mof6_2003_228ap

Document Sample
mof6_2003_228ap Powered By Docstoc
					                                     PARTEA A VI-A
Anul 171 (IV) — Nr. 228                          ACHIZIfiII PUBLICE                        Luni, 15 decembrie 2003                                         SUMAR

                                        Pagina                                          Pagina

            ANUNfiURI DE INTENfiIE                       Achizi˛ie public„ de lucr„ri ...............................................  13–14
Achizi˛ii publice de produse .............................................    1–3  Achizi˛ii publice de servicii ...............................................  14–16
Achizi˛ii publice de lucr„ri.................................................   3–8
                                                        ANUNfiURI DE ATRIBUIRE
Achizi˛ii publice de servicii ...............................................    9
                                                 A CONTRACTELOR DE ACHIZIfiIE PUBLIC√
          ANUNfiURI DE PARTICIPARE
           LA LICITAfiIE DESCHIS√                       Achizi˛ii publice de produse .............................................   16–19

Achizi˛ii publice de produse .............................................    9–13  Achizi˛ii publice de lucr„ri.................................................  19–23                           ANUNfiURI              DE   INTENfiIE

                                ACHIZIfiII PUBLICE DE PRODUSE


  Autoritatea contractant„: Societatea Comercial„ pentru                  Data aproximativ„ de ini˛iere a procedurii de achizi˛ie:
Servicii de Mentenan˛„ a Re˛elei Electrice de Transport al                ianuarie 2004.
Energiei Electrice SMART - S.A., cu sediul Ón Bucure∫ti, bd.                Informa˛ii suplimentare se pot ob˛ine la telefon
General Gheorghe Magheru nr. 33, sectorul 1, telefon                   +4/021/30.35.715 - persoane de contact Director de Program
+4/021/30.35.961, fax +4/021/30.35.860, inten˛ioneaz„ s„                 MOM - dl Constantin Radu, ∫i telefon +4/021/30.35.721 - ™ef
achizi˛ioneze pentru anul 2004 urm„toarele tipuri de uleiuri               Serviciu ADCA - dl Marin Dumitru.
electroizolante de transformator:                              Data transmiterii anun˛ului de inten˛ie c„tre Regia Autonom„
  1. Ulei TR-25A - cod CPSA 2320.18, 220 tone;                     MONITORUL OFICIAL: 10 decembrie 2003.
  2. Ulei TR-30.01 - cod CPSA 2320.18, 125 tone.                       (1/26.526)
  1. Denumire: Spitalul Clinic Col˛ea, cod fiscal             4192960,     Informa˛ii suplimentare se pot ob˛ine la Serviciul
                                             Aprovizionare: 315.53.70.
Bucure∫ti, bd. I.C. Br„tianu nr. 1, sectorul 3, num„rul de telefon
                                               2. Natura ∫i cantitatea produselor care se inten˛ioneaz„ s„
314.27.44, num„r de fax 311.01.53.                            fie achizi˛ionate, codul CPSA:
    2       MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA a VI-a, Nr. 228/15.XII.2003

Nr.                                              Valoare estimativ„
      Cod CPSA    Denumirea produsului (serv.)          U/M   Cantitate
crt.                                                mii lei
1.     1740.12    Lenjerie pat                              1.000.000
2.     1821     Art. Ómbr„c„minte lucru                          400.000
3.     1823     Art. lenjerie corp                             200.00
4.     2112.1    H‚rtie scris                  top     300      6.000
5.     2112.21    H‚rtie igienico-sanitar„            buc„˛i   9.000     200.000
6.     21.23.1    Articole papet„rie                            150.000
7.     2123.11    H‚rtii copiative                            3.500.000
8.     2222.13    Formulare imprimate                            400.000
9.     2223.1    Lucr„ri de legat ∫i finis„ri                       500.000
10.    23.20.11   Benzine                     l     2.500      50.000
11.    23.20.15   Motorine                    l     1.600      50.000
12.    24.11.11   Oxigen                     m3    24.000     500.000
13.    2451.31    S„pun toalet„                  buc„˛i  10.000      100.00
14.    245132    Produse pentru cur„˛enie                         600.000
15.    246411    Filme ∫i substan˛e sensibile                      1.000.000
16.    2522.11    Saci plastic                  buc„˛i  160.000     800.000
17.    3662.11    M„turi ∫i perii cur„˛at             buc„˛i    600      30.000
18.    3663.21    Pixuri                     buc„˛i   1.200      72.000
19.    3663.24    Creioane                    buc„˛i    200       300
20.    2465.10    Supor˛i date (CD:DISKO)                           5.000
21.    24.20.14   Dezinfectan˛i                              1.300.000
22.    2513.60    M„nu∫i                                  650.000
23.    2613.11    Recipien˛i sticl„ (flacoane)                       200.000
24.    3002.17    P„r˛i ∫i accesorii calculator                      1.000.000
25.    3320.51    Termometre                   buc„˛i   1.500      80.000
26.    3663.33    Nasturi ∫i fermoare                            50.000
27.    3615.12    Saltele                     buc„˛i    100     250.000
28.    2441     Produse farmaceutice de baz„                      50.000.000
29.    244223    Reactivi de laborator                         20.000.000
30.    24.42.24   Pansamente ∫i catguturi                         2.000.000
31.    3310.15    Aparate medicale diverse                        6.000.000
32.    1440.1    Sare                      kg     4.000      8.000
33.    2010.1    Cherestea                    m3      13      15.000
34.    2020.1    Placaje ∫i panouri               buc„˛i    20      10.000
35.    2020.13    Pal                       buc„˛i    10      15.000
36.    2020.14    PFL                       m3      15      8.000
37.    2412.1    Oxizi de zinc ∫i titan             kg      20      2.000
38.    2412.12    Pigmen˛i                    kg       5       500
39.    2412.22    Vopsele                     kg      500      20.000
40.    2416.27    Siloconi                    kg      20      2.000
41.    2430.1    Vopsele ∫i lacuri                kg      200      18.000
42.    2462.1    Cleiuri ∫i gelatine               kg      50      6.000
43.    2463.1    Uleiuri esen˛iale                l      100      6.000
44.    2513.7    Semiproduse din cauciuc             buc„˛i    100      8.000
45.    2513.30    Tuburi ∫i furtune                buc„˛i    100      8.000
46.    2513.4    Curele ∫i transmisii              buc„˛i    20      2.000
47.    2513.72    Covoare ∫i pre∫uri               buc„˛i    10      2.000
48.    2521.2    Tuburi ∫i furtune din material plastic     buc„˛i    100      5.000
49.    2521.21    Tuburi ∫i furtune rigide din material plastic  buc„˛i    50      5.000
50.    2521.22    Tuburi ∫i furtune flexibile           buc„˛i    100      5.000
51.    2523.12    Articole sanitare din material plastic     buc„˛i    50      5.000
52.    2523.13    Rezervoare din material plastic         buc„˛i    80      15.000
53.    2612.13    Oglinzi                     buc„˛i    80      15.000
54.    2622.10    Articole sanitare din ceramic„         buc„˛i    100      80.000
55.    2630     Pl„ci ∫i dale din ceramic„           m2      150      35.000
56.    2651     Ciment                     saci     50      8.000
57.    2652     Var                       saci     50      2.000
58.    2653     Ipsos                      m3      50      8.000
59.    2681     Produse abrazive                buc„˛i    150      8.000
60.    2682.12    Produse asfaltice                kg      250      5.000
61.    2682.13    Produse bituminoase               kg      250      5.000
62.    2721     Tuburi, ˛evi ∫i accesorii font„         buc„˛i    50      4.000
63.    2721.20    Accesorii de ˛ev„rie din font„         buc„˛i    50      2.500
             MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA a VI-a, Nr. 228/15.XII.2003                    3

Nr.                                                         Valoare estimativ„
       Cod CPSA     Denumirea produsului (serv.)              U/M     Cantitate
crt.                                                           mii lei
64.       2722      Tuburi, ˛evi ∫i accesorii din o˛el            m.l.      300        40.000
65.       2731.1     Bare trase la rece din o˛el nealiat           kg       300        20.000
66.       2734      S‚rm„ trefilat„                     kg        50        3.000
67.       2743      Plumb, zinc, cositor                   kg       100        30.000
68.       2744.26    Tuburi, ˛evi ∫i accesorii, cupru ∫i aliaje        m.l.       50        4.000
69.       2822      Radiatoare ∫i cazane pentru Ónc„lzire central„      buc„˛i     250       200.000
70.       2073.11    Cabluri din o˛el                     m.l.      200        20.000
71.       2873.14    Cuie ∫i articole similare din o˛el, cupru, aluminiu   kg        50        2.000
72.       2873.15    Electrozi pentru sudur„                 kg       100        10.000
73.       2874      ™uruburi, buloane, lan˛uri ∫i arcuri           buc„˛i    3.000        6.000
74.       2875.11    Articole similare din font„, o˛el            buc„˛i      50        4.000
75.       2913.12    Articole de robinet„rie                 buc„˛i     300        40.000
76.       2914.1     Rulmen˛i cu bile ∫i role                 buc„˛i     150        30.000
77.       3120.20    Dulii de l„mpi                      buc„˛i     300        3.000
78.       3120.25    Œntrerup„toare ∫i contactoare              buc„˛i     300        60.000
79.       3120.27    Alte aparate                       buc„˛i     250        15.000
80.       3130      Fire ∫i cabluri izolate                 m.l.     1.200        12.000
81.       3150.1     L„mpi electrice                     buc„˛i      70        40.000
82.       3150.2     Corpuri de iluminat                   buc„˛i     100        80.000
83.       3150.25    Lustre, plafoniere ∫i aplice               buc„˛i      50        20.000
84.       3150.31    Becuri                          buc„˛i    5.000        50.000
    3. Data transmiterii anun˛ului de inten˛ie c„tre Regia Autonom„ MONITORUL OFICIAL: 10.12.2003.
    (2/26.551)


  1. Denumirea, codul fiscal, adresa, num„rul de telefon,       - materiale;
telegraf, telex, telefax ale autorit„˛ii contractante: Regia       - rulmen˛i, cod CPSA 2914;
Autonom„ de Transport, cod fiscal 2315129, Calea Severinului       - vopsea, diluant, grund, chit auto, cod CPSA 2430;
nr. 23, Craiova, 1100, tel./fax 0251/506076, 0251/506077.        - acumulatori;
  2. Natura produselor care se inten˛ioneaz„ s„ fie          - s„pun ∫i detergen˛i;
achizi˛ionate Ón anul 2004, codul CPSA:                 - lavete;
  - motorin„, benzin„; cod CPSA 2320.15;                - ∫in„ cale rulare tramvai;
  - autovehicul blindat pentru transport valori, cod CPSA       - nisip, balast;
3410;                                  - dale prefabricate cale rulare tramvai;
  - autovehicule transport urban, cod CPSA 3410;            - traverse din beton;
  - autoturisme, cod CPSA 3410;                    - piatr„ spart„;
  - utilaje de dez„pezire, cod CPSA 3410;               - fir contact;
  - utilaje de interven˛ie, cod CPSA 3410;               - sting„toare;
  - autovehicul pentru ridic„ri auto, cod CPSA 3410;          - produse papet„rie, imprimate tipizate ∫i imprimate tipizate
  - ulei motor, cod CPSA 2320.18;                  cu regim special;
  - piese autobus urban ∫i interurban BMC, cod CPSA 3430;       - bilete ∫i abonamente de transport;
  - piese microbus IVECO, cod CPSA 3430;                - mobilier birou;
  - piese tramvai, cod CPSA 3520;                   3. Datele aproximative stabilite pentru ini˛ierea procedurilor
  - piese autobuz UD, cod CPSA 3430;                pentru atribuirea contractelor de produse (dac„ sunt cunoscute):
  - piese autobuz Ikarus, cod CPSA 3430;              nu sunt cunoscute.
  - piese autobuz MAN, cod CPSA 3430;                 4. Alte informa˛ii: -
  - piese midibuz Prestij, cod CPSA 3430;               5. Data transmiterii anun˛ului de inten˛ie c„tre Regia
  - anvelope, cod CPSA 2511;                    Autonom„ MONITORUL OFICIAL: 10.12.2003.
  - radiotelefoane Motorola, cod CPSA 3220;               (3/26.557)

                         ACHIZIfiII PUBLICE DE LUCR√RI
  1. Denumire: Spitalul Clinic Col˛ea, cod fiscal 4192960,       Informa˛ii suplimentare se pot ob˛ine la Serviciul Tehnic:
Bucure∫ti, bd. I.C. Br„tianu nr. 1, sectorul 3, num„rul de telefon  314.27.44/int. 103.
314.27.44, num„r de fax 311.01.53.                    2. Amplasamentul lucr„rii: Spitalul Clinic Col˛ea.
Nr.                                                         Valoare estimativ„
       Cod CPSA       Denumirea lucrare                  U/M     Cantitate
crt.                                                           mii lei
1.       4526.5     Lucr„ri curente de zid„rie                m2       300      1.000.000
2.       4533      Lucr„ri de instala˛ii interioare Ónc„lzire central„                   1.000.000
3.       4534.1     Lucr„ri de montare gard + grilaj             m2       100       500.000
4.       4544      Lucr„ri de vopsitorie, zugr„veli                              800.000
5.       2223.1     Lucr„ri de legat ∫i finis„ri                                500.000
    3. Data transmiterii anun˛ului de participare c„tre Regia Autonom„ MONITORUL OFICIAL: 10.12.2003.
    (4/26.552)
  4          MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA a VI-a, Nr. 228/15.XII.2003

  Direc˛ia Regional„ Drumuri ∫i Poduri Ia∫i, cu sediul Ón Ia∫i,    - lucr„ri de consolidare a versantului;
str. Gh. Asachi nr. 19, tel. 0232214430, fax 0232214432, cod      - refacere sistem rutier;
fiscal 1983863, va organiza licita˛ie deschis„ pentru contractarea   - l„˛imea platformei drumului de 9,00 m, l„˛imea p„r˛ii
execu˛iei obiectivului consolidare versant pe DN 29D, km       carosabile de 7,00 m, benzi de Óncadrare de 2x0,50 m.
28+900-30+700, Ón conformitate cu O.U.G. nr. 60/25.04.2001,       Durata de execu˛ie a obiectivului: minimum 12 luni.
modificat„ ∫i completat„ cu Legea nr. 212/2002, Legea nr.        Obiectivul de investi˛ii are sursa de finan˛are asigurat„ din
386/30.09.2003 ∫i H.G. nr. 461/24.05.2001.              bugetul de stat ∫i Ómprumut B.E.I.
  Obiectivul se afl„ pe DN 29D, km 28+900-30+700 ∫i face       Criteriul pentru atribuirea contractului de execu˛ie va fi oferta
leg„tura Óntre municipiul Boto∫ani ∫i localitatea Tru∫e∫ti, spre   cea mai avantajoas„ din punct de vedere tehnico-economic.
™tef„ne∫ti.                               Data transmiterii anun˛ului de inten˛ie c„tre Regia Autonom„
  Caracteristicile principale ale construc˛iei sunt:        MONITORUL OFICIAL: 10.12.2003.
  - lucr„ri de terasamente;                       (5/26.559)


  Direc˛ia Regional„ Drumuri ∫i Poduri Ia∫i, cu sediul Ón Ia∫i,    - lucr„ri de refacere pode˛.
str. Gh. Asachi nr. 19, tel. 0232214430, fax 0232214432, cod      Durata de execu˛ie a obiectivului: minimum 1,5 luni.
fiscal 1983863, va organiza licita˛ie deschis„ pentru contractarea   Obiectivul de investi˛ii are sursa de finan˛are asigurat„ din
execu˛iei obiectivului refacere pode˛ DN 28, km 107+140, Ón     bugetul de stat ∫i Ómprumut B.E.I.
conformitate cu O.U.G. nr. 60/25.04.2001, modificat„ ∫i         Criteriul pentru atribuirea contractului de execu˛ie va fi oferta
completat„ cu Legea nr. 212/2002, Legea nr. 386/30.09.2003 ∫i    cea mai avantajoas„ din punct de vedere tehnico-economic.
H.G. nr. 461/24.05.2001.
                                    Data transmiterii anun˛ului de inten˛ie c„tre Regia Autonom„
  Obiectivul se afl„ pe DN 28, km 107+400 Ón jude˛ul Ia∫i.
                                   MONITORUL OFICIAL: 10.12.2003.
  Caracteristicile principale ale construc˛iei sunt:
  - lucr„ri de terasamente;                       (6/26.560)


  Direc˛ia Regional„ Drumuri ∫i Poduri Ia∫i, cu sediul Ón Ia∫i,    - lucr„ri de terasamente;
str. Gh. Asachi nr. 19, tel. 0232214430, fax 0232214432, cod      - lucr„ri de refacere pode˛.
fiscal 1983863, va organiza licita˛ie deschis„ pentru contractarea   Durata de execu˛ie a obiectivului: minimum 2 luni.
execu˛iei obiectivului refacere pode˛, DN 28B, km 45+120, Ón      Obiectivul de investi˛ii are sursa de finan˛are asigurat„ din
conformitate cu O.U.G. nr. 60/25.04.2001, modificat„ ∫i       bugetul de stat ∫i Ómprumut B.E.I.
completat„ cu Legea nr. 212/2002, Legea nr. 386/30.09.2003 ∫i      Criteriul pentru atribuirea contractului de execu˛ie va fi oferta
H.G. nr. 461/24.05.2001.                       cea mai avantajoas„ din punct de vedere tehnico-economic.
  Obiectivul se afl„ pe DN 28B, km 45+120, Ón jude˛ul         Data transmiterii anun˛ului de inten˛ie c„tre Regia Autonom„
Boto∫ani.                              MONITORUL OFICIAL: 10.12.2003.
  Caracteristicile principale ale construc˛iei sunt:          (7/26.561)  Direc˛ia Regional„ Drumuri ∫i Poduri Ia∫i, cu sediul Ón Ia∫i,    - lucr„ri de refacere ∫i ranforsare sistem rutier;
str. Gh. Asachi nr. 19, tel. 0232214430, fax 0232214432, cod      - lucr„ri de terasamente.
fiscal 1983863, va organiza licita˛ie deschis„ pentru contractarea   Durata de execu˛ie a obiectivului: minimum 2 luni.
execu˛iei obiectivului refacere pode˛ DN 28B, km 38+100-38+200,     Obiectivul de investi˛ii are sursa de finan˛are asigurat„ din
Ón conformitate cu O.U.G. nr. 60/25.04.2001, modificat„ ∫i      bugetul de stat ∫i Ómprumut B.E.I.
completat„ cu Legea nr. 212/2002, Legea nr. 386/30.09.2003 ∫i      Criteriul pentru atribuirea contractului de execu˛ie va fi oferta
H.G. nr. 461/24.05.2001.                       cea mai avantajoas„ din punct de vedere tehnico-economic.
  Obiectivul se afl„ pe DN 28B km 38+100-38+200 Ón jude˛ul      Data transmiterii anun˛ului de inten˛ie c„tre Regia Autonom„
Ia∫i.                                MONITORUL OFICIAL: 10.12.2003.
  Caracteristicile principale ale construc˛iei sunt:          (8/26.562)


  Direc˛ia Regional„ Drumuri ∫i Poduri Ia∫i, cu sediul Ón Ia∫i,    - racord„ri cu terasamentele;
str. Gh. Asachi nr. 19, tel. 0232214430, fax 0232214432, cod      - amenajare albie.
fiscal 1983863, va organiza licita˛ie deschis„ pentru contractarea   Durata de execu˛ie a obiectivului: minimum 6 luni.
execu˛iei obiectivului refacere pod, DN 2F km 69+950, Ón        Obiectivul de investi˛ii are sursa de finan˛are asigurat„ din
conformitate cu O.U.G. nr. 60/25.04.2001, modificat„ ∫i       bugetul de stat ∫i Ómprumut B.E.I.
completat„ cu Legea nr. 212/2002, Legea nr. 386/30.09.2003 ∫i      Criteriul pentru atribuirea contractului de execu˛ie va fi oferta
H.G. nr. 461/24.05.2001.
                                   cea mai avantajoas„ din punct de vedere tehnico-economic.
  Obiectivul se afl„ pe DN 2F, km 69/950, Ón jude˛ul Vaslui.
                                    Data transmiterii anun˛ului de inten˛ie c„tre Regia Autonom„
  Caracteristicile principale ale construc˛iei sunt:
                                   MONITORUL OFICIAL: 10.12.2003.
  - infrastructur„ pod;
  - suprastructur„ pod;                         (9/26.564)
            MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA a VI-a, Nr. 228/15.XII.2003                     5

  Direc˛ia Regional„ Drumuri ∫i Poduri Ia∫i, cu sediul Ón Ia∫i,    - drenuri;
str. Gh. Asachi nr. 19, tel. 0232214430, fax 0232214432, cod      - rigol„ carosabil„.
fiscal 1983863, va organiza licita˛ie deschis„ pentru contractarea   Durata de execu˛ie a obiectivului: minimum 3 luni.
execu˛iei obiectivului prelungire zid de sprijin DN 15, km       Obiectivul de investi˛ii are sursa de finan˛are asigurat„ din
247+895, Ón conformitate cu O.U.G. nr. 60/25.04.2001,        bugetul de stat ∫i Ómprumut B.E.I.
modificat„ ∫i completat„ cu Legea nr. 212/2002, Legea nr.        Criteriul pentru atribuirea contractului de execu˛ie va fi oferta
386/30.09.2003 ∫i H.G. nr. 461/24.05.2001.              cea mai avantajoas„ din punct de vedere tehnico-economic.
  Obiectivul se afl„ pe DN 15, km 247+895, Ón jude˛ul Neam˛.     Data transmiterii anun˛ului de inten˛ie c„tre Regia Autonom„
  Caracteristicile principale ale construc˛iei sunt:        MONITORUL OFICIAL: 10.12.2003.
  - zid de sprijin;                           (10/26.571)


  Direc˛ia Regional„ Drumuri ∫i Poduri Ia∫i, cu sediul Ón Ia∫i,    - ∫an˛ pereat cu dren longitudinal;
str. Gh. Asachi nr. 19, tel. 0232214430, fax 0232214432, cod      - lucr„ri de repara˛ii pode˛;
fiscal 1983863, va organiza licita˛ie deschis„ pentru contractarea   - refacere ∫an˛ pereat ∫i dren.
execu˛iei obiectivului refacere pode˛, lucr„ri de consolidare DN    Durata de execu˛ie a obiectivului: minimum 4 luni.
15, km 258+660-258+860, Ón conformitate cu O.U.G. nr.          Obiectivul de investi˛ii are sursa de finan˛are asigurat„ din
60/25.04.2001, modificat„ ∫i completat„ cu Legea nr. 212/2002,    bugetul de stat ∫i Ómprumut B.E.I.
Legea nr. 386/30.09.2003 ∫i H.G. nr. 461/24.05.2001.          Criteriul pentru atribuirea contractului de execu˛ie va fi oferta
  Obiectivul se afl„ pe DN 15, km 258+660-258+860, Ón
                                   cea mai avantajoas„ din punct de vedere tehnico-economic.
jude˛ul Neam˛.
                                    Data transmiterii anun˛ului de inten˛ie c„tre Regia Autonom„
  Caracteristicile principale ale construc˛iei sunt:
                                   MONITORUL OFICIAL: 10.12.2003.
  - lucr„ri de terasamente;
  - refacere sistem rutier;                       (11/26.572)


  Direc˛ia Regional„ Drumuri ∫i Poduri Ia∫i, cu sediul Ón Ia∫i,    - zid de sprijin.
str. Gh. Asachi nr. 19, tel. 0232214430, fax 0232214432, cod      Durata de execu˛ie a obiectivului: minimum 5 luni.
fiscal 1983863, va organiza licita˛ie deschis„ pentru contractarea
                                    Obiectivul de investi˛ii are sursa de finan˛are asigurat„ din
execu˛iei obiectivului lucr„ri de consolidare DN 15, km 273+900,
                                   bugetul de stat ∫i Ómprumut B.E.I.
Ón conformitate cu O.U.G. nr. 60/25.04.2001, modificat„ ∫i
completat„ cu Legea nr. 212/2002, Legea nr. 386/30.09.2003 ∫i      Criteriul pentru atribuirea contractului de execu˛ie va fi oferta
H.G. nr. 461/24.05.2001.                       cea mai avantajoas„ din punct de vedere tehnico-economic.
  Obiectivul se afl„ pe DN 15, km 273+900, Ón jude˛ul Neam˛.     Data transmiterii anun˛ului de inten˛ie c„tre Regia Autonom„
  Caracteristicile principale ale construc˛iei sunt:
                                   MONITORUL OFICIAL: 10.12.2003.
  - lucr„ri de terasamente;
  - refacere sistem rutier;                       (12/26.573)

  Direc˛ia Regional„ Drumuri ∫i Poduri Ia∫i, cu sediul Ón Ia∫i,    - cleionaje prefabricate;
str. Gh. Asachi nr. 19, tel. 0232214430, fax 0232214432, cod      - parapete.
fiscal 1983863, va organiza licita˛ie deschis„ pentru contractarea   Durata de execu˛ie a obiectivului: minimum 8 luni.
execu˛iei obiectivului consolidare terasamente DN 15D km
                                    Obiectivul de investi˛ii are sursa de finan˛are asigurat„ din
15+800-16+300, Ón conformitate cu O.U.G. nr. 60/25.04.2001,
modificat„ ∫i completat„ cu Legea nr. 212/2002, Legea nr.      bugetul de stat ∫i Ómprumut B.E.I.
386/30.09.2003 ∫i H.G. nr. 461/24.05.2001.               Criteriul pentru atribuirea contractului de execu˛ie va fi oferta
  Obiectivul se afl„ pe DN 15 D, km 15+800-16+300, Ón       cea mai avantajoas„ din punct de vedere tehnico-economic.
jude˛ul Neam˛.                             Data transmiterii anun˛ului de inten˛ie c„tre Regia Autonom„
  Caracteristicile principale ale construc˛iei sunt:
                                   MONITORUL OFICIAL: 10.12.2003.
  - ∫an˛uri cu dale prefabricate;
  - refacere drum;                           (13/26.574)

  Direc˛ia Regional„ Drumuri ∫i Poduri Ia∫i, cu sediul Ón Ia∫i,    - cleionaje prefabricate;
str. Gh. Asachi nr. 19, tel. 0232214430, fax 0232214432, cod      - parapete.
fiscal 1983863, va organiza licita˛ie deschis„ pentru contractarea   Durata de execu˛ie a obiectivului: minimum 4 luni.
execu˛iei obiectivului refacere ap„r„ri ∫i terasamente DN 15D km    Obiectivul de investi˛ii are sursa de finan˛are asigurat„ din
71+197, Ón conformitate cu O.U.G. nr. 60/25.04.2001, modificat„   bugetul de stat ∫i Ómprumut B.E.I.
∫i completat„ cu Legea nr. 212/2002, Legea nr. 386/30.09.2003      Criteriul pentru atribuirea contractului de execu˛ie va fi oferta
∫i H.G. nr. 461/24.05.2001.
                                   cea mai avantajoas„ din punct de vedere tehnico-economic.
  Obiectivul se afl„ pe DN 15 D, km 71+197, Ón jude˛ul Neam˛.
                                    Data transmiterii anun˛ului de inten˛ie c„tre Regia Autonom„
  Caracteristicile principale ale construc˛iei sunt:
                                   MONITORUL OFICIAL: 10.12.2003.
  - ∫an˛uri cu dale prefabricate;
  - refacere drum;                           (14/26.575)
  6          MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA a VI-a, Nr. 228/15.XII.2003

  Direc˛ia Regional„ Drumuri ∫i Poduri Ia∫i, cu sediul Ón Ia∫i,    - zid de sprijin, l„rgire pode˛;
str. Gh. Asachi nr. 19, tel. 0232214430, fax 0232214432, cod      - ∫an˛ pereat;
fiscal 1983863, va organiza licita˛ie deschis„ pentru contractarea   - recalibrare albie.
execu˛iei obiectivului refacere ap„r„ri de mal pe DN 11, km       Durata de execu˛ie a obiectivului: minimum 4 luni.
108+050-108+100, Ón conformitate cu O.U.G. nr. 60/25.04.2001,      Obiectivul de investi˛ii are sursa de finan˛are asigurat„ din
modificat„ ∫i completat„ cu Legea nr. 212/2002, Legea nr.      bugetul de stat ∫i Ómprumut B.E.I.
386/30.09.2003 ∫i H.G. nr. 461/24.05.2001.               Criteriul pentru atribuirea contractului de execu˛ie va fi oferta
  Obiectivul se afl„ pe DN 11, km 108+050-108+100, Ón       cea mai avantajoas„ din punct de vedere tehnico-economic.
jude˛ul Bac„u.                             Data transmiterii anun˛ului de inten˛ie c„tre Regia Autonom„
  Caracteristicile principale ale construc˛iei sunt:        MONITORUL OFICIAL: 10.12.2003.
  - lucr„ri de ap„r„ri de mal;                     (15/26.576)
  Direc˛ia Regional„ Drumuri ∫i Poduri Ia∫i, cu sediul Ón Ia∫i,    - prag antierozional;
str. Gh. Asachi nr. 19, tel. 0232214430, fax 0232214432, cod      - parapet metalic;
fiscal 1983863, va organiza licita˛ie deschis„ pentru contractarea   - completare terasamente.
execu˛iei obiectivului refacere ap„r„ri de mal ∫i terasamente pe    Durata de execu˛ie a obiectivului: minimum 4 luni.
DN 11, km 95+500-95+650, Ón conformitate cu O.U.G. nr.         Obiectivul de investi˛ii are sursa de finan˛are asigurat„ din
60/25.04.2001, modificat„ ∫i completat„ cu Legea nr. 212/2002,    bugetul de stat ∫i Ómprumut B.E.I.
Legea nr. 386/30.09.2003 ∫i H.G.R. nr. 461/24.05.2001.         Criteriul pentru atribuirea contractului de execu˛ie va fi oferta
  Obiectivul se afl„ pe DN 11, km 95+500-95+650 Ón jude˛ul     cea mai avantajoas„ din punct de vedere tehnico-economic.
Bac„u.                                 Data transmiterii anun˛ului de inten˛ie c„tre Regia Autonom„
  Caracteristicile principale ale construc˛iei sunt:        MONITORUL OFICIAL: 10.12.2003.
  - lucr„ri de ap„r„ri de mal;                     (16/26.577)
  Direc˛ia Regional„ Drumuri ∫i Poduri Ia∫i, cu sediul Ón Ia∫i,    - rampe pod;
str. Gh. Asachi nr. 19, tel. 0232214430, fax 0232214432, cod      - lucr„ri hidrotehnice.
fiscal 1983863, va organiza licita˛ie deschis„ pentru contractarea   Durata de execu˛ie a obiectivului: minimum 24 luni.
execu˛iei obiectivului consolidare pod pe DN 2F, km 3+412, Ón      Obiectivul de investi˛ii are sursa de finan˛are asigurat„ din
conformitate cu O.U.G. nr. 60/25.04.2001, modificat„ ∫i       bugetul de stat ∫i Ómprumut B.E.I.
completat„ cu Legea nr. 212/2002, Legea nr. 386/30.09.2003 ∫i      Criteriul pentru atribuirea contractului de execu˛ie va fi oferta
H.G.R. nr. 461/24.05.2001.                      cea mai avantajoas„ din punct de vedere tehnico-economic.
  Obiectivul se afl„ pe DN 2F, km 3+412, Ón jude˛ul Bac„u.      Data transmiterii anun˛ului de inten˛ie c„tre Regia Autonom„
  Caracteristicile principale ale construc˛iei sunt:        MONITORUL OFICIAL: 10.12.2003.
  - lucr„ri pod;                            (17/26.578)
  Direc˛ia Regional„ Drumuri ∫i Poduri Ia∫i, cu sediul Ón Ia∫i,    - lucr„ri de consolidare.
str. Gh. Asachi nr. 19, tel. 0232214430, fax 0232214432, cod      Durata de execu˛ie a obiectivului: minimum 10 luni.
fiscal 1983863, va organiza licita˛ie deschis„ pentru contractarea   Obiectivul de investi˛ii are sursa de finan˛are asigurat„ din
execu˛iei obiectivului refacere lucr„ri de ap„rare pe DN 15B, km
8+050, Ón conformitate cu O.U.G. nr. 60/25.04.2001, modificat„    bugetul de stat ∫i Ómprumut B.E.I.
∫i completat„ cu Legea nr. 212/2002, Legea nr. 386/30.09.2003      Criteriul pentru atribuirea contractului de execu˛ie va fi oferta
∫i H.G.R. nr. 461/24.05.2001.                    cea mai avantajoas„ din punct de vedere tehnico-economic.
  Obiectivul se afl„ pe DN 15B, km 8+050 Óntre localit„˛ile      Data transmiterii anun˛ului de inten˛ie c„tre Regia Autonom„
Piatra-Neam˛ ∫i Poiana Largului.                   MONITORUL OFICIAL: 10.12.2003.
  Caracteristicile principale ale construc˛iei sunt:
  - lucr„ri de drum;                          (18/26.579)  Direc˛ia Regional„ Drumuri ∫i Poduri Ia∫i, cu sediul Ón Ia∫i,  nr. 212/2002, Legea nr. 386/30.09.2003 ∫i H.G.R. nr.
str. Gh. Asachi nr. 19, tel. 0232214430, fax 0232214432, cod     461/24.05.2001.
fiscal 1983863, va organiza licita˛ie deschis„ pentru contractarea   Obiectivul se afl„ pe DN 11A, km 85+467-86+271, Ón jude˛ul
execu˛iei obiectivului consolidare versant ∫i refacere pode˛e,    Vaslui.
ap„r„ri de mal pe DN 11A, km 85+467-86+271, Ón conformitate       Caracteristicile principale ale construc˛iei sunt:
cu O.U.G. nr. 60/25.04.2001, modificat„ ∫i completat„ cu Legea     - injectare suspensii coloidale;
            MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA a VI-a, Nr. 228/15.XII.2003                     7

  - ziduri de sprijin;                         Criteriul pentru atribuirea contractului de execu˛ie va fi oferta
  - sisteme evacuare ape;                      cea mai avantajoas„ din punct de vedere tehnico-economic.
  - drumuri de acces.                         Data transmiterii anun˛ului de inten˛ie c„tre Regia Autonom„
  Durata de execu˛ie a obiectivului: minimum 20 luni.        MONITORUL OFICIAL: 10.12.2003.
  Obiectivul de investi˛ii are sursa de finan˛are asigurat„ din
bugetul de stat ∫i Ómprumut B.E.I.                    (19/26.580)
  Direc˛ia Regional„ Drumuri ∫i Poduri Ia∫i, cu sediul Ón Ia∫i,    - lucr„ri de evacuare ape de suprafa˛„;
str. Gh. Asachi nr. 19, tel. 0232214430, fax 0232214432, cod      - lucr„ri pentru asigurarea siguran˛ei circula˛iei.
fiscal 1983863, va organiza licita˛ie deschis„ pentru contractarea   Durata de execu˛ie a obiectivului: minimum 4 luni.
execu˛iei obiectivului zid de sprijin pe DN 12A, km 100+050, Ón     Obiectivul de investi˛ii are sursa de finan˛are asigurat„ din
conformitate cu O.U.G. nr. 60/25.04.2001, modificat„ ∫i       bugetul de stat ∫i Ómprumut B.E.I.
completat„ cu Legea nr. 212/2002, Legea nr. 386/30.09.2003 ∫i      Criteriul pentru atribuirea contractului de execu˛ie va fi oferta
H.G.R. nr. 461/24.05.2001.                      cea mai avantajoas„ din punct de vedere tehnico-economic.
  Obiectivul se afl„ pe DN 12A, km 100+050, Ón jude˛ul Bac„u.
                                    Data transmiterii anun˛ului de inten˛ie c„tre Regia Autonom„
  Caracteristicile principale ale construc˛iei sunt:
                                   MONITORUL OFICIAL: 10.12.2003.
  - lucr„ri de terasamente ∫i planta˛ii;
  - lucr„ri de sus˛inere taluz debleu;                 (20/26.581)
  Direc˛ia Regional„ Drumuri ∫i Poduri Ia∫i, cu sediul Ón Ia∫i,    - drenuri ranfort;
str. Gh. Asachi nr. 19, tel. 0232214430, fax 0232214432, cod      - ranforsare sistem rutier;
fiscal 1983863, va organiza licita˛ie deschis„ pentru contractarea   - refacere parapet de siguran˛„.
execu˛iei obiectivului refacere zid de sprijin ∫i versant pe DN     Durata de execu˛ie a obiectivului: minimum 7 luni.
28B, km 39+950-40+250, Ón conformitate cu O.U.G. nr.          Obiectivul de investi˛ii are sursa de finan˛are asigurat„ din
60/25.04.2001, modificat„ ∫i completat„ cu Legea nr. 212/2002,    bugetul de stat ∫i Ómprumut B.E.I.
Legea nr. 386/30.09.2003 ∫i H.G.R. nr. 461/24.05.2001.         Criteriul pentru atribuirea contractului de execu˛ie va fi oferta
  Obiectivul se afl„ pe DN 28B, km 39+950-40+250 ∫i face
                                   cea mai avantajoas„ din punct de vedere tehnico-economic.
leg„tura Óntre localit„˛ile T‚rgu Frumos ∫i Boto∫ani.
                                    Data transmiterii anun˛ului de inten˛ie c„tre Regia Autonom„
  Caracteristicile principale ale construc˛iei sunt:
                                   MONITORUL OFICIAL: 10.12.2003.
  - dren longitudinal;
  - rugol„ pereat„ din beton;                      (21/26.582)
  Direc˛ia Regional„ Drumuri ∫i Poduri Ia∫i, cu sediul Ón Ia∫i,    - lucr„ri de terasamente, drenuri de coloane secante, rigole,
str. Gh. Asachi nr. 19, tel. 0232214430, fax 0232214432, cod     parape˛i;
fiscal 1983863, va organiza licita˛ie deschis„ pentru contractarea   - lucr„ri de consolidare.
                                    Durata de execu˛ie a obiectivului: minimum 6 luni.
execu˛iei obiectivului refacere terasamente pe DN 28B, km
                                    Obiectivul de investi˛ii are sursa de finan˛are asigurat„ din
36+100, Ón conformitate cu O.U.G. nr. 60/25.04.2001, modificat„   bugetul de stat ∫i Ómprumut B.E.I.
∫i completat„ cu Legea nr. 212/2002, Legea nr. 386/30.09.2003      Criteriul pentru atribuirea contractului de execu˛ie va fi oferta
∫i H.G.R. nr. 461/24.05.2001.                    cea mai avantajoas„ din punct de vedere tehnico-economic.
  Obiectivul se afl„ pe DN 28B, km 36+100 ∫i asigur„         Data transmiterii anun˛ului de inten˛ie c„tre Regia Autonom„
leg„tura Óntre ora∫ele T‚rgu Frumos ∫i Boto∫ani.           MONITORUL OFICIAL: 10.12.2003.
  Caracteristicile principale ale construc˛iei sunt:          (22/26.583)
  Direc˛ia Regional„ Drumuri ∫i Poduri Ia∫i, cu sediul Ón Ia∫i,    Caracteristicile principale ale construc˛iei sunt:
str. Gh. Asachi nr. 19, tel. 0232214430, fax 0232214432, cod      - funda˛ii pode˛;
fiscal 1983863, va organiza licita˛ie deschis„ pentru contractarea   - suprastructur„ pode˛ casetat;
execu˛iei obiectivului refacere pode˛ pe DN 2F, km 71+980, Ón
                                    - rafecere cale zon„ pode˛;
conformitate cu O.U.G. nr. 60/25.04.2001, modificat„ ∫i
completat„ cu Legea nr. 212/2002, Legea nr. 386/30.09.2003 ∫i      - scurgere apelor zona pode˛;
H.G.R. nr. 461/24.05.2001.                       - refacere Ómbr„c„minte zona pode˛;
  Obiectivul se afl„ pe DN 2F, km 71+980, Ón localitatea Laza.    - drum vicinal.
  8           MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA a VI-a, Nr. 228/15.XII.2003

  Durata de execu˛ie a obiectivului: minimum 5 luni.         cea mai avantajoas„ din punct de vedere tehnico-economic.
  Obiectivul de investi˛ii are sursa de finan˛are asigurat„ din     Data transmiterii anun˛ului de inten˛ie c„tre Regia Autonom„
bugetul de stat ∫i Ómprumut B.E.I.                   MONITORUL OFICIAL: 10.12.2003.
  Criteriul pentru atribuirea contractului de execu˛ie va fi oferta    (23/26.584)  Direc˛ia Regional„ Drumuri ∫i Poduri Ia∫i, cu sediul Ón Ia∫i,     - lucr„ri de terasamente, acostamente, parape˛i;
str. Gh. Asachi nr. 19, tel. 0232214430, fax 0232214432, cod       - lucr„ri de consolidare (minipilo˛i injecta˛i), drenuri.
fiscal 1983863, va organiza licita˛ie deschis„ pentru contractarea    Durata de execu˛ie a obiectivului: minimum 9 luni.
execu˛iei obiectivului consolidare drum, refacere zid de sprijin     Obiectivul de investi˛ii are sursa de finan˛are asigurat„ din
pe DN 11, km 166+800-166+900, Ón conformitate cu O.U.G. nr.      bugetul de stat ∫i Ómprumut B.E.I.
60/25.04.2001, modificat„ ∫i completat„ cu Legea nr. 212/2002,      Criteriul pentru atribuirea contractului de execu˛ie va fi oferta
Legea nr. 386/30.09.2003 ∫i H.G.R. nr. 461/24.05.2001.         cea mai avantajoas„ din punct de vedere tehnico-economic.
  Obiectivul se afl„ pe DN 11, km 166+800-166+900, Ón          Data transmiterii anun˛ului de inten˛ie c„tre Regia Autonom„
jude˛ul Bac„u.                             MONITORUL OFICIAL: 10.12.2003.
  Caracteristicile principale ale construc˛iei sunt:           (24/26.587)  Direc˛ia Regional„ Drumuri ∫i Poduri Ia∫i, cu sediul Ón Ia∫i,     - pode˛e peste ∫an˛;
str. Gh. Asachi nr. 19, tel. 0232214430, fax 0232214432, cod       - ranforsare sistem rutier;
fiscal 1983863, va organiza licita˛ie deschis„ pentru contractarea    - asanare versant.
execu˛iei obiectivului consolidare ∫i asanare versant pe DN 29A      Durata de execu˛ie a obiectivului: minimum 12 luni.
km 7+250-7+950, Ón conformitate cu O.U.G. nr. 60/25.04.2001,       Obiectivul de investi˛ii are sursa de finan˛are asigurat„ din
modificat„ ∫i completat„ cu Legea nr. 212/2002, Legea nr.       bugetul de stat ∫i Ómprumut B.E.I.
386/30.09.2003 ∫i H.G.R. nr. 461/24.05.2001.               Criteriul pentru atribuirea contractului de execu˛ie va fi oferta
  Obiectivul se afl„ pe DN 29A, km 7+250-7+950 Ón jude˛ul
                                    cea mai avantajoas„ din punct de vedere tehnico-economic.
Suceava.
                                     Data transmiterii anun˛ului de inten˛ie c„tre Regia Autonom„
  Caracteristicile principale ale construc˛iei sunt:
                                    MONITORUL OFICIAL: 10.12.2003.
  - sisteme de drenaje longitudinale ∫i transversale;
  - rigole de colectare a apelor;                     (25/26.588)
  Direc˛ia Regional„ Drumuri ∫i Poduri Ia∫i, cu sediul Ón Ia∫i,     - racord„ri cu terasamentele;
str. Gh. Asachi nr. 19, tel. 0232214430, fax 0232214432, cod       - rampe.
fiscal 1983863, va organiza licita˛ie deschis„ pentru contractarea    Durata de execu˛ie a obiectivului: minimum 9 luni.
execu˛iei obiectivului refacere pod pe DN 29A, km 36+080, Ón
                                     Obiectivul de investi˛ii are sursa de finan˛are asigurat„ din
conformitate cu O.U.G. nr. 60/25.04.2001, modificat„ ∫i
completat„ cu Legea nr. 212/2002, Legea nr. 386/30.09.2003 ∫i     bugetul de stat ∫i Ómprumut B.E.I.
H.G.R. nr. 461/24.05.2001.                        Criteriul pentru atribuirea contractului de execu˛ie va fi oferta
  Obiectivul se afl„ pe DN 29A, km 36+080 Ón jude˛ul         cea mai avantajoas„ din punct de vedere tehnico-economic.
Boto∫ani.                                 Data transmiterii anun˛ului de inten˛ie c„tre Regia Autonom„
  Caracteristicile principale ale construc˛iei sunt:
                                    MONITORUL OFICIAL: 10.12.2003.
  - infrastructur„ pod;
  - suprastructur„ pod;                          (26/26.589)  Direc˛ia Regional„ Drumuri ∫i Poduri Ia∫i, cu sediul Ón Ia∫i,     - dren longitudinal sub ∫an˛;
str. Gh. Asachi nr. 19, tel. 0232214430, fax 0232214432, cod       - amenajare versant.
fiscal 1983863, va organiza licita˛ie deschis„ pentru contractarea    Durata de execu˛ie a obiectivului: minimum 5 luni.
execu˛iei obiectivului consolidare versant DN 17A, km 46+300-
                                     Obiectivul de investi˛ii are sursa de finan˛are asigurat„ din
46+700, Ón conformitate cu O.U.G. nr. 60/25.04.2001, modificat„
∫i completat„ cu Legea nr. 212/2002, Legea nr. 386/30.09.2003     bugetul de stat ∫i Ómprumut B.E.I.
∫i H.G.R. nr. 461/24.05.2001.                       Criteriul pentru atribuirea contractului de execu˛ie va fi oferta
  Obiectivul se afl„ pe DN 17A, km 46+300-46+700, Ón jude˛ul     cea mai avantajoas„ din punct de vedere tehnico-economic.
Suceava.                                 Data transmiterii anun˛ului de inten˛ie c„tre Regia Autonom„
  Caracteristicile principale ale construc˛iei sunt:
                                    MONITORUL OFICIAL: 10.12.2003.
  - funda˛ie ad‚ncit„ de parapete;
  - ∫an˛ pereat;                             (27/26.590)
               MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA a VI-a, Nr. 228/15.XII.2003                     9

                           ACHIZIfiII PUBLICE DE SERVICII
  S.C. ELECTROCENTRALE ROVINARI - S.A., cod fiscal            Electrotehnic, telefon interior 220, 221, inten˛ioneaz„ achizi˛ia
13557403, cu sediul Ón Rovinari, Str. Energeticianului nr. 25,
jude˛ul Gorj, telefon 0253/372556, fax 0253/371590, Serviciul       urm„toarelor servicii:
                                                               cod CPSA
    1.  Instalarea ∫i montarea echipamentelor industriale de ventila˛ie ∫i frigorifice                  2923.91
    2.  Œntre˛inerea ∫i repararea echipamentelor industriale de ventila˛ie ∫i frigorifice                2923.92
    3.  Instalarea ∫i montarea aparatelor ∫i utilajelor de uz general                          2924.91
    4.  Œntre˛inerea ∫i repararea aparatelor ∫i utilajelor de uz general                         2924.92
    5.  Instalarea calculatoarelor ∫i echipamentelor informatice                             3002.90
    6.  Instalarea ∫i montarea motoarelor, generatoarelor ∫i transformatoarelor electrice                3110.91
    7.  Œntre˛inerea, repararea ∫i revizia motoarelor, generatoarelor ∫i transformatoarelor electrice          3110.92
    8.  Instalarea ∫i montarea aparatelor pentru comanda ∫i distribu˛ia electricit„˛ii                  3120.91
    9.  Œntre˛inerea ∫i repararea aparatelor pentru comand„ ∫i distribu˛ia electricit„˛ii                3120.92
    10.  Instalarea ∫i montarea echipamentelor electrice diverse                             3162.91
    11.  Œntre˛inerea ∫i repararea echipamentelor electrice diverse                            3162.92
    12.  Echipamente de m„sur„, reglare ∫i control pentru procese industriale                       3330
    13.  Servicii de consultan˛„ privind arhitectura sistemelor informatice, configura˛ii de echipamente ∫i re˛ele    7210.10
    14.  Servicii de editare a produselor software                                    7221
    15.  Sisteme de consultan˛„ ∫i furnizare de software, neclasificate Ón alt„ parte                   7222
    16.  Servicii de inginerie specializat„                                        7420.3
    17.  Servicii de inginerie integrat„                                         7420.4
    18.  Servicii de test„ri ∫i analize tehnice                                      7430.1
    (28/26.547)

    1. Denumire: Spitalul Clinic Col˛ea, cod fiscal 419260, cu       Informa˛ii suplimentare se pot ob˛ine la Serviciul Tehnic:
                                     314.27.44/int. 103.
sediul Ón Bucure∫ti, bd. I. C. Br„tianu nr. 1, sectorul 3, telefon
                                       2. Volumul total pentru fiecare categorie de servicii care se
314.27.44, fax 311.01.53.                         inten˛ioneaz„ a fi achizi˛ionate, cod CPSA:
Nr.      Cod                   Denumire servicii                 Cantitate    Valoare estimativ„
crt.     CPSA                                                       mii lei
1.      2822.9    Œntre˛inere ∫i repara˛ii radiatoare ∫i cazane                  1        500.000
2.      2830.92    Œntre˛inere ∫i repara˛ii generatoare abur                    3        300.000
3.      EL 2912.92  Œntre˛inere ∫i reparare pompe, compresoare ∫i motoare pneumatice         1        300.000
4.      2921.92    Œntre˛inere ∫i reparare arz„toare                        1        250.000
5.      2923.92    Œntre˛inere ∫i repara˛ii echipamente industriale de ventila˛ie ∫i frig      1        700.000
6.      2924.92    Œntre˛inere ∫i repara˛ii a aparaturii de uz general (sp„l„torie)         1        250.000
7.      3110.92    Œntre˛inere ∫i repara˛ii a reviziei motoarelor electrice            30        100.000
8.      3120.92    Œntre˛inere ∫i repara˛ii aparatur„ pentru comand„                10        200.000
9.      3310.92    Œntre˛inere ∫i reparare a aparatelor medicale chirurgicale           300       3.000.000
10.     9000.11    Servicii de epurare a apelor reziduale                      1        100.000
11.     9000.12    Servicii de cur„˛are a haznalelor                        1        100.000
    3. Data transmiterii anun˛ului de inten˛ie c„tre Regia Autonom„ MONITORUL OFICIAL: 10.12.2003.
    (29/26.553)    ANUNfiURI          DE   PARTICIPARE            LA    LICITAfiIE        DESCHIS√

                          ACHIZIfiII PUBLICE DE PRODUSE
  1. Societatea Comercial„ CET Govora - S.A., cod fiscal R        - surse proprii.
10102377, cu sediul Ón R‚mnicu V‚lcea, Str. Uzinei nr. 2,          3. a) Locul de livrare a produselor: S.C. CET Govora - S.A.
jude˛ul V‚lcea, telefon 0250/733601, fax 0250/733603.            b) Produsele ce se vor achizi˛iona:
  2. a) Procedura aplicat„ pentru atribuirea contractului de
                                      - piese de schimb pentru mori c„rbune tip MVC4;
furnizare:
                                      - piese de schimb pentru gr„tare post ardere la cazanele tip
  - licita˛ie deschis„.
  b) Tipul contractului:                        CR 1244;
  - contract de furnizare de produse.                   - piese de schimb pentru benzi Redller la cazanele tip
  c) Sursa de finan˛are:                        CR1244;
  10           MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA a VI-a, Nr. 228/15.XII.2003

  - piese de schimb pentru banda Kratzer ∫i concasori zgur„        7. a) Persoanele admise s„ asiste la deschiderea ofertelor
la cazanele tip CR1244;                         sunt delega˛ii furnizorilor, pe baz„ de Ómputernicire.
  - piese de schimb pentru preÓnc„lzitoarele de aer rotative       b) Deschiderea ofertelor va avea loc Ón data de: 29.01.2004,
(PAR) la cazanele tip CR1244.                      ora 11.00, la sediul societ„˛ii noastre.
  c) Se poate depune ofert„ par˛ial„, doar pentru o anumit„
                                        8. Garan˛ia pentru participare la licita˛ie este de 40.000.000
categorie de produse.
                                     lei.
  4. Data limit„ de livrare a produselor: 31.03.2004.
  5. a) Documenta˛ia pentru elaborarea ∫i prezentarea ofertei       9. Achizi˛ia public„ de produse se va desf„∫ura Ón
poate fi ob˛inut„ de la Serviciul Aprovizionare, interior 240 sau    conformitate cu prevederile Ordonan˛ei de urgen˛„ a Guvernului
146.                                   nr. 60/2001, ale Hot„r‚rii Guvernului nr. 461/2001 ∫i Ordinului
  b) Costul documenta˛iei este de 200.000 lei, sum„ ce se va      M.F.P.-M.L.P.T.L. nr. 1012/2001.
achita la casieria unit„˛ii.                        10. Alte informa˛ii ∫i cerin˛e se reg„sesc Ón documenta˛ia
  c) Data limit„ pentru solicitarea clarific„rilor: 22.01.2004.    pentru elaborarea ∫i prezentarea ofertei.
  6. a) Data limit„ pentru depunerea ofertelor: 29.01.2004, ora      11. Data transmiterii anun˛ului c„tre Regia Autonom„
10.00.                                  MONITORUL OFICIAL, Partea a VI-a, îAchizi˛ii publice”:
  b) Ofertele vor fi trimise la adresa: S.C. CET Govora - S.A.,    10.12.2003.
Str. Uzinei nr. 2, R‚mnicu V‚lcea, jude˛ul V‚lcea.
  c) Limba de redactare a ofertelor este limba rom‚n„.             (30/26.527)


  1. BANCA NAfiIONAL√ A ROM¬NIEI, Bucure∫ti, str.            sectorul 3 (adresa po∫tal„) sau registratura B.N.R. din Str.
Lipscani nr. 25, sectorul 3, cod fiscal 361684, telefon 30.70.460    Doamnei nr. 8.
- fax 312.71.52.                               b) Limba de redactare a ofertei este limba rom‚n„.
  2. a) Procedura aplicat„ pentru atribuirea contractului: licita˛ie    7. a) La deschiderea ofertelor pot participa to˛i ofertan˛ii
deschis„.                                interesa˛i, prin c‚te un reprezentant Ómputernicit.
  b) Tipul contractului pentru care sunt solicitate oferte:        b) Ofertele vor fi deschise la sediul B„ncii Na˛ionale a
contract de achizi˛ie de echipamente pentru verificat          Rom‚niei, din str. Lipscani nr. 16, la data de 22.12.2003, ora
autenticitatea bancnotelor EURO ∫i dispozitiv de m„surare        12.00.
                                       8. Garan˛ia de participare la licita˛ie este de 41 milioane lei
grosime bancnote.
                                     ∫i va fi materializat„ printr-o scrisoare de garan˛ie bancar„ Ón
  3. a) Livrarea echipamentelor se va face la sediul B.N.R.
                                     favoarea B.N.R.
din Bucure∫ti.
                                       9. Finan˛area este f„cut„ din fondurile proprii ale B„ncii
  b) Caracteristici generale: prezentate Ón caietul de sarcini din   Na˛ionale a Rom‚niei.
documenta˛ie.                                10. Forma juridic„ de legalizare a asocierii ofertan˛ilor -
  c) Contractul este unitar.                      contract de asociere (dac„ este cazul).
  4. Termenul limit„ de livrare al echipamentelor este de circa      11. Ofertan˛ii vor trebui s„ fac„ dovada experien˛ei Ón
30 de zile de la Óncheierea contractului.                executarea de livr„ri similare.
  5. a) Documenta˛ia pentru elaborarea ∫i prezentarea ofertei       12. Ofertan˛ii vor trebui s„ men˛in„ valabil„ oferta cel pu˛in
se poate ridica de la Banca Na˛ional„ a Rom‚niei - Serviciul       60 de zile de la data licita˛iei.
achizi˛ii ∫i gestiuni, Str. Doamnei nr. 8, telefon 30.70.460, prin      13. Contractul de achizi˛ie va fi atribuit pe criteriul îofertei
prezentarea unei Ómputerniciri scrise a delegatului din partea      cele mai avantajoase din punct de vedere tehnico-economic”.
firmei interesate.                              14. Se admit oferte alternative.
  b) Documenta˛ia pentru elaborarea ∫i prezentarea ofertei         15. Alte informa˛ii legate de contractul Ón cauz„: nu exist„.
este gratuit„.                                16. Nu s-a publicat anun˛ de inten˛ie.
  6. a) Data limit„ de depunere a ofertelor este 19.12.2003,        17. Prezentul anun˛ de participare a fost transmis c„tre
ora 14.00.                                Regia Autonom„ MONITOUL OFICIAL Ón data de 9 decembrie
  b) Adresa la care trebuie depuse ofertele: BANCA           2003.
NAfiIONAL√ A ROM¬NIEI, Bucure∫ti, str. Lipscani nr. 25,              (31.26.528)


  1. Denumirea autorit„˛ii contractante: Compania Na˛ional„ a         b) Tipul contractului de furnizare pentru care sunt solicitate
Lignitului îOltenia” - S.A., T‚rgu Jiu.                 oferte: achizi˛ie de produse.
  Cod fiscal: R9994965, nr. de Ónmatriculare: J 18/582/1997.         3. a) Locul de livrare a produselor; B.A.T.S. ROVINARI
  Adresa: T‚rgu Jiu, str. Tudor Vladimirescu nr. 1-15, cod
                                     subordonat„ C.N.L. îOltenia” - S.A., T‚rgu Jiu.
1400, jude˛ul Gorj, telefon 053-215055, int. 1170, telex 45318,
telefon/fax 053-222015.                             b) Natura ∫i cantitatea produselor ce se vor achizi˛iona:
  2. a) Procedura aplicat„ pentru atribuirea contractului de         benzi transportoare, cod CPSA EH2513.40, cantitate 5.750 m2
furnizare: licita˛ie deschis„.                      conform tabelului:
 COD-CNLO        Denumire produs           UM         CNLO-BATS Rovinari      Valoare garan˛ie participare

07001001023        SG-EP250-2500X20          m2            1.250            25.000.000 lei
07001002018        ST3150-2250X27           m2            4.500           100.000.000 lei
TOTAL                                                       125.000.000 lei
             MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA a VI-a, Nr. 228/15.XII.2003                      11

  b) Ofertan˛ii au dreptul de a depune ofert„ pentru Óntreaga      9. Finan˛area contractului de produse se va face din surse
cantitate sau pentru un lot.                      proprii, cu Óncadrarea Ón sumele planificate, plata produselor
  Un lot reprezint„ cantitatea total„ de benzi transportoare din   f„c‚ndu-se Ón urma accept„rii facturilor emise Ón baza
cauciuc cu cord de o˛el tip ST sau cantitatea total„ de benzi      documentelor de livrare.
transportoare din cauciuc cu inser˛ie poliamidic„ tip EP.          10. Toate informa˛iile privind eligibilitatea, precum ∫i
  4. Data limit„ de livrare a produselor: trimestrul I 2004.     documentele solicitate din care reiese capacitatea tehic„ ∫i
  5. a) Documenta˛ia se poate ob˛ine de la sediul Companiei      economico-financiar„, acredit„rile organismelor abilitate necesare
Na˛ionale a Lignitului îOltenia” - S.A., T‚rgu Jiu, str. Tudor     livr„rii produselor, se reg„sesc Ón fi∫a de date a achizi˛iei.
Vladimirescu nr. 1-15, cod 1400, jude˛ul Gorj, telefon 053-
215055, int. 1170, telex 45318, telefon/fax 053-222015, Biroul       11. Perioada pentru care ofertantul trebuie s„ Ó∫i men˛in„
Achizi˛ii Publice Produse.                       oferta valabil„: 90 de zile.
  b) Contravaloarea acesteia este de 300.000 lei, f„r„ TVA,       12. Criteriul care va fi utilizat pentru atribuirea contractului
care se va achita la casieria C.N.L. îOltenia” - S.A., T‚rgu Jiu.    de furnizare: oferta cea mai avantajoas„ din punct de vedere
  c) Data limit„ pentru solicitarea clarific„rilor: 8.01.2004.    tehnico-economic, franco depozit achizitor, Ón condi˛iile
  6. a) Data limit„ pentru depunerea ofertelor: 16.01.2004, ora    respect„rii Ón integralitate a documenta˛iei standard pentru
10.00.                                 elaborarea ∫i prezentarea ofertei a C.N.L. îOltenia” - S.A.,
  b) Adrese la care trebuie transmise/depuse ofertele: C.N.L.     T‚rgu Jiu.
îOltenia” - S.A., T‚rgu Jiu, str. Tudor Vladimirescu nr. 1-15, cod     13. Se admite depunerea ofertelor alternative.
1400, jude˛ul Gorj, registratura unit„˛ii.
                                      14. a) Se respinge ofertantul ale c„rui documente nu sunt
  c) Limba de redactare a ofertelor: limba rom‚n„.
                                    complete sau nu corespund cerin˛elor de elaborare ∫i
  7. a) Persoanele admise s„ asiste la deschiderea ofertelor:
                                    prezentare a ofertei.
reprezentan˛ii oficiali ai ofertantului.
  b) Data, ora ∫i locul deschiderii ofertelor:              b) Alte informa˛ii: se acord„ marj„ de preferin˛„ intern„.
  - C.N.L. îOltenia” - S.A., T‚rgu Jiu, Ón data de 16.01.2004,      15. Data public„rii Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea a
ora 11.00, Ón fa˛a comisiei de evaluare ∫i a reprezentan˛ilor      VI-a - Achizi˛ii publice, a anun˛ului de inten˛ie: 22.11.2003.
ofertan˛i.                                 16. Data transmiterii anun˛ului de participare c„tre Regia
  8. Garan˛ii pentru participare: 125.000.000 lei, pentru       Autonom„ MONITORUL OFICIAL: 9.12.2003.
Óntreaga cantitate, iar pentru fiecare lot Ón parte, conform
specifica˛iilor documenta˛iei.                        (32/26.529)
  1. REGIA AUTONOM√ PENTRU ACTIVIT√fiI NUCLEARE,              7. a) Persoanele admise s„ asiste la deschiderea ofertelor:
cod unic R10882752, num„r Ónregistrare la Oficiul registrului      membrii comisiei de evaluare ∫i reprezentan˛ii Ómputernici˛i Ón
comer˛ului: J 25/282/1998, cu sediul Ón Drobeta-Turnu Severin,     scris de conduc„torii firmelor ofertante.
cod po∫tal 220238, str. N. Iorga nr. 1, telefon 0252/315594; fax:      b) Data, ora ∫i locul deschiderii ofertelor: 14.01.2004, ora
0252/322335.
                                    11.00, la sediul R.A.A.N.
  2. a) Procedura aplicat„ pentru atribuirea contractului: licita˛ie
                                      8. Garan˛ia pentru participare: 50.000.000 lei, pl„tibili Ón
deschis„.
  b) Tipul contractului: furnizare de produse.             numerar la casieriea R.A.A.N., cu fil„ C.E.C. sau cu ordin de
  3. a) Locul de livrare a produselor: sucursale R.A.A.N.       plat„, vizate de banca ofertantului.
  ROMAG-TERMO Drobeta-Turnu Severin, calea T‚rgu Jiului,          9. Modalit„˛i de finan˛are: surse proprii.
km 5;                                    Plata produselor se va face prin compensare cu datorii la
  S.C.N. PITE™TI, localitatea Mioveni, Str. C‚mpului nr. 1,      bugetul de stat sau prin compensare cu energie electric„.
jude˛ul Arge∫.                               10. Toate condi˛iile minime obligatorii privind eligibilitatea,
  b) Natura produselor ce vor fi achizi˛ionate: arm„turi - cod     capacitatea tehnic„ ∫i cea economico-financiar„, ce trebuie
CPSA 2913.13.                              Óndeplinite de ofertant, sunt precizate Ón documenta˛ia pentru
  Tipul ∫i cantitatea produselor sunt prezentate detaliat Ón
                                    elaborarea ∫i prezentarea ofertei.
documenta˛ia pentru elaborarea ∫i prezentarea ofertei.
  c) Ofertan˛ii trebuie s„ depun„ oferta pentru Óntregul pachet      11. Ofertantul trebuie s„ Ó∫i men˛in„ oferta valabil„ p‚n„ la
de produse.                               31.12.2004.
  4. Data limit„ de livrare a produselor: trimestrial p‚n„ Ón       12. Criteriul utilizat pentru atribuirea contractului de furnizare
31.12.2004.                               de produse: oferta cea mai avantajoas„ din punct de vedere
  5. a) Documenta˛ia poate fi ob˛inut„ de la sediul R.A.A.N. -     tehnico-economic.
Serviciul A.L.T. (telefon 0252/323654).                   13. Se acord„ marj„ de preferin˛„ intern„.
  b) Costul documenta˛iei: 500.000 lei, pl„tibili cu numerar, fil„     14. Se interzice depunerea de oferte alternative.
C.E.C. sau O.P.                               15. Anun˛ul de participare a fost transmis c„tre Regia
  c) Data minim„ pentru solicitarea clarific„rilor: 24.12.2003.
                                    Autonom„ MONITORUL OFICIAL la data de 9.12.2003.
  6. Ofertele vor fi redactate Ón limba rom‚n„ ∫i vor fi depuse
p‚n„ la data de 13.01.2004, ora 14.00, la sediul R.A.A.N.          (33/26.530)
  12          MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA a VI-a, Nr. 228/15.XII.2003

  1. Autoritatea contractant„: Societatea Comercial„ Compania      b. Data, ora ∫i locul deschiderii ofertelor: 7 ianuarie, ora
de Transport Public - S.A., Arad, cod fiscal R1708600, Calea     10.00, sediul Companiei de Transport Public - S.A., Arad.
Victoriei nr. 35b-37, telefon 0257-230400, fax 0275-253685.        7. Garan˛ii de participare solicitate: 225 milioane lei.
  2. a. Tip procedur„: licita˛ie deschis„ (repetare).          8. Modalit„˛i principale de finan˛are ∫i plat„: surse proprii, pe
  b. Tipul contractului: furnizare de produse.           baz„ de recep˛ia ∫i factur„.
  c. Natura, cantitatea ∫i codul produselor ce urmeaz„ a fi       9. a. Condi˛ii de eligibilitate conform Ordonan˛ei de urgen˛„
cump„rate: motorin„, 1.003.000 litri, cod CPSA EF 2320.1.5.      a Guvernului nr. 60/2001.
  d. Urgentarea procedurii a fost necesar„ Ón scopul ap„r„rii      b. Se vor prezenta date privind sus˛inerea tehnic„, condi˛iile
interesului public.                          de asigurare a calit„˛ii, experien˛a similar„, recomand„ri de la
  e. Termenul de valabilitate a contractului: ianuarie 2004-iunie  al˛i clien˛i, certificate de Ónregistrare etc.
2004.                                   10. Perioada pentru care ofertantul trebuie s„-∫i men˛in„
  3. Contractul poate fi Ómp„r˛it Ón mai multe obiecte distincte.  valabil„ oferta: 90 de zile de la data limit„ de depunere a
  4. a. Documenta˛ia pentru elaborarea ∫i prezentarea ofertei    ofertei.
se ob˛ine contra cost de la sediul Companiei de Transport         11. Criteriul utilizat pentru atribuirea contractului de achizi˛ie:
Public - S.A., Arad, Calea Victoriei nr. 35b-37.           conform Ordonan˛ei de urgen˛„ a Guvernului nr. 60/2001
  b. Costul ∫i condi˛iile de plat„ pentru ob˛inerea unui      privind Achizi˛iile publice, sec˛iunea V, articolul 60, lit. b,
exemplar: suma de 200.000 lei pe baz„ de factur„ ∫i chitan˛„.     respectiv pre˛ul cel mai sc„zut.
  c. Data limit„ pentru solicitarea de clarific„ri: 30 decembrie     12. Ofertantul poate prezenta oferte alternative, Ón condi˛iile
2003.                                 articolului 44, alineatul 2, din Ordonan˛a de urgen˛„ a
  5. a. Data limit„ pentru depunerea ofertelor: 7 ianuarie, ora   Guvernului nr. 60/2001.
9.00.                                   13. Data public„rii anun˛ului de inten˛ie Ón Monitorul Oficial
  b. Adresa la care trebuie depus„ oferta: sediul Societ„˛ii    al Rom‚niei, Partea a VI-a - Achizi˛ii Publice: 29 septembrie
Comerciale Compania de Transport Public - S.A., Arad, Calea      2003, Monitorul Oficial al Rom‚niei nr. 174.
Victoriei nr. 35b-37, registratura.                    14. Data transmiterii anun˛ului de participare Ón Monitorul
  c. Limba Ón care trebuie redactat„ oferta: limba rom‚n„.     Oficial al Rom‚niei, Partea a VI-a - Achizi˛ii publice:
                                   10 decembrie 2003.
  6. a. Persoanele admise la deschiderea ofertelor: comisia de
evaluare ∫i reprezentantul Ómputernicit al ofertantului.          (34/26.550)   1. MINISTERUL INTEG√RII EUROPENE, cu sediul Ón            5. a) Documenta˛ia pentru elaborarea ∫i prezentarea ofertei
Bucure∫ti, Bd. Libert„˛ii nr. 12, sectorul 5, telefon 021-4107727;  se poate procura de la sediul central al Societ„˛ii Comerciale
021-4106621; fax: 021-4107054, cofinan˛eaz„ achizi˛ionarea de     FLOAREA DE COLfi ’92 - S.R.L. din localitatea Bu∫teni, Str.
c„tre Societatea Comercial„ FLOAREA DE COLfi ’92 - S.R.L. a      Telecabinei nr. 52, jude˛ul Prahova, persoan„ de contact Elena
produselor necesare implement„rii proiectului: îDezvoltare      Chiriac - administrator, telefon 0244-322751.
tehnologic„ ∫i diversificarea produc˛iei de produse de          b) Costul pentru ob˛inerea documenta˛iei este de: 250.000 lei.
patiserie/cofet„rie”, din cadrul Programului îDezvoltarea ora∫elor    c) Data limit„ pentru solicitarea clarific„rilor: 15.12.2003.
prin stimularea activit„˛ii Óntreprinderilor mici ∫i mijlocii”.      6. a) Data limit„ pentru depunerea ofertelor este:
   2. a) Atribuirea contractului de furnizare se va face prin    22.12.2003, ora 16.00.
licita˛ie deschis„.                            Ofertele se vor depune la sediul Societ„˛ii Comerciale
   b) Se solicit„ oferte pentru Óncheierea unui contract de     FLOAREA DE COLfi ’92 - S.R.L. din localitatea Bu∫teni, Str.
furnizare produse prin cump„rare.
                                   Telecabinei nr. 52, jude˛ul Prahova.
   3. a) Locul de livrare a produselor contractate: Bu∫teni, Str.
                                     c) Ofertele vor fi redactate Ón limba rom‚n„.
Telecabinei nr. 52, jude˛ul Prahova.
                                     7. a) La deschiderea ofertelor are dreptul s„ asiste un
   b) se vor achizi˛iona urm„toarele produse:
                                   delegat al ofertantului.
   - camer„ frigorific„ 8 m3    1 buc. Cod CPSA 2923.13
                                     b) Ofertele vor fi deschise Ón ziua de 23.12.2003, ora 10, la
   - dulap frigorific 2 m3     1 buc. Cod CPSA 2923.13
                                   sediul Societ„˛ii Comerciale FLOAREA DE COLfi ’92 - S.R.L.
   - robot de cofet„rie de 60 l   1 buc. Cod CPSA 2953.16
                                   din localitatea Bu∫teni, Str. Telecabinei nr. 52, jude˛ul Prahova.
   - malaxor de 60 l        1 buc. Cod CPSA 2953.16
   - vitrin„ frigorific„      1 buc. cod CPSA 2923.13       8. Garan˛ia de participare la licita˛ie este Ón valoare de
   - mas„ de lucru frigorific„   1 buc. Cod CPSA 2923.13     10.615.000 lei, care reprezint„ 0,5 % din valoarea estimat„ a
   - ma∫in„ preambalat       1 buc. Cod CPSA 2953.16     contractului, constituit„ sub forma de scrisoare de garan˛ie
   - ma∫in„ de divizat       1 buc. Cod CPSA 2953.16     bancar„ Ón favoarea Societ„˛ii Comerciale FLOAREA DE COLfi
   - ma∫in„ de modelat       1 buc. Cod CPSA 2953.16     ’92 - S.R.L., valabil„ p‚n„ la data de: 31.01.2004.
   - ma∫in„ fabricat Ónghe˛at„   1 buc. Cod CPSA 2953.16       9. Finan˛area contractului se va face Ón propor˛ie de 49,9 %
   - friteuz„ pe gaz 8+8 l     1 buc. Cod CPSA 2953.16     din Programul îDezvoltarea ora∫elor prin stimularea activit„˛ii
   - ma∫in„ fabricat fursec     1 buc. Cod CPSA 2953.16     Óntreprinderilor mici ∫i mijlocii“ ∫i 50,1 % din surse proprii ale
   c) Furnizorii pot depune oferta pentru o parte sau pentru    Societ„˛ii Comerciale FLOAREA DE COLfi ’92 - S.R.L.
Óntreaga cantitate de produse solicitate.                 10. Nu se admite participarea la licita˛ie Ón asociere a mai
   4. Data limit„ de livrare a produselor: 31.01.2004.       multor grupuri de ofertan˛i.
             MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA a VI-a, Nr. 228/15.XII.2003                      13

  11. Ofertan˛ii trebuie s„ Óndeplineasc„ condi˛iile de         14. Nu vor fi luate Ón considerare ofertele alternative.
eligibilitate cuprinse Ón Ordonan˛a Guvernului nr. 60 din
                                     15. Nu se acord„ marj„ de preferin˛„ intern„.
25.04.2001 ∫i capacitatea tehnic„ ∫i economico-financiar„
conform Ordinului ministrului finan˛elor nr. 1012/2001.          16. Nu s-a publicat un anun˛ de inten˛ie.
  12. Perioada de valabilitate a ofertei - 40 zile.           17. Data transmiterii anun˛ului de participare c„tre Regia
  13. Contractul de furnizare se va atribui pe baza criteriului-   Autonom„ MONITORUL OFICIAL: 10.12.2003.
oferta cea mai avantajoas„ din punct de vedere tehnico-
economic.                                  (35/26.556)


  1. Autoritatea contractant„:                      8. Garan˛ia de participare: 215.750.000 lei.
  Societatea Comercial„ ELECTROCENTRALE BUCURE™TI            9. Modalit„˛i de finan˛are ∫i de plat„: finan˛are din surse
  Cod fiscal: R15189596.                       proprii.
  Adresa: Bucure∫ti, bd. Lacul Tei nr. 1-3, sectorul 2.         10. Nu se accept„ asocierea Óntre ofertan˛i.
  Telefon: 021/3037444; fax 021/3037511.                 11. Informa˛ii privind condi˛iile de eligibilitate, precum ∫i
  2. a) Procedura aplicat„ pentru atribuirea contractului de     cerin˛e minime cu privire la capacitatea tehnic„ ∫i la cea
furnizare: licita˛ie deschis„ Ón conformitate cu prevederile art. 9  economico-financiar„ pe care trebuie s„ le Óndeplineasc„
alin. (1) din Ordonan˛a de urgen˛„ a Guvernului nr. 60/2001,      ofertantul:
modificat„ ∫i completat„ prin Legea nr. 212/2002.             - cifra medie anual„ de afaceri pe ultimii 3 ani: 42,5 miliarde
  b) Tipul contractului: contract de furnizare produse.       lei - Ón cazul Ón care se va depune oferta pentru toate
  3. a) Locul de livrare a produselor: sucursalele apar˛in‚nd    sucursalele     apar˛in‚nd     Societ„˛ii   Comerciale
Societ„˛ii Comerciale ELECTROCENTRALE BUCURE™TI - S.A.         ELECTROCENTRALE BUCURE™TI - S.A.;
  b) Natura produselor ce se vor achizi˛iona:              -   pentru  oferta   depus„   pentru   SUCURSALA
  - acid clorhidric sintez„ 32 % - COD CPSA 2413.14, cantitate -   ELECTROCENTRALE BUCURE™TI - cifra medie de afaceri pe
5.175 tone                               ultimii 3 ani: 15,93 mld. lei;
  - sod„ caustic„ - le∫ie 100 % - COD CPSA 2413.15, cantitate -     -   pentru  oferta   depus„   pentru   SUCURSALA
1.495 tone                               ELECTROCENTRALE I™ALNIfiA - cifra medie de afaceri pe
  c) Ofertan˛ii pot depune oferte: pentru fiecare sucursal„ sub   ultimii 3 ani: 6,56 mld. lei;
form„ de pachet acid-sod„.                         -   pentru  oferta   depus„   pentru   SUCURSALA
  4. Data limit„ de livrare: conform graficului de livrare p‚n„   ELECTROCENTRALE CRAIOVA - cifra medie de afaceri pe
la 31.06.2004.                             ultimii 3 ani: 7,77 mld. lei;
  5. a) Documenta˛ia pentru elaborarea ∫i prezentarea ofertei      -   pentru  oferta   depus„   pentru   SUCURSALA
se poate ob˛ine de la Direc˛ia Comercial„ a societ„˛ii: bd. Lacul
                                    ELECTROCENTRALE MURE™ - cifra medie de afaceri pe
Tei nr. 1-3, et. 5, sectorul 2, Bucure∫ti, Óncep‚nd cu data de
                                    ultimii 3 ani: 2,1 mld. lei;
16.12.2003.
                                      -   pentru  oferta   depus„   pentru   SUCURSALA
  b) Costul unui exemplar este de 1.000.000 lei, plata
                                    ELECTROCENTRALE CONSTANfiA - cifra medie de afaceri pe
f„c‚ndu-se cash sau prin O.P. la sediul societ„˛ii.
                                    ultimii 3 ani: 10,14 mld. lei.
  c) Data limit„ pentru solicitarea clarific„rilor: 27.01.2004.
                                      12. Perioada pentru care ofertantul trebuie s„ Ó∫i men˛in„
  6. a) Data limit„ pentru depunerea ofertelor: 3.02.2004.
                                    oferta valabil„: 90 zile.
  b) Adresa la care trebuie depuse ofertele: bd. Lacul Tei nr.
                                      13. Criteriul care va fi utilizat pentru atribuirea contractului
1-3 - Direc˛ia Comercial„ (etaj 5), camera 502, sectorul 2,
                                    de servicii: pre˛ul cel mai sc„zut.
Bucure∫ti.
                                      14. Se interzice depunerea de oferte alternative.
  c) Limba Ón care trebuie redactate ofertele: limba rom‚n„.
                                      15. Se acord„ marj„ de preferin˛„ intern„.
  7. a) Persoanele admise s„ asiste la deschiderea ofertelor:
                                      16. Data transmiterii anun˛ului de participare c„tre Regia
comisia de evaluare ∫i reprezentan˛ii Ómputernici˛i ai ofertan˛ilor.
                                    Autonom„ MONITORUL OFICIAL: 10.12.2003.
  b) Data, ora ∫i locul deschiderii ofertelor: 3.02.2004, ora
12.00.                                   (36/26.570)


                         ACHIZIfiIE PUBLIC√ DE LUCR√RI
  1. Filiala de Distribu˛ie ∫i Furnizare a Energiei Electrice      b) Tipul contractului de lucr„ri pentru care sunt solicitate
îElectrica Oltenia” - S.A., cu sediul Ón Craiova, Str. Brestei     oferte:
nr. 2, telefon 0251/405555, 0248/205340, fax 0251/405104,         - contract de achizi˛ie public„ care are ca obiect execu˛ia
Ónregistrat„ Ón registrul comer˛ului cu nr. J 16/148/4.03.2002,    lucr„rii.
cod unic de Ónregistrare 14491102, anun˛„ reluarea procedurii
                                      3. a) Amplasamentul lucr„rii: municipiului Pite∫ti, jude˛ul
de achizi˛ie a lucr„rii:
                                    Arge∫.
  Modernizare servicii interne de c.c. ∫i c.a. Ón Sta˛ia Pite∫ti
Vest, jude˛ul Arge∫.                            b) Natura ∫i cerin˛ele de execu˛ie, caracteristicile generale
  2. a) Procedura aplicat„ pentru atribuirea contractului de     ale lucr„rii:
lucr„ri:                                  - reorganizarea circuitelor secundare ale sta˛iei Pite∫ti Vest
  - licita˛ie deschis„.                       prin implementarea unui sistem numeric distribuit (orientat spre
  14          MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA a VI-a, Nr. 228/15.XII.2003

celule) pentru cele dou„ LEA 110 kV ∫i serviciile proprii de c.c.       8. Garan˛ia pentru participare solicitat„: 50.000.000 lei
∫i c.a.                                  (pentru I.M.M. se aplic„ reducere 50 % conform Legii nr.
  c) Lucrarea nu este Ómp„r˛it„ Ón mai multe obiecte distincte.     133/1999).
  4. Termenul de execu˛ie: 12 luni.                     9. Modalit„˛i principale de finan˛are ∫i de plat„: surse proprii.
                                       10. Informa˛ii privind condi˛iile de eligibilitate, precum ∫i
  5. a) Un exemplar al documenta˛iei pentru elaborarea ∫i
                                     cerin˛ele minime cu privire la calitatea tehnico-financiar„ pe care
prezentarea ofertei se va ob˛ine de la S.D.F.E.E. Pite∫ti -
                                     trebuie s„ le Óndeplineasc„ ofertantul: conform instruc˛iunilor
Serviciul Energetic, Studii ∫i Urm„rirea Lucr„rilor de Investi˛ii -
                                     pentru ofertan˛i.
Pite∫ti, Bd. Republicii nr. 148, jude˛ul Arge∫, prin cump„rare
                                       Capacitatea economico-financiar„:
direct„.
                                       Cifra medie anual„ de afaceri 8.000.000 mii lei - 198.500
  b) Costul documenta˛iei: 600.000 lei, inclusiv TVA. Plata se
                                     euro (pentru I.M.M. se aplic„ reducere 50 % conform Legii
va face cu numerar la casieria S.D.F.E.E. Pite∫ti.
                                     nr. 133/1999).
  c) Data limit„ pentru solicitarea clarific„rilor: 5.01.2004.       Lichiditate general„ (active circulante/datorii curente x 100) > 100 %.
  6. a) Data limit„ pentru depunerea ofertelor: 13.01.2004, ora       Solvabilitate patrimonial„ (capital propriu/total pasiv x100) > 30 %
11.00.                                    ∫i s„ fi Óncheiat Ón ultimii 5 ani contracte pentru lucr„ri
  b) Adresa la care trebuie transmise/depuse ofertele:          similare Ón valoare de 2.000.000 mii lei (49.700 euro).
Sucursala de Distribu˛ie ∫i Furnizare a Energiei Electrice Oltenia      11. Perioada de valabilitate pentru care ofertantul poate s„-∫i
- S.D.F.E.E. Pite∫ti - Serviciul Energetic Studii ∫i Urm„rirea      men˛in„ oferta valabil„: 90 zile de la data deschiderii ofertelor.
Lucr„rilor de Investi˛ii - Pite∫ti, Bd. Republicii nr. 148, jude˛ul      12. Criteriul care va fi utilizat pentru atribuirea contractului
Arge∫.                                  de lucr„ri: oferta cea mai avantajoas„ din punct de vedere
  c) Limba Ón care trebuie redactat„ oferta: limba rom‚n„.       tehnico-economic.
  7. a) Persoanele admise s„ asiste la deschiderea ofertelor:        13. Nu se depun oferte alternative.
reprezentantul/reprezentan˛ii autoriza˛i corespunz„tori ai          14. Alte informa˛ii: -
ofertan˛ilor ∫i ai autorit„˛ii contractante.                 15. Nu s-a publicat anun˛ de inten˛ie.
                                       16. Data transmiterii anun˛ului de prezentare c„tre Regia
  b) Data, ora ∫i locul deschiderii ofertelor: 13.01.2004, ora
                                     Autonom„ MONITORUL OFICIAL: 9.12.2003.
12.00, la sediul Sucursalei de Distribu˛ie ∫i Furnizare a Energiei
Electrice - Pite∫ti, Bd. Republicii nr. 148, jude˛ul Arge∫.          (37/26.656)


                          ACHIZIfiII PUBLICE DE SERVICII


  Agen˛ia pentru Ocuparea For˛ei de Munc„ a Jude˛ului            7. Limba de redactare a ofertelor - limba rom‚n„.
Tulcea, cu sediul Ón Tulcea, str. Grigore Antipa nr. 10, tel.         8. Ofertantul trebuie s„ Ó∫i men˛in„ oferta valabil„ p‚n„ la
0240.516.858, fax 0240.512.171, e-mail ajofmtl@tim.ro, cod        data de 31 decembrie 2004.
fiscal 11403289, organizeaz„:                         9. Persoanele admise s„ asiste la deschiderea ofertelor:
  1. licita˛ie public„ deschis„, pentru atribuirea contractului de   director executiv, director MPM, director buget.
fomare profesional„, Ón urm„toarele meserii: zidar, dulgher,
                                       10. Data, ora ∫i locul deschiderii ofertelor: 5 ianuarie 2004.
faian˛ar, zugrav, t‚mplar universal, sudor electric, sudor autogen,
                                       11. Garan˛iile pentru participare solicitate: -
sudor Ón mediu protector, l„c„tu∫ mecanic, l„c„tu∫ construc˛ii
                                       12. Informa˛ii privind condi˛iile de eligibilitate:
metalice ∫i navale, cus„tor piese din piele ∫i Ónlocuitor,
Ómpletitor papur„, electrician de Óntre˛inere ∫i repara˛ii, osp„tar,     1. declara˛ie pe propria r„spundere completat„ (formular tip B1);
buc„tar, brutar, patiser, operator confec˛ioner industrial, instalator    2. certificate constatatoare privind Óndeplinirea obliga˛iilor
Ónc„lzire central„ ∫i gaze, v‚nz„tor, utilizator microcalculator     exigibile de plat„ a impozitelor ∫i taxelor c„tre stat, inclusiv cele
IBM-PC, coafor, recep˛ioner„, camerist„, Óngrijitor de copii,       locale (formulare tip eliberate de autorit„˛ile comtepente din ˛ar„
Óngrijitor b„tr‚ni la domiciliu, Óngrijitor bolnavi la domiciliu, agent  Ón care candidatul/ofertantul este rezident);
de asigur„ri, contabilitate asistat„ pe calculator.              3. documente care privesc Ónregistrarea;
  Codul serviciilor - CPSA 8042.                      - certificatul eliberat de Oficiul registrului comer˛ului;
  2. Serviciile vor fi prestate Ón localit„˛i din jude˛ul Tulcea.    documente care atest„ faptul c„ ofertantul are printre obiectele
  3. Termenul limit„ de prestare a serviciilor: trim. I 2005.      de activitate fomarea profesional„.
  Documenta˛ia pentru elaborarea ∫i prezentarea ofertei se
                                       13. Cerin˛ele minime cu privire la capacitatea tehnic„ ∫i la
poate ob˛ine gratuit de la Direc˛ia Managementul Pie˛ei Muncii
                                     cea economico-financiar„ pe care trebuie s„ o Óndeplineasc„
din cadrul AJOFM Tulcea, Compartiment Formare Profesional„,
                                     ofertan˛ii pentru a se considera califica˛i:
tel. 0240.516.858.
  4. Data limit„ pentru solicitarea clarific„rilor este:          7. fi∫a de informare general„ (formular B2 din sec˛iunea IV);
15 decembrie 2003.                              8. lista cuprinz‚nd subcontractan˛ii Ónso˛it„ ∫i de acordurile
  Data limit„ pentru depunerea ofertelor este: 24 decembrie       de subcontractare. Subcontractan˛ii care urmeaz„ s„
2003.                                   Óndeplineasc„ mai mult de 10 % (Ón exprimare valoric„) din
  6. Adresa la care trebuie transmise ofertele: AJOFM Tulcea,      contractul de achizi˛ie public„ trebuie s„ completeze cu propriile
str. Grigore Antipa nr. 10 CP 8800.                    date Formularul B2 din sec˛iunea IV;
             MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA a VI-a, Nr. 228/15.XII.2003                       15

  9. fi∫a/fi∫e de informa˛ii privind experien˛a similar„ (formular     3. Hot„r‚rea Guvernului nr. 377/2002 procedurile privind
B3 din sec˛iunea IV) op˛ional;                      accesul la m„surile pentru ocuparea for˛ei de munc„,
  10. declara˛ia care con˛ine informa˛ii privind dot„rile       modalit„˛ile de finan˛are ∫i instruc˛iunile de implementare a
specifice, utilajele, echipamentul tehnic, laboratoare ∫i alte      acestora.
mijloace fixe pe care ofertantul se angajeaz„ s„ le utilizeze        16. Criteriul care va fi utilizat pentru atribuirea contractului
pentru Óndeplinirea contractului;                    de servicii: selec˛ie pe baza raportului calitate/cost.
  11. prezentarea CV-ului ∫i copii dup„ actele de studii,         Va fi desemnat c‚∫tig„tor furnizorul care va ob˛ine punctajul
pentru personalul de specialitate, responsabil direct cu         maxim la evaluarea ofertei tehnice.
Óndeplinirea contractului;                          Œn cazul Ón care mai mul˛i ofertan˛i au punctaj egal la
  12. bilan˛ul contabil din anul precedent, vizat ∫i Ónregistrat    evaluarea ofertei tehnice, se deschid ofertele financiare ∫i este
de organele competente, balan˛a ultimei luni, acte privind        desemnat c‚∫tig„tor furnizorul care prezint„ oferta financiar„ cu
solvabilitatea ofertantului.                       valoarea cea mai sc„zut„, AJOFM rezerv‚ndu-∫i dreptul de a
  14. Clien˛i eligibili - ∫omeri afla˛i Ón eviden˛a AJOFM Tulcea.    negocia oferta financiar„ cu acesta Ón limita bugetului alocat.

  15. Prevederile legale vizate:                      17. Data public„rii Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea a
                                     VI-a - Achizi˛ii publice, a anun˛ului de inten˛ie: 11 decembrie 2003.
  1. Ordonan˛a de urgen˛„ a Guvernului nr. 60/2001 privind
achizi˛iile publice;                            16. Data transmiterii anun˛ului de participare c„tre Regia
                                     Autonom„ MONITORUL OFICIAL: 5 decembrie 2003.
  2. Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigur„rilor pentru
∫omaj ∫i stimularea ocup„rii for˛ei de munc„;                 (38/26.546)
  1. Autoritatea contractant„: S.N.T.F.M. îCFR MARF√” - S.A.        b) Depunerea ofertelor se va face la sediul nostru din
Sucursala Constan˛a, cu sediul Ón Constan˛a, Bd. 1 Decembrie 1918    Constan˛a, Bd. 1 Decembrie 1918 nr. 2, camera P 22 - 23.
nr. 2, tel./fax. 0241 - 638072, organizeaz„ licita˛ie deschis„        c) Limba Ón care trebuie redactat„ oferta este limba rom‚n„.
pentru atribuirea unui contract de prestare servicii, Ón           7. a) Persoanele admise s„ asiste la deschiderea ofertelor
conformitate cu prevederile Ordonan˛ei de Urgen˛„ a Guvernului      sunt cele nominalizate Ón comisia de evaluare, invita˛ii din
Rom‚niei nr. 60/2001, privind achizi˛iile publice ∫i H.G. nr.      partea adutorit„˛ii contractante ∫i delega˛i Ómputernici˛i ai
461/2001.                                societ„˛ii ofertante.
  2. a) Procedura aplicat„ pentru atribuirea contractului de        b) ™edin˛a de deschidere a ofertelor va avea loc Ón data
servicii: licita˛ie public„ deschis„.                  de 2.02.2004 ora 12.00, la sediul nostru din Constan˛a,
  b) Tipul contractului de servicii pentru care sunt solicitate    Bd. 1 Decembrie 1918 nr. 2.
oferte: salubrizare Ón spa˛ii administrative ∫i de cazare ale        8. Garan˛iile de participare la licita˛ie au fost stabilite dup„
unit„˛ilor din Sucursala CFR                       cum urmeaz„:
  3. a) Locul de prestare a serviciilor: Constan˛a, Cap Midia,       - pentru Lotul 1 - 6.000.000 lei;
Medgidia, Negru Vod„, Fete∫ti, C„l„ra∫i.                   - pentru Lotul 2 - 9.000.000 lei;
  b) Categoria serviciilor ce se vor achizi˛iona: activit„˛i de      - pentru Lotul 3 - 3.500.000 lei;
Óntre˛inere ∫i cur„˛are a cl„dirilor - codul CPSA: 7470.           - pentru Lotul 4 - 2.500.000 lei.
  Serviciile constau Ón efectuarea cur„˛eniei Ón spa˛iile         Dac„ societ„˛ile ofertante se Óncadreaz„ Ón condi˛iile I.M.M.,
administrative ale unit„˛ilor din subordinea Sucursalei CFR Marf„    acestea vor achita garan˛ia de participare Ón propor˛ie de 50 %.
Constan˛a, acestea fiind Ómp„r˛ite Ón 4 (patru) loturi, dup„ cum       9. Finan˛area serviciului se asigur„ din fondurile proprii ale
urmeaz„:                                 S.N.T.F.M. CFR MARF√ - S.A., Sucursala Constan˛a, prev„zute
  - Lot 1 - sediul Sucursalei CFR Marf„ Constan˛a;           Ón bugetul de venituri ∫i cheltuieli pe anul 2004.
  - Lot 2 - Sedii Subunit„˛i din Fete∫ti ∫i Palas;             10. Forma juridic„ Ón care trebuie s„ se legalizeze
  - Lot 3 - Sedii Puncte de lucru dispersate;             asocierea: nu se accept„ asocierea.
  - Lot 4 - sedii Centrul de Calificare Palas;               11. a) Condi˛iile de eligibilitate:
  c) Se vor depune oferte pentru fiecare lot.               - certificatele constatatoare solicitate cu privire la Óndeplinirea
  4. Durata de prestare a serviciilor va fi de 12 luni.        obliga˛iilor de plat„ a impozitelor ∫i taxelor c„tre stat, inclusiv
  5. a) Documenta˛ia pentru elaborarea ∫i prezentarea ofertei     cele locale, precum ∫i a contribu˛iei pentru asigur„rile sociale de
se poate ob˛ine de la sediul organizatorului, Constan˛a Bd.       stat cu referire la data de 30.11.2003 sau ulterior p‚n„ la data
1 Decembrie 1918 nr. 2, camera P 22 - 23, iar rela˛ii          depunerii ofertelor.
suplimentare se pot ob˛ine de la tel./fax. 0241 - 638072 sau tel.      b) Cerin˛ele minime solicitate de beneficiar sunt:
0241 - 589666.                                - Experien˛a similar„ - cel pu˛in un contract similar Ón ultimii
  b) Documenta˛ia se poate achizi˛iona Ón urma             3 ani, cu valoare egal„ sau mai mare dec‚t:
depunerii/transmiterii unei adrese de interes; plata se efectueaz„      15.000 euro - Lot 1
prin numerar la caseria unit„˛ii, la pre˛ul de 200.000 lei f„r„       22.000 euro - Lot 2
T.V.A.                                    9.000 euro - Lot 3
  c) Data limit„ pentru solicitarea clarific„rilor este: 21.01.2003.    6.000 euro - Lot 4
  6. a) Data limit„ pentru depunerea ofertantelor este:          - Cifra medie anual„ de afaceri Ón ultimii 3 ani s„ fie egal„
30.01.2003, ora 12,00.                          sau mai mare dec‚t:
  16          MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA a VI-a, Nr. 228/15.XII.2003

  45.000 euro - Lot 1                           13. Criteriul pentru atribuirea contractului de servicii este
  66.000 euro - Lot 2                          pre˛ul cel mai mic.
                                       14. Nu se accept„ oferte alternative.
  27.000 euro - Lot 3
                                       15. Se accept„ numai for˛„ de munc„ rom‚neasc„
  18.000 euro - Lot 4                          (persoane cu cet„˛enie rom‚n„).
  (Cursul BNR de convertibilitate este cel din data de           16. Nu a fost publicat anun˛ de inten˛ie.
20.01.2003).                                 17. Data transmiterii anun˛ului de participare c„tre Regia
  12. Perioada pentru care ofertantul trebuie s„ Ó∫i men˛in„      Autonom„ MONITORUL OFICIAL: 10.12.2003.
oferta valabil„ este de 60 de zile.                      (39/26.554)
  1. Denumirea, codul fiscal, adresa, num„rul de telefon,          7. a) Persoanele admise s„ asiste la deschiderea ofertelor:
telegraf, telex, telefax ale autorit„˛ii contracte: C. N.         reprezentan˛ii Ómputernici˛i ai ofertan˛ilor (maximum 2 persoane
TRANSELECTRICA - S.A., cu sediul Ón Bucure∫ti, bd. General        din partea fiec„rui ofertant) ∫i membrii comisiei de evaluare.
Gh. Magheru nr. 33, tel. 30.35.617, fax 01.30.35.670, cod fiscal       b) Data, ora ∫i locul deschiderii ofertelor: 9.01.2004, ora
R 13328043.                                11.00.
  2. a) Procedura aplicat„ pentru atribuirea contractului de        8. Garan˛iile pentru participare solicitate: scrisoare de
servici: licita˛ie deschis„ - reluare.                  garan˛ie bancar„, Ón cuantumul precizat Ón cadrul documenta˛iei
  b) Tipul contractului de servicii pentru care sunt solicitate     pentru elaborarea ∫i prezentarea ofertei.
oferte: contract de servicii.                         9. Modalit„˛ile principale de finan˛are ∫i de plat„ ∫i/sau
  3. a) Locul de prestare a serviciilor: la adresa achizitorului.    referirile la prevederile care le reglementeaz„: finan˛are din
  b) Categoria serviciilor ce se vor achizi˛iona ∫i descrierea     surse proprii.
acestora: consultan˛„ pentru actualizarea planului de afaceri         10. Forma juridic„ Ón care trebuie s„ se legalizeze
al C.N. TRANSELECTRICA - S.A., codul CPSA 7414.12.            asocierea grupului de ofertan˛i c„rora li s-a atribuit contractul de
  c) Indica˛ii referitoare la posibilit„˛ile ofertan˛ilor de a depune  servicii: nu se impune o anumit„ form„ juridic„ de asociere.
oferta pentru o parte sau pentru Óntreaga gam„ de servicii          11. Informa˛ii privind condi˛iile de eligibilitate, precum ∫i
solicitate: se pot depune oferte numai pentru tot pachetul de       cerin˛ele minime cu privire la capacitatea tehnic„ ∫i la cea
servicii mena˛ionat la pct. 3b. Oferta trebuie s„ r„spund„        economico-financiar„ pe care trebuie s„ le Óndeplineasc„
cerin˛elor caietului de sarcini.                     ofertantul sunt precizate Ón documenta˛ia pentru elaborarea ∫i
  4. Durata limit„ de prestare a serviciilor: maximum 12 luni      prezentarea ofertei.
de la semnarea contractului.                         12. Vor fi admise ca executan˛i numai societ„˛ile care vor
  5. a) Denumirea ∫i adresa serviciului/compartimentului de la
                                     face dovada c„ dispun de speciali∫ti cu o experien˛„ de
care se poate ob˛ine un exemplar al documenta˛iei pentru
                                     minimum 5 ani Ón domeniu.
elaborarea ∫i prezentarea ofertei ∫i modalitatea de ob˛inere a
                                       13. Perioada pentru care ofertantul trebuie s„ men˛in„ oferta
exemplarului respectiv: adresa este conform pct. 1, Direc˛ia
                                     valabil„: minimum 90 de zile calendaristice.
Planificare Marketing, tel. 30.35.963 (Nicolae Miu˛u), etajul 4,
                                       14. Criteriul care va fi utilizat pentru atribuirea contractului
camera 79.
                                     de servicii: oferta cea mai avantajoas„ din punct de vedere
  b) Costul ∫i condi˛iile de plat„ pentru ob˛inerea acestui
                                     tehnico-economic.
exemplar: nu este cazul.
                                       15. Se accept„ depunerea de oferte alternative.
  c) Data limit„ pentru solicitarea clarific„rilor: 23.12.2003.
                                       16. Data public„rii Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea a
  6. a) Data limit„ pentru depunerea ofertelor: 9.01.2004, ora
                                     VI-a, Achizi˛ii publice, a anun˛ului de inten˛ie: 3 martie 2003.
10.00.
                                       17. Data transmiterii anun˛ului de participare c„tre Regia
  b) Adresa la care trebuie transmise/depuse ofertele: conform
                                     Autonom„ MONITORUL OFICIAL: 9.12.2003.
pct. 1, Registratura general„, parter.
  c) Limba Ón care trebuie redactate ofertele: limba rom‚n„.         (40/26.555)                    ANUNfiURI          DE    ATRIBUIRE
         A   CONTRACTELOR                DE    ACHIZIfiIE         PUBLIC√

                          ACHIZIfiII PUBLICE DE PRODUSE
  Prim„ria Municipiului Ia∫i, cu sediul Ón bd. ™tefan cel Mare       Data semn„rii contractului de achizi˛ie de produse:
                                     12.11.2003.
∫i Sf‚nt nr. 45, cod fiscal 4541580, tel./fax 0232/258190.
                                       Criteriul utilizat pentru atribuirea contractului: pre˛ul cel mai
  Procedura aplicat„ pentru atribuirea contractului de achizi˛ie
                                     sc„zut.
de produse: licita˛ie deschis„.                       Num„rul de oferte primite: 12.
             MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA a VI-a, Nr. 228/15.XII.2003                     17

  Ofertantul c‚∫tig„tor: S.C. CG&GC INTELLIGENT              Valoarea ∫i partea din achizi˛ie care urmeaz„ s„ fie
TEHNOLOGY - S.A., cu sediul Ón Bucure∫ti, Calea 13           subcontractat„: nu este cazul.
Septembrie nr. 121, sectorul 5.                      Data public„rii anun˛ului de participare Ón Monitorul Oficial al
  Scopul achizi˛iei: achizi˛ionarea a 2 buc„˛i imprimant„       Rom‚niei, Partea a VI-a: 20.03.2003.
Brother HL 1450, cod CPSA 3002.90, 3220.20 ∫i 6423.11.           Data transmiterii anun˛ului de atribuire a contractului de
                                    achizi˛ie de produse: 9.12.2003.
  Pre˛ul achizi˛iei contractate este de 20.104.700 lei (f„r„
T.V.A.).                                  (41/26.531)  Prim„ria Municipiului Ia∫i, cu sediul Ón bd. ™tefan cel Mare      Scopul achizi˛iei: achizi˛ionarea a 12 buc„˛i calculatoare
∫i Sf‚nt nr. 45, cod fiscal 4541580, tel./fax 0232/258190.       Comrace Elite AMD Duron 1300 MHz, aflate Ón folosin˛a Ateneu
  Procedura aplicat„ pentru atribuirea contractului de achizi˛ie    Tatarasi, cod CPSA 3002.90, 3220.20 ∫i 6423.11.
                                      Pre˛ul achizi˛iei contractate este de 283.794.840 lei (f„r„
de produse: licita˛ie deschis„.
                                    T.V.A.).
  Data semn„rii contractului de achizi˛ie de produse:
                                      Valoarea ∫i partea din achizi˛ie care urmeaz„ s„ fie
6.06.2003.                               subcontractat„: nu este cazul.
  Criteriul utilizat pentru atribuirea contractului: pre˛ul cel mai    Data public„rii anun˛ului de participare Ón Monitorul Oficial al
sc„zut.                                 Rom‚niei, Partea a VI-a: 20.03.2003.
  Num„rul de oferte primite: 12.                     Data transmiterii anun˛ului de atribuire a contractului de
  Ofertantul c‚∫tig„tor: S.C. UNITRADE SYSTEMS - S.A., cu       achizi˛ie de produse: 9.12.2003.
sediul Ón Ia∫i, str. P„curari nr. 132, bl. 602, parter.           (42/26.532)  Prim„ria Municipiului Ia∫i, cu sediul Ón bd. ™tefan cel Mare      Scopul achizi˛iei: achizi˛ionarea a 3 buc„˛i calculator Alpix
∫i Sf‚nt nr. 45, cod fiscal 4541580, tel./fax 0232/258190.       Platinix AMD Athlon XP 1800, cod CPSA 3002.90, 3220.20 ∫i
  Procedura aplicat„ pentru atribuirea contractului de achizi˛ie   6423.11.
                                      Pre˛ul achizi˛iei contractate este de 86.363.472 lei (f„r„
de produse: licita˛ie deschis„.
                                    T.V.A.).
  Data semn„rii contractului de achizi˛ie de produse:
                                      Valoarea ∫i partea din achizi˛ie care urmeaz„ s„ fie
12.11.2003.                               subcontractat„: nu este cazul.
  Criteriul utilizat pentru atribuirea contractului: pre˛ul cel mai   Data public„rii anun˛ului de participare Ón Monitorul Oficial al
sc„zut.                                 Rom‚niei, Partea a VI-a: 20.03.2003.
  Num„rul de oferte primite: 12.                     Data transmiterii anun˛ului de atribuire a contractului de
  Ofertantul c‚∫tig„tor: S.C. NET BRINEL COMPUTERS, cu        achizi˛ie de produse: 9.12.2003.
sediul Ón Cluj-Napoca, str. N. Titulescu nr. 4.               (43/26.533)


  Prim„ria Municipiului Ia∫i, cu sediul Ón bd. ™tefan cel Mare      Scopul achizi˛iei: materiale necesare Óntre˛inerii iluminatului
∫i Sf‚nt nr. 45, cod fiscal 4541580, tel./fax 0232/258190.       public stradal ∫i a celui de incint„, cod CPSA 3150.1; 3150.11;
  Procedura aplicat„ pentru atribuirea contractului de achizi˛ie   3150.13; 3150.2; 3150.3.
de produse: licita˛ie deschis„.                      Pre˛ul achizi˛iei contractate este de 105.339.000 lei (f„r„
  Data semn„rii contractului de achizi˛ie de produse:         T.V.A.).
12.11.2003.                                Valoarea ∫i partea din achizi˛ie care urmeaz„ s„ fie
  Criteriul utilizat pentru atribuirea contractului: pre˛ul cel mai  subcontractat„: nu este cazul.
sc„zut.                                  Data public„rii anun˛ului de participare Ón Monitorul Oficial al
  Num„rul de oferte primite: patru.                  Rom‚niei, Partea a VI-a: 11.06.2003.
  Ofertantul c‚∫tig„tor: S.C. FLASH LIGHTING SERVICES -         Data transmiterii anun˛ului de atribuire a contractului de
S.A., cu sediul Ón Bucure∫ti, str. Dimitrie Pompei nr. 5-7,       achizi˛ie de produse: 9.12.2003.
sectorul 2.                                 (44/26.534)


  Prim„ria Municipiului Ia∫i, cu sediul Ón bd. ™tefan cel Mare      Data semn„rii contractului de achizi˛ie de produse:
∫i Sf‚nt nr. 45, cod fiscal 4541580, tel./fax 0232/258190.       12.11.2003.
  Procedura aplicat„ pentru atribuirea contractului de achizi˛ie     Criteriul utilizat pentru atribuirea contractului: pre˛ul cel mai
de produse: licita˛ie deschis„.                     sc„zut.
    18           MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA a VI-a, Nr. 228/15.XII.2003

    Num„rul de oferte primite: patru.                    Valoarea ∫i partea din achizi˛ie care urmeaz„ s„ fie
  Ofertantul c‚∫tig„tor: S.C. LUXTEN LIGHTING CO - S.A.,          subcontractat„: nu este cazul.
cu sediul Ón Timi∫oara, Str. Buzia∫ului nr. 26 (Sucursala
                                        Data public„rii anun˛ului de participare Ón Monitorul Oficial al
Bucure∫ti - str. Par‚ng nr. 76, sectorul 6).
                                      Rom‚niei, Partea a VI-a: 11.06.2003.
  Scopul achizi˛iei: materiale necesare Óntre˛inerii iluminatului
public stradal ∫i a celui de incint„, cod CPSA 3150.1; 3150.11;        Data transmiterii anun˛ului de atribuire a contractului de
3150.13; 3150.2; 3150.3.
                                      achizi˛ie de produse: 9.12.2003.
  Pre˛ul achizi˛iei contractate este de 880.326.900 lei (f„r„
T.V.A.).                                     (45/26.535)   C.N. TRANSELECTRICA - S.A. - S.T. Craiova, Str. Brestei          Natura ∫i cantitatea produselor ce se vor livra de ofertantul
nr. 5, Ónregistrat„ Ón registrul comer˛ului cu nr. J 16/523/2000,      c‚∫tig„tor: aparat de monitorizare “on line” a concentra˛iilor de
av‚nd codul unic de Ónregistrare 10997485.                 hidrogen ∫i ap„ pentru autotransformatorul 400 MVA UP ∫i UR
   Procedura aplicat„ pentru atribuirea contractului de furnizare:
                                      (AT3) din sta˛ia Por˛ile de Fier - 2 buc„˛i, cod CPSA 3320.45.
licita˛ie deschis„.
                                        Pre˛ul contractului: 1.187.021.668 lei.
   Data semn„rii contractului de furnizare: 25.11.2003.
   Criteriul utilizat pentru atribuirea contractului de furnizare:      Alte informa˛ii: licita˛ia s-a repetat de dou„ ori, de fiecare
pre˛ul cel mai sc„zut.                           dat„ prezent‚ndu-se o singur„ ofert„.
   Num„rul de oferte primite: 1 (una).                    Data public„rii Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea a VI-
   Denumirea ∫i adresa ofertantului c‚∫tig„tor: S.C. ADREM        a, Achizi˛ii publice, a anun˛ului de participare: 5.11.2003.
INVEST - S.R.L. Bucure∫ti, cu sediul Ón Bucure∫ti, str. Badea         Data transmiterii anun˛ului de atribuire c„tre Regia Autonom„
C‚r˛an nr. 15, sectorul 2, Ónregistrat„ Ón registrul comer˛ului cu
                                      MONITORUL OFICIAL: 10.12.2003.
nr. J 40/30838/1992, av‚nd codul unic de Ónregistrare R
3020924.                                     (46/26.536)
    ™coala de Agen˛i de Poli˛ie “Vasile Lasc„r” cu sediul Ón       anun˛„ atribuirea urm„toarelor contracte de achizi˛ie public„ Ón
C‚mpina, bd. Carol I nr. 201, jude˛ul Prahova, cod fiscal          cursul anului 2003:
2845206, tel. 0244/336251; 0244/336252; fax 0244/333650,

              Data semn„rii Nr. de     Denumirea        Adresa       Denumirea            P r e ˛
Nr.     Procedura                                                  Codul
               contr. de  oferte    ofertantului      ofertantului    produselor ce          unitar cu
crt.     aplicat„                                                  CPSA
               furnizare  primite    c‚∫tig„tor       c‚∫tig„tor      se vor livra          T.V.A.

1.   Licita˛ie deschis„  2.12.2003   2    S.C. POST√V√RIA    ™os. Morarilor nr. 1,  Stof„ tergal      1722.10  190.400,00
                          ROM¬N√ - S.A.     sectorul 2       bleumarin indigo
                          Bucure∫ti
2.   Licita˛ie deschis„  2.12.2003   2    S.C. TIFFANY &    Str. Dulgherilor nr. 17, Stof„ camgarn
                          COLE - S.R.L. Sibiu  jude˛ul Sibiu      bleumarin indigo   1722.10  276.728,55

    Criteriul utilizat a fost Ón mod exclusiv pre˛ul cel mai sc„zut,    Anun˛ul de participare s-a publicat Ón Monitorul Oficial al
Ón condi˛iile respect„rii cerin˛elor din specifica˛iile tehnice ale     Rom‚niei, Partea a VI-a, Achizi˛ii publice, nr. 11/22.01.2003.

produselor.                                   (47/26.548)  1. Denumirea, codul fiscal ∫i adresa autorit„˛ii contractante:       6. Denumirea (numele) ∫i adresa ofertantului c‚∫tig„tor: S.C.
Inspectoratul General al Poli˛iei de Frontier„, cod fiscal
                                      AGDESY - S.R.L., cu sediul Ón Vicovu de Jos nr. 339, jude˛ul
4193222, cu sediul Ón Bucure∫ti, str. R„zoare nr. 2-4, telefon
4132598, tel./fax 4103511.                         Suceava.
  2. Procedura aplicat„ pentru atribuirea contractului de
                                        7. Natura ∫i cantitatea produselor care se vor livra de c„tre
furnizare: licita˛ie deschis„.
  3. Data semn„rii contractului de furnizare: 27.11.2003.         fiecare ofertant c‚∫tig„tor, valoarea contractului, codul CPSA:
  4. Criteriul utilizat pentru atribuirea contractului de furnizare:
                                      Ónc„l˛„minte 9.540 perechi, valoarea contractului 10.575.054.000
pre˛ul cel mai sc„zut.
  5. Num„rul de oferte primite: patru.                  lei, cod CPSA 1930.1.
               MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA a VI-a, Nr. 228/15.XII.2003                          19

  8. Data public„rii Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei,               9. Data transmiterii anun˛ului de atribuire c„tre Regia
Partea a VI-a, Achizi˛ii publice, a anun˛ului de participare:           Autonom„ MONITORUL OFICIAL: 10.12.2003.
8.09.2003.                                       (48/26.566)


  1. Denumirea, codul fiscal ∫i adresa autorit„˛ii contractante:           6. Denumirea (numele) ∫i adresa ofertantului c‚∫tig„tor: S.C.
Inspectoratul General al Poli˛iei de Frontier„, cod fiscal             PICENA MANIFATTURE - S.A., cu sediul Ón Bucure∫ti, str.
                                          Axinte Uricariu nr. 1, bl. 3, ap. 111, sectorul 1.
4193222, cu sediul Ón Bucure∫ti, str. R„zoare nr. 2-4, telefon
                                            7. Natura ∫i cantitatea produselor care se vor livra de c„tre
4132598, interior 19409, tel./fax 4103511.                     fiecare ofertant c‚∫tig„tor, valoarea contractului, codul CPSA:
  2. Procedura aplicat„ pentru atribuirea contractului de            3.500 buc„˛i pantalon tercot var„, valoare contract
furnizare: licita˛ie deschis„.                           3.204.967.500 lei, cod CPSA 1822.24.
                                            8. Data public„rii Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea a
  3. Data semn„rii contractului de furnizare: 19.11.2003.
                                          VI-a, Achizi˛ii publice, a anun˛ului de participare: 17.09.2003.
  4. Criteriul utilizat pentru atribuirea contractului de furnizare:         9. Data transmiterii anun˛ului de atribuire c„tre Regia
pre˛ul cel mai sc„zut.                               Autonom„ MONITORUL OFICIAL: 10.12.2003.
  5. Num„rul de oferte primite: dou„.                         (49/26.567)  1. Denumirea, codul fiscal ∫i adresa autorit„˛ii contractante:           6. Denumirea (numele) ∫i adresa ofertantului c‚∫tig„tor: S.C.
Inspectoratul General al Poli˛iei de Frontier„, cod fiscal             MIMAPROD - S.R.L., cu sediul Ón R‚mnicu V‚lcea, str. Gen.
                                          Magheru nr. 18, bl. P1, parter.
4193222, cu sediul Ón Bucure∫ti, str. R„zoare nr. 2-4, telefon
                                            7. Natura ∫i cantitatea produselor care se vor livra de c„tre
4132598, interior 19409, tel./fax 4103511.                     fiecare ofertant c‚∫tig„tor, valoarea contractului, codul CPSA:
  2. Procedura aplicat„ pentru atribuirea contractului de            2.300 buc„˛i pantalon tercot cu mesad„ deta∫abil„, valoare
furnizare: licita˛ie deschis„.                           contract 4.317.371.170 lei, cod CPSA 1822.24.
                                            8. Data public„rii Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea a
  3. Data semn„rii contractului de furnizare: 19.11.2003.
                                          VI-a, Achizi˛ii publice, a anun˛ului de participare: 17.09.2003.
  4. Criteriul utilizat pentru atribuirea contractului de furnizare:         9. Data transmiterii anun˛ului de atribuire c„tre Regia
pre˛ul cel mai sc„zut.                               Autonom„ MONITORUL OFICIAL: 10.12.2003.
  5. Num„rul de oferte primite: dou„.                         (50/26.568)  1. Denumirea, codul fiscal ∫i adresa autorit„˛ii contractante:          7. Natura ∫i cantitatea produselor care se vor livra de c„tre
Inspectoratul General al Poli˛iei de Frontier„, cod fiscal
                                          fiecare ofertant c‚∫tig„tor, valoarea contractului, codul CPSA:
4193222, cu sediul Ón Bucure∫ti, str. R„zoare nr. 2-4, telefon
4132598, interior 19409, tel./fax 4103511.                     900 perechi Ónc„l˛„minte, valoarea contractului 1.534.518.090
  2. Procedura aplicat„ pentru atribuirea contractului de            lei, cod CPSA 1930.1.
furnizare: licita˛ie deschis„.
  3. Data semn„rii contractului de furnizare: 27.11.2003.              8. Data public„rii Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea a VI-a,
  4. Criteriul utilizat pentru atribuirea contractului de furnizare:       Achizi˛ii publice, a anun˛ului de participare: 8.09.2003.
pre˛ul cel mai sc„zut.
  5. Num„rul de oferte primite: patru.                       9. Data transmiterii anun˛ului de atribuire c„tre Regia Autonom„
  6. Denumirea (numele) ∫i adresa ofertantului c‚∫tig„tor: S.C.         MONITORUL OFICIAL: 10.12.2003.
ARPITEX - S.A., cu sediul Ón Bucure∫ti, str. Doamna Chiajna
nr. 26, sectorul 3.                                   (51/26.569)


                             ACHIZIfiII PUBLICE DE LUCR√RI
   1. Autoritatea contractant„: R.A. AP√ CANAL Oradea, str. D.           5. Num„rul de oferte primite: 4 (patru) oferte.
Zamfirescu nr. 3, telefon 0259/236909, 0259/236934, fax                6. Denumirea ∫i adresa ofertantului c‚∫tig„tor: S.C.
0259/432576, cod fiscal R 54760.                          TELECONSTRUCfiIA - S.A. Bucure∫ti, Str. F‚nului nr. 3-5, sectorul
   2. Procedura aplicat„ pentru atribuirea contractului de lucr„ri:       6, Bucure∫ti.
licita˛ie deschis„.                                  7. Categoria lucr„rilor executate: Ónlocuire ∫i extindere re˛ea de
   3. Data semn„rii contractului de lucr„ri: 27.11.2003.            ap„ ∫i canalizare menajer„ str. Gh. Doja Oradea, cod CPSA 4525.21.
   4. Criteriul utilizat pentru atribuirea contractului de lucr„ri: licita˛ie    8. Pre˛ul: 2.553.993,382 mii lei din care 407.780,456 mii lei
deschis„.                                     T.V.A.
  20            MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA a VI-a, Nr. 228/15.XII.2003

  9. Data public„rii anun˛ului de participare Ón Monitorul Oficial al      10. Data transmiterii anun˛ului de atribuire c„tre Regia Autonom„
Rom‚niei, Partea a VI-a: Monitorul Oficial al Rom‚niei nr.            MONITORUL OFICIAL: 10.12.2003.

179/6.10.2003.                                    (52/26.537)
   1. Societatea Comercial„ FDFEE ELECTRICA MUNTENIA               6. Ofertantul c‚∫tig„tor: Societatea Comercial„ ENERGETICA
NORD - S.A., Sucursala de Distribu˛ie ∫i Furnizare a Energiei          PRESTSERV - S.R.L. Br„ila.
Electrice Br„ila, cod fiscal 14781831, cu sediul Ón Br„ila, Str. Plevnei      7. Categoria lucr„rilor executate: cod CPSA 4525.15.
nr. 23, jude˛ul Br„ila, telefon 0239/616930, fax 0239/605331, a           8. Pre˛ul lucr„rii contractate: 18.669.209.000 lei (f„r„ TVA).
atribuit contractul de lucr„ri care are ca obiect:                 9. Valoarea ∫i partea din contractul de lucr„ri care urmeaz„ s„
   “Distribuitor 20 kV Óntre Sta˛ia 110/20/6kV Hipodrom ∫i sta˛ia       fie subcontractat„: nu este cazul.
110/20/6 kV Pisc, Br„ila”.
                                          10. Data public„rii Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea
   2. Procedura aplicat„ pentru atribuirea contractului de lucr„ri:
                                         a VI-a, Achizi˛ii publice, a anun˛ului de participare: Monitorul Oficial
licita˛ie deschis„.
                                         al Rom‚niei nr. 127/24.07.2003.
   3. Data semn„rii contractului de lucr„ri: 18.11.2003.
                                          11. Data transmiterii anun˛ului de atribuire c„tre Regia Autonom„
   4. Criteriul utilizat pentru atribuirea contractului de lucr„ri: “oferta
                                         MONITORUL OFICIAL: 10 decembrie 2003.
cea mai avantajoas„ din punct de vedere tehnico-economic.”
   5. Num„rul de oferte primite: 9.                        (53/26.538)
   1. Societatea Comercial„ FDFEE ELECTRICA MUNTENIA               6. Ofertantul c‚∫tig„tor: Societatea Comercial„ ELECTROUTIL
NORD - S.A., Sucursala de Distribu˛ie ∫i Furnizare a Energiei          GENERAL - S.A. Petro∫ani.
Electrice Foc∫ani, cod fiscal 14576918, cu sediul Ón Foc∫ani, Bd.          7. Categoria lucr„rilor executate: cod CPSA 4525.23.
Independen˛ei nr. 2, jude˛ulVrancea, telefon 0237/205 330, fax            8. Pre˛ul lucr„rii contractate: 4.124.389.000 lei (f„r„ TVA).
0237/227180, a atribuit contractul de lucr„ri care are ca obiect:          9. Valoarea ∫i partea din contractul de lucr„ri care urmeaz„ s„
   “Electrificare sat Taritu, comuna Poiana Cristei, jude˛ul         fie subcontractat„: nu este cazul.
Vrancea”.                                      10. Data public„rii Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea
   2. Procedura aplicat„ pentru atribuirea contractului de lucr„ri:
                                         a VI-a - Achizi˛ii publice, a anun˛ului de participare: Monitorul Oficial
licita˛ie deschis„.
                                         al Rom‚niei nr. 127/24.07.2003.
   3. Data semn„rii contractului de lucr„ri: 1.11.2003.
                                           11. Data transmiterii anun˛ului de atribuire c„tre Regia Autonom„
   4. Criteriul utilizat pentru atribuirea contractului de lucr„ri: “oferta
                                         MONITORUL OFICIAL: 10 decembrie 2003.
cea mai avantajoas„ din punct de vedere tehnico-economic.”
   5. Num„rul de oferte primite: 5.                        (54/26.539)


   1. Societatea Comercial„ FDFEE ELECTRICA MUNTENIA               6. Ofertantul c‚∫tig„tor: Societatea Comercial„ INSPET - S.A.
NORD - S.A., Sucursala de Distribu˛ie ∫i Furnizare a Energiei          Ploie∫ti.
Electrice Ploie∫ti, cod fiscal 14542990, cu sediul Ón Ploie∫ti, str.         7. Categoria lucr„rilor executate: cod CPSA 4525.23.
M„r„∫e∫ti nr. 44, jude˛ul Prahova, telefon 0244/405730, fax             8. Pre˛ul lucr„rii contractate: 2.572.369.000 lei (f„r„ TVA).
0244/405704, a atribuit contractul de lucr„ri care are ca obiect:          9. Valoarea ∫i partea din contractul de lucr„ri care urmeaz„ s„
   “Extindere re˛ele de 0,4 kV, satul Strejnic, comuna T‚rg∫orul       fie subcontractat„: nu este cazul.
Vechi, zona Dinu + MFA, jude˛ul Prahova”.                      10. Data public„rii Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea
   2. Procedura aplicat„ pentru atribuirea contractului de lucr„ri:
                                         a VI-a - Achizi˛ii publice, a anun˛ului de participare: Monitorul Oficial
licita˛ie deschis„.
                                         al Rom‚niei nr. 163/10.09.2003.
   3. Data semn„rii contractului de lucr„ri: 4.11.2003.
                                           11. Data transmiterii anun˛ului de atribuire c„tre Regia Autonom„
   4. Criteriul utilizat pentru atribuirea contractului de lucr„ri: “pre˛ul
                                         MONITORUL OFICIAL: 10 decembrie 2003.
cel mai sc„zut.”
   5. Num„rul de oferte primite: 8.                        (55/26.540)


  1. Societatea Comercial„ FDFEE ELECTRICA MUNTENIA                  “Cre∫tere grad de siguran˛„ Ón alimentarea cu energie electric„
NORD - S.A., Sucursala de Distribu˛ie ∫i Furnizare a Energiei          prin introducerea tensiunii de 20kV Ón Sta˛ia Gala˛i Centru - Etapa I -
Electrice Gala˛i, cod fiscal 14565366, cu sediul Ón Gala˛i, str. Nicolae     LES 110 kV File∫ti - Gala˛i Centru, jude˛ul Gala˛i”.
B„lcescu nr. 35, jude˛ul Gala˛i, telefon 0236/305826, fax               2. Procedura aplicat„ pentru atribuirea contractului de lucr„ri:
0236/461759, 0236/305804, a atribuit contractul de lucr„ri care are       licita˛ie deschis„.
ca obiect:                                       3. Data semn„rii contractului de lucr„ri: 4.11.2003.
               MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA a VI-a, Nr. 228/15.XII.2003                           21

  4. Criteriul utilizat pentru atribuirea contractului de lucr„ri: “oferta     9. Valoarea ∫i partea din contractul de lucr„ri care urmeaz„ s„
cea mai avantajoas„ din punct de vedere tehnico-economic.”            fie subcontractat„: nu este cazul.
  5. Num„rul de oferte primite: 3.                         10. Data public„rii Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea
                                         a VI-a - Achizi˛ii publice, a anun˛ului de participare: Monitorul Oficial
  6. Ofertantul c‚∫tig„tor:  Societatea           Comercial„    al Rom‚niei nr. 151/26.08.2003.
ELECTROMONTAJ - S.A., Sucursala Gala˛i.                       11. Data transmiterii anun˛ului de atribuire c„tre Regia Autonom„
  7. Categoria lucr„rilor executate: cod CPSA 4525.15.             MONITORUL OFICIAL: 10 decembrie 2003.
  8. Pre˛ul lucr„rii contractate: 18.474.132.000 lei (f„r„ TVA).          (56/26.541)   1. Societatea Comercial„ FDFEE ELECTRICA MUNTENIA               5. Num„rul de oferte primite: 3.
NORD - S.A., Sucursala de Distribu˛ie ∫i Furnizare a Energiei            6. Ofertantul c‚∫tig„tor: Societatea Comercial„ MULTIPROD
Electrice Gala˛i, cod fiscal 14565366, cu sediul Ón Gala˛i, str. Nicolae     ENERGO - S.R.L. Buz„u.
B„lcescu nr. 35, jude˛ul Gala˛i, telefon 0236/305826, fax
                                           7. Categoria lucr„rilor executate: cod CPSA 4525.14.
0236/461759, 02326/305804, a atribuit contractul de lucr„ri care are
                                           8. Pre˛ul lucr„rii contractate: 10.891.779.000 lei (f„r„ TVA).
ca obiect:
   “Extindere re˛ele ∫i Ómbun„t„˛ire condi˛ii tehnice de alimentare        9. Valoarea ∫i partea din contractul de lucr„ri care urmeaz„ s„
cu energie electric„ a consumatorilor din satul Toflea, comuna          fie subcontractat„: nu este cazul.
Brahasesti, jude˛ul Gala˛i - Obiectul III: lucr„ri Ón PTA 27-34, PTA 39-       10. Data public„rii Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea
45, 48, 49, 4, 5”.                                a VI-a - Achizi˛ii publice, a anun˛ului de participare: Monitorul Oficial
   2. Procedura aplicat„ pentru atribuirea contractului de lucr„ri:      al Rom‚niei nr. 168/18.09.2003.
licita˛ie deschis„.                                 11. Data transmiterii anun˛ului de atribuire c„tre Regia Autonom„
   3. Data semn„rii contractului de lucr„ri: 4.11.2003.
                                         MONITORUL OFICIAL: 10 decembrie 2003.
   4. Criteriul utilizat pentru atribuirea contractului de lucr„ri: “pre˛ul
cel mai sc„zut.”                                   (57/26.542)   1. Societatea Comercial„ FDFEE ELECTRICA MUNTENIA               5. Num„rul de oferte primite: 3.
NORD - S.A., Sucursala de Distribu˛ie ∫i Furnizare a Energiei            6.  Ofertantul    c‚∫tig„tor:   Societatea    Comercial„
Electrice Gala˛i, cod fiscal 14565366, cu sediul Ón Gala˛i, str. Nicolae     ELECTROMONTAJ - S.A., Sucursala Gala˛i.
B„lcescu nr. 35, jude˛ul Gala˛i, telefon 0236/305826, fax
                                           7. Categoria lucr„rilor executate: cod CPSA 4525.23.
0236/461759, 0236/305804, a atribuit contractul de lucr„ri care are
                                           8. Pre˛ul lucr„rii contractate: 7.903.715.000 lei (f„r„ TVA).
ca obiect:
   “Extindere re˛ele ∫i Ómbun„t„˛iri condi˛ii tehnice de alimentare cu      9. Valoarea ∫i partea din contractul de lucr„ri care urmeaz„ s„
energie electric„ a consumatorilor din satul Toflea, comuna           fie subcontractat„: nu este cazul.
Br„h„∫e∫ti, jude˛ul Gala˛i - Obiectul IV: lucr„ri necesare citirii          10. Data public„rii Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea
telecontorilor, lucr„ri necesare automatiz„rii distribu˛iei”.          a VI-a - Achizi˛ii publice, a anun˛ului de participare: Monitorul Oficial
   2. Procedura aplicat„ pentru atribuirea contractului de lucr„ri:      al Rom‚niei nr. 168/18.09.2003.
licita˛ie deschis„.                                 11. Data transmiterii anun˛ului de atribuire c„tre Regia Autonom„
   3. Data semn„rii contractului de lucr„ri: 4.11.2003.
                                         MONITORUL OFICIAL: 10 decembrie 2003.
   4. Criteriul utilizat pentru atribuirea contractului de lucr„ri: “pre˛ul
cel mai sc„zut.”                                   (58/26.543)   1. Societatea Comercial„ FDFEE ELECTRICA MUNTENIA               6. Ofertantul c‚∫tig„tor: Societatea Comercial„ PETRO SERVICE
NORD - S.A., Sucursala de Distribu˛ie ∫i Furnizare a Energiei          - S.A. Bucure∫ti, Sucursala Berca.
Electrice Buz„u, cod fiscal 14533682, cu sediul Ón Buz„u, str.            7. Categoria lucr„rilor executate: cod CPSA 4525.23.
Mare∫al Averescu nr. 3, jude˛ul Buz„u, telefon 0238/725856, fax           8. Pre˛ul lucr„rii contractate: 2.666.012.000 lei (f„r„ TVA).
0238/725971, a atribuit contractul de lucr„ri care are ca obiect:          9. Valoarea ∫i partea din contractul de lucr„ri care urmeaz„ s„
   “Electrificare satul Podu Muncii (c„tun C‚mpulungeasca),          fie subcontractat„: nu este cazul.
comuna Vintil„ Vod„, jude˛ul Buz„u”.                         10. Data public„rii Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea
   2. Procedura aplicat„ pentru atribuirea contractului de lucr„ri:
                                         a VI-a - Achizi˛ii publice, a anun˛ului de participare: Monitorul Oficial
licita˛ie deschis„.
                                         al Rom‚niei nr. 163/10.09.2003.
   3. Data semn„rii contractului de lucr„ri: 18.11.2003.
                                           11. Data transmiterii anun˛ului de atribuire c„tre Regia Autonom„
   4. Criteriul utilizat pentru atribuirea contractului de lucr„ri: “pre˛ul
                                         MONITORUL OFICIAL: 10 decembrie 2003.
cel mai sc„zut.”
   5. Num„rul de oferte primite: 6.                        (59/26.544)
  22           MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA a VI-a, Nr. 228/15.XII.2003

  1. Denumirea autorit„˛ii contractante: Regia Autonom„ Jude˛ean„       7. Denumirea ∫i adresa ofertantului c‚∫tig„tor: Societatea
de Ap„ - Constan˛a, str. C„l„ra∫i nr. 22-24, jude˛ul Constan˛a,        Comercial„ CLIF - S.A. Constan˛a, Str. Zbur„torului nr. 4, jude˛ul
telefon/fax 041 664046/661940, 662577.                    Constan˛a.
  2. Denumirea obiectivului: Ómbun„t„˛irea ∫i extinderea sistemului       8. Categoria lucr„rilor executate: construc˛ii speciale pentru
de canalizare Ón comuna Cump„na, jude˛ul Constan˛a.              alimentari cu ap„ ∫i canalizare.
   3. Procedura aleas„ pentru atribuirea contractului de lucr„ri:       9. Pre˛ul contractului: 7.213.578,0 mii lei (exclusiv TVA).
licita˛ia deschis„.                               10. Data public„rii Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea
  4. Data semn„rii contractului de lucr„ri: 2.12.2003.           a VI-a - Achizi˛ii publice, a anun˛ului de participare: 5.09.2003.
  5. Criteriul utilizat pentru atribuirea contractului de lucr„ri: oferta   11. Data transmiterii anun˛ului de atribuire c„tre Regia Autonom„
cea mai avantajoas„ din punct de vedere tehnico-economic”.          MONITORUL OFICIAL: 10 decembrie 2003.

  6. Num„rul de oferte primite: 7 oferte.                    (60/26.545)


  1. Unitate - Ministerul Administra˛iei ∫i Internelor, cu sediul Ón     ap. 62, sectorul 1, telefon 312.04.01, 312.04.02, fax 312.55.88,
Bucure∫ti, str. Eforie nr. 3-5, sectorul 5, telefon 3112021/23239, fax    num„r de Ónmatriculare J 40/1756/1998, cod fiscal R10276543.
3122323, cod fiscal 4221160.                            7. Realizarea unei re˛ele integrate de date, re˛ea ctg. 6, furnizare
  2. Licita˛ie deschis„.                           ∫i instalare echipamente active de re˛ea.
  3. 17.11.2003.                                 8. 3.368.035.000 lei.
  4. Oferta cea mai avantajoas„ din punct de vedere tehnico-
                                          9. Data public„rii Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei nr. 179 din
economic.
                                       6.10.2003.
  5. 7.
                                          10. Data transmiterii anun˛ului: 10 decembrie 2003.
  6. Societatea Comercial„ DATEK TELECOM - S.A., cu sediul Ón
Bucure∫ti, bd. Nicolae Titulescu nr. 1 - Pia˛a Victoriei, bl. A7, sc. 3,      (61/22.549)


  1. Denumirea, codul fiscal ∫i adresa                     “Suplimentare lucr„ri - Punerea Ón siguran˛„ a lucr„rilor barajului
  Administra˛ia Lacurilor ∫i Agrement Bucure∫ti, cod fiscal         B„neasa de pe r‚ul Colentina Etapa I - Barajul de p„m‚nt.”
14008314, Bucure∫ti, ∫os. Bucure∫ti-Ploie∫ti nr. 8b, sectorul 1.         8. Pre˛ul sau gama pre˛urilor pl„tite: 2.660.110.000 lei. Pre˛ul are
  2. Procedura aplicat„ pentru atribuirea contractului de lucr„ri:
                                       T.V.A. inclus.
negociere cu o singur„ surs„.
                                         9. Valoarea ∫i partea din contractul de lucr„ri care urmeaz„ s„
  3. Data semn„rii contractului de lucr„ri: 13.11.2003.
  4. Criteriul utilizat pentru atribuirea contractului de lucr„ri: oferta  fie subcontractat„: nu este cazul.
cea mai avantajoas„ din punct de vedere tehnico-economic.             10. Alte informa˛ii: nu este cazul.
  5. Num„rul de oferte primite: 1.                       11. Data public„rii Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea
  6. Denumirea (nume) ∫i adresa ofertantului c‚∫tig„tor: Societatea     a VI-a - Achizi˛ii publice, a anun˛ului de participare: nu este cazul.
Comercial„ DIMAR - S.R.L., cu sediul Ón Bucure∫ti, str. Leonida nr.        12. Data transmiterii anunu˛ului de atribuire c„tre Regia
25, sectorul 2.
                                       Autonom„ MONITORUL OFICIAL: 10 decembrie 2003.
  7. Categoria lucr„rilor executate sau caracteristicile generale ale
construc˛iei realizate:                              (62/26.558)
  “Reabilitarea sectorului 5 al autostr„zii Bucure∫ti-Constan˛a,        Categoria lucr„rilor care vor fi realizate prin contract, codul
Fete∫ti-Cernavod„, km 133+900 - km 151+480”                  CPSA:
  Administra˛ia Na˛ional„ a Drumurilor (AND), cod fiscal R1590155,       • Lucr„ri de organizare a ∫antierelor ∫i de preg„tire a
cu sediul Ón Bucure∫ti, bd. Dinicu Golescu nr. 38, sectorul 1, a       terenului: 451
organizat licita˛ia interna˛ional„ deschis„ pentru adjudecarea          • Poduri ∫i viaducte   4521.21
contractului de execu˛ie lucr„ri “Reabilitarea sectorului 5 al autostr„zii    • Lucr„ri de construc˛ii de c„i de comunica˛ii terestre 4523.1
Bucure∫ti-Constan˛a, Fete∫ti-Cernavod„, km 133+900 - km 151+480”,         • Lucr„ri de turnare a funda˛iei ∫i foraje pentru pu˛uri de
finan˛at de Comisia European„ prin Facilitatea ISPA (75 %) ∫i         ap„ 4526.2
Guvernul Rom‚niei (25 %).                             • Lucr„ri de betonare 4526.3
  Contractul a fost semnat pe data de 9.12.2003.
                                         Valoarea contractului: 26.410.608,46 euro.
  Criteriul utilizat pentru atribuirea contractului a fost pre˛ul.
                                         Data public„rii Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea a VI-a -
  2 firme ∫i asocieri au depus oferte pentru sectorul 5 (km
                                       Achizi˛ii publice, a anun˛ului de participare: 19 august 2002.
133+900 - km 151+480) al autostr„zii Bucure∫ti-Constan˛a.
                                         Data transmiterii anun˛ului de atribuire c„tre Regia Autonom„
  Ofertantul declarat c‚∫tig„tor pentru acest lot este:
                                       MONITORUL OFICIAL: 10 decembrie 2003.
  MAX BOGL - ASTALDI - CCCF JV, Pia˛a Pache Protopopescu
nr. 9, sectorul 2, Bucharest-Romania.                       (63/26.585)
              MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA a VI-a, Nr. 228/15.XII.2003                       23

  “Construc˛ia sectorului 4 al autostr„zii Bucure∫ti-Constan˛a,       Categoria lucr„rilor care vor fi realizate prin contract, codul
Drajna-Fete∫ti, km 97+300 - km 133+900”                   CPSA:
  Administra˛ia Na˛ional„ a Drumurilor (AND), cod fiscal R1590155,      • Lucr„ri de organizare a ∫antierelor ∫i de preg„tire a terenului:
cu sediul Ón Bucure∫ti, bd. Dinicu Golescu nr. 38, sectorul 1, a      451
organizat licita˛ia interna˛ional„ deschis„ pentru adjudecarea         • Poduri ∫i viaducte 4521.21
contractului de execu˛ie lucr„ri “Construc˛ia sectorului 4 al autostr„zii   • Lucr„ri de construc˛ii de c„i de comunica˛ii terestre 4523.1
Bucure∫ti-Constan˛a, Drajna-Fete∫ti, km 97+300 - km 133+900”,         • Lucr„ri de turnare a funda˛iei ∫i foraje pentru pu˛uri de ap„
finan˛at de Comisia European„ prin Facilitatea ISPA (75 %) ∫i        4526.2
Guvernul Rom‚niei (25 %).
                                        • Lucr„ri de betonare 4526.3
  Contractul a fost semnat pe data de 9.12.2003.
                                        Valoarea contractului: 54.399.139,42 euro.
  Criteriul utilizat pentru atribuirea contractului a fost pre˛ul.
                                        Data public„rii Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea a VI-a -
  9 firme ∫i asocieri au depus oferte pentru sectorul 4 (km 97+300
                                      Achizi˛ii publice, a anun˛ului de participare: 19 august 2002.
- km 133+900) al autostr„zii Bucure∫ti-Constan˛a.
                                        Data transmiterii anun˛ului de atribuire c„tre Regia Autonom„
  Ofertantul declarat c‚∫tig„tor pentru acest sector este:
                                      MONITORUL OFICIAL: 10 decembrie 2003.
  ASTALDI MAX BOGL - CCCF JV, str. Gh. Laz„r nr. 2,
Bucharest-Romania.                                (64/26.586)
                                    P R E fi U R I L E
                           publica˛iilor legislative pentru anul 2004
                               — pe suport tradi˛ional —
                                          Valoarea                     Valoarea
   Nr.                                     abonamentului                abonamentului trimestrial
   crt.       Denumirea publica˛iei                     anual                     — lei —
                                          — lei —        Trim. I      Trim. II     Trim. III  Tri

   1.   Monitorul Oficial, Partea I, Ón limba  rom‚n„             9.875.000      2.468.750      2.715.750     2.987.500  3.28
   2.   Monitorul Oficial, Partea I, Ón limba  rom‚n„,            1.780.000         —          —         —
      numere bis*)
   3.   Monitorul Oficial, Partea I, Ón limba  maghiar„            7.900.000      1.975.000      1.975.000     1.975.000  1.97
   4.   Monitorul Oficial, Partea a II-a                   12.500.000      3.125.000      3.125.000     3.125.000  3.12
   5.   Monitorul Oficial, Partea a III-a                   2.530.000       632.500       632.500      632.500   63
   6.   Monitorul Oficial, Partea a IV-a                   10.680.000      2.670.000      2.670.000     2.670.000  2.67
   7.   Monitorul Oficial, Partea a VI-a                    9.850.000      2.462.500      2.462.500     2.462.500  2.46
   8.   Colec˛ia Legisla˛ia Rom‚niei                      2.500.000       625.000       687.500      756.500   83
   9.   Colec˛ia de hot„r‚ri ale Guvernului   ∫i alte            4.150.000      1.038.000      1.141.500     1.255.500  1.38
      acte normative
  10.   Repertoriul actelor normative                      625.000          —          —         —
  11.   Decizii ale Cur˛ii Constitu˛ionale                    470.000          —          —         —
  12.   Edi˛ii trilingve                            2.500.000          —          —         —

        **) Cu excep˛ia numerelor bis Ón care se public„ acte cu un volum extins ∫i care intereseaz„ doar un num„r restr‚ns de utilizatori.

    Publica˛iile Regiei Autonome îMonitorul Oficial“ men˛ionate la punctele 1–7 sunt purt„toare de T.V.A. Ón c
  19%, iar cele men˛ionate la punctele 8–12 sunt scutite de T.V.A.
    Pentru siguran˛a clien˛ilor, abonamentele la publica˛iile Regiei Autonome îMonitorul Oficial“ se pot efectu
  urm„torii difuzori:
      COMPANIA NAfiIONAL√ îPO™TA ROM¬N√“ — S.A. — prin oficiile sale po∫tale
      RODIPET — S.A.                  — prin toate filialele
      INTERPRESS SPORT — S.R.L.            — Bucure∫ti, str. Hristo Botev nr. 6
                                (telefon/fax: 313.85.07; 313.85.08; 313.85.09)
      PRESS EXPRES — S.R.L.              — Otopeni, str. Flori de C‚mp nr. 9
                                (telefon/fax: 221.05.37; 0745.133.712)
      M.T. PRESS IMPEX — S.R.L.            — Bucure∫ti, bd. Basarabia nr. 256
                                (telefon/fax: 255.48.15; 255.48.16)
      INFO EUROTRADING — S.A.             — Bucure∫ti, Splaiul Independen˛ei nr.202A
                                (telefon/fax: 212.73.54)
      ACTA LEGIS — S.R.L.               — Bucure∫ti, str. Banul Udrea nr. 10,
                                (telefon/fax: 411.91.79)
      CURIER PRESS — S.A.               — Bra∫ov, str. Traian Groz„vescu nr. 7
                                (telefon/fax: 0268/47.05.96)
      MIMPEX — S.R.L.                 — Hunedoara, str. Ion Creang„ nr. 2, bl. 2, ap. 1
                                (telefon/fax: 0254/71.92.43)
      CALLIOPE — S.R.L.                — Ploie∫ti, str. Candiano Popescu nr. 36
                                (telefon/fax: 0244/51.40.52, 0244/51.48.01)
      ASTOR-MED — S.R.L.                — Ia∫i, str. Sucidava nr. 2, bl. U2, sc. C, ap. 2
                                (telefon/fax: 0232/27.91.76, 0232/25.84.27)
                       EDITOR: PARLAMENTUL ROM¬NIEI — CAMERA DEPUTAfiILOR

        Regia Autonom„ îMonitorul Oficial“, str. Izvor nr. 2–4, Palatul Parlamentului, sectorul 5, Bucure∫ti,
                 cont nr. 2511.1—12.1/ROL Banca Comercial„ Rom‚n„ — S.A. — Sucursala îUnirea“ Bucure∫ti
                 ∫i nr. 5069427282 Direc˛ia de Trezorerie ∫i Contabilitate Public„ a Municipiului Bucure∫ti
                 (alocat numai persoanelor juridice bugetare).
        Adresa pentru publicitate : Centrul pentru rela˛ii cu publicul, Bucure∫ti, ∫os. Panduri nr. 1,
                 bloc P33, parter, sectorul 5, tel. 411.58.33 ∫i 411.97.54, tel./fax 410.77.36.
        Tiparul : Regia Autonom„ îMonitorul Oficial“, tel. 490.65.52, 335.01.11/2178 ∫i 402.21.78,
                 E-mail: publicari_acte@ramo.ro, Internet: www.monitoruloficial.ro


Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea a VI-a, nr. 228/15.XII.2003 con˛ine 24 de pagini.              Pre˛ul 98.400 lei    ISSN 1582—5884

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:3
posted:9/23/2010
language:Romanian
pages:24