4a-quitrinhkiemtra-NVDung by viettrung

VIEWS: 28 PAGES: 9

									QUY TRÌNH VAØ PHÖÔNG PHAÙP THÖÏC HIEÄN
VEÀ VIEÄC KIEÅM TRA VAØ CHÖÙNG NHAÄN SÖÏ PHUØ HÔÏP CHAÁT LÖÔÏNG COÂNG TRÌNH XAÂY DÖÏNG COÂNG TRÌNH : TRUÏ SÔÛ CHI CUÏC THUEÁ HUYEÄN CHAÂU THAØNH – TÆNH HAÄU GIANG. HAÏNG MUÏC : NHAØ LAØM VIEÄC CHÍNH, NHAØ COÂNG VUÏ, COÅNG HAØNG RAØO + NHAØ BAÛO VEÄ, NHAØ XE, SAÂN ÑÖÔØNG + BOÀN HOA, BEÅ NÖÔÙC NGAÀM, CAÁP ÑIEÄN NGOAÏI VI, CAÁP – THOAÙT NÖÔÙC NGOAÏI VI, SAN LAÁP, HEÄ THOÁNG PHOØNG CHAÙY CHÖÕA CHAÙY, THIEÁT BÒ. 1. Caên cöù phaùp lyù: - Luaät xaây döïng ñöôïc Quoác hoäi nöôùc Coäng hoaø xaõ hoäi chuû nghóa Vieät Nam khoaù IX, kyø hoïp thöù 4 thoâng qua ngaøy 26.11.2003. - Nghò ñònh soá 209/2004/NÑ – CP cuûa chính phuû ban haøng ngaøy 16.12.2004 veà Quaûn lyù chaát löôïng coâng trình xaây döïng. - Nghò ñònh soá 99/2007/NÑ – CP cuûa chính phuû ban haøng ngaøy 13.06.2007 veà Quaûn lyù chi phí ñaàu tö xaây döïng coâng trình. - Nghò ñònh soá 49/2008/NÑ – CP cuûa chính phuû ban haønh ngaøy 18.04.2008 veà việc sửa ñổi, bổ sung một số ñiều cuûa nghò ñònh soá 209/NÑ - CP. - Nghò ñònh soá 58/2008/NÑ – CP cuûa chính phuû ban haønh ngaøy 05.05.2008 veà việc höôùng daãn thi haønh luaät ñaáu thaàu vaø löïa choïn nhaø thaàu xaây döïng theo luaät xaây döïng. - Thoâng tö soá 16/2008/TT – BXD cuûa Boä Xaây döïng ban haønh ngaøy 11.09.2008 veà Höôùng daãn kieåm tra, chöùng nhaän ñuû ñieàu kieän ñaûm baûo an toaøn chòu löïc vaø chöùng nhaän söï phuø hôïp veà chaát löôïng coâng trình xaây döïng. - Vaên baûn soá 1751/BXD – VP cuûa Boä Xaây döïng ban haøng ngaøy 14.08.2007 veà Coâng boá ñònh möùc chi phí Quaûn lyù döïa aùn vaø ñaàu tö Xaây döïng coâng trình. - Caên cöù Quyeát ñònh soá 2144/QÑ – UBND, ngaøy 27 thaùng 09 naêm 2006 cuûa UBND thaønh phoá Caàn Thô veà vieäc ban haønh ñôn giaù khaûo saùt xaây döïng coâng trình. - Hoà sô thieát keá cô sôû/ thieát keá kyõ thuaät vaø döï toaùn coâng trình ñaõ ñöôïc pheâ duyeät. - Hoà sô thieát keá baûn veõ thi coâng ñaõ ñöôïc pheâ duyeät. - Caên cöù quy phaïm vaø tieâu chuaån nghieäm thu, ñaùnh giaù chaát löôïng coâng trình.

+ TCXD VN 365: 2005 tieâu chuaån thieát keá. + TCVN 4453 – 95 Keát caáu TBCT toaøn khoái, quy phaïm thi coâng vaø nghieäm thu. + TC ASTM C 42 – 1900 veà laáy maãu beâ toâng baèng khoaûn caáu kieän. + TCVN 3118: 1993 veà beâ toâng naëng, phöông phaùp xaùc ñònh cöôøng ñoä chòu neùn. + TCXD 162: 2004 Xaùc ñònh cöôøng ñoä beâ toâng baèng suùng baät naåy. + TCXD 171: 1989 Xaùc ñònh cöôøng ñoä beâ toång baèng maùy sieâu aâm keát hôïp suùng baät naåy. 2. Nguyeân taéc ñaùnh giaù keát quaû kieåm tra phuïc vuï quaûn lyù chöùng nhaän söï phuø hôïp chaát löôïng coâng trình xaây döïng: - Coâng taùc ñaùnh giaù chaát löôïng cuûa chuû ñaàu tö ñoäc laäp vôùi coâng taùc quaûn lyù chaát löôïng cuûa nhaø thaàu thi coâng, neân keát quaû kieåm ñònh mang tính khaùch quan vaø coù theå söû duïng cho coâng taùc kieåm tra vaø chöùng nhaän söï phuø hôïp veà chaát löôïng coâng trình xaây döïng ñöôïc quy ñònh trong ñieàu 28 cuûa Nghò ñònh soá 209/2004/NÑ – CP. - Toå chöùc kieåm tra vaø chöùng nhaän söï phuø hôïp veà chaát löôïng seõ kieåm tra toaøn dieän hoaëc kieåm tra xaùc suaát tuøy theo tính chaát coâng vieäc vaø ñuùng vôùi quy ñònh hieän haønh nhaèm ñaûm baûo chaát löôïng caáu kieän vaø phuïc vuï cho coâng taùc ñaùnh giaù chaát löôïng cuûa chuû ñaàu tö. - Ñoái vôùi vaät lieäu coát theùp: Ñeå kieåm tra maät ñoä vaø vò trí ñaët coát theùp trong beâ toâng, chuû ñaàu tö caàn thoâng baùo cho ñôn vò ñaùnh giaù bieát ñöôïc thôøi gian nghieäm thu (ít nhất trước 03 ngày làm việc) nhaèm keát hôïp kieåm tra xaùc suaát tröôùc khi ñoå beâ toâng. Neáu keát quaû kieåm tra cho thaáy coù söï sai leäch so vôùi hoà sô thieát keá hoaëc chuûng loaïi theùp söû duïng thì tieán haønh laáy maãu kieåm chöùng veà chaát löôïng. - Ñoái vôùi caáu kieän beâ toâng : Nhaø thaàu thi coâng mang moät traùch nhieäm lôùn nhaát vaø quan troïng nhaát trong coâng taùc quaûn lyù chaát löôïng coâng trình, coâng taùc quaûn lyù chaát löôïng cuûa nhaø thaàu thi coâng coù tính chaát tieân quyeát trong vieäc ñaùnh giaù vaø nghieäm thu veà chaát luôïng coâng trình. Do ñoù nhieäm vuï haøng ñaàu cuûa nhaø thaàu thi coâng laø phaûi töï quaûn lyù chaát löôïng coâng trình vaø kieåm tra chaët cheû trong suoát quaù trình thi coâng ñeå ñaûm baûo chaát löôïng vaø tính oån ñònh laâu daøi cuûa coâng trình. Trong tröôøng hôïp coù nghi ngôø veà chaát löôïng beâ toâng thì nhaø thaàu thi coâng phaûi töï ñaùnh giaù laïi chaát löôïng beâ toâng theo caùc tieâu chí ñeà ra döôùi ñaây :

+ Neáu sau khi kieåm ñònh chaát löôïng xaây döïng coâng trình do nhaø thaàu thi coâng thöïc hieän khoâng ñaït yeâu caàu thì tieán haønh ñaùnh giaù theo TCXD 239 – 2006 treân taát caû caùc boä phaän caáu kieän coù nghi ngôø treân chaát löôïng cuûa haïng muïc vaø khoâng ít hôn 3 maãu (vò trí laáy maãu do ñôn vò kieåm ñònh keát hôïp vôùi tö vaán giaùm saùt vaø chuû ñaàu tö chæ ñònh vaø chi phí kieåm ñònh naøy do ñôn vò thi coâng thanh toaùn). + Bieän phaùp khaéc phuïc caùc haäu quaû khi caùc haïng muïc kieåm ñònh coù keát quaû ñaùnh giaù khoâng ñaït yeâu caàu theo TCVN 4453 – 1995, TCXDVN 356: 2005 vaø TCXDVN 373: 2006; TCXD 239 – 2006. + Neáu keát quaû ñaùnh giaù sô boä cho thaáy chaát löôïng caùc caáu kieän cuûa haïng muïc naøy ñeàu phaûi tieán haønh thaåm ñònh seõ ñöôïc chuyeån cho ñôn vò thieát keá kieåm tra laïi khaû naêng laøm vieäc cuûa coâng trình coøn coù theå ñaùp öùng ñoä oån ñònh, ñoä an toaøn vaø tuoåi thoï theo quy phaïm hay khoâng. ( Chi phí khaéc phuïc haäu quaû naøy do ñôn vò thi coâng thanh toaùn, ñoàng thôøi ñôn vò thi coâng coøn phaûi chòu traùch nhieäm tröôùc chuû ñaàu tö veà vieäc chaäm treã tieán ñoä thi coâng ). + Neáu haïng muïc coâng trình maëc duø khoâng ñaûm baûo caùc yeâu caàu theo hoà sô thieát keá ñaáu thaàu nhöng vaãn coøn ñaûm baûo caùc yeâu caàu veà ñoä oån ñònh, ñoä an toaøn vaø tuoåi thoï theo quy phaïm thì haïng muïc coâng trình naøy seõ ñöôïc ñöa vaøo söû duïng khi ñôn vò thieát keá ñoàng yù cam keát chòu traùch nhieäm veà chaát löôïng (baèng vaên baûn) vaø ñöôïc chuû ñaàu tö ñoàng yù söû duïng. + Neáu haïng muïc coâng trình caàn gia coá söûa chöõa môùi ñaït yeâu caàu kyõ thuaät theo thieát keá thì coâng trình seõ ñöôïc tieán haønh thieát keá söûa chöõa vaø thi coâng gia coá söûa chöõa khi ñöôïc söï ñoàng yù cuûa ñôn vò thieát keá vaø chuû ñaàu tö. Chi phí khaéc phuïc haäu quaû naøy hoaøn toaøn do ñôn vò thi coâng thanh toaùn. Ñoàng thôøi ñôn vò thi coâng coøn phaûi chòu traùch nhieäm tröôùc chuû ñaàu tö veà vieäc chaäm treã tieán ñoä thi coâng. 3. Trình töï vaø phöông phaùp kieåm tra chaát löôïng coâng trình xaây döïng: 3.1. Trình töï kieåm tra : Caên cöù vaøo ñieàu kieän thöïc teá cuûa coâng trình trong giai ñoaïn thi coâng, Trung taâm tö vaán vaø kieåm ñònh chaát löôïng xaây döïng Caàn Thô ñeà nghò quy trình kieåm tra quaûn lyù chaát löôïng cuûa coâng trình phuø hôïp vôùi caùc quy ñònh taïi Thoâng tö soá 16/2008/TT – BXD cuûa Boä Xaây döïng ban haønh ngaøy 11.09.2008 veà Höôùng daãn kieåm tra, chöùng nhaän ñuû ñieàu kieän ñaûm baûo an toaøn chòu löïc vaø chöùng nhaän söï phuø hôïp veà chaát löôïng coâng trình xaây döïng

ñuùng theo qui ñònh hieän haønh vaø ñaùp öùng yeâu caàu cuûa chuû ñaàu tö chöùng nhaän söï phuø hôïp veà chaát löôïng coâng trình xaây döïng vôùi noäi dung: + An toaøn veà khaû naêng chòu löïc cuûa coâng trình. + An toaøn veà söû duïng, khai thaùc vaø vaän haønh coâng trình. Trình töï thöïc hieän nhö sau: - Ñôn vò chöùng nhaän thöïc hieän coâng taùc kieåm tra ñoäc laäp treân cô sôû noäi dung quaûn lyù chaát löôïng cuûa chuû ñaàu tö ñöôïc trình baøy trong muïc 3. - Döïa treân caùc keát quaû quaûn lyù chaát löôïng treân, ñôn vò chöùng nhaän phuø hôïp thöïc hieän theâm caùc coâng taùc kieåm tra xaùc suaát ngoaøi hieän tröôøng, kieåm tra caùc hoà sô thieát keá, hoà sô giaùm saùt tö vaán cuûa chuû ñaàu tö vaø nhaø thaàu thi coâng theo noäi dung ñöôïc trình baøy trong muïc 4. - Taát caû caùc noäi dung giaùm saùt phaûi ñöôïc laäp bieân baûn vaø ghi nhaän trong nhaät kyù thi coâng. 3.2. Phöông phaùp kieåm tra: Phöông phaùp kieåm tra cuûa toå chöùc chöùng nhaän chaát löôïng laø xem xeùt hoà sô nghieäm thu chaát löôïng cuûa Chuû ñaàu tö vaø kieåm tra xaùc suaát chaát löôïng coâng trình. Trong quaù trình kieåm tra neáu thaáy nghi ngôø veà chaát löôïng thì toå chöùc chöùng nhaän chaát löôïng seõ baùo Chuû ñaàu tö vaø ñeà xuaát höôùng khaéc phuïc. Trong tröôøng hôïp caàn thieát, toå chöùc chöùng nhaän chaát löôïng coù theå yeâu caàu Chuû ñaàu tö toå chöùc kieåm tra laïi thieát keá vaø phuùc tra toaøn dieän coâng trình ñeå coù ñuû caên cöù keát luaän veà chaát löôïng. 4. Noäi dung coâng taùc kieåm nghieäm chöùng nhaän söï phuø hôïp chaát löôïng coâng trình xaây döïng: - Kieåm tra söï phuø hôïp chaát löôïng vaät lieäu nhaäp vaø söû duïng cho coâng trình : + Maãu xi maêng: kieåm tra xuaát xöù haøng hoùa, phieáu ñaêng kyù chaát löôïng cuûa nhaø saûn xuaát. + Maãu caùt: kieåm tra phieáu thöû nghieäm maãu vaät lieäu. + Maãu ñaù: kieåm tra phieáu thöû nghieäm maãu vaät lieäu. + Maãu gaïch xaây: kieåm tra phieáu thöû nghieäm maãu vaät lieäu. + Maãu theùp trôn: kieåm tra xuaát xöù haøng hoùa, phieáu ñaêng kyù chaát löôïng cuûa nhaø saûn xuaát, phieáu thöû nghieäm maãu vaät lieäu. + Maãu theùp gaân: kieåm tra xuaát xöù haøng hoùa, phieáu ñaêng kyù chaát löôïng cuûa nhaø saûn xuaát, phieáu thöû nghieäm maãu vaät lieäu. * Khi caàn thieát seõ tieán haønh laáy maãu thöû nghieäm ñoät xuaát cho taát caû caùc chuûng loïai vaät tö naøy.

- Haïng muïc nhaø laøm vieäc chính, nhaø coâng vuï, coång haøng raøo + nhaø baûo veä : + Kieåm tra cöôøng ñoä beâ toâng coïc: kieåm tra phieáu thöû nghieäm maãu beâ toâng caáu kieän, kieåm tra xaùc xuaát thöû nghieäm khoâng phaù huyû xaùc ñònh cöôøng ñoä caáu kieän beâ toâng baèng suùng baät naûy ñeå ñoái chöùng keát quaû. + Kieåm tra cöôøng ñoä beâ toâng moùng: kieåm tra phieáu thöû nghieäm maãu beâ toâng caáu kieän, kieåm tra xaùc xuaát thöû nghieäm khoâng phaù huyû xaùc ñònh cöôøng ñoä caáu kieän beâ toâng baèng suùng baät naûy ñeå ñoái chöùng keát quaû. + Kieåm tra cöôøng ñoä beâ toâng ñaø kieàng: kieåm tra phieáu thöû nghieäm maãu beâ toâng caáu kieän, kieåm tra xaùc xuaát thöû nghieäm khoâng phaù huyû xaùc ñònh cöôøng ñoä caáu kieän beâ toâng baèng suùng baät naûy ñeå ñoái chöùng keát quaû. + Kieåm tra cöôøng ñoä beâ toâng coät < 4m: kieåm tra phieáu thöû nghieäm maãu beâ toâng caáu kieän, kieåm tra xaùc xuaát thöû nghieäm khoâng phaù huyû xaùc ñònh cöôøng ñoä caáu kieän beâ toâng baèng suùng baät naûy ñeå ñoái chöùng keát quaû. + Kieåm tra cöôøng ñoä beâ toâng coät < 16m: kieåm tra phieáu thöû nghieäm maãu beâ toâng caáu kieän, kieåm tra xaùc xuaát thöû nghieäm khoâng phaù huyû xaùc ñònh cöôøng ñoä caáu kieän beâ toâng baèng suùng baät naûy ñeå ñoái chöùng keát quaû. + Kieåm tra cöôøng ñoä beâ toâng saøn, daàm saøn: kieåm tra phieáu thöû nghieäm maãu beâ toâng caáu kieän, kieåm tra xaùc xuaát thöû nghieäm khoâng phaù huyû xaùc ñònh cöôøng ñoä caáu kieän beâ toâng baèng suùng baät naûy ñeå ñoái chöùng keát quaû. * Khi caàn thieát seõ tieán haønh phöông phaùp khoan laáy maãu taïi hieän tröôøng khi coù nghi ngôø veà chaát löôïng caùc caáu kieän neâu treân (söû duïng tieâu chuaån TCXD 239 – 2006 ñeå ñaùnh giaù). - Haïng muïc saân ñöôøng + boàn hoa, beå nöôùc ngaàm, caáp ñieän ngoaïi vi, caáp - thoaùt nöôùc ngoaïi vi, san laáp, heä thoáng phoøng chaùy chöõa chaùy, thieát bò : + Kieåm tra cöôøng ñoä beâ toâng ñan ñaùy, ñan naép hoá ga: kieåm tra phieáu thöû nghieäm maãu beâ toâng caáu kieän, kieåm tra xaùc xuaát thöû nghieäm khoâng phaù huyû xaùc ñònh cöôøng ñoä caáu kieän beâ toâng baèng suùng baät naûy ñeå ñoái chöùng keát quaû. + Kieåm tra cöôøng ñoä beâ toâng coáng thoaùt nöôùc: kieåm tra phieáu thöû nghieäm maãu beâ toâng caáu kieän, kieåm tra xaùc xuaát thöû nghieäm khoâng phaù huyû xaùc ñònh cöôøng ñoä caáu kieän beâ toâng baèng suùng baät naûy ñeå ñoái chöùng keát quaû. + Kieåm tra cöôøng ñoä beâ toâng beå nöôùc ngaàm: kieåm tra phieáu thöû nghieäm maãu beâ toâng caáu kieän, kieåm tra xaùc xuaát

thöû nghieäm khoâng phaù huyû xaùc ñònh cöôøng ñoä caáu kieän beâ toâng baèng suùng baät naûy ñeå ñoái chöùng keát quaû. * Khi caàn thieát seõ tieán haønh phöông phaùp khoan laáy maãu taïi hieän tröôøng khi coù nghi ngôø veà chaát löôïng caùc caáu kieän neâu treân (söû duïng tieâu chuaån TCXD 239 – 2006 ñeå ñaùnh giaù). 5. Noäi dung coâng taùc kieåm tra xaùc suaát vaø ñaùnh giaù hoà sô phuïc vuï chöùng nhaän phuø hôïp chaát löôïng coâng trình xaây döïng: - Kieåm tra hoà sô thieát keá veà keát caáu chòu löïc: xem xeùt söï phuø hôïp veà qui chuaån, tieâu chuaån thieát keá hieän haønh, söï ñaûm baûo veà an toaøn chòu löïc cuûa keát caáu coâng trình ( khi caàn thieát seõ tính toaùn kieåm tra baèng caùc phaàn meàm tính toaùn hôïp chuaån ) . - Kieåm tra hoà sô döï thaàu cuûa nhaø thaàu thi coâng ñöôïc truùng thaàu: xem xeùt söï phuø hôïp veà Luaät ñaáu thaàu,Luaät xaây döïng vaø caùc vaên baûn phaùp lyù hieän haønh veà ñaáu thaàu cuûa hoà sô döï thaàu, hoà sô môøi thaàu hay caùc vaên baûn phaùp luaät lieân quan tröôùc vaø sau khi toå chöùc ñaáu thaàu. - Kieåm tra hoà sô quaûn lyù chaát löôïng cuûa nhaø thaàu thi coâng: + Kieåm tra quaù trình töï quaûn lyù chaát luôïng cuûa nhaø thaàu : nhö caùc taøi lieäu, vaên baûn nghieäm thu töøng boä phaän, caáu kieän, giai ñoaïn hoaëc nghieäm thu ñöa coâng trình vaøo söû duïng. Caùc keát quaû thöû nghieäm vaät lieäu hay caáu kieän coâng trình cuûa nhaø thaàu töï chöùng nhaän chaát löôïng. + Kieåm tra quaù trình quaûn lyù chaát luôïng taïi coâng trình : nhö caùc taøi lieäu, vaên baûn nghieäm thu töøng boä phaän, caáu kieän, giai ñoaïn hoaëc nghieäm thu ñöa coâng trình vaøo söû duïng. Caùc keát quaû thöû nghieäm vaät lieäu hay caáu kieän coâng trình. - Kieåm tra hoà sô hoaøn coâng : xem xeùt söï phuø hôïp cuûa saûn phaåm coâng trình xaây döïng thöïc teá thi coâng so vôùi qui chuaån, tieâu chuaån hieän haønh vaø so vôùi yeâu caàu thieát keá ñeà ra ban ñaàu. - Kieåm tra xaùc suaát trong quaù trình nghieäm thu theùp chuaån bò ñoå beâ toâng : kieåm tra soá hoïc veà soá löôïng, chuûng loaïi theùp. Kieåm tra kích thöôùc hình hoïc caùc chuûng loaïi theùp baèng thöôùc. Kieåm tra xuaát xöù haøng hoùa, phieáu ñaêng kyù chaát löôïng cuûa nhaø saûn xuaát, phieáu thöû nghieäm maãu vaät lieäu ( neáu xeùt thaáy caàn thieát seõ tieán haønh laáy maãu taïi choå ñeå thöû nghieäm maãu ñoät xuaát ) . - Haïng muïc neàn moùng, ñaø kieàng kieåm tra ngaãu nhieân. + Kieåm keát quaû thöû taûi tænh doïc truïc cuûa coïc: kieåm tra nhaät kyù eùp coïc, kieåm tra phieáu thöû nghieäm maãu beâ toâng coïc, kieåm tra keát quaû thöû tónh taûi coïc, kieåm tra xaùc xuaát thöû

nghieäm khoâng phaù huyû xaùc ñònh cöôøng ñoä caáu kieän beâ toâng baèng suùng baät naûy ñeå ñoái chöùng keát quaû ( khi caàn thieát seõ tieán haønh thöû nghieäm maãu ñoät xuaát ) . + Kieåm tra ñoä thaúng ñöùng vaø vò trí cuûa coïc cuûa ñaøi moùng: kieåm tra ñoät xuaát thöïc teá veà soá löôïng, khoaûng caùch, vò trí ñaøi moùng. + Kieåm tra xaùc suaát kích thöôùc hình hoïc cuûa ñaøi moùng baèng thöôùc. + Kieåm tra xaùc suaát ñöôøng kính, maät ñoä vaø vò trí coát theùp chòu löïc ñaø giaèng moùng. + Kieåm tra xaùc suaát ñöôøng kính, maät ñoä vaø vò trí coát theùp chòu löïc ñaø kieàng. - Haïng muïc coät kieåm tra ngaãu nhieân. + Kieåm tra xaùc suaát kích thöôùc hình hoïc coät baèng thöôùc. + Kieåm tra xaùc suaát ñöôøng kính, maät ñoä vaø vò trí coát theùp chòu löïc cuûa coät baèng thöôùc. + Kieåm tra xaùc suaát toaøn boä taøi lieäu nghieäm thu coät. - Haïng muïc saøn, daàm saøn kieåm tra ngaãu nhieân. + Kieåm tra xaùc suaát kích thöôùc hình hoïc saøn, daàm saøn baèng thöôùc. + Kieåm tra xaùc suaát ñöôøng kính, maät ñoä vaø vò trí coát theùp chòu löïc cuûa saøn, daàm saøn baèng thöôùc. - Haïng muïc töôøng ngaên kieåm tra ngaãu nhieân. + Kieåm tra xaùc suaát chieàu daày vaø ñoä phaúng cuûa vöõa traùt baèng thöôùc. + Kieåm tra xaùc suaát kích thöôùc hình hoïc baèng thöôùc. 6. Cô sôû caên cöù ñeå caáp giaáy chöùng nhaän phuø hôïp chaát löôïng coâng trình xaây döïng: - Neáu ñaùnh giaù coâng trình ñaït caùc yeâu caàu chaát löôïng thì cô quan kieåm tra seõ tieán haønh thuû tuïc caáp giaáy chöùng nhaän phuø hôïp. - Neáu keát quaû kieåm tra moät soá noäi dung trong trình töï ñaùnh giaù khoâng ñaït yeâu caàu thì caùc ñôn vò coù lieân quan (ñôn vò thieát keá, ñôn vò thi coâng, ñôn vò tö vaán giaùm saùt … ) seõ khaéc phuïc theo quy ñònh cuûa Nghò ñònh 209. - Neáu sau khi khaéc phuïc, coâng trình ñaït chaát löôïng yeâu caàu thì tieán haønh thuû tuïc caáp giaáy chöùng nhaän phuø hôïp coâng trình. - Neáu chaát löôïng coâng trình khoâng theå ñaùp öùng ñöôïc yeâu caàu thieát keá, tieâu chuaån vaø quy phaïm aùp duïng thì ñôn vò kieåm tra vaø chöùng nhaän söï phuø hôïp veà chaát löôïng ñöôïc quyeàn töø choái caáp giaáy chöùng nhaän chaát löôïng coâng trình xaây döïng. Tuy nhieân trong tröôøng hôïp naøy Chuû ñaàu tö vaãn phaûi thanh toaùn chi phí

chöùng nhaän chaát löôïng cho ñôn vò kieåm tra vaø chöùng nhaän söï phuø hôïp veà chaát löôïng. 7. Chi phí thöïc hieän. 7.1. Giaù trò hôïp ñoàng bao goàm : - Chi phí nhaân coâng cho chuyeân gia, chi phí vaät tö vaät lieäu maùy moùc, chi phí quaûn lyù, chi phí khaùc, chi phí baûo hieåm traùch nhieäm ngheà nghieäp, thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc vaø thueá giaù trò gia taêng. - Chi phí caàn thieát cho vieäc hoøan chænh hoà sô sau caùc cuoäc hoïp, baùo caùo vaø sau khi coù keát quaû thaåm ñònh, xeùt duyeät. - Chi phí ñi thöïc ñòa, chi phí ñi laïi khi tham gia vaøo quaù trình nghieäm thu giai ñoïan, thieát keá taïi hieän tröôøng vaø nghieäm thu chaïy thöû, baøn giao. - Chi phí mua taøi lieäu tham khaûo phuïc vuï cho coâng vieäc kieåm tra vaø chöùng nhaän söï phuø hôïp veà chaát löôïng coâng trình xaây döïng. 7.2. Chi phí kieåm tra vaø chöùng nhaän söï phuø hôïp veà chaát löôïng coâng trình xaây döïng nhö sau ( ñính keøm hoà sô döï toaùn ) : TT HAÏNG MUÏC ÑÒNH MÖÙC (%) 10.922.458.094 2,374% x 35% GTXL Sau thueá THAØNH TIEÀN (Ñ) 68.926.000

Phaàn Xaây laép 2 Phaàn thieát 0 0 0 bò 10.922.458.094 68.926.000 3 Coäng Laøm troøn : 68.926.000ñ (Saùu möôi taùm trieäu, chín traêm hai möôi saùu ngaøn ñoàng). **Löu yù: - Chi phí kieåm tra vaø chöùng nhaän söï phuø hôïp veà chaát löôïng coâng trình xaây döïng khoùan goïn theo giaù trò döï toùan ñöôïc duyeät. - Ngoaøi ra trong suoát quaù trình thi coâng, ñôn vò kieåm tra vaø chöùng nhaän seõ phoái hôïp vôùi ñôn vò giaùm saùt kieåm tra töøng haïng muïc theo tieán ñoä thi coâng neáu keát quaû kieåm tra xaùc suaát khoâng ñaït yeâu caàu. 8. Caùc nguyeân taéc chung: - Caùc toå chöùc lieân quan ñeán coâng taùc kieåm tra vaø chöùng nhaän chaát löôïng coâng trình xaây döïng seõ tuaân thuû ñuùng theo muïc

1

III cuûa Thoâng tö soá 16/2008/TT – BXD, ngaøy 11 thaùng 09 naêm 2008. - Ñeà nghò chuû ñaàu tö thoâng baùo cho caùc ñôn vò coù lieân quan (ñôn vò thi coâng, ñôn vò tö vaán giaùm saùt …) bieát tröôùc noäi dung coâng taùc kieåm tra ñeå coù cô sôû phoái hôïp thöïc hieän. Coâng taùc kieåm tra chæ ñöôïc thöïc hieän khi ñeà cöông naøy ñöôïc cô quan yeâu caàu – chuû ñaàu tö thoáng nhaát vaø kyù keát hôïp ñoàng. - Neáu coù caùc vaán ñeà chöa hôïp lyù thì caùc beân caàn phaûi goùp yù ñieàu chænh, ñeå ñaûm baûo coâng taùc kieåm tra chính xaùc, khaùch quan vaø tuaàn thuû caùc quy ñònh cuûa Nhaø Nöôùc. - Trong quaù trình tieán haønh caùc coâng taùc thöû nghieäm phaûi coù söï chöùng kieán cuûa caùc ñôn vò coù lieân quan vaø laäp caùc bieân baûn hieän tröôøng.


								
To top