mof4_2009_5754 by tradetrek

VIEWS: 238 PAGES: 32

									                         PARTEA A IV-A
Anul 177 (XIX) — Nr. 5754                                      Luni, 9 noiembrie 2009
                  PUBLICAȚII ALE AGENȚILOR ECONOMICI


         PUBLICAȚII ALE AGENȚILOR ECONOMICI
         Societatea Comercială                     Societatea Comercială
        BUSINESS FARM - S.R.L.                    BUSINESS FARM - S.R.L.

          HOTĂRÂREA NR. 2                         NOTIFICARE
                                  Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
        A ASOCIATULUI UNIC AL
                                Mureș notifică, în conformitate cu prevederile art. 204,
       S.C. BUSINESS FARM S.R.L.
                                alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu
  Subsemnata MOGA CĂTĂLINA, cetățean român,         modificările și completările ulterioare, depunerea textului
născută în sat Petrilaca (com. Cuci) jud. Mureș,        actualizat al actului constitutiv al societății comerciale
domiciliată în mun. Tg. Mureș, Bld. 1 Decembrie 1918,     BUSINESS FARM S.R.L., cu sediul în MUNICIPIUL
nr. 116 ap. 18, jud. Mureș, identificată prin CI, seria MS,
nr. 083285, eliberată de Poliția Tg. Mureș la data de     TÂRGU MUREȘ, județ Mureș, Str. CUTEZANȚEI, nr. 27,
27.03.2001, CNP 2490611264361, în calitate de asociat     înregistrată sub nr. J26/1051/2007, cod unic de
unic la S.C. BUSINESS FARM S.R.L. - persoană juridică     înregistrare 21898479, care a fost înregistrat sub
română, înregistrată la O.R.C. sub nr. J26/1051/2007,     nr. 60104 din 26.10.2009.
cod unic de înregistrare 21898479, solicit a se lua act de
                                  (2/1.386.258)
modificările aduse prin prezenta hotărâre Actului
constitutiv al S.C. BUSINESS FARM S.R.L., după cum
urmează:                                    Societatea Comercială
  Art. 1 Se completează obiectul secundar de activitate             CLAUD - S.R.L.
al societății cu următoarea activitate: 4646 - Comerț cu
ridicata al produselor farmaceutice.                       HOTĂRÂREA A.G.A.
  Art. 2. Prezenta hotărâre face parte integrantă din
actul constitutiv al societății BUSINESS FARM S.R.L., act
                                       S.C. CLAUD S.R.L.
constitutiv ce urmează a fi actualizat cu noile prevederi.
  Art. 3. Sediul social se prelungește de la data de     PERSOANĂ JURIDICĂ ROMÂNĂ ÎNMATRICULATĂ LA
01.08.2009 până la data de 31.12.2011, conform actului      OFICIUL REGISTRULUI COMERȚULUI MUREȘ,
adițional la contractul de închiriere nr. 4/03.07.2007           SUB NR. J26/410/2003,
  Art. 4. Demersurile necesare în vederea înregistrării la    COD UNIC DE ÎNREGISTRARE 15354960
Oficiul Registrului Comerțului Mureș a modificărilor        CU SEDIUL SOCIAL INDICAT ÎN ANTET
aduse actului constitutiv al societății urmează a fi            NR. 03 DIN 01.08.2009.
efectuate de administratorul societății SZASZ LUMINIȚA
NINA.                               Adunarea Generală a Asociaților S.C. CLAUD S.R.L.,
  Prezenta hotărâre a fost redactată în 3 (exemplare)    cu datele identificate sus menționate, întrunită ad-hoc la
exemplare originale, azi, data de 01.10.2009.         sediul societății, în data de 01.08.2009 orele 12,00, în
                                prezenta asociatului unic NICOARA MARIUS CLAUDIU
  (1/1.386.257)                       cetățean român, cu domiciliul în Tg. Mureș,
  2          MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 5754/9.XI.2009
Str. B-dul 1 Decembrie, nr. 217, ap. 610 jud. Mureș,      BANCA COOPERATISTĂ PIATRA CRAIULUI
identificat cu C.I., seria MS, nr. 392868,           CÂMPULUNG, cu sediul în MUNICIPIUL CÂMPULUNG,
C.N.P. 1821108260033.
                                județ Argeș, Str. NEGRU VODĂ, nr. 170, înregistrată sub
           HOTĂRĂȘTE
  Art. 1. Suspendarea activității pentru o perioadă de     nr. J3/2567/1992, cod unic de înregistrare 3666934, care
3 ani începând data de 01.08.2009.               a fost înregistrat sub nr. 51219 din 09.10.2009.
  (3/1.386.259)                          (6/1.386.263)

         Societatea Comercială                   Societatea Comercială
          BLANCO - S.R.L.                  FARMED DISTRIBUTION GROUP - S.R.L.
             DECIZIA
                                     HOTĂRÂRE A.G.A. NR. 1 /30.10.2009
        ASOCIATULUI UNIC AL                Subsemnații MATEESCU LILIANA ȘI BĂDESCU ILIE
         S.C. BLANCO S.R.L.              EMILIAN, în calitate de asociați ai S.C. FARMED
       NR. 1 DIN DATA DE 30.04.2009
                                DISTRIBUTION GROUP S.R.L., având J03/2745/1992,
  Subsemnata                          cu sediul social în Comuna Bascov, Sat Bascov, Bloc B1,
  STANCIU GEORGIANA, de cetățenie română,           jud. Argeș, am hotărât astăzi, 30.10.2009 prelungirea
domiciliată în Municipiul Pitești, Str. Trandafirilor, nr. 8,  duratei mandatului administratorului pe o perioadă
bl. P2, sc. B, et. 3, ap. 9, județ Argeș,
                                nelimitată.
CNP 2560322035003, identificată cu CI, seria AS,
nr. 625621, eliberată de SPCLEP Pitești, la data de         (7/1.386.264)
25/03/2009, deținând un număr de 100 părți sociale,
reprezentând 100 % din capitalul social al societății
             DECID:                         Societatea Comercială
  Art. 1 Suspendarea activității societății pe o perioadă             SIGCOS - S.R.L.
de 3 ani începând cu data de 30.04.2009.
  Art. 2 Restul prevederilor din actul constitutiv rămân               HOTĂRÂREA
neschimbate.
                                    ADUNĂRII GENERALE A ASOCIAȚILOR
  (4/1.386.261)
                                        S.C. SIGCOS S.R.L.
                                      NR. 1 DIN DATA DE 29.10.2009
         Societatea Comercială
          COSTIN - S.R.L.                 Adunarea generală a asociaților în prezența
                                  D-lui BOHATERET IOAN, de cetățenie română,
       HOTĂRÂRE NR. 1/27.10.2009             domiciliat în Oraș Costești, Str. Victoriei, bl. L23, sc. C,
  Subsemnații IONESCU RADU NICOLAE și             et. 4, ap. 14, județ Argeș, CNP 1510612263505,
TURCESCU MARIUS BOGDAN, în calitate de asociați la       identificat cu CI, seria AS, nr. 326953, eliberată de
S.C. COSTIN S.R.L., am hotărât suspendarea activității     Pol. Costești, la data de 30/01/2004, deținând un număr
societății pe o perioadă de 3 ani începând cu data de      de 11 părți sociale, reprezentând 50 % din capitalul social
27.10.2009. Prezenta hotărâre va fi înregistrată la Oficiul   al societății,
Registrului Comerțului Argeș și publicată în Monitorul       D-nei BOHATERET FLORINA, de cetățenie română,
Oficial.
                                domiciliată în Oraș Costești, Str. Victoriei, bl. L23, sc. C,
  Redactată sub semnătură privată în 4 exemplare.
                                et. 4, ap. 14, județ Argeș, CNP 2530408263494,
  (5/1.386.262)                        identificată cu CI, seria AS, nr. 326954, eliberată de
                                Pol. Costești, la data de 30/01/2004, deținând un număr
       BANCA COOPERATISTĂ                de 11 părți sociale, reprezentând 50 % din capitalul social
    PIATRA CRAIULUI CAMPULUNG - O.C.R.            al societății legal și statutar convocată,
                                             HOTĂRĂȘTE:
            NOTIFICARE
                                  Art. 1 Suspendarea activității societății pe o perioadă
  Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul    de 3 ani cu începere de la data de 31.12.2009.
Argeș notifică, în conformitate cu prevederile art. 204,      Art. 2 Restul prevederilor din actul constitutiv rămân
alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu
                                neschimbate.
modificările și completările ulterioare, depunerea textului
actualizat al actului constitutiv al societății comerciale     (8/1.386.265)
            MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 5754/9.XI.2009                 3

         Societatea Comercială                     Societatea Comercială
          VIBRIL - S.R.L.                     GALENA M.L.M. PARTY - S.R.L.

             DECIZIA                             DECIZIA
        ASOCIATULUI UNIC AL                       ASOCIATULUI UNIC AL
          S.C. VIBRIL S.R.L.
                                      S.C. GALENA M.L.M. PARTY S.R.L.
       NR. 1 DIN DATA DE 29/10/2009
                                       NR. 1 DIN DATA DE 29/10/2009
  Subsemnatul
  TOMA GEORGE, de cetățenie română, domiciliat în         Subsemnata
Pitești, Str. N. Bălcescu, bl. T2, sc. E, ap. 13, județ Argeș,   GAVANESCU ELENA, de cetățenie română,
CNP 1611209034991, identificat cu BI, seria GA,
nr. 71345, eliberat de Pol. Pitești, la data de 19/03/1991,   domiciliată în Municipiul Pitești, Str. Stroe Leordeanu,
deținând un număr de 20 părți sociale, reprezentând       bl. C1, sc. A, et. 3, ap. 7, județ Argeș,
100 % din capitalul social al societății             CNP 2561025034982, identificată cu CI, seria AS,
               DECID:
                                 nr. 192635, eliberată de Pol. Pitești, la data de
  Art. 1 Suspendarea activității societății pe o perioadă
de 3 ani începând cu data de 29/10/2009;             07/05/2002, deținând un număr de 20 părți sociale,
  Art. 2 Desființarea punctului de lucru situat în Pitești,  reprezentând 100 % din capitalul social al societății
str. Arțarului, nr. 10, jud. Argeș;                            DECID:
  Art. 3 Completarea datelor personale ale asociatului și
administratorului;                         Art. 1 Suspendarea activității societății pe o perioadă
  Art. 4 Restul prevederilor din actul constitutiv rămân    de 3 ani începând cu data de 29/10/2009
neschimbate.                            Art. 2 Restul prevederilor din actul constitutiv rămân
  (9/1.386.266)                        neschimbate.
                                   (12/1.386.269)
       Societatea Comercială
    CONSTRUCT STEEL MARKET - S.R.L.
                                         Societatea Comercială
       HOTĂRÂRE NR. 1/30.10.2009                     STAR TREK RAVI - S.R.L.
  Subsemnații MITREA FILOFTEIA CARMEN,
                                   HOTĂRÂREA NR. 06 DIN DATA DE 30.10.2009
LUPTACIU MOȘTEANU FLOREA și MITREA AUREL,
am hotărât declararea unui punct de lucru în Micești,        Subsemnatul IORDACHE GHEORGHE-ION, în
jud. Argeș.                           calitate de asociat unic, reprezentând 100% din numărul
  (10/1.386.267)                        total al asociaților, deținător a 100% din capitalul social
                                 total, astăzi, 30.10.2009, am hotărât:
         Societatea Comercială               - suspendarea activității societății pe o perioadă de trei
         GELTIS IMPEX - S.R.L.              ani începând cu data de 30.10.2009 până la 29.10.2012.
                                  Față de acestea, pe cale de consecință, am hotărât
             DECIZIA                publicarea prezentei în M. OF. și înregistrat la OFICIUL
                                 REGISTRULUI COMERȚULUI de pe lângă
         ASOCIATULUI UNIC AL
                                 TRIBUNALUL ARGEȘ.
       S.C. GELTIS IMPEX S.R.L.
       NR. 1 DIN DATA DE 29/10/2009              (13/1.386.270)
  Subsemnata
  ENE ELENA, de cetățenie română, domiciliată în
Curtea De Argeș, Str. Rm. Vâlcea, nr. 130, județ Argeș,            Societatea Comercială
CNP 2430221033079, identificată cu BI, seria BR,             AGRICOLA COMPANY DS & AI - S.R.L.
nr. 481323, eliberat de Pol. C. De Argeș, la data de
15/07/1985, deținând un număr de 20 părți sociale,              HOTĂRÂREA NR. 1 /29.10.2009
reprezentând 100 % din capitalul social al societății
             DECID:                   Subsemnații Dobrinescu Alin Cătălin și Dobrinescu
  Art. 1 Suspendarea activității societății pe o perioadă    Ionel, asociați la S.C. AGRICOLA COMPANY DS &
de 3 ani începând cu data de 29/10/2009;
  Art. 2 Restul prevederilor din actul constitutiv rămân    AI S.R.L., am hotărât suspendarea activității societății pe
neschimbate.                           o perioadă de 3 ani, începând cu 30.10.2009.
  (11/1.386.268)                          (14/1.386.271)
  4         MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 5754/9.XI.2009
        Societatea Comercială                     Societatea Comercială
        ALEX PANIROM - S.R.L.                      F.I. ASIG - S.R.L.

           HOTĂRÂREA                       HOTĂRÂRE NR. 1/26.10.2009
                                 Subsemnatul DONESCU ADRIAN în calitate de
    ADUNĂRII GENERALE A ASOCIAȚILOR A           asociat unic la S.C. F.I. ASIG S.R.L. am hotărât
      S.C. ALEX PANIROM S.R.L.             suspendarea activității societății pe o perioadă de 3 ani
     NR. 1 DIN DATA DE 23.10.2009            începând cu data de 26.10.2009. Prezenta hotărâre va fi
                               înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului Argeș și
  Adunarea generală a asociaților în prezența
                               publicată în Monitorul Oficial. Redactată sub semnătură
  D-lui IORDAN ION, de cetățenie română, domiciliat în    privată în 4 exemplare.
Bradu, sat. Geamăna, nr. 576, județ Argeș,
                                 (17/1.386.274)
CNP 1540331035008, identificat cu CI, seria AS
nr. 581501, eliberată de Pol. Pitești, la data de
16.05.2008, deținând un număr de 10010 părți sociale,           Societatea Comercială
reprezentând 50 % din capitalul social al societății         MODEC COMPUTER CENTER - S.R.L.
  D-nei IORDAN ELEONORA, de cetățenie română,
                                      HOTĂRÂRE NR. 2/30.10.2009
domiciliată în Sat Geamăna, Comuna Bradu, nr. 587,
județ Argeș, CNP 2581018035000, identificată cu          Subsemnații DESPA BOGDAN EMANOIL,
                               MATEESCU PETRICĂ și NEACȘIU MARIUS
CI, seria AS nr. 278105, eliberată de Pol. Pitești, la data  ALEXANDRU, în calitate de asociați la S.C. MODEC
de 24/07/2003, deținând un număr de 10010 părți        COMPUTER CENTER S.R.L., am hotărât retragerea din
sociale, reprezentând 50 % din capitalul social al      societate din calitatea de asociați și din funcția de
societății legal și statutar convocată,            administratori a d-lor DESPA BOGDAN EMANOIL și
                               MATEESCU PETRICĂ prin cesionarea părților sociale
             HOTĂRĂȘTE:             deținute de cei doi asociați, conform contractului de
  Art. 1 Extinderea obiectului de activitate cu       cesiune, prelungirea mandatului administratorului și
următoarele activități:                    reactualizarea actului constitutiv.
  5621: Activități de alimentație (catering) pentru       Urmare celor hotărâte actul constitutiv se modifică și
                               completează astfel:
evenimente. 5629: Alte activități de alimentație n.c.a..     - cap. 1, art. 1: Societatea are asociat unic pe
  Art. 2 Radierea punctului de lucru din Pitești, Trivale,  NEACȘIU MARIUS ALEXANDRU, cetățean român,
complex 1, jud. Argeș                     născut la data de 23.08.1974 în mun. Pitești, jud. Argeș
                               domiciliat în mun. București, str. Gheorghe Petrașcu,
  Art. 3 Completare date personale asociat și
                               nr. 53, bl. PM53, sc. A, et. 1, ap. 5, sector 3 identificat cu
administrator IORDAN ION                   CI, seria RT, nr. 534111, eliberată de SPCEP S3 biroul
  Art. 4 Restul prevederilor din actul constitutiv rămân   nr. 3 la data de 09.01.2008, CNP 1740823035009.
neschimbate.                           - cap. IV, art. 6: Capitalul social al societății de
                               10 000 RON împărțit în 1 000 părți sociale în valoare de
  (15/1.386.272)                      10 RON fiecare și este deținut de asociatul unic
                               NEACȘIU MARIUS ALEXANDRU. Participarea la
                               beneficii și pierderi este de 100%.
        Societatea Comercială               - cap. VI, art. 13: Societatea este administrată și
        ALEX PANIROM - S.R.L.             reprezentată cu puteri depline de către dl. NEACȘIU
                               MARIUS ALEXANDRU, care se identifică cu date de mai
                               sus, pe o perioadă nedeterminată.
           NOTIFICARE
                                 Prezenta hotărâre modifică, completează și face parte
  Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul   integrantă din actul constitutiv al societății.
Argeș notifică, în conformitate cu prevederile art. 204,     (18/1.386.275)
alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu
modificările și completările ulterioare, depunerea textului        Societatea Comercială
actualizat al actului constitutiv al societății comerciale      MODEC COMPUTER CENTER - S.R.L.
ALEX PANIROM S.R.L., cu sediul în MUNICIPIUL
PITEȘTI, județ Argeș, Str. FRAȚII GOLEȘTI, nr. 70,                  NOTIFICARE
înregistrată sub nr. J3/728/1998, cod unic de înregistrare    Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
11339194, care a fost înregistrat sub nr. 53313 din      Argeș notifică, în conformitate cu prevederile art. 204,
29.10.2009.                          alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu
                               modificările și completările ulterioare, depunerea textului
  (16/1.386.273)                      actualizat al actului constitutiv al societății comerciale
            MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 5754/9.XI.2009                5

MODEC COMPUTER CENTER S.R.L., cu sediul în           Cod Numeric Personal 1450225033075, deținând un
MUNICIPIUL PITEȘTI, județ Argeș, Str. DEPOZITELOR,       număr de 1 părți sociale, reprezentând 5% din capitalul
nr. 27, CAM. BP2, înregistrată sub nr. J3/731/2001, cod     social al societății, și
unic de înregistrare 14363707, care a fost înregistrat sub     4. MIHALACHE FLOREA, cetățean român, născut la
nr. 53526 din 30.10.2009.                    data de 24.08.1955 în Costești, județul Argeș, domiciliat
  (19/1.386.276)                       în Curtea de Argeș, str. 1 Decembrie 1918, bl. F11, sc. C,
                                ap. 44, județul Argeș, identificat cu CI, seria AS,
                                nr. 647727, emisă de Poliția Curtea de Argeș la data de18
       Societatea Comercială               08 2009, Cod Numeric Personal 1550824033070,
    BOGDAN LAVYCOM AGENCY - S.R.L.             deținând un număr de 1 părți sociale, reprezentând 5%
                                din capitalul social al societății, și
  HOTĂRÂREA NR. 06 DIN DATA DE 30.06.2009             5. BURTEA ȘTEFAN, cetățean român, născut la data
                                de 06.01.1943 în Starchiojd, județul Prahova, domiciliat
  Subsemnatul MOIȘ DĂNUȚ, în calitate de asociat        în Paulestii Noi, nr. 29, județul Argeș, identificat cu
unic, reprezentând 100% din numărul total al asociaților,    CI, seria AS, nr. 519741, emisă de Poliția Ploiești la data
deținător a 100% din capitalul social total, astăzi,      de 07.01.2005, Cod Numeric Personal 1430106293096,
30.06.2009, am hotărât:
                                deținând un număr de 1 părți sociale, reprezentând
  - radierea punctului de lucru situat în Mioveni,
                                5% din capitalul social al societății,
Bd. Dacia, Bl. S1, parter, Jud. Argeș;
                                  În calitate de asociații ai S.C. STECOPAL STRAT
  - suspendarea activității societății pe o perioadă de trei
ani începând cu data de 01.07.2009 până la 30.06.2012.     2004 S.R.L., cu sediul în Curtea de Argeș, jud. Argeș,
  Față de acestea, pe cale de consecință, am hotărât      str. Albești, nr. 10A, înregistrată la Registrul Comerțului
publicarea prezentei în M. OF. și înregistrarea ei la      sub nr. J03/1065/2004, cod unic de înregistrare
OFICIUL REGISTRULUI COMERȚULUI de pe lângă           R 15514220, atribut fiscal R, legal convocați la sediul
TRIBUNALUL ARGEȘ.                        societății, astăzi, 1510 2009., în conformitate cu
                                prevederile Actului constitutiv al societății,
  (20/1.386.277)                                    AM HOTĂRÂT:
                                  Art. 1 Asociatul BURTEA ȘTEFAN cesionează o parte
                                socială, în valoare de 10 lei, reprezentând 5% din
        Societatea Comercială              capitalul social asociatului BURTEA ASINEFTA, prin
      STECOPAL STRAT 2004 - S.R.L.            mandatarul BURTEA LAURENTIU cf. procurii
                                nr. 3972/1510 2009.
           HOTĂRÂREA                   Art. 2 Asociatul SANDU ION cesionează o parte
                                socială în valoare de 10 lei, reprezentând 5% din capitalul
        ADUNĂRII GENERALE                social asociatului GALES IULIAN.
     EXTRAORDINARE A ASOCIAȚILOR                Art. 3 Asociatul MIHALACHE FLOREA cesionează o
     S.C. STECOPAL STRAT 2004 S.R.L.            parte socială în valoare de 10 lei, reprezentând 5% din
        DIN DATA DE 15.10.2009.             capitalul social asociatului BURTEA LAURENTIU
                                  Prezenta Hotărâre a fost semnată de către asociați,
  Subsemnații                         astăzi, 15.10.2009., în 4 (patru) exemplare și va urma
  1. BURTEA LAURENTIU, cetățean român, născut la        procedura legală privind publicitatea, înregistrarea și
data de 24.07.1971 în Ploiești, județul Prahova,        autorizarea.
domiciliat în com. Paulesti, sat Paulestii Noi, nr. 29,
județul Prahova, identificat cu CI, seria PH, nr. 687957,      (21/1.386.278)
emisă de SPCLEP Ploiești la data de 04.06.2007.,
Cod Numeric Personal 1710724293096, deținând un                Societatea Comercială
număr de 8 părți sociale, reprezentând 40% din capitalul          STECOPAL STRAT 2004 - S.R.L.
social al societății și
  2. GALES IULIAN, cetățean român, născut la data de                 NOTIFICARE
18.02.1965 în Calugareni, județul Prahova, domiciliat în
Mizil, str. Nicolae Bălcescu, nr. 213A, bl. 6B, sc. A, ap. 3,   Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
județul Prahova, identificat cu CI, seria PH, nr. 387415    Argeș notifică, în conformitate cu prevederile art. 204,
emisă de Poliția Mizil la data de 26.05.2003,          alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu
Cod Numeric Personal 1650218292071, deținând un         modificările și completările ulterioare, depunerea textului
                                actualizat al actului constitutiv al societății comerciale
număr de 9 părți sociale, reprezentând 45% din capitalul
                                STECOPAL STRAT 2004 S.R.L., cu sediul în
social al societății, și
                                MUNICIPIUL CURTEA DE ARGEȘ, județ Argeș,
  3. SANDU ION, cetățean român, născut la data de
                                Str. ALBEȘTI, nr. 10A, înregistrată sub nr. J3/1065/2004,
25.02.1945 în Zavideni, județul Vâlcea, domiciliat în
                                cod unic de înregistrare 15119485, care a fost înregistrat
Curtea de Argeș, str. Cuza Vodă, bl. A9, ap. 49,
                                sub nr. 53390 din 29.10.2009.
județul Argeș, identificat cu CI, seria AS, nr. 302996,
emisă de Poliția Curtea de Argeș la data de 22.10.2003,       (22/1.386.279)
  6          MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 5754/9.XI.2009
        Societatea Comercială                       Societatea Comercială
      MAXXIME ART EROTIK - S.R.L.                    DENTA GENERALMED - S.R.L.

       HOTĂRÂRE NR. 2/26.10.2009                         NOTIFICARE
  Subsemnata MATEI FILOFTIA, în calitate de asociat         Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
unic la S.C. MAXXIME ART EROTIK S.R.L. am hotărât        Argeș notifică, în conformitate cu prevederile art. 204,
suspendarea activității societății pe o perioadă de 3 ani    alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu
începând cu data de 26.10.2009. Prezenta hotărâre va fi     modificările și completările ulterioare, depunerea textului
înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului Argeș și     actualizat al actului constitutiv al societății comerciale
                                 DENTA GENERALMED S.R.L., cu sediul în MUNICIPIUL
publicată în Monitorul Oficial. Redactată sub semnătură
                                 PITEȘTI, județ Argeș, Str. I. C. Brătianu, nr. 12, bloc A7,
privată în 4 exemplare.
                                 etaj 3, ap. 8, înregistrată sub nr. J3/1721/2005, cod unic
  (23/1.386.280)                        de înregistrare 17973050, care a fost înregistrat sub
                                 nr. 53316 din 29.10.2009.
        Societatea Comercială                (25/1.386.282)
       DENTA GENERALMED - S.R.L.
                                         Societatea Comercială
            HOTĂRÂREA
                                        ACTION CLUB GYM - S.R.L.
    ADUNĂRII GENERALE A ASOCIAȚILOR                         HOTĂRÂREA
     S.C. DENTA GENERALMED S.R.L.
      NR. 1 DIN DATA DE 15/10/2009                 ADUNĂRII GENERALE A ASOCIAȚILOR
  Adunarea generală a asociaților în prezența               S.C. ACTION CLUB GYM S.R.L.
  D-nei CEAUȘU MIHAELA FLORIANA, de cetățenie               NR. 1 DIN DATA DE 22/10/2009
română, domiciliată în București, Str. Bozieni, nr. 6,        Adunarea generală a asociaților în prezența
bl. 832, sc. 1, et. 5, ap. 40, sector 6,               D-lui ȘTEFAN VIRGIL, de cetățenie română,
                                 domiciliat în Municipiul Pitești, Str. Cal. Craiovei, nr. 146,
CNP 2721213034962, identificată cu CI, seria RX,
                                 bl. 24, sc. A, ap. 1, județ Argeș, CNP 1750609034994,
nr. 303396, eliberată de Secția 22 București, la data de     identificat cu CI, seria AS, nr. 533583, eliberată de
10/05/2005, deținând un număr de 30 părți sociale,        SPCLEP Pitești, la data de 29/08/2007, deținând un
reprezentând 60 % din capitalul social al societății       număr de 10 părți sociale, reprezentând 50 % din
  D-lui CEAUȘU FLORIN, de cetățenie română,          capitalul social al societății,
domiciliat în București, Str. Bozieni, nr. 6, bl. 832, sc. 1,    D-nei ȘTEFAN CORINA, de cetățenie română,
                                 domiciliată în Municipiul Pitești, Str. Vasile Alecsandri,
et. 5, ap. 40, sector 6, CNP 1761121461518, identificat cu    nr. 3, bl. 65A, sc. A, ap. 1, județ Argeș,
CI, seria RX, nr. 303395, eliberată de Secția 22         CNP 2800813132809, identificată cu CI, seria AS,
București, la data de 10/05/2005, deținând un număr de      nr. 440208, eliberată de Spclep Pitești, la data de
20 părți sociale, reprezentând 40 % din capitalul social al   06/12/2005, deținând un număr de 10 părți sociale,
societății,                           reprezentând 50 % din capitalul social al societății,
                                   Legal și statutar convocată, întrunită la sediul social al
  Legal și statutar convocată, întrunită la sediul social al  societății, conform Procesului-verbal numărul 1 din data
societății, conform Procesului-verbal numărul 1 din data     de 22/10/2009
de 15/10/2009                                       HOTĂRĂȘTE:
             HOTĂRĂȘTE:                 Art. 1 Continuarea activității societății cu asociat unic
  Art. 1 Mutarea sediului social al societății din       urmare a cesionării a 10 părți sociale în valoare de 100 lei
                                 de către Ștefan Virgil către Ștefan Corina. Retragerea din
Municipiul Pitești, Str. Mihai Viteazu, bl. P19, et. P, ap. 2,  societate a cedentului.
județ. Argeș, în Municipiul Pitești, Str. I. C. Brătianu,      În urma cesiunii, capitalul social total al societății este
nr. 12, bl. A7, et. 3, ap. 8, județ Argeș.            de 200 lei, fiind împărțit într-un număr de 20 părți sociale,
  Art. 2 Desființarea punctului de lucru situat în       cu o valoare nominală de 10 lei/parte socială și deținut de
PITEȘTI, Str. Mihai Viteazu, bl. P19, sc. B, et. P, ap. 2,    către asociatul unic ȘTEFAN CORINA, participare la
                                 profit 100 % și participare la pierderi 100 %;
județ Argeș.                             Art. 2 Revocarea din funcția de administrator a
  Art. 3 Prelungirea mandatului administratorilor pe o     domnului ȘTEFAN VIRGIL.
perioadă nelimitată;                         Ca urmare a modificărilor intervenite, administratorul
  Art. 4 Restul prevederilor din actul constitutiv rămân    societății este:
neschimbate.                             - d-na ȘTEFAN CORINA, cetățean român, născută la
                                 data de 13/08/1980, în Medgidia/Constanța, domiciliată
  (24/1.386.281)                        în Pitești, Str. Vasile Alecsandri, nr. 3, bl. 65A, sc. A,
            MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 5754/9.XI.2009                  7

ap. 1, județ Argeș, posesoare a CI, seria AS, nr. 440208,      la data de 14.10.2008, CNP 1710704030011;
eliberată de Spclep Pitești, la data de 06/12/2005,         3. OLOGEAC ȘTEFAN-GEORGE, cetățean român
CNP 2800813132809.                         născut Mun. București, Sec. 4, la data de 29.05.1970,
  Art. 3 Înființarea unui punct de lucru în Ștefănești,      domiciliat în Mun. București, Sec. 6, Str. Fabricii, Nr. 47,
str. Tudosești, jud. Argeș.
  Art. 4 Restul prevederilor din actul constitutiv rămân     Bl. Tronson K, Et. 3, Ap. K34, identificat cu CI, seria RD,
neschimbate.                            nr. 579913, eliberată de SPCEP S6 biroul nr. 1 la data de
                                  24.06.2008, CNP 1700529433022.”; art. 4, alin. 1:
  (26/1.386.283)                         “I. Domeniul principal de activitate: 683 - activități
                                  imobiliare pe bază de comision sau contract; II.
         Societatea Comercială               Activitatea principală: 6832 - administrarea imobilelor pe
        ACTION CLUB GYM - S.R.L.               bază de comision sau contract”; art. 6, alin. 2: “Asociații
                                  au convenit să subscrie și să dețină părțile sociale după
            NOTIFICARE                 cum urmează: 1. VIȘOIU VALENTIN, va deține 45 părți
  Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul      sociale în valoare totală de 4.500 lei, numerotate de la
Argeș notifică, în conformitate cu prevederile art. 204,      1 la 45, reprezentând 45 % din capitalul social total și va
alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu          avea o cotă de participare la beneficii și pierderi de 45%;
modificările și completările ulterioare, depunerea textului     2. PUCHICI PAUL RĂZVAN, va deține 45 părți sociale în
actualizat al actului constitutiv al societății comerciale     valoare totală de 4.500 lei, numerotate de la 46 la 90,
ACTION CLUB GYM S.R.L., cu sediul în MUNICIPIUL           reprezentând 45 % din capitalul social total și va avea o
PITEȘTI, județ Argeș, Str. TRIVALE, bloc 65A, scara A,       cotă de participare la beneficii și pierderi de 45%;
etaj P, ap. 1, înregistrată sub nr. J3/1964/2005, cod unic     3. OLOGEAC ȘTEFAN - GEORGE, va deține 10 părți
de înregistrare 18103238, care a fost înregistrat sub        sociale în valoare totală de 1.000 lei, numerotate de la
nr. 53415 din 29.10.2009.                      91 la 100, reprezentând 10 % din capitalul social total și
                                  va avea o cotă de participare la beneficii și pierderi de
  (27/1.386.284)
                                  10% “; art. 22: “Societatea este reprezentată și
                                  administrată pe o perioadă de 4 ani, de către OLOGEAC
       Societatea Comercială                 ȘTEFAN - GEORGE, cetățean român născut
    QUADRA PLACE MANAGEMENT - S.R.L.               Mun. București, Sec. 4, la data de 29.05.1970, domiciliat
                                  în Mun. București, Sec. 6, Str. Fabricii, Nr. 47, Bl. Tronson
  HOTĂRÂREA NR. 12 DIN DATA DE 14.10.2009             K, Et. 3, Ap. K34, identificat cu CI, seria RD, nr. 579913,
  Subsemnații VIȘOIU VALENTIN și PUCHICI PAUL           eliberată de SPCEP S6 biroul nr. 1 la data de 24.06.2008,
RĂZVAN în calitate de asociați și OLOGEAC              CNP 1700529433022”.
ȘTEFAN-GEORGE, în calitate de viitor asociat,              Față de acestea, pe cale de consecință, am hotărât
reprezentând 100% din numărul total al asociaților,         modificarea actelor constitutive ale societății, publicarea
deținători a 100% din capitalul social total, întruniți la     în M. OF. și înregistrarea prezentei hotărâri la OFICIUL
prima convocare, în ședința adunării generale            REGISTRULUI COMERȚULUI de pe lângă
extraordinare din data de 14.10.2009, am hotărât:          TRIBUNALUL ARGEȘ.
  - 1. cesionarea a 10 părți sociale de către domnii         (28/1.386.285)
VIȘOIU VALENTIN și PUCHICI PAUL RĂZVAN către
OLOGEAC ȘTEFAN-GEORGE conform contractelor de
cesiune, ca urmare a cooptării în societate a acestuia;             Societatea Comercială
  - 2. completarea datelor personale ale asociaților și         QUADRA PLACE MANAGEMENT - S.R.L.
administratorului;
  - 3. schimbarea activității principale a societății;                  NOTIFICARE
  - 4. modificarea actului constitutiv al societății astfel: la    Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
art. 1: Asociații societății sunt:                 Argeș notifică, în conformitate cu prevederile art. 204,
  1. VIȘOIU VALENTIN, cetățean român născut            alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu
Mun. Timișoara, Jud. Timiș, la data de 25.10.1967,         modificările și completările ulterioare, depunerea textului
domiciliat în Mun. Pitești, Str. Trivale, Nr. 54A, Jud. Argeș,   actualizat al actului constitutiv al societății comerciale
identificat cu CI, seria AS, nr.499666, eliberată de
                                  QUADRA PLACE MANAGEMENT S.R.L., cu sediul în
SPCLEP Pitești la data de 30.01.2007,
                                  MUNICIPIUL PITEȘTI, județ Argeș, Str. NEGRU VODĂ,
CNP 1671025030021; 2. PUCHICI PAUL RĂZVAN,
                                  nr. 30, CAM. 22, înregistrată sub nr. J3/743/2006, cod
cetățean român, născut Mun. Câmpulung, Jud. Argeș, la
                                  unic de înregistrare 18641130, care a fost înregistrat sub
data de 04.07.1971, domiciliat în Mun. București, Sec. 6,
                                  nr. 53451 din 30.10.2009.
Str. Fabricii, Nr. 47, Bl. K, Et. 7, Ap. 73, identificat cu CI,
seria RD, nr. 596694, eliberată de SPCEP S6 biroul nr. 1        (29/1.386.286)
  8         MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 5754/9.XI.2009
        Societatea Comercială               Având în vedere modificările efectuate se încheie un
       ANIMAL FARM RO - S.R.L.             nou act constitutiv actualizat.
                                 Prezentul act urmează procedura legală de
      HOTĂRÂREA NR. 1/05.10.2009             înregistrare la O.R.C. de pe lângă Tribunalul Argeș fiind
                                redactat și semnat de părți în 6 exemplare.
  Subsemnații FURTUNA RUXANDRA și SON IOANA
OLGUTA asociați la S.C. ANIMAL FARM RO S.R.L., cu         (31/1.386.288)
sediul social în mun. Curtea de Argeș, str. Progresului, bl.
D7, sc. B, et. 1, ap. 18, jud. Argeș în data de 05.10.2009           Societatea Comercială
am hotărât următoarele:                            ELA TRANS MIT - S.R.L.
  - Declarare punct de lucru situat în Mun. Curtea de
Argeș, str. Episcop Nichita, Bl. A27, sc. H, nr. 79, parter,             NOTIFICARE
Jud. Argeș.
  Prezenta hotărâre va fi înregistrată la ORC Argeș și      Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
publicată în Monitorul Oficial. Redactată sub semnătură    Argeș notifică, în conformitate cu prevederile art. 204,
privată în 4 exemplare.                    alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu
                                modificările și completările ulterioare, depunerea textului
  (30/1.386.287)                       actualizat al actului constitutiv al societății comerciale
                                ELA TRANS MIT S.R.L., cu sediul în COMUNA BRADU,
         Societatea Comercială             județ Argeș, SAT BRADU DE JOS, nr. 689, înregistrată
        ELA TRANS MIT - S.R.L.             sub nr. J3/1826/2006, cod unic de înregistrare 19138544,
                                care a fost înregistrat sub nr. 53371 din 29.10.2009.
      HOTĂRÂREA NR. 1/27.10.2009
                                  (32/1.386.289)
  Subsemnatul NEACSU DUMITRU, în calitate de
asociat unic la S.C. ELA TRANS MIT S.R.L., având
acordul de voință al d-lor MIHAI ROMULUS și BARA               Societatea Comercială
MARIA-SIMONA, am hotărât azi, 27.10.2009:                 PAVONE OCTAVIAN JR - S.R.L.
  - cooptarea în societate a d-lor MIHAI ROMULUS,
cetățean român, născut la data de 12.03.1985 în              HOTĂRÂREA NR. 1/12.10.2009
municipiul Drgasani, județul Vâlcea cu domiciliul în
municipiul Drăgășani, bld. I. C. Brătianu, nr. 39,         Subsemnații Paun Mario Octavian și Paun Luminița,
județul Vâlcea, identificat cu CI, seria VX, nr. 195860,    în calitate de asociați S.C. Pavone Octavian JR S.R.L., în
eliberată de poliția Mun. Drăgășani la data de 17.12.2004   baza prerogativelor conferite de actul constitutiv, astăzi,
CNP 1850312384971 și BARA MARIA-SIMONA,            12.10.2009, am hotărât următoarele:
cetățean român, născută la data de 31.08.1989, în         1. Aprobarea cesiunii a 9 părți sociale, cu o valoare
municipiul Sibiu, județul Sibiu, domiciliată în sat Mamu,   nominală de 10 lei/ parte socială și un total de 90 lei de
comuna Madulari, județul Vâlcea, identificată cu CI,      către Paun Mario Octavian către Paun Luminița.
seria VX, nr. 140033, eliberată de poliția Mun. Drăgășani     2. Retragerea din funcția de administrator a dlui Paun
la data de 02.09.2003 CNP 2890831324838 și conform       Mario Octavian și descărcarea acestuia de gestiune.
contractelor de cesiune;                      3. Recodificarea obiectului de activitate al societății.
  - retragerea din societate a d-lui NEACSU DUMITRU       4. Înființarea unui punct de lucru situat în Pitești,
prin cesionarea tuturor părților sociale conform        str. Victoriei, nr. 28, CAMERA 3, jud. Argeș, unde se va
contractelor de cesiune, modificându-se disp. art. 7 din    desfășura activitatea de Restaurante Cod CAEN 5610.
actul constitutiv al societății după cum urmează: Capitalul    5. Având în vedere modificările actului constitutiv
social total subscris și integral vărsat de asociați este de  impuse de prezenta hotărâre, s-a hotărât redactarea unui
200 lei și se divide în 20 părți sociale egale, cu valoarea  act constitutiv nou, ce va fi semnat de către ambii
nominală de 10 lei, numerotate de la 1 la 20, distribuite   asociați.
asociaților astfel: 1. BARA MARIA SIMONA deține          Prezenta hotărâre a fost redactată în patru exemplare.
19 părți sociale în valoare totală de 190 lei,numerotate de  Aceasta va fi adusă la cunoștință ORC Argeș, în vederea
la 1 la 19 participarea la capitalul social fiind de 95% și  îndeplinirii formalităților care se impun.
MIHAI ROMULUS deține 1 parte socială în valoare totală
de 10 lei, numerotată cu 20 participarea la capitalul social    (33/1.386.290)
fiind de 5% participarea la beneficii și pierderi fiind
proporționala cu participarea la capitalul social.”
  - revocarea administratorilor NEACSU DUMITRU și              Societatea Comercială
NEACSU ELENA și numirea în funcția de administrator a           PAVONE OCTAVIAN JR - S.R.L.
d-nei BARA MARIA-SIMONA, stabilirea mandatului
pentru o perioadă de 20 ani completându-se astfel                  NOTIFICARE
prevederile art. 22 actul constitutiv al societății.
  - schimbarea sediului social al societății în comuna     Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
Madulari, sat Mamu, nr. 6, județul Vâlcea,           Argeș notifică, în conformitate cu prevederile art. 204,
completându-se astfel prevederile art. 3 din actul       alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu
constitutiv al societății.                   modificările și completările ulterioare, depunerea textului
            MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 5754/9.XI.2009                  9

actualizat al actului constitutiv al societății comerciale   totală de 70 lei. Cu ocazia cesiunii, dl. Paun Mario
PAVONE OCTAVIAN JR S.R.L., cu sediul în MUNICIPIUL       Octavian nu mai are calitatea de asociat.
PITEȘTI, județ Argeș, Str. VICTORIEI, nr. 28, etaj P,       2. Retragerea din funcția de administrator a dlui Paun
înregistrată sub nr. J3/1964/2006, cod unic de         Mario Octavian și descărcarea acestuia de gestiune.
înregistrare 19199150, care a fost înregistrat sub       Administrarea societății va fi exercitată în continuare, în
nr. 53376 din 29.10.2009.
                                condițiile stabilite în actul constitutiv de către d-nii Stanciu
  (34/1.386.291)                       Marian Razvan și Saru Florin Alin.
                                  3. Recodificarea obiectului de activitate al societății.
                                  4. Având în vedere modificările actului constitutiv
        Societatea Comercială              impuse de prezenta hotărâre, s-a stabilit reactualizarea
       ALEX & COS IMAGE - S.R.L.             actului constitutiv.
                                  Prezenta hotărâre a fost redactată în patru exemplare.
       HOTĂRÂRE NR. 1/27.10.2009             Aceasta va fi adusă la cunoștința ORC Argeș, în vederea
  Subsemnații MAZILU ALEXANDRU și MAZILU            îndeplinirii formalităților care se impun.
CONSTANTIN, în calitate de asociați la S.C. ALEX &
                                  (37/1.386.294)
COS IMAGE S.R.L., am hotărât suspendarea activității
societății pe o perioadă de 3 ani începând cu data de
27.10.2009. Prezenta hotărâre va fi înregistrată la Oficiul           Societatea Comercială
Registrului Comerțului Argeș și publicată în Monitorul          INFO SMART ADVERTISING - S.R.L.
Oficial. Redactată sub semnătură privată în 4 exemplare.
  (35/1.386.292)                                   NOTIFICARE
                                  Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
        Societatea Comercială              Argeș notifică, în conformitate cu prevederile art. 204,
        ENES COM AUTO - S.R.L.              alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu
                                modificările și completările ulterioare, depunerea textului
           HOTĂRÂREA                 actualizat al actului constitutiv al societății comerciale
                                INFO SMART ADVERTISING S.R.L., cu sediul în
    ADUNĂRII GENERALE A ASOCIAȚILOR
                                MUNICIPIUL PITEȘTI, județ Argeș, Str. ANA IPĂTESCU,
        NR. 67/29.10.2009
                                nr. 3, înregistrată sub nr. J3/1977/2007, cod unic de
  Subsemnații Bozaci Salin, Bozaci Ilker, în calitate de   înregistrare 22503690, care a fost înregistrat sub
asociați și administratori ai S.C. Enes Com Auto S.R.L.
întruniți în ședința adunării generale a asociaților din data  nr. 53378 din 29.10.2009.
de 28.10.2009, am hotărât cu unanimitate de voturi         (38/1.386.295)
următoarele:
  1. Înființarea unui Punct de lucru, în localitatea
Mioveni, B-dul Dacia, Bl. S3, Sc. C, parter în baza                Societatea Comercială
Contractului de închiriere cu S.C. Expresiv Promet S.R.L.
                                        INESCOM INVEST - S.R.L.
La această locație desfășurând activitatea conform Cod
CAEN: 4531 “Comerț cu ridicata de piese și accesorii
pentru autovehicule”.                           HOTĂRÂREA NR. 12 DIN 28.10.2009

  (36/1.386.293)                         Subsemnata Popescu Iuliana-Liliana, în calitate de
                                asociat unic, am hotărât declararea unui punct de lucru în
                                Com. Bascov, str. Valea Ursului, jud. Argeș valabil pentru
        Societatea Comercială
     INFO SMART ADVERTISING - S.R.L.            o perioadă nedeterminată începând cu data de
                                25.10.2009, conform contractului de comodat din
      HOTĂRÂREA NR. 1/ 20.10.2009             25.10.2009; Restul prevederilor din statut rămânând
  Subsemnații Stanciu Marian Razvan, Paun Mario        neschimbate.
Octavian și Saru Florin Alin, în calitate de asociați       Modificarea pe cale de consecință a statutului
S.C. Info Smart Advertising S.R.L., deținând 100 % din     societății astfel: Cap. II, Art. 4, alin. 2 Societatea are sediu
capitalul social, în baza prerogativelor conferite de actul   secundar punct de lucru în Com. Bascov, str. Valea
constitutiv, astăzi, 12.10.2009, în unanimitate de voturi,
am hotărât următoarele:                     Ursului, jud. Argeș.
  1. Aprobarea cesiunii tuturor părților sociale deținute     De asemenea, am hotărât publicarea în Monitorul
în societate de către Paun Mario Octavian către Stanciu     Oficial și înregistrarea în Registrul Comerțului de pe
Marian Razvan. Părțile sociale deținute de către dl Paun    lângă Tribunalul Argeș.
Mario Octavian sunt în număr de 7, cu o valoare
nominală de 10 lei/ parte socială și valoare nominală        (39/1.386.296)
  10         MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 5754/9.XI.2009
       Societatea Comercială                      Societatea Comercială
     CONSTRUCTMAG ONLINE - S.R.L.                   CONECT MUSIC SOUND - S.R.L.

  HOTĂRÂREA NR. 03 DIN DATA DE 30.10.2009                  HOTĂRÂREA NR. 3/01.08.2009
  Subsemnații PETRESCU RĂZVAN și PETRESCU             Subsemnații SIRBU VALERIU, MARINICA
DIANA-ELENA, în calitate de asociați, astăzi,          LEONTIN-ROMEON și BRATU MARIN-CĂTĂLIN, în
30.10.2009, am hotărât:                     calitate de asociați la S.C. CONECT MUSIC
                                 SOUND S.R.L., întruniți în ședința Adunării generale
  - radierea punctului de lucru situat în Mun. Pitești,
                                 extraordinare din data de 01.08.2009, am hotărât:
Str. Depozitelor, nr. 12, Jud. Argeș;              deschiderea unui punct de lucru: în municipiul Pitești,
  - declararea unui sediu secundar - punct de lucru în     str. Grivitei, nr. 15, județul Argeș și radierea punctului de
Mun. Pitești, Bd. Nicolae Bălcescu, Bl. L6, Sc. F, Ap. 1,    lucru din municipiul Pitești, str. Exercitiu, bl. A5, parter,
Parter, Jud. Argeș;                       județul Argeș completându-se astfel dispozițiile art. 3
  - modificarea actului constitutiv al societății astfel:   respectiv art. 4 din actul constitutiv al societății.
art. 4, alin. 2 - “Societatea are sediu secundar - punct de     Prezenta hotărâre urmează procedura legală de
lucru în Mun. Pitești, Bd. Nicolae Bălcescu, Bl. L6, Sc. F,   înregistrare la O.R.C. de pe lângă Tribunalul Argeș.
Ap. 1, Parter, Jud. Argeș”.                     (42/1.386.299)
  Față de acestea, pe cale de consecință, am hotărât
publicarea prezentei în M. OF. și înregistrarea ei la
OFICIUL REGISTRULUI COMERȚULUI de pe lângă                   Societatea Comercială
TRIBUNALUL ARGEȘ.                             TERMAL CASA STANDARD - S.R.L.

  (40/1.386.297)                              HOTĂRÂREA NR. 02/29.10.2009
                                   Subsemnatul DOSPINA ION, în calitate de asociat
        Societatea Comercială               unic și administrator, astăzi, 29.10.2009, am hotărât
       PUF & PUFY GAMING - S.R.L.             deschiderea unui punct de lucru în Mun. Pitești,
                                 str. Tache Ionescu, nr. 8, jud. Argeș. Prezenta Hotărâre
            HOTĂRÂREA                 va fi înregistrată la ORC Argeș și publicată în Monitorul
                                 Oficial.
    ADUNĂRII GENERALE A ASOCIAȚILOR
     S.C. PUF & PUFY GAMING S.R.L.               (43/1.386.300)
      NR. 1 DIN DATA DE 30.10.2009
  Adunarea generală a asociaților în prezența               Societatea Comercială
  D-lui NEDA EUGEN DANIEL, de cetățenie română,         FOREVER FRIEND’S SPORT CLUB PUB’S - S.R.L.
domiciliat în Municipiul Pitești, Pasaj Sfânta Vineri, bl. A8,
sc. A, et. 2, ap. 5, județ Argeș, CNP 1820810035275,                  HOTĂRÂREA
identificat cu CI, seria AS, nr. 634260, eliberată de
Spclep Pitești, la data de 29/05/2009, deținând un număr        ADUNĂRII GENERALE A ASOCIAȚILOR
de 1510 părți sociale, reprezentând 50 % din capitalul       FOREVER FRIEND’S SPORT CLUB PUB’S S.R.L.
social al societății,                               NR. 2/26.10.2009,
  D-nei GHINEA MARIANA, de cetățenie română,          SEDIUL SOCIAL: PITEȘTI, FRAȚII GOLEȘTI, BL. S9C,
domiciliată în Municipiul Pitești, B-dul Frații Golești,        SC. B, ET. 3, AP. 11, JUDEȚUL ARGEȘ,
nr. 108, bl. S4, sc. A, ap. 8, județ Argeș,            J03/457/01.04.2009; C.U.I. 25386463/02.04.2009,
CNP 2730408034981, identificată cu CI, seria AS,               CAPITAL SOCIAL: 210 LEI
nr. 360630, eliberată de Pol. Pitești, la data de          Asociații
11/06/2004, deținând un număr de 1510 părți sociale,         1. BARBU CATALINA, născută la data de 29.09.1976
reprezentând 50 % din capitalul social al societății       în București, sectorul 3, domiciliată în Pitești, str. Ion
  Legal și statutar convocată,                 Minulescu, nr. 13, județul Argeș, posesoare a CI,
                                 seria AS, nr. 313866, emisă de Poliția Pitești la data de
            HOTĂRĂȘTE:
                                 28.11.2003, CNP 2760929384195,
  Art. 1 Declararea a trei puncte de lucru în:           2. PETRACHE ELENA, născută la data de
  - com. Mehadia, str. Principală, jud. Caraș Severin.     08.07.1956 în comuna Salcioara, județul Ialomița,
  - com. Plugova, str. Principală, jud. Caraș Severin,     domiciliată în Pitești, str. Frații Golești, bl. S9c, sc. B,
  - com. Lupeni, str. Parângului, bl. D5, parter,        et. 3, ap. 11, județul Argeș, posesoare a CI, seria AS,
jud. Hunedoara.                         nr. 232432, emisă de Poliția Pitești la data de 20.01.2003,
  Art. 2 Restul prevederilor din actul constitutiv rămân    CNP 2560708384191,
neschimbate.                             3. BARBU CONSTANTIN, născut la data de
                                 16.05.1971 în Galați, județul Galați, domiciliat în comuna
  (41/1.386.298)                        Maracineni, sat Maracineni, bl. 1, sc. B, ap. 10, județul
           MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 5754/9.XI.2009                 11

Argeș, posesor al CI, seria AS, nr. 575040 emisă de             Societatea Comercială
SPCLEP Mioveni la data de 15.04.2008, CNP                NOVITEK DIRECT INVEST - S.R.L.
1710516170334,
  Am adoptat prezenta,                         HOTĂRÂREA NR. 10 DIN 28.10.2009
            HOTĂRÂRE                 Subsemnatul Popescu Victor-Alin, în calitate de
  Articol unic. Se completează obiectul de activitate al   asociat unic, am hotărât declararea unui punct de lucru în
societății cu următoarele coduri CAEN:            Com. Bascov, str. Valea Ursului, jud. Argeș, valabil pentru
  6820 Închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare  o perioadă nedeterminată începând cu data de
proprii sau în leasing;                    25.10.2009, conform contractului de comodat din
  6832 Administrarea imobilelor pe bază de comision     25.10.2009; Restul prevederilor din statut rămânând
sau contract;                         neschimbate.
                                 Modificarea pe cale de consecință a statutului
  Nemaifiind alte chestiuni de discutat, ședința se     societății astfel: Cap. II, Art. 4, alin. 2 Societatea are sediu
declară închisă.                       secundar punct de lucru în Com. Bascov, str. Valea
  (44/1.386.301)                      Ursului, jud. Argeș.
                                 De asemenea, am hotărât publicarea în Monitorul
                               Oficial și înregistrarea în Registrul Comerțului de pe
      Societatea Comercială               lângă Tribunalul Argeș.
 FOREVER FRIEND’S SPORT CLUB PUB’S - S.R.L.            (47/1.386.304)

           NOTIFICARE
                                     Societatea Comercială
  Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul     ADORA TRADE INTERNAȚIONAL A & A - S.R.L.
Argeș notifică, în conformitate cu prevederile art. 204,
alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu              HOTĂRÂREA NR. 1/28.10.2009
modificările și completările ulterioare, depunerea textului   Subsemnata Otineanu Anda-Denisa, în calitate de
actualizat al actului constitutiv al societății comerciale  asociat unic, am hotărât următoarele:
FOREVER FRIEND’S SPORT CLUB PUB’S S.R.L., cu           1. Deschiderea unui punct de lucru:
sediul în MUNICIPIUL PITEȘTI, județ Argeș, Str. FRAȚII      - Sala activități sportive, situat în Pitești, str. Dragoș
                               Vodă, nr. 11, județul Argeș, valabil 01.11.2009-
GOLEȘTI, bloc S9c, scara B, etaj 3, ap. 11, înregistrată
                               01.11.2012
sub nr. J3/457/2009, cod unic de înregistrare 25386463,
                                 2. Împuternicirea doamnei Oprea Elena-Marta să
care a fost înregistrat sub nr. 53353 din 29.10.2009.     reprezinte societatea la O.R.C. Argeș în vederea
  (45/1.386.302)                      depunerii prezentei hotărâri.
                                 (48/1.386.305)
        Societatea Comercială
       FINACO INDUSTRIES - S.A.                     Societatea Comercială
                                         TELELOGIC - S.R.L.
         HOTĂRÂREA NR. 268
                                  CONTRACT DE CESIUNE ȘI ACT ADIȚIONAL
    DIN DATA DE 28 OCTOMBRIE 2009
   A ADUNĂRII GENERALE A ACȚIONARILOR                   LA ACTUL CONSTITUTIV AL
     S.C. FINACO INDUSTRIES S.A.                     S.C. TELELOGIC S.R.L.
                                 Subsemnații
  Ca urmare a retragerii din motive personale a        1. MEDVE IOSIF, cetățean român, născut la data de
domnului Ion Stamanichi din Consiliul de Supraveghere     09.11.1957, în Municipiul Oradea, jud. Bihor, domiciliat în
al companiei și din poziția de Președinte al Consiliului de  Oradea, bd. Dacia, nr. 100, bl. B2, sc. E, et. 1, ap. 5,
Supraveghere, acționarii companiei, decid:          jud. Bihor, identificat cu CI, seria XH, nr. 179512,
                               CNP 1571109054661, eliberată de poliția Municipiului
  Art. 1: Începând cu data prezentului se desființează   Oradea, la data de 09.11.2001, în calitate de asociat unic
Consiliul de Supraveghere al companiei; Atribuțiile      cedent,
acestuia vor fi preluate integral de către Administratorul    2. PLESU CORNEL, cetățean român, născut la data
Unic al companiei, domnul Folea Neculae;           de 26.03.1957, în localitatea Birchis, județul Arad,
                               domiciliat în Municipiul Timișoara, jud. Timiș, str. Uzinei,
  Art. 2: Domnul Ion Stamanichi va colabora în       nr. 14, identificat cu Pașaport seria 13637213,
continuare cu compania noastră într-o formă ce se va     C.N.P. 1570326354779, eliberat de Serviciul Pașapoarte
agrea de comun acord.                     Timiș, în calitate de cesionar,
                                 3. STAN IONEL-GABI, cetățean român, născut la data
  (46/1.386.303)                      de 20.09.1970, în mun. Adjud, județul Vrancea, domiciliat
  12         MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 5754/9.XI.2009
în Sat Chisoda (Com. Giroc), jud. Timiș, str. Retezat,     Constitutiv al S.C. TELELOGIC S.R.L., pe care îl
nr. 48, identificat cu CI, seria TM, nr. 522098, eliberată de  modifică și completează. Celelalte prevederi ale Actului
SPCLEP Timișoara la data de 22.03.2006.             rămân neschimbate.
C.N.P. 1700920390018, în calitate de cesionar,           Încheiat la Timișoara la data de 20.10.2009 în 5 (cinci)
  Înțelegem să încheiem prezentul Contract de Cesiune     exemplare originale. Prin semnarea prezentului înscris
și Act adițional la Actul Constitutiv al S.C. TELELOGIC     părțile confirmă că sunt în posesia a câte unui exemplar.
S.R.L.,    în   conformitate     cu   Hotărârea
AGA nr. 5/12.10.2009 și Hotărârea AGA nr. 6/20.10.2009,       (49/1.386.333)
în următoarele condiții:
  I. CESIUNEA DE PĂRȚI SOCIALE
  ART.1 Subsemnatul MEDVE IOSIF, cesionez                   Societatea Comercială
95 (nouăzecișicinci) din părțile sociale pe care le dețin, în           TELELOGIC - S.R.L.
valoare de 10 (zece) lei fiecare, în valoare totală de
950 (nouăsutecincizeci) lei, reprezentând 95% din                   NOTIFICARE
capitalul social al S.C. TELELOGIC S.R.L., către
d-l PLESU CORNEL, și cesionez 5 (cinci) părți sociale pe      Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
care le dețin, în valoare de 10 (zece) lei fiecare, în     Timiș notifică, în conformitate cu prevederile art. 204,
valoare totală de 50 (cincizeci) lei, reprezentând 5% din    alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu
capitalul social al S.C. TELELOGIC S.R.L., către
                                modificările și completările ulterioare, depunerea textului
d-l STAN IONEL-GABI, la valoarea nominală a acestora.
  Prin semnarea prezentului act, subsemnatul MEDVE      actualizat al actului constitutiv al societății comerciale
IOSIF, confirm faptul că am încasat de la cesionarii      TELELOGIC S.R.L., cu sediul în Județul Timiș, Municipiul
PLESU CORNEL și STAN IONEL-GABI, contravaloarea         Timișoara, Str. Baba Dochia, Bl. D 5, Sc. A, Ap. 8,
integrală a părților sociale cesionate, că nu mai am niciun   înregistrată sub nr. J35/3708/2006, cod unic de
fel de pretenții față de cesionari sau față de         înregistrare 19223356, care a fost înregistrat sub
S.C. TELELOGIC S.R.L., și că mă retrag din societate.
  ART. 2 Subsemnatul PLESU CORNEL, am preluat         nr. 65848 din 29.10.2009.
prin cesiune de la MEDVE IOSIF, un număr de             (50/1.386.334)
95 (nouăzecișcinci) părți sociale în valoare totală de
950 (nouăsutecincizeci) lei, reprezentând 95% din
capitalul social al S.C. TELELOGIC S.R.L.                   Societatea Comercială
  ART. 3 Subsemnatul STAN IONEL-GABI, am preluat              COOL DRINK TRADE - S.R.L.
prin cesiune de la MEDVE IOSIF, un număr de 5 (cinci)
părți sociale în valoare totală de 50 (cincizeci) Iei,
reprezentând 5% din capitalul social al S.C. TELELOGIC           ACT ADIȚIONAL NR. 1/27.10.2009
S.R.L.                               Subsemnații FREI PETER IMRE, domiciliat în 2330
  ART. 4. În urma cesiunii, capitalul social al societății,
în valoare de 1.000 (unamie) lei, divizat în 100 părți     Dunaharaszati, str. Szollohegy, nr. 13, Ungaria și
sociale în valoare de 10 (zece) lei flecare, va fi deținut de  RAKOCZI ROBERT, domiciliat în Ungaria, Kecel,
asociați după cum urmează:                   str. Rakoczi, nr. 30, în calitate de asociați, aducem
  • PLESU CORNEL, va deține un număr de            următoarele modificări actelor constitutive ale societății:
95 (nouăzecișicinci) părți sociale în valoare de          Art.1. Se retrage din societate asociatul FREI PETER
950 (nouăsutecincizeci) lei, reprezentând 95% din
capitalul social al societății.                 IMRE, prin cesionarea celor 5 părți sociale către
  • STAN IONEL-GABI, va deține un număr de 5 (cinci)     CSORGO ZOLTAN-JANOS, domiciliat în Ungaria,
părți sociale în valoare de 50 (cincizeci) lei, reprezentând  6237 Kecel, str. Sugar, nr. 1,
5% din capitalul social al societății.               Art.2. Asociatul RAKOCZI ROBERT, cesionează o
  II. ÎNLOCUIREA ADMINISTRATORULUI:              parte socială în valoare de 10 lei către
  ART. 5 Se revocă din funcția de administrator al
                                CSORGO ZOLTAN-JANOS, și 6 părți sociale către
S.C. TELELOGIC S.R.L. d-l MEDVE IOSIF.
  ART. 6 Se desemnează noul administrator al         HUGYI ZALAN, domiciliat în Ungaria, Kecel, str. Zrinyi,
S.C. TELELOGIC S.R.L., în persoana d-lui PLESU         nr. 25.
CORNEL, cu mandat pe perioadă nelimitată, având           Art.3. În urma cesiunii capitalul social va fi distribuit
puteri depline și nelimitate pe care le poate transmite     intre asociați astfel: RAKOCZI ROBERT, deține 8 părți
asociatului sau unei persoane din afara societății.       sociale, în valoare de 80 lei, ceea ce reprezintă 40% din
  ART. 7 Atribuțiile asociatului unic sunt preluate de
Adunarea Generală, a cărei competentă este stabilită de     capitalul social, iar CSORGO ZOLTAN-JANOS și
Legea 31/1990, republicată cu modificările și          HUGYI ZALAN, dețin fiecare câte 6 părți sociale în
completările ulterioare.                    valoare de 60 lei, ceea ce reprezintă 30% din capitalul
  III. MODIFICAREA OBIECTULUI DE ACTIVITATE;         social.
  ART. 8 Se modifică obiectul de activitate, în sensul      Art.4. Se numesc administratori CSORGO
reducerii numărului activităților secundare, cele rămase
fiind cuprinse în ANEXA, la prezentul înscris. Aceste      ZOLTAN-JANOS și HUGYI ZALAN, care vor avea puteri
activități vor fi recodificate conform CAEN, rev.2.       depline, pe durată nelimitată.
  Prezentul act adițional face parte integrantă din Actul     Art.5. Se completează obiectul de activitate cu
           MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 5754/9.XI.2009                13

  4725 - comerț cu amănuntul al băuturilor în magazine            Societatea Comercială
specializate, 4711 - comerț cu amănuntul în magazine              SAPLASTYS - S.R.L.
nespecializate, cu vânzare predominantă de produse
                                          ACT ADIȚIONAL
alimentare, băuturi și tutun.
  Redactat și imprimat în 5(cinci) exemplare, astăzi,           LA ACTUL CONSTITUTIV AL
27.10.2009.                                 S.C. SASU CONSULT S.R.L.
  (51/1.386.335)                        Azi, 28.10.09 în Timișoara, asociatul unic Sasu Florin
                               Ciprian, domiciliat în sat Albina, nr. 96, jud. Timiș,
                               legitimat cu CI, seria TM, 647378, având
        Societatea Comercială             CNP 1800328350066, a hotărât următoarele:
       COOL DRINK TRADE - S.R.L.              Art. 1 Retragerea din societate prin cesionarea celor
                               20 părți sociale deținute de Sasu Florin Ciprian, către Bita
           NOTIFICARE               Emil, domiciliat în Timișoara, str. Oschanitzky Richard W.,
                               bl. B139, Sc. A, Ap. 13, legitimat cu CI, seria Tm, 781554,
  Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
                               eliberată de SPCLEP Timișoara la 28.10.09 având
Timiș notifică, în conformitate cu prevederile art. 204,   CNP 1570214354723, care astfel devine asociat unic al
alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu       societății.
modificările și completările ulterioare, depunerea textului    Art. 2 Revocarea din calitatea de administrator a
actualizat al actului constitutiv al societății comerciale  D-lui Sasu Florin Ciprian.
COOL DRINK TRADE S.R.L., cu sediul în Județul Timiș,       Art. 3 Numirea în funcția de administrator a D-lui Bita
Municipiul Lugoj, Str. Casian Munteanu, Nr. 14,        Emil, pentru o durată nelimitată cu puteri depline.
                                 Art. 4 Schimbarea denumirii societății care se va numi
înregistrată sub nr. J35/1659/2009, cod unic de
                               “SAPLASTYS” S.R.L.
înregistrare 25957241, care a fost înregistrat sub        Art. 5 Prezentul act adițional modifică actul constitutiv,
nr. 65890 din 29.10.2009.                   restul prevederilor rămânând neschimbate.
  (52/1.386.336)                        Art. 6 Prezentul a fost încheiată azi, 28.10.09 în
                               Timișoara în 3 exemplare.
                                 (54/1.386.338)
      Societatea Comercială
   CROCODILE EXCHANGE AGENCY - S.R.L.
                                        Societatea Comercială
     ACT ADIȚIONAL NR. 02/28.10.2009                    SAPLASTYS - S.R.L.

  Subsemnații ARBACH GHIATH, în calitate de asociat,                NOTIFICARE
ARBACH HAITHAM, în calitate de asociat, ABIER DYAB,       Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
în calitate de asociat, HUSSAM ARBACH, în calitate de     Timiș notifică, în conformitate cu prevederile art. 204,
asociat, ANOUR AL HOURANI, în calitate de asociat,      alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu
MAISAA AL FAIOUMI AL KHATIB, în calitate de asociat și    modificările și completările ulterioare, depunerea textului
YASSER ARBAH, în calitate de asociat, referitor la      actualizat al actului constitutiv al societății comerciale
S.C. “CROCODILE EXCHANGE AGENCY” S.R.L., anunț        SAPLASTYS S.R.L., cu sediul în Județul Timiș, Albina,
                               Com. Moșnița Nouă, înregistrată sub nr. J35/1632/2003,
în temeiul hotărârii nr. 01/28.10.2008, modificarea actului
                               cod unic de înregistrare 15592938, care a fost înregistrat
constitutiv al societății astfel:               sub nr. 65989 din 29.10.2009.
  Art.1. Referitor la sediul secundar punct de lucru) al
                                 (55/1.386.339)
societății;
  Se deschide sediu secundar (punct de lucru) al
societății în loc. TIMIȘOARA, str. Demetriade, nr. 1,             Societatea Comercială
ÎN CADRUL IULIUS MALL TIMIȘOARA, spațiul                     RANYM - S.R.L.
comercial EE5 8, jud. Timiș.                      ACT ADIȚIONAL NR. 02/28.10.2009
   Celelalte dispoziții ale actelor constitutive rămân
                                 Subsemnații ARBAH YASSER, în calitate de asociat,
neschimbate. Prezentul act adițional s-a redactat și     HUSSAM ARBACH, în calitate de asociat și ARBACH
semnat în 3 (trei) exemplare originale, în data de      GHIATH, în calitate de asociat, referitor la
28.10.2008 de către asociați.                 S.C. “RANYM” S.R.L., anunț în temeiul hotărârii
                               nr. 01/28.10.2008, modificarea actului constitutiv al
  (53/1.386.337)                      societății astfel:
  14          MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 5754/9.XI.2009
  Art.1 Referitor la sediul secundar(punct de lucru) al      adresa din comuna Giroc, str. Carpati, nr. 32, B3,
societății;                            jud. Timiș (CF nr. 6005).
  Se deschide sediu secundar (punct de lucru) al           Art. 2. Deschiderea unui punct de lucru la adresa din
societății în loc TIMIȘOARA, str. Demetriade, nr. 1, ÎN      comuna Remetea Mare, jud. Timiș, Hala nr. 7, înscris în
CADRUL IULIUS MALL TIMIȘOARA, spațiul comercial          CF nr. 1629.
PE8, jud. Timiș.                           Art. 3. Se împuternicește d-ra ERDEI ILDIKO, născută
  Se deschide sediu secundar în loc. TIMIȘOARA,          la Satu Mare în data de 24.08.1981, domiciliată în
str. Demetriade, nr. 1, ÎN CADRUL IULIUS MALL           Satu Mare, str. Ioan Slavici, nr. 10, legitimată cu CI, seria
TIMIȘOARA, spațiul comercial TF5, jud. Timiș.           SM nr. 131941, să semneze și să susțină orice act/cerere
  Celelalte dispoziții ale actelor constitutive rămân       necesară în vederea înregistrării prezentei hotărâri la
neschimbate. Prezentul act adițional s-a redactat și        Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
semnat în 5 (trei) exemplare originale, în data de         Timiș.
28.10.2008 de către asociați.
                                   Ordinea de zi fiind epuizată, lucrările Adunării
  (56/1.386.340)                         Generale Extraordinare sunt declarate închise.
                                   Redactat în 4 (patru) exemplare originale, azi,
                                  18.06.2009.
        Societatea Comercială
     E 31 BROKER DE ASIGURARE - S.A.                (58/1.386.344)

            HOTĂRÂREA                          Societatea Comercială
                                          KIESEWETTER - S.R.L.
    ADUNĂRII GENERALE A ACȚIONARILOR
    S.C. E 31 BROKER DE ASIGURARE S.A.                        NOTIFICARE
          NR. 02/30.04.2009
                                    Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
  Subsemnatul DONCA-ONCIOIU CALIN, în calitate de
președinte A.G.A. și POPA FLORIN, în calitate de          Timiș notifică, în conformitate cu prevederile art. 204,
secretar A.G.A. la S.C. “E 31 BROKER DE              alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu
ASIGURARE” S.A., cu sediul în Timișoara, str. Liege,        modificările și completările ulterioare, depunerea textului
nr. 9, sc. B, et. 3, ap. 10, jud. Timiș, ORC Timiș         actualizat al actului constitutiv al societății comerciale
J/35/2824/2008, CUI 24269040, întruniți legal și statutar     KIESEWETTER S.R.L., cu sediul în Județul Timiș, Giroc,
am hotărât suspendarea activității societății pe o
perioadă de 3 ani, începând cu data de 30.04.2009.         Com. Giroc, înregistrată sub nr. J35/1950/2008, cod unic
                                  de înregistrare 23933874, care a fost înregistrat sub
  (57/1.386.343)                         nr. 42776 din 22.06.2009.
                                    (59/1.386.345)
         Societatea Comercială
         KIESEWETTER - S.R.L.
                                          Societatea Comercială
            HOTĂRÂREA                          MODA-NORA - S.R.L.

        ADUNĂRII GENERALE                          HOTĂRÂREA A.G.A.
     EXTRAORDINARE A ASOCIAȚILOR                 Subsemnații
       S.C. KIESEWETTER S.R.L.
                                    Szabo Magdalena Angela, legitimată cu C.I., seria TM,
      NR. 2 DIN DATA DE 18.06.2009
                                  nr. 181967, eliberată de Poliția Municipiului Timișoara și
  Sunt prezenți asociații                       Szabo Francisc, legitimat cu C.I., seria TM,
  1. URSU MONIKA, cetățean german, născut la data         nr. 181968, eliberată de Poliția Municipiului Timișoara,
de 27.06.1962 în mun. Timișoara, jud. Timiș, domiciliat în
Germania, Hallendorf, Trailsdorf, Birkenweg 1,           am hotărât următoarele:
posesoare a cărții de identitate nr. 882805107, eliberată       Szabo Erzsebet, legitimată cu CI, seria TM,
de autoritățile germane la data de 10.08.2001,           nr. 182418, eliberată de Poliția Municipiului Timișoara;
deținătoare a 5% din capitalul social.                 Szabo Gheorghe, legitimat cu C.I., seria TM,
  2. ULBIG MARIO, cetățean german, născut la data de       nr. 182815, eliberată de Poliția Municipiului Timișoara;
23.09.1964 în Germania, Dresden, domiciliat în             1. Suspendarea activității - firmei S.C. Moda Nora
Germoniă, Halendorf, Trailsdorf, Birkenweg 1, posesor al
cărții de identitate nr. 88280412, eliberată de autoritățile    S.R.L., cu sediul în Timișoara, Aleea Săgeții, nr. 3, sc. B,
germane la data de 10.08. 2001, deținător a 95% din        ap. 14, - pe o perioadă de 3 ani, conform legii, din data de
capitalul social.                         10 august 2009.
  Adunarea generală fiind legal constituită, am hotărât        Prezenta hotărâre a fost încheiată azi, 10.08.2009, la
în unanimitate următoarele:                    sediul societății.
  Art. 1. Schimbarea sediului social de la adresa din
Timișoara, str. Lalelelor, nr. 25, et. 1, cam. 1, jud. Timiș, la    (60/1.386.346)
            MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 5754/9.XI.2009                15

        Societatea Comercială              Timișoara sau dna OLAR ADRIANA DELIA, identificată
       MEDAX CONSULTING - S.R.L.             cu CI, seria TM, nr. 606524/2007, de către Poliția
                                Timișoara.
        HOTĂRÂREA GENERALĂ
                                  (62/1.386.348)
      A ASOCIAȚILOR DIN 20.08.2009
  Asociații                                  Societatea Comercială
  1. CHAMICHIAN DANIELA VALERICA, identificată cu                BRITT-CAD - S.R.L.
carte de identitate seria TM, nr. 687627, eliberată de
către Poliția Mun. Timișoara, la data de 24.07.2008,            HOTĂRÂREA NR. 04/01.09.2009
CNP 2750617203131, domiciliată în Dumbravita,
str. Budapesta, nr. 410-16, bl. F, ap. 1, jud. Timiș, născută     A ADUNĂRII GENERALE A ASOCIAȚILOR
în loc. Hunedoara, jud. Hunedoara, la data de 17.06.1975           S.C. BRITT CAD S.R.L.
și                                 Asociații DUBINA DAN - cetățean român, domiciliat în
  2. CHAMICHIAN KRIKOR, identificată prin CI,         Timișoara, str. Lacului, nr. 24, ap. 7, posesor al CI,
seria TM, nr. 687628, eliberată de Poliția Timișoara la     seria TM, nr. 467019, eliberată de Poliția Timișoara la
data de 24.07.2008, CNP 1671024354851, domiciliată în      data de 12.04.2005, CNP 1500728354771, GRECEA
Dumbravita, str. Budapesta, nr. 410-16, bl. F, ap. 1,      DANIEL MIHAI - cetățean român, domiciliat în Timișoara,
jud. Timiș, născut în Beirut, Liban la data de 24.10.1967,   str. 1 Decembrie, nr. 10, ap. 3+4, posesor al CI, seria TM,
  Au hotărât în cadrul adunării generale a asociaților,    nr. 378382, eliberată de Poliția Timișoara la data de
suspendarea activității societății MEDAX CONSULTING       26.01.2004, CNP 1591028354746, DINU FLOREA -
S.R.L., pe o perioadă de 3 ani.                 cetățean    român,   domiciliat   în   Timișoara,
  (61/1.386.347)                       str. Dr. Louis Pasteur, Bl. 12, sc. A, et. 4, ap. 19, posesor
                                al CI, seria TM, nr. 160816, eliberată de Poliția Timișoara
                                la data de 12.10.2000, CNP 1690726283376,
         Societatea Comercială             UNGUREANU DANIEL VIOREL - cetățean român,
         TELCOMEST - S.A.               domiciliat în Timișoara, str. Arh. Duiliu Marcu, Bl. 15,
                                sc. D, et. 2, ap. 9, posesor al CI, seria TM, nr. 645202,
             EXTRAS
                                eliberată de Poliția Timișoara la data de 24.01.2008,
                                CNP 1700323110131, au hotărât:
         DIN HOTĂRÂREA
    ADUNĂRII GENERALE A ACȚIONARILOR               Art. 1. Se suspendă activitatea societății pe o perioadă
       S.C. TELCOMEST S.A.                de 3 (trei) ani începând cu 01.10.2009 până în
                                01.10.2012.
  Adunarea generală extraordinară nr. 9 a acționarilor
societății comerciale TELCOMEST S.A., legal constituită       (63/1.386.349)
potrivit prevederilor Actului constitutiv al societății
comerciale și desfășurata ii data de 21.09.2009 la sediul            Societatea Comercială
social în prezenta acționarilor, a hotărât cu unanimitate            CITY PRINTING - S.R.L.
de voturi următoarele:
  Art. 1 Administratorul S.C. TELCOMEST S.A., este             HOTĂRÂREA ASOCIAȚILOR,
dl. LANZA FABIO, cetățean italian născut în data de
04/10/1962, în Vado Ligure (SV - Italia), domiciliat în           LA S.C. CITY PRINTING S.R.L.
Torino (TO - Italia), Via Cogne, nr. 7, cu rezidență în       Asociații Societății CITY PRINTING S.R.L., cu sediul
Timișoara (TM - Italia), Intrarea Genezei, nr. 1, posesor al
                                în GIROC, Str. Trandafirilor, nr. 85, jud. Timiș, Cod Unic
Pașaportului seria E nr. 864177, eliberat de Questura din
                                Înregistrare: RO24598964, societate înmatriculată la
Torino (TO - Italia), la data de 16.03.2006, legitimat cu
                                Oficiul   Registrului   Comerțului    Timiș  sub
Permis de ședere seria ROU nr. 0038008, eliberat de
                                nr. J35/3623/2008, Ruset Dragoș-Vasile, Dragan Ovidiu-
autoritățile române din Timișoara (TM - România), la data
                                Mihaita, Bota Mircea, am hotărât următoarele:
de 05.07.2005, CNP 7621004350018, Cod Fiscal
                                  Art. 1. Se schimbă sediul societății, de la adresa:
nr. 9000000180827.
                                Giroc, str. Trandafirilor, nr. 85, jud. Timiș, la adresa:
  Art. 2 Mandatul administratorului este pe o perioadă
                                Timișoara, str. Paciurea, nr. 4, ap. 4A, jud. Timiș.
de un an.
                                  Prezenta hotărâre a fost redactată și dactilografiată
  Art.3 În vederea depunerii și ridicării documentelor de
                                într-un număr de 4 (patru) exemplare, la sediul societății,
la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
                                astăzi, 12/10/2009.
Timiș, împuternicim pe dl Moisa Laurentiu, identificat cu
CI, seria TM, nr. 098373/1999, eliberată de către Poliția      (64/1.386.350)
  16         MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 5754/9.XI.2009
        Societatea Comercială             Municipiul Timișoara, B-dul Liviu Rebreanu, Nr. 130,
        CITY PRINTING - S.R.L.            înregistrată sub nr. J35/2092/2009, cod unic de
                               înregistrare 22955670, care a fost înregistrat sub
           NOTIFICARE               nr. 65022 din 26.10.2009.
  Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul     (67/1.386.353)
Timiș notifică, în conformitate cu prevederile art. 204,
alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu
modificările și completările ulterioare, depunerea textului        Societatea Comercială
actualizat al actului constitutiv al societății comerciale       AGROBERTINI CASTELANI - S.R.L.
CITY PRINTING S.R.L., cu sediul în Județul Timiș,
                                          HOTĂRÂREA
Municipiul Timișoara, Str. Paciurea, Nr. 4, Ap. 4a,
înregistrată sub nr. J35/3623/2008, cod unic de
                                   ADUNĂRII GENERALE A ASOCIAȚILOR
înregistrare 24598964, care a fost înregistrat sub
                                        NR. 2/27.10.2009
nr. 63220 din 15.10.2009.
                                 S.C. AGROBERTINI CASTELANI S.R.L., prin
  (65/1.386.351)
                               asociații Bertini Cesare, Bertini Giorgio și Castellani,
                               Maurizio, decide:
        Societatea Comercială              Art. 1 Începând cu data de 27.10.2009, societatea va
        GRUNTECH RO - S.R.L.             avea sediul social în Timișoara, str. General Ion
                               Dragalina, nr. 35, ap. 26, camera 2.
 HOTĂRÂREA ASOCIATULUI UNIC NR. 1/14.10.2009           Redactat și editat în 3 exemplare, azi, 27.10.2009.
  Subsemnata SARKOZI ANIKO, în calitate de asociat        (68/1.386.354)
unic și viitorul asociat unic BALOGH ATTILA-ZOLTAN,
am hotărât:
  1. Reluarea activității societății începând cu data de         Societatea Comercială
14.10.2009;                              AGROBERTINI CASTELANI - S.R.L.
  2. Retragerea din societate a asociatului unic
                                          NOTIFICARE
SARKOZI ANIKO, prin cesionarea totală a celor 20 părți
sociale a câte 10 LEI fiecare, în valoare totală de 200 LEI    Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
către noul asociat unic BALOGH ATTILA-ZOLTAN;         Timiș notifică, în conformitate cu prevederile art. 204,
  3. Revocarea din funcția de administrator a fostului    alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu
asociat unic SARKOZI ANIKO și numirea în aceasta       modificările și completările ulterioare, depunerea textului
funcție a noului asociat unic BALOGH ATTILA - ZOLTAN,     actualizat al actului constitutiv al societății comerciale
pe o perioadă nelimitată;                   AGROBERTINI CASTELANI S.R.L., cu sediul în
  4.   Schimbarea     denumirii  societății  în  Județul Timiș, Municipiul Timișoara, Str. General Ion
S.C. GRUNTECH RO S.R.L.;                   Dragalina, Nr. 35, Ap. 26, înregistrată sub
  5. Schimbarea sediului social în Timișoara, B-dul Liviu  nr. J35/1991/2007, cod unic de înregistrare 21810166,
Rebreanu, nr. 130, Birou, Etaj 2, jud. Timiș, conform     care a fost înregistrat sub nr. 65837 din 28.10.2009.
Carte Funciară 6804 Timișoara, nr. top 28566;
                                 (69/1.386.355)
  6. Schimbarea activității principale în Cod Caen
3900 - Activități și servicii de decontaminare;
  Prezenta hotărâre a fost încheiată în 4 exemplare              Societatea Comercială
originale.                                   DAROVIAN - S.R.L.
  (66/1.386.352)
                                          HOTĂRÂREA

        Societatea Comercială                 ADUNĂRII GENERALE A ASOCIAȚILOR
        GRUNTECH RO - S.R.L.                     NR. 2 DIN 27.10.2009
                                     LA ACTUL CONSTITUTIV AL
           NOTIFICARE                      S.C. DAROVIAN S.R.L.
                                   ÎNMATRICULATĂ LA O.R.C. TIMIȘ SUB
  Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
                                        NR. J35/438/2006
Timiș notifică, în conformitate cu prevederile art. 204,
alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu        Asociații societății
modificările și completările ulterioare, depunerea textului   - STEPAN DARIUS-OCTAVIAN, cetățean român,
actualizat al actului constitutiv al societății comerciale  născut la data de 22.08.1987, în Timișoara, județul Timiș,
GRUNTECH RO S.R.L., cu sediul în Județul Timiș,        domiciliat în Timișoara, str. Banatul, bl. 1B, sc. A, et. 3,
            MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 5754/9.XI.2009               17

ap. 8, identificat cu CI, seria TM, nr. 487524/23.08.2005,           Societatea Comercială
eliberată SPCLEP Timișoara, CNP 1870822350022, și                  BRITT - S.R.L.
  - UNGUREANU DOINITA, cetățean român, născută la
data de 29.12.1958, în Timișoara, județul Timiș,                   NOTIFICARE
domiciliată în Timișoara, str. Banatul, bl. 1B, sc. A, et. 3,    Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
ap. 8, identificată cu CI, seria TM, nr. 658146/24.03.2008,   Timiș notifică, în conformitate cu prevederile art. 204,
eliberată de SPCLEP Timișoara, CNP 2581229354811;        alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu
  În data de 27.10.2009, am hotărât următoarele:       modificările și completările ulterioare, depunerea textului
  Art. 1 - Suspendarea temporară a activității        actualizat al actului constitutiv al societății comerciale
S.C. DAROVIAN S.R.L., pe o perioadă de 3 (trei) ani,      BRITT S.R.L., cu sediul în Județul Timiș, Municipiul
începând cu data de 28.10.2009 până în data de         Timișoara, B-dul Revoluției, Nr. 8, Corp A, Et. 2, Ap. Cam.
27.10.2012.                           248 B, înregistrată sub nr. J35/93/1998, cod unic de
  Încheiată, redactată și semnată azi, 27.10.2009 în     înregistrare 10423741, care a fost înregistrat sub
                                nr. 65844 din 29.10.2009.
4 (patru) exemplare originale în baza acestei hotărâri se
vor îndeplini formalitățile de înregistrare și publicare la     (72/1.386.358)
Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
Timiș.                                     Societatea Comercială
  (70/1.386.356)                                 AVEO - S.R.L.

                                    HOTĂRÂREA A.G.A. NR. 2/28.10.2009
         Societatea Comercială
                                  Subsemnații MARTIN ALIN-VIOREL și TACINA
           BRITT - S.R.L.
                                CRISTINA-RAMONA, în calitate de asociați ai
        HOTĂRÂREA NR. 05.08.09              S.C. AVEO S.R.L., întruniți azi, 28.10.2009, am hotărât
                                următoarele:
    A ADUNĂRII GENERALE A ASOCIAȚILOR              1. Suspendarea activității S.C. AVEO S.R.L., pentru o
         S.C. BRITT S.R.L.               perioadă de 3 ani, începând de la 01.11.2009 și până la
                                31.10.2012.
  Asociații DUBINA DAN - cetățean român, născut
                                  (73/1.386.359)
la data de 28.07.1950, în Sat Fierbinți,
Județul Dâmbovița, domiciliat în Timișoara, str. Lacului,
nr. 24, ap. 7, posesor al CI, seria TM, nr. 467019,              Societatea Comercială
eliberată de Poliția Timișoara la data de 12.04.2005,            PROMOCIONES TIMIS - S.R.L.
CNP 1500728354771, GRECEA DANIEL MIHAI -
cetățean român, născut la data de 28.10.1959, în                    DECIZIA
Caransebeș, Județul Caraș-Severin, domiciliat în
                                        ASOCIATULUI UNIC AL
Timișoara, str. 1 Decembrie, nr. 10, ap. 3+4, posesor al         S.C. PROMOCIONES TIMIS S.R.L.
CI, seria TM, nr. 378382, eliberată de Poliția Timișoara la           NR. 2/19.10.2009
data de 26.01.2004, CNP 1591028354746, DINU           PERSOANĂ JURIDICĂ ROMÂNĂ, CU SEDIUL SOCIAL
FLOREA - cetățean român, născut la data de 26.07.1969,       ÎN TIMIȘOARA, STR. ANA IPĂTESCU, NR. 40,
în Comuna Stoicănești, Județul Olt, domiciliat în          JUDEȚUL TIMIȘ ÎNREGISTRATA LA OFICIUL
Timișoara, str. Dr. Louis Pasteur, Bl. 12, sc. A, et. 4,      REGISTRULUI COMERȚULUI DE PE LÂNGĂ
ap. 19, posesor al CI, seria TM, nr. 160816, eliberată de           TRIBUNALUL TIMIȘ SUB
Poliția Timișoara la data de 12.10.2000,               NR. J35/1818/14.05.2008, C.U.I. 23870458
CNP 1690726283376, UNGUREANU DANIEL VIOREL -            Asociatul unic al S.C. “PROMOCIONES TIMIȘ” S.R.L.
cetățean român, născut la data de 23.03.1970, în Bocșa,     (în continuare Societatea):
Județul Caraș-Severin, domiciliat în Timișoara,           S.C. PROMOCIONES INMOBILIARIAS POLSKA SL,
str. Arh. Duiliu Marcu, Bl. 15, sc. D, et. 2, ap. 9, posesor  persoană juridică spaniolă, cu sediul în Spania,
al CI, seria TM, nr. 645202, eliberată de Poliția Timișoara   Barcelona, CL Abadessa Olzet 14 bis, Edificio A, Bajos,
la data de 24.01.2008, CNP 1700323110131, au hotărât:      înregistrată la Registrul Comerțului din Barcelona,
  Art. 1. Se revocă din funcția de administrator       Spania, fondată Ia 11.01.2007, prin împuternicita
Dl. UNGUREANU DANIEL VIOREL și se numește            d-na Antonescu Valeria, cetățean român, domiciliată
                                în București, str. Turnu Măgurele, nr. 5, Bl. C1B, sc. 2,
Dl. GRECEA DANIEL MIHAI, pe perioadă nelimitată.
                                et. 10, ap. 82, Sector 4, posesoare a cărții de identitate
  (71/1.386.357)                       seria RR, nr. 619967, eliberată de SPCEP B2/S4
  18         MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 5754/9.XI.2009
Poliție București la data de 06.07.2009,                    Societatea Comercială
CNP    2720624441526,     în  baza   hotărârii           MOBI ANTI CO - S.R.L.
S.C. PROMOCIONES INMOBILIARIAS POLSKA SL, din
data de 30.09.2009, am decis după cum urmează:              HOTĂRÂREA ASOCIATULUI UNIC
  Art.    1   REVOCAREA       MANDATULUI
ADMINISTRATORULUI EXISTENT ȘI NUMIREA UNUI                     NR. 2/28.10.2009
NOU ADMINISTRATOR.                        Subsemnata HALOSTA CORNELIA, în calitate de
  De la data de 30.09.2009 am decis revocarea        asociat unic al S.C. MOBI ANTI CO S.R.L., azi,
mandatului de administrator al Societății acordat
                               28.10.2009, am hotărât următoarele:
D-lui MOR GONZALES SERGIO, cetățean spaniol,
                                 1. Suspendarea activității S.C. MOBI ANTI
născut la data de 14.06.1963 în Badalona (Barcelona),
                               CO S.R.L., pentru o perioadă de 3 ani, începând de la
Spania, cu domiciliul în Spania, Barcelona, C/Olivera
                               01.11.2009 și până la 31.10.2012.
no. 9, L’Ametlla del Valles 08480, cu descărcarea
corespunzătoare de gestiune, și numirea, în calitate       (76/1.386.362)
de nou administrator al Societății, a d-lui VAZQUEZ-
DODERO RODRIGUEZ FERNANDO, cetățean spaniol,
fiul lui Juan Carlos Vazquez- Dodero și al lui Maria              Societatea Comercială
Cristina Rodriguez, născut la data de 23 aprilie 1970              QUADRILIA - S.R.L.
în Barcelona, cu domiciliul în C. Adria Gual 7 PBO,
                                   HOTĂRÂRE A.G.A. NR. 17 DIN 01.10.2009
sant Cugat del Valles, Barcelona având pașaport nr. AB,
267077, emis de autoritățile spaniole la data de         Subsemnatul Presa Ovidiu-Florin, în calitate de
27 august 2004 și expirând la data de 27 august 2014.     asociat unic-administrator al firmei QUADRILIA S.R.L.
  În consecință se modifică art. 10 Cap. III din actul   hotărăște:
constitutiv al Societății.                    Art.1 Suspendarea temporară a activității firmei pe o
  Art. 2 SCHIMBAREA SEDIULUI SOCIAL AL           perioadă de 3 ani începând cu data de 01.10.2009.
SOCIETĂȚII                            Celelalte dispoziții ale actelor constitutive rămân
  De la data adoptării deciziei, am decis modificarea    neschimbate, prezentul act modifică și completează
sediului social al Societății din Timișoara,         corespunzător dispozițiile actelor constitutive. Prezentul
str. Ana Ipătescu, nr. 40, jud. Timiș, în București      act s-a redactat și semnat în 3 exemplare originale,
str. Știrbei Vodă 26-28, clădirea Union Business Center II,  astăzi, 01.10.2009.
etaj 3, sector 1.
  În consecință se modifică art. 3 Cap. I din actul       (77/1.386.363)
constitutiv al Societății.
  Art. 3 ACTUALIZAREA ACTULUI CONSTITUTIV AL                 Societatea Comercială
SOCIETĂȚII:                                    TRITONE - S.R.L.
  În considerarea celor de mai sus se va actualiza actul
constitutiv al Societății și se va înregistra împreună cu        HOTĂRÂREA ASOCIATULUI UNIC
prezenta decizie la Registrul Comerțului și la autoritățile
competente.                                    NR. 1/27.10.2009
  (74/1.386.360)                        GARRO MAGNO GIUSEPPE, asociat unic al
                               S.C. TRITONE S.R.L., am hotărât suspendarea activității
        Societatea Comercială             societății pentru o perioadă de trei ani începând cu data
      PROMOCIONES TIMIS - S.R.L.            de 01.11.2009.
                                 (78/1.386.364)
           NOTIFICARE
  Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul          Societatea Comercială
Timiș notifică, în conformitate cu prevederile art. 204,         DUO PARTNER GROUP - S.R.L.
alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu
modificările și completările ulterioare, depunerea textului              HOTĂRÂREA
actualizat al actului constitutiv al societății comerciale
PROMOCIONES TIMIȘ S.R.L., cu sediul în Județul            ADUNĂRII GENERALE A ASOCIAȚILOR
Timiș, Municipiul Timișoara, Str. Ana Ipătescu, Nr. 40,            NR. 01/29.10.2009
înregistrată sub nr. J35/1818/2008, cod unic de
                                 Subsemnații KOVACS TIBERIU, cetățean român,
înregistrare 23870458, care a fost înregistrat sub
                               născut la 30.08.1963 în Deta, JUDEȚUL Timiș, domiciliat
nr. 65847 din 29.10.2009.
                               în Deta, str. Aurel Vlaicu, nr. 8, județul Timiș, identificat cu
  (75/1.386.361)                      CI, seria TM, nr. 564869/11.12.2006 eliberată de
            MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 5754/9.XI.2009               19

SPCLEP Deta, CNP 1630830350318 și HILDEBRANDT          prerogativelor conferite de L. 31/90, republicată, a
ANDREAS MICHAEL, cetățean român, născut la           hotărât prin vot următoarele:
04.04.1960 în Deta, județul Timiș, domiciliat în Germania,     1. Se hotărăște înființarea unui punct de lucru în
loc. Tubingen, str. Vor dem Haagtar, nr. 3, identificat cu
                                Timișoara, str. Regele Carol I, nr. 23, parter (fostă
Pas. nr. 10952680/28.12.2005, eliberat de autoritățile
                                b-dul Tinereții, nr. 23) înscris în C.F. 416221 Timișoara
Timiș, CNP 1600404350313, asociați ai societății, am
hotărât:                            (C.F. vechi 8579 Timișoara).
  - Suspendarea activității societății pe o perioadă de      Se mandatează d-nul Conac Nicolae, să ducă la
3 ani, începând cu data de 29.10.2009.             îndeplinire toate formalitățile legale.
  (79/1.386.365)                         (82/1.386.368)

         Societatea Comercială                     Societatea Comercială
          ASIGEN - S.R.L.
                                       DIVIDA CONSULTING - S.R.L.
 HOTĂRÂREA ASOCIATULUI UNIC NR. 3/27.10.2009
                                           HOTĂRÂRE
  Subsemnatul DOLHA EUGEN, domiciliat în Lugoj,
str. Țesătorilor, bl. 16, sc. B, ap. 2, ap.7, jud. Timiș, în     A ADUNĂRII GENERALE A ACȚIONARILOR
calitate de asociat unic, am hotărât următoarele:             ÎNCHEIATĂ AZI, 01.10.2009
  Art. 1. Se suspendă activitatea societății pe o durată
de 3 ani, începând cu data de 01.11.2009 până Ia          Asociații Emil Botan; Oliver Claudiu Cheveresan;
31.10.2012, conf. art. 237 al. 2 din L. 31/1990,        Heffner Claudiu Raul, reuniți astăzi, 01.10.2009, în cadrul
republicată.                          ședinței A.G.A., au hotărât stabilirea unui sediu secundar
  Redactat și imprimat la sediul social, în trei exemplare.  (punct de lucru) al S.C. Divida Consulting S.R.L., la
  (80/1.386.366)                       adresa din Timișoara, Str. Iuliu Maniu, Nr. 31, Ap. 11.
                                  (83/1.386.369)
         Societatea Comercială
         VIRGYSTAR - S.R.L.
                                        Societatea Comercială
           HOTĂRÂREA                          PAUNA - S.R.L.

          ASOCIATULUI UNIC                          HOTĂRÂREA
          NR. 3/12.10.2009
  Subsemnatul SARARIU-STEFANESCU MARIAN,               ADUNĂRII GENERALE A ASOCIAȚILOR
domiciliat în Lugoj, Aleea Albăstrelelor, bl. RD 1, apart. 4,         S.C. PAUNA S.R.L.
jud. Timiș, în calitate de asociat unic, am hotărât               NR. 01/29 102009
următoarele:
  Art.1. Societatea deschide punct de lucru în Lugoj,       Adunarea generală a asociaților s-a întrunit în
str. V. V. Delamarina, nr. 27, ap. 1, jud. Timiș, CF.      conformitate cu prevederile Actului Constitutiv și ale
nr. 402762-C1-U1.                        Legii 31/1990, republicată, azi, 29/10/2009, la sediul
  Redactat și imprimat în 3 (trei) exemplare, la sediul    social al Societății.
social.                               La Adunarea generală a asociaților, statutar și legal
  (81/1.386.367)                       convocată, participă asociații reprezentând 100% din
                                capitalul social, astfel:
         Societatea Comercială               1. TRUSCULESCU ELENA, deținător a p.s.,
         BEGA INVEST - S.A.              reprezentând 100% din cap. soc.
                                  Adunarea Generală a Asociaților, statutar și legal
          HOTĂRÂRE A.G.A.               întrunită, cu unanimitate de voturi a hotărât următoarele:
                                  1. SUSPENDAREA ACTIVITĂȚII SOCIETĂȚII PE O
       DIN DATA DE 15.01.2009
                                PERIOADĂ DE 3 ANI.
     - EXTRAS DIN PROCESUL VERBAL -
                                  Redactat azi, 29/10/2009, în (localitatea)
  Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor        TIMIȘOARA, în 1 exemplare.
S.C. BEGA INVEST S.A. Timișoara, întrunită statutar în
data de 15.01.2009 la prima convocare, în baza           (84/1.386.370)
  20         MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 5754/9.XI.2009
        Societatea Comercială              Simea Sibiu S.R.L., persoană juridică română,
        GROUP ELENA - S.R.L.             având sediul în Str. Florian Rieger, nr. 4, Sibiu,
                               Județul Sibiu, înregistrată la Registrul Comerțului Sibiu
           HOTĂRÂREA                sub numărul J32/1112/2005, Cod Unic de înregistrare
                               17830815, Atribut Fiscal RO reprezentată prin
    ADUNĂRII GENERALE A ASOCIAȚILOR           Dna. Mădălina Chiriac, împuternicită, și
      S.C. GROUP ELENA S.R.L.               Siemens S.R.L., persoană juridică română, având
         NR. 01/29.10.2009              sediul în B-dul Preciziei, nr. 24, etaj 3-5, sector 6, imobil
  Adunarea generală a asociaților s-a întrunit în     H3, București, Cod Poștal 062204, înregistrată
conformitate cu prevederile Actului Constitutiv și ale    la Registrul Comerțului București sub numărul
Legii 31/1990, republicată, azi, 29.10.2009, la sediul    J40/6772/1995, Cod Unic de Înregistrare 7614474,
social al Societății.                    Atribut Fiscal RO, reprezentată prin Dna Mădălina
  La Adunarea generală a asociaților, statutar și legal  Chiriac, împuternicită,
convocată, participă asociații reprezentând 100% din       - în calitate de Cesionari
capitalul social, astfel:                    Hotărăsc prin prezenta următoarele:
  1. TRUSCULESCU ELENA, deținătoare a 10 p.s.,         1. Aprobarea cesiunii a 99 părți sociale deținute
reprezentând 50% din cap. soc.                de către Siemens Linear Motor Systems Verwaltungs-
  2. TRUSCULESCU GH., deținător al 10 p.s.,        GMBH în Societate, reprezentând 99% din capitalul
reprezentând 50% din cap. soc.                social al Societății către Simea Sibiu S.R.L.
  Adunarea Generală a Asociaților, statutar și legal      2. Aprobarea cesiunii unicei părți sociale deținute
întrunită, cu unanimitate de voturi a hotărât următoarele:  de către Siemens Linear Motor Systems GMBH & CO.
  1. SUSPENDAREA ACTIVITĂȚII SOCIETĂȚII, PE O       KG în Societate, reprezentând 1% din capitalul
PERIOADĂ DE 3 ANI.                      social al Societății către Siemens S.R.L.
  Redactată azi, 29.10.2009, în (localitatea)         3. În urma cesiunii, Siemens Linear Motor Systems
TIMIȘOARA, 1 exemplare.                   Verwaltungs-GMBH și Siemens Linear Motor Systems
                               GMBH & CO. KG, nu vor mai deține calitatea de asociați
  (85/1.386.371)
                               în Societate.
                                 4. În urma cesiunii, Simea Sibiu S.R.L. va deveni
       Societatea Comercială              asociat al Societății alături de Siemens S.R.L.
    SIEMENS MOTOR SYSTEMS - S.R.L.              5. Prețul contractului de cesiune plătit de Simea Sibiu
                               S.R.L., către Siemens Linear Motor Systems
           HOTĂRÂREA                Verwaltungs-GMBH, este de 578.525,31 RON, iar prețul
                               contractului de cesiune plătit de Siemens S.R.L.,
    ADUNĂRII GENERALE A ASOCIAȚILOR           către Siemens Linear Motor Systems GMBH & CO. KG
     SIEMENS MOTOR SYSTEMS S.R.L.            este de 5.843,69 RON.
  Siemens Linear Motor Systems Verwaltungs-GMBH,        6. Ca urmare a cesiunii aprobate prin prezenta
persoană juridică germană, având sediul în Str. Georg-    Hotărâre, contribuția asociaților la capitalul social
Reismuller, nr. 32, Munchen, Germania, înregistrată la    al Societății va fi următoarea:
Registrul Comerțului German sub numărul de ordine        - Simea Sibiu S.R.L. - va avea o contribuție
HRB 125542, reprezentată prin Dna. Mădălina Chiriac,     de 99.000,00 EUR, contravaloarea a 280.516,50 RON
împuternicită, și                      sau 86.045,00 USD conform cursului de schimb al Băncii
  Siemens Linear Motor Systems GMBH & CO. KG,        Naționale a României de 1 EUR/28.335 Lei
persoană juridică germană, având sediul în Str. Georg-    (2,8335 RON) și 1 USD/32.601 Lei (3,2601 RON) din
Reismuller, nr. 32, Munchen, Germania, înregistrată la    data de 06.03.2002. Cele 99 de părți sociale deținute de
Registrul Comerțului German sub numărul de ordine      SIMEA SIBIU S.R.L., reprezintă 99% din capitalul
HRA 74446, reprezentată prin Dna Mădălina Chiriac,      Societății;
împuternicită,                          - Siemens S.R.L. - va avea o contribuție de
  - în calitate de Cedenți                 1.000, 00 EUR, contravaloarea a 2.833,50 RON sau
  Asociați ai:                       869, 00 USD conform cursului de schimb al Băncii
  Siemens Motor Systems S.R.L., persoană juridică      Naționale a României de 1 EUR/28.335 Lei (2,8335
română, având sediul în Str. Florilor, nr. 9, bloc Hala I,  RON) și 1 USD/32.601 Lei (3, 2601 RON) din data de
Buziaș, județul Timiș, Cod Poștal 305100, înregistrată la  06.03.2002. Partea socială deținută de SIEMENS S.R.L.,
Registrul Comerțului Timiș sub numărul de ordine       reprezintă 1% din capitalul Societății.
J35/475/2002, Cod Unic de înregistrare 14555125,         7. Ca urmare a cesiunii aprobate prin prezenta
Atribut Fiscal RO, (denumită în continuare “Societatea”),  Hotărâre, structura acționariatului Societății va
și                              fi următoarea:
            MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 5754/9.XI.2009                 21

  - Simea Sibiu S.R.L., va deține 99 părți sociale,         ART. 2 Completarea obiectului de activitate cu
reprezentând 99% din capitalul social al Societății;        următoarea activitate: 1071 - Fabricarea pâinii;
  - Siemens S.R.L. va deține o parte socială,          fabricarea prăjiturilor și a produselor proaspete de
reprezentând 1% din capitalul social al Societății;
                                  patiserie.
  8. Asociații Simea Sibiu S.R.L. și Siemens S.R.L.,
participă la profitul și pierderea Societății proporțional cu     Drept pentru care s-a redactat prezenta hotărâre, în
participația acestora la capitalul social al Societății.      3 (trei) exemplare, astăzi, 20.10.2009, și este semnată de
  9. Între Cedenți și Cesionari, transferul părților sociale   asociați.
produce efecte de la data de 1 octombrie 2009 (denumită
în continuare “Data cesiunii”). Începând cu Data cesiunii,       (88/1.386.374)
Simea Sibiu S.R.L. și Siemens S.R.L., devin beneficiarii
efectivi ai părților sociale.
                                          Societatea Comercială
  10. Simea Sibiu S.R.L. și Siemens S.R.L., vor avea
dreptul la profitul integral generat de părțile sociale în              DMD TRUST - S.R.L.
anul fiscal care a început la data de 1 ianuarie 2009
(anul fiscal actual) precum și la toate profiturile                   NOTIFICARE
nedistribuite generate de părțile sociale în anii anteriori      Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
(profituri reportate și profituri cu privire la care nu s-a luat
                                  Timiș notifică, în conformitate cu prevederile art. 204,
nicio hotărâre în sensul distribuirii acestora, fiecare
înregistrate anterior datei la care s-au încheiat         alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu
contractele de cesiune a părților sociale).            modificările și completările ulterioare, depunerea textului
  Redactată și semnată în (5) cinci exemplare originale,     actualizat al actului constitutiv al societății comerciale
în București astăzi, data certificării de către avocat.      DMD TRUST S.R.L., cu sediul în Județul Timiș,
  (86/1.386.372)                         Municipiul Timișoara, Str. Lisabona, Nr. 8, Ap. 1,
                                  înregistrată sub nr. J35/2203/2007, cod unic de
       Societatea Comercială                înregistrare 21906814, care a fost înregistrat sub
     SIEMENS MOTOR SYSTEMS - S.R.L.              nr. 65926 din 29.10.2009.

            NOTIFICARE                   (89/1.386.375)
  Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
Timiș notifică, în conformitate cu prevederile art. 204,             Societatea Comercială
alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu                AUTO-SERVICE HORIA - S.R.L.
modificările și completările ulterioare, depunerea textului
actualizat al actului constitutiv al societății comerciale                HOTĂRÂREA
SIEMENS MOTOR SYSTEMS S.R.L., cu sediul în
Județul Timiș, Oraș Buziaș, Str. Florilor, Nr. 9, Bl. Hala I,
                                      ADUNĂRII GENERALE A ASOCIAȚILOR
înregistrată sub nr. J35/475/2002, cod unic de
înregistrare 14555125, care a fost înregistrat sub                 NR. 02/29.10.2009
nr. 65925 din 29.10.2009.                       Subsemnații BOLDIS VIOREL, cetățean român,
  (87/1.386.373)                         născut la 02.09.1944 în Târnava (com. Brănișca)
                                  jud. Hunedoara, domiciliat în Timișoara, str. Horia, nr. 57,
         Societatea Comercială              identificat cu CI, seria TM, nr. 107979/10.12.1999,
          DMD TRUST - S.R.L.               eliberată de mun. Timișoara CNP 1440902354735 și
                                  ȚÂRLEA GHEORGHE, cetățean român, născut la
            HOTĂRÂREA
                                  04.02.1947 în Biled jud. Timiș, domiciliat în Timișoara,
    ADUNĂRII GENERALE A ASOCIAȚILOR              str. Balta Verde, nr. 15, identificat cu CI, seria TM,
       S.C. DMD TRUST S.R.L.                 nr. 113806/27.01.2000, eliberată de mun. Timișoara,
      NR. 4 DIN DATA DE 20.10.2009              CNP 1470204354764, asociați ai societății, am hotărât
  Subsemnații DRAGOMIR DAIANA RALUCA și             următoarele:
DRAGOMIR DANIEL, în calitate de asociați, am hotărât          1. - Suspendarea activității societății pe o perioadă de
următoarele:                            3 ani începând cu data de 01.11.2009.
  ART. 1 Deschiderea unui punct de lucru în Timișoara,
str. Aurelianus, nr. 17, în rulotă.                  (90/1.386.376)
  22         MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 5754/9.XI.2009
        Societatea Comercială                     Societatea Comercială
         MARUTIL - S.R.L.                       ACS FOOD - S.R.L.

           HOTĂRÂREA                           HOTĂRÂREA

    ADUNĂRII GENERALE A ASOCIAȚILOR               ADUNĂRII GENERALE A ASOCIAȚILOR
         NR. 02/22.10.2009                      NR. 3/28.10.2009
  Subsemnata CIOVARNACHE SANDA GEORGETA,
                                 Subsemnații JULAN COSMIN-MIHAI, VITALYOS
domiciliată în Timișoara, Str. Storojinet, bl. B 20, sc. A,
ap. 9, cu CI, seria TM, nr. 356299/01.10.2003, eliberată   ATTILA, NAGY ANTON-OTTO și BRADATANU LAVINIA,
de Mun. Timișoara, CNP -2620424354731, și           în calitate de asociați ai S.C. ACS FOOD S.R.L., au
CIOVARNACHE MARIUS, posesor al CI, seria TM,         stabilit următoarele:
nr. 356301 /01.10.2003, CNP - 1671127354743, cetățeni       Se deschide un punct de lucru în Timișoara,
români, și asociați ai societății, am hotărât:        str. Ion Ionescu de la Brad, nr. 2, jud. Timiș, constând în
  - Suspendarea societății pe o perioadă de 2 (doi) ani,  spațiul situat în Scoală cu clasele I-VIII, nr. 7,
de la data 01.11.2009 până la data 31.10.2011.        “Sfânta Maria” Timișoara în suprafața de 73,11 mp,
  Prezenta hotărâre a fost redactată de Colectivul     conform CF nr. 402810 Timișoara (provenită din
soc. Marutil S.R.L. și pe răspundere proprie.         conversia de pe hârtie a CF nr. 42550), nr. top: 27938 și
  (91/1.386.377)                      contract nr. 868/27.04.2009, unde se vor desfășura
                               activități conform COD CAEN 5610 Restaurante,
        Societatea Comercială             COD CAEN 5621 Activități de alimentație (catering)
        MOB-INVENT - S.R.L.              pentru evenimente.
                                 În acest sens se vor face toate demersurile necesare
    HOTĂRÂREA A.G.A. NR. 1/01.09.2009           pentru publicarea la Monitorul Oficial a modificărilor
  Subsemnații Rusu Pavel, cetățean român, cu        aduse actelor constitutive ale societății precum și pentru
domiciliul în Timișoara, str. Timiș, nr. 22, sc. A, et. 3,  înregistrarea mențiunii la Registrul Comerțului Timiș.
ap. 13, jud. Timiș, identificat cu CI, seria TM, 174827,     Încheiată la Timișoara azi, data de 28.10.2009 în
eliberată de Poliția Timișoara la 11.12.00, având
CNP 1600715354790, și                     4 exemplare.
  Barbu Victor-Dorin, cetățean român, cu domiciliul în     (94/1.386.380)
Timișoara, str. Olanda, nr. 28, jud. Timiș, identificat cu
CI, seria TM, 577860, eliberată de SPCLEP Timișoara la
14.02.2007, având CNP 1620215354721, am hotărât                Societatea Comercială
următoarele:
  1. Se suspendă activitatea societății pe o durată de            TRANSPAK - S.R.L.
3 (trei) ani, începând cu 01.09.2009 până la 31.08.2012.
  Celelalte prevederi ale actelor constitutive rămân               HOTĂRÂREA
neschimbate.
  Prezenta hotărâre s-a luat azi, 01.09.2009, în 6 (șase)     ADUNĂRII GENERALE A ASOCIAȚILOR
exemplare.                                  NR. 1/29.10.2009
  (92/1.386.378)                        Subsemnatul Reinhold Knuppel, cetățean german,
                               domiciliat în Germania, Dalbergstr. 69,67122 Altrip,
        Societatea Comercială             identificat cu B.I., nr. 2242089180/12.01.2000, eliberat în
         COM TER - S.R.L.              Altrip, Germania, în calitate de reprezentant al
                               S.C. TransPak GmbH, cu sediul în Germania,
           HOTĂRÂREA
                               67661 Kaiserslautern, Otto-Hahn, Str. 3, înmatriculată la
    ADUNĂRII GENERALE A ASOCIAȚILOR            Registrul Comerțului sub nr. HRB 3869/23.07.1993,
         NR. 1/26.10.2009               asociat unic al societății, am hotărât următoarele:
                                 1. Se suspendă activitatea de funcționare a societății
  Subsemnatul Bojin Mihaita, în calitate de asociat unic
al S.C. Com Ter S.R.L., hotărăsc închiderea punctului de   pe o perioadă de 3 (trei) ani, începând cu data de
lucru al societății Corn Ter S.R.L., din ARAD, P-ța UTA,   02.11.2009.
nr. 45-55, Județul ARAD.                     Prezentul act a fost încheiat și semnat azi,
  26.10.2009.                        29.10.2009, în 4 (patru) exemplare originale.
  (93/1.386.379)                        (95/1.386.381)
            MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 5754/9.XI.2009               23

         Societatea Comercială                     Societatea Comercială
         BOMARED - S.R.L.                        AQUASEB - S.R.L.

           HOTĂRÂREA                     HOTĂRÂRE A.G.A. NR. 2/27.10.2009
   ASOCIATULUI UNIC DIN DATA 27.10.2009             Subsemnata AANEI GABRIELA-NICOLETA, cetățean
  Subsemnatul CINCA AURELIAN, cetățean român,         român, născută la data de 14.11.1976 în Mun. Iași,
născut în 30.01.1969, domiciliat în Timișoara, str. Pavlolv,  Jud. Iași, domiciliat în Mun. Timișoara, Jud. Timiș-
nr. 44, identificat cu CI, seria TM, nr. 407745,        România, str. Dr. Lucian Georgevici, bl. B96, sc. B, ap. 2,
CNP 1690130182799, eliberată în 01.06.2004, în calitate
de asociat unic, am hotărât:                  identificată cu CI, seria TM, NR 499794, CNP
  Articol unic: Deschiderea unui punct de lucru în       2761114221135, eliberată de SPCLEP Timișoara la data
Timișoara, str. Pavlov, nr. 49, CF nr. 413980, nr. cadastral  de 28.10.2005, și
1124/633/1, jud. Timiș, conform contractului de închiriere
încheiat în 01.09.2009, unde se va desfășura activitatea      Subsemnatul AANEI IOAN-SEBASTIAN, cetățean
de comerț cu amănuntul în magazine nespecializate, cu      român, născut la data de 06.02.1980 în Mun. Timișoara,
vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și     Jud. Timiș, domiciliat în Sat Jebel (Com. Jebel), nr. 25,
tutun codificată - 4711-cod CAEN REV. 2.
                                Jud. Timiș-Romania, identificat cu C.I., seria TM,
  (96/1.386.382)                       nr. 721158, CNP 1800206350090, eliberată de SPCLEP
                                Oraș Deta, la data de 13.01.2009, în calitate de asociați
         Societatea Comercială             și administratori ai S.C. “AQUASEB” S.R.L., la prezenta
         LAPPUCCI - S.R.L.               dată, am hotărât următoarele:
                                  1. Cesionarea celor 20 părți sociale deținute de către
     HOTĂRÂREA NR. 11 DIN 26.10.2009
                                noi asociați AANEI GABRIELA-NICOLETA și AANEI
  Subsemnatul Al-Saidi Issam, domiciliat în Timișoara,    IOAN-SEBASTIAN, către numitul, CRAITAR CRISTIAN,
Calea Martirilor 1989, nr. 70, bl. 1/A, sc. A, ap. 15,
jud. Timiș, în calitate de asociat unic al S.C. “LAPPUCCI”   cetățean român, având CNP 1780402353948, domiciliat
S.R.L. Timișoara, Calea Martirilor, nr. 70, sc. A, ap. 15,   în loc. Beba Veche, nr. 50, jud. Timiș, identificat prin
Jud. Timiș, J/35/2617/2007, CUI 22087297, am hotărât:      CI, seria TM, nr. 638461/Pol. Timișoara/03.12.2007.
  Art.1. Se deschide punct de lucru în Cluj-Napoca,
str. 30 Decembrie, nr. 14, ap. 11, jud. Cluj.            2. Se revocă din funcția de administratori a numiților
  Întocmită la Timișoara, în 3 exemplare.           AANEI GABRIELA-NICOLETA și AANEI IOAN-
  (97/1.386.384)                       SEBASTIAN, iar noul administrator al societății va fi
                                numitul CRAITAR CRISTIAN, pentru un mandat de 4 ani.
                                  3. Căpitanii social subscris și vărsat rămâne
        Societatea Comercială
        CONS RAFA 2008 - S.R.L.             nemodificat.
                                  (99/1.386.386)
           HOTĂRÂREA

   ADUNĂRII GENERALE A ASOCIAȚILOR                      Societatea Comercială
        NR. 1/29.10.2009                          AQUASEB - S.R.L.
   DE MODIFICARE A DOCUMENTAȚIEI DE
   CONSTITUIRE A CONS RAFA 2008 S.R.L.,                       NOTIFICARE
  ÎNREGISTRATĂ LA OFICIUL REGISTRULUI
 COMERȚULUI JUD. TIMIȘ SUB NR. J35/4302/2008,            Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
ACT CE EXPRIMĂ HOTĂRÂREA ASOCIATULUI UNIC            Timiș notifică, în conformitate cu prevederile art. 204,
        AL SOCIETĂȚII.                 alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu
  Subsemnatul PETKOV RAFEL, cetățean român, cu         modificările și completările ulterioare, depunerea textului
domiciliul în Dudeștii Vechi, jud. Timiș, nr. 329, posesor al  actualizat al actului constitutiv al societății comerciale
C.I., seria TM, nr. 589996, CNP 1630908353953, în        AQUASEB S.R.L., cu sediul în Județul Timiș, Municipiul
calitate de asociat unic al societății, am hotărât       Timișoara, Str. Ion Mincu, Nr. 5, Bl. 96, Sc. B, Ap. 2,
următoarele:
                                înregistrată sub nr. J35/529/2006, cod unic de
  Art. 1 Suspendarea activității societății comerciale
CONS RAFA 2008 S.R.L., de la data de 01.11.2009,        înregistrare 18403154, care a fost înregistrat sub
până la data de 31.10.2011.                   nr. 65984 din 29.10.2009.
  (98/1.386.385)                         (100/1.386.387)
  24         MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 5754/9.XI.2009
         Societatea Comercială                    Societatea Comercială
        TRES STAR 2007 - S.R.L.                  KLC STAHL CONSTRUCT - S.R.L.

      HOTĂRÂREA ASOCIATULUI UNIC                         HOTĂRÂREA
          NR. 3/26.10.2009
                                        ADUNĂRII GENERALE A
  Subsemnata Szakacs Mikes Elisabeta, în calitate de          S.C. KLC STAHL CONSTRUCT S.R.L.
asociat unic, decid:
  1. Începând cu data de 26.10.2009, se închide punctul              NR. 3/2009
de lucru din Timișoara, str. Iuliu Maniu, nr. 45.          Subsemnații
  2. Începând cu data de 26.10.2009, se deschide
punctul de lucru din Timișoara, str. Calea Aradului,        AMISICS ATTILA GYORGY, domiciliat în Timișoara,
nr. 119, chioșc.                        str. Uranus, nr. 7, ap. 9, act de identitate CI, seria TM,
  Celelalte prevederi ale actului constitutiv rămân      677075, cod numeric personal 1740619354797,
neschimbate.
  Redactat și editat în 3 exemplare, azi, 26.10.2009.     eliberată de poliția municipiului Timișoara la data de
                                04.06.08;
  (101/1.386.388)
                                  BLASKO LORAND, domiciliat în Satu Mare,
                                str. Gheorghe Barițiu, nr. 18, jud. Satu Mare, act de
       Societatea Comercială               identitate CI, seria SM, nr. 214146, cod numeric personal
      LOGOTEC CONSULTING - S.R.L.             1751011301969, eliberată de poliția mun. Satu Mare la
     HOTĂRÂREA NR. 2 DIN 27.10.2009            data de 03.06.2005;
                                  AMISICS SIMONA MARIA, domiciliată în Timișoara,
  Subsemnații Glass Roland, cetățean german cu
                                str. Uranus, nr. 7, scara A, et. 4, ap. 9, act de identitate
domiciliul în Kaufering, str. Bayern 3, Germania, și
Schmid Sascha Josef, domiciliat în Eppishauben,         CI, seria TM, numărul 554222, cod numeric personal
str. Pfarrer-Singer, nr. 16, Germania în calitate de asociați  2750417354735, eliberată de poliția municipiului
în cadrul S.C. “LOGOTEC CONSULTING” S.R.L., Lugoj,       Timișoara la data de 09.10.2006;
str. Gorunului, nr. 29, înregistrată sub nr. J/35/885/2002,     În calitate de asociați ai S.C. “KLC STAHL
CUI 14682315, am hotărât:                    CONSTRUCT” S.R.L., hotărâm modificarea actelor
  Art. 1. Se reia activitatea societății începând cu data   constitutive ale societății după cum urmează:
de 02.11.2009.
                                  Art.1. Se stabilește închiderea punctului de lucru din
  Întocmită la Lugoj, în 3 exemplare.
                                localitatea Tg. Mureș, str. Str. Gh. Doja, nr. 64-68,
  (102/1.386.389)                       jud. Mureș, cu activitatea activități de secretariat și
                                traduceri (birou administrativ).
         Societatea Comercială               Încheiată azi, data de 15.10.2009, în 4 exemplare.
         EDESIA EXIM - S.R.L.
                                  (104/1.386.391)
           HOTĂRÂREA
                                      Societatea Comercială
    ADUNĂRII GENERALE A ASOCIAȚILOR
         NR. 03/29.10.2009                 CABINET MEDICAL DR.H NICOLESCU - S.R.L.

  Subsemnații XIU WEI, cetățean chinez, născut la                  HOTĂRÂREA
15.02.1961 în China, loc. Beijing, domiciliat în China,
Qihe Lou 2, Hao. Lou. 221, Dongcheng Qu, identificat cu         ADUNĂRII GENERALE A ASOCIAȚILOR
Paș. nr. 147305371/02.01.2001/15.03.2005, eliberat și              NR. 1/28.10.2009
prelungit de Ambasada Chinei de la București și DENG
HONGWAN, cetățean chinez, născută la 22.04.1966 în         Asociații NICOLESCU HORTENSIA MARILENA și
China, loc. Beijing, domiciliată în China, Qihe Lou 2,     NICOLESCU CONSTANTIN VIOREL, reprezentând
Hao. Lou. 221, Dongcheng Qu, identificată cu          totalitatea părților sociale, am hotărât următoarele:
Paș. nr. 147305542/09.07.2001/15.03.2005, eliberat și
                                  1. Suspendarea activității pe o perioadă de 3 (trei) ani
prelungit de Ambasada Chinei de la București, asociați ai
                                începând cu 01.11.2009 până la data de 01.11.2012;
societății, am hotărât următoarele:
  - Suspendarea activității societății pe o perioadă de      Prezenta hotărâre a fost încheiată în 4 (patru)
3 ani, începând cu data de 29.10.2009.             exemplare originale la sediul social al societății.
  (103/1.386.390)                         (105/1.386.392)
            MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 5754/9.XI.2009                25

        Societatea Comercială              în Timișoara, B-dul Constantin Diaconovici Loga, nr. 16,
        TERRA KONTAKT - S.R.L.              parter, ap. 1, camera 1, jud. Timiș, conform Contractului
                                 de comodat din data de 28.12.2008.
    HOTĂRÂREA A.G.A. NR. 01/28.10.2009              Art.2 Se completează obiectul de activitate al
  Subsemnatul Adrian Bosca, având C.I., ser. TM,        societății cu următoarele activități: 8130 - Activități de
nr. 262062, cu domiciliul în Timișoara, în calitate de      întreținere peisagistică.
asociat unic, hotărăsc suspendarea activității societății      Prezenta hotărâre a fost redactată azi, 06.10.2009 în
Terra Kontakt S.R.L. din Timișoara, pe o perioadă de       3 (trei) exemplare originale.
3 ani, începând cu data de 01.11.2009.                (108/1.386.395)
  Timișoara la 28.10.2009.
  (106/1.386.393)                                Societatea Comercială
                                          ACACIA - S.R.L.
         Societatea Comercială
                                            NOTIFICARE
          TUBION - S.R.L.
                                  Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
          HOTĂRÂRE A.G.A.               Timiș notifică, în conformitate cu prevederile art. 204,
  Subsemnații IONESCU GRIGORIE, cetățean român,        alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu
născut la data de 24 mai 1948, în Bărăștii de Cepturi,      modificările și completările ulterioare, depunerea textului
județul Olt, cu domiciliul în Timișoara, str. Vlădeasa, nr. 5,  actualizat al actului constitutiv al societății comerciale
scara A, etaj 2, ap. 8, județul Timiș, sex masculin, starea   ACACIA S.R.L., cu sediul în Județul Timiș, Municipiul
civilă - căsătorit, posesorul C.I., seria TM, nr. 322724,    Timișoara, Str. Cloșca, Nr. 4a, înregistrată sub
eliberată de Poliția mun. Timișoara, și IONESCU ANA,       nr. J35/4144/1993, cod unic de înregistrare 5049404,
cetățean român, născută la 04.03.1949, în Ohaba Mitnic,     care a fost înregistrat sub nr. 66021 din 29.10.2009.
județul Caraș-Severin, domiciliată în Timișoara,           (109/1.386.396)
str. Vladeasa, nr. 5, sc. A, et. 2, ap. 8, identificată cu
CI, seria TM., nr.322727, eliberată de Poliția Timișoara în
calitate de asociați la S.C. TUBION S.R.L., am hotărât:              Societatea Comercială
  Art. 1 Referitor la suspendarea activității:                  NAUKRA - S.R.L.
  a) Se hotărăște suspendarea activității pe o perioadă
                                          HOTĂRÂRE A.G.A.
de 3 ani începând cu data de 1 octombrie 2009.
  Art. 2 Referitor la închidere punct de lucru:          Subsemnatul UHLIG ROLAND THOMAS,cetățean
  a) Urmare a articolului 1 din prezenta hotărâre se      german, cu domiciliul în Germania 13057 Berlin,
hotărăște închiderea punctului de lucru deschis în        Str. Wartiner, nr. 36, posesor a Paș. 255946865,
Timișoara, str. Stan Vidrighin, nr. 18, începând cu data de   nr. eliberat la data 26.10.2004 de Autoritatea Germană în
01.10.2009.                           calitate de asociat unic și administrator
  Art. 3 Prezenta hotărâre va fi notificată organelor       Hotărăsc:
financiare precum și celorlalte organe locale.            Art. 1. Completarea actului constitutiv al societății cu
  Celelalte dispoziții ale actelor constitutive rămân     următoarele obiecte de activitate:
neschimbate. Prezenta hotărâre s-a redactat și semnat în       7112 - Activități de inginerie și consultanță tehnică
3 exemplare originale, în data de 28.09.2009, de către      legate de acestea;
asociați.                              4690 - Comerț cu ridicata nespecializat.
  (107/1.386.394)                         (110/1.386.397)


         Societatea Comercială                      Societatea Comercială
          ACACIA - S.R.L.                         NAUKRA - S.R.L.

            HOTĂRÂREA                            NOTIFICARE
                                  Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
         ASOCIATULUI UNICAL
                                 Timiș notifică, în conformitate cu prevederile art. 204,
         S.C. ACACIA S.R.L.
                                 alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu
           06.10.2009
                                 modificările și completările ulterioare, depunerea textului
  Subsemnatul BELEA SORIN, asociat unic, am hotărât       actualizat al actului constitutiv al societății comerciale
următoarele:                           NAUKRA S.R.L., cu sediul în Județul Timiș, Municipiul
  Art. 1 Se deschide un punct de lucru al societății situat   Lugoj, Str. Fundătura Bocșei Nr. 5, înregistrată sub
  26         MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 5754/9.XI.2009
nr. J35/3279/2004, cod unic de înregistrare 16922848,              Societatea Comercială
care a fost înregistrat sub nr. 66027 din 29.10.2009.              GROUP-STEN - S.R.L.
  (111/1.386.398)
                                           HOTĂRÂREA

         Societatea Comercială                 ADUNĂRII GENERALE A ASOCIAȚILOR
         WORK FORCE - S.R.L.                      NR. 01/28.10.2009

           HOTĂRÂREA                  Asociații societății:
                                  Fanaru Lucian Petre și Fanaru Rodica prin prezenta
 ASOCIATULUI UNIC AL S.C. WORK FORCE S.R.L.          hotărăsc:
        NR. 4/ 15.10.2009                  Art. 1. Schimbarea sediului societății la adresa
  S.C. MORWENA MANAGEMENT INC, cu sediul în         Timișoara, str. Banatul nr 26, corp clădire B, parter, spațiu
Jasmine Court, 35A Regent Steet, Belize City, Belize,     comercial jud. Timiș conform,CF 406397;
Număr înregistrare: 67117, reprezentată dl.Claudio         Art. 2. Închiderea următoarelor puncte de lucru:
Cocea, cetățean elvețian, cu domiciliul în Elveția,      Timișoara, Calimanesti 49, jud. Timiș Bocșa,
Lindenbachstrasse 50. CH-8006, Zurich, identificat cu     str. 1 Decembrie 1918, nr. 25, jud. Caraș Severin;
Paș. Elvețian, nr. F0217602, în calitate de asociat unic ai    Art. 3. Se precizează mandatul administratorului
S.C. WORK FORCE S.R.L., persoană juridică română,       Fanaru Lucian Petre ca fiind pe o perioada nelimitată.
cu sediul în Timișoara, str. Eugeniu de Savoya nr.6, ap. 9,
jud. Timiș, având J 35/1214/04.06.2009 și CUI           (114/1.386.401)
21519400, azi, 15.10.2009, am hotărât următoarele:
  1. În urma auditului desfășurat azi, 15.10.2009,              Societatea Comercială
descarcă de gestiune pe administratorul societății               GROUP-STEN - S.R.L.
Ranisav Francise Ioan. Mandatul acestuia încetează
începând cu data de 15.10.2009.                            NOTIFICARE
  2. Se revocă din funcția de administrator Ranisav
Francise Ioan începând cu data de 15.10.2009. Se          Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
descarcă de gestiune Ranisav Francise Ioan începând      Timiș notifică, în conformitate cu prevederile art. 204,
cu aceeași data. Se numește în funcția de administrator    alin. (5) din Legea nr.31/1990, republicată, cu modificările
dna. MÂȚ RALUCA LILIANA, cetățean român, născut la       și completările ulterioare, depunerea textului actualizat al
data de 22.08.1979 în loc. Arad, jud. Arad, cu domiciliul în  actului constitutiv al societății comerciale GROUP-STEN
Timișoara, Str. Timiș nr. 5, jud. Timiș, identificată cu    S.R.L., cu sediul în Județul Timiș, Municipiul Timișoara,
C.I. seria TM, nr. 235925, CNP 2790822020061,         Str. Banatul Nr. 26, Et. P, înregistrată sub
eliberată de Pol. Timișoara la data de 13.12.2001.       nr. J35/415/1997, cod unic de înregistrare 9404479, care
  (112/1.386.399)                      a fost înregistrat sub nr. 66035 din 29.10.2009.
                                  (115/1.386.402)
         Societatea Comercială
         WORK FORCE - S.R.L.
                                        Societatea Comercială
           NOTIFICARE                         FLORI-CILIA - S.R.L.

  Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul               HOTĂRÂRE
Timiș notifică, în conformitate cu prevederile art. 204,
alin, (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu           A ADUNĂRII GENERALE A ASOCIAȚILOR
modificările și completările ulterioare, depunerea textului
                                 Subsemnata      FLORIAN    AURORA,    CNP
actualizat al actului constitutiv al societății comerciale
WORK FORCE S.R.L., cu sediul în Județul Timiș,         2650801354766, în calitate de asociat unic la
Municipiul Timișoara, Str. Eugeniu De Savoya Nr. 6,      S.C. FLORI-CILIA S.R.L., hotărăsc suspendarea
Ap. 9, înregistrată sub nr. J35/1214/2009, cod unic de     activității societății, pe o perioadă de 3 ani, începând cu
înregistrare 21519400, care a fost înregistrat sub       data de 1. octombrie 2009.
nr. 66028 din 29.10.2009.                     TIMIȘOARA 1.10.2009.
  (113/1.386.400)                        (116/1.386.403)
            MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 5754/9.XI.2009                 27

        Societatea Comercială              câte 10 lei fiecare, în valoare totală de 180 lei, pe care le
       LUCIAN COMPANY - S.R.L.              deține în societate, aport în numerar depus la bancă,
                                reprezentând 90 % din capitalul social total, către celalalt
           HOTĂRÂREA                 asociat al societății; d-l GĂINĂ CRISTIAN-ILIUȚĂ, care
                                devine astfel asociat unic al societății, conform
  ADUNĂRII GENERALE A ASOCIATULUI UNIC AL           contractului de cesiune a părților sociale.
                                  Cesiunea părților sociale se face la valoarea inițială a
     S.C. LUCIAN COMPANY S.R.L.               părților sociale.
   STATUTARĂ ȘI LEGALĂ CONSTITUITĂ                Art. 2. În urma cesionării, capitalul social total subscris
      DIN DATA DE 27.10.2009               rămâne nemodificat la 200 lei, împărțiți în 20 de părți
                                sociale a câte 10 lei fiecare, numerotate de la 1 la 20,
  Adunarea generală a asociaților, statutară și legală    aport în numerar al asociaților, depus la bancă.
constituită a S.C. LUCIAN COMPANY S.R.L. cu sediul         Art. 3. Societatea va funcționa în continuare ca o
social în Moravita, nr. 42, camera 1, jud. Timiș,        societate comercială cu asociat unic în persoană
înmatriculată la Registrul Comerțului sub            asociatului GĂINĂ CRISTIAN-ILIUȚĂ care va deține
nr. J35/520/2008, CUI 23286956, s-a întrunit în         20 părți sociale a câte 10 lei fiecare, numerotate de la
conformitate cu prevederile Legii 31/1990, republicată la    1 la 20 în valoare totală de 200 lei reprezentând 100 %
adunarea generală participă asociatul unic, COTORA       din capitalul social.
                                  Art. 4. Societatea va fi administrată în continuare de
LUCIAN, cetățean român, născut la data de 03.04.1975,      către asociatul GĂINĂ CRISTIAN-ILIUȚĂ, preluând
în com. Bratovoești, jud. Dolj, cu domiciliul în sat Moravita  astfel atribuțiile Adunării Generale a Asociaților.
(com. Moravita), nr. 54, jud. Timiș identificat cu Carte de     Art. 5. Se schimbă sediul social al societății de la
Identitate, seria TM, nr. 776220 eliberată de către       adresa din Timișoara, str. Simion Bărnuțiu, nr. 62, et. 8,
SPCLEP Deta la data de 02.10.2009, având            camera 3, jud. Timiș, la adresa din comuna Pișchia, sat
CNP 1750403163223, hotărând următoarele :            Murani nr. 286, camera 1, CF nr. 400217, jud. Timiș.
  Art. Unic: Completarea obiectului secundar de          Art. 6. Se modifică denumirea societății din
                                S.C. G.F.G.- GAPA FINANCE & GUARANTIES
activitate cu codul CAEN 4711 Comerț cu amănuntul în      BROKER S.R.L., în S.C. G.F.G.- GAPA FINANCE &
magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de       GUARANTIES S.R.L.
produse alimentare, băuturi și tutun.                Art. 7. Se modifică obiectul principal de activitate al
                                societății în sensul că se renunță la Codul Caen principal
  (117/1.386.404)                       existent și se introduce ca activitate principală Cod Caen:
                                  7022 - Activități de consultanță pentru afaceri și
        Societatea Comercială              management
                                  Art. 8. Se renunță la obiectele secundare de activitate
       LUCIAN COMPANY - S.R.L.              existente și se introduc următoarele obiecte de activitate
                                secundare:
            NOTIFICARE                  5510 - Hoteluri și alte facilități de cazare similare;
  Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul      5520 - Facilități de cazare pentru vacanțe și perioade
                                de scurtă durată;
Timiș notifică, în conformitate cu prevederile art. 204,      5530 - Parcuri pentru rulote, campinguri și tabere;
alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu          5590 - Alte servicii de cazare;
modificările și completările ulterioare, depunerea textului     5610 - Restaurante;
actualizat al actului constitutiv al societății comerciale     5621 - Activități de alimentație (catering) pentru
LUCIAN COMPANY S.R.L., cu sediul în Județul Timiș,       evenimente;
Moravita, Com. Moravita, înregistrată sub nr.            5630 - Baruri și alte activități de servire a băuturilor;
J35/520/2008, cod unic de înregistrare 23286956, care a       6810 - Cumpărarea și vânzarea de bunuri imobiliare
                                proprii;
fost înregistrat sub nr. 66047 din 29.10.2009.           6820 - închirierea și subînchirierea bunurilor
  (118/1.386.405)                       imobiliare proprii sau;
                                  6831 - Agenții imobiliare;
                                  9602 - Coafură și alte activități de înfrumusețare.
       Societatea Comercială                 Art. 9. Se împuternicește d-na Schieszer Anda
 G.F.G. - GAPA FINANCE & GUARANTIES - S.R.L.          Alexandra, domiciliată în Timișoara, str. M. O. Munteanu,
                                bl. C8, ap. 6, et. 2, identificată cu C.I., seria TM,
     HOTĂRÂRE A.G.A NR. 1 /27,10.2009            nr. 495441, în vederea depunerii, ridicării de acte la și de
                                la O.R.C. Timiș.
  În baza Legii 31/1990, modificată și republicată, a       Art. 10. Celelalte clauze rămân neschimbate.
contractului de cesiune de părți sociale din data de        În acest sens se vor face toate demersurile necesare
27.10.2009, și a prevederilor actului constitutiv al      pentru înregistrarea la Oficiul Registrului Comerțului de
societății S.C. G.F.G.- GAPA FIN ANCE & GUAR ANTIES       pe lângă Tribunalul Timiș a modificărilor aduse actelor de
BROKER S.R.L., asociații S.C. GAPA S.R.L., și          constituire ale societății, prin încheierea unui act
d-l GĂINĂ CRISTIAN-ILIUȚĂ, au hotărât următoarele:       constitutiv actualizat cu încheiere de autentificare,
  Art. 1. Retragerea din societate a asociatului       încheiere de dată certă sau sub semnătură privată,
S.C. GAPA S.R.L., și cesionarea celor 18 părți sociale a    inclusiv publicarea la Monitorul Oficial.
  28         MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 5754/9.XI.2009
  Prezenta Hotărâre A.G.A a fost adoptată astăzi,               Societatea Comercială
27.10.2009, în 3 exemplare originale (trei), din care ( 2 )           GEO - OPREA - S.R.L.
exemplare pentru părți și un ( 1 ) exemplar pentru O.R.C.
Timiș.                                   HOTĂRÂREA NR. 1/26.10.2009
  (119/1.386.406)                        A ADUNĂRII GENERALE A ASOCIAȚILOR DE LA
                                    S.C. GEO OPREA S.R.L. TIMIȘOARA
       Societatea Comercială                Adunarea Generală a Asociaților de la S.C. ”Geo
 G.F.G. - GAPA FINANCE & GUARANTIES - S.R.L.          Oprea” S.R.L. Timișoara, legal și statutar constituită din
                                asociatul unic Ardelean Oprea Carmen, în ședința din
            NOTIFICARE                26.10.2009, a hotărât:
  Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul      Art. 1. Se schimbă sediul social al societății în
Timiș notifică, în conformitate cu prevederile art. 204,    localitatea Timișoara, Str. Palmierilor, nr. 35, înscris în
                                CF nr. 416303, Timișoara, nr. cadastral 3750, 3751,
alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu
                                conform Contractului de comodat încheiat la 01.10.2009.
modificările și completările ulterioare, depunerea textului
actualizat al actului constitutiv al societății comerciale     (123/1.386.410)
G.F.G.- GAPA FINANCE & GUAFRANTIES S.R.L., cu
sediul în Județul Timiș, Murani, Com. Pișchia, înregistrată           Societatea Comercială
sub nr. J35/1098/2009, cod unic de înregistrare                 GEO - OPREA - S.R.L.
25565272, care a fost înregistrat sub nr. 66048 din
29.10.2009.                                      NOTIFICARE
  (120/1.386.407)                        Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
                                Timiș notifică, în conformitate cu prevederile art. 204,
                                alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu
         Societatea Comercială             modificările și completările ulterioare, depunerea textului
         VERTEBREX - S.R.L.              actualizat al actului constitutiv al societății comerciale
                                GEO - OPREA S.R.L., cu sediul în Județul Timiș,
       HOTĂRÂRE NR. 1/20.10.2009             Municipiul Timișoara, Str. Palmierilor Nr. 35, înregistrată
  Subsemnatul NEGOESCU DAN, în calitate de asociat      sub nr. J35/1833/1992, cod unic de înregistrare 1803903,
unic al S.C. VERTEBREX S.R.L., hotărăsc:            care a fost înregistrat sub nr. 66054 din 29.10.2009.
  Art. 1. Se mută sediul social de la adresa Timișoara,      (124/1.386.411)
str. Orion, nr. 16, sc. D, et. 3, ap. 7, jud. Timiș la adresa
Moșnița Nouă, nr. 201/P, jud. Timiș, proprietate înscrisă
                                        Societatea Comercială
în CF cu nr. 400645.                               ALECMONIS - S.R.L.
  Prezenta HOTĂRÂRE a fost redactată azi,
20.10.2009.                                      HOTĂRÂRE,
  (121/1.386.408)                        Subsemnații Costin Cristian-Ion și Costin Monica,
                                asociați ai firmei S.C. ALECMONIS S.R.L., am hotărât de
                                comun acord ca începând din data de 01.11.2009 să
         Societatea Comercială             închidem punctul de lucru situat în localitatea Rovinita
         VERTEBREX - S.R.L.              Mare nr. 161, jud. Timiș.
                                  Timișoara, 21.10.2009.
            NOTIFICARE
                                  (125/1.386.412)
  Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
Timiș notifică, în conformitate cu prevederile art. 204,
alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu                Societatea Comercială
modificările și completările ulterioare, depunerea textului           GOTLOBEANA - S.R.L.
actualizat al actului constitutiv al societății comerciale
                                           HOTĂRÂREA
VERTEBREX S.R.L., cu sediul în Județul Timiș, Moșnița
Nouă, Com. Moșnița Nouă, înregistrată sub                ASOCIATULUI UNIC NR. 02/29.10.2009
nr. J35/2767/2006, cod unic de înregistrare 18992491,
                                  Subsemnatul BOROȘ ERWIN-DANIEL, cetățean
care a fost înregistrat sub nr. 66052 din 29.10.2009.
                                român, născut la 25.01.1975 în Sinnicolau Mare,
  (122/1.386.409)                       județul Timiș, domiciliat în sat Gottlob, com. Gottlob
            MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 5754/9.XI.2009                 29

nr. 150, județul Timiș, identificat cu CI, seria TM,       nominală de 10 lei (zece) fiecare, având o valoare
nr. 730591/27.02.2009, eliberată de SPCLEP Sinnic.        nominală totală de 80 lei (opt zeci) lui MIRCEA MARIUS.
Mare, CNP 1750125353941, asociat unic al societății, am        Art. 2. Subsemnatul MIRCEA MARIUS mă oblig să
hotărât:                             preiau prin cesiune de la MOGA SEBASTIAN THEODOR
  - Completarea obiectului de activitate astfel:        un număr de 8 părți sociale din capitalul social al
1629 Fabricarea altor produse din lemn; fabricarea        S.C. Adrenalin Racing S.R.L. cu o valoare nominală de
articolelor din plută, paie și din alte materiale vegetale    10 lei (zece) fiecare, având o valoare nominală totală de
împletite. 7731 Activități de închiriere și leasing cu mașini   80 lei (opt zeci).
și echipamente agricole.                       Art. 3. Subsemnatul MOGA SEBASTIAN THEODOR,
                                 în calitate de asociat la S.C. Adrenalin Racing S.R.L., mă
  (126/1.386.413)
                                 oblig sa cedez părțile sociale, în număr de 3, pe care le
                                 dețin din capitalul social al societății cu o valoare
         Societatea Comercială              nominală de 10 lei (zece) fiecare, având o valoare
         GOTLOBEANA - S.R.L.               nominală totală de 30 lei (trei zeci) lui MOGA TIBERIUS
                                 JOHANN.
            NOTIFICARE                   Art. 4. Subsemnatul MOGA TIBERIUS JOHANN mă
                                 oblig să preiau prin cesiune de la MOGA SEBASTIAN
  Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
                                 THEODOR un număr de 3 părți sociale din capitalul
Timiș notifică, în conformitate cu prevederile art. 204,
                                 social al S.C. Adrenalin Racing S.R.L. cu o valoare
alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu
                                 nominală de 10 lei (zece) fiecare, având o valoare
modificările și completările ulterioare, depunerea textului
                                 nominală totală de 30 lei (trei zeci).
actualizat al actului constitutiv al societății comerciale
                                   Art. 5. Capitalul social al societății este de 200 lei,
GOTLOBEANA S.R.L., cu sediul în Județul Timiș,
                                 împărțit 10 părți sociale a câte 10 lei fiecare, numerotate
Gottlob, Com. Gottlob, înregistrată sub nr. J35/217/2006,     de la 1 la 20 și el este împărțit astfel:
cod unic de înregistrare 18322920, care a fost înregistrat      MOGA SEBASTIAN THEODOR - deține 8 de părți
sub nr. 66060 din 29.10.2009.                   sociale a câte 10 lei fiecare, în valoare totală de 80 lei,
  (127/1.386.414)                        numerotate de la 1 la 8, reprezentând 40 % din capitalul
                                 social total.
                                   MIRCEA MARIUS - deține 8 de părți sociale a câte
        Societatea Comercială               10 lei fiecare, în valoare totală de 80 lei, numerotate de la
       ADRENALIN RACING - S.R.L.              9 la 16, reprezentând 40 % din capitalul social total.
                                   MOGA TIBERIUS JOHANN - deține 4 de părți sociale
        HOTĂRÂRE DIN 22.04.2009
                                 a câte 10 lei fiecare, în valoare totală de 40 lei,
  PĂRȚILE                            numerotate de la 17 la 20, reprezentând 20% din
  MOGA SEBASTIAN THEODOR, cetățean german,           capitalul social total.
născut la data de 07.02.1983, în Timișoara, jud. Timiș,        Art. 6. Cedenții își păstrează toate drepturile ce
domiciliat în Germania, localitatea Konigsbrunn,         decurg din calitatea de asociat al S.C. Adrenalione
str. Peter Dorfler, nr. 1 A identificat prin pașaport       Racing S.R.L. până la data semnării contractului de
nr. 927227132, eliberat de autoritățile germane la data de    cesiune.
23.07.2004, în calitate de asociat cedent;              Odată cu semnarea prezentului act, toate obligațiile și
  MOGA TIBERIUS JOHANN, cetățean german, născut         drepturile ce decurg din calitatea de asociat se transmit
la data de 13.03.1953, în Timișoara, jud. Timiș, domiciliat    cesionarului, acesta urmând să le exercite în mod
în Germania, orașul Konigsbrunn, str. Peter Dorfler, nr. 1,    nelimitat începând cu acest moment.
A, posesor al cărții de identitate nr. 927240033, eliberată      Încheiat azi, 22.04.2009, în 4 exemplare originale.
de autoritățile germane, la data de 23.12.2004, în calitate      (128/1.386.415)
de asociat cesionar;
  MIRCEA MARIUS, cetățean român, născut la data de
21.09.1969, în mun. Timișoara, jud. Timiș, domiciliat în             Societatea Comercială
Timișoara, str. Nicolae Iorga nr. 6, et. 4, ap. 14, jud. Timiș,        ADRENALIN RACING - S.R.L.
posesor a CI, seria TM, nr. 440219, eliberată de poliția
mun. Timișoara la data de 12.11.2004, CNP                        NOTIFICARE
1690921354729 în calitate de asociat cesionar.            Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
  În calitate de asociați au hotărât:              Timiș notifică, în conformitate cu prevederile art. 204,
  Art. 1. Subsemnatul MOGA SEBASTIAN THEODOR,          alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu
în calitate de asociat la S.C. Adrenalin Racing S.R.L., mă    modificările și completările ulterioare, depunerea textului
oblig să cedez părțile sociale, în număr de 8, pe care le     actualizat al actului constitutiv al societății comerciale
dețin din capitalul social al societății cu o valoare       ADRENALIN RACING S.R.L., cu sediul în Județul Timiș,
  30         MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 5754/9.XI.2009
Municipiul Timișoara, Str. Olanda Nr. 9, înregistrată sub          Societatea Comercială
nr. J35/3365/2007, cod unic de înregistrare 22395670,            DIGITAL DESIGN - S.R.L.
care a fost înregistrat sub nr. 66061 din 29.10.2009.
                                         HOTĂRÂREA
  (129/1.386.416)
                                  ADUNĂRII GENERALE A ASOCIAȚILOR
       Societatea Comercială                    NR. 2 DIN 28.10.2009
     DENIS & ALICE COMPANY - S.R.L.                 LA ACTUL CONSTITUTIV AL
                                    S.C. DIGITAL DESIGN S.R.L.
     HOTĂRÂREA ASOCIATULUI UNIC                ÎNMATRICULATĂ LA O.R.C. TIMIȘ SUB
                                       NR. J35/1229/2005
          NR. 3/27.10.2009
                                Asociații societății:
  Subsemnatul PAULESCU DENIS-IONEL, în calitate        - BACIU OVIDIU-GAVRILA, cetățean român, născut
de asociat unic, am hotărât următoarele:          la data de 11.06.1982, în Hunedoara, județul Hunedoara,
  Art. 1. Se deschide un punct de lucru în Lugoj,     domiciliat în Hunedoara str. Constantin Brâncuși nr. 10,
Str. Comuna din Paris, Nr. 1, Ap. 5, jud. Timiș, imobil   ap. 12, județul Hunedoara, identificat cu CI, seria HD,
înscris în CF nr. 400092-C1-U5 (provenit din conversia   nr. 439725/24.09.2008, eliberată SPCLEP Hunedoara,
pe hârtie a CF 494/V)- Lugoj, nr. Top 535-536/a/2/b/V.   CNP 1820611204962, și
  Prezenta Hotărâre a fost încheiată în 6 (șase)        - DONCA GABRIEL-ALIN, cetățean român, născut la
exemplare, la Lugoj.                    data de 17.06.1981, în Deva, județul Hunedoara,
                              domiciliat în Orăștie str. Car. Mureșul bl. 23, sc. B, et. 3,
  (130/1.386.417)
                              ap. 20, județul Hunedoara, identificat cu CI, seria HD,
                              nr. 293956/06.09.2005, eliberată de SPCLEP Orăștie,
        Societatea Comercială            CNP 1810617205583;
        SNIPER CLUB - S.R.L.              În data de 28.10.2009, am hotărât următoarele:
                                Art. 1. - Suspendarea temporară a activității
       DECIZIA ASOCIATULUI UNIC            S.C. DIGITAL DESIGN S.R.L pe o perioadă de 3 (trei)
                              ani, începând cu data de 28.10.2009 până în data de
         NR. 1 DIN 30.09.2009            27.10.2012.
  Subsemnatul ȘTEFĂNESCU MIHAI, domiciliat în         Încheiată, redactată și semnată azi, 28.10.2009 în
Lugoj, str. 13 DECEMBRIE, nr. 23, jud. Timiș, identificat  4 (patru) exemplare originale.
cu CI, seria TM, nr. 591407, CNP 1.3860301351614,        În baza acestei hotărâri se vor îndeplini formalitățile
eliberată de SPCLEP Lugoj la data de 16.04.2007 în     de înregistrare și publicare la Oficiul Registrului
calitate de asociat unic al S.C. “SNIPER CLUB“ S.R.L.,   Comerțului de pe lângă Tribunalul Timiș.
am hotărât:                           (133/1.386.420)
  ● Suspendarea activității societății comerciale
  S.C. “SNIPER CLUB” S.R.L., pe o durată de 3 (trei)
ani, începând cu data de 01.10.2009 și până la               Societatea Comercială
                                     ALFA PUBLISHING - S.R.L.
30.09.2012.
  Adoptată astăzi, 30.09.2009, în Lugoj și redactată în
                                         HOTĂRÂREA
trei exemplare originale.
  (131/1.386.418)                         ADUNĂRII GENERALE A ASOCIAȚILOR
                                       NR. 02/29.10.2009
       Societatea Comercială               Subsemnații PEȚAN TUDOR-DENUȚ, cetățean
     PANAITE TRANS MARFIND - S.R.L.           român, născut la 18.07.1953 în Oradea, județul Bihor,
                              domiciliat în Timișoara str. Soroca nr. 8, et. 3, ap. 12,
    HOTĂRÂREA A.G.A .NR. 02/29.10.2009         județul Timiș, identificat cu CI, seria TM,
                              nr. 419779/02.08.2004, eliberată de Mun. Timișoara,
  Dl. Panaite Neculai, în calitate de asociat unic al
                              CNP 1530718354818, PEȚAN MIRELA-DANA, cetățean
S.C. Panaite Trans Marfind S.R.L., cu sediul în Moșnița
                              român, născută la 31.05.1953 în Lugoj, județul Timiș,
Nouă, nr. 232A, județ Timiș, J35/2978/1994,
                              domiciliată în Timișoara str. Soroca nr. 8, bl. 48, et. 3,
CUI 6443252, decide suspendarea activității societății ca
                              ap. 12, județul Timiș, identificată cu CI, seria TM,
urmare a dificultăților economice, pe o perioadă de 3 ani
                              nr. 663655/11.04.2008, eliberată de SPCLEP Timișoara,
începând cu 01.11.2009.
                              CNP 2530531354750, PEȚAN ALEXANDRU-SORIN,
  (132/1.386.419)                     cetățean român, născut la 08.03.1983 în Timișoara,
            MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 5754/9.XI.2009                 31

județul Timiș, domiciliat în Timișoara str. Soroca nr. 8,             Societatea Comercială
ap. 12, județul Timiș, identificat posesor al CI, seria TM,           ALFA PUBLISHING - S.R.L.
nr. 341824/31.07.2003, eliberată de Mun. Timișoara,
CNP 1830308350043 reprezentat prin mandatara                      NOTIFICARE
PEȚAN MIRELA-DANA, cetățean român, născută la            Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
31.05.1953 în Lugoj, județul Timiș, domiciliată în        Timiș notifică, în conformitate cu prevederile art. 204,
Timișoara str. Soroca nr. 8, bl. 48, et. 3, ap. 12, județul   alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu
Timiș, identificată cu CI, seria TM, nr. 663655/         modificările și completările ulterioare, depunerea textului
11.04.2008, eliberată de SPCLEP Timișoara,            actualizat al actului constitutiv al societății comerciale
CNP 2530531354750, conform procurii speciale           ALFA PUBLISHING S.R.L., cu sediul în Județul Timiș,
autentificată sub nr. 1810/13.08.2007 de notar public      Municipiul Timișoara, Calea Aradului Nr. 15a, înregistrată
Greu Luminița și MOODY(fosta PEȚAN) DANIELA-           sub nr. J35/2069/2002, cod unic de înregistrare
                                 15088770, care a fost înregistrat sub nr. 66088 din
IRINA, cetățean român, născută la 30.12.1978 în
                                 29.10.2009.
Timișoara, județul Timiș, domiciliată în S.U.A., posesoare
a CI, seria TM, nr. 234700/10.12.2001, eliberată de         (135/1.386.422)
Mun. Timișoara, CNP 2781230354761, reprezentată prin
mandatara PEȚAN MIRELA-DANA, cetățean român,                    Societatea Comercială
născută la 31.05.1953 în Lugoj, județul Timiș, domiciliată            LIVIO PRODILIN - S.R.L.
în Timișoara str. Soroca nr. 8, bl. 48, et. 3, ap. 12, județul
Timiș, identificată cu CI, seria TM, nr. 663655/              HOTĂRÂTREA NR. 1 DIN 26.10.2009
11.04.2008, eliberată de SPCLEP Timișoara,              Asociat unic al S.C. Livio Prodilin S.R.L., d-l Ilin Liviu-
CNP 2530531354750, conform împuternicirii din          Daniel
29.09.2009, asociați ai societății, am hotărât:                     HOTĂRĂȘTE:
  1. Retragerea din societate a asociatei MOODY          Art. 1. Se schimbă sediul S.C. LIVIO PRODILIN S.R.L.
                                 la următoarea adresă: str. Andrei Șaguna nr. 3/A,
(fosta PEȚAN) DANIELA-IRINA, prin transmiterea totală      loc. Sânnicolau-Mare, jud. Timiș;
a celor 4 părți sociale în valoare totală de 40 lei ce le      Art. 2. Se modifică activitatea principală a S.C. LIVIO
deține în cadrul societății astfel: către asociata PEȚAN     PRODILIN S.R.L. în:
MIRELA-DANA, cesionează 2 părți sociale în valoare          - Comerț cu amănuntul al fructelor și legumelor
totală de 20 lei și către asociatul PEȚAN TUDOR-         proaspete în magazine specializate - cod CAEN 4721;
                                   Art. 3. Adăugarea la activități secundare ale
DENUȚ, cesionează 2 părți sociale în valoare totală de      S.C. LIVIO PRODILIN S.R.L.:
20 lei, conform contractului de cesiune din 29.10.2009.       - Comerț cu amănuntul al pâinii, produselor de
  2. Asociații societății sunt: PEȚAN TUDOR-DENUȚ,       patiserie și produselor zaharoase, în magazine
PEȚAN MIRELA-DANA și PEȚAN ALEXANDRU-SORIN.           specializate - cod CAEN 4724;
  3. Capitalul social total rămâne neschimbat la suma       - Comerț cu amănuntul al altor produse alimentare, în
                                 magazine specializate - cod CAEN 4729.
de 200 lei, împărțit în 20 părți sociale egale a câte 10 lei     Art. 4. Prezenta hotărâre se comunică
RON fiecare, iar aportul asociaților la constituirea lui este  administratorului societății, care va lua măsuri de ducere
următorul: PEȚAN TUDOR-DENUȚ, deține 8 părți           la îndeplinire.
sociale în valoare totală de 80 lei, PEȚAN MIRELA-          (136/1.386.423)
DANA, deține 8 părți sociale în valoare totală de 80 lei,
PEȚAN ALEXANDRU-SORIN, deține 4 părți sociale în
valoare totală de 40 lei.                             Societatea Comercială
                                         LIVIO PRODILIN - S.R.L.
  4. Prelungirea duratei mandatului administratorului
PEȚAN MIRELA-DANA, pe o perioadă nelimitată, cu                     NOTIFICARE
puteri depline și nelimitate. Numirea ca administrator și a
                                  Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
asociatului PEȚAN TUDOR-DENUȚ, pe o perioadă
                                 Timiș notifică, în conformitate cu prevederile art. 204,
nelimitată, cu puteri depline și nelimitate. Administratorii   alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu
vor putea lucra independent unul față de celalalt.        modificările și completările ulterioare, depunerea textului
  5. Schimbarea sediului social pe adresa: Timișoara,     actualizat al actului constitutiv al societății comerciale
Cal. Aradului nr. 15A, județul Timiș, conform extras CF     LIVIO PRODILIN S.R.L., cu sediul în Județul Timiș,
                                 Oraș Sânnicolau Mare, Andrei Șaguna Nr. 3/a,
nr. 406585/Timișoara.
                                 înregistrată sub nr. J35/2746/1994, cod unic de
  6. Închiderea punctului de lucru din Timișoara,       înregistrare 6351477, care a fost înregistrat sub nr. 66099
P-ța 700, nr. 1, județul Timiș.                 din 29.10.2009.
  (134/1.386.421)                         (137/1.386.424)
  32           MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 5754/9.XI.2009
          Societatea Comercială                   cesionează către Julan Lazin Simona, cetățean român,
           DALMALINA - S.R.L.                    născută la 29.06.1969 în Timișoara, județul Timiș,
                                        domiciliată în Timișoara str. Gheorghe Doja nr. 12, ap. 3,
       HOTĂRÂREA ASOCIATULUI UNIC                    județul Timiș, identificată cu CI, seria TM,
                                        nr. 354852/27.09.2003, eliberată de Poliția Timișoara,
           NR. 125/01.10.2009                    CNP 2690629354748, în calitate de ASOCIAT
  Subsemnata MUTESCUL MARIA SILVEA, asociat                  CESIONAR, un număr de 7 părți sociale în valoare totală
unic al firmei S.C. DALMALINA S.R.L., prin prezenta, am            de 70 lei.
hotărât suspendarea activității firmei pe o perioadă de              Părțile au stabilit ca prețul fiecărei părți sociale cedate
3 ani începând cu 01.10.2009 până la 30.09.2012.                de către asociatul cedent Maran Tiberiu este în valoare
  Redactată astăzi, 01.10.2009, în 3 exemplare.                de 10 RON (zece Ron).
                                         În urma cesiunii, capitalul social al societății va avea
   (138/1.386.425)                              următoarea structură:
                                         JULAN LAZIN SIMONA va deține un număr de
          Societatea Comercială                    20 părți sociale egale, în valoare de 10 RON fiecare, cu o
          POST MORTEM - S.R.L.                    valoare totală de 200 RON, reprezentând 100 % din
                                        totalul capitalului social al societății.
             HOTĂRÂREA                        MARAN TIBERIU își pierde calitatea de asociat al
                                        societății și declară că în urma cesiunii de părți sociale nu
   ADUNĂRII GENERALE A ASOCIAȚILOR                     mai are nicio pretenție materială sau de altă natură de la
 SOCIETĂȚII COMERCIALE POST MORTEM S.R.L.                   societate. Se va întocmi în acest sens actul constitutiv
        NR. 2/27.10.2009                        actualizat.
                                         Redactată în 4 exemplare, Timișoara, 27.10.2009.
  Subsemnații asociați:
  JULAN-LAZIN SIMONA, cetățean român, născută la                  (139/1.386.426)
29.06.1969 în Timișoara, județul Timiș, domiciliată în
Timișoara str. Gheorghe Doja nr. 12, ap. 3, județul Timiș,
identificată cu CI, seria TM, nr. 354852/27.09.2003                         Societatea Comercială
eliberată de Poliția Timișoara, CNP 2690629354748;                          POST MORTEM - S.R.L.
  MARAN TIBERIU, cetățean român, născut la
16.11.1956 în Timișoara, județul Timiș, domiciliat în                            NOTIFICARE
Timișoara str. Ivanovici D. Mendeleev nr. 4, et. 10, ap. 42,            Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
județul Timiș, identificat cu CI, seria TM,                  Timiș notifică, în conformitate cu prevederile art. 204,
nr. 224633/16.10.2001, eliberată de Poliția Timișoara,             alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu
CNP 1561116354795;                               modificările și completările ulterioare, depunerea textului
  Au fost convocați astăzi, 27.10.2009, la ora 17:00, în           actualizat al actului constitutiv al societății comerciale
vederea reunirii în cadrul Adunării Generale a Adunării            POST MORTEM S.R.L., cu sediul în Județul Timiș,
Generale a Asociaților S.C. POST MORTEM S.R.L.                 Municipiul Timișoara, Str. Grigorescu Eremia Nr. 8,
  După o atentă dezbatere, în unanimitate asociaților            Ap. 9/b, înregistrată sub nr. J35/3737/2007, cod unic de
prezenți, au hotărât modificarea actelor constitutive ale
                                        înregistrare 22552588, care a fost înregistrat sub
societății după cum urmează:
                                        nr. 66112 din 29.10.2009.
  I. Cesionarea de părți sociale, după cum urmează:
  Maran Tiberiu, în calitate de asociat CEDENT,                  (140/1.386.427)
                      EDITOR: PARLAMENTUL ROMÂNIEI — CAMERA DEPUTAȚILOR

                „Monitorul Oficial“ R.A., Str. Parcului nr. 65, sectorul 1, București; C.I.F. RO427282,
          IBAN: RO55RNCB0082006711100001 Banca Comercială Română — S.A. — Sucursala „Unirea“ București                                                                &JUYDGY|396531|
        și IBAN: RO12TREZ7005069XXX000531 Direcția de Trezorerie și Contabilitate Publică a Municipiului București
                           (alocat numai persoanelor juridice bugetare)
           Tel. 021.318.51.29/150, fax 021.318.51.15, e-mail: marketing@ramo.ro, internet: www.monitoruloficial.ro
               Adresa pentru publicitate: Centrul pentru relații cu publicul, București, Șos. Panduri nr. 1,
            bloc P33, parter, sectorul 5, tel. 021.411.58.33 și 021.410.47.30, fax 021.410.77.36 și 021.410.47.23
                              Tiparul: „Monitorul Oficial“ R.A.

Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, nr. 5754/9.XI.2009 conține 32 de pagini.           Prețul: 6,40 lei     ISSN 1220–4889

								
To top