bucure∫ti, bd.        DE PE L¬NG√ TRIBUNALUL V¬LCEA
   comuna Vl„de∫ti, jude˛ul V‚lcea           Gheorghe ™incai nr. 12, bl. 12, sc. 3, ap. 91, sectorul
                              4, identificat cu B.I. seria R.D. nr. 285812, eliberat   EXTRAS AL ŒNCHEIERII DE ŒNMATRICULARE
                              de Poli˛ia R‚mnicu V‚lcea la data de 13.12.2002,
       MINISTERUL JUSTIfiIEI                                            Judec„tor delegat      - Dina Gelu
                              cod numeric personal 1531226400272;
    OFICIUL NAfiIONAL AL REGISTRULUI                                          Referent          - Verzea Elena
                               2. Mitoiu Corneliu Vasile, Ón calitate de asociat,
         COMERfiULUI
                              n„scut la data de 20.01.1940 Ón Bucure∫ti, cet„˛ean      Œn baza cererii nr. 8434 din data de 25.06.2003 ∫i
                              rom‚n, domiciliat Ón Bucure∫ti, aleea Fete∫ti nr. 6-    a actelor doveditoare depuse, judec„torul delegat la
    OFICIUL REGISTRULUI COMERfiULUI           12, bl. I26, sc. J, ap. 141, sectorul 3, cod po∫tal    Oficiul registrului comer˛ului de pe l‚ng„
    DE PE L¬NG√ TRIBUNALUL V¬LCEA            70000, identificat cu C.I. seria BC nr. 707051,      Tribunalul V‚lcea a dispus autorizarea ∫i
                              eliberat„ de Poli˛ia Municipiului Bucure∫ti la data    Ónregistrarea societ„˛ii comerciale cu urm„toarele
EXTRAS AL ŒNCHEIERII DE ŒNMATRICULARE           de 3.11.1992, cod numeric personal 1400120400393;     date:
  Judec„tor delegat      - Dina Gelu          - domeniul principal de activitate: grupa CAEN       - num„r de ordine Ón registrul comer˛ului:
  Referent          - Verzea Elena         731 - cercetare-dezvoltare Ón ∫tiin˛e fizice ∫i
                                                           J 38/524/26.06.2003;
                              naturale;
  Œn baza cererii nr. 8266 din data de 23.06.2003 ∫i                                  - cod unic de Ónregistrare: 15547589;
                               - activitatea principal„: cod CAEN 7310 -
a actelor doveditoare depuse, judec„torul delegat la                                   - denumire ∫i form„ juridic„: VIO ™I IONICA -
                              cercetare-dezvoltare Ón ∫tiin˛e fizice ∫i naturale.
Oficiul registrului comer˛ului de pe l‚ng„                                      S.R.L.;
                                (11/162.311)
Tribunalul V‚lcea a dispus autorizarea ∫i                                        - sediul social: satul Valea Mare, comuna Valea
                                           *
Ónregistrarea societ„˛ii comerciale cu urm„toarele                                  Mare, jude˛ul V‚lcea;
date:                                Societatea Comercial„                - durata de func˛ionare: nelimitat„;
  - num„r de ordine Ón registrul comer˛ului:        GEFAN EXIM - S.R.L., satul Pietrarii de Sus         - capital social subscris: 2.000.000 lei, din care
J 38/514/23.06.2003;                      comuna Pietrari, jude˛ul V‚lcea            v„rsat: 2.000.000 lei;
  - cod unic de Ónregistrare: 15536954;                                         - capitalul social este divizat Ón 20 p„r˛i sociale a
  - denumire ∫i form„ juridic„: EROCLIN PROD -                                    100.000 lei fiecare;
S.R.L.;                                 MINISTERUL JUSTIfiIEI
                                                             - date de identificare fondatori:
  - sediul social: satul Vl„de∫ti nr. 175, comuna        OFICIUL NAfiIONAL AL REGISTRULUI
                                                             1. Stoenescu Viorel, Ón calitate de asociat, n„scut
Vl„de∫ti, jude˛ul V‚lcea;                          COMERfiULUI
                                                           la data de 25.12.1981 Ón comuna Valea Mare,
  - durata de func˛ionare: nelimitat„;                                        jude˛ul V‚lcea, cet„˛ean rom‚n, domiciliat Ón satul
  - capital social subscris: 2.000.000 lei, din care       OFICIUL REGISTRULUI COMERfiULUI           Valea Mare, comuna Valea Mare, cod po∫tal 944,
v„rsat: 2.000.000 lei;                      DE PE L¬NG√ TRIBUNALUL V¬LCEA            jude˛ul V‚lcea, identificat cu C.I. seria VX nr.
  - capitalul social este divizat Ón 20 p„r˛i sociale a                               072675, eliberat„ de Poli˛ia B„lce∫ti la data de
100.000 lei fiecare;                    EXTRAS AL ŒNCHEIERII DE ŒNMATRICULARE           25.01.2002, cod numeric personal 181225203834;
  - date de identificare fondator: Groza Floarea, Ón
                               Judec„tor delegat      - Dina Gelu          2. Stoenescu Ionica, Ón calitate de asociat, n„scut„
calitate de asociat unic, n„scut„ la data de
                               Referent          - Geamanu Maria       la data de 5.01.1980 Ón comuna Peri∫ani, jude˛ul
29.05.1972 Ón comuna M„ciuca, jude˛ul V‚lcea,
                                                           V‚lcea, cet„˛ean rom‚n, domiciliat„ Ón satul Valea
cet„˛ean rom‚n, domiciliat„ Ón satul Vl„de∫ti,        Œn baza cererii nr. 8428 din data de 25.06.2003 ∫i
                                                           Mare, comuna Valea Mare, cod po∫tal 944, jude˛ul
comuna Vl„de∫ti, cod po∫tal 1036, jude˛ul V‚lcea,     a actelor doveditoare depuse, judec„torul delegat la
                                                           V‚lcea, identificat„ cu C.I. seria VX nr. 107353,
identificat„ cu C.I. seria VX nr. 117218, eliberat„ de   Oficiul registrului comer˛ului de pe l‚ng„
                                                           eliberat„ de Poli˛ia B„lce∫ti la data de 13.12.2002,
Poli˛ia R‚mnicu V‚lcea la data de 7.03.2003, cod      Tribunalul V‚lcea a dispus autorizarea ∫i
numeric personal 2720529380027;              Ónregistrarea societ„˛ii comerciale cu urm„toarele     cod numeric personal 2800105381698;
  - domeniul principal de activitate: grupa CAEN     date:                             - domeniul principal de activitate: grupa CAEN
  245 - fabricarea s„punurilor, detergen˛ilor ∫i a      - num„r de ordine Ón registrul comer˛ului:         521 - comer˛ cu am„nuntul Ón magazine
produselor de Óntre˛inere, cosmetice ∫i de         J 38/522/26.06.2003;                    nespecializate;
parfumerie;                          - cod unic de Ónregistrare: 15547546;           - activitatea principal„: cod CAEN 521 - comer˛ cu
  - activitatea principal„: cod CAEN 2451 -         - denumire ∫i form„ juridic„: GEFAN EXIM -       am„nuntul, Ón magazine nespecializate, cu v‚nzare
fabricarea s„punurilor, detergen˛ilor ∫i a produselor   S.R.L.;                          predominant„ de produse alimentare, b„uturi ∫i
de Óntre˛inere.                        - sediul social: satul Pietrarii de Sus, comuna     tutun.
   (10/162.310)                     Pietrari, jude˛ul V‚lcea, conform contractului de        (13/162.313)
              *                comodat, valabil p‚n„ la data de 23.06.2004;                     *
  4               MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI,               PARTEA a IV-a,   Nr. 2074/4.IX.2003
      Societatea Comercial„              V‚lcea la data de 16.01.1985, cod numeric personal     J 24/76/1998, cu sediul Ón Baia Mare, jude˛ul
     VIO DAN CONSULTING - S.R.L.            2411008384181;                       Maramure∫.
        R‚mnicu V‚lcea                 - domeniul principal de activitate: grupa CAEN
                                                                   JUDEC√TORUL DELEGAT
                                748 - alte activit„˛i de servicii prestate Ón
                              principal Óntreprinderilor;                  Asupra cererii de fa˛„:
       MINISTERUL JUSTIfiIEI
                                - activitatea principal„: cod CAEN 7487 - alte       Prin cererea legal timbrat„, Ónregistrat„ la data
    OFICIUL NAfiIONAL AL REGISTRULUI
                              activit„˛i de servicii prestate Ón principal        de 24.06.2003 cu nr. 7999, petentul P„curar
         COMERfiULUI
                              Óntreprinderilor.                      Valentin Ioan a solicitat autorizarea constituirii ∫i
                                 (15/162.315)                      Ónmatricularea Societ„˛ii Comerciale CORAMET
    OFICIUL REGISTRULUI COMERfiULUI                         *                IMPORT EXPORT - S.R.L., Baia Mare, Sucursala Satu
    DE PE L¬NG√ TRIBUNALUL V¬LCEA                                          Mare la Oficiul registrului comer˛ului.
                                    Societatea Comercial„                Œn sus˛inerea cererii a fost depus urm„torul
EXTRAS AL ŒNCHEIERII DE ŒNMATRICULARE               DAVOPREST - S.R.L., C„lim„ne∫ti           Ónscris: actul constitutiv autentificat cu nr. 760 din
  Judec„tor delegat      - Dina Gelu                 jude˛ul V‚lcea                data de 2.06.2003 de notarul public Maria Petrus,
  Referent          - Verzea Elena                                      precum ∫i celelalte acte prev„zute de lege.
                                     MINISTERUL JUSTIfiIEI
                                                              Examin‚nd men˛ionatele Ónscrisuri, judec„torul
  Œn baza cererii nr. 8436 din data de 25.06.2003 ∫i
                                  OFICIUL NAfiIONAL AL REGISTRULUI           delegat, constat‚nd c„ sunt Óndeplinite cerin˛ele
a actelor doveditoare depuse, judec„torul delegat la
                                       COMERfiULUI                 legale privind constituirea societ„˛ii comerciale, Ón
Oficiul registrului comer˛ului de pe l‚ng„
                                                            conformitate cu dispozi˛iile art. 331 ∫i urm„toarelor
Tribunalul V‚lcea a dispus autorizarea ∫i
Ónregistrarea societ„˛ii comerciale cu urm„toarele                                   din Codul de procedur„ civil„, precum ∫i ale Legii
                                  OFICIUL REGISTRULUI COMERfiULUI            nr. 31/1990, republicat„, urmeaz„ a admite
date:
                                  DE PE L¬NG√ TRIBUNALUL V¬LCEA            prezenta cerere, autoriz‚nd constituirea Societ„˛ii
  - num„r de ordine Ón registrul comer˛ului:
J 38/528/26.06.2003;                                                  Comerciale CORAMET IMPORT EXPORT - S.R.L.,
                              EXTRAS AL ŒNCHEIERII DE ŒNMATRICULARE            Baia Mare, Sucursala Satu Mare ∫i dispun‚nd
  - cod unic de Ónregistrare: 15547503;
  - denumire ∫i form„ juridic„: VIO DAN            Judec„tor delegat      - Dina Gelu         Ónmatricularea acesteia.
CONSULTING - S.R.L.;                      Referent          - Geamanu Maria
                                                             Pentru aceste motive, Ón numele legii, dispune:
  - sediul social: R‚mnicu V‚lcea, str. Nicolae Iorga
                                Œn baza cererii nr. 8448 din data de 26.06.2003 ∫i
nr. 1, bl. A17/1, sc. I, et. 5, ap. 25, jude˛ul V‚lcea;                                  Admite cererea formulat„ de P„curar Valentin
                              a actelor doveditoare depuse, judec„torul delegat la
  - durata de func˛ionare: nelimitat„;                                         Ioan, domiciliat Ón Baia Mare, Bd. Unirii nr. 14, bl.
                              Oficiul registrului comer˛ului de pe l‚ng„
  - capital social subscris: 2.000.000 lei, din care                                  E2, ap. 53, jude˛ul Maramure∫, ∫i, Ón consecin˛„:
                              Tribunalul V‚lcea a dispus autorizarea ∫i
v„rsat: 2.000.000 lei;                                                   Autorizeaz„    constituirea   ∫i dispune
                              Ónregistrarea societ„˛ii comerciale cu urm„toarele
  - capitalul social este divizat Ón 20 p„r˛i sociale a                                Ónmatricularea la Oficiul registrului comer˛ului a
                              date:
100.000 lei fiecare;                                                  Societ„˛ii Comerciale CORAMET IMPORT EXPORT -
                                - num„r de ordine Ón registrul comer˛ului:
  - date de identificare fondator: Mirea Daniel-                                    S.R.L., Baia Mare, Sucursala Satu Mare, cu
Dumitru, Ón calitate de asociat unic, n„scut la data    J 38/526/26.06.2003;
                                                            urm„toarele date:
de 12.10.1976 Ón comuna R„de∫ti, jude˛ul V‚lcea,        - cod unic de Ónregistrare: 15547554;
                                                              Forma juridic„, denumirea, sediul: sucursal„, cu
cet„˛ean rom‚n, domiciliat Ón R‚mnicu V‚lcea, str.       - denumire ∫i form„ juridic„: DAVOPREST -
                                                            denumirea CORAMET IMPORT EXPORT - S.R.L.,
Nicolae Iorga nr. 1, bl. A17/1, sc. I, ap. 25, cod po∫tal  S.R.L.;
                                - sediul social: C„lim„ne∫ti, str. Al. Vlahu˛„ nr. 22,  Baia Mare, Sucursala Satu Mare, cu sediul social Ón
1000, jude˛ul V‚lcea, identificat cu C.I. seria VX nr.                                 Satu Mare, str. Lucian Blaga nr. CU48, jude˛ul Satu
041661, eliberat„ de Poli˛ia R‚mnicu V‚lcea la data     jude˛ul V‚lcea;
                                - durata de func˛ionare: nelimitat„;           Mare, conform contractului de Ónchiriere cu nr. 240
de   27.02.2001,    cod   numeric    personal
                                - capital social subscris: 2.000.000 lei, din care    din data de 28.05.2003, valabil p‚n„ la data de
1761012384197;
                              v„rsat: 2.000.000 lei;                   1.06.2006.
  - domeniul principal de activitate: grupa CAEN
                                - capitalul social este divizat Ón 20 p„r˛i sociale a    Obiectul de activitate
  741 - activit„˛i juridice, de contabilitate ∫i revizie
                              100.000 lei fiecare;                      Domeniul principal: 515 - comer˛ cu ridicata cu
contabil„, consultan˛„ Ón domeniul fiscal; activit„˛i
                                - date de identificare fondator: Jerdel Laz„r      produse intermediare neagricole ∫i al de∫eurilor.
de studii de pia˛„ ∫i de sondaj; consultan˛„ pentru
afaceri ∫i management;                   ™tefan, Ón calitate de asociat unic, n„scut la data de     Activitatea principal„: 5155 - comer˛ cu ridicata
  - activitatea principal„: cod CAEN 7412 - activit„˛i   25.12.1976 Ón R‚mnicu V‚lcea, jude˛ul V‚lcea,        cu produse chimice.
de contabilitate, revizie contabil„, consultan˛„ Ón     cet„˛ean rom‚n, domiciliat Ón C„lim„ne∫ti, str. Al.      Alte activit„˛i: conform hot„r‚rii adun„rii
domeniul fiscal.                      Vlahu˛„ nr. 22, cod po∫tal 1079, jude˛ul V‚lcea,      generale a asocia˛ilor din data de 28.05.2003.
   (14/162.314)                      telefon 0744/563022, identificat cu B.I. seria H.C.      Œmputernicit: P„curar Valentin Ioan, cet„˛ean
              *                nr. 813276, eliberat de Poli˛ia C„lim„ne∫ti la data de   rom‚n, n„scut la data de 27.07.1949 Ón comuna
                              18.10.2000, cod numeric personal 1761225381272;       R„stoci, jude˛ul S„laj, cod numeric personal
     Societatea Comercial„                - domeniul principal de activitate: grupa CAEN      1490727240048, av‚nd puteri conform actului
  DEZY DESIGN - S.R.L., R‚mnicu V‚lcea            554 - baruri;                      adi˛ional autentificat cu nr. 760 din data de
                                - activitatea principal„: cod CAEN 5540 - baruri.    2.06.2003 de notarul public Petru∫ Maria.
                                 (16/162.316)                       Dispune publicarea Ón Monitorul Oficial al
       MINISTERUL JUSTIfiIEI
    OFICIUL NAfiIONAL AL REGISTRULUI
                                            *                Rom‚niei, Partea a IV-a, a Óncheierii.
                                                              Executorie de drept.
         COMERfiULUI
                                    Societatea Comercial„                Cu drept de recurs.
                                 CORAMET IMPORT EXPORT - S.R.L.              Pronun˛at„ Ón ∫edin˛a din 27 iunie 2003.
    OFICIUL REGISTRULUI COMERfiULUI               Baia Mare, Sucursala Satu Mare              R„mas„ irevocabil„ la data de 27 iunie 2003, prin
    DE PE L¬NG√ TRIBUNALUL V¬LCEA                     Satu Mare                 nerecurare/renun˛are la recurs.
                                                              (17/162.317)
EXTRAS AL ŒNCHEIERII DE ŒNMATRICULARE                                                       *
                                NUM√R DE ORDINE ŒN REGISTRUL COMERfiULUI
  Judec„tor delegat      - Dina Gelu                   J 30/529/30.06.2003
  Referent          - Geamanu Maria                                           Societatea Comercial„
                                   COD UNIC DE ŒNREGISTRARE 15555336             NASHVILLE - S.R.L., Satu Mare
  Œn baza cererii nr. 8467 din data de 26.06.2003 ∫i
a actelor doveditoare depuse, judec„torul delegat la
                                      MINISTERUL JUSTIfiIEI
Oficiul registrului comer˛ului de pe l‚ng„                                         NUM√R DE ORDINE ŒN REGISTRUL COMERfiULUI
Tribunalul V‚lcea a dispus autorizarea ∫i                                                 J 30/520/30.06.2003
Ónregistrarea societ„˛ii comerciale cu urm„toarele            TRIBUNALUL SATU MARE
date:                                                              COD UNIC DE ŒNREGISTRARE 15555328
  - num„r de ordine Ón registrul comer˛ului:                 DOSAR NR. 7999
J 38/527/26.06.2003;                                                         MINISTERUL JUSTIfiIEI
  - cod unic de Ónregistrare: 15547520;                   din 24 iunie 2003
  - denumire ∫i form„ juridic„: DEZY DESIGN -                                            TRIBUNALUL SATU MARE
S.R.L.;                                  ŒNCHEIEREA NR. 1777
  - sediul social: R‚mnicu V‚lcea, str. M„r„∫e∫ti nr.            din 27 iunie 2003                  DOSAR NR. 7990/24.06.2003
3, bl. 14, sc. C, et. 3, ap. 16, jude˛ul V‚lcea, conform
contractului de comodat, valabil p‚n„ la data de           ™edin˛a din 27 iunie 2003                ŒNCHEIEREA NR. 1768/27.06.2003
15.06.2013;                          Judec„tor delegat
  - durata de func˛ionare: nelimitat„;                                              ™edin˛a din 27 iunie 2003
                                la Oficiul registrului
  - capital social subscris: 2.000.000 lei, din care     comer˛ului de pe l‚ng„                   Judec„torul delegat
v„rsat: 2.000.000 lei;                     Tribunalul Satu Mare     - VÓlcu Adriana       la Oficiul registrului
  - capitalul social este divizat Ón 20 p„r˛i sociale a    Referent           - Pop Ioan          comer˛ului de pe l‚ng„
100.000 lei fiecare;                                                   Tribunalul Satu Mare      - VÓlcu Adriana
  - date de identificare fondator: Ionescu Niculina,     Pe rol, solu˛ionarea cererii formulate de P„curar
                                                             Referent O.R.C.        - Pop Ioan
Ón calitate de asociat unic, n„scut„ la data de       Valentin Ioan privind autorizarea constituirii ∫i
8.10.1941 Ón comuna Bascov, jude˛ul Arge∫, cet„˛ean     Ónmatricularea Societ„˛ii Comerciale CORAMET          Pe rol, solu˛ionarea cererii formulate de Kibedi
rom‚n, domiciliat„ Ón R‚mnicu V‚lcea, str.         IMPORT EXPORT - S.R.L., Baia Mare, Sucursala Satu      Gabriella prin Ómputernicit Fabian Cristian
M„r„∫e∫ti nr. 3, bl. 14, sc. C, ap. 16, cod po∫tal 1000,  Mare, Ónfiin˛at„ de Societatea Comercial„          Alexandru privind autorizarea constituirii ∫i
jude˛ul V‚lcea, telefon 741028, identificat„ cu B.I.    CORAMET IMPORT EXPORT - S.R.L., Ónmatriculat„        Ónmatricularea Societ„˛ii Comerciale NASHVILLE -
seria B.Z. nr. 690935, eliberat de Mili˛ia R‚mnicu     cu                        nr.    S.R.L.
                MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA                a IV-a,  Nr. 2074/4.IX.2003                  5
       JUDEC√TORUL DELEGAT                   Societatea Comercial„             2470720301973, identificat„ cu B.I. seria B.E. nr.
                                A&B GEO TOPO - S.R.L., Satu Mare          635200, eliberat la data de 19 decembrie 1991 de
  Asupra cererii de fa˛„:
                                                          Poli˛ia Satu Mare, domiciliat„ Ón Satu Mare, str.
  Prin cererea legal timbrat„, Ónregistrat„ la data                                Crasnei nr. 4, cod po∫tal 3900, jude˛ul Satu Mare,
de 24 iunie 2003 cu nr. 7990, petenta Kibedi         NUM√R DE ORDINE ŒN REGISTRUL COMERfiULUI
                                                          av‚nd puteri conform actului constitutiv.
                                      J 30/549/9.07.2003
Gabriella prin Ómputernicit Fabian Cristian                                      Durata de func˛ionare a societ„˛ii este
Alexandru a solicitat autorizarea constituirii ∫i         COD UNIC DE ŒNREGISTRARE 15577881        nelimitat„.
Ónmatricularea Societ„˛ii Comerciale NASHVILLE -                                    Modul de dizolvare ∫i lichidare al societ„˛ii este
S.R.L. la Oficiul registrului comer˛ului.                MINISTERUL JUSTIfiIEI            conform prevederilor Legii nr. 31/1990,
  Œn sus˛inerea cererii a fost depus actul                                     republicat„.
constitutiv nr. 93 din 20 iunie 2003, redactat de                                   Dispune publicarea Ón Monitorul Oficial al
                                    TRIBUNALUL SATU MARE
                                                          Rom‚niei, Partea a IV-a, a Óncheierii.
avocata Munteanu Doina Adriana, Biroul Satu
                                                            Executorie de drept.
Mare, precum ∫i celelalte acte prev„zute de lege.          DOSAR NR. 8241/3.07.2003
                                                            Cu drept de recurs.
  Examin‚nd Ónscrisurile men˛ionate, judec„torul
                                 ŒNCHEIEREA NR. 1884/8.07.2003            Pronun˛at„ Ón ∫edin˛a din 8 iulie 2003.
delegat, constat‚nd c„ sunt Óndeplinite cerin˛ele                                   R„mas„ irevocabil„ la data de 8 iulie 2003 prin
legale privind constituirea societ„˛ii comerciale, Ón        ™edin˛a din 8 iulie 2003
                                                          nerecurare/renun˛are la recurs.
conformitate cu dispozi˛iile art. 331 ∫i urm. din      Judec„torul delegat                     (19/162.319)
Codul de procedur„ civil„, precum ∫i cu cele ale      la Oficiul registrului                              *
Legii 31/1990, republicat„, urmeaz„ a admite        comer˛ului de pe l‚ng„
cererea, autoriz‚nd constituirea Societ„˛ii         Tribunalul Satu Mare  - VÓlcu Adriana               Societatea Comercial„
Comerciale NASHVILLE - S.R.L. ∫i dispun‚nd         Referent O.R.C.    - Pop Ioan                  FROM REMMY - S.R.L.
                                                             satul Iegheri∫te comuna Cruci∫or
Ónmatricularea acesteia.                  Pe rol, solu˛ionarea cererii formulate de
                             Poptelecan Silvia Alina privind autorizarea               jude˛ul Satu Mare
 Pentru aceste motive, Ón numele legii dispune:     constituirii ∫i Ónmatricularea Societ„˛ii Comerciale
  Admite cererea formulat„ de Kibedi Gabriella,     A&B GEO TOPO - S.R.L.                    NUM√R DE ORDINE ŒN REGISTRUL COMERfiULUI
prin Ómputernicitul Fabian Cristian Alexandru,             JUDEC√TORUL DELEGAT                      J 30/543/7.07.2003

domiciliat„ Ón Satu Mare, str. Paris nr. 74, ap. 10,     Asupra cererii de fa˛„:                     COD UNIC DE ŒNREGISTRARE 15571684
jude˛ul Satu Mare, ∫i, Ón consecin˛„:            Prin cererea legal timbrat„, Ónregistrat„ la data
  Autorizeaz„    constituirea   ∫i   dispune  de 3 iulie 2003 cu nr. 8241, petenta Poptelecan             MINISTERUL JUSTIfiIEI
Ónmatricularea la Oficiul registrului comer˛ului a    Silvia Alina a solicitat autorizarea constituirii ∫i
Societ„˛ii Comerciale NASHVILLE - S.R.L., cu       Ónmatricularea Societ„˛ii Comerciale A&B GEO
                                                                 TRIBUNALUL SATU MARE
urm„toarele date:                     TOPO - S.R.L. la Oficiul registrului comer˛ului.
                               Œn sus˛inerea cererii a fost depus actul
  Asociat unic : Kibedi Gabriella, n„scut„ la data                                      DOSAR NR. 8212/2.07.2003
                             constitutiv nr.148 din 20 iunie 2003, redactat la
de 17 martie 1978 Ón Satu Mare, jude˛ul Satu Mare,
                             Biroul pentru Servicii de Asisten˛„, Camera de          ŒNCHEIEREA NR. 1840/4.07.2003
cet„˛ean rom‚n, domiciliat„ Ón Satu Mare, str. Paris   Comer˛, Industrie ∫i Agricultur„ a Jude˛ului Satu
nr. 74, ap. 10, cod po∫tal 3900, jude˛ul Satu Mare,    Mare, precum ∫i celelalte acte prev„zute de lege.          ™edin˛a din 4 iulie 2003
identificat„ cu C.I. seria SM nr. 059392, eliberat„ la    Examin‚nd Ónscrisurile men˛ionate, judec„torul      Judec„torul delegat
data de 21 septembrie 2001 de Poli˛ia Satu Mare,     delegat, constat‚nd c„ sunt Óndeplinite cerin˛ele      la Oficiul registrului
cod numeric personal 2780317301996.            legale privind constituirea societ„˛ii comerciale, Ón
                                                           comer˛ului de pe l‚ng„
  Forma juridic„, denumirea, sediul: societate cu    conformitate cu dispozi˛iile art. 331 ∫i urm. din
                                                           Tribunalul Satu Mare  - VÓlcu Adriana
                             Codul de procedur„ civil„, precum ∫i cu cele ale
r„spundere limitat„, persoan„ juridic„ rom‚n„, cu                                   Referent O.R.C.    - Pop Ioan
                             Legii 31/1990, republicat„, urmeaz„ a admite
denumirea NASHVILLE, cu sediul social Ón Satu
                             cererea, autoriz‚nd constituirea Societ„˛ii         Pe rol, solu˛ionarea cererii formulate de Cri∫an
Mare, Str. Orientului nr. 26, jude˛ul Satu Mare,     Comerciale A&B GEO TOPO - S.R.L. ∫i dispun‚nd       Romulus privind autorizarea constituirii ∫i
conform contractului de comodat.             Ónmatricularea acesteia.                 Ónmatricularea Societ„˛ii Comerciale FROM
  Obiectul de activitate                                              REMMY - S.R.L.
  Domeniul principal: 602 - alte transporturi       Pentru aceste motive, Ón numele legii dispune:
                                                                JUDEC√TORUL DELEGAT
terestre.                           Admite cererea formulat„ de Poptelecan Silvia
  Activitatea principal„: 6022 - transporturi cu     Alina, domiciliat„ Ón Satu Mare, str. Crasna nr. 4,     Asupra cererii de fa˛„:
taxiuri.                         jude˛ul Satu Mare, ∫i, Ón consecin˛„:            Prin cererea legal timbrat„, Ónregistrat„ la data
                               Autorizeaz„    constituirea   ∫i   dispune  de 2 iulie 2003 cu nr. 8212, petentul Cri∫an
  Alte activit„˛i conform actului constitutiv
                             Ónmatricularea la Oficiul registrului comer˛ului a    Romulus a solicitat autorizarea constituirii ∫i
autentificat cu nr. 93 din 20 iunie 2003, redactat de   Societ„˛ii Comerciale A&B GEO TOPO - S.R.L., cu      Ónmatricularea Societ„˛ii Comerciale FROM
avocata Munteanu Doina Adriana, Baroul Satu        urm„toarele date:                     REMMY - S.R.L. la Oficiul registrului comer˛ului.
Mare.                             Asociat unic: Poptelecan Silvia Alina, n„scut„ la    Œn sus˛inerea cererii a fost depus actul
  Capitalul social                    data de 20 mai 1975 Ón Negre∫ti-Oa∫, jude˛ul Satu     constitutiv nr. 1014 din 2 iulie 2003, redactat de
  - capitalul social subscris: 2.000.000 lei;      Mare, cet„˛ean rom‚n, domiciliat„ Ón Satu Mare, str.   Biroul de Asisten˛„, Oficiul Registrului Comer˛ului
  - capitalul social v„rsat: 2.000.000 lei;       Crasna nr. 4, cod po∫tal 3900, jude˛ul Satu Mare,     al Jude˛ului Satu Mare, precum ∫i celelalte acte
  - num„rul total de p„r˛i sociale: 20;         identificat„ cu C.I. seria SM nr. 105417, eliberat„ la  prev„zute de lege.
                             data de 5 noiembrie 2002 de Poli˛ia Satu Mare, cod      Examin‚nd Ónscrisurile men˛ionate, judec„torul
  - valoarea unei p„r˛i sociale: 100.000 lei.
                             numeric personal 2750520301047.              delegat, constat‚nd c„ sunt Óndeplinite cerin˛ele
  Participarea asociatului la capitalul social: Kibedi    Forma juridic„, denumirea, sediul: societate cu    legale privind constituirea societ„˛ii comerciale, Ón
Gabriella, aport la capital 2.000.000 lei, v„rsat la   r„spundere limitat„, persoan„ juridic„ rom‚n„, cu     conformitate cu dispozi˛iile art. 331 ∫i urm. din
data de 20 iunie 2003, echival‚nd cu 20 p„r˛i       denumirea A&B GEO TOPO, cu sediul social Ón Satu     Codul de procedur„ civil„, precum ∫i cu cele ale
sociale, reprezent‚nd 100 % capitalul social total,    Mare, str. Crasna nr. 4, jude˛ul Satu Mare, conform    Legii 31/1990, republicat„, urmeaz„ a admite
av‚nd cota de participare la beneficii ∫i pierderi de   contractului de comodat.                 cererea, autoriz‚nd constituirea Societ„˛ii
100 %.                            Obiectul de activitate
                                                          Comerciale FROM REMMY - S.R.L. ∫i dispun‚nd
  Administrator: Kibedi Gabriella, cet„˛ean rom‚n,      Domeniul principal: 742 - activit„˛i de
                                                          Ónmatricularea acesteia.
                             arhitectur„, inginerie ∫i servicii de consultan˛„
n„scut„ la data de 17 martie 1978 Ón Satu Mare,
                             tehnic„ legate de acestea.                 Pentru aceste motive, Ón numele legii dispune:
jude˛ul Satu Mare, cod numeric personal
                               Activitatea principal„: 7420 - activit„˛i de
2780317301996, identificat„ cu C.I. seria SM nr.                                    Admite cererea formulat„ de Cri∫an Romulus,
                             arhitectur„, inginerie ∫i servicii de consultan˛„
059392, eliberat„ la data de 21 septembrie 2001 de                                 domiciliat Ón comuna Poiana Codrului, bl. 2, ap. 9,
                             tehnic„ legate de acestea.
                                                          jude˛ul Satu Mare, ∫i, Ón consecin˛„:
Poli˛ia Satu Mare, domiciliat„ Ón Satu Mare, str.       Alte activit„˛i conform actului constitutiv cu dare
                                                            Autorizeaz„   constituirea   ∫i  dispune
Paris nr. 74, ap. 10, cod po∫tal 3900, jude˛ul Satu    de dat„ cert„ nr. 148 din 20 iunie 2003, redactat la
                             Biroul pentru Servicii de Asisten˛„, Camera de      Ónmatricularea la Oficiul registrului comer˛ului a
Mare, av‚nd puteri conform actului constitutiv.
                             Comer˛, Industrie ∫i Agricultur„ a Jude˛ului Satu     Societ„˛ii Comerciale FROM REMMY - S.R.L., cu
  Durata de func˛ionare a societ„˛ii este                                     urm„toarele date:
                             Mare.
nelimitat„.                                                      Asociat unic: Cri∫an Romulus, n„scut la data de
                               Capitalul social
  Modul de dizolvare ∫i lichidare al societ„˛ii este                                15 octombrie 1956 Ón comuna Cruci∫or, jude˛ul
                               - capitalul social subscris: 2.000.000 lei;
conform prevederilor Legii nr. 31/1990,            - capitalul social v„rsat: 2.000.000 lei;       Satu Mare, cet„˛ean rom‚n, domiciliat Ón comuna
republicat„.                         - num„rul total de p„r˛i sociale: 20;         Poiana Codrului, bl. 2, ap. 9, cod po∫tal 3951,
  Dispune publicarea Ón Monitorul Oficial al         - valoarea unei p„r˛i sociale: 100.000 lei.      jude˛ul Satu Mare, identificat cu C.I. seria SM nr.
Rom‚niei, Partea a IV-a, a Óncheierii.            Participarea asociatului la capitalul social:     101019, eliberat„ la data de 18 septembrie 2002 de
  Executorie de drept.                  Poptelecan Silvia Alina, aport la capital 2.000.000    Poli˛ia Satu Mare, cod numeric personal
                             lei, v„rsat la data de 26 iunie 2003, echival‚nd cu    1561015301981.
  Cu drept de recurs.
                             20 p„r˛i sociale, reprezent‚nd 100 % capitalul social    Forma juridic„, denumirea, sediul: societate cu
  Pronun˛at„ Ón ∫edin˛a din 27 iunie 2003.
                             total, av‚nd cota de participare la beneficii ∫i     r„spundere limitat„, persoan„ juridic„ rom‚n„, cu
  R„mas„ irevocabil„ la data de 27 iunie 2003 prin                                 denumirea FROM REMMY, cu sediul social Ón satul
                             pierderi de 100 %.
nerecurare/renun˛are la recurs.                Administrator: Lapustea Maria, cet„˛ean rom‚n,    Iegheri∫te comuna Cruci∫or nr. 134, jude˛ul Satu
   (18/162.318)                     n„scut„ la data de 20 iulie 1947 Ón localitatea Seini,  Mare, conform adeverin˛„ prim„rie nr. 653 din 6
             *                jude˛ul Maramure∫, cod numeric personal          iunie 2003.
 6               MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI,              PARTEA a IV-a,   Nr. 2074/4.IX.2003
  Obiectul de activitate                  Pentru aceste motive, Ón numele legii dispune:            JUDEC√TORUL DELEGAT
  Domeniul principal: 452 - construc˛ii de cl„diri      Admite cererea formulat„ de Cadar M„d„lina        Asupra cererii de fa˛„:
sau p„r˛i ale acestora; geniu civil.           Victoria, domiciliat„ Ón Satu Mare, str. Avram Iancu
  Activitatea principal„: 4521 - construc˛ii de                                    Prin cererea legal timbrat„, Ónregistrat„ la data
                             nr. 58, sc. D, et. 1, ap. 3, jude˛ul Satu Mare, ∫i, Ón
cl„diri ∫i lucr„ri de geniu.                                            de 24 iunie 2003 cu nr. 8086, petenta Cadar Jenica
                             consecin˛„:
  Alte activit„˛i: conform actului constitutiv cu      Autorizeaz„    constituirea    ∫i  dispune  a solicitat autorizarea constituirii ∫i Ónmatricularea
dare de dat„ cert„ nr. 1014 din 2 iulie 2003, redactat  Ónmatricularea la Oficiul registrului comer˛ului a    Societ„˛ii Comerciale MIRA SAT - S.R.L. la Oficiul
la Biroul de Asisten˛„, Oficiul Registrului        Societ„˛ii Comerciale PAUL & ALEX ENGINEERING       registrului comer˛ului.
Comer˛ului al Jude˛ului Satu Mare.            - S.R.L., cu urm„toarele date:                Œn sus˛inerea cererii a fost depus actul
  Capitalul social                      Asociat unic: Cadar M„d„lina Victoria, n„scut„ la   constitutiv nr. 994 din 26 iunie 2003, redactat de
  - capitalul social subscris: 2.000.000 lei;      data de 10 august 1958 Ón Ploie∫ti, jude˛ul Prahova,
                                                          Biroul de Asisten˛„, Oficiul Registrului Comer˛ului
  - capitalul social v„rsat: 2.000.000 lei;       cet„˛ean rom‚n, domiciliat„ Ón Satu Mare, str.
  - num„rul total de p„r˛i sociale: 20;                                      al Jude˛ului Satu Mare, precum ∫i celelalte acte
                             Avram Iancu nr. 58, ap. 3, cod po∫tal 3900, jude˛ul
  - valoarea unei p„r˛i sociale: 100.000 lei.      Satu Mare, tel. 0261750192, identificat„ cu B.I. seria  prev„zute de lege.
  Participarea asociatului la capitalul social: Cri∫an  B.U. nr. 475050, eliberat„ la data de 27 septembrie     Examin‚nd Ónscrisurile men˛ionate, judec„torul
Romulus, aport la capital 2.000.000 lei, v„rsat la    1983 de Mili˛ia Ploie∫ti, cod numeric personal      delegat, constat‚nd c„ sunt Óndeplinite cerin˛ele
data de 24 iunie 2003, echival‚nd cu 20 p„r˛i       2580810301976.                      legale privind constituirea societ„˛ii comerciale, Ón
sociale, reprezent‚nd 100 % capitalul social total,      Forma juridic„, denumirea, sediul: societate cu    conformitate cu dispozi˛iile art. 331 ∫i urm. din
av‚nd cota de participare la beneficii ∫i pierderi de   r„spundere limitat„, persoan„ juridic„ rom‚n„, cu
                                                          Codul de procedur„ civil„, precum ∫i cu cele ale
100 %.                          denumirea PAUL & ALEX ENGINEERING, cu sediul
                                                          Legii 31/1990, republicat„, urmeaz„ a admite
  Administrator: Cri∫an Romulus, cet„˛ean rom‚n,     social Ón Satu Mare, str. Avram Iancu nr. 58, sc. D,
n„scut la data de 15 octombrie 1956 Ón comuna       et. 1, ap. 3, jude˛ul Satu Mare, conform contractului   cererea, autoriz‚nd constituirea Societ„˛ii
Cruci∫or, jude˛ul Satu Mare, cod numeric personal     de v‚nzare-cump„rare nr. 236 din 28 octombrie       Comerciale MIRA SAT - S.R.L. ∫i dispun‚nd
1561015301981, identificat cu C.I. seria SM nr.      1996.                           Ónmatricularea acesteia.
101019, eliberat„ la data de 18 septembrie 2002 de      Obiectul de activitate
Poli˛ia Satu Mare, domiciliat Ón comuna Poiana        Domeniul principal: 741 - activit„˛i juridice, de    Pentru aceste motive, Ón numele legii dispune:
Codrului, bl. 2, ap. 9, comuna Cruci∫or, cod po∫tal    contabilitate ∫i revizie contabil„, consultan˛„ Ón      Admite cererea formulat„ de Cadar Jenica,
3951, jude˛ul Satu Mare, av‚nd puteri conform       domeniul fiscal; activit„˛i de studii de pia˛„ ∫i de
                                                          domiciliat„ Ón Satu Mare, Str. Corvinilor nr. 10,
actului constitutiv.                   sondaj; consultan˛„ pentru afaceri ∫i management.
                                                          jude˛ul Satu Mare, ∫i, Ón consecin˛„:
  Durata de func˛ionare a societ„˛ii este nelimitat„.    Activitatea principal„: 7414 - activit„˛i de
                             consultan˛„ pentru afaceri ∫i management.          Autorizeaz„    constituirea   ∫i   dispune
  Modul de dizolvare ∫i lichidare al societ„˛ii este
conform prevederilor Legii nr. 31/1990, republicat„.     Alte activit„˛i:                   Ónmatricularea la Oficiul registrului comer˛ului a
  Dispune publicarea Ón Monitorul Oficial al         74220 - activit„˛i de arhitectur„, inginerie ∫i    Societ„˛ii Comerciale MIRA SAT - S.R.L., cu
Rom‚niei, Partea a IV-a, a Óncheierii.          servicii de consultan˛„ tehnic„ legate de acestea;    urm„toarele date:
  Executorie de drept.                    7430 - activit„˛i de test„ri ∫i analize tehnice.     Asociat unic: Cadar Jenica, n„scut„ la data de 15
  Cu drept de recurs.                    Capitalul social
                                                          mai 1956 Ón comuna Medie∫u Aurit, jude˛ul Satu
  Pronun˛at„ Ón ∫edin˛a din 4 iulie 2003.          - capitalul social subscris: 2.000.000 lei;
                                                          Mare, cet„˛ean rom‚n, domiciliat„ Ón Satu Mare,
  R„mas„ irevocabil„ la data de 4 iulie 2003 prin      - capitalul social v„rsat: 2.000.000 lei;
                               - num„rul total de p„r˛i sociale: 20;         Str. Corvinilor nr. 10, cod po∫tal 3900, jude˛ul Satu
nerecurare/renun˛are la recurs.
                               - valoarea unei p„r˛i sociale: 100.000 lei.      Mare, tel. 0723238461, identificat„ cu B.I. seria G.R.
   (20/162.320)
             *                  Participarea asociatului la capitalul social: Cadar  nr. 199513, eliberat la data de 20 iulie 1995 de
                             M„d„lina Victoria, aport la capital 2.000.000 lei,    Poli˛ia Satu Mare, cod numeric personal
      Societatea Comercial„             v„rsat la data de 18 iunie 2003, echival‚nd cu 20     2560515302026.
   PAUL & ALEX ENGINEERING - S.R.L.          p„r˛i sociale, reprezent‚nd 100 % capitalul social
                                                            Forma juridic„, denumirea, sediul: societate cu
         Satu Mare                total, av‚nd cota de participare la beneficii ∫i
                                                          r„spundere limitat„, persoan„ juridic„ rom‚n„, cu
                             pierderi de 100 %.
                               Administrator: Cadar Paul Mircea, cet„˛ean      denumirea MIRA SAT, cu sediul social Ón Satu Mare,
  NUM√R DE ORDINE ŒN REGISTRUL COMERfiULUI        rom‚n, n„scut la data de 9 iunie 1955 Ón Satu Mare,    Str. Corvinilor nr. 10, ap. 3, jude˛ul Satu Mare,
         J 30/521/30.06.2003           jude˛ul Satu Mare, cod numeric personal          conform extrasului de carte funciar„ nr. 14778 din
                             1550609301971, identificat cu B.I. seria D.G. nr.     20 iunie 2003.
     COD UNIC DE ŒNREGISTRARE 15555301
                             358217, eliberat la data de 3.02.1988 de Mili˛ia Satu    Obiectul de activitate
                             Mare, domiciliat Ón Satu Mare, str. Avram Iancu nr.
        MINISTERUL JUSTIfiIEI                                          Domeniul principal: 624 - telecomunica˛ii.
                             58, ap. 3, cod po∫tal 3900, jude˛ul Satu Mare, av‚nd
                                                            Activitatea principal„: 6420 - telecomunica˛ii.
                             puteri conform actului constitutiv.
                               Durata de func˛ionare a societ„˛ii este nelimitat„.   Alte activit„˛i conform actului constitutiv 994 din
       TRIBUNALUL SATU MARE
                               Modul de dizolvare ∫i lichidare al societ„˛ii este  26 iunie 2003, redactat la Biroul de Asisten˛„,
      DOSAR NR. 7945/23.06.2003           conform prevederilor Legii nr. 31/1990, republicat„.   Oficiul Registrului Comer˛ului al Jude˛ului Satu
                               Dispune publicarea Ón Monitorul Oficial al      Mare.
    ŒNCHEIEREA NR. 1769/27.06.2003           Rom‚niei, Partea a IV-a, a Óncheierii.            Capitalul social
     ™edin˛a din 27 iunie 2003              Executorie de drept.
                                                            - capitalul social subscris: 2.000.000 lei;
                               Cu drept de recurs.
 Judec„torul delegat                                                 - capitalul social v„rsat: 2.000.000 lei;
                               Pronun˛at„ Ón ∫edin˛a din 27 iunie 2003.
 la Oficiul registrului                   R„mas„ irevocabil„ la data de 27 iunie 2003 prin     - num„rul total de p„r˛i sociale: 20;
 comer˛ului de pe l‚ng„                 nerecurare/renun˛are la recurs.               - valoarea unei p„r˛i sociale: 100.000 lei.
 Tribunalul Satu Mare  - VÓlcu Adriana            (21/162.321)                      Participarea asociatului la capitalul social: Cadar
 Referent O.R.C.    - Pop Ioan                         *                Jenica, aport la capital 2.000.000 lei, v„rsat la data
 Pe rol, solu˛ionarea cererii formulate de Cadar                                  de 23 iunie 2003, echival‚nd cu 20 p„r˛i sociale,
                                   Societatea Comercial„
M„d„lina Victoria privind autorizarea constituirii ∫i                                reprezent‚nd 100 % capitalul social total, av‚nd cota
                                  MIRA SAT - S.R.L., Satu Mare
Ónmatricularea Societ„˛ii Comerciale PAUL & ALEX                                  de participare la beneficii ∫i pierderi de 100 %.
ENGINEERING - S.R.L.                                                  Administrator: Cadar Jenica, cet„˛ean rom‚n,
                               NUM√R DE ORDINE ŒN REGISTRUL COMERfiULUI
       JUDEC√TORUL DELEGAT                                          n„scut„ la data de 15 mai 1956 Ón comuna Medie∫u
                                      J 30/534/2.07.2003
  Asupra cererii de fa˛„:                                             Aurit, jude˛ul Satu Mare, cod numeric personal
  Prin cererea legal timbrat„, Ónregistrat„ la data        COD UNIC DE ŒNREGISTRARE 15560456        2560515302026, identificat„ cu B.I. seria G.R. nr.
de 23 iunie 2003 cu nr. 7945, petenta Cadar                                     199513, eliberat la data de 20 iulie 1995 de Poli˛ia
M„d„lina Victoria a solicitat autorizarea constituirii          MINISTERUL JUSTIfiIEI
                                                          Satu Mare, domiciliat„ Ón Satu Mare, Str. Corvinilor
∫i Ónmatricularea Societ„˛ii Comerciale PAUL &                                   nr. 10, cod po∫tal 3900, jude˛ul Satu Mare, tel.
ALEX ENGINEERING - S.R.L. la Oficiul registrului            TRIBUNALUL SATU MARE             0723238461, av‚nd puteri conform actului
comer˛ului.
                                                          constitutiv.
  Œn sus˛inerea cererii a fost depus actul             DOSAR NR. 8086/27.06.2003             Durata de func˛ionare a societ„˛ii este nelimitat„.
constitutiv nr. 967 din 23 iunie 2003, redactat de
Biroul de Asisten˛„, Oficiul Registrului Comer˛ului        ŒNCHEIEREA NR. 1804/1.07.2003            Modul de dizolvare ∫i lichidare al societ„˛ii este
al Jude˛ului Satu Mare, precum ∫i celelalte acte                                  conform prevederilor Legii nr. 31/1990, republicat„.
                                   ™edin˛a din 1 iulie 2003
prev„zute de lege.                                                   Dispune publicarea Ón Monitorul Oficial al
  Examin‚nd Ónscrisurile men˛ionate, judec„torul      Judec„torul delegat                   Rom‚niei, Partea a IV-a, a Óncheierii.
delegat, constat‚nd c„ sunt Óndeplinite cerin˛ele      la Oficiul registrului
                                                            Executorie de drept.
legale privind constituirea societ„˛ii comerciale, Ón    comer˛ului de pe l‚ng„
                              Tribunalul Satu Mare  - VÓlcu Adriana           Cu drept de recurs.
conformitate cu dispozi˛iile art. 331 ∫i urm. din
                              Referent O.R.C.    - Pop Ioan             Pronun˛at„ Ón ∫edin˛a din 1 iulie 2003.
Codul de procedur„ civil„, precum ∫i cu cele ale
                                                            R„mas„ irevocabil„ la data de 1 iulie 2003 prin
Legii 31/1990, republicat„, urmeaz„ a admite         Pe rol, solu˛ionarea cererii formulate de Cadar
cererea, autoriz‚nd constituirea Societ„˛ii        Jenica privind autorizarea constituirii ∫i        nerecurare/renun˛are la recurs.
Comerciale PAUL & ALEX ENGINEERING - S.R.L. ∫i      Ónmatricularea Societ„˛ii Comerciale MIRA SAT -        (22/162.322)
dispun‚nd Ónmatricularea acesteia.            S.R.L.                                       *
                 MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA               a IV-a,  Nr. 2074/4.IX.2003                  7
     Societatea Comercial„             Negre∫ti-Oa∫, jude˛ul Satu Mare, cod numeric         Capitalul social
  EXPERT AUDIT - S.R.L., comuna Vama          personal 1630824301001, identificat cu B.I. seria      - capitalul social subscris: 2.000.000 lei;
      jude˛ul Satu Mare              D.B. nr. 965106, eliberat la data de 16 septembrie      - capitalul social v„rsat: 2.000.000 lei;
                             1987 de Mili˛ia Negre∫ti-Oa∫, domiciliat Ón comuna      - participarea str„in„ la capitalul social este de
                             Vama, str. George Co∫buc nr. 698, cod po∫tal 3918,    2.000.000 lei;
  NUM√R DE ORDINE ŒN REGISTRUL COMERfiULUI
                             jude˛ul Satu Mare, tel. 0744570353, av‚nd puteri       - num„rul total de p„r˛i sociale: 20;
         J 30/524/30.06.2003
                             conform actului constitutiv.                 - valoarea unei p„r˛i sociale: 100.000 lei.
     COD UNIC DE ŒNREGISTRARE 15555387         Durata de func˛ionare a societ„˛ii este nelimitat„.    Participarea asociatului la capitalul social:
                              Modul de dizolvare ∫i lichidare al societ„˛ii este   Melotto Bruno, aport la capital 2.000.000 lei, v„rsat
       MINISTERUL JUSTIfiIEI            conform prevederilor Legii nr. 31/1990, republicat„.   la data de 18 iunie 2003, echival‚nd cu 20 p„r˛i
                              Dispune publicarea Ón Monitorul Oficial al       sociale, reprezent‚nd 100 % capitalul social total,
                             Rom‚niei, Partea a IV-a, a Óncheierii.          av‚nd cota de participare la beneficii ∫i pierderi de
       TRIBUNALUL SATU MARE              Executorie de drept.                  100 %.
                              Cu drept de recurs.                    Administrator: Melotto Bruno, cet„˛ean italian,
     DOSAR NR. 7950/23.06.2003             Pronun˛at„ Ón ∫edin˛a din 27 iunie 2003.        n„scut la data de 30 iulie 1944 Ón Pressana (VR),
                              R„mas„ irevocabil„ la data de 27 iunie 2003 prin    Italia, identificat cu pa∫aportul nr. 302314/L,
    ŒNCHEIEREA NR. 1772/27.06.2003
                             nerecurare/renun˛are la recurs.              eliberat la data de 30 octombrie 1993 de autorit„˛ile
     ™edin˛a din 27 iunie 2003             (23/162.323)                     italiene, domiciliat Ón Italia, Pressana (VR), av‚nd
 Judec„torul delegat                               *                puteri conform actului constitutiv.
 la Oficiul registrului                                               Durata de func˛ionare a societ„˛ii este nelimitat„.
                                   Societatea Comercial„              Modul de dizolvare ∫i lichidare al societ„˛ii este
 comer˛ului de pe l‚ng„
                                 FILANDA 2 - S.R.L., Satu Mare          conform prevederilor Legii nr. 31/1990, republicat„.
 Tribunalul Satu Mare  - VÓlcu Adriana
 Referent O.R.C.    - Pop Ioan                                          Dispune publicarea Ón Monitorul Oficial al
                                                          Rom‚niei, Partea a IV-a, a Óncheierii.
 Pe rol, solu˛ionarea cererii formulate de Haiduc     NUM√R DE ORDINE ŒN REGISTRUL COMERfiULUI
                                                           Executorie de drept.
Anton Gelu privind autorizarea constituirii ∫i               J 30/518/25.06.2003
                                                           Cu drept de recurs.
Ónmatricularea Societ„˛ii Comerciale EXPERT            COD UNIC DE ŒNREGISTRARE 15543854          Pronun˛at„ Ón ∫edin˛a din 24 iunie 2003.
AUDIT - S.R.L.                                                    R„mas„ irevocabil„ la data de 24 iunie 2003 prin
       JUDEC√TORUL DELEGAT                    MINISTERUL JUSTIfiIEI            nerecurare/renun˛are la recurs.
                                                            (24/162.318)
  Asupra cererii de fa˛„:                                                          *
  Prin cererea legal timbrat„, Ónregistrat„ la data         TRIBUNALUL SATU MARE
de 24 iunie 2003 cu nr. 7950, petentul Haiduc                                        Societatea Comercial„
Anton Gelu a solicitat autorizarea constituirii ∫i         DOSAR NR. 7980/24.06.2003             ALEXA CONSTRUCT - S.R.L., Satu Mare
Ónmatricularea Societ„˛ii Comerciale EXPERT
AUDIT - S.R.L. la Oficiul registrului comer˛ului.        ŒNCHEIEREA NR. 1728/24.06.2003
  Œn sus˛inerea cererii a fost depus actul                                      NUM√R DE ORDINE ŒN REGISTRUL COMERfiULUI
                                  ™edin˛a din 24 iunie 2003
constitutiv nr. 966 din 23 iunie 2003, redactat la                                          J 30/547/9.07.2003
Biroul de Asisten˛„, Oficiul Registrului Comer˛ului    Judec„torul delegat
al Jude˛ului Satu Mare, precum ∫i celelalte acte      la Oficiul registrului                      COD UNIC DE ŒNREGISTRARE 15577865

prev„zute de lege.                     comer˛ului de pe l‚ng„
                              Tribunalul Satu Mare  - VÓlcu Adriana                MINISTERUL JUSTIfiIEI
  Examin‚nd Ónscrisurile men˛ionate, judec„torul
delegat, constat‚nd c„ sunt Óndeplinite cerin˛ele     Referent O.R.C.    - Pop Ioan
legale privind constituirea societ„˛ii comerciale, Ón    Pe rol, solu˛ionarea cererii formulate de Melotto          TRIBUNALUL SATU MARE
conformitate cu dispozi˛iile art. 331 ∫i urm. din    Bruno privind autorizarea constituirii ∫i
Codul de procedur„ civil„, precum ∫i cu cele ale     Ónmatricularea Societ„˛ii Comerciale FILANDA 2 -           DOSAR NR. 8231/3.07.2003
Legii 31/1990, republicat„, urmeaz„ a admite       S.R.L.
cererea, autoriz‚nd constituirea Societ„˛ii                                        ŒNCHEIEREA NR. 1881/8.07.2003
                                   JUDEC√TORUL DELEGAT
Comerciale EXPERT AUDIT - S.R.L. ∫i dispun‚nd                                         ™edin˛a din 8 iulie 2003
Ónmatricularea acesteia.                  Asupra cererii de fa˛„:
                              Prin cererea legal timbrat„, Ónregistrat„ la data    Judec„torul delegat
 Pentru aceste motive, Ón numele legii dispune:     de 24 iunie 2003 cu nr. 7980, petentul Melotto       la Oficiul registrului
  Admite cererea formulat„ de Haiduc Anton Gelu,    Bruno a solicitat autorizarea constituirii ∫i        comer˛ului de pe l‚ng„
domiciliat Ón comuna Vama, str. George Co∫buc nr.    Ónmatricularea Societ„˛ii Comerciale FILANDA 2 -      Tribunalul Satu Mare  - VÓlcu Adriana
698, jude˛ul Satu Mare, ∫i, Ón consecin˛„:        S.R.L. la Oficiul registrului comer˛ului.          Referent O.R.C.    - Pop Ioan
  Autorizeaz„    constituirea   ∫i   dispune   Œn sus˛inerea cererii a fost depus actul         Pe rol, solu˛ionarea cererii formulate de Pop
Ónmatricularea la Oficiul registrului comer˛ului a    constitutiv nr. 148 din 20 iunie 2003, redactat de    Olimpia Iuliana privind autorizarea constituirii ∫i
Societ„˛ii Comerciale EXPERT AUDIT - S.R.L., cu     avocatul Mure∫an Vasile, precum ∫i celelalte acte     Ónmatricularea Societ„˛ii Comerciale ALEXA
urm„toarele date:                    prev„zute de lege.                    CONSTRUCT - S.R.L.
  Asociat unic: Haiduc Anton Gelu, n„scut la data     Examin‚nd Ónscrisurile men˛ionate, judec„torul
                             delegat, constat‚nd c„ sunt Óndeplinite cerin˛ele           JUDEC√TORUL DELEGAT
de 24 august 1963 Ón Negre∫ti-Oa∫, jude˛ul Satu
Mare, cet„˛ean rom‚n, domiciliat Ón comuna Vama,     legale privind constituirea societ„˛ii comerciale, Ón    Asupra cererii de fa˛„:
str. George Co∫buc nr. 698, cod po∫tal 3918, jude˛ul   conformitate cu dispozi˛iile art. 331 ∫i urm. din      Prin cererea legal timbrat„, Ónregistrat„ la data
Satu Mare, tel. 0744570353, identificat cu B.I. seria  Codul de procedur„ civil„, precum ∫i cu cele ale     de 3 iulie 2002 cu nr. 8231, petenta Pop Olimpia
D.B. nr. 965106, eliberat la data de 16 septembrie    Legii 31/1990, republicat„, urmeaz„ a admite       Iuliana a solicitat autorizarea constituirii ∫i
1987 de Mili˛ia Negre∫ti-Oa∫, cod numeric personal    cererea, autoriz‚nd constituirea Societ„˛ii        Ónmatricularea Societ„˛ii Comerciale ALEXA
1630824301001.                      Comerciale FILANDA 2 - S.R.L. ∫i dispun‚nd        CONSTRUCT - S.R.L. la Oficiul registrului
  Forma juridic„, denumirea, sediul: societate cu    Ónmatricularea acesteia.                 comer˛ului.
r„spundere limitat„, persoan„ juridic„ rom‚n„, cu                                   Œn sus˛inerea cererii a fost depus actul
denumirea EXPERT AUDIT, cu sediul social Ón        Pentru aceste motive, Ón numele legii dispune:     constitutiv nr. 1023 din 3 iulie 2003, redactat la
comuna Vama, str. George Co∫buc nr. 698, jude˛ul      Admite cererea formulat„ de Melotto Bruno,       Biroul de Asisten˛„, Oficiul Registrului Comer˛ului
Satu Mare, conform extrastului de carte funciar„ nr.   domiciliat Ón Italia, Pressana (VR), ∫i, Ón consecin˛„:  al Jude˛ului Satu Mare, precum ∫i celelalte acte
1596 din 9 februarie 1998.                 Autorizeaz„    constituirea   ∫i  dispune   prev„zute de lege.
  Obiectul de activitate                Ónmatricularea la Oficiul registrului comer˛ului a      Examin‚nd Ónscrisurile men˛ionate, judec„torul
  Domeniul principal: 741 - activit„˛i juridice, de   Societ„˛ii Comerciale FILANDA 2 - S.R.L., cu       delegat, constat‚nd c„ sunt Óndeplinite cerin˛ele
contabilitate ∫i revizie contabil„, consultan˛„ Ón    urm„toarele date:                     legale privind constituirea societ„˛ii comerciale, Ón
domeniul fiscal; activit„˛i de studii de pia˛„ ∫i de    Asociat unic: Melotto Bruno, n„scut la data de 30   conformitate cu dispozi˛iile art. 331 ∫i urm. din
sondaj; consultan˛„ pentru afaceri ∫i management.    iulie 1944 Ón Pressana (VR), Italia, cet„˛ean italian,  Codul de procedur„ civil„, precum ∫i cu cele ale
  Activitatea principal„: 7412 - activit„˛i de     domiciliat Ón Italia, Pressana (VR), identificat cu    Legii 31/1990, republicat„, urmeaz„ a admite
contabilitate, revizie contabil„, consultan˛„ Ón     pa∫aportul nr. 302314/L, eliberat la data de 30      cererea, autoriz‚nd constituirea Societ„˛ii
domeniul fiscal.                     octombrie 1993 de autorit„˛ile italiene.         Comerciale ALEXA CONSTRUCT - S.R.L. ∫i
  Alte activit„˛i: 7414 - activit„˛i de consultan˛„    Forma juridic„, denumirea, sediul: societate cu    dispun‚nd Ónmatricularea acesteia.
pentru afaceri ∫i management.              r„spundere limitat„, persoan„ juridic„ rom‚n„, cu
  Capitalul social                   denumirea FILANDA 2, cu sediul social Ón Satu        Pentru aceste motive, Ón numele legii dispune:
  - capitalul social subscris: 5.000.000 lei;      Mare, Str. Mileniului nr. 24/6, jude˛ul Satu Mare,      Admite cererea formulat„ de Pop Olimpia
  - capitalul social v„rsat: 5.000.000 lei;       conform contractului de v‚nzare-cump„rare nr.       Iuliana, domiciliat„ Ón Satu Mare, str. George
  - num„rul total de p„r˛i sociale: 50;         2733 din 20 iunie 2003.                  Co∫buc nr. 58, jude˛ul Satu Mare, ∫i, Ón consecin˛„:
  - valoarea unei p„r˛i sociale: 100.000 lei.       Obiectul de activitate                  Autorizeaz„   constituirea   ∫i  dispune
  Participarea asociatului la capitalul social:      Domeniul principal: 011 - cultivarea plantelor;    Ónmatricularea la Oficiul registrului comer˛ului a
Haiduc Anton Gelu, aport la capital 5.000.000 lei,    gr„din„ritul destinat pie˛ei; horticultur„.        Societ„˛ii Comerciale ALEXA CONSTRUCT - S.R.L.,
v„rsat la data de 18 iunie 2003, echival‚nd cu 50      Activitatea principal„: 0111 - cultivarea       cu urm„toarele date:
p„r˛i sociale, reprezent‚nd 100 % capitalul social    cerealelor, porumbului ∫i a altor plante,          Asocia˛i:
total, av‚nd cota de participare la beneficii ∫i     neclasificare Ón alt„ parte.                 1. Pop Viorel, n„scut la data de 20 iulie 1957 Ón
pierderi de 100 %.                     Alte activit„˛i: conform actului constitutiv      comuna Gelu, jude˛ul Satu Mare, cet„˛ean rom‚n,
  Administrator: Haiduc Anton Gelu, cet„˛ean      autentificat cu nr.148 din 20 iunie 2003, redactat de   domiciliat Ón Satu Mare, str. George Co∫buc nr. 58,
rom‚n, n„scut la data de 24 august 1963 Ón        avocatul Mure∫an Vasile.                 cod po∫tal 3900, jude˛ul Satu Mare, identificat cu
  8               MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI,               PARTEA a IV-a,   Nr. 2074/4.IX.2003
C.I. seria SM nr. 041190, eliberat„ la data de 26      autorizarea constituirii ∫i Ónmatricularea Societ„˛ii   126413, eliberat„ la data de 8 mai 2003 de Poli˛ia
martie 2001 de Poli˛ia Satu Mare, cod numeric        Comerciale DSD BAT - S.R.L.                Negre∫ti-Oa∫, domiciliat Ón satul Trip nr. 83, cod
personal 15707020300011, ∫i                                              po∫tal 3921, comuna Bixad, jude˛ul Satu Mare,
                                     JUDEC√TORUL DELEGAT
  2. Pop Olimpia Iuliana, n„scut„ la data de 28                                   av‚nd puteri conform actului constitutiv.
ianuarie 1957 Ón Ta∫nad, jude˛ul Satu Mare,          Asupra cererii de fa˛„:                  Durata de func˛ionare a societ„˛ii este nelimitat„.
cet„˛ean rom‚n, domiciliat„ Ón Satu Mare, str.         Prin cererea legal timbrat„, Ónregistrat„ la data     Modul de dizolvare ∫i lichidare al societ„˛ii este
George Co∫buc nr. 58, cod po∫tal 3900, jude˛ul Satu     de 30 iunie 2003 cu nr. 8131, petentul Dan Vasile     conform prevederilor Legii nr. 31/1990, republicat„.
Mare, tel. 0261716848, identificat„ cu C.I. seria SM    prin Ómputernicit Achim Mircea a solicitat          Dispune publicarea Ón Monitorul Oficial al
nr. 041191, eliberat„ la data de 26 martie 2001 de     autorizarea constituirii ∫i Ónmatricularea Societ„˛ii   Rom‚niei, Partea a IV-a, a Óncheierii.
Poli˛ia Satu Mare, cod numeric personal           Comerciale DSD BAT - S.R.L. la Oficiul registrului      Executorie de drept.
2570128300021.                       comer˛ului.                         Cu drept de recurs.
  Forma juridic„, denumirea, sediul: societate cu      Œn sus˛inerea cererii a fost depus actul         Pronun˛at„ Ón ∫edin˛a din 4 iulie 2003.
r„spundere limitat„, persoan„ juridic„ rom‚n„, cu      constitutiv nr. 888 din 3 iunie 2003, redactat la      R„mas„ irevocabil„ la data de 4 iulie 2003 prin
denumirea ALEXA CONSTRUCT, cu sediul social Ón       Biroul de Asisten˛„, Oficiul Registrului Comer˛ului    nerecurare/renun˛are la recurs.
Satu Mare, str. George Co∫buc nr. 58, jude˛ul Satu     al Jude˛ului Satu Mare, precum ∫i celelalte acte       (26/162.326)
Mare, conform extrasului de carte funciar„ nr. 8784     prev„zute de lege.
din 27 aprilie 2001.
                                                                         *
                                Examin‚nd Ónscrisurile men˛ionate, judec„torul
  Obiectul de activitate                 delegat, constat‚nd c„ sunt Óndeplinite cerin˛ele           Societatea Comercial„
  Domeniul principal: 452 - construc˛ii de cl„diri    legale privind constituirea societ„˛ii comerciale, Ón        GV IONAS - S.R.L., Satu Mare
sau p„r˛i ale acestora; geniu civil.            conformitate cu dispozi˛iile art. 331 ∫i urm. din
  Activitatea principal„: 4521 - construc˛ii de      Codul de procedur„ civil„, precum ∫i cu cele ale
cl„diri ∫i lucr„ri de geniu.                Legii 31/1990, republicat„, urmeaz„ a admite         NUM√R DE ORDINE ŒN REGISTRUL COMERfiULUI
  Alte activit„˛i conform actului constitutiv 1023    cererea, autoriz‚nd constituirea Societ„˛ii                 J 30/530/2.07.2003
din 3 iulie 2003, redactat la Biroul de Asisten˛„,     Comerciale DSD BAT - S.R.L. ∫i dispun‚nd
Oficiul Registrului Comer˛ului al Jude˛ului Satu                                        COD UNIC DE ŒNREGISTRARE 15560421
                              Ónmatricularea acesteia.
Mare.
  Capitalul social                     Pentru aceste motive, Ón numele legii dispune:             MINISTERUL JUSTIfiIEI
  - capitalul social subscris: 2.000.000 lei;
                                Admite cererea formulat„ de Dan Vasile, prin
  - capitalul social v„rsat: 2.000.000 lei;
                              Ómputernicitul Achim Mircea, domiciliat Ón satul            TRIBUNALUL SATU MARE
  - num„rul total de p„r˛i sociale: 20;
                              Trip nr. 83, comuna Bixad, jude˛ul Satu Mare, ∫i, Ón
  - valoarea unei p„r˛i sociale: 100.000 lei.
                              consecin˛„:                             DOSAR NR. 8046/26.06.2003
  Participarea asocia˛ilor la capitalul social:
  1. Pop Viorel, aport la capital 1.900.000 lei, v„rsat   Autorizeaz„    constituirea   ∫i   dispune
                              Ónmatricularea la Oficiul registrului comer˛ului a         ŒNCHEIEREA NR. 1797/1.07.2003
la data de 30 iunie 2003, echival‚nd cu 19 p„r˛i
sociale, reprezent‚nd 95 % din capitalul social total,   Societ„˛ii Comerciale DSD BAT - S.R.L., cu              ™edin˛a din 1 iulie 2003
av‚nd cota de participare la beneficii ∫i pierderi de    urm„toarele date:
                                Asocia˛i:                         Judec„torul delegat
95 %, ∫i
                                1. Dan Vasile, n„scut la data de 17 mai 1967 Ón      la Oficiul registrului
  2. Pop Olimpia Iuliana, aport la capital 100.000
                              comuna Bixad, jude˛ul Satu Mare, cet„˛ean rom‚n,       comer˛ului de pe l‚ng„
lei, v„rsat la data de 30 iunie 2003, echival‚nd cu o
parte social„, reprezent‚nd 5 % din capitalul social    domiciliat Ón satul Trip nr. 83, cod po∫tal 3921,      Tribunalul Satu Mare  - VÓlcu Adriana
total, av‚nd cota de participare la beneficii ∫i      comuna Bixad, jude˛ul Satu Mare, identificat cu C.I.     Referent O.R.C.    - Pop Ioan
pierderi de 5 %                       seria SM nr. 126413, eliberat„ la data de 8 mai 2003     Pe rol, solu˛ionarea cererii formulate de Iona∫
  Administratori:                     de Poli˛ia Negre∫ti-Oa∫, cod numeric personal       Gheorghe privind autorizarea constituirii ∫i
  1. Pop Viorel, cet„˛ean rom‚n, n„scut la data de    1670517301006;                       Ónmatricularea Societ„˛ii Comerciale GV IONAS -
20 iulie 1957 Ón comuna Gelu, jude˛ul Satu Mare,        2. Sane Laurent William Julien, n„scut la data de    S.R.L.
cod numeric personal 15707020300011, identificat      19 iulie 1970 Ón Paris, Fran˛a, cet„˛ean francez,
cu C.I. seria SM nr. 041190, eliberat„ la data de 26    domiciliat Ón Fran˛a, Montreuil, Str. 2 Square Jean          JUDEC√TORUL DELEGAT
martie 2001 de Poli˛ia Satu Mare, domiciliat Ón Satu    Zay nr. 93-100, identificat cu pa∫aportul nr.         Asupra cererii de fa˛„:
Mare, str. George Co∫buc nr. 58, cod po∫tal 3900,      01DA74637, eliberat la data de 18 martie 2002 de       Prin cererea legal timbrat„, Ónregistrat„ la data
jude˛ul Satu Mare, av‚nd puteri conform actului       autorit„˛ile din Fran˛a, ∫i                de 26 iunie 2003 cu nr. 8046, petentul Iona∫
constitutiv, ∫i                        3. Demibraser Tevfik Fikret, n„scut la data de 7    Gheorghe a solicitat autorizarea constituirii ∫i
  2. Pop Olimpia Iuliana, cet„˛ean rom‚n, n„scut„     mai 1957 Ón Istanbul, Turcia, domiciliat Ón Turcia,    Ónmatricularea Societ„˛ii Comerciale GV IONAS -
la data de 28 ianuarie 1957 Ón Ta∫nad, jude˛ul Satu     Istanbul, Kadikoy, str. Kozyatagi Mah. Bahar Sok,     S.R.L. la Oficiul registrului comer˛ului.
Mare, cod numeric personal 2570128300021,          identificat cu pa∫aportul seria TRL nr. 527243,
                                                             Œn sus˛inerea cererii a fost depus actul
identificat„ cu C.I. seria SM nr. 041191, eliberat„ la   eliberat la data de 22 noiembrie 1985 de autorit„˛ile
                                                            constitutiv nr. 94 din 23 iunie 2003, redactat de
data de 26 martie 2001 de Poli˛ia Satu Mare,        din Turcia.
                                                            avocata Munteanu Doina Adriana, precum ∫i
domiciliat„ Ón Satu Mare, str. George Co∫buc nr. 58,      Forma juridic„, denumirea, sediul: societate cu
cod po∫tal 3900, jude˛ul Satu Mare, tel. 0261716848,                                  celelalte acte prev„zute de lege.
                              r„spundere limitat„, persoan„ juridic„ rom‚n„, cu
av‚nd puteri conform actului constitutiv.                                         Examin‚nd Ónscrisurile men˛ionate, judec„torul
                              denumirea DSD BAT, cu sediul social Ón satul Trip
  Durata de func˛ionare a societ„˛ii este nelimitat„.                                delegat, constat‚nd c„ sunt Óndeplinite cerin˛ele
                              nr. 83, comuna Bixad, jude˛ul Satu Mare, conform
  Modul de dizolvare ∫i lichidare al societ„˛ii este                                 legale privind constituirea societ„˛ii comerciale, Ón
                              adeverin˛„ prim„rie nr. 1409 din 21 mai 2003.
conform prevederilor Legii nr. 31/1990, republicat„.                                  conformitate cu dispozi˛iile art. 331 ∫i urm. din
                                Obiectul de activitate
  Dispune publicarea Ón Monitorul Oficial al                                     Codul de procedur„ civil„, precum ∫i cu cele ale
                                Domeniul principal: 266 - fabricare de elemente
Rom‚niei, Partea a IV-a, a Óncheierii.                                         Legii 31/1990, republicat„, urmeaz„ a admite
                              din beton, ciment ∫i ipsos.
  Executorie de drept.                                                cererea, autoriz‚nd constituirea Societ„˛ii
                                Activitatea principal„: 2661 - fabricare de
  Cu drept de recurs.                                                Comerciale GV IONAS - S.R.L. ∫i dispun‚nd
                              elemente din beton pentru construc˛ii.
  Pronun˛at„ Ón ∫edin˛a din 8 iulie 2003.                                      Ónmatricularea acesteia.
                                Alte activit„˛i conform actului constitutiv cu dare
  R„mas„ irevocabil„ la data de 8 iulie 2003 prin     de dat„ cert„ nr. 888 din 3 iunie 2003, redactat la
nerecurare/renun˛are la recurs.                                             Pentru aceste motive, Ón numele legii dispune:
                              Biroul de Asisten˛„, Oficiul Registrului Comer˛ului
   (25/162.325)                                                    Admite cererea formulat„ de Iona∫ Gheorghe,
                              al Jude˛ului Satu Mare.
              *                  Capitalul social                    domiciliat Ón comuna T‚r∫ol˛ nr. 179, jude˛ul Satu
                                - capitalul social subscris: 3.000.000 lei;       Mare, ∫i, Ón consecin˛„:
      Societatea Comercial„                                             Autorizeaz„   constituirea   ∫i  dispune
                                - capitalul social v„rsat: 3.000.000 lei;
 DSD BAT - S.R.L., satul Trip, comuna Bixad                                      Ónmatricularea la Oficiul registrului comer˛ului a
                                - participarea str„in„ la capitalul social este de
       jude˛ul Satu Mare                                             Societ„˛ii Comerciale GV IONAS - S.R.L., cu
                              2.000.000 lei;
                                - num„rul total de p„r˛i sociale: 30;          urm„toarele date:
  NUM√R DE ORDINE ŒN REGISTRUL COMERfiULUI          - valoarea unei p„r˛i sociale: 100.000 lei.        Asocia˛i:
          J 30/537/7.07.2003             Participarea asocia˛ilor la capitalul social:       1. Iona∫ Gheorghe, n„scut la data de 6 martie
                                1. Dan Vasile, aport la capital 1.000.000 lei, v„rsat  1967 Ón Negre∫ti-Oa∫, jude˛ul Satu Mare, cet„˛ean
     COD UNIC DE ŒNREGISTRARE 15571706                                      rom‚n, domiciliat Ón comuna T‚r∫ol˛ nr. 179, cod
                              la data de 20 mai 2003, echival‚nd cu 10 p„r˛i
                              sociale, reprezent‚nd 33,3333 % din capitalul social    po∫tal 3922, jude˛ul Satu Mare, identificat cu C.I.
        MINISTERUL JUSTIfiIEI                                          seria SM nr. 032365, eliberat„ la data de 3 ianuarie
                              total, av‚nd cota de participare la beneficii ∫i
                              pierderi de 33,3333 %;                   2001 de Poli˛ia Negre∫ti-Oa∫, cod numeric personal
       TRIBUNALUL SATU MARE               2. Sane Laurent William Julien, aport la capital    1670306301027, ∫i
                              1.000.000 lei, v„rsat la data de 20 mai 2003,         2. Iona∫ Maria Viorica, n„scut„ la data de 3
      DOSAR NR. 8131/30.06.2003            echival‚nd cu 10 p„r˛i sociale, reprezent‚nd        martie 1970 Ón comuna T‚r∫ol˛, jude˛ul Satu Mare,
                              33,3333 din capitalul social total, av‚nd cota de     cet„˛ean rom‚n, domiciliat„ Ón comuna T‚r∫ol˛ nr.
    ŒNCHEIEREA NR. 8131/4.07.2003            participare la beneficii ∫i pierderi de 33,3333 %, ∫i   179, cod po∫tal 3922, jude˛ul Satu Mare, identificat„
      ™edin˛a din 4 iulie 2003              3. Demibraser Tevfik Fikret, aport la capital      cu C.I. seria SM nr. 039485, eliberat„ la data de 7
                              1.000.000 lei, v„rsat la data de 20 mai 2003,       martie 2001 de Poli˛ia Negre∫ti-Oa∫, cod numeric
  Judec„torul delegat                   echival‚nd cu 10 p„r˛i sociale, reprezent‚nd        personal 2700303301021.
  la Oficiul registrului                  33,3333 % din capitalul social total, av‚nd cota de      Forma juridic„, denumirea, sediul: societate cu
  comer˛ului de pe l‚ng„                  participare la beneficii ∫i pierderi de 33,3333 %.     r„spundere limitat„, persoan„ juridic„ rom‚n„, cu
  Tribunalul Satu Mare  - VÓlcu Adriana           Administrator: Dan Vasile, cet„˛ean rom‚n,       denumirea GV IONAS, cu sediul social Ón Satu Mare,
  Referent O.R.C.    - Pop Ioan                                          str. P„ule∫ti nr. 56, jude˛ul Satu Mare, conform
                              n„scut la data de 17 mai 1967 Ón comuna Bixad,
 Pe rol, solu˛ionarea cererii formulate de Dan       jude˛ul Satu Mare, cod numeric personal          extrasului de carte funciar„ nr. 12824 din 29 mai
Vasile prin Ómputernicit Achim Mircea privind        1670517301006, identificat cu C.I. seria SM nr.      2003.
                 MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA                a IV-a,  Nr. 2074/4.IX.2003                  9
  Obiectul de activitate                  Examin‚nd Ónscrisurile men˛ionate, judec„torul          Societatea Comercial„
  Domeniul principal: 502 - Óntre˛inere ∫i reparare   delegat, constat‚nd c„ sunt Óndeplinite cerin˛ele       GRALCOM GLASS - S.R.L., Satu Mare
de autovehicule.                     legale privind constituirea societ„˛ii comerciale, Ón
  Activitatea principal„: 5020 - Óntre˛inere ∫i
                             conformitate cu dispozi˛iile art. 331 ∫i urm. din      NUM√R DE ORDINE ŒN REGISTRUL COMERfiULUI
reparare de autovehicule.
                             Codul de procedur„ civil„, precum ∫i cu cele ale              J 30/509/25.06.2003
  Alte activit„˛i conform actului constitutiv 94 din
23 iunie 2003, redactat de avocata Munteanu Doina     Legii 31/1990, republicat„, urmeaz„ a admite
                                                               COD UNIC DE ŒNREGISTRARE 15543757
Adriana.                         cererea, autoriz‚nd constituirea Societ„˛ii
  Capitalul social                   Comerciale GENERAL CONSTRUCT CERTEZE -                 MINISTERUL JUSTIfiIEI
  - capitalul social subscris: 2.000.000 lei;      S.R.L. ∫i dispun‚nd Ónmatricularea acesteia.
  - capitalul social v„rsat: 2.000.000 lei;
  - num„rul total de p„r˛i sociale: 20;          Pentru aceste motive, Ón numele legii dispune:            TRIBUNALUL SATU MARE
  - valoarea unei p„r˛i sociale: 100.000 lei.
                               Admite cererea formulat„ de Mihoc Vasile, prin         DOSAR NR. 7909/20.06.2003
  Participarea asocia˛ilor la capitalul social:
                             Ómputernicitul Achim Mircea, domiciliat Ón comuna
  1. Iona∫ Gheorghe, aport la capital 1.000.000 lei,
                             Certeze nr. 995, jude˛ul Satu Mare, ∫i, Ón consecin˛„:      ŒNCHEIEREA NR. 1718/24.06.2003
v„rsat la data de 23 iunie 2003, echival‚nd cu 10
p„r˛i sociale, reprezent‚nd 50 % din capitalul social     Autorizeaz„    constituirea   ∫i   dispune       ™edin˛a din 24 iunie 2003
total, av‚nd cota de participare la beneficii ∫i     Ónmatricularea la Oficiul registrului comer˛ului a     Judec„torul delegat
pierderi de 50 %, ∫i                   Societ„˛ii Comerciale GENERAL CONSTRUCT           la Oficiul registrului
  2. Iona∫ Maria Viorica, aport la capital 1.000.000  CERTEZE - S.R.L., cu urm„toarele date:           comer˛ului de pe l‚ng„
lei, v„rsat la data de 23 iunie 2003, echival‚nd cu                                  Tribunalul Satu Mare  - VÓlcu Adriana
                               Asocia˛i:
10 p„r˛i sociale, reprezent‚nd 50 % din capitalul                                   Referent O.R.C.    - Pop Ioan
                               1. Mihoc Vasile, n„scut la data de 4 septembrie
social total, av‚nd cota de participare la beneficii ∫i
pierderi de 50 %.                     1967 Ón Negre∫ti-Oa∫, jude˛ul Satu Mare, cet„˛ean      Pe rol, solu˛ionarea cererii formulate de Fogel
  Administratori:                    rom‚n, domiciliat Ón comuna Certeze nr. 995, cod     Irina privind autorizarea constituirii ∫i
  1. Iona∫ Gheorghe, n„scut la data de 6 martie     po∫tal 3920, jude˛ul Satu Mare, identificat cu C.I.    Ónmatricularea Societ„˛ii Comerciale GRALCOM
1967 Ón Negre∫ti-Oa∫, jude˛ul Satu Mare, cod       seria SM nr. 034288, eliberat„ la data de 31 ianuarie   GLASS - S.R.L.
numeric personal 1670306301027, identificat cu C.I.    2001 de Poli˛ia Negre∫ti-Oa∫, cod numeric personal           JUDEC√TORUL DELEGAT
seria SM nr. 032365, eliberat„ la data de 3 ianuarie
                             1670904301023, ∫i                      Asupra cererii de fa˛„:
2001 de Poli˛ia Negre∫ti-Oa∫, domiciliat Ón comuna
                               2. Mihoc Ileana Floare, n„scut„ la data de 11      Prin cererea legal timbrat„, Ónregistrat„ la data
T‚r∫ol˛ nr. 179, cod po∫tal 3922, jude˛ul Satu Mare,
av‚nd puteri conform actului constitutiv, ∫i       aprilie 1967 Ón comuna Certeze, jude˛ul Satu Mare,    de 20 iunie 2003 cu nr. 7909 petenta Fogel Irina a
  2. Iona∫ Maria Viorica, cet„˛ean rom‚n, n„scut„    cet„˛ean rom‚n, domiciliat„ Ón comuna Certeze nr.     solicitat autorizarea constituirii ∫i Ónmatricularea
la data de 3 martie 1970 Ón comuna Tarsolt, jude˛ul    995, cod po∫tal 3920, jude˛ul Satu Mare, identificat„   Societ„˛ii Comerciale GRALCOM GLASS - S.R.L. la
Satu Mare, cod numeric personal 2700303301021,      cu C.I. seria SM nr. 034318, eliberat„ la data de 31   Oficiul registrului comer˛ului.
identificat„ cu C.I. seria SM nr. 039485, eliberat„ la                                 Œn sus˛inerea cererii a fost depus actul
                             ianuarie 2001 de Poli˛ia Negre∫ti-Oa∫, cod numeric
data de 7 martie 2001 de Poli˛ia Negre∫ti-Oa∫,                                   constitutiv nr. 953 din 19 iunie 2003, redactat la
                             personal 2670411301008.                  Biroul de Asisten˛„, Oficiul Registrului Comer˛ului
domiciliat„ Ón comuna T‚r∫ol˛ nr. 179, cod po∫tal
                               Forma juridic„, denumirea, sediul: societate cu    al Jude˛ului Satu Mare, precum ∫i celelalte acte
3922, jude˛ul Satu Mare, av‚nd puteri conform
actului constitutiv.                   r„spundere limitat„, persoan„ juridic„ rom‚n„, cu     prev„zute de lege.
  Durata de func˛ionare a societ„˛ii este nelimitat„.  denumirea GENERAL CONSTRUCT CERTEZE, cu           Examin‚nd Ónscrisurile men˛ionate, judec„torul
  Modul de dizolvare ∫i lichidare al societ„˛ii este  sediul social Ón comuna Certeze nr. 995, jude˛ul     delegat, constat‚nd c„ sunt Óndeplinite cerin˛ele
conform prevederilor Legii nr. 31/1990, republicat„.   Satu Mare, conform adeverin˛„ prim„rie nr. 2514      legale privind constituirea societ„˛ii comerciale, Ón
  Dispune publicarea Ón Monitorul Oficial al                                   conformitate cu dispozi˛iile art. 331 ∫i urm. din
                             din 19 mai 2003.
Rom‚niei, Partea a IV-a, a Óncheierii.                                       Codul de procedur„ civil„, precum ∫i cu cele ale
                               Obiectul de activitate                Legii 31/1990, republicat„, urmeaz„ a admite
  Executorie de drept.
                               Domeniul principal: 452 - construc˛ii de cl„diri   cererea, autoriz‚nd constituirea Societ„˛ii
  Cu drept de recurs.
  Pronun˛at„ Ón ∫edin˛a din 1 iulie 2003.        sau p„r˛i ale acestora; geniu civil.           Comerciale GRALCOM GLASS - S.R.L. ∫i dispun‚nd
  R„mas„ irevocabil„ la data de 1 iulie 2003 prin      Activitatea principal„: 4521 - construc˛ii de     Ónmatricularea acesteia.
nerecurare/renun˛are la recurs.              cl„diri ∫i lucr„ri de geniu.
                                                           Pentru aceste motive, Ón numele legii dispune:
   (27/162.327)                      Alte activit„˛i conform actului constitutiv nr. 889
             *                                              Admite cererea formulat„ de Fogel Irina,
                             din 3 iunie 2003, redactat la Biroul de Asisten˛„,
                                                          domiciliat„ Ón Satu Mare, Str. Crinului nr. 32,
                             Oficiul Registrului Comer˛ului al Jude˛ului Satu     jude˛ul Satu Mare, ∫i, Ón consecin˛„:
     Societatea Comercial„
 GENERAL CONSTRUCT CERTEZE - S.R.L.           Mare.                            Autorizeaz„    constituirea   ∫i   dispune
  comuna Certeze, jude˛ul Satu Mare             Capitalul social                   Ónmatricularea la Oficiul registrului comer˛ului a
                               - capitalul social subscris: 2.000.000 lei;      Societ„˛ii Comerciale GRALCOM GLASS - S.R.L., cu
                               - capitalul social v„rsat: 2.000.000 lei;       urm„toarele date:
  NUM√R DE ORDINE ŒN REGISTRUL COMERfiULUI                                       Asocia˛i:
                               - num„rul total de p„r˛i sociale: 20;
         J 30/533/2.07.2003                                          1. Fogel Irina, n„scut„ la data de 8 februarie 1961
                               - valoarea unei p„r˛i sociale: 100.000 lei.
                                                          Ón comuna Turulung, jude˛ul Satu Mare, cet„˛ean
     COD UNIC DE ŒNREGISTRARE 15560472          Participarea asocia˛ilor la capitalul social:     rom‚n, domiciliat„ Ón Satu Mare, Str. Crinului nr.
                               1. Mihoc Vasile, aport la capital 1.000.000 lei,   32, cod po∫tal 3900, jude˛ul Satu Mare, tel.
        MINISTERUL JUSTIfiIEI
                             v„rsat la data de 26 mai 2003, echival‚nd cu 10      0261713851, identificat„ cu C.I. seria SM nr.
                             p„r˛i sociale, reprezent‚nd 50 % din capitalul social   088886, eliberat„ la data de 12 iunie 2002 de Poli˛ia
       TRIBUNALUL SATU MARE             total, av‚nd cota de participare la beneficii ∫i     Satu Mare, cod numeric personal 2610208301961, ∫i
                             pierderi de 50 %, ∫i                     2. Mets Janos, n„scut la data de 10 iunie 1975 Ón
      DOSAR NR. 8067/27.06.2003                                        Satu Mare, jude˛ul Satu Mare, cet„˛ean ungar,
                               2. Mihoc Ileana Floare, aport la capital 1.000.000
                                                          domiciliat Ón Ungaria, Budapesta, str. Hatar nr. 34,
    ŒNCHEIEREA NR. 1800/1.07.2003           lei, v„rsat la data de 26 mai 2003, echival‚nd cu 10   identificat cu pa∫aportul nr. ZA966034, eliberat la
      ™edin˛a din 1 iulie 2003            p„r˛i sociale, reprezent‚nd 50 % din capitalul social   data de 29 octombrie 1999 de autorit„˛ile ungare.
                             total, av‚nd cota de participare la beneficii ∫i       Forma juridic„, denumirea, sediul: societate cu
 Judec„torul delegat                                                r„spundere limitat„, persoan„ juridic„ rom‚n„, cu
                             pierderi de 50 %.
 la Oficiul registrului                                              denumirea GRALCOM GLASS, cu sediul social Ón
 comer˛ului de pe l‚ng„                   Administrator: Mihoc Vasile, cet„˛ean rom‚n,
                             n„scut la data de 4 septembrie 1967 Ón Negre∫ti-Oa∫,   Satu Mare, Str. Porumbeilor nr. 6, jude˛ul Satu
 Tribunalul Satu Mare  - VÓlcu Adriana                                      Mare, conform contractului de comodat, valabil
 Referent O.R.C.    - Pop Ioan            jude˛ul Satu Mare, cod numeric personal
                                                          p‚n„ la data de 27 mai 2006.
                             1670904301023, identificat cu C.I. seria SM nr.       Obiectul de activitate
  Pe rol, solu˛ionarea cererii formulate de Mihoc
Vasile, prin Ómputernicitul Achim Mircea, privind     034288, eliberat„ la data de 31 ianuarie 2001 de       Domeniul principal: 503 - comer˛ cu piese ∫i
autorizarea constituirii ∫i Ónmatricularea Societ„˛ii   Poli˛ia Negre∫ti-Oa∫, domiciliat Ón comuna Certeze    accesorii pentru autovehicule.
Comerciale GENERAL CONSTRUCT CERTEZE -          nr. 995, cod po∫tal 3920, jude˛ul Satu Mare, av‚nd      Activitatea principal„: 5030 - comer˛ cu piese ∫i
S.R.L.                          puteri conform actului constitutiv.            accesorii pentru autovehicule.
                               Durata de func˛ionare a societ„˛ii este nelimitat„.   Alte activit„˛i:
       JUDEC√TORUL DELEGAT
                                                            5020 - Óntre˛inere ∫i reparare de autovehicule;
                               Modul de dizolvare ∫i lichidare al societ„˛ii este
  Asupra cererii de fa˛„:                                               502 - Óntre˛inere ∫i reparare de autovehicule.
  Prin cererea legal timbrat„, Ónregistrat„ la data   conform prevederilor Legii nr. 31/1990, republicat„.     Capitalul social
de 27 iunie 2003 cu nr. 8067, petentul Mihoc Vasile      Dispune publicarea Ón Monitorul Oficial al        - capitalul social subscris: 2.000.000 lei;
prin Ómputernicitul Achim Mircea a solicitat       Rom‚niei, Partea a IV-a, a Óncheierii.            - capitalul social v„rsat: 2.000.000 lei;
autorizarea constituirii ∫i Ónmatricularea Societ„˛ii     Executorie de drept.                   – participarea str„in„ la capitalul social
Comerciale GENERAL CONSTRUCT CERTEZE -            Cu drept de recurs.                  1.000.000 lei;
S.R.L. la Oficiul registrului comer˛ului.           Pronun˛at„ Ón ∫edin˛a din 1 iulie 2003.         - num„rul total de p„r˛i sociale: 20;
  Œn sus˛inerea cererii a fost depus actul                                      - valoarea unei p„r˛i sociale: 100.000 lei.
                               R„mas„ irevocabil„ la data de 1 iulie 2003 prin
constitutiv nr. 889 din 3 iunie 2003, redactat la                                   Participarea asocia˛ilor la capitalul social:
Biroul de Asisten˛„, Oficiul Registrului Comer˛ului    nerecurare/renun˛are la recurs.               1. Fogel Irina, aport la capital 1.000.000 lei,
al Jude˛ului Satu Mare, precum ∫i celelalte acte        (28/162.328)                    v„rsat la data de 27 mai 2003, echival‚nd cu 10
prev„zute de lege.                                 *                p„r˛i sociale, reprezent‚nd 50 % din capitalul social
 10               MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI,              PARTEA a IV-a,   Nr. 2074/4.IX.2003
total, av‚nd cota de participare la beneficii ∫i       2. Sas ZÓna, n„scut„ la data de 2 decembrie 1945     Œn sus˛inerea cererii a fost depus actul
pierderi de 50 %, ∫i                   Ón comuna Cre˛e∫ti, jude˛ul Ilfov, cet„˛ean rom‚n,    constitutiv autentificat cu nr. 894 din 7 martie 2003
  2. Mets Janos, aport la capital 1.000.000 lei,    domiciliat„ Ón Satu Mare, aleea Neajlov nr. 3, ap. 35,  la Biroul notarului public Donca Rodica, precum ∫i
v„rsat la data de 27 mai 2003, echival‚nd cu 10     cod po∫tal 3900, jude˛ul Satu Mare, identificat„ cu    celelalte acte prev„zute de lege.
p„r˛i sociale, reprezent‚nd 50 % din capitalul social  B.I. seria G.A. nr. 665534, eliberat la data de 13      Examin‚nd Ónscrisurile men˛ionate, judec„torul
total, av‚nd cota de participare la beneficii ∫i     decembrie 1991 de Poli˛ia Satu Mare, cod numeric     delegat, constat‚nd c„ sunt Óndeplinite cerin˛ele
pierderi de 50 %.                    personal 2451202301982.                  legale privind constituirea societ„˛ii comerciale, Ón
  Administrator: Fogel Irina, cet„˛ean rom‚n,        Forma juridic„, denumirea, sediul: societate cu    conformitate cu dispozi˛iile art. 331 ∫i urm. din
n„scut„ la data de 8 februarie 1961 Ón comuna      r„spundere limitat„, persoan„ juridic„ rom‚n„, cu     Codul de procedur„ civil„, precum ∫i cu cele ale
Turulung, jude˛ul Satu Mare, cod numeric personal    denumirea FELICIAN ™I GABI, cu sediul social Ón      Legii 31/1990, republicat„, urmeaz„ a admite
2610208301961, identificat„ cu C.I. seria SM nr.     Satu Mare, aleea Tisa nr. 2, bl. 68, ap. 22, jude˛ul   cererea, autoriz‚nd constituirea Societ„˛ii
088886, eliberat„ la data de 12 iunie 2002 de Poli˛ia  Satu Mare, conform extrasului de carte funciar„ nr.    Comerciale TOUR EIFFEL - S.R.L. ∫i dispun‚nd
Satu Mare, domiciliat„ Ón Satu Mare, Str. Crinului    23492 din 27 septembrie 2002.               Ónmatricularea acesteia.
nr. 32, cod po∫tal 3900, jude˛ul Satu Mare, tel.       Obiectul de activitate
0261713851, av‚nd puteri conform actului           Domeniul principal: 524 - comer˛ cu am„nuntul,     Pentru aceste motive, Ón numele legii dispune:
constitutiv.                       Ón magazine specializate cu alte produse,           Admite cererea formulat„ de R„c„u˛anu Aurel
  Durata de func˛ionare a societ„˛ii este nelimitat„.  neclasificate Ón alt„ parte.               Gicu, domiciliat Ón comuna Livada, str. Baia Mare,
  Modul de dizolvare ∫i lichidare al societ„˛ii este    Activitatea principal„: 5247 - comer˛ cu       bl. 2, sc. A, ap. 1, jude˛ul Satu Mare, ∫i, Ón
conform prevederilor Legii nr. 31/1990, republicat„.   am„nuntul cu c„r˛i, ziare ∫i articole de papet„rie.    consecin˛„:
  Dispune publicarea Ón Monitorul Oficial al        Alte activit„˛i conform actului constitutiv 974 din    Autorizeaz„     constituirea   ∫i  dispune
Rom‚niei, Partea a IV-a, a Óncheierii.          24 iunie 2003, redactat la Biroul de Asisten˛„,      Ónmatricularea la Oficiul registrului comer˛ului a
  Executorie de drept.                 Oficiul Registrului Comer˛ului al Jude˛ului Satu     Societ„˛ii Comerciale TOUR EIFFEL - S.R.L., cu
  Cu drept de recurs.                  Mare.                           urm„toarele date:
  Pronun˛at„ Ón ∫edin˛a din 24 iunie 2003.         Capitalul social
                                                            Asocia˛i:
  R„mas„ irevocabil„ la data de 24 iunie 2003 prin     - capitalul social subscris: 2.000.000 lei;
                                                            1. R„c„u˛anu Aurel Gicu, n„scut la data de 24
nerecurare/renun˛are la recurs.               - capitalul social v„rsat: 2.000.000 lei;
                                                          noiembrie 1968 Ón One∫ti, jude˛ul Bac„u, cet„˛ean
  (29/162.329)                       - num„rul total de p„r˛i sociale: 20;
                                                          rom‚n, domiciliat Ón comuna Livada, str. Baia Mare,
             *                 - valoarea unei p„r˛i sociale: 100.000 lei.
                                                          bl. 2, sc. A, ap. 1, cod po∫tal 3913, jude˛ul Satu Mare,
                               Participarea asocia˛ilor la capitalul social:
                                                          identificat cu C.I. seria SM nr. 102812, eliberat„ la
     Societatea Comercial„               1. Oros Eugen Felician, aport la capital 1.000.000
                                                          data de 7 octombrie 2002 de Poli˛ia Livada, cod
  FELICIAN ™I GABI - S.R.L., Satu Mare         lei, v„rsat la data de 20 iunie 2003, echival‚nd cu
                                                          numeric personal 1681124044420, ∫i
                             10 p„r˛i sociale, reprezent‚nd 50 % din capitalul
                                                            2. Lorblanchet Eric Herve, n„scut la data de 7
                             social total, av‚nd cota de participare la beneficii ∫i
  NUM√R DE ORDINE ŒN REGISTRUL COMERfiULUI                                     aprilie 1965 Ón Gourdon, Fran˛a, cet„˛ean francez,
                             pierderi de 50 %, ∫i
                                                          domiciliat Ón Fran˛a, Campagnac Les Quercy, str. La
         J 30/517/25.06.2003            2. Sas ZÓna, aport la capital 1.000.000 lei, v„rsat
                             la data de 20 iunie 2003, echival‚nd cu 10 p„r˛i     Veissiere, identificat cu pa∫aportul nr. 01VB41813,
     COD UNIC DE ŒNREGISTRARE 15543846
                             sociale, reprezent‚nd 50 % din capitalul social total,  eliberat la data de 8 ianuarie 2002 de autorit„˛ile
                             av‚nd cota de participare la beneficii ∫i pierderi de   franceze.
       MINISTERUL JUSTIfiIEI                                           Forma juridic„, denumirea, sediul: societate cu
                             50 %.
                               Administrator: Oros Eugen Felician, cet„˛ean     r„spundere limitat„, persoan„ juridic„ rom‚n„, cu
                             rom‚n, n„scut la data de 17 noiembrie 1970 Ón Satu    denumirea TOUR EIFFEL, cu sediul social Ón
       TRIBUNALUL SATU MARE
                             Mare, jude˛ul Satu Mare, cod numeric personal       comuna Livada, str. Baia Mare nr. 2/1, jude˛ul Satu
                             1701117301992, identificat cu C.I. seria SM nr.      Mare, conform extrasului de carte funciar„ nr. 5221
     DOSAR NR. 7977/24.06.2003
                             066310, eliberat„ la data de 5 decembrie 2001 de     din 10 martie 2003.
    ŒNCHEIEREA NR. 1727/24.06.2003          Poli˛ia Satu Mare, domiciliat Ón Satu Mare, Str.       Obiectul de activitate
                             Homorodului nr. 13, cod po∫tal 3900, jude˛ul Satu       Domeniul principal: 011 - cultivarea plantelor;
     ™edin˛a din 24 iunie 2003
                             Mare, av‚nd puteri conform actului constitutiv.      gr„din„ritul destinat pie˛ei; horticultura.
 Judec„torul delegat                    Durata de func˛ionare a societ„˛ii este nelimitat„.    Activitatea principal„: cultivarea legumelor, a
 la Oficiul registrului                   Modul de dizolvare ∫i lichidare al societ„˛ii este  specialit„˛ilor horticole ∫i a produselor de ser„
 comer˛ului de pe l‚ng„                 conform prevederilor Legii nr. 31/1990, republicat„.   (cultivarea ciupercilor, culesul ciupercilor de
 Tribunalul Satu Mare  - VÓlcu Adriana           Dispune publicarea Ón Monitorul Oficial al      p„dure, a trufelor sau a bure˛ilor de p„dure); 0112
 Referent O.R.C.    - Pop Ioan           Rom‚niei, Partea a IV-a, a Óncheierii.          - cultivarea legumelor, a specialit„˛ilor horticole ∫i a
                               Executorie de drept.                 produselor de ser„.
 Pe rol, solu˛ionarea cererii formulate de Oros
                               Cu drept de recurs.                    Alte activit„˛i conform actului constitutiv
Eugen Felician privind autorizarea constituirii ∫i
Ónmatricularea Societ„˛ii Comerciale FELICIAN ™I       Pronun˛at„ Ón ∫edin˛a din 24 iunie 2003.       autentificat cu nr. 894 din 7 martie 2003 de notarul
GABI - S.R.L.                        R„mas„ irevocabil„ la data de 24 iunie 2003 prin   public Donca Rodica.
                             nerecurare/renun˛are la recurs.                Capitalul social
       JUDEC√TORUL DELEGAT                (30/162.330)                      - capitalul social subscris: 2.000.000 lei;
  Asupra cererii de fa˛„:                             *                  - capitalul social v„rsat: 2.000.000 lei;
  Prin cererea legal timbrat„, Ónregistrat„ la data                                  - participarea str„in„ la capitalul social este de
de 24 iunie 2003 cu nr. 7977, petentul Oros Eugen         Societatea Comercial„              1.000.000 lei;
Felician a solicitat autorizarea constituirii ∫i       TOUR EIFFEL - S.R.L., comuna Livada            - num„rul total de p„r˛i sociale: 20;
                                   jude˛ul Satu Mare                 - valoarea unei p„r˛i sociale: 100.000 lei.
Ónmatricularea Societ„˛ii Comerciale FELICIAN ™I
GABI - S.R.L. la Oficiul registrului comer˛ului.                                    Participarea asocia˛ilor la capitalul social:
  Œn sus˛inerea cererii a fost depus actul                                      1. R„c„u˛anu Aurel Gicu, aport la capital
                              NUM√R DE ORDINE ŒN REGISTRUL COMERfiULUI
constitutiv nr. 974 din 24 iunie 2003, redactat la             J 30/454/6.06.2003
                                                          1.000.000 lei, v„rsat la data de 1 aprilie 2003,
Biroul de Asisten˛„, Oficiul Registrului Comer˛ului                                echival‚nd cu 10 p„r˛i sociale, reprezent‚nd 50 %
al Jude˛ului Satu Mare, precum ∫i celelalte acte         COD UNIC DE ŒNREGISTRARE 15493560        din capitalul social total, av‚nd cota de participare
prev„zute de lege.                                                 la beneficii ∫i pierderi de 50 %, ∫i
  Examin‚nd Ónscrisurile men˛ionate, judec„torul            MINISTERUL JUSTIfiIEI              2. Lorblanchet Eric Herve, aport la capital
delegat, constat‚nd c„ sunt Óndeplinite cerin˛ele                                 1.000.000 lei, v„rsat la data de 1 aprilie 2003,
legale privind constituirea societ„˛ii comerciale, Ón                               echival‚nd cu 10 p„r˛i sociale, reprezent‚nd 50 %
                                   TRIBUNALUL SATU MARE
conformitate cu dispozi˛iile art. 331 ∫i urm. din                                 din capitalul social total, av‚nd cota de participare
Codul de procedur„ civil„, precum ∫i cu cele ale                                  la beneficii ∫i pierderi de 50 %.
                                  DOSAR NR. 7218/2.06.2003
Legii 31/1990, republicat„, urmeaz„ a admite                                      Administrator: R„c„u˛anu Aurel Gicu, cet„˛ean
cererea, autoriz‚nd constituirea Societ„˛ii           ŒNCHEIEREA NR. 1483/6.06.2003           rom‚n, n„scut la data de 24 noiembrie 1968 Ón
Comerciale FELICIAN ™I GABI - S.R.L. ∫i dispun‚nd                                 One∫ti, jude˛ul Bac„u, cod numeric personal
                                  ™edin˛a din 6 iunie 2003
Ónmatricularea acesteia.                                              1681124044420, identificat cu C.I. seria SM nr.
                              Judec„torul delegat                   102812, eliberat„ la data de 7 octombrie 2002 de
 Pentru aceste motive, Ón numele legii dispune:      la Oficiul registrului                 Poli˛ia Livada, domiciliat Ón comuna Livada, str.
  Admite cererea formulat„ de Oros Eugen         comer˛ului de pe l‚ng„                 Baia Mare, bl. 2, sc. A, ap. 1, cod po∫tal 3913, jude˛ul
Felician, domiciliat Ón Satu Mare, Str. Homorodului    Tribunalul Satu Mare  - VÓlcu Adriana         Satu Mare, av‚nd puteri conform actului
nr. 13, jude˛ul Satu Mare, ∫i, Ón consecin˛„:       Referent O.R.C.    - Pop Ioan            constitutiv.
  Autorizeaz„    constituirea   ∫i  dispune    Pe rol, solu˛ionarea cererii formulate de          Durata de func˛ionare a societ„˛ii este nelimitat„.
Ónmatricularea la Oficiul registrului comer˛ului a    R„c„u˛anu Aurel Gicu privind autorizarea           Modul de dizolvare ∫i lichidare al societ„˛ii este
Societ„˛ii Comerciale FELICIAN ™I GABI - S.R.L., cu   constituirii ∫i Ónmatricularea Societ„˛ii Comerciale   conform prevederilor Legii nr. 31/1990, republicat„.
urm„toarele date:                    TOUR EIFFEL - S.R.L.                     Dispune publicarea Ón Monitorul Oficial al
  Asocia˛i:                                                    Rom‚niei, Partea a IV-a, a Óncheierii.
  1. Oros Eugen Felician, n„scut la data de 17            JUDEC√TORUL DELEGAT               Executorie de drept.
noiembrie 1970 Ón Satu Mare, jude˛ul Satu Mare,       Asupra cererii de fa˛„:                  Cu drept de recurs.
cet„˛ean rom‚n, domiciliat Ón Satu Mare, Str.        Prin cererea legal timbrat„, Ónregistrat„ la data     Pronun˛at„ Ón ∫edin˛a din 6 iunie 2003.
Homorodului nr. 13, cod po∫tal 3900, jude˛ul Satu    de 2 iunie 2003 cu nr. 7218, petentul R„c„u˛anu        R„mas„ irevocabil„ la data de 6 iunie 2003 prin
Mare, identificat cu C.I. seria SM nr. 066310,      Aurel Gicu a solicitat autorizarea constituirii ∫i    nerecurare/renun˛are la recurs.
eliberat„ la data de 5 decembrie 2001 de Poli˛ia     Ónmatricularea Societ„˛ii Comerciale TOUR EIFFEL        (31/162.331)
Satu Mare, cod numeric personal 1701117301992, ∫i    - S.R.L. la Oficiul registrului comer˛ului.                     *
                 MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA               a IV-a,  Nr. 2074/4.IX.2003                  11
     Societatea Comercial„               1. Maciuca Gabriela Ligia, aport la capital        Autorizeaz„    constituirea   ∫i   dispune
   GABIMAR STEEL - S.R.L., Satu Mare          400.000 lei, v„rsat la data de 13 iunie 2003,       Ónmatricularea la Oficiul registrului comer˛ului a
                             echival‚nd cu 4 p„r˛i sociale, reprezent‚nd 20 % din   Societ„˛ii Comerciale ATE AUTO - S.R.L., cu
                             capitalul social total, av‚nd cota de participare la   urm„toarele date:
  NUM√R DE ORDINE ŒN REGISTRUL COMERfiULUI
                             beneficii ∫i pierderi de 20 %, ∫i               Asocia˛i:
         J 30/504/20.06.2003
                              2. Maciuca Eva, aport la capital 1.600.000 lei,      1. Molnar Arpad, n„scut la data de 28 martie
     COD UNIC DE ŒNREGISTRARE 15533605        v„rsat la data de 13 iunie 2003, echival‚nd cu 16     1966 Ón Satu Mare, jude˛ul Satu Mare, cet„˛ean
                             p„r˛i sociale, reprezent‚nd 80 % din capitalul social   rom‚n, domiciliat Ón Satu Mare, Str. M„cie∫ului nr.
       MINISTERUL JUSTIfiIEI            total, av‚nd cota de participare la beneficii ∫i     9, ap. 7, cod po∫tal 3900, jude˛ul Satu Mare, tel.
                             pierderi de 80 %.                     026174974, identificat cu C.I. seria SM nr. 006855,
                              Administratori:                    eliberat„ la data de 13 martie 2000 de Poli˛ia Satu
       TRIBUNALUL SATU MARE              1. Maciuca Gabriela Ligia, cet„˛ean rom‚n,       Mare, cod numeric personal 1660328301965, ∫i
                             n„scut„ la data de 29 iunie 1936 Ón Ta∫nad, jude˛ul      2. Molnar Aliz Erzsebet, n„scut„ la data de 21
     DOSAR NR. 7790/18.06.2003           Satu Mare, cod numeric personal 2360629300011,      noiembrie 1966 Ón Satu Mare, jude˛ul Satu Mare,
                             identificat„ cu B.I. seria B.K. nr. 366307, eliberat la  cet„˛ean rom‚n, domiciliat„ Ón Satu Mare, Str.
    ŒNCHEIEREA NR. 1685/20.06.2003
                             data de 17 decembrie 1982 de Mili˛ia Carei,        M„cie∫ului nr. 9, ap. 7, cod po∫tal 3900, jude˛ul Satu
     ™edin˛a din 20 iunie 2003           domiciliat„ Ón Satu Mare, Bd. Independen˛ei, bl.     Mare, tel. 0261 fax 0261, identificat„ cu C.I. seria
                             UH29, ap. 3, cod po∫tal 3900, jude˛ul Satu Mare, tel.   SM nr. 013322, eliberat„ la data de 31 mai 2000 de
 Judec„torul delegat
                             0261, fax 0261, av‚nd puteri conform actului       Poli˛ia Satu Mare, cod numeric personal
 la Oficiul registrului
                             constitutiv, ∫i                      2661121301961.
 comer˛ului de pe l‚ng„
                              2. Maciuca Eva, cet„˛ean rom‚n, n„scut„ la data      Forma juridic„, denumirea, sediul: societate cu
 Tribunalul Satu Mare  - VÓlcu Adriana
                             de 26 noiembrie 1966 Ón Carei, jude˛ul Satu Mare,     r„spundere limitat„, persoan„ juridic„ rom‚n„, cu
 Referent O.R.C.    - Pop Ioan
                             cod numeric personal 2661126300015, identificat„     denumirea ATE AUTO, cu sediul social Ón Satu
  Pe rol, solu˛ionarea cererii formulate de Maciuca   cu B.I. seria D.K. nr. 726845, eliberat la data de 26   Mare, Str. M„cie∫ului nr. 9, ap. 7, jude˛ul Satu Mare,
Eva prin Ómputernicitul Fabian Cristian Alexandru    septembrie 1989 de Mili˛ia Carei, domiciliat„ Ón     conform extrasului de carte funciar„ nr. 29257 din
privind autorizarea constituirii ∫i Ónmatricularea    Satu Mare, Bd. Independen˛ei, nr. 25, ap. 2, cod     10 iunie 2003.
Societ„˛ii Comerciale GABIMAR STEEL - S.R.L.       po∫tal 3900, jude˛ul Satu Mare, tel. 0261, fax 0261,     Obiectul de activitate
                             av‚nd puteri conform actului constitutiv.           Domeniul principal: 602 - alte transporturi
       JUDEC√TORUL DELEGAT
                              Durata de func˛ionare a societ„˛ii este nelimitat„.  terestre.
  Asupra cererii de fa˛„:                 Modul de dizolvare ∫i lichidare al societ„˛ii este     Activitatea principal„: 6024 - inclusiv intern ∫i
  Prin cererea legal timbrat„, Ónregistrat„ la data   conform prevederilor Legii nr. 31/1990, republicat„.   interna˛ional; 6024 - transporturi rutiere de
de 18 iunie 2003 cu nr. 7790, petenta Maciuca Eva      Dispune publicarea Ón Monitorul Oficial al       m„rfuri.
prin Ómputernicitul Fabian Cristian Alexandru a     Rom‚niei, Partea a IV-a, a Óncheierii.            Alte activit„˛i conform actului constitutiv nr. 140
solicitat autorizarea constituirii ∫i Ónmatricularea    Executorie de drept.                  din 13 iunie 2003, redactat la Biroul pentru Servicii
Societ„˛ii Comerciale GABIMAR STEEL - S.R.L. la       Cu drept de recurs.                  de Asisten˛„, Camera de Comer˛, Industrie ∫i
Oficiul registrului comer˛ului.               Pronun˛at„ Ón ∫edin˛a din 20 iunie 2003.        Agricultur„ a Jude˛ului Satu Mare,
  Œn sus˛inerea cererii a fost depus actul         R„mas„ irevocabil„ la data de 20 iunie 2003 prin      Capitalul social
constitutiv nr. 90 din 12 iunie 2003, redactat la    nerecurare/renun˛are la recurs.                - capitalul social subscris: 2.000.000 lei;
Cabinetul individual Munteanu D. A., precum ∫i        (32/162.332)                       - capitalul social v„rsat: 2.000.000 lei;
celelalte acte prev„zute de lege.                         *                  - num„rul total de p„r˛i sociale: 20;
  Examin‚nd Ónscrisurile men˛ionate, judec„torul                                   - valoarea unei p„r˛i sociale: 100.000 lei.
delegat, constat‚nd c„ sunt Óndeplinite cerin˛ele          Societatea Comercial„               Participarea asocia˛ilor la capitalul social:
legale privind constituirea societ„˛ii comerciale, Ón       ATE AUTO - S.R.L., Satu Mare             1. Molnar Arpad, aport la capital 1.000.000 lei,
conformitate cu dispozi˛iile art. 331 ∫i urm. din                                 v„rsat la data de 13 iunie 2003, echival‚nd cu 10
Codul de procedur„ civil„, precum ∫i cu cele ale                                  p„r˛i sociale, reprezent‚nd 50 % din capitalul social
Legii 31/1990, republicat„, urmeaz„ a admite        NUM√R DE ORDINE ŒN REGISTRUL COMERfiULUI        total, av‚nd cota de participare la beneficii ∫i
cererea, autoriz‚nd constituirea Societ„˛ii                J 30/516/15.06.2003           pierderi de 50 %, ∫i
Comerciale GABIMAR STEEL - S.R.L. ∫i dispun‚nd                                     2. Molnar Aliz Erzsebet, aport la capital 1.000.000
                                 COD UNIC DE ŒNREGISTRARE 15543811
Ónmatricularea acesteia.                                              lei, v„rsat la data de 13 iunie 2003, echival‚nd cu
                                                          10 p„r˛i sociale, reprezent‚nd 50 % din capitalul
 Pentru aceste motive, Ón numele legii dispune:            MINISTERUL JUSTIfiIEI
                                                          social total, av‚nd cota de participare la beneficii ∫i
  Admite cererea formulat„ de Maciuca Eva, prin                                  pierderi de 50 %.
Ómputernicitul Fabian Cristian Alexandru,               TRIBUNALUL SATU MARE               Administratori:
domiciliat„ Ón Satu Mare, Bd. Independen˛ei nr. 25,                                  1. Molnar Arpad, cet„˛ean rom‚n, n„scut la data
ap. 2, jude˛ul Satu Mare, ∫i, Ón consecin˛„:            DOSAR NR. 7953/23.06.2003           de 28 martie 1966 Ón Satu Mare, jude˛ul Satu Mare,
  Autorizeaz„    constituirea   ∫i   dispune                               cod numeric personal 1660328301965, identificat
Ónmatricularea la Oficiul registrului comer˛ului a       ŒNCHEIEREA NR. 1725/24.06.2003           cu C.I. seria SM nr. 006855, eliberat„ la data de 13
Societ„˛ii Comerciale GABIMAR STEEL - S.R.L., cu          ™edin˛a din 24 iunie 2003            martie 2000 de Poli˛ia Satu Mare, domiciliat Ón Satu
urm„toarele date:                                                 Mare, Str. M„cie∫ului nr. 9, ap. 7, cod po∫tal 3900,
  Asociate:                        Judec„torul delegat                   jude˛ul Satu Mare, tel. 026174974, av‚nd puteri
  1. Maciuca Gabriela Ligia, n„scut„ la data de 29    la Oficiul registrului                 conform actului constitutiv, ∫i
iunie 1936 Ón Ta∫nad, jude˛ul Satu Mare, cet„˛ean     comer˛ului de pe l‚ng„                   2. Molnar Aliz Erzsebet, cet„˛ean rom‚n, n„scut„
rom‚n, domiciliat„ Ón Satu Mare, Bd.            Tribunalul Satu Mare  - VÓlcu Adriana         la data de 21 noiembrie 1966 Ón Satu Mare, jude˛ul
Independen˛ei, bl. UH29, ap. 3, cod po∫tal 3900,      Referent O.R.C.    - Pop Ioan            Satu Mare, cod numeric personal 2661121301961,
jude˛ul Satu Mare, tel. 0261, fax 0261, identificat„    Pe rol, solu˛ionarea cererii formulate de Molnar    identificat„ cu C.I. seria SM nr. 013322, eliberat„ la
cu B.I. seria B.K. nr. 366307, eliberat la data de 17  Arpad privind autorizarea constituirii ∫i         data de 31 mai 2000 de Poli˛ia Satu Mare,
decembrie 1982 de Mili˛ia Carei, cod numeric       Ónmatricularea Societ„˛ii Comerciale ATE AUTO -      domiciliat„ Ón Satu Mare, Str. M„cie∫ului nr. 9, ap.
personal 2360629300011, ∫i                S.R.L.                          7, cod po∫tal 3900, jude˛ul Satu Mare, tel. 0261 fax
  2. Maciuca Eva, n„scut„ la data de 26 noiembrie                                 0261, av‚nd puteri conform actului constitutiv.
                                   JUDEC√TORUL DELEGAT               Durata de func˛ionare a societ„˛ii este nelimitat„.
1966 Ón Carei, jude˛ul Satu Mare, cet„˛ean rom‚n,
domiciliat„ Ón Satu Mare, Bd. Independen˛ei, nr. 25,    Asupra cererii de fa˛„:                  Modul de dizolvare ∫i lichidare al societ„˛ii este
ap. 2, cod po∫tal 3900, jude˛ul Satu Mare, tel. 0261,    Prin cererea legal timbrat„, Ónregistrat„ la data   conform prevederilor Legii nr. 31/1990, republicat„.
fax 0261, identificat„ cu B.I. seria D.K. nr. 726845,  de 23 iunie 2003 cu nr. 7953, petentul Molnar         Dispune publicarea Ón Monitorul Oficial al
eliberat la data de 26 septembrie 1989 de Mili˛ia    Arpad a solicitat autorizarea constituirii ∫i       Rom‚niei, Partea a IV-a, a Óncheierii.
Carei, cod numeric personal 2661126300015.        Ónmatricularea Societ„˛ii Comerciale ATE AUTO -        Executorie de drept.
  Forma juridic„, denumirea, sediul: societate cu    S.R.L. la Oficiul registrului comer˛ului.           Cu drept de recurs.
r„spundere limitat„, persoan„ juridic„ rom‚n„, cu      Œn sus˛inerea cererii a fost depus actul          Pronun˛at„ Ón ∫edin˛a din 24 iunie 2003.
denumirea GABIMAR STEEL, cu sediul social Ón       constitutiv nr. 140 din 13 iunie 2003, redactat la      R„mas„ irevocabil„ la data de 24 iunie 2003 prin
Satu Mare, Bd. Independen˛ei, bl. UH29, ap. 3,      Biroul pentru Servicii de Asisten˛„, Camera de      nerecurare/renun˛are la recurs.
jude˛ul Satu Mare, conform contractului de        Comer˛, Industrie ∫i Agricultur„ a Jude˛ului Satu        (33/162.333)
v‚nzare-cump„rare nr. 2508 din 5 iulie 1996.       Mare, precum ∫i celelalte acte prev„zute de lege.                  *
  Obiectul de activitate                  Examin‚nd Ónscrisurile men˛ionate, judec„torul
  Domeniul principal: 351 - construc˛ii ∫i repara˛ii  delegat, constat‚nd c„ sunt Óndeplinite cerin˛ele           Societatea Comercial„
de nave.                         legale privind constituirea societ„˛ii comerciale, Ón       CELICONF - S.R.L., Hunedoara
  Activitatea principal„: 3511 - construc˛ii ∫i     conformitate cu dispozi˛iile art. 331 ∫i urm. din
repara˛ii de nave.                    Codul de procedur„ civil„, precum ∫i cu cele ale     EXTRAS AL ŒNCHEIERII DE ŒNMATRICULARE
  Alte activit„˛i conform actului constitutiv nr. 90  Legii 31/1990, republicat„, urmeaz„ a admite               NR. 2107
din 12 iunie 2003, redactat la Cabinetul individual   cererea, autoriz‚nd constituirea Societ„˛ii             din data de 24 iunie 2003
Munteanu D. A.                      Comerciale ATE AUTO - S.R.L. ∫i dispun‚nd
                                                           Judec„tor delegat      - MÓndru˛iu Elena
  Capitalul social                   Ónmatricularea acesteia.
                                                           Referent          - Sovarschi Valeriu
  - capitalul social subscris: 2.000.000 lei;
  - capitalul social v„rsat: 2.000.000 lei;        Pentru aceste motive, Ón numele legii dispune:       Œn baza cererii nr. 9861 din 18 iunie 2003 ∫i a
  - num„rul total de p„r˛i sociale: 20;          Admite cererea formulat„ de Molnar Arpad,       actelor doveditoare depuse, judec„torul delegat la
  - valoarea unei p„r˛i sociale: 100.000 lei.      domiciliat Ón Satu Mare, Str. M„cie∫ului nr. 9, ap. 7,  Oficiul registrului comer˛ului de pe l‚ng„
  Participarea asocia˛ilor la capitalul social:     jude˛ul Satu Mare, ∫i, Ón consecin˛„:           Tribunalul Hunedoara a dispus autorizarea ∫i
  12               MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI,               PARTEA a IV-a,   Nr. 2074/4.IX.2003
Ónregistrarea societ„˛ii comerciale cu urm„toarele     Poli˛ia Hunedoara, cod numeric personal          nr. 071656, eliberat„ la data de 11 mai 2001 de
date:                            2570514203133;                      Poli˛ia Hunedoara, cod numeric personal
  - num„rul de ordine Ón registrul comer˛ului:        12. Gliga Valeria, Ón calitate de asociat„, n„scut„  2590623203144;
J 20/681/2003;                       la data de 12 octombrie 1952 Ón comuna Seredeiu,       25. Vasilie Monica, Ón calitate de asociat„,
  - cod unic de Ónregistrare: 15541969;          jude˛ul S„laj, cet„˛ean rom‚n, domiciliat„ Ón       n„scut„ la data de 17 mai 1963 Ón Hunedoara,
  - denumirea ∫i forma juridic„: CELICONF - S.R.L.;    Hunedoara, Str. R‚ndunicii nr. 4, bl. 28, sc. C, ap.   jude˛ul Hunedoara, cet„˛ean rom‚n, domiciliat„ Ón
  - sediul social: Hunedoara, Str. 9 Mai nr. 2,      53, jude˛ul Hunedoara, identificat„ cu C.I. seria HD   Hunedoara, Bd. Libert„˛ii nr. 4, ap. 2, jude˛ul
jude˛ul Hunedoara, conform contractului de         nr. 121672, eliberat„ la data de 14 mai 2002 de      Hunedoara, identificat„ cu B.I. seria B.R. nr.
Ónchiriere nr. 175 din 26 mai 2003, valabil p‚n„ la     Poli˛ia Hunedoara, cod numeric personal          275616, eliberat„ la data de 10 iunie 1985 de Mili˛ia
data de 26 mai 2005;                    2521012203164;                      Hunedoara, cod numeric personal 2630517203143;
  - durata de func˛ionare: nelimitat„;            13. Iu˛u Ana, Ón calitate de asociat„, n„scut„ la     26. Verigusche Lumini˛a, Ón calitate de asociat„,
  - capitalul social total subscris: 10.000.000 lei, din  data de 24 mai 1965 Ón Hunedoara, jude˛ul         n„scut„ la data de 5 februarie 1960 Ón comuna
care v„rsat: 10.000.000 lei;                Hunedoara, cet„˛ean rom‚n, domiciliat„ Ón         Bereasa, jude˛ul Vaslui, cet„˛ean rom‚n, domiciliat„
  - capitalul social este divizat Ón 100 p„r˛i sociale   Hunedoara, Str. M„r˛i∫orului nr. 2, ap. 4, jude˛ul    Ón Hunedoara, Bd. 1848 nr. 15, ap. 9, jude˛ul
a 100.000 lei fiecare;                   Hunedoara, identificat„ cu B.I. seria D.K. nr.      Hunedoara, identificat„ cu B.I. seria D.H. nr.
  - date de identificare fondatori:            768688, eliberat la data de 26 iunie 1989 de Mili˛ia   784425, eliberat la data de 11 noiembrie 1988 de
  1. Isfan Verginia, Ón calitate de asociat„, n„scut„   Hunedoara, cod numeric personal 2650524203139;      Mili˛ia Hunedoara, cod numeric personal
la data de 15 mai 1949 Ón comuna Alma∫u de           14. M„rginean Maria Monica, Ón calitate de       2600205203171;
Mijloc, jude˛ul Alba, cet„˛ean rom‚n, domiciliat„ Ón    asociat„, n„scut„ la data de 30 martie 1964 Ón        - domeniul principal de activitate: cod CAEN 743
Deva, Str. Dealului nr. 7, jude˛ul Hunedoara,        comuna Poiana, jude˛ul Sibiu, cet„˛ean rom‚n,       - activit„˛i de test„ri ∫i analize tehnice;
identificat„ cu B.I. seria D.A. nr. 793649, eliberat la   domiciliat„ Ón Hunedoara, str. George Enescu nr. 1,     - activitatea principal„: cod CAEN 7430 - activit„˛i
data de 21 aprilie 1986 de Mili˛ia Deva, cod numeric    ap. 10, jude˛ul Hunedoara, identificat„ cu B.I. seria   de test„ri ∫i analize tehnice (alte servicii de
personal 2490515201011;                   D.B. nr. 188167, eliberat„ la data de 7 octombrie     verificare tehnic„ ∫i analiz„ a calit„˛ii pentru
  2. Andrasi Rozalia, Ón calitate de asociat„,       1986 de Mili˛ia Hunedoara, cod numeric personal      confec˛ii).
n„scut„ la data de 8 iulie 1953 Ón Ro∫ia Montan„,      2640330203170;                         (34/162.334)
jude˛ul Alba, cet„˛ean rom‚n, domiciliat„ Ón          15. Mari˛a Floarea, Ón calitate de asociat„,                   *
Hunedoara, Aleea Cocsarilor nr. 6, ap. 44, cod po∫tal    n„scut„ la data de 13 iunie 1956 Ón comuna Crasna,
2750, jude˛ul Hunedoara, identificat„ cu C.I. seria     jude˛ul S„laj, cet„˛ean rom‚n, domiciliat„ Ón            Societatea Comercial„e
HD nr. 088374, eliberat„ la data de 11 septembrie      Hunedoara, Aleea Constructorului nr. 8, jude˛ul          EM & ALEX COM - S.R.L., Brad
2001 de Poli˛ia Hunedoara, cod numeric personal       Hunedoara, identificat„ cu B.I. seria B.R. nr.
2530708203133;                       276898, eliberat la data de 18 iulie 1985 de Mili˛ia   EXTRAS AL ŒNCHEIERII DE ŒNMATRICULARE
  3. Anton Aurel, Ón calitate de asociat, n„scut la    Hunedoara, cod numeric personal 2560613203152;              NR. 1619
data de 6 septembrie 1958 Ón Hunedoara, jude˛ul        16. Neagoe Dorina, Ón calitate de asociat„,
Hunedoara, cet„˛ean rom‚n, domiciliat Ón          n„scut„ la data de 5 august 1950 Ón comuna Creaca,          din data de 5 iunie 2003
Hunedoara, bd. Traian nr. 26, bl. 49A, sc. A, ap. 13,    jude˛ul S„laj, cet„˛ean rom‚n, domiciliat„ Ón        Judec„tor delegat      - Goron Maria
jude˛ul Hunedoara, identificat cu C.I. seria HD nr.     Hunedoara, str. Viorele nr. 6, ap. 55, jude˛ul        Referent          - Sovarschi Valeriu
078541, eliberat„ la data de 29 iunie 2001 de Poli˛ia    Hunedoara, identificat„ cu B.I. seria B.X. nr.
Hunedoara, cod numeric personal 1580906203134;       179225, eliberat la data de 21 noiembrie 1983 de       Œn baza cererii nr. 7856 din 20 mai 2003 ∫i a
  4. Botic Adela, Ón calitate de asociat„, n„scut„ la   Mili˛ia Hunedoara, cod numeric personal          actelor doveditoare depuse, judec„torul delegat la
data de 14 aprilie 1957 Ón comuna Vorniceni,        2500805203134;                      Oficiul registrului comer˛ului de pe l‚ng„
jude˛ul Boto∫ani, cet„˛ean rom‚n, domiciliat„ Ón        17. Ni˛oiu Paraschiva, Ón calitate de asociat„,    Tribunalul Hunedoara a dispus autorizarea ∫i
Hunedoara, bd. Traian nr. 10, ap. 3, identificat„ cu    n„scut„ la data de 25 martie 1959 Ón comuna Colibi,    Ónregistrarea societ„˛ii comerciale cu urm„toarele
B.I. seria D.H. nr. 785034, eliberat la data de 3      jude˛ul Alba, cet„˛ean rom‚n, domiciliat„ Ón       date:
decembrie 1988 de Mili˛ia Hunedoara, cod numeric      Hunedoara, str. Cuza Vod„ nr. 7, identificat„ cu B.I.    - num„rul de ordine Ón registrul comer˛ului:
personal 2570414203131;                   seria G.K. nr. 555003, eliberat la data de 20       J 20/609/2003;
  5. Chereches Mariana Aurica Dorina, Ón calitate     septembrie 1993 de Poli˛ia Hunedoara, cod numeric      - cod unic de Ónregistrare: 15488601;
de asociat„, n„scut„ la data de 27 decembrie 1957      personal 2590325203165;                   - denumirea ∫i forma juridic„: EM & ALEX COM
Ón comuna Silvas, jude˛ul Hunedoara, cet„˛ean         18. Nu˛a Angelica, Ón calitate de asociat„, n„scut„  - S.R.L.;
rom‚n, domiciliat„ Ón Hunedoara, bd. Traian nr. 10,     la data de 8 iulie 1966 Ón comuna Piscu Vechi,        - sediul social: Brad, Str. ™oimilor nr. 3, jude˛ul
ap. 87, jude˛ul Hunedoara, identificat„ cu B.I. seria    jude˛ul Dolj, cet„˛ean rom‚n, domiciliat„ Ón       Hunedoara, conform extrasului de carte funciar„
G.X. nr. 280169, eliberat la data de 2 aprilie 1997 de   Hunedoara, str. Bucegi nr. 8, ap. 75, jude˛ul       nr. 2972 din 19 mai 2003;
Poli˛ia Hunedoara, cod numeric personal           Hunedoara, identificat„ cu B.I. seria G.V. nr.        - durata de func˛ionare: nelimitat„;
2571227203137;                       767967, eliberat la data de 19 februarie 1997 de       - capitalul social total subscris: 5.000.000 lei, din
  6. Chiril„ Minerva, Ón calitate de asociat„,       Poli˛ia Hunedoara, cod numeric personal          care v„rsat: 5.000.000 lei;
n„scut„ la data de 27 ianuarie 1950 Ón comuna        2660708162141;                        - capitalul social este divizat Ón 50 p„r˛i sociale a
Hoghila∫, jude˛ul Sibiu, cet„˛ean rom‚n, domiciliat„      19. Pap Ileana, Ón calitate de asociat„, n„scut„ la  100.000 lei fiecare;
Ón Hunedoara, bd. Dacia nr. 27, ap. 59, jude˛ul       data de 13 iunie 1951 Ón comuna Colibi, jude˛ul       - date de identificare fondator: Olariu Elena, Ón
Hunedoara, identificat„ cu B.I. seria D.B. nr.       Alba, cet„˛ean rom‚n, domiciliat„ Ón Hunedoara,      calitate de asociat„ unic„, n„scut„ la data de 7 iulie
593445, eliberat la data de 18 aprilie 1987 de Mili˛ia   bd. Dacia nr. 8, ap. 34, jude˛ul Hunedoara,        1955 Ón Brad, jude˛ul Hunedoara, cet„˛ean rom‚n,
Hunedoara, cod numeric personal 2500127203135;       identificat„ cu B.I. seria B.R. nr. 277980, eliberat la  domiciliat„ Ón Brad, Str. ™oimilor nr. 3, cod po∫tal
  7. Ciocan Elisabeta, Ón calitate de asociat„,      data de 11 septembrie 1985 de Mili˛ia Hunedoara,     2775, jude˛ul Hunedoara, identificat„ cu C.I. seria
n„scut„ la data de 4 octombrie 1957 Ón comuna        cod numeric personal 2510613203135;            HD nr. 030338, eliberat„ la data de 16 iunie 2000 de
Izvorul Alb, jude˛ul Neam˛, cet„˛ean rom‚n,          20. Petroi Edith, Ón calitate de asociat„, n„scut„   Poli˛ia Deva, cod numeric personal 2550707200019.
domiciliat„ Ón Hunedoara, Str. Transilvaniei nr. 8,     la data de 17 octombrie 1967 Ón Hunedoara, jude˛ul      - domeniul principal de activitate: cod CAEN 521
ap. 22, jude˛ul Hunedoara, identificat„ cu B.I. seria    Hunedoara, cet„˛ean rom‚n, domiciliat„ Ón         - comer˛ cu am„nuntul, Ón magazine nespcializate;
D.A. nr. 694655, eliberat la data de 21 august 1986     Hunedoara, bd. Corvin nr. 15, bl. H6, ap. 1, jude˛ul     - activitatea principal„: cod CAEN 5212 - comer˛
de Mili˛ia Hunedoara, cod numeric personal         Hunedoara, identificat„ cu C.I. seria HD nr. 169503,   cu am„nuntul, Ón magazine nespecialziate, cu
2571004203130;                       eliberat„ la data de 7 mai 2003 de Poli˛ia        v‚nzare predominant„ de produse nealimentare.
  8. Ciuculescu Elena, Ón calitate de asociat„,      Hunedoara, cod numeric personal 2671017203149;         (35/162.335)
n„scut„ la data de 5 noiembrie 1962 Ón Hunedoara,       21. PÓrvu Maria Liliana, Ón calitate de asociat„,                 *
jude˛ul Hunedoara, cet„˛ean rom‚n, domiciliat„ Ón      n„scut„ la data de 16 august 1968 Ón Deva, jude˛ul
Hunedoara, Str. M„r˛i∫orului nr. 3, bl. N3, sc. A, ap.   Hunedoara, cet„˛ean rom‚n, domiciliat„ Ón Deva,            Societatea Comercial„
10, jude˛ul Hunedoara, identificat„ cu C.I. seria HD    Aleea Militarilor nr. 1, jude˛ul Hunedoara,           SILENS SECURITY GUARD - S.R.L.
nr. 084429, eliberat„ la data de 15 august 2001 de     identificat„ cu B.I. seria G.V. nr. 269075, eliberat la      comuna Albe∫ti jude˛ul Mure∫
Poli˛ia Hunedoara, cod numeric personal           data de 12 septembrie 1996 de Poli˛ia Deva, cod
2621105203132;                       numeric personal 2680816201001;
                                                             NUM√R DE ORDINE ŒN REGISTRUL COMERfiULUI
  9. Costin Leti˛ia, Ón calitate de asociat„, n„scut„     22. Preda Ion, Ón calitate de asociat, n„scut la
                                                                      J 26/795/2003
la data de 24 iulie 1951 Ón comuna Bobohalma,        data de 1 octombrie 1964 Ón Topli˛a, jude˛ul
jude˛ul Mure∫, cet„˛ean rom‚n, domiciliat„ Ón        Hunedoara, cet„˛ean rom‚n, domiciliat Ón              COD UNIC DE ŒNREGISTRARE 15554640
Hunedoara, Str. Libert„˛ii nr. 2, ap. 16, jude˛ul      Hunedoara, str. Gheorghe Laz„r nr. 3, ap. 7, jude˛ul
Hunedoara, identificat„ cu B.I. seria B.T. nr.       Hunedoara, identificat cu B.I. seria D.H. nr. 480597,          MINISTERUL JUSTIfiIEI
733406, eliberat la data de 12 iulie 1983 de Mili˛ia    eliberat la data de 28 septembrie 1988 de Mili˛ia
Hunedoara, cod numeric personal 2510724203137;       Hunedoara, cod numeric personal 1641001203132;
  10. Cr„ciun Mariana, Ón calitate de asociat„,        23. Schneider Matias, Ón calitate de asociat,           JUDEC√TORUL DELEGAT
n„scut„ la data de 9 decembrie 1962 Ón Hunedoara,      n„scut la data de 24 decembrie 1952 Ón comuna         LA OFICIUL REGISTRULUI COMERfiULUI
jude˛ul Hunedoara, cet„˛ean rom‚n, domiciliat„ Ón      C„lan, jude˛ul Hunedoara, cet„˛ean rom‚n,            DE PE L¬NG√ TRIBUNALUL MURE™
Hunedoara, Str. Cerbului nr. 1, ap. 2, jude˛ul       domiciliat Ón Hunedoara, Str. Munteniei nr. 4A, ap.
Hunedoara, identificat„ cu C.I. seria HD nr. 055448,    11, jude˛ul Hunedoara, identificat cu B.I. seria D.B.        DOSAR NR. 12152/18.06.2003
eliberat„ la data de 12 ianuarie 2001 de Poli˛ia      nr. 592153, eliberat la data de 4 februarie 1987 de
                                                                 ŒNCHEIEREA NR. 2438/2003
Hunedoara, cod numeric personal 2621209203145;       Mili˛ia Hunedoara, cod numeric personal
  11. Didea Lucre˛ia, Ón calitate de asociat„,       1521224203152;                           ™edin˛a din 26 iunie 2003
n„scut„ la data de 14 mai 1957 Ón comuna Flore∫ti,       24. Sepnicki Maria, Ón calitate de asociat„,
                                                             Judec„tor delegat - Farkas Hegyi Piroska
jude˛ul Mehedin˛i, cet„˛ean rom‚n, domiciliat„ Ón      n„scut„ la data de 23 iunie 1959 Ón Hunedoara,
                                                             Referent     - Dracea Marioara
Hunedoara, bd. Traian nr. 6, bl. T3, sc. B, ap. 22,     jude˛ul Hunedoara, cet„˛ean rom‚n, domiciliat„ Ón
jude˛ul Hunedoara, identificat„ cu C.I. seria HD nr.    Hunedoara, Str. Zambilelor nr. 5, bl. 46, sc. B, ap.    Pe rol, solu˛ionarea cererii formulate de
1666681, eliberat„ la data de 10 aprilie 2003 de      14, jude˛ul Hunedoara, identificat„ cu C.I. seria HD   Aroneasa Aron Paraschiv, privind autorizarea
                 MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA                a IV-a,  Nr. 2074/4.IX.2003                  13
constituirii ∫i Ónmatricularea Societ„˛ii Comerciale      - capitalul social v„rsat: 5.000.000 lei, din care    6. copia c„r˛ii de identitate seria MS nr. 164468,
SILENS SECURITY GUARD - S.R.L.               2.500.000 lei ∫i 77 $;                  eliberat„ la data de 18 noiembrie 2002;
       JUDEC√TORUL DELEGAT                - participarea str„in„ la capitalul social este de    7. declara˛ie pe proprie r„spundere autentificat„
                              2.500.000 lei, din care 77 $;              cu nr. 2443 din 19 iunie 2003, la Biroul notarului
  Asupra cererii de fa˛„:                   - num„rul total de p„r˛i sociale: 50;         public Pop Melinte-Urian;
  Prin cererea legal timbrat„, Ónregistrat„ la data                                  8. certificatul de cazier fiscal nr. 15512 din 23
                                - valoarea unei p„r˛i sociale: 100.000 lei.
de 18 iunie 2003 cu nr. 12152, petentul Aroneasa                                   iunie 2003;
                                Participarea asocia˛ilor la capitalul social:
Aron Paraschiv a solicitat autorizarea constituirii ∫i                                 9. declara˛ie pe proprie r„spundere autentificat„
                                1. Aroneasa Aron Paraschiv, aport la capital
Ónmatricularea Societ„˛ii Comerciale SILENS
                              2.500.000 lei, data v„rs„rii aportului 18 iunie 2003,  cu nr. 2442 din 19 iunie 2003 la Biroul notarului
SECURITY GUARD - S.R.L. la Oficiul registrului
                              echival‚nd cu 25 p„r˛i sociale, reprezent‚nd 50 %    public Pop-Melinte-Urian;
comer˛ului.
                              din capitalul social total, av‚nd cota de participare    10. extrasul de carte funciar„ nr. 545 din 18
  Œn sus˛inerea cererii au fost depuse urm„toarele
                              la beneficii/pierderi de 50 %, ∫i            iunie 2003;
Ónscrisuri:
                                2. Benedek Odon, aport la capital 2.500.000 lei,     11. acordul coproprietarului pentru sediu
  1. chitan˛a achit„rii taxei de timbru nr. 1868438
                              din care 77$, data v„rs„rii aportului 18 iunie 2003,   autentificat cu nr. 2444 din 19 iunie 2003 la Biroul
din 9 iunie 2003;
                              echival‚nd cu 25 p„r˛i sociale, reprezent‚nd 50 %    notarului public Pop-Melinte Urian;
  2. dovada efectu„rii v„rs„m‚ntului capitalului
social nr. 14408 din 18 iunie 2003;             din capitalul social total, av‚nd cota de participare    12. adeverin˛„ nr. 3872 din 25 iunie 2003,
  3. dovada efectu„rii v„rs„m‚ntului capitalului      la beneficii/pierderi de 50 %.              eliberat„ la Oficiul registrului comer˛ului;
social nr. 2559 din 18 iunie 2003;               Administrator: Aroneasa Aron Paraschiv,         13. specimen de semn„tur„ autentificat cu nr.
  4. declara˛ie de renun˛are le recurs din data de     cet„˛ean rom‚n, n„scut la data de 15 iulie 1975 Ón    6597 din 19 iunie 2003 la Biroul notarului public
18 iunie 2003;                       Sighi∫oara, jude˛ul Mure∫, cod numeric personal     Pop Melinte-Urian.
  5. chitan˛a achit„rii taxei de registru nr. 2731874   175071523491, identificat cu C.I. seria MS nr.       Examin‚nd Ónscrisurile men˛ionate, judec„torul
din 18 iunie 2003;                     059056, eliberat„ la data de 4 octombrie 2000 de     delegat, constat‚nd c„ sunt Óndeplinite cerin˛ele
  6. actul constitutiv cu dare de dat„ cert„ nr. 6463   Poli˛ia Sighi∫oara, domiciliat Ón comuna Albe∫ti, Str.  legale privind constituirea societ„˛ii comerciale, Ón
din 18 iunie 2003;                     Bisericii nr. 21, cod po∫tal 3068, jude˛ul Mure∫, tel.  conformitate cu dispozi˛iile art. 331 ∫i urm. din
  7. copia pa∫aportului seria ROU nr. 06985113,      0740/241939, av‚nd puteri depline.            Codul de procedur„ civil„, precum ∫i cu cele ale
eliberat la data de 29 ianuarie 2003;                                        Legii nr. 31/1990, republicat„, urmeaz„ a admite
                                Durata de func˛ionare a societ„˛ii este nelimitat„.
  8. certificatul de cazier fiscal nr. 1467, eliberat la                              cererea, autoriz‚nd constituirea Societ„˛ii
                                Modul de dizolvare ∫i lichidare: conform
data de 13 iunie 2003;                                                Comerciale KOV CONSTRUCT - S.R.L., ∫i dispun‚nd
                              prevederilor Legii nr. 31/1990, republicat„.
  9. contractul de mandat nr. 2254 din 9 iunie                                   Ónmatricularea acesteia.
                                Executorie de drept.
2003;
                                Cu drept de recurs Ón termen de 15 zile.        Pentru aceste motive, Ón numele legii dispune:
  10. declara˛ie pe proprie r„spundere nr. 661 din
                                Dispune publicarea Ón Monitorul Oficial al
17 iunie 2003;                                                     Admite cererea formulat„ de Kovacs Erno,
  11. copia c„r˛ii de identitate seria MS nr. 059056,   Rom‚niei, Partea a IV-a, a Óncheierii judec„torului
                                                           domiciliat Ón Sighi∫oara, cartierul Hetiur nr. 258,
eliberat„ la data de 4 octombrie 2000;           delegat nr. 2438/2003.
                                                           jude˛ul Mure∫, ∫i, Ón consecin˛„:
  12. declara˛ie pe proprie r„spundere nr. 2253 din      Pronun˛at„ Ón ∫edin˛a din 26 iunie 2003.
                                                            Autorizeaz„    constituirea    ∫i  dispune
9 iunie 2003;                         Irevocabil„ prin renun˛are la recurs la data de 26
                                                           Ónmatricularea la Oficiul registrului comer˛ului a
  13. certificatul de cazier fiscal nr. 14671 din 13    iunie 2003.
                                                           Societ„˛ii Comerciale KOV CONSTRUCT - S.R.L., cu
iunie 2003;                           (36/162.336)
                                                           urm„toarele date:
  14. extrasul de carte funciar„ nr. 4078 din 28                   *                 Asociat unic: Kovacs Erno, n„scut la data de 10
martie 2003;                                                     septembrie 1976 Ón Sighi∫oara, jude˛ul Mure∫,
  15. adeverin˛„ prim„rie nr. 1201 din 9 iunie            Societatea Comercial„
                                                           cet„˛ean rom‚n, domiciliat Ón Sighi∫oara, cartierul
2003;                              KOV CONSTRUCT - S.R.L., Sighi∫oara
                                                           Hetiur nr. 258, cod po∫tal 3050, jude˛ul Mure∫,
  16. acordul coproprietarului pentru sediu nr.
                                                           identificat cu C.I. seria MS nr. 164468, eliberat„ la
2391 din 18 iunie 2003;
                                NUM√R DE ORDINE ŒN REGISTRUL COMERfiULUI        data de 18 noiembrie 2002 de Poli˛ia Sighi∫oara,
  17. adeverin˛„ nr. 3595 din 11 iunie 2003.
                                        J 26/795/2003            cod numeric personal 1760910263512.
  Examin‚nd Ónscrisurile men˛ionate, judec„torul
                                                            Forma juridic„, denumirea, sediul: societate cu
delegat, constat‚nd c„ sunt Óndeplinite cerin˛ele          COD UNIC DE ŒNREGISTRARE 15554659
                                                           r„spundere limitat„, persoan„ juridic„ rom‚n„, cu
legale privind constituirea societ„˛ii comerciale, Ón
                                                           denumirea KOV CONSTRUCT, av‚nd sediul social
conformitate cu dispozi˛iile art. 331 ∫i urm. din             MINISTERUL JUSTIfiIEI
Codul de procedur„ civil„, precum ∫i cu cele ale                                   Ón Sighi∫oara, cartierul Hetiur nr. 258, jude˛ul
Legii nr. 31/1990, republicat„, urmeaz„ a admite                                   Mure∫, conform extrasului de carte funciar„ nr. 545
                                     JUDEC√TORUL DELEGAT            din 18 iunie 2003.
cererea, autoriz‚nd constituirea Societ„˛ii
Comerciale SILENS SECURITY GUARD - S.R.L. ∫i           LA OFICIUL REGISTRULUI COMERfiULUI           Obiectul de activitate
dispun‚nd Ónmatricularea acesteia.                 DE PE L¬NG√ TRIBUNALUL MURE™            Activitatea principal„: 7132 - Ónchiriere de ma∫ini
                                                           ∫i echipamente pentru construc˛ii, f„r„ personal de
 Pentru aceste motive, Ón numele legii dispune:           DOSAR NR. 12537/25.06.2003           deservire aferent.
  Admite cererea formulat„ de Aroneasa Aron                                      Capitalul social
                                   ŒNCHEIEREA NR. 2433/2003
Paraschiv, domiciliat Ón comuna Albe∫ti, Str.                                      - capitalul social subscris: 5.000.000 lei;
Bisericii nr. 21, jude˛ul Mure∫, ∫i, Ón consecin˛„:          ™edin˛a din 26 iunie 2003             - capitalul social v„rsat: 5.000.000;
  Autorizeaz„    constituirea   ∫i   dispune                                 - num„rul total de p„r˛i sociale: 50;
                               Judec„tor delegat - Farkas Hegyi Piroska
Ónmatricularea la Oficiul registrului comer˛ului a                                   - valoarea unei p„r˛i sociale: 100.000 lei.
                               Referent     - Seft Stela
Societ„˛ii Comerciale SILENS SECURITY GUARD -                                      Participarea asociatului la capitalul social:
S.R.L., cu urm„toarele date:                 Pe rol, solu˛ionarea cererii formulate de Kovacs    Kovacs Erno, aport la capital 5.000.000 lei, data
  Asocia˛i:                        Erno, privind autorizarea constituirii ∫i        v„rs„rii aportului 23 iunie 2003, echival‚nd cu 50
  1. Aroneasa Aron Paraschiv, n„scut la data de 15     Ónmatricularea Societ„˛ii Comerciale KOV         p„r˛i sociale, reprezent‚nd 100 % capitalul social
iulie 1975 Ón Sighi∫oara, jude˛ul Mure∫, cet„˛ean      CONSTRUCT - S.R.L.                    total, av‚nd cota de participare la beneficii/pierderi
rom‚n, domiciliat Ón comuna Albe∫ti, Str. Bisericii                                 de 100 %.
                                     JUDEC√TORUL DELEGAT
nr. 21, cod po∫tal 3068, jude˛ul Mure∫, tel.                                      Administrator: Kovacs Erno, cet„˛ean rom‚n,
0740/241939, identificat cu C.I. seria MS nr. 059056,     Asupra cererii de fa˛„:                n„scut la data de 10 septembrie 1976 Ón Sighi∫oara,
eliberat„ la data de 4 octombrie 2000 de Poli˛ia        Prin cererea legal timbrat„, Ónregistrat„ la data   jude˛ul   Mure∫,   cod   numeric   personal
Sighi∫oara, cod numeric personal 175071523491, ∫i      de 25 iunie 2003 cu nr. 12537, petentul Kovacs Erno   1760910263512, identificat cu C.I. seria MS nr.
  2. Benedek Odon, n„scut la data de 20 martie       a solicitat autorizarea constituirii ∫i Ónmatricularea  164468, eliberat„ la data de 18 noiembrie 2002 de
1971 Ón Odorheiu Secuiesc, jude˛ul Harghita,        Societ„˛ii Comerciale KOV CONSTRUCT - S.R.L. la     Poli˛ia Sighi∫oara, domiciliat Ón Sighi∫oara, cartierul
cet„˛ean rom‚n, domiciliat Ón Ungaria, Dunavecse,      Oficiul registrului comer˛ului.             Hetiur nr. 258, cod po∫tal 3050, jude˛ul Mure∫,
str. Bocskai nr. 16, identificat cu pa∫aportul nr.       Œn sus˛inerea cererii au fost depuse urm„toarele   av‚nd puteri depline.
06985113, eliberat la data de 29 ianuarie 2003 de
                              Ónscrisuri:                         Durata de func˛ionare a societ„˛ii este nelimitat„.
Poli˛ia Harghita, cod numeric personal
                                1. actul constitutiv cu dare de dat„ cert„ nr. 6699   Modul de dizolvare ∫i lichidare: conform
1710320192721.
                              din 23 iunie 2003, autentificat la Biroul notarului   prevederilor Legii nr. 31/1990, republicat„.
  Forma juridic„, denumirea, sediul: societate cu
                              public Pop-Melinte-Urian;                  Executorie de drept.
r„spundere limitat„, persoan„ juridic„ rom‚n„, cu
                                2. chitan˛a achit„rii taxei de timbru nr. 1869424    Cu drept de recurs Ón termen de 15 zile.
denumirea SILENS SECURITY GUARD, av‚nd
sediul social Ón comuna Albe∫ti, str. Na˛ional„,      din 17 iunie 2003;                     Dispune publicarea Ón Monitorul Oficial al
jude˛ul Mure∫, conform extrasului de carte funciar„      3. chitan˛a achit„rii texei de registru nr. 2731882  Rom‚niei, Partea a IV-a, a Óncheierii judec„torului
nr. 4078 din 28 martie 2003.                din 25 iunie 2003;                    delegat.
  Obiectul de activitate                   4. dovada efectu„rii v„rs„m‚ntului capitalului      Pronun˛at„ Ón ∫edin˛a din 26 iunie 2003.
  Activitatea principal„: 7460 - activit„˛i de       social nr. 14540 din 23 iunie 2003, eliberat„ de      Irevocabil„ prin renun˛are la recurs la data de 26
investiga˛ie ∫i protec˛ie a bunurilor ∫i persoanelor.    Banca Comercial„ Rom‚n„ - S.A.;             iunie 2003.
  Capitalul social                      5. declara˛ie de renun˛are le recurs din data de      (37/162.337)
  - capitalul social subscris: 5.000.000 lei;       19 iunie 2003;                                   *
 14               MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI,              PARTEA a IV-a,  Nr. 2074/4.IX.2003
     Societatea Comercial„                Activitatea principal„: 7414 - activit„˛i de       12. bonitate bancar„ (traducere) autentificat„ cu
 M P ADMINISTRARE - S.R.L., T‚rgu Mure∫          consultan˛„ pentru afaceri ∫i management.        nr. 2111 din 2 iunie 2003 la Biroul notarilor publici
                               Capitalul social                   asocia˛i Tinca.
                               - capitalul social subscris: 2.000.000 lei;       Examin‚nd Ónscrisurile men˛ionate, judec„torul
  NUM√R DE ORDINE ŒN REGISTRUL COMERfiULUI
                               - capitalul social v„rsat: 2.000.000;         delegat, constat‚nd c„ sunt Óndeplinite cerin˛ele
         J 26/703/13.06.2003
                               - num„rul total de p„r˛i sociale: 20;         legale privind constituirea societ„˛ii comerciale, Ón
     COD UNIC DE ŒNREGISTRARE 15517677          - valoarea unei p„r˛i sociale: 100.000 lei.      conformitate cu dispozi˛iile art. 331 ∫i urm. din
                               Participarea asociatului la capitalul social:     Codul de procedur„ civil„, precum ∫i cu cele ale
        MINISTERUL JUSTIfiIEI            M„rginean Pamfil, aport la capital 2.000.000 lei,    Legii nr. 31/1990, republicat„, urmeaz„ a admite
                             echival‚nd cu 20 p„r˛i sociale, reprezent‚nd 100 %    cererea, autoriz‚nd constituirea Societ„˛ii
                             capitalul social total, av‚nd cota de participare la   Comerciale FORTUNA CASINO - S.R.L., ∫i
      JUDEC√TORUL DELEGAT
                             beneficii/pierderi de 100 %.               dispun‚nd Ónmatricularea acesteia.
   LA OFICIUL REGISTRULUI COMERfiULUI
                               Administrator: M„rginean Pamfil, p‚n„ la
    DE PE L¬NG√ TRIBUNALUL MURE™                                         Pentru aceste motive, Ón numele legii dispune:
                             6.06.2007 cet„˛ean rom‚n, n„scut la data de 11
                             octombrie 1945 Ón comuna Herepea, jude˛ul Mure∫,       Admite cererea formulat„ de Dozsa Csaba,
      DOSAR NR. 11565/6.06.2003
                             cod numeric personal 145111267396, identificat cu    domiciliat Ón T‚rgu Mure∫, Str. Arie∫ului nr. 2,
      ŒNCHEIEREA NR. 2072/2003            B.I. seria D.V. nr. 351615, eliberat la data de 16    jude˛ul Mure∫, ∫i, Ón consecin˛„:
                             august 1990 de Poli˛ia T‚rn„veni, domiciliat Ón       Autorizeaz„    constituirea   ∫i   dispune
     ™edin˛a din 12 iunie 2003            T‚rn„veni, Str. Pomilor nr. 6, cod po∫tal 3225,     Ónmatricularea la Oficiul registrului comer˛ului a
 Judec„tor delegat      - Dima Cornelia       jude˛ul Mure∫, tel. 0265, fax 0265, av‚nd puteri     Societ„˛ii Comerciale FORTUNA CASINO - S.R.L., cu
 Referent          - Hanzi Simona       depline.                         urm„toarele date:
                               Durata de func˛ionare a societ„˛ii este nelimitat„.    Asocia˛i:
 Pe rol, solu˛ionarea cererii formulate de
                               Modul de dizolvare ∫i lichidare: conform         1. Voros Rezco Janos, n„scut la data de 28 iunie
M„rginean Pamfil privind autorizarea constituirii ∫i
                             prevederilor Legii nr. 31/1990, republicat„.       1954 Ón Budapesta, Ungaria, cet„˛ean ungar,
Ónmatricularea Societ„˛ii Comerciale M P
                               Executorie de drept.                 domiciliat Ón Ungaria, Budapesta, str. Erdosor nr.
ADMINISTRARE - S.R.L.
                               Cu drept de recurs Ón termen de 15 zile.       38, ap. 10, identificat cu pa∫aportul seria ZA nr.
       JUDEC√TORUL DELEGAT               Dispune publicarea Ón Monitorul Oficial al
                                                          989905, eliberat la data de 22 noiembrie 1999 de
  Asupra cererii de fa˛„:                Rom‚niei, Partea a IV-a, a Óncheierii nr. 2072/2003.
                                                          autorit„˛ile ungare;
  Prin cererea legal timbrat„, Ónregistrat„ la data     Pronun˛at„ Ón ∫edin˛a din 12 iunie 2003.
                                                            2. Dozsa Csaba, n„scut la data de 8 februarie
de 6 iunie 2003 cu nr. 11565, petentul M„rginean        (38/162.338)
                                                          1959 Ón Bor∫a, jude˛ul Maramure∫, cet„˛ean rom‚n,
Pamfil a solicitat autorizarea constituirii ∫i                   *               domiciliat Ón T‚rgu Mure∫, Str. Arie∫ului nr. 2, cod
Ónmatricularea Societ„˛ii Comerciale M P                                      po∫tal 4300, jude˛ul Mure∫, tel. 0264, fax 0265,
ADMINISTRARE - S.R.L. la Oficiul registrului            Societatea Comercial„
                                                          identificat cu B.I. seria D.E. nr. 094108, eliberat de
comer˛ului.                         FORTUNA CASINO - S.R.L., T‚rgu Mure∫
                                                          Poli˛ia T‚rgu Mure∫, cod numeric personal
  Œn sus˛inerea cererii au fost depuse urm„toarele                                1590208264381, ∫i
Ónscrisuri:                         NUM√R DE ORDINE ŒN REGISTRUL COMERfiULUI          3. Societatea Comercial„ VIKERS K.F.T., cu sediul
  1. chitan˛a achit„rii taxei de timbru nr. 796104             J 26/726/16.06.2003          Ón Ungaria, Budapesta, bd. Szilagyi Erzsebet nr. 101,
din 5 iunie 2003;                                                 et. 1, ap. 2, actul de Ónfiin˛are nr. 01-09-368400,
  2. dovada efectu„rii v„rs„m‚ntului capitalului         COD UNIC DE ŒNREGISTRARE 15520745
                                                          eliberat la data de 25 martie 2003 de Judec„toria
social nr. 19367 din 4 iunie 2003, eliberat„ de Banca
                                                          Budapesta.
Comercial„ Rom‚n„ - S.A., T‚rn„veni;                  MINISTERUL JUSTIfiIEI
                                                            Forma juridic„, denumirea, sediul: societate cu
  3. chitan˛a achit„rii taxei de registru nr. 3288842
                                                          r„spundere limitat„, persoan„ juridic„ rom‚n„, cu
din 6 iunie 2003, eliberat„ la Oficiul registrului
                                   JUDEC√TORUL DELEGAT             denumirea FORTUNA CASINO, av‚nd sediul social
comer˛ului de pe l‚ng„ Tribunalul Mure∫;
                                LA OFICIUL REGISTRULUI COMERfiULUI          Ón T‚rgu Mure∫, Str. Arie∫ului nr. 2, jude˛ul Mure∫,
  5. certificatul de cazier fiscal nr. 14038 din 6
                                 DE PE L¬NG√ TRIBUNALUL MURE™           conform extrasului de carte funciar„ nr. 5535 din 6
iunie 2003, eliberat de D.G.F.P.M.;
  5. actul constitutiv cu dare de dat„ cert„ cu nr.                                noiembrie 2002.
                                  DOSAR NR. 11720/10.06.2003             Obiectul de activitate
1590 din 23 mai 2003 la Biroul notarului public
Loga Ioana Carmen;                                                   Activitatea principal„: loto, pronosport, cazinouri
                                  ŒNCHEIEREA NR. 2162/2003
  6. procur„ special„ de Ómputernicire                                      ∫i s„li de joc, jocuri mecanice de noroc; 9271 - jocuri
autentificat„ cu nr. 548 din 21 mai 2003 redactat          ™edin˛a din 13 iunie 2003           de noroc ∫i pariuri.
la Biroul notarului public Loga Ioana Carmen;        Judec„tor delegat      - Dima Cornelia        Capitalul social
  7. extrasul de carte funciar„ nr. 19213 din 25 mai    Referent          - Axinte Carmen        - capitalul social subscris: 3.000.000 lei;
2003, redactat la Biroul C.F.;                                             - capitalul social v„rsat: 3.000.000 lei, din care
  8. certificatul de cazier judiciar nr. 117661 din 2   Pe rol, solu˛ionarea cererii formulate de Dozsa    1.000.000 lei ∫i 64 $;
iunie 2003, eliberat de Ministerul de Interne;      Csaba, privind autorizarea constituirii ∫i          - participarea str„in„ la capitalul social este de
  9. copia buletinului de identitate nr. 351615,     Ónmatricularea Societ„˛ii Comerciale FORTUNA       2.000.000 lei din care 64 $;
eliberat la data de 16 august 1990 de Ministerul de    CASINO - S.R.L.                       - num„rul total de p„r˛i sociale: 30;
Interne;                                JUDEC√TORUL DELEGAT               - valoarea unei p„r˛i sociale: 100.000 lei.
  10. specimen de semn„tur„ nr. 11565 din 6 iunie                                   Participarea asocia˛ilor la capitalul social:
                               Asupra cererii de fa˛„:
2003, eliberat la Oficiul registrului comer˛ului de                                  1. Voros Rezso Janos, aport la capital 1.000.000
pe l‚ng„ Tribunalul Mure∫.                  Prin cererea legal timbrat„, Ónregistrat„ la data
                                                          lei, din care 32 $, echival‚nd cu 10 p„r˛i sociale,
  Examin‚nd Ónscrisurile men˛ionate, judec„torul     de 10 iunie 2003 cu nr. 11720, petentul Dozsa Csaba
                                                          reprezent‚nd 33,3333 % din capitalul social total,
delegat, constat‚nd c„ sunt Óndeplinite cerin˛ele     a solicitat autorizarea constituirii ∫i Ónmatricularea
                                                          av‚nd cota de participare la beneficii/pierderi de
legale privind constituirea societ„˛ii comerciale, Ón   Societ„˛ii Comerciale FORTUNA CASINO - S.R.L. la
                                                          33,333 %;
conformitate cu dispozi˛iile art. 331 ∫i urm. din     Oficiul registrului comer˛ului.
                                                            2. Dozsa Csaba, aport la capital 1.000.000 lei,
Codul de procedur„ civil„, precum ∫i cu cele ale       Œn sus˛inerea cererii au fost depuse urm„toarele
                                                          echival‚nd cu 10 p„r˛i sociale, reprezent‚nd
Legii nr. 31/1990, republicat„, urmeaz„ a admite     Ónscrisuri:
                                                          33,3333 % din capitalul social total, av‚nd cota de
cererea, autoriz‚nd constituirea Societ„˛ii         1. chitan˛a achit„rii taxei de timbru nr. 627 din
                                                          participare la beneficii/pierderi de 33,3333 %, ∫i
Comerciale M P ADMINISTRARE - S.R.L., ∫i         22 mai 2003;
                                                            3. Societatea Comercial„ VIKERS K.F.T. , aport la
dispun‚nd Ónmatricularea acesteia.              2. chitan˛a achit„rii taxei de registru nr. 3289031
                                                          capital 1.000.000 lei, din care 32 $, echival‚nd cu 10
                             din 10 iunie 2003;
 Pentru aceste motive, Ón numele legii dispune:                                  p„r˛i sociale, reprezent‚nd 33,3333 % din capitalul
                               3. actul constitutiv cu dare de dat„ cert„
                             autentificat cu nr. 1143 din 3 iunie 2003 la Biroul   social total, av‚nd cota de participare la
  Admite cererea formulat„ de M„rginean Pamfil,                                 beneficii/pierderi de 33,3333 %.
domiciliat Ón T‚rn„veni, Str. Pomilor nr. 6, jude˛ul   notarilor publici asocia˛i Nagy Gabriella;
                               4. certificatul de cazier fiscal nr. 12746 din 26     Administrator: Voros Rezco Janos, cet„˛ean
Mure∫, ∫i, Ón consecin˛„:
                             mai 2003;                        ungar, n„scut la data de 28 iunie 1954 Ón
  Autorizeaz„   constituirea    ∫i  dispune
                               5. declara˛ie pe proprie r„spundere autentificat„   Budapesta, Ungaria, identificat cu pa∫aportul seria
Ónmatricularea la Oficiul registrului comer˛ului a
                             cu nr. 1171 din 3 iunie 2003 la Biroul notarului     ZA nr. 989905, eliberat la data de 22 noiembrie
Societ„˛ii Comerciale M P ADMINISTRARE - S.R.L.,
                             public Nagy Gabriella;                  1999 de autorit„˛ile ungare, domiciliat Ón Ungaria,
cu urm„toarele date:
                               6. declara˛ie pe proprie r„spundere autentificat„   Budapesta, str. Erdosor nr. 38, ap. 10, av‚nd puteri
  Asociat unic: M„rginean Pamfil, n„scut la data de
                             cu nr. 1055 din 21 mai 2003 la Biroul notarului     depline.
11 octombrie 1945 Ón comuna Herepea, jude˛ul
Mure∫, cet„˛ean rom‚n, domiciliat Ón T‚rn„veni,      public Nagy Gabriiella;                   Durata de func˛ionare a societ„˛ii este nelimitat„.
Str. Pomilor nr. 6, cod po∫tal 3225, jude˛ul Mure∫,     7. certificatul de cazier fiscal nr. 12885 din 27     Modul de dizolvare ∫i lichidare: conform
tel. 0265, fax 0265, identificat cu B.I. seria D.V. nr.  mai 2003;                        prevederilor Legii nr. 31/1990, republicat„.
351615, eliberat la data de 16 august 1990 de Poli˛ia    8. dovezile efectu„rii v„rs„m‚ntului capitalului     Alte men˛iuni: s-a depus specimen de semn„tur„
T‚rn„veni, cod numeric personal 145111267396.       social nr. 2, 21, 22 din 5 iunie 2003;          administrator cu nr. 11721/10.06.2003.
  Forma juridic„, denumirea, sediul: societate cu     9. extrasul de carte funciar„ nr. 5535 din 6       Executorie de drept.
r„spundere limitat„, persoan„ juridic„ rom‚n„, cu     noiembrie 2002;                       Cu drept de recurs Ón termen de 15 zile.
denumirea M P ADMINISTRARE, av‚nd sediul           10. proces-verbal (traducere) din data de 1 iunie     Dispune publicarea Ón Monitorul Oficial al
social Ón T‚rgu Mure∫, str. Spitalul Vechi nr. 9,     2003;                          Rom‚niei, Partea a IV-a, a Óncheierii nr. 2162/2003.
jude˛ul Mure∫, conform extrasului de carte funciar„     11. statutul societ„˛ii (traducere) autentificat cu    Pronun˛at„ Ón ∫edin˛a din 13 iunie 2003.
nr. 19213 din 26 mai 2003.                nr. 4569 din 30 mai 2003 la Biroul notarului public      (39/162.339)
  Obiectul de activitate                Ciocea Ivan din Suceava;                              *
                 MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA               a IV-a,  Nr. 2074/4.IX.2003                 15
      Societatea Comercial„             Mure∫, conform extrasului de carte funciar„ nr.       12. certificatul de cazier judicar nr. 56610 din
    PERSPECTIVA MARKETING &             39340 din 28 mai 2003.                  data de 16.05.2003;
   CONSULTING - S.R.L., T‚rgu Mure∫            Obiectul de activitate                  13. declara˛ie de renun˛are la recurs;
                               Activitatea principal„: 7440 - publicitate.       14. cazierul fiscal nr. 1450 din data de 5.06.2003;
                               Capitalul social                     15. copia c„r˛ii de identitate nr. 085300 din data
  NUM√R DE ORDINE ŒN REGISTRUL COMERfiULUI
                               - capitalul social subscris: 2.000.000 lei;      de 9.04.2001, eliberat„ de Poli˛ia T‚rn„veni;
         J 26/716/16.06.2003
                               - capitalul social v„rsat: 2.000.000;          16. declara˛ie de renun˛are la recurs;
     COD UNIC DE ŒNREGISTRARE 15520800          - num„rul total de p„r˛i sociale: 20;          17. certificatul de cazier judicar nr. 132303 din
                               - valoarea unei p„r˛i sociale: 100.000 lei.      data de 4.02.2003;
       MINISTERUL JUSTIfiIEI              Participarea asociatului la capitalul social:      18. declara˛ie pe proprie r„spundere,
                             Szekely Robert Levente, aport la capital 2.000.000    autentificat„ cu nr. 2380 la data de 7.05.2003 la
                             lei, data v„rs„rii aportului 6 iunie 2003, echival‚nd   Biroul notarial public Ciocea-Ivan-Suceava;
      JUDEC√TORUL DELEGAT             cu 20 p„r˛i sociale, reprezent‚nd 100 % capitalul      19. cazierul fiscal nr. 11561 din data de
   LA OFICIUL REGISTRULUI COMERfiULUI          social total, av‚nd cota de participare la        14.05.2003;
    DE PE L¬NG√ TRIBUNALUL MURE™           beneficii/pierderi de 100 %.                 20. extrasul de carte funciar„ nr. 41841 din data
                               Administrator: Szekely Robert Levente, cet„˛ean    de 7.05.2003;
     DOSAR NR. 11815/11.06.2003           rom‚n, n„scut la data de 6 august 1981 Ón T‚rgu       21. adeverin˛a nr. 2973 din data de 13.05.2003;
                             Mure∫, jude˛ul Mure∫, cod numeric personal          22. chitan˛a privind achitarea taxei de registru
     ŒNCHEIEREA NR. 2172/2003
                             1810806260069, identificat cu C.I. seria MS nr.      nr. 3288977 din data de 9.06.2003;
     ™edin˛a din 13 iunie 2003           010506, eliberat„ la data de 21 mai 1999 de Poli˛ia     23. contractul de loca˛iune nr. 92 din data de
                             T‚rgu Mure∫, domiciliat Ón T‚rgu Mure∫, Bd. 1       30.04.2003;
 Judec„tor delegat      - Dima Cornelia
                             Decembrie 1918 nr. 128, ap. 13, cod po∫tal 4300,       24. extrasul de carte funciar„ nr. 9555 din data
 Referent          - Seft Stela
                             jude˛ul Mure∫, av‚nd puteri depline.           de 7.05.2003.
 Pe rol, solu˛ionarea cererii formulate de Szekely     Durata de func˛ionare a societ„˛ii este nelimitat„.   Examin‚nd Ónscrisurile men˛ionate mai sus,
Robert Levente privind autorizarea constituirii ∫i      Modul de dizolvare ∫i lichidare: conform       judec„torul delegat, constat‚nd c„ sunt Óndeplinite
Ónmatricularea Societ„˛ii Comerciale PERSPECTIVA     prevederilor Legii nr. 31/1990, republicat„.       cerin˛ele legale privind constituirea societ„˛ii
MARKETING & CONSULTING - S.R.L.               Executorie de drept.                 comerciale, Ón conformitate cu dispozi˛iile art. 331
       JUDEC√TORUL DELEGAT               Cu drept de recurs Ón termen de 15 zile.       ∫i urm„toarelor din Codul de procedur„ civil„,
                               Dispune publicarea Ón Monitorul Oficial al      precum ∫i ale Legii nr. 31/1990, republicat„,
  Asupra cererii de fa˛„:                Rom‚niei, Partea a IV-a, a Óncheierii judec„torului    urmeaz„ a admite prezenta cerere, autoriz‚nd
  Prin cererea legal timbrat„, Ónregistrat„ la data   delegat.                         constituirea Societ„˛ii Comerciale STILMED - S.R.L.
de 1 iunie 2003 cu nr. 11815, petentul Szekely        Pronun˛at„ Ón ∫edin˛a din 13 iunie 2003.       ∫i dispun‚nd Ónmatricularea acesteia.
Robert Levente a solicitat autorizarea constituirii ∫i     (40/162.340)
Ónmatricularea Societ„˛ii Comerciale PERSPECTIVA                                   Pentru aceste motive, Ón numele legii dispune:
                                          *
MARKETING & CONSULTING - S.R.L. la Oficiul                                      Admite cererea formulat„ de Chiujdea Natalia
registrului comer˛ului.                       Societatea Comercial„             Simona, domiciliat„ Ón T‚rn„veni, str. George
  Œn sus˛inerea cererii au fost depuse urm„toarele       STILMED - S.R.L., T‚rgu Mure∫           Co∫buc nr. 41, jude˛ul Mure∫ ∫i, Ón consecin˛„:
Ónscrisuri:                               jude˛ul Mure∫                Autorizeaz„    constituirea   ∫i   dispune
  1. chitan˛a achit„rii taxei de timbru nr. 0796315                                Ónmatricularea la Oficiul registrului comer˛ului a
din 6 iunie 2003;                                                 Societ„˛ii Comerciale STILMED - S.R.L., cu
  2. cerere de depunere ∫i men˛ionare acte nr.       NUM√R DE ORDINE ŒN REGISTRUL COMERfiULUI
                                                          urm„toarele date:
11816 din 11 iunie 2003;                          J 26/722/16.06.2003
                                                           Asocia˛i:
  3. specimen de semn„tur„ din data de 9 iunie                                    1. Chiujdea Natalia Simona, n„scut„ la data de
                                 COD UNIC DE ŒNREGISTRARE 15520729
2003;                                                       19.10.1968 Ón T‚rn„veni, jude˛ul Mure∫, cet„˛ean
  4. dovada efectu„rii v„rs„m‚ntului capitalului            MINISTERUL JUSTIfiIEI            rom‚n, domiciliat„ Ón T‚rn„veni, str. George
social nr. 7627794 din 6 iunie 2003;                                        Co∫buc nr. 41, codul po∫tal 3225, jude˛ul Mure∫,
  5. actul adi˛ional cu dare de dat„ cert„ nr. 3964                                identificat„ cu C.I. seria MS nr. 085300, eliberat„
din 6 iunie 2003, autentificat la Biroul notarului          JUDEC√TORUL DELEGAT              de Poli˛ia T‚rn„veni la data de 9.04.2001, cod
public Felicia Albulescu;                   LA OFICIUL REGISTRULUI COMERfiULUI          numeric personal 2681019267418;
  6. extrasul de carte funciar„ nr. 39340 din 28 mai      DE PE L¬NG√ TRIBUNALUL MURE™             2. Chiujdea Adrian, n„scut la data de 26.04.1967
2003;                                                       Ón T‚rn„veni, jude˛ul Mure∫, cet„˛ean rom‚n,
  7. declara˛ie pe proprie r„spundere autentificat„        DOSAR NR. 11671/9.06.2003           domiciliat Ón T‚rn„veni, str. George Co∫buc nr. 41,
cu nr. 1950 din 29 mai 2003 la Biroul notarului                                  codul po∫tal 3225, jude˛ul Mure∫, identificat cu C.I.
public Felicia Doini˛a Albulescu;                  ŒNCHEIEREA NR. 2166/2003
                                                          seria MS nr. 085299, eliberat„ de Poli˛ia T‚rn„veni
  8. chitan˛a achit„rii taxei de registru nr. 3289161    ™edin˛a din data de 13 iunie 2003          la data de 9.04.2001, cod numeric personal
din 11 iunie 2003;                                                 1670426267398;
  9. declara˛ie pe proprie r„spundere autentificat„    Judec„tor delegat      - Dima Cornelia
                                                           3. Chebu˛iu Adrian, n„scut la data de 27.03.1967
cu nr. 1949 din 29 mai 2003 la Biroul notarului      Referent          - Precup Loredana
                                                          Ón Reghin, jude˛ul Mure∫, cet„˛ean rom‚n,
public Felicia Doini˛a Albulescu;             Pe rol, solu˛ionarea cererii formulate de        domiciliat Ón Bra∫ov, Str. Munteniei nr. 11, codul
  10. certificatul de cazier judiciar nr. 13670 din   Chiujdea Natalia Simona, privind autorizarea       po∫tal 2200, jude˛ul Bra∫ov, identificat cu C.I. seria
3 iunie 2003;                      constituirii ∫i Ónmatricul„rii Societ„˛ii Comerciale   MS nr. 137593, eliberat„ de Poli˛ia Bra∫ov la data de
  11. adeverin˛„ nr. 3611 din 11 iunie 2003,      STILMED - S.R.L.                     28.02.2001, cod numeric personal 1670327267397.
elierat„ la Oficiul registrului comer˛ului.                                      Forma juridic„, denumirea, sediul: societate cu
                                   JUDEC√TORUL DELEGAT
  Examin‚nd Ónscrisurile men˛ionate, judec„torul                                 r„spundere limitat„, persoan„ juridic„ rom‚n„, cu
delegat, constat‚nd c„ sunt Óndeplinite cerin˛ele      Asupra cererii de fa˛„:                denumirea STILMED, av‚nd sediul social Ón T‚rgu
legale privind constituirea societ„˛ii comerciale, Ón    Prin cererea legal timbrat„, Ónregistrat„ la data   Mure∫, Str. Cutezan˛ei nr. 73, ap. 15, jude˛ul Mure∫,
conformitate cu dispozi˛iile art. 331 ∫i urm. din    de 9.06.2003 cu nr. 11671, petenta Chiujdea Natalia    conform extrasului de carte funciar„ nr. 41841 din
Codul de procedur„ civil„, precum ∫i cu cele ale     Simona a solicitat autorizarea constituirii ∫i      data de 7.05.2003.
Legii nr. 31/1990, republicat„, urmeaz„ a admite     Ónmatricularea Societ„˛ii Comerciale STILMED -        Obiectul de activitate:
cererea, autoriz‚nd constituirea Societ„˛ii       S.R.L. la Oficiul registrului comer˛ului           • activitatea principal„: 8514 - alte activit„˛i
Comerciale PERSPECTIVA MARKETING &             Œn sus˛inerea cererii au fost depuse urm„toarele    referitoare la s„n„tatea uman„.
CONSULTING - S.R.L., dispun‚nd Ónmatricularea      Ónscrisuri:                         Capitalul social:
acesteia.                          1. actul constitutiv cu dare de dat„ cert„ nr. 3719    - capitalul social subscris: 2.400.000 lei;
                             din data de 7.05.2003, autentificat la Biroul notarial    - capitalul social v„rsat: 2.400.000 lei;
 Pentru aceste motive, Ón numele legii dispune:     public Ciocea-Ivan-Suceava;                 - num„rul total de p„r˛i sociale: 24;
  Admite cererea formulat„ de Szekely Robert        2. chitan˛a privind achitarea taxei de timbru nr.     - valoarea unei p„r˛i sociale: 100.000 lei.
Levente, domiciliat Ón T‚rgu Mure∫, Bd. 1        0785565 din data de 13.05.2003;               Participarea asocia˛ilor la capitalul social:
Decembrie 1918 nr. 128, ap. 13, jude˛ul Mure∫, ∫i,     3. dovada efectu„rii v„rs„m‚ntului capitalului      1. Chiujdea Natalia Simona, aport la capital
Ón consecin˛„:                      social nr. 89 din data de 9.05.2003, eliberat„ de     600.000 lei, v„rsat la data de 9.05.2003, echival‚nd
  Autorizeaz„   constituirea   ∫i   dispune   RAIFFEISEN BANK;                     cu 6 p„r˛i sociale, reprezent‚nd 25 % din capitalul
Ónmatricularea la Oficiul registrului comer˛ului a     4. specimenul de semn„tur„ nr. 11672 din data     social total, av‚nd o cot„ de participare la
Societ„˛ii Comerciale PERSPECTIVA MARKETING &      de 9.06.2003;                       beneficii/pierderi de 25 %;
CONSULTING - S.R.L., cu urm„toarele date:          5. cerere de Óndreptare a erorii materiale nr.      2. Chiujdea Adrian, aport la capital 600.000 lei,
  Asociat unic: Szekely Robert Levente, n„scut la    11673 din data de 9.06.2003;               v„rsat la data de 9.05.2003, echival‚nd cu 6 p„r˛i
data de 6 august 1981 Ón T‚rgu Mure∫, jude˛ul        6. copia c„r˛ii de identitate nr. 085299 din data   sociale, reprezent‚nd 25 % din capitalul social total,
Mure∫, cet„˛ean rom‚n, domiciliat Ón T‚rgu Mure∫,    de 9.04.2003, eliberat„ de Poli˛ia T‚rn„veni;       av‚nd o cot„ de participare la beneficii/pierderi de
Bd. 1 Decembrie 1918 nr. 128, ap. 13, cod po∫tal      7. declara˛ie de renun˛are la recurs;         25 %;
4300, jude˛ul Mure∫, identificat cu C.I. seria MS nr.    8. certificatul de cazier judiciar nr. 132304 din     3. Chebu˛iu Adrian, aport la capital 1.200.000 lei,
010506, eliberat„ la data de 21 mai 1999 de Poli˛ia   data de 4.02.2003;                    v„rsat la data de 9.05.2003, echival‚nd cu 12 p„r˛i
T‚rgu   Mure∫,   cod  numeric    personal    9. declara˛ie pe proprie r„spundere, autentificat„   sociale, reprezent‚nd 50 % din capitalul social total,
1810806260069.                      cu nr. 2381 la data de 7.05.20003 la Biroul notarial   av‚nd o cot„ de participare la beneficii/pierderi de
  Forma juridic„, denumirea, sediul: societate cu    public Ciocea-Ivan-Suceava;                50 %;
r„spundere limitat„, persoan„ juridic„ rom‚n„, cu      10. cazierul fiscal nr. 11560 din data de         Administratori:
denumirea PERSPECTIVA MARKETING &            14.05.2003;                         1. Chiujdea Natalia Simona, Ón calitate de
CONSULTING, av‚nd sediul social Ón T‚rgu Mure∫,       11. copia c„r˛ii de identitate nr. 137593 din data   administrator p‚n„ la data de 9.06.2007, cet„˛ean
Bd. 1 Decembrie 1918 nr. 128, ap. 13, jude˛ul      de 28.02.2001, eliberat„ de Poli˛ia Bra∫ov;        rom‚n, n„scut„ la data de 19.10.1968 Ón T‚rn„veni,
 16               MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI,              PARTEA a IV-a,   Nr. 2074/4.IX.2003
jude˛ul  Mure∫,   cod  numeric    personal    Œn sus˛inerea cererii au fost depuse urm„toarele    seria MS nr. 005355, eliberat„ de Poli˛ia Reghin la
2681019267418, identificat„ cu C.I. seria MS nr.     Ónscrisuri:                        data de 15.03.1999, cod numeric personal
085300, eliberat„ de Poli˛ia T‚rn„veni la data de      1. chitan˛a privind achitarea taxei de timbru nr.   1800409261963.
9.04.2001, domiciliat„ Ón T‚rn„veni, str. George     1722719 din data de 29.05.2003;
                                                            Forma juridic„, denumirea, sediul: societate cu
Co∫buc nr. 41, codul po∫tal 3225, jude˛ul Mure∫,      2. dovada efectu„rii v„rs„m‚ntului capitalului
av‚nd puteri depline;                  social nr. 91040 din data de 26.05.2003, eliberat„ de   r„spundere limitat„, persoan„ juridic„ rom‚n„, cu
  2. Chiujdea Adrian, Ón calitate de administrator   Banca Comercial„ CARPATICA, Reghin;            denumirea TEODOL, av‚nd sediul social Ón Reghin,
p‚n„ la data de 9.06.2007, cet„˛ean rom‚n, n„scut      3. actul constitutiv autentificat cu nr. 1065 din   str. Koos Ferencz nr. 2, jude˛ul Mure∫, conform
la data de 26.04.1967 Ón T‚rn„veni, jude˛ul Mure∫,    data de 20.05.2003 la Biroul notarial public SUS;     contractului de comodat.
cod numeric personal 1670426267398, identificat       4. actul adi˛ional, autentificat cu nr. 1172 la data
                                                            Obiectul de activitate:
cu C.I. seria MS nr. 085299, eliberat„ de Poli˛ia    de 29.05.2003 la Biroul notarial public SUS;
                              5. copia c„r˛ii de identitate nr. 095982 din data     • activitatea principal„: 7420 - activit„˛i de
T‚rn„veni la data de 9.04.2001, domiciliat Ón
                             de 4.07.2001, eliberat„ de Poli˛ia Reghin;        arhitectur„, inginerie ∫i servicii de consultan˛„
T‚rn„veni, str. George Co∫buc nr. 41, codul po∫tal
3225, jude˛ul Mure∫, av‚nd puteri depline.         6. declara˛ie pe proprie r„spundere, autentificat„   tehnic„ legate de acestea.
  Durata de func˛ionare a societ„˛ii este nelimitat„.  cu nr. 1066 la data de 20.05.20003 la Biroul notarial     Capitalul social:
  Modul de dizolvare ∫i lichidare: conform       public SUS;
                                                            - capitalul social subscris: 2.000.000 lei;
prevederilor Legii nr. 31/1990, republicat„.        7. cazierul fiscal nr. 11261 din data de
                             12.05.2003, eliberat de Direc˛ia General„ a          - capitalul social v„rsat: 2.000.000 lei;
  Puncte de lucru: Cabinet medical, cu sediul Ón
                             Finan˛elor Publice a Jude˛ului Mure∫;             - num„rul total de p„r˛i sociale: 20;
T‚rn„veni, Str. Republicii nr. 73, jude˛ul Mure∫.
                              8. copia c„r˛ii de identitate nr. 005355 din data     - valoarea unei p„r˛i sociale: 100.000 lei.
  Executorie de drept.
                             de 15.03.1999, eliberat„ de Poli˛ia Reghin;          Participarea asocia˛ilor la capitalul social:
  Cu drept de recurs Ón termen de 15 zile.
                              9. declara˛ie pe proprie r„spundere, autentificat„     1. S„l„gean Octavian, aport la capital 1.000.000
  Dispune publicarea Ón Monitorul Oficial al
                             cu nr. 1067 la data de 20.05.2003 la Biroul notarial
Rom‚niei, Partea a IV-a, a Óncheierii nr. 2166/2003.                                lei, v„rsat la data de 26.05.2003, echival‚nd cu 10
                             public Ciocea-Ivan-Suceava;
  Pronun˛at„ Ón ∫edin˛a din 13 iunie 2003.                                    p„r˛i sociale, reprezent‚nd 50 % capitalul social
                              10. cazierul fiscal nr. 11259 din data de
  R„mas„ irevocabil„ la data de 13 iunie 2003, prin                                total, av‚nd o cot„ de participare la
                             12.05.2003, eliberat de Direc˛ia General„ a
renun˛are la recurs.                   Finan˛elor Publice a Jude˛ului Mure∫;           beneficii/pierderi de 50 %;
  (41/162.341)                      11. adeverin˛a nr. 3398 din data de 30.05.2003,
             *                                              2. Moldovan Ovidiu Ionu˛, aport la capital
                             eliberat„ de Oficiul Registrului Comer˛ului al
                                                          1.000.000 lei, v„rsat la data de 26.05.2003,
                             Jude˛ului Mure∫;
     Societatea Comercial„               12. contractul de comodat din data de 1.05.2003;    echival‚nd cu 10 p„r˛i sociale, reprezent‚nd 50 %
  TEODOL - S.R.L., Reghin, jude˛ul Mure∫          13. extrasul de carte funciar„ nr. 808 din data de   capitalul social total, av‚nd o cot„ de participare la
                             29.05.2003;                        beneficii/pierderi de 50 %.
  NUM√R DE ORDINE ŒN REGISTRUL COMERfiULUI         14. chitan˛a privind achitarea taxei de registru      Administratori:
         J 26/697/10.06.2003          nr. 2736325 din data de 30.05.2003.
                                                            1. S„l„gean Octavian, cet„˛ean rom‚n, n„scut la
                              Examin‚nd Ónscrisurile men˛ionate mai sus,
     COD UNIC DE ŒNREGISTRARE 15515668        judec„torul delegat, constat‚nd c„ sunt Óndeplinite    data de 3.06.1966 Ón Reghin, jude˛ul Mure∫, cod
                             cerin˛ele legale privind constituirea societ„˛ii     numeric personal 1660603261469, identificat cu
       MINISTERUL JUSTIfiIEI            comerciale, Ón conformitate cu dispozi˛iile art. 331   C.I. seria MS nr. 095982, eliberat„ de Poli˛ia Reghin
                             ∫i urm„toarelor din Codul de procedur„ civil„,      la data de 4.07.2001, domiciliat Ón Reghin, str. Beng
                             precum ∫i ale Legii nr. 31/1990, republicat„,
      JUDEC√TORUL DELEGAT                                          nr. 9, codul po∫tal 4225, jude˛ul Mure∫, av‚nd
                             urmeaz„ a admite prezenta cerere, autoriz‚nd
   LA OFICIUL REGISTRULUI COMERfiULUI
                             constituirea Societ„˛ii Comerciale TEODOL - S.R.L.    puteri depline;
    DE PE L¬NG√ TRIBUNALUL MURE™                                          2. Moldovan Ovidiu Ionu˛, cet„˛ean rom‚n,
                             ∫i dispun‚nd Ónmatricularea acesteia.
                                                          n„scut la data de 9.04.1980 Ón Reghin, jude˛ul
     DOSAR NR. 11186/30.05.2003            Pentru aceste motive, Ón numele legii dispune:
                                                          Mure∫, cod numeric personal 1800409261963,
     ŒNCHEIEREA NR. 2048/2003              Admite cererea formulat„ de S„l„gean Octavian,    identificat cu C.I. seria MS nr. 005355, eliberat„ de
                             domiciliat Ón Reghin, str. Beng nr. 9, jude˛ul Mure∫,
   ™edin˛a din data de 9 iunie 2003                                       Poli˛ia Reghin la data de 15.03.1999, domiciliat Ón
                             ∫i, Ón consecin˛„:
                               Autorizeaz„   constituirea   ∫i  dispune    Reghin, Str. Pandurilor nr. 25, codul po∫tal 4225,
 Judec„tor delegat      - Szatmari Ilona
                             Ónmatricularea la Oficiul registrului comer˛ului a    jude˛ul Mure∫, av‚nd puteri depline.
 Referent          - Precup Loredana
                             Societ„˛ii Comerciale TEODOL - S.R.L., cu           Durata de func˛ionare a societ„˛ii este nelimitat„.
  Pe rol, solu˛ionarea cererii formulate de       urm„toarele date:                       Modul de dizolvare ∫i lichidare: conform
S„l„gean Octavian, privind autorizarea constituirii     Asocia˛i:
                                                          prevederilor Legii nr. 31/1990, republicat„.
∫i Ónmatricul„rii Societ„˛ii Comerciale TEODOL -       1. S„l„gean Octavian, n„scut la data de 3.06.1966
S.R.L.                          Ón Reghin, jude˛ul Mure∫, cet„˛ean rom‚n,           Executorie de drept.
                             domiciliat Ón Reghin, str. Beng nr. 9, codul po∫tal      Cu drept de recurs Ón termen de 15 zile.
       JUDEC√TORUL DELEGAT
                             4225, jude˛ul Mure∫, identificat cu C.I. seria MS nr.     Dispune publicarea Ón Monitorul Oficial al
  Asupra cererii de fa˛„:                095982, eliberat„ de Poli˛ia Reghin la data de      Rom‚niei, Partea a IV-a, a Óncheierii nr. 2048/2003.
  Prin cererea legal timbrat„, Ónregistrat„ la data   4.07.2001, cod numeric personal 1660603261469;
                                                            Pronun˛at„ Ón ∫edin˛a din 9 iunie 2003.
de 30.05.2003 cu nr. 11186, petentul S„l„gean        2. Moldovan Ovidiu Ionu˛, n„scut la data de
Octavian a solicitat autorizarea constituirii ∫i                                    R„mas„ irevocabil„ la data de 9 iunie 2003, prin
                             9.04.1980 Ón Reghin, jude˛ul Mure∫, cet„˛ean
Ónmatricularea Societ„˛ii Comerciale TEODOL -      rom‚n, domiciliat Ón Reghin, Str. Pandurilor nr. 25,   renun˛are la recurs.
S.R.L. la Oficiul registrului comer˛ului         codul po∫tal 4225, jude˛ul Mure∫, identificat cu C.I.      (42/162.342)
                      EDITOR: PARLAMENTUL ROM¬NIEI — CAMERA DEPUTAfiILOR

       Regia Autonom„ îMonitorul Oficial“, str. Izvor nr. 2–4, Palatul Parlamentului, sectorul 5, Bucure∫ti,
               cont nr. 2511.1—12.1/ROL Banca Comercial„ Rom‚n„ — S.A. — Sucursala îUnirea“ Bucure∫ti
               ∫i nr. 5069427282 Direc˛ia de Trezorerie ∫i Contabilitate Public„ a Municipiului Bucure∫ti
               (alocat numai persoanelor juridice bugetare).
       Adresa pentru publicitate: Centrul pentru rela˛ii cu publicul, Bucure∫ti, ∫os. Panduri nr. 1,
               bloc P33, parter, sectorul 5, tel. 411.58.33 ∫i 411.97.54. tel./fax 410.77.36.
       Tiparul: Regia Autonom„ îMonitorul Oficial“, tel. 490.65.52, 335.01.11/2178 ∫i 402.21.78,
               E–mail: publicari_acte@ramo.ro, Internet: www.monitoruloficial.ro
Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea a IV-a, nr. 2074/4.IX.2003 con˛ine 16 pagini.                    Pre˛ul 16.000 lei    ISSN  1220 — 4889

								
To top