Docstoc

5may - DOC

Document Sample
5may - DOC Powered By Docstoc
					BẢNG KEÂ MAÙY MOÙC THIEÁT BÒ VAØ PHAÀN MEÀM SÖÛ DUÏNG CUÛA TRUNG TAÂM
1. Máy móc thiết bị: STT I 1 2 3 4 5 6 7 II 1 2 3 4 5 DANH MỤC THIẾT BỊ Thiết bị văn phòng: Máy chụp hình KTS Máy vi tính Máy in Máy in HP Design Jet 450C Máy in Canon BJC 5500 Máy in Canon L aser Shot LBP - 1120 Máy in Hp OFFICEJET K7100 Thiết bị coâng trình: Máy thủy chuẩn Nhật Maùy toaøn ñaït ñieän töû Súng bật nẫy Maùy neùn beâ toâng Maùy thöû ñoä beàn keùo, neùn, uoán vaïn naêng ĐƠN VỊ bộ bộ cái cái cái caùi bộ boä bộ boä bộ SỐ LƯỢNG 01 22 01 01 04 01 TÍNH NĂNG KỸ THUẬT Nhật Tốc độ cao In khổ A1, A0 In khổ A2 In khổ A4 In maøu khổ A3 Nhật Nhaät Thụy Sĩ Italia Trung Quoác

01 01 01 01 01

2. Phần mềm sử dụng: Cam kết về tính hợp pháp, không tranh chấp, không vi phạm bản quyền các chương trình, các phần mềm sử dụng cho việc thực hiện công tác thẩm tra thiết kế bản vẽ thi công, dự toán , tổng dự toán công trình. Cam kết chịu trách nhiệm nếu có tranh chấp hoặc kiện tụng do việc sử dụng các sản phẩm này làm ảnh hưởng đến bên thứ 3. STT Tên phần mềm 1 KPW Tính năng Nơi cung cấp Phấn tích và thiết kế Công ty tin học Xây khung phẳng, phiên dựng - BXD bản 7.0
1

2

VINASANL

3

MDW

4

MCW

5 6

SBTW RDW

7

VINA CAD

8 9 10

ESCON ACIIT 2007 Hitosoft

Phấn tích và thiết kế khung không gian, phiên bản 3.0 Tính toán và thiết kế móng đơn, phiên bản 6.0 Tính toán và thiết kế móng cọc, phiên bản 7.0 Phân tích và thiết kế sàn BTCT Bổ sung TCVN vào chương trình SAP2000, STAAD III/Pro, phiên bản 7.0 Hỗ trợ vẽ kỹ thuật (Kết cấu, kiến trúc) và tự động tính tiên lượng Lập dự toán Lập dự toán Làm dự toán

Công ty tin học Xây dựng Công ty tin học Xây dựng Công ty tin học Xây dựng Công ty tin học Xây dựng Công ty tin học Xây dựng Công ty tin học Xây dựng Công ty tin học Xây dựng Công ty ACIIT JSC

2


				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:19
posted:4/17/2009
language:English
pages:2