Docstoc
EXCLUSIVE OFFER FOR DOCSTOC USERS
Try the all-new QuickBooks Online for FREE.  No credit card required.

dutoan-CNCLTH1 truong lac

Document Sample
dutoan-CNCLTH1 truong lac Powered By Docstoc
					DÖÏ TOAÙN TỔNG CHÍ PHÍ KIEÅM TRA VAØ CHÖÙNG NHAÄN SÖÏ PHUØ HÔÏP VEÀ CHAÁT LÖÔÏNG
CÔNG TRÌNH : TRƢỜNG TIỂU HỌC SỐ 1 PHƢỜNG TRƢỜNG LẠC HẠNG MỤC: - KHỐI PHÒNG HỌC - HÀNG RÀO CỔNG CHÍNH - NHÀ BẢO VỆ, BỂ NƢỚC, GIẾNG KHOAN VÀ SAN LẤP

STT
A 1 2 3 4 B 5 6

Nội dung chi phí
Chi phí kiểm tra và chứng nhận sự phù hợp về chất lƣợng: (1+2+3+4) Chi phí chuyên gia Chi phí quản lý Chi phí khác Chi phí xã hội Chi phí thí nghiệm phục vụ chứng nhận sự phù hợp về chất lƣợng Thu nhập chịu thuế tính trước: 6%(A+B) Thuế giá trị gia tăng: 10%(A+B+5) TỔNG CỘNG(A+B+5+6+7)

37,519,000 Giá trị(đồng)
28,164,648 8,449,773 11,952,345 4,860,000 2,902,530 4,013,100 1,930,665 3,410,841 37,519,254

Làm tròn #NAME?
Caàn Thô, ngaøy thaùng naêm 2009 Trung Taâm Tö Vaán & Kieåm Ñònh CLXD Caàn Thô Giaùm Ñoác

37,519,000

Ngöôøi laäp

kiểm tra

KS Leâ Vieät Trung

KS. Ñaëng Theá Höng

KS. Taï Chí Nhaân

CHI PHÍ CHUYÊN GIA
STT 1 2 3 Họ và tên chuyên gia Đặng Thế Hưng Lê Việt Trung Trần Tuấn Bắc Tổng cộng Thời gian thực hiện(tháng) 9 9 9 Diển giải cách tính Chi phí tiền lƣơng (đồng /tháng) 364,500 287,182 287,182

9tháng*5ngày*(2,67+0,3)*540.000đ/22ngày 9tháng x 5ngày x 2,34 x 540.000đ/22ngày 9tháng x 5ngày x 2,34 x 540.000đ/22ngày

I PHÍ CHUYÊN GIA
Thành tiền (đồng) 3,280,500 2,584,636 2,584,636 8,449,773

CHI TIẾT CHI PHÍ TIỀN LƢƠNG CHUYÊN GIA Chuyên gia Chức danh dự kiến Chủ trì,Tröôûng Thaønh vieân nhoùm Thaønh vieân Kế toán Văn thư + báo cáo Lƣơng cơ bản 540,000 540,000 540,000 540,000 540,000 Hệ số tiền Chi phí tiền Chi phí xã hội Phụ cấp khác lƣơng cơ bản lƣơng chuyên gia 2.67 0.3513 0.30 1,603,800 2.34 0.3513 1,263,600 2.34 0.3513 1,263,600 4.98 0.3513 0.60 3,013,200 3.00 0.3513 0.30 1,782,000 4,131,000

STT 1 2 3 4 5

Họ và tên Đặng Thế Hưng Lê Việt Trunng Trần Tuấn Bắc Lê Thị Khương Lê Thị Hồng Nhung Tổng cộng

CHI TIẾT CHI PHÍ XÃ HỘI
STT 1 2 3 4 5 Khoản mục chi phí Nghĩ lễ Nghĩ phép Kinh phí công đoàn Bảo hiểm xã hội Bảo hiểm y tế Tổng cộng Diển giải cách tính 3người x 100.000đ/người (khóan gọn) 0 4.131.000đ x 9tháng x 1% 4.131.000đ x 9tháng x 5% 4.131.000đ x 9tháng x 1% Thành tiền (đồng) Tỉ lệ % của lƣơng cơ bản 300,000 3.63 0 0.00 371,790 1.00 1,858,950 5.00 371,790 1.00 2,902,530 10.63 Ghi chú

CHI TIẾT CHI PHÍ QUẢN LÝ
STT 1 a b 2 3 4 5 6 7 8 Khoản mục chi phí Lương bộ phận quản lý Kế toán Văn thư + báo cáo Khấu hao văn phòng Khấu hao thiết bị văn phòng Thông tin liên lạc Điện, nước văn phòng Phương tiện đi lại Văn phòng phẩm của văn phòng Chi phí tự quản lý chất lượng Tổng cộng Diển giải cách tính 9tháng x 2ngày x (4,98+0,6) x 540.000đ/22ngày 9tháng x 2ngày x (3.00+0,3) x 540.000đ/22ngày khoán gọn 1.000.000đ khoán gọn 900.000đ 3người x 9tháng x 150.000đ/tháng/người (khóan gọn) khoán gọn 8+00.000đ Tự trang bị khoán gọn 800.000đ khoán gọn 479.000đ 254 Thành tiền (đồng) 2,465,345 1,458,000 1,000,000 900,000 4,050,000 800,000 0 800,000 479,000 11,952,345 Ghi chú

CHI TIẾT CHI PHÍ KHÁC
STT Khoản mục chi phí 1 Chi phí đi lại 2 Chi phí văn phòng phẩm in ấn Tổng cộng Đơn vị tính tháng tháng Khối lƣợng 9 9 Đơn giá Khoán gọn 150.000đ/tháng/người Khoán gọn 30.000đ/tháng/người Thành tiền(đồng) 4,050,000 810,000 4,860,000

CHI PHÍ THÍ NGHIEÄM KIEÅM TRA XAÙC XUAÁT PHUÏC VUÏ CHÖÙNG NHAÄN CHAÁT LÖÔÏNG COÂNG TRÌNH STT NOÄI DUNG SOÁ LÖÔÏNG ÑÔN GIAÙ 1 Thöû nghieäm khoâng phaù huûy xaùc ñònh cöôøng ñoä beâtoâng baèng suùng 5 vò trí 273,000 Coät khoái nhaø chính 4vò trí 273,000 Daàm, saøn khoái nhaø chính 2 vò trí 273,000 Coät nhaø baûo veä, coång + haøng raøo Ñaø kieàng, daàm nhaø baûo veä, coång + 2 vò trí 273,000 haøng raøo 1 vò trí 273,000 Beâ toâng beå nöôùc ngaàm 2 Toång chi phí kieåm nghieäm phuïc vuï quaûn lyù chaát löôïng (Ñôn giaù caên cöù theo Thoâng tö soá 83/2002/TT Boä taøi chaùnh ban 3 Chi phí laäp baùo caùo kieåm ñònh chöùng nhaän: (6) x 5% ( Aùp duïng theo Quyeát ñònh soá 2144/QÑ-UBND, ngaøy 27 thaùng 09 4 Toång chi phí thí nghieäm phuïc vuï CNCL tröôùc thueá: (4+5)

XUAÁT COÂNG TRÌNH

TH TIEÀN ä beâtoâng baèng suùng 1,365,000 1,092,000 546,000 546,000 273,000 3,822,000 191,100 4,013,100


				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:17
posted:4/17/2009
language:Vietnamese
pages:9