DANH MUC TRANG TB by viettrung

VIEWS: 41 PAGES: 2

									SÔÛ Y TEÁ TP CAÀN THÔ BVÑK VÓNH THAÏNH

COÄNG HOØA XAÕ HOÄI CHUÛ NGHÓA VIEÄT NAM Ñoäc laäp- Töï do- Haïnh phuùc Vónh Thaïnh, ngaøy 20 thaùng 10 naêm 2008

DANH MUÏC TRANG THIEÁT BÒ Y TEÁ NAÂNG CAÁP BEÄNH VIEÄN ÑA KHOA HUYEÄN VÓNH THAÏNH TIEÂU CHUAÅN 150 GIÖÔØNG GIAI ÑOAÏN I - NAÊM 2008 Ban haønh theo Quyeát ñònh: 3333/QÑ- BYT 08/09/2008 cuûa Boä tröôûng Boä y teá
HAÕNG SAÛN XUAÁT STT TEÂN TRANG THIEÁT BÒ NHAÕN HIEÄU I. OÙI THAÀU SOÁ 1: HOÀI SÖÙC CAÁP CÖÙU G 1 Monitor theo doõi beänh nhaân 5 thoâng soá 2 Maùy taïo Oxy di ñoäng 5lít/phuùt, söû duïng cho 2 BN 3 Maùy thôû + maùy neùn khí 4 Maùy phaù rung tim 5 Maùy ñieän tim 3 keânh 6 Maùy huùt ñieän 7 Maùy ño ñoä baûo hoøa Oxy loaïi ñeå baøn II. 1 2 3 4 5 6 GOÙI THAÀU SOÁ 2: XEÙT NGHIEÄM Maùy sinh hoùa töï ñoäng > 180 test / giôø Maùy phaân tích huyeát hoïc töï ñoäng 18 thoâng soá Maùy ño ñieän giaûi N+,K+,Cl-, ñieän cöïc choïn loïc Maùy li taâm ña naêng> 4000 voøng/ phuùt Maùy phaân tích nöôùc tieåu 10 thoâng soá Pipette 10-100ul,20-200ul,100-1000ul(3loaïi) SL SL ÑÔN T QÑÒN DÖÏ GIA TIEÀN H TRUØ Ù(USD) (USD) 3 5 3 1 1 4 2 1 2 1 1 1 2 1 8,500 1,500 22,000 9,000 2,500 1,000 2,000 8,500 3,000 22,000 9,000 2,500 2,000 2,000 49,000 35,000 12,000 8,000 4,000 1,000 600 60,600

T. TIEÀN (VNÑ) 140,675,000 49,650,000 364,100,000 148,950,000 41,375,000 33,100,000 33,100,000 810,950,000 0 579,250,000 198,600,000 132,400,000 66,200,000 16,550,000 9,930,000 1,002,930,000

1 1 1 2 1 2

1 1 1 1 1 1

35,000 12,000 8,000 4,000 1,000 600

IV. 1 2 3 III. 1 2 3 4 5 6 7 8 9

GOÙI THAÀU SOÁ 3: CK TMH- RHM Maùy X quang raêng + röûa phim Boä khaùm ñieàu trò TMH+ gheá Boä khaùm ñieàu trò RHM+ gheá + laáy cao raêng sieâu aâm GOÙI THAÀU SOÁ 4: TRANG THIEÁT BÒ KHAÙC Maùy truyeàn dòch Bôm tieâm ñieän Ñeøn soi ñaùy maét Kính hieån vi 2 maét Boä ñaët noäi khí quaûn Boä môû khí quaûn Giöôøng caáp cöùu Tuû laïnh 250 lít Tuû aám 37 ñeán 60 ñoä C, > 60lít

1 2 2

1 1 1

7,000 4,000 15,000

7,000 4,000 15,000 26,000

0 115,850,000 66,200,000 248,250,000 430,300,000

3 3 1 2 2 3 3 3 1

1 2 1 1 1 1 2 1 1

1,800 1,200 1,000 1,200 1,000 50 2,000 500 1,800

Toång coäng Tyû giaù ngaøy 13 thaùng 10 naêm 2008: 1USD= 16550 VNÑ Toång coäng: 149.350 USD x 16550 = 2.471.742.500VNÑ Baèng chöõ: Hai tyû boán traêm baøy möôi moát trieäu baûy traêmboán möôi hai ngaøn naêm traêm ñoàng chaün

1,800 29,790,000 2,400 39,720,000 1,000 16,550,000 1,200 19,860,000 1,000 16,550,000 50 827,500 4,000 66,200,000 500 8,275,000 1,800 29,790,000 13,750 227,562,500 149,350 2,471,742,500

GIAÙM ÑOÁC


								
To top