Docstoc

3. TTCHUNG - Ho so nang luc

Document Sample
3. TTCHUNG - Ho so nang luc Powered By Docstoc
					NAÊNG LÖÏC NHAÂN SÖÏ CHUNG
STT 1 2 3 4 5 6 7 8 9 HOÏC VÒ Thaïc só Kieán truùc sö Thaïc só xaây döïng Kieán truùc sö Kyõ sö xaây döïng Kyõ sö giao thoâng Kyõ sö coâng thoân + thuyû coâng Cöû nhaân kinh teá Cöû nhaân ngoaïi ngöõ Cao ñaúng xaây döïng NAÊM C.TAÙC 07 07 07 Töø 03 28 Töø 02 25 05 Töø 04 12 Töø 07 15 07 29 NGAØNH NGHEÀ Kieán truùc Kieán truùc Xaây döïng Kieán truùc Xaây döïng Giao thoâng Xaây döïng + thuyû lôïi Kinh teá Ngoaïi ngöõ Xaây döïng SOÁ LÖÔÏNG 01 01 01 06 11 01 03 03 01 01

THÔNG TIN NĂNG LỰC – KINH NGHIỆM
---------------I. THÔNG TIN CHUNG: 1. Tên cơ quan: Trung tâm Tư vấn & Kiểm định chất lượng xây dựng - Sở Xây dựng Cần Thơ. 2. Địa chỉ trụ sở chính: 25 Ngô Hữu Hạnh, thành phố Cần Thơ. Số điện thoại : 0710.826085 - 813059 - 815449 Số fax : 0710.827839 3. Người đại diện theo pháp luật: Tạ Chí Nhân - Giám đốc. 4. Trung tâm Tư vấn & Kiểm định chất lượng xây dựng - Sở Xây dựng Cần Thơ được thành lập ngày 19/10/2004 theo Quyết định số 300/2004/QĐ-UBND của UBND thành phố Cần Thơ. II. CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA TRUNG TÂM TƯ VẤN & KIỂM ĐỊNH CHAÁT LƯỢNG XÂY DỰNG: ST T 1 2 3 4 5 6 7 HỌ VÀ TÊN Tạ Chí Nhân Đậu Đức Bình Nguyeãn Thò AÙnh Ngoïc Huỳnh Thanh Triều Trương Thanh Nhã Đặng Thế Hưng Nguyeãn Hoàng Lónh Nguyeãn Vaên Haûi Leâ Thò Khöông NĂM SINH 1964 1958 1960 1958 1972 1974 1978 BẰNG CẤP KSXD KTS KTS KSXD KSXD KSCT KTS Thaïc só KTS CNKTE Á KSXD KTS Thaïc só CNKTE Á KSXD Thạc sĩ
KSTCĐB

NĂM CHỨC VỤ TỐT CÔNG TÁC NGHIỆP 1988 Giám đốc 1980 Phó giám đốc 1985 Phó giám đốc 1984 1995 1996 2002 2006 2000 1994 2000 2002 2006 1998 2000 2005 2004 Kỹ sư kết cấu Kỹ sư kết cấu Kỹ sư kết cấu Kieán truùc sö

8 9

1974 1965

Kieán truùc sö Tröôûng P.Kế toán – Kế toán Kieán truùc sö Kế toán Thạc Sỹ Địa kỹ thuật Tư vấn giám sát

10

Ngoâ Ñöùc Ñeä

1966

11 12 13

Voõ Vaên Ñoû Trương Phúc Thọ Trương Đại Phúc

1977 1977 1980

14 15 16 17 18 19 20 21

Đinh Minh Châu Hoàng Giang Nguyễn Höõu Tuấn Lê Thị Hồng Nhung

1976 1982 1976 1979

KSTCĐB

KSXD
KSGTCĐ

CNNN KSXD KSXD KSXD KSXD KSXD KSXD KTS KTS

2000 2006 2002 2001 2007 2007 2007 2005 2007 2000 2002 2000

Nguyễn Quan Trung 1982 Nguyễn Quốc Dũng 1983 Phạm Xuân Trung 1983 Phaïm Vaên Hoaøng 1981 Long 22 Traàn Tuaán Baéc 1983 23 Leâ Vieät Trung 1977 24 Traàn Phi Long 1978 25 Phaïm Quoác Ñaït 1975 Và một số nhân viên phục vụ khác…

Kỹ sư kết cấu Tư vấn giám sát Tư vấn giám sát Văn thư, thủ quỹ Kỹ sư kết cấu Kỹ sư kết cấu Kỹ sư kết cấu Tư vấn giám sát Tư vấn giám sát Tư vấn giám sát Kieán truùc sö Kieán truùc sö

III. HOÀ SƠ KINH NGHIỆM: III.1. Tổng số năm kinh nghiệm: 14 năm ( từ 1995 đến 2008) III.2. Danh mục các công trình đã thực hiện: ( 02 năm gần nhất, chỉ nêu các công trình tiêu biểu ) STT I 1 LOẠI HỢP ĐỒNG THẨM TRA Thẩm tra TK, DT CÔNG TRÌNH TK kyõ thuaät döï toaùn: khu daân cö Phuù An - giao thoâng noäi boä, coâng vieân caây xanh. TK kyõ thuaät döï toaùn: Ngaân haøng PT nhaø ÑBSCL - chi nhaùnh OÂ Moân. TK kyõ thuaät döï toaùn: Toång kho nhaø xuaát baûn taïi CaànThô - nhaø haønh chính, nhaø kho TK baûn veõ thi coâng döï toaùn: khu taùi ñònh cö Phöôøng 3 thò xaõ Vò Thanh - Ñöôøng, san laáp. TK baûn veõ thi coâng & döï toaùn: Tröôøng ÑH Y Döôïc Caàn Thô, haïng muïc san NHÓM C

2

Thẩm tra TK, DT

C

3

nt

C

4

nt

C

5

nt

A

6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 II 1 2 3 4 5

nt nt nt nt nt nt nt nt nt nt nt nt nt nt nt nt nt KIỂM ĐỊNH Kiểm định nt nt nt nt

laáp maët baèng (GÑ2). Traïm Vieãn thoâng 7 xaõVónh Thaïnh ( 07 HÑ ) Toång kho NXB taïi Caàn Thô Khu TÑC phöôøng 3 TX Vò Thanh Khu nhaø phoá Thöông maïi ( 10 caên ) - Nam Long CT Traïm Hoa tieâu Ñònh An Cải tạo và nâng cấp nhà nghỉ Công đoàn Cần Thơ Công an TPCT, Hạng mục: Cột ăng ten cao 70m TT Y khoa Medic Đồng Tháp Trường THCS Hòa An- Phụng Hiệp Cầu dẫn BVĐK TW Cần Thơ Khu dân cư Cty Phát triển và Kinh doanh nhà Khôi phục cầu Đầu Sấu- Cái răng. Hệ thống cấp nước Mở rộng trường Trung học y tế Trường ĐH y dược Cần Thơ Viện lúa ĐBSCL Văn phòng UBND tỉnh Hậu Giang Chi nhánh NXB giáo dục tại Cần Thơ (kèo Zamil) Sữa chửa bệnh viện mắt, răng hàm mặt Trường THCS Tân An Đài viễn thông Cần Thơ Nạo vét & bờ kè rạch Khai Luông Ñaùnh giaù chaát löôïng hieän traïng lieânhieäp caùc hoäi khoa hoïc & KT TP.CT Ñaùnh giaù chaát löôïng

C C C C C C B, Cấp II C B A B A B A B B B

C C Đặc biệt B C

6

nt

C

7

nt

8

nt

9

nt

10 11

nt nt

12 13

nt nt

14 15 16 17

nt nt nt nt

18

nt

19 20

nt nt

hieän traïng & khaû naêng caûi taïo Cty XSKT TP.CT Nhaø maùy Vi Sinh Vò Xuyeân Khu Coâng Nghieäp An Nghieäp Tænh Soùc traêng Ñaùnh giaù tình traïng, khaû naêng caûi taïo CT TT coâng ngheä phaàn meàm CT soá 29 - Ñ. CMT8 . Khaùch saïn Ngaân Haø, soá 39 - 41 - Ngoâ Quyeàn TPCT. Ñònh giaù CLCT nhaø soá 14/10 - Ñ. Lyù Töï Troïng. Beänh Vieän ÑK - TPCT, soá 4 - Chaâu Vaên LieâmQ.NK -TPCT. Soá 48 - Ngoâ Ñöùc keá Q.NK - TPCT. Caên hoä laän caän coáng Baø Ñaàm Ñ - Coáng 4000 Ñ - Coáng Buùn Lôùn - Xaõ Tröôøng Xuaân - H.Côø Ñoû Quaûng tröôøng coâng vieân TX Ngaõ Baûy Haøng raøo, HTTN TT Vaên hoùa TPCT Nhaø kho- Cty XNK toång hôïp CT Toång kho xaêng daàu Taân Phuù Thaïnh - Cty TMaïi Daàu khí Ñoàng Thaùp Caùc hoä daân Caàu möông Boâng Ñieàu QL91B Caùc coáng caáp 2- Tieåu döï aùn OÂ Moân Xaø No Ngaân haøng NN vaø PTNT CN Ninh Kieàu

C

C

C

C B

C C

C C C C

C

C C

21 22 23 24 III 1 2 3 4 5

nt nt nt nt

BV Ña khoa TPCT 500 giöôøng Nhaø soá 119 Nguyeãn Traõi Nhaø ôû GÑ soá 140 Tröông Ñònh Hoä baø Traàn T Leä Chi AÁp Thôùi Nhöït.

B C C C

6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

16

CHỨNG NHẬN CL Chöùng nhaän CL Trụ sở Kho bạc nhà nước Tp.Cần Thơ Bồn chứa – Tổng kho xăng dầu nt Cần Thơ. nt Beänh Vieän Ña Khoa Thoát Noát khoái 01 nt Beänh Vieän Ña Khoa Thoát Noát khoái 02 nt Traïm trung chuyeån xaêng daàu coâng ty lieân doanh daàu khí Meâkoâng nt Khaùch saïn Kim Ñoâ nt Truï sôû HÑND vaø UBND Huyeän Côø Ñoû nt Truï sôû Huyeän Uûy huyeän Côø Ñoû nt Beänh vieän ña khoa huyeän Cờ Đỏ nt Beänh vieän ña khoa huyeän Vónh Thaïnh nt Chi cuïc thueá Huyeän Côø Ñoû nt Chi cuïc thueá Huyeän Phong Ñieàn nt Tröôøng cao ñaúng Kinh Teá Kyõ Thuaät nt Tröôøng THPT Baùn Coâng Nguyeãn Vieät Duõng nt Chöùng nhaän söï phuø hôïp LCT Beänh Vieän Ña Khoa Thoát Noát khoái 03 nt TS Cty lieân doanh daàu khí Mekong

B B B B C

B B B B B C C C B B

17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

nt nt nt nt nt nt nt nt nt nt nt nt nt nt

CN Ngân hàng Công thương Trà Nóc Văn phòng đại diện Báo SGGP tại Cần Thơ Đài Kỹ thuật PT-TH Cần Thơ Siêu thị sách Cần Thơ VP UBND xã Đông Hiệp VP UBND xã Trường Thành VP UBND xã Đông Thuận VP UBND Thị trấn Thới Lai Kho Bạc Nhà Nước Phong Điền Kho Bạc Nhà Nước Cờ Đỏ Trường THCS Lương Thế Vinh Khu hành chánh huyện Cờ Đỏ Khu huyện uỷ huyện Cờ Đỏ Nhaø Hoïc Chính-Vaên Phoøng Khoa Thuûy saûn Tröôøng Ñaïi Hoïc Caàn Thô Trụ sở cục Thuế Tp. Cần Thơ Cty coå phaàn GENTRACO - Nhaø laøm việc - H.Thoát Noát - TP.Caàn Thô. Tröôøng trung hoïc kinh teá kyõ thuaät Caàn Thô - hoäi tröôøng 500 choå Tröôøng trung hoïc kinh teá kyõ thuaät Caàn Thô - Caûi taïo haøng raøo , saân noäi boä XD nhaø laøm vieäc CN Ngaân haøng NN & PTNT Q. OÂ Moân XD nhaø laøm vieäc CN Ngaân haøng NN & PTNT Q. Ninh Kieàu. Bệnh viện ĐK TW Cần Thơ, Hạng mục : khu đào tạo Khách sạn Hạnh Phúc 11 tầng

C B B B C C C C C C C C C B

IV 1 2

GSTC & QLDA B C

3

C

4

C

5

C

6

C

7 8

C B

9 10 11 12 13 14 15 16

17 18

19

20

21 22

22 V 1 THIẾT KẾ

Hội trường TT Hội chợ triễn lãm quốc tế Cần Thơ VP Sở NN & PTNT TPCT Văn phòng UBND xã Thạnh Quới Văn phòng UBND xã Thạnh Mỹ Chi nhánh Domesco Đồng Tháp taïi Caàn Thô Trụ sở báo CAND ĐBSCL Trường Đại học Y Dược Cần Thơ Cty Hoâïi Chôï trieån laõm Quoác Teá CT - hoäi tröôøng. Truï sôû lao ñoäng TBXH TPCT. Trung taâm baûo trôï XH cho caùc ñoái töôïng taâm thaàn lang thang taïi TPCT. Trung Taâm chænh hình & phuïc hoài chöùc naêng TPCT. Môû roäng trung Taâm ÑHTC CT - san laáp maët baèng - coång phuï - Khoái nhaø A Cty Hoäi chôï trieån laõm Quoác teá Caàn Thô. Toång Nhaø Xuaát Baûn Giaùo Duïc Caàn Thô KCN Traø Noùc II, Loâ 2 -9 A 4-1 , TPCT. TS Sôû LÑ TB vaø XH CThô Laäp DAÑT: Doanh traïi Ñaïi Ñoäi Taêng Thieát Giaùp & Trinh Saùt Ban thi ñua khen thöôûng TPCT Truï sôû coâng an caùc

C C C C C C A C

B B

A

B

C B

C

C

2 3

C C

4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 VI 1 2 3 4

5

phöôøng An Hoäi - An Nghieäp Lập DAĐT+ TKKT Đường giao thông nội bộ Thị xã Tân Hiệp nt Chợ Cầu Móng - Hòa An – Phụng Hiệp nt Khu tái định cư TX Tân Hiệp Lập BC KTKT TAND quận Ô Môn, hạng mục: Nhà làm việc, phụ trợ nt S/C BV Mắt, Răng hàm mặt TK - DT Cty TNHH Thanh Ngọc - quận Ô Môn (kho) TK - DT Khu dân cư vượt lũ xã Trường Xuân A- huyện Cờ Đỏ TK - DT Đường giao thông nội bộ Thị xã Tân Hiệp TK - DT Phân xưởng SX thuốc lá TPCT TK-DT Tiểu đòan Tây Đô, BCH QS TP. Cần Thơ TK-DT Đại đội Tăng thiết giáp và trinh sát, BCH QS TP. Cần Thơ Điều chỉnh quy hoạch Khu TĐC KV 6 p. Hiệp Thành – TX Tân Hiệp KS, quy hoạch Trung tâm xã Tân Hưng,T.Nốt KS, quy hoạch Trung tâm xã Đông Hiệp KS, quy hoạch Trung tâm xã Xuân Thắng Khảo sát đo đạc Tuyến Quốc lộ 61 – Thị xã Vị Thanh CÁC TƯ VẤN KHÁC Kiểm định xác định UBND Huyện Lai Vung – Tỉnh giá trị công trình Đồng Tháp Kiểm định xác định Nhà khách Tỉnh Đồng Tháp giá trị công trình thuộc Quân khu 9 Kiểm định xác định Kho xăng dầu BaLáng- Công giá trị công trình ty TMDK Đồng Tháp Kiểm định xác định Bệnh Đa khoa hành phố tỷ lệ còn lại, phương Cần Thơ án tháo dỡ, dự tóan chi phí đập phá nt Nhà máy vi sinh Vị Xuyên Sóc Trăng

C C B C C B C C C B B B C C C B

B B B A

B

6 7 8

Tư vấn lựa chọn thầu Chi nhánh Ngân hàng NN & PTNN quận Ô Môn Tư vấn lựa chọn thầu Chi nhánh Ngân hàng NN & PTNN quận Ninh Kiều Tư vấn lựa chọn thầu Chi nhánh Nhà xuất bản Giáo dục tại Cần Thơ

C C B


				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:126
posted:4/17/2009
language:Vietnamese
pages:10