Noi dung dang by viettrung

VIEWS: 53 PAGES: 1

									BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN HUYỆN Ban QLDA huyện Vĩnh Thạnh, thành phố Cần Thơ có kế hoạch tổ chức đấu thầu theo Luật Đấu thầu gói thầu công trình: Trường THCS thị trấn Thạnh An, huyện Vĩnh Thạnh, hạng mục: 06 phòng học (03 phòng trệt, 03 phòng lầu) theo hình thức đấu thầu rộng rãi trong nước, thuộc dự án Trường THCS thị trấn Thạnh An, huyện Vĩnh Thạnh, thành phố Cần Thơ sử dụng nguồn vốn Ngân sách nhà nước. Bên mời thầu mời tất cả các nhà thầu có đủ năng lực, kinh nghiệm và có điều kiện tới tham gia đấu thầu gói thầu nêu trên. Nhà thầu có nguyện vọng tham gia đấu thầu có thể tìm hiểu thông tin chi tiết tại Ban QLDA huyện Vĩnh Thạnh có địa chỉ tại khu dân cư số 8 xã Thạnh Mỹ, huyện Vĩnh Thạnh, thành phố Cần Thơ và sẽ được mua một bộ hồ sơ mời thầu hoàn chỉnh với giá trị không hoàn lại là: 1.000.000đồng ( Bằng chữ: Một triệu đồng) tại Ban QLDA huyện Vĩnh Thạnh có địa chỉ tại khu dân cư số 8 xã Thạnh Mỹ, huyện Vĩnh Thạnh, thành phố Cần Thơ. Thời gian bán hồ sơ mời thầu: Từ 08 giờ ngày 06 tháng 11 năm 2008 đến trước 14h ngày 18 tháng 11 năm 2008 ( Trong giờ làm việc hành chính). Hồ sơ dự thầu phải kèm theo bảo đảm dự thầu trị giá: 30.000.000 đồng ( bằng chữ: Ba mươi triệu đồng) bằng tiền mặt hoặc bằng thư bảo đảm của Ngân hàng ( theo mẫu) và phải được gửi đến Ban QLDA huyện Vĩnh Thạnh, có địa chỉ tại khu dân cư số 8 xã Thạnh Mỹ, huyện Vĩnh Thạnh, thành phố Cần Thơ chậm nhất là trước 14 giờ ( giờ Việt Nam ), ngày 18 tháng 11 năm 2008. Hồ sơ dự thầu sẽ được mở công khai vào 14 giờ 30 ( giờ Việt Nam ), ngày 18 tháng 11 năm 2008 tại Ban QLDA huyện Vĩnh Thạnh có địa chỉ tại khu dân cư số 8 xã Thạnh Mỹ, huyện Vĩnh Thạnh, thành phố Cần Thơ. Ban QLDA huyện Vĩnh Thạnh kính mời đại diện của các nhà thầu nộp hồ sơ dự thầu tới tham dự lễ mở thầu vào thời gian và địa điểm nêu trên.


								
To top