mof4_2003_1875 by tradetrek

VIEWS: 15 PAGES: 16

									                                    PARTEA A IV-A
Anul 171 (XIII) — Nr. 1875                                                         Luni, 11 august 2003
                        PUBLICAfiII ALE AGENfiILOR ECONOMICI        PUBLICAfiII ALE AGENfiILOR ECONOMICI
Societatea Comercial„ REP-U.R.M.E.S. - S.A.         2. dezbaterea ∫i aprobarea transform„rii        adresei nu poate fi opus„ societ„˛ii, dac„ nu i-a fost
        Bucure∫ti                 Societ„˛ii Comerciale EDITURA TELEORMANUL         comunicat„ Ón scris de ac˛ionar”;
                             LIBER - S.A. Ón societate de tip Ónchis;           - alineatului 3, care cuprinde: “De asemenea,
          CONVOCARE                3. alegerea unui cenzor la Societatea Comercial„    convocarea poate fi f„cut„ prin afi∫are la sediul
  Consiliul de administra˛ie      al Societ„˛ii   EDITURA TELEORMANUL LIBER - S.A.;             societ„˛ii Ónso˛it„ de un convocator ce va fi semnat
Comerciale REP-U.R.M.E.S. - S.A., cu sediul Ón        4. diverse.                      de ac˛ionari, cu cel pu˛in 15 zile Ónainte de data
Bucure∫ti, bd. Basarabia nr. 256, sectorul 3, tel./fax:   Œn cazul neÓntrunirii cvorumului legal, adunarea    ˛inerii adun„rii. Semn„tura ac˛ionarului ∫i data
256.12.70, Ón baza Legii nr. 31/1990, modificat„ ∫i    se va ˛ine Ón data de 2 septembrie 2003, la ora 12.00,  semn„rii vor fi certificate de un func˛ionar anume
                             Ón acela∫i loc.
completat„, convoac„:                                                desemnat”;
                               (2/208.295)
  a) adunarea general„ ordinar„ a ac˛ionarilor,                                    4. modificarea articolului 78 astfel: “Consiliul de
pentru data de 29 august 2003, ora 12.00, la sediul
                                          *
                                                          administra˛ie poate Óncheia contracte economice Ón
societ„˛ii pentru to˛i ac˛ionarii existen˛i la data de                               baza c„rora societatea urmeaz„ s„ dob‚ndeasc„
                              Societatea Comercial„ VINEXPORT - S.A.
referin˛„ 19 august 2003, av‚nd urm„toarea ordine                                  imobile, instala˛ii ∫i, Ón general, bunuri destinate a
                                  Foc∫ani, jude˛ul Vrancea
de zi:                                                       servi Ón mod durabil la exploatarea obiectului de
  1. numirea consiliului de administra˛ie;                                     activitate al societ„˛ii, pe un pre˛ ce nu poate dep„∫i
                                       CONVOCARE
  2. diverse;                                                   2.000.000.000 lei”;
  b) adunarea general„ extraordinar„ a            Consiliul de administra˛ie al Societ„˛ii
                             Comerciale VINEXPORT - S.A., Foc∫ani, convoac„        5. diverse.
ac˛ionarilor, pentru data de 29 august 2003, ora
                             pentru data de 29 august 2003, ora 12.00, la sediul     Œn cazul Ón care nu se Óndeplinesc condi˛iile
13.00, la sediul societ„˛ii, pentru to˛i ac˛ionarii
                             societ„˛ii din Foc∫ani, str. Dyonisos nr. 1, jude˛ul   prev„zute de lege pentru Óntrunirea ei, a doua
existen˛i la data de referin˛„ 19 august 2003, av‚nd
                             Vrancea, adunarea general„ ordinar„ a ac˛ionarilor,    convocare va avea loc Ón data de 30 august 2003,
urm„toarea ordine de zi:
                             care va avea urm„toarea ordine de zi:           ora 15.00, la sediul societ„˛ii.
  1. anularea articolului 4 al hot„r‚rii adun„rii
                               1. revocarea actualului consiliu de administra˛ie     (3/208.296)
generale a ac˛ionarilor nr. 3 din data de 18
noiembrie 2002 prin care s-a aprobat majorarea      ∫i alegerea membrilor noului consiliu de                      *
capitalului social al societ„˛ii cu suma de        administra˛ie al societ„˛ii;
                               2. revocarea actualilor cenzori ∫i alegerea noii     Societatea Comercial„ RIC PRO - S.A.
6.997.275.000 lei, corespunz‚nd cu un num„r de
                             comisii de cenzori a societ„˛ii;                      Bucure∫ti
279.891 ac˛iuni, reprezent‚nd aport social din
partea Societ„˛ii Comerciale REPUBLICA - S.A.;        3. fixarea remunera˛iei cuvenite pentru
                             exerci˛iul Ón curs a noilor administratori ∫i cenzori;            CONVOCARE
  2. anularea procesului-verbal din data de 19
                               4. supunerea spre aprobare a hot„r‚rii privind
noiembrie 2002 prin care s-a efectuat din punct de                                   Consiliul de administra˛ie al Societ„˛ii
                             contractarea unui credit pentru campania din
vedere contabil preluarea bunurilor ce au constituit                                Comerciale RIC PRO - S.A., prin administrator, la
                             toamn„, p‚n„ la concuren˛a sumei de 30 miliarde
aportul Ón natur„ la majorarea capitalului social,                                 solicitarea ac˛ionarilor, convoac„ adunarea general„
                             lei, prin ipotecarea imobilelor ∫i gajarea mijloacelor
etapa a II-a;                                                    ordinar„ a ac˛ionarilor pentru data de 1 septembrie
                             aflate Ón patrimoniul societ„˛ii;
  3. majorarea capitalului social al societ„˛ii cu un                               2003, ora 12.00, la sediul social din Bucure∫ti, str.
                               5. Ónfiin˛area unei cantine Ón cadrul sediului
aport Ón natur„ const‚nd Ón produc˛ie Ón curs de                                  ™tirbei Vod„ nr. 170, bl. 10 G, sc. 1, ap. 30-31,
                             societ„˛ii;
execu˛ie: materii prime ∫i materiale;                                        sectorul 1.
                               6. diverse.
  4. Óncheierea unui protocol prin care se va                                     Adunarea general„ a ac˛ionarilor va avea pe
                               Œn cazul Ón care nu se Óndeplinesc condi˛iile
efectua preluarea aportului Ón natur„ pentru                                    ordinea de zi:
                             prev„zute de lege pentru Óntrunirea ei, a doua
majorarea capitalului social men˛ionat la punctul 2;                                  1. aprobarea v‚nz„rii c„tre Tudor Eugen de c„tre
                             convocare va avea loc Ón data de 30 august 2003,
  5. alegerea unei firme de audit financiar ce va
                             ora 12.00, la sediul societ„˛ii.             ac˛ionarul Societatea Comercial„ RIC IMPEX - S.A. a
Ónlocui comisia de cenzori conform O.M.F. nr.
                               Œn data de 29 august 2003, ora 15.00, la sediul    tuturor ac˛iunilor de˛inute, respectiv un num„r de
94/2001;
                             societ„˛ii, adunarea general„ extraordinar„ a       4 ac˛iuni, Ón valoare total„ de 2.000.000 lei,
  6. diverse.
                             ac˛ionarilor, care va avea pe ordinea de zi        reprezent‚nd 0,084 % din capitalul social;
  (1/208.294)
                             modificarea actului constitutiv al Societ„˛ii        2. analizarea situa˛iei financiare ∫i a activit„˛ii
             *                Comerciale VINEXPORT - S.A., Foc∫ani, dup„ cum      societ„˛ii ∫i eventuala dizolvare voluntar„;
                             urmeaz„:                           3. diverse.
     Societatea Comercial„
                               1. schimbarea structurii ac˛ionariatului;        Documentele ∫i materialele informative
  EDITURA TELEORMANUL LIBER - S.A.
                               2. modificarea articolului 40 din actul constitutiv  referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi
                             care va cuprinde: “Ac˛ionarii au acces s„ solicite
          CONVOCARE                                            pot fi consultate sau procurate de ac˛ionari de la
                             consiliului de administra˛ie ∫i organului financiar
                                                          sediul societ„˛ii Óntre orele 9.00-17.00, Ón fiecare zi
  Consiliul de administra˛ie al Societ„˛ii       al societ„˛ii bilan˛ul contabil, care st„ la baza
Comerciale EDITURA TELEORMANUL LIBER - S.A.                                     lucr„toare, Óncep‚nd cu data de 11 august 2003.
                             activit„˛ii financiar-contabile a societ„˛ii”;
convoac„ adunarea general„ extraordinar„ a          3. completarea articolului 54 prin introducerea:     Œn cazul Ón care adunarea general„ nu poate
ac˛ionarilor pentru data de 1 septembrie 2003, ora      - alineatului 2, care cuprinde: “Dac„ toate      lucra din cauza neÓndeplinirii condi˛iilor de
12.00, la sediul societ„˛ii, cu urm„toarea ordine de   ac˛iunile societ„˛ii sunt nominative, convocarea     cvorum, o nou„ adunare general„ se va ˛ine pe data
zi:                            poate fi f„cut„ prin scrisoare recomandat„ sau prin    de 2 septembrie 2003, ora 12.00, la aceea∫i adres„ ∫i
  1. Ónfiin˛area Societ„˛ii Comerciale TIPOTEL -    scrisoare simpl„, expediate cu cel pu˛in 15 zile     av‚nd aceea∫i ordine de zi.
S.A. av‚nd unic ac˛ionar Societatea Comercial„      Ónainte de ˛inerea adun„rii, la adresa ac˛ionarului,     (4/208.297)
EDITURA TELEORMANUL LIBER - S.A.;             Ónscris„ Ón registrul ac˛ionarilor. Schimbarea                   *
 2              MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI,               PARTEA a IV-a,     Nr. 1875/11.VIII.2003
     Societatea Comercial„               4. diverse.                          1810 - fabricarea articolelor de Ómbr„c„minte din
  FERMA AGRO ZOOTEHNICA RIC - S.A.             Modificarea statutului va cuprinde:            piele.
        Bucure∫ti                  “Articolul 17: Organizare                   • domeniu secundar:
                               Societatea pe ac˛iuni este administrat„ de c„tre       182 - fabricarea altor articole de Ómbr„c„minte ∫i
          CONVOCARE               un administrator unic sau un consiliu de           accesorii;
                             administra˛ie format din trei persoane alese de         • activitate secundar„:
  Consiliul de administra˛ie al Societ„˛ii
                             adunarea general„ a ac˛ionarilor pe timp de 4 ani,        1821 - fabricare de articole de Ómbr„c„minte
Comerciale FERMA AGRO ZOOTEHNICA RIC - S.A.,
                             cu posibilitatea de a fi ale∫i pe noi perioade de 4      pentru lucru;
la solicitarea ac˛ionarilor, convoac„ adunarea
                             ani, care pot avea calitatea de ac˛ionari.”           1822 - fabricarea altor articole de Ómbr„c„minte;
general„ ordinar„ a ac˛ionarilor pentru data de
                               Œn cazul Ón care ∫edin˛a convocat„ nu se va putea       1823 - fabricare de articole de lenjerie de corp;
1 septembrie 2003, ora 12.00, la sediul social din
                             desf„∫ura la data de 26.08.2003, ora 13,00, aceasta       1824 - fabricare de alte articole de Ómbr„c„minte
Bucure∫ti, str. ™tirbei Vod„ nr. 170, bl. 10 G, sc. 1,
                             se va ˛ine la data de 27.08.2003, ora 13,00.         ∫i accesorii neclasificate Ón alt„ parte;
ap. 30-31, sectorul 1.
                               (8/53.939)                          • domeniu secundar:
  Adunarea general„ a ac˛ionarilor va avea pe
                                                              292 - fabricare de ma∫ini de utilizare general„;
ordinea de zi:                                    *
                                                              • activitate secundar„:
  1. aprobarea v‚nz„rii c„tre Tudor Eugen de c„tre
                                                              2923 - fabricarea echipamentelor industriale de
ac˛ionarul Societatea Comercial„ RIC IMPEX - S.A. a           Societatea Comercial„
                                                            ventila˛ie ∫i frigorifice;
tuturor ac˛iunilor de˛inute, respectiv un num„r de           SILVANIA FOREST - S.A.
                                                              • domeniu secundar:
42 ac˛iuni, Ón valoare total„ de 21.000.000 lei,               Satu Marea
                                                              316 - produc˛ie de aparate, echipamente ∫i
reprezent‚nd 70 % din capitalul social;                                         materiale electrice;
  2. analizarea situa˛iei financiare ∫i a activit„˛ii            CONVOCARE
                                                              • activitate secundar„:
societ„˛ii ∫i eventuala dizolvare voluntar„;         Consiliul de administra˛ia al Societ„˛ii           3162 - produc˛ie de alte componente electrice;
  3. diverse.                      Comerciale SILVANIA FOREST - S.A., Satu Mare,          • domeniu secundar:
  Documentele ∫i materialele informative         convoac„ adunarea general„ extraordinar„ a            343 - produc˛ie de piese ∫i accesorii pentru
referitoare la problemele incluse pe ordinea de      ac˛ionarilor societ„˛ii pentru ziua de 25.08.2003, ora    autovehicule ∫i pentru motoare de autovehicule;
zi,pot fi consultate sau procurate de ac˛ionari de la   14, la sediul societ„˛ii situat Ón Satu Mare, Str.        • activitate secundar„:
sediul societ„˛ii Óntre orele 9.00-17.00, Ón fiecare zi                                  3430 - produc˛ie de piese ∫i accesorii pentru
                             Cerbului nr. 19, av‚nd ca obiect urm„toarea ordine
lucr„toare, Óncep‚nd cu data de 11 august 2003.                                     autovehicule ∫i motoare de autovehicule;
                             de zi:
  Œn cazul Ón care adunarea general„ nu poate                                       • domeniu secundar:
                               1. stabilirea noii structuri a ac˛ionariatului ∫i
lucra din cauza neÓndeplinirii condi˛iilor de                                       181 - fabricarea articolelor de Ómbr„c„minte din
                             modificarea corespunz„toare a actului constitutiv al
cvorum, o nou„ adunare general„ se va ˛ine pe data                                   piele;
                             societ„˛ii;
de 2 septembrie 2003, ora 12.00, la aceea∫i adres„ ∫i                                   • activitate secundar„:
                               2. diverse.
av‚nd aceea∫i ordine de zi.                                                1810 - fabricare de articole de Ómbr„c„minte din
                               Œn cazul Ón care adunarea nu va Óntruni
  (5/208.298)                                                     piele;
                             cvorumul, cea de a doua adunare general„ se va
             *                                                • domeniu secundar:
                             desf„∫ura Ón ziua de 26.08.2003, la aceea∫i or„ ∫i Ón
                                                              452 - construc˛ii de cl„diri sau p„r˛i ale acestora;
  Societatea Comercial„ CORVINUL - S.A.         acela∫i loc.
                                                              • activitate secundar„:
         Satu Mare                  (9/53.940)
                                                              4525 - alte lucr„ri speciale de construc˛ie;
                                           *                   • domeniu secundar:
          CONVOCARE                                               453 - lucr„ri de instala˛ii pentru cl„diri;
                               Societatea Comercial„ RETROM - S.A.
  Bura Viorica Florica, administratorul unic al                                      • activit„˛i secundare:
                                      Pa∫cani
Societ„˛ii Comerciale CORVINUL - S.A., cu sediul Ón                                    4531 - lucr„ri de instala˛ii electrice;
Satu Mare, convoac„ adunarea general„                                           4532 - lucr„ri de izola˛ii ∫i protec˛ie anticorosiv„;
                                       CONVOCARE                  4533 - lucr„ri de instala˛ii tehnico-sanitare;
extraordinar„ a ac˛ionarilor la sediul societ„˛ii Ón
data de 25 august 2003, ora 8, cu urm„toarea ordine     Consiliul de administra˛ie al Societ„˛ii           • domeniul secundar:
de zi:                          Comerciale RETROM - S.A., Pa∫cani, convoac„           742 - activit„˛i de arhitectur„, inginerie ∫i servicii
  1. Ónchiderea societ„˛ii;               pentru to˛i ac˛ionarii Ónregistra˛i Ón registrul       de consultan˛„ tehnic„ legate de acestea;
  2. diverse.                      ac˛ionarilor la sf‚r∫itul zilei de 14.08.2003,          •activitate secundar„:
  Sunt invita˛i s„ participe to˛i ac˛ionarii       adunarea general„ a ac˛ionarilor Ón ∫edin˛„           7420 - activit„˛i de arhitectur„, inginerie ∫i
Ónregistra˛i Ón registrul ac˛ionarilor la data de 31   extraordinar„ Ón data de 29.08.2003, ora 10, la        servicii de consultan˛„ tehnic„ legate de acestea;
iulie 2003.                        sediul Societ„˛ii Comerciale RETROM - S.A. din          4. prezentarea organigramei ∫i a statului de
  (6/53.938)                      Pa∫cani, Str. Moldovei nr. 17 bis, jude˛ul Ia∫i.       func˛iuni;
                               Ordinea de zi a ∫edin˛ei este urm„toarea:           5. acordul de principiu cu privire la lansarea
          CONVOCARE                                              derul„rii ofertei publice de preluare pentru restul
                               1. prezentarea raportului de activit„˛i pentru
  Bura Viorica Florica, administratorul unic al     perioada de 1.01 - 31.07.2003 de c„tre consiliul de      ac˛iunilor de pe pia˛„ Ón vederea transform„rii
Societ„˛ii Comerciale CORVINUL - S.A., cu sediul Ón    administra˛ie;                        Societ„˛ii Comerciale RETROM - S.A. din societate
Satu Mare, convoac„ adunarea general„                                          de tip deschis Ón societate de tip Ónchis, potrivit
                               2. aprobarea bugetului de venituri ∫i cheltuieli
extraordinar„ a ac˛ionarilor la sediul societ„˛ii Ón                                  Ordonan˛ei nr. 28/2002, art. 134, alin. (4);
                             rectificat pe 2003 ∫i a programului de m„suri;
data de 25 august 2003, ora 10, cu urm„toarea                                       6. alegerea consiliului de administra˛ie ∫i
                               3. prezentarea statutului modificat ∫i completat
ordine de zi:                                                      stabilirea remunera˛iei membrilor ∫i a secretarului;
                             cu:
  1. aprobarea major„rii capitalului social cu                                      7. alegerea comisiei de cenzori ∫i stabilirea
                               - noua structur„ a ac˛ionariatului;
valoarea terenurilor;                                                  remunera˛iei membrilor;
                                    valoarea nominal„ a ac˛iunii: 25.000 lei      8. stabilirea garan˛iei pentru membrii consiliului
  2. aprobarea num„rului de ac˛iuni emise
                                                      Valoare   de administra˛ie ∫i ai comisiei de cenzori;
suplimentar;                                      Nr.   Procent   capital
  3. aprobarea corespunz„toare a actului             Ac˛ionar
                                           ac˛iuni   (%)     social
                                                              9. informare cu privire la:
constitutiv;                                                (mii lei)   - anexa 3 ∫i art. 9.12 din contractul de v‚nzare-
  4. diverse.                      Asocia˛ia salaria˛ilor                    cump„rare ac˛iuni Óncheiat cu APAPS;
  Sunt invita˛i s„ participe to˛i ac˛ionarii       ∫i membrilor conducerii                     - plata Ón termen a sumelor cuvenite
Ónregistra˛i Ón registrul ac˛ionarilor la data de 31   din S.C. RETROM - S.A.,                    reprezentantului Ón adunarea generale a
iulie 2003.                        Pa∫cani          1.403.777  79,47 35.094.425    ac˛ionarilor, consiliului de administra˛ie ∫i a
  (7/53.938)                      Al˛i ac˛ioanri       362.646  20,53 9.066.150    managerului societ„˛ii, dup„ caz;
             *                                                10. aprobarea v‚nz„rii activului: sectorul II
                             TOTAL           1.766.423  100    44.160.575  (aprobarea ofertei de v‚nzare, a garan˛iei ∫i taxei de
   Societatea Comercial„ SAMLEF - S.A.          - extinderea obiectului de activitate cu:         participare, a persoanelor Ómputernicite s„ fac„
          Satu Mare                 • domeniu secundar:                    v‚nzarea).
                               174 - fabricare de articole confec˛ionate din         Œn cazul Ón care la prima convocare nu vor fi
                             textile (cu excep˛ia Ómbr„c„mintei ∫i lenjeriei de      Óndeplinite prevederile legale, adunarea general„ a
          CONVOCARE
                                                            ac˛ionarilor se va reprograma Ón acela∫i loc, la data
  Administratorul unic al Societ„˛ii Comerciale     corp);
                                                            de 5.09.2003, ora 10, conform art. 118 din Legea nr.
SAMLEF - S.A. convoac„ adunarea general„           • activitate secundar„:
                                                            31/1990, republicat„.
extraordinar„ a ac˛ionarilor pentru data de         1740 - fabricare de articole confec˛ionate din
                                                              Propunerile pentru consiliul de administra˛ie ∫i
26.08.2003, ora 13, la sediul societ„˛ii din Satu     textile (cu excep˛ia Ómbr„c„mintei ∫i lenjeriei de
                                                            comisia de cenzori vor fi comunicate la sediul
Mare, bd. Clo∫ca nr. 92/A, pentru to˛i ac˛ionarii     corp);
                                                            Societ„˛ii Comerciale RETROM - S.A., Pa∫cani, p‚n„
Ónregistra˛i Ón registrul ac˛ionarilor, data de       • domeniu secundar:                    la data de 22.08.2003.
referin˛„ fiind 1.08.2003, cu urm„toarea ordine de      175 - fabricarea altor articole textile;           Reprezentarea ac˛ionarilor Ón adunarea general„
zi:                             • activitate secundar„:                  a ac˛ionarilor se va putea face ∫i prin alte persoane
  1. modificarea statutului;                1754 - fabricarea altor articole textile;         dec‚t ac˛ionari, cu excep˛ia administratorilor, pe
  2. aprobarea v‚nz„rii prin licita˛ie public„ cu     • domeniu secundar:                    baz„ de procur„ special„ autentificat„.
plata Ón rate a activului SERE AC¬S, condi˛iile,       177 - fabricare de articole tricotate sau cro∫etate;     Œncep‚nd cu data de 25.08.2003, documentele
pre˛ul de pornire a licita˛iei ∫i garan˛ia de        • activitate secundar„:                  referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi se
participare;                         1771 - fabricare de ciorapi, ∫osete ∫i ciorapi       pot consulta la sediul Societ„˛ii Comerciale
  3. aprobarea v‚nz„rii prin licita˛ie public„     pantalon tricota˛i sau cro∫eta˛i;               RETROM - S.A., Pa∫cani.
deschis„ cu strigare cu plata integral„ a          1772 - fabricare de pulovere, veste ∫i articole        Informa˛ii suplimentare se pot ob˛ine de la
urm„toarelor active;                   similare tricotate sau cro∫etate;               sediul Societ„˛ii Comerciale RETROM - S.A.,
  • Subcentru Sanisl„u                   • domeniu secundar:                    Pa∫cani, tel. 0232-763900, int. 212, Óntre orele 9,00 -
  • chio∫c Carei                      181 - fabricarea articolelor de Ómbr„c„minte din      13,00, Óncep‚nd cu data de 25.08.2003.
  • Subcentru Viile Satu Mare              piele;                               (10/53.941)
  • birouri ∫i garaje Carei;                • activitate secundar„:                                *
                MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA                a IV-a,  Nr. 1875/11.VIII.2003                   3
       Societatea Comercial„             intermedieri Ón comer˛ul cu produse alimentare,            Societatea Comercial„
       COMAT SERVICE - S.A.             b„uturi ∫i tutun.                          MIRFO INDUSTRIES - S.A.
          Constan˛a                  Modificarea cap. III, art. 8 - Ac˛iunile. Ac˛iunile        T‚rgu Jiu, jude˛ul Gorj
                              nominative ale societ„˛ii vor cuprinde toate
          CONVOCARE                elementele prev„zute de lege. Eviden˛a ac˛iunilor se             CONVOCARE
  Consiliul de administra˛ie al Societ„˛ii         va ˛ine de c„tre o societate de registru autorizat„ de    Domnul Cruceru Traian, pre∫edintele consiliului
Comerciale COMAT SERVICE - S.A., Constan˛a, Ón       c„tre CNVM, iar tranzac˛ionarea se realizeaz„ Ón     de administra˛ie al Societ„˛ii Comerciale MIRFO
temeiul art. 17 alin. 1 din actul constitutiv al      cadrul pie˛elor reglementate autorizate de CNVM,     INDUSTRIES - S.A., cu sediul Ón T‚rgu Jiu, Aleea
societ„˛ii ∫i art. 111 din Legea nr. 31/1990,        conform Ordonan˛ei de urgen˛„ a Guvernului nr.      Macului nr. 3, jude˛ul Gorj, convoac„ adunarea
republicat„, convoac„ adunarea general„ ordinar„ a     28/2002.                         general„ a ac˛ionarilor Ón ∫edin˛„ extraordinar„
ac˛ionarilor vineri, 29.08.2003, la sediul societ„˛ii                                 pentru data de 29.08.2003, ora 10.00, la sediul
                                Art. 12. Pierderea ac˛iunilor. Œn cazul pierderii
din Constan˛a, Strada Interioar„ 3, ora 15,00, cu                                   societ„˛ii, pentru to˛i ac˛ionarii Ónscri∫i Ón registrul
                              unor ac˛iuni, proprietarul va trebui s„ se adreseze
urm„toarea ordine de zi:                                               ac˛ionarilor la sf‚r∫itul zilei de 19.07.2003, cu
                              Registrului Rom‚n al Ac˛ionarilor Bucure∫ti pentru    urm„toarea ordine de zi:
  1. raportul de gestiune al administratorilor de la
data Ónfiin˛„rii societ„˛ii p‚n„ Ón prezent;        ob˛inerea unui extras de cont, conform Legii nr.       1. aprobarea raportului de expertiz„ tehnic„-
  2. raportul comisiei de cenzori de la data        31/1990, republicat„.                   evaluare pentru investi˛ia realizat„, respectiv
Ónfiin˛„rii ∫i p‚n„ Ón prezent;                 Cap. IV. Adunarea general„ a ac˛ionarilor.      repara˛ia capital„ ∫i modernizarea utilajului B.F.K.-
  3. prezentarea propunerii de buget, venituri ∫i       Art. 13. Atribu˛ii.                  150, Ón conformitate cu contractul nr.
cheltuieli pe anul 2003;                    Adunarea general„ a ac˛ionarilor este organul de   173/11.06.1999 Óncheiat Óntre F.P.S. (actualmente
  4. programul de dezvoltare pe anul 2003;         conducere a societ„˛ii care decide asupra activit„˛ii   A.P.A.P.S.)    ∫i   Societatea    Comercial„
abilitatea consiliului de administra˛ie pentru       acesteia ∫i asigur„ politica ei economic„ ∫i       MA™INEXPORTIMPORT INDUSTRIES - S.A.
contractarea unor eventuale credite bancare de       comercial„. Adun„rile generale ale ac˛ionarilor sunt   (actualmente      Societatea     Comercial„
lucru;                           ordinare ∫i extraordinare ∫i au urm„toarele        MA™INEXPORTIMPORT INDUSTRIAL GROUP -
  5.   pronun˛area     asupra    gestiunii    atribu˛ii principale: adunarea general„ ordinar„ se    S.A.);
administratorilor ∫i desc„rcarea de gestiune a                                      2. raportul comisiei de cenzori, Óntocmit conform
                              Óntrune∫te cel pu˛in o dat„ pe an, Ón cel mult 4 luni
acestora pentru mandatul cuprins Óntre Ónfiin˛area                                  Ordonan˛ei Guvernului nr. 25/30 ianuarie 2002,
                              de la Óncheierea exerci˛iului financiar ∫i Ón afara
societ„˛ii ∫i p‚n„ Ón prezent;                                            modificat„ ∫i completat„ cu Ordonan˛a Guvernului
                              dezbaterilor altor probleme Ónscrise pe ordinea de    nr. 40/2.02.2003, art. 11, alin. 2, asupra realiz„rii
  6. alegerea consiliului de administra˛ie;
  7. alegerea comisiei de cenzori;             zi, adunarea general„ este obligat„:           investi˛iei de c„tre Societatea Comercial„
  8. aprobarea salariului directorului general ∫i a      a) s„ discute, s„ aprobe sau s„ modifice situa˛iile  MA™INEXPORTIMPORT INDUSTRIAL GROUP - S.A.;
indemniza˛iilor administratorilor ∫i cenzorilor;      financiare anuale, pe baza rapoartelor            3. aprobarea major„rii, prin emitere de noi
  9. aprobarea organigramei ∫i a num„rului         administratorilor, ale cenzorilor sau ale auditorilor   ac˛iuni, a capitalului social al Societ„˛ii Comerciale
scriptic de salaria˛i pe anul 2003;             financiari ∫i s„ fixeze dividendul;            MIRFO INDUSTRIES - S.A. Ón urma investi˛iei
  10. probleme organizatorice.                 b) s„ aleag„ administratorii ∫i cenzorii;       efectuate de c„tre Societatea Comercial„
  Ac˛ionarii vor participa la vot Ón func˛ie de        c) s„ fixeze remunera˛ia cuvenit„ pentru       MA™INEXPORTIMPORT INDUSTRIAL GROUP - S.A.,
num„rul ac˛iunilor subscrise ∫i v„rsate, men˛ionate     exerci˛iul Ón curs administratorilor ∫i cenzorilor,    Bucure∫ti, Ón conformitate cu art. 205 ∫i 206 din
Ón anexa 1 la actul constitutiv al societ„˛ii.       dac„ nu a fost stabilit„ prin actul constitutiv;     Legea nr. 31/1990, reactualizat„ ∫i republicat„, ∫i a
  La punctele 6 ∫i 7 se va proceda la vot secret pe      d) s„ se pronun˛e asupra gestiunii          contractului    de  v‚nzare-cump„rare      nr.
baza buletinului de vot.                                               173/11.06.1999, art. 8.12.2;
                              administratorilor;
  La situa˛ia neÓndeplinirii condi˛iilor statutare de                                  4. diverse;
                                e) s„ stabileasc„ bugetul de venituri ∫i cheltuieli
cvorum, adunarea general„ este convocat„ s‚mb„t„,                                    5. aprobarea hot„r‚rii adun„rii generale
                              ∫i, dup„ caz, programul de activitate pe exerci˛iul    extraordinare a ac˛ionarilor.
6.09.2003, ora 9,00, cu men˛inerea ordinii de zi ∫i a
                              financiar urm„tor;                      Œncep‚nd cu data de 9.08.2003, documentele ∫i
locului de desf„∫urare.
   (11/53.942)                        f) s„ hot„rasc„ gajarea, Ónchirierea sau       materialele informative referitoare la problemele
              *                desfiin˛area uneia sau mai multor unit„˛i. Pentru     incluse Ón ordinea de zi se pot consulta la sediul
                              validarea deliber„rilor adun„rii generale ordinare    societ„˛ii.
   Societatea Comercial„ de Exploatare          este necesar„ prezen˛a ac˛ionarilor care s„         Œn cazul neÓndeplinirii condi˛iilor pentru prima
      Portuar„ DROBETA - S.A.             reprezinte cel pu˛in o jum„tate din capitalul social,   convocare, adunarea general„ a ac˛ionarilor se va
     Or∫ova, jude˛ul Mehedin˛i             iar hot„r‚rile s„ fie luate de ac˛ioanrii ce de˛in    desf„∫ura la data de 30.08.2003, Ón acela∫i loc ∫i la
                              jum„tate absolut„ din capitalul social reprezentat Ón   aceea∫i or„.
          CONVOCARE                adunare, dac„ Ón actul constitutiv sau Ón lege nu se     Ac˛ionarii pot fi reprezenta˛i de al˛i ac˛ionari pe
                                                           baz„ de procur„, conform art. nr. 124 din Legea nr.
  Consiliul de administra˛ie al Societ„˛ii        prevede o majoritate mai mare. Dac„ adunarea nu
                                                           31/1990, modificat„ ∫i republicat„, Ónregistrat„ la
Comerciale de Exploatare Portuar„ DROBETA - S.A.,      poate lucra din cauza neÓndeplinirii condi˛iilor de
                                                           sediul societ„˛ii p‚n„ la data de 28.08.2003.
Ónmatriculat„ la Oficiul registrului comer˛ului cu     Óntrunire a cvorumului, adunarea se va Óntruni
                                                             (13/311.448)
nr. J 25/98/1991, cu un capital social de 14.764 mld.    dup„ o nou„ convocare, ea put‚nd delibera asupra
lei, av‚nd sediul Ón Or∫ova, str. Tufari nr. 2, jude˛ul
                                                                         *
                              problemelor puse pe ordinea de zi a celei dint‚i
Mehedin˛i,    convoac„   adunarea    general„   adun„ri, oricare ar fi partea de capital social       Societatea Comercial„ TRANSVIL - S.A.
extraordinar„ a ac˛ionarilor pentru data de         reprezentat„ de ac˛ionarii prezen˛i, cu majoritate.           R‚mnicu V‚lcea
28.08.2003, ora 12, la sediul societ„˛ii. Œn cazul de
                                Adunarea general„ extraordinar„ se Óntrune∫te
neÓntrunire a cvorumului necesar, adunarea va
                              de c‚te ori este necesar a se lua o hot„r‚re pentru:             CONVOCARE
avea loc pe data de 29.08.2003, Ón acela∫i loc ∫i cu
aceea∫i ordine de zi. Data de 18.08.2003 constituie       a) schimbarea formei juridice a societ„˛ii;       Consiliul de administra˛ie al Societ„˛ii
data de referin˛„ pentru ac˛ionarii Ónscri∫i Ón         b) mutarea sediului societ„˛ii;            Comerciale TRANSVIL - S.A., cu sediul Ón R‚mnicu
Registrul Rom‚n al Ac˛ionarilor.                c) schimbarea obiectului de activitate al       V‚lcea, Calea lui Traian nr. 13, jude˛ul V‚lcea,
  Ordinea de zi a adun„rii generale extraordinare     societ„˛ii;                        convoac„ la data de 8.09.2003 adunarea general„
a ac˛ionarilor:                         d) Ónfiin˛area sau desfiin˛area unor sedii      extraordinar„ a ac˛ionarilor la sediul societ„˛ii din
  1. aprobarea raportului comisiei de cenzori       secundare, sucursale, agen˛ii, reprezentan˛e sau alte   R‚mnicu V‚lcea, Calea lui Traian nr. 13, jude˛ul
privind execu˛ia bugetului de venituri ∫i cheltuieli    asemenea unit„˛i f„r„ personalitate juridic„, dac„    V‚lcea, Óncep‚nd cu ora 9.00, cu urm„toarea ordine
la 30.06.2003;                       prin actul constitutiv nu se prevede altfel;       de zi:
  2. aprobarea raportului de gestiune al                                        1. aprobarea major„rii capitalului social al
                                e) prelungirea durate de func˛ionare a societ„˛ii;
administratorilor la data de 30.06.2003;                                       societ„˛ii realizat„ de ac˛ionarii Societ„˛ii
                                f) majorarea capitalului social;
  3. aprobarea raporturilor contabile la 30.06.2003                                 Comerciale TRANSVIL - S.A., R‚mnicu V‚lcea, ca
                                g) reducerea capitalului social sau reÓntregirea
(bilan˛ la 30.06.2003, contul de profit ∫i pierderi la                                urmare a hot„r‚rii adun„rii generale din data de
                              lui prin emisiunea de noi ac˛iuni;            7.08.2003 de majorare a capitalului social cu
30.06.2003 ∫i nota explicativ„);
                                h) fuziunea cu alte societ„˛i sau divizarea      3 miliarde lei;
  4. aprobarea modific„rii organigramei societ„˛ii;
                              societ„˛ii;                         2. diverse.
  5. propuneri pentru modificarea programului de
investi˛ii;                           i) dizolvarea anticipat„ a societ„˛ii;          Œn cazul neÓndeplinirii condi˛iilor de cvorum
  6. modificarea actului constitutiv al societ„˛ii ∫i     j) conversia ac˛iunilor dintr-o categorie Ón     prev„zute de lege, adunarea general„ extraordinar„
completarea acestui program conform Legii nr.        cealalt„;                         a ac˛ionarilor va avea loc la data de 16.09.2003, la
31/1990, republicat„ dup„ cum urmeaz„:             k) conversia unei categorii de obliga˛iuni Ón alte  sediul din R‚mnicu V‚lcea, Calea lui Traian nr. 13,
completarea obiectului de activitate cu urm„toarele     categorie sau Ón ac˛iuni;                 jude˛ul V‚lcea, Óncep‚nd cu ora 9.00.
coduri CAEN;                          l) emisiunea de obiga˛iuni;                (14/311.449)
  0501 - pescuitul; 1411 - extrac˛ia pietrei de        m) oricare alt„ modificare a actului constitutiv                 *
construc˛ii; 1421 - extrac˛ia pietri∫ului ∫i nisipului;   sau oricare alt„ hot„r‚re pentru care este cerut„
4013 - distribuirea ∫i comercializarea energiei                                      Societatea Comercial„ TUROAG - S.A.
                              aprobarea adun„rii generale extraordinare.              Roman, jude˛ul Neam˛
electrice; 4100 - captarea, tratarea ∫i distribu˛ia apei;    Adunarea general„ a ac˛ionarilor poate delega o
5153 - comer˛ cu ridicata cu material lemnos ∫i de
                              parte din atribu˛iuni consiliului de administra˛ie.              CONVOCARE
construc˛ii; 5225 - comer˛ cu am„nuntul cu b„uturi;
                                Cap. V art. 19 - Atribu˛iile consiliului de
5226 - comer˛ cu am„nuntul cu produse din tutun;                                     Administratorul unic al Societ„˛ii Comerciale
                              administra˛ie – se completeaz„ astfel: consiliul de
5227 - comer˛ cu am„nuntul, Ón magazine                                        TUROAG - S.A., Roman, convoac„ adunarea
specializate, cu produse alimentare; 6321 - alte      administra˛ie poate delega o parte din atribu˛iuni    general„ ordinar„ ∫i extraordinar„ a ac˛ionarilor la
activit„˛i anexe transporturilor terestre; 6340 -      directorului general al societ„˛ii;            data de 29.08.2003, ora 10.00, Ón “Salonul galben” al
activit„˛i ale altor agen˛ii de transport; 2811 -        7. diverse.                      Hotelului Roman din str. Nicolae Titulescu nr. 2-4,
construc˛ii metalice ∫i p„r˛i componente; 2863 -         (12/311.447)                    pentru to˛i ac˛ionarii Ónregistra˛i Ón registrul
fabricare de alte articole de feronerie; 5117 -                    *                ac˛ionarilor la data de 10.08.2003.
 4              MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI,              PARTEA a IV-a,   Nr. 1875/11.VIII.2003
  Participarea se face Ón nume propriu sau prin         Prim„ria municipiului One∫ti,             23. S = 53,4 m 2 , Bd. Republicii nr. 23, cu
reprezentare pe baz„ de procur„ special„, situa˛ie Ón          jude˛ul Bac„u               destina˛ie “extindere spa˛iu comercial”, durata
care procurile vor fi depuse la sediul societ„˛ii p‚n„                               concesiunii 10 ani. Pre˛ minim de pornire la
la data de 25.08.2003.                          LICITAfiIE PUBLIC√             licita˛ie: 16.126.800 lei/an.
  Ordinea de zi este urm„toarea:
                               Consiliul local al municipiului One∫ti, cu sediul     24. S = 42,00 m 2, Bd. Republicii nr. 18, cu
  1. majorarea capitalului social al Societ„˛ii
                             Ón One∫ti, Str. Po∫tei nr. 1, jude˛ul Bac„u,        destina˛ie “modernizare sta˛ie BUS ∫i extindere
Comerciale TUROAG - S.A. cu suma de 3.000.000
                             organizeaz„ la sediul s„u Ón ziua de 15 septembrie     spa˛iu comercial”, durata concesiunii 9 luni. Pre˛
mii lei prin aport Ón numerar;
                             2003, ora 16.00, licita˛ie public„ deschis„ destinat„   de pornire la licita˛ie: 900.564 lei/an.
  2. diverse.
                             concesion„rii urm„toarelor loturi de teren:          La licita˛ie pot participa persoane fizice sau
  Œn cazul neÓndeplinirii condi˛iilor statutare, cea
                               1. S = 17,24 m2, Bd. Republicii nr. 12/12, cu     juridice de drept privat, rom‚ne sau str„ine, care
de-a doua-a convocare se va face pe data de
                             destina˛ia “extindere sediu firm„“, durata         fac dovada calit„˛ilor ∫i capacit„˛ilor solicitate de
30.08.2003, ora 10.00, Ón acela∫i loc.
                             concesiunii fiind de 10 ani. Pre˛ minim de pornire     organizator prin documenta˛ia de licita˛ie.
  Materialele pot fi consultate la sediul societ„˛ii
                             la licita˛ie: 5.206.480 lei/an.                Ofertele, cu o perioad„ de valabilitate de
Óncep‚nd cu data de 15.08.2003.
                               2. S = 79,91 m2, Bd. Republicii nr. 34/22, cu     minimum 60 de zile de la data deschiderii lor, se
  (15/311.450)
             *               destina˛ia “extindere sediu firm„“, durata         vor depune, Ón 3 exemplare, la sediul
                             concesiunii fiind de 10 ani. Pre˛ minim de pornire     organizatorului – Prim„ria Municipiului One∫ti, Str
   Societatea Comercial„ ARALIA - S.A.        la licita˛ie: 24.132.820 lei/an.              Po∫tei nr. 1, camera 22, Ón perioada 12 august - 12
          Arad                   3. S = 79,91 m2, Bd. Republicii nr. 34/22, cu     septembrie 2003, Óntre orele 9.00-14.30, deschiderea
                             destina˛ia “extindere sediu firm„“, durata         ofertelor f„c‚ndu-se Ón data de 15 septembrie 2003,
          CONVOCARE               concesiunii fiind de 10 ani. Pre˛ minim de pornire     ora 16.00, Ón sala de ∫edin˛e a Prim„riei.
                             la licita˛ie: 24.132.820 lei/an.                Œn caz de neadjudecare la prima ∫edin˛„ de
  Consiliul de administra˛ie al Societ„˛ii         4. S = 14,10 m2, Bd. Republicii nr. 4A/14, cu
Comerciale ARALIA - S.A., Arad, convoac„ adunarea                                  licita˛ie a unora sau mai multor pozi˛ii, licita˛ia se
                             destina˛ia “extindere birou executor judec„toresc “,
general„ extraordinar„ a ac˛ionarilor la data de                                  va relua Ón termen de 45 de zile, timp Ón care se mai
                             durata concesiunii fiind de 10 ani. Pre˛ minim de
1 septembrie 2003, ora 13.00, la sediul societ„˛ii, cu                               pot depune oferte.
                             pornire la licita˛ie: 4.258.200 lei/an.
urm„toarea ordine de zi:                                                Documentele licita˛iei, contra sumei de 200.000
                               5. S = 23,00 m2, Str. Muncii nr. 1/6, cu destina˛ia
  1. prezentarea de c„tre consiliul de administra˛ie                                lei, ∫i rela˛ii suplimentare se pot ob˛ine la Serviciul
                             “extindere locuin˛„“, durata concesiunii fiind de 25
a unui raport cu privire la ducerea la Óndeplinire a                                Urbanism (et. IV, camera 22, telefon 324243, int.
                             ani. Pre˛ minim de pornire la licita˛ie: 897.000
hot„r‚rii nr. 3 din data de 2.11.1998, referitor la                                 419), din cadrul Prim„riei Municipiului One∫ti.
                             lei/an.
divizarea societ„˛ii;                                                  (19/311.454)
                               6. S = 27,00 m 2, str. Belvedere nr. 2B/3, cu
  2. adoptarea unei hot„r‚ri cu privire la                                                  *
                             destina˛ia “extindere spa˛iu comercial”, durata
finalizarea diviz„rii societ„˛ii, av‚ndu-se Ón vedere
                             concesiunii fiind de 10 ani. Pre˛ minim de pornire
protocolul Óncheiat la data de 1.02.2002, ca dat„                                      Prim„ria municipiului Caracal
cert„, conform     Óncheierii notariale nr.     la licita˛ie: 8.154.000 lei/an.
                                                                   jude˛ul Olt
671/2.02.2002;                        7. S = 4,5 m 2 , Str. Libert„˛ii nr. 13A/1, cu
  3. discutarea reÓnceperii procesului de divizare,   destina˛ia “construire balcon locuin˛„“, durata
                             concesiunii fiind de 25 ani. Pre˛ minim de pornire             LICITAfiIE PUBLIC√
Ón baza unui nou proiect de divizare sau renun˛area
la divizare;                       la licita˛ie: 58.500 lei/an.                 Prim„ria municipiului Caracal, cu sediul Ón Pia˛a
  4. discutarea continu„rii sau sist„rii procedurii     8. S = 9,0 m 2 , Str. Libert„˛ii nr. 39A/2, cu     Victoriei nr. 10, organizeaz„ Ón data 19.09.2003, ora
de r„scump„rare a ac˛iunilor de c„tre societate de    destina˛ia “construire balcon locuin˛„“, durata      10.00, licita˛ie public„ deschis„ pentru:
la ac˛ionari;                      concesiunii fiind de 25 ani. Pre˛ minim de pornire      - concesionarea pe 49 ani a 20,00 m 2 teren
  5. diverse.                      la licita˛ie: 117.000 lei/an.               domeniu privat al Consiliului local al municipiului
  Œn cazul neÓndeplinirii cvorumului, ∫edin˛a va      9. S = 10,27 m 2 , Str. Muncii nr. 2A/4, cu      Caracal, situat Ón str. Mihai Eminescu, la sud de bl.
avea loc la data de 2 septembrie 2003, ora 13.00.    destina˛ia “extindere locuin˛„“, durata concesiunii    B12A, pentru construire garaj auto, pre˛ de pornire
  Data de referin˛„ este 1 august 2003.         25 ani. Pre˛ minim de pornire la licita˛ie: 400.530    44.400 lei/m2/an.
  (16/311.451)                     lei/an.                            - concesionarea pe 10 ani a 54,0 m 2 teren
             *                 10. S = 138 m2, bd. Oituz nr. 19, cu destina˛ia    domeniu privat al Consiliului local al municipiului
                             “extindere complex comercial”, durata concesiunii     Caracal, pentru amplasare 37 cabine telefonice, pre˛
    Societatea Comercial„ ITEC - S.A.         10 ani. Pre˛ minim de pornire la licita˛ie:        de pornire 73.500 lei/m2/an;
   satul Brazii de Sus, comuna Brazi,         41.676.000 lei/an.                      - concesionarea pe 10 ani a 80,0 m 2 teren
        jude˛ul Prahova                11. S = 26,30 m 2 , str. Mercur nr. 12/2, cu      domeniu privat al Consiliului local al municipiului
                             destina˛ie “construire balcon locuin˛„“, durata      Caracal, situat Ón intersec˛ia str. Iancu Jianu cu str.
          CONVOCARE               concesiunii 25 ani. Pre˛ minim de pornire la        Alexandru cel Bun, pentru extindere spa˛iu
  Consiliul de administra˛ie al Societ„˛ii       licita˛ie: 341.900 lei/an.                 comercial, pre˛ pornire licita˛ie 73.500 lei/m2/an;
Comerciale ITEC - S.A., Brazi, convoac„ adunarea       12. S = 5,84 m2, str. Pajura nr. 1B/3, cu destina˛ie   - concesionarea pe 10 ani a 20,0 m 2 teren
general„ ordinar„ a ac˛ionarilor la data de 28      “extindere balcon locuin˛„“, durata concesiunii 25
                                                          domeniu privat al Consiliului local al municipiului
august 2003, ora 10.00, la sediul societ„˛ii din satul  ani. Pre˛ minim de pornire la licita˛ie: 146.000
                                                          Caracal, situat Ón Pia˛a Victoriei la nord de bl. 1ABC,
Brazii de Sus, Str. Trandafirilor nr. 87, comuna     lei/an.
                                                          pentru construire spa˛iu comercial, pre˛ de pornire
Brazi, jude˛ul Prahova.                   13. S = 11 m2, Str. Culturii nr. 3A/3, cu destina˛ie
                                                          73.500 lei/m2/an;
  Œn cazul neÓndeplinirii cvorumului, urm„toarea    “extindere spa˛iu comercial”, durata concesiunii 10
                                                            - concesionarea, prin negociere direct„, a 38,5 m2
convocare este programat„ la data de 5 septembrie    ani. Pre˛ minim de pornire la licita˛ie: 3.322.000
                                                          teren domeniu privat, situat Ón calea Bucure∫ti la
2003, Ón acela∫i loc ∫i la aceea∫i or„.         lei/an.
                                                          sud de bl. G1, pentru construire garaje auto.
  Data de referin˛„ pentru aceast„ convocare este      14. S = 8,35 m2, Str. Tineretului nr. 4/26, cu
                                                            Ofertele se depun la Biroul “Rela˛ii cu publicul”
13.08.2003.                       destina˛ie “extindere spa˛iu comercial”, durata
                             concesiunii 10 ani. Pre˛ minim de pornire la        p‚n„ la data de 16.09.2003, ora 16.00.
  Ordinea de zi este urm„toarea:
                             licita˛ie: 2.521.700 lei/an.                 Rela˛ii suplimentare se pot ob˛ine de la Biroul
  1. aprobarea bugetului de venituri ∫i cheltuieli
                               15. S = 50,3 m2, Bd. Republicii nr. 3, cu destina˛ie  “Œnchirieri”, str. Cuza Vod„ nr. 8, sau la telefon
pe anul 2003;
                             “extindere spa˛iu comercial”, durata concesiunii 10    5 18 530, interior 15.
  2. semnarea actului adi˛ional la contractul de
performan˛„ Óncheiat cu conduc„torul societ„˛ii;     ani. Pre˛ minim de pornire la licita˛ie: 15.190.600       (20/311.455)
  3. diverse.                      lei/an.                                        *
  (17/311.452)                       16. S = 400 m 2 , Bd. Republicii nr. 43, cu
             *               destina˛ie “amenajare plaj„ mal R‚u Ca∫in”, durata       Societatea Comercial„ SAMUS - S.A.
                             concesiunii 10 ani. Pre˛ minim de pornire la          S‚ngeorz-B„i, jude˛ul Bistri˛a-N„s„ud
      Prim„ria ora∫ului Videle           licita˛ie: 120.800.000 lei/an.
        jude˛ul Teleorman               17. S = 290 m2, Str. Uzinei nr. 13, cu destina˛ie             CONVOCARE
                             “construire anex„ gospod„reasc„“, durata             a adun„rii generale extraordinare a
        LICITAfiIE PUBLIC√             concesiunii 25 ani. Pre˛ minim de pornire la         ac˛ionarilor Societ„˛ii Comerciale SAMUS -
  Prim„ria ora∫ului Videle, cu sediul Ón Videle, Str.  licita˛ie: 2.320.000 lei/an.                       S.A., S‚ngeorz-B„i
Republicii nr. 2, organizeaz„ licita˛ie public„ Ón      18. S = 70 m2, str. Emil Rebreanu nr. 11 bis, cu
                             destina˛ie “atelier prest„ri servicii “, durata        Consiliul de administra˛ie al Societ„˛ii
vederea concesion„rii “luciu de ap„ (balta Cr‚ng -
                             concesiunii 5 ani. Pre˛ minim de pornire la licita˛ie:   Comerciale SAMUS - S.A., S‚ngeorz-B„i, prin
Hb 451, Ón suprafa˛„ de 32.200 m2, situat„ Ón Videle,
                             21.140.000 lei/an.                     pre∫edintele s„u, domnul Domnici Ovidiu,
T43 - extravilan, pentru amenajare piscicol„).“
                               19. S = 44 m2, Str. Muncii nr. 5/3, cu destina˛ia   convoac„ adunarea general„ extraordinar„ a
  Caietul de sarcini ∫i instruc˛iunile privind
                             “extindere locuin˛„“, durata concesiunii 25 ani. Pre˛   ac˛ionarilor pentru data de 5.09.2003, ora 11.00, la
organizarea ∫i desf„∫urarea procedurii de
concesionare pot fi achizi˛ionate contra sumei de    minim de pornire la licita˛ie: 1.716.000 lei/an.      sediul societ„˛ii situat Ón localitatea S‚ngeorz-B„i,
100.000 lei de la sediul Prim„riei ora∫ului Videle,     20. S = 300 m2, Str. Uzinei nr. 3/1, cu destina˛ie   Str. Republicii nr. 2, pentru to˛i ac˛ionarii
Óncep‚nd cu data de 12.08.2003, zilnic, Óntre orele   “extindere locuin˛„“, durata concesiunii 25 ani. Pre˛   Ónregistra˛i Ón registrul ac˛ionarilor la sf‚r∫itul zilei
9.00-12.00, 13.00-16.00.                 minim de pornire la licita˛ie: 2.400.000 lei/an.      de 25.08.2003, considerat„ data de referin˛„.
  Data limit„ de depunere a ofertelor este         21. S = 71,10 m2, str. Al. I Cuza nr. 15, cu        Œn cazul neÓndeplinirii condi˛iilor de cvorum
5.09.2003.                        destina˛ia “extindere spa˛iu alimenta˛ie public„“,     pentru prima adunare general„, cea de-a doua
  Locul de depunere a ofertelor - sediul Prim„riei   durata concesiunii 10 ani. Pre˛ minim de pornire la    adunare general„ se va ˛ine Ón data de 6.09.2003, Ón
ora∫ului Videle.                     licita˛ie: 21.472.200 lei/an.               acela∫i loc ∫i la aceea∫i or„, av‚nd aceea∫i ordine de
  Deschiderea ofertelor se va face la sediul        22. S = 35,20 m2, str. Radu Rosetti, cu destina˛ie   zi, astfel:
Prim„riei ora∫ului Videle la data de 8.09.2003.     “extindere spa˛iu alimenta˛ie public„“, durata         1. Aprobarea delist„rii societ„˛ii de la cota bursei
  (18/311.453)                     concesiunii 21 ani. Pre˛ minim de pornire la        electronice Rasdaq ∫i declararea societ„˛ii ca fiind
             *               licita˛ie: 10.630.400 lei/an.               de tip Ónchis.
                MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA                a IV-a,  Nr. 1875/11.VIII.2003                  5
  Œncep‚nd cu data de 1.09.2003, documentele ∫i           Societatea Comercial„              6. Œmputernicirea d-nei Bosinceanu Dumitri˛a
materialele informative referitoare la problemele          NAVIREX — S.R.L., Constan˛a           –pre∫edinte al consiliului de administra˛ie – s„ duc„
incluse Ón ordinea de zi se pot consulta ∫i procura                                 la Óndeplinire prezenta hot„r‚re ∫i s„ efectueze
de la sediul Societ„˛ii Comerciale SAMUS - S.A.               ACT ADIfiIONAL              Ónregistr„rile conform prevederilor legale.
  Ac˛ionarii - persoane juridice - sunt invita˛i s„                                  (27/485.860)
                                 la actele constitutive ale societ„˛ii                    *
depun„ la sediul societ„˛ii, p‚n„ Ón data de
                               Subsemna˛ii Popa Marcela ∫i Popa Iulian,
5.09.2003, ora 10.00, mandatul persoanelor care Ói
                              asocia˛i Ón cadrul societ„˛ii comerciale sus            Societatea Comercial„
vor reprezenta. P‚n„ la acea dat„ vor fi depuse ∫i
                              men˛ionate, am hot„r„t detalierea activit„˛ilor        ™ANTIERUL NAVAL — S.A., Constan˛a
procurile speciale pentru reprezentan˛ii          cuprinse la codul 3511, Ón sensul c„ acest cod se
ac˛ionarilor societ„˛ii, persoane fizice. Formularele   refer„ ∫i la activitatea de sablare ∫i vopsire nave.            ACT ADIfiIONAL
tip ale procurilor speciale pot fi ob˛inute de la       (24/485.857)
sediul societ„˛ii, Óncep‚nd cu data de 1.09.2003.                  *                  de modificare a actului constitutiv
  Informa˛ii suplimentare se pot ob˛ine de la                                        al Societ„˛ii Comerciale
sediul societ„˛ii, situat Ón localitatea S‚ngeorz-B„i,        Societatea Comercial„                ™ANTIERUL NAVAL — S.A., Constan˛a
Str. Republicii nr. 2, telefon 0263/370115, Óntre       KATICOR INVEST — S.R.L., Constan˛a           Œncheiat Ón baza hot„r‚rii adun„rii generale a
orele 9.00-13.00.                                                  ac˛ionarilor Societatea Comercial„ ™ANTIERUL
  (21/311.456)                              ACT ADIfiIONAL              NAVAL — S.A. Constan˛a, luat„ Ón ∫edin˛a
              *                                            extraordinar„ din data de 29.04.2003, prin care se
                               Subsemnatele P„un Ecaterina, domiciliat„ Ón
                                                          modific„ actele constitutive ale societ„˛ii dup„ cum
                              Constan˛a, str. ™tefan Mih„ileanu nr. 81, ∫i Borsos
     Prim„ria comunei S‚nmartin                                         urmeaz„:
                              Cornelia, domiciliat„ Ón Constan˛a, Str. Dezrobirii
        jude˛ul Bihor                                             1. Modificarea statutului societ„˛ii dup„ cum
                              nr. 10, bl. DR22, sc. A, ap. 23, ambele fiind asociate
                                                          urmeaz„:
                              Ón cadrul Societ„˛ii Comerciale KATICOR INVEST —
                                                            Art. 6 se completeaz„ astfel:
        LICITAfiIE PUBLIC√             S.R.L., Ónmatriculat„ la Oficiul Registrului
                                                            ”Obiectul principal de activitate este: 3511 -
  Anun˛ul se refer„ la organizarea unei licita˛ii     Comer˛ului Constan˛a, am hot„r‚t:
                                                          construc˛ii ∫i repara˛ii de nave.
publice deschise penru concesionare servicii         Art. 1. Se retrage din societate ∫i din func˛ia de
                                                            Se declar„ puncte de lucru la sediul societ„˛ii cu
                              administrator doamna Borsos Cornelia, care
publice de interes local: concesionarea serviciului                                 urm„toarele obiecte de activitate:
                              cesioneaz„ toate p„r˛ile sociale (25 p„r˛i sociale a
de iluminat public din comuna S‚nmartin, jude˛ul                                    5551 - cantine;
                              100.000 lei) domnului Ivanov Ifrim, domiciliat Ón      8512 - activit„˛i de asisten˛„ medical„
Bihor.
                              Constan˛a, str. ™tefan Mih„ileanu nr. 81, n„scut la   ambulatorie;
  1. Denumirea, adresa, num„rul de telefon,
                              data de 25.05.1954, Ón comuna Stolniceni-Pr„jescu,     3710 - recuperarea deseurilor ∫i resturilor
telefax ale autorit„˛ii contractante: Prim„ria       jude˛ul Ia∫i, fiul lui Nestor ∫i Axenia, cu C.I. seria
comunei S‚nmartin, S‚nmartin, Strada Principal„                                   metalice reciclabile.“
                              KT nr. 022191, eliberat de Poli˛ia Constan˛a/1998,     2. Se Ómputernice∫te dna Bosinceanu Dumitri˛a -
nr. 105, tel/fax 0259/31 80 03.              cod numeric personal 1540525131251.           pre∫edinte al consiliului de administra˛ie,
  2. a) Procedura aplicat„ pentru atribuirea         Art. 2. Capitalul social al societ„˛ii cap„t„     posesoare a C.I. seria nr. 205118, eliberat„ la data
contractului: licita˛ie deschis„.             urm„toarea configura˛ie: capial social total       de 22.06.2001 de Poli˛ia Constan˛a, s„ duc„ la
  b) Obiectul ∫i durata concesiunii: iluminat       5.000.000 lei, numerar, format din 50 p„r˛i sociale   Óndeplinire prezenta hot„r‚re ∫i s„ efectueze
public, stradal, monumental, ornamental ∫i din       a 100.000 lei fiecare, de˛inute de cei doi asocia˛i   Ónregistr„rile conform prevederilor legale.
parcuri. Durata 15 ani.                  dup„ cum urmeaz„: P„un Ecaterina de˛ine 25 p„r˛i      3. Prezentul act adi˛ional modific„ ∫i
  c) Natura ∫i cerin˛ele de execu˛ie, caracteristicile  sociale a 100.000 lei (50 %) ∫i Ivanov Ifrim de˛ine 25  completeaz„ actul constitutiv al societ„˛ii ∫i face
generale ale serviciului pe care ofertantul le va avea   p„r˛i sociale a 100.000 lei (50 %).           parte integrant„ din acesta. Celelalte prevederi ale
Ón vedere: proiectare; lucr„ri de reabilitare ∫i       Art. 3. Administrarea societ„˛ii se va face de    actului constitutiv modificat prin actele adi˛ionale
modernizare a sistemului de iluminat public        ambii asocia˛i, Ómpreun„ sau separat.          anterioare r„m‚n neschimbate.
existent; lucr„ri de extindere a sistemului de        Art. 4. Se schimb„ sediul societ„˛ii la urm„toarea    (28/485.861)
iluminat public; Óntre˛inerea ∫i men˛inerea Ón bun„    adres„: Constan˛a, str. Stefan Mih„ileanu nr. 81.                  *
stare de func˛ionare a iluminatului public;          Celelalte prevederi ale actelor de constituire
                              r„m‚n neschimbate.                         Societatea Comercial„
gestionarea consumului de energie.
                                (25/485.858)                       ™ANTIERUL NAVAL — S.A., Constan˛a
  3 a) Se poate ob˛ine un exemplar al
                                           *
documenta˛iei pentru elaborarea ∫i prezentarea
                                                                   ACT ADIfiIONAL
ofertei, contra cost, de la Prim„ria comunei              Societatea Comercial„
S‚nmartin, secretariat-registratur„.                  YENAL — S.R.L., Agigea               la actele constitutive ale societ„˛ii
  4. Actele doveditoare privind calit„˛ile ∫i              jude˛ul Constan˛a              Œn baza Ordinului nr. 601/26.11.2002 al
capacit„˛ile cerute ofertan˛ilor:                                          Pre∫edintelui I.N.S., se codific„ obiectul de activitate
  - certificat de Ónmatriculare (xerocopie), certificat       ACT ADIfiIONAL NR. 1/2003            al societ„˛ii:
de Ónregistrare fiscal„ (xerocopie), statutul societ„˛ii                                0130 - activit„˛i mixte (cultura vegetal„ ∫i
(xerocopie), declara˛ie de eligibilitate, certificat de      la actele constitutive ale societ„˛ii       cre∫terea animalelor);
plat„ a impozitelor ∫i taxelor locale (DGFP),        Subsemnatul Sahin Ahmet, Ón calitate de asociat      1581 - fabricarea p‚inii; fabricarea produselor
certificat de plat„ a CAS (DMPS), certificat        unic Ón cadrul Societ„˛ii Comerciale YENAL —       proaspete de patiserie;
constatator (ORC), fi∫a de informa˛ii generale       S.R.L., Ónmatriculat„ la Oficiul Registrului        1589 - fabricarea altor produse alimentare,
cuprinz‚nd inclusiv cifra de afaceri pe ultimii 3 ani,   Comer˛ului Constan˛a, am hot„r„t:            neclasificate Ón alt„ parte (praf de ou„, supe ∫i
                               – deschiderea unui punct de lucru Ón Agigea, ™os.   ciorbe, drojdie de bere etc.)
ultimul bilan˛ contabil vizat de DGFP, fi∫e de
                              Mangaliei f.n.: 5030 - comer˛ cu piese ∫i accesorii     1730 - finisarea materialelor textile;
informa˛ii privind experien˛a similar„ (minimum
                              auto (magazin anvelope auto).                1740 - fabricare de articole confec˛ionate din
3), contracte Ón derulare, recomand„ri de la
                               Asociat unic: Sahin Ahmet - prin mandatar       textile: paturi, ruf„rie de pat, perdele, draperii,
beneficiari, certificate privind sistemul propriu de
                              Karakoc Dursun (Ón baza procurii nr.           jaluzele, Ómbr„c„minte de protec˛ie;
conducere ∫i asigurare a calit„˛ii.            700/14.02.2002).                      1821 - fabricare de articole de Ómbr„c„minte
  5 a) Data limit„ pentru depunerea ofertelor:        (26/485.859)                     pentru lucru;
15.09.2003.                                     *                 2413 - fabricarea altor produse chimice
  b) Adresa la care trebuie transmise/depuse                                    anorganice de baz„; acizi anorganici, baze, le∫ii,
ofertele: S‚nmartin, Strada Principal„ nr. 105,            Societatea Comercial„             compu∫i anorganici);
Prim„ria comunei S‚nmartin, secretariat-            ™ANTIERUL NAVAL — S.A., Constan˛a           2751 - turnarea fontei;
registratur„.                                                     2752 - turnarea o˛elului;
  c) Limba Ón care trebuie redactat„ oferta:                 HOT√R¬RI                2753 - turnarea metalelor neferoase u∫oare;
rom‚n„.                                                        2811 - fabricare de construc˛ii metalice ∫i p„r˛i
                                     din data de 29.04.2003
  6. Durata Ón care ofertan˛ii r„m‚n angaja˛i: 90                                 componente ale structurilor metalice;
zile.                             Œn urma ∫edin˛ei din data de 29.04.2003 ale c„rei    2812 - fabricare de elemente de dulgherie ∫i
                              dezbateri au fost consemnate Ón procesul-verbal     t‚mpl„rie din metal (u∫i, ferestre, rame de u∫i,
  7. Data, ora ∫i locul deschiderii ofertelor:
                              Óncheiat Ón acest sens, adunarea general„ ordinar„    praguri, pervaze din metal);
16.09.2003, ora 10, sediul Prim„riei S‚nmartin.
                              a ac˛ionarilor de la Societatea Comercial„         2851 - tratarea ∫i acoperirea metalelor; vopsirea
   (22/311.457)
                              ™ANTIERUL NAVAL — S.A., Constan˛a, cu          ∫i gravarea metalelor;
              *                unanimitatea voturilor ac˛ionarilor prezen˛i,        2852 - opera˛iuni de mecanic„ general„;
                              hot„r„∫te:                         2871- fabricarea de recipien˛i, containere ∫i alte
      Societatea Comercial„
                               1. Aprobarea raportului anual al comisiei de     produse similare din o˛el;
      SORLA — S.R.L., Constan˛a            cenzori pentru exerci˛iul financiar Óntocmit la data    3511 - construc˛ii ∫i repara˛ii de nave;
                              de 31.12.2002.                       3512 - construc˛ii ∫i repara˛ii de ambarca˛iuni
         ACT ADIfiIONAL                2. Aprobarea raportului auditorilor independen˛i   sportive ∫i de agrement;
    la actele constitutive ale societ„˛ii        - KPMG Audit — S.R.L., asupra situa˛iilor financiare    3710 - recuperarea de∫eurilor ∫i resturilor
                              aferente anului 2002.                  metalice reciclabile;
  Subsemnatul Ghiuri George Orlando, asociat         3. Aprobarea raportului administratorilor        3720 - recuperarea de∫eurilor ∫i resturilor
unic Ón cadrul societ„˛ii mai sus men˛ionate, am      aferent exerci˛iului financiar al anului 2002.      nemetalice reciclabile;
hot„r‚t deschiderea unui punct de lucru - biroul Ón      4. Aprobarea situa˛iilor financiare ale anului      5020 - Óntre˛inerea ∫i repararea autovehiculelor;
Slobozia, str. Matei Basarab, bl. MB 14, sc. C, ap. 16,  2002, respectiv bilan˛ul ∫i contul de profit ∫i       5114 - intermedieri Ón comer˛ul cu ma∫ini,
jude˛ul Ialomi˛a.                     pierderi.                        echipamente industriale, nave ∫i avioane;
  (23/485.856)                       5. Aprobarea bugetului de venituri ∫i cheltuieli   intermedieri Ón v‚nzarea ma∫inilor agricole ∫i a
              *                pentru anul 2003.                    ma∫inilor de birou;
  6              MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI,               PARTEA a IV-a,   Nr. 1875/11.VIII.2003
  5155 - comer˛ cu ridicata cu produse chimice;           Societatea Comercial„                7524 - activit„˛i de ordine public„;
  5156 - comer˛ cu ridicata cu alte produse         MARIO COLLECTION — S.R.L., Constan˛a            7524 - activit„˛i de protec˛ie civil„;
intermediare (fibre textile, h‚rtie vrac, pietre                                     7530 - activit„˛i de protec˛ie social„ obligatorie;
pre˛ioase);                                 ACT ADIfiIONAL                8511 - activit„˛i de asisten˛„ spitaliceasc„ ∫i
  5157 - comer˛ cu ridicata cu de∫euri ∫i resturi;                                  senatorial„;
                                  la actul constitutiv al societ„˛ii
  5190 - comer˛ cu ridicata specializat, pentru alte                                  8512 - activit„˛i de asisten˛„ medical„
                               Subsemna˛ii Musat Marius ∫i Musat Iulia,        ambulatorie;
produse neclasificate Ón alt„ parte ∫i pentru diverse
                              asocia˛i Ón cadrul societ„˛ii men˛ionate mai sus, am     8513 - activit„˛i de asisten˛„ stomatologic„;
articole ∫i produse f„r„ o specializare particular„
                              hot„r‚t:                           8531 - activit„˛i de asisten˛„ social„, cu cazare;
(profile din pvc ∫i aluminiu);
                               • se Ónchid punctele de lucru din Constan˛a,        8532 - activit„˛i de asisten˛„ social„, f„r„ cazare;
  5211 - comer˛ cu am„nuntul Ón magazine         str. I. C. Br„tianu nr. 131 A, din incinta Galeriile
nespecializate, cu v‚nzare predominant„ de                                        9111 - activit„˛i ale organiza˛iilor economice ∫i
                              MALL, ∫i din Bra∫ov, calea Bucure∫ti nr. 231, din     patronale;
produse alimentare, b„uturi ∫i tutun;           incina GALERIA COMERCIAL√ SELGROS.
  5263 - comer˛ cu am„nuntul care nu se                                         9112 - activit„˛i ale organiza˛iilor profesionale;
                                (30/485.863)                       9120 - activit„˛i ale sindicatelor salaria˛ilor.
efectueaz„ prin magazine (prin comisd voiajori,                    *                  (33/485.866)
prin aparate de v‚ndut produse, prin magazine
mobile, case de licita˛ii prin Internet);
                                                                        *
                                   Societatea Comercial„
  5551 - cantine;                        MEDICAL TOP — S.R.L., Constan˛a
                                                                 Societatea Comercial„
  5552 - alte unit„˛i de preparare a hranei
                                                               EUROMOBILE — S.R.L., Constan˛a
(prepararea ∫i livrarea hranei pentru cantine,                ACT ADIfiIONAL
companii aeriene ∫i similare, la domiciliul ∫i pentru     Subsemna˛ii S‚rbu Vasile, Bratu Marta-Ermionia,              ACT ADIfiIONAL
diferite ocazii);                     Nurla Ghiulserin ∫i Buc„taru Pundiche Mihaela, Ón
  6024 - transporturi rutiere de m„rfuri;                                        Subsemna˛ii Amzaru Aurel, Tarakci Binali ∫i
                              calitate de asocia˛i ai Societ„˛ii Comerciale
  6110 - transporturi maritime ∫i de coast„;                                     Dobrea Marin, asocia˛i Ón cadrul societ„˛ii mai sus
                              MEDICAL TOP — S.R.L., Ónmatriculat„ la la Oficiul
                                                           men˛ionate, am hot„r„t:
  6120 - transporturi pe c„i navigabile interioare;    Registrului Comer˛ului al Jude˛ului Constan˛a cu
                                                             retragerea din societate a dlui Amzaru Aurel
  6311 - manipul„ri;                   nr. J 13/3879/1994, cod unic de Ónregistrare
                                                           care-∫i cesioneaz„ aportul la capitalul social de
  6312 - depozit„ri;                   6579204, Ón cadrul adun„rii generale am hot„r‚t
                                                           20.000.000 lei – 20 p„r˛i sociale dlui Tarakci Binali.
  6321 - alte activit„˛i anexe transporturilor      urm„toarele:
                                                             Retragerea din societate a dlui Dobrea Marin
terestre; servicii auxiliare; pentru transportrile pe     Art. 1. Retragerea din societate ∫i din func˛ia de
                              administratori a asocia˛ilor Sarbu Vasile ∫i Butcaru-   care-∫i cesioneaz„ aportul la capitalul social de
linia ferat„ (g„ri feroviare, sta˛ii de autobuz, sta˛ii
                              Pundiche Mihaela cu cesionarea celor 12 p„r˛i c„tre    30.000.000 lei – 30 p„r˛i sociale – dlui Tarakci
de manipulare a m„rfurilor, activit„˛i de control a
                              ceilal˛i asocia˛i.                     Binali, acesta devenind asociat cu drepturi depline,
traficului feroviar); servicii auxiliare transportului                                Ónsu∫indu-∫i integral actul constitutiv al societ„˛ii.
rutier, parcare autovehicule, etc.; Óntre˛inerea ∫i      Œn urma retragerii din societate, capitalul social
                              care are o valoare total„ de 2.000.000 lei Ómp„r˛it Ón    Capitalul social total de 100.000.000 lei - 1.000
repara˛ii minore la benzi rulante; depozitarea pe                                   p„r˛i sociale va fi Ómp„r˛it astfel:
timp de iarn„ a vehiculelor (caravane) utilizate ca    20 p„r˛i sociale a 100.000 lei fiecare va avea
                              urm„toarea structur„:                     – Tarakci Binali - 100.000.000 lei - 1.000 p„r˛i
locuin˛„;                                                       sociale - 100 %.
                               – Bratu Marta Ermionia - 10 p„r˛i sociale a
  6322 - alte activit„˛i anexe transporturilor pe ap„                                  Societatea Comercial„ EUROMOBILE — S.R.L.
                              1.000.000 lei fiecare, reprezent‚nd 50 %;
(servicii de exploatarea porturilor ∫i c„ilor                                     Ómputernice∫te pe dl Dobrea Marin s„ Ónregistreze
                               – Nurla Ghiulserin - 10 p„r˛i sociale a 1.000.000
navigabile, pilotarea ∫i acostareqa la dan„,                                     documentele la Camera de comer˛.
                              lei fiecare, reprezent‚nd 50 %.
aprovizionarea navelor, salvarea ∫i scoaterea la       Art. 2. Func˛ia de administrator va fi Óndeplinit„     (34/485.867)
suprafa˛„ a navelor scufundate, Óntre˛inerea        de asociat Bratu Marta-Ermionia.                           *
farurilor, alte servicii auxiliare transportului pe      Art. 3. Desfiin˛area punctului de lucru situat Ón
ap„);                           Constan˛a, bd. Tomis nr. 228, bl. TD9, sc. B, ap. 23.         Societatea Comercial„
  7012 - cump„rare ∫i v‚nzare de bunuri           Art. 4. Suspendarea activit„˛ii societ„˛ii pe o         AGROFUM — S.R.L., Constan˛a
imobiliare;                        perioad„ de trei ani de zile.
  7020 - Ónchirierea ∫i subÓnchirierea bunurilor        (31/485.864)                              ACT ADIfiIONAL
imobiliare proprii sau Ónchiriate;                          *                   la actele constitutive ale societ„˛ii
  7020 - Ónchirierea ∫i subÓnchirierea bunurilor
imobiliare proprii, inclusiv prin loca˛ii de gestiune;       Societatea Comercial„                Subsemna˛ii Sava Raul Florinel ∫i El-Saidy
                              ELIT CONTAB CORNEL — S.R.L., Constan˛a          Mahomed Fekry, asocia˛i ai societ„˛ii comerciale
  7032 - administrarea imobilelor pe baz„ de tarife
                                                           mai sus men˛ionat„, am hot„r‚t:
sau contract;
                                       ACT ADIfiIONAL                Art. 1. Se deschide punct de lucru Ón Constan˛a,
  7110 - Ónchirierea autoturismelor ∫i utilitarelor
                                                           str. Traian nr. 64, bl. K 3, sc. C, ap. 75, jude˛ul
de capacitate mic„ de 3,5 t, f„r„ ∫ofer;              la actele constituive ale societ„˛ii        Constan˛a, cu urm„torul obiect de activitate:
  7121 - servicii de Ónchirieri de alte mijloace de
                               Subsemnatul Cioabla Cornel, asociat unic Ón        activit„˛i de birouri proprii societ„˛ii.
transport f„r„ ∫ofer sau operatori: vehicule de cale
                              cadrul societ„˛ii comerciale sus men˛ionate, am         (35/485.868)
ferat„, camioane, tractoare de trac˛iune, trailere,
                              hot„r‚t:                                       *
etc.; Ónchirierea pale˛ilor;                 cooptarea ca asociat a dlui Cioabla Claudiu
  7122 - Ónchirierea mijloacelor de transport pe     Viorel, cet„˛ean rom‚n, fiul lui Cornel ∫i Maria,           Societatea Comercial„
ap„, f„r„ echipaj;                     n„scut la data de 21.09.1967 Ón Constan˛a,             MECATIN — S.R.L., Constan˛a
  7134 - Ónchirierea altor ma∫ini ∫i echipamente     domiciliat Ón Consta˛a, bd. Tomis nr. 299, bl. 3B, sc.
neclasificate Ón alt„ parte; ma∫ini sau utilaje f„r„    B, et. 3, ap. 58, c„ruia Ói cesionez 10 p„r˛i sociale -           ACT ADIfiIONAL
operator cum sunt: motoare, turbine, ma∫ini -       1.000.000 lei, acesta devenind asociat cu drepturi
unelte; echipamente de m„sur„ ∫i control, utilaje de                                      la actul constitutiv al societ„˛ii
                              depline, Ónsu∫indu-∫i integral actele constitutive ale
uz comercial ∫i industrial etc.;              societ„˛ii.                          Subsemna˛ii: Ichim Ioan ∫i Lungu Ion, asocia˛i Ón
  7221 - editare de programe;                Participarea la profit ∫i pierderi va fi Ón propor˛ie  cadrul societ„˛ii comerciale mai sus men˛ionate,
  7222 - consultan˛„ ∫i furnizare de alte produse     de 50 % pentru fiecare asociat Ón parte.          am hot„r‚t:
software;                           Adminsitrarea societ„˛ii va fi asigurat„ de cei doi    • deschiderea unui punct de lucru - service auto
  7230 - prelucrarea informatic„ a datelor;        asocia˛i, Ómpreun„ sau separat.              (5020) Ón Constan˛a, str. I. C. Br„tianu nr. 39 A.
  7420 - activit„˛i de arhitectur„, inginerie ∫i       (32/485.865)                       Œntocmit ∫i semnat azi, 2.06.2003.
servicii de consultan˛„ tehnic„ legate de acestea;                  *                  (36/485.869)
  7430 - activit„˛i de test„ri ∫i analize tehnice;                                               *
  7470 - activit„˛i de Óntre˛inere ∫i cur„˛are a           Societatea Comercial„
                                 H & H COMPANY — S.R.L., Ovidiu                Societatea Comercial„
cl„dirilor de toate tipurile; activit„‘i de dezinfec˛ie,
                                     jude˛ul Constan˛a                PRO FAMILY SERV — S.R.L., Constan˛a
dezinsec˛ie, deratizare;
  7486 - activit„˛i ale centrelor de intermediere
                                       ACT ADIfiIONAL                       ACT ADIfiIONAL
telefonic„;
  7487 - alte activit„˛i de servicii prestate Ón       Subsemna˛ii Herberth Viorica ∫i Holban           Subsemnatele Cacipu Daniela ∫i Bujor Irina,
principal Óntreprinderilor;                Cornelia, asocia˛i Ón cadrul societ„˛ii comerciale sus-  asocia˛i Ón cadrul societ„˛ii comerciale sus-
  7525 - activit„˛i de protec˛ie civil„;         men˛ionate, am hot„r„t:                  men˛ionat„, am hot„r‚t:
  8042 - alte forme de Ónv„˛„m‚nt; Ónv„˛„m‚ntul          • se renun˛„ la activit„˛ile:             • se deschide punct de lucru (7450 - selec˛ia ∫i
pentru adul˛i; instruirea pentru cei care nu         6010 - transporturi pe calea ferat„;          plasarea for˛ei de munc„) Ón Constan˛a, str. Avram
                               6110 - transporturi maritime ∫i de coast„;       Iancu nr. 37.
frecventeaz„ un centru ∫colar sau sistem
                               6411 - activit„˛ile po∫tei na˛ionale;            (37/485.870)
universitar; activit„˛i de Ónv„˛„m‚nt ce nu pot fi
clasificate pe nivele;
                               6521 - activit„˛i de creditare pe baz„ de contract                *
                              (leasing financiar);
  8512 - activit„˛i de asisten˛„ medical„
                               6602 - activit„˛i ale caselor de pensii (cu excep˛ia        Societatea Comercial„
ambulatorie;                        celor din sistemul public de asigur„ri sociale);          ILDIZMETAL — S.R.L., N„vodari
  8513 - activit„˛i de asisten˛„ stomatologic„;       6711 - administrarea pie˛elor financiare;
  8532 - activit„˛i de asisten˛„ social„ f„r„ cazare;    6712 - activit„˛i de intermediere a tranzac˛iilor             ACT ADIfiIONAL
  9261 - activit„˛i ale bazelor sportive.         financiare ∫i administrare a fondurilor (agen˛i
  Obiectul principal de activitate: 3511 - construc˛ii  financiari);                            la actul constitutiv al societ„˛ii
∫i repara˛ii de nave.                     7511 - servicii de administra˛ie general„;         Subsemna˛ii: Yildiz Abdullah ∫i Cicek Mustafa
   (29/485.862)                       7513 - controlul activit„˛ilor economice;        asocia˛i Ón cadrul societ„˛ii men˛ionate mai sus, am
              *                 7521 - activit„˛i de afaceri externe;          hot„r‚t:
                MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA                a IV-a,  Nr. 1875/11.VIII.2003                  7
  retragerea din societate ∫i din func˛ia de             Societatea Comercial„                   Societatea Comercial„
administrator a dlui Cicek Mustafa, care-∫i            ELONA IMPEX — S.R.L., Constan˛a              COCOR TURISM — S.A., Neptun
cesioneaz„ aportul s„u la capitalul social (2.000.000                                       jude˛ul Constan˛a
lei) dlui Yildiz Abdullah, acesta devenind unic               ACT ADIfiIONAL
asociat ∫i administrator, de˛in‚nd Óntregul capital                                          ACT ADIfiIONAL
                               Subsemnata Iordache Elona, asociat unic Ón
social.
                              cadrul societ„˛ii comerciale sus-men˛ionate, am       la actul constitutiv al Societ„˛ii Comerciale
  Completarea obiectului de activitate:
  2430 - fabricarea vopselelor, masticurilor;       hot„r‚t:                          COCOR TURISM — S.A., cu sediul Ón Neptun,
vopseluri ∫i lacuri, pigmen˛i fini˛i, opacifian˛i,      • se Ónchide punctul de lucru Ón Constan˛a,          Hotel “Cocor”, jude˛ul Constan˛a,
culori finite, emailuri vitroase ∫i a glazurilor;     incinata Pia˛a Tomis Nord (Supermarket Mario       Ónmatriculat„ la Oficiul registrului comer˛ului
masticuri, compu∫i pentru calafatuit nave ∫i        Star);
                                                                 cu nr. J 13/1342/2002,
preparate nerefractare similare, de umplere sau de      • se deschide punct de lucru (5211 - comer˛ cu
                                                              cod unic de Ónregistrare 14686597
acoperire a suprafe˛elor (chituri etc.);          am„nuntul produse alimentare) Ón Constan˛a, Pia˛a
  2122 - fabrciarea produselor de uz gospod„resc ∫i    Tomis Nord, cap. linie 42-43, Cire∫ica.           Av‚nd Ón vedere hot„r‚rea nr. 3 din data de
sanitar, din h‚rtie sau carton (fabricarea produselor     (42/485.875)                     3.06.2003 a adun„rii generale extraordinare
de uz gospod„resc ∫i pentru igiena personal„, din                  *                ac˛ionarilor a Societ„˛ii Comerciale COCOR
h‚rtie ∫i past„ de celuloz„; serve˛ele pentru cur„˛at                                TURISM — S.A. se emite prezentul act adi˛ional:
tenul; batiste, prosoape, serve˛ele de mas„, h‚rtie          Societatea Comercial„              La art. 1. se adaug„ alineatul 3 av‚nd urm„torul
igienic„, etc.                           COCOR TURISM — S.A., Neptun           con˛inut:
  (38/485.871)                             jude˛ul Constan˛a               “Emblema societ„˛ii este complex„ ∫i este
              *                                             reprezentat„ de un soare galben. Œn partea central„
                                      HOT√R¬REA NR. 3              a soarelui este scris„ firma “COCOR TURISM“ cu
      Societatea Comercial„
                                                           caractere diferite. Œn partea de sus este o pas„re cu
   I.T. BUSINESS CONNECTION — S.R.L.                 din data de 3.06.2003
                                                           aripile deschise“. Emblema a fost rezervat„
         Constan˛a                    a adun„rii generale extraordinare
                                                           conform dovezii privind disponibilitatea emblemei
                                 a ac˛ionarilor Societ„˛ii Comerciale
         ACT ADIfiIONAL                                           nr. 5007/9.05.2003, emis„ de Oficiul Registrului
                                    COCOR TURISM — S.A.
                                                           Comer˛ului al Jude˛ului Constan˛a.
  Adunarea general„ a asocia˛ilor Societ„˛ii         Din num„rul total de 4.728.115 ac˛iuni au fost      Celelalte prevederi ale actului constitutiv al
Comerciale I.T. BUSINESS CONNECTION — S.R.L. a       prezen˛i la a doua convocare, ac˛ionari ce de˛in
hot„r‚t completarea actului constitutiv al societ„˛ii                                societ„˛ii r„m‚n neschimbate.
                              2.554.364 ac˛iuni, reprezent‚nd 54,025 % din
cu urm„toarea men˛iune:                                                 (44/485.877)
                              capitalul social al societ„˛ii, astfel Ónc‚t adunarea
  Art. 1. Deschiderea unui punct de lucru (birou)                                               *
                              general„ extraordinar„ a fost statutar„.
pe adresa: Constan˛a, bd. Tomis nr. 40, unde se va
                               Convocarea adun„rii generale a fost publicat„ Ón        Societatea Comercial„
desf„∫ura activitatea de traducere - 7485 cod CAEN.
                              Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea a IV-a, nr.      MAGAZIN UNIVERSAL VIC-FLOR — S.R.L.
  Art. 2. Recodificarea obiectului de activitate al
                              1216/19.05.2003 ∫i Ón cotidianul “Rom‚nia Liber„”        Mangalia, jude˛ul Constan˛a
societ„˛ii:
  • obiectul principal al societ„˛ii va fi:        din data de 19.05.2003. Comisia de cenzori
  7222 - consultan˛„ ∫i furnizare de alte produse     confirm„ prin procesul-verbal de prezen˛„ faptul c„            ACT ADIfiIONAL
software;                         adunarea general„ a fost statutar„.
                               ™edin˛a adun„rii generale a ac˛ionarilor a fost      Subsemnata Moisoiu Smaranda, Ón calitate de
  7221 - editare de programe;
                              prezidat„ de dl Besliu Aurel - pre∫edintele        asociat unic al societ„˛ii comerciale men˛ionate mai
  7230 - prelucrarea informatic„ a datelor;
  7485 - activit„˛i de secretariat ∫i traduceri.     consiliului de administra˛ie. Totodat„, adunarea     sus, am hot„r‚t deschiderea unui punct de lucru Ón
  Prezentul act adi˛ional face parte integrant„ din    general„ a ac˛ionarilor cu unanimitate de voturi a    Mangalia, Str. Portului nr. 56A, cu obiectul de
actul constitutiv al societ„˛ii, celelalte clauze     desemnat secretarul de ∫edin˛„ Ón persoana dnei      activitate: 5211 - comer˛ cu am„nuntul Ón magazine
r„m‚n‚nd neschimbate.                   Popa Liliana.                       nespecializate, cu v‚nzare predominant„ de
  (39/485.872)                       1. Adunarea general„ a ac˛ionarilor a aprobat cu    produse alimentare, b„uturi ∫i tutun.
              *                unanimitate de voturi suplimentarea programului        (45/485.878)
                              de finan˛are a Complexului “Cocor” din Neptun,                   *
      Societatea Comercial„
                              jude˛ul Constan˛a, pe anul 2003 ∫i anul 2004, la o
  DANI’S EUROFOOD — S.R.L., Constan˛a                                            Societatea Comercial„
                              sum„ de p‚n„ la 3 milioane euro, de c„tre
       jude˛ul Constan˛a                                              INTERFERO PROD — S.R.L., Mangalia
                              Societatea Comercial„ COCOR — S.A., prin
                              Óncheierea unui contract de asociere, Ón care venitul         jude˛ul Constan˛a
         ACT ADIfiIONAL
                              aferent Societ„˛ii Comerciale COCOR — S.A. s„ nu
  Asociatul unic al Societ„˛ii Comerciale DANI’S     fie mai mic dec‚t dob‚nda de referin˛„ a B.N.R.              ACT ADIfiIONAL
EUROFOOD — S.R.L. a hot„r‚t completarea actului
                              (dob‚nd„ interbancar„), la care se vor ad„uga cel      Subsemnatul Ionescu Mihail, asociat unic, am
constitutiv al societ„˛ii cu urm„toarea men˛iune:
                              pu˛in 2 procente.                     hot„r‚t cooptarea Ón calitate de asociat a dlui
  Art. 1. Deschiderea unui punct de lucru pe
                               2. Adunarea general„ a ac˛ionarilor a aprobat cu    Banceanu Constantin, cet„˛ean rom‚n, n„scut la
adresa: Eforie Sus, Faleza interioar„, chio∫c nr. 41,
unde se va desf„∫ura activitatea de restaurant - 5530   unanimitate de voturi emblema societ„˛ii astfel:     data de 16.09.1949 Ón comuna Adam, jude˛ul Gala˛i,
cod CAEN.                           Emblema societ„˛ii este complex„ ∫i este        domiciliat Ón Mangalia, Str. 30 Decembrie nr. 5, bl.
  Art. 2. Deschiderea punctului de lucru situat Ón    reprezentat„ de un soare galben. Œn partea central„    A4, sc. B, ap. 29, jude˛ul Constan˛a, identificat cu
jude˛ul Constan˛a, Eforie Sud, Faleza Inferioar„,     a soarelui este scris„ firma “COCOR TURISM“ cu      B.I. seria B.U. nr. 165630, eliberat la data de
615 m2 plaja situat„ Ón fa˛a chio∫cului nr. 41 cu     caractere diferite. Œn partea de sus este o pas„re cu   2.12.1993 de Poli˛ia Mangalia, cod numeric
desf„∫urarea de activit„˛i recreative specifice plajei,  aripile deschise. Emblema a fost rezervat„ conform    personal 1490916133673. Œn urma coopt„rii dl
inclusiv Ónchirierea de mobilier plaj„ - 9272 cod     dovezii privind disponibilitatea emblemei nr.       Ionescu Mihail Ói cesioneaz„ asociatului nou cooptat
CAEN.                           5007/9.05.2003 emis„ de Oficiul Registrului        5 p„r˛i sociale Ón valoare de 2.500.000 lei. Œntregul
  Art. 3. L„rgirea obiectului de activitate al      Comer˛ului al Jude˛ului Constan˛a. Astfel, la art. 1   capital social Ón valoare de 5.000.000 lei Ómp„r˛it Ón
societ„˛ii cu activitatea:                 al actului constitutiv se va ad„uga un nou alineat cu   10 p„r˛i sociale va fi repartizat pe asocia˛i astfel:
  9272 - activit„˛i recreative, servicii referitoare la  con˛inutul de mai sus.
utilizarea plajelor (Ónchirieri cabine, vestiare,                                  Ionescu Mihai - 5 p„r˛i sociale Ón valoare de
                               3. Adunarea general„ a ac˛ionarilor a aprobat cu
scaune ∫i paturi plante, umbrele, m„su˛e).                                      2.500.000 lei, ∫i Banceanu Constantin 5 p„r˛i sociale
                              unanimitate de voturi acordarea de tichete de mas„
  Prezentul act adi˛ional face parte integrant„ din                                 Ón valoare de 2.500.000 lei. Participarea la beneficii
                              angaja˛ilor societ„˛ii numai dup„ o analiz„ concret„
actul constitutiv al societ„˛ii, celelalte clauze                                  ∫i pierderi este Ón propor˛ie de 50 % pentru fiecare
                              f„cut„ de c„tre consiliul de administra˛ie ∫i numai
r„m‚n‚nd neschimbate.                                                asociat Ón parte. Cesiunea se face cu titlu gratuit.
                              cu respectarea legisla˛iei Ón vigoare, cu rectificarea
  (40/485.873)                                                     (46/485.879)
              *                corespunz„toare a bilan˛ului de venituri ∫i
                                                                        *
                              cheltuieli.
      Societatea Comercial„               4. Adunarea general„ a ac˛ionarilor a aprobat cu
                                                                Societatea Comercial„
    ANDRE -CRIN TRADING — S.R.L.            unanimitate de voturi rectificarea bugetului de
                                                              MAREEAS BLUE — S.R.L., Mangalia
   comuna Lumina, jude˛ul Constan˛a           venituri ∫i cheltuieli prin cre∫terea veniturilor din
                                                                 jude˛ul Constan˛a
                              exploatare cu suma de 300.000 mii lei reprezent‚nd
         ACT ADIfiIONAL              servicii prestate ter˛ilor (sp„l„torie) ∫i venituri din
                                                                   ACT ADIfiIONAL
                              Ónchirierea spa˛iilor.
 la actul constitutiv al Societ„˛ii Comerciale                                     Subsemnatele Franga Cristina Gabrila ∫i
    ANDRE -CRIN TRADING — S.R.L.             5. Adunarea general„ a ac˛ionarilor a aprobat cu
                              unanimitate de voturi Ómputernicirea dnei Popa      Dessiniotis Jenica, av‚nd calitatea de asociate Ón
  Subsemnatul Ruse Cristina, asociat unic Ón                                    cadrul societ„˛ii comerciale men˛ionate mai sus, am
                              Liliana, identificat„ cu C.I. seria RT nr. 097611,
cadrul societ„˛i sus-men˛ioante, am hot„r‚t:
                              eliberat„ la data de 2.06.2000 de Sec˛ia 20 Poli˛ie, de  hot„r‚t:
  – deschiderea unui punct de lucru - comer˛ cu
                              a face toate demersurile necesare pentru           1. Declararea obiectului principal de activitate:
am„nuntul predominant cu produse alimentare -
                              Ónregistrarea ∫i publicarea prezentei hot„r‚ri,      5540 - baruri.
5211 Ón jude˛ul Constan˛a, localitatea Lumina, Str.
Morii nr. 162.                       precum ∫i pentru semnarea, Ónregistrarea ∫i         2. Deschiderea unui punct de lucru Ón Mangalia,
  Celelalte prevederi ale actului constitutiv al     publicarea actului adi˛ional la actul constitutiv al   Str. 1 Decembrie 1918 nr. 1, unde se va desf„∫ura
societ„˛ii r„m‚n neschimbate.               societ„˛ii Óncheiat Ón baza prezentei hot„r‚ri.      activitatea de 5540 – baruri.
  (41/485.874)                        (43/485.876)                       (47/485.880)
              *                             *                             *
 8              MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI,              PARTEA a IV-a,   Nr. 1875/11.VIII.2003
      Societatea Comercial„             J 13/1647/1994, cod unic R 5607020, am hot„r‚t         4533 - lucr„ri de instala˛ii tehnico-sanitare;
    CIONCIONICA — S.R.L., Constan˛a          urm„toarele:                          4534 - alte lucr„ri de instala˛ii - instalarea
                               1. Deschiderea unui punct de lucru Ón B‚rlad, str.   sistemelor de iluminat sau semnalizare, pentru
         ACT ADIfiIONAL              Mircea cel B„tr‚n nr. 150, jude˛ul Vaslui.         str„zi, c„i ferate, aeroporturi ∫i porturi, instalarea Ón
                               Celelalte men˛iuni ale actului constitutiv,       cl„diri ∫i Ón alte tipuri de construc˛ii, a arm„turilor
    la actele constitutive ale societ„˛ii
                             precum ∫i actele adi˛ionale anterioare ale societ„˛ii   ∫i accesoriilor neclasificate Ón alt„ parte; repararea
  Subsemnata Ibis Liliana asociat unic Ón cadrul     r„m‚n Ón vigoare, completate cu prevederile        ∫i Óntre˛inerea instala˛iilor din cl„diri;
societ„˛ii comerciale men˛ionate mai sus, am       prezentului act modificator.                  454
hot„r‚t:                           (53/485.886)                        4541 - lucr„ri de ipsos„rie;
  • deschiderea unui punct de lucru Ón Constan˛a,                  *                  4542 - lucr„ri de t‚mpl„rie ∫i dulgherie;
str. I.L. Caragiale - Str. Eliber„rii (5212 - comer˛ cu                                 4543 - lucr„ri de pardosire ∫i placare a pere˛ilor;
am„nuntul cu produse nealimentare).                  Societatea Comercial„               4544 - lucr„ri de vopsitorie, zugr„veli ∫i mont„ri
  Redactat ast„zi, 3.06.2003.                   IANI SOFIA — S.R.L., Constan˛a          de geamuri;
   (48/485.881)                                                    4545 - alte lucr„ri de finisare - instalarea
             *                         ACT ADIfiIONAL              piscinelor - proprietate privat„, cur„˛area cl„dirilor
                                                           la exterior: cu abur, prin sablare ∫i metode similare;
      Societatea Comercial„                 la actul constitutiv al societ„˛ii
                                                           alte lucr„ri de finisare etc.
     ANTICUS — S.R.L., Constan˛a            Subsemnata Lefterica Sofia, asociat unic Ón         Prezentul act adi˛ional completeaz„ actul
                             cadrul societ„˛ii men˛ionate mai sus, am hot„r‚t:     constitutiv al societ„˛ii ∫i face parte integrant„ din
         ACT ADIfiIONAL               Completarea obiectului de activitate cu: 5540 -     acesta.
                             baruri.                            Celelalte prevederi ale actului constitutiv r„m‚n
  Subsemnatul Irimia Petru, asociat unic Ón cadrul
                               Schimbarea sediului societ„˛ii Ón comuna        neschimbate.
societ„˛ii comerciale men˛ionate mai sus, am
                             Maneciu, str. Plai, jude˛ul Prahova.              (56/485.889)
hot„r‚t:
                               Redactat azi, 4.06.2003.                              *
  • Se completeaz„ obiectul de activitate la statutul
                               (54/485.887)
societ„˛ii ∫i la punctul de lucru cu: 5233 - comer˛ cu
                                           *                       Societatea Comercial„
am„nuntul cu produse cosmetice ∫i de parfumerie.
  • Se deschide punct de lucru (5212, 5241, 5242,                                         VOUA — S.R.L., H‚r∫ova
                                  Societatea Comercial„
5243, 5248, 5233) Ón sta˛iunea Mamaia, zona Perla.                                          jude˛ul Constan˛a
                              AGROMEC INDEPENDENfiA — S.A., comuna
  (49/485.882)
                               Independen˛a, jude˛ul Constan˛a
             *                                                      ACT ADIfiIONAL
                                      ACT ADIfiIONAL              la statutul Societ„˛ii Comerciale VOUA — S.R.L.
     Societatea Comercial„
 PROD ROMITA IMPORT-EXPORT — S.R.L.             Œn baza hot„r‚rii adun„rii generale a ac˛ionarilor     Subsemna˛ii Chirita Cristian-C„t„lin, cet„˛ean
        Constan˛a                 din data de 11.04.2003:                  rom‚n, n„scut la data de 26 martie 1969 Ón comuna
                               • Se completeaz„ obiectul de activitate cu:       Giurgeni, jude˛ul Ialomi˛a, fiul lui Emil ∫i Marioara,
         ACT ADIfiIONAL               0111 - cultivarea cerealelor, porumbului ∫i a altor   domiciliat Ón Constan˛a, Str. Pescarilor nr. 70, bl.
                             plante neclasificate Ón alt„ parte (gr‚u, secar„, ov„z   FZ13A, sc. B, ap. 22, jude˛ul Constan˛a, ∫i Bunica
 la actul constitutiv al Societ„˛ii Comerciale      etc.);                           Mihai, cet„˛ean rom‚n, n„scut la data de 8 iulie
  PROD ROMITA IMPORT-EXPORT — S.R.L.            0113 - cultivarea fructelor, nucilor, a plantelor    1960 Ón Pucioasa, jude˛ul D‚mbovi˛a, fiul lui Mihai
  Subsemnatul Della Monaca Gaetano am hot„r‚t:      pentru b„uturi ∫i mirodenii;                ∫i Maria, domiciliat Ón comuna Giurgeni, jude˛ul
  1. Cooptarea Ón calitate de asociat ∫i          0121 - cre∫terea animalelor, activitatea fermelor    Ialomi˛a, Ón calitate de asocia˛i majoritari, av‚nd
administrator a dlui Seremeta Viorel, cet„˛ean      pentru ob˛inerea laptelui;                 Ómpreun„ 68,3 % din capitalul social adic„ 82 p„r˛i
rom‚n, domiciliat Ón Bucure∫ti, str. P„durea         0122 - cre∫terea ovinelor, caprinelor, cabalinelor,   sociale (Chirita Cristian-C„t„lin - 6,7 % din capitalul
Craiului nr. 1, bl. B2, sc. 7, ap. 275, sectorul 3,    m„garilor, cat‚rilor ∫i asinilor;             social adic„ 8 p„r˛i sociale, iar Bunica Mihai - 61,6 %
n„scut la data de 9.11.1925 Ón Gala˛i, jude˛ul Gala˛i,    0141 - activit„˛i de servicii anexe agriculturii;    din capitalul social adic„ 74 p„r˛˛i sociale) ai
fiul lui Rudolf ∫i B„la∫a, legitimat cu C.I. seria    gr„din„rit peisagistic (arhitectur„ peisager„);      Societ„˛ii Comerciale VOUA — S.R.L., am hot„r‚t
RT/221366/Poli˛ia Bucure∫ti la data de 12.03.2002,      7020 - Ónchirierea ∫i subÓnchirierea bunurilor     urm„toarele:
av‚nd cod numeric personal 1251109400291.         imobiliare proprii sau Ónchiriate.              Art. 1. Revocarea dlui Chirita Ionel din func˛ia de
  2. Cesionare 500 p„r˛i sociale a 100.000 lei       • Se declar„ obiectul principal de activitate:     administrator al societ„˛ii, ca urmare a depunerii
partea, adic„ 50.000.000 lei, reprezent‚nd 50 % din     0141 - activit„˛i de servicii anexe agriculturii;    de c„tre acesta a demisiei Ónregistrate la sediul
capitalul social c„tre dl Seremeta Viorel.        gr„din„rit peisagistic (arhitectur„ peisager„).      societ„˛ii sub num„rul 119/12 iunie 1991,
  (50/485.883)                        (55/485.888)                     administrarea societ„˛ii urm‚nd a se face numai de
             *                             *                c„tre domnul Bunica Mihai.
                                                            Art. 2. Celelalte prevederi ale actului constitutiv
      Societatea Comercial„                  Societatea Comercial„              r„m‚n neschimbate.
   MARGEAN UNICO — S.R.L., Constan˛a             COMPLEX OVIDIU - MELODY — S.A.              (57/485.890)
                                  Mamaia, jude˛ul Constan˛a                          *
         ACT ADIfiIONAL
                                      ACT ADIfiIONAL                   Societatea Comercial„
  Subsemna˛ii Margean Mih„i˛„ ∫i Margean
                                                             MICROMEC MEFIN — S.R.L., Constan˛a
Marilena, asocia˛i Ón cadrul societ„˛ii comerciale     la actul constitutiv al Societ„˛ii Comerciale
                                                                jude˛ul Constan˛a
men˛ionate mai sus, am hot„r‚t:                 COMPLEX OVIDIU - MELODY — S.A.
  • Se completeaz„ obiectul de activitate cu:        Œncheiat Ón baza hot„r‚rii nr. 3/30.05.2003, a              ACT ADIfiIONAL
  5153 - comer˛ cu ridicata cu material lemnos ∫i    adun„rii generale extraordinare a ac˛ionarilor, prin
de construc˛ii;                      care s-a aprobat completarea obiectului de activitate        la actul constitutiv al societ„˛ii
  5246 - comer˛ cu am„nuntul cu articole de       al societ„˛ii dup„ cum urmeaz„:                Subsemnatul Ro∫u Gabriel, asociat unic al
fier„rie, cu articole din sticl„ ∫i cu cele pentru      451                           Societ„˛ii Comerciale MICROMEC MEFIN — S.R.L.,
vopsit-materiale de construc˛ii;               4511 - demolarea construc˛iilor, terasamente ∫i     am hot„r‚t:
  6311 - manipul„ri;                   organizare de ∫antiere;                    Schimbarea denumirii societ„˛ii Ón Societatea
  6312 - depozit„ri.                    4512 - lucr„ri de foraj ∫i sondaj pentru        Comercial„ ATOMIC SYSTEM — S.R.L.
  (51/485.884)                     construc˛ii;                         Recodificarea obiectului de activitate:
             *                 452                            1822 - fabricarea altor articole de Ómbr„c„minte
                               4521 - construc˛ii de cl„diri ∫i lucr„ri de geniu;   croitorie la comand„;
     Societatea Comercial„                4522 - lucr„ri de Ónvelitori, ∫arpante ∫i terase la    1598 - produc˛ie de ape minerale ∫i b„uturi
  NOVACOR SERVICE — S.R.L., Constan˛a          construc˛ii;                        r„coritoare nealcoolice;
                               4523 - construc˛ii de autostr„zi, drumuri,         5020 - Óntre˛inerea ∫i repararea autovehiculelor;
         ACT ADIfiIONAL              aerodroame ∫i baze sportive;                 7221 - editare de programe;
    la actele constitutive ale societ„˛ii         4524 - construc˛ii hidrotehnice;              7222 - consultan˛„ ∫i furnizarea de alte produse
                               4525 - alte lucr„ri specifice de construc˛ii -     software.
  Subsemnatul Dan Marinov, asociat unic Ón
                             activit„˛i de construc˛ii specializate Óntr-un aspect     (58/485.891)
cadrul societ„˛ii comerciale men˛ionate mai sus, am    comun diferitelor tipuri de structuri, necesit‚nd
hot„r‚t:
                                                                        *
                             calificare sau echipament specializat: construc˛ii de
  Completarea obiectului de activitate cu: 5122 -    funda˛ii, inclusiv fixarea pilonilor; forarea ∫i           Societatea Comercial„
comer˛ cu ridicata (import-export) cu flori ∫i plante.  construirea pu˛urilor de ap„, Ón„l˛area elementelor       DENNY’S G.D.C. — S.R.L., Constan˛a
  (52/485.885)                     din o˛el non-autofabricate; fasonarea o˛elului;             jude˛ul Constan˛a
             *                zid„rii din c„r„mid„ ∫i piatr„; Ón„l˛area ∫i
                             demontarea schelelor ∫i platformelor de lucru,                ACT ADIfiIONAL
      Societatea Comercial„
                             inclusiv Ónchirierea de schele ∫i platforme de lucru;
    LUANDI TUR — S.R.L., N„vodari                                          la actul constitutiv Societ„˛ii Comerciale
                             Ón„l˛area co∫urilor ∫i a cuptoarelor industriale;
       jude˛ul Constan˛a                                                  DENNY’S G.D.C. — S.R.L.
                             Óndep„rtarea igrasiei din cl„diri; lucr„ri ce impun
                             cerin˛e speciale care necesit„ abilit„˛i de c„˛„rare ∫i    Œn baza hot„r‚rii asocia˛ilor Societ„˛ii Comerciale
         ACT ADIfiIONAL              utilizarea de echipament specific, adic„ pentru      DENNY’S G.D.C. — S.R.L., cu sediul Ón Constan˛a,
  Subsemnatul Hangan Adrian-Marian, Ón calitate     lucrul la Ón„l˛ime, pe structuri Ónalte;          jude˛ul Constan˛a, se redacteaz„ prezentul act
de asociat unic ∫i administrator al Societ„˛ii        453                           adi˛ional Ón vederea autentific„rii sale ∫i a Ónscrierii
Comerciale LUANDI TUR — S.R.L., Ónmatriculat„ la       4531 - lucr„ri de instala˛ii electrice;         la Oficiul registrului comer˛ului a urm„toarelor
Oficiul Registrului Comer˛ului al Jude˛ului cu nr.      4532 - lucr„ri de izola˛ii ∫i protec˛ie anticoroziv„;  men˛iuni:
                MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA                 a IV-a,  Nr. 1875/11.VIII.2003                  9
  1. Se coopteaz„ Ón societate:                    Societatea Comercial„                Art. 1. Revocarea din func˛ia de administrator a
  • Buiuca R„zvan, cet„˛ean rom‚n, fiul lui             COMPLEX CARMEN — S.A.               domnului Khayat Fouad.
Constantin ∫i Cecilia, n„scut la data de 26.11.1962        Venus-Mangalia, jude˛ul Constan˛a            Art. 2. Numirea Ón func˛ia de administrator,
Ón Constan˛a, jude˛ul Constan˛a, domiciliat Ón                                     pentru un madant de 2 ani, a domnului Bulau
Constan˛a, bd. Mamaia nr. 60, bl. LD4b, sc. B, ap.              ACT ADIfiIONAL               Costin-Eduard, cet„˛ean rom‚n, domiciliat Ón
                                                            Constan˛a, Bd. 1 Mai nr. 29, bl. PF9, sc. A, et. 3,
17, jude˛ul Constan˛a, posesor al B.I. seria G.V. nr.     la actul constitutiv Societ„˛ii Comerciale
                                                            ap. 12, jude˛ul Constan˛a, identificat cu C.I. seria KT
787130, eliberat de Poli˛ia Constan˛a la data de        COMPLEX CARMEN — S.A., autentificat
                                                            nr. 076317, eliberat„ de Poli˛ia Constan˛a la data de
13.12.1996, av‚nd codul numeric personal          la Biroul notarului public Sp‚nu Florica Elena
                                                            6.09.1999, av‚nd codul numeric personal
1621126131218.                          cu nr. 1299 din data de 20.03.2001
                                                            1680427131316.
  2. Se retrage din societate domnul Gheorghiu        Œn baza prevederilor Legii nr. 31/1990,           Art. 3. O dat„ cu revocarea din func˛ia de
Dumitru, care cesioneaz„ aportul s„u la capitalul      republicat„, astfel cum a fost modificat„ ∫i        administrator a domnului Khayat Fouad, acesta
social Ón valoare de 700.000 lei, Ón numerar,        completat„, adunarea general„ ordinar„ a          prime∫te desc„rcare de toate sarcinile ∫i obliga˛iile
respectiv 7 p„r˛i sociale a 100.000 lei fiecare, noului   ac˛ionarilor Societ„˛ii Comerciale COMPLEX         pe care le-a de˛inut Ón societate Ón calitate de
asociat Buiuca R„zvan.                   CARMEN — S.A., cu sediul Ón Venus-Mangalia,         administrator.
                              jude˛ul Constan˛a, Ónmatriculat„ la Oficiul          Art. 4. Deschiderea unui punct de lucru Ón
  3. Asociatul existent, Cre˛u Theodor, cesioneaz„
                              registrului comer˛ului cu nr. J 13/2318/1995, av‚nd     Constan˛a, incint„ Port Nou, dana 53, cl„direa
noului asociat Buiuca R„zvan o parte social„ Ón
                              cod unic de Ónregistrare 7657440, Óntrunit„ Ón data     administrativ„ a Societ„˛ii Comerciale FRIAL — S.A.,
valoare de 100.000 lei, din aportul s„u la capitalul    de 25.03.2003 la sediul societ„˛ii din Venus-        parter, camera nr. 53, jude˛ul Constan˛a, conform
social al societ„˛ii.                    Mangalia, reprezent‚nd 99,725 % din capitalul        contractului de Ónchiriere nr. 3453 din data de
  4. Capitalul social al societ„˛ii, Ón valoare de     social, Ón unanimitate de voturi a hot„r‚t         28.05.2003, Óncep‚nd cu data de 1.06.2003.
2.000.000 lei, Ón numerar, Ómp„r˛it Ón 20 p„r˛i       modificarea ∫i completarea actului constitutiv al       Art. 5. Obiectul de activtiate al acestui punct de
sociale a 100.000 lei fiecare, nu se modific„ ∫i este    societ„˛ii dup„ cum urmeaz„:                lucru este: cod CAEN 6321 - alte acttivit„˛i anexe
de˛inut de asocia˛i astfel:                  Art. 1. Revocarea comisiei de cenzori format„      transporturilor terestre - intermedieri Ón
  • Cre˛u Theodor de˛ine 600.000 lei, respectiv 6     din:                            transporturi rutiere.
p„r˛i sociale a 100.000 lei fiecare, reprezent‚nd 30 %     – dl Puianu Constantin;                   Art. 6. Celelalte prevedeeri ale actului constitutiv
din capitalul social al societ„˛ii;              – dna Constantinescu Simona;               r„m‚n neschimbate.
                                – dl Boroiu Marian.                     Domnul Bulau Costin-Eduard, Ón calitate de
  • Dabu Daniela-Simona de˛ine 600.000 lei,
                                Art. 2. Œncheierea unui contract de prest„ri       administrator, este Ómputernicit s„ Óndeplineasc„
respectiv 6 p„r˛i sociale a 100.000 lei fiecare,
                              servicii cu Societatea Comercial„ AUDIT           toate formalit„˛ile necesare la C.C.I.N.A. Constan˛a,
reprezent‚nd 30 % din capitalul social al societ„˛ii;
                              FINANCIAR - DACIA — S.R.L.                 la Oficiul registrului comer˛ului, la Regia Autonom„
  • Buica R„zvan de˛ine 800.000 lei, respectiv 8       Celelalte clauze ale actului constitutiv al       “Monitorul Oficial“, la Administra˛ia financiar„ ∫i la
p„r˛i sociale a 100.000 lei fiecare, reprezent‚nd 40 %   Societ„˛ii Comerciale COMPLEX CARMEN — S.A.,        alte autorit„˛i publice. Prezentul Ónscris a fost
din capitalul social al societ„˛ii.             astfel cum a fost modificat ∫i completat, r„m‚n       redactat ∫i semnat Ón cinci exemplare originale.
  5. Participarea asocia˛ilor la profitul ∫i pierderile  nemodificate.                          (63/485.896)
societ„˛ii va fi propor˛ional„ cu participarea         Prezentul act adi˛ional face parte integrant„ din                 *
acestora la formarea capitalului social, astfel:      actul constitutiv al societ„˛ii ∫i urmeaz„ s„ se
  • Buiuca R„zvan - 40 %;                 Óndeplineasc„ condi˛iile de form„, publicare ∫i           Societatea Comercial„
  • Cre˛u Theodor - 30 %;                 Ónregistrare prev„zute de lege.                 ROBERTA TRADE — S.R.L., Constan˛a
  • Dabu Daniela-Simona - 30 %.                Redactat azi, data autentific„rii, Ón cinci             jude˛ul Constan˛a
                              exemplare cu caracter de original.
  6. Se elibereaz„ din func˛ia de administrator
                                 (61/485.894)                               ACT ADIfiIONAL
asociatul retras Gheorghiu Dumitru ∫i se nume∫te
                                            *
Ón func˛ia de administrator domnul Buiuca R„zvan,                                     Subsemnatul Memet Beihan, asociat unic al
care va avea puteri depline de administrare ∫i                                     Societ„˛ii Comerciale ROBERTA TRADE — S.R.L.,
                                    Societatea Comercial„
reprezentare a societ„˛ii Ón rela˛iile cu persoanele                                  am hot„r‚t:
                                 ENPONI GROUP — S.R.L., Constan˛a
                                                              • Se completeaz„ obiectul de activitate cu:
fizice ∫i juridice.                           jude˛ul Constan˛a
                                                              5141 - comer˛ cu ridicata cu produse textile;
  7. Se schimb„ activitatea principal„ a societ„˛ii
                                                              5142 - comer˛ cu ridicata cu Ómbr„c„minte ∫i
Ón: 4533 - lucr„ri de instala˛ii tehnico-sanitare,              ACT ADIfiIONAL
                                                            Ónc„l˛„minte.
montarea instala˛iilor de Ónc„lzit ∫i de ventila˛ie ∫i    privind modificarea documentelor Societ„˛ii          • Se declar„ obiectul principal de activitate: 5142
a instala˛iilor de aer condi˛ionat; lucr„ri de dirijarea     Comerciale ENPONI GROUP — S.R.L.            - comer˛ cu ridicata cu Ómbr„c„minte ∫i
apei prin conducte ∫i lucr„ri de drenaj; lucr„ri de                                   Ónc„l˛„minte.
                                Subsemna˛ii Popescu Lauren˛iu, Enache Valentin
montare a conductelor de gaz; lucr„ri de montaj a      ∫i Nicolae Daniela, Ón calitate de asocia˛i ai         • Se deschide punct de lucru (5141, 5142 -
echipamentelor ∫i utilajelor tehnologice, montarea     Societ„˛ii Comerciale ENPONI GROUP — S.R.L., am       comer˛ cu ridicata cu textile, cu Ómbr„c„minte ∫i
de contoare ap„, gaze etc.                 hot„r‚t urm„toarele:                    Ónc„l˛„minte) Ón Constan˛a, bd. Aurel Vlaicu (incinta
  8. Se schimb„ sediul societ„˛ii din Constan˛a,       Se majoreaz„ capitalul social de la           Societ„˛ii Comerciale MYC — S.R.L.) standurile 29 ∫i
Str. Dispensarului nr. 14, bl. 16B, sc. A, et. 3, ap. 15,  150.000.000 lei la 450.000.000 lei, Ón numerar,       34, jude˛ul Constan˛a.
jude˛ul Constan˛a, Ón Constan˛a, Str. Dragoslavelor     respectiv cu suma de 300.000.000 lei, reprezent‚nd       (64/485.897)
                              4.500 p„r˛i sociale Ón valoare de 100.000 lei fiecare.                *
nr. 41, jude˛ul Constan˛a.
  9. Se deschide un punct de lucru al societ„˛ii Ón      Asocia˛ii Popescu Lauren˛iu, Enache Valentin ∫i
                              Nicolae Daniela Ó∫i majoreaz„ aportul la capitalul          Societatea Comercial„
Constan˛a, Str. Dragoslavelor nr. 41, jude˛ul                                         EUROCONS — S.R.L., Techirghiol
                              social, fiecare cu suma de 100.000.000 lei, Ón
Constan˛a.                                                             jude˛ul Constan˛a
                              numerar.
  10. Asociatul retras declar„ c„ nu mai are nici un
                                Œn urma modific„rilor, capitalul social total, de
fel de preten˛ii de nici o natur„, prezente sau       450.000.000 lei, este Ómp„r˛it Óntre asocia˛i Ón mod             ACT ADIfiIONAL
viitoare, fa˛„ de patrimoniul societ„˛ii.          egal, respectiv revenindu-i 150.000.000 lei fiec„ruia.      de modificare a actelor constitutive
  11. Se modific„ ∫i se completeaz„ prevederile        Redactat de p„r˛i Ón cinci exempalre de valoare     ale Societ„˛ii Comerciale EUROCONS — S.R.L.
actului constitutiv al societ„˛ii cu cele men˛ionate    egal„.
                                                              Adunarea general„ a Societ„˛ii Comerciale
mai sus.                            (62/485.895)
                                                            EUROCONS — S.R.L., Ón persoana doamnelor
  Celelalte prevederi r„m‚n neschimbate.                       *                asociate Roman Evantia ∫i Dumitru Aurora, a
  12. Prezentul act adi˛ional a fost redactat la                                    hot„r‚t modificarea actelor constitutive ale
Biroul notarial “Stan Maria“ din Constan˛a, Ón cinci          Societatea Comercial„
                                                            societ„˛ii Ón urm„torul mod:
exemplare, Ón form„ autentic„.                  JOHNNY TRANS — S.R.L., Constan˛a
                                                              Art. 2. Societatea Ó∫i declar„ urm„toarele puncte
                                     jude˛ul Constan˛a
   (59/485.892)                                                    de lucru:
              *                         ACT ADIfiIONAL
                                                              1. Topraisar, jude˛ul Constan˛a (1511);
                                                              2. Techirghiol, Bd. Republicii nr. 13, jude˛ul
      Societatea Comercial„                de modificarea a actului constitutiv al         Constan˛a (1513 ∫i 5222).
     MAZNOC — S.R.L. Constan˛a             Societ„˛ii Comerciale JOHNNY TRANS — S.R.L.          Acest act adi˛ional exprim„ voin˛a asocia˛ilor ∫i
       jude˛ul Constan˛a                Subsemnatul Khayat Fouad, cet„˛ean francez, cu      face parte integrant„ din actele constitutive ale
                              re∫edin˛a Ón Constan˛a, bd. Elisabeta nr. 11, sc. A,    societ„˛ii.
         ACT ADIfiIONAL               et. 2, ap. 12, jude˛ul Constan˛a, posesor al          Obiectul principal de activitate este 5222.
                              pa∫portului seria 01RE13942, eliberat de            Sediul corect este Ón Techirghiol, str. M.
     la actul constitutiv al societ„˛ii         autorit„˛ile franceze la data de 12.03.2002 ∫i al      Eminescu nr. 2, bl. C1, sc. B, et. 2, ap. 21, jude˛ul
  Subsemna˛ii Pilici Dumitru ∫i Puflene Costel,      legitima˛iei de ∫edere temporar„ seria H nr. 53479,     Constan˛a.
                              eliberat„ de S.P.S.P.M. Constan˛a la data de          (65/485.898)
asocia˛i ai Societ„˛ii Comerciale MAZNOC — S.R.L.,
                              6.10.1999, Ón calitate de asociat unic ∫i                       *
am hot„r‚t deschiderea unui punct de lucru -
fabricare produse lactate ∫i br‚nzeturi, ∫i comer˛ cu    administrator al Societ„˛ii Comerciale JOHNNY
                              TRANS — S.R.L., cu sediul Ón Constan˛a, bd.              Societatea Comercial„
ridicata cu acestea (1551 ∫i 5133), Ón comuna Tuzla,                                      PROGRESIV — S.R.L., Constan˛a
                              Elisabeta nr. 11, sc. B, et. 1, ap. 6, jude˛ul Constan˛a,
Str. Morii nr. 6, jude˛ul Constan˛a.                                                 jude˛ul Constan˛a
                              Ónmatriculat„ la Oficiul Registrului Comer˛ului al
  Prezentul act adi˛ional a fost Óntocmit ∫i semnat
                              Jude˛ului Constan˛a cu nr. J 13/1636/2003, cod unic
azi, 4.06.2003, Ón cinci exemplare originale, sub      de Ónregistrare 15450518, atribut fiscal R, am                ACT ADIfiIONAL
semn„tur„ privat„.                     hot„r‚t modificarea actului constitutiv al societ„˛ii,     Subsemna˛ii Panaitescu Mihai Lucian ∫i Mociu
   (60/485.893)                      cu respectarea Legii nr. 31/1990, republicat„, dup„     Elena, asocia˛i ai Societ„˛ii Comerciale PROGRESIV
              *                cum urmeaz„:                        — S.R.L., am hot„r‚t:
 10             MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI,             PARTEA a IV-a,   Nr. 1875/11.VIII.2003
  • Se retrage din societate ∫i din func˛ia de          Societatea Comercial„             Comerciale CARMENA CENTER — S.R.L., am
administrator dna Mociu Elena, care Ó∫i cesioneaz„,     PRO ALCRIS INVEST — S.R.L., Constan˛a        hot„r‚t:
cu titlu gratuit aportul s„u la capitalul social           jude˛ul Constan˛a               1. cooptarea dlui Picu∫ Dumitrache, domiciliat Ón
(1.000.000 lei, reprezent‚nd 10 p„r˛i sociale,                                  Constan˛a, Str. Ecoului nr. 15B, jude˛ul Constan˛a,
respectiv 50 %) dlui Mociu Eugen, fiul lui Sotir ∫i            ACT ADIfiIONAL             fiul lui Radu ∫i Eufrosina, n„scut la data de
Maria, n„scut la data de 27.03.1953 Ón comuna          privind modificarea documentelor         29.08.1962 Ón comuna M„xineni, jude˛ul Br„ila,
Frumu∫ica, jude˛ul Gala˛i, domiciliat Ón Constan˛a,          Societ„˛ii Comerciale           identificat cu B.I. seria D.A. nr. 978146, eliberat la
Aleea Hortensiei nr. 5, bl. G2, parter, ap. 1, jude˛ul      PRO ALCRIS INVEST — S.R.L.           data de 10.09.1986 de Poli˛ia Br„ila, cod numeric
Constan˛a, identificat cu B.I. seria K.T. nr. 131223    Subsemnata Carnaru Cecilia-Mariana, Ón calitate   personal 1620829090041, c„ruia Ói cesionez
din data de 14.06.2000, eliberat de Poli˛ia       de asociat unic al Societ„˛ii Comerciale PRO ALCRIS   capitalul social Ón valoare total„ de 1.000.000 lei,
Constan˛a, av‚nd codul numeric personal         INVEST — S.R.L., am hot„r‚t urm„toarele:        reprezent‚nd o parte social„ a 100.000 lei, care
1530327135937, care devine asociat, Ónsu∫indu-∫i      Deschiderea unui punct de lucru (bar - 5540 cod   devine asociat al societ„˛ii.
integral actele societ„˛ii.               CAEN, ∫i jocuri de noroc - 9271 cod CAEN) situat Ón    Œn urma cesiunii, capitalul social total al
  Capitalul social total de 2.000.000 lei,       Constan˛a, Str. Eliber„rii nr. 58, jude˛ul Constan˛a.  societ„˛ii va fi structurat astfel:
reprezent‚nd 20 p„r˛i sociale, va fi Ómp„r˛it Ón mod    Redactat de parte Ón cinci exemplare de valoare     – Picu∫ Carmen-Silvia va de˛ine 10 p„r˛i sociale a
egal Óntre cei doi asocia˛i, c‚te 1.000.000 lei,     egal„.
                                                         100.000 lei fiecare, Ón valoare de 1.000.000 lei,
reprezent‚nd 10 p„r˛i sociale, respectiv 50 % fiecare.    (70/485.903)
                                                         reprezent‚nd 50 % din capitalul social;
  Administrarea societ„˛ii va fi asigurat„ de                  *
                                                          – Picu∫ Dumitrache va de˛ine 10 p„r˛i sociale a
dl Mociu Eugen.
                                  Societatea Comercial„             100.000 lei fiecare, Ón valoare de 1.000.000 lei,
  (66/485.899)
                               COMPREST UTIL — S.R.L., Constan˛a         reprezent‚nd 50 % din capitalul social.
             *
                                   jude˛ul Constan˛a               2. Celelalte dispozi˛ii ale actelor constitutive
      Societatea Comercial„                                         r„m‚n neschimbate.
    PRO DRAVIVA — S.R.L., Constan˛a                  ACT ADIfiIONAL               Redactat Ón 5 exemplare originale, la Biroul
       jude˛ul Constan˛a                                          notarului public Ciprian Alexandrescu din
                             la actele constitutive ale Societ„˛ii Comerciale
                                  COMPREST UTIL — S.R.L.            Constan˛a.
         ACT ADIfiIONAL                                            (73/485.906)
                              Subsemnatul Com„nescu Grigore, asociat unic al
                             Societ„˛ii Comerciale COMPREST UTIL — S.R.L., am
                                                                      *
  Subsemna˛ii Tufan Vasile ∫i Tufan Viorica,
asocia˛i ai Societ„˛ii Comerciale PRO DRAVIVA —     hot„r‚t urm„toarele:
                                                              Societatea Comercial„
S.R.L., am hot„r‚t:                     Se deschide un punct de lucru situat Ón
                             Constan˛a, str. Baba Novac nr. 169, jude˛ul         DARMIS JUNIOR — S.R.L., Constan˛a
  • Se completeaz„ obiectul de activitate la statutul
societ„˛ii ∫i la punctul de lucru cu:          Constan˛a, unde se desf„∫oar„ urm„toarele
                             activit„˛i, conform codului CAEN:                     ACT ADIfiIONAL
  5212 - comer˛ cu am„nuntul Ón magazine
                              2663 - fabricare betoane ∫i mortare;
nespecializate, cu v‚nzare predominant„ de                                        la actul constitutiv al societ„˛ii
                              6312 - depozit„ri;
produse nealimentare;                                                Subsemna˛ii Darlaiani Dumitru ∫i Darlaiani
                              6311 - manipul„ri;
  5242 - comer˛ cu am„nuntul cu Ómbr„c„minte.                                  Stere, asocia˛i ai Societ„˛ii Comerciale DARMIS
                              6024 - trasnporturi rutiere de m„rfuri;
  • Se deschide punct de lucru (5241, 5242 ∫i 5243)    7430 - test„ri ∫i analize de laborator.       JUNIOR — S.R.L., am hot„r‚t:
Ón sta˛iunea Mamaia, zona Perla, jude˛ul Constan˛a.     Redactat de parte azi, 19.05.2003, Ón cinci       deschiderea unui punct de lucru - comer˛ cu
  Prezentul act adi˛ional a fos Óncheiat azi,      exemplare de valoare egal„.               carburan˛i (5050), motel (5510) cu restaurant (5530),
4.06.2003, Ón cinci exemplare originale, sub         (71/485.904)                    comer˛ cu piese ∫i accesorii auto (5530) ∫i comer˛ cu
semn„tur„ privat„.                                *               am„nuntul predominant de produse alimentare,
  (67/485.900)                                                 b„uturi, tutun (5211) Ón localitatea H‚r∫ova, satul
             *                     Societatea Comercial„
                                                         Vadu Oii, jude˛ul Constan˛a.
                                  INSERT — S.R.L., Constan˛a
                                                           (74/485.907)
      Societatea Comercial„                    jude˛ul Constan˛a
   VICELISA STYLE — S.R.L., Constan˛a
                                                                      *
       jude˛ul Constan˛a                   ACT ADIfiIONAL NR. 1/2003
                                                              Societatea Comercial„
                              la actul constitutiv al Societ„˛ii Comerciale        TERRA CONST — S.R.L., Constan˛a
         ACT ADIfiIONAL                      INSERT — S.R.L.
  Subsemnata Zarescu Elisabeta, asociat unic al      Subsemna˛ii Chiriac Alexandru-M„lin, cet„˛ean             ACT ADIfiIONAL
Societ„˛ii Comerciale VICELISA STYLE — S.R.L., am    rom‚n, domiciliat Ón Constan˛a, bd. Alexandru
                                                          Subsemnatul Krastev Yordan Krastev, Ón calitate
hot„r‚t:                         L„pu∫neanu nr. 62, bl. LE6, sc. B, ap. 32, jude˛ul
                                                         de reprezentant legal al asociatului majoritar,
  • Se deschide punct de lucru (5212, 5241, 5242 ∫i   Constan˛a, ∫i Chiriac Turkian, cet„˛ean rom‚n,
                             domiciliat Ón Constan˛a, bd. Alexandru L„pu∫neanu    Societatea Comercial„ VEGA EOOD — S.R.L. ∫i de
5243) Ón sta˛iunea Mamaia, Complex Perla, spa˛iul
comercial nr. 77, jude˛ul Constan˛a.           nr. 62, bl. LE6, sc. B, ap. 32, jude˛ul Constan˛a, Ón  administrator al Societ„˛ii Comerciale TERRA
  • Se Ónchid punctele de lucru din:          calitate de asocia˛i ai Societ„˛ii Comerciale INSERT  CONST — S.R.L., cu sediul Ón Constan˛a, bd. Aurel
  – Constan˛a, str. Mircea cel B„tr‚n nr. 146, bl.   — S.R.L., Constan˛a, am hot„r‚t:            Vlaicu nr. 123, jude˛ul Constan˛a, Ónregistrat„ la
MD8A, jude˛ul Constan˛a;                  1. schimbarea sediului societ„˛ii Ón Constan˛a,   Oficiul registrului comer˛ului cu nr. J
  – Constan˛a, str. ™tefan cel Mare nr. 35-37, Casa   bd. Alexandru L„pu∫neanu nr. 62, bl. LE6, sc. B,    13/1236/1998, Ón baza hot„r‚rii adun„rii generale a
Modei, jude˛ul Constan˛a.                ap. 32, jude˛ul Constan˛a;               asocia˛ilor nr. 1 din 26.05.2003, am hot„r‚t
                              2. renun˛area la Óntregul obiect de activitate al  urm„toarele:
  Prezentul act adi˛ional a fost Óncheiat azi,
                             societ„˛ii;                        1. revocarea din func˛ia de administrator a dlui
4.06.2003, Ón cinci exemplare originale, sub
                              3. completarea obiectului de activitate cu      T„n„sescu Romeo.
semn„tur„ privat„.
                             urm„toarele coduri CAEN:
  (68/485.901)                                                  Toate celelalte dispozi˛ii Ónscrise Ón actele ini˛iale
                              7210 - consultan˛„ Ón domeniul echipamentelor
             *                                           de constituire ale societ„˛ii r„m‚n Ón vigoare spre a-
                             de calcul (hardware);
                                                         ∫i produce efectele ∫i pe mai departe.
                              7221 - editare de programe;
     Societatea Comercial„               7222 - consultan˛„ ∫i furnizare de alte produse     (75/485.908)
 VEGA STAR TRADING — S.R.L., Constan˛a         software;                                     *
      jude˛ul Constan˛a                7230 - prelucrarea informatic„ a datelor;
                              7240 - activit„˛i legate de bazele de date;          Societatea Comercial„
         ACT ADIfiIONAL               7420 - activit„˛i de arhitectur„, inginerie ∫i     SEMERO EXCHANGE — S.R.L., Constan˛a
                             servicii de consultan˛„ tehnic„ legate de acestea
    privind modificarea documentelor
                             (activit„˛i de cercetare geodezic„).                   ACT ADIfiIONAL
       Societ„˛ii Comerciale
                              Obiectul principal de activitate este 7230 -      Subsemnatul Abdula Ender, asociat unic al
     VEGA STAR TRADING — S.R.L.
                             prelucrarea informatic„ a datelor.
  Subsemnata Dragomir Raluca, Ón calitate de                                  Societ„˛ii Comerciale SEMERO EXCHANGE — S.R.L.,
                              Celelalte prevederi ale actului constitutiv r„m‚n
asociat unic al Societ„˛ii Comerciale VEGA STAR                                 am hot„r‚t:
                             neschimbate.
TRADING — S.R.L., am hot„r‚t urm„toarele:           (72/485.905)                     • se deschid puncte de lucru (6713 - casa de
  Deschiderea unui punct de lucru (agen˛ie                    *               amanet) Ón:
imobiliar„ - 7031 cod CAEN), situat Ón Constan˛a,                                 – Costine∫ti, Galeriile Comerciale, magazin nr. 2;
bd. Alexandru L„pu∫neanu nr. 104, bl. TS15II,          Societatea Comercial„               – Costan˛a, Str. R„scoalei nr. 9;
parter, jude˛ul Constan˛a.                 CARMENA CENTER — S.R.L., Constan˛a           – Costan˛a, ™os. Mangaliei nr. 157;
  Se Ónchid urm„toarele puncte de lucru situate Ón:                                – Mamaia, Faleza Cazino, magazin nr. 208;
  – Constan˛a, bd. Alexandru L„pu∫neanu nr. 100,             ACT ADIfiIONAL              – Mamaia, Faleza Cazino, magazin nr. 525;
bl. LE48, sc. B, ap. 13, jude˛ul Constan˛a;           la actele constitutive ale societ„˛ii       – Mamaia, Complex Perla;
  – Constan˛a, ™os. Mangaliei nr. 57, sc. A, bl. SM1,                               – Neptun, Str. Trandafirilor nr. 11, magazin nr.7;
                              Subsemnata Picu∫ Carmen-Silvia, domiciliat„ Ón
parter, ap. 3, jude˛ul Constan˛a.            Constan˛a, str. Oleg Danovschi nr. 15B, jude˛ul      – Costan˛a, bd. Al. L„pu∫neanu nr. 198, incinta
  Redactat de parte Ón cinci exemplare de valoare    Constan˛a, identificat„ cu C.I. seria KT nr. 013068   bazar - sta˛iunea Mamaia.
egal„.                          eliberat„ la data de 29.09.1998 de Poli˛ia Constan˛a,   Œncheiat azi, 4.06.2003, Ón 5 exemplare.
   (69/485.902)                    cod numeric personal 2640902131271, Ón calitate de     (76/485.909)
             *               asociat unic ∫i administrator al Societ„˛ii                    *
                MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA                a IV-a,  Nr. 1875/11.VIII.2003                  11
      Societatea Comercial„                   Societatea Comercial„             Departamentul de Securitate din Izmir, Turcia,
    BEST HOTELS & TOURS — S.R.L.                KAFKAS-RO — S.R.L., Cernavod„          valabil p‚n„ la data de 27.08.2006.
         Constan˛a                       jude˛ul Constan˛a               Prezentul act adi˛ional face parte integrant„ din
                                                          actul constitutiv al Societ„˛ii Comerciale ROMAR
         ACT ADIfiIONAL                   ACT ADIfiIONAL NR. 1/2003            SHIPPING AGENCY — S.R.L.
                                                            (81/485.914)
 la actul constitutiv al Societ„˛ii Comerciale           la actul constitutiv al societ„˛ii                     *
    BEST HOTELS & TOURS — S.R.L.                 autentificat cu nr. 302/2002
                               la Biroul notarului public Puia Ionu˛-Alin             Societatea Comercial„
  Œn temeiul hot„r‚rii asociatlui unic al Societ„˛ii            din Cernavod„                   VAMINI — S.R.L., Constan˛a
Comerciale BEST HOTELS & TOURS — S.R.L., din
                               Subsemnatul Karaaslan Necmi, cet„˛ean turc,
data de 26.05.2003, se modific„ actul constitutiv al
                              n„scut la data de 1.09.1963 Ón Ayancik-Turcia, din             ACT ADIfiIONAL
societ„˛ii dup„ cum urmeaz„:                p„rin˛i Sabrye ∫i Mahir, cu domiciliul Ón Turcia,
  1. se coopteaz„ Ón societate ca asociat dna                                      la actele constitutive ale societ„˛ii
                              Istanbul Kartal Orhantepe, nr. 49/2, Ón calitate de
B„rbulescu Victoria, cet„˛ean rom‚n, n„scut„ la      asociat unic, am hot„r‚t urm„toarele:            Subsemnata Albert Ana, asociat unic al Societ„˛ii
data de 13.01.1944 Ón comuna Ple∫e∫ti, jude˛ul        Art. 1. Intrarea Ón societate a dlui Turac Mehmet,  Comerciale VAMINI — S.R.L., am hot„r‚t Ónchiderea
Buz„u, din p„rin˛i Ion ∫i Smaranda, domiciliat„ Ón     cet„˛ean turc, n„scut la data de 1.01.1954 Ón Turcia-  punctului de lucru din Constan˛a, str. R„scoala de
Ploie∫ti, Aleea Codrului nr. 6, bl. 1, sc. B, et. 3, ap.  Yenice, din p„rin˛i Faik ∫i Ismihan cu domiciliul Ón   la 1907 nr. 55, jude˛ul Constan˛a.
36, jude˛ul Prahova, identificat„ cu C.I. seria P.H.    Turcia, Elazig Merikez, Akpinar Mah., care prime∫te     Redactat ∫i semnat Ón 5 exemplare ast„zi, 5 iunie
                              90 p„r˛i sociale a 100.000 lei fiecare, celelalte 10   2003.
nr. 032592, eliberat„ de Poli˛ia Ploie∫ti la data de
                              p„r˛i sociale a 100.000 lei fiecare, r„m‚n‚nd        (82/485.915)
19.05.1998, av‚nd cod numeric personal
                              asociatului Karaaslan Necmi, societatea urm‚nd s„                  *
2440113293093;
  2. asociatul Cudalbu Alina Elena cesioneaz„ c„tre   func˛ioneze ca societate cu doi asocia˛i, unde Turac
                              Mehmet, dob‚nde∫te ∫i calitatea de administrator.           Societatea Comercial„
asociatul cooptat B„rbulescu Victoria 20 p„r˛i                                         SINTEC — S.A., Constan˛a
                               Art. 2. Completarea obiectului de activitate cu:
sociale de˛inute la Societatea Comercial„ BEST
                               1581 - fabricarea p‚inii; fabricarea produselor
HOTELS & TOURS — S.R.L., cu o valoare nominal„       proaspete de patiserie;                          ACT ADIfiIONAL
de 100.000 lei fiecare, Ón valoare total„ de 2.000.000    2010 - t„ierea ∫i rindeluirea lemnului;           la actele constitutive ale societ„˛ii
lei, integral Ón numerar, reprezent‚nd 100 % din      impregnarea lemnului;                    Œn baza ordinului nr. 601/26.11.2002 al
capitalul social al societ„˛ii;                2523 - fabricarea articolelor din material plastic  pre∫edintelui I.N.S., se codific„ obiectul de activitate
  3. se retrage din societate asociatul Cudalbu     pentru construc˛ii;                   al societ„˛ii:
Alina Elena;                         2812 - fabricarea elementelor de dulgherie ∫i      2852 - opera˛iuni de mecanic„ general„ (g„urire,
  4. Ón urma cesiunii p„r˛ilor sociale ∫i retragerii   t‚mpl„rie din metal.                   polizare, frezare, alezare, filetare, stunjire, sudare a
din societate a asociatului Cudalbu Alina Elena,       Œn continuare societatea va func˛iona potrivit    pieselor din metal); opera˛iuni de Óntre˛inere ∫i
structura de˛in„torilor de p„r˛i sociale ∫i a       prevederilor actului constitutiv al societ„˛ii      repara˛ii cu caracter general ale utilajelor;
capitalului social este urm„toarea: asociatul       modificat prin prezentul act adi˛ional.           3001 - fabricarea ma∫inilor de birou;
B„rbulescu Victoria de˛ine 20 p„r˛i sociale, fiecare     Prezentul act adi˛ional face parte integrant„ din    3002 - fabricarea calculatoarelor ∫i a altor
                              cuprinsul actului constitutiv al societ„˛ii ∫i a fost  echipamente electronice;
cu o valoare nominal„ de 100.000 lei, subsriind ∫i
                              redactat Ón 4 exemplare, din care s-au Ónm‚nat       3162 - produc˛ia altor componente neclasificate
v„rs‚nd integral astfel la capitalul social
                              p„r˛ii 3 exemplare, ast„zi, data autentific„rii.     Ón alt„ parte: aparataj electric de semnalizare,
2.000.000 lei, integral Ón numerar, reprezent‚nd
                                (79/485.912)                     siguran˛„ sau control al traficului pentru autostr„zi,
100 % din capitalul social al Societ„˛ii Comerciale                 *               str„zi ∫i drumuri, c„i ferate, tramvaie, ape
BEST HOTELS & TOURS — S.R.L.
                                                          interioare, porturi ∫i dane, aeroporuri; aparate
  5. Cudalbu Alina Elena renun˛„ la mandatul de           Societatea Comercial„             electrice de semnalizare acustic„ ∫i vizual„ diverse:
administrator al societ„˛ii ∫i este desc„rcat„ de         RAPID REF — S.R.L., Constan˛a          clopote, siene, pl„ci indicatoare, alarme antiefrac˛ie
gestiune;                                                      ∫i de incendii, etc.;
  6. se desemneaz„ ca administrator al societ„˛ii             ACT ADIfiIONAL               3220   - produc˛ia    de  emi˛„toare   ∫i
dna B„rbulescu Victoria, cet„˛ean rom‚n, n„scut„ la                                 radioteleviziune, echipamente ∫i aparate telefonice
                                 la actele constitutive ale societ„˛ii
data de 13.01.1944 Ón comuna Ple∫e∫ti, jude˛ul                                   ∫i telegrafice;
                               Subsemnatul Grecu Gheorghe, asociat unic al       3330 - produc˛ia de echipamente de m„sur„,
Buz„u, din p„rin˛i Ion ∫i Smaranda, domiciliat„ Ón
                              Societ„˛ii Comerciale RAPID REF — S.R.L., am       reglare ∫i control pentru procesele industriale;
Ploie∫ti, Aleea Codrului nr. 6, bl. 1, sc. B, et. 3,
                              hot„r‚t:                         proiectarea ∫i asamblarea echipamentelor de
ap. 36, identificat„ cu C.I. seria P.H. nr. 032592,      Schimbarea sediului societ„˛ii Ón Constan˛a, Str.
eliberat„ de Poli˛ia Ploie∫ti la data de 19.05.1998,                                m„sur„, reglare ∫i control pentru procesele
                              Soarelui nr. 13.                     industriale ∫i pentru instala˛iile industriale
av‚nd cod numeric personal 2440113293093;           Completarea obiectului de activitate cu:       automatizate;
  7. toate celelalte dispozi˛ii Ónscrise Ón actul      3720 - recuperarea de∫eurilor ∫i resturilor       3710 - recuperarea de∫eurilor ∫i resturilor
constitutiv al societ„˛ii r„m‚n Ón vigoare;        nemetalice reciclabile (h‚rtie, mase plastice,      metalice reciclabile (procesare, valorificare, sortare,
  8. prezentul act adi˛ional a fost redactat Ón 5    acumulatori, anvelope etc.), care devine ∫i obiect    presare, balotare a de∫eurilor ∫i rebuturilor
exemplare originale ∫i face parte din actul        principal.                        metalice, precum ∫i a ma∫inilor ∫i echipamentelor
constitutiv al Societ„˛ii Comerciale BEST HOTELS &       (80/485.913)                     scoase din uz); fragmentarea vehiculelor casate;
TOURS — S.R.L.                                    *                 372
   (77/485.910)                                                   3720 - recuperarea de∫eurilor ∫i resturilor
                                  Societatea Comercial„              nemetalice reciclabile, sortare, procesare,
              *
                                ROMAR SHIPPING AGENCY — S.R.L.           valorificare, prelucrarea de∫eurilor din materiale
                                     Constan˛a                 plastice sau cauciuc; recuperarea substan˛elor
      Societatea Comercial„
    AMBROSIANA — S.R.L., Constan˛a                                        chimice din de∫euri etc.;
                                      ACT ADIfiIONAL               4013 - distribu˛ia ∫i comercializarea energiei
         ACT ADIfiIONAL               la actul constitutiv al Societ„˛ii Comerciale     electrice;
                                                            5119 - intermedieri Ón comer˛ul cu produse
                                 ROMAR SHIPPING AGENCY — S.R.L.
  Subsemna˛ii Gramaticu Chiriachi˛a, domiciliat„                                  diverse (tamburi de lemn);
Ón Constan˛a, str. Cpt. Dobril„ Eugeniu nr. 1B,        Subscrisa OXENTA SHIPPING BV, societate         5143 - comer˛ cu ridicata cu aparate electrice ∫i
bl. ST3, sc. A, ap. 5, jude˛ul Constan˛a ∫i Gramaticu   comercial„ olandez„, av‚nd sediul social Ón       de uz gospod„resc cu aparate de radio ∫i
                              Veerkade 6, 3016 DE ROTTERDAM, Ón calitate de      televizoare, cu discuri ∫i cu benzi, CD-uri, DVD-uri,
T„nase, domiciliat Ón Constan˛a, str. Cpt. Dobril„
                              asociat unic al Societ„˛ii Comerciale ROMAR       cu echipamente ∫i accesoriilor de iluminat;
Eugeniu nr. 1B, bl. ST3, sc. A, ap. 5, jude˛ul
                              SHIPPING AGENCY — S.R.L., reprezentat„ prin         5152 - cu metale ∫i minereuri metalice
Constan˛a, Ón calitate de asocia˛i ai Societ„˛ii
                              administrator - dl Aldo Guido Enrico Rossi, cet„˛ean   (minereuri metalice, metale feroase ∫i neferoase Ón
Comerciale AMBROSIANA — S.R.L., cu sediul Ón        italian, domiciliat Ón Nisantasi - Istanbul, Turcia,   forma primar„, semifabricate din metale feroase ∫i
Constan˛a, str. Cpt. Dobril„ Eugeniu nr. 1B, bl. ST3,   posesor al pa∫aportului seria Y156131, emis de      neferoase, cu aur ∫i alte metale pre˛ioase);
sc. A, ap. 5, jude˛ul Constan˛a, Ónmatriculat„ la     autorit„˛ile italiene la data de 26.02.2002, n„scut la   5153 - cu material lemnos ∫i de construc˛ii (lemn
Oficiul Registrului Comer˛ului al Jude˛ului        data de 6.11.1965 Ón Istanbul, Turcia, reprezentat la  neprelucrat, produse rezultate din prelucrarea
Constan˛a cu nr. J 13/1732/2001, am hot„r‚t        r‚ndul s„u legal, Ón baza procurii speciale nr. 02913  primar„ a lemnului, vopseluri, lacuri, emailuri,
urm„toarele:                        din 28.02.2003 prin Moroianu Mihail-Eduard,       materiale de construc˛ii, nisip ∫i pietri∫, geamuri,
  1. deschiderea unui punct de lucru Ón Constan˛a,    cet„˛ean rom‚n, cu domiciliul Ón Constan˛a,       obiecte sanitare din por˛elan, c„zi, chiuvete etc.);
Pia˛a Autogar„ Sud - cod 7020 - Ónchirierea ∫i       str. Soveja nr. 57, bl. 59, sc. D, et. 2, ap. 66,      5181 - cu ma∫ini unelte (ma∫ini-unelte automate);
subÓnchirierea bunurilor imobiliare proprii sau      identificat cu C.I. seria KT nr. 027176, eliberat„ de    5184 - cu calculatoare, echipamente periferice ∫i
Ónchiriate;                        Poli˛ia Constan˛a, la data de 30.12.1998, cod      software;
  2. se completeaz„ obiectul de activitate cu 7020 -   numeric personal 1690220131246, am hot„r‚t         5185 - cu alte ma∫ini ∫i ecipamente de birou
                              urm„toarele:                       (ma∫ini de scris, ma∫ini de contabilizat, mobilier de
Ónchirierea ∫i subÓnchirierea bunurilor imobiliare
                               1. revocarea lui Aldo Guido Enrico Rossi din     birou);
proprii sau Ónchiriate - obiect principal.
                              func˛ia de administrator;                  5186 - cu alte componente ∫i echipamente
  Celelalte clauze din actele constitutive se men˛in
                               2. numirea Ón func˛ia de administrator a lui     electronice;
nemodificate.                       Merih Caglar, cet„˛ean turc, n„scut„ la data de       5187 - cu alte aparaturi utilizate Ón industrie,
  Redactat Ón 6 exemplare la Biroul notarului       30.09.1963 la Karsiyaka, Turcia, domiciliat„ Ón     comer˛ ∫i transporturi: mijloace ∫i utilaje de
public Boruna Chirata din Constan˛a.            Izmir, str. 1421 nr. 43/5-14, Alsancak - Konak,     transport (exclusiv autovehicule, motociclete ∫i
   (78/485.911)                     identificat„ cu pa∫aport nr. 465866, eliberat la data  biciclete), robo˛i industriali, re˛ele electrice ∫i
              *                de 27.11.2001 de autorit„˛ile din Izmir -        comutatoare, motoare electrice ∫i transformatoare,
  12             MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI,               PARTEA a IV-a,   Nr. 1875/11.VIII.2003
alte ma∫ini ∫i utilaje folosite Ón industrie, comer˛,          Societatea Comercial„             solarii, sta˛iuni termale, cabinete de sl„bire, saloane
naviga˛ie ∫i Ón alte servicii;                     SINTEC — S.A., Constan˛a            de masaj; centre de Óntre˛inere corporal„ (fitness); ∫i
  5188 - cu ma∫ini, accesorii ∫i unelte agicole,                                   9500 - activit„˛i ale personalului angajat Ón
inclusiv tractoare.                             ACT ADIfiIONAL               gospod„rii personale, cum sunt: bone, guvernante,
  comer˛ cu am„nuntul;                                                buc„tari, servitori, ∫oferi, gr„dinari, paznici,
                                 la actele constitutive ale societ„˛ii
  5245 - cu articole ∫i aparate electro-menajere,                                   sp„l„torese, secretare ∫i alte persoane angajate Ón
                               Œn baza procesului-verbal al adun„rii generale a     gospod„riile popula˛iei.
cu aparate de radio ∫i televizoare (articole ∫i      ac˛ionarilor din 16.05.2003;
aparate electrice de uz casnic, aparate de radio,                                     Celelalte prevederi ale actului constitutiv r„m‚n
                               Se schimb„ sediul societ„˛ii Ón Constan˛a,        neschimbate.
televizoare ∫i aparate de Ónregistrat audio-video,     Str. Alb„strelelor nr. 14, cam. 202, 205.
                                                              (88/485.921)
discuri, partituri, benzi magnetice audio-video,       Obiectul principal de activitate al societ„˛ii va fi:
                                                                         *
casete, CD-uri, DVD-uri, instrumente muzicale);        3220 - produc˛ia de emi˛„toare radio-televiziune,
  5247 - cu c„r˛i, reviste, ziare ∫i articole de     echipamente ∫i aparate telefonice ∫i telegrafice            Societatea Comercial„
papet„rie;                         (fabricarea de aparate de transmisie pentru
                                                                SPONSAMA — S.R.L., Constan˛a
  5248 - cu alte produse, neclasificate Ón alt„ parte:  televiziune, inclusiv fabricarea de relee de emisie
echipamente de birou, calculatoare ∫i software       pentru televiziune ∫i emi˛„toare de televiziune
                                                                     ACT ADIfiIONAL
standard, echipamente de telecomunica˛ii, produse     pentru uz industrial; fabricarea camerelor de
                              televiziune; fabricarea aparatelor de transmisie           la actul constitutiv al societ„˛ii
de optician, tapete ∫i mochete, carpete ∫i p„turi,
                              pentru radiodifuziune; fabricarea aparatelor de        Subsemnatul Sponte Stere, asociat unic Ón cadrul
ceasuri, bijuterii, articole spotive, unelte de pescuit,
                              transmisie pentru raiotelefonie: - emi˛„toare ∫i      societ„˛ii men˛ionate mai sus, am hot„r‚t
articole pentru camping, b„rci, biciclete, jocuri ∫i
                              emi˛„toare-receptoare fixe, aparate de radio-        deschiderea unui punct de lucru - comer˛ cu
juc„rii, flori, plante, semin˛e, Óngr„∫„minte, animale   telefonie pentru mijloace de transport,
de companie ∫i hran„ pentru animale de companie,                                    am„nuntul cu produse nealimentare (5212) Ón
                              radio-telefoane, alte emi˛„toare etc.; fabricarea de    Sta˛iunea Mamaia, zona Perla Mamaia, jude˛ul
cadouri, articole de artizanat ∫i religioase,       aparatur„ pentru linii de telefonie: - telefoane, fax-
                                                            Constan˛a.
combustibili lichizi, gaz Ómbuteliat, c„rbuni ∫i      uri, echipament automat ∫i neautomat de comutare
                                                             Œntocmit ∫i semnat azi, 5.06.2003, Ón 5 exemplare
lemne de uz gospod„resc, arme ∫i muni˛ii, timbre      ∫i schimbare, aparatur„ pentru telex sau
                                                            originale, sub semn„tur„ privat„.
∫i monede etc;                       telefotografiere etc.; fabricare de echipamente
                                                              (89/485.922)
  527 - repara˛ii de articole personale ∫i        pentru transmisii de date. Aeast„ clas„ include, de
                                                                         *
gospod„re∫ti;                       asemenea: - instalarea echipamentului de
  5274 - alte repara˛ii de articole personale       telecomunica˛ii.
                                                                  Societatea Comercial„
neclasificate Ón alt„ parte (biciclete, articole de       (86/485.919)
                                                                GONZALEZ — S.R.L., Constan˛a
Ómbr„c„minte ∫i de produse textile de uz personal                   *
sau casnic; telefoane mobile, acord„ri de piane);                                            ACT ADIfiIONAL
                                   Societatea Comercial„
  652 - alte intermedieri financiare;               REAL DATA — S.R.L., Constan˛a               la actele constitutive ale societ„˛ii
  6522 - alte activit„˛i de creditare; amanetare sau
gaj;                                                           Subsemna˛ii Gonzalez Exposito Francisco ∫i
                                       ACT ADIfiIONAL
  7012 - cump„rarea ∫i v‚nzarea de bunuri                                       Gonzalez Exposito Jose Maria, asociat Ón cadrul
                               la actul constitutiv al Societ„˛ii Comerciale       societ„˛ii men˛ionate mai sus, am hot„r‚t
imobiliare (servicii de cump„rare ∫i v‚nzare a
                                     REAL DATA — S.R.L.              suspendarea activit„˛ii societ„˛ii p‚n„ la 1.06.2006.
propriet„˛ilor imobiliare cum sunt: cl„diri de locuit
                                Œncheiat Óntre Berechet Filofteia, Ón calitate de      (90/485.923)
(reziden˛iale), cl„diri cu alt„ destina˛ie
                              asociat, domiciliat„ Ón Constan˛a, str. I.L. Caragiale                *
(nereziden˛iale), p„m‚nt;
  7260 - alte activit„˛i legate de informatic„:      nr. 5, bl. 115 B, ap. 3, jude˛ul Constan˛a, identificat„
                              cu B.I. seria B.X. nr. 071334, eliberat la data de          Societatea Comercial„
servicii de preg„tire a datelor;                                             HANNAH STEEL CON — S.R.L., Basarabi
                              11.10.1983 de Mili˛ia Pite∫ti, prelungit la data de
  7460 - activit„˛i de investiga˛ie ∫i protec˛ie a                                        jude˛ul Constan˛a
                              18.01.1995 de Poli˛ia Constan˛a, cod numeric
bunurilor ∫i persoanelor.                 personal 2600528131212, ∫i Berechet Nicolae,
   (83/485.916)                     domiciliat Ón Constan˛a, str. I.L. Caragiale nr. 5,              ACT ADIfiIONAL
              *                bl. 115 B, ap. 3, jude˛ul Constan˛a, identificat cu C.I.    la statutul Societ„˛ii Comerciale HANNAH
                              seria KT nr.247551, eliberat„ de Poli˛ia Constan˛a la           STEEL CON — S.R.L.
      Societatea Comercial„             data de 28.01.2002, cod numeric personal
    MAMAIA — S.A., sta˛iunea Mamaia          1590212131215, care au hot„r‚t urm„toarele:          Subsemna˛ii Gerrit Jan Van Verseveld, cet„˛ean
       jude˛ul Constan˛a                – Ónchiderea punctului de lucru situat Ón        olandez, domiciliat Ón Olanda, ∫i Jansen Lambartus,
                              Constan˛a, bd. Mamaia nr. 59 A.               cet„˛ean olandez, cu domiciliul Ón Olanda, Ón
         ACT ADIfiIONAL                Prezentul act adi˛ional modific„ ∫i completeaz„     calitate de asocia˛i ai Societ„˛ii Comerciale
                              actul constitutiv al societ„˛ii ∫i face parte integrant„  HANNAH STEEL CON — S.R.L., am hot„r‚t
     la statutul Societ„˛ii Comerciale         din acesta.                         urm„toarele:
         MAMAIA — S.A.                Celelalte prevederi ale actului constitutiv r„m‚n     1. demiterea din func˛ia de administrator al
  Œn baza hot„r‚rii nr. 7 din data de 15.04.2003     neschimbate.                        Societ„˛ii Comerciale HANNAH STEEL CON — S.R.L.
adoptat„ de adunarea general„ ordinar„ a            Redactat ∫i listat Ón 5 exemplare originale azi,    a domnului Jacco Cornelis Jansen, f„r„ a fi
ac˛ionarilor de la Societatea Comercial„ MAMAIA —     4.06.2003.                         desc„rcat de gestiune;
                                (87/485.920)                       2. numirea Ón func˛ia de administrator a
S.A., actul constitutiv se modific„ Ón sensul:
  Art. 1. Œncep‚nd cu data de 15.04.2003 se revoc„                  *                domnului Dogaru Silviu, cet„˛ean rom‚n, cu
                                                            domiciliul Ón comuna Crucea, jude˛ul Constan˛a,
din func˛ia de cenzori dl Stoiculescu Ioan ∫i dna
                                    Societatea Comercial„             n„scut la data de 19.11.1974 Ón Constan˛a, fiul lui
Gu∫an Mariana.
                                   GIORDAS — S.R.L., Constan˛a            Oprea ∫i Maria, identificat cu B.I. seria D.G.
  Art. 2. Cu aceea∫i dat„ se numesc Ón func˛ia de                                   nr. 437600, eliberat de Mili˛ia H‚r∫ova la data de
cenzori dna Susnea Florentina ∫i Neac∫u Eugenia.               ACT ADIfiIONAL               14.04.1988, aplicat foto 2 la data de 23.06.1998, cod
  Art. 3. Œncep‚nd cu data de 15.04.2003 se                                      numeric personal 1741119133102.
                               Subsemnatele Iordache Eugenia ∫i Iordache
modific„ indemniza˛ia cuvenit„ administratorilor la                                    Celelalte prevederi din actul constitutiv al
                              Adriana, Ón calitate de asocia˛i ai Societ„˛ii
suma de 15.000.000 lei brut lunar.                                           Societ„˛ii Comerciale HANNAH STEEL CON —
                              Comerciale GIORDAS — S.R.L., Constan˛a, am
  Art. 4. Œncep‚nd cu data de 15.04.2003 se        hot„r‚t urm„toarele:                    S.R.L., cu modific„rile ulterioare, r„m‚ne
modific„ indemniza˛ia cuvenit„ cenzorilor societ„˛ii     Articol unic. Completarea obiectului de activitate    neschimbat.
la suma de 10.000.000 lei brut lunar.           al societ„˛ii cu urm„toarele coduri CAEN: 4100 -        Redactat ∫i dactilografiat Ón cinci exemplare
  Prezentul act adi˛ional modific„, completeaz„ ∫i    captarea, tratarea ∫i distribu˛ia apei - desalinizarea   originale ast„zi, data autentific„rii prezentului act,
face parte integrant„ din actul constitutiv al       apei de mare, Ón scopul ob˛inerii de ap„ dulce (ca     din care patru exemplare s-au Ónm‚nat asocia˛ilor.
Societ„˛ii Comerciale MAMAIA — S.A.            produs principal); 6024 - transporturi rutiere de        (91/485.924)
  (84/485.917)                      m„rfuri - transportul automobilelor; 7470 - activit„˛i                *
              *                de Óntre˛inere ∫i cur„˛are a cl„dirilor - activit„˛ile de
                              dezinfec˛ie, dezinsec˛ie ∫i deratizare; 7487 - alte         Societatea Comercial„
      Societatea Comercial„             activit„˛i ∫i servicii prestate Ón principal         PROSPES CONSULTING — S.A., Constan˛a
    RESORT METAL — S.R.L., N„vodari          Óntreprinderilor - activit„˛i de brokeraj pentru
                              Óntreprinderi; 9001 - colectarea ∫i tratarea apelor              ACT ADIfiIONAL
       jude˛ul Constan˛a
                              uzate - Óntre˛inerea ∫i cur„˛area canalelor colectoare
                                                            la actele constitutive ale Societ„˛ii Comerciale
                              ∫i de drenaj; 9002 - colectarea ∫i tratarea altor
         ACT ADIfiIONAL                                                 PROSPES CONSULTING — S.A.
                              reziduuri - colectarea reziduurilor din gospod„rii ∫i
    la actele constitutive ale societ„˛ii       Óntreprinderi cu ajutorul cazanelor de gunoi, a        Subsemnatul Cr„ciun Nicolae, Ón calitate de
                              tomberoanelor, containerelor etc.; 9003 -          ac˛ionar al Societ„˛ii Comerciale PROSPES
  Subsemna˛ii Ticuleanu Ion, Ticuleanu Nelu ∫i
                              salubritate, depoluare ∫i activit„˛i similare -       CONSULTING — S.A., cu sediul Ón Constan˛a, str.
Ticuleanu Gica – asocia˛i ai Societ„˛ii Comerciale                                   Baba Novac nr. 194, Ónmatriculat„ la Oficiul
                              colectarea gunoaielor din locuri publice Ón co∫uri de
RESORT METAL — S.R.L., am hot„r‚t deschiderea                                     registrului comer˛ului cu nr. J 13/2566/1997,
                              gunoi; 9302 - coafur„ ∫i alte activit„˛i de
unui punct de lucru (colectare fier vechi - 3710) Ón    Ónfrumuse˛are - serviciile efectuate de frizerii,      Ómputernicit Ón baza hot„r‚rii adun„rii generale a
comuna Poarta Alb„, str. Laura nr. 1, jude˛ul       saloane de coafur„ ∫i cabinete de cosmetic„; 9304 -     ac˛ionarilor din 8.05.2003, am hot„r‚t declararea ca
Constan˛a.                         activit„˛i de Óntre˛inere corporal„ - activit„˛ile care   obiect principal de activitate 5112 - import-export ∫i
  (85/485.918)                      se refer„ la starea fizic„, de exemplu: serviciile     intermedieri Ón comer˛ul cu combustibili, minerale
              *                prestate de b„ile publice, saune, b„i de aburi;       ∫i produse chimice pentru industrie.
               MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA                 a IV-a,  Nr. 1875/11.VIII.2003                 13
  Prezentul act adi˛ional este parte integrant„ a         Societatea Comercial„                1. Domeniul principal de activitate al societ„˛ii
actelor constitutive ale societ„˛ii.              PAN VAS MARIS — S.R.L., Constan˛a           este 515 - comer˛ cu ridicata cu produse
  (92/485.925)                                                   intermediare neagricole ∫i cu de∫euri.
             *                        ACT ADIfiIONAL                2. Obiectul principal de activitate este 5151 -
                                                           comer˛ cu ridicata cu combustibili solizi, lichizi ∫i
                                 la statutul Societ„˛ii Comerciale
      Societatea Comercial„                                           gazo∫i ∫i cu produsele derivate.
                                   PAN VAS MARIS — S.R.L.
    ROROM BIG — S.R.L., Constan˛a                                          1. Se schimb„ sediul societ„˛ii de la adresa din
                              Œn temeiul hot„r‚rii asociatului unic al societ„˛ii   Eforie Nord, aleea Perla nr. 7, Hotel Jupiter, jude˛ul
                             din data de 14.05.2003, se aduc urm„toarele         Constan˛a, la adresa din Eforie Nord, str. Traian, bl.
         ACT ADIfiIONAL              modific„ri statutului Societ„˛ii Comerciale PAN VAS     D, sc. A, ap. 16, jude˛ul Constan˛a.
    la actele constitutive ale societ„˛ii       MARIS — S.R.L., autentificat de c„tre notarul public      2. Toate celelalte prevederi Ónscrise Ón actele
                             Mariana Mih„escu cu nr. 4441/21.06.1996:          constitutive ale Societ„˛ii Comerciale MD MASTER’S
  Subsemna˛ii Orodel Tudor ∫i Orodel Monica,        1. se coopteaz„ Ón societate ca asociat doamna      INDUSTRIES - S.R.L., astfel cum au fost completate
asocia˛i Ón cadrul societ„˛ii comerciale men˛ionate   Nicolau Aneta, cet„˛ean rom‚n, domiciliat„ Ón        ∫i modificate prin actele adi˛ionale ulterioare,
mai sus, am hot„r‚t:                   Constan˛a, Str. Siretului nr. 26, et. 1, ap. 5, jude˛ul   r„m‚n Ón vigoare.
  – se deschide un punct de lucru (comer˛ cu      Constan˛a, identificat„ prin B.I. seria D.A.          Prezentul act adi˛ional face parte integrant„ din
am„nuntul cu obiecte sanitare, electrice, vopsele,    nr. 601465, eliberat de Mili˛ia Constan˛a la data de    actele constitutive ale societ„˛ii.
articole din material plastic, articole de uz      16.07.1986, av‚nd codul numeric personal            3. Prezentul act adi˛ional a fost redactat Ón 6
gospod„resc: 5246, 5244, 5245) Ón Constan˛a,       2390808131284;                       exemplare originale.
str. Soveja nr. 83, bl. DR 30;               2. asociatul Ia∫c„ Vasilica cesioneaz„ c„tre         (98/485.931)
  – renun˛„m la activitatea men˛ionat„ la codul     asociatul cooptat Nicolau Aneta 95 p„r˛i sociale, cu                 *
                             o valoare nominal„ de 100.000 lei fiecare, Ón valoare
6711;
                             total„ de 9.500.000 lei, integral Ón numerar,              Societatea Comercial„
  – completarea obiectului de activitate cu: 7487 -
                             reprezent‚nd 95 % din capitalul social al societ„˛ii;          TOP TURISM - S.R.L.
alte activit„˛i ∫i servicii prestate Ón principal      3. se modific„ structura de˛in„torilor de p„r˛i         Eforie Nord, jude˛ul Constan˛a
Óntreprinderilor (protec˛ia muncii, PSI ∫i mediu).    sociale dup„ cum urmeaz„:
   (93/485.926)                      – Nicolau Aneta - 95 p„r˛i sociale, cu o valoare             ACT ADIfiIONAL
             *               nominal„ de 100.000 lei/parte social„, Ón total
                             9.500.000 lei, integral Ón numerar, reprezent‚nd          la actele constitutive ale societ„˛ii
      Societatea Comercial„             95 % din capitalul social;                   Asociatul unic al societ„˛ii, Militaru Daniela,
    LORY TURK — S.R.L., Constan˛a            – Ia∫c„ Vasilica - 5 p„r˛i sociale, cu o valoare     aduce urm„toarele modific„ri ∫i complet„ri actelor
                             nominal„ de 100.000 lei/parte social„, Ón total       constitutive ale Societ„˛ii Comerciale TOP TURISM
         ACT ADIfiIONAL              500.000 lei, integral Ón numerar, reprezent‚nd 5 %     - S.R.L.:
                             din capitalul social;                     1. Domeniul principal de activitate al societ„˛ii
    la actele constitutive ale societ„˛ii        4. se schimb„ sediul social al societ„˛ii de la     este 551 - hoteluri.
  Subsemnata B„rbieru Loredana Florina, asociat     adresa din Constan˛a, Str. Amurgului nr. 89, jude˛ul      2. Obiectul principal de activitate este 5510 -
unic Ón cadrul societ„˛ii comerciale men˛ionate mai   Constan˛a, Ón Constan˛a, Str. Siretului nr. 26, et. 1,   hoteluri.
sus, am hot„r‚t deschiderea unui punct de lucru Ón    ap. 5, jude˛ul Constan˛a;                   3. Se schimb„ sediul societ„˛ii de la adresa din
Constan˛a, bd. Aurel Vlaicu nr. 163 B (5141 - comer˛    5. renun˛„ la mandatul de administrator Ia∫c„      Eforie Nord, aleea Perla nr. 7, Hotel Jupiter, jude˛ul
                             Vasilica;                          Constan˛a, la adresa din Eforie Nord, str. Traian, bl.
cu ridicata cu produse textile; 5142 - comer˛ cu
                              6. se desemneaz„ Ón func˛ia de administrator       D, sc. A, ap. 16, jude˛ul Constan˛a.
ridicata cu Ómbr„c„minte ∫i Ónc„l˛„minte).
                             doamna Nicolau Aneta, cet„˛ean rom‚n, domiciliat„       4. Urm„toarele activit„˛i, fac, de asemenea, parte
  Œncheiat ∫i semnat Ón 3 exemplare ast„zi,       Ón Constan˛a, Str. Siretului nr. 26, et. 1, ap. 5,     din obiectul de activitate al societ„˛ii ∫i se
5.06.2003, sub semn„tur„ privat„.            jude˛ul Constan˛a, identificat„ prin B.I. seria D.A.    recodific„:
  (94/485.927)                     nr. 601465, eliberat de Mili˛ia Constan˛a la data de      5188 - comer˛ cu ridicata cu ma∫ini, accesorii ∫i
             *               16.07.1986, av‚nd codul numeric personal          unelte agricole, inclusiv cu tractoare;
                             2390808131284;                         5040 - comer˛ cu motociclete, piese ∫i accesorii
     Societatea Comercial„               7. se renun˛„ la urm„toarele activit„˛i Ónscrise     aferente, ∫i repara˛ii;
   BORCAN IMPEX — S.R.L., Constan˛a          anterior Ón obiectul de activitate al societ„˛ii:       3511 - construc˛ii ∫i repara˛ii de nave;
                              • 1773 - fabricarea Ómbr„c„mintei tricotate         4030 - produc˛ia ∫i distribu˛ia energiei termice ∫i
         ACT ADIfiIONAL              (exclusiv lenjerie de corp tricotat„);           a apei calde;
                              • 5164, devenit prin detaliere 5184 - comer˛ cu       4521 - construc˛ii de cl„diri ∫i lucr„ri de geniu;
  Subsemnatul Borcan Gheorghe, domiciliat Ón
                             ridicata cu calculatoare echipamente periferice ∫i       6420 - telecomunica˛ii.
Constan˛a, str. Comarnic nr. 51, Ón calitate de     software; 5185 - comer˛ cu ridicata cu alte ma∫ini ∫i     5. Se renun˛„ la urm„toarele activit„˛i: 5170,
asociat unic la Societatea Comercial„ BORCAN       echipamente de birou; 5186 - comer˛ cu ridicata cu     devenit, prin agregare 5190 - comer˛ cu ridicata cu
IMPEX — S.R.L., Ónmatriculat„ la Oficiul registrului   alte componente ∫i echipamente electronice;         alte produse, ∫i 4526, devenit, prin agregare 4525 -
comer˛ului cu nr. J 13/1935/1993, cod fiscal R       • 6025 - transporturi rutiere de m„rfuri;        alte lucr„ri speciale de construc˛ii.
4131866, am hot„r‚t urm„toarele:              • 9272 - alte activit„˛i recreative;            6. Toate celelalte prevederi Ónscrise Ón actele
  – majorarea capitalului social de la 2.000.000 lei    8. se recodific„, potrivit legii, urm„toarele      constitutive ale Societ„˛ii Comerciale TOP TURISM
la 22.000.000 lei, cu aport Ón natur„, respectiv un   activit„˛i Ónscrise anterior Ón obiectul de activitate al  - S.R.L., astfel cum au fost completate ∫i modificate
autoturism marca DACIA 1300, cu num„r de         societ„˛ii:                         prin actele adi˛ionale ulterioare, r„m‚n Ón vigoare.
omogolare A0DA130011I9104/1977, num„r de          • 0141, devenit prin agregare cu 0143 ∫i 0144 -       Prezentul act adi˛ional face parte integrant„ din
                             0141 - activit„˛i de servicii anexe agriculturii,      actele constitutive ale societ„˛ii.
identificare ROCT71A3360002 ∫i num„r de
                             gr„din„rit peisagistic (arhitectur„ peisager„);        7. Prezentul act adi˛ional a fost redactat Ón 6
Ónmatriculae CT-05-YJG.
                              • 1832, devenit prin agregare cu 1831 - 1830 -      exemplare originale.
  Œn urma major„rii, capitalul social, Ón valoare    prepararea ∫i vopsirea bl„nurilor; fabricarea          (99/485.932)
total„ de 22.000.000 lei, va fi Ómp„r˛it Ón 220 p„r˛i  articolelor din blan„;                                *
sociale a 100.000 lei fiecare.               • 5163, devenit prin recodificare, 5183 - comer˛
  Celelalte men˛iuni ale statutului r„m‚n        cu ma∫ini pentru industria textil„, ma∫ini de cusut          Societatea Comercial„
neschimbate.                       ∫i de tricotat;                         CATALINA OPTIC - S.R.L., Constan˛a
  Redactat ∫i listat Ón ∫ase exemplare originale, din   • 5166, devenit prin recodificare 5188 - comer˛
care cinci s-au Ónm‚nat p„r˛ilor azi, data        cu ridicata cu ma∫ini, accesorii ∫i unelte agricole,             ACT ADIfiIONAL
autentific„rii la Biroul notarului public Mariana    inclusiv tractoare;
                                                            Subsemna˛ii Rotaru Marian ∫i Rotaru C„t„lina
Lambrino.                          • 5541, devenit prin agregare cu 5542 - 5540
                                                           Ionela, asocia˛i ai Societ„˛ii Comerciale CATALINA
                             baruri;
  (95/485.928)                                                   OPTIC - S.R.L., am hot„r‚t:
                              • 6421 ∫i 6442, devenite prin agregare cu alte
             *               coduri 6420 - telecomunica˛ii;
                                                            1. completarea obiectului de activitate al
                                                           societ„˛ii cu 5248 - comer˛ cu am„nuntul cu
                              9. statutul Societ„˛ii Comerciale PAN VAS MARIS
      Societatea Comercial„                                          produse optice;
                             — S.R.L., astfel cum a fost completat ∫i modificat
     DACRIS — S.R.L., Constan˛a                                          2. deschiderea unui punct de lucru Ón Constan˛a,
                             prin actele adi˛ionalte ulterioare, va fi Ónlocuit cu
                                                           bd. Mamaia nr. 85, bl. LS6, sc. C, ap. 21, 22, jude˛ul
                             un contract de societate Óntre cei doi asocia˛i.
         ACT ADIfiIONAL                                            Constan˛a, av‚nd ca obiect de activitate: 3340, 8514,
                              10. Prezentul act adi˛ional a fost redactat Ón 5
                                                           5248;
                             exemplare originale.
    la actele constitutive ale societ„˛ii                                      3. Ónchiderea punctelor de lucru deschise Ón
                               (97/485.930)
  Subsemnatul Sava Viorel, asociat unic Ón cadrul                                  Constan˛a, str. ™tefan cel Mare nr. 83, jude˛ul
                                          *                Constan˛a, ∫i Ón Medgidia, str. Ion Creang„ nr. 18,
societ„˛ii comerciale men˛ionate mai sus, am
                                                           jude˛ul Constan˛a.
hot„r‚t deschiderea a dou„ puncte de lucru:             Societatea Comercial„
                                                             (100/485.933)
  1. comer˛ cu am„nuntul cu produse alimentare,        MD MASTER’S INDUSTRIES - S.R.L.
                                                                        *
b„uturi, tutun ∫i nealimentare - CAEN 5211, Ón         Eforie Nord, jude˛ul Constan˛a
Constan˛a, bd. Aurel Vlaicu nr. 9, bl. C 2, ap. 20, ∫i                                    Societatea Comercial„
  2. comer˛ cu ridicata ∫i depozit de legume-fructe,           ACT ADIfiIONAL
                                                              EUVEV TRANS COM - S.R.L.
produse alimentare, ambalate ∫i b„uturi alcoolice ∫i      la actele constitutive ale societ„˛ii          comuna Negru-Vod„, jude˛ul Constan˛a
nealcoolice - CAEN 5131, 5139, Ón Constan˛a,        Asocia˛ii Militaru Ioan ∫i Societatea Comercial„
str. V‚rful cu Dor nr. 26.                TOP TURISM - S.R.L. aduc urm„toarele modific„ri               ACT ADIfiIONAL
   (96/485.929)                    ∫i complet„ri actelor constitutie ale Societ„˛ii       Subsemnatul Valimareanu Ion-Eugen, Ón calitate
             *               Comerciale MD MASTER’S INDUSTRIES - S.R.L.:         de asociat unic al Societ„˛ii Comerciale EUVEV
  14             MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI,                PARTEA a IV-a,    Nr. 1875/11.VIII.2003
TRANS COM - S.R.L., am hot„r‚t completarea ∫i       380669/17.11.1981, eliberat de Mili˛ia Constan˛a,        de 4.05.1977 Ón Constan˛a, jude˛ul Constan˛a,
schimbarea obiectului principal de activitate cu      cod numeric personal 1371112131256.               domiciliat Ón Constan˛a, Str. Lumini∫ului nr. 3,
0141 - activit„˛i de servicii anexe agriculturii;       4. Se completeaz„ obiectul de activitate cu 7020 -      jude˛ul Constan˛a, identificat cu C.I. seria KT nr.
gr„din„rit peisagistic (arhitectur„ peisager„).      Ónchirierea ∫i subÓnchirierea bunurilor imobiliare       166692, eliberat„ de Poli˛ia Constan˛a, cod numeric
  (101/485.934)                     proprii sau Ónchiriate.                     personal 1770504131263, care devin asocia˛i,
              *                 5. Obiectul de principal de activitate: 7020 -        Ónsu∫indu-∫i integral actele societ„˛ii.
                              Ónchirierea ∫i subÓnchirierea bunurilor imobiliare.        Capitalul social total de 2.000.000 lei - 20 p„r˛i
      Societatea Comercial„               6. Se investe∫te consiliul de administra˛ie pentru      sociale, va fi Ómp„r˛it pe asocia˛i, astfel:
    GEORGIANA COM ACTIVE - S.R.L.           gajarea, Ónchirierea sau desfiin˛area unor puncte de        - Bujicu Cristian - 1.000.000 lei - 10 p„r˛i sociale
     Mangalia, jude˛ul Constan˛a           lucru (ateliere).                        - 50 %;
                                (104/485.937)                         - Florea Manuela Magda - 500.000 lei - 5 p„r˛i
         ACT ADIfiIONAL                             *                 sociale - 25 %;
                                                               - Dumitrof Daniel - 500.000 lei - 5 p„r˛i sociale -
     la actul constitutiv al societ„˛ii              Societatea Comercial„                25 %.
  Subsemnata Martonfi Gicu˛a, asociat unic al          CARIBBEAN SEA - S.R.L., Constan˛a              Administrarea societ„˛ii va fi asigurat„ de dl
Societ„˛ii Comerciale GEORGIANA COM ACTIVE -                                        Dumitrof Daniel.
S.R.L., am hot„r‚t deschiderea unui punct de lucru              ACT ADIfiIONAL                  Se Ónchid punctele de lucru din:
- agrement (9272) Ón Sta˛iunea Saturn, Parcul de       Subsemna˛ii Utupan Ilie, Utupan Tamara,             - Constan˛a, Autogara Sud Constan˛a, jude˛ul
distrac˛ii, jude˛ul Constan˛a.               Ciocoiu Mihai Marius ∫i Ciocoiu Lidia, asocia˛i ai       Constan˛a;
  Œntocmit ∫i semnat azi, 5.06.2003, Ón 5 exemplare    Societ„˛ii Comerciale CARIBBEAN SEA - S.R.L., am          - Constan˛a, Bd. Republicii nr. 97, jude˛ul
originale, sub semn„tur„ privat„.             hot„r‚t:                            Constan˛a;
  (102/485.935)                       Se retrage din societate ∫i din func˛ia de           - Constan˛a, pia˛a Tomis Nord, jude˛ul Constan˛a.
              *                administrator dl Utupan Ilie ∫i dna Utupan Tamara,         Completarea obiectului de activitate:
                              care Ó∫i cesioneaz„, cu titlu gratuit, aportul lor la       5221 - comer˛ cu am„nuntul cu fructe ∫i legume
      Societatea Comercial„             capitalul social (c‚te 500.000 lei - 5 p„r˛i sociale - 25 %),  proaspete;
    TIMCO A.T.E.T. - S.R.L., Constan˛a         dlui Ciocoiu Mihai Remus ∫i dnei Ciocoiu Lidia.          5223 - comer˛ cu am„nuntul cu pe∫te, crustacee
                               Capitalul social total de 2.000.000 lei - 20 p„r˛i      ∫i molu∫te;
         ACT ADIfiIONAL              sociale - 100 %, va fi Ómp„r˛it Ón mod egal Óntre cei       7481 - activit„˛i fotografice.
la actele constitutive ale Societ„˛ii Comerciale      doi asocia˛i r„ma∫i, c‚te 1.000.000 lei - 10 p„r˛i         Se deschide un punct de lucru (5211, 5221, 5223
      TIMCO A.T.E.T. - S.R.L.            sociale - 50 % fiecare.                     - comer˛ cu am„nuntul cu produse alimentare,
                               Administrarea societ„˛ii va fi asigurat„ de         fructe, legume, pe∫te, crustacee ∫i molu∫te) Ón
  Subsemnatul Asan Erdin, domiciliat Ón
                              Ciocoiu Mihai Marius ∫i Ciocoiu Lidia.             Constan˛a, Str. Arcului nr. 22, bl. I, parter, jude˛ul
Constan˛a, Str. Corbului nr. 1, bl. R, sc. C, et. 1, ap.
                               Se recodific„ obiectul de activitate:            Constan˛a.
94, jude˛ul Constan˛a, legitimat cu C.I. seria KT nr.
                               7450 - selec˛ia ∫i plasarea for˛ei de munc„ -           (108/485.941)
154118, eliberat„ de Poli˛ia Constan˛a la data de
                              activitatea principal„;                                  *
12.10.2000, cod numeric personal 16906191312274,
                               6322 - alte activit„˛i anexe transporturilor pe ap„;
Ón calitate de asociat unic, am hot„r‚t:
                               6720 - activit„˛i auxiliare ale caselor de asigur„ri           Societatea Comercial„
  Art. 1. Completarea obiectului de activitate al
                              ∫i de pensii;                              ENVIROTECH - S.R.L., Constan˛a
societ„˛ii cu 7140 - Ónchirierea bunurilor personale
                               7486 - activit„˛i ale centrelor de intermediere
∫i gospod„re∫ti.
                              telefonic„;                                    ACT ADIfiIONAL
  Art. 2. La punctul de lucru din Mamaia, Zona
                               7487 - alte activit„˛i de servicii prestate Ón
Bicaz, jude˛ul Constan˛a, se desf„∫oar„ ∫i activitatea   principal Óntreprinderilor.                   privind modificarea documentelor Societ„˛ii
7140 - Ónchirierea bunurilor personale ∫i           (105/485.938)                           Comerciale ENVIROTECH - S.R.L.
gospod„re∫ti.                                      *                   Subsemna˛ii Florescu D„nu˛ ∫i Merla Radu, Ón
  (103/485.936)
                                                              calitate de asocia˛i ai Societ„˛ii Comerciale
              *                       Societatea Comercial„               ENVIROTECH - S.R.L., de comun acord, am hot„r‚t
                                    ASDENT - S.R.L., Constan˛a             urm„toarele:
     Societatea Comercial„
                                                               - deschiderea unui punct de lucru (restaurant
INDAGRO - S.A., N„vodari, jude˛ul Constan˛a                  ACT ADIfiIONAL                5530 cod CAEN), situat Ón Eforie Nord, faleza
                                  la actele constitutive ale societ„˛ii          inferioar„, terasa îEl Sombrero“, jude˛ul Constan˛a.
         ACT ADIfiIONAL
                                                               Redactat de p„r˛i, sub semn„tur„ privat„, azi,
  Œn baza hot„r‚rii adun„rii generale ordinare a      Subsemnata Tudorache Valeria, asociat unic al
                                                              5.06.2003, Ón 4 exemplare de valoare egal„.
ac˛ionarilor nr. 7/25.06.2002 ∫i a hot„r‚rii adun„rii   Societ„˛ii Comerciale ASDENT - S.R.L., am hot„r‚t
                                                                (109/485.942)
generale ordinare a ac˛ionarilor din 1.04.2003:      suspendarea activit„˛ii societ„˛ii p‚n„ la 1 iunie
                                                                           *
  1. Se alege un nou consiliu de administra˛ie:      2006.
  - Ghiu Gheorghe, fiul lui Ioan ∫i Maria, n„scut la    Redactat ∫i semnat Ón 5 exemplare ast„zi, 5 iunie
                                                                    Societatea Comercial„
data de 21.02.1932 Ón comuna Oituz, jude˛ul Bac„u,     2003.
                                                                   IOWEMED - S.R.L., Constan˛a
domiciliat Ón Constan˛a, Bd. 1 Mai nr. 52, bl. I4, ap.     (106/485.939)
12, jude˛ul Constan˛a, identificat cu C.I. seria KT nr.                 *
                                                                       ACT ADIfiIONAL
209946/17.07.2001, eliberat„ de Poli˛ia Constan˛a,
cod numeric personal 1320221131242 - pre∫edinte;             Societatea Comercial„                privind modificarea actelor constitutive ale
  2. Mihalcea Gheorghe, fiul lui Niculae ∫i Ioana,          ANTEDO - S.R.L., Constan˛a               Societ„˛ii Comerciale IOWEMED - S.R.L.
n„scut la data de 29.09.1930 Ón comuna S„cele,                                        Subsemna˛ii Ciortan Ionica ∫i Ciortan Teofil, Ón
jude˛ul Constan˛a, domiciliat Ón N„vodari, Str.                ACT ADIfiIONAL
                                                              calitate de asocia˛i ai Societ„˛ii Comerciale
Cabanei, bl. 57, ap. 7, jude˛ul Constan˛a, identificat    Subsemna˛ii Trasca Oliver ∫i Caramanian           IOWEMED - S.R.L., de comun acord, am hot„r‚t
cu B.I. seria B.C. nr. 288690, eliberat de Poli˛ia     Georgeta-Greta, asocia˛i ai Societ„˛ii Comerciale        urm„toarele:
N„vodari, cod numeric personal 1300929135056 -       ANTEDO - S.R.L., am hot„r‚t:                    - deschiderea unui punct de lucru (cabinet
membru;                            • Se deschide un punct de lucru (5212 - comer˛        medical - 8511, 8512 coduri CAEN), situat Ón
  3. Ciornovalic Grigore, fiul lui Ion ∫i Ani˛a,     cu am„nuntul cu v‚nzare produse nealimentare) Ón        sta˛iunea Mamaia, Hotel Siret, jude˛ul Constan˛a.
n„scut la data de 26.01.1936 Ón comuna Puie∫ti,      Mamaia, Complex Magazin îTab„r„ Nord“, jude˛ul           Redactat de p„r˛i, sub semn„tur„ privat„, azi,
jude˛ul Vaslui, domiciliat Ón Constan˛a, bd. Al.      Constan˛a.                           5.06.2003, Ón 4 exemplare de valoare egal„.
L„pu∫neanu nr. 112, bl. L8, ap. 4, jude˛ul Constan˛a,     Œncheiat azi, 3.06.2003, Ón 5 exemplare originale,        (110/485.943)
identificat cu B.I. seria D.K. nr. 860543/17.04.1989,   sub semn„tur„ privat„.                                  *
eliberat de Mili˛ia Constan˛a, cod numeric personal      (107/485.940)
1360126131210 - membru.                                 *                       Societatea Comercial„
  2. Se revoc„ vechiul consiliu de administra˛ie ∫i                                         THUNDER - S.R.L., Constan˛a
vechea comisie de cenzori.                      Societatea Comercial„
  3. Se alege urm„toarea comisie de cenzori:          ORHIDEEA TOUR - S.R.L., Constan˛a                      ACT ADIfiIONAL
  - Georgescu Constantin, fiul lui Anghel ∫i Maria,
n„scut la data de 26.12.1933 Ón comuna Vl„deni,                ACT ADIfiIONAL                  privind modificarea Societ„˛ii Comerciale
jude˛ul Ialomi˛a, domiciliat Ón Constan˛a, bd. Al.                                            THUNDER - S.R.L.
                               Subsemna˛ii Pandele Daniel ∫i Bujicu Cristian,
L„pu∫neanu nr. 181, bl. T5, ap. 19, jude˛ul        asocia˛i ai Societ„˛ii Comerciale ORHIDEEA TOUR -         Subsemna˛ii Saleh Abadi Andreea Codrina ∫i
Constan˛a, identificat cu B.I. seria A.M. nr.       S.R.L., am hot„r‚t:                       Saleh Abadi Davood, Ón calitate de asocia˛i ai
915906/26.03.1979, eliberat de Mili˛ia Constan˛a,       Se retrage din societate ∫i din func˛ia de          Societ„˛ii Comerciale THUNDER - S.R.L., am luat
cod numeric personal 1331226131229;            administrator dl Pandele Daniel, care Ó∫i cesioneaz„      urm„toarele hot„r‚ri:
  - Mircea Ion, fiul lui ™tefan ∫i Ana, n„scut la data  aportul s„u la capitalul social (1.000.000 lei - 10        1. Cooptarea ca asociat a dlui Ichim Cristian-
de 15.06.1940 Ón Gargalic, Bulgaria, domiciliat Ón     p„r˛i sociale - 50 %), dnei Florea Manuela Magda        Adrian, cet„˛ean rom‚n, n„scut la data de
N„vodari, Str. Constan˛ei nr. 77, jude˛ul Constan˛a,    (500.000 lei - 5 p„r˛i sociale - 25 %), fiica lui Viorel-    26.12.1973 Ón Constan˛a, jude˛ul Constan˛a,
identificat cu B.I. seria D.H. nr. 930841/7.03.1989,    Mihai ∫i Floarea, n„scut„ la data de 5.06.1974 Ón        domiciliat Ón Constan˛a, str. Vifor Haiducul nr. 7,
eliberat de Mili˛ia N„vodari, cod numeric personal     Constan˛a, jude˛ul Constan˛a, domiciliat„ Ón          jude˛ul Constan˛a, posesor al C.I. seria KT nr.
1400615135055;                       Constan˛a, str. B.St. Delavrancea nr. 49, bl. 7, sc. B,     188719/30 martie 2001, eliberat„ de Poli˛ia
  - Urziceanu Florea, fiul lui Marin ∫i Ioana, n„scut   ap. 16, jude˛ul Constan˛a, identificat„ cu C.I. seria      Constan˛a, cod numeric personal 1731226131240.
la data de 12.11.1937 Ón comuna Negru-Vod„,        KT nr. 170713/12.01.2001, eliberat„ de Poli˛ia          2. Retragerea din societate ∫i din func˛ia de
jude˛ul Constan˛a, domiciliat Ón Constan˛a, str.      Constan˛a, cod numeric personal 2740605131275, ∫i        administrator a dnei Saleh Abadi Andreea Codrina.
Serg. Nicolae Grindeanu nr. 41, bl. A1, ap. 53,      dlui Dumitrof Daniel (500.000 lei - 5 p„r˛i sociale -       3. Cesionarea capitalului social de 1.000.000 lei,
jude˛ul Constan˛a, identificat cu B.I. seria B.E. nr.   25 %), fiul lui Virgiliu ∫i Alexandrina, n„scut la data     de˛inut de dna Saleh Abadi Andreea Codrina,
               MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA                a IV-a,  Nr. 1875/11.VIII.2003                  15
reprezent‚nd 10 p„r˛i sociale a 100.000 lei fiecare,         Societatea Comercial„                   Societatea Comercial„
c„tre dl Ichim Cristian-Adrian.                  FLOMIRGA - S.R.L., Constan˛a              D.H.R. SERVICE - S.R.L., Constan˛a
  4. Numirea Ón func˛ia de administrator al
societ„˛ii a dlui Ichim Cristian-Adrian.                  ACT ADIfiIONAL                       ACT ADIfiIONAL
  5. Participarea la profit ∫i pierderi va fi:       Subsemnata Luca Gabriela Ioana, asociat unic al      Subsemnatul Hont Cornel-Victor, Ón calitate de
  - Saleh Abadi Davood - 50 %;             Societ„˛ii Comerciale FLOMIRGA - S.R.L., am        asociat unic, am hot„r‚t urm„toarele:
  - Ichim Cristian-Adrian - 50 %.            hot„r‚t:                           Art. 1. Cooptarea Ón cadrul societ„˛ii ca asociat cu
  6. Reluarea activit„˛ii societ„˛ii Óncep‚nd cu data   Se completeaz„ obiectul de activitate cu:        drepturi depline a dnei Hont Florentina, cet„˛ean
de 27 noiembrie 2001.                    5530 - restaurante (restaurante cu autoservire,     rom‚n, n„scut„ la data de 20 septembrie 1964 Ón
  7. Celelalte prevederi ale actelor constitutive ale  cafenele, fast-food, unit„˛i de preparare a hranei la   comuna Islaz, jude˛ul Teleorman, fiica lui Nicolaie
societ„˛ii, Ómpreun„ cu modific„rile ulterioare,     pachet, standuri pentru v‚nzare pe∫te preparat ∫i     ∫i a Angelei, domiciliat„ Ón Constan˛a, str. Pictor
                             cartofi pr„ji˛i, tonete de Ónghe˛at„, vagoane-       Luchian nr. 2, bl. L 6, sc. A, et. 1, ap. 8, jude˛ul
r„m‚n valabile.
                             restaurant);                        Constan˛a, legitimat„ cu B.I. seria G.K. nr.
  Redactat ∫i listat Ón 5 exemplare originale azi,
                              5540 - baruri (v‚nzare de b„uturi cu consumarea     991770/CTA/1995, cu codul numeric personal
data autentific„rii la Biroul notarului public Bratu   Ón local, cu sau f„r„ program distractiv, ber„rii,     2640920131269, care aduce ca aport la capitalul
Daniel-Dumitru.                     cluburi de noapte, c‚rciumi etc.).             social al Societ„˛ii Comerciale D.H.R. SERVICE -
   (111/485.944)                     Se deschide un punct de lucru (5530 - restaurant)    S.R.L. suma de 500.000 lei, capitalul social al
         ACT ADIfiIONAL              Ón Eforie Sud, Strada Interioar„ nr. 5, jude˛ul      societ„˛ii major‚ndu-se la suma de 2.500.000 lei.
                             Constan˛a.                          Art. 2. Schimbarea sediului social al societ„˛ii,
  privind modificarea Societ„˛ii Comerciale         (115/485.948)                     urm‚nd a fi situat Ón localitatea Tuzla, Str.
       THUNDER - S.R.L.                           *                Constan˛ei nr. 202, jude˛ul Constan˛a.
                                                            Art. 3. Numirea Ón func˛ia de administrator a
  Subsemna˛ii Saleh Abadi Andreea Codrina ∫i
                                   Societatea Comercial„             dnei Hont Florentina.
Saleh Abadi Davood, Ón calitate de asocia˛i ai
                                   STAFFOIL - S.R.L., Bra∫ov             Art. 4. Capitalul social al Societ„˛ii Comerciale
Societ„˛ii Comerciale THUNDER - S.R.L., am luat                                   D.H.R. SERVICE - S.R.L. Ón valoare de 2.500.000 lei,
urm„toarele hot„r‚ri:                           ACT ADIfiIONAL              divizat Ón 25 p„r˛i sociale, egale ∫i indivizibile a
  1. Schimbarea obiectului principal de activitate,                                100.000 lei fiecare, este Ómp„r˛it asocia˛ilor astfel:
care va fi:                        la actul constitutiv al Societ„˛ii Comerciale        - Hont Cornel-Victor (asociat-administrator)
  703 - activit„˛i imobiliare pe baz„ de tarife sau           STAFFOIL - S.R.L.             de˛ine 20 p„r˛i sociale a 100.000 lei fiecare, Ón
contracte;                         Subsemna˛ii Dumitru Vanghele, Spiridon         valoare total„ de 2.000.000 lei;
  7031 - agen˛ii imobiliare.              Gheorghe ∫i Josan Emilia, Ón calitate de asocia˛i ai     - Hont Florentina (asociat-administrator) de˛ine 5
  2. Deschiderea unui punct de lucru la         Societ„˛ii Comerciale STAFFOIL - S.R.L., am hot„r‚t    p„r˛i sociale a 100.000 lei fiecare, Ón valoare total„
urm„toarea adres„: Constan˛a, bd. Al. L„pu∫neanu     schimbarea sediului din Constan˛a, bd. Mamaia nr.     de 500.000 lei.
                             288, jude˛ul Constan˛a, Ón Constan˛a, str. V‚rfu cu      Celelalte prevederi ale actului constitutiv r„m‚n
nr. 103, bl. LV39, sc. B, ap. 22, jude˛ul Constan˛a,
                             Dor, jude˛ul Constan˛a.                  neschimbate.
av‚nd ca obiect de activitate 7031 - agen˛ii
                              Redactat de p„r˛i, sub semn„tur„ privat„, azi,        (119/485.952)
imobiliare.                       5.06.2003, Ón 4 exemplare de valoare egal„.                      *
  3. Celelalte prevederi ale actelor constitutive ale    (116/485.949)
societ„˛ii, Ómpreun„ cu modific„rile ulterioare,                  *                    Societatea Comercial„
r„m‚n valabile.                                                    ETEKS MEAT PRODUCTS - S.A., Constan˛a
  Redactat ∫i listat Ón 5 exemplare originale la          Societatea Comercial„
Biroul notarului public Bratu Daniel-Dumitru.          GUNEY GOZETIM MUMESILLIK                       ACT ADIfiIONAL
  (112/485.945)                        ULUSLARASI - S.R.L., Constan˛a
                                                               la actul constitutiv al societ„˛ii
             *
                                      ACT ADIfiIONAL                Œn baza hot„r‚rii adun„rii generale a ac˛ionarilor
      Societatea Comercial„                                          din data de 9.04.2003, s-a hot„r‚t:
                                 la actele constitutive ale societ„˛ii         La punctul de lucru din Constan˛a, Pia˛a Grivi˛ei
     PARADIS COM TUR - S.R.L.
                              Subsemna˛ii Yazici Metin, Acar Ugurhan ∫i Salih     se mai desf„∫oar„ ∫i activitatea de fast food (5530).
     Mangalia, jude˛ul Constan˛a
                             Tayfur Gunay, asocia˛i ai Societ„˛ii Comerciale        Deschiderea unui punct de lucru - comer˛ cu
                             GUNEY GOZETIM MUMESILLIK ULUSLARASI -           am„nuntul cu carne ∫i produse din carne (5222) Ón
         ACT ADIfiIONAL              S.R.L., am hot„r‚t:                    Constan˛a, Aleea Garofi˛ei, Ón incinta Complexului
    la actele constitutive ale societ„˛ii        Retragerea din societate a dlor Yazici Metin ∫i     Balada.
                             Salih Tayfur Gunay cu cesiunea aportului lor la        (120/485.953)
  Subsemna˛ii Petcu Maria ∫i Petcu Dorel
                             capitalul social - 1.000 $ = 26.200.000 lei.                     *
Emanuel, asocia˛i ai Societ„˛ii Comerciale PARADIS     Se coopteaz„ ca asociat Acar Tolunay, cet„˛ean
COM TUR - S.R.L., Óntruni˛i Ón adunara asocia˛ilor,   turc, fiica lui Ali ∫i Nezahat, n„scut„ la data de           Societatea Comercial„
cu unanimitate de voturi, am hot„r‚t urm„toarele:    26.03.1938 Ón Mut, domiciliat„ Ón Icel Merkez Gazi        D & T ECOLOGIC SERVICE - S.R.L.
  1. Se deschid urm„toarele puncte de lucru:      1303, posesoare a pa∫aportului seria TR-K nr.                Constan˛a
  • bufet cu teras„ (5530) Ón Mangalia, str. Oituz   660740, c„reia i se cesioneaz„ 75 $ = 1.965.000 lei -
nr. 36, jude˛ul Constan˛a;                19 p„r˛i sociale, cu titlu gratuit, aceasta devenind             ACT ADIfiIONAL
  • snack bar (5530) Ón Sta˛iunea Jupiter, jude˛ul   asociat cu drepturi depline, Ónsu∫indu-∫i integral
                             actele constitutive ale societ„˛ii.              la actul constitutiv al Societ„˛ii Comerciale
Constan˛a.
                              Œn urma cesion„rii de capital, dl Acar Ugurhan         D & T ECOLOGIC SERVICE - S.R.L.
  (113/485.946)
                             r„m‚ne cu un aport la capital de 1.425 $ =           Œncheiat de asocia˛ii Lup∫e Teodor, Dumitra∫
             *
                             38.335.000 lei - 373 p„r˛i sociale.            Gheorghe ∫i Tatu Ion, prin care am hot„r‚t:
                              Participarea la profit ∫i pierderi va fi Ón propor˛ie    1. Completarea obiectului de activitate cu:
     Societatea Comercial„
                             de 95 % Acar Ugurhan ∫i 5 % Acar Tolunay.           900 - 9002 - colectarea ∫i tratarea altor reziduri -
  AMIRAL COMPANY - S.R.L., Constan˛a
                              Se revoc„ din func˛ia de administrator dl        colectarea rezidurilor din gospod„rii ∫i
                             Denisleam Emind, urm‚nd ca administrarea          Óntreprinderi cu ajutorul cazanelor de gunoi, a
         ACT ADIfiIONAL                                           tomberoanelor, conteinerelor etc.; colectarea
                             societ„˛ii s„ fie asigurat„ de dl Erol Ridvan Cocoi,
  Subsemna˛ii Mat„r„ Gheorghe, domiciliat Ón      cet„˛ean rom‚n, fiul lui Magit ∫i Seriha, n„scut la    rezidurilor nocive, a bateriilor uzate, a uleiurilor ∫i
Constan˛a, bd. Alexandru L„pu∫neanu nr. 99, bl.     data de 19.01.1976 Ón Constan˛a, jude˛ul Constan˛a,    gr„similor de g„tit uzate etc.; colectarea rezidurilor
LV33, sc. C, ap. 49, jude˛ul Constan˛a, ∫i ™tefan    domiciliat Ón Constan˛a, bd. I.G. Duca nr. 75A, bl.    petroliere de pe nave ∫i a produselor uzate din
Maria, domiciliat„ Ón Constan˛a, str. Mircea nr. 49,   L50, sc. A, et. 5, ap. 21, jude˛ul Constan˛a, cod     garaje; colectarea molozului provenit din demol„ri
bl. RM, sc. B, et. 4, ap. 42, jude˛ul Constan˛a, Ón   numeric personal 1760119131235, posesor al C.I.      ∫i a resturilor de materiale de construc˛ii; serviciile
                             seria KT nr. 222312/19.09.2001, eliberat„ de Poli˛ia    centrelor de colectare a de∫eurilor; Óndep„rtarea
calitate de asocia˛i ai Societ„˛ii Comerciale AMIRAL
                             Constan˛a.                         rezidurilor prin incinerare sau alte mijloace;
COMPANY - S.R.L., Ónmatriculat„ la Oficiul
                              Se schimb„ sediul societ„˛ii Ón Constan˛a, str. I.G.  depozitarea gunoaielor pe p„m‚nt sau Ón ap„;
Registrului Comer˛ului al Jude˛ului Constan˛a, am                                  Óngroparea sau r„sturnarea sub brazd„, prin arat a
                             Duca nr. 75A, bl. L50, sc. A, et. 5, ap. 21, jude˛ul
hot„r‚t:                                                      reziduurilor; tratea ∫i Óndep„rtarea resturilor
                             Constan˛a.
  Art. 1. Se majoreaz„ contravaloarea unei p„r˛i      (117/485.950)                     radioactive (de tranzi˛ie) din spitale etc.; tratarea
sociale de la 5.000 lei la 100.000 lei.                       *                gunoaielor cu ajutorul plantelor de compostare, Ón
  Capitalul social al societ„˛ii cap„t„ urm„toarea                                 scopul Óndep„rt„rii ∫i ob˛inerii unui produs
configura˛ie: capital social total 4.000.000 lei,          Societatea Comercial„              secundar (compostul); tratarea ∫i Óndep„rtarea
numerar, format din 40 p„r˛i sociale a 100.000 lei      IRIS FLOWER 2003 - S.R.L., Constan˛a          animalelor vii sau moarte, infestate toxic ∫i a altor
fiecare, de˛inute de cei doi asocia˛i dup„ cum                                   resturi contaminate; Óndep„rtarea bunurilor uzate,
urmeaz„: Mat„r„ Gheorghe de˛ine 20 p„r˛i sociale a             ACT ADIfiIONAL              cum sunt figidere, pentru a elimina resturile
100.000 lei fiecare ∫i ™tefan Maria de˛ine 20 p„r˛i                                 nocive;
                                la actele constitutive ale societ„˛ii          9003 - salubritate, depoluare ∫i activit„˛i similare.
sociale a 100.000 lei fiecare.
                              Subsemna˛ii Paris Stere ∫i Paris Mariana, asocia˛i     2. Schimbarea obiectului principal de activitate
  Art. 2. Obiectul principal de activitate al
                             Ón cadrul societ„˛ii comerciale men˛ionate mai sus,    Ón: 900 - 9003 - salubritate, depoluare ∫i activit„˛i
societ„˛ii este 7020 - Ónchirierea ∫i subÓnchirierea
                             am hot„r‚t:                        similare.
bunurilor imobiliare proprii sau Ónchiriate.        Se deschide un punct de lucru (comer˛ cu          Prezentul act adi˛ional face parte integrant„ din
  Redactat ∫i listat Ón 5 exemplare originale la    am„nuntul cu flori ∫i plante, semin˛e ∫i          actul constitutiv al societ„˛ii, pe care corespunz„tor
Biroul notarului public Nicolae Cau˛inuc din       Óngr„∫„minte pentru flori) Ón Constan˛a, bd. Tomis     Ól modific„. Celelalte prevederi ale actului
Constan˛a.                        nr. 146, bl. TD 3 A, parter (5248).            constitutiv al societ„˛ii r„m‚n neschimbate.
   (114/485.947)                      (118/485.951)                        (121/485.954)
             *                             *                             *
  16             MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI,              PARTEA a IV-a,   Nr. 1875/11.VIII.2003
       Societatea Comercial„             Bucure∫ti, str. Vlaicu Vod„ nr. 28, bl. V 81 A, sc. 2,    1.2. Dl Bogdan Mitu a cedat ferm ∫i irevocabil
    MAIA COMPANY - S.R.L., Constan˛a          ap. 22, sectorul 3, identificat cu C.I. seria RD nr.   dlui Cristian Damoc o parte social„, av‚nd o valoare
                              120427, eliberat„ de Sec˛ia 11 la data de 11.08.2000;   nominal„ de 2.845.922 lei.
         ACT ADIfiIONAL                3.  Societatea   REDBELL    TRADING    &    1.3. Cesionarul I a preluat de la Societatea
                              INVESTMENTS LIMITED, societate cu r„spundere       ANCHORHILL CONSULTING & TRADING Ltd ∫i de
    la actele constitutive ale societ„˛ii
                              limitat„, de na˛ionalitate cipriot„, cu un capital    la dl Bogdan Mitu un total de 3 p„r˛i sociale,
  Subsemna˛ii Mateias Adrian, Nistorescu Ingrid ∫i    social de 1.000 lire cipriote, cu sediul social Ón    reprezent‚nd 3 % din capitalul social al societ„˛ii,
Mateia∫ Constantin, Ón calitate de asocia˛i ai       Cipru, str. Pikioni nr. 4, Limassol, Ónmatriculat„ la   devenind astfel asociat al societ„˛ii. Œn acest sens, el
societ„˛ii men˛ionate mai sus, am hot„r‚t
                              registrul Comer˛ului din Nicosia cu nr. H.E. 100473,   declar„ faptul c„ Óndepline∫te toate condi˛iile cerute
suspendarea activit„˛ii societ„˛ii pe termen de trei
                              legal reprezentat„ de dl Geoffrey Magistrate;       de legea rom‚n„ Ón vigoare pentru a de˛ine calitatea
ani, Óncep‚nd cu data de 4.06.2003.
                               4.  Societatea   EURO   MEDITERRANEE      de asociat Óntr-o societate de drept rom‚n
  (122/485.955)
                              CONSULTING & TRADING, societate cu r„spundere       (declara˛ie autentificat„ cu nr. 673/3.07.2002 la
              *
                              limitat„ de drept rom‚n, cu un capital social de     Biroul notarului public Popa Mariana Tamara).
      Societatea Comercial„             546.700.000 lei, cu sediul social Ón Bucure∫ti, ∫os.     1.4. Cesiunea este cu titlu gratuit.
    UNIREA PRES - S.R.L., Alba Iulia          Pipera nr. 41, sectorul 2, Ónmatriculat„ la Oficiul      Articolul 2. Cesiunea unei p„r˛i sociale c„tre
                              Registrului    Comer˛ului    Bucure∫ti    cu  Michael Richard.
           HOT√R¬RE               nr. J 40/993/1998, codi unic de Ónregistrare         2.1. Societatea REDBELL TRADING &
                              10180804, legal reprezentat„ prin dl Michael       INVESTMENTS LIMITED a cedat ferm ∫i irevocabil
         din 1 martie 2003             Richard;                         dlui Michael Richard (Cesionar 2) o parte social„,
     a adun„rii generale a ac˛ionarilor          5. dl Michael Richard, n„scut pe data de        av‚nd o valoare nominal„ de 2.845.922 lei.
                              15.03.1971 la Le Mans 72, Fran˛a, cet„˛ean francez,      2.2. Cesionarul 2 a preluat de la Societatea
  Adunarea general„ a Societ„˛ii Comerciale
                              domiciliat Ón Bucure∫ti, str. Maria Rosetti nr. 34,    REDBELL TRADING & INVESTMENTS LIMITED o
UNIREA PRES - S.R.L. din data de 1 martie 2003,
                              sectorul 2, identificat cu pa∫aport seria 00RE86610,   parte social„, reprezent‚nd 1 % din capitalul social
legal constituit„, a hot„r‚t alegerea unui nou
consiliu de administra˛ie Ón urm„toarea          eliberat de Ambasada Fran˛ei Ón Rom‚nia la data de    al societ„˛ii.
componen˛„:                        17.10.2000;                          2.3. Cesiunea este cu titlu gratuit.
  1. Gheorghe Ciul - pre∫edinte, director general      6. dl Cristian Damoc, cet„˛ean rom‚n, n„scut la      2.4. Œn urma acestei cesiuni Societatea REDBELL
  2. Gheorghe Jurc„ - vicepre∫edinte, director      data de 10.04.1977 Ón Bucure∫ti, domiciliat Ón      TRADING & INVESTMENTS LIMITED nu mai este
editor                           Bucure∫ti, str. P„durea Craiului nr. 1, bl. B 2, sc. 7,  asociat al societ„˛ii.
  3. Maria Lucia Munteanu - redactor ∫ef - membru     ap. 301, sectorul 3, identificat cu C.I. seria RX nr.     Articolul 3. Distribuirea capitalului social Óntre
  4. Aurelia Popa - director economic, secretar      021911, eliberat„ la data de 30.01.1998 de Sec˛ia 13   asocia˛i Ón urma cesiunilor.
  5. Zaharia Romani˛an - membru.             Poli˛ie,                           3.1. Œn urma celor dou„ cesiuni, capitalul social
  Membrii asocia˛i care au votat pentru noul         ac˛ion‚nd Ón calitate de asocia˛i ai Societ„˛ii    este repartizat Óntre asocia˛i, dup„ cum urmeaz„:
consiliu de administra˛ie:                 Comerciale SOFTORIGIN - S.R.L. (denumit„ Ón cele       - Societatea ANCHORHILL CONSULTING AND
  Gheorghe Ciul, Gheorghe Jurc„, Maria Lucia       ce urmeaz„ (îSocietate“) ∫i reprezenta˛i ∫i/sau      TRADING LIMITED de˛ine 170.755.320 lei, din care
Munteanu, Aurelia Popa, Zaharia Romani˛an, Tinu      asista˛i to˛i prin av. Elenina Nicut, Ón baza       6.000 $ S.U.A., Ómp„r˛it Ón 60 p„r˛i sociale a
Mate∫, Dumitru Henegar, Aurel Oarg„, Ileana        procesului-verbal nr. 1 al adun„rii generale       2.845.922 lei fiecare, numerotate de la 1 la 60
Dinic„, Salomia Tonea, Clara Popa, St‚nan Lidia,      extraordinare a asocia˛ilor din data de 28.08.2002,    inclusiv, adic„ 60 % din capitalul social;
Constantin Deleanu, Sebastian Tru˛a.             av‚nd Ón vedere prevederile procesului-verbal al      - dl Bogdan Mitu de˛ine 96.761.348 lei, Ómp„r˛it
  (123/800.263)                     adun„rii generale extraordinare a asocia˛ilor, ˛inut„   Ón 34 p„r˛i sociale a 2.845.922 lei fiecare,
              *                Ón data de 28.08.2002, la sediul social;         numerotate de la 63 la 96 inclusiv, adic„ 34 % din
                               av‚nd Ón vedere prevederile contractului de      capitalul social;
      Societatea Comercial„             cesiune Óncheiat la data de 28.08.2002 Óntre         -  Societatea   EURO    MEDITERRANEE
     SOFTORIGIN - S.R.L., Bucure∫ti          ANCHORHILL CONSULTING & TRADING LIMITED          CONSULTING & TRADING - S.R.L. - de˛ine 2.845.922
                              ∫i Bogdan Mitu, Ón calitate de ceden˛i, pe de o parte,  lei, respectiv o parte social„, cu o valoare nominal„
       ACT ADIfiIONAL NR. 1             ∫i Cristian Damoc, Ón calitate de cesionar, pe de alt„  de 2.845.922 lei, numerotat„ 99, adic„ 1 % din
 la actul constitutiv al Societ„˛ii Comerciale      parte;                          capitalul social;
       SOFTORIGIN - S.R.L.,              av‚nd Ón vedere prevederile contractului de        - dl Michael Richard de˛ine 5.691.844 lei, din care
  cu un capital social de 284.592.000 lei,        cesiune Óncheiat la data de 29.08.2002 Óntre       200 $ S.U.A., Ómp„r˛it Ón dou„ p„r˛i sociale a
     cu sediul social Ón Bucure∫ti,          REDBELL TRADING & INVESTMENTS, Ón calitate        2.845.922 lei fiecare, numerotate cu 98 ∫i 100, adic„
   ∫os. Pipera nr. 41, et. 4, sectorul 2,        de cedent, pe de o parte, ∫i Michael Richard, Ón     2 % din capitalul social;
   Ónmatriculat„ la Oficiul Registrului         calitate de cesionar, pe de alt„ parte;            - domnul Cristian Damoc de˛ine 8.537.766 lei,
       Comer˛ului Bucure∫ti              av‚nd Ón vedere dispozi˛iile art. 8 ∫i art. 10 ale   din care 200 $ S.U.A., ∫i 2.845.922 lei, Ómp„r˛it Ón 3
      cu nr. J 40/5278/29.05.2001,          actului constitutiv al societ„˛ii, autentificat cu nr.  p„r˛i sociale a 2.845.922 lei fiecare, numerotate cu
    cod unic de Ónregistrare 13918885          1331/9.05.2001 la Biroul notarilor publici asocia˛i    nr. 61, 62, respectiv nr. 97, adic„ 3 % din capitalul
  Subsemna˛ii:                      Luca ∫i Dumitrescu,                    social.
  1. ANCHORHILL CONSULTING AND TRADING            au decis redactarea ∫i semnarea prezentului act      3.2. Œn urma celor 2 cesiuni, valoarea total„ a
LIMITED, societate cu r„spundere limitat„, de       adi˛ional la actul constitutiv al societ„˛ii, Ón     capitalul social subscris ∫i v„rsat r„m‚ne
na˛ionalitate cipriot„, cu un capital social de 1.000   conformitate cu urm„toarele clauze:            neschimbat„.
lire cipriote, cu sediul social Ón Cipru, strada Pikioni   Articolul 1. Cesiunea a 3 p„r˛i sociale c„tre       Toate celelalte prevederi ale actului constitutiv al
4, Limasol, Ónmatriculat„ la Registrul Comer˛ului     Cristian Damoc.                      societ„˛ii r„m‚n neschimbate, prezentul act
din Nicosia cu nr. H.E. 90129, legal reprezentat„       1.1. Societatea ANCHORHILL CONSULTING &        adi˛ional f„c‚nd parte integrant„ ∫i complet‚nd
prin dna Marina Epiphaniou;                TRADING Ltd a cedat ferm ∫i irevocabil dlui        corespunz„tor actul constitutiv al societ„˛ii.
  2. dl Bogdan Mitu, cet„˛ean rom‚n, n„scut la      Cristian Damoc (cesionar I) dou„ p„r˛i sociale,        Redactat ast„zi, 16 septembrie 2002.
data de 6.04.1974 Ón Bucure∫ti, domiciliat Ón       av‚nd o valoare nominal„ de 2.845.922 lei fiecare.       (124/620.411)
                      EDITOR: PARLAMENTUL ROM¬NIEI — CAMERA DEPUTAfiILOR

        Regia Autonom„ îMonitorul Oficial“, str. Izvor nr. 2–4, Palatul Parlamentului, sectorul 5, Bucure∫ti,
                cont nr. 2511.1—12.1/ROL Banca Comercial„ Rom‚n„ — S.A. — Sucursala îUnirea“ Bucure∫ti
                ∫i nr. 5069427282 Direc˛ia de Trezorerie ∫i Contabilitate Public„ a Municipiului Bucure∫ti
                (alocat numai persoanelor juridice bugetare).
        Adresa pentru publicitate: Centrul pentru rela˛ii cu publicul, Bucure∫ti, ∫os. Panduri nr. 1,
                bloc P33, parter, sectorul 5, tel. 411.58.33 ∫i 411.97.54. tel./fax 410.77.36.
        Tiparul: Regia Autonom„ îMonitorul Oficial“, tel. 490.65.52, 335.01.11/2178 ∫i 402.21.78,
                E–mail: publicari_acte@ramo.ro, Internet: www.monitoruloficial.ro
Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea a IV-a, nr. 1875/11.VIII.2003 con˛ine 16 pagini.                   Pre˛ul 16.000 lei    ISSN  1220 — 4889

								
To top