Dang bao by viettrung

VIEWS: 143 PAGES: 1

									UBND HUYỆN VĨNH THẠNH BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN Số: ……/ĐK-BQL

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc Vĩnh Thạnh, ngày……tháng……năm 2008

PHIẾU ĐĂNG KÝ THÔNG BÁO MỜI THẦU
Kính gửi: Bản tin Thông tin Đấu thầu - Tên Bên mời thầu: Ban QLDA huyện Vĩnh Thạnh. - Tên gói thầu: Trường THCS thị trấn Thạnh An, huyện Vĩnh Thạnh, thành phố Cần Thơ, hạng mục: 06 phòng học (03 phòng trệt, 03 phòng lầu). - Tên dự án: Trường THCS thị trấn Thạnh An, huyện Vĩnh Thạnh. - Nguồn vốn: NSNN. - Hình thức đấu thầu: đấu thầu rộng rãi trong nước. - Thời gian bán HSMT: từ ngày 06 tháng 11 năm 2008 đến trước 14h ngày 18 tháng 11 năm 2008. - Địa điểm bán HSMT: Ban QLDA huyện Vĩnh Thạnh có địa chỉ tại khu dân cư số 8 xã Thạnh Mỹ, huyện Vĩnh Thạnh, thành phố Cần Thơ. - Giá bán 01 bộ HSMT : 1.000.000 đồng (Bằng chữ: Một triệu đồng). - Địa chỉ nhận HSDT: Ban QLDA huyện Vĩnh Thạnh có địa chỉ tại khu dân cư số 8 xã Thạnh Mỹ, huyện Vĩnh Thạnh, thành phố Cần Thơ. - Thời điểm đóng thầu: 14h ngày 18 tháng 11 năm 2008. - Bảo đảm dự thầu: 30.000.000 đồng (Bằng chữ: Ba mươi triệu đồng).
Nơi nhận:
- Bản tin thông tin Đấu thầu; - Lưu.

GIÁM ĐỐC


								
To top