Docstoc

1 BIAHSDX DONGDAU

Document Sample
1 BIAHSDX DONGDAU Powered By Docstoc
					SỞ XÂY DỰNG THÀNH PHỐ CẦN THƠ TRUNG TÂM TƯ VẤN & KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG XÂY DỰNG _________ Cần Thơ, ngày tháng năm 2009

HỒ SƠ ĐỀ XUẤT
Gói thầu tư vấn: KIỂM TRA VÀ CHỨNG NHẬN SỰ PHÙ HỢP VỀ CHẤT LƯỢNG CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH : TRUÏ SÔÛ LAØM VIEÄC CUÏC THUEÁ TÆNH HAÄU
GIANG. HẠNG MỤC: XAÂY LAÉP NHAØ CHÍNH, EÙP COÏC NHAØ CHÍNH, PHAÀN ÑIEÄN, PHAÀN CAÁP THOAÙT NÖÔÙC, NHAØ COÂNG VUÏ, NHAØ ÑEÅ XE KHAÙCH, NHAØ BAÛO VEÄ, COÅNG – RAØO, SAÂN – ÑÖÔØNG NOÄI BOÄ, SAN NEÀN, NHAØ TRAÏM BÔM, BEÅ NÖÔÙC NGAÀM. ĐỊA ĐIỂM: ĐƯỜNG 3/2, KHU VỰC 2, PHƯỜNG 5, THỊ XÃ VỊ THANH, TỈNH HẬU GIANG.

ĐƠN VỊ TƯ VẤN TRUNG TÂM TV& KĐCLXD

Giaùm ñoác

Taï Chí Nhaân


				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:15
posted:4/17/2009
language:English
pages:1