Docstoc

mof1_2003_862

Document Sample
mof1_2003_862 Powered By Docstoc
					                                PARTEA       I
Anul 171 (XV) — Nr. 862       LEGI, DECRETE, HOT√R¬RI ™I ALTE ACTE                       Joi, 4 decembrie 2003


                                 SUMAR


               Nr.                                      Pagina

                      HOT√R¬RI ALE GUVERNULUI ROM¬NIEI
               1.290. — Hot„r‚re privind aprobarea stemelor comunelor
                   din jude˛ul Suceava .................................................  1–31
          HOT√R¬RI ALE GUVERNULUI ROM¬NIEI
                            GUVERNUL ROM¬NIEI

                     HOT√R¬RE
           privind aprobarea stemelor comunelor din jude˛ul Suceava
            Œn temeiul art. 108 din Constitu˛ie, republicat„, ∫i al art. 10 alin. 2 din
          Legea nr. 102/1992 privind stema ˛„rii ∫i sigiliul statului,

             Guvernul Rom‚niei adopt„ prezenta hot„r‚re.
            Articol unic. — (1) Se aprob„ stemele comunelor din jude˛ul Suceava,
          prev„zute Ón anexele nr. 1.1—1.90*).
            (2) Descrierea elementelor stemelor ∫i semnifica˛iile acestora sunt
          prev„zute Ón anexele nr. 2.1—2.90.
            (3) Anexele nr. 1.1—1.90 ∫i 2.1—2.90 fac parte integrant„ din prezenta
          hot„r‚re.
                               PRIM-MINISTRU
                              ADRIAN N√STASE

                                           Contrasemneaz„:
                                      Ministrul administra˛iei ∫i internelor,
                                             Ioan Rus
                                      Ministru delegat pentru administra˛ia
                                             public„,
                                           Gabriel Oprea
             Bucure∫ti, 4 noiembrie 2003.
             Nr. 1.290.

             *) Anexele nr. 1.1—1.90 sunt reproduse Ón facsimil.
2          MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 862/4.XII.2003
          ANEXA Nr. 1.1                                      ANEXA Nr. 2.1
STEMA COMUNEI AD¬NCATA,                   DESCRIEREA ™I SEMNIFICAfiIILE
  JUDEfiUL SUCEAVA
                     elementelor Ónsumate ale stemei comunei Ad‚ncata, jude˛ul Suceava

                    Descrierea stemei:
                    Stema comunei Ad‚ncata, potrivit anexei nr. 1.1, se compune dintr-un scut
                  t„iat.
                    Œn c‚mp superior, pe fond albastru, trei frunze de stejar al„turate, de aur.
                    Œn c‚mp inferior, pe fond ro∫u, un c„prior alerg‚nd spre dreapta, cu capul
                  v„zut din fa˛„, de aur.
                    Scutul este timbrat cu o coroan„ mural„ cu un turn de argint.
                    Semnifica˛iile elementelor Ónsumate:
                    Propunerea de stem„ a comunei Ad‚ncata asigur„ concordan˛a elementelor
                  acesteia cu specificul economic, social, cultural ∫i tradi˛ia istoric„ ale comunei,
                  respect‚nd tradi˛ia heraldic„ a acestei zone ∫i legile ∫tiin˛ei heraldicii.
                    Coroana mural„ cu un turn de argint semnific„ faptul c„ a∫ezarea este
                  comun„.
          ANEXA Nr. 1.2                                     ANEXA Nr. 2.2

  STEMA COMUNEI ARBORE,                  DESCRIEREA ™I SEMNIFICAfiIILE
    JUDEfiUL SUCEAVA
                     elementelor Ónsumate ale stemei comunei Arbore, jude˛ul Suceava

                    Descrierea stemei:
                    Stema comunei Arbore, potrivit anexei nr. 1.2, se compune dintr-un scut cu
                  fond albastru.
                    Scutul este Ónc„rcat cu un semn Ón form„ de cruce Ónscris„ Ón cerc ∫i
                  prelungit„ Ón partea de sus Ón form„ de v‚rf de s„geat„, Ónso˛it„ de o stea cu
                  ∫ase raze, Ón st‚nga, ∫i un crai-nou, Ón dreapta, — toate de aur.
                    Scutul este timbrat cu o coroan„ mural„ cu un turn de argint.
                    Semnifica˛iile elementelor Ónsumate:
                    Propunerea de stem„ a comunei Arbore asigur„ concordan˛a elementelor
                  acesteia cu specificul economic, social, cultural ∫i tradi˛ia istoric„ ale comunei,
                  respect‚nd tradi˛ia heraldic„ a acestei zone ∫i legile ∫tiin˛ei heraldicii.
                    Coroana mural„ cu un turn de argint semnific„ faptul c„ a∫ezarea este
                  comun„.
          ANEXA Nr. 1.3                                     ANEXA Nr. 2.3
   STEMA COMUNEI BAIA,                  DESCRIEREA ™I SEMNIFICAfiIILE
   JUDEfiUL SUCEAVA
                      elementelor Ónsumate ale stemei comunei Baia, jude˛ul Suceava

                    Descrierea stemei:
                    Stema comunei Baia, potrivit anexei nr. 1.3, se compune dintr-un scut pe
                  fond ro∫u.
                    Scutul este Ónc„rcat cu un cerb alerg‚nd spre st‚nga, cu capul v„zut din
                  fa˛„ ∫i av‚nd Óntre coarne un crucifix, toate de aur.
                    Scutul este timbrat cu o coroan„ mural„ cu un turn de argint.
                    Semnifica˛iile elementelor Ónsumate:
                    Propunerea de stem„ a comunei Baia asigur„ concordan˛a elementelor
                  acesteia cu specificul economic, social, cultural ∫i tradi˛ia istoric„ ale comunei,
                  respect‚nd tradi˛ia heraldic„ a acestei zone ∫i legile ∫tiin˛ei heraldicii.
                    Coroana mural„ cu un turn de argint semnific„ faptul c„ a∫ezarea este
                  comun„.
          MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 862/4.XII.2003                 3

         ANEXA Nr. 1.4                                      ANEXA Nr. 2.4
 STEMA COMUNEI B√LC√UfiI,                 DESCRIEREA ™I SEMNIFICAfiIILE
  JUDEfiUL SUCEAVA
                    elementelor Ónsumate ale stemei comunei B„lc„u˛i, jude˛ul Suceava

                   Descrierea stemei:
                   Stema comunei B„lc„u˛i, potrivit anexei nr. 1.4, se compune dintr-un scut pe
                 fond ro∫u.
                   Scutul este Ónc„rcat cu un scut Ón form„ de inim„, de argint, str„puns de o
                 s„geat„ cu v‚rful spre st‚nga, neagr„.
                   Scutul este timbrat cu o coroan„ mural„ cu un turn de argint.
                   Semnifica˛iile elementelor Ónsumate:
                   Propunerea de stem„ a comunei B„lc„u˛i asigur„ concordan˛a elementelor
                 acesteia cu specificul economic, social, cultural ∫i tradi˛ia istoric„ ale comunei,
                 respect‚nd tradi˛ia heraldic„ a acestei zone ∫i legile ∫tiin˛ei heraldicii.
                   Coroana mural„ cu un turn de argint semnific„ faptul c„ a∫ezarea este
                 comun„.
         ANEXA Nr. 1.5                                     ANEXA Nr. 2.5

 STEMA COMUNEI BILCA,                  DESCRIEREA ™I SEMNIFICAfiIILE
  JUDEfiUL SUCEAVA           elementelor Ónsumate ale stemei comunei Bilca, jude˛ul Suceava

                   Descrierea stemei:
                   Stema comunei Bilca, potrivit anexei nr. 1.5, se compune dintr-un scut pe
                 fond albastru.
                   Scutul este Ónc„rcat cu doi pe∫ti diametral opu∫i, de argint, pe∫tele din plan
                 superior av‚nd capul orientat spre dreapta, iar cel din plan inferior av‚nd capul
                 orientat spre st‚nga.
                   Chef-ul scutului este mic∫orat, din˛at, negru, cu trei lacrimi de argint.
                   Scutul este timbrat cu o coroan„ mural„ cu un turn de argint.
                   Semnifica˛iile elementelor Ónsumate:
                   Propunerea de stem„ a comunei Bilca asigur„ concordan˛a elementelor
                 acesteia cu specificul economic, social, cultural ∫i tradi˛ia istoric„ ale comunei,
                 respect‚nd tradi˛ia heraldic„ a acestei zone ∫i legile ∫tiin˛ei heraldicii.
                   Coroana mural„ cu un turn de argint semnific„ faptul c„ a∫ezarea este
                 comun„.
         ANEXA Nr. 1.6                                     ANEXA Nr. 2.6
STEMA COMUNEI BOGD√NE™TI,                 DESCRIEREA ™I SEMNIFICAfiIILE
  JUDEfiUL SUCEAVA         elementelor Ónsumate ale stemei comunei Bogd„ne∫ti, jude˛ul Suceava

                   Descrierea stemei:
                   Stema comunei Bogd„ne∫ti, potrivit anexei nr. 1.6, se compune dintr-un scut
                 pe fond ro∫u.
                   Scutul este Ónc„rcat cu un br‚u undat, de argint; Ón partea superioar„, trei
                 ghinde cu c‚te dou„ frunze de aur (dispuse doi la unu).
                   Œn partea inferioar„, un c„prior alerg‚nd spre dreapta, cu capul v„zut din
                 fa˛„, de aur.
                   Scutul este timbrat cu o coroan„ mural„ cu un turn de argint.
                   Semnifica˛iile elementelor Ónsumate:
                   Propunerea de stem„ a comunei Bogd„ne∫ti asigur„ concordan˛a elementelor
                 acesteia cu specificul economic, social, cultural ∫i tradi˛ia istoric„ ale comunei,
                 respect‚nd tradi˛ia heraldic„ a acestei zone ∫i legile ∫tiin˛ei heraldicii.
                   Coroana mural„ cu un turn de argint semnific„ faptul c„ a∫ezarea este
                 comun„.
4          MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 862/4.XII.2003
          ANEXA Nr. 1.7                                      ANEXA Nr. 2.7
  STEMA COMUNEI BOROAIA,                  DESCRIEREA ™I SEMNIFICAfiIILE
    JUDEfiUL SUCEAVA          elementelor Ónsumate ale stemei comunei Boroaia, jude˛ul Suceava

                    Descrierea stemei:
                    Stema comunei Boroaia, potrivit anexei nr. 1.7, se compune dintr-un scut
                  t„iat.
                    Œn partea superioar„, pe fond albastru, un cerb alerg‚nd spre dreapta, de
                  aur.
                    Œn partea inferioar„, pe argint, trei movile negre, av‚nd Ón v‚rf c‚te un brad
                  verde.
                    Scutul este timbrat cu o coroan„ mural„ cu un turn de argint.
                    Semnifica˛iile elementelor Ónsumate:
                    Propunerea de stem„ a comunei Boroaia asigur„ concordan˛a elementelor
                  acesteia cu specificul economic, social, cultural ∫i tradi˛ia istoric„ ale comunei,
                  respect‚nd tradi˛ia heraldic„ a acestei zone ∫i legile ∫tiin˛ei heraldicii.
                    Coroana mural„ cu un turn de argint semnific„ faptul c„ a∫ezarea este
                  comun„.
          ANEXA Nr. 1.8                                      ANEXA Nr. 2.8

  STEMA COMUNEI BOSANCI,                  DESCRIEREA ™I SEMNIFICAfiIILE
    JUDEfiUL SUCEAVA          elementelor Ónsumate ale stemei comunei Bosanci, jude˛ul Suceava
                    Descrierea stemei:
                    Stema comunei Bosanci, potrivit anexei nr. 1.8, se compune dintr-un scut pe
                  fond ro∫u.
                    Scutul este Ónc„rcat cu un arbore dezr„d„cinat verde, Ónconjurat de dou„
                  spice de gr‚u, Óncruci∫ate Ón partea inferioar„, de aur.
                    Scutul este timbrat cu o coroan„ mural„ cu un turn de argint.
                    Semnifica˛iile elementelor Ónsumate:
                    Propunerea de stem„ a comunei Bosanci asigur„ concordan˛a elementelor
                  acesteia cu specificul economic, social, cultural ∫i tradi˛ia istoric„ ale comunei,
                  respect‚nd tradi˛ia heraldic„ a acestei zone ∫i legile ∫tiin˛ei heraldicii.
                    Coroana mural„ cu un turn de argint semnific„ faptul c„ a∫ezarea este
                  comun„.
          ANEXA Nr. 1.9                                      ANEXA Nr. 2.9
STEMA COMUNEI BOTO™ANA,                   DESCRIEREA ™I SEMNIFICAfiIILE
  JUDEfiUL SUCEAVA
                     elementelor Ónsumate ale stemei comunei Boto∫ana, jude˛ul Suceava
                    Descrierea stemei:
                    Stema comunei Boto∫ana, potrivit anexei nr. 1.9, se compune dintr-un scut,
                  pe c‚mp, din zid, de argint, cu o band„ albastr„, Ónc„rcat„ cu o cruce ro∫ie,
                  flancat„ de c‚te dou„ ghinde cu o frunz„, de aur.
                    Scutul este timbrat cu o coroan„ mural„ cu un turn de argint.
                    Semnifica˛iile elementelor Ónsumate:
                    Propunerea de stem„ a comunei Boto∫ana asigur„ concordan˛a elementelor
                  acesteia cu specificul economic, social, cultural ∫i tradi˛ia istoric„ ale comunei,
                  respect‚nd tradi˛ia heraldic„ a acestei zone ∫i legile ∫tiin˛ei heraldicii.
                    Coroana mural„ cu un turn de argint semnific„ faptul c„ a∫ezarea este
                  comun„.
         MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 862/4.XII.2003                  5

        ANEXA Nr. 1.10                                      ANEXA Nr. 2.10
STEMA COMUNEI BREAZA,                   DESCRIEREA ™I SEMNIFICAfiIILE
  JUDEfiUL SUCEAVA
                    elementelor Ónsumate ale stemei comunei Breaza, jude˛ul Suceava

                   Descrierea stemei:
                   Stema comunei Breaza, potrivit anexei nr. 1.10, se compune dintr-un scut
                 cu fond albastru, cu o fascie ro∫ie, Ónc„rcat„ cu trei mesteceni, dezr„d„cina˛i,
                 cu coroana verde ∫i trunchiurile din argint.
                   Fascia este Ónso˛it„, Ón partea superioar„, de o vac„ trec‚nd spre dreapta,
                 iar Ón partea inferioar„, un pe∫te Ónot‚nd, toate din argint.
                   Scutul este timbrat cu o coroan„ mural„ cu un turn de argint.
                   Semnifica˛iile elementelor Ónsumate:
                   Propunerea de stem„ a comunei Breaza asigur„ concordan˛a elementelor
                 acesteia cu specificul economic, social, cultural ∫i tradi˛ia istoric„ ale comunei,
                 respect‚nd tradi˛ia heraldic„ a acestei zone ∫i legile ∫tiin˛ei heraldicii.
                   Coroana mural„ cu un turn de argint semnific„ faptul c„ a∫ezarea este
                 comun„.
        ANEXA Nr. 1.11                                      ANEXA Nr. 2.11

STEMA COMUNEI BRODINA,                  DESCRIEREA ™I SEMNIFICAfiIILE
  JUDEfiUL SUCEAVA           elementelor Ónsumate ale stemei comunei Brodina, jude˛ul Suceava

                  Descrierea stemei:
                  Stema comunei Brodina, potrivit anexei nr. 1.11, se compune dintr-un scut
                 cu fond ro∫u.
                  Scutul are un br‚u undat de argint.
                  Œn partea superioar„ se afl„ un cal Ón mers, spre dreapta, de argint.
                  Œn partea inferioar„, trei brazi dezr„d„cina˛i, cel din mijloc mai Ónalt, to˛i de
                 argint.
                  Scutul este timbrat cu o coroan„ mural„ cu un turn de argint.
                  Semnifica˛iile elementelor Ónsumate:
                  Propunerea de stem„ a comunei Brodina asigur„ concordan˛a elementelor
                 acesteia cu specificul economic, social, cultural ∫i tradi˛ia istoric„ ale comunei,
                 respect‚nd tradi˛ia heraldic„ a acestei zone ∫i legile ∫tiin˛ei heraldicii.
                  Coroana mural„ cu un turn de argint semnific„ faptul c„ a∫ezarea este
                 comun„.
        ANEXA Nr. 1.12                                      ANEXA Nr. 2.12
STEMA COMUNEI BRO™TENI,                  DESCRIEREA ™I SEMNIFICAfiIILE
  JUDEfiUL SUCEAVA
                   elementelor Ónsumate ale stemei comunei Bro∫teni, jude˛ul Suceava

                  Descrierea stemei:
                  Stema comunei Bro∫teni, potrivit anexei nr. 1.12, se compune dintr-un scut
                 de argint, cu dou„ ciocane Óncruci∫ate ro∫ii, flancate Ón partea superioar„ de
                 doi brazi dezr„d„cina˛i, iar Ón partea inferioar„ de dou„ broa∫te, toate verzi.
                  Scutul este timbrat cu o coroan„ mural„ cu un turn de argint.
                  Semnifica˛iile elementelor Ónsumate:
                  Propunerea de stem„ a comunei Bro∫teni asigur„ concordan˛a elementelor
                 acesteia cu specificul economic, social, cultural ∫i tradi˛ia istoric„ ale comunei,
                 respect‚nd tradi˛ia heraldic„ a acestei zone ∫i legile ∫tiin˛ei heraldicii.
                  Coroana mural„ cu un turn de argint semnific„ faptul c„ a∫ezarea este
                 comun„.
 6           MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 862/4.XII.2003
          ANEXA Nr. 1.13                                     ANEXA Nr. 2.13
   STEMA COMUNEI BUNE™TI,                  DESCRIEREA ™I SEMNIFICAfiIILE
    JUDEfiUL SUCEAVA          elementelor Ónsumate ale stemei comunei Bune∫ti, jude˛ul Suceava

                     Descrierea stemei:
                     Stema comunei Bune∫ti, potrivit anexei nr. 1.13, se compune dintr-un scut
                   albastru, cu un br‚u crenelat, pe ambele p„r˛i, ro∫u.
                     Œn partea superioar„ a scutului se afl„ o creang„ de m„r Ónflorit„, cu v‚rful
                   spre st‚nga.
                     Œn partea inferioar„, doi pe∫ti unul sub altul, cel de jos conturnat, toate din
                   argint.
                     Scutul este timbrat cu o coroan„ mural„ cu un turn de argint.
                     Semnifica˛iile elementelor Ónsumate:
                     Propunerea de stem„ a comunei Bune∫ti asigur„ concordan˛a elementelor
                   acesteia cu specificul economic, social, cultural ∫i tradi˛ia istoric„ ale comunei,
                   respect‚nd tradi˛ia heraldic„ a acestei zone ∫i legile ∫tiin˛ei heraldicii.
                     Coroana mural„ cu un turn de argint semnific„ faptul c„ a∫ezarea este
                   comun„.
          ANEXA Nr. 1.14                                     ANEXA Nr. 2.14

   STEMA COMUNEI CACICA,                  DESCRIEREA ™I SEMNIFICAfiIILE
    JUDEfiUL SUCEAVA
                      elementelor Ónsumate ale stemei comunei Cacica, jude˛ul Suceava

                     Descrierea stemei:
                     Stema comunei Cacica, potrivit anexei nr. 1.14, se compune dintr-un scut
                   albastru, cu un cub de sare, de argint, flancat Ón partea superioar„ de dou„
                   perechi de ciocane minere∫ti, Óncruci∫ate, negre.
                     Chef-ul scutului, din aur, are trei cruci treflate ro∫ii.
                     Scutul este timbrat cu o coroan„ mural„ cu un turn de argint.
                     Semnifica˛iile elementelor Ónsumate:
                     Propunerea de stem„ a comunei Cacica asigur„ concordan˛a elementelor
                   acesteia cu specificul economic, social, cultural ∫i tradi˛ia istoric„ ale comunei,
                   respect‚nd tradi˛ia heraldic„ a acestei zone ∫i legile ∫tiin˛ei heraldicii.
                     Coroana mural„ cu un turn de argint semnific„ faptul c„ a∫ezarea este
                   comun„.
           ANEXA Nr. 1.15                                     ANEXA Nr. 2.15
STEMA COMUNEI CALAFINDE™TI,                  DESCRIEREA ™I SEMNIFICAfiIILE
   JUDEfiUL SUCEAVA           elementelor Ónsumate ale stemei comunei Calafinde∫ti, jude˛ul Suceava
                     Descrierea stemei:
                     Stema comunei Calafinde∫ti, potrivit anexei nr. 1.15, se compune dintr-un
                   scut albastru, cu un arbore dezr„d„cinat, de aur.
                     Chef-ul scutului, ro∫u, Ónc„rcat cu doi cai Ón mers, afronta˛i, de argint.
                     Scutul este timbrat cu o coroan„ mural„ cu un turn de argint.
                     Semnifica˛iile elementelor Ónsumate:
                     Propunerea de stem„ a comunei Calafinde∫ti asigur„ concordan˛a
                   elementelor acesteia cu specificul economic, social, cultural ∫i tradi˛ia istoric„
                   ale comunei, respect‚nd tradi˛ia heraldic„ a acestei zone ∫i legile ∫tiin˛ei
                   heraldicii.
                     Coroana mural„ cu un turn de argint semnific„ faptul c„ a∫ezarea este
                   comun„.
           MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 862/4.XII.2003                  7

         ANEXA Nr. 1.16                                      ANEXA Nr. 2.16
 STEMA COMUNEI CAJVANA,                   DESCRIEREA ™I SEMNIFICAfiIILE
  JUDEfiUL SUCEAVA
                    elementelor Ónsumate ale stemei comunei Cajvana, jude˛ul Suceava
                   Descrierea stemei:
                   Stema comunei Cajvana, potrivit anexei nr. 1.16, se compune dintr-un scut
                  av‚nd fond de aur, Ónc„rcat cu un stejar verde, pe o teras„ ro∫ie cu trei
                  ghinde de aur (dispuse doi la unu), cu v‚rful Ón jos.
                   Scutul este timbrat cu o coroan„ mural„ cu un turn de argint.
                   Semnifica˛iile elementelor Ónsumate:
                   Propunerea de stem„ a comunei Cajvana asigur„ concordan˛a elementelor
                  acesteia cu specificul economic, social, cultural ∫i tradi˛ia istoric„ ale comunei,
                  respect‚nd tradi˛ia heraldic„ a acestei zone ∫i legile ∫tiin˛ei heraldicii.
                   Coroana mural„ cu un turn de argint semnific„ faptul c„ a∫ezarea este
                  comun„.
         ANEXA Nr. 1.17                                      ANEXA Nr. 2.17

  STEMA COMUNEI CIPRIAN                  DESCRIEREA ™I SEMNIFICAfiIILE
PORUMBESCU, JUDEfiUL SUCEAVA        elementelor Ónsumate ale stemei comunei Ciprian Porumbescu,
                                 jude˛ul Suceava
                   Descrierea stemei:
                   Stema comunei Ciprian Porumbescu, potrivit anexei nr. 1.17, se compune
                  dintr-un scut cu fond ro∫u.
                   Scutul, cu bordura din argint, este Ónc„rcat cu o lir„, de aur.
                   Scutul este timbrat cu o coroan„ mural„ cu un turn de argint.
                   Semnifica˛iile elementelor Ónsumate:
                   Propunerea de stem„ a comunei Ciprian Porumbescu asigur„ concordan˛a
                  elementelor acesteia cu specificul economic, social, cultural ∫i tradi˛ia istoric„
                  ale comunei, respect‚nd tradi˛ia heraldic„ a acestei zone ∫i legile ∫tiin˛ei
                  heraldicii.
                   Coroana mural„ cu un turn de argint semnific„ faptul c„ a∫ezarea este
                  comun„.
         ANEXA Nr. 1.18                                      ANEXA Nr. 2.18
 STEMA COMUNEI C¬RLIBABA,                  DESCRIEREA ™I SEMNIFICAfiIILE
   JUDEfiUL SUCEAVA          elementelor Ónsumate ale stemei comunei C‚rlibaba, jude˛ul Suceava

                   Descrierea stemei:
                   Stema comunei C‚rlibaba, potrivit anexei nr. 1.18, se compune dintr-un scut
                  cu fond ro∫u, Ónc„rcat cu un br‚u undat, de argint.
                   Œn partea superioar„ ∫i cea inferioar„ se afl„ c‚te un coco∫ de munte,
                  c‚nt‚nd, Ón culori naturale, st‚nd pe o ramur„ verde.
                   Chef-ul scutului este mic∫orat, din˛at, negru, cu trei lacrimi din argint.
                   Scutul este timbrat cu o coroan„ mural„ cu un turn de argint.
                   Semnifica˛iile elementelor Ónsumate:
                   Propunerea de stem„ a comunei C‚rlibaba asigur„ concordan˛a elementelor
                  acesteia cu specificul economic, social, cultural ∫i tradi˛ia istoric„ ale comunei,
                  respect‚nd tradi˛ia heraldic„ a acestei zone ∫i legile ∫tiin˛ei heraldicii.
                   Coroana mural„ cu un turn de argint semnific„ faptul c„ a∫ezarea este
                  comun„.
 8          MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 862/4.XII.2003
          ANEXA Nr. 1.19                                      ANEXA Nr. 2.19
STEMA COMUNEI CORNU LUNCII,                  DESCRIEREA ™I SEMNIFICAfiIILE
   JUDEfiUL SUCEAVA
                    elementelor Ónsumate ale stemei comunei Cornu Luncii, jude˛ul Suceava

                    Descrierea stemei:
                    Stema comunei Cornu Luncii, potrivit anexei nr. 1.19, se compune dintr-un
                   scut Ómp„r˛it pe vertical„ (pal) Ón dou„sprezece c‚mpuri, altern‚nd aur ∫i verde,
                   cu o fascie ro∫ie Ónc„rcat„ cu un c„prior alerg‚nd spre dreapta, de aur.
                    Scutul este timbrat cu o coroan„ mural„ cu un turn de argint.
                    Semnifica˛iile elementelor Ónsumate:
                    Propunerea de stem„ a comunei Cornu Luncii asigur„ concordan˛a
                   elementelor acesteia cu specificul economic, social, cultural ∫i tradi˛ia istoric„
                   ale comunei, respect‚nd tradi˛ia heraldic„ a acestei zone ∫i legile ∫tiin˛ei
                   heraldicii.
                    Coroana mural„ cu un turn de argint semnific„ faptul c„ a∫ezarea este
                   comun„.
          ANEXA Nr. 1.20                                      ANEXA Nr. 2.20

   STEMA COMUNEI CRUCEA,                  DESCRIEREA ™I SEMNIFICAfiIILE
    JUDEfiUL SUCEAVA
                      elementelor Ónsumate ale stemei comunei Crucea, jude˛ul Suceava
                    Descrierea stemei:
                    Stema comunei Crucea, potrivit anexei nr. 1.20, se compune dintr-un scut,
                   pe fond albastru, cu o cruce de aur Ónso˛it„ Ón partea de sus de dou„ perechi
                   de ciocane minere∫ti, Óncruci∫ate, de argint.
                    Scutul este timbrat cu o coroan„ mural„ cu un turn de argint.
                    Semnifica˛iile elementelor Ónsumate:
                    Propunerea de stem„ a comunei Crucea asigur„ concordan˛a elementelor
                   acesteia cu specificul economic, social, cultural ∫i tradi˛ia istoric„ ale comunei,
                   respect‚nd tradi˛ia heraldic„ a acestei zone ∫i legile ∫tiin˛ei heraldicii.
                    Coroana mural„ cu un turn de argint semnific„ faptul c„ a∫ezarea este
                   comun„.
          ANEXA Nr. 1.21                                      ANEXA Nr. 2.21
STEMA COMUNEI D√RM√NE™TI,                   DESCRIEREA ™I SEMNIFICAfiIILE
  JUDEfiUL SUCEAVA
                     elementelor Ónsumate ale stemei comunei D„rm„ne∫ti, jude˛ul Suceava

                    Descrierea stemei:
                    Stema comunei D„rm„ne∫ti, potrivit anexei nr. 1.21, se compune dintr-un
                   scut, pe fond ro∫u, cu o band„ albastr„ Ónc„rcat„ cu trei spice cu frunze,
                   Ónso˛it„ Ón partea de sus de o roz„, toate de aur.
                    Scutul este timbrat cu o coroan„ mural„ cu un turn de argint.
                    Semnifica˛iile elementelor Ónsumate:
                    Propunerea de stem„ a comunei D„rm„ne∫ti asigur„ concordan˛a
                   elementelor acesteia cu specificul economic, social, cultural ∫i tradi˛ia istoric„
                   ale comunei, respect‚nd tradi˛ia heraldic„ a acestei zone ∫i legile ∫tiin˛ei
                   heraldicii.
                    Coroana mural„ cu un turn de argint semnific„ faptul c„ a∫ezarea este
                   comun„.
          MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 862/4.XII.2003                 9

         ANEXA Nr. 1.22                                     ANEXA Nr. 2.22
STEMA COMUNEI DOLHASCA,                  DESCRIEREA ™I SEMNIFICAfiIILE
  JUDEfiUL SUCEAVA          elementelor Ónsumate ale stemei comunei Dolhasca, jude˛ul Suceava

                   Descrierea stemei:
                   Stema comunei Dolhasca, potrivit anexei nr. 1.22, se compune dintr-un scut
                 t„iat.
                   Œn partea superioar„, pe fond de contrahermin„, un cap de bour cu g‚tul
                 conturnat, Ónso˛it de o stea cu opt raze Óntre coarne, un disc solar ∫i un crai-
                 nou, Ón st‚nga, — toate de aur.
                   Œn partea inferioar„, pe fond ro∫u, un arbore dezr„d„cinat, de aur.
                   Scutul este timbrat cu o coroan„ mural„ cu un turn de argint.
                   Semnifica˛iile elementelor Ónsumate:
                   Propunerea de stem„ a comunei Dolhasca asigur„ concordan˛a elementelor
                 acesteia cu specificul economic, social, cultural ∫i tradi˛ia istoric„ ale comunei,
                 respect‚nd tradi˛ia heraldic„ a acestei zone ∫i legile ∫tiin˛ei heraldicii.
                   Coroana mural„ cu un turn de argint semnific„ faptul c„ a∫ezarea este
                 comun„.
         ANEXA Nr. 1.23                                     ANEXA Nr. 2.23

 STEMA COMUNEI DOLHE™TI,                 DESCRIEREA ™I SEMNIFICAfiIILE
  JUDEfiUL SUCEAVA          elementelor Ónsumate ale stemei comunei Dolhe∫ti, jude˛ul Suceava

                   Descrierea stemei:
                   Stema comunei Dolhe∫ti, potrivit anexei nr. 1.23, se compune dintr-un scut
                 pe fond albastru, cu un br‚u de zid, de argint.
                   Œn partea superioar„, Sf‚nta Paraschiva cu aureol„ cu bordur„ ro∫ie,
                 Ómbr„cat„ Ón negru, ˛in‚nd Ón m‚na dreapt„ o cruce de aur, cu fa˛a ∫i m‚inile
                 naturale.
                   Œn partea inferioar„, un spic de frunze flancat de dou„ albine, toate de aur.
                   Scutul este timbrat cu o coroan„ mural„ cu un turn de argint.
                   Semnifica˛iile elementelor Ónsumate:
                   Propunerea de stem„ a comunei Dolhe∫ti asigur„ concordan˛a elementelor
                 acesteia cu specificul economic, social, cultural ∫i tradi˛ia istoric„ ale comunei,
                 respect‚nd tradi˛ia heraldic„ a acestei zone ∫i legile ∫tiin˛ei heraldicii.
                   Coroana mural„ cu un turn de argint semnific„ faptul c„ a∫ezarea este
                 comun„.
         ANEXA Nr. 1.24                                     ANEXA Nr. 2.24
STEMA COMUNEI DORNA-ARINI,                DESCRIEREA ™I SEMNIFICAfiIILE
   JUDEfiUL SUCEAVA         elementelor Ónsumate ale stemei comunei Dorna-Arini, jude˛ul Suceava
                   Descrierea stemei:
                   Stema comunei Dorna-Arini, potrivit anexei nr. 1.24, se compune dintr-un
                 scut pe fond albastru, cu o band„ din argint Ónc„rcat„ cu trei brazi
                 dezr„d„cina˛i, verzi.
                   Scutul este timbrat cu o coroan„ mural„ cu un turn de argint.
                   Semnifica˛iile elementelor Ónsumate:
                   Propunerea de stem„ a comunei Dorna-Arini asigur„ concordan˛a
                 elementelor acesteia cu specificul economic, social, cultural ∫i tradi˛ia istoric„
                 ale comunei, respect‚nd tradi˛ia heraldic„ a acestei zone ∫i legile ∫tiin˛ei
                 heraldicii.
                   Coroana mural„ cu un turn de argint semnific„ faptul c„ a∫ezarea este
                 comun„.
 10         MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 862/4.XII.2003
          ANEXA Nr. 1.25                                      ANEXA Nr. 2.25
  STEMA COMUNEI DORNA                   DESCRIEREA ™I SEMNIFICAfiIILE
CANDRENILOR, JUDEfiUL SUCEAVA/
                  elementelor Ónsumate ale stemei comunei Dorna Candrenilor, jude˛ul Suceava

                    Descrierea stemei:
                    Stema comunei Dorna Candrenilor, potrivit anexei nr. 1.25, se compune
                  dintr-un scut pe fond ro∫u, Ónc„rcat cu un cap de cerb v„zut din fa˛„, de aur,
                  cu o cruce Óntre coarne, de argint.
                    Scutul este timbrat cu o coroan„ mural„ cu un turn de argint.
                    Semnifica˛iile elementelor Ónsumate:
                    Propunerea de stem„ a comunei Dorna Candrenilor asigur„ concordan˛a
                  elementelor acesteia cu specificul economic, social, cultural ∫i tradi˛ia istoric„
                  ale comunei, respect‚nd tradi˛ia heraldic„ a acestei zone ∫i legile ∫tiin˛ei
                  heraldicii.
                    Coroana mural„ cu un turn de argint semnific„ faptul c„ a∫ezarea este
                  comun„.
          ANEXA Nr. 1.26                                      ANEXA Nr. 2.26

 STEMA COMUNEI DORNE™TI,                  DESCRIEREA ™I SEMNIFICAfiIILE
   JUDEfiUL SUCEAVA
                     elementelor Ónsumate ale stemei comunei Dorne∫ti, jude˛ul Suceava
                    Descrierea stemei:
                    Stema comunei Dorne∫ti, potrivit anexei nr. 1.26, se compune dintr-un scut
                  de aur, cu crucea îSf‚ntul Andrei“, ro∫ie; Ón mijloc, o floare de in albastr„, cu
                  staminele de aur ∫i sepalele verzi.
                    Scutul este timbrat cu o coroan„ mural„ cu un turn de argint.
                    Semnifica˛iile elementelor Ónsumate:
                    Propunerea de stem„ a comunei Dorne∫ti asigur„ concordan˛a elementelor
                  acesteia cu specificul economic, social, cultural ∫i tradi˛ia istoric„ ale comunei,
                  respect‚nd tradi˛ia heraldic„ a acestei zone ∫i legile ∫tiin˛ei heraldicii.
                    Coroana mural„ cu un turn de argint semnific„ faptul c„ a∫ezarea este
                  comun„.
          ANEXA Nr. 1.27                                      ANEXA Nr. 2.27
 STEMA COMUNEI DR√GOIE™TI,                 DESCRIEREA ™I SEMNIFICAfiIILE
   JUDEfiUL SUCEAVA          elementelor Ónsumate ale stemei comunei Dr„goie∫ti, jude˛ul Suceava

                    Descrierea stemei:
                    Stema comunei Dr„goie∫ti, potrivit anexei nr. 1.27, se compune dintr-un scut
                  pe fond albastru, cu o fascie ro∫ie Ónc„rcat„ cu un plug, de aur.
                    Fascia este Ónso˛it„ Ón partea superioar„ de patru spice de gr‚u Óncruci∫ate,
                  iar Ón partea inferioar„ de o creang„ de m„r Ónflorit„, cu v‚rful spre dreapta,
                  toate de argint.
                    Scutul este timbrat cu o coroan„ mural„ cu un turn de argint.
                    Semnifica˛iile elementelor Ónsumate:
                    Propunerea de stem„ a comunei Dr„goie∫ti asigur„ concordan˛a elementelor
                  acesteia cu specificul economic, social, cultural ∫i tradi˛ia istoric„ ale comunei,
                  respect‚nd tradi˛ia heraldic„ a acestei zone ∫i legile ∫tiin˛ei heraldicii.
                    Coroana mural„ cu un turn de argint semnific„ faptul c„ a∫ezarea este
                  comun„.
          MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 862/4.XII.2003                 11

         ANEXA Nr. 1.28                                      ANEXA Nr. 2.28
STEMA COMUNEI DR√GU™ENI,                  DESCRIEREA ™I SEMNIFICAfiIILE
  JUDEfiUL SUCEAVA
                   elementelor Ónsumate ale stemei comunei Dr„gu∫eni, jude˛ul Suceava

                   Descrierea stemei:
                   Stema comunei Dr„gu∫eni, potrivit anexei nr. 1.28, se compune dintr-un scut
                 Ómp„r˛it pe vertical„ (pal) Ón dou„sprezece c‚mpuri altern‚nd aur ∫i ro∫u, cu o
                 fascie verde Ónc„rcat„ cu o cruce treflat„ ro∫ie.
                   Crucea treflat„ ro∫ie este flancat„ de doi porumbei, afronta˛i, de argint.
                   Scutul este timbrat cu o coroan„ mural„ cu un turn de argint.
                   Semnifica˛iile elementelor Ónsumate:
                   Propunerea de stem„ a comunei Dr„gu∫eni asigur„ concordan˛a elementelor
                 acesteia cu specificul economic, social, cultural ∫i tradi˛ia istoric„ ale comunei,
                 respect‚nd tradi˛ia heraldic„ a acestei zone ∫i legile ∫tiin˛ei heraldicii.
                   Coroana mural„ cu un turn de argint semnific„ faptul c„ a∫ezarea este
                 comun„.
         ANEXA Nr. 1.29                                      ANEXA Nr. 2.29

STEMA COMUNEI DUMBR√VENI,                 DESCRIEREA ™I SEMNIFICAfiIILE
  JUDEfiUL SUCEAVA
                   elementelor Ónsumate ale stemei comunei Dumbr„veni, jude˛ul Suceava

                   Descrierea stemei:
                   Stema comunei Dumbr„veni, potrivit anexei nr. 1.29, se compune dintr-un
                 scut scartelat, aur ∫i ro∫u.
                   Œn fiecare cartier se afl„ c‚te o barz„ Ón culori naturale, afrontate, st‚nd pe
                 o platform„ verde.
                   Scutul este timbrat cu o coroan„ mural„ cu un turn de argint.
                   Semnifica˛iile elementelor Ónsumate:
                   Propunerea de stem„ a comunei Dumbr„veni asigur„ concordan˛a
                 elementelor acesteia cu specificul economic, social, cultural ∫i tradi˛ia istoric„
                 ale comunei, respect‚nd tradi˛ia heraldic„ a acestei zone ∫i legile ∫tiin˛ei
                 heraldicii.
                   Coroana mural„ cu un turn de argint semnific„ faptul c„ a∫ezarea este
                 comun„.
         ANEXA Nr. 1.30                                      ANEXA Nr. 2.30
STEMA COMUNEI F¬NT¬NELE,
                              DESCRIEREA ™I SEMNIFICAfiIILE
  JUDEfiUL SUCEAVA
                    elementelor Ónsumate ale stemei comunei F‚nt‚nele, jude˛ul Suceava

                   Descrierea stemei:
                   Stema comunei F‚nt‚nele, potrivit anexei nr. 1.30, se compune dintr-un scut
                 pe fond ro∫u, cu o band„ albastr„ Ónc„rcat„ cu dou„ f‚nt‚nele, de aur.
                   Scutul este timbrat cu o coroan„ mural„ cu un turn de argint.
                   Semnifica˛iile elementelor Ónsumate:
                   Propunerea de stem„ a comunei F‚nt‚nele asigur„ concordan˛a elementelor
                 acesteia cu specificul economic, social, cultural ∫i tradi˛ia istoric„ ale comunei,
                 respect‚nd tradi˛ia heraldic„ a acestei zone ∫i legile ∫tiin˛ei heraldicii.
                   Coroana mural„ cu un turn de argint semnific„ faptul c„ a∫ezarea este
                 comun„.
 12         MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 862/4.XII.2003
         ANEXA Nr. 1.31                                      ANEXA Nr. 2.31
 STEMA COMUNE FOR√™TI,                   DESCRIEREA ™I SEMNIFICAfiIILE
   JUDEfiUL SUCEAVA
                     elementelor Ónsumate ale stemei comunei For„∫ti, jude˛ul Suceava
                    Descrierea stemei:
                    Stema comunei For„∫ti, potrivit anexei nr. 1.31, se compune dintr-un scut pe
                  fond albastru, cu o inim„ pe care se sprijin„ doi porumbei, afronta˛i, ˛in‚nd Ón
                  cioc c‚te un spic de gr‚u, Óncruci∫ate, toate de aur.
                    Scutul este timbrat cu o coroan„ mural„ cu un turn de argint.
                    Semnifica˛iile elementelor Ónsumate:
                    Propunerea de stem„ a comunei For„∫ti asigur„ concordan˛a elementelor
                  acesteia cu specificul economic, social, cultural ∫i tradi˛ia istoric„ ale comunei,
                  respect‚nd tradi˛ia heraldic„ a acestei zone ∫i legile ∫tiin˛ei heraldicii.
                    Coroana mural„ cu un turn de argint semnific„ faptul c„ a∫ezarea este
                  comun„.
         ANEXA Nr. 1.32                                      ANEXA Nr. 2.32

  STEMA COMUNEI FRASIN,                   DESCRIEREA ™I SEMNIFICAfiIILE
   JUDEfiUL SUCEAVA
                     elementelor Ónsumate ale stemei comunei Frasin, jude˛ul Suceava
                    Descrierea stemei:
                    Stema comunei Frasin, potrivit anexei nr. 1.32, se compune dintr-un scut de
                  aur, Ónc„rcat cu un scut Ón form„ de inim„, ro∫ie, peste care bareaz„ o ancor„
                  albastr„ ∫i o cruce latin„, Ón band„, neagr„.
                    Scutul este timbrat cu o coroan„ mural„ cu un turn de argint.
                    Semnifica˛iile elementelor Ónsumate:
                    Propunerea de stem„ a comunei Frasin asigur„ concordan˛a elementelor
                  acesteia cu specificul economic, social, cultural ∫i tradi˛ia istoric„ ale comunei,
                  respect‚nd tradi˛ia heraldic„ a acestei zone ∫i legile ∫tiin˛ei heraldicii.
                    Coroana mural„ cu un turn de argint semnific„ faptul c„ a∫ezarea este
                  comun„.
          ANEXA Nr. 1.33                                      ANEXA Nr. 2.33
STEMA COMUNEI FR√T√UfiII NOI,                 DESCRIEREA ™I SEMNIFICAfiIILE
   JUDEfiUL SUCEAVA          elementelor Ónsumate ale stemei comunei Fr„t„u˛ii Noi, jude˛ul Suceava

                    Descrierea stemei:
                    Stema comunei Fr„t„u˛ii Noi, potrivit anexei nr. 1.33, se compune dintr-un
                  scut pe fond albastru, Ón v‚rf cu o movil„ neagr„, din care cre∫te un lujer cu
                  frunze ∫i trei lalele pestri˛e Ón culori naturale, flancat Ón partea de sus de dou„
                  semne heraldice, ro∫ii.
                    Chef-ul scutului mic∫orat, din˛at, negru, cu trei lacrimi de argint.
                    Scutul este timbrat cu o coroan„ mural„ cu un turn de argint.
                    Semnifica˛iile elementelor Ónsumate:
                    Propunerea de stem„ a comunei Fr„t„u˛ii Noi asigur„ concordan˛a
                  elementelor acesteia cu specificul economic, social, cultural ∫i tradi˛ia istoric„
                  ale comunei, respect‚nd tradi˛ia heraldic„ a acestei zone ∫i legile ∫tiin˛ei
                  heraldicii.
                    Coroana mural„ cu un turn de argint semnific„ faptul c„ a∫ezarea este
                  comun„.
           MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 862/4.XII.2003                  13

          ANEXA Nr. 1.34                                      ANEXA Nr. 2.34
STEMA COMUNEI FR√T√UfiII VECHI,                DESCRIEREA ™I SEMNIFICAfiIILE
   JUDEfiUL SUCEAVA
                    elementelor Ónsumate ale stemei comunei Fr„t„u˛ii Vechi, jude˛ul Suceava

                    Descrierea stemei:
                    Stema comunei Fr„t„u˛ii Vechi, potrivit anexei nr. 1.34, se compune dintr-un
                   scut pe fond albastru, cu sfin˛ii arhangheli Mihail ∫i Gavril, de aur.
                    C‚mpia de aur, cu un semn heraldic ro∫u.
                    Scutul este timbrat cu o coroan„ mural„ cu un turn de argint.
                    Semnifica˛iile elementelor Ónsumate:
                    Propunerea de stem„ a comunei Fr„t„u˛ii Vechi asigur„ concordan˛a
                   elementelor acesteia cu specificul economic, social, cultural ∫i tradi˛ia istoric„
                   ale comunei, respect‚nd tradi˛ia heraldic„ a acestei zone ∫i legile ∫tiin˛ei
                   heraldicii.
                    Coroana mural„ cu un turn de argint semnific„ faptul c„ a∫ezarea este
                   comun„.
          ANEXA Nr. 1.35                                      ANEXA Nr. 2.35

  STEMA COMUNEI FRUMOSU,                   DESCRIEREA ™I SEMNIFICAfiIILE
   JUDEfiUL SUCEAVA
                     elementelor Ónsumate ale stemei comunei Frumosu, jude˛ul Suceava
                    Descrierea stemei:
                    Stema comunei Frumosu, potrivit anexei nr. 1.35, se compune dintr-un scut
                   pe fond albastru, cu un cap de cerb v„zut din fa˛„.
                    C‚mpia ro∫ie, cu m„sura oilor, toate de aur.
                    Scutul este timbrat cu o coroan„ mural„ cu un turn de argint.
                    Semnifica˛iile elementelor Ónsumate:
                    Propunerea de stem„ a comunei Frumosu asigur„ concordan˛a elementelor
                   acesteia cu specificul economic, social, cultural ∫i tradi˛ia istoric„ ale comunei,
                   respect‚nd tradi˛ia heraldic„ a acestei zone ∫i legile ∫tiin˛ei heraldicii.
                    Coroana mural„ cu un turn de argint semnific„ faptul c„ a∫ezarea este
                   comun„.
          ANEXA Nr. 1.36                                      ANEXA Nr. 2.36
STEMA COMUNEI FUNDU MOLDOVEI,                 DESCRIEREA ™I SEMNIFICAfiIILE
    JUDEfiUL SUCEAVA        elementelor Ónsumate ale stemei comunei Fundu Moldovei, jude˛ul Suceava

                    Descrierea stemei:
                    Stema comunei Fundu Moldovei, potrivit anexei nr. 1.36, se compune dintr-
                   un scut pe fond ro∫u, cu un br‚u de aur Ónc„rcat cu un motiv antropomorf,
                   negru.
                    Œn partea superioar„, doi cerbi cabra˛i, afronta˛i, de aur.
                    Œn partea inferioar„, Ón v‚rful scutului, o gur„ de min„ neagr„, cu dou„
                   ciocane de miner, Óncruci∫ate, de aur, Óncadrat„ cu zid„rie din moloane, de
                   argint.
                    Scutul este timbrat cu o coroan„ mural„ cu un turn de argint.
                    Semnifica˛iile elementelor Ónsumate:
                    Propunerea de stem„ a comunei Fundu Moldovei asigur„ concordan˛a
                   elementelor acesteia cu specificul economic, social, cultural ∫i tradi˛ia istoric„ ale
                   comunei, respect‚nd tradi˛ia heraldic„ a acestei zone ∫i legile ∫tiin˛ei heraldicii.
                    Coroana mural„ cu un turn de argint semnific„ faptul c„ a∫ezarea este
                   comun„.
14         MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 862/4.XII.2003
         ANEXA Nr. 1.37                                      ANEXA Nr. 2.37
STEMA COMUNEI G√L√NE™TI,                  DESCRIEREA ™I SEMNIFICAfiIILE
  JUDEfiUL SUCEAVA
                    elementelor Ónsumate ale stemei comunei G„l„ne∫ti, jude˛ul Suceava

                   Descrierea stemei:
                   Stema comunei G„l„ne∫ti, potrivit anexei nr. 1.37, se compune dintr-un scut
                 t„iat.
                   Œn partea superioar„, pe fond albastru, trei copaci dezr„d„cina˛i, al„tura˛i, de
                 aur.
                   Œn partea inferioar„, pe fond ro∫u, un plug negru.
                   Scutul este timbrat cu o coroan„ mural„ cu un turn de argint.
                   Semnifica˛iile elementelor Ónsumate:
                   Propunerea de stem„ a comunei G„l„ne∫ti asigur„ concordan˛a elementelor
                 acesteia cu specificul economic, social, cultural ∫i tradi˛ia istoric„ ale comunei,
                 respect‚nd tradi˛ia heraldic„ a acestei zone ∫i legile ∫tiin˛ei heraldicii.
                   Coroana mural„ cu un turn de argint semnific„ faptul c„ a∫ezarea este
                 comun„.
         ANEXA Nr. 1.38                                      ANEXA Nr. 2.38

STEMA COMUNEI GR√ME™TI,                  DESCRIEREA ™I SEMNIFICAfiIILE
  JUDEfiUL SUCEAVA
                    elementelor Ónsumate ale stemei comunei Gr„me∫ti, jude˛ul Suceava
                   Descrierea stemei:
                   Stema comunei Gr„me∫ti, potrivit anexei nr. 1.38, se compune dintr-un scut
                 pe fond albastru, cu bordur„ ro∫ie, Ónc„rcat cu doi manticori, cel de jos
                 conturnat, de aur.
                   Scutul este timbrat cu o coroan„ mural„ cu un turn de argint.
                   Semnifica˛iile elementelor Ónsumate:
                   Propunerea de stem„ a comunei Gr„me∫ti asigur„ concordan˛a elementelor
                 acesteia cu specificul economic, social, cultural ∫i tradi˛ia istoric„ ale comunei,
                 respect‚nd tradi˛ia heraldic„ a acestei zone ∫i legile ∫tiin˛ei heraldicii.
                   Coroana mural„ cu un turn de argint semnific„ faptul c„ a∫ezarea este
                 comun„.
         ANEXA Nr. 1.39                                      ANEXA Nr. 2.39
STEMA COMUNEI GR√NICE™TI,                 DESCRIEREA ™I SEMNIFICAfiIILE
  JUDEfiUL SUCEAVA          elementelor Ónsumate ale stemei comunei Gr„nice∫ti, jude˛ul Suceava

                   Descrierea stemei:
                   Stema comunei Gr„nice∫ti, potrivit anexei nr. 1.39, se compune dintr-un scut
                 t„iat.
                   Œn partea superioar„, pe fond albastru, ∫ase spice de aur.
                   Œn partea inferioar„, pe fond ro∫u, trei albine (dispuse doi la unu), toate
                 de aur.
                   Scutul este timbrat cu o coroan„ mural„ cu un turn de argint.
                   Semnifica˛iile elementelor Ónsumate:
                   Propunerea de stem„ a comunei Gr„nice∫ti asigur„ concordan˛a elementelor
                 acesteia cu specificul economic, social, cultural ∫i tradi˛ia istoric„ ale comunei,
                 respect‚nd tradi˛ia heraldic„ a acestei zone ∫i legile ∫tiin˛ei heraldicii.
                   Coroana mural„ cu un turn de argint semnific„ faptul c„ a∫ezarea este
                 comun„.
           MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 862/4.XII.2003                 15

          ANEXA Nr. 1.40                                     ANEXA Nr. 2.40
STEMA COMUNEI HORODNIC DE JOS,                DESCRIEREA ™I SEMNIFICAfiIILE
    JUDEfiUL SUCEAVA
                   elementelor Ónsumate ale stemei comunei Horodnic de Jos, jude˛ul Suceava

                    Descrierea stemei:
                    Stema comunei Horodnic de Jos, potrivit anexei nr. 1.40, se compune
                   dintr-un scut de argint cu trei movile negre Ón v‚rf ∫i cu un brad flancat de doi
                   pini, to˛i verzi.
                    Scutul este timbrat cu o coroan„ mural„ cu un turn de argint.
                    Semnifica˛iile elementelor Ónsumate:
                    Propunerea de stem„ a comunei Horodnic de Jos asigur„ concordan˛a
                   elementelor acesteia cu specificul economic, social, cultural ∫i tradi˛ia istoric„
                   ale comunei, respect‚nd tradi˛ia heraldic„ a acestei zone ∫i legile ∫tiin˛ei
                   heraldicii.
                    Coroana mural„ cu un turn de argint semnific„ faptul c„ a∫ezarea este
                   comun„.
          ANEXA Nr. 1.41                                     ANEXA Nr. 2.41

 STEMA COMUNEI HORODNICENI,                 DESCRIEREA ™I SEMNIFICAfiIILE
   JUDEfiUL SUCEAVA          elementelor Ónsumate ale stemei comunei Horodniceni, jude˛ul Suceava

                    Descrierea stemei:
                    Stema comunei Horodniceni, potrivit anexei nr. 1.41, se compune dintr-un
                   scut ro∫u Ónc„rcat cu un semn Ón pal, Ón form„ de s„geat„ r„sturnat„ cu trei
                   traverse; traversa din cap„tul de sus se termin„ Ón semic‚rj„, cea din mijloc
                   este Ón form„ de semicerc deschis Ón sus, iar cea de jos este dreapt„, de aur.
                    Semnul este flancat Ón partea de sus de doi brazi dezr„d„cina˛i, de argint.
                    Scutul este timbrat cu o coroan„ mural„ cu un turn de argint.
                    Semnifica˛iile elementelor Ónsumate:
                    Propunerea de stem„ a comunei Horodniceni asigur„ concordan˛a
                   elementelor acesteia cu specificul economic, social, cultural ∫i tradi˛ia istoric„
                   ale comunei, respect‚nd tradi˛ia heraldic„ a acestei zone ∫i legile ∫tiin˛ei
                   heraldicii.
                    Coroana mural„ cu un turn de argint semnific„ faptul c„ a∫ezarea este
                   comun„.
          ANEXA Nr. 1.42                                     ANEXA Nr. 2.42
  STEMA COMUNEI IACOBENI,                  DESCRIEREA ™I SEMNIFICAfiIILE
   JUDEfiUL SUCEAVA
                     elementelor Ónsumate ale stemei comunei Iacobeni, jude˛ul Suceava

                    Descrierea stemei:
                    Stema comunei Iacobeni, potrivit anexei nr. 1.42, se compune dintr-un scut
                   de argint, cu dou„ ciocane minere∫ti Óncruci∫ate, ro∫ii; ciocanele sunt flancate
                   de doi brazi dezr„d„cina˛i, verzi.
                    La baza scutului, pe fond albastru, un pe∫te Ónot‚nd spre dreapta, de argint.
                    Scutul este timbrat cu o coroan„ mural„ cu un turn de argint.
                    Semnifica˛iile elementelor Ónsumate:
                    Propunerea de stem„ a comunei Iacobeni asigur„ concordan˛a elementelor
                   acesteia cu specificul economic, social, cultural ∫i tradi˛ia istoric„ ale comunei,
                   respect‚nd tradi˛ia heraldic„ a acestei zone ∫i legile ∫tiin˛ei heraldicii.
                    Coroana mural„ cu un turn de argint semnific„ faptul c„ a∫ezarea este
                   comun„.
16           MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 862/4.XII.2003
          ANEXA Nr. 1.43                                     ANEXA Nr. 2.43
 STEMA COMUNEI IPOTE™TI,                   DESCRIEREA ™I SEMNIFICAfiIILE
  JUDEfiUL SUCEAVA            elementelor Ónsumate ale stemei comunei Ipote∫ti, jude˛ul Suceava

                     Descrierea stemei:
                     Stema comunei Ipote∫ti, potrivit anexei nr. 1.43, se compune dintr-un scut
                   t„iat.
                     Œn c‚mpul superior albastru, un vultur cu zborul deschis, cu capul Óntors spre
                   dreapta, de aur, ˛in‚nd Ón gheare dou„ fulgere ro∫ii.
                     Partea inferioar„ a scutului este ro∫ie.
                     Scutul este timbrat cu o coroan„ mural„ cu un turn de argint.
                     Semnifica˛iile elementelor Ónsumate:
                     Propunerea de stem„ a comunei Ipote∫ti asigur„ concordan˛a elementelor
                   acesteia cu specificul economic, social, cultural ∫i tradi˛ia istoric„ ale comunei,
                   respect‚nd tradi˛ia heraldic„ a acestei zone ∫i legile ∫tiin˛ei heraldicii.
                     Coroana mural„ cu un turn de argint semnific„ faptul c„ a∫ezarea este
                   comun„.
          ANEXA Nr. 1.44                                     ANEXA Nr. 2.44

STEMA COMUNEI IZVOARELE                   DESCRIEREA ™I SEMNIFICAfiIILE
SUCEVEI, JUDEfiUL SUCEAVA       elementelor Ónsumate ale stemei comunei Izvoarele Sucevei, jude˛ul Suceava

                    Descrierea stemei:
                    Stema comunei Izvoarele Sucevei, potrivit anexei nr. 1.44, se compune
                   dintr-un scut de argint cu un ou Ónchistrit, ro∫u; la baza scutului, c‚mpia verde,
                   cu dou„ roze al„turate, de aur.
                    Chef-ul scutului mic∫orat, din˛at, negru, cu trei lacrimi de argint.
                    Scutul este timbrat cu o coroan„ mural„ cu un turn de argint.
                    Semnifica˛iile elementelor Ónsumate:
                    Propunerea de stem„ a comunei Izvoarele Sucevei asigur„ concordan˛a
                   elementelor acesteia cu specificul economic, social, cultural ∫i tradi˛ia istoric„
                   ale comunei, respect‚nd tradi˛ia heraldic„ a acestei zone ∫i legile ∫tiin˛ei
                   heraldicii.
                    Coroana mural„ cu un turn de argint semnific„ faptul c„ a∫ezarea este
                   comun„.
          ANEXA Nr. 1.45                                     ANEXA Nr. 2.45
   STEMA COMUNEI LITENI,                  DESCRIEREA ™I SEMNIFICAfiIILE
    JUDEfiUL SUCEAVA
                      elementelor Ónsumate ale stemei comunei Liteni, jude˛ul Suceava

                    Descrierea stemei:
                    Stema comunei Liteni, potrivit anexei nr. 1.45, se compune dintr-un scut
                   albastru Ónc„rcat cu o f‚nt‚n„ cu cump„n„, de aur, ∫i ghizdelele de argint, iar
                   Ón st‚nga un plop, de aur.
                    La baza scutului, c‚mpia verde.
                    Scutul este timbrat cu o coroan„ mural„ cu un turn de argint.
                    Semnifica˛iile elementelor Ónsumate:
                    Propunerea de stem„ a comunei Liteni asigur„ concordan˛a elementelor
                   acesteia cu specificul economic, social, cultural ∫i tradi˛ia istoric„ ale comunei,
                   respect‚nd tradi˛ia heraldic„ a acestei zone ∫i legile ∫tiin˛ei heraldicii.
                    Coroana mural„ cu un turn de argint semnific„ faptul c„ a∫ezarea este
                   comun„.
          MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 862/4.XII.2003                17

         ANEXA Nr. 1.46                                     ANEXA Nr. 2.46
 STEMA COMUNEI MARGINEA,                 DESCRIEREA ™I SEMNIFICAfiIILE
   JUDEfiUL SUCEAVA          elementelor Ónsumate ale stemei comunei Marginea, jude˛ul Suceava

                   Descrierea stemei:
                   Stema comunei Marginea, potrivit anexei nr. 1.46, se compune dintr-un scut
                 despicat, cu bordur„ ro∫ie.
                   Primul cartier, de argint, Ónc„rcat cu o oal„ de ceramic„ neagr„, cu coada
                 spre st‚nga.
                   Al doilea cartier, albastru, cu un brad dezr„d„cinat, de argint.
                   Scutul este timbrat cu o coroan„ mural„ cu un turn de argint.
                   Semnifica˛iile elementelor Ónsumate:
                   Propunerea de stem„ a comunei Marginea asigur„ concordan˛a elementelor
                 acesteia cu specificul economic, social, cultural ∫i tradi˛ia istoric„ ale comunei,
                 respect‚nd tradi˛ia heraldic„ a acestei zone ∫i legile ∫tiin˛ei heraldicii.
                   Coroana mural„ cu un turn de argint semnific„ faptul c„ a∫ezarea este
                 comun„.
         ANEXA Nr. 1.47                                     ANEXA Nr. 2.47

 STEMA COMUNEI M√LINI,                  DESCRIEREA ™I SEMNIFICAfiIILE
  JUDEfiUL SUCEAVA           elementelor Ónsumate ale stemei comunei M„lini, jude˛ul Suceava

                   Descrierea stemei:
                   Stema comunei M„lini, potrivit anexei nr. 1.47, se compune dintr-un scut
                 t„iat.
                   Œn partea superioar„, pe albastru, o cruce treflat„ ro∫ie, flancat„ de doi
                 arbori dezr„d„cina˛i, de aur.
                   Œn partea inferioar„, pe ro∫u, o c„prioar„ alerg‚nd spre dreapta, de aur.
                   Scutul este timbrat cu o coroan„ mural„ cu un turn de argint.
                   Semnifica˛iile elementelor Ónsumate:
                   Propunerea de stem„ a comunei M„lini asigur„ concordan˛a elementelor
                 acesteia cu specificul economic, social, cultural ∫i tradi˛ia istoric„ ale comunei,
                 respect‚nd tradi˛ia heraldic„ a acestei zone ∫i legile ∫tiin˛ei heraldicii.
                   Coroana mural„ cu un turn de argint semnific„ faptul c„ a∫ezarea este
                 comun„.
         ANEXA Nr. 1.48                                     ANEXA Nr. 2.48
 STEMA COMUNEI M√N√STIREA                 DESCRIEREA ™I SEMNIFICAfiIILE
HUMORULUI, JUDEfiUL SUCEAVA
                     elementelor Ónsumate ale stemei comunei M„n„stirea Humorului,
                                jude˛ul Suceava

                   Descrierea stemei:
                   Stema comunei M„n„stirea Humorului, potrivit anexei nr. 1.48, se compune
                 dintr-un scut albastru Ónc„rcat cu un semn lapidar, ro∫u, flancat de o albin„ pe
                 dreapta ∫i de dou„ albine pe st‚nga, de aur.
                   Scutul este timbrat cu o coroan„ mural„ cu un turn de argint.
                   Semnifica˛iile elementelor Ónsumate:
                   Propunerea de stem„ a comunei M„n„stirea Humorului asigur„ concordan˛a
                 elementelor acesteia cu specificul economic, social, cultural ∫i tradi˛ia istoric„
                 ale comunei, respect‚nd tradi˛ia heraldic„ a acestei zone ∫i legile ∫tiin˛ei
                 heraldicii.
                   Coroana mural„ cu un turn de argint semnific„ faptul c„ a∫ezarea este
                 comun„.
 18          MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 862/4.XII.2003
          ANEXA Nr. 1.49                                      ANEXA Nr. 2.49
 STEMA COMUNEI MILI™√UfiI,                  DESCRIEREA ™I SEMNIFICAfiIILE
   JUDEfiUL SUCEAVA
                     elementelor Ónsumate ale stemei comunei Mili∫„u˛i, jude˛ul Suceava
                    Descrierea stemei:
                    Stema comunei Mili∫„u˛i, potrivit anexei nr. 1.49, se compune dintr-un scut
                   pe fond albastru pe trei spice, cu frunze, cel din mijloc mai Ónalt.
                    Treimea inferioar„, ro∫ie, cu o cruce treflat„, toate de aur.
                    Scutul este timbrat cu o coroan„ mural„ cu un turn de argint.
                    Semnifica˛iile elementelor Ónsumate:
                    Propunerea de stem„ a comunei Mili∫„u˛i asigur„ concordan˛a elementelor
                   acesteia cu specificul economic, social, cultural ∫i tradi˛ia istoric„ ale comunei,
                   respect‚nd tradi˛ia heraldic„ a acestei zone ∫i legile ∫tiin˛ei heraldicii.
                    Coroana mural„ cu un turn de argint semnific„ faptul c„ a∫ezarea este
                   comun„.
          ANEXA Nr. 1.50                                      ANEXA Nr. 2.50

  STEMA COMUNEI MITOCU                    DESCRIEREA ™I SEMNIFICAfiIILE
DRAGOMIRNEI, JUDEfiUL SUCEAVA
                       elementelor Ónsumate ale stemei comunei Mitocu Dragomirnei,
                                  jude˛ul Suceava

                    Descrierea stemei:
                    Stema comunei Mitocu Dragomirnei, potrivit anexei nr. 1.50, se compune
                   dintr-un scut ro∫u cu bordur„ de argint, Ónc„rcat cu o lalea de aur.
                    Scutul este timbrat cu o coroan„ mural„ cu un turn de argint.
                    Semnifica˛iile elementelor Ónsumate:
                    Propunerea de stem„ a comunei Mitocu Dragomirnei asigur„ concordan˛a
                   elementelor acesteia cu specificul economic, social, cultural ∫i tradi˛ia istoric„
                   ale comunei, respect‚nd tradi˛ia heraldic„ a acestei zone ∫i legile ∫tiin˛ei
                   heraldicii.
                    Coroana mural„ cu un turn de argint semnific„ faptul c„ a∫ezarea este
                   comun„.
          ANEXA Nr. 1.51                                      ANEXA Nr. 2.51
   STEMA COMUNEI MOARA,                  DESCRIEREA ™I SEMNIFICAfiIILE
    JUDEfiUL SUCEAVA
                      elementelor Ónsumate ale stemei comunei Moara, jude˛ul Suceava
                    Descrierea stemei:
                    Stema comunei Moara, potrivit anexei nr. 1.51, se compune dintr-un scut
                   albastru, Ónc„rcat cu dou„ ro˛i de moar„, ro∫ii, una sub alta, flancate de dou„
                   spice de aur.
                    Scutul este timbrat cu o coroan„ mural„ cu un turn de argint.
                    Semnifica˛iile elementelor Ónsumate:
                    Propunerea de stem„ a comunei Moara asigur„ concordan˛a elementelor
                   acesteia cu specificul economic, social, cultural ∫i tradi˛ia istoric„ ale comunei,
                   respect‚nd tradi˛ia heraldic„ a acestei zone ∫i legile ∫tiin˛ei heraldicii.
                    Coroana mural„ cu un turn de argint semnific„ faptul c„ a∫ezarea este
                   comun„.
          MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 862/4.XII.2003                 19

        ANEXA Nr. 1.52                                      ANEXA Nr. 2.52
STEMA COMUNEI MOLDOVA-                  DESCRIEREA ™I SEMNIFICAfiIILE
SULIfiA, JUDEfiUL SUCEAVA
                  elementelor Ónsumate ale stemei comunei Moldova-Suli˛a, jude˛ul Suceava

                  Descrierea stemei:
                  Stema comunei Moldova-Suli˛a, potrivit anexei nr. 1.52, se compune dintr-un
                 scut ro∫u Ónc„rcat cu un br‚u undat.
                  Œn partea superioar„, un cal alerg‚nd spre dreapta.
                  Œn partea inferioar„, o floare-de-col˛, toate de argint.
                  Scutul este timbrat cu o coroan„ mural„ cu un turn de argint.
                  Semnifica˛iile elementelor Ónsumate:
                  Propunerea de stem„ a comunei Moldova-Suli˛a asigur„ concordan˛a
                 elementelor acesteia cu specificul economic, social, cultural ∫i tradi˛ia istoric„
                 ale comunei, respect‚nd tradi˛ia heraldic„ a acestei zone ∫i legile ∫tiin˛ei
                 heraldicii.
                  Coroana mural„ cu un turn de argint semnific„ faptul c„ a∫ezarea este
                 comun„.
        ANEXA Nr. 1.53                                      ANEXA Nr. 2.53

STEMA COMUNEI MOLDOVIfiA,                 DESCRIEREA ™I SEMNIFICAfiIILE
  JUDEfiUL SUCEAVA
                   elementelor Ónsumate ale stemei comunei Moldovi˛a, jude˛ul Suceava
                  Descrierea stemei:
                  Stema comunei Moldovi˛a, potrivit anexei nr. 1.53, se compune dintr-un scut
                 albastru, cu un cerb Ón mers, spre dreapta, de aur.
                  Cerbul este flancat Ón partea de sus de doi brazi dezr„d„cina˛i, de argint.
                  Scutul este timbrat cu o coroan„ mural„ cu un turn de argint.
                  Semnifica˛iile elementelor Ónsumate:
                  Propunerea de stem„ a comunei Moldovi˛a asigur„ concordan˛a elementelor
                 acesteia cu specificul economic, social, cultural ∫i tradi˛ia istoric„ ale comunei,
                 respect‚nd tradi˛ia heraldic„ a acestei zone ∫i legile ∫tiin˛ei heraldicii.
                  Coroana mural„ cu un turn de argint semnific„ faptul c„ a∫ezarea este
                 comun„.
        ANEXA Nr. 1.54                                      ANEXA Nr. 2.54
STEMA COMUNEI MU™ENIfiA,                  DESCRIEREA ™I SEMNIFICAfiIILE
  JUDEfiUL SUCEAVA
                   elementelor Ónsumate ale stemei comunei Mu∫eni˛a, jude˛ul Suceava

                  Descrierea stemei:
                  Stema comunei Mu∫eni˛a, potrivit anexei nr. 1.54, se compune dintr-un scut
                 albastru Ónc„rcat cu trei ghinde de aur, cu c‚te dou„ frunze (dispuse doi la
                 unu).
                  Chef-ul scutului mic∫orat, din˛at, negru, cu trei lacrimi de argint.
                  Scutul este timbrat cu o coroan„ mural„ cu un turn de argint.
                  Semnifica˛iile elementelor Ónsumate:
                  Propunerea de stem„ a comunei Mu∫eni˛a asigur„ concordan˛a elementelor
                 acesteia cu specificul economic, social, cultural ∫i tradi˛ia istoric„ ale comunei,
                 respect‚nd tradi˛ia heraldic„ a acestei zone ∫i legile ∫tiin˛ei heraldicii.
                  Coroana mural„ cu un turn de argint semnific„ faptul c„ a∫ezarea este
                 comun„.
20          MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 862/4.XII.2003
          ANEXA Nr. 1.55                                      ANEXA Nr. 2.55
   STEMA COMUNEI OSTRA,                  DESCRIEREA ™I SEMNIFICAfiIILE
    JUDEfiUL SUCEAVA           elementelor Ónsumate ale stemei comunei Ostra, jude˛ul Suceava

                    Descrierea stemei:
                    Stema comunei Ostra, potrivit anexei nr. 1.55, se compune dintr-un scut
                  t„iat.
                    Œn partea superioar„, pe albastru, un c„prior alerg‚nd spre dreapta, de aur.
                    Œn partea inferioar„, pe ro∫u, Ón v‚rful scutului, o gur„ de min„ neagr„, cu
                  dou„ ciocane minere∫ti Óncruci∫ate, de aur, cu zid„rie din moloane, de argint.
                    Scutul este timbrat cu o coroan„ mural„ cu un turn de argint.
                    Semnifica˛iile elementelor Ónsumate:
                    Propunerea de stem„ a comunei Ostra asigur„ concordan˛a elementelor
                  acesteia cu specificul economic, social, cultural ∫i tradi˛ia istoric„ ale comunei,
                  respect‚nd tradi˛ia heraldic„ a acestei zone ∫i legile ∫tiin˛ei heraldicii.
                    Coroana mural„ cu un turn de argint semnific„ faptul c„ a∫ezarea este
                  comun„.
          ANEXA Nr. 1.56                                      ANEXA Nr. 2.56

 STEMA COMUNEI PANACI,                   DESCRIEREA ™I SEMNIFICAfiIILE
   JUDEfiUL SUCEAVA           elementelor Ónsumate ale stemei comunei Panaci, jude˛ul Suceava

                    Descrierea stemei:
                    Stema comunei Panaci, potrivit anexei nr. 1.56, se compune dintr-un scut
                  t„iat.
                    Œn partea superioar„, pe albastru, trei brazi al„tura˛i, dezr„d„cina˛i, de argint.
                    Œn partea inferioar„, de aur, un coco∫ de munte c‚nt‚nd, Ón culori naturale,
                  st‚nd pe o ramur„ verde.
                    Scutul este timbrat cu o coroan„ mural„ cu un turn de argint.
                    Semnifica˛iile elementelor Ónsumate:
                    Propunerea de stem„ a comunei Panaci asigur„ concordan˛a elementelor
                  acesteia cu specificul economic, social, cultural ∫i tradi˛ia istoric„ ale comunei,
                  respect‚nd tradi˛ia heraldic„ a acestei zone ∫i legile ∫tiin˛ei heraldicii.
                    Coroana mural„ cu un turn de argint semnific„ faptul c„ a∫ezarea este
                  comun„.
          ANEXA Nr. 1.57                                      ANEXA Nr. 2.57
STEMA COMUNEI P√LTINOASA,
                               DESCRIEREA ™I SEMNIFICAfiIILE
  JUDEfiUL SUCEAVA
                    elementelor Ónsumate ale stemei comunei P„ltinoasa, jude˛ul Suceava

                    Descrierea stemei:
                    Stema comunei P„ltinoasa, potrivit anexei nr. 1.57, se compune dintr-un scut
                  albastru Ónc„rcat cu trei frunze de paltin (dispuse doi la unu), toate de aur.
                    Scutul este timbrat cu o coroan„ mural„ cu un turn de argint.
                    Semnifica˛iile elementelor Ónsumate:
                    Propunerea de stem„ a comunei P„ltinoasa asigur„ concordan˛a elementelor
                  acesteia cu specificul economic, social, cultural ∫i tradi˛ia istoric„ ale comunei,
                  respect‚nd tradi˛ia heraldic„ a acestei zone ∫i legile ∫tiin˛ei heraldicii.
                    Coroana mural„ cu un turn de argint semnific„ faptul c„ a∫ezarea este
                  comun„.
             MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 862/4.XII.2003                 21

           ANEXA Nr. 1.58                                     ANEXA Nr. 2.58
  STEMA COMUNEI P√TR√UfiI,                   DESCRIEREA ™I SEMNIFICAfiIILE
   JUDEfiUL SUCEAVA
                       elementelor Ónsumate ale stemei comunei P„tr„u˛i, jude˛ul Suceava

                      Descrierea stemei:
                      Stema comunei P„tr„u˛i, potrivit anexei nr. 1.58, se compune dintr-un scut
                    albastru cu un cap de cerb v„zut din fa˛„, de aur.
                      Capul de cerb este Ónso˛it de o cruce treflat„, Óntre coarne, flancat Ón partea
                    de jos de dou„ ghinde cu o frunz„, toate de argint.
                      Scutul este timbrat cu o coroan„ mural„ cu un turn de argint.
                      Semnifica˛iile elementelor Ónsumate:
                      Propunerea de stem„ a comunei P„tr„u˛i asigur„ concordan˛a elementelor
                    acesteia cu specificul economic, social, cultural ∫i tradi˛ia istoric„ ale comunei,
                    respect‚nd tradi˛ia heraldic„ a acestei zone ∫i legile ∫tiin˛ei heraldicii.
                      Coroana mural„ cu un turn de argint semnific„ faptul c„ a∫ezarea este
                    comun„.
            ANEXA Nr. 1.59                                     ANEXA Nr. 2.59

S T EMA COMUNEI P¬RTE™TI I DE JO S,               DESCRIEREA ™I SEMNIFICAfiIILE
     JUDEfiUL SUCEAVA
                     elementelor Ónsumate ale stemei comunei P‚rte∫tii de Jos, jude˛ul Suceava

                      Descrierea stemei:
                      Stema comunei P‚rte∫tii de Jos, potrivit anexei nr. 1.59, se compune
                    dintr-un scut albastru cu un cerb dormind spre dreapta, de aur.
                      La baza scutului c‚mpia, ro∫ie, cu o ghind„ cu dou„ frunze, toate de aur.
                      Scutul este timbrat cu o coroan„ mural„ cu un turn de argint.
                      Semnifica˛iile elementelor Ónsumate:
                      Propunerea de stem„ a comunei P‚rte∫tii de Jos asigur„ concordan˛a
                    elementelor acesteia cu specificul economic, social, cultural ∫i tradi˛ia istoric„
                    ale comunei, respect‚nd tradi˛ia heraldic„ a acestei zone ∫i legile ∫tiin˛ei
                    heraldicii.
                      Coroana mural„ cu un turn de argint semnific„ faptul c„ a∫ezarea este
                    comun„.
            ANEXA Nr. 1.60                                     ANEXA Nr. 2.60
STEMA COMUNEI POIANA STAMPEI,                  DESCRIEREA ™I SEMNIFICAfiIILE
   JUDEfiUL SUCEAVA
                     elementelor Ónsumate ale stemei comunei Poiana Stampei, jude˛ul Suceava

                      Descrierea stemei:
                      Stema comunei Poiana Stampei, potrivit anexei nr. 1.60, se compune
                    dintr-un scut scartelat cu aur ∫i ro∫u.
                      Œn fiecare cartier, c‚te un coco∫ de mesteac„n, adosa˛i, Ón culori naturale.
                      Scutul este timbrat cu o coroan„ mural„ cu un turn de argint.
                      Semnifica˛iile elementelor Ónsumate:
                      Propunerea de stem„ a comunei Poiana Stampei asigur„ concordan˛a
                    elementelor acesteia cu specificul economic, social, cultural ∫i tradi˛ia istoric„
                    ale comunei, respect‚nd tradi˛ia heraldic„ a acestei zone ∫i legile ∫tiin˛ei
                    heraldicii.
                      Coroana mural„ cu un turn de argint semnific„ faptul c„ a∫ezarea este
                    comun„.
22          MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 862/4.XII.2003
          ANEXA Nr. 1.61                                      ANEXA Nr. 2.61
STEMA COMUNEI POJOR¬TA,                   DESCRIEREA ™I SEMNIFICAfiIILE
  JUDEfiUL SUCEAVA
                     elementelor Ónsumate ale stemei comunei Pojor‚ta, jude˛ul Suceava
                    Descrierea stemei:
                    Stema comunei Pojor‚ta, potrivit anexei nr. 1.61, se compune dintr-un scut
                  ro∫u, cu un br‚u undat albastru, Ónc„rcat cu un pe∫te de argint, spre dreapta.
                    Scutul este Ónso˛it sus ∫i jos de trei clopo˛ei de aur (dispu∫i doi la unu).
                    Scutul este timbrat cu o coroan„ mural„ cu un turn de argint.
                    Semnifica˛iile elementelor Ónsumate:
                    Propunerea de stem„ a comunei Pojor‚ta asigur„ concordan˛a elementelor
                  acesteia cu specificul economic, social, cultural ∫i tradi˛ia istoric„ ale comunei,
                  respect‚nd tradi˛ia heraldic„ a acestei zone ∫i legile ∫tiin˛ei heraldicii.
                    Coroana mural„ cu un turn de argint semnific„ faptul c„ a∫ezarea este
                  comun„.
          ANEXA Nr. 1.62                                      ANEXA Nr. 2.62

STEMA COMUNEI PREUTE™TI,                   DESCRIEREA ™I SEMNIFICAfiIILE
  JUDEfiUL SUCEAVA
                     elementelor Ónsumate ale stemei comunei Preute∫ti, jude˛ul Suceava
                    Descrierea stemei:
                    Stema comunei Preute∫ti, potrivit anexei nr. 1.62, se compune dintr-un scut
                  albastru cu trei snopi de gr‚u, de aur, cu leg„toarea ro∫ie.
                    Chef-ul scutului, de aur, cu trei cruci treflate, toate ro∫ii.
                    Scutul este timbrat cu o coroan„ mural„ cu un turn de argint.
                    Semnifica˛iile elementelor Ónsumate:
                    Propunerea de stem„ a comunei Preute∫ti asigur„ concordan˛a elementelor
                  acesteia cu specificul economic, social, cultural ∫i tradi˛ia istoric„ ale comunei,
                  respect‚nd tradi˛ia heraldic„ a acestei zone ∫i legile ∫tiin˛ei heraldicii.
                    Coroana mural„ cu un turn de argint semnific„ faptul c„ a∫ezarea este
                  comun„.
          ANEXA Nr. 1.63                                      ANEXA Nr. 2.63
   STEMA COMUNEI PUTNA,                  DESCRIEREA ™I SEMNIFICAfiIILE
    JUDEfiUL SUCEAVA           elementelor Ónsumate ale stemei comunei Putna, jude˛ul Suceava
                    Descrierea stemei:
                    Stema comunei Putna, potrivit anexei nr. 1.63, se compune dintr-un scut
                  t„iat.
                    Œn c‚mp superior, pe contrahermin„, negru ∫i argint, stema Moldovei cu
                  capul de bour, Ónso˛it Óntre coarne de o stea cu cinci raze.
                    Œn dreapta capului de bour, o roz„ ∫i o semilun„ descresc‚nd„ Ón st‚nga,
                  toate de aur.
                    Œn c‚mpul inferior, pe albastru, o cruce dubl„, flancat„ de dou„ flori de crin
                  reunite, toate de aur.
                    Scutul este timbrat cu o coroan„ mural„ cu un turn de argint.
                    Semnifica˛iile elementelor Ónsumate:
                    Propunerea de stem„ a comunei Putna asigur„ concordan˛a elementelor
                  acesteia cu specificul economic, social, cultural ∫i tradi˛ia istoric„ ale comunei,
                  respect‚nd tradi˛ia heraldic„ a acestei zone ∫i legile ∫tiin˛ei heraldicii.
                    Coroana mural„ cu un turn de argint semnific„ faptul c„ a∫ezarea este
                  comun„.
          MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 862/4.XII.2003                 23

        ANEXA Nr. 1.64                                      ANEXA Nr. 2.64
STEMA COMUNEI R√D√™ENI,                  DESCRIEREA ™I SEMNIFICAfiIILE
  JUDEfiUL SUCEAVA
                   elementelor Ónsumate ale stemei comunei R„d„∫eni, jude˛ul Suceava
                  Descrierea stemei:
                  Stema comunei R„d„∫eni, potrivit anexei nr. 1.64, se compune dintr-un scut
                 ro∫u, cu un m„r cu frunza spre dreapta, Ónconjurat de dou„ spice de gr‚u
                 Óncruci∫ate, toate de aur.
                  Scutul este timbrat cu o coroan„ mural„ cu un turn de argint.
                  Semnifica˛iile elementelor Ónsumate:
                  Propunerea de stem„ a comunei R„d„∫eni asigur„ concordan˛a elementelor
                 acesteia cu specificul economic, social, cultural ∫i tradi˛ia istoric„ ale comunei,
                 respect‚nd tradi˛ia heraldic„ a acestei zone ∫i legile ∫tiin˛ei heraldicii.
                  Coroana mural„ cu un turn de argint semnific„ faptul c„ a∫ezarea este
                 comun„.
        ANEXA Nr. 1.65                                      ANEXA Nr. 2.65

 STEMA COMUNEI R¬™CA,                   DESCRIEREA ™I SEMNIFICAfiIILE
  JUDEfiUL SUCEAVA           elementelor Ónsumate ale stemei comunei R‚∫ca, jude˛ul Suceava

                  Descrierea stemei:
                  Stema comunei R‚∫ca, potrivit anexei nr. 1.65, se compune dintr-un scut pe
                 fond albastru, cu bordur„ din argint, Ónc„rcat cu trei brazi dezr„d„cina˛i din
                 argint, cel din mijloc mai Ónalt.
                  Chef-ul scutului, ro∫u, cu doi dragoni zbur„tori adosa˛i, ˛in‚nd Ón cozile
                 Ómpletite o cruce, toate de aur.
                  Scutul este timbrat cu o coroan„ mural„ cu un turn de argint.
                  Semnifica˛iile elementelor Ónsumate:
                  Propunerea de stem„ a comunei R‚∫ca asigur„ concordan˛a elementelor
                 acesteia cu specificul economic, social, cultural ∫i tradi˛ia istoric„ ale comunei,
                 respect‚nd tradi˛ia heraldic„ a acestei zone ∫i legile ∫tiin˛ei heraldicii.
                  Coroana mural„ cu un turn de argint semnific„ faptul c„ a∫ezarea este
                 comun„.
        ANEXA Nr. 1.66                                      ANEXA Nr. 2.66
STEMA COMUNEI SADOVA,                   DESCRIEREA ™I SEMNIFICAfiIILE
  JUDEfiUL SUCEAVA           elementelor Ónsumate ale stemei comunei Sadova, jude˛ul Suceava
                  Descrierea stemei:
                  Stema comunei Sadova, potrivit anexei nr. 1.66, se compune dintr-un scut
                 albastru cu trei movile negre.
                  Cea din mijloc cu un brad, iar pe flancuri doi arbori, toate din argint.
                  La baza scutului, pe fond ro∫u, o roz„ de aur.
                  Scutul este timbrat cu o coroan„ mural„ cu un turn de argint.
                  Semnifica˛iile elementelor Ónsumate:
                  Propunerea de stem„ a comunei Sadova asigur„ concordan˛a elementelor
                 acesteia cu specificul economic, social, cultural ∫i tradi˛ia istoric„ ale comunei,
                 respect‚nd tradi˛ia heraldic„ a acestei zone ∫i legile ∫tiin˛ei heraldicii.
                  Coroana mural„ cu un turn de argint semnific„ faptul c„ a∫ezarea este
                 comun„.
24         MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 862/4.XII.2003
        ANEXA Nr. 1.67                                      ANEXA Nr. 2.67
 STEMA COMUNEI SALCEA,                   DESCRIEREA ™I SEMNIFICAfiIILE
  JUDEfiUL SUCEAVA
                    elementelor Ónsumate ale stemei comunei Salcea, jude˛ul Suceava
                   Descrierea stemei:
                   Stema comunei Salcea, potrivit anexei nr. 1.67, se compune dintr-un scut
                 albastru cu o ramur„ de salcie cu nou„ frunze, Ón bar„, de aur.
                   Chef-ul scutului, ro∫u, cu dou„ cruci treflate, de aur.
                   Scutul este timbrat cu o coroan„ mural„ cu un turn de argint.
                   Semnifica˛iile elementelor Ónsumate:
                   Propunerea de stem„ a comunei Salcea asigur„ concordan˛a elementelor
                 acesteia cu specificul economic, social, cultural ∫i tradi˛ia istoric„ ale comunei,
                 respect‚nd tradi˛ia heraldic„ a acestei zone ∫i legile ∫tiin˛ei heraldicii.
                   Coroana mural„ cu un turn de argint semnific„ faptul c„ a∫ezarea este
                 comun„.
        ANEXA Nr. 1.68                                      ANEXA Nr. 2.68

STEMA COMUNEI SATU MARE,                  DESCRIEREA ™I SEMNIFICAfiIILE
  JUDEfiUL SUCEAVA          elementelor Ónsumate ale stemei comunei Satu Mare, jude˛ul Suceava
                   Descrierea stemei:
                   Stema comunei Satu Mare, potrivit anexei nr. 1.68, se compune dintr-un scut
                 t„iat.
                   Œn partea superioar„, pe fond ro∫u, o roat„ de moar„ de ap„, de aur.
                   Œn partea inferioar„, pe fond albastru, o albin„, de aur.
                   Scutul este timbrat cu o coroan„ mural„ cu un turn de argint.
                   Semnifica˛iile elementelor Ónsumate:
                   Propunerea de stem„ a comunei Satu Mare asigur„ concordan˛a elementelor
                 acesteia cu specificul economic, social, cultural ∫i tradi˛ia istoric„ ale comunei,
                 respect‚nd tradi˛ia heraldic„ a acestei zone ∫i legile ∫tiin˛ei heraldicii.
                   Coroana mural„ cu un turn de argint semnific„ faptul c„ a∫ezarea este
                 comun„.
         ANEXA Nr. 1.69                                      ANEXA Nr. 2.69
STEMA COMUNEI SIMINICEA,                  DESCRIEREA ™I SEMNIFICAfiIILE
  JUDEfiUL SUCEAVA
                    elementelor Ónsumate ale stemei comunei Siminicea, jude˛ul Suceava
                   Descrierea stemei:
                   Stema comunei Siminicea, potrivit anexei nr. 1.69, se compune dintr-un scut
                 pe fond albastru, Ónc„rcat cu o coas„ din argint Ón st‚nga, cu v‚rful spre
                 dreapta, Ónso˛it„ Ón dreapta de trei spice cu frunze al„turate, de aur.
                   Scutul este timbrat cu o coroan„ mural„ cu un turn de argint.
                   Semnifica˛iile elementelor Ónsumate:
                   Propunerea de stem„ a comunei Siminicea asigur„ concordan˛a elementelor
                 acesteia cu specificul economic, social, cultural ∫i tradi˛ia istoric„ ale comunei,
                 respect‚nd tradi˛ia heraldic„ a acestei zone ∫i legile ∫tiin˛ei heraldicii.
                   Coroana mural„ cu un turn de argint semnific„ faptul c„ a∫ezarea este
                 comun„.
          MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 862/4.XII.2003                  25

        ANEXA Nr. 1.70                                      ANEXA Nr. 2.70
STEMA COMUNEI SLATINA,                   DESCRIEREA ™I SEMNIFICAfiIILE
  JUDEfiUL SUCEAVA           elementelor Ónsumate ale stemei comunei Slatina, jude˛ul Suceava

                   Descrierea stemei:
                   Stema comunei Slatina, potrivit anexei nr. 1.70, se compune dintr-un scut
                 t„iat.
                   Œn c‚mpul superior, pe contrahermin„, negru ∫i argint, stema Moldovei cu
                 capul de bour, Ónso˛it Óntre coarne de o stea cu cinci raze.
                   La dreapta capului de bour, o roz„ ∫i o semilun„ descresc‚nd„ Ón st‚nga,
                 toate de aur.
                   Œn c‚mp inferior, pe ro∫u, o acvil„ bicefal„, de aur.
                   Scutul este timbrat cu o coroan„ mural„ cu un turn de argint.
                   Semnifica˛iile elementelor Ónsumate:
                   Propunerea de stem„ a comunei Slatina asigur„ concordan˛a elementelor
                 acesteia cu specificul economic, social, cultural ∫i tradi˛ia istoric„ ale comunei,
                 respect‚nd tradi˛ia heraldic„ a acestei zone ∫i legile ∫tiin˛ei heraldicii.
                   Coroana mural„ cu un turn de argint semnific„ faptul c„ a∫ezarea este
                 comun„.
        ANEXA Nr. 1.71                                      ANEXA Nr. 2.71

 STEMA COMUNEI STRAJA,                   DESCRIEREA ™I SEMNIFICAfiIILE
  JUDEfiUL SUCEAVA           elementelor Ónsumate ale stemei comunei Straja, jude˛ul Suceava

                   Descrierea stemei:
                   Stema comunei Straja, potrivit anexei nr. 1.71, se compune dintr-un scut pe
                 fond ro∫u, cu o poart„ deschis„ din lea˛uri a∫ezate vertical ∫i orizontal, format„
                 din dou„ aripi prin care se v„d trei pr„jini cu leg„turi de paie (pentru dat sfar„
                 Ón ˛ar„), toate de aur.
                   Chef-ul scutului mic∫orat, din˛at, negru, cu trei lacrimi de argint.
                   Scutul este timbrat cu o coroan„ mural„ cu un turn de argint.
                   Semnifica˛iile elementelor Ónsumate:
                   Propunerea de stem„ a comunei Straja asigur„ concordan˛a elementelor
                 acesteia cu specificul economic, social, cultural ∫i tradi˛ia istoric„ ale comunei,
                 respect‚nd tradi˛ia heraldic„ a acestei zone ∫i legile ∫tiin˛ei heraldicii.
                   Coroana mural„ cu un turn de argint semnific„ faptul c„ a∫ezarea este
                 comun„.
         ANEXA Nr. 1.72                                      ANEXA Nr. 2.72
STEMA COMUNEI STROIE™TI,                  DESCRIEREA ™I SEMNIFICAfiIILE
  JUDEfiUL SUCEAVA
                    elementelor Ónsumate ale stemei comunei Stroie∫ti, jude˛ul Suceava
                   Descrierea stemei:
                   Stema comunei Stroie∫ti, potrivit anexei nr. 1.72, se compune dintr-un scut
                 scartelat, ro∫u ∫i albastru.
                   Œn cele patru cartiere, c‚te un st‚njenel siberian, de argint.
                   Scutul este timbrat cu o coroan„ mural„ cu un turn de argint.
                   Semnifica˛iile elementelor Ónsumate:
                   Propunerea de stem„ a comunei Stroie∫ti asigur„ concordan˛a elementelor
                 acesteia cu specificul economic, social, cultural ∫i tradi˛ia istoric„ ale comunei,
                 respect‚nd tradi˛ia heraldic„ a acestei zone ∫i legile ∫tiin˛ei heraldicii.
                   Coroana mural„ cu un turn de argint semnific„ faptul c„ a∫ezarea este
                 comun„.
26         MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 862/4.XII.2003
         ANEXA Nr. 1.73                                      ANEXA Nr. 2.73
STEMA COMUNEI STULPICANI,                 DESCRIEREA ™I SEMNIFICAfiIILE
  JUDEfiUL SUCEAVA
                   elementelor Ónsumate ale stemei comunei Stulpicani, jude˛ul Suceava
                   Descrierea stemei:
                   Stema comunei Stulpicani, potrivit anexei nr. 1.73, se compune dintr-un scut
                 ro∫u cu o fascie de aur, Ónc„rcat„ cu un lup alerg‚nd spre dreapta, negru,
                 limbat ro∫u, Ónso˛it Ón partea superioar„ de o cruce treflat„, de aur.
                   Scutul este timbrat cu o coroan„ mural„ cu un turn de argint.
                   Semnifica˛iile elementelor Ónsumate:
                   Propunerea de stem„ a comunei Stulpicani asigur„ concordan˛a elementelor
                 acesteia cu specificul economic, social, cultural ∫i tradi˛ia istoric„ ale comunei,
                 respect‚nd tradi˛ia heraldic„ a acestei zone ∫i legile ∫tiin˛ei heraldicii.
                   Coroana mural„ cu un turn de argint semnific„ faptul c„ a∫ezarea este
                 comun„.
         ANEXA Nr. 1.74                                      ANEXA Nr. 2.74

 STEMA COMUNEI SUCEVIfiA,                  DESCRIEREA ™I SEMNIFICAfiIILE
  JUDEfiUL SUCEAVA          elementelor Ónsumate ale stemei comunei Sucevi˛a, jude˛ul Suceava

                   Descrierea stemei:
                   Stema comunei Sucevi˛a, potrivit anexei nr. 1.74, se compune dintr-un scut
                 t„iat.
                   Œn c‚mpul superior, pe contrahermin„, negru ∫i argint, stema Moldovei cu
                 capul de bour, Ónso˛it Óntre coarne de o stea cu cinci raze, av‚nd Ón dreapta o
                 roz„ ∫i o semilun„ descresc‚nd„ Ón st‚nga, toate de aur.
                   Œn c‚mpul inferior, pe albastru, dou„ s„bii Óncruci∫ate cu v‚rful Ón jos,
                 de aur.
                   Scutul este timbrat cu o coroan„ mural„ cu un turn de argint.
                   Semnifica˛iile elementelor Ónsumate:
                   Propunerea de stem„ a comunei Sucevi˛a asigur„ concordan˛a elementelor
                 acesteia cu specificul economic, social, cultural ∫i tradi˛ia istoric„ ale comunei,
                 respect‚nd tradi˛ia heraldic„ a acestei zone ∫i legile ∫tiin˛ei heraldicii.
                   Coroana mural„ cu un turn de argint semnific„ faptul c„ a∫ezarea este
                 comun„.
         ANEXA Nr. 1.75                                      ANEXA Nr. 2.75
STEMA COMUNEI ™ARU DORNEI,                 DESCRIEREA ™I SEMNIFICAfiIILE
   JUDEfiUL SUCEAVA         elementelor Ónsumate ale stemei comunei ™aru Dornei, jude˛ul Suceava
                   Descrierea stemei:
                   Stema comunei ™aru Dornei, potrivit anexei nr. 1.75, se compune dintr-un
                 scut t„iat.
                   Œn partea superioar„, pe fond de argint, un brad dezr„d„cinat verde, flancat
                 de dou„ flori de filodendron, Ón culori naturale.
                   Œn partea inferioar„, pe fond ro∫u, Ón v‚rful scutului, o gur„ de min„ neagr„,
                 cu dou„ ciocane minere∫ti Óncruci∫ate, de aur, cu zid„rie din moloane din
                 argint.
                   Scutul este timbrat cu o coroan„ mural„ cu un turn de argint.
                   Semnifica˛iile elementelor Ónsumate:
                   Propunerea de stem„ a comunei ™aru Dornei asigur„ concordan˛a
                 elementelor acesteia cu specificul economic, social, cultural ∫i tradi˛ia istoric„
                 ale comunei, respect‚nd tradi˛ia heraldic„ a acestei zone ∫i legile ∫tiin˛ei
                 heraldicii.
                   Coroana mural„ cu un turn de argint semnific„ faptul c„ a∫ezarea este
                 comun„.
          MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 862/4.XII.2003                  27

        ANEXA Nr. 1.76                                      ANEXA Nr. 2.76
 STEMA COMUNEI ™CHEIA,                   DESCRIEREA ™I SEMNIFICAfiIILE
  JUDEfiUL SUCEAVA
                    elementelor Ónsumate ale stemei comunei ™cheia, jude˛ul Suceava
                   Descrierea stemei:
                   Stema comunei ™cheia, potrivit anexei nr. 1.76, se compune dintr-un scut
                 albastru cu o cruce de aur, pe o c‚mpie ro∫ie, flancat„ de dou„ s„bii
                 Óncruci∫ate cu v‚rful Ón sus, de argint.
                   Scutul este timbrat cu o coroan„ mural„ cu un turn de argint.
                   Semnifica˛iile elementelor Ónsumate:
                   Propunerea de stem„ a comunei ™cheia asigur„ concordan˛a elementelor
                 acesteia cu specificul economic, social, cultural ∫i tradi˛ia istoric„ ale comunei,
                 respect‚nd tradi˛ia heraldic„ a acestei zone ∫i legile ∫tiin˛ei heraldicii.
                   Coroana mural„ cu un turn de argint semnific„ faptul c„ a∫ezarea este
                 comun„.
        ANEXA Nr. 1.77                                      ANEXA Nr. 2.77

STEMA COMUNEI TODIRE™TI,                  DESCRIEREA ™I SEMNIFICAfiIILE
  JUDEfiUL SUCEAVA
                    elementelor Ónsumate ale stemei comunei Todire∫ti, jude˛ul Suceava
                   Descrierea stemei:
                   Stema comunei Todire∫ti, potrivit anexei nr. 1.77, se compune dintr-un scut
                 pe fond albastru, Ónc„rcat cu cinci spice de aur (dispuse 2-2-1).
                   Chef-ul scutului, ro∫u, Ónc„rcat cu o cruce treflat„, de aur.
                   Scutul este timbrat cu o coroan„ mural„ cu un turn de argint.
                   Semnifica˛iile elementelor Ónsumate:
                   Propunerea de stem„ a comunei Todire∫ti asigur„ concordan˛a elementelor
                 acesteia cu specificul economic, social, cultural ∫i tradi˛ia istoric„ ale comunei,
                 respect‚nd tradi˛ia heraldic„ a acestei zone ∫i legile ∫tiin˛ei heraldicii.
                   Coroana mural„ cu un turn de argint semnific„ faptul c„ a∫ezarea este
                 comun„.
         ANEXA Nr. 1.78                                      ANEXA Nr. 2.78
 STEMA COMUNEI UDE™TI,                   DESCRIEREA ™I SEMNIFICAfiIILE
  JUDEfiUL SUCEAVA
                    elementelor Ónsumate ale stemei comunei Ude∫ti, jude˛ul Suceava
                   Descrierea stemei:
                   Stema comunei Ude∫ti, potrivit anexei nr. 1.78, se compune dintr-un scut
                 albastru cu bordur„ ro∫ie, Ónc„rcat cu un strugure cu o frunz„, de aur.
                   Chef-ul scutului, negru, cu dou„ cruci treflate, toate de aur.
                   Scutul este timbrat cu o coroan„ mural„ cu un turn de argint.
                   Semnifica˛iile elementelor Ónsumate:
                   Propunerea de stem„ a comunei Ude∫ti asigur„ concordan˛a elementelor
                 acesteia cu specificul economic, social, cultural ∫i tradi˛ia istoric„ ale comunei,
                 respect‚nd tradi˛ia heraldic„ a acestei zone ∫i legile ∫tiin˛ei heraldicii.
                   Coroana mural„ cu un turn de argint semnific„ faptul c„ a∫ezarea este
                 comun„.
 28          MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 862/4.XII.2003
           ANEXA Nr. 1.79                                       ANEXA Nr. 2.79
    STEMA COMUNEI ULMA,                   DESCRIEREA ™I SEMNIFICAfiIILE
     JUDEfiUL SUCEAVA
                       elementelor Ónsumate ale stemei comunei Ulma, jude˛ul Suceava
                     Descrierea stemei:
                     Stema comunei Ulma, potrivit anexei nr. 1.79, se compune dintr-un scut
                   albastru Ónc„rcat cu trei frunze de ulm (dispuse doi la unu), toate de aur.
                     Chef-ul scutului mic∫orat, din˛at, negru, cu trei lacrimi de argint.
                     Scutul este timbrat cu o coroan„ mural„ cu un turn de argint.
                     Semnifica˛iile elementelor Ónsumate:
                     Propunerea de stem„ a comunei Ulma asigur„ concordan˛a elementelor
                   acesteia cu specificul economic, social, cultural ∫i tradi˛ia istoric„ ale comunei,
                   respect‚nd tradi˛ia heraldic„ a acestei zone ∫i legile ∫tiin˛ei heraldicii.
                     Coroana mural„ cu un turn de argint semnific„ faptul c„ a∫ezarea este
                   comun„.
           ANEXA Nr. 1.80                                       ANEXA Nr. 2.80

STEMA COMUNEI VADU MOLDOVEI,                  DESCRIEREA ™I SEMNIFICAfiIILE
   JUDEfiUL SUCEAVA          elementelor Ónsumate ale stemei comunei Vadu Moldovei, jude˛ul Suceava

                     Descrierea stemei:
                     Stema comunei Vadu Moldovei, potrivit anexei nr. 1.80, se compune dintr-un
                   scut despicat.
                     Primul cartier, Ón dreapta, cu br‚uri undate, altern‚nd aur ∫i verde.
                     Al doilea cartier, Ón st‚nga, pe ro∫u, cu o sabie din argint cu v‚rful Ón jos,
                   flancat„ de doi ∫erpi afronta˛i, negri.
                     Scutul este timbrat cu o coroan„ mural„ cu un turn de argint.
                     Semnifica˛iile elementelor Ónsumate:
                     Propunerea de stem„ a comunei Vadu Moldovei asigur„ concordan˛a
                   elementelor acesteia cu specificul economic, social, cultural ∫i tradi˛ia istoric„
                   ale comunei, respect‚nd tradi˛ia heraldic„ a acestei zone ∫i legile ∫tiin˛ei
                   heraldicii.
                     Coroana mural„ cu un turn de argint semnific„ faptul c„ a∫ezarea este
                   comun„.
           ANEXA Nr. 1.81                                       ANEXA Nr. 2.81
STEMA COMUNEI VALEA MOLDOVEI,                 DESCRIEREA ™I SEMNIFICAfiIILE
    JUDEfiUL SUCEAVA
                         elementelor Ónsumate ale stemei comunei Valea Moldovei,
                                  jude˛ul Suceava

                     Descrierea stemei:
                     Stema comunei Valea Moldovei, potrivit anexei nr. 1.81, se compune dintr-un
                   scut pe fond ro∫u, cu o fascie albastr„ Ónc„rcat„ cu o ramur„ de tis„ cu frunze
                   ∫i fructe, cu v‚rful spre st‚nga, de aur.
                     Scutul este timbrat cu o coroan„ mural„ cu un turn de argint.
                     Semnifica˛iile elementelor Ónsumate:
                     Propunerea de stem„ a comunei Valea Moldovei asigur„ concordan˛a
                   elementelor acesteia cu specificul economic, social, cultural ∫i tradi˛ia istoric„
                   ale comunei, respect‚nd tradi˛ia heraldic„ a acestei zone ∫i legile ∫tiin˛ei
                   heraldicii.
                     Coroana mural„ cu un turn de argint semnific„ faptul c„ a∫ezarea este
                   comun„.
            MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 862/4.XII.2003                 29

          ANEXA Nr. 1.82                                      ANEXA Nr. 2.82
   STEMA COMUNEI VAMA,                   DESCRIEREA ™I SEMNIFICAfiIILE
    JUDEfiUL SUCEAVA
                      elementelor Ónsumate ale stemei comunei Vama, jude˛ul Suceava
                    Descrierea stemei:
                    Stema comunei Vama, potrivit anexei nr. 1.82, se compune dintr-un scut
                   ro∫u cu un st‚lp de aur.
                    Scutul este timbrat cu o coroan„ mural„ cu un turn de argint.
                    Semnifica˛iile elementelor Ónsumate:
                    Propunerea de stem„ a comunei Vama asigur„ concordan˛a elementelor
                   acesteia cu specificul economic, social, cultural ∫i tradi˛ia istoric„ ale comunei,
                   respect‚nd tradi˛ia heraldic„ a acestei zone ∫i legile ∫tiin˛ei heraldicii.
                    Coroana mural„ cu un turn de argint semnific„ faptul c„ a∫ezarea este
                   comun„.
          ANEXA Nr. 1.83                                      ANEXA Nr. 2.83

STEMA COMUNEI VATRA MOLDOVIfiEI,                DESCRIEREA ™I SEMNIFICAfiIILE
    JUDEfiUL SUCEAVA        elementelor Ónsumate ale stemei comunei Vatra Moldovi˛ei, jude˛ul Suceava

                    Descrierea stemei:
                    Stema comunei Vatra Moldovi˛ei, potrivit anexei nr. 1.83, se compune
                   dintr-un scut albastru, cu monumentul Palma, Ón v‚rful scutului, de argint, Ónso˛it
                   Ón partea de sus, dreapta, de un m„r de aur cu frunza spre dreapta.
                    Chef-ul scutului, ro∫u, are un animal fantastic cu capul de bour ∫i corp de
                   semilun„, Ónso˛it Óntre coarne de o stea ∫i pe flancuri cu dou„ stele cu ∫ase
                   raze, toate de aur.
                    Scutul este timbrat cu o coroan„ mural„ cu un turn de argint.
                    Semnifica˛iile elementelor Ónsumate:
                    Propunerea de stem„ a comunei Vatra Moldovi˛ei asigur„ concordan˛a
                   elementelor acesteia cu specificul economic, social, cultural ∫i tradi˛ia istoric„ ale
                   comunei, respect‚nd tradi˛ia heraldic„ a acestei zone ∫i legile ∫tiin˛ei heraldicii.
                    Coroana mural„ cu un turn de argint semnific„ faptul c„ a∫ezarea este
                   comun„.
          ANEXA Nr. 1.84                                      ANEXA Nr. 2.84
  STEMA COMUNEI VERE™TI,                  DESCRIEREA ™I SEMNIFICAfiIILE
    JUDEfiUL SUCEAVA
                      elementelor Ónsumate ale stemei comunei Vere∫ti, jude˛ul Suceava
                    Descrierea stemei:
                    Stema comunei Vere∫ti, potrivit anexei nr. 1.84, se compune dintr-un scut
                   ro∫u cu o band„ albastr„, Ónc„rcat„ cu trei albine, una sub alta, Ónso˛it„ Ón
                   partea de sus de o roz„, toate de aur.
                    Scutul este timbrat cu o coroan„ mural„ cu un turn de argint.
                    Semnifica˛iile elementelor Ónsumate:
                    Propunerea de stem„ a comunei Vere∫ti asigur„ concordan˛a elementelor
                   acesteia cu specificul economic, social, cultural ∫i tradi˛ia istoric„ ale comunei,
                   respect‚nd tradi˛ia heraldic„ a acestei zone ∫i legile ∫tiin˛ei heraldicii.
                    Coroana mural„ cu un turn de argint semnific„ faptul c„ a∫ezarea este
                   comun„.
 30         MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 862/4.XII.2003
         ANEXA Nr. 1.85                                     ANEXA Nr. 2.85
STEMA COMUNEI VICOVU DE JOS,                DESCRIEREA ™I SEMNIFICAfiIILE
   JUDEfiUL SUCEAVA
                   elementelor Ónsumate ale stemei comunei Vicovu de Jos, jude˛ul Suceava
                    Descrierea stemei:
                    Stema comunei Vicovu de Jos, potrivit anexei nr. 1.85, se compune dintr-un
                  scut albastru cu un porumbel din argint cu zborul Ón jos, Ónconjurat de dou„
                  spice Óncruci∫ate de aur.
                    Scutul este timbrat cu o coroan„ mural„ cu un turn de argint.
                    Semnifica˛iile elementelor Ónsumate:
                    Propunerea de stem„ a comunei Vicovu de Jos asigur„ concordan˛a
                  elementelor acesteia cu specificul economic, social, cultural ∫i tradi˛ia istoric„
                  ale comunei, respect‚nd tradi˛ia heraldic„ a acestei zone ∫i legile ∫tiin˛ei
                  heraldicii.
                    Coroana mural„ cu un turn de argint semnific„ faptul c„ a∫ezarea este
                  comun„.
         ANEXA Nr. 1.86                                     ANEXA Nr. 2.86

STEMA COMUNEI VICOVU DE SUS,                DESCRIEREA ™I SEMNIFICAfiIILE
   JUDEfiUL SUCEAVA         elementelor Ónsumate ale stemei comunei Vicovu de Sus, jude˛ul Suceava

                    Descrierea stemei:
                    Stema comunei Vicovu de Sus, potrivit anexei nr. 1.86, se compune dintr-un
                  scut pe fond albastru, cu un stejar dezr„d„cinat cu cinci frunze ∫i ∫ase ghinde,
                  flancat de patru albine (dispuse doi la doi), una sub alta, toate de aur.
                    Chef-ul scutului, mic∫orat, din˛at, negru, cu trei lacrimi de argint.
                    Scutul este timbrat cu o coroan„ mural„ cu un turn de argint.
                    Semnifica˛iile elementelor Ónsumate:
                    Propunerea de stem„ a comunei Vicovu de Sus asigur„ concordan˛a
                  elementelor acesteia cu specificul economic, social, cultural ∫i tradi˛ia istoric„
                  ale comunei, respect‚nd tradi˛ia heraldic„ a acestei zone ∫i legile ∫tiin˛ei
                  heraldicii.
                    Coroana mural„ cu un turn de argint semnific„ faptul c„ a∫ezarea este
                  comun„.
          ANEXA Nr. 1.87                                     ANEXA Nr. 2.87
 STEMA COMUNEI VOLOV√fi,                  DESCRIEREA ™I SEMNIFICAfiIILE
   JUDEfiUL SUCEAVA           elementelor Ónsumate ale stemei comunei Volov„˛, jude˛ul Suceava

                    Descrierea stemei:
                    Stema comunei Volov„˛, potrivit anexei nr. 1.87, se compune dintr-un scut
                  scartelat.
                    Œn cartierele unu ∫i patru, pe fond ro∫u, capul de bour cu coarnele lir„.
                    Œn cartierele doi ∫i trei, pe fond albastru, o s„geat„ cu v‚rful Ón sus, flancat„
                  de dou„ stele cu cinci raze ∫i o semilun„ cu coarnele Ón sus, toate de aur.
                    Scutul este timbrat cu o coroan„ mural„ cu un turn de argint.
                    Semnifica˛iile elementelor Ónsumate:
                    Propunerea de stem„ a comunei Volov„˛ asigur„ concordan˛a elementelor
                  acesteia cu specificul economic, social, cultural ∫i tradi˛ia istoric„ ale comunei,
                  respect‚nd tradi˛ia heraldic„ a acestei zone ∫i legile ∫tiin˛ei heraldicii.
                    Coroana mural„ cu un turn de argint semnific„ faptul c„ a∫ezarea este
                  comun„.
          MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 862/4.XII.2003                  31

         ANEXA Nr. 1.88                                      ANEXA Nr. 2.88
STEMA COMUNEI VULTURE™TI,                 DESCRIEREA ™I SEMNIFICAfiIILE
  JUDEfiUL SUCEAVA
                    elementelor Ónsumate ale stemei comunei Vulture∫ti, jude˛ul Suceava
                   Descrierea stemei:
                   Stema comunei Vulture∫ti, potrivit anexei nr. 1.88, se compune dintr-un scut
                 pe fond ro∫u, cu o fascie de aur Ónc„rcat„ cu un vultur cu zborul deschis,
                 negru, Ónso˛it„ Ón partea superioar„ ∫i cea inferioar„ de c‚te un vultur cu zborul
                 deschis, de aur.
                   Scutul este timbrat cu o coroan„ mural„ cu un turn de argint.
                   Semnifica˛iile elementelor Ónsumate:
                   Propunerea de stem„ a comunei Vulture∫ti asigur„ concordan˛a elementelor
                 acesteia cu specificul economic, social, cultural ∫i tradi˛ia istoric„ ale comunei,
                 respect‚nd tradi˛ia heraldic„ a acestei zone ∫i legile ∫tiin˛ei heraldicii.
                   Coroana mural„ cu un turn de argint semnific„ faptul c„ a∫ezarea este
                 comun„.
         ANEXA Nr. 1.89                                      ANEXA Nr. 2.89

STEMA COMUNEI ZAMOSTEA,                  DESCRIEREA ™I SEMNIFICAfiIILE
  JUDEfiUL SUCEAVA
                    elementelor Ónsumate ale stemei comunei Zamostea, jude˛ul Suceava
                   Descrierea stemei:
                   Stema comunei Zamostea, potrivit anexei nr. 1.89, se compune dintr-un scut
                 pe fond albastru, Ón v‚rf cu o ap„ undat„ de argint, Óntre dou„ maluri verzi,
                 legate de un pod arcuit de aur; Ón pal, o cruce cu raze de aur.
                   Scutul este timbrat cu o coroan„ mural„ cu un turn de argint.
                   Semnifica˛iile elementelor Ónsumate:
                   Propunerea de stem„ a comunei Zamostea asigur„ concordan˛a elementelor
                 acesteia cu specificul economic, social, cultural ∫i tradi˛ia istoric„ ale comunei,
                 respect‚nd tradi˛ia heraldic„ a acestei zone ∫i legile ∫tiin˛ei heraldicii.
                   Coroana mural„ cu un turn de argint semnific„ faptul c„ a∫ezarea este
                 comun„.         ANEXA Nr. 1.90                                      ANEXA Nr. 2.90
STEMA COMUNEI ZVORI™TEA,                 DESCRIEREA ™I SEMNIFICAfiIILE
  JUDEfiUL SUCEAVA
                    elementelor Ónsumate ale stemei comunei Zvori∫tea, jude˛ul Suceava

                   Descrierea stemei:
                   Stema comunei Zvori∫tea, potrivit anexei nr. 1.90, se compune dintr-un scut
                 pe fond de aur, cu o band„ Óngustat„ albastr„, Ónc„rcat„ cu trei stele cu cinci
                 raze, una sub alta; banda este Ónso˛it„ Ón partea superioar„ de o cruce treflat„
                 neagr„, iar Ón partea inferioar„ de o ghind„ cu o frunz„, verde.
                   Scutul este timbrat cu o coroan„ mural„ cu un turn de argint.
                   Semnifica˛iile elementelor Ónsumate:
                   Propunerea de stem„ a comunei Zvori∫tea asigur„ concordan˛a elementelor
                 acesteia cu specificul economic, social, cultural ∫i tradi˛ia istoric„ ale comunei,
                 respect‚nd tradi˛ia heraldic„ a acestei zone ∫i legile ∫tiin˛ei heraldicii.
                   Coroana mural„ cu un turn de argint semnific„ faptul c„ a∫ezarea este
                 comun„.
                                  P R E fi U R I L E
                         publica˛iilor legislative pentru anul 2004
                             — pe suport tradi˛ional —
                                        Valoarea                    Valoarea
 Nr.                                     abonamentului               abonamentului trimestrial
 crt.       Denumirea publica˛iei                     anual                    — lei —
                                        — lei —        Trim. I     Trim. II     Trim. III    Trim. IV

 1.  Monitorul Oficial, Partea I, Ón limba  rom‚n„             9.875.000      2.468.750     2.715.750     2.987.500   3.286.000
 2.  Monitorul Oficial, Partea I, Ón limba  rom‚n„,            1.780.000         —         —         —       —
    numere bis*)
 3.  Monitorul Oficial, Partea I, Ón limba  maghiar„            7.900.000      1.975.000    1.975.000     1.975.000   1.975.000
 4.  Monitorul Oficial, Partea a II-a                   12.500.000      3.125.000    3.125.000     3.125.000   3.125.000
 5.  Monitorul Oficial, Partea a III-a                   2.530.000       632.500     632.500      632.500    632.500
 6.  Monitorul Oficial, Partea a IV-a                   10.680.000      2.670.000    2.670.000     2.670.000   2.670.000
 7.  Monitorul Oficial, Partea a VI-a                    9.850.000      2.462.500    2.462.500     2.462.500   2.462.500
 8.  Colec˛ia Legisla˛ia Rom‚niei                      2.500.000       625.000     687.500      756.500    832.500
 9.  Colec˛ia de hot„r‚ri ale Guvernului   ∫i alte            4.150.000      1.038.000    1.141.500     1.255.500   1.381.500
    acte normative
10.   Repertoriul actelor normative                      625.000          —         —          —      —
11.   Decizii ale Cur˛ii Constitu˛ionale                    470.000          —         —          —      —
12.   Edi˛ii trilingve                            2.500.000          —         —          —      —

      **) Cu excep˛ia numerelor bis Ón care se public„ acte cu un volum extins ∫i care intereseaz„ doar un num„r restr‚ns de utilizatori.

   Publica˛iile Regiei Autonome îMonitorul Oficial“ men˛ionate la punctele 1–7 sunt purt„toare de T.V.A. Ón cot„ de
19%, iar cele men˛ionate la punctele 8–12 sunt scutite de T.V.A.
   Pentru siguran˛a clien˛ilor, abonamentele la publica˛iile Regiei Autonome îMonitorul Oficial“ se pot efectua prin
urm„torii difuzori:
   x COMPANIA NAfiIONAL√ îPO™TA ROM¬N√“ — S.A. — prin oficiile sale po∫tale
   x RODIPET — S.A.                  — prin toate filialele
   x INTERPRESS SPORT — S.R.L.             — Bucure∫ti, str. Hristo Botev nr. 6
                              (telefon/fax: 313.85.07; 313.85.08; 313.85.09)
   x PRESS EXPRES — S.R.L.               — Otopeni, str. Flori de C‚mp nr. 9
                              (telefon/fax: 221.05.37; 0745.133.712)
   x M.T. PRESS IMPEX — S.R.L.             — Bucure∫ti, bd. Basarabia nr. 256
                              (telefon/fax: 255.48.15; 255.48.16)
   x INFO EUROTRADING — S.A.              — Bucure∫ti, Splaiul Independen˛ei nr.202A
                              (telefon/fax: 212.73.54)
   x ACTA LEGIS — S.R.L.                — Bucure∫ti, str. Banul Udrea nr. 10,
                              (telefon/fax: 411.91.79)
   x CURIER PRESS — S.A.                — Bra∫ov, str. Traian Groz„vescu nr. 7
                              (telefon/fax: 0268/47.05.96)
   x MIMPEX — S.R.L.                  — Hunedoara, str. Ion Creang„ nr. 2, bl. 2, ap. 1
                              (telefon/fax: 0254/71.92.43)
   x CALLIOPE — S.R.L.                 — Ploie∫ti, str. Candiano Popescu nr. 36
                              (telefon/fax: 0244/51.40.52, 0244/51.48.01)
   x ASTOR-MED — S.R.L.                — Ia∫i, str. Sucidava nr. 2, bl. U2, sc. C, ap. 2
                              (telefon/fax: 0232/27.91.76, 0232/25.84.27)
                        EDITOR: PARLAMENTUL ROM¬NIEI — CAMERA DEPUTAfiILOR

          Regia Autonom„ îMonitorul Oficial“, str. Izvor nr. 2–4, Palatul Parlamentului, sectorul 5, Bucure∫ti,
                   cont nr. 2511.1—12.1/ROL Banca Comercial„ Rom‚n„ — S.A. — Sucursala îUnirea“ Bucure∫ti
                   ∫i nr. 5069427282 Direc˛ia de Trezorerie ∫i Contabilitate Public„ a Municipiului Bucure∫ti
                   (alocat numai persoanelor juridice bugetare).
          Adresa pentru publicitate: Centrul pentru rela˛ii cu publicul, Bucure∫ti, ∫os. Panduri nr. 1,
                   bloc P33, parter, sectorul 5, tel. 411.58.33 ∫i 411.97.54, tel./fax 410.77.36.
          Tiparul : Regia Autonom„ îMonitorul Oficial“, tel. 490.65.52, 335.01.11/2178 ∫i 402.21.78,
                   E-mail: marketing@ramo.ro, Internet: www.monitoruloficial.ro


Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I, nr. 862/4.XII.2003 con˛ine 32 de pagini.           Pre˛ul de v‚nzare 29.500 lei        ISSN 1453—4495

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:3
posted:9/23/2010
language:Romanian
pages:32