4b-NHAN SU by viettrung

VIEWS: 14 PAGES: 1

									BOÁ TRÍ NHAÂN SÖÏ THÖÏC HIEÄN GOÙI THAÀU
KIỂM TRA VÀ CHỨNG NHẬN SỰ PHÙ HỢP CHẤT LƯỢNG CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH : TRUÏ SÔÛ CHI CUÏC THUEÁ HUYEÄN CHAÂU THAØNH, TÆNH HAÄU GIANG. HẠNG MỤC : NHAØ LAØM VIEÄC CHÍNH, NHAØ COÂNG VUÏ, COÅNG HAØNG RAØO + NHAØ BAÛO VEÄ, NHAØ XE, SAÂN ÑÖÔØNG + BOÀN HOA, BEÅ NÖÔÙC NGAÀM, CAÁP ÑIEÄN NGOAÏI VI, CAÁP – THOAÙT NÖÔÙC NGOAÏI VI, SAN LAÁP, HEÄ THOÁNG PHOØNG CHAÙY CHÖÕA CHAÙY, THIEÁT BÒ. BOÁ TRÍ NHAÂN SÖÏ THÖÏC HIEÄN GOÙI THAÀU NAÊM C.TAÙ C 20 12 02 02 02 03

STT 1 2 3 4 5 6

HOÏ VAØ TEÂN Taï Chí Nhaân Ñaëng Theá Höng Leâ Vieät Trung Traàn Tuaán Baéc Nguyeãn Quoác Duõng Phaïm Xuaân Trung

BAÈNG CAÁP KS. Xaây Döïng KS. Coâng Thoân KS. Xaây Döïng KS. Xaây Döïng KS. Xaây Döïng KS. Xaây Döïng

NHIEÄM VUÏ Giaùm ñoác Chuû trì Thaønh vieân Thaønh vieân Thaønh vieân Thí nghieäm viên


								
To top