Docstoc

mof4_2009_5448

Document Sample
mof4_2009_5448 Powered By Docstoc
					                          PARTEA A IV-A
Anul 177 (XIX) — Nr. 5448                                      Miercuri, 21 octombrie 2009
                  PUBLICAȚII ALE AGENȚILOR ECONOMICI


         PUBLICAȚII ALE AGENȚILOR ECONOMICI
         Societatea Comercială               Art. 1. Suspendarea temporară a activității societății
         IRINA COM - S.R.L.               pe o perioadă de 3 (trei) ani, începând cu data de
                                 24.09.2009, până la data de 23.09.2012.
    ACT ADIȚIONAL S.C. IRINA COM S.R.L.             Art. 2. Restul prevederilor din actul constitutiv rămân
                                 neschimbate.
  Subsemnatul
  PICHIU ADRIAN, de cetățenie română, domiciliat în        (2/1.356.037)
Municipiul Iași, Sos. Nicolina, nr. 61, bl. 980, sc. B, ap. 4,
județ Iași, CNP1661124220042, identificat cu CI seria MX             Societatea Comercială
nr. 321429, eliberată de Pol. Iași, la data de 28/10/2002,           ADYS INTERCONT - S.R.L.
deținând un număr de 20 părți sociale, reprezentând
100 % din capitalul social al societății              ACT ADIȚIONAL S.C. ADYS INTERCONT S.R.L.
             DECIDE:                  Subsemnata
  Art. 1. Suspendarea temporară a activității societății      CĂPITANU MARIANA LOREDANA, de cetățenie
pe o perioadă de 3 (trei) ani, începând cu data de        română, domiciliată în Municipiul Vaslui, Str. Avântului,
23.09.2009 până la data de 22.09.2012.              bl. 51, sc. A, et. 2, ap. 10, județ Vaslui, CNP
                                 2840109374518, identificată cu CI seria VS
  (1/1.356.036)                        nr. 339837, eliberată de Pol. Vaslui, la data
                                 de 16/10/2007, deținând un număr de 20 părți sociale,
                                 reprezentând 100 % din capitalul social al societății
         Societatea Comercială
                                               DECIDE:
         FLORIDA IMOB - S.R.L.
                                   Art. 1. Retragerea din calitate de asociat al societății a
                                 doamnei CĂPITANU MARIANA LOREDANA, prin
   ACT ADIȚIONAL S.C. FLORIDA IMOB S.R.L.
                                 cesionarea, conform contractului de cesiune părți sociale
  Subsemnații GĂINUȚĂ CRISTIAN, domiciliat în         nr. 481/18.09.2009, autentificat la BNP Kamelia Norocea
Sat Miroslava, Comuna Miroslava, județ Iași,           și Daniela Cremenițchi din Iași, a 20 părți sociale în
CNP 1710510221194, identificat cu CI seria MX          valoare de 200 lei către doamna HOGAȘ VERONICA,
nr. 495647, eliberată de Mun. Iași, la data de 07/10/2004    din aportul său la capitalul social, însemnând aportul său
                                 total la capitalul social, În urma cesiunii, capitalul social
și GĂINUȚA CĂTĂLINA, domiciliată în Municipiul Iași,
                                 total al societății este de 200 lei fiind împărțit într-un
Șos. Națională, nr. 46C, bl. E4, sc. A, ap. 2, județ Iași,
                                 număr de 20 părți sociale, cu o valoare nominală de
CNP 2680604221241, identificată cu CI seria MX          10 lei/parte socială și deținut de către asociați astfel:
nr. 669096, eliberată de SPCLEP Iași, la data de           a. HOGAȘ VERONICA, aport la capitalul 100 %,
26/04/2007, în calitate de asociați ai S.C. FLORIDA       reprezentând un număr de 20 părți sociale, cu o valoare
IMOB S.R.L., am hotărât:                     nominală de 10 lei/parte socială și în valoare totală
  2          MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 5448/21.X.2009
de 200 lei, participare la profit 100 % și participare la    fiecare și valoare totală de 70 lei domnului STAN
pierderi 100 %;                         BOGDAN-MARIUS, domiciliat în Iași, Str. Strămoșilor, nr.
  Art. 2. Retragerea din funcția de administrator a      23, bl. DE8, et. 2, ap. 4, județul Iași, posesorul CI seria
societății a doamnei CĂPITANU MARIANA LOREDANA          MX nr. 516036/ Pol. Iași/2005, CNP 1820111226815,
și numirea în această funcție a doamnei HOGAȘ          cetățean român, născut în Iași, Jud. Iași/11.01.1982,
VERONICA, care va avea puteri depline de reprezentare      doamna ICHIM ELENA-ALINA (fost HORTOLOMEI)
și administrare.                         cesionează 7 părți sociale în valoare nominală de
  Art. 3. Deschiderea unui punct de lucru al societății în   10 lei și valoare totală de 70 lei domnului STAN
Iași, Str. Bucium, nr. 34, bl. A1-2, sc. B, parter, jud. Iași.  BOGDAN-MARIUS. Domnul MIHAI MARIUS-SERGIU
  Art. 4. Restrângerea obiectului de activitate al       cesionează 7 părți sociale în valoare nominală de 10 lei
societății cu următoarele activități: 7810 - Activități ale   și valoare totală de 70 lei domnului FRUNZA
                                 GHEORGHE, domiciliat în Iași, Str. Musatini, nr. 55,
agențiilor de plasare a forței de muncă, 7820 - Activități
                                 bl. R2, et. 1, ap. 3, județul Iași, posesorul CI seria MX
de contractare, pe baze temporare, a personalului,
                                 nr. 405935/ Pol. Iași/2003, CNP 1790214221210,
7830 - Servicii de furnizare și management a forței de muncă.  cetățean român, născut în Iași, Jud. Iași/l4.02.1979.
  Art. 5. Restul prevederilor din actul constitutiv rămân   Capitalul societăți va avea aceiași valoare, respectiv,
neschimbate.                           210 ron și va fi atribuit astfel: STAN BOGDAN-MARIUS
  (3/1.356.038)                        14 p.s. 140 RON 66,67%
                                   FRUNZA GHEORGHE 7 p.s. 70 RON 33,33%
                                   Domnii ICHIM IONUT-BOGDANEL, ICHIM ELENA-
        Societatea Comercială              ALINA (fost HORTOLOMEI), MIHAI MARIUS-SERGIU
        ADYS INTERCONT - S.R.L.              se retrag și nu vor mai avea nici o calitate în societate, de
                                 asemeni ei nu vor mai avea nici o obligație față de
            NOTIFICARE                societate și nici societatea față de ei.
  Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul      Doamna ICHIM ELENA-ALINA(fost HORTOLOMEI)
Iași notifică, în conformitate cu prevederile art. 204,     se retrage din calitatea de administrator.
alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu           Administrator va deveni domnul STAN
modificările și completările ulterioare, depunerea textului   BOGDAN-MARIUS
actualizat al actului constitutiv al societății comerciale      2. Schimbare date de identificare asociat.
ADYS INTERCONT S.R.L., cu sediul în SAT DANCU,            (5/1.356.040)
COMUNA HOLBOCA, județ Iași, bloc B1, scara A, etaj P,
înregistrată sub nr. J22/864/2006, cod unic de
înregistrare 18561677, care a fost înregistrat sub                Societatea Comercială
nr. 73079 din 24.09.2009.                             RUSTIC-ETNO - S.R.L.

  (4/1.356.039)                                    NOTIFICARE
                                   Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
         Societatea Comercială              Iași notifică, în conformitate cu prevederile art. 204,
         RUSTIC-ETNO - S.R.L.              alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu
                                 modificările și completările ulterioare, depunerea textului
  ACT ADIȚIONAL AL S.C. RUSTIC-ETNO S.R.L.           actualizat al actului constitutiv al societății comerciale
  Subsemnații ICHIM IONUT-BOGDANEL, domiciliat în        RUSTIC-ETNO S.R.L., cu sediul în SAT POTÂNGENI,
Iași, Str. Prof. I. Simionescu, nr. 24, bl. K2, et. 1, ap. 5,  COMUNA MOVILENI, județ Iași, nr. -, înregistrată sub
identificat cu CI, seria, MX, nr. 432017/pol. Iași/2004,     nr. J22/1567/2005, cod unic de înregistrare 17677895,
CNP1791205221261,        ICHIM   ELENA-ALINA     care a fost înregistrat sub nr. 73095 din 24.09.2009.
(fost HORTOLOMEI), domiciliată în Iași, Str. Prof. I.
Simionescu, nr. 24, bl. K2, et. 1, ap. 5, identificată cu      (6/1.356.041)
CI, seria, MX, nr. 583834/pol. Iași/2006,
CNP 2830611226741, MIHAI MARIUS-SERGIU,                      Societatea Comercială
domiciliat în Iași, Str. Prof. I. Simionescu, nr. 24, bl. K2,            CIORCI - S.R.L.
et. 4, ap. 19, identificat cu CI, seria, MX, nr. 655476,
CNP 1750920221242 în calitate de asociați la                ACT ADIȚIONAL NR. 2/01.09.2009
S.C. RUSTIC-ETNO S.R.L cu sediul social în
Sat Potangeni, Com. Movileni, Iași, înregistrată la         LA ACTUL CONSTITUTIV AL S.C. CIORCI S.R.L.
Registrul Comerțului sub nr. J22/l567/2005,
C.U.I. 17677895, în conformitate cu Legea nr. 31/1990        Subsemnatul CIORCILĂ MARIUS-GABRIEL, născut
privind societățile comerciale,republicată, am hotărât:     la data de 06.04.1975, com. Hangu, jud. Neamț, cu
  1. Domnul ICHIM IONUT-BOGDANEL cesionează la         cetățenie română, domiciliat în Hîrlau, str. Petru Rares,
valoarea nominală 7 părți sociale în valoare de 10 lei      nr. 36, jud. Iași, identificat cu C.I. seria M.X.
            MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 5448/21.X.2009                      3

nr. 501823/2004/Pol. Hîrlau, în calitate de unic asociat al             Societatea Comercială
S.C. “CIORCI” S.R.L., cu sediul în Hîrlau,                   INEDIT ROM CONSTRUCT - S.R.L.
str. Petru Rares, nr. 29, jud. Iași, înregistrată la Registrul
Comerțului sub nr. J22/2349/1994, C.U.I. 6403819, în                    ACT ADIȚIONAL
conformitate cu prevederile art. 199 din Legea
                                       S.C. INEDIT ROM CONSTRUCT S.R.L.
nr. 31/1990, republicată așa cum a fost modificată și a
Legii nr. 359/2004 cu modificările și completările          Subsemnatul
ulterioare modifică actul constitutiv al societății astfel:      BRINZA GABRIEL, de cetățenie română, domiciliat în
  1) Reluarea activității S.C. CIORCI S.R.L. începând      Municipiul Iași, Str. Stindardului, nr. 7, bl. H3, sc. A, et. 2,
cu data de 01.09.2009.                       ap. 12, județ Iași, CNP1770824221254, identificat cu CI,
  2) Celelalte prevederi ale actului constitutiv rămân      seria MX nr. 149302, eliberată de Pol. Iași, la data
                                  de 12/09/2000, deținând un număr de 30 părți sociale,
nemodificate.
                                  reprezentând 100 % din capitalul social al societății
  (7/1.356.042)                                       DECIDE:
                                   Art. 1. Suspendarea temporară a activității
                                  societății pe o perioadă de 3 (trei) ani, începând cu data
         Societatea Comercială
                                  de 21.09.2009 până la data de 20.09.2012.
         FAST PROIECT - S.R.L.
                                    (10/1.356.045)
   ACT ADIȚIONAL S.C. FAST PROIECT S.R.L.
  Subsemnatul                                   Societatea Comercială
  ILIESCU CONSTANTIN RĂZVAN, de cetățenie                    CĂTĂLIN EURO 2007 - S.R.L.
română, domiciliat în Municipiul Iași, Str. Bacinschi,
nr. 6, bl. CL1, sc. 2, et. 1, ap. 4, județ Iași,                      ACT ADIȚIONAL
CNP 1780821221211, identificat cu CI, seria MX
                                        S.C. CĂTĂLIN EURO 2007 S.R.L.
nr. 364256, eliberată de Pol. Iași, la data de 18/04/2003,
deținând un număr de 20 părți sociale, reprezentând          Subsemnata
100 % din capitalul social al societății                SACU PETRONELA LILIANA, de cetățenie română,
              DECIDE:                domiciliată în Municipiul Iași, Str. Ciurchi, nr. 121C, bl. Q2, sc. A,
  Art. 1. Mutarea sediului social al societății din       et. 1, ap. 4, județ Iași, CNP 2800620226707, identificată
Municipiul Iași, Str. Bacinschi nr. 6, bl. CL1, et. 1, ap. 4,   cu CI, seria MX nr. 187842, eliberată de Pol. Iași, la data
                                  de 05/03/2001, deținând un număr de 20 părți sociale,
județ. Iași, în Municipiul Iași, Str. Prof. A. Șesan nr. 10,
                                  reprezentând 100 % din capitalul social al societății
bl. H3-6, et. 4, ap. 18, județ Iași.
                                                 DECIDE:
  Art. 2. Restul prevederilor din actul constitutiv rămân
                                    Art. 1. Asocierea - cooptarea în calitatea de asociat
neschimbate.
                                  unic a domnului NALBARIU FLORIN VALENTIN,
  (8/1.356.043)                         cetățean român, domiciliat în Iași, str. Gîndu nr. 4,
                                  județ Iași, CNP 1780326221251, identificat cu CI.
                                  seria MX nr. 705422, eliberată de SPCLEP Iași, la data
         Societatea Comercială               de 24.10.2007, prin cesionarea, la valoare nominală,
         FAST PROIECT - S.R.L.               conform contractului de cesiune nr. 2226/ 16.09.2009,
                                  autentificat la B.N.P. Daniela Bădărău, a 20 părți sociale
            NOTIFICARE
                                  în valoare de 200 lei de către doamna SACU
  Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul     PETRONELA LILIANA, reprezentând aportul ei total la
Iași notifică, în conformitate cu prevederile art. 204,      capitalul social, după care aceasta se retrage și declară
alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu          că nu mai are nicio pretenție privind societatea.
modificările și completările ulterioare, depunerea textului      în urma cesiunii, capitalul social total al societății este
actualizat al actului constitutiv al societății comerciale     de 200.00 lei, fiind împărțit într-un număr de 20 părți
FAST PROIECT S.R.L., cu sediul în MUNICIPIUL Iași,         sociale, cu o valoare nominală de 10 lei/parte socială și
județ Iași, Str. PROF. A. ȘESAN, nr. 10, bloc H3-6,        deținut de către asociați astfel:
                                    NALBARIU FLORIN VALENTIN, aport la capitalul
scara H5, etaj 4, ap. 18, înregistrată sub nr. J22/547/2005, cod
                                  social 100%, reprezentând un număr de 20 părți sociale,
unic de înregistrare 17292538, care a fost înregistrat sub
                                  cu o valoare nominală de 10 lei/parte socială și în valoare
nr. 73128 din 24.09.2009.
                                  totală de 200 lei, participare la profit 100 % și participare
  (9/1.356.044)                         la pierderi 100 %;
  4          MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 5448/21.X.2009
  Art. 2. Retragerea din funcția de administrator a               Societatea Comercială
doamnei SACU PETRONELA LILIANA și numirea în                  SUPER MARIO 2001 - S.R.L.
această funcție a domnului NALBARIU FLORIN
VALENTIN, care va administra societatea nelimitat, cu             ACT ADIȚIONAL DIN 01.05.2009
puteri depline.                            Subsemnații Lupu Mariana domiciliat în Iași
  Art. 3. Restul prevederilor din actul constitutiv rămân    str. Eternitate nr. 96, blc. Y1, sc. B, Etj. 7, ap. 48,
neschimbate.                           cu CI M.X.524317 CNP 2740417220039 și Lupu Gianina
  (11/1.356.046)                        Georgeta domiciliat în Iași Str. Ciurchi nr. 113, bl. F2,
                                 sc. A, etj. 2, ap. 2, cu CI M.X. 396559
                                 CNP 2680729221178 în calități de asociați la
        Societatea Comercială               S.C. Super Mario 2001 S.R.L. cu sediul în Iași
       CĂTĂLIN EURO 2007 - S.R.L.             str. Stejar nr. 5, bl. G1, sc. C, ap. 2, cu J.22/2315 29.07.2008 am
                                 hotărât:
            NOTIFICARE
                                   1) Suspendarea activității pe o perioadă de 3 ani
  Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul    începând cu data de 01.05.2009.
Iași notifică, în conformitate cu prevederile art. 204,
                                   (14/1.356.049)
alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu
modificările și completările ulterioare, depunerea
textului actualizat al actului constitutiv al societății              Societatea Comercială
comerciale CĂTĂLIN EURO 2007 S.R.L., cu sediul în                  SERANTICA - S.R.L.
MUNICIPIUL Iași, județ Iași, Str. CIURCHI, nr. 121-C,
bloc Q2, scara A, etaj 1, ap. 4, înregistrată sub              ACT ADIȚIONAL NR. 1/08.09.2009
nr. J22/1493/2007, cod unic de înregistrare 21753958,
care a fost înregistrat sub nr. 73132 din 24.09.2009.      LA ACTUL CONSTITUTIV AL S.C. SERANTICA S.R.L.

  (12/1.356.047)                          Subsemnatul PANCOV SERGHEI, născut la data de
                                 11.11.1969, în localitatea Caiercan, Regiunea
                                 Crasnoiarsc, Rusia, de cetățenie moldoveana, domiciliat
        Societatea Comercială              în Moldova, localitatea Chișinău, str. Calea Ieșilor, nr. 61,
        DIACRIST & LIV - S.R.L.             bl. 1, et. 4, ap. 12, identificat cu PA, seria A, nr. 3278965,
                                 eliberat de Aut. Chișinău, la data de 11.10.2007, asociat
  ACT ADIȚIONAL NR. 2 DIN DATA DE 23.09. 2009          unic și administrator al S.C. SERANTICA S.R.L., cu
                                 sediul social în Vaslui, str. Metalurgiei, nr. 2,
       AL S.C. DIACRIST & LIV S.R.L.
                                 (corp clădire CI 1), jud. Vaslui, înregistrată la ORC
  Subsemnații Adamachi Diana-Marluca, cetățean         sub nr. J37/287/2009, C.U.I. 25807244, în conformitate
român, născută în Iași, domiciliată în Iași, str. Canta,     cu prevederile art. 199 din Legea nr. 31/1990,
nr. 1, bl. Dl, sc. B, ap. 4, județul Iași, identificată cu CI,  republicată, așa cum a fost modificată, a Legii
seria MX, nr. 316119, eliberata de Politia            nr. 359/2004 cu modificările și completările ulterioare,
Mun. Iași/2.10.2002, având CNP 2870808226884 și         modifică actul constitutiv astfel:
Corbu Cristian cetățean român, născut în Constanta,         1) Sediul social va fi situat în Iași, Calea Chisinaului,
domiciliat în Constanta, str. Biruinței, nr. 9,         nr. 34, (CI 8 magazie), jud. Iași. În consecință, art. 3 din
județul Constanta, identificat cu CI, seria KT, nr. 081655,   actul constitutiv al societății se va modifica astfel:
eliberată de Poliția Mun. Constanta/06.10.1999, având        “Sediul societății este în Iași, Calea Chisinaului,
CNP 1811014134168 în calitate de asociați ai           nr. 34 (C18 magazie), jud. Iași.”.
S.C. DIACRIST & LIV S.R.L., cu sediul în Iași, str. Cânta,      2) Celelalte clauze ale actului constitutiv rămân
nr. 1, bl. Dl, sc. B, ap. 4, având număr de ordine în      nemodificate.
registrul comerțului J22/1024/2008 am hotărât, în baza
                                   (15/1.356.050)
art. 204, din Legea 31/1990 privind societățile
comerciale, completarea și modificarea actului constitutiv
al societății cu următoarele mențiuni:                       Societatea Comercială
  Art. 1 Închiderea punctelor de lucru sat Sinesti,                SERANTICA - S.R.L.
com. Sinesti, jud. Iași și în strada Grivitei F.N.,
spațiul nr. 4, jud. Constanta.                              NOTIFICARE
  Prezentul act adițional este întocmit în 4 exemplare       Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
originale, modifică, completează și face parte integrantă    Iași notifică, în conformitate cu prevederile art. 204,
din actul constitutiv al “DIACRIST & LIV” S.R.L.         alin (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările
  (13/1.356.048)                        și completările ulterioare, depunerea textului actualizat al
           MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 5448/21.X.2009                5

actului constitutiv al societății comerciale SERANTICA    nr. 412615, eliberată de Pol. Iași, la data de 17/10/2003,
S.R.L., cu sediul în Județul lași, Municipiul Iași, Calea   în calitate de asociat unic al S.C. AMI TURING S.R.L., am
Chișinăului nr. 34, înregistrată sub nr. J22/1641/2009,    hotărât:
cod unic de înregistrare 25807244, care a fost înregistrat    Art. 1. Înființarea a trei puncte de lucru situate în:
sub nr. 73235 din 25.09.2009.                 DOROHOI, B - Dul Victoriei nr. 3-5, bl. A1 ȘI A3, et. P,
                               județ Botoșani, în TECUCI, Str. Gh. Petrașcu nr. 46, bl. l4,
  (16/1.356.051)                      sc. 2, et. P, ap. 21, județ Galați și respectiv, în
                               BOTOȘANI, Str. Grivița nr. 37, bl. Z 17, sc. A, ap. 1,
        Societatea Comercială             județ Botoșani.
         S.R.CRIS - S.R.L.                Art. 2. Desființarea punctului de lucru situat
                               în DOROHOI, Str. Spiru Haret nr. 1, et. P, ap. 4,
           ACT ADIȚIONAL              județ Botoșani.
                                 Art. 3. Restul prevederilor din actul constitutiv rămân
  LA ACTELE CONSTITUTIVE ALE SOCIETĂȚII           neschimbate.
  Subsemnatul IACOB MARIAN, în calitate de asociat        (19/1.356.054)
unic al S.C. S.R.CRIS S.R.L., cu număr de înmatriculare
J22/80/1999 la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă           Societatea Comercială
Tribunalul Iași și cu sediul în Iași, B-dul Dacia nr. 2,            SENSO LIGHT - S.R.L.
Bl. D1-2, sc. B, et. 6/33, în conf. cu dis. art. 204,
din L. 31/90 -rep, am procedat la încheierea prezentului      ACT ADIȚIONAL S.C. SENSO LIGHT S.R.L.
act adițional prin care am hotărât modificarea actelor
                                 Subsemnata
constitutive astfel:
                                 BORZA MIOARA, de cetățenie română, domiciliată în
  Art. 1. Schimbarea sediului social în com. Dobrovăț,    Municipiul Iași, Str. Canta, nr. 38, bl. 531, sc. B, et. 4,
loc. Dobrovăț nr. 237, jud. Iași.               ap. 17, județ Iași, CNP 2740313330773, identificată
  Prezentul act adițional a fost redactat de avocat Diana  cu CI, seria MX nr. 307946, eliberată de Pol. Iași, la data
Popa, în trei exemplare și face parte integrantă din actele  de 29/08/2002, deținând un număr de 20 părți sociale,
constitutive ale S.C. S.R.CRIS S.R.L.             reprezentând 100 % din capitalul social al societății
  (17/1.356.052)                        DECIDE:
                                 Art. 1. Extinderea obiectului de activitate cu
                               următoarele activități:
        Societatea Comercială              2811: Fabricarea de motoare și turbine (cu excepția
         S.R.CRIS - S.R.L.              celor pentru avioane, autovehicule și motociclete).
                                 7112 Activități de inginerie și consultanță tehnică
           NOTIFICARE               legate de acestea
  Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul     2611: Fabricarea subansamblurilor electronice
Iași notifică, în conformitate cu prevederile art. 204,    (module).
alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu         2612: Fabricarea altor componente electronice.
                                 3511: Producția de energie electrică
modificările și completările ulterioare, depunerea textului
                                 9512: Repararea echipamentelor de comunicații
actualizat al actului constitutiv al societății comerciale
                                 9521: Repararea aparatelor electrocasnice, de uz
S.R.CRIS S.R.L., cu sediul în SAT DOBROVĂȚ,
                               casnic
COMUNA DOBROVĂȚ, județ Iași, nr. 237, înregistrată
                                 Art. 2. Înființarea unui punct de lucru situat în Iași,
sub nr. J22/80/1999, cod unic de înregistrare 11461620,    Str. Canta nr. 35, bl. 507, sc. A, et. P, ap. 1, județ Iași.
care a fost înregistrat sub nr. 73247 din 25.09.2009.
                                 (20/1.356.055)
  (18/1.356.053)

                                        Societatea Comercială
        Societatea Comercială                     SENSO LIGHT - S.R.L.
         AMI TURING - S.R.L.
                                          NOTIFICARE
    ACT ADIȚIONAL S.C. AMI TURING S.R.L.
                                 Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
  Subsemnata IACOMI ALINA PETRINA, de cetățenie       Iași notifică, în conformitate cu prevederile art. 204,
română, domiciliată în Municipiul Iași, Str. Columnei,    alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu
nr. 1, bl. SF1, sc. A, et. 2, ap. 3, județ Iași,       modificările și completările ulterioare, depunerea
CNP 2800604226854, identificată cu CI, seria MX        statutului actualizat al societății comerciale SENSO
  6         MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 5448/21.X.2009
LIGHT S.R.L., cu sediul în MUNICIPIUL Iași, județ Iași,     Art. 2 Înființarea unui punct de lucru situat în Iași,
Str. CÂNTA, nr. 38, bloc 531, scara B, etaj 4, ap. 17,    Str. Costache Negri nr. 60, bl. C4, parter, județ Iași.
înregistrată sub nr. J22/733/2006, cod unic de          Art. 3 Înființarea unui punct de lucru situat în Iași, Piața
înregistrare 18515131, care a fost înregistrat sub      Voievozilor nr. 5, bl. A10, parter, județ Iași.
nr. 73292 din 25.09.2009.                    Art. 4 Modificarea datelor de identificare ale doamnei
  (21/1.356.056)                      DĂRĂBĂNEANU MIHAELA ELENA( fostă CURCĂ)
                                 Art. 5 Restul prevederilor din actul constitutiv rămân
                               neschimbate.
        Societatea Comercială
      AVE MARIA COMPANY - S.R.L.              (22/1.356.057)

           ACT ADIȚIONAL                      Societatea Comercială
                                      AVE MARIA COMPANY - S.R.L.
     S.C. AVE MARIA COMPANY S.R.L.
  Subsemnata                                     NOTIFICARE
  DĂRĂBĂNEANU MIHAELA ELENA( fostă CURCĂ),            Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
de cetățenie română, domiciliată în Municipiul Iași,     Iași notifică, în conformitate cu prevederile art. 204,
Șos. Națională, nr. 194, bl. D, sc. E, et. 3, ap. 10,     alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu
județ Iași, CNP 2740521221287, identificată cu CI,      modificările și completările ulterioare, depunerea
seria MX nr. 813583, eliberat de SPCLEP Iași, la data de   textului actualizat al actului constitutiv al societății
18.05.2009, deținând un număr de 100 părți sociale,      comerciale AVE MARIA COMPANY S.R.L., cu sediul în
reprezentând 100 % din capitalul social al societății     SAT VALEA ADÂNCĂ, COMUNA MIROSLAVA,
              DECIDE:              județ Iași, COMUNA MIROSLAVA, înregistrată sub
  Art. 1 Extinderea obiectului de activitate cu       nr. J22/233 8/2005, cod unic de înregistrare 17962980,
următoarele activități:                    care a fost înregistrat sub nr. 73293 din 25.09.2009.
  4791: Comerț cu amănuntul prin intermediul caselor
de comenzi sau prin Internet.                   (23/1.356.058)
  4799: Comerț cu amănuntul efectuat în afara
magazinelor, standurilor, chioșcurilor și piețelor.
                                        Societatea Comercială
  4321: Lucrări de instalații electrice.                     PARIJOC - S.R.L.
  4322: Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de
aer condiționat.                                  ACT ADIȚIONAL
  4329: Alte lucrări de instalații pentru construcții.
  4331: Lucrări de ipsoserie.                      LA STATUTUL S.C. PARIJOC S.R.L.
  4332: Lucrări de tâmplărie și dulgherie.
  4333: Lucrări de pardosire și placare a pereților.       Subscrisa S.C. PARIJOC S.R.L., cu sediul în Iași,
  4334: Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de    SOS. Nicolina, nr. 18, bl. 947, sc. B, et. 4 ap. 13, jud. Iași,
geamuri.                           înmatriculata la Registrul Comerțului sub
  4339: Alte lucrări de finisare.              nr. J22/3278/21.11.2007, C.U.I. RO 22787886, prin
  4611: Intermedieri în comerțul cu materii prime        1. Enache Mihaita, cetățean român, născută la data
agricole, animale vii, materii prime textile și cu      de 29.12.1987 în Mun. Galați, jud. Galați, domiciliată în
semifabricate.                        Iași, sos. Nicolina nr. 18, bl. 947, sc. B, et. 4 ap. 13
  4612: Intermedieri în comerțul cu combustibili,      identificat cu CI seria MX nr. 747850, eliberata de
minereuri, metale și produse chimice pentru industrie.    SPCLEP Iași la data de 30.05.2008, CNP 1871229170106 în
  4613: Intermedieri în comerțul cu material lemnos și    calitate de asociat la S.C. “PARIJOC” S.R.L.,
materiale de construcții.                     2. Enache Elena, cetățean român, născută la data de
  4614: Intermedieri în comerțul cu mașini,         16.12.1959 în comuna Tatarusi, jud. Iași, domiciliată în
echipamente industriale, nave și avioane.           Iași, sos. Nicolina nr. 18, bl. 947, sc. B, et. 4 ap. 13,
  4615: Intermedieri în comerțul cu mobilă, articole de   identificat cu CI seria MX nr. 049951, eliberată de
menaj și de fierărie.                     SPCLEP Iași la data de 17.03.1999, CNP 2591216170355 în
  4616: Intermedieri în comerțul cu textile, confecții din  calitate de asociat și administrator la S.C. “PARIJOC” S.R.L.
blană, încălțăminte și articole din piele.                        HOTĂRĂSC:
  4617: Intermedieri în comerțul cu produse alimentare,     - Cesionarea a 100% din părțile sociale ale
băuturi și tutun.                       S.C. PARIJOC S.R.L., la data de 24.09.2009, către
  4618: Intermedieri în comerțul specializat în vânzarea   Florea Razvan Liviu, născut la data de 13.11.1989, în
produselor cu caracter specific, n.c.a..           Municipiu Iași, județul Iași, domiciliat în Iași, Ale. Nicolina,
  4619: Intermedieri în comerțul cu produse diverse.     nr. 82, identificat prin C.I. seria MX nr. 690205/2007
           MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 5448/21.X.2009                    7

Pol. Iași, CNP 1891113226835, conform Contractului de               Societatea Comercială
cesiune nr. 96 /24.09.2009. Societatea rămânând a avea             INA GROUP IMPEX - S.R.L.
drept asociat unic și administrator pe Florea Razvan
Liviu. Schimbarea sediului social în: Iași, str. Ale.                  NOTIFICARE
Nicolina, nr. 82, jud. Iași, C1, parter.              Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
  Întocmit și redactat de către av. Florin Calistru, în    Iași notifică, în conformitate cu prevederile art. 204,
3 (trei) exemplare originale, astăzi, Cabinet de        alin (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările
Avocat - Florin Calistru cu sediul în Iași, str. Ghe.      și completările ulterioare, depunerea textului actualizat al
Ghibănescu, nr. 1 județul Iași.                 actului constitutiv al societății comerciale INA GROUP
  (24/1.356.059)                       IMPEX S.R.L., cu sediul în Județul lași, Municipiul Iași,
                                Str. Mr. Eremia Popescu nr. 15 bl. 329 sc. A et. P ap. 1,
                                înregistrată sub nr. J22/262/2001, cod unic de
         Societatea Comercială
                                înregistrare 13781353, care a fost înregistrat sub
          PARIJOC - S.R.L.
                                nr. 73317 din 28.09.2009.
            NOTIFICARE                  (27/1.356.062)
  Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
Iași notifică, în conformitate cu prevederile art. 204,              Societatea Comercială
alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, modificările și            SANTIS GYM - S.R.L.
completările ulterioare, depunerea textului actualizat
al actului constitutiv al societății comerciale                    ACT ADIȚIONAL
PARIJOC S.R.L., cu sediul în MUNICIPIUL Iași,
județ Iași, Aleea NICOLINA, nr. 82, bloc CI, etaj P,            LA ACTUL CONSTITUTIV AL
înregistrată sub nr. J22/3278/2007, cod unic de         S.C. SANTIS GYM S.R.L. ÎNCHEIAT AZI, 21.09.2009
înregistrare 22787886, care a fost înregistrat           Subsemnatul GRADINARU RADU, domiciliat în Iași,
sub nr. 73297 din 25.09.2009.                  Aleea Rozelor, nr. 24, bl. K2, sc. C, et. 1, ap. 6, identificat
  (25/1.356.060)                       prin C.I. seria M.X. nr. 160633/2000/ Poliția Iași, în
                                calitate de reprezentant al S.C. “SANTIS GYM “ S.R.L.,
                                cu sediul în Iași, Aleea Decebal, nr. 19, bloc C8, scara A,
        Societatea Comercială
                                etajul 2, ap. 12, județul Iași, înregistrată la
       INA GROUP IMPEX - S.R.L.
                                Registrul Comerțului sub nr. J 22 - 1546/2008, conform
  ACT ADIȚIONAL S.C. INA GROUP IMPEX S.R.L.          Legii nr. 31/ 1990, republicată, aduc la îndeplinire
                                hotărârea adunării generale a asociaților din 17.09.2009,
  Subsemnații VESEL CLAUDIA, de cetățenie română,       astfel:
domiciliată în Iași, Str. Eremia Popescu, nr. 15, bl. 329,     1. Deschiderea unui punct de lucru în Iași, strada Han
sc. A, et. P, ap. 1, județ Iași, CNP 2720506374087,       Tătar nr. 10, județul Iași.
identificată cu CI, seria MX nr. 119207, eliberată de Pol.     2. Închiderea punctului de lucru din Iași, bd. Poitiers
Iași, la data de 31/03/2000 și GEORGIOS PANAYIOTOU,       nr. 10, parter, județul Iași.
de cetățenie cipriot, cunoscător al limbii române,         Drept pentru care s-a încheiat prezentul act adițional
domiciliat în Limassol, Str. Ivicoy, nr. 15, identificat cu   în 3 exemplare, care face parte integrantă din actul
Pașaport nr. C343635, eliberat de Aut. Nicosia/CIPRU, la    constitutiv al S.C. “SANTIS GYM “ S.R.L..
data de 10/08/2001, asociați ai S.C. INA GROUP IMPEX S.R.L.,
am hotărât:                             (28/1.356.063)
  Art. 1. Extinderea obiectului de activitate cu
următoarele activități: 4110: Dezvoltare (promovare)                Societatea Comercială
imobiliară, 6810: Cumpărarea și vânzarea de bunuri                 NEW DESIGN - S.R.L.
imobiliare proprii, 6820: închirierea și subînchirierea
bunurilor imobiliare proprii sau închiriate.               ACT ADIȚIONAL NR. 2 DIN 24.09.2009
  Art. 2. La codul CAEN :7711, se adaugă sintagma
*fără leasing*.                             LA STATUTUL S.C. NEW DESIGN S.R.L.
  Art. 3. Desființarea punctului de lucru situat în Iași,     Subsemnații
B - Dul Tudor Vladimirescu, bl. BA1, județ Iași.
                                  1. SERBAN ALINA, născuta la data de 21.01.1982, în
  Art. 4. Restul prevederilor din actul constitutiv rămân
                                Iași, domiciliată în Str. Păcurari nr. 125, sc. A, ap. 1, jud. Iași,
neschimbate.
                                identificată cu C.I. MX-497325/19.10.2004/Poliția Iași,
  (26/1.356.061)                       CNP 2820121226812 și
  8          MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 5448/21.X.2009
  2. PRICOP OVIDIU, născut la data de 01.12.1979, în      cu CI seria MX nr. 243169/22.11.2001/Pol. Iași și
Iași, domiciliat în Str. Eternitate nr. 84B, bl. Z2-1, sc. C,   CARAIMAN GEORGE-PAUL, domiciliat în Iași,
et. 2, ap. 3, jud. Iași, identificat cu C.I.           Str. Voda Grigore Ghica, nr. 5, Jud. Iași,
MX-405475/24.09.2003/Poliția Iași, CNP 1791201227585, în     CNP 1740926221275, identificat cu CI seria MX
calitate de asociați ai S.C. NEW DESIGN S.R.L., cu        nr. 473640/01.07.2004/ Pol. Iași, în calitate de asociați ai
sediul în Iași, str. Vasile Lupu nr. 126, bl. D2, sc. A, et. 4,  S.C. EKO TERAPY S.R.L., cu sediul în Iași, Bld. N. Iorga,
ap. 3, jud. Iași, înregistrată la Registrul comerțului sub    nr. 41, bl. A-12, sc. A, et. 2, ap. 10, Jud. Iași, înregistrată
nr. J22/3113/2007, C.U.I. 226823 83, în conformitate cu      în Registrul Comerțului sub nr. J22/1114/2009,
disp. art. 204, din Legea nr. 31/1990, republicată, am      C.U.I. 25679188. de comun acord și în conformitate cu
hotărât modificarea statutului societății astfel:         dispozițiile art. 204, din Legea nr 31/1990 republicată, au
  1. - Reluarea activității societății începând din data    hotărât:
de 01.10.2009.                            1. Deschiderea unui punct de lucru în: Iași,
  2. - Schimbare sediu social în: Iași, str. Păcurari      B-dul. Tudor Vladimirescu, Jud. Iași.
nr. 125, sc. A, parter, ap. 1, jud. Iași.
                                   Drept pentru care s-a încheiat prezentul act adițional
  3. - Activitatea principala va fi:
                                 în 4 exemplare, care face parte integrantă din statutul
  • 649 - Alte activități de intermedieri financiare,
                                 S.C. EKO TERAPY S.R.L..
exclusiv activități de asigurări și fonduri de pensii
  6492 - Alte activități de creditare. (Acordarea de        (31/1.356.066)
credite cu primire de bunuri în gaj, respectiv amanetare
prin case de amanet. Activitățile înscrise în obiectul
                                         Societatea Comercială
secundar, altele decât cele de creditare vor fi efectuate
                                        SELECT LIVIA CONF - S.R.L.
numai în măsură în care sunt legate de activitatea de
creditare).
                                  ACT ADIȚIONAL S.C. SELECT LIVIA CONF S.R.L.
  4. - Restrângerea activității conform actului constitutiv
anexat.                               Subsemnata BEJENARIU LIVIEA, de cetățenie
  Prezentul act adițional a fost semnat în 4 (patru)      română, domiciliată în Municipiul Pașcani, Str. Veronica
exemplare originale, întocmit astăzi, 24.09.2009.         Miele, nr. 3, bl. C9, sc. A, ap. 14, județ Iași,
  (29/1.356.064)                        CNP 2620904224492, identificată cu CI, seria MX
                                 nr. 390758, eliberată de Pol. Pașcani, la data de
                                 05/08/2003, în calitate de asociat unic, în conformitate cu
         Societatea Comercială              dispozițiile art. 204, din Legea nr. 31/1990, republicată,
         NEW DESIGN - S.R.L.               am hotărât următoarele modificări:
                                   Art. 1. Se suspendă activitatea societății în perioada:
            NOTIFICARE
                                 18.09.2009-17.09.2012. Restul prevederilor din actul
  Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul     constitutiv rămân neschimbate.
Iași notifică, în conformitate cu prevederile art. 204,
                                   (32/1.356.067)
alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu
modificările și completările ulterioare, depunerea textului
actualizat al actului constitutiv al societății comerciale             Societatea Comercială
NEW DESIGN S.R.L., cu sediul în MUNICIPIUL Iași,                  CARBOTECH - S.R.L.
județ Iași, Str. PĂCURARI, nr. 125, scara A, etaj P, ap. 1,
înregistrată sub nr. J22/3113/2007, cod unic de            ACT ADIȚIONAL LA ACTELE CONSTITUTIVE
înregistrare 22682383, care a fost înregistrat sub
nr. 73874 din 29.09.2009.                         ALE SOCIETĂȚII CARBOTECH S.R.L.
  (30/1.356.065)                          Subsemnata GHENEA ANTONINA, domiciliată în Iași,
                                 str. Eternitate, nr. 35, jud. Iași, identificată cu CI
                                 seria MX nr. 492583/2004/Pol. Iași, în calitate de asociat
         Societatea Comercială
                                 unic al S.C. CARBOTECH S.R.L., înregistrată la R.C. cu
         EKO TERAPY - S.R.L.
                                 nr. J22-2991/2006, C.U.I.: 19284485, cu sediul în
    ACT ADIȚIONAL LA ACTUL CONSTITUTIV             Str. Eternitate, nr. 35, Magazie, jud. Iași, în conformitate
                                 cu dispozițiile art. 204, din Legea nr. 31/1990 republicată
       AL S.C. EKO TERAPY S.R.L.              am procedat la modificarea statutului societății, astfel:
                                   Art. 1 Reluarea activității societății începând cu data
  Subsemnații GAVRIL SERENELLA-VIOLETA,
                                 de 01.10.2009.
domiciliată în Iași, Bld. Dacia, nr. 4, bl. D1-1, sc. B, et. 9,
ap. 39, Jud. Iași, CNP 2770726221258, identificată          (33/1.356.068)
            MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 5448/21.X.2009                9

         Societatea Comercială                     Societatea Comercială
          COZAURINI - S.R.L.                    AGRO-M.G.B. COMPANY - S.R.L.

    ACT ADIȚIONAL S.C. COZAURINI S.R.L.            ACT ADIȚIONAL S.C. AGRO-M.G.B. COMPANY S.R.L.
  Subsemnatul COZMA I. NECULAI, de cetățenie
                                   Subsemnații GRĂDINARU IONUȚ BOGDAN, de
română, domiciliat în Mun. Pașcani, Moldovei, nr. 4,
bl. MOLDOVA, sc. B, et. 3, ap. 11, județ Iași,           cetățenie română, domiciliat în Municipiul Pașcani,
CNP 1510214224517, identificat cu CI, seria MX           Str. Eugen Stamate, nr. 1, bl. D2, sc. C, et. 6, ap. 22,
nr. 519684, eliberat de Pol. Mun. Pașcani, la data         județ Iași, CNP 1860722225891, identificat cu CI,
de 28.01.2005, în calitate de asociat unic și în conformitate cu  seria MX nr. 139721, eliberată de Pol. Pașcani, la data
prevederile art. 204, din Legea 31/1990 republicată, am
hotărât modificarea actului constitutiv astfel:          de 26/07/2000, MURARU CĂTĂLIN, de cetățenie
  1. Se suspendă activitatea în perioada 18.09.2009-       română, domiciliat în Municipiul Pașcani, Str. Cuza Vodă,
17.09.2012. Restul prevederilor din actul constitutiv       nr. 5, bl. D2, sc. B, et. 1, ap. 1, județ Iași,
rămân neschimbate.                         CNP 1850412225897, identificat cu CI, seria MX
  (34/1.356.069)                         nr. 058358, eliberată de Pol. Pașcani, la data
                                  de 30/04/1999, BOCAN VASILE, de cetățenie română,
         Societatea Comercială               domiciliat în Sat Hărmăneștii Vechi, Comuna Hărmănești,
        ACP SOLUTIONS - S.R.L.               Com. Hărmănești, județ Iași, CNP 1690414224516,
                                  identificat cu CI, seria MX nr. 371632, eliberată de
            NOTIFICARE
                                  Pol. Pașcani, la data de 23/05/2003, BOCAN VALERICA,
  Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul     de cetățenie română, domiciliată în Sat Hărmăneștii
Iași notifică, în conformitate cu prevederile art. 204,      Vechi, Comuna Hărmănești, Com. Hărmănești, județ Iași,
alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu
modificările și completările ulterioare, depunerea textului    CNP 2710210220011, identificată cu CI, seria MX
actualizat al actului constitutiv al societății comerciale     nr. 249799, eliberată de Pol. Pașcani, la data de
ACP SOLUTIONS S.R.L., cu sediul în MUNICIPIUL Iași,        09/01/2002,în calitate de asociați,- în conformitate cu
județ Iași, Str. PLAIESILOR, nr. 9, bloc Q1, etaj 4, ap. 5,    dispozițiile art. 204, din Legea nr. 31/1990, republicată,
înregistrată sub nr. J22/799/2004, cod unic de
                                  am hotărât următoarele modificări:
înregistrare 16340530, care a fost înregistrat sub
nr. 74094 din 30.09.2009.                       Art. 1 Se suspendă activitatea societății în perioada:
                                  25.09.2009 - 24.09.2012. Restul prevederilor din actul
  (35/1.356.070)
                                  constitutiv rămân neschimbate.

         Societatea Comercială                 (37/1.356.072)
        STEF CONSULTING - S.R.L.
                                         Societatea Comercială
  ACT ADIȚIONAL S.C. STEF CONSULTING S.R.L.
                                        MOLDOVA AGREGATE - S.R.L.
  Subsemnații TABARCEA MARIUS IONUȚ, domiciliat
în Mun. Pașcani, Str. Moldovei, nr. 4, bl. MOLDOVA,         ACT ADIȚIONAL S.C. MOLDOVA AGREGATE S.R.L.
sc. D, et. 7, ap. 28, județ Iași, CNP 1800705070046,
identificat cu CI, seria MX nr. 797179/18/02/2009,          Subsemnata MACSIM TEODORA, domiciliată în
eliberată de Spclep Pașcani, și TABARCEA IONELA          Municipiul Pașcani, Calea Romanului, nr. 18, județ Iași,
LAURA, domiciliată în Mun. Pașcani, Str. Moldovei,         CNP 2660227226345, identificată cu CI, seria MX
nr. 4, bl. MOLDOVA, sc. D, et. 7, ap. 28, județ Iași,
                                  nr. 154903, eliberată de Pol. Mun. Pașcani, la data
CNP 2780108224529, identificată cu CI, seria MX
nr. 797178 18/02/2009, eliberată de Spclep Pașcani, în       de 06/10/2000, în calitate de asociat unic și în
calitate de asociați, în conformitate cu dispozițiile       conformitate cu prevederile art. 204, din Legea 31/1990,
art. 204, din Legea nr. 31/1990, republicată, am hotărât      republicată, am hotărât modificarea actului constitutiv
următoarele modificări:                      astfel:
  Art. 1 Se schimbă date asociați și administratori:        1. Suspendarea activității societății în perioada
TABARCEA MARIUS IONUȚ, TABARCEA IONELA
                                  25.09.2009 - 25.09.2012.
LAURA, ca urmare a schimbării actelor de identitate.
  Art. 2. Se suspendă activitatea societății în perioada:      2. Restul prevederilor din actul constitutiv rămân
24.09.2009 - 23.09.2012.                      neschimbate.
  (36/1.356.071)                           (38/1.356.073)
  10          MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 5448/21.X.2009
         Societatea Comercială               cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi
        DEMETRA SHOES - S.R.L.               și tutun
                                    2. 494 transporturi rutiere de mărfuri și servicii de
  ACT ADIȚIONAL S.C. DEMETRA SHOES S.R.L.            mutare; 4941 transporturi rutiere de mărfuri; 4942 servicii
  Adunarea generală a asociaților în prezența:          de mutare, devin obiecte secundare de activitate.
  D-nei IAȘI IONELA, de cetățenie română, domiciliată        (40/1.356.075)
în Municipiul Iași, Str. Tabacului, nr. 5, bl. G4, et. 1, ap. 4,
județ Iași, CNP 2831115226710, identificată cu CI,
seria MX nr. 509241, eliberată de Pol. Iași, la data de              Societatea Comercială
                                          NOVA MIRO - S.R.L.
07/12/2004, prin mandatar ACATRINEI JENI, conform
procurii nr. 11680/ 08.09.2009 autentificată la Consulatul
                                             NOTIFICARE
General al României din Torino, deținând un număr
de 10 părți sociale, reprezentând 50 % din capitalul social      Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
al societății                           Iași notifică, în conformitate cu prevederile art. 204,
  D-nei MĂIREAN MARIA DANIELA, de cetățenie           alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu
română, domiciliată în Municipiul Iași, Str. Al. O.        modificările și completările ulterioare, depunerea textului
Teodoreanu, nr. 8, bl. A3, sc. A, et. 3, ap. 13, județ Iași,    actualizat al actului constitutiv al societății comerciale
CNP 2800318226729, identificată cu CI, seria MX          NOVA MIRO S.R.L., cu sediul în ORAȘ TÂRGU
nr. 038449, eliberată de Pol. Iași, la data de 26/01/1999,     FRUMOS, județ Iași, Str. VOLUNTARI, nr. 39,
prin mandatar ACATRINEI JENI, conform procurii           înregistrată sub nr. J22/2376/1992, cod unic de
nr. 4864/ 04.09.2009 autentificată la BNP Sora Bârzu din      înregistrare 2002911, care a fost înregistrat sub
Iași, deținând un număr de 10 părți sociale, reprezentând     nr. 74113 din 30.09.2009.
50 % din capitalul social al societății legal și statutar       (41/1.356.076)
convocată, întrunită la sediul social al societății
             HOTĂRĂȘTE:
  Art. 1. Suspendarea temporară a activității societății             Societatea Comercială
pe o perioadă de trei ani începând cu data de 30.09.2009               DADEOTY - S.R.L.
până pe data de 29.09.2012.
  Art. 2. Restul prevederilor din actul constitutiv rămân        ACT ADIȚIONAL S.C. DADEOTY S.R.L.
neschimbate.                              Subsemnații UDILĂ OTILIA (fostă PETRE),
  (39/1.356.074)                         domiciliată în Iași, Str. Tabacului, nr. 21, bl. Y8, sc. A,
                                  et. 4, ap. 3, județ Iași, CNP 2710113221165, identificată
                                  cu CI, seria MX nr. 787695/SPCLEP Iași/17.12.2008, și
         Societatea Comercială              PETRE CĂTĂLIN DAN, domiciliat în Iași, Aleea Mircea
          NOVA MIRO - S.R.L.               Cel Bătrân, nr. 2, bl. 05, sc. A, et. 4, ap. 4, județ Iași,
                                  CNP 1720213421519, identificat cu CI, seria MX
    ACT ADIȚIONAL LA STATUTUL SOCIETĂȚII            nr. 338774/Pol. Iași/23.01.2003, asociați ai
                                  S.C. DADEOTY S.R.L., am hotărât:
      COMERCIALE NOVA MIRO S.R.L.                Art. 1. Închiderea punctului de lucru al societății din
  Subsemnatul Miron Constantin, domiciliat în          Iași, Piața Nicolina, taraba nr. 139, Jud. Iași
Or. Tg. Frumos, str. Voluntari nr. 39, jud. Iași, legitimat cu     Art. 2. Suspendarea temporară a activității societății
C.I. seria MX nr. 467134/2004, eliberată de Pol. Or. Tg.      pe o perioadă de 3(trei) ani, începând cu data
Frumos, având CNP 1700514226348 în calitate de unic        de 30.09.2009, până la data de 29.09.2012.
asociat și administrator al S.C Nova Miro S.R.L. cu sediul       Art. 3. Actualizarea datelor de identificare ale
în Or. Tg. Frumos, str. Voluntari nr. 39, jud. Iași,        asociatei-administrator UDILĂ OTILIA (fostă PETRE),
înregistrată   la   Registrul    Comerțului    sub   conform actelor anexate.
nr. J-22-2376/1992, având C.U.I. 2002911, atribut fiscal        (42/1.356.077)
R, societate care are ca activitate principală
- 494 transporturi rutiere de mărfuri și servicii de mutare;
4941 transporturi rutiere de mărfuri; 4942 servicii de               Societatea Comercială
mutare - în conformitate cu dispozițiile Legii nr. 31/1990             DSF STORE - S.R.L.
republicata, am hotărât modificarea statutului societății
                                     ACT ADIȚIONAL S.C. DSF STORE S.R.L.
astfel:
  1. Modificarea obiectului principal de activitate în :      Subsemnatul
471 - comerț cu amănuntul în magazine nespecializate         PROCA VASILE, de cetățenie română, domiciliat în
4711 - comerț cu amănuntul în magazine nespecializate,       Municipiul Iași, Str. Vasile Lupu, nr. 94, bl. C8, sc. A,
             MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 5448/21.X.2009                   11

ap. 2, județ Iași, CNP 1741231221141, identificat cu CI,        tr. 2, et. 6, ap. 24, înregistrată la Registrul Comerțului sub
seria MX nr. 574999, eliberată de Pol. Iași, la data de        nr. J 22/546/2005, C.U.I. 17292520, de comun acord și în
10/11/2005, deținând un număr de 20 părți sociale,           conform dispoz. art. 204, din Legea nr. 31/1990,
reprezentând 100 % din capitalul social al societății         republicată am hotărât:
             DECIDE:                     4. Prelungire mandat administrator RACHERIU POPA
  Art. 1 Suspendarea activității societății de la data de      DRAGOS pe durată nelimitată.
30.09.2009 până la data de 29.09.2012, respectiv pe o           Prezentul act adițional a fost întocmit de părți și
perioadă de 3 (trei) ani.                       redactat în 4 exemplare, astăzi 30.09.2009.
  Art. 2 Închiderea punctului de lucru situat în Mun. Iași,
                                      (45/1.356.080)
str. Argeș nr. 32.
  Art. 3 Restul prevederilor din actul constitutiv rămân
neschimbate.                                     Societatea Comercială
                                          SMART LINE DESIGN - S.R.L.
   (43/1.356.078)
                                               NOTIFICARE
          Societatea Comercială                  Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
          THEIA GROUP - S.R.L.                Iași notifică, în conformitate cu prevederile art. 204,
                                    alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu
    ACT ADIȚIONAL LA ACTUL CONSTITUTIV               modificările și completările ulterioare, depunerea
                                    textului actualizat al actului constitutiv al societății
        AL S.C. THEIA GROUP S.R.L.
                                    comerciale SMART LINE DESIGN S.R.L., cu sediul în
  Subsemnații                            MUNICIPIUL Iași, județ Iași, B-dul ALEXANDRU CEL BUN,
  1. Bosinceanu Victor, domiciliat în Iași, sos. Nicolina,      nr. 58, bloc Gl-2, scara Tr2, etaj 6, ap. 24, înregistrată sub
nr. 44, bl. 971B, sc. A, etaj 1, ap. 1, jud. Iași, identificat     nr. J22/546/2005, cod unic de înregistrare 17292520,
cu C.I. seria MX nr. 417108/2003 Politia lași,             care a fost înregistrat sub nr. 74234 din 30.09.2009.
CNP 16808236221157,
                                      (46/1.356.081)
  2. Pegescu Claudiu Vasile, domiciliat în Iași,
str. Silvestru Străpungere, nr. 11, bl. D2, sc. B, etaj 10,
ap. 43, jud. Iași, identificat cu CI seria MX                      Societatea Comercială
nr. 417536/2003, Politia Iași, CNP 1750430221186, în                   AGRALSTIN - S.R.L.
calitate de asociați la S.C. THEIA GROUP S.R.L., cu
sediul în loc. Iași, sos. Nicolina, nr. 44, bl. 971B, sc. A,                ACT ADIȚIONAL
etaj 1, ap. 1, jud. Iași, J22/3079/2008, C.U.I. 24599684,
am hotărât următoarele:                             LA STATUTUL S.C. AGRALSTIN S.R.L.
  1. Suspendarea activității societății pe o durată           Asociații Societății Comerciale AGRALSTIN S.R.L.,
de 3 ani de zile începând de la data de 01.10.2009 și         SOROAGA EUGEN, cetățean român, născut la data de
până la data de 01.10.2012. Prezentul ACT ADIȚIONAL          01.03.1972, în MUN. Iași, JUD. Iași, domiciliat în
a fost încheiat astăzi, 28.09.2009, în 4 exemplare.          SAT. FINTINELE, COM. ANDRIESENI, JUD. Iași,
   (44/1.356.079)                          identificat cu C.I. SERIA MX nr. 104402/25.01.2000,
                                    eliberata de POL. MUN. Iași, cod numeric personal
                                    1720301221213 și SOROAGA ELENA-ANCA, cetățean
         Societatea Comercială                 român, născută la data de 03.04.1983, în
        SMART LINE DESIGN - S.R.L.               COM. ANDRIESENI, JUD. Iași, domiciliată în
                                    SAT. FINTINELE, COM. ANDRIESENI, JUD. Iași,
    ACT ADIȚIONAL LA ACTUL CONSTITUTIV               identificată cu C.I. SERIA MX nr. 370764/21.05.2003,
                                    eliberată de POL. MUN. Iași, cod numeric
      AL S.C. SMART LINE DESIGN S.R.L.
                                    personal 2830403225443, având în vedere prevederile
  Subsemnații MUSTAȚĂ CRISTINA GABRIELA,               statutului societății și ale art. 204, din Legea nr. 31/1990
domiciliată în Iași, Bld. Independentei nr. 12, bl. 11, et. 1,     republicată, modificată prin Legea nr. 441 din 27/11/2006,
ap. 2, identificată prin C.I. seria M. X. nr. 262973/28.02.2002/Pol.  hotărăsc următoarele:
Iași, CNP 2771208221204, și RACHERIU-POPA DRAGOȘ,             Art. 1. Asociatul SOROAGA ELENA-ANCA,
domiciliat în Iași, Bld. Alexandru cel Bun, nr. 58, bl. Gl-2,     cesionează cu titlu gratuit domnului SOROAGA EUGEN
tr. 2, et. 6, ap. 24, identificat prin C.I. seria M.X.         un număr de 10 (zece) părți sociale a câte 10 (zece) lei
nr. 615111/SPCLEP Iași/04.07.2006, CNP 1780517272641, în        fiecare, în valoare totală de 100 (unasuta) lei.
calitate de asociați ai S.C.” SMART LINE DESIGN” S.R.L, cu         Art. 2. Asociatul, SOROAGA EUGEN, odată cu
sediul în Iași. B-dul Alexandru cel Bun nr. 58, bl. G1-2,       cesionarea capitalului social al societății va prelua și
  12         MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 5448/21.X.2009
drepturile și obligațiile societății, întregul patrimoniu al          Societatea Comercială
societății, inclusiv activul și pasivul societății, așa cum            TRI-TEX - S.R.L.
rezultă din documentele contabile ale societății.
                                    ACT ADIȚIONAL S.C. TRI-TEX S.R.L.
  Art. 3. Se retrage din societate doamna SOROAGA
ELENA-ANCA, care își primește toate drepturile ce i se       Adunarea generală a asociaților în prezența:
cuvin în calitate de asociat al sus-numitei societăți și nu    D-lui SAVA COSTICĂ, de cetățenie română, domiciliat
mai are nicio pretenție față de societate.           în Municipiul Iași, Str. Vasile Lupu, nr. 93, bl. VI, sc. C,
  Asociatul SOROAGA ELENA-ANCA răspunde           et. 1, ap. 1, județ Iași, CNP 1550918227781, identificat cu
                                CI, seria MX nr. 402777, eliberată de Pol. Iași, la data
conform legii de activitatea societății pana la data
                                de 14/09/2003, deținând un număr de 10 părți sociale,
prezentei cesionari.-
                                reprezentând 48 % din capitalul social al societății
  Art. 4. În urma retragerii asociatului SOROAGA         D-nei SAVA VASILICA, de cetățenie română,
ELENA-ANCA și a cesiunii, capitalul social total al      domiciliată în Municipiul Iași, Str. Vasile Lupu, nr. 93,
societății este de 200 (douăsute) lei, divizat în       bl. V1, sc. C, et. 1, ap. 1, județ Iași, CNP 2530101224518,
20 (douăzeci) părți sociale în valoare de 10 (zece) lei    identificată cu CI, seria MX nr. 314522, eliberată de Pol.
fiecare și aparține numitului SOROAGA EUGEN, care       Iași, la data de 24/09/2002, deținând un număr de 1 părți
devine asociat unic al Societății Comerciale          sociale, reprezentând 5 % din capitalul social al societății
“AGRALSTIN” S.R.L.                         D-nei SAVA VASILCA, de cetățenie română,
  Art. 5. Societatea va funcționa în continuare cu      domiciliată în Municipiul Iași, B - Dul Țuțora, nr. 6, sc. B,
administrator unic, în persoana domnului SOROAGA        et. 3, ap. 15, județ Iași, CNP 2490809372259, identificată
                                cu CI, seria MX nr. 465413, eliberată de Pol. Iași, la data
EUGEN cu puteri depline de reprezentare.
                                de 27/05/2004, deținând un număr de 10 părți sociale,
  Art. 6. În conformitate cu art. 204, alin. (4) din Legea
                                reprezentând 48 % din capitalul social al societății
nr. 441 din 27/11/2006, care modifică Legea nr. 31/1990                  HOTĂRĂȘTE:
republicată, în baza prezentului act adițional se va        Art. 1 Suspendarea activității societății pe o perioadă
redacta un nou act constitutiv, actualizat cu toate      de 3 ani, începând cu data prezentului înscris.
modificările la zi.                        Art. 2 Restul prevederilor din actul constitutiv rămân
  Art. 7. Prezentul act adițional modifică, completează și  neschimbate.
devine parte integranta la Statutul Societății și intră în     (49/1.356.084)
vigoare la data înregistrării la Oficiul Registrului
Comerțului de pe lângă Tribunalul competent. Redactat
                                        Societatea Comercială
la Biroul Notarial Coste Ștefan & Asociații, astăzi, data
                                         LUXPRIMUM - S.R.L.
perfectării prezentului înscris, în patru exemplare, la
sediul din Mun. Iași, Str. Cucu nr. 1, bloc Tg. Cucu,        ACT ADIȚIONAL LA ACTUL CONSTITUTIV
scara B, mezanin, Jud. Iași.
                                       AL S.C. LUXPRIMUM S.R.L.
  (47/1.356.082)
                                  Subsemnații AMITITELOAIE CEZAR, domiciliat în
                                Iași, sos. Păcurari, nr. 35, bloc 543A, etaj 7, ap. 3,
         Societatea Comercială             județul Iași, identificat cu CI seria MX
         AGRALSTIN - S.R.L.              nr. 343907/2003/Pol. Iași și CALANCEA FLORIN,
                                domiciliat în Iași, sos. Păcurari nr. 30, bloc 555, scara A,
           NOTIFICARE                etaj 1, ap. 3, județul Iași, identificat cu CI seria MX
  Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul    nr. 378948/2003/Pol. Iași, în calitate de asociați ai
Iași notifică, în conformitate cu prevederile art. 204,    S.C. “LUXPRIMUM” S.R.L., cu sediul în Iași, str. Agatha
alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu        Barsescu nr. 4, parter, județul Iași, înregistrată la
                                R.C. sub nr. J22-1726/2005, C.U.I. RO17740186,
modificările și completările ulterioare, depunerea textului
                                conform Legii nr. 31/1990 republicată, am hotărât:
actualizat al actului constitutiv al societății comerciale
                                  1. Deschiderea unui punct de lucru în Cluj-Napoca,
AGRALSTIN S.R.L., cu sediul în SAT FÂNTÂNELE,         str. Eroilor, nr. 12, ap. 15, parter, județul Cluj.
COMUNA ANDRIEȘENI, județ Iași, înregistrată sub          Prezentul act, încheiat azi, 30.09.2009, în
nr. J22/584/2009, cod unic de înregistrare 25283484,      3 exemplare, face parte integrantă din actul constitutiv al
care a fost înregistrat sub nr. 74236 din 30.09.2009.     S.C. “LUXPRIMUM “ S.R.L..
  (48/1.356.083)                         (50/1.356.085)
            MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 5448/21.X.2009                    13

         Societatea Comercială                       Societatea Comercială
          JOLLY LTD. - S.R.L.                        JOLLY LTD. - S.R.L.

           ACT ADIȚIONAL                            NOTIFICARE

     LA STATUTUL S.C. JOLLY LTD. S.R.L.              Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
                                  Iași notifică, în conformitate cu prevederile art. 204,
  Subsemnatul DAVIDOAIA SILVIU-ANDREI, domiciliat        alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu
în Mun. Pașcani, str. Ceferiștilor nr. 2, bl. B29, sc. D,     modificările și completările ulterioare, depunerea textului
et. 5, ap. 19, CI seria MX nr. 119865/Pol.             actualizat al actului constitutiv al societății comerciale
Mun. Pașcani/03.04.2000, CNP - 1860405221129,           JOLLY LTD. S.R.L., cu sediul în MUNICIPIUL Iași,
asociat unic al S.C. JOLLY LTD. S.R.L., cu sediul         județ Iași, B-dul INDEPENDENȚEI, bloc D2, scara B,
în Iași, Fundac Mircea nr. 5-7, J-22-2611-2005,          etaj P, înregistrată sub nr. J22/2611/2005, cod unic de
C.U.I.-18066520, conf. art. 204, din L. nr. 31/1990, am hotărât.  înregistrare 18066520, care a fost înregistrat sub
  1. Cesionarea (la valoarea nominală) de către         nr. 74293 din 01.10.2009.
DAVIDOAIA SILVIU-ANDREI a 20 părți sociale în valoare
totală de 200 lei, reprezentând 100% din capitalul social,       (52/1.356.087)
domnului BROHANSCHI ALEXANDRU, cetățean român,
domiciliat în Mun. Pașcani, str. Cal. Iașului nr. 5, bl. 02,
                                           Societatea Comercială
sc. A, et. 4, ap. 14, identificat cu CI seria MX nr. 250466
                                            CATMI IFN - S.R.L.
eliberată de Pol. Mun. Pașcani la data de 11.01.2002,
CNP - 1880115225901, născut în Mun. Pașcani,                       ACT ADIȚIONAL
Jud. Iași, la data de 15.01.1988.
  Societatea va funcționa cu asociatul unic            LA ACTUL CONSTITUTIV AL S.C. CATMI IFN S.R.L.
BROHANSCHI ALEXANDRU care deține 20 de părți
sociale în valoare totală de 200 lei, reprezentând           Subsemnații BRINZA VASILICA-CATALIN și
100% din capitalul social.                     BRINZA MIHAELA, domiciliați în Iași, strada Cerna
  în urma cesiunii părților sale sociale, DAVIDOAIA       nr. 4A, bl. A3, sc. A, et. 2, ap. 3, județul Iași, identificați cu
SILVIU-ANDREI se retrage din societate. BROHANSCHI         C.I. seria MX nr. 583306/2006/SPCLEP Iași, respectiv CI
ALEXANDRU declară că, nu mai are nici o pretenție         seria MX nr. 583309/2006/SPCLEP Iași, în calitate de
materială sau de orice natură, trecută sau viitoare, față de    asociați ai S.C. CATMI IFN S.R.L., cu sediul în Iași,
fostul asociat unic DAVIDOAIA SILVIU-ANDREI.            str. Cerna nr. 4A, bl. A3, sc. A, et. 2, ap. 3, județul Iași,
  BROHANSCHI ALEXANDRU declară că, are              înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J22-907/2000,
cunoștință de situația economico-financiară a societății și    am hotărât:
preia (fără nici o rezervă) întregul activ și pasiv al         1. Retragerea din calitatea de asociați și administratori
acesteia, actele de înființare ale societății, arhiva       a domnilor BRINZA VASILICA-CATALIN și BRINZA
contabilă a societății de la înființarea acesteia și până la    MIHAELA, ca urmare a cesiunii la valoarea nominală a
data de 29.09.2009, toate documentele cu regim special       părților sociale a aportului lor total la capitalul social,
ale societății și ștampila societății.               respectiv 20 părți sociale în valoare 200 lei către noul
  2. Retragerea din funcția de administrator a domnului     asociat PROTIA DANIEL, născut la data de 10.01.1978
DAVIDOAIA SILVIU-ANDREI și numirea în funcția de          în Iași, domiciliat în Iași, str. Cerna nr. 6A, bl. A2,
administrator cu puteri depline și pentru o perioadă        sc. A, ap. 2, județul Iași, cu cetățenie română,
nedeterminată de timp a domnului BROHANSCHI            CNP1780110221242, identificat cu CI seria MX
ALEXANDRU.                             nr. 612497/2006/SPCLEP Iași. BRINZA VASILICA-CATALIN și
  3. Modificarea sediului societății în Iași,          BRINZA MIHAELA au ridicat toate drepturile ce li se cuvin
Bld. Independentei, bloc D2, sc. B, parter, județul Iași,     pentru părțile sociale cesionate și nu mai au nici o
România.                              pretenție de nici o natură, asupra societății, capitalului
  4. Extinderea obiectului cu:                  social sau patrimoniului. PROTIA DANIEL declară că a
  6202 Activități de consultanță în tehnologia informației    luat la cunoștință de situația financiar contabilă a
  6203 Activități de management (gestiune și           societății comerciale și de patrimoniul acesteia (activ și
exploatare) a mijloacelor de calcul                pasiv) și a preluat întreaga arhiva a societății. Capitalul
  6209 Alte activități de servicii privind tehnologia      social în valoare de 200 lei-20 părți sociale a 10 lei fiecare
informației
                                  va fi atribuit asociatului unic, PROTIA DANIEL.
  7733 Activități de închiriere mașini și echipamente de
                                    2. Societatea va fi administrată cu puteri nelimitate și
birou (inclusiv calculatoare) încheiat astăzi, 29.09.2009,
                                  drepturi depline de către PROTIA DANIEL.
în 4 exemplare originale.
                                    3. Sediul social este în Iași, str. Cerna nr. 6A (fosta
  (51/1.356.086)                         Mircea cel Batrin), bl. A2, sc. A, parter, ap. 2, județul Iași.
  14         MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 5448/21.X.2009
  4. Închiderea punctului de lucru din Iași, str. Cerna            Societatea Comercială
nr. 9, bl. A16, parter, județul Iași.                  N.T.C. DESIGN CONSTRUCT - S.R.L.
  Prezentul act adițional, redactat în 3 exemplare,
azi, 30.09.2009, face parte integrantă din actul constitutiv     ACT ADIȚIONAL LA ACTUL CONSTITUTIV
al S.C. CATMI IFN S.R.L..
                                   AL S.C. N.T.C. DESIGN CONSTRUCT S.R.L.
  (53/1.356.088)
                                  Subsemnatul NEGURA CRISTIAN-TINEL, cetățean
                                român, domiciliat în Iași, str. Buridava nr. 16, bl. U3,
         Societatea Comercială             sc. C, ap. 3, identificat cu C.I. seria M.X. nr. 788012
          CATMI IFN - S.R.L.              eliberată de SPCLEP Iași /2008, CNP 1710404221161,
                                în calitate de unic asociat al S.C. “N.T.C. DESIGN
            NOTIFICARE                CONSTRUCT” S.R.L., în conformitate cu dispozițiile
                                art. 204, din Legea nr. 31/ 1990, modificată și republicată,
  Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul    am hotărât modificarea actului constitutiv astfel:
Iași notifică, în conformitate cu prevederile art. 204,       1. Deschiderea unui punct de lucru în Iași,
alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu        bd. Primăverii nr. 13A, bl. D1-A, sc. A, parter, ap. 1. La
modificările și completările ulterioare, depunerea textului   aceasta adresa se vor desfășura activități prevăzute în
actualizat al actului constitutiv al societății comerciale   obiectul de activitate al societății.
CATMI IFN S.R.L., cu sediul în MUNICIPIUL Iași,           Prezentul act adițional a fost întocmit și redactat
județ Iași, Str. CERNA, nr. 6A, bloc A2, scara A, etaj P,    în 3 exemplare sub semnătură privată la data
ap. 2, înregistrată sub nr. J22/907/2000, cod unic de      de 01.10.2009, și face parte integrantă din actul
înregistrare 13572861, care a fost înregistrat sub       constitutiv al S.C. “N.T.C. DESIGN CONSTRUCT” S.R.L.
nr. 74297 din 01.10.2009.                      (56/1.356.091)
  (54/1.356.089)
                                        Societatea Comercială
        Societatea Comercială                     ANIG TRADING TREI - S.R.L.
        ELPAMI TERRA - S.R.L.
                                   ACT ADIȚIONAL LA ACTUL CONSTITUTIV
      ACT ADIȚIONAL DIN 01.10.2009
                                     AL S.C. ANIG TRADING TREI S.R.L.
    LA STATUTUL S.C. ELPAMI TERRA S.R.L.            Subsemnatul DASCĂLU VASILE, domiciliat în Iași,
                                Sos. VoineSti nr. 21B, județul Iași, identificat cu CI
  Subsemnații
                                seria MX nr. 773873/SPCLEP Iași/2009, cod numeric
  FIERARU PAUL-CIPRIAN, născută în jud. Iași la data     personal 1671024221305, în calitate de asociat unic al
de 07.08.1976, cetățean român, domiciliat în Iași,       S.C. “ANIG TRADING TREI” S.R.L., cu sediul social în
str. Prof. I. Simionescu nr. 1, bl. SD9, et. 8, ap. 1,     Iași, str. Sf. Gheorghe nr. 3, județul Iași, înregistrată la
județ Iași, posesora C.I. seria MXnr.170130, eliberat      Registrul Comerțului sub nr. J 22 - 2718 - 2005, cod unic
de POLIȚIA Mun. Iași la data de 15.12.200,           de înregistrare 18100606, în conformitate cu dispozițiile
CNP 1760807221157 și                      Legii nr. 31/1990, republicată, am hotărât următoarele
  FIERARU MIRABELA, născut în jud. Iași la data de      modificări la actul constitutiv al societății:
04.07.1976, cetățean român, domiciliată în Iași,          1. Se retrag din funcția de administratori domnii
str. Păcurari nr. 179, bl. B1, et. 7, ap. 43, județ Iași,    NISTOR CONSTANTIN IRINEL și COSTEA IULIAN.
posesoare a C.I. seria MX nr. 275299, eliberat de         2. Se numește cu puteri depline în funcția de
POLIȚIA Mun. Iași la data de 16.04.2002,            administrator domnul DASCĂLU VASILE.
CNP 2760704221181, în calitate de asociați ai           3. Se schimbă sediul social în Iași, Sos. Voinesti nr. 21B.
S.C. “ELPAMI TERRA”S.R.L.., cu sediul în Iași,           29 septembrie 2009.
str. Prof. I. Simionescu (fosta Dreptății) nr. 1, bl. SD9,     (57/1.356.092)
et. 8, ap. 1, județ IAȘI înregistrată la Registrul comerțului
sub nr. J22/224/2009, C.U.I. 25017164, în conformitate
                                        Societatea Comercială
cu disp. art. 204, din Legea nr. 31/1990, republicată, am           ANIG TRADING TREI - S.R.L.
hotărât modificarea statutului societății astfel:
  1. Suspendarea activității societății pe o perioadă                NOTIFICARE
de 3(trei) ani începând din data de 01.10.2009.
                                  Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
  (55/1.356.090)                       Iași notifică, în conformitate cu prevederile art. 204,
            MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 5448/21.X.2009                  15

alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu                   Societatea Comercială
modificările și completările ulterioare, depunerea                 ROBIGRELI IMPEX - S.R.L.
textului actualizat al actului constitutiv al societății
                                    ACT ADIȚIONAL S.C. ROBIGRELI IMPEX S.R.L.
comerciale ANIG TRADING TREI S.R.L., cu sediul în
MUNICIPIUL Iași, județ Iași, Șos. VOINEȘTI, nr. 21B,          Subsemnatul
înregistrată sub nr. J22/2718/2005, cod unic de             BACALIM VEACESLAV, de cetățenie română,
înregistrare 18100606, care a fost înregistrat sub          domiciliat în Municipiul Iași, Str. Rece, nr. 1, județ Iași,
                                   CNP 1671111064351, identificat cu CI, seria MX
nr. 75421 din 01.10.2009.
                                   nr. 546738, eliberată de Poliția Iași, la data
  (58/1.356.093)                          de 04/06/2005, deținând un număr de 20 părți sociale,
                                   reprezentând 100 % din capitalul social al societății
                                                DECIDE:
         Societatea Comercială                 Art. 1. Suspendarea temporară a activității societății
        PLUS CONSULTING - S.R.L.               pe o perioadă de trei ani începând cu data de 01.10.2009
                                   până pe data de 30.09.2012.
  ACT ADIȚIONAL S.C. PLUS CONSULTING S.R.L.              Art. 2. Restul prevederilor din actul constitutiv rămân
  Subsemnatul DABIJA PETRU CIPRIAN, domiciliat în          neschimbate.
Municipiul Iași, Str. Izvor, nr. 4, bl. 642, sc. A, et. 4, ap. 17,    (61/1.356.096)
județ Iași, CNP 1770626272648, identificat cu CI,
seria MX nr. 400017, eliberată de Pol. Iași, la data                 Societatea Comercială
de 03/09/2003, deținând un număr de 20 părți sociale,                ROMCARN PROD - S.R.L.
reprezentând 100 % din capitalul social al societății
  DECIDE:                                ACT ADIȚIONAL S.C. ROMCARN PROD S.R.L.
  Art. 1. Suspendarea temporară a activității societății        Subsemnatul Pleșca Dumitru, domiciliat în
pe o perioadă de 3( trei) ani, începând cu data de          Municipiul Pașcani, Str. Crisan, nr. 1, bl. M7, et. 2, ap. 11,
10.10.2009, până la data de 09.10.2012.               județ Iași, CNP 1631102224508, identificat cu CI,
  Art. 2. Închiderea punctului de lucru al societății        seria MX nr. 139080, eliberată de Pol. Pascani, la data
din Iași, Str. I. C. Brătianu, nr. 20-22, corp B, et. 2,       de 24/07/2000,în calitate de asociat unic și în
camera nr. 1, Județul Iași.                     conformitate cu prevederile art. 204, din Legea 31/1990,
                                   republicată, am hotărât modificarea actului constitutiv
  Art. 3. Restul prevederilor din actul constitutiv rămân
                                   astfel:
neschimbate.
                                    1. Înființarea unui punct de lucru situat în PAȘCANI,
  (59/1.356.094)                          Str. Ceferiștilor nr. 4, județ Iași.
                                    2. Restul prevederilor din actul constitutiv rămân
                                   neschimbate.
         Societatea Comercială
         GAMAS SERV - S.R.L.                  (62/1.356.097)

    ACT ADIȚIONAL S.C. GAMAS SERV S.R.L.                      Societatea Comercială
                                           MOLDO MEDICA - S.R.L.
  Subsemnatul
  ONIȘOR DANIEL, de cetățenie română, domiciliat în                   ACT ADIȚIONAL
Municipiul Iași, Str. Hlinceai, nr. 43,1052, sc. C, et. 1,
ap. 6, județ Iași, CNP 1671004221275, identificat cu CI,         PENTRU PUBLICARE ÎN MONITORUL OFICIAL
seria MX nr. 755624, eliberată de SPCLEP, Iași, la data         Subsemnații MOLDOVAN MARTIN-BOGDAN,
de 10.07.2008, deținând un număr de 2400 părți sociale,       cetățean român, având CNP 1741006221231, și
reprezentând 100 % din capitalul social al societății        MARAWAN ABARAFAT, cetățean palestinian, Iași, având
               DECIDE:                 CNP 7750802220015, ambii asociați și administratori ai
  Art. 1 Înființarea unui punct de lucru situat în Iași,      S.C. MOLDO MEDICA S.R.L., cu sediul Iași, Bulevardul
P - Ța. Unirii nr. 2, județ Iași.                  Nicolae Iorga nr. 19, județul Iași, J22-3194-2007,
  Art. 2 Restul prevederilor din actul constitutiv rămân      C.U.I. 22726935, am hotărât:
                                    ART. 1. Societatea va funcționa ca societate
neschimbate.
                                   comercială cu unic asociat, fără a avea ca efect
  (60/1.356.095)                          dizolvarea ei.
  16         MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 5448/21.X.2009
  ART. 2. Modificarea articolului introductiv din statutul   Pol. Pascani, la data de 17/03/2004, MUNTEANU MIHAI,
societății care va avea următorul conținut: “Societatea va    de cetățenie română, domiciliat în Municipiul Pașcani,
funcționa ca societate cu răspundere limitată cu asociat     Str. 1 Decembrie 1918, nr. 70, bl. B12A, sc. A, ap. 7,
unic și anume MARAWAN A B ARAFAT”, ca urmare a           județ Iași, CNP 1560803224503, identificat cu CI,
retragerii din societate a asociatului MOLDOVAN          seria MX nr. 136216, eliberată de Pol. Pascani, la data de
MARTIN-BOGDAN.                          07/07/2000, CIURILA IONEL, de cetățenie română,
  ART. 3. Capitalul social total al societății este de 200   domiciliat în Municipiul Pașcani, Str. Crinilor, nr. 60C,
RON, în numerar, repartizat în 20 părți sociale, în valoare    județ Iași, CNP 1620121224494, identificat cu CI,
nominală de 10 RON fiecare. Aportul asociatului la        seria MX nr. 502534, eliberată de Pol. Pascani, la data de
capitalul social, beneficii și pierderi este: MARAWAN A B     10/11/2004, în calitate de asociați, în conformitate cu
ARAFAT - 200 RON = 20 p.s. x 10 RON - 100 % din          dispozițiile art. 204, din Legea nr. 31/1990, republicată,
beneficii și pierderi, ca urmare a: cesiunii totale de către   am hotărât următoarele modificări:
domnul MOLDOVAN MARTIN-BOGDAN către domnul              Art. 1 Se suspendă activitatea societății în perioada:
MARAWAN A B ARAFAT conform contractului de cesiune        01.10.2009-30.09.2012. Restul prevederilor din actul
de capital autentificat la data de 26.09.2009 și retragerii    constitutiv rămân neschimbate.
domnului MOLDOVAN MARTIN-BOGDAN din calitatea
de asociat;                              (65/1.356.100)
  ART. 4. Societatea va fi administrată de domnul
MARAWAN A B ARAFAT, având CNP 7750802220015,                    Societatea Comercială
care are puteri depline de reprezentare și administrare a               GOLIA - S.R.L.
societății.
  ART. 5 Ca urmare a actualizării Clasificării activităților              NOTIFICARE
din economia națională, în baza Ordinului
nr. 337/20.04.2007 publicat în Monitorul Oficial, Partea I      Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
nr. 293/ 03.05.2007, obiectul principal de activitate se     Iași notifică, în conformitate cu prevederile art. 204,
recodifică în: “861 Activități de asistență spitalicească;    alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu
8610 Activități de asistență spitalicească;”, iar         modificările și completările ulterioare, depunerea textului
obiectul secundar de activitate se recodifică și va fi în     actualizat al actului constitutiv al societății comerciale
conformitate cu noul act constitutiv.               GOLIA S.R.L., cu sediul în MUNICIPIUL Iași, județ Iași,
                                 Str. CUZA VODA, nr. 53, bloc CORP A, B, înregistrată
  (63/1.356.098)                        sub nr. J22/81/2003, cod unic de înregistrare 15146587,
                                 care a fost înregistrat sub nr. 75497 din 01.10.2009.
         Societatea Comercială                (66/1.356.101)
        MOLDO MEDICA - S.R.L.

            NOTIFICARE                          Societatea Comercială
                                           EDMORIS - S.R.L.
  Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
Iași notifică, în conformitate cu prevederile art. 204,
                                            ACT ADIȚIONAL
alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu
modificările și completările ulterioare, depunerea textului       S.C. EDMORIS S.R.L. NR. 1 DIN 23.09.2009
actualizat al actului constitutiv al societății comerciale
MOLDO MEDICA S.R.L., cu sediul în MUNICIPIUL Iași,          Subsemnatul ESANU DAN domiciliat în Iași,
județ Iași, B-dul NICOLAE IORGA, nr. 19, înregistrată sub     str. Razoarelor, nr. 5, bl. 681, sc. B, et. 1, ap. 6, jud. Iași,
nr. J22/3194/2007, cod unic de înregistrare 22726935, care a   identificat prin C.I. seria M.X. nr. 325437/2002/Poliția Iași,
fost înregistrat sub nr. 75478 din 01.10.2009.          în calitate de asociat unic la S.C. “EDMORIS” S.R.L., cu
                                 sediul în Iași, str. Razoarelor, nr. 5, bl. 681, sc. B, et. 1,
  (64/1.356.099)
                                 ap. 6, înregistrată la Registrul Comerțului de pe lângă
                                 Tribunalul Iași sub nr. J22/332/1995, cod unic de
         Societatea Comercială              înregistrare 7141732, am hotărât:
          STAR TERM - S.R.L.                 Asocierea cooptarea în calitatea de asociat a dnei
                                 ESANU LILIANA, născută în mun. Falticeni,
    ACT ADIȚIONAL S.C. STAR TERM S.R.L.            jud. Suceava, domiciliată în Iași, str. Razoarelor, nr. 5,
  Subsemnații MIRT IACOB, de cetățenie română,          bl. 681, sc. B, et. 1, ap. 6, jud. Iași, Identificată cu C.I.
domiciliat în Municipiul Pașcani, Str. Stefan Cel Mare, nr. 12,  seria M.X. nr. 34o6o8/pol. Iași, prin cesionarea la
bl. PTTR, ap. 5, județ Iași, CNP 1630107224498,          valoarea nominală a 10 părți sociale, de către dnul
identificat cu CI, seria MX nr. 445504, eliberată de       ESANU DAN, reprezentând 100 ron din capitalului social.
            MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 5448/21.X.2009                  17

  Capitalul social rămâne neschimbat și va fi atribuit       Capitalul social total subscris în urma acestor
asociațiilor astfel:                       modificări este de 47.043 lei, care se divide în 20 de părți
  ESANU DAN 100 LEI 10 ps. 50%                  sociale fiecare parte socială cu o valoare nominală de
  ESANU LILIANA 100 LEI p.s. 50%                 2.352,15 lei.
  Prezentul act adițional este un înscris sub semnătură       Se modifică art. 3.1. din actul constitutiv al societății
privată asistat din punct de vedere juridic redactat       după cum urmează: Capitalul social total subscris este în
în 3 (trei)exemplare.                       valoare de 47.043 lei aport în numerar.
                                   Se modifică art. 3.2. din actul constitutiv al societății
  (67/1.356.102)
                                 după cum urmează:
                                   Capitalul social se divide în 20 de părți sociale, fiecare
         Societatea Comercială              cu o valoare nominală de 2.352,15 lei.
          EDMORIS - S.R.L.                 Se modifică art. 3.3. din actul constitutiv al societății
                                 după cum urmează:
            NOTIFICARE                  Asociatul unic va deține în totalitate 20 părți sociale în
                                 valoare de 2.352,15 lei fiecare parte sociala,
  Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
                                 reprezentând 100% din capitalul social.
Iași notifică, în conformitate cu prevederile art. 204,
                                   Se modifică art. 3.5. din actul constitutiv al societății
alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu
                                 după cum urmează:
modificările și completările ulterioare, depunerea textului
                                   Aportul în numerar este în valoare de 47.043 lei
actualizat al actului constitutiv al societății comerciale
                                 depuși în contul societății cu titlu de capital social.
EDMORIS S.R.L., cu sediul în MUNICIPIUL Iași,            Celelalte articole din actul constitutiv al societății
județ Iași, Str. RAZOARELOR, nr. 5, bloc 681, scara B,      rămân neschimbate. Drept pentru care am încheiat
etaj 1, ap. 6, înregistrată sub nr. J22/332/1995, cod unic    prezentul act adițional care face parte integranta din actul
de înregistrare 7141732, care a fost înregistrat sub       constitutiv al societății.
nr. 75500 din 01.10.2009.                      Tehnoredactat și încheiat de avocat “Felecanu
  (68/1.356.103)                        Sebastian” în patru exemplare, astăzi 18 august 2009,
                                 acordându-se data certă în baza art. 3 din Legea 51/1995
                                 și O.G. 76/2001.
         Societatea Comercială
         M.S. STAVNIC - S.R.L.                (69/1.356.104)

           ACT ADIȚIONAL                         Societatea Comercială
                                          M.S. STAVNIC - S.R.L.
       LA ACTUL CONSTITUTIV AL
        S.C. M.S. STAVNIC S.R.L.                         NOTIFICARE
  Subscrisa MANASTIREA STAVNIC, înființată conform          Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
Hotărârii Sfantului Sinod nr. 6544 din data de          Iași notifică, în conformitate cu prevederile art. 204,
25 octombrie 1993, Cod de identificare fiscală - 17174508, prin  alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu
reprezentant Stareț RĂGOȘCĂ ADRIAN, cetățean           modificările și completările ulterioare, depunerea textului
român, născut la data de 16.06.1969 în Mun. Botoșani,       actualizat al actului constitutiv al societății comerciale
județul Botoșani, domiciliat în sat Schitu Stavnic,        M.S. STAVNIC S.R.L., cu sediul în SAT SCHITU
comuna Voinesti, județul Iași, posesor a CI seria MX       STAVNIC, COMUNA VOINEȘTI, județ Iași,
nr. 498026, eliberată de Pol. Mun. Iași, la data         nr. -, înregistrată sub nr. J22/619/2005, cod unic de
de 22 octombrie 2004, având CNP 1690616070033, în         înregistrare 17313738, care a fost înregistrat sub
calitate de asociat unic al S.C. “MS. STAVNIC” S.R.L., cu     nr. 75502 din 01.10.2009.
sediul în sat Schitu Stavnic, comuna Voinesti, județul Iași,
                                   (70/1.356.105)
J22/619/2005, C.U.I. 17313738, reprezentată prin
administrator RAGOSCA ADRIAN, am hotărât
următoarele: Majorarea capitalului social de la suma de               Societatea Comercială
16.854 lei, reprezentând 20 de părți sociale a                    ELICONS - S.R.L.
cate 842,7 lei partea socială cu suma de 30.189 lei după
cum urmează:                                ACT ADIȚIONAL S.C. ELICONS S.R.L.
  - 30.189 lei, transferați din contul 117 (rezultatul       Adunarea generală a asociaților în prezența:
reportat) în contul 1012 (capital social subscris și vărsat).    D-lui ELISEI IONEL, de cetățenie română, domiciliat
  - se majorează valoarea nominală a părții sociale de la    în Municipiul Iași, Str. Vasile Lupu, nr. 119, bl. 11-2, ap. 2,
842,7 lei la 2.352,15 lei.                    județ Iași, CNP 1610611221143, identificat cu CI,
  18         MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 5448/21.X.2009
seria MX nr. 289082, eliberată de Pol. Iași, la data de      Art. 4. Revocarea din funcția de administrator a
14/06/2006, deținând un număr de 10 părți sociale,       domnului ALCAZA VIOREL. Articolul din actul constitutiv
reprezentând 50 % din capitalul social ai societății      privind administrarea societății, va avea următorul
D-lui ELISEI SORIN, de cetățenie română, domiciliat în     cuprins: “Administrarea societății se va face de
Municipiul Iași, Str. Vasile Lupu, nr. 119, bl. 11-2, et. P,  administratorul unic HATINOGLU YALCIN, cetățean turc,
ap. 2, județ Iași, CNP 1840913226816, identificat cu CI,    cu domiciliul stabil în orașul Kocaeli, Turcia, având
seria MX nr. 459240, eliberată de Pol. Iași, la data      reședința în România, municipiul Iași, Fdt. Muntenimii,
de 08/05/2004, deținând un număr de 10 părți sociale,     numărul 2, bloc F8, apartament 14, județul Iași, fiul lui
reprezentând 50 % din capitalul social al societății      NURI și SAIME, născut la data de 01.05.1957, în orașul
            HOTĂRĂȘTE:               Karamursel, Turcia, identificat cu Permis de
  Art. 1 Suspendarea activității societății pe o perioadă   Ședere RO0167781, eliberat de Poliția Iași la data de
de 3 ani, începând cu data prezentului înscris.        15.11.2008 și valabil până la data de 14.11.2009,
  Art. 2 Restul prevederilor din actul constitutiv rămân   CNP 7570501220015. Administratorul este numit pe o
neschimbate.                          perioadă nedeterminată și are drepturi depline de
  (71/1.356.106)                       reprezentare a societății”.
                                  Restul prevederilor actului constitutiv, cu modificările
                                ulterioare rămân neschimbate.
         Societatea Comercială               Tehnoredactat și autentificat la Biroul Notarial Public
          ALCAYAL - S.R.L.              INA ELENA LIVADARU, cu sediul în municipiul Iași,
                                strada Pantelimon Halipa, numărul 4A, bloc F3B, parter,
           ACT ADIȚIONAL               județul Iași, în cinci exemplare, azi, data autentificării, din
  Subsemnații ALCAZA VIOREL, domiciliat în          care patru exemplare au fost eliberate părților.
municipiul Iași, Șoseaua Rediu, numărul 8A, bloc 482D,
                                  (72/1.356.107)
tronson 2, etaj 1, apartament 6, județul Iași, având
CNP - 1660712370035 și HATINOGLU YALCIN,
cetățean turc, domiciliat în Turcia, având reședința în             Societatea Comercială
România, municipiul Iași, Fdt. Muntenimii, numărul 2,               ALCAYAL - S.R.L.
bloc F8, apartament 14, județul Iași, în calitate de membri
asociați ai SOCIETĂȚII COMERCIALE                           NOTIFICARE
  ALCAYAL S.R.L., cu sediul în municipiul Iași, strada      Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
Sărărie, numărul 168, județul Iași, persoană juridică     Iași notifică, în conformitate cu prevederile art. 204,
română înmatriculată la Oficiul Registrului Comerțului de   alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu
pe lângă Tribunalul Iași sub nr. J22-2428/2008, în       modificările și completările ulterioare, depunerea textului
conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 modificată    actualizat al actului constitutiv al societății comerciale
și Codului Comercial, am hotărât:
                                ALCAYAL S.R.L., cu sediul în MUNICIPIUL Iași,
  Art. 1. Schimbarea sediului din municipiul Iași, strada
                                județ Iași, Str. HORIA, nr. 8, înregistrată sub
Sărărie, numărul 168, județul Iași, în municipiul Iași,
                                nr. J22/2428/2008, cod unic de înregistrare 24318509,
strada Horia, numărul 8, județul Iași.
                                care a fost înregistrat sub nr. 75509 din 01.10.2009.
  Art. 2. Ca urmare a cesiunii a 500 părți sociale,
respectiv 50% din capitalul social, de către            (73/1.356.108)
ALCAZA VIOREL către domnul HATINOGLU YALCIN,
capitalul social rămâne neschimbat, adică 10.000 lei,
                                         Societatea Comercială
repartizat în 1.000 părți sociale, cu o valoare nominală de
                                          SABOS - S.R.L.
10 lei fiecare parte socială. Modificarea articolului din
actul constitutiv privind capitalul social, articol care va       ACT ADIȚIONAL S.C. SABOS S.R.L.
avea următorul conținut: “ Capitalul social al societății
este de 10.000 lei, repartizat în 1000 părți sociale, a      Adunarea generală a asociaților în prezența:
10 lei fiecare parte socială. Cota de participare a        D-nei BEȘLEAGĂ VIORICA, de cetățenie română,
asociaților la capitalul social, beneficii și pierderi este  domiciliată în sat Horpaz, comuna Miroslava, județ Iași,
următoarea: HATINOGLU YALCIN deține 10.000 lei - 1000 părți  CNP 2490423221141, identificată cu CI, seria MX
sociale X 10 lei - 100% din beneficii și pierderi”.      nr. 671974, eliberată de SPCLEP lași, la data
  Art. 3. Modificarea articolului din actul constitutiv al  de 09.05.2007, deținând un număr de 5 părți sociale,
societății privind asociații, după cum urmează         reprezentând 25 % din capitalul social al societății
“Societatea va funcționa ca societate cu răspundere        D-lui BEȘLEAGĂ GHEORGHE, de cetățenie română,
limitată cu asociat unic, respectiv domnul HATINOGLU      domiciliat în sat Horpaz, comuna Miroslava, județ Iași,
YALCIN”, ca urmare a retragerii din societate a domnului    CNP 1450605227780, identificat cu CI, seria MX
ALCAZA VIOREL.                         nr. 671971, eliberată de SPCLEP Iași, la data de
            MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 5448/21.X.2009                  19

09.05.2007, deținând un număr de 5 părți sociale,          Art. 2. Restul prevederilor din actul constitutiv rămân
reprezentând 25 % din capitalul social al societății        neschimbate.
  D-lui OLARU COSTICĂ, de cetățenie română,
                                    (76/1.356.111)
domiciliat în sat Horpaz, comuna Miroslava, județ Iași,
CNP 1540917221157, identificat cu CI, seria MX
nr. 610830, eliberată de SPCLEP lași, la data                    Societatea Comercială
de 08.06.2006, deținând un număr de 5 părți sociale,                 ANIRA-ROYAL - S.R.L.
reprezentând 25 % din capitalul social al societății
  D-nei SAMSON ZÂNICA, de cetățenie română,                      ACT ADIȚIONAL
domiciliată în sat Horpaz, comuna Miroslava, județ Iași,
CNP 2510101221217, identificată cu CI, seria MX              LA STATUTUL S.C. ANIRA-ROYAL S.R.L.
nr. 610800, eliberat de Pol. Iași, la data de 08.06.2006,       Subsemnata GORONGEA MĂRIA, domiciliată în Iași,
deținând un număr de 5 părți sociale, reprezentând         str. Smirdan, nr. 83, jud. Iași, identificată cu C.I.,
25 % din capitalul social al societății              seria MX, nr. J68114/2000/Poliția Iași, CNP 2530922221152, în
  HOTĂRĂȘTE:
                                  calitate de asociat unic al S.C. ANIRA-ROYAL S.R.L., cu
  Art. 1 Suspendarea activității societății pe o perioadă
                                  sediul în Iași, str. Primăverii, nr. 17C, bl. D2-A, et. 4,
de 3 ani, începând cu data de 22.09.2009.
                                  ap. 17, jud. Iași, înregistrată la Registrul Comerțului sub
  Art. 2 Restul prevederilor din actul constitutiv rămân
                                  nr. J22 - 3628/1994, C.U.I. 6791052, în conformitate cu
neschimbate.
                                  dispozițiile art. 204, din Legea nr. 31/1990, republicată,
  (74/1.356.109)                         am hotărât:
                                    1. Retragerea din calitatea de asociat unic, a doamnei
         Societatea Comercială               GORONGEA MARIA, prin cesionarea cu titlu oneros, la
        WHEELS POWER - S.R.L.               valoarea nominala, a celor 20 părți sociale, echivalentul a
                                  200 lei, către domnul RAICU ROMICA, cetățean român,
  ACT ADIȚIONAL S.C. WHEELS POWER S.R.L.             născut la 27.03.1949, în Iași, jud. Iași, domiciliat în Iași,
                                  str. Roman Voda, nr. 14, bl. S6, ap. 7, jud. Iași, identificat
  Subsemnata STAN ELENA, domiciliată în
                                  cu CI.,, seria MX, nr. 164651/Pol. Iași/2000,
Municipiul Iași, Str. Meteor, nr. 5A, et. 1, ap. 12, județ Iași,
                                  CNP 1490327227826, după care declară că renunță la
CNP 2820221394420, identificată cu CI, seria MX
                                  orice drept asupra societății. Societatea va fi preluată cu
nr. 600965, eliberată de SPCLEP Iași, la data
                                  activ și pasiv. Societatea va funcționa cu asociat unic în
de 07/04/2006, deținând un număr de 20 părți sociale,
                                  persoana domnului RAICU ROMICA, care va deține în
reprezentând 100 % din capitalul social al societății
                                  totalitate cele 20 părți sociale, echivalentul a 200 lei (100%).
              DECIDE:
  Art. 1. Înființarea unui punct de lucru situat în Iași,       2. Retragerea din calitatea de administrator a
Șoseaua Păcurari nr. 93-95, bl. 474, Tr. 2, parter,        doamnei GORONGEA MARIA și numirea în această
județ Iași.                            calitate a domnului RAICU ROMICA.
  Art. 2. Restul prevederilor din actul constitutiv rămân       3. Schimbarea sediului societății în: Iași, str. Roman
neschimbate.                            Voda, nr. 14, bl. S6, parter, ap. 7, jud. Iași.
                                    Drept pentru care s-a încheiat prezentul act adițional
  (75/1.356.110)                         în 4 exemplare, care face parte integrantă din statutul
                                  societății.
         Societatea Comercială                 (77/1.356.112)
        HAR-ANDRE-CAMY - S.R.L.

  ACT ADIȚIONAL S.C. HAR-ANDRE-CAMY S.R.L.                     Societatea Comercială
                                           ANIRA-ROYAL - S.R.L.
  Subsemnata
  HARABAGIU CAMELIA, de cetățenie română,
                                              NOTIFICARE
domiciliată în Municipiul Iași, Str. Conductelor, nr. 2,
județ Iași, CNP 2700812221215, identificată cu CI,          Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
seria MX nr. 536374, eliberată de Pol. Iași, la data        Iași notifică, în conformitate cu prevederile art. 204,
de 07/04/2005, deținând un număr de 20 părți sociale,       alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu
reprezentând 100 % din capitalul social al societății       modificările și completările ulterioare, depunerea
             DECIDE:                  statutului actualizat al societății comerciale
  Art. 1. Suspendarea temporară a activității           ANIRA-ROYAL S.R.L., cu sediul în MUNICIPIUL Iași,
societății începând cu data de 02.10.2009 până pe data       județ Iași, Str. ROMAN VODĂ, nr. 14, bloc S6, etaj P,
de 01.10.2012.                           ap. 7, înregistrată sub nr. J22/3628/1994, cod unic de
  20           MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 5448/21.X.2009
înregistrare 6791052, care a fost înregistrat sub             jud. Iași, identificat cu CI seria MX nr. 385677/2003
nr. 75655 din 02.10.2009.                         eliberată de Pol. Iași și VIRVESCU ROXANA, domiciliată
                                     în Iași, str. Vasile Alecsandri nr. 8, sc. A, et. 2, ap. 8,
   (78/1.356.113)
                                     jud. Iași, identificată cu CI seria MX nr 385676/2003
                                     eliberată de Pol. Iași în calitate de asociați ai
         Societatea Comercială                  S.C. RDV INVESTMENTS 2007 S.R.L., cu sediul în Iași,
        KOMY CONSULTING - S.R.L.                 Sos Barnova, Construcție CI jud. Iași, înregistrată la
                                     Registrul    Comerțului   sub    J22/2495/2007,
    ACT ADIȚIONAL LA ACTUL CONSTITUTIV                C.U.I. 22363953, în conformitate cu dispozițiile art. 204,
                                     din L31/90 publicată și a L59/2004, am hotărât:
      AL S.C. KOMY CONSULTING S.R.L.                  Suspendarea activității societății începând cu data de
         DIN DATA DE 15.05.2009                  02.10.2009 până la data de 30.09.2012.
  Subsemnații VECHIU LILIANA, domiciliată în Iași,             (81/1.356.116)
str. Musatini nr. 55, bl. R2, sc. C, et. 1, ap. 3,, identificată
cu C.I. seria MX nr. 162220/Pol. Iași/2004,
CNP 2690430221231 și VECHIU MIHAI, domiciliat în                     Societatea Comercială
                                            AGROSERVICE ADJUD - S.A.
Iași, str. Musatini nr. 55, bl. R2, sc. C, et. 1, ap. 3,
identificat cu C.I. seria MX nr. 431463/Pol. Iași/2004,
                                        HOTĂRÂREA NR. 1 DIN DATA DE 30.04.2009
CNP 1690714221191, asociați ai S.C. KOMY
CONSULTING S.R.L., cu sediul în Iași, str. Musatini              Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor din
nr. 55, bl. R2, sc. C, et. 1, ap. 3, județul Iași, J 22 -2247/2006, cod  cadrul S.C. Agroservice Adjud S.A., întrunită în ședința la
unic de înregistrare 19016784, în conformitate cu             sediul societății din Adjud, str. Republicii nr. 107,
dispozițiile art. 204, din Legea nr. 31/ 1990, republicată și       județul Vrancea, înregistrată la ORC sub
modificată de Legea 441/2006, am hotărât suspendarea           nr. J39/422/1996, CEF 8174150, la care au participat
activității societății pe o perioadă de 3 ani, începând cu        acționari reprezentând întregul capital social, hotărăște
data de 01.07.2009.                            în unanimitate următoarele:
                                       Art. 1 Se aprobă bilanțul societății pentru exercițiul
   (79/1.356.114)                            financiar 2008.
                                       Art. 2 Se aprobă descărcarea de gestiune a
          Societatea Comercială                 Consiliului de Administrație pentru exercițiul
          ALCO AGENCY - S.R.L.                  financiar 2008.
                                       Art. 3 se aprobă repartizarea profitului net al societății
ACT ADIȚIONAL LA ACTUL CONSTITUTIV S.C. ALCO               pentru recuperarea pierderilor înregistrate de societate.
        AGENCY S.R.L.                         (82/1.356.573)
  Subsemnatul DANILA BOGDAN-PAVEL, domiciliat în
Iași, str. Tabacului nr. 1A, bl. 253-254, sc. 4, et. 2, ap. 6,              Societatea Comercială
jud. Iași, identificat cu CI seria MX 314391/2002 eliberată              PREMIUM PORC FEED - S.R.L.
de Pol. Iași în calitate de asociat unic al S.C. ALCO
AGENCY S.R.L., cu sediul în Iași, str. Tabacului nr. 1A,                     HOTĂRÂREA
bl. 253-254, sc. 4, et. 2, ap. 6, jud. Iași, înregistrată
la Registrul Comerțului sub J22/1583/2007,                    ADUNĂRII GENERALE A ASOCIAȚILOR
C.U.I. 21824617, în conformitate cu dispozițiile art. 204,         S.C. PREMIUM PORC FEED S.R.L. J39/786/2007,
din L31/90 publicată și a L59/2004, am hotărât:               C.U.I. 22386248 NR. 5 DIN DATA DE 1.09.2009
  Suspendarea activității societății începând cu data
                                       Subscrisa, DCH INTERNATIONAL A/S (fosta DANISH
de 01.10.2009 până la data de 30.09.2012.
                                     CANADIAN HOLDING A/S), societate de naționalitate
   (80/1.356.115)                            daneză, cu sediul in Harritslewej 2, Tyrekrog,
                                     DK-5400 Bogense, Danemarca, (“Societatea”)
                                     reprezentată în vederea semnării prin dl. Adrian
         Societatea Comercială
                                     Iorgulescu, în calitate de împuternicit în baza Deciziei
       RDV INVESTMENTS 2007 - S.R.L.
                                     Corporative din data de 07.07.2009,
    ACT ADIȚIONAL LA ACTUL CONSTITUTIV                  Și
                                       Lars Vesten Dresher, cetățean danez, născut la
     S.C. RDV INVESTMENTS 2007 S.R.L.                Odense în data de 11.10.1972, domiciliat în Danemarca,
                                     legitimat cu pașaport nr. 102141204, emis de autoritățile
  Subsemnatul VIRVESCU DRAGOS-IOAN, domiciliat             Odense la data de 2.03.2003, reprezentat în vederea
în Iași, str. Vasile Alecsandri nr. 8, bl. E, sc. A, et. 2, ap. 8,    semnării prin dl. Adrian Iorgulescu, în calitate de
           MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 5448/21.X.2009                21

împuternicit conform procurii speciale din data de        2. Se aprobă raportul comisiei de cenzori asupra
07.07.2009, în calitate de asociați deținând împreună     bilanțului contabil și a contului de profit și pierdere pentru
100% din capitalul social al S.C. Premium Porc        activitatea anului 2007.
Feed S.R.L., societate cu răspundere limitată, organizată     3. Se aprobă bilanțul contabil, contul de profit si
și funcționând conform legii române, cu sediul social in   pierderi, repartizarea profitului net și descărcarea de
sat Golești, com. Golești, Drumul Județean 205 C km. 1,    gestiune a administratorului pentru anul 2007.
jud. Vrancea, înregistrată la O.R.C. Vrancea sub numărul     Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor
J39/786/2007, având codul fiscal RO 22386248,         împuternicește pe dl. POSTOLACHE OVIDIU, să
denumită în continuare “Societatea”, hotărăște        semneze în numele societății la B.N.P. și la O.R.C. actele
următoarele:
                               necesare aducerii la îndeplinire a prezentei hotărâri.
  (1) Extinderea obiectelor secundare de activitate ale
societății cu următoarea activitate: Cod CAEN 4941 -       (85/1.356.576)
transport rutier de mărfuri; ca urmare a modificării
intervenite, se va redacta un nou Act Constitutiv,
actualizat, care să cuprindă modificarea menționată;              Societatea Comercială
  (2) Pentru aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri            VESTI-RO - S.A.
urmează a se efectua mențiunile corespunzătoare la
Registrul Comerțului și la celelalte autorități competente,        HOTĂRÂREA NR. 2/10.09.2009
conform dispozițiilor legale.                   Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor de la
  Semnată și încheiată astăzi, 1.09.2009.          S.C. VESTI-RO S.A. Focșani, întrunită la sediul societății
  (83/1.356.574)                      din Focșani, str. Cuza-Voda nr. 54-58, jud. Vrancea, în
                               baza procesului-verbal din data de 10.09.2009 și în
                               temeiul art. 113 lit. d din Legea nr. 31/1991 republicată
        Societatea Comercială             cu modificările și completările ulterioare
      PREMIUM PORC FEED - S.R.L.                         HOTĂRĂȘTE
                                 1. Înființarea unui punct de lucru “Magazin pentru
           NOTIFICARE
                               vânzarea de confecții textile, țesături și accesorii” în
  Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul   Focșani, str. Mare a Unirii nr. 11, jud. Vrancea.
Vrancea notifică, în conformitate cu prevederile art. 204,    2. Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor
alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu       împuternicește pe doamna Neamtu Marcela să
modificările și completările ulterioare, depunerea      reprezinte societatea la O.R.C. Vrancea în vederea
textului actualizat al actului constitutiv al societății   depunerii hotărârii și a efectuării tuturor formalităților
comerciale PREMIUM PORC FEED S.R.L., cu sediul în
                               necesare înregistrării.
SAT GOLEȘTI, COMUNA GOLEȘTI, județ Vrancea,
                                 Drept pentru care s-a întocmit prezenta hotărâre în 3
Drumul JUDEȚEAN 205 C Km. 1, înregistrată sub
                               (trei) exemplare.
nr. J39/786/2007 , cod unic de înregistrare 22386248,
care a fost înregistrat sub nr.37376 din 30.09.2009.       (86/1.356.577)
  (84/1.356.575)
                                       Societatea Comercială
        Societatea Comercială                    TEOTOP CONSTRUCT - S.R.L.
       EUROGALL TIFESTI - S.A.
                                     ACT ADIȚIONAL NR. 1/01.09.2009
         HOTĂRÂREA NR. 1                 Asociatul unic MIȘCA TEODOR, născut la data de
                               21.06.1968, în localitatea Negrești Oaș, jud. Satu Mare,
        DIN DATA DE 29.04.2008
                               domiciliat în localitatea Aliceni, (comuna Târșolț) nr. 1,
  Adunarea Generală a Acționarilor S.C. EUROGALL      jud. Satu Mare, posesor al C.I. seria S.M. nr. 324101,
TIFESTI S.A. cu sediul în localitatea TIFESTI,        eliberat de SPCLEP Negrești Oaș, la data de 07.07.2008,
str. DJ BIZIGHESTI - BATINESTI Km 1, înregistrată la     CNP 1680621301015, cetățean român, a hotărât
Registrul Comerțului Vrancea sub nr. J/39/49/2004, cod    următoarele modificări ale actelor constitutive ale
unic de înregistrare 16074985, întrunită în ședința      societății astfel:
ordinară din data de 29.04.2008, în temeiul art. 204,       1. Se modifică sediul societății care va funcționa la
al. 1 și 4 din Legea nr. 31/1990 republicată și în baza    următoarea adresă: Botiz, str. Oșvareului nr. 18,
procesului verbal din aceeași dată;              jud. Satu Mare.
            HOTĂRĂȘTE
                                 Celelalte prevederi ale actelor constitutive rămân
  1. Se aprobă raportul administratorului privind
                               nemodificate.
activitatea economico-financiară a societății pe anul
2007.                               (87/1.357.145)
  22         MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 5448/21.X.2009
        Societatea Comercială             înregistrată sub nr. J30/676/2009, cod unic de
       TEOTOP CONSTRUCT - S.R.L.            înregistrare 20999076, care a fost înregistrat sub
                               nr. 31981 din 10.09.2009.
           NOTIFICARE
                                 (90/1.357.148)
  Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
Satu Mare notifică, în conformitate cu prevederile
                                        Societatea Comercială
art. 204, alin (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu
                                         MODELO - S.R.L.
modificările și completările ulterioare, depunerea
textului actualizat al actului constitutiv al societății              ROMÂNIA
comerciale TEOTOP CONSTRUCT S.R.L., cu sediul în               TRIBUNALUL SATU MARE
Județul Satu Mare, Botiz, Corn. Botiz, înregistrată sub            DOSAR NR: 32393/2009
nr. J30/677/2009, cod unic de înregistrare 17920284,
care a fost înregistrat sub nr. 31478 din 04.09.2009.     ÎNCHEIEREA NR. 5839/08 -10- 2009 PRONUNȚATĂ ÎN
  (88/1.357.146)                        ȘEDINȚA PUBLICĂ DIN DATA DE 08 -10- 2009

                                JUDECĂTOR DELEGAT LA OFICIUL REGISTRULUI
        Societatea Comercială              COMERȚULUI DE PE LÂNGĂ TRIBUNALUL SATU
     HILDEBRAND INTERNATIONAL - S.R.L.              MARE - MIHAI- COMAN GELU
                                REFERENT ÎN CADRUL OFICIULUI REGISTRULUI
        ACT ADIȚIONAL NR. 04              COMERȚULUI DE PE LÂNGĂ TRIBUNALUL SATU
                                   MARE - GĂTINA RALUCA SANDA
        LA ACTUL CONSTITUTIV AL
                                 Pe rol soluționarea cererii de radiere formulată de
    S.C. HILDEBRAND INTERNATIONAL S.R.L.
                               asociat Korpas Mihaela privind pe MODELO S.R.L., cu
  În baza deciziei asociatului unic nr. 04/20.08.2009    sediul ales în Satu Mare, Str. ARINULUI, nr. 4, bloc 12,
actul constitutiv al S.C. HILDEBRAND INTERNATIONAL S.R.L.   ap. 113, prin care se solicită înscrierea în registrul
se modifică astfel:                      comerțului a mențiunii privind radierea MODELO S.R.L.,
  Se mută sediul firmei în jud. Satu Mare, Tasnad      cod unic de înregistrare: 16235380, număr de ordine în
str. Santaului nr. 20.                    registrul comerțului: J30/324/2004.
  Celelalte dispoziții ale actului constitutiv al        Procedura legal îndeplinită.
                                 Cererea a fost soluționată în lipsa părții, conform
S.C. HILDEBRAND INTERNATIONAL S.R.L. rămân
                               art. 242 alin. 2 din Cod Procedură Civilă.
neschimbate.
                               JUDECĂTORUL DELEGAT
  Prezentul act se va publică în Monitorul Oficial și în    Asupra cererii de față:
baza lui se vor face cuvenitele mențiuni la Oficiul        Prin cererea, legal timbrată, înregistrată sub
Registrul Comerțului.                     nr. 32393 din 16.09.2009 s-a solicitat, înregistrarea în
  Pentru îndeplinirea formalităților necesare se      registrul comerțului a mențiunii cu privire la radierea
împuternicește pe d-l Szasz Alexandru, cetățean român     MODELO S.R.L..
domiciliat în satul Crasna (comuna Crasna), nr. 602,       În susținerea cererii au fost depuse înscrisurile
jud. Sălaj România, identificat cu CI seria SX nr. 055760,  menționate în opisul inclus în cererea de radiere pe baza
CNP 1710425314301 pentru a semna documentele în        cărora judecătorul delegat, constatând că sunt îndeplinite
cauză.                            cerințele legale, în conformitate cu prevederile Legii nr.
  Redactat și editat în 2 exemplare.            26/1990 republicată, cu modificările și completările
                               ulterioare, urmează a admite cererea.
  (89/1.357.147)                        PENTRU ACESTE
                                 MOTIVE ÎN NUMELE LEGII
                                 DISPUNE
        Societatea Comercială
                                 Admite cererea de radiere așa cum a fost formulată și
     HILDEBRAND INTERNATIONAL - S.R.L.
                               dispune înregistrarea în registrul comerțului a radierii
                               firmei MODELO S.R.L., cu datele de identificare mai sus
           NOTIFICARE
                               menționate. Motivul radierii este dizolvare.
  Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul     Dispune publicarea prezentei încheieri în Monitorul
Satu Mare notifică, în conformitate cu prevederile      Oficial al României, Partea a IV-a. Executorie.
art. 204, alin (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu     Cu recurs, în termen de 15 zile, în conformitate cu art.
modificările și completările ulterioare, depunerea textului  6 din Legea nr. 26/1990, republicată, cu modificările și
actualizat al actului constitutiv al societății comerciale  completările ulterioare,
                                 Pronunțată în ședință publică, astăzi 08 -10- 2009.
HILDEBRAND INTERNATIONAL S.R.L., cu sediul în
Județul Satu Mare, Oraș Tășnad, Str. Santăului nr. 20,      (91/1.357.149)
           MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 5448/21.X.2009               23

        Societatea Comercială                    Societatea Comercială
        AUTO CIOCOI - S.R.L.                     ADEP SERVICE - S.R.L.

          ROMÂNIA                          ACT ADIȚIONAI NR. 2
       TRIBUNALUL SATU MARE               Asociații PRICOP ADRIAN, CNP 1700508354725,
        DOSAR NR: 32428/2009             cetățean român și ANGHEL FLOAREA, CNP 2450824301963,
                               cetățean român au hotărât următoarele modificări ale
ÎNCHEIEREA NR. 5838/06 -10- 2009 PRONUNȚATĂ ÎN        actului constitutiv al societății, astfel:
  ȘEDINȚA PUBLICĂ DIN DATA DE 06 -10- 2009           1. Asociatul PRICOP ADRIAN în calitate de cedent,
                               cesionează 10 părți sociale a câte 10 lei, în valoare
 JUDECĂTOR DELEGAT LA OFICIUL REGISTRULUI          de 100 lei, declarând ca am primit integral de la
 COMERȚULUI DE PE LÂNGĂ TRIBUNALUL SATU           MEZEI FRANCISC GHEORGHE, valoarea părții sociale
                               înstrăinate la valoarea ei nominala, fără obținerea
    MARE - MIHAI- COMAN GELU
                               vreunui câștig, în favoarea lui MEZEI FRANCISC
 REFERENT ÎN CADRUL OFICIULUI REGISTRULUI          GHEORGHE, născut la data de 15.11.1965, în localitatea
 COMERȚULUI DE PE LÂNGĂ TRIBUNALUL SATU           Satu Mare, județul Satu Mare, domiciliat în Satu Mare
    MARE - GĂTINA RALUCA SANDA              Ale. Tirnavei, nr. 20, bl. 79, ap. 65, jud. Satu Mare,
                               posesor al CI seria, SM nr. 164872, eliberat de Poliția
  Pe rol soluționarea cererii de radiere formulată de
                               Satu Mare, la data de 10.03.2004, cnp 1651115301967,
CIOCOI DANIEL IOAN privind AUTO CIOCOI S.R.L., cu      necăsătorit,    cetățean    român   și  asociatul
sediul în Supuru de Jos, Str. VIILOR, nr. 1, prin care se  ANGHEL FLOAREA în calitate de cedent, cesionează 10
solicită înscrierea în registrul comerțului a mențiunii   părți sociale a câte 10 lei, în valoare de 100 lei, declarând
privind radierea AUTO CIOCOI S.R.L., cod unic de       că am primit integral de la MEZEI FRANCISC
înregistrare: 24394379, număr de ordine în registrul     GHEORGHE, valoarea părții sociale înstrăinate la
comerțului: J30/1155/2008.                  valoarea ei nominală, fără obținerea vreunui câștig, în
  Procedura legal îndeplinită.               favoarea lui MEZEI FRANCISC GHEORGHE cu datele
                               de identificare de mai sus: astfel MEZEI FRANCISC
  Cererea a fost soluționată în lipsa părții, conform
                               GHEORGHE devine asociat unic deținând 20 părți
art. 242 alin. 2 din Cod Procedură Civilă.          sociale a câte 10 lei fiecare în valoare de 200 lei din
JUDECĂTORUL DELEGAT                     capitalul social. Preia toate drepturile și obligațiile ce
  Asupra cererii de față:                 derivă din aceste părți sociale, inclusiv tot activul și
  Prin cererea, legal timbrată, înregistrată sub      pasivul.
nr. 32428 din 17.09.2009 s-a solicitat, înregistrarea în    2. Se revocă funcția de administrator asociaților
registrul comerțului a mențiunii cu privire la radierea   PRICOP ADRIAN și lui ANGHLE FLOAREA și se
AUTO CIOCOI S.R.L..                     numește în această funcție asociatul unic
                               MEZEI FRANCISC GHEORGHE.
  În susținerea cererii au fost depuse înscrisurile
                                3. Se modifică sediul societății, noul sediu va fi în
menționate în opisul inclus în cererea de radiere pe baza  comuna Paulesti, sat Amati, nr. 9, jud. Satu Mare.
cărora judecătorul delegat, constatând că sunt îndeplinite   Celelalte prevederi ale actului constitutiv rămân
cerințele legale, în conformitate cu prevederile Legii nr.  nemodificate.
26/1990 republicată, cu modificările și completările
                                 (93/1.357.151)
ulterioare, urmează a admite cererea.
  PENTRU ACESTE MOTIVE
  ÎN NUMELE LEGII                             Societatea Comercială
  DISPUNE                                 ADEP SERVICE - S.R.L.
  Admite cererea de radiere așa cum a fost formulată și              NOTIFICARE
dispune înregistrarea în registrul comerțului a radierii
firmei AUTO CIOCOI S.R.L., cu datele de identificare mai     Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
sus menționate. Motivul radierii este dizolvare.       Satu Mare notifică, în conformitate cu prevederile
                               art. 204, alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu
  Dispune publicarea prezentei încheieri în Monitorul
                               modificările și completările ulterioare, depunerea textului
Oficial al României, Partea a IV-a. Executorie.
                               actualizat al actului constitutiv al societății comerciale
  Cu recurs, în termen de 15 zile, în conformitate cu   ADEP SERVICE S.R.L., cu sediul în SAT AMAȚI,
art. 6 din Legea nr. 26/1990, republicată, cu modificările  COMUNA PĂULEȘTI, județ Satu Mare, nr. 9, înregistrată
și completările ulterioare.                 sub nr. J30/37/2004, cod unic de înregistrare 16053591,
  Pronunțată în ședință publică, astăzi 06 -10- 2009.   care a fost înregistrat sub nr. 33705 din 01.10.2009.
  (92/1.357.150)                        (94/1.357.152)
  24         MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 5448/21.X.2009
        Societatea Comercială               organelor judiciare, administrative, bancare, financiare.
      GENERAL TRANSPORT - S.R.L.              Mandatul administratorului se stabilește pe perioadă
                                 nedeterminată.
   ACT ADIȚIONAL NR. 2 DIN DATA 30.09.2009            Celelalte prevederi ale actelor constitutive rămân
  Asociatul unic BABAN FLORIN VASILE, cetățean         nemodificate.
român, născut la data de 29/11/1976, în mun. Baia Mare,       (95/1.357.153)
județ Maramureș, domiciliat în mun. Baia Mare,
b-dul. Unirii nr. 14, et. 6, ap. 86, sc. C, județ Maramureș,
posesor al CI, seria MM nr. 083285, eliberată de                Societatea Comercială
                                       GENERAL TRANSPORT - S.R.L.
mun. Baia Mare, la data de 09/11/2001, CNP 1761129240012
în prezența candidatului la asociere HOȚEA IOAN,
                                            NOTIFICARE
cetățean român, născut la data de 13/01/1967, în Doba,
județ Satu Mare, domiciliat în Municipiul Satu Mare,         Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
Str. Panseluței, nr. 7, județ Satu Mare, posesor al CI,     Satu Mare notifică, în conformitate cu prevederile
seria SM nr. 500500, eliberată de Mun. Satu Mare, la       art. 204, alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu
data de 13/03/2003, CNP 1670113301975, a hotărât         modificările     și  completările    ulterioare,
următoarele modificări:                     depunerea statutului actualizat al societății comerciale
  1. Se retrage din societate prin cesionare integrală de    GENERAL TRANSPORT S.R.L., cu sediul în
părți sociale BABAN FLORIN VASILE, prin cesionarea        MUNICIPIUL SATU MARE, județ Satu Mare,
integrală a părților sociale cedate, asociatul retras își    Str. FINTINELE, nr. CF. 29, ap. 2, înregistrată sub
pierde calitatea de asociat, nemaiavând nici un drept sau    nr. J30/214/2003, cod unic de înregistrare 15299920,
obligație față de societatea comercială.             care a fost înregistrat sub nr. 33711 din 01.10.2009.
  Se primește în societate prin cesionare de părți         (96/1.357.154)
sociale HOȚEA IOAN cu datele personale prezentate mai
sus, iar noul asociat recunoaște prevederile actelor de
                                         Societatea Comercială
constituire prin semnarea prezentului act adițional.
                                         DIASIM STYLE - S.R.L.
  Subsemnatul BABAN FLORIN VASILE în calitate de
cedent, cesionez către HOȚEA IOAN în calitate de           ACT ADIȚIONAL NR. 1 DIN DATA 02.10.2009
cesionar 20 părți sociale în valoare nominală de 10 lei, cu
o valoare totală de 200 lei, împreună cu tot activul și       Adunarea generală a asociaților compusă din:
pasivul.                             domnul SIMA PETRU, cetățean român, născut la data de
  Subsemnatul HOȚEA IOAN cesionar, primesc părțile       05/06/1958, în Doba, județ Satu Mare, domiciliat în
sociale descrise mai sus și totodată preiau toate        Satu Mare, B-dul Cloșca nr. 51, județ Satu Mare, posesor
drepturile și obligațiile ce derivă din aceste părți sociale,  al CI, seria SM nr. 288098, eliberată de Pol. Satu Mare,
inclusiv tot activul și tot pasivul.               la data de 05/07/2007, CNP 1580605301983 și
  Azi data încheierii convenției, eu, BABAN FLORIN       doamna SIMA ANGELA, cetățean român, născută la data
VASILE, cedent, dedarea am primit integral de la         de 19.06.1965, în localitatea Valea Vinului, județ Satu
cesionar HOȚEA IOAN valoarea părților sociale          Mare, domiciliată în Satu Mare, B-dul Cloșca nr. 51,
înstrăinate la valoarea lor nominală, fără obținerea       județ Satu Mare, posesoare a CI seria SM, nr. 288096,
vreunui câștig, mă retrag din societate și nu am alte      eliberat de SPCLEP Satu Mare, CNP 2650619301975 a
pretenții față de cesionari sau față de societate. Totodată   hotărât următoarele modificări:
declar că părțile sociale cesionate nu sunt             1. Se completează obiectul secundar de activitate cu
gajate/indisponibilizate în favoarea nici unui creditor.     următoarele coduri: 4779: Comerț cu amănuntul al
  Capital social este de 200 lei, divizat în 20 părți sociale  bunurilor de ocazie vândute prin magazine; 6820:
a câte 10 lei fiecare, și revine în întregime asociatului unic  Închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii
HOȚEA IOAN care declară pe proprie răspundere că nu       sau închiriate; 7911: Activități ale agențiilor turistice;
mai deține calitatea de asociat unic în cadrul altei       7912: Activități ale tur-operatorilor; 7990: Alte servicii de
societăți cu răspundere limitată.                rezervare și asistență turistică; 6810: Cumpărarea și
  2. Se revocă din funcția de administrator           vânzarea de bunuri imobiliare proprii; 5510: Hoteluri și
BABAN FLORIN VASILE.                       alte facilități de cazare similare; 5520: Facilități de cazare
  3. Se numește în funcția de administrator HOȚEA        pentru vacanțe și perioade de scurtă durată; 5590: Alte
IOAN cu datele personale mai sus menționate care va       servicii de cazare; 5621: Activități de alimentație
reprezenta societatea în activitatea curentă de         (catering) pentru evenimente; 5629: Alte servicii de
administrare în fața tuturor persoanelor fizice și juridice, a  alimentație n.c.a.; 6832: Administrarea imobilelor pe
           MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 5448/21.X.2009                25

bază de comision sau contract; 5630: Baruri și alte      cărora judecătorul delegat, constatând că sunt îndeplinite
activități de servire a băuturilor.              cerințele legale, în conformitate cu prevederile Legii nr.
  2. Celelalte prevederi ale actului constitutiv rămân    26/1990 republicată, cu modificările și completările
nemodificate.                         ulterioare, urmează a admite cererea.
                                         PENTRU ACESTE MOTIVE
  (97/1.357.155)                                  ÎN NUMELE LEGII
                                             DISPUNE
                                  Admite cererea de radiere așa cum a fost formulată și
         Societatea Comercială             dispune înregistrarea în registrul comerțului a radierii
         DIASIM STYLE - S.R.L.             firmei MB AMOTRANS S.R.L., cu datele de identificare
                                mai sus menționate. Motivul radierii este lichidare.
           NOTIFICARE                  Aproba decontul de cheltuieli aprobarea decontului de
  Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul   cheltuieli nr. 327/07.09.2009 în suma de 1600.00 și plata
Satu Mare notifică, în conformitate cu prevederile       acestuia din fondul de lichidare.
art. 204, alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu     Dispune publicarea prezentei încheieri în Monitorul
modificările și completările ulterioare, depunerea textului  Oficial al României, Partea a IV-a. Executorie.
actualizat al actului constitutiv al societății comerciale     Cu recurs, în termen de 15 zile, în conformitate cu
DIASIM STYLE S.R.L., cu sediul în MUNICIPIUL SATU       art. 6 din Legea nr. 26/1990, republicată, cu modificările
MARE, județ Satu Mare, Str. PRUNILOR, nr. 1/B,         și completările ulterioare.
                                  Pronunțată în ședință publică, astăzi 08-10-2009.
înregistrată sub nr. J30/217/2001, cod unic de
înregistrare 13950690, care a fost înregistrat sub         (99/1.357.157)
nr. 33890 din 02.10.2009.
  (98/1.357.156)                               Societatea Comercială
                                        NICKY & GICA - S.R.L.
        Societatea Comercială                        ACT ADIȚIONAL
        MB AMOTRANS - S.R.L.
                                  Asociatul unic, conform Hotărârii nr. 2 din data
           ROMÂNIA                  de 28.09.2009, a hotărât următoarele modificări ale
        TRIBUNALUL SATU MARE              actului constitutiv al societății:
        DOSAR NR: 34031/2009                Societatea comercială “NICKY & GICA” S.R.L.
                                funcționează din inițiativa asociatului:
ÎNCHEIEREA NR. 5878/08-10-2009 PRONUNȚATĂ ÎN            > Bute Gavril Ioan cu domiciliul în localitatea Satu
  ȘEDINȚA PUBLICĂ DIN DATA DE 08-10-2009           Mare, Bld. Closca, nr. 72, bl. Gl, ap. 46 județul Satu Mare,
                                născut la data de 23.04.1969 în municipiul Satu Mare,
 JUDECĂTOR DELEGAT LA OFICIUL REGISTRULUI           posesor al CI seria SM, nr. 248338, eliberată de SPCLEP
 COMERȚULUI DE PE LÂNGĂ TRIBUNALUL SATU            Satu Mare la data de 04.07.2006, având CNP 1690423302005,
    MARE - MUNKACSI BELA CSABA               cetățean român
 REFERENT ÎN CADRUL OFICIULUI REGISTRULUI             Se abrogă articolul 3, și va avea următorul conținut:
 COMERȚULUI DE PE LÂNGĂ TRIBUNALUL SATU              Sediul societății este în România, localitatea Botiz,
                                str. Șirul Mare, nr. 83, județul Satu Mare.
       MARE - POP IOAN
                                  Se abrogă art. 6, și va avea următorul conținut:
  Pe rol soluționarea cererii de radiere formulată de       Capitalul social este constituit integral din numerar,
MIHALCA IOAN MARCU privind MB AMOTRANS S.R.L.,         prin depozit bancar subscris și vărsat integral și este de
cu sediul în Satu Mare, Str. ZENIT, nr. 22, ap. 5, prin care  200 lei, divizat în 20 părți sociale a câte 10 lei fiecare
se solicită înscrierea în registrul comerțului a mențiunii   parte socială și aparține asociatului astfel:
privind radierea MB AMOTRANS S.R.L., cod unic de          > Bute Gavril Ioan cu domiciliul în localitatea Satu
înregistrare: 8152381, număr de ordine în registrul      Mare, Bld. Closca, nr. 72, bl. Gl, ap. 46 județul Satu Mare,
comerțului: J30/123/1996.                   născut la data de 23.04.1969 în municipiul Satu Mare,
  Procedura legal îndeplinită.                posesor al CI seria SM, nr. 248338, eliberată de
  Cererea a fost soluționată în lipsa părții, conform     SPCLEP Satu Mare la data de04.07.2006, având
art. 242 alin. 2 din Cod Procedură Civilă.           CNP 1690423302005, cetățean român, Cota de
JUDECĂTORUL DELEGAT                      participare la beneficii și pierderi este proporționala cu
  Asupra cererii de față:                   cota de participare la capitalul social.
  Prin cererea, legal timbrată, înregistrată sub nr. 34031    Se revocă administratorul Cadar Nicoleta Florica.
din 06.10.2009 s-a solicitat, înregistrarea în registrul      Se retrage din societate dna Cadar Nicoleta Florica
comerțului a mențiunii cu privire la radierea         prin cesiune integrală de părți sociale. Prin cesionarea
MB AMOTRANS S.R.L..                      integrala de părți sociale cedate, asociatul retras își
  În susținerea cererii au fost depuse înscrisurile      pierde calitatea de asociat nemaiavând nici un drept sau
menționate în opisul inclus în cererea de radiere pe baza   obligație față de societatea comercială
  26         MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 5448/21.X.2009
  Se abrogă articolul 9, alin 3 și va avea următorul            Societatea Comercială
conținut:                                 CASH FISCAL SERVIS - S.R.L.
  Prin prezentul act constitutiv se conferă calitatea de
administrator, dlui Bute Gavril Ioan cu domiciliul în                NOTIFICARE
localitatea Satu Mare, Bld. Closca, nr. 72, bl. G1, ap. 46
                                  Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
județul Satu Mare, născut la data de 23.04.1969 în
municipiul Satu Mare, posesor al CI seria SM, nr. 248338,   Satu Mare notifică, în conformitate cu prevederile
eliberată de SPCLEP Satu Mare la data de 04.07.2006,      art. 204, alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu
având CNP 1690423302005, cetățean român, care va        modificările și completările ulterioare, depunerea textului
reprezintă societatea în activitatea curenta de        actualizat al actului constitutiv al societății comerciale
administrare în fața tuturor persoanelor fizice, juridice, a  CASH FISCAL SERVIS S.R.L., cu sediul în
organelor judiciare, administrative, bancare, financiare.   MUNICIPIUL SATU MARE, județ Satu Mare, Str. AVRAM
  Celelalte prevederi ale actului constitutiv rămân     IANCU, nr. 56-58, etaj P, înregistrată sub
neschimbate.                          nr. J30/679/2009, cod unic de înregistrare 26039438,
  (100/1.357.158)                      care a fost înregistrat sub nr. 34066 din 06.10.2009.
                                  (103/1.357.161)
         Societatea Comercială
         NICKY & GICA - S.R.L.                     Societatea Comercială
                                       CASH REGISTER - S.R.L.
           NOTIFICARE
  Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul             ACT ADIȚIONAL
Satu Mare notifică, în conformitate cu prevederile         Asociatul unic conform Hotărârii nr. 3 din data de
art. 204, alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu
                                05.10.2009, a hotărât următoarele modificări ale actului
modificările și completările ulterioare, depunerea textului
                                constitutiv al societății:
actualizat al actului constitutiv al societății comerciale
                                  Se schimbă obiectul principal de activitate din 9511 și
NICKY & GICA S.R.L., cu sediul în SAT BOTIZ,
                                va fi obiectul 4741 - comerț cu amănuntul al
COMUNA BOTIZ, județ Satu Mare, ȘIRUL MARE, nr. 83,
                                calculatoarelor, unităților periferice și software-lui în
înregistrată sub nr. J30/985/2003, cod unic de
                                magazine specializate
înregistrare 15876280, care a fost înregistrat sub
nr. 34059 din 06.10.2009.                     Asociatul unic al S.C. Cash Register S.R.L., îl
                                mandatează pe dl Steer Cristian Vasile, identificat prin
  (101/1.357.159)                      C.I. Seria SM nr. 227921, eliberat de SPCLEP Satu Mare,
                                la data de 26.10.2005, sa duca la îndeplinire formalitățile
        Societatea Comercială              la Oficiul Registrului Comerțului Satu Mare.
      CASH FISCAL SERVIS - S.R.L.              Celelalte prevederi ale actului constitutiv rămân
                                neschimbate.
           ACT ADIȚIONAL
                                  (104/1.357.162)
  Adunarea generală a asociaților, conform Hotărârii
nr. 1 din data de 5.10.2009, a hotărât următoarele
modificări ale actului constitutiv al societății:               Societatea Comercială
  Se abrogă articolul 6, și va avea următorul conținut:           CASH REGISTER - S.R.L.
  Activitatea principală este după cum urmează:
9511 - repararea calculatoarelor și a echipamentelor                 NOTIFICARE
periferice (întreținerea și repararea mașinilor de birou, de    Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
contabilitate și a calculatoarelor, inclusiv aparate de    Satu Mare notifică, în conformitate cu prevederile
marcat electronice fiscale, balanțe electronice).
                                art. 204, alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu
  Adunarea generală a asociaților al S.C. Cash Fiscal
                                modificările și completările ulterioare, depunerea
Servis S.R.L., îl mandatează pe dl Steer Cristian Vasile,
identificat prin C.I. Seria SM nr. 227921, eliberat de     textului actualizat al actului constitutiv al societății
SPCLEP Satu Mare, la data de 26.10.2005, sa ducă la      comerciale CASH REGISTER S.R.L., cu sediul în
îndeplinire formalitățile la Oficiul Registrului Comerțului  MUNICIPIUL SATU MARE, județ Satu Mare, Str. AVRAM
Satu Mare.                           IANCU, nr. 58, înregistrată sub nr. J30/511/2002, cod
  Celelalte prevederi ale actului constitutiv rămân      unic de înregistrare 14941720, care a fost înregistrat sub
neschimbate.                          nr. 34068 din 06.10.2009.
  (102/1.357.160)                        (105/1.357.163)
            MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 5448/21.X.2009                  27

         Societatea Comercială                        Societatea Comercială
         STRONG WINGS - S.R.L.                        STRONG WINGS - S.R.L.

            ACT ADIȚIONAL                            NOTIFICARE

  Adunarea generală a asociaților, conform Hotărârii          Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
nr. 2 din data de 28.09.2009, a hotărât următoarele         Satu Mare notifică, în conformitate cu prevederile
                                   art. 204, alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu
modificări ale actului constitutiv al societății:
                                   modificările și completările ulterioare, depunerea textului
  Societatea comercială “STRONG WINGS” S.R.L.
                                   actualizat al actului constitutiv al societății comerciale
funcționează din inițiativa asociatului:               STRONG WINGS S.R.L., cu sediul în SAT BOTIZ,
  > Groza Patric Ștefan, cu domiciliul în localitatea Satu Mare,  COMUNA BOTIZ, județ Satu Mare, ȘIRUL MARE, nr. 83,
Aleea Clabucet, nr. 5, bl. 1, ap. 94 județul Satu Mare,       înregistrată sub nr. J30/1266/2007, cod unic de
născut la data de 15.07.1986 în municipiul Satu Mare,        înregistrare 22492559, care a fost înregistrat sub
posesor al CI seria SM, nr. 277747, eliberată de SPCLEP       nr. 34101 din 06.10.2009.
Satu Mare la data de 12.04.2007, având CNP 1860715303938,        (107/1.357.165)
cetățean român,
  Se abrogă articolul 3, și va avea următorul conținut:
  Sediul societății este în România, localitatea Botiz, str.            Societatea Comercială
                                             ADVISE - S.R.L.
Șirul Mare, nr. 83, județul Satu Mare.
  Se abrogă art. 6, și va avea următorul conținut:           ACT ADIȚIONAL NR. 1 DIN DATA 06.10.2009
  Capitalul social este constituit integral din numerar,
prin depozit bancar subscris și vărsat integral și este de        Asociatul unic SEUCEA MIHAI, cetățean român,
                                   născut la data de 15/03/1976, în mun. Satu Mare,
200 lei, divizat în 20 părți sociale a câte 10 lei fiecare
                                   județ Satu Mare, domiciliată în mun. Satu Mare,
parte sociala și aparține asociatului astfel:            Str. Mihai Vitezu nr. 6, ap. 1, județ Satu Mare, posesor al
  > Groza Patric Ștefan, cu domiciliul în localitatea Satu Mare,  CI, seria SM nr. 024429, eliberată de mun. Satu Mare, la
Aleea Clabucet, nr. 5, bl. 1, ap. 94 județul Satu Mare,       data de 28/09/2000, CNP 1760315301968 în prezența
născut la data de 15.07.1986 în municipiul Satu Mare,        candidatului la asociere ENESCU DAN COSNTANTIN,
posesor al CI seria SM, nr. 277747, eliberată de           cetățean român, născut la data de 05/08/1973, în
SPCLEP Satu Mare la data de 12.04.2007, având            Tîrgu Mureș, județ Mureș, domiciliat în Municipiul Sighișoara,
                                   Str. Ilarie Chendi, nr. 2, ap. 5, județ Mureș, posesor al CI,
CNP 1860715303938, cetățean român,
                                   seria MS nr. 347224, eliberată de Spclep Sighișoara, la
  Cota de participare la beneficii și pierderi este        data de 08/12/2005, CNP 1730805263491, a hotărât
proporționala cu cota de participare la capitalul social.      următoarele modificări:
  Se revocă administratorul Pop Gheorghe.               1. Se retrage din societate prin cesionare integrală de
  Se retrage din societate dl Pop Gheorghe prin cesiune      părți sociale SEUCEA MIHAI prin cesionarea integrală a
integrală de părți sociale. Prin cesionarea integrală de       părților sociale cedate, asociatul retras își pierde calitatea
părți sociale cedate, asociatul retras își pierde calitatea     de asociat, nemaiavând nici un drept sau obligație față de
de asociat nemaiavând nici un drept sau obligație față de      societatea comercială.
                                     Se primește în societate prin cesionare de părți
societatea comercială.
                                   sociale ENESCU DAN COSNTANTIN cu datele
  Se abrogă articolul 9, alin 3 și va avea următorul        personale prezentate mai sus, iar noul asociat
conținut:                              recunoaște prevederile actelor de constituire prin
  Prin prezentul act constitutiv se conferă calitatea de      semnarea prezentului act adițional.
administrator, dlui Groza Patric Ștefan, cu domiciliul în        Subsemnatul SEUCEA MIHAI în calitate de cedent,
localitatea Satu Mare, Aleea Clabucet, nr. 5, bl. 1, ap. 94     cesionez către ENESCU DAN COSNTANTIN în calitate
județul Satu Mare, născut la data de 15.07.1986 în          de cesionar 20 părți sociale în valoare nominală de 10 lei,
                                   cu o valoare totală de 200 lei, împreună cu tot activul și
municipiul Satu Mare, posesor al CI seria SM, nr. 277747,
                                   pasivul.
eliberată de SPCLEP Satu Mare la data de 12.04.2007,           Subsemnatul ENESCU DAN COSNTANTIN cesionar,
având CNP 1860715303938, cetățean român, care va           primesc părțile sociale descrise mai sus și totodată
reprezintă societatea în activitatea curentă de           preiau toate drepturile și obligațiile ce derivă din aceste
administrare în față tuturor persoanelor fizice, juridice, a     părți sociale, inclusiv tot activul și tot pasivul.
organelor judiciare, administrative, bancare, financiare.        Azi data încheierii convenției, eu, SEUCEA MIHAI,
  Celelalte prevederi ale actului constitutiv rămân        cedent, declar că am primit integral de la cesionar
neschimbate.                             ENESCU DAN COSNTANTIN valoarea părților sociale
                                   înstrăinate la valoarea lor nominală, fără obținerea
  (106/1.357.164)                         vreunui câștig, mă retrag din societate și nu am alte
  28         MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 5448/21.X.2009
pretenții față de cesionari sau față de societate. Totodată            Societatea Comercială
declar că părțile sociale cesionate nu sunt                    ZIRMER BUD - S.R.L.
gajate/indisponibilizate în favoarea nici unui creditor.
  Capital social este de 200 lei, divizat în 20 părți sociale             NOTIFICARE
a câte 10 lei fiecare, și revine în întregime asociatului unic
ENESCU DAN COSNTANTIN care declară pe proprie             Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
răspundere că nu mai deține calitatea de asociat unic în     Satu Mare notifică, în conformitate cu prevederile
cadrul altei societăți cu răspundere limitată.          art. 204, alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu
  2. Se revocă din funcția de administrator SEUCEA MIHAI    modificările și completările ulterioare, depunerea
  3. Se numește în funcția de administrator ENESCU
                                 textului actualizat al actului constitutiv al societății
DAN COSNTANTIN cu datele personale mai sus
menționate care va reprezenta societatea în activitatea      comerciale ZIRMER BUD S.R.L., cu sediul în
curentă de administrare în fața tuturor persoanelor fizice    MUNICIPIUL SATU MARE, județ Satu Mare,
și juridice, a organelor judiciare, administrative, bancare,   Str. CAREIULUI, nr. 128, înregistrată sub
financiare. Mandatul administratorului se stabilește pe      nr. J30/888/1994, cod unic de înregistrare 5736521,
perioadă nedeterminată.                      care a fost înregistrat sub nr. 34225 din 07.10.2009.
  4. Se reia activitatea societății începând cu data de
06.10.2009. Celelalte prevederi ale actelor constitutive       (111/1.357.169)
rămân nemodificate.
  (108/1.357.166)                                Societatea Comercială
                                         WIND ENERGY - S.R.L.
         Societatea Comercială
           ADVISE - S.R.L.                         ACT ADIȚIONAL
                                   Asociatul unic LUCACIU ADRIAN, născut la data de
            NOTIFICARE
                                 18/09/1976, în loc. Giurgiu, jud. Giurgiu, domiciliat în
  Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul     loc. Satu Mare, str. Theodor D. Sperantia nr. 2,
Satu Mare notifică, în conformitate cu prevederile        jud. Satu Mare, posesor al CI seria SM nr. 354860
art. 204, alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată,
                                 emis de SPCLEP, Satu Mare la data 07.09.2009, cod
cu modificările și completările ulterioare,
depunerea statutului actualizat al societății comerciale     numeric personal 1760918301992, a hotărât modificarea
ADVISE S.R.L., cu sediul în MUNICIPIUL SATU MARE,         actelor constitutive ale societății astfel:
județ Satu Mare, Str. MIHAIVITEAZU, nr. 6, ap. 1,          1. Se completează obiectul secundar de activitate cu:
înregistrată sub nr. J30/910/2008, cod unic de          8891 Activități de îngrijire zilnică pentru copii.
înregistrare 24142746, care a fost înregistrat sub          Celelalte prevederi ale actelor constitutive rămân
nr. 34114 din 06.10.2009.                     nemodificate.
  (109/1.357.167)                          (112/1.357.170)

         Societatea Comercială
                                         Societatea Comercială
          ZIRMER BUD - S.R.L.
                                         WIND ENERGY - S.R.L.
   ACT ADIȚIONAL NR. 1 DIN DATA 07.10.2009
                                            NOTIFICARE
  Asociatul unic BUD VASILE, cetățean român,
născut la data de 10/05/1963, în Gherta Mica, Jud. Satu        Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
Mare, domiciliat în Municipiul Satu Mare, P - Ta libertatii,   Satu Mare notifică, în conformitate cu prevederile
nr. 2, ap. 2, județ Satu Mare, posesor al CI, seria SM      art. 204, alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu
nr. 172381, eliberată de Pol. Satu Mare, la data de        modificările și completările ulterioare, depunerea
11/05/2004, CNP 1630510301979, a hotărât următoarele       textului actualizat al actului constitutiv al societății
modificări:                            comerciale WIND ENERGY S.R.L., cu sediul
  1. Se modifică obiect de activitate principal, noul
                                 în MUNICIPIUL SATU MARE, județ Satu Mare,
obiect de activitate principal va fi: 5510: Hoteluri și alte
facilități de cazare similare; vechiul obiect de activitate    Str. RETEZATULUI, nr. 22, înregistrată sub
principal trece la secundar. Celelalte prevederi ale actelor   nr. J30/730/2003, cod unic de înregistrare 15716408,
constitutive rămân nemodificate.                 care a fost înregistrat sub nr. 34226 din 07.10.2009.
  (110/1.357.168)                          (113/1.357.171)
           MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 5448/21.X.2009                29

         Societatea Comercială             vreunui câștig. Totodată declar că părțile sociale
          MANHERZ - S.R.L.               cesionate nu sunt gajate/indisponibilizate în favoarea nici
                                unui creditor.
  ACT ADIȚIONAL NR. 2 DIN DATA DE 07.10.2009            Capitalul social total de 108000.00 lei se împarte în
  Adunarea generala a asociaților compusă din:        10800 părți sociale a câte 10 lei fiecare și revine în
MADARAS ȘTEFAN născut la data de 17.11.1962, în         întregime asociatului unic cesionar MADARAS ȘTEFAN
mun. Satu Mare, jud. Satu Mare, domiciliat în          care declară pe proprie răspundere că nu mai deține
mun. Satu Mare, B-dul Lalelei, bl. R1, ap. 21, județul Satu   calitatea de asociat unic în cadrul altei societăți cu
Mare, posesor al C.I. seria SM, nr. 169327/21.04.2004,     răspundere limitată.
emisă de mun. Satu Mare, cod numeric personal            2. Se revocă din funcția de administrator PETYKE
1621117301976, cetățean român, PETYKE ATTILA          ATTILA MIHAI.
MIHAI născut la data de 09.09.1961, în mun. Satu Mare,
jud. Satu Mare domiciliat în localitatea Satu Mare,         (114/1.357.172)
str. Botizului, nr. 40, bl. 7, ap. 30, județul Satu Mare,
posesor al C.I. seria SM, nr. 168718/19.04.2004,                Societatea Comercială
emisă de mun. Satu Mare, cod numeric                       MANHERZ - S.R.L.
personal 1610909302003, cetățean român și ERDEI
LEVENTE BÂRNA născut la data de 28.02.1977, în                    NOTIFICARE
mun. Satu Mare, jud. Satu Mare domiciliat în
comuna Vetis, sat Oar, nr. 157, județul Satu Mare,         Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
posesor al C.I. seria SM nr. 009490/17.04.2000,         Satu Mare notifică, în conformitate cu prevederile
emisă de mun. Satu Mare, cod numeric              art. 204, alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată,
personal 1770228301974, cetățean român, au hotărât       cu modificările și completările ulterioare,
următoarele modificări ale actelor constitutive ale       depunerea statutului actualizat al societății comerciale
societății astfel:                       MANHERZ S.R.L., cu sediul în MUNICIPIUL SATU MARE,
  1. Se retrag din societate prin cesionare integrală de
                                județ Satu Mare, Str. SOIMOSENI, nr. 32, înregistrată
părți sociale PETYKE ATTILA MIHAI și ERDEI LEVENTE
BARNA prin cesionarea integrală a părților sociale       sub nr. J30/262/2001, cod unic de înregistrare 14026019,
cedate, asociații retrași își pierd calitatea de asociat,    care a fost înregistrat sub nr. 34233 din 07.10.2009.
nemaiavând nici un drept sau obligație față de societatea      (115/1.357.173)
comercială
  Subsemnatul PETYKE ATTILA MIHAI în calitate de
cedent, cesionez către MADARAS ȘTEFAN în calitate de             Societatea Comercială
cesionar 3600 părți sociale în valoare nominală de 10.00          PRACTICAL SOLUTIONS - S.R.L.
lei, cu o valoare totală de 36000.00 lei, împreună cu tot
activul și pasivul.                             HOTĂRÂREA NR. 1/01.10.2009
  Subsemnatul MADARAS ȘTEFAN cesionar, primesc
părțile sociale descrise mai sus și totodată preiau toate     Adunarea generală a asociaților, legal întrunită în
drepturile și obligațiile ce derivă din aceste părți sociale,  Municipiul Satu Mare, Str. Iuliu Maniu nr. 10, ap. 4,
inclusiv tot activul și tot pasivul.              județ Satu Mare, în baza drepturilor conferite de actul
  Azi data încheierii convenției, eu PETYKE ATTILA      constitutiv al societății și al legislației în vigoare:
MIHAI cedent, declar că am primit integral de la cesionar     HOTĂRĂȘTE
MADARAS ȘTEFAN valoarea părților sociale înstrăinate        1. Se suspendă activitatea societății comerciale pe o
la valoarea lor nominală, fără obținerea vreunui câștig.    perioadă de 3 (trei) ani începând cu data de 01.10.2009.
Totodată declar că părțile sociale cesionate nu sunt
gajate/indisponibilizate în favoarea nici unui creditor.      (116/1.357.175)
  Subsemnatul ERDEI LEVENTE BARNA în calitate de
cedent, cesionez către MADARAS ȘTEFAN în calitate de              Societatea Comercială
cesionar 3600 părți sociale în valoare nominală de
                                        DAVID COMPANY - S.R.L.
10.00 lei, cu o valoare totală de 36000.00 lei, împreună
cu tot activul și pasivul.
                                      HOTĂRÂREA NR. 1/01.10.2009
  Subsemnatul MADARAS ȘTEFAN cesionar, primesc
părțile sociale descrise mai sus și totodată preiau toate     Asociatul Unic, în baza drepturilor conferite de actul
drepturile și obligațiile ce derivă din aceste părți sociale,  constitutiv al societății și al legislației în vigoare,
inclusiv tot activul și tot pasivul.                           HOTĂRĂȘTE
  Azi data încheierii convenției, eu ERDEI LEVENTE        Suspendarea temporară a activității pe o perioadă de
BARNA, cedent, declar că am primit integral de la
                                3 ani, începând cu data de 01.10.2009.
cesionar MADARAS ȘTEFAN valoarea părților sociale
înstrăinate la valoarea lor nominală, fără obținerea        (117/1.357.176)
  30          MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 5448/21.X.2009
         Societatea Comercială                      Societatea Comercială
         VASILE & ADI - S.R.L.                     EDDY STAR COMPANY - S.R.L.

       HOTĂRÂREA NR. 1/01.10.2009                     HOTĂRÂREA NR. 1/05.10.2009
  Adunarea generală a asociaților, legal constituită în        Asociatul unic VEZENTAN ANCUTA, în baza
data de 01.10.2009 la sediul societății, în baza drepturilor
conferite de actul constitutivul societății și al legislației în  drepturilor conferite de actul constitutiv al societății și al
vigoare,                              legislației în vigoare,
            HOTĂRĂȘTE                              HOTĂRĂȘTE
  Suspendarea temporară a activității pe o perioadă de        1. Se suspendă activitatea societății comerciale pe o
3 ani, începând cu data de 01.10.2009.               perioadă de 3 (trei) ani începând cu data de 05.10.2009
  (118/1.357.177)                           (122/1.357.181)

        Societatea Comercială                         Societatea Comercială
      HUA XIA INTERNATIONAL - S.R.L.
                                           MAX CARD - S.R.L.
              DECIZIA
                                       HOTĂRÂREA ADUNĂRII GENERALE
    ASOCIATULUI UNIC NR. 1 DIN 05.10.2009
                                        A ASOCIAȚILOR DIN 24.09.2009
  Asociatul unic Chen Jie, de cetățenie chineză,
domiciliat în loc. Satu Mare, str. Drumul Careiului, Bl. C5,      În urma Adunării Generale a Asociaților întrunite în
Ap. 25, Județul Satu Mare, CNP 7900920300016,            data de 24.09.2009, s-au hotărât următoarele:
identificat cu PS seria RO, nr. 0151849, emis de            1.) Revocarea din funcția de administrator
Pol. Satu Mare la data de 25.03.2008, în baza drepturilor      a d-lui Vancza Ludovic Alexandru și numirea în funcție de
conferite de actul constitutive al societății și al legislației
în vigoare,                             administrator a d-lui Suceveanu Florin Coriolan,
              DECIDE                  domiciliat în Loc. Vetis, nr. 304, legitimat cu C.I. seria SM
  Suspendarea activității unității pe o perioadă de 3 ani     nr. 033461 emisă la data de 31.01.01, de Pol.
începând din 15.10.2009.                      Satu Mare și având CNP 1670408301966.
  (119/1.357.178)                         Administratorul nou-numit are puteri depline de
                                  reprezentare și administrare a societății și este numit pe
                                  o perioadă nedeterminată.
         Societatea Comercială
                                    2.) Schimbarea sediului social al firmei la o nouă
         MOBIL SERVICE - S.R.L.
                                  adresă: Satu Mare, P-ta 25 Octombrie, Bl. 7, et. I.
       HOTĂRÂREA NR. 1/05.10.2009                Prezenta hotărâre a fost luată cu acordul tuturor
                                  asociaților, drept pentru care s-a încheiat prezentul
  Asociatul unic JUHASZ GYULA în baza drepturilor
conferite de actul constitutiv al societății și al legislației în  înscris.
vigoare,                                (123/1.357.182)
            HOTĂRĂȘTE
  1. Se suspendă activitatea societății comerciale pe o
perioadă de 3 (trei) ani începând cu data de 05.10.2009.               Societatea Comercială
  (120/1.357.179)                                  MAX CARD - S.R.L.

                                              NOTIFICARE
        Societatea Comercială
      EFFICIENT SOLUTIONS - S.R.L.                Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
                                  Satu Mare notifică, în conformitate cu prevederile
       HOTĂRÂREA NR. 1/01.10.2009               art. 204, alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu
  Asociatul unic HEYL MYRON EDGAR AUGUST, prin           modificările și completările ulterioare, depunerea
împuternicit LUNGU CRISTINA în baza drepturilor           textului actualizat al actului constitutiv al
conferite de actul constitutiv al societății și al legislației în  societății comerciale MAX CARD S.R.L., cu sediul în
vigoare,                              MUNICIPIUL SATU MARE, județ Satu Mare,
            HOTĂRĂȘTE                  P-ța 25 OCTOMBRIE, bloc 7, etaj I, înregistrată sub
  1. Se suspendă activitatea societății comerciale pe o      nr. J30/148/2006, cod unic de înregistrare 18397150,
perioadă de 3 (trei) ani începând cu data de 01.10.2009.      care a fost înregistrat sub nr. 34010 din 05.10.2009.
  (121/1.357.180)                           (124/1.357.183)
           MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 5448/21.X.2009                  31

         Societatea Comercială             declarăm că am primit integral de la cesionar valoarea
         ECOREAS OIL - S.R.L.              părților sociale înstrăinate la valoarea sa nominală, fără
                                obținerea vreunui câștig și nu avem alte pretenții față de
     HOTĂRÂREA ADUNĂRII GENERALE
                                cesionar sau față de societate. Totodată declarăm că
      A ASOCIAȚILOR DIN 05.10.2009            părțile sociale cesionate nu sunt gajate sau
                                indisponibilizate în favoarea niciunui creditor și nici nu fac
  Adunarea Generală a Asociaților, compusă din
COSTEA GRIGORE-FLORIN domiciliat în com. Gherta Mica,      obiectul vreunui litigiu.
sat Gherta Mica nr. 25, jud. Satu Mare, posesor al CI       6. Începând cu data prezentei se revocă din funcția de
seria SM nr. 306111 emisă de SPCLEP Gherta Mica la       administrator COSTEA GRIGORE-FLORIN, iar
21.12.2007, CNP 1870309303461 și SIMA IOAN           administrarea societății va fi asigurată de asociatul
domiciliat în com. Gherta Mica nr. 772, jud. Satu Mare,     MOKK ISTVAN-LEVENTE cu datele personale de mai
posesor al CI seria SM nr. 142710 emisă de           sus, care va administra și reprezenta societatea în
Oraș Negrești Oaș la 22.08.2003, CNP 1751226301017,
                                raporturile cu terții.
în prezența candidaților la asociere MOKK
ISTVAN-LEVENTE născut la 04.02.1986 în Mun. Satu          Celelalte prevederi ale actelor constitutive rămân
Mare, jud. Satu Mare, domiciliat în Mun. Satu Mare,       nemodificate.
Aleea Timișului nr. 2, Bl. 26, ap. 26, jud. Satu Mare,       (125/1.357.184)
posesor al CI seria SM nr. 233483 emisă de SPCLEP
Satu Mare la 16.01.2006, CNP 186020430393, cetățean
român, au hotărât modificarea actelor constitutive ale              Societatea Comercială
societății, astfel:                                ECOREAS OIL - S.R.L.
  1. Se primește în societate prin cesionare de părți
sociale MOKK ISTVAN-LEVENTE cu datele de                        NOTIFICARE
identificare de mai sus, iar noul asociat recunoaște
prevederile actelor de constituire, prin semnarea          Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
prezentului act adițional.                   Satu Mare notifică, în conformitate cu prevederile
  2. Subsemnatul COSTEA GRIGORE-FLORIN            art. 204, alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu
în calitate de cedent, cesionez către MOKK           modificările și completările ulterioare, depunerea
ISTVAN-LEVENTE, în calitate de cesionar, 98 părți        textului actualizat al actului constitutiv al societății
sociale deținute la valoarea nominală de 10 RON fiecare
                                comerciale ECOREAS OIL S.R.L., cu sediul în
cu o valoare totala de 980 RON, împreună
cu tot activul și pasivul. Subsemnatul MOKK           MUNICIPIUL SATU MARE, județ Satu Mare,
ISTVAN-LEVENTE în calitate de cesionar primesc cele 98     Str. ST. O. IOSIF, nr. 22, înregistrată sub nr. J30/820/2003, cod
părți sociale descrise mai sus, preluând totodată        unic de înregistrare 15764723, care a fost înregistrat sub
drepturile și obligațiile ce derivă din aceste părți sociale,  nr. 34051 din 06.10.2009.
împreună cu tot activul și pasivul.
  3. Subsemnatul SIMA IOAN în calitate de             (126/1.357.185)
cedent, cesionez către MOKK ISTVAN-LEVENTE, în
calitate de cesionar, 1 parte socială deținute la valoarea            Societatea Comercială
nominală de 10 RON cu o valoare totală de
                                           CIULA - S.R.L.
10 RON, împreună cu tot activul și pasivul. Subsemnatul
MOKK ISTVAN-LEVENTE în calitate de cesionar
                                         HOTĂRÂRE 1/30.09.2009
primesc 1 parte socială descrisă mai sus,
preluând totodată drepturile și obligațiile ce           Asociatul unic CIULA LETITIA de cetățenie română,
derivă din această parte socială, împreună cu tot activul    domiciliată în loc. Satu Mare, str. Inaului, nr. 28/a
și pasivul.                           jud. Satu Mare, identificat cu CI nr. 311906,
  4. În urma cesiunii, capitalul social de 1.000 RON este
                                CNP 2690903300019 în data de 30.09.2009 în baza
divizat în 100 părți sociale, în valoare
  nominală de 10 RON fiecare și revine celor doi       drepturilor conferite de actul constitutive al societății și al
asociați, astfel: MOKK ISTVAN-LEVENTE deține          legislației în vigoare hotărăște:
99 părți sociale în valoare nominală de 10 RON fiecare,       - suspendarea activității societății începând cu
cu o valoare totală de 990 RON și COSTEA            data 01.10.2009 pe o perioadă de 3( trei) ani;
GRIGORE-FLORIN deține 1 parte socială în valoare          - radierea punctului de lucru din Satu Mare,
de 10 RON.                           str. Depozitelor, nr. 33, jud. Satu Mare
  5. Azi data încheierii prezentei hotărâri, noi
COSTEA GRIGORE-FLORIN și SIMA IOAN cedenți,             (127/1.357.186)
  32           MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 5448/21.X.2009
          Societatea Comercială                               Societatea Comercială
         PĂDU SERVICES - S.R.L.                                TURDA V&D - S.R.L.

       HOTĂRÂREA NR. 1/06.10.2009                            HOTĂRÂREA NR. 1/06.10.2009

  Asociatul unic PADUREAN GHEORGHE în baza                    Subsemnatul Turda Oana și Turda Ioan Adrian, în
drepturilor conferite de actul constitutiv al societății și al         calitate de asociați la S.c. Turda V&D S.R.L., Satu Mare,
legislației în vigoare,                            C.u.i.: 21333458; înregistrată la Registru Comerțului sub
                                        nr. J30/378/2007, Cod CAEN - 4779, cu dreptul conferit
            HOTĂRĂȘTE
                                        de Actul Constitutiv al societății și de Legislația în vigoare
  1. Se suspendă activitatea societății comerciale pe o
                                        hotărăște:
perioadă de 3 (trei) ani începând cu data de 06.10.2009.
                                          Art. 1 Suspendarea activității pe o perioada de 3 ani,
   (128/1.357.187)                              începând cu data de 01.10.2009.
                                           (131/1.357.193)
          Societatea Comercială
           IDEAL BAU - S.R.L.                             Societatea Comercială
                                            BOJANI EUROPIAN CONSTRUCT - S.R.L.
       HOTĂRÂREA NR. 1/05.10.2009
  Asociatul unic MARCUT DUMITRU FLORIN, în baza                   HOTĂRÂRE NR. 1 ÎNCHEIATĂ AZI 28.09.2009
Actului constitutiv al societății și a legi hotărăște:              Adunarea generală a asociațiilor alcătuită din BOJANI
  Articol unic. Suspendarea activității societăți pe o            IOAN și BOJANI ECATERINA-ANA, au hotărât
perioadă de 3 ani începând cu data de 06.10.2009.               suspendarea activității pe o perioadă de 3 ani începând
                                        cu data de 01.10.2009.
   (129/1.357.188)
                                           (132/1.357.194)

          Societatea Comercială
           VOLTA RENT - S.R.L.                               Societatea Comercială
                                                     VINIUS - S.R.L.
       HOTĂRÂREA NR. 1/06.10.2009
                                                HOTĂRÂREA NR. 1/07.10.2009
  Adunarea generală a asociaților, legal întrunită în:
                                         Adunarea generală a asociaților, legal întrunită în
Municipiul Satu Mare, Str. George Călinescu nr. 81,
                                        Municipiul Satu Mare, B-dul Cloșca, bl. 3, ap. 28,
ap. 1, județ Satu Mare, în baza drepturilor conferite de            județ Satu Mare, în baza drepturilor conferite de actul
actul constitutiv al societății și al legislației în vigoare:         constitutiv al societății și al legislației în vigoare:
             HOTĂRĂȘTE                                    HOTĂRĂȘTE
  1. Se suspendă activitatea societății comerciale pe o             1. Se suspendă activitatea societății comerciale pe o
perioadă de 3 (trei) ani începând cu data de 06.10.2009.            perioadă de 3 (trei) ani începând cu data de 07.10.2009.
   (130/1.357.190)                                 (133/1.357.195)
                      EDITOR: PARLAMENTUL ROMÂNIEI — CAMERA DEPUTAȚILOR

                „Monitorul Oficial“ R.A., Str. Parcului nr. 65, sectorul 1, București; C.I.F. RO427282,
          IBAN: RO55RNCB0082006711100001 Banca Comercială Română — S.A. — Sucursala „Unirea“ București                                                                &JUYDGY|393479|
        și IBAN: RO12TREZ7005069XXX000531 Direcția de Trezorerie și Contabilitate Publică a Municipiului București
                           (alocat numai persoanelor juridice bugetare)
           Tel. 021.318.51.29/150, fax 021.318.51.15, e-mail: marketing@ramo.ro, internet: www.monitoruloficial.ro
               Adresa pentru publicitate: Centrul pentru relații cu publicul, București, Șos. Panduri nr. 1,
            bloc P33, parter, sectorul 5, tel. 021.411.58.33 și 021.410.47.30, fax 021.410.77.36 și 021.410.47.23
                              Tiparul: „Monitorul Oficial“ R.A.

Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, nr. 5448/21.X.2009 conține 32 de pagini.           Prețul: 6,40 lei     ISSN 1220–4889

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:312
posted:9/23/2010
language:Romanian
pages:32