mof4_2003_0132 by tradetrek

VIEWS: 22 PAGES: 16

									                                   PARTEA A IV-A
Anul 171 (XIII) — Nr. 132                                                       Luni, 20 ianuarie 2003
                       PUBLICAfiII ALE AGENfiILOR ECONOMICI        PUBLICAfiII ALE AGENfiILOR ECONOMICI
Societatea Comercial„ ANDY BICHI™ — S.N.C.        B.I. seria D.G. nr. 891074, eliberat de Mili˛ia C„lan    2. Codificarea activit„˛ii secundare conform
     Vulcan, jude˛ul Hunedoara            la data de 10.10.1988, Ón calitate de asociat unic al   CAEN: 0111, 0112, 0113, 0114, 0115, 0116, 0117,
                             Societ„˛ii Comerciale CONFECT INDUSTRIAL —        0121, 0122, 0123, 0125, 0126, 0502, 1511, 1512,
         ACT ADIfiIONAL              S.R.L., am hot„r‚t:                    1513, 1531, 1532, 1533, 1541, 5142, 1543, 1551,
  Subsemna˛ii Bichi∫ Liviu ∫i Bichi∫ Mia,         1. Precizarea activit„˛ii principale a societ„˛ii   1552, 1561, 1581, 1582, 1583, 1584, 1591, 1593,
domicilia˛i Ón Vulcan, Str. Platoului nr. 10, bl. 30,  astfel: Domeniul principal de activitate este grupa    1594, 1595, 1596, 1598, 1599, 1721, 1722, 1723,
sc. A, ap. 13, jude˛ul Hunedoara, Ón calitate de     CAEN 174 – fabricare de articole confec˛ionate din    1724, 1725, 1726, 1751, 1810, 1821, 1822, 1823,
asocia˛i ai Societ„˛ii Comerciale ANDY BICHI™ —     textile (cu excep˛ia Ómbr„c„mintei ∫i lenjeriei de    1824, 1831, 1832, 1920, 2670, 2811, 2812, 3110,
S.N.C., cu sediul Ón Vulcan, Str. Platoului nr. 10,   corp), iar activitatea principal„ este 1740 – fabricare  3120, 3130, 3140, 3150, 3161, 3162, 3210, 3220,
bl. 30, sc. A, ap. 13, jude˛ul Hunedoara,        de articole confec˛ionate din textile (cu excep˛ia    3230, 3663, 4521, 4522, 4523, 4524, 4525, 4526,
Ónmatriculat„ la Oficiul Registrului Comer˛ului al    Ómbr„c„mintei ∫i lenjeriei de corp).           5010, 5030, 5030, 5111, 5112, 5113, 5114, 5115,
Jude˛ului Hunedoara – Deva cu nr. J 20/1575/1993,      2. Codificarea obiectului secundar de activitate al  5116, 5117, 5121, 5122, 5123, 5124, 5131, 5132,
conform certificatului de Ónmatriculare seria A     societ„˛ii conform CAEN astfel: 1760, 1771, 1772,     5133, 5134, 5135, 5136, 5137, 5139, 5141, 5142,
368561, eliberat la data de 30.11.1995, am hot„r‚t    1821, 1822, 1823, 1824, 1930, 5121, 5122, 5123,      5143, 5144, 5145, 5147, 5151, 5152, 5153, 5154,
s„ aducem urm„toarele complet„ri actului         5124, 5131, 5132, 5133, 5134, 5135, 5136, 5137,      5155, 5166, 5212, 5221, 5222, 5223, 5224, 5225,
constitutiv al societ„˛ii:                5138, 5139, 5141, 5142, 5143, 5144, 5145, 5147      5226, 5227, 5233, 5241, 5242, 5243, 5244, 5245,
  Se precizeaz„ domeniul principal de activitate:    (mobil„, aparate de uz casnic neelectrice, alte      5246, 5247, 5248, 5250, 5262, 4531, 4532, 4533,
comer˛ – grupa CAEN 521, iar activitatea principal„                                5021, 5271, 5272, 5530, 5541, 5542, 5551, 5552,
                             produse neclasificate Ón alt„ parte), 5155, 5164,
a societ„˛ii este: 5211 – comer˛ cu am„nuntul Ón
                             5211, 5212, 5221, 5222, 5223, 5224, 5225, 5226,      6021, 6022, 6023, 6024, 6330, 7110, 7121, 7140,
magazine nespecializate, cu v‚nzare predominant„
                             5233, 5241, 5242, 5243, 5244, 5245, 5246, 5248      7412, 7414, 7420, 8041, 8042, 9233. Societatea
de produse alimentare, b„uturi ∫i tutun, conform
                             (mobilier ∫i ma∫ini de birou, calculatoare, aparate    renun˛„ la obiectele de activitate necodificate.
Legii nr. 31/1996 privind monopolul de stat.
                             neelectrice de uz casnic, alte produse neclasificate   Societatea poate desf„∫ura activit„˛i de import-
  Codificarea obiectului secundar de activitate
                             Ón alt„ parte), 5250, 5530, 5541, 5542, 9302.       export cu produsele din obiectul de activitate al
existent, conform codului CAEN astfel: 5221, 5222,
5223, 5227 – comer˛ cu am„nuntul Ón magazine       Societatea renun˛„ la activit„˛ile secundare       societ„˛ii.
specializate, cu produse neclasificate Ón alt„ parte   necodificate.                        Prezentul act adi˛ional face parte integrant„ din
(zaharoase, cafea); 5233, 5247, 5248 – comer˛ cu      3. Completarea obiectului de activitate al       actele constitutive ale societ„˛ii pe care le modific„
am„nuntul, Ón magazine specializate, cu alte       societ„˛ii cu urm„toarea activitate secundar„: 5262 –   Ón mod corespunz„tor.
produse neclasificate Ón alt„ parte (lenjerie).     comer˛ cu am„nuntul prin standuri Ón pie˛e.          (3/445.712)
  Celelalte articole necodificate din statut se      Prezentul act adi˛ional face parte integrant„ din                *
anuleaz„.                        statutul societ„˛ii care se modific„ Ón mod
  Se deschide un punct de lucru Ón Vulcan, str.     corespunz„tor.                           Societatea Comercial„
Traian nr. 10A, jude˛ul Hunedoara, unde se vor        (2/445.711)                       DRAGONUL PRODCOMIMPEX — S.R.L.
desf„∫ura urm„toarele activit„˛i:                         *                   Lupeni, jude˛ul Hunedoara
  5211 – comer˛ cu am„nuntul Ón magazine
nespecializate, cu v‚nzare predominant„ de             Societatea Comercial„                      ACT ADIfiIONAL
produse alimentare, b„uturi ∫i tutun, conform Legii     SIDONA PRODCOM COMPANY — S.R.L.
                                                              la statutul Societ„˛ii Comerciale
nr. 31/996 privind monopolul de stat;              Or„∫tie, jude˛ul Hunedoara
                                                            DRAGONUL PRODCOMIMPEX — S.R.L.,
  5212 – comer˛ cu am„nuntul Ón magazine
nespecializate, cu v‚nzare predominant„ de                                       cu sediul Ón Lupeni, Str. Par‚ngului,
                                      ACT ADIfiIONAL
produse nealimentare.                                               bl. D5, sc. 2, et. 4, ap. 19, jude˛ul Hunedoara,
  Prezentul act adi˛ional completeaz„ actul       la actele constitutive ale Societ„˛ii Comerciale        Ónmatriculat„ la Oficiul Registrului
constitutiv al societ„˛ii, celelalte articole r„m‚n‚nd    SIDONA PRODCOM COMPANY — S.R.L.,              Comer˛ului al Jude˛ului Hunedoara
neschimbate.                        cu sediul Ón Or„∫tie, Str. Plantelor nr. 27,      cu nr. J 20/1380/1993, cod fiscal R 4373096
  (1/445.710)                      jude˛ul Hunedoara, Ónmatriculat„ la Oficiul        Subsemnatul Dumbrava Gheorghe, domiciliat Ón
             *                registrului comer˛ului cu nr. J 20/1634/1993,      Lupeni, Str. Par‚ngului, bl. D5, sc. 2, et. 4, ap. 19,
                                    cod fiscal R 4633072            jude˛ul Hunedoara, posesor al B.I. seria D.H.
      Societatea Comercial„              Subsemnata Urdari Dorina, cet„˛ean rom‚n,       nr. 483017, eliberat de Poli˛ia Lupeni Ón anul 1999,
    CONFECT INDUSTRIAL — S.R.L.            domiciliat„ Ón Or„∫tie, Str. Plantelor nr. 27, jude˛ul  Ón calitate de asociat unic al Societ„˛ii Comerciale
  satul Strei, C„lan, jude˛ul Hunedoara                                     DRAGONUL PRODCOMIMPEX — S.R.L. am hot„r‚t:
                             Hunedoara, posesoare a B.I. seria B.Z. nr. 271068,
                             eliberat de Poli˛ia Or„∫tie la data de 9.11.1994, Ón     Precizarea obiectului principal de activitate
         ACT ADIfiIONAL
                             calitate de asociat unic al Societ„˛ii Comerciale     astfel: domeniul principal: produc˛ie, grupa CAEN
    la statutul Societ„˛ii Comerciale        SIDONA PRODCOM COMPANY — S.R.L., am hot„r‚t:       022 – exploatarea forestier„ ∫i a stufului, iar
    CONFECT INDUSTRIAL — S.R.L.,             1. Precizarea activit„˛ii principale astfel:      activitatea principal„ va fi 0221 – exploatarea
  cu sediul Ón satul Strei nr. 64, C„lan,       domeniul principal de activitate este comer˛ grupa    forestier„.
 jude˛ul Hunedoara, Ónmatriculat„ la Oficiul       CAEN 521 – comer˛ cu am„nuntul Ón magazine          Prezentul act adi˛ional face parte integrant„ din
 registrului comer˛ului cu nr. J 20/427/1993,      nespecializate, iar activitatea principal„ este comer˛  statutul societ„˛ii care se modific„ Ón mod
       cod fiscal R 3555456            cu am„nuntul Ón magazine nespecializate, cu        corespunz„tor.
  Subsemnatul Ulmian Rogers, domiciliat Ón satul    v‚nzare predominant„ de produse alimentare,          (4/445.713)
Strei nr. 64, C„lan, jude˛ul Hunedoara, posesor al    b„uturi ∫i tutun – cod CAEN 5211.                          *
  2               MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI,               PARTEA a IV-a,   Nr. 132/20.I.2003
     Societatea Comercial„              metalelor pre˛ioase din de∫euri), 5010, 5021, 5030,     – Trif Eleonora, domiciliat„ Ón Hunedoara, Str.
   ANGELINA PROD COMEXIM — S.R.L.            5041, 5113, 5114, 5155, 5119, 5143, 5144, 5147,      Miori˛ei nr. 2, ap. 49, jude˛ul Hunedoara, posesoare
  comuna Br„ni∫ca, jude˛ul Hunedoara           5161, 5170, 5244, 5245, 5246, 5248, 5272, 5273,      a C.I. seria HD nr. 063339, eliberat„ de Poli˛ia
                              5274, 7420 (proiectare, construc˛ii metalice, scule,   Hunedoara Ón anul 2001, ∫i
         ACT ADIfiIONAL              dispozitive ∫i matri˛e, motoare ∫i turbine, pompe ∫i     – Rados Constantin Liviu, domiciliat Ón
                              compresoare, cuptoare, piese mecanice, electrice ∫i    Hunedoara, Aleea P„durii nr. 18, jude˛ul
     la statutul Societ„˛ii Comerciale                                      Hunedoara, posesor al B.I. seria B.R. nr. 277682,
                              hidraulice, echipamente ∫i utilaje diverse, cercet„ri
    ANGELINA PROD COMEXIM — S.R.L.,                                        eliberat de Mili˛ia Hunedoara Ón anul 1985,
   cu sediul Ón comuna Br„ni∫ca nr. 195,        geologice, cartografiere), 7481, 9211.
                               Prezentul act adi˛ional face parte integrant„ din     to˛i prin mandatara Negrea Elena Natalia,
 jude˛ul Hunedoara, nr. de ordine Ón registrul                                    domiciliat„ Ón Deva, aleea Saturn, bl. 13, sc. D, et. 1,
      comer˛ului J 20/1722/1994,           statutul Societ„˛ii Comerciale MINERAL TODA —
                                                           ap. 42, jude˛ul Hunedoara, posesoare a B.I. seria
         cod fiscal 6858411            S.R.L. a∫a cum Ól modific„ ∫i completeaz„ Ón mod
                                                           H.C. nr. 120107, eliberat de Poli˛ia Deva la data de
                              corespunz„tor, Ón rest prevederile acestuia
  Subsemnata Laz„r Lenu˛a Angelica, domiciliat„                                   10.04.1998, conform procurilor cu nr. de Óncheiere
                              r„m‚n‚nd neschimbate.
Ón satul Br„ni∫ca nr. 195, comuna Br„ni∫ca, jude˛ul                                 a autentific„rii 2500/26.07.2002, 2590/8.08.2002 ∫i
                               Actul s-a redactat azi, 4 noiembrie 2002.       2688/20.08.2002 la Biroul notarului public Farcas
Hunedoara, posesoare a B.I. seria H.C. nr. 450810,
                                (7/445.715)                      Ladislau din Hunedoara, am hot„r‚t:
eliberat de Poli˛ia Deva din data de 21.09.1998, Ón
calitate de asociat unic al Societ„˛ii Comerciale                  *                 1. Precizarea activit„˛ii principale a societ„˛ii
ANGELINA PROD COMEXIM — S.R.L., am hot„r‚t:                                     astfel:
  1. Precizarea activit„˛ii principale a societ„˛ii         Societatea Comercial„               – domeniul principal de activitate este grupa
astfel: Domeniul principal de activitate este grupa       MEDICO PSIHE GYN — S.R.L., Deva           CAEN 158 – fabricarea altor produse alimentare;
CAEN 633 – activit„˛i ale agen˛iilor de turism, iar                                   – activitatea principal„ este cod CAEN 1584 –
activitatea principal„ este 6330 – activit„˛i ale              ACT ADIfiIONAL              fabricarea produselor din cacao, a ciocolatei ∫i a
agen˛iilor de turism ∫i asisten˛„ turistic„.                                     produselor zaharoase.
                                  la statutul Societ„˛ii Comerciale          2. Schimbarea sediului societ„˛ii Ón Hunedoara,
  2. Codificarea obiectului secundar de activitate al     MEDICO PSIHE GYN — S.R.L., cu sediul
societ„˛ii conform CAEN astfel: 0111, 0112, 0113,                                  Bd. Republicii f.n., jude˛ul Hunedoara.
                                 Ón Deva, Str. Libert„˛ii, bl. C, ap. 3,        3. Completarea obiectului de activitate al
0114, 0115, 0116, 0121, 0122, 0123, 0125, 0126,
                               jude˛ul Hunedoara, Ónmatriculat„ la Oficiul       societ„˛ii cu urm„toarele activit„˛i secundare:
0212, 0221, 1511, 1512, 1513, 1551, 1552, 1561,
                              registrului comer˛ului cu nr. J 20/1683/1994,        5248 – comer˛ cu am„nuntul, Ón magazine
1581, 1584, 1591, 1599, 1821, 1822, 1823, 1824,
                                      cod fiscal 6731263            specializate, cu alte produse neclasificate Ón alt„
2010, 2020, 2030, 2040, 2051, 2640, 2661, 2670,
                               Subsemnatul Schmidt Zoltan, domiciliat Ón Deva,    parte (articole de loterie);
2811, 2812, 3611, 3612, 3613, 3614, 3663, 3720,
                              str. Cuza Vod„, bl. D4A, sc. A, et. 2, ap. 6, jude˛ul    9000 – asanarea ∫i Óndep„rtarea gunoaielor;
5010, 5030, 5041, 5121, 5122, 5123, 5131, 5132,
                              Hunedoara, psoesor al C.I. seria HD nr. 074463,      salubritate ∫i activit„˛i similare.
5133, 5134, 5135, 5136, 5137, 5138, 5139, 5141,
                              eliberat„ de Poli˛ia Deva la data de 30.05.2001, Ón     Prezentul act adi˛ional, Óncheiat la Biroul de
5142, 5143, 5144, 5145, 5147, 5151, 5152, 5153,
                              calitate de asociat unic al Societ„˛ii Comerciale     Asisten˛„ pentru societ„˛i comerciale din cadrul
5154, 5155, 5164, 5211, 5212, 5221, 5222, 5223,
                                                           Camerei de Comer˛ ∫i Industrie a Jude˛ului
5224, 5225, 5226, 5227, 5233, 5241, 5242, 5243,      MEDICO PSIHE GYN — S.R.L., am hot„r‚t:
                                                           Hunedoara din Deva, face parte integrant„ din
5244, 5245, 5246, 5247, 5248, 5250, 5262, 0141,        1. Precizarea activit„˛ii unice astfel: domeniul de
                                                           statutul societ„˛ii, care se modific„ Ón mod
0142, 0143, 014, 5021, 5042, 5271, 5272, 5274, 5511,    activitate va fi: servicii, grupa CAEN 851 – activit„˛i  corespunz„tor.
5512, 5522, 5523, 5530, 5541, 5542, 6021, 6023,      referitoare la s„n„tatea uman„, iar activitatea unic„     (10/445.718)
6024, 6330, 7140, 7414, 7482, 7483, 9233, 9271,      va fi: activit„˛i de asisten˛„ medical„ ambulatorie –                *
9272, 9302, 9304. Societatea renun˛„ la activit„˛ile    cod CAEN 8512.
secundare necodificate. Societatea poate realiza       2. Societatea renun˛„ la celelalte obiecte de           Societatea Comercial„
opera˛iuni de import-export cu produsele din        activitate.                           CONCORD TRANS PREST — S.R.L.
obiectul de activitate.                    3. Schimbarea denumirii adresei sediului din           C„lan, jude˛ul Hunedoara
  Prezentul act adi˛ional face parte integrant„ din    Deva, Str. Libert„˛ii, bl. C, ap. 3, jude˛ul Hunedoara,
statutul societ„˛ii care se modific„ Ón mod        Ón Deva, bd. Iuliu Maniu, bl. C, ap. 3, jude˛ul               ACT ADIfiIONAL
corespunz„tor.                       Hunedoara.
  (5/445.714)                                                     la actul constitutiv al Societ„˛ii Comerciale
                               Prezentul act adi˛ional face parte integrant„ din
              *                                              CONCORD TRANS PREST — S.R.L., cu sediul
                              statutul societ„˛ii pe care Ól modific„ Ón mod
                                                            Ón C„lan, Str. Bradului nr. 6, ap. 20, jude˛ul
                              corespunz„tor.
       Societatea Comercial„                                          Hunedoara, Ónmatriculat„ la Oficiul registrului
                                (8/445.716)                          comer˛ului cu nr. J 20/1782/1994
      MINERAL TODA — S.R.L.                          *
    comuna Cri∫cior, jude˛ul Hunedoara                                        Subsemnata Moise Petronela, domiciliat„ Ón satul
                                                           Streis‚ngeorgiu nr. 278, C„lan, jude˛ul Hunedoara,
                              Societatea Comercial„ H & H PLAST — S.R.L.
         ACT ADIfiIONAL                                           Ón calitate de asociat unic al Societ„˛ii Comerciale
                                     Hunedoara
                                                           CONCORD TRANS PREST — S.R.L., cu sediul Ón
     la statutul Societ„˛ii Comerciale                                      C„lan, Str. Bradului nr. 6, ap. 20, jude˛ul
       MINERAL TODA — S.R.L.,                     ACT ADIfiIONAL              Hunedoara, am hot„r‚t urm„toarele:
 cu sediul Ón comuna Cri∫cior, Str. Zarandului,                                     a) Precizarea domeniului principal de activitate
                              la statutul ∫i contractul Societ„˛ii Comerciale
bl. LGB, ap. 4, jude˛ul Hunedoara, Ónregistrat„                                   al societ„˛ii ∫i a activit„˛ii principale:
                                 H & H PLAST — S.R.L., cu sediul
     la Oficiul registrului comer˛ului                                        – domeniul principal va fi: 521 – comer˛ cu
                              Ón Hunedoara, Bd. 1848 nr. 26, ap. 2, jude˛ul
 cu nr. J 20/1618/1994, cod fiscal R 6592823                                    am„nuntul Ón magazine nespecializate;
                              Hunedoara, cod unic de Ónregistrare la Oficiul
  Subsemnatul Toda Petru-Dorel, asociat unic, am                                    – activitatea principal„ va fi: 5211 – comer˛ cu
                                 Registrului Comer˛ului al Jude˛ului
hot„r‚t urm„toarele:                                                 am„nuntul Ón magazine nespecializate, cu v‚nzare
                                Hunedoara 6822264 ∫i nr. de ordine          predominant„ de produse alimentare, b„uturi ∫i
  1. Precizarea domeniului principal de activitate
                                      J 20/1659/1994              tutun.
al societ„˛ii astfel: diviziunea CAEN 28 – industria
construc˛iilor metalice ∫i a produselor din metal       Subsemna˛ii Horvath Arpad Gyozo, Horvath          b) Schimbarea sediului societ„˛ii de la adresa:
(exclusiv ma∫ini, utilaje ∫i instala˛ii), grupa CAEN    Ildiko-Vera ∫i Horvath Zoltan, Ón calitate de asocia˛i,  C„lan, Str. Bradului nr. 6, ap. 20, jude˛ul
287 – fabricarea altor produse prelucrate din metal,    am hot„r‚t modificarea actelor constitutive ale      Hunedoara, la adresa: C„lan, Str. Florilor nr. 32,
iar ca activitate principal„ clasa 2875 – fabricarea    societ„˛ii dup„ cum urmeaz„:               jude˛ul Hunedoara.
altor articole din metal (confec˛ii metalice, articole    Societatea Comercial„ H & H PLAST — S.R.L.         Prezentul act adi˛ional face parte integrant„ din
din metale nepre˛ioase, st‚lp robot pentru montaj     deschide un punct de lucru Ón Deva, Str. 22        actul constitutiv al Societ„˛ii Comerciale CONCORD
volane, schimb„toare vitez„ ∫i scaune auto sport).     Decembrie, Hotel Deva, jude˛ul Hunedoara (cod       TRANS PREST — S.R.L., C„lan.
                              CAEN 6423 – activit„˛i de transmiteri de date –        (11/445.719)
  2. Deschiderea unui punct de lucru Ón comuna
Cri∫cior, Complex Gurabarza, jude˛ul Hunedoara,      servicii internet).                             ACT ADIfiIONAL
unde se desf„∫oar„ ca activitate clasa 2875 –         Prezentul act adi˛ional face parte integrant„ din
fabricarea altor articole din metal (confec˛ii       statutul ∫i contractul de societate a∫a cum acestea     la actul constitutiv al Societ„˛ii Comerciale
metalice, articole din metale nepre˛ioase, st‚lp      au con˛inutul p‚n„ la aceast„ dat„, celelalte        CONCORD TRANS PREST — S.R.L., cu sediul
robot pentru montaj volane, schimb„toare vitez„ ∫i     dispozi˛ii r„m‚n‚nd Ón rest neschimbate, ∫i va intra       Ón C„lan, Str. Florilor nr. 32, jude˛ul
scaune auto sport).                                                     Hunedoara, Ónmatriculat„ la Oficiul
                              Ón vigoare la data Ónregistr„rii lui la Oficiul
  Prezentul act adi˛ional face parte integrant„ din                                  registrului comer˛ului cu nr. J 20/1782/1994
                              registrului comer˛ului.
statutul Societ„˛ii Comerciale MINERAL TODA —         (9/445.717)                        Subsemnata Moise Petronela, domiciliat„ Ón satul
S.R.L. a∫a cum Ól modific„ ∫i completeaz„ Ón mod                   *                Streis‚ngeorgiu nr. 278, C„lan, jude˛ul Hunedoara,
corespunz„tor, Ón rest prevederile acestuia                                     Ón calitate de asociat unic al Societ„˛ii Comerciale
r„m‚n‚nd neschimbate.                                                CONCORD TRANS PREST — S.R.L., cu sediul Ón
                                  Societatea Comercial„
  Actul s-a redactat azi, 10 septembrie 2002.                                    C„lan, Str. Florilor nr. 32, jude˛ul Hunedoara, am
                              ROY NICOL – IMP EXP — S.R.L., Hunedoara
  (6/445.715)                                                   hot„r‚t urm„toarele:
                                                             a) Œnfiin˛area unui punct de lucru la adresa:
         ACT ADIfiIONAL                       ACT ADIfiIONAL              C„lan, Str. Libert„˛ii, bl. 5A, parter, jude˛ul
                                 la statutul Societ„˛ii Comerciale          Hunedoara, unde se vor desf„∫ura urm„toarele
     la statutul Societ„˛ii Comerciale
                              ROY NICOL – IMP EXP — S.R.L., cu sediul         activit„˛i:
    MINERAL TODA — S.R.L., cu sediul                                         5211 – comer˛ cu am„nuntul Ón magazine
 Ón comuna Cri∫cior, Str. Zarandului, bl. LGB,       Ón Hunedoara, Str. Miori˛ei nr. 2/49, jude˛ul
                                                           nespecializate, cu v‚nzare predominant„ de
   ap. 4, jude˛ul Hunedoara, Ónregistrat„        Hunedoara, av‚nd num„r de ordine la Oficiul
                                                           produse alimentare, b„uturi ∫i tutun;
     la Oficiul registrului comer˛ului          registrului comer˛ului J 20/1708/1994,
                                                             5552 – alte unit„˛i de preparare a hranei – fast
 cu nr. J 20/1618/1994, cod fiscal R 6592823             cod fiscal R 6822353             food;
  Subsemnatul Toda Petru-Dorel, asociat unic, am       Subsemna˛ii:                        Prezentul act adi˛ional face parte integrant„ din
hot„r‚t codificarea obiectului de activitate al        – Rados Ioana Nicoleta, domiciliat„ Ón         actul constitutiv al Societ„˛ii Comerciale CONCORD
societ„˛ii astfel: 1450, 1824 (articole sportive), 2232,  Hunedoara, Aleea P„durii nr. 18, jude˛ul         TRANS PREST — S.R.L., C„lan.
2681, 2682, 2670, 2811, 2851, 2862, 2911, 2912,      Hunedoara, posesoare a B.I. seria G.T. nr. 564988,       (12/445.719)
2921, 3622, 3661, 3710 (inclusiv recuperarea        eliberat de Poli˛ia Hunedoara Ón anul 1995;                     *
                 MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA                a IV-a,  Nr. 132/20.I.2003                   3
       Societatea Comercial„                 Societatea Comercial„                   Societatea Comercial„
      BLEJAN MEDICA — S.R.L.               FLORIN PROD COMIMPEX — S.R.L.                 NICOL SOFYCOM — S.R.L.
      Brad, jude˛ul Hunedoara                Brad, jude˛ul Hunedoara                  Or„∫tie, jude˛ul Hunedoara

         ACT ADIfiIONAL                       ACT ADIfiIONAL                       ACT ADIfiIONAL
     la statutul Societ„˛ii Comerciale            la statutul Societ„˛ii Comerciale         la actele constitutive ale Societ„˛ii Comerciale
   BLEJAN MEDICA — S.R.L., autentificat           FLORIN PROD COMIMPEX — S.R.L.,               NICOL SOFYCOM — S.R.L., cu sediul
cu nr. 12505/1994, societate cu sediul Ón Brad,          autentificat cu nr. 9814/1994            Ón Or„∫tie, str. Tudor Vladimirescu nr. 1,
  Str. V‚n„torilor nr. 32, jude˛ul Hunedoara,                                    jude˛ul Hunedoara, Ónmatriculat„ la Oficiul
                              Subsemnatul Bulz Florin, Ón calitate de asociat
 Ónmatriculat„ la Oficiul registrului comer˛ului                                   registrului comer˛ului cu nr. J 20/1338/1994,
                             unic al Societ„˛ii Comerciale FLORIN PROD
        cu nr. J 20/2302/1994                                                cod fiscal 7349947
                             COMIMPEX — S.R.L., cu sediul Ón Brad , str. Decebal
  Subsemnatul Blejan Constantin, Ón calitate de                                    Subsemnata Pasc Niculina Viorica, domiciliat„ Ón
                             nr. 36A, jude˛ul Hunedoara, Ónmatriculat„ la Oficiul
asociat unic al Societ„˛ii Comerciale BLEJAN                                    Or„∫tie, str. Tudor Vladimirescu nr. 1, jude˛ul
                             registrului comer˛ului cu nr. J 20/1720/1994,
MEDICA — S.R.L., precizez c„ societatea                                      Hunedoara, posesoare a B.I. seria D.B. nr. 946367,
                             Ón˛eleg s„ completez statutul societ„˛ii dup„ cum
func˛ioneaz„ Ón punctul de lucru din Brad, Str. 1                                 eliberat de Poli˛ia Or„∫tie la data de 15.09.1997, Ón
                             urmeaz„:
Mai, bl. C13, ap. 2, jude˛ul Hunedoara, unde se                                  calitate de asociat unic al Societ„˛ii Comerciale
desf„∫oar„ activitatea 8512.                Cu privire la art. 4 referitor la obiectul de
                                                          NICOL SOFYCOM — S.R.L., am hot„r‚t:
  Prezentul act adi˛ional face parte integrant„ din   activitate: domeniul principal de activitate al
                                                            1. Precizarea activit„˛ii principale astfel:
statutul Societ„˛ii Comerciale BLEJAN MEDICA —      societ„˛ii Ól constituie diviziunea CAEN 15 –       domeniul principal de activitate este servicii, grupa
S.R.L., pe care Ól completeaz„ Ón mod corespunz„tor,   industria alimentar„ ∫i a b„uturilor, grupa CAEN     CAEN 554 – cafenele ∫i baruri, iar activitatea
Ón rest prevederile acestuia r„m‚n‚nd neschimbate.    151 – produc˛ia, prelucrarea ∫i conservarea c„rnii,    principal„ este cafenele ∫i baruri f„r„ spectacol –
  Redactat azi, 3 iunie 2002.              iar ca activitate principal„ clasa CAEN 1513 –      cod CAEN 5541.
  (13/445.720)                     produse pe baz„ de carne (inclusiv din carne de        2. Codificarea activit„˛ii secundare conform
             *               pas„re).                         codului CAEN: 0111, 0112, 0113, 0114, 0115, 0116,
                              Celelalte activit„˛i cuprinse Ón obiectul de      0121, 0122, 0123, 0125, 1511, 1512, 1513, 1532,
      Societatea Comercial„            activitate r„m‚n acelea∫i ∫i reprezint„ activit„˛i    1581, 1591, 1593, 1594, 1595, 1596, 1599, 1810,
     NENADOTUR–PREST — S.R.L.            secundare.                        1821, 1822, 1823, 1824, 5010, 5030, 5041, 5121,
     Vulcan, jude˛ul Hunedoara             Art. 2 se completeaz„ Ón sensul c„ societatea Ó∫i   5122, 5123, 5124, 5125, 5131, 5132, 5133, 5134,
                             desf„∫oar„ activitatea Ón urm„toarele puncte de      5135, 5136, 5137, 5139, 5141, 5142, 5143, 5144,
         ACT ADIfiIONAL              lucru: Brad, str. Decebal nr. 36A, jude˛ul        5145, 5147, 5151, 5152, 5153, 5154, 5155, 5211,
  Subsemnata Nenadov Maria, cet„˛ean rom‚n,       Hunedoara, ∫i Brad, Str. Libert„˛ii, bl. C3, ap. 2,    5212, 5221, 5222, 5223, 5224, 5225, 5226, 5227,
domiciliat„ Ón Vulcan, bd. Mihai Viteazu nr. 39, sc.   parter, jude˛ul Hunedoara.                5233, 5241, 5242, 5243, 5244, 5245, 5246, 5247,
4, ap. 25, jude˛ul Hunedoara, Ón calitate de asociat    Am cuno∫tin˛„ de obliga˛ia ce am Ón sensul       5248, 5250, 5262, 5021, 5042, 5530, 5541, 5542,
unic ∫i administrator al Societ„˛ii Comerciale      prezent„rii acestui act la Oficiul registrului      5551, 5552, 6021, 6022, 6023, 7414.
NENADOTUR–PREST — S.R.L., cu sediul Ón Vulcan,      comer˛ului ∫i la Administra˛ia financiar„ Ón vederea     Societatea renun˛„ la obiectele de activitate
str. Nicolae Titulescu, Hala Agroalimentar„, jude˛ul   aviz„rii complet„rilor Ón statutul societ„˛ii.      necodificate. Societatea poate desf„∫ura activit„˛i de
Hunedoara, Ónmatriculat„ la Oficiul registrului       Prezentul act adi˛ional face parte integrant„ din   import-export cu produsele din obiectul de
comer˛ului cu nr. J 20/1560/18.11.1994, cod unic de   statutul Societ„˛ii Comerciale FLORIN PROD        activitate al societ„˛ii.
Ónregistrare 6456910, aduc urm„toarele modific„ri    COMIMPEX — S.R.L., a∫a cum el are cuprinsul p‚n„       Prezentul act adi˛ional, Óncheiat la Biroul de
actelor constitutive ale societ„˛ii comerciale:     la aceast„ dat„, Ón rest prevederile acestuia       Asisten˛„ pentru societ„˛i comerciale din cadrul
  Codificarea obiectului secundat de activitate                                  Camerei de Comer˛ ∫i Industrie a Jude˛ului
                             r„m‚n‚nd neschimbate.
existent conform codului CAEN, astfel: 5222 ∫i 5541,                                Hunedoara, face parte integrant„ din actele
                              Redactat azi, 14 noiembrie 2001.
cu men˛iunea c„ celelalte activit„˛i din statut se                                 constitutive ale societ„˛ii pe care le modific„ Ón mod
                               (16/445.723)
exclud.                                                      corespunz„tor.
  Prezentul act adi˛ional face parte integrant„ din            ACT ADIfiIONAL                (18/445.724)
actele constitutive ale societ„˛ii comerciale, cu                                              *
                                la statutul Societ„˛ii Comerciale
precizarea c„ celelalte prevederi r„m‚n
neschimbate.                       FLORIN PROD COMIMPEX — S.R.L., cu sediul               Societatea Comercial„
  Redactat ast„zi, 5 septembrie 2002.           Ón Brad, str. Decebal nr. 36A, jude˛ul             PRODIMPEX MADORA — S.R.L.
   (14/445.721)                    Hunedoara, cod unic de Ónregistrare 6593098,            Or„∫tie, jude˛ul Hunedoara
             *                num„r de ordine Ón registrul comer˛ului
                                    J 20/1720/1994                        ACT ADIfiIONAL
     Societatea Comercial„               Subsemnatul Bulz Florin, domiciliat Ón Brad, str.        la statutul Societ„˛ii Comerciale
 506 DILEMIN DELCOM — S.R.L., Hunedoara         Decebal nr. 36, jude˛ul Hunedoara, posesor al C.I.      PRODIMPEX MADORA — S.R.L., cu sediul
                             seria HD nr. 007253, eliberat„ de Poli˛ia Brad la         Ón Or„∫tie, Str. Morii nr. 30, jude˛ul
         ACT ADIfiIONAL              data de 19.11.1999, Ón calitate de asociat unic al        Hunedoara, Ónmatriculat„ la Oficiul
     la statutul Societ„˛ii Comerciale        Societ„˛ii Comerciale FLORIN PROD COMIMPEX —           Registrului Comer˛ului al Jude˛ului
  506 DILEMIN DELCOM — S.R.L., cu sediul        S.R.L., am hot„r‚t:                     Hunedoara cu nr. J 20/665/1992, cod fiscal
 Ón Hunedoara, Aleea C‚mpului nr. 2, bl. C22,        1. Codificarea activit„˛ii secundare conform                 AR2147467
 ap. 98, jude˛ul Hunedoara, num„r de ordine       codului CAEN: 011, 0112, 0113, 0114, 0115, 0116,       Subsemnatul St„nculea Doinel Gabriel Victor,
     la Oficiul registrului comer˛ului        0121, 0122, 0123, 0124, 0125, 1511, 1512, 1532,      domiciliat Ón Or„∫tie, Str. Morii nr. 30, jude˛ul
   J 20/977/1994, cod unic de Ónregistrare       1551, 1552, 1591, 1593, 1594, 1595, 1596, 1599,      Hunedoara, posesor al C.I. seria HD nr. 094011,
           8524370              1721, 1722, 1723, 1724, 1725, 1740, 1754, 1771,      eliberat„ de Poli˛ia Or„∫tie, Ón calitate de asociat
  Subsemnata Nicula Gabriela, domiciliat„ Ón      1772, 1810, 1821, 1822, 1823, 1824, 1831, 1832,      unic al Societ„˛ii Comerciale PRODIMPEX MADORA —
Hunedoara, Aleea C‚mpului nr. 2, bl. C22, sc. E, et.   1930, 2123, 2430, 2522, 2523, 2621, 2852, 3430,      S.R.L., am hot„r‚t:
4, ap. 98, jude˛ul Hunedoara, posesoare a C.I. seria   3640, 3650, 3663, 5010, 5030, 5050, 5111, 5112,       1. Precizarea obiectului principal de activitate
HD nr. 110423, eliberat„ de Poli˛ia Hunedoara la     5113, 5114, 5115, 5116, 5117, 5121, 5122, 5123,      astfel: grupa 159 – fabricarea b„uturilor, clasa 1599 –
data de 20.02.2002, Ón calitate de asociat unic al    5124, 5125, 5131, 5132, 5133, 5134, 5135, 5136,      fabricarea b„uturilor nealcoolice.
Societ„˛ii Comerciale 506 DILEMIN DELCOM —        5137, 5139, 5141, 5142, 5143, 5144, 5145, 5211,       2. Codificarea obiectului secundar de activitate:
S.R.L., am hot„r‚t:                   5212, 5221, 5223, 5224, 5225, 5226, 5227, 5233,      1513, 1551, 1552, 1581, 1583, 1589, 1593, 1594,
  1. Deschiderea unui punct de lucru Ón comuna     5241, 5242, 5243, 5244, 5245, 5246, 5247, 5248,      1595, 1596, 1597, 2463, 4531, 4533, 5111, 5112,
Teliucu Inferior, Str. Principal„ f.n., jude˛ul     5250, 5262, 0141, 0143, 2231, 2232, 4532, 5021,      5113, 5114, 5115, 5116, 5117, 5118, 5132, 5133,
Hunedoara, unde se va desf„∫ura activitatea cod     5530, 5541, 5542, 5551, 6021, 6022, 6023, 6024,      5134, 5135, 5136, 5137, 5211, 5212, 5224, 5225,
CAEN 5211 – comer˛ cu am„nuntul Ón magazine       9233, 9271, 9272.                     5226, 5227, 5245, 5511, 5530, 5541, 5542, 5551,
nespecializate, cu v‚nzare predominant„ de         Societatea poate desf„∫ura activit„˛i de import-    6021, 6022, 6023, 6024, 7411, 7412, 7413, 7414,
produse alimentare.                   export cu produsele din obiectul de activitate al     7415.
  2. Codificarea obiectului secundar de activitate al  societ„˛ii. Societatea renun˛„ la obiectele de        La obiectele de activitate necodificate se renun˛„.
societ„˛ii conform codului CAEN astfel: 5010, 5030,   activitate necodificate.                   3. Completarea obiectului secundar de activitate
5121, 5122, 5123, 5131, 5132, 5133, 5134, 5135,       2. Completarea obiectului de activitate cu       cu: 1541, 1542, 5153.
5136, 5137, 5138, 5139, 5141, 5142, 5143, 5144,     urm„toarele activit„˛i secundare:              4. Deschiderea a dou„ puncte de lucru Ón:
5145, 5147, 5152, 5153, 5154, 5155, 5164, 5166,                                  Or„∫tie, Str. Morii nr. 9, jude˛ul Hunedoara, cu
                              1581 – fabricarea produselor de panifica˛ie ∫i
5212, 5221, 5222, 5223, 5224, 5225, 5226, 5227,                                  obiectul de activitate 1541, 1542, 1589, 1599, 5153,
                             patiserie;
5233, 5241, 5242, 5243, 5244, 5245, 5246, 5247,                                  ∫i Ón Or„∫tie, Str. Pricazului, bl. 77, ap. 16, jude˛ul
                              1582 – fabricarea biscui˛ilor, pi∫coturilor ∫i altor
5248, 5250, 5262, 2231, 2232, 5530, 5541, 5542,                                  Hunedoara, cu obiectul de activitate 5211.
                             produse similare;
6021, 6022, 6023, 6024, 9233.                                             5. Majorarea capitalului social prin Óncorporarea
                              1585 – fabricarea pastelor f„inoase alimentare ∫i   rezervelor cu suma total„ de 160.000.000 lei, de la
  Societatea renun˛„ la activit„˛ile secundare
                             a altor produse f„inoase;                 40.000.000 lei la 200.000.000 lei.
necodificate. Societatea poate realiza opera˛iuni de
import-export cu produsele din obiectul de         1584 – fabricarea porduselor din cacao, a         Capitalul social astfel majorat este de
activitate.                       ciocolatei ∫i a produselor zaharoase.           200.000.000 lei, Ómp„r˛it Ón 2.000 p„r˛i sociale a
  Prezentul act adi˛ional, Óncheiat la Biroul de      Prezentul act adi˛ional, Óncheiat la Biroul de     100.000 lei fiecare, numerotate de la 1 la 2.000,
Asisten˛„ pentru societ„˛i comerciale din cadrul     Asisten˛„ pentru societ„˛i comerciale din cadrul     apar˛in‚nd Ón Óntregime asociatului unic St„nculea
Camerei de Comer˛ ∫i Industrie a Jude˛ului        Camerei de Comer˛ ∫i Industrie a Jude˛ului        Doinel Gabriel Victor.
Hunedoara din Deva, face parte integrant„ din      Hunedoara din Deva, face parte integrant„ din        Prezentul act adi˛ional face parte integrant„ din
statutul societ„˛ii, care se modific„ Ón mod       statutul societ„˛ii pe care Ól modific„ Ón mod      statutul societ„˛ii care se modific„ Ón mod
corespunz„tor.                      corespunz„tor.                      corespunz„tor.
  (15/445.722)                       (17/445.723)                        (19/445.725)
             *                            *                             *
  4                MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI,               PARTEA a IV-a,   Nr. 132/20.I.2003
       Societatea Comercial„               1584 – fabricarea produselor din cacao, a         7230 – prelucrarea datelor;
      STELARYS PRODEX — S.R.L.             ciocolatei ∫i a produselor zaharoase;            7240 – activit„˛i legate de b„ncile de date;
      Brad, jude˛ul Hunedoara               1585 – fabricarea pastelor f„inoase alimentare ∫i     7250 – Óntre˛inerea ∫i repararea ma∫inilor de
                               a altor produse f„inoase;                 birou, de contabilizat ∫i a calculatoarelor;
          ACT ADIfiIONAL                5541 – cafenele ∫i baruri f„r„ spectacol;         7260 – alte activit„˛i legate de informatic„ (club
                                5224 – comer˛ cu am„nuntul cu p‚ine, produse      internet).
    la statutul Societ„˛ii Comerciale           de patiserie ∫i zaharoase;                  Prezentul act adi˛ional, Óncheiat la Biroul de
  STELARYS PRODEX — S.R.L., cu sediul             5211 – comer˛ cu am„nuntul Ón magazine         Asisten˛„ pentru societ„˛i comerciale din cadrul
Ón Brad, Str. Libert„˛ii, bl. B21, ap. 5, jude˛ul      nespecializate, cu v‚nzare predominant„ de        Camerei de Comer˛ ∫i Industrie a Jude˛ului
Hunedoara, Ónmatriculat„ la Oficiul registrului       produse alimentare, b„uturi ∫i tutun;           Hunedoara din Deva, face parte integrant„ din
   comer˛ului cu nr. J 20/1306/1994             5212 – comer˛ cu am„nuntul Ón magazine         statutul societ„˛ii, care se modific„ Ón mod
  Subsemnata Almasan Stela, asociat unic, am        nespecializate, cu v‚nzare predominant„ de        corespunz„tor.
hot„r‚t modificarea statutului Societ„˛ii Comerciale     produse nealimentare;                     (22/445.728)
STELARYS PRODEX — S.R.L., Brad, astfel:             6311 – manipul„ri;                                *
  1. Schimbarea sediului social al societ„˛ii din       6312 – depozit„ri.
Brad, Str. Libert„˛ii, bl. B21, sc. 1, ap. 5, jude˛ul      Prezentul act adi˛ional face parte integrant„ din       Societatea Comercial„ ELIS — S.A.
Hunedoara, Ón satul Zdrapti nr. 342, comuna         statutul Societ„˛ii Comerciale STELARYS PRODEX —              Hunedoara
Criscior, jude˛ul Hunedoara.                 S.R.L., pe care Ól modific„ Ón mod corespunz„tor, Ón
  2. Obiectul principal de activitate al societ„˛ii     rest prevederile acestuia r„m‚n‚nd neschimbate.               ACT ADIfiIONAL
este: fabricarea produselor de panifica˛ie ∫i          (20/445.726)
                                            *                 la statutul Societ„˛ii Comerciale ELIS — S.A.,
patiserie – grupa 1581 cod CAEN.
                                                                       Hunedoara
  3. Codificarea conform codului CAEN a
obiectului secundar de activitate aflat Ón statutul           Societatea Comercial„               Ca urmare a hot„r‚rilor luate Ón cadrul
societ„˛ii:                              TIRIUS TRANSTUR — S.R.L.            consiliului de administra˛ie din data de 10.05.2002,
  0123 – cre∫terea porcinelor;                    ™oimu∫, jude˛ul Hunedoara            a intervenit prezentul act adi˛ional.
  0125 – cre∫terea p„s„rilor;                                               Art. 6. Domeniul de activitate al prezentei
  1582 – fabricarea biscui˛ilor, pi∫coturilor ∫i altor            ACT ADIfiIONAL              societ„˛i este producerea de piese turnate din font„,
produse similare;                                                   confec˛ii metalice, piese de schimb ∫i prefabricate
                                la actul constitutiv al Societ„˛ii Comerciale     din beton.
  1584 – fabricarea produselor din cacao, a
                                  TIRIUS TRANSTUR — S.R.L., cu sediul          Art. 7. Obiectul de activitate al societ„˛ii cuprinde
ciocolatei ∫i a produselor zaharoase;
                                  Ón ™oimu∫ nr. 222, jude˛ul Hunedoara,        urm„toarele:
  1585 – fabricarea pastelor f„inoase alimentare ∫i
                                   Ónmatriculat„ la Oficiul registrului         • activit„˛i principale:
a altor produse f„inoase;
                                   comer˛ului cu nr. J 20/1584/1994           2751 – turnarea fontei;
  1772 – fabricare de pulovere, veste ∫i articole
similare tricotate sau cro∫etate;                Subsemnatul Duma Tiberiu, domiciliat Ón Deva,       2811 – construc˛ii metalice ∫i p„r˛i componente
  5021 – Óntre˛inerea ∫i repararea autovehiculelor     Str. Doroban˛ilor, bl. 26, sc. A, et. 2, ap. 9, jude˛ul  (inclusiv pentru industria minier„);
(f„r„ repara˛iile executate Ón Óntreprinderile        Hunedoara, Ón calitate de asociat unic al Societ„˛ii     • activit„˛i secundare:
organizate de tip industrial);                Comerciale TIRIUS TRANSTUR — S.R.L., cu sediul Ón       1411 – extrac˛ia pietrei pentru construc˛ii;
  5211 – comer˛ cu am„nuntul Ón magazine          ™oimu∫ nr. 222, jude˛ul Hunedoara, am hot„r‚t         1421 – extrac˛ia pietri∫ului ∫i nisipului;
nespecializate, cu v‚nzare predominant„ de          urm„toarele:                         1751 – fabricare de covoare ∫i mochete;
produse alimentare, b„uturi ∫i tutun;              a) Codificarea domeniului de activitate principal     1754 – fabricarea altor articole textile;
  5212 – comer˛ cu am„nuntul Ón magazine          al societ„˛ii ∫i a activit„˛ii principale:          1831 – arg„sirea ∫i finisarea bl„nurilor;
nespecializate, cu v‚nzare predominant„ de            – domeniul principal va fi: 602 – alte          2030 – fabricare de elemente de dulgherie ∫i
produse nealimentare;                    transporturi tereste;                   t‚mpl„rie pentru construc˛ii;
                                 – activitatea principal„ va fi: 6021 – alte        2051 – fabricarea altor produse din lemn;
  5221 – comer˛ cu am„nuntul cu fructe ∫i legume
                               transporturi terestre de c„l„tori pe baz„ de grafic.     2451 – fabricarea s„punurilor, detergen˛ilor ∫i a
proaspete;
                                 b) Codificarea activit„˛ii secundare a societ„˛ii   produselor de Óntre˛inere;
  5222 – comer˛ cu am„nuntul cu carne ∫i produse
                               conform codului CAEN: 2640, 4511, 4542, 5010,         2513 – fabricarea diferitelor produse din cauciuc;
din carne;
                               5030, 5050, 5114, 5131, 5142, 5143, 5147, 5153,        2661 – fabricarea elementelor din beton pentru
  5224 – comer˛ cu am„nuntul cu p‚ine, produse
                               5155, 5156, 5211, 5212, 5242, 5243, 5245, 5248,      construc˛ii;
de patiserie ∫i zaharoase;
                               5250, 5262, 5541, 5542, 6022, 6023, 6024, 6321,        2663 – fabricarea betonului;
  5225 – comer˛ cu am„nuntul cu b„uturi;
                               6412, 6521, 7020, 7110, 7460.                 2664 – fabricarea mortarului;
  5226 – comer˛ cu am„nuntul cu produse din
                                 Prezentul act adi˛ional face parte integrant„ din     2666 – fabricarea altor elemente din beton,
tutun;
                               actul constitutiv al Societ„˛ii Comerciale TIRIUS     ciment ∫i ipsos;
  5227 – comer˛ cu am„nuntul, Ón magazine
                               TRANSTUR — S.R.L., ™oimu∫.                  2812 – structuri ∫i t‚mpl„rii metalice;
specializate, cu produse neclasificate Ón alt„ parte;
                                 (21/445.727)                       2875 – fabricarea altor articole din metal;
  5233 – comer˛ cu am„nuntul cu produse
cosmetice ∫i de toalet„;
                                            *                  3622 – fabricarea bijuteriilor ∫i articolelor
                                                            similare din metale ∫i pietre pre˛ioase;
  5241 – comer˛ cu am„nuntul cu textile;
                                    Societatea Comercial„               4020 – produc˛ia ∫i distribu˛ia gazelor (exclusiv
  5242 – comer˛ cu am„nuntul cu Ómbr„c„minte;
                                  EGRETA RAMIPRODCOM — S.R.L.            extrac˛ia gazului natural ∫i a gazelor asociate de
  5243 – comer˛ cu am„nuntul cu Ónc„l˛„minte ∫i
                                    Deva, jude˛ul Hunedoara             sond„);
articole din piele;
                                                              4032 – transportul ∫i distribu˛ia aburului ∫i a
  5244 – comer˛ cu am„nuntul cu mobil„, articole                                   apei calde;
                                        ACT ADIfiIONAL
de iluminat ∫i cu alte articole de uz casnic;                                       4521 – lucr„ri de construc˛ii, inclusiv lucr„ri de
  5246 – comer˛ cu am„nuntul cu articole de             la statutul Societ„˛ii Comerciale        art„;
fier„rie ∫i vopsitorie, sticl„ ∫i articole din sticl„;        EGRETA RAMIPRODCOM — S.R.L.,             4523 – construc˛ii de autostr„zi, drumuri,
  5248 – comer˛ cu am„nuntul, Ón magazine            cu sediul Ón Deva, Aleea Independen˛ei,        aerodromuri ∫i construc˛ii destinate sportului;
specializate, cu alte produse neclasificate Ón alt„       bl. AB20, sc. 4, ap. 63, jude˛ul Hunedoara,        4525 – alte lucr„ri de construc˛ii inginere∫ti;
parte;                              num„r de ordine la Oficiul registrului          4526 – alte lucr„ri specifice pentru construc˛ii;
  5511 – hoteluri ∫i moteluri cu restaurant;            comer˛ului J 20/1354/1994, cod unic          4532 – lucr„ri de izola˛ii ∫i protec˛ie anticoroziv„;
  5522 – campinguri;                           de Ónregistrare 6325010             4533 – lucr„ri de instala˛ii sanitare ∫i de Ónc„lzire
  5530 – restaurante;                     Subsemna˛ii:                      central„, montaj de echipamente ∫i utilaje
  5541 – cafenele ∫i baruri f„r„ spectacol;          – ™endroiu Ioan, domiciliat Ón Deva, str. I.      tehnologice la cl„diri ∫i construc˛ii inginere∫ti;
  6311 – manipul„ri;                    Corvin, bl. N, sc. 1, ap. 6, jude˛ul Hunedoara,        4534 – alte lucr„ri de instala˛ii ∫i de construc˛ii
  6312 – depozit„ri.                    posesor al B.I. seria G.V. nr. 267311, eliberat de    auxiliare;
  Se renun˛„ la celelalte activit„˛i curpinse Ón      Poli˛ia Deva la data de 27.06.1996, ∫i            4542 – lucr„ri de t‚mpl„rie ∫i dulgherie;
statutul societ„˛ii nespecificate aici.             – Bogdan Maria, domiciliat„ Ón Deva, bd.          5021 – Óntre˛inerea ∫i repararea autovehiculelor;
  4. Majorarea capitalului social al societ„˛ii de la    Decebal, bl. 23, sc. G, ap. 102, jude˛ul Hunedoara,      5112 – comer˛ Óntermediar cu combustibili,
2.000.000 lei, reprezent‚nd 20 p„r˛i sociale a        posesoare a B.I. seria D.A. nr. 246402, eliberat de    minerale ∫i produse chimice pentru industrie;
100.000 lei fiecare, numerotate de la 1 la 20, la      Poli˛ia Deva la data de 22.01.1996,              5118 – comer˛ intermediar specializat Ón
134.300.000 lei, v„rsat integral la data prezentei,       Ón calitate de asocia˛i ai Societ„˛ii Comerciale    v‚nzarea produselor cu caracter specific
sum„ depus„ Ón contul ∫i pe seama societ„˛ii la       EGRETA RAMIPRODCOM — S.R.L., am hot„r‚t:         neclasificate Ón alt„ parte;
B.C.R. — S.A., Brad, ∫i BANKPOST — S.A., Brad, cu        Completarea obiectului de activitate cu          5119 – comer˛ intermediar cu produse diverse;
chitan˛ele   nr.   0355296/30.08.2002,      nr.  urm„toarele activit„˛i secundare:               5139 – alte tipuri de comer˛ cu ridicata cu
0355298/7.09.2001, nr. 0917302/11.09.2001, nr.         5114 – intermedieri Ón comer˛ul cu ma∫ini,       produse alimentare;
0917303/24.09.2001, nr. 5036297/26.09.2001, nr.       echipamente industriale, nave ∫i avioane;           5141 – comer˛ cu ridicata cu produse textile;
5036298/27.09.2001, nr. 0917304/1.10.2001, nr.         5164 – comer˛ cu ridicata cu ma∫ini ∫i materiale      5142 – comer˛ cu ridicata cu Ómbr„c„minte ∫i
0917305/15.10.2001 ∫i nr. 0917306/22.10.2001.        de birou;                         Ónc„l˛„minte;
  Capitalul social de 134.300.000 lei este Ómp„r˛it      5248 – comer˛ cu am„nuntul Ón magazine           5147 – comer˛ cu ridicata cu alte bunuri de
Ón 1.343 p„r˛i sociale, numerotate de la 1 la 1.343,     specializate, cu alte produse neclasificate Ón alt„    consum, exclusiv cele alimentare;
a 100.000 lei fiecare, apar˛in‚nd Ón Óntregime        parte (mobilier ∫i ma∫ini de birou, calculatoare,       5157 – comer˛ cu ridicata cu de∫euri ∫i resturi;
asociatului unic Almasan Stela.               p„r˛i componente ∫i accesorii pentru acestea,         5212 – alte tipuri de comer˛ cu am„nuntul Ón
  5. Men˛inerea punctului de lucru al societ„˛ii      software de uz general, articole fotografice ∫i      magazine nespecializate;
situat Ón satul Zdrap˛i nr. 342, comuna Criscor,       instrumente de precizie, ceasuri ∫i bijuterii, articole    5262 – comer˛ cu am„nuntul prin standuri, Ón
jude˛ul Hunedoara, unde se vor desf„∫ura           pentru sport ∫i jocuri Ón aer liber, materiale pentru   pie˛e;
urm„toarele activit„˛i:                   acoperit pere˛i ∫i pardoseli, flori, plante, semin˛e,     5275 – import-export de m„rfuri ∫i servicii
  1581 – fabricarea produselor de panifica˛ie ∫i      Óngr„∫„minte);                      specifice Ón prezentul statut;
patiserie;                           7210 – consulta˛ii Ón domeniul echipamentelor       6024 – alte transporturi terestre de c„l„tori;
  1582 – fabricarea biscui˛ilor, pi∫coturilor ∫i altor   de calcul;                          6025 – transporturi rutiere de m„rfuri;
produse similare;                        7220 – realizare ∫i furnizare de programe;         6311 – manipul„ri;
                 MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA                 a IV-a,  Nr. 132/20.I.2003                   5
  6312 – depozit„ri;                   asocia˛i ai Societ„˛ii Comerciale ROMARIO                 Societatea Comercial„
  6321 – alte activit„˛i anexe transporturilor      TURIMEX — S.R.L., am hot„r‚t urm„toarele:                GATER PODEAN — S.R.L.
terestre;                           1. Sediul social al Societ„˛ii Comerciale                satul Gura Bordului
  7020 – Ónchirierea ∫i subÓnchirierea bunurilor     ROMARIO TURIMEX — S.R.L. va fi Ón comuna                comuna Lunca Cernii de Jos
imobiliare proprii sau Ónchiriate;             Simeria, Str. 1 Decembrie nr. 18, jude˛ul                  jude˛ul Hunedoara
  7121 – Ónchirierea mijloacelor de transport       Hunedoara.
terestru;                           2. Domeniul principal de activitate al societ„˛ii             HOT√R¬REA NR. 1
  7421 – activit„˛i de proiectare.
                              va fi: diviziunea CAEN 50 – v‚nzarea, Óntre˛inerea
  (23/445.729)                                                           din 27 noiembrie 2002
                              ∫i repararea autovehiculelor ∫i a motocicletelor,
              *                                                Subsemna˛ii:
                              comer˛ cu am„nuntul al carburan˛ilor pentru
                              autovehicule, gurpa 503 – comer˛ cu piese ∫i          – Podean Siminic, domiciliat Ón satul Gura
      Societatea Comercial„                                            Bordului nr. 9, comuna Lunca Cernii de Jos, jude˛ul
  SERVIS CLAUMAN — S.R.L., Hunedoara           accesorii pentru autovehicule, activitatea: 5030 –
                              comer˛ cu piese ∫i accesorii pentru autovehicule.      Hunedoara, identificat cu B.I. seria D.B. nr. 593399,
                                                            eliberat de Mili˛ia Hunedoara Ón anul 1987;
         ACT ADIfiIONAL                3. Codificarea obiectului secundar de activitate
                                                              – Podean Radu, domiciliat Ón satul Gura
                              cu: 0144, 4521, 4522, 4526, 4531, 4532, 4533, 4534,
     la statutul Societ„˛ii Comerciale                                       Bordului nr. 9, comuna Lunca Cernii de Jos, jude˛ul
                              4542, 4543, 4544, 5010, 5021, 5041, 5042, 5211,
       SERVIS CLAUMAN — S.R.L.,                                          Hunedoara, identificat cu C.I. seria HD nr. 010114,
                              5212, 5541, 6021, 6022, 6023, 6024, 7484. Se
 cu sediul Ón Hunedoara, str. Alecu Russo nr.                                     eliberat„ de Poli˛ia Hunedoara Ón anul 2000, ∫i
                              renun˛„ la celelalte activit„˛i necodificate din
        9, jude˛ul Hunedoara,                                           – Podean Gina, domiciliat„ Ón satul Gura
                              obiectul secundar de activitate.
    Ónmatriculat„ la Oficiul Registrului                                       Bordului nr. 9, comuna Lunca Cernii de Jos, jude˛ul
                               4. Deschiderea unui punct de lucru Ón comuna
    Comer˛ului al Jude˛ului Hunedoara                                        Hunedoara,
         cu nr. J 20/540/1991,           Simeria, Sta˛ia de carburan˛i OMV Simeria, DN7,
                                                              Ón calitate de asocia˛i Ón cadrul Societ„˛ii
     cod unic de Ónregistrare 2147165         jude˛ul Hunedoara, av‚nd urm„torul obiect de
                                                            Comerciale GATER PODEAN — S.R.L., cu sediul Ón
                              activitate: 7484.                      satul Gura Bordului nr. 9, comuna Lunca Cernii de
  Ca urmare a dezbaterii succesiunii dup„
                               Prezentul act adi˛ional face parte integrant„ din     Jos, jude˛ul Hunedoara, Ónmatriculat„ la Oficiul
defunctul Cri∫an Tanalie, decedat la data de 24
iunie 2002, cu ultimul domiciliu Ón Hunedoara,       actul constitutiv al Societ„˛ii Comerciale ROMARIO      registrului comer˛ului cu nr. J 20/399/2000, cod
jude˛ul Hunedoara, asociat unic al societ„˛ii, Ón     TURIMEX — S.R.L., astfel cum a fost modificat.        unic de Ónregistrare 13279080, am hot„r‚t, Ón
baza certificatului de mo∫tenitor nr. 145/2002,        (26/445.732)                       temeiul prevederilor art. 38 alin. ultim din actul
eliberat de notarul public Farca∫ Ladislau din                     *                constitutiv al societ„˛ii, suspendarea temporar„ a
Hunedoara, unica mo∫tenitoare, Cri∫an Manuela-                                     activit„˛ii Societ„˛ii Comerciale GATER PODEAN —
Ligia, fiica lui Tanalie ∫i Vasilica, n„scut„ la data de         Societatea Comercial„             S.R.L., pe o perioad„ de 3 ani, Óndep‚nd cu data de
18 noiembrie 1983 Ón Hunedoara, jude˛ul                 AGROMEC — S.A., Deva              1 decembrie 2002.
Hunedoara, cet„˛ean rom‚n, domiciliat„ Ón                                          (28/445.734)
Hunedoara, bd. Dacia nr. 48, ap. 19, jude˛ul                 ACT ADIfiIONAL                            *
Hunedoara, va deveni asociat unic ∫i administrator
al Societ„˛ii Comerciale SERVIS CLAUMAN — S.R.L.       la actul constitutiv al Societ„˛ii Comerciale
                                                                 Societatea Comercial„
  Subsemnata Dobrescu Carmen-Claudia, Ón                 AGROMEC — S.A.
                                                               DRAMILORY IMPEX — S.R.L., Deva
calitate de mandatar a numitei Cri∫an Manuela-        Subsemnatul Oltean Dan Florian, Ón calitate de
Ligia, Ón baza procurii speciale autentificate cu nr.   pre∫edinte al consiliului de administra˛ie al                 ACT ADIfiIONAL
2929/2002 de notarul public Farca∫ Ladislau din      Societ„˛ii Comerciale AGROMEC — S.A., cu sediul Ón
Hunedoara, Ón numele ∫i pentru aceasta, am hot„r‚t     Deva, Str. Depozitelor nr. 10, jude˛ul Hunedoara,      la actele constitutive ale Societ„˛ii Comerciale
s„ modific actul constitutiv al societ„˛ii dup„ cum    Ónmatriculat„ la Oficiul registrului comer˛ului cu           DRAMILORY IMPEX — S.R.L.,
urmeaz„:                                                          cu sediul Ón Deva, str. Av. Aurel Vlaicu
                              nr. J 20/303/1991, precizez c„ domeniul principal
  Se completeaz„ obiectul de activitate al societ„˛ii                                       nr. 113, jude˛ul Hunedoara,
                              de activitate al societ„˛ii este servicii, iar activitatea
cu urm„toarele activit„˛i secundare, conform cod                                    Ónmatriculat„ la Oficiul registrului comer˛ului
CAEN:                           principal„ este Óntre˛inere ∫i reparare de
                              autovehicule, f„r„ repara˛iile executate Ón          cu nr. J 20/1142/1996, cod fiscal R 9024704
  5132 – comer˛ cu ridicata cu carne ∫i mezeluri;
  5139 – comer˛ cu ridicata, nespecializat, cu      Óntreprinderi organizate de tip industrial – inclusiv      Subsemna˛ii:
produse alimentare, b„uturi ∫i tutun;           tractoare ∫i ma∫ini agricole, sp„l„torie auto, av‚nd       – Draia Mihaela Ana, domiciliat„ Ón Deva, str.
  5143 – comer˛ cu ridicata cu aparate electrice, de   codul 5021 Ón nomenclatorul de clasificare al        Mihai Eminescu, bl. 31A, sc. 2, et. 2, ap. 38, jude˛ul
uz gospod„resc ∫i cu aparate de radio ∫i televizoare;   activit„˛ilor din economia na˛ional„.            Hunedoara, identificat„ cu C.I. seria HD nr. 048466,
  5154 – comer˛ cu ridicata cu echipamente ∫i        Conform cod CAEN se codific„ obiectul de         eliberat„ la data de 10 noiembrie 2000 de Poli˛ia
furnituri de fier„rie, ipsos„rie ∫i Ónc„lzire;       activitate secundar al societ„˛ii cu:            Deva, ∫i
  5155 – comer˛ cu ridicata cu produse chimice;       0111 – cultura cerealelor;                  – Draia Marian Felician, domiciliat Ón Deva, str.
  5233 – comer˛ cu am„nuntul cu produse           0112 – cultura leguminoaselor boabe;           Mihai Eminescu, bl. 31A, sc. 2, et. 2, ap. 38, jude˛ul
cosmetice ∫i de toalet„.                   0113 – cultura cartofului, plantelor tehnice,       Hunedoara, identificat cu B.I. seria D.B. nr. 952908,
  Prezentul act adi˛ional face parte integrant„ din    medicinale ∫i aromatice;                   eliberat la data de 7 august 1987 de Mili˛ia Brad,
actul constitutiv al societ„˛ii care urmeaz„ a se       0141 – servicii pentru mecanizarea, chimizarea      aplicat foto 2 la data de 29 august 1997,
modifica ∫i completa Ón mod corespunz„tor         agriculturii ∫i protec˛iei fitosanitare;             Ón calitate de asocia˛i ai Societ„˛ii Comerciale
conform prezentului act.                                                DRAMILORY IMPEX — S.R.L., am hot„r‚t
                               0144 – alte activit„˛i pentru agricultur„ – lucr„ri
  (24/445.730)                                                    urm„toarele:
                              de condi˛ionare ∫i p„strare a semin˛elor, activitate
              *                                                1. Completarea obiectului de activitate cu
                              de transport a produselor agricole pentru
                              depozitare;                         activitate care devine principal„ pentru societate ∫i
       Societatea Comercial„
                               5166 – comer˛ cu ridicata cu ma∫ini, accesorii ∫i     precizarea activit„˛ii principale astfel:
      COM RIECA — S.R.L., Deva
                              unelte agricole;                         – domeniul principal de activitate este: comer˛,
                               5121 – comer˛ cu ridicata cu cereale, semin˛e ∫i     grupa CAEN 521 – comer˛ cu am„nuntul, Ón
        HOT√R¬REA NR. 26
                              furaje;                           magazine nespecializate, iar activitatea principal„
       din 21 noiembrie 2002              3430 – produc˛ie de piese ∫i accesorii pentru       este: – comer˛ cu am„nuntul, Ón magazine
  Subsemnata Clipa Zori˛a, domiciliat„ Ón Deva,     autovehicule ∫i motoare de autovehicule, inclusiv      nespecializate, cu v‚nzare predominant„ de
Calea Zarandului, bl. 51, ap. 9, jude˛ul Hunedoara,    tractoare ∫i ma∫ini agricole;                produse alimentare, b„uturi ∫i tutun, cod CAEN
identificat„ cu B.I. seria D.E. nr. 621415, eliberat la                                 5211.
                               5010 – comer˛ cu autovehicule;
data de 31 august 1987 de Mili˛ia Deva, Ón calitate                                     2. Schimbarea sediului societ„˛ii din Deva, str.
                               5030 – comer˛ cu piese ∫i accesorii pentru
de asociat unic al Societ„˛ii Comerciale COM RIECA —                                  Av. Aurel Vlaicu nr. 113, jude˛ul Hunedoara, Ón
                              autovehicule;
S.R.L., am hot„r‚t deschiderea a 2 puncte de lucru                                   Deva, str. Mihai Eminescu, bl. 31A, sc. 2, et. 2, ap.
                               5050 – v‚nzarea cu am„nuntul a carburan˛ilor
Ón:                                                           38, jude˛ul Hunedoara.
                              pentru autovehicule;
  – Deva, str. M. Kog„lniceanu, Óntre complex                                       3. Deschiderea unui punct de lucru Ón Deva, str.
                               5119 – intermedieri Ón comer˛ul cu produse
comercial ∫i cofet„rie, jude˛ul Hunedoara, cu obiect                                  Mihai Eminescu, bl. 33, parter, jude˛ul Hunedoara,
de activitate codificat CAEN 5212, ∫i           diverse;
                                                            cu obiect de activitate: comer˛ cu am„nuntul, Ón
  – Deva, str. Iuliu Maniu, intersec˛ia cu Str.       6024 – transporturi rutiere de m„rfuri;
                                                            magazine nespecializate, cu v‚nzare predominant„
Zarandului, sub pergola bl. 43, jude˛ul Hunedoara,      7131 – Ónchiriere de ma∫ini ∫i echipamente
                                                            de produse alimentare, b„uturi ∫i tutun, cod CAEN
cu obiect de activitate codificat CAEN 5212.        agricole;
                                                            5211.
   (25/445.731)                       5250 – comer˛ cu am„nuntul cu bunuri de ocazie        4. Completarea obiectului de activitate cu
              *                v‚ndute prin magazine-consigna˛ie.              urm„toarea activitate secundar„: comer˛ cu
                               Obiectul de activitate secundar al societ„˛ii se     am„nuntul, Ón magazine nespecializate, cu v‚nzare
     Societatea Comercial„              completeaz„ cu urm„toarele activit„˛i:            predominant„ de produse nealimentare, cod CAEN
    ROMARIO TURIMEX — S.R.L.               8042 – alte forme de Ónv„˛„m‚nt – activit„˛i de      5212.
   comuna Simeria, jude˛ul Hunedoara           preg„tire prin cursuri de calificare ∫i recalificare;      5. Majorarea capitalului social cu 8.000.000 lei de
                               8041 – ∫coli de conducere (pilotaj);           la 2.000.000 lei la 10.000.000 lei. Œn urma major„rii,
         ACT ADIfiIONAL                7430 – activit„˛i de test„ri ∫i analize tehnice,     capitalul social, Ón sum„ de 10.000.000 lei, Ómp„r˛it
 la actul constitutiv al Societ„˛ii Comerciale      inspec˛ii tehnice anuale – import-export cu m„rfuri     Ón 100 p„r˛i sociale, Ón valoare de 100.000 lei fiecare
     ROMARIO TURIMEX — S.R.L.,            ∫i servicii din obiectul de activitate al societ„˛ii.    este repartizat astfel:
  cu sediul Ón comuna Simeria, str. Biscaria         Prezentul act adi˛ional face parte integrant„ din       – Draia Mihaela Ana – 50 p„r˛i sociale,
      nr. 13, jude˛ul Hunedoara,           actul constitutiv al Societ„˛ii Comerciale AGROMEC —     numerotate de la 1 la 50, Ón valoare de 5.000.000 lei,
    Ónmatriculat„ la Oficiul Registrului        S.A., a∫a cum el are cuprinsul p‚n„ la aceast„ dat„,     reprezent‚nd 50 % din capitalul societ„˛ii, ∫i
   Comer˛ului al Jude˛ului Hunedoara          pe care Ól completeaz„ Ón mod corespunz„tor.           – Draia Marian Felician – 50 p„r˛i sociale,
       cu nr. J 20/1028/1994              Celelalte prevederi ale acestuia r„m‚n          numerotate de la 51 la 100, Ón valoare de 5.000.000
  Subsemna˛ii Carmazan Romi ∫i Carmazan          neschimbate.                         lei, reprezent‚nd 50 % din capitalul societ„˛ii.
Mariana, domicilia˛i Ón comuna Simeria, str.          (27/445.733)                        Participarea la beneficii ∫i pierderi se face
Biscaria nr. 13, jude˛ul Hunedoara, Ón calitate de                   *                conform particip„rii la capitalul social.
  6                MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI,               PARTEA a IV-a,   Nr. 132/20.I.2003
  Prezentul act adi˛ional face parte integrant„ din    director general al Societ„˛ii Comerciale           3. Deschiderea unui punct de lucru Ón satul
actul constitutiv al societ„˛ii pe care Ól modific„ Ón   GOSPOD√RIE PREST COM — S.A., Petro∫ani.          Runcu Mare nr. 30, comuna Lelese, jude˛ul
mod corespunz„tor.                       (32/454.738)                      Hunedoara – magazin ABC, CAEN 5211.
  (29/445.735)                                    *                 Prezentul act adi˛ional face parte integrant„ din
              *                                              statutul societ„˛ii, care se modific„ conform
                                     Societatea Comercial„             clauzelor de mai sus.
      Societatea Comercial„                   NIOR GUARD — S.R.L., Deva              (34/445.740)
     MARYON COM — S.R.L., C„lan                                                       *
                                       ACT ADIfiIONAL
         ACT ADIfiIONAL                                                  Societatea Comercial„
                              la actele constitutive ale Societ„˛ii Comerciale           KIRKA IMPEX — S.R.L., Deva
 la actul constitutiv al Societ„˛ii Comerciale             NIOR GUARD — S.R.L.,
       MARYON COM — S.R.L.,                      cu sediul Ón Deva,                      ACT ADIfiIONAL
cu sediul Ón C„lan, Str. Bradului nr. 15, bl. 15,        Str. Viilor nr. 22, jude˛ul Hunedoara,
    sc. 3, ap. 60, jude˛ul Hunedoara,          Ónmatriculat„ la Oficiul registrului comer˛ului           la statutul Societ„˛ii Comerciale
Ónmatriculat„ la Oficiul registrului comer˛ului              cu nr. J 20/678/2001,                   KIRKA IMPEX — S.R.L.,
 cu nr. J 20/321/2000, cod fiscal R 13113702                                      cu sediul Ón Deva, bd. Decebal, bl. 15, sc. G,
                                  cod unic de Ónregistrare 14194721
                                                                  ap. 51, jude˛ul Hunedoara,
  Subsemnatele:                        Subsemnatul Betea Dorin Nicolae Ón calitate de     Ónmatriculat„ la Oficiul registrului comer˛ului
  – Milo∫i Ionela Silvia, domiciliat„ Ón C„lan, Str.    asociat unic al Societ„˛ii Comerciale NIOR GUARD —      cu nr. J 20/1042/1993, cod fiscal R 4006235
Bradului nr. 15, sc. 3, ap. 60, jude˛ul Hunedoara,     S.R.L., am hot„r‚t urm„toarele:
                                                             Subsemna˛ii Muntoiu Voichi˛a Tatiana ∫i
identificat„ cu B.I. seria B.R. nr. 275117, eliberat la    Cu privire la cesiunea de p„r˛i sociale:
                                                            Anastasiu George, Ón calitate de asocia˛i ai Societ„˛ii
data de 24 octombrie 1985 de Mili˛ia C„lan,          Subsemnatul Betea Dorin Nicolae am hot„r‚t s„      Comerciale KIRKA IMPEX — S.R.L., am hot„r‚t
prelungit valabilitatea la data de 28 noiembrie       ceisonez Ón Óntregime p„r˛ile mele sociale Ón num„r    modificarea ∫i completarea statutului dup„ cum
1995, ∫i                          de 20, Ón valoare nominal„ de 100.000 lei fiecare, Ón   urmeaz„:
  – Tacoi Mariana Leontina, domiciliat„ Ón C„lan,     valoare total„ de 2.000.000 lei, numerotate de la       1. Descrierea unui punct de lucru Ón sta˛iunea
str. L. Blaga, bl. B, sc. A, ap. 4, jude˛ul Hunedoara,   num„rul de ordine 1 la 20 inclusiv, numitului Laz„r    Jupiter, Gr„dina Olimpic, jude˛ul Constan˛a, unde
identificat„ cu B.I. seria D.A. nr. 699667, eliberat la   Gheorghe, domiciliat Ón Hunedoara, str. Br„de˛ nr.     activitatea desf„∫urat„ este prev„zut„ de clasa CAEN
data de 3 iunie 1987 de Mili˛ia C„lan, prelungit      32, jude˛ul Hunedoara, fiul lui Gheorghe ∫i Maria,     1581 – fabricare de produse de panifica˛ie ∫i
valabilitatea la data de 30 iunie 1997,           n„scut la data de 9 mai 1971 Ón Oradea, identificat    patiserie.
  Ón calitate de asocia˛i ai Societ„˛ii Comerciale     cu C.I. seria H.D. nr. 013502/2000, Ómpreun„ cu        Prezentul act adi˛ional face parte integrant„ din
MARYON COM — S.R.L., am hot„r‚t urm„toarele:        toate drepturile ∫i obliga˛iile ce rezult„ din acestea,  actul constitutiv al societ„˛ii, care se modific„ Ón
  1. Schimbarea sediului societ„˛ii din C„lan, Str.    de˛inute de mine la Societatea Comercial„ NIOR       mod corespunz„tor.
Bradului nr. 15, bl. 15, sc. 3, ap. 60, jude˛ul       GUARD — S.R.L. ∫i declar c„ am primit Ón Óntregime       (35/445.741)
Hunedoara, Ón C„lan, Str. Bradului nr. 4, ap. 3,      contravaloarea acestora ∫i nu mai am de formulat                   *
jude˛ul Hunedoara.                     nici o preten˛ie fa˛„ de cesionar ∫i nici fa˛„ de
  2. Deschiderea unui punct de lucru Ón C„lan, Str.    persoana juridic„.                          Societatea Comercial„
Independen˛ei nr. 14, jude˛ul Hunedoara, cu          Subsemnatul cedent declar c„ odat„ cu             FREYA – COMSERV — S.R.L., Deva
obiectul de activitate comer˛ cu am„nuntul cu        retragerea din societate Ómi Ónceteaz„ ∫i calitatea de
Ómbr„c„minte – cod CAEN 5242.                administrator, urm‚nd ca societatea s„ fie                  ACT ADIfiIONAL
  Prezentul act adi˛ional face parte integrant„ din    administrat„ ∫i reprezentat„ cu puteri depline Ón
actul constitutiv al societ„˛ii pe care Ól modific„ Ón                                     la statutul Societ„˛ii Comerciale
                              rela˛iile cu ter˛ii de c„tre asociatul unic, Laz„r           FREYA – COMSERV — S.R.L.,
mod corespunz„tor.                     Gheorghe.
   (30/445.736)                                                     cu sediul Ón Deva, Str. Zarandului, bl. 43,
                                Subsemnatul Laz„r Gheorghe dob‚ndesc de la          sc. A, et. 7, ap. 28, jude˛ul Hunedoara,
              *                cedent„, Ón Óntregime p„r˛ile sale sociale de˛inute la   Ónmatriculat„ la Oficiul registrului comer˛ului
                              Societatea Comercial„ NIOR GUARD — S.R.L., Ón         cu nr. J 20/842/1994, cod fiscal R 5807401
     Societatea Comercial„               condi˛iile ar„tate, dup„ care, Ón calitate de asociat
  ABC MAXIM ALIMEX — S.R.L., Hunedoara                                          Subsemnata Damian Florica Dorica, domiciliat„
                              unic, formulez urm„torul act adi˛ional:          Ón Deva, Calea Zarandului, bl. 43, sc. A, et. 7, ap. 28,
                                Capitalul social este stabilit la 2.000.000 lei, este  jude˛ul Hunedoara, identificat„ cu C.I. seria HD nr.
         ACT ADIfiIONAL               Ómp„r˛it Ón 20 p„r˛i sociale egale, numerotate de la    0118650, eliberat„ la data de 15 aprilie 2002 de
    la statutul Societ„˛ii Comerciale          1 la 20 inclusiv, Ón valoare nominal„ de 100.000 lei    Poli˛ia Deva, Ón calitate de asociat unic la Societatea
     ABC MAXIM ALIMEX — S.R.L.,             fiecare ∫i apar˛in asociatului unic, Laz„r Gheorghe.    Comercial„ FREYA – COMSERV — S.R.L., am hot„r‚t
  cu sediul Ón Hunedoara, Str. Doroban˛ilor          Subsemnatul Laz„r Gheorghe declar c„ nu mai       urm„toarele:
      nr. 2, jude˛ul Hunedoara,            sunt asociat unic Ón nici o alt„ societate comercial„     1. Codificarea obiectului secundar de activitate al
   Ónmatriculat„ la Oficiul Registrului         cu r„spundere limitat„ ∫i asociat unic.          societ„˛ii, conform CAEN astfel: 0221, 1511, 1512,
   Comer˛ului al Jude˛ului Hunedoara            Schimbarea sediului societ„˛ii din Deva, Str.      1513, 1551, 1552, 1561, 1581, 1585, 1599, 1771,
       cu nr. J 20/290/1998,             Viilor nr. 22, jude˛ul Hunedoara, Ón Deva, str.      1772, 1760, 1771, 1772, 1810, 1821, 1822, 1823,
    cod unic de Ónregistrare 10509339          Andrei ™aguna nr. 1, jude˛ul Hunedoara.          1824, 1832, 1930, 2040, 2451, 2452, 4531, 4533,
  Subsemnatul Maxim Valintin, domiciliat Ón          Prezentul act adi˛ional face parte integrant„ din    5010, 5021, 5030, 5121, 5122, 5123, 5124, 5125,
Hunedoara, Str. Doroban˛ilor nr. 2, jude˛ul         actele constitutive ale asociet„˛ii comerciale, pe care  5131, 5132, 5133, 5134, 5135, 5136, 5137, 5138,
Hunedoara, identificat cu C.I. seria HD nr. 053251,     le modific„ Ón mod corespunz„tor, cu precizarea c„     5139, 5141, 5142, 5143, 5144, 5145, 5147, comer˛ cu
eliberat„ de Poli˛ia Hunedoara Ón anul 2000, Ón       celelalte prevederi r„m‚n neschimbate.           ridicata cu alte bunuri de consum nealimentare,
                                (33/445.739)                      neclasificate Ón alt„ parte (mobil„ ∫i alte produse
calitate de asociat unic, Ón cadrul Societ„˛ii
                                            *                din lemn, produse de acoperit pere˛i ∫i pardoseli,
Comerciale ABC MAXIM ALIMEX — S.R.L., am
                                                            aparate de uz casnic neelectrice, articole de sport,
hot„r‚t deschiderea unui punct de lucru Ón
                                   Societatea Comercial„               ceasuri ∫i bijuterii, produse din piele ∫i accesorii de
Hunedoara, Intrarea Spicului, jude˛ul Hunedoara –
                               POENIfiA ALIMSERV — S.R.L., Hunedoara           voiaj, alte m„rfuri de consum neincluse Ón alte
chio∫c alimentar – codul CAEN 5211.
                                                            categorii), 5151, 5152, 5153, 5154, 5155, 5156, 5157,
  Prezentul act adi˛ional face parte integrant„ din
                                       ACT ADIfiIONAL              5166, 5211, 5212, 5221, 5222, 5223, 5224, 5225,
statutul societ„˛ii, care se modific„, conform                                     5226, 5227, 5233, 5241, 5242, 5243, 5244, 5245,
clauzelor de mai sus.                       la statutul Societ„˛ii Comerciale          5246, 5247, 5248, comer˛ cu am„nuntul, Ón
  (31/445.737)                          POENIfiA ALIMSERV — S.R.L.,             magazine specializate, cu alte produse neclasificate
              *                 cu sediul Ón Hunedoara, Bd. Libert„˛ii nr. 7,       Ón alt„ parte (mobilier ∫i ma∫ini de birou,
                                 bl. 14, ap. 28, jude˛ul Hunedoara,          calculatoare, ceasuri ∫i bijuterii, articole de sport,
    Societatea Comercial„                  Ónmatriculat„ la Oficiul Registrului         alte produse nealimentare, neclasificate Ón alt„
 GOSPOD√RIE PREST COM — S.A., Petro∫ani             Comer˛ului al Jude˛ului Hunedoara           parte), 5250, 5262, 5272, 5530, 5541, 5542, 6021,
                                cu nr. J 20/402/1995, cod fiscal 7349629        6022, 6023, 6024, 7110, 7121, 7131, 7132, 7133,
       HOT√R¬REA NR. 10/2002                                           7140, 7250, 7481, 7483, 9271, 9302. Societatea
                                Subsemnata Toma Maria, domiciliat„ Ón
                                                            renun˛„ la activit„˛ile secundare necodificate.
       din 14 noiembrie 2002             Hunedoara, Bd. Libert„˛ii nr. 7, bl. 14, ap. 28,
                                                             2. Deschiderea urm„toarelor puncte de lucru:
                              jude˛ul Hunedoara, identificat„ cu B.I. seria D.G. nr.
 a adun„rii generale ordinare a ac˛ionarilor                                       – Ón satul Hartagani, comuna B„i˛a, jude˛ul
                              892536, eliberat de Poli˛ia Hunedoara Ón anul 1998,
     de la Societatea Comercial„                                          Hunedoara, (Valea Mariei) (comer˛ cu am„nuntul cu
                              Ón calitate de asociat unic Ón cadrul Societ„˛ii
 GOSPOD√RIE PREST COM — S.A., Petro∫ani                                        produse predominante alimentare – cod CAEN
                              Comerciale POENIfiA ALIMSERV — S.R.L., am
                                                            5211);
    (Ónscris„ Ón registrul de deliber„ri         hot„r‚t urm„toarele:                     – Ón satul Trestia nr. 41, comuna B„i˛a, jude˛ul
         la pag. 42–49)                1. Precizarea obiectului principal de activitate    Hunedoara, (comer˛ cu am„nuntul cu produse
  Adunarea general„ a ac˛ionarilor de la Societatea    astfel:                          predominante alimentare – cod CAEN 5211);
Comercial„ GOSPOD√RIE PREST COM — S.A.,            – domeniul principal: comer˛, grupa CAEN 521 –       – Ón comuna B„i˛a, Str. Principal„ nr. 4, jude˛ul
Petro∫ani,                         – comer˛ cu am„nuntul, Ón magazine nespecializate,     Hunedoara, (comer˛ cu am„nuntul cu produse
  Ón baza art. 111 lit. b) ∫i art. 134 alin. 4 din Legea  iar activitatea principal„ va fi: 5211 – comer˛ cu     predominant alimentare – cod CAEN 5211);
nr. 31/1990, republicat„, privind societ„˛ile        am„nuntul, Ón magazine nespecializate, cu v‚nzare       – Deva, pia˛a Micro 15, jude˛ul Hunedoara
comerciale, a art. 13 lit. c) din statutul societ„˛ii,   predominant„ de produse alimentare, b„uturi ∫i       (comer˛ cu am„nuntul pe∫te ∫i produse din pe∫te,
hot„r„∫te:                         tutun.                           condimente, vin, pe∫ti de acvariu ∫i accesorii – cod
  Art. 1. Œncep‚nd cu data de 15 noiembrie 2002,       2. Codificarea domeniului secundar de activitate    CAEN 5223, 5225, 5248).
dl ing. Dobre Ion se revoc„ din func˛ia de director     astfel: 1551, 1581, 1584, 4521, 4531, 5021, 5030,       Prezentul act adi˛ional face parte integrant„ din
general al Societ„˛ii Comerciale GOSPOD√RIE         5139, 5241, 5242, 5243, 5245, 5247, 5511, 5530,      statutul societ„˛ii, care se modific„ Ón mod
PREST COM — S.A., Petro∫ani.                6022, 6023, 6024. Celelalte activit„˛i necodificate se   corespunz„tor.
  Art. 2. Œncep‚nd cu data de 15 noiembrie 2002,      exclud din domeniul secundar de activitate al         (36/445.742)
dl Forminte Modest se nume∫te Ón func˛ia de         societ„˛ii.                                      *
                 MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA                 a IV-a,  Nr. 132/20.I.2003                   7
     Societatea Comercial„                    Societatea Comercial„             5262, 5021, 5272, 5511, 5512, 5530, 5541, 5542,
  MICHELLE – SERVIMEX — S.R.L., Deva              SUZI & COPO IMPEX — S.R.L., Ha˛eg          5551, 5552, 6021, 6023, 6024, 6330, 7110, 7140,
                                                           7414, 7420, 7484, 9233, 9272, 9301, 9302, 9304.
         ACT ADIfiIONAL                       ACT ADIfiIONAL              Societatea renun˛„ la activit„˛ile secundare
                                                           necodificate. Societatea poate realiza opera˛iuni de
    la statutul Societ„˛ii Comerciale              la statutul Societ„˛ii Comerciale
                                                           import-export cu produsele din obiectul de
    MICHELLE – SERVIMEX — S.R.L.,                 SUZI & COPO IMPEX — S.R.L.,
                                                           activitate.
 cu sediul Ón Deva, str. O. Densusianu nr. 7,         cu sediul Ón Ha˛eg, str. Nicolae Titulescu,
                                                             3. Completarea obiectului de activitate al
        jude˛ul Hunedoara,               bl. CI bis, sc. A, ap. 2, jude˛ul Hunedoara,
                                                           societ„˛ii cu urm„toarele activit„˛i secundare:
                              Ónmatriculat„ la Oficiul registrului comer˛ului
  num„r de ordine Ón registrul comer˛ului                                        4511 – demolare de construc˛ii, terasamente ∫i
                                      cu nr. J 20/413/1994
   J 20/502/1994, cod fiscal R 5741218                                       organizare de ∫antiere;
                               Subsemnatul Coposescu Ioan, domiciliat Ón         4512 – lucr„ri de foraj ∫i sondaj pentru
  Subsemnata Lirca Eugenia Mihaela, domiciliat„      Ha˛eg, str. Nicolae Titulescu nr. 20, ap. 61, jude˛ul
Ón Deva, str. O. Densusianu nr. 7, jude˛ul                                      construc˛ii;
                              Hunedoara, Ón calitate de asociat unic la Societatea
Hunedoara, identificat„ cu B.I. seria G.R. nr.                                      4522 – lucr„ri de Ónvelitori, ∫arpante ∫i terase la
                              Comercial„ SUZI & COPO IMPEX — S.R.L., cu sediul
114276, eliberat la data de 3 noiembrie 1994 de                                    construc˛ii;
                              Ón Ha˛eg, str. Nicolae Titulescu, bl. CI bis, sc. A, ap.
Poli˛ia Deva, Ón calitate de asociat unic la Societatea                                 4523 – construc˛ii de autostr„zi, drumuri,
                              2, jude˛ul Hunedoara, am hot„r‚t urm„toarele:
                                                           aerodromuri ∫i construc˛ii destinate sportului;
Comercial„ MICHELLE – SERVIMEX — S.R.L., am          1. Domeniul principal de activitate codificat
                                                             4524 – construc˛ii hidrotehnice;
hot„r‚t urm„toarele:                    CAEN: 5211 – comer˛ cu am„nuntul, Ón magazine
                                                             4525 – alte lucr„ri de construc˛ii inginere∫ti
  1. Precizarea activit„˛ii principale a societ„˛ii    nespecializate, cu v‚nzare predominant„ de
                                                           (lucr„ri de construc˛ii pentru transport prin
astfel:                          produse alimentare, b„uturi ∫i tutun.
                               2. Se codific„ obiectele secundare de activitate ca   conducte, pentru linii de comunica˛ii ∫i linii
  – domeniul principal de activitate este grupa
                              fiind urm„toarele: 5212, 5221, 5222, 5224, 5225,      energetice magistrale, pentru conducte de
CAEN 452 – construc˛ii de cl„diri ∫i de geniu civil,                                 transport, linii de comunica˛ii ∫i linii energetice
iar activitatea principal„ este 4521 – lucr„ri de     5226, renun˛‚nd la celelalte obiecte de activitate
                              necodificate Ónscrise Ón actul constitutiv. Declar c„   pentru re˛eaua local„, lucr„ri anexe amenaj„rilor
construc˛ii, inclusiv lucr„ri de art„.                                        urbane;
                              activit„˛ile secundare enun˛ate mai sus vor
  2. Codificarea obiectului secundar de activitate al                                  4526 – alte lucr„ri specifice pentru construc˛ii
                              func˛iona la deschiderea punctelor de lucru.
societ„˛ii conform CAEN astfel: 0212, 0221, 1581,                                   (Ómbun„t„˛irea terenului de funda˛ii, funda˛ii,
                              Societatea poate desf„∫ura activit„˛i de import-
1584, 1591, 1599, 1771, 1772, 1810, 1821, 1822,      export cu produse din obiectul de activitate al      baterea pilo˛ilor, s„parea pu˛urilor de ap„, lucr„ri
1823, 1824, 1832, 1920, 2010, 2020, 2030, 2040,      societ„˛ii.                        de betonare, fasonare ∫i montarea arm„turilor,
2051, 2811, 2812, 2852, 3611, 3612, 3613, 3614,        Prezentul act adi˛ional face parte integrant„ din    zid„rie, schele, esafodaje, alte asemenea lucr„ri;
5010, 5030, 5123, 5131, 5132, 5133, 5134, 5135,      statutul societ„˛ii care va deveni act constitutiv, a∫a    4531 – lucr„ri de instala˛ii electrice;
5136, 5137, 5138, 5139, 5141, 5142, 5143, 5144,      cum a fost el modificat prin actele adi˛ionale        4532 – lucr„ri de izola˛ii ∫i protec˛ie anticoroziv„;
5145, 5147, 5152, 5153, 5154, 5166, 5211, 5212,      precedente.                          4533 – lucr„ri de instala˛ii sanitare ∫i de Ónc„lzire
5221, 5222, 5223, 5224, 5225, 5226, 5227, 5233,        Celelalte prevederi r„m‚n neschimbate.         central„ ∫i de montaj de echipamente ∫i utilaje
5241, 5242, 5243, 5244, 5245, 5246, 5248, 5250,        Redactat azi, 23 octombrie 2002.            tehnologice la cl„diri ∫i construc˛ii inginere∫ti;
5262, 5021, 5272, 5511, 5512, 5530, 5541, 5542,         (38/445.744)                       4534 – alte lucr„ri de instala˛ii ∫i de construc˛ii
5551, 5552, 6021, 6023, 6024, 6330, 7110, 7140,                                    auxiliare (montare de garduri, amenajarea
                                       ACT ADIfiIONAL
7414, 7420, 7484, 9233, 9272, 9301, 9302, 9304.                                    incintelor ∫i a construc˛iilor metalice aferente lor,
Societatea renun˛„ la activit„˛ile secundare            la statutul Societ„˛ii Comerciale         alte lucr„ri de construc˛ii montaj);
                                   SUZI & COPO IMPEX — S.R.L.,             4541 – lucr„ri de ipsos„rie;
necodificate. Societatea poate realiza opera˛iuni de
                                cu sediul Ón Ha˛eg, str. Nicolae Titulescu,        4542 – lucr„ri de t‚mpl„rie ∫i dulgherie;
import-export cu produsele din obiectul de
                               bl. CI bis, sc. A, ap. 2, jude˛ul Hunedoara,        4543 – lucr„ri de pardosire ∫i placare a pere˛ilor;
activitate.
                              Ónmatriculat„ la Oficiul registrului comer˛ului       4544 – lucr„ri de vopsitorie, zugr„veli ∫i mont„ri
  3. Completarea obiectului de activitate al               cu nr. J 20/413/1994            de geamuri;
societ„˛ii cu urm„toarele activit„˛i secundare:
                               Subsemnatul Coposescu Ioan, domiciliat Ón         4545 – alte lucr„ri de finisare (lucr„ri decorative,
  4511 – demolare de construc˛ii, terasamente ∫i
                              Ha˛eg, str. Nicolae Titulescu nr. 20, ap. 61, jude˛ul   alte lucr„ri de finisare a construc˛iilor);
organizare de ∫antiere;                  Hunedoara, Ón calitate de asociat unic la Societatea     4550 – Ónchirierea utilajelor de construc˛ii ∫i
  4512 – lucr„ri de foraj ∫i sondaj pentru        Comercial„ SUZI & COPO IMPEX — S.R.L., cu sediul      demolare cu personal de deservire aferent.
construc˛ii;                        Ón Ha˛eg, str. Nicolae Titulescu, bl. CI bis, sc. A, ap.   4. Deschiderea unui punct de lucru Ón satul
  4522 – lucr„ri de Ónvelitori, ∫arpante ∫i terase la   2, jude˛ul Hunedoara, am hot„r‚t deschiderea unui     Rastoli˛a nr. 224, comuna Rastoli˛a, jude˛ul Mure∫,
construc˛ii;                        punct de lucru Ón Ha˛eg, str. Nicolae Titulescu, bl.    cu activitate de recoltare ∫i valorificare produse
  4523 – construc˛ii de autostr„zi, drumuri,       CI bis, sc. A, ap. 2, jude˛ul Hunedoara, care are     accesorii ale p„durii, prelucrare lemn, fabricare de
aerodromuri ∫i construc˛ii destinate sportului;      domeniul principal de activitate: grupa cod CAEN      mobilier din lemn, cod CAEN 0212, 2010, 2020,
  4524 – construc˛ii hidrotehnice;            5211 – comer˛ cu am„nuntul, Ón magazine          2030, 2040, 2051, 3611, 3612, 3613, 3614.
  4525 – alte lucr„ri de construc˛ii inginere∫ti     nespecializate, cu v‚nzare predominant„ de          Prezentul act adi˛ional face parte integrant„ din
(lucr„ri de construc˛ii pentru transport prin       produse alimentare, b„uturi ∫i tutun.           statutul societ„˛ii, care se modific„ Ón mod
conducte, pentru linii de comunica˛ii ∫i linii        Prezentul act adi˛ional face parte integrant„ din    corespunz„tor.
energetice magistrale, pentru conducte de         statutul societ„˛ii, a∫a cum a fost el modificat prin     (40/445.745)
transport, linii de comunica˛ii ∫i linii energetice    actele adi˛ionale precedente.                             *
                               Celelalte prevederi r„m‚n neschimbate.
pentru re˛eaua local„, lucr„ri anexe amenaj„rilor
                               Redactat azi, 10 octombrie 2002.                 Societatea Comercial„
urbane;
                                (39/445.744)                      ALEXIM ELECTROCOM — S.R.L., Hunedoara
  4526 – alte lucr„ri specifice pentru construc˛ii                  *
(Ómbun„t„˛irea terenului de funda˛ii, funda˛ii,
baterea pilo˛ilor, s„parea pu˛urilor de ap„, lucr„ri                                          ACT ADIfiIONAL
                                   Societatea Comercial„
de betonare, fasonare ∫i montarea arm„turilor,          FISHER SERVIMEX — S.R.L., Deva               la statutul Societ„˛ii Comerciale
zid„rie, schele, esafodaje, alte asemenea lucr„ri;                                      ALEXIM ELECTROCOM — S.R.L.,
  4531 – lucr„ri de instala˛ii electrice;                  ACT ADIfiIONAL               cu sediul Ón Hunedoara, str. E. M„rgineanu
  4532 – lucr„ri de izola˛ii ∫i protec˛ie anticoroziv„;                                   nr. 2, bl. 45, jude˛ul Hunedoara,
                                   la statutul Societ„˛ii Comerciale        Ónmatriculat„ la Oficiul registrului comer˛ului
  4533 – lucr„ri de instala˛ii sanitare ∫i de Ónc„lzire
                                    FISHER SERVIMEX — S.R.L.,
central„ ∫i de montaj de echipamente ∫i utilaje                                     cu nr. J 20/1227/1994, cod fiscal R 6034134
                               cu sediul Ón Deva, str. O. Densusianu nr. 7,
tehnologice la cl„diri ∫i construc˛ii inginere∫ti;                                    Subsemnatul Br„ne˛ Cornel, domiciliat Ón
                                      jude˛ul Hunedoara,
  4534 – alte lucr„ri de instala˛ii ∫i de construc˛ii     num„r de ordine Ón registrul comer˛ului        Hunedoara, str. E. M„rgineanu nr. 2, bl. 45, sc. B,
auxiliare (montare de garduri, amenajarea             J 20/490/1994, cod fiscal R 5741234        et. 3, ap. 13, jude˛ul Hunedoara, identificat cu B.I.
incintelor ∫i a construc˛iilor metalice aferente lor,                                 seria D.B. nr. 189194, eliberat la data de 20
                               Subsemnatul Lirca Gheorghe Leontin,
alte lucr„ri de construc˛ii montaj);                                         noiembrie 1986 de Mili˛ia Hunedoara, aplicat foto 2
                              domiciliat„ Ón Deva, str. O. Densusianu nr. 7,
  4541 – lucr„ri de ipsos„rie;                                            la data de 19 decembrie 1996, Ón calitate de asociat
                              jude˛ul Hunedoara, identificat cu B.I. seria G.R. nr.
  4542 – lucr„ri de t‚mpl„rie ∫i dulgherie;        114277, eliberat la data de 3 noiembrie 1994 de      unic   al  Societ„˛ii   Comerciale    ALEXIM
  4543 – lucr„ri de pardosire ∫i placare a pere˛ilor;   Poli˛ia Deva, Ón calitate de asociat unic la Societatea  ELECTROCOM — S.R.L., am hot„r‚t urm„toarele:
  4544 – lucr„ri de vopsitorie, zugr„veli ∫i mont„ri   Comercial„ FISHER SERVIMEX — S.R.L., am hot„r‚t        1. Precizarea activit„˛ii principale astfel:
de geamuri;                        urm„toarele:                         – domeniul principal de activitate este: servicii,
  4545 – alte lucr„ri de finisare (lucr„ri decorative,    1. Precizarea activit„˛ii principale a societ„˛ii    grupa CAEN 527 – repara˛ii de articole personale ∫i
alte lucr„ri de finisare a construc˛iilor);        astfel:                          gospod„re∫ti;
                               – domeniul principal de activitate este: grupa       – activitatea principal„ este: cod CAEN 5272 –
  4550 – Ónchirierea utilajelor de construc˛ii ∫i
                              CAEN 452 – construc˛ii de cl„diri ∫i de geniu civil,    repara˛ii de articole electrice de uz gospod„resc.
demolare cu personal de deservire aferent.
                              iar activitatea principal„ este: 4521 – lucr„ri de      2. Deschiderea unui punct de lucru Ón
  4. Deschiderea unui punct de lucru Ón satul
                              construc˛ii, inclusiv lucr„ri de art„.           Hunedoara, Str. Romanilor nr. 50, jude˛ul
Rastoli˛a nr. 224, comuna Rastoli˛a, jude˛ul Mure∫,
                               2. Codificarea obiectului secundar de activitate al   Hunedoara, cu obiect de activitate codificat CAEN
cu activitate de recoltare ∫i valorificare produse
                              societ„˛ii conform CAEN astfel: 0212, 0221, 1581,     5272.
accesorii ale p„durii, prelucrare lemn, fabricare de                                   3. Codificarea activit„˛ii secundare conform
                              1584, 1591, 1599, 1771, 1772, 1810, 1821, 1822,
mobilier din lemn, cod CAEN 0212, 2010, 2020,                                     CAEN: 1532, 1552, 1581, 1582, 1584, 1599, 3150,
                              1823, 1824, 1832, 1920, 2010, 2020, 2030, 2040,
2030, 2040, 2051, 3611, 3612, 3613, 3614.         2051, 2811, 2812, 2852, 3611, 3612, 3613, 3614,      5010, 5030, 5121, 5122, 5123, 5124, 5131, 5132,
  Prezentul act adi˛ional face parte integrant„ din    5010, 5030, 5123, 5131, 5132, 5133, 5134, 5135,      5133, 5134, 5135, 5136, 5137, 5139, 5141, 5142,
statutul societ„˛ii, care se modific„ Ón mod        5136, 5137, 5138, 5139, 5141, 5142, 5143, 5144,      5143, 5144, 5145, 5147, 5211, 5212, 5221, 5222,
corespunz„tor.                       5145, 5147, 5152, 5153, 5154, 5166, 5211, 5212,      5223, 5224, 5225, 5226, 5227, 5233, 5241, 5242,
  (37/445.743)                      5221, 5222, 5223, 5224, 5225, 5226, 5227, 5233,      5243, 5244, 5245, 5246, 5247, 5248, 5250, 5262,
              *                5241, 5242, 5243, 5244, 5245, 5246, 5248, 5250,      6433.
  8               MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI,               PARTEA a IV-a,   Nr. 132/20.I.2003
  Societatea poate desf„∫ura activit„˛i de import-     Prezentul act adi˛ional completeaz„ actul              Societatea Comercial„
export cu produsele din obiectul de activitate al     constitutiv al societ„˛ii.                      COM NANDRA — S.R.L.
societ„˛ii. Societatea renun˛„ la obiectul de        Celelalte articole r„m‚n neschimbate.              Hunedoara, jude˛ul Hunedoara
activitate necodificate.                   (44/445.749)
  Prezentul act adi˛ional face parte integrant„ din                 *                        ACT ADIfiIONAL
actul constitutiv al societ„˛ii, pe care Ól modific„ Ón
                                   Societatea Comercial„                 la statutul Societ„˛ii Comerciale
mod corespunz„tor.
                                    RODI COM — S.R.L.                     COM NANDRA — S.R.L.,
  (41/445.746)
                                  Hunedoara, jude˛ul Hunedoara             cu sediul Ón Hunedoara, bd. Mihai Viteazu
              *
                                                             nr. 6, bl. I2, ap. 34, jude˛ul Hunedoara,
     Societatea Comercial„                       ACT ADIfiIONAL              Ónmatriculat„ la Oficiul registrului comer˛ului
  EXPANS PRESTSERV — S.R.L., Petro∫ani                                         cu nr. J 20/414/1994, cod fiscal R5598976
                                 la statutul Societ„˛ii Comerciale
                                                             Subsemnata Nandra Mariana Anicu˛a,
                                     RODI COM — S.R.L.,
         ACT ADIfiIONAL                                            domiciliat„ Ón Hunedoara, bd. Mihai Viteazu nr. 6,
                               cu sediul Ón Hunedoara, Str. 22 Decembrie
                                                           bl. I2, ap. 34, jude˛ul Hunedoara, posesoare a B.I.
  Subsemna˛ii:                          nr. 1, ap. 52, jude˛ul Hunedoara,
                                                           seria D.B. nr. 188168, eliberat de Poli˛ia Hunedoara
  – Ropan Maria-Teodora, cet„˛ean rom‚n,         Ónmatriculat„ la Oficiul registrului comer˛ului
                                                           la data de 3.12.1996, Ón calitate de asociat unic al
domiciliat„ Ón Petro∫ani, str. Gen. Dragalina nr. 6,     cu nr. J 20/698/1994, cod fiscal R6034193
                                                           Societ„˛ii Comerciale COM NANDRA — S.R.L., am
sc. 3, ap. 91, jude˛ul Hunedoara, ∫i             Subsemnata Ciubuc Reghina, domiciliat„ Ón        hot„r‚t:
  – Ropan Cristian-Axente, cet„˛ean rom‚n,        Hunedoara, Str. 22 Decembrie nr. 1, bl. CM4, sc. A,
                                                             1. Precizarea activit„˛ii principale a societ„˛ii,
domiciliat Ón Petro∫ani, str. Avram Iancu, bl. 4, sc. 2,  et. 5, ap. 52, jude˛ul Hunedoara, posesoare a B.I.
                                                           astfel:
ap. 17, jude˛ul Hunedoara,                 seria D.B. nr. 594348, eliberat de Poli˛ia Hunedoara
                                                             – domeniul principal de activitate: grupa 524 –
  Ón calitate de asocia˛i ai Societ„˛ii Comerciale    Ón anul 1997, Ón calitate de asociat unic al Societ„˛ii
                                                           comer˛ cu am„nuntul, Ón magazine nespecializate,
EXPANS PRESTSERV — S.R.L., cu sediul Ón          Comerciale RODI COM — S.R.L., am hot„r‚t:
                                                           cu alte produse neclasificate Ón alt„ parte;
Petro∫ani, str. Gen. Dragalina, bl. 6, ap. 91, jude˛ul    1. Precizarea activit„˛ii principale a societ„˛ii,
                                                             – activitatea principal„: 5242 – comer˛ cu
Hunedoara, Ónmatriculat„ la Oficiul registrului      astfel:
                                                           am„nuntul cu Ómbr„c„minte.
comer˛ului cu nr. J 20/175 din 11 februarie 1994,       – domeniul principal de activitate: grupa 521 –
                                                             2. Deschiderea urm„toarelor puncte de lucru:
cod unic de Ónregistrare 8861057, aducem          comer˛ cu am„nuntul Ón magazine nespecializate;
                                                             – Ón Hunedoara, str. Bicaz nr. 2, jude˛ul
urm„toarele modific„ri actelor constitutive ale        – activitatea principal„: 5211 – comer˛ cu
                              am„nuntul Ón magazine nespecializate, cu v‚nzare      Hunedoara — chio∫c Pia˛a Obor (comer˛ cu
societ„˛ii comerciale:
                              predominant„ de produse alimentare, b„uturi ∫i       am„nuntul cu Ómbr„c„minte ∫i Ónc„l˛„minte – cod
  Societatea va deschide un punct de lucru la
                              tutun.                           CAEN 5242, 5243);
adresa: Petro∫ani, Pia˛a Agroalimentar„ Central„,
                               2. Codificarea obiectului secundar de activitate al    – Ón Hunedoara, str. Bicaz nr. 2, jude˛ul
str. Nicolae B„lcescu nr. 10, jude˛ul Hunedoara,
                              societ„˛ii, conform CAEN, astfel: 5131, 5132, 5133,    Hunedoara — chio∫c Pia˛a Obor (comer˛ cu
av‚nd ca obiect de activitate: 5211 – comer˛ cu
                              5134, 5135, 5136, 5137, 5138, 5139, 5141, 5142,      am„nuntul cu Ómbr„c„minte ∫i Ónc„l˛„minte – cod
am„nuntul, Ón magazine nespecializate, cu v‚nzare
                              5143, 5144, 5145, 5147, 5152, 5153, 5154, 5212,      CAEN 5242, 5243).
predominant„ de produse alimentare, b„uturi ∫i
                              5221, 5222, 5223, 5224, 5225, 5226, 5227, 5233,        3. Codificarea obiectului secundar de activitate al
tutun.
                              5241, 5242, 5243, 5244, 5245, 5246, 5247, 5248,      societ„˛ii, conform CAEN, astfel: 5131, 5132, 5133,
  Prezentul act adi˛ional face parte din actele de
                              5250, 5262, 2231, 2232, 6021, 6023, 6024, 7414,      5134, 5135, 5136, 5137, 5138, 5139, 5141, 5142,
constituire ale societ„˛ii comerciale, cu precizarea
                              7481.                           5143, 5144, 5145, 5147, 5211, 5212, 5221, 5222,
c„ celelalte prevederi r„m‚n neschimbate.
                               Societatea renun˛„ la activit„˛ile secundare      5223, 5224, 5225, 5226, 5227, 5233, 5241, 5243,
  Redactat azi, 13 mai 2002.
                              necodificate. Societatea poate realiza opera˛iuni de    5244, 5245, 5246, 5247, 5248, 5250, 5262, 2231,
   (42/445.747)
              *                import-export cu produse din obiectul de activitate.    2232, 5530, 5541, 5542, 6021, 6023, 6024, 7414 ∫i
                               3. Deschiderea unui punct de lucru Ón          7481.
     Societatea Comercial„               Hunedoara, Str. ™trandului nr. 1, jude˛ul           Societatea renun˛„ la activit„˛ile secundare
IZABELLA DELIA IMPEX — S.R.L., Petro∫ani          Hunedoara, unde se va desf„∫ura activitatea de       necodificate. Societatea poate realiza opera˛iuni de
                              comer˛ cu am„nuntul cu produse predominant         import-export cu produse din obiectul de activitate.
         ACT ADIfiIONAL              alimentare – cod CAEN 5211.                  Prezentul act adi˛ional face parte integrant„ din
                               Prezentul act adi˛ional face parte integrant„ din    statutul societ„˛ii, care se modific„ Ón mod
  Subsemnatul Suliciu Gheorghe, fost Simon,        statutul societ„˛ii, care se modific„ Ón mod        corespunz„tor.
domiciliat Ón Petrila, str. Clo∫ca nr. 8, jude˛ul     corespunz„tor.                         (47/445.752)
Hunedoara, Ón calitate de asociat unic al Societ„˛ii      (45/445.750)                                   *
Comerciale IZABELLA DELIA IMPEX — S.R.L., cu                     *
sediul Ón Petro∫ani, Str. Rovinei nr. 10, jude˛ul                                        Societatea Comercial„
Hunedoara, Ónmatriculat„ la Oficiul Registrului            Societatea Comercial„                  PRAXIS MARDENT — S.R.L.
Comer˛ului al Jude˛ului Hunedoara – Deva cu nr. J          BLANDIANA IMPEX — S.R.L.                 Hunedoara, jude˛ul Hunedoara
20/778/1994, am hot„r‚t s„ aduc urm„toarele            Hunedoara, jude˛ul Hunedoara
complet„ri actului constitutiv al societ„˛ii:                                             ACT ADIfiIONAL
  Conform sentin˛ei civile r„mas„ definitiv„                ACT ADIfiIONAL
pronun˛at„ de Judec„toria Petro∫ani, numele                                      la statuutul ∫i contractul Societ„˛ii Comerciale
asociatului se schimb„ din Simon Ón Suliciu.            la statutul Societ„˛ii Comerciale               PRAXIS MARDENT — S.R.L.,
  Se schimb„ sediul societ„˛ii din Petro∫ani, Str.         BLANDIANA IMPEX — S.R.L.,            cu sediul Ón Hunedoara, Str Romanilor nr. 50,
                                    cu sediul Ón Hunedoara,                   jude˛ul Hunedoara,
Rovinei nr. 10, jude˛ul Hunedoara, Ón Petrila, str.
                              Str. Po∫tei nr. 5, bl. A4-1, sc. A, et. 8, ap. 33,       Ónmatriculat„ la Oficiul Registrului
Clo∫ca nr. 8, jude˛ul Hunedoara.
                                     jude˛ul Hunedoara,                Comer˛ului al Jude˛ului Hunedoara
  Prezentul act adi˛ional completeaz„ actul
                              Ónmatriculat„ la Oficiul registrului comer˛ului        cu nr. J 20/694/1994, cod fiscal 5741544
constitutiv al societ„˛ii.
                               cu nr. J 20/750/1994, cod fiscal R5741692
  Celelalte articole r„m‚n neschimbate.                                         Subsemna˛ii Marinescu Gabriel ∫i Marinescu
  (43/445.748)                       Subsemnata Tetean Ancu˛a Nicoleta, domiciliat„     Eleonora Delia, domicilia˛i Ón Hunedoara, Str.
              *                Ón Hunedoara, Str. Po∫tei nr. 5, bl. A4-1, sc. A, et. 8,
                                                           Romanilor nr. 50, jude˛ul Hunedoara, Ón calitate de
                              ap. 33, jude˛ul Hunedoara, posesoare a B.I. seria
                                                           asocia˛i ∫i administratori ai Societ„˛ii Comerciale
    Societatea Comercial„               H.C. nr. 119570, eliberat de Poli˛ia Hunedoara la
                                                           PRAXIS MARDENT — S.R.L., de comun acord am
 PETROMOB CARLA PRODIMPEX — S.R.L.            data de 1.04.1998, Ón calitate de asociat unic al
                                                           hot„r‚t s„ modific„m statutul ∫i contractul societ„˛ii
       Petro∫ani                  Societ„˛ii Comerciale BLANDIANA IMPEX — S.R.L.,
                                                           dup„ cum urmeaz„:
                              am hot„r‚t:
                                                             Obiectul principal de activitate va fi diviziunea
         ACT ADIfiIONAL                1. Precizarea activit„˛ii principale a societ„˛ii,
                                                           CAEN 85 – s„n„tate ∫i asisten˛„ social„, grupa 851,
                              astfel:
  Subsemnatul Boncan Marin, domiciliat Ón                                      iar activitatea principal„ va fi cod CAEN 8513 –
                               – domeniul principal de activitate: grupa 521 –
Petro∫ani, Aleea Florilor, bl. 5, sc. 7, ap. 5, jude˛ul                                activit„˛i de asisten˛„.
                              comer˛ cu am„nuntul Ón magazine nespecializate;
Hunedoara, Ón calitate de asociat unic al Societ„˛ii     – activitatea principal„: 5211 – comer˛ cu         Se precizeaz„ activitatea secundar„ ca fiind cod
Comerciale PETROMOB CARLA PRODIMPEX —           am„nuntul Ón magazine nespecializate, cu v‚nzare      CAEN 3310 – produc˛ia de aparatur„ ∫i instrumente
S.R.L., cu sediul Ón Petro∫ani, Aleea Florilor, bl. 5,   predominant„ de produse nealimentare.           medicale (fabricarea lucr„rilor dento-maxilare,
sc. 7, ap. 5, jude˛ul Hunedoara, Ónmatriculat„ la       2. Codificarea obiectului secundar de activitate al   proteze dentare, fixe ∫i mobile, aparate ortodontice
Oficiul Registrului Comer˛ului al Jude˛ului        societ„˛ii, conform CAEN, astfel: 1511, 1512, 1513,    din metal, metale pre˛ioase, por˛elan, metale
Hunedoara – Deva cu nr. J 20/1246 din 29 iulie       1581, 1584, 5030, 5131, 5132, 5133, 5134, 5135,      neferoase ∫i alte materiale, repararea lucr„rilor
1994, conform certificatului de Ónmatriculare seria    5136, 5137, 5138, 5139, 5141, 5142, 5143, 5144,      dentare).
A nr. 525068, eliberat la data de 5 aprilie 1999, am    5145, 5147, 5211, 5221, 5222, 5223, 5224, 5225,        Societatea renun˛„ la activit„˛ile necodificate din
hot„r‚t s„ aduc urm„toarele complet„ri actului       5226, 5227, 5233, 5241, 5242, 5243, 5244, 5245,      obiectul de activitate al societ„˛ii.
constitutiv al societ„˛ii:                 5246, 5247, 5248, 5250, 5262, 7414.              Societatea poate desf„∫ura activit„˛i de import-
  Se deschide un punct de lucru Ón Petro∫ani, Str.      Societatea renun˛„ la activit„˛ile secundare      export cu produsele din obiectul de activitate al
P„cii nr. 22, jude˛ul Hunedoara, unde se vor        necodificate. Societatea poate realiza opera˛iuni de    societ„˛ii.
desf„∫ura urm„toarele activit„˛i: 5246 5248 –       import-export cu produse din obiectul de activitate.     Prezentul act adi˛ional face parte integrant„ din
comer˛ cu am„nuntul, Ón magazine specializate cu       Prezentul act adi˛ional face parte integrant„ din    statutul ∫i contractul Societ„˛ii Comerciale PRAXIS
alte produse, neclasificate Ón alt„ parte (articole    statutul societ„˛ii, care se modific„ Ón mod        MARDENT — S.R.L., care urmeaz„ a se modifica Ón
chimice, lacuri, vopsele, adezivi, detergen˛i,       corespunz„tor.                       mod corespunz„tor conform prezentului act.
materiale de construc˛ii ∫i articole de instala˛ii       (46/445.751)                        (48/445.753)
sanitare).                                      *                             *
                  MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA                a IV-a,  Nr. 132/20.I.2003                   9
      Societatea Comercial„              5243, 5244, 5245, 5246, 5247, 5248, 5250, 5262,     Budai Deleanu nr. 29, jude˛ul Hunedoara,
    ABC SABRINA SERVICE — S.R.L.            5272, 5273, 9302, 9304.                 Ónregistrat„ la Oficiul registrului comer˛ului cu nr.
    Hunedoara, jude˛ul Hunedoara              Societatea poate realiza opera˛iuni de import-    J 20/487/1994, Ón˛eleg s„ completez ∫i s„ modific
                              export cu produse din obiectul de activitate.      statutul societ„˛ii dup„ cum urmeaz„:
         ACT ADIfiIONAL               Societatea renun˛„ la activit„˛ile secundare        I. Cu privire la sediul societ„˛ii, acesta se
                              necodificate.                      schimb„ din Simeria, str. Ion Budai Deleanu nr. 29,
     la statutul Societ„˛ii Comerciale                                      jude˛ul Hunedoara, Ón Simeria, Pia˛a Unirii, bl. 2,
                                3. Deschiderea unui punct de lucru Ón
    ABC SABRINA SERVICE — S.R.L.,                                        sc. A, ap. 10, jude˛ul Hunedoara, conform dovezilor
                              Hunedoara, bd. Dacia nr. 23, bl. G1, ap. 3, jude˛ul
  cu sediul Ón Hunedoara, Str. Po∫tei nr. 9,       Hunedoara, cu obiectul de activitate codificat      anex„ la acest act.
bl. G2, sc. A, et. 8, ap. 101, jude˛ul Hunedoara,      conform CAEN, 3340 ∫i 5232.                 II. Cu privire la obiectul de activitate, domeniul
Ónmatriculat„ la Oficiul registrului comer˛ului        Prezentul act adi˛ional face parte integrant„ din   ∫i activitatea principal„ constau Ón:
 cu nr. J 20/1168/1994, cod fiscal R5944891        actul constitutiv al societ„˛ii, care se modific„ Ón    – comer˛ cu am„nuntul Ón magazine
  Subsemnatul Ilie Costache, domiciliat Ón         mod corespunz„tor.                    nespecializate – cod CAEN 521;
Hunedoara, Str. Po∫tei nr. 9, bl. G2, sc. A, et. 8, ap.     (50/445.755)                      – 5212 – comer˛ cu am„nuntul Ón magazine
101, jude˛ul Hunedoara, posesor al B.I. seria D.B.                  *               nespecializate, cu v‚nzare predominant„ de
nr. 188962, eliberat de Mili˛ia Hunedoara la data de                                 produse nealimentare.
11.11.1986, prelungit la 10.02.1990 Ón calitate de           Societatea Comercial„              III. Cu privire la obiectul secundar de activitate,
asociat unic al Societ„˛ii Comerciale ABC SABRINA          UNIC ELEGANT COM — S.R.L.            acesta se codific„ astfel:
SERVICE — S.R.L., am hot„r‚t:                   comuna Dobra, jude˛ul Hunedoara            5541 – cafenele ∫i baruri f„r„ spectacol;
  1. Precizarea activit„˛ii principale a societ„˛ii,                                  7483 – activit„˛i de secretariat, dactilografiere,
astfel:                           CONTRACT DE CESIUNE ™I ACT ADIfiIONAL          multiplicare ∫i traduceri.
  – domeniul principal de activitate: grupa 602 –                                   Celelalte activit„˛i secundare necodificate se
alte transporturi terestre;                 la actele constitutive ale Societ„˛ii Comerciale
                                                           exclud.
  – activitatea principal„: 6024 – transporturi           UNIC ELEGANT COM — S.R.L.,
                                                            IV. Societatea Ó∫i deschide dou„ puncte de lucru,
rutiere de m„rfuri.                      cu sediul Ón comuna Dobra, Str. Lugojului
                                                           astfel:
  2. Schimbarea sediului societ„˛ii din Hunedoara,          nr. 47, jude˛ul Hunedoara,
                                                            1. Ón Simeria, Pia˛a Unirii, bl. 2, parter, jude˛ul
Str. Po∫tei nr. 9, bl. G2, sc. A, et. 8, ap. 101, jude˛ul  Ónmatriculat„ la Oficiul registrului comer˛ului
                                                           Hunedoara, cu cod de activitate CAEN 5212 ∫i 7483;
Hunedoara, Ón Hunedoara, Str. Mure∫ului nr. 6, bl.      cu nr. J 20/564/1994, cod fiscal R 5598364
                                                            2. Ón Simeria, str. Avram Iancu, bl. 7, parter,
C42, sc. C, et. 1, ap. 46, jude˛ul Hunedoara.         Subsemna˛ii:                     jude˛ul Hunedoara, cu cod de activitate CAEN 5541.
  2. Codificarea obiectului secundar de activitate al     – Pas„re Dorel D„nu˛, domiciliat Ón comuna        Prezentul act adi˛ional face parte integrant„ din
societ„˛ii, conform CAEN, astfel: 1511, 1512, 1513,     Dobra, Str. Lugojului nr. 47, jude˛ul Hunedoara,     statutul Societ„˛ii Comerciale JORDY TRANS
1551, 1552, 1581, 1584, 5010, 5130, 5111, 5112,       posesor al B.I. seria G.X. nr. 278263, eliberat de    COMPREST — S.R.L., a∫a cum el are cuprinsul p‚n„
5113, 5114, 5115, 5116, 5117, 5118 (produse         Poli˛ia Deva la data de 24.04.1997, ∫i          la aceast„ dat„, Ón rest prevederile acestuia
cosmetice, alte produse neclasificate Ón alt„ parte)      – Bulzan Ilarie, domiciliat Ón comuna Dobra, Str.   r„m‚n‚nd neschimbate.
5121, 5122, 5123, 5124, 5125, 5131, 5132, 5133,       1 Decembrie, bl. 4, ap. 5, jude˛ul Hunedoara,        Redactat ast„zi, 16 mai 2002.
5134, 5135, 5136, 5137, 5138 (pe∫te, crustacee,       posesor al B.I. seria B.T. nr. 857739, eliberat de      (52/445.757)
molu∫te, alte produse alimentare neclasificate Ón      Mili˛ia Deva la data de 31.01.1984, prelungit„                   *
alt„ parte), 5139, 5141, 5142, 5143, 5144, 5145, 5147    valabilitatea la data de 31.05.1994,
(mobil„ ∫i alte produse din lemn, produse de          Ón calitate de asocia˛i ai Societ„˛ii Comerciale          Societatea Comercial„
acoperit pardoseli, aparate de uz casnic neelectrice,    UNIC ELEGANT COM — S.R.L., am hot„r‚t:                GLOBUS IMPEX — S.R.L.
articole fotografice, articole de sport, alte m„rfuri     1. Subsemnatul Bulzan Ilarie cesionez cele 10           Deva, jude˛ul Hunedoara
de consum, neclasificate Ón alt„ parte), 5152, 5153,    p„r˛i sociale pe care le de˛in, Ón valoare total„ de
5154, 5155, 5164, 5211, 5212, 5221, 5222, 5223,       1.000.000 lei, numerotate de la 1 la 10, dlui Pas„re            ACT ADIfiIONAL
5224, 5225, 5226, 5227 (produse lactate, ou„, alte     Dorel D„nu˛. Subsemnatul declar c„ am primit
produse alimentare neclasificate Ón alt„ parte),      integral contravaloarea p„r˛ilor sociale cesionate ∫i   la actul constitutiv al Societ„˛ii Comerciale
5233, 5241, 5242, 5243, 5244, 5245, 5246, 5247, 5248    c„ nu mai am nici o preten˛ie fa˛„ de asociat ∫i de         GLOBUS IMPEX — S.R.L.,
(mobilier ∫i ma∫ini de birou, calculatoare, articole    societate. Œn urma cesiunii, capitalul social de      cu sediul Ón Deva, str. M. Eminescu nr. 48,
fotografice, articole pentru sport ∫i jocuri Ón aer     2.000.000 lei, Ómp„r˛it Ón 20 p„r˛i sociale a 100.000         jude˛ul Hunedoara,
liber, materiale pentru acoperit pere˛ii ∫i pardoseli,   lei fiecare, apar˛ine Ón Óntregime asociatului unic   Ónmatriculat„ la Oficiul registrului comer˛ului
alte produse nealimentare, neclasificate Ón alt„      Pas„re Dorel D„nu˛.                    cu nr. J 20/442/2000, cod fiscal R13281609
parte), 5250, 5262, 2231, 2232, 5021, 5530, 5541,       2. Subsemnatul Bulzan Ilarie m„ retrag din
                                                            Subsemnata Cr„ciunel Adina Georgeta,
5542, 6021, 6022, 6023, 6330, 7414, 7483, 9302.       calitatea de administrator. Societatea va fi
                                                           domiciliat„ Ón Deva, str. C„lug„reni nr. 77, jude˛ul
  Societatea renun˛„ la activit„˛ile secundare       administrat„ Ón continuare de c„tre asociatul unic
                                                           Hunedoara, posesoare a B.I. seria G.K. nr. 907769,
necodificate.                        Pas„re Dorel D„nu˛.
                                                           eliberat de Poli˛ia Deva la data de 18.02.1994, Ón
  Prezentul act adi˛ional face parte integrant„ din      3. Subsemnatul Pas„re Dorel D„nu˛ declar pe
                                                           calitate de asociat unic al Societ„˛ii Comerciale
statutul societ„˛ii, care se modific„ Ón mod        proprie r„spundere c„ nu mai de˛in calitatea de
                                                           GLOBUS IMPEX — S.R.L., am hot„r‚t:
corespunz„tor.                       asociat unic Ón alt„ societate comercial„.
                                                            1. Precizarea activit„˛ii principale a societ„˛ii,
   (49/445.754)                       4. Precizarea activit„˛ii principale a societ„˛ii,
                                                           astfel:
              *                astfel:
                                                            – domeniul principal de activitate: produc˛ia,
                                – domeniul principal de activitate este comer˛ul,
                                                           grupa 203 – fabricare de elemente de dulgherie ∫i
     Societatea Comercial„               grupa 521 – comer˛ cu am„nuntul Ón magazine
                                                           t‚mpl„rie pentru construc˛ii;
  TEHNOMED CRISTALIN IMPEX — S.R.L.            nespecializate;
                                                            – activitatea principal„: 2030 – fabricare de
    Ha˛eg, jude˛ul Hunedoara                – activitatea principal„: 5211 – comer˛ cu
                                                           elemente de dulgherie ∫i t‚mpl„rie pentru
                              am„nuntul Ón magazine nespecializate, cu v‚nzare
                                                           construc˛ii.
         ACT ADIfiIONAL               predominant„ de produse alimentare, b„uturi ∫i
                                                            Activitatea codificat„ CAEN 9304 – activit„˛i de
                              tutun.
    la statutul Societ„˛ii Comerciale                                       Óntre˛inere corporal„, precizat„ anterior ca
                                2. Codificarea activit„˛ii secundare, conform
  TEHNOMED CRISTALIN IMPEX — S.R.L.,                                        principal„, devine activitate secundar„.
                              CAEN, astfel: 012, 0123, 0125, 1511, 1512, 1513,
 cu sediul Ón Ha˛eg, Str. 8 Mai, bl. 13, parter,                                    2. Precizarea activit„˛ii desf„∫urate la punctele
                              1551, 1552, 5131, 5132, 5133, 5134, 5135, 5136,
       jude˛ul Hunedoara,                                           de lucru, astfel:
                              5137, 5139, 5141, 5142, 5143, 5144, 5145, 5147,
Ónmatriculat„ la Oficiul registrului comer˛ului                                     – la punctul de lucru din Deva, str. C„lug„reni
                              5153, 5212, 5221, 5222, 5223, 5225, 5226, 5227,
  cu nr. J 20/695/1994, cod fiscal 5860359                                     nr. 77, jude˛ul Hunedoara, societatea va desf„∫ura
                              5233, 5241, 5242, 5243, 5244, 5245, 5246, 5248,
                                                           activit„˛ile codificate CAEN 5211 ∫i 1822;
  Subsemna˛ii:                       5262, 5511, 5512, 5530, 5541, 6021 (intern ∫i
                                                            – la punctul de lucru din Deva, Calea Zarandului
  – Bir„u Marin Petru, domiciliat Ón Hunedoara,      interna˛ional), 6022, 6023 (intern ∫i interna˛ional),
                                                           nr. 150, jude˛ul Hunedoara, societatea va desf„∫ura
bd. Dacia nr. 23, ap. 42, jude˛ul Hunedoara, posesor    6024 (intern ∫i interna˛ional).
                                                           activit„˛ile, codificate CAEN 2010, 2030, 2040, 1581,
al B.I. seria B.X. nr. 529324, eliberat de Mili˛ia       Societatea renun˛„ la obiectele de activitate
                                                           5511, 1511, 5139, 5153, 5211.
Hunedoara la data de 18.04.1984, prelungit„         necodificate. Societatea poate desf„∫ura activit„˛i de
                                                            Prezentul act adi˛ional face parte integrant„ din
valabilitatea la data de 16.05.1994, ∫i           import-export cu produse din obiectul de activitate
                                                           actul constitutiv al societ„˛ii, pe care Ól modific„ Ón
  – Bir„u Aurica, domiciliat„ Ón Hunedoara, bd.      al societ„˛ii.
                                                           mod corespunz„tor.
Dacia nr. 23, ap. 42, jude˛ul Hunedoara, posesoare       Prezentul contract de cesiune ∫i act adi˛ional fac
                                                             (53/445.758)
a B.I. seria G.K. nr. 555800, eliberat de Poli˛ia C„lan   parte integrant„ din actele constitutive ale
                              societ„˛ii, pe care le modific„ Ón mod
                                                                        *
la data de 10.12.1993,
  Ón calitate de asocia˛i ai Societ„˛ii Comerciale     corespunz„tor.
                                                                 Societatea Comercial„
TEHNOMED CRISTALIN IMPEX — S.R.L., am              (51/445.756)
                                                               DIAMAR DIVERSCOM — S.R.L.
hot„r‚t:                                       *
                                                               Hunedoara, jude˛ul Hunedoara
  1. Precizarea activit„˛ii principale a societ„˛ii,
astfel:                                Societatea Comercial„
                                 JORDY TRANS COMPREST — S.R.L.                    ACT ADIfiIONAL
  – domeniul principal de activitate este comer˛ul,
grupa 523 – comer˛ cu am„nuntul, Ón magazine            Simeria, jude˛ul Hunedoara                la statutul Societ„˛ii Comerciale
nespecializate, cu alte produse farmaceutice ∫i                                        DIAMAR DIVERSCOM — S.R.L.,
medicale, cu produse de cosmetic„ ∫i de toalet„;               ACT ADIfiIONAL              cu sediul Ón Hunedoara, str. A. Iancu nr. 14,
  – activitatea principal„: comer˛ cu am„nuntul cu         la statutul Societ„˛ii Comerciale          bl. 1, et. 6, ap. 52, jude˛ul Hunedoara,
articole medicale ∫i ortopedice – cod CAEN 5232.                                   Ónmatriculat„ la Oficiul registrului comer˛ului
  2. Codificarea activit„˛ii secundare, conform          JORDY TRANS COMPREST — S.R.L.            cu nr. J 20/494/1995, cod fiscal R8239918
CAEN, astfel: 3310, 3340, 5211, 5212, 5221, 5222,       Subsemnatul Bunea Marius, Ón calitate de asociat     Subsemnata Voica Eva, domiciliat„ Ón
5223, 5224, 5225, 5226, 5227 (ceaiuri, plante        unic al Societ„˛ii Comerciale JORDY TRANS        Hunedoara, str. A. Iancu nr. 14, ap. 52, jude˛ul
medicinale, produse dietetice), 5233, 5241, 5242,      COMPREST — S.R.L., cu sediul Ón Simeria, str. Ion    Hunedoara, posesoare a B.I. seria B.T. nr. 738305,
 10              MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI,              PARTEA a IV-a,   Nr. 132/20.I.2003
eliberat de Mili˛ia Hunedoara la data de 12.10.1983,  S.R.L., cu sediul Ón Deva, Bd. 22 Decembrie, bl. 41,   valoare total„ de 1.000.000 lei, reprezent‚nd 50 %
prelungit„ valabilitatea la data de 19.01.1994, Ón   sc. B, ap. 38, jude˛ul Hunedoara, cod unic de       din capitalul social;
calitate de asociat unic al Societ„˛ii Comerciale    Ónregistrare 11693131, atribut fiscal R, nr. de ordine    2. Rocchi Paolo-Maurizio — 10 p„r˛i sociale a
DIAMAR DIVERSCOM — S.R.L., am hot„r‚t:         Ón registrul comer˛ului J 20/326/13.04.1999,       100.000 lei fiecare, numerotate de la 11 la 20, Ón
  1. Precizarea activit„˛ii principale a societ„˛ii,  cesionez Ón Óntregime p„r˛ile mele sociale, Ón num„r   valoare total„ de 1.000.000 lei, reprezent‚nd 50 %
astfel:                         de 8, de la 11 la 18, cu o valoare nominal„ de      din capitalul social.
  – domeniul principal de activitate: grupa 521 –   100.000 lei, Ón valoare total„ de 800.000 lei,        Participarea la beneficii ∫i pierderi se face
comer˛ cu am„nuntul Ón magazine nespecializate;     coasociatului meu Nicola Gheorghe, domiciliat Ón     propor˛ional cu participarea la capitalul social.
  – activitatea principal„: 5211 – comer˛ cu      Deva, str. Cuza-Vod„, bl. D3, ap. 6, jude˛ul         Se deschide un punct de lucru — birouri —, cu
am„nuntul Ón magazine nespecializate, cu v‚nzare    Hunedoara.                        activitatea codificat„ conform clasific„rii CAEN cu
predominant„ de produse alimentare, b„uturi ∫i       Declar c„ am primit de la acesta contravaloarea    codurile 5111, 5112, 5113, 5114, 5115, 5116, 5117,
tutun.                         p„r˛ilor sociale ∫i, odat„ cu cesionarea acestora, m„   5118 – intermedieri Ón comer˛ul specializat cu
  2. Deschiderea urm„toarelor puncte de lucru:     retrag din societate ∫i Ómi Ónceteaz„ ∫i calitatea de   cosmetice, aditivi panifica˛ie, patiserie ∫i Ónghe˛at„,
  – Ón Hunedoara, str. Batiz nr. 4, bl. F1, sc. A,   administrator, cu precizarea c„ nu mai am de       6340 – activit„˛i ale altor agen˛ii de transport:
parter, ap. 5, jude˛ul Hunedoara, unde se va      formulat nici o alt„ preten˛ie fa˛„ de cesionar ∫i nici  expediere, recep˛ie, acceptare, grupare, degrupare,
desf„∫ura activitatea codificat„, conform CAEN, cu   fa˛„ de Societatea Comercial„ RAUL PROSALCOM —      ambalare ∫i despachetare m„rfuri Ón contul
5211 – comer˛ cu am„nuntul cu produse          S.R.L.                          expeditorului sau destinatarului, Óntocmire
predominant alimentare;                  Subsemnatul Nicola Gheorghe dob‚ndesc de la      documente de transport, activit„˛i de comisionar de
  – Ón satul Chimindia nr. 125, comuna Harau,     cedent p„r˛ile sale sociale, Ón condi˛iile ar„tate Ón   agent de vam„, furnizare informa˛ii despre agen˛ii
jude˛ul Hunedoara, unde se vor desf„∫ura        cele ce preced.                      ∫i tarife de transport, 7412, 7413, 7414, 7483, 7484 –
activit„˛ile, codificate conform CAEN, cu 5211 ∫i     Œn urma celor de mai sus, subsemna˛ii Nicola      alte activit„˛i de servicii prestate Ón principal
5541.                          Gheorghe ∫i Burde Marian, domiciliat Ón Deva, bd.     Óntreprinderilor: documenta˛ii economice, contabile
  Prezentul act adi˛ional face parte integrant„ din  Iuliu Maniu, bl. L3, ap. 4, jude˛ul Hunedoara,      ∫i financiare, pentru credit„ri, situat Ón Timi∫oara,
statutul societ„˛ii, care se modific„ Ón mod      formul„m urm„torul act adi˛ional.             str. Florimund Mercy, parter, ap. 7, pe latura
corespunz„tor.                       Capitalul social de 2.000.000 lei, aport Ón      cl„dirii dinspre Pia˛a Unirii, jude˛ul Timi∫.
  (54/445.759)                    numerar, Ómp„r˛it Ón 20 p„r˛i sociale, numerotate       Prezentul act adi˛ional face parte integrant„ din
             *               de la 1 la 20, cu o valoare nominal„ de 100.000 lei,   actele constitutive ale Societ„˛ii Comerciale DALINA
                            ∫i apar˛ine asocia˛ilor astfel:              CONSULTING — S.R.L.
      Societatea Comercial„              1. Nicola Gheorghe — 1.800.000 lei, Ón numerar,      Redactat ast„zi, 19.11.2002.
     SIMON BLANPRES — S.R.L.            echivalentul a 18 p„r˛i sociale, cu o valoare         (58/445.763)
    Geoagiu-B„i, jude˛ul Hunedoara          nominal„ de 100.000 lei, numerotate de la 1 la 18,                 *
                            reprezent‚nd 90 % din capitalul social;
         ACT ADIfiIONAL               2. Burde Marian — 200.000 lei, Ón numerar,            Societatea Comercial„
                            echivalentul a 2 p„r˛i sociale, cu o valoare nominal„      BUSINESS DISTRIBUTION — S.R.L.
 la actele constitutive ale Societ„˛ii Comerciale    de 100.000 lei, numerotate de la 19 la 20,             Deva, jude˛ul Hunedoara
      SIMON BLANPRES — S.R.L.,          reprezent‚nd 10 % din capitalul social.
 cu sediul Ón Geoagiu-B„i, Str. Pinului nr. 20,      Administratori ai prezentei societ„˛i sunt       CONTRACT DE CESIUNE ™I ACT ADIfiIONAL
         jude˛ul Hunedoara,           asocia˛ii Nicola Gheorghe ∫i Burde Marian.
 Ónregistrat„ la Oficiul registrului comer˛ului      Prezentul act adi˛ional face parte integrant„ din     la actul constitutiv al Societ„˛ii Comerciale
        cu nr. J 20/904/1993          actele constitutive ale societ„˛ii, pe care le modific„      BUSINESS DISTRIBUTION — S.R.L.,
                            Ón mod corespunz„tor.                     cu sediul Ón Deva, Str. Liliacului, bl. 23,
  Subsemnata Pera Simona Daniela, Ón calitate de
                              (57/445.762)                            ap. 20, jude˛ul Hunedoara,
asociat unic al Societ„˛ii Comerciale SIMON
                                         *                 Ónregistrat„ la Oficiul registrului comer˛ului
BLANPRES — S.R.L., am hot„r‚t urm„toarele:
                                                                  cu nr. J 20/305/2002,
  I. Codificarea ∫i precizarea domeniului principal
                                  Societatea Comercial„                 cod unic de Ónregistrare 14566892
de activitate ca fiind comer˛ul, grupa 521 – comer˛
cu am„nuntul Ón magazine nespecializate, iar           DALINA CONSULTING — S.R.L.              Subsemna˛ii Puiu Daniela-Elena ∫i Puiu
activitatea principal„ este 5211 – comer˛ cu            Deva, jude˛ul Hunedoara            Alexandru-Gheorghe, Ón calitate de asocia˛i ai
am„nuntul Ón magazine nespecializate, cu v‚nzare                                 Societ„˛ii Comerciale BUSINESS DISTRIBUTION —
predominant„ de produse alimentare, b„uturi ∫i              ACT ADIfiIONAL              S.R.L., am hot„r‚t urm„toarele:
tutun.                                                        I. Retragerea din societate, din calitatea de
                              Subsemnata Maier Iuliana-Paula, Ón calitate de
  II. Codificarea obiectului secundar de activitate                               asociat ∫i administrator, a dnei Puiu Daniela-Elena
                            asociat unic al Societ„˛ii Comerciale DALINA
dup„ cum urmeaz„:                                                 ∫i cesionarea celor 10 p„r˛i sociale a 100.000 lei
                            CONSULTING — S.R.L., cu sediul Ón Deva, str.
  1810 – fabricarea articolelor de Ómbr„c„minte                                 fiecare, Ón valoare total„ de 1.000.000 lei,
                            M. Eminescu, bl. 20, sc. A, ap. 8, jude˛ul Hunedoara,
din piele ∫i Ónlocuitori de piele (cu excep˛ia celor                               numerotate de la 1 la 10, asociatului Puiu
                            cod unic de Ónregistrare 7425394, nr. de ordine Ón
din blan„);                                                    Alexandru-Gheorghe.
                            registrul comer˛ului J 20/443/1995, am hot„r‚t
  5212 – comer˛ cu am„nuntul Ón magazine                                       II. Societatea Ó∫i continu„ activitatea cu dl Puiu
                            modificarea prevederilor actelor constitutive ale
nespecializate, cu v‚nzare predominant„ de                                    Alexandru-Gheorghe, Ón calitate de asociat unic.
                            societ„˛ii, astfel:
produse nealimentare;                                                 III. Œn urma cesion„rii capitalului social, de
                              Se coopteaz„ Ón societate, Ón calitatea de asociat
  5530 – restaurante;                                              2.000.000 lei, acesta este Ómp„r˛it Ón 20 p„r˛i sociale
                            ∫i administrator, dl Rocchi Paolo-Maurizio, fiul lui
  5541 – cafenele ∫i baruri f„r„ spectacol.                                   a 100.000 lei fiecare, numerotate de la 1 la 20, Ón
                            Adamo ∫i Mafalda, n„scut la data de 7.11.1963 Ón
  Restul obiectelor de activitate se elimin„.                                  valoare total„ de 2.000.000 lei, ∫i care apar˛in Ón
                            localitatea Adria (RO), cet„˛ean italian, domiciliat Ón
  III. Deschiderea unui punct de lucru Ón Geoagiu-                                Óntregime asociatului unic Puiu Alexandru-
                            Italia, provincia Rovigo, localitatea Taglio di Po, Via
B„i, Str. Vilelor nr. 9, jude˛ul Hunedoara, unde se                                Gheorghe.
                            Prima Strada, nr. 1, Vill. Perla, cod po∫tal 45019,
vor desf„∫ura uurm„toartele activit„˛i: 5211, 5212,                                  Participarea la beneficii ∫i pierderi se va face Ón
                            identificat cu pa∫aportul nr. 093912 Z, eliberat de
5530.                                                       propor˛ia particip„rii la constitutirea capitalului
                            autorit„˛ile italiene la data de 17.05.2001, cod fiscal
  Prezentul act adi˛ional face parte integrant„ din                               social.
                            personal RCCPMR63507A059J.
actele constitutive ale societ„˛ii, cares e modific„                                 IV. Œncep‚nd cu data de 4.07.2002, administrarea
                              Subsemnata Maier Iuliana-Paula, Ón calitate de
corespunz„tor cu men˛iunea c„ celelalte prevederi                                 societ„˛ii se va face Ón continuare de c„tre dl
                            cedent„, cedez 10 p„r˛i sociale nominative, a
r„m‚n neschimbate.                                                Moldvay Robert Alin, n„scut la data de 17.09.1975
                            100.000 lei fiecare, numerotate de la 11 la 20, Ón
   (55/445.760)                                                 Ón Deva, jude˛ul Hunedoara, domiciliat Ón Deva,
                            valoare total„ de 1.000.000 lei, Ón numerar, c„tre
             *                                            Aleea Salc‚milor, bl. 32, ap. 54, jude˛ul Hunedoara,
                            noul asociat Rocchi Paolo-Maurizio ∫i declar c„ am
                                                         posesor al B.I. seria G.N. nr. 631938/12.10.1994,
                            primit de la cesionar contravaloarea p„r˛ilor sociale
     Societatea Comercial„                                          eliberat de Poli˛ia Deva, cet„˛ean rom‚n, cu puteri
                            ce se transmit prin acest act.
    GOSPOD√RIE PREST COM — S.A.                                        depline de administrare ∫i reprezentare a societ„˛ii
                              Subsemnatul Rocchi Paolo-Maurizio, Ón calitate
                                                         Ón raporturile juridice cu ter˛ii.
                            de cesionar, preiau prin cesiune de la asociata
                                                           V. Subsemnatul Puiu Alexandru-Gheorghe prin
     ACT ADIfiIONAL NR. 4/2002           Maier Iuliana-Paula cele 10 p„r˛i sociale a 100.000
                                                         prezenta declar c„ nu mai am calitatea de asociat
                            lei fiecare, numerotate de la 11 la 20, Ón valoare
     la statutul Societ„˛ii Comerciale                                    unic Ón alt„ societate comercial„.
                            total„ de 1.000.000 lei.
    GOSPOD√RIE PREST COM — S.A.,                                         Prezentul act adi˛ional face parte integrant„ din
                              Œn urma coopt„rii noului asociat, statutul
Ónmatriculat„ la Oficiul registrului comer˛ului                                  actul constitutiv al societ„˛ii care se modific„
                            societ„˛ii se transform„ Óntr-un Ónscris unic ce va
        cu nr. J 20/423/1999                                       corespunz„tor, cu men˛iunea c„ celelalte prevederi
                            ˛ine loc de statut ∫i contract de societate ∫i va fi
  Œn temeiul hot„r‚rilor nr. 11/2002 ∫i nr. 12/2002                               r„m‚n neschimbate.
                            denumit Ón continuare act constitutiv al Societ„˛ii
ale adun„rii generale a ac˛ionarilor se modific„                                    (59/445.764)
                            Comerciale DALINA CONSULTING — S.R.L. cu
statutul societ„˛ii, astfel:              prevederile modificate conform prezentului act
                                                                      *
  Art. 1. Se modific„ componen˛a consiliului de    adi˛ional, iar dl Rocchi Paolo-Maurizio devine
administra˛ie al societ„˛ii prin Ónlocuirea dlui ing.                                     Societatea Comercial„
                            asociat ∫i administrator cu puteri depline de
Dobre Ion cu dl ing. Bican Florian.                                               INVESTIGO — S.R.L.
                            administrare ∫i reprezentare, cu toate drepturile ∫i
  Prezentul act adi˛ional face parte integrant„ din                                     Deva, jude˛ul Hunedoara
                            obliga˛iile ce decurg din actul constitutiv al
statutul societ„˛ii, care se modific„ Ón mod      societ„˛ii.
corespunz„tor, celelalte articole r„m‚n‚nd         Œn activitatea curent„ administratorii vor lucra          CONTRACT DE CESIUNE
neschimbate.                      separat. Pentru deciziile privind credite bancare,            ™I ACT ADIfiIONAL
  (56/445.761)                    v„nz„ri-cump„r„ri imobiliare ∫i credite bancare cu      la actul constitutiv al Societ„˛ii Comerciale
             *               gaj asupra fondului de comer˛, administratorii vor            INVESTIGO — S.R.L.,
                            lucra Ómpreun„, deciziile trebuind luate Ón         cu sediul Ón Deva, str. Mihail Kog„lniceanu,
      Societatea Comercial„            unanimitate. Pentru actele urgente, a c„ror          bl. 56, sc. 2, ap. 22, jude˛ul Hunedoara,
     RAUL PROSALCOM — S.R.L.            neÓndeplinire ar cauza o pagub„ mare societ„˛ii,     Ónmatriculat„ la Oficiul registrului comer˛ului
      Deva, jude˛ul Hunedoara           poate decide un singur administrator Ón lipsa               cu nr. J 20/330/2000
                            celuilalt, care se g„se∫te Ón imposibilitate, chiar
                            momentan„, de a lua parte la administra˛ie.          Subsemna˛ii:
      CONTRACT DE CESIUNE
                              Capitalul social al societ„˛ii r„m‚ne la valoarea     1. Maniac Cornelia, domiciliat„ Ón Bucure∫ti, bd.
       ™I ACT ADIfiIONAL
                            de 2.000.000 lei, Ón numerar, fiind Ómp„r˛it Ón 20    Regina Elisabeta nr. 42, sc. 2, ap. 29, sectorul 5;
       al Societ„˛ii Comerciale         p„r˛i sociale nominative, cu o valoare nominal„ de      2. Subscrisa Societatea Comercial„ SICOMA
    RAUL PROSALCOM — S.R.L., Deva          100.000 lei, numerotate de la 1 la 20, apar˛in‚nd     EXCLUSIV PREST — S.R.L., cu sediul Ón Deva, str.
  Subsemnatul Cazan Ioan, domiciliat Ón Deva, Str.   asocia˛ilor astfel:                    Clo∫ca nr. 16, jude˛ul Hunedoara, Ónmatriculat„ la
Cri∫ului nr. 1, bl. 45, ap. 28, jude˛ul Hunedoara,     1. Maier Iuliana-Paula — 10 p„r˛i sociale a      Oficiul   registrului   comer˛ului    cu   nr.
asociat al Societ„˛ii Comerciale RAUL PROSALCOM —    100.000 lei fiecare, numerotate de la 1 la 10, Ón     J 20/1027/1996, reprezentat„ de dna Sichet Floarea,
                  MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA                a IV-a,  Nr. 132/20.I.2003                  11
domiciliat„ Ón Deva, str. Clo∫ca nr. 16, jude˛ul      Pitulescu Ion ∫i declar c„, Óncep‚nd cu data        Se revoc„ din func˛ia de administrator dl Oltean
Hunedoara,                         prezentului act, Ónceteaz„ calitatea mea de asociat   Cornel-Mihai.
  3. Subscrisa Societatea Comercial„ COMPANIA       Ón Societatea Comercial„ INVESTIGO — S.R.L., cu       Prezentul act adi˛ional face parte integrant„ din
ROMANA DE PAZA — S.R.L., cu sediul Ón Bucure∫ti,      toate drepturile ∫i obliga˛iile deriv‚nd din aceast„   actul constitutiv al societ„˛ii, a∫a cum acesta are
Str. Mo∫ilor nr. 253, bl. 53, sc. 2, et. 5, ap. 49,     calitate.                        con˛inutul p‚n„ la aceast„ dat„, celelalte dispozi˛ii
Ónmatriculat„ la Oficiul registrului comer˛ului cu       Declar c„ am primit de la cesionar Óntreaga      r„m‚n‚nd, Ón rest, neschimbate ∫i va intra Ón
nr. J 40/2326/1998, reprezentat„ de dl Jurubescu      valoare ce reprezint„ p„r˛ile sociale pe care le     vigoare la data Ónregistr„rii Ón registrul comer˛ului.
Costic„, domiciliat Ón Bucure∫ti, Calea Mo∫ilor nr.     transmit prin acest act, ceea ce recunosc prin Óns„∫i    (64/445.768)
53, ap. 50, sectorul 2,                   semnarea acestuia.                                 *
  4. Pitulescu Ion, domiciliat Ón Deva, str. Aurel      Subsemnatul Pitulescu Ion am preluat prin
Vlaicu nr. 40, jude˛ul Hunedoara,              cesiune de la Maniac Cornelia cele 9 p„r˛i sociale a       Societatea Comercial„
  to˛i Ón calitate de asocia˛i ai Societ„˛ii Comerciale  100.000 lei fiecare, numerotate de la nr. 1 la nr. 9,    PERSONAL PREST — S.R.L., Petro∫ani
INVESTIGO — S.R.L., din care subscrisa Societatea      Ón valoare total„ de 900.000 lei, Ón condi˛iile de mai
Comercial„ SICOMA EXCLUSIV PREST — S.R.L. Ón        sus.                           ACT ADIfiIONAL ™I CONTRACT DE CESIUNE
calitate de cedent, iar subsemnatul Pitulescu Ion Ón      II. Ca urmare a transmiterii p„r˛ilor sociale de
                                                            la actul constitutiv al Societ„˛ii Comerciale
calitate de cesionar, Óncheiem prezentul act Ón       mai sus, asocia˛ii au urm„torul aport la capitalul
                                                              PERSONAL PREST — S.R.L., Petro∫ani
urm„toarele condi˛ii:                    social:
  I. Cu privire la cesiunea de p„r˛i sociale:         1. Pitulescu Ion, cu 22 p„r˛i sociale a 100.000 lei   Subsemna˛ii:
  Subsemnata Sichet Floarea cedez Ón numele ∫i       fiecare, numerotate de la nr. 1 la nr. 9, de la nr. 13   – Dascalescu Virgil, cet„˛ean rom‚n, n„scut la
pentru cedenta Societatea Comercial„ SICOMA         la nr. 20 ∫i de la nr. 21 la nr. 25, Ón valoare total„  data de 3.06.1960 Ón comuna Probota, jude˛ul Ia∫i,
EXCLUSIV PREST — S.R.L. p„r˛ile sociale pe care le     de 2.200.000 lei, reprezent‚nd 73,33 % din capitalul   domiciliat Ón Petro∫ani, Str. Aviatorilor nr. 8, sc. 1,
de˛in la societate, Ón num„r de 5 p„r˛i sociale a      social;                         ap. 10, jude˛ul Hunedoara, identificat cu C.I. seria
                                3. Societatea Comercial„ COMPANIA ROM¬N√       HD nr. 139264, eliberat„ de Poli˛ia Petro∫ani la data
100.000 lei fiecare, Ón valoare total„ de 500.000 lei,
                              DE PAZ√ — S.R.L. cu 8 p„r˛i sociale a 100.000 lei    de 27.09.2002,
c„tre Pitulescu Ion ∫i declar c„, Óncep‚nd cu data
                              fiecare, numerotate de la 10 la 12 ∫i de la 26 la 30,    – Nat‚nga Florin-Mugurel, cet„˛ean rom‚n,
prezentului act, Ónceteaz„ calitatea acesteia de
                              Ón valoare total„ de 800.000 lei, reprezent‚nd      n„scut la data de 26.02.1978 Ón Petro∫ani, jude˛ul
asociat Ón Societatea Comercial„ INVESTIGO —
                              26,77 % din capitalul social.              Hunedoara, domiciliat Ón Petro∫ani, str. Anton Pann
S.R.L., cu toate drepturile ∫i obliga˛iile deriv‚nd din
                                Num„rul p„r˛ilor sociale, Ón valoarea stabilit„ Ón  nr. 38, jude˛ul Hunedoara, identificat cu C.I. seria
aceast„ calitate.
                                                           HD nr. 115149, eliberat„ de Poli˛ia Petro∫ani la data
  Declar c„ am primit de la cesionar Óntreaga       contractul de societate, d„ drepturile ∫i obliga˛iile
                                                           de 21.03.2002,
valoare ce reprezint„ p„r˛ile sociale pe care le      fiec„rui asociat, potrivit prevederilor actului
                                                            – Selejan Aurel-Mihai, cet„˛ean rom‚n, n„scut la
transmit prin acest act, ceea ce recunosc prin Óns„∫i    constitutiv.
                                                           data de 14.06.1981 Ón Petro∫ani, jude˛ul Hunedoara,
semnarea acestuia.                       Subsemnatele p„r˛i semnatare ale acestui act
                                                           domiciliat Ón Petro∫ani, Str. 1 Decembrie 1918
  Subsemnatul Pitulescu Ion am preluat prin        avem cuno∫tin˛„ de obliga˛ia prezent„rii la Oficiul
                                                           nr. 120, ap. 12, jude˛ul Hunedoara, identificat cu
cesiune de la Societatea Comercial„ SICOMA         registrului comer˛ului Ón vederea efectu„rii
                                                           B.I. seria G.T. nr. 186582, eliberat de Poli˛ia
EXCLUSIV PREST — S.R.L., reprezentat„ prin         men˛iunilor, ca urmare a schimb„rilor produse
                                                           Petro∫ani la data de 20.07.1995,
asociatul unic Sichet Floarea, cele 5 p„r˛i sociale a    prin actul de cesiune.
                                                            Ón calitate de asocia˛i ai Societ„˛ii Comerciale
100.000 lei fiecare, numerotate de la nr. 21 la nr.      Prezentul act adi˛ional face parte integrant„ din
                                                           PERSONAL PREST — S.R.L., cu sediul Ón Petro∫ani,
25, reprezent‚nd 16,66 % din capitalul social al      actul constitutiv al acesteia, pe care Ól completeaz„
                                                           Str. 30 Decembrie, bl. 2, sc. 2, parter, ap. 1, jude˛ul
societ„˛ii, Ón condi˛iile de mai sus.            Ón mod corespunz„tor, Ón rest acesta r„m‚n‚nd
                                                           Hunedoara, Ónmatriculat„ la Oficiul Registrului
  II. Ca urmare a transmiterii p„r˛ilor sociale de     neschimbat.
                                                           Comer˛ului al Jude˛ului Hunedoara – Deva cu nr. J
mai sus, asocia˛ii au urm„torul aport la capitalul        (61/445.765)
                                                           20/52/21.01.2000, cod unic de Ónregistrare
social:                                        *               12704778, de comun acord, am hot„r‚t majorarea
  1. Maniac Cornelia, cu 9 p„r˛i sociale a 100.000                                 capitalului social al societ„˛ii cu aport Ón numerar
lei fiecare, numerotate de la 1 la 9, reprezent‚nd           Societatea Comercial„             Ón sum„ de 700.000 lei, v„rsat integral de dl
30 % din capitalul social;                     CORNEMIR — S.R.L., Hunedoara           Dascalescu Virgil. Capitalul social al societ„˛ii
  2. Pitulescu Ion, cu 14 p„r˛i sociale a 100.000 lei                                cre∫te, ca urmare a major„rii, de la 3.000.000 lei la
fiecare, numerotate de la 13 la 20 ∫i de la 21 la 25,            ACT ADIfiIONAL              3.700.000 lei, va fi Ómp„r˛it Ón 37 p„r˛i sociale a
reprezent‚nd 43,33 % din capitalul social;                                      100.000 lei fiecare ∫i, prin acordul p„r˛ilor, va avea
                                   la statutul Societ„˛ii Comerciale
  3. Societatea Comercial„ COMPANIA ROMANA                                     urm„toarea structur„:
                                      CORNEMIR — S.R.L.,
DE PAZA — S.R.L. cu 8 p„r˛i sociale a 100.000 lei                                    – Dascalescu Virgil de˛ine 19 p„r˛i sociale,
                                  cu sediul social Ón Hunedoara, Str.
fiecare, numerotate de la 10 la 12 ∫i de la 26 la 30,                                numerotate de la 1 la 19 inclusiv, a 100.000 lei
                               Transilvaniei nr. 8, bl. C5, sc. A, et. 1, ap. 7,
reprezent‚nd 26,67 % din capitalul social.                                      fiecare, Ón valoare total„ de 1.900.000 lei,
                                       jude˛ul Hunedoara,
  Num„rul p„r˛ilor sociale, Ón valoarea stabilit„ Ón                                reprezent‚nd 51,36 % din capitalul social;
                                  Ónmatriculat„ la Oficiul Registrului
actul constitutiv, d„ drepturile ∫i obliga˛iile fiec„rui                                – Nat‚nga Florin-Mugurel de˛ine 9 p„r˛i sociale,
                                  Comer˛ului al Jude˛ului Hunedoara
asociat, potrivit prevederilor actului constitutiv.                                 numerotate de la 20 la 28 inclusiv, a 100.000 lei
                                      cu nr. J 20/635/1998
  Subsemnatele p„r˛i semnatare ale acestui act                                   fiecare, Ón valoare total„ de 900.000 lei,
avem cuno∫tin˛„ de obliga˛ia prezent„rii la Oficiul      Subsemna˛ii Oltean Cornel-Mihai ∫i Saizu       reprezent‚nd 24,32 % din capitalul social;
registrului comer˛ului Ón vederea efectu„rii        Mircea, Ón calitate de asocia˛i, hot„r‚m modificarea    – Selejan Aurel-Mihai de˛ine 9 p„r˛i sociale,
men˛iunilor, ca urmare a schimb„rilor produse        statutului societ„˛ii dup„ cum urmeaz„:         numerotate de la 29 la 37 inclusiv, a 100.000 lei
prin actul de cesiune.                     Se revoc„ din func˛ia de administrator dl Saizu    fiecare, Ón valoare total„ de 900.000 lei,
  Prezentul act adi˛ional face parte integrant„ din    Mircea.                         reprezent‚nd 24,32 % din capitalul social.
actul constitutiv al acesteia, pe care Ól completeaz„     Prezentul act adi˛ional face parte integrant„ din    Actul adi˛ional face parte integrant„ din actul
Ón mod corespunz„tor, Ón rest acesta r„m‚n‚nd        statutul societ„˛ii, a∫a cum acesta are con˛inutul    constitutiv al societ„˛ii, pe care Ól completeaz„ ∫i
neschimbat.                         p‚n„ la aceast„ dat„, celelalte dispozi˛ii r„m‚n‚nd,   modific„ Ón mod corespunz„tor, restul articolelor
   (60/445.765)                      Ón rest, neschimbate ∫i va intra Ón vigoare la data   r„m‚n‚nd nemodificat.
              *                Ónregistr„rii lui Ón registrul comer˛ului.         Prezentul act adi˛ional a fost redactat Ón 6
                                (62/445.766)                     exemplare originale ast„zi, 14.10.2002, de c„tre
       CONTRACT DE CESIUNE                           *               p„r˛i.
        ™I ACT ADIfiIONAL
                                                             (65/445.769)
  la actul constitutiv al Societ„˛ii Comerciale          Societatea Comercial„                           *
         INVESTIGO — S.R.L.,            FORTUNA ROMANIAN COMMERCE — S.R.L.
                                  Deva, jude˛ul Hunedoara                  Societatea Comercial„
  cu sediul Ón Deva, str. Mihail Kog„lniceanu,
   bl. 56, sc. 2, ap. 22, jude˛ul Hunedoara,                                   BREMIAL — S.R.L., Deva, jude˛ul Hunedoara
 Ónmatriculat„ la Oficiul registrului comer˛ului              HOT√R¬REA NR. 1
         cu nr. J 20/330/2000                                                 ACT ADIfiIONAL
                                     din data de 18.11.2002
  Subsemna˛ii:                       Subsemna˛ii Rerat Andreas Gerardo Pablo ∫i           la statutul Societ„˛ii Comerciale
  1. Maniac Cornelia, domiciliat„ Ón Bucure∫ti, ∫os.   Simina Larisa Leti˛ia, Ón calitate de asocia˛i ai             BREMIAL — S.R.L.,
Pantelimon nr. 237, bl. 65, sc. 3, ap. 89, sectorul 2,   Societ„˛ii Comerciale FORTUNA ROMANIAN           cu sediul Ón Deva, str. M„r„∫ti, bl. 6A, sc. B,
∫i                             COMMERCE — S.R.L., am hot„r‚t suspendarea              ap. 19, jude˛ul Hunedoara,
  2. Pitulescu Ion, domiciliat Ón Deva, str. Aurel    temporar„ a activit„˛ii societ„˛ii pe o perioad„ de    Ónmatriculat„ la Oficiul registrului comer˛ului
Vlaicu nr. 40, jude˛ul Hunedoara, Ón nume propriu      un an, Óncep‚nd cu data de 1.12.2002.                  cu nr. J 20/66/20041,
∫i ca mandatar Ón baza procurii autentificate cu nr.      (63/445.767)                         cod unic de Ónregistrare 13687403
771/30.10.2002 la biroul notarului public Daniela                   *                 Subsemnatul Breazu Alexandru Ioan, domiciliat
Camilia Pop din Bucure∫ti, al numitului Jurubescu                                  Ón Deva, str. M„r„∫ti, bl. 6A, ap. 19, jude˛ul
Costic„, domiciliat Ón Bucure∫ti, bd. Ferdinand I nr.         Societatea Comercial„             Hunedoara, posesor al B.I. seria B.T. nr. 729098,
107, sectorul 2, asociat unic al Societ„˛ii Comerciale       OLSA 2001 — S.R.L., Hunedoara          eliberat de Mili˛ia Deva la data de 16.03.1983,
COMPANIA ROM√N√ DE PAZ√ — S.R.L., cu sediul                                     prelungit la data de 24.03.1993, Ón calitate de
Ón Bucure∫ti, bd. Ferdinand I nr. 107, sectorul 2,              ACT ADIfiIONAL              asociat unic al Societ„˛ii Comerciale BREMIAL —
Ónmatriculat„ la Oficiul registrului comer˛ului cu                                  S.R.L., am hot„r‚t completarea obiectului de
nr. J 40/2326/1998,                      la actul constitutiv al Societ„˛ii Comerciale     activitate al societ„˛ii cu urm„toarele activit„˛i
  to˛i Ón calitate de asocia˛i ai Societ„˛ii Comerciale          OLSA 2001 — S.R.L.,           secundare: 2513 – fabricarea altor produse din
INVESTIGO — S.R.L., din care subsemnata Maniac           cu sediul social Ón Hunedoara, Str.        cauciuc (articole din cauciuc finit sau semifinit, din
Cornelia Ón calitate de cedent, iar subsemnatul       Transilvaniei nr. 8, bl. C5, sc. A, et. 1, ap. 7,    cauciuc nevulcanizat, vulcanizat sau solidificat,
Pitulescu Ion Ón calitate de cesionar, Óncheiem               jude˛ul Hunedoara,            articole fabricate Ón Óntregime sau par˛ial din
prezentul act Ón urm„toarele condi˛ii:              Ónmatriculat„ la Oficiul Registrului        cauciuc sintetic sau natural, din gume imit‚nd
  I. Cu privire la cesiunea de p„r˛i sociale:          Comer˛ului al Jude˛ului Hunedoara         cauciucul, cum sunt: cauciuc nevulcanizat compus,
  Subsemnata Maniac Cornelia, Ón calitate de               cu nr. J 20/348/2001           Ón forme primare, Ón foi, f‚∫ii; bare ∫i alte profile
cedent„, cedez p„r˛ile sociale pe care le de˛in la       Subsemna˛ii Oltean Cornel-Mihai ∫i Saizu       din cauciuc vulcanizat; tuburi, conducte ∫i
societate, Ón num„r de 9 p„r˛i sociale a 100.000 lei    Mircea, Ón calitate de asocia˛i, hot„r‚m modificarea   furtunuri; benzi transportatoare sau de transmisie
fiecare, Ón valoare total„ de 900.000 lei, c„tre      actului constitutiv al societ„˛ii dup„ cum urmeaz„:   ∫i scule; ˛es„turi cauciucate din textile; obiecte de
 12               MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI,              PARTEA a IV-a,   Nr. 132/20.I.2003
Ómbr„c„minte ∫i accesorii; alte produse din cauciuc     Prezentul act adi˛ional face parte integrant„ din    activitatea principal„ este 5212 – comer˛ cu
vulcanizat; ebonit„ ∫i produse din ebonit„); 7020 –   statutul Societ„˛ii Comerciale B&L PRIMO PROD —      am„nuntul, Ón magazine nespecializate, cu v‚nzare
Ónchirierea ∫i subÓnchirierea bunurilor imobiliare    S.R.L., a∫a cum el are cuprinsul p‚n„ la aceast„      predominant„ de produse nealimentare.
proprii sau Ónchiriate.                 dat„, Ón rest, prevederile acestuia r„m‚n‚nd         2. Deschiderea unui punct de lucru Ón
  Prezentul act adi˛ional, Óncheiat Ón 5 exemplare   neschimbate ∫i intr„ Ón vigoare la data efectu„rii     Hunedoara, Bd. Libert„˛ii nr. 8, jude˛ul Hunedoara
originale de Biroul de asisten˛„ pentru societ„˛i    men˛iunilor Ón registrul comer˛ului la Camera de      (comer˛ cu am„nuntul cu produse nealimentare –
comerciale din cadrul Camerei de Comer˛ ∫i        Comer˛ ∫i Industrie a Jude˛ului Hunedoara.         cod CAEN 5212).
Industrie Hunedoara – Deva, face parte integrant„      Actul s-a redactat, dactilografiat ∫i autentificat la   Prezentul act adi˛ional, Óncheiat Ón 6 exemplare
din statutul societ„˛ii, care se modific„ Ón mod     Biroul notarului public din Hunedoara, str. Aurel     originale de Biroul unic al Camerei de Comer˛ ∫i
corespunz„tor.                      Vlaicu nr. 53A, jude˛ul Hunedoara, azi, 12         Industrie Hunedoara Deva, face parte integrant„
  (66/445.770)                     noiembrie 2002, Ón 5 exemplare, din care 4         din statutul societ„˛ii, care se modific„ Ón mod
             *               exemplare se elibereaz„ asociatului unic.         corespunz„tor.
                               (68/445.772)                        (71/445.774)
      Societatea Comercial„                          *                             *
     SHARK — S.R.L., Hunedoara
                                 Societatea Comercial„                     Societatea Comercial„
        ACT ADIfiIONAL              STIL COM — S.A., Vulcan, jude˛ul Hunedoara              VIA GEO PROIECT — S.R.L.
      ™I CONTRACT DE CESIUNE                                                Deva, jude˛ul Hunedoara
                                      ACT ADIfiIONAL
  la actul constitutiv al Societ„˛ii Comerciale                                           ACT ADIfiIONAL
         SHARK — S.R.L.,             la actul constitutiv al Societ„˛ii Comerciale
  cu sediul Ón Hunedoara, str. Panait Cerna             STIL COM — S.A., Vulcan                 la statutul Societ„˛ii Comerciale
       nr. 5, jude˛ul Hunedoara,           Œn baza hot„r‚rilor adun„rii generale a               VIA GEO PROIECT — S.R.L.,
 Ónmatriculat„ la Oficiul registrului comer˛ului     ac˛ionarilor nr. 1 din data de 16.03.2002 ∫i nr. 5 din     cu sediul Ón Deva, str. B. ™t. Delavrancea
        cu nr. J 20/363/2000           data de 13.04.2002, actul constitutiv al Societ„˛ii           nr. 7, jude˛ul Hunedoara,
                             Comerciale STIL COM — S.A., cu sediul Ón Vulcan,         Ónmatriculat„ la Oficiul Registrului
  Subsemnatul Biro Ladislau, domiciliat Ón
                             bd. Mihai Viteazul, bl. 44, jude˛ul Hunedoara,          Comer˛ului al Jude˛ului Hunedoara
Hunedoara, str. Panait Cerna nr. 5, jude˛ul
                             Ónmatriculat„ la Oficiul registrului comer˛ului cu       cu nr. J 20/424/1996, cod fiscal R8368769
Hunedoara, Ón calitate de asociat unic al Societ„˛ii
Comerciale SHARK — S.R.L., cu sediul Ón         nr. J 20/5/1991, se modific„ dup„ cum urmeaz„:        Subsemnatul Stefoni Avram, domiciliat Ón Deva,
Hunedoara, str. Panait Cerna nr. 5, jude˛ul         1. Alineatul 1 al art. 6 din actul constitutiv se    str. B. ™t. Delavrancea nr. 7, jude˛ul Hunedoara,
Hunedoara, am hot„r‚t cesionarea celor 20 p„r˛i     modific„ astfel:                      posesor al B.I. seria D.G. nr. 288950, eliberat de
sociale, numerotate de la 1 la 20, Ón valoare total„    Domeniul principal de activitate al societ„˛ii este   Mili˛ia Deva Ón anul 1988, Ón calitate de asociat unic
de 2.000.000 lei, reprezent‚nd capitalul social al    Ónchirierea ∫i subÓnchirierea bunurilor imobiliare     la Societatea Comercial„ VIA GEO PROIECT — S.R.L.
Societ„˛ii Comerciale SHARK — S.R.L., dlui Biro     proprii sau Ónchiriate, cod CAEN 702.           am hot„r‚t:
Iosif, cet„˛ean rom‚n, c„s„torit, fiul lui Adalbert ∫i   Obiectul principal de activitate al societ„˛ii este    1. Obiectul principal de activitate este: 7420 –
Ileana, n„scut la data de 26.04.1948 Ón Hunedoara,    Ónchirierea ∫i subÓnchirierea bunurilor imobiliare     activit„˛i de proiectare, urbanism, inginerie ∫i alte
                             proprii sau Ónchiriate, cod CAEN 7020.           servicii tehnice.
jude˛ul Hunedoara, domiciliat Ón Hunedoara, str.
                              Fostul obiect de activitate principal, comer˛ cu      2. Codificarea obiectului secundar de activitate
Poet Panait Cerna nr. 5, jude˛ul Hunedoara,
                             am„nuntul, Ón magazine nespecializate, cu v‚nzare     existent conform codului CAEN astfel: 1551, 1512,
identificat cu B.I. seria H.D. nr. 085567, eliberat de
                             predominant„ de produse nealimentare (cu          1513, 1581, 1584, 2215, 4511, 4512, 4511, 4522,
Poli˛ia Hunedoara la data de 23.08.2001.
                             excep˛ia celor interzise de lege), cod CAEN 5212,     4523, 4524, 4525, 4526, 4531, 4532, 4533, 4534,
  Cesion‚nd p„r˛ile sociale, subsemnatul Biro
                             devine obiect secundar de activitate.           4541, 4542, 4543, 4544, 4545, 5021, 5030, 5139,
Ladislau Ón˛eleg s„ m„ retrag ∫i din func˛ia de
                              2. Art. 11 din actul constitutiv se modific„ ∫i va   5141, 5142, 5143, 5144, 5145, 5147, 5152, 5153,
administrator al societ„˛ii ∫i declar c„ nu mai am
                             avea urm„torul con˛inut:                  5154, 5164, 5211, 5212, 5221, 5222, 5223, 5224,
nici un fel de preten˛ii materiale fa˛„ de societate
                              Ac˛iunile sunt indivizibile cu privire la societatea  5225, 5226, 5233, 5241, 5242, 5243, 5244, 5245,
sau de noul asociat.
                             comercial„ care nu recunoa∫te dec‚t un proprietar     5246, 5247, 5248, 5262, 5530, 5541, 6021, 6023,
  Prelu‚nd p„r˛ile sociale, subsemnatul Biro Iosif
                             pentru fiecare ac˛iune.                  6024, 6330, 7483. Societatea va putea desf„∫ura
Ón˛eleg s„ devin asociat unic ∫i administrator al      Cesiunea par˛ial„ sau total„ a ac˛iunilor se face    opera˛iuni de import export cu produsele din
societ„˛ii de mai sus.                  numai Óntre ac˛ionarii societ„˛ii existen˛i la data    obiectul de activitate.
  Prezentul act adi˛ional a fost redactat ∫i      Ónchideri societ„˛ii, transferul de proprietate asupra    Prezentul act adi˛ional face parte integrant„ din
autentificat Ón 6 exemplare azi, data autentific„rii,  ac˛iunilor f„c‚ndu-se prin contract de cesiune       statutul societ„˛ii care se modific„ Ón mod
∫i face parte integrant„ din actul constitutiv al    Óncheiat Ón prezen˛a reprezentantului societ„˛ii sau    corespunz„tor.
Societ„˛ii Comerciale SHARK — S.R.L., Hunedoara.     prin contract de cesiune autentificat.             (72/445.775)
   (67/445.771)                      (69/445.773)                                   *
             *
                                      ACT ADIfiIONAL
                                                                Societatea Comercial„
     Societatea Comercial„              la actul constitutiv al Societ„˛ii Comerciale         TONY ELECTRIC PRESTCOM — S.R.L.
  B&L PRIMO PROD — S.R.L., Hunedoara                 STIL COM — S.A., Vulcan                Brad, jude˛ul Hunedoara
                              Œn baza hot„r‚rii adun„rii generale a ac˛ionarilor
         ACT ADIfiIONAL              nr. 6 din data de 10.11.2002 a Societ„˛ii Comerciale             ACT ADIfiIONAL
     la statutul Societ„˛ii Comerciale        STIL COM — S.A., Vulcan, jude˛ul Hunedoara, actul
                             constitutiv al societ„˛ii se modific„ dup„ cum            la statutul Societ„˛ii Comerciale
      B&L PRIMO PROD — S.R.L.,                                           TONY ELECTRIC PRESTCOM — S.R.L.,
  cu sediul Ón Hunedoara, str. Br„det nr. 8,      urmeaz„:
                              1. Se completeaz„ obiectul secundar de activitate     cu sediul Ón Brad, str. A. Iancu, bl. 32, sc. 3,
        jude˛ul Hunedoara,                                              et. 2, ap. 24, jude˛ul Hunedoara,
 Ónmatriculat„ la Oficiul registrului comer˛ului     cu servicii de consultare pentru afaceri ∫i
                             management, cod CAEN 7414.                  Ónregistrat„ la Oficiul registrului comer˛ului
      cu nr. J 20/453/26.05.1995,                                         cu nr. J 20/190/1996, cod fiscal R8317722
    cod unic de Ónregistrare 7465879,          2. Art. 14 se completeaz„ cu urm„torul paragraf:
    autentificat cu nr. 1360/21.02.1994        Adunarea general„ se poate desf„∫ura Ón oricare        Subsemnata Leach Costina, domiciliat„ Ón Brad,
   la Notariatul de Stat Local Hunedoara        localitate de pe teritoriul Rom‚niei. Un ac˛ionar va    str. A. Iancu, bl. 32, sc. 3, ap. 24, jude˛ul Hunedoara,
                             putea fi reprezentat Ón adunarea general„ de        posesoare a B.I. seria B.K. nr. 0213344, eliberat de
  Subsemnatul CozmÓnc„ Benone-Dan, Ón calitate     oricare alt„ persoan„, desemnat„ de acesta, Ón baza    Mili˛ia Petro∫ani Ón anul 1982, Ón calitate de asociat
de asociat unic ∫i administrator al Societ„˛ii      unei procuri autentificate.                unic la Societatea Comercial„ TONY ELECTRIC
Comerciale B&L PRIMO PROD — S.R.L., cu sediul Ón      3. Art. 26 se completeaz„ cu urm„torul paragraf:    PRESTCOM — S.R.L. am hot„r‚t:
Hunedoara, str. Br„det nr. 8, jude˛ul Hunedoara,     Ac˛ionarul care de˛ine peste 10 % din valoarea        Precizarea obiectului principal de activitate
Ónmatriculat„ la Oficiul registrului comer˛ului cu    capitalului social va putea Óncasa dividende Ón      astfel: domeniul principal – comer˛, grupa CAEN
nr. J 20/453/26.05.1995, cod unic de Ónregistrare    cursul anului, cu condi˛ia Óntocmirii pentru        524 – comer˛ cu am„nuntul, Ón magazine
7465879, Ón˛eleg s„ completez statutul societ„˛ii    perioada respectiv„ a bilan˛ului contabil aprobat de    specializate cu alte produse neclasificate Ón alt„
dup„ cum urmeaz„:                    adunarea general„.                     parte, iar activitatea principal„ va fi: 5248 – comer˛
  Cu privire la art. 17 din capitolul III îCapitalul    (70/445.773)                      cu am„nuntul, Ón magazine specializate, cu alte
social, p„r˛ile sociale, administrarea societ„˛ii“,                 *                produse neclasificate Ón alt„ parte (rulmen˛i).
acesta se modific„ astfel:                                               Codificarea obiectului secundar de activitate
  Se elibereaz„ din func˛ia de administrator           Societatea Comercial„               existent conform codului CAEN astfel: 0116, 0121,
numitul CozmÓnc„ Benone-Dan ∫i se nume∫te Ón        KEN FORTUNA SERV — S.R.L., Hunedoara           0122, 0123, 0124, 0125, 0130, 1511, 1512, 1513,
func˛ia de administrator numita CozmÓnc„                                      1551, 1561, 1581, 1582, 1584, 1595, 1599, 2010,
Lucre˛ia, domiciliat„ Ón Hunedoara, str. Br„det              ACT ADIfiIONAL              2020, 2030, 2040, 2051, 2811, 2812, 2852, 3611,
nr. 8, jude˛ul Hunedoara, identificat„ cu B.I. seria                                3612, 3613, 3614, 3615, 3616, 3617, 4511, 4512,
G.D. nr. 0542110, eliberat de Poli˛ia Hunedoara Ón        la statutul Societ„˛ii Comerciale         4521, 4522, 4523, 4524, 4525, 4526, 4531, 4532,
anul 1993, articolul men˛ionat mai sus               KEN FORTUNA SERV — S.R.L.,            4533, 4534, 4541, 4542, 4543, 4544, 4545, 5010,
reformul‚ndu-se astfel:                  cu sediul Ón Hunedoara, str. Mihail Eminescu       5021, 5030, 5111, 5112, 5113, 5114, 5115, 5116,
  Art. 17 îSocietatea B&L PRIMO PROD — S.R.L.            nr. 6, jude˛ul Hunedoara,           5117, 5119 Intermedieri Ón comer˛ul cu produse
este administrat„ ∫i reprezentat„ cu puteri depline,   Ónmatriculat„ la Oficiul registrului comer˛ului      diverse (rulmen˛i), 5121, 5122, 5123, 5124, 5125,
Ón rela˛iile cu ter˛ii, de c„tre dna CozmÓnc„        cu nr. J 20/850/1996, cod fiscal R 8795980       5131, 5132, 5133, 5134, 5135, 5136, 5137, 5138,
Lucre˛ia“.                         Subsemnatul Pop Marius D„nu˛, domiciliat Ón       5139, 5141, 5142, 5143, 5144, 5145, 5147, 5152,
  Subsemnata CozmÓnc„ Lucre˛ia consimt prin       Hunedoara, str. Mihail Eminescu nr. 6, jude˛ul       5153, 5154, 5155, 5157, 5161, 5162, 5163, 5164,
prezentul act adi˛ional s„ dob‚ndesc calitatea de    Hunedoara, posesor al C.I. seria DH nr. 092997,      5165, 5166, 5211, 5212, 5221, 5222, 5223, 5224,
administrator al Societ„˛ii Comerciale B&L PRIMO     eliberat„ de Poli˛ia Hunedoara la data de         5225, 5226, 5227, 5233, 5241, 5242, 5243, 5244,
PROD — S.R.L.                      10.10.2001, Ón calitate de asociat al Societ„˛ii      5245, 5246, 5247, 5250, 5262, 5271, 5272, 5511,
  Am cuno∫tin˛„ de obliga˛ia pe care o am Ón      Comerciale KEN FORTUNA SERV — S.R.L., am          5512, 5530, 5541, 5551, 6021, 6022, 6023, 6024,
sensul prezent„rii actului autentificat la Oficiul    hot„r‚t:                          6330, 7110, 7121, 7133, 7140, 7414, 7420, 7470,
registrului comer˛ului, administra˛ia financiar„,      1. Precizarea activit„˛ii principale a societ„˛ii    7482, 7483, 9233, 9271, 9272, 9301, 9302, 9303,
sau, dup„ caz, organelor competente aviz„rii       astfel: domeniul principal de activitate al societ„˛ii   9500. Societatea poate desf„∫ura opera˛iuni de
modific„rilor din ∫i respectiv complet„rilor Ón     este comer˛, grupa CAEN 521 – comer˛ cu          import export cu produsele din obiectul de
statutul societ„˛ii.                   am„nuntul, Ón magazine nespecializate, iar         activitate.
                 MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA                 a IV-a,  Nr. 132/20.I.2003                    13
  Prezentul act adi˛ional face parte integrant„ din    combustibililor solizi, lichizi, gazo∫i, a obiectelor de    1. Schimbarea sediului societ„˛ii din Deva, str.
statutul societ„˛ii, care se modific„ Ón mod        art„, articole de filatelie ∫i numismatic„.         1 Decembrie nr. 35, jude˛ul Hunedoara, Ón Deva, str.
corespunz„tor.                         (75/445.778)                      22 Decembrie nr. 37A, jude˛ul Hunedoara.
  (73/445.776)                                   *                  2. Precizarea activit„˛ii principale astfel:
              *                                              domeniul principal de activitate este produc˛ie,
                                   Societatea Comercial„               grupa CAEN 221 – edituri, iar activitatea principal„
      Societatea Comercial„               FAVO PRODIMEX — S.R.L., satul Brazi           este editarea ziarelor cod CAEN 2212.
     AMI PAN PRODIMPEX — S.R.L.             comuna R‚u de Mori, jude˛ul Hunedoara            3. Codificarea activit„˛ii secundare conform
     Ha˛eg, jude˛ul Hunedoara
                                                            CAEN: 2211, 2213, 2215, 2221, 2222, 2223, 2225,
                                       ACT ADIfiIONAL               5147, 5247, 7440, 5211, 5212, 5227.
         ACT ADIfiIONAL
                                  la statutul Societ„˛ii Comerciale           Societatea poate desf„∫ura activit„˛i de import
     la statutul Societ„˛ii Comerciale              FAVO PRODIMEX — S.R.L.,             export cu produsele din obiectul de activitate al
      AMI PAN PRODIMPEX — S.R.L.,                cu sediul Ón satul Brazi nr. 10,         societ„˛ii. Societatea renun˛„ la obiectele de
    cu sediul Ón Ha˛eg, str. Suseni nr. 2,         comuna R‚u de Mori, jude˛ul Hunedoara,          activitate necodificate.
         jude˛ul Hunedoara,            Ónmatriculat„ la Oficiul registrului comer˛ului        4. Deschiderea a trei puncte de lucru Ón:
  cu nr. de ordine Ón registrul comer˛ului          cu nr. J 20/284/1996, cod fiscal 8239837          – Deva, bd. 1 Decembrie, Ón fa˛a blocului F, l‚ng„
          J 20/1071/1996,                                           Loto-Prono, jude˛ul Hunedoara, cu obiect de
                               Subsemna˛ii Fuca Neluc, domiciliat Ón satul
     cod unic de Ónregistrare 8976553                                       activitate codificat CAEN 5247 ∫i 5227 (cafea ∫i
                              Brazi nr. 10, comuna R‚u de Mori, jude˛ul
  Subsemnata Avram Mariana Eugenia,            Hunedoara, posesor al B.I. seria D.B. nr. 194591,      tutun);
domiciliat„ Ón Ha˛eg, str. Tudor Vladimirescu nr. 10,   eliberat de Poli˛ia Ha˛eg la data de 13.02.1997, ∫i      – Deva, bd. Decebal, Ón fa˛a blocului 8, Pia˛a
sc. F, ap. 36, jude˛ul Hunedoara, posesoare a C.I.     Zanoaga Aurel, domiciliat Ón satul Brazi, comuna      Agroalimentar„, jude˛ul Hunedoara, cu obiect de
seria HD nr. 001446, eliberat„ de Poli˛ia Ha˛eg la     R‚u de Mori, jude˛ul Hunedoara, posesor al B.I.       activitate codificat CAEN 5247 ∫i 5227 (cafea ∫i
data de 2.09.1999, Ón calitate de asociat unic la     seria D.B. nr. 595334, eliberat de Poli˛ia Ha˛eg la     tutun);
Societatea Comercial„ AMI PAN PRODIMPEX —         data de 15.09.1987, prelungit la 19.11.1997, Ón        – Or„∫tie, str. Armatei, l‚ng„ magazinul Palia,
S.R.L., am hot„r‚t:                    calitate de asocia˛i la Societatea Comercial„ FAVO     jude˛ul Hunedoara, cu obiect de activitate codificat
  1. Codificarea obiectului secundar de activitate al   PRODIMEX — S.R.L. am hot„r‚t:                CAEN 5247 ∫i 5227 (cafea ∫i tutun).
societ„˛ii conform CAEN astfel: 0121, 0122, 0123,       1. Precizarea activit„˛ii principale a societ„˛ii
0125, 1532, 1584, 1599, 2010, 2020, 2030, 2040,                                      5. Numirea noului consiliu de administra˛ie,
                              astfel:                           compus din:
2051, 2661, 2666, 3710, 3720, 5010, 5030, 5050,
                               Domeniul principal de activitate este grupa         – Bodea Minel – pre∫edinte al C.A. ∫i director al
5121, 5122, 5123, 5131, 5132, 5133, 5134, 5135,
                              CAEN 554 – cafenele ∫i baruri, iar activitatea       societ„˛ii;
5136, 5137, 5138, 5139, 5141, 5142, 5143, 5144,
                              principal„ este 5541 – cafenele ∫i baruri f„r„         – Poenar Cornel – vicepre∫edinte, redactor ∫ef;
5145, 5147, 5151, 5152, 5153, 5154, 5155, 5157,
                              spectacol.
5164, 5211, 5212, 5221, 5222, 5223, 5224, 5225,                                      – Cri∫an Virgil – membru, contabil ∫ef;
                               2. Codificarea obiectului secundar de activitate al
5226, 5227, 5233, 5241, 5242, 5243, 5244, 5245,                                      – Roman Viorica – membru, secretar de redac˛ie;
                              societ„˛ii conform CAEN astfel: 1511, 1512, 1513,
5246, 5247, 5248, 5250, 5262, 4544, 4545, 5021,                                      – Ghoenea Dumitru – membru, pensionar.
                              1551, 1552, 1581, 1584, 1591, 1599, 1821, 1822,
6021, 6023, 6024, 6321, 6330, 7110, 7131, 7414,                                      Membrii consiliului de administra˛ie au depus
                              1823, 1824, 2811, 2812, 4521, 4522, 5010, 5030,
7482, 7483, 9271, 9272. Societatea renun˛„ la                                     garan˛ia prev„zut„ de lege.
activit„˛ile secundare necodificate. Societatea poate   5121, 5122, 5123, 5131, 5132, 5133, 5134, 5135,
                              5136, 5137, 5138, 5139, 5141, 5142, 5143, 5144,        Adunarea general„ a ac˛ionarilor l-a Ómputernicit
realiza opera˛iuni de import export cu produsele                                    pe dl Cri∫an Virgil, domiciliat Ón Deva, bd. Decebal,
din obiectul de activitate.                5145, 5147, 5152, 5153, 5154, 5164, 5211, 5212,
                              5221, 5222, 5223, 5224, 5225, 5226, 5227, 5233,       bl. C, sc. E, ap. 88, jude˛ul Hunedoara, posesor al
  2. Deschiderea unui punct de lucru Ón satul                                     B.I. seria B.K. nr. 7127132, eliberat de Poli˛ia Deva
Nuc∫oara nr. 29, comuna S„la∫u de Sus, jude˛ul       5241, 5242, 5243, 5244, 5245, 5246, 5247, 5248,
                              5250, 5262, 5021, 5272, 5511, 5512, 5530, 5542,       la data de 15.02.1983, aplicat foto 2 la 22.02.1993
Hunedoara, cu activitate de comer˛ cu am„nuntul
                              6021, 6023, 6024, 6330, 7250, 7483, 9272, 9302,       pentru semnarea actului adi˛ional, depunerea ∫i
cu produse predominant alimentare – cod CAEN
5211.                           9304. Societatea renun˛„ la activit„˛ile secundare     ridicarea actelor la registrul comer˛ului.
  Prezentul act adi˛ional face parte integrant„ din    necodificate. Societatea poate realiza opera˛iuni de      Prezentul act adi˛ional face parte integrant„ din
statutul societ„˛ii, care se modific„ Ón mod        import export cu produsele din obiectul de         actul constitutiv al societ„˛ii pe care Ól modific„ Ón
corespunz„tor.                       activitate.                         mod corespunz„tor.
  (74/445.777)                       Prezentul act adi˛ional face parte integrant„ din       (78/445.781)
              *                statutul societ„˛ii, care se modific„ Ón mod                      *
                              corespunz„tor.
      Societatea Comercial„                (76/445.779)                            Societatea Comercial„
    PETER GION PROD COM — S.R.L.                          *                     EMLARI — S.R.L., Hunedoara
     Vulcan, jude˛ul Hunedoara
                                    Societatea Comercial„                         HOT√R¬RE
         ACT ADIfiIONAL                   ISCROMART COMEX — S.R.L.
                                  Aninoasa, jude˛ul Hunedoara              Subsemnatul T„taru Emilian, Ón calitate de
  la actul constitutiv al Societ„˛ii Comerciale                                    asociat unic al Societ„˛ii Comerciale EMLARI —
     PETER GION PROD COM — S.R.L.,                    ACT ADIfiIONAL               S.R.L., Hunedoara, Str. Mure∫ului nr. 6, bl. C42,
  cu sediul Ón localitatea Vulcan, str. Mihai                                    sc. D, et. 1, ap. 68, jude˛ul Hunedoara, num„r de
    Viteazul nr. 10, bl. D5, ap. 46, jude˛ul        Subsemnata Prodan Martha, domiciliat„ Ón
                                                            ordine Ón Registrul Comer˛ului cu nr.
    Hunedoara, societate Ónmatriculat„         Aninoasa, str. Bujorului, bl. C, ap. 20, jude˛ul
                                                            J 20/560/2002, av‚nd cod unic de Ónregistrare
        cu nr. J 20/669/1996            Hunedoara, identificat„ cu B.I. seria G.N. nr.
                                                            14750436 am hot„r‚t deschiderea unui punct de
     la Oficiul Registrului Comer˛ului        237802, eliberat de Poli˛ia Aninoasa la data de
                                                            lucru – cod CAEN 5244, Ón Hunedoara, bd. Dacia
       al Jude˛ului Hunedoara,           17.02.1995, Ón calitate de asociat unic al Societ„˛ii
                              Comerciale ISCROMART COMEX — S.R.L., cu sediul       nr. 7B, jude˛ul Hunedoara.
     cod unic de Ónregistrare 8658347
                              Ón Aninoasa, str. Bujorului, bl. C, sc. 2, et. 4, ap. 20,    (79/445.782)
  Linca Elena, cet„˛ean rom‚n, fiica lui Constantin                                               *
                              jude˛ul Hunedoara, Ónmatriculat„ la Oficiul
∫i Elena, n„scut„ la data de 22.02.1967 Ón Cisn„die,
                              Registrului Comer˛ului al Jude˛ului Hunedoara cu
jude˛ul Sibiu, domiciliat„ Ón Vulcan, str. Mihai                                          Societatea Comercial„
Viteazul nr. 10, bl. D5, ap. 46, jude˛ul Hunedoara,    nr. J 20/853/1996, am hot„r‚t urm„toarele:
                               1. Se precizeaz„ domeniul de activitate a               NICO FOREST — S.R.L.
c„s„torit„, identificat„ prin B.I. seria H.D. nr.                                         Or„∫tie, jude˛ul Hunedoara
049285, eliberat de Poli˛ia Vulcan la data de       societ„˛ii, comer˛, diviziunea CAEN 524; activitatea
16.11.2000, Ón calitate de asociat unic al Societ„˛ii   principal„ este cod 5243, comer˛ cu am„nuntul cu
Comerciale PETER GION PROD COM — S.R.L., cu        Ónc„l˛„minte ∫i cu articole din piele.                     ACT ADIfiIONAL
sediul Ón Vulcan, Ónmatriculat„ cu nr. J 20/669/1996     2. Prezentul act adi˛ional face parte integrant„
                                                             la actul constitutiv al Societ„˛ii Comerciale
la Oficiul Registrului Comer˛ului al Jude˛ului       din actele constitutive ale societ„˛ii comerciale ale
                              c„ror articole se vor modifica, respectiv completa Ón          NICO FOREST — S.R.L.,
Hunedoara, am hot„r‚t s„ aduc urm„toarele                                        cu sediul Ón Or„∫tie, Str. Eroilor, bl. C1, sc. A,
modific„ri actului constitutiv al societ„˛ii:       mod corespunz„tor, restul articolelor r„m‚n‚nd
                              neschimbate ∫i se va completa cu dispozi˛iile legale        et. 1, ap. 1, jude˛ul Hunedoara,
  I. Societatea Ó∫i deschide un punct de lucru
                              Ón vigoare.                               autentificat cu nr. 625
Óncep‚nd cu data de 1.11.2002 Ón Uricani, str.
                                (77/445.780)                            din data de 26 iunie 2002
Muncii, bl. 29, parter, jude˛ul Hunedoara, unde va
desf„∫ura activitate de comercializare de produse                   *                   de c„tre notarul public din Deva —
industriale care intr„ Ón obiectul de activitate al                                           Tatiana Opru˛a
societ„˛ii cod:                             Societatea Comercial„               Subsemnata Nicu Nicoleta, domiciliat„ Ón
  5212 – comer˛ cu am„nuntul Ón magazine              CASA DE PRES√ ™I EDITURA             Or„∫tie, Str. Eroilor, bl. C1, sc. A, et. 1, ap. 1, jude˛ul
nespecializate cu v‚nzare predominant„ de produse           CUV¬NTUL LIBER — S.A.              Hunedoara, Ón calitate de asociat unic al Societ„˛ii
nealimentare;                             Deva, jude˛ul Hunedoara             Comerciale NICO FOREST — S.R.L., am hot„r‚t
  5244 – comer˛ cu am„nuntul cu mobil„, articole                                   urm„toarele:
de iluminat ∫i articole de uz casnic;                    ACT ADIfiIONAL                • schimbarea sediului social al societ„˛ii din
  5246 – comer˛ cu am„nuntul cu articole de                                     Or„∫tie, Str. Eroilor, bl. C1, sc. A, et. 1, ap. 1, jude˛ul
fier„rie, vopsitorie, sticl„ ∫i articole din sticl„;        la statutul Societ„˛ii Comerciale
                                   CASA DE PRES√ ™I EDITURA             Hunedoara, Ón Or„∫tie, Str. Eroilor, bl. E, sc. B, et. 4,
  5248 – comer˛ cu am„nuntul Ón magazine
                                    CUV¬NTUL LIBER — S.A.,             ap. 15, jude˛ul Hunedoara.
specializate, cu alte produse neclasificate Ón alt„
                               cu sediul Ón Deva, str. 1 Decembrie nr. 35,         Prezentul act adi˛ional face parte integrant„ din
parte ∫i anume: v‚nzarea cu am„nuntul prin
                                     jude˛ul Hunedoara,              actul constitutiv al societ„˛ii care se va modifica
magazine specializate a mobilierului ∫i ma∫inilor de
birou, a calculatoarelor ∫i software-ului de uz      Ónmatriculat„ la Oficiul registrului comer˛ului       corespunz„tor. Prezentul act adi˛ional va intra Ón
general (neadaptat la cerin˛ele clientului) articole      cu nr. J 20/618/1991, cod fiscal 2116827        vigoare de la data Ónregistr„rii lui Ón registrul
pentru sport ∫i jocuri Ón aer liber (inclusiv biciclete)   Adunarea general„ a ac˛ionarilor Societ„˛ii       comer˛ului.
a materialelor pentru acoperit pere˛ii ∫i pardoselile,   Comerciale CASA DE PRES√ ™I EDITURA              Redactat ast„zi, 4 iulie 2002.
a florilor, plantelor, semin˛elor, a animalelor de     CUV¬NTUL LIBER — S.A., legal Óntrunit„ Ón data de        (80/445.783)
companie ∫i produse alimentare pentru acestea, a      22.03.2002, a hot„r‚t:                                 *
  14               MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI,               PARTEA a IV-a,   Nr. 132/20.I.2003
       Societatea Comercial„             Industrie a Jude˛ului Hunedoara – Deva, face parte    Ha˛eg, Str. Progresului nr. 6, jude˛ul Hunedoara,
      TVS FULBEMAR — S.R.L.              integrant„ din actul constitutiv al societ„˛ii, care se  am hot„r‚t deschiderea unui punct de lucru Ón
     Simeria, jude˛ul Hunedoara            modific„ Ón mod corespunz„tor.              Ha˛eg, str. Aurel Vlaicu nr. 2, jude˛ul Hunedoara, cu
                                (83/445.786)                     obiectul de activitate codificat cu codurile CAEN:
         ACT ADIfiIONAL                            *                1561, 5138, 5227, 5224.
                                                             Prezentul act adi˛ional face parte integrant„ din
  Subsemnata Ciuca Marcela-Liliana, Ón calitate de
                                    Societatea Comercial„             actul constitutiv al societ„˛ii pe care Ól modific„ Ón
asociat unic al Societ„˛ii Comerciale TVS
                                      ROCARD — S.R.L.              mod corespunz„tor, celelalte prevederi r„m‚n‚nd
FULBEMAR — S.R.L., cu sediul Ón Simeria, str.
                                   Petro∫ani, jude˛ul Hunedoara           neschimbate.
Avram Iancu, bl. 8, sc. H, et. 2, ap. 83, jude˛ul
                                                             (85/445.788)
Hunedoara, cod unic de Ónregistrare 14736903,                                                  *
                                       ACT ADIfiIONAL
num„r de ordine Ón registrul comer˛ului
J 20/532/5.07.2002 am hot„r‚t modificarea           la actul constitutiv al Societ„˛ii Comerciale          Societatea Comercial„
prevederilor actelor constitutive ale societ„˛ii, astfel:           ROCARD — S.R.L.,              MONIQUE IMPRESS AGENCY — S.R.L.
  Se completeaz„ obiectul secundar de activitate al       av‚nd sediul Ón Petro∫ani, str. Nicolae           Deva, jude˛ul Hunedoara
societ„˛ii cu: 5113 – intermedieri Ón comer˛ul cu      B„lcescu nr. 3, sc. 1, ap. 8, jude˛ul Hunedoara,
material lemnos ∫i de construc˛ii;             societate Ónmatriculat„ cu nr. J 20/92/1.02.2002
                                                                    ACT ADIfiIONAL
  5211 – comer˛ cu am„nuntul Ón magazine               la Oficiul Registrului Comer˛ului
nespecializate cu v‚nzare predominant„ de produse             al Jude˛ului Hunedoara,               la statutul Societ„˛ii Comerciale
alimentare, b„uturi ∫i tutun;                 av‚nd codul unic de Ónregistrare 14421891          MONIQUE IMPRESS AGENCY — S.R.L.,
  6421 – activit„˛i de telefonie;               Subsemnatul Pop R„zvan-Louis, cet„˛ean rom‚n,       av‚nd sediul Ón Deva, str. Mihai Viteazu,
  6442 – alte servicii de telecomunica˛ii         domiciliat Ón Petro∫ani, str. Nicolae B„lcescu, bl. 3,  bl. E24, sc. A, et. 3, ap. 11, jude˛ul Hunedoara,
neclasificate Ón alt„ parte: servicii de instalare,     sc. 1, et. 3, ap. 8, jude˛ul Hunedoara, identificat cu      Ónmatriculat„ la Oficiul Registrului
Óntre˛inere ∫i reparare, aparate, posturi,         C.I. seria HD nr. 124280, eliberat„ de Poli˛ia         Comer˛ului al Jude˛ului Hunedoara
echipamente, linii ∫i re˛ele pentru telefonie cu fir.    Petro∫ani la data de 3.06.2002, Ón calitate de asociat    cu nr. J 20/114/2002, cod fiscal 14442690
  Se deschide un punct de lucru — magazin ABC       unic al Societ„˛ii Comerciale ROCARD — S.R.L.,        Subsemnata Betiu Andreiana, Ón calitate de
cu v‚nzare de produse alimentare ∫i nealimentare,      av‚nd sediul Ón Petro∫ani, str. Nicolae B„lcescu     asociat„ unic„ a Societ„˛ii Comerciale MONIQUE
birou ∫i prest„ri servicii la beneficiari, cu activitatea  nr. 3, sc. 1, ap. 8, jude˛ul Hunedoara, societate     IMPRESS AGENCY — S.R.L., am hot„r‚t modificarea
codificat„ conform clasific„rii CAEN cu codurile:      Ónmatriculat„ cu nr. J 20/92/1.02.2002 la Oficiul     ∫i completarea statutului societ„˛ii, dup„ cum
5113, 5211, 6421, 6442, situat Ón Simeria, str. Clo∫ca,   Registrului Comer˛ului al Jude˛ului Hunedoara,      urmeaz„: se deschide un punct de lucru Ón Deva,
bl. 16, sc. J, ap. 2, parter, jude˛ul Hunedoara.      av‚nd codul unic de Ónregistrare 14421891, Ón˛eleg    bd. Decebal, bl. K, sc. B, ap. 38, jude˛ul Hunedoara,
  Prezentul act adi˛ional completeaz„ prevederile     s„ aduc urm„toarele modific„ri actului constitutiv    unde activitatea desf„∫urat„ este prev„zut„ de clasa
actelor constitutive ale Societ„˛ii Comerciale TVS     al societ„˛ii, a∫a cum a fost modificat.         CAEN 7484 – alte activit„˛i de servicii prestate Ón
FULBEMAR — S.R.L.                        Se schimb„ domeniul principal de activitate al    principal Óntreprinderilor (impresariat artistic).
  Redactat ast„zi, 13.11.2002.               societ„˛ii, din construc˛ii, grupa CAEN 452,         Prezentul act adi˛ional face parte integrant„ din
   (81/445.784)                      activitatea principal„ 4521 – lucr„ri de construc˛ii,   actul constitutiv al societ„˛ii, care se modific„ Ón
              *                inclusiv lucr„ri de art„, Ón comer˛, grupa CAEN 521 –   mod corespunz„tor.
                              v‚nz„ri cu am„nuntul Ón magazine nespecializate,       (86/445.789)
      Societatea Comercial„              cu desfacere preponderent„ de produse alimentare,                  *
   SACO TRANSAGRO INVEST — S.R.L.            b„uturi ∫i tutun, activitatea principal„ – 5211 –
                              v‚nz„ri cu am„nuntul Ón magazine nespecializate           Societatea Comercial„
    satul Rasca, comuna Baia de Cri∫
                              cu desfacere preponderent„ de produse alimentare,       CORVINII MICO — S.R.L., Hunedoara
       jude˛ul Hunedoara
                              b„uturi ∫i tutun.
                                Activitatea de lucr„ri de construc˛ii, inclusiv
         ACT ADIfiIONAL                                                     ACT ADIfiIONAL
                              lucr„ri de art„ – 4521 va fi exercitat„ pe viitor ca
 la actul constitutiv al Societ„˛ii Comerciale       activitate secundar„, iar activitatea 5211 – se       la actul constitutiv al Societ„˛ii Comerciale
    SACO TRANSAGRO INVEST — S.R.L.,           elimin„ din activit„˛ile secundare.                   CORVINII MICO — S.R.L.
    av‚nd sediul Ón satul Rasca nr. 109,           Se completeaz„ obiectul secundar de activitate cu    Subsemna˛ii Popa Mirela-Ramona ∫i G„in„
  comuna Baia de Cri∫, jude˛ul Hunedoara,         5247 – comer˛ cu am„nuntul cu c„r˛i, jurnale ∫i      Crenganes Constantin-Ioan, Ón calitate de asocia˛i ai
 cu num„rul de ordine Ón registrul comer˛ului        produse de papet„rie din categoria celor admise de    Societ„˛ii Comerciale CORVINII MICO — S.R.L., cu
 de pe l‚ng„ Camera de Comer˛ ∫i Industrie         lege.                           sediul Ón Hunedoara, bd. Corvin nr. 1 bis, bl. 1 bis,
                                Societatea deschide punct de lucru Ón Petro∫ani,
  a Jude˛ului Hunedoara J 20/623/7.08.2002,                                     sc. A, et. 3, ap. 22, jude˛ul Hunedoara, Ónmatriculat„
                              Str. Aviatorilor nr. 6, parter, jude˛ul Hunedoara,
    cod unic de Ónregistrare 14801572,                                      la Oficiul registrului comer˛uluicu nr. J
                              unde vor desf„∫ura urm„toarele activit„˛i:
         cu atribut fiscal R                                         20/101/1.02.2002, cod unic de Ónregistrare
                                5211 – comer˛ cu am„nuntul, Ón magazine
  Subsemna˛ii Alic Liviu, domiciliat Ón Deva, str.                                  14421875, atribut fiscal R, de comun acord, am
                              nespecializate, cu v‚nzare predominant„ de
Oituz nr. 18, jude˛ul Hunedoara, ∫i Bl„g„il„-Laz„r                                  hot„r‚t deschiderea unui punct de lucru Ón comuna
                              produse alimentare, b„uturi ∫i tutun;
Stelian, domiciliat Ón Deva, bd. Decebal, bl. A1, sc. A,                               Simeria, str. Avram Iancu, bl. 8, parter, jude˛ul
                                5212 – comer˛ cu am„nuntul, Ón magazine
et. 6, ap. 11, jude˛ul Hunedoara, Ón calitate de                                   Hunedoara, av‚nd ca obiect de activitate: 7481 –
                              nespecializate, cu v‚nzare predominant„ de
asocia˛i ai Societ„˛ii Comerciale SACO TRANSAGRO                                   activit„˛i fotografice, pentru care de˛inem contract
                              produse nealimentare;
INVEST — S.R.L., de comun acord, am hot„r‚t                                      de Ónchiriere pe durata 30.06.2002 – 1.07.2003.
                                5221 – comer˛ cu am„nuntul cu fructe ∫i legume
deschiderea unui punct de lucru – sediu                                         Prezentul act adi˛ional face parte integrant„ din
                              proaspete;
administrativ – Ón Deva, bd. Mihail Kog„lniceanu,                                   actul constitutiv al societ„˛ii.
                                5222 – comer˛ cu am„nuntul cu carne ∫i produse
Casa Sindicatelor Deva, nr. 4, et. 3, camera 28,                                      (87/445.790)
                              din carne;
jude˛ul Hunedoara, unde se va desf„∫ura activitatea       5223 – comer˛ cu am„nuntul cu pe∫te, crustacee                  *
de birou societate.                     ∫i molu∫te;
                                5224 – comer˛ cu am„nuntul cu p‚ine, produse            Societatea Comercial„
  Prezentul act adi˛ional face parte integrant„ din
                              de patiserie ∫i zaharoase;                       FRANCIA — S.R.L., Bor∫a
actul constitutiv al societ„˛ii care se va modifica Ón
                                5225 – comer˛ cu am„nuntul cu b„uturi, cu              jude˛ul Maramure∫
mod corespunz„tor.
  Prezentul act adi˛ional va intra Ón vigoare de la    respectarea prevederilor Legii nr. 31/1990 privind
                              monopolul de stat;                     ACT ADIfiIONAL ™I CONTRACT DE CESIUNE
data Ónregistr„rii lui Ón registrul comer˛ului.
  Redactat ast„zi, 20 august 2002.               5226 – comer˛ cu am„nuntul cu produse din        la actul constitutiv al Societ„˛ii Comerciale
   (82/445.785)                      tutun, cu respectarea prevederilor Legii nr. 31/1990            FRANCIA — S.R.L.,
              *                privind monopolul de stat;                    autentificat cu nr. 2626/14.10.2000
                                5233 – comer˛ cu am„nuntul cu produse
                              cosmetice ∫i de toalet„;                   Subsemna˛ii:
       Societatea Comercial„                                            1. Hantig Gavril„, cet„˛ean rom‚n, n„scut la data
      D & M DEPOTRANS — S.R.L.               5247 – comer˛ cu am„nuntul cu c„r˛i, jurnale ∫i
                              articole de papet„rie din categoria celor admise de    de 14.03.1964 Ón Bor∫a, jude˛ul Maramure∫, cod
      Deva, jude˛ul Hunedoara                                          numeric personal 1640314241334, domiciliat Ón
                              lege.
                                Prezentul act adi˛ional face parte integrant„ din   Bor∫a, str. Floare de Col˛ nr. 6, sc. B, ap. 32, jude˛ul
         ACT ADIfiIONAL                                            Maramure∫;
                              actul constitutiv al societ„˛ii, care se va completa Ón
                              mod corespunz„tor, celelalte dispozi˛ii r„m‚n‚nd       2. Hantig Floarea, cet„˛ean rom‚n, n„scut„ la
  la actul constitutiv al Societ„˛ii Comerciale
                              neschimbate.                       data de 8.12.1961 Ón Bor∫a, jude˛ul Maramure∫, cod
      D & M DEPOTRANS — S.R.L.,
                                Taxele aferente prezentului act adi˛ional au fost   numeric personal 2611208241334, domiciliat„ Ón
   cu sediul Ón Deva, str. Mihai Eminescu,
                              suportate de c„tre societatea comercial„.         Bor∫a, str. Decebal nr. 6, ap. 90, jude˛ul Maramure∫,
    bl. 19B, ap. 8, jude˛ul Hunedoara,
                                 (84/445.787)                       Ón calitate de asocia˛i ai Societ„˛ii Comerciale
 cu num„rul de ordine Ón registrul comer˛ului
                                           *                FRANCIA — S.R.L., cu sediul Ón Bor∫a, str. Decebal
          J 20/82/2002,
                                                           nr. 6, ap. 90, jude˛ul Maramure∫, Ónmatriculat„ la
    cod unic de Ónregistrare 14417513
                                    Societatea Comercial„             Oficiul Registrului Comer˛ului al Jude˛ului
  Subsemnatul Tama∫ D„nu˛-Florinel, domiciliat            FILADELFIA PAN — S.R.L.            Maramure∫ cu nr. J 24/671/2.11.2000, cod fiscal
Ón Deva, str. Mihai Eminescu, bl. 19B, ap. 8, jude˛ul         Ha˛eg, jude˛ul Hunedoara            R13495939, Ón˛elegem s„ aducem urm„toarele
Hunedoara, posesor al C.I. seria HD nr. 028422,                                    modific„ri actelor constitutive ale societ„˛ii:
eliberat„ de Poli˛ia Deva la data de 1.06.2000, Ón                                    Art. 1. Contract de cesiune p„r˛i sociale:
                                       ACT ADIfiIONAL
calitate de asociat unic al Societ„˛ii Comerciale D &                                   a) Subsemnatul Hantig Gavril„, Ón calitate de
M DEPOTRANS — S.R.L., am hot„r‚t:                  la statutul Societ„˛ii Comerciale         cedent, din totalul p„r˛ilor sociale pe care le de˛in
  Deschiderea unui punct de lucru Ón Hunedoara,            FILADELFIA PAN — S.R.L.,           Ón societate, Ón num„r de 10 p„r˛i sociale a 100.000
str. George Enescu nr. 12, bl. 12, sc. A, ap. 6, jude˛ul   cu sediul Ón Ha˛eg, Str. Progresului nr. 6,       lei fiecare, Ón valoare total„ de 1.000.000 lei, cedez
Hunedoara, av‚nd ca activitate: 5211 – comer˛ cu              jude˛ul Hunedoara,            2 p„r˛i sociale a 100.000 lei fiecare, cu o valoare
am„nuntul cu produse predominant alimentare.        Ónmatriculat„ la Oficiul registrului comer˛ului      total„ de 200.000 lei, c„tre Scundea Veronica,
  Œnchiderea punctului de lucru din Hunedoara,              cu nr. J 20/496/2002            cet„˛ean rom‚n, n„scut„ la data de 13.04.1954 Ón
str. Carpa˛i nr. 20, jude˛ul Hunedoara.            Subsemnatul Gabroveanu Cosmin-Ionel,          Bor∫a, jude˛ul Maramure∫, domiciliat„ Ón Bor∫a, Str.
  Prezentul act adi˛ional, Óncheiat Ón 6 exemplare    domiciliat Ón Ha˛eg, Str. Progresului nr. 6, jude˛ul   ™trandului nr. 9, sc. C, ap. 4, jude˛ul Maramure∫.
originale de Biroul de Asisten˛„ pentru societ„˛i      Hunedoara, Ón calitate de asociat unic al Societ„˛ii     Subsemnatul cedent am primit de la cesionar„
comerciale din cadrul Camerei de Comer˛ ∫i         Comerciale FILADELFIA PAN — S.R.L., cu sediul Ón     contravaloarea p„r˛ilor sociale ce le transmit.
                 MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA                 a IV-a,  Nr. 132/20.I.2003                  15
  b) Subsemnata Hantig Floarea, Ón calitate de        5138 – comer˛ cu ridicata, specializat, cu alte      Redactat de c„tre Biroul notarului public Bledea
cedent„, din totalul p„r˛ilor sociale pe care le de˛in   produse alimentare;                    Stelu˛a, cu sediul Ón Sighetu Marma˛iei, Pia˛a
Ón societate Ón num„r de 10 p„r˛i sociale a 100.000      515 – comer˛ cu ridicata cu produse           Libert„˛ii nr. 4, jude˛ul Maramure∫, azi, 11 august
lei fiecare, Ón valoare total„ de 1.000.000 lei, cedez   intermediare neagricole                  2002.
2 p„r˛i sociale a 100.000 lei fiecare, cu o valoare      5153 – comer˛ cu ridicata cu material lemnos ∫i       (91/445.793)
total„ de 200.000 lei, c„tre Scundea Veronica,       de construc˛ii;                               ACT ADIfiIONAL
cet„˛ean rom‚n, n„scut„ la data de 13.04.1954 Ón       5154 – comer˛ cu ridicata cu echipamente ∫i
Bor∫a, jude˛ul Maramure∫, domiciliat„ Ón Bor∫a, Str.    furnituri de fier„rie, ipsos„rie ∫i Ónc„lzire.        Subsemnatul Grigor Vasile, domiciliat Ón Sighetu
™trandului nr. 9, sc. C, ap. 4, jude˛ul Maramure∫.      Subsemna˛ii am luat cuno∫tin˛„ de obliga˛ia       Marma˛iei, str. Mihail Kog„lniceanu nr. 35, jude˛ul
  Subsemnata cedent„ am primit de la cesionar„      prev„zut„ de Legea nr. 31/1990 republicat„, de a      Maramure∫, cod numeric personal 1370609241654,
contravaloarea p„r˛ilor sociale ce le transmit.      realiza opera˛iunile de publicitate ∫i Ónregistrare la   Ón calitate de asociat unic ∫i administrator al
  c) Subsemnata Scundea Veronica, cet„˛ean        Oficiul registrului comer˛ului a modific„rilor       Societ„˛ii Comerciale PRIVIGHETOAREA — S.R.L.,
rom‚n, n„scut„ la data de 13.04.1954 Ón Bor∫a,       intervenite ale societ„˛ii.                cu sediul Ón Sighetu Marma˛iei, str. Mihail
jude˛ul Maramure∫, cod numeric personal            (88/445.791)                      Kog„lniceanu nr. 35, jude˛ul Maramure∫, persoan„
2540413241330, domiciliat„ Ón Bor∫a, Str.                       *                juridic„ Ónmatriculat„ la Oficiul Registrului
™trandului nr. 9, sc. C, ap. 4, jude˛ul Maramure∫, Ón                                 Comer˛ului al Jude˛ului Maramure∫ cu nr. J 24/5
calitate de cesionar„, am preluat prin cesiune un           Societatea Comercial„              din 7.01.1992, hot„r„sc modificarea actelor
num„r de 4 p„r˛i sociale a 100.000 lei fiecare, cu o          EVERGREEN — S.R.L.               constitutive ale societ„˛ii, prin deschiderea unui
valoare total„ de 400.000 lei, am achitat c„tre        Sighetu Marma˛iei, jude˛ul Maramure∫          punct de lucru Ón Sighetu Marma˛iei, str. Avram
ceden˛i contravaloarea p„r˛ilor sociale, ∫i am                                    Iancu nr. 22, jude˛ul Maramure∫, Ón imobilele
devenit cu data realiz„rii cesiunii asociat„ a                ACT ADIfiIONAL              proprietatea firmei cu titlul de cump„rare ∫i
societ„˛ii.                                                      construire, Ónscrise Ón C.F. Sighetu Marma˛iei
  d) Œn urma realiz„rii cesiunii, p„r˛ile sociale Ón     la actul constitutiv al Societ„˛ii Comerciale      18074, nr. top 17/3.
num„r de 20 a 100.000 lei fiecare, Ón valoare total„            EVERGREEN — S.R.L.              Celelalte clauze ale actelor constitutive ale
de 2.000.000 lei, sunt repartizate Óntre asocia˛i       Subsemna˛ii Buftea Gheorghe, domiciliat Ón       societ„˛ii r„m‚n neschimbate.
astfel:                          Sighetu Marma˛iei, str. Bogdan Vod„, bl. 20, ap. 16,     Redactat de c„tre Biroul notarului public Bledea
  1. Hantig Gavril„ de˛ine 8 p„r˛i sociale a 100.000   jude˛ul Maramure∫, posesor al C.I. seria MM nr.      Stelu˛a, cu sediul Ón Sighetu Marma˛iei, Pia˛a
lei fiecare, Ón valoare total„ de 800.000 lei.       123759, eliberat„ de Poli˛ia Sighetu Marma˛iei la     Libert„˛ii nr. 4, jude˛ul Maramure∫, azi, 20
  2. Hantig Floarea de˛ine 8 p„r˛i sociale a 100.000   data de 15.07.2002, cod numeric personal          februarie 2002.
lei fiecare, Ón valoare total„ de 800.000 lei.       1670917244221, ∫i Buftea Ileana, domiciliat„ Ón        (92/445.793)
  3. Scundea Veronica de˛ine 4 p„r˛i sociale a      Sighetu Marma˛iei, str. Bogdan Vod„, bl. 20, ap. 16,                 *
100.000 lei fiecare, Ón valoare total„ de 400.000 lei.   jude˛ul Maramure∫, posesoare a C.I. seria MM nr.
  Art. 2. Administrarea ∫i reprezentarea societ„˛ii:   123746, eliberat„ de Poli˛ia Sighetu Marma˛iei la        Societatea Cooperatist„ pe Ac˛iuni
  Administrarea ∫i reprezentarea societ„˛ii Ón      data de 15.07.2002, cod numeric personal               ARTA MARAMURE™ANA
rela˛iile cu ter˛ii se va exercita Ón continuare de    2711004241631, Ón calitate de asocia˛i ai Societ„˛ii     Sighetu Marma˛iei, jude˛ul Maramure∫
c„tre Hantig Gavril„ ∫i Hantig Floarea,          Comerciale EVERGREEN — S.R.L., cu sediul Ón
administratori asocia˛i, fiecare cu puteri depline Ón   Sighetu Marma˛iei, str. Bogdan Vod„, bl. 20, ap. 16,             ACT ADIfiIONAL
administrarea ∫i reprezentarea societ„˛ii Ón rela˛iile   jude˛ul Maramure∫, cu num„rul de ordine Ón
                                                             Societatea Cooperatist„ pe Ac˛iuni ARTA
cu ter˛ii.                         Registrul Comer˛ului al Jude˛ului Maramure∫
                                                           MARAMURE™ANA, cu sediul Ón Sighetu Marma˛iei,
  Art. 3. Œnfiin˛area unui punct de lucru.        J 24/535/2002, hot„r‚m urm„toarele:
                                                           str. Avram Iancu nr. 6, jude˛ul Maramure∫,
  Subsemna˛ii asocia˛i am hot„r‚t Ónfiin˛area unui      1. Obiectul principal de activitate al societ„˛ii va
                                                           persoan„ juridic„ rom‚n„, Ónmatriculat„ la Oficiul
punct de lucru Ón Bor∫a, Str. Victoriei nr. 3, bl. 48,   fi: 1551 – fabricarea produselor lactate ∫i a
                                                           Registrului Comer˛ului al Jude˛ului Maramure∫ cu
jude˛ul Maramure∫.                     br‚nzeturilor.
                                                           nr. J 24/2077/5.10.1991, reprezentat„ la Óncheierea
  Obiectul de activitate desf„∫urat Ón cadrul         2. Deschiderea unui punct de lucru Ón Sighetu
                                                           prezentului act prin pre∫edinta consiliului de
punctului de lucru: 5117 – intermedieri Ón comer˛ul    Marma˛iei, str. F„get nr. 51B, jude˛ul Maramure∫.
                                                           administra˛ie Ghidibaca Elena, cet„˛ean rom‚n,
cu produse alimentare, b„uturi ∫i tutun (depozit        3. Celelalte clauze cuprinse Ón actele constitutive
                                                           fiica lui Neculai ∫i Maria, n„scut„ la data de
pentru desfacere en gros bere îCiuc“ ∫i alte        r„m‚n neschimbate.
                                                           18.03.1957 Ón satul Tescani, jude˛ul Bac„u,
sortimente, cafea).                      Redactat de avocat Sas Ileana, Ón baza
                                                           domiciliat„ Ón Sighetu Marma˛iei, str. Popa Lupu,
  Art. 2. Completarea obiectului de activitate cu     Ómputernicirii avoca˛iale nr. 52155 din 1.11.2002.
                                                           bl. 8, ap. 4, jude˛ul Maramure∫, Ón baza hot„r‚rii
urm„toarele activit„˛i:                     (89/445.792)
                                                           generale a membrilor cooperatori nr. 20/2002, am
  203 – fabricarea elementelor de dulgherie ∫i                    *                hot„r‚t modificarea actelor constitutive ale
t‚mpl„rie pentru construc˛ii                                             societ„˛ii, astfel:
  2030 – fabricarea elementelor de dulgherie ∫i           Societatea Comercial„
                                                             1. Deschiderea urm„toarelor puncte de lucru:
t‚mpl„rie pentru construc˛ii;                    PRIVIGHETOAREA — S.R.L.
                                                             – Ón Sighetu Marma˛iei, str. Bogdan Vod„ nr. 5,
  252 – fabricarea articolelor din material plastic     Sighetu Marma˛iei, jude˛ul Maramure∫
                                                           jude˛ul Maramure∫;
  2523 – fabricarea articolelor din material plastic                                  – Ón Sighetu Marma˛iei, Pia˛a Libert„˛ii nr. 18,
pentru construc˛ii (t‚mpl„rii termopane);                  ACT ADIfiIONAL
                                                           jude˛ul Maramure∫;
  281 – construc˛ii metalice                 Subsemnatul Grigor Vasile, domiciliat Ón Sighetu      – Ón Sighetu Marma˛iei, str. Avram Iancu nr. 6,
  2812 – structuri ∫i t‚mpl„rii metalice;         Marma˛iei, str. Mihail Kog„lniceanu nr. 35, jude˛ul    jude˛ul Maramure∫.
  451 – organizare de ∫antier ∫i preg„tirea        Maramure∫, cod numeric personal 1370609241654,        2. Completarea obiectului de activitate cu
terenului                         Ón calitate de asociat unic ∫i administrator al      urm„toarele:
  4511 – demolare construc˛ii, terasamente ∫i       Societ„˛ii Comerciale PRIVIGHETOAREA — S.R.L.,        521 – comer˛ cu am„nuntul Ón magazine
organizare de ∫antier;                   cu sediul Ón Sighetu Marma˛iei, str. Mihail        nespecializate
  4512 – lucr„ri de foraj ∫i sondaj pentru        Kog„lniceanu nr. 35, jude˛ul Maramure∫, persoan„       5212 – comer˛ cu am„nuntul Ón magazine
construc˛ii;                        juridic„ Ónmatriculat„ la Oficiul Registrului       nespecializate cu v‚nzare predominant„ de produse
  452 – construc˛ii de cl„diri ∫i de geniu civil     Comer˛ului al Jude˛ului Maramure∫ cu nr. J 24/5      nealimentare;
  4521 – lucr„ri de construc˛ii, inclusiv lucr„ri de   din 7.01.1992, hot„r„sc modificarea actelor          177 – fabricarea articolelor tricotate sau cro∫etate
art„;                           constitutive ale societ„˛ii, prin codificarea par˛ial„ a   1772 – fabricarea puloverelor, vestelor ∫i
  4522 – lucr„ri de Ónvelitori, ∫arpante ∫i terase la   obiectului de activitate al societ„˛ii Ón codul CAEN    articolelor similare tricotate sau cro∫etate.
construc˛ii;                        din statutul ini˛ial al societ„˛ii, astfel c„, domeniul    3. Stabilirea ca obiect principal de activitate a
  4524 – construc˛ii hidrotehnice;            ∫i activitatea principal„ a societ„˛ii sunt:        urm„toarelor:
  4525 – alte lucr„ri de construc˛ii inginere∫ti;      158 – fabricarea altor produse alimentare         177 – fabricarea articolelor tricotate sau cro∫etate
  4526 – alte lucr„ri specifice pentru construc˛ii;     1581 – fabricarea produselor de panifica˛ie ∫i       1772 – fabricarea puloverelor, vestelor ∫i
  453 – lucr„ri de instala˛ii ∫i izola˛ii         patiserie.                         articolelor similare tricotate sau cro∫etate.
  4531 – lucr„ri de instala˛ii electrice;          Celelalte clauze ale actelor constitutive ale       Celelalte clauze cuprinse Ón actele constitutive
  4532 – lucr„ri de izola˛ii ∫i protec˛ie anticorosiv„;  societ„˛ii r„m‚n neschimbate.               ale societ„˛ii r„m‚n neschimbate.
  4533 – lucr„ri de instala˛ii sanitare ∫i de Ónc„lzire   Redactat de c„tre Biroul notarului public Bledea      (93/445.794)
central„ ∫i de montaj de echipamente ∫i utilaje      Stelu˛a, cu sediul Ón Sighetu Marma˛iei, Pia˛a
tehnologice la cl„diri ∫i construc˛ii inginere∫ti;
                                                                        *
                              Libert„˛ii nr. 4, jude˛ul Maramure∫, azi, 14 august
  4534 – alte lucr„ri de instala˛ii ∫i de construc˛ii   2002.                                 Societatea Comercial„
auxiliare;                           (90/445.793)                            RITCOMB — S.R.L.
  454 – lucr„ri de finisare
                                       ACT ADIfiIONAL                Sighetu Marma˛iei, jude˛ul Maramure∫
  4541 – lucr„ri de ipsos„rie;
  4542 – lucr„ri de t‚mpl„rie ∫i dulgherie;         Subsemnatul Grigor Vasile, domiciliat Ón Sighetu
                                                                    ACT ADIfiIONAL
  4543 – lucr„ri de pardosire ∫i placare a pere˛ilor;   Marma˛iei, str. Mihail Kog„lniceanu nr. 35, jude˛ul
  4544 – lucr„ri de vopsitorie, zugr„veli ∫i mont„ri   Maramure∫, cod numeric personal 1370609241654,        Subsemnatul Rad Gheorghe, domiciliat Ón
de geamuri;                        Ón calitate de asociat unic ∫i administrator al      Sighetu Marma˛iei, Str. 9 Mai, bl. 10, sc. 1, et. 1,
  4545 – alte lucr„ri de finisare;            Societ„˛ii Comerciale PRIVIGHETOAREA — S.R.L.,       ap. 2, jude˛ul Maramure∫, posesor al B.I. seria G.V.
  513 – comer˛ cu ridicata cu produse alimentare     cu sediul Ón Sighetu Marma˛iei, str. Mihail        nr. 746774, eliberat de Poli˛ia Sighetu Marma˛iei la
  5131 – comer˛ cu ridicata cu fructe ∫i legume      Kog„lniceanu nr. 35, jude˛ul Maramure∫, persoan„      data de 16.01.1997, cod numeric personal
proaspete;                         juridic„, Ónmatriculat„ la Oficiul Registrului       1500317241659, asociat unic al Societ„˛ii
  5132 – comer˛ cu ridicata cu carne ∫i mezeluri;     Comer˛ului al Jude˛ului Maramure∫ cu nr. J 24/5      Comerciale RITCOMB — S.R.L., cu sediul Ón Sighetu
  5133 – comer˛ cu ridicata cu produse lactate, ou„,   din 7.01.1992, hot„r„sc modificarea actelor        Marma˛iei, Str. Tisei nr. 46, jude˛ul Maramure∫,
uleiuri ∫i gr„simi comestibile;              constitutive ale societ„˛ii, prin deschiderea unor     Ónregistrat„ la Oficiul Registrului Comer˛ului al
  5134 – comer˛ cu ridicata cu b„uturi;          puncte de lucru Ón Sighetu Marma˛iei, Pia˛a        Jude˛ului Maramure∫ cu nr. J 24/1322/1993, am
  5135 – comer˛ cu ridicata cu tutun;           Libert„˛ii nr. 24, jude˛ul Maramure∫, ∫i Sighetu      hot„r‚t urm„toarele:
  5136 – comer˛ cu ridicata cu zah„r, ciocolat„ ∫i    Marma˛iei, str. Bogdan Vod„ nr. 3, jude˛ul          1. Stabilirea activit„˛ii principale: 5153 – comer˛
produse zaharoase;                     Maramure∫.                         cu ridicata cu material lemnos ∫i de construc˛ii.
  5137 – comer˛ cu ridicata cu cafea, ceai, cacao ∫i     Celelalte clauze ale actelor constitutive ale       Celelalte clauze ale actului constitutiv r„m‚n
condimente;                        societ„˛ii r„m‚n neschimbate.               neschimbate.
  16               MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI,              PARTEA a IV-a,   Nr. 132/20.I.2003
  Redactat de c„tre Murczko Gabriel, reprezentant     din data de 17 iunie 1991, hot„r„sc modificarea      5030 – comer˛ cu piese ∫i accesorii pentru
al Camerei de Comer˛ ∫i Industrie a Jude˛ului       actelor constitutive de societate prin:         autovehicule;
Maramure∫, Ón cinci exemplare.                I. Schimbarea sediului social Ón comuna Saras„u     521 – comer˛ cu am„nuntul, Ón magazine
  (94/445.795)                      nr. 1, jude˛ul Maramure∫.                nespecializate;
              *                 II. Deschiderea unui punct de lucru Ón comuna      5211 – comer˛ cu am„nuntul, Ón magazine
                              Saras„u nr. 1, jude˛ul Maramure∫.            nespecializate, cu v‚nzare predominant„ de
      Societatea Comercial„               III. L„rgirea obiectului de activitate cu      produse alimentare, b„uturi ∫i tutun;
        UVIS — S.R.L.                urm„toarele:                        5212 – comer˛ cu am„nuntul, Ón magazine
  Sighetu Marma˛iei, jude˛ul Maramure∫            012 – cre∫terea animalelor;             nespecializate, cu v‚nzare predominant„ de
                               0121 – cre∫terea bovinelor;             produse nealimentare;
         ACT ADIfiIONAL                0123 – cre∫terea porcinelor;              522 – comer˛ cu am„nuntul cu produse
                               013 – activit„˛i mixte (cultura vegetal„ ∫i     alimentare, b„uturi ∫i cu produse din tutun Ón
  Subsemnatul Ulici R„zvan-Ion, domiciliat Ón
                              cre∫terea animalelor);                 magazine specializate;
Sighetu Marma˛iei, str. Popa Lupu, bl. E2 (nr. 2),
                               0130 – activit„˛i mixte (cultur„ vegetal„ ∫i      5221 – comer˛ cu am„nuntul cu fructe ∫i legume
sc. 2, et. 3, ap. 15, jude˛ul Maramure∫, posesor al C.I.
                              cre∫terea animalelor);                 proaspete;
seria MM nr. 052502, eliberat„ de Poli˛ia Sighetu
                               155 – fabricarea produselor lactate;          5222 – comer˛ cu am„nuntul cu carne ∫i produse
Marma˛iei la data de 21.02.2001, cod numeric
                               1551 – fabricarea produselor lactate ∫i a      din carne;
personal 1810110244487, asociat unic al Societ„˛ii
                              br‚nzeturilor;                       5223 – comer˛ cu am„nuntul cu pe∫te, crustacee
Comerciale UVIS — S.R.L., cu sediul Ón Sighetu
                               1552 – fabricarea Ónghe˛atei;            ∫i molu∫te;
Marma˛iei, str. Popa Lupu, bl. E2 (nr. 2), sc. 2, et. 3,
                               156 – fabricarea produselor de mor„rit, amidon     5224 – comer˛ cu am„nuntul cu p‚ine, produse
ap. 15, jude˛ul Maramure∫, Ónregistrat„ la Oficiul
                              ∫i produse din amidon;                 de patiserie ∫i zaharoase;
Registrului Comer˛ului al Jude˛ului Maramure∫ cu
                               1561 – fabricarea produselor de mor„rit;        5225 – comer˛ cu am„nuntul cu b„uturi;
nr. J 24/637/1993, am hot„r‚t urm„toarele:
                               158 – fabricarea altor produse alimentare;       5226 – comer˛ cu am„nuntul cu produse din
  1. Stabilirea activit„˛ii principale: 5021 –
                               1581 – fabricarea produselor de panifica˛ie ∫i    tutun;
Óntre˛inerea ∫i repararea autovehiculelor (f„r„
                              patiserie;                         5227 – comer˛ cu am„nuntul, Ón magazine
repara˛iile executate Ón Óntreprinderi organizate de
                               1582 – fabricarea biscui˛ilor, pi∫coturilor ∫i a   specializate, cu produse neclasificate Ón alt„ parte;
tip industrial).
                                                           523 – comer˛ cu am„nuntul, Ón magazine
  2. Deschiderea unui punct de lucru Ón Sighetu     altor produse similare;
                                                          specializate, cu produse farmaceutice ∫i medicale,
Marma˛iei, Str. G„rii nr. 31, jude˛ul Maramure∫.       1585 – fabricarea pastelor f„inoase alimentare ∫i
                                                          cu produse de cosmetic„ ∫i de toalet„;
  3. L„rgirea obiectului de activitate cu:        a altor produse f„inoase;
                                                           5233 – comer˛ cu am„nuntul cu produse
  5010 – comer˛ cu autovehicule;              1588 – fabricarea produselor dietetice ∫i a
                                                          cosmetice ∫i de toalet„;
  5021 – Óntre˛inerea ∫i repararea autovehiculelor    produselor alimentare pentru copii;
                                                           524 – comer˛ cu am„nuntul, Ón magazine
(f„r„ repara˛iile executate Ón Óntreprinderi         1589 – fabricarea altor produse alimentare;
                                                          specializate, cu alte produse neclasificate Ón alt„
organizate de tip industrial);                203 – fabricare de elemente de dulgherie ∫i
                                                          parte;
  5030 – comer˛ cu piese ∫i accesorii pentru       t‚mpl„rie pentru construc˛ii;
                                                           5244 – comer˛ cu am„nuntul cu mobil„, articole
autovehicule;                         2030 – fabricare de elemente de dulgherie ∫i
                                                          de iluminat ∫i cu alte articole de uz casnic;
  5041 – v‚nzarea motocicletelor, pieselor ∫i      t‚mpl„rie pentru construc˛ii;               5245 – comer˛ cu am„nuntul cu articole ∫i
accesoriilor aferente;                    204 – produc˛ie de ambalaje din lemn;        aparate electrice de uz casnic;
  6022 – transporturi cu taxiuri;              2040 – produc˛ie de ambalaje din lemn;         602 – alte transporturi terestre;
  6023 – transporturi terestre de c„l„tori,         205 – fabricarea altor produse din lemn, plut„,     6023 – transporturi terestre de c„l„tori,
ocazionale;                        nuiele ∫i alte materiale vegetale;           ocazionale;
  6024 – transporturi rutiere de m„rfuri;          2051 – fabricarea altor produse din lemn;        6024 – transporturi rutiere de m„rfuri;
  6340 – activit„˛i ale altor agen˛ii de transport.     264 – fabricarea c„r„mizilor, ˛iglelor ∫i a altor    631 – manipul„ri ∫i depozit„ri;
  Celelalte clauze ale actului constitutiv r„m‚n     produse pentru construc˛ii;                6311 – manipul„ri;
neschimbate.                         2640 – fabricarea c„r„mizilor, ˛iglelor ∫i a altor   6312 – depozit„ri;
  Redactat de Murczko Gabriel, reprezentant al      produse pentru construc˛ii;                748 – alte activit„˛i de servicii prestate Ón
Camerei de Comer˛ ∫i Industrie a Jude˛ului          266 – fabricarea elementelor din beton, ciment ∫i  principal Óntreprinderilor;
Maramure∫, Ón cinci exemplare.               ipsos;                           7482 – activit„˛i de ambalare.
   (95/445.796)                       2661 – fabricarea elementelor din beton pentru     Import-exportul tuturor produselor ∫i serviciilor
              *                construc˛ii;                      men˛ionate mai sus, cu respectarea dispozi˛iilor
                               361 – produc˛ie de mobilier;             legale.
      Societatea Comercial„               3611 – produc˛ie de scaune (exclusiv din metal);    IV. Precizarea c„ domeniul ∫i activitatea
     CERBUL SARAS√U — S.R.L.               3612 – produc˛ia mobilierului pentru birouri ∫i   principal„ ale societ„˛ii sunt:
   comuna Saras„u, jude˛ul Maramure∫           magazine (exclusiv din metal);               158 – fabricarea altor produse alimentare;
                               3613 – produc˛ia mobilierului pentru buc„t„rii;     1581 – fabricarea produselor de panifica˛ie ∫i
         ACT ADIfiIONAL                3614 – produc˛ia altor tipuri de mobilier;      patiserie.
  Subsemnatul Duda∫ Ioan, domiciliat Ón comuna        454 – lucr„ri de finisare;               Celelalte clauze ale actelor constitutive de
Saras„u nr. 154, jude˛ul Maramure∫, cod numeric        4542 – lucr„ri de t‚mpl„rie ∫i dulgherie;      societate r„m‚n neschimbate.
personal 1520416241648, Ón calitate de reprezentant      455 – Ónchirierea utilajelor de construc˛ii ∫i     Tehnoredactat de c„tre Biroul notarului public
legal al Societ„˛ii Comerciale CERBUL SARAS√U —      demolare, cu personal de deservire aferent;       Bledea Stelu˛a, cu sediul Ón Sighetu Marma˛iei,
S.R.L., cu sediul Ón comuna Saras„u, strada          4550 – Ónchirierea utilajelor de construc˛ii ∫i   Pia˛a Libert„˛ii nr. 4, jude˛ul Maramure∫, Ón trei
Principal„ nr. 155, jude˛ul Maramure∫, persoan„      demolare, cu personal de deservire aferent;       exemplare, din care unu pentru arhiva biroului, iar
juridic„, Ónmatriculat„ la Oficiul Registrului        503 – comer˛ cu piese ∫i accesorii pentru      restul pentru parte, azi, 16 iulie 2002.
Comer˛ului al Jude˛ului Maramure∫ cu nr. J 24/929     autovehicule;                        (96/445.797)
                      EDITOR: PARLAMENTUL ROM¬NIEI — CAMERA DEPUTAfiILOR

        Regia Autonom„ îMonitorul Oficial“, str. Izvor nr. 2–4, Palatul Parlamentului, sectorul 5, Bucure∫ti,
                cont nr. 2511.1—12.1/ROL Banca Comercial„ Rom‚n„ — S.A. — Sucursala îUnirea“ Bucure∫ti
                ∫i nr. 5069427282 Trezoreria sector 5, Bucure∫ti (alocat numai persoanelor juridice bugetare).
        Adresa pentru publicitate: Centrul pentru rela˛ii cu publicul, Bucure∫ti, ∫os. Panduri nr. 1,
                bloc P33, parter, sectorul 5, tel. 411.58.33 ∫i 411.97.54. tel./fax 410.77.36.
        Tiparul: Regia Autonom„ îMonitorul Oficial“, tel. 490.65.52, 335.01.11/2178 ∫i 402.21.78,
                E–mail: publicari_acte@ramo.ro, Internet: www.monitoruloficial.ro
Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea a IV-a, nr. 132/20.I.2003 con˛ine 16 pagini.                    Pre˛ul 16.000 lei    ISSN  1220 — 4889

								
To top