BIA

Document Sample
BIA Powered By Docstoc
					HUYỆN VĨNH THẠNH – THÀNH PHỐ CẦN THƠ BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ---------------------

HỒ SƠ MỜI THẦU
LẮP ĐẶT THIẾT BỊ MÁY LẠNH
CÔNG TRÌNH: TRỤ SỞ HUYỆN UỶ VĨNH THẠNH, HUYỆN VĨNH THẠNH – THÀNH PHỐ CẦN THƠ

NĂM 2009


				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:102
posted:4/17/2009
language:Vietnamese
pages:1