Docstoc

dutoan-TNghiem

Document Sample
dutoan-TNghiem Powered By Docstoc
					CHI PHÍ THÍ NGHIEÄM KIEÅM TRA XAÙC XUAÁT PHUÏC VUÏ CHÖÙNG NHAÄN CHAÁT LÖÔÏNG COÂNG TRÌNH STT 1 SOÁ LÖÔÏNG ÑÔN GIAÙ TH TIEÀN NOÄI DUNG Khoan laáy maåu beâ toâng 2 toå maãu 1,650,000 3,300,000 Beâ toâng caáu kieän coät 2 toå maãu 1,650,000 3,300,000 Beâ toâng daàm saøn Thöû nghieäm khoâng phaù huûy xaùc ñònh cöôøng ñoä beâtoâng baèng 4 vò trí 273,000 1,092,000 Coät khoái nhaø chính 4 vò trí 273,000 1,092,000 Coät khoái nhaø coâng vuï 2 vò trí 273,000 546,000 Daàm, saøn khoái nhaø chính 2 vò trí 273,000 546,000 Daàm, saøn khoái nhaø coâng vuï 2 vò trí 273,000 546,000 Coät nhaø baûo veä, coång + haøng raøo Ñaø kieàng, daàm nhaø baûo veä, coång + 2 vò trí 273,000 546,000 haøng raøo 1 vò trí 273,000 273,000 Beâ toâng beå nöôùc ngaàm Beâtoâng ñan neàn, saân ñöôøng noäi boä 3 1 vò trí 273,000 273,000 1 vò trí 273,000 273,000 Beâ toâng coáng thoaùt nöôùc Chaát löôïng caùc vaät lieäu khaùc 2 toå maåu 90,000 180,000 Chaát löôïng theùp trôn 4 toå maåu 140,000 560,000 Chaát löôïng theùp gaân 1 toå maåu 890,000 890,000 Chaát löôïng Ñaù daêm 1x2 Toång chi phí kieåm nghieäm phuïc vuï quaûn lyù chaát löôïng 12,598,000 (Ñôn giaù caên cöù theo Thoâng tö soá 83/2002/TT Boä taøi chaùnh ban haønh ngaøy 25/09/2002). Chi phí laäp baùo caùo kieåm ñònh chöùng nhaän: (6) x 5% ( Aùp duïng theo Quyeát ñònh soá 2144/QÑ-UBND, ngaøy 27 thaùng 09 naêm 2006 cuûa UBND thaønh phoá Caàn Thô veà vieäc ban haønh ñôn giaù khaûo saùt xaây döïng coâng trình). Toång chi phí thí nghieäm phuïc vuï CNCL tröôùc thueá: (4+5) 629,900

2

4

5

6

13,227,900


				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:22
posted:4/17/2009
language:Vietnamese
pages:1