Docstoc

mof4_2003_1406

Document Sample
mof4_2003_1406 Powered By Docstoc
					                                   PARTEA A IV-A
Anul 171 (XIII) — Nr. 1406                                                         Mar˛i, 10 iunie 2003
                       PUBLICAfiII ALE AGENfiILOR ECONOMICI        PUBLICAfiII ALE AGENfiILOR ECONOMICI
    Societatea Comercial„               Societatea Comercial„ STAR TOUR — S.R.L.          – activitatea principal„: cod CAEN 6330 –
AGROTUR VINCA — S.R.L., satul Runcu Mare          localitatea Archia, jude˛ul Hunedoara         activit„˛i ale agen˛iilor de voiaj ∫i tur-operatorilor –
  comuna Lele∫e, jude˛ul Hunedoara                                        activit„˛i de asisten˛„ turistic„ neclasificate Ón alt„
                                                         parte (agroturism).
                              MINISTERUL JUSTIfiIEI — OFICIUL NAfiIONAL
  MINISTERUL JUSTIfiIEI — OFICIUL NAfiIONAL                                      Irevocabil„ prin nerecurare la data de 4.04.2003.
                                  AL REGISTRULUI COMERfiULUI
     AL REGISTRULUI COMERfiULUI                                          (2/147.070)
                                                                       *
                              OFICIUL REGISTRULUI COMERfiULUI DE PE
  OFICIUL REGISTRULUI COMERfiULUI DE PE
                                 L¬NG√ TRIBUNALUL HUNEDOARA             Societatea Comercial„ INGRADI — S.R.L.
    L¬NG√ TRIBUNALUL HUNEDOARA
                                                              Petrila, jude˛ul Hunedoara
EXTRAS AL ŒNCHEIERII DE ŒNMATRICULARE          EXTRAS AL ŒNCHEIERII DE ŒNMATRICULARE
        NR. 958                         NR. 860                   MINISTERUL JUSTIfiIEI — OFICIUL NAfiIONAL
       din 14 aprilie 2003                    din 4 aprilie 2003                 AL REGISTRULUI COMERfiULUI

 Judec„tor delegat — Ghilea Rodica            Judec„tor delegat — T„n„sescu Irina
 Referent     — Sovarschi Valeriu          Referent     — Sovarschi Valeriu           OFICIUL REGISTRULUI COMERfiULUI DE PE
                                                             L¬NG√ TRIBUNALUL HUNEDOARA
  Œn baza cererii nr. 5556 din data de 8.04.2003 ∫i    Œn baza cererii nr. 5040 din data de 1.04.2003 ∫i
a actelor doveditoare depuse, judec„torul delegat la
                             a actelor doveditoare depuse, judec„torul delegat la   EXTRAS AL ŒNCHEIERII DE ŒNMATRICULARE
Oficiul Registrului Comer˛ului de pe l‚ng„
                             Oficiul Registrului Comer˛ului de pe l‚ng„               NR. 938
Tribunalul Hunedoara a dispus autorizarea ∫i
Ónregistrarea societ„˛ii comerciale, cu urm„toarele   Tribunalul Hunedoara a dispus autorizarea ∫i
                                                                 din 10 aprilie 2003
date:                          Ónregistrarea societ„˛ii comerciale, cu urm„toarele
  – num„r de ordine Ón registrul comer˛ului:      date:                            Judec„tor delegat — Goron Maria
J 20/447/2003;                       – num„r de ordine Ón registrul comer˛ului:        Referent     — Sovarschi Valeriu
  – cod unic de Ónregistrare: 15368176;         J 20/399/2003;                       Œn baza cererii nr. 5361 din data de 7.04.2003 ∫i
  – denumirea ∫i forma juridic„: AGROTUR VINCA —      – cod unic de Ónregistrare: 15343376;         a actelor doveditoare depuse, judec„torul delegat la
S.R.L.;                                                      Oficiul Registrului Comer˛ului de pe l‚ng„
                              – denumirea ∫i forma juridic„: STAR TOUR —
  – sediul social: satul Runcu Mare nr. 94, comuna                                Tribunalul Hunedoara a dispus autorizarea ∫i
                             S.R.L.;
Lele∫e, jude˛ul Hunedoara, conform contractului de
                              – sediul social: localitatea Archia f.n., jude˛ul   Ónregistrarea societ„˛ii comerciale, cu urm„toarele
v‚nzare-cump„rare cu nr. 1329 din data de
                             Hunedoara, fost„ cl„direa C.A.P., conform        date:
13.06.1981;
                             contractului de Ónchiriere, valabil p‚n„ la data de     – num„r de ordine Ón registrul comer˛ului:
  – durata de func˛ionare: nelimitat„;
  – capitalul social subscris 2.000.000 lei, din care                              J 20/440/2003;
                             1.04.2004;
v„rsat 2.000.000 lei; capitalul social este divizat Ón                                – cod unic de Ónregistrare: 15360113;
                              – durata de func˛ionare: nelimitat„;
20 p„r˛i sociale a 100.000 lei fiecare;                                       – denumirea ∫i forma juridic„: INGRADI — S.R.L.;
                              – capitalul social subscris 2.000.000 lei, din care
  – date de identificare fondatori:                                         – sediul social: Petrila, Str. Vulturului, bl. 5, ap. 2,
                             v„rsat 2.000.000 lei; capitalul social este divizat Ón
  1. Vinca Nicu∫or, Ón calitate de asociat, n„scut la                              conform contractului de v‚nzare-cump„rare cu nr.
                             20 p„r˛i sociale a 100.000 lei fiecare;         994 din data de 27.05.1991;
data de 1.01.1978 Ón localitatea Cerbal, jude˛ul
Hunedoara, de cet„˛enie rom‚n„, domiciliat Ón        – date de identificare fondatori:            – durata de func˛ionare: nelimitat„;
localitatea Runcu Mare, comuna Lele∫e nr. 94, cod      1. Szabo Sorin Silviu, Ón calitate de asociat,      – capitalul social subscris 2.000.000 lei, din care
po∫tal 2767, jude˛ul Hunedoara, identificat cu C.I.   n„scut la data de 27.10.1958 Ón Hunedoara, jude˛ul    v„rsat 2.000.000 lei; capitalul social este divizat Ón
seria HD nr. 111707 eliberat de Poli˛ia Hunedoara    Hunedoara, de cet„˛enie rom‚n„, domiciliat Ón      20 p„r˛i sociale a 100.000 lei fiecare;
la data de 28.02.2002, cod numeric personal       Deva, str. Mitropolit Andrei ™aguna nr. 16, cod       – date de identificare fondator:
1780101203142;                      po∫tal 2700, jude˛ul Hunedoara, identificat cu C.I.     Stan Adrian, asociat unic, n„scut la data de
  2. Vinca D„nu˛, Ón calitate de asociat, n„scut la   seria HD nr. 139414 eliberat„ de Poli˛ia Deva la data  14.04.1978 Ón Petro∫ani, jude˛ul Hunedoara, de
data de 2.03.1981 Ón localitatea Cerbal, jude˛ul                                 cet„˛enie rom‚n„, domiciliat Ón Petrila, Str.
                             de   30.09.2002,   cod  numeric   personal
Hunedoara, de cet„˛enie rom‚n„, domiciliat Ón                                   Vulturului, bl. 5, ap. 2, cod po∫tal 2684, jude˛ul
localitatea Runcu Mare, comuna Lele∫e nr. 94, cod    1581027201028;
                              2. Szabo Virginia Emilia, Ón calitate de asociat,   Hunedoara, identificat cu C.I. seria HD nr. 128281
po∫tal 2767, telefon 054, fax 054, jude˛ul
                                                         eliberat„ de Poli˛ia Petro∫ani la data de 5.07.2002,
Hunedoara, identificat cu B.I. seria G.R. nr. 283014,  n„scut„ la data de 9.09.1960 Ón localitatea Daia
                                                         cod numeric personal 1780414205896;
eliberat de Poli˛ia Hunedoara la data de 28.03.1995,   Rom‚n„, jude˛ul Alba, de cet„˛enie rom‚n„,
                                                           – domeniul principal de activitate: grupa CAEN
cod numeric personal 1810302202141;           domiciliat„ Ón Deva, str. Mitropolit Andrei ™aguna
  – domeniul principal de activitate: grupa CAEN                                 182 – fabricarea altor articole de Ómbr„c„minte ∫i
                             nr. 16, cod po∫tal 2700, jude˛ul Hunedoara,
020 – silvicultur„, exploatare forestier„ ∫i servicii                               accesorii;
                             identificat„ cu C.I. seria HD nr. 090043 eliberat„ de    – activitatea principal„: cod CAEN 1822 –
anexe;
                             Poli˛ia Deva la data de 21.09.2001, cod numeric     fabricarea altor articole de Ómbr„c„minte (exclusiv
  – activitatea principal„: cod CAEN 0201 –
silvicultur„ ∫i exploatare forestier„.          personal 2600909201027;                 lenjerie de corp).
  Irevocabil„ prin nerecurare la data de          – domeniul principal de activitate: grupa CAEN      Irevocabil„ prin nerecurare la data de
14.04.2003.                       633 – activit„˛i ale agen˛iilor de voiaj ∫i a tur-    10.04.2003.
   (1/147.069)                     operatorilor; activit„˛i de asisten˛„ turistic„       (3/147.071)
             *               neclasificat„ Ón alt„ parte;                             *
  2              MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI,              PARTEA a IV-a,   Nr. 1406/10.VI.2003
       Societatea Comercial„             eliberat de Poli˛ia Vulcan la data de 14.04.1995, cod    Pascu Maria Nicoleta, Ón calitate de asociat unic,
      COLOSSEUM IMOB — S.R.L.             numeric personal 2661014151247;             n„scut„ la data de 23.04.1982 Ón localitatea Or„∫tie,
      C„lan, jude˛ul Hunedoara              – domeniul principal de activitate: grupa CAEN    jude˛ul Hunedoara, de cet„˛enie rom‚n„,
                              521 – comer˛ cu am„nuntul Ón magazine          domiciliat„ Ón localitatea Or„∫tie, Str. Prim„verii
                              nespecializate;                     nr. 11, cod po∫tal 2600, identificat„ cu B.I. seria G.T.
  MINISTERUL JUSTIfiIEI — OFICIUL NAfiIONAL          – activitatea principal„: cod CAEN 5211 – comer˛   nr. 574422, eliberat de Poli˛ia Or„∫tie la data de
     AL REGISTRULUI COMERfiULUI             cu am„nuntul Ón magazine nespecializate, cu       30.04.1996, cod numeric personal 2820423203237;
                              v‚nzare predominant„ de produse alimentare,         – domeniul principal de activitate: grupa CAEN
                              b„uturi ∫i tutun.                    722 – consultan˛„ ∫i furnizare de programe
  OFICIUL REGISTRULUI COMERfiULUI DE PE            Irevocabil„ prin nerecurare la data de 8.04.2003.   informatice (software);
    L¬NG√ TRIBUNALUL HUNEDOARA               (5/147.073)                       – activitatea principal„: cod CAEN 7222 –
                                           *               consultan˛„ ∫i furnizare de alte produse software
EXTRAS AL ŒNCHEIERII DE ŒNMATRICULARE                                        (scrierea de programe, urm‚nd indica˛iile
        NR. 961                         Societatea Comercial„            utilizatorului, proiectarea de pagini web).
        din 14 aprilie 2003                  COPO ALEX IMPEX — S.R.L.             Irevocabil„ prin nerecurare la data de 3.04.2003.
                                  Petro∫ani, jude˛ul Hunedoara             (7/147.075)
  Judec„tor delegat — Ghilea Rodica                                                      *
  Referent     — Sovarschi Valeriu
                               MINISTERUL JUSTIfiIEI — OFICIUL NAfiIONAL
  Œn baza cererii nr. 5559 din data de 8.04.2003 ∫i                                       Societatea Comercial„
                                  AL REGISTRULUI COMERfiULUI
a actelor doveditoare depuse, judec„torul delegat la                                       GELUG — S.R.L., Ploie∫ti
Oficiul Registrului Comer˛ului de pe l‚ng„
Tribunalul Hunedoara a dispus autorizarea ∫i         OFICIUL REGISTRULUI COMERfiULUI DE PE
                                                            NUM√R DE ORDINE ŒN REGISTRUL COMERfiULUI
Ónregistrarea societ„˛ii comerciale, cu urm„toarele        L¬NG√ TRIBUNALUL HUNEDOARA
                                                                  J 29/618/7.04.2003
date:
  – num„r de ordine Ón registrul comer˛ului:       EXTRAS AL ŒNCHEIERII DE ŒNMATRICULARE               COD UNIC DE ŒNREGISTRARE 15350055
J 20/450/2003;                              NR. 991                         SERIE CERTIFICAT B 87203
  – cod unic de Ónregistrare: 15368192;
                                     din 17 aprilie 2003
  – denumirea ∫i forma juridic„: COLOSSEUM                                           MINISTERUL JUSTIfiIEI
IMOB — S.R.L.;                        Judec„tor delegat — Timi∫an Mihaela              OFICIUL NAfiIONAL AL REGISTRULUI
  – sediul social: C„lan, Str. Florilor nr. 32, ap. 29,   Referent     — Sovarschi Valeriu                  COMERfiULUI
conform contractului de v‚nzare-cump„rare cu nr.
                               Œn baza cererii nr. 6107 din data de 15.04.2003 ∫i
354 din data de 14.01.2001;
                              a actelor doveditoare depuse, judec„torul delegat la
  – durata de func˛ionare: nelimitat„;          Oficiul Registrului Comer˛ului de pe l‚ng„
                                                             JUDEC√TORUL DELEGAT LA OFICIUL
  – capitalul social subscris 2.000.000 lei, din care   Tribunalul Hunedoara a dispus autorizarea ∫i
                                                            REGISTRULUI COMERfiULUI DE PE L¬NG√
v„rsat 2.000.000 lei; capitalul social este divizat Ón   Ónregistrarea societ„˛ii comerciale, cu urm„toarele         TRIBUNALUL PRAHOVA
20 p„r˛i sociale a 100.000 lei fiecare;          date:
  – date de identificare fondatori:             – num„r de ordine Ón registrul comer˛ului:              DOSAR NR. 629/2003
  1. Mormile Antono, Ón calitate de asociat, n„scut    J 20/441/2003;
la data de 16.10.1957 Ón localitatea San Cipriano                                      ŒNCHEIEREA NR. 631/7.04.2003
                               – cod unic de Ónregistrare: 15379990;
Daversa, Italia, de cet„˛enie italian„, domiciliat„ Ón    – denumirea ∫i forma juridic„: COPO ALEX            ™edin˛a din 7 aprilie 2003
Italia, localitatea Cossi, Montecarlo Lucca, Via      IMPEX — S.R.L.;
Romana nr. 134, identificat cu pa∫aport nr.                                      Judec„tor delegat — Ion Eugenia
                               – sediul social: Petro∫ani, Str. 1 Decembrie 1918,
935174W, eliberat de autorit„˛ile italiene la data de                                 Referent     — R„dulescu Elena
                              bl. 57, ap. 35, conform contractului de v‚nzare-
29.07.2002;                        cump„rare cu nr. 2796 din data de 13.11.1991;        Pe rol, solu˛ionarea cererii formulate de Mihai
  2. Attadia Cosimo Damiano, Ón calitate de asociat,     – durata de func˛ionare: nelimitat„;         Gabriela, privind autorizarea constituirii ∫i
n„scut la data de 20.05.1955 Ón localitatea Rocca       – capitalul social subscris 2.000.000 lei, din care  Ónmatricularea Societ„˛ii Comerciale GELUG —
Imperiale, Italia, de cet„˛enie italian„, domiciliat Ón  v„rsat 2.000.000 lei; capitalul social este divizat Ón  S.R.L.
Italia, localitatea Fibbiano Montanino, Camaiore,     20 p„r˛i sociale a 100.000 lei fiecare;
str. Lucca, Via Per Fibbiano nr. 10, identificat cu      – date de identificare fondator:                  JUDEC√TORUL DELEGAT
pa∫aport nr. 504740M, eliberat de autorit„˛ile din      Popescu Cosmin Alexandru, Ón calitate de asociat     Asupra cererii de fa˛„:
Italia la data de 1.08.1995;                unic, n„scut la data de 25.07.1982 Ón Petro∫ani,      Prin cererea legal timbrat„, Ónregistrat„ la data
  – domeniul principal de activitate: grupa CAEN     jude˛ul Hunedoara, de cet„˛enie rom‚n„, domiciliat    de 4.04.2003 cu nr. 11900, petenta Mihai Gabriela a
452 – construc˛ii de cl„diri sau p„r˛i ale acestora;    Ón Petro∫ani, Str. 1 Decembrie 1918 nr. 57, ap. 35,   solicitat autorizarea constituirii ∫i Ónmatricularea
geniu;                           cod po∫tal 2675, jude˛ul Hunedoara, identificat cu    Societ„˛ii Comerciale GELUG — S.R.L. Ón registrul
  – activitatea principal„: cod CAEN 4521 –        B.I. seria G.V. nr. 030472 eliberat de Poli˛ia      comer˛ului.
construc˛ii de cl„diri ∫i lucr„ri de geniu.        Petro∫ani la data de 30.09.1996, cod numeric        Œn sus˛inerea cererii au fost depuse urm„toarele
  Irevocabil„ prin nerecurare la data de         personal 1820725204495;                 Ónscrisuri:
14.04.2003.                          – domeniul principal de activitate: grupa CAEN      1. actul constitutiv autentificat cu nr. 899 din
   (4/147.072)                      020 – silvicultur„, exploatare forestier„ ∫i servicii  data de 31.03.2003 de notarul public Minea
              *                anexe;                          Octavian;
                               – activitatea principal„: cod CAEN 0201 –        2. contractul de v‚nzare-cump„rare autentificat
 Societatea Comercial„ SAMIDANA — S.R.L.         silvicultur„ ∫i exploatare forestier„.          cu nr. 4217 din data de 17.06.2002 de notarul public
     Vulcan, jude˛ul Hunedoara              Irevocabil„ prin nerecurare la data de        Ivan Constantin;
                              17.04.2003.                         3. declara˛ia privind acceptul pentru sediul
                                (6/147.074)                     firmei autentificat„ cu nr. 902 din data de
  MINISTERUL JUSTIfiIEI — OFICIUL NAfiIONAL                      *               31.03.2003 de notarul public Minea Octavian;
     AL REGISTRULUI COMERfiULUI                                           4. certificatul de cazier fiscal nr. 11757 din data
                                    Societatea Comercial„            3.04.2003, eliberat de Direc˛ia general„ a finan˛elor
                                    COROLA DECO— S.R.L.             publice;
  OFICIUL REGISTRULUI COMERfiULUI DE PE               Or„∫tie, jude˛ul Hunedoara
    L¬NG√ TRIBUNALUL HUNEDOARA
                                                            5. chitan˛a achit„rii taxei de registru nr. 3583971
                                                          din data de 4.04.2003, eliberat„ de Oficiul
                               MINISTERUL JUSTIfiIEI — OFICIUL NAfiIONAL        Registrului Comer˛ului al Jude˛ului Prahova.
EXTRAS AL ŒNCHEIERII DE ŒNMATRICULARE
                                  AL REGISTRULUI COMERfiULUI             Examin‚nd men˛ionatele Ónscrisuri, judec„torul
        NR. 897
                                                          delegat, constat‚nd c„ sunt Óndeplinite cerin˛ele
        din 8 aprilie 2003                                         legale privind constituirea societ„˛ii comerciale, Ón
                               OFICIUL REGISTRULUI COMERfiULUI DE PE         conformitate cu dispozi˛iile art. 331 ∫i urm. din
  Judec„tor delegat — MÓndru˛iu Elena              L¬NG√ TRIBUNALUL HUNEDOARA            Codul de procedur„ civil„, precum ∫i cu cele ale
  Referent     — Sovarschi Valeriu                                      Legii nr. 31/1990, republicat„, urmeaz„ a admite
  Œn baza cererii nr. 4863 din data de 31.03.2003 ∫i   EXTRAS AL ŒNCHEIERII DE ŒNMATRICULARE          prezenta cerere, autoriz‚nd constituirea Societ„˛ii
a actelor doveditoare depuse, judec„torul delegat la           NR. 854                  Comerciale GELUG — S.R.L. ∫i dispun‚nd
Oficiul Registrului Comer˛ului de pe l‚ng„                                     Ónmatricularea acesteia.
                                     din 3 aprilie 2003
Tribunalul Hunedoara a dispus autorizarea ∫i
Ónregistrarea societ„˛ii comerciale, cu urm„toarele     Judec„tor delegat — Nicula Camelia            Pentru aceste motive, Ón numele legii dispune:
date:                            Referent     — Sovarschi Valeriu           Admite cererea formulat„ de Mihai Gabriela,
  – num„r de ordine Ón registrul comer˛ului:         Œn baza cererii nr. 4629 din data de 26.03.2003 ∫i  domiciliat„ Ón Ploie∫ti, str. Mihai Bravu nr. 212, bl.
J 20/423/2003;                       a actelor doveditoare depuse, judec„torul delegat la   24C, sc. B, parter, ap. 21, ∫i, Ón consecin˛„:
  – cod unic de Ónregistrare: 15361860;          Oficiul Registrului Comer˛ului de pe l‚ng„         Autorizeaz„    constituirea    ∫i  dispune
  – denumirea ∫i forma juridic„: SAMIDANA —        Tribunalul Hunedoara a dispus autorizarea ∫i       Ónmatricularea Ón registrul comer˛ului a Societ„˛ii
S.R.L.;                          Ónregistrarea societ„˛ii comerciale, cu urm„toarele   Comerciale GELUG — S.R.L., cu urm„toarele date:
  – sediul social: Vulcan, Str. F‚nt‚nilor, bl. U,    date:                            Asociat„ unic„: Mihai Gabriela, n„scut„ la data
sc. 3, ap. 28, conform extrasului de carte funciar„      – num„r de ordine Ón registrul comer˛ului:      de 28.02.1979 Ón Ploie∫ti, jude˛ul Prahova, cet„˛ean
cu nr. 3138 din data de 26.03.2003;            J 20/393/2003;                      rom‚n, domiciliat„ Ón Ploie∫ti, str. Mihai Bravu nr.
  – durata de func˛ionare: nelimitat„;            – cod unic de Ónregistrare: 15340450;         212, bl. 24C, sc. B, ap. 21, cod po∫tal 2000, jude˛ul
  – capitalul social subscris 2.000.000 lei, din care    – denumirea ∫i forma juridic„: COROLA DECO —     Prahova, identificat„ cu C.I. seria PH nr. 343824,
v„rsat 2.000.000 lei; capitalul social este divizat Ón   S.R.L.;                         eliberat„ de Poli˛ia Ploie∫ti la data de 12.11.2002,
20 p„r˛i sociale a 100.000 lei fiecare;            – sediul social: Or„∫tie, Str. Prim„verii nr. 1,   cod numeric personal 2790228292078.
  – date de identificare fondator:            conform contractului de comodat cu nr. 1 din        Forma juridic„, denumirea, sediul: societate cu
  Ciurar Maria Daniela, Ón calitate de asociat unic,   15.03.2003, valabil p‚n„ la data de 15.03.2004;     r„spundere limitat„, persoan„ juridic„ rom‚n„, cu
n„scut„ la data de 14.10.1966 Ón localitatea Vulcan      – durata de func˛ionare: nelimitat„;         denumirea GELUG, av‚nd sediul social Ón Ploie∫ti,
B„i, jude˛ul D‚mbovi˛a, de cet„˛enie rom‚n„,         – capitalul social subscris 2.000.000 lei, din care  str. Mihai Bravu nr. 212, bl. 24C, sc. B, parter, ap.
domiciliat„ Ón localitatea Vulcan, Str. F‚nt‚nelor     v„rsat 2.000.000 lei; capitalul social este divizat Ón  21, conform contractului de v‚nzare-cump„rare nr.
nr. 3, bl. U, sc. 3, ap. 28, cod po∫tal 2692, jude˛ul   20 p„r˛i sociale a 100.000 lei fiecare;         4217 din data de 17.06.2002, valabil pe o perioad„
Hunedoara, identificat„ cu B.I. seria G.R. nr. 854072     – date de identificare fondator:           nelimitat„.
                MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA                a IV-a,  Nr. 1406/10.VI.2003                    3
  Obiectul de activitate:                 conformitate cu dispozi˛iile art. 331 ∫i urm. din     autorizarea constituirii ∫i Ónmatricularea Societ„˛ii
  Domenii declarate: 503 – comer˛ cu piese ∫i       Codul de procedur„ civil„, precum ∫i cu cele ale     Comerciale TELMOB COMUNICAfiII — S.R.L.
accesorii pentru autovehicule; 511 – activit„˛i de     Legii nr. 31/1990, republicat„, urmeaz„ a admite
intermediere Ón comer˛ul cu ridicata; 521 – comer˛                                         JUDEC√TORUL DELEGAT
                              prezenta cerere, autoriz‚nd constituirea Societ„˛ii
cu am„nuntul Ón magazine nespecializate; 526 –       Comerciale CONADIEM CONSULTING — S.R.L. ∫i          Asupra cererii de fa˛„:
comer˛ cu am„nuntul neefectuat prin magazine;       dispun‚nd Ónmatricularea acesteia.              Prin cererea legal timbrat„, Ónregistrat„ la data
602 – alte transporturi terestre; 711 – Ónchirierea                                 de 31.03.2003 cu nr. 10967, petenta Ómputernicit„
autoturismelor ∫i a utilitarelor de capacitate mic„;     Pentru aceste motive, Ón numele legii dispune:
                                                           Belghiru Silvia Iuliana a solicitat autorizarea
712 – Ónchirierea altor mijloace de transport.        Admite cererea formulat„ de petenta          constituirii ∫i Ónmatricularea Societ„˛ii Comerciale
  Domeniul principal: 602 – alte transporturi       Ómputernicit„ Gorneanu Geanina, domiciliat„ Ón      TELMOB COMUNICAfiII — S.R.L. Ón registrul
terestre.                         Ploie∫ti, str. Cozia nr. 66, ∫i, Ón consecin˛„:      comer˛ului.
  Activitatea principal„: 6024 – transporturi rutiere    Autorizeaz„    constituirea    ∫i  dispune    Œn sus˛inerea cererii au fost depuse urm„toarele
de m„rfuri.                        Ónmatricularea Ón registrul comer˛ului a Societ„˛ii    Ónscrisuri:
  Alte activit„˛i: conform actului constitutiv.      Comerciale CONADIEM CONSULTING — S.R.L., cu         1. actul constitutiv autentificat cu nr. 1299 din
  Activit„˛ile care necesit„ avize se vor desf„∫ura    urm„toarele date:                     data de 21.03.2003 de notarul public Meirosu Mihai
numai dup„ ob˛inerea acestora de la organele Ón        Asociat unic: Constantin Emanuel, n„scut la data
drept.                                                        Gabriel;
                              de 3.01.1973 Ón Ploie∫ti, jude˛ul Prahova, cet„˛ean     2. contractul de v‚nzare-cump„rare autentificat
  Capitalul social:                    rom‚n, domiciliat Ón Ploie∫ti, str. Constantin
  Capitalul social subscris ∫i v„rsat este de                                    cu nr. 1828 din data de 9.12.1999 de notarul public
                              Brezeanu nr. 5, bl. 202A, sc. A, et. 2, ap. 10, cod
2.000.000 lei; num„rul total de p„r˛i sociale: 20;                                  Lupu Maria Luiza;
                              po∫tal 2000, jude˛ul Prahova, identificat cu C.I. seria
valoarea unei p„r˛i sociale: 100.000 lei.                                        3. copia certificatului de c„s„torie nr. 569 din
                              PH nr. 135462, eliberat„ de Poli˛ia Ploie∫ti la data
  Participarea asociatei la capitalul social: Mihai                                 data de 29.06.2002, eliberat de Prim„ria Ploie∫ti;
                              de 3.12.1999, cod numeric personal 1730103293142.
Gabriela, aport la capital 2.000.000 lei, v„rsat la data                                4. certificatul de cazier judiciar nr. 11097 din
                               Forma juridic„, denumirea, sediul: societate cu
de 31.03.2003, echival‚nd cu 20 p„r˛i sociale       r„spundere limitat„, persoan„ juridic„ rom‚n„, cu     data de 26.03.2003, eliberat de Direc˛ia Finan˛elor
reprezent‚nd 100 % capitalul social total, av‚nd cota   denumirea CONADIEM CONSULTING, av‚nd sediul        Prahova;
de participare la beneficii/pierderi de 100 %.       social Ón Ploie∫ti, str. Buze∫ti nr. 4, conform       5. procura special„ ∫i autentic„ de Ómputernicire
  Administrator: Mihai Gabriela, cet„˛ean rom‚n,     contractului de v‚nzare-cump„rare nr. 705 din data    autentificat„ cu nr. 1303 din data de 21.03.2003 de
n„scut„ la data de 28.02.1979 Ón Ploie∫ti, jude˛ul     de 13.03.2003, valabil pe o perioad„ nelimitat„.     notarul public Meirosu Mihai Gabriel;
Prahova, cod numeric personal 2790228292078,         Obiectul de activitate:                  6. declara˛ia privind acceptul pentru sediul
identificat„ cu C.I. seria PH nr. 343824, eliberat„ de    Domenii declarate: 741 – activit„˛i juridice, de    firmei autentificat„ cu nr. 1302 din data de
Poli˛ia Ploie∫ti la data de 12.11.2002, domiciliat„ Ón   contabilitate ∫i revizie contabil„, consultan˛„ Ón    21.03.2003 de notarul public Meirosu Mihai Gabriel.
Ploie∫ti, str. Mihai Bravu nr. 212, bl. 24C, sc. B, ap.  domeniul fiscal; activit„˛i de studii de pia˛„ ∫i de     Examin‚nd men˛ionatele Ónscrisuri, judec„torul
21, cod po∫tal 2000, jude˛ul Prahova, av‚nd puteri     sondaj; consultan˛„ pentru afaceri ∫i management.     delegat, constat‚nd c„ sunt Óndeplinite cerin˛ele
depline.                           Domeniul principal: 741 – activit„˛i juridice, de   legale privind constituirea societ„˛ii comerciale, Ón
  Durata de func˛ionare a societ„˛ii: nelimitat„.     contabilitate ∫i revizie contabil„, consultan˛„ Ón    conformitate cu dispozi˛iile art. 331 ∫i urm. din
  Modul de dizolvare ∫i lichidare: conform        domeniul fiscal; activit„˛i de studii de pia˛„ ∫i de   Codul de procedur„ civil„, precum ∫i cu cele ale
prevederilor Legii nr. 31/1990, republicat„.
                              sondaj; consultan˛„ pentru afaceri ∫i management.     Legii nr. 31/1990, republicat„, urmeaz„ a admite
  Cu drept de recurs Ón termen de 15 zile de la
                               Activitatea principal„: 7414 – activit„˛i de      prezenta cerere, autoriz‚nd constituirea Societ„˛ii
pronun˛are.
                              consultan˛„ pentru afaceri ∫i management.         Comerciale TELMOB COMUNICAfiII — S.R.L. ∫i
  Pronun˛at„ Ón ∫edin˛a din 7 aprilie 2003.
                               Alte activit„˛i:                    dispun‚nd Ónmatricularea acesteia.
  R„mas„ irevocabil„ la data de 7 aprilie 2003, prin
                               7415 – activit„˛ile de management ale
renun˛are la recurs.                                                  Pentru aceste motive, Ón numele legii dispune:
                              holdingurilor.
  (8/147.076)
                               Activit„˛ile care necesit„ avize se vor desf„∫ura     Admite cererea formulat„ de petenta
              *                numai dup„ ob˛inerea acestora de la organele Ón      Ómputernicit„ Belghiru Silviu Iuliana, domiciliat„
                              drept.                          Ón Ploie∫ti, Str. Rapsodiei nr. 12, bl. 139, sc. A, et. 2,
    Societatea Comercial„
                               Capitalul social:                   ap. 10, ∫i, Ón consecin˛„:
 CONADIEM CONSULTING — S.R.L., Ploie∫ti
                               Capitalul social subscris ∫i v„rsat este de
                                                            Autorizeaz„     constituirea   ∫i   dispune
                              2.000.000 lei; num„rul total de p„r˛i sociale: 20;
                                                           Ónmatricularea Ón registrul comer˛ului a Societ„˛ii
  NUM√R DE ORDINE ŒN REGISTRUL COMERfiULUI         valoarea unei p„r˛i sociale: 100.000 lei.
                                                           Comerciale TELMOB COMUNICAfiII — S.R.L., cu
        J 29/642/9.04.2003               Participarea asociatului la capitalul social:
                                                           urm„toarele date:
                              Constantin Emanuel, aport la capital 2.000.000 lei,
     COD UNIC DE ŒNREGISTRARE 15356384        v„rsat la data de 2.04.2003, echival‚nd cu 20 p„r˛i     Asociat unic: Constantin Eduard Eugeniu, n„scut
        SERIE CERTIFICAT B 87234          sociale reprezent‚nd 100 % capitalul social total,    la data de 17.08.1973 Ón Curtea de Arge∫, jude˛ul
                              av‚nd cota de participare la beneficii/pierderi de    Arge∫, cet„˛ean rom‚n, domiciliat Ón localitatea
       MINISTERUL JUSTIfiIEI             100 %.                          Mioveni, str. Ion C. Br„tianu, bl. P 3 C, sc. A, ap. 2,
    OFICIUL NAfiIONAL AL REGISTRULUI            Administrator: Constantin Emanuel, cet„˛ean      jude˛ul Arge∫, identificat cu C.I. seria AS nr. 077204,
         COMERfiULUI                rom‚n, n„scut la data de 3.01.1973 Ón Ploie∫ti,      eliberat„ de Poli˛ia Mioveni la data de 23.05.2000,
                              jude˛ul Prahova, cod numeric personal           cod numeric personal 1730817033117.
                              1730103293142, identificat cu C.I. seria PH nr.       Forma juridic„, denumirea, sediul: societate cu
   JUDEC√TORUL DELEGAT LA OFICIUL
                              135462, eliberat„ de Poli˛ia Ploie∫ti la data de     r„spundere limitat„, persoan„ juridic„ rom‚n„, cu
  REGISTRULUI COMERfiULUI DE PE L¬NG√
                              3.12.1999, domiciliat Ón Ploie∫ti, str. Constantin    denumirea TELMOB COMUNICAfiII, av‚nd sediul
      TRIBUNALUL PRAHOVA
                              Brezeanu nr. 5, bl. 202A, sc. A, ap. 10, cod po∫tal    social Ón Ploie∫ti, Str. Cameliei nr. 2, bl. 45, sc. B, et.
                              2000, jude˛ul Prahova, av‚nd puteri depline.       1, ap. 46, conform contractului de v‚nzare-
        DOSAR NR. 644/2003
                               Durata de func˛ionare a societ„˛ii: nelimitat„.    cump„rare nr. 1828 din data de 9.12.1999, valabil
     ŒNCHEIEREA NR. 644/9.04.2003             Modul de dizolvare ∫i lichidare: conform        pe o perioad„ nelimitat„.
                              prevederilor Legii nr. 31/1990, republicat„.         Obiectul de activitate:
     ™edin˛a din 9 aprilie 2003             Cu drept de recurs Ón termen de 15 zile de la       Domeniul principal: 524 – comer˛ cu am„nuntul,
  Judec„tor delegat — Prepeli˛„ Gabriela         pronun˛are.                        Ón magazine specializate, cu alte produse
  Referent     — R„dulescu Elena            Pronun˛at„ Ón ∫edin˛a din 9 aprilie 2003.       neclasificate Ón alt„ parte.
                               R„mas„ irevocabil„ la data de 9 aprilie 2003, prin    Activitatea principal„: 5248 – comer˛ cu
 Pe rol, solu˛ionarea cererii formulate de petenta    renun˛are la recurs.
Ómputernicit„ Gorneanu Geanina, privind                                       am„nuntul, Ón magazine specializate, cu alte
                                (9/147.077)                      produse neclasificate Ón alt„ parte.
autorizarea constituirii ∫i Ónmatricularea Societ„˛ii                *
Comerciale CONADIEM CONSULTING — S.R.L.                                         Capitalul social:
                                                            Capitalul social subscris ∫i v„rsat este de
       JUDEC√TORUL DELEGAT                  Societatea Comercial„              2.000.000 lei; num„rul total de p„r˛i sociale: 20;
                               TELMOB COMUNICAfiII — S.R.L., Ploie∫ti
  Asupra cererii de fa˛„:                                              valoarea unei p„r˛i sociale: 100.000 lei.
  Prin cererea legal timbrat„, Ónregistrat„ la data                                  Participarea asociatului la capitalul social:
de 3.04.2003 cu nr. 11833, petenta Ómputernicit„       NUM√R DE ORDINE ŒN REGISTRUL COMERfiULUI        Constantin Eduard Eugeniu, aport la capital
Gorneanu Geanina a solicitat autorizarea                 J 29/626/7.04.2003             2.000.000 lei, v„rsat la data de 27.03.2003,
constituirii ∫i Ónmatricularea Societ„˛ii Comerciale                                 echival‚nd cu 20 p„r˛i sociale reprezent‚nd 100 %
CONADIEM CONSULTING — S.R.L. Ón registrul              COD UNIC DE ŒNREGISTRARE 15349921        capitalul social total, av‚nd cota de participare la
comer˛ului.                               SERIE CERTIFICAT B 87211          beneficii/pierderi de 100 %.
  Œn sus˛inerea cererii au fost depuse urm„toarele                                   Administrator: Constantin Eduard Eugeniu,
Ónscrisuri:                               MINISTERUL JUSTIfiIEI             cet„˛ean rom‚n, n„scut la data de 17.08.1973 Ón
  1. actul constitutiv nr. 77 din data de 31.03.2003,      OFICIUL NAfiIONAL AL REGISTRULUI          Curtea de Arge∫, jude˛ul Arge∫, cod numeric
redactat de avocat Gorneanu Geanina;                    COMERfiULUI
                                                           personal 1730817033117, identificat cu C.I. seria AS
  2. certificatul de cazier fiscal nr. 11565 din data                                nr. 077204, eliberat„ de Poli˛ia Mioveni la data de
de 2.04.2003, eliberat de Direc˛ia Finan˛elor                                    23.05.2000, domiciliat Ón Mioveni, str. Ion C.
                                 JUDEC√TORUL DELEGAT LA OFICIUL
Prahova;                                                       Br„tianu, bl. P 3 C, sc. A, ap. 2, jude˛ul Prahova,
                                REGISTRULUI COMERfiULUI DE PE L¬NG√
  3. contractul de v‚nzare-cump„rare autentificat
                                    TRIBUNALUL PRAHOVA              av‚nd puteri depline.
cu nr. 705 din data de 13.03.2003 de notarul public
                                                            Durata de func˛ionare a societ„˛ii: nelimitat„.
Minea Octavian;
                                     DOSAR NR. 621/2003              Modul de dizolvare ∫i lichidare: conform
  4. procura special„ ∫i autentic„ de Ómputernicire
din data de 3.04.2003, eliberat„ de avocat Gorneanu                                 prevederilor Legii nr. 31/1990, republicat„.
                                     ŒNCHEIEREA NR. 623               Cu drept de recurs Ón termen de 15 zile de la
Geanina;
  5. declara˛ia privind acceptul pentru sediul           ™edin˛a din 7 aprilie 2003           pronun˛are.
firmei din data de 13.03.2003, redactat„ de avocat                                   Pronun˛at„ Ón ∫edin˛a din 7 aprilie 2003.
                               Judec„tor delegat — Ion Eugenia              R„mas„ irevocabil„ la data de 7 aprilie 2003, prin
Gorneanu Geanina.
                               Referent     — R„dulescu Elena           renun˛are la recurs.
  Examin‚nd men˛ionatele Ónscrisuri, judec„torul
delegat, constat‚nd c„ sunt Óndeplinite cerin˛ele      Pe rol, solu˛ionarea cererii formulate de petenta      (10/147.078)
legale privind constituirea societ„˛ii comerciale, Ón   Ómputernicit„ Belghiru Silvia Iuliana, privind                    *
 4              MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI,              PARTEA a IV-a,   Nr. 1406/10.VI.2003
  Societatea Comercial„ PERECO — S.R.L.          Domeniul principal: 511 – activit„˛i de          Pentru aceste motive, Ón numele legii dispune:
satul B„te∫ti, comuna Brazi, jude˛ul Prahova       intermediere Ón comer˛ul cu ridicata.             Admite cererea formulat„ de Cotei Ionu˛-Alin,
                              Activitatea principal„: 5113 – intermediere Ón     domiciliat Ón Comarnic, str. Podul V‚rtos nr. 1, ∫i,
                             comer˛ul cu material lemnos ∫i materiale de        Ón consecin˛„:
  NUM√R DE ORDINE ŒN REGISTRUL COMERfiULUI
                             construc˛ii.
         J 29/641/9.04.2003                                          Autorizeaz„    constituirea   ∫i  dispune
                              Alte activit„˛i: conform actului constitutiv.
                                                          Ónmatricularea Ón registrul comer˛ului a Societ„˛ii
     COD UNIC DE ŒNREGISTRARE 15356503         Activit„˛ile care necesit„ avize se vor desf„∫ura
                                                          Comerciale COTEI — S.R.L., cu urm„toarele date:
        SERIE CERTIFICAT B 87233         numai dup„ ob˛inerea acestora de la organele Ón
                                                            Asociat unic: Cotei Ionu˛-Alin, n„scut la data de
                             drept.
                                                          27.07.1977 Ón Sinaia, jude˛ul Prahova, cet„˛ean
       MINISTERUL JUSTIfiIEI              Capitalul social:
                                                          rom‚n, domiciliat Ón Comarnic, str. Podul V‚rtos
    OFICIUL NAfiIONAL AL REGISTRULUI           Capitalul social subscris ∫i v„rsat este de
                                                          nr. 1, jude˛ul Prahova, identificat cu C.I. seria PH
         COMERfiULUI               2.000.000 lei; num„rul total de p„r˛i sociale: 20;
                                                          nr. 247270, eliberat„ de Poli˛ia Comernic la data de
                             valoarea unei p„r˛i sociale: 100.000 lei.
                                                          18.07.2001, cod numeric personal 1770727291890.
                              Participarea asociatului la capitalul social: Ion
   JUDEC√TORUL DELEGAT LA OFICIUL           Petre, aport la capital 2.000.000 lei, v„rsat la data de   Forma juridic„, denumirea, sediul: societate cu
  REGISTRULUI COMERfiULUI DE PE L¬NG√          13.03.2003, echival‚nd cu 20 p„r˛i sociale         r„spundere limitat„, persoan„ juridic„ rom‚n„, cu
      TRIBUNALUL PRAHOVA              reprezent‚nd 100 % capitalul social total, av‚nd cota   denumirea COTEI, av‚nd sediul social Ón Comarnic,
                             de participare la beneficii/pierderi de 100 %.       str. Podul V‚rtos nr. 1, jude˛ul Prahova, conform
       DOSAR NR. 540/2003              Administrator: Ion Petre, cet„˛ean rom‚n, n„scut    contractului de Ónchiriere nr. 3977/2003, valabil pe
                             la data de 11.06.1971 Ón Ploie∫ti, jude˛ul Prahova,    o perioad„ nedeterminat„.
       ŒNCHEIEREA NR. 645             cod numeric personal 1710611293191, identificat        Obiectul de activitate:
                             cu C.I. seria PH nr. 228437, eliberat„ de Poli˛ia       Domenii declarate: 521 – comer˛ cu am„nuntul
     ™edin˛a din 9 aprilie 2003
                             Ploie∫ti la data de 17.04.2001, domiciliat Ón satul    Ón magazine nespecializate; 522 – comer˛ cu
 Judec„tor delegat — Prepeli˛„ Gabriela         B„te∫ti, comuna Brazi, jude˛ul Prahova, av‚nd       am„nuntul cu produse alimentare, b„uturi ∫i cu
 Referent     — R„dulescu Elena          puteri depline.                      produse din tutun, Ón magazine specializate; 523 –
  Pe rol, solu˛ionarea cererii formulate de petentul    Durata de func˛ionare a societ„˛ii: nelimitat„.     comer˛ cu am„nuntul, Ón magazine specializate, cu
Ion Petre, privind autorizarea constituirii ∫i       Modul de dizolvare ∫i lichidare: conform        produse de cosmetic„ ∫i de parfumerie; 524 –
Ónmatricularea Societ„˛ii Comerciale PERECO —      prevederilor Legii nr. 31/1990, republicat„.        comer˛ cu am„nuntul, Ón magazine specializate, cu
S.R.L.                           Cu drept de recurs Ón termen de 15 zile de la      alte produse neclasificate Ón alt„ parte; 525 – comer˛
                             pronun˛are.                        cu am„nuntul cu bunuri de ocazie v‚ndute prin
       JUDEC√TOR DELEGAT               Pronun˛at„ Ón ∫edin˛a din 9 aprilie 2003.        magazine; 526 – comer˛ cu am„nuntul neefectuat
  Asupra cererii de fa˛„:                 R„mas„ irevocabil„ la data de 9 aprilie 2003, prin   prin magazine; 554 – baruri.
  Prin cererea legal timbrat„, Ónregistrat„ la data   renun˛are la recurs.                     Domeniul principal: 521 – comer˛ cu am„nuntul
de 18.03.2003 cu nr. 8700, petentul Ion Petre a       (11/147.079)                      Ón magazine nespecializate.
solicitat autorizarea constituirii ∫i Ónmatricularea                *                 Activitatea principal„: 5211 – comer˛ cu
Societ„˛ii Comerciale PERECO — S.R.L. Ón registrul                                 am„nuntul Ón magazine nespecializate, cu v‚nzare
comer˛ului.                              Societatea Comercial„             predominant„ de produse alimentare, b„uturi ∫i
  Œn sus˛inerea cererii au fost depuse urm„toarele         COTEI — S.R.L., Comarnic            tutun.
Ónscrisuri:                                                      Alte activit„˛i: conform actului constitutiv.
  1. actul constitutiv autentificat cu nr. 651 din                                  Activit„˛ile care necesit„ avize se vor desf„∫ura
                              NUM√R DE ORDINE ŒN REGISTRUL COMERfiULUI
data de 5.03.2003 de notarul public Laslo Cristina                                 numai dup„ ob˛inerea acestora de la organele Ón
                                      J 29/640/9.04.2003
Carmen;                                                       drept.
  2. procura special„ de Ómputernicire              COD UNIC DE ŒNREGISTRARE 15356473          Capitalul social:
autentificat„ cu nr. 645 din data de 5.03.2003 de            SERIE CERTIFICAT B 87232            Capitalul social subscris ∫i v„rsat este de
notarul public Laslo Cristina Camen;                                        2.000.000 lei; num„rul total de p„r˛i sociale: 20;
  3. contractul de dona˛ie autentificat cu nr. 749          MINISTERUL JUSTIfiIEI             valoarea unei p„r˛i sociale: 100.000 lei.
din data de 24.04.1996 de notarul public Casioara        OFICIUL NAfiIONAL AL REGISTRULUI            Participarea asociatului la capitalul social: Cotei
Belea;                                  COMERfiULUI                Ionu˛-Alin, aport la capital 2.000.000 lei, v„rsat la
  4. autoriza˛ia de construc˛ie nr. 34 din data de                                 data de 27.03.2003, echival‚nd cu 20 p„r˛i sociale
12.12.1996, eliberat„ de Prim„ria Brazi;                                      reprezent‚nd 100 % capitalul social total, av‚nd cota
  5. Óncheierea de rectificare autentificat„ cu nr.      JUDEC√TORUL DELEGAT LA OFICIUL            de participare la beneficii/pierderi de 100 %.
1372 din data de 21.03.2003 de notarul public Laslo     REGISTRULUI COMERfiULUI DE PE L¬NG√            Administrator: Cotei Ionu˛-Alin, cet„˛ean rom‚n,
Cristina-Carmen;                           TRIBUNALUL PRAHOVA               n„scut la data de 27.07.1977 Ón Sinaia, jude˛ul
  6. adeverin˛a nr. 2362 din data de 7.04.2003,                                  Prahova, cod numeric personal 1770727291890,
eliberat„ de Prim„ria Brazi.                      DOSAR NR. 648/2003             identificat cu C.I. seria PH nr. 247270, eliberat„ de
  Examin‚nd men˛ionatele Ónscrisuri, judec„torul                                  Poli˛ia Comarnic la data de 18.07.2001, domiciliat
delegat, constat‚nd c„ sunt Óndeplinite cerin˛ele         ŒNCHEIEREA NR. 646/9.04.2003
                                                          Ón Comarnic, str. Podul V‚rtos nr. 1, jude˛ul
legale privind constituirea societ„˛ii comerciale, Ón       ™edin˛a din 9 aprilie 2003            Prahova, av‚nd puteri legale.
conformitate cu dispozi˛iile art. 331 ∫i urm. din                                   Durata de func˛ionare a societ„˛ii: nelimitat„.
Codul de procedur„ civil„, precum ∫i cu cele ale      Judec„tor delegat — Prepeli˛„ Gabriela
                              Referent     — R„dulescu Elena            Modul de dizolvare ∫i lichidare: conform
Legii nr. 31/1990, republicat„, urmeaz„ a admite                                  prevederilor Legii nr. 31/1990, republicat„.
prezenta cerere, autoriz‚nd constituirea Societ„˛ii    Pe rol, solu˛ionarea cererii formulate de Cotei       Cu drept de recurs Ón termen de 15 zile de la
Comerciale PERECO — S.R.L. ∫i dispun‚nd         Ionu˛-Alin, privind autorizarea constituirii ∫i      pronun˛are.
Ónmatricularea acesteia.                 Ónmatricularea Societ„˛ii Comerciale COTEI — S.R.L.      Pronun˛at„ Ón ∫edin˛a din 9 aprilie 2003.
 Pentru aceste motive, Ón numele legii dispune:           JUDEC√TORUL DELEGAT               R„mas„ irevocabil„ la data de 9 aprilie 2003, prin
                                                          renun˛are la recurs.
  Admite cererea formulat„ de petentul Ion Petre,     Asupra cererii de fa˛„:
                                                             (12/147.080)
domiciliat Ón satul B„te∫ti, comuna Brazi, jude˛ul     Prin cererea legal timbrat„, Ónregistrat„ la data
                                                                       *
Prahova, ∫i, Ón consecin˛„:               de 7.04.2003 cu nr. 12150, petentul Cotei Ionu˛-Alin
  Autorizeaz„    constituirea   ∫i  dispune   a solicitat autorizarea constituirii ∫i Ónmatricularea
                                                               Societatea Comercial„
Ónmatricularea Ón registrul comer˛ului a Societ„˛ii   Societ„˛ii Comerciale COTEI — S.R.L. Ón registrul
                                                            INFORSPORT MEDIA — S.R.L., Ploie∫ti
Comerciale PERECO — S.R.L., cu urm„toarele date:     comer˛ului.
  Asociat unic: Ion Petre, n„scut la data de        Œn sus˛inerea cererii au fost depuse urm„toarele
11.06.1971 Ón Ploie∫ti, jude˛ul Prahova, cet„˛ean    Ónscrisuri:                          NUM√R DE ORDINE ŒN REGISTRUL COMERfiULUI
rom‚n, domiciliat Ón satul B„te∫ti, comuna Brazi,      1. actul constitutiv nr. 76 din data de 31.03.2003,            J 29/643/9.04.2003
jude˛ul Prahova, identificat cu C.I. seria PH nr.    redactat de avocat Radu Corneliu;
228437, eliberat„ de Poli˛ia Ploie∫ti la data de      2. certificatul de cazier fiscal nr. 11881 din data       COD UNIC DE ŒNREGISTRARE 15356392
17.04.2001, cod numeric personal 1710611293101.     de 7.04.2003, eliberat de Direc˛ia General„ a               SERIE CERTIFICAT B 87235
  Forma juridic„, denumirea, sediul: societate cu    Finan˛elor Publice a Jude˛ului Prahova;
r„spundere limitat„, persoan„ juridic„ rom‚n„, cu      3. contractul de v‚nzare-cump„rare autentificat           MINISTERUL JUSTIfiIEI
denumirea PERECO, av‚nd sediul social Ón satul      cu nr. 4042 din data de 7.10.1997 de notarul public        OFICIUL NAfiIONAL AL REGISTRULUI
B„te∫ti, str. Mihai Eminescu nr. 198 (167), comuna    Vasile S„vulescu;                              COMERfiULUI
Brazi, jude˛ul Prahova, conform adeverin˛ei         4. declara˛ie privind acceptul pentru firm„;
eliberate de prim„rie nr. 2362 din data de         5. procura special„ de Ómputernicire
                                                             JUDEC√TORUL DELEGAT LA OFICIUL
7.04.2003, valabil pe o perioad„ nelimitat„.       autentificat„ cu nr. 262 din data de 31.03.2003 de
                                                            REGISTRULUI COMERfiULUI DE PE L¬NG√
  Obiectul de activitate:                notarul public Lucia Onea;
                              6. chitan˛a achit„rii taxei de registru nr. 3584188         TRIBUNALUL PRAHOVA
  Domenii declarate: 201 – t„ierea ∫i rindeluirea
lemnului; impregnarea lemnului; 202 – fabricare de    din data de 7.04.2003, eliberat„ de Oficiul
produse stratificate din lemn; 281 – fabricare de    Registrului Comer˛ului al Jude˛ului Prahova;               DOSAR NR. 645/2003
construc˛ii metalice; 452 – construc˛ii de cl„diri sau   7. contractul de Ónchiriere nr. 3977/2003.
                                                              ŒNCHEIEREA NR. 643/9.04.2003
p„r˛i ale acestora; geniu civil; 453 – lucr„ri de      Examin‚nd men˛ionatele Ónscrisuri, judec„torul
instala˛ii pentru cl„diri; 522 – comer˛ cu am„nuntul   delegat, constat‚nd c„ sunt Óndeplinite cerin˛ele          ™edin˛a din 9 aprilie 2003
cu produse alimentare, b„uturi ∫i cu produse din     legale privind constituirea societ„˛ii comerciale, Ón
                                                           Judec„tor delegat — Prepeli˛„ Gabriela
tutun, Ón magazine specializate; 523 – comer˛ cu     conformitate cu dispozi˛iile art. 331 ∫i urm. din
                                                           Referent     — R„dulescu Elena
am„nuntul cu produse cosmetice ∫i de toalet„; 524 –   Codul de procedur„ civil„, precum ∫i cu cele ale
comer˛ cu am„nuntul, Ón magazine specializate, cu    Legii nr. 31/1990, republicat„, urmeaz„ a admite       Pe rol, solu˛ionarea cererii formulate de Bercea
alte produse neclasificate Ón alt„ parte; 551 –     prezenta cerere, autoriz‚nd constituirea Societ„˛ii    Roxana, privind autorizarea constituirii ∫i
hoteluri; 554 – baruri; 950 – activit„˛i ale       Comerciale COTEI — S.R.L. ∫i dispun‚nd           Ónmatricularea Societ„˛ii Comerciale INFORSPORT
personalului angajat Ón gospod„rii particulare.     Ónmatricularea acesteia.                  MEDIA — S.R.L.
                MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA                  a IV-a,  Nr. 1406/10.VI.2003                    5
       JUDEC√TORUL DELEGAT                Cu drept de recurs Ón termen de 15 zile de la       comer˛ cu piese ∫i accesorii pentru autovehicule;
                              pronun˛are.                         511 – activit„˛i de intermediere Ón comer˛ul cu
  Asupra cererii de fa˛„:
                                Pronun˛at„ Ón ∫edin˛a din 9 aprilie 2003.         ridicata; 512 – comer˛ cu ridicata cu produse
  Prin cererea legal timbrat„, Ónregistrat„ la data
                                R„mas„ irevocabil„ la data de 9 aprilie 2003,       agricole brute ∫i cu animale vii; 515 – comer˛ cu
de 4.04.2003 cu nr. 11891, petenta Bercea Roxana a
                              prin renun˛are la recurs.                  ridicata cu produse intermediare neagricole ∫i cu
solicitat autorizarea constituirii ∫i Ónmatricularea
                                (13/147.081)                       de∫euri; 521 – comer˛ cu am„nuntul Ón magazine
Societ„˛ii Comerciale INFORSPORT MEDIA — S.R.L.
Ón registrul comer˛ului.
                                            *                nespecializate; 527 – repara˛ii de articole personale
                                                             ∫i gospod„re∫ti; 553 – restaurante; 927 – alte
  Œn sus˛inerea cererii au fost depuse urm„toarele
                                    Societatea Comercial„              activit„˛i recreative; 930 – alte activit„˛i de servicii.
Ónscrisuri:
                                   ROMTIRONI — S.R.L., Ploie∫ti             Domeniul principal: 513 – comer˛ cu ridicata cu
  1. statutul societ„˛ii autentificat cu nr. 2552 din
                                                             produse alimentare, b„uturi ∫i tutun.
data de 27.03.2003 la Notariatul îEquitas“;
                                                              Activitatea principal„: 5139 – comer˛ cu ridicata
  2. certificatul de cazier fiscal nr. 11584 din data     NUM√R DE ORDINE ŒN REGISTRUL COMERfiULUI
                                                             nespecializat cu produse alimentare, b„uturi ∫i
de 2.04.2003, eliberat de Direc˛ia Finan˛elor                J 29/619/7.04.2003
                                                             tutun.
Prahova;
                                                              Alte activit„˛i: conform actului constitutiv.
  3. contractul de v‚nzare-cump„rare autentificat          COD UNIC DE ŒNREGISTRARE 15350063
                                                              Activit„˛ile care necesit„ avize se vor desf„∫ura
cu nr. 15327 din data de 5.12.1994 la Notariatul de            SERIE CERTIFICAT B 87204
Stat al Jude˛ului Prahova.                                                numai dup„ ob˛inerea acestora de la organele Ón
  Examin‚nd men˛ionatele Ónscrisuri, judec„torul            MINISTERUL JUSTIfiIEI              drept.
delegat, constat‚nd c„ sunt Óndeplinite cerin˛ele         OFICIUL NAfiIONAL AL REGISTRULUI             Capitalul social:
legale privind constituirea societ„˛ii comerciale, Ón            COMERfiULUI                   Capitalul social subscris ∫i v„rsat este de
conformitate cu dispozi˛iile art. 331 ∫i urm. din                                    2.000.000 lei; num„rul total de p„r˛i sociale: 20;
Codul de procedur„ civil„, precum ∫i cu cele ale                                     valoarea unei p„r˛i sociale: 100.000 lei.
Legii nr. 31/1990, republicat„, urmeaz„ a admite         JUDEC√TORUL DELEGAT LA OFICIUL              Participarea asociatei la capitalul social:
prezenta cerere, autoriz‚nd constituirea Societ„˛ii       REGISTRULUI COMERfiULUI DE PE L¬NG√            Constantin Rodica, aport la capital 2.000.000 lei,
Comerciale INFORSPORT MEDIA — S.R.L. ∫i                 TRIBUNALUL PRAHOVA                v„rsat la data de 28.03.2003, echival‚nd cu 20 p„r˛i
dispun‚nd Ónmatricularea acesteia.                                            sociale reprezent‚nd 100 % capitalul social total,
                                      DOSAR NR. 635/2003              av‚nd cota de participare la beneficii/pierderi de
 Pentru aceste motive, Ón numele legii dispune:                                     100 %.
                                   ŒNCHEIEREA NR. 630/7.04.2003              Administrator: Constantin Tiberiu Cornel,
  Admite cererea formulat„ de Bercea Roxana,
                                   ™edin˛a din 7 aprilie 2003             cet„˛ean rom‚n, n„scut la data de 10.08.1965 Ón
domiciliat„ Ón Ploie∫ti, Str. Murelor nr. 8, bl. 13J,
                                                             Bucure∫ti, sectorul 1, cod numeric personal
et. 4, ap. 13, ∫i, Ón consecin˛„:               Judec„tor delegat — Ion Eugenia              1650810400338, identificat cu C.I. seria RD nr.
  Autorizeaz„    constituirea    ∫i  dispune    Referent     — R„dulescu Elena            099523, eliberat„ de Poli˛ia Buftea la data de
Ónmatricularea Ón registrul comer˛ului a Societ„˛ii
                               Pe rol, solu˛ionarea cererii formulate de         3.12.1999, domiciliat Ón satul B„lteni, comuna Peri∫,
Comerciale INFORSPORT MEDIA — S.R.L., cu
                              Constantin Tiberiu Cornel, privind autorizarea        jude˛ul Ilfov, av‚nd puteri depline.
urm„toarele date:
                              constituirii ∫i Ónmatricularea Societ„˛ii Comerciale      Durata de func˛ionare a societ„˛ii: nelimitat„.
  Asociat„ unic„: Bercea Roxana, n„scut„ la data
                              ROMTIRONI — S.R.L.                       Modul de dizolvare ∫i lichidare: conform
de 10.07.1965 Ón Ploie∫ti, jude˛ul Prahova, cet„˛ean
                                                             prevederilor Legii nr. 31/1990, republicat„.
rom‚n, domiciliat„ Ón Ploie∫ti, Str. Murelor nr. 8,           JUDEC√TORUL DELEGAT                Puncte de lucru:
bl. 13J, ap. 13, cod po∫tal 2000, jude˛ul Prahova,
identificat„ cu B.I. seria D.E. nr. 769067, eliberat de    Asupra cererii de fa˛„:                   1. cu sediul Ón satul Br„tule∫ti, Str. G„rii, comuna
Mili˛ia Ploie∫ti la data de 14.08.1987, cod numeric      Prin cererea legal timbrat„, Ónregistrat„ la data     Peri∫, jude˛ul Ilfov, valabil p‚n„ la data de
personal 2650710293100.                   de 4.04.2003 cu nr. 11911, petentul Constantin        31.12.2003;
  Forma juridic„, denumirea, sediul: societate cu     Tiberiu Cornel a solicitat autorizarea constituirii ∫i     2. cu sediul Ón satul Br„tule∫ti, Str. G„rii, comuna
r„spundere limitat„, persoan„ juridic„ rom‚n„, cu      Ónmatricularea Societ„˛ii Comerciale ROMTIRONI —       Peri∫, jude˛ul Ilfov, valabil p‚n„ la data de
denumirea INFORSPORT MEDIA, av‚nd sediul          S.R.L. Ón registrul comer˛ului.               31.12.2008.
social Ón Ploie∫ti, Str. Murelor nr. 8, bl. 13J, et. 4,    Œn sus˛inerea cererii au fost depuse urm„toarele       Cu drept de recurs Ón termen de 15 zile de la
ap. 13, jude˛ul Prahova, conform contractului de      Ónscrisuri:                         pronun˛are.
v‚nzare-cump„rare nr. 15327 din data de 5.12.1994,       1. actul constitutiv autentificat cu nr. 883 din       Pronun˛at„ Ón ∫edin˛a din 7 aprilie 2003.
valabil pe o perioad„ nelimitat„.              data de 28.03.2003 de notarul public Minea           R„mas„ irevocabil„ la data de 7 aprilie 2003,
  Obiectul de activitate:                 Octavian;                          prin renun˛are la recurs.
  Domenii declarate: 211 – activitatea editurilor;      2. contractul de v‚nzare-cump„rare autentificat        (14/147.082)
222 – tip„rire ∫i activit„˛i anexe; 223 – reproducerea   cu nr. 7738 din data de 24.06.1988 la Notariatul de                   *
Ónregistr„rilor pe supor˛i; 511 – activit„˛i de       Stat al Jude˛ului Prahova;
intermediere Ón comer˛ul cu ridicata; 512 – comer˛       3. contractul de Ónchiriere nr. 11609 din data de          Societatea Comercial„
cu ridicata cu produse agricole brute ∫i cu animale     31.03.2003, Ónregistrat la Administra˛ia finan˛elor        AMKOVAL SISTEM — S.R.L., Ploie∫ti
vii; 513 – comer˛ cu ridicata cu produse alimentare,    publice – Circa Voluntari;
b„uturi ∫i tutun; 514 – comer˛ cu ridicata cu bunuri      4. contractul de Ónchiriere nr. 11935 din data de
                                                               NUM√R DE ORDINE ŒN REGISTRUL COMERfiULUI
de consum, altele dec‚t cele alimentare; 515 –       2.04.2003, Ónregistrat la Administra˛ia finan˛elor
                                                                     J 29/622/7.04.2003
comer˛ cu ridicata cu produse intermediare         publice – Sec˛ia Voluntari;
neagricole ∫i cu de∫euri; 518 – comer˛ cu ridicata cu     5. certificatul de cazier fiscal nr. 11807 din data         COD UNIC DE ŒNREGISTRARE 15350020
ma∫ini, echipamente ∫i furnituri; 519 – comer˛ cu      de 3.04.2003, eliberat de Direc˛ia general„ a                SERIE CERTIFICAT B 87207
ridicata cu alte produse; 521 – comer˛ cu          finan˛elor publice;
am„nuntul Ón magazine nespecializate; 522 –          6. chitan˛a achit„rii taxei de registru nr. 3583916          MINISTERUL JUSTIfiIEI
comer˛ cu am„nuntul cu produse alimentare,         din data de 3.04.2003, eliberat„ de Oficiul             OFICIUL NAfiIONAL AL REGISTRULUI
b„uturi ∫i cu produse din tutun, Ón magazine        Registrului Comer˛ului al Jude˛ului Prahova.                 COMERfiULUI
specializate; 523 – comer˛ cu am„nuntul cu produse       Examin‚nd men˛ionatele Ónscrisuri, judec„torul
cosmetice ∫i de parfumerie; 524 – comer˛ cu         delegat, constat‚nd c„ sunt Óndeplinite cerin˛ele
am„nuntul, Ón magazine specializate, cu alte        legale privind constituirea societ„˛ii comerciale, Ón       JUDEC√TORUL DELEGAT LA OFICIUL
produse neclasificate Ón alt„ parte; 525 – comer˛ cu    conformitate cu dispozi˛iile art. 331 ∫i urm. din        REGISTRULUI COMERfiULUI DE PE L¬NG√
am„nuntul cu bunuri de ocazie v‚ndute prin         Codul de procedur„ civil„, precum ∫i cu cele ale             TRIBUNALUL PRAHOVA
magazine; 526 – comer˛ cu am„nuntul neefectuat       Legii nr. 31/1990, republicat„, urmeaz„ a admite
prin magazine; 527 – repara˛ii de articole personale    prezenta cerere, autoriz‚nd constituirea Societ„˛ii             DOSAR NR. 634/2003
∫i gospod„re∫ti; 553 – restaurante; 554 – baruri.      Comerciale ROMTIRONI — S.R.L. ∫i dispun‚nd
                              Ónmatricularea acesteia.                       ŒNCHEIEREA NR. 627/7.04.2003
  Domeniul principal: 744 – publicitate.
  Activitatea principal„: 7440 – publicitate.                                          ™edin˛a din 7 aprilie 2003
                               Pentru aceste motive, Ón numele legii dispune:
  Alte activit„˛i: conform statutului societ„˛ii;
                                                              Judec„tor delegat — Ion Eugenia
  5190 – comer˛ cu ridicata cu alte produse         Admite cererea formulat„ de Constantin Tiberiu
                                                              Referent     — R„dulescu Elena
(import-export cu Óntreg domeniul de activitate).      Cornel, domiciliat Ón satul B„lteni, comuna Peri∫,
  Activit„˛ile care necesit„ avize se vor desf„∫ura    jude˛ul Ilfov, ∫i, Ón consecin˛„:                Pe rol, solu˛ionarea cererii formulate de petentul
numai dup„ ob˛inerea acestora de la organele Ón        Autorizeaz„    constituirea    ∫i  dispune    Curavale Valentin, privind autorizarea constituirii
drept.                           Ónmatricularea Ón registrul comer˛ului a Societ„˛ii     ∫i Ónmatricularea Societ„˛ii Comerciale AMKOVAL
  Capitalul social:                    Comerciale ROMTIRONI — S.R.L., cu urm„toarele        SISTEM — S.R.L.
  Capitalul social subscris ∫i v„rsat este de       date:
                                                                   JUDEC√TORUL DELEGAT
10.000.000 lei; num„rul total de p„r˛i sociale: 100;      Asociat„ unic„: Constantin Rodica, n„scut„ la
valoarea unei p„r˛i sociale: 100.000 lei.          data de 22.08.1968 Ón comuma Peri∫, jude˛ul Ilfov,       Asupra cererii de fa˛„:
  Participarea asociatei la capitalul social: Bercea   cet„˛ean rom‚n, domiciliat„ Ón Ploie∫ti, Aleea         Prin cererea legal timbrat„, Ónregistrat„ la data
Roxana, aport la capital 10.000.000 lei, v„rsat la     Profesorilor nr. 5, bl. 56F, sc. A, ap. 8, cod po∫tal    de 2.04.2003 cu nr. 11545, petentul Curavale
data de 1.04.2003, echival‚nd cu 100 p„r˛i sociale     2000, jude˛ul Prahova, identificat„ cu C.I. seria PH     Valentin a solicitat autorizarea constituirii ∫i
reprezent‚nd 100 % capitalul social total, av‚nd cota    nr. 119545, eliberat„ de Poli˛ia Ploie∫ti la data de     Ónmatricularea Societ„˛ii Comerciale AMKOVAL
de participare la beneficii/pierderi de 100 %.       7.09.1999, cod numeric personal 2680822293230.        SISTEM — S.R.L. Ón registrul comer˛ului.
  Administrator: Bercea Roxana, cet„˛ean rom‚n,       Forma juridic„, denumirea, sediul: societate cu       Œn sus˛inerea cererii au fost depuse urm„toarele
n„scut„ la data de 10.07.1965 Ón Ploie∫ti, jude˛ul     r„spundere limitat„, persoan„ juridic„ rom‚n„, cu      Ónscrisuri:
Prahova, cod numeric personal 2650710293100,        denumirea ROMTIRONI, av‚nd sediul social Ón           1. actul constitutiv autentificat cu nr. 406 din
identificat„ cu B.I. seria D.E. nr. 769067, eliberat de   Ploie∫ti, Aleea Profesorilor nr. 5, bl. 56F, et. 1, ap. 8,  data de 27.03.2003 de notarul public David Ella;
Mili˛ia Ploie∫ti la data de 14.08.1987, domiciliat„ Ón   jude˛ul Prahova, conform contractului de v‚nzare-        2. certificatul de cazier fiscal nr. 11307 din data
Ploie∫ti, Str. Murelor nr. 8, bl. 13J, ap. 13, cod po∫tal  cump„rare nr. 7738 din data de 24.06.1988, valabil      de 2.04.2003, eliberat de Direc˛ia Finan˛elor
2000, jude˛ul Prahova, av‚nd puteri legale.         pe o perioad„ nelimitat„.                  Prahova;
  Durata de func˛ionare a societ„˛ii: nelimitat„.      Obiectul de activitate:                   3. certificatul de cazier fiscal nr. 11308 din data
  Modul de dizolvare ∫i lichidare: conform          Domenii declarate: 159 – fabricarea b„uturilor;      de 2.04.2003, eliberat de Direc˛ia Finan˛elor
prevederilor Legii nr. 31/1990, republicat„.        502 – Óntre˛inerea ∫i repararea autovehiculelor; 503 –    Prahova;
  6               MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI,               PARTEA a IV-a,    Nr. 1406/10.VI.2003
  4. contractul de Ónchiriere autentificat cu nr.        Societatea Comercial„ ELBY — S.R.L.           magazine specializate, cu alte produse neclasificate
1729 din data de 27.03.2003 de notarul public Ivan        satul Malu V‚n„t, comuna Izvoarele           Ón alt„ parte; 526 – comer˛ cu am„nuntul neefectuat
Constantin.                                jude˛ul Prahova                prin magazine; 553 – restaurante; 554 – baruri; 602 –
  Examin‚nd men˛ionatele Ónscrisuri, judec„torul                                    alte transporturi terestre.
delegat, constat‚nd c„ sunt Óndeplinite cerin˛ele                                      Domeniul principal: 371 – recuperarea
                                NUM√R DE ORDINE ŒN REGISTRUL COMERfiULUI
legale privind constituirea societ„˛ii comerciale, Ón                                  de∫eurilor ∫i a resturilor metalice reciclabile.
                                      J 29/629/7.04.2003
conformitate cu dispozi˛iile art. 331 ∫i urm. din                                      Activitatea principal„: 3710 – recuperarea
Codul de procedur„ civil„, precum ∫i cu cele ale           COD UNIC DE ŒNREGISTRARE 15350110         de∫eurilor ∫i a resturilor metalice reciclabile.
Legii nr. 31/1990, republicat„, urmeaz„ a admite              SERIE CERTIFICAT B 87214             Alte activit„˛i: conform statutului societ„˛ii;
prezenta cerere, autoriz‚nd constituirea Societ„˛ii                                     5190 – comer˛ cu ridicata cu alte produse
Comerciale AMKOVAL SISTEM — S.R.L. ∫i                  MINISTERUL JUSTIfiIEI              (import-export cu Óntreg domeniul de activitate).
dispun‚nd Ónmatricularea acesteia.                 OFICIUL NAfiIONAL AL REGISTRULUI             Activit„˛ile care necesit„ avize se vor desf„∫ura
 Pentru aceste motive, Ón numele legii dispune:               COMERfiULUI                 numai dup„ ob˛inerea acestora de la organele Ón
                                                             drept.
  Admite cererea formulat„ de petentul Curavale                                      Capitalul social:
Valentin, domiciliat Ón B„icoi, Str. Republicii nr. 25,      JUDEC√TORUL DELEGAT LA OFICIUL
                                                              Capitalul social subscris ∫i v„rsat este de
bl. 25, et. 2, ap. 5, jude˛ul Prahova, ∫i, Ón consecin˛„:    REGISTRULUI COMERfiULUI DE PE L¬NG√
                                                             2.000.000 lei; num„rul total de p„r˛i sociale: 20;
  Autorizeaz„     constituirea   ∫i  dispune         TRIBUNALUL PRAHOVA
                                                             valoarea unei p„r˛i sociale: 100.000 lei.
Ónmatricularea Ón registrul comer˛ului a Societ„˛ii
                                                              Participarea asociatei la capitalul social: Barbu
Comerciale AMKOVAL SISTEM — S.R.L., cu                   DOSAR NR. 624/2003
urm„toarele date:                                                    Elena Claudia, aport la capital 2.000.000 lei, v„rsat
  Asocia˛i:                            ŒNCHEIEREA NR. 620/7.04.2003            la data de 20.03.2003, echival‚nd cu 20 p„r˛i sociale
  1. Curavale Valentin, n„scut la data de                                       reprezent‚nd 100 % capitalul social total, av‚nd cota
                                   ™edin˛a din 7 aprilie 2003
21.06.1966 Ón Ploie∫ti, jude˛ul Prahova, cet„˛ean                                    de participare la beneficii/pierderi de 100 %.
rom‚n, domiciliat Ón B„icoi, Str. Republicii nr. 25,      Judec„tor delegat — Ion Eugenia               Administrator: Barbu Elena Claudia, cet„˛ean
bl. 25, et. 2, ap. 5, cod po∫tal 2064, jude˛ul Prahova,    Referent     — R„dulescu Elena            rom‚n, n„scut„ la data de 14.01.1976 Ón V„lenii de
identificat cu C.I. nr. 170173, eliberat„ de Poli˛ia                                   Munte, jude˛ul Prahova, cod numeric personal
                               Pe rol, solu˛ionarea cererii formulate de petenta
Ploie∫ti la data de 29.06.2000, cod numeric personal    Barbu Elena Claudia, privind autorizarea           2760114297312, identificat cu C.I. seria PH nr.
1660621290077;                       constituirii ∫i Ónmatricularea Societ„˛ii Comerciale     290012, eliberat„ de Poli˛ia Ploie∫ti la data de
  2. Curavale Janeta, n„scut„ la data de 20.06.1943    ELBY — S.R.L.                        12.02.2002, domiciliat„ Ón satul Slon, nr. 617,
Ón Breaza, jude˛ul Prahova, cet„˛ean rom‚n,                                       comuna Cera∫u, cod po∫tal 2122, jude˛ul Prahova,
domiciliat„ Ón B„icoi, Str. Republicii nr. 334, cod            JUDEC√TOR DELEGAT               av‚nd puteri legale.
po∫tal 2064, jude˛ul Prahova, identificat„ cu B.I.       Asupra cererii de fa˛„:                   Durata de func˛ionare a societ„˛ii: nelimitat„.
seria G.N. nr. 755049, eliberat de Poli˛ia B„icoi la      Prin cererea legal timbrat„, Ónregistrat„ la data      Modul de dizolvare ∫i lichidare: conform
data de 30.08.1994, cod numeric personal          de 2.04.2003 cu nr. 11592, petenta Barbu Elena        prevederilor Legii nr. 31/1990, republicat„.
2430620290087.                       Claudia a solicitat autorizarea constituirii ∫i         Cu drept de recurs Ón termen de 15 zile de la
  Forma juridic„, denumirea, sediul: societate cu     Ónmatricularea Societ„˛ii Comerciale ELBY — S.R.L.      pronun˛are.
r„spundere limitat„, persoan„ juridic„ rom‚n„, cu      Ón registrul comer˛ului.                    Pronun˛at„ Ón ∫edin˛a din 7 aprilie 2003.
denumirea AMKOVAL SISTEM, av‚nd sediul social         Œn sus˛inerea cererii au fost depuse urm„toarele       R„mas„ irevocabil„ la data de 7 aprilie 2003, prin
Ón Ploie∫ti, str. Trei Ierarhi nr. 2, jude˛ul Prahova,   Ónscrisuri:                         renun˛are la recurs.
conform contractului de Ónchiriere nr. 1729 din        1. statutul societ„˛ii nr. 277 din data de          (16/147.084)
data de 27.03.2003, valabil p‚n„ la data de         12.03.2003, dat la Oficiul Registrului Comer˛ului al                  *
27.03.2005.                         Jude˛ului Prahova;
  Obiectul de activitate:                  2. contractul de Ónchiriere nr. 2 din data de            Societatea Comercial„
  Domenii declarate: 223 – reproducerea          17.02.2003, emis de Prim„ria Drjna;                CARSICOM — S.R.L., Bolde∫ti-Sc„ieni
Ónregistr„rilor pe supor˛i; 453 – lucr„ri de instala˛ii    3. certificatul de cazier fiscal nr. 10177 din data
pentru cl„diri; 454 – lucr„ri de finisare; 501 –      de 26.03.2030, eliberat de Direc˛ia Finan˛elor
comer˛ cu autovehicule; 511 – activit„˛i de         Prahova.                            NUM√R DE ORDINE ŒN REGISTRUL COMERfiULUI
intermediere Ón comer˛ul cu ridicata; 513 – comer˛       Examin‚nd men˛ionatele Ónscrisuri, judec„torul               J 29/630/7.04.2003
cu ridicata cu produse alimentare, b„uturi ∫i cu      delegat, constat‚nd c„ sunt Óndeplinite cerin˛ele
tutun; 514 – comer˛ cu ridicata cu bunuri de                                           COD UNIC DE ŒNREGISTRARE 15350080
                              legale privind constituirea societ„˛ii comerciale, Ón
consum, altele dec‚t cele alimentare; 515 – comer˛                                           SERIE CERTIFICAT B 87215
                              conformitate cu dispozi˛iile art. 331 ∫i urm. din
cu ridicata cu produse intermediare neagricole ∫i cu    Codul de procedur„ civil„, precum ∫i cu cele ale
de∫euri; 518 – comer˛ cu ridicata cu ma∫ini,                                             MINISTERUL JUSTIfiIEI
                              Legii nr. 31/1990, republicat„, urmeaz„ a admite
echipamente ∫i furnituri 521 – comer˛ cu                                            OFICIUL NAfiIONAL AL REGISTRULUI
                              prezenta cerere, autoriz‚nd constituirea Societ„˛ii
am„nuntul Ón magazine nespecializate; 747 –         Comerciale ELBY — S.R.L. ∫i dispun‚nd                     COMERfiULUI
activit„˛i de Óntre˛inere ∫i cur„˛are a cl„dirilor; 748 –  Ónmatricularea acesteia.
alte activit„˛i de servicii prestate Ón principal
Óntreprinderilor; 921 – activit„˛i cinematografice ∫i                                     JUDEC√TORUL DELEGAT LA OFICIUL
                               Pentru aceste motive, Ón numele legii dispune:
video.                                                            REGISTRULUI COMERfiULUI DE PE L¬NG√
                                Admite cererea formulat„ de petenta Barbu              TRIBUNALUL PRAHOVA
  Domeniul principal: 454 – lucr„ri de finisare.     Elena Claudia, domiciliat„ Ón satul Slon, nr. 617,
  Activitatea principal„: 4545 – alte lucr„ri de     comuna Cera∫u, jude˛ul Prahova, ∫i, Ón consecin˛„:
finisare.                                                                DOSAR NR. 625/2003
                                Autorizeaz„    constituirea    ∫i  dispune
  Alte activit„˛i: conform actului constitutiv.      Ónmatricularea Ón registrul comer˛ului a Societ„˛ii          ŒNCHEIEREA NR. 619/7.04.2003
  Activit„˛ile care necesit„ avize se vor desf„∫ura
                              Comerciale ELBY — S.R.L., cu urm„toarele date:
numai dup„ ob˛inerea acestora de la organele Ón                                          ™edin˛a din 7 aprilie 2003
                                Asociat„ unic„: Barbu Elena Claudia, n„scut„ la
drept.
                              data de 14.01.1976 Ón V„lenii de Munte, jude˛ul        Judec„tor delegat — Ion Eugenia
  Capitalul social:
                              Prahova, cet„˛ean rom‚n, domiciliat„ Ón satul Slon,      Referent     — R„dulescu Elena
  Capitalul social subscris ∫i v„rsat este de
                              nr. 617, comuna Cera∫u, cod po∫tal 2122, jude˛ul
2.000.000 lei; num„rul total de p„r˛i sociale: 20;                                     Pe rol, solu˛ionarea cererii formulate de petenta
                              Prahova, identificat„ cu C.I. seria PH nr. 290012,
valoarea unei p„r˛i sociale: 100.000 lei.                                        St„nescu Georgeta Carmen, privind autorizarea
                              eliberat„ de Poli˛ia Ploie∫ti la data de 12.02.2002,
  Participarea asocia˛ilor la capitalul social:                                    constituirii ∫i Ónmatricularea Societ„˛ii Comerciale
                              cod numeric personal 2760114297312.
  1. Curavale Valentin, aport la capital 1.400.000                                   CARSICOM — S.R.L.
                                Forma juridic„, denumirea, sediul: societate cu
lei, v„rsat la data de 2.04.2003, echival‚nd cu 14
                              r„spundere limitat„, persoan„ juridic„ rom‚n„, cu             JUDEC√TOR DELEGAT
p„r˛i sociale reprezent‚nd 70 % din capitalul social
                              denumirea ELBY, av‚nd sediul social Ón satul Malu
total, av‚nd cota de participare la beneficii/pierderi                                    Asupra cererii de fa˛„:
                              V‚n„t, nr. 190, comuna Izvoarele, jude˛ul Prahova,
de 70 din %;                                                         Prin cererea legal timbrat„, Ónregistrat„ la data
                              conform contractului de Ónchiriere nr. 2 din data de
  2. Curavale Janeta, aport la capital 600.000 lei,                                  de 1.04.2003 cu nr. 11317, petenta St„nescu
                              17.02.2003, valabil p‚n„ la data de 17.02.2006.
v„rsat la data de 2.04.2003, echival‚nd cu 6 p„r˛i                                    Georgeta Carmen a solicitat autorizarea constituirii
                                Obiectul de activitate:
sociale, reprezent‚nd 30 % din capitalul social total,
                                Domenii declarate: 452 – construc˛ii de cl„diri     ∫i Ónmatricularea Societ„˛ii Comerciale CARSICOM —
av‚nd cota de participare la beneficii/pierderi de
                              sau p„r˛i ale acestora; geniu civil; 453 – lucr„ri de    S.R.L. Ón registrul comer˛ului.
30 %.
                              istala˛ii pentru cl„diri; 454 – lucr„ri de finisare; 502 –    Œn sus˛inerea cererii au fost depuse urm„toarele
  Administrator: Curavale Valentin, cet„˛ean
                              Óntre˛inerea ∫i repararea autovehiculelor; 503 –       Ónscrisuri:
rom‚n, n„scut la data de 21.06.1966 Ón Ploie∫ti,
                              comer˛ cu piese ∫i accesorii pentru autovehicule;        1. statutul societ„˛ii nr. 365 din data de
jude˛ul Prahova, cod numeric personal
1660621290077, identificat cu C.I. nr. 170173,       511 – activit„˛i de intermediere Ón comer˛ul cu       28.03.2003, dat la Oficiul Registrului Comer˛ului al
eliberat„ de Poli˛ia Ploie∫ti la data de 29.06.2000,    ridicata; 512 – comer˛ cu ridicata cu produse        Jude˛ului Prahova;
domiciliat Ón B„icoi, Str. Republicii nr. 25, bl. 25,    agricole brute ∫i cu animale vii; 513 – comer˛ cu        2. certificatul de cazier fiscal nr. 10391 din data
ap. 5, cod po∫tal 2064, jude˛ul Prahova, av‚nd       ridicata cu produse alimentare, b„uturi ∫i cu tutun;     de 24.03.2003, eliberat de Direc˛ia Finan˛elor
puteri depline.                       514 – comer˛ cu ridicata cu bunuri de consum,        Prahova;
  Durata de func˛ionare a societ„˛ii: nelimitat„.     altele dec‚t cele alimentare; 515 – comer˛ cu          3. declara˛ie privind acceptul pentru sediul
  Modul de dizolvare ∫i lichidare: conform        ridicata cu produse intermediare neagricole ∫i cu      firmei;
prevederilor Legii nr. 31/1990, republicat„.        de∫euri; 518 – comer˛ cu ridicata cu ma∫ini,           4. contractul de Ónchiriere nr. 7466 din data de
  Cu drept de recurs Ón termen de 15 zile de la      echipamente ∫i furnituri; 519 – comer˛ cu ridicata      12.09.2001, Ónregistrat la Administra˛ia finan˛elor.
pronun˛are.                         cu produse; 521 – comer˛ cu am„nuntul Ón             Examin‚nd men˛ionatele Ónscrisuri, judec„torul
  Pronun˛at„ Ón ∫edin˛a din 7 aprilie 2003.        magazine nespecializate; 522 – comer˛ cu           delegat, constat‚nd c„ sunt Óndeplinite cerin˛ele
  R„mas„ irevocabil„ la data de 7 aprilie 2003, prin   am„nuntul cu produse alimentare, b„uturi ∫i cu        legale privind constituirea societ„˛ii comerciale, Ón
renun˛are la recurs.                    produse din tutun, Ón magazine specializate; 523 –      conformitate cu dispozi˛iile art. 331 ∫i urm. din
   (15/147.083)                      comer˛ cu am„nuntul cu produse cosmetice ∫i de        Codul de procedur„ civil„, precum ∫i cu cele ale
              *                parfumerie; 524 – comer˛ cu am„nuntul, Ón          Legii nr. 31/1990, republicat„, urmeaz„ a admite
                MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA                 a IV-a,  Nr. 1406/10.VI.2003                  7
prezenta cerere, autoriz‚nd constituirea Societ„˛ii          Societatea Comercial„               Domeniul principal: 521 – comer˛ cu am„nuntul,
Comerciale CARSICOM — S.R.L. ∫i dispun‚nd              NEOSMARK — S.R.L., Ploie∫ti            Ón magazine nespecializate.
Ónmatricularea acesteia.                                                 Activitatea principal„: 5211 – comer˛ cu
                                                           am„nuntul Ón magazine nespecializate, cu v‚nzare
 Pentru aceste motive, Ón numele legii dispune:       NUM√R DE ORDINE ŒN REGISTRUL COMERfiULUI
                                                           predominant„ de produse alimentare, b„uturi ∫i
                                     J 29/638/9.04.2003
  Admite cererea formulat„ de petenta St„nescu                                    tutun.
Georgeta Carmen, domiciliat„ Ón Bolde∫ti-Sc„ieni,          COD UNIC DE ŒNREGISTRARE 15356376          Alte activit„˛i: conform actului constitutiv.
cartierul Seciu nr. 298, ∫i, Ón consecin˛„:               SERIE CERIFICAT B/87230             Capitalul social: capitalul social subscris este de
  Autorizeaz„    constituirea   ∫i   dispune                                2.000.000 lei; capitalul social v„rsat: 2.000.000 lei;
Ónmatricularea Ón registrul comer˛ului a Societ„˛ii          MINISTERUL JUSTIfiIEI              num„rul total de p„r˛i sociale: 20; valoarea unei
Comerciale CARSICOM — S.R.L., cu urm„toarele           OFICIUL NAfiIONAL AL REGISTRULUI           p„r˛i sociale: 100.000 lei.
date:                                   COMERfiULUI                  Participarea asocia˛ilor la capitalul social:
  Asociat„ unic„: St„nescu Georgeta Carmen,                                       – Simion Nicolai, aport la capital 2.000.000 lei,
n„scut„ la data de 16.04.1977 Ón Bolde∫ti-Sc„ieni,                                  data v„rs„rii aportului: 24.03.2003, echival‚nd cu 20
                                JUDEC√TORUL DELEGAT LA OFICIUL
jude˛ul Prahova, cet„˛ean rom‚n, domiciliat„ Ón                                    p„r˛i sociale, reprezent‚nd 100 % capitalul social
                               REGISTRULUI COMERfiULUI DE PE L¬NG√
Bolde∫ti-Sc„ieni, cartierul Seciu nr. 298, cod po∫tal                                 total, av‚nd o cot„ de participare la
                                   TRIBUNALUL PRAHOVA
2085, jude˛ul Prahova, identificat„ cu B.I. seia G.V.                                 beneficii/pierderi de 100 %.
nr. 984243, eliberat„ de Poli˛ia Bolde∫ti-Sc„ieni la                                   Administrator:
                                     DOSAR NR. 646/2003
data de 3.04.1997, cod numeric personal                                         – Simion Nicolai, cet„˛ean rom‚n, n„scut la data
2770416290453.                           ŒNCHEIEREA NR. 635/9.04/2003            de 29.05.1952 Ón comuna Scutelnici, cod numeric
  Forma juridic„, denumirea, sediul: societate cu                                  personal 1520529293119, posesor al C.I. seria PH nr.
                                  ™edin˛a din 9 aprilie 2003
r„spundere limitat„, persoan„ juridic„ rom‚n„, cu                                   121617, eliberat de Poli˛ia Ploie∫ti la data de
denumirea CARSICOM, av‚nd sediul social Ón          Judec„tor delegat — Prepeli˛„ Gabriela          20.09.1999, domiciliat Ón Ploie∫ti, bd. Bucure∫ti
Bolde∫ti-Sc„ieni, cartierul Seciu nr. 298, jude˛ul      Referent     — R„dulescu Elena           nr. 21, bl. 10 A, ap. 27, jude˛ul Prahova, cod po∫tal
Prahova, conform contractului de Ónchiriere nr.       Pe rol, solu˛ionarea cererii formulate de Simion     2000 av‚nd puteri depline.
7466 din data de 12.09.2001, valabil p‚n„ la data de   Nicolai, privind autorizarea constituirii ∫i          Durata de func˛ionare a societ„˛ii este nelimitat„.
12.09.2011.                        Ónmatricularea Societ„˛ii Comerciale NEOSMARK —        Modul de dizolvare ∫i lichidare: conform
  Obiectul de activitate:                S.R.L.                           prevederilor Legii nr. 31/1990, republicat„.
  Domenii declarate: 501 – comer˛ cu autovehicule;                                   Cu drept de recurs Ón termen de 15 zile de la
502 – Óntre˛inerea ∫i repararea autovehiculelor; 503          JUDEC√TORUL DELEGAT              pronun˛are.
– comer˛ cu piese ∫i accesorii pentru autovehicule;     Asupra cererii de fa˛„:                   Pronun˛at„ Ón ∫edin˛a din 9 aprilie 2003.
504 – comer˛ cu motociclete, piese ∫i accesorii       Prin cererea legal timbrat„, Ónregistrat„ la data      R„mas„ irevocabil„ la data de 9 aprilie 2003, prin
aferente; Óntre˛inerea ∫i repararea motocicletelor;    de 3.04.2003 cu nr. 11663, petentul Simion Nicolai     renun˛are la recurs.
505 – comer˛ cu am„nuntul cu carburan˛i pentru      a solicitat autorizarea constituirii ∫i Ónmatricularea     (18/147.086)
autovehicule; 511 – activit„˛i de intermediere Ón     Societ„˛ii Comerciale NEOSMARK — S.R.L. Ón                      *
comer˛ul cu ridicata; 512 – comer˛ cu ridicata cu     registrul comer˛ului.
produse agricole brute ∫i cu animale vii; 513 –       Œn sus˛inerea cererii au fost depuse urm„toarele          Societatea Comercial„
comer˛ cu ridicata cu produse alimentre, b„uturi ∫i    Ónscrisuri:                           RAMZIVO HOLIDAY — S.R.L., Ploie∫ti
cu tutun; 514 – comer˛ cu ridicata cu bunuri de       1. actul constitutiv autentificat cu nr. 405 din
consum, altele dec‚t cele alimentare; 515 – comer˛    data de 27.01.2003 de notarul public Ivan
                             Constantin; 2. titlul de proprietate cu nr. 9205 din      NUM√R DE ORDINE ŒN REGISTRUL COMERfiULUI
cu ridicata cu produse intermediare neagricole ∫i cu
                             data de 1.11.1979;                              J 29/625/7.04.2003
de∫euri; 518 – comer˛ cu ridicata cu ma∫ini,
echipamente ∫i furnituri; 519 – comer˛ cu ridicata      3. certificatul de cazier fiscal cu nr. 11601 din
                                                                COD UNIC DE ŒNREGISTRARE 15350047
cu alte produse; 521 – comer˛ cu am„nuntul Ón       data de 31.03.2003, eliberat de Direc˛ia Finan˛elor
                                                                   SERIE CERIFICAT B/87210
magazine nespecializate; 522 – comer˛ cu         Publice a Jude˛ului Prahova.
am„nuntul cu produse alimentare, b„uturi ∫i cu        Examin‚nd Ónscrisurile men˛ionate, judec„torul
                                                                  MINISTERUL JUSTIfiIEI
produse din tutun; 523 – comer˛ cu am„nuntul, Ón     delegat, constat‚nd c„ sunt Óndeplinite cerin˛ele
                             legale privind constituirea societ„˛ii comerciale, Ón       OFICIUL NAfiIONAL AL REGISTRULUI
magazine specializate, cu produse farmaceutice ∫i                                           COMERfiULUI
                             conformitate cu dispozi˛iile art. 331 ∫i urm. din
medicale, cu produse de cosmetic„ ∫i de
                             Codul de procedur„ civil„, precum ∫i ale Legii nr.
parfumerie; 524 – comer˛ cu am„nuntul, Ón
                             31/1990, republicat„, urmeaz„ a admite prezenta          JUDEC√TORUL DELEGAT LA OFICIUL
magazine specializate, cu alte produse neclasificate
                             cerere, autoriz‚nd constituirea Societ„˛ii           REGISTRULUI COMERfiULUI DE PE L¬NG√
Ón alt„ parte; 525 – comer˛ cu am„nuntul cu bunuri
                             Comerciale NEOSMARK — S.R.L. ∫i dispun‚nd
de ocazie v‚ndute prin magazine; 526 – comer˛ cu                                         TRIBUNALUL PRAHOVA
                             Ónmatricularea acesteia.
am„nuntul neefectuat prin magazine; 553 –
restaurante; 554 – baruri; 930 – alte activit„˛i de     Pentru aceste motive, Ón numele legii dispune:             DOSAR NR. 620/2003
servicii.                          Admite cererea formulat„ de petentul Simion
  Domeniul principal: 521 – comer˛ cu am„nuntul                                       ŒNCHEIEREA NR. 624/7.04.2003
                             Nicolai, domiciliat Ón Ploie∫ti, bd. Bucure∫ti nr. 21,
Ón magazine nespecializate.                bl. 10 A, sc. A, et. 6, ap. 27, ∫i, Ón consecin˛„:          ™edin˛a din 7 aprilie 2003
  Activitatea principal„: 5211 – comer˛ cu         Autorizeaz„     constituirea    ∫i  dispune    Judec„tor delegat — Ion Eugenia
am„nuntul, Ón magazine nespecializate, cu v‚nzare     Ónmatricularea Ón registrul comer˛ului a Societ„˛ii      Referent     — R„dulescu Elena
predominant„ de produse alimentare, b„uturi ∫i      Comerciale NEOSMARK — S.R.L., cu urm„toarele
tutun.                          date:                             Pe rol, solu˛ionarea cererii formulate de Joita
  Alte activit„˛i: conform actului constitutiv;       Asociat unic:                      R„zvan-Radu, privind autorizarea constituirii ∫i
  5190 – comer˛ cu ridicata cu alte produse         1. Simion Nicolai, n„scut la data de 29.05.1952 Ón    Ónmatricularea Societ„˛ii Comerciale RAMZIVO
(import-export legat de Óntreg domeniul de        comuna Scutelnici, jude˛ul Buz„u, cet„˛ean rom‚n,      HOLIDAY — S.R.L.
activitate).                       domiciliat Ón Ploie∫ti, bd. Bucure∫ti nr. 21, bl. 10 A,
                                                                  JUDEC√TORUL DELEGAT
  Activit„˛ile care necesit„ avize se vor desf„∫ura   sc. A, ap. 27, cod po∫tal 2000, identificat cu C.I. seria
numai dup„ ob˛inerea acestora de la organele Ón      PH nr. 121617, eliberat„ de Poli˛ia Ploie∫ti la data      Asupra cererii de fa˛„:
drept.                          de   20.09.1999,    cod   numeric   personal     Prin cererea legal timbrat„, Ónregistrat„ la data
  Capitalul social:                   1520529293119.                       de 3.04.2003 cu nr. 11807, petentul Joita R„zvan-
  Capitalul social subscris ∫i v„rsat este de        Forma juridic„, denumirea, sediul: societate cu     Radu a solicitat autorizarea constituirii ∫i
2.000.000 lei; num„rul total de p„r˛i sociale: 20;    r„spundere limitat„, persoan„ juridic„ rom‚n„, cu      Ónmatricularea Societ„˛ii Comerciale RAMZIVO
valoarea unei p„r˛i sociale: 100.000 lei.         denumirea NEOSMARK, av‚nd sediul social Ón         HOLIDAY — S.R.L. Ón registrul comer˛ului.
  Participarea asociatei la capitalul social: St„nescu  Ploie∫ti, bd. Bucure∫ti nr. 21, bl. 10 A, sc. A, et. 6,    Œn sus˛inerea cererii au fost depuse urm„toarele
Georgeta Carmen, aport la capital 2.000.000 lei,     ap. 27, conform titlului de proprietate cu nr. 9205     Ónscrisuri:
v„rsat la data de 28.03.2003, echival‚nd cu 20 p„r˛i   din data de 1.11.1979, valabil pe o durat„           1. statutul societ„˛ii cu nr. 358 din data de
sociale reprezent‚nd 100 % capitalul social total,    nelimitat„.                         27.03.2003, redactat la Oficiul Registrului
av‚nd cota de participare la beneficii/pierderi de      Obiectul de activitate                  Comer˛ului al Jude˛ului Prahova – Biroul de
100 %.                            Domenii declarate: 013 – activit„˛i Ón ferme       asisten˛„;
  Administrator: St„nescu Gheorghe Daniel,        mixte (cultura vegetal„ combinat„ cu cre∫terea         2. contractul de v‚nzare-cump„rare cu nr. 92 C
cet„˛ean rom‚n, n„scut„ la data de 31.07.1973 Ón     animalelor); 151 – produc˛ie, prelucrarea ∫i
                                                           din data de 18.07.1997, eliberat de Societatea
                             conservarea c„rnii ∫i a produselor din carne; 155 –
Bolde∫ti-Sc„ieni, jude˛ul Prahova, cod numeric                                    Comercial„ CONTI — S.A.;
                             fabricarea produselor lactate; 158 – fabricarea altor
personal 1730731290045, identificat„ cu B.I. sderia                                   3. certificatul de cazier fiscal cu nr. 10352 din
                             produse alimentare; 159 – fabricarea b„uturilor;
G.V. nr. 984241, eliberat de Poli˛ia Bolde∫ti-Sc„ieni                                 data de 21.03.2003, eliberat de Direc˛ia general„ a
                             511 – activit„˛i de intermediere Ón comer˛ul cu
la data de 3.04.1997, domiciliat„ Ón Bolde∫ti-Sc„ieni,                                finan˛elor publice;
                             ridicata; 513 – comer˛ cu ridicata cu produse
cartierul Seciu nr. 298, jude˛ul Prahova, av‚nd      alimentare, b„uturi ∫i tutun; 521 – comer˛ cu         4. chitan˛a achit„rii taxei de registru cu nr.
puteri legale.                      am„nuntul, Ón magazine nespecializate; 522 –        3582829 din data de 27.03.2003, eliberat„ de Oficiul
  Durata de func˛ionare a societ„˛ii: nelimitat„.    comer˛ cu am„nuntul cu produse alimentare,         Registrului Comer˛ului al Jude˛ului Prahova.
  Modul de dizolvare ∫i lichidare: conform        b„uturi ∫i produse din tutun, Ón magazine           Examin‚nd Ónscrisurile men˛ionate, judec„torul
prevederilor Legii nr. 31/1990, republicat„.       specializate; 524 – comer˛ cu am„nuntul, Ón         delegat, constat‚nd c„ sunt Óndeplinite cerin˛ele
  Cu drept de recurs Ón termen de 15 zile de la     magazine specializate cu alte produse neclasificate     legale privind constituirea societ„˛ii comerciale, Ón
pronun˛are.                        Ón alt„ parte; 525 – comer˛ cu am„nuntul cu bunuri     conformitate cu dispozi˛iile art. 331 ∫i urm. din
  Pronun˛at„ Ón ∫edin˛a din 7 aprilie 2003.       de ocazie v‚ndute prin magazine; 526 – comer˛ cu      Codul de procedur„ civil„, precum ∫i ale Legii nr.
  R„mas„ irevocabil„ la data de 7 aprilie 2003, prin   am„nuntul neefectuat prin magazine; 553 –          31/1990, republicat„, urmeaz„ a admite prezenta
renun˛are la recurs.                   restaurante; 554 – baruri; 555 – cantine ∫i alte      cerere, autoriz‚nd constituirea Societ„˛ii
  (17/147.085)                     unit„˛i de preparare a hranei; 713 – Ónchirierea      Comerciale RAMZIVO HOLIDAY — S.R.L. ∫i
             *                ma∫inilor ∫i echipamentelor.                dispun‚nd Ónmatricularea acesteia.
 8               MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI,              PARTEA a IV-a,   Nr. 1406/10.VI.2003
 Pentru aceste motive, Ón numele legii dispune:            JUDEC√TORUL DELEGAT               Societatea Comercial„ METEX — S.A.
  Admite cererea formulat„ de Joita R„zvan-Radu,                                      Gala˛i, Sucursala Ploie∫ti
                               Asupra cererii de fa˛„:                         Ploie∫ti
domiciliat Ón Ploie∫ti, Strada Italian„ nr. 8, ∫i, Ón    Prin cererea legal timbrat„, Ónregistrat„ la data
consecin˛„:                        de 1.04.2003 cu nr. 11314, petentul Avram Eugenia
  Autorizeaz„    constituirea   ∫i  dispune   a solicitat autorizarea constituirii ∫i Ónmatricularea   NUM√R DE ORDINE ŒN REGISTRUL COMERfiULUI
Ónmatricularea Ón registrul comer˛ului a Societ„˛ii    Societ„˛ii Comerciale MUNA CIP — S.R.L. Ón               J 29/583/2.04.2003
Comerciale RAMZIVO HOLIDAY — S.R.L., cu          registrul comer˛ului.
urm„toarele date:                      Œn sus˛inerea cererii au fost depuse urm„toarele        COD UNIC DE ŒNREGISTRARE 1533718
  Asociat:                       Ónscrisuri:                              SERIE CERTIFICAT B/87107
  – Joita R„zvan-Radu, n„scut la data de 27.07.1964    1. actul constitutiv cu nr. 543 din data de
Ón T‚rgovi∫te, jude˛ul D‚mbovi˛a, cet„˛ean rom‚n,                                        MINISTERUL JUSTIfiIEI
                             27.03.2003, emis de Camera de Comer˛ ∫i Industrie
domiciliat Ón Ploie∫ti, Strada Italian„ nr. 8, cod                                    OFICIUL NAfiIONAL AL REGISTRULUI
                             a Jude˛ului Prahova;
p∫otal 2000, jude˛ul Prahova, identificat cu C.I. seria                                       COMERfiULUI
PH nr. 059814, eliberat„ de Poli˛ia Ploie∫ti la data     2. certificatul de cazier fiscal cu nr. 11174 din
de   20.10.1998,   cod  numeric   personal   data de 27.03.2003, eliberat de Direc˛ia Finan˛elor
1640727293121.                      Publice a Jude˛ului Prahova;
                                                             JUDEC√TORUL DELEGAT LA OFICIUL
  Forma juridic„, denumirea, sediul: societate cu     3. declara˛ia privind accept sediu firm„ cu nr.
                                                            REGISTRULUI COMERfiULUI DE PE L¬NG√
r„spundere limitat„, persoan„ juridic„ rom‚n„, cu     545 din data de 27.03.2003, emis de Camera de
                                                                TRIBUNALUL PRAHOVA
denumirea RAMZIVO HOLIDAY, av‚nd sediul social      comer˛ ∫i industrie;
Ón Ploie∫ti, Strada Italian„ nr. 8, conform         4. contractul de v‚nzare-cump„rare autentificat
                             cu nr. 568 din data de 24.01.2003 la Notariatul             DOSAR NR. 596/2003
contractului de v‚nzare-cump„rare cu nr. 92 C din
data de 18.07.1997, valabil pe o durat„ nelimitat„.    îEquitas“.                            ŒNCHEIEREA NR. 589/2.04.2003
  Obiectul de activitate                  Examin‚nd Ónscrisurile men˛ionate, judec„torul
  Domenii declarate: 452 – construc˛ii de cl„diri    delegat, constat‚nd c„ sunt Óndeplinite cerin˛ele         ™edin˛a din 2 aprilie 2003
sau p„r˛i ale acestora; geniu civil; 501 – comer˛ cu   legale privind constituirea societ„˛ii comerciale, Ón    Judec„tor delegat — Prepeli˛„ Gabriela
autovehicule; 502 – Óntre˛inerea ∫i repararea       conformitate cu dispozi˛iile art. 331 ∫i urm. din      Referent     — R„dulescu Elena
autovehiculelor; 503 – comer˛ cu piese ∫i accesorii    Codul de procedur„ civil„, precum ∫i ale Legii
pentru autovehicule; 505 – comer˛ cu am„nuntul cu     nr. 31/1990, republicat„, urmeaz„ a admite         Pe rol, solu˛ionarea cererii formulate de
carburan˛i pentru autovehicule; 519 – comer˛ cu      prezenta cerere, autoriz‚nd constituirea Societ„˛ii   Buzoianu Tudor, privind autorizarea constituirii ∫i
ridicata cu alte produse ∫i import-export; 521 –     Comerciale MUNA CIP — S.R.L. ∫i dispun‚nd        Ónmatricularea Societ„˛ii Comerciale METEX — S.A.,
comer˛ cu am„nuntul, Ón magazine nespecializate;     Ónmatricularea acesteia.                 Gala˛i, Sucursala Ploie∫ti Ónfiin˛at„ de METEX — S.A. —
522 – comer˛ cu am„nuntul cu produse alimentare,                                  J 17/198/2001 cu sediul Ón Gala˛i, jude˛ul Gala˛i.
b„uturi ∫i produse din tutun, Ón magazine          Pentru aceste motive, Ón numele legii dispune:
specializate; 552 – campinguri ∫i alte facilit„˛i                                        JUDEC√TORUL DELEGAT
                               Admite cererea formulat„ de petentul Avram
pentru cazane de scur„ durat„; 553 – restaurante;                                   Asupra cererii de fa˛„:
                             Eugenia, domiciliat„ Ón Ploie∫ti, str. Mo∫ Ion Roat„
554 – baruri; 555 – cantine ∫i alte unit„˛i de                                    Prin cererea legal timbrat„, Ónregistrat„ la data
                             nr. 42, ∫i, Ón consecin˛„:
preparare a hranei; 602 – alte transporturi terestre;                               de 26.03.2003 cu nr. 10200, petentul Buzoianu
633 – activit„˛i ale agen˛iilor de voiaj ∫i a tur-      Autorizeaz„    constituirea   ∫i  dispune
                                                          Tudor a solicitat autorizarea constituirii ∫i
operatorilor, activit„˛i de asisten˛„ turistic„      Ónmatricularea Ón registrul comer˛ului a Societ„˛ii
                                                          Ónmatricularea Societ„˛ii Comerciale METEX — S.A.,
neclasificate Ón alt„ parte; 741 – activit„˛i de     Comerciale MUNA CIP — S.R.L., cu urm„toarele
                                                          Gala˛i, Sucursala Ploie∫ti Ón registrul comer˛ului.
consultan˛„ pentru afaceri ∫i management.         date:
                                                           Œn sus˛inerea cererii au fost depuse urm„toarele
  Domeniul principal: 551 – hoteluri.           Asociat unic:
                                                          Ónscrisuri:
  Activitatea principal„: 5510 – hoteluri.         – Avram Eugenia, n„scut„ la data de 3.11.1956 Ón     1. actul adi˛ional autentificat cu nr. 475 din data
  Alte activit„˛i: conform statutului.         comuna Drajna, satul Ogretin, jude˛ul Prahova,      de 12.03.2003 de notarul public Mandita Nazare;
  Activit„˛i secundare:                 cet„˛ean rom‚n, domiciliat„ Ón Ploie∫ti, str. Mo∫ Ion    2. Óncheierea de Óndreptare autentificat„ cu nr.
  5190 – comer˛ cu ridicata cu alte produse       Roat„ nr. 42, cod po∫tal 2000, identificat cu C.I.    1339 din data de 30.03.2001 de notarul public
(import-export legat de Óntreg domeniul de        seria PH nr. 132389, eliberat„ de Poli˛ia Ploie∫ti la  Mandita Nazare;
activitate).                       data de 18.11.1999, cod numeric personal          3. contractul de comodat cu nr. 549 din data de
  Activit„˛ile care necesit„ avize se vor desf„∫ura   2561103293091. Forma juridic„, denumirea, sediul:    13.03.2003, eliberat de Societatea Comercial„
numai dup„ ob˛inerea acestora de la organele Ón      societate cu r„spundere limitat„, persoan„ juridic„   MUNTENIA COMAL — S.A.;
drept.                          rom‚n„, cu denumirea MUNA CIP, av‚nd sediul         4. autoriza˛ia de construc˛ie cu nr. 1391 din data
  Capitalul social: capitalul social subscris este de  social Ón Ploie∫ti, str. Sp„tarul Nicolae Milescu    de 1.02.1999, eliberat„ de Prim„ria municipiului
2.000.000 lei; capitalul social v„rsat: 2.000.000 lei;  nr. 18 A, conform contractului de v‚nzare-        Ploie∫ti;
num„rul total de p„r˛i sociale: 20; valoarea unei     cump„rare cu nr. 568 din data de 24.01.2003,        5. actul constitutiv al Societ„˛ii Comerciale
p„r˛i sociale: 100.000 lei.                valabil pe o durat„ nelimitat„.             METEX — S.A. cu nr. 546 din data de 13.03.2001 de
  Participarea asocia˛ilor la capitalul social:      Obiectul de activitate                notarul public Mandita Nazare;
  – Joita R„zvan-Radu, aport la capital 2.000.000     Domenii declarate: 158 – fabricarea altor        6. certificatul de cazier fiscal cu nr. 10611 din
lei, data v„rs„rii aportului: 27.03.2003, echival‚nd   produse alimentare; 452 – construc˛ii de cl„diri sau   data de 21.03.2003, eliberat de Direc˛ia general„ a
cu 20 p„r˛i sociale, reprezent‚nd 100 % capitalul     p„r˛i ale acestora; geniu civil; 453 – lucr„ri de    finan˛elor publice;
social total, av‚nd o cot„ de participare la       instala˛ii pentru cl„diri; 454 – lucr„ri de finisare;    7. chitan˛a achit„rii taxei de registru cu nr.
beneficii/pierderi de 100 %.               503 – comer˛ cu piese ∫i accesorii pentru        3582426 din data de 26.03.2003, eliberat„ de Oficiul
  Administrator:                    autovehicule; 511 – activit„˛i de intermediere Ón    Registrului Comer˛ului al Jude˛ului Prahova.
  – Joita R„zvan-Radu, cet„˛ean rom‚n, n„scut la
                             comer˛ul cu ridicata; 512 – comer˛ cu ridicata cu      Examin‚nd Ónscrisurile men˛ionate, judec„torul
data de 27.07.1964 Ón T‚rgovi∫te, jude˛ul
                             produse agricole brute ∫i cu animale vii; 521 –     delegat, constat‚nd c„ sunt Óndeplinite cerin˛ele
D‚mbovi˛a, cod numeric personal 1640727293121,
                             comer˛ cu am„nuntul, Ón magazine nespecilizate;     legale privind Ónfiin˛area sucursalei, Ón
posesor al C.I. seria PH nr. 059814, eliberat de
                             522 – comer˛ cu am„nuntul cu produse alimentare,     conformitate cu dispozi˛iile art. 331 ∫i urm. din
Poli˛ia Ploie∫ti la data de 20.10.1998, domiciliat Ón
Ploie∫ti, Strada Italian„ nr. 8, cod po∫tal 2000,     b„uturi ∫i produse din tutun, Ón magazine        Codul de procedur„ civil„, precum ∫i cele ale Legii
jude˛ul Prahova, av‚nd puteri legale.           specializate; 523 – comer˛ cu am„nuntul cu produse    nr. 31/1990, republicat„, urmeaz„ a admite
  Durata de func˛ionare a societ„˛ii este nelimitat„.  cosmetice ∫i de parfumerie; 524 – comer˛ cu       prezenta cerere, dispun‚nd Ónmatricularea
  Modul de dizolvare ∫i lichidare: conform       am„nuntul, Ón magazine specializate, cu alte       Societ„˛ii Comerciale METEX — S.A., Gala˛i,
prevederilor Legii nr. 31/1990, republicat„.       produse neclasificate Ón alt„ parte; 527 – reapara˛ii  Sucursala Ploie∫ti.
  Cu drept de recurs Ón termen de 15 zile de la     de articole personale ∫i gospod„re∫ti; 602 – alte
                             transporturi terestre; 930 – alte activit„˛i de      Pentru aceste motive, Ón numele legii dispune:
pronun˛are.
  Pronun˛at„ Ón ∫edin˛a din 7 aprilie 2003.       servicii.                          Admite cererea formulat„ de Buzoianu Tudor,
  R„mas„ irevocabil„ la data de 7 aprilie 2003, prin    Domeniul principal: 554 – baruri.           domiciliat Ón Sinaia, Str. Ghioceilor nr. 19 A, ∫i, Ón
renun˛are la recurs.                     Activitatea principal„: 5540 – baruri.        consecin˛„:
   (19/147.087)                      Alte activit„˛i: conform actului constitutiv.      Dispune Ónmatricularea la Oficiul registrului
             *                 Activit„˛ile care necesit„ avize se vor desf„∫ura   comer˛ului a Societ„˛ii Comerciale METEX — S.A.,
                             numai dup„ ob˛inerea acestora de la organele Ón     Gala˛i, Sucursala Ploie∫ti, cu urm„toarele date:
      Societatea Comercial„             drept.                           Forma juridic„, denumirea, sediul: sucursal„, cu
      MUNA CIP — S.R.L., Ploie∫ti            Capitalul social: capitalul social subscris este de  denumirea METEX — S.A., Gala˛i, Sucursala Ploie∫ti,
                             2.000.000 lei; capitalul social v„rsat: 2.000.000 lei;  cu sediul social Ón Ploie∫ti, pia˛a Mihai Viteazul, Bd.
                             num„rul total de p„r˛i sociale: 20; valoarea unei    Republicii, bl. 37 F-G, conform contractului de
  NUM√R DE ORDINE ŒN REGISTRUL COMERfiULUI        p„r˛i sociale: 100.000 lei.               comodat cu nr. 549 din data de 13.03.2003, valabil
        J 29/628/7.04.2003              Participarea asociatului la capitalul social:     p‚n„ la data de 13.03.2004.
                               – Avram Eugenia, aport la capital 2.000.000 lei,     Obiectul de activitate
     COD UNIC DE ŒNREGISTRARE 1534997                                      Domenii declarate: 501 – comer˛ cu autovehicule;
        SERIE CERIFICAT B/87213          data v„rs„rii aportului: 28.03.2003, echival‚nd cu 20
                                                          502 – Óntre˛inerea ∫i repararea autovehiculelor; 503 –
                             p„r˛i sociale, reprezent‚nd 100 % capitalul social
                                                          comer˛ cu piese ∫i accesorii pentru autovehicule;
       MINISTERUL JUSTIfiIEI             total, av‚nd o cot„ de participare la          504 – v‚nzarea, Óntre˛inerea ∫i repararea
    OFICIUL NAfiIONAL AL REGISTRULUI          beneficii/pierderi de 100 %.               motocicletelor, pieselor ∫i accesoriilor aferente; 505 –
         COMERfiULUI                 Administrator:                    v‚nzare cu am„nuntul de carburan˛i pentru
                               – Avram Eugenia, cet„˛ean rom‚n, n„scut„ la      autovehicule; 511 – activit„˛i de intermediere Ón
                             data de 3.11.1956 Ón comuna Drajna, satul Ogretin,    comer˛ul cu ridicata; 512 – comer˛ cu ridicata cu
   JUDEC√TORUL DELEGAT LA OFICIUL           jude˛ul Prahova, cod numeric personal          produse agricole brute ∫i naimale vii; 513 – comer˛
  REGISTRULUI COMERfiULUI DE PE L¬NG√          2561103293091, posesoare a C.I. seria PH nr.       cu ridicata cu produse alimentare, b„uturi ∫i tutun;
      TRIBUNALUL PRAHOVA              132389, eliberat de Poli˛ia Ploie∫ti la data de     514 – comer˛ cu ridicata cu bunuri de consum,
                             18.11.1999, domiciliat„ Ón Ploie∫ti, str. Mo∫ Ion    altele dec‚t cele alimentare; 515 – comer˛ cu
        DOSAR NR. 623/2003             ROat„ nr. 42, cod po∫tal 2000, av‚nd puteri depline.   ridicata cu prododuse intermediare neagricole ∫i
                               Durata de func˛ionare a societ„˛ii este nelimitat„.  de∫euri; 516 – comer˛ cu ridicata cu ma∫ini,
     ŒNCHEIEREA NR. 621/7.04.2003            Modul de dizolvare ∫i lichidare: conform       echipamente ∫i furnituri; 517 – comer˛ cu ridicata
                             prevederilor Legii nr. 31/1990, republicat„.       cu alte produse neclasificate Ón alt„ parte ∫i import-
     ™edin˛a din 7 aprilie 2003                                        export; 521 – comer˛ cu am„nuntul Ón magazine
                               Cu drept de recurs Ón termen de 15 zile de la
 Judec„tor delegat — Ion Eugenia                                         nespecializate; 522 – comer˛ cu am„nuntul cu
                             pronun˛are.                       produse alimentare, b„uturi ∫i produse din tutun Ón
 Referent     — R„dulescu Elena            Pronun˛at„ Ón ∫edin˛a din 7 aprilie 2003.       magazine specializate; 523 – comer˛ cu am„nuntul,
  Pe rol, solu˛ionarea cererii formulate de Avram      R„mas„ irevocabil„ la data de 7 aprilie 2003, prin  Ón magazine specializate cu produse farmaceutice ∫i
Eugenia, privind autorizarea constituirii ∫i       renun˛are la recurs.                   medicale, cu produse de cosmetic„ ∫i de toalet„; 524 –
Ónmatricularea Societ„˛ii Comerciale MUNA CIP —        (20/147.088)                     comer˛ cu am„nuntul, Ón magazine specializate cu
S.R.L.                                       *               alte produse neclasificate Ón alt„ parte; 525 – comer˛
                MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA                 a IV-a,  Nr. 1406/10.VI.2003                   9
cu am„nuntul cu bunuri de ocazie v‚ndute prin       cerere, autoriz‚nd constituirea Societ„˛ii                JUDEC√TORUL DELEGAT
magazine; 526 – comer˛ cu am„nuntul neefectuat      Comerciale POPICOR — S.R.L. ∫i dispun‚nd
prin magazine; 527 – repara˛ii de articole personale   Ónmatricularea acesteia.                    Asupra cererii de fa˛„:
∫i gospod„re∫ti; 553 – restaurante; 554 – cafenele ∫i                                   Prin cererea legal timbrat„, Ónregistrat„ la data
baruri; 555 – cantine ∫i alte unit„˛i de preparare a     Pentru aceste motive, Ón numele legii dispune:      de 21.03.2003 cu nr. 9501, petentul Bota Iosif-Tudor
hranei; 602 – alte transporturi terestre; 631 –       Admite cererea formulat„ de petentul           a solicitat autorizarea constituirii ∫i Ónmatricularea
manipul„ri ∫i depozit„ri; 632 – alte activit„˛i aneze   Ómputernicit Dumitru Mihai, domiciliat Ón Ploie∫ti,     Societ„˛ii Comerciale FANATIC MEDIA — S.R.L. Ón
tranbsporturilor (inclusiv activitatea agen˛iilor de   Aleea Codrului nr. 4, bl. 1 A 2, sc. B, et. 8, ap. 79, ∫i,  registrul comer˛ului.
bilete); 633 – activit„˛i ale agen˛iilor de turism; 634  Ón consecin˛„:                         Œn sus˛inerea cererii au fost depuse urm„toarele
– activit„˛i ale altor agen˛ii de transport; 701 –      Autorizeaz„    constituirea   ∫i   dispune    Ónscrisuri:
activit„˛i imobiliare asupra bunurilor proprii sau    Ónmatricularea Ón registrul comer˛ului a Societ„˛ii       1. statutul societ„˛ii cu nr. 296 din data de
Ónchiriate; 703 – activit„˛i imobiliare pe baz„ de    Comerciale POPICOR — S.R.L., cu urm„toarele date:      14.03.2003, redactat la Oficiul Registrului
tarife sau contract; 711 – Ónchirirea autoturismelor     Asociat unic:                       Comer˛ului al Jude˛ului Prahova-Biroul de
∫i utilitarelor de capacitate mic„; 712 – Ónchirierea    – Popa Mihai, n„scut la data de 26.07.1974 Ón       asisten˛„; 2. certificatul de cazier fiscal cu nr. 9851
altor mijloace de transport; 713 – Ónchirirea       localitatea B„icoi, jude˛ul Prahova, cet„˛ean rom‚n,     din data de 19.03.2003, eliberat de Direc˛ia
ma∫inilor ∫i echipamentelor; 714 – Ónchirirea       domiciliat Ón localitatea B„icoi, str. Mihai Eminescu    General„ a Finan˛elor Publice a Jude˛ului Prahova;
bunurilor personale ∫i gospod„re∫ti; 721 –        nr. 30, cod po∫tal 2064, jude˛ul Prahova, identificat      3. copia certificatului de mo∫tenitor autentificat
consulta˛ii Ón domeniul echipamentelor de calcul;     cu C.I. nr. 020218, eliberat„ de Poli˛ia B„icoi la data   cu nr. 82 din data de 5.06.1997 de notarul public
                             de 5.03.1998, cod numeric personal 1740726290082.
722 – realizare ∫i funicare de programe; 723 –        Forma juridic„, denumirea, sediul: societate cu      Ioni˛„ Dorina;
prelucrarea datelor; 724 – activit„˛i legate de      r„spundere limitat„, persoan„ juridic„ rom‚n„, cu        4. declara˛ia privind accept sediu firm„;
b„ncile de date; 741 – activit„˛i de conulta˛ii pentru  denumirea POPICOR, av‚nd sediul social Ón B„icoi,        5. chitan˛a achit„rii taxei de registru cu nr.
afaceri ∫i management; 744 – publicitate; 745 –      str. Mihai Eminescu nr. 30, conform contractului de     3581359 din data de 19.03.2003, eliberat„ de Oficiul
selec˛ia ∫i plasarea for˛ei de munc„; 747 – activit„˛i  v‚nzare-cump„rare cu nr. 2888 din data de          Registrului Comer˛ului a Jude˛ului Prahova.
de Óntre˛inere ∫i cur„˛are a cl„dirilor; 748 – alte    30.03.2003, valabil pe o durat„ nelimitat„.           Examin‚nd Ónscrisurile men˛ionate, judec„torul
activit„˛i de servicii prestate Ón principal         Obiectul de activitate                  delegat, constat‚nd c„ sunt Óndeplinite cerin˛ele
Óntreprinderilor; 923 – activit„˛i de spectacole; 927    Domenii declarate: 511 – activit„˛i de          legale privind constituirea societ„˛ii comerciale, Ón
– alte activit„˛i recreative; 930 – alte activit„˛i de  intermediere Ón comer˛ul cu ridicata; 512 – comer˛      conformitate cu dispozi˛iile art. 331 ∫i urm. din
servicii.                         cu ridicata cu produse agricole brute ∫i animale vii;    Codul de procedur„ civil„, precum ∫i ale Legii nr.
  Domeniul principal: 702 – Ónchirierea ∫i        513 – comer˛ cu ridicata cu produse alimentare,       31/1990, republicat„, urmeaz„ a admite prezenta
subÓnchirierea bunurilor imobiliare proprii sau      b„uturi ∫i tutun; 514 – comer˛ cu ridicata cu bunuri     cerere, autoriz‚nd constituirea Societ„˛ii
Ónchiriate.                        de consum, altele dec‚t cele alimentare; 515 –        Comerciale FANATIC MEDIA — S.R.L. ∫i dispun‚nd
  Activitatea principal„: 7020 – Ónchirierea ∫i     comer˛ cu ridicata cu produse intermediare
                             neagricole ∫i de∫euri; 518 – comer˛ cu ridicata cu      Ónmatricularea acesteia.
subÓnchiriarea bunurilor imobiliare proprii sau
Ónchiriate.                        ma∫ini, echipamente ∫i furnituri; 519 – comer˛ cu        Pentru aceste motive, Ón numele legii dispune:
  Alte activit„˛i: conform actului constitutiv al    ridicata cu alte produse; 521 – comer˛ cu
Societ„˛ii Comerciale METEX — S.A.            am„nuntul, Ón magazine nespecializate; 522 –          Admite cererea formulat„ de petentul Bota Iosif-
  Activit„˛ile care necesit„ avize, se vor desf„∫ura   comer˛ cu am„nuntul cu produse alimentare,          Tudor, domiciliat Ón Sinaia, str. Gheorghe Sincai nr.
                             b„uturi ∫i produse din tutun, Ón magazine          7, ∫i, Ón consecin˛„:
numai dup„ ob˛inerea acestora de la organele Ón      specializate; 523 – comer˛ cu am„nuntul cu produse
drept.                                                          Autorizeaz„    constituirea   ∫i  dispune
                             cosmetice ∫i de parfumerie; 524 – comer˛ cu         Ónmatricularea Ón registrul comer˛ului a Societ„˛ii
  Œmputernici˛i:                     am„nuntul, Ón magazine specializate, cu alte
  1. Buzoianu Tudor, cet„˛ean rom‚n, n„scut la                                    Comerciale FANATIC MEDIA — S.R.L., cu
                             produse neclasificate Ón alt„ parte; 525 – comer˛ cu     urm„toarele date:
data de 16.06.1953 Ón localitatea Tesila, jude˛ul     am„nuntul cu bunuri de ocazie v‚ndute prin
Prahova, cod numeric personal 1530616296181,       magazine. 526 – comer˛ cu am„nuntul neefectuat         Asociat unic:
av‚nd puteri de director general executiv al       prin magazine;                         – Bota Iosif-Tudor, n„scut la data de 13.10.1972
Sucursalei Ploie∫ti.                     Domeniul principal: 521 – comer˛ cu am„nuntul       Ón Sinaia, jude˛ul Prahova, cet„˛ean rom‚n,
  Cu drept de recurs Ón termen de 15 zile de la     Ón magazine nespecializate.                 domiciliat Ón Sinaia, str. Gheorghe ™incai nr. 7, cod
pronun˛are.                         Activitatea principal„: 5211 – comer˛ cu         po∫tal 2180, telefon 0244311592, jude˛ul Prahova,
  Pronun˛at„ Ón ∫edin˛a din 2 aprilie 2003.       am„nuntul Ón magazine nespecializate, cu v‚nzare       identificat cu C.I. seria PH 330733, eliberat de
  R„mas„ irevocabil„ la data de 2 aprilie 2003, prin   predominant„ de produse alimentare, b„uturi ∫i
                             tutun.                            Poli˛ia Sinaia la data de 11.09.2002, cod numeric
renun˛are la recurs.
   (21/147.089)                      Alte activit„˛i: conform actului constitutiv.       personal 1721013296185.
             *                 5190 – comer˛ cu ridicata cu alte produse          Forma juridic„, denumirea, sediul: societate cu
                             (import-export cu Óntreg domeniul de activitate).      r„spundere limitat„, persoan„ juridic„ rom‚n„, cu
 Societatea Comercial„ POPICOR — S.R.L.           Activit„˛ile care necesit„ avize se vor desf„∫ura     denumirea FANATIC MEDIA, av‚nd sediul social Ón
                             numai dup„ ob˛inerea acestora de la organele Ón       Sinaia, str. Gheorghe ™incai nr. 7, jude˛ul Prahova,
     B„icoi, jude˛ul Prahova             drept.
                               Capitalul social: capitalul social subscris este de    conform copiei certificatului de mo∫tenitor cu nr.
                             2.000.000 lei; capitalul social v„rsat: 2.000.000 lei;    82 din data de 5.06.1997, valabil pe o durat„
  NUM√R DE ORDINE ŒN REGISTRUL COMERfiULUI                                       nelimitat„.
                             num„rul total de p„r˛i sociale: 20; valoarea unei
        J 29/639/9.04.2003             p„r˛i sociale: 100.000 lei.                   Obiectul de activitate
                               Participarea asociatului la capitalul social:        Domenii declarate: 221 – activitatea editurilor;
     COD UNIC DE ŒNREGISTRARE 15356457
                               – Popa Mihai, aport la capital 2.000.000 lei, data    453 – lucr„ri de instala˛ii pentru cl„diri; 511 –
                             v„rs„rii aportului: 18.03.2003, echival‚nd cu 20
       MINISTERUL JUSTIfiIEI             p„r˛i sociale, reprezent‚nd 100 % capitalul social      activit„˛i de intermediere Ón comer˛ul cu ridicata;
    OFICIUL NAfiIONAL AL REGISTRULUI          total, av‚nd o cot„ de participare la            518 – comer˛ cu ridicata cu ma∫ini, echipamente ∫i
         COMERfiULUI                beneficii/pierderi de 100 %.                 furnituri; 723 – prelucrarea informatic„ a datelor;
                               Administrator:                      741 – activit„˛i de consultan˛„ pentru afaceri ∫i
                               – Popa Mihai, cet„˛ean rom‚n, n„scut la data de      management; 742 – activit„˛i de arhitectur„,
   JUDEC√TORUL DELEGAT LA OFICIUL           26.07.1974 Ón localitatea B„icoi, jude˛ul Prahova,      inginerie ∫i servicii de consultan˛„ tehnic„ legate de
  REGISTRULUI COMERfiULUI DE PE L¬NG√          cod numeric personal 1740726290082, posesor al
      TRIBUNALUL PRAHOVA              C.I. nr. 020218, eliberat„ de Poli˛ia B„icoi la data de   acestea; 744 – publicitate; 748 – alte activit„˛i de
                             5.03.1998, domiciliat Ón localitatea B„icoi, str. Mihai   servicii prestate Ón principal Óntreprinderilor; 922 –
        DOSAR NR. 647/2003             Eminescu nr. 30, cod po∫tal 2064, jude˛ul Prahova,      activit„˛i de radio ∫i televizoare.
                             av‚nd puteri depline.                      Domeniul principal: 921 – activit„˛i
     ŒNCHEIEREA NR. 634/9.04.2003            Durata de func˛ionare a societ„˛ii este nelimitat„.    cinematografice ∫i video.
                               Modul de dizolvare ∫i lichidare: conform           Activitatea principal„: 9211 – produc˛ie de filme
     ™edin˛a din 9 aprilie 2003           prevederilor Legii nr. 31/1990, republicat„.
                               Cu drept de recurs Ón termen de 15 zile de la       cinematografice ∫i video.
 Judec„tor delegat — Prepeli˛„ Gabriela                                         Alte activit„˛i: conform statutului.
                             pronun˛are.
 Referent     — R„dulescu Elena            Pronun˛at„ Ón ∫edin˛a din 9 aprilie 2003.          Activit„˛ile care necesit„ avize se vor desf„∫ura
 Pe rol, solu˛ionarea cererii formulate de petentul     R„mas„ irevocabil„ la data de 9 aprilie 2003, prin    numai dup„ ob˛inere acestora de la organele Ón
Ómputernicit Dumitru Mihai, privind autorizarea      renun˛are la recurs.                     drept.
constituirii ∫i Ónmatricularea Societ„˛ii Comerciale      (22/147.090)                        Capitalul social: capitalul social subscris este de
POPICOR — S.R.L.                                   *
                                                            5.000.000 lei; capitalul social v„rsat: 5.000.000 lei;
       JUDEC√TORUL DELEGAT                    Societatea Comercial„             num„rul total de p„r˛i sociale: 10; valoarea unei
                                    FANATIC MEDIA — S.R.L.             p„r˛i sociale: 500.000 lei.
  Asupra cererii de fa˛„:
  Prin cererea legal timbrat„, Ónregistrat„ la data          Sinaia, jude˛ul Prahova              Participarea asociatului la capitalul social:
de 25.03.2003 cu nr. 9910, petentul Ómputernicit                                     – Bota Iosif-Tudor, aport la capital 5.000.000 lei,
Dumitru Mihai a solicitat autorizarea constituirii ∫i                                 data v„rs„rii aportului 27.02.2003, echival‚nd cu 10
                               NUM√R DE ORDINE ŒN REGISTRUL COMERfiULUI
Ónmatricularea Societ„˛ii Comerciale POPICOR —              J 29/601/2.04.2003
                                                            p„r˛i sociale, reprezent‚nd 100 % capitalul social
S.R.L. Ón registrul comer˛ului.                                            total, av‚nd o cot„ de participare la
  Œn sus˛inerea cererii au fost depuse urm„toarele         COD UNIC DE ŒNREGISTRARE 15337420         beneficii/pierderi de 100 %.
Ónscrisuri:                               SERIE CERTIFICAR B/87125             Administrator:
  1. actul constitutiv autentificat cu nr. 798 din                                    1. Bota Iosif-Tudor, cet„˛ean rom‚n, n„scut la
data de 18.03.2003 de notarul public Laslo Cristina          MINISTERUL JUSTIfiIEI              data de 13.10.1972 Ón localitatea Sinaia, jude˛ul
Carmen;                             OFICIUL NAfiIONAL AL REGISTRULUI
  2. certificatul de cazier fiscal cu nr. 12121 din            COMERfiULUI
                                                            Prahova, cod numeric personal 1721013296185,
data de 7.04.2003, eliberat de Direc˛ia Finan˛elor a                                  posesor al C.I. seria PH nr. 330733, eliberat de
Jude˛ului Prahova;                                                   Poli˛ia Sinaia la data de 11.09.2002, domiciliat Ón
  3. declara˛ia privind accept sediu firm„           JUDEC√TORUL DELEGAT LA OFICIUL             localitatea Sinaia, str. Gheorghe ™incai nr. 7, cod
autentificat„ cu nr. 803 din data de 18.03.2003 de      REGISTRULUI COMERfiULUI DE PE L¬NG√            po∫tal 2180, telefon 0244311592, av‚nd puteri
notarul public Laslo Cristina Carmen;                 TRIBUNALUL PRAHOVA                legale.
  4. contractul de v‚nzare-cump„rare autentificat                                    Durata de func˛ionare a societ„˛ii este nelimitat„.
cu nr. 2888 din data de 30.03.2003 la Notariatul de            DOSAR NR. 533/2003
                                                             Modul de dizolvare ∫i lichidare: conform
Stat al Jude˛ului Prahova;
  5. procura special„ de Ómputernicire              ŒNCHEIEREA NR. 602/2.04.2003            prevederilor Legii nr. 31/1990, republicat„.
autentificat„ cu nr./ 799 din data de 18.03.2003 de         ™edin˛a din 26 martie 2003              Cu drept de recurs Ón termen de 15 zile de la
notarul public Laslo Cristina Carmen.                                         pronun˛are.
  Examin‚nd Ónscrisurile men˛ionate, judec„torul      Judec„tor delegat — Prepeli˛„ Gabriela
                               Referent     — R„dulescu Elena             Pronun˛at„ Ón ∫edin˛a din 2 aprilie 2003.
delegat, constat‚nd c„ sunt Óndeplinite cerin˛ele                                     R„mas„ irevocabil„ la data de 2 aprilie 2003, prin
legale privind constituirea societ„˛ii comerciale, Ón    Pe rol, solu˛ionarea cererii formulate de Bota
conformitate cu dispozi˛iile art. 331 ∫i urm. din                                   renun˛are la recurs.
                             Iosif-Tudor, privind autorizarea constituirii ∫i
Codul de procedur„ civil„, precum ∫i ale Legii nr.    Ónmatricularea Societ„˛ii Comerciale FANATIC           (23/147.091)
31/1990, republicat„, urmeaz„ a admite prezenta      MEDIA — S.R.L.                                     *
 10              MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI,              PARTEA a IV-a,   Nr. 1406/10.VI.2003
      Societatea Comercial„             comer˛ cu autovehicule; 502 – Óntre˛inerea ∫i       Gheorghe Marin a solicitat autorizarea constituirii
    VARANIA GRUP — S.R.L., Ploie∫ti          repararea autovehiculelor; 503 – comer˛ cu piese ∫i    ∫i Ónmatricularea Societ„˛ii Comerciale BALNICOL
                             accesorii pentru autovehicule; 505 – v‚nzare cu      COM — S.R.L. Ón registrul comer˛ului.
                             am„nuntul de carburan˛i pentru autovehicule; 511 –      Œn sus˛inerea cererii au fost depuse urm„toarele
  NUM√R DE ORDINE ŒN REGISTRUL COMERfiULUI
                             activit„˛i de intermedieri Ón comer˛ul cu ridicata;    Ónscrisuri:
         J 29/623/7.04.2003
                             512 – comer˛ cu ridicata cu produse agricole brute      1. actul coiinstitutiv autentificat cu nr. 1032 din
     COD UNIC DE ŒNREGISTRARE 15350012        ∫i animale vii; 513 – comer˛ cu ridicata cu produse    data de 13.03.2003 de notarul public Bogasiu
        SERIE CERTIFICAT B/87208          alimentare, b„uturi ∫i tutun; 514 – comer˛ cu       Gheorghe;
                             ridicata cu bunuri de consum, altele dec‚t cele       2. contractul de Ónchiriere cu nr. 2882 din data
       MINISTERUL JUSTIfiIEI             alimentare.                        de 4.03.2003, eliberat de Administra˛ia Finan˛elor
    OFICIUL NAfiIONAL AL REGISTRULUI            Domeniul principal: 602 – alte transporturi      Comarnic;
         COMERfiULUI                terestre.                          3. autoriza˛ia de construc˛ie cu nr. 65 din data de
                               Activitatea principal„: 6022 – transporturi cu    23.9.1970, eliberat„ de prim„ria Comarnic;
                             taxiuri.                           4. certificatul de cazier fiscal cu nr. 11743 din
   JUDEC√TORUL DELEGAT LA OFICIUL
                               Alte activit„˛i: conform actului constitutiv.     data de 3.04.2003, eliberat„ de Direc˛ia finan˛elor;
  REGISTRULUI COMERfiULUI DE PE L¬NG√
                               Activit„˛ile care necesit„ avize se vor desf„∫ura    5. certificatul de cazier fiscal cu nr. 11744 din
      TRIBUNALUL PRAHOVA
                             numai dup„ ob˛inerea acestora de la organele Ón      data de 3.04.2003, eliberat„ de Direc˛ia finan˛elor;
                             drept.                            6. procura special„ de Ómputernicire
        DOSAR NR. 632/2003
                               Capitalul social: capitalul social subscris este de  autentificat„ cu nr. 1033 din data de 13.03.2003 de
     ŒNCHEIEREA NR. 626/7.04.2003           2.000.000 lei; capitalul social v„rsat: 2.000.000 lei;  notarul public Ioni˛„ Elena;
                             num„rul total de p„r˛i sociale: 20; valoarea unei      7. contractul de Ónchiriere cu nr. 2855 din data
     ™edin˛a din 7 aprilie 2003           p„r˛i sociale: 100.000 lei.                de 3.03.2003, eliberat de Administra˛ia Finan˛elor
 Judec„tor delegat — Ion Eugenia               Participarea asocia˛ilor la capitalul social:     Comarnic;
 Referent     — R„dulescu Elena             1. Anghiel Gheorghe Bebe, aport la capital        8. procesul-verbal din data de 25.03.2003.
                             1.000.000 lei, data v„rs„rii aportului: 13.11.2002,     Examin‚nd Ónscrisurile men˛ionate, judec„torul
  Pe rol, solu˛ionarea cererii formulate de
                             echival‚nd cu 10 p„r˛i sociale, reprezent‚nd 50 %     delegat, constat‚nd c„ sunt Óndeplinite cerin˛ele
Gheorghe Carmen, privind autorizarea constituirii
                             din capitalul social total, av‚nd o cot„ de participare  legale privind constituirea societ„˛ii comerciale, Ón
∫i Ónmatricularea Societ„˛ii Comerciale VARANIA
                             la beneficii/pierderi de 50 %;              conformitate cu dispozi˛iile art. 331 ∫i urm. din
GRUP — S.R.L.
                               2. Gheorghe Carmen, aport la capital 1.000.000    Codul de procedur„ civil„, precum ∫i ale Legii nr.
       JUDEC√TORUL DELEGAT             lei, data v„rs„rii aportului 13.11.2002, echival‚nd    31/1990, republicat„, urmeaz„ a admite prezenta
  Asupra cererii de fa˛„:                cu 10 p„r˛i sociale, reprezent‚nd 50 % din capitalul   cerere, autoriz‚nd constituirea Societ„˛ii
  Prin cererea legal timbrat„, Ónregistrat„ la data   social total, av‚nd o cot„ de participare la       Comerciale BALNICOL COM — S.R.L. ∫i dispun‚nd
de 2.04.2003 cu nr. 11523, petentul Gheorghe       beneficii/pierderi de 50 %.                Ónmatricularea acesteia.
Carmen a solicitat autorizarea constituirii ∫i        Administratori:
                               1. Anghiel Gheorghe Bebe, cet„˛ean rom‚n,        Pentru aceste motive, Ón numele legii dispune:
Ónmatricularea Societ„˛ii Comerciale VARANIA
GRUP — S.R.L. Ón registrul comer˛ului.          n„scut la data de 21.06.1969 Ón Ploie∫ti, jude˛ul      Admite cererea formulat„ de petentul Gheorghe
  Œn sus˛inerea cererii au fost depuse urm„toarele    Prahova, cod numeric personal 1690621293114,       Marin, domiciliat Ón Sinaia, Bd. Republicii nr. 45, ∫i,
Ónscrisuri:                        posesor a B.I. seria G.D. nr. 0884781, eliberat de    Ón consecin˛„:
  1. actul constitutiv autentificat cu nr. 3881 din   Poli˛ia Ploie∫ti la data de 2.02.1993, domiciliat Ón     Autorizeaz„     constituirea   ∫i  dispune
data de 30.05.2003 de notarul public Ivan         Ploie∫ti, str. Andrei Mure∫anu nr. 70, bl. R 1, ap. 2,  Ónmatricularea Ón registrul comer˛ului a Societ„˛ii
Constantin; 2. certificatul de cazier fiscal cu nr.    cod po∫tal 2000, juude˛ul Prahova, av‚nd puteri      Comerciale BALNICOL COM — S.R.L., cu
10883 din data de 31.03.2003, eliberat de Direc˛ia    legale;                          urm„toarele date:
Finan˛elor Prahova;                      2. Gheorghe Carmen, cet„˛ean rom‚n, n„scut„ la      Asocia˛i:
  3. certificatul de cazier fiscal cu nr. 10882 din   data de 5.09.1968 Ón Ploie∫ti, jude˛ul Prahova, cod     1. Balescu Eduard D„nu˛, n„scut la data de
data de 31.03.2003, eliberat de Direc˛ia Finan˛elor    numeric personal 2680905293143, posesoare a C.I.     24.10.1977 Ón Sinaia, jude˛ul Prahova, cet„e˛an
Prahova;                         seria PH nr. 057527, eliberat„ de Poli˛ia Ploie∫ti la   rom‚n, domiciliat Ón Sinaia, calea Bucure∫ti nr. 12,
  4. declara˛ia privind accept sediu firm„ din data   data de 7.10.1998, domiciliat„ Ón Ploie∫ti, aleea     bl. 12, sc. B, ap. 7, cod po∫tal 2180, jude˛ul Prahova,
de 30.01.2003;                      Godeanu nr. 1, bl. 121, sc. B, ap. 25, cod po∫tal 2000,  identificat cu C.I. seria PH nr. 001272, eliberat„ de
  5. contractul de v‚nzare-cump„rare autentificat    jude˛ul Prahova, av‚nd puteri legale.           Poli˛ia Sinaia la data de 10.10.1997, cod numeric
cu nr. 823 din data de 19.02.1997 de notarul public      Durata de func˛ionare a societ„˛ii este nelimitat„.  personal 1771024296184;
Ivan Constantin.                       Modul de dizolvare ∫i lichidare: conform         2. Dulama Nicoleta, n„scut„ la data de 20.06.1978
  Examin‚nd Ónscrisurile men˛ionate, judec„torul     prevederilor Legii nr. 31/1990, republicat„.       Ón Sinaia, jude˛ul Prahova, cet„˛ean rom‚n,
delegat, constat‚nd c„ sunt Óndeplinite cerin˛ele       Cu drept de recurs Ón termen de 15 zile de la     domiciliat„ Ón localitatea Sinaia, Str. ™colii nr. 87,
legale privind constituirea societ„˛ii comerciale, Ón   pronun˛are.                        cod po∫tal 2180, jude˛ul Prahova, identificat„ cu C.I.
conformitate cu dispozi˛iile art. 331 ∫i urm. din       Pronun˛at„ Ón ∫edin˛a din 7 aprilie 2003.       seria PH nr. 109773, eliberat„ de Poli˛ia Comarnic
Codul de procedur„ civil„, precum ∫i ale Legii nr.      R„mas„ irevocabil„ la data de 7 aprilie 2003, prin  la data de 19.07.1999, cod numeric personal
31/1990, republicat„, urmeaz„ a admite prezenta      renun˛are la recurs.                   2780620291898.
cerere, autoriz‚nd constituirea Societ„˛ii           (24/147.092)                      Forma juridic„, denumirea, sediul: societate cu
Comerciale VARANIA GRUP — S.R.L. ∫i dispun‚nd                    *                r„spundere limitat„, persoan„ juridic„ rom‚n„, cu
Ónmatricularea acesteia.                                              denumirea BALNICOL COM, av‚nd sediul social Ón
                                    Societatea Comercial„
 Pentru aceste motive, Ón numele legii dispune:                                  Comarnic, Str. ™colii nr. 87, conform contractului
                                   BALNICOL COM — S.R.L.
                                                          de Ónchiriere cu nr. 2882 din data de 4.03.2003,
  Admite cererea formulat„ de petentul Gheorghe           Comarnic, jude˛ul Prahova
                                                          valabil p‚n„ la data de 4.03.2013.
Carmen, domiciliat Ón Ploie∫ti, aleea Godeanu nr. 1,
                                                            Obiectul de activitate
bl. 121, sc. B, et. 1, ap. 25, ∫i, Ón consecin˛„:
                               NUM√R DE ORDINE ŒN REGISTRUL COMERfiULUI          Domenii declarate: 361 – produc˛ie de mobilier;
  Autorizeaz„     constituirea    ∫i  dispune
                                      J 29/644/9.04.2003           454 – lucr„ri de finisare; 511 – activit„˛i de
Ónmatricularea Ón registrul comer˛ului a Societ„˛ii
                                                          intermediere Ón comer˛ul cu ridicata; 512 – comer˛
Comerciale VARANIA GRUP — S.R.L., cu                COD UNIC DE ŒNREGISTRARE 15356465        cu ridicata cu produse agricole brute ∫i animale vii;
urm„toarele date:                            SERIE CERTIFICAT B/87236          513 – comer˛ cu ridicata cu produse alimentare,
  Asocia˛i:
                                                          b„uturi ∫i tutun; 521 – comer˛ cu am„nuntul, Ón
  1. Anghiel Gheorghe Bebe, n„scut la data de             MINISTERUL JUSTIfiIEI
                                                          magazine nespecializate; 522 – comer˛ cu
21.06.1969 Ón Ploie∫ti, jude˛ul Prahova, cet„˛ean        OFICIUL NAfiIONAL AL REGISTRULUI
                                                          am„nuntul cu produse alimentare, b„uturi ∫i
rom‚n, domiciliat Ón Ploie∫ti, str. Andrei Mure∫anu            COMERfiULUI
nr. 70, bl. R 1, ap. 2, cod po∫tal 2000, identificat cu                               produse din tutun, Ón magazine specializate; 523 –
B.I. seria G.D. nr. 0884781, eliberat„ de Poli˛ia                                  comer˛ cu am„nuntul cu produse cosmetice ∫i de
Ploie∫ti la data de 2.02.1993, cod numeric personal       JUDEC√TORUL DELEGAT LA OFICIUL           parfumerie; 524 – comer˛ cu am„nuntul, Ón
1690621293114;                        REGISTRULUI COMERfiULUI DE PE L¬NG√          magazine specializate cu alte produse neclasificate
  2. Gheorghe Carmen, n„scut„ la data de               TRIBUNALUL PRAHOVA              Ón alt„ parte; 525 – comer˛ cu am„nuntul cu bunuri
5.09.1968 Ón Ploie∫ti, jude˛ul Prahova, cet„˛ean                                  de ocazie v‚ndute prin magazine; 526 – comer˛ cu
rom‚n, domiciliat„ Ón Ploie∫ti, aleea Godeanu nr. 1,           DOSAR NR. 643/2003             am„nuntul neefectuat prin magazine; 554 – baruri
bl. 121, sc. B, et. 1, ap. 25, cod po∫tal 2000, jude˛ul                                Domeniul principal: 521 – cpomer˛ cu
                                  ŒNCHEIEREA NR. 642/9.04.2003           am„nuntul Ón magazine nespecializate.
Prahova, identificat„ cu C.I. seria PH nr. 057527,
eliberat„ de Poli˛ia Ploie∫ti la data de 7.10.1998, cod       ™edin˛a din 9 aprilie 2003             Activitatea principal„: 5211 – comer˛ cu
numeric personal 2680905293143.                                           am„nuntul Ón magazine nespecializate, cu v‚nzare
                              Judec„tor delegat — Prepeli˛„ Gabriela         predominant„ de produse alimentare, b„uturi ∫i
  Forma juridic„, denumirea, sediul: societate cu
                              Referent     — R„dulescu Elena           tutun.
r„spundere limitat„, persoan„ juridic„ rom‚n„, cu
denumirea VARANIA GRUP, av‚nd sediul social Ón       Pe rol, solu˛ionarea cererii formulate de petentul     Alte activit„˛i: conform actului constitutiv.
Ploie∫ti, aleea Godeanu f.n., bl. 121, sc. B, et. 1,   Ómputernicit Gheorghe Marin, privind autorizarea       Activit„˛ile care necesit„ avize se vor desf„∫ura
ap. 25, conform contractului de v‚nzare-cump„rare     constituirii ∫i Ónmatricularea Societ„˛ii Comerciale   numai dup„ ob˛ionerea acestora de la organele Ón
cu nr. 823 din data de 19.02.1997, valabil pe o      BALNICOL COM — S.R.L.                   drept.
durat„ nelimitat„.                                                   Capitalul social: capitalul social subscris este de
                                    JUDEC√TORUL DELEGAT
  Obiectul de activitate                                              2.000.000 lei; capitalul social v„rsat: 2.000.000 lei;
  Domenii declarate: 371 – recuperarea de∫eurilor     Asupra cererii de fa˛„:                 num„rul total de p„r˛i sociale: 20; valoarea unei
∫i resturilor metalice reciclabile; 372 – recuperarea    Prin cererea legal timbrat„, Ónregistrat„ la data    p„r˛i sociale: 100.000 lei.
de∫eurilor ∫i resturilor nemetalice reciclabile; 501 –  de 3.04.2003 cu nr. 11832, petentul Ómputernicit       Participarea asocia˛ilor la capitalul social:
                MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA                 a IV-a,  Nr. 1406/10.VI.2003                  11
  1. B„lescu Eduard D„nu˛, aport la capital        cerere, autoriz‚nd constituirea Societ„˛ii         2670729290750, posesoare a pa∫aportului nr.
1.000.000 lei, data v„rs„rii aportului: 7.03.2003,     Comerciale VADONA — S.R.L. ∫i dispun‚nd          05125330, eliberat de autorit„˛ile rom‚ne la data de
echival‚nd cu 10 p„r˛i sociale, reprezent‚nd 50 %     Ónmatricularea acesteia.                  30.03.1999, domiciliat„ Ón Germania, localitatea
din capitalul social total, av‚nd o cot„ de participare                                Nordingen, Str. 1, Koln, 51103, av‚nd puteri
la beneficii/pierderi de 50 %;                Pentru aceste motive, Ón numele legii dispune:
                                                           depline;
  2. Dulama Nicoleta, aport la capital 1.000.000 lei,    Admite cererea formulat„ de petentul            2. Caldura Vasile, cet„˛ean rom‚n, n„scut la data
data v„rs„rii aportului 7.03.2003, echival‚nd cu 10    Ómputernicit Voinescu Stefan, domiciliat Ón Sinaia,    de 30.11.1963 Ón comuna Traisteni, jude˛ul Prahova,
p„r˛i sociale, reprezent‚nd 50 % din capitalul social   Aleea Serei nr. 4, ∫i, Ón consecin˛„:           cod numeric personal 1631130290756, posesor al
total, av‚nd o cot„ de participare la             Autorizeaz„    constituirea   ∫i  dispune   B.I. seria G.R. nr. 680203, eliberat de Poli˛ia Bu∫teni
beneficii/pierderi de 50 %.                Ónmatricularea Ón registrul comer˛ului a Societ„˛ii    la data de 11.09.1995, domiciliat Ón localitatea
  Administratori:                     Comerciale VADONA — S.R.L., cu urm„toarele date:      Bu∫teni, str. Horia nr. 8, cod po∫tal 2185, jude˛ul
  1. Balescu Eduard D„nu˛, cet„˛ean rom‚n, n„scut      Asocia˛i:                        Prahova, av‚nd puteri depline.
la data de 24.10.1977 Ón Sinaia, jude˛ul Prahova, cod     1. Zob Pohlmeier Doina Lucia, n„scut„ la data de      Durata de func˛ionare a societ„˛ii este nelimitat„.
numeric personal 1771024296184, posesor al C.I.      29.07.1967 Ón localitatea Bu∫teni, jude˛ul Prahova,      Modul de dizolvare ∫i lichidare: conform
seria PH nr. 001272, eliberat„ de Poli˛ia Sinaia la    cet„˛ean rom‚n, domiciliat„ Ón Germania,          prevederilor Legii nr. 31/1990, republicat„.
data de 10.10.1997, domiciliat Ón Sinaia, calea      localitatea Nordingen, Str. 1. Koln 51103,          Cu drept de recurs Ón termen de 15 zile de la
Bucure∫ti nr. 12, bl. 12, sc. B, ap. 7, cod po∫tal 2180,  identificat„ cu pa∫aport nr. 05125330, eliberat de
                                                           pronun˛are.
jude˛ul Prahova, av‚nd puteri depline ∫i nelimitate;    Autorit„˛ile din Prahova la data de 30.03.1999, cod
                                                             Pronun˛at„ Ón ∫edin˛a din 9 aprilie 2003.
  2. Dulama Nicoleta, cet„˛ean rom‚n, n„scut„ la     numeric personal 670729290750;
                                                             R„mas„ irevocabil„ la data de 9 aprilie 2003, prin
data de 20.06.1978 Ón Sinaia, jude˛ul Prahova, cod      2. Caldura Vasile, n„scut la data de 30.11.1963 Ón
                                                           renun˛are la recurs.
numeric personal 2780620291898, posesoare a C.I.      comuna Traisteni, jude˛ul Prahova, domiciliat Ón
                                                              (26/147.094)
seria PH nr. 109773, eliberat de Poli˛ia Comarnic la    localitatea Busteni, str. Horia nr. 8, cod po∫tal 2185,
                              jude˛ul Prahova, identificat cu B.I. seria G.R. nr.
                                                                        *
data de 19.07.1999, domiciliat„ Ón Sinaia, Str. ™colii
nr. 87, cod po∫tal 2180, jude˛ul Prahova, av‚nd      680203, eliberat de Poli˛ia Bu∫teni la data de
                                                            Societatea Comercial„ PURPURIU — S.R.L.
puteri depline ∫i nelimitate.               11.09.1995, cod numeric personal 1631130290756.
                                                                Ploie∫ti, jude˛ul Prahova
  Durata de func˛ionare a societ„˛ii este          Forma juridic„, denumirea, sediul: societate cu
nedeterminat„.                       r„spundere limitat„, persoan„ juridic„ rom‚n„, cu
                              denumirea VADONA, av‚nd sediul social Ón Sinaia,       NUM√R DE ORDINE ŒN REGISTRUL COMERfiULUI
  Modul de dizolvare ∫i lichidare: conform
                              bd. Carol I nr. 12, conform contractului de v‚nzare-             J 29/620/7.04.2003
prevederilor Legii nr. 31/1990, republicat„.
                              cump„rare cu nr. 1806 din data de 2.07.2002,
  Puncte de lucru:
                              valabil pe o durat„ nelimitat„.                   COD UNIC DE ŒNREGISTRARE 15350039
  1. cu sediul Ón Comarnic, Str. Secariei nr. 119,
                               Obiectul de activitate                         SERIE CERTIFICAT B/87205
jude˛ul Prahova, valabil p‚n„ la data de 1.03.2008.
                               Domenii declarate: 011 – cultivarea plantelor,
  Cu drept de recurs Ón termen de 15 zile de la                                          MINISTERUL JUSTIfiIEI
                              gr„din„ritul destinat pie˛ei; horticultur„; 012 –
pronun˛are.                                                         OFICIUL NAfiIONAL AL REGISTRULUI
                              cre∫terea animalelor; 013 – activit„˛i Ón ferme mixte
  Pronun˛at„ Ón ∫edin˛a din 9 aprilie 2003.
                              (cultura vegetal„ combinat„ cu cre∫terea                  COMERfiULUI
  R„mas„ irevocabil„ la data de 9 aprilie 2003, prin
                              animalelor); 452 – construc˛ii de cl„diri sau p„r˛i ale
renun˛are la recurs.
                              acestora; geniu civil; 453 – lucr„ri de instala˛ii
  (25/147.093)                                                      JUDEC√TORUL DELEGAT LA OFICIUL
                              pentru cl„diri; 454 – lucr„ri de finisare; 512 –
              *                comer˛ cu ridicata cu produse agricole brute ∫i
                                                             REGISTRULUI COMERfiULUI DE PE L¬NG√
                                                                 TRIBUNALUL PRAHOVA
                              animale vii; 513 – comer˛ cu ridicata cu produse
  Societatea Comercial„ VADONA — S.R.L.
                              alimentare, b„uturi ∫i tutun; 515 – comer˛ cu
      Sinaia, jude˛ul Prahova                                                  DOSAR NR. 630/2003
                              ridicata cu produse intermediare neagricole ∫i
                              de∫euri; 521 – comer˛ cu am„nuntul, Ón magazine             ŒNCHEIEREA NR. 629
  NUM√R DE ORDINE ŒN REGISTRUL COMERfiULUI         nespecializate; 522 – comer˛ cu am„nuntul cu
          J 29/645/9.04.2003           produse alimentare, b„uturi ∫i produse din tutun,          ™edin˛a din 7 aprilie 2003
                              Ón magazine specializate; 523 – comer˛ cu          Judec„tor delegat — Ion Eugenia
     COD UNIC DE ŒNREGISTRARE 15356481        am„nuntul cu produse cosmetice ∫i de parfumerie;       Referent     — R„dulescu Elena
        SERIE CERTIFICAT B/87237          524 – comer˛ cu am„nuntul, Ón magazine
                              specializate cu alte produse neclasificate Ón alt„      Pe rol, solu˛ionarea cererii formulate de
       MINISTERUL JUSTIfiIEI             parte; 525 – comer˛ cu am„nuntul cu bunuri de       Ghiveciu Marin, privind autorizarea constituirii ∫i
    OFICIUL NAfiIONAL AL REGISTRULUI           ocazie v‚ndute prin magazine; 526 – comer˛ cu       Ónmatricul„rii Societ„˛ii Comerciale PURPURIU —
         COMERfiULUI                am„nuntul neefectuat prin magazine; 551 –         S.R.L.
                              hoteluri; 552 – campinguri ∫i alte facilit„˛i pentru
                                                                  JUDEC√TORUL DELEGAT
                              cazare de scurt„ durat„; 553 – restaurante; 554 –
   JUDEC√TORUL DELEGAT LA OFICIUL
                              baruri; 602 – alte transporturi terestre; 631 –        Asupra cererii de fa˛„:
  REGISTRULUI COMERfiULUI DE PE L¬NG√
                              manipul„ri ∫i depozit„ri; 663 – activit„˛i ale        Prin cererea legal timbrat„, Ónregistrat„ la data
      TRIBUNALUL PRAHOVA
                              agen˛iilor de voiaj ∫i a tur-operatorilor; activit„˛i de  de 2.04.2003 cu nr. 11600, petentul Ghiveciu Marin
                              asisten˛„ turistic„ neclasificate Ón alt„ parte; 702 –   a solicitat autorizarea constituirii ∫i Ónregistrarea
        DOSAR NR. 642/2003
                              Ónchirierea ∫i subÓnchirierea bunurilor imobiliare,    Societ„˛ii Comerciale PURPURIU — S.R.L. la Oficiul
     ŒNCHEIEREA NR. 641/9.04.2003           proprii sau Ónchiriate; 714 – Ónchirierea bunurilor    registrului comer˛ului.
                              personale ∫i gospod„re∫ti; 748 – alte activit„˛i de      Œn sus˛inerea cererii au fost depuse urm„toarele
     ™edin˛a din 9 aprilie 2003            servicii prestate Ón principal Óntreprinderilor; 927 –   Ónscrisuri:
  Judec„tor delegat — Prepeli˛„ Gabriela         alte activit„˛i recreative; 930 – alte activit„˛i de     1. actul constitutiv nr. 847 din data de 1.04.2003,
  Referent     — R„dulescu Elena           servicii.                         autentificat de notarul public Lupu Maria Luiza;
                               Domeniul principal: 521 – comer˛ cu am„nuntul,     2. copie de pe certificatul de c„s„torie cu nr. 67933
 Pe rol, solu˛ionarea cererii formulate de petentul    Ón magazine nespecializate.                din 26.07.1976, emis de Prim„ria Ploie∫ti; 3.
Ómputernicit Voinescu Stefan, privind autorizarea       Activitatea principal„: 5211 – comer˛ cu        contractul de v‚nzare-cump„rare cu nr. 16443 din
constituirii ∫i Ónmatricularea Societ„˛ii Comerciale    am„nuntul Ón magazine nespecializate, cu v‚nzare      data de 15.08.1995, autentificat la Notariatul de Stat
VADONA — S.R.L.                      predominant„ de produse alimentare, b„uturi ∫i       al Jude˛ului Prahova; 4. autoriza˛ie de construc˛ie
       JUDEC√TORUL DELEGAT              tutun.                           cu nr. 133 din data de 8.02.1996, emis„ de Prim„ria
                               Alte activit„˛i: conform actului constitutiv.      Ploie∫ti; 5. certificatul de cazier fiscal cu nr. 11286
  Asupra cererii de fa˛„:                  Activit„˛ile care necesit„ avize se vor desf„∫ura
  Prin cererea legal timbrat„, Ónregistrat„ la data                                 din data de 31.03.2003, emis de Direc˛ia Finan˛elor
                              numai dup„ ob˛inerea acestora de la organele Ón
de 3.04.2003 cu nr. 11.831, petentul Ómputernicit                                   Prahova; 6. certificatul de cazier fiscal nr. 11314 din
                              drept.
Voinescu Stefan a solicitat autorizarea constituirii ∫i                                data de 31.03.2003, emis de Direc˛ia Finan˛elor
                               Capitalul social: capitalul social subscris este de
Ónmatricularea Societ„˛ii Comerciale VADONA —                                     Prahova; 7. certificatul de cazier fiscal nr. 11315 din
                              2.000.000 lei; capitalul social v„rsat: 2.000.000 lei; –
S.R.L. Ón registrul comer˛ului.                                            data de 31.03.2003, emis de Direc˛ia Fian˛elor
                              participarea str„in„ la capitalul social este de
  Œn sus˛inerea cererii au fost depuse urm„toarele                                  Prahova; 8. certificatul de cazier fiscal nr. 11285 din
                              1.000.000 lei; num„rul total de p„r˛i sociale: 20;
Ónscrisuri:                                                      data de 31.03.2003, emis de Direc˛ia Finan˛elor
                              valoarea unei p„r˛i sociale: 100.000 lei.
  1. actul constitutiv cu nr. 11 din data de                                     Publice Prahova.
                               Participarea asocia˛ilor la capitalul social:
3.03.2003, redactat de avocat Voinescu Stefan;        1. Zob Pohlmeier Doina Lucia, aport la capital       Examin‚nd men˛ionatele Ónscrisuri, judec„torul
  2. procura special„ de Ómputernicire          1.000.000 lei, data v„rs„rii aportului: 4.03.2003,     delegat, constat‚nd c„ sunt Óndeplinite cerin˛ele
autentificat„ cu nr. 11 din data de 3.03.2003,       echival‚nd cu 10 p„r˛i sociale, reprezent‚nd 50 %     legale privind constituirea societ„˛ii comerciale, Ón
redactat de avocat Voinescu Stefan;            din capitalul social total, av‚nd o cot„ de participare  conformitate cu dispozi˛iile art. 331 ∫i urm„toarelor
  3. declara˛ia privind accept sediu firma;        la beneficii/pierderi de 50 %;               din Codul de procedur„ civil„, precum ∫i cu cele ale
  4. contractul de v‚nzare-cump„rare cu nr. 1806       2. Caldura Vasile, aport la capital 1.000.000 lei,   Legii nr. 31/1990, republicat„, urmeaz„ a admite
din data de 2.07.2002, redactat de notarul public     data v„rs„rii aportului 4.03.2003, echival‚nd cu 10    prezenta cerere, autoriz‚nd constituirea Societ„˛ii
Bogasiu Gheorghe.                     p„r˛i sociale, reprezent‚nd 50 % din capitalul social   Comerciale PURPURIU — S.R.L. ∫i dispun‚nd
  Examin‚nd Ónscrisurile men˛ionate, judec„torul     total, av‚nd o cot„ de participare la           Ónregistrarea acesteia.
delegat, constat‚nd c„ sunt Óndeplinite cerin˛ele     beneficii/pierderi de 50 %.
legale privind constituirea societ„˛ii comerciale, Ón                                  Pentru aceste motive, Ón numele legii dispune:
                               Administratori:
conformitate cu dispozi˛iile art. 331 ∫i urm. din       1. Zob Pohlmeier Doina Lucia, cet„˛ean rom‚n,       Admite cererea formulat„ de Ghiveciu Marin,
Codul de procedur„ civil„, precum ∫i ale Legii nr.     n„scut„ la data de 29.07.1967 Ón localitatea Bu∫teni,   domiciliat Ón Ploie∫ti, str. Dimitrie Bolintineanu
31/1990, republicat„, urmeaz„ a admite prezenta      jude˛ul Prahova, cod numeric personal           nr. 3, jude˛ul Prahova, ∫i, Ón consecin˛„:
  12              MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI,              PARTEA a IV-a,   Nr. 1406/10.VI.2003
  Autorizeaz„ constituirea ∫i dispune Ónregistrarea   data de 28.04.1998, domiciliat Ón Ploie∫ti, str.     050557, eliberat„ de Poli˛ia Ploie∫ti la data de
la Oficiul registrului comer˛ului a Societ„˛ii       Dimitrie Bolintineanu nr. 3, cod po∫tal 2000,      28.08.1998, cod numeric personal 1700614293136;
Comerciale PURPURIU — S.R.L. cu urm„toarele        jude˛ul Prahova, av‚nd puteri depline.            2. ™tef„nescu Mihail, n„scut la data de
date:                             Durata de func˛ionare a societ„˛ii este nelimitat„.  19.09.1973, Ón Ploie∫ti, jude˛ul Prahova, cu cet„˛enie
  Asocia˛i:                         Modul de dizolvare ∫i lichidare: conform       rom‚n„, domiciliat Ón Ploie∫ti, Str. Luminii nr. 2, bl.
  1. Ghiveciu Marin, n„scut la data de 18.01.1951    prevederilor Legii nr. 31/1990, republicat„.       30.D, ap. 14, cod po∫tal 2000, jude˛ul Prahova,
Ón Pirscov, jude˛ul Buz„u, cet„˛ean rom‚n,          Cu drept de recurs Ón termen de 15 zile de la     identificat cu C.I. seria PH nr. 073175, eliberat„ de
domiciliat Ón Ploie∫ti, str. Dimitrie Bolintineanu     pronun˛are.                       Poli˛ia Ploie∫ti la data de 13.01.1999, cod numeric
nr. 3, cod po∫tal 2000, jude˛ul Prahova, identificat     Pronun˛at„ Ón ∫edin˛a din 7 aprilie 2003.       personal 1730919131256;
cu C.I. seria PH nr. 029270, eliberat„ de Poli˛ia       R„mas„ irevocabil„ la data de 7 aprilie 2003, prin    3. Eeid Kelet-Europai Ingatlanberuhazo es
Ploie∫ti la data de 28.04.1998, cod numeric personal    renun˛are la recurs.                   Forgalmazo Korlatolt Felelossegu Tarsasag, Ón
1510118293118;                         (27/147.095)
  2. Ghiveciu Monica Daniela, n„scut„ la data de                                 calitate de asociat, cu sediul Ón Ungaria, 9022 Gyor,
                                           *               Teleki U.46.2 EM.8 AJTO, actul de Ónfiin˛are CG.08-
3.08.1977 Ón Oradea, jude˛ul Bihor, cu cet„˛enie
rom‚n„, domiciliat„ Ón Ploie∫ti, str. Dimitrie                                   09-010875, emis de Trib. de Societ„˛i la data de
                                    Societatea Comercial„
Bolintineanu nr. 3, cod po∫tal 2000, jude˛ul Ploie∫ti,        QINN INVEST RO — S.R.L.            4.02.2003.
identificat„ cu C.I. serfia PH nr. 262062, eliberat de        Ploie∫ti, jude˛ul Prahova             Forma juridic„, denumirea, sediul: societate cu
Poli˛ia Ploie∫ti la data de 3.10.2001, cod numeric                                 r„spundere limitat„, persoan„ juridic„ rom‚n„, cu
personal 2770803293142;                                               denumirea QINN INVEST RO, cu sediul social Ón
  3. Ghiveciu Marioara Dorina, n„scut„ la data de      NUM√R DE ORDINE ŒN REGISTRUL COMERfiULUI        Ploie∫ti, str. Ana Ip„tescu nr. 3, jude˛ul Prahova,
11.03.1955 Ón localitatea Pruni∫or, jude˛ul Arad,              J 29/587/2.04.2003           conform contractului de comodat cu nr. 41 din data
cet„˛ean rom‚n, domiciliat„ Ón Ploie∫ti, str. Dimitrie                               de 21.01.2003, valabil pe durat„ nelimitat„.
                                  COD UNIC DE ŒNREGISTRARE 15337285
Bolintineanu nr. 3, cod po∫tal 2000, identificat„ cu                                  Obiectul de activitate
                                     SERIE CERTIFICAT B/87111
B.I. seria B.T. nr. 305809, eliberat de Poli˛ia Ploie∫ti                                Domenii declarate: 451 – organizare de ∫antiere
la data de 7.09.1993, cod numeric 2550311293110;                                  ∫i preg„tirea terenului; 452 – construc˛ii de cl„diri
                                    MINISTERUL JUSTIfiIEI
  4. Ghibeciu Marian George, n„scut la data de                                  sau p„r˛i ale acestora; geniu civil; 453 – lucr„ri de
                                 OFICIUL NAfiIONAL AL REGISTRULUI
29.08.1979 Ón Ploie∫ti, jude˛ul Prahova, cet„˛ean
                                      COMERfiULUI               instala˛ii pentru cl„diri; 454 – lucr„ri de finisare;
rom‚n, domiciliat Ón Ploie∫ti, str. Dimitrie
                                                          455 – Ónchirierea utilajelor de construc˛ii ∫i
Bolintineanu nr. 3, cod po∫tal 2000, identificat cu
                                                          demolare, cu personalul de deservire aferent; 701 –
B.I. seria G.K. nr. 533365, eliberat de Poli˛ia Ploie∫ti     JUDEC√TORUL DELEGAT LA OFICIUL
                                                          activit„˛i imobiliare cu bunuri proprii; 702 –
la data de 6.09.1993, cod numeric personal           REGISTRULUI COMERfiULUI DE PE L¬NG√
1790829293136.                                                   Ónchirierea ∫i subÓnchirirea bunurilor imobiliare,
                                    TRIBUNALUL PRAHOVA
  Forma juridic„, denumirea, sediul: societate cu                                 proprii sau Ónchiriate; 703 – activit„˛i imobiliare pe
r„spundere limitat„, persoan„ juridic„ rom‚n„, cu            DOSAR NR. 607/2003             baz„ de tarife sau contract; 741 – activit„˛i de studii
denumirea PURPURIU, cu sediul social Ón Ploie∫ti,                                  de pia˛„ ∫i de sondaj; consultan˛„ pentru afaceri ∫i
str. Gageni nr. 29, jude˛ul Prahova, conform               ŒNCHEIEREA NR. 585             management; 742 – activit„˛i de arhitectur„,
contractului de v‚nzare-cump„rare cu nr. 16443 din          ™edin˛a din 2 aprilie 2003           inginerie ∫i servicii de consultan˛„ tehnic„ legate de
data de 15.08.1995, valabil pe durat„ nelimitat„.                                  acestea.
  Obiectul de activitate                  Judec„tor delegat — Prepeli˛„ Gabriela           Domeniul principal: 701 – activit„˛i imobiliare cu
  Domenii declarate:                    Referent     — R„dulescu Elena          bunuri proprii.
  311 – produc˛ia de aparatur„ ∫i instrumente        Pe rol, solu˛ionarea cererii formulate de Oprea      Activitatea principal„: 7011 – dezvoltare
medicale; 511 – activit„˛i de intermediere Ón comer˛    ™tefan Radu, privind autorizarea constituirii ∫i     (promovare) imobiliar„.
cu ridicata; 513 – comer˛ cu ridicata cu produse      Ónmatricul„rii Societ„˛ii Comerciale QINN INVEST       Alte activit„˛i: conform actului constitutiv.
alimentare, b„uturi ∫i tutun; 521 – comer˛ cu       RO — S.R.L.                         Activit„˛ile care necesit„ avize se vor desf„∫ura
am„nuntul Ón magazine nespecializate; 522 –                                     numai dup„ ob˛inerea acestora de la organele Ón
comer˛ cu am„nuntul cu produse alimentare,               JUDEC√TORUL DELEGAT
                                                          drept.
b„uturi ∫i produse din tutun, Ón magazine           Asupra cererii de fa˛„:                  Capitalul social: capitalul social subscris este de
specializate; 523 – comer˛ cu am„nuntul cu produse      Prin cererea legal timbrat„, Ónregistrat„ la data   2.000.000 lei, v„rsat 2.000.000 lei; num„rul total de
cosmetice ∫i de parfumerie; 524 – comer˛ cu        de 27.03.2003 cu nr. 10556, petentul Oprea ™tefan    p„r˛i sociale: 20; valoarea unei p„r˛i sociale: 100.000
am„nuntul Ón magazine specializate cu alte produse     Radu a solicitat autorizarea constituirii ∫i
neclasificate Ón alt„ parte; 527 – repara˛ii de articole                              lei.
                              Ónregistrarea Societ„˛ii Comerciale QINN INVEST
personale ∫i gospod„re∫ti; 721 – consultan˛„ Ón                                     Participarea asocia˛ilor la capitalul social:
                              RO — S.R.L. la Oficiul registrului comer˛ului.
domeniul echipamentelor de calcul (hardware),                                      1. Oprea ™tefan Radu – aport la capital 500.000
                               Œn sus˛inerea cererii au fost depuse urm„toarele
exclusiv consultan˛„ ∫i furnizare de programe; 722 –                                lei, data v„rs„rii aportului 22.01.2003, echival‚nd
                              Ónscrisuri:
consultan˛„ ∫i furnizare de programe informatice                                  cu 5 p„r˛i sociale, reprezent‚nd 25 % capitalul social
                               1. actul constitutiv nr. 92 din data de 20.01.2003,
(software); 723 – prelucrarea informatic„ a datelor.                                total, av‚nd cota de participare la beneficii/pierderi
                              autentificat de notarul public Minea Octavian;
  Domeniul principal:                                               de 25 %;
                              2. Ónchiriere de rectificare cu nr. 218 din data de
  193 – fabricarea Ónc„l˛„mintei.            21.01.2003, autentificat de notarul public Minea       2. ™tef„nescu Mihail – aport la capital 500.000 lei,
  Activitatea principal„:                                             data v„rs„rii aportului 22.01.2003, echival‚nd cu 5
                              Octavian; 3. certificat de cazier fiscal cu nr. 11367
  1930 – fabricarea Ónc„l˛„mintei.                                        p„r˛i sociale, reprezent‚nd 25 % capitalul social
                              din data de 27.03.2003, emis de Direc˛ia General„ a
  Alte activit„˛i: conform actului constitutiv.                                  total, av‚nd cota de participare la beneficii/pierderi
                              Finan˛elor Publice Prahova; 4. avize autoriza˛ii
  Activit„˛ile care necesit„ avize se vor desf„∫ura                                de 25 %;
                              speciale cu nr. 66 din data de 27.03.2003, emise de
numai dup„ ob˛inerea acestora de la organele Ón                                     3. Eeid Kelet-Europai Ingatlanberuhazo es
                              Direc˛ia General„ a Finan˛elor Publice Prahova;
drept.                                                       Forgalmazo Korlatolt Felelossegu Tarsasag – aport
                              5. contractul de comodat cu nr. 41 din data de
  Capitalul social: capitalul social subscris este de
                              21.01.2003, emis de S.C. URBAN ELECTRIC — S.R.L.;    la capital 1.000.000 lei, data v„rs„rii aportului
2.000.000 lei, v„rsat 2.000.000 lei; num„rul total de
                              6. chitan˛a achit„rii taxei de registru cu nr. 3582667  22.01.2003, echival‚nd cu 10 p„r˛i sociale,
p„r˛i sociale: 20; valoarea unei p„r˛i sociale: 100.000
                              din data de 27.03.2003, emis la Oficiul Registrului   reprezent‚nd 50 % capitalul social total, av‚nd cota
lei.
                              Comer˛ului al Jude˛ului Prahova.             de participare la beneficii/pierderi de 50 %.
  Participarea asocia˛ilor la capitalul social:
                               Examin‚nd men˛ionatele Ónscrisuri, judec„torul      Administratori:
  1. Ghiveciu Marin – aport la capital 500.000 lei,
                              delegat, constat‚nd c„ sunt Óndeplinite cerin˛ele      1. Ralf Kohout, cet„˛ean ceh, n„scut la data de
data v„rs„rii aportului 1.04.2003, echival‚nd cu 5
p„r˛i sociale, reprezent‚nd 25 % capitalul social     legale privind constituirea societ„˛ii comerciale, Ón  14.02.1963 Ón Cehia, posesor al P.A. nr. 33908885,
total, av‚nd cota de participare la beneficii/pierderi   conformitate cu dispozi˛iile art. 331 ∫i urm„toarelor  emis de Serviciul Pa∫apoarte Chomutov, data
de 25 %;                          din Codul de procedur„ civil„, precum ∫i cu cele ale   emiterii 29.11.002, domiciliat Ón Cehia,
  2. Ghiveciu Monica Daniela – aport la capital     Legii nr. 31/1990, republicat„, urmeaz„ a admite     Dostojevskeho 3929, 43001 Chomutov, av‚nd puteri
500.000 lei, data v„rs„rii aportului 1.04.2003,      prezenta cerere, autoriz‚nd constituirea Societ„˛ii   nelimitate;
echival‚nd cu 5 p„r˛i sociale, reprezent‚nd 25 %      Comerciale QINN INVEST RO — S.R.L. ∫i dispun‚nd       2. Oprea ™tefan Radu, cet„˛ean rom‚n, n„scut la
capitalul social total, av‚nd cota de participare la    Ónregistrarea acesteia.                 data de 14.06.1970 Ón T‚rgovi∫te, jude˛ul
beneficii/pierderi de 25 %;                                             D‚mbovi˛a, cod numeric personal 1700614293136,
                               Pentru aceste motive, Ón numele legii dispune:
  3. Ghiveciu Marioara Dorina – aport la capital                                 posesor al C.I. seria P.H. nr. 050557, emis de Poli˛ia
500.000 lei, data v„rs„rii aportului 1.04.2003,        Admite cererea formulat„ de Oprea ™tefan Radu,
                                                          Ploie∫ti, data emiterii 28.08.1998, domiciliat Ón
echival‚nd cu 5 p„r˛i sociale, reprezent‚nd 25 %      domiciliat Ón Ploie∫ti, str. Ion Maiorescu nr. 10,
                                                          Ploie∫ti, str. Ion Maiorescu nr. 10, bl. 33.S.2, ap. 1,
capitalul social total, av‚nd cota de participare la    bl 33.S2, et. 1, ap. 1, jude˛ul Prahova, ∫i, Ón
                                                          cod po∫tal 2000, av‚nd puteri nelimitate.
beneficii/pierderi de 25 %;                consecin˛„:
                                                            Durata de func˛ionare a societ„˛ii este nelimitat„.
  4. Ghibeciu Marian George – aport la capital       Autorizeaz„ constituirea ∫i dispune Ónregistrarea
                              la Oficiul registrului comer˛ului a Societ„˛ii        Modul de dizolvare ∫i lichidare: conform
500.000 lei, data v„rs„rii aportului 1.04.2003,
                              Comerciale QINN INVEST RO — S.R.L. cu          prevederilor Legii nr. 31/1990, republicat„.
echival‚nd cu 5 p„r˛i sociale, reprezent‚nd 25 %
                              urm„toarele date:                      Cu drept de recurs Ón termen de 15 zile de la
capitalul social total, av‚nd cota de participare la
beneficii/pierderi de 25 %.                  Asocia˛i:                       pronun˛are.
  Administrator:                      1. Oprea ™tefan Radu, n„scut la data de          Pronun˛at„ Ón ∫edin˛a din 2 aprilie 2003.
  Ghiveciu Marin, cet„˛ean rom‚n, n„scut la data     14.06.1970 Ón T‚rgovi∫te, jude˛ul D‚mbovi˛a,         R„mas„ irevocabil„ la data de 2 aprilie 2003, prin
de 18.01.1951 Ón P‚rscov, jude˛ul Buz„u, cod        cet„˛ean rom‚n, domiciliat Ón Ploie∫ti, str. Ion     renun˛are la recurs.
numeric personal 1510118293118, identificat cu C.I.    Maiorescu nr. 10, bl. 33.S.2., ap. 1, cod po∫tal 2000,    (28/147.096)
seria PH nr. 029270, eliberat„ de Poli˛ia Ploie∫ti la   jude˛ul Prahova, identificat cu C.I. seria PH nr.                  *
                MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA                 a IV-a,  Nr. 1406/10.VI.2003                  13
 Societatea Comercial„ TEFANCOM — S.R.L.          altele dec‚t cele alimentare; 521 – comer˛ cu              JUDEC√TORUL DELEGAT
   V„lenii de Munte, jude˛ul Prahova           am„nuntul Ón magazine nespecializate; 522 –
                                                             Asupra cererii de fa˛„:
                              comer˛ cu am„nuntul cu produse alimentare,
                                                             Prin cererea legal timbrat„, Ónregistrat„ la data
                              b„uturi ∫i cu produse din tutun Ón magazine
  NUM√R DE ORDINE ŒN REGISTRUL COMERfiULUI                                       de 18.03.2003 cu nr. 8748, petentul Spiridon
                              specializate; 524 – comer˛ cu am„nuntul, Ón
          J 29/621/7.04.2003                                         Mariana a solicitat autorizarea constituirii ∫i
                              magazine specializate, cu alte produse neclasificate
                                                            Ónregistrarea Societ„˛ii Comerciale BIONAT — S.R.L.
                              Ón alt„ parte; 526 – comer˛ cu am„nuntul neefectuat
     COD UNIC DE ŒNREGISTRARE 15350101
                              prin magazine; 552 – campinguri ∫i alte facilit„˛i     la Oficiul registrului comer˛ului.
        SERIE CERTIFICAT B/87206
                              pentru cazare de scurt„ durat„; 554 – baruri; 633 –      Œn sus˛inerea cererii au fost depuse urm„toarele
                              activit„˛i ale agen˛iilor de voiaj ∫i tur-operatorilor,   Ónscrisuri:
       MINISTERUL JUSTIfiIEI             activit„˛i de asisten˛„ turistic„ neclasificate Ón alt„    1. actul constitutiv nr. 18 din data de 14.02.2003,
    OFICIUL NAfiIONAL AL REGISTRULUI           parte; 741 – activit„˛i de consultan˛„ pentru afaceri    emis la Oficiul Registrului Comer˛ului al Jude˛ului
         COMERfiULUI                ∫i management; 742 – activit„˛i de arhitectur„,       Prahova – Biroul de Asisten˛„; 2. copie de pe
                              inginerie ∫i servicii de consultan˛„ tehnic„ legate de   certificatul de mo∫tenitor cu nr. 632 din 15.08.1979,
                              acestea; 747 – activit„˛i de Óntre˛inere ∫i cur„˛are a   autentificat la Notariatul de Stat al Jude˛ului
   JUDEC√TORUL DELEGAT LA OFICIUL                                          Prahova; 3. declara˛ia privind accept sediu firm„;
                              cl„dirilor; 748 – alte activit„˛i de servicii prestate Ón
  REGISTRULUI COMERfiULUI DE PE L¬NG√                                         4. chitan˛a achit„rii taxei de registru cu nr. 3580435
                              principal Óntreprinderilor; 751 – administra˛ie
      TRIBUNALUL PRAHOVA               general„, economic„ ∫i social„; 930 – alte activit„˛i    din data de 12.03.2003, emis„ la Oficiul Registrului
                              de servicii.                        Comer˛ului al Jude˛ului Prahova.
        DOSAR NR. 631/2003               Domeniul principal: 515 – comer˛ cu ridicata cu      Examin‚nd men˛ionatele Ónscrisuri, judec„torul
                              produse intermediare neagricole ∫i cu de∫euri.       delegat, constat‚nd c„ sunt Óndeplinite cerin˛ele
        ŒNCHEIEREA NR. 628
                                Activitatea principal„:                 legale privind constituirea societ„˛ii comerciale, Ón
     ™edin˛a din 7 aprilie 2003              5153 – comer˛ cu ridicata cu material lemnos ∫i     conformitate cu dispozi˛iile art. 331 ∫i urm„toarelor
                              de construc˛ii.                       din Codul de procedur„ civil„, precum ∫i cu cele ale
  Judec„tor delegat — Ion Eugenia
                                Alte activit„˛i: conform actului constitutiv.      Legii nr. 31/1990, republicat„, urmeaz„ a admite
  Referent     — R„dulescu Elena
                                Activit„˛ile care necesit„ avize se vor desf„∫ura    prezenta cerere, autoriz‚nd constituirea Societ„˛ii
  Pe rol, solu˛ionarea cererii formulate de        numai dup„ ob˛inerea acestora de la organele Ón       Comerciale BIONAT — S.R.L. ∫i dispun‚nd
Valsanoiu Florin, privind autorizarea constituirii ∫i   drept.                           Ónregistrarea acesteia.
Ónmatricul„rii Societ„˛ii Comerciale TEFANCOM —        Capitalul social: capitalul social subscris este de
S.R.L.                           5.000.000 lei, v„rsat 5.000.000 lei; num„rul total de     Pentru aceste motive, Ón numele legii dispune:
       JUDEC√TORUL DELEGAT              p„r˛i sociale: 20; valoarea unei p„r˛i sociale: 100.000     Admite cererea formulat„ de Spiridon Mariana,
                              lei.                            domiciliat„ Ón Ploie∫ti, str. Tudor Vladimirescu nr.
  Asupra cererii de fa˛„:                   Participarea asocia˛ilor la capitalul social:      35, jude˛ul Prahova, ∫i, Ón consecin˛„:
  Prin cererea legal timbrat„, Ónregistrat„ la data      1. Valsanoiu Florin – aport la capital 2.500.000      Autorizeaz„ constituirea ∫i dispune Ónregistrarea
de 2.04.2003 cu nr. 11570, petentul Valsanoiu Florin    lei, data v„rs„rii aportului 19.03.2003, echival‚nd     la Oficiul registrului comer˛ului a Societ„˛ii
a solicitat autorizarea constituirii ∫i Ónregistrarea   cu 25 p„r˛i sociale, reprezent‚nd 25 % capitalul      Comerciale BIONAT — S.R.L. cu urm„toarele date:
Societ„˛ii Comerciale TEFANCOM — S.R.L. la Oficiul     social total, av‚nd cota de participare la           Asocia˛i:
registrului comer˛ului.                  beneficii/pierderi de 50 %;                   1. Spiridon Mariana, n„scut„ la data de
  Œn sus˛inerea cererii au fost depuse urm„toarele      2. Valsanoiu ™tefan – aport la capital 2.500.000    19.09.1947 Ón Cehu Silvaniei, jude˛ul S„laj, cet„˛ean
Ónscrisuri:                        lei, data v„rs„rii aportului 19.03.2003, echival‚nd     rom‚n, domiciliat„ Ón Ploie∫ti, str. Tudor
  1. actul constitutiv nr. 361 din data de        cu 25 p„r˛i sociale, reprezent‚nd 50 % capitalul      Vladimirescu nr. 35, cod po∫tal 2000, jude˛ul
27.03.2003, emis la Oficiul Registrului Comer˛ului     social total, av‚nd cota de participare la
al Jude˛ului Prahova; 2. contractul de v‚nzare-                                    Prahova, telefon 0244141796, identificat„ cu C.I.
                              beneficii/pierderi de 50 %.                 seria PH nr. 301791, eliberat„ de Poli˛ia Ploie∫ti la
cump„rare cu nr. 1079 din data de 21.08.1991,         Administratori:
autentificat la Notariatul de Stat al Jude˛ului                                    data de 9.04.2002, cod numeric personal
                                1. Valsanoiu Florin, cet„˛ean rom‚n, n„scut la     2470919293122;
Prahova; 3. certificatul de cazier fiscal cu nr. 11463   data de 26.12.1960 Ón Ploie∫ti, jude˛ul Prahova, cod
din data de 2.04.2003, emis de Direc˛ia Finan˛elor                                     2. Spiridon Irina, n„scut„ la data de 26.08.1982,
                              numeric personal 1601226297302, identificat cu C.I.     Ón Ploie∫ti, jude˛ul Prahova, cu cet„˛enie rom‚n„,
Prahova; 4. certificatul de cazier fiscal nr. 11462 din  seria PH nr. 367774, eliberat„ de Poli˛ia V„lenii de
data de 2.04.2003, emis de Direc˛ia Finan˛elor                                     domiciliat„ Ón Ploie∫ti, str. Tudor Vladimirescu nr.
                              Munte la data de 28.02.2003, domiciliat Ón V„lenii     35, cod po∫tal 2000, jude˛ul Prahova, telefon
Prahova.                          de Munte, str. Nicolae Iorga nr. 76, bl. C 2, ap. 15,
  Examin‚nd men˛ionatele Ónscrisuri, judec„torul                                   0244141796, identificat„ cu C.I. seria PH nr. 298977,
                              cod po∫tal 2100, jude˛ul Prahova, av‚nd puteri       eliberat de Poli˛ia Ploie∫ti la data de 27.03.2002, cod
delegat, constat‚nd c„ sunt Óndeplinite cerin˛ele
                              legale;                           numeric personal 2820826297291.
legale privind constituirea societ„˛ii comerciale, Ón
                                2. Valsanoiu ™tefan, cet„˛ean rom‚n, n„scut la
conformitate cu dispozi˛iile art. 331 ∫i urm„toarelor                                   Forma juridic„, denumirea, sediul: societate cu
                              data de 30.06.1984 Ón V„lenii de Munte, jude˛ul
din Codul de procedur„ civil„, precum ∫i cu cele ale                                  r„spundere limitat„, persoan„ juridic„ rom‚n„, cu
                              Prahova, cod numeric personal 1840630294735,
Legii nr. 31/1990, republicat„, urmeaz„ a admite                                    denumirea BIONAT, cu sediul social Ón Ploie∫ti, str.
                              identificat cu C.I. seria PH nr. 038297, eliberat„ de
prezenta cerere, autoriz‚nd constituirea Societ„˛ii                                  Tudor Vladimirescu nr. 25, jude˛ul Prahova,
                              Poli˛ia V„lenii de Munte la data de 17.06.1998,
Comerciale TEFANCOM — S.R.L. ∫i dispun‚nd                                       conform copiei de mo∫tenitor cu nr. 632 din data
                              domiciliat Ón V„lenii de Munte, str. Nicolae Iorga nr.
Ónregistrarea acesteia.                                                de 15.08.1979, valabil pe durat„ nelimitat„.
                              76, bl. C 2, ap. 15, cod po∫tal 2100, jude˛ul Prahova,
                                                              Obiectul de activitate
 Pentru aceste motive, Ón numele legii dispune:      av‚nd puteri legale.
                                                              Domenii declarate:
                                Durata de func˛ionare a societ„˛ii este nelimitat„.
  Admite cererea formulat„ de Valsanoiu Florin,                                      011 – cultura plantelor; gr„din„ritul destinat
                                Modul de dizolvare ∫i lichidare: conform
domiciliat Ón V„lenii de Munte, bd. Nicolae Iorga nr.                                 pie˛ei; horticultura; 512 – comer˛ cu ridicata cu
                              prevederilor Legii nr. 31/1990, republicat„.
76, bl. C 2, et. 4, ap. 15, jude˛ul Prahova, ∫i, Ón                                  produse agricole brute ∫i cu animale vii; 513 –
                                Cu drept de recurs Ón termen de 15 zile de la
consecin˛„:                                                      comer˛ cu ridicata cu produse alimentare, b„uturi
                              pronun˛are.
  Autorizeaz„ constituirea ∫i dispune Ónregistrarea                                  ∫i tutun; 515 – comer˛ cu ridicata cu produse
                                Pronun˛at„ Ón ∫edin˛a din 7 aprilie 2003.
la Oficiul registrului comer˛ului a Societ„˛ii                                     intermediare neagricole ∫i de∫euri; 523 – comer˛ cu
                                R„mas„ irevocabil„ la data de 7 aprilie 2003, prin
Comerciale TEFANCOM — S.R.L. cu urm„toarele                                      am„nuntul, Ón magazine specializate, cu produse
                              renun˛are la recurs.
date:                                                         cosmetice ∫i de parfumerie; 524 – comer˛ cu
                                (29/147.097)
  Asocia˛i:                                                      am„nuntul, Ón magazine specializate, cu alte
  1. Valsanoiu Florin, n„scut la data de 26.12.1960
                                           *
                                                            produse neclasificate Ón alt„ parte; 526 – comer˛ cu
Ón Ploie∫ti, jude˛ul Prahova, cet„˛ean rom‚n,                                     am„nuntul neefectuat prin magazine; 748 – alte
                               Societatea Comercial„ BIONAT — S.R.L.
domiciliat Ón V„lenii de Munte, bd. Nicolae Iorga nr.                                 activit„˛i de servicii prestate Ón principal
                                   Ploie∫ti, jude˛ul Prahova
76, bl. C 2, sc. ap. 15, cod po∫tal 2100, jude˛ul                                   Óntreprinderilor
Prahova, identificat cu C.I. seria PH nr. 367774,                                     Domeniul principal: 524 – comer˛ cu am„nuntul,
eliberat„ de Poli˛ia V„lenii de Munte la data de        NUM√R DE ORDINE ŒN REGISTRUL COMERfiULUI         Ón magazine specializate, cu alte produse
28.02.2003, cod numeric personal 1601226297302;              J 29/503/20.03.2003             neclasificate Ón alt„ parte.
  2. Valsanoiu ™tefan, n„scut la data de 30.06.1984,                                   Activitatea principal„:
Ón V„lenii de Munte, jude˛ul Prahova, cu cet„˛enie          COD UNIC DE ŒNREGISTRARE 15306512
                                                              5248 – comer˛ cu am„nuntul Ón magazine
rom‚n„, domiciliat V„lenii de Munte, str. Nicolae             SERIE CERTIFICAT B/86680
                                                            specializate, cu alte produse neclasificate Ón alt„
Iorga nr. 76, bl. C 2, ap. 15, cod po∫tal 2100,
                                    MINISTERUL JUSTIfiIEI
                                                            parte (comer˛ cu am„nuntul cu produse naturiste,
identificat cu C.I. seria PH nr. 038297, eliberat„ de
                                 OFICIUL NAfiIONAL AL REGISTRULUI
                                                            produse apicole ∫i plante medicinale).
Poli˛ia V„lenii de Munte la data de 17.06.1998, cod
                                      COMERfiULUI
                                                              Alte activit„˛i: Activit„˛ile care necesit„ avize se
numeric personal 1840630294735.
  Forma juridic„, denumirea, sediul: societate cu                                   vor desf„∫ura numai dup„ ob˛inerea acestora de la
r„spundere limitat„, persoan„ juridic„ rom‚n„, cu                                   organele Ón drept.
denumirea TEFANCOM, cu sediul social Ón V„lenii         JUDEC√TORUL DELEGAT LA OFICIUL              Capitalul social: capitalul social subscris este de
de Munte, str. Nicolae Iorga nr. 76, bl. C 2, et. 4, ap.    REGISTRULUI COMERfiULUI DE PE L¬NG√           2.000.000 lei, v„rsat 2.000.000 lei; num„rul total de
15, jude˛ul Prahova, conform contractului de              TRIBUNALUL PRAHOVA               p„r˛i sociale: 20; valoarea unei p„r˛i sociale: 100.000
v‚nzare-cump„rare cu nr. 1079 din data de                                       lei.
21.08.1991, valabil pe durat„ nelimitat„.                 DOSAR NR. 515/2003                Participarea asocia˛ilor la capitalul social:
  Obiectul de activitate                                                 1. Spiridon Mariana – aport la capital 1.000.000
                                     ŒNCHEIEREA NR. 500              lei, data v„rs„rii aportului 12.03.2003, echival‚nd
  Domenii declarate:
  020 – silvicultura, exploatarea forestier„ ∫i           ™edin˛a din 20 martie 2003            cu 10 p„r˛i sociale, reprezent‚nd 50 % capitalul
servicii anexe; 158 – fabricarea altor produse                                     social total, av‚nd cota de participare la
                               Judec„tor delegat — Mihail M„d„lina           beneficii/pierderi de 50 %;
alimentare; 177 – fabricare de articole tricotate sau
                               Referent     — R„dulescu Elena             2. Spiridon Irina – aport la capital 1.000.000 lei,
cro∫etate; 204 – fabricarea ambalajelor din lemn;
361 – produc˛ie de mobilier; 511 – activit„˛i de       Pe rol, solu˛ionarea cererii formulate de Spiridon    data v„rs„rii aportului 12.03.2003, echival‚nd cu 10
intermedieri Ón comer˛ul cu ridicata; 513 – comer˛     Mariana, privind autorizarea constituirii ∫i        p„r˛i sociale, reprezent‚nd 50 % capitalul social
cu ridicata cu produse alimentare, b„uturi ∫i tutun;    Ónmatricul„rii Societ„˛ii Comerciale BIONAT —        total, av‚nd cota de participare la beneficii/pierderi
514 – comer˛ cu ridicata cu bunuri de consum,       S.R.L.                           de 50 %.
 14              MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI,               PARTEA a IV-a,    Nr. 1406/10.VI.2003
  Administratori:                      2. Midvan M„d„lina Liliana, n„scut„ la data de        Administrator:
  1. Spiridon Mariana, cet„˛ean rom‚n, n„scut„ la    2.07.1972, Ón Drobeta-Turnu Severin, jude˛ul           Midvan M„d„lina Liliana, cet„˛ean rom‚n,
data de 19.09.1947 Ón Cehu Silvaniei, jude˛ul S„laj,   Mehedin˛i, cu cet„˛enie rom‚n„, domiciliat„ Ón        n„scut„ la data de 2.07.1972 Ón Drobeta-Turnu
cod numeric personal 2470919293122, identificat„     Ploie∫ti, Aleea Chimiei nr. 6, bl. 58, sc. A, ap. 10, cod   Severin, jude˛ul Mehedin˛i, cod numeric personal
cu C.I. seria PH nr. 301791, eliberat„ de Poli˛ia     po∫tal 2000, jude˛ul Ploie∫ti, identificat„ cu B.I.      2720702250538, identificat„ cu B.I. seria D.B. nr.
Ploie∫ti la data de 9.04.2002, domiciliat„ Ón Ploie∫ti,  seria D.B. nr. 358176, eliberat de Poli˛ia Drobeta-      358176, eliberat de Poli˛ia Drobeta-Turnu Severin la
str. Tudor Vladimirescu nr. 35, cod po∫tal 2000,     Turnu Severin la data de 1.07.1986, cod numeric        data de 1.07.1986, domiciliat„ Ón Ploie∫ti, Aleea
jude˛ul Prahova, telefon 0244141796, av‚nd puteri     personal 2720702250538.                    Chimiei nr. 6, bl. 58, sc. A, ap. 10, cod po∫tal 2000,
legale;                            Forma juridic„, denumirea, sediul: societate cu      jude˛ul Prahova, av‚nd puteri depline.
  2. Spiridon Irina, cet„˛ean rom‚n, n„scut„ la data   r„spundere limitat„, persoan„ juridic„ rom‚n„, cu        Durata de func˛ionare a societ„˛ii este nelimitat„.
de 26.08.1982 Ón Ploie∫ti, jude˛ul Prahova, cod      denumirea ZVELO, cu sediul social Ón Ploie∫ti, Aleea       Modul de dizolvare ∫i lichidare: conform
numeric personal 2820826297291, identificat„ cu      Petrochimi∫tilor nr. 1, bl. 38, sc. A, et. 3, ap. 27,     prevederilor Legii nr. 31/1990, republicat„.
C.I. seria PH nr. 298977, eliberat„ de Poli˛ia Ploie∫ti  jude˛ul Prahova, conform contractului de v‚nzare-        Cu drept de recurs Ón termen de 15 zile de la
la data de 27.03.2002, domiciliat„ Ón Ploie∫ti, str.   cump„rare cu nr. 340 din data de 21.02.2003,         pronun˛are.
Tudor Vladimirescu nr. 35, cod po∫tal 2000, jude˛ul    valabil pe durat„ nelimitat„.                  Pronun˛at„ Ón ∫edin˛a din 7 aprilie 2003.
Prahova, telefon 0244141796, av‚nd puteri legale       Obiectul de activitate                    R„mas„ irevocabil„ la data de 7 aprilie 2003, prin
  Durata de func˛ionare a societ„˛ii este nelimitat„.    Domenii declarate:                    renun˛are la recurs.
  Modul de dizolvare ∫i lichidare: conform          174 – fabricare de articole confec˛ionate din         (31/147.099)
prevederilor Legii nr. 31/1990, republicat„.       textile (cu excep˛ia Ómbr„c„mintei ∫i lenjeriei de                    *
  Cu drept de recurs Ón termen de 15 zile de la
                             corp); 175 – fabricarea altor articole textile; 177 –
pronun˛are.                                                             Societatea Comercial„
                             fabricare de articole tricotate sau cro∫etate;182 –
  Pronun˛at„ Ón ∫edin˛a din 20 martie 2003.                                            ADAMUS TRADING — S.R.L.
                             fabricare de articole de Ómbr„c„minte ∫i accesorii;
  R„mas„ irevocabil„ la data de 20 martie 2003,                                          Urla˛i, jude˛ul Prahova
                             192 – fabricare de articole de voiaj ∫i marochin„rie,
prin renun˛are la recurs.
                             a articolelor de harna∫ament; 361 – produc˛ie de
   (30/147.098)
                             mobilier; 366 – fabricarea altor produse             NUM√R DE ORDINE ŒN REGISTRUL COMERfiULUI
             *
                             neclasificate Ón alt„ parte; 371 – recuperarea                  J 29/633/9.04.2003

  Societatea Comercial„ ZVELO — S.R.L.         de∫eurilor ∫i resturilor metalice reciclabile; 372 –
                             recuperarea de∫eurilor ∫i resturilor nemetalice             COD UNIC DE ŒNREGISTRARE 15356490
     Ploie∫ti, jude˛ul Prahova                                                  SERIE CERTIFICAT B/87225
                             reciclabile; 452 – construc˛ii de cl„diri sau p„r˛i ale
                             acestora; geniu civil; 454 – lucr„ri de finisare; 511 –
                                                                   MINISTERUL JUSTIfiIEI
  NUM√R DE ORDINE ŒN REGISTRUL COMERfiULUI        activit„˛i de intermedieri Ón comer˛ul cu ridicata;
                                                                OFICIUL NAfiIONAL AL REGISTRULUI
         J 29/632/7.04.2003           512 – comer˛ cu ridicata cu produse agricole brute
                                                                     COMERfiULUI
                             ∫i animale vii; 513 – comer˛ cu ridicata cu produse
     COD UNIC DE ŒNREGISTRARE 15349930
                             alimentare, b„uturi ∫i tutun; 514 – comer˛ cu
        SERIE CERTIFICAT B/87217
                             ridicata cu bunuri de consum, altele dec‚t cele           JUDEC√TORUL DELEGAT LA OFICIUL
                             alimentare;                            REGISTRULUI COMERfiULUI DE PE L¬NG√
       MINISTERUL JUSTIfiIEI
                               515 – comer˛ cu ridicata cu produse                  TRIBUNALUL PRAHOVA
    OFICIUL NAfiIONAL AL REGISTRULUI
                             intermediare neagricole ∫i de∫euri; 519 – comer˛ cu
         COMERfiULUI
                             ridicata cu alte produse; 521 – comer˛ cu                  DOSAR NR. 641/2003
                             am„nuntul Ón magazine nespecializate; 522 –
   JUDEC√TORUL DELEGAT LA OFICIUL           comer˛ cu am„nuntul cu produse alimentare,                  ŒNCHEIEREA NR. 640
  REGISTRULUI COMERfiULUI DE PE L¬NG√          b„uturi ∫i cu produse din tutun Ón magazine               ™edin˛a din 9 aprilie 2003
      TRIBUNALUL PRAHOVA              specializate; 523 – comer˛ cu am„nuntul cu produse
                             cosmetice ∫i de parfumerie; 524 – comer˛ cu           Judec„tor delegat — Prepeli˛„ Gabriela
        DOSAR NR. 627/2003             am„nuntul, Ón magazine specializate, cu alte           Referent     — R„dulescu Elena
                             produse neclasificate Ón alt„ parte; 525 – comer˛ cu      Pe rol, solu˛ionarea cererii formulate de petentul
       ŒNCHEIEREA NR. 617             am„nuntul cu bunuri de ocazie v‚ndute prin          Ómputernicit Bulata Cristina, privind autorizarea
     ™edin˛a din 7 aprilie 2003           magazine; 526 – comer˛ cu am„nuntul neefectuat        constituirii ∫i Ónmatricul„rii Societ„˛ii Comerciale
                             prin magazine; 527 – repara˛ii de articole personale     ADAMUS TRADING — S.R.L.
 Judec„tor delegat — Ion Eugenia
                             ∫i gospod„re∫ti; 551 – hoteluri; 552 – campinguri ∫i
 Referent     — R„dulescu Elena                                                JUDEC√TORUL DELEGAT
                             alte facilit„˛i pentru cazare de scurt„ durat„; 553 –
 Pe rol, solu˛ionarea cererii formulate de Midvan    restaurante; 554 – baruri; 555 – cantine ∫i alte         Asupra cererii de fa˛„:
M„d„lina Liliana, privind autorizarea constituirii ∫i   unit„˛i de preparare a hranei; 602 – alte            Prin cererea legal timbrat„, Ónregistrat„ la data
Ónmatricul„rii Societ„˛ii Comerciale ZVELO — S.R.L.    transporturi terestre; 641 – activit„˛i de po∫t„ ∫i de    de 3.04.2003 cu nr. 11791, petentul Ómputernicit
                             curier; 701 – activit„˛i imobiliare asupra bunurilor     Bulata Cristina a solicitat autorizarea constituirii ∫i
       JUDEC√TORUL DELEGAT
                             proprii; 702 – Ónchirierea ∫i subÓnchirierea         Ónregistrarea Societ„˛ii Comerciale ADAMUS
  Asupra cererii de fa˛„:                bunurilor proprii imobiliare proprii sau Ónchiriate;     TRADING — S.R.L. la Oficiul registrului comer˛ului.
  Prin cererea legal timbrat„, Ónregistrat„ la data   703 – activit„˛i imobiliare pe baz„ de tarife sau        Œn sus˛inerea cererii au fost depuse urm„toarele
de 31.03.2003 cu nr. 11066, petentul Midvan        contracte; 712 – Ónchirierea altor mijloace de        Ónscrisuri:
M„d„lina Liliana a solicitat autorizarea constituirii   transport; 714 – Ónchirierea bunurilor personale ∫i       1. actul constitutiv nr. 1 din data de 2.04.2003,
∫i Ónregistrarea Societ„˛ii Comerciale ZVELO —      gospod„re∫ti; 741 – activit„˛i de consultan˛„ pentru     redactat de avocat Bulata Cristina; 2. procur„
S.R.L. la Oficiul registrului comer˛ului.         afaceri ∫i management; 744 – publicitate; 745 –        special„ ∫i autentic„ de Ómputernicire din data de
  Œn sus˛inerea cererii au fost depuse urm„toarele    selec˛ia ∫i plasarea for˛ei de munc„; 747 – activit„˛i    3.04.2003, redactat„ de avocat Bulata Cristina;
Ónscrisuri:                        de Óntre˛inere ∫i cur„˛are a cl„dirilor; 748 – alte      3. contractul de v‚nzare-cump„rare cu nr. 725 din
  1. actul constitutiv nr. 223 din data de        activit„˛i de servicii prestate Ón principal         data de 31.03.2003, autentificat de notarul public
27.02.2003; 2. contractul de v‚nzare-cump„rare cu     Óntreprinderilor; 801 – Ónv„˛„m‚nt primar; 900 –       Ion Hurduc; 4. certificatul de cazier fiscal cu nr.
nr. 340 din data de 21.02.2003, autentificat de      eliminarea de∫eurilor ∫i a apelor uzate; salubritate     10214 din data de 24.03.2003, emis de Direc˛ia
notarul public Botezatu Ion; 3. certificatul de cazier  ∫i activit„˛i similare; 927 – alte activit„˛i recreative;   Finan˛elor a Jude˛ului Prahova.
fiscal cu nr. 4168 din data de 25.03.2003, emis de                                     Examin‚nd men˛ionatele Ónscrisuri, judec„torul
                               930 – alte activit„˛i de servicii; 950 – activit„˛i ale
Direc˛ia Finan˛elor Prahova; 4. certificatul de cazier                                 delegat, constat‚nd c„ sunt Óndeplinite cerin˛ele
                             personalului angajat Ón gospod„rii particulare.
fiscal nr. 9502 din data de 21.03.2003, emis de                                     legale privind constituirea societ„˛ii comerciale, Ón
                               Domeniul principal:
Direc˛ia Finan˛elor Prahova.                                              conformitate cu dispozi˛iile art. 331 ∫i urm„toarelor
                               524 – comer˛ cu am„nuntul, Ón magazine
  Examin‚nd men˛ionatele Ónscrisuri, judec„torul                                    din Codul de procedur„ civil„, precum ∫i cu cele ale
                             specializate, cu alte produse neclasificate Ón alt„
delegat, constat‚nd c„ sunt Óndeplinite cerin˛ele                                    Legii nr. 31/1990, republicat„, urmeaz„ a admite
                             parte.
legale privind constituirea societ„˛ii comerciale, Ón                                  prezenta cerere, autoriz‚nd constituirea Societ„˛ii
                               Activitatea principal„:
conformitate cu dispozi˛iile art. 331 ∫i urm„toarelor                                  Comerciale ADAMUS TRADING — S.R.L. ∫i
din Codul de procedur„ civil„, precum ∫i cu cele ale     5242 – comer˛ cu am„nuntul cu Ómbr„c„minte.        dispun‚nd Ónregistrarea acesteia.
Legii nr. 31/1990, republicat„, urmeaz„ a admite       Alte activit„˛i: conform actului constitutiv.
prezenta cerere, autoriz‚nd constituirea Societ„˛ii      5190 – comer˛ cu ridicata cu alte produse         Pentru aceste motive, Ón numele legii dispune:
Comerciale ZVELO — S.R.L. ∫i dispun‚nd          (import-export).                         Admite cererea formulat„ de petentul
Ónregistrarea acesteia.                    Activit„˛ile care necesit„ avize se vor desf„∫ura     Ómputernicit Bulata Cristina, domiciliat„ Ón Craiova,
                             numai dup„ ob˛inerea acestora de la organele Ón        str. Ludovic Mrazec nr. 21, bl. M 46, sc. 2, ap. 13, ∫i,
 Pentru aceste motive, Ón numele legii dispune:     drept.                            Ón consecin˛„:
  Admite cererea formulat„ de Midvan M„d„lina        Capitalul social: capitalul social subscris este de     Autorizeaz„ constituirea ∫i dispune Ónregistrarea
Liliana, domiciliat„ Ón Ploie∫ti, Aleea Chimiei nr. 6,  2.000.000 lei, v„rsat 2.000.000 lei; num„rul total de     la Oficiul registrului comer˛ului a Societ„˛ii
bl. 58, sc. A, et. 3, ap. 10, jude˛ul Prahova, ∫i, Ón   p„r˛i sociale: 20; valoarea unei p„r˛i sociale: 100.000    Comerciale ADAMUS TRADING — S.R.L. cu
consecin˛„:                        lei.                             urm„toarele date:
  Autorizeaz„ constituirea ∫i dispune Ónregistrarea     Participarea asocia˛ilor la capitalul social:        Asociat unic:
la Oficiul registrului comer˛ului a Societ„˛ii        1. Rotaru Constantin – aport la capital 800.000       1. Paraschiv ™tefan, n„scut la data de 27.12.1974
Comerciale ZVELO — S.R.L. cu urm„toarele date:      lei, data v„rs„rii aportului 27.02.2003, echival‚nd      Ón Urla˛i, jude˛ul Prahova, cet„˛ean rom‚n,
  Asocia˛i:                       cu 8 p„r˛i sociale, reprezent‚nd 40 % capitalul social    domiciliat Ón Urla˛i, Str. 1 Mai nr. 5 C, cod po∫tal
  1. Rotaru Constantin, n„scut la data de        total, av‚nd cota de participare la beneficii/pierderi    2041, jude˛ul Prahova, identificat cu C.I. seria PH
25.08.1976 Ón Ploie∫ti, jude˛ul Prahova, cet„˛ean     de 40 %;                           nr. 073282, eliberat„ de Poli˛ia Urla˛i la data de
rom‚n, domiciliat Ón Ploie∫ti, Aleea Chimiei nr. 6,      2. Midvan M„d„lina Liliana – aport la capital       14.01.1999, cod numeric personal 741227296732.
bl. 58, sc. A, ap. 10, cod po∫tal 2000, jude˛ul      1.200.000 lei, data v„rs„rii aportului 27.02.2003,        Forma juridic„, denumirea, sediul: societate cu
Prahova, identificat cu C.I. seria PH nr. 191116,     echival‚nd cu 12 p„r˛i sociale, reprezent‚nd 60 %       r„spundere limitat„, persoan„ juridic„ rom‚n„, cu
eliberat„ de Poli˛ia Ploie∫ti la data de 16.10.2000,   capitalul social total, av‚nd cota de participare la     denumirea ADAMUS TRADING, cu sediul social Ón
cod numeric personal 1760825293165;            beneficii/pierderi de 60 %.                  Urla˛i, Str. 1 Mai nr. 5 C, jude˛ul Prahova, conform
                MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA                 a IV-a,  Nr. 1406/10.VI.2003                  15
contractului de v‚nzare-cump„rare cu nr. 725 din      depozit„ri; 632 – alte activit„˛i anexe            – cod unic de Ónregistrare: 15184785;
data de 31.03.2003, valabil pe durat„ nelimitat„.     transporturilor; 633 – activit„˛i ale agen˛iilor ∫i a     – denumire ∫i form„ juridic„: DISTRIB D.C. —
  Obiectul de activitate                 tur-operatorilor; activit„˛i de asisten˛„ turistic„    S.R.L.;
  Domenii declarate:                   neclasificate Ón alt„ parte; 634 – activit„˛i ale altor    – sediul social: Craiova, Str. 13 Septembrie nr. 28,
  011 – cultura plantelor; gr„din„ritul destinat     agen˛ii de transport; 641 – activit„˛i de po∫t„ ∫i de   jude˛ul Dolj, conform contractului de comodat cu
pie˛ei; horticultura; 012 – cre∫terea animalelor; 013 –  curier; 701 – activit„˛i imobiliare asupra bunurilor    nr. 208 din data de 28.01.2003, valabil p‚n„ la data
activit„˛i mixte (cultura vegetalelor ∫i cre∫terea     proprii; 702 – Ónchirierea ∫i subÓnchirierea        de 28.01.2007;
animalelor); 014 – activit„˛i de servicii anexe      bunurilor proprii imobiliare proprii sau Ónchiriate;     – durata de func˛ionare: nelimitat„;
agriculturii, cu excep˛ia activit„˛ilor veterinare;    711 – Ónchirierea autoturismelor ∫i utilitarelor de
                                                             – capital social subscris: 2.000.000 lei, din care
gr„din„rit peisagistic (arhitectur„ peisager„); 141 –   capacitate mic„; 712 – Ónchirierea altor mijloace de
                                                           v„rsat 2.000.000 lei; capitalul social este divizat Ón
extrac˛ia mineralelor pentru industria materialelor    transport; 713 – Ónchirierea ma∫inilor ∫i
                                                           20 p„r˛i sociale a 100.000 lei fiecare;
de construc˛ii; 142 – extrac˛ia nisipului ∫i argilei;   echipamentelor; 714 – Ónchirierea bunurilor
151 – produc˛ia, prelucrarea ∫i conservarea c„rnii ∫i   personale ∫i gospod„re∫ti; 721 – consultan˛„ Ón        – date de identificare fondatori: 1. Musceleanu
a produselor din carne; 152 – prelucrarea ∫i        domeniul echipamentelor de calcul (hardware),       Costin, Ón calitate de asociat, n„scut la data de
conservarea pe∫telui ∫i a produselor din pe∫te; 153 –   exclusiv consultan˛„ ∫i furnizare de programe; 722 –    27.07.1969 Ón Craiova, jude˛ul Dolj, cet„˛ean rom‚n,
prelucrarea ∫i conservarea fructelor ∫i legumelor;     consultan˛„ ∫i furnizare de programe informatice      domiciliat Ón Craiova, Calea Bucure∫ti, bl. M9. sc. B,
155 – fabricarea produselor lactate; 156 – fabricarea   (software); 723 – prelucrarea informatic„ a datelor;    ap. 3, cod po∫tal 1100, jude˛ul Dolj, identificat cu
produselor de mor„rit, a amidonului ∫i a          724 – activit„˛i legate de b„ncile de date; 725 –     B.I. seria G.D. nr. 0631853, eliberat de Poli˛ia
preparatelor din amidon; 157 – fabricarea         Óntre˛inerea ∫i repararea ma∫inilor de birou, de      Craiova la data de 12.03.1993, cod numeric personal
produselor pentru hrana animalelor; 158 –         contabilizat ∫i a calculatoarelor; 726 – alte activit„˛i  1690727163206; 2. Toma Dorel, Ón calitate de
fabricarea altor produse alimentare; 159 –         legate de informatic„; 741 – activit„˛i de studii de    asociat, n„scut la data de 1.02.1962 Ón comuna
fabricarea b„uturilor; 173 – finisarea materialelor    pia˛„ ∫i de sondaj; consultan˛„ pentru afaceri ∫i     Pleni˛a, jude˛ul Dolj, cet„˛ean rom‚n, domiciliat Ón
textile; 174 – fabricare de articole confec˛ionate din   management; 742 – activit„˛i de arhitectur„,        Craiova, Str. 13 Septembrie nr. 28, cod po∫tal 1100,
textile (cu excep˛ia Ómbr„c„mintei ∫i lenjeriei de     inginerie ∫i servicii de consultan˛„ tehnic„ legate de   jude˛ul Dolj, identificat cu C.I. seria D.X. nr. 187892,
corp); 175 – fabricarea altor articole textile; 177 –   acestea; 743 – activit„˛i de test„ri ∫i analize tehnice;  eliberat„ de Poli˛ia Craiova la data de 28.05.2002,
fabricare de articole tricotate sau cro∫etare; 181 –    744 – publicitate; 746 – activit„˛i de investiga˛ie ∫i   cod numeric personal 1620201163254;
fabricare de articole de Ómbr„c„minte din piele ∫i     protec˛ie a bunurilor ∫i persoanelor; 747 – activit„˛i
                                                             – domeniul principal de activitate: grupa CAEN
Ónlocuitori de piele; 182 – fabricare de articole de    de Óntre˛inere ∫i cur„˛are a cl„dirilor; 748 – alte
                                                           521 – comer˛ cu am„nuntul Ón magazine
Ómbr„c„minte ∫i accesorii; 183 – prepararea ∫i       activit„˛i de servicii prestate Ón principal
                                                           nespecializate;
vopsirea bl„nurilor; fabricarea articolelor din blan„;   Óntreprinderilor; 804 – alte forme de Ónv„˛„m‚nt;
192 – fabricare de articole de voiaj ∫i marochin„rie,   921 – activit„˛i cinematografice ∫i video; 923 –       – activitatea principal„: cod CAEN 5211 – comer˛
a articolelor de harna∫ament; 193 – fabricarea       activit„˛i de spectacole; 927 – alte activit„˛i      cu am„nuntul Ón magazine nespecializate, cu
Ónc„l˛„mintei; 201 – t„ierea ∫i rindeluirea lemnului    recreative; 930 – alte activit„˛i de servicii; 950 –    v‚nzare predominant„ de produse alimentare,
∫i impregnarea lemnului; 202 – fabricare de        activit„˛i ale personalului angajat Ón gospod„rii     b„uturi ∫i tutun.
produse stratificate din lemn; 203 – fabricare de     particulare; 960 – activit„˛i desf„∫urate Ón         R„mas„ definitiv„ prin nerecurare la data de
elemente de dulgherie ∫i t‚mpl„rie pentru         gospod„rii private, de producere a bunurilor        5.02.2003.
construc˛ii; 204 – produc˛ie de ambalaje din lemn;     destinate consumului propriu.                 (33/131.899)
205 – fabricarea altor produse din lemn, plut„, paie      Domeniul principal:                                *
∫i Ómpletituri; 212 – fabricarea produselor din        748 – alte activit„˛i de servicii prestate Ón
h‚rtie ∫i carton; 221 – edituri; 222 – tip„rire ∫i     principal Óntreprinderilor.                       Societatea Comercial„
activit„˛i anexe; 223 – reproducerea Óntregistr„rilor     Activitatea principal„:                    B.D. COMPANY — S.R.L., Craiova
pe supor˛i; 251 – produc˛ie de articole din cauciuc;      7487 – alte activit„˛i de servicii prestate Ón
252 – produc˛ia articolelor din material plastic; 262 –  principal Óntreprinderilor.
fabricarea produselor din ceramic„ refractar„ ∫i        Alte activit„˛i: 0121 – cre∫terea bovinelor.              TRIBUNALUL DOLJ
nerefractar„ (exclusiv cele pentru construc˛ii); 264 –     Conform actului constitutiv.
fabricarea c„r„mizilor, ˛iglelor ∫i a altor produse      Activit„˛ile care necesit„ avize se vor desf„∫ura
                                                               JUDEC√TORUL DELEGAT LA OFICIUL
pentru construc˛ii din argil„ ars„; 266 – fabricarea    numai dup„ ob˛inerea acestora de la organele Ón
elementelor din beton, ciment ∫i ipsos; 267 –                                          REGISTRULUI COMERfiULUI
                              drept.
t„ierea, fasonarea ∫i finisarea pietrei; 268 –         Capitalul social: capitalul social subscris este de
fabricarea altor produse din minerale nemetalice;     2.000.000 lei, v„rsat 2.000.000 lei; num„rul total de     EXTRAS ŒNCHEIERE DE ŒNMATRICULARE
271 – produc˛ie de metale feroase sub forme        p„r˛i sociale: 20; valoarea unei p„r˛i sociale: 100.000           NR. 456
primare ∫i semifabricate; 274 – produc˛ia metalelor    lei.                                ™edin˛a din 14 februarie 2003
pre˛ioase ∫i a altor metale neferoase; 281 –          Participarea asocia˛ilor la capitalul social:
construc˛ii metalice; 284 – fabricarea produselor       1. Paraschiv ™tefan – aport la capital 2.000.000     Judec„tor delegat  — M„rgineanu Sanda
metalice ob˛inute prin deformare plastic„;         lei, data v„rs„rii aportului 3.04.2003, echival‚nd cu     Referent O.R.C. Dolj — Corl„˛eanu Marina-
metalurgia pulberilor; 285 – tratarea ∫i acoperirea    20 p„r˛i sociale, reprezent‚nd 100 % capitalul social                Victoria
metalelor; opera˛iuni de mecanic„ general„; 286 –     total, av‚nd cota de participare la beneficii/pierderi
produc˛ie de unelte ∫i articole de fier„rie; 297 –                                    Œn baza cererii nr. 2050 din data de 7.02.2003 ∫i
                              de 100 %.
fabricarea ma∫inilor ∫i aparatelor de uz casnic; 315 –                                a actelor doveditoare depuse, judec„torul delegat la
                                Administrator:
produc˛ie de l„mpi electrice ∫i echipamente de         Paraschiv ™tefan, cet„˛ean rom‚n, n„scut la data    Camera de Comer˛ ∫i industrie îOltenia“ a dispus
iluminat; 355 – produc˛ia altor mijloace de        de 27.12.1974 Ón Urla˛i, jude˛ul Prahova, cod       autorizarea ∫i Ónregistrarea societ„˛ii comerciale cu
transport neclasificate Ón alt„ parte; 361 – produc˛ie   numeric personal 1741227296732, identificat cu C.I.    urm„toarele date:
de mobilier; 364 – fabricarea articolelor pentru      seria PH nr. 073282, eliberat„ de Poli˛ia Urla˛i la      – num„r de ordine Ón registrul comer˛ului:
sport; 365 – fabricarea jocurilor ∫i juc„riilor; 366 –   data de 24.01.1999, domiciliat Ón Urla˛i, Str. 1 Mai    J 16/212/2003;
fabricarea altor produse neclasificate Ón alt„ parte;   nr. 5 C, cod po∫tal 2041, jude˛ul Prahova, av‚nd       – cod unic de Ónregistrare: 15218586;
451 – organizare de ∫antiere, preg„tirea terenului;    puteri legale.                        – denumire ∫i form„ juridic„: B.D. COMPANY —
452 – construc˛ii de cl„diri sau p„r˛i ale acestora;      Durata de func˛ionare a societ„˛ii este nelimitat„.  S.R.L.;
geniu civil; 453 – lucr„ri de instala˛ii pentru cl„diri;    Modul de dizolvare ∫i lichidare: conform         – sediul social: Craiova, Calea Unirii nr. 12, bl.
454 – lucr„ri de finisare; 501 – comer˛ cu         prevederilor Legii nr. 31/1990, republicat„.        Popa ™apc„, sc. A, ap. 2, jude˛ul Dolj, conform
autovehicule; 502 – Óntre˛inerea ∫i repararea         Cu drept de recurs Ón termen de 15 zile de la     contractului de comodat, valabil p‚n„ la data de
autovehiculelor; 503 – comer˛ cu piese ∫i accesorii    pronun˛are.                        5.02.2004;
pentru autovehicule; 504 – comer˛ cu piese ∫i         Pronun˛at„ Ón ∫edin˛a din 9 aprilie 2003.         – durata de func˛ionare: nelimitat„;
accesorii aferente; Óntre˛inerea ∫i repararea         R„mas„ irevocabil„ la data de 9 aprilie 2003, prin    – capital social subscris: 2.000.000 lei, din care
motocicletelor; 511 – activit„˛i de intermedieri Ón    renun˛are la recurs.                    v„rsat 2.000.000 lei; capitalul social este divizat Ón
comer˛ul cu ridicata; 512 – comer˛ cu ridicata cu        (32/147.100)
produse agricole brute ∫i animale vii; 513 – comer˛                                  20 p„r˛i sociale a 100.000 lei fiecare;
                                           *
cu ridicata cu produse alimentare, b„uturi ∫i tutun;                                   – date de identificare fondatori: 1. C„lin Daniel-
514 – comer˛ cu ridicata cu bunuri de consum,             Societatea Comercial„             Constantin, Ón calitate de asociat, n„scut la data de
altele dec‚t cele alimentare; 515 – comer˛ cu            DISTRIB D.C. — S.R.L., Craiova          28.01.1980 Ón Craiova, jude˛ul Dolj, cet„˛ean rom‚n,
ridicata cu produse intermediare neagricole ∫i                                    domiciliat Ón Craiova, str. Madona Dudu nr. 8, bl. 8,
de∫euri; 518 – comer˛ cu ridicata cu ma∫ini,                                     sc. A, ap. 4, cod po∫tal 1100, jude˛ul Dolj, identificat
echipamente ∫i furnituri; 521 – comer˛ cu                  TRIBUNALUL DOLJ              cu C.I. seria D.X. nr. 189466, eliberat„ de Poli˛ia
am„nuntul Ón magazine nespecializate; 522 –                                      Craiova la data de 7.06.2002, cod numeric personal
comer˛ cu am„nuntul cu produse alimentare,                                      1800128160032; 2. Mi˛„rel Bogdan-™tef„ni˛„, Ón
                                 JUDEC√TORUL DELEGAT LA OFICIUL
b„uturi ∫i cu produse din tutun Ón magazine                                      calitate de asociat, n„scut la data de 21.09.1984 Ón
                                   REGISTRULUI COMERfiULUI
specializate; 523 – comer˛ cu am„nuntul, Ón                                      Craiova, jude˛ul Dolj, cet„˛ean rom‚n, domiciliat Ón
magazine specializate, cu produse farmaceutice ∫i                                   Craiova, str. Miron Costin nr. 28, cod po∫tal 1100,
                               EXTRAS ŒNCHEIERE DE ŒNMATRICULARE
medicale, cu produse cosmetice ∫i de toalet„;                                     jude˛ul Dolj, identificat cu C.I. seria D.X. nr. 002766,
                                      NR. 307
  524 – comer˛ cu am„nuntul, Ón magazine                                       eliberat„ de Poli˛ia Craiova la data de 27.09.1998,
specializate, cu alte produse neclasificate Ón alt„        ™edin˛a din 5 februarie 2003            cod numeric personal 1840921160051;
parte; 525 – comer˛ cu am„nuntul cu bunuri de
                               Judec„tor delegat  — Mih„escu Angela           – domeniul principal de activitate: grupa CAEN
ocazie v‚ndute prin magazine; 526 – comer˛ cu
                               Referent O.R.C. Dolj — Corl„˛eanu Marina-        515 – comer˛ cu ridicata cu produse intermediare
am„nuntul neefectuat prin magazine; 527 –
                                           Victoria             neagricole ∫i cu de∫euri;
repara˛ii de articole personale ∫i gospod„re∫ti; 551 –
hoteluri; 552 – campinguri ∫i alte facilit„˛i pentru     Œn baza cererii nr. 1670 din data de 31.01.2003 ∫i     – activitatea principal„: cod CAEN 5153 – comer˛
cazare de scurt„ durat„; 553 – restaurante; 554 –     a actelor doveditoare depuse, judec„torul delegat a    cu ridicata cu material lemnos ∫i de construc˛ii.
cafenele ∫i baruri;                    dispus autorizarea ∫i Ónregistrarea societ„˛ii        R„mas„ definitiv„ prin nerecurare la data de
  555 – cantine ∫i alte unit„˛i de preparare a      comerciale cu urm„toarele date:              14.02.2003.
hranei; 601 – transporturi pe cale ferat„; 602 – alte     – num„r de ordine Ón registrul comer˛ului:          (34/134.428)
transporturi terestre; 631 – manipul„ri ∫i         J 16/132/2003;                                    *
  16              MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI,               PARTEA a IV-a,    Nr. 1406/10.VI.2003
     Societatea Comercial„                   Societatea Comercial„                 – activitatea principal„: cod CAEN 2222 – alte
   BINARY SOFTWARE — S.R.L., Craiova           PLASTICARD ROMANIA — S.R.L., Bucure∫ti           activit„˛i de tip„rire neclasificate Ón alt„ parte.
                                                              (36/147.102)
                                   COD UNIC DE ŒNREGISTRARE 15413587
                                                                          *
         TRIBUNAUL DOLJ
                                     MINISTERUL JUSTIfiIEI
                                                                Societatea Comercial„
                                      OFICIUL NAfiIONAL
    JUDEC√TORUL DELEGAT LA OFICIUL                                         TROUBLESHOOTER SERV — S.R.L., Bucure∫ti
                                   AL REGISTRULUI COMERfiULUI
      REGISTRULUI COMERfiULUI                                                COD UNIC DE ŒNREGISTRARE 15413501

  EXTRAS ŒNCHEIERE DE ŒNMATRICULARE                  JUDEC√TORUL DELEGAT
                                                                   MINISTERUL JUSTIfiIEI
         NR. 441                     LA OFICIUL REGISTRULUI COMERfiULUI
                                                                    OFICIUL NAfiIONAL
                                 DE PE L¬NG√ TRIBUNALUL BUCURE™TI
                                                                 AL REGISTRULUI COMERfiULUI
    ™edin˛a din 14 februarie 2003
  Judec„tor delegat  — M„rgineanu Sanda                  EXTRAS
  Referent O.R.C. Dolj — Corl„˛eanu Marina-         AL ŒNCHEIERII JUDEC√TORULUI DELEGAT                  JUDEC√TORUL DELEGAT
                                     NR. 6005/SC                    LA OFICIUL REGISTRULUI COMERfiULUI
             Victoria
                                                               DE PE L¬NG√ TRIBUNALUL BUCURE™TI
  Œn baza cererii nr. 2282 din data de 11.02.2003 ∫i            din 7 mai 2003
a actelor doveditoare depuse, judec„torul delegat la     Judec„tor delegat                              EXTRAS
Oficiul Registrului Comer˛ului – Tribunalul Dolj a      la O.R.C. de pe l‚ng„                    AL ŒNCHEIERII JUDEC√TORULUI DELEGAT
dispus autorizarea ∫i Ónregistrarea societ„˛ii        Tribunalul Bucure∫ti — Ion Stanciu                    NR. 6033/SC
comerciale cu urm„toarele date:                Referent       — Rodica Iertea
                                                                     din 7 mai 2003
  – num„r de ordine Ón registrul comer˛ului:         Œn baza cererii nr. 98659 din data de 25.04.2003
J 16/208/2003;                                                      Judec„tor delegat
                              ∫i a actelor doveditoare depuse, judec„torul delegat
  – cod unic de Ónregistrare: 15218497;                                         la O.R.C. de pe l‚ng„
                              la Oficiul Registrului Comer˛ului de pe l‚ng„
  – denumire ∫i form„ juridic„: BINARY                                          Tribunalul Bucure∫ti — Ion Stanciu
                              Tribunalul Bucure∫ti a dispus autorizarea ∫i
SOFTWARE — S.R.L.;                                                    Referent       — Rodica Iertea
                              Ónregistrarea societ„˛ii comerciale cu urm„toarele
  – sediul social: Craiova, str. Nicolae Titulescu,    date:                              Œn baza cererii nr. 99102 din data de 25.04.2003
bl. C1, sc. 1, ap. 2, jude˛ul Dolj, conform          – num„rul de ordine Ón registrul comer˛ului:       ∫i a actelor doveditoare depuse, judec„torul delegat
contractului de comodat cu nr. 445 din data de       J 40/6071/2003;                       la Oficiul Registrului Comer˛ului de pe l‚ng„
7.02.2003, valabil p‚n„ la data de 7.02.2008;         – denumirea ∫i forma juridic„: PLASTICARD         Tribunalul Bucure∫ti a dispus autorizarea ∫i
  – durata de func˛ionare: nelimitat„;          ROMANIA — S.R.L.;                      Ónregistrarea societ„˛ii comerciale cu urm„toarele
  – capital social subscris: 2.000.000 lei, din care     – sediul social: Bucure∫ti, str. Frederic Joliot     date:
v„rsat 2.000.000 lei; capitalul social este divizat Ón   Curie nr. 18, et. 2, sectorul 5;                – num„rul de ordine Ón registrul comer˛ului:
20 p„r˛i sociale a 100.000 lei fiecare;            – durata de func˛ionare: nelimitat„;           J 40/6070/2003;
  – date de identificare fondatori: 1. Dumitrescu      – capitalul social total subscris ∫i v„rsat:         –   denumirea     ∫i   forma    juridic„:
Tiberiu, Ón calitate de asociat, n„scut la data de     350.000.000 lei, v„rsat integral la 24.04.2003;       TROUBLESHOOTER SERV — S.R.L.;
30.03.1968 Ón Craiova, jude˛ul Dolj, cet„˛ean rom‚n,     – capitalul social este divizat Ón 350 p„r˛i sociale     – sediul social: Bucure∫ti, aleea R‚ul Sadului
domiciliat Ón Craiova, str. Maramure∫, bl. I18. sc. 1,   a 1.000.000 lei fiecare;                   nr. 4, bl. A11, sc. 1, et. 7, ap. 32, sectorul 4;
ap. 8, cod po∫tal 1100, jude˛ul Dolj, identificat cu     – fondatori: P„∫coiu Radu Ioan, cet„˛ean rom‚n,       – durata de func˛ionare: nelimitat„;
B.I. seria G.V. nr. 203309, eliberat de Poli˛ia Craiova  n„scut la data de 1.03.1951 Ón Cluj, domiciliat Ón       – capitalul social total subscris ∫i v„rsat:
la data de 26.06.1996, cod numeric personal        Bucure∫ti, Str. Compozitorilor nr. 31, bl. C 11, sc. B,   2.000.000 lei, v„rsat integral la 23.04.2003;
                              et. 7, ap. 73, sectorul 6; Chirilean Cristian Traian,      – capitalul social este divizat Ón 10 p„r˛i sociale a
1680330163277; 2. S„ndi˛„ Adrian-Victor, Ón calitate
                              cet„˛ean rom‚n, n„scut la data de 2.07.1971 Ón        200.000 lei fiecare;
de asociat, n„scut la data de 27.01.1960 Ón comuna
                              Bucure∫ti, domiciliat Ón Bucure∫ti, str. Turda         – fondator: Nicolae Rogalski Eliza, cet„˛ean
S‚rbii-M„gura, jude˛ul Olt, cet„˛ean rom‚n,
                              nr. 122, bl. 39, sc. C, et. 4, ap. 106, sectorul 1;     rom‚n, n„scut„ la data de 2.09.1974 Ón Bucure∫ti,
domiciliat Ón Craiova, str. A.I. Cuza, bl. M18E, ap. 2,,
                              Constantinescu Bogdan Ioan, cet„˛ean rom‚n,         domiciliat„ Ón Bucure∫ti, bd. Constantin
cod po∫tal 1100, jude˛ul Dolj, telefon 0722560287,
                              n„scut la data de 7.05.1979 Ón Bucure∫ti, domiciliat     Br‚ncoveanu nr. 118, bl. M 2/4, sc. 3, et. 6, ap. 228,
identificat cu B.I. seria G.V. nr. 644962, eliberat de                                 sectorul 4;
                              Ón Bucure∫ti, str. R‚ul Dorna nr. 2, bl. F1, sc. B, et. 4,
Poli˛ia Craiova la data de 15.04.1997, cod numeric     ap. 37, sectorul 6; Constantinescu Bogdana, cet„˛ean      – administrator: Nicolae Rogalski Eliza;
personal 1600127163227;                  rom‚n, n„scut„ la data de 25.07.1977 Ón Bucure∫ti,       – domeniul principal de activitate: cod CAEN 741 –
  – domeniul principal de activitate: grupa CAEN     domiciliat„ Ón Bucure∫ti, str. Dr. Dr„ghinescu        activit„˛i juridice, de contabilitate ∫i revizie
722 – consultan˛„ ∫i furnizare de programe         Dimitrie nr. 1, sectorul 5, ∫i Constantinescu Eugen,     contabil„, consultan˛„ Ón domeniul fiscal; activit„˛i
informatice (software);                  cet„˛ean rom‚n, n„scut la data de 3.07.1954 Ón        de studii de pia˛„ ∫i de sondaj; consultan˛„ pentru
  – activitatea principal„: cod CAEN 7221 – editare    Bucure∫ti, domiciliat Ón Bucure∫ti, str. R‚ul Dorna     afaceri ∫i management;
de programe.                        nr. 2, bl. F1, sc. 2, et. 4, ap. 37, sectorul 6;        – activitatea principal„: cod CAEN 7414 –
  R„mas„ definitiv„ prin nerecurare la data de        – administrator: P„∫coiu Radu Ioan;            activit„˛i de consultan˛„ pentru afaceri ∫i
14.02.2003.                          – domeniul principal de activitate: cod CAEN 222 –    management (rela˛ii ∫i comunicare cu publicul).
   (35/134.430)                     tip„rirea ∫i activit„˛i anexe;                  (37/147.101)
                      EDITOR: PARLAMENTUL ROM¬NIEI — CAMERA DEPUTAfiILOR

        Regia Autonom„ îMonitorul Oficial“, str. Izvor nr. 2–4, Palatul Parlamentului, sectorul 5, Bucure∫ti,
                cont nr. 2511.1—12.1/ROL Banca Comercial„ Rom‚n„ — S.A. — Sucursala îUnirea“ Bucure∫ti
                ∫i nr. 5069427282 Direc˛ia de Trezorerie ∫i Contabilitate Public„ a Municipiului Bucure∫ti
                (alocat numai persoanelor juridice bugetare).
        Adresa pentru publicitate: Centrul pentru rela˛ii cu publicul, Bucure∫ti, ∫os. Panduri nr. 1,
                bloc P33, parter, sectorul 5, tel. 411.58.33 ∫i 411.97.54. tel./fax 410.77.36.
        Tiparul: Regia Autonom„ îMonitorul Oficial“, tel. 490.65.52, 335.01.11/2178 ∫i 402.21.78,
                E–mail: publicari_acte@ramo.ro, Internet: www.monitoruloficial.ro
Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea a IV-a, nr. 1406/10.VI.2003 con˛ine 16 pagini.                      Pre˛ul 16.000 lei    ISSN  1220 — 4889

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:39
posted:9/24/2010
language:Romanian
pages:16