Docstoc

05.KHO BAC NHA NUOC HAU GIANG

Document Sample
05.KHO BAC NHA NUOC HAU GIANG Powered By Docstoc
					COÄNG HOØA XAÕ HOÄI CHUÛ NGHÓA VIEÄT NAM Ñoäc laäp – Tö do – Haïnh phuùc TP.Caàn Thô , ngaøy 22 thaùng 01 naêm 2009

HÔÏP ÑOÀNG
Soá : 05/HÑ.CNCL.TTKÑ.09 (V/v: KIEÅM TRA VAØ CHÖÙNG NHAÄN SÖÏ PHUØ HÔÏP VEÀ CHAÁT LÖÔÏNG COÂNG TRÌNH XAÂY DÖÏNG)

COÂNG TRÌNH : TRUÏ SÔÛ KHO BAÏC NHAØ NÖÔÙC HAÄU GIANG. HAÏNG MUÏC : NHAØ LAØM VIEÄC 5 TAÀNG. COÂNG TRÌNH PHUÏ TRÔÏ VAØ HAÏ TAÀNG KYÕ THUAÄT ÑÒA ÑIEÅM : ÑÖÔØNG 3/2 KHU VÖÏC 2, PHÖÔØNG 5 THÒ XAÕ VÒ THANH, TÆNH HAÄU GIANG I- Caùc caên cöù ñeå kyù keát hôïp ñoàng: Caên cöù Luaät Xaây Döïng soá 16/2003/QH11 ngaøy 26/11/2003 cuûa Quoác Hoäi khoaù XI, kyø hoïp thöù 4; Caên cöù Nghò ñònh soá 16 /2005/NÑ-CP ngaøy 07 thaùng 02 naêm 2005 cuûa Chính phuû veà quaûn lyù döï aùn ñaàu tö xaây döïng coâng trình; Caên cöù Nghò ñònh soá 209/2004/NÑ-CP ngaøy 16 thaùng 12 naêm 2004 cuûa Chính phuû veà quaûn lyù chaát löôïng coâng trình; Caên cöù Thoâng Tö Số 16/2008/TT-BXD ngaøy 11 thaùng 9 naêm 2008 cuûa Boä Xaây döïng veà vieäc H-íng dÉn kiÓm tra, chøng nhËn ®ñ ®iÒu kiÖn ®¶m b¶o an toµn chÞu lùc vµ chøng nhËn sù phï hîp vÒ chÊt l-îng c«ng tr×nh x©y dùng; Căn cứ Thông tư số 06/2007/TT-BXD ngày 25/07/2007 của Bộ Xây dựng hướng dẫn hợp đồng trong hoạt động xây dựng. Theo yeâu caàu cuûa Chuû ñaàu tö , hoâm nay, ngaøy 22 thaùng 01 naêm 2009 taïi Trung Taâm Tö Vaán vaø Kieåm Ñònh Chaát Löôïng Xaây Döïng Caàn Thô , chuùng toâi goàm coù : II- Các bên ký hợp đồng : 1. Beân giao thaàu (goïi taét laø beân A): - Tªn ®¬n vÞ : KHO BAÏC NHAØ NÖÔÙC HAÄU GIANG §Þa chØ trô së chÝnh : …………………………………………………… - Ngöôøi ñaïi dieän ¤ng (Baø) :…………….……….…Chøc vô : …..……… - §iÖn tho¹i : …………………………… Tµi kho¶n giao dÞch : .............................. t¹i ………………………………

-1-

2. Beân nhaän thaàu (goïi taét laø beân B) : - Teân ñôn vò : TRUNG TAÂM TÖ VAÁN VAØ KIEÅM ÑÒNH CHAÁT LÖÔÏNG XAÂY DÖÏNG CAÀN THÔ. - Ñòa chæ truï sôû chính : soá 25 Ngoâ Höõu Haïnh – TP. Caàn Thô. - Ngöôøi ñaïi dieän : OÂng TAÏ CHÍ NHAÂN Chöùc vuï : Giaùm Ñoác. - Ñieän thoai : 0710.3 813059 – 0710.3 815449 Fax: 0710. 3 826085 - Taøi khoaûn giao dòch : 011.1.00.000.754.0 taïi Ngaân Haøng Ngoaïi Thöông Caàn Thô. - Maõ soá thueá : 1800296291. - Thaønh laäp theo Quyeát ñònh soá 300/QÑ/UB cuûa UBND TP Caàn Thô ngaøy 19/10/2004. HAI BEÂN THOAÛ THUAÄN KYÙ KEÁT HÔÏP ÑOÀNG VÔÙI NHÖÕNG ÑIEÀU KHOAÛN SAU Ñieàu 1. Noäi dung coâng vieäc beân B phaûi thöïc hieän: Kieåm tra vaø chöùng nhaän söï phuø hôïp veà chaát löôïng coâng trình xaây döïng theo caùc noäi dung taïi ñeà cöông ñính keøm (phaàn khoâng taùch rôøi hôïp ñoàng naøy), trong ñoù bao goàm hai coâng vieäc chính sau: - Chöùng nhaän an toaøn veà khaû naêng chòu löïc. - Chöùng nhaän an toøan veà söû duïng khai thaùc vaø vaän haønh coâng trình. Vôùi caùc yeâu caàu phaûi ñaït nhö sau : - Beân B phaûi laø toå chöùc chöùng nhaän hoïat ñoäng ñoäc laäp coù ñuû ñieàu kieän naêng löïc thöïc hieän coâng taùc kieåm tra vaø chöùng nhaän söï phuø hôïp veà chaát löôïng coâng trình xaây döïng (Goïi taét laø chöùng nhaän chaát löôïng coâng trình xaây döïng), nhaèm ñaùnh giaù vaø xaùc nhaän moät caùch khaùch quan vaø ñuùng ñaén chaát löôïng coâng trình xaây döïng ñöôïc hoøan thaønh phuø hôïp vôùi yeâu caàu söû duïng , quy chuaån, tieâu chuaån xaây döïng aùp duïng cho coâng trình, thieát keá cuûa coâng trình ñaõ ñöôïc pheâ duyeät vaø caùc vaên baûn quy phaïm phaùp luaät veà quaûn lyù chaát löôïng xaây döïng coâng trình. - Khi caàn coù theå yeâu caàu chuû ñaàu tö kieåm ñònh laïi chaát löôïng khi thaáy caàn thieát tröôùc khi caáp giaáy chöùng nhaän chaát löôïng phuø hôïp. - Thöïc hieän theo noäi dung taïi ñeà cöông ñính keøm (phaàn khoâng taùch rôøi hôïp ñoàng naøy). - Vieäc caáp chöùng thö chöùng nhaän söï phuø hôïp veà chaát löôïng coâng trình theo caùc ñieàu khoûan cuûa Thoâng Tö soá 16/2008/TT-BXD ngaøy 11 thaùng 9 naêm 2008 cuûa Boä Xaây döïng; Ñieàu 2. Chaát löôïng vaø caùc yeâu caàu kyõ thuaät, myõ thuaät : Beân B thöïc hieän caùc coâng taùc kieåm tra, chöùng nhaän phuø hôïp veà chaát löôïng coâng trình theo caùc noäi dung taïi ñeà cöông ñính keøm vaø theo quy ñònh taïi Thoâng Tö soá 16/2008/TT-BXD ngaøy 11 thaùng 9 naêm 2008 cuûa Boä Xaây döïng. Ñieàu 3. Thôøi gian, tieán ñoä thöïc hieän : 3.1. Thôøi gian thöïc hieän : - Thôøi gian baét ñaàu : Ngay sau khi hôïp ñoàng ñöôïc kyù keát.
-2-

- Thôøi gian thöïc hieän : Sau 60 ngaøy nghieäm thu baøn giao coâng trình vaø ñöa coâng trình vaøo söû duïng ñuû taûi, ñuû coâng suaát theo thieát keá. Beân B seõ hoøan taát coâng vieäc vaø caáp giaáy chöùng nhaän phuø hôïp veà chaát löôïng coâng trình cho Beâân A khi coâng trình ñaûm baûo chaát löôïng theo quy chuaån, tieâu chuaån vaø caùc vaên baûn veà chaát löôïng coâng trình cuûa Nhaø nöôùc ñaõ ñöôïc ban haønh. Khi coâng trình chöa ñaûm baûo chaát löôïng thì thôøi gian thöïc hieän coù theå keùo daøi theâm ñeå coù thôøi gian khaéc phuïc söûa chöõa ñeán khi ñaûm baûo chaát löôïng. 3.2 . Hoà sô taøi lieäu beân A giao cho beân B : goàm caùc hoà sô taøi lieäu caùc chöùng chæ coù lieân quan vaø taïo moïi ñieàu kieän cho hoaït ñoäng chöùng nhaän chaát löôïng bao goàm: - Thieát keá sô boä , kyõ thuaät, baûn veõ thi coâng ñöôïc duyeät cuûa döï aùn; - Caùc yeâu caàu kyõ thuaät vaø soå tay vaän haønh; - Caùc ñieàu kieän kyõ thuaät chung vaø rieâng cuûa döï aùn vaø caùc taøi lieäu kyõ thuaät lieân quan; - Caùc hoà sô phaùp lyù , kyõ thuaät vaø chaát löôïng cuûa döï aùn; - Caùc baûn sao hôïp ñoàng kinh teá; - Caùc taøi lieäu khaùc. 3.3 . Hoà sô taøi lieäu beân B giao cho beân A : - Baùo caùo keát quaû kieåm ñònh ( 04 boä). - Giaáy chöùng nhaän söï phuø hôïp veà chaát löôïng coâng trình (neáu keát quaû kieåm tra, kieåm ñònh phuø hôïp) (01 baûn chính + 5 baûn sao). Ñieàu 4. Giaù trò hôïp ñoàng : *. Giaù trò hôïp ñoàng kieåm tra, chöùng nhaän coù thueá GTGT taïm tính theo döï toùan chi phí ñöôïc duyeät : Soá tieàn: 88.317.000 ñoàng (Taùm möôi taùm trieäu ba traêm möôøi baûy ngaøn ñoàng). Seõ ñöôïc thanh toaùn theo döï toaùn ñieàu chænh ñöôïc caáp coù thaåm quyeàn pheâ duyeät. - Chi phí chöa bao goàm caùc chi phí boå sung neáu caàn thieát coù söï thoáng nhaát cuûa hai beân theo quy ñònh cuûa Phaùp luaät trong quaù trình thöïc hieän dòch vuï kieåm ñònh naøy. *. Giaù trò hôïp ñoàng treân coù theå ñöôïc ñieàu chænh trong caùc tröôøng hôïp sau: - Boå sung, ñieàu chænh khoái löôïng thöïc hieän so vôùi hôïp ñoàng; - Nhaø nöôùc thay ñoåi chính saùch: Trong tröôøng hôïp naøy chæ ñöôïc ñieàu chænh khi caáp coù thaåm quyeàn cho pheùp; - Tröôøng hôïp baát khaû khaùng: Caùc beân tham gia hôïp ñoàng thöông thaûo ñeå xaùc ñònh giaù trò hôïp ñoàng ñieàu chænh phuø hôïp vôùi caùc quy ñònh cuûa phaùp luaät. * Ghi chó: Gi¸ trÞ t¹m øng vµ thanh to¸n ®-îc c¨n cø vµo kÕ ho¹ch vèn quy ho¹ch ®-îc phÈn bæ cho c«ng tr×nh hµng n¨m. Ñieàu 5. Phöông thöùc thanh toaùn hôïp ñoàng : 5.1. Hình thöùc thanh toaùn: Baèng tieàn maët hoaëc chuyeån khoaûn.
-3-

5.2 Taïm öùng hôïp ñoàng : - Ngay sau khi hôïp ñoàng ñöôïc kyù keát, beân A taïm öùng cho beân B 30% giaù trò hôïp ñoàng: Soá tieàn (tính troøn) : 88.317.000 ñ x 30% = 26.495.000 ñ 5.3. Thôøi gian thanh toaùn: - Thanh toùan theo töøng ñôït theo tyû leä (%) khoái löôïng coâng vieäc hoøan thaønh töông öùng theo khoái löôïng thöïc teá thi coâng ñöôïc nghieäm thu. Khi beân A nhaän keát quaû kieåm tra vaø giaáy chöùng nhaän söï phuø hôïp veà chaát löôïng coâng trình, hai beân laøm thanh lyù hôïp ñoàng, beân A thanh toaùn toaøn boä 40% giaù trò hôïp ñoàng, soá tieàn coøn laïi cho beân B. 5.4. Ñoàng tieàn thanh toaùn: Ñoàng tieàn Vieät Nam. Ñieàu 6. Tranh chaáp vaø giaûi quyeát tranh chaáp : 6.1. Trong tröôøng hôïp xaûy ra tranh chaáp hôïp ñoàng trong hoaït ñoäng xaây döïng, caùc beân phaûi coù traùch nhieäm thöông löôïng giaûi quyeát; 6.2. Tröôøng hôïp khoâng ñaït ñöôïc thoûa thuaän giöõa caùc beân, vieäc giaûi quyeát tranh chaáp thoâng qua hoøa giaûi, Troïng taøi hoaëc Toøa aùn giaûi quyeát theo quy ñònh cuûa Phaùp luaät. Ñieàu 7. Baát khaû khaùng : 7.1 Ñònh nghóa: Söï kieän baát khaû khaùng laø söï kieän xaûy ra mang tính khaùch quan vaø naèm ngoaøi taàm kieåm soaùt cuûa caùc beân nhö : ñoäng ñaát, baõo, luït, loác, lôû ñaát, hoûa hoaïn, chieán tranh hoaëc coù nguy cô xaûy ra chieán tranh vaø caùc thaûm hoïa khaùc chöa löôøng heát ñöôïc, söï thay ñoåi chính saùch hoaëc ngaên caám cuûa cô quan coù thaåm quyeàn cuûa Vieät Nam. 7.2. Traùch nhieäm cuûa caùc beân khi gaëp baát khaû khaùng: Vieäc moät Beân khoâng hoaøn thaønh nghóa vuï cuûa mình do söï kieän baát khaû khaùng seõ khoâng phaûi laø cô sôû ñeå beân kia chaám döùt hôïp ñoàng. Tuy nhieân beân bò aûnh höôûng bôûi söï kieän baát khaû khaùng coù nghóa vuï phaûi: - Tieán haønh caùc bieän phaùp ngaên ngöøa hôïp lyù vaø caùc bieän phaùp thay theá caàn thieát ñeå haïn cheá toái ña aûnh höôûng do söï kieän baát khaû khaùng gaây ra. - Thoâng baùo ngay cho beân kia söï kieän baát khaû khaùng xaûy ra trong voøng 7 ngaøy ngay sau khi xaûy ra söï kieän baát khaû khaùng. 7.3. Xöû lyù trong tröôøng hôïp gaëp baát khaû khaùng: Trong tröôøng hôïp xaûy ra söï kieän baát khaû khaùng, thôøi gian thöïc hieän hôïp ñoàng seõ ñöôïc keùo daøi baèng thôøi gian dieãn ra söï kieän baát khaû khaùng maø beân bò aûnh höôûng khoâng theå thöïc hieän caùc nghóa vuï theo hôïp ñoàng cuûa mình. Ñieàu 8. Taïm döøng, huûy boû hôïp ñoàng : 8.1. Taïm döøng thöïc hieän hôïp ñoàng: a. Caùc tröôøng hôïp taïm döøng thöïc hieän hôïp ñoàng : -Do loãi beân A hoaëc beân B gaây ra; -Caùc tröôøng hôïp baát khaû khaùng; -Caùc tröôøng hôïp khaùc do hai beân thoaû thuaän. b. Moät beân coù quyeàn quyeát ñònh taïm döøng hôïp ñoàng do loãi beân kia gaây ra, nhöng phaûi thoâng baùo cho beân kia bieát baèng vaên baûn vaø cuøng baøn baïc giaûi quyeát ñeå tieáp tuïc thöïc hieän ñuùng hôïp ñoàng xaây döïng ñaõ kyù keát; tröôøng hôïp beân taïm döøng khoâng thoâng baùo maø taïm döøng gaây thieät haïi thì phaûi boài thöôøng cho beân thieät haïi. c. Thôøi gian vaø möùc ñeàn buø thieät haïi do taïm döøng hôïp ñoàng do hai beân thoûa thuaän ñeå khaéc phuïc.
-4-

8.2. Huûy boû hôïp ñoàng : a. Moät beân coù quyeàn huûy boû hôïp ñoàng vaø khoâng phaûi boài thöôøng thieät haïi khi beân kia vi phaïm hôïp ñoàng laø ñieàu kieän huûy boû maø caùc beân ñaõ thoûa thuaän hoaëc phaùp luaät coù quy ñònh. Beân vi phaïm hôïp ñoàng phaûi boài thöôøng thieät haïi; b. Beân huûy boû hôïp ñoàng phaûi thoâng baùo ngay cho beân kia bieát veà vieäc huûy boû; neáu khoâng baùo maø gaây thieät haïi cho beân kia, thì beân huûy boû hôïp ñoàng phaûi boài thöôøng; c. Khi hôïp ñoàng bò huûy boû, thì hôïp ñoàng khoâng coù hieäu löïc töø thôøi ñieåm bò huûy boû vaø caùc beân phaûi hoaøn traû cho nhau taøi saûn hoaëc tieàn; Ñieàu 9. Quyeàn vaø nghóa vuï cuûa beân A: 9.1. Beân A phaûi taïo moïi ñieàu kieän thuaän lôïi cho Beân B hoaøn thaønh coâng vieäc. 9.2. Chæ ñònh ñaïi dieän thay maët mình ñeå giaûi quyeát taát caû coâng vieäc coù lieân quan tôùi vieäc tieán haønh hôïp ñoàng. 9.3. Duyeät döï toaùn vaø kyù keát hôïp ñoàng kieåm tra, chöùng nhaän chaát löôïng vôùi toå chöùc chöùng nhaän; 9.4. Cung caáp hoà sô taøi lieäu caùc chöùng chæ coù lieân quan vaø taïo moïi ñieàu kieän cho hoaït ñoäng chöùng nhaän chaát löôïng; 9.5. Thoâng baùo cho cô quan quaûn lyù Nhaø nöôùc veà xaây döïng ôû ñòa phöông veà keá hoaïch kieåm tra vaø chöùng nhaän chaát löôïng coâng trình sau khi kyù hôïp ñoàng kieåm tra, chöùng nhaän chaát löôïng. Göûi giaáy vaø hoà sô chöùng nhaän chaát löôïng cho cô quan naøy ngay sau khi coù keát quaû chöùng nhaän chaát löôïng ñeå kieåm tra vaø quaûn lyù. 9.6. Beân A coù traùch nhieäm thanh toaùn chi phí kieåm tra, chöùng nhaän chaát löôïng cho ñôn vò kieåm tra, chöùng nhaän chaát löôïng, keå caû khi coâng trình khoâng ñöôïc xaùc nhaän chaát löôïng ñaûm baûo do khoâng ñaùp öùng ñöôïc yeâu caàu cuûa thieát keá, quy chuaån, tieâu chuaån xaây döïng aùp duïng cho coâng trình. Ñieàu 10. Quyeàn vaø nghóa vuï cuûa beân B: 10.1. Beân B coù traùch nhieäm thöïc hieän coâng vieäc ñaõ neâu trong hôïp ñoàng. 10.2. Laäp ñeà cöông thöïc hieän coâng vieäc trình beân A pheâ duyeät. 10.3. Taát caû thoâng baùo hay vaên baûn coù lieân quan tôùi vieäc tieán haønh Hôïp ñoàng phaûi ñöôïc thöïc hieän thoâng qua ñaïi dieän Beân A. 10.4. Thöïc hieän kieåm ñònh theo ñeà cöông vaø chòu traùch nhieäm phaùp lyù veà nhöõng soá lieäu do Beân B cung caáp. 10.5. Ñöôïc quyeàn yeâu caàu chuû ñaàu tö vaø nhaø thaàu cung caáp caùc taøi lieäu caàn thieát cho coâng taùc kieåm tra, chöùng nhaän chaát löôïng coâng trình xaây döïng; 10.6. Ñöôïc quyeàn töø choái caáp giaáy chöùng nhaän chaát löôïng cho coâng trình khi chaát löôïng coâng trình khoâng ñaùp öùng ñöôïc yeâu caàu cuûa thieát keá, tieâu chuaån vaø quy chuaån aùp duïng cho coâng trình; 10.7. Thöïc hieän caùc quyeàn khaùc theo hôïp ñoàng cam keát vôùi chuû ñaàu tö vaø theo qui ñònh cuûa phaùp luaät. 10.8. Phaûi ñaûm baûo tính trung thöïc, khaùch quan trong quaù trình kieåm tra vaø chöùng nhaän chaát löôïng coâng trình; 10.9. Chòu traùch nhieäm tröôùc chuû ñaàu tö, tröôùc phaùp luaät veà keát quaû kieåm tra vaø chöùng nhaän chaát löôïng coâng trình cuûa mình.
-5-

Ñieàu 11: Thoâng tin vaø lieân laïc Caùc yeâu caàu, kieán nghò vaø ñeà xuaát hoaëc caùc vaên baûn cuûa hai Beân phaûi ñöôïc ñaïi dieän coù thaåm quyeàn cuûa hai Beân xaùc nhaän. Ñieàu 12: Hieäu löïc cuûa hôïp ñoàng: 12.1 Hôïp ñoàng kyù taïi TP Caàn Thô vaø coù hieäu löïc keå töø ngaøy kyù keát ñeán khi hai beân thanh lyù hôïp ñoàng. 12.2. Hôïp ñoàng naøy seõ ñöôïc xem nhö ñöôïc thanh lyù trong caùc tröôøng hôïp sau: - Thanh lyù theo thoûa thuaän: Hai Beân thoaû thuaän thanh lyù Hôïp ñoàng; - Thanh lyù maëc nhieân: Hôïp ñoàng ñöôïc xem laø maëc nhieân ñöôïc thanh lyù khi: + Hai beân ñaõ hoaøn thaønh ñaày ñuû nghóa vuï cuûa mình theo thoaû thuaän trong hôïp ñoàng; hoaëc + Thôøi haïn coù hieäu löïc cuûa hôïp ñoàng kinh teá ñaõ heát vaø khoâng coù söï thoûa thuaän keùo daøi thôøi haïn ñoù; hoaëc + Hôïp ñoàng kinh teá bò ñình chæ thöïc hieän hoaëc huûy boû; 12.3. Töø khi Hôïp ñoàng ñöôïc thanh lyù, quan heä hôïp ñoàng kinh teá ñoù coi nhö ñaõ ñöôïc chaám döùt. Rieâng quyeàn vaø nghóa vuï cuûa moãi beân ñöôïc xaùc nhaän trong bieân baûn thanh lyù vaãn coù hieäu löïc phaùp luaät cho ñeán khi caùc beân hoaøn thaønh nghóa vuï cuûa mình. Ñieàu 13. Ñieàu khoaûn chung: 13.1. Caùc phuï luïc ( neáu coù ) laø moät boä phaän khoâng theå taùch rôøi hôïp ñoàng naøy. 13.2. Hôïp ñoàng naøy cuõng nhö taát caùc taøi lieäu, thoâng tin lieân quan ñeán hôïp ñoàng seõ ñöôïc caùc beân quaûn lyù theo quy ñònh hieän haønh cuûa Nhaø Nöôùc veà baûo maät. 13.3. Hai beân seõ coá gaéng treân moïi phöông dieän ñeå hoaøn thaønh moïi ñieàu khoaûn cuûa Hôïp ñoàng naøy. Khi thöïc hieän xeùt thaáy coù ñieàu khoaûn naøo caàn boå sung, ñieàu chænh hoaëc huûy boû thì hai beân seõ cuøng baøn baïc ñeå thoáng nhaát vaø ñöôïc theå hieän baèng nhöõng vaên baûn töông öùng caàn thieát. Trong tröôøng hôïp hai Beân khoâng töï thoûa thuaän ñöôïc thì seõ do Toaø aùn kinh teá cuûa Toøa aùn Nhaân daân TP. Caàn Thô xöû lyù theo phaùp luaät hieän haønh. 13.4. Hôïp ñoàng kinh teá naøy ñöôïc laäp thaønh 10 baûn, Beân A giöõ 06 baûn, Beân B giöõ 04 baûn; coù giaù trò ngang nhau. ÑAÏI DIEÄN BEÂN A BEÂN B ÑAÏI DIEÄN

-6-


				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:120
posted:4/17/2009
language:Vietnamese
pages:6