mof4_2009_6276 by tradetrek

VIEWS: 225 PAGES: 32

									                         PARTEA A IV-A
Anul 177 (XIX) — Nr. 6276                                    Vineri, 18 decembrie 2009
                 PUBLICAȚII ALE AGENȚILOR ECONOMICI


         PUBLICAȚII ALE AGENȚILOR ECONOMICI
        Societatea Comercială                    Societatea Comercială
       NOVA CAR EXCLUSIV - S.R.L.                BARO COMERT SI SERVICII - S.R.L.

       HOTĂRÂRE NR. 1/17.11.2009                 HOTĂRÂREA ASOCIATULUI UNIC
  Subsemnaul NOVAC ADRIAN PETRU, născut la            AL S.C. BARO COMERT SI SERVICII S.R.L.
data 02.01.1981, în loc Oradea, jud. Bihor, domiciliat în
Oradea, str. Traian Lalescu, nr. 26, bl PB27, et 4, ap 19,    Subsemnatul HUSZAR LASZLO-PAVEL, cetățean
jud. Bihor, C.N.P. 1810102055073, în calitate de asociat   român, născut la data de 01.05.1977 în Baia Mare,
unic am hotărât următoarele: Declararea unui punct de     jud. Maramureș, domiciliat în Baia Mare, str. Oituz, nr. 4,
lucru la adresa Oradea, str. Vasile Alecsandri, nr. 5/II.   ap. 6, jud. Maramureș, posesor al cărții de identitate
  În baza prezentei hotărâri se vor întocmi formalitățile  provizorie seria CP nr. 912760, C.N.P. 1770501240021,
legale față de O.R.C. de pe lângă Tribunalul Bihor.      eliberată de Pol. Baia Mare la data de 21.11.2009, în
                               calitate de asociat unic al S.C. BARO COMERT SI
  (1/1.423.726)                       SERVICII S.R.L., în urma ședinței din data de 24.11.2009,
                               am hotărât următoarele:
         Societatea Comercială              - Suspendarea activității societății pe o perioadă
         ROWER SERV - S.R.L.             de 3 ani, cu începere de la data de 24.11.2009.
                                 Celelalte prevederi ale Actului Constitutiv rămân
            HOTĂRÂREA               neschimbate.
                                 (3/1.423.728)
     ASOCIATULUI UNIC NR. 1/24.11.2009
  Subsemnatul BADEA SORIN-IOAN, C.N.P. 1731224054670,
                                       Societatea Comercială
posesor al CI seria XH, nr. 587158/05.11.2008 emisă de             ANTALMED - S.R.L.
SPCLEP Oradea, cu domiciliul în Oradea, str. Alexandru
Hasas, nr. 8, jud. Bihor, în calitate de asociat unic am              HOTĂRÂREA
hotărât suspendarea activității societății începând cu
data de 24.11.2009 pe o perioadă de 3 ani. Restul          ADUNĂRII GENERALE A ASOCIAȚILOR
prevederilor din actul constitutiv rămân neschimbate. În          NR. 1 DIN 24.11.2009
baza prezentei hotărâri se vor întocmi formalitățile legale
                                 Subsemnații ANTAL LIANA, cetățean român,
față de ORC de pe lângă Tribunalul Bihor.
                               născuta la data de 30.10. 1963 în Oradea, jud. Bihor,
  Redactat și semnat de către parte în 4(patru)
                               C.N.P. 2631030054691, posesoare a CI seria XH,
exemplare originale azi data de 24.11.2009.
                               nr. 253166 eliberată de Poliția Oradea la data
  (2/1.423.727)                       de 20.03.2003, HUNIADI CARMEN ANCA, cetățean
  2         MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 6276/18.XII.2009
român, născută la data de 27.10.1983 în Ineu, jud. Arad,     TERMOFLUX S.R.L., cu sediul în MUNICIPIUL ORADEA,
C.N.P. 2831027022981, posesoare a CI seria XH 340162       județ Bihor, Str. MAREȘAL ION AVERESCU,
eliberată de Poliția Oradea la data de 19.07.2004 și       nr. 27, înregistrată sub nr. J5/557/2007, cod unic de
BODOG ALIN, cetățean român, născut la data de          înregistrare 21271142, care a fost înregistrat
19.11.1972 în Oradea, jud. Bihor, C.N.P. 1721119054650,     sub nr. 95458 din 24.11.2009.
posesor al CI seria XH nr. 320489 eliberată de Poliția
                                   (7/1.423.732)
Oradea la data de 22.03.2004, în calitate de asociați ai
S.C. ANTALMED S.R.L. am hotărât declararea unui
punct de lucru la adresa str. C.A. Rosetti nr. 1, Oradea.           Societatea Comercială
                                    CENTRUL DE INVESTITII IMOBILIARE SI
  (4/1.423.729)
                                      PROPRIETATI ASDAQ - S.R.L.

         Societatea Comercială                     HOTĂRÂRE AZI 31.07.2009
         MEDOREST - S.R.L.                 Subsemnații
                                   BENE LORAND CSABA, C.N.P. 1721013120023
            HOTĂRÂRE
                                   BENE ISABELA-CRISTINA, C.N.P. 2750611113699 și
  Asociatul unic STRACIUC ORESTE a hotărât             ANDRAS FLORIN SORIN, C.N.P. 1661031054708,
  1. Declararea punctului de lucru din loc. Valea lui Mihai,    În calitate de asociați în cadrul S.C. CENTRUL DE
str. Marton Aron, nr. 6, județul Bihor.             INVESTITII IMOBILIARE SI PROPRIETATI ASDAQ S.R.L.,
  (5/1.423.730)                        persoană juridică română, cu sediul în Oșorhei,
                                 nr. 68, Bihor, am hotărât suspendarea activității societății
                                 pentru o perioadă de 3 ani începând cu data de
         Societatea Comercială              01.08.2009 până la data de 31.07.2012.
         TERMOFLUX - S.R.L.                 Prezenta se va publica în Monitorul Oficial și se va
                                 înregistra la Oficiul Registrului Comerțului.
        HOTĂRÂRE AZI 15.07.2009
                                   (8/1.423.733)
  Subsemnatul COCA LEONTE, domiciliat în Oradea,
C.N.P. 1661031054695, în calitate de asociat unic
fondator a S.C. TERMOFLUX S.R.L., persoană juridică               Societatea Comercială
română, Oradea str. Maresal Ion Averescu nr. 27,              CONTAINER TRANSPORT - S.R.L.
județul Bihor.
  Am hotărât revocarea din funcția de administrator a            HOTĂRÂREA NR. 3/10.11.2009
d-nei COCA ANCA MIHAELA, C.N.P. 2720215054742,
și numirea d-lui COCA LEONTE, C.N.P. 1661031054695           A ADUNĂRII GENERALE A ASOCIAȚILOR
în funcția de administrator unic, pe o durată              S.C. CONTAINER TRANSPORT S.R.L.
nedeterminată, cu puteri depline.                  Subsemnații ILEA CRISTIAN-FLORIN, domiciliat în
  Se radiază din obiectul de activitate următoarele:      Oraș Aleșd, loc. Peștiș, nr. 385, jud. Bihor, posesor al
5221 Activități de servicii anexe transporturilor terestre    C.I. seria XH nr. 125643, C.N.P. 1860729050077,
8020 Activități de servicii privind sistemele de securizare   eliberată de Pol. Aleșd la data de 18.10.2000 și PANTIȘ
9700 Activități ale gospodăriilor private în calitate de     LIGIA, domiciliată în comuna Borod, sat Valea Mare de
angajator de personal casnic.                  Criș, nr. 73, jud. (Bihor, posesoare a C.I. seria XH
  În baza prezentei se va actualiza actul constitutiv al    nr. 273954, C.N.P. 2820604050078, eliberată de
societății ce se va înregistra la Oficiul Registrului      Pol. Aleșd la data de 14.07.2003, în calitate de asociați ai
Comerțului.                           S.C. CONTAINER TRANSPORT S.R.L., în urma adunării
  (6/1.423.731)                        generale a asociaților din data de 10.11.2009, am hotărât:
                                   I). Retragerea din societate și pierderea calității de
                                 asociat a D-lui ILEA CRISTIAN-FLORIN, cu toate
         Societatea Comercială              drepturile și obligațiile care decurg din aceasta prin
         TERMOFLUX - S.R.L.               cesionarea unei părți sociale, în valoare de 10 lei către
                                 asociatul PANTIȘ LIGIA, care rămâne astfel unic asociat.
            NOTIFICARE                  În urma acestor modificări capitalul social total
  Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul     de 200 lei, împărțit în 20 părți sociale a cate 10 lei fiecare
Bihor notifică, în conformitate cu prevederile art. 204,     parte socială va fi deținut de asociatul unic PANTIȘ LIGIA.
alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu           II). Asociatul unic PANTIȘ LIGIA hotărăște următoarele:
modificările și completările ulterioare, depunerea textului     Schimbarea sediului social din Oradea, str. Matei
actualizat al actului constitutiv al societății comerciale    Corvin, nr. 1, jud. Bihor în comuna Sârbi, sat Fegernic,
           MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 6276/18.XII.2009                  3

CF nr. 50010, nr. cad. 10/5, DJ 191, km 23 + 800,       actualizat al actului constitutiv al societății comerciale
jud. Bihor.                          TETT CONSULT S.R.L., cu sediul în MUNICIPIUL ORADEA,
  Asociatul unic urmează să adopte act constitutiv      județ Bihor, B-dul DECEBAL, nr. 40, ap. 8, înregistrată
actualizat, conform prevederilor Legii nr. 31/1990, cu    sub nr. J5/306/2008, cod unic de înregistrare 23193334,
modificările ulterioare.
                               care a fost înregistrat sub nr. 95492 din 24.11.2009.
  Prezentul înscris a fost redactat de către asociatul
unic, azi data de 10.11.2009, într-un număr de 5 exemplare    (12/1.423.737)
originale.
  (9/1.423.734)                               Societatea Comercială
                                       LOTUS-COMPRIV - S.R.L.
       Societatea Comercială
     CONTAINER TRANSPORT - S.R.L.                 HOTĂRÂREA ADUNĂRII GENERALE

           NOTIFICARE                 A ASOCIAȚILOR S.C. LOTUS-COMPRIV S.R.L.
  Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul     Subsemnații LAZAR IRINA, cetățean român,
Bihor notifică, în conformitate cu prevederile art. 204,   născută la data de 15.03.1957 în Oradea, jud. Bihor,
 alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu       domiciliată în Oradea, str. Costache Negruzzi, nr. 24,
modificările și completările ulterioare, depunerea      bl. D 73, ap. 11, jud. Bihor, posesoare a C.I. seria XH
textului actualizat al actului constitutiv al societății
                               nr. 472668, C.N.P. 2570315054699, eliberată de
comerciale CONTAINER TRANSPORT S.R.L., cu sediul
                               SPCLEP Oradea la data de 29.01.2007 și LAZAR
în SAT FEGERNIC, COMUNA SÂRBI, județ Bihor,
CF nr. 50010, nr. cad. 10/5, DJ 191, km 23+800.,       DUMITRU, cetățean român, născut la data de
înregistrată sub nr. J5/3204/2007, cod unic de        27.01.1953 în comuna Oșorhei, sat Fughiu, jud. Bihor,
înregistrare 22955475, care a fost înregistrat sub      domiciliat în Oradea, str. Costache Negruzzi, nr. 24,
nr. 95489 din 24.11.2009.                   bl. D 73, ap. 11, jud. Bihor, posesor al C.I. seria XH
  (10/1.423.735)                      nr. 476658, C.N.P. 1530127054751, eliberată de
                               SPCLEP Oradea la data de 09.02.2007, în calitate de
                               asociați ai S.C. LOTUS-COMPRIV S.R.L., în urma
        Societatea Comercială
                               adunării generale a asociaților din data de 24.11.2009,
        TETT CONSULT - S.R.L.
                               am hotărât următoarele:
           HOTĂRÂREA                  Completarea obiectului de activitate cu:
                                 -6810 Cumpărarea și vânzarea de bunuri imobiliare
  ASOCIATULUI UNIC DIN DATA DE 30.10.2009.         proprii
  Subsemnatul asociat unic, am hotărât următoarele       -6820 închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare
modificări la actul constitutiv al societății:        proprii sau închiriate
  Revocarea din funcția de administrator a           -6831 Agenții imobiliare
d-nei BERNATH IULIANA-KRISTINA,                  -6832 Administrarea imobilelor pe bază de comision
  administrarea societății fiind îndeplinită de asociatul  sau contract
unic LETENYEI LÁSZLÓ.                       - Modificarea valorii părții sociale de la 0,50 lei la 10 lei.
  Suspendarea activității societății pe o perioadă de
                                 - Ca urmare a acestor modificări capitalul social total
3 (trei) ani începând cu data de 01.12.2009.
  Societatea adoptă un act constitutiv actualizat.     de 1.500 lei va fi împărțit în 150 părți sociale a câte
  Celelalte prevederi rămân nemodificate.          10 lei fiecare parte socială, deținute de asociați astfel:
                                 > D-na LAZAR IRINA va deține 75 părți sociale a câte
  (11/1.423.736)
                               10 lei fiecare parte socială, în valoare totală de 750 lei,
                               reprezentând 50% din capitalul social;
        Societatea Comercială               > D-l LAZAR DUMITRU va deține 75 părți sociale a
        TETT CONSULT - S.R.L.             câte 10 lei fiecare parte socială, în valoare totală
                               de 750 lei, reprezentând 50% din capitalul social.
           NOTIFICARE
                                 Asociații societății urmează să adopte act constitutiv
  Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul   actualizat, conform prevederilor Legii nr. 31/1990, cu
Bihor notifică, în conformitate cu prevederile art. 204,
                               modificările ulterioare.
alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu
modificările și completările ulterioare, depunerea textului    (13/1.423.738)
  4          MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 6276/18.XII.2009
         Societatea Comercială                  -4331 Lucrări de ipsoserie
         LOTUS-COMPRIV - S.R.L.                  -4332 Lucrări de tâmplărie și dulgherie
                                      -4333 Lucrări de pardosire și placare a pereților
             NOTIFICARE                    -4334 Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri
  Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul         -4339 Alte lucrări de finisare
                                      -4391 Lucrări de învelitori, șarpante și terase la
Bihor notifică, în conformitate cu prevederile art. 204,
                                    construcții
 alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu
                                      -4399 Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.
modificările și completările ulterioare, depunerea
                                      -4719 Comerț cu amănuntul în magazine
textului actualizat al actului constitutiv al societății
                                    nespecializate, cu vânzare predominantă de produse
comerciale LOTUS-COMPRIV S.R.L., cu sediul în
                                    nealimentare
MUNICIPIUL ORADEA, județ Bihor, Str. C. NEGRUZZI,
                                      -4762 Comerț cu amănuntul al ziarelor și articolelor de
nr. 24, bloc D 73, ap. 11, înregistrată sub nr. J5/1064/1991,     papetărie, în magazine specializate
cod unic de înregistrare 63661, care a fost înregistrat          -4763 Comerț cu amănuntul al discurilor și benzilor
sub nr. 95493 din 24.11.2009.                     magnetice cu sau fără înregistrări audio/video, în
   (14/1.423.739)                            magazine specializate
                                      -4764 Comerț cu amănuntul al echipamentelor
                                    sportive, în magazine specializate
          Societatea Comercială                  -4765 Comerț cu amănuntul al jocurilor și jucăriilor, în
          LAEDA COM - S.R.L.                 magazine specializate
                                      -4771 Comerț cu amănuntul al îmbrăcămintei, în
      HOTĂRÂREA ASOCIATULUI UNIC                 magazine specializate
                                      -477.2 Comerț cu amănuntul al încălțămintei și
         AL S.C. LAEDA COM S.R.L.               articolelor din piele, în magazine specializate
  Subsemnatul TOIA IOAN, cetățean român, născut la            -4775. Comerț cu amănuntul al produselor cosmetice
data de 26.12.1968 în Oradea, jud. Bihor, domiciliat în        și de parfumerie, în magazine specializate
Oradea, str. Seleușului, nr. 33, bl. D46, et. 1, ap. 4,          -4776 Comerț cu amănuntul al florilor, plantelor și
jud. Bihor, posesor al C.I. seria XH nr. 503360,            semințelor; comerț cu amănuntul al animalelor de
C.N.P. 1681226054654, eliberată de SPCLEP Oradea la            companie și a hranei pentru acestea, în magazine
data de 27.06.2007, în calitate de asociat unic al           specializate
S.C. LAEDA COM S.R.L., în urma ședinței din data              -4777 Comerț cu amănuntul al ceasurilor și bijuteriilor,
de 09.10.2009, am hotărât:                       în magazine specializate
  I). Completarea obiectului de activitate cu:              -4778 Comerț cu amănuntul al altor bunuri noi, în
  -1071 Fabricarea pâinii; fabricarea prăjiturilor și a       magazine specializate
produselor proaspete de patiserie                     -4779 Comerț cu amănuntul al bunurilor de ocazie
  -1072 Fabricarea biscuiților și pișcoturilor; fabricarea      vândute prin magazine
prăjiturilor și a produselor conservate de patiserie            - 4791 Comerț cu amănuntul prin intermediul caselor
  -1073 Fabricarea macaroanelor, tăițeilor, cuș-cuș-ului       de comenzi sau prin Internet
și a altor produse făinoase similare                    -4799 Comerț cu amănuntul efectuat în afara
  -4110 Dezvoltare (promovare) imobiliară              magazinelor, standurilor, chioșcurilor și piețelor
  -4120 Lucrări de construcții a clădirilor rezidențiale și       -4931 Transporturi urbane, suburbane și
nerezidențiale                             metropolitane de călători
  -4211 Lucrări de construcții a drumurilor și autostrăzilor       -4939 Alte transporturi terestre de călători n.c.a.
  -4212 Lucrări de construcții a căilor ferate de            -4941 Transporturi rutiere de mărfuri
suprafață și subterane                           -4942 Servicii de mutare
  -4213 Construcția de poduri și tuneluri                -6810 Cumpărarea și vânzarea de bunuri imobiliare
  -4221 Lucrări de construcții a proiectelor utilitare        proprii
pentru fluide                               -6820 Închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare
  -4222 Lucrări de construcții a proiectelor utilitare        proprii sau închiriate
pentru electricitate și telecomunicații                  -6831 Agenții imobiliare
  -4291 Construcții hidrotehnice                     -6832 Administrarea imobilelor pe bază de comision
  -4299 Lucrări de construcții a altor proiecte inginerești n.c.a.  sau contract
  -4311 Lucrări de demolare a construcțiilor               II). Declararea unui punct de lucru la adresa: Oradea,
  -4312 Lucrări de pregătire a terenului               str. Bumbacului, nr. 22, parter, spațiu comercial 3,
  -4313 Lucrări de foraj și sondaj pentru construcții
                                    jud. Bihor.
  -4321 Lucrări de instalații electrice
                                      Asociatul unic urmează să adopte act constitutiv
  -4322 Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de
                                    actualizat.
aer condiționat
  -4329 Alte lucrări de instalații pentru construcții          (15/1.423.740)
           MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 6276/18.XII.2009                 5

        Societatea Comercială                      Societatea Comercială
         LAEDA COM - S.R.L.                       VARADERO - S.R.L.

     HOTĂRÂREA ASOCIATULUI UNIC                  HOTĂRÂREA AGA NR. 1/09.11.2009
                                 Asociatul unic al societății Popoviciu Casian Narcis în
       AL S.C. LAEDA COM S.R.L.
                               cadrul Adunarea Generală a Asociaților azi, 09.11.2009,
  Subsemnatul TOIA IOAN, cetățean român, născut la      la sediul social, hotărăște următoarele:
data de 26.12.1968 în Oradea, jud. Bihor, domiciliat în      1. Reluarea activității comerciale a societății,
Oradea, str. Seleușului, nr. 33, bl. D46, et. 1, ap. 4,    începând cu data de 15.11.2009, activitate suspendată
jud. Bihor, posesor al C.I. seria XH ,nr. 503360,       din data de 30.04.2009.
C.N.P. 1681226054654, eliberată de SPCLEP Oradea la
data de 27.06.2007, în calitate de asociat unic al        (19/1.423.744)
S.C. LAEDA COM S.R.L., în urma ședinței din data de
24.11.2009, am hotărât:                           Societatea Comercială
  - Declararea unui punct de lucru la adresa: Oradea,         GLOBAL PRIM CONSTRUCT - S.R.L.
Bd. Decebal, nr. 70/88, jud. Bihor.
  Celelalte prevederi ale Actului Constitutiv rămân          HOTĂRÂREA ADUNĂRII GENERALE
neschimbate.
                                        A ASOCIAȚILOR
  (16/1.423.741)
                                   S.C. GLOBAL PRIM CONSTRUCT S.R.L.
                                       DIN DATA DE 23.11.2009
        Societatea Comercială              Subsemnații
         LAEDA COM - S.R.L.
                                 1. S.C. GLOBAL PRIM CONSTRUCT S.R.L.,
                               societate de naționalitate ROMÂNĂ, cu sediul social în
           NOTIFICARE
                               ORADEA, înregistrată la Registrul Comerțului BH,
  Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul   sub nr. J05/1509/2008, deținând 50% din capitalul social,
Bihor notifică, în conformitate cu prevederile art. 204,   reprezentată prin ALEXA CIPRIAN VLAD, în calitate
 alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu       de ASOCIAT FONDATOR:
modificările și completările ulterioare, depunerea textului   2. ALEXA BOGDAN COSMIN, cetățean ROMAN
actualizat al actului constitutiv al societății comerciale  domiciliat în JIMBOR, deținând 50% din capitalul social;
LAEDA COM S.R.L., cu sediul în MUNICIPIUL ORADEA,        În calitate de asociați ai S.C. GLOBAL PRIM
județ Bihor, STR. GRĂDINARILOR, nr. 41, bloc PB 6,      CONSTRUCT S.R.L.. am hotărât în unanimitate
ap. 1, înregistrată sub nr. J5/1269/1994, cod unic      următoarele:
de înregistrare 5590530, care a fost înregistrat sub       1. Deschiderea unui punct de lucru în depozit hala
nr. 95494 din 24.11.2009.                   și platforma betonată situate în comuna Florești,
  (17/1.423.742)                      județul Cluj, la locul numit “Șapca Verde”.
                                 (20/1.423.745)
        Societatea Comercială
        AVIASANGEL - S.R.L.                       Societatea Comercială
                                         EURALUM - S.R.L.
     HOTĂRÂREA ADUNĂRII GENERALE
                                      HOTĂRÂRE NR. 03/24.11.2009
 A ASOCIAȚILOR AL S.C. AVIASANGEL S.R.L., CU
   SEDIUL ÎN COȘDENI, COM. POMEZEU,              D-nii MASTAGLIO GlANPIETRO, cetățean italian,
    NR. 10/ A, JUD. BIHOR, J05/195/2008,          născut în Italia, Brescia, la data de 21.01.1947, cu
    C.U.I. 23136380, NR. 01/30.06.2009          domiciliul în Italia, CAP 25100 Brescia, Via G. Zampori,
                               nr. 9, Iia, Marigllanella, Via Marconi, nr. 197 și den
  Asociații societății am hotărât:
                               DRIJVER RICHARD EDWARD, cetățean olandez,
  Art. 1. Suspendarea activității societății începând cu
                               născut în Gravenhage, la data de 04.05.1961,
data de 30.06.2009, pe o perioadă de 3 ani.
                               domiciliat în Elveția, Villa Regina, rue Centrale 1884 Arveyes,
  Restul prevederilor actului constitutiv rămân
                               ce se identifică prin pașap. nr. NT0H1P4B6, eliberat la
nemodificate.
                               data de 14.07.2009, de către Autoritățile Olandeze,
  Redactat în 4 exemplare.
                               asociați ai societății S.C.”EURALUM”S.R.L.,cu sediul
  (18/1.423.743)                      social în Oradea, str. Pasului, nr. 5, jud. Bihor, având
  6         MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 6276/18.XII.2009
C.U.I.-RO-6576895, nr. de ordine la ORC-Bihor                 Societatea Comercială
J05/4236/1994, reprezentați de către d-nul TARȚA               OLIMPIA TURISM - S.R.L.
GHEORGHE-DOREL, născut în sat Moftinu Mic,
                                  HOTĂRÂRE ASOCIAT UNIC NR. 1/25.11.2009
jud. Satu-Mare, fiul lui GHEORGHE și ANGHELA-FLOARE
având C.N.P.-1511118054681, cu domiciliul în Oradea,       SUBSEMNATA BAN OLIMPIA-LUMINITA ÎN
str. Pasului, nr. 5, jud. Bihor, ce se identifică prin CI   CALITATE DE ASOCIAT UNIC AL S.C. OLIMPIA
                                TURISM S.R.L. AM HOTĂRÂT:
seria XH nr. 408741, eliberată la data de 16.11.2005, de
                                 - SCHIMBAREA SEDIULUI SOCIAL DE LA ADRESA
către SPCLEP- Oradea, mandat prin procura specială       STR. NUFĂRULUI, NR. 29, BLOC D, 127, AP. 18, LA
autentificată cu nr. 1878, la data de 09.11.2009, de către   ADRESA TOMNATIC, NR. 74, BIHOR
Dorina Popa, notar public, cu sediul în Brăila, jud. Brăila    -ÎNFIINȚAREA UNUI PUNCT DE LUCRU LA
și respectiv prin procura specială cu nr. 16147, dată la    ADRESA STR. MENUMORUT, NR. 43,ORADEA,
data de 16.11.2009, în fața notarului public FRANCOIS     BIHOR.
BIANCHI, din Aigle, Elveția, tradusă de către CRĂCIUN       -RADIEREA PUNCTULUI DE LUCRU DE LA
                                ADRESA, STR. ARANY JANOS, NR. 1, AP. 10/A,
FLORIN-CORNELIU, traducător autorizat, conform
                                ORADEA, BIHOR.
autorizației numărul 22561 al Ord. 945/C/16.07.2008,
eliberată de către Ministerul Justiției și legalizată sub     (24/1.423.751)
nr. 2596, la data de 23.11.2009, de către Stanca Valentina,
notar public, cu sediul în Oradea, jud. Bihor, decide:             Societatea Comercială
  1. Completarea obiectului de activitate al societății cu         OLIMPIA TURISM - S.R.L.
următoarele: -2453-Turnarea metalelor neferoase ușoare
                                           NOTIFICARE
și 3832-Recuperarea materialelor reciclabile sortate.
                                  Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
  (21/1.423.746)
                                Bihor notifică, în conformitate cu prevederile art. 204,
                                alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu
         Societatea Comercială             modificările și completările ulterioare, depunerea textului
          EURALUM - S.R.L.              actualizat al actului constitutiv al societății comerciale
                                OLIMPIA TURISM S.R.L., cu sediul în SAT TOMNATIC,
           NOTIFICARE                COMUNA VADU CRIȘULUI, județ Bihor, nr. 74,
  Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul   înregistrată sub nr. J5/268/2008, cod unic de
Bihor notifică, în conformitate cu prevederile art. 204,    înregistrare 23161650, care a fost înregistrat sub
alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu        nr. 95543 din 25.11.2009.
modificările și completările ulterioare, depunerea textului    (25/1.423.752)
actualizat al actului constitutiv al societății comerciale
EURALUM S.R.L., cu sediul în MUNICIPIUL ORADEA,
județ Bihor, Str. PASULUI, nr. 5, înregistrată sub               Societatea Comercială
                                         LAVERKO - S.R.L.
nr. J5/4236/1994, cod unic de înregistrare 6576895, care
a fost înregistrat sub nr. 95500 din 24.11.2009.             HOTĂRÂREA ASOCIATULUI UNIC
  (22/1.423.747)
                                        AL S.C. LAVERKO S.R.L.

        Societatea Comercială               Subsemnatul GYERKO LASZLO, cetățean român, născut
        J V INVEST EXIM - S.R.L.            la data de 13.01.1968 în Oradea, jud. Bihor, domiciliat în
                                Oradea, str. Aibacului, nr. 31, jud. Bihor, posesor al
    HOTĂRÂRE A S.C. JV INVEST EXIM S.R.L.          C.I. seria XH nr. 479743, C.N.P. 1680113054699,
                                eliberată de SPCLEP Oradea la data de 21.02.2007, în
  Asociatul unic OCHIȘ ADRIAN LUCIAN, în data         calitate de asociat unic al S.C. LAVERKO S.R.L., în urma
de 16.11.2009, a hotărât următoarele:             ședinței din data de 25.11.2009, am hotărât următoarele:
  1. Se declară punct de lucru cu profil Activități        - Suspendarea activității societății pe o perioadă
de jocuri de noroc și pariuri cod 9200 la adresa din:     de 3 ani, cu începere de la data de 25.11.2009.
  - Oradea, str. Armatei Române nr. 10, parter,          Celelalte prevederi ale Actului Constitutiv rămân
județul Bihor.                         neschimbate.
  (23/1.423.750)                         (26/1.423.753)
           MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 6276/18.XII.2009                7

        Societatea Comercială             cu domiciliul în, Oradea, str. Călugăreni, nr. 7, bl. V2,
       RICHTER ROMANIA - S.R.L.             sc. B, et. 3, ap. 33, jud. Bihor, în calitate de asociat
                                unic al S.C. “KARTE TRADE” S.R.L., cu sediul în
            HOTĂRÂRE                Oradea, str. Călugăreni, nr. 7, bl. V2, ap. 33, jud. Bihor,
                                înregistrată la O.R.C. Bihor sub: nr. J05/1461/05.10.1995,
   A ADUNĂRII GENERALE A ASOCIAȚILOR            C.U.I. 7816384, am hotărât următoarele:
  Încheiată azi, data de 04.11.2009 - cu ocazia întrunirii   Art. 1. Suspendarea activității S.C. KARTE TRADE S.R.L.
Adunării Generale extraordinare a asociaților societății    pe o perioadă de trei ani;
comerciale Richter România S.R.L. - persoană juridică       începând cu data de 01.12.2009 până la data de 01.12.2012.
română, cu sediul în localitatea Oradea, strada Ogorului,     S-a redactat în patru exemplare.
nr. 3, județul Bihor, înregistrată la Registrul Comerțului
                                  (29/1.423.758)
al județului Bihor sub nr. J05/900/2000, având
C.U.I. RO13251039, la sediul societății comerciale
Richter Rumaenien A.P.S                           Societatea Comercială
  Domnul Knud Ole Richter- Mikkelsen și RICHTER            LEODAR IMPORT EXPORT - S.R.L.
RUMAENIEN APS, asociați ai RICHTER ROMANIA S.R.L.
am hotărât următoarele:                         HOTĂRÂREA ASOCIATULUI UNIC
  - Cesionarea în proporție de 100% a părților
sociale ale S.C. Richter România S.R.L. către            AL S.C. LEODAR IMPORT EXPORT S.R.L.
Domnul Pușcaș Viorel-Gelu, care va deveni asociat unic
al S.C. Richter Romania S.R.L.. Acesta hotărăște          Subsemnatul PASCA IONEL, cetățean român,
revocarea din funcția de administrator a Domnului       născut la data de 31.08.1971 în Nucet, jud. Bihor,
Ole Richter-Mikkelsen și numirea în funcția de         domiciliat în comuna Câmpani, sat Sighiștel, nr. 76,
                                jud. Bihor, posesor al C.I. seria XH nr. 344737,
administrator a Domnului Pușcaș Viorel-Gelu.
                                C.N.P. 1710831052134, eliberată de Pol. Ștei la
  Celelalte prevederi ale actului constitutiv rămân
                                data de 18.08.2004, în calitate de asociat unic al
neschimbate.
                                S.C. LEODAR IMPORT EXPORT S.R.L., în urma
  Prezenta Hotărâre s-a încheiat azi, data de
                                ședinței din data de 25.11.2009, am hotărât următoarele:
04.11.2009 - la sediul societății comerciale Richter
                                  - Declararea unui punct de lucru la adresa: Ștei,
Rumaenien A.p.S., în 4 exemplare originale.
                                str. Poet Andrei Mureșanu, bl. 19D, ap. 20, jud. Bihor.
  Domnul Knud Ole Richter Mikkelsen, în nume propriu
                                  Celelalte prevederi ale Actului Constitutiv rămân
și ca reprezentant al Richter Rumaenien A.p.S.
                                neschimbate.
  (27/1.423.756)
                                  (30/1.423.759)

        Societatea Comercială
                                        Societatea Comercială
       RICHTER ROMANIA - S.R.L.
                                        EPALIZO PROD - S.R.L.
           NOTIFICARE
                                      HOTĂRÂRE NR. 1/20.11.2009
  Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
                                 Asociații PAL IULIU, PAL ANA și TONT VIORICA
Bihor notifică, în conformitate cu prevederile art. 204,
                                am hotărât suspendarea temporară a activității
alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu
                                societății pentru o perioadă de trei ani, începând cu data
modificările și completările ulterioare, depunerea
                                de 20.11.2009 până în data de 20.11.2012.
textului actualizat al actului constitutiv al societății
comerciale RICHTER ROMANIA S.R.L., cu sediul în          (31/1.423.760)
MUNICIPIUL ORADEA, județ Bihor, Str. OGORULUI,
nr. 3, înregistrată sub nr. J5/900/2000, cod unic de
                                       Societatea Comercială
înregistrare 13251039, care a fost înregistrat sub
                                      CONVOHTERM PROD - S.R.L.
nr. 95596 din 25.11.2009.
  (28/1.423.757)                           HOTĂRÂRE A ADUNĂRII GENERALE

                                A ASOCIAȚILOR S.C. CONVOHTERM PROD S.R.L.
        Societatea Comercială
        KARTE TRADE - S.R.L.               Subsemnații JACZKO ENIKO-IULIANA, domiciliată în
                                Oradea, str. Iasomiei, nr. 62, jud. Bihor și JACZKO IOAN,
     HOTĂRÂRE DIN DATA DE 25.11.2009            domiciliat în Oradea, str. Iasomiei, nr. 62, jud. Bihor, în
                                calitate de asociați ai S.C. CONVOHTERM PROD S.R.L.,
  Subsemnata LÁSZLÓ MARGARETA, cetățean            în urma adunării generale a asociaților din data de
român, fiica lui Iosif și Margareta, C.N.P. 2510211054695,   19.11.2009, am hotărât următoarele:
  8         MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 6276/18.XII.2009
  • Radierea punctului de lucru de la adresa: Oradea,            Societatea Comercială
str. Louis Pasteur, nr. 147, jud. Bihor.                   COSTILUMIFLOR - S.R.L.
  Celelalte prevederi ale Actelor Constitutive rămân
neschimbate.                               HOTĂRÂRE AGA NR. 1/25.11.2009
  Oradea, 19.11.2009.
                                 Subsemnații IORDACHE FLOARE, IORDACHE
  (32/1.423.761)                      COSTELIA LUMINIȚA și IORDACHE CONSTANTIN, în
                               calitate de asociați al S.C. COSTILUMIFLOR S.R.L., am
                               hotărât suspendarea activității societății pe o perioadă de
        Societatea Comercială
                               3 ani începând cu data de 26.11.2009.
         SAMI TUN - S.R.L.
                                 (36/1.423.765)
      HOTĂRÂRE NR. 1 DIN 24.11.2009
                                        Societatea Comercială
        A S.C. SAMI TUN S.R.L.
                                        FORESTSOFT - S.R.L.
  Încheiată în data de 24.11.2009, asociatul unic în
exercitarea atribuțiilor de Adunare Generală                     HOTĂRÂRE
Extraordinară am hotărât următoarele modificări la Actul
                                 Subsemnata BARBONȚA CORINA - IOANA,
constitutiv al societății:
                               C.N.P. 2670418054662, domiciliată în mun. Oradea,
  Declararea unui punct de lucru cu destinația de
CAFE BAR situat în mun. Oradea, str. Avram Iancu,       str. Alexandru Xenopol, nr. 4, bl. PB 31, ap. 10, jud. Bihor,
nr. 1, jud. Bihor.                      născută la data de 18.04.1967, în mun. Oradea,
  Restul dispozițiilor rămân neschimbate.          jud. Bihor, din părinții JOAN și VERONICA, în
                               calitate de asociat unic și administrator al
  (33/1.423.762)                      S.C. “FORESTSOFT” S.R.L., cu sediul în mun. Oradea,
                               str. Al. Xenopol, nr. 4, bl. PB 31, ap 10,
        Societatea Comercială             jud. Bihor, înregistrată la Registrul Comerțului sub
        PROD PLATON - S.R.L.             nr. J05/727/30.03.2005, având C.U.I. 17426575,
                               hotărâse următoarele:
     HOTĂRÂREA NR. 1 DIN 01.11.2009             1. Deschiderea punctului de lucru la adresa din
                               mun. Oradea, str. Orșovei, nr. 5, jud. Bihor, în cadrul
  PLATONA IOAN adresa: Str. BIHORULUI nr. 10/A       Colegiului Economic “Partenie Cosma”, Oradea.
ORADEA, cod 3700, județul născut la data 15/08/1939 în      Prezentul act urmează să fie înregistrat la Registrul
TIGANESTII DE CRIS, JUD. BIHOR, cod numeric          Comerțului Bihor pentru cuvenitele modificări.
personal: 1390815054672, act identitate CI seria XH        Celelalte prevederi din statut rămân nemodificate.
nr. 107493, emisă de POL. ORADEA la data 30/05/2000,       Redactat în patru exemplare originale.
calitate de asociat unic la S.C. PROD PLATON S.R.L. am
                                 (37/1.423.766)
hotărât următoarele:
  - Suspendarea activității pe o perioadă de 3 ani, de la
data de 01.11.2009 până la 31.10.2012.                     Societatea Comercială
  Celelalte prevederi ale Actului Constitutiv rămân             KRASER CROMA - S.R.L.
neschimbate.
  Prezentul înscris a fost redactat astăzi 01.11.2009,        HOTĂRÂREA ADUNĂRII GENERALE
într-un număr de 3 exemplare.
                                A ACȚIONARILOR A S.C. KRASER CROMA S.R.L.
  (34/1.423.763)
                                 Încheiată azi 28.10.2009, prin care asociații: Donini
                               Marco, identificat cu CI nr. AR 5407466/22.01.2009,
        Societatea Comercială             eliberată de Autoritățile din Italia și Gabrieli Giancarlo,
         CONFREP - S.R.L.              identificat cu PAS nr. AA2615793/28.07.2008 eliberat de
                               Autoritățile din Italia au hotărât următoarele:
       HOTARIRE NR. 1/20.11.2009              1. Retragere din societate a D-lui Donini Marco,
                               identificat cu CI nr. AR 5407466/22.01.2009, eliberată de
  Asociații PAL IULIU și PAL ANA am hotărât
                               Autoritățile din Italia prin cesionarea celor 10 părți sociale
suspendarea temporară a activității societății pentru o
                               în valoare de 100 lei către VARGA OVIDIU FLORIN
perioadă de trei ani, începând cu data de 20.11.2009
                               cetățean român C.N.P. 1830619055080, legitimat cu
până în data de 20.11.2012.
                               CI seria XH, 519749, eliberată de SPCLEP Oradea la
  (35/1.423.764)                      data de 02.10.2007 cu domiciliul în Oradea, str. Ștefan
           MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 6276/18.XII.2009                 9

Cel Mare, nr. 124, bl. D1, ap. 26 și acceptarea de către     (Siena), Via Fiorentina nr. 2, în calitate de asociați ai
VARGA OVIDIU FLORIN a părților sociale              S.C. IMAGINE S.R.L. am hotărât următoarele:
  2. Retragere din societate a D-lui Gabrieli Giancarlo,      - se schimbă sediul societății în jud. Bihor, loc. BEIUS,
identificat cu PAS nr. AA2615793/28.07.2008 eliberat de     str. 1 Decembrie, nr. 1918, nr. 51 BIS;
Autoritățile din Italia prin cesionarea celor 10 părți sociale    - se modifica activitatea principală în 1520 Fabricarea
în valoare de 100 lei către VARGA OVIDIU FLORIN         încălțămintei;
cetățean român C.N.P. 1830619055080, legitimat cu          - se adoptă un act constitutiv actualizat;
CI seria XH 519749, eliberată de SPCLEP Oradea la          Redactat și întocmit în 4 exemplare originale, azi
data de 02.10.2007 cu domiciliul în Oradea, str. Ștefan     21.09.2009.
Cel Mare, nr. 124, Bl. Dl, ap. 26, acceptarea de
                                   (40/1.423.769)
către VARGA OVIDIU FLORIN a părților sociale
  3. Structura capitalului și acționariatului a societății
KRASER CROMA S.R.L. devine astfel:                        Societatea Comercială
  - Asociat unic VARGA OVIDIU FLORIN                        IMAGINE - S.R.L.
  Capitalul social este de 200 lei format din 20 părți
sociale a 10 lei fiecare deținute în totalitate de VARGA                NOTIFICARE
OVIDIU FLORIN                            Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
  4. Revocare administrator Donini Marco și revocare      Bihor notifică, în conformitate cu prevederile art. 204,
administrator Gabrieli Giancarlo
                                 alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu
  5. Numire administrator VARGA OVIDIU FLORIN
                                 modificările și completările ulterioare, depunerea textului
  6. Închidere punct de lucru situat în Sat Sânmartin,
                                 actualizat al actului constitutiv al societății comerciale
Comuna Sânmartin ,nr. 202/A, Redactat în 4 exemplare.
                                 IMAGINE S.R.L., cu sediul în MUNICIPIUL BEIUȘ,
  Celelalte prevederi ale actului constitutiv rămân
                                 județ Bihor, Str. 1 DECEMBRIE 1918, nr. 51BIS,
neschimbate.
                                 înregistrată sub nr. J5/1483/2004, cod unic de
  (38/1.423.767)                        înregistrare 16688519, care a fost înregistrat sub
                                 nr. 95751 din 25.11.2009.
         Societatea Comercială                (41/1.423.770)
        KRASER CROMA - S.R.L.

            NOTIFICARE                         Societatea Comercială
                                          STUDIO 3 F - S.R.L.
  Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
Bihor notifică, în conformitate cu prevederile art. 204,                HOTĂRÂRE
 alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu
modificările și completările ulterioare, depunerea          ÎNCHEIATĂ AZI, DATA DE 18 NOIEMBRIE 2009
textului actualizat al actului constitutiv al societății
comerciale KRASER CROMA S.R.L., cu sediul în             Subsemnatul IZSANYI ATTILA IOSIF, asociat unic,
MUNICIPIUL ORADEA, județ Bihor, Str. LEONARDO DA         am hotărât următoarele:
VINCI, nr. 21, bloc PB 108, ap. 16, înregistrată sub         Suspendarea activității societății pe o perioadă de
nr. J5/895/2008, cod unic de înregistrare 23616132, care     3 (trei) ani, începând cu data de 18 noiembrie 2009.
a fost înregistrat sub nr. 95744 din 25.11.2009.           Celelalte prevederi rămân nemodificate.
  (39/1.423.768)                          (42/1.423.771)


         Societatea Comercială                      Societatea Comercială
          IMAGINE - S.R.L.                      MT EXPERT ADVISOR - S.R.L.

       HOTĂRÂRE NR. 2 21.09.2009                       HOTĂRÂREA 2/2009
  Subsemnații SBALZARINI GIUSEPPE cetățean            SUBSEMNAȚII RIZU PAUL ȘI ARZOIU DANIELA,
italian, născut la data de 09.07.1957 în Lentini, Italia,    ASOCIAȚI ÎN CADRUL SOCIETĂȚII SUS-MENȚIONATE
stare civilă: căsătorit, domiciliat în Italia, Barbariga,    AM HOTĂRÂT URMĂTOARELE:
Via G. Battista Zucchi 6, posesor al CI nr. AO 7066974,       • SCHIMBAREA SEDIULUI SOCIETĂȚII LA
eliberată de aut. Italiene la data de 29.07.2008 și       URMĂTOAREA ADRESĂ: CONSTANȚA, Str. SOVEJA,
BETTOLLINI IVO cetățean italian, născut la data de
                                 Nr. 853, Bl.R29, Sc.B, Ap.22, Cam. 2, Jud. CONSTANȚA.
06.04.1952 în Chiusi, Italia, posesor al PA, nr. AA
3740448/20.10.2009, domiciliat în Italia loc. CHIUSI         (43/1.423.793)
  10         MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 6276/18.XII.2009
        Societatea Comercială                       Societatea Comercială
       MT EXPERT ADVISOR - S.R.L.                   CLEO EXPERT CONSULTING - S.R.L.

            NOTIFICARE                            NOTIFICARE
  Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul        Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
Constanța notifică, în conformitate cu prevederile         Constanța notifică, în conformitate cu prevederile
art. 204, alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu     art. 204, alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu
modificările și completările ulterioare, depunerea textului     modificările și completările ulterioare, depunerea textului
actualizat al actului constitutiv al societății comerciale     actualizat al actului constitutiv al societății comerciale
                                  CLEO EXPERT CONSULTING S.R.L., cu sediul în
MT EXPERT ADVISOR S.R.L., cu sediul în
                                  MUNICIPIUL CONSTANȚA, județ Constanța,
M U N I C I P I U L C O N S TA N Ț A , județ Constanța,
                                  Str. ARHIEPISCOPIEI, nr. 15, scara A, etaj P, ap. 1,
Str. SOVEJA, nr. 85, bloc DR29, scara B, ap. 22,          înregistrată sub nr. J13/1447/2003, cod unic de
înregistrată sub nr. J13/2325/2005, cod unic de           înregistrare 15417988, care a fost înregistrat sub
înregistrare 17776597, care a fost înregistrat sub         nr. 72085 din 17.11.2009.
nr. 71506 din 13.11.2009.
                                    (46/1.423.796)
  (44/1.423.794)

                                          Societatea Comercială
        Societatea Comercială                      SARA COMPANY ABD - S.R.L.
     CLEO EXPERT CONSULTING - S.R.L.
                                          HOTĂRÂREA NR. 3/2009
       HOTĂRÂREA NR. 1/01.11.2009
                                    Subsemnații SULEIMAN MOHAMAD și SULAIMAN
  Subsemnata BUD (fosta CIOBANU) CLEOPATRA-            MALEK asociați în cadrul societății mai sus-menționată,
NICOLETA, asociat unic în cadrul societății             am hotărât:
sus-menționate, am hotărât:                       Închiderea punctului de lucru din Constanța DN2C,fn,
  1. Cooptarea în societate a dlui. BUD              incinta TÂRGULUI DE LEGUME FRUCTE, spațial com. 39.
HORIA-ANDREI, fiul lui Constantin și Ioana, născut la          Deschiderea unui punct de lucru în Constanța DN2C,
data de 16.11.1972, în mun. Constanța, jud. Constanța,       fn, standuri 25, 26, 27, lângă stația de transformare
                                  Transelectrica, parcela A 610/5.
domiciliat în mun. Constanța, Str. Arhiepiscopiei,
                                    Redactat și semnat azi 16.11. 2009 în patru
nr. 15, ap. 1, jud. Constanța, identificat cu CI,
                                  exemplare originale, sub semnătură privată.
seria KT, nr. 369998/21.08.2003/Pol. Mun. Constanța,
C.N.P. 1721116131251.                          (47/1.423.797)
  2. Retragerea din societate a dnei. BUD
(fosta CIOBANU) CLEOPATRA-NICOLETA, care își                    Societatea Comercială
cesionează la valoarea nominală aportul său la                   RUKY MONTAJ - S.R.L.
capitalul social (200 RON, adică 20 p.s.) către
BUD HORIA-ANDREI, care devine asociat unic,                     HOTĂRÂRE NR. 1/2009
deținător a 200 RON = 20 p.s.                      GABOR IANOS și GABOR ISTVAN în calitate de
  3. Capitalul social este fixat la suma de 200 RON        asociați decid următoarele:
numerar, depus la data constituirii societății. Capitalul se      Art. 1. Retragerea lor din societate, cu cesionarea la
divide în 20 p.s. a 10 RON fiecare p.s. și aparține         valoarea nominală a părților sociale deținute, respectiv
asociatului unic BUD HORIA-ANDREI. Participarea           GABOR IANOS - 10 p.s., a 10 lei fiecare = 100 lei,
la profit și pierderi va fi în 100% pentru BUD           procent de 50% la beneficii și pierderi și GABOR
HORIA-ANDREI.                            ISTVAN -10 p.s. a 10 lei fiecare = 50% la beneficii și
  4. Se retrage din funcția de administrator           pierderi către CALIN LILIANA, cetățean român,
dna. BUD (fosta CIOBANU) CLEOPATRA-NICOLETA.            născută la data de 05.07.1981, în Mun. Constanța,
Se numește administrator, pe perioadă nelimitată,          Jud. Constanța, fiica lui Ion și Valeria, domiciliată în
începând cu 01.11.2009, dl. BUD HORIA-ANDREI.            Mun. Constanța, Str. Slt. Gheorghe Sassu, nr. 46,
  5. Se schimbă sediul social în mun. Constanța,         Jud. Constanța, posesoare a CI, seria KT, nr. 250017,
Str. Arhiepiscopiei nr. 15, sc. A, parter, ap. 1, jud. Constanța.  eliberată de Poliția Mun. Constanța, la data de 06.02.02,
                                  C.N.P. 2810705134196, care în urma cesionării de părți
  Redactat și semnat sub semnătură privată, în patru
                                  sociale, va deveni asociatul unic al societății.
exemplare, azi 01.11.2009.
                                    Art. 2. Urmare a cesionarii de părți sociale, capitalul
  (45/1.423.795)                         societății, în suma de 200 lei, depus în numerar la data
            MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 6276/18.XII.2009                    11

constituirii societății, va fi divizat în 20 părți sociale, fiecare    Art. 5. Se numește în funcția de administrator
parte având o valoare de 10 lei și va avea următoarea         d-na BARBU DOINA, cetățean român, domiciliată în
structură: CALIN LILIANA deține 20 părți sociale și o cotă      sat SCHITU, com. Costinești, județ Constanța,
de participare de 100% la beneficii și pierderi;           str. Catedrala Tineretului, nr. 22, având C.N.P. 2360106170331.
  Art. 3. Retragerea din funcțiile de administrator a
                                      (50/1.423.800)
lui GABOR IANOS și numirea în această funcție a lui
CALIN LILIANA, care devine unicul administrator, având
puteri depline și mandat nelimitat, începând cu data                  Societatea Comercială
semnării prezentei hotărâri.                              OSETRA FARM - S.R.L.
  Art. 4. Se schimbă sediul în Constanța, Camera 1,
str. Cincinat Pavelescu, nr. 6, jud. Constanța.                        NOTIFICARE
  Încheiată azi, 04.11.2009, în 3 (trei) exemplare           Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
originale, sub semnătură privată.                   Constanța notifică, în conformitate cu prevederile
   (48/1.423.798)                          art. 204, alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu
                                   modificările și completările ulterioare, depunerea
                                   textului actualizat al actului constitutiv al societății
         Societatea Comercială                comerciale OSETRA FARM S.R.L., cu sediul în
         RUKY MONTAJ - S.R.L.                MUNICIPIUL CONSTANȚA, județ Constanța, Str. CARAIMAN,
                                   nr. 1, înregistrată sub nr. J13/1818/2002, cod unic de
             NOTIFICARE
                                   înregistrare 14824541, care a fost înregistrat sub
  Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul       nr. 72779 din 20.11.2009.
Constanța notifică, în conformitate cu prevederile
                                      (51/1.423.801)
art. 204, alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu
modificările și completările ulterioare, depunerea
textului actualizat al actului constitutiv al societății               Societatea Comercială
comerciale RUKY MONTAJ S.R.L., cu sediul în                IRIDEX GROUP IMPORT EXPORT BUCURESTI
MUNICIPIUL CONSTANȚA, județ Constanța,                      FILIALA COSTINESTI - S.R.L.
Str. CINCINAT PAVELESCU, nr. 6, înregistrată sub
nr. J13/1646/2009, cod unic de înregistrare 25777879,         HOTĂRÂREA ADUNĂRII GENERALE A ASOCIAȚILOR
care a fost înregistrat sub nr. 72350 din 18.11.2009.
                                    S.C. IRIDEX GROUP IMPORT EXPORT BUCURESTI
   (49/1.423.799)                             FILIALA COSTINESTI S.R.L. CU SEDIUL ÎN
                                         COM. COSTINEȘTI, SAT SCHITU,
         Societatea Comercială                  JUDEȚUL CONSTANȚA, ÎNMATRICULATĂ LA
         OSETRA FARM - S.R.L.                 REGISTRUL COMERȚULUI SUB NR. J13/2939/2008,
                                        C.I.F. RO 24342060 NR. 6/19.10.2009
       HOTĂRÂREA NR. 7/30.10.2009                 Subscrisele
                                     - S.C. IRIDEX GROUP IMPORT - EXPORT S.R.L., cu
    A ASOCIAȚILOR OSETRA FARM S.R.L.
                                   sediul în București, Șos. București - Ploiești, nr. 17 parter +1+7,
  Subsemnații MINEA MIHAITA și CHIRITA LENUTA, în          sector 1, înregistrată la Registrul Comerțului, sub
calitate de asociați a societății mai sus-menționate, am       nr. J40/2292/1991, C.I.F. RO 398284, reprezentată legal
hotărât următoarele:                         prin dl. PASCU FLORIN, cetățean român, domiciliat în
  Art. 1. Se retrag din societate asociații MINEA          București, str. Gheorghe Țițeica,, nr. 173-177, ap. 8
MIHAITA și CHIRITA LENUTA, care cesionează părțile          sector 2, legitimat cu C.I., seria RT, nr. 312024, emisă de
sociale pe care le dețin, la valoarea lor nominală, care       secția 6 Poliție București la data de 23.02.2004,
BARBU DOINA.                             C.N.P. 1711020440012, în calitate de împuternicit în
  Art. 2. Se cooptează în societate BARBU DOINA,          temeiul Hotărârii Adunării Generale Extraordinare a
cetățean român, domiciliată în sat SCHITU,              Asociaților, nr. 19 din data de 01.10.2009,
com. Costinești, județ Constanța, str. Catedrala Tineretului,       - S.C. “SERVICII SALUBRITATE BUCUREȘTI” S.A.,
nr. 22, având C.N.P.: 2360106170331, care devine           cu sediul în București, Șos. București - Ploiești nr. 17,
asociat unic.                             sector 1, înmatriculată la Registrul Comerțului, sub
  Art. 3. Structura capitalului social va fi:            nr. J40/3525/2000, având C.I.F. RO 12900081
  BARBU DOINA: 1.000 părți sociale x 10 Lei = 10.000 lei      reprezentată prin, PASCU CRISTIAN, cetățean român,
= 100%.                                domiciliat în București, str. Gheorghe Țițeica, nr. 173-177,
  Art. 4. Se retrage fin funcția de administrator          apt. 2, sector 2, identificat cu C.I., seria RT, nr. 312023
d-l MINEA MIHAITA.                          eliberată de Secția 6, Poliție, la data de 23.02.2004,
  12         MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 6276/18.XII.2009
C.N.P. 1711020440020, în calitate de împuternicit         mun. Medgidia, jud. Constanța, domiciliat în
conform Hotărârii Adunării Generale a Acționarilor        mun. Constanța, Str. Soveja, nr. 112 A, Bl. DR.38, Sc. A,
nr. 9 din data de 01.10.2009,                   Et. 4, Ap. 18, jud. Constanța, identificat cu C.I., seria KT,
  în calitate de asociați în cadrul S.C. IRIDEX
                                 nr. 307629 eliberată la data de 12.11.2002 de Poliția
GROUP IMPORT EXPORT BUCURESTI FILIALA
COSTINESTI S.R.L., cu sediul în Com. Costinești,         Mun. Constanța, C.N.P. 1740120131213.
sat Schitu, județul Constanța, înmatriculată la Registrul       2. Numirea în calitate de administratori pe perioadă
Comerțului, sub nr. J13/2939/2008, C.I.F. RO 24342060,      nelimitată a d-lui Popa Lucian și a d-lui Chitu Cristian.
        AM HOTĂRÂT URMĂTOARELE:                3. Schimbarea obiectului principal de activitate.
  Art. 1. Se deschide punct de lucru în Municipiul Constanța,  Obiectul principal de activitate devine 4647 - Comerț cu
Incinta Port Constanța. Depozit Ecologic de Deșeuri,       ridicata al mobilei, covoarelor și a articolelor de iluminat.
județul Constanța.
                                   4. Deschiderea unui punct de lucru în
  Art. 2. Se extinde obiectul secundar de activitate al
societății cu următoarele activități:               mun. Constanța, Str. Interioara, nr. 2, Incinta
  - 3812 Colectarea deșeurilor periculoase,           S.C. Traian S.A., Hala nr. 1, jud. Constanța, unde se va
  - 3822 Tratarea și eliminarea deșeurilor periculoase,     desfășura următoarea activitate: cod CAEN 4647 - Comerț cu
  - 3832 Recuperarea materialelor reciclabile sortate,     ridicata al mobilei, covoarelor și a articolelor de iluminat.
  - 3900 Activități și servicii de decontaminare          5. Urmare a cesiunii părților sociale structura
  Art. 3. Se va redacta un Act Constitutiv actualizat.     capitalului social va fi:
  (52/1.423.802)                          Chitu Cristian deține un număr de 10 părți sociale,
                                 atribuite în schimbul aportului său în numerar, în valoare
       Societatea Comercială                totală de 100 lei, reprezentând 50% din capitalul social al
  IRIDEX GROUP IMPORT EXPORT BUCURESTI              Societății.
      FILIALA COSTINESTI - S.R.L.                Popa Lucian deține un număr de 10 părți sociale,
                                 atribuite în schimbul aportului său în numerar, în valoare
            NOTIFICARE
                                 totală de 100 lei, reprezentând 50% din capitalul social al
  Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul     Societății.
Constanța notifică, în conformitate cu prevederile
                                   Restul prevederilor actului constitutiv rămân
art. 204, alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu
modificările și completările ulterioare, depunerea        neschimbate.
textului actualizat al actului constitutiv al societății       Actul constitutiv va fi modificat în mod corespunzător,
comerciale IRIDEX GROUP IMPORT EXPORT               urmând a fi depuse două exemplare actualizat la
BUCURESTI FILIALA COSTINESTI S.R.L., cu sediul în         O.R.C. de pe lângă Tribunalul Constanța.
SAT SCHITU, COMUNA COSTINEȘTI, județ Constanța,
înregistrată sub nr. J13/2939/2008, cod unic de            (54/1.423.804)
înregistrare 24342060, care a fost înregistrat sub
nr. 72988 din 23.11.2009.                             Societatea Comercială
  (53/1.423.803)                               XACT CONSULTING - S.R.L.

                                             NOTIFICARE
        Societatea Comercială
       XACT CONSULTING - S.R.L.                Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
                                 Constanța notifică, în conformitate cu prevederile
            HOTĂRÂREA
                                 art. 204, alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu
    ADUNĂRII GENERALE A ASOCIAȚILOR              modificările și completările ulterioare, depunerea
         NR. 1/23.11.2009                 textului actualizat al actului constitutiv al societății
  Subsemnații Popa Viorica și Chitu Cristian, asociați, în    comerciale XACT CONSULTING S.R.L., cu sediul în
cadrul S.C. XACT CONSULTING S.R.L., am hotărât          MUNICIPIUL CONSTANȚA, județ Constanța,
următoarele:                           B-dul TOMIS, nr. 267, bloc T4, scara A, etaj 1, ap. 4,
  1. Retragerea d-nei Popa Viorica din societate și din     înregistrată sub nr. J13/1854/2003, cod unic de
funcția de administrator, și cesionarea la valoarea        înregistrare 15507118, care a fost înregistrat sub
nominală a acțiunilor deținute în suma de 100 lei - 10 părți   nr. 73194 din 24.11.2009.
sociale către Popa Lucian, cetățean român, fiul lui
Gheorghe și al Viorica, născut la 20.01.1974, în           (55/1.423.805)
           MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 6276/18.XII.2009               13

        Societatea Comercială                      Societatea Comercială
       DG DEVELOPMENTS - S.R.L.                     BAROV INSTAL - S.R.L.

                                        HOTĂRÂREA NR. 1/2009
           HOTĂRÂREA
                                   LA ACTUL CONSTITUTIV AL SOCIETĂȚII
 ADUNĂRII GENERALE A ASOCIAȚILOR NR. 1/2009
                                  Subsemnații BOSCANEANU MIHAELA-SIMONA și
  Subsemnații JEACĂ NINA MIRELA și FULINĂ           MEHMET HALUK SEN - asociați în cadrul societății
GEORGE - asociați în cadrul societății sus-menționate,     comerciale sus-menționată, am hotărât:
                                  1. Reînceperea activității.
am hotărât:                            2. Retragerea noastră din societate și cesionarea la
  Se completează obiectul secundar de activitate cu      valoarea nominală a capitalului social, în suma de 200 lei
următorul cod: 4789 - Comerț cu amănuntul prin standuri,    (reprezentând 88 dolari SUA) - 20 părți sociale astfel:
chioșcuri și piețe al altor produse.                - 100 lei (reprezentând 44 dolari SUA) - 10 părți
                                sociale d-lui BOSCANEANU AURELIAN, fiul lui
  (56/1.423.806)                       Gheorghe și Georgeta, născut la data de 16.07.1978 în
                                orașul Constanța, județul Constanța, domiciliat în
                                Constanța, Str. Steagului, Nr. 49E, identificat cu C.I.,
        Societatea Comercială              seria KT, nr. 537119, eliberată de Pol. Constanța, la data
       DG DEVELOPMENTS - S.R.L.             de 30.11.2005, cetățean român, C.N.P. 1780716130014.
                                  - 100 lei (reprezentând 44 dolari SUA) - 10 părți
                                sociale d-lul RONDOLEANU VLAD, fiul lui Ovidiu și
           NOTIFICARE
                                Sultanica, născut la data de 22.06.1982, în orașul Constanța,
  Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul   județul Constanța, domiciliat În Constanța,
                                Aleea Heracleea, Nr. 6, Bl. Z2, Sc. B, Et. 2, Ap. 23,
Constanța notifică, în conformitate cu prevederile
                                identificat cu C.I., seria KT, nr. 512134, eliberată de
art. 204, alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu   Pol. Constanța, la data de 19.07.2005, cetățean român,
modificările și completările ulterioare, depunerea       C.N.P. 1820622134140, aceștia devenind asociați și
textului actualizat al actului constitutiv al societății    administratori pe o perioadă nedeterminată.
                                  În urma acestei modificări capitalul social în suma de
comerciale DG DEVELOPMENTS S.R.L., cu sediul în        200 lei (reprezentând 88 dolari SUA) - 20 părți sociale va
MUNICIPIUL CONSTANȚA, județ Constanța,             fi repartizat astfel:
B-dul ALEXANDRU LĂPUȘNEANU, nr. 195, bloc LAV1,          - BOSCANEANU AURELIAN deține suma de
scara A, etaj 7, ap. 27, înregistrată sub nr. J13/3375/2007,  100 lei (reprezentând 44 dolari SUA) - 10 părți sociale
                                - 50% participarea la profit și pierderi.
cod unic de înregistrare 22518390, care a fost înregistrat     - RONDOLEANU VLAD deține suma de 100 lei
sub nr. 73299 din 24.11.2009.                 (reprezentând 44 dolari SUA) - 10 părți sociale
                                - 50% participarea la profit și pierderi.
  (57/1.423.807)                         Se retrage din funcția de administrator d-na BOSCANEANU
                                MIHAELA - SIMONA.
                                  3. Se schimbă denumirea societății în: S.C. BAROV
         Societatea Comercială             INSTAL S.R.L.
         BURC ENDY - S.R.L.                4. Se schimbă obiectul principal de activitate al
                                societății:
           HOTĂRÂREA                  4322 - lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de
                                aer condiționat.
 ADUNĂRII GENERALE A ASOCIAȚILOR NR. 2/2009            5. Se renunță la obiectul:
                                  - 5222 - alte activități anexe transporturilor pe apă.
  Subsemnații ABZAIT ENDIS și ABZAIT LALE,            (59/1.423.809)
TIRYAKI YAKUP și NURHAN BEDELI asociați ai
societății sus-menționată, am hotărât:                     Societatea Comercială
  Deschiderea unui punctului de lucru în Medgidia,              BAROV INSTAL - S.R.L.
str. Kemal Agi Amet, nr. 20, jud. Constanța.
                                           NOTIFICARE
  Redactat și semnat astăzi, 20.11.2009, în 4 exemplare,
sub semnături private.                       Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
                                Constanța notifică, în conformitate cu prevederile
  (58/1.423.808)                       art. 204, alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu
  14        MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 6276/18.XII.2009
modificările și completările ulterioare, depunerea      domiciliată în Eforie Nord, Str. Mesteacănului, nr. 20B,
textului actualizat al actului constitutiv al societății   jud. Constanța, identificată cu C.I., seria KT, nr. 613122,
comerciale BAROV INSTAL S.R.L., cu sediul          eliberată de SPCLEP Eforie la data de 02.02.2007,
în MUNICIPIUL CONSTANȚA, județ Constanța,          c.n.p. 2550810131296, pe perioadă nelimitată,
Str. STEAGULUI, nr. 49E, înregistrată sub          începând cu 25.11.2009.
nr. J13/1560/2000, cod unic de înregistrare 13330671,      Întocmit în 4 (patru) exemplare sub semnătură privată,
care a fost înregistrat sub nr. 73526 din 25.11.2009.    astăzi, 25.11.2009.

  (60/1.423.810)                        (61/1.423.811)


        Societatea Comercială                    Societatea Comercială
      CASA CU LEI-CECILIA - S.R.L.                 CASA CU LEI-CECILIA - S.R.L.

       HOTĂRÂRE AGA NR. 1/2009                        NOTIFICARE

  Subsemnații TUDORACHE MARIEA, TUDORACHE           Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
MARIUS și GHEORGHE CECILIA - NICOLETA, în          Constanța notifică, în conformitate cu prevederile
calitate de succesori în drepturi ai asociatului defunct   art. 204, alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu
Tudorache Marin al societății sus-menționate, am       modificările și completările ulterioare, depunerea
hotărât:                           textului actualizat al actului constitutiv al societății
  1. Cesionarea de către asociatul TUDORACHE        comerciale CASA CU LEI-CECILIA S.R.L., cu sediul în
MARIUS, la valoarea nominală, a 3 (trei) părți sociale    LOC. EFORIE NORD, ORAȘ EFORIE, județ Constanța,
către TUDORACHE MARIEA și a 3 (trei) părți sociale      Str. MESTEACĂNULUI, nr. 20B, înregistrată sub
către GHEORGHE CECILIA - NICOLETA, ce devin astfel      nr. J13/3632/2005, cod unic de înregistrare 18132845,
asociați.                          care a fost înregistrat sub nr. 73695 din 26.11.2009.
  2. Structura capitalul social de 200 lei, divizat în     (62/1.423.812)
20 părți sociale egale, numerotate de la 1 la 20 cu o
valoare nominală de 10 lei fiecare, urmare succesiunii în
                                      Societatea Comercială
drepturi și a cesiunii intervenite, este următoarea:
                                   U.N. PRODUKTE DISTRIBUȚIE - S.R.L.
  - TUDORACHE MARIEA - 7 părți sociale a 10 lei
fiecare și o valoare totală de 70 lei;              HOTĂRÂREA ASOCIATULUI UNIC NR. 2/2009
  - TUDORACHE MARIUS - 7 părți sociale a 10 lei
fiecare și o valoare totală de 70 lei;             Subsemnatul NICULAE IONEL - CĂTĂLIN,
  - GHEORGHE CECILIA - NICOLETA - 6 părți sociale     asociat unic în cadrul S.C. U.N. PRODUKTE
a 10 lei fiecare și o valoare totală de 60 lei.       DISTRIBUȚIE S.R.L. am hotărât:
  Cota de participare la beneficii și pierderi este      1. Se deschide punct de lucru situat în
de 34% pentru TUDORACHE MARIEA, 34% pentru          mun. Constanța, Șoseaua Mangaliei, nr. 195A, Incinta
TUDORACHE MARIUS și 32% pentru GHEORGHE           Galeria Comercială REAL, spațiu comercial tip insulă.
CECILIA - NICOLETA.                       2. Celelalte prevederi ale actului constitutiv al
  3. Revocarea din funcția de administrator a lui     societății rămân nemodificate. Hotărâre redactată în
TUDORACHE MARIN, cetățean român, născut la data       patru exemplare, azi 26.NOV.2009, sub semnătură
de 01.02.1948 în Com. Poarta Albă, jud. Constanța,      privată.
domiciliat în Eforie Nord, Str. Mesteacănului, nr. 20B,     (63/1.423.813)
jud. Constanța, identificat cu C.I., seria KT, nr. 528670,
eliberată de SPCLEP Eforie, la data de 14.10.2005,
c.n.p. 1480201131298.                            Societatea Comercială
  4. Numirea în funcția de administrator a lui               EXPRES FOOD - S.R.L.
GHEORGHE CECILIA - NICOLETA, cetățean român,
                                   HOTĂRÂREA ADUNĂRII GENERALE
născută la data de 06.08.1980 în Constanța,
jud. Constanța, domiciliată în Constanța, Str. Badea          A ASOCIAȚILOR NR. 3/25.11.2009
Cârțan, nr. 10, bl. BC11, sc. A, ap. 2, jud. Constanța,
identificat cu C.I., seria KT, nr. 525653, eliberată      Subsemnații STANESCU IONUȚ-RUDI, STANESCU
de SPCLEP Constanța la data de 28.09.2005,          LIUBA și DEMIT LAURENȚIU în calitate de asociați am
c.n.p. 2800806134161, pe perioadă nelimitată,        hotărât următoarele:
începând cu 25.11.2009.                     Art. 1. Se închid următoarele puncte de lucru din
  4. Numirea în funcția de administrator a lui       jud. Constanța: Localitatea Constanța:
TUDORACHE MARIEA, cetățean român, născută la data        - Bdul. 1 Decembrie 1918, nr. 6, Bloc L56, sc. E,
de 10.08.1955, în Com. Bertestii de Jos, jud. Brăila,    ap. 82, parter,
           MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 6276/18.XII.2009               15

  - Bdul. Mamaia, nr. 252, Strada Onești, nr. 1,                Societatea Comercială
Strada Mihai Viteazul, nr. 15 Bis.,                      TECOMAR EXPRES - S.R.L.
  - Str. Slt. Gheorghe Economu, nr. 4.
  - Localitatea Năvodari, Strada Rândunelelor, nr. 10,                NOTIFICARE
Bloc 6 SUD, SC. B, ap. 21.                     Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
  Art. 2. Se deschide punct de lucru în Constanța,       Constanța notifică, în conformitate cu prevederile
Strada Dragoslavele, nr. 2, spațiu comercial.          art. 204, alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu
  Prezenta hotărâre a fost încheiată astăzi 25.11.2009     modificările și completările ulterioare, depunerea
în 5 (cinci) exemplare originale și semnată sub         textului actualizat al actului constitutiv al societății
semnătură privată.                       comerciale TECOMAR EXPRES S.R.L., cu sediul în
                                MUNICIPIUL CONSTANȚA, județ Constanța, Str. DESPOT
  (64/1.423.814)
                                VODĂ, nr. 21, înregistrată sub nr. J13/4161/2008, cod
                                unic de înregistrare 24779464, care a fost înregistrat sub
        Societatea Comercială              nr. 74247 din 30.11.2009.
       TECOMAR EXPRES - S.R.L.                (66/1.423.816)
       HOTĂRÂRE AGA NR. 1/2009
                                         Societatea Comercială
  Subsemnatul CAPATINA MARIAN, în calitate de
                                        SERVCOM VICA - S.R.L.
asociat unic al societății sus-menționate, am hotărât:
  1. Cooptarea în societate prin cesionarea, la valoarea          HOTĂRÂRE AGA NR. 1/2009
nominală, a 7 (șapte) părți sociale către PLACINTA GIGI,
cetățean român, născut la data de 30.11.1968,           Subsemnații NEACSU NICOLAE și NEACSU
                                VIORICA, în calitate de asociați ai societății
în com. Băneasa, jud. Constanța, domiciliat în
                                sus-menționate, am hotărât:
Constanța, Bld. Tomis, nr. 255, bl. T2, sc. C, et. 4, ap. 54,
                                  - Suspendarea temporară a activității societății
jud. Constanța, identificat cu C.I., seria KT, nr. 231714
                                comerciale pe durată de 3 ani, începând cu data
eliberată de Mun. Constanța, la data de 02.11.2001,
                                de 25.11.2009.
c.n.p. 1681130131216, ce devine astfel asociat.          Întocmit în 3 (trei) exemplare sub semnătură privată,
  2. Cooptarea în societate prin cesionarea, la valoarea   astăzi, 25.11.2009.
nominală, a 7 (șapte) părți sociale către PLACINTA
DANIELA, cetățean român, născută la data de             (67/1.423.817)
25.09.1970 în com. Casimcea, jud. Tulcea, domiciliată în
Constanța, Bld. Tomis, nr. 255, bl. T2, sc. C, et. 4, ap. 54,          Societatea Comercială
jud. Constanța, identificată cu C.I., seria KT, nr. 231718,         TIMEX SURVEYORS - S.R.L.
eliberată de Mun. Constanța la data de 02.11.2001,
c.n.p. 2700925360011, ce devine astfel asociat.               HOTĂRÂREA NR. 7/26.11.2009
  3. Numirea în funcția de administratori a lui PLACINTA     Subsemnații BUTUCA ADRIAN și ION VASILE, în calitate
GIGI și PLACINTA DANIELA, pe durată nedeterminată,       de asociați în cadrul S.C. TIMEX SURVEYORS S.R.L., în
începând cu 26.11.2009.                     Adunarea Generală a Asociaților am hotărât următoarele:
  4. În urma cooptării lui PLACINTA GIGI și a lui        Art. 1. Având în vedere posibilitatea desfășurării
PLACINTA DANIELA, capitalul social de 200 lei (RON)       activităților comerciale din subsidiar, se va completa
împărțit în 20 părți sociale va avea următoarea structură:   obiectul de activitate cu următoarele activități codificate
  - PLACINTA GIGI - 7 părți sociale a 10 lei fiecare și o   conf. Cod CAEN Rev. 2:
valoare totală de 70 lei;                     4661 Comerț cu ridicata al mașinilor agricole,
  - PLACINTA DANIELA - 7 părți sociale a 10 lei fiecare    echipamentelor și furniturilor,
și o valoare totală de 70 lei;                   4662 Comerț cu ridicata al mașinilor unelte,
  - CAPATINA MARIAN - 6 părți sociale a 10 lei fiecare      4663 Comerț cu ridicata al mașinilor pentru industria
și o valoare totală de 60 lei.                 minieră și de construcții,
  Cota de participare la beneficii și pierderi este       4664 Comerț cu ridicata al mașinilor pentru industria
                                textile și al mașinilor de cusut și de tricotat,
de 35% pentru PLACINTA GIGI, 35% pentru PLACINTA
                                  4665 Comerț cu ridicata al mobilei de birou,
DANIELA și 30% pentru CAPATINA MARIAN.
                                  4666 Comerț cu ridicata al altor mașini și echipamente
  Întocmit în 3 (trei) exemplare sub semnătură privată,
                                de birou,
astăzi, 26.11.2009.
                                  4669 Comerț cu ridicata al altor mașini și
  (65/1.423.815)                       echipamente.
  16          MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 6276/18.XII.2009
  Prezenta hotărâre a fost redactată și semnată            VASILICA. Cota de participare la beneficii și pierderi este
în 4 (patru) exemplare originale sub semnătură privată,        de 100% pentru CULCEA VASILICA, în calitate de
astăzi 26.11.2009.                           asociat unic.
                                     Întocmit în 3 (trei) exemplare sub semnătură privată,
   (68/1.423.818)                          astăzi, 30.11.2009.
                                      (71/1.423.821)
         Societatea Comercială
        TIMEX SURVEYORS - S.R.L.
                                            Societatea Comercială
       HOTĂRÂREA NR. 8/30.11.2009                         VASY CUL - S.R.L.
  Subsemnații BUTUCA ADRIAN și ION VASILE,                         NOTIFICARE
asociați în cadrul S.C. TIMEX SURVEYORS S.R.L., în
A.G.A. am hotărât că activitatea cu codul 7490 - Alte           Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
activități profesionale, științifice și tehnice n.c.a. (CAEN Rev. 2)  Constanța notifică, în conformitate cu prevederile
nu mai este considerată activitate principală pentru          art. 204, alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu
societate, ci activitate secundară.                  modificările și completările ulterioare, depunerea textului
  Hotărârea a fost redactată și semnată în 4 (patru)         actualizat al actului constitutiv al societății comerciale
exemplare originale sub semnătură privată, astăzi 30.11.2009.     VASY CUL S.R.L., cu sediul în MUNICIPIUL MEDGIDIA,
                                    județ Constanța, Str. SILOZULUI, nr. 19, bloc IP19,
   (69/1.423.819)                          scara A, ap. 6, înregistrată sub nr. J13/8378/2004, cod
                                    unic de înregistrare 16965768, care a fost înregistrat sub
         Societatea Comercială                nr. 74260 din 30.11.2009.
        TIMEX SURVEYORS - S.R.L.                  (72/1.423.822)
             NOTIFICARE
                                            Societatea Comercială
  Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
                                            MICUDA FARM - S.R.L.
Constanța notifică, în conformitate cu prevederile
art. 204, alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu              HOTĂRÂRE AGA NR. 3/2009
modificările și completările ulterioare, depunerea
textului actualizat al actului constitutiv al societății          Subsemnații CULCEA LIVIU-MIHAITA, ȘERBAN
comerciale TIMEX SURVEYORS S.R.L., cu sediul în            CATALINA și STEFLEA GEORGETA-DANIELA, în calitate
MUNICIPIUL CONSTANȚA, județ Constanța, Str. POPA            de asociați ai societății sus-menționate, am hotărât:
FARCAS, nr. 12 BIS, înregistrată sub nr. J13/2156/1997,          1. Retragerea din societate, din funcția de asociat și
cod unic de înregistrare 9777575, care a fost înregistrat       administrator, a dlui. CULCEA LIVIU-MIHAITA, prin
sub nr. 74256 din 30.11.2009.                     cesionarea, la valoarea nominală, a 33 (treizecișitrei)
                                    părți sociale, a câte 10 (zece) lei fiecare, către CULCEA
   (70/1.423.820)                          CATALINA-BEATRICE, cetățean român, născută la data
                                    de 24.07.1982, în Constanța, jud. Constanța, domiciliată
          Societatea Comercială                în Constanța, Str. Dezrobirii, nr. 10, bl. DR22, sc. C, et. 8,
           VASY CUL - S.R.L.                 ap. 97, jud. Constanța, identificată cu C.I., seria KT,
                                    nr. 591625, eliberată de SPCLEP Constanța la data de
        HOTĂRÂRE AGA NR. 1/2009                17.10.2006, c.n.p. 2820724134231, care va fi asociat.
                                      2. Numirea în funcția de administrator a lui SERBAN
  Subsemnații CULCEA VASILICA și CULCEA
                                    IONUT-ANDREI, cetățean român, născut la data de
LIVIU-MIHĂIȚĂ, în calitate de asociați ai societății sus-
menționate, am hotărât:                        08.04.1979 în Constanța, jud. Constanța, domiciliat
  1. Retragerea din societate a lui CULCEA              în Constanța, Ale. Prieteniei, nr. 3, bl. U, sc. A, ap. 1,
LIVIU-MIHAITA prin cesionarea, la valoarea nominală,          jud. Constanța, identificat cu C.I., seria KT, nr. 586512
a 1 (unei) părți sociale către asociatul CULCEA            eliberată de SPCLEP Constanța la data de 20.09.2006,
VASILICA, cetățean român, născută la data de              c.n.p. 1790408131240, pe perioadă nelimitată, începând
05.06.1959 în Com. Mihai Viteazul, jud. Constanța,           cu 30.11.2009.
domiciliată în Medgidia, Str. Silozului, nr. 19, bl. IP19,         3. Structura capitalul social de 1000 lei, divizat în
sc. A, ap. 6, jud. Constanța, identificata cu B.I., seria DG,     100 părți sociale egale, cu o valoare nominală de 10 lei
nr. 115490 eliberat de Pol. Medgidia la data de            fiecare, este următoarea:
10.02.1988, c.n.p. 2590605134017, care va fi asociat unic.         - CULCEA CĂTĂLINA-BEATRICE - deține un număr
  2. Capitalul social (200 lei = 20 p.s. a câte 10 lei        de 33 părți sociale reprezentând 33% din capitalul social,
fiecare) aparține integral asociatului unic, CULCEA          echivalent a 330 lei.
           MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 6276/18.XII.2009                 17

  - ȘERBAN CĂTĂLINA - deține un număr de 33 părți        IOHANA-DENISA, cu domiciliul în sat Cojasca,
sociale reprezentând 33% din capitalul social, echivalent    com. Cojasca, nr. 682, județ Dâmbovița, posesoare a CI,
a 330 lei.                            seria DD, nr. 341916, eliberată la data de 05.02.2007,
  - STEFLEA GEORGETA-DANIELA - deține un număr         C.N.P. 2781114151788.
de 34 părți sociale reprezentând 34% din capitalul social,     2 - Capitalul social se repartizează astfel: 190 lei
echivalent a 340 lei.                      împărțit în 19 părți sociale, cu o valoare de 10 lei fiecare,
  Cota de participare la beneficii și pierderi este de 33%   reprezentând 95% din capitalul social, îi aparține lui
pentru CULCEA CATALINA-BEATRICE, 33% pentru           STEFANESCU ANDREEA-IRINA, și 10 lei, reprezentând
SERBAN CATALINA și 34% pentru STEFLEA              1 parte socială, reprezentând 5% din capitalul social, îi
GEORGETA-DANIELA.                        aparține lui STEFANESCU IOHANA-DENISA.
  Întocmit în 3 (trei) exemplare sub semnătură privată,      3 - Celelalte prevederi ale actului constitutiv rămân
astăzi, 30.11.2009.                       neschimbate.
  (73/1.423.823)                          (76/1.423.826)

         Societatea Comercială                      Societatea Comercială
         MICUDA FARM - S.R.L.                       AGRISCO PLUS - S.R.L.
            NOTIFICARE                            NOTIFICARE
  Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
                                   Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
Constanța notifică, în conformitate cu prevederile
                                 Constanța notifică, în conformitate cu prevederile
art. 204, alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu
                                 art. 204, alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu
modificările și completările ulterioare, depunerea
                                 modificările și completările ulterioare, depunerea textului
textului actualizat al actului constitutiv al societății
                                 actualizat al actului constitutiv al societății comerciale
comerciale MICUDA FARM S.R.L., cu sediul în
                                 AGRISCO PLUS S.R.L., cu sediul în LOC. MAMAIA,
MUNICIPIUL MEDGIDIA, județ Constanța, Str. SILOZULUI,
nr. 19, bloc IP19, scara A, etaj 2, ap. 6, înregistrată sub   MUNICIPIUL CONSTANȚA, județ Constanța,
nr. J13/1390/2009, cod unic de înregistrare 25645029,      ZONA HOTEL APOLLO - HOTEL SIRET, CAMERA 1,
care a fost înregistrat sub nr. 74263 din 30.11.2009.      scara A, etaj P, ap. 12, înregistrată sub nr. J13/1301/2009, cod
                                 unic de înregistrare 25601715, care a fost înregistrat sub
  (74/1.423.824)                        nr. 74267 din 30.11.2009.
                                   (77/1.423.827)
        Societatea Comercială
        ABSTRACT MEDIA - S.R.L.
                                        Societatea Comercială
       HOTĂRÂRE AGA NR. 1/2009                    MARCO MOBILE WAITER - S.R.L.
  Subsemnații GHITA IULIAN-EDUARD și SEUCEA                     HOTĂRÂREA NR. 1
CRISTIAN, în calitate de asociați ai societății mai
sus-menționate, am hotărât:                     Stan Constantin, domiciliat în Constanța,
  - Suspendarea temporară a activității societății comerciale  b-dul 1 Decembrie 1918, nr. 41, bl. L23, sc. B, et. 7,
pe durată de 3 ani, începând cu data de 01.11.2009.       ap. 74, jud. Constanța și Carnu Marius, domiciliat în
  Întocmit în 3 (trei) exemplare sub semnătură privată,     Constanța, b-dul 1 Decembrie 1918, nr. 41, bl. L23,
astăzi, 01.11.2009.                       sc. B, ap. 46, jud. Constanța, în calitate de asociați ai
                                 S.C. Marco Mobile Waiter S.R.L., legal și statutar întruniți
  (75/1.423.825)
                                 la sediul societății, în Adunarea Generală a Asociaților, în
                                 data de 1.10.2009:
        Societatea Comercială                            HOTĂRĂSC
        AGRISCO PLUS - S.R.L.                Art. 1. În conformitate cu dispozițiile Legii 31/1990 cu
                                 modificările și completările ulterioare, începând cu data
 HOTĂRÂREA ASOCIATULUI UNIC NR. 7/27.11.2009           de 1.12.2009, se suspendă activitatea S.C. Marco Mobile
  Subsemnata STEFANESCU ANDREEA-IRINA,             Waiter S.R.L. pe o perioadă de 3 ani.
în calitate de asociat unic în cadrul S.C. AGRISCO          Art. 2. Asociații împuternicesc pe dl. Stan Gheorghe,
PLUS S.R.L., am hotărât:                     domiciliat în Constanța, b-dul 1 Decembrie 1918, nr. 41,
  1 - STEFANESCU ANDREEA-IRINA cesionează la          bl. L23, sc. B, et. 7, ap. 74, jud. Constanța, care se
valoare nominală, 1 parte socială, cu o valoare de 10 lei,    legitimează cu CI, seria KT, nr. 639500, eliberată de
reprezentând 5% din capitalul social, către STEFANESCU      Poliția Constanța, la data de 24.05.2007, să depună
  18        MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 6276/18.XII.2009
această hotărâre la ORC Constanța, precum și la toate            Societatea Comercială
celelalte instituții abilitate în acest sens.               REL MOB CONSTRUCT - S.R.L.
  (78/1.423.828)
                                        HOTĂRÂREA 1/2009

       Societatea Comercială                Subsemnatul/a GUEF RELU-IONUȚ - născut (ă)
     PRIMERA DEVELOPMENT - S.R.L.            la 08.08.1974 în Fetești, jud. Ialomița, domiciliat (ă)
                               în Constanța, str. Banu Mihalcea, nr. 96, cu C.I.,
     HOTĂRÂREA A.G.A. NR. 2/23.11.2009          seria KT, nr. 222178/18.09.2001 /Poliția Constanța,
  Subsemnații STEFANESCU ANDREEA-IRINA, și          C.N.P. 1740808211666, asociat unic în cadrul societății
S.C. AGRISCO PLUS S.R.L., în calitate de asociați în     comerciale sus-menționată, am hotărât:
cadrul S.C. CORSA CEREAL S.R.L., am hotărât:           1. Se închide punctul de lucru din Constanța,
  1. Se schimbă denumirea societății în S.C. PRIMERA     str. Crinului, nr. 71.
DEVELOPMENT S.R.L.                        2. Se suspendă activitatea societății pentru 3 ani,
  2. Celelalte prevederi ale actului constitutiv rămân
                               începând cu data de 23.11.2009.
neschimbate.
                                 Act redactat la Compartimentul de Asistență din cadrul
  (79/1.423.829)                      ORCT Constanța astăzi, 30.11.2009, în 4 exemplare, din
                               care 3 exemplare pentru părți și un exemplar pentru
       Societatea Comercială              emitent, la cererea și pe răspunderea solicitantului,
     PRIMERA DEVELOPMENT - S.R.L.            potrivit cererii de servicii nr. 3789/23.11.2009.

           NOTIFICARE                 (82/1.423.832)
  Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
Constanța notifică, în conformitate cu prevederile               Societatea Comercială
art. 204, alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu          QUANTUS FAST - S.R.L.
modificările și completările ulterioare, depunerea textului
actualizat al actului constitutiv al societății comerciale       HOTĂRÂREA ADUNĂRII GENERALE
PRIMERA DEVELOPMENT S.R.L., cu sediul în
MUNICIPIUL CONSTANȚA, județ Constanța,                  A ASOCIAȚILOR 01/27.11.2009
Str. CIȘMELEI, nr. 17, bloc 1A, scara E, etaj 6, ap. 211,
înregistrată sub nr. J13/1812/2009, cod unic de         D-na. CRINGUS SAMINA MARIA, Administrator și
înregistrare 25866070, care a fost înregistrat sub      D-l CRINGUS SORIN LUCIAN, asociat, la
nr. 74274 din 30.11.2009.                   S.C. QUANTUS FAST S.R.L., cu sediul în Constanța,
  (80/1.423.830)                      Str. Ana Ipatescu, nr. 37, C.U.I. 15682356;
                                 DECIDE:
                                 - În temeiul prevederilor Legii nr. 31/1990 privind
       Societatea Comercială
                               societățile comerciale și a prerogativelor stabilite prin
    ALEXANDRU GROUP COMPANY - S.R.L.
                               actul constitutiv al societății, asociatul unic
         HOTĂRÂREA 3/2009              (administratorul) decide suspendarea (întreruperea
                               temporară) a activității societății, ca urmare a
  Subsemnatul ALEXANDRU COSTEL - născut la
14.10.1982 în Galați, domiciliat în Techirghiol,       următoarelor motive:
jud. Constanța, str. Mihai Eminescu, nr. 72, cu C.I.,      - climatul economic actual,
seria KT, nr. 646583/28.06.2007/SPCLEP Techirghiol,       - ultimele modificări legislative,
C.N.P. 1821014170061, asociat unic în cadrul societății     - lipsa activității până în acest moment.
comerciale sus-menționată, am hotărât:              - Suspendarea se realizează pentru o perioadă de
  1. Se deschide punct de lucru în Constanța,        până la 3 ani (începând cu data de 27.11.2009).
str. Amurgului, nr. 60.                     Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se însărcinează
  Act redactat la Compartimentul de Asistență din cadrul
                               pe dl. CRINGUS SORIN LUCIAN, în calitate de asociat,
ORCT Constanța, astăzi, 26.11.2009, în 4 exemplare, din
care 3 exemplare pentru părți și un exemplar pentru      care va avea ca sarcină și efectuarea tuturor formalităților
emitent, la cererea și pe răspunderea solicitantului,     la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
potrivit cererii de servicii nr. 3778/20.11.2009.       Constanța.
  (81/1.423.831)                        (83/1.423.833)
           MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 6276/18.XII.2009               19

         Societatea Comercială                     Societatea Comercială
         MISU FRIG - S.R.L.                     ASIMETRIC VISION - S.R.L.

         HOTĂRÂREA 1/2009                        HOTĂRÂREA 1/2009
  Subsemnații DOBRESCU EMILIAN-MIHAI și              Subsemnatul/a YUCETAS NUSRET, născut (ă) la
DOBRESCU NICOLETA, asociați în cadrul societății        01.10.1962 în Turcia, Malatya, domiciliat (ă) în
comerciale sus-menționată, am hotărât:             Aleea MALINULUI, nr. 11, bloc D, scara A,
  l. Se suspendă activitatea societății pentru 3 ani,     etaj 3, apartament 13, CONSTANȚA, cu C.I.,
începând cu data de 01.12.2009. Prezentul înscris a       seria KT, nr. 172506/19.01.2001/Poliția Constanța,
fost redactat astăzi, 27.11.2009, sub semnătură privată,    C.N.P. 1621001135604, asociat unic în cadrul societății
în 4 exemplare.                         comerciale sus-menționată, am hotărât:
                                  1. Se schimbă sediul în Constanța, str. Industrială,
  (84/1.423.834)
                                nr. 1, biroul nr. 3.
                                  Act redactat la Compartimentul de Asistență din cadrul
         Societatea Comercială             ORCT Constanța, astăzi, 30.11.2009, în 4 exemplare, din
         METAZ IMPEX - S.R.L.              care 3 exemplare pentru părți și un exemplar pentru
                                emitent, la cererea și pe răspunderea solicitantului,
         HOTĂRÂREA 1/2009
                                potrivit cererii de servicii nr. 3795/23.11.2009.
  Subsemnatul/a AZAZI METIN - cetățean turc, născut (ă)
                                  (87/1.423.837)
la 26.01.1972 în Turcia, domiciliat (ă) în Turcia, cu
reședința în Constanța, al. Daliei, nr. 4, bl. L118B2, ap. 9,
cu Carte de rezidență pentru membrii de familie,                Societatea Comercială
seria RTR, nr. 20125/23.02.2009/O.R.I. Constanța,               ASIMETRIC VISION - S.R.L.
C.N.P. 7720126470012, asociat unic în cadrul societății
                                           NOTIFICARE
comerciale sus-menționată, am hotărât:
  1. Se schimbă sediul în Constanța, str. Stânjeneilor,      Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
nr. 5, bl. Cămin Nefamiliști, nr. 3 - Abator, et. 2, ap. 63.  Constanța notifică, în conformitate cu prevederile
  Act redactat la Compartimentul de Asistență din cadrul   art. 204, alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu
ORCT Constanța, astăzi, 25.11.2009, în 4 exemplare, din     modificările și completările ulterioare, depunerea
care 3 exemplare pentru părți și un exemplar pentru       textului actualizat al actului constitutiv al
emitent, la cererea și pe răspunderea solicitantului,      societății comerciale ASIMETRIC VISION S.R.L., cu
potrivit cererii de servicii nr. 3756/18.11.2009.        sediul în MUNICIPIUL CONSTANȚA, județ Constanța,
                                Str. INDUSTRIALA, nr. 1, înregistrată sub nr. J13/1600/2005,
  (85/1.423.835)
                                cod unic de înregistrare 17593921, care a fost înregistrat
                                sub nr. 74318 din 30.11.2009.
         Societatea Comercială
         METAZ IMPEX - S.R.L.                (88/1.423.838)

            NOTIFICARE                       Societatea Comercială
  Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul          PIATRA ALBĂ INVEST - S.R.L.
Constanța notifică, în conformitate cu prevederile
                                    HOTĂRÂREA AGA NR. 1 DIN 11.11.2009
art. 204, alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu
modificările și completările ulterioare, depunerea         Subsemnații PAISE ANA MARIA și GARCIA MARTINEZ
textului actualizat al actului constitutiv al societății    MARIO, asociați, am hotărât:
comerciale METAZ IMPEX S.R.L., cu sediul în            Art. unic: Se schimbă sediul social în Constanța,
MUNICIPIUL CONSTANȚA, județ Constanța,             bd. Al. Lăpușneanu, nr. 84, bl. LE33, sc. B, ap. 26,
Aleea STÂNJENEILOR, nr. 5, etaj 2, ap. 63, înregistrată sub   camera nr. 2, jud. Constanța.
nr. J13/3144/2005, cod unic de înregistrare 17999386,       Act sub semnătură privată, redactat și listat în
care a fost înregistrat sub nr. 74300 din 30.11.2009.      4 exemplare originale, azi 11.11.2009.
  (86/1.423.836)                         (89/1.423.839)
  20        MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 6276/18.XII.2009
        Societatea Comercială              200.797,5 lei, integral în natură, divizat în 80.319 acțiuni,
      PIATRA ALBĂ INVEST - S.R.L.            în valoare de 2,5 lei fiecare, repartizat astfel:
                                  > SOARE AURELIAN deține un număr de 79.516 acțiuni
           NOTIFICARE
                                în valoare de 2,5 lei fiecare, respectiv 198.790 lei, integral
  Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul   în natură, reprezentând 99% din capitalul social;
Constanța notifică, în conformitate cu prevederile
                                  > SOARE FLORICA DORINA deține un număr de 803
art. 204, alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu
modificările și completările ulterioare, depunerea       acțiuni în valoare de 2,5 lei fiecare, respectiv 2.007,5 lei,
textului actualizat al actului constitutiv al societății    integral în natură, reprezentând 1% din capitalul social.
comerciale PIATRA ALBĂ INVEST S.R.L., cu sediul în         5. Pierderile vor fi suportate de către acționari
MUNICIPIUL CONSTANȚA, județ Constanța,             proporțional cu numărul acțiunilor și în limita valorii
B-dul ALEXANDRU LĂPUȘNEANU, nr. 84, bloc LE33,         acestora. Din profitul net al societății, se vor acorda
scara B, ap. 26, înregistrată sub nr. J13/982/2009, cod
                                dividende acționarilor, în funcție de cota de participare a
unic de înregistrare 25429670, care a fost înregistrat sub
nr. 74324 din 30.11.2009.                   acestora la capitalul social.
                                  6. Prezenta hotărâre a fost redactată în cinci
  (90/1.423.840)
                                exemplare originale.
                                  (92/1.423.842)
        Societatea Comercială
      ADECO RECRUITMENT - S.R.L.
                                      Societatea Comercială
     HOTĂRÂREA AGA NR. 3/ 30.11.2009              LABORATOR SI RESTAURANT TIC-TAC - S.A.
  Subse mn a ții M a te i C o n s ta n ti n ș i Vo aides
Adela - Mariana, am hotărât suspendarea activității, pe                NOTIFICARE
o perioadă de 3 ani, începând cu data de 01.12.2009.
                                  Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
  Încheiat azi, 30.11.2009, valabil sub semnătură privată.
                                Constanța notifică, în conformitate cu prevederile
  (91/1.423.841)                       art. 204, alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu
                                modificările și completările ulterioare, depunerea textului
      Societatea Comercială                actualizat al actului constitutiv al societății comerciale
  LABORATOR SI RESTAURANT TIC-TAC - S.A.           LABORATOR SI RESTAURANT TIC-TAC S.A., cu
                                sediul în MUNICIPIUL CONSTANȚA, județ Constanța,
           HOTĂRÂREA
                                Str. CIȘMELEI, nr. 16, înregistrată sub nr. J13/2237/1995,
   ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE A             cod unic de înregistrare 7764366, care a fost înregistrat
     ACȚIONARILOR NR. 2/2009               sub nr. 74340 din 30.11.2009.
  Adunarea generală extraordinară a acționarilor         (93/1.423.843)
S.C. “LABORATOR ȘI RESTAURANT TIC-TAC” S.A.,
întrunită în ședința din data de 30-11-2009, a hotărât
                                        Societatea Comercială
următoarele:
                                      STATIC CONSTRUCT - S.R.L.
  1. Se cooptează în societate, ca acționar, domnul
SOARE AURELIAN, domiciliat în județul Constanța,
                                           HOTĂRÂREA
municipiul Constanța, bd. Lăpușneanu, nr. 195,
bloc LAV1, scara A, ap. 5, identificat cu C.I., seria K.T.,
                                ADUNĂRII GENERALE A ASOCIAȚILOR NR. 1/2009
nr. 299864, eliberată de Poliția Constanța, la data de
03.10.2003, având codul numeric personal 1610310131310.      Adunarea generală a asociaților S.C. “STATIC
  2. Acționarul SOARE GEORGIANA, cesionează la        CONSTRUCT” S.R.L., întrunită în ședința din data
valoarea nominală, 79.674 acțiuni în valoare de 2,5 lei    de 24.11.2009, a hotărât următoarele:
fiecare, integral în natură, astfel: către acționarul       1. Se deschide și se declară punctul de lucru al
SOARE FLORICA DORINA, 158 acțiuni și către           societății situat în județul Constanța, municipiul Constanța,
acționarul cooptat SOARE AURELIAN 79.516 acțiuni.       strada Zorelelor, nr. 38.
  3. Acționarul SOARE GEORGIANA se retrage din
                                 2. Prezenta hotărâre a fost redactată în patru
societate.
                                exemplare originale.
  4. Ca urmare a cesiunii de acțiuni, valoarea capitalului
social al societății, rămâne neschimbată, acesta fiind de     (94/1.423.844)
             MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 6276/18.XII.2009                  21

          Societatea Comercială                textului actualizat al actului constitutiv al
           FILA S.H. - S.R.L.                 societății comerciale FILA S.H. S.R.L., cu sediul în
                                     MUNICIPIUL CONSTANȚA, județ Constanța,
             HOTĂRÂREA                   Str. CIȘMELEI, nr. 16, înregistrată sub nr. J13/4484/1994,
 ADUNĂRII GENERALE A ASOCIAȚILOR NR. 1/2009               cod unic de înregistrare 6739879, care a fost înregistrat
                                     sub nr. 74343 din 30.11.2009.
  Adunarea generală a asociaților S.C. “FILA SH” S.R.L.,
întrunită în ședința din data de 30-11-2009 a hotărât            (96/1.423.846)
următoarele:
  1. Se cooptează în societate, ca asociat domnul                   Societatea Comercială
SOARE AURELIAN, cetățean român, născut la                       WOOD CONSULTING - S.R.L.
data de 10.03.1961, domiciliat în județul Constanța,
municipiul Constanța, bd. Lăpușneanu, nr. 195,                     HOTĂRÂREA NR. 1/2009
bloc LAV1, scara A, ap. 5, identificat cu C.I. seria K.T.,
nr. 299864, eliberată de Poliția Constanța la data de             LA ACTUL CONSTITUTIV AL SOCIETĂȚII
03.10.2003, având codul numeric personal 1610310131310.
                                      Subsemnații CHIOREAN RADU SORIN și
  2. Asociatul SOARE GEORGIANA, cesionează la
valoarea nominală 108 părți sociale în valoare de 10 lei         RADU DUMITRU - asociați în cadrul societății comerciale
fiecare, integral în numerar, către asociatul cooptat          sus-menționată, am hotărât;
SOARE AURELIAN.                               Se completează obiectul de activitate cu:
  3. Asociatul SOARE FLORICA DORINA, cesionează              5510 - Hoteluri și alte facilități de cazare similare
la valoarea nominală 1 parte socială în valoare               5520 - Facilități de cazare pentru vacanțe și perioade
de 10 lei, integral în numerar, către asociatul             de scurtă durată
cooptat SOARE AURELIAN.                           5530 - Parcuri pentru rulote, campinguri și tabere
  4. Asociatul SOARE GEORGIANA, se retrage din              5590 - Alte servicii de cazare
societate.                                 5610 - Restaurante
  5. Ca urmare a cesiunii de părți sociale, valoarea           5621 - Activități de alimentație (catering) pentru
capitalului social al societății rămâne neschimbată,           evenimente
acesta fiind de 1.100 lei, integral în numerar, divizat în         5629 - Alte servicii de alimentație n.c.a.
110 părți sociale, în valoare de 10 lei fiecare, repartizat         5630 - Baruri și alte activități de servire a băuturilor
astfel:                                   7721 - Activități de închiriere și leasing cu bunuri
  > SOARE AURELIAN deține un număr de 109 părți            recreaționale și echipament sportiv (excepție leasing)
sociale în valoare de 10 lei fiecare, respectiv 1.090 lei, integral în   7911 - Activități ale agențiilor turistice
numerar, reprezentând 99% din capitalul social;
                                      7912 - Activități ale tur-operatorilor
  > SOARE FLORICA DORINA deține un număr
                                      9511 - Activități ale bazelor sportive
de 1 parte socială în valoare de 10 lei, integral în
                                      9521 - Bâlciuri și parcuri de distracții
numerar, reprezentând 1% din capitalul social.
  6. Pierderile vor fi suportate de către asociați             (97/1.423.847)
proporțional cu numărul părților sociale și în limita valorii
acestora. Din profitul net al societății, se vor acorda
                                            Societatea Comercială
dividende asociaților, în funcție de cota de participare a
                                           WOOD CONSULTING - S.R.L.
acestora la capitalul social.
  7. Prezenta hotărâre a fost redactată în 4 exemplare
                                                NOTIFICARE
originale.
                                       Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
   (95/1.423.845)
                                     Constanța notifică, în conformitate cu prevederile
                                     art. 204, alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu
          Societatea Comercială                modificările și completările ulterioare, depunerea
           FILA S.H. - S.R.L.
                                     textului actualizat al actului constitutiv al societății
             NOTIFICARE                   comerciale WOOD CONSULTING S.R.L., cu sediul în
                                     MUNICIPIUL CONSTANȚA, județ Constanța, înregistrată
  Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul        sub nr. J13/1970/1995, cod unic de înregistrare 7561175,
Constanța notifică, în conformitate cu prevederile
                                     care a fost înregistrat sub nr. 74348 din 30.11.2009.
art. 204, alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu
modificările și completările ulterioare, depunerea              (98/1.423.848)
  22         MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 6276/18.XII.2009
         Societatea Comercială                      Societatea Comercială
         MĂDĂ & NICO - S.R.L.                      FREE ADVENTURE - S.R.L.

         HOTĂRÂREA NR. 2/2009                        HOTĂRÂREA NR. 1
                                   Subsemnatul NICOLITA-CRISTIAN ALEXANDRU
    LA ACTUL CONSTITUTIV AL SOCIETĂȚII             STEFAN, în calitate de asociat unic și administrator al
  Subsemnatul BADARUTA IONUT-EMANUEL -              societății, am hotărât următoarele:
                                   Art. 1. Se suspendă activitatea societății pentru o
asociat unic în cadrul societății comerciale
                                  perioadă de trei ani începând cu data de 1.12.2009.
sus-menționată, am hotărât:
                                   Toate celelalte prevederi ale actelor constitutive ale
  Se deschide punct de lucru în Hârșova, str. Vadului,      societății rămân neschimbate.
bl. V2, parter, jud. Constanța.                    Acest act se încheie astăzi, 30 noiembrie 2009, sub
  (99/1.423.849)                         semnătură privată.
                                    (102/1.423.852)
         Societatea Comercială
         VOICE MOBILE - S.R.L.                       Societatea Comercială
                                          ROMAR UNIC - S.R.L.
         HOTĂRÂREA NR. 1/2009
                                        HOTĂRÂREA AGA NR. 01/2009
  Subsemnata TONE DANIELA MIRELA, asociați am
                                   CONSTANTINESCU MARIAN și DAMOC RADU
hotărât: Se deschide punct de lucru în Predeal,
                                  CONSTANTIN, asociați în societate, am hotărât:
Str. Teleferic, FN, Jud. Brașov.
                                   Art. 1 Se cooptează ca asociat CONSTANTINESCU
  Se completează obiectul cu: 561 - Restaurante          ALEXANDRA, născută la 16.06.1987 în C-ȚA,
  5621 - Activități de alimentație (catering) pentru evenimente  domiciliată în C-ȚA, STR. FAGETULUI, NR. 144,
  5629 - Alte servicii de alimentație n.c.a.           BL. ST2, SC. B, ET. 2, AP. 31, posesoare a CI-KT 804529,
  5630 - Baruri și alte activități de servire a băuturilor    C.N.P. 2870616134173.
  7721 - Activități de închiriere și leasing cu bunuri        Art. 2 Se retrage din societate din funcțiile de asociat
recreaționale și echipament sportiv (fără leasing)         și administrator CONSTANTINESCU MARIAN și
  7722 - Închirierea de casete video și discuri (CD-uri,     cesionează la valoarea nominală părțile sale sociale
                                  astfel: 5 p.s. - 50 RON - 25% dnei. CONSTANTINESCU
DVD-uri) (fără leasing)
                                  ALEXANDRA și 5 p.s. - 50 ron - 25% dlui. DAMOC RADU
  7729 - Activități de închiriere și leasing cu alte bunuri
                                  CONSTANTIN. În urma cesiunii, capitalul se împarte
personale și gospodărești n.c.a. (fără leasing)          astfel:
  Redactat sub semnătură privată în 4 exemplare           - DAMOC RADU CONSTANT1N - 15 p.s. - 150 RON - 75%
originale azi, 30.11.2009                       - CONSTANTINESCU ALEXANDRA deține 5 p.s. -
                                  50RON - 25%, participarea la profit și pierderi a
  (100/1.423.850)
                                  asociaților fiind de 75%-25%.
                                   Art. 3 Se numește administrator pe perioadă
         Societatea Comercială               nedeterminată DAMOC RADU CONSTANTIN.
         VOICE MOBILE - S.R.L.                Redactată astăzi, 30.11.2009, în 4 exemplare
                                  originale, sub semnătură privată.
            NOTIFICARE                   (103/1.423.853)
  Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
Constanța notifică, în conformitate cu prevederile                 Societatea Comercială
art. 204, alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu             ROMAR UNIC - S.R.L.
modificările și completările ulterioare, depunerea
textului actualizat al actului constitutiv al societății                 NOTIFICARE
comerciale VOICE MOBILE S.R.L., cu sediul în              Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
MUNICIPIUL CONSTANȚA, județ Constanța,               Constanța notifică, în conformitate cu prevederile
Str. ANTON PANN, nr. 25A, înregistrată sub             art. 204, alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu
nr. J13/2056/2009, cod unic de înregistrare 26007827,       modificările și completările ulterioare, depunerea
                                  textului actualizat al actului constitutiv al societății
care a fost înregistrat sub nr. 74362 din 30.11.2009.
                                  comerciale ROMAR UNIC S.R.L., cu sediul în
  (101/1.423.851)                        MUNICIPIUL CONSTANȚA, județ Constanța,
           MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 6276/18.XII.2009              23

Str. I. GH. DUCA, nr. 17, înregistrată sub nr. J13/577/2003,    > Capitalul social total este de 200 RON împărțit:
cod unic de înregistrare 15145751, care a fost înregistrat   20 părți sociale a 10 RON aparținând asociatului unic;
sub nr. 74373 din 30.11.2009.                 participarea la beneficii și pierderi este de 100% pentru
  (104/1.423.854)                      asociatul unic;
                                  > Se numește administrator Ion Dumitru pe perioadă
                                nelimitată începând cu data de 27.11.2009;
         Societatea Comercială
                                  > Se retrage Jidovu Iulia-Valentina din funcția de
         CRIDO PREST - S.R.L.
                                administrator.
           HOTĂRÂREA                  Subsemnații asociați, am întocmit și semnat prezenta
                                Hotărâre, sub semnătură privată, astăzi 27.11.2009,
  ADUNĂRII GENERALE A ASOCIAȚILOR 1/2009           într-un număr de 5 (cinci) exemplare.
  Subsemnatul ZBEREANU D. DUMITRU, în calitate de         (107/1.423.857)
asociat și administrator al societății am hotărât:
  1. Suspendarea activității societății pentru o perioadă
                                        Societatea Comercială
de 3 ani începând cu data de 27.11.2009
                                         ECO-MAS - S.R.L.
  Prezenta hotărâre a fost redactată azi 27.11.2009, ca
act sub semnătură privată, în 5 exemplare                      NOTIFICARE
  (105/1.423.855)
                                  Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
                                Constanța notifică, în conformitate cu prevederile
        Societatea Comercială              art. 204, alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu
      BUILDING CONSTRUCT - S.R.L.             modificările și completările ulterioare, depunerea
                                textului actualizat al actului constitutiv al
           HOTĂRÂREA                societății comerciale ECO-MAS S.R.L., cu sediul în
                                MUNICIPIUL CONSTANȚA, județ Constanța,
  ADUNĂRII GENERALE A ASOCIAȚILOR 1/2009           Aleea GAROFITEI, nr. 11, bloc L62, scara A, etaj 5,
  Subsemnații ZBEREANU V. DUMITRU și ZBEREANU         ap. 18, înregistrată sub nr. J13/3771/2008, cod unic
D. DUMITRU, în calitate de asociați și administratori ai    de înregistrare 24634706, care a fost înregistrat sub
societății am hotărât:                     nr. 74376 din 30.11.2009.
  1. Suspendarea activității societății pentru o perioadă
                                  (108/1.423.858)
de 3 ani începând cu data de 27.11.2009
  Prezenta hotărâre a fost redactată azi 27.11.2009, ca
act sub semnătură privată, în 5 exemplare.                  Societatea Comercială
                                      MONSOLO TRADING - S.R.L.
  (106/1.423.856)
                                      HOTĂRÂREA NR. 1/20.11.2009
         Societatea Comercială              Subsemnații GRADOVICI LUSA și AGAFITEI MIHAI
          ECO-MAS - S.R.L.
                                în calitate de asociați, am hotărât următoarele:
        HOTĂRÂREA 1/27.11.2009               1. Închiderea punctului de lucru din Constanța,
                                strada Interioara, nr. 2, jud. Constanța
  Subsemnații Buciu Georgeta și Jidovu Iulia-Valentina      Act adițional încheiat sub semnătură privată.
asociați la S.C. ECO-MAS S.R.L., am hotărât:
                                  (109/1.423.859)
  > Se schimbă obiectul principal de activitate în
4941 - Transporturi rutiere de mărfuri
  > Se cooptează ca asociat Ion Dumitru, cetățean              Societatea Comercială
român născut la 25.10.1983 în Constanța, domiciliat            TRADE COMP ALLEN - S.R.L.
în Constanța, str. Nicolae Bălcescu, nr. 14, cu C.I.
seria KT 681342/din 10.12.2007/Poliția Constanța,                  HOTĂRÂREA
C.N.P. 1831025134146;
  > Se retrag Buciu Georgeta și Jidovu Iulia-Valentina        ADUNĂRII GENERALE A ASOCIAȚILOR
din societate și își cesionează la valoarea nominală              NR. 1/30.11.2009
aportul lor la capitalul social în valoare de 100 RON a      Subsemnații MEMET BEIHAN prin împuternicit
10 părți sociale fiecare către Ion Dumitru, care devine    MEMET BEINUR și MEMET BEINUR în calitate de
asociat unic;                         asociați am hotărât:
  24         MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 6276/18.XII.2009
  Art. 1. Se deschide punct de lucru în Constanța,                Societatea Comercială
Bdul Aurel Vlaicu, nr. 163 A, Incinta Complex Histria,            SLR DISTRIBUTION GROUP - S.R.L.
STAND AP I.
  Prezenta hotărâre a fost încheiată astăzi 30.11.2009,            HOTĂRÂREA NR. 2/30.11.2009
în 3 (trei) exemplare originale și semnată sub semnătură
privată.                                 A ADUNĂRII GENERALE A ASOCIAȚILOR
                                      S.C. SLR DISTRIBUTION GROUP S.R.L.
  (110/1.423.860)
                                    Adunarea Generală a Asociaților S.C. SLR DISTRIBUTION
                                  GROUP S.R.L., în ședința din data de 30.11.2009 ce a
         Societatea Comercială               avut loc la sediul societății, a hotărât suspendarea
         ROIONIC STYLE - S.R.L.               activității pe o perioadă de 3 ani începând cu data
                                  de 01.12.2009.
          HOTĂRÂREA 1/2009
                                    (114/1.423.864)
  Subsemnatul/a POSIRCA IONELA - născut(ă)
la 26.12.1984 în Mangalia, jud. Constanța,
domiciliat(ă) în Viroaga, jud. Constanța, cu C.I.                  Societatea Comercială
seria KT, nr. 404846/28.01,2004/Poliția Negru Voda,                    RIZI - S.R.L.
C.N.P. 2841226133929, asociat unic în cadrul societății
                                           HOTĂRÂREA 2/2009
comerciale sus-menționată, am hotărât:
  1. Se suspendă activitatea societății pentru 3 ani,         Subsemnații RIZESCU MARIOARA - născut(ă) la
începând cu data de 16.11.2009.                   29.09.1956 în Constanța, domiciliat(ă) în Constanța,
  Act redactat la Compartimentul de Asistență din cadrul      str. Poet Andrei Mureșanu, nr. 15A, cu C.I.
ORCT Constanța astăzi, 26.11.2009, în 4 exemplare, din       seria KT, nr. 783142/25.05.2009/SPCLEP Constanța,
care 3 exemplare pentru părți și un exemplar pentru         C.N.P. 2560929131263 și RIZESCU ION - născut
emitent, la cererea și pe răspunderea solicitantului,        la 22.04.1951 în Năvodari, jud. Constanța, domiciliat(ă)
potrivit cererii de servicii nr. 3722/16.11.2009.          în Constanța, str. Poet Andrei Mureșanu, nr. 15A, cu
                                  C.I. seria KT, nr. 783139/25.05.2009/SPCLEP
  (111/1.423.861)
                                  Constanța, C.N.P. 1510422131281, asociați în cadrul
                                  societății comerciale sus-menționată, am hotărât:
         Societatea Comercială                 1. Se închide punctul de lucru din Constanța, zona
        LINEAL FASHION - S.R.L.               Grivita, jud. Constanța.
                                    2. Se suspendă activitatea societății pentru 3 ani,
       HOTĂRÂREA NR. 2/30.11.2009              începând cu data de 20.11.2009.
                                    Act redactat la Compartimentul de Asistență din cadrul
  S u b s e m n a ț i i C E R N AVA L E N C O L I L I A N A ș i
                                  ORCT Constanța astăzi, 27.11.2009, în 4 exemplare, din
CERNAVALENCO ION în calitate de asociați am hotărât:
                                  care 3 exemplare pentru părți și un exemplar pentru
  Art. 1 Se închide punctul de lucru din Năvodari,
                                  emitent, la cererea și pe răspunderea solicitantului,
str. Albinelor, bl. E2C, ap. 3, jud. Constanța.
                                  potrivit cererii de servicii nr. 3772/20.11.2009.
  Art. 2 Se suspendă activitatea societății pentru trei ani
începând cu 30.11.2009 până la 29.11.2012.               (115/1.423.865)
  Redactată sub semnătură privată.
  (112/1.423.862)                                 Societatea Comercială
                                          PRIMERA AGRO - S.R.L.
         Societatea Comercială                   HOTĂRÂREA A.G.A. NR. 4/30.11.2009
         COMETA TRADE - S.R.L.
                                    Subsemnații VLĂDUCEANU GEANINA și PRODAN
       HOTĂRÂREA NR. 1/30.11.2009              MARIUS-CRISTIAN, în calitate de asociați în cadrul
                                  societății comerciale “PRIMERA AGRO” S.R.L. am
  Subsemnatul FULINA GEORGE, în calitate de asociat        hotărât:
unic, am hotărât următoarele:                     1. Se schimbă obiectul principal de activitate în Lucrări
  Suspendarea activității societății pentru o perioadă       de construcții a clădirilor rezidențiale și nerezidențiale
de 3 (trei) ani începând cu data de 01.12.2009 până la       cod CAEN 4120.
data de 30.11.2012.                          2. Celelalte prevederi ale actului constitutiv rămân
  Hotărâre încheiată sub semnătură privată.            neschimbate.
  (113/1.423.863)                           (116/1.423.866)
            MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 6276/18.XII.2009                  25

          Societatea Comercială                        Societatea Comercială
         PRIMERA AGRO - S.R.L.                         TRANS MIN - S.R.L.

             NOTIFICARE                            HOTĂRÂRE NR. 2

  Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul         Subsemnatul Badea Cosmin-Marian în calitate de
                                    asociat unic la S.C. “TRANS MIN” S.R.L. am hotărât:
Constanța notifică, în conformitate cu prevederile
                                    retragerea din funcția de administrator a doamnei Ioniță
art. 204, alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu
                                    Geanina-Florentina și numirea în funcție pe perioadă
modificările și completările ulterioare, depunerea           nelimitată a domnului BADEA COSMIN-MARIAN,
textului actualizat al actului constitutiv al societății        cetățean român, domiciliat în mun. Constanța,
comerciale PRIMERA AGRO S.R.L., cu sediul în              str. Ion Rațiu, nr. 1B, bl. PA6B, sc. C, et. 2, apt. 39,
MUNICIPIUL CONSTANȚA, județ Constanța,                 județul Constanța, născut la data de 02.11.1987 în
Str. MIHAI VITEAZU, nr. 93, înregistrată sub              Constanța, jud. Constanța, fiul lui Marin și Ioana, legitimat
nr. J13/257/2007, cod unic de înregistrare 20850693,          cu C.I. seria K.T., nr. 504230 eliberată de Pol. Constanța
care a fost înregistrat sub nr. 74424 din 30.11.2009.         la data de 02.06.2005, având c.n.p. 1871102134151.
                                      Semnat de asociat sub semnătură privată, astăzi
   (117/1.423.867)                          26.11.2009, în 4 (patru) exemplare.
                                      (120/1.423.870)
          Societatea Comercială
          MOGA STAR - S.R.L.
                                            Societatea Comercială
                                             TRANS MIN - S.R.L.
           HOTĂRÂREA 1/2009
  Subsemnații MOGA CAMELIA și MOGA GHEORGHE,                         NOTIFICARE
asociați în S.C. MOGA STAR S.R.L., am hotărât: se             Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
completează obiectul de activitate cu codurile:            Constanța notifică, în conformitate cu prevederile
  4719 - Comerț cu amănuntul în magazine               art. 204, alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu
nespecializate, cu vânzare predominantă de produse           modificările și completările ulterioare, depunerea
nealimentare                              textului actualizat al actului constitutiv al societății
  4752 - Comerț cu amănuntul al articolelor de fierărie,       comerciale TRANS MIN S.R.L., cu sediul în
al articolelor din sticlă și a celor pentru vopsit, în         MUNICIPIUL CONSTANȚA, județ Constanța, Str. ION RATIU,
                                    nr. 1B, bloc PA6B, scara C, etaj 2, ap. 39, înregistrată sub
magazine specializate
                                    nr. J13/4110/2007, cod unic de înregistrare 22842220,
  Prezenta a fost redactată astăzi, 30.11.2009, sub
                                    care a fost înregistrat sub nr. 74426 din 30.11.2009.
semnătură privată, în 4 exemplare.
                                      (121/1.423.871)
   (118/1.423.868)

                                            Societatea Comercială
          Societatea Comercială                       DENIM LINE VINYL - S.R.L.
          MOGA STAR - S.R.L.
                                          HOTĂRÂREA NR. 2/30.11.2009
             NOTIFICARE                    Subsemnații TURCU LIDIA-MARIANA, TURCU
  Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul       FLORIN-RELU,      TURCU    DANIEL,    BRINZEI
Constanța notifică, în conformitate cu prevederile           GEORGIANA-IULIANA și CIOCARLAN IONEL, în
                                    calitate de asociați am hotărât:
art. 204, alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu
                                     Art. 1 Se retrage din societate TURCU LIDIA-
modificările și completările ulterioare, depunerea           MARIANA care cesionează către TURCU FLORIN-RELU
textului actualizat al actului constitutiv al societății        la valoarea nominală, 1 parte socială, 10 lei. Se retrage
comerciale MOGA STAR S.R.L., cu sediul în               din societate BRINZEI GEORGIANA-IULIANA care
M U N I C I P I U L C O N S TA N Ț A , j u d e ț C o n s t a n ț a ,  cesionează către CIOCARLAN IONEL la valoarea
S t r. F Â N T Â N E L E , nr. 55, înregistrată sub          nominală 8 părți sociale, 80 lei. Capitalul social de 200 lei
nr. J13/2096/1994, cod unic de înregistrare 5781271,          divizat în 20 părți sociale în valoare de 10 lei fiecare va fi
                                    structurat:
care a fost înregistrat sub nr. 74425 din 30.11.2009.
                                     TURCU DANIEL 8 părți sociale, 80 lei reprezentând
   (119/1.423.869)                          40% profit/pierdere
  26         MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 6276/18.XII.2009
  TURCU FLORIN RELU 2 părți sociale, 20 lei          care 3 exemplare pentru părți și un exemplar pentru
reprezentând 10% profit pierdere                emitent, la cererea și pe răspunderea solicitantului,
  CIOCARLAN IONEL 10 părți sociale, 100 lei          potrivit cererii de servicii nr. 3858/21.11.2009.
reprezentând 50% profit/pierdere.
                                  (124/1.423.874)
  Art. 2 Se suspendă activitatea societății pentru trei ani
de la 30.11.2009 la 29.11.2012.
  Redactată sub semnătură privată.                      Societatea Comercială
                                       DOMASIG ACTIV ALT - S.R.L.
  (122/1.423.872)
                                           NOTIFICARE
        Societatea Comercială                Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
       DENIM LINE VINYL - S.R.L.
                                Constanța notifică, în conformitate cu prevederile
                                art. 204, alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu
           NOTIFICARE
                                modificările și completările ulterioare, depunerea
  Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul   textului actualizat al actului constitutiv al societății
Constanța notifică, în conformitate cu prevederile       comerciale DOMASIG ACTIV ALT S.R.L., cu sediul în
art. 204, alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu   MUNICIPIUL CONSTANȚA, județ Constanța,
modificările și completările ulterioare, depunerea       B-dul ALEXANDRU LAPUSNEANU, nr. 100A, bloc LE48,
textului actualizat al actului constitutiv al societății    scara B, ap. 23, înregistrată sub nr. J13/4419/2008, cod
comerciale DENIM LINE VINYL S.R.L., cu sediul în        unic de înregistrare 24896430, care a fost înregistrat sub
MUNICIPIUL CONSTANȚA, județ Constanța,             nr. 74429 din 30.11.2009.
Șos. MANGALIEI/BD. AUREL VLAICU, înregistrată sub
                                  (125/1.423.875)
nr. J13/3475/2008, cod unic de înregistrare 24536864,
care a fost înregistrat sub nr. 74427 din 30.11.2009.
  (123/1.423.873)                             Societatea Comercială
                                   SAYBOLT INSPECTION ROMANIA - S.R.L.

        Societatea Comercială                       HOTĂRÂREA 1/2009
       DOMASIG ACTIV ALT - S.R.L.
                                  SAYBOLT GOZETIM VE LABORATUVAR HIZMETLERI
                                ANONIM SIRKETI, asociat unic al societății menționate
         HOTĂRÂREA 1/2009
                                am hotărât: deschiderea unui punct de lucru în Ploiești,
  Subsemnatul/a PERJU MONICA MARIA - născut(ă) la       str. Mihai Bravu, nr. 235, jud. Prahova.
02.02.1981 în București, sector 2, domiciliat(ă)          Redactat azi 30.11.2009 în 5 exemplare, sub
în Constanța, str. Tudor Vladimirescu, nr. 42, cu       semnătură privată.
C.I. seria KT, nr. 528230/12.10.2005/SPCLEP            (126/1.423.876)
Constanța, C.N.P. 2810202430014, asociat unic în cadrul
societății comerciale sus-menționată, am hotărât:
  1. Se completează obiectul de activitate cu:                Societatea Comercială
  6619 - Activități auxiliare intermedierilor financiare,          GRAIN SISTEM INC - S.R.L.
exclusiv activități de asigurări și fonduri de pensii:
                                  HOTĂRÂREA ASOCIATULUI NR. 3/30.11.2009
consultanță financiară, intermedieri credite: întocmire
dosare.                              Subsemnații
  7022 - Activități de consultanță pentru afaceri și       TASENTE TUDOR asociat unic am hotărât următoarele:
management (fără lichidare și reorganizare judiciară)       Art. 1 Retragerea din societate a asociatului unic
  7311 - Activități ale agențiilor de publicitate       TASENTE TUDOR care-și cesionează aportul sau la
  7312 - Servicii de reprezentare media            capitalul social (3.000 lei numerar) lui: HALEP COSTEA,
  2. Se detaliază codul: 6622 - Activități ale agenților și  născut la 13.07.1965 în Com. Stejaru, jud. Tulcea,
broker-ilor de asigurări: asistență în brokeraj        C.N.P. 1650713131228 domiciliat în Constanța,
  3. Se declară obiectul principal de activitate:       str. Filaret Barbu, nr. 1A și VINTILESCU AURELIAN,
7022 - Activități de consultanță pentru afaceri și       născut la 01.08.1960, în Fetești, jud. Ialomița,
management (fără lichidare și reorganizare judiciară)     C.N.P. 1600801131326 domiciliat în Constanța,
  4. Se schimbă denumirea societății în DOMASIG        str. Filaret Barbu, nr. 10 care devin asociați.
ACTIV ALT S.R.L..                         Art. 2 Urmare retragerii și cesionării, capitalul social al
  Act redactat la Compartimentul de Asistență din cadrul   societății în suma de 3.000 lei divizat în 30 părți sociale a
ORCT Constanța astăzi, 30.11.2009, în 4 exemplare, din     câte 100 lei va fi repartizat astfel:
           MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 6276/18.XII.2009               27

  HALEP COSTEA - deține 1500 LEI = 15 PS x 100 lei        3. Se renunță la următoarele activități secundare:
  VINTILESCU AURELIAN - deține 1500 LEI = 15 PS x 100 lei    - 2229 - Fabricarea altor produse din material plastic;
  Cesionarea părților sociale s-a făcut la valoarea       - 4645 - Comerț cu ridicata al produselor cosmetice și
nominală. Participarea la profit și pierdere este       de parfumerie;
proporțională cu aportul la capitalul social.           - 4775 - Comerț cu amănuntul al produselor cosmetice
  Art. 3 Toate celelalte dispoziții înscrise în actul    și de parfumerie, în magazine specializate;
constitutiv al societății, rămân în vigoare, completate cu    - 5920 - Activități de realizare a înregistrărilor audio și
prevederile prezentului act modificator al societății.    activități de editare muzicală;
  Încheiat și semnat în trei exemplare, astăzi          4. Celelalte prevederi ale actului constitutiv rămân
30.11.2009, sub semnătură privată.              nemodificate.
  (127/1.423.877)                        5. Administratorul societății va face demersurile
                               necesare înregistrării prezentei hotărâri la O.R.C.
                               Constanța.
        Societatea Comercială
       GRAIN SISTEM INC - S.R.L.              (129/1.423.879)

           NOTIFICARE
                                        Societatea Comercială
  Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul           SPIROPLASTIC - S.R.L.
Constanța notifică, în conformitate cu prevederile
art. 204, alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu              NOTIFICARE
modificările și completările ulterioare, depunerea        Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
textului actualizat al actului constitutiv al societății   Constanța notifică, în conformitate cu prevederile
comerciale GRAIN SISTEM INC S.R.L., cu sediul în       art. 204, alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu
MUNICIPIUL CONSTANȚA, județ Constanța,            modificările și completările ulterioare, depunerea
B-dul MAMAIA, nr. 158, etaj 1, înregistrată sub        textului actualizat al actului constitutiv al societății
nr. J13/619/2003, cod unic de înregistrare 15145468,     comerciale SPIROPLASTIC S.R.L., cu sediul în
care a fost înregistrat sub nr. 74591 din 02.12.2009.     MUNICIPIUL CONSTANȚA, județ Constanța,
  (128/1.423.878)                      Str. BUCUREȘTI, nr. 2, bloc L104, ap. 3, înregistrată sub
                               nr. J13/549/1999, cod unic de înregistrare 11364856,
                               care a fost înregistrat sub nr. 74726 din 30.11.2009.
        Societatea Comercială
        SPIROPLASTIC - S.R.L.               (130/1.423.880)

           HOTĂRÂREA
                                       Societatea Comercială
   ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE A                   YANG TECHNOLOGY - S.R.L.
     ASOCIAȚILOR NR. 3/20.11.2009
                                          ROMÂNIA
  Subsemnații                               TRIBUNALUL CONSTANȚA
  1. MUHSCINA GHEORGHE, domiciliat în Constanța,              DOSAR NR: 73311/2009
str. Pescarilor, nr. 70, bl. FZ13A, sc. B, et. 3, ap. 30,
jud. Constanța, identificat cu C.I. seria KT, nr. 217014    ÎNCHEIEREA NR. 38972 PRONUNȚATĂ ÎN ȘEDINȚA
(cod numeric personal 1710801131240), cu o participare        PUBLICĂ DIN DATA DE 03-12-2009
la capitalul societății în proporție de 70 % și
  2. MUHSCINA SORIN, domiciliat în Constanța,        JUDECĂTOR DELEGAT LA OFICIUL REGISTRULUI
str. București, nr. 3, bl. L88b, sc. A, et. 1, ap. 7,       COMERȚULUI DE PE LÂNGĂ TRIBUNALUL
jud. Constanța, identificat cu CI seria KT, nr. 616778       CONSTANȚA - CĂRBUNE COSAC IULIA
(cod numeric personal 1730905131233), cu o participare    ȘEF SERVICIU ÎN CADRUL OFICIULUI REGISTRULUI
la capitalul societății în proporție de 30%.           COMERȚULUI DE PE LÂNGĂ TRIBUNALUL
  au hotărât modificarea actelor constitutive ale          CONSTANȚA - NĂDRAG SILVIA
societății după cum urmează:                   Pe rol soluționarea cererii de radiere formulată
  1. Se renunța la obiectul principal de activitate     de petenta YANG TECHNOLOGY S.R.L., cu sediul
“4675 - Comerț cu ridicata al produselor chimice”;      ales în Mangalia, Str. MATEI BASARAB, bloc T1, sc. A,
  2. Se hotărăște completarea obiectului de activitate al  etaj P, ap. 1, prin care se solicită înscrierea în
societății cu “4690 - Comerț cu ridicata nespecializat”,   registrul comerțului a mențiunii privind radierea
care devine obiectul principal de activitate.         YANG TECHNOLOGY S.R.L., cod unic de
  28         MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 6276/18.XII.2009
înregistrare: 17054790, număr de ordine în registrul      SERVICE S.R.L., cod unic de înregistrare: 12506517,
comerțului: J13/8673/2004.                   număr de ordine în registrul comerțului: J13/2178/1999.
  Procedura legal îndeplinită.                  Procedura legal îndeplinită.
  Cererea a fost soluționată în lipsa părții, conform      Cererea a fost soluționată în lipsa părții, conform
art. 242, alin. 2 din Cod Procedură Civilă.          art. 242, alin. 2 din Cod Procedură Civilă.
                                         JUDECĂTORUL DELEGAT
         JUDECĂTORUL DELEGAT
                                  Asupra cererii de față:
  Asupra cererii de față:
                                  Prin cererea, legal timbrată, înregistrată sub nr. 74346
  Prin cererea, legal timbrată, înregistrată sub nr. 73311  din 30.11.2009 s-a solicitat, înregistrarea în
din 24.11.2009 s-a solicitat, înregistrarea în registrul    registrul comerțului a mențiunii cu privire la radierea
comerțului a mențiunii cu privire la radierea YANG       CONMARINE SERVICE S.R.L..
TECHNOLOGY S.R.L..                         În susținerea cererii au fost depuse înscrisurile
  În susținerea cererii au fost depuse înscrisurile     menționate în opisul inclus în cererea de radiere pe baza
menționate în opisul inclus în cererea de radiere pe baza   cărora judecătorul delegat, constatând că sunt îndeplinite
cărora judecătorul delegat, constatând că sunt îndeplinite   cerințele legale, în conformitate cu prevederile Legii
cerințele legale, în conformitate cu prevederile Legii     nr. 26/1990 republicată, cu modificările și completările
nr. 26/1990 republicată, cu modificările și completările    ulterioare, urmează a admite cererea.
                                  PENTRU ACESTE MOTIVE
ulterioare, urmează a admite cererea.
                                  ÎN NUMELE LEGII
         PENTRU ACESTE MOTIVE               DISPUNE
            ÎN NUMELE LEGII               Admite cererea de așa cum a fost formulată și dispune
               DISPUNE              înregistrarea în registrul comerțului a radierii firmei
  Admite cererea de așa cum a fost formulată și       CONMARINE SERVICE S.R.L., cu datele de identificare
dispune înregistrarea în registrul comerțului a radierii    mai sus-menționate.
firmei YANG TECHNOLOGY S.R.L., cu datele de            Motivul radierii este dizolvare.
identificare mai sus-menționate.                  Dispune publicarea prezentei încheieri în Monitorul
  Motivul radierii este lichidare.              Oficial al României, Partea a IV-a.
  Dispune publicarea prezentei încheieri în Monitorul      Executorie.
Oficial al României, Partea a IV-a.                Cu recurs, în termen de 15 zile, în conformitate cu
                                art. 6 din Legea nr. 26/1990, republicată, cu modificările
  Executorie.
                                și completările ulterioare.
  Cu recurs, în termen de 15 zile, în conformitate cu      Pronunțată în ședință publică, astăzi 03-12-2009.
art. 6 din Legea nr. 26/1990, republicată, cu modificările
și completările ulterioare.                    (132/1.423.890)
  Pronunțată în ședință publică, astăzi 03-12-2009.
  (131/1.423.889)                              Societatea Comercială
                                        SEBAND PROD - S.R.L.

        Societatea Comercială                    HOTĂRÂRE NR. 1/16.11.2009
      CONMARINE SERVICE - S.R.L.
                                 Subsemnatul GHEORGHICEANU MARCEL, în
                                calitate de asociat unic, conform Legii Nr. 31/1990 R
          ROMÂNIA
                                modificată, am hotărât suspendarea temporară a
       TRIBUNALUL CONSTANȚA               activității societății, pe o perioadă de 2 ani și 11 luni,
        DOSAR NR: 74346/2009              începând cu data de 16.11.2009.
                                 Reluarea activității va fi menționată de asemenea la
 ÎNCHEIEREA NR. 38990 PRONUNȚATĂ ÎN ȘEDINȚA          Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
    PUBLICĂ DIN DATA DE 03-12-2009             Teleorman.
 JUDECĂTOR DELEGAT LA OFICIUL REGISTRULUI             (133/1.424.320)
  COMERȚULUI DE PE LÂNGĂ TRIBUNALUL
   CONSTANȚA - CĂRBUNE COSAC IULIA                      Societatea Comercială
ȘEF SERVICIU ÎN CADRUL OFICIULUI REGISTRULUI                 CIUPERCUTA COM - S.R.L.
  COMERȚULUI DE PE LÂNGĂ TRIBUNALUL
     CONSTANȚA - NĂDRAG SILVIA                    HOTĂRÂREA NR. 1 DIN 01.11.2009
  Pe rol soluționarea cererii de radiere formulată de      Subsemnatul: OANCEA IULIAN, în calitate de asociat
petenta CONMARINE SERVICE S.R.L., cu sediul ales în      unic și administrator,
Constanța, Str. GEORGE ENESCU, nr. 44A, bloc F,                  AVÂND ÎN VEDERE:
ap. 1, prin care se solicită înscrierea în registrul       - Prevederile Legii nr. 31/1990 R cu modificările și
comerțului a mențiunii privind radierea CONMARINE       completările ulterioare;
           MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 6276/18.XII.2009              29

  - Prevederile art. 159 (1) din Normele Metodologice     legitimată cu CI seria TR nr. 336442, emisă de
privind modul de ținere a registrului comerțului, aprobate   SPCLEP Videle la data de 21.10.2009.
prin Ordinul 2594/C/2008 al Ministrului Justiției,         2. Se renunță la: Magazin de Comercializare mobilier
            HOTĂRĂSC:               și produse electrocasnice - situat în Com. Poeni,
  Art. 1. Se suspendă activitatea societății pe o perioadă  jud. Teleorman; Punct de Lucru - situate în Popești
de 3 (trei) ani de la data înscrierii mențiunii în registrul  Leordeni, Șos. Olteniței, Nr. 45, jud. Ilfov.
comerțului.                            Ca urmare a modificărilor efectuate, în baza art. 204,
  Prezenta a fost întocmită în 3 (trei) exemplare, astăzi   alin. 4 din L 31/1990 R se introduce Actul Constitutiv
01.11.2009.                          Actualizat cu toate modificările la zi, în baza căruia
                                societatea va funcționa în continuare.
  (134/1.424.321)
                                  (137/1.424.324)

        Societatea Comercială
       FANDY MUSIC IMPEX - S.R.L.                    Societatea Comercială
                                         BIG-BEN - S.R.L.
       HOTĂRÂRE NR. 1/18.11.2009
                                           NOTIFICARE
  Subsemnata BOARIU ADRIANA, în calitate de
asociat unic, conform Legii Nr. 31/1990 R modificată,       Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
am hotărât suspendarea temporară a activității societății,   Teleorman notifică, în conformitate cu prevederile
pe o perioadă de 2 ani și 11 luni, începând cu data      art. 204, alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu
de 18.11.2009.                         modificările și completările ulterioare, depunerea
  Reluarea activității va fi menționată de asemenea la    textului actualizat al actului constitutiv al societății
Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul     comerciale BIG-BEN S.R.L., cu sediul în ORAȘ VIDELE,
Teleorman.                           județ Teleorman, Str. PRIMĂVERII, bloc C6, scara C,
                                etaj 4, ap. 42, înregistrată sub nr. J34/466/1991, cod unic
  (135/1.424.322)                      de înregistrare 1397414, care a fost înregistrat sub
                                nr. 48816 din 20.11.2009.
       Societatea Comercială                 (138/1.424.325)
    ROMCONTACT CONSULTING - S.R.L.

        DECIZIA NR. 1/18.11.2009                    Societatea Comercială
                                        CASTANIA - S.R.L.
        ASOCIATULUI UNIC
   AL S.C. ROMCONTACT CONSULTING S.R.L                   HOTĂRÂRE 1/20.11.2009
  Subsemnatul Radulescu Florin-Viorel, cetățean         Subsemnații VĂLEANU ANIȘOARA ZOICA și
român, născut la data de 25.01.1969 în mun. Constanta,     VĂLEANU SILVIU IONUȚ, în calitate de asociați ce dețin
jud. Constanta, domiciliat în București, str. Prometeu,    întregul capital social, conform Legii Nr. 31/1990 R
nr. 27, bloc 16G, scara 2, apartament 15, sector 1,      modificată, am hotărât suspendarea temporară a
posesor al C.I. seria RR nr. 515356, eliberată SPCEP      activității societății, pe o perioadă de 2 ani și 11 luni,
sector 1 la data de 18.03.2008, C.N.P. 1690125131221,     incepând cu data de 20.11.2009.
în calitate de asociat unic, am decis suspendarea         Reluarea activității va fi menționată de asemenea la
activității S.C. ROMCONTACT CONSULTING S.R.L.,         Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
pe o perioadă de 3 ani, începând de la data          Teleorman.
de 01.12.2009 până la 30.11.2012.
                                  (139/1.424.326)
  (136/1.424.323)
                                       Societatea Comercială
         Societatea Comercială                    MEMET & DARIUS - S.R.L.
          BIG-BEN - S.R.L.
                                      HOTĂRÂRE NR. 1 /20.11.2009
        HOTĂRÂRE 1/18.11.2009               Subsemnatul MEMET FLOREA-NICU, în calitate de
  Subsemnata GODJA LIVIA (Fosta URSU), în calitate      asociat unic, am hotărât:
de asociat unic, am hotărât modificarea prevederilor din      1. Se renunță la punctul de lucru din Turnu Măgurele,
Actul Constitutiv, astfel:                   str. Gen. Praporgescu, nr. 52, jud. Teleorman.
  1. Se modifică numele și actul de identitate al         2. Se înființează un punct de lucru în Turnu Măgurele,
asociatului unic și administratorului GODJA LIVIA,       str. General David Praporgescu, nr. 75, jud. Teleorman,
  30         MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 6276/18.XII.2009
conform Contract de închiriere înregistrat sub         5813, 5814, 5819, 5821, 5829, 5920, 6010, 6020, 6201,
nr. 22406/02.10.2009.                      6203, 6311, 6312, 6399, 6810, 6820, 6832, 6920, 7021,
                                7022, 7410, 7490, 7740, 8110, 8230, 8291, 8560, 9329.
  (140/1.424.327)
                                  7. Se modifică datele personale ale asociatului și
                                administratorului TUFĂ COSTEL, astfel: domiciliat în
        Societatea Comercială              București, sector 6, Aleea Cetățuia, nr. 1, bl. M21, sc. 2,
        CLARA SERVCOM - S.R.L.              et. 9, ap. 123, legitimat cu CI seria RX nr. 290473,
                                eliberată de Pol. București, secția 20, la data de
        HOTĂRÂRE 1/20.11.2009              06.04.2005.
                                  8. Se introduce Actul Constitutiv Actualizat cu toate
  Subsemnatul (a) NUȚĂ TEODORA, în calitate de        modificările la zi, în baza căruia societatea va funcționa
asociat unic, am hotărât:                    în continuare.
  1. Se deschide Punct de Lucru - situat în
intravilanul Com. Ștorobăneasa, sat Beiu, Tarlaua 50,        (142/1.424.329)
Parcelele 1438, 1439, jud. Teleorman.
  (141/1.424.328)                               Societatea Comercială
                                         KINDER PROD - S.R.L.
         Societatea Comercială
                                           NOTIFICARE
         KINDER PROD - S.R.L.
                                  Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
       HOTĂRÂRE NR. 1/23.11.2009             Teleorman notifică, în conformitate cu prevederile
  Subsemnatul TUFĂ COSTEL, în calitate de asociat,       art. 204, alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu
ca urmare a decesului celuilalt asociat TUFĂ ANGHEL,      modificările și completările ulterioare, depunerea textului
am hotărât:                           actualizat al actului constitutiv al societății
  1. Se scoate din societate TUFĂ ANGHEL, din
calitatea de asociat și administrator, ca urmare a       comerciale KINDER PROD S.R.L., cu sediul în
decesului, conform Certificatului de Deces, Seria DP      MUNICIPIUL ROȘIORI DE VEDE, județ Teleorman,
Nr. 094194, emis de Primăria sectorului 5 la data        Str. MIHAI EMINESCU, nr. 30, înregistrată sub
de 17.11.2005.                         nr. J34/631/1991, cod unic de înregistrare 1393110,
  2. Se atrage în societate TUFĂ LIDIA, de naționalitate
și cetățenie română, născută la data de 20.03.1955 în      care a fost înregistrat sub nr. 48981 din 24.11.2009.
Roșiori de Vede, jud. Teleorman, domiciliată în Roșiori de     (143/1.424.330)
Vede, str. 1 Mai, nr. 10, jud. Teleorman, legitimată cu
CI seria TR nr. 165313, eliberată de Pol. Roșiori de Vede
la data de 27.08.2004, C.N.P. 2550320341716, căreia îi             Societatea Comercială
revin de pe urma asociatului decedat TUFĂ ANGHEL, un
                                        ROMPART G & G - S.R.L.
număr de 15 părți sociale cu valoarea nominală de 10 lei,
în valoare totală de 150 lei, conform Certificatului de
moștenitor nr. 143/19.11.2009.                        HOTĂRÂRE NR. 1/20.11.2009
  Ca urmare, capitalul social total rămâne nemodificat,
în valoare de 200 lei, subscris și vărsat integral în         A ADUNĂRII GENERALE A ASOCIAȚILOR
numerar, divizat în 20 părți sociale cu valoare nominală
de 10 lei, fiind deținut după cum urmează:             Subsemnații LUNGANA ILIUȚĂ-GEORGE și
  - TUFĂ COSTEL, deține 25 % din capitalul social,       PETRACHE GHEORGHE, în calitate de asociați ce
respectiv 5 părți sociale a 10 lei fiecare, în valoare totală  deținem întregul capital social, am hotărât:
de 50 lei;                             1. Se completează obiectul secundar de activitate cu
  - TUFĂ LIDIA, deține 75 % din capitalul social,
respectiv 15 părți sociale cu valoarea nominală de 10 lei,   următoarele activități codificate conform CAEN Rev. 2: 4120,
în valoare totală de 150.                    4221, 4222, 4311, 4312, 4313, 4321, 4322, 4329, 4331,
  3. Societatea va fi administrată în continuare de către   4332, 4333, 4334, 4339, 4391, 4399, 4673, 4674, 5210, 5224.
TUFĂ COSTEL, pe perioadă nelimitată, cu puteri depline.      2. Se precizează că administratorii societății au puteri
  4. Se renunță la punctul de lucru Magazin din Troianu,
loc. Gheorghita Gheorghe, jud. Teleorman.            depline, exercitate împreună.
  5. Se înființează un Punct de lucru în București,        3. Se modifică datele personale ale asociaților și
Șos. Berceni, nr. 8, sector 4, conform Contractului de     administratorilor, astfel: LUNGANA ILIUȚĂ-GEORGE,
închiriere nr. 50/20.11.2009.                  legitimat cu CI Seria TR nr. 096120, emisă de Poliția
  6. Se completează obiectul secundar de activitate      Alexandria, la data de 01.11.2002; PETRACHE
cu următoarele activități codificate conform
CAEN Rev. 2: 0162, 0240, 2592, 2599, 4531, 4532, 4613,     GHEORGHE, domiciliat în sat Beciu (com. Beciu),
4615, 4616, 4618, 4619, 4622, 4623, 4624, 4651, 4665,      jud. Teleorman, legitimat cu CI Seria TR nr. 303641,
4666, 4779, 4791, 4799, 5221, 5621, 5629, 5811, 5812,      emisă de SPCLEP Tr. Măgurele, la data de 25.08.2008.
           MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 6276/18.XII.2009                31

  4. Se introduce Actul Constitutiv Actualizat cu toate    MUNICIPIUL ALEXANDRIA, județ Teleorman,
modificările la zi, în baza căruia societatea va funcționa   Șos. Turnu Măgurele, nr. 1, etaj P, înregistrată sub
în continuare.                         nr. J34/447/2005, cod unic de înregistrare 17773523,
  (144/1.424.331)                      care a fost înregistrat sub nr. 49018 din 24.11.2009.
                                  (147/1.424.334)
        Societatea Comercială
        ROMPART G & G - S.R.L.                      Societatea Comercială
                                          VIOMAR - S.R.L.
           NOTIFICARE
  Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul            HOTĂRÂRE 1/24.11.2009
Teleorman notifică, în conformitate cu prevederile         Subsemnații BODIL MARINA și BODIL ILIE, în calitate
art. 204, alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu   de asociați ce dețin întregul capital social, conform
modificările și completările ulterioare, depunerea       Legii Nr. 31/1990 R modificată, am hotărât suspendarea
textului actualizat al actului constitutiv al societății    temporară a activității societății, pe o perioadă de 2 ani
comerciale ROMPART G & G S.R.L., cu sediul în         și 11 luni, începând cu data de 24.11.2009.
MUNICIPIUL ALEXANDRIA, județ Teleorman,              Reluarea activității va fi menționată de asemenea la
Str. Constantin Brâncoveanu, nr. 45 bis, bloc B5, scara A,   Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
ap. 10, înregistrată sub nr. J34/160/1999, cod unic de     Teleorman.
înregistrare 12018656, care a fost înregistrat sub
nr. 49005 din 24.11.2009.                     (148/1.424.335)

  (145/1.424.332)
                                         Societatea Comercială
                                          MOMIRCĂ - S.R.L.
        Societatea Comercială
       VISCOP CONSTRUCT - S.R.L.                     HOTĂRÂRE 1/24.11.2009

        HOTĂRÂRE 1/19.11.2009               Subsemnatul (a) COCHINȚU ȘTEFAN, în calitate de
                                asociat unic, am hotărât:
  Subsemnații CRISTEA GHIOCEL și URSU FLORIN,          1. Se deschide Punct de Lucru - situat în Turnu
în calitate de asociați ce dețin întregul capital social, am  Măgurele, Str. Oltului, F.N, jud. Teleorman.
hotărât modificarea prevederilor din Actul Constitutiv,
după cum urmează:                         (149/1.424.336)
  1. Se schimbă sediul societății din Alexandria,
Str. Dunării, Bl. 819, et. 2, Ap. 49, jud. Teleorman în           Societatea Comercială
Alexandria, Șos. Turnu Măgurele, Nr. 1, Parter,            MAROWI BRONX STAR IMPEX - S.R.L.
C1 (Clădirea CEREALCOM), jud. Teleorman.
  Ca urmare a modificărilor efectuate, în baza art. 204,     HOTĂRÂREA NR. 1 DIN DATA DE 23.11.2009
alin. 4 din L 31/1990 R Modificată, se introduce Actul
Constitutiv Actualizat cu toate modificările la zi, în baza           A ASOCIATULUI
căruia societatea va funcționa în continuare Prezentul      S.C. MAROWI BRONX STAR IMPEX S.R.L., CU
înscris a fost redactat astăzi, 19.11.2009.           SEDIUL ÎN MUN. ROȘIORII DE VEDE, STR. OITUZ,
                                  NR. 6 JUD. TELEORMAN, ÎNREGISTRATĂ LA
  (146/1.424.333)
                                OFICIUL REGISTRULUI COMERȚULUI DE PE LÂNGĂ
                                TRIBUNALUL TELEORMAN, SUB NR. J34/949/1993,
        Societatea Comercială                COD UNIC DE ÎNREGISTRARE 4567114
       VISCOP CONSTRUCT - S.R.L.
                                 1. Se înlocuiește activitatea principală “0111 Cultivarea
           NOTIFICARE                cerealelor (exclusiv orez), plantelor leguminoase și a plantelor
                                producătoare de semințe oleaginoase” cu activitatea
  Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
                                “0161 Activități auxiliare pentru producția vegetală”
Teleorman notifică, în conformitate cu prevederile
                                 2. Se introduce act constitutiv actualizat.
art. 204, alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu
                                 Prezenta Hotărâre a fost redactată astăzi
modificările și completările ulterioare, depunerea
                                23.11.2009, într-un număr de 3 exemplare.
textului actualizat al actului constitutiv al societății
comerciale VISCOP CONSTRUCT S.R.L., cu sediul în          (150/1.424.337)
  32           MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 6276/18.XII.2009
       Societatea Comercială                      schimbării actului de identitate și domiciliului, asociatului
     MAROWI BRONX STAR IMPEX - S.R.L.                   unic, se introduc noile date: DINU IULIANA (fostă
              NOTIFICARE                     PETCU), domiciliată în Tr. Măgurele, Bd. Independenței,
                                        Bl. D 16, Sc. B, Et. 2, Ap. 22, jud. Teleorman,
  Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
Teleorman notifică, în conformitate cu prevederile               legitimată cu CI Seria TR Nr. 304607, eliberată de
art. 204, alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu           SPCLEP Tr. Măgurele, la data de 04.09.2008.
modificările și completările ulterioare, depunerea textului             5. Ca urmare a modificărilor efectuate, în baza
actualizat al actului constitutiv al societății
                                        art. 204, din Legea 31/1990/R, modificată, se introduce
comerciale MAROWI BRONX STAR IMPEX S.R.L., cu
sediul în MUNICIPIUL ROȘIORI DE VEDE,                     Act Constitutiv, actualizat cu toate modificările la în baza
județ Teleorman, Str. OITUZ, nr. 6, înregistrată sub              căruia societatea va funcționa în continuare.
nr. J34/949/1993, cod unic de înregistrare 4567114, care              Prezenta Hotărâre a fost redactată astăzi, 20.11.2009,
a fost înregistrat sub nr. 49084 din 24.11.2009.                într-un număr de 4 exemplare.
   (151/1.424.338)
                                           (152/1.424.339)

          Societatea Comercială
           DGI PAN - S.R.L.                                Societatea Comercială
                                                     DGI PAN - S.R.L.
    HOTĂRÂRE NR. 1 DIN DATA DE 20.11.2009
                                                       NOTIFICARE
  A ASOCIATULUI UNIC AL S.C. DGI PAN S.R.L.,
 CU SEDIUL ÎN COM. PUTINEIU, JUD. TELEORMAN.                    Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
  Subsemnata PETCU IULIANA (în prezent DINU ), în calitate          Teleorman notifică, în conformitate cu prevederile
de asociat unic și administrator, am hotărât, modificarea           art. 204, alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu
prevederilor din Actul Constitutiv, după cum urmează:
                                        modificările și completările ulterioare, depunerea textului
  1. Se schimbă Activitatea Principală cu următoarea
                                        actualizat al actului constitutiv al societății comerciale
activitate: 0161
  2. Se renunță la activitatea secundară.                   DGI PAN S.R.L., cu sediul în SAT PUTINEIU, COMUNA
  3. Activitatea Secundară va fi următoarea:                 PUTINEIU, județ Teleorman, înregistrată sub
0164; 1071; 1072; 1393; 1623; 1629; 2341; 2349;                nr. J34/651/2007, cod unic de înregistrare 22423281,
2511; 2512; 2572; 2573; 2599; 3291; 3299.
                                        care a fost înregistrat sub nr. 49129 din 25.11.2009.
  4. Ca urmare a căsătoriei, conform Certificat de
Căsătorie Seria CE Nr. 225028 din data de 30.08.2008,                (153/1.424.340)
                      EDITOR: PARLAMENTUL ROMÂNIEI — CAMERA DEPUTAȚILOR

                „Monitorul Oficial“ R.A., Str. Parcului nr. 65, sectorul 1, București; C.I.F. RO427282,
          IBAN: RO55RNCB0082006711100001 Banca Comercială Română — S.A. — Sucursala „Unirea“ București                                                                &JUYDGY|401754|
        și IBAN: RO12TREZ7005069XXX000531 Direcția de Trezorerie și Contabilitate Publică a Municipiului București
                           (alocat numai persoanelor juridice bugetare)
           Tel. 021.318.51.29/150, fax 021.318.51.15, e-mail: marketing@ramo.ro, internet: www.monitoruloficial.ro
               Adresa pentru publicitate: Centrul pentru relații cu publicul, București, Șos. Panduri nr. 1,
            bloc P33, parter, sectorul 5, tel. 021.411.58.33 și 021.410.47.30, fax 021.410.77.36 și 021.410.47.23
                              Tiparul: „Monitorul Oficial“ R.A.

Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, nr. 6276/18.XII.2009 conține 32 de pagini.          Prețul: 6,40 lei     ISSN 1220–4889

								
To top