mof1_2003_428

Document Sample
mof1_2003_428 Powered By Docstoc
					                             PARTEA      I
Anul 171 (XV) Ñ Nr. 428        LEGI, DECRETE, HOTÃRÂRI ªI ALTE ACTE                  Miercuri, 18 iunie 2003


                              SUMAR
                Nr.                                Pagina

                     HOTÃRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI
                676.  Ñ Hotãrâre privind modificarea anexei la
                   Hotãrârea Guvernului nr. 1.598/2002 privind apro-
                   barea numãrului mediu maxim de personal pentru
                   agenþii economici din industria de apãrare care
                   beneficiazã în anul 2003 de prevederile art. 10
                   din Ordonanþa de urgenþã a Guvernului
                   nr. 95/2002 privind industria de apãrare.................   1Ð2


   HOTÃRÂRI             ALE       GUVERNULUI                   ROMÂNIEI
                          GUVERNUL ROMÂNIEI

                      HOTÃRÂRE
 privind modificarea anexei la Hotãrârea Guvernului nr. 1.598/2002 privind aprobarea numãrului
  mediu maxim de personal pentru agenþii economici din industria de apãrare care beneficiazã
    în anul 2003 de prevederile art. 10 din Ordonanþa de urgenþã a Guvernului nr. 95/2002
                  privind industria de apãrare
    În temeiul art. 107 din Constituþie,

    Guvernul României adoptã prezenta hotãrâre.
  Articol unic. Ñ Anexa la Hotãrârea Guvernului          privind industria de apãrare, publicatã în Monitorul Oficial al
nr. 1.598/2002 privind aprobarea numãrului mediu maxim        României, Partea I, nr. 42 din 27 ianuarie 2003, cu modi-
de personal pentru agenþii economici din industria de
apãrare care beneficiazã în anul 2003 de prevederile         ficãrile ulterioare, se modificã ºi se înlocuieºte cu anexa la
art. 10 din Ordonanþa de urgenþã a Guvernului nr. 95/2002      prezenta hotãrâre.
                             PRIM-MINISTRU
                            ADRIAN NÃSTASE
                                               Contrasemneazã:
                                          Ministrul industriei ºi resurselor,
                                              Dan Ioan Popescu
                                        p. Ministrul muncii ºi solidaritãþii sociale,
                                                Ion Giurescu,
                                               secretar de stat
                                            Ministrul apãrãrii naþionale,
                                              Ioan Mircea Paºcu
                                            Ministrul finanþelor publice,
                                            Mihai Nicolae Tãnãsescu
    Bucureºti, 12 iunie 2003.
    Nr. 676.
    2               MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 428/18.VI.2003
                                                                      ANEXÃ
                                     LISTA
           cu numãrul mediu maxim de personal pentru agenþii economici din industria de apãrare,
        care beneficiazã în anul 2003 de prevederile art. 10 din Ordonanþa de urgenþã a Guvernului nr. 95/2002
                privind industria de apãrare, cu modificãrile ºi completãrile ulterioare

Nr.                           Numãr mediu maxim    Nr.                       Numãr mediu maxim
       Denumirea agentului economic                          Denumirea agentului economic
crt.                            de personal     crt.                        de personal

1.   C.N.  ROMARM Ñ S.A.                  13.350      8.  S.C.  ROMPIRO Ñ S.A. Orãºtie           36
2.   S.C.  AVIOANE CRAIOVA Ñ S.A.               711      9.  S.C.  Uzina Mecanicã Drãgãºani Ñ S.A.       50
3.   S.C.  ELPROF Ñ S.A. Bucureºti               46      10.  S.C.  Uzina Mecanicã Filiaºi Ñ S.A.        60
4.   S.C.  IAR Ñ S.A. Braºov                  300      11.  S.C.  MFA Ñ S.A. Mizil              55
5.   S.C.  IOR Ñ S.A. Bucureºti                 60      12.  S.C.  ªantierul Naval Mangalia Ñ S.A.       60
6.   S.C.  Uzina Mecanicã Mârºa Ñ S.A.             40      13.  S.C.  ROMAERO Ñ S.A. Bucureºti          200
7.   S.C.  Uzina Mecanicã Bãbeni Ñ S.A.             75                 TOTAL:              15.043

       N O T Ã:
    Numãrul mediu lunar de personal care beneficiazã de prevederile art. 10 din Ordonanþa de urgenþã a Guvernului
nr. 95/2002 privind industria de apãrare, cu modificãrile ºi completãrile ulterioare, se va stabili conform Hotãrârii
Guvernului nr. 1.597/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanþei de urgenþã a Guvernului
nr. 95/2002 privind industria de apãrare, cu încadrarea în numãrul mediu maxim anual de 15.043.
    Drepturile salariale aferente personalului din prezenta listã cuprind ºi indemnizaþiile de concediu de odihnã,
incapacitate temporarã de muncã ºi drepturile aferente preavizelor acordate potrivit legii.
                        EDITOR: PARLAMENTUL ROMÂNIEI Ñ CAMERA DEPUTAÞILOR

             Regia Autonomã ”Monitorul OficialÒ, str. Izvor nr. 2Ð4, Palatul Parlamentului, sectorul 5, Bucureºti,
                     cont nr. 2511.1Ñ12.1/ROL Banca Comercialã Românã Ñ S.A. Ñ Sucursala ”UnireaÒ Bucureºti
                     ºi nr. 5069427282 Direcþia de Trezorerie ºi Contabilitate Publicã a Municipiului Bucureºti
                     (alocat numai persoanelor juridice bugetare).
             Adresa pentru publicitate: Centrul pentru relaþii cu publicul, Bucureºti, ºos. Panduri nr. 1,
                     bloc P33, parter, sectorul 5, tel. 411.58.33 ºi 411.97.54, tel./fax 410.77.36.
             Tiparul : Regia Autonomã ”Monitorul OficialÒ, tel. 490.65.52, 335.01.11/2178 ºi 402.21.78,
                     E-mail: marketing@ramo.ro, Internet: www.monitoruloficial.ro


Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 428/18.VI.2003 conþine 2 pagini.           Preþul de vânzare 1.500 lei   ISSN 1453Ñ4495

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:4
posted:9/23/2010
language:Romanian
pages:2