Docstoc

7MUCLUC

Document Sample
7MUCLUC Powered By Docstoc
					MUÏC LUÏC
******** 1. ÑÔN DÖÏ THAÀU. 2. THOÂNG TIN NAÊNG LÖÏC VAØ KINH NGHIEÄM: - HOÀ SÔ PHAÙP NHAÂN. - NAÊNG LÖÏC KINH NGHIEÄM. 3. QUY TRÌNH VAØ PHÖÔNG PHAÙP THÖÏC HIEÄN VIEÄC KIEÅM TRA VAØ CHÖÙNG NHAÄN SÖÏ PHUØ HÔÏP CHAÁT LÖÔÏNG COÂNG TRÌNH XAÂY DÖÏNG. 4. BOÁ TRÍ NHAÂN SÖÏ THÖÏC HIEÄN GOÙI THAÀU. 5. BAÛNG KEÂ MAÙY MOÙC THIEÁT BÒ VAØ PHAÀN MEÀM. 6. PHÖÔNG PHAÙP LUAÄN THÖÏC HIEÄN GOÙI THAÀU.


				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:7
posted:4/17/2009
language:Vietnamese
pages:1