mof4_2003_0200 by tradetrek

VIEWS: 37 PAGES: 16

									                                   PARTEA A IV-A
Anul 171 (XIII) — Nr. 200                                                       Luni, 27 ianuarie 2003
                       PUBLICAfiII ALE AGENfiILOR ECONOMICI        PUBLICAfiII ALE AGENfiILOR ECONOMICI
      Societatea Comercial„             Mure∫ la data de 6.10.2000, cod numeric personal      Cu recurs Ón termen de 15 zile de la data
    VIA OIL PETROLEUM — S.R.L.            1761010264408;                      pronun˛„rii prezentei Óncheieri.
    comuna Criste∫ti, jude˛ul Mure∫           2. Nicoara Dumitru Nicolae, n„scut la data de      R„mas„ irevocabil„ la data de 14 noiembrie
                             25.10.1950 Ón localitatea Bucerdea Gr‚noas„,       2002, prin renun˛are la recurs.
                             jude˛ul Alba, domiciliat Ón localitatea Criste∫ti, Str.   (1/93.279)
  NUM√R DE ŒNMATRICULARE J 26/965/14.11.2002      Viilor nr. 742, jude˛ul Mure∫, cod po∫tal 4310, tel.
                                                                       *
                             065, identificat cu C.I. seria MS nr. 130486, eliberat„
     COD UNIC DE ŒNREGISTRARE 15015778
                             de Poli˛ia T‚rgu Mure∫ la data de 14.03.2002, cod
         ATRIBUT FISCAL R                                               Societatea Comercial„
                             numeric personal 1501025264413.
       SERIE CERTIFICAT A 396005
                              Forma juridic„, denumirea, sediul: societate cu          PAL TIB INVEST — S.R.L.
                             r„spundere limitat„, persoan„ juridic„ rom‚n„, cu       satul S„r„˛eni, Sovata, jude˛ul Mure∫
JUDEC√TORUL DELEGAT DE TRIBUNALUL MURE™
                             denumirea VIA OIL PETROLEUM, av‚nd sediul
  LA OFICIUL REGISTRULUI COMERfiULUI          social Ón comuna Criste∫ti, Str. Viilor nr. 742,       NUM√R DE ŒNMATRICULARE J 26/952/14.11.2002
                             jude˛ul Mure∫, valabil pe o durat„ nelimitat„.
       ŒNCHEIEREA NR. 957              Obiectul de activitate                     COD UNIC DE ŒNREGISTRARE 15015840
                              Domenii declarate: produc˛ie industrial„, comer˛          SERIE CERTIFICAT A 272993
       din 14 noiembrie 2002
                             cu ridicata, comer˛ cu am„nuntul, servicii, import-
 Judec„tor delegat     — Szatmari Ilona      export, construc˛ii.                   JUDEC√TORUL DELEGAT DE TRIBUNALUL MURE™
 Referent          — Dracea Marioara       Domeniul principal: comer˛ cu am„nuntul.          LA OFICIUL REGISTRULUI COMERfiULUI
                              Activitatea principal„: 5050 – v‚nzarea cu
  Asupra cererii de Ónmatriculare Ónregistrate la
                             am„nuntul a carburan˛ilor pentru autovehicule.             ŒNCHEIEREA NR. 944
acest oficiu cu nr. 18288 din data de 8 noiembrie
                              Capitalul social:
2002.                                                              din 14 noiembrie 2002
                              – tipul de participare: privat autohton 100 %;
  Cererea este Ónso˛it„ de urm„toarele acte:
                              – capitalul social subscris: 2.000.000 lei;       Judec„tor delegat      — Szatmari Ilona
  1. actul constitutiv autentificat cu nr. 8192 din
                              – capitalul social v„rsat: 2.000.000 lei;        Referent          — Axinte Carmen
data de 4 noiembrie 2002, la Biroul notarului public
                              – num„rul total de p„r˛i sociale: 20;
Albulescu Felicia Doini˛a din T‚rgu Mure∫;                                      Asupra cererii de Ónmatriculare Ónregistrate la
                              – valoarea unei p„r˛i sociale: 100.000 lei.
  2. chitan˛a achit„rii taxei de timbru nr. 0614500                                acest oficiu cu nr. 18206 din data de 6 noiembrie
                              Participarea asocia˛ilor la capitalul social:
din data de 24 octombrie 2002;                                           2002.
                              1. Nicoara Nicolae, aport la capital 1.000.000 lei,
  3. dovada efectu„rii v„rs„m‚ntului capitalului                                   Cererea este Ónso˛it„ de urm„toarele acte:
                             data v„rs„rii aportului 6.11.2002, echival‚nd cu 10
social nr. 424845 din data de 6 noiembrie 2002;     p„r˛i sociale, reprezent‚nd 50 % din capitalul social    1. actul constitutiv autentificat cu nr. 8238 din
  4. specimentul de semn„tur„ din data de                                     data de 30 octombrie 2002, la Biroul notarilor
                             total, av‚nd o cot„ de participare la beneficii ∫i
8 noiembrie 2002;                                                 asocia˛i Gurghian Ispas;
                             pierderi de 50 %;
  5. adeverin˛„ eliberat„ de prim„rie cu nr. 133632                                 2. chitan˛a achit„rii taxei de registru nr. 6046169
                              2. Nicoara Dumitru Nicolae, aport la capital
din data de 23 octombrie 2002;                                           din data de 6 noiembrie 2002;
                             1.000.000 lei, data v„rs„rii aportului 6.11.2002,
  6. cazierul judiciar nr. 133632 din data de                                    3. chitan˛a achit„rii taxei de timbru;
                             echival‚nd cu 10 p„r˛i sociale, reprezent‚nd 50 %
23 octombrie 2002;                                                  4. specimentul de semn„tur„ nr. 18206 din data
                             din capitalul social total, av‚nd o cot„ de participare
  7. copia c„r˛ii de identitate seria MS nr. 059356,                               de 6 noiembrie 2002;
                             la beneficii ∫i pierderi de 50 %.
eliberat„ la data de 6 octombrie 2002;                                        5. declara˛ie de renun˛are la recurs din data de
                              Administrator:
  8. declara˛ie de renun˛are la recurs din data de                                6 noiembrie 2002;
                              Nicoara Nicolae, cet„˛ean rom‚n, n„scut la data
8 noiembrie 2002;                                                   6. dovada efectu„rii v„rs„m‚ntului capitalului
                             de 10.10.1976 Ón T‚rgu Mure∫, jude˛ul Mure∫, cod     social nr. 4965532 din data de 5 noiembrie 2002;
  9. cazierul judiciar nr. 124773 din data de      numeric personal 1761010264408, domiciliat Ón
23 octombrie 2002;                                                  7. dovada efectu„rii v„rs„m‚ntului capitalului
                             localitatea Criste∫ti, Str. Viilor nr. 742, jude˛ul    social nr. 4965531 din data de 5 noiembrie 2002;
  10. copia c„r˛ii de identitate seria MS nr. 130486  Mure∫, cod po∫tal 4310, tel. 065, av‚nd puteri        8. extrasul de carte funciar„ nr. 636 din data de
din data de 14 martie 2002;               depline.                         28 octombrie 2002;
  11. declara˛ie de renun˛are la recurs din data de    Durata de func˛ionare a societ„˛ii este nelimitat„.    9. acordul coproprietarului pentru sediu nr. 1175
8 noiembrie 2002.                      Modul de dizolvare ∫i lichidare este conform      din data de 29 octombrie 2002, autentificat la
  Judec„torul delegat, constat‚nd c„ cerin˛ele     prevederilor Legii nr. 31/1990, modificat„ ∫i       Biroul notarului public Coman Onoriu;
legale sunt Óndeplinite, Ón temeiul dispozi˛iilor art.  completat„ prin Ordonan˛a de urgen˛„ a            10. declara˛ia pe proprie r„spundere nr. 1173 din
6 din Legea nr. 26/1990 privind registrul        Guvernului nr. 32/1997.                  data de 29 octombrie 2002, autentificat„ la Biroul
comer˛ului,                                                    notarului public Coman Onoriu;
  Admite cererea de Ónmatriculare ∫i autorizeaz„               Dispune:
                                                           11. declara˛ia pe proprie r„spundere nr. 1174 din
constituirea Societ„˛ii Comerciale VIA OIL         Œnmatricularea societ„˛ii comerciale men˛ionate    data de 29 octombrie 2002, autentificat„ la Biroul
PETROLEUM — S.R.L. potrivit actului constitutiv     mai sus la Oficiul registrului comer˛ului Ón termen    notarului public Coman Onoriu.
autentificat cu nr. 8192 din data de 4 noiembrie     de 24 de ore de la data c‚nd prezenta Óncheiere a      Judec„torul delegat, constat‚nd c„ cerin˛ele
2002 la Biroul notarului public Albulescu Felicia    devenit irevocabil„.                   legale sunt Óndeplinite, Ón temeiul dispozi˛iilor
Doini˛a din T‚rgu Mure∫, dup„ cum urmeaz„:         O dat„ cu efectuarea Ónmatricul„rii, prezenta     art. 6 din Legea nr. 26/1990 privind registrul
  Asocia˛i:                       Óncheiere se transmite, din oficiu, la Regia       comer˛ului,
  1. Nicoara Nicolae, n„scut la data de 10.10.1976   Autonom„ Monitorul Oficial spre publicare pe         Admite cererea de Ónmatriculare ∫i autorizeaz„
Ón T‚rgu Mure∫, jude˛ul Mure∫, domiciliat Ón       cheltuiala p„r˛ilor, precum ∫i la Administra˛ia      constituirea Societ„˛ii Comerciale PAL TIB INVEST
localitatea Criste∫ti, Str. Viilor nr. 742, jude˛ul   financiar„ pe raza c„reia se afl„ sediul societ„˛ii,   — S.R.L. potrivit actului constitutiv autentificat cu
Mure∫, cod po∫tal 4310, tel. 065, identificat cu C.I.  pentru eviden˛a fiscal„, cu men˛ionarea num„rului     nr. 8238 din data de 30.10.2002 la Biroul notarilor
seria MS nr. 059356, eliberat„ de Poli˛ia T‚rgu     de Ónmatriculare din registrul comer˛ului.        publici asocia˛i Gurghian Ispas, dup„ cum urmeaz„:
 2                MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI,               PARTEA a IV-a,   Nr. 200/27.I.2003
  Asocia˛i:                         Cererea este Ónso˛it„ de urm„toarele acte:            Societatea Comercial„
  1. Zsigmond Pal, n„scut la data de 3.07.1972 Ón      1. actul constitutiv autentificat cu nr. 8237 din     ADIFLAV — S.R.L., Reghin, jude˛ul Mure∫
localitatea S‚ngeorgiu de P„dure, jude˛ul Mure∫,     data de 30 octombrie 2002 la Biroul notarilor
domiciliat Ón localitatea S„r„˛eni nr. 144, jude˛ul    asocia˛i Gurghian Ispas;
Mure∫, cod po∫tal 3296, tel. 065, fax 065, identificat                                  NUM√R DE ŒNMATRICULARE J 26/1036/3.12.2002
                               2. chitan˛a achit„rii taxei de timbru nr. 0614866
cu B.I. seria B.V. nr. 084672, eliberat de Poli˛ia    din data de 30 octombrie 2002;                    COD UNIC DE ŒNREGISTRARE 15063236
Sovata, cod numeric personal 1720703264242;          3. chitan˛a achit„rii taxei de registru nr. 6046166          SERIE CERTIFICAT A 396452
  2. Nema Tibor, n„scut la data de 9.09.1970 Ón
                             din data de 6 noiembrie 2002;
Sovata, jude˛ul Mure∫, domiciliat Ón Sovata, Strada                                  JUDEC√TORUL DELEGAT DE TRIBUNALUL MURE™
                               4. specimentul de semn„tur„ nr. 18211 din data
Principal„ nr. 17, jude˛ul Mure∫, cod po∫tal 3295,                                    LA OFICIUL REGISTRULUI COMERfiULUI
                             de 6 noiembrie 2002;
tel. 065, fax 065, identificat cu B.I. seria B.X. nr.
914801, eliberat de Poli˛ia Sovata, cod numeric        5. declara˛ie de renun˛are la recurs din data de
                             6 noiembrie 2002;                             ŒNCHEIEREA NR. 1027
personal 1700909264241.
  Forma juridic„, denumirea, sediul: societate cu      6. dovada efectu„rii v„rs„m‚ntului capitalului             din 3 decembrie 2002
r„spundere limitat„, persoan„ juridic„ rom‚n„, cu     social nr. 4965529 din data de 5 noiembrie 2002;
                               7. extrasul de carte funciar„ nr. 324 din data de     Judec„tor delegat — Farkas Hegyi Piroska
denumirea PAL TIB INVEST, av‚nd sediul social Ón
                             28 octombrie 2002;                       Referent     — Sabadi Minodora
localitatea S„r„˛eni, Strada Principal„ nr. 144,
jude˛ul Mure∫, valabil pe o durat„ nelimitat„.        8. acordul coproprietarului pentru sediu nr. 1172     Asupra cererii de Ónmatriculare Ónregistrate la
  Obiectul de activitate                din data de 29 octombrie 2002, autentificat la       acest oficiu cu nr. 19122 din data de 26 noiembrie
  Domenii declarate: produc˛ie agricol„, produc˛ie   Biroul notarului public Coman Onoriu;            2002.
industrial„, comer˛ cu ridicata, comer˛ cu          9. declara˛ia pe proprie r„spundere nr. 1171 din      Cererea este Ónso˛it„ de urm„toarele acte:
am„nuntul, servicii, construc˛ii, import-export.     data de 29 octombrie 2002, autentificat„ la Biroul       1. actul constitutiv autentificat cu nr. 1365 din
  Domeniul principal: servicii.             notarului public Coman Onoriu.               data de 26 noiembrie 2002 la Biroul notarului
  Activitatea principal„: 6024 – transporturi rutiere    Judec„torul delegat, constat‚nd c„ cerin˛ele      public Dan Valentin;
de m„rfuri.                                                       2. dovada efectu„rii v„rs„m‚ntului capitalului
                             legale sunt Óndeplinite, Ón temeiul dispozi˛iilor art.
  Capitalul social:                                                 social nr. 49214 din data de 26 noiembrie 2002;
                             6 din Legea nr. 26/1990 privind registrul
  – tipul de participare: privat autohton 100 %;                                    3. extrasul de carte funciar„ nr. 11930 din data
                             comer˛ului,                         de 26 noiembrie 2002;
  – capitalul social subscris: 2.000.000 lei;
                               Admite cererea de Ónmatriculare ∫i autorizeaz„       4. cazierul judiciar nr. 127649 din data de 25
  – capitalul social v„rsat: 2.000.000 lei;
  – num„rul total de p„r˛i sociale: 20;         constituirea Societ„˛ii Comerciale PUSKI — S.R.L.      noiembrie 2002;
  – valoarea unei p„r˛i sociale: 100.000 lei.      potrivit actului constitutiv autentificat cu nr. 8237     5. specimenul de semn„tur„ din data de
  Participarea asocia˛ilor la capitalul social:     din data de 30.10.2002 la Biroul notarilor publici     25 noiembrie 2002;
  1. Zsigmond Pal, aport la capital 1.000.000 lei,   asocia˛i Gurghian Ispas, dup„ cum urmeaz„:           6. chitan˛a achit„rii taxei de registru nr. 6049481
echival‚nd cu 10 p„r˛i sociale, reprezent‚nd 50 %       Asociat unic:                      din data de 26 noiembrie 2002
din capitalul social total, av‚nd o cot„ de participare    Puskas Attila Levente, n„scut la data de          Judec„torul delegat, constat‚nd c„ cerin˛ele
la beneficii ∫i pierderi de 50 %;             21.10.1967 Ón Sovata, jude˛ul Mure∫, domiciliat Ón     legale sunt Óndeplinite, Ón temeiul dispozi˛iilor art.
  2. Nema Tibor, aport la capital 1.000.000 lei,    Sovata, Str. Prim„verii nr. 50, jude˛ul Mure∫, cod     6 din Legea nr. 26/1990 privind registrul
echival‚nd cu 10 p„r˛i sociale, reprezent‚nd 50 %     po∫tal 3295, tel. 065, fax 065, identificat cu C.I. seria  comer˛ului,
din capitalul social total, av‚nd o cot„ de participare  MS nr. 022605, eliberat„ de Poli˛ia Sovata la data de     Admite cererea de Ónmatriculare ∫i autorizeaz„
la beneficii ∫i pierderi de 50 %.                                           constituirea Societ„˛ii Comerciale ADIFLAV — S.R.L.
                             4.10.1999, cod numeric personal 1671021264264.
  Administratori:                                                  potrivit actului constitutiv autentificat cu nr. 1365
                               Forma juridic„, denumirea, sediul: societate cu
  1. Zsigmond Pal, cet„˛ean rom‚n, n„scut la data                                  din data de 26.11.2002 la Biroul notarului public
                             r„spundere limitat„, persoan„ juridic„ rom‚n„, cu      Dan Valentin, dup„ cum urmeaz„:
de 3.07.1972 Ón localitatea S‚ngeorgiu de P„dure,     denumirea PUSKI, av‚nd sediul social Ón Sovata,
jude˛ul    Mure∫,   cod   numeric   personal                                  Asociat„ unic„:
                             Str. Prim„verii nr. 50, jude˛ul Mure∫, valabil pe o      Covrig Otilia, n„scut„ la data de 20.12.1965 Ón
1720703264242, domiciliat Ón localitatea S„r„˛eni
                             durat„ nelimitat„.                     comuna Vatava, jude˛ul Mure∫, domiciliat„ Ón satul
nr. 144, jude˛ul Mure∫, cod po∫tal 3296, tel. 065, fax
                               Obiectul de activitate                 R‚pa de Jos nr. 146, comuna Vatava, jude˛ul Mure∫,
065, av‚nd puteri depline;
  2. Nema Tibor, cet„˛ean rom‚n, n„scut la data de     Domenii declarate: produc˛ie agricol„, produc˛ie    cod po∫tal 4231, tel. 0723779631, fax 065,
9.09.1970 Ón Sovata, jude˛ul Mure∫, cod numeric      industrial„, comer˛ cu ridicata, comer˛ cu         identificat„ cu B.I. seria H.C. nr. 052398, eliberat de
personal 1700909264241, domiciliat Ón Sovata,       am„nuntul, servicii, construc˛ii, import-export.      Poli˛ia Reghin la data de 31.03.1998, cod numeric
                               Domeniul principal: servicii.              personal 2651220261461.
Strada Principal„ nr. 17, jude˛ul Mure∫, cod po∫tal
                               Activitatea principal„: 5021 – Óntre˛inerea ∫i       Forma juridic„, denumirea, sediul: societate cu
3295, tel. 065, fax 065, av‚nd puteri depline.
                             repararea autovehiculelor (f„r„ repara˛iile executate    r„spundere limitat„, persoan„ juridic„ rom‚n„, cu
  Durata de func˛ionare a societ„˛ii este nelimitat„.
                                                           denumirea ADIFLAV, av‚nd sediul social Ón Reghin,
  Modul de dizolvare ∫i lichidare este conform     Ón Óntreprinderi organizate de tip industrial).
                                                           Bd. Unirii, bl. 14, sc. 1, ap. 2, jude˛ul Mure∫, valabil
prevederilor Legii nr. 31/1990, modificat„ ∫i         Capitalul social:
                                                           pe o durat„ nelimitat„.
completat„ prin Ordonan˛a de urgen˛„ a            – tipul de participare: privat autohton 100 %;       Obiectul de activitate
Guvernului nr. 32/1997.                    – capitalul social subscris: 2.000.000 lei;        Domenii declarate: produc˛ie agricol„, produc˛ie
                               – capitalul social v„rsat: 2.000.000 lei;        industrial„, comer˛ cu ridicata, comer˛ cu
           Dispune:
                               – num„rul total de p„r˛i sociale: 20;          am„nuntul, servicii, construc˛ii.
  Œnmatricularea societ„˛ii comerciale men˛ionate      – valoarea unei p„r˛i sociale: 100.000 lei.        Domeniul principal: comer˛ cu am„nuntul.
mai sus la Oficiul registrului comer˛ului Ón termen      Participarea asociatului la capitalul social:       Activitatea principal„: comer˛ cu am„nuntul cu
de 24 de ore de la data c‚nd prezenta Óncheiere a       Puskas Attila Levente, aport la capital 2.000.000    produse alimentare:
devenit irevocabil„.                                                   5211 – comer˛ cu am„nuntul, Ón magazine
                             lei, echival‚nd cu 20 p„r˛i sociale, reprezent‚nd
  O dat„ cu efectuarea Ónmatricul„rii, prezenta                                   nespecializate, cu v‚nzare predominant„ de
                             100 % capitalul social total, av‚nd o cot„ de
Óncheiere se transmite, din oficiu, la Regia                                     produse alimentare, b„uturi ∫i tutun.
                             participare la beneficii ∫i pierderi de 100 %.
Autonom„ Monitorul Oficial spre publicare pe                                       Capitalul social:
cheltuiala p„r˛ilor, precum ∫i la Administra˛ia        Administrator:
                               Puskas Attila Levente, cet„˛ean rom‚n, n„scut la      – tipul de participare: privat autohton 100 %;
financiar„ pe raza c„reia se afl„ sediul societ„˛ii,                                   – capitalul social subscris: 2.000.000 lei;
pentru eviden˛a fiscal„, cu men˛ionarea num„rului     data de 21.10.1967 Ón Sovata, jude˛ul Mure∫, cod
                                                             – capitalul social v„rsat: 2.000.000 lei;
de Ónmatriculare din registrul comer˛ului.        numeric personal 1671021264264, domiciliat Ón
                                                             – num„rul total de p„r˛i sociale: 20;
  Cu recurs Ón termen de 15 zile de la data       Sovata, Str. Prim„verii nr. 50, jude˛ul Mure∫, cod       – valoarea unei p„r˛i sociale: 100.000 lei.
pronun˛„rii prezentei Óncheieri.             po∫tal 3295, tel. 065, fax 065, av‚nd puteri depline.     Participarea asociatei la capitalul social:
  R„mas„ irevocabil„ la data de 14 noiembrie         Durata de func˛ionare a societ„˛ii este nelimitat„.    Covrig Otilia, aport la capital 2.000.000 lei, data
2002, prin renun˛are la recurs.                Modul de dizolvare ∫i lichidare este conform      v„rs„rii aportului 26.11.2002, echival‚nd cu 20 p„r˛i
  (2/93.280)                      prevederilor Legii nr. 31/1990, modificat„ ∫i        sociale, reprezent‚nd 100 % capitalul social total,
             *                completat„ prin Ordonan˛a de urgen˛„ a           av‚nd o cot„ de participare la beneficii ∫i pierderi
                             Guvernului nr. 32/1997.                   de 100 %.
                                                             Administrator:
      Societatea Comercial„                         Dispune:                Covrig Otilia, cet„˛ean rom‚n, n„scut„ la data de
  PUSKI — S.R.L., Sovata, jude˛ul Mure∫                                       20.12.1965 Ón comuna Vatava, jude˛ul Mure∫, cod
                               Œnmatricularea societ„˛ii comerciale men˛ionate
                             mai sus la Oficiul registrului comer˛ului Ón termen     numeric personal 2651220261461, domiciliat„ Ón
  NUM√R DE ŒNMATRICULARE J 26/944/12.11.2002      de 24 de ore de la data c‚nd prezenta Óncheiere a      satul R‚pa de Jos nr. 146, comuna Vatava, jude˛ul
                                                           Mure∫, cod po∫tal 4231, tel. 0723779631, fax 065,
                             devenit irevocabil„.
     COD UNIC DE ŒNREGISTRARE 15006680                                      av‚nd puteri depline.
                               O dat„ cu efectuarea Ónmatricul„rii, prezenta
       SERIE CERTIFICAT A 272874                                          Durata de func˛ionare a societ„˛ii este nelimitat„.
                             Óncheiere se transmite, din oficiu, la Regia          Modul de dizolvare ∫i lichidare este conform
JUDEC√TORUL DELEGAT DE TRIBUNALUL MURE™          Autonom„ Monitorul Oficial spre publicare pe        prevederilor Legii nr. 31/1990, modificat„ ∫i
  LA OFICIUL REGISTRULUI COMERfiULUI           cheltuiala p„r˛ilor, precum ∫i la Administra˛ia       completat„ prin Ordonan˛a de urgen˛„ a
                             financiar„ pe raza c„reia se afl„ sediul societ„˛ii,    Guvernului nr. 32/1997.
       ŒNCHEIEREA NR. 936             pentru eviden˛a fiscal„, cu men˛ionarea num„rului
                             de Ónmatriculare din registrul comer˛ului.                     Dispune:
       din 12 noiembrie 2002             Cu recurs Ón termen de 15 zile de la data         Œnmatricularea societ„˛ii comerciale men˛ionate
 Judec„tor delegat      — Szatmari Ilona      pronun˛„rii prezentei Óncheieri.              mai sus la Oficiul registrului comer˛ului Ón termen
 Referent          — Axinte Carmen        R„mas„ irevocabil„ la data de 12 noiembrie        de 24 de ore de la data c‚nd prezenta Óncheiere a
                             2002, prin renun˛are la recurs.               devenit irevocabil„.
  Asupra cererii de Ónmatriculare Ónregistrate la                                   O dat„ cu efectuarea Ónmatricul„rii, prezenta
                               (3/93.281)
acest oficiu cu nr. 18211 din data de 6 noiembrie                                   Óncheiere se transmite, din oficiu, la Regia
2002.                                        *                Autonom„ Monitorul Oficial spre publicare pe
                  MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA                a IV-a,  Nr. 200/27.I.2003                  3
cheltuiala p„r˛ilor, precum ∫i la Administra˛ia        Participarea asocia˛ilor la capitalul social:     Camerei de Comer˛ ∫i Industrie Mure∫, dup„ cum
financiar„ pe raza c„reia se afl„ sediul societ„˛ii,      1. Suceava Cornel, aport la capital 800.000 lei,    urmeaz„:
pentru eviden˛a fiscal„, cu men˛ionarea num„rului      echival‚nd cu 8 p„r˛i sociale, reprezent‚nd 40 % din     Asociat unic:
de Ónmatriculare din registrul comer˛ului.         capitalul social total, av‚nd o cot„ de participare la    Morar Costinel, n„scut la data de 25.04.1948 Ón
  Cu recurs Ón termen de 15 zile de la data        beneficii ∫i pierderi de 40 %;              localitatea Luieriu, jude˛ul Mure∫, domiciliat Ón
pronun˛„rii prezentei Óncheieri.                2. Ilyes Albert, aport la capital 800.000 lei,     Reghin, Str. G„rii nr. 133, jude˛ul Mure∫, cod po∫tal
  R„mas„ irevocabil„ la data de 3 decembrie 2002,     echival‚nd cu 8 p„r˛i sociale, reprezent‚nd 40 % din   4225, identificat cu B.I. seria G.D. nr. 0404955,
prin renun˛are la recurs.                  capitalul social total, av‚nd o cot„ de participare la  eliberat de Poli˛ia Reghin la data de 23.09.1996, cod
  (4/93.282)                       beneficii ∫i pierderi de 40 %;              numeric personal 1480425261453.
                                3. Puscas Marius-Mihail, aport la capital         Forma juridic„, denumirea, sediul: societate cu
              *
                              400.000 lei, echival‚nd cu 4 p„r˛i sociale,        r„spundere limitat„, persoan„ juridic„ rom‚n„, cu
                              reprezent‚nd 20 % din capitalul social total, av‚nd    denumirea VIOCOST, av‚nd sediul social Ón Reghin,
     Societatea Comercial„
                              o cot„ de participare la beneficii ∫i pierderi de 20 %.  Str. G„rii nr. 133, jude˛ul Mure∫, valabil pe o durat„
 UNUSOFT — S.R.L., Reghin, jude˛ul Mure∫           Administrator:                     nelimitat„.
                                Suceava Carmen-Ligia, cet„˛ean rom‚n, n„scut„       Obiectul de activitate
  NUM√R DE ŒNMATRICULARE J 26/949/12.11.2002       la data de 19.07.1963 Ón Reghin, cod numeric         Domenii declarate: produc˛ie agricol„, produc˛ie
                              personal 2630719261471, domiciliat„ Ón Reghin, str.    industrial„, comer˛ cu ridicata, comer˛ cu
     COD UNIC DE ŒNREGISTRARE 15006656         Susenii Noi nr. 9/A, jude˛ul Mure∫, av‚nd puteri     am„nuntul, servicii, construc˛ii, import-export.
       SERIE CERTIFICAT A 272886           depline.                           Domeniul principal: produc˛ie industrial„.
                                Durata de func˛ionare a societ„˛ii este nelimitat„.    Activitatea principal„: 1581 – fabricarea
JUDEC√TORUL DELEGAT DE TRIBUNALUL MURE™            Modul de dizolvare ∫i lichidare este conform      produselor de panifica˛ie ∫i patiserie.
  LA OFICIUL REGISTRULUI COMERfiULUI            prevederilor Legii nr. 31/1990, modificat„ ∫i        Capitalul social:
                              completat„ prin Ordonan˛a de urgen˛„ a            – tipul de participare: privat autohton 100 %;
        ŒNCHEIEREA NR. 941              Guvernului nr. 32/1997.                   – capitalul social subscris: 2.000.000 lei;
                                                             – capitalul social v„rsat: 2.000.000 lei;
       din 12 noiembrie 2002                        Dispune:
                                                             – num„rul total de p„r˛i sociale: 20;
  Judec„tor delegat      — Szatmari Ilona        Œnmatricularea societ„˛ii comerciale men˛ionate      – valoarea unei p„r˛i sociale: 100.000 lei.
  Referent          — Sabadi Minodora      mai sus la Oficiul registrului comer˛ului Ón termen     Participarea asociatului la capitalul social:
                              de 24 de ore de la data c‚nd prezenta Óncheiere a      Morar Costinel, aport la capital 2.000.000 lei,
  Asupra cererii de Ónmatriculare Ónregistrate la     devenit irevocabil„.                   echival‚nd cu 20 p„r˛i sociale, reprezent‚nd 100 %
acest oficiu cu nr. 17975 din data de 1 noiembrie       O dat„ cu efectuarea Ónmatricul„rii, prezenta     capitalul social total, av‚nd o cot„ de participare la
2002.                            Óncheiere se transmite, din oficiu, la Regia
  Cererea este Ónso˛it„ de urm„toarele acte:                                     beneficii ∫i pierderi de 100 %.
                              Autonom„ Monitorul Oficial spre publicare pe         Administratori:
  1. actul constitutiv autentificat cu nr. 1486 din    cheltuiala p„r˛ilor, precum ∫i la Administra˛ia
data de 18 septembrie 2002 la Biroul notarului                                      1. Morar Costinel, cet„˛ean rom‚n, n„scut la data
                              financiar„ pe raza c„reia se afl„ sediul societ„˛ii,   de 25.04.1948 Ón localitatea Luieriu, jude˛ul Mure∫,
public Vultur Angela;                    pentru eviden˛a fiscal„, cu men˛ionarea num„rului
  2. extrasul de carte funciar„ nr. 807 din data de                                 cod numeric personal 1480425261453, domiciliat Ón
                              de Ónmatriculare din registrul comer˛ului.        Reghin, Str. G„rii nr. 133, jude˛ul Mure∫, cod po∫tal
12 septembrie 2002;
                                Cu recurs Ón termen de 15 zile de la data       4225, av‚nd puteri depline;
  3. contractul de comodat nr. 14738 din data de
                              pronun˛„rii prezentei Óncheieri.               2. Morar Viorica, cet„˛ean rom‚n, n„scut„ la data
23 octombrie 2002;
                                R„mas„ irevocabil„ la data de 12 noiembrie       de 25.07.1950 Ón localitatea Comori, jude˛ul Mure∫,
  4. declara˛ia pe proprie r„spundere nr. 1552 din
                              2002, prin renun˛are la recurs.              cod numeric personal 2500725261465, domiciliat„
data de 25 septembrie 2002, autentificat„ la Biroul
notarului public Vultur Angela;                 (5/93.283)                      Ón Reghin, Str. G„rii nr. 133, jude˛ul Mure∫, av‚nd
  5. declara˛ii pe proprie r„spundere nr. 1487,                   *                puteri depline.
nr. 1488 ∫i nr. 1489 din data de 18 septembrie 2002,                                   Durata de func˛ionare a societ„˛ii este nelimitat„.
autentificate la Biroul notarului public Vultur           Societatea Comercial„                Modul de dizolvare ∫i lichidare este conform
Angela;                                                        prevederilor Legii nr. 31/1990, modificat„ ∫i
                               VIOCOST — S.R.L., Reghin, jude˛ul Mure∫
  6. specimenul de semn„tur„ nr. 17975 din data                                   completat„ prin Ordonan˛a de urgen˛„ a
de 1 noiembrie 2002;                                                 Guvernului nr. 32/1997.
  7. dovada efectu„rii v„rs„m‚ntului capitalului        NUM√R DE ŒNMATRICULARE J 26/946/12.11.2002
social 14 octombrie 2002;                                                          Dispune:
  8. chitan˛a achit„rii taxei de timbru nr. 603656         COD UNIC DE ŒNREGISTRARE 15006664          Œnmatricularea societ„˛ii comerciale men˛ionate
din data de 24 octombrie 2002;                        ATRIBUT FISCAL R
                                                           mai sus la Oficiul registrului comer˛ului Ón termen
                                     SERIE CERTIFICAT A 272872
  9. chitan˛a achit„rii taxei de registru nr. 6110893                                de 24 de ore de la data c‚nd prezenta Óncheiere a
din data de 28 octombrie 2002.                                            devenit irevocabil„.
  Judec„torul delegat, constat‚nd c„ cerin˛ele       JUDEC√TORUL DELEGAT DE TRIBUNALUL MURE™
                                                             O dat„ cu efectuarea Ónmatricul„rii, prezenta
legale sunt Óndeplinite, Ón temeiul dispozi˛iilor        LA OFICIUL REGISTRULUI COMERfiULUI           Óncheiere se transmite, din oficiu, la Regia
art. 6 din Legea nr. 26/1990 privind registrul                                    Autonom„ Monitorul Oficial spre publicare pe
comer˛ului,                                ŒNCHEIEREA NR. 938             cheltuiala p„r˛ilor, precum ∫i la Administra˛ia
  Admite cererea de Ónmatriculare ∫i autorizeaz„                                   financiar„ pe raza c„reia se afl„ sediul societ„˛ii,
                                     din 12 noiembrie 2002
constituirea Societ„˛ii Comerciale UNUSOFT —                                     pentru eviden˛a fiscal„, cu men˛ionarea num„rului
S.R.L., potrivit actului constitutiv autentificat cu nr.   Judec„tor delegat — Szatmari Ilona           de Ónmatriculare din registrul comer˛ului.
1486 din data de 18.09.2002 la Biroul notarului        Referent     — Mire∫tean Ana Eugenia         Cu recurs Ón termen de 15 zile de la data
public Vultur Angela, dup„ cum urmeaz„:                                        pronun˛„rii prezentei Óncheieri.
  Asocia˛i:                          Asupra cererii de Ónmatriculare Ónregistrate la
                              acest oficiu cu nr. 18154 din data de 6 noiembrie      R„mas„ irevocabil„ la data de 12 noiembrie
  1. Suceava Cornel, n„scut la data de 22.01.1960                                  2002, prin renun˛are la recurs.
Ón Reghin, jude˛ul Mure∫, domiciliat Ón Reghin, str.    2002.
                                Cererea este Ónso˛it„ de urm„toarele acte:         (6/93.284)
Su∫enii Noi nr. 9/A, jude˛ul Mure∫, cod po∫tal 4225,
tel. 065, fax 065, identificat cu B.I. seria D.A.       1. chitan˛a achit„rii taxei de timbru nr. 0615207                *
nr. 603339, eliberat de Poli˛ia Reghin la data de      din data de 6 noiembrie 2002;
27.06.1996, cod numeric personal 1600122261451;        2. actul constitutiv nr. 1857 din data de           Societatea Comercial„
  2. Ilyes Albert, n„scut la data de 19.02.1951 Ón     3 octombrie 2002, eliberat de Biroul unic al
                                                             MATEROM PLUS — S.R.L., T‚rgu Mure∫
Gheorgheni, jude˛ul Harghita, domiciliat Ón Reghin,     Camerei de Comer˛ ∫i Industrie Mure∫;
                                3. chitan˛a achit„rii taxei de registru nr. 6046108        jude˛ul Mure∫
Str. F„g„ra∫ului, bl. 8, sc. 3, ap. 38, jude˛ul Mure∫,
cod po∫tal 4225, identificat cu B.I. seria G.N. nr.     din data de 6 noiembrie 2002;
089438, eliberat de Poli˛ia Reghin la data de         4. dovada efectu„rii v„rs„m‚ntului capitalului       NUM√R DE ŒNMATRICULARE J 26/884/29.10.2002
8.02.1995, cod numeric personal 1510219261477;       social nr. 45600 din data de 14 octombrie 2002;
  3. Puscas Marius-Mihail, n„scut la data de         5. specimentul de semn„tur„ din data de             COD UNIC DE ŒNREGISTRARE 14972874
8.01.1963 Ón Reghin, jude˛ul Mure∫, domiciliat Ón      3 octombrie 2002;                             ATRIBUT FISCAL R
Reghin, Str. ™colii, bl. 11, ap. 22, jude˛ul Mure∫, cod    6. declara˛ia pe proprie r„spundere nr. 2222 din          SERIE CERTIFICAT A 272548
po∫tal 4225, tel. 065, fax 065, identificat cu B.I. seria  data de 17 octombrie 2002;
D.B. nr. 702008, eliberat de Poli˛ia Reghin la data      7. declara˛ia de renun˛are la recurs din data de    JUDEC√TORUL DELEGAT DE TRIBUNALUL MURE™
de   14.01.1997,    cod   numeric   personal   6 noiembrie 2002;                       LA OFICIUL REGISTRULUI COMERfiULUI
1630108261451.                         8. copia buletinului de identitate seria G.D. nr.
  Forma juridic„, denumirea, sediul: societate cu     0404955, eliberat la data de 23.09.1996;                ŒNCHEIEREA NR. 877
r„spundere limitat„, persoan„ juridic„ rom‚n„, cu       9. declara˛ia de proprie r„spundere nr. 2221 din
denumirea UNUSOFT, av‚nd sediul social Ón          data de 17 octombrie 2002;                       din 29 octombrie 2002
Reghin, Str. Susenii Noi nr. 9/A, jude˛ul Mure∫,        10. declara˛ia de renun˛are la recurs din data de    Judec„tor delegat      — Szatmari Ilona
valabil pe o durat„ nelimitat„.               6 noiembrie 2002;
                                                            Referent          — Axinte Carmen
  Obiectul de activitate                   11. copia buletinului de identitate seria D.B.
  Domenii declarate: comer˛ cu ridicata, comer˛ cu     nr. 711722, eliberat la data de 18.05.1987;         Asupra cererii de Ónmatriculare Ónregistrate la
am„nuntul, servicii.                      12. extrasul de carte funciar„ nr. 490 din data de   acest oficiu cu nr. 17306 din data de 18 octombrie
  Domeniul principal: servicii.              23 octombrie 2002.                    2002.
  Activitatea principal„: 7220 – realizare ∫i         Judec„torul delegat, constat‚nd c„ cerin˛ele       Cererea este Ónso˛it„ de urm„toarele acte:
furnizare de programe.                   legale sunt Óndeplinite, Ón temeiul dispozi˛iilor      1. actul constitutiv nr. 6268 din data de
  Capitalul social:                    art. 6 din Legea nr. 26/1990 privind registrul      7 octombrie 2002, autentificat la Biroul notarilor
  – tipul de participare: privat autohton 100 %;      comer˛ului,                        publici asocia˛i Baculea Dobirta;
  – capitalul social subscris: 2.000.000 lei;         Admite cererea de Ónmatriculare ∫i autorizeaz„      2. chitan˛a achit„rii taxei de timbru nr. 0614270
  – capitalul social v„rsat: 2.000.000 lei;        constituirea Societ„˛ii Comerciale VIOCOST — S.R.L.    din data de 18 octombrie 2002;
  – num„rul total de p„r˛i sociale: 20;          potrivit actului constitutiv nr. 1857 din data de      3. dovada efectu„rii v„rs„m‚ntului capitalului
  – valoarea unei p„r˛i sociale: 100.000 lei.       3 octombrie 2002, eliberat de Biroul unic al       social nr. 060277 din data de 11 octombrie 2002;
 4                MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI,              PARTEA a IV-a,   Nr. 200/27.I.2003
  4. declara˛ia pe proprie r„spundere nr. 2796 din         Societatea Comercial„                1. Cartis Narcis George, aport la capital
data de 7 octombrie 2002, autentificat„ la Biroul       PRONARMIN — S.R.L., comuna Ernei,          1.000.000 lei, data v„rs„rii aportului 1.11.2002,
notarilor publici asocia˛i Baculea Dobirta;               jude˛ul Mure∫                echival‚nd cu 10 p„r˛i sociale, reprezent‚nd 50 %
  5. chitan˛a achit„rii taxei de registru nr. 6044758                               din capitalul social total, av‚nd o cot„ de participare
din data de 18 octombrie 2002;                                           la beneficii ∫i pierderi de 50 %;
  6. contractul de Ónchiriere din data de          NUM√R DE ŒNMATRICULARE J 26/989/22.11.2002        2. Blohat Aurel Cosmin, aport la capital 1.000.000
1 octombrie 2002;                                                  lei, data v„rs„rii aportului 1.11.2002, echival‚nd cu
  7. declara˛ia pe proprie r„spundere nr. 2951 din        COD UNIC DE ŒNREGISTRARE 15035007
                                                          10 p„r˛i sociale, reprezent‚nd 50 % din capitalul
                                      ATRIBUT FISCAL R
data de 21 octombrie 2002, autentificat„ la Biroul                                 social total, av‚nd o cot„ de participare la beneficii
                                    SERIE CERTIFICAT A 396163
notarilor publici asocia˛i Baculea Dobirta;                                     ∫i pierderi de 50 %.
  8. declara˛ia pe proprie r„spundere nr. 6613 din                                   Administratori:
data de 21 octombrie 2002, autentificat„ la Biroul    JUDEC√TORUL DELEGAT DE TRIBUNALUL MURE™
                                                            1. Cartis Narcis George, cet„˛ean rom‚n, n„scut
notarilor publici asocia˛i Baculea Dobirta;          LA OFICIUL REGISTRULUI COMERfiULUI
                                                          la data de 18.07.1978 Ón T‚rgu Mure∫, jude˛ul
  9. specimentul de semn„tur„ din data de                                     Mure∫, cod numeric personal 1780718264419,
21 octombrie 2002;                           ŒNCHEIEREA NR. 981
                                                          domiciliat Ón T‚rgu Mure∫, Str. Armoniei nr. 14,
  10. declara˛ia de renun˛are la recurs nr. 17306                                 ap. 13, jude˛ul Mure∫, cod po∫tal 4300, av‚nd puteri
                                    din 22 noiembrie 2002
din data de 18 octombrie 2002.                                           depline;
  Judec„torul delegat, constat‚nd c„ cerin˛ele       Judec„tor delegat — Szatmari Ilona             2. Blohat Aurel Cosmin, cet„˛ean rom‚n, Ón
legale sunt Óndeplinite, Ón temeiul dispozi˛iilor      Referent     — Vi˛elar Doina Gabriela       calitate de administrator p‚n„ la data de 1.11.2006,
art. 6 din Legea nr. 26/1990 privind registrul                                   n„scut la data de 9.12.1980 Ón T‚rgu Mure∫, jude˛ul
comer˛ului,                         Asupra cererii de Ónmatriculare Ónregistrate la
                             acest oficiu cu nr. 18603 din data de 14 noiembrie    Mure∫, cod numeric personal 1801209260084,
  Admite cererea de Ónmatriculare ∫i autorizeaz„                                  domiciliat Ón T‚rgu Mure∫, Str. Armoniei nr. 25,
constituirea Societ„˛ii Comerciale MATEROM PLUS      2002.
                               Cererea este Ónso˛it„ de urm„toarele acte:       ap. 13, jude˛ul Mure∫, cod po∫tal 4300, av‚nd puteri
— S.R.L. potrivit actului constitutiv nr. 6268 din data                               depline.
de 7 octombrie 2002, autentificat la Biroul notarilor    1. chitan˛a achit„rii taxei de timbru nr. 0614841
                             din data de 29 octombrie 2002;                Durata de func˛ionare a societ„˛ii este nelimitat„.
publici asocia˛i Baculea Dobirta, dup„ cum
                               2. dovada efectu„rii v„rs„m‚ntului capitalului       Modul de dizolvare ∫i lichidare este conform
urmeaz„:
                             social nr. 3996866 din data de 1 noiembrie 2002,     prevederilor Legii nr. 31/1990, modificat„ ∫i
  Asociate:
                             eliberat„ de B.C.R. – Sucursala T‚rgu Mure∫;       completat„ prin Ordonan˛a de urgen˛„ a
  1. Baciu Rodica, n„scut„ la data de 30.06.1974 Ón
                               3. specimenul de semn„tur„ nr. 18603 din data     Guvernului nr. 32/1997.
T‚rgu Mure∫, jude˛ul Mure∫, domiciliat„ Ón T‚rgu
Mure∫, Str. Pomicultorilor nr. 14, ap. 5, jude˛ul     de 14 noiembrie 2002, eliberat de Oficiul
                                                                     Dispune:
Mure∫, cod po∫tal 4300, tel. 065, fax 065, identificat„  Registrului Comer˛ului Mure∫;
cu C.I. seria MS nr. 157496, eliberat„ de Poli˛ia      4. chitan˛a achit„rii taxei de registru nr. 6047696    Œnmatricularea societ„˛ii comerciale men˛ionate
T‚rgu Mure∫ la data de 25.09.2002, cod numeric      din data de 18 noiembrie 2002;              mai sus la Oficiul registrului comer˛ului Ón termen
personal 2740630264405;                   5. actul constitutiv nr. 8144 din data de       de 24 de ore de la data c‚nd prezenta Óncheiere a
  2. Raduc Claudia, n„scut„ la data de 17.06.1976    1 noiembrie 2002, autentificat la Biroul notarului    devenit irevocabil„.
Ón Satu Mare, jude˛ul Satu Mare, domiciliat„ Ón Satu   public Felicia Doini˛a Albulescu;              O dat„ cu efectuarea Ónmatricul„rii, prezenta
Mare, Str. Corvinilor nr. 62, jude˛ul Satu Mare, cod     6. copia buletinului de identitate seria G.D. nr.   Óncheiere se transmite, din oficiu, la Regia
po∫tal 3900, tel. 061, fax 061, identificat„ cu C.I.   0635348 din data de 11.01.1993, eliberat de Poli˛ia    Autonom„ Monitorul Oficial spre publicare pe
seria SM nr. 062143, eliberat„ de Poli˛ia Satu Mare    T‚rgu Mure∫;                       cheltuiala p„r˛ilor, precum ∫i la Administra˛ia
la data de 23.10.2001, cod numeric personal         7. copia buletinului de identitate seria G.N.     financiar„ pe raza c„reia se afl„ sediul societ„˛ii,
1760617301974.                      nr. 094702 din data de 21.12.1994, eliberat de      pentru eviden˛a fiscal„, cu men˛ionarea num„rului
  Forma juridic„, denumirea, sediul: societate cu    Poli˛ia T‚rgu Mure∫;                   de Ónmatriculare din registrul comer˛ului.
r„spundere limitat„, persoan„ juridic„ rom‚n„, cu      8. declara˛ia pe proprie r„spundere nr. nr. 2052     Cu recurs Ón termen de 15 zile de la data
denumirea MATEROM PLUS, av‚nd sediul social Ón      din data de 29 octombrie 2002, autentificat„ la      pronun˛„rii prezentei Óncheieri.
T‚rgu Mure∫, str. Gheorghe Doja nr. 201, jude˛ul     Biroul notarului public Balgaradean Stela;          R„mas„ irevocabil„ la data de 22 noiembrie
Mure∫, valabil pe o durat„ nelimitat„.            9. declara˛ia pe proprie r„spundere nr. nr. 2053    2002, prin renun˛are la recurs.
  Obiectul de activitate                 din data de 29 octombrie 2002, autentificat„ la        (8/93.286)
  Domenii declarate: produc˛ie agricol„, produc˛ie    Biroul notarului public Balgaradean Stela;
                                                                       *
industrial„, comer˛ cu ridicata, comer˛ cu          10. extrasul de carte funciar„ nr. 1202 din data
am„nuntul, servicii, construc˛ii, import-export.     de 30 octombrie 2002, eliberat de Biroul de carte
  Domeniul principal: comer˛ cu am„nuntul.                                         Societatea Comercial„
                             funciar„;
  Activitatea principal„: 5030 – comer˛ cu piese ∫i     11. acordul coproprietarului pentru sediu nr.     JEMATEX — S.R.L., Sighi∫oara, jude˛ul Mure∫
accesorii pentru autovehicule.              1543 din data de 31 octombrie 2002, autentificat la
  Capitalul social:                   Biroul notarului public Radu Cridon.             NUM√R DE ŒNMATRICULARE J 26/1067/16.12.2002
  – tipul de participare: privat autohton 100 %;      Judec„torul delegat, constat‚nd c„ cerin˛ele
  – capitalul social subscris: 2.000.000 lei;      legale sunt Óndeplinite, Ón temeiul dispozi˛iilor         COD UNIC DE ŒNREGISTRARE 15095360
  – capitalul social v„rsat: 2.000.000 lei;       art. 6 din Legea nr. 26/1990 privind registrul               ATRIBUT FISCAL R
  – num„rul total de p„r˛i sociale: 20;         comer˛ului,                              SERIE CERTIFICAT A 396736
  – valoarea unei p„r˛i sociale: 100.000 lei.        Admite cererea de Ónmatriculare ∫i autorizeaz„
  Participarea asociatelor la capitalul social:     constituirea Societ„˛ii Comerciale PRONARMIN —      JUDEC√TORUL DELEGAT DE TRIBUNALUL MURE™
  1. Baciu Rodica, aport la capital 1.000.000 lei,    S.R.L. potrivit actului constitutiv nr. 8144 din data     LA OFICIUL REGISTRULUI COMERfiULUI
echival‚nd cu 10 p„r˛i sociale, reprezent‚nd 50 %     de 1.11.2002, autentificat la Biroul notarului public
din capitalul social total, av‚nd o cot„ de participare  Felicia Doini˛a Albulescu, dup„ cum urmeaz„:              ŒNCHEIEREA NR. 1058
la beneficii ∫i pierderi de 50 %;              Asocia˛i:
  2. Raduc Claudia, aport la capital 1.000.000 lei,     1. Cartis Narcis George, n„scut la data de              din 16 decembrie 2002
echival‚nd cu 10 p„r˛i sociale, reprezent‚nd 50 %     18.07.1978 Ón T‚rgu Mure∫, jude˛ul Mure∫,          Judec„tor delegat — Farkas Hegyi Piroska
din capitalul social total, av‚nd o cot„ de participare  domiciliat Ón T‚rgu Mure∫, Str. Armoniei nr. 14,
la beneficii ∫i pierderi de 50 %.                                           Referent     — Pop Lenu˛a
                             ap. 13, jude˛ul Mure∫, cod po∫tal 4300, identificat cu
  Administrator:                     B.I. seria G.D. nr. 0635348, eliberat de Poli˛ia T‚rgu    Asupra cererii de Ónmatriculare Ónregistrate la
  Baciu Ioan Matei, cet„˛ean rom‚n, n„scut la data    Mure∫ la data de 11.01.1993, cod numeric personal     acest oficiu cu nr. 19848 din data de 11 decembrie
de 10.06.1970 Ón comuna Pod„ceaua, jude˛ul Mure∫,     1780718264419;                      2002.
cod numeric personal 1700610264389, domiciliat Ón      2. Blohat Aurel Cosmin, n„scut la data de         Cererea este Ónso˛it„ de urm„toarele acte:
T‚rgu Mure∫, Str. Pomicultorilor nr. 14, ap. 5,      9.12.1980 Ón T‚rgu Mure∫, jude˛ul Mure∫, domiciliat     1. chitan˛a achit„rii taxei de timbru nr. 1332623
jude˛ul Mure∫, cod po∫tal 4300, av‚nd puteri       Ón T‚rgu Mure∫, Str. Armoniei nr. 25, ap. 13, jude˛ul   din data de 2 decembrie 2002;
depline.                         Mure∫, cod po∫tal 4300, identificat cu B.I. seria G.B.    2. dovada efectu„rii v„rs„m‚ntului capitalului
  Durata de func˛ionare a societ„˛ii este nelimitat„.  nr. 094702, eliberat de Poli˛ia T‚rgu Mure∫ la data    social nr. 2245 din data de 2 decembrie 2002;
  Modul de dizolvare ∫i lichidare este conform      de   21.12.1994,   cod   numeric   personal    3. chitan˛a de plat„ a public„rii Ón Monitorul
prevederilor Legii nr. 31/1990, modificat„ ∫i       1801209260084.                      Oficial al Rom‚niei nr. 6111170 din data de 11
completat„ prin Ordonan˛a de urgen˛„ a            Forma juridic„, denumirea, sediul: societate cu    decembrie 2002, eliberat„ de Oficiul Registrului
Guvernului nr. 32/1997.                  r„spundere limitat„, persoan„ juridic„ rom‚n„, cu     Comer˛ului Mure∫;
           Dispune:              denumirea PRONARMIN, av‚nd sediul social Ón         4. chitan˛a achit„rii taxei de registru nr. 6111170
                             comuna Ernei, Strada Principal„ nr. 206, jude˛ul     din data de 11 decembrie 2002, eliberat„ de Oficiul
  Œnmatricularea societ„˛ii comerciale men˛ionate    Mure∫, valabil pe o durat„ nelimitat„.          Registrului Comer˛ului Mure∫;
mai sus la Oficiul registrului comer˛ului Ón termen     Obiectul de activitate                  5. specimenul de semn„tur„ nr. 19848 din data
de 24 de ore de la data c‚nd prezenta Óncheiere a      Domenii declarate: produc˛ie agricol„, produc˛ie    de 11 decembrie 2002;
devenit irevocabil„.                   industrial„, comer˛ cu ridicata, comer˛ cu          6. declara˛ia de renun˛are la recurs nr. 19848 din
  O dat„ cu efectuarea Ónmatricul„rii, prezenta                                  data de 11 decembrie 2002;
                             am„nuntul, servicii, construc˛ii, import-export.
Óncheiere se transmite, din oficiu, la Regia                                      7. copia pa∫aportului nr. PP114270 din data de
                               Domeniul principal: servicii.
Autonom„ Monitorul Oficial spre publicare pe                                    22.07.1998, eliberat de autorit„˛ile ungare;
                               Activitatea principal„: 4533 – lucr„ri de instala˛ii
cheltuiala p„r˛ilor, precum ∫i la Administra˛ia
                             sanitare, de Ónc„lzire central„ ∫i montaj de         8. cazierul judiciar din data de 28 august 2002;
financiar„ pe raza c„reia se afl„ sediul societ„˛ii,
                             echipamente ∫i utilaje tehnologice la cl„diri ∫i       9. actul constitutiv nr. 14233 din data de
pentru eviden˛a fiscal„, cu men˛ionarea num„rului
                             construc˛ii inginere∫ti.                 2 decembrie 2002, autentificat la Biroul notarului
de Ónmatriculare din registrul comer˛ului.
                               Capitalul social:                   public Ciocea Ivan din Suceava;
  Cu recurs Ón termen de 15 zile de la data
                               – tipul de participare: privat autohton 100 %;      10. copia pa∫aportului nr. E0268902 din data de
pronun˛„rii prezentei Óncheieri.
                               – capitalul social subscris: 2.000.000 lei;      11.04.2002;
  R„mas„ irevocabil„ la data de 29 octombrie 2002,
                               – capitalul social v„rsat: 2.000.000 lei;         11. cazierul judiciar (traducere) nr. 8796 din data
prin renun˛are la recurs.
                               – num„rul total de p„r˛i sociale: 20;         de 5.12.2002;
  (7/93.285)                        – valoarea unei p„r˛i sociale: 100.000 lei.        12. specimentul de semn„tur„ nr. 3285 din data
             *                 Participarea asocia˛ilor la capitalul social:     de 6 decembrie 2002;
                 MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA                a IV-a,  Nr. 200/27.I.2003                  5
  13. contractul de Ónchiriere nr. 38897 din data de      B.C.R. ASIGUR√RI — S.A. Bucure∫ti           Obiectul de activitate
2 decembrie 2002;                          Sucursala Gala˛i, Gala˛i             Domeniul principal:
  14. extrasul de carte funciar„ nr. 5701 din data                                  511 – activit„˛i de intermedieri Ón comer˛ul cu
de 2 decembrie 2002.                                                ridicata.
                                NUM√R DE ŒNMATRICULARE J 17/818/2002          Activitatea principal„:
  Judec„torul delegat, constat‚nd c„ cerin˛ele
legale sunt Óndeplinite, Ón temeiul dispozi˛iilor         COD UNIC DE ŒNREGISTRARE 14909559
                                                            5112 – intermedieri Ón comer˛ul cu combustibili,
art. 6 din Legea nr. 26/1990 privind registrul                                   minerale ∫i produse chimice pentru industrie.
comer˛ului,                        JUDEC√TORUL DELEGAT DE TRIBUNALUL GALAfiI           Director sucursal„: ™tefan Florin, cet„˛ean
  Admite cererea de Ónmatriculare ∫i autorizeaz„       LA OFICIUL REGISTRULUI COMERfiULUI
                                                          rom‚n, n„scut la data de 4.08.1973 Ón Ia∫i, cod
                                                          numeric personal 1730804221218.
constituirea Societ„˛ii Comerciale JEMATEX — S.R.L.
                                                            Cu drept de recurs Ón termen de 15 zile de la
potrivit actului constitutiv nr. 14233 din data de        EXTRAS AL ŒNCHEIERII NR. 5846
                                                          pronun˛are.
2.12.2002, autentificat la Biroul notarului public       din data de 27 septembrie 2002             Pronun˛at„ Ón ∫edin˛a din 8 octombrie 2002.
Ciocea Ivan din Suceava, dup„ cum urmeaz„:                                       R„mas„ irevocabil„ la data de 8 octombrie 2002,
  Asocia˛i:                        Judec„tor delegat      — Ani∫oara Cucos
                                                          prin renun˛are la recurs.
  1. Nagy Jeno, n„scut la data de 7.05.1951 Ón       Referent O.R.C.       — Aneta Dragomir
                                                            (11/93.289)
Ungaria, localitatea Mohacs, domiciliat Ón Ungaria,     Av‚nd Ón vedere cererea de Ónregistrare nr.
localitatea 7711 Bar, str. Szolohegy nr. 370,                                                 *
                             1912/25.09.2002, care este Ónso˛it„ de actele
identificat cu pa∫aportul seria PP nr. 1142270,      prev„zute la art. 7 ∫i art. 8 din Legea nr. 31/1990,
eliberat de autorit„˛ile ungare la data de 22.07.1998;  republicat„.                             Societatea Comercial„
  2. Van Herzeele Marc Germain Maria, n„scut la                                       BLU MARIN — S.R.L., Gala˛i
data de 12.02.1958 Ón Belgia, localitatea Sleidinge,          JUDEC√TORUL DELEGAT
domiciliat Ón Belgia, localitatea 9920 Lovendegem,      Dispune Ónfiin˛area ∫i Ónregistrarea la Oficiul       NUM√R DE ŒNMATRICULARE J 17/725/2002
Appensvoordestraat nr. 46, identificat cu pa∫aportul   Registrului Comer˛ului al Jude˛ului Gala˛i a B.C.R.
nr. E0268902, eliberat de autorit„˛ile belgiene la    ASIGUR√RI — S.A., Bucure∫ti, Sucursala Gala˛i,           COD UNIC DE ŒNREGISTRARE 14854909
data de 11.04.2002.                    Ónfiin˛at„ de B.C.R. ASIGUR√RI — S.A., Ónregistrat„
  Forma juridic„, denumirea, sediul: societate cu    cu nr. J 40/10454/2001, cu sediul Ón Bucure∫ti, Bd.         JUDEC√TORUL DELEGAT
r„spundere limitat„, persoan„ juridic„ rom‚n„, cu     Libert„˛ii nr. 22, bl. 102, mezanin, sectorul 5.      PE L¬NG√ OFICIUL REGISTRULUI COMERfiULUI
denumirea JEMATEX, av‚nd sediul social Ón          Forma juridic„, denumirea, sediul: sucursal„, cu
localitatea Sighi∫oara, str. George Co∫buc nr. 5/A,    denumirea B.C.R. ASIGUR√RI — S.A., Bucure∫ti,
                             Sucursala Gala˛i, av‚nd sediul social Ón Gala˛i, Str.    CAMERA DE COMERfi ™I INDUSTRIE GALAfiI
jude˛ul Mure∫, valabil p‚n„ la data de 1.12.2100.
                             Br„ilei nr. 35, jude˛ul Gala˛i, valabil p‚n„ la data de
  Obiectul de activitate                                                 EXTRAS AL ŒNCHEIERII NR. 5336
                             1.07.2003.
  Domenii declarate: produc˛ie agricol„, produc˛ie
                               Obiectul de activitate                    din data de 3 septembrie 2002
industrial„, comer˛ cu ridicata, comer˛ cu          Domeniul ∫i activitatea principal„:
am„nuntul, servicii, import-export.             660 – activit„˛i de asigur„ri ∫i ale caselor de     Judec„tor delegat      — Valentina Vrabie
  Domeniul principal: produc˛ie industrial„.       pensii (cu excep˛ia celor din sistemul public de      Referent O.R.C.       — Oana Atanasiu
  Activitatea principal„: 1754 – fabricarea altor    asigur„ri sociale).
                                                            Av‚nd Ón vedere cererea de Ónregistrare nr. 1694
articole textile.                      Activitatea principal„:
                                                          din data de 29.08.2002 care este Ónso˛it„ de actele
  Capitalul social:                     6603 – alte activit„˛i de asigur„ri:
                                                          prev„zute de art. 7 ∫i art. 8 din Legea nr. 31/1990,
  – tipul de participare: privat str„in 100 %;       a) asigur„ri de via˛„;
                                                          republicat„.
  – capitalul social subscris: 2.000.000 lei, din care   b) asigur„ri de persoane, altele dec‚t cele de
60 $;                           via˛„;                                 JUDEC√TORUL DELEGAT
  – participarea str„in„ la capitalul social:        c) asigur„ri de autovehicule;
                                                            Dispune autorizarea ∫i Ónregistrarea la Oficiul
2.000.000 lei, din care 60 $;                d) asigur„ri maritime ∫i de transport;
                                                          Registrului Comer˛ului al Jude˛ului Gala˛i a
  – capitalul social v„rsat: 2.000.000 lei;         e) asigur„ri de avia˛ie ∫i spa˛iale;
                                                          Societ„˛ii Comerciale BLU MARIN — S.R.L., dup„
  – num„rul total de p„r˛i sociale: 20;           f) asigur„ri de incendiu ∫i alte pagube la bunuri;
                                                          cum urmeaz„:
  – valoarea unei p„r˛i sociale: 100.000 lei.        g) asigur„ri de r„spundere.
                                                            Asocia˛i:
  Participarea asocia˛ilor la capitalul social:       Axente Panait, cet„˛ean rom‚n, n„scut la data de
                                                            1. Ni˛„ Neculai, n„scut la data de 24.10.1973 Ón
                             8.10.1955 Ón localitatea Piscu, jude˛ul Gala˛i, cod
  1. Nagy Jeno, aport la capital 1.000.000 lei, din                                Gala˛i, cet„˛ean rom‚n, domiciliat Ón Gala˛i, Strada
                             numeric personal 1551008364213, av‚nd puteri de
care 30 $, echival‚nd cu 10 p„r˛i sociale,                                     Domneasc„ nr. 116, bl. PLOMBA, ap. 26, jude˛ul
                             Ómputernicit.                       Gala˛i, cod po∫tal 6200, telefon 0236/414034,
reprezent‚nd 50 % din capitalul social total, av‚nd
                               Cu drept de recurs Ón termen de 15 zile de la     identificat cu C.I. seria GL nr. 166407, eliberat„ de
o cot„ de participare la beneficii ∫i pierderi de 50 %;
                             pronun˛are.                        Poli˛ia Gala˛i la data de 17.08.2001, cod numeric
  2. Van Herzeele Marc Germain Maria, aport la
                               Pronun˛at„ Ón camera de consiliu azi,         personal 1731024170405;
capital 1.000.000 lei, din care 30 $, echival‚nd cu 10
                             27 septembrie 2002.                      2. Ni˛„ Aura-Manuela, n„scut„ la data de
p„r˛i sociale, reprezent‚nd 50 % din capitalul social
                               R„mas„ irevocabil„ la data de 27 septembrie      13.12.1975 Ón Gala˛i, cet„˛ean rom‚n, domiciliat„ Ón
total, av‚nd o cot„ de participare la beneficii ∫i
                             2002, prin renun˛are la recurs.              Gala˛i, str. Ovidiu nr. 15, bl. LC5, ap. 46, jude˛ul
pierderi de 50 %.
                                (10/93.288)                     Gala˛i, cod po∫tal 6200, identificat„ cu C.I. seria GL
  Administratori:
                                          *                nr. 175940, eliberat„ de Poli˛ia Gala˛i la data de
  1. Nagy Jeno, Ón calitate de administrator p‚n„ la
                                                          29.10.2001, cod numeric personal 2751213170373.
data de 11.12.2006, cet„˛ean ungar, n„scut la data
                                                            Forma juridic„, denumirea, sediul: societate cu
de 7.05.1951 Ón Ungaria, localitatea Mohacs,            Societatea Comercial„
                                                          r„spundere limitat„ cu mai mul˛i asocia˛i, persoan„
domiciliat Ón Ungaria, localitatea 7711 Bar, str.      PETROSIT — S.A., Ia∫i, Sucursala Tecuci        juridic„ rom‚n„, cu denumirea BLU MARIN, av‚nd
Szolohegy nr. 370, av‚nd puteri depline;              Tecuci, jude˛ul Gala˛i             sediul social Ón Gala˛i, Strada Domneasc„ nr. 116,
  2. Van Herzeele Marc Germain Maria, Ón calitate                                 bl. PLOMBA, ap. 26, jude˛ul Gala˛i.
de administrator p‚n„ la data de 11.12.2006,                                      Obiectul de activitate
cet„˛ean belgian, n„scut la data de 12.02.1958 Ón       NUM√R DE ŒNMATRICULARE J 17/859/8.10.2002
                                                            Domeniul principal ∫i activitatea principal„:
Belgia, localitatea Sleidinge, domiciliat Ón Belgia,        COD UNIC DE ŒNREGISTRARE 14929173          555 – cantine ∫i alte unit„˛i de preparare a
localitatea 9920 Lovendegem, Appensvoordestraat                                   hranei;
nr. 46, av‚nd puteri depline.               JUDEC√TORUL DELEGAT DE TRIBUNALUL GALAfiI           5552 – alte unit„˛i de preparare a hranei.
  Durata de func˛ionare a societ„˛ii este                                       Activit„˛ile secundare: conform actului
                               LA OFICIUL REGISTRULUI COMERfiULUI
nelimitat„.                                                     constitutiv.
  Modul de dizolvare ∫i lichidare este conform                                     Capitalul social:
                                 EXTRAS AL ŒNCHEIERII NR. 6094
prevederilor Legii nr. 31/1990, modificat„ ∫i                                      capitalul social subscris: 2.000.000 lei;
completat„ prin Ordonan˛a de urgen˛„ a              din data de 8 octombrie 2002             capitalul social v„rsat: 2.000.000 lei.
Guvernului nr. 32/1997.                                                 Distribuirea capitalului social ∫i participarea la
                              Judec„tor delegat      — Ani∫oara Cucos      beneficii ∫i pierderi:
           Dispune:               Referent O.R.C.       — Oana Atanasiu         1. Ni˛„ Neculai, aport la capital 1.000.000 lei,
                               Av‚nd Ón vedere cererea de Ónregistrare nr. 2007    echival‚nd cu 10 p„r˛i sociale, reprezent‚nd 50 %
  Œnmatricularea societ„˛ii comerciale men˛ionate
                             din 7.10.2002, care este Ónso˛it„ de actele prev„zute   din capitalul social total, av‚nd cota de participare
mai sus la Oficiul registrului comer˛ului Ón termen                                 la beneficii/pierderi de 50 %;
de 24 de ore de la data c‚nd prezenta Óncheiere a     de art. 7 ∫i art. 8 din Legea nr. 31/1990, republicat„.
                                                            2. Ni˛„ Aura-Manuela, aport la capital 1.000.000
devenit irevocabil„.                          JUDEC√TORUL DELEGAT             lei, echival‚nd cu 10 p„r˛i sociale, reprezent‚nd
  O dat„ cu efectuarea Ónmatricul„rii, prezenta                                  50 % din capitalul social total, av‚nd cota de
Óncheiere se transmite, din oficiu, la Regia         Dispune Ónfiin˛area ∫i Ónregistrarea la Oficiul
                                                          participare la beneficii/pierderi de 50 %.
Autonom„ Monitorul Oficial spre publicare pe       Registrului Comer˛ului al Jude˛ului Gala˛i a
                                                            Administratori:
cheltuiala p„r˛ilor, precum ∫i la Administra˛ia      Societ„˛ii Comerciale PETROSIT — S.A., Ia∫i,         1. Ni˛„ Neculai, cet„˛ean rom‚n, n„scut la data de
financiar„ pe raza c„reia se afl„ sediul societ„˛ii,   Sucursala Tecuci, Ónfiin˛at„ de Societatea        24.10.1973 Ón Gala˛i, cod numeric personal
pentru eviden˛a fiscal„, cu men˛ionarea num„rului     Comercial„ PETROSIT — S.A., Ia∫i, Ónregistrat„ cu     1731024170405, domiciliat Ón Gala˛i, Strada
de Ónmatriculare din registrul comer˛ului.        nr. J 11/62/1997, cu sediul Ón Ia∫i, str. Cozma Toma   Domneasc„ nr. 116, bl. PLOMBA, ap. 26, jude˛ul
  Cu recurs Ón termen de 15 zile de la data       nr. 109, bl. 569, ap. 3, jude˛ul Ia∫i, dup„ cum      Gala˛i, cod po∫tal 6200, telefon 0236/414034, av‚nd
pronun˛„rii prezentei Óncheieri.             urmeaz„:                         puteri depline;
  R„mas„ irevocabil„ la data de 16 decembrie        Forma juridic„, denumirea, sediul: sucursal„, cu      2. Ni˛„ Aura-Manuela, cet„˛ean rom‚n, n„scut„ la
                             denumirea PETROSIT — S.A. IA™I SUCURSALA         data de 13.12.1975 Ón Gala˛i, cod numeric personal
2002, prin renun˛are la recurs.
                             TECUCI, av‚nd sediul social Ón Tecuci, Str. Victoriei   2751213170373, domiciliat„ Ón Gala˛i, str. Ovidiu
  (9/93.287)
                             nr. 46, jude˛ul Gala˛i, valabil p‚n„ la data de      nr. 15, bl. LC5, ap. 46, jude˛ul Gala˛i, cod po∫tal
             *                2.02.2003.                        6200, av‚nd puteri depline.
 6                MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI,               PARTEA a IV-a,    Nr. 200/27.I.2003
  Durata de func˛ionare a societ„˛ii este nelimitat„.         Societatea Comercial„                    JUDEC√TORUL DELEGAT
  Modul de dizolvare ∫i lichidare: conform               OWNER — S.R.L., Gala˛i              Dispune autorizarea ∫i Ónregistrarea la Oficiul
prevederilor Legii nr. 31/1990, republicat„.                                      Registrului Comer˛ului al Jude˛ului Gala˛i a
  Cu drept de recurs Ón termen de 15 zile de la         NUM√R DE ŒNMATRICULARE J 17/727/2002         Societ„˛ii Comerciale UNIPED — S.R.L., dup„ cum
data pronun˛„rii prezentei Óncheieri.                                         urmeaz„:
                                  COD UNIC DE ŒNREGISTRARE 14854895           Asociat unic:
  Pronun˛at„ Ón camera de consiliu ast„zi,
3 septembrie 2002.                                                    Palade Iulian, n„scut la data de 16.04.1977 Ón
                                  JUDEC√TORUL DELEGAT                Gala˛i, cet„˛ean rom‚n, domiciliat Ón satul V‚n„tori,
  R„mas„ irevocabil„ la data de 3 septembrie 2002,    PE L¬NG√ OFICIUL REGISTRULUI COMERfiULUI           comuna V‚n„tori, jude˛ul Gala˛i, cod po∫tal 6213,
prin renun˛are la recurs.
                                                            identificat cu C.I. seria GL nr. 144753, eliberat„ de
  (12/93.290)                                                    Poli˛ia Gala˛i la data de 5.04.2001, cod numeric
                               CAMERA DE COMERfi ™I INDUSTRIE GALAfiI
             *                                              personal 1770416170313.
                                 EXTRAS AL ŒNCHEIERII NR. 5338              Forma juridic„, denumirea, sediul: societate cu
                                                            r„spundere limitat„ cu asociat unic, persoan„
       Societatea Comercial„                din data de 3 septembrie 2002             juridic„ rom‚n„, cu denumirea UNIPED, av‚nd
     DALSIMCAR — S.R.L., Gala˛i                                          sediul social Ón localitatea V‚n„tori, Str. Eroilor
                               Judec„tor delegat      — Vrabie Valentina
                               Referent O.R.C.       — Liliana Nica        nr. 46, jude˛ul Gala˛i.
                                                             Obiectul de activitate
    NUM√R DE ŒNMATRICULARE J 17/726/2002         Av‚nd Ón vedere cererea de Ónregistrare nr. 1689       Domeniul principal ∫i activitatea principal„:
                             din data de 29.08.2002, care este Ónso˛it„ de actele      511 – activit„˛i de intermedieri Ón comer˛ul cu
     COD UNIC DE ŒNREGISTRARE 14854941        prev„zute de art. 7 ∫i art. 8 din Legea nr. 31/1990,
                                                            ridicata;
                             republicat„.
       JUDEC√TORUL DELEGAT                                             5112 – intermedieri Ón comer˛ul cu combustibili,
                                    JUDEC√TORUL DELEGAT              minerale ∫i produse chimice pentru industrie.
 PE L¬NG√ OFICIUL REGISTRULUI COMERfiULUI
                                                             Activit„˛ile secundare: conform actului
                               Dispune autorizarea ∫i Ónregistrarea la Oficiul
                             Registrului Comer˛ului al Jude˛ului Gala˛i a         constitutiv.
  CAMERA DE COMERfi ™I INDUSTRIE GALAfiI          Societ„˛ii Comerciale OWNER — S.R.L., dup„ cum         Capitalul social:
                             urmeaz„:                            capitalul social subscris: 2.000.000 lei;
                               Asociat unic:                        capitalul social v„rsat: 2.000.000 lei.
    EXTRAS AL ŒNCHEIERII NR. 5337
                               Iliescu Valentin-Mihail, n„scut la data de         Distribuirea capitalului social ∫i participarea la
    din data de 3 septembrie 2002           11.09.1975 Ón Gala˛i, jude˛ul Gala˛i, cet„˛ean rom‚n,    beneficii ∫i pierderi:
                             domiciliat Ón Gala˛i, str. Arhipelag nr. 2, bl. GORUN,     Palade Iulian, aport la capital 2.000.000 lei,
 Judec„tor delegat      — Vrabie Valentina     sc. 2, ap. 45, jude˛ul Gala˛i, cod po∫tal 6200,       echival‚nd cu 20 p„r˛i sociale, reprezent‚nd 100 %
 Referent O.R.C.       — Liliana Nica       identificat cu C.I. seria GL nr. 061693, eliberat„ de    din capitalul social total, av‚nd cota de participare
                             Poli˛ia Gala˛i la data de 23.09.1999, cod numeric      la beneficii/pierderi de 100 %.
  Av‚nd Ón vedere cererea de Ónregistrare nr. 1716    personal 1750911170362.                     Administrator:
din data de 2.09.2002 care este Ónso˛it„ de actele      Forma juridic„, denumirea, sediul: societate cu       Palade Iulian, cet„˛ean rom‚n, n„scut la data de
prev„zute de art. 7 ∫i art. 8 din Legea nr. 31/1990,   r„spundere limitat„ cu asociat unic, persoan„        16.04.1977 Ón Gala˛i, cod numeric personal
republicat„.                       juridic„ rom‚n„, cu denumirea OWNER, av‚nd
                                                            1770416170313, domiciliat Ón satul V‚n„tori,
                             sediul social Ón Gala˛i, str. Milcov nr. 30, bl. E, ap. 9,
                             jude˛ul Gala˛i, valabil p‚n„ la data de 28.08.2003.     comuna V‚n„tori, jude˛ul Gala˛i, cod po∫tal 6213,
       JUDEC√TORUL DELEGAT                                            av‚nd puteri depline.
                               Obiectul de activitate
  Dispune autorizarea ∫i Ónregistrarea la Oficiul      Domeniul principal ∫i activitatea principal„:        Durata de func˛ionare a societ„˛ii este nelimitat„.
Registrului Comer˛ului al Jude˛ului Gala˛i a         522 – comer˛ cu am„nuntul cu produse            Modul de dizolvare ∫i lichidare: conform
                             alimentare, b„uturi ∫i produse din tutun, Ón         prevederilor Legii nr. 31/1990, republicat„.
Societ„˛ii Comerciale DALSIMCAR — S.R.L., dup„
                             magazine specializate;                     Cu drept de recurs Ón termen de 15 zile de la
cum urmeaz„:                                                      data pronun˛„rii prezentei Óncheieri.
                               5227 – comer˛ cu am„nuntul, Ón magazine
  Asociat unic:                     specializate, cu produse neclasificate Ón alt„ parte,      Pronun˛at„ Ón camera de consiliu ast„zi, 3
  Bancila Gheorghi˛„-Daniel, n„scut la data de      inclusiv uleiuri ∫i gr„simi comestibile.           septembrie 2002.
10.02.1969 Ón localitatea Br„h„∫e∫ti, jude˛ul Gala˛i,     Activit„˛ile secundare: conform actului           R„mas„ irevocabil„ la data de 3 septembrie 2002,
cet„˛ean rom‚n, domiciliat Ón Gala˛i, Str. Stelei     constitutiv.                         prin renun˛are la recurs.
                               Capitalul social:
nr. 26, jude˛ul Gala˛i, cod po∫tal 6200, identificat cu                                  (15/93.293)
                               capitalul social subscris: 2.000.000 lei;
C.I. seria GL nr. 219699, eliberat„ de Poli˛ia Gala˛i     capitalul social v„rsat: 2.000.000 lei.                      *
la data de 30.07.2002, cod numeric personal          Distribuirea capitalului social ∫i participarea la
1690210173181.                      beneficii ∫i pierderi:                          Societatea Comercial„
  Forma juridic„, denumirea, sediul: societate cu      Iliescu Valentin-Mihail, aport la capital 2.000.000
                                                                  KIMERO — S.R.L., Gala˛i
                             lei, echival‚nd cu 20 p„r˛i sociale, reprezent‚nd
r„spundere limitat„ cu asociat unic, persoan„
                             100 % din capitalul social total, av‚nd cota de
juridic„ rom‚n„, cu denumirea DALSIMCAR, av‚nd      participare la beneficii/pierderi de 100 %.            NUM√R DE ŒNMATRICULARE J 17/730/2002
sediul social Ón Gala˛i, Str. Stelei nr. 26, jude˛ul     Administrator:
Gala˛i.                            Iliescu Valentin-Mihail, cet„˛ean rom‚n, n„scut          COD UNIC DE ŒNREGISTRARE 14854917
  Obiectul de activitate                 la data de 11.09.1975 Ón Gala˛i, jude˛ul Gala˛i, cod
  Domeniul principal ∫i activitatea principal„:     numeric personal 1750911170362, domiciliat Ón             JUDEC√TORUL DELEGAT
                             Gala˛i, str. Arhipelag nr. 2, bl. GORUN, sc. 2, ap. 45,    PE L¬NG√ OFICIUL REGISTRULUI COMERfiULUI
  503 – comer˛ cu piese ∫i accesorii pentru       jude˛ul Gala˛i, cod po∫tal 6200, av‚nd puteri
autovehicule;                       depline.
  5030 – comer˛ cu piese ∫i accesorii pentru         Durata de func˛ionare a societ„˛ii este nelimitat„.     CAMERA DE COMERfi ™I INDUSTRIE GALAfiI
autovehicule.                         Modul de dizolvare ∫i lichidare: conform
  Activit„˛ile secundare: conform actului        prevederilor Legii nr. 31/1990, republicat„.
                                                               EXTRAS AL ŒNCHEIERII NR. 5341
                               Cu drept de recurs Ón termen de 15 zile de la
constitutiv.                       data pronun˛„rii prezentei Óncheieri.                din data de 3 septembrie 2002
  Capitalul social:                     Pronun˛at„ Ón camera de consiliu ast„zi, 3
  capitalul social subscris: 2.000.000 lei;       septembrie 2002.                        Judec„tor delegat      — Valentina Vrabie
  capitalul social v„rsat: 2.000.000 lei.          R„mas„ irevocabil„ la data de 3 septembrie 2002,      Referent O.R.C.       — Oana Atanasiu
  Distribuirea capitalului social ∫i participarea la   prin renun˛are la recurs.                    Av‚nd Ón vedere cererea de Ónregistrare nr. 1703
beneficii ∫i pierderi:                     (14/93.292)                       din data de 30.08.2002, care este Ónso˛it„ de actele
  Bancila Gheorghi˛„-Daniel, aport la capital                    *                prev„zute de art. 7 ∫i art. 8 din Legea nr. 31/1990,
2.000.000 lei, echival‚nd cu 20 p„r˛i sociale,                                     republicat„.
reprezent‚nd 100 % din capitalul social total, av‚nd         Societatea Comercial„
                                                                  JUDEC√TORUL DELEGAT
cota de participare la beneficii/pierderi de 100 %.       UNIPED — S.R.L., comuna V‚n„tori
                                     jude˛ul Gala˛i                  Dispune autorizarea ∫i Ónregistrarea la Oficiul
  Administrator:
                                                            Registrului Comer˛ului al Jude˛ului Gala˛i a
  Bancila Gheorghi˛„-Daniel, cet„˛ean rom‚n,                                     Societ„˛ii Comerciale KIMERO — S.R.L., dup„ cum
n„scut la data de 10.02.1969 Ón localitatea           NUM√R DE ŒNMATRICULARE J 17/729/2002         urmeaz„:
Br„h„∫e∫ti, jude˛ul Gala˛i, cod numeric personal                                     Asociat unic:
                                  COD UNIC DE ŒNREGISTRARE 14854887
1690210173181, domiciliat Ón Gala˛i, Str. Stelei                                     Kifor Rodica, n„scut„ la data de 31.10.1973 Ón
nr. 26, jude˛ul Gala˛i, cod po∫tal 6200, av‚nd puteri        JUDEC√TORUL DELEGAT                Br„ila, cet„˛ean rom‚n, domiciliat„ Ón Gala˛i, Str.
depline.                          PE L¬NG√ OFICIUL REGISTRULUI COMERfiULUI           Br„ilei nr. 236, bl. E6, ap. 36, jude˛ul Gala˛i, cod
  Durata de func˛ionare a societ„˛ii este nelimitat„.                                 po∫tal 6200, telefon 0236/438780, identificat„ cu
                                                            C.I. seria GL nr. 155748, eliberat„ de Poli˛ia Gala˛i
  Modul de dizolvare ∫i lichidare: conform
                               CAMERA DE COMERfi ™I INDUSTRIE GALAfiI           la data de 12.06.2001, cod numeric personal
prevederilor Legii nr. 31/1990, republicat„.
                                                            2731031090017.
  Cu drept de recurs Ón termen de 15 zile de la         EXTRAS AL ŒNCHEIERII NR. 5340              Forma juridic„, denumirea, sediul: societate cu
data pronun˛„rii prezentei Óncheieri.                                         r„spundere limitat„ cu asociat unic, persoan„
                                 din data de 3 septembrie 2002
  Pronun˛at„ Ón camera de consiliu ast„zi, 3                                     juridic„ rom‚n„, cu denumirea KIMERO, av‚nd
septembrie 2002.                       Judec„tor delegat      — Valentina Vrabie      sediul social Ón Gala˛i, Str. Br„ilei nr. 236, bl. E6,
  R„mas„ irevocabil„ la data de 3 septembrie 2002,     Referent O.R.C.       — Oana Atanasiu       ap. 36, jude˛ul Gala˛i.
prin renun˛are la recurs.                  Av‚nd Ón vedere cererea de Ónregistrare nr. 1657       Obiectul de activitate
                             din data de 26.08.2002, care este Ónso˛it„ de actele      Domeniul principal ∫i activitatea principal„:
  (13/93.291)
                             prev„zute de art. 7 ∫i art. 8 din Legea nr. 31/1990,      521 – comer˛ cu am„nuntul Ón magazine
             *                republicat„.                         nespecializate;
                 MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA                a IV-a,  Nr. 200/27.I.2003                    7
  5211 – comer˛ cu am„nuntul, Ón magazine         Fran˛a, domiciliat Ón S.U.A., 2100 Hoffman Lane,            Societatea Comercial„
nespecializate, cu v‚nzare predominant„ de         Napa Ca 94558, av‚nd puteri depline.                  PAGINO — S.R.L., Gala˛i
produse alimentare, b„uturi ∫i tutun.             Durata de func˛ionare a societ„˛ii este nelimitat„.
  Activit„˛ile secundare: conform actului          Modul de dizolvare ∫i lichidare: conform
                                                              NUM√R DE ŒNMATRICULARE J 17/723/2002
constitutiv.                        prevederilor Legii nr. 31/1990, republicat„.
  Capitalul social:                     Cu drept de recurs Ón termen de 15 zile de la          COD UNIC DE ŒNREGISTRARE 14850885
  capitalul social subscris: 2.000.000 lei;        data pronun˛„rii prezentei Óncheieri.
  capitalul social v„rsat: 2.000.000 lei.          Pronun˛at„ Ón camera de consiliu ast„zi,            JUDEC√TORUL DELEGAT
  Distribuirea capitalului social ∫i participarea la   3 septembrie 2002.                    PE L¬NG√ OFICIUL REGISTRULUI COMERfiULUI
beneficii ∫i pierderi:                    R„mas„ irevocabil„ la data de 3 septembrie 2002,
  Kifor Rodica, aport la capital 2.000.000 lei,      prin renun˛are la recurs.                  CAMERA DE COMERfi ™I INDUSTRIE GALAfiI
echival‚nd cu 20 p„r˛i sociale, reprezent‚nd 100 %       (17/93.295)
din capitalul social total, av‚nd cota de participare                                    EXTRAS AL ŒNCHEIERII NR. 5308
la beneficii/pierderi de 100 %.
                                           *
  Administrator:                                                       din data de 30 august 2002
  Kifor Rodica, cet„˛ean rom‚n, n„scut„ la data de           Societatea Comercial„
                                                            Judec„tor delegat — Lumini˛a Munteanu
31.10.1973 Ón Br„ila, cod numeric personal               STRIVER — S.R.L., Gala˛i
                                                            Referent O.R.C.  — Liliana Nica
2731031090017, domiciliat„ Ón Gala˛i, Str. Br„ilei
                                                            Av‚nd Ón vedere cererea de Ónregistrare nr. 1687
nr. 236, bl. E6, ap. 36, jude˛ul Gala˛i, cod po∫tal       NUM√R DE ŒNMATRICULARE J 17/722/2002        din data de 28.08.2002, care este Ónso˛it„ de actele
6200, telefon 0236/438780, av‚nd puteri depline.
                                                          prev„zute de art. 7 ∫i art. 8 din Legea nr. 31/1990,
  Durata de func˛ionare a societ„˛ii este nelimitat„.       COD UNIC DE ŒNREGISTRARE 14850869
                                                          republicat„.
  Modul de dizolvare ∫i lichidare: conform
prevederilor Legii nr. 31/1990, republicat„.             JUDEC√TORUL DELEGAT                     JUDEC√TORUL DELEGAT
  Cu drept de recurs Ón termen de 15 zile de la      PE L¬NG√ OFICIUL REGISTRULUI COMERfiULUI           Dispune autorizarea ∫i Ónregistrarea la Oficiul
data pronun˛„rii prezentei Óncheieri.                                        Registrului Comer˛ului al Jude˛ului Gala˛i a
  Pronun˛at„ Ón camera de consiliu ast„zi,                                     Societ„˛ii Comerciale PAGINO — S.R.L., dup„ cum
                               CAMERA DE COMERfi ™I INDUSTRIE GALAfiI         urmeaz„:
3 septembrie 2002.
  R„mas„ irevocabil„ la data de 3 septembrie 2002,                                   Asociat unic:
prin renun˛are la recurs.                     EXTRAS AL ŒNCHEIERII NR. 5307             Pavel Gina, n„scut„ la data de 11.03.1975 Ón
                                  din data de 30 august 2002           localitatea Independen˛a, jude˛ul Gala˛i, cet„˛ean
  (16/93.294)
                                                          rom‚n, domiciliat„ Ón Gala˛i, str. Gheorghe Doja
              *                 Judec„tor delegat — Lumini˛a Munteanu         nr. 2, bl. 5A, sc. 5, ap. 90, jude˛ul Gala˛i, cod po∫tal
                               Referent O.R.C.  — Oana Atanasiu           6200, identificat„ cu C.I. seria GL nr. 208323,
      Societatea Comercial„                                          eliberat„ de Poli˛ia Gala˛i la data de 23.05.2002, cod
                               Av‚nd Ón vedere cererea de Ónregistrare nr. 1666   numeric personal 2750311170418.
    DOROM EXPORT — S.R.L., Gala˛i
                              din data de 27.08.2002, care este Ónso˛it„ de actele     Forma juridic„, denumirea, sediul: societate cu
                              prev„zute de art. 7 ∫i art. 8 din Legea nr. 31/1990,   r„spundere limitat„ cu asociat unic, persoan„
    NUM√R DE ŒNMATRICULARE J 17/731/2002        republicat„.                       juridic„ rom‚n„, cu denumirea PAGINO, av‚nd
                                                          sediul social Ón Gala˛i, str. Gheorghe Doja nr. 2,
     COD UNIC DE ŒNREGISTRARE 10349688               JUDEC√TORUL DELEGAT             bl. 5A, sc. 5, et. 3, ap. 90, jude˛ul Gala˛i, valabil p‚n„
                                                          la data de 28.08.2003.
                               Dispune autorizarea ∫i Ónregistrarea la Oficiul
     JUDEC√TORUL DELEGAT                                              Obiectul de activitate
                              Registrului Comer˛ului al Jude˛ului Gala˛i a
 PE L¬NG√ OFICIUL REGISTRULUI COMERfiULUI                                        Domeniul principal ∫i activitatea principal„:
                              Societ„˛ii Comerciale STRIVER — S.R.L., dup„ cum       554 – cafenele ∫i baruri;
                              urmeaz„:                           5541 – cafenele ∫i baruri f„r„ spectacol.
  CAMERA DE COMERfi ™I INDUSTRIE GALAfiI            Asociat unic:                       Activit„˛ile secundare: conform actului
                               Necu Neta, n„scut„ la data de 30.09.1956 Ón      constitutiv.
    EXTRAS AL ŒNCHEIERII NR. 5351            localitatea Sivi˛a, comuna Tuluce∫ti, jude˛ul Gala˛i,    Capitalul social:
                              cet„˛ean rom‚n, domiciliat„ Ón Gala˛i, str. Nae       capitalul social subscris: 2.000.000 lei;
    din data de 3 septembrie 2002            Leonard nr. 18, bl. S1, ap. 32, cod po∫tal 6200,       capitalul social v„rsat: 2.000.000 lei.
                              jude˛ul Gala˛i, telefon 0236/329002, identificat„ cu     Distribuirea capitalului social ∫i participarea la
  Judec„tor delegat      — Valentina Vrabie
                              C.I. seria GL nr. 100196, eliberat„ de Poli˛ia Gala˛i  beneficii ∫i pierderi:
  Referent O.R.C.       — Oana Atanasiu                                     Pavel Gina, aport la capital 2.000.000 lei,
                              la data de 2.06.2000, cod numeric personal
  Av‚nd Ón vedere cererea de Ónregistrare nr. 1133                                 echival‚nd cu 20 p„r˛i sociale, reprezent‚nd 100 %
                              2560930170392.                      capitalul social total, av‚nd cota de participare la
din data de 12.06.2002, care este Ónso˛it„ de actele     Forma juridic„, denumirea, sediul: societate cu    beneficii/pierderi de 100 %.
prev„zute de art. 7 ∫i art. 8 din Legea nr. 31/1990,    r„spundere limitat„ cu asociat unic, persoan„        Administrator:
republicat„.                        juridic„ rom‚n„, cu denumirea STRIVER, av‚nd         Pavel Gina, cet„˛ean rom‚n, n„scut„ la data de
       JUDEC√TORUL DELEGAT              sediul social Ón Gala˛i, str. Nae Leonard nr. 18, bl.  11.03.1975 Ón localitatea Independen˛a, jude˛ul
                              S1, ap. 32, jude˛ul Gala˛i.               Gala˛i, cod numeric personal 2750311170418,
  Dispune autorizarea ∫i Ónregistrarea la Oficiul      Obiectul de activitate                domiciliat„ Ón Gala˛i, str. Gheorghe Doja nr. 2,
Registrului Comer˛ului al Jude˛ului Gala˛i a         Domeniul principal ∫i activitatea principal„:     bl. 5A, sc. 5, ap. 90, jude˛ul Gala˛i, cod po∫tal 6200,
Societ„˛ii Comerciale DOROM EXPORT — S.R.L.,         511 – activit„˛i de intermedieri Ón comer˛ul cu    av‚nd puteri depline.
dup„ cum urmeaz„:                     ridicata;                          Durata de func˛ionare a societ„˛ii este nelimitat„.
  Asociat unic:                                                    Modul de dizolvare ∫i lichidare: conform
                               5112 – intermedieri Ón comer˛ul cu combustibili,
  CHENEX LIMITED, cu sediul Ón Marea Britanie,                                  prevederilor Legii nr. 31/1990, republicat„.
                              minerale ∫i produse chimice pentru industrie.        Cu drept de recurs Ón termen de 15 zile de la
Londra, str. Queen Anne, nr. 50, actul de Ónfiin˛are     Activit„˛ile secundare: conform actului        data pronun˛„rii prezentei Óncheieri.
345 1686 J, eliberat de Registrul SOCIE, la data de    constitutiv.                         Pronun˛at„ Ón camera de consiliu ast„zi,
12.03.1998.                          Capitalul social:                   30 august 2002.
  Forma juridic„, denumirea, sediul: societate cu      capitalul social subscris: 2.000.000 lei;         R„mas„ irevocabil„ la data de 30 august 2002,
r„spundere limitat„ cu asociat unic, persoan„         capitalul social v„rsat: 2.000.000 lei.        prin renun˛are la recurs.
juridic„ rom‚n„, cu denumirea DOROM EXPORT,          Distribuirea capitalului social ∫i participarea la     (19/93.297)
av‚nd sediul social Ón Gala˛i, bd. Marea Unire nr. 3,   beneficii ∫i pierderi:
bl. D, ap. 2, jude˛ul Gala˛i, valabil p‚n„ la data de
                                                                        *
                               Neculae Neta, aport la capital 2.000.000 lei,
20.04.2005.                        echival‚nd cu 20 p„r˛i sociale, reprezent‚nd 100 %         Societatea Comercial„
  Obiectul de activitate                 din capitalul social total, av‚nd cota de participare
  Domeniul principal ∫i activitatea principal„:                                      RALV TRADING — S.R.L., Tecuci
                              la beneficii/pierderi de 100 %.                     jude˛ul Gala˛i
  204 – produc˛ia de ambalaje din lemn;           Administrator:
  2040 – produc˛ia de ambalaje din lemn.          Neculae Neta, cet„˛ean rom‚n, n„scut„ la data de
  Activit„˛ile secundare: conform actului        30.09.1956 Ón localitatea Sivita, comuna Tuluce∫ti,       NUM√R DE ŒNMATRICULARE J 17/724/2002
constitutiv.                        jude˛ul   Gala˛i,  cod   numeric    personal
  Capitalul social:                                                     COD UNIC DE ŒNREGISTRARE 14850940
                              2560930170392, domiciliat„ Ón Gala˛i, str. Nae
  capitalul social subscris: 83.600.000 lei;       Leonard nr. 18, bl. S1, ap. 32, cod po∫tal 6200,          JUDEC√TORUL DELEGAT
  capitalul social v„rsat: 83.600.000 lei, din care
                              jude˛ul Gala˛i, telefon 0236/329002, av‚nd puteri     PE L¬NG√ OFICIUL REGISTRULUI COMERfiULUI
10.000 $;
                              depline.
  participarea str„in„ la capitalul social: 83.600.000
                               Durata de func˛ionare a societ„˛ii este nelimitat„.
lei, din care: 10.000 $.                                                CAMERA DE COMERfi ™I INDUSTRIE GALAfiI
                               Modul de dizolvare ∫i lichidare: conform
  Distribuirea capitalului social ∫i participarea la
                              prevederilor Legii nr. 31/1990, republicat„.
beneficii ∫i pierderi:                                                   EXTRAS AL ŒNCHEIERII NR. 5309
                               Cu drept de recurs Ón termen de 15 zile de la
  CHENEX LIMITED, aport la capital 83.600.000
                              data pronun˛„rii prezentei Óncheieri.               din data de 30 august 2002
lei, din care 10.000 $, echival‚nd cu 100 p„r˛i
                               Pronun˛at„ Ón camera de consiliu ast„zi,
sociale, reprezent‚nd 100 % capitalul social total,                                  Judec„tor delegat — Lumini˛a Munteanu
                              30 august 2002.
av‚nd cota de participare la beneficii/pierderi de                                   Referent O.R.C.  — Liliana Nica
                               R„mas„ irevocabil„ la data de 30 august 2002,
100 %.                                                         Av‚nd Ón vedere cererea de Ónregistrare nr. 1676
                              prin renun˛are la recurs.
  Administrator:                                                 din data de 27.08.2002, care este Ónso˛it„ de actele
  Pradel Bernard Jean, cet„˛ean american, n„scut       (18/93.296)
                                                          prev„zute de art. 7 ∫i art. 8 din Legea nr. 31/1990,
la data de 8.04.1948 Ón Port Launay Finistere,                    *               republicat„.
 8                MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI,              PARTEA a IV-a,   Nr. 200/27.I.2003
       JUDEC√TORUL DELEGAT             945090, eliberat de Poli˛ia Gala˛i la data de       nr. 3, jude˛ul Gala˛i, valabil p‚n„ la data de
                             9.02.1993, cod numeric personal 1631011170317;      13.08.2004.
  Dispune autorizarea ∫i Ónregistrarea la Oficiul
                               2. Iliescu Gabriela, n„scut„ la data de 15.09.1958     Obiectul de activitate
Registrului Comer˛ului al Jude˛ului Gala˛i a
                             Ón Gala˛i, cet„˛ean rom‚n, domiciliat„ Ón Gala˛i, Str.    Domeniul principal ∫i activitatea principal„:
Societ„˛ii Comerciale RALV TRADING — S.R.L., dup„
                             Br„ilei nr. 200, bl. B7, ap. 28, cod po∫tal, jude˛ul     511 – activit„˛i de intermedieri Ón comer˛ul cu
cum urmeaz„:
                             Gala˛i, identificat„ cu C.I. seria GL nr. 171679,     ridicata;
  Asocia˛i:
                             eliberat„ de Poli˛ia Gala˛i la data de 25.09.2001, cod    5112 – intermedieri Ón comer˛ul cu combustibili,
  1. Vasilache Leonard, n„scut la data de        numeric personal 2580915170420.              minerale ∫i produse chimice pentru industrie.
24.02.1977 Ón localitatea Munteni, jude˛ul Gala˛i,      Forma juridic„, denumirea, sediul: societate cu      Activit„˛ile secundare: conform actului
cet„˛ean rom‚n, domiciliat Ón Ia∫i, str. Rufeni nr.    r„spundere limitat„ cu mai mul˛i asocia˛i, persoan„    constitutiv.
33, bl. P1, ap. 3, cod po∫tal 6600, jude˛ul Gala˛i,    juridic„ rom‚n„, cu denumirea SANTORINI, av‚nd        Capitalul social:
identificat cu C.I. seria MX nr. 246637, eliberat„ de   sediul social Ón Gala˛i, Str. Br„ilei nr. 200, bl. B7,    capitalul social subscris: 2.000.000 lei;
Poli˛ia Ia∫i la data de 11.12.2001, cod numeric      ap. 28, jude˛ul Gala˛i.                    capitalul social v„rsat: 2.000.000 lei.
personal 1770224173223;                   Obiectul de activitate                   Distribuirea capitalului social ∫i participarea la
  2. Antohi Constantin-Petru∫, n„scut la data de      Domeniul principal ∫i activitatea principal„:     beneficii ∫i pierderi:
15.02.1971 Ón Ia∫i, cet„˛ean rom‚n, domiciliat Ón      526 – comer˛ cu am„nuntul neefectuat prin         Broasca Elena-Maria, aport la capital 2.000.000
Ia∫i, str. Sf‚ntul Teodor nr. 18, cod po∫tal 660,     magazine;                         lei, echival‚nd cu 20 p„r˛i sociale, reprezent‚nd
jude˛ul Gala˛i, identificat cu C.I. seria MX nr.       5262 – comer˛ cu am„nuntul prin standuri Ón      100 % capitalul social total, av‚nd cota de
285037, eliberat„ de Poli˛ia Ia∫i la data de       pie˛e.                          participare la beneficii/pierderi de 100 %.
29.05.2002, cod numeric personal 1710215221146.       Activit„˛ile secundare: conform actului          Administrator:
  Forma juridic„, denumirea, sediul: societate cu    constitutiv.                         Toader Geanina, cet„˛ean rom‚n, n„scut„ la data
r„spundere limitat„ cu mai mul˛i asocia˛i, persoan„     Capitalul social:                   de 23.08.1978 Ón Gala˛i, cod numeric personal
juridic„ rom‚n„, cu denumirea RALV TRADING,         capitalul social subscris: 2.000.000 lei;       2780823173150, domiciliat„ Ón localitatea Ive∫ti,
av‚nd sediul social Ón Tecuci, str. Costache Racovi˛„    capitalul social v„rsat: 2.000.000 lei.        comuna Ive∫ti, jude˛ul Gala˛i.
nr. 6, jude˛ul Gala˛i.                    Distribuirea capitalului social ∫i participarea la     Durata de func˛ionare a societ„˛ii este nelimitat„.
  Obiectul de activitate                beneficii ∫i pierderi:                    Modul de dizolvare ∫i lichidare: conform
  Domeniul principal ∫i activitatea principal„:      1. Iliescu Nicu∫or, aport la capital 1.000.000 lei,  prevederilor Legii nr. 31/1990, republicat„.
  515 – comer˛ cu ridicata cu produse          echival‚nd cu 10 p„r˛i sociale, reprezent‚nd 50 %       Cu drept de recurs Ón termen de 15 zile de la
intermediare neagricole ∫i de∫euri;            din capitalul social total, av‚nd cota de participare   data pronun˛„rii prezentei Óncheieri.
  5153 – comer˛ cu ridicata cu material lemnos ∫i    la beneficii/pierderi de 50 %;                Pronun˛at„ Ón camera de consiliu ast„zi, 6
de construc˛ii.                       2. Iliescu Gabriela, aport la capital 1.000.000 lei,  septembrie 2002.
  Activit„˛ile secundare: conform actului        echival‚nd cu 10 p„r˛i sociale, reprezent‚nd 50 %       R„mas„ irevocabil„ la data de 6 septembrie 2002,
constitutiv.                       din capitalul social total, av‚nd cota de participare   prin renun˛are la recurs.
  Capitalul social:                   la beneficii/pierderi de 50 %.                 (22/93.300)
  capitalul social subscris: 2.000.000 lei;        Administratori:
                               1. Iliescu Nicu∫or, cet„˛ean rom‚n, n„scut la data
                                                                        *
  capitalul social v„rsat: 2.000.000 lei.
  Distribuirea capitalului social ∫i participarea la  de 11.10.1963 Ón Gala˛i, cod numeric personal
                             1631011170317, domiciliat Ón Gala˛i, Str. Br„ilei           Societatea Comercial„
beneficii ∫i pierderi:
  1. Vasilache Leonard, aport la capital 1.000.000   nr. 200, bl. B7, ap. 28, jude˛ul Gala˛i, cod po∫tal         DUAL MAX — S.R.L., Gala˛i
lei, echival‚nd cu 10 p„r˛i sociale, reprezent‚nd     6200, av‚nd puteri depline;
50 % din capitalul social total, av‚nd cota de        2. Iliescu Gabriela, cet„˛ean rom‚n, n„scut„ la
                                                              NUM√R DE ŒNMATRICULARE J 17/734/2002
participare la beneficii/pierderi de 50 %;        data de 15.09.1958 Ón Gala˛i, cod numeric personal
  2. Antohi Constantin-Petru∫, aport la capital     2580915170420, domiciliat„ Ón Gala˛i, Str. Br„ilei         COD UNIC DE ŒNREGISTRARE 14865576
1.000.000 lei, echival‚nd cu 10 p„r˛i sociale,      nr. 200, bl. B7, ap. 28, cod po∫tal 6200, jude˛ul
reprezent‚nd 50 % din capitalul social total, av‚nd    Gala˛i, av‚nd puteri depline.                    JUDEC√TORUL DELEGAT
cota de participare la beneficii/pierderi de 50 %.      Durata de func˛ionare a societ„˛ii este nelimitat„.   PE L¬NG√ OFICIUL REGISTRULUI COMERfiULUI
  Administrator:                      Modul de dizolvare ∫i lichidare: conform
  Vasilache Leonard, cet„˛ean rom‚n, n„scut la     prevederilor Legii nr. 31/1990, republicat„.
                               Cu drept de recurs Ón termen de 15 zile de la         CAMERA DE COMERfi ™I INDUSTRIE
data de 24.02.1977 Ón localitatea Munteni, jude˛ul
Gala˛i, cod numeric personal 1770224173223,        data pronun˛„rii prezentei Óncheieri.                 A JUDEfiULUI GALAfiI
                               Pronun˛at„ Ón camera de consiliu ast„zi,
domiciliat Ón Ia∫i, str. Rufeni nr. 33, bl. P1, ap. 3,
                             6 septembrie 2002.                        EXTRAS AL ŒNCHEIERII NR. 5437
cod po∫tal 6600, av‚nd puteri depline.
                               R„mas„ irevocabil„ la data de 6 septembrie 2002,
  Durata de func˛ionare a societ„˛ii este nelimitat„.                                  din data de 6 septembrie 2002
                             prin renun˛are la recurs.
  Modul de dizolvare ∫i lichidare: conform
prevederilor Legii nr. 31/1990, republicat„.         (21/93.299)                       Judec„tor delegat      — Ani∫oara Cucos
  Cu drept de recurs Ón termen de 15 zile de la                  *                 Referent O.R.C.       — Liliana Nica
data pronun˛„rii prezentei Óncheieri.                                         Av‚nd Ón vedere cererea de Ónregistrare nr. 1661
  Pronun˛at„ Ón camera de consiliu ast„zi,             Societatea Comercial„             din data de 26.08.2002, care este Ónso˛it„ de actele
30 august 2002.                             OLITAR — S.R.L.,              prev„zute de art. 7 ∫i art. 8 din Legea nr. 31/1990,
  R„mas„ irevocabil„ la data de 30 august 2002,         comuna Ive∫ti, jude˛ul Gala˛i          republicat„.
prin renun˛are la recurs.
                                                                 JUDEC√TORUL DELEGAT
   (20/93.298)
                                 NUM√R DE ŒNMATRICULARE J 17/733/2002         Dispune autorizarea ∫i Ónregistrarea la Oficiul
             *
                                                          Registrului Comer˛ului al Jude˛ului Gala˛i a
                                  COD UNIC DE ŒNREGISTRARE 14865525
                                                          Societ„˛ii Comerciale DUAL MAX — S.R.L., dup„
       Societatea Comercial„
                                                          cum urmeaz„:
      SANTORINI — S.R.L., Gala˛i                JUDEC√TORUL DELEGAT
                                                            Asocia˛i:
                              PE L¬NG√ OFICIUL REGISTRULUI COMERfiULUI
                                                            1. Bolea Gabriel, n„scut la dat de 26.08.1970 Ón
    NUM√R DE ŒNMATRICULARE J 17/732/2002
                                                          Gala˛i, jude˛ul Gala˛i, cet„˛ean rom‚n, domiciliat Ón
                               CAMERA DE COMERfi ™I INDUSTRIE GALAfiI          Gala˛i. Str. Br„ilei nr. 218, bl. C7, sc. 1, ap. 20, cod
     COD UNIC DE ŒNREGISTRARE 14865606                                     po∫tal 6200, jude˛ul Gala˛i, identificat cu B.I. seria
                                 EXTRAS AL ŒNCHEIERII NR. 5436           G.X. nr. 530426, eliberat de Poli˛ia Gala˛i la data de
     JUDEC√TORUL DELEGAT                                            12.08.1997, cod numeric personal 1700826170375;
 PE L¬NG√ OFICIUL REGISTRULUI COMERfiULUI             din data de 6 septembrie 2002             2. Gheorghi˛„ Ionic„, n„scut la data de
                                                          25.03.1970 Ón comuna Valea M„rului, jude˛ul Gala˛i,
                              Judec„tor delegat      — Ani∫oara Cuco∫
                                                          cet„˛ean rom‚n, domiciliat Ón Gala˛i, Str. Br„ilei nr.
                              Referent O.R.C.       — Liliana Nica
  CAMERA DE COMERfi ™I INDUSTRIE GALAfiI                                       218, bl. C7, sc. 1, ap. 25, cod po∫tal 6200, jude˛ul
                               Av‚nd Ón vedere cererea de Ónregistrare nr. 1434    Gala˛i, identificat cu B.I. seria G.N. nr. 911503,
    EXTRAS AL ŒNCHEIERII NR. 5435           din data de 22.07.2002, care este Ónso˛it„ de actele   eliberat de Poli˛ia Gala˛i la data de 28.09.1994, cod
                             prev„zute de art. 7 ∫i art. 8 din Legea nr. 31/1990,   numeric personal 1700325173206.
    din data de 6 septembrie 2002
                             republicat„.                         Forma juridic„, denumirea, sediul: societate cu
 Judec„tor delegat      — Ani∫oara Cuco∫                                   r„spundere limitat„ cu mai mul˛i asocia˛i, persoan„
                                    JUDEC√TORUL DELEGAT             juridic„ rom‚n„, cu denumirea DUAL MAX — S.R.L.,
 Referent O.R.C.       — Oana Atanasiu
                               Dispune autorizarea ∫i Ónregistrarea la Oficiul    av‚nd sediul social Ón Gala˛i, Strada Domneasc„ nr.
  Av‚nd Ón vedere cererea de Ónregistrare nr. 1717    Registrului Comer˛ului al Jude˛ului Gala˛i a       70, jude˛ul Gala˛i, valabil p‚n„ la data de
din data de 3.09.2002, care este Ónso˛it„ de actele    Societ„˛ii Comerciale OLITAR — S.R.L., dup„ cum      27.08.2004.
prev„zute de art. 7 ∫i art. 8 din Legea nr. 31/1990,   urmeaz„:                           Obiectul de activitate
republicat„.                         Asociat unic:                       Domeniul principal ∫i activitatea principal„:
                               Broasca Elena-Maria, n„scut„ la data de          554 – cafenele ∫i baruri;
       JUDEC√TORUL DELEGAT
                             1.03.1981 Ón localitatea Ive∫ti, jude˛ul Gala˛i,       5541 – cafenele ∫i baruri f„r„ spectacol.
  Dispune autorizarea ∫i Ónregistrarea la Oficiul    cet„˛ean rom‚n, domiciliat„ Ón localitatea Ive∫ti,      Activit„˛ile secundare: conform actului
Registrului Comer˛ului al Jude˛ului Gala˛i a       comuna Ive∫ti, cod po∫tal 6236, jude˛ul Gala˛i,      constitutiv.
Societ„˛ii Comerciale SANTORINI — S.R.L., dup„      identificat„ cu C.I. seria GL nr. 106004, eliberat„ de    Capitalul social
cum urmeaz„:                       Poli˛ia Gala˛i, la data de 14.07.2000, cod numeric      capitalul social subscris: 2.000.000 lei; capitalul
  Asocia˛i:                       personal 2810301174034.                  social v„rsat: 2.000.000 lei.
  1. Iliescu Nicu∫or, n„scut la data de 11.10.1963 Ón    Forma juridic„, denumirea, sediul: societate cu      Distribuirea capitalului social ∫i participarea la
Gala˛i, cet„˛ean rom‚n, domiciliat Ón Gala˛i, Str.    r„spundere limitat„ cu asociat unic, persoan„       beneficii ∫i pierderi:
Br„ilei nr. 200, bl. B7, ap. 28, cod po∫tal 6200,     juridic„ rom‚n„, cu denumirea OLITAR, av‚nd         1. Bolea Gabriel, aport la capital 1.000.000 lei,
jude˛ul Gala˛i, identificat cu B.I. seria G.D. nr.    sediul social Ón localitatea Ive∫ti, str. C„pitan Ignat  echival‚nd cu 10 p„r˛i sociale, reprezent‚nd 50 %
                 MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA                 a IV-a,  Nr. 200/27.I.2003                   9
din capitalul social total, av‚nd cota de participare     Administrator: Dumitriu ™tefan, cet„˛ean rom‚n,            Societatea Comercial„
la beneficii/pierderi de 50 %;               n„scut la data de 27.06.1959 Ón comuna Homocea,             PREGUS — S.R.L., Gala˛i
  2. Gheorghi˛„ Ionic„, aport la capital 1.000.000    jude˛ul Vrancea, cod numeric personal
lei, echival‚nd cu 10 p„r˛i sociale, reprezent‚nd     1590627170363, domiciliat Ón Gala˛i, Str. Br„ilei
                                                               NUM√R DE ŒNMATRICULARE J 17/737/2002
50 % din capitalul social total, av‚nd cota de       nr. 136, bl. B3, sc. 6, ap. 60, cod po∫tal 6200, jude˛ul
participare la beneficii/pierderi de 50 %.         Gala˛i, av‚nd puteri depline.                    COD UNIC DE ŒNREGISTRARE 14865592
  Administrator: Bolea Gabriel, cet„˛ean rom‚n,       Durata de func˛ionare a societ„˛ii este nelimitat„.
n„scut la dat de 26.08.1970 Ón Gala˛i, jude˛ul Gala˛i,    Modul de dizolvare ∫i lichidare: conform             JUDEC√TORUL DELEGAT
cod numeric personal 1700826170375, domiciliat Ón     prevederilor Legii nr. 31/1990, republicat„.        PE L¬NG√ OFICIUL REGISTRULUI COMERfiULUI
Gala˛i. Str. Br„ilei nr. 218, bl. C7, sc. 1, ap. 20, cod   Cu drept de recurs Ón termen de 15 zile de la
po∫tal 6200, jude˛ul Gala˛i, av‚nd puteri depline.     data pronun˛„rii prezentei Óncheieri.
  Durata de func˛ionare a societ„˛ii este nelimitat„.    Pronun˛at„ Ón camera de consiliu ast„zi,            CAMERA DE COMERfi ™I INDUSTRIE
  Modul de dizolvare ∫i lichidare: conform        6 septembrie 2002.                           A JUDEfiULUI GALAfiI
prevederilor Legii nr. 31/1990, republicat„.         R„mas„ irevocabil„ la data de 6 septembrie 2002,
  Cu drept de recurs Ón termen de 15 zile de la     prin renun˛are la recurs.                     EXTRAS AL ŒNCHEIERII NR. 5440
data pronun˛„rii prezentei Óncheieri.             (24/93.302)                          din data de 6 septembrie 2002
  Pronun˛at„ Ón camera de consiliu ast„zi, 6                    *
septembrie 2002.                                                    Judec„tor delegat      — Ani∫oara Cucos
  R„mas„ irevocabil„ la data de 6 septembrie 2002,                                  Referent O.R.C.       — Oana Atanasiu
                                    Societatea Comercial„
prin renun˛are la recurs.                                                Av‚nd Ón vedere cererea de Ónregistrare nr. 1715
                                  PETRITECMAR — S.R.L., Gala˛i
   (23/93.301)                                                   din data de 2.09.2002, care este Ónso˛it„ de actele
              *                                             prev„zute de art. 7 ∫i art. 8 din Legea nr. 31/1990,
                                 NUM√R DE ŒNMATRICULARE J 17/736/2002        republicat„.
     Societatea Comercial„                   COD UNIC DE ŒNREGISTRARE 14865584               JUDEC√TORUL DELEGAT
   ROEXPRES SERVICE — S.R.L., Gala˛i
                                   JUDEC√TORUL DELEGAT
                                                             Dispune autorizarea ∫i Ónregistrarea la Oficiul
                                                           Registrului Comer˛ului al Jude˛ului Gala˛i a
                              PE L¬NG√ OFICIUL REGISTRULUI COMERfiULUI
    NUM√R DE ŒNMATRICULARE J 17/735/2002                                      Societ„˛ii Comerciale PREGUS — S.R.L., dup„ cum
                                                           urmeaz„:
     COD UNIC DE ŒNREGISTRARE 14865533
                                  CAMERA DE COMERfi ™I INDUSTRIE             Asocia˛i:
                                    A JUDEfiULUI GALAfiI                1. Stamate Adrian, n„scut la data de 21.08.1963
       JUDEC√TORUL DELEGAT
                                                           Ón Gala˛i, cet„˛ean rom‚n, domiciliat Ón Gala˛i, Str.
 PE L¬NG√ OFICIUL REGISTRULUI COMERfiULUI                                       Nucului nr. 1, bl. Z7, ap. 49, cod po∫tal 6200, jude˛ul
                                 EXTRAS AL ŒNCHEIERII NR. 5439
                                                           Gala˛i, telefon 0236/488.983, identificat cu B.I. seria
                                 din data de 6 septembrie 2002            D.E. nr. 594482, eliberat de Poli˛ia Gala˛i la data de
    CAMERA DE COMERfi ™I INDUSTRIE
        A JUDEfiULUI GALAfiI              Judec„tor delegat      — Ani∫oara Cucos      18.08.1999, cod numeric personal 1630821170361;
                               Referent O.R.C.       — Liliana Nica         2. Rotariu Gabriela, n„scut„ la data de 9.08.1966
    EXTRAS AL ŒNCHEIERII NR. 5438                                         Ón Gala˛i, cet„˛ean rom‚n, domiciliat„ Ón Gala˛i, Str.
                               Av‚nd Ón vedere cererea de Ónregistrare nr. 1675    Constructorilor nr. 19, bl. E4, ap. 87, cod po∫tal
    din data de 6 septembrie 2002            din data de 27.08.2002, care este Ónso˛it„ de actele    6200, jude˛ul Gala˛i, telefon 0236/418.961,
                              prev„zute de art. 7 ∫i art. 8 din Legea nr. 31/1990,    identificat„ cu C.I. seria GL nr. 187827, eliberat„ de
  Judec„tor delegat      — Ani∫oara Cucos      republicat„.                        Poli˛ia Gala˛i la data de 30.01.2002, cod numeric
  Referent O.R.C.       — Liliana Nica
                                    JUDEC√TORUL DELEGAT              personal 2660809170369.
  Av‚nd Ón vedere cererea de Ónregistrare nr. 1519                                   Forma juridic„, denumirea, sediul: societate cu
din data de 1.08.2002, care este Ónso˛it„ de actele      Dispune autorizarea ∫i Ónregistrarea la Oficiul     r„spundere limitat„ cu mai mul˛i asocia˛i, persoan„
prev„zute de art. 7 ∫i art. 8 din Legea nr. 31/1990,    Registrului Comer˛ului al Jude˛ului Gala˛i a        juridic„ rom‚n„, cu denumirea PREGUS — S.R.L.,
republicat„.                        Societ„˛ii Comerciale PETRITECMAR — S.R.L., dup„      av‚nd sediul social Ón Gala˛i, Str. Combinatului
                              cum urmeaz„:                        nr. 3, bl. C1, ap. 8, jude˛ul Gala˛i.
       JUDEC√TORUL DELEGAT               Asociat unic: Tecaru Petric„, n„scut la data de      Obiectul de activitate
  Dispune autorizarea ∫i Ónregistrarea la Oficiul     21.03.1977 Ón Gala˛i, jude˛ul Gala˛i, cet„˛ean rom‚n,     Domeniul principal ∫i activitatea principal„:
Registrului Comer˛ului al Jude˛ului Gala˛i a        domiciliat Ón Gala˛i, Str. 1 Decembrie 1918 nr. 7,      453 – lucr„ri de instala˛ii ∫i izola˛ii;
Societ„˛ii Comerciale ROEXPRES SERVICE — S.R.L.,      bl. S4, sc. 6, ap. 96, cod po∫tal 6200, jude˛ul Gala˛i,    4533 – lucr„ri de instala˛ii sanitare, de Ónc„lzire
dup„ cum urmeaz„:                     identificat cu C.I. seria GL nr. 170675, eliberat„ de   central„ ∫i montaj de echipamente ∫i utilaje
  Asocia˛i:                        Poli˛ia Gala˛i la data de 17.09.2001, cod numeric     tehnologice la cl„diri ∫i construc˛ii inginere∫ti.
  1. Dumitriu ™tefan, n„scut la data de 27.06.1959    personal 1770321170389.                    Activit„˛ile secundare: conform actului
Ón comuna Homocea, jude˛ul Vrancea, cet„˛ean         Forma juridic„, denumirea, sediul: societate cu     constitutiv.
rom‚n, domiciliat Ón Gala˛i, Str. Br„ilei nr. 136,     r„spundere limitat„ cu asociat unic, persoan„         Capitalul social
bl. B3, sc. 6, ap. 60, cod po∫tal 6200, jude˛ul Gala˛i,  juridic„ rom‚n„, cu denumirea PETRITECMAR —          capitalul social subscris: 2.000.000 lei; capitalul
identificat cu C.I. seria GL nr. 039728, eliberat„ de   S.R.L., av‚nd sediul social Ón Gala˛i, Str.        social v„rsat: 2.000.000 lei.
Poli˛ia Gala˛i la data de 23.04.1999, cod numeric     1 Decembrie 1918 nr. 7, bl. S4, sc. 6, ap. 96, jude˛ul    Distribuirea capitalului social ∫i participarea la
personal 1590627170363;                  Gala˛i.                          beneficii ∫i pierderi:
  2. Ro∫u Cristian, n„scut la data de 5.12.1963 Ón      Obiectul de activitate                   1. Stamate Adrian, aport la capital 1.000.000 lei,
Oravi˛a, jude˛ul Cara∫-Severin, cet„˛ean rom‚n,        Domeniul principal ∫i activitatea principal„:      echival‚nd cu 10 p„r˛i sociale, reprezent‚nd 50 %
domiciliat Ón Bucure∫ti, Bd. Uverturii nr. 4, bl. C3,     652 – alte intermedieri financiare;           din capitalul social total, av‚nd cota de participare
sc. 1, ap. 15, sectorul 6, cod po∫tal 70000, identificat   6522 – alte activit„˛i de creditare inclusiv      la beneficii/pierderi de 50 %;
cu C.I. seria RX nr. 098958, eliberat„ de Sec˛ia 21    amanet.                            2. Rotariu Gabriela, aport la capital 1.000.000 lei,
Poli˛ie la data de 9.02.1999, cod numeric personal      Activit„˛ile secundare: conform actului         echival‚nd cu 10 p„r˛i sociale, reprezent‚nd 50 %
                              constitutiv.                        din capitalul social total, av‚nd cota de participare
1631205343224.
                               Capitalul social                    la beneficii/pierderi de 50 %.
  Forma juridic„, denumirea, sediul: societate cu
                               capitalul social subscris: 2.000.000 lei; capitalul    Administratori:
r„spundere limitat„ cu mai mul˛i asocia˛i, persoan„
                              social v„rsat: 2.000.000 lei.                 1. Stamate Adrian, cet„˛ean rom‚n, n„scut la
juridic„ rom‚n„, cu denumirea ROEXPRES
                               Distribuirea capitalului social ∫i participarea la   data de 21.08.1963 Ón Gala˛i, jude˛ul Gala˛i, cod
SERVICE — S.R.L., av‚nd sediul social Ón Gala˛i, Str.
                              beneficii ∫i pierderi: Tecaru Petric„, aport la capital  numeric personal 1630821170361, domiciliat Ón
Br„ilei nr. 136, bl. B3, sc. 6, et. 4, ap. 60, jude˛ul
                              2.000.000 lei, echival‚nd cu 20 p„r˛i sociale,       Gala˛i, Str. Nucului nr. 1, bl. Z7, ap. 49, cod po∫tal
Gala˛i.
                              reprezent‚nd 100 % din capitalul social total, av‚nd    6200, jude˛ul Gala˛i, telefon 0236/488.983, av‚nd
  Obiectul de activitate
                              cota de participare la beneficii/pierderi de 100 %.    puteri depline;
  Domeniul principal ∫i activitatea principal„:
                               Administrator: Tecaru Petric„, cet„˛ean rom‚n,       2. Rotariu Gabriela, cet„˛ean rom‚n, n„scut„ la
  502 – alte transporturi terestre;
                              n„scut la data de 21.03.1977 Ón Gala˛i, jude˛ul      data de 9.08.1966 Ón Gala˛i, cod numeric personal
  6024 – transporturi rutiere de m„rfuri.
                              Gala˛i, cod numeric personal 1770321170389,        2660809170369, domiciliat„ Ón Gala˛i, Str.
  Activit„˛ile secundare: conform actului
                              domiciliat Ón Gala˛i, Str. 1 Decembrie 1918 nr. 7,     Constructorilor nr. 19, bl. E4, ap. 87, cod po∫tal
constitutiv.
                              bl. S4, sc. 6, ap. 96, cod po∫tal 6200, jude˛ul Gala˛i,  6200, jude˛ul Gala˛i, telefon 0236/418.961, av‚nd
  Capitalul social
                              av‚nd puteri depline.                   puteri depline.
  capitalul social subscris: 2.000.000 lei; capitalul
                               Durata de func˛ionare a societ„˛ii este nelimitat„.    Durata de func˛ionare a societ„˛ii este nelimitat„.
social v„rsat: 2.000.000 lei.
                               Modul de dizolvare ∫i lichidare: conform          Modul de dizolvare ∫i lichidare: conform
  Distribuirea capitalului social ∫i participarea la
                              prevederilor Legii nr. 31/1990, republicat„.        prevederilor Legii nr. 31/1990, republicat„.
beneficii ∫i pierderi:
                               Cu drept de recurs Ón termen de 15 zile de la       Cu drept de recurs Ón termen de 15 zile de la
  1. Dumitriu ™tefan, aport la capital 1.000.000 lei,
                              data pronun˛„rii prezentei Óncheieri.           data pronun˛„rii prezentei Óncheieri.
echival‚nd cu 10 p„r˛i sociale, reprezent‚nd 50 %
                               Pronun˛at„ Ón camera de consiliu ast„zi, 6         Pronun˛at„ Ón camera de consiliu ast„zi, 6
din capitalul social total, av‚nd cota de participare
                              septembrie 2002.                      septembrie 2002.
la beneficii/pierderi de 50 %;
                               R„mas„ irevocabil„ la data de 6 septembrie 2002,      R„mas„ irevocabil„ la data de 6 septembrie 2002,
  2. Ro∫u Cristian, aport la capital 1.000.000 lei,
                              prin renun˛are la recurs.                 prin renun˛are la recurs.
echival‚nd cu 10 p„r˛i sociale, reprezent‚nd 50 %
                                (25/93.303)                        (26/93.304)
din capitalul social total, av‚nd cota de participare
la beneficii/pierderi de 50 %.                            *                             *
 10               MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI,               PARTEA a IV-a,   Nr. 200/27.I.2003
     Societatea Comercial„                    JUDEC√TORUL DELEGAT                Obiectul de activitate
   MADRISCOM — S.R.L., comuna Ive∫ti                                          Domeniul principal ∫i activitatea principal„:
                               Dispune autorizarea ∫i Ónregistrarea la Oficiul
       jude˛ul Gala˛i                                               745 – selec˛ia ∫i plasarea for˛ei de munc„;
                             Registrului Comer˛ului al Jude˛ului Gala˛i a
                                                             7450 – selec˛ia ∫i plasarea for˛ei de munc„.
                             Societ„˛ii Comerciale ALSANDIN — S.R.L., dup„ cum
                                                             Activit„˛ile secundare: conform actului
    NUM√R DE ŒNMATRICULARE J 17/738/2002
                             urmeaz„:
                                                           constitutiv.
                               Asociat unic: Dobrin Mita, n„scut„ la data de
                                                             Capitalul social
     COD UNIC DE ŒNREGISTRARE 14865550        10.05.1949 Ón comuna Ive∫ti, jude˛ul Gala˛i,
                                                             capitalul social subscris: 2.000.000 lei; capitalul
                             cet„˛ean rom‚n, domiciliat„ Ón comuna Ive∫ti, cod
                                                           social v„rsat: 2.000.000 lei, participarea str„in„ la
     JUDEC√TORUL DELEGAT               po∫tal 6236, jude˛ul Gala˛i, identificat„ cu B.I. seria
                                                           capitalul social este de 1.000.000 lei.
 PE L¬NG√ OFICIUL REGISTRULUI COMERfiULUI         H.C. nr. 003055, eliberat de Poli˛ia Tecuci la data de
                                                             Distribuirea capitalului social ∫i participarea la
                             4.03.1998, cod numeric personal 2490510173163.
                               Forma juridic„, denumirea, sediul: societate cu     beneficii ∫i pierderi:
    CAMERA DE COMERfi ™I INDUSTRIE           r„spundere limitat„ cu asociat unic, persoan„         1. ™erban Petric„, aport la capital 1.000.000 lei,
       A JUDEfiULUI GALAfiI              juridic„ rom‚n„, cu denumirea ALSANDIN — S.R.L.,      echival‚nd cu 10 p„r˛i sociale, reprezent‚nd 50 %
                             av‚nd sediul social Ón comuna Ive∫ti, str. Gen.       din capitalul social total, av‚nd cota de participare
    EXTRAS AL ŒNCHEIERII NR. 5441           Eremia Grigorescu nr. 521, jude˛ul Gala˛i, valabil     la beneficii/pierderi de 50 %;
                             p‚n„ la data de 12.08.2004.                  2. Gana (Gkana) Alexandra, aport la capital
    din data de 6 septembrie 2002                                         1.000.000 lei, echival‚nd cu 10 p„r˛i sociale,
                               Obiectul de activitate
 Judec„tor delegat      — Ani∫ioara Cucos       Domeniul principal ∫i activitatea principal„:      reprezent‚nd 50 % din capitalul social total, av‚nd
 Referent O.R.C.       — Aneta Dragomir        511 – activit„˛i de intermedieri Ón comer˛ul cu     cota de participare la beneficii/pierderi de 50 %.
                             ridicata;                           Administrator: ™erban Petric„, cet„˛ean rom‚n,
  Av‚nd Ón vedere cererea de Ónregistrare nr. 1605                                  n„scut la data de 5.10.1962 Ón Foc∫ani, jude˛ul
din data de 16.08.2002, care este Ónso˛it„ de actele     5112 – intermedieri Ón comer˛ul cu combustibili,
                             minerale ∫i produse chimice pentru industrie.        Vrancea, cod numeric personal 1621005390692,
prev„zute de art. 7 ∫i art. 8 din Legea nr. 31/1990,                                 domiciliat Ón Gala˛i, str. Teleajen nr. 3, bl. A4, sc. 1,
republicat„.                         Activit„˛ile secundare: conform actului
                             constitutiv.                        ap. 16, cod po∫tal 6200, jude˛ul Gala˛i, av‚nd puteri
       JUDEC√TORUL DELEGAT               Capitalul social                     depline.
                               capitalul social subscris: 2.000.000 lei; capitalul     Durata de func˛ionare a societ„˛ii este nelimitat„.
  Dispune autorizarea ∫i Ónregistrarea la Oficiul                                    Modul de dizolvare ∫i lichidare: conform
Registrului Comer˛ului al Jude˛ului Gala˛i a       social v„rsat: 2.000.000 lei.
                               Distribuirea capitalului social ∫i participarea la    prevederilor Legii nr. 31/1990, republicat„.
Societ„˛ii Comerciale MADRISCOM — S.R.L., dup„                                      Cu drept de recurs Ón termen de 15 zile de la
cum urmeaz„:                       beneficii ∫i pierderi: Dobrin Mita, aport la capital
                             2.000.000 lei, echival‚nd cu 20 p„r˛i sociale,       data pronun˛„rii prezentei Óncheieri.
  Asociat unic: St„nescu Viorica, n„scut„ la data de                                  Pronun˛at„ Ón camera de consiliu ast„zi,
24.04.1965 Ón comuna Munteni, jude˛ul Gala˛i,       reprezent‚nd 100 % din capitalul social total, av‚nd
                             cota de participare la beneficii/pierderi de 100 %.     6 septembrie 2002.
cet„˛ean rom‚n, domiciliat„ Ón comuna Lie∫ti, cod
                               Administrator: Darie Petru˛a, cet„˛ean rom‚n,        R„mas„ irevocabil„ la data de 6 septembrie 2002,
po∫tal 6235, jude˛ul Gala˛i, identificat„ cu C.I. seria
                             n„scut„ la data de 15.03.1983 Ón comuna Ive∫ti,       prin renun˛are la recurs.
GL nr. 218166, eliberat„ de Poli˛ia Tecuci la data de
19.07.2002, cod numeric personal 2650424173174.      jude˛ul   Gala˛i,  cod   numeric   personal      (29/93.307)
  Forma juridic„, denumirea, sediul: societate cu    2830315174037, domiciliat„ Ón satul Buce∫ti,                      *
r„spundere limitat„ cu asociat unic, persoan„       comuna Ive∫ti, jude˛ul Gala˛i, av‚nd puteri depline.
juridic„ rom‚n„, cu denumirea MADRISCOM —          Durata de func˛ionare a societ„˛ii este nelimitat„.          Societatea Comercial„
S.R.L., av‚nd sediul social Ón comuna Ive∫ti, str.      Modul de dizolvare ∫i lichidare: conform
                                                                 COCOVAVI — S.R.L., Gala˛i
Gen. Eremia Grigorescu nr. 542, jude˛ul Gala˛i,      prevederilor Legii nr. 31/1990, republicat„.
valabil p‚n„ la data de 12.08.2004.             Cu drept de recurs Ón termen de 15 zile de la
  Obiectul de activitate                 data pronun˛„rii prezentei Óncheieri.               NUM√R DE ŒNMATRICULARE J 17/741/2002
  Domeniul principal ∫i activitatea principal„:       Pronun˛at„ Ón camera de consiliu ast„zi,
  511 – activit„˛i de intermedieri Ón comer˛ul cu    6 septembrie 2002.                          COD UNIC DE ŒNREGISTRARE 14865630
ridicata;                          R„mas„ irevocabil„ la data de 6 septembrie 2002,
  5112 – intermedieri Ón comer˛ul cu combustibili,    prin renun˛are la recurs.                       JUDEC√TORUL DELEGAT
minerale ∫i produse chimice pentru industrie.         (28/93.306)                       PE L¬NG√ OFICIUL REGISTRULUI COMERfiULUI
  Activit„˛ile secundare: conform actului
constitutiv.                                     *
  Capitalul social                                                      CAMERA DE COMERfi ™I INDUSTRIE
  capitalul social subscris: 2.000.000 lei; capitalul        Societatea Comercial„                    A JUDEfiULUI GALAfiI
social v„rsat: 2.000.000 lei.                  LINIILE POSEIDON — S.R.L., Gala˛i
  Distribuirea capitalului social ∫i participarea la                                     EXTRAS AL ŒNCHEIERII NR. 5444
beneficii ∫i pierderi: St„nescu Viorica, aport la
capital 2.000.000 lei, echival‚nd cu 20 p„r˛i sociale,      NUM√R DE ŒNMATRICULARE J 17/740/2002            din data de 6 septembrie 2002
reprezent‚nd 100 % din capitalul social total, av‚nd        COD UNIC DE ŒNREGISTRARE 14865568          Judec„tor delegat      — Ani∫oara Cucos
cota de participare la beneficii/pierderi de 100 %.                                   Referent O.R.C.       — Liliana Nica
  Administrator: Toader Constan˛a, cet„˛ean
                                  JUDEC√TORUL DELEGAT                 Av‚nd Ón vedere cererea de Ónregistrare nr. 1727
rom‚n, n„scut„ la data de 23.02.1975 Ón Tecuci,
                              PE L¬NG√ OFICIUL REGISTRULUI COMERfiULUI          din data de 4.09.2002, care este Ónso˛it„ de actele
jude˛ul   Gala˛i,  cod  numeric   personal
2750223173197, domiciliat„ Ón comuna Ive∫ti,                                     prev„zute de art. 7 ∫i art. 8 din Legea nr. 31/1990,
jude˛ul Gala˛i, av‚nd puteri depline.                                         republicat„.
                                 CAMERA DE COMERfi ™I INDUSTRIE
  Durata de func˛ionare a societ„˛ii este nelimitat„.
                                    A JUDEfiULUI GALAfiI                     JUDEC√TORUL DELEGAT
  Modul de dizolvare ∫i lichidare: conform
prevederilor Legii nr. 31/1990, republicat„.                                       Dispune autorizarea ∫i Ónregistrarea la Oficiul
  Cu drept de recurs Ón termen de 15 zile de la         EXTRAS AL ŒNCHEIERII NR. 5443
                                                           Registrului Comer˛ului al Jude˛ului Gala˛i a
data pronun˛„rii prezentei Óncheieri.              din data de 6 septembrie 2002            Societ„˛ii Comerciale COCOVAVI — S.R.L., dup„
  Pronun˛at„ Ón camera de consiliu ast„zi,                                      cum urmeaz„:
6 septembrie 2002.                      Judec„tor delegat      — Ani∫oara Cucos
                                                             Asocia˛i:
  R„mas„ irevocabil„ la data de 6 septembrie 2002,     Referent O.R.C.       — Liliana Nica
                                                             1. Dranga Viorica, n„scut„ la data de 29.12.1975
prin renun˛are la recurs.                  Av‚nd Ón vedere cererea de Ónregistrare nr. 1650     Ón Gala˛i, jude˛ul Gala˛i, cet„˛ean rom‚n,
  (27/93.305)                      din data de 22.08.2002, care este Ónso˛it„ de actele    domiciliat„ Ón Gala˛i, bd. Traian Vuia nr. 41, bl. Z9,
             *                prev„zute de art. 7 ∫i art. 8 din Legea nr. 31/1990,    sc. 1, ap. 20, cod po∫tal 6200, jude˛ul Gala˛i,
                             republicat„.                        identificat„ cu C.I. seria GL nr. 084829, eliberat„ de
      Societatea Comercial„                                           Poli˛ia Gala˛i la data de 24.02.2000, cod numeric
                                    JUDEC√TORUL DELEGAT              personal 2751229170332;
    ALSANDIN — S.R.L., comuna Ive∫ti
                               Dispune autorizarea ∫i Ónregistrarea la Oficiul       2. Avram Valentin-Lucian, n„scut la data de
        jude˛ul Gala˛i
                             Registrului Comer˛ului al Jude˛ului Gala˛i a        3.09.1977 Ón Gala˛i, jude˛ul Gala˛i, cet„˛ean rom‚n,
                             Societ„˛ii Comerciale LINIILE POSEIDON — S.R.L.,      domiciliat Ón Gala˛i, Str. Feroviarilor nr. 17, bl. C9,
    NUM√R DE ŒNMATRICULARE J 17/739/2002        dup„ cum urmeaz„:                      sc. 4, ap. 76, cod po∫tal 6200, jude˛ul Gala˛i,
                               Asocia˛i:                        identificat cu C.I. seria GL nr. 175853, eliberat„ de
     COD UNIC DE ŒNREGISTRARE 14865541          1. ™erban Petric„, n„scut la data de 5.10.1962 Ón    Poli˛ia Gala˛i la data de 26.10.2001, cod numeric
                             Foc∫ani, jude˛ul Vrancea, cet„˛ean rom‚n,          personal 1770903170350.
     JUDEC√TORUL DELEGAT               domiciliat Ón Gala˛i, str. Teleajen nr. 3, bl. A4, sc. 1,   Forma juridic„, denumirea, sediul: societate cu
 PE L¬NG√ OFICIUL REGISTRULUI COMERfiULUI         ap. 16, cod po∫tal 6200, jude˛ul Gala˛i, identificat cu   r„spundere limitat„ cu mai mul˛i asocia˛i, persoan„
                             B.I. seria G.V. nr. 363679, eliberat de Poli˛ia Foc∫ani   juridic„ rom‚n„, cu denumirea COCOVAVI — S.R.L.,
                             la data de 8.10.1996, cod numeric personal         av‚nd sediul social Ón Gala˛i, bd. George Co∫buc
    CAMERA DE COMERfi ™I INDUSTRIE
                             1621005390692;                       nr. 31, bl. M3, sc. 4, et. 9, ap. 157, jude˛ul Gala˛i.
       A JUDEfiULUI GALAfiI
                               2. Gana (Gkana) Alexandra, n„scut„ la data de        Obiectul de activitate
                             27.09.1976 Ón Nikaia, Grecia, cet„˛ean grec,          Domeniul principal ∫i activitatea principal„:
    EXTRAS AL ŒNCHEIERII NR. 5442
                             domiciliat„ Ón Grecia, Nikea, Perama, str. Meg.        554 – cafenele ∫i baruri;
    din data de 6 septembrie 2002           Alexandrou nr. 77, identificat„ cu pa∫aportul seria      5541 – cafenele ∫i baruri f„r„ spectacol.
                             O nr. 849794, eliberat de autorit„˛ile din Pireu,       Activit„˛ile secundare: conform actului
 Judec„tor delegat      — Ani∫oara Cucos
                             Atena, la data de 17.07.2001.                constitutiv.
 Referent O.R.C.       — Aneta Dragomir        Forma juridic„, denumirea, sediul: societate cu       Capitalul social
  Av‚nd Ón vedere cererea de Ónregistrare nr. 1564    r„spundere limitat„ cu mai mul˛i asocia˛i, persoan„      capitalul social subscris: 2.000.000 lei; capitalul
din data de 8.08.2002, care este Ónso˛it„ de actele    juridic„ rom‚n„, cu denumirea LINIILE POSEIDON       social v„rsat: 2.000.000 lei.
prev„zute de art. 7 ∫i art. 8 din Legea nr. 31/1990,   — S.R.L., av‚nd sediul social Ón Gala˛i, str. Teleaj„n     Distribuirea capitalului social ∫i participarea la
republicat„.                       nr. 3, bl. A4, sc. 1, ap. 16, jude˛ul Gala˛i.        beneficii ∫i pierderi:
                 MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA                a IV-a,  Nr. 200/27.I.2003                  11
  1. Dranga Viorica, aport la capital 1.000.000 lei,     2. Scurtu Andrei aport la capital 1.000.000 lei,     Pronun˛at„ Ón camera de consiliu ast„zi,
echival‚nd cu 10 p„r˛i sociale, reprezent‚nd 50 %     echival‚nd cu 10 p„r˛i sociale, reprezent‚nd 50 %    11 septembrie 2002.
din capitalul social total, av‚nd cota de participare   din capitalul social total, av‚nd cota de participare    R„mas„ irevocabil„ la data de 11 septembrie
la beneficii/pierderi de 50 %;               la beneficii/pierderi de 50 %.              2002, prin renun˛are la recurs.
  2. Avram Valentin-Lucian, aport la capital         Administratori:                      (32/93.310)
1.000.000 lei, echival‚nd cu 10 p„r˛i sociale,        1. Scurtu Lidia, cet„˛ean rom‚n, n„scut„ la data
                                                                        *
reprezent‚nd 50 % din capitalul social total, av‚nd    de 29.09.1968 Ón Republica Moldova, localitatea
cota de participare la beneficii/pierderi de 50 %.     Sine∫ti, cod numeric personal 2680929173242,
                                                                Societatea Comercial„
  Administratori:                     domiciliat„ Ón Gala˛i, str. Ro∫iori nr. 4, bl. BR16A,
                              sc. 4, ap. 132, cod po∫tal 6200, jude˛ul Gala˛i, av‚nd       METKODO — S.R.L., Gala˛i
  1. Dranga Viorica, cet„˛ean rom‚n, n„scut„ la
data de 29.12.1975 Ón Gala˛i, jude˛ul Gala˛i, cod     puteri depline;
numeric personal 2751229170332, domiciliat„ Ón        2. Scurtu Andrei, cet„˛ean rom‚n, n„scut la data       NUM√R DE ŒNMATRICULARE J 17/745/2002
Gala˛i, bd. Traian Vuia nr. 41, bl. Z9, sc. 1, ap. 20,   de 13.12.1962 Ón Republica Moldova, localitatea
cod po∫tal 6200, jude˛ul Gala˛i, av‚nd puteri       Dereneu, cod numeric personal 1621213173191,            COD UNIC DE ŒNREGISTRARE 14873366
depline;                          domiciliat Ón Gala˛i, str. Ro∫iori nr. 4, bl. BR16A,
  2. Avram Valentin-Lucian, cet„˛ean rom‚n,        sc. A, ap. 132, cod po∫tal 6200, jude˛ul Gala˛i, av‚nd       JUDEC√TORUL DELEGAT
n„scut la data de 3.09.1977 Ón Gala˛i, jude˛ul Gala˛i,   puteri depline.                      PE L¬NG√ OFICIUL REGISTRULUI COMERfiULUI
cod numeric personal 1770903170350, domiciliat Ón       Durata de func˛ionare a societ„˛ii este nelimitat„.
Gala˛i, Str. Feroviarilor nr. 17, bl. C9, sc. 4, ap. 76,   Modul de dizolvare ∫i lichidare: conform
                              prevederilor Legii nr. 31/1990, republicat„.           CAMERA DE COMERfi ™I INDUSTRIE
cod po∫tal 6200, jude˛ul Gala˛i, av‚nd puteri
                               Cu drept de recurs Ón termen de 15 zile de la           A JUDEfiULUI GALAfiI
depline.
  Durata de func˛ionare a societ„˛ii este nelimitat„.   data pronun˛„rii prezentei Óncheieri.
                               Pronun˛at„ Ón camera de consiliu ast„zi,           EXTRAS AL ŒNCHEIERII NR. 5498
  Modul de dizolvare ∫i lichidare: conform
prevederilor Legii nr. 31/1990, republicat„.        11 septembrie 2002.                      din data de 11 septembrie 2002
  Cu drept de recurs Ón termen de 15 zile de la       R„mas„ irevocabil„ la data de 11 septembrie
                              2002, prin renun˛are la recurs.               Judec„tor delegat      — Anca Pungoci
data pronun˛„rii prezentei Óncheieri.
                                (31/93.309)                      Referent O.R.C.       — Liliana Nica
  Pronun˛at„ Ón camera de consiliu ast„zi, 6
septembrie 2002.                                   *                 Av‚nd Ón vedere cererea de Ónregistrare nr. 1684
  R„mas„ irevocabil„ la data de 6 septembrie 2002,                                 din data de 28.08.2002, care este Ónso˛it„ de actele
prin renun˛are la recurs.                       Societatea Comercial„            prev„zute de art. 7 ∫i art. 8 din Legea nr. 31/1990,
  (30/93.308)                                                   republicat„.
                                   ARHA DAVA — S.R.L., Gala˛i
              *                                                   JUDEC√TORUL DELEGAT
                                 NUM√R DE ŒNMATRICULARE J 17/744/2002          Dispune autorizarea ∫i Ónregistrarea la Oficiul
Societatea Comercial„ SCALI — S.R.L., Gala˛i                                    Registrului Comer˛ului al Jude˛ului Gala˛i a
                                  COD UNIC DE ŒNREGISTRARE 14873447        Societ„˛ii Comerciale METKODO — S.R.L., dup„
                                                          cum urmeaz„:
    NUM√R DE ŒNMATRICULARE J 17/743/2002
                                   JUDEC√TORUL DELEGAT                Asocia˛i:
     COD UNIC DE ŒNREGISTRARE 14873358         PE L¬NG√ OFICIUL REGISTRULUI COMERfiULUI           1. Bunga Cristina, n„scut„ la data de 24.12.1977
                                                          Ón Gala˛i, jude˛ul Gala˛i, cet„˛ean rom‚n,
     JUDEC√TORUL DELEGAT                                            domiciliat„ Ón Gala˛i, str. Odobe∫ti nr. 20, cod po∫tal
                                 CAMERA DE COMERfi ™I INDUSTRIE           6200, jude˛ul Gala˛i, identificat„ cu C.I. seria GL nr.
 PE L¬NG√ OFICIUL REGISTRULUI COMERfiULUI
                                    A JUDEfiULUI GALAfiI              184760, eliberat„ de Poli˛ia Gala˛i la data de
                                                          15.01.2002, cod numeric personal 2771224170343;
    CAMERA DE COMERfi ™I INDUSTRIE               EXTRAS AL ŒNCHEIERII NR. 5497             2. Orac George-Cristian, n„scut la data de
       A JUDEfiULUI GALAfiI                 din data de 11 septembrie 2002           12.04.1968 Ón Gala˛i, jude˛ul Gala˛i, cet„˛ean rom‚n,
                                                          domiciliat Ón Gala˛i, str. Traian nr. 1, bl. C2, sc. 1,
    EXTRAS AL ŒNCHEIERII NR. 5496             Judec„tor delegat      — Anca Pungoci       ap. 12, cod po∫tal 6200, jude˛ul Gala˛i, identificat cu
                               Referent O.R.C.       — Liliana Nica       C.I. seria GL nr. 194054, eliberat„ de Poli˛ia Gala˛i
   din data de 11 septembrie 2002                                        la data de 4.03.2002, cod numeric personal
                               Av‚nd Ón vedere cererea de Ónregistrare nr. 1758   1680412170437.
  Judec„tor delegat      — Anca Pungoci       din data de 6.09.2002, care este Ónso˛it„ de actele     Forma juridic„, denumirea, sediul: societate cu
  Referent O.R.C.       — Liliana Nica       prev„zute de art. 7 ∫i art. 8 din Legea nr. 31/1990,   r„spundere limitat„ cu mai mul˛i asocia˛i, persoan„
  Av‚nd Ón vedere cererea de Ónregistrare nr. 1677    republicat„.                       juridic„ rom‚n„, cu denumirea METKODO, av‚nd
din data de 27.08.2002, care este Ónso˛it„ de actele          JUDEC√TORUL DELEGAT             sediul social Ón Gala˛i, str. C„lug„reni nr. 18, bl. U8,
prev„zute de art. 7 ∫i art. 8 din Legea nr. 31/1990,                                sc. 1, et. 2, ap. 31, jude˛ul Gala˛i.
republicat„.                         Dispune autorizarea ∫i Ónregistrarea la Oficiul      Obiectul de activitate
                              Registrului Comer˛ului al Jude˛ului Gala˛i a         Domeniul principal ∫i activitatea principal„:
       JUDEC√TORUL DELEGAT              Societ„˛ii Comerciale ARHA DAVA — S.R.L., dup„        521 – comer˛ cu am„nuntul Ón magazine
                              cum urmeaz„:                       nespecializate;
  Dispune autorizarea ∫i Ónregistrarea la Oficiul
                               Asociat unic: Ioan Virgiliu-Maximilian, n„scut la     5211 – comer˛ cu am„nuntul Ón magazine
Registrului Comer˛ului al Jude˛ului Gala˛i a
                              data de 6.03.1981 Ón Gala˛i, jude˛ul Gala˛i, cet„˛ean  nespecializate, cu v‚nzare predominant„ de
Societ„˛ii Comerciale SCALI — S.R.L., dup„ cum
                              rom‚n, domiciliat Ón Gala˛i, Str. Portului nr. 33,    produse alimentare, b„uturi ∫i tutun.
urmeaz„:
                              bl. M1, sc. 1, ap. 4, cod po∫tal 6200, jude˛ul Gala˛i,    Activit„˛ile secundare: conform actului
  Asocia˛i:
                              identificat cu B.I. seria G.R. nr. 488047, eliberat de  constitutiv.
  1. Scurtu Lidia, n„scut„ la data de 29.09.1968 Ón
                              Poli˛ia Gala˛i la data de 15.02.1995, cod numeric      Capitalul social
Republica Moldova, localitatea Sine∫ti, cet„˛ean                                    capitalul social subscris ∫i v„rsat este de
                              personal 1810306170012.
rom‚n, domiciliat„ Ón Gala˛i, str. Ro∫iori nr. 4, bl.                                2.000.000 lei.
                               Forma juridic„, denumirea, sediul: societate cu
BR16A, sc. 4, ap. 132, cod po∫tal 6200, jude˛ul      r„spundere limitat„ cu asociat unic, persoan„        Distribuirea capitalului social ∫i participarea la
Gala˛i, identificat„ cu C.I. seria GL nr. 156784,     juridic„ rom‚n„, cu denumirea ARHA DAVA, av‚nd      beneficii ∫i pierderi:
eliberat„ de Poli˛ia Gala˛i la data de 14.06.2001, cod   sediul social Ón Gala˛i, Str. Portului nr. 33, blocul    1. Bunga Cristina, aport la capital 1.000.000 lei,
numeric personal 2680929173242;              Malina 1, sc. 1, et. 1, ap. 4, jude˛ul Gala˛i.      echival‚nd cu 10 p„r˛i sociale, reprezent‚nd 50 %
  2. Scurtu Andrei, n„scut la data de 13.12.1962 Ón     Obiectul de activitate                din capitalul social total, av‚nd cota de participare
Republica Moldova, localitatea Dereneu, cet„˛ean       Domeniul principal ∫i activitatea principal„:     la beneficii/pierderi de 50 %;
rom‚n, domiciliat Ón Gala˛i, str. Ro∫iori nr. 4, bl.     742 – activit„˛i de proiectare, urbanism, inginerie    2. Orac George-Cristian aport la capital 1.000.000
BR16A, sc. 4, ap. 132, cod po∫tal 6200, jude˛ul      ∫i alte servicii tehnice;                lei, echival‚nd cu 10 p„r˛i sociale, reprezent‚nd
Gala˛i, identificat cu C.I. seria GL nr. 156790,       7420 – activit„˛i de proiectare, inginerie ∫i alte  50 % din capitalul social total, av‚nd cota de
eliberat„ de Poli˛ia Gala˛i la data de 14.06.2001, cod   servicii tehnice.                    participare la beneficii/pierderi de 50 %.
numeric personal 1621213173191.                Activit„˛ile secundare: conform actului          Administratori:
  Forma juridic„, denumirea, sediul: societate cu     constitutiv.                         1. Bunga Cristina, cet„˛ean rom‚n, n„scut„ la
r„spundere limitat„ cu mai mul˛i asocia˛i, persoan„      Capitalul social                   data de 24.12.1977 Ón Gala˛i, jude˛ul Gala˛i, cod
juridic„ rom‚n„, cu denumirea SCALI, av‚nd sediul       capitalul social subscris ∫i v„rsat este de      numeric personal 2771224170343, domiciliat„ Ón
social Ón Gala˛i, str. Constantin Br‚ncoveanu nr. 4,    2.000.000 lei.                      Gala˛i, str. Odobe∫ti nr. 20, cod po∫tal 6200, jude˛ul
bl. DL2, sc. 2, ap. 37, jude˛ul Gala˛i, valabil p‚n„ la    Distribuirea capitalului social ∫i participarea la  Gala˛i, av‚nd puteri depline;
data de 1.10.2007.                     beneficii ∫i pierderi: Ioan Virgiliu-Maximilian, aport    2. Orac George-Cristian, cet„˛ean rom‚n, n„scut
  Obiectul de activitate                 la capital 2.000.000 lei, echival‚nd cu 20 p„r˛i     la data de 12.04.1968 Ón Gala˛i, jude˛ul Gala˛i, cod
  Domeniul principal ∫i activitatea principal„:      sociale, reprezent‚nd 100 % capitalul social total,   numeric personal 1680412170437, domiciliat Ón
  930 – alte activit„˛i de servicii;           av‚nd cota de participare la beneficii/pierderi de    Gala˛i, str. Traian nr. 1, bl. C2, sc. 1, ap. 12, cod
  9304 – activit„˛i de Óntre˛inere corporal„.                                   po∫tal 6200, jude˛ul Gala˛i, av‚nd puteri depline.
                              100 %.
  Activit„˛ile secundare: conform actului                                       Durata de func˛ionare a societ„˛ii este nelimitat„.
                               Administrator: Ioan Virgiliu-Maximilian,
constitutiv.                                                      Modul de dizolvare ∫i lichidare: conform
                              cet„˛ean rom‚n, n„scut la data de 6.03.1981 Ón
  Capitalul social                                                 prevederilor Legii nr. 31/1990, republicat„.
                              Gala˛i, jude˛ul Gala˛i, cod numeric personal
  capitalul social subscris ∫i v„rsat este de                                     Cu drept de recurs Ón termen de 15 zile de la
                              1810306170012, domiciliat Ón Gala˛i, Str. Portului
                                                          data pronun˛„rii prezentei Óncheieri.
2.000.000 lei.                       nr. 33, bl. M1, sc. 1, ap. 4, cod po∫tal 6200, jude˛ul
                                                            Pronun˛at„ Ón camera de consiliu ast„zi, 11
  Distribuirea capitalului social ∫i participarea la   Gala˛i, av‚nd puteri depline.
                                                          septembrie 2002.
beneficii ∫i pierderi:                    Durata de func˛ionare a societ„˛ii este nelimitat„.
                                                            R„mas„ irevocabil„ la data de 11 septembrie
  1. Scurtu Lidia, aport la capital 1.000.000 lei,      Modul de dizolvare ∫i lichidare: conform       2002, prin renun˛are la recurs.
echival‚nd cu 10 p„r˛i sociale, reprezent‚nd 50 %     prevederilor Legii nr. 31/1990, republicat„.
din capitalul social total, av‚nd cota de participare                                  (33/93.311)
                               Cu drept de recurs Ón termen de 15 zile de la
la beneficii/pierderi de 50 %;               data pronun˛„rii prezentei Óncheieri.                        *
 12               MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI,               PARTEA a IV-a,    Nr. 200/27.I.2003
     Societatea Comercial„                    JUDEC√TORUL DELEGAT                Domeniul principal ∫i activitatea principal„:
  GIPAN GRUP — S.R.L., comuna V‚n„tori                                         011 – cultura vegetal„;
                              Dispune autorizarea ∫i Ónregistrarea la Oficiul
    satul V‚n„tori, jude˛ul Gala˛i                                          0111 – cultura cerealelor.
                             Registrului Comer˛ului al Jude˛ului Gala˛i a
                                                             Activit„˛ile secundare sunt conform actului
                             Societ„˛ii Comerciale EDENINA — S.R.L., dup„ cum
                                                           constitutiv.
    NUM√R DE ŒNMATRICULARE J 17/746/2002
                             urmeaz„:
                                                             Capitalul social: capitalul social subscris este de
                              Asociat„ unic„: Pavel Sandina, n„scut„ la data de
                                                           10.000.000 lei, v„rsat 10.000.000 lei, participarea
     COD UNIC DE ŒNREGISTRARE 14873331        1.01.1965 Ón localitatea Clipice∫ti (fiife∫ti), jude˛ul
                                                           str„in„ la capitalul social este de 10.000.000 lei.
                             Vrancea, cet„˛ean rom‚n, domiciliat„ Ón Gala˛i, str.
                                                             Distribuirea capitalului social ∫i participarea la
     JUDEC√TORUL DELEGAT              C„lug„reni nr. 12, bl. K6, sc. 2, ap. 25, cod po∫tal
                                                           beneficii ∫i pierderi:
 PE L¬NG√ OFICIUL REGISTRULUI COMERfiULUI         6200, jude˛ul Gala˛i, identificat„ cu C.I. seria GL
                                                             Zagonlin Alfonso – aport la capitalul social
                             nr. 052929, eliberat„ de Poli˛ia Gala˛i la data de
                             20.07.1999, cod numeric personal 2650101170320.       10.000.000 lei, echival‚nd cu 100 p„r˛i sociale,
    CAMERA DE COMERfi ™I INDUSTRIE            Forma juridic„, denumirea, sediul: societate cu      reprezent‚nd 100 % capitalul social total, av‚nd o
      A JUDEfiULUI GALAfiI              r„spundere limitat„ cu asociat unic, persoan„        cot„ de participare la beneficii/pierderi de 100 %.
                             juridic„ rom‚n„, cu denumirea EDENINA, av‚nd          Administrator: Zagolin Alfonso, cet„˛ean italian,
    EXTRAS AL ŒNCHEIERII NR. 5499           sediul social Ón Gala˛i, str. C„lug„reni nr. 12, bl. K6,   n„scut la data de 27 ianuarie 1947 Ón localitatea
                             sc. 2, et. 1, ap. 25, jude˛ul Gala˛i.            Codevigo, Italia, domiciliat Ón Italia, localitatea
    din data de 11 septembrie 2002                                         Dolo-Vene˛ia, Via Don Milani nr. 8, av‚nd puteri
                              Obiectul de activitate
 Judec„tor delegat      — Anca Pungoci        Domeniul principal ∫i activitatea principal„:       depline.
 Referent O.R.C.       — Liliana Nica        524 – comer˛ cu am„nuntul, Ón magazine            Durata de func˛ionare a societ„˛ii este nelimitat„.
                             specializate, cu alte produse neclasificate Ón alt„       Modul de dizolvare ∫i lichidare: conform
  Av‚nd Ón vedere cererea de Ónregistrare nr. 1479                                  prevederilor Legii nr. 31/1990, republicat„.
din data de 29.07.2002, care este Ónso˛it„ de actele   parte;
                              5248 – comer˛ cu am„nuntul, Ón magazine           Cu drept de recurs Ón termen de 15 zile de la
prev„zute de art. 7 ∫i art. 8 din Legea nr. 31/1990,
                             specializate, cu alte produse neclasificate Ón alt„     data pronun˛„rii prezentei Óncheieri.
republicat„.
                             parte, inclusiv flor„rie.                    Pronun˛at„ Ón camera de consiliu ast„zi,
       JUDEC√TORUL DELEGAT              Activit„˛ile secundare: conform actului          11 septembrie 2002.
                             constitutiv.                          R„mas„ irevocabil„ la data de 11 septembrie
  Dispune autorizarea ∫i Ónregistrarea la Oficiul
                              Capitalul social                     2002 prin renun˛are la recurs.
Registrului Comer˛ului al Jude˛ului Gala˛i a
Societ„˛ii Comerciale GIPAN GRUP — S.R.L., dup„       capitalul social subscris ∫i v„rsat este de          (36/93.314)
cum urmeaz„:                       2.000.000 lei.                                     *
  Asociat unic: Nistor Petru, n„scut la data de      Distribuirea capitalului social ∫i participarea la
13.06.1967 Ón localitatea Mironeasa, jude˛ul Ia∫i,    beneficii ∫i pierderi: Pavel Sandina, aport la capital     Societatea Comercial„ MELAX DJ — S.R.L.
cet„˛ean rom‚n, domiciliat Ón Gala˛i, str. Alexandru   2.000.000 lei, echival‚nd cu 20 p„r˛i sociale,
                                                                    Gala˛i
Ioan Cuza nr. 25, cod po∫tal 6200, jude˛ul Gala˛i,    reprezent‚nd 100 % capitalul social total, av‚nd cota
identificat cu C.I. seria GL nr. 028727, eliberat„ de  de participare la beneficii/pierderi de 100 %.
Poli˛ia Gala˛i la data de 11.02.1999, cod numeric      Administrator: Pavel Sandina, cet„˛ean rom‚n,          NUM√R DE ŒNMATRICULARE J 17/749/2002
personal 1670613225639.                 n„scut„ la data de 1.01.1965 Ón localitatea Clipice∫ti
  Forma juridic„, denumirea, sediul: societate cu    (fiife∫ti), jude˛ul Vrancea, cod numeric personal           COD UNIC DE ŒNREGISTRARE 14873471
r„spundere limitat„ cu asociat unic, persoan„      2650101170320, domiciliat„ Ón Gala˛i, str.
juridic„ rom‚n„, cu denumirea GIPAN GRUP,        C„lug„reni nr. 12, bl. K6, sc. 2, ap. 25, cod po∫tal          JUDEC√TORUL DELEGAT
av‚nd sediul social Ón satul V‚n„tori, comuna      6200, jude˛ul Gala˛i, av‚nd puteri depline.          PE L¬NG√ OFICIUL REGISTRULUI COMERfiULUI
V‚n„tori, jude˛ul Gala˛i.                  Durata de func˛ionare a societ„˛ii este nelimitat„.
  Obiectul de activitate                  Modul de dizolvare ∫i lichidare: conform
  Domeniul principal ∫i activitatea principal„:                                       CAMERA DE COMERfi ™I INDUSTRIE
                             prevederilor Legii nr. 31/1990, republicat„.
  502 – Óntre˛inerea ∫i repararea autovehiculelor;     Cu drept de recurs Ón termen de 15 zile de la             A JUDEfiULUI GALAfiI
  5021 – Óntre˛inerea ∫i repararea autovehiculelor   data pronun˛„rii prezentei Óncheieri.
(f„r„ repara˛iile executate Ón Óntreprinderi        Pronun˛at„ Ón camera de consiliu ast„zi,             EXTRAS AL ŒNCHEIERII NR. 5502
organizate de tip industrial).
                             11 septembrie 2002.
  Activit„˛ile secundare: conform actului                                             din 11 septembrie 2002
                              R„mas„ irevocabil„ la data de 11 septembrie
constitutiv.                                                      Judec„tor delegat    — Anca Pungoci
                             2002, prin renun˛are la recurs.
  Capitalul social
                               (35/93.313)                        Referent O.R.C.     — Aneta Dragomir
  capitalul social subscris ∫i v„rsat este de
2.000.000 lei.                                    *                  Av‚nd Ón vedere cererea de Ónregistrare nr. 1761
  Distribuirea capitalului social ∫i participarea la                                 din 9 septembrie 2002, care este Ónso˛it„ de actele
beneficii ∫i pierderi: Nistor Petru, aport la capital        Societatea Comercial„               prev„zute de art. 7 ∫i art. 8 din Legea nr. 31/1990,
2.000.000 lei, echival‚nd cu 20 p„r˛i sociale,                                    republicat„,
                                AGRIPROGRES UNO — S.R.L., Gala˛i
reprezent‚nd 100 % capitalul social total, av‚nd cota
de participare la beneficii/pierderi de 100 %.                                           JUDEC√TORUL DELEGAT
  Administrator: Nistor Petru, cet„˛ean rom‚n,         NUM√R DE ŒNMATRICULARE J 17/748/2002
n„scut la data de 13.06.1967 Ón localitatea                                                 Dispune:
Mironeasa, jude˛ul Ia∫i, cod numeric personal           COD UNIC DE ŒNREGISTRARE 14873382
                                                             Autorizarea ∫i Ónregistrarea la Oficiul Registrului
1670613225639, domiciliat Ón Gala˛i, str. Alexandru
                                                           Comer˛ului al Jude˛ului Gala˛i a Societ„˛ii
Ioan Cuza nr. 25, cod po∫tal 6200, jude˛ul Gala˛i,         JUDEC√TORUL DELEGAT
av‚nd puteri depline.                                                 Comerciale MELAX DJ — S.R.L., dup„ cum urmeaz„:
                             PE L¬NG√ OFICIUL REGISTRULUI COMERfiULUI
  Durata de func˛ionare a societ„˛ii este nelimitat„.                                  Asocia˛i:
  Modul de dizolvare ∫i lichidare: conform                                       1. Ciolacu Doina, n„scut„ la data de 9 februarie
prevederilor Legii nr. 31/1990, republicat„.           CAMERA DE COMERfi ™I INDUSTRIE            1949 Ón localitatea ™ipote, jude˛ul Ia∫i, cet„˛ean
  Cu drept de recurs Ón termen de 15 zile de la           A JUDEfiULUI GALAfiI               rom‚n, domiciliat„ Ón Gala˛i, str. Rizer nr. 39, cod
data pronun˛„rii prezentei Óncheieri.                                         po∫tal 6200, jude˛ul Gala˛i, identificat„ cu C.I. seria
  Pronun˛at„ Ón camera de consiliu ast„zi,           EXTRAS AL ŒNCHEIERII NR. 5501            GL nr. 191392, eliberat„ de Poli˛ia Gala˛i la data de
11 septembrie 2002.                                                  18 februarie 2002, cod numeric personal
  R„mas„ irevocabil„ la data de 11 septembrie             din 11 septembrie 2002             2490209170326, ∫i
2002, prin renun˛are la recurs.                                             2. Ciolacu Jan, n„scut la data de 28 mai 1952 Ón
                              Judec„tor delegat    — Anca Pungoci
  (34/93.312)                                                    Gala˛i, jude˛ul Gala˛i, cet„˛ean rom‚n, domiciliat Ón
                              Referent O.R.C.     — Liliana Nica
                                                           Gala˛i, str. Rizer nr. 39, cod po∫tal 6200, identificat
             *                 Av‚nd Ón vedere cererea de Ónregistrare nr. 1738     cu B.I. seria H.C. nr. 000477, eliberat de Poli˛ia
                             din 5 septembrie 2002, care este Ónso˛it„ de actele     Gala˛i la data de 3 martie 1998, cod numeric
       Societatea Comercial„            prev„zute de art. 7 ∫i art. 8 din Legea nr. 31/1990,     personal 1520528170357.
      EDENINA — S.R.L., Gala˛i           republicat„,                          Forma juridic„, denumirea, sediul: societate cu
                                                           r„spundere limitat„ cu mai mul˛i asocia˛i, persoan„
                                    JUDEC√TORUL DELEGAT
    NUM√R DE ŒNMATRICULARE J 17/747/2002                                      juridic„ rom‚n„, cu denumirea MELAX DJ — S.R.L.,
                                                           cu sediul social Ón Gala˛i, str. Rizer nr. 39, jude˛ul
     COD UNIC DE ŒNREGISTRARE 14873480                    Dispune:               Gala˛i.
                              Autorizarea ∫i Ónregistrarea la Oficiul Registrului     Obiectul de activitate
     JUDEC√TORUL DELEGAT              Comer˛ului al Jude˛ului Gala˛i a Societ„˛ii           Domeniul principal ∫i activitatea principal„:
 PE L¬NG√ OFICIUL REGISTRULUI COMERfiULUI         Comerciale AGRIPROGRES UNO — S.R.L., dup„ cum          521 – comer˛ cu am„nuntul Ón magazine
                             urmeaz„:                           nespecializate;
                              Asociat unic: Zagolin Alfonso, n„scut la data de       5211 – comer˛ cu am„nuntul Ón magazine
    CAMERA DE COMERfi ™I INDUSTRIE
                             27 ianuarie 1947 Ón localitatea Codevigo, Italia,      nespecializate, cu v‚nzare predominant„ de
      A JUDEfiULUI GALAfiI
                             cet„˛ean italian, domiciliat Ón Italia, localitatea Dolo-  produse alimentare, b„uturi ∫i tutun.
                             Vene˛ia, Via Don Milani nr. 8, identificat cu          Activit„˛ile secundare sunt conform actului
    EXTRAS AL ŒNCHEIERII NR. 5500           pa∫aportul seria T nr. 963170, eliberat de          constitutiv.
    din data de 11 septembrie 2002          autorit„˛ile din Vene˛ia la data de 11 august 1999.       Capitalul social: capitalul social subscris este de
                              Forma juridic„, denumirea, sediul: societate cu      2.000.000 lei, v„rsat 2.000.000 lei.
 Judec„tor delegat      — Anca Pungoci       r„spundere limitat„ cu asociat unic, persoan„          Distribuirea capitalului social ∫i participarea la
 Referent O.R.C.       — Liliana Nica       juridic„ rom‚n„, cu denumirea AGRIPROGRES          beneficii ∫i pierderi:
  Av‚nd Ón vedere cererea de Ónregistrare nr. 1762   UNO — S.R.L., cu sediul social Ón Gala˛i, str. Ro∫iori     1. Ciolacu Doina – aport la capital 1.000.000 lei,
din data de 9.09.2002, care este Ónso˛it„ de actele   nr. 39, bl PIN2, sc. 1, et. 1, ap. 7, valabil p‚n„ la data  echival‚nd cu 10 p„r˛i sociale, reprezent‚nd 50 %
prev„zute de art. 7 ∫i art. 8 din Legea nr. 31/1990,   de 8 septembrie 2007.                    din capitalul social total, av‚nd o cot„ de participare
republicat„.                        Obiectul de activitate                  la beneficii/pierderi de 50 %, ∫i
                 MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA                a IV-a,  Nr. 200/27.I.2003                   13
  2. Ciolacu Jan – aport la capital 1.000.000 lei,        Societatea Comercial„                    Societatea Comercial„
echival‚nd cu 10 p„r˛i sociale, reprezent‚nd 50 %      TRACTORS SPARE PARTS — S.R.L., Gala˛i              LOGO DESIGN — S.R.L., Gala˛i
din capitalul social total, av‚nd o cot„ de participare
la beneficii/pierderi de 50 %.
  Administratori:                        NUM√R DE ŒNMATRICULARE J 17/751/2002           NUM√R DE ŒNMATRICULARE J 17/752/2002
  1. Ciolacu Doina, cet„˛ean rom‚n, n„scut„ la data
                                  COD UNIC DE ŒNREGISTRARE 14873374             COD UNIC DE ŒNREGISTRARE 14873528
de 9 februarie 1949 Ón localitatea ™ipote, jude˛ul
Ia∫i, cod numeric personal 2490209170326,
domiciliat„ Ón Gala˛i, str. Rizer nr. 39, cod po∫tal        JUDEC√TORUL DELEGAT                    JUDEC√TORUL DELEGAT
6200, jude˛ul Gala˛i, av‚nd puteri depline, ∫i       PE L¬NG√ OFICIUL REGISTRULUI COMERfiULUI          PE L¬NG√ OFICIUL REGISTRULUI COMERfiULUI
  2. Ciolacu Jan, cet„˛ean rom‚n, n„scut la data de
28 mai 1952 Ón Gala˛i, jude˛ul Gala˛i, cod numeric
                                 CAMERA DE COMERfi ™I INDUSTRIE               CAMERA DE COMERfi ™I INDUSTRIE
personal 1520528170357, domiciliat Ón Gala˛i, str.
                                                                 A JUDEfiULUI GALAfiI
Rizer nr. 39, cod po∫tal 6200, jude˛ul Gala˛i, av‚nd          A JUDEfiULUI GALAfiI
puteri depline.
  Durata de func˛ionare a societ„˛ii este nelimitat„.                                   EXTRAS AL ŒNCHEIERII NR. 5505
                                 EXTRAS AL ŒNCHEIERII NR. 5504
  Modul de dizolvare ∫i lichidare: conform
                                                                 din 11 septembrie 2002
prevederilor Legii nr. 31/1990, republicat„.              din 11 septembrie 2002
  Cu drept de recurs Ón termen de 15 zile de la                                    Judec„tor delegat    — Anca Pungoci
                              Judec„tor delegat    — Anca Pungoci
data pronun˛„rii prezentei Óncheieri.                                         Referent O.R.C.     — Aneta Dragomir
  Pronun˛at„ Ón camera de consiliu ast„zi, 11       Referent O.R.C.     — Aneta Dragomir
                                                            Av‚nd Ón vedere cererea de Ónregistrare nr. 1776
septembrie 2002.                       Av‚nd Ón vedere cererea de Ónregistrare nr. 1714    din 9 septembrie 2002, care este Ónso˛it„ de actele
  R„mas„ definitiv„ la data de 11 septembrie 2002    din 2 septembrie 2002, care este Ónso˛it„ de actele    prev„zute de art. 7 ∫i art. 8 din Legea nr. 31/1990,
prin renun˛are la recurs.
                             prev„zute de art. 7 ∫i art. 8 din Legea nr. 31/1990,   republicat„,
  (37/93.315)                      republicat„,
             *                                                   JUDEC√TORUL DELEGAT
                                    JUDEC√TORUL DELEGAT
  Societatea Comercial„ GALFIDO — S.R.L.                                                 Dispune:
          Gala˛i                            Dispune:                Autorizarea ∫i Ónregistrarea la Oficiul Registrului
                               Autorizarea ∫i Ónregistrarea la Oficiul Registrului  Comer˛ului al Jude˛ului Gala˛i a Societ„˛ii
                             Comer˛ului al Jude˛ului Gala˛i a Societ„˛ii        Comerciale LOGO DESIGN — S.R.L., dup„ cum
    NUM√R DE ŒNMATRICULARE J 17/750/2002
                             Comerciale TRACTORS SPARE PARTS — S.R.L.,         urmeaz„:
     COD UNIC DE ŒNREGISTRARE 14873420        dup„ cum urmeaz„:                      Asociat unic: Brasov Daniel, n„scut la data de 29
                               Asocia˛i:                       ianuarie 1977 Ón Gala˛i, jude˛ul Gala˛i, cet„˛ean
     JUDEC√TORUL DELEGAT                                            rom‚n, domiciliat Ón Gala˛i, str. Ionel Fernic nr. 30,
                               1. Ioan Marian, n„scut la data de 25 ianuarie
 PE L¬NG√ OFICIUL REGISTRULUI COMERfiULUI                                      bl. Y9, sc. 3, ap. 48, cod po∫tal 6200, jude˛ul Gala˛i,
                             1970 Ón Gala˛i, jude˛ul Gala˛i, cet„˛ean rom‚n,
                                                          identificat cu C.I. seria GL nr. 207313, eliberat„ de
                             domiciliat Ón Gala˛i, Strada Domneasc„ nr. 128, bl.    Poli˛ia Gala˛i la data de 20 mai 2002, cod numeric
                             30 APT, sc. 2, ap. 19, cod po∫tal 6200, jude˛ul Gala˛i,  personal 1770129170324.
    CAMERA DE COMERfi ™I INDUSTRIE
                             identificat cu B.I. seria G.X. nr. 530939, eliberat de    Forma juridic„, denumirea, sediul: societate cu
       A JUDEfiULUI GALAfiI
                             Poli˛ia Gala˛i la data de 13 august 1997, cod       r„spundere limitat„ cu asociat unic, persoan„
    EXTRAS AL ŒNCHEIERII NR. 5503           numeric personal 1700125170385, ∫i            juridic„ rom‚n„, cu denumirea LOGO DESIGN —
                               2. Ioan Liliana-Lauren˛ia, n„scut„ la data de 2    S.R.L., cu sediul social Ón Gala˛i, str. Ionel Fernic nr.
       din 11 septembrie 2002            octombrie 1972 Ón Gala˛i, jude˛ul Gala˛i, cet„˛ean    30, bl. Y9, sc. 3, et. 1, ap. 48, jude˛ul Gala˛i.
 Judec„tor delegat    — Anca Pungoci         rom‚n, domiciliat„ Ón Gala˛i, Strada Domneasc„ nr.      Obiectul de activitate
                             128, bl. 30 APT, sc. 2, ap. 19, cod po∫tal 6200,       Domeniul principal ∫i activitatea principal„:
 Referent O.R.C.     — Oana Atanasiu
                             identificat„ cu B.I. seria G.X. nr. 530940, eliberat de   744 - publicitate;
  Av‚nd Ón vedere cererea de Ónregistrare nr. 1748    Poli˛ia Gala˛i la data de 13 august 1997, cod        7440 – publicitate.
din 5 septembrie 2002, care este Ónso˛it„ de actele    numeric personal 2721002170365.               Activit„˛ile secundare sunt conform actului
prev„zute de art. 7 ∫i art. 8 din Legea nr. 31/1990,                                constitutiv.
                               Forma juridic„, denumirea, sediul: societate cu
republicat„,                                                      Capitalul social: capitalul social subscris este de
                             r„spundere limitat„ cu mai mul˛i asocia˛i, persoan„
                                                          2.000.000 lei, v„rsat 2.000.000 lei.
       JUDEC√TORUL DELEGAT             juridic„ rom‚n„, cu denumirea TRACTORS SPARE
                                                            Distribuirea capitalului social ∫i participarea la
                             PARTS — S.R.L., cu sediul social Ón Gala˛i, Strada
                                                          beneficii ∫i pierderi:
           Dispune:              Domneasc„ nr. 128, bl. 30 APT, sc. 3, et. 4, ap. 19,     Brasov Daniel – aport la capital 2.000.000 lei,
  Autorizarea ∫i Ónregistrarea la Oficiul Registrului  jude˛ul Gala˛i.                      echival‚nd cu 20 p„r˛i sociale, reprezent‚nd 100 %
Comer˛ului al Jude˛ului Gala˛i a Societ„˛ii         Obiectul de activitate                 capitalul social total, av‚nd o cot„ de participare la
Comerciale GALFIDO — S.R.L., dup„ cum urmeaz„:        Domeniul principal ∫i activitatea principal„:     beneficii/pierderi de 100 %.
  Asociat unic: Avas‚lc„i Filip, n„scut la data de 10    503 – comer˛ cu piese ∫i accesorii pentru         Administrator: Brasov Daniel, cet„˛ean rom‚n,
octombrie 1959 Ón localitatea Dragomire∫ti, jude˛ul    autovehicule;                       n„scut la data de 29 ianuarie 1977 Ón Gala˛i, jude˛ul
Vaslui, cet„˛ean rom‚n, domiciliat Ón Gala˛i, Str.      5030 – comer˛ cu piese ∫i accesorii pentru       Gala˛i, cod numeric personal 1770129170324,
Unirii nr. 95, cod po∫tal 6200, jude˛ul Gala˛i,      autovehicule, inclusiv import-export.           domiciliat Ón Gala˛i, str. Ionel Fernic nr. 30, bl. Y9,
identificat cu B.I. seria B.T. nr. 975760, eliberat de    Capitalul social: capitalul social subscris este de  sc. 3, ap. 48, cod po∫tal 6200, jude˛ul Gala˛i, av‚nd
Poli˛ia Gala˛i la data de 21 martie 1994, cod       2.000.000 lei, v„rsat 2.000.000 lei.           puteri depline.
numeric personal 1591010374102.               Distribuirea capitalului social ∫i participarea la    Durata de func˛ionare a societ„˛ii este nelimitat„.
  Forma juridic„, denumirea, sediul: societate cu                                   Modul de dizolvare ∫i lichidare: conform
                             beneficii ∫i pierderi:
r„spundere limitat„ cu asociat unic, persoan„                                    prevederilor Legii nr. 31/1990, republicat„.
                               1. Ioan Marian – aport la capital 1.000.000 lei,
juridic„ rom‚n„, cu denumirea GALFIDO — S.R.L.,                                    Cu drept de recurs Ón termen de 15 zile de la
cu sediul social Ón Gala˛i, Str. Unirii nr. 95, jude˛ul  echival‚nd cu 10 p„r˛i sociale, reprezent‚nd 50 %
                                                          data pronun˛„rii prezentei Óncheieri.
Gala˛i.                          din capitalul social total, av‚nd o cot„ de participare
                                                            Pronun˛at„ Ón camera de consiliu ast„zi,
  Obiectul de activitate                 la beneficii/pierderi de 50 %, ∫i
                                                          11 septembrie 2002.
  Domeniul principal ∫i activitatea principal„:       2. Ioan Liliana-Lauren˛ia – aport la capital       R„mas„ irevocabil„ la data de 11 septembrie
  251 – produc˛ie de articole din cauciuc;        1.000.000 lei, echival‚nd cu 10 p„r˛i sociale,      2002.
  2512 – re∫aparea pneurilor.              reprezent‚nd 50 % din capitalul social total, av‚nd
                                                            (40/93.318)
  Activit„˛ile secundare sunt conform actului      o cot„ de participare la beneficii/pierderi de 50 %.
constitutiv.                         Administratori:                                  *
  Capitalul social: capitalul social subscris este de    1. Ioan Marian, cet„˛ean rom‚n, n„scut la data de
2.000.000 lei, v„rsat 2.000.000 lei.           25 ianuarie 1970 Ón Gala˛i, jude˛ul Gala˛i, cod            Societatea Comercial„
  Distribuirea capitalului social ∫i participarea la   numeric personal 1700125170385, domiciliat Ón           DUNGAL EURO — S.R.L., Gala˛i
beneficii ∫i pierderi:
                             Gala˛i, Strada Domneasc„ nr. 128, bl. 30 APT, sc. 2,
  Avas‚lc„i Filip – aport la capital 2.000.000 lei,
echival‚nd cu 20 p„r˛i sociale, reprezent‚nd 100 %    ap. 19, cod po∫tal 6200, jude˛ul Gala˛i, av‚nd puteri      NUM√R DE ŒNMATRICULARE J 17/753/2002
capitalul social total, av‚nd o cot„ de participare la  depline, ∫i
                               2. Ioan Liliana-Lauren˛ia, cet„˛ean rom‚n,            COD UNIC DE ŒNREGISTRARE 14873340
beneficii/pierderi de 100 %.
  Administrator: Avas‚lc„i Filip, cet„˛ean rom‚n,    n„scut„ la data de 2 octombrie 1972 Ón Gala˛i,
n„scut la data de 10 octombrie 1959 Ón localitatea    jude˛ul   Gala˛i,  cod   numeric   personal        JUDEC√TORUL DELEGAT
Dragomire∫ti, jude˛ul Vaslui, cod numeric personal    2721002170365, domiciliat„ Ón Gala˛i, Strada        PE L¬NG√ OFICIUL REGISTRULUI COMERfiULUI
1591010374102, domiciliat Ón Gala˛i, Str. Unirii nr.   Domneasc„ nr. 128, bl. 30 APT, sc. 2, ap. 19, cod
95, telefon 0744/581422, cod po∫tal 6200, jude˛ul     po∫tal 6200, jude˛ul Gala˛i, avÓnd puteri depline.        CAMERA DE COMERfi ™I INDUSTRIE
Gala˛i, av‚nd puteri depline.                Durata de func˛ionare a societ„˛ii este nelimitat„.         A JUDEfiULUI GALAfiI
  Durata de func˛ionare a societ„˛ii este nelimitat„.    Modul de dizolvare ∫i lichidare: conform
  Modul de dizolvare ∫i lichidare: conform        prevederilor Legii nr. 31/1990, republicat„.
prevederilor Legii nr. 31/1990, republicat„.                                        EXTRAS AL ŒNCHEIERII NR. 5506
                               Cu drept de recurs Ón termen de 15 zile de la
  Cu drept de recurs Ón termen de 15 zile de la
                             data pronun˛„rii prezentei Óncheieri.                  din 11 septembrie 2002
data pronun˛„rii prezentei Óncheieri.
  Pronun˛at„ Ón camera de consiliu ast„zi,         Pronun˛at„ Ón camera de consiliu ast„zi,         Judec„tor delegat    — Anca Pungoci
11 septembrie 2002.                    11 septembrie 2002.                     Referent O.R.C.     — Liliana Nica
  R„mas„ irevocabil„ la data de 11 septembrie        R„mas„ definitiv„ la data de 11 septembrie 2002
                             prin renun˛are la recurs.                  Av‚nd Ón vedere cererea de Ónregistrare nr. 1649
2002 prin renun˛are la recurs.
                                                          din 22 august 2002, care este Ónso˛it„ de actele
  (38/93.316)                        (39/93.317)
                                                          prev„zute de art. 7 ∫i art. 8 din Legea nr. 31/1990,
             *                             *                republicat„,
  14               MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI,               PARTEA a IV-a,   Nr. 200/27.I.2003
       JUDEC√TORUL DELEGAT                     JUDEC√TORUL DELEGAT              QUATTRO, av‚nd sediul social Ón Gala˛i, str. Ro∫iori
                                                            nr. 39, bl. PIN2, sc. 1, et. 1, ap. 7, jude˛ul Gala˛i,
            Dispune:                          Dispune:               valabil p‚n„ la data de 8.09.2007.
                                                              Obiectul de activitate:
  Autorizarea ∫i Ónregistrarea la Oficiul Registrului    Autorizarea ∫i Ónregistrarea la Oficiul Registrului
                                                              Domeniul principal ∫i activitatea principal„:
Comer˛ului al Jude˛ului Gala˛i a Societ„˛ii         Comer˛ului al Jude˛ului Gala˛i a Societ„˛ii
                                                              011 – cultura vegeral„;
Comerciale DUNGAL EURO — S.R.L., dup„ cum          Comerciale AGRIPROGRES TRE — S.R.L., dup„ cum
                                                              0111 – cultura cerealelor.
urmeaz„:                          urmeaz„:
                                                              Activit„˛ile secundare sunt conform actului
  Asocia˛i:                         Asociat unic: Longin Rossana, n„scut„ la data de
                                                            constitutiv.
  1. Dobrea Gheorghe, n„scut la data de 7         25 aprilie 1952 Ón localitatea Santa Maria Di         Capitalul social:
octombrie 1959 Ón localitatea Tuluce∫ti, jude˛ul      Sala,VE, Italia, cet„˛ean italian, domiciliat„ Ón Italia,   – capitalul social subscris: 2.000.000 lei, v„rsat
Gala˛i, cet„˛ean rom‚n, domiciliat Ón Gala˛i, Strada    localitatea Pianiga-Vene˛ia, Via Bosco 99,         2.000.000 lei;
Constructorilor nr. 9, bl. B1, sc. 5, ap. 50, cod po∫tal  identificat„ cu pa∫aportul seria X nr. 115532,         – participarea str„in„ la capitalul social este de
6200, jude˛ul Gala˛i, identificat cu C.I. seria GL nr.   eliberat de autorit„˛ile din Vene˛ia la data de 20     2.000.000 lei.
                              august 2002.                          Distribuirea capitalului social ∫i participarea la
067932, eliberat„ de Poli˛ia Gala˛i la data de 10
                                Forma juridic„, denumirea, sediul: societate cu     beneficii ∫i pierderi:
noiembrie 1999, cod numeric personal
                              r„spundere limitat„ cu asociat unic, persoan„         1. Michelotto Sergio, aport la capital 1.900.000 lei,
1591007170353, ∫i
                              juridic„ rom‚n„, cu denumirea AGRIPROGRES TRE        echival‚nd cu 19 p„r˛i sociale, reprezent‚nd 95 % din
  2. Bonta∫ Bebe, n„scut la data de 6 ianuarie 1968
                              — S.R.L., cu sediul social Ón Gala˛i, str. Ro∫iori nr.   capitalul social total, av‚nd cota de participare la
Ón Gala˛i, jude˛ul Gala˛i, cet„˛ean rom‚n, domiciliat
                              39, bl PIN2, sc. 1, et. 1, ap. 7, valabil p‚n„ la data   beneficii/pierderi de 95 %;
Ón Gala˛i, str. Dr. R„utu nr. 7, bl. 11D, sc. 2, ap. 57,  de 8 septembrie 2007.
cod po∫tal 6200, identificat cu C.I. seria GL nr.                                     2. Zagolin Alfonso, aport la capital 100.000 lei,
                                Obiectul de activitate                  echival‚nd cu o parte social„, reprezent‚nd 5 % din
211635, eliberat„ de Poli˛ia Gala˛i la data de 10       Domeniul principal ∫i activitatea principal„:
iunie 2002, cod numeric personal 1680106170319.                                     capitalul social total, av‚nd cota de participare la
                                011 – cultura vegetal„;                 beneficii/pierderi de 5 %.
  Forma juridic„, denumirea, sediul: societate cu      0111 – cultura cerealelor.                 Administrator:
r„spundere limitat„ cu mai mul˛i asocia˛i, persoan„      Activit„˛ile secundare sunt conform actului         – Michelotto Sergio, cet„˛ean italian, n„scut la
juridic„ rom‚n„, cu denumirea DUNGAL EURO —         constitutiv.                        data de 30.07.1952 Ón localitatea Selvazzano Dentro
S.R.L., cu sediul social Ón Gala˛i, str. Nicolae Mantu     Capitalul social: capitalul social subscris este de   PD, Italia, domiciliat Ón Italia, localitatea Stra-
nr. 30, jude˛ul Gala˛i.                   10.000.000 lei, v„rsat 10.000.000 lei, participarea     Vene˛ia, Via Fossolovara 45 IC, av‚nd puteri
  Obiectul de activitate                 str„in„ la capitalul social este de 10.000.000 lei.     depline.
  Domeniul principal ∫i activitatea principal„:       Distribuirea capitalului social ∫i participarea la     Durata de func˛ionare a societ„˛ii este nelimitat„.
  505 – v‚nzarea cu am„nuntul a carburan˛ilor       beneficii ∫i pierderi:                     Modul de dizolvare ∫i lichidare: conform
pentru autovehicule;                      Longin Rosanna – aport la capitalul social        prevederilor Legii nr. 31/1990, republicat„.
  5050 – v‚nzarea cu am„nuntul a carburan˛ilor      10.000.000 lei, echival‚nd cu 100 p„r˛i sociale,        Cu drept de recurs Ón termen de 15 zile de la
pentru autovehicule.                    reprezent‚nd 100 % capitalul social total, av‚nd o     data pronun˛„rii prezentei Óncheieri.
  Activit„˛ile secundare sunt conform actului       cot„ de participare la beneficii/pierderi de 100 %.      Pronun˛at„ Ón camera de consiliu ast„zi,
constitutiv.                          Administrator: Longin Rosanna, cet„˛ean italian,     11 septembrie 2002.
  Capitalul social: capitalul social subscris este de   n„scut„ la data de 25 aprilie 1952 Ón localitatea       R„mas„ irevocabil„ la data de 11 septembrie
2.000.000 lei, v„rsat 2.000.000 lei.            Santa Maria Di Sala,VE, Italia, domiciliat„ Ón Italia,   2002, prin renun˛are la recurs.
  Distribuirea capitalului social ∫i participarea la   localitatea Pianiga-Vene˛ia, Via Bosco 99, av‚nd        (43/93.321)
beneficii ∫i pierderi:                   puteri depline.
                                Durata de func˛ionare a societ„˛ii este nelimitat„.                 *
  1. Dobrea Gheorghe – aport la capital 1.000.000
lei, echival‚nd cu 10 p„r˛i sociale, reprezent‚nd 50      Modul de dizolvare ∫i lichidare: conform
                              prevederilor Legii nr. 31/1990, republicat„.              Societatea Comercial„
% din capitalul social total, av‚nd o cot„ de
                                Cu drept de recurs Ón termen de 15 zile de la         AGRIPROGRES DUE — S.R.L., Gala˛i
participare la beneficii/pierderi de 50 %, ∫i
                              data pronun˛„rii prezentei Óncheieri.
  2. Bonta∫ Bebe – aport la capital 1.000.000 lei,
                                Pronun˛at„ Ón camera de consiliu ast„zi, 11
echival‚nd cu 10 p„r˛i sociale, reprezent‚nd 50 %                                       NUM√R DE ŒNMATRICULARE J 17/756/2002
                              septembrie 2002.
din capitalul social total, av‚nd o cot„ de participare
                                R„mas„ irevocabil„ la data de 11 septembrie            COD UNIC DE ŒNREGISTRARE 14873390
la beneficii/pierderi de 50 %.               2002 prin renun˛are la recurs.
  Administratori:
                                (42/93.320)                            JUDEC√TORUL DELEGAT
  1. Dobrea Gheorghe, cet„˛ean rom‚n, n„scut la
data de 7 octombrie 1959 Ón localitatea Tuluce∫ti,                   *                 PE L¬NG√ OFICIUL REGISTRULUI COMERfiULUI
jude˛ul    Gala˛i,  cod   numeric    personal
1591007170353, domiciliat Ón Gala˛i, Str.              Societatea Comercial„
                                                              CAMERA DE COMERfi ™I INDUSTRIE GALAfiI
Constructorilor nr. 9, bl. B1, sc. 5, ap. 50, cod po∫tal   AGRIPROGRES QUATTRO — S.R.L., Gala˛i
6200, jude˛ul Gala˛i, av‚nd puteri depline, ∫i                                         EXTRAS AL ŒNCHEIERII NR. 5509
  2. Bonta∫ Bebe, cet„˛ean rom‚n, n„scut la data de
                                  NUM√R DE ŒNMATRICULARE J 17/755/2002               din 11 septembrie 2002
6 ianuarie 1968 Ón Gala˛i, jude˛ul Gala˛i, cod
numeric personal 1680106170319, domiciliat Ón             COD UNIC DE ŒNREGISTRARE 14873412          Judec„tor delegat    — Anca Pungoci
Gala˛i, str. Dr. R„utu nr. 7, bl. 11D, sc. 2, ap. 57, cod                                 Referent O.R.C.     — Liliana Nica
po∫tal 6200, jude˛ul Gala˛i, av‚nd puteri depline.          JUDEC√TORUL DELEGAT
  Durata de func˛ionare a societ„˛ii este nelimitat„.                                  Av‚nd Ón vedere cererea de Ónregistrare nr. 1739
                               PE L¬NG√ OFICIUL REGISTRULUI COMERfiULUI
  Modul de dizolvare ∫i lichidare: conform                                      din data de 5.09.2002, care este Ónso˛it„ de actele
                                                            prev„zute de art. 7 ∫i art. 8 din Legea nr. 31/1990,
prevederilor Legii nr. 31/1990, republicat„.
                                CAMERA DE COMERfi ™I INDUSTRIE GALAfiI           republicat„,
  Cu drept de recurs Ón termen de 15 zile de la
data pronun˛„rii prezentei Óncheieri.                                                JUDEC√TORUL DELEGAT
  Pronun˛at„ Ón camera de consiliu ast„zi,            EXTRAS AL ŒNCHEIERII NR. 5508
11 septembrie 2002.                           din 11 septembrie 2002                         Dispune:
  R„mas„ definitiv„ la data de 11 septembrie 2002
                                Judec„tor delegat    — Anca Pungoci           Autorizarea ∫i Ónregistrarea la Oficiul Registrului
prin renun˛are la recurs.
                                Referent O.R.C.     — Liliana Nica         Comer˛ului al Jude˛ului Gala˛i a Societ„˛ii
   (41/93.319)                                                    Comerciale AGRIPROGRES DUE — S.R.L., dup„
              *                  Av‚nd Ón vedere cererea de Ónregistrare nr. 1741     cumurmeaz„:
                              din data de 5.09.2002, care este Ónso˛it„ de actele      Asociat unic:
                              prev„zute de art. 7 ∫i art. 8 din Legea nr. 31/1990,      – Carraro Sandro, n„scut la data de 13.03.1949 Ón
      Societatea Comercial„
                              republicat„,                        localitatea Cadoneghe PD, Italia, cet„˛ean italian,
   AGRIPROGRES TRE — S.R.L., Gala˛i
                                     JUDEC√TORUL DELEGAT              domiciliat Ón Italia, localitatea Pianiga-Vene˛ia, Via
                                                            Bosco nr. 99, identificat cu pa∫aportul seria X nr.
    NUM√R DE ŒNMATRICULARE J 17/754/2002                                      115533, eliberat de autorit„˛ile din Vene˛ia la data
                                          Dispune:
                                                            de 20.08.2002.
     COD UNIC DE ŒNREGISTRARE 14873404          Autorizarea ∫i Ónregistrarea la Oficiul Registrului     Forma juridic„, denumirea, sediul: societate cu
                              Comer˛ului al Jude˛ului Gala˛i a Societ„˛ii         r„spundere limitat„ cu asociat unic, persoan„
     JUDEC√TORUL DELEGAT                Comerciale AGRIPROGRES QUATTRO — S.R.L.,          juridic„ rom‚n„, cu denumirea AGRIPROGRES
 PE L¬NG√ OFICIUL REGISTRULUI COMERfiULUI          dup„ cum urmeaz„:                      DUE — S.R.L., av‚nd sediul social Ón Gala˛i, str.
                                Asocia˛i:                        Ro∫iori nr. 39, bl. PIN2, sc. 1, et. 1, ap. 7, jude˛ul
                                1. Michelotto Sergio, n„scut la data de 30.07.1952    Gala˛i, valabil p‚n„ la data de 8.09.2007.
    CAMERA DE COMERfi ™I INDUSTRIE            Ón localitatea Selvazzano Dentro PD, Italia, cet„˛ean     Obiectul de activitate:
       A JUDEfiULUI GALAfiI               italian, domiciliat Ón Italia, localitatea Stra-Vene˛ia,    Domeniul principal ∫i activitatea principal„:
                              Via Fossolovara 45 IC, identificat cu pa∫aportul        011 – cultura vegeral„;
    EXTRAS AL ŒNCHEIERII NR. 5507            seria U nr. 998696, eliberat de autorit„˛ile din        0111 – cultura cerealelor.
                              Vene˛ia la data de 17.04.2000;                 Activit„˛ile secundare sunt conform actului
       din 11 septembrie 2002              2. Zagolin Alfonso, n„scut la data de 27.01.1947     constitutiv.
  Judec„tor delegat    — Anca Pungoci         Ón localitatea Codevigo, Italia, cet„˛ean italian,       Capitalul social:
  Referent O.R.C.     — Liliana Nica         domiciliat Ón Dolo-Vene˛ia, Via Don Milani 8,         – capitalul social subscris: 10.000.000 lei, v„rsat
                              identificat cu pa∫aportul seria T nr. 963170, eliberat   10.000.000 lei;
  Av‚nd Ón vedere cererea de Ónregistrare nr. 1740     de autorit„˛ile din Vene˛ia la data de 11.08.1999.       – participarea str„in„ la capitalul social este de
din 5 septembrie 2002, care este Ónso˛it„ de actele      Forma juridic„, denumirea, sediul: societate cu     10.000.000 lei.
prev„zute de art. 7 ∫i art. 8 din Legea nr. 31/1990,    r„spundere limitat„ cu mai mul˛i asocia˛i, persoan„      Distribuirea capitalului social ∫i participarea la
republicat„,                        juridic„ rom‚n„, cu denumirea AGRIPROGRES          beneficii ∫i pierderi:
                 MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA                a IV-a,  Nr. 200/27.I.2003                  15
  – Carraro Sandro, aport la capital 10.000.000 lei,    Societatea Comercial„ GABSIM — S.R.L.                JUDEC√TORUL DELEGAT
echival‚nd cu 100 p„r˛i sociale, reprezent‚nd 100 %             Tecuci
din capitalul social total, av‚nd cota de participare                                            Dispune:
la beneficii/pierderi de 100 %.
                                 NUM√R DE ŒNMATRICULARE J 17/758/2002          Autorizarea ∫i Ónregistrarea la Oficiul Registrului
  Administrator:
  – Carraro Sandro, cet„˛ean italian, n„scut la data                                Comer˛ului al Jude˛ului Gala˛i a Societ„˛ii
                                  COD UNIC DE ŒNREGISTRARE 14881423        Comerciale PAL EXPERT — S.R.L., dup„ cum
de 13.03.1949 Ón localitatea Cadoneghe PD, Italia,
domiciliat Ón Italia, localitatea Pianiga-Vene˛ia,Via                                urmeaz„:
                                  JUDEC√TORUL DELEGAT                 Asociat unic:
Bosco nr. 99, av‚nd puteri depline.            PE L¬NG√ OFICIUL REGISTRULUI COMERfiULUI
  Durata de func˛ionare a societ„˛ii este nelimitat„.                                 – Opri∫an Gabriel-Petri∫or, n„scut la data de
  Modul de dizolvare ∫i lichidare: conform                                     12.10.1967 Ón localitatea Gala˛i, jude˛ul Gala˛i,
prevederilor Legii nr. 31/1990, republicat„.         CAMERA DE COMERfi ™I INDUSTRIE GALAfiI
                                                           cet„˛ean rom‚n, domiciliat Ón Gala˛i, str. Gr„dina
  Cu drept de recurs Ón termen de 15 zile de la                                   Veche nr. 95, cod po∫tal 6200, jude˛ul Gala˛i,
data pronun˛„rii prezentei Óncheieri.              EXTRAS AL ŒNCHEIERII NR. 5543            identificat cu C.I. seria GL nr. 193512, eliberat„ de
  Pronun˛at„ Ón camera de consiliu ast„zi,                                     Poli˛ia Gala˛i la data de 28.02.2002, cod numeric
                                   din 13 septembrie 2002             personal 1671012170400.
11 septembrie 2002.
  R„mas„ irevocabil„ la data de 11 septembrie        Judec„tor delegat    — Vrabie Valentina         Forma juridic„, denumirea, sediul: societate cu
2002, prin renun˛are la recurs.               Referent O.R.C.     — Liliana Nica         r„spundere limitat„ cu asociat unic, persoan„
  (44/93.322)                                                   juridic„ rom‚n„, cu denumirea PAL EXPERT, av‚nd
                               Av‚nd Ón vedere cererea de Ónregistrare nr. 1768    sediul social Ón Gala˛i, Str. Br„ilei nr. 190 bis, bl.
             *                din data de 9.09.2002, care este Ónso˛it„ de actele    A7B, et. 6, ap. 65, jude˛ul Gala˛i, valabil p‚n„ la data
                             prev„zute de art. 7 ∫i art. 8 din Legea nr. 31/1990,    de 11.09.2007.
      Societatea Comercial„             republicat„,                         Obiectul de activitate:
      ISTARO GRUP — S.R.L.                    JUDEC√TORUL DELEGAT               Domeniul principal ∫i activitatea principal„:
 satul Matca, comuna Matca, jude˛ul Gala˛i                                       524 – comer˛ cu am„nuntul, Ón magazine
                                         Dispune:              specializate, cu alte produse neclasificate Ón alt„
                                                           parte;
    NUM√R DE ŒNMATRICULARE J 17/757/2002         Autorizarea ∫i Ónregistrarea la Oficiul Registrului    5244 – comer˛ cu am‚nuntul cu mobil„, articole
                             Comer˛ului al Jude˛ului Gala˛i a Societ„˛ii        de iluminat ∫i alte articole de uz casnic.
     COD UNIC DE ŒNREGISTRARE 14873544        Comerciale GABSIM — S.R.L., dup„ cum urmeaz„:         Activit„˛ile secundare sunt conform actului
                               Asociat unic:                      constitutiv.
     JUDEC√TORUL DELEGAT                – Damian Gabriel, n„scut la data de 25.05.1965
 PE L¬NG√ OFICIUL REGISTRULUI COMERfiULUI
                                                            Capitalul social:
                             Ón localitatea Tecuci, jude˛ul Gala˛i, cet„˛ean rom‚n,
                                                            – capitalul social subscris: 2.000.000 lei, v„rsat
                             domiciliat Ón localitatea Tecuci, str. Vasile P‚rvan
                                                           2.000.000 lei.
                             nr. 8, cod po∫tal 6300, jude˛ul Gala˛i, identificat cu
  CAMERA DE COMERfi ™I INDUSTRIE GALAfiI          C.I. seria GL nr. 078455, eliberat„ de Poli˛ia Tecuci     Distribuirea capitalului social ∫i participarea la
                             la data de 1.02.2000, cod numeric personal         beneficii ∫i pierderi:
    EXTRAS AL ŒNCHEIERII NR. 5510           1650525173152.                        – Opri∫an Gabriel-Petri∫or, aport la capital
                               Forma juridic„, denumirea, sediul: societate cu     2.000.000 lei, echival‚nd cu 20 p„r˛i sociale,
      din 11 septembrie 2002
                             r„spundere limitat„ cu asociat unic, persoan„       reprezent‚nd 100 % din capitalul social total, av‚nd
 Judec„tor delegat    — Anca Pungoci         juridic„ rom‚n„, cu denumirea GABSIM, av‚nd        cota de participare la beneficii/pierderi de 100 %.
 Referent O.R.C.     — Liliana Nica         sediul social Ón Tecuci, str. Vasile P‚rvan nr. 8,      Administrator:
                             jude˛ul Gala˛i.                        – Opri∫an Gabriel-Petri∫or, cet„˛ean rom‚n,
  Av‚nd Ón vedere cererea de Ónregistrare nr. 1755                                 n„scut la data de 12.10.1967 Ón localitatea Gala˛i,
                               Obiectul de activitate:
din data de 6.09.2002, care este Ónso˛it„ de actele                                 jude˛ul   Gala˛i,  cod   numeric    personal
                               Domeniul principal ∫i activitatea principal„:
prev„zute de art. 7 ∫i art. 8 din Legea nr. 31/1990,     517 – comer˛ cu ridicata cu alte produse,        1671012170400, domiciliat Ón Gala˛i, str. Gr„dina
republicat„,                       neclasificate Ón alt„ parte;                Veche nr. 95, cod po∫tal 6200, jude˛ul Gala˛i, av‚nd
       JUDEC√TORUL DELEGAT               5170 – comer˛ cu ridicata cu alte produse        puteri depline.
                             neclasificate Ón alt„ parte, inclusiv import-export.     Durata de func˛ionare a societ„˛ii este nelimitat„.
                               Activit„˛ile secundare sunt conform actului        Modul de dizolvare ∫i lichidare: conform
           Dispune:
                             constitutiv.                        prevederilor Legii nr. 31/1990, republicat„.
  Autorizarea ∫i Ónregistrarea la Oficiul Registrului   Capitalul social:                     Cu drept de recurs Ón termen de 15 zile de la
Comer˛ului al Jude˛ului Gala˛i a Societ„˛ii         – capitalul social subscris: 2.000.000 lei, v„rsat   data pronun˛„rii prezentei Óncheieri.
Comerciale ISTARO GRUP — S.R.L., dup„ cum         2.000.000 lei.                        Pronun˛at„ Ón camera de consiliu ast„zi, 13
urmeaz„:                           Distribuirea capitalului social ∫i participarea la   septembrie 2002.
  Asociat unic:                     beneficii ∫i pierderi:                    R„mas„ irevocabil„ la data de 13 septembrie
  – Istrati Florin-Emil, n„scut la data de 15.02.1977   – Damian Gabriel, aport la capital 2.000.000 lei,
                                                           2002, prin renun˛are la recurs.
Ón localitatea Matca, jude˛ul Gala˛i, domiciliat Ón    echival‚nd cu 20 p„r˛i sociale, reprezent‚nd 100 %
                             din capitalul social total, av‚nd cota de participare     (47/93.325)
satul Matca, comuna Matca, cod po∫tal 6315, jude˛ul
Gala˛i, identificat cu C.I. seria GL nr. 137292,     la beneficii/pierderi de 100 %.                            *
eliberat„ de Poli˛ia Tecuci la data de 27.02.2001, cod    Administrator:
numeric personal 1770215173191.               – Damian Gabriel, cet„˛ean rom‚n, n„scut la data          Societatea Comercial„
  Forma juridic„, denumirea, sediul: societate cu    de 25.05.1965 Ón localitatea Tecuci, jude˛ul Gala˛i,
                                                               AUTOMONDIAL — S.R.L., Gala˛i
r„spundere limitat„ cu asociat unic, persoan„       cod numeric personal 1650525173152, domiciliat Ón
juridic„ rom‚n„, cu denumirea ISTARO GRUP,        localitatea Tecuci, str. Vasile P‚rvan nr. 8, cod po∫tal
av‚nd sediul social Ón satul Matca, comuna Matca,     6300, jude˛ul Gala˛i, av‚nd puteri depline.            NUM√R DE ŒNMATRICULARE J 17/760/2002
jude˛ul Gala˛i, valabil p‚n„ la data de 5.09.2003.      Durata de func˛ionare a societ„˛ii este nelimitat„.
  Obiectul de activitate:                 Modul de dizolvare ∫i lichidare: conform             COD UNIC DE ŒNREGISTRARE 14881377

  Domeniul principal ∫i activitatea principal„:     prevederilor Legii nr. 31/1990, republicat„.
  252 – produc˛ia articolelor din material plastic;    Cu drept de recurs Ón termen de 15 zile de la           JUDEC√TORUL DELEGAT
                             data pronun˛„rii prezentei Óncheieri.            PE L¬NG√ OFICIUL REGISTRULUI COMERfiULUI
  2521 – fabricarea pl„cilor, foliilor, tuburilor,
                               Pronun˛at„ Ón camera de consiliu ast„zi, 13
profilurilor din metal plastic.
                             septembrie 2002.
  Activit„˛ile secundare sunt conform actului
                               R„mas„ irevocabil„ la data de 13 septembrie        CAMERA DE COMERfi ™I INDUSTRIE GALAfiI
constitutiv.
                             2002, prin renun˛are la recurs.
  Capitalul social:
                                (46/93.324)                         EXTRAS AL ŒNCHEIERII NR. 5545
  – capitalul social subscris: 2.000.000 lei, v„rsat
2.000.000 lei.                                    *                      din 13 septembrie 2002
  Distribuirea capitalului social ∫i participarea la
beneficii ∫i pierderi:                                                 Judec„tor delegat    — Valentina Vrabie
                             Societatea Comercial„ PAL EXPERT — S.R.L.
  – Istrati Florin-Emil, aport la capital 2.000.000                                  Referent O.R.C.     — Oana Atanasiu
                                      Gala˛i
lei, echival‚nd cu 20 p„r˛i sociale, reprezent‚nd 100                                  Av‚nd Ón vedere cererea de Ónregistrare nr. 1802
% din capitalul social total, av‚nd cota de participare                               din data de 12.09.2002, care este Ónso˛it„ de actele
la beneficii/pierderi de 100 %.                 NUM√R DE ŒNMATRICULARE J 17/759/2002
                                                           prev„zute de art. 7 ∫i art. 8 din Legea nr. 31/1990,
  Administrator:                                                  republicat„,
                                  COD UNIC DE ŒNREGISTRARE 14881385
  – Istrati Florin-Emil, cet„˛ean rom‚n, n„scut la
data de 15.02.1977 Ón localitatea Matca, jude˛ul                                         JUDEC√TORUL DELEGAT
                                  JUDEC√TORUL DELEGAT
Gala˛i, cod numeric personal 1770215173191,
                              PE L¬NG√ OFICIUL REGISTRULUI COMERfiULUI
domiciliat Ón satul Matca, comuna Matca, cod po∫tal                                             Dispune:
6315, av‚nd puteri depline.
                                                            Autorizarea ∫i Ónregistrarea la Oficiul Registrului
  Durata de func˛ionare a societ„˛ii este nelimitat„.   CAMERA DE COMERfi ™I INDUSTRIE GALAfiI          Comer˛ului al Jude˛ului Gala˛i a Societ„˛ii
  Modul de dizolvare ∫i lichidare: conform
                                                           Comerciale AUTOMONDIAL — S.R.L., dup„ cum
prevederilor Legii nr. 31/1990, republicat„.           EXTRAS AL ŒNCHEIERII NR. 5544            urmeaz„:
  Cu drept de recurs Ón termen de 15 zile de la
                                   din 13 septembrie 2002              Asociat unic:
data pronun˛„rii prezentei Óncheieri.
                                                            – Murgoci Gicu, n„scut la data de 3.05.1966 Ón
  Pronun˛at„ Ón camera de consiliu ast„zi,         Judec„tor delegat    — Vrabie Valentina       localitatea Condrea, jude˛ul Gala˛i, cet„˛ean rom‚n,
11 septembrie 2002.                     Referent O.R.C.     — Liliana Nica         domiciliat Ón Gala˛i, Str. Basarabiei nr. 144, bl. N3B,
  R„mas„ irevocabil„ la data de 11 septembrie
                               Av‚nd Ón vedere cererea de Ónregistrare nr. 1803    ap. 35, cod po∫tal 6200, telefon 0236/325316,
2002, prin renun˛are la recurs.
                             din data de 12.09.2002, care este Ónso˛it„ de actele    jude˛ul Gala˛i, identificat cu C.I. seria GL nr.
   (45/93.323)                                                   197983, eliberat„ de Poli˛ia Gala˛i la data de
                             prev„zute de art. 7 ∫i art. 8 din Legea nr. 31/1990,
             *                republicat„,                        25.03.2002, cod numeric personal 1660503173201.
 16               MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI,              PARTEA a IV-a,   Nr. 200/27.I.2003
  Forma juridic„, denumirea, sediul: societate cu      Asociat unic:                            JUDEC√TORUL DELEGAT
r„spundere limitat„ cu asociat unic, persoan„        – Anghelescu Mihaela, n„scut„ la data de
juridic„ rom‚n„, cu denumirea AUTOMONDIAL,        9.05.1961 Ón Gala˛i, jude˛ul Gala˛i, cet„˛ean rom‚n,
av‚nd sediul social Ón Gala˛i, Str. Br„ilei nr. 264,                                            Dispune:
                             domiciliat„ Ón Gala˛i, str. Ca∫in nr. 57, cod po∫tal
jude˛ul Gala˛i, valabil p‚n„ la data de 1.09.2012.    6200, jude˛ul Gala˛i, identificat„ cu C.I. seria GL nr.   Autorizarea ∫i Ónregistrarea la Oficiul Registrului
  Obiectul de activitate:                003247, eliberat„ de Poli˛ia Gala˛i la data de
  Domeniul principal ∫i activitatea principal„:     30.06.1998, cod numeric personal 2610509170316.      Comer˛ului al Jude˛ului Gala˛i a Societ„˛ii
  502 – Óntre˛inerea ∫i repararea autovehiculelor;     Forma juridic„, denumirea, sediul: societate cu    Comerciale GRAND AFARE — S.R.L., dup„ cum
  5021 – Óntre˛inerea ∫i repararea autovehiculelor   r„spundere limitat„ cu asociat unic, persoan„
                                                          urmeaz„:
(f„r„ repara˛iile executate Ón Óntreprinderi       juridic„ rom‚n„, cu denumirea GIULIA MUSIC
organizate de tip industrial).              PRODUCTION, av‚nd sediul social Ón Gala˛i, str.       Asociat unic:
  Activit„˛ile secundare sunt conform actului      Ca∫in nr. 57, jude˛ul Gala˛i.                – Savin Ivanciu, n„scut la data de 22.05.1976 Ón
constitutiv.                         Obiectul de activitate:
  Capitalul social:                                                localitatea T‚rgu Bujor, jude˛ul Gala˛i, cet„˛ean
                               Domeniul principal ∫i activitatea principal„:
  – capitalul social subscris: 2.000.000 lei, v„rsat    748 – alte activit„˛i de servicii prestate Ón     rom‚n, domiciliat Ón satul Dr„gu∫eni, comuna
2.000.000 lei.                      principal Óntreprinderilor;                Dr„gu∫eni, cod po∫tal 6273, jude˛ul Gala˛i,
  Distribuirea capitalului social ∫i participarea la    7484 – alte activit„˛i de servicii prestate Ón
beneficii ∫i pierderi:                  principal Óntreprinderilor, inclusiv activit„˛i de    identificat cu C.I. seria GL nr. 109376, eliberat„ de
  – Murgoci Gicu, aport la capital 2.000.000 lei,    impresariat artistic.                   Poli˛ia T‚rgu Bujor la data de 9.08.2000, cod
echival‚nd cu 20 p„r˛i sociale, reprezent‚nd 100 %      Capitalul social:
din capitalul social total, av‚nd cota de participare                               numeric personal 1760522174898.
                               – capitalul social subscris: 2.000.000 lei, v„rsat
la beneficii/pierderi de 100 %.             2.000.000 lei.                        Forma juridic„, denumirea, sediul: societate cu
  Administrator:                      Distribuirea capitalului social ∫i participarea la  r„spundere limitat„ cu asociat unic, persoan„
  – Murgoci Gicu, cet„˛ean rom‚n, n„scut la data    beneficii ∫i pierderi:
de 3.05.1966 Ón localitatea Condrea, jude˛ul Gala˛i,     – Anghelescu Mihaela, aport la capital 2.000.000   juridic„ rom‚n„, cu denumirea GRAND AFARE,
cod numeric personal 1660503173201, domiciliat Ón    lei, echival‚nd cu 20 p„r˛i sociale, reprezent‚nd 100   av‚nd sediul social Ón satul Dr„gu∫eni, comuna
Gala˛i, Str. Basarabiei nr. 144, bl. N3B, ap. 35, cod  % din capitalul social total, av‚nd cota de participare
po∫tal 6200, telefon 0236/325316, jude˛ul Gala˛i,                                 Dr„gu∫eni nr. 141, jude˛ul Gala˛i.
                             la beneficii/pierderi de 100 %.
av‚nd puteri depline.                    Administrator:                      Obiectul de activitate:
  Durata de func˛ionare a societ„˛ii este nelimitat„.    – Anghelescu Mihaela, cet„˛ean rom‚n, n„scut„      Domeniul principal ∫i activitatea principal„:
  Modul de dizolvare ∫i lichidare: conform
                             la data de 9.05.1961 Ón Gala˛i, jude˛ul Gala˛i, cod
prevederilor Legii nr. 31/1990, republicat„.                                     012 – cre∫terea animalelor;
                             numeric personal 2610509170316, domiciliat„ Ón
  Cu drept de recurs Ón termen de 15 zile de la                                   0123 – cre∫terea porcinelor.
                             Gala˛i, str. Ca∫in nr. 57, cod po∫tal 6200, jude˛ul
data pronun˛„rii prezentei Óncheieri.
                             Gala˛i, av‚nd puteri depline.                Activit„˛ile secundare sunt conform actului
  Pronun˛at„ Ón camera de consiliu ast„zi,
                               Durata de func˛ionare a societ„˛ii este nelimitat„.
13 septembrie 2002.                                                constitutiv.
                               Modul de dizolvare ∫i lichidare: conform
  R„mas„ irevocabil„ la data de 13 septembrie
                             prevederilor Legii nr. 31/1990, republicat„.         Capitalul social:
2002, prin renun˛are la recurs.
                               Cu drept de recurs Ón termen de 15 zile de la
  (48/93.326)                                                    – capitalul social subscris: 2.000.000 lei, v„rsat
                             data pronun˛„rii prezentei Óncheieri.
             *                 Pronun˛at„ Ón camera de consiliu ast„zi,       2.000.000 lei.
                             13 septembrie 2002.                     Distribuirea capitalului social ∫i participarea la
     Societatea Comercial„                R„mas„ irevocabil„ la data de 13 septembrie
                             2002, prin renun˛are la recurs.              beneficii ∫i pierderi:
GIULIA MUSIC PRODUCTION — S.R.L., Gala˛i
                               (49/93.327)                       – Savin Ivanciu, aport la capital 2.000.000 lei,
                                          *                echival‚nd cu 20 p„r˛i sociale, reprezent‚nd 100 %
    NUM√R DE ŒNMATRICULARE J 17/761/2002
                                                          din capitalul social total, av‚nd cota de participare
     COD UNIC DE ŒNREGISTRARE 14881296              Societatea Comercial„
                                                          la beneficii/pierderi de 100 %.
                                   GRAND AFARE — S.R.L.
     JUDEC√TORUL DELEGAT                                             Administrator:
                               satul Dr„gu∫eni, comuna Dr„gu∫eni
 PE L¬NG√ OFICIUL REGISTRULUI COMERfiULUI
                                     jude˛ul Gala˛i                – Savin Ivanciu, cet„˛ean rom‚n, n„scut la data
                                                          de 22.05.1976 Ón localitatea T‚rgu Bujor, jude˛ul
  CAMERA DE COMERfi ™I INDUSTRIE GALAfiI
                                NUM√R DE ŒNMATRICULARE J 17/762/2002        Gala˛i, cod numeric personal 1760522174898,
    EXTRAS AL ŒNCHEIERII NR. 5546               COD UNIC DE ŒNREGISTRARE 14881431
                                                          domiciliat Ón satul Dr„gu∫eni, comuna Dr„gu∫eni,

      din 13 septembrie 2002                                         cod po∫tal 6273, jude˛ul Gala˛i, av‚nd puteri
                                  JUDEC√TORUL DELEGAT
                                                          depline.
 Judec„tor delegat    — Vrabie Valentina       PE L¬NG√ OFICIUL REGISTRULUI COMERfiULUI
 Referent O.R.C.     — Liliana Nica                                       Durata de func˛ionare a societ„˛ii este nelimitat„.
  Av‚nd Ón vedere cererea de Ónregistrare nr. 1765                                  Modul de dizolvare ∫i lichidare: conform
                              CAMERA DE COMERfi ™I INDUSTRIE GALAfiI
din data de 9.09.2002, care este Ónso˛it„ de actele                                prevederilor Legii nr. 31/1990, republicat„.
prev„zute de art. 7 ∫i art. 8 din Legea nr. 31/1990,
                                EXTRAS AL ŒNCHEIERII NR. 5547             Cu drept de recurs Ón termen de 15 zile de la
republicat„,
                                   din 13 septembrie 2002            data pronun˛„rii prezentei Óncheieri.
       JUDEC√TORUL DELEGAT
                              Judec„tor delegat    — Vrabie Valentina        Pronun˛at„ Ón camera de consiliu ast„zi, 13
           Dispune:               Referent O.R.C.     — Liliana Nica         septembrie 2002.
 Autorizarea ∫i Ónregistrarea la Oficiul Registrului    Av‚nd Ón vedere cererea de Ónregistrare nr. 1743     R„mas„ irevocabil„ la data de 13 septembrie
Comer˛ului al Jude˛ului Gala˛i a Societ„˛ii       din data de 5.09.2002, care este Ónso˛it„ de actele
                                                          2002, prin renun˛are la recurs.
Comerciale GIULIA MUSIC PRODUCTION — S.R.L.,       prev„zute de art. 7 ∫i art. 8 din Legea nr. 31/1990,
dup„ cum urmeaz„:                    republicat„,                         (50/93.328)
                      EDITOR: PARLAMENTUL ROM¬NIEI — CAMERA DEPUTAfiILOR

       Regia Autonom„ îMonitorul Oficial“, str. Izvor nr. 2–4, Palatul Parlamentului, sectorul 5, Bucure∫ti,
               cont nr. 2511.1—12.1/ROL Banca Comercial„ Rom‚n„ — S.A. — Sucursala îUnirea“ Bucure∫ti
               ∫i nr. 5069427282 Trezoreria sector 5, Bucure∫ti (alocat numai persoanelor juridice bugetare).
       Adresa pentru publicitate: Centrul pentru rela˛ii cu publicul, Bucure∫ti, ∫os. Panduri nr. 1,
               bloc P33, parter, sectorul 5, tel. 411.58.33 ∫i 411.97.54, tel./fax 410.77.36.
       Tiparul: Regia Autonom„ îMonitorul Oficial“, tel. 490.65.52, 335.01.11/2178 ∫i 402.21.78,
               E–mail: publicari_acte@ramo.ro, Internet: www.monitoruloficial.ro
Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea a IV-a, nr. 200/27.I.2003 con˛ine 16 pagini.                    Pre˛ul 16.000 lei    ISSN  1220 — 4889

								
To top