Docstoc

moi thau may lanh huyen uy vinh Thanh

Document Sample
moi thau  may lanh huyen uy vinh Thanh Powered By Docstoc
					HUYỆN VĨNH THẠNH – THÀNH PHỐ CẦN THƠ BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN -----------------------

HỒ SƠ MỜI THẦU
gãi thÇu :

LẮP ĐẶT THIẾT BỊ MÁY LẠNH CÔNG TRÌNH TRUÏ SÔÛ HUYEÄN UYÛ VÓNH THAÏNH HUYEÄN VÓNH THAÏNH,TP CAÀN THÔ.

NĂM 2009

HUYỆN VĨNH THẠNH – THÀNH PHỐ CẦN THƠ BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ---------------------

1

HỒ SƠ MỜI THẦU
gãi thÇu :

LẮP ĐẶT THIẾT BỊ MÁY LẠNH CÔNG TRÌNH: TRUÏ SÔÛ HUYEÄN UYÛ VÓNH THAÏNH HUYEÄN VÓNH THAÏNH, TP CAÀN THÔ.

CHỦ TƯ VẤN ĐẤU THẦU GIÁM ĐỐC ĐỐC

ĐẦU

TƯ GIÁM

UBND HUYỆN VĨNH THẠNH
VIÖT NAM BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN Phóc HUYỆN VĨNH THẠNH

Hßa X· HéI CHñ NGHI· §éc LËp - Tù Do - H¹nh

Sè: ______ Thạnh, ngµy ____ th¸ng ___ n¨m 2009

Vĩnh

2

TH¤NG B¸O MêI THÇU
1. Ban quản lý dự án huyện Vĩnh Thạnh chuÈn bÞ tæ chøc ®Êu thÇu l¾p đặt thiết bị máy lạnh:

Coâng trình: TRUÏ SÔÛ HUYEÄN UYÛ VÓNH THAÏNH ,HUYEÄN VÓNH THAÏNH, TP CAÀN THÔ. Haïng muïc: PHAÀN LAÏNH TRUÏ SÔÛ LAØM VIEÄC + HOÄI TRÖÔØNG + NHAØ NGHÆ NHAØ AÊN
* §i¹ ®iÓm lắp đặt : Thạnh, TP.Cần Thơ. Thị Trấn VÜnh Th¹nh - Huyện Vĩnh

2. Ban quản lý dự án huyện Vĩnh Thạnh xin mêi tất cả c¸c nhµ thÇu hîp ph¸p cã ®ñ ®iÒu kiÖn, n¨ng lùc vµ kinh nghiÖm tíi tham gia ®Êu thÇu gãi thÇu trªn. 3. Nhµ thÇu cã thÓ t×m hiÓu thªm th«ng tin vÒ c«ng tr×nh, c¸c thñ tôc ®Êu thÇu vµ mua hå s¬ mêi thÇu t¹i §Þa chØ: Khu dân cư chợ số 8, Huyện Vĩnh Thạnh, TP.Cần Thơ. §iªn tho¹i: (0710) 858.838 Fax: (8471) 4. Nhµ thÇu sÏ ®-îc mua 01 bé hå s¬ mêi thÇu víi mét kho¶n lÖ phÝ kh«ng hoµn l¹i lµ: 1.000.000 ®ång (mét triÖu ®ång). Thêi gian b¸n HSMT: Tõ 8h00 ngµy _____/____/2009 ®Õn 16h00 ngµy ____/___/2009. 5. Hå s¬ dù thÇu ph¶i kÌm theo mét kho¶n tiÒn thÇu lµ: 3.000.000 ®ång (Ba triÖu ®ång) vµ ph¶i Ban quản lý dự án huyện Vĩnh Thạnh cïng víi hå tõ tr-íc hoÆc ®Õn ®óng ____giê ____, ngµy ____ n¨m 2009. b¶o đảm dù chuyÓn ®Õn s¬ dù thÇu th¸ng ____

6. Ban quản lý dự án huyện Vĩnh Thạnh tæ chøc më thÇu c«ng khai theo qui ®Þnh vµo ®óng _____ giê____ , ngµy ____ th¸ng _____ n¨m 2009 t¹i Ban quản lý dự án huyện Vĩnh Thạnh víi sù tham dù cu¶ c¸c ®¹i diÖn Nhµ thÇu. BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN HUYỆN VĨNH THẠNH

3

MôC LôC
phÇn 1: CHØ DÉN CHO NG¦êI Dù THÇU
I/ CHØ DÉN C¸C NHµ THÇU Trang A. QUY §ÞNH CHUNG: 1/. M« t¶ tãm t¾t gãi thÇu . 6 2/. Nguån vèn & ph-¬ng thøc thanh tãan. 6 3/. C¸c Nhµ thÇu hîp ph¸p 7 4/. Nguyªn vËt liÖu, thiÕt bÞ vµ dÞch vô phï hîp 7 5/- Kinh nghiÖm & N¨ng lùc Nhµ thÇu 7 6/. Mçi Nhµ thÇu chØ nép mét hå s¬ dù thÇu 9 7/- Chi phÝ dù thÇu 9 8/- Kh¶o s¸t hiÖn tr-êng 9 B. Hå S¥ MêI THÇU: 9/- Néi dung hå s¬ mêi thÇu 9 10/- Lµm râ hå s¬ mêi thÇu 10 11/- Söa ®æi hå s¬ mêi thÇu 10 c. Hå S¥ Dù THÇU: 12/- Ng«n ng÷ trong hå s¬ dù thÇu 10 13/- C¸c tµi liÖu trong hå s¬ dù thÇu 10 14/- Gi¸ dù thÇu 11 15/- §ång tiÒn sö dông trong ®Êu thÇu vµ thanh to¸n 12 16/- Thêi h¹n cã hiÖu lùc cña hå s¬ dù thÇu 12 17/- B¶o l·nh dù thÇu 12 18/- Ph-¬ng ¸n kü thuËt cña Nhµ thÇu 12 19/- Cuéc häp tr-íc khi ®Êu thÇu 13 20/- Hå s¬ dù thÇu vµ c¸ch ký 13

4

D. NéP Hå 21/13 22/14 23/24/-

S¬ Dù THÇU: Niªm phong vµ ghi nh·n hå s¬ dù thÇu Thêi h¹n nép hå s¬ dù thÇu Hå s¬ dù thÇu nép chËm Söa ®æi vµ rót hå s¬ dù thÇu 14 14

E. Më THÇU Vµ §¸NH GI¸ Hå S¬ Dù THÇU: 25/- Më thÇu 26/- Gi÷ bÝ mËt qu¸ tr×nh xÐt thÇu 15 27/- Lµm râ c¸c hå s¬ dù thÇu 15 28/- §¸nh gi¸ hå s¬ dù thÇu 29/- Söa lçi sè häc vµ hiÖu chØnh sai lÖch 16 30/- §¸nh gi¸ vµ so s¸nh c¸c hå s¬ dù thÇu 16

14

15

F. TRAO HîP §åNG: 31/- Thñ tôc trao hîp ®ång 17 32/- QuyÒn cña bªn mêi thÇu lo¹i bá bÊt kú nhµ thÇu nµo 17 33/- Th«ng b¸o trao hîp ®ång 17 34/- Ký hîp ®ång 17 35/- B¶o l·nh thùc hiÖn hîp ®ång 17 g. tiªu chuÈn ®¸nh gi¸ hsdt: 18

Ii/ MÉU §¥N Dù THÇU, MÉU PHô LôC §¥N Dù THÇU, MÉU B¶O L·NH Dù THÇU Vµ MÉU TH¤NG TIN N¡NG LùC MÉu ®¬n dù thÇu MÉu phô lôc ®¬n dù thÇu MÉu b¶o l·nh dù thÇu MÉu th«ng tin n¨ng lùc 25-29 30 22 23 24

III/ b¶n §IÒU KIÖN HîP §åNG

5

IV/

D÷ LIÖU HîP §åNG

41 42

V/ MÉU THáA THUËN H§, MÉU B¶O L·NH THùC HIÖN H§

PhÇn 2: C¸C Y£U CÇU Kü THUËT, B¶N VÏ THI C¤NG
I/ GIíI THIÖU C¤NG TR×NH & §ÆC §IÓM Kü THUËT ii/ TI£U ChuÈn kü thuËt & yªu cÇu Kü THUËT iii/ TiÕn ®é thi c«ng Iv/ C¸C B¶N VÏ Vµ DANH MôC B¶N VÏ 49 50 51 51

PhÇn 3: GI¸ Dù THÇU, B¶NG K£ KHèI L¦îNG
GI¸ Dù THÇU TI£N L¦îng khèi l-îng mêi thÇu 52-57 58

6

phÇn 1: CHØ DÉN CHO NG¦êI Dù THÇU
I/ chØ dÉn C¸c nhµ thÇu
A/. QUI §ÞNH CHUNG: 1. M« t¶ tãm t¾t gãi thÇu:

Coâng trình:TRUÏ SÔÛ HUYEÄN UYÛ VÓNH THAÏNH ,HUYEÄN VÓNH THAÏNH, TP CAÀN THÔ. Haïng muïc: PHAÀN LAÏNH TRUÏ SÔÛ LAØM VIEÄC + HOÄI TRÖÔØNG + NHAØ NGHÆ NHAØ AÊN
®· ®-îc cÊp thÈm quyÒn phª duyÖt Dù ¸n ®Çu t-, thiÕt kÕ b¶n vÏ thi c«ng - dù to¸n, KÕ ho¹ch ®Êu thÇu vµ Hå s¬ mêi thÇu. Số lượng và các đặc điểm chính yếu sau:
SOÁ LÖÔÏNG 4 2 2 4 80,4 40,2 1 6 1 4 34 4

STT 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

TEÂN VAÄT TÖ Maùy ÑHNÑ 12.000 BTU Maùy ÑHNÑ 18.000 BTU Maùy ÑHNÑ 25.000 BTU Maùy ÑHNÑ 45.000 BTU OÁng daãn gas 12.000-22.000 BTU OÁng daãn gas 45.000 BTU Laép ñaët Maùy ÑHNÑ 2 khoái 18.000 BTU Laép ñaët OÁng daãn gas loaïi boïc gen Laép ñaët Khung saét maùy laïnh LÑ Maùy ÑHNÑ 9.000 BTU LÑ OÁng daãn gas loaïi boïc gen LÑ Khung saét maùy laïnh

ÑVT boä boä boä boä m m boä m caùi boä m caùi

1.1- Ph¹m vi ®Êu th©u: Ban quản lý dự án Thạnh tæ chøc ®Êu thÇu l¾p đặt thiết bị máy lạnh:

huyện Vĩnh

Coâng trình:TRUÏ SÔÛ HUYEÄN UYÛ VÓNH THAÏNH HUYEÄN VÓNH THAÏNH,TP CAÀN THÔ. Haïng muïc: PHAÀN LAÏNH TRUÏ SÔÛ LAØM VIEÄC + HOÄI TRÖÔØNG + NHAØ NGHÆ NHAØ AÊN
* §i¹ ®iÓm x©y dùng:Thị Trấn VÜnh Th¹nh - huyện Vĩnh Thạnh, TP. CÇn Th¬.

7

1.2- Nhµ thÇu tróng thÇu ph¶i hoµn thµnh gãi thÇu nµy trong thêi gian: 30 ngµy (kÓ tõ ngµy ký hợp đồng lắp đặt thiết bị máy lạnh). 2. Nguån vèn & ph-¬ng thøc thanh tãan: * Nguån vèn: Ngân sách * Ph-¬ng thøc thanh tãan: + Nhµ thÇu ph¶i øng tr-íc 100% vèn ®Ó thi c«ng, nghiÖm thu hoµn thµnh theo c¸c giai ®äan, c¸c h¹ng môc vµ toµn bé c«ng tr×nh. C¸c biªn b¶n nghiÖm thu khèi l-îng hoµn thµnh lµ c¬ së quyÕt tãan c«ng tr×nh. + ChÊp nhËn thanh to¸n chËm theo kÕ ho¹ch ghi vèn cña chñ ®Çu t- vµ kh«ng tÝnh bÊt kú l·i suÊt nµo. + Sau khi c«ng tr×nh hoµn thµnh, chñ ®Çu t- sÏ thanh to¸n tæng sè 95% gi¸ trÞ hîp ®ång cho nhµ thÇu theo kÕ ho¹ch vèn ®-îc cÊp (5% cßn l¹i sÏ thanh tãan khi nhµ thÇu hoµn thµnh c«ng t¸c b¶o hµnh). TÊt c¶ c¸c hå s¬ thanh to¸n do bªn nhµ thÇu lËp vµ ®-îc chñ ®Çu t- chuyÓn ®Õn c¬ quan qu¶n lý, cÊp ph¸t vèn. 3. C¸c nhµ thÇu hîp ph¸p: 3.1- Th«ng b¸o mêi thÇu (hoÆc th- mêi thÇu) nµy dµnh cho tÊt c¶ c¸c nhµ thÇu dù thÇu (bao gồm cả những nhà thầu trong liên danh, các nhà thầu phụ nếu có) hîp ph¸p cã: a/ QuyÕt ®Þnh thµnh lËp doanh nghiÖp, giÊy chøng nhËn ®¨ng ký kinh doanh, kh«ng phô thuéc vµo chñ ®Çu t-. b/ H¹ch to¸n kinh tÕ ®éc lËp. c/ Kh«ng bÞ c¬ quan cã thÈm quyÒn kÕt luËn vÒ t×nh h×nh tµi chÝnh kh«ng lµnh m¹nh, ®ang l©m vµo t×nh tr¹ng ph¸ s¶n hoÆc nî ®äng kh«ng cã kh¶ n¨ng chi tr¶; ®ang trong qu¸ tr×nh gi¶i thÓ. Ngoµi ra ng-êi dù thÇu ph¶i cã ®ñ ®iÒu kiÖn ®-îc quy ®Þnh trong LuËt §Êu thÇu vµ c¸c quy ®Þnh hiÖn hµnh cña Nhµ n-íc. 3.2Nhµ thÇu ph¶i cam ®oan c¸c tµi liÖu, sè liÖu ®-a ra trong phÇn th«ng tin vÒ n¨ng lùc lµ chÝnh x¸c. 3.3- C¸c nhµ thÇu ph¶i cung cÊp hå s¬ ®Ó chøng minh tÝnh hîp ph¸p, n¨ng lùc cña m×nh cho Bªn mêi thÇu, khi Bªn mêi thÇu yªu cÇu b»ng v¨n b¶n. 3.4- Nh÷ng nhµ thÇu cã nh÷ng vi ph¹m nh-: kh«ng ®¶m b¶o chÊt l-îng, tiÕn ®é, cã nh÷ng hµnh vi mua thÇu, b¸n thÇu hoÆc cßn v-íng m¾c ë mét sè hîp ®ång ch-a ®-îc gi¶i quyÕt (cã v¨n b¶n cña cÊp thÈm quyÒn kh«ng cho tham dù ®Êu thÇu) th× Bªn mêi thÇu sÏ kh«ng b¸n hå s¬ mêi thÇu; nÕu ®· mua råi th× sÏ kh«ng xem xÐt hå s¬ dù thÇu cña nhµ thÇu nµy.

8

4. Nguyªn vËt liÖu, thiÕt bÞ l¾p ®Æt vµ dÞch vô phï hîp: Nguyªn vËt liÖu, thiÕt bÞ l¾p ®Æt vµ dÞch vô cung cÊp theo hîp ®ång ph¶i theo yªu cÇu cu¶ thiÕt kÕ ®· ®-îc phª duyÖt vµ cña Bªn mêi thÇu. Nhµ thÇu cÇn cung cÊp kÕt qu¶ thÝ nghiÖm, tiªu chuÈn chÊt l-îng hoÆc lý lÞch vÒ nguån gèc cña nguyªn vËt liÖu, thiÕt bÞ vµ c¸c dÞch vô ®ã cho Bªn mêi thÇu vµ ®-îc x¸c nhËn cña Bªn mêi thÇu tr-íc khi sö dông vµo c«ng tr×nh. 5) Kinh nghiÖm, n¨ng lùc nhµ thÇu: 5.1- Nhµ thÇu ®-îc xem lµ ®ñ ®iÒu kiÖn vÒ kinh nghiÖm vµ n¨ng lùc ph¶i tho¶ m·n c¸c tiªu chuÈn quy ®Þnh tèi thiÓu sau ®©y: (a)- Cã kinh nghiÖm thi c«ng Ýt nhÊt 01 c«ng tr×nh (h¹ng môc cña c«ng tr×nh) cã quy m«, tÝnh chÊt vµ gi¸ trÞ t-¬ng ®-¬ng, cã gi¸ trÞ x©y l¾p tõ 0,5 tû ®ång trë lªn; nÕu h¹ng môc c«ng tr×nh riªng lÎ th× Ýt nhÊt cã 02 c«ng tr×nh, cã gi¸ trÞ x©y l¾p tõ 1 tû ®ång trë lªn. C«ng tr×nh hoµn thµnh ph¶i ®¶m b¶o chÊt l-îng (cã tµi liÖu chøng minh); nÕu ®ang thi c«ng th× ph¶i cã gi¸ trÞ khèi l-îng hoµn thµnh tõ 70% trë lªn. Ph¶i kÌm theo b¶n sao c¸c hîp ®ång vµ Biªn b¶n nghiÖm thu khèi l-îng c«ng tr×nh hoµn thµnh (cã ký kÕt cña Chñ ®Çu t-). (b)- Cã ®ñ sè l-îng c¸n bé kü thuËt, c«ng nh©n cã tr×nh ®é kü thuËt vµ cã kinh nghiÖm thi c«ng c«ng tr×nh víi chÊt l-îng ®¶m b¶o yªu cÇu thiÕt kÕ ®Æt ra: + ChØ huy tr-ëng c«ng tr-êng ph¶i cã kinh nghiÖm thi c«ng c¸c c«ng tr×nh cã quy m«, tÝnh chÊt t-¬ng ®-¬ng c«ng tr×nh dù thÇu ph¶i lµ: 3 n¨m vµ chØ huy tr-ëng Ýt nhÊt 05 c«ng tr×nh. + C¸n bé kü thuËt: ph¶i cã Ýt nhÊt 02 kü s- điện lạnh cã kinh nghiÖm phô tr¸ch. + C«ng nh©n: cã ®ñ sè l-îng vµ tay nghÒ phï hîp. (c)- Cã kÕ ho¹ch ®Ó huy ®éng ®óng thêi gian c¸c thiÕt bÞ thi c«ng cÇn thiÕt ®· liÖt kª. (d) Cã ®ñ n¨ng lùc tµi chÝnh: + Gi¸ trÞ khèi l-îng thi c«ng (doanh thu) hµng n¨m tèi thiÓu ph¶i tõ: 500 triÖu ®ång trë lªn. + Cã tµi s¶n l-u ®éng (gåm tiÒn mÆt vµ c¸c tµi s¶n cã thÓ nhanh chãng chuyÓn ®æi thµnh tiÒn nh-: sec, tr¸i phiÕu, kú phiÕu,...), sau khi trõ ®i c¸c hîp ®ång dì dang (kh«ng kÓ c¸c kho¶n t¹m øng trong hîp ®ång nµy) kh«ng ®-îc Ýt h¬n: 300 triÖu ®ång. HoÆc cam kÕt cña Ng©n hµng cho vay ®ñ vèn ®Ó thi c«ng c«ng tr×nh khi ®¬n vÞ tróng thÇu. + §¶m b¶o ®ñ vèn thi c«ng c«ng tr×nh.

9

5.2- C¸c sè liÖu mçi bªn liªn danh ph¶i ®-îc bæ sung víi nhau ®Ó x¸c ®Þnh sù phï hîp cu¶ Ng-êi dù thÇu vÒ c¸c tiªu chuÈn n¨ng lùc tèi thiÓu theo môc 5.1. Tuy nhiªn, ®Ó ®ñ n¨ng lùc ®èi víi mét liªn danh, mçi bªn trong liªn danh ph¶i tho¶ m·n Ýt nhÊt 25% c¸c tiªu chuÈn tèi thiÓu theo môc 5.1 (a), (b), (c) vµ (e). Bªn chiô tr¸ch nhiÖm chÝnh ph¶i tho¶ m·n Ýt nhÊt 40% c¸c tiªu chuÈn tèi thiÓu nµy. Hå s¬ dù thÇu cu¶ liªn danh kh«ng tu©n theo c¸c yªu cÇu nµy sÏ bÞ lo¹i bá. 5.3- C¸c hå s¬ dù thÇu cu¶ mét liªn danh cã hai hoÆc nhiÒu ®¬n vÞ thµnh viªn sÏ ph¶i tu©n theo c¸c thñ tôc sau: a)- §¬n dù thÇu vµ c¸c v¨n b¶n ®-îc ký kÕt chÝnh lµ sù rµng buéc ph¸p lý ®èi víi tÊt c¶ c¸c thµnh viªn trong liªn danh. b)- Mét thµnh viªn ®¹i diÖn cho liªn danh lµ ng-êi chÞu tr¸ch nhiÖm chÝnh (hîp ph¸p) ®-îc c¸c tham gia liªn danh ®ång ý vµ ®-îc nªu trong Biªn b¶n tho¶ thuËn liªn danh. c)- Bªn ®¹i diÖn chÝnh thøc cña liªn danh sÏ chÞu tr¸ch nhiÖm chÝnh vÒ viÖc thùc hiÖn toµn bé hîp ®ång; ®ång thêi, phæ biÕn cho c¸c bªn tham gia liªn danh biÕt vµ thùc hiÖn tèt mäi c«ng viÖc khi tróng thÇu. d)- TÊt c¶ c¸c bªn tham gia liªn danh sÏ cïng chÞu tr¸ch nhiÖm trong viÖc thùc hiÖn hîp ®ång theo ®óng c¸c ®iÒu kho¶n cu¶ hîp ®ång vµ v¨n b¶n ®Ò cËp trong tho¶ thuËn liªn danh nªu t¹i môc 5.3b còng nh- trong ®¬n dù thÇu vµ c¸c tho¶ thuËn kh¸c. e)- P h¶i nép v¨n b¶n (Biªn b¶n) tho¶ thuËn liªn danh (cã c¸c bªn liªn danh ký kÕt, ®ãng dÊu); trong ®ã ph¶i cã ph©n c«ng ph©n nhiÖm cô thÓ nh÷ng c«ng viÖc sÏ thùc hiÖn khi tróng thÇu vµ ph¶i cö ®¬n vÞ ®¹i diÖn cña liªn danh; 5.4- Kinh nghiÖm vµ nguån lùc cu¶ c¸c nhµ thÇu phô sÏ kh«ng ®-îc kÓ ®Õn khi x¸c ®Þnh sù phï hîp cu¶ ng-êi dù thÇu vÒ c¸c tiªu chuÈn n¨ng lùc. 5.5- C¸c nhµ thÇu ph¶i nép hå s¬ gi¶i tr×nh biÖn ph¸p vµ tiÕn ®é thi c«ng ®-îc m« t¶ chi tiÕt trong hå s¬ dù thÇu cu¶ m×nh, nh»m tho¶ m·n c¸c ®Æc ®iÓm kü thuËt vµ thêi h¹n hoµn thµnh theo môc 1.2 ë trªn. 6). Mçi nhµ thÇu chØ nép mét hå s¬ dù thÇu: Mçi nhµ thÇu ®éc lËp hoÆc ®¹i diÖn liªn danh chØ ®-îc nép mét hå s¬ dù thÇu cho mét gãi thÇu (trõ viÖc lµm thÇu phô). NÕu nép tõ 2 hå s¬ dù thÇu trë lªn cho mét gãi thÇu sÏ kh«ng ®-îc xÐt thÇu.

10

7). Chi phÝ dù thÇu : Nhµ thÇu chÞu mäi chi phÝ cã liªn quan ®Õn viÖc chuÈn bÞ hå s¬ dù thÇu vµ nép hå s¬ dù thÇu cña m×nh, Bªn mêi thÇu kh«ng chÞu tr¸ch nhiÖm ph¸p lý vÒ c¸c chi phÝ ®ã. 8). Kh¶o s¸t hiÖn tr-êng: C¸c nhµ thÇu sÏ ®-îc bªn mêi thÇu th«ng b¸o ®i th¨m vµ quan s¸t hiÖn tr-êng c«ng tr×nh vµ vïng l©n cËn ®Ó tù thu thËp nh÷ng th«ng tin cÇn thiÕt chuÈn bÞ hå s¬ dù thÇu vµ tiÕn hµnh th-¬ng th¶o hîp ®ång thi c«ng c«ng tr×nh. Nhµ thÇu ph¶i kh¶o s¸t kü hiÖn tr-êng vµ hoµn toµn chÞu tr¸ch nhiÖm vÒ thi c«ng vµ an toµn thi c«ng, chÊt l-îng c«ng tr×nh. Nhµ thÇu tù chÞu mäi chi phÝ cho viÖc ®i nµy. b/. hå s¬ mêi thÇu : 9. Néi dung hå s¬ mêi thÇu vµ tiªu chuÈn ®¸nh gi¸ hå s¬ dù thÇu: 9.1- Néi dung hå s¬ mêi thÇu: 9.1.1- Nhµ thÇu cÇn ®äc c¸c tµi liÖu mêi thÇu nªu d-íi ®©y ®Ó lËp ®Çy ®ñ c¸c tµi liÖu dù thÇu nªu ë môc 13, gåm cã: phÇn 1: CHØ DÉN CHO NG¦êI Dù THÇU Th«ng b¸o mêi thÇu I/ ChØ dÉn c¸c Nhµ thÇu. II/ MÉu ®¬n dù thÇu, mÉu phô lôc ®¬n dù thÇu vµ mÉu th«ng tin n¨ng lùc. III/ §iÒu kiÖn hîp ®ång (®iÒu kiÖn chung vµ cô thÓ). IV/ D÷ liÖu hîp ®ång. V/ MÉu tho¶ thuËn hîp ®ång vµ mÉu b¶o l·nh thùc hiÖn hîp ®ång. PhÇn 2: C¸C Y£U CÇU Kü THUËT, B¶N VÏ THI C¤NG I/ Giíi thiÖu c«ng tr×nh vµ ®Æc tÝnh kü thuËt. II/ Tiªu chuÈn kü thuËt vµ yªu cÇu kü thuËt. III/ TiÕn ®é thi c«ng. IV/ C¸c b¶n vÏ vµ danh môc b¶n vÏ. B¶NG Tiªn l-îng KHèI L¦îNG mêi thÇu C¸c b¶ng kª khèi l-îng vµ phô lôc bæ sung (nÕu

PhÇn 3:

cã). 9.1.2- C¸c nhµ thÇu cÇn nghiªn cøu kü néi dung hå s¬ mêi thÇu. NÕu hå s¬ dù thÇu kh«ng tho¶ m·n víi c¸c néi dung mêi thÇu trªn th× Nhµ thÇu tù chÞu tr¸ch nhiÖm. Theo môc 28, hå s¬ dù thÇu kh«ng ®¸p øng c¬ b¶n c¸c yªu cÇu cña hå s¬ mêi thÇu th× sÏ bÞ lo¹i . 9.2- Tiªu chuÈn ®¸nh gi¸ hå s¬ dù thÇu: (Xem ë môc G)

11

10. Lµm râ hå s¬ mêi thÇu : Nhµ thÇu cã tr¸ch nhiÖm nghiªn cøu, tÝnh to¸n vµ kiÓm tra kü b¶ng kª khèi l-îng cña hå s¬ mêi thÇu (nªu t¹i phÇn 2) vµ c¸c ®iÒu kiÖn riªng cu¶ hå s¬ mêi thÇu. NÕu cã sai kh¸c vµ ch-a râ ph¶i cã v¨n b¶n yªu cÇu Bªn mêi thÇu lµm râ c¸c tµi liªu nµy b»ng v¨n b¶n hoÆc ®iÖn tÝn (sau ®©y thuËt ng÷ ®iÖn tÝn bao gåm Telex vµ faxsimine) theo ®Þa chØ cña Bªn mêi thÇu ghi trong th«ng b¸o mêi thÇu (hoÆc th- mêi thÇu). Bªn mêi thÇu sÏ ®¸p øng c¸c yªu cÇu lµm râ nµy tr-íc thêi h¹n chãt nép hå s¬ dù thÇu lµ 05 ngµy. C¸c v¨n b¶n tr¶ lêi cu¶ Bªn mêi thÇu sÏ chuyÓn cho tÊt c¶ mäi nhµ thÇu mua hå s¬ mêi thÇu, bao gåm c¶ néi dung c©u hái, nh-ng kh«ng nªu tªn nhµ thÇu ®· hái. Tr-êng hîp nhµ thÇu kh«ng kiÓm tra kü, Nhµ thÇu tù chÞu ròi ro. 11. Söa ®æi hå s¬ mêi thÇu: 11.1- Tr-íc h¹n chãt nép hå s¬ dù thÇu Ýt nhÊt lµ 05 ngµy, Bªn mêi thÇu cã thÓ söa ®æi hoÆc bæ sung hå s¬ mêi thÇu b»ng c¸ch ®-a ra c¸c phô lôc bæ sung. B¶n phô lôc bæ sung nµy sÏ lµ mét phÇn cu¶ c¸c tµi liÖu mêi thÇu theo môc 9.1 vµ sÏ ®-îc chuyÓn ®i b»ng v¨n b¶n hoÆc b»ng ®iÖn tÝn cho tÊt c¶ c¸c ®¬n vÞ mua hå s¬ mêi thÇu. C¸c ®¬n vÞ dù thÇu sÏ x¸c nhËn víi Bªn mêi thÇu b»ng v¨n b¶n hoÆc b»ng ®iÖn tÝn vÒ viÖc nhËn ®-îc phô lôc nµy. 11.2- §Ó c¸c nhµ thÇu cã ®ñ thêi gian hîp lý xem xÐt phô lôc bæ sung khi chuÈn bÞ hå s¬ dù thÇu cu¶ m×nh, Bªn mêi thÇu cã thÓ kÐo dµi thêi h¹n chãt nép hå s¬ dù thÇu kÌm theo phô lôc bæ sung nh- môc 22 d-íi ®©y. c/ hå s¬ dù thÇu: 12. Ng«n ng÷ dïng trong hå s¬ dù thÇu: Hå s¬ dù thÇu vµ mäi th- tÝn, tµi liÖu liªn quan ®Õn hå s¬ dù thÇu, trao ®æi gi÷a Nhµ thÇu víi Bªn mêi thÇu ph¶i b»ng tiÕng ViÖt. 13. C¸c tµi liÖu trong hå s¬ dù thÇu: 13.1- Nhµ thÇu nép 05 bé hå s¬ dù thÇu (01 b¶n gèc vµ 04 b¶n sao), mçi bé gåm c¸c phÇn sau: PhÇn 1: a) §¬n dù thÇu vµ phô lôc ®¬n dù thÇu: (MÉu 1); b) B¶o l·nh dù thÇu: (MÉu 2); c) C¸c v¨n b¶n vÒ ph¸p lý (b¶o sao quyÕt ®Þnh thµnh lËp doanh nghiªp, giÊy ®¨ng ký kinh doanh, chøng chØ hµnh nghÒ (nÕu cã),....). d) Th«ng tin n¨ng lùc:

12

+ Th«ng tin chung: (MÉu 3); + Sè liÖu tµi chÝnh: (MÉu 4); Ph¶i kÌm theo b¶n sao c¸c B¸o c¸o tµi chÝnh 03 n¨m gÇn ®©y ®· ®-îc kiÓm to¸n hoÆc c¬ quan tµi chÝnh cã thÈm quyÒn (Së Tµi chÝnh, c¬ quan thuÕ,...) x¸c nhËn. + Kinh nghiÖm: (MÉu 5); Ph¶i kÌm theo b¶n sao c¸c hîp ®ång thi c«ng, trong ®ã ph¶i cã Ýt nhÊt 01 hîp ®ång cã qui m«, tÝnh chÊt vµ gi¸ trÞ t-¬ng ®-¬ng gãi thÇu xin dù thÇu tõ n¨m 2006-2008 vµ c¸c biªn b¶n nghiÖm thu. + Nhµ sau + + + ThiÕt bÞ thi c«ng: (MÉu 6); thÇu ph¶i cã tèi thiÓu c¸c thiÕt bÞ thi c«ng ®©y: Dàn giáo, thang leo. Máy khoan, máy đục, C¸c thiÕt bÞ thi c«ng kh¸c,...

-

+ Nh©n sù: (MÉu 7); Ph¶i kÌm b¶n sao c¸c chøng chØ, b»ng cÊp vµ b¶ng tãm t¾t th©m niªn c«ng t¸c, chøc danh hoÆc nhiÖm vô ®· thùc hiÖn cña c¸c c¸n bé chñ chèt tham gia thùc hiÖn lắp đặt c«ng tr×nh. Nh÷ng c¸n bé (chuyªn gia) kü thuËt chñ chèt trong danh s¸ch dù kiÕn ®-îc ph©n c«ng tham gia x©y dùng c«ng tr×nh nµy sÏ kh«ng ®-îc ®æi b»ng ng-êi kh¸c trong suèt qu¸ tr×nh thi c«ng khi ®¬n vÞ tróng thÇu; trõ tr-êng hîp bÊt kh¶ kh¸ng, ®-îc Chñ ®Çu t- chÊp thuËn b»ng v¨n b¶n. + Tæ chøc qu¶n lý hiÖn tr-êng: + C¸c nhµ thÇu phô (nÕu cã): + D÷ liÖu liªn danh (nÕu cã): (MÉu 8); (MÉu 9); (MÉu 10);

* L-u ý: TÊt c¶ c¸c chøng chØ chøng nhËn, nÕu lµ b¶n sao th× ph¶i cã c«ng chøng hoÆc cÊp trªn cña nhµ thÇu x¸c nhËn, nÕu kh«ng th× cã thÓ xem lµ thiÕu tin cËy, bÞ trõ bít ®iÓm, thËm chÝ bÞ läai. PhÇn 2: a) C¸c ph-¬ng ¸n, biÖn ph¸p thi c«ng tæng thÓ vµ biÖn ph¸p thi c«ng chi tiÕt c¸c h¹ng môc c«ng tr×nh (gåm b¶n vÏ vµ thuyÕt minh). b) S¬ ®å tæ chøc thi c«ng vµ biÓu ®å tiÕn ®é thùc hiÖn hîp ®ång. c) B¶n vÏ thi c«ng theo ph-¬ng ¸n, biÖn ph¸p thi c«ng cu¶ nhµ thÇu ®Ò xuÊt thªm (nÕu cã).

13

PhÇn 3: a) Gi¸ dù thÇu vµ dù to¸n cã chi tiÕt gi¸ dù thÇu (tÝnh theo mÆt b»ng gi¸ cu¶ thêi ®iÓm lËp hå s¬ dù thÇu). b) Th- thay ®æi gi¸ dù thÇu (th- gi¶m gi¸); nÕu cã th× ®Ó sau ®¬n dù thÇu. 14. Gi¸ dù thÇu: 14.1- Gi¸ dù thÇu lµ gi¸ lËp trªn c¬ së ®¬n gi¸ vµ gi¸ thµnh do Nhµ thÇu nép. 14.2- Nhµ thÇu sÏ ®iÒn ®¬n gi¸ vµ gi¸ thµnh cho tÊt c¶ c¸c c«ng viÖc cu¶ tõng h¹ng môc c«ng tr×nh nªu trong b¶ng kª khèi l-îng. Nh÷ng c«ng viÖc, h¹ng môc mµ nhµ thÇu kh«ng ®iÒn ®¬n gi¸ vµ gi¸ thµnh sÏ kh«ng ®-îc Bªn mêi thÇu thanh to¸n khi ®· thi c«ng xong vµ ®-îc coi lµ ®· bao hµm trong ®¬n gi¸ vµ gi¸ thµnh c«ng viÖc, h¹ng môc kh¸c ®· nªu trong b¶ng kª khèi l-îng. 14.3- Nhµ thÇu ph¶i thÓ hiÖn râ mäi chi phÝ, thuÕ vµ lÖ phÝ kh¸c vµo gi¸ dù thÇu tr-íc h¹n chãt nép hå s¬ dù thÇu. Bªn mêi thÇu sÏ tiÕn hµnh ®¸nh gi¸ theo ph-¬ng ph¸p “gi¸ ®¸nh gi¸” ®Ó so s¸nh c¸c hå s¬ dù thÇu. 14.4- §¬n gi¸ vµ gi¸ thµnh do Nhµ thÇu lËp lµ gi¸ cè ®Þnh trong qu¸ tr×nh thùc hiªn hîp ®ång vµ kh«ng ®-îc ®iÒu chØnh bÊt kú kho¶n tiÒn nµo, trõ tr-êng hîp nªu trong môc 14 cu¶ III/ §iÒu kiÖn hîp ®ång. 15. §ång tiÒn sö dông trong ®Êu thÇu vµ thanh to¸n: Nhµ thÇu sÏ chµo ®¬n gi¸ vµ gi¸ dù thÇu b»ng ®ång ViÖt Nam. 16. Thêi h¹n cã hiÖu lùc cña hå s¬ dù thÇu: 16.1- Thêi h¹n cã hiÖu lùc cña hå s¬ dù thÇu lµ: 90 ngµy kÓ tõ thêi ®iÓm ®ãng thÇu (nªu t¹i môc 22). 16.2- Tr-íc thêi h¹n hÕt hiÖu lùc cña hå s¬ dù thÇu, Bªn mêi thÇu cã thÓ yªu cÇu c¸c Nhµ thÇu kÐo dµi thêi h¹n cã hiÖu lùc trong mét kho¶ng thêi gian bæ sung sau khi ®-îc ng-êi cã thÈm quyÒn cho phÐp. Bªn mêi thÇu ph¶i th«ng b¸o b»ng v¨n b¶n hoÆc ®iÖn tÝn cho tÊt c¶ ®¬n vÞ dù thÇu. Nhµ thÇu cã thÓ tõ chèi yªu cÇu ®ã mµ kh«ng bÞ tÞch thu b¶o đảm dù thÇu. HiÖu lùc b¶o đảm dù thÇu cña Nhµ thÇu trong thêi gian kÐo dµi thªm sÏ ®-îc thùc hiÖn theo môc 17. 17. B¶o đảm dù thÇu: 17.1- Nhµ thÇu ph¶i cung cÊp b¶o đảm dù thÇu cïng víi hå s¬ dù thÇu cña m×nh, víi trÞ gi¸ lµ: 3.000.000 ®ång (ba triÖu ®ång).

14

17.2- Tïy theo Nhµ thÇu lùa chän, b¶o đảm dù thÇu sÏ lµ: TiÒn mÆt, sÐc b¶o chi, th- tÝn dông hoÆc b¶o ®¶m Ng©n hµng ë ViÖt Nam ®-îc Bªn mêi thÇu chÊp nhËn vµ theo ®óng mÉu b¶o ®¶m dù thÇu nªu ë phÇn II, kh«ng cho phÐp sö dông c¸c mÉu kh¸c. B¶o đảm dù thÇu sÏ cã gi¸ trÞ tèi thiÓu lµ 120 ngµy kÓ tõ ngµy më thÇu. 17.3- Bªn mêi thÇu sÏ lo¹i bá hå s¬ dù thÇu kh«ng cã mét b¶o ®¶m dù thÇu hîp ph¸p theo ®óng quy ®Þnh. 17.4- B¶o ®¶m dù thÇu cña c¸c Nhµ thÇu kh«ng tróng thÇu sÏ ®-îc Bªn mêi thÇu hoµn tr¶ ngay sau thêi h¹n hÕt hiÖu lùc cña hå s¬ dù thÇu. 17.5- B¶o ®¶m dù thÇu cña Nhµ thÇu tróng thÇu sÏ ®-îc hoµn tr¶ sau khi Nhµ thÇu ®· ký tháa thuËn hîp ®ång vµ nép b¶o ®¶m thùc hiÖn hîp ®ång. 17.6- Nhµ thÇu kh«ng ®-îc nhËn l¹i b¶o ®¶m dù thÇu trong c¸c tr-êng hîp sau: a)Tróng thÇu nh-ng tõ chèi thùc hiÖn hîp ®ång; b)Rót hå s¬ dù thÇu sau khi ®ãng thÇu. c)Vi ph¹m quy chÕ ®Êu thÇu. 18. Ph-¬ng ¸n kü thuËt cña Nhµ thÇu: 18.1- Nhµ thÇu ®-a ra ph-¬ng ¸n kü thuËt phï hîp víi yªu cÇu cña hå s¬ mêi thÇu, tµi liÖu ®ã bao gåm tÊt c¶ c¸c th«ng tin cÇn thiÕt ®Ó Bªn mêi thÇu cã thÓ ®¸nh gi¸ toµn bé ph-¬ng ¸n kü thuËt nµy. 18.2- Ngoµi ra, Nhµ thÇu cã thÓ ®Ò xuÊt ph-¬ng ¸n kü thuËt thay thÕ mµ vÉn ®¶m b¶o yªu cÇu cña hå s¬ mêi thÇu, nh-ng hå s¬ dù thÇu cña nhµ thÇu vÉn ph¶i phï hîp víi yªu cÇu cña hå s¬ mêi thÇu nh- môc 18.1 trªn. §¬n vÞ dù thÇu ph¶i cung cÊp tÊt c¶ c¸c th«ng tin cÇn thiÕt ®Ó Bªn mêi thÇu cã thÓ ®¸nh gi¸ toµn bé ph-¬ng ¸n kü thuËt thay thÕ nµy bao gåm b¶n vÏ kü thuËt, tÝnh to¸n thiÕt kÕ, chØ dÉn kü thuËt, gi¸ thµnh vµ c¸c biÖn ph¸p x©y dùng. Bªn mêi thÇu chØ xem xÐt ph-¬ng ¸n kü thuËt thay thÕ (nÕu cã) cña ®¬n vÞ dù thÇu khi mµ ph-¬ng ¸n kü thuËt phï hîp víi môc 18.1 cã gi¸ ®¸nh gi¸ thÊp nhÊt, ®Ó lµm c¬ së th-¬ng th¶o hîp ®ång sau nµy. 19. Cuéc häp tr-íc khi ®Êu thÇu: 19.1- Khi cÇn thiÕt, Nhµ thÇu hoÆc ®¹i diÖn chÝnh thøc cña Nhµ thÇu sÏ ®-îc Bªn mêi thÇu mêi dù cuéc häp tr-íc khi ®Êu thÇu t¹i ®Þa chØ: ..................... vµo: ......... giê ......... ngµy ......... th¸ng .......... n¨m .........

15

19.2- Môc ®Ých cuéc häp nµy lµ ®Ó lµm râ c¸c néi dung hå s¬ mêi thÇu vµ tr¶ lêi c¸c c©u hái cña c¸c Nhµ thÇu vÒ bÊt kú vÊn ®Ò nµo cã thÓ n¶y sinh vµo giai ®o¹n ®ã. 19.3- Yªu cÇu Nhµ thÇu nép c¸c c©u hái b»ng v¨n b¶n hoÆc b»ng ®iÖn tÝn tíi Bªn mêi thÇu tr-íc cuéc häp nµy Ýt nhÊt 05 ngµy. 19.4- Biªn b¶n cuéc häp gåm v¨n b¶n ghi c¸c c©u hái nªu ra vµ néi dung lµm râ hå s¬ mêi thÇu cña Bªn mêi thÇu. Biªn b¶n nµy ®-îc chuyÓn ngay kh«ng chËm trÔ cho nh÷ng ®¬n vÞ mua hå s¬ mêi thÇu. Bªn mêi thÇu cã thÓ söa ®æi, bæ sung néi dung hå s¬ mêi thÇu nªu ë môc 9.1 b»ng c¸ch ®-a ra c¸c phô lôc theo môc 11, thay cho cuéc häp tr-íc khi ®Êu thÇu. 19.5- ViÖc kh«ng tham dù cuéc häp tr-íc khi ®Êu thÇu sÏ kh«ng ph¶i lµ nguyªn nh©n ®Ó lo¹i bá c¸c hå s¬ dù thÇu. 20. Hå s¬ dù thÇu vµ c¸ch ký: 20.1- Nhµ thÇu sÏ chuÈn bÞ hå s¬ dù thÇu gåm: 01 b¶n gèc vµ 04 b¶n sao theo môc 13 trªn, ®ãng gãi vµ ghi râ “B¶n gèc”, “B¶n sao”. Trong tr-êng hîp cã sù sai lÖch gi÷a c¸c b¶n nµy, th× b¶n gèc lµ b¶n chÝnh ®Ó xem xÐt vµ ph¶i nép thªm ®Üa vi tÝnh (®Øa mÒm ®· chuyÓn sang excel) dù to¸n dù thÇu cña nhµ thÇu. 20.2- B¶n gèc vµ tÊt c¶ c¸c b¶n sao cña hå s¬ dù thÇu ®-îc ®¸nh m¸y (cã thÓ sö dông b¶n chôp photocopy), mét sè trang quan träng ph¶i cã ch÷ ký cña ng-êi ®¹i diÖn hîp ph¸p cña Nhµ thÇu. TÊt c¶ c¸c trang cña hå s¬ dù thÇu ph¶i ®¸nh sè thø tù, tr-êng hîp söa ®æi, bæ sung ph¶i cã ch÷ ký cña ng-êi ®øng ®¬n dù thÇu vµ ®ãng dÊu cña ®¬n vÞ m×nh. 20.3- Sau thêi gian ®ãng thÇu, ®¬n vÞ dù thÇu kh«ng ®-îc söa ®æi hoÆc bæ sung hå s¬ dù thÇu ®· nép, trõ tr-êng hîp Bªn mêi thÇu yªu cÇu gi¶i tr×nh lµm râ hå s¬ dù thÇu hoÆc chØnh söa c¸c lçi do Nhµ thÇu ®· m¾c ph¶i. Trong tr-êng hîp nµy, ng-êi ký ®¬n dù thÇu ph¶i tiÕn hµnh ký söa c¸c lçi ®ã. D. NéP Hå S¥ Dù THÇU: 21. Niªm phong vµ ghi nh·n hå s¬ dù thÇu: 21.1- Niªm phong, ®ãng gãi vµ ghi nh·n: a)Nhµ thÇu niªm phong 5 bé hå s¬ dù thÇu, gåm: 01 bé b¶n gèc vµ 04 bé b¶n sao, ®-îc ®ãng gãi vµo 05 b× vµ cho toµn bé vµo mét tói hå s¬ ngoµi cã niªm phong, ghi nh·n. - B× thø nhÊt ®ùng 01 bé b¶n gèc gåm: PhÇn 1, 2 vµ 3 (néi dung mçi phÇn theo quy ®Þnh t¹i môc 13 trªn). - 4 b× sau, mçi b× ®ùng 01 bé b¶n sao gåm: PhÇn 1, 2 vµ 3 (néi dung mçi phÇn theo quy ®Þnh t¹i môc 13 trªn).

16

b) Ghi nh·n ë b× trong vµ tói hå s¬ dù thÇu: Tªn vµ ®Þa chØ cña Bªn mêi thÇu: .......................................................... .. ..................................................... ............................... ............................... -Tªn vµ ®Þa chØ cña ®¬n vÞ dù thÇu .......................................................... ... ..................................................... ....................... ....................................... - Ghi chøng th- nh- sau: + Hå s¬ dù thÇu: C«ng tr×nh...... ........................................ + Gãi thÇu: ........................... ...................................................... + Kh«ng ®-îc më ra tr-íc: ____giê____, ngµy........ th¸ng ..... n¨m 2009. 21.2- NÕu kh«ng niªm phong vµ ghi nh·n nh- trªn. Bªn mêi thÇu sÏ kh«ng chÞu tr¸ch nhiÖm vÒ viÖc ®Ó lÉn lén hoÆc hå s¬ dù thÇu bÞ më tr-íc thêi h¹n. 22. Thêi h¹n nép hå s¬ dù thÇu: 22.1- ViÖc nép c¸c hå s¬ dù thÇu theo ®Þa chØ quy ®Þnh: Nép tr-íc hoÆc ®Õn ®óng ______giê____, ngµy......... th¸ng ....... n¨m 2009. 22.2- Bªn mêi thÇu cã b»ng c¸ch Ên hµnh mét phô ®-îc ng-êi cã thÈm quyÒn quyÒn vµ tr¸ch nhiÖm cña tr-íc ®ã ®· nªu h¹n chãt chãt ®· kÐo dµi. thÓ lôc cho Bªn ban kÐo dµi thêi theo môc 11 phÐp. Tr-êng mêi thÇu vµ ®Çu th× nay h¹n nép thÇu, trªn, sau khi hîp nµy, mäi c¸c Nhµ thÇu ph¶i theo h¹n

23. Hå s¬ dù thÇu nép chËm: Bªn mêi thÇu sÏ lo¹i bá vµ tr¶ l¹i nguyªn kiÖn bÊt kú hå s¬ dù thÇu nµo cña Nhµ thÇu nép sau h¹n chãt nép hå s¬ dù thÇu ®· ghi t¹i môc 22. 24. Söa ®æi vµ rót hå s¬ dù thÇu: 24.1- Nhµ thÇu cã thÓ söa ®æi hoÆc rót hå s¬ dù thÇu sau khi ®· nép hå s¬ dù thÇu cho Bªn mêi thÇu. Bªn mêi thÇu chØ chÊp nhËn nh÷ng v¨n b¶n ®Ò nghÞ söa ®æi hoÆc rót hå s¬ cña ®¬n vÞ dù thÇu vµo thêi ®iÓm tr-íc khi hÕt thêi h¹n nép hå s¬ dù thÇu (®ãng thÇu).

17

24.2- Nhµ thÇu niªm phong, ghi nh·n vµ göi b¶n th«ng b¸o söa ®æi hoÆc rót hå s¬ theo ®óng c¸c quy ®Þnh ë môc 21 vµ ghi thªm ë b× trong vµ b× ngoµi ch÷ “Söa ®æi” hoÆc “Rót hå s¬”. Cã thÓ göi th«ng b¸o rót hå s¬ b»ng ®iÖn tÝn, nh-ng sau ®ã ph¶i kÌm theo mét b¶n ký chÝnh thøc. 24.3- Sau h¹n chãt nép hå s¬ dù thÇu (®ãng thÇu), Nhµ thÇu kh«ng ®-îc söa ®æi, bæ sung hå s¬ dù thÇu cña m×nh. 24.4- ViÖc rót hå s¬ dù thÇu trong kho¶ng thêi gian cã hiÖu lùc cña hå s¬ dù thÇu nh- ®· nªu cô thÓ trong mÉu ®¬n thÇu sÏ dÉn ®Õn viÖc kh«ng ®-îc nhËn l¹i b¶o l·nh dù thÇu. E. Më THÇU, §¸NH GI¸ Hå S¥ Dù THÇU: 25. Më thÇu: 25.1- T¹i buæi më thÇu, Bªn mêi thÇu sÏ më c¸c hå s¬ dù thÇu gåm c¶ c¸c b¶n söa ®æi thùc hiÖn theo môc 24 víi sù cã mÆt cña ®¹i diÖn c¸c Nhµ thÇu ®Õn dù vµo lóc ______giê____, ngµy ........ th¸ng ...... n¨m 2009 t¹i ®Þa chØ: Ban quản lý dự án huyện Vĩnh Thạnh; Khu dân cư chợ số 8, huyện Vĩnh Thạnh, TP CÇn Th¬. §¹i diÖn cña c¸c ®¬n vÞ dù thÇu sÏ ký biªn b¶n më thÇu chøng tá sù cã mÆt cña m×nh. 25.2- Tr-íc hÕt, ®äc c¸c hå s¬ dù thÇu cã ghi “rót thÇu”. SÏ kh«ng më c¸c hå s¬ dù thÇu cã ghi th«ng b¸o xin rót thÇu theo ®óng quy ®Þnh cña môc 24. 25.3- Trong buæi më thÇu, Bªn mêi thÇu sÏ c«ng bè ®¬n dù thÇu, phô lôc ®¬n dù thÇu, ....vµ ghi biªn b¶n tªn cña c¸c Nhµ thÇu, ph-¬ng ¸n kü thuËt dù thÇu kh¸c (nÕu cã), c¸c söa ®æi, bæ sung vµ rót hå s¬ dù thÇu, cã hoÆc kh«ng cã b¶o l·nh dù thÇu vµ c¸c chi tiÕt kh¸c. Kh«ng xem xÐt, ®¸nh gi¸ bÊt kú hå s¬ dù thÇu nµo mµ kh«ng ®-îc ®äc vµ kh«ng ghi biªn b¶n c¸c néi dung trªn t¹i buæi më thÇu. Biªn b¶n më thÇu ph¶i bao gåm c¸c ch÷ ký cña ®¹i diÖn ng-êi dù thÇu (nhµ thÇu) vµ Bªn mêi thÇu. 26. Gi÷ bÝ mËt qu¸ tr×nh xÐt thÇu: Hå s¬, tµi liÖu, th«ng tin cã liªn quan ®Õn gãi thÇu trong suèt qu¸ tr×nh ®Êu thÇu ph¶i ®-îc b¶o mËt theo quy ®Þnh cña LuËt §Êu thÇu vµ c¸c quy ®Þnh hiÖn hµnh cña Nhµ n-íc. 27. Lµm râ c¸c hå s¬ dù thÇu: 27.1- §Ó gióp cho viÖc ®¸nh gi¸ vµ so s¸nh c¸c hå s¬ dù thÇu. Bªn mêi thÇu cã thÓ yªu cÇu bÊt kú Nhµ thÇu nµo lµm râ hå s¬ dù thÇu cña m×nh, gåm c¶ viÖc ph©n tÝch ®¬n gi¸. ViÖc yªu cÇu lµm râ vµ viÖc lµm râ nµy ph¶i b»ng v¨n

18

b¶n hoÆc ®iÖn tÝn, nh-ng kh«ng cho phÐp cã thay ®æi nµo vÒ gi¸ dù thÇu vµ néi dung cña hå s¬ dù thÇu, trõ khi cÇn söa c¸c lçi sè häc hoÆc hiÖu chØnh sai lÖch mµ Bªn mêi thÇu ®· ph¸t hiÖn trong viÖc ®¸nh gi¸ c¸c hå s¬ dù thÇu theo ®óng môc 29 d-íi ®©y. ®-îc quan ®Þnh sung b»ng 27.2- Theo kho¶n 28, kh«ng mét nhµ thÇu dù thÇu nµo tiÕp xóc víi Bªn mêi thÇu vÒ bÊt cø vÊn ®Ò g× liªn tíi viÖc ®Êu thÇu kÓ tõ lóc më thÇu tíi khi cã quyÕt phª duyÖt kÕt qu¶ ®Êu thÇu. NÕu ®¬n vÞ dù thÇu cÇn bæ thªm th«ng tin theo yªu cÇu cña Bªn mêi thÇu th× ph¶i v¨n b¶n.

27.3- NÕu ®¬n vÞ dù thÇu cã hµnh vi g©y ¶nh h-ëng tíi Bªn mêi thÇu trong khi ®ang xÐt thÇu th× cã thÓ Bªn mêi thÇu sÏ lo¹i bá hå s¬ dù thÇu vµ Nhµ thÇu kh«ng ®-îc nhËn l¹i b¶o l·nh dù thÇu. 28. §¸nh gi¸ hå s¬ dù thÇu: 28.1- §¸nh gi¸ s¬ bé: Tr-íc khi ®¸nh gi¸ chi tiÕt c¸c hå s¬ dù thÇu, Bªn mêi thÇu tiÕn hµnh kiÓm tra tÝnh hîp lÖ vµ xem xÐt sù ®¸p øng c¬ b¶n cña hå s¬ dù thÇu gåm c¸c néi dung sau: 1/ QuyÕt ®Þnh thµnh lËp, giÊy ®¨ng ký kinh doanh... 2/ Hå s¬ dù thÇu hîp lÖ: sè l-îng b¶n chÝnh, b¶n sao (kh«ng cã b¶n chÝnh th× sÏ xem lµ kh«ng ®¸p øng yªu cÇu cña HSMT). 3/ B¶o đảm dù thÇu: sè tiÒn b¶o đảm , thêi h¹n cã hiÖu lùc. 4/ Cung cÊp ®ñ tµi liÖu theo yªu cÇu cña Bªn mêi thÇu (môc 13 cña HSMT). 5/ Tiªu chuÈn vÒ kinh nghiÖm & n¨ng lùc cña nhµ thÇu (môc 5 cña HSMT). NÕu hå s¬ dù thÇu kh«ng ®¶m b¶o mét trong nh÷ng néi dung nªu trªn sÏ bÞ lo¹i. 28.2- §¸nh gi¸ chi tiÕt hå s¬ dù thÇu: a)B-íc 1: §¸nh gi¸ vÒ mÆt kü thuËt ®Ó chän danh s¸ch ng¾n. Dùa theo tiªu chuÈn ®¸nh gi¸ vÒ mÆt kü thuËt nªu trong HSMT, Bªn mêi thÇu sÏ tiÕn hµnh ®¸nh gi¸ hå s¬ dù thÇu. C¸c nhµ thÇu ®¹t tèi thiÓu 70% ®iÓm kü thuËt trë lªn vµ kh«ng cã tiªu chÝ ®¸nh gi¸ nµo d-íi 50% th× sÏ ®-îc chän vµo danh s¸ch ng¾n ®Ó tiÕp tôc ®¸nh gi¸ b-íc 2 b)B-íc 2: §¸nh gi¸ vÒ mÆt tµi chÝnh, th-¬ng m¹i c¸c nhµ thÇu thuéc danh s¸ch ng¾n trªn cïng mét mÆt b»ng gi¸ ®Ó x¸c ®Þnh gi¸ ®¸nh gi¸. ViÖc ®¸nh gi¸ nµy bao gåm c¸c néi dung sau: + Söa lçi.

19

+ HiÖu chØnh c¸c sai lÖch. + §-a vÒ mét mÆt b»ng so s¸nh. + X¸c ®Þnh gi¸ ®¸nh gi¸ cña c¸c hå s¬ dù thÇu. * C¬ së ®Ó ®-a vÒ mÆt b»ng gi¸ ®¸nh gi¸ ®èi víi vËt t-, vËt liÖu, thiÕt bÞ,.. theo th«ng b¸o gi¸ cña Së Tµi chÝnh t¹i thêi ®iÓm xÐt thÇu. 28.3- XÕp h¹ng hå s¬ dù thÇu : XÕp h¹ng hå s¬ dù thÇu theo gi¸ ®¸nh gi¸ vµ kiÕn nghÞ tróng thÇu. 29. Söa lçi sè häc vµ hiÖu chØnh sai lÖch: C¸c hå s¬ dù thÇu ®-îc chän vµo danh s¸ch ng¾n sÏ ®-îc Bªn mêi thÇu tiÕn hµnh söa c¸c lçi sè häc vµ hiÖu chØnh sai lÖch, thùc hiÖn nh- sau: 29.1- Söa lçi sè häc: NÕu cã sù sai lÖch gi÷a ®¬n gi¸ vµ thµnh tiÒn do nh©n sai th× gi÷ nguyªn khèi l-îng vµ ®¬n gi¸ ®Ó nh©n, söa cét thµnh tiÒn vµ tæng gi¸ dù thÇu. Tr-êng hîp hå s¬ dù thÇu cã lçi sè häc sai kh¸c qu¸ 10% (tÝnh theo gi¸ trÞ tuyÖt ®èi, kh«ng phô thuéc vµo viÖc t¨ng hay gi¶m gi¸ dù thÇu khi x¸c ®Þnh gi¸ ®¸nh gi¸) so víi gi¸ dù thÇu còng kh«ng ®-îc xem xÐt tiÕp. 29.2- HiÖu chØnh sai lÖch: a)NÕu cã sù sai lÖch gi÷a gi¸ trÞ viÕt b»ng ch÷ vµ gi¸ trÞ viÕt b»ng sè th× gi¸ trÞ viÕt b»ng ch÷ sÏ lµ c¬ së ph¸p lý. b) Tr-êng hîp cã sai lÖch gi÷a néi dung chµo vÒ kü thuËt vµ néi dung chµo vÒ tµi chÝnh th× néi dung chµo vÒ kü thuËt sÏ lµ c¬ së ph¸p lý. c) NÕu cã sù sai lÖch gi÷a tæng gi¸ dù thÇu vµ tæng chi phÝ cña c¸c môc, th× gi÷ nguyªn tæng chi phÝ cña c¸c môc vµ söa tæng gi¸ dù thÇu. Hå s¬ dù thÇu cã gi¸ trÞ c¸c gi¸ trÞ sai lÖch v-ît qu¸ 10% (tÝnh theo gi¸ trÞ tuyÖt ®èi, kh«ng phô thuéc vµo viÖc t¨ng hay gi¶m gi¸ dù thÇu khi x¸c ®Þnh gi¸ ®¸nh gi¸) so víi gi¸ dù thÇu còng sÏ kh«ng ®-îc xem xÐt tiÕp. 29.3- Bªn mêi thÇu sÏ hiÖu chØnh gi¸ dù thÇu ®· nªu trong ®¬n dù thÇu theo tr×nh tù söa lçi sè häc vµ hiÖu chØnh sai lÖch nh- trªn. Gi¸ dù thÇu ®· hiÖu chØnh ®-îc xem lµ sù rµng buéc ®èi víi Nhµ thÇu. NÕu Nhµ thÇu kh«ng chÊp nhËn gi¸ dù thÇu ®· hiÖu chØnh nµy th× hå s¬ dù thÇu cña Nhµ thÇu ®ã sÏ bÞ tr¶ l¹i vµ b¶o l·nh dù thÇu cña Nhµ thÇu ®ã kh«ng ®-îc nhËn l¹i. 30. §¸nh gi¸ vµ so s¸nh c¸c hå s¬ dù thÇu: 30.1- Bªn mêi thÇu chØ ®¸nh gi¸ vµ so s¸nh c¸c hå s¬ dù thÇu ®-îc x¸c ®Þnh lµ ®¸p øng hå s¬ mêi thÇu.

20

30.2- Trong viÖc ®¸nh gi¸ hå s¬ dù thÇu, Bªn mêi thÇu sÏ x¸c ®Þnh gi¸ dù thÇu cho tõng hå s¬ b»ng c¸ch ®iÒu chØnh gi¸ thÇu nh- sau: a) Söa lçi sè häc vµ hiÖu chØnh theo môc 29. b) Lo¹i trõ c¸c kho¶n t¹m øng vµ môc dù phßng (nÕu cã) trong hå s¬ dù thÇu mµ kh«ng ®-îc nªu trong hå s¬ mêi thÇu. 30.3- NÕu hå s¬ dù thÇu cña Nhµ thÇu mÊt c©n ®èi nghiªm träng vÒ ®¬n gi¸, thÊp h¬n nhiÒu gi¸ thµnh thùc tÕ, th× Bªn mêi thÇu cã thÓ yªu cÇu ®¬n vÞ ®ã gi¶i tr×nh chi tiÕt vÒ gi¸ c¶ cho mét h¹ng môc bÊt kú hoÆc tÊt c¶ c¸c h¹ng môc trong b¶ng kª khèi l-îng ®Ó chøng tá tÝnh nhÊt qu¸n trong néi bé cña c¸c gi¸ nµy víi c¸c ph-¬ng ph¸p vµ tiÕn ®é thi c«ng dù kiÕn. NÕu nhµ thÇu kh«ng gi¶i tr×nh hîp lý th× hå s¬ dù thÇu ®ã bÞ lo¹i bá. F. TRAO HîP §åNG: 31. Thñ tôc trao hîp ®ång: Sau khi cã quyÕt ®Þnh phª duyÖt kÕt qu¶ ®Êu thÇu vµ Nhµ thÇu tróng thÇu, Bªn mêi thÇu sÏ th«ng b¸o, th-¬ng th¶o vµ trao hîp ®ång cho Nhµ thÇu tróng thÇu. 32. QuyÒn cña Bªn mêi thÇu lo¹i bá bÊt kú nhµ thÇu nµo: ViÖc hñy bá kÕt qu¶ ®Êu thÇu ®-îc thùc hiÖn theo quy ®Þnh t¹i §iÒu 43, 44 LuËt §Êu thÇu vµ c¸c quy ®Þnh hiÖn hµnh cña Nhµ n-íc. Nhµ thÇu nÕu vi ph¹m c¸c ®iÒu kiÖn sau ®©y (®iÒu kiÖn tiªn quyÕt) th× h¬ s¬ dù thÇu sÏ ®¸nh gi¸ lµ kh«ng hîp lÖ, Bªn Mêi thÇu sÏ läai bá hå s¬ dù thÇu: + Nhµ thÇu kh«ng cã tªn trong danh s¸ch ®¨ng ký dù thÇu. + Nép HSDT kh«ng ®óng ®Þa ®iÓm hoÆc sau thêi ®iÓm niªm phong c¸c hå s¬ dù thÇu ®· quy ®Þnh trong hå s¬ mêi thÇu cña chñ ®Çu t-. + Hå s¬ dù thÇu kh«ng cã b¶o đảm dù thÇu, hoÆc cã b¶o đảm dù thÇu nh-ng kh«ng hîp lÖ theo quy ®Þnh. + Kh«ng nép b¶n gèc, chØ nép b¶n sao. + Kh«ng nép ®Çy ®ñ giÊy tê theo quy ®Þnh nh-: QuyÕt ®Þnh thµnh lËp, giÊy ®¨ng ký kinh doanh,... + ThiÕu ch÷ ký hîp lÖ. + HSDT ®-a ra ®iÒu kiÖn tr¸i víi yªu cÇu cña HSMT. + HSDT cã gi¸ dù thÇu kh«ng cè ®Þnh, nh- chµo 2 møc gi¸, gi¸ kÌm ®iÒu kiÖn. + Nhµ thÇu cã tªn trong 2 hoÆc nhiÒu hå s¬ dù thÇu. + Kh«ng ®¸p øng vÒ kinh nghiÖm, n¨ng lùc nhµ thÇu. 33. Th«ng b¸o trao hîp ®ång:

21

33.1- Sau khi cã quyÕt ®Þnh phª duyÖt kÕt qu¶ ®Êu thÇu, Bªn mêi thÇu sÏ th«ng b¸o b»ng v¨n b¶n cho nhµ thÇu tróng thÇu. Trong th«ng b¸o nµy sÏ nªu râ: Tæng sè tiÒn ®· ®-îc phª duyÖt trong quyÕt ®Þnh ®Ó thanh to¸n cho nhµ thÇu trong qu¸ tr×nh thi c«ng, hoµn thµnh vµ b¶o hµnh c«ng tr×nh, thêi gian th-¬ng th¶o hoµn thiÖn hîp ®ång, thêi gian nép b¶o l·nh thùc hiÖn hîp ®ång, dù th¶o hîp ®ång, nh÷ng ®iÓm cÇn l-u ý khi th-¬ng th¶o hoµn thiÖn hîp ®ång. 33.2- Th«ng b¸o tróng thÇu lµ c¬ së ph¸p lý ®Ó lËp vµ ký kÕt hîp ®ång. 34. Ký hîp ®ång: 34.1- §ång thêi víi th«ng b¸o cho nhµ thÇu tróng thÇu, Bªn mêi thÇu sÏ th«ng b¸o kÕt qu¶ ®Êu thÇu b»ng v¨n b¶n cho c¸c nhµ thÇu kh¸c lµ hå s¬ dù thÇu cña hä ®· kh«ng tróng thÇu. 34.2- Trong ph¹m vi 15 ngµy kÓ tõ khi nhËn ®-îc th«ng b¸o tróng thÇu. Bªn mêi thÇu vµ Nhµ thÇu tróng thÇu tiÕn hµnh th-¬ng th¶o, ký kÕt hîp ®ång vµ tr×nh duyÖt hîp ®ång (nÕu cã). Tr-êng hîp Chñ ®Çu t- vµ nhµ thÇu tróng thÇu kh«ng tho¶ thuËn ®-îc néi dung hîp ®ång theo c¸c ®iÒu kiÖn mµ hå s¬ mêi thÇu ®· yªu cÇu th× nhµ thÇu nµy bÞ lo¹i. Chñ ®Çu t- sÏ th-¬ng th¶o hîp ®ång víi nhµ thÇu xÕp h¹ng kÕ tiÕp (h¹ng 2). 34.3- Trong ph¹m vi kh«ng qu¸ 15 ngµy kÓ tõ ngµy th«ng b¸o, nÕu nhµ thÇu tróng thÇu kh«ng tiÕn hµnh ký hîp ®ång th× sÏ kh«ng ®-îc nhËn l¹i b¶o l·nh dù thÇu theo quy ®Þnh vµ nhµ thÇu bÞ lo¹i. 35. B¶o l·nh thùc hiÖn hîp ®ång: 35.1- Trong ph¹m vi 15 ngµy kÓ tõ khi nhËn ®-îc th«ng b¸o tróng thÇu vµ tr-íc khi ký hîp ®ång, Nhµ thÇu ph¶i cung cÊp cho Bªn mêi thÇu b¶o l·nh thùc hiÖn hîp ®ång cã gi¸ trÞ b»ng 10% gi¸ hîp ®ång theo ®óng mÉu b¶o l·nh thùc hiÖn hîp ®ång nªu t¹i phÇn V. 35.2- ViÖc Nhµ thÇu tróng thÇu nh-ng kh«ng thùc hiÖn ®óng c¸c quy ®Þnh cña môc 34.3 vµ môc 35.1 th× sÏ bÞ tõ chèi trao hîp ®ång vµ kh«ng ®-îc nhËn l¹i b¶o l·nh dù thÇu.

TI£U CHUÈN §¸nh gi¸ hå s¬ dù thÇu Coâng trình:TRUÏ SÔÛ HUYEÄN UYÛ VÓNH THAÏNH ,HUYEÄN VÓNH THAÏNH,TP CAÀN THÔ. Haïng muïc: PHAÀN LAÏNH TRUÏ SÔÛ LAØM VIEÄC + HOÄI TRÖÔØNG + NHAØ NGHÆ NHAØ AÊN
Trong qu¸ tr×nh xÐt thÇu, hå s¬ dù thÇu cña c¸c nhµ thÇu sÏ bÞ läai ngay, nÕu vi ph¹m mét trong c¸c qui ®Þnh sau: + Kh«ng ®¸p øng c¸c ®iÒu kiÖn tiªn quyÕt nªu trong hå s¬ mêi thÇu.

22

+ Kh«ng ®¸p øng yªu cÇu vÒ mÆt kü thuËt. + Nhµ thÇu kh«ng chÊp nhËn lçi sè häc do Bªn mêi thÇu ph¸t hiÖn vµ yªu cÇu söa hoÆc cã lçi sè häc sai kh¸c qu¸ 10% gi¸ dù thÇu. + Cã tæng gi¸ trÞ c¸c sai lÖch v-ît qu¸ 10% gi¸ dù thÇu. + Cã th«ng tin kª khai sai sù thËt. 1/ Tiªu chuÈn vÒ kinh nghiÖm & n¨ng lùc cña nhµ thÇu: 1./ Đánh giá về năng lực và kinh nghiệm nhà thầu ( tiêu chuẩn 1):

TT

Nội dung

Đánh giá Đạt Đạt

1.1 Kinh nghiệm a Số năm kinh nghiệm hoạt động - Để tham dự gói thầu này Nhà thầu cần có thời gian kinh nghiệm tối thiểu 3 năm. b Số lượng các hợp đồng đã thực hiện có tính chất tượng tự về quy mô và giá trị trong vòng 03 năm gần đây. - Để tham dự gói thầu này nhà thầu cần phải đã thực hiện ít nhất là 03 công trình có tính chất và quy mô tương tự trở lên. Năng lực cán bộ, công nhân kỹ thuật.

Đạt

1.2 a Cán bộ: Đủ số lượng và trình độ - Cán bộ quản lý chung: chuyên ngành điện lạnh có ít nhất 03 năm kinh nghiệm chỉ đạo quản lý công trình có quy mô và tính chất tương tự - Cán bộ kỹ thuật công trình: chuyên ngành có ít nhất 03 năm kinh nghiệm trong lắp đặt thiết bị điện lạnh( tối thiểu > 2 người ) - Cán bộ giám sát hiện trường: chuyên ngành có ít nhất 03 năm kinh nghiệm trong lắp đặt thiết bị điện lạnh. b Sơ đồ nhân lực bố trí tại hiện trường c Công nhân kỹ thuật: Đủ số lượng và trình độ. 1.3 Năng lực tài chính - Có tài chính lành mạnh - Sản lượng thi công trung bình hàng năm > 0,5 tỷ

Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt

Ghi chú: Chỉ khi tất cả các yếu tố đều đạt thì các mục 1.1 ; 1.2 ; 1.3 mới đạt và cả 3 mục này đều đạt thì tiêu chuẩn 1 mới đạt. Các hồ sơ dự thầu đạt tiêu chuẩn 1 sẽ được xem xét tiêu tiêu chuẩn 2 về mặt kỹ thuật để chấm điểm . Chỉ đánh giá “ không đạt “ đối với từng trường hợp thật sự không đáp ứng hồ sơ mời thầu. 23

2./ Đánh giá về kỹ thuật: 2.1 Theo thang điểm TT Nội dung ( điểm tối đa ) 100 85 25 10 15 35 10 10 05 05 05 08 04 04 08 02 22 17 5 2.1 Kỹ thuật ,chất lượng a Mức độ đáp ứng yêu cầu trong hồ sơ thiết kế về : + Kỹ thuật ( nêu sự hiểu biết kỹ thuật cơ bản về gói thầu và dự án ) + Mức độ đáp ứng của máy móc thiết bị thi công và số lượng, chủng loại, công suất, chất lượng phù hợp. b Giải pháp kỹ thuật và biện pháp thi công. + Giải pháp kỹ thuật + Biện pháp thi công, công nghệ thi công + Bố trí công trường ( mặt bằng tổ chức và bố trí thi công ) hợp lý và chuẩn bị hiện trường + Biểu đồ huy động nhân lực, máy móc, thiết bị thi công hợp lý. + Tổng tiến độ và tiến độ chi tiết các hạng mục chủ yếu. c Biện pháp vệ sinh môi trường và an toàn lao động + Bảo vệ môi trường + An toàn lao động, phòng chống cháy nổ, an toàn lao động d Biện pháp đảm bảo chất lượng công trình e Đã có công trình đạt chất lượng cao ( tối thiểu 03 công trình ) 2.2 Tiến độ thi công a Đảm bảo tổng tiến độ như hồ sơ mời thầu… b -Vượt so với tiến độ mời thầu: Cứ 5 ngày cộng 1 điểm (tối đa 10 điểm) -Chậm so với tiến độ mời thầu: Cứ 5 ngày trừ 1 điểm (tối đa 10 điểm) Ghi chú: Chỉ các hồ sơ dự thầu đạt trên 70 điểm mới được xem xét tiếp để giá đánh giá 1. Tính hợp lý và khả thi của các giải pháp kỹ thuật, biện pháp tổ chức thi công: TT Nội dung yêu cầu Đánh giá

1.
Chuẩn

Thi công Mô tả biện pháp thi công, công nghệ thi công theo đúng Đạt trình tự và yêu cầu kỹ thuật Không, hoặc không đầy đủ về biện pháp thi công, công Không đạt nghệ thi công Bố trí thiết bị, nhân lực thi công. Chỉ đề xuất thiết bị, nhân lực thi công. Đề xuất không đầy đủ thiết bị, nhân lực thi công. 24 Đạt Chấp nhận Không đạt

2.

Biện pháp giám sát và quản lý chất lượng trong thi công

a. Bố trí lực lượng giám sát Đạt b. Các biện pháp kiểm tra và quản lý chất lượng 3 Chỉ đề xuất 01 trong 02 nội dung a hoặc b Chấp nhận Không đề xuất đầy đủ 2 cả nội dung a và b Không đạt Các tiêu chuẩn chi tiết 1,2 được xác định là đạt tiêu Kết Đạt luận chuẩn chi tiết 3 được xác định là đạt hoặc chấp nhận được Không thuộc các trường hợp trên Không đạt 2. Tiến độ thi công: TT Nội dung yêu cầu
Thời gian thi công Đảm bảo thời gian thi công không quá 30 ngày làm việc (có tính đến điều kiện thời tiết)

Đánh giá Đạt

1.

Đề xuất thời gian thi công vượt quá 30 ngày làm việc Không đạt (có tính đến điều kiện thời tiết) Tính phù hợp a. Giữa huy động thiết bị và tiến độ thi công Đạt Không đạt Đạt Không đạt

2. Kết luận

b. Giữa bố trí nhân lực và tiến độ thi công

Đề xuất không đầy đủ 2 nội dung a và b Cả 02 tiêu chuẩn chi tiết được xác định là đạt Có 01 tiêu chuẩn chi tiết được xác định là không đạt

3. Các biện pháp bảo đảm chất lượng công trình: TT
1.

Nội dung yêu cầu Đề xuất các yêu cầu chủng loại, xuất xứ vật tư, vật liệu, thiết bị chủ yếu đưa vào công trình Không đề xuất các yêu cầu chủng loại, xuất xứ vật tư, vật liệu, thiết bị đưa vào công trình 25

Đánh giá Đạt Không đạt

Đề xuất các tiêu chuẩn quy trình, quy phạm áp dụng trong công trình Không đề xuất các tiêu chuẩn quy trình, quy phạm áp dụng công trình 3. Đề xuất về trình tự thi công, lắp đặt và các biện pháp bảo đảm chất lượng công trình Khổng đề xuất về trình tự thi công, lắp đặt và các biện pháp bảo đảm chất lượng công trình Kết Các tiêu chuẩn chi tiết 1,2,3 được xác định là đạt luận Không thuộc các trường hợp trên 2. møc vµo xÐt nh-

Đạt Không đạt Đạt Không đạt Đạt Không đạt

C¸c tiªu chÝ chÊm ®iÓm nªu trªn ®-îc tÝnh ë cao nhÊt (®iÓm ®¹t tèi ®a). Tuy nhiªn, tïy thuéc néi dung tr×nh bµy cña tõng HSDT mµ Tæ chuyªn gia thÇu sÏ chÊm ®iÓm tõng tiªu chÝ theo c¸c møc ®é sau:

+ Tèt: §¹t ®iÓm tèi ®a + Kh¸: §¹t 70-80%/®iÓm tèi ®a + Trung b×nh: §¹t 50-< 70%/®iÓm tèi ®a + ChÊp nhËn ®-îc (§èi víi mét sè yªu cÇu kh«ng träng yÕu, Nhµ thÇu kh«ng ®¹t møc trung b×nh, nh-ng cã thÓ chÊp nhËn ®-îc). + KÐm: 0 ®iÓm (Kh«ng nªu, hoÆc cã nªu nh-ng kh«ng ®¹t yªu cÇu) C¸c nhµ thÇu ®¹t tèi thiÓu 70% ®iÓm kü thuËt trë lªn vµ kh«ng cã tiªu chÝ ®¸nh gi¸ nµo d-íi 50% th× sÏ ®-îc chän vµo danh s¸ch ng¾n. 3/ Tiªu chuÈn ®-a vÒ mÆt b»ng ®Ó x¸c ®Þnh gi¸ ®¸nh gi¸: + ChÊt l-îng vËt t-, vËt liÖu, thiÕt bÞ sö dông cho c«ng tr×nh. + Kh¶ n¨ng øng vèn. + §iÒu kiÖn hîp ®ång (tiÕn ®é thanh quyÕt to¸n). + Thêi gian thùc hiÖn hîp ®ång.

26

ii/ MÉU ®¬n dù thÇu, MÉu phô lôc gi¸ thÇu, MÉU B¶O L·NH Dù THÇU Vµ MÉu th¤NG TIN N¡NG LùC -----*****----A/. mÉu ®¬n dù thÇu : ®¬n dù thÇu (MÉu 1a) KÝnh göi : ______________________________ (ghi tªn bªn mêi thÇu). 1/. Sau khi nghiªn cøu hå s¬ mêi thÇu (ghi rá tªn gãi thÇu), chóng t«i, ng-êi ký tªn d-íi ®©y ®Ò nghÞ ®-îc thùc hiÖn (ghi rá tªn gãi thÇu) vµ xin b¶o hµnh söa ch÷a bÊt kú mét sai sãt nµo theo ®óng quy ®Þnh cu¶ hå s¬ mêi thÇu vµ c¸c ®iÒu kiÖn cña hîp ®ång víi gi¸ dù thÇu lµ: ______________________________________________ (ghi rá gi¸ trÞ b»ng sè, b»ng ch÷ vµ lo¹i tiÒn). 2/. Chóng t«i x¸c nhËn r»ng tµi liªu kÌm theo ®©y lµ c¸c bé phËn trong hå s¬ dù thÇu cña chóng t«i . 3/. NÕu hå s¬ dù thÇu cña chóng t«i ®-îc chÊp thuËn , chóng t«i xin cam kÕt sÏ tiÕn hµnh thùc hiÖn ngay c«ng viÖc khi nhËn ®-îc lÖnh khëi c«ng vµ hoµn thµnh bµn giao toµn bé c«ng viÖc ®· nªu trong hîp ®ång theo ®óng thêi h¹n. 4/. Hå s¬ dù thÇu cña chóng t«i cã hiÖu lùc ®Õn ngµy ____ th¸ng____ n¨m ____ 5/. Hå s¬ dù thÇu nµy cïng víi v¨n b¶n phª duyÖt kÕt qu¶ ®Êu thÇu, v¨n b¶n th«ng b¸o tróng thÇu cña ( ghi tªn bªn mêi thÇu ) sÏ h×nh thµnh mét hîp ®ång rµng buéc gi÷a c¸c bªn cho ®Õn khi hîp ®ång chÝnh thøc ®-îc ký vµ triÓn khai thùc hiÖn. Chóng t«i hiÓu r»ng, Bªn mêi thÇu kh«ng b¾t buéc ph¶i gi¶i thÝch lý do kh«ng kh«ng chÊp thuËn hå s¬ dù thµu cã gi¸ thÊp nhÊt häc bÊt kú hå s¬ dù thÇu nµo. ___________ , ngµy ____ th¸ng ____ n¨m _______ ®¹i diÖn nhµ thÇu (Chøc vô, ký tªn , ®ãng dÊu )

27

28

(MÉu 1b) b/. phô lôc gi¸ thÇu : 1). Tæng sè tiÒn b¶o l·nh thùc hiÖn hîp ®ång lµ: 10% gi¸ trÞ hîp dång, d-íi h×nh thøc: _____________________________________________________ 2). Thêi ®o¹n khëi c«ng kÓ tõ khi cã lÖnh cña Bªn mêi thÇu. 3). Thêi gian thi c«ng ®ång):_____________________ (thêi gian thùc hiªn hîp

4). Møc ®é ph¹t do kÐo dµi thêi gian hoµn thµnh c«ng tr×nh: 0,1% gi¸ trÞ hîp ®ång/ngµy cho mçi ngµy chËm trÓ. 5). Tæng sè tiÒn ph¹t tèi ®a kh«ng qu¸: 10% gi¸ trÞ hîp ®ång. 6). Kh¶ n¨ng tµi chÝnh: Chóng t«i (tªn nhµ thÇu dù thÇu) ®ång ý øng tr-íc 100% vèn ®Ó thùc hiÖn c«ng tr×nh vµ chÊp nhËn thanh to¸n theo KÕ ho¹ch ghi vèn ®-îc cÊp cña Chñ ®Çu t- kh«ng tÝnh bÊt kú l·i suÊt nµo. 7). Thêi gian thanh lý hîp ®ång lµ:_________ ngµy sau khi cã chøng nhËn hoµn thµnh b¶o hµnh c«ng tr×nh . 8). Møc b¶o hµnh c«ng tr×nh lµ ___ th¸ng, vµ tiÒn b¶o hµnh c«ng tr×nh lµ: _________% gi¸ trÞ hîp ®ång. Ngµy _____ §¹i diÖn ng-êi dù thÇu (Chøc vô, ký tªn , ®ãng dÊu ) Ghi chó: - Nhµ thÇu ph¶i øng vèn tr-íc ®Ó thùc hiÖn hîp ®ång lµ: 100% theo gi¸ trÞ hîp ®ång - Nhµ thÇu ph¶i chÊp nhËn thanh to¸n theo KÕ ho¹ch vèn ®-îc cÊp cña Chñ ®Çu t- vµ kh«ng tÝnh bÊt kú l·i suÊt nµo. _____ th¸ng _____ n¨m

29

Céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam §éc lËp - Tù do - H¹nh phóc -----***----(MÉu 2)

MÈu b¶o l·nh dù thÇu
KÝnh göi : ______________________________ (ghi tªn Bªn mêi thÇu). Ng©n hµng chóng t«i (ghi tªn ng©n hµng) cã trô së t¹i: ____________________ (ghi ®Þa chØ cu¶ ng©n hµng) ChÊp nhËn sÏ göi cho (ghi tªn Bªn mêi thÇu) mét kho¶n tiÒn lµ: ___________ (ghi râ gi¸ trÞ tiÒn b»ng sè vµ b»ng ch÷) ®Ó b¶o l·nh cho nhµ thÇu ______(tªn nhµ thÇu) tham dù ®Êu thÇu gãi thÇu _________ (ghi râ tªn gãi thÇu). Ng©n hµng chóng t«i xin cam kÕt tr¶ cho (ghi tªn Bªn mêi thÇu) sè tiÒn nãi trªn ngay sau khi nhËn ®-îc v¨n b¶n yªu cÇu cña (ghi tªn Bªn mêi thÇu). Bªn mêi thÇu kh«ng ph¶i gi¶i thÝch vÒ yªu cÇu cu¶ m×nh, chØ cÇn ghi rá sè tiÒn ph¶i tr¶ lµ do nhµ thÇu ________(tªn nhµ thÇu) vi ph¹m mét hoÆc c¸c ®iÒu kiÖn sau ®©y: 1. NÕu nhµ thÇu rót ®¬n dù thÇu trong thêi h¹n cã hiÖu lùc cu¶ hå s¬ dù thÇu ®· qui ®Þnh trong hå s¬ mêi thÇu. 2. NÕu nhµ thÇu ®· ®-îc bªn mêi thÇu th«ng b¸o tróng thÇu trong thêi h¹n cã hiÖu lùc cu¶ hå s¬ dù thÇu mµ nhµ thÇu: a) Tõ chèi thùc hiÖn hîp ®ång. b) Kh«ng cã kh¶ n¨ng nép hä¨c tõ chèi nép b¶o l·nh thùc hiÖn hîp ®ång. B¶o đảm dù thÇu sÏ cã gi¸ trÞ tèi thiÓu lµ 120 ngµy kÓ tõ ngµy më thÇu. BÊt cø yªu cÇu nµo liªn quan ®Õn b¶o đảm nµy ph¶i göi tíi ng©n hµng tr-íc thêi h¹n nãi trªn. Tªn b¶o l·nh (ký tªn vµ ®ãng dÊu) ng©n hµng

30

mÉU th«ng tin N¡Ng LùC
MÉU 3: TH¤NG TIN CHUNG Tªn Nhµ ThÇu: _______________________________________ 1. §Þa chØ trô së ____________________________________________ Sè Fax: __________________________ Sè ®iÖn tho¹i: __________________________ chÝnh:

2. §i¹ chØ v¨n phßng ®¹i diÖn t¹i ®i¹ ph-¬ng dù thÇu (nÕu cã): Sè Fax: __________________________ Sè ®iÖn tho¹i: __________________________ 3. N¬i vµ n¨m ®-îc thµnh lËp (kÌm theo b¶n sao quyÕt ®Þnh thµnh lËp vµ giÊy ®¨ng ký kinh doanh): ____________________________________________________ 4. Giíi thiÖu vÒ c¸c ngµnh kinh doanh chÝnh vµ kÕt qu¶ ®¹t ®-îc trong c¸c n¨m gÇn ®©y (ghi râ tªn c«ng tr×nh, quy m« c«ng tr×nh, chÊt l-îng,..). MÉU 4: Sè LIÖU VÒ TµI CHÝNH A> Tãm t¾t tµi s¶n cã vµ tµi s¶n nî trªn c¬ së b¸o c¸o tµi chÝnh 03 n¨m gÇn ®©y ®· ®-îc kiÓm to¸n hoÆc c¬ quan tµi chÝnh cã thÈm quyÒn (Së Tµi chÝnh, c¬ quan thuÕ,..) x¸c nhËn vµ gëi kÌm theo b¶n sao c¸c b¸o c¸o tµi chÝnh. §VT: _____ Tµi s¶n 1. Tæng sè tµi s¶n cã 2. Tµi s¶n cã l-u ®éng 3. Tæng sè tµi s¶n nî 4. Tµi s¶n nî l-u ®éng 5. Lîi nhu©n tr-íc thuÕ N¨m 200.... N¨m 200... N¨m 200...

31

6. Lîi nhu©n sau thuÕ B> TÝn dông Ng©n hµng (nÕu cã): 1/ Tªn vµ ®Þa chØ Ng©n hµng th-¬ng m¹i cung cÊp tÝn dông: _____________ 2/ Tæng sè tiÒn tÝn dông: _______(cã x¸c nhËn cu¶ ng©n hµng cÊp tÝn dông)

32

C> Danh môc c¸c hîp ®ång ®ang tiÕn hµnh: Tªn hîp ®ång Gi¸ Tæng sè TrÞ hîp PhÇn ®· thùc hiªn ®ång PhÇn cßn l¹i Tªn ®¬n vÞ ký hîp ®ång Ngµy hoµn thµnh

Tæng gi¸ trÞ D/ Doanh thu trong c¸c n¨m gÇn ®©y: N¨m 1, .................. ......... 2, .................. ........ 3,................ .......... Ghi chó: Nhµ thÇu nµo kª khai kh«ng ®Çy ®ñ, bªn mêi thÇu sÏ kh«ng ®¸nh gi¸ n¨ng lùc tµi chÝnh. Doanh thu (®ång)

MÉU 5: Hå S¥ KINH NGHIÖM 1/ Tæng sè n¨m kinh nghiÖm trong x©y dùng: Lo¹i h×nh c«ng tr×nh I/ X©y dùng chuyªn dông: 1. 2. 3. Sè n¨m kinh nghiÖm

33

34

2/ Danh s¸ch c¸c hîp ®ång ®· thùc hiÖn trong c¸c n¨m gÇn ®©y cã gi¸ trÞ tõ 50% so víi gi¸ trÞ gãi thÇu:
Tªn hîp ®ång Tæng gi¸ trÞ gãi thÇu Gi¸ trÞ nhµ ThÇu thùc hiÖn 3 Thêi h¹n hîp ®ång Khëi Hoµn c«ng thµnh Tªn ®¬n vÞ ký hîp ®ång Tªn N-íc

1

2

4

5

6

7

- Cét tr×nh. - Cét (nÕu cã). - Cét thuéc hoÆc

1: Liªn quan chñ yÕu tíi quy m«, tÝnh chÊt c«ng 2: Tû gi¸ hèi ®o¸i tÝnh t¹i ngµy trao hîp ®ång 3: Kª khai trong tr-êng hîp lµ mét nhµ thÇu phô mét bªn liªn doanh.

3/ Danh s¸ch c¸c hîp ®ång thùc hiÖn tõ n¨m 2005-2007 cã quy m«, tÝnh chÊt vµ gi¸ trÞ t-¬ng ®-¬ng c«ng tr×nh (hoÆc gãi thÇu) ®ang xin tham dù :
Tªn hîp ®ång Tæng gi¸ trÞ Hîp ®ång Gi¸ trÞ nhµ ThÇu thùc hiÖn 3 Thêi h¹n hîp ®ång Khëi Hoµn c«ng thµnh 4 5 Tªn ®¬n vÞ ký hîp ®ång 6 Tªn N-íc

1

2

7

- Cét tr×nh. - Cét (nÕu cã). - Cét thuéc hoÆc

1: Liªn quan chñ yÕu tíi quy m«, tÝnh chÊt c«ng 2: Tû gi¸ hèi ®o¸i tÝnh t¹i ngµy trao hîp ®ång 3: Kª khai trong tr-êng hîp lµ mét nhµ thÇu phô mét bªn liªn doanh.

35

MÉU 6: THIÕT BÞ THI C¤NG
(ChØ kª khai c¸c thiÕt bÞ dù kiÕn phôc vô c«ng tr×nh dù thÇu) Tªn thiÕt bÞ (lo¹i, kiÓu, nh·n hiÖu) Sè l-îng cu¶ tõng lo¹i N¨m S¶n xuÊt Thuéc së Höu §i thuª C«ng suÊt ho¹t ®éng

MÉU 7: Bè TRÝ NH¢N Sù
C«ng viÖc Tªn Tuæ i N¨m C«ng t¸c (*) Tr×nh ®é chuyªn m«n NhiÖm vô dù kiÕn §-îc giao Kinh nghiÖm Cã liªn quan

1. Qu¶n lý chung: - T¹i trô së T¹i hiÖn tr-êng 2. Qu¶n lý hµnh ch¸nh: - T¹i trô së T¹i hiÖn tr-êng 3. Qu¶n lý kü thuËt: - T¹i trô së T¹i hiÖn tr-êng 4. Gi¸m s¸t: - T¹i trô së T¹i hiÖn tr-êng 5. C¸c c«ng viÖc kh¸c Ghi chó: KÌm theo b¶n tãm t¾t lý lÞch & th©m niªn c«ng t¸c cña c¸c c¸n bé chñ chèt.

36

MÉU 8: Tæ CHøC QU¶N Lý T¹I HIÖN TR¦êNG
1/ S¬ ®å tæ chøc hiÖn tr-êng: _____________________________________________________ __________ 2/ ThuyÕt minh s¬ ®å tæ chøc hiÖn tr-êng: _____________________________________________________ __________ 3/ M« t¶ mèi quan hÖ gi÷a trô së chÝnh vµ viÖc qu¶n lý ngoµi hiÖn tr-êng: _____________________________________________________ __________ 4/ Ghi râ tr¸ch nhiÖm vµ thÈm quyÒn cu¶ ng-êi ®-îc giao phã cho qu¶n lý hiÖn tr-êng:______________________________________________ ___________

MÉU 9: C¸C NHµ THÇU PHô (nÕu cã) STT Tªn c«ng viÖc Gi¸ trÞ -íc tÝnh Tªn vµ ®Þa chØ cu¶ nhµ thÇu phô

MÉU 10: D÷ LIÖU LI£N DANH 1/ Tªn Liªn danh: _____________________________________ 2/ §Þa chØ trô së chÝnh: ___________________________________________ Sè ®iÖn tho¹i : ____________________________________________ Sè Fax : ____________________________________________ 3/ §Þa chØ ®¹i diªn t¹i ®i¹ ph-¬ng n¬i tæ chøc ®Êu thÇu (nÕu cã): ___________ Sè ®iÖn tho¹i : ____________________________________________ Sè Fax : ____________________________________________ 4/ Tªn cu¶ c¸c thµnh viªn:

37

1/ _____________________________________________ 2/ _____________________________________________ 3/ _____________________________________________ 5/ Tªn thµnh viªn ®¹i diÖn liªn danh: ____________________________________________ 6/ B¶n tho¶ thuËn liªn danh dù kiÕn: a) Ngµy ký: ________________________________ b) N¬i ký : ________________________________ 7/ Dù kiÕn ph©n chia tr¸ch nhiÖm gi÷a c¸c thµnh viªn: _________

38

iii/ b¶n ®iÒu kiÖn cña hîp ®ång:
1. C¬ së ph¸p lý cña b¶n ®iÒu kiÖn cña hîp ®ång: TÊt c¶ c¸c ®iÒu kiÖn cña b¶n hîp ®ång giao nhËn thÇu thi c«ng

Coâng trình:TRUÏ SÔÛ HUYEÄN UYÛ VÓNH THAÏNH ,HUYEÄN VÓNH THAÏNH,TP CAÀN THÔ. Haïng muïc: PHAÀN LAÏNH TRUÏ SÔÛ LAØM VIEÄC + HOÄI TRÖÔØNG + NHAØ NGHÆ NHAØ AÊN
®-îc ®-a ra dùa trªn c¸c v¨n b¶n ph¸p lý sau: a- LuËt X©y dùng, NghÞ ®Þnh sè 16/2005/N§-CP; b- LuËt §Êu thÇu năm 2005 cña ChÝnh phñ; c- NghÞ ®Þnh 209/2004/N§-CP ngµy 16/12/2004 cña ChÝnh phñ vÒ qu¶n lý chÊt l-îng c«ng tr×nh x©y dùng. d- C¸c v¨n b¶n h-íng dÉn cña liªn Bé, cña c¸c Bé qu¶n lý chuyªn ngµnh, h-íng dÉn thùc hiÖn vÒ LuËt X©y dùng, LuËt §Êu thÇu, NghÞ ®Þnh vÒ qu¶n lý ®Çu t- & x©y dùng vµ ®Êu thÇu cu¶ ChÝnh phñ;: + Th«ng t- sè 06/2007/TT-BXD ngµy 25/7/2007 cña Bé X©y dùng vÒ viÖc h-íng dÉn hợp đồng trong hoạt động x©y dùng c«ng tr×nh. + Th«ng t- sè 08/2005/TT-BXD ngµy 06/5/2005 cña Bé XD vÒ viÖc “H-íng dÉn mét sè néi dung vÒ lËp, thÈm ®Þnh, phª duyÖt dù ¸n §TXD c«ng tr×nh vµ xö lý chuyÓn tiÕp thùc hiÖn NghÞ ®Þnh sè 16/2005/N§-CP ngµy 07/02/2005 cña ChÝnh phñ”. + B¶o hiÓm c«ng tr×nh ®-îc ¸p dông theo QuyÕt ®Þnh sè 133/2004/Q§-BTC ngµy 12/4/2004 cña Bé tr-ëng Bé Tµi chÝnh; + Vµ c¸c v¨n b¶n h-íng dÉn kh¸c cña c¸c Bé qu¶n lý chuyªn ngµnh. Ngoµi ra Nhµ thÇu nªn tham kh¶o thªm B¶n ®iÒu kiÖn hîp ®ång xuÊt b¶n n¨m 1987 cña HiÖp héi Quèc tÕ c¸c kü st- vÊn (FIDIC) ®Ó ¸p dông vÒ mét sè néi dung phï hîp víi nh÷ng qui ®Þnh hiÖn hµnh cña ViÖt nam, lµm cho b¶n ®iÒu kiÖn hîp ®ång ®-îc ®Çy ®ñ vµ chÆt chÏ h¬n.

39

2- §Þnh nghÜa vµ c¸ch hiÓu c¸c tõ ng÷ trong b¶n ®iÒu kiÖn hîp ®ång: 2.1- Chñ ®Çu t- (C§T):

Chñ ®Çu t- lµ ng-êi së h÷u vèn hoÆc lµ ng-êi ®-îc giao qu¶n lý vµ sö dông vèn ®Ó ®Çu t- x©y dùng c«ng tr×nh theo quy ®Þnh t¹i §iÒu 3 NghÞ ®Þnh 16/2005/N§CP cña ChÝnh phñ. 2.2- §¹i diÖn Chñ ®Çu t-: Ban quản lý dự án
3 - V¨n kiÖn hîp ®ång : C¸c tµi liÖu h×nh thµnh v¨n kiÖn hîp ®ång ph¶i ®-îc s¾p xÕp thø tù -u tiªn nh- sau: - B¶n hîp ®ång kinh tÕ giao nhËn thÇu x©y l¾p (b¶n tho¶ thuËn hîp ®ång); - QuyÕt ®Þnh phª duyÖt kÕt qu¶ ®Êu thÇu; - Hå s¬ dù thÇu cña Nhµ thÇu; - Hå s¬ thiÕt kÕ ®-îc duyÖt; - B¶n h-íng dÉn cho nhµ thÇu trong hå s¬ mêi thÇu ®-îc duyÖt; - B¶n ®iÒu kiÖn hîp ®ång; - C¸c tµi liÖu kh¸c liªn quan ®Õn viÖc dù thÇu vµ xÐt thÇu. 4- Cung cÊp b¶n vÏ thiÕt kÕ - C§T sÏ cung cÊp miÔn phÝ 2 bé hå s¬ thiÕt kÕ c«ng tr×nh l©u dµi cho nhµ thÇu. Nhµ thÇu ph¶i tr¶ tiÒn nÕu cÇn thªm b¶n sao n÷a. - B¶n vÏ thiÕt kÕ nãi trªn gåm c¸c b¶n vÏ thiÕt kÕ liªn quan ®Õn ph¹m vi ®Êu thÇu. - C¸c b¶n vÏ trªn ®· cã ®ñ 1 bé trong hå s¬ mêi thÇu, nhµ thÇu th¾ng thÇu sÏ ®-îc cÊp tiÕp bé thø 2 khi hai bªn ký hîp ®ång giao nhËn thÇu thi c«ng. - Trong qu¸ tr×nh thi c«ng nÕu tõ phÝa chñ ®Çu t- (kÓ c¶ phÝa thiÕt kÕ) cÇn cã nh÷ng thay ®æi côc bé cho phï hîp

huyện Vĩnh Thạnh

40

víi t×nh h×nh thùc tÕ th× C§T ph¶i cung cÊp hå s¬ thiÕt kÕ bæ sung cho nhµ thÇu kÞp thêi phï hîp víi tiÕn ®é thi c«ng ®· ®-îc hai bªn thèng nhÊt. - C¸c hå s¬ thiÕt kÕ tæ chøc x©y dùng vµ biÖn ph¸p thi c«ng cô thÓ do nhµ thÇu thùc hiÖn ph¶i ®-îc KSPTGS (nh÷ng phÇn cã ¶nh h-ëng lín ®Õn sù chÞu lùc cña c«ng tr×nh l©u dµi th× ph¶i ®-îc c¶ kü s- thiÕt kÕ c«ng tr×nh l©u dµi) chÊp nhËn, nhµ thÇu ph¶i göi cho KSPTGS mét bé ®Ó theo dâi kiÓm tra. TÊt nhiªn nhµ thÇu ph¶i thùc hiÖn ®óng hå s¬ thiÕt kÕ ®ã. NÕu cÇn thiÕt thay ®æi phÇn nµo th× ph¶i cã ý kiÕn chÊp thuËn cña cÊp cã thÈm quyÒn. ViÖc thiÕt kÕ, x©y dùng, l¾p ®Æt c«ng tr×nh phô, t¹m phôc vô thi c«ng lµ tr¸ch nhiÖm cña Nhµ thÇu vµ ph¶i ®-îc KSPTGS chÊp thuËn. Sù chÊp thuËn cña KSPTGS sÏ kh«ng lµm thay ®æi tr¸ch nhiÖm cña Nhµ thÇu ®èi víi c¸c c«ng viÖc trªn.

5-Tr¸ch nhiÖm chÝnh cña nhµ thÇu: 5.1- Tr¸ch nhiÖm tæng qu¸t: - Nhµ thÇu ph¶i chÞu hoµn toµn tr¸ch nhiÖm vÒ chÊt l-îng thi c«ng c«ng tr×nh do m×nh ®¶m nhiÖm tr-íc Nhµ n-íc vµ tr-íc Chñ ®Çu t-. - Ph¶i thùc hiÖn ®Çy ®ñ c¸c néi dung hå s¬ thiÕt kÕ ®· ®-îc cÊp cã thÈm quyÒn phª duyÖt còng nh- nh÷ng néi dung do ng-êi kü s- thiÕt kÕ quyÕt ®Þnh theo thÈm quyÒn. - Ph¶i thùc hiÖn ®óng vµ ®ñ c¸c quy ®Þnh vÒ tiªu chuÈn kü thuËt chÊt l-îng nªu ra trong c¸c quy tr×nh thi c«ng nghiÖm thu, c¸c qui ®Þnh vÒ thÝ nghiÖm kiÓm tra c«ng tr×nh hiÖn hµnh cña c¸c c¬ quan cã thÈm quyÒn. - B¶n quy ®Þnh kü thuËt vµ chÊt l-îng thi c«ng trong hå s¬ mêi thÇu lµ tËp hîp c¸c quy ®Þnh vÒ c¸c néi dung chñ yÕu thuéc 2 yªu cÇu nªu ë trªn ®èi víi viÖc thi c«ng c«ng tr×nh cïng víi c¸c quy chÕ qu¶n lý chÊt l-îng c«ng tr×nh x©y dùng, c¸c mèi quan hÖ c«ng t¸c gi÷a C§T, t- vÊn gi¸m s¸t vµ nhµ thÇu, b¾t buéc c¸c bªn nhÊt lµ nhµ thÇu ph¶i nghiªm tóc thùc hiÖn. 5.2- KÕ ho¹ch vµ biÖn ph¸p b¶o ®¶m chÊt l-îng: - Nhµ thÇu ph¶i cã kÕ ho¹ch vµ biÖn ph¸p ®¶m b¶o chÊt l-îng thi c«ng c«ng tr×nh, ph¶i cã bé phËn chuyªn tr¸ch c«ng t¸c qu¶n lý chÊt l-îng c«ng tr×nh cña m×nh (kiÓm tra chÊt l-îng s¶n phÈm gäi t¾t lµ KCS) cã tr×nh ®é chuyªn m«n b¶o ®¶m KCS ho¹t ®éng cã hiÖu qu¶ thiÕt thùc. NÕu nhµ thÇu thuª ®¬n vÞ kh¸c lµm c«ng t¸c thÝ nghiÖm kiÓm tra th× ph¶i

41

coi ®¬n vÞ ®ã nh- mét nhµ thÇu phô vµ ph¶i lµm c¸c thñ tôc nh- ë môc 4. - Nhµ thÇu ph¶i trang bÞ ®Çy ®ñ thiÕt bÞ dông cô thÝ nghiÖm kiÓm tra chÊt l-îng thi c«ng. NÕu kh«ng cã ®Çy ®ñ m¸y mãc thiÕt bÞ thi c«ng vµ thÝ nghiÖm cã chÊt l-îng th× kh«ng ®-îc thi c«ng. NÕu thuª lo¹i dông cô thiÕt bÞ nµo ë ®©u th× ph¶i nªu râ trong hå s¬ dù thÇu ë b¶ng kª vÒ m¸y mãc thiÕt bÞ . - KCS cña nhµ thÇu ph¶i thùc hiÖn ®Çy ®ñ, th-êng xuyªn, ®óng ®¾n vµ trung thùc c«ng t¸c thÝ nghiÖm kiÓm tra chÊt l-îng vËt liÖu, chÊt l-îng b¸n thµnh phÈm, chÊt l-îng thi c«ng c«ng tr×nh cña nhµ thÇu theo ®óng quy tr×nh thi c«ng vµ nghiÖm thu ®· ®Þnh. Mäi thÝ nghiÖm vµ kiÓm tra nghiÖm thu ph¶i lËp biªn b¶n ®Çy ®ñ, chÝnh x¸c. 5.3- Kh¾c phôc c¸c vi ph¹m vÒ chÊt l-îng: - NÕu KCS hoÆc KSPTGS ph¸t hiÖn hoÆc bÊt cø tr-êng hîp nµo kh¸c ph¸t hiÖn chÊt l-îng vËt liÖu hoÆc thi c«ng kh«ng ®¶m b¶o yªu cÇu th× nhµ thÇu ph¶i cã biÖn ph¸p söa ch÷a triÖt ®Ó vµ kÞp thêi thèng nhÊt víi KSPTGS gi¶i quyÕt, lËp biªn b¶n ®Çy ®ñ vÒ biÖn ph¸p söa ch÷a, vÒ chÊt l-îng vµ khèi l-îng c«ng viÖc ®· lµm. - NÕu xÈy ra sù cè chÊt l-îng th× nhµ thÇu kh«ng ®-îc tïy tiÖn xo¸ bá hiÖn tr¹ng mµ ph¶i kÞp thêi b¸o cho KSPTGS cïng phèi hîp gi¶i quyÕt, ph¶i lËp biªn b¶n vµ ®-a vµo hå s¬ hoµn c«ng. 5.4- LËp thiÕt kÕ tæ chøc thi c«ng vµ biÖn ph¸p thi c«ng chi tiÕt: - Tr-íc khi khëi c«ng c«ng tr×nh nhµ thÇu ph¶i cô thÓ hãa thiÕt kÕ tæ chøc x©y dùng vµ biÖn ph¸p thi c«ng ®· nªu trong hå s¬ dù thÇu ®Ó th«ng qua C§T vµ KSPTGS lµm c¨n cø triÓn khai thi c«ng vµ kiÓm tra viÖc thùc hiÖn. §Çu kÕ ho¹ch thi c«ng n¨m sau, hoÆc khi x¶y ra t×nh tr¹ng tiÕn ®é thi c«ng bÞ chËm trÔ th× nhµ thÇu ph¶i lËp l¹i thiÕt kÕ ®ã cho phï hîp víi yªu cÇu míi víi thñ tôc nh- trªn. - Tr-íc khi thi c«ng mét h¹ng môc c«ng tr×nh hay mét bé phËn c«ng tr×nh quan träng, kü thuËt phøc t¹p, nhµ thÇu ph¶i lËp thiÕt kÕ biÖn ph¸p thi c«ng chi tiÕt tr×nh KSPTGS chÊp thuËn th× míi ®-îc triÓn khai thi c«ng vµ ®ã lµ c¨n cø ®Ó thùc hiÖn kiÓm tra nghiÖm thu. Trong ®ã cÇn kª râ sè l-îng, chÊt l-îng vÒ c¸c m¸y mãc thi c«ng , trang thiÕt bÞ vµ dông cô kiÓm tra, thÝ nghiÖm, vÒ nh©n lùc.....®óng theo néi dung cña hå s¬ dù thÇu. 5.5- KÕ ho¹ch c«ng t¸c hµng ngµy:

42

- Hµng ngµy (nÕu mét d©y chuyÒn c«ng viÖc hµng ngµy gièng nhau th× trong ngµy ®Çu cña thêi gian ®ã), Gi¸m ®èc ®iÒu hµnh dù ¸n ph¶i v¹ch kÕ ho¹ch thùc hiÖn tõng c«ng viÖc, x¸c ®Þnh râ khèi l-îng dù kiÕn thùc hiÖn, sè l-îng, chÊt l-îng m¸y mãc thiÕt bÞ thi c«ng vµ c«ng t¸c thÝ nghiÖm, nh©n lùc, c«ng nghÖ thi c«ng, chÊt l-îng ph¶i ®¹t ®-îc. - KÕ ho¹ch ®ã ph¶i ®-îc giao cho ®éi tr-ëng (hay tæ, nhãm) thi c«ng vµ ®-a vµo sæ nhËt ký thi c«ng, ®ång thêi giao cho KSPTGS 1 b¶n. Khi kÕt thóc thêi gian ®ã ph¶i ®-a sè liÖu vµ kÕt qu¶ thùc hiÖn vµo sæ nhËt ký ®Ó theo dâi. 5.6- Tu©n thñ sù qu¶n lý vµ gi¸m s¸t chÊt l-îng cña Chñ ®Çu t- : - Nhµ thÇu ph¶i tu©n thñ sù qu¶n lý vµ gi¸m s¸t chÊt l-îng thi c«ng cña Chñ ®Çu t-, KSPTGS vµ viÖc gi¸m s¸t t¸c gi¶ cña Chñ nhiÖm ®å ¸n thiÕt kÕ (hoÆc ng-êi ®-îc ñy quyÒn) theo qui chÕ hiÖn hµnh cña Nhµ n-íc (bao gåm c¶ ngµnh). - ViÖc qu¶n lý thÝ nghiÖm kiÓm tra chÊt l-îng gi¸m s¸t thi c«ng cña KSPTGS, gi¸m s¸t t¸c gi¶ cña Chñ nhiÖm ®å ¸n thiÕt kÕ kh«ng lµm gi¶m tr¸ch nhiÖm cña nhµ thÇu ®èi víi c¸c sai sãt cña m×nh vÒ c¸c vÊn ®Ò mµ hå s¬ thiÕt kÕ hay qui tr×nh qui ph¹m hiÖn hµnh cña Nhµ n-íc ®· qui ®Þnh râ, trõ khi lçi do Chñ ®Çu t- hoÆc KSPTGS cã v¨n b¶n b¾t buéc kh«ng lµm ®óng nh- vËy. - Trong tr-êng hîp KSPTGS, Chñ nhiÖm ®å ¸n thiÕt kÕ cã c¸c chØ dÉn chÊt l-îng cho nhµ thÇu thùc hiÖn sai kÐm víi qui tr×nh, qui ph¹m hiÖn hµnh th× Gi¸m ®èc ®iÒu hµnh thi c«ng cña nhµ thÇu ph¶i cã v¨n b¶n ph¶n ¶nh víi hä nh÷ng ý kiÕn cña m×nh vµ göi cho Chñ ®Çu t- 1 b¶n tr-íc khi thùc hiÖn. Nhµ thÇu chØ thùc hiÖn c¸c chØ dÉn ®ã trong tr-êng hîp cÇn thiÕt sau khi ®· göi v¨n b¶n nªu trªn mµ hä kh«ng chÊp nhËn. 5.7- An toµn lao ®éng vµ an toµn giao th«ng: toµn thÇu chÞu viÖc - Nhµ thÇu ph¶i thùc hiÖn mäi biÖn ph¸p ®Ó b¶o ®¶m an lao ®éng trong qu¸ tr×nh thi c«ng trªn ph¹m vi nhµ ho¹t ®éng b»ng nguån kinh phÝ cña m×nh. Nhµ thÇu ph¶i mäi phÝ tæn vµ tr¸ch nhiÖm ph¸p lý tr-íc Nhµ n-íc vÒ tai n¹n xÈy ra.

- Trªn ph¹m vi nhµ thÇu ho¹t ®éng, nhµ thÇu ph¶i thùc hiÖn c¸c biÖn ph¸p b¶o ®¶m giao th«ng vµ an toµn giao th«ng b»ng nguån kinh phÝ cña m×nh, kh«ng ®Ó xÈy ra t×nh tr¹ng ¸ch t¾c giao th«ng. Nhµ thÇu ph¶i chÞu mäi phÝ tæn

43

vµ tr¸ch nhiÖm ph¸p lý tr-íc Nhµ n-íc vÒ viÖc tai n¹n giao th«ng xÈy ra. 5.8- Mua b¶o hiÓm: - Nhµ thÇu ph¶i mua b¶o hiÓm cho vËt t-, thiÕt bÞ, nhµ x-ëng phôc vô thi c«ng, kÓ c¶ phÇn c«ng tr×nh ®· thi c«ng nh-ng ch-a ®-îc Chñ ®Çu t- nghiÖm thu ®Ó thanh to¸n, b¶o hiÓm tai n¹n con ng-êi, b¶o hiÓm tr¸ch nhiÖm ®èi víi ng-êi thø ba nh- qui ®Þnh t¹i LuËt X©y dùng, LuËt §Êu thÇu vµ Qui t¾c b¶o hiÓm do Bé Tµi chÝnh ban hµnh. - PhÝ b¶o hiÓm ®-îc tÝnh vµo chi phÝ s¶n xuÊt, nhµ thÇu ph¶i ®-a vµo ®¬n gi¸ dù thÇu cña m×nh. - Trõ nh÷ng nguyªn nh©n theo qui ®Þnh t¹i môc II ®iÓm a,b trong Qui t¾c b¶o hiÓm do Bé Tµi chÝnh ban hµnh (chiÕn tranh x©m l-îc, hµnh ®éng thï ®Þch cña n-íc ngoµi, chiÕn sù, néi chiÕn, b¹o lo¹n, ®×nh c«ng, b·i c«ng, tÞch biªn, tÞch thu hay ph¸ hñy theo lÖnh cña ChÝnh phñ, ph¶n øng h¹t nh©n,...) hoÆc tæn thÊt thiÖt h¹i do Chñ ®Çu t- g©y ra, hoÆc do nh÷ng thiªn tai lín mµ mét nhµ thÇu cã kinh nghiÖm còng kh«ng cã biÖn ph¸p phßng ngõa, cßn l¹i nh÷ng rñi ro thiÖt h¹i trong ph¹m vi qu¶n lý cña nhµ thÇu hoÆc trong thêi kú nhµ thÇu chÞu tr¸ch nhiÖm qu¶n lý, còng nh- nh÷ng tæn thÊt thiÖt h¹i do nhµ thÇu g©y ra, nhµ thÇu ®Òu ph¶i tù lo liÖu chi phÝ cho viÖc söa ch÷a kh¾c phôc tæn thÊt ®Ó b¶o ®¶m cho viÖc x©y dùng c«ng tr×nh ®-îc duy tr×. - Nh÷ng rñi ro cña Chñ ®Çu t- th× do Chñ ®Çu t- chi tr¶ vµ nhµ thÇu cã tr¸ch nhiÖm thùc hiÖn viÖc kh¾c phôc theo yªu cÇu cña Chñ ®Çu t- vµ KSPTGS. NÕu nhµ thÇu kh«ng thùc hiÖn qui ®Þnh trªn th× Chñ ®Çu t- ®-îc quyÒn trÝch kho¶n tiÒn thanh to¸n cho nhµ thÇu ®Ó thuª lùc l-îng kh¸c thùc hiÖn ®Ó b¶o ®¶m tiÕn ®é x©y dùng mêi thÇu. - Nhµ thÇu ph¶i cung cÊp b»ng chøng cho Chñ ®Çu tx¸c nhËn lµ nhµ thÇu ®· mua b¶o hiÓm theo qui ®Þnh. NÕu nhµ thÇu ch-a mua th× chñ ®Çu t- yªu cÇu nhµ thÇu ph¶i thùc hiÖn. 5.9- B¶o hµnh c«ng tr×nh: - Nhµ thÇu ph¶i thùc hiÖn b¶o hµnh c«ng tr×nh x©y dùng theo LuËt X©y dùng, §iÒu 29, §iÒu 30 NghÞ ®Þnh sè 209/2004/N§-CP ngµy 16/12/2004 cña ChÝnh phñ vÒ qu¶n lý chÊt l-îng c«ng tr×nh x©y dùng. - Thêi gian b¶o hµnh c«ng tr×nh: 12 th¸ng kÓ tõ ngµy nhµ thÇu kÕt thóc ho¹t ®éng x©y dùng, bµn giao chÝnh thøc c«ng tr×nh cho chñ ®Çu t- Møc tiÒn b¶o hµnh c«ng tr×nh x©y dùng ®-îc tÝnh b»ng: 5 % gi¸ trÞ thanh lý hîp ®ång x©y l¾p.

44

5.10- Hå s¬ hoµn c«ng: Nhµ thÇu ph¶i thùc hiÖn cËp nhËt ngay tõ khi khëi c«ng vµ trong qu¸ tr×nh thi c«ng vµ lËp dÇn hå s¬ hoµn c«ng c¸c bé phËn vµ h¹ng môc ®· thi c«ng. Hå s¬ hoµn c«ng toµn bé c«ng tr×nh ph¶i ®-îc lËp xong khi chñ ®Çu tnghiÖm thu c«ng tr×nh hoµn thµnh vµ ph¶i nép ®Çy ®ñ 2 bé cho Chñ ®Çu t- trong vßng 1 th¸ng sau khi Chñ ®Çu t- vµ nhµ thÇu ký biªn b¶n bµn giao c«ng tr×nh hoµn thµnh. NÕu sau 1 th¸ng, nhµ thÇu kh«ng cung cÊp ®ñ hå s¬ hoµn c«ng, Chñ ®Çu t- khÊu trõ 1% kinh phÝ x©y l¾p. 6- TÝnh ph¸p lý cña hå s¬ dù thÇu: 6.1- Nhµ thÇu ph¶i ®-îc coi lµ ®· hµi lßng vÒ tÝnh ®¾n vµ ®Çy ®ñ cña hå s¬ dù thÇu cña m×nh. Sau khi hÕt h¹n nép hå s¬ dù thÇu còng nh- sau khi c«ng bè th¾ng kh«ng ®-îc t×m c¸ch ®Ó thay ®æi nh÷ng néi dung ®· m×nh nªu ra trong hå s¬ ®ã. ®óng thêi thÇu ®-îc

Do ®ã tr-íc khi nép hå s¬ dù thÇu, nhµ thÇu ph¶i nghiªn cøu kü hå s¬ mêi thÇu, xem xÐt kü c«ng tr-êng, kÓ c¶ t×nh h×nh ®Þa h×nh, ®Þa chÊt , khÝ t-îng, thñy v¨n, n¬i dù kiÕn cung cÊp v©t liÖu x©y dùng, ®iÒu kiÖn vËn chuyÓn, c¸c chÕ ®é chÝnh s¸ch vÒ x©y dùng ®Ó lËp hå s¬ cho phï hîp ®em l¹i lîi Ých thiÕt thùc cho m×nh. Nh÷ng g× ch-a râ thuéc nhiÖm vô cña Chñ ®Çu t- ph¶i cung cÊp th× nhµ thÇu cã quyÒn ®ßi hái Chñ ®Çu t- gi¶i ®¸p. 6.2- Tuy nhiªn, nÕu trong khi thi c«ng c«ng tr×nh, nhµ thÇu gÆp nh÷ng trë ng¹i thùc tÕ ngoµi nh÷ng ®iÓm nªu trong hå s¬ mêi thÇu mµ theo ý m×nh mét nhµ thÇu cã kinh nghiÖm nhÊt còng kh«ng thÓ l-êng tr-íc ®-îc th× nhµ thÇu lËp v¨n b¶n ®Ò nghÞ víi Chñ ®Çu t-, ®ång thêi göi 1 b¶n cho KSPTGS. NÕu KSPTGS vµ Chñ ®Çu t- còng thèng nhÊt víi ®¸nh gi¸ cña Nhµ thÇu th× sÏ lËp hå s¬ tr×nh cÊp cã thÈm quyÒn phª duyÖt ph-¬ng ¸n xö lý. Chñ ®Çu t- sÏ gi¶i quyÕt cho nhµ thÇu nh÷ng g× mµ cÊp cã thÈm quyÒn ®· chÊp nhËn b»ng v¨n b¶n ( nh- gia h¹n thêi gian thi c«ng, cho thanh to¸n chi phÝ t¨ng lªn,...) 7- KiÓm tra thö nghiÖm chÊt l-îng vËt liÖu, m¸y mãc thiÕt bÞ thi c«ng, thiÕt bÞ thÝ nghiÖm kiÓm tra, tay nghÒ c«ng nh©n vµ chÊt l-îng s¶n phÈm: 7.1- Nhµ thÇu tù kiÓm tra: Nhµ thÇu ph¶i thùc hiÖn viÖc tù kiÓm tra, b¶o ®¶m chÊt l-îng theo tiªu chuÈn kü thuËt, qui tr×nh qui ph¹m

45

thi c«ng, theo qui ®Þnh kü thuËt thi c«ng trong hå s¬ mêi thÇu vµ theo ph-¬ng ¸n kü thuËt chÊt l-îng thi c«ng nªu trong hå s¬ dù thÇu. 7.2- KiÓm tra cña chñ ®Çu t-: Th-êng xuyªn hoÆc ®ét xuÊt KSPTGS, ®«i khi Chñ ®Çu thoÆc tæ chøc gi¸m ®Þnh, c¬ quan qu¶n lý Nhµ n-íc ®-îc quyÒn cã nhiÖm vô ®i kiÓm tra, thanh tra t¹i c¸c n¬i s¶n xuÊt, chÕ t¹o hoÆc t¹i kho b·i cña Nhµ thÇu vÒ chÊt l-îng thi c«ng vµ ho¹t ®éng kü thuËt cña Nhµ thÇu. Nhµ thÇu ph¶i cung cÊp ®Çy ®ñ hå s¬ kü thuËt, chÊt l-îng, nh©n lùc, trang thiÕt bÞ, dông cô phôc vô cho viÖc kiÓm tra, thanh tra ®ã theo yªu cÇu cña Chñ ®Çu t- vµ KSPTGS. 7.3- KiÓm tra, thanh tra cña c¬ quan ph¸p lý: ViÖc kiÓm tra, thanh tra cña c¸c tæ chøc nãi trªn cã thÓ lµ kiÓm tra viÖc thùc hiÖn tù kiÓm tra cña Gi¸m ®èc ®iÒu hµnh, cña KCS thuéc Nhµ thÇu qua c¸c biªn b¶n thÝ nghiÖm, biªn b¶n kiÓm tra, sæ nhËt ký, sæ chÊt l-îng thi c«ng. Còng cã thÓ thùc hiÖn theo x¸c suÊt viÖc ®o ®¹c, ®èi chøng víi sè liÖu cña Nhµ thÇu ®Ó ®¸nh gi¸ ®é tin cËy viÖc tù kiÓm tra KCS cña Nhµ thÇu ®èi víi vËt liÖu b¸n thµnh phÈm, thµnh phÈm c«ng tr×nh hoÆc ®èi víi tæ chøc s¶n xuÊt. 7.4- Gi¸m s¸t chÊt l-îng: - Mét trong nh÷ng néi dung gi¸m s¸t th-êng xuyªn cña KSPTGS lµ kiÓm tra chÊt l-îng vËt liÖu x©y dùng, chÊt l-îng vµ sè l-îng m¸y mãc thiÕt bÞ thi c«ng, trang thiÕt bÞ thÝ nghiÖm kiÓm tra, tay nghÒ cña c«ng nh©n vµ tæ chøc s¶n xuÊt, c«ng nghÖ thi c«ng ngay trªn hiÖn tr-êng. - KÕt qu¶ kiÓm tra ph¶i ®-îc ghi vµo sæ chÊt l-îng c«ng tr×nh nÕu ®¶m b¶o yªu cÇu; ph¶i lËp biªn b¶n vµ cã biÖn ph¸p xö lý víi Gi¸m ®èc ®iÒu hµnh nÕu cã nhiÒu sai ph¹m. Chñ ®Çu t-, KSPTGS cã quyÒn yªu cÇu Gi¸m ®èc ®iÒu hµnh thi c«ng ®-a vËt liÖu, m¸y mãc thiÕt bÞ thi c«ng kÐm chÊt l-îng kÓ c¶ c¸n bé kü s- ®iÒu hµnh vµ c«ng nh©n lao ®éng cã sai ph¹m vÒ chÊt l-îng thi c«ng ra khái c«ng tr×nh.
8- KiÓm tra nghiÖm thu c¸c c«ng tr×nh Èn dÊu hoÆc bÞ che khuÊt:

8.1- Nhµ thÇu ph¶i b¸o Chñ ®Çu t- : Khi thi c«ng xong c«ng tr×nh Èn dÊu hoÆc bÞ che khuÊt, nhµ thÇu ph¶i b¸o tr-íc 24 giê cho KSPTGS biÕt ®Ó KSPTGS vµ Nhµ thÇu tiÕn hµnh kiÓm tra nghiÖm thu bé phËn ®ã tr-íc khi bÞ che lÊp. NÕu KSPTGS kh«ng tham dù th× ph¶i b¸o cho Nhµ thÇu biÕt ®Ó Nhµ thÇu chñ ®éng trong viÖc bè

46

trÝ c«ng viÖc. NÕu KSPTGS kh«ng dù ®-îc mµ kh«ng b¸o cho Nhµ thÇu biÕt th× Nhµ thÇu cã quyÒn ®¬n ph-¬ng kiÓm tra nghiÖm thu, cho tiÕn hµnh thi c«ng c«ng tr×nh bÞ che lÊp. Tuy nhiªn, nÕu Nhµ thÇu gian dèi trong viÖc tù kiÓm tra nghiÖm thu, nÕu KSPTGS ph¸t hiÖn ®-îc th× kh«ng nh÷ng Nhµ thÇu vÉn cã lçi mµ cßn ph¶i chÞu ph¹t nÆng do sai ph¹m. NhÊt thiÕt ph¶i cã biªn b¶n nghiÖm thu chÊt l-îng míi ®-îc chuyÓn b-íc thi c«ng. 8.2- C¸c tr-êng hîp kh¸c: + Tr-êng hîp Nhµ thÇu kh«ng b¸o c¸o cho KSPTGS ®Õn tham dù kiÓm tra c«ng tr×nh Èn dÊu hoÆc che khuÊt mµ tïy tiÖn che lÊp th× KSPTGS cã quyÒn yªu cÇu Nhµ thÇu th¸o dì phÇn che lÊp ®Ó KSPTGS kiÓm tra. Nhµ thÇu ph¶i chÞu mäi chi phÝ thÝ nghiÖm vµ th¸o dì ®ã, mÆc dï kÕt qu¶ kiÓm tra cña KSPTGS cho thÊy chÊt l-îng thi c«ng ®¹t hay kh«ng ®¹t chÊt l-îng. + NÕu Nhµ thÇu cã b¸o mµ KSPTGS kh«ng ®Õn tham dù kiÓm tra th× dï KSPTGS cã lçi hay kh«ng cã lçi, KSPTGS vÉn cã quyÒn yªu cÇu Nhµ thÇu th¸o dì phÇn che lÊp ®Ó KSPTGS kiÓm tra. NÕu KSPTGS kiÓm tra cho thÊy Nhµ thÇu thi c«ng chÊt l-îng ®¶m b¶o th× phÝa KSPTGS ph¶i chÞu mäi phÝ tæn cho viÖc th¸o dì vµ thÝ nghiÖm ®ã . Nh-ng nÕu Nhµ thÇu thi c«ng chÊt l-îng kh«ng ®¶m b¶o th× Nhµ thÇu ph¶i chÞu c¸c chi phÝ ®ã. 9- Chi phÝ thÝ nghiÖm: 9.1- C¸c thÝ nghiÖm do Nhµ thÇu thùc hiÖn: Nhµ thÇu cã tr¸ch nhiÖm ph¶i thùc hiÖn c¸c thÝ nghiÖm cho c¸c ho¹t ®éng kiÓm tra nghiÖm thu phèi hîp 2 bªn KSPTGS vµ Nhµ thÇu theo sè l-îng qui ®Þnh trong c¸c Qui tr×nh thi c«ng nghiÖm thu. Mäi chi phÝ do Nhµ thÇu ph¶i chÞu. Chi phÝ nµy ®· ®-îc tÝnh trong ®¬n gi¸ dù thÇu. 9.2- ThÝ nghiÖm theo yªu cÇu cña Chñ §Çu t-: NÕu c¸c thÝ nghiÖm do yªu cÇu cña Chñ ®Çu t-, KSPTGS, tæ chøc gi¸m ®Þnh, c¬ quan qu¶n lý Nhµ n-íc yªu cÇu thùc hiÖn ®Ó kiÓm tra x¸c suÊt, kiÓm tra ®èi chøng cho thÊy chÊt l-îng kh«ng ®¹t th× Nhµ thÇu ph¶i chÞu mäi chi phÝ thÝ nghiÖm ®ã. Ng-îc l¹i, thÝ nghiÖm chøng minh r»ng chÊt l-îng ®¶m b¶o th× bªn Chñ ®Çu t- ph¶i chi tr¶. 10- Söa ch÷a sai sãt vµ chi phÝ söa ch÷a sai sãt: 10.1- §èi víi vËt liÖu, thiÕt bÞ thi c«ng, nh©n lùc, s¶n phÈm x©y dùng:

47

+ VËt liÖu, m¸y mãc thiÕt bÞ thi c«ng, cô thÝ nghiÖm kiÓm tra, c«ng nh©n vµ nh©n thÇu, c¸c s¶n phÈm cña Nhµ thÇu, nÕu kh«ng l-îng tèi thiÓu th× Nhµ thÇu kh«ng ®-îc sö lo¹i bá ra khái ph¹m vi c«ng tr-êng.

thiÕt bÞ dông viªn cña Nhµ ®¶m b¶o chÊt dông vµ ph¶i

+ NÕu Nhµ thÇu kh«ng tù gi¸c chñ ®éng söa sai th× KSPTGS cã quyÒn b¾t buéc Nhµ thÇu thùc hiÖn. C¸c chi phÝ ®ã Nhµ thÇu ph¶i tù g¸nh chÞu. + NÕu Nhµ thÇu vÉn kh¨ng kh¨ng kh«ng chÞu thùc hiÖn th× chñ ®Çu t- cã quyÒn ®×nh chØ Nhµ thÇu lµm viÖc ®ã vµ thuª Nhµ thÇu kh¸c thùc hiÖn viÖc söa ch÷a kh¾c phôc. Chñ ®Çu t- sÏ trÝch tiÒn thanh to¸n cho Nhµ thÇu ph¹m lçi ®Ó chi tr¶ cho Nhµ thÇu do Chñ ®Çu t- thuª lµm thay. + NÕu Nhµ thÇu vi ph¹m chÊt l-îng c«ng tr×nh th× ph¶i söa ch÷a ®Òn bï phÇn h- h¹i vµ cßn bÞ ph¹t hîp ®ång theo QuyÕt ®Þnh sè 29 Q§/LB ngµy 01/6/1992 cña liªn bé Bé X©y dùng - Träng tµi kinh tÕ Nhµ n-íc vµ theo LuËt X©y dùng, NghÞ ®Þnh vÒ qu¶n lý ®Çu t- vµ x©y dùng, NghÞ ®Þnh vÒ qu¶n lý chÊt l-îng c«ng tr×nh x©y dùng cña ChÝnh phñ. 10.2- NÕu sai sãt thiÖt h¹i do nh÷ng nguyªn nh©n sau: + GÆp c¸c tr-êng hîp bÊt kh¶ kh¸ng nh- thiªn tai, ®Þch häa nÆng nÒ nh- qui ®Þnh trong Qui t¾c b¶o hiÓm cña Bé Tµi chÝnh. + C¸c trë ng¹i kh«ng thÓ l-êng tr-íc ®-îc nh- ®· nªu ë môc 7.2 + Do hå s¬ kh¶o s¸t thiÕt kÕ cña t- vÊn kh¶o s¸t thiÕt kÕ ( do Chñ ®Çu t- hîp ®ång) lËp cã sai sãt ; + Do KSPTGS, Chñ ®Çu t- Ðp buéc Nhµ thÇu thùc hiÖn c¸c chØ dÉn sai lÖch cña m×nh - mÆc dï Nhµ thÇu ®· chØ ra c¸c sai lÖch nµy b»ng v¨n b¶n tr-íc khi thùc hiÖn. + HoÆc do mét lý do nµo ®ã chÝnh ®¸ng ®-îc KSPTGS hoÆc Chñ ®Çu t- hoÆc Toµ ¸n kinh tÕ cã liªn quan chÊp nhËn. Nh÷ng sai sãt nµy Nhµ thÇu ph¶i lËp thµnh v¨n b¶n thuyÕt tr×nh vµ dù to¸n cã sù x¸c nhËn cña KSPTGS göi cho Chñ ®Çu t-. Chñ ®Çu t- hoµn thiÖn hå s¬ tr×nh cÊp cã thÈm quyÒn phª duyÖt lµm c¨n cø thanh to¸n cho Nhµ thÇu.

11- VÒ tiÕn ®é thi c«ng: 11.1- Nhµ thÇu ph¶i th-êng xuyªn ®èi chiÕu tiÕn ®é thùc hiÖn so víi tiÕn ®é thi c«ng mµ nhµ thÇu ®· thèng nhÊt víi

48

KSPTGS ®Ó kÞp thêi cã biÖn ph¸p xö lý, c¸c chËm trÔ tõng kh©u c«ng t¸c, tõng mòi thi c«ng. 11.2- NÕu KSPTGS vµ C§T thÊy tiÕn ®é Nhµ thÇu thùc hiÖn bÞ chËm, cã kh¶ n¨ng lµm chËm thêi h¹n hoµn thµnh c«ng tr×nh th× Nhµ thÇu ph¶i cã biÖn ph¸p cÇn thiÕt v¬Ý sù ®ång ý cña KSPTGS ®Ó ®Èy nhanh tiÕn ®é theo yªu cÇu, Nhµ thÇu sÏ kh«ng ®-îc tr¶ thªm kho¶n tiÒn nµo vÒ nh÷ng biÖn ph¸p ®ã. 11.3- Nh-ng nÕu lý do chËm tiÕn ®é do phÝa C§T g©y ra th× hoÆc ph¶i kÐo dµi tiÕn ®é thi c«ng hoÆc Nhµ thÇu vÉn ph¶i cã biÖn ph¸p ®Èy nhanh tiÕn ®é thi c«ng theo yªu cÇu cña KSPTGS nh-ng ®-îc tr¶ chi phÝ cho c¸c biÖn ph¸p t¨ng tiÕn ®é thi c«ng.. 11.4- NÕu c«ng tr×nh hoµn thµnh chËm h¬n so víi thêi gian quy ®Þnh trong quyÕt ®Þnh th¾ng thÇu, do lçi cña Nhµ thÇu g©y ra th× Nhµ thÇu ph¶i chÞu bï ®¾p mäi tæn thÊt vµ ph¶i chÞu ph¹t theo møc ph¹t mµ Nhµ thÇu tù ®Ò ra trong hå s¬ dù thÇu (hoÆc b»ng 1% gi¸ trÞ hîp ®ång nÕu trong hå s¬ dù thÇu ch-a ®Ò cËp). 11.5- Tr-êng hîp viÖc thi c«ng chËm trÔ cña Nhµ thÇu lµ râ rµng vµ C§T kh«ng cho phÐp c«ng tr×nh ®-îc hoµn thµnh chËm nh- thÕ, nh-ng Nhµ thÇu kh«ng ch¨m lo hoÆc kh«ng cã biÖn ph¸p ®ñ tin cËy ®Ó KSPTGS vµ C§T tin t-ëng viÖc chËm trÔ sÏ ®-îc kh¾c phôc, th× C§T cã quyÒn chÊm døt mét phÇn hoÆc toµn bé hîp ®ång dë dang víi Nhµ thÇu, Nhµ thÇu ph¶i ®Òn bï vµ chÞu ph¹t nh- ®· nªu t¹i ®iÓm 13.4 ë trªn vµ bÞ tÞch thu tiÒn b¶o l·nh thùc hiÖn hîp ®ång. Chñ ®Çu t- cã quyÒn thay thÕ b»ng mét Nhµ thÇu kh¸c cã kh¶ n¨ng h¬n. 12. Thay ®æi thiÕt kÕ : 12.1- Nhµ thÇu kh«ng ®-îc tù ý lµm kh¸c víi hå s¬ thiÕt kÕ ®· ®-îc duyÖt hoÆc thuéc b¶n quyÒn t¸c gi¶ thiÕt kÕ. 12.2- ChØ cã kü s- thiÕt kÕ lµ t¸c gi¶ cña thiÕt kÕ ®ã míi cã quyÒn söa ®æi hoÆc chÊp nhËn c¸c ®Ò nghÞ söa ®æi côc bé, kh«ng tr¸i víi hå s¬ thiÕt kÕ ®· ®-îc cÊp cã thÈm quyÒn phª duyÖt sau khi ®· thèng nhÊt víi chñ ®Çu t-. ViÖc thay ®æi ®ã kh«ng lµm gi¶m chÊt l-îng c«ng tr×nh vµ t¨ng kinh phÝ x©y dùng. 12.3- Trong tr-êng hîp viÖc thay ®æi hoÆc ph¸t sinh lµm t¨ng kinh phÝ x©y dùng lµ cÇn thiÕt vµ kh«ng thÓ tr¸nh khái th× kü s- t- vÊn thiÕt kÕ ph¶i lËp hå s¬ thiÕt kÕ bæ sung ®Ó tr×nh duyÖt vµ C§T ph¶i chi tr¶ kinh phÝ thi c«ng cho Nhµ thÇu kÓ c¶ viÖc xÐt gia t¨ng thêi h¹n x©y dùng. 13- NghiÖm thu khèi l-îng vµ thanh to¸n kl-îng thùc hiÖn:

49

13.1- ViÖc nghiÖm thu khèi l-îng c«ng tr×nh thùc hiÖn vµ lËp chøng tõ thanh to¸n ®-îc thùc hiÖn vµo tõng h¹ng môc c«ng viÖc. ViÖc ®o x¸c nhËn khèi l-îng thùc hiÖn ®-îc tiÕn hµnh gi÷a hai bªn KSPTGS vµ Nhµ thÇu. Nhµ thÇu ph¶i cung cÊp b¶n vÏ thiÕt kÕ vµ dông cô thiÕt bÞ ®Ó thùc hiÖn viÖc ®o ®¹c. B¶n khèi l-îng c«ng viÖc thùc hiÖn ph¶i ®-îc kÌm theo biªn b¶n kiÓm tra nghiÖm thu vÒ chÊt l-îng đ¹t yªu cÇu. NÕu chÊt l-îng kh«ng ®¹t th× kh«ng ®-îc nghiÖm thu thanh to¸n. 13.2- LËp chøng tõ thanh to¸n: C¨n cø vµo b¶n nghiÖm thu khèi l-îng thùc hiÖn vµ ®¬n gi¸ tróng thÇu, c¸c qui ®Þnh cña Nhµ n-íc cho phÐp thanh to¸n phÇn chªnh lÖch gi¸, Nhµ thÇu lËp chøng tõ thanh to¸n göi cho Chñ ®Çu t- ®Ó lµm thñ tôc thanh to¸n qua c¬ quan cÊp ph¸t vèn. 13.3- Sau khi c«ng tr×nh hoµn thµnh vµ hoµn tÊt hå s¬: + Sau khi tæng nghiÖm thu c«ng tr×nh, nÕu cã nh÷ng thiÕu sãt tån t¹i cÇn söa ch÷a ®Ó hoµn thiÖn ph¶i hoµn thµnh ®óng thêi h¹n qui ®Þnh ®Ó phóc tra. NÕu Nhµ thÇu kh«ng hoµn thµnh, Chñ ®Çu t- giµnh quyÒn thuª ®¬n vÞ kh¸c söa ch÷a víi kinh phÝ tháa thuËn vµ sÏ khÊu trõ vµo gi¸ trÞ x©y l¾p c«ng tr×nh vµ trõ ®iÓm khi ®¸nh gi¸ vÒ n¨ng lùc tr×nh ®é kü thuËt vµo c¸c c«ng tr×nh sÏ ®Êu thÇu s¾p tíi. + LËp xong biªn b¶n nghiÖm thu c«ng tr×nh hoµn thµnh, Nhµ thÇu ph¶i nép cho Chñ ®Çu t- b¶n tÝnh to¸n gi¸ trÞ thanh to¸n hîp ®ång, tæng sè tiÒn Chñ ®Çu t- ®· thanh to¸n trong qu¸ tr×nh thi c«ng, sè tiÒn cßn ch-a ®-îc thanh to¸n ®Ó Chñ ®Çu t- gi¶i quyÕt viÖc thanh to¸n tiÕp cho Nhµ thµu vµ lµm quyÕt to¸n tr×nh cÊp cã thÈm quyÒn phª duyÖt. 13.4- Nhµ thÇu ph¶i cung cÊp hå s¬ hoµn c«ng vµ hå s¬ thanh quyÕt to¸n c«ng tr×nh chËm nhÊt 1 th¸ng kÓ tõ ngµy 2 bªn ký vµo biªn b¶n nghiÖm thu bµn giao c«ng tr×nh. NÕu Nhµ thÇu kh«ng thùc hiÖn theo ®óng tiÕn ®é ®Ò ra Chñ ®Çu t- sÏ khÊu trõ 1% gi¸ trÞ hîp ®ång x©y l¾p. 14- Tr¸ch nhiÖm cña Chñ ®Çu t-: 14.1- Ph¶i cung cÊp ®Çy ®ñ vµ kÞp thêi hå s¬ thiÕt kÕ chÝnh x¸c cho Nhµ thÇu kÓ c¶ thay ®æi thiÕt kÕ (nÕu cã). 14.2- Gi¶i phãng mÆt b»ng, bµn giao kÞp thêi vµ ®Çy ®ñ cho Nhµ thÇu kÞp tiÕn ®é thi c«ng mµ 2 bªn ®· thèng nhÊt.

50

14.3- Bè trÝ ®Çy ®ñ th-êng xuyªn lùc l-îng KSPTGS vµ c¸c gi¸m s¸t viªn cã chÊt l-îng, cã tinh thÇn tr¸ch nhiÖm lµm tèt nhiÖm vô gi¸m s¸t thùc hiÖn dù ¸n cña Chñ ®Çu t-, hîp t¸c gióp ®ì Nhµ thÇu hoµn thµnh tèt tr¸ch nhiÖm cña ®¬n vÞ thi c«ng. 14.4- KÞp thêi gi¶i quyÕt c¸c khã kh¨n trë ng¹i ph¸t sinh trong qu¸ tr×nh thi c«ng ®Ó kh«ng lµm ¶nh h-ëng nhiÒu ®Õn Nhµ thÇu. NÕu mÆt b»ng Nhµ thÇu ph¶i ®Òn c«ng. Chñ ®Çu t- giao chËm hå s¬ thiÕt kÕ, giao chËm thi c«ng vµ c¸c chØ thÞ kh«ng phï hîp mµ b¾t buéc ph¶i thùc hiÖn, g©y thiÖt h¹i cho Nhµ thÇu th× bï thiÖt h¹i cho Nhµ thÇu vµ gia h¹n tiÕn ®é thi

15- Gi¶i quyÕt tranh chÊp: 15.1- Tr-êng hîp Nhµ thÇu thùc hiÖn kh«ng b¶o ®¶m chÊt l-îng hoÆc tiÕn ®é thi c«ng hoÆc vi ph¹m c¸c ®iÒu kho¶n trong hîp ®ång th× tuú theo møc ®é, hai bªn Chñ ®Çu t- vµ Nhµ thÇu lËp biªn b¶n x¸c nhËn. NÕu vi ph¹m nghiªm träng th× Chñ ®Çu t- cã quyÒn cho ngõng thi c«ng, hñy bá hîp ®ång vµ thay b»ng 1 Nhµ thÇu kh¸c cã ®ñ n¨ng lùc thùc hiÖn. - C¸c chi phÝ liªn quan do viÖc vi ph¹m hîp ®ång g©y ra cho c«ng tr×nh sÏ ®-îc bï ®¾p b»ng c¸ch: - Chñ ®Çu t- sÏ gi÷ l¹i sè tiÒn b¶o l·nh thùc hiÖn hîp ®ång; - NÕu møc ®é ®Òn bï v-ît qu¸ sè tiÒn b¶o l·nh thùc hiÖn hîp ®ång th× Chñ ®Çu t- sÏ trõ vµo gi¸ trÞ khèi l-îng sÏ ®-îc thanh to¸n cña Nhµ thÇu. 15.2- Mäi tranh chÊp gi÷a Chñ ®Çu t- vµ Nhµ thÇu tr-íc hÕt ph¶i ®-îc hai bªn gi¶i quyÕt qua th-¬ng l-îng. NÕu 2 bªn kh«ng tù gi¶i quyÕt ®-îc th× cïng b¸o c¸o lªn cÊp trªn. Tr-êng hîp b¸o c¸o lªn cÊp trªn còng kh«ng gi¶i quyÕt ®-îc sÏ ®-a ra Toµ kinh tÕ Tßa ¸n Nh©n D©n TØnh CÇn Th¬. B¶n ®iÒu kiÖn hîp ®ång nµy lµ mét bé phËn kh«ng thÓ t¸ch rêi cña hîp ®ång kinh tÕ ®-îc ký kÕt gi÷a Chñ ®Çu tvµ Nhµ thÇu thi c«ng x©y l¾p c«ng tr×nh.

51

IV/
1

D÷ LIÖU HîP §åNG:

Bªn mêi thÇu: BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN HUYỆN VĨNH THẠNH

 Tªn vµ sè hiÖu cña hîp ®ång: ____________________ C«ng tr×nh bao gåm viÖc thi c«ng h¹ng môc (®-îc nªu trong b¶ng kª khèi l-îng).  Ngµy khëi c«ng chËm nhÊt lµ: 15 ngµy sau khi ký hîp ®ång.

 Ngµy hoµn thµnh: ________________  §Þa ®iÓm c«ng tr-êng: Thị Trấn VÜnh Th¹nh, huyÖn Vĩnh Thạnh, TP CÇn Th¬. 2 Ng«n ng÷ trong hîp ®ång: TiÕng ViÖt. LuËt mµ hîp ®ång ¸p dông lµ LuËt cña ViÖt Nam. 3 B¶o l·nh Ng©n hµng ®Ó thùc hiÖn hîp ®ång lµ:  B¶o l·nh thùc hiÖn hîp ®ång: 10% gi¸ trÞ hîp ®ång  B¶o l·nh Ng©n hµng ph¶i ®-îc Bªn mêi thÇu chÊp nhËn vµ lµ b¶o l·nh Ng©n hµng kh«ng ®iÒu kiÖn. 4 5 Khèi l-îng thÇu phô: Kh«ng qu¸ 25% gi¸ trÞ hîp ®ång B¶o hiÓm: B¶o hiÓm c«ng tr×nh ®-îc ¸p dông theo QuyÕt ®Þnh sè 133/2004/Q§-BTC ngµy 12/4/2004 cña Bé tr-ëng Bé Tµi chÝnh vµ c¸c quy ®Þnh hiÖn hµnh. Ngµy giao c«ng tr-êng (MÆt b»ng thi c«ng): Trong vßng 10 ngµy kÓ tõ ngµy ký hîp ®ång. Nhµ thÇu ph¶i tr×nh tiÕn ®é thi c«ng c«ng tr×nh: Trong vßng 15 ngµy kÓ tõ ngµy ký hîp ®ång. Båi th-êng thiÖt h¹i cho toµn bé c«ng tr×nh: 0,1%/ gi¸ trÞ hîp ®ång cho mçi ngµy chËm trÓ. Tæng gi¸ trÞ båi th-êng thiÖt h¹i tèi ®a cho toµn bé c«ng tr×nh: Kh«ng v-ît qu¸ 10% gi¸ trÞ hîp ®ång.

6 7 8

52

9 10 11 12 13

Thêi gian b¶o hµnh c«ng tr×nh: 12 th¸ng kÓ tõ ngµy NghiÖm thu hoµn thµnh. Ngµy nép b¶n vÏ hoµn c«ng: Ngay sau ngµy nghiệm thu hoµn thµnh TiÒn t¹m øng lµ: kh«ng t¹m øng. TØ lÖ tiÒn thanh to¸n gi÷ l¹i lµ: 5% gi¸ trÞ hîp ®ång. Sau khi cã Biªn b¶n nghiÖm thu hoµn thµnh c«ng tr×nh, Bªn mêi thÇu sÏ ph¶i tiÕp nhËn c«ng tr×nh: trong vßng 15 ngµy. C¬ quan xö lý tranh chÊp theo thñ tôc träng tµi: Toµ kinh tÕ - Toµ ¸n Nh©n D©n TP CÇn Th¬.

14

V/ MÉU THáA THUËN HîP §åNG, MÉU B¶O ĐẢM THùC HIÖN HîP §åNG ------------------------------MÉU HîP §åNG kinh tÕ giao nhËn thÇu thi c«ng x©y dùng (MÉu H§XD sè: 02/BXD/H§XD)
Céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam §éc lËp - Tù do - H¹nh phóc ------------------------------------Hîp ®ång Sè -------- /H§ - XD VÒ viÖc: Thi c«ng x©y dùng c«ng tr×nh (THAM KH¶O) I . C¸c c¨n cø ®Ó ký kÕt hîp ®ång: C¨n cø LuËt X©y dùng sè 16/2003/QH11 ngµy 26/11/2003 cña Quèc Héi kho¸ XI, kú häp thø 4; C¨n cø NghÞ ®Þnh sè 16/2005/N§-CP ngµy 07/2/2005 cña ChÝnh phñ vÒ qu¶n lý dù ¸n ®Çu t- x©y dùng c«ng tr×nh; C¨n cø ...... (c¸c v¨n b¶n quy ph¹m ph¸p luËt h-íng dÉn LuËt x©y dùng ) Theo v¨n b¶n ( quyÕt ®Þnh, phª duyÖt, ®Ò nghÞ ) hoÆc sù tháa thuËn cña...

53

H«m nay, ngµy th¸ng chóng t«i gåm c¸c bªn d-íi ®©y:

n¨m

t¹i

II. C¸c bªn ký hîp ®ång: 1. Bªn Giao thÇu ( gäi t¾t lµ bªn A ): - Tªn ®¬n vÞ: .... - §Þa chØ trô së chÝnh: .... - Hä tªn, chøc vô ng-êi ®¹i diÖn ( hoÆc ng-êi ®-îc uû quyÒn ): - §iÖn tho¹i: ….; Fax: ……; Email: .... ( nÕu cã ) - Sè hiÖu tµi kho¶n giao dÞch t¹i kho b¹c hoÆc t¹i tæ chøc tÝn dông cña ®¬n vÞ: .... - M· sè thuÕ: ……. - Thµnh lËp theo quyÕt ®Þnh sè: hoÆc ®¨ng ký kinh doanh cÊp ngµy .... th¸ng .... n¨m .... - Theo v¨n b¶n ñy quyÒn sè .... ( nÕu cã ) 2. Bªn nhËn thÇu ( gäi t¾t lµ bªn B ): - Tªn ®¬n vÞ: .... - §Þa chØ trô së chÝnh: .... - Hä tªn, chøc vô ng-êi ®¹i diÖn ( hoÆc ng-êi ®-îc uû quyÒn ): - §iÖn tho¹i: ….; Fax: ……; Email: .... ( nÕu cã ) - Sè hiÖu tµi kho¶n giao dÞch t¹i t¹i kho b¹c hoÆc t¹i tæ chøc tÝn dông cña ®¬n vÞ: - M· sè thuÕ: ……. - Thµnh lËp theo quyÕt ®Þnh sè: hoÆc ®¨ng ký kinh doanh cÊp ngµy .... th¸ng .... n¨m .... - Theo v¨n b¶n ñy quyÒn sè .... ( nÕu cã ) - Chøng chØ n¨ng lùc hµnh nghÒ sè: ... do ... cÊp ngµy ... th¸ng ... n¨m ... Hai bªn tho¶ thuËn ký kÕt hîp ®ång x©y dùng víi nh÷ng ®iÒu kho¶n sau §iÒu 1. Néi dung c«ng viÖc vµ s¶n phÈm cña hîp ®ång: Bªn A giao cho Bªn B thùc hiÖn thi c«ng x©y dùng, l¾p ®Æt c«ng tr×nh theo ®óng thiÕt kÕ ®-îc duyÖt, ®-îc nghiÖm thu bµn giao ®-a vµo sö dông theo ®óng quy ®Þnh cña ph¸p luËt. §iÒu 2. ChÊt l-îng vµ c¸c yªu cÇu kü thuËt: Ph¶i thùc hiÖn theo ®óng thiÕt kÕ; b¶o ®¶m sù bÒn v÷ng vµ chÝnh x¸c cña c¸c kÕt cÊu x©y dùng vµ thiÕt bÞ l¾p ®Æt theo quy chuÈn, tiªu chuÈn x©y dùng ViÖt Nam. §iÒu 3. Thêi gian vµ tiÕn ®é thùc hiÖn: Hîp ®ång ph¶i ghi râ thêi gian b¾t ®Çu, thêi gian hoµn thµnh bµn giao s¶n phÈm cña hîp ®ång; tiÕn ®é thùc

54

hiÖn tõng h¹ng môc, tõng c«ng viÖc ph¶i phï hîp víi tæng tiÕn ®é cña dù ¸n. Tr-êng hîp Bªn giao thÇu ký nhiÒu hîp ®ång víi Bªn nhËn thÇu ®Ó thùc hiÖn c¸c c«ng viÖc x©y dùng th× tiÕn ®é cña c¸c hîp ®ång ph¶i phèi hîp ®Ó thùc hiÖn ®-îc tæng tiÕn ®é cña dù ¸n. C¸c bªn cña hîp ®ång ph¶i thiÕt lËp phô lôc phÇn kh«ng t¸ch rêi cña hîp ®ång ®Ó ghi râ yªu cÇu vÒ tiÕn ®é ®èi víi tõng lo¹i c«ng viÖc ph¶i thùc hiÖn. §iÒu 4. §iÒu kiÖn nghiÖm thu vµ bµn giao c«ng tr×nh x©y dùng 4.1 §iÒu kiÖn nghiÖm thu: + Tu©n theo c¸c quy ®Þnh vÒ qu¶n lý chÊt l-îng c«ng tr×nh; + Bªn A sÏ thùc hiÖn nghiÖm thu tõng c«ng viÖc x©y dùng; tõng bé phËn c«ng tr×nh x©y dùng, giai ®o¹n thi c«ng x©y dùng; tõng h¹ng môc c«ng tr×nh x©y dùng, c«ng tr×nh x©y dùng ®-a vµo sö dông. §èi víi c¸c bé phËn bÞ che khuÊt cña c«ng tr×nh ph¶i ®-îc nghiÖm thu vµ vÏ b¶n vÏ hoµn c«ng tr-íc khi tiÕn hµnh c¸c c«ng viÖc tiÕp theo; + Bªn A chØ nghiÖm thu khi ®èi t-îng nghiÖm thu ®· hoµn thµnh vµ cã ®ñ hå s¬ theo quy ®Þnh; + C«ng tr×nh chØ ®-îc nghiÖm thu ®-a vµo sö dông khi ®¶m b¶o ®óng yªu cÇu thiÕt kÕ, ®¶m b¶o chÊt l-îng vµ ®¹t c¸c tiªu chuÈn theo quy ®Þnh. 4.2. §iÒu kiÖn ®Ó bµn giao c«ng tr×nh ®-a vµo sö dông: - §¶m b¶o c¸c yªu cÇu vÒ nguyªn t¾c, néi dung vµ tr×nh tù bµn giao c«ng tr×nh ®· x©y dùng xong ®-a vµo sö dông theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt vÒ x©y dùng; - §¶m b¶o an toµn trong vËn hµnh, khai th¸c khi ®-a c«ng tr×nh vµo sö dông. ViÖc nghiÖm thu, bµn giao c«ng tr×nh x©y dùng ph¶i thµnh lËp Héi ®ång nghiÖm thu bµn giao c«ng tr×nh, thµnh phÇn cña Héi ®ång nghiÖm thu theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt vÒ nghiÖm thu, bµn giao c«ng tr×nh x©y dùng. §iÒu 5. B¶o hµnh c«ng tr×nh: 5.1. Bªn thi c«ng x©y dùng cã tr¸ch nhiÖm thùc hiÖn b¶o hµnh c«ng tr×nh sau khi bµn giao cho Chñ ®Çu t-. Néi dung b¶o hµnh c«ng tr×nh bao gåm kh¾c phôc, söa ch÷a, thay thÕ thiÕt bÞ h- háng, khiÕm khuyÕt hoÆc khi c«ng tr×nh vËn hµnh, sö dông kh«ng b×nh th-êng do lçi cña nhµ thÇu g©y ra; 5.2. Thêi h¹n b¶o hµnh c«ng tr×nh ®-îc tÝnh tõ ngµy nhµ thÇu thi c«ng x©y dùng c«ng tr×nh bµn giao c«ng tr×nh hoÆc h¹ng môc c«ng tr×nh ph¶i b¶o hµnh cho chñ ®Çu t- ( kh«ng Ýt h¬n 24 th¸ng ®èi víi lo¹i c«ng tr×nh cÊp ®Æc

55

biÖt, cÊp I . Kh«ng Ýt h¬n 12 th¸ng ®èi víi c«ng tr×nh cßn l¹i ); 5.3. Møc tiÒn cam kÕt ®Ó b¶o hµnh c«ng tr×nh: - Bªn B ( nhµ thÇu thi c«ng XD vµ nhµ thÇu cung øng thiÕt bÞ CT ) cã tr¸ch nhiÖm nép tiÒn b¶o hµnh vµo tµi kho¶n cña chñ ®Çu t- theo møc: 5% gi¸ trÞ hîp ®ång; - Bªn B chØ ®-îc hoµn tr¶ tiÒn b¶o hµnh c«ng tr×nh sau khi kÕt thóc thêi h¹n b¶o hµnh vµ ®-îc chñ ®Çu t- x¸c nhËn ®· hoµn thµnh c«ng viÖc b¶o hµnh; - TiÒn b¶o hµnh c«ng tr×nh XD, b¶o hµnh thiÕt bÞ c«ng tr×nh ®-îc tÝnh theo l·i suÊt ng©n hµng do hai bªn tho¶ thuËn. TiÒn b¶o hµnh cã thÓ ®-îc thay thÕ b»ng th- b¶o l·nh cña ng©n hµng cã gi¸ trÞ t-¬ng ®-¬ng, hoÆc cã thÓ ®-îc gÊn trõ vµo tiÒn thanh to¸n khèi l-îng c«ng tr×nh hoµn thµnh do hai bªn tho¶ thuËn. §iÒu 6. Gi¸ trÞ hîp ®ång: - Gi¸ hîp ®ång: c¨n cø sù tho¶ thuËn gi÷a bªn giao thÇu vµ bªn nhËn thÇu ®Ó x¸c ®Þnh lo¹i gi¸ hîp ®ång - Gi¸ trÞ hîp ®ång c¨n cø lo¹i gi¸ hîp ®ång, c¸c v¨n b¶n quy ph¹m ph¸p luËt h-íng dÉn viÖc lËp qu¶n lý chi phÝ x©y dùng c«ng tr×nh thuéc c¸c dù ¸n ®Çu t- vµ sù tho¶ thuËn cña hai bªn ( ®µm ph¸n sau ®Êu thÇu ) x¸c ®Þnh gi¸ trÞ hîp ®ång Toµn bé gi¸ trÞ cña hîp ®ång bao gåm gi¸ trÞ cña tõng phÇn viÖc cô thÓ 6.1. Gi¸ trÞ hîp ®ång phÇn: ...... (chi tiÕt t¹i phô lôc cña H§): ...... ® 6.2. Gi¸ trÞ hîp ®ång phÇn: ...... (chi tiÕt t¹i phô lôc cña H§): ..... ® 6.3. Gi¸ trÞ hîp ®ång phÇn: ...... (chi tiÕt t¹i phô lôc cña H§): ...... ® Tæng gi¸ trÞ hîp ®ång: ....... ®ång ( Chi tiÕt tõng phÇn ®-îc thÓ hiÖn cô thÓ ë c¸c phô lôc kÌm theo cña H§ ) Gi¸ trÞ hîp ®ång trªn cã thÓ ®-îc ®iÒu chØnh trong c¸c tr-êng hîp: a/ Bæ sung, ®iÒu chØnh khèi l-îng thùc hiÖn so víi hîp ®ång: - NÕu khèi l-îng c«ng viÖc ph¸t sinh ®· cã ®¬n gi¸ trong hîp ®ång th× gi¸ trÞ phÇn khèi l-îng ph¸t sinh ®-îc tÝnh theo ®¬n gi¸ ®ã; - NÕu khèi l-îng c«ng viÖc ph¸t sinh kh«ng cã ®¬n gi¸ ghi trong hîp ®ång th× gi¸ trÞ ph¸t sinh ®-îc tÝnh theo ®¬n gi¸ t¹i ®Þa ph-¬ng n¬i x©y dùng c«ng tr×nh, nÕu kh«ng cã ®¬n gi¸ t¹i ®Þa ph-¬ng hai bªn thèng nhÊt x©y dùng møc gi¸ míi vµ tr×nh cÊp cã thÈm quyÒn phª duyÖt ®Ó ¸p dông;

56

- NÕu khèi l-îng c«ng viÖc thay ®æi ( t¨ng hoÆc gi¶m ) so víi hîp ®ång lín h¬n 20% th× hai bªn cã thÓ tho¶ thuËn x¸c ®Þnh ®¬n gi¸ míi. b/ Nhµ n-íc thay ®æi chÝnh s¸ch: thay ®æi tiÒn l-¬ng, thay ®æi gi¸ nguyªn vËt liÖu do nhµ n-íc qu¶n lý gi¸, thay ®æi tû gi¸ hèi ®o¸i ®èi víi phÇn vèn cã sö dông ngo¹i tÖ hoÆc thay ®æi c¸c chÕ ®é, chÝnh s¸ch míi lµm thay ®æi mÆt b»ng gi¸ ®Çu t- x©y dùng c«ng tr×nh. Trong tr-êng hîp nµy chØ ®-îc ®iÒu chØnh khi ®-îc cÊp cã thÈm quyÒn cho phÐp. c/ Tr-êng hîp bÊt kh¶ kh¸ng do thiªn tai nh- ®éng ®Êt, b·o, lò, lôt, lèc, sãng thÇn, lë ®Êt; ho¶ ho¹n; chiÕn tranh hoÆc cã nguy c¬ x¶y ra chiÕn tranh, ... vµ c¸c th¶m ho¹ kh¸c ch-a l-êng hÕt ®-îc. Khi ®ã c¸c bªn tham gia hîp ®ång th-¬ng th¶o ®Ó x¸c ®Þnh gi¸ trÞ hîp ®ång ®iÒu chØnh phï hîp víi c¸c quy ®Þnh cña ph¸p luËt. §iÒu 7. Thanh to¸n hîp ®ång: 7.1. T¹m øng: Kh«ng. 7.2. Thanh to¸n hîp ®ång: - Hai bªn giao nhËn thÇu tho¶ thuËn vÒ ph-¬ng thøc thanh to¸n theo thêi gian hoÆc theo giai ®o¹n hoµn thµnh trªn c¬ së khèi l-îng thùc tÕ hoµn thµnh vµ møc gi¸ ®· ký; - Sau khi bµn giao s¶n phÈm hoµn thµnh hai bªn tiÕn hµnh nghiÖm thu quyÕt to¸n vµ thanh lý hîp ®ång. Bªn A thanh to¸n nèt cho bªn B. §èi víi tr-êng hîp dù ¸n ®Çu t- sö dông vèn n-íc ngoµi cã quy ®Þnh viÖc t¹m øng, thanh to¸n kh¸c quy ®Þnh trong n-íc th× thùc hiÖn theo hîp ®ång ®· ký. 7.3. H×nh thøc thanh to¸n: tiÒn mÆt hoÆc chuyÓn kho¶n 7.4. §ång tiÒn thanh to¸n: - §ång tiÒn ¸p dông ®Ó thanh to¸n: tiÒn ViÖt Nam; hoÆc ngo¹i tÖ ( trong tr-êng hîp thanh to¸n víi nhµ thÇu n-íc ngoµi cã sù tho¶ thuËn thanh to¸n b»ng mét lo¹i ngo¹i tÖ ) §iÒu 8. C¸c biÖn ph¸p b¶o ®¶m thùc hiÖn hîp ®ång: B¶o l·nh thùc hiÖn hîp ®ång ®-îc ¸p dông ®èi víi tÊt c¶ c¸c h×nh thøc lùa chän nhµ thÇu. - Bªn nhËn thÇu ph¶i cã b¶o l·nh thùc hiÖn hîp ®ång bëi mét tæ chøc tÝn dông cã uy tÝn ®-îc bªn giao thÇu chÊp nhËn; - Gi¸ trÞ b¶o l·nh thùc hiÖn hîp ®ång kh«ng qu¸ .... gi¸ trÞ hîp ®ång tuú theo lo¹i h×nh vµ quy m« cña hîp ®ång; - Gi¸ trÞ b¶o l·nh ®-îc gi¶i to¶ dÇn theo khèi l-îng thùc hiÖn t-¬ng øng;

57

§iÒu 9. B¶o hiÓm: Trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn thi c«ng x©y dùng c«ng tr×nh, c¸c bªn ph¶i mua b¶o hiÓm theo quy ®Þnh hiÖn hµnh: - Chñ ®Çu t- ph¶i mua b¶o hiÓm c«ng tr×nh - Nhµ thÇu ph¶i mua b¶o hiÓm cho vËt t-, thiÕt bÞ, nhµ x-ëng phôc vô thi c«ng, b¶o hiÓm ®èi víi ng-êi lao ®éng, b¶o hiÓm tr¸ch nhiÖm d©n sù ®èi víi ng-êi thø ba. §iÒu 10. Tranh chÊp vµ gi¶i quyÕt tranh chÊp: - Trong tr-êng hîp cã v-íng m¾c trong qu¸ tr×nh thùc hîp ®ång, c¸c bªn nç lùc tèi ®a chñ ®éng bµn b¹c ®Ó gì vµ th-¬ng l-îng gi¶i quyÕt. - Tr-êng hîp kh«ng ®¹t ®-îc tháa thuËn gi÷a c¸c bªn, gi¶i quyÕt tranh chÊp th«ng qua hßa gi¶i, Träng tµi tßa ¸n gi¶i quyÕt theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt.

hiÖn th¸o viÖc hoÆc

§iÒu 11. BÊt kh¶ kh¸ng: 11.1. Sù kiÖn bÊt kh¶ kh¸ng lµ sù kiÖn x¶y ra mang tÝnh kh¸ch quan vµ n»m ngoµi tÇm kiÓm so¸t cña c¸c bªn nh®éng ®Êt, b·o, lò, lôt, lèc, sãng thÇn, lë ®Êt; ho¶ ho¹n; chiÕn tranh hoÆc cã nguy c¬ x¶y ra chiÕn tranh, ... vµ c¸c th¶m ho¹ kh¸c ch-a l-êng hÕt ®-îc, sù thay ®æi chÝnh s¸ch hoÆc ng¨n cÊm cña c¬ quan cã thÈm quyÒn cña ViÖt Nam ... - ViÖc mét bªn kh«ng hoµn thµnh nghÜa vô cña m×nh do sù kiÖn bÊt kh¶ kh¸ng sÏ kh«ng ph¶i lµ c¬ së ®Ó bªn kia chÊm døt hîp ®ång. Tuy nhiªn bªn bÞ ¶nh h-ëng bëi sù kiÖn bÊt kh¶ kh¸ng cã nghÜa vô ph¶i: + TiÕn hµnh c¸c biÖn ph¸p ng¨n ngõa hîp lý vµ c¸c biÖn ph¸p thay thÕ cÇn thiÕt ®Ó h¹n chÕ tèi ®a ¶nh h-ëng do sù kiÖn bÊt kh¶ kh¸ng g©y ra + Th«ng b¸o ngay cho bªn kia vÒ sù kiÖn bÊt kh¶ kh¸ng x¶y ra trong vßng 7 ngµy ngay sau khi x¶y ra sù kiÖn bÊt kh¶ kh¸ng. 11.2. Trong tr-êng hîp x¶y ra sù kiÖn bÊt kh¶ kh¸ng, thêi gian thùc hiÖn hîp ®ång sÏ ®-îc kÐo dµi b»ng thêi gian diÔn ra sù kiÖn bÊt kh¶ kh¸ng mµ bªn bÞ ¶nh h-ëng kh«ng thÓ thùc hiÖn c¸c nghÜa vô theo hîp ®ång cña m×nh §iÒu 12. T¹m dõng, huû bá hîp ®ång 12.1. T¹m dõng thùc hiÖn hîp ®ång: C¸c tr-êng hîp t¹m dõng thùc hiÖn hîp ®ång: - Do lçi cña Bªn giao thÇu hoÆc Bªn nhËn thÇu g©y ra; - C¸c tr-êng hîp bÊt kh¶ kh¸ng. - C¸c tr-êng h¬p kh¸c do hai bªn th¶o thuËn Mét bªn cã quyÒn quyÕt ®Þnh t¹m dõng hîp ®ång do lçi cña bªn kia g©y ra, nh-ng ph¶i b¸o cho bªn kia biÕt b»ng v¨n b¶n vµ cïng bµn b¹c gi¶i quyÕt ®Ó tiÕp tôc thùc hiÖn ®óng hîp ®ång x©y dùng ®· ký kÕt; tr-êng hîp bªn t¹m dõng

58

kh«ng th«ng b¸o mµ t¹m dõng g©y thiÖt h¹i th× ph¶i båi th-êng cho bªn thiÖt h¹i. Thêi gian vµ møc ®Òn bï thiÖt h¹i do t¹m dõng hîp ®ång do hai bªn tho¶ thuËn ®Ó kh¾c phôc. 12.2. Huû bá hîp ®ång: a/ Mét bªn cã quyÒn huû bá hîp ®ång vµ kh«ng ph¶i båi th-êng thiÖt h¹i khi bªn kia vi ph¹m hîp ®ång lµ ®iÒu kiÖn huû bá mµ c¸c bªn ®· tho¶ thuËn hoÆc ph¸p luËt cã quy ®Þnh. Bªn vi ph¹m hîp ®ång ph¶i båi th-êng thiÖt h¹i; b/ Bªn huû bá hîp ®ång ph¶i th«ng b¸o ngay cho bªn kia biÕt vÒ viÖc huû bá; nÕu kh«ng th«ng b¸o mµ g©y thiÖt h¹i cho bªn kia, th× bªn huû bá hîp ®ång ph¶i båi th-êng; c/ Khi hîp ®ång bÞ huû bá, th× hîp ®ång kh«ng cã hiÖu lùc tõ thêi ®iÓm bÞ huû bá vµ c¸c bªn ph¶i hoµn tr¶ cho nhau tµi s¶n hoÆc tiÒn; §iÒu 13. Th-ëng, ph¹t khi vi ph¹m hîp ®ång: 13.1. Th-ëng hîp ®ång: NÕu Bªn B hoµn thµnh c¸c néi dung c«ng viÖc cña hîp ®ång theo ®óng tiÕn ®é t¹i ®iÓm vµ chÊt l-îng t¹i ®iÓm cña hîp ®ång th× Bªn A sÏ th-ëng cho Bªn B lµ: ....... gi¸ trÞ hîp ®ång ( kh«ng v-ît qu¸ 12% gi¸ trÞ phÇn hîp ®ång lµm lîi ) 13.2. Ph¹t hîp ®ång: - Bªn B vi ph¹m vÒ chÊt l-îng ph¹t % gi¸ trÞ hîp ®ång bÞ vi ph¹m vÒ chÊt l-îng - Bªn B vi ph¹m vÒ thêi h¹n thùc hiÖn hîp ®ång mµ kh«ng do sù kiÖn bÊt kh¶ kh¸ng hoÆc kh«ng do lçi cña Bªn A g©y ra, Bªn B sÏ chÞu ph¹t % gi¸ trÞ phÇn hîp ®ång bÞ vi ph¹m thêi h¹n thùc hiÖn. - Bªn B vi ph¹m do kh«ng hoµn thµnh ®ñ sè l-îng s¶n phÈm hoÆc chÊt l-îng s¶n phÈm kh«ng ®¹t yªu cÇu quy ®Þnh trong hîp ®ång kinh tÕ th× Bªn B ph¶i lµm l¹i cho ®ñ vµ ®óng chÊt l-îng Trong tr-êng hîp ph¸p luËt ch-a cã quy ®Þnh møc ph¹t, c¸c bªn cã quyÒn tho¶ thuËn vÒ møc tiÒn ph¹t b»ng tû lÖ phÇn tr¨m gi¸ trÞ phÇn hîp ®ång bÞ vi ph¹m hoÆc b»ng mét sè tuyÖt ®èi. Tæng sè møc ph¹t cho mét hîp ®ång kh«ng ®-îc v-ît qu¸ 12% gi¸ trÞ hîp ®ång bÞ vi ph¹m §iÒu 14. QuyÒn vµ nghÜa vô cña bªn B: C¨n cø c¸c quy ®Þnh cña ph¸p luËt, yªu cÇu vÒ c«ng viÖc cña Bªn giao thÇu vµ nhËn thÇu, hai bªn tho¶ thuËn vÒ quyÒn vµ nghÜa vô cña Bªn B §iÒu 15. QuyÒn vµ nghÜa vô cña bªn A:

59

C¨n cø c¸c quy ®Þnh cña ph¸p luËt, yªu cÇu vÒ c«ng viÖc cña Bªn giao thÇu vµ nhËn thÇu, hai bªn tho¶ thuËn vÒ quyÒn vµ nghÜa vô cña Bªn A §iÒu 16. Ng«n ng÷ sö dông: Ng«n ng÷ cña Hîp ®ång sÏ lµ tiÕng ViÖt lµ chÝnh. Tr-êng hîp ph¶i sö dông c¶ tiÕng Anh th× v¨n b¶n tho¶ thuËn cña H§ vµ c¸c tµi liÖu cña H§ ph¶i b»ng tiÕng ViÖt vµ tiÕng Anh vµ cã gi¸ trÞ ph¸p lý nh- nhau §iÒu 17. §iÒu kho¶n chung: 17.1. C¸c phô lôc sau lµ mét bé phËn kh«ng thÓ t¸ch rêi hîp ®ång nµy: - Phô lôc 1: Thêi gian vµ tiÕn ®é thùc hiÖn - Phô lôc 2: Hå s¬ thiÕt kÕ, ... - Phô lôc 3: tiÕn ®é thanh to¸n 17.2. Hîp ®ång nµy còng nh- tÊt c¶ c¸c tµi liÖu, th«ng tin liªn quan ®Õn hîp ®ång sÏ ®-îc c¸c bªn qu¶n lý theo quy ®Þnh hiÖn hµnh cña nhµ n-íc vÒ b¶o mËt. 17.3. Hai bªn cam kÕt thùc hiÖn tèt c¸c ®iÒu kho¶n ®· tho¶ thuËn trong hîp ®ång. 17.4. Hîp ®ång lµm thµnh 10 b¶n cã gi¸ trÞ ph¸p lý nh- nhau, Bªn A gi÷ 6 b¶n, Bªn B gi÷ 4 b¶n; 17.5. HiÖu lùc cña hîp ®ång: Hîp ®ång nµy cã hiÖu lùc kÓ tõ ngµy ... ( theo sù tho¶ thuËn cña 2 bªn )

60

MÉU b¶o l·nh thùc hiÖn hîp ®ång ______ ,ngµy ___ th¸ng___ n¨m ___ KÝnh bªn mêi thÇu) gëi: ______________________________ (tªn

Ng©n hµng (tªn ng©n hµng) cã trô së t¹i (ghi ®Þa chØ cu¶ ng©n hµng) Do (tªn nhµ thÇu) cam kÕt thùc hiÖn x©y l¾p _____________ (tªn gãi thÇu) vµ do yªu cÇu cu¶ (tªn Bªn mêi thÇu) nªu trong hå s¬ mêi thÇu yªu cÇu nhµ thÇu ph¶i nép giÊy b¶o l·nh cu¶ ng©n hµng víi sè tiÒn: __________________ (ghi râ gi¸ trÞ sè tiÒn b»ng sè, b»ng ch÷) ®Ó b¶o ®¶m tr¸ch nhiÖm cu¶ Nhµ thÇu trong thêi gian thùc hiÖn hîp ®ång ®· ký. Chóng t«i ®ång ý cÊp cho Nhµ thÇu giÊy b¶o l·nh nµy vµ kh¼ng ®Þnh r»ng chóng t«i thay mÆt cho nhµ thÇu chÞu tr¸ch nhiÖm trùc tiÕp tr-íc (tªn Bªn mêi thÇu) víi sè tiÒn ®¶m b¶o lµ: _______________ (ghi râ gi¸ trÞ sè tiÒn b»ng sè vµ b»ng ch÷). Khi nhËn ®-îc v¨n b¶n yªu cÇu cu¶ (tªn Bªn mêi thÇu) vµ kh«ng cÇn bÊt kú sù gi¶i thÝch nµo, chóng t«i cam ®oan sÏ tr¶ cho (tªn Bªn mêi thÇu) sè tiÒn ®¶m b¶o lµ: __________ (ghi râ gi¸ trÞ sè tiÒn b»ng sè vµ b»ng ch÷). B¶o l·nh nµy cã hiÖu lùc ®Õn ngµy ______ th¸ng ____ n¨m __________. Tªn l·nh ( Ký tªn vµ ®ãng dÊu ) ng©n hµng b¶o

61

PhÇn 2: C¸C Y£U CÇU Kü THUËT, B¶N VÏ THI C¤NG
I/ GIíI THIÖU C¤NG TR×NH & §ÆC §IÓM Kü THUËT:
1/ Tªn c«ng tr×nh:

Coâng trình:TRUÏ SÔÛ HUYEÄN UYÛ VÓNH THAÏNH ,HUYEÄN VÓNH THAÏNH,TP CAÀN THÔ. Haïng muïc: PHAÀN LAÏNH TRUÏ SÔÛ LAØM VIEÄC + HOÄI TRÖÔØNG + NHAØ NGHÆ NHAØ AÊN
2/ CÊp quyÕt ®Þnh ®Çu t-: UBND Huyện Vĩnh Thạnh 3/ H×nh thøc ®Çu t-: x©y dùng míi. 4/ H×nh thøc qu¶n lý thùc hiÖn dù ¸n: Chủ đầu tư trực tiếp quản lý thực hiện dự án. 5/ §i¹ ®iÓm x©y dùng c«ng tr×nh: Thị Trấn VÜnh Th¹nh, huyện Vĩnh Thạnh, thµnh phè CÇn Th¬. 6/ Qui m« vµ néi dung c«ng viÖc:

Coâng trình:TRUÏ SÔÛ HUYEÄN UYÛ VÓNH THAÏNH ,HUYEÄN VÓNH THAÏNH,TP CAÀN THÔ. Haïng muïc: PHAÀN LAÏNH TRUÏ SÔÛ LAØM VIEÄC + HOÄI TRÖÔØNG + NHAØ NGHÆ NHAØ AÊN
Số lượng và các đặc điểm chính yếu sau:
STT 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 TEÂN VAÄT TÖ Maùy ÑHNÑ 12.000 BTU Maùy ÑHNÑ 18.000 BTU Maùy ÑHNÑ 25.000 BTU Maùy ÑHNÑ 45.000 BTU OÁng daãn gas 12.000-22.000 BTU OÁng daãn gas 45.000 BTU Laép ñaët Maùy ÑHNÑ 2 khoái 18.000 BTU Laép ñaët OÁng daãn gas loaïi boïc gen Laép ñaët Khung saét maùy laïnh LÑ Maùy ÑHNÑ 9.000 BTU LÑ OÁng daãn gas loaïi boïc gen LÑ Khung saét maùy laïnh ÑVT boä boä boä boä m m boä m caùi boä m caùi SOÁ LÖÔÏNG 4 2 2 4 80,4 40,2 1 6 1 4 34 4

ii/ TI£U ChuÈn kü thuËt & yªu cÇu Kü THUËT

62

Nguồn điện cung cấp (V/Ph/Hz)

Lưu lượng gió dàn lạnh (m3/h)

Cường độ dòng điện (A)

Công suất tiêu thụ (KW)

STT 1 2 3 4 5

Tên vật tư MĐHNĐ 9,000BTU/h loại áp vách 2 BLOCK MĐHNĐ 12,000BTU/h loại áp vách 2 BLOCK MĐHNĐ 18,000BTU/h loại áp vách 2 BLOCK MĐHNĐ 22,000BTU/h loại áp vách 2 BLOCK MĐHNĐ 45,000BTU/h loại tủ đứng 2 BLOCK

220-240/1/50 220-240/1/50 220-240/1/50 220-240/1/50 380-415/3/50

0,99 1,30 1,89 2,80 4,85

490 580 700 1,270 1,550

4,6 6,1 8,7 13,2 9,4

32-38 33-39 37-46 38-47 41-47

50,0 51,0 54,0 57,0 60,0

63

Độ ồn dàn nóng (Dba)

Độ ồn dàn lạnh (Dba)

Iii/ TIÕN §é THI C¤NG
1- Nh÷ng yªu cÇu c¬ b¶n vÒ tiÕn ®é: - LËp biÓu ®å tiÕn ®é thi c«ng cho tõng h¹ng môc vµ toµn bé c«ng tr×nh kÌm theo biÓu ®å nh©n lùc bè trÝ m¸y mãc thiÕt bÞ thi c«ng t-¬ng øng. - TiÕn ®é thi c«ng ®-îc lËp ph¶i ®¶m b¶o c¸c yªu cÇu sau: + §¶m b¶o tÝnh hîp lý tiÕn ®é hoµn thµnh chi tiÕt c¸c h¹ng môc c«ng viÖc. + LËp tiÕn ®é thi c«ng theo s¬ ®å ngang hoÆc s¬ ®å m¹ng, ®iÓm xuÊt ph¸t tÝnh tõ ngµy cã lÖnh khëi c«ng cña Chñ ®Çu t- ®Õn thêi ®iÓm ký bµn giao c«ng tr×nh. + TiÕn ®é cña nhµ thÇu lËp ph¶i kh¶ thi vµ thuyÕt minh rá rµng: thêi gian tÝnh tuÇn vµ qui ®æi ra ngµy (kÌm theo b¶n vÏ). 2- Thêi gian khëi c«ng vµ hoµn thµnh: - Thêi gian thi c«ng 30 ngµy kÓ tõ ngµy khëi c«ng - C«ng tr×nh ®-îc khëi c«ng tõ ngµy ____/ ____/ 20___ vµ hoµn thµnh vµo ngµy ____/ ____/ 200.

Iv/ C¸C B¶N VÏ Vµ DANH MôC B¶N VÏ
STT 01 Tªn b¶n vÏ B¶n vÏ trän bé (cã dãng ®Êu tõng trang cña chñ ®Çu t-) Tæng céng: Sè l-îng b¶n vÏ 01 bé

64

PhÇn 3: GI¸ Dù THÇU, B¶NG K£ KHèI L¦îNG
GI¸ Dù THÇU B¶NG K£ KhèI L¦îng chi tiÕt tÝnh gi¸ dù thÇu
Y£U CÇU CHUNG: 1. B¶ng kª khèi l-îng trong hå s¬ mêi thÇu ®Ó c¸c Nhµ thÇu tham kh¶o vµ ph¶i ®-îc ®äc cïng víi phÇn “Giíi thiÖu gãi thÇu, yªu cÇu kü thuËt, tiÕn ®é” víi c¸c b¶n vÏ thiÕt kÕ chi tiÕt. 2. Trªn c¬ së c¸c b¶n vÏ ®· ®-îc cung cÊp vµ néi dung yªu cÇu kü thuËt trong hå s¬ mêi thÇu, Nhµ thÇu cã tr¸ch nhiÖm tÝnh to¸n vµ kiÓm tra kü khèi l-îng nµy. Tr-êng hîp cã sai kh¸c, Nhµ thÇu ph¶i cã v¨n b¶n ®Ò nghÞ Bªn mêi thÇu lµm râ tr-íc khi lËp gi¸ thÇu chÝnh. Tr-êng hîp Nhµ thÇu kh«ng kiÓm tra kü, bá sãt khèi l-îng nh-ng vÉn ®Þnh gi¸ dù thÇu vµ ®-îc tróng thÇu, th× gi¸ trÞ khèi l-îng bá sãt ®ã kh«ng ®-îc bæ sung vµ thanh to¸n. 3. §¬n gi¸ vµ gi¸ thµnh Nhµ thÇu ghi trong biÓu khèi l-îng lµ ®¬n gi¸ vµ gi¸ thµnh bao gåm: nh©n c«ng, vËt t-, m¸y thi c«ng, l¾p dùng, thuÕ, c¸c chi phÝ theo quy ®Þnh, tr¸ch nhiÖm ph¸p lý vµ c¸c nghÜa vô ®· nªu ra hoÆc ghi trong hîp ®ång. 4. §¬n gi¸ vµ gi¸ thµnh ®-îc ghi b»ng ®ång tiÒn ViÖt Nam. 5. §¬n gi¸ vµ gi¸ thµnh ph¶i ®iÒn ®Çy ®ñ cho c¸c c«ng viÖc trong biÓu khèi l-îng, mÆc dï c«ng viÖc ®ã cã ghi khèi l-îng hay kh«ng. C¸c c«ng viªc mµ nhµ thÇu kh«ng ®iÒn ®¬n gi¸ hoÆc gi¸ thµnh sÏ ®-îc coi nh- ®· tÝnh trong c¸c thµnh phÇn c«ng viÖc kh¸c. Tæng gi¸ thµnh theo c¸c ®iÒu kho¶n hîp ®ång lµ tæng gi¸ thµnh cu¶ tõng c«ng viÖc trong biÓu khèi l-îng, nÕu cã c«ng viÖc kh«ng ghi gi¸ thµnh th× gi¸ thµnh ciu¶ c«ng viÖc ®ã coi nh- ®· ®-îc tÝnh vµo c¸c thµnh phÇn c«ng viÖc cã liªn quan. 6. Nhµ thÇu cÇn ®-a ra c¸c chØ dÉn chiÕt tÝnh ®¬n gi¸ (®Ó tham kh¶o) tr-íc khi ®iÒn ®¬n gi¸ vµ gi¸ vµo biÓu khèi l-îng . 7. Bªn mêi thÇu sÏ söa c¸c lçi do sai sãt theo môc 29 cu¶ phÇn chØ dÉn c¸c nhµ thÇu.

65

B¶NG tæng hîp tÝnh gi¸ dù thÇu - B¶ng tæng hîp gi¸ dù thÇu ph¶i ph©n râ tõng môc chi phÝ: vËt t-, nh©n c«ng, c¸c lo¹i chi phÝ kh¸c vµ thuÕ ph¶i nép theo quy ®Þnh; cô thÓ lËp gi¸ dù thÇu theo biÓu sau:
Sè TT Néi dung c«ng viÖc VË t li Öu N C M T C (® ) Trùc tiÕp phÝ kh¸c (®) Chi phÝ chung (®) Thu nhËp chÞu thuÕ tÝnh tr-íc (®) ThuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng (®) §¬n gi¸ tæng hîp dù thÇu (®) Khèi l-îng mêi thÇu Thµnh tiÒn

§ V T

(® ) (® ) (4 )

(®)

(1) 1 2 3 4 5

(2)

(3 )

(5 )

(6 )

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

Céng

______, n¨m ____

Ngµy

____

th¸ng

___

NG¦êi dù thÇu (Ký tªn, ®ãng dÊu) Trong ®ã, - Thø tù, néi dung c«ng viÖc vµ ®¬n vÞ tÝnh lËp theo b¶ng khèi l-îng dù to¸n mêi thÇu. - Trùc tiÕp phÝ: (7) = 1,5%*[(4)+(5)+)6)]. - Chi phÝ chung: (8) = 6%*[(4)+(5)+(6)+(7)]. Thu nhËp chÞu thuÕ tÝnh tr-íc: (9) = [(4)+(5)+(6)+(7)+(8)]x5,5%. ThuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng: (10) = [(4)+(5)+(6)+(7)+(8)+(9)] x 10% - §¬n gi¸ tæng hîp dù thÇu cho 1 §VT: (11) = (4)+(5)+(6)+(7)+(8)+(9)+(10) - Thµnh tiÒn: (13) = (11) x (12)

66

Ghi chó: 1. Bªn mêi thÇu ghi c¸c cét 1, 2, 3 vµ 12 2. C¨n cø hå s¬ thiÕt kÕ vµ khèi l-îng c«ng viÖc do bªn mêi thÇu cung cÊp, Nhµ thÇu cã tr¸ch nhiÖm kiÓm tra l¹i tr-íc khi tÝnh gi¸ dù thÇu, ®iÒn ®Çy ®ñ sè liÖu tÊt c¶ c¸c cét vµ x¸c ®Þnh gi¸ dù thÇu.

b¶ng tæng hîp kinh phÝ
C«ng tr×nh: ___________________________________________ H¹ng môc: ____________________________________
thµnh tiÒn

STT I 1 2 3 4 II

kho¶n môc chi phÝ Chi phÝ trùc tiÕp: Chi phÝ vËt liÖu: Chi phÝ nh©n c«ng: Chi phÝ m¸y thi c«ng: Trù tiÕp phÝ kh¸c: Céng chi phÝ trùc tiÕp: Chi phÝ chung:

c¸ch tÝnh

KH

VT (a1) (b1)*1,542 (c1)*1,134 1,5%*(VL+NC+M) VL+NC+M+TT T*6% T+C (T+C)* 5,5% T+C+TL G * 10% G + GTGT

VL NC M TT T C Z TL G GTGT GXL

Gi¸ thµnh dù to¸n x©y dùng: III Thu nhËp chÞu thuÕ tÝnh tríc Gi¸ trÞ dù to¸n x©y l¾p tr-íc thuÕ: IV ThuÕ GTGT: Gi¸ trÞ dù to¸n x©y l¾p sau thuÕ: tÝnh trßn: B»ng ch÷:

______, n¨m ____

Ngµy

____

th¸ng

___

NG¦êi dù thÇu

67

(Ký tªn, ®ãng dÊu)

68

b¶ng tæng hîp vËt tC«ng tr×nh: _____________________________________ H¹ng môc: _________________________________

STT

tªn vËt t-

®VT

sè l-îng

®¬n gi¸

thµnh tiÒn

TÄØNG CÄÜNG

(a1)

69

b¶ng tiªn l-îng
C«ng tr×nh: _____________________________________ H¹ng môc: _________________________________

SH§G

tªn c«ng viÖc

®VT

quy c¸ch

khèi L-îng riªng chung

b¶ng chi phÝ nh©n c«ng - m¸y thi c«ng
C«ng tr×nh: _____________________________________ H¹ng môc: _________________________________ SH§G 1 tªn c«ng viÖc 2 3 ®VT khèi l-îng 4 ®¬n gi¸ nc 5 mTc 6 thµnh tiÒn nc 7 mtc 8

Tổng cộng

b1

c1

70

Néi dung hå s¬ mêi ®Êu thÇu gåm:
PhÇn 1: H-íng dÉn nhµ thÇu: PhÇn 1 ®Êu thÇu. PhÇn 2: tiÕt ®Ó ®¸nh gi¸ hå s¬ dù thÇu. PhÇn 3: PhÇn 4: PhÇn 5: C¸c mÉu biÓu lËp hå s¬ dù thÇu vµ hîp ®ång. B¶n ®iÒu kiÖn cña hîp ®ång. B¶ng tiªn l-îng mêi thÇu. : Bao gåm c¸c phÇn:

Th«ng b¸o mêi thÇu vµ lÞch thùc hiÖn

ChØ dÉn ®èi víi nhµ thÇu, Ph-¬ng ph¸p vµ tiªu chuÈn khung ®iÓm chi

PhÇn 2: Các yêu cầu kỹ thuật, bản vẽ thi công - Cã tËp riªng kÌm theo PhÇn 3: Giá dự thầu, bảng kê khối lượng:Bao gåm c¸c phÇn PhÇn 1: Giá dự thầu PhÇn 2: Tiên lượng, khối lượng mời thầu

71

72

BAÛNG TIEÂN LÖÔÏNG
COÂNG TRÌNH : TRUÏ SÔÛ HUYEÄN UYÛ VÓNH THAÏNH ,HUYEÄN VÓNH THAÏNH,TP CAÀN THÔ. HAÏNG MUÏC : PHAÀN LAÏNH TRUÏ SÔÛ LAØM VIEÄC + HOÄI TRÖÔØNG + NHAØ NGHÆ NHAØ AÊN SHÑG
1

TEÂN COÂNG VIEÄC
2

ÑVT
3

QUI CAÙCH
4

KHOÁI LÖÔÏNG RIEÂNG
5

CHUNG
6

ZE.5220 ZE.5220 ZE.5220 ZE.5220 ZF.1110 ZF.1110 ZE.5220 ZF.1110 TT.004 ZE.5220 ZF.1110 TT.004

Laép ñaët Maùy ÑHNÑ 12.000 BTU Laép ñaët Maùy ÑHNÑ 18.000 BTU Laép ñaët Maùy ÑHNÑ 25.000 BTU Laép ñaët Maùy ÑHNÑ 45.000 BTU Laép ñaët OÁng daãn gas 12.000-22.000 BTU Laép ñaët OÁng daãn gas 45.000 BTU Laép ñaët Maùy ÑHNÑ 2 khoái 18.000 BTU Laép ñaët OÁng daãn gas loaïi boïc gen Laép ñaët Khung saét maùy laïnh LÑ Maùy ÑHNÑ 9.000 BTU LÑ OÁng daãn gas loaïi boïc gen LÑ Khung saét maùy laïnh

boä boä boä boä m m boä m caùi boä m caùi

4 2 2 4 80 40 1 6 1 4 34 4

4 2 2 4 80 40 1 6 1 4 20 4

4 2 2 4 80 40 1 6 1 4 20 4

73

74


				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:32
posted:4/17/2009
language:Vietnamese
pages:74